Sunteți pe pagina 1din 10

vizual si obiectual care sta la baza tuturor (structurat) sau Zoom (la diferite

produselor Microsoft Office. Utilizatorii dimensiuni), Full Screen (pe tot


Notiuni introductive
care cunosc limbajul Visual Basic pot crea ecranul, fara bare de
Editorul de documente Word este scris direct aceste module, folosind mediul de instrumente, meniuri si alte
pentru a fi executat sub Windows si face programare pus la dispozitie în acest scop. elemente ale ferestei Word),
parte din grupul de programe Microsoft vizualizarea ruler-ului si a
Elementele ferestrei Word
Office dedicate biroticii si gestiunii barelor de instrumente;
bazelor de date. În acest capitol, ne vom Fereastra corespunzatoare editorului Word • Insert - pentru inserari de obiecte
referi la versiunea 8 disponibila în Office are o structura tipica ferestrelor de predefinite (numere de pagini,
'97. Mentionam însa ca diferentele între aplicatie Windows si prezinta urmatoarele data si ora sistemului, simboluri,
versiuni diferite ale acelorasi produse elemente constitutive (numerotarea note de subsol etc.) sau de
continute în mediile Windows (3.1, 3.11, elementelor prezentate în continuare obiecte din alte programe;
'9x) nu sunt esentiale din punctul de vedere corespunde cu cea din figura nr.2): • Format - cu optiuni de formatare
al functiilor de baza. Filosofia adoptata de (vezi Formatarea documentelor)
Elementele ferestrei Word
creatorii lor s-a axat pe pastrarea vechilor care permit schimbarea modului
facilitati (împreuna cu regulile de utilizare 1. Butonul meniului System - Meniul în care se prezinta textul, scriere
aferente) si pe extinderea acestora, System permite, prin intermediul pe coloane, creare de chenare
urmarind aceleasi principii de baza, astfel optiunilor sale, redimensionarea, sau liste numerotate, utilizarea
încât sa existe o compatibilitate cât mai deplasarea, închiderea ferestrei si unor colectii de formate numite
buna între versiunile mai vechi sau mai noi schimbarea ferestrei active (aceste optiuni stiluri;
ale aceluiasi produs. Din punct de vedere sunt utile în special atunci când se • Tools - contine optiuni pentru
practic aceasta se traduce prin faptul ca utilizeaza tastatura). modificarea parametrilor
documentele si aplicatiile create de 2. Linia de titlu - contine numele aplicatiei predefiniti ai programului Word
utilizatori în versiunile mai vechi sunt (Microsoft Word) si a documentului si pentru verificarea ortografiei
recunoscute si pot fi preluate în mod deschis în fereastra (W1.DOC - în figura (Spelling), afisarea dictionarului
natural în versiunile ulterioare. Transferul nr.2), daca fereastra documentului este de sinonime si antonime
invers, dinspre versiunile noi, este posibil maximizata. (Thesaurus) (vezi Corectarea
în masura în care nu apar explicit facilitati 3. Butoanele de minimizare/maximizare - lexicala si sintactica a textului. si
inexistente în versiunile mai vechi. realizarea unui clic cu mouse-ul pe butonul Dictionarul de sinonime si
Unul dintre principalele avantaje ale de minimizare permite reducerea ferestrei antonime Thesaurus),
editorului Word este interfata grafica la un buton pe bara de task-uri Start. corespondenta (Mail Merge);
extrem de prietenoasa cu utilizatorul Butonul de maximizare permite • Table - pentru crearea si
("user-friendly"), caracteristica aplicatiilor redimensionarea ferestrei astfel încât sa modificarea tabelelor (vezi
Windows. Aceasta include butoane cu ocupe întregul ecran. În cazul în care Crearea tabelelor-Modificarea
simboluri grafice pentru executia rapida a fereastra este deja maximizata, acest buton dimensiunilor celulelor unui
unor actiuni, butoane constituite în bare de se transforma în butonul Restore, care tabel);
instrumente, meniuri contextuale permite readucerea ferestrei Word la
• Window - permite trecerea de la
accesibile atasate obiectelor, modalitati dimensiunile anterioare.
un document la altul (daca sunt
simple de editare a obiectelor de diverse 4. Butonul Close - un clic cu mouse-ul pe
deschise mai multe documente
tipuri si un sistem de help inteligent, care acest buton realizeaza închiderea imediata
simultan) sau rearanjarea lor;
adauga la sistemul uzual de help din a ferestrei Word. (Cele trei butoane de
• Help - pentru obtinerea de
Windows facilitati de tutorial, sisteme minimizare, maximizare si Close de pe
informatii ajutatoare.
avansate de asistare a utilizatorului în linia meniului orizontal au acelasi rol, dar
Dupa cum se poate remarca din figura
diverse actiuni (Wizards) si facilitati de se refera la documentul curent si nu la
nr.3, optiunile meniului principal contin la
formatare si corectare inteligente întreaga fereastra Word. Daca documentul
rândul lor meniuri, în care optiunile apar
(AutoFormat, AutoCorrect). nu apare într-o fereastra maximizata, ci
pe verticala (meniuri "pull-down") si de
Dintre serviciile de editare avansate oferite într-o fereastra document separata, atunci
aceea se mai numesc submeniuri.
de Word amintim: crearea si modificarea butoanele de minimizare, maximizare,
Optiunile acestor submeniuri pot:
tabelelor, scrierea pe coloane, introducerea butonul Close si cel al meniului System se
de imagini si diagrame în document, gasesc în pozitiile uzuale (colturile • sa contina, la rândul lor, alte
folosirea de stiluri si formate de document dreapta/stânga sus)). meniuri care se deschid automat
integrate (eventual cu imagini si desene 5. Meniul Word, cu optiunile: la pozitionarea cursorului
deasupra lor, fara sa fie necesara
existente), verificarea textelor din punctul • File - pentru deschiderea,
de vedere al corectitudinii lexicale si selectarea lor cu ENTER sau clic
închiderea, salvarea si tiparirea
sintactice (conform gramaticii limbii cu mouse-ul (cele marcate cu ",
documentelor (vezi Operatii de
engleze), introducerea în documentele de exemplu optiunea Toolbars);
baza asupra documentelor
Word de foi de calcul sau diagrame din Word); • sa determine aparitia unei
alte aplicatii Windows (Word suporta ferestre de dialog pentru
• Edit - pentru operatii de editare, specificarea interactiva a unor
tehnica Object Linking and Embedding - cum ar fi copierea sau mutarea
OLE), asistentul Mail Merge pentru caracteristici (cele marcate cu
blocurilor de text sau a altor
pregatirea corespondentei. …, de exemplu optiunea Zoom);
obiecte, cautarile si înlocuirile
Se permite personalizarea mediului Word • sa activeze/inactiveze optiuni de
automate etc. (vezi Operatii cu
prin crearea de bare de instrumente si tip comutator (de exemplu,
blocuri de text. si Cautari si
butoane proprii si definirea de macro-uri Ruler);
înlocuiri automate de text.
(comenzi care sa grupeze anumite Pozitionari automate); • sa fie efectiv asociate unor
succesiuni de actiuni). Macro-urile simple actiuni (de exemplu Full
• View - pentru schimbarea
pot fi create de catre toti utilizatorii Screen).
modului de vizualizare a
editorului prin activarea unui mecanism de Unele optiuni au asociat un simbol grafic
documentului: Page Layout
înregistrare a actiunilor executate; se va (pictograma) care evidentiaza faptul ca au
(formatul paginii în care aceasta
genera automat un modul de program în un buton asociat cu acelasi simbol. Aceste
va aparea la tiparire), Outline
Visual Basic - un limbaj de programare
optiuni pot fi selectate si cu clic pe simbol • desenarea unui tabel - Tables • crearea de liste (cu buline sau
respectiv (vezi figura nr.3). and Borders (vezi Aplicarea de numerotate) (vezi Definirea
6. Bare de instrumente (Toolbars), care efecte speciale asupra listelor);
permit realizarea rapida a unor operatii, cu imaginilor); • deplasari de texte la stânga sau la
un clic cu mouse-ul pe butonul dorit. O • inserarea unui tabel vid - Insert dreapta;
bara de instrumente contine un set de Table (vezi Crearea tabelelor); • introducere de chenare.
instrumente predefinit sau stabilit de catre • inserarea unei foi de calcul Majoritatea barelor de instrumente care nu
utilizator, reprezentate de butoane cu tabelar Excel - Insert Microsoft se afiseaza implicit pe ecran vor aparea
simboluri sugestive. La pozitionarea Excel Worksheet; automat la initierea activitatilor carora le
mouse-ului deasupra fiecarui buton se • scriere pe coloane - Columns corespund. Barele de instrumente sunt
afiseaza numele operatiei careia îi este (vezi Aranjarea textului pe mobile si pot fi deplasate cu mouse-ul sau
acesta asociat ("floating help"). Exista o coloane); pot fi activate explicit din View-Toolbars
bara de instrumente Standard, care contine • afisarea sau ascunderea barei de (de exemplu, în partea de jos a figurii nr.2
butoane pentru operatiile cel mai des instrumente de desenare - apare bara Drawing) sau din meniul
folosite si bare de instrumente organizate Drawing (vezi Forme contextual al oricarei bare afisate.
pe tipuri de activitati: Formatting pentru geometrice); 7. Zona de lucru sau fereastra
formatare, Drawing pentru desenare, Mail documentului - zona activa a ecranului
• inserarea unei diagrame vide -
Merge pentru corespondenta etc. Barele de unde se creeaza documentul; aici se
Insert Chart (vezi Aplicatia
instrumente Standard si Formatting se gaseste prompterul de inserare (o bara
Graph);
afiseaza implicit; alte bare de instrumente verticala) care indica pozitia curenta în
pot fi afisate folosind optiunea Toolbars a • afisarea sau ascunderea
simbolurilor care marcheaza document (locul în care se pot insera text,
meniului View (se aleg barele dorite). desene, imagini etc).
sfârsitul de paragraf, tabulatorii
Imaginea submeniului View etc. - Show/Hide; 8. Bare de defilare - permit derularea
• vizualizarea documentului prin întregului continut al documentelor de
Bara de instrumente Standard (prima dimensiuni mari, care nu încap în
afisata) contine butoane pentru: marire sau micsorare - Zoom;
întregime în fereastra. Derularea se poate
• deschiderea unui document nou - • obtinerea de asistenta asupra
realiza atât orizontal cât si vertical,
New (vezi Operatii de baza elementelor de pe ecran la
operând cu mouse-ul asupra butoanelor si
asupra documentelor Word); executarea unui clic asupra
cursorului din bara de defilare.
• deschiderea unui document acestora - Help (cursorul mouse-
Deplasarile folosind bara verticala se pot
existent - Open (vezi Operatii de ului se va modifica sugestiv).
face cu:
baza asupra documentelor În versiunile noi ale editorului, tinând cont
de dezvoltarea fara precedent a schimbului • câte o linie în sus/jos: st;
Word); • câte o pagina în sus/jos: clic
de informatii prin intermediul paginilor
• salvarea documentului curent - deasupra/sub cursorul barei;
Web, pe bara Standard s-a introdus si un
Save (vezi Operatii de baza • continuu - tinând mouse-ul
buton care permite introducerea în
asupra documentelor Word); apasat pe un buton de deplasare
document a unei legaturi catre o pagina
• tiparirea documentului curent - sau deplasând cu mouse-ul
Web - Insert Hyperlink; acesta este însotit
Print (vezi Operatii de baza cursorul barei;
de butonul care determina afisarea barei de
asupra documentelor Word); Deplasarile cu ajutorul barei orizontale
instrumente pentru navigare - Web
• vizualizarea documentului în Toolbar. Facilitatile de integrare în web sunt analoage.
forma în care va fi tiparit - Print sunt descrise în paragraful Facilitati Web 9. Bara de selectie - aflata în stânga zonei
Preview (vezi Operatii de baza în Word documentului permite selectarea unei linii
asupra documentelor Word); În bara de instrumente de formatare printr-un clic cu mouse-ul sau a unui
• corectare lexicala a textului - Formatting (vezi figura nr.13) exista paragraf - printr-un clic dublu, efectuat în
Spelling (cu simbolul ABC) butoane care permit: dreptul zonei de text care se doreste
(vezi Corectarea lexicala si • schimbarea modului de scriere a marcata (vezi figura nr.2).
sintactica a textului); caracterelor (vezi Fonturi si 10. Butoanele de vizualizare corespund
• mutarea elemenului selectat în moduri de scriere) prin alegerea optiunilor anterior prezentate în cadrul
Clipboard - Cut (cu simbolul unui stil din lista ascunsa a meniul View.
foarfeca) (vezi Operatii cu stilurilor, a unui font din lista 11. Linia de stare - linia în care se afiseaza
blocuri de text); ascunsa a fonturilor, a unei informatii legate de starea aplicatiei. Ea
• copierea elementului selectat în dimensiuni pentru caractere, este împartita în patru zone. Prima zona
Clipboard - Copy (vezi Operatii precum si scriere îngrosata sau afiseaza informatii despre textul vizibil în
cu blocuri de text); cu aldine (Bold), înclinata sau fereastra (numarul paginii din document în
• introducerea la pozitia curenta cursiva (Italic) si subliniata care se afla cursorul de inserare - Page,
din document a elementului din (Underline) - acestea trei sunt de sectiunea curenta (Împartirea unui
Clipboard - Paste (vezi Operatii tip comutator, adica selectarea document în sectiuni se realizeaza prin
cu blocuri de text); lor succesiva le comanda Break din meniul Insert.) a
• copierea formatarii unui text în activeaza/dezactiveaza, scrierea documentului - Sec, numarul paginii
altul - Format Painter (vezi textului cu o culoare aleasa curente/numarul de pagini din document).
Fonturi si moduri de scriere); dintr-o lista de culori sau pe un Cea de a doua zona specifica pozitia
• anularea ultimei actiuni fond deasemenea ales dintr-o cursorului de inserare în pagina (distanta
executate (se ofera o lista a lista; fata de marginea superioara de text a
ultimelor actiuni asupra carora se • alinierea textului (vezi Operatii paginii - At, linia în care se afla cursorul -
poate reveni) - Undo (vezi cu blocuri de text) la stânga Ln si coloana cursorului - Col). Cea de a
Operatii cu blocuri de text); (Left), la dreapta (Right), treia sectiune indica data si ora curente
(pentru versiunile anterioare Word '97), iar
• refacerea actiunii anulate cu centrarea (Centered) sau
distribuirea lui între marginile cea de a patra contine cinci indicatori de
Undo (si aici apare o lista) -
stânga si dreapta (Justify); mod de lucru (REC, MRK, EXT, OVR,
Redo (vezi Operatii cu blocuri
WPH).
de text);
12. Bordura ferestrei - banda care apare. Sablonul deschis poate fi folosit la • butoane speciale pentru cautarea
delimiteaza fereastra. Ea permite crearea unui document nou (uzual) sau a fisierelor dorite (Find Now,
redimensionarea ferestrei atunci când unui sablon nou, in functie de optiunea Advanced).
aceasta nu este maximizata. activa: Create New Document sau Create Dupa selectarea fisierului dorit, se apasa
Cel mai simplu mod de folosire a New Template. Lista de sabloane butonul Open (echivalent, se poate da un
facilitatilor editorului Word este cu predefinite mai ofera posibilitatea de a clic dublu pe numele fisierului din lista).
ajutorul mouse-ului. Forma cursorului sau opta pentru anumiti "asistenti" (Agenda
se va modifica în mod sugestiv în functie Wizard, Letter Wizard, Fax Wizard etc.).
- Imaginea fereastrei de dialog Open
de actiunea executata de utilizator. Acestia asista utilizatorul in crearea
Interactiunea utilizatorului cu programul documentului, punandu-i o serie de Se pot deschide simultan mai multe
Word se realizeaza prin intermediul intrebari asupra elementelor pe care documente dar nu este recomandabil sa se
ferestrelor de dialog, care contin elemente doreste sa le introduca in document. abuzeze de aceasta facilitate din motive de
de control de tipurile cunoscute, prin Deplasarea intre ferestrele de dialog care utilizare eficienta a memoriei. Pentru
intermediul carora se pot specifica apar se poate realiza prin intermediul deschiderea mai multor documente
parametrii doriti. butoanele Next si Back iar terminarea simultan se pot selecta deodata fisierele
specificatiilor se marcheaza prin Finish. respective din lista directorului curent,
2) Deschiderea unui document existent se mentinand tasta CTRL apasata si
Operatii de baza asupra documentelor
realizeaza prin intermediul comenzii Open efectuand clic cu mouse-ul pe fiecare fisier
Word
a meniului File sau printr-un clic cu in parte in fereastra Open (pentru fisiere
La intrarea in Word, pe ecran apare o mouse-ul pe butonul corespunzator din afisate consecutiv, marcajul se mai poate
fereastra cu un document nou, vid. bara de instrumente standard (figura nr.6). realiza cu clic pe primul si SHIFT+clic pe
Editarea acestuia se poate face in mod Se va deschide o fereastra de dialog care ultimul).
uzual, iar in document va aparea tot ceea va permite utilizatorului alegerea fisierului Deschiderea unui fisier se mai poate face
ce se scrie. pe care doreste sa il deschida. In fereastra din lista ultimelor fisiere prelucrate aflata
In cele ce urmeaza vom prezenta pe scurt (vezi figura nr.5) vor fi afisate: in meniul File. Comutarea intre fisierele
operatiile de baza care se pot executa • lista ascunsa Look in (care se deschise la un moment dat se poate realiza
asupra documentelor Word: crearea unui deschide cu simbolul sagetii in din meniul Window, care afiseaza, in zona
nou document, deschiderea unui document jos) cu drive-urile disponibile si inferioara, lista de ferestre deschise.
existent, salvarea si inchiderea structurile de directoare
documentului curent, modalitatile de corespunzatoare, din care se
Butoanele New, Open, Save
tiparire a acestuia, precum si de vizualizare poate selecta directorul dorit;
a formei tiparibile. • continutul directorului curent 3) Salvarea documentului curent (deschis
1) Deschiderea unui document nou intr-un (implicit, se afiseaza fisierele in fereastra activa) pe suport magnetic, in
format uzual se poate face in orice moment .doc, extensia specifica Word- scopul utilizarii lui ulterioare, se realizeaza
folosind butonul New de pe bara de ului, dar aceasta specificare se prin intermediul comenzilor Save sau Save
instrumente (figura nr.6), dar daca se poate modifica); As din meniul File sau prin realizarea unui
doreste deschiderea de documente de tipuri • lista ascunsa Files of type in care clic cu mouse-ul pe pictograma
mai speciale, se va folosi optiunea New a se poate specifica tipul de corespunzatoare din bara de instrumente
meniului File, care permite alegerea unui document care se cauta: (figura nr.6). Daca fisierul fusese salvat in
sablon predefinit (ca alegere implicita document Word .doc (implicit), prealabil si se doreste doar actualizarea lui
apare Blank Document, caruia ii sablon (template) .dot, text .txt (acelasi nume si locatie pe disc) este
corespunde fisierul sablon uzual (succesiune de caractere, fara suficienta utilizarea comenzii Save. Daca
normal.dot). informatii de formatare), .rtf se doreste salvarea fisierului sub un alt
Un sablon (template) este un cadru sau un (Rich Text Format - format text nume, alt tip sau in alt director pe disc, se
"schelet" existent, pe care se poate construi imbogatit, propriu pentru va folosi comanda Save As care permite,
mai simplu un document prin pastrarea Microsoft, care permite ca un prin intermediul unei ferestre de dialog,
informatiilor, a stilurilor de scriere si document salvat intr-un editor de specificarea noului nume si/sau a noii
modului de aranjare a informatiilor oferite texte sa fie salvat impreuna cu localizari a fisierului. Componenta
de cadrul initial. Un sablon poate avea toate informatiile de formatare), ferestrei Save As este asemanatoare cu cea
locuri rezervate in care sa se introduca toate fisierele (All) etc. a ferestrei Open; lipsesc, in mod evident,
informatii noi si eventual sa pastreze • liste ascunse care permit listele ascunse Text or Property, Last
anumite informatii initiale, ceea ce face cautarea fisierelor dorite dupa modified si butoanele de cautare, dar apar
crearea unor documente mult mai simpla. nume (File name), dupa in schimb butoanele pentru specificarea
Daca sablonul este protejat, nu se vor continutul fisierului (Text or unor optiuni de salvare (Options si Save
putea face direct modificari in el, ci va property) si dupa data ultimei version, care precizeaza modul de creare a
trebui salvat cu un alt nume si deprotejat modificari (Last modified). unor copii de siguranta, de salvare
cu optiunea Unprotect Document din automata in fisiere temporare, asocierea de
• bara de instrumente a ferestrei
meniul Tools (aceasta optiune se activeaza parole etc.). In bara de instrumente apare
contine, pe langa butoanele cu
dupa protejarea documentului cu Tools - un buton pentru crearea unui nou folder
rol de vizualizare cunoscute din
Protect Document). (astfel, documentele se pot salva si in
ferestrele de navigare si
Utilizatorul poate folosi sabloanele foldere care nu existau pe disc inainte de
explorare, butoane pentru
predefinite (Letters and Faxes, Memos, activarea optiunii de salvare).
cautarea sau adaugarea
Reports etc.) sau, la un nivel mai avansat
documentelor (de fapt a shortcut-
de utilizare a editorului, poate sa isi creeze
urilor la documente) intr-un - Imaginea ferestrei de dialog Save As
sabloane proprii. Acestea se salveaza cu
director special (Look in
tipul template, sub forma de fisiere care au 4) Inchiderea documentului curent se
Favorites si Add to Favorites),
extensia .dot intr-un subdirector propriu al realizeaza prin intermediul comenzii Close
buton pentru acces la Web
folderului Templates sau intr-unul dintre a meniului File. Daca ultimele modificari
(Search the Web), buton pentru
subdirectoarele existente. De aici, sablonul din fisier nu au fost salvate inainte de
comenzi si setari suplimentare
poate fi deschis cu File - New, alegand lansarea comenzii Close, utilizatorul va fi
(Commands and Settings).
sablonul dorit din fereastra de dialog care
intrebat daca doreste sau nu sa realizeze corespunzatoare. Pentru introducerea
aceasta operatie. literei mari se va tine apasata tasta SHIFT.
Pozitionarea cursorului de editare - reguli de baza
5) Tiparirea documentului curent se poate Apasarea tastei CAPS LOCK va inversa
realiza cu setarile implicite, folosind acest mod de introducere a literelor Pozitionarea intr-un document a cursorului
butonul Print sau cu specificarile dorite, alfabetului (american). Apasarea unei mouse-ului (cursorul de editare) respecta
prin intermediul comenzii Print din meniul taste-cifra determina inserarea acelei cifre. urmatoarele reguli:
File. Fereastra de dialog corespunzatoare Utilizarea combinatiei cu tasta SHIFT va • executarea unui clic cu mouse-ul
(vezi figura nr.8) permite specificarea conduce la introducerea caracterului afisat intr-o anumita pozitie din text va
paginilor care se tiparesc din documentul deasupra cifrei (ex. apasarea combinatiei conduce la mutarea cursorului de
curent si a numarului de copii. Pentru a SHIFT+2 va introduce caracterul @). In inserare in acea pozitie;
tipari doar pagina curenta se va selecta mod analog se utilizeaza si celelalte taste • tastele-sageti (stanga, dreapta,
optiunea Current Page din cadrul campului cu caractere speciale. sus, jos) au rolul deplasarii
Page Range. Atunci cand se doreste Apasarea tastei SPACE (cea mai lunga cursorului de editare cu un
tiparirea anumitor pagini din document, tasta) realizeaza introducerea unui spatiu. caracter la stanga, un caracter la
aceste pagini vor fi specificate in cadrul Cand textul introdus atinge sfarsitul unui dreapta, un rand mai sus,
campului Pages, fiind separate cu rand va trece automat la randul urmator, respectiv un rand mai jos;
caracterul virgula (,). Daca respectivele introducand eventual spatii suplimentare • tastele-sageti combinate cu tasta
pagini sunt consecutive si deci formeaza astfel incat sa se respecte alinierea ceruta CTRL au rolul deplasarii
un interval, acest interval se poate de utilizator (vezi Formatarea rândurilor si cursorului de editare cu un
specifica prin semnul minus (-). Daca se paragrafelor). Spatiile introduse efectiv pot cuvant la stanga, un cuvant la
omite limita dreapta a intervalului, atunci fi evidentiate cu ajutorul butonului dreapta, la inceputul paragrafului
tiparirea se va face pana la sfarsitul Show/Hide (apar ca · ). Tastarea lui curent, respectiv la inceputul
documentului. Exemple: 1, 3, 6, 9-12 ENTER produce un marcaj de sfarsit de paragrafului urmator;
specifica paginile 1, 3, 6, 9, 10, 11 si 12. In paragraf (care poate fi vizualizat cu • tastele PAGE UP si PAGE
plus, tiparirea tuturor paginilor pare sau butonul Show/Hide), cu rol special in DOWN conduc la deplasarea
impare se poate realiza prin selectarea in formatare: exista comenzi speciale pentru cursorului cu un ecran mai sus,
cadrul campului Print a optiunii Even formatarea paragrafelor, privite ca entitati respectiv cu un ecran mai jos.
Pages, respectiv Odd Pages. de text separate de ENTER. Combinatia Combinarea lor cu tasta CTRL
SHIFT+ENTER conduce la inceperea unui va muta cursorul la inceputul,
rand nou fara a se trece la un nou paragraf. respectiv sfarsitul paragrafului
Imaginea ferestrei de dialog Print
Stergeri. Apasarea tastei BACKSPACE curent;
Inainte de a realiza tiparirea unui (deasupra tastei ENTER) conduce la • tastele END si HOME au rolul
document, se recomanda vizualizarea stergerea caracterului din stanga deplasarii cursorului la sfarsitul,
formei in care va aparea acesta la cursorului, in timp ce apasarea tastei respectiv inceputul liniei curente.
imprimanta prin intermediul optiunii Print DELETE conduce la stergerea caracterului Combinarea lor cu tasta CTRL
Preview a meniului File sau a butonului din pozitia cursorului. Daca un bloc de text va muta cursorul la sfarsitul,
corespunzator din bara de instrumente este marcat (vezi Operatii cu blocuri de respectiv inceputul
Standard. In fereastra Print Preview, se text), el va fi sters prin actionarea tastei documentului;
poate opta pentru: afisarea documentului la BACKSPACE si inlocuit cu caracterul
• combinatia SHIFT+F5 conduce
diverse dimensiuni, micsorarea scrisului introdus prin actionarea unei taste caracter.
la revenirea cursorului in pozitia
astfel incat sa incapa intr-un spatiu mai Taste speciale. Apasarea tastei INSERT
anterioara ultimei mutari (Go
mic, afisarea uneia sau mai multor pagini, determina modificarea modului de
Back);
tiparirea sau inchiderea ferestrei. introducere a textului. Exista doua astfel
Optiuni suplimentare se pot preciza in • comanda Go To a meniului Edit
de moduri, inserare si suprascriere, iar
fereastra de dialog asociata butonului permite mutarea cursorului de
tasta INSERT functioneaza ca un
Options. Se mai pot modifica setarile inserare intr-o anumita locatie
comuntator intre cele doua moduri. In
curente ale imprimantei folosite la tiparire din text (pagina, sectiune, linie
modul de lucru "Insert" (inserare),
cu ajutorul butonului Properties, care etc) care va fi aleasa prin
eventualele caractere din dreapta
deschide o fereastra de dialog complexa. intermediul unei ferestre de
cursorului vor fi mutate spre dreapta, pe
Modificarea dimensiunilor de afisare a dialog.
cand in modul "Overwrite" (suprascriere),
documentului se poate realiza prin caracterul nou introdus va fi scris peste cel
intermediul comenzii Zoom din meniul din dreapta cursorului. Formatarea documentelor
View sau a butonului de zoom din Toolbar Apasarea tastei TAB conduce la
Operatiile de formatare se refera, in
(figura nr.9). In plus, zona de lucru Word introducerea unui caracter echivalent cu
general, la forma, tipul, culoarea
poate fi impartita in subferestre care sa mai multe spatii consecutive.
caracterelor folosite si la modul de aranjare
afiseze diferite sectiuni ale documentului. Caractere speciale. Unele caractere
in pagina a continutului documentului.
Acest lucru se realizeaza prin intermediul speciale nu apar pe tastatura. Ele pot fi
Editorul Word ofera o gama extrem de
comenzii Split din meniul Window sau introduse prin intermediul comenzii
larga de facilitati de formatare, de la
printr-un dublu clic cu mouse-ul pe zona Symbol a meniului Insert. La aparitia
formatarea caracterelor si paragrafelor, la
destinata acestei sectionari (figura nr.9). ferestrei de dialog corespunzatoare se va
scrierea pe coloane si utilizarea sau chiar
selecta caracterul dorit si se va actiona
crearea unor stiluri de scriere, privite ca
butonul Insert. Caracterelor speciale des
ansambluri de caracteristici de formatare,
utilizate li se pot asocia combinatii de
Reguli elementare pentru introducerea care pot fi referite simplu, printr-un nume
taste, prin intemediul aceleiasi ferestre
textului anterior asociat.
afisate de Insert - Symbol: se selecteaza
caracterul dorit si se apasa butonul
Introducerea textului se realizeaza Shortcut Key. In campul Press New Fonturi si moduri de scriere
intotdeauna in pozitia cursorului (care are Shortcut Key al noii ferestre se introduce
Un font reprezinta o colectie de caractere
in general forma de bara verticala). combinatia de taste dorita, dupa care se
care au caracteristici comune. Exista foarte
Apasarea unei taste-litera conduce in activeaza butonul Assign.
multe tipuri de fonturi pentru caracterele
general la introducerea literei mici
uzuale (ale alfabetului latin): mai drepte, • campul Preview: vizualizarea (Left), Ctrl-R (Right), Ctrl-J (Justify) si
mai subtiri, mai inalte, mai ingrosate etc. fontului si a caracteristicilor Ctrl-E (Center).
sau fonturi pentru simboluri matematice, selectate; Una din modalitatile de evidentiere a unui
litere grecesti, chirilice etc., si acestea de • butonul Default: modificarea text/paragraf este indentarea, adica
diverse tipuri. Fonturile acceptate de caracteristicilor fontului din plasarea sa, in totalitate sau in parte, mai
Windows se numesc fonturi True Type. sablonul normal.dot. spre interior, la o anumita distanta fata de
Fonturile se vor alege in functie de modul Grupul de optiuni Character Spacing margini.
in care se doreste evidentierea anumitor permite specificarea spatierii textului Indentarea paragrafului curent (implicit)
texte. (Spacing ... By) si a pozitionarii sale sau a paragrafelor selectate se poate
In Word, pe langa alegerea fontului dorit, verticale (Position ... By), in timp ce prin realiza:
mai trebuie precizate modul de scriere intermediul grupului Animation • cu butoanele de indentare
folosit, numit uzual stilul fontului, referitor utilizatorul poate aplica asupra textului Decrease Indent si Increase
la formatul caracterelor (normal, ingrosat, efecte de miscare (un contur care isi Indent care folosesc o indentare
inclinat, subliniat) si dimensiunea schimba culoare sau care se roteste, un predefinita de cinci spatii;
caracterelor. Cateva exemple de nume de fond care clipeste etc.). • cu ajutorul riglei, folosind
fonturi: Arial, Courier New, Times New Daca s-a formatat un text si se doreste mouse-ul si marcajele de
Roman etc. Cele mai des utilizate stiluri de aplicarea atributelor sale pentru un altul, se indentare (in forma de
fonturi sunt: Regular, Bold, Italic, si Bold- poate copia formatul dorit selectand textul triunghiuri sau dreptunghi) din
Italic. Pe langa acestea, unele fonturi mai initial, activand butonul Format Painter si stanga si dreapta riglei:
pot avea stiluri ca Light, Extra Bold, apoi selectand textul nou. Atributele
Heavy etc. Dimensiunea fonturilor se 1. prin deplasarea cu
primului se vor aplica si pentru acesta (de
masoara in puncte: ... 8, 10, 12 .... (1 punct mouse-ul a
fapt se vor copia toate marcajele de format
= 1/72 inch). "triunghiului" superior
in noul text).
Pentru formatarea caracterelor folosite si a din marginea stanga a
caracteristicilor acestora, se utilizeaza Formatarea randurilor si paragrafelor riglei se va indenta
casetele de derulare Style, Font si Font primul rand al
Modul de aranjare a textului este important
Size si butoanele Bold, Italic, Underline, paragrafului (sau
pentru impactul pe care acesta il va avea
de pe bara de instrumente Formatting (vezi paragrafelor, daca sunt
asupra cititorului.
figura nr.13) sau comanda Font a meniului mai multe selectate)
In Word se considera ca textele sunt
Format. In urma lansarii ei in executie se fata de marginea din
formate din paragrafe; acesta notiune este
va afisa o fereastra de dialog care contine stanga;
mai degraba sinonima cu cea de aliniat din
trei pagini de optiuni: Font, Character limba romana, fiindca desemneaza un text
Spacing si Animation (figura nr.14). 2. prin deplasarea cu
situat intre caractere de sfarsit de paragraf
mouse-ul a
Fereastra de dialog Font obtinute prin apasarea tastei ENTER.
"triunghiului" inferior
Reamintim faptul ca simbolurile tastelor
Orice optiune aleasa din fereastra Font sau din marginea stanga a
ENTER, SPACE (spatii tastate efectiv si
din bara de instrumente Formatting are riglei se va indenta
nu introduse de Word pentru alinieri),
efect din momentul activarii ei pana la restul paragrafului (cu
precum si alte marcaje cu rol de formatare
dezactivare, prin precizarea altor exceptia primului
pot fi vizualizate/ascunse folosind butonul
caracteristici de formatare, sau, daca un rand) fata de marginea
Show/Hide.
bloc de text este selectat, se refera la din stanga;
In general, optiunile de formatare a
continutul blocului respectiv. Datorita paragrafelor au efect asupra paragrafului
utilizarii mai simple, se recomanda 3. prin deplasarea cu
curent (oriunde ar fi pozitionat cursorul in
aplicarea formatarilor de caractere asupra mouse-ul a
cadrul acestuia), fara a fi necesara
textelor selectate in prealabil. "dreptunghiului" din
selectarea lui. Daca insa sunt selectate mai
Semnificatia campurilor paginii Font din marginea stanga a
multe paragrafe, eventual unul sau mai
fereastra de dialog Font este urmatoarea: riglei se va indenta
multe randuri, atunci formatarea se va
intregul paragraf fata
• lista Font: selectarea fontului realiza asupra zonei selectate.
de marginea din
dorit; Copierea formatelor de tip paragraf se
stanga;
• lista Font Style: selectarea poate de asemenea realiza folosind butonul
stilului fontului ales; Format Painter ( a se vedea paragraful 4. prin deplasarea cu
• lista Size: selectarea dimensiunii anterior), cu un clic pe zona sursa, mouse-ul a
fontului ales; activand butonul si apoi realizand un nou "triunghiului" inferior
• lista ascunsa Underline: clic pe paragraful destinatie (eventual din marginea dreapta a
specificarea tipului de subliniere selectand mai multe paragrafe destinatie). riglei se va indenta
a caracterelor: Single, Words Alinierea. paragraful fata de
Only, Double, Dotted, Thick, marginea din dreapta;
Dash, Dot Dash, Dot Dot Dash, Un text poate fi aliniat la marginea din
Wave; stanga, la cea din dreapta, intre marginile • optiunile Indentation din ferestra
• lista ascunsa Color: selectarea stanga-dreapta sau centrat folosind de dialog Paragraph - pagina
culorii caracterelor (exista 16 respectiv butoanele Left, Right, Justify si Indents and Spacing.
culori implicite); Center de pe bara de instrumente Modificarile facute se pot
• comutatorii Effects: aplicarea Formatting. Acestea sunt de tip comutator vizualiza in caseta Preview.
unor efecte speciale: si pot fi aplicate pentru textul curent scris, Nu se vor folosi Tab-uri sau spatii pentru
Strikethrough, Double pana la schimbarea optiunii, sau pentru un indentare, fiindca exista riscul
Strikethrough, Subscript, text selectat. Butoanele de aliniere sunt dezorganizarii documentului.
Superscript, Shadow, Outline, echivalente cu optiunile din caseta
Spatierea randurilor.
Emboss, Engrave, SMALL Alignment a ferestrei de dialog Paragraph
CAPS, ALL CAPS, Hidden ; (pagina Indents and Spacing - vezi figura Pentru a face mai lizibil un paragraf (text),
nr.15) sau cu combinatiile de taste Ctrl-L se poate modifica spatiul dintre randuri.
Dimensiunea exacta a spatiului dintre a se aplica pe anumite paragrafe
randuri este determinata de dimensiunea Fereastra de dialog Paragraph selectate);
fontului. De exemplu, pentru un font de 10
Prin intermediul casetelor Before si After • optiunea Keep With Next pentru
puncte, spatiul dintre doua randuri este de ca doua paragrafe consecutive
se pot modifica spatierile de dinaintea
aproximativ 10 puncte pentru scrierea la (eventual, mai multe selectate)
paragrafului curent (sau celor selectate) si
un rand si de 20 de puncte pentru scrierea sa nu fie separate.
de dupa paragraful curent (sau cele
la doua randuri. Spatiul dintre doua randuri Un delimitator de pagina introduce
selectate).
este determinat de dimensiunea celui mai automat trecerea la o pagina noua (vezi
Editorul Word desparte automat textul in
mare font din randul respectiv. Sectionarea unui document) si se poate
pagini (in functie de dimensiunile paginii
Modificarea spatierii randurilor din insera prin intermediul comenzii Page
si marginile alese). Pentru a decide daca
paragraful curent (implicit) sau din Break din meniul Insert, optiunea Break
anumite randuri vor fi trecute sau nu pe o
paragrafele selectate se poate realiza prin sau cu combinatia de taste CTRL+ENTER
pagina noua (de exemplu, ultimul rand
intermediul casetei Line Spacing din si se poate sterge uzual cu o tasta de
dintr-un paragraf) se vor folosi optiunile de
fereastra de dialog Paragraph, din care se stergere sau dupa ce a fost selectat.
despartire a paragrafelor, aflate in ferastra
pot alege optiunile: Single (scriere la un clic in pozitia dorita pe rigla sau folosind
de dialog Paragraph - pagina Line and
rand), 1.5 Lines (scriere la un rand si fereastra de dialog Tabs, (Format - Tabs)
Page Breaks.
jumatate), Double (la doua randuri), At unde se specifica pozitia tabulatorului (in
Caseta Pagination din aceasta fereastra
Least (cel putin valoarea introdusa in cadrul campului Tab Stop Position), dupa
contine:
caseta At), Exactly (exact valoarea care se apasa butonul Set. Stergerea unui
• optiunea Widow/Orphan
introdusa in caseta At) sau Multiple tabulator se face deplasandu-l cu mouse-ul
Control, prin activarea careia o
(multiplu de valoarea introdusa in caseta in zona textului sau folosind aceeasi
ultima linie dintr-un paragraf
At). Caseta At poate fi completata folosind fereastra de dialog Tabs (un tabulator se
("orphan", orfan) nu va fi
butoanele de incrementare/decrementare elimina cu Clear, iar toti cu Clear All).
despartita de restul paragrafului
ale acesteia. Daca se doreste definirea unui tabulator
("widow", vaduva);
(unor tabulatori) doar pentru o sectiune de
• optiunea Keep Lines Together, text, se va selecta intai textul respectiv.
care nu permite separarea liniilor
dintr-un paragraf (se recomanda

Aranjarea textului pe coloane (listele cu buline - Bulleted). Aceste doua comanda Bullets and Numbering a
tipuri de liste sunt liste simple. meniului Format. In urma lansarii in
In scopul aranjarii textului pe mai multe
O lista multinivel (Outline Numbered) este executie a acestei comenzi, se afiseaza
coloane (in stilul articolelor din ziar) se va
o lista care contine in interiorul ei una sau fereastra de dialog Bullets and Numbering
utiliza comanda Columns a meniului
mai multe alte liste. (vezi figura nr.23).
Format, sau butonul cu acelasi nume din
Exemple de liste: Dupa cum se poate remarca, pagina
bara de instrumente Standard. Comanda
liste Numbered Bulleted pune la dispozitia utilizatorilor
Columns permite, prin intermediul
liste Bulleted sapte tipuri predefinite de marcaje (None
campurilor ferestrei de dialog cu acelasi
liste multinivel inactiveaza marcajul de lista). Un astfel de
nume, specificarea numarului de coloane si
liste numerotate marcaj poate fi selectat prin realizarea unui
a dimensiunilor acestora, dupa cum
liste cu buline clic cu mouse-ul pe dreptunghiul asociat.
urmeaza:
liste multinivel In cazul in care se doreste modificarea
• grupul Presets - cinci moduri liste simple marcajului, se utilizeaza butonul de
predefinite de impartire pe liste Numbered comanda Customize, care deschide
coloane a textului; liste Bulleted fereastra de dialog Customize Bulleted
• lista Number of Columns - liste multinivel List. Aceasta permite, prin intermediul
numarul de coloane; In general, listele se pot crea prin campurilor sale, alegerea unui alt simbol
• grupul Width and spacing - actionarea butoanelor sau prin alegerea de marcaj (Bullet Character), modificarea
specificarea latimii fiecarei optiunilor specifice: alinierii listei (Bullet Position),
coloane si a spatiilor dintre • dupa introducerea si selectarea modificarea distantei dintre simbolul de
coloane (se pot folosi butoanele paragrafelor dorite; marcaj si text (Text Position), modificarea
de incrementare/decrementare dimensiunii marcajului (Font) si
• pentru primul paragraf din lista.
ale casetelor Width si Spacing) vizualizarea efectelor aplicate listei
La tastarea lui <ENTER>,
• comutatorul Equal column width urmatorul simbol de lista se (Preview).
- coloanele vor avea latime introduce automat; ultimul astfel
egala; Crearea listelor numerotate
de simbol poate fi anulat prin
• comutatorul Line between - inactivarea butonului asociat O lista numerotata poate fi creata cu
inserarea unei linii verticale care listei. ajutorul butonului Numbering din bara de
sa delimiteze coloanele. instrumente Formatting (figura nr.22) sau
Crearea listelor cu buline utilizarea paginii Numbered din fereastra
Liste si tabele O lista cu buline poate fi creata prin de dialog Bullets and Numbering.
activarea butonului corespunzator din bara Dupa cum s-a descris mai sus, optiunea se
Definirea listelor de instrumente Formatting (figura nr.22). poate alege pentru un grup de paragrafe
Tipul de marcaj utilizat in acest caz pentru selectate sau crearea listei numerotate se
O lista este o succesiune de paragrafe paragrafele listei este unul implicit. In poate activa pentru primul paragraf si
indentate fata de margina stanga a textului cazul in care utilizatorul doreste sa isi inactiva la sfarsitul listei.
din document si numerotate (listele aleaga sau sa modifice simbolul pentru Pagina Numbered din fereastra de dialog
numerotate - Numbered) sau marcate marcarea paragrafelor, spatiul dintre text si Bullets and Numbering contine sapte tipuri
printr-un simbol in zona de indentare acest simbol sau modul de aliniere a predefinite de numerotari. Ca si in cazul
simbolului fata de text, se va folosi paginii Bulleted, un clic cu mouse-ul pe
dreptunghiul corespunzator unei astfel de dorit. Asupra listelor combinate se pot celula din linie, ultima din linie, prima din
numerotari este suficient pentru a crea o realiza, eventual, indentari diferentiate cu coloana, ultima din coloana. Caracterul
lista Numbered cu caracteristicile butoanele de indentare. Un exemplu de TAB se poate introduce intr-o celula prin
respective. In cazul in care se doreste lista combinata este: intermediul combinatiei CTRL+TAB.
modificarea stilului de numerotare, se va liste Bulleted
Selectarea celulelor, liniilor sau coloanelor dintr-un
actiona butonul Customize, care afiseaza · liste Multinivel
fereastra de dialog Customize Numbered liste Numbered Daca se doreste realizarea unor operatii
List. Aceasta permite, prin intermediul Pentru a ordona o lista se va lansa in asupra unor linii, coloane sau celule dintr-
campurilor sale, selectarea tipului de executie comanda Sort a meniului Table. un tabel, acestea se vor selecta inainte de
numerotare (Number style), alinierea Cursorul de inserare trebuie sa se gaseasca precizarea operatiei dorite - de exemplu,
numerotarii (Number Position), in interiorul listei sau, eventual, lista sa fie copieri sau mutari de zone din tabel.
modificarea distantei dintre simbolul de selectata. Fereastra de dialog Sort Text Liniile unui tabel se pot selecta printr-un
marcaj si text (Text Position) si (figura nr.25) permite, prin intermediul clic cu mouse-ul in stanga liniei, iar
vizualizarea efectelor aplicate listei campurilor sale, alegerea tipului sortarii - coloanele printr-un click deasupra coloanei
(Preview). alfabetica, dupa numar sau dupa data (cursorul mouse-ului trebuie sa aiba forma
(campul Type) si crescatoare sau unei sageti care indica coloana); o anumita
Crearea listelor Multinivel
descrescatoare (Ascending/Descending). zona se mai poate selecta prin deplasarea
O lista Multinivel poate avea maximum mouse-ului cu butonul stang apasat.
Crearea tabelelor
noua niveluri si poate fi creata prin Meniul Table ofera de asemenea optiuni de
intermediul campurilor paginii Outline Un tabel este o structura dreptunghiulara selectare pentru linia curenta (Select Row),
Numbered din fereastra de dialog Bullets de celule organizate pe linii si coloane. O coloana curenta (Select Column) si
and Numbering. Acesta pune la dispozitia celula se gaseste la intersectia dintre o linie intregul tabel (Select Table). O alta
utilizatorilor sapte tipuri predefinite de si o coloana si poate contine atat text cat si posibilitate de selectare este utilizarea
astfel de liste, dar caracteristicile listei pot imagini grafice, iar caracteristicile ei pot fi tastei SHIFT in combinatie cu tastele de
fi modificate in ferestra de dialog configurate de catre utilizator. O celula deplasare. Fiecarui element selectat in
Customize Outline Numbered List care se dintr-un tabel se va redimensiona in tabel (celula, grup de celule, linie, coloana)
deschide prin apasarea butonului functie de marimea informatiei continute, ii este asociat un meniu contextual care, in
Customize (figura nr.24). spre deosebire de situatia in care se functie de elementul selectat permite
Nivelul din lista se alege cu ajutorului creeaza o structura aliniata (de tip tabel) cu operatii de copiere si mutare, inserare de
butonului Level (1, 2, 3 …) iar in cadrul ajutorul tabulatorilor. celule/linii/coloane, stergere, modificarea
fiecarui nivel se pot stabili continuturile Exemplu de tabel: dimensiunilor, formatare.
campurilor Number Format, Number Student Nota Introducerea si stergerea celulelor din
Position si Preview, care au aceeasi Ionescu Dorin 9 tabel
utilitate ca si in cazul listelor Numbered. Amariei Cristian 8
Diferitele niveluri din lista sunt Popa Ileana 9 Pentru introducerea unor celule intr-un
reprezentate prin alinieri diferite (fata de tabel existent, se selecteaza celula/celulele,
Cea mai simpla metoda de a crea un tabel
marginea din stanga); in acest scop se pot linia sau coloana inainte de care urmeaza a
este realizarea unui clic cu mouse-ul pe
aplica butoanele de indentare din bara de fi introduse noile celule si se activeaza
butonul Insert Table de pe Toolbar-ul
instrumente Formatting asupra comanda Insert Cells, Insert Row sau
Standard (figura nr.26), prin care
paragrafelor din lista. Insert Columns din meniului Table sau din
utilizatorul selecteaza numarul de linii si
meniul contextual al zonei selectate. In
Intreruperea, sectionarea, combinarea coloane pe care le va avea noul tabel.
cazul optiunii Insert Cells, care apare
si sortarea listelor
Butonul Insert Table pentru o zona de celule selectate, se
Intreruperea unei liste reprezinta afiseaza o fereastra de dialog care permite
In cazul in care utilizatorul doreste sa
intercalarea unuia sau mai multor alegerea uneia dintre urmatoarele patru
specifice la crearea tabelului si anumite
paragrafe cu aceleasi caracteristici, dar optiuni:
caracteristici de format, va folosi comanda
nemarcate, intre doua paragrafe ale listei.
Insert Table a meniului Table. Se va afisa • Shift Cells Right - se adauga cate
Ea se realizeaza prin marcarea paragrafelor o celula cu aceleasi dimensiuni
fereastra de dialog Insert Table care
de intrerupere si actionarea butonului in stanga fiecarei celule
permite, prin intermediul campurilor sale,
Numbering (sau Bullets), sau prin selectate. Celulele selectate vor
precizarea numarului de coloane/linii
inactivarea listei la pozitia dorita (cu fi deplasate spre dreapta;
(Number of Columns/Rows) si latimea
acelasi buton). Un exemplu de lista • Shift Cells Down - se adauga
coloanelor noului tabel (Column Width).
intrerupta este: cate o celula cu aceleasi
Butonul AutoFormat da posibilitatea
1. liste Bulleted dimensiuni deasupra fiecarei
alegerii unui mod predefinit de configurare
liste Numbered celule selectate. Celulele
a tabelului (din 34 existente).
2. liste Multinivel selectate vor fi deplasate in jos;
Comanda Gridlines a meniului Table
Sectionarea unei liste reprezinta impartirea • Insert Entire Row - se adauga o
permite, in cazul in care nu s-a ales un
acesteia in subliste avand fiecare propria intreaga linie deasupra liniei
format predefinit pentru tabel, afisarea
marcare. Ea se poate realiza prin celulelor selectate;
unor linii intrerupte care marcheaza
introducerea unui paragraf intre sfarsitul • Insert Entire Column - se adauga
limitele celulelor tabelului.
primei liste si inceputul celei de a doua si o intreaga coloana in stanga
In ceea ce priveste deplasarea cursorului in
lansarea comenzii Bullets and Numbering coloanei celulelor selectate.
cadrul unui tabel, sunt in general valabile
in noua pozitie de inceput a listei si Daca nu se selecteaza nici o celula atunci
regulile pentru deplasarea cursorului in
selectarea optiunii Restart Numbering. Un in locul comenzii Insert Cells apare
text. Remarcam totusi utilitatea tastei TAB
exemplu de lista sectionata este: optiunii Insert Rows, care insereaza o linie
care realizeaza trecerea la celula
1. liste Bulleted noua inaintea celei care contine cursorul.
urmatoare, a combinatiei SHIFT+TAB
1. liste Numbered Daca in prealabil se selecteaza o intreaga
care realizeaza trecerea la celula anterioara
2. liste Multinivel coloana (Select Column), atunci comanda
si a combinatiilor tastelor HOME, END,
Combinarea listelor Numbered cu listele Insert Cells se transforma in Insert
PAGE UP si PAGE DOWN cu tasta ALT
Bulleted se realizeaza prin actionarea Columns, care insereaza o coloana in
care realizeaza respectiv trecerea la prima
butonului corespunzator noului marcaj
stanga celei selectate, pastrand • butoanele Previous/Next Row - se va afisa o fereastra de dialog care
caracteristicile acesteia. caracteristicile liniei permite precizarea numarului de celule in
Pentru stergerea de celule, linii sau anterioare/urmatoare. care va fi divizata fiecare dintre celulele
coloane se folosesc comenzile Delete Un grup de linii/coloane selectate poate fi selectate.
Cells, Delete Rows, Delete Columns ale redimensionat astfel incat celulele sa aiba Doua sau mai multe celule selectate ale
meniului Table. Lansarea in executie a aceeasi inaltime/latime, cu optiunile unui tabel pot fi contopite prin intermediul
comenzii Delete Cells determina afisarea Distribute Rows Evenly, respectiv comenzii Merge Cells din meniul Table
unei fereastre de dialog cu urmatoarele Distribute Columns Evenly, din meniul sau din meniul contextual.
optiuni: contextual sau din meniul Table. Editorul Word permite si sectionarea unui
• Shift Cells Left - sterge celulele Desi optiunile mai sus enumerate permit o tabel (impartirea lui in doua tabele
selectate si le muta la stanga pe setare mai riguroasa a dimensiunilor succesive) prin intermediul comenzii Split
cele din dreapta lor; celulelor, cea mai rapida modalitate de Table a meniului Table. Sectionarea se va
• Shift Cells Up - sterge celulele redimensionare a acestora ramane realiza deasupra liniei curente din tabel iar
selectate si le muta in sus pe cele deplasarea cu mouse-ul a liniilor de intre cele doua tabele se va introduce un
de sub ele; demarcatie dintre linii sau coloane marcaj de sfarsit de paragraf.
• Delete Entire Row - sterge (cursorul mouse-ului se va modifica Etichetarea si ordonarea tabelelor.
intreaga linie; sugestiv). Numerotarea liniilor unui tabel
• Delete Entire Column - sterge Chenare si titluri
intreaga coloana. Comanda Caption din meniul Insert
Daca se selecteaza in prealabil o intreaga Pentru incadrarea tabelului si trasarea permite asocierea unei etichete si a unui
coloana, comanda Delete Cells se liniilor interioare se selecteaza zona dorita text descriptiv tabelului curent. Fereastra
transforma in Delete Columns si permite si se aplica in mod corespunzator unul din de dialog Caption da posibilitatea alegerii
stergerea coloanei(lor) selectate. butoanele barei Borders: Outside Border pozitiei etichetei fata de tabel
Comenzile pentru introducerea si stergerea Top Border, Bottom Border, Left Border, (Below/Above Selected Item), numerotarii
de celule se regasesc si in meniurile Right Border, All Borders, Inside Border, tabelelor (Numbering) si introducerii
contextuale corespunzatoare fiecarei zone Inside Horizontal Border, Inside Vertical automate de etichete (AutoCaption).
selectate. Border, No Border. Stilul liniilor se poate In scopul ordonarii textului dintr-un tabel
Diverse tipuri de modificari ale unui tabel schimba din caseta liniilor. se va folosi comanda Sort din meniul
sau chiar crearea completa a acestuia se Un titlu de tabel se introduce uzual in Table. Ea functioneaza ca si in cazul
pot realiza folosind bara Draw Table, care prima linie, in care delimitarile dintre listelor. Implicit, se vor realiza ordonari pe
comtine instrumente sugestive si se celule s-au sters cu Table - Merge Cells coloane, iar, in cazul unor valori egale
activeaza de catre optiunea cu acelasi sau cu aceeasi optiune a meniului pentru primul criteriu de sortare, se vor
nume din meniul Table. contextual. Daca se doreste repetarea aplica criterii suplimentare.
titlului pe mai multe pagini, atunci se Numerotarea celulelor unui tabel se poate
Modificarea dimensiunilor celulelor selecteaza linia respectiva si se activeaza realiza automat prin selectarea acestora si
unui tabel optiunea Table - Headings (remarcam insa actionarea butonului Numbering sau a
Utilizatorul are posibilitatea de a modifica ca un asemenea titlu nu se va repeta pe comenzii Bullets and Numbering (utilizate
latimea celulelor, inaltimea liniilor si paginile definite de un delimitator de pentru crearea listelor). In exemplele de
spatierea intre coloanele unui tabel. Toate pagina introdus manual). mai jos, cele trei tabele sunt etichetate,
aceste operatiuni se pot realiza prin tabelul 2 este sortat dupa prima coloana,
Formatarea tabelelor
intermediul comenzii Cell Height and iar tabelul 3 are in plus liniile numerotate:
Width a meniului Table. Fereastra de Optiunile de formatare cunoscute (bold, Belgia 9.992.000
dialog care se deschide dupa activarea italic, sublinieri, culori etc) se pot aplica Olanda 15.022.000
acestei comenzi (figura nr.27) contine fiecarei celule in parte sau, eventual, mai Luxembourg 388.000
grupurile Column si Row ale caror multor celule selectate. Prin combinarea
acestor optiuni cu diverse tipuri de linii si Tabelul 1: Populatia statelor Benelux
campuri au urmatoarea semnificatie:
1) grupul Column chenare, se pot realiza formate Belgia 9.992.000
• Width of Column X - specifica personalizate de tabele. Totusi, cea mai
Luxembourg 388.000
latimea coloanei nr. X din tabel; simpla (si recomandata) modalitate de
formatare a tabelelor este alegerea optiunii Olanda 15.022.000
• Space Between Columns -
Table Autoformat din meniul Table, prin Tabelul 2: Tabelul 1 sortat dupa nume
specifica spatierea intre coloane;
intermediul careia utilizatorul poate opta
• butoanele Previous/Next Column 1.Belgia 9.992.000
pentru unul din formatele de tabele
- dimensiunile coloanei 2.Olanda 15.022.000
predefinite. Eventual, acesta poate fi si
anterioare/urmatoare; 3.Luxembour
punctul de plecare pentru noi formatari.
• butonul AutoFit - ajustare 388.000
Atributele de formatare sunt simbolizate g
automata a dimensiunilor cu un caracter special atat pentru celule,
coloanelor. Tabelul 2 numerotat
cat si pentru linii; acest marcaj poate fi
2) grupul Row vizualizat prin activarea butonului
• Height Of Rows - specifica Realizarea conversiei text/tabel si
Show/Hide. Daca intr-o copiere de
inaltimea liniilor: Auto, At Least viceversa
continut de celula sau de linie intreaga se
... At, Exactly ... At; include acest simbol, se vor copia si Comanda Convert Text To Table a
• Indent from Left - specifica atributele de formatare. meniului Table permite conversia unui text
indentul de tabel pentru liniile selectat intr-un tabel ale carui caracteristici
selectate; vor fi descrise prin intermediul ferestrei de
• Alignment - alinierea textului in Sectionarea si combinarea celulelor
dialog cu acelasi nume. In scopul asocierii
interiorul celulei; Una sau mai multe celule selectate dintr-un corecte a viitoarelor celule din tabel,
• Allow Row to Break Across tabel pot fi impartite in mai multe alte trebuie specificat numarul de coloane
Pages - sectionarea sau nu a celule prin intermediul comenzii Split (Number of Columns) si un caracter cu rol
tabelului la sfarsit de pagina; Cells a meniului Table sau a meniului de separator intre elementele fiecarei linii
contextual. Dupa activarea acestei comenzi
(caracterul de sfarsit de paragraf, TAB, odata cu editorul. Unei imagini introduse trunchieri) si modului de afisare (de
spatiu, virgula etc.). De obicei, marcajul de cu Insert-Picture i se pot modifica anumite exemplu, intensitatea luminoasa) a
sfarsit de paragraf (ENTER) indica proprietati in urma efectuarii unui dublu obiectului (Picture).
sfarsitul unei linii in viitorul tabel. clic cu mouse-ul pe respectiva imagine. Remarcam, in finalul acestui paragraf, ca
Pentru conversia inversa, de la tabel la Revenirea in documentul curent se un fisier de orice tip se poate insera intr-un
text, se vor selecta liniile tabelului care vor realizeaza cu butonul Close Picture. document Word (eventual doar cu o
fi convertite (pentru intregul tabel este In cazul in care editorul nu are instalat legatura) folosind optiunea Insert-File. De
suficienta pozitionarea cursorului in cadrul filtrul grafic corespunzator, un fisier grafic asemenea, incapsularea de obiecte cu
tabelului) si se va lansa comanda Convert poate fi inserat in cadrul unui document Insert-Object permite introducerea unor
Table To Text a meniului Table. In prin intermediul Clipboard-ului. In acest obiecte din aplicatii diverse. Astfel, se
fereastra de dialog care se deschide va fi scop se recomanda utilizarea comenzii poate insera o foaie de lucru (MS Excel
specificat tipul de separator utilizat pentru Paste Special din meniul Edit, in locul Worksheet) sau grafic Excel (care poate fi
marcarea sfarsitului de coloana. comenzii Paste, deoarece permite stabilirea ulterior modificat) – MS Excel Chart, o
unor caracteristici suplimentare pentru formula matematica sub forma unui obiect
Observatie:
operatia de transfer. ecuatie (MS Equation Editor) etc.
Se poate realiza conversia intre tabele si O alta posibilitate de inserare a unui obiect
Aplicarea de efecte speciale asupra
liste folosind blocuri intermediare de text imagine este incapsularea acestuia prin
imaginilor
si optiunile anterior prezentate de intermediul optiunii Insert-Object, care va
conversie intre tabele si texte. permite alegerea aplicatiei in care sa se Oricarui element grafic importat in Word ii
creeze obiectul, sau introducerea ca obiect pot fi aplicate anumite efecte speciale:
a unui fisier existent. Un dublu clic cu borduri, umbre, redimensionari sau
Introducerea unor obiecte de diverse
mouse-ul pe un obiect incapsulat in decupari.
tipuri in documentele Word
document, dar creat cu o alta aplicatie, va Comanda Borders and Shading a meniului
In afara de texte, liste si tabele, permite editarea obiectului in aplicatia Format permite aplicarea unor borduri si
documentele Word pot contine obiecte de respectiva, care se va lansa in executie. umbre asupra imaginilor. Acelasi lucru
tipuri particulare, cum ar fi imagini, forme Importul unei imagini intr-un document poate fi realizat, pentru unele imagini, si
geometrice, grafice, ecuatii etc. Word conduce la salvarea acesteia ca parte prin intermediul butoanelor barei de
Introducerea acestora in documentele integranta a respectivului document, fapt instrumente Tables and Borders (figura
Word este cunoscuta sub numele de import care va creste dimensiunile fisierului si va nr.28).
si se realizeaza astfel incat obiectele incetini toate operatiile realizate asupra
respective sa poata fi modificate (editate, acestuia. Pentru a evita acest dezavantaj,
Bara de instrumente Tables and
mutate, formatate etc.). editorul Word permite crearea unei
Borders
Pentru transferul obiectelor intre diverse legaturi spre fisierul grafic care contine
aplicatii Windows, s-a implementat imaginea si memorarea doar a acestei Cele doua campuri de tip lista (Line Style
tehnica OLE (Object Linking and legaturi in document. In acest caz, fisierul si Line Weight) permit alegerea stilului si
Embedding) – „incapsularea obiectelor”. grafic trebuie sa ramana pe disc, iar viteza grosimii liniei cu care este desenat
Aceasta tehnica permite nu doar transferul de acces la el poate fi uneori mult mai elementul grafic. Butonul Border Color
obiectelor create de anumite aplicatii in mare decat in cazul importului de imagini. (simbolizat printr-un creion subliniat cu o
alte aplicatii prin incorporarea obiectelor Realizarea unei astfel de legaturi este linie groasa) se utilizeaza pentru alegerea
respective, ci si posibilitatea modificarii asigurata de activarea optiunii Link To File culorii bordurilor care vor fi aplicate, iar
lor in documentul sau fisierul destinatie, a ferestrei de dialog Insert Picture si cele zece butoane care se afiseaza la
prin intermediul unei interfete constituite invalidarea optiunii Save Picture in selectarea butonului Borders (vezi figura
din aplicatia in care a fost creat obiectul Document. In cazul introducerii unei nr.29) au rolul de a aplica respectiv
(aceasta se va lansa din cadrul aplicatiei in legaturi la un fisier imagine intr-un bordurile exterioare, superioara, inferioara,
care s-a realizat transferul). document Word, imaginea nu poate fi stanga, dreapta, interioare si exterioare,
modificata din aplicatia Word. interioare, interioare orizontale, interioare
Importul imaginilor si al altor obiecte
Functiile OLE permit importul imaginilor verticale, precum si de a inlatura toate
Prin import de imagini in Word se intelege ca obiecte care pot fi modificate prin bordurile (ultimul buton).
transferul in documente Word a unor intermediul programului in care au fost Butoanele pentru aplicarea bordurilor
fisiere sau proiecte continand imagini create. Deosebirea principala intre un
create de alte aplicatii. obiect incapsulat si unul inlantuit este Pentru redimensionarea imaginii se va
Inserarea obiectelor imagine in aceea ca obiectul incapsulat va fi salvat ca selecta intai obiectul printr-un clic cu
documentele Word realizeaza prin parte integranta a documentului, pe cand mouse-ul. Utilizatorul va putea remarca
incapsularea acestora cu tehnica OLE obiectului inlantuit ii va corespunde o existenta a opt marcaje pe rama
(Object Linking and Embedding), folosind legatura (link) spre fisierul grafic care il dreptunghiulara corespunzatoare imaginii:
optiunea Insert-Object sau facilitatile de contine. cate un marcaj in fiecare colt al ramei si
copiere si mutare prin Clipboard, realizate Orice obiect grafic selectat poate fi cate un marcaj la mijlocul fiecarei laturi a
de functiile Copy, Cut si Paste. deplasat cu ajutorul mouse-ului si are dreptunghiului (vezi figura nr.30). La
In scopul realizarii importului de imagini, asociat un meniu contextual, care ofera deplasarea cursorului de mouse pe un
editorul Word pune la dispozitia optiuni specifice de prelucrare a obiectului astfel de marcaj, se va obtine o sageata
utilizatorilor comanda Picture din meniul (copiere/mutare, editare, formatare etc.). care indica directiile in care poate fi
Insert. Comanda Picture prezinta Facilitatile de formatare a obiectelor mutata marginea respectiva. Marcajele din
urmatorul dezavantaj: pentru a putea grafice pun la dispozitie optiuni diverse colt permit redimensionarea proportionala
importa un fisier grafic folosind aceasta care permit realizarea de redimensionari a imaginii (latimea si lungimea vor fi
comanda, este necesara existenta unui (Size), pozitionari (Position), schimbarea redimensionate in aceeasi proportie), iar
filtru grafic specific pentru respectivul tip modului de incadrare a obiectului de catre marcajele de pe laturi permit doar
de fisier (Exemple de fisiere grafice care textul inconjurator (Wrapping), deplasarea laturii respective
necesita filtre: .bmp (Windows Bitmap), modificarea stilului sau culorilor liniilor si (redimensionare distorsionata).
.cdr (Corel Draw) etc.), care permite fondului (Colors and Lines), operatii de
“recunoasterea” fisierelor de acest tip. O schimbare a incadrarii (eventuale
serie de astfel de filtre grafice se instaleaza
Imagine selectata grupate pot fi utilizate global (mutate, executarea unui clic cu mouse-ul in
redimensionate etc). fereastra documentului. Pentru editarea
In scopul taierii imaginii se vor folosi
Optiunile submeniului Rotate or Flip unui grafic existent se va executa un dublu
aceleasi marcaje, doar ca va fi mentinuta
permit oglindirea orizontala (Flip clic cu mouse-ul asupra acestuia.
tasta SHIFT apasata in momentul
Horizontal) si verticala (Flip Vertical) a Asupra graficului se mai poate opera prin
redimensionarii.
formei grafice curente, precum si rotirea intermediul meniului sau contextual; in
O imagine selectata poate fi oricand
acesteia spre dreapta (Rotate Right) sau plus, fiecare element al graficului
mutata in document prin glisare cu mouse-
spre stanga (Rotate Left). (legenda, axele etc) poate fi selectat si
ul.
modificat.
Aplicatia WordArt
Forme geometrice Iata doua exemple de grafice realizate prin
In scopul realizarii unor efecte speciale intermediul aplicatiei Graph:
Bara de instrumente Drawing permite, prin
asupra textelor, editorul Word pune la
intermediul butoanelor sale, desenarea Editarea formulelor
dispozitia utilizatorilor aplicatia WordArt.
unor forme geometrice (figura nr.31).
Iata un exemplu de efecte realizate prin Aplicatia Microsoft Equation Editor
intermediul acestei aplicatii: permite utilizatorilor editorului Word sa
Bara de instrumente Drawing insereze formule matematice in
documentele pe care le editeaza. Formulele
Butoanele Line, Arrow, Rectangle si Oval Efecte WordArt
vor fi tratate ca si obiecte incapsulate, iar
creeaza forme geometrice simple: linie,
Lansarea in executie a aplicatiei WordArt introducerea lor se realizeaza activand
sageata, dreptunghi si elipsa. Butonul Text
se realizeaza prin intermediul comenzii comanda Object din meniul Insert, care are
Box permite inserarea unor cutii de text,
Object a meniului Insert urmata de ca efect lansarea in executie a aplicatiei
iar butonul Insert WordArt este folosit
alegerea din lista afisata a optiunii Microsoft Equation Editor.
pentru inserarea unor obiecte WordArt
Microsoft WorArt 2.0. Dupa alegerea In urma lansarii in executie a editorului de
(vezi Aplicatia WordArt). Prin selectarea
aplicatiei WordArt aceasta se lanseaza in ecuatii apare un meniu specific si o bara de
butonului AutoShapes se deschide un
executie modificand meniul si barele de instrumente care asigura crearea
meniu vertical ale carui optiuni pun la
instrumente; in plus, se va afisa o fereatra formulelor matematice. Vom descrie in
dispozitia utilizatorului instrumente pentru
de dialog care permite introducerea continuare elementele care se pot
crearea unor diverse tipuri de linii, forme
textului asupra caruia vor fi aplicate introduce folosind butoanele ferestrei
de baza, sageti, bannere, stelute si
efectele (figura nr.33). Astfel, textul cu Equation (figura nr.36), urmarind plasarea
descriptori.
efectele speciale aplicate va fi incapsulat in lor de la stanga la dreapta si de sus in jos.
Un descriptor (Callout) este format dintr-o
document ca un obiect grafic.
cutie de text si un indicator care poate lua
diferite forme si care va indica spre Fereastra de dialog Equation
obiectul referit de catre descriptor. Introducerea textului in
1. simboluri relationale 2. spatii si puncte
Exemple: WordArt.Aplicatia Graph
3. operatori speciali 4. operatori uzuali
In scopul realizarii unor grafice simple de 5. sageti 6. operatori logici
Urmatorul grup de trei butoane este
diferite forme (turn, “placinta” etc), in 7. operatori pt. multimi 8. simboluri
destinat modificarii culorii de umplere
afara de aplicatie care realizeaza grafice in 9. caractere grecesti I 10. caractere grecesti
(Fill Color), culorii liniei (Line Color) si
Excel (MS Excel Chart) se mai pune la II
fonturilor (Font Color). Dimensiunile si
dispozitia utilizatorilor aplicatia MS 11. paranteze 12. fractii si radicali
forma liniei pot fi modificate prin
Graph, care suporta de asemenea tehnica 13. indici superiori si inferiori 14. sume
intermediul butoanelor Line Style si Dash
OLE. Lansarea in executie a acestei 15. integrale 16. sublinieri
Style, iar forma unei sageti poate fi
aplicatii se realizeaza din Word printr-o 17. sageti etichetate 18. produse si seturi
modificata prin intermediul butonului
inserare de obiect cu optiunea Insert- 19. matrice
Arrow Style. Butoanele Shadow si 3-D
Object, urmata de alegerea optiunii Prezentam mai jos doua exemple de
permit aplicarea de umbre si efecte tri-
Microsoft Graph, sau prin activarea formule create cu aplicatia MS Equation
dimensionale asupra obiectelor grafice
butonului Insert Chart de pe bara de Editor:
selectate.
instrumente Standard. Dupa lansarea in
Obiectele grafice pot fi pozitionate atat
executie a aplicatiei Graph, se afiseaza un
deasupra cat si dedesubtul textului sau
tabel de tip foaie de lucru in care
altor elemente grafice. Astfel, optiunile
utilizatorul va introduce informatiile
submeniului Draw-Order, permit - calcularea profitului celor doua firme in
numerice necesare realizarii graficului
pozitionarea elementului grafic curent cazul cartelului duopolist;
(figura nr.34). Alaturat, datele din tabel se
dedesubtul elementelor din proximitate
vor reprezenta grafic. Prin intermediul
(Send To Back), deasupra lor (BringTo
meniurilor si barelor de instrumente
Front), deasupra textului (Bring in Front of
specifice aplicatiei Graph se pot selecta
Text) sau dedesubtul lui (Send Behind - calcul integral.
caracteristicile de culoare si aspect ale
Text). Editarea unei formule existente se
graficului, forma acestuia, dimensiunile si
Optiunile Group, Ungroup si Regroup ale realizeaza cu dublu clic pe obiectul care o
pozitia lui etc.
submeniului Draw permit gruparea, contine (se va lansa din nou aplicatia MS
degruparea si regruparea mai multor Equation Editor
obiecte grafice selectate (selectarea se Tabelul cu informatii numerice Graph
realizeaza folosind butonul simbolizat cu o
Inchiderea aplicatiei si revenirea in
sageata similara cursorului mouse-ului).
editorul Word se poate realiza prin
Mai multe elemente grafice care au fost

Evaluare