Sunteți pe pagina 1din 58

ELTA UNIVERSITATE

17

OMUL
Sistem
Energetic
Cuprins
CUVÂNT CONTINUU
2.1. OMUL
2.2. MATERIE, ENERGIE, INFORMAÞIE
2.3. CORPUL FIZIC CA SISTEM ENERGETIC
2.3.1. LA CE NE ESTE NECESARÃ ENERGIA?
2.3.2. CUM CONTROLÃM ACEASTÃ ENERGIE?
2.3.3. CUM FOLOSIM ACEASTÃ ENERGIE?
2.3.4. SURSE DE ENERGIE ALE ORGANISMULUI UMAN
Omului

Informaþiile oferite prin aceastã carte pot fi în


întregime false, dar de asemenea, în egalã mãsurã, pot
fi adevãrate. Ca sã se poatã afla care este realitatea,
singura ºansã este de a se aplica pânã la capãt cele
citite. De-abia apoi, dupã ce se cerceteazã toate cu
rãbdare, se poate ºti care este Adevãrul. Numai atunci.
Iar dacã aceastã carte se dovedeºte a fi Adevãratã,
odatã cu încredinþarea, s-a învins deja boala, ignoranþa,
frica, sãrãcia, egoismul, iar în cele din urmã, însãºi
Moartea, ultimul duºman al Omului. ªi odatã cu
recãpãtarea tuturor darurilor ce se cuvin Divinitãþii
Lucide ºi Conºtiente, întregul Univers se închinã,
bucurându-se de revenirea Acasã a Fiului Risipitor, care
deja a trecut în urmãtoarea etapã a evoluþiei Sale,
pãºind de la stadiul de Om la cel de Înger.
Te aºteptãm ºi fii sigur cã oricând eºti binevenit în
lumea ce este a Ta de drept, Lumea Spiritualã. Îþi dorim
curaj, rãbdare ºi multã înþelegere în parcurgerea acestui
drum ce Te duce într-o lume minunatã, unde Lumina,
Pacea ºi Iubirea domnesc de-a pururi. ªi nu uita cã
drumul care urcã Muntele este greu, plin de obstacole
ºi povârniºuri, dar de-abia în vârf se pot vedea cu
adevãrat priveliºtile minunate din jur.
Curaj, Prietene, curaj!

AUTOR: LUCIAN STRATAN


MATERIAL DE UZ INTERN REDACTAT ªI EDITAT DE
ASOCIAÞIA ELTA UNIVERSITATE BUCUREªTI
TOATE DREPTURILE DE AUTOR, EDITARE ªI DIFUZARE APARÞIN
ASOCIAÞIEI ELTA UNIVERSITATE
OMUL - Sistem Energetic

CUVÂNT CONTINUU

Al doilea volum al lui Lucian Stratan edificã în continuare


reevaluarea dimensiunii medicale dintr-un punct de vedere holistic ºi
mai ales din partea unui Învãþãtor ce n-a avut parte de experienþa
misticã, cât de cea normalã ºi fireascã, întâlnindu-se în fiecare zi cu
pacienþi ºi cu suferinþele lor. Am discutat în mai multe rânduri cu el
despre situaþia medicinei ºi trebuie sã recunosc cã nu trebuie sã intervin
într-un asemenea domeniu în care el este specialist la propriu. Pentru
mine medicina nu mai existã dintr-un sens terapeutic obiºnuit, când în
realitate nu mai existã mobilul- infecþiile,suferinþa sau alte asemenea
patologii. Colaborarea cu autorul fiind într-o direcþie responsabilã la
propriu fiindcã fiecare dintre noi ne simþim rãspunzãtori faþã de suferinþa
continuã ºi fãrã ieºire a atâtor oameni care nu ºtiu, nu cã nu vor. Desigur,
nu trebuie sã reproºãm instituþiilor actuale cã menþin asemenea situaþii
care deja vãd ºi ele cã sunt un cerc vicios. Cei în stare sã aducã
informaþia în aceastã direcþie o vor face. Tocmai de aceea în numele
vostru îi mulþumesc lui Lucian Stratan pentru datoria sfântã si
omeneascã de a-ºi sacrifica poate un renume faþã de colegi si prieteni
care încã mai sunt cantonaþi în tradiþii si ignoranþe academice, cu toate
cã suntem siguri cã vãd rezultatele care contestã astfel faptele
medicinei materialiste, alopatice.
Suntem siguri cã aceastã lucrare este de un real folos ºi studenþilor
din facultãþile de medicinã pentru a avea ca alternativã o dimensiune
mai pragmaticã ºi dinamicã a unor procese ºi probleme ale terapeuticii
actuale ºi pentru a simþi pe viu asemenea realitãþi ºi mai ales cea a
existenþei lui Lucian Stratan. Vã pot povesti cum într-o searã la Iaºi el
se lamenta cã mâinile îi sunt dureroase si aspre, povestindu-ne cum
înainte de operaþie cam 10 minute trebuie sã se spele iar acest lucru
determinã o schimbare totalã a biologiei dermei mâinilor. I-am prescris
sã se ducã chiar în acel moment sã se spele dar numai cu apã, ºi mai
ales ºtind cã ceea ce face este libaþia atât de cunoscutã în atâtea
operaþii spirituale, numai cã la spital nu ar putea face acest lucru fiindcã
tradiþia si prezenþa colegilor l-ar pune într-o situaþie indescriptibilã, dar
revenind acasã aceastã libaþie îi este mai accesibilã. În concluzie se
ºtie cum pentru violoniºti ºi pentru chirurgi mâna este creierul, este
totul, ºi mulþi chirurgi ºi-au abandonat profesiunea fiidncã mâinile nu
mai erau sigure pe miºcãrile lor. De altfel acest aspect l-am tratat într-
unul din articolele din revista 17-A-B-C adresate numai alimentaþiei.
Sunt sigur cum mereu mai mulþi medici sunt determinaþi sã
priveascã peste gardul si limitele unei medicini care s-a generalizat
3
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
având toate aceste consecinþe, mai exact spus realizând acest genocid.
O rezolvare din partea medicinei alopate pur ºi simplu nu existã,
continuarea unor astfel de situaþii ar determina pur si simplu decimarea
ºi degenerarea societaþii umane. Nu facem din asemenea publicaþii
un manifest, nu dorim sã o prezentãm ca o situaþie totalã, publicaþiile
sunt adresate oricãrui cititor-colaborator. Vedem cum terapeuticile
netradiþionale sunt determinate de un aspect paradoxal ele nu sunt
viabile decât dacã existã mobilul, adicã boala, ceea ce devine din capul
locului un paradox, total inutil, cãci sãnãtatea existã ºi trebuie doar
determinatã la nivel de educaþie. În altã ordine de idei sãnatatea este
ºi are un fond holistic absolut, tocmai de aceea indicãm cã mãsurile
pentru menþinerea ei sunt o viaþã în care împletim atât cunoaºterea
materialistã cât ºi cea metafizicã, ele formând monada, unitatea
cunoaºterii ºi în ceea ce ne priveºte, a vieþii noastre. Sunt sigur cã
medicina prin asmenea eroi se va reabilita si va deveni un domeniu
care va transgresa de la terapeuticã la prevenþie ºi mai ales va deveni
o instituþie educaþionalã în toate sensurile cuvântului. Medicul fiind
pãrintele societaþii umane va împiedica astfel ca suferinþa sã se
transforme în rãzboaie, sãracie ºi nefericire, el nu este dator sã-ºi
asume o responsabilitate persuasivã, domeniul sãu este accesibil
oricãrui om, menirea lui fiind doar a direcþiona sincer ºi simplu curãþenia,
alimentaþia, menþinerea normelor civilizate de viaþã ºi convieþuire. Vom
pleda în continuare prin publicaþiile noastre pentru a evidenþia ºi alte
lucrari, ale altor medici care se vor simþi datori ºi responsabili pentru
situaþia de nedescris de la ora actualã.
Lumea se trezeºte chiar dacã aceastã dimineaþã este suferindã,
aparent fãrã nici un orizont, nu trebuie sã disperãm, medicii se vor
elibera de neîncredere, dogme, tradiþii, ideologii si teorii materialiste,
aducând sãnatatea, restabilind valorile existenþei în armonia fireascã
ºi normalã cu celelalte regnuri ºi civilizaþii. Ni se va pãrea prematur sã
vorbim despre eradicarea bãtrâneþii. Va veni acea zi care este mereu
mai aproape ºi gerontologia va rãmâne doar o tristã amintire. Graþie
acestor minunaþi medici care-ºi sacrificã azi liniºtea ºi atâtea beneficii,
neîndurând sã asiste indiferenþi la permanentizarea suferinþei gratuite
ºi mereu mai scumpe, cu consecinþe incalculabile asupra armoniei
sociale.

ION, Iaºi, 1997

4
OMUL - Sistem Energetic

2.1. OMUL

În Biblie, la Facerea Omului, stã scris : “Domnul Dumnezeu


a fãcut pe om din þarina pãmântului, I-a suflat în nãri suflare de
viaþã ºi omul s-a fãcut astfel un suflet viu.” Existã deci douã
componente distincte : corpul fizic pe de o parte, construit din
þarina pãmântului, deci având structurã mineralã, compus fiind
din atomi ºi molecule ºi “suflare de viaþ㔠pe de altã parte - acel
suflet ce animã complexul gigantic molecular ce este organismul.
Vedem toþi cã viaþa înseamnã totuºi miºcare, o dinamicã continuã
a acestui înveliº carnal, în faptele sale gãsindu-se, întrezãrindu-
se personalitatea, conºtiinþa, trãsãturile acestui spirit dinãuntru.
Sunt douã polaritãþi ce stau unite de la naºtere ºi pânã la moarte.
Iar când douã polaritãþi se unesc, ele formeazã o sursã de energie.
În cazul nostru, la aceastã energie îi spunem viaþã. Sigur,
conectarea, cuplarea polaritãþilor se face prin straturi, valori
intermediare ce fac posibil ca gândurile, voinþa spiritului sã poatã
fi îndeplinitã de organismul fizic.
Dar la ce bun toate acestea ? Vedeþi, mergând mai departe
în Biblie, gãsim cã Omului I s-au pus la îndemânã trei tipuri de
pomi : primii, “plãcuþi la vedere ºi buni la mâncare” - sunt
informaþiile primite din planul fizic prin receptorii corpului mate-
rial; altul, “pomul vieþii în mijlocul grãdinii” este acea axã energeticã
pe care stau “fixate” cele ºapte chackre, acele straturi intermediare
care fac posibilã ca viaþa sã se manifeste ºi aici, pânã în planul
fizic, iar ultimul ºi cel mai important - “pomul cunoºtinþei binelui ºi
rãului”. Apare astfel, parcã ceva mai clar, sensul vieþuirii acestui
spirit “în carne ºi oase” când ar putea fi mereu liber, neîncastrat
într-o hainã limitatã ºi atât de vulnerabilã. Gustarea din primul
pom reprezintã culegerea, aflarea unor informaþii “fãurite”, oferite
de Tatãl. Imediat dupã aceea, nerãbdãtori de cele aflate, “ºoptite”
de Tatãl, încercãm prin gustarea celui de-al doilea pom, al vieþii,
al energiei, sã energizãm aceste gânduri, informaþii, cu ajutorul
dorinþelor, ca ele sã aparã ºi în acest laborator ce ni s-a pus la
dispoziþie - planul fizic. Pânã acum, totul se face asemãnãtor cu
joaca unui copil neºtiutor, aflat la început de drum : I se aratã o
jucãrie ºi ce frumos funcþioneazã ea, iar apoi imediat copilul o ia
ºi repetã aceleaþi gesturi, verificând dacã cele arãtate se petrec
la fel ºi pentru el. Iar jucãriile oferite de Tatãl pentru Fiu, sunt

5
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
rãspândite în tot acest Univers material, ca Fiul sã priceapã ºi sã
înþeleagã prin cunoaºterea lor înþelepciunea, priceperea ce stã
la baza fãuririi Universului. ªi urmând perfecþiunea Naturii, putem
fi siguri cã în zidirea ei Tatãl ºi-a pus toatã cunoaºterea Sa, oferind
astfel Fiului posibilitatea întregii Sale Înþelepciuni.
Dar iatã cã, apare a treia etapã în educarea, formarea acestui
copil, etapã ce îl conduce spre maturitatea sa, este trecerea în
urmãtoarea etapã de evoluþie : gustarea din “Pomul cunoºtinþei
Binelui ºi Rãului”. Primii doi paºi aproape I-am fãcut, cunoaºtem
structurile atomice ºi parte din cele subatomice, precum ºi
arhitectura Cosmosului, înþelegem mare parte din legile fizice,
matematice sau chimice ºi iatã cã în dinamica noastrã am atins
aceastã etapã - alegerea binelui de rãu. Ca întotdeauna ceea ce
aplicãm din cele învãþate, sã serveascã Binelui, continuei evoluþii.
Binele - ne duce înapoi la Tatãl, Rãul - ne îndepãrteazã de Tatãl.
Am fost preveniþi de la început cã aceastã etapã va fi cam durã,
“în ziua în care vei mânca din el vei muri negreºit”. Cunoaºterea
Bnelui implicã automat ºi cunoaºterea Rãului, sunt polaritãþi
diferite ale aceleaºi valenþe, iar aceastã oscilaþie este busola
noastrã, acest ghid ce ne îndrumã spre desãvârºirea noastrã ca
oameni. Polul Binelui care îl ºtim, îl putem vedea mereu doar
ascultând acea voce lãuntricã a Inimii, este Steaua Cãlãuzitoare
care ne spune ce alegeri sã luãm în viaþã ca sã evoluãm. Cãci
acest pom este pomul Libertãþii, ce îl doreºte orice adolescent,
este pomul Liberului Arbitru. Dar libertatea noastrã ne-a dus cam
departe de casã iar înapoi vor ajunge doar cei maturi ºi care au
ales întotdeauna Binele prin Credinþa, Iubirea ºi Înþelepciunea
lor. Cãci toate aceste trei calitãþi sunt necesare desãvârºirii
interioare. Sunt cei ce merg pe Calea Inimii, alþii pe Calea Raþiunii,
alþii pe Calea Credinþei, în cele din urmã toate cele trei drumuri
se intersecteazã, continuând împreunã spre acelaºi loc -
Perfecþiunea Divinã, Acasã. Iatã deci ce preia Spiritul din aceste
peregrinãri prin Universul Material. Gândurile, informaþiile, dar ºi
posibilitatea “pipãirii” lor, sentimentele având rolul proiectãrii
acestor gânduri într-un spaþiu virtual, Planul Fizic. Toate acestea,
gânduri, sentimente, materie, aparþin acestei ªcoli ale Spiritului,
sunt toate ale Tatãlui. Noi ne alegem însã cu formarea unei
personalitãþi, cu ºlefuirea într-o anumitã geometrie a acestei
nestemate interioare, ºlefuire datã de scurgerea vieþii, deci a unei
multitudini de gânduri înfãptuite. Mintea noastrã poate recepþiona

6
OMUL - Sistem Energetic
o infinitate de gânduri din Oceanul Universului mental, mai
întunecate sau mai luminoase, dar noi dãm seamã doar de acelea
asupra cãrora ne-am oprit, de care ne-am fixat dorinþele. Astfel,
acestea s-au manifestat ca fapte, viaþa fiind întotdeauna doar
suma acelor gânduri ce le-am ales noi ca sã fie manifestate.
Cãci înºiruirea faptelor noastre formeazã firul vieþii.
Fireºte cã de-a lungul formãrii noastre am fãcut nenumãrate
greºeli, de multe ori am ales Rãul în loc de Bine. Dar cu bun simþ
ºi cu un grad minim de luciditate, observând consecinþele faptelor
noastre, adicã manifestãrile din lumea în care trãim, putem ºti
exact sensul ales. ªi iatã cum tot Rãul merge spre Bine. Dar
numai acel Rãu care este cunoscut, observat ca Rãu ºi care ne
dã astfel ºansa întoarcerii faptelor noastre cu 180°, spre Bine.
Numai cã în Istorie de multe ori consecinþele Rãului au fost
interpretate ca Bine. Boala, sãrãcia, grijile, bãtrâneþea ºi moartea,
toate acestea sunt ºi astãzi, în plinã luminã ºtiinþificã, consider-
ate ca fireºti, inerente, ca fãcând parte din cursul obiºnuit al vieþii.
Iar aceastã poziþie cvasioficialã, la unison, a tuturor Instituþiilor,
face ca omul obiºnuit sã accepte la rându-I povara necazurilor
vieþii. Acceptarea înseamnã undã verde manifestãrii acelor idei,
informaþii, deci efectiv desãvârºirea lor ºi în planul fizic. ªi iatã
cum în mod paradoxal, în mijlocul unei Creaþii Divine, perfecte,
pot exista milioane de copii murind de foame, miliarde de oameni
sãraci, necãjiþi, care îmbãtrânesc ºi mor, trãind ani în ºir în
suferinþã ºi boalã. Nici cei “privilegiaþi”, ce au totul la dispoziþie,
nici cei ce au în mâini soarta naþiunilor, nici mãcar ei nu scapã
acestui supliciu. Cutia Pandorei s-a revãrsat cândva ºi fiecare
este împins, pãcãlit sã culeagã ceva dintr-însa. Este un paradox
care numai prin ignoranþa ºi necredinþa civilizaþiei noastre,
decretate oficial de toate cultele ºi instituþiile, îl fac posibil. ªi
culmea, este de-ajuns un gând în care sã ai încredere, cã poþi fi
tânãr ºi fericit de-a pururi. Mecanismele energetice ale corpului
fizic, pus la dispoziþie de Tatãl, fac posibil acest lucru. La proiectare
nici nu s-a pus problema bolii, bãtrâneþii ºi a morþii. Noi stricãm
însã de fiecare datã jucãria primitã, o îngropãm ºi dupã un timp
primim alta. Facem asta de zeci de mii de ani ºi se tot sperã cã
totuºi vom bãga de seamã cã gândurile ºi faptele noastre nu
sunt cele potrivite, mãrturie stând consecinþele lor ce se întipãresc
pe corpul fizic. Niciodatã nu-I prea târziu. Deºi crucificãm pe cei
ce vin sã ne tragã de mânecã ºi sã ne arate direcþia bunã, deºi

7
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
ne condamnãm singuri la boalã ºi moarte, deºi nu recunoaºtem
Lumina Spiritului ci numai valori cantitative atât de trecãtoare, de
fiecare datã ni se dã o nouã ºansã, un nou înveliº cu care sã
cunoaºtem Adevãrul. Poate data asta existã mai mult bun simþ.
Dar cei ce deja sunt încarnaþi jos, ce ne asistã la naºtere ºi ne
preiau, ne scuturã bine ºi ne spun : “eºti într-o lume crudã ºi
durã, luptã, muºcã, sã-þi fie fricã ºi sã suspectezi pe oricine din
jur, umple-þi burta ºi buzunarele, pune-te la adãpost în spatele
unor ziduri groase ºi conturi grase, pânã când vei muri, cãci apoi
nu existã nimic, doar þãrânã eºti, doar atât, þãrânã”. Iar credinþa
în Rãu face ca acest Rãu sã se manifeste.
Încã o datã vã spunem, niciodatã nu este prea târziu, oricât
de jos aþi ajunge. Ce se încearcã în aceastã carte este sã se
ofere Omului un ghid cãtre Bine, o modalitate de a face ca pentru
fiecare Soarele sã poatã strãluci ºi în afarã ºi înãuntrul sufletului
sãu, o posibilitate de a intra în rezonanþã cu Perfecþiunea Naturii
ºi atâta timp cât suntem cuplaþi pe lungimea de undã a Armoniei
Cosmice, Divine, avem aceleaºi calitãþi : Nemurire, Iubire,
Înþelepciune - practic, Totul. Oferim ºansa de a obþine Totul con-
tra a Nimic. Oferim încã o ºansã. Cãci niciodatã nu este prea
târziu.

2.2. MATERIE, ENERGIE, INFORMAÞIE

Esenþa venirii noastre în aceastã lume este de a cãpãta


Cunoaºtere, aceastã Cunoaºtere stând la baza Credinþei, o
calitate esenþialã pentru evoluþia oricãrei entitãþi din Ierarhia
Divinã. Iar Cunoaºterea se capãtã doar pe baza experienþelor, a
faptelor create aici, în planul fizic. Iatã necesitatea apariþiei acestei
creaþii divine, Planul Iluziei, tocmai ca un instrument prin care un
spirit îºi poate testa rând pe rând, bucatã cu bucatã, toate calitãþile
sale, aceastã verificare dându-I posibilitatea corecþiei lor, de fapt
a autocorecþiei.
Acest instrument creat funcþioneazã identic cu o oglindã, în
care ne putem privi, analizând pe rând parte din trãsãturile
noastre. Un sistem în sine nu se poate autocunoaºte complet,
altfel riscã stagnarea ºi implicit autodistrugerea, la fel nici un spirit
nu poate reuºi aceastã autoanalizã în totalitate, doar prin sine.
Dar aceastã cunoaºtere de sine este esenþialã pentru a putea

8
OMUL - Sistem Energetic
coordona conºtient factorii de autocorecþie, pentru a avansa firesc
pe calea evoluþiei, fapt ce implicã o perfecþionare continuã. De
aceea, privind reflectarea Sinelui, putem surprinde, dacã avem
un dram de luciditate, trãsãturi proprii ºi ce este mai important,
putem avea la dispoziþie chiar evoluþia calitativã a acestora în
dinamica lor, ca un monitor ce ne aratã produsul brut de-a lungul
prelucrãrii sale pe linia de producþie.
Luat mai puþin abstract, scopul unei vieþi aici, în aceastã lume
ºi civilizaþie, este de a ne ºlefui câte o trãsãturã de caracter sau
mai multe, sau de a ajuta pe ceilalþi sã realizeze acest lucru.
Viaþa socialã nu face decât sã stabileascã puncte de referinþã
faþã de care ne observãm dinamica acestei ºlefuiri interioare.
Fiecare vine într-o anumitã familie, capãtã o anumitã educaþie,
va avea un anumit rol social, astfel cã fiecare va avea propria
scalã de valori sã le zicem morale, fiecare calitate interioarã va fi
preþuitã de fiecare într-un anumit fel, unele fiind mai importante,
chiar dominante, altele deocamdatã ignorate pânã la urmãtoarea
lecþie. Astfel cã fiecare ºi-a “programat” cursul vieþii prezente
având un scop precis, punându-ºi anumite jaloane, anumite
puncte de referinþã cu care sã se ajute. Cã în acest moment
educaþia schimbã la majoritatea aceastã scalã de referinþã cu
una comunã, raportatã doar la valori cantitative, financiare, asta-
I o abatere de la Jocul Universului ºi fiecare abatere trebuie
corectatã.
Iatã deci necesitatea acestui Plan al Iluziei, în care fiecare
poate schimba orice parametru dupã voia sa, în care ce se
întâmplã în afarã este pur ºi simplu reflectarea a ceea ce este cu
adevãrat înãuntru. “Ce-i Sus este ca ºi ceea ce-I Jos, ce-I Jos
este ca ºi ceea ce-I Sus”. Avem aceastã posibilitate de manifestare
continuã a gândurilor noastre, ce vedem afarã este ca ºi ceea ce
gândim înãuntru. Faptul cã vedem astãzi foamete, griji, boli,
bãtrâneþe, neputinþã, dovedeºte cã majoritatea oamenilor au
pierdut controlul asupra cursului gândirii lor. Societatea
bombardeazã omul cu imagini, informaþii care de care mai
pesimiste ºi îngrijorãtoare, pânã când acesta le acceptã, lãsându-
le sã-I ocupe mintea în totalitate. Câþi dintre noi nu stau toatã
ziua ºi se lamenteazã de tot felul de probleme, personale,
naþionale sau planetare, dar câþi creeazã efectiv în planul inte-
rior, mental, un scenariu, o strategie de modificare a acestor
imagini, iar apoi, dupã ce le îmbracã cu Lumina Sufletului, sã le

9
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
spunã : “Amen” - sau “Aºa sã fie !” Puterea gândului este mai
mare decât se cunoaºte în civilizaþia actualã, ºi combinatã cu
puterea Iubirii, devine o forþã absolutã, ce poate crea sau anula
orice din acest Plan al Iluziei.
ªi tocmai ca fiecare sã poatã reveni pe calea ce ºi-a ales-o
dinaintea venirii sale în aceastã lume iluzorie, sã facem o analizã
mai amãnunþitã a Planului Iluziei, cunoaºterea sa fiind primul pas
în controlul a tot ce se întâmplã în jur. De fapt tot acest laborator
cosmic, Creaþie a Divinitãþii pentru a Se cunoaºte, cuprinde nu
numai planul material, cel vãzut ºi simþit, ci încã douã straturi,
mai subtile, mai aproape de Cauzal. Primul din cele trei planuri
este Planul Mental, este cel mai aproape ca vibraþie de Spirit,
este primul modificat, restul transformãrilor, pânã în lumea vizibilã
urmând din aproape în aproape, ca o cascadã. Unitatea de bazã
a acestui Plan mental este Informaþia, în funcþie de vibraþia sa,
fiind perceputã ca sunet sau imagine. Dinamica personalã poate
fi observatã ºi prin dinamica acestor imagini ºi sunete ce se
perindã prin minte, sunt tocmai acele gânduri ce se rostogolesc
adesea fãrã control. Fericit cel ce reuºeºte sã-ºi controleze
gândurile, acela are acces la fãurirea propriei vieþi.
Urmeazã apoi Planul Astral, cel al dorinþelor, al sentimentelor,
având o frecvenþã mai scãzutã decât cea a gândurilor. Cum ºi
imaginile pot varia de la lumina cea mai purã la întunericul absolut,
trecând printr-o infinitate de culori, ºi sentimentele au paleta de
desfãºurare foarte largã, de la Iubirea absolutã, la ura cea mai
neagrã. Toate sunt unitãþi de mãsurã, de la o polaritate la alta,
aflate pe o scalã ale aceleaºi unice Forþe : Iubirea . Aceasta-I
forþa ce stã la baza zidirii acestei Creaþii, cu ajutorul ei Dumnezeu
a Creat Lumea în cele ºapte etape. A rãmas ca Omul, folosind-o
în continuare cu o valoare sau alta, cu o polaritate sau alta, sã
continue creaþia sau sã o anuleze. Fiecare este liber sã facã
orice experiment în aceastã lume, iar forþa sau energia stau tocmai
în puterea sentimentelor. De fapt acestea sunt punctele de
referinþã faþã de care ne raportãm evoluþia, o strategie legatã la
polaritatea de jos, a urii, terminându-se întotdeauna prin
distrugere, având semn contrar cu Universul din jur, pe când
gândurile pline de Iubire manifestându-se din ce în ce mai plenar,
deoarece sunt amplificate de forþa cu acelaºi semn a Lumii Di-
vine din jur. Acestã scalã de valori ne oferã posibilitatea de a ne
da seama dacã ne apropiem de Tatãl, simbolul Perfecþiunii,

10
OMUL - Sistem Energetic
cãpãtarea calitãþilor Acestuia fiind datã doar de alegerea unui
singur sens, cel al Iubirii.
Urmeazã cel de-al treilea Plan, cel fizic, material, aflat pe
scala cu vibraþiile cele mai joase, acele imagini ºi sunete sunt
atât de mult “încetinite”, încât pot fi captate de receptori cu
frecvenþã mai redusã, acei analizatori ai corpului fizic. Avem de
asemenea receptori ºi pentru celelalte planuri, dar educaþia ºi
mediul stressant din jur le bruiazã ºi le blocheazã, fãcându-le
rupte de conºtient, dar nu nefuncþionale. Pur ºi simplu conºtientul
este pe o lungime de undã mai micã decât frecvenþa de emitere
a acelor receptori subtili.
Dupã cum unitatea de bazã pentru Planul Mental este
Informaþia, pentru Planul Astral, Energia, la fel pentru Planul Fizic
existã Particula Materialã, sau Materia. Aceste trei elemente
Una sunt de fapt, nici una neputând exista separat de
cealaltã. Acest tot formeazã baza Instrumentului ce ne creazã
aceastã lume virtualã prin care ne putem cunoaºte mai bine. Simi-
lar acestei tehnologii ce aparþine lumii calculatoarelor, Realitatea
Virtualã. În acest caz, programatorul, sau Creatorul, a introdus
toate informaþiile posibile, astfel încât sã se poatã acoperi toate
situaþiile posibile, permiþând realizarea oricãrui experiment. Numai
faptul cã în prezent experienþele atomice de pe atoli s-au mutat
în aceastã lume virtualã, oglindeºte destul de clar posibilitãþile
sale. S-a creat astfel tot Planul Mental, din care utilizatorul îºi
selecteazã treptat anumite secvenþe, anumite imagini, dupã
necesitãþi. Urmeazã apoi acea energizare, catalizare a informaþiei,
pentru tehnologie, este generatorul de luminã, care este modulat,
modelat de cãtre informaþiile ce le primeºte de la utilizator,
generând astfel imaginile virtuale respective. Pentru Om, acest
generator de energie este reprezentat chiar sentimentele sale.
Imaginaþi-vã o fiinþã lipsitã de orice dorinþe. Va fi o fiinþã apaticã,
complet imobilã, cãci nu-ºi doreºte absolut nimic din jur. Pentru
cei ce fac lucruri împotriva dorinþei lor, vor trebui sã recunoascã
o dorinþã ºi mai puternicã, mai ascunsã, adeseori mascatã de
orgoliu. Orice gest, orice faptã, se realizeazã tocmai datoritã
acestor dorinþe, impulsuri interioare. Impulsuri ce modificã mate-
ria din jur. Aveþi la îndemânã o forþã absolutã, ce stã la baza
tuturor celorlalte forþe universale, cea nuclearã, cea electricã,
cea de atracþie universalã, cea pur cineticã. Este forþa Vieþii, iar
Viaþa înterþine dinamica în tot Universul, este acea forþã mult

11
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
râvnitã de alchimiºti ºi magicieni, dar ea este constructivã doar
pentru dorinþele cu sens “pozitiv”, de fapt cu acelaºi sens cu cele
create de Tatãl pentru susþinerea Universului ce ne înconjoarã.
În final, manifestarea se întrupeazã într-o anumitã formã materialã,
mult mai puþin dinamicã comparativ cu celelalte, deci mult mai
uºor de analizat prin “statica” sa.
Iatã cum Omul are posibilitatea absolutã, obligatorie de fapt,
de a-ºi crea propriile scenarii în jur, controlându-ºi astfel
posibilitãþile cunoaºterii. Uitarea ºi nefuncþionarea promptã a lor,
în acest moment al civilizaþiei noastre, se datoreazã creerii unor
scenarii, în trecut, împotriva Legilor Necesitãþii ºi folosind prea
adesea Forþa Divinã cu sensul exact opus creaþiei, fiind îndreptat
spre distrugere. Egoismul, ura, rãzbunarea, invidia, grijile ºi frica,
toate acestea par a fi mult mai rãspândite astãzi decât calmul,
iubirea ºi seninãtatea. De aici ºi aceastã situaþie de crizã actualã,
în care fiecare, închis în celula propriului egoism ºi orgoliu, creazã
scenarii pe mãsurã, avantajoase pentru el, dar împotriva celorlalþi,
creind astfel forþe opuse scenariilor pozitive ºi optimiste create
de cei din jur. Iar acestea din urmã sunt din ce în ce mai rare,
oamenii pierzându-ºi prin ignoranþã ºi pasivitate, acea Credinþã
în Lumina Interioarã.
Dacã o singurã secundã toatã populaþia de pe Geea s-ar opri
din învãlmãºeala de gânduri cotidianã ºi ar crea cu toþii o singurã
imagine luminoasã, fericitã, plinã de Pace ºi Iubire, s-ar degaja o
forþã imensã ce ar schimba brusc toate situaþiile absolut
dezastruoase din orice colþ al planetei. Dacã.. Aºa, încercãm din
rãsputeri sã schimbãm mentalitatea, deci alegerea altor gânduri,
altor imagini, mãcar cu puþin mai luminoase decât cele vechi.
Tradiþia ºi lenea sunt forþe a cãror inerþie este uriaºã. Pare atât
de greu de imaginat o Africã cu copii zâmbitori ºi lipsiþi de griji, o
lume în care animalelor sã le facã plãcere sã se apropie de
oameni, nu sã fugã disperate de furculiþa ºi cuþitul lor, pãdurile sã
rãmânã întregi cu minunata lor verdeaþã, nu sã devinã o mare de
cioturi. Creem rãni adânci mamei noastre cosmice, acestei planete
care ar dori cu ardoare sã intre în armonie cu celelalte surori din
cosmos, dar un anume regn de pe suprafaþa sa distruge toatã
creaþia la care a muncit de mii de ani. Este atât de greu oare sã
alegem un zâmbet în locul încruntãrii cotidiene? Pare paradoxal,
dar toate situaþiile critice sociale îºi au rezolvarea doar într-un
simplu zâmbet. Soluþia actualã este într-adevãr una educativã,

12
OMUL - Sistem Energetic
a fiecãruia pe sine însuºi, nu mari împrumuturi sau noi descoperiri
ºtiinþifice vor salva lumea. Cãci fiecare are în structura corpului
sãu toate instrumentele cu care sã perceapã ºi sã modeleze întreg
Planul Iluzoriu, de la partea superioarã, mentalã, pânã la cea
inferioarã, materialã. Totul este sã se ºtie de existenþa acestor
instrumente ºi cum sã fie folosite. Ele existã în noi, dar atenþia
noastrã este îndreptatã doar asupra acelora din partea de jos,
ignorându-le pe cele mai subtile, mai aproape de cauzalitate,
deci implicit, mai eficiente. Necunoscându-le, necontrolându-le,
nefolosindu-le, devenim jucãrii în planul fizic, la dispoziþia altora,
ce aleg ei jocul. Iar eliberarea se face doar prin cunoaºtere, adicã
prin educaþie.
Sã continuãm educaþia cu prezentarea acestei Lumi a Iluziei,
care trebuie bine stãpânitã, dacã vrem sã ieºim deasupra ei.
Imaginaþi-vã un infinit ocean de energie, întins peste tot, dar,
asemenea unei ape mai adânci, care se sedimenteazã pe straturi.
La nivelul de jos, va exista o energie mai “grea”, mai “joasã”,
apoi, pe mãsurã ce urcãm, energia devine mai uºoarã, cu un
zumzãit mai “înalt”. Lobsang Rampa, un foarte drag prieten
tibetan, asemãna Universul cu o imensã claviaturã de pian, fiecare
clapã, fiecare sunet scos reprezentând un nivel de energie,
respectiv o stare de agregare. La capãtul de sus, este ceva foarte
luminos, cu o frecvenþã practic infinitã, astfel cã în orice moment
cuprinde în sine toate celelalte frecvenþe, toate celelalte nivele.
Având viteza de oscilaþie practic infinitã, reuºeºte sã urce ºi sã
coboare instantaneu, de la stratul cel mai de jos la stratul cel mai
de sus, astfel cã existã concomitent în toate planurile. Putem
defini aceastã extremitate superioarã ca fiind însuºi Dumnezeu,
prin acestã calitate de infinit, reuºind sã cunoascã tot, sã poatã
crea orice în orice strat, sã energizeze tot cu Iubirea sa, cãci
practic, se confundã cu Tot. La fel se întâmplã cu fiecare nivel,
prin viteza proprie de oscilaþie reuºind sã cuprindã total nivelele
mai joase, dar din cele superioare nepercepând decât fragmente,
instantanee seriate.
Mai precis, toate aceste energii coexistã în acelaºi spaþiu,
fiecare nivel percepând instantanee din realitatea absolutã, divinã,
la aceeaºi frecvenþã cu cea proprie. Altfel spus, cu cât un sistem
reuºeºte prin energizarea datã de folosirea Iubirii, sã-ºi creascã
vibraþiile, va avea acces la o vitezã mult mai mare de percepþie
din Realitate, adicã la o cantitate de informaþii tot mai mare. Acest

13
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
carusel, cerc evolutiv funcþioneazã ca o dublã spiralã, aceasta
fiind de fapt simbolul Vieþii, sau a ADN-ului pentru planul fizic. Cu
cât Cunoaºterea capãtã o valoare mai mare, urcând pe una din
spire, cu atât se poate “folosi”, mai multã Iubire, sau Energie.
Evoluþia merge în paralel pe cele douã spire, dintotdeauna Iniþiaþii
aveau de ales când Calea Inimii, când Calea Raþiunii sau a
Cunoaºterii. Dar întotdeauna, una ducea invariabil la cealaltã .
Acesta este de fapt Jocul Vieþii, aceastã continuã urcare pe spirele
Cunoaºterii ºi ale Iubirii. Cei ce au o imagine limitatã, planã, cum
o are civilizaþia actualã umanã, lipsitã de perspectiva celei de-a
treia dimensiuni, celei a Spiritualitãþii, vor vedea aceastã evoluþie
ca o învârtire în cerc, cumva în jurul cozii, ºi deºi mulþi încearcã
cumva sã fie mai buni, nevãzând ce se clãdeºte în plan interior,
spiritual, nu vãd urcarea pe aceastã a treia direcþie ºi astfel
majoritatea renunþã în cele din urmã la aceastã cursã a evoluþiei,
trecând la cursa acumulãrilor materiale ºi a onorurilor, cãci aceasta
este pipãibilã, rezultatele sunt vãzute imediat. Dar iarãºi nu se
vãd cum coboarã pe spirele evoluþiei. Cãci în acest Univers per-
fect, evoluþia înseamnã o continuã dinamicã, indiferent în ce sens
se merge. Nu uitaþi cã numai cei ce se opresc obosesc.
Aºadar ceea ce vedem aici, în planul fizic, este un film, o
succesiune de imagini, sunete, senzaþii, sunt instantanee seriate
la o anumitã distanþã, datã de frecvenþa de percepere a
analizatorilor noºtri. Sunt de fapt gândurile ºi dorinþele noastre,
realitãþi sau energii cu o frecvenþã mult mai mare, din care aici
percepem doar frânturi. Astfel încât, în fiece moment, realitatea
fizicã este modificatã de gândurile ºi dorinþele noastre. Fiecare
entitate îºi lanseazã propriile imagini în acest Univers. Cã la marea
majoritate nu se manifestã imediat este consecinþa faptului cã
alte miliarde de entitãþi lanseazã imagini diferite, astfel încât ce
se vede în jur este o medie, o rezultantã a tuturor acestor gânduri.
Noroc cã existã însã Legea Rezonanþei, aºa cã acei ce lanseazã
gânduri cu vibraþii apropiate, luminoase ºi pline de iubire, se vor
regãsi mai devreme sau mai târziu cu alþii asemenea lor, gãsindu-
se astfel în realitãþi apropiate de creaþia minþii ºi credinþei lor. Pe
cealaltã parte, cei cu gâduri urâte, se regãsesc alãturi cu cei cu
idei la fel de întunecate. Aceasta-I rezonanþa despre care se învaþã
la ora de fizicã, dar se uitã aplicaþiile ei metafizice.
Materia, acest plan vizibil ºi pipãibil, poatre fi deci modelat
dupã cum dorim, este efectiv în stãpânirea noastrã ºi doar

14
OMUL - Sistem Energetic
necredinþa face pe om sã nu-ºi poatã manifesta dorinþele în planul
fizic. Nerãbdarea ºi Necredinþa. De aceea Isus a spus : “De-aþi
avea credinþã cât un bob de muºtar, aþi muta acest munte din
loc”. Dar faptul cã voi lansaþi un gând ºi acesta nu se manifestã
imediat, vã faceþi sã spuneþi : “Ei, aºa-I viaþa, nu-I bine sã fim
visãtori, sã fim deci realiºti.” - ºi acceptaþi atunci realitatea fãcutã
de ceilalþi, deveniþi practic marionete, cãci veþi crede doar în
imaginile în care alþii au încredere, veþi crede ºi veþi manifesta
iluzia. Da, într-adevãr, fericiþi cei ce cred fãrã sã vadã. Rãbdarea
în credinþa lor modeleazã realitatea fizicã încetul cu încetul,
precum un râu muntele prin care curge.
Din alt punct de vedere, sigur cã dacã lansaþi succesiv o mie
de gânduri, al mielea se va manifesta, în ordine, dupã ce s-au
creat toate celelalte 999. Aºa cã, aveþi grijã ce gânduri lansaþi !
Ele oricum se manifestã, fie acum, fie peste o mie de ani. Multe
din grijile ºi necazurile din viaþa actualã sunt pentru cã vieþi la
rând aþi crezut în ele, spunând de fiecare datã :”Ce nedreaptã
este viaþa cu mine! Uite, numai griji sunt pe capul meu !” Dar de
câte ori aþi spus : “Ei, asta-I acum, pentru cã aºa am vrut, sau
asta-I plata la cea ce am fãcut, dar de-acum hai sã gândesc
frumos, ca Soarele sã aparã ºi în viaþa mea!”. Cu cât înjuraþi mai
mult, blestemând viaþa, cu atât vã veþi înfunda în mizerie, creatã
numai de voi ! Ba mai mult, vã veþi întâlni cu cei ce gândesc la fel
de urât, cu griji la fel de multe ca ºi voi ºi sigur cã uitându-vã în
jur veþi spune ºi mai cu credinþã : “Da, aºa-I viaþa asta!” Încercaþi
sã zâmbiþi în fiecare clipã, indiferent ce-I în jur ºi curând veþi
observa numai oameni zâmbitori în jur!
Acum, pentru acei care au rãmas fixaþi în logica ºtiinþificã
materialistã, sã gãsim ºi pentru ei o reprezentare a ceea ce vãd
ei în jur. La ora actualã, cercetarea lumii microscopice a materiei
a ajuns la structurile subatomice. Acum câteva mii de ani, în Grecia
s-a emis ipoteza cã materia poate fi împãrþitã pânã la un anumit
punct doar, în acel moment obþinând o patriculã ce nu mai poate
fi tãiatã, deci au denumit aceastã structurã universalã de bazã
“a-tomos”, actualul atom. Iar aceastã ipotezã a fost una pur
teoreticã, deoarece tehnologia momentului nu le permitea
vizionarea structurilor atomice. Dar au avut dreptate. Astãzi, cu
ajutorul microscoapelor performante, s-a reuºit obþinerea imaginii
acestui atom, ba chiar mai mult, ºi observarea electronilor ºi a
nucleului.. De aici încolo, ipotezele formulate þin iarãºi de domeniul

15
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
teoretic, bazându-se doar pe rezultate obþinute din acceleratorul
de particule. Astfel, s-a emis ipoteza cã ºi electronii ºi nucleul ar
fi construite din acelaºi tipuri de subparticule, au preferat sã le
numeascã cuarci. Aceºtia sunt cunoscuþi mai mult prin încãrcãtura
lor electricã, deci printr-o valoare energeticã mai mult, decât prin
una legatã de masã. Noi continuãm aceastã diviziune ºi susþinem
cã aceste particule sunt energii cu valori bine determinate, a cãror
frecvenþã proprie este mult coborâtã ºi cumva condensatã,
realizând un fel de “cãrãmidã energeticã”, standard pentru tot
Universul. Dar faptul cã frecvenþa sa de oscilaþie este mult
coborâtã, aceasta va apãrea cumva staticã, rigidã, dând senzaþia
de materie. Esenþa este aceeaºi cu a fotonului, elementul de
bazã al luminii, dar oscilaþia acestuia din urmã se produce la
valori mult mai mari, astfel cã îºi pierde acea senzaþie de rigid,
de material, dar repet, poate fi aceeaºi particulã, ce diferã este
doar frecvenþa de oscilaþie, deci caracteristica aceleaºi cuante
de energie. Iatã plastilina acestui Univers, aceasta mulându-se
pe matriþele date de gândurile noastre ºi luând exact forma lor.
Cu alte cuvinte, tot ce este în jurul nostru este energie purã,
mulatã pe anumite informaþii. Deci ce considerãm materie, este
ºi energie, este ºi informaþie.
Din punctul de vedere al Energiei ºi aceasta nu poate exista
de sine stãtãtoare, trebuie sã aibã anumite valori, anumiþi
parametri, ce implicã o anumitã informaþie, iar dacã valorile sunt
sub un anumit prag, apare ca materie, caracterizatã prin masã,
devine o energie purã, cu vitezã suficient de micã ca sã intre sub
acþiunea legilor atracþiei universale, care sunt o extensie, o
aplicaþie inferioarã a Legilor Iubirii. Cãci energia de bazã, repetãm,
este Iubirea. Toate celelalte forme energetice sunt manifestãri
ale Iubirii transformate, coborâte de noi la valori inferioare. Din
punct de vedere al Informaþiei, ea necesitã un suport, nu are
cum sã existe de sine stãtãtoare. Suportul, desigur, este cel en-
ergetic, informaþia manifestându-se prin diferite valori, modulãri
ale acestei energii. Manifestarea energiei, cu parametrii daþi de
informaþie, este materia. Concluzia este simplã : INFORMAÞIA,
ENERGIA ªI MATERIA UNA SUNT.
Acest Plan Iluzoriu a fost creat oferindu-se un suport Ener-
getic Universal, Iubirea, precum ºi un suport informaþional complet,
Înþelepciunea. Aceastã Cunoaºtere ºi Iubire ce stau la baza
Universului sunt calitãþi absolut divine, sunt ale Tatãlui. Noi, Fiii,

16
OMUL - Sistem Energetic
prin observarea manifestãrii acestei energii în tot felul de forme,
încercãm, prin “culegerea” câte unui fragmenþel din acea
Informaþie Totalã, sã-l manifestãm ºi sã-l observãm . Planul Mental
reprezintã teoria, bibliografia obligatorie a elevului, iar Planul Fizic
este laboratorul în care se pot testa, aplica dupã fel ºi chip, fãrã
ca acele modificãri, experienþe, deseori nereuºite, sã afecteze
Adevãrata Realitate, cea a Spiritului. Astfel, ce cunoaºtem, ce
ne “vine în cap”, reuºim cu ajutorul dorinþelor, a sentimentelor sã
aparã în jurul nostru. Fireºte cã acest studiu dureazã veºnic,
pânã reuºim cuprinderea întrgii Înþelepciuni ale Tatãlui ºi implicit
ºi acea vibraþie cu frecvenþa infinitã, suportul întregii Cunoaºteri,
adicã Iubirea Divinã. . De-abia atunci putem manifesta întreg
Universul, suntem una cu el, cãci el deja existã ºi astfel suntem
una cu Tatãl. De-abia atunci Fiul se confundã, se cufundã în
Tatãl. ªi Isus spunea - “Eu de la Tatãl vin, iar Eu cu Tatãl una
suntem”.
Stadiul la care suntem ne permite accesul la cãrþile de pe
rafturile de jos ºi pe mãsurã ce le aplicãm ºi vedem cã sunt
adevãrate, atunci Cunoaºterea se transformã în Credinþã, vibraþia
noastrã creºte ºi putem avea acces ºi la cãrþi de pe urmãtorul
raft, iar procesul evolutiv continuã. ªi doar informaþia trecutã în
Credinþã se poate folosi instantaneu, este de nedistrus, devine,
de-abia atunci, Înþelepciunea noastrã. Este singura moºtenire de
la Tatãl, dar cuprinde tot ce ne poate oferi Tatãl, tot ce are ºi ce
reprezintã El. Cunoaºterea neexperimentatã este o informaþie
goalã - ce-I pasã furnicii, de exemplu, dacã Soarele este o stea
cu raza de câteva mii de kilometri, sau o farfurie cu jãratec, la
câþiva metri distanþã. Asta-I scris într-o carte de pe un raft la care
încã nu poate ajunge ºi nici nu-I poate folosi la evoluþia ei de
moment. Aºa cã dacã aude cele douã informaþii din douã pãrþi
diferite, nu are cum sã ºtie care este adevãrul. De-abia dupã o
anumitã perioadã de evoluþie poate ajunge la carte ºi
experimenteazã ceea ce citeºte acolo ºi de-abia atunci furnica
spune cã a cãpãtat ºi înþelepciunea acestei informaþii. Atunci crede
cu adevãrat ºi nimeni nu mai poate sã o sminteascã din credinþa
ei.
Noi urmãm Facultatea de Creatori. Dar pentru a fi Creator,
cu diplomã, ca Tatãl, trebuie sã cunoaºtem ºi sã credem în fiece
pãrticicã a Universului. Imaginaþi-vã cã trebuie sã creaþi un mãr,
nimic mai mult. Trebuie sã ºtiþi o dimensiune, o culoare, o formã,

17
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
o arhitecturã biologicã interioarã. Ce gust are, ce concentraþie
are fiecare substanþã, cum sunt alcãtuiþi atomii din acele mol-
ecule constituente, din ce-I fãcut nucleul atomului ºi tot aºa mai
departe. De-abia atunci, când ajungeþi sã le cunoaºteþi pe toate
acestea, dar ºi sã credeþi în ele, înseamnã cã aþi înþeles ºi stãpânit
Legile Universale, sunteþi Creatori cu adevãrat. Tot acest proces
încape într-o frazã, se poate scrie în câteva minute, dar
Creatorului I-au trebuit o mulþime de vieþi pentru a-l împlini.
În concluzie, Universul este în acelaºi timp informaþie, energie
ºi substanþã. Este acea “ap㔠întinsã de care se vorbeºte în
Genezã, simbolul energiei. Lumina, ce se purta deasupra apelor,
este simbolul Creaþiei, a informaþiei, a imaginii. Iar acest gând dã
formã apei, manifestând substanþa.
Corpul fizic este aºadar acea manifestare a Luminii, acea
oglindire a Luminii în Apã. Prin aceastã reflexie, Apa poate
interacþiona cu Lumina ºi Lumina cu Apa. Iar aceastã interacþiune
este Viaþa. Suntem fãcuþi din Luminã ºi Apã, iar când Viaþa s-a
sfîrºit, Lumina urcã la Luminã, iar Apa coboarã în Apã. Suntem
ceva divin, un cumul de Energie ºi Spirit pe care-l numim Viaþã
sau Organic. Sã respectãm acest Organic. Dacã Lumina trimite
reflexii întunecate în Apã, apa din noi, celulele ºi þesuturile vor fi
tot întunecate. Ca sã le tratãm, sau sã le luminãm, este suficient
sã ne luminãm propria Luminã. Cãci Apa, sau corpul fizic, reflectã
imaginea Luminii, sau a Sufletului. Nu numai ochii sunt oglinda
Sufletului, ci întreg organismul. Degeaba medicii modeleazã din
exterior aceastã reflexie, fie ei chirurgi, bioterapeuþi sau chiar
sfinþi, în scurt Apa tulburatã se va liniºti ºi va oglindi aceeaºi
imagine hâdã a bolii. Adevãratul medicament se administreazã
Luminii, nu corpului.
Energia ia forma ce I-o dãm. Ca sã aibã o formã perfectã, sã
fim mai întâi noi înºine perfecþi !

2.3. CORPUL FIZIC CA SISTEM ENERGETIC

Fireºte cã pentru a ne servi, corpul fizic are nevoie de o


anumitã cantitate de energie, indiferent de activitatea desfãºuratã
: recepþionarea unor informaþii din exterior sau din interior,
deplasarea anumitor segmente sau eliminarea anumitor
“surplusuri” nocive .Sã încercãm sã elucidãm natura acestei

18
OMUL - Sistem Energetic
energii ºi modul ei de utilizare, tocmai pentru a putea sã o folosim
cât mai eficient.

2.3.1. LA CE NE ESTE NECESARÃ ENERGIA?


În esenþã, toatã activitatea noastrã din planul fizic este de a
imprima anumite modificãri Mediului din jur, iar apoi de a
recepþiona informativ numai, ce anume transformãri s-au produs.
Concluziile trase, identic ca în activitatea unui laborator, ne dau
posibilitatea de a intui, iar apoi de a verifica Legile Universului
din jur, Principiile Sale de bazã. Acestea ne-au fost prezentate în
esenþã de Mari Învãþãtori Cosmici, prin Decalogul ce stã la baza
religiei creºtine, prin Legile Tablei de Smarald sau ale Kybalionului,
fiecare Religie sau miºcare spiritualã are la bazã aceleaºi Legi,
perceperea ºi interpretarea lor este diferitã. Rolul nostru este de
a le verifica. Civilizaþia actualã s-a restrâns doar la studiul materiei,
de aici decadenþa alchimiei, cabalei, metafizicii, astrologiei ºi
multor alte metode de studiu ale Legilor, în întregul lor ansamblu
spiritual, la ramuri precum chimia, matematica, fizica, astronomia.
ªi de aceea atenþia noastrã s-a redus doar la informaþiile primite
strict din planul material, prin analizatorii corpului fizic, ignorând r
apoi uitând de semnalele primite de la ceilalþi receptori subtili.
Aºa cã astãzi prin energie se înþelege doar un potenþial cinetic,
electric, gravitaþional, osmotic sau alte forme fizice, ignorând alte
energii subtile, ce le genereazã pe cele enumerate ºi a cãror
forþã este mult superioarã. Spunem toate acestea pentru cã
procesul de cunoaºtere al vieþii cotidiene este mult limitat de
concepþiile primite moºtenire din educaþia materialistã.
Este bine de subliniat cã suntem practic cÐcreatori ai acestui
plan fizic, rolul sãu fiind numai de a ne verifica prin aceastã creaþie
Cunoaºterea. Noi suntem cei ce modificãm parametrii acestui
plan iluzoriu, iar apoi, urmãrind lanþul de reacþii produs de acestã
modificare, sã tragem o concluzie, o învãþãturã care sã ne
sporeascã Înþelepciunea.
Mai simplu, planul fizic are o infinitate de stãri de armonie,
în concordanþã cu niºte Legi, Reguli de bazã, Universale.
Schimbarea unui singur punct în acest spaþiu aflat în echilibru,
duce automat la transformarea tuturor celorlalte puncte, într-o
nouã formã, aflatã din nou în acea stare de armonie ce
caracterizeazã continuu Universul, doar aceastã stare de echilibru
este permisã de Legile Divine pe baza cãrora a fost format.

19
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
Suntem aºadar ca niºte copii care se joacã cu un caleidoscop,
urmãrind mereu, prin rãsucirea acestui tub, ce nouã formã
geometricã se obþine. Odatã admiratã noua geometrie, întorc
iarãºi tubul. Aparent e o joacã, dar prin aceastã continuã
observaþie, pot învãþa unele legi optice sau mecanice, doar vãzând
aplicaþia lor ºi nu citindu-le teoretic din cãrþi. Astfel ºi noi, prin
urmãrirea acestor modificãri ce respectã Legile, ce iau continuu
altã formã, altã manifestare, învãþãm sã cunoaºtem însãºi Legile
ºi cum se pot aplica ele. Preluãm Înþelepciunea ºi Cunoaºterea
Tatãlui, planul fizic fiind un loc de joacã unde noi, Fiii, ne jucãm
cu niºte jucãrii perfecte în care Tatãl ºi-a pus toatã Cunoaºterea
Sa. Ne zidim astfel un bagaj al Credinþei, un bagaj teoretic de
nezdruncinat, cu ajutorul cãruia iniþiem alte experienþe, din care
sã deducem alte Legi. Viaþa este o continuã evoluþie, o continuã
acumulare de informaþii trecute în Credinþã, iar pentru aceasta,
ne servim de energie.
Matematic vorbind, viaþa noastrã are permanent evoluþia unei
sinusoide, segmentul “a” fiind generarea unei modificãri ce ne
îndepãrteazã de la Armonia Divinã, “b” este revenirea sistemului
la o altã formã, dar tot de armonie, însã datoritã unei inerþii ne
apare ºi dimensiunea opusã, “c” ºi “d” fiind acea probã despre
care se tot discutã în cercurile metafizice, dându-ne astfel
posibilitatea de a observa ºi polaritatea opusã a Creaþiei noastre.
În urma parcurgerii acestei oscilaþii, trecând de la “a” la “d”,
experienþa, respectiv vibraþia noastrã creºte, aceasta fiind esenþa
evoluþiei oricãrui sistem din Univers. Acest lucru se reflectã prin
panta ascendentã ce o urmeazã dinamica evoluþiei. Ca sã cunoºti
perfect un lucru trebuie sã vezi partea bunã ºi cea rea din el.
Doar aºa cunoaºterea este completã iar planul fizic, prin inerþia
aparentã datã de diferenþa dintre vibraþiile Spiritului ºi cele ale
Materiei, ne oferã exact acestã posibilitate. Altfel spus, orice bine
este bine doar pentru o bucatã de vreme, apoi prin persistarea
sa în tradiþii, devine rãu.
Ei bine, tocmai pentru smulgerea unui sistem din echilibrul
sãu, este necesarã investirea sau cedarea unei energii care va
acþiona ca o anumitã forþã, în funcþie de parametrii energetici
aleºi. Automat, sistemul capãtã un “ceva” în plus, cãruia trebuie
sã-I asigure un loc în sine ºi ca sã fie iarãºi echilibru, sistemul se
schimbã. Aceastã dinamicã continuã a exteriorului, a întregului
Univers este consecinþa Vieþii, a existenþei tuturor regnurilor din

20
OMUL - Sistem Energetic
Ierarhia Divinã, în care Omul ocupã doar o treaptã. Nu suntem
singura civilizaþie din Univers iar faptul cã tot Cosmosul din jur
are o miºcare continuã, armonioasã, denotã faptul cã toþi ceilalþi
îºi fac datoria. Ni se cere acelaºi lucru din partea noastrã, pentru
a nu bulversa evoluþia celor aflaþi sub noi ca stadiu evolutiv.

2.3.2. CUM CONTROLÃM ACEASTÃ ENERGIE?


Cum am mai spus ºi o vom repeta ori de câte ori va fi nevoie,
rolul existenþei noastre în Planul Fizic este Cunoaºterea.
Conºtientul nostru, sau Fiul, comandã corpului fizic tot felul de
acþiuni, ca prin dinamica creatã sã se poatã împlini aceastã
cunoaºtere a Creaþiei, a Legilor Universale ce stãpânesc Creaþia.
Ca aceastã cunoaºtere, experimentatã, verificatã, deci strict
personalã, sã se transforme în Credinþã. Iar Credinþa noastrã
este Lege.
Dar pânã sã treacã toate Legile în Credinþa sa, Fiul încearcã
mai multe variante ale Cunoaºterii, forþând Legea sã se manifeste.
Automat, dezechilibrele din armonie, create de Fiu, trebuiesc
corectate permanent de cãtre Legile Planului Fizic, ca Sistemul
în totalitate sã fse menþinã în echilibru. De aceea iatã cã nu numai
Fiul controleazã corpul fizic ci ºi Legile, deoarece acest organ-
ism se manifestã totuºi în Universul lor. Dar toate sunt create de
Tatãl, iar El este cel ce supravegheazã subtil întreaga evoluþie a
Fiului sãu, inclusiv a manifestãrii sale din Planul Fizic, corpul
uman.
Iatã deci triada ce comandã în fiece clipã organismului modul
sãu de manifestare, modul sãu de acþiune, modul sãu de a fi :
Tatãl, Fiul ºi Legile, denumite în limbaj religios ºi Sfântul Duh. Iar
mecanismele de control ale acestora sunt Codul Genetic, Sistemul
Nervos ºi respectiv Sistemul Endocrin.
Sistemul Nervos este unitatea prin care Fiul controleazã
planul fizic ºi inclusiv propriul organism, unitate ce cuprinde acele
Legi pe care Fiul le-a priceput de-a lungul procesului sãu de
cunoaºtere ºi evoluþie din acest plan. Odatã pricepute, a hotãrât
sã le ºi aplice asupra propriei sale manifestãri materiale, dar ca
sã fie mereu atent la noi Legi ce trebuiesc înþelese, a creat o
anexã la Sistemul Nervos, aparatul cu care-ºi comandã proiecþia
fizicã, ºi anume Sistemul Nervos Vegetativ. Astfel, existã o parte
ce continuã sã primeascã ordine de la micul stãpân ºi sã le
îndeplineascã, iar altã parte, acea anexã, rãspunde de aria

21
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
inconºtientã, realizând exact acea armonizare a constantelor
interioare dupã Legile pricepute de acelaºi mic stãpân, dar fãrã
a-l mai deranja. Este ca un calculator cãruia, odatã ce ai învãþat
cum sã faci o anumitã operaþiune ce o vei folosi de rutinã, I-o
predai, printr-un program, iar acesta continuã sã facã acea
operaþiune, ori de câte ori este nevoie, fãrã a-þi mai cere voie,
cãci aºa sunt instrucþiunile.
Ca exemplu, acum câteva mii de ani, când Fiul a cãpãtat
pentru prima oarã acest înveliº carnal în care urma sã-ºi con-
tinue un timp evoluþia, nu ºtia absolut de loc sã coordoneze ºi sã
controleze activitatea acestui vehicol, atât de nou pentru El. Ca
urmare, a apãrut necesitatea Yogii, care prin exerciþii fizice ºi
energetice bine stabilite, a oferit aceastã posibilitate de control
asupra activitãþii musculare ºi parþial ºi a organelor interne. De-a
lungul secolelor, evoluþia corpului fizic a continuat, dovadã cã ºi
vârsta medie de trai a crescut mereu. Acum ne-a mai rãmas
definitivarea controlului asupra aparatului digestiv, respirator ºi
sexual, exact aceastã axã energeticã ce asigurã permanenþa
vehicolului în planul fizic, acea cuplare la Energia Absolutã,
Universalã, cu consecinþe încã nebãnuite de civilizaþia actualã.
Asta nu înseamnã cã toate Legile predate Sistemului Nervos
Vegetativ le-am priceput bine. Câteodatã nu le-am prea înþeles,
iar rezultatele se vãd în unele disfuncþii vegetative ce mai apar.
Vãzând cã actvitatea internã nu se desfãºoarã perfect, cum I se
ceruse prin program, Sistemul Vegetativ se adreseazã
conºtientului, prin senzaþii difuze dureroase atrãgându-I atenþia
ºi cerându-I pãrerea. Acesta urmeazã sã reanalizeze problema
ºi sã reformuleze Legea, iar asta pânã când va alege varianta
exactã, care sã nu-I mai creeze disfuncþiuni în propriul sistem.
Medicii numesc aceastã activitate a SNV-ului activitate reflexã. A
fost dobânditã treptat de-a lungul multor experienþe din parcursul
evoluþiei Omului, dar acum activitatea majoritãþii organelor interne
se regleazã singurã : bãtãile inimii funcþie de efort, adaptarea
tubuluii digestiv pentru asimilarea substanþelor introduse în
interiorul sãu, epurarea toxinelor prin rinichi sau piele, reglarea
pupilei pentru vederea de aproape sau de la distanþã ºi multe
altele. Practic, pentru fiecare astfel de reglaj ce se face automat
în organism, a fost necesarã la un moment dat o atenþie din partea
conºtientului ºi gãsirea unei soluþii pe care mai apoi a transferat-
o inconºtientului.

22
OMUL - Sistem Energetic
În ce priveºte partea conºtientã a Sistemului Nervos, Sistemul
Nervos Somatic, acesta este acel segment aflat permanent în
legãturã cu Fiul, este acea interfaþã principalã între Planul Men-
tal, al informaþiilor ºi Planul Fizic, al manifestãrii acestora. Este
practic un foarte evoluat mecanism de emisie-recepþie, care preia
energia aflatã la frecvenþe foarte mari, energia gândurilor ºi ca
un transformator, îi coboarã aceastã vitezã de oscilaþie, dar
pãstrându-I modularea, deci nealterându-I informaþia, acea
energie mentalã devenind o energie a unui câmp electric.
Urmeazã apoi conducerea selectivã a acestui câmp electric, cu
aceeaºi informaþie nealteratã, la un organ efector, fie el muºchi,
glandã sau altceva.La nivelul acesta, informaþia este predatã
efectorului prin intermediul unei sinapse, alt transformator ce mai
schimbã încã o datã viteza de oscilaþie a acelui câmp energetic
iniþial. Efectorul urmeazã sã exteriorizeze acea energie cu
frecvenþa sa proprie, astfel definitivându-se manifestare oricãrui
gând. Lucrurile merg bineînþeles ºi în sens invers, cu scopul de a
culege rezultatele acelei modificãri conºtiente a exteriorului.
Energia modificatã din plan extern este preluatã prin fenomenul
de rezonanþã de receptori specifici, ce au reglat㠓lungimea de
und㔠pe o anumitã plajã vibraþionalã, asemenea unui aparat de
radio ce este fãcut sã prindã un anumit post. Energia astfel captatã
este iarãºi transformatã la o frecvenþã superioarã, cea a câmpului
electric, care se va propaga prin Sistemul Nervos la o anumitã
arie de emisie , numitã arie corticalã senzitivã, urmînd apoi încã
o transformare, tot pe o vibraþie specificã fiecãrei arii, noua
informaþie culeasã fiind “aruncat㔠în planul mental, la frecvenþa
caracteristicã acestui nivel. Creierul nostru este practic un
intermediar între unitatea conºtientã a Spiritului ºi Corpul Fizic, o
interfaþã ce asigurã îndeplinirea exactã a ordinelor transmise de
Fiu. Datoria sa este de a asigura transmiterea exactã a unor
date, eventual o sistematizare, o compactare a lor, nu este sediul
efectiv a unor procese de gândire ºi memorizare care
caracterizeazã Omul. Acestea se produc, dupã cum sperãm sã fi
înþeles, într-un plan sã-I spunem mai subtil, având o frecvenþã
ce-l face imperceptibil senzorilor fizici. Unii oameni mai deosebiþi
reuºesc sã vadã efectiv gândurile ce sunt vehiculate prin mintea
celor din jur, “prinzându-le” în momentul transferãrii lor spre
interfaþa nervoasã, acestea fiind proiectate ca pe un ecran situat
în jurul omului. Acest plan mental, având o frecvenþã mult

23
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
superioarã, forþa sa va fi crescutã proporþional. Mintea noastrã,
aºadar, poate fi ca o adevãrat㠓katiuºã”, lansatoare de rachete
extrem de distructive, pentru cei ce gândesc urât, sau ca un
adevãrat medicament minune pentru cei ce-ºi aleg doar gânduri
frumoase. Controlul mental este un pas esenþial în tecerea spre
Noua Civilizaþie ce urmeazã, de aceea atragem atenþia tuturor
asupra acestui aspect.
Sistemul Endocrin este instrumentul de control al Legilor
Divine, aparþine Spiritului. Toate glandele sunt dublate de chackre,
acele porþi ca niºte turbioane ce fac legãtura între planuri diferite
de vibraþii, între energii de frecvenþe diferite. Rotirea chackrelor
(roatã, în limba sanscritã) într-un sens sau altul, ia din energia
planului fizic ºi o transmutã într-o frecvenþã superioarã, trimiþând-
o în alt plan, sau invers, converteºte energii superioare în
frecvenþe inferioare, care pot fi utilizate de corpul fizic. ªi cum
corpul fizic aparþine aceluiaºi Univers, se va supune ºi el auto-
mat aceloraºi Legi, care includ ºi pe cele ale planului material,
studiate de matematicã, chimie sau fizica clasicã. Aceste Legi au
grijã de armonizarea energeticã a acestui corp fizic, armonizare
nu numai în plan subtil vibraþional ci ºi în plan material, folosindu-
se de mesageri care sã traducã ordinele întregului organism.
Aceºti mesageri se numesc hormoni ºi ei sunt sintetizaþi, creaþi
de glandele endocrine, adevãrate porþi de control ale Spiritului
asupra noastrã. Sunã cam teologic, dar sunt adevãruri care cu
greu pot fi exprimate prin cuvinte ºi atunci sunt nevoit sã folosesc
limbajul cel mai utilizat în legãturã cu planurile subtile.
Aºadar, echilibrarea energiilor în organism, precum ºi în
întregul Univers, este fãcutã prin aceste chackre, orice sistem
viu, organic având în dotare aºa ceva. Reglarea proceselor
chimice, manifestarea dinamicii energetice în plan material, au-
tomat va fi controlatã din acelaºi loc. De aceea, chackrele sau
porþile subtile de echilibrare, folosesc un translator care sã ia
comanda ºi sã o ducã tuturor celulelor din organism. Acest “trans-
lator”, unul pentru fiecare chackrã, este glanda endocrinã ºi fiecare
celulã din organism, inclusiv Mãria-Sa, neuronul, are o “cãsuþã
poºtal㔠pentru mesagerii Spiritului - hormonii. Existã hormoni
pentru fiecare celulã din corp, dar nu înseamnã cã fiecare celulã
rãspunde la fiecare mesager, are “ziarul propriu” la care este
abonatã, deci un tip anume de hormon de care ascultã.
Existã de asemenea ºi alte structuri, în afara celor ºapte

24
OMUL - Sistem Energetic
glande endocrine, care secretã hormoni sau substanþe hormone-
like. Sunt cum ar fi “a doua ºtafet㔠de mesageri, o nouã traducere
a aceluiaºi mesaj, pentru câte o regiune anume. Aceast㠓a doua
ºtafet㔠poate primi mesaje ºi de la Fiu, reprezentat de Sistemul
Nervos, cât ºi de la Menþinãtorul Legilor Universale, Sfântul Duh,
prin hormonii endocrini. Un exemplu îl constituie teritoriul digestiv,
care are limbajul propriu. Sigur cã hormoni precum cei tiroidieni
sau corticosuprarenalieni au acþiune directã asupra multor celule
digestive, dar existã hormoni precum colecistokinina sau gastrina,
secretaþi “local”, dar a cãror sintezã este reglatã fie de Sistemul
Nervos Vegetativ, fie de Sistemul Endocrin. Reglajul “central” se
face deci tot de la aceste glande alãturate chackrelor.
Astfel, majoritatea hormonilor regleazã procesele metabolice
din organism, controlând în acest mod concentraþiile tuturor
substanþelor, viteza de sintezã sau cea de distrugere a lor, reuºind
astfel sã modeleze întreaga structurã a organismului, precum ºi
viteza sa de reacþie. Astfel Spiritul, Legea, oferã Fiului în
permanenþã un instrument armonizat cu Totul, ca astfel
cunoaºterea sã se poatã desfãºura fãrã probleme. La ce ajutã
aceastã armonizare? O lege fizicã, deci o Lege, spune cã un
sistem, ca sã poatã cunoaºte un alt sistem, trebuie sã
interacþioneze cu el iar pentru asta trebuie sã conþinã mãcar o
parte, numitã receptor, care sã rezoneze cu sistemul ce trebuie
cunoscut. Iar rezonanþa înseamnã a avea aceeaºi frecvenþã. Dar
Fiul în permanenþ㠓face valuri”, dezechilibreazã armonia acelui
sistem, Universul material, pentru a recepþiona o anumitã
dinamicã. Astfel, frecvenþa întregului Univers este în continuã
schimbare, respectând Legile, fireºte. Dar, pentru a rezona
continuu cu acest Univers în continuã schimbare sau evoluþie ºi
Receptorul Fiului, Corpul Fizic, trebuie sã-ºi acordeze perma-
nent vibraþia, frecvenþa, la cea exterioarã. De acest reglaj se ocupã
Legea, prin Sistemul Endocrin.
Ajuns în acest punct, atragem atenþia celor ce doresc sã preia
controlul asupra acestor chackre, dorind cãpãtarea peste noapte
a unor puteri “paranormale”. Bineînþeles cã acest lucru este
posibil, dar cu rãbdare, în liniºte, în armonie perfectã, lãsându-le
sã se manifeste singure , ca abia apoi, prin cunoaºterea
personalã a lor, sã le puteþi regla dupã plac. Forþarea manifestãrii
lor, prin meditaþii, yoga sau alte metode mai mistice, reprezintã
forþarea evoluþiei voastre. Legile bucuroase vã predau controlul

25
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
asupra propriului organism ºi asupra energiilor vehiculate, cã doar
asta le cereþi, dar mai apoi vã pomeniþi cã nu sunteþi în stare sã
le controlaþi, puterea acestor energii subtile fiind imensã, infinitã
practic. Ca apoi sã nu le mai controleze nimeni. Forþarea evoluþiei,
prin reacþiune duce la involuþie. Am vãzut manifestarea celor ce
au pierdut controlul asupra chackrelor iar viaþa lor devenise
aproape imposibilã. Repet - lãsaþi-le sã se manifeste de la sine!
Nu forþaþi nimic! Altfel, din cei ce se joacã, deveniþi jucãriile
altora!
Ei bine, iatã-ne ºi la a treia formã de control asupra corpului
fizic ºi anume Aparatul Genetic, care aparþine Tatãlui. Este
cuprins în fiece celulã a Corpului Fizic, înscris în ADN printr-un
alfabet format din patru litere - A, T, C ºi G sau altfel spus -
Adeninã, Timinã, Citozinã ºi Guaninã. Este un mesaj clar, strict,
care se respectã întocmai. Nici o modificare conºtientã a Fiului,
prin Sistemul Nervos, nici o reglare a Legilor Universale, prin
Sistemul Endocrin, nu pot schimba matriþa, baza informaþionalã
prin care se manifestã întruparea Fiului, oferitã acestuia ca
posibilitate de cãtre Tatãl. Schimbarea se poate face doar cu
acceptul Tatãlui. Doar o Lege înþeleasã ºi aplicatã corect, dupã
ce este verificatã ºi acceptatã ca valabilã, poate fi trecutã în ADN,
odatã cu toate modificãrile fiziologice ce au loc în organism în
urma acestei aplicãri. Vedeþi cã la fiecare naºtere ne cãpãtãm un
nou corp cu îmbunãtãþiri faþã de “coborârea” trecutã. Între timp
am reuºit sã înþelegem anumite reacþii ale organismului ºi cum
se controleazã, iar dupã ce am vãzut cã funcþioneazã noua soluþie,
am încredinþat-o unor structuri ale corpului care s-au specializat
în acest scop, la comanda noastrã, preluându-ne grija acelui
experiment reuºit. Faptul cã este un succes, este recunoscut de
cãtre Tatãl, care permite “înscrierea” acestui bun câºtigat în
moºtenirea noastrã.
Nu putem schimba conºtient literele alfabetului genetic.
Ingineria geneticã este minunatã prin descoperirile fãcute, , dar
a modifica zestrea biologicã a unui individ, fie ea bunã sau rea,
reprezintã o intervenþie brutalã fãcutã în evoluþia acelui individ,
înseamnã a-L corecta pe Tatãl, a mãslui calea evoluþiei ce I-a
fost hãrãzitã. Schimbându-se parametrii cu care el însuºi a hotãrât
cã trebuie sã cunoascã mediul, pentru captarea informaþiilor într-
un anumit fel, reprezintã un bruiaj, reprezintã practic un “viol
intelectual”, blocarea evoluþiei acelei entitãþi în încarnarea

26
OMUL - Sistem Energetic
respectivã. Ca gravitate este echivalentã cu crima, iar acestea
sunt aspru pedepsite de Legile Universale. Conform Legii acþiunii
ºi reacþiunii, acest blocaj evoluþional se va întoarce ºi se va
manifesta asupra celor ce l-au generat.
Codul Genetic, repet, este legãtura ce Fiul o are în planul
fizic cu Tatãl, este unica moºtenire cu care a plecat de Acasã, în
cãutarea Cunoaºterii. Îi asigurã în permanenþã un ºablon clar,
perfect, stabilitatea ºi buna funcþionare a corpului fizic. Sigur cã
în procesul cunoaºterii, conform aceleaºi legi a Acþiunii ºi
Reacþiunii, mediul va modela corpul fizic în sensul hipertrofiei
sau atrofiei anumitor structuri anatomice, dar esenþa lor rãmâne
aceeaºi. Fiul are dreptul de a face orice cu jucãria sa, inclusiv de
a o modela, dar în anumiþi parametri. Ieºirea din limitele stabilite
coincide cu retragerea sau distrugerea jucãriei. Este moartea din
planul fizic. Dar Fiul a acumulat o cunoaºtere ºi ºtie data viitoare
sã nu mai repete aceeaºi greºealã, ºtiind prin acea moarte ºi
consecinþa acelei fapte. Mãcar teoretic ar trebui sã ºtie.
Codul Genetic este Biblia corpului fizic, care este manifestatã
ºi respectatã întocmai, atât de Fiu cât ºi de Legi, sau de Spirit,
acel Duh Sfânt de care vorbeºte ortodoxia. Este literã de lege, în
care sunt înscrise toate succesele cunoaºterii noastre de la
începutul acestui Joc al Vieþii, al Evoluþiei noastre. Aici sunt
înscrise esenþa muncii noastre de-a lungul multor vieþi ºi ne aratã
un sens evolutiv. E pãcat acum, în aceastã civilizaþie bazatã mai
mult pe distrugere ºi consum decât pe creaþie, sã pierdem acest
sens, sã se considere cã, de fapt, nu am înþeles nimic având
totul ºi pentru asta sã fim scoºi de pe terenul Cunoaºterii. Evoluþia,
continuarea ei depinde doar de noi, de un bun simþ cosmic,
elementar. Atât. Este suficient bunul simþ.

2.3.3. CUM FOLOSIM ACEASTÃ ENERGIE?


Ei, acum cã am înþeles la ce ne foloseºte energia ºi culmea,
la dezechilibrarea permanentã a ceea ce-I perfect, sã vedem cum
o putem folosi.
Dupã cum am prezentat în capitolul anterior, planul fizic în
care ne împlinim cunoaºterea, cuprinde la rândul sãu trei niveluri,
trei straturi componente, formate din energii cu frecvenþe diferite.
Acestea pot exista simultan în acelaºi plan, în acelaºi “loc”, dar
fãrã a interacþiona unele cu altele, tocmai datoritã diferenþei mari
de vibraþii dintre ele : Planul Mental, Planul Astral, al sentimentelor

27
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
ºi Planul Material. Numai Organicul, Viaþa, prin formatul sãu, prin
structurile sale intermediare, prin acele chackre, poate crea
legãturi între aceste planuri. Dinamica sau modificarea
parametrilor unui plan, prin aceastã voinþã a Spiritului ºi prin
instrumentele subtile ce I le oferã organismul, poate fi transmisã
concomitent ºi simetric celorlalte douã, realizând pe deplin
unitatea Planului Iluzoriu. Încã o datã vã reamintim Legea a doua
a Kybalionului : “ Ceea ce este Sus este ca ºi ceea ce este Jos,
ceea ce este Jos este ca ºi ceea ce este Sus”. Aceastã împlinire
a Legilor este asiguratã de însãºi instrumentul de bazã al oricãrui
Spirit ce se coboarã în acest Plan, de manifestarea sa, de corpul
sãu.
Ne-am învãþat sã fim atenþi la o singurã faþetã, la un singur
plan, cel material, recunoscându-ne doar acea parte a corpului
formatã din celule ºi þesuturi, din carne ºi oase. Dar ignorând
celelalte douã pãrþi ale corpului, cea a dorinþelor ºi cea a
gândurilor, controlul nostru asupra acestui instrument ce-l avem
la dispoziþie este foarte slab, ºi cu o perioadã de latenþã foarte
mare, specificã materiei a cãrei principalã caracteristicã este
inerþia, latenþa.
Firesc ºi eficient ar fi sã coordonãm aceastã dinamicã a tot
ce se petrece în jur, începând cu Planul Mental, ce are dinamica
cea mai crescutã, trecând apoi în cel a dorinþelor ºi terminând
firesc în planul materiei. Fenomenul se aseamãnã cu o luminã
ce este trecutã prin douã lentile ºi este proiectatã în final pe un
ecran inert, ce va reflecta imaginea finalã a luminii. Lumina
Spiritului este modificatã foarte dinamic de prima lentilã, cu o
mulþime de culori într-însa ºi care se miºcã foarte repede, sã o
numim Lentila Imaginilor, a Gândurilor. Dupã trecerea prin aceastã
prim㠓lentilã modulatoare”, lumina va cãpãta o formã, o culoare,
va fi încãrcatã cu o informaþie. Urmeazã a doua lentilã, mare,
puternicã, ca o imensã lupã, care creºte foarte mult intensitatea
luminii ºi mãreºte foarte mult dimensiunile acestei imagini, sã o
numim Lupa Dorinþelor, Lentila Astralã, “lentila dinamizatoare”.
Imaginea finalã, coloratã de gânduri ºi amplificatã de dorinþe,
este proiectatã pe un ecran nemiºcat, mat ºi care o va reflecta
exact. Inerþia materiei este o calitate, deoarece poate lua o formã,
se poate modela într-un anumit mod doar de cãtre planurile
superioare, asigurând astfel exactitatea, corespondenþa exactã
a dinamicii petrecute mai sus. Este instrumentul ideal pentru acest

28
OMUL - Sistem Energetic
scop, neavând erori de reflexie ce ar putea fi create de o eventualã
dinamicã proprie. De fapt instrumentul analizei acestei lumini este
tot sistemul, format din cele douã lentile ºi de ecran. Lumina prin
acest sistem capãtã o form㠓holograficã”, tridimensionalã, care
se miºcã mult mai încet decât lumina în sine, ceea ce ne dã
posibilitatea de a o analiza pe îndelete.
Nu mã pot abþine aici de a nu critica încã un pic mentalitatea
civilizaþiei noastre. Lacomi de materie, toþi se luptã sã aibã un
ecran cât mai mare, cât mai panoramic, cât mai de marcã, dar
nu le pasã de fel ce film urmãresc pe acest ecran. Prea puþini
încearcã sã urmãreascã pe propriul ecran, prin propriul instru-
ment o imagine de calitate, o luminã frumos coloratã, cu o formã
plãcutã. ªi mai puþini încearcã sã fie proprii lor regizori, scenariºti
a filmelor ce se deruleazã pe ecranele lor. Degeaba ai ditamai
ecranul, dacã imaginile proiectate pe acesta sunt mici, meschine
ºi din ce în ce mai întunecate ºi hidoase. Ca dupã 60-70 de ani
de rulare a acestui film care se urâþeºte pe zi ce trece, imaginile
sã fie atât de distorsionate, îndepãrtate de lumina ce le creazã,
încât cam toþi hotãrãsc în cele din urmã sã abandoneze
instrumentul, sãtui de viaþã ºi de imaginile ei. Lume, lume!
Fiecare are la bazã Lumina, tot acest corp, organism fizic
este o reflexie a unei Lumini pure ºi curate, minunate ºi eterne.
Depinde de cum învârtim ºi manevrãm celelalte douã lentile, ca
imaginea de pe ecran sã oglindeascã mereu aceeaºi esenþã divinã
a Luminii. Putem fi tineri ºi frumoºi mereu. Putem fi nemuritori,
putem avea tot ce ne dorim, totul este sã avem acea dibãcie,
înþelepciune de a manevra planul gândurilor ºi al dorinþelor.
Fiecare este propriul sãu creator, în fiece clipã ne oglindim pe
sine! Iar pentru a vedea cât de mult evoluaþi, uitaþi-vã cum arãtaþi.
Este atât de simplu, cã vã pare imposibil. Fiecare cu credinþa sa.
Numai cã pe unii, aceastã credinþã îi îndepãrteazã din planul fizic
dupã câteva decenii, pe alþii îi menþine o eternitate.
Concluzia pe care ar trebui sã o tragem este cã pentru a
modifica parametrii planului fizic, cei ai propriului organism dar ºi
ai mediului din jur, se începe cu crearea unui scenariu mental,
pornind de la imaginea ce o percepeþi, cea momentanã ºi
terminând cu o alta la care vreþi sã ajungeþi. Fireºte cã aceastã
realitate la care vreþi sã ajungeþi este doritã de asemenea. Pânã
aici totul este simplu, de câte ori nu visãm cu ochii þintiþi în gol,
fluturând tot felul de imagini prin minte. Totul este sã o þintiþi ex-

29
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
act pe cea la care þineþi cel mai mult ºi din acel moment sã nu o
mai distorsionaþi de loc. Urmeazã partea mai grea. Planul mate-
rial din jur începe în urma acestui fenomen, în urma acestui
scenariu creat, sã-ºi înceapã modificãrile. Nu aveþi voie sã mai
ezitaþi , vã trebuie Rãbdare ºi Credinþã. Acestea sunt calitãþile de
bazã în evoluþia oricãrei entitãþi. Persistând acea Luminã cu
aceeaºi informaþie ºi susþinutã, amplificatã constant de aceeaºi
dorinþã, în cele din urmã materia se va modela dupã scenariul
dorit. Asta-I esenþa Creatorului, Divinitãþii care a venit sã caute
Cunoaºtere, folosindu-ºi moºtenirea primitã de la Tatãl cu
cumpãtare ºi înþelepciune. Fireºte cã totul din jur îi recunoaºte
esenþa divinã ºi se va supune dorinþelor ºi imaginaþiei Sale. Nu
fiþi neîncrezãtori în propriile forþe, asta înseamnã de fapt a nu
avea Credinþã. Aceasta-I adevãrata Credinþã cãpãtatã de Marii
Sfinþi ºi Înþelepþi, nu cea alcãtuitã din vorbe goale ºi ritualuri în
Temple ºi Biserici.
Aici am dori sã atragem atenþia cã mai este necesarã încã o
calitate : Bunul Simþ dat de acea Iubire Universalã din fiecare.
Indiferent de câtã credinþã ºi rãbdare aveþi, scenariul trebuie
încãrcat cu acea Luminã puternicã, caldã a Iubirii, ca imaginea
de pe ecran sã aparã la fel de clarã ºi luminoasã. Dorinþele egoiste
ºi meschine, cele încãrcate cu urã ºi rãzbunare, dau, prin lentila
a doua, cea ce amplificã puterea imaginii, o imagine întunecatã.
ªi chiar dacã la început se poate realiza visul, apelând la tot felul
de tertipuri ºi instrumente ajutãtoare, ca în magia neagrã, nu puteþi
triºa la nesfârºit, reacþiunea materiei se petrece inevitabil în cele
din urmã. Nimeni, oricât de puternic mental ar avea, nu se poate
sustrage de la a vedea ºi trãi efectiv consecinþele creaþiei proprii.
Cãci cine dã Luminã va primi înzecit Luminã, cine împrãºtie
Întuneric, va culege de zece ori mai mult Întuneric. Cãci
Spiritualitatea amplificã de zece ori legile planului fizic. Suntem
în planul Experimentelor, în care nici o modificare a lentilelor nu
poate ºterge Lumina, esenþa Spiritului creator. Aºa cã primirea,
recepþionarea propriei creaþii o va face tot numai Planul Fizic,
corpul material. Aºa se explicã de ce este posibil ca oamenii,
divini ºi perfecþi în esenþã, cu o imagine minunatã menþinutã în
ADN-ul fiecãrei celule, pot fi bolnavi, urâþi, bãtrâni, iar în cele din
urmã pot dispãrea din planul fizic, realizând ºi scenariul morþii.
Cînd abatoarele sunt pline ºi funcþioneazã din ce în ce mai eficient,
când mereu în câte un colþ al planetei existã rãzboaie, existã

30
OMUL - Sistem Energetic
foamete, existã urã, este firesc ca toþi acei ce au participat ºi au
acceptat aceastã situaþie, luând-o ca fireascã ºi normalã, sã
manifeste pe propria lor manifestare, pe propriul organism,
stigmatele a ceea ce au fãptuit. De aceea spitalele ºi cimitirele
sunt pline. Datoritã necredinþei în Luminã. Datoritã acelei frici
ascunse din fiecare pentru ziua de mâine, care se manifestã ca
urã ºi neîncredere pentru cei din jur. ªi cu cât omul este mai
bolnav, cu cât este mai bãtrân, cu cât este mai sãrac ºi ignorant,
cu atât aceastã teamã interioarã creºte, cu atât va suspiciona ºi
va nedreptãþi mai mult pe cei din jur. Cercul vicios se închide în
cele din urmã cu trãirea morþii, atingerea acelei limite la care
lumina nu mai poate trece sã se oglindeascã în materie, prin
materie.
Unde se greºeºte ? Simplu, majoritatea îºi bazeazã creaþia
pornind de la materie, de la manifestãrile din jur. κi fixeazã
Credinþa ºi Rãbdarea pe ce-I vizibil ºi pipãibil. Iar în acest mo-
ment, jos, aici, în planul materiei, lucrurile nu sunt prea roz. Se ia
viaþa din jur cum este ea ca atare “Asta-I viaþa, stimaþi domni!” ºi
prin aceastã acceptare a unei materii menþinute într-o formã destul
de neplãcutã, se imprimã planului mental, dinamizator, continuu
aceeaºi imagine. Dinamica lentã a planului material se imprimã
astfel planului mental. De aici acea viaþã ºtearsã, cenuºie, lipsitã
de ce-I frumos ºi lumionos, pe care o trãiesc majoritatea celor de
pe Geea. Pentru cã toþi au fost educaþi sã o accepte ca atare.
Lipseºte acea Speranþã, acea Credinþã într-o viaþã mai bunã ºi
mai luminoasã. Lipsã de Credinþã, lipsã de putere, lipsã de
manifestare. Oamenii mor încã de la vârsta la care au încetat
sã spere. Restul vieþii va fi drumul cãtre moarte, inerþia acceptãrii
inevitabilului. Ceea ce toate celelalte regnuri ºi civilizaþii nu pot
pricepe, este cum pot ºase miliarde de oameni, ce au atins o
anumitã evoluþie, sã creadã cã în câteva zeci de ani trebuie sã
moarã, cã boala este un rãu inevitabil, cã pot exista maladii
incurabile. ªi culmea, dupã ce li s-a pus la dispoziþie o tehnologie
absolut minunatã, cu care au ajuns sã cunoascã atâtea din
domeniul medicinei, al fizicii ºi al chimiei. Ceea ce-I paradoxal
pentru un întreg Univers, este luat ca oficial ºi predat firesc în
ºcoli ºi Universitãþi, aici, în civilizaþia umanã.
Fiecare primeºte ceea ce creazã ! Ne facem datoria de a
atrage atenþia, ca nimeni sã nu mai poatã spune : “ Nu cã nu am
vrut, pur ºi simplu nu am ºtiut!”. Din acest moment, fiecare om

31
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
aflat în faþa bolii ºi a morþii nu va mai putea spune decât c㠓Aºa
am vrut”.

2.3.4. SURSE DE ENERGIE ALE ORGANISMULUI UMAN


Sã desluºim acum, dupã ce am vãzut cum reuºim sã
dinamizãm tot ce se petrece în jur, de unde luãm aceastã energie,
aceastã forþã care imprimã întregului Univers continua sa miºcare.
Avem la dispoziþie un corp, un organism, o manifestare
identicã cu planul în care ne coborâm pentru a-l cunoaºte. Aceastã
manifestare a noastrã, prin instrumentele cu care este dotatã,
dupã comenzile primite, induce o anumitã modificare mediului
static din jur, investeºte aºadar o anumitã cantitate de energie în
exterior. Este ceva identic cu un submarin telecomandat de la
suprafaþa apei, care este coborât în adâncuri, în locuri unde
cercetãtorul nu poate ajunge prin sine însuºi. Aºadar, apeleazã
la aceastã prelungire a sa, un submersibil plin cu instrumente
care sã poatã crea modificãri în acel mediu subacvatic ºi care de
asemenea sã poatã culege informaþii de acolo. Spiritul, sau omul
de deasupra apei, a planului fizic, este conectat, legat în
permanenþã de acest submarin, percepând cu ajutorul acestuia
tot ce se petrece pe fundul oceanului. De asemenea, poate fi
asemãnat cu un program de realitate virtualã, sau dintr-un
holospaþiu, în care, deºi nu exiºti ca atare, totul din jur pare real.
Numai cã se poate ieºi din acest program definitiv, numai dupã
ce s-a trecut de toate nivelurile. Odatã început, trebuie dus la
bun sfârºit. Momentan, ne-am blocat la un anumit nivel din care
nu putem ieºi, deºi nici nu ne prea place ceea ce vedem. Ce
încercãm aici este de a oferi câteva reguli ale Jocului prin care
se poate depãºi situaþia de stagnare, de înþepenire la un nivel,
pentru a putea merge mai departe.
Sã încercãm sã vedem de unde provine aceastã energie
manifestatã în exterior pentru a crea dinamica vieþii. Cãci aceasta
este esenþa, cheia Jocului, de a modifica cât mai multe în jur,
pentru ca informaþiile primite sã poatã fi cât mai diverse, doar
aºa ne putem “prinde” de regulile Jocului, chiar le ºi putem verifica
mai apoi. Un om lipsit de dinamicã, pãstrându-ºi acea monotonie
a vieþii, aceleaºi tabieturi ºi tradiþii din care nu doreºte sã iasã,
este un om ieºit deja din Joc. Cãci exteriorul are propria sa
dinamicã, datã de Jucãtori aflaþi pe trepte mai avansate, iar ca
sã poþi trece la urmãtorul nivel, trebuie sã le observi miºcarea

32
OMUL - Sistem Energetic
lor, în care ei folosesc regulile învãþate anterior, anume cele pe
care trebuie în acest moment percepute, înþelese. Noi credem
cã tot Universul se miºcã de la sine, dar în dinamica sa se reflectã
Viaþa unor Entitãþi mult mai înþelepte, mai evoluate ca noi. Nu
putem pricepe cã planetele au ºi ele propria lor viaþã ºi cã datoritã
lor ne putem duce ºi noi viaþa noastrã. Ni se pare normal ca
Geea, sau Soarele, Ra, sã fie punctuali, sã aibã acea ritmicitate
datoritã cãreia ne putem regla ºi noi viaþa noastrã. Dar de câte
ori nu întârziem noi la întâlnirile noastre!. Vedem doar la nivelul
nostru, egoist ºi meschin, refuzând sã vedem lecþiile ce ni le oferã
fraþii mai mari sau mai mici prin firescul ºi normalul vieþii lor.
Oricum, reîntorcându-ne la Joc, imaginaþi-vã cã în
holospaþiul în care ne ducem actuala viaþã, suntem ca niºte ºoferi
aºezaþi într-un anumit vehicol, corpul nostru, cu care ne putem
deplasa prin jur. Ca imagine a evoluþiei noastre, noi ne confundãm
cu vehicolul, credem cã esenþa noastrã este acest ansamblu de
celule ºi þesuturi. Aici percepem faptul cã, din desfãºurarea
ordonatã a vieþii noastre, existã ºi entitãþi mai mici, ce au la
dispoziþie manifestãri, vehicule celulare, a cãror existenþã ºi
evoluþie depinde de a noastrã. Iarãºi legea a doua a Kybalionului
îºi gãseºte confirmarea ºi ea este o regulã pe care ar fi bine sã o
pricepem, poate pentru civilizaþia noastrã ar fi mai bine ca stelele
sã se aºeze sub formã de litere, sã formeze cuvinte, cãci dãm
crezare numai cãrþilor nu Naturii din jur.
Sã vedem o altã desconspirare a Jocului : ca ºoferi ai acestui
vehicol, energia ce trebuie sã o investim este doar una mentalã,
acea forþã a gândului, care sã întoarcã volanul sau sã apese pe
niºte pedale ºi fiþi siguri cã aceste manete se aflã în planul
informaþional, în Plan Mental. Într-o maºinã obiºnuitã, care este
diferenþa dintre forþa investitã de ºofer, care nici mãcar nu depune
un efort deosebit ºi cea efectuatã de autovehicol, ca sã realizeze
instrucþiunile ºoferului ? Raportul este de cel puþin 1/1000. Exact
la fel se întâmplã ºi cu vehicolul nostru din carne ºi oase. Fiul,
prin gând, cu ajutorul unui sistem de “pârghii”, care trec din cabina
ºoferului, planul mental al acestuia, pânã la motorul maºinii, aflat
în planul fizic, “pârghii” reprezentate de Sistemul Nervos, vine cu
acel impuls, cu acea “energie cineticã”, dar repet, aceastã
investiþie este pur informaþionalã.
“Energia potenþialã”, acest metabolism bazal, aceastã energie
necesarã organismului pentru a menþine funcþiile vitale,

33
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
funcþionarea la “relanti”, este asiguratã de Legile Universale prin
principiul echilibrãrii energiilor în întreg sistemul, tocmai prin acele
chackre, precum ºi prin alte mecanisme subtile, porþi de legãturã
a energiilor din planul fizic cu energiile de frecvenþã mai înaltã,
din planuri mai subtile. Turbioanele merg bidirecþional, fie
pompând de sus energie, cînd apare un minus, un necesar, fie
preluând energie, când existã un surplus. De la chackre, prin
canalele energetice speciale, acele meridiane de acupuncturã
ce erau cunoscute de civilizaþia Chinei Antice, se distribuie,
asemãnãtor Sistemului circulator, la toate celulele organismului.
Numai cã, dacã în cazul vascularizaþiei existã numai o pompã,
inima, în acest sistem energetic existã ºapte pompe, cele ºapte
chackre. La nivel celular, aceste energii sunt coborâte în planul
fizic, li se scade frecvenþa, practic energia se materializeazã în
substanþã, dupã necesarul fiecãrei celule în parte, oferindu-le
astfel atât energia cât ºi substanþa de care au nevoie. Cãci
substanþa în sine nu este combustibil, creind energie, acest lucru
se petrece doar în cazul cînd entitatea se rupe de Armonia
Universalã, prin stressul cotidian, prin alimentaþia cu totul
denaturatã ºi plinã de un etheric ºi de o informaþie cu totul nocivã,
prin ejaculare ºi orgasm care dau pierderile energetice cele mai
mari. În acest moment canalele energetice se “înfund㔠cu
substanþe ºi energii reziduale pe care organismul nu mai face
faþã sã le epureze ºi astfel celulele sunt rupte de o sursã
inepuizabilã de forþã vitalã. Doar în acest moment, alimentaþia
funcþioneazã ºi ca sursã de energie, dar întotdeauna va merge
cu randament negativ, deci sub 0%, adicã energia rezultatã din
arderea materiei este mai micã decât cea investitã pentru digestia,
transportul, asimilarea sa. Apare astfel firesc acest proces de
îmbãtrânire caracteristic omului în momentul de faþã, deoarece,
ca sã funcþioneze, trebuie sã se consume din propriile rezerve
de energie vitalã, consumându-se practic pe sine. Pare paradoxal,
dar orice prânz copios, mai ales cele cu carne, orice ejaculare
sau orgasm, orice gând negativ aruncat în spaþiul din jur, reduce
încã un pic din moºtenirea energeticã, vitalã ce am primit-o de la
Tatãl, cãci civilizaþia noastrã este acel Fiu Risipitor la care se
referea Isus acum 2000 de ani.
Acest necesar de substanþã ºi energie oferit de Universul
din jur vehicolului nostru, prin aceste turbioane energetice, este
controlat foarte strict ºi acest control este asigurat de glandele

34
OMUL - Sistem Energetic
endocrine. Fiecare turbion, fiecare chackrã are în imediata ei
vecinãtate o asemenea glandã, care vegheazã ca investiþia
energeticã oferitã corpului omenesc sã acopere exact, nici mai
mult nici mai puþin decât necesarul. Cum? Simplu, prin hormoni,
aceºti mesageri ai glandelor cãtre toate celulele, care le regleazã
intensitatea proceselor interne, asigurând ordinea, echilibrul în
tot corpul. Fenomenul se aseamãnã cu Fondul Monetar
Internaþional, care are la dispoziþie fonduri, deci energii imense.
Dar, le vor acorda doar acelora ce au realã nevoie de ele, numai
în scopuri constructive. Glandele sunt reprezentate de acest FMI.
Fondurile, de Oceanul Universal de Energie, de unde ne luãm
forþa interioarã. Hormonii sunt asemenea acelor reprezentanþi FMI
care vin la cei ce depun o cerere, le analizeazã proiectele, ºi le
impun o anumitã succesiune a evenimentelor interne, cu o
anumitã intensitate, prin acei receptori celulari primindu-se
impunerile cãtre celulã din partea “FMI”-ului endocrin. Mai ºtiinþific,
hormonii controleazã cantitatea, concentraþia fiecãrei substanþe
din organism, întreg echilibrul biochimic, ei hotãrând pãstrarea
sau îndepãrtarea anumitor substanþe prin jocul metabolic ºi prin
reglarea epurãrii organismului. Ca exemplu, hormonii
corticosuprarenalieni regleazã pe lângã multiple priocese
metabolice ºi cantitatea de apã ºi minerale ce este excretatã prin
rinichi, astfel reuºind pãstrarea apei ºi mineralelor la un nivel
optim, la nivelul cerut de informaþia primitã prin AND. Fiecare
substanþã practic are un hormon care sã o menþinã la un anumit
nivel, cel cerut de buna funcþionare a corpului. Chackra oferã
nelimitat acel fluid etheric, dar existã aceºti ambasadori, hormonii
ce supravegheazã ca sã se trimitã doar atât cât este necesar.
Ce-I în plus, prin schimbarea sensului de rotaþie a turbioanelor,
se întoarce înapoi.
Mai simplu, Fiul, prin Sistemul Nervos este ca un ºofer care
primeºte prin tot felul de indicatoare, de cadrane, parametrii exacþi
ai organismului. Sistemul Nervos Vegetativ îi oferã toate
informaþiile despre toate celulele corpului, existã cadrane în faþa
ºoferului pentru fiecare mecanism, dar Fiul se uitã selectiv, exact
la ce indicator doreºte, nu se poate uita concomitent la toate.
Energia cheltuitã de el este cea a spiritului, a gândului, care
imprimã energia volanului, pedalelor sau manetelor ce-I stau la
dispoziþie. Interfaþa Conºtient - Organism, Sistemul Nervos, preia
acea energie, având receptori “reglaþi” pe lungimea de undã a

35
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
Planului Mental, ºi o transmite mecanismelor “carnale”, fizice,
care se vor pune în miºcare dupã ordin.
Atenþie, însã! Toatã energia de care avem noi înºine nevoie
este cea a gândului, a imaginaþiei practic, aici este hrana noastrã,
o luãm din informaþiile primite de “jos”, hrana adevãratã o
reprezintã Cunoaºterea! Energia consumatã de corpul fizic,
carnal, este oferitã prin chackre din Creaþia Divinã din jur, ce are
rezerve infinite de energie, în diferite panuri ºi manifestãri.
Legile Universale, biblic gãsite sub numele de Sfântul Duh,
armonizeazã totul în fiece punct al Cosmosului, ofer㠓la cheie” o
maºinã acestui ºofer, ca el sã poatã vizita ºi cunoaºte acele spaþii.
Când maºina are nevoie de energie ,sau când o piesã este slãbitã,
sau când un mecanism trebuie întreþinut, apare un minus de
energie comparativ cu exteriorul. Atunci, prin Ҽapte guri de
alimentare”, coboarã energii de la ºapte nivele diferite, ca sã umple
acel gol, ca totul în Univers sã aibã în fiecare moment o cantitate
egalã de energie. Nu noi trebuie sã punem “benzinã”, adicã
alimente, existã un “motor solar” ce se alimenteazã singur de
câte ori este nevoie. Iar Soarele Spiritului lumineazã 24 de ore
din 24 în Creaþia Tatãlui.
Sigur, veþi spune, când urcãm un munte consumãm o groazã
de energie, suntem foarte obosiþi sus ºi ne este o foame de lup !
Da, prin gândurile negre ºi întunecate ce le-aþi tot creat de-a
lungul cãlãtoriilor voastre, aþi format nori mari, grei ºi negri ce
stau deasupra maºinuþei voastre, care nu lasã Lumina sã treacã.
Apoi, în loc sã folosiþi acest motor solar, manevrat de Inconºtient,
aþi ales în mod conºtient sã utilizaþi un motor cu ardere internã,
introducând tot felul de substanþe care nici nu ard bine ºi mai ºi
creazã tot felul de reziduuri toxice pentru maºinuþã. Aceºti “nori”,
aceste gânduri, asociate cu sentimente de vibraþie foarte joasã
ºi cu o alimentaþie denaturatã, nu numai cã nu lasã Lumina sã
ajungã la vehicol, oferindu-I energie motorului solar, dar blocheazã
ºi chackrele ºi toate conductele de la acestea cãtre celule,
înfundându-le cu tot felul de reziduuri ce se tot acumuleazã,
micºorând tot mai mult capacitatea motoarelor adevãrate.
Sigur cã pentru începutul evoluþiei noastre a fost nevoie sã
folosim ºi acest motor cu ardere internã (mitocondriile), utilizând
substanþã, materie din care sã extragem energia, dar în pros-
pect (Biblia, cap. I Genezã), scrie clar : folosiþi substanþa aºa
cum o gãsiþi în jurul vostru, aºa cum a fost creatã, ºi numai cea

36
OMUL - Sistem Energetic
adusã fãrã sacrificiu ºi moarte. “Apoi a zis Dumnezeu : “ Iatã, vã
dau toatã iarba ce face sãmânþã de pe toatã faþa pãmântului ºi
tot pomul ce are rod cu sãmânþã în el. Acestea vor fi hrana
voastrã.”.“ Universul este perfect, fiind Creaþia Tatãlui ºi tot ce
gãsim în el - fructe, seminþe, lapte ºi miere - sunt daruri obþinute
de la alþi “turiºti” din zonã, luaþi-le ca atare, sunt ºi ele perfecte.
Nu omorâþi colegii de cunoaºtere, iar apoi nu le distrugeþi darurile.
Mesajul este cu totul diferit dupã ardere ºi nu are nici un rost sã
ardeþi o substanþã ca apoi în interiorul vostru sã o mai ardeþi o
datã prin catabolism. Dacã nu vã gândiþi la cei din jur, mãcar în
acel superb egoism, gândiþi-vã doar la voi. Mãcar la voi. Sigur cã
dacã nenorociþi o maºinuþã ºi în 60-70 de ani se distruge aproape
sigur la modul actual de viaþã al omului, o duceþi la cimitir ºi peste
un timp luaþi alta. Dar în tot acest timp, în loc sã vã plimbaþi fericiþi
ºi sã vã minunaþi de perfecþiunea acestui Univers, mergeþi în tot
felul de birouri, completaþi tot felul de acte, de procese verbale,
pe cine aþi ciocnit, ce semne de circulaþie (Legi Universale ) aþi
încãlcat ºi sunteþi apoi plini de griji ºi remuºcãri, gândindu-vã la
plata tuturor acestor dandanale, pe care în mod sigur o veþi achita!
Dar, deh, alegerea este a fiecãruia!
Cel puþin mie mi se pare mult mai simplu ºi mai plãcut sã
umbli într-o maºinuþã curatã, având Soare ºi cer senin mereu
deasupra capului, zâmbind ºi salutându-vã cu ceilalþi cu care vã
întâlniþi ºi acceptându-le darurile ca atare. Puteþi folosi toate
motoarele, ceea ce vã permite sã ajungeþi departe ºi sã cunoaºteþi
mult mai multe locuri, iar respectând Legile, rãmâneþi în
permanenþã bogaþi putând cere ºi primi pe loc tot ceea ce doriþi.
De ce nu pricepeþi cã tot Universul are datoria de a vã oferi locuri
ºi priveliºti minunate pe care sã le vizitaþi ºi sã puteþi pleca mai
înþelepþi de acolo ºi tot El, Universul are datoria de a vã asigura
vehicolul cu care sã puteþi merge ºi cunoaºte totul în spaþiul sãu,
oferindu-vã ºi benzinã ºi Soare ºi tot. Cea ce voi trebuie sã faceþi
este doar sã alegeþi o anumitã direcþie, o anumitã vitezã, un anumit
sens, adicã sã vã urmaþi propria Cale, propriul Destin. Atât. Restul,
lãsaþi Legile sã se îngrijeascã.
Toate acestea cer doar puþin bun simþ, adicã sã respectaþi
Legile Spaþiului în care vã aflaþi! Este oare aºa greu ? Încercaþi ºi
veþi descoperi cã sunteþi oaspete drag, sunteþi Fiul Rãtãcitor ce
se întoarce Acasã unde I se oferã toate bogãþiile ºi onorurile. Dar
pentru asta, încercaþi !

37
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17

Sã analizãm pe rând cele trei motoare de bazã ale


organismului nostru : I - Arderea alimentelor (Alimentaþia), II -
Absorbþia ethericului (Respiraþia), III - Generarea de Energia
Infinitã Universalã (Erosul).

I. Arderea (Alimentaþia)
Clasic, în ºtiinþa oficialã astãzi, se recunoaºte doar acest
motor, doar acest furnizor de energie ca fiind valabil. Datã fiind
formaþia pur materialistã a cercetãrilor ºtiinþifice este normal ca
sã se descopere doar acel mecanism ce este inclus în planul
fizic ºi anume - alimentaþia.
Se recunoaºte cã prin arderea, în diverse “uzine” chimice ale
organismului, a substanþelor introduse printr-o cavitate, rezultã
energie. Cum ? Prin scindarea moleculelor, prin ruperea anumitor
legãturi interatomice din structura acelor molecule, se va elibera
exact acea energie care anterior a fost investitã pentru crearea
moleculei. Practic, regnul mineral ºi vegetal au ca rezultat al
evoluþiei lor crearea unor structuri moleculare tot mai complexe,
þelul lor este de a gãsi forme cât mai diferite de aranjare a diferiþilor
atomi puºi la dispoziþie de cãtre Naturã. Asta ca manifestare strict
în planul fizic. Ori noi, regnul uman, aflat cu douã - trei trepte mai
sus pe scara evoluþiei, considerãm cã unica noastrã sursã de
viaþã este energia investitã, manifestatã de regnurile inferioare
nouã. Cã doar aceastã apelare la creaþia celor mai mici ca noi ne
poate þine în viaþã. ªi culmea, trãim doar prin distrugerea creaþiei
celor mai puþin evoluaþi. Dacã ar fi cu adevãrat aºa, ar trebui sã
ne punem serios un semn de întrebare dacã am evoluat sau am
involuat în ultimii 20-30.000 de ani.
De unde însã aceastã concepþie ? S-a observat cã
întreruperea acestui proces alimentar un timp mai îndelungat,
creazã o anumitã neliniºte, definitã ca foame. Prelungirea acestei
perioade ºi mai mult, poate duce la slãbirea fizicã a organismului,
urmatã chiar de moarte. De ce nu s-a þinut cont a fost exact
starea psihicã ºi spiritualã a corpului respectiv. De fapt procesul
se aseamãnã unei operaþii chirurgicale. Pentru a “opera” câteva
mii de ani pe un tip de corp fizic, care nu a atins o perfecþiune, o
armonie cu planurile energetice subtile, la care trebuie cuplat, I
se lasã vechiul motor, cel bazat pe combustie, cu un randament
minim, cât sã I se menþinã un minim energetic bazal care sã-l

38
OMUL - Sistem Energetic
susþinã pânã la sfârºitul operaþiei, acceptându-se nocivitatea sa
ºi reacþiile sale secundare. Sigur cã este necesarã menþinerea
acestuia, pânã se definitiveazã ºi se perfecþioneazã urmãtorul
motor, mult mai eficient, de aici acea foame din momentul lipsei
alimentaþiei. Dar ºtiinþa materialistã a avut într-un fel dreptate
doar pânã acum câteva zeci de ani. Regnul animal, nereuºind
cuplarea decât cu planul astral ºi prea puþin cu cel mental, a
trebuit sã apeleze la o sursã de energie a planurilor inferioare.
La fel ºi cel uman, dar deja în proiectul de construcþie, prin
verticalizarea coloanei, s-a reuºit alinierea canalelor energetice
de bazã la liniile de forþã ale Universului, cu alte cuvinte, s-a
iniþiat cuplarea la surse de energie cu valoare mult superioarã.
Urma ca, prin evoluþia Omului, acesta sã definitiveze planul mental
ºi sã treacã astfel deasupra Planurilor Universului Iluzoriu, trecând
în planurile reale, nemuritoare, ale Spiritului. Iar prin armonizarea
acestor legãturi, prin “reglarea” lungimii de undã a mecanismelor
de legãturã dintre corpurile omului, sã se facã posibilã echilibrarea
energiilor din toate planurile la care are acces. Ori având acces
la planul etern, al Spiritului, deja toate celelalte corpuri devin ºi
ele nemuritoare, tocmai prin armonizarea, prin copierea corpului
spiritual. Este tocmai acea Spiritualizare a corpului fizic de care
se vorbeºte în Cãrþile Sfinte. Deja corpul nu mai depinde de
efemera materie, cãci se hrãneºte direct din Energia Infinitã
Spiritualã.
De fapt, procesul de hrãnire, chiar ºi în cazul alimentaþiei
clasice, se bazeazã tot pe acea energie spiritualã ºi nu pe
combustia materiei. Cãci adevãrata hranã, aºa cum se înþelege
ea acum, ca mâncare, este cea preluatã din armonia naturii, este
formatã din lapte, miere, fructe, legume, seminþe, toate pãstrate
în exact aceeaºi formã în care au fost luate de la entitatea ce le-
a oferit. Aceastã hranã îºi menþine astfel legãturile dintre
manifestarea fizicã, molecularã, cu cea ethericã, astralã sau
mentalã. Este ca o dischetã de calculator, ca o bandã magneticã,
care pe un suport material au inscripþionate tot felul de informaþii,
dar pentru omul obiºnuit, nu se vede decât partea fizicã, pipãibilã,
deºi ºi partea subtilã existã. Noi considerãm cã ne hrãnim cu
partea materialã, dar de fapt noi folosim energia ºi informaþiile ce
sunt susþinute de acest suport material, acea Viaþã transmisã
prin fructe ºi seminþe de cãtre plante, sau prin lapte de cãtre
animale. Cãci aºa este de fapt. Fiecare mãr, sau fiecare picãturã

39
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
de lapte poartã cumva în plan subtil toatã informaþia despre
entitatea ce a creat-o, inclusiv sentimentele acelei entitãþi pe tot
parcursul vieþii. Cãci de fapt ºi fructul ºi laptele sunt ambasadori,
mesageri purtãtori ai unui mesaj, ce transmit celorlalþi vibraþia,
cunoaºterea ºi starea de spirit a celui ce îi creazã ºi îi trimit. ªi
mai repet încã o datã : hrana noastrã realã este Cunoaºterea.
Acum ar fi bine sã meditaþi cam ce informaþii ºi ce sentimente
sunt cuprinse într-o fripturã bine rumenitã. Acea durere ºi
disperare din faþa morþii, acea fricã agonicã, lipsitã de speranþã,
acea neputinþã, toate acestea vã asigur cã sunt bine pãstrate ca
mesaj în acea bucatã gustoasã de carne, prezentatã nevinovat
pe o farfurie. Plus cã la toate acestea se adaugã informaþia unei
temperaturi peste limita de suportabilitate a vieþii, datã de
prelucrarea termicã. Prin fenomenul de rezonanþã dintre structurile
moleculare identice, cele alimentare ºi cele proprii organismului,
acest status astral ºi informaþional al animalului muribund,
impregnat profund în toate celulele sale, se transmite organismului
ce acceptã în interiorul sãu acea bucatã de fripturã. Se produce
astfel un fenomen care în lumea calculatoarelor se numeºte
virusare. Informaþia de pe dischetã este preluatã de calculator ºi
acceptatã în propriul bagaj, în propria memorie. Pare poate
paradoxal, dar acea informaþie de teamã, de durere, de arsurã,
este preluatã ºi de corpul celui ce mãnâncã friptura “virusatã”,
iar apoi o manifestã ca atare. Apar astfel acele accese
necontrolate ºi neexplicate de urã, de mânie, de neliniºte, care
sunt etichetate ca “stressul cotidian al civilizaþiei”, iar în plus, în
urma informaþiei supra-termice datã de gãtit, se produce pierderea
apei din celule, încetul cu încetul, aceastã fiind de fapt
caracteristica fiziopatologicã a bãtrâneþii. Cu alte cuvinte eºti ceea
ce mãnânci.
Aici vã putem da câteva date din partea membrilor “Elta
Universitate”, care au câþiva ani buni de hranã naturistã în
experienþa lor de viaþã. Dacã dupã o perioadã de “naturalizare”,
de curãþare a unor receptori mai subtili, în urma acestui regim
complet natural, se introducea în alimentaþie un aliment fiert sau
prãjit, urma efectiv o anestezie foatre puternicã, apãrea o stare
de somnolenþã continuã, de slãbiciune, lipsa de concentrare,
nemaivorbind de tulburãrile digestive adiacente, organismul
refuzând sã mai accepte o astfel de alimentaþie. Iar aceste
simptome apãreau la înghiþirea unei simple felii de pâine sau de

40
OMUL - Sistem Energetic
cozonac, simptomele se amplificau cu mult în cazul preparatelor
de carne. În fapt, majoritatea celor ce au deja câþiva ani de
alimentaþie naturistã, nu mai suportã nici mãcar mirosul de fripturã,
fiind aproape imposibilã trecerea bruscã la preparate din carne,
acest lucru putând fi efectiv mortal pentru cei ce s-au cuplat
definitiv pe “lungimea de und㔠a Energiei Universale, depãºind
stadiul de hranã propriu-zisã, alimentarã. Este ceva foarte
asemãnãtor cu ceea ce percepe un telepat cuplat pe gândurile
cuiva ce moare în chinuri. Senzaþiile ºi trãirile morþii, recepþionate
foarte clar, sunt trãite efectiv ºi de entitatea receptoare, iar în
cazul unei sensibilitãþi prea mari, le poate ºi manifesta în acelaºi
timp. Iar cineva ce a reuºit sã depãºeascã capcana materiei, în
mod cert are aceºti receptori subtili extrem de sensibili.
Alimentaþia tradiþionalã, fiartã ºi prãjitã bine s-a dovedit a fi
de fapt exact acel anestezic foarte puternic care sã permitã unui
spirit, în realitate liber ºi atotputernic, sã se închisteze, sã se
încarcereze într-un corp atât de limitat spaþio-temporal, ca sã-ºi
definitiveze Experienþa Cunoaºterii. I se inducea astfel acel proces
de uitare a esenþei Sale, a locurilor de unde venea, tocmai pentru
a putea duce la bun sfârºit experienþa deloc plãcutã a vieþii în
planul fizic.
ªi ca sã ne convingem de pãcãleala alimentaþiei tradiþionale,
susþinute de o ºtiinþificã medicinã dieteticã, metabolicã ºi
nutriþionalã, sã coborâm în planul laboratoarelor moderne ºi sã
analizãm teoriile actuale. Cum s-a stabilit practic acea valoare
minimã de hranã care trebuie recomandatã unui om ? S-a mãsurat
exact cantitatea de oxigen consumatã de un subiect aflat în
repaos, prin diferenþa concentaþiilor din aerul inspirat ºi cel expirat
(metoda calorimetriei indirecte). Prin calcule matematice, s-a
stabilit apoi ce cantitate de substanþã solidã este complet arsã
cu acea cantitate de oxigen aflatã din experienþa de mai sus. A
urmat apoi sã se stabileascã câtã energie se elibereazã din
arderea completã a acelei cantitãþi de substanþã (metoda
calorimetriei directe). S-a apelat la o “bombã calorimetricã”,
ermetic închisã, în care s-a stabilit cu exactitate câtã energie se
elibereazã din arderea câte unui gram de proteine, de glucide ºi
de lipide, iar valorile le-au exprimat în funcþie de o unitate de
mãsurã, caloria. Pentru cei ºi mai curioºi, caloria este acea
cantitate de energie necesarã pentru a ridica temperatura unui
gram de apã de la 15 la 16 grade Celsius. Din toate aceste

41
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
experienþe, s-a rezultat clar cã acea cantitate de substanþã
introdusã cotidian prin alimentaþie, este absout necesarã vieþii.
S-a neglijat faptul cã în metabolismul normal substanþele nu sunt
arse pânã la completa carbonizare, deci ºi energia eliberatã din
procesele catabolice va fi de fapt mai micã. Apoi, nu s-a putut
vedea pierderea de energie necesarã digestiei alimentare,
transportãrii acestor substanþe pânã la consumatori, prelucrãrii
acelei substanþe în alþi compuºi chimici. Aparatele necesare ar
trebui sã fie de ordinul nanometrilor, sã aibã aceleaºi dimensiuni
cu o moleculã ºi sã o însoþeascã pe tot traseul ei prin organism.
Deci tot calculul s-a fãcut intuitiv, considerându-se cã trebuie sã
reiasã un plus energetic în final, cã doar astfel se menþine viaþa.
Se evitã sistematic în tratatele de fiziologie sã se calculeze
eficienþa acetei metode de procurare a energiei, cât la sutã se
pierde prin digestia alimentelor, cât prin absorbþie, cât prin trans-
port ºi cât prin catabolismul efectiv. Tocmai pentru cã se porneºte
de la o anumitã premizã, cã viaþa este posibilã numai pe baza
arderii unei cantitãþi de hranã, se ia ca axiomã faptul cã eficienþa,
randamentul catabolismului alimentelor, din punct de vedere en-
ergetic, trebuie sã fie pozitiv.
Chiar o fi aºa ? Persoanele care au reuºit sã-ºi sensibilizeze
ºi sã-ºi cureþe acei receptori subtili de care s-a mai discutat, vãd
efectiv curenþii energetici cum intrã prin chackre, cum alunecã
pe nadisuri, acele canale energetice ce strãbat precum
vascularizaþia întreg corpul uman, cum îmbracã fiecare celulã a
organismului, convingându-se de realitatea acestei metode de
energizare a organismului. În cadrul oricãrei miºcãri spirituale,
pentru a se atinge o anumitã deschidere mentalã ºi spiritualã, se
recurge la acele posturi ce pot dura la nesfârºit. În cadrul “Elta
Universitate” existã experienþe de pauze alimentare de pânã la
40 de zile, cu consecinþe efectiv fantastice, dupã trei pânã la
ºapte zile de adaptare se ajunge la cãpãtarea unei energii
debordante, la o claritate a minþii cu totul ieºitã din comun, la o
adevãratã efervescenþã mentalã ºi fizicã, chiar ºi necesarul de
somn a scãzut mult. Dar acest lucru se reuºeºte doar pe fondul
unei spiritualizãri continui, a unei înþelegeri depline a tuturor
fenomenelor ce se petrec în organism, doar astfel reuºindu-se
coordonarea lor ºi menþinerea lor în armonia vieþii. Vom discuta
aceste aspecte mai pe larg în ultimul capitol.
În fond, randamentul energetic al alimentaþiei tradiþionale (mã

42
OMUL - Sistem Energetic
refer la acea mâncare bine fiartã ºi prãjitã) este negativ, adicã
energia rezultatã din arderea substanþei este mai micã decât
cheltuiala necesarã procesului de obþinere a acestei energii.
Aceastã alimentaþie a fost necesarã de fapt doar pentru inducerea
acelei “anestezii a întregului regn uman”, pentru a rezista în planul
fizic în condiþii de dizarmonie, de imperfecþiune a corpurilor sale.
Iniþial doza consumatã era uriaºã, bazatã în mod principal pe
carne, ca apoi treptat, pe mãsurã ce a evoluat, împreunã cu
manifestãrile sale din diverse planuri, omul sã ajungã sã con-
sume din ce în ce mai puþinã hranã. Imaginaþi-vã acei eroi din
antichitate sãturându-se doar cu un hamburger ºi cu o Coca-
Cola. Nu ºtiu dacã le-ar ajunge ca aperitiv doar, în schimb nouã
ne este adesea suficient. Foamea ce apare este ca un fenomen
de sevraj, este acea dependenþã de drogul anestezic, semn cã
încã nu sunt armonizate corpurile subtile cu cel fizic, semn cã
trebuie sã mai lucraþi pentru evoluþia voastrã. Semn cã mai aveþi
nevoie de anestezic. Pentru a vã convinge de valoarea anestezicã
a alimentaþiei, analizaþi acel “sindrom de burtã plinã”, când, sãtui
dupã o masã copioasã, nu vã puteþi concentra pe nimic, aveþi o
stare de moleºealã, de somnolenþã. “Fie omul cât de mic, dupã
masã doarme-un pic.” Este o frazã edificatoare zic eu.
Apoi, din alt punct de vedere, procesul cunoaºterii se
împlineºte ºi prin folosirea receptorilor gustativi. Luaþi ca exemplu
un nou-nãscut, care se bazeazã în special pe gust ºi pipãit pentru
a cunoaºte ceea ce este în jur. Veþi observa cã are tendinþa de a
bãga în gurã cam tot ce-I picã în mâini. Cam la fel ºi noi, proaspãt
intraþi în contact cu planul fizic, am început cunoaºterea ºi prin
gustarea a ceea ce gãseam prin jur. De aici ºi pânã la înghiþire,
nu a fost decât un pas. A urmat uitarea ºi întreg periplul Fiului
Rãtãcitor care s-a îndepãrtat de Tatãl. Pe mãsurã ce renunþãm
la acest anestezic, bazându-ne tot mai mult pe energia spiritualã,
ne aducem aminte drumul înapoi ºi în plus venim ºi cu aceastã
Cunoaºtere care prin experienþã s-a cristalizat în Credinþã. Ne
întoarcem în Lumea Spiritului de care aparþinem de fapt.

II. Absorbþia Ethericului (Respiraþia)


Iatã-ne analizând o sursã energeticã a organismului, care,
deºi nu este recunoscutã ca atare, o foloseºte continuu fiecare
om de pe Geea. Este vorba despre singurul motor eficient folosit
la ora actualã de majoritatea umanitãþii, datoritã lui reuºim sã

43
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
supravieþuim în planul fizic o perioadã de timp cât de cât
rezonabilã. Este acea sursã ce ne furnizeazã continuu energie,
pe care nu plãteºte nimeni nici un ban ºi cu ajutorul cãreia diferitele
mecanisme de reglaj din organism reuºesc acea refacere continuã
a celulelor, afectate în fiece moment de un mod de viaþã cu totul
neraþional dus de majoritatea oamenilor.
La ora actualã, respiraþia este consideratã a fi necesarã doar
pentru aportul de oxigen, ca sã se poatã realiza diferitele procese
de ardere din organism. Pornind de la aceeaºi axiomã a caloriilor
obþinute din arderea substanþelor alimentare, se “vede” doar
consumul de oxigen, acesta reuºind a fi inclus în aceastã teorie
ºtiinþific acceptatã. Da, într-adevãr, este necesar acest oxigen,
pentru ardere, dar nu pentru a obþine energie, ci pentru a distruge
toate substanþele nocive care au reuºit prin procesul de digestie
sã pãtrundã în organism. Sau pentru a arde acel surplus de
materie cu care este încãrcat continuu corpul fizic, cãci adesea,
chiar ºi dacã se consumã o alimentaþie naturalã, se mãnâncã
pânã se atinge o suprasaturaþie, pânã la completa ghiftuire, nu
se respectã de loc acea lege a strictului necesar. Iar acel plus de
materie pompat printr-un adevãrat ritual ce se repetã de trei ori
pe zi, trebuie îndepãrtat, cãci concentraþiile substanþelor din
interiorul organismului trebuie menþinute între niºte valori foarte
stricte. Nouã nu ne pasã de fel de acest lucru, ne satisfacem
poftele, lãsând pe seama acelor mecanisme interne de
autoreglare sã-ºi facã datoria ºi sã ne epureze tot ce-I nociv sau
excesiv.
ªtiinþa a observat deci doar acest consum de oxigen, ignorând
celelalte douã elemente esenþiale aduse prin respiraþie. Unul ar fi
un aport de energie subtilã, nematerialã, numit de indieni
“prana”, iar al doilea, ar fi aportul de azot, acesta fiind de 70%,
comparativ cu oxigenul ce se gãseºte doar în proporþie de 27-
30%. Azotul, spre deosebire de oxigen, nu se consumã, rolul sãu
fiind doar de catalizator al reacþiilor chimice interne, iar catalizatorul
doar mediazã, nu intervine propriu-zis în procesul chimic. Astfel
cã, dupã ce îºi face datoria, va pãrãsi în aceeaºi concentraþie
organismul. Neavând o dinamicã vizibilã, oamenii de ºtiinþã au
ignorat rolul azotului, nu s-a pus de loc întrebarea de ce ocupã
un procent aºa de mare în atmosfera terestrã, mult mai ridicat
decât oxigenul, considerat atât de “folositor”. Pare paradoxal,
dar dupã cum nici alimentaþiei nu I se cunoaºte adevãratul rol, în

44
OMUL - Sistem Energetic
locul furnizãrii de energie, aceasta oferind o stare de anestezie
necesarã suportãrii unui mediu dizarmonic, precum ºi cunoaºtere,
nici respiraþiei nu I se recunoaºte meritul de a dinamiza
organismul, precum ºi de a-I oferi energie, considerându-se a fi
necesarã doar pentru un aport de combustibil gazos, oxigenul.
Oricum, este bine cã mãcar o folosim, chiar dacã ignorãm ce
realizãm cu adevãrat prin ea.
Ca sã se poatã înþelege funcþia de energizare a organismului
datoratã respiraþiei, sã ne apropiem puþin de aceast㠓prana”.
Uneori, în special în zilele însorite, dacã sunteþi atenþi, puteþi
surprinde cu colþul ochiului niºte mici sfere care se miºcã destul
de încet prin aer. Sunt sfere transparente, uneori confundate cu
niºte fire de praf. “Prana” reprezintã de fapt acele particule de
Energie Universalã. Ele formeazã acea ”ap㔠biblicã din Genezã,
înainte de a se forma Lumea, pe deasupra cãreia se purta “Lu-
mina”. Reprezintã acea “plastilin㔠energeticã, sculptatã de
gândurile ºi dorinþele noastre, în funcþie de acestea se modeleazã,
luând o anumitã formã materialã, formã ce pãstreazã un halou în
jur, acea energie aflatã puþin înainte de faza de condensare în
materie. De fapt o astfel de particulã energeticã, prin condensare,
formeazã cea mai micã particulã structuralã ºi anume protonul
sau sã-I spunem atomul de hidrogen polarizat pozitiv. Sau,
dimpotrivã, putem obþine electronul, polaritatea negativã. Nasul
nostru pãstreazã aceeaºi schemã a polaritãþii, nara stângã
atrãgând energia cu polaritate Yin, iar nara dreaptã energia cu
polaritate Yang. Desigur, aceastã energie va fi condusã mai apoi
pe “autostrãzi” energetice, la fiecare celulã din organism, ºi de-
abia la acest nivel se poate condensa, oferind celulei nu numai
energia, dar ºi substanþa necesarã..
De fapt nasul este adevãrata gurã de alimentare a
organismului ºi utilizând mentalitatea clasicã, materialistã, nu am
putea explica la ce folosesc douã nãri, când oxigenul ar putea fi
absorbit foarte bine ºi printr-un singur orificiu. La fel ca ºi în cazul
tubului digestiv, în care gura are rolul cel mai important, aici
realizându-se absorbþia de informaþie ºi energie subtilã, în
respiraþie, nasul este adevãratul captator de energie, aceasta
urmând apoi, de la nivelul plafonului nazal, alt traiect decât cel
continuat de aparatul respirator. De aici, energia urmeazã un drum
ascendent, trecând prin mijlocul frunþii, depãºind “al treilea ochi”,
prin care trece, iar apoi merge posterior, continuând sã coboare

45
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
de-a lungul coloanei, poposind rând pe rând în toate celelalte
chackre, pânã ce ajunge la ultima, Muladhara, cea aflatã între
testicule la bãrbat sau între ovare la femeie, aici fiind adevãratul
rezervor de energie vitalã al întregului organism. Nu întâmplãtor
aceastã regiune este numitã sacralã, cunoscându-se natura sacrã
a acestei surse de Viaþã. Acest drum este autostrada principalã
energeticã, care uneºte sursa de energie exterioarã, preluatã
din planul fizic, cu cele ºapte surse ce aduc energie din planurile
interioare. ªi cum majoritatea oamenilor, datoritã modului de a
gândi, de a se alimenta, de a iubi, încã nu îºi pot folosi chackrele
pentru a atinge planuri energetice superioare, acestea fiind în
mare mãsurã neutilizate, rãmâne ca Viaþa lor sã le fie alimentatã
de unica sursã de energie din exterior, anume nasul. ªi nu
întâmplãtor se produce aceastã uniune a energiei exterioare cu
cea provenitã din planurile interioare, cãci Viaþa reprezintã o
dinamicã continuã datã de cunoaºterea Sinelui prin recunoaºterea
Sa în manifestãrile exterioare.
Aceastã autostradã este alcãtuitã din douã cãi, câte una
pentru fiecare polaritate a energiei, acestea intersectându-se doar
la nivelul chackrelor, unde se face legãtura cu energii armonioase,
deci “neutre”, stabile, permanente, precum ºi la “utilizatorul final”
celula. Este la fel ca în cazul reþelelor electrice, unde curentul
este transportat folosindu-se nu un singur fir ci douã, unirea,
conectarea acestora fãcându-se doar la nivelul consumatorului
de energie. Organismul nostru îºi poate gãsi energie în exterior
în cantitãþi nelimitate, prin preluarea celor douã polaritãþi se
creeazã o diferenþã de potenþial, acea tensiune ce alimenteazã
reþeaua energeticã a corpului fizic. Iar corpul nostru fizic este
împânzit de o întreagã reþea energeticã ce porneºte de la nivelul
nasului ºi a celor ºapte chackre, unite toate printr-un canal ener-
getic principal, ce se suprapune ca poziþie cu coloana vertebralã,
iar de aici pornesc “linii de tensiune” spre fiecare celulã a
organismului. Astfel, fiece entitate celularã îºi îndeplineºte pro-
pria datorie, neavând grija zilei de mâine, cãci aceasta este treaba
Stãpânului, a Conducãtorului. Dacã fiecare celulã s-ar îngrijora
de situaþia energiei ºi a aportului nutritiv, situaþia ar fi
asemãnãtoare cu cea a civilizaþiei umane în care trãim. Nici noi
nu ar trebui sã ne facem griji, ci sã ne vedem de propria datorie,
dar interesele noastre fiind pur egoiste, ne neglijãm realele scopuri
ale existenþei, creind tot felul de scenarii pesimiste despre ziua

46
OMUL - Sistem Energetic
de mâine. Iar apoi ne mirãm de situaþia dezastruoasã economicã,
politicã ºi socialã ce apare ca o consecinþã fireascã la ceea ce
am creat.
Aceastã separare a energiei exterioare în douã polaritãþi
creazã tocmai acea dinamicã a vieþii. Cãci în fiecare moment
absorbim predominant o anumitã polaritate energeticã. Pentru a
avea o mai mare dinamicã fizicã, necesarã unei manifestari
exterioare, inspirãm mai mult pe nara dreaptã, iar în cazul situaþiilor
meditative, interiorizate, se inspirã pe nara stângã. ªi ºtiinþa
materialistã a observat acest lucru, anume folosirea numai a unei
singure nare pentru a inspira, omul folosind succesiv cele douã
cavitãþi nazale, în funcþie de activitatea ce o desfãºoarã. Iatã
deci o informaþie ce v-ar putea ajuta: dacã sunteþi în plin efort
fizic, inspiraþi numai pe nara dreaptã, randamentul efortului va
creºte ºi veþi obosi mai puþin, dacã vreþi sã vã calmaþi, sã vã
liniºtiþi dupã o situaþie tensionatã sau dupã un efort, inspiraþi pe
nara stângã, vã veþi calma mai repede.
Este un proces ce încã trebuie conºtientizat, pânã se ajunge
la o autoreglare perfectã. Regnul uman în aceastã perioadã mai
are de reglat douã aparate din organism, cel respirator ºi cel
genital, practic cele ce furnizeazã energie organismului, în cantitãþi
nelimitate. Celelalte aparate ºi sisteme au fost perfecþionate ºi
complet reglate pânã acum, de-a lungul celor 26000 de ani de
când ne-am cãpãtat ºi acest corp fizic. Sigur cã procesul de
evoluþie a fost dificil, trãit într-o continuã dizarmonie, ca într-o
hainã foarte incomodã din care nu se poate ieºi, hainã vulnerabilã
ºi muritoare, dar mai avem de depãºit aceste ultime douã etape,
care ne permit cuplarea unui corp devenit perfect, la fel ca ºi
celelalte corpuri subtile, la Energia Infinitã Universalã. Dupã ce
se reuºeºte ºi acest lucru, corpul fizic va cãpãta acelaºi statut
divin cu al celorlalte, armonizându-se pe deplin cu celelalte
manifestãri ale noastre din alte planuri vibraþionale, unde suntem
perfecþi ºi nemuritori. Cãci corpul fizic, sau Fiul, este fãcut dupã
chipul ºi asemãnarea Tatãlui, adicã a celorlalte corpuri Divine a
cãror proiecþie în planul material a dat naºtere la acest organism
carnal, iniþiind o nouã etapã de evoluþie. Din acel moment, dupã
ce se reuºeºte spiritualizarea corpului fizic, intrãm în urmãtorul
regn, cel al Îngerilor. Iar dupã Programul Divin, acest lucru ar
trebui definitivat pânã la sfârºitul Apocalipsului actual, adicã în
maxim 20 de ani. Cum am depãºit ºi etapele trecute, o vom împlini

47
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
ºi pe cea prezentã, în care, pe mãsurã ce ne perfecþionãm ºi
acest aparat respirator, ºi energia absorbitã va fi folositã tot mai
eficient, de aceea se asistã la o dinamicã tot mai crescutã a
evenimentelor din jur. Dar cu rãbdare ºi înþelepciune, ne vom
duce evoluþia tot mai departe.

III. Generarea de Energie Universalã (Erosul)


Iatã-ne aducând în discuþie un aparat al organismului, cel
sexual, care este vãzut la ora actualã ca generator de corpuri
fizice, ca instrument prin care specia umanã se poate perpetua,
cei deja aflaþi în planul fizic reuºind astfel sã asigure un vehicol
pentru cei ce ar dori sã coboare aici, la rându-le. Din aceastã
concepþie s-a considerat cã Natura, ca sã determine omul sã-ºi
facã datoria de perpetuator al speciei, I-a creat un instinct foarte
puternic, bazat pe plãcere, instinctul sexual. Cu alte cuvinte, atras
de satisfacerea cu orice chip a unei plãceri, omul participa mai
mult sau mai puþin conºtient la generarea unui nou membru al
speciei. Toatã aceastã teorie se bazeazã pe concepþia tradiþionalã
de-acum cã omul moare în câteva zeci de ani, aºa cã apare
fireascã înlocuirea sa cu un nou membru în momentul când nu-ºi
mai poate face datoria, iar aceastã prevedere trebuie luatã din
timp, ba chiar devine un þel major în viaþa multora.
În ultima vreme, totuºi, I se acordã acestei activitãþi sexuale
un rol tot mai puþin important ca reproducere, crescând mult
interesul pentru partea de plãcere creatã. Astfel a apãrut o
întreagã industrie a anticoncepþionalelor, bazate pe nenumãrate
metode, oamenii apelând la sex tot mai mult ca distracþie, ca
necesitate chiar, dorind însã evitarea pãrþii de concepþie a unui
viitor copil. Din datorie, sexul a devenit totuºi dorinþã.
De fapt, la baza întregii relaþii a unui cuplu, culminând cu
actul sexual, stã o atracþie fireascã ce are loc între douã polaritãþi
distincte, ynn - yang sau feminin - masculin. Aceastã polaritate
aparþine unui plan mult mai subtil decât corpul fizic ºi anume
planului spiritual. Acum câteva zeci de mii de ani, la începutul
Epocii Atlante, omul avea un corp androgin, deci incluzând ambele
polaritãþi, manifestare a unui spirit complet, armonizat cu el însuºi
ºi implicit ºi cu exteriorul. Astfel era posibil acel Eden Biblic, cãci
ceea ce este Sus este ºi Jos, iar un spirit perfect va realiza în jur
un mediu perfect. În schimb, având aceastã armonie, aceastã
stabilitate, lipsea dinamica ce stã la baza oricãrei evoluþii. ªi tocmai

48
OMUL - Sistem Energetic
pentru o evoluþie s-a realizat aceast㠓întrupare” a spiritului. Aºa
cã a apãrut fireascã o dinamizare a vieþii tocmai prin separarea
celor douã polaritãþi în douã corpuri distincte, cu conºtiinþe
distincte. A urmat apoi ca de-a lungul vieþilor, prin cãutarea
celeilalte polaritãþi, datã de necesitatea acutã de armonizare cu
vibraþia neutrã a Universului din jur, sã se realizeze tot felul de
experienþe, aceasta fiind baza oricãrei evoluþii. Aceastã operaþie
cosmicã a unui întreg regn este simbolizat în Genezã prin ziua a
ºaptea, când, dupã facerea Omului, un Adam perfect, Dumnezeu
a spus : “Nu este bine sã fie omul singur, sã-I facem ajutor potrivit
pentru el.”
Nu înseamnã cã prima datã a fost bãrbatul ºi de-abia pe urmã
a apãrut ºi femeia, amândoi au apãrut separaþi dintr-un singur
spirit, numai manifestãrile lor sunt diferite, pentru cã reprezintã
polaritãþi diferite. “ Cãci omul se va uni cu femeia sa ºi vor fi
amândoi un trup”. Sigur, aceasta este varianta finalã, fericitã,
numai cã arareori cineva îºi întâlneºte exact jumãtatea de spirit,
exact cealaltã polaritate, cea cu care Una sunt. Adesea cuplurile
se formeazã la întâmplare, sau urmare a unor interese materiale
sau pur senzoriale, astfel cã nu vor fi unul completarea celuilalt.
Sigur cã, fiind polaritãþi diferite, se realizeazã o minimã armonizare
ce pãstreazã o relativã stabilitate de cuplu, iar prin încercãrile
celor doi de a se armoniza, unul modeleazã pe celãlalt. În fiecare
viaþã, prin cuplarea cu tot felul de entitãþi având polaritate diferitã,
se capãtã o nouã faþetã, se cizeleazã o nouã trãsãturã de caracter,
tocmai prin încercarea continuã de a fi adaptat, de a fi “mulat”
cât mai bine pe amprenta celuilalt, care ºi el la rândul sãu are
“asperitãþile” spirituale proprii. De-abia în final, când aceastã
modelare este aproape de a fi definitivatã, când evoluþia interioarã
a atins nivelul dorit, de-abia atunci apare completarea, unirea cu
adevãrata jumãtate, cãci atunci se reface sistemul neutru, ce nu
mai poate fi influenþat de exterior, Omul redevine Om, Fiul îºi
recapãtã perfecþiunea ºi toate darurile ce se cuvin oricãrei
Divinitãþi. Fiul Risipitor se întoarce Acasã. Atunci când doi vor
redeveni Unul.
Suntem dar, fiecare în parte, doar o polaritate a unui Spirit, a
unei Monade. Polaritate ce existã încã din Planul Cauzal, din
Planul Esenþei. Diferenþele dintre sexe, la nivel de mentalitate,
de reacþie sentimentalã la faptele din jur, de fiziologie a corpului,
toate acestea sunt doar manifestãri, efecte ale unei diferenþe mult

49
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
mai profunde, situatã profund în interiorul nostru. Aceastã
separare a unui Spirit în douã manifestãri distincte, un El ºi o Ea,
având conºtiente ºi experienþe complet diferite, Îi conferã o
dinamicã a evoluþiei mult mai accentuatã decât varianta unui
singur corp androgin, echilibrat ºi armonizat la toate nivelurile.
Aceasta este Opþiunea Pomului Cunoaºterii Binelui ºi Rãului, din
care s-a început sã se guste încã de acum câteva zeci de mii de
ani. Dar important este cã foarte adânc, în interiorul celor douã
manifestãri, este întipãritã, chiar în esenþã, aceastã dorinþã de a
se uni una cu cealaltã, având la bazã Forþa de Atracþie Universalã,
sursa a tuturor celorlalte energii ºi forþe din Univers, anume Forþa
Iubirii. Aceastã Forþã are tendinþa de a uni cele douã polaritãþi,
Ynn cu Yang, pentru a recrea Spiritul Unic ºi Perfect, Divinitatea
Completã. Cãci Omul, Fiul lui Dumnezeu, este un Spirit Complet,
un El ºi o Ea uniþi ºi contopiþi în toate planurile existenþiale, atât
fizic, astral, mental ºi pânã în Cauzal.
Numai cã paradoxul Vieþii din Planul Fizic, pe Pãmânt, a fost
de a uita esenþa Divinitãþii, de a trãi orbi ºi suferind de o amnezie
generalizatã. Acest proces a fost mult ajutat de introducerea în
obiceiuri a unei alimentaþii denaturate, mai ales cea bazatã pe
carne, fapt ce inducea vulnerabilitatea, apropierea de materie ºi
îndepãrtarea de Planurile Spirituale. Aparent a fost o catastrofã
pentru evoluþia Spiritelor ce aveau curajul de a coborî pe Geea
pentru a-ºi iniþia aceastã nouã etapã a Cunoaºterii.. Dar de fapt,
doar aºa s-a putut menþine aceastã polarizare a Spiritului în cei
doi poli aparent separaþi ºi total diferiþi unul de celãlalt, fapt ce a
menþinut permanent o dinamicã a cãutãrii, a soluþionãrii acestui
dezechilibru interior.
Freud are dreptate, la baza fiecãrei acþiuni, activitãþi din Planul
Fizic, stã tocmai aceastã dorinþã de armonizare cu polaritatea
opusã. Freud având o formaþie materialistã, a considerat-o ca o
dorinþã pur sexualã, instinctualã, de refulare a unor instincte
erotice. Dar oricât de sus s-ar ajunge spiritual, aceastã dorinþã
de Armonizare persistã, numai cã se capãtã un conºtient diferit,
nu mai este acea pornire animalicã, instinctualã, ci dorinþa unei
uniuni la cu totul alte niveluri. Nu mai conteazã forma, oricât de
sexy ºi de provocatoare ar fi, ci puritatea, calitatea planurilor
superioare, cãci de acolo primim o hranã, cu ele ne contopim. În
momentul intim, erotic, nu mai este doar un simplu corp carnal
ce-ºi împlineºte plãcerile ºi dorinþele prin cele cinci simþuri, alãturi

50
OMUL - Sistem Energetic
de un alt corp carnal. Deja se creeazã o îmbinare, o contopire,
un schimb, atât în planuri energetice, în cele ale sentimentelor,
în planuri informaþionale, culminând cu cele Cauzale, Spirituale.
În acest moment, nimeni nu-ºi mai permite o contopire la
întâmplare, cu oricine, oricând, cãci se capãtã conºtienþa faptului
c㠓un ceva” foarte subtil, intim, esenþial, pleacã din interior ºi
trece la celãlalt, precum ºi invers. Ispite bineînþeles cã existã,
aceasta este doar proba Planului Fizic, dar cel ce-ºi pãstreazã
curãþenia interioarã, cãutându-ºi cu rãbdare unica sa Jumãtate
din infinitatea de celelalte posibile jumãtãþi, are în final bucuria
Împlinirii. Care este singura ce astâmpãrã toate nemulþumirile
din viaþa de aici. Fiþi foarte atenþi la acest lucru. Doar gãsirea
Jumãtãþii ºi contopirea cu aceasta astâmpãrã continua
foame, continua sete, permanenta nemulþumire, oricât de
mult am avea, oricât de multe am stãpâni, oricât de multe
am cunoaºte.Doar aºa se poate recãpãta valenþa Universului
care este armonios ºi neutru, doar aºa se poate intra în rezonanþã
ºi accesa orice informaþie, oricâtã energie, orice manifestare
materialã, indiferent de formã, calitate ºi cantitate. Doar fiind în
armonie ºi rezonanþã cu Întreaga Creaþie. “Când doi vor fi Unul,
iatã Omul!” Poate acum înþelegeþi mai bine vorbele lui Isus spuse
încã de acum 2000 de ani.
Revenind la necesitatea acestei variante a evoluþiei, cele
douã polaritãþi ale Spiritului, El ºi Ea, având acea anestezie
completã a Conºtiinþei Superioare, cãutã cu desperare un “ceva”
nedefinit exact în mintea lor. Astfel, în fiecare viaþã, sau ciclu de
viaþã, se încearcã pe rând o nouã soluþie la aceastã frãmântare
lãuntricã, poate bogãþia, sau puterea, sau ºtiinþa, sau orice altceva
poate fi soluþia fericirii, a împlinirii. Ori tocmai astfel se realizeazã
Cunoaºterea, Experienþa Planului Fizic. A gãsi din prima
adevãrata soluþie, ar fi însemnat anularea, inhibarea tuturor
posibilitãþilor de Cunoaºtere ce o oferã viaþa pe acest Pãmânt.
Desigur, au fost incluse în acest program, ca o polaritate a
Cunoaºterii ºi flagelurile spirituale ale Umanitãþii, aduse din cutia
Pandorei. Dar acestea reprezintã trãirea unei polaritãþi, cea
negativã, a calitãþilor Divine, experienþã ce aducea cu sine o
modificare la fel de neplãcutã ºi în planurile inferioare, în viaþa
aºa-zis cotidianã. Acest lucru împinge automat Omul sã aleagã
o nouã variantã a stãrilor sale interioare, iar dupã ce observã cã
ºi în jur lucrurile se schimbã ºi ele în bine, va închide un cerc, va

51
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
cãpãta o experienþã din care, lucid ºi conºtient, va putea în viitor
sã-ºi modeleze singur acea trãsãturã ºi asta datoritã simplului
fapt cã ªTIE CE ÎNSEAMNÃ BINELE ªI RÃUL. ªi astfel, CREDE.
Iatã instrumentul principal al evoluþiei Omului ºi iatã ºi motorul ce
pune în miºcare acest instrument.
Bine, spuneþi voi, dar cum sã iasã energie din chestia asta ?
Orice altceva, plãcere, copii, satisfacerea unui instinct, dar de
unde energie ? Este simplu. La fizicã se învaþã la un moment
dat, în cadrul circuitelor electrice, despre sursele sau
generatoarele electrice. Sunt simbolizate printr-o linie mare,
catodul, încãrcat cu o polaritate consideratã pozitivã, iar alãturi o
linie micã, anodul, încãrcat cu sarcini având polaritate opusã,
deci negative. Tocmai acest dezechilibru, aceastã împãrþire a
sarcinilor electrice între douã entitãþi distincte, fiecare preluând
unaa din cele douã polaritãþi, reprezintã sursa ce genereazã
energie sistemului. În “esenþa” lor, înscrisã în legile fizicii, sarcinile
electrice au întotdeauna tendinþa de a se contopi, pentru a forma
un “tot neutru”, cât mai stabil ºi echilibrat. Iar pentru a împlini
acest lucru, vor ceda din Forþa, Energia lor, obstacolelor aflate în
cale (respectiv rezistenþelor din circuitul electric), unicul lor þel
fiind de a se uni, de a se echilibra. Situaþia este asemãnãtoare
pentru toate regnurile bisexuate, numai cã intervin aici ºi factori
emoþionali, mentali, spirituali, care se vor transforma ºi ei,
încercând sã treacã de “rezistenþele” din Sistem.
O altã lege a Fizicii spune cã în momentul când sarcinile
electrice tind sã se apropie unele de altele, Forþa lor va creºte
invers proporþional cu distanþa. F = k x Q1 x Q2/ r2 . Dan Iacob a creat
un comentariu sintetic asupra acestei ecuaþii transpuse în Legile
Superioare ale Iubirii, într-unul din numerele revistei Elta. ªi aºa
ºi este, cu cât suntem mai aproape de persoana îndrãgitã, cu cât
o simþim mai aproape, ceva se “aprinde” în noi, suntem în stare
sã facem lucruri mai mãreþe, teribilisme ºi chiar eroisme, doar-
doar sã fim ºi mai aproape de sufletul celuilalt. Priviþi începutul
unei idile între doi îndrãgostiþi. În jurul lor este mereu primãvarã,
s-a creat un câmp energetic de o mare intensitate, dovadã cã
mulþi se încarcã ºi ei cu Iubire uitându-se la ei, sau dimpotrivã,
întorc privirile dacã nu au dispoziþia necesarã. Deja acel câmp
subtil din jur le conferã o protecþie. Iar trãirile, sentimentele, totul
creºte treptat, proporþional, totul culminând cu intimitatea actului
erotic. Dacã pânã acum crearea energiei s-a fãcut mai subtil,

52
OMUL - Sistem Energetic
limitat, apelându-se la contopirea unor efecte, manifestãri ale
Esenþei Interioare ºi anume la câmpurile etherice din jurul
corpurilor carnale, în momentul actului erotic distanþa ce separã
cele douã entitãþi este practic nulã, Forþa creatã va avea valoarea
infinitã. Aceasta este Forþa Divinã din fiecare, care poate atinge
orice valoare, iar asta nu doar aºa, metaforic, sau doar pentru
planurile subtile. Iubirea este forþa ce poate deplasa orice munte,
ea este cea care a creat întregul Univers ºi ea stã la baza tuturor
celorlalte forþe ºi energii ce se manifestã în Planul Fizic.
În momentul actului erotic, organele sexuale funcþioneazã ca
niºte conductori de mare putere, de mare intensitate energeticã,
de aici vine acea plãcere imensã, crescândã. Cãci în interiorul
lor existã densitatea cea mai mare de canale energetice, ºi
culmea, care nu se continuã pe traiecte închise, realizând
circuitele energetice ale organismului, ci se proiecteazã la exte-
rior, terminându-se la nivelul mucoaselor sau tegumentelor. Sunt
clar instrumente de cuplare a energiilor din circuitele interioare
cu energii ale altor sisteme. Iar când se unesc energii de polaritate
opusã, se creazã un generator continuu. Aici nu mai este vorba
de limitãri cantitative, cãci aceste energii provin din planuri mult
superioare celor fizice, coboarã prin chackre, dar se distribuie
cumva polarizat în corpurile separate. Un corp nu poate susþine
o cantitate prea mare de energie “dezechilibratã”, acest lucru ar
bulversa echilibrul relativ fizico-chimic al organismului fizic, acea
homeostazie fiziologicã, de aici venind acea limitare energeticã.
Dar în momentul când energiile interioare se armonizeazã, capãtã
o “neutralitate” prin contactul, interacþiunea cu un sistem de
polaritate opusã, acele energii nu mai sunt dezechilibrante,
dimpotrivã, deci pot fi “susþinute” pe circuitele energetice cu valori
tensionale mai mari. De aceea, urmând o constantã armonizare,
o continuã echilibrare eroticã, dar bazatã pe Iubire, energiile
vehiculate prin organism devin din ce în ce mai mari, reuºind
astfel sã reintroducã în funcþiune ºi instrumente mai subtile ale
corpului uman, care necesitã frecvenþe energetice crescute. A
vedea aurele din jurul celorlalþi, a comunica telepatic, a aduce
Luminã ºi Sãnãtate celor bolnavi ºi ignoranþi, sunt lucruri pe care
oricine le poate face, totul este sã se poatã asigura nivelul necesar
de tensiune energeticã, fiecare instrument având parametri
tensionali proprii de funcþionare.
Fiziologic vorbind, acele zone cu densitate energeticã sporitã

53
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
ºi în care canalele sunt deschise spre exterior, urmând a se
închide într-un circuit cu alt sistem de polaritate opusã, se numesc
zone erogene. Bineînþeles cã fiecare are particularitãþile proprii,
dar în principal existã trei asemenea zone: prima este mucoasa
bucalã, aceasta fiind de fapt adevãrata ei menire, nu se poate
mesteca ºi sãruta în acelaºi timp; alimentaþia a fost o deviere de
la planurile divine iniþiale, dar prin revenirea celeilalte funcþii
principale toate vor reveni la normal. A doua zonã este
reprezentatã de sâni, în special de areolele mamare, iar a treia
cuprinde întreaga suprafaþã a mucoasei organelor sexuale. Existã
ºi alte zone tegumentare cu sensibilitate deosebitã, în care
canalele energetice trec pe la suprafaþa tegumentarã, dar ele îºi
continuã mai apoi traiectul, excitaþia cea mai ridicatã fiind cea a
zonelor enumerate mai sus. În jocul erotic participã toate cele
trei zone, vraja ºi farmecul sãu depinzând de pasiunea ºi
imaginaþia fiecãruia. Rãmâne în continuare sã analizãm doar
fenomenele energetice cuprinse în intimitatea acestuia.
Practic, încã din momentul preludiului, prin apropierea celor
doi, începe sã se acumuleze energie prin Muladhara, prima
chackrã, situatã în regiunea perinealã. Aici ar fi cazul sã facem o
parantezã ºi sã precizãm cã majoritatea percep instinctual aceastã
creºtere a energiei vitale ca o senzaþie de plãcere, care va spori
ºi ea proporþional cu intensitatea energeticã. Ca atare, aceastã
senzaþie va spori din ce în ce pe mãsurã ce actul erotic îºi urmeazã
cursul firesc. Deja, din momentul intromisiunii, energiile încep sã
circule masiv ºi prin Swadisthana, chackra situatã în dreptul
pubisului, aducând astfel o acumulare ºi mai ridicatã de energie.
În acest moment cei doi ºi-au lipit efectiv sursele de energie,
energia Yang a bãrbatului fiind transmisã din Axul Energetic al
Chackrelor, prin penis, chiar în dreptul celei de-a doua chackre a
femeii, vaginul funcþionând ca un fel de aspirator, absorbant de
energie. Acesta este sensul de circulaþie a energiilor, fapt ce
conferã o vulnerabilitate sporitã a bãrbatului în momentul actului
erotic, prin ejaculare sau orgasm acesta pierzând masiv din pro-
pria sa energie. Nu întâmplãtor aceastã regiune se numeºte
sacralã, de aici omul preluând acea putere ce-l poate aduce înapoi
la calitãþile divine. În China Anticã acesta era considerat un se-
cret ce era cunoscut doar de Împãrat, fiind pãzit cu strãºnicie de
ceilalþi, ca sã nu intre în posesia acestei puteri interioare ce-l
face pe Om lucid, stãpân pe sine, învingãtor al tuturor temerilor,

54
OMUL - Sistem Energetic
al tuturor bolilor ºi în cele din urmã creator al propriului destin, cu
adevãrat liber ºi etern.
Traseul urmat de energii mai apoi poate fi cumva intuit
urmãrind anatomia întregului aparat genital, vaginul, uterul,
anexele, urmãrind canalele principale energetice, ce preiau practic
masiva încãrcãturã energeticã venitã prin vagin, ºi o conduc apoi
rotund, circular, fãrã cotituri sau unghiuri bruºte, ascendent, în
spatele regiunii pubiene, spre Swadisthana, introducând-o astfel
pe Axa Vieþii. Fireºte, când douã sisteme sunt în contact, energiile
se echilibreazã, bãrbatul cãpãtând mai apoi acelaºi potenþial ca
ºi femeia, aceasta însã preluând prima rolul de armonizare, de
spiritualizare a energiilor. ªi la bãrbat se poate urmãri traiectul
ascendent al energiilor, epididimul, ductul spermatic având acelaºi
traiect mereu circular, de urcare dinspre Muladhara spre
Swadisthana.
Ce trebuie sã se înþeleagã foarte bine este faptul cã actul
sexual deschide efectiv porþile Spiritului cãtre alt Spirit, este un
proces de comunicare completã. Iar energiile , stãrile
sentimentale, informaþiile trimise de la unul la celãlalt se schimbã
cu o vitezã de nedescris. Deja în urma acestui proces, ceva din
bãrbat trece în femeie ºi invers ºi asta fãrã sã altereze
individualitatea fiecãruia, numai cã fiecare va fi altul mai apoi,
cãpãtând multe influenþe din partea celuilalt. Fac aici încã o
parantezã, datoritã folosirii în cadrul alimentaþiei a cavitãþii bucale,
ce este în sine un instrument de schimb masiv energetic ºi
informaþional, în nici un caz moarã de mãcinat materie, se preia
din acea hranã toatã încãrcãtura sa energeticã ºi informaþionalã.
Astfel cã alimentaþia devine un act la fel de intim ca ºi actul erotic,
consecinþele pozitive sau negative fiind în mare la fel de
importante. Ori din alimentaþia denaturatã, mai ales cea bazatã
pe carne, obþinutã prin crimã, durere ºi suferinþã, va induce o
stare de tensiune, de iritare, de boalã efectiv, situaþie în care
persistã majoritatea celor din civilizaþia actualã. Fiecare are însã
posibilitatea recunoaºterii ºi recorecþiei.
Revenind însã la minunea ºi sacralitatea actului erotic,
deschiderea chackrelor rând pe rând, pe mãsurã ce energia urcã
mai apoi de la Swadisthana în sus, de-a lungul tuturor celorlalte
chackre, permite contopirea celor doi în planuri din ce în ce mai
înalte, la început se schimbã energie, mai apoi sentimente, trãiri
interioare, apoi informaþie, frânturi de gânduri ºi imagini, iar apoi,

55
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
cuvintele, ce aparþin Planului Fizic, sunt neputiincioase în
descriere. Urmeazã Lumina, Pacea ºi Iubirea. De aici vine
Energia, Forþa ce stã la baza civilizaþiei regnului superior Omului,
anume cel al Îngerilor. În acel moment poþi crea orice, poþi obþine
orice, poþi ºti orice. În acel moment Spiritul devine liber, nemuritor,
puternic ºi atotºtiitor. Divinitatea, unitã în Unul, în Monadã, ºi-a
recãpãtat Calitãþile Divine.
Sigur cã acest lucru se obþine atunci când cele douã polaritãþi
s-au regãsit exact una pe cealaltã, fiecare om având exact o
Jumãtate ce I se potriveºte. Unirea cu alte jumãtãþi îi poate oferi
nenumãrate experienþe de viaþã, ºlefuirea treptatã a unor calitãþi
interioare, lucruri absolut necesare Evoluþiei prin Cunoaºtere, dar
nu pot forma Monada. Cãci nu sunt cele douã felii de mãr care sã
se îmbine exact, perfect, sã recreeze acelaºi Unic Tot Iniþial. Iar
acest proces, de ºlefuire interioarã, obþinut de-a lungul vieþilor,
este absolut necesar, cãci în momentul întâlnirii Jumãtãþii trebuie
deja sã ai puritatea necesarã, altfel iarãºi, Unirea Totalã nu poate
avea loc. Canalele ºi structurile subtile ale corpurilor trebuie sã
fie limpezi ºi curate, ca Lumina sã treacã nealteratã de Jos pânã
Sus, în straturile Spirituale. Este necesarã obþinerea unei curãþenii
interioare care se reuºeºte numai dupã multe experienþe, multe
neliniºti ºi mai ales dupã multe greºeli. Nici o faptã nu este
perfectã, dar tocmai din aceste imperfecþiuni ne clãdim evoluþia
care are la bazã permanenta corecþie a acestor imperfecþiuni.
Iar una din imperfecþiunile majore, încã prezente, din civilizaþia
umanã este tocmai abordarea acestui act erotic doar din punct
de vedere egoist, instinctual, al plãcerii. Se urmãreºte doar
senzaþia obþinutã, care este un simplu efect, nevãzându-se
adevãratele procese cauzale, iar lipsa de control al acestora le
face sã-ºi schimbe polaritatea din creatoare în distructive,
devitalizante. Cum se întâmplã practic acest lucru ? Din momentul
începerii propriu-zise a actului erotic, oamenii se concentreazã
practic numai pe acea senzaþie minunatã, a cãrei intensitate creºte
din ce în ce, pe mãsurã ce se acumuleazã tot mai multã energie.
Se gândesc numai la plãcerea lor, uitã complet de celãlalt, iar
atenþia este îndreptatã numai spre zonele erogene, unde excitaþia
ºi stimularea este maximã. Chiar acesta este ºi scopul lor,
obþinerea unor senzaþii cât mai intense, pe cât posibil, în timpul
cel mai scurt cu putinþã. Astfel încât acele energii vitale trezite
prin uniunea cu cu altã polaritate spiritualã, cresc într-un ritm

56
OMUL - Sistem Energetic
accentuat, forþat, fãrã a se lãsa un timp de acomodare la aceste
valori tensionale ridicate. Desigur, acest lucru necesitã rãbdare,
calm, diminuarea cu puþin a senzaþiilor de plãcere, ori tocmai în
acele momente nimeni nu prea mai are timp de rãbdare, numai
cã în graba lor stricã practic curând toatã vraja amorului. Prin
depãºirea acelor valori energetice peste o limitã ce poate fi
susþinutã de circuitele energetice ale organismului, intervin acele
metode de siguranþã, de autoprotecþie, care feresc efectiv corpul
de o explozie, de o supraîncãrcare energeticã. Soluþia în acel
moment este simplã - scurtcircuitarea, sau eliberarea la exterior,
la “mas㔠a acelei energii trezite ºi manifestate. În plan fizic acest
fenomen coincide cu ejacularea la bãrbat ºi orgasmul la femeie,
moment în care, acea limitã maximã energeticã este resimþitã ca
ºi plãcere maximã, numai cã exact acea energie obþinutã este
risipitã, se scurge efectiv la exterior. Tocmai de aceea apare o
perioadã de latenþã dupã orgasm, o perioadã refractarã, de
moleºealã, de somnolenþã, în care organismul tinde sã se refacã
energetic. Cei mai sensibili simt efectiv scurgerea energiei vitale
la exterior, odatã cu lichidul spermatic, iar de la plãcere pânã la
durere este un pas foarte mic.
Acest fenomen devenit tradiþie în civilizaþia umanã, majoritatea
având în mintea lor un semn de egalitate între amor ºi orgasm,
este cauza epuizãrii masive a corpului fizic, ce este spoliat
continuu de o energie puirã, esenþialã. Bãtrâneþea este practic
consecinþa neputinþei organismului de a mai pune în acþiune
mecanismele de refacere. Orice corp are pãstrat în AND imaginea,
informaþia unui trup perfect, tânãr ºi frumos, numai cã omul, prin
risipirea capitalului energetic, nu mai poate întreþine prin
mecanismele intime, intracelulare, de refacere, acea imagine.
Apar treptat devieri de la imaginea perfecþiunii, ca dupã câteva
decenii imaginea manifestãrii din planul fizic sã nu mai semene
de loc cu acel tânãr ce ar fi trebuit sã fie. Bãtrâneþea nu este de
loc frumoasã, dimpotrivã, continua deshidratare (aceasta fiind
fenomenul principal ce stã la baza îmbãtrânirii), neputinþa, slãbirea
progresivã, gârbovirea, toate sunt consecinþa unei pierderi continui
de energie. Lucru ce este considerat firesc, fiziologic, de cãtre
ºtiinþã ºi îndoctrinat ca atare prin educaþie. Dar prea puþini sunt
dispuºi sã renunþe la orgasm, deºi în cealaltã variantã plãcerea
actului erotic este cu mult prelungitã, putând continua ore în ºir,
dar totul cu calm ºi rãbdare. Acesta este ultima probã ºi cea mai

57
ELTA UNIVERSITATE Colectia 17
grea, oferitã de planul fizic. ªi nu poate fi trecutã având la bazã o
alimentaþie denaturatã, ce anesteziazã complet acei receptori
subtili ºi o mentalitate închistatã în tipare ºi axiome tradiþionale,
materialiste. Cãci paºii fireºti ai primei triade din evoluþia Omului
sunt : Alimentaþie, Informaþie, Sex.
Paradoxal, în momentul erotic, intim, majoritatea, pierzând
controlul conºtient, încep sã respire din ce în ce mai precipitat,
gâfâind, ori astfel se introduce tot mai multã energie într-un sistem
deja supraîncãrcat energetic, dar aceastã suplimentare sporeºte
proporþional ºi plãcerea. Evoluþia însã reprezintã înlocuirea unei
soluþii cu alta, ºi aºa cum nu se poate mânca în timp ce se respirã,
aparatul glotic având grijã de acest lucru, de asemenea nici nu
se prea poate accelera resiraþia ºi a continua ºi amorul. Cãci una
din cheile controlului erotic este controlul respiraþiei. Cu cât
respiraþi mai rar, cu atât vã liniºtiþi, vã calmaþi acele continui valuri
energetice ce apar, reuºind repartizarea uniformã a lor în întreg
organismul. Cãci a face dragoste ºi a face sex sunt polaritãþi
total opuse. Una, creind Iubire, aduce Viaþã, cealaltã, ispitã a
Planului Fizic, ia Viaþa. A face Dragoste. Efectiv, acea încãrcãturã
energeticã creatã, împrãºtiatã în tot organismul, creazã acea
senzaþie de Pace ºi Iubire, o senzaþie de beatitudine în care Rãul
nu mai este posibil, pentru cã dai în jur numai Iubire, în plan
subtil apare ca un Soare ce lumineazã totul în jur. Este Lumina
Zeilor, a Creatorilor, a Divinitãþilor.
În primele douã etape, Alimentaþia ºi Respiraþia, energia
oferitã organismului se bazeazã pe un consum din exterior, omul
fiind dependent de o sursã externã de energie, mai mult sau mai
puþin eficientã. În ultima etapã, Erosul, energia este creatã, adusã
din Planuri Subtile Cauzale, din Esenþa Interioarã, în acel mo-
ment Omul este independent de Planul Iluziei, poate trãi în orice
mediu, orice perioadã, este nemuritor ºi atotputernic. Din acel
moment este cu adevãrat Fiul lui Dumnezeu, ce lumineazã ºi
creazã totul în jurul Sãu. Iar esenþa Sa este Pacea ºi Iubirea !
Pacea ºi Iubirea fie cu voi !
PENTRU COMENZI, INFORMAÞII ªI SUGESTII VÃ RUGÃM SÃ NE CONTACTAÞI LA
NUMERELE DE TELEFON:
BUCUREªTI IAªI TIMIªOARA
092-352769 092-352800 092-371196
PAGINA DE WEB ELTA UNIVERSITATE: http://elta.dntis.ro
58