Sunteți pe pagina 1din 32

CAPITOLUL I.

STRATEGIA FINANCIARĂ A FIRMEI

Strategia financiară presupune identificarea surselor de finanţare şi utilizarea eficientă


a resurselor financiare.
Strategia financiara se axeaza pe partea de datorii din bilanţ şi are legătura cu
problemele de finanţare pe termen lung a companiei. Directorul Financiar (CFO) este
“arhitectul” strategiei financiare care sprijină strategia generală a firmei.

1.1 Nivelul strategiei

Strategiile există la un număr de nivele într-o organizaţie.


Putem distinge cel puţin trei nivele diferite de strategie organizaţională:
• Strategia la nivel de corporaţie se referă la scopurile generale ale organizaţiei
şi la modul în care se va adăuga valoare diferitelor părţi (unităţi) ale
organizaţiei. Acesta poate fi numit şi nivelul “Holding” al companiei. Poate
include chestiuni legate de acoperirea geografică, diversitatea produselor/
serviciilor sau unităţilor de afaceri, şi modul în care ar trebui alocate resursele
între diferite părţi (unităţi) ale companiei. Centrul corporaţiei trebuie să joace
un rol crucial în determinarea modului în care organizaţia ar trebui structurată,
modului în care resursele ar trebui alocate şi modului în care se stabilesc
obiectivele şi se realizează evaluările.

• Al doilea nivel poate fi numit nivelul de unitate de afaceri, şi se referă la


cum poate compania să fie un concurent de succes pe anumite pieţe. Deci
principale preocupări sunt cum se poate obţine un avantaj competitiv; ce noi
oportunităţi pot fi identificate sau create în diferite pieţe; ce produse sau
servicii ar trebui dezvoltate în ce pieţe; şi în ce măsură acestea răspund
nevoilor consumatorilor astfel încât să se atingă obiectivele organizaţiei –
profitabilitate pe termen lung sau creşterea cotei de piaţă. Deci în timp ce
strategia la nivel de corporaţie implică decizii legate de organizaţie ca întreg,
deciziile strategice la acest nivel sunt legate de o parte din corporaţie anume
(anumite unităţi).

1
• Al treilea nivel este cel operaţional. Aici avem de-a face cu decizii
operaţionale, care stabilesc cum diferitele părţi componente ale unei
organizaţii ajută la implementarea eficientă a deciziilor la nivel de corporaţie
şi parte de corporaţie în materie de resurse, procese şi angajaţi. Într-adevăr, în
majoritatea companiilor, strategiile de afaceri de succes depind în mare
măsură de deciziile luate sau activităţile care au loc la nivel operaţional.
Integrarea deciziilor şi strategiei operaţionale are deci o mare importanţă şi
poate presupune un efort susţinut.

2
CAPITOLUL II.
PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. EURO-NET S.R.L.

2.1 Scurtă generale a societăţii S.C EURO-NET S.R.L

Societatea “EURO – NET’ S.R.L. este o persoană juridică română, sub formă de
“societate cu răspundere limitată”. Societatea a fost înfiinţată în anul 2002 având ca asociat
unic pe ing. Tibor Boldizsar. S.C. EURO – NET S.R.L. este constituită pe capital integral
privat .

Sediul societăţii este în Miercurea – Ciuc, judeţul Harghita, strada Florilor, nr. 20,
înregistrată la Camera de Comerţ a judeţului Harghita sub numărul J19/458/2002.Societatea
este o organizaţie specializată în domeniul instalaţiilor, care sunt împărţite în două mari
categorii:

 instalaţii termice, ventilaţie şi sanitare;


 instalaţii anti incendiu.

2.2. Obiectul de activitate al societăţii EURO – NET S.R.L.

S.C. EURO – NET S.R.L. are ca obiect de activitate următoarele:

 livrare şi montaj a luminatoarelor şi a trapelor de fum


 executare şi instalare sisteme sprinkler
 executarea lucrărilor pentru hidranţi interiori, exteriori şi subterane
 executarea staţiilor de pompare
 executarea instalaţiilor termice şi de ventilaţie
 executare sisteme de climatizare
 livrare şi montaj a instalaţiilor electrice

3
2.3. Cifra de afaceri şi rezultatul exerciţiului

Tabelul următor prezintă evoluţia cifrei de afaceri şi rezultatul exerciţiului în perioada


2004-2005:

Exerciţiul financiar
Nr ctr Indicatori Simbol 2004 2005
1 Cifra de afaceri CA 2 530 405 2 508 283
2 Rezultatul exerciţiului RE 234 509 36 493
Tabelul nr.1

2.4. Piaţa societăţii EURO – NET S.R.L.

S.C. EURO – NET S.R.L. îşi vinde produsele şi oferă servicii în întreaga ţară: de ex.
în Ploieşti, Bucureşti, Satu Mare, Cluj Napoca, Braşov, Zalău, Buzău, Piatra Neamţi,
Timişoara, Constanţa, Tg. Mureş, Odorhei etc.

Societatea poate executa o gamă foarte largă sau toate genurile de instalaţii necesare unei
clădiri, în acordul atenţiei raportul dintre calitate – preţ în vederea obţinerii unui grad ridicat
de satisfacţie a clienţilor. Peste 150 de firme şi instituţii cu capital de stat şi privat din întreaga
ţară au ales societatea “EURO – NET " S.R.L. ca partener beneficiind de serviciile societăţii.

S.C. EURO – NET S.R.L. au executat lucrări şi în străinătate , respectiv în Ungaria.

Piaţa organizaţiei este în continuă creştere, deoarece clienţii sunt din ce în ce mai
interesaţi de achiziţonarea acestor produse.

Nr Exerciţiul financiar Indici %


ct Pieţe de desfacere 2004 2005 2005/
r lei % lei % 2004
1 Piaţa externă 379 561 15% 238 287 9,5% 62,78
90,5
2 Piaţa internă 2 150 844 75% 2 269 996 % 105,54
3 Total cifra de afaceri 2 530 405 100% 2 508 283 100% 99,13
Tabelul nr.2

4
Pe baza datelor de mai sus reiese că ponderea produselor vândute în cifra de afaceri pe
pieţele externe este mică, respectiv în anul 2004 este 15% iar în anul 2005 este 9,5%.
2.5. Diagnosticul financiar al S.C. EURO-NET S.R.L.

2.5.1. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii

În tabelul următor este prezentată structura elementelor de activ şi pasiv pentru


întreprinderea S.C. EURO-NET S.R.L.
2004 2005
Nr.crt. Indicatori lei % lei %
I ACTIVE IMOBILIZATE
A Imobilizări necorporale 0 0 1345 0,17
B Imobilizări corporale 168744 24,42 170524 21,19
C Imobilizări financiare 0 0 0 0
ACTIVE IMOBIZATE TOTAL 168744 24,42 171869 21,35
II ACTIVE CIRCULANTE
A Stocuri 103299 14,95 327565 40,69
B Creanţe 284418 41,17 360878 44,85
C Investiţii financiare pe termen scurt 0 0 58900 7,32
D Casa şi conturi la bănci 134664 19,48 -
114266 -14,20
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 522381 75,60 633077 78,67
III CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 0
Total active 691125 100 804946 100
IV DATORII MAI MICI DE UN AN 690885 99,96 804706 99,97
VII DATORII MAI MARI DE UN AN 0 0 0 0
VIII PROVIZIOANE PT RISCURI ŞI 0 0 0 0
CHELTUIELI
IX VENITURI ÎN AVANS 0 0 0 0
Subvenţii pentru investiţii 0 0 0 0
Venituri înregistrate în avans 0 0 0 0
X CAPITAL ŞI REZERVE
CAPITAL 200 0,028 200 0,028
Capital subscris nevărsat 0 0 0 0
Capital subscris vărsat 200 0,03 200 0,03
Patrimoniul regiei 0 0 0 0
PRIME DE CAPITAL 0 0 0 0
REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 0
REZERVE 40 0,005 40 0,005
REZULTATUL REPORTAT – Sold 0 0 0 0
C
REZULTATUL EXERCIŢIULUI- 234509 33,93 36493
Sold c 4,53
REPARTIZAREA PROFITULUI 234509 33,93 36493 4,53
TOTAL CAPITALURI PROPRII 240 0,03 240 0,03

5
Total pasiv 691125 100 804946 100
Tabelul nr.3
2.5.2. Analiza structurii activului

Fiecare elemente de activ sunt structurate în bilanţ, după gradul lor de lichiditate,
începând cu cele mai puţin lichide. Activele imobilizate se mai numesc şi nevoi permanente
datorită rotaţiei lente a capitalurilor investite, iar activele circulante se mai numesc şi nevoi
curente (ciclice).
Principalele rate ale structurii activului sunt:
a) Rata activelor imobilizate
Această rată se determină ca raport între activele imobilizate şi totalul activului
bilanţier, astfel:

Rai=(Active imobilizate/ Active totale)*100

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


17186 101,85
1 Active imobilizate 168744 9
63307 121,19
2 Active circulante 522381 7
80494 116,47
2 Total activ 691125 6
3 Rata activelor imobilizate (1/2) 24,42 21,35 96,93
Tabelul nr. 4. Rata activelor imobilizate

Din datele de mai sus prezentate reiese că rata activelor imobilizate în anul 2005 a
prezentat o tendinţă de reducere, respectiv cu 3,07%, care se datorează creşterii activelor
circulante cu 21,19%, ceea ce are un efect pozitiv asupra lichidităţii firmei.

b) Rata activelor circulante


Această rată se determină ca raport între activele circulante şi totalul activului bilanţier,
astfel:
Rac=(Active circulante / Active totale)*100

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004

6
16874 17186
1 Active imobilizate 4 9 101,85
52238 63307
2 Active circulante 1 7 121,19
69112 80494
3 Total activ 5 6 116,47
4 Rata activelor circulante (2/3) 75,58 78,65 96,93
Tabeul nr. 5. Rata activelor circulante
Scăderea ponderii activelor imobilizate atrage după sine creşterea ponderii activelor
circulante.
Pe baza datelor de mai sus reiese că rata activelor circulante în anul 2005 a crescut cu
3,07% faţă de anul 2004, respectiv de la 75,58% la 78,65%. Această tendinţă de creştere se
datorează faptului că activele circulante au crescut într-un ritm mai mare decât activele
imobilizate.

2.5.3. Analiza structurii surselor de finanţare

Pasivele sunt structurate după ordinea de exigibilitate. Capitalul propriu nu are o


scadenţă (decât în situaţii de faliment), deci nu sunt exigibile, motiv pentru care se mai
numesc şi resurse permanente. Tot în categoria resurselor permanente se înscriu şi datoriile pe
termen lung. Datoriile pe termen scurt sunt cele mai exigibile şi de aceea se numesc şi resurse
curente (ciclice).
Capitalul permanent reflectă toate sursele de finanţare pe termen lung, indiferent de
provenienţa acestora (capital propriu şi credite pe termen lung).
În cazul societăţii EURO-NET capitalul permanent este egal cu capitalul proprii,
deoarece întreprinderea nu are datorii pe termen lung.
Principalele rate de structură ale surselor de finanţare sunt:
a) Rata autonomiei financiare globale:
Este un indicator global referitor la autonomia financiară a întreprinderii apreciată în
ansamblul finanţării sale.

Raf=(Capital propriu/Total pasive)*100

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Capital propriu 240 240 100
69088 80470
2 Datorii pe termen scurt 5 6 116,47

7
69112 80494
3 Total pasiv 5 6 116,47
4 Rata autonomiei globale (%) 0,035 0,029 99,994
Tabelul nr. 6. Rata autonomiei globale

În anul 2005 rata autonomiei financiare globale prezintă o tendinţă de reducere, care
datorează creşterii totalul resurselor. În cazul nostru în anul 2004 şi 2005 nu a avut loc
majorări de capital social, şi respectiv este de 240 lei, iar datoriile totale în anul 2005 au
crescut faţă de anul precedent, de la 691 125 lei la 804 946 lei, respectiv cu 16,47%. Situaţia
se apreciază ca fiind nefavorabilă.

c) Rata de îndatorare globală


Rata de îndatorare globală măsoară ponderea datoriilor, indiferent de
durata şi originea lor, în patrimoniul întreprinderii. Ea trebuie să fie
subunitară, îndepărtarea sa de 1 semnifică reducerea îndatoririi, respectiv
creşterea autonomiei financiară. O valoare situată în jurul a 2/3 (66%) este
considerată normală.

Rîg=Datorii totale/Pasiv total

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Datorii pe termen scurt 690885 804706 116,47
2 Total pasiv 691125 804946 116,47
3 Rata de îndatorare globale (%) 99,96 99,97 99,99
Tabelul nr. 7. Rata de îndatorare globale

În cazul societăţii EURO-NET rata de îndatorare globală în anul 2005 a crescut faţă de
anul 2004 cu 0,01%, şi semnifică creşterea îndatoririi, respectiv reducerea autonomiei
fnanciară.

2.5.4 Analiza situaţiei netă

Situaţia netă reflectă valoarea activului realizabil la un moment dat şi răspunde mai
fidel cerinţelor acţionarilor, proprietari ai întreprinderii interesaţi în a cunoaşte valoarea pe
care o deţin, cât şi creditorilor, deoarece această valoare constituie garanţia recuperării
creanţelor lor.

8
Situaţia netă = Activ total – Datorii totale= Capitaluri proprii

Nr ctr. Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Activ total 691125 804946 116,468
2 Datorii totale 690885 804706 116,474
3 Situaţia netă (1-2) 240 240 100
Tabelul nr. 8. Evoluţia situaţiei netă

Pentru anii de analiză 2004 şi 2005 situaţia netă este pozitivă, reflectând o gestiune
economică sănătoasă, şi nu prezintă nici o schimbare, deoarece nu a avut loc majorări de
capital.
Situaţia netă

300 240 240

200
Situaţia netă
100

0
2004 2005

Graficul nr. 1.

2.5.5. Fondul de rulment

Fondul de rulment reprezintă cel mai important indicator care caracterizează echilibrul
financiar, stabilind legătura nemijlocită dintre lichiditate şi exigibilitate şi permiţând
aprecierea pe termen scurt a riscului de incapacitate de plată.
Fondul de rulment arată dacă nevoile permanente sunt finanţate sau nu, din resurse
permanente.
Fondul de rulment se poate determina în două concepţiuni:
a) Potrivit primei concepţiuni fondul de rulment reprezintă aceea parte a
capitalului permanente, care depăşeşte valoarea activelor imobilizate, şi este destinat finanţării
activelor circulante.
Fondul de rulment poate fi determinat potrivit concepţiei patrimoniale astfel:

9
FR = Capital permanent – Active imobilizate ;
din care :
FR propriu = Capitaluri proprii – Active imobilizate
FR permanent = Datori pe temen lung

Nr ctr. Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Capital propriu 240 240 100
2 Datorii pe termen lung 0 0 0
3 Capital permanent (1+2) 240 240 100
4 Active imobilizate 168744 171869 101,851
5 Fondul de rulment total (3-4) -168504 -171629 101,854
6 Fondul de rulment propriu -168504 -171629 101,854
7 Fondul derulment permanent 0 0 0
Tabelul nr. 9. Fondul de rulment

În anul 2004 şi 2005 fondul de rulment este negativă, care înseamnă că nevoile
permanente nu pot fi finanţate din resurse permanente, datorită faptului că întreprinderea nu
are datorii pe termen lung şi nu are un capital propriu suficient care permite finanţarea totalul
activelor imobilizate
În această situaţie datoriile pe termen scurt devansează activele circulante, ceea ce
rezultă că lichidităţile potenţiale nu acoperă în totalitate exigibilităţile potenţiale.
Această situaţie este apreciată ca fiind nefavorabilă pentru că generează un dezechilibru
financiar, şi înseamnă un risc mare pentru întreprindere.
Fondul de rulment propriu este egal cu valoarea fondului de rulment total. Nu putem
să calculăm fondul de rulment permanent, datorită faptului că întreprinderea nu are datorii pe
termen lung.

2.5.6. Necesarul de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment reprezintă diferenţa dintre nevoile temporare şi sursele


temporare, şi reprezintă acea parte a activelor circulante care trebuie finanţate pe seama
fondului de rulment.

10
NFR = (Active circulante-Disponibilităţi băneşti)-(Datorii pe termen scurt-Credite
bancare pe termen scurt)
sau
NFR = Stocuri+Creanţe-Credite bancare pe termen scurt

Nr.crt. Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Active circulante 522381 633077 121,19
2 Investiţii financiare pe termen scurt 0 58900 0
3 Casa şi conturi la bănci 134664 -114266 -84,85
4 Disponibilităţi (2+3) 134664 -55366 -41,11
5 Active circulante exclusiv disponibilităţi(1-4) 387717 688443 177,56
6 Datorii pe termen scurt 690885 804706 116,47
7 Credite bancare pe termen scurt 0 0 0
Datorii pe termen scurt exclusiv
8 credite pe termen scurt(6-7) 690885 804706 116,47
9 Necesar de fond de rulment(5-8) -303168 -116263 38,35
Tabelul nr. 10. Evoluţia necesarului de fond de rulment

În anii 2004 şi 2005 necesarul de fond de rulment este negativă, respectiv în anul 2004
fiind de -303168 lei, iar în anul 2005 fiind de -116263 lei, ceea ce reflectă un surplus de
resurse temporare faţă de nevoile temporare, care ne arată că activele circulante nu pot fi
finanţate din fondul de rulment.

2.5.7. Trezoreria netă

Trezoreria netă exprimă corelaţia dintre fondul de rulment şi necesarul de fond


derulment, şi reflectă situaţia favorabilă a firmei atât pe termen lung cât şi pe termen scurt.
Formula de calcul a trezorerie netă:

TN = Fond de rulment –Necesar de fond de rulment


sau
TN = Trezoreria de activ – Trezoreria de pasiv

11
Nr ctr. Indicatori 2004 2005 2005/2004
1 Fond de rulment -168504 -171629 101,85
2 Necesar de fond derulment -303168 -116263 38,35
3 Trezoreria netă (1-2) 134664 -55366 -
Tabelul nr. 11. Evoluţia trezoreriei nete

În anul 2004 trezoreria netă a societăţii este pozitivă, semnificând un excedent monetar
al exerciţiului financiar, reflectând o activitate eficientă din punct de vedere al gestiunii
economice, semnificând existenţa lichidităţilor. Această situaţie se apreciează ca fiind
favorabilă.
În anul 2005 trezoreria netă este negativă, reflectând un deficit monetar, respectiv
dezechilibru financiar la sfârşitul perioadei de gestiune. Această situaţie recomandă faptul că
societatea trebuie să se apeleze la credite pe termen lung pentru a echilibra situaşia financiare.

200000
100000 Fondul de rulm ent
0 total
-100000 Necesar de fond
-200000 de rulm en
-300000 Trezoreria netă
-400000
2004 2005

Graficul nr. 2.

2.5.8. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii

2.5.8.1. Analiza ratelor de lichiditate

Lichiditatea unei firme se caracterizează comparând pasivele pe termen scurt cu resursele


disponibile pentru aceeaşi perioadă.
Principalele rate de lichiditate sunt:
a) Rata lichidităţii generale:
Acestea este cea mai cunoscută rată de lichiditate, ea exprimând corelaţia dintre activele
curente şi datoriile curente (pe termen scurt) pe baza următoarei relaţii de calcul:

12
RLG=Active circulante/Datorii pe termen scurt

Reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un


termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile.

Nr ctr. Indicatori 2004 2005 2005/2004


52238 63307
1 Active circulante 1 7 121,19
69088 80470
2 Datorii pe termen scurt 5 6 116,47
3 Rata lichidităţii generale 0,75 0,78 -
Tabelul nr. 12. Rata lichidităţii generale

În cazul societăţii EURO-NET în anii 2004 şi 2005, rata lichidităţii generale este sub
limita admisă. Situaţia se apreciază ca fiind nefavorabilă, ceea ce înseamnă că întreprinderea
nu are capacitatea de a-şi achita datoriile exigibile.

b) Rata lichidităţii imediate


Exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi onora datoriile pe termen scurt din
creanţe şi disponibilităţi.
Formula de calcul a ratei lichidităţii intermediare:
RLI=Active circulante-Stocuri/Datorii curente
Valoarea supraunitară evidenţiază faptul că stocurile nu sunt finanţate prin datorii pe
termen scurt. O rată cuprinsă între 0,65 şi 1 ar prezenta situaţia optimă.

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


52238 63307
1 Active circulante 1 7 121,19
10329 32756
2 Stocuri 9 5 317,10
41908 30551
3 Active circulante fără stocuri (1-2) 2 2 72,90
69088 80470
4 Datorii pe termen scurt 5 6 116,47
5 Rata lichidităţii intermediare (3/4) 0,6 0,38 -
Tabelul nr. 13. Rata lichidităţii intermediare

13
Rata lichidităţii imediate în anii 2004 şi 2005 nu ajunge la limita minimă admisă.
Situaţia se apreciează ca find nefavorabilă, deci întreprinderea are probleme de onorare a
plăţilor scadente.

c) Rata lichidităţii la vedere


Aceasta reprezintă cea mai conservatoare măsură a lichidităţii interne a unei
întreprinderi, în măsura în care se iau în considerare doar activele lichide la numărător.
Formula de calcul:
RLV=Disponibilităţi+Plasamente/Datorii curente

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


13466
1 Disponibilităţi 4 -55366 -
69088 80470
2 Datorii curente 5 6 116,4747
3 Rata lichidităţii la vedere 0,19 -0,07 -
Tabelul nr. 14. Rata licihidităţii la vedere

Pe baza datelor de mai sus se constată că în perioada analizată aceste rate nu atinge
nivelul satisfăcător, semnificând un risc ridicat în ceea ce priveşte posibilitatea acoperirii
datoriilor imediate, astfel încât situaţia se apreciază ca fiind nefavorabilă.

2 Rata lichidităţii
la vedere
1,5

1 Rata lichidităţii
intermediare
0,5 (3/4)
Rata lichidităţii
0 generale
2004 2005

Graficul nr. 3. Lichiditatea întzreprinderii

2.5.8.2. Analiza ratelor de solvabilitate

14
Pentru a măsura gradul în care o întreprindere poate face faţă datoriilor, se utilizează
următoarele indicatori:

Rata solvabilităţii generale: se determină ca raport între activele totale şi datoriile


totale. Rata solvabilităţii generale exprimă gradul în care întreprinderea face faţă datoriilor
totale.

Rsg=Activ total/Datorii totale

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Active totale 691125 804946 116,468
2 Datorii totale 690885 804706 116,474
1,00034 1,00029
3 Rata solvabilităţii generale 7 8 -
Tabelul nr. 15. Rata solvabilităţii generale

Rata solvabilităţii generale în perioadele analizate prezintă că datoriile totale sunt


acoperite din activele totale, situaţia financiară de ansamblu a firmei e bună.

2.5.9. Analiza indicatorilor de echilibrului financiar

Echilibrul financiare reprezintă un sistem de corelaţii prin care se stabilesc anumite


proporţionalităţi în cadrul şi între diferitele fluxuri financiare.
Principalele rate de echilibru financiar sunt calculate în tabloul următor:

Nr. crt. Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Capital proprii 240 240 100
2 Datorii pe termen lung 0 0 0
3 Capital permanent 240 240 100
16874
4 Active imobilizate 4 171869 101,851
69112
5 Active totale 5 804946 116,468
69088
6 Datorii totale 5 804706 116,474
7 Rata autonomiei financiare 100 100 -
Rata de finanţare a imobilizărilor
8 prin capital proprii 0,14 0,13 -
9 Rata de autofinanţare a activelor 0,03 0,02 -
10 Rata de îndatorare 99,96 99,97 -
Tabelul nr. 16.

15
Rata autonomiei financiare nu prezintă nici o schimbare, deoarece întreprinderea nu
are datori pe termen lung şi de aceea capitalul permanent este egal cu capitaluri proprii.
Rata de finanţare a imobilizărilor prin capital proprii prezintă un tendinţă reducerii de
la 0,14% la 0,13%, ceea ce este o situaţie nefavorabilă.
Rata de autofinanţare a activelor prezintă o limită destul de redusă.
Rata de îndatorare are un nivel crescător pe întreaga perioada de analiză, prezintă o
situaţie favorabilă, deoarece datoriile totale pot fi finanţate din activele totale.

2.5.10. Analiza soldurilor intermediare de gestiune (Tabloul SIG) şi a capacităţii


autofinanţare

Soldurile intermediare de gestiune sunt indicatori parţiali de rentabilitate, calculaţi pe


baza informaţiilor oferite de contul de profit şi pierdere, ca diferenţă între două valori, de
regulă între venituri şi cheltuieli aferente unei anumite activităţi.

Nr.
Ctr. Indicator 2004 2005 2005/2004
1 Vânzări de mărfuri 200 155 3 029 1,51
2 Costul mărfurilor vândute 179 747 0 0
3 Marja comercială (1-2) 20 408 3 029 14,84
4 Producţia vândută 2 330 250 2 505 254 107,51
5 Variaţia producţiei stocate 0 214 220 0
6 Producţia imobilizată 0 0 0
7 Producţia exerciţiului (4+5+6) 2 330 250 2 719 474 116,70
Cheltuieli cu materii prime
8 şi materiale consumabile 1 473 460 1 913 908 129,89
9 Alte cheltuieli materiale 25 636 42 783 166,88
10 Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apa) 0 1 074 0
11 Cheltuieli privind prestaţiile externe 434 560 437 622 100,70
Consumuri intermediare,
respectiv cheltuieli provenite de la terţi
12 (8+9+10+11) 1 933 656 2 395 387 123,88
13 Valoarea adăugată (3+7-12) 417 002 327 116 78,44
14 Subvenţii de exploatare 0 0 0
15 Cheltuieli cu impozitele şi taxele 2 562 9 975 389,34
16 Cheltuieli cu personalul 110 007 227 739 207,02
Excedentul brut din exploatare
17 (13+14-15-16) 304 433 89 402 29,36
18 Alte venituri din exploatare 0 7192 0

16
şi venituri din provizioane
19 Alte cheltuieli din exploatare 125 9625 7700
20 Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările 16 032 25 857 161,28
21 Ajustarea valorii activelor circulante 0 0 0
22 Rezultatul exploatării (17+18-19-20-21) 288 276 61 112 21,19
23 Venituri financiare 1 919 4 477 233,29
24 Cheltuieli financiare 17 702 17 085 96,51
25 Rezultatul curent (22+23-24) 272 493 48 504 17,80
26 Venituri extraordinare 0 0 0
27 Cheltuieli extraordinare 0 0 0
28 Rezultatul extraordinar (26-27) 0 0 0
29 Rezultatul brut (VI+VII) 272 493 48 504 17,80
30 Impozit pe profit 0 12 011 0
31 Alte cheltuieli cu impozitele 37 984 0 0
32 Rezultatul net (29-30-31) 234 509 36 493 15,56
Tabelul nr. 17.

Marja comercială
Pe baza datelor de mai sus reiese că marja comercială în anul 2005 a înregistrat o
scădere faţă de anul 2004, respectiv cu 85,2%, deoarece vânzările de mărfuri a scăzut, datorită
scăderii nivelului calitativ al produselor oferite clienţilor şi creşterii preţurilor de vînzare.

Marja comercială

30 000
20 000
Marja comercială
10 000 (1-2)

0
2004 2005

Graficul nr. 4. Evoluţia marjei comerciale

Producţia exerciţiului
În cazul societăţii EURO-NET producţia exerciţiului prezintă o tendinţă de creştere de
la o perioadă la alta, ceea ce asigură creşterea reală a activităţii firmei. Producţia exerciţiului
este formată într-o proporţie hotărâtoare din producţia vândută.

17
În anul 2005 producţia exerciţiului a crescut faţă de anul 2004 cu 16,7%, ceea ce
reflectă creşterea producţiei vândute şi apariţia producţiei stocate.
Firma nu dispune de producţie imobilizată pe întreaga perioadă de analiză, ceea ce
explică prin obiectul ei de activitate.

Producţia exerciţiului

2 800 000
2 600 000
2 400 000 Producţia
exerciţiului
2 200 000
2 000 000
2004 2005

Graficul nr. 5. Evoluţia producţiei exerciţiului

Valoarea adăugată (Va)


În cazul analizei valorii adăugate în anul 2005 rezultă o scădere cu 21,56%, această
scădere se datorează faptului că consumurile intermediare au crescut într-un ritm mai mare
decât marja comercială şi producţia exerciţiului.

Valoarea adăugată

600 000

400 000
Valoarea
200 000 adăugată

0
2004 2005

Graficul nr. 6 Evoluţia valoarei adăugate

Excedentul brut din exploatare (EBE)


Pe întreaga perioadă excedentul brut din exploatare înregistrează o tendinţă de
creştere. Situaţia se apreciază ca fiind favorabilă, deoarece veniturile monetare din exploatare

18
au crescut într-un ritm mai mare decât cheltuielile monetare din exploatare, şi pe de altă parte
eficienţa activităţii a crescut.
Veniturile monetare din exploatare sunt alcătuite din: valoarea vânzărilor de mărfuri,
producţia vândută şi subvenţii de exploatare. Cheltuielile monetare din exploatare sunt
alcătuite din: consumurile provenind de la terţi, cheltuieli cu impozitele şi taxele şi cheltuieli
cu personalul.

Excedentul brut din exploatare

400000
300000
200000 Excedentul brut din
exploatare
100000
0
2004 2005

Graficul nr. 7. Evoluţia EBE

Rezultatul din exploatare


Rezultatul din exploatare în anul 2005 prezintă o tendinţă de reducere faţă de anul
2004, respectiv cu 78,81%, datorită creşterii cheltuielilor din exploatare.

Rezultatul brut
Rezultatul brut pe întreaga analiză a fost pozitivă, ceea ce semnifică o situaţie
favorabilă. În anul 2004 rezultatul brut al exerciţiului a fost 272 493 lei, acesta este un aspect
pozitiv, însemnând creşterea potenţialului brut de câştig din activitatea firmei. În caz contrar
în anul 2005 rezultatul brut a scăzut faţă de anul 2004, de la 272 493 lei la 48 504 lei, datorită
creşterii cheltuielilor de exploatare.

Rezultatul net
În cazul societăţii în anul 2005 rezultatul net prezintă o tendinţă de reducere de la
234 509 lei la 36 493 lei, respectiv cu 84,4%, ceea ce este un aspect nefavorabil. Această
scădere este determinată prin rezultatul brut şi prin impozitul pe profit.

2.5.11. Analiza capacităţii de autofinanţare

19
Capacitatea de autofinanţare se calculează pornind de la veniturile şi cheltuielile
gestiunii curente susceptibile de a se transforma în fluxuri de trezorerie.
Metoda deductivă
Prin metoda deductivă este calculată ca diferenţă între veniturile încasabile
(corespunzătoare unor încasări efective sau viitoare) şi cheltuieli plătibile (corespunzătoare
unor plăţi efective sau viitoare).

CAF= EBE+ Alte venituri încasabile (fără venituri din cedări)- Cheltuieli plătibile

Nr ctr. Indicatori 2004 2005


1 Excedentul brut al exploatării 304 433 89 402
2 Alte venituri din exploatare (+) 0 7192
3 Alte cheltuieli aferente exploatării (-) 125 9 625
4 Venituri financiare (fără provizioane) (+) 1 919 4 477
Cheltuieli financiare
5 (fără amortizări şi provizioane) (-) 17 702 17 085
6 Venituri extraordinare (+) 0 0
7 Cheltuieli extraordinare (-) 0 0
10 Capacitatea de autofinanţare (CAF) 288 525 74 361
Tabelul nr. 18. Evoluţia capacităţii de autofinanţare

Pe baza datelor de mai sus reiese că, în cazul societăţii S.C. EURO – NET S.R.L.
capacitatea de autofinanţare, în anul 2005 a scăzut faţă de anul precedent cu 74,23%,
însemnând scăderea potenţialului de autofinanţare rezultat din activitatea firmei.

2.5.12. Analiza activităţii întreprinderii

Tabelul următor prezintă vitezele de rotaţie, exprimate în zile:

Nr crt. Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Active circulante 522381 633077 121,19
2 Active totale 691125 804946 116,46
3 Stocuri 103229 327565
4 Creanţe 284418 360878 126,88
250828
5 Cifra de afaceri 2530405 3 99,12
6 Viteza de rotaţie a activelor circulante 74 91 17

20
7 Viteza medie de recuperare a stocurilor 15 47 32
8 Viteza medie de recuperare a creanţelor 11 52 41
Tabelul nr. 19.

La nivelul firmei urmare a activităţii desfăşurate se constată faptul că viteza de rotaţie


a activelor circulante s-a încetinit cu 17 zile, cee ce a condus la o imobilizare de capitaluri.
Aceasta înseamnă faptul că numărul mediu de zile necesar efectuării unei rotaţii complete a
activelor circulante a crescut cu 17 zile. Situaţia se apreciază în mod nefavorabil, deoarece
numărul de rotaţie a activelor circulante s-a redus. Situaţia înregistrată este consecinţa scăderii
cifrei de afaceri într-un ritm inferior celui al activelor circulante.

2.5.13. Analiza ratelor de rentabilitate

2.5.13.1. Rata rentabilităţii economice

Rata rentabilităţii economice, reprezintă capacitatea activului economic efectiv investit


de a degaja un profit net, prin care să se asigure finanţarea creşterii întreprinderii şi
remunerarea investiţiilor de capital.

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Cifra de afaceri (CA) 2 530 405 2 508 283 99,13
2 Valoare adăugată (VA) 417 002 327 116 78,44
Profit brut aferent cifra de
3 afaceri+dobândă (P+d) 2 532 324 2 734 172 107,97
4 Activ total (AT) 691 125 804 946 116,46
5 Factorul 1 (P+d)/VA 6,07 8,35 137,63
6 Factorul 2 (VA/CA) 0,16 0,13 79,13
7 Factorul 3 (CA/AT) 3,66 3,11 85,10
3 Rata rentabilităţii economice 355,46 339,67 95,55
Tabelul nr. 20.

21
Rata rentabilităţii economice în anul 2005 a prezentat o tendinţă de
reducere faţă de anul 2004 cu 4,45% ceea ce reflectă o înrăutăţire a
eficienţei activităţii economice a firmei.

2.5.13.2 Rata rentabilităţii financiare

Evoluţia ratei rentabilitîţii financiare este prezentată în tabelul următor:

Nr. ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


Profit brut aferent cifrei de
1 afaceri+dobândă (P+d) 2 532 324 2 734 172 107,97
2 Profitul net (PN) 234 509 36 493 15,56
3 Capitaluri proprii (CPR) 240 240 100
4 Activ total (AT) 691 125 804 946 116,46
5 Factorul 1 (P+d)/AT 3,66 3,4 92,89
6 Factorul 2 (PN/P+d) 0,09 0,01 11,11
7 Factorul 3 (AT/CPR) 2 880 3 354 116,46
8 Rentabilitatea financiară % 94 867,2 11 403,6 -
Tabelul nr. 21. Rata rentabişitîţii financiare

În perioadele analizate rata rentabilităţii financiare în anul 2004 arată o valoare foarte
mare, iar în anul 2005 prezintă o tendinţă de reducere. Reducerea rentabilităţii financiare este
consecinţa reducerii profitului net şi nemajorării capitalului.

2.5.13.3. Rata rentabilităţii comerciale

Rata rentabilităţii comerciale exprimă eficienţa activităţii comerciale a întreprinderii,


asigurând legătura dintre profitul şi cifra de afaceri netă. Creşterea ratei în dinamică reflectă o
situaţie pozitivă şi are loc atunci când indicele profitului devansează indicele cifrei de afaceri.

Rc = (Rezultatul exploatării/Cifra de afaceri )*100

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2004


1 Rezultatul exploatării 288 276 61 112 21,19
2 Cifra de afaceri 2 530 405 2 508 283 99,12
3 Rata rentabilităţii comerciale 11,39 2,43 -
Tabelul nr. 22. Rata rentabilităţii comerciale

22
În cazul societăţii S.C. EURO – NET S.R.L. rata rentabilităţii comerciale prezintă o
tendinţă de reducere pe întreaga perioadă de analiză. Situaţia se apreciază ca fiind
nefavorabilă, şi se datorează faptului că cifra de afaceri a crescut într-un ritm mai mare decât
rezultatul exploatării. În ultimul an de analiză indicatorul a înregistrat un nivel de 2,43%, ceea
ce înseamnă că la 100 de lei cifră de afaceri revin 2,43 lei de profit brut din exploatare, nivel
destul de redus, faţă de 25% care este nivelul recomandat.

2.5.13.4. Rata rentabilităţii resurselor consumate:

Arată profitul brut al exerciţiului care revin pe unitatea de cheltuieli totale (care
măsoară consumul total de resurse); măsoară capacitatea tuturor resurselor de a genera prin
consum profit brut.

Rrc = (Rezultatul brut al exerciţiului/Cheltuieli totale)*100

Nr ctr Indicatori 2004 2005 2005/2005


1 Rezultatul brut al exerciţiului 272 493 48 504 17,80
2 Cheltuieli totale 2 259 831 2 685 668 118,84
Rata rentabilităţii resurselor
3 consumate 12,05 1,80 -
Tabelul nr. 23. Rata rentabilităţii resurselor consumate

În cazul nostru rata rentabilităţii resurselor consumate prezintă o tendinţă de reducere,


situaţie nefavorabilă.
În ultimul an analizat rata rentabilităţii resurselor consumate a fost de 1,80%, ceea ce
înseamnă că la 100 de lei cheltuieli totale s-au obţinut 1,80 lei profit brut, ceea ce este un
nivel destul de redus.

2.6. Recomandări

• Îmbunătăţirea calităţii produselor şi diversificarea gamei de produse un scopul


creşterii producţiei vândute şi atragerii de noi clienţi;
• Elaborarea unor politică de preţ mai eficientă;

23
• Creşterea lichidităţii şi solvabilităţii a firmei;
• Majorarea capitalului;
• Extinderea exportului;

CAPITOLUL III
ELABORAREA STRATEGIEI FINANCIARE LA S.C. EURO-NET S.R.L.

3.1 Misiunea întreprinderii S.C. EURO-NET S.R.L.


S.C. EURO-NET S.R.L. îşi recomandă realizarea unor sisteme pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor, sisteme termice şi sanitare competitive sub aspectul raportului calitate –
preţ în vederea obţinerii unui grad ridicat de satisfacţie a clienţilor întreprinderii, respectarea
cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare, asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii
organizaţiei pe termen lung precum şi asigurarea unui loc de muncă stabil şi atractiv.

3.2 Obiective strategice


Obiectivele strategice ale S.C. EURO-NET S.R.L. în intervalul 2006-2011 sunt
următoarele:
• Creşterea cu 6% a cifrei de afaceri;
• Creşterea profitului cu 4%;

24
• Reducerea cheltuielilor cu 15%;
• Majorarea capitalului cu 70%;
• Diminuarea datoriilor;
• Creşterea producţiei vândute în străinătate;
• Atingerea nivelului satisfăcător de lichiditate generale;

3.3 Opţiuni strategice


Principalele opţiuni strategice pentru realizarea obiectelor sunt:
• Elaborarea unor politică de preţ mai eficientă
• Mărirea producţiei vândute cu îmbunătăţirea calităţii;
• Crearea unor nouă politică de cheltuieli, care diminuează cheltuielile;
• Mărirea exportului;
• Majorarea capitalului prin aporturi adus de asociaţii;

3.4 Termene
Termen iniţial: începutul anului 2006;
Termen final: sfârşitul anului 2011;
CAPITOLUL IV
PREVIZIUNEA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE LA S.C.
EURO-NET S.R.L.

Previziunea documentelor financiare ale S.C EURO-NET S.R.L va include trei scenarii:

Scenarii de previziune
Scenariu 1 Scenariu 2 Scenariu 3
- Creşterea cifre de
afaceri absolute a -Creşterea cifre de - Cifre de afaceri
întreprinderii cu afaceri absolute a absolute a întreprinderii
Ipoteze 6% întreprinderii cu 10% rămînă constantă
Tbelul nr. 23.

4.1 Previziunea cifrei de afaceri pe tipuri de pieţe de desfacere

Exerciţiul financiar
Pieţe de 2006-Previzionat

25
2005 Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3
desfacere lei % lei % lei % lei
Piaţa externă 238 287 9,50% 252584 9,50% 262116 9,50% 238 287 9,50%
Piaţa internă 2 269 996 90,50% 2406196 90,50% 2496996 90,50% 2 269 996 90,50%
Cifra de afaceri 2 508 283 100% 2658780 100% 2759112 100% 2 508 283 100%
Tabelul nr. 24.

4.2. Previziunea documentelor financiare ale S.C. EURO-NET S.R.L.

4.2.1 Stabilirea ponderilor în cifra de afaceri ale elementelor din bilanţul contabil şi
contul de profit ţi pierdere pentru perioada 2004-2005

Ponderile elementelor din bilanţ

Calculele pentru elementele din bilanţ sunt efectuate în tabelul următor:

Nr.crt. Indicatori 2004 2005


lei % lei %
I ACTIVE IMOBILIZATE
A Imobilizări necorporale 0 0 1345 0,05
B Imobilizări corporale 168744 6,66 170524 6,79
C Imobilizări financiare 0 0 0 0
ACTIVE IMOBIZATE TOTAL 168744 6,66 171869 6,85
II ACTIVE CIRCULANTE
A Stocuri 103299 4,08 327565 13,05
B Creanţe 284418 11,24 360878 14,38
C Investiţii financiare pe termen scurt 0 0 58900 2,34
D Casa şi conturi la bănci 134664 5,32 -114266 -4,55
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 522381 20,64 633077 25,23
Total active 691125 27,31 804946 32,09
IV DATORII MAI MICI DE UN AN 690885 27,30 804706 32,08
VII DATORII MAI MARI DE UN AN 0 0 0 0
CAPITAL 200 0,007 200 0,007
REZERVE 40 0,001 40 0,001
REZULTATUL EXERCIŢIULUI-Sold c 234509 9,26 36493 1,45
REPARTIZAREA PROFITULUI 234509 9,26 36493 1,45
TOTAL CAPITALURI 240 0,009 240 0,009
Total pasiv 691125 27,31 804946 32,09
Cifra de afaceri 253040 250828
5 100 3 100
Tabelul nr. 25.

Ponderile elemnetelor din contul de profit şi pierdere

26
Calculele pentru elementele din contul de profit şi pierdere sunt efectuate în tabelul următor:

Nr.crt 2004 2005


. Indicator lei % lei %
Cifra de afaceri netă 253040 100 250828 100
1 5 3
2 Venituri din producţia stocată 0 0 214220 8,54
3 Producţia imobilizată 0 0 0 0
4 Alte venituri din exploatare 0 0 7192 0,28
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 253040 100 272969
5 5 5 108,8
Cheltuieli cu materii prime şi materiale 147346 58,23 191390
6 consumabile 0 8 76,3
7 Alte cheltuieli materiale 25636 1,01 42783 1,70
8 Alte cheltuieli externe (energie, apa) 0 0 1074 0,04
9 Cheltuieli privind mărfurile 179747 7,10 0 0
10 Cheltuieli cu personalul 110007 4,34 227739 9,07
11 Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele 16032 0,63 25857 1,03
12 Alte cheltuieli de exploatare 437247 17,27 457222 18,22
CHELT. DE EXPLOATARE – TOTAL 224212 88,60 266858
13 9 3 106,39
14 VENITURI FINANCIARE
15 Venituri din interese de participare 0 0 0 0
16 Venituri din dobânzi 1919 0,07 248 0,009
17 Alte venituri financiare 0 4229 0,16
18 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 1919 0,07 4477 0,17
19 CHELTUIELI FINANCIARE
20 Cheltuieli privind dobânzile 0 0 11807 0,47
21 Alte cheltuieli financiare 17702 0,69 5278 0,21
22 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 17702 0,69 17085 0,68
23 REZULTATUL FINANCIAR -15783 - -12608 -
24 REZULTATUL CURENT
25 - Profit 272493 - 48504 -
26 REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 - 0 -
VENITURI TOTALE 253232 100,07 273417 109,007
27 4 2
CHELTUIELI TOTALE 225983 89,30 268566 107,07
28 1 8
29 REZULTATUL BRUT
30 - Profit 272493 - 48504 -
31 - Pierdere 0 - 0 -
32 Impozit pe profit 0 - 12011 -
33 Alte cheltuieli cu impozitele 37984 - 0 -
34 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

27
35 - Profit 234509 - 36493 -
Tabelul nr. 26.

4.2. Determinarea elementelor care se modifică o dată cu creşterea cifra de afaceri

Tabelul următor cuprinde previzionarea ponderii fiecărui element de activ şi de pasiv


care se modifică o dată cu cifre de afaceri.

Previziunea ponderilor elementelor din bilanţ

2004 2005 2006-previzionat


Nr.crt. Indicatori % % Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3
1 ACTIVE IMOBILIZATE
2 Imobilizări necorporale 0 0,05 - - -
3 Imobilizări corporale 6,66 6,79 6,79 6,79 6,79
4 Imobilizări financiare 0 0 - - -
5 ACTIVE IMOBIZATE 6,66
TOTAL 6,85 6,79 6,79 6,79
6 ACTIVE CIRCULANTE
7 Stocuri 4,08 13,05 9,72 9,72 9,72
8 Creanţe 11,24 14,38 8,33 8,33 8,33
9 Investiţii financiare pe termen 0
scurt 2,34 2,34 2,34 2,34
10 Casa şi conturi la bănci 5,32 -4,55 -4,55 -4,55 -4,55
11 ACTIVE CIRCULANTE 20,64
TOTAL 25,23 15,84 15,84 15,84
12 Total active 27,31 32,09 22,64 22,64 22,64
13 DATORII MAI MICI DE UN 27,30
AN 32,08 - - -
14 DATORII MAI MARI DE 0 0
UN AN - - -
15 CAPITAL 0,007 0,007 - - -
16 REZERVE 0,001 0,001 - - -
17 TOTAL CAPITALURI 0,009 0,009 - - -
18 Total pasiv 27,31 32,09 - - -
Tabelul nr. 27.

Elementele care se modifică o dată cu creşterea cifrei de afaceri sunt:


Ponderea imobilizările corporale în cifra de afaceri rămâne constantă la nivelul înregistrat în
anul 2005.
Imobilizările financiare nu se modifică prin variaţia cifrei de afaceri.

28
Stocurile – societatea doreşte o diminuare a perioadei de recuperare a stocurilor prin cifra de
afaceri, de la 47 zile la 35 zile.
Creanţele – societatea doreşte o diminuare a perioadei de recuperare a creanţelor prin cifra de
afaceri, de la 52 zile la 30 zile.
Imobilizărilor financiare pe termen scurt şi casa şi conturi la bănci se păstrează ponderea
realizată în anul 2004.

Previziunea ponderilor elementelor din contul de profit şi pierdere

2004 2005 2006-Previzionat


Scenariul Scenariul Scenariul
Nr.crt. Indicator % % 1 2 3
1 Cifra de afaceri netă 100 100 100 100 100
5 Venituri din producţia stocată 0 8,54 8,54 8,54 8,54
7 Producţia imobilizată 0 0 0 0 0
8 Alte venituri din exploatare 0 0,28 0,28 0,28 0,28
VENITURI DIN 100
9 EXPLOATARE - TOTAL 108,82 108,82 108,82 108,82
Cheltuieli cu materii prime şi 58,23
11 materiale consumabile 76,30 76,30 76,30 76,30
12 Alte cheltuieli materiale 1,01 1,70 1,70 1,70 1,70
Alte cheltuieli externe (energie, 0
13 apa) 0,04 0,04 0,04 0,04
14 Cheltuieli privind mărfurile 7,10 0 0 0 0
15 Cheltuieli cu personalul 4,34 9,07 9,07 9,07 9,07
Cheltuieli cu amortizările şi 0,63
18 provizioanele 1,03
28 Alte cheltuieli de exploatare 17,27 18,22 18,22 18,22 18,22
CHELT. DE EXPLOATARE – 88,60
35 TOTAL 106,39 - - -
40 Venituri din dobânzi 0,07 0,009 - - -
41 Alte venituri financiare 0,16 0,16 0,16 0,16
VENITURI FINANCIARE - 0,07
42 TOTAL 0,17 0,17 0,17 0,17
47 Cheltuieli privind dobânzile 0 0,47 - - -
48 Alte cheltuieli financiare 0,69 0,21 0,21 0,21 0,21
CHELTUIELI FINANCIARE 0,69
49 - TOTAL 0,68 0,68 0,68 0,68
50 REZULTATUL FINANCIAR - - - - -
53 REZULTATUL CURENT - - - - -
REZULTATUL -
58 EXTRAORDINAR - - - -
59 VENITURI TOTALE 100,07 109,005 - - -
60 CHELTUIELI TOTALE 89,30 107,071 - - -
61 REZULTATUL BRUT

29
62 - Profit - 1,93 - - -
63 - Pierdere - - - - -
64 Impozit pe profit - - - - -
65 Alte cheltuieli cu impozitele - - - - -
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
66 FINANCIAR - - - -
67 - Profit - 1,453
Tabelul nr. 28.

Ponderea cheltuielilor cu amortizările în cifra de afaceri nu s-a calculat, pentru că


depinde de politica de amortizare adoptată de întreprindere şi de nivelul imobilizărilor.
Cheltuielile cu dobînzile se vor calcula după determinarea datoriilor atrase suplimintar pentru
acoperirea resurselor suplimentare necesare.

4.3. Previziunea bilanţuli contabil al S.C EURO-NET S.R.L pentru anul 2006

Nr. 2005 Previzionat 2006


crt %din CA Scenarul
. Indicatori lei 2006 Scenarul 1 Scenarul 2 3
1 ACTIVE IMOBILIZATE
2 Imobilizări necorporale 1345 1345 1345 1345
3 Imobilizări corporale 170524 6,79 180755 187576 170524
4 Imobilizări financiare 0 0 0 0
5 ACTIVE IMOBIZATE TOTAL 171869 6,85 182100 188921 171869
6 ACTIVE CIRCULANTE
7 Stocuri 327565 13,05 347219 360322 327565
8 Creanţe 360878 14,38 382531 396966 360878
9 Investiţii financiare pe termen 58900 58900 58900 58900
scurt 2,34
10 Casa şi conturi la bănci -114266 -4,55 -114266 -114266 -114266
11 ACTIVE CIRCULANTE 633077
TOTAL 25,23 674384 701922 633077
12 CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 0
13 Total active 804946 32,09 856484 890843 804946
14 DATORII MAI MICI DE UN AN 804706 32,08 852988 885177 804706
15 DATORII MAI MARI DE UN 0 0
AN
16 CAPITAL SOCIAL 200 0,007 200 200 200
17 REZERVE 40 0,001 40 40 40
18 TOTAL CAPITALURI PROPRII 240 0,009
19 Total pasiv 804946 32,09 853228 885417 804946
20 Necesar suplimentar de finanţat 0 3256 5426 240
21 Cifra de afaceri 250828 265878 2759111 2508283
3 100

30
Imobilizările necorporale se păstrează la valoarea avută din anul 2005. Capitalul social
şi rezerve s-a trecut la valoarea din anul 2005.

4.4. Previziunea contul de profit şi pierdere al S.C EURO-NET S.R.L pentru anul 2006

Previzionat
2005 2006
% din CA Scenariu Scenariu
Nr.crt. Indicator lei 2006 Scenariu 1 2 3
Cifra de afaceri netă 250828 100 2759111, 2508283
1 3 2658779,98 3
Venituri din producţia 214220 214220
2 stocată 8,54 227073,2 235642
3 Producţia imobilizată 0 0 0 0 0
Alte venituri din 7192 7192
4 exploatare 0,28 7623,52 7911,2
VENITURI DIN 272969 2729695
EXPLOATARE - 5 3002664,
5 TOTAL 108,82 2893476,7 5
Cheltuieli cu materii 191390 1913908
prime şi materiale 8 2105298,
6 consumabile 76,30 2028742,48 8
7 Alte cheltuieli materiale 42783 1,70 45349,98 47061,3 42783
Alte cheltuieli externe 1074 1074
8 (energie, apa) 0,04 1138,44 1181,4
Cheltuieli privind 0 0 0
9 mărfurile 0 0
10 Cheltuieli cu personalul 227739 9,07 241403,34 250512,9 227739
Cheltuieli cu amortizările 25857
11 şi provizioanele 27408,42 28442,7 25857
Alte cheltuieli de 457222 457222
12 exploatare 18,22 484655,32 502944,2
CHELT. DE 266858 2668583
EXPLOATARE – 3 2935441,
13 TOTAL 2828697,98 3
14 VENITURI FINANCIARE 0 0
Venituri din interese de 0 0
15 participare 0,16 0 0
16 Venituri din dobânzi 248 0,17 262,88 272,8 248
17 Alte venituri financiare 4229 4482,74 4651,9 4229
VENITURI 4477 4477
FINANCIARE -
18 TOTAL 0,21 4745,62 4924,7
19 CHELTUIELI FINANCIARE 0,68 0 0
Cheltuieli privind 11807 11807
20 dobânzile - 12515,42 12987,7
21 Alte cheltuieli financiare 5278 - 5594,68 5805,8 5278

31
CHELTUIELI 17085 17085
FINANCIARE -
22 TOTAL - 18110,1 18793,5
REZULTATUL -12608 -12608
23 FINANCIAR - -13364,48 -13868,8
24 REZULTATUL CURENT - 0 0
25 - Profit 48504 - 51414,24 53354,4 48504
REZULTATUL 0 0
26 EXTRAORDINAR - 0 0
VENITURI TOTALE 273417 3007589, 2734172
27 2 - 2898222,32 2
CHELTUIELI 268566 2954234, 2685668
28 TOTALE 8 - 2846808,08 8
29 REZULTATUL BRUT
30 - Profit 48504 - 51414,24 53354,4 48504
31 - Pierdere 0 - 0 0 0
32 Impozit pe profit 12011 - 12731,66 13212,1 12011
Alte cheltuieli cu 0 0
33 impozitele - 0 0
REZULTATUL NET AL
34 EXERCITIULUI FINANCIAR -
35 - Profit 36493 - 38682,58 40142,3 36493
Acoperirea pierderilor 36493 36493
36 anterioare - 38682,58 40142,3

Cheltuielile cu amortizarea sunt calculate în tabelul următor:

Indicatori Previzionat 2006


Nr. Scenariul Scenariul Scenariul
Crt 2005 1 2 3
Active imobilizate 182181,1
1 171869 4 189055,9 171869
2 Cheltuieli cu amortizarea - 2004 25857 - - -
Durata specifică a imobilizărilor
3 totale (1/2*360) 2392,88549 - - -
Cheltuieli cu amortizarea - 2005
4 (1/3*306) 27408,42 28442,7 25857

32