Sunteți pe pagina 1din 18
ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII ADMITERE SEPTEMBRIE 2007 CULTURA GENERALA 1. Din comportamentul prosocial nu face parte: a) simpatia ») ajutorarea ©) calomnia 4) sacrificiul 2, O succesiune strict determinata de secvente in rezolvarea unei probleme se numeste: a) sintez’ b) abstractizare ©) algoritmica 4) euristica 3. Apropicrea in spatiu a doi parteneri este specifica pentru: a) reciprocitate ) proximitate ©) nevoia de afiliete 4) nevoia de intimitate 4, Existenta unei tensiuni putemice la un examen este un obstacol: a) exterior ) psihologic ©) fiziologic 4) material 5, Comportamentul prosocial este acela care: a) vizeaza binele fizic si psihic al altor persoane ’b) are urmiri pozitive pentru propria persoana ©) vizeaza recunoastere si recompensi social 4d) se realizeaza in situagii de urgent 6. in seria sinonimic& : ingrozitor, eatastrofal, groaznie, dezastruos, fatal, teribil sunt: a) 6 neologisme 'b) 5 ncologisme ©) 4 neologisme 4) nici unul 7. Din famil a) floricica | ») infloritor ©) flordreass 4) floricultura lexical a cuvantului floare au fac parte: 8, Identficati seria care contine trei gregeli de acord: a) Puteti si-mi indi Tufie mai accesibili ? 'b) Fil amabil si lasi-ma si mi uit in biblioteca ta, ¢) Sunt un om care pot sa fiu amabil cu oricine ma solicit, 4) Tie insofi fi-a placut aceasta rochie. 9. A posteriori inseamn’: ) dupa consumarea faptelor b) in urma unei neinfelegeri ©) objinut in urma unei experienfe 4) dup momentul vorbiri 10, Identificati seria care contine o constructie incorecta a) I-am dat cartea unei prietene a mea, b) I-am dat cartea unei prietene de-a mele. c) I-am dat cartea unei prietene de-ale mele. 4) -am dat cartea uneia din prietenele mele, 11. Identificafi seria care confine adjective fir grade de comparatic: 4) optim, proxim, incomparabil, anterior }) intreg, albastru, vechi, maxim ©) viu, pozitiv, general, drigut 4) viu, mor, inteligent, minim 12, Cuvantul fortuit este sinonim cu : a) profatic ) fortat ©) intémplator 4) banal 13, Sinonimul cuvantului mutual este: a) pe muteste b) reciproc ©) convenabil 4) ascuns 14, Indicati seria de cuvinte care nu pot forma familii lexicale: a) inalt, stick, smoald 1) cast, frate, bun ©) pix, alb, ograda 4) pix, hiat, kilogram 15, Formele duble de plural ale substantivelor : curenfi/ curente, globi/ globuri, termeni/ termene a) sunt variante admise de limba literara indicdnd acelasi abiect, ) sunt variante admise de normele limbii literare , indicand obiecte diferite ¢) sunt variante din care limba literara admite o singura forma 4) sunt variante din care una este gresitt 16, Numeralul ordinal corespunzator lui opt este: a) optime ‘)al optulea ©) al optilea 4) al optilea 17. Cuvantul anxietate este sinonim cu : a) team ‘b) nedumerire ©) stupefactie 4d) neingelegere 18, Enunful: Nu fi situ ca tinerii care creazi intr-una probleme contine: a) dou greseli b) o grescala ©) nici una 4) trei greseli 19, Sinonimul cuvantului vindicativ este a) rizbundtor ) vindecitor ©) pretios 4d) invecinat 20. Perechile: atlas/atlaz, aluzie/iluzie, eminent/iminent, garderob/garderobi sunt: a) omonime ») sinonime ©) paronime 4) polisermantice 21. Alegeti forma corectd a cuvéntului a) presedentie ) presedintie ©) prisidentie 4) presidentie 22. Dintre enunturile: Toti vom pleca in zori. Toti 4) Sunt corecte primal sal treilea b) Este coreet mumai al treilea ©) Sunt corecte primal si al doilea 4) Nu este gresit nici umul efi pleca in zori. Toti vor pleca in zori.: 23. Substantivul erudifie inseam’: a) proces de erodare ) inrudire ) cultura vasta intr-un domeniu 4) specializare in domeniul eruptiilor 24. Identificai seria care confine cuvinte serise gresit: 4) innot, inorat, innalbit ») suecint, complecsi,aretie ©) snop, ristilmaci, creeaz 4) examen, alcool, repercusiune 25. Identificafi seria care confine numai cuvinte derivate cu sufixul “as”: a) gulas, firas, malgas +b) puscas, areas, pilmas ¢) talag, copilas, apas 4d) drigilas, cosas, apas 26, Identficati enunyul care confine o exprimare pleonastic: 2) Avest produs farmaceutie trece drept panaceu univers tb) Nu sina repett lect, ©) A foxt ales eandidatl cu cele mai putne ganse. 4) imi plac merele verz. 27. Identificati enuntl care contine greseli: a) Fil lui au ochi frumogi +b) Cativa membrii a guvernului au demisionat la aflarea vesti. ©) Fi atenta la semafor ! 4) Atitudinea lui te-a pus pe ganduri 28, Este corecti forma: a) apyibild ») abjibild ©) aptipild 4) actibild 29, Semnificatia cuvantului xenofobie este a) cosmopolitism ') iubire de straint ©) ura fata de strdini 4) team de spatii inchise 30. Sinonimul cuvantului marasm este: a) mlastina b) labirint ©) complicatie 4) degradare 31. Liftul nu poate si transporte mai mult de 150 de kilograme. Patru pricteni cdntaresc 60, 80, 80 si 80 de kilograme. Care este numarul minim de transporturi pe care trebuie si-l efectueze liftul astel ‘neat cei 4 si ajungi la ultimul eta al b)2 93 a4 32. Cate numere de 3 cifre se pot forma utiliziind numai cifrele I si 2? a)? bya 8 06 33. Cate ore sunt int-o jumatate dint-o treime dintr-un sfert dintr-0 i? ay b)1 02 a3 34, Suma a S numere naturale consecutive este 2005, cel mai mare numir dintre acestea este: a) 402 ) 403, ©) 404 a) 405 35. In clasa ta 50% dintre elevi au biciclete, Din procentul elevilor care au biciclete, 30% au si role, it la suti din elevi claseiau gi bicicleta gi role? 36. Doua veverife i trei bursuci mandncd impreun 16 ghinde. Fiecare bursuc manne de 2 ori mai ‘multe ghinde decét fiecare veverita. Cite ghinde vor ménca trei veverite si doi bursuci? a) 12 13 4 4) 16 37. Diferenja dintre 2 numere naturale este 114, iar unul dintre ele este mai mic deeat celalalt de 4 ori, Care este cel mai mare dintre cele doua numere? a) 152 4) 38 ©) 150 4) 68 38. Ion umfla 8 baloane la fiecare 3 minute. Cate baloane vor fi umflate dupa doua ore, daca fiecare al zecelea balon este spart imediat dupa ce este umflat? a) 160 b) 216 ©) 24 a) 288 39, Radu are 12 ani, de trei ori mai mult decdt fratele su. Citi ani va avea Radu cid va fi de dowd ori mai in varsta decat fratele siu? a) 15 by 16 ©) 18 4)20 40. Care dintre cele cinci cuvinte completeaza logic rationamentul: LAPTELE ESTE PENTRU PAHAR CEEA CE SCRISOAREA ESTE PENTRU a) timbru b) plic ) destinatar 4) posta 41. Alegeti cuvantul potrivit pentru rezolvarea rationamentului: COPACUL ESTE PENTRU SOL CEEA CE COSUL ESTE PENTRU. a) fum| b)cer ©) garaj 4) acoperis 42, Care dintre cele patru cuvinte se potriveste cel mai putin in seria: gustat, auzit, zambit, vizut? a) gustat b) awit ©) zambit 4) vizut 43, Anca a primit eadou o pungi de bomboane. Dupii ce a maneat una, a dat surorii sale jumitate din cele ramase. Aceasta a mai méncat o bomboani si rest le-a impartit in mod egal cu fratele ei. Au mai rimas cinci bomboane, Cite bomboane a avut Anca initial in punga? ait by 22 023 4s 4. Un vinzitor isi trimite ajutorul la magazie si aduci 9 popeni. Acesta poate si adued odat rnumai 2 pepeni. De efte ori trebuie si meargi la magazie ajutorul ca si transporte 9 pepeni? a) patra ) patra si jumatate ©) cinei 4) cinci si jumatate 45, Nofiunea de axiom’ a) exprima un adevar ce se admite printr-o demonstrafie +b) exprima o consecinfa a unui adevr demonstrat ©) exprimi o afirmatie ce se admite fra demonstrafie 4) exprima un adevar implicat intotdeauna in demonstratia unei teoreme 46, Utilitatea economic& a unui bun sernifica: a) satisaetia produsa de proprietifile bunurilor care satisfac nevoile fundamentale +b) prefuirea unui bun pe baza satisfactiei asteptate in consum raportata la efortul dobandirii acelui bun ©) foloasele aduse de acel bun 4d) gradul de satisfacere a nevoii pentru care se procura acel bun 47. Daci cererea creste, dar prefulrlimdne constant, cantitatea ceruti: 4) mane constant b)creste «) seade 4) se modificd in functic de dorinja consumatorulti 48, Resursele sunt rare deoarece: 4) nu toate farile poseda toate resursele necesare activitatilor economice ») sunt insuficiente in raport cu nevoile 6) se obtin plitind prequri mari 4) nu permit folosirea lor extensiva 49, Consumatorul are un comportament rational atunei cénd: a) objine maximum de satisfactie cu un minim de efort +) alege bumurile care nu au efeete diunatoare pentru saindtate ©) consuma numai cit are nevoie 4) obtine satisfactic maxima cconomisind venitul 50. Dreptul de uzufruct semnifica dreptu 4) de a dispune de obiectul proprietitii b) de a dona o parte sau intreaga proprictate ©) de a isi insusi, in calitate de proprietar, rezultatele utilizarii obiectului proprietatii 4) de a utiliza obiectul proprietaqii 51. Natura in ealitate de factor de produetie semnificd: a) toate elementele inainte de prelucrare +) toate resursele existente independent de existenta omului ©) bogatiile solului si subsoluluiatrase si utilizate direct in activitatea de productie 4) resursele derivate 52.Cererea de munca reprezinti 4) nevoia total de munca a populatiei b) nevoia totala de munca a economiei ©) nevoia de munca salariati, care se formeaza la un moment dat intr-o economie de pia 4) cererea de muned a individului pentru intrefinerea familie sale 53. Inflatia se detineste prin: a) oferta de bunuri economice mai mare decat misura monetari 'b)cresterea generalizata a preturilor si reducerea puterii de cumparare a banilor €) masa monetara mai mica decat nevoile pietet 4) eresterea in aceeasi proportie in toate file 54. Proprietatea publica este: 4) proprietatea ale cdrei atribute sunt exercitate de eatre insttupile statului b) 0 forma a proprietiii mixte ©) forma a proprietatii asociative 4) proprietatea ale carei atribute beneficiaza publicul 55. In economia de schimb este marfa: 2) orice bun economic ') orice material ©) orice bun de consum 4) orice bun destinat schimbului pe pia 56, Mareati seria care fi cuprinde pe fondatorii “Sunimii a) Vasile Alecsandri, lacob Negruzzi, D.Bolintineanu,Geo Bogza, Lucian Blaga ») Petre Carp , Vasile Pogor, Vasile Alecsandri, C.Negruzzi, lon Neculce ©) MEminescu, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Lucian Blaga, O.Goga 4) Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Petre Carp, Theodor Rosetti, lacob Negruzzi 57. Figura de stil din versurile : “cdci ew iubesc/ si flor si ochi si buze si morminte” (Lucian Blaga, Eu nu strivese corola de minuni 2 lumii ) este: a) repetitia 1b) metafora ©) enumeratia @)aliteratia 458. Identificati seria care cuprinde numai opere romantice: a) “Ion” de L.Rebreanu, “Sburatorut” de lHeliade Ridulescu, “Morometii” de M.Preda 1b) “Pidurea spanzuratilor” de L.Rebreanu, “Cartea nuntit” de G.CAlinescu, “Sirmanul Dionis” de M.Eminescu ©) “Sburitorul” de I.Heliade Radulescu, “Serisoarea I” de M.Emineseu, “Alexandru Lapusneanul” de C.Negruzzi 4) “Luceafirul” de M-Eminescu, “Alexandru Lapusneanul” de C.Negruzzi, “Iona” de Marin Sorescu 59, Procedeul literar folosit de Eminescu in versurile: “Precum Atlas in vechime sprijinea cerul pe umdir/ Asa el sprijind lumea $i vecia intr-un mumdir” este: a) epitetul b) personificarea ©) comparatia 4) metafora 60. Nici a tui Stefan a Petrei din Humulesti este : a) autorul “Amintirilor din copiliric” 'b) narator ¢) martor al evenimentelor 4) personaj 61, Identificai seria cate cuprinde numai personaje din “Povestea lui Harap-AIb”: 2) Spainul, matusa Marioara, Smaranda, Ochil& ') Badita Vasile, Trasnea, mos Nechifor cofcariul, Harap-Alb 6) Setili, Ochild, Gerla, Pasii-Liti-Lungil 4) Sfanta Duminicd, Harap-Alb, Nicd Oslobanu, Smaraindifa 62. Identificai seria in care apar numai reprezentangi ai tradiionalismului interbetie: a) N.lorga, C.Stere, G.Lbraileanu, G.Calinescu +b) N.lorga, Liviu Rebreanu, Matciu Caragiale ©) Nichifor Crainic, G.Cosbue, Marin Preda 4) Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica 63. fn replica ui Cofavencu: “Industria romdnd e admlrabill esublimd putem zce, dar lipseste cu desavarsire. Sofietatea noastra dar, nol, ce aclamdam ? Noi aclamdm munca, travaliul, care nu se face deloe in fara noastré |" efectul comic provine din aparitia: a) nonsensului b) construcfiilor anacolutice ¢) pronuniei gresite d) truismului 64. in operele epice naratorul este a) autor by personaj principal €) mediator intre autor si etitor 4) orice personaj al operei 65, Naratorul-personaj apare in operele a) lirice b) dramatice ©) epice cu caracter subiectiv 4d) epice cu caracter obiectiv 6. Identificati seria care cuprinde particularititi ale naratorului omniscient: 4) stie totul despre personaje si despre intentile lor, relateaza la persoana a Ila b) vorbeste despre sine la persoana a treia, stie ce intentie are personajul principal ©) nu stie nimie despre personaje, face numai supozitii despre intentile lor 4) relateazi la persoana I intimpliri la care iau parte diferite personaje 67. Opinia lui Camil Petrescu despre scriitor: “Un scrittor e un om care exprima in seris eu 0 liminard sinceritate ceea ce a simtit, ceea ce a gdndit, ceea ce i-s-a intémplat in viafd, lui si celor ‘pe-care i-a cunoscut, sau chiar obiectelor neinsuflejite. Fira ortografie, fard compozitie, fi chiar fara caligrafie” este formulata in a) “Noua structurd si opera lui Marcel Proust” b) “Ultima noapte de dragoste, intéia noapte de rizboi” ©) “Patul lui Procust” 4) “Jocul ietetor” stil yi 68. Identificai seria care cuprinde concepte operationale folosite in analiza operei dramatice: a) act, sce, rim +b) dramaturg, didascali, perspectiva narativa ©) act, scena, didascali, dialog 4) act, monolog, satira, arti poetic’ 69. Afirmatia lui Macedonski, conform clireia poezia trebuie si fie “muzica si imagine”, se referd la creatia: a) avangardistilor +b) pasoptistilor ©) simingtorigtilor 4) simbolistilor 70. In urmatorul fragment din romanul “Mara” de I.Slavici: “Sunt sdraci, sdrdcufii, cd nau tata; e saraca si ea, €-a rdmas vidhva cu doi copit; eul, Doane, ar putea sd-i lase cdnd se duce la tirg ? ‘cum ar putea dnsa sé stea de dimineaya pnd seara fairs ca sai vada ? Cum, edd e atdt de bine ea sivi vezi ?!!(..) Mult sunt sanatosi si rumeni, voinici si plini de viatd, destepti si frumosi rai ‘sunt, mare minune, i e lucru stiut cd oameni de dai Doamne numai din copii rai se fac” a) stilul indirect, 'b) monologul interior ©) stilul indirect liber 4) stilul direct 71. Gazul cu ponderea cea mare din alcdtuirea atmosferei se numeste: a) oxigen b) argon ©) azot 4) dioxid de carbon 72, Statul cu intinderea cea mai mare a teritoriului este: a) Turcia ) Japonia ©) Paraguay 4) Brazilia 73. Clima temperat-oceanica este repartzata in emisfera nordic, in latitudine, intre: a) 50°31 70° ) 40°53 60° ©) 30° si40” <) 50° 51 60° 74. Inte Bazinul Vienci si Valea Timocului sunt situa 'b) Manji Carpati ©) Mun 4) Manfii Alpi 75. inveligurile dispuse concentric dinspre interior spre exteriorul Terrei sunt: 4) mantava, crusta, nucleul ) nucleul, crusta, mantaua ©) crusta, mantaua, nucteut 4) mucleul, mantaua, crusta 76. Apele minerale carbogazoase sunt repartizate mai mult in a) Podisul Moldovei +) Podisul Dobrogei ©) Podisul Getic 4) Carpatii Orientali 77. Mungii cu altitudini mai mici de 1500 m sunt: a) Bihorului ) Calimani ©) Poiana Ruseai 4) Paringului 10 78. Resursele minerale neferoase sunt importante, dar limitate in: a) Subcarpati ) Carpatii Oceidentali ©) Dealurile de Vest 4) Podisul Mehedingi 79. Rusiilipoveni sunt mai numerosi in judetul 2) Botosani b) kasi ) Galati 4) Tulcea 80. Cultul ortodox este mai pufin reprezentat in judeful: a) Covasnia b) Satu Mare ©) Mares ) Harghita 81. Cele mai mari valori ale densititii cailor ferate le au judetele: a) Mehedingi si Dol >) Giurgiu si Catirasi €) Ifov si Prahova 4) Covasna si Vrancea 82, Portul cu cel mai ridicat trafic de marfuri est: a) Gala ) Braila ©) Tuleea 4) Drobeta-Turnu Severin 83. Cel mai mare oras situat pe raul Olt este: a) Miercurea Ciue b) Sfintu Gheorghe ©) Slat 4) Ramnicu Valea 84. Baia de Arami este singurul oras situat in unitatea de relief: 4) Platforma Strehaia ») Podisul Mehedingi ¢) Platforma Oltefului 4) Subcarpatii Olteniei 85. Oragul-municipiu din judetul Bihor este: a) Alesd b) Marghita ©) Nucet 4) Stei 86, Relieful glaciar este specific muntilor: a) Banatului +) Poiana Ruscai ©) Paringului ) Apuseni 87. Influenta climatica scandinavo-baltic& este freeventd in: a) Podigul Bérladului ») Podisul Sucevei ©) Subearpatii Moldovei ) Depresiunea Brasovului 88. Rezervele de huild mai importante sunt localizate in: a) Bazinul Motru b) Bazinul Almasului ©) Bazinul Aninei 4) Bazinul Rovinari 89, Ponderea etniei roméne depaseste 98 % din totalul populatiei in: a) Dobrogea b) Oltenia ©) Muntenia 4d) Moldova 90, Populatia de etnie germand este mai numeroasd in judequl: a) Alba ) Mures ©) Cluj &) Timis 91. Discursul filosofic analitic igi propune ca scop: 4) analiza, clarificarea si eliminarea conceptelor care nu au semnificatie teoretica b) analiza, clarficarea si eliminarea conceptelor eare nu au semnificafie empirict ©) analiza si clarificarea problemelor si conceptelor pentru stablirea unor adevaruri certe 4) analiza si clarificarea opiniilor contradictorii 92. Pentru Descartes filosofia este: a) activitatea de analiza logic’ a conceptelorstinfei ») activitatea de critica a limitelor raiunii ¢)activitatea de punere in acord a simturilor cu ratiunea 4) actvitatea de cercetare a principiilor care trebuie i fie clare i evidente inca spirtul si nu se poati indo de ele 93. 0 afirmatie conform cieia filosofia este o clarficarea logica a gaindurilor se ineadreaza in modu! de gaindire: a) critic deoarece se referi la limitele rationale ale filosofici 'b) hermeneutic, deoarece prin clarificare se determina propozitile cu semificatie ©) analitic, deoarece clarificarea logica permite clarificarea conceptuala si eliminarea propozitilor find sens 4) speculativ, deoareee mu studiaza realitatea ci gindirea si exprimarea acesteia 2 94, Lumea inteligibilului conform lui Platon este: 2) lumea valorilor morale ») lumea divinitait 6) lumea sufletlu 4) lumea lucrurilor si finfelor 98. Discursul filosofic speculativ depaseste experienta empiricd deoarece: 4) nu se fine cont de rezultatele stiinfelor ») foloseste adevaruri probabile ©) discursul vizeaz cunoasterea transcendentalului 4) adevarurile empirice sunt criticate 96. Armata ateniand, comandaté de Miltiade, a obtinut in batalia de la Marathon (490 i.Chr.) 0 striluciti victorie impotriva: 8) parlor ) persilor ©) asiricnilor @) spartanilor 97. Batalia de la Cheroneea (338 i.Chr.), incheiata cu victoria lui Filip al Il-lea asupra fortelor ateniene si tebane, marcheaza instituirea hegemonici: a) spartane ‘by macedonene ©) ahee 4) doriene asupra Greciei 98. Copta este o limba hamitic& vorbit si astzi de felahii (mai ales de cei care au rimas crestini) din a) Ink b) Egipt ¢) Israel 4) Iordania 99. Civilizatia minoicd si-a avut epicentrl in 2) insula Creta ») Rodos €) Grecia continental 4) Sparta 100. fn anul 30 .Chr, Alexandria a capitulat ar regina Cleopatra a VII s-a sinus, Egiptl limal stat clenistic, a fost ransformat intro provinee romana de a) Pompeius Magnus b) Caesar ¢) Octavianus d) Antonius 101. in anul 325, la Niceea, in Asia Mica, a avut loe primul Conciliu ecumenic al biserici erestine Cu acest prilejs-au pus bazele dogmatice si canonice ale: a) ortodoxismului ) arianismului ©) catolicismului 4) monofizismalui B 102. Doetrina Monroe (1823) a imy a) luptei de eliberare a Americii Latine b) luptei de eliberare a popoarelor din Peninsula Baleanicd 6) luptei de emancipare nafionala a Spanici 4) revoltei subcontinentul interventioniste ale Sfintei Alianfe impotriva: jieat plan 103. Cénd s-au pus bazele Triplei Aliante? a) 1882 b) 1890 ©) 1914 4) 1916 104. Prineipiul separirii puterilor in stat a aparut pentru prima oar in: asi b) Republica Franceza ©) Anglia ) Uniunea Sovietics 108. Pretextul declansarii primului razboi mondial I-a constituit asasinarea, de cdtre un student sirb, in iunie 1914, la Sarajevo, a mostenitorului tronului: a) Imperiului Otoman +b) Imperiului Austro-Ungar ©) Imperiului German 4) Imperiului Tarist 106. De cine a fost redactati Declaratia de independenia a coloniilor americane? a) George Washington b) Thomas Jefferson ©) Benjamin Franklin 4) Daniel Shays 107. Cind a avut loc proclamarea Imperiului Francez de eatre Napoleon? 2) 1799 ) 1800 ©) 1804 4) 1805 (dupa bat ia de la Austerlitz) 108. Primul rizboi imperialist modem pentru impatirea posesiunilor coloniale @ avut loc inte: a) Anglia si Franta b) Anglia si Olanda ©) S.U.A. si Spania 4) Germania si Anglia 109. Cea mai radicalé reforma agrara din Europa interbelicd a avut loc in anul 1921 a) Romania +b) Regatul sirbo-croato-sloven ©) Bulgaria 4) Ungaria 4 110. Fascismul a fost un curent de gandire si doctrina a cercurilor de extrema dreapta. El sa rmanifestat pentru prima oar in: a) Ungatia| ») Italia ©) Germania 4) Spania 111, Din Mica fnfelegre,aliant cu caraterdefensiv creat in anul 1921, mu fcea part: a) Romania ‘b) Cehoslovacia c) Polonia d) lugoslavia_ 112, Cea mai mare batilie de tancuri din istoria celui de-al Il-ea rizboi mondial s-a desfigurat la: a) Orel ) Belgorod ©) Kursk d) Harkov 113, Condueatorii marilor puterialiate,intruniti in conferinta de la Potsdam (iulie-august 1945), intrealtele, au delimitat zonele de ocupatie in Germania, au instituit Comisia aliat& de control si au stabiit granita germano-polond pe raurile Oder si Neisse. La Potsdam au participat: a) LY.Stalin -U.R.S.S.; Harry Truman- $.U.A.; C.Attlee -Anglia; i Fr. D. Roosevelt - S.U.A.; W.Churehill -Anglia; ©) LVStalin U.S. Harry Truman - $.U.4:; W. Churchill Anglia; d) LV Stalin -U.R-SS.; Fr. D. Roosevelt - .U.A.; N. Chamberlain ~Anglia. 114, Razboiul rece a marcat un moment de profunda inrautitir a relatilor intemationale in conditile extinderiiinfluentei sovietice, implicit comuniste, in unele state din Europa Rasiriteans si Central, Asia de Sud-Est si America Latina, Debutal siu la reprezentat: 2) Criza Berlinului din 1948, soldata cu blocarea de catre sovietici a eailor de acces in Berlinul de vest b) Lansarea Planului Marshall de cdtre presedintele $,U.A., Hanry $.Truman (12 martie 1947) «) Cuvantarea lui Winston Churchill de la Fulton (Missouri-S.U.A.), la 5 martie 1946 4) Rizboiul din Coreea 115. La aprile 1949, 0 serie de state occidentale au semnat Tratatul Organizatici Tratatului Allanticului de Nord (N.A.T.O,). Intre cele menfionate mai jos, una a semnat Tratatul ceva mai tirziu. Care este aceasta? aSUA ») Marea Britanic ©) Canada 4) Franta 116. Dupa moartea lui Statin, urmasii si la conducerea P. au continuat amestecul brutal in cle statelor est-curopene, unul dintre ei fiind gi inspiratorul faimoasei teoriia suveranitaii imitate, in conformitate cu care guvernul sovietic igi aroga dreptul de a interveni in orice stat comunist in eaz.de defectiune in numele ajutoruluifrjesc. Cine este autorul acestei teorii? a) Hrusciov b) Brejnev ©) Andropov 4) Cemenko Is 117. Desi prima sesiune a O.N.U., cu participarea a 51 de state (1946) s-a desfigurat pe continentul european, ulterior, sediul O.N,U. s-a mutat la New-York. Mentionafi unde a avut loc prima sesiune aO.NU, a) Paris b) Geneva ©) Londra 4) Roma 118. Esecul Ligii Natiunilor in perioada interbelic& a impus féurirea unei organizatiiintemationale meniti sd apere pacea si securitatea in lume. Astfel,s-a ndscut ideea credrii Organizatiei Natiunilor Unite, La baza constituirii O.N.U. s-a aflat; a) Carta Atlanticului (1941) +b) Declarafia Nafiunilor Unite (1942) ©) Acordurile de la Betton-Woods (S.U.A.- 1944) 4) Declaratia Universala a Drepturilor Omului (1948) 119. Pronunciamental de la Blaj a fost redactat de: ) Gheorghe Pop de Basesti ) Simion Barmutiu ©) Eugen Brote 4) George Baritin 120. Conferinga de fa Ialta, desfisgurata intr-un moment in care victoria aliafilor era iminenta, a dezbitut problemele cooperirii militare si ale organiza lumii postbelice. Ea a avut loc in: a) ianuarie 1945 ) februarie 1945 ) martie 1945 4) aprilie 1945 121, Prima sintezi politica a uniunilor de triburi geto-dacice a fost realizati de: a) Duras 1b) Dromichaites ) Decenew 4) Burebista 122. Armata romani era cantonati in: a) canabae b) castre ©) vieus 4) colonia 123. in perioada secolelor III - VIM populajia autohtona din Nordul Dundrii era: a) nomads b) seminomada ©) rizboiniea 4) sedentara 16 124. La sfigitul mileniului unu, factorul de continuitate al vietiiromanesti din Nordul Dundri era: a) statul ») obstea siteasea ©) voievodatul @)regatul 128. Unitate administrativ-teritoriala impusd de regatul maghiar in Transilvania a fost: a) districtul b) scaumul ©) comitatul ) marea 126. Unificarea administrativ a formafiunilor politice de la Sud de Carpafi a fost realizath de: a) Litovoi 'b) Seneslau ©) Nicolae Alexandru ) Basarab 127. Elemente esentiale ale statului medieval in Tarile Romane au fost: a) Domnia si Sfatul Domnese ») Biserica si Domnia ©) Domnia $i Armata 4) Biserica si Justijia 128, Crestinismul a avut a romani o origine: a) slavit ») greacat ©) romana ) bizantina 129. fn Transivania in eval medi, religia cea mai rspandit er: a) catolicismul b) islamismul, ©) lutheranismul 4d) ortodoxismul 130. Documentul care, la 1247, prezinté céteva formafiuni politice intre Carpati si Dundre se numeste: a) Faptele Ungurilor 1b) Cronica pictata de la Viena ©) Diploma cavalerilor ioaniti 4) Cronica lui loan de Térnave 131. Contemporan cu Iancu de Hunedoara si Vlad Tepes a fost: a) Baiazid b) Vladislav Jagello ¢) Mahomed al Ti-lea 4) Ludovie cel Mare 0 132. Una dintre cele mai mari vietorii obfinute de lancu de Hunedoara in lupta antiotomani a fost ccea de la: a) Belgrad 133, Dintre domnitorii Tarii Romanesti si ai Moldovei implicati in lupta antiotomand, in secolul al XV-lea, s-au remarcat: a) Iancu de Hunedoara si $tefan cel Mare ) Vlad Tepes si Matei Corvin ©) Vlad Tepes 5 Stefan cel Mare 4) Janu de Hunedoara si Vlad ‘Tepes 134, impairat al Austrei, in perioada domniei lui Mihai Viteazul era: a) Leopold I 'b) Carol al V-lea ©) Rudolf al H-lea 4) losif al I-lea 135. [n 1775 Austria anexeazs: a) Transilvania +b) Oltenia ¢) Bucovina 4) Banatul 136. Relajile domnitorului Alexandru Toan Cuza gi ale guvernului condus de Mihail Koginiceanu rau tensionate datorti a) legit clectorale ') legit invajamantului ©) legi secularizarii averilor manastiresti 4) legii rurale 137. Proclamarea independente 8) 4 aprilie 1877 ') 9 mai 1877 ©) 30 august 1877 4) 30 noiembrie 187 stat a Roméniei a avut loc in: 138. fn 1914, prim ministral Romane’ er 2) Alexandr Marghiloman +b) Ion, C. Bratianu ¢) Tita Maiorescu ) Petre P. Carp 139. Pozitia Romani fafa de rézboiul declangat in 1914 a fost stabilité in: a) Guvem +b) Consiliul de Coroana ©) Parlament 4) Familia regal 18