Sunteți pe pagina 1din 100

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


COLECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE

Iaşi,
2010

2
EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


COLECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS


Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU


Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare,
multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


COLECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE

Iaşi,
2010

4
EDITURA LUMEN

5
EDITURA LUMEN

CUPRINS:
2010.............................................................................................................11
Impactul programelor de asistenţă socială în penitenciar ..............11
Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice................................12
Prin normele dreptului penal..............................................................12
Gestionarea crizelor de imagine. Criza din Tibet ............................13
Uniforma vestimentară. Ipostază a conformării astăzi...................14
Seminarii Apreciative ...........................................................................15
Lupta împotriva procesului de colectivizare în judeţul Galaţi.
Revolta populară din comuna Cudalbi din ziua de 11 ianuarie 1958
.................................................................................................................16
2009.............................................................................................................17
Migraţia de revenire..............................................................................17
Drepturile minorului şi răspunderea păentru faptele sale ..............18
Deschideri postmoderne în sociologie şi asistenţa socială.............19
Autori: Simona PONEA,....................................................................19
Ecaterina – Maria PORUMB, ............................................................19
Andreea RACLEŞ, ...............................................................................19
Cătălin ROGOJANU ..........................................................................19
Tehnici afirmativ - apreciative în dezvoltarea organizaţională ......20
O socio-pedagogie a succesului..........................................................20
Flagelul HIV-SIDA, o bătălie pierdută? Analiza flagelului la nivel
global. Studiu de caz: România...........................................................21
Teoria fericirii în asistenţa socială ......................................................22
De la managementul îngrijirii la managementul fericiri..................22
Rememorări ale vieţii cotidiene din timpul comunismului într-un
oraş provincial. Studiu de caz: Drobeta Turnu Severin..................23
Cercetarea politicilor sociale ...............................................................24
O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii.........................................................................25

6
EDITURA LUMEN
Rolul familiei, comunităţii şi a mediatorului şcolar în combaterea
absenteismului şcolar, a abandonului şcolar şi a delincvenţei
juvenile la copii de etnie romă............................................................26
Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice
(comunitatea italiană) ...........................................................................27
O socioantropologie a dezastrelor natural........................................28
2008.............................................................................................................29
Generaţii în schimbare.........................................................................29
Percepţia persoanelor cu deficienţă de vedere.................................30
Condiţiile deţinuţilor din România înaintea aderării la Uniunea
Europeană..............................................................................................31
Roz vs Albastru, Barbie vs Bionicle. Despre şi dincolo de
dicotomii: în căutarea spaţiului gender confortabil .........................32
Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană. Despre
condiţiile imigranţilor români în Europa după aderare ..................33
Consideraţii generale privind infracţiunile contra vieţii..................34
Implicarea comunităţii în educaţia pentru prevenirea factorilor de
risc...........................................................................................................35
Conceptualizarea abuzului şi neglijării copilului în familie ............36
Generaţii în schimbare. Modele de educaţie familială în Banatul
secolului XX..........................................................................................37
Divorţul în tradiţia evreiască...............................................................38
Sistemul românesc privativ de libertate. Perspectiva asistenţei
sociale asupra sănătăţii mentale în penitenciar şi asupra minorilor
din Centrele de Reeducare ..................................................................39
Pruncucidere..........................................................................................40
2007.............................................................................................................41
The Activation of Xenophobia as a Result of Immigration in
Europe Case Study: Spain ...................................................................41
Dezvoltarea comunitară strategie de reducere a sărăciei................42
Strategii de dezvoltare comunitară.....................................................43
Sărăcia în comunităţile de romi din România ..................................44
Între conflict şi economie ...................................................................45

7
EDITURA LUMEN
Costuri sociale ale migraţiei externe din România ..........................46
Stresul organizaţional. Modalităţi de identificare, studiere,
prevenire şi combatere.........................................................................47
Infracţiunea complexă .........................................................................48
Pasajele instituţiilor intermediare .......................................................49
The Social Universe of Adolescence in the Context of Physical
Disability ................................................................................................50
Cercetări multidisciplinare în ştiinţele socio- umane ......................51
2006.............................................................................................................52
Migraţia internaţională şi politicile sociale ........................................52
Efectele migraţiei. Studiu la nivelul comunităţii Vulturu, Vrancea
.................................................................................................................53
Facilitarea comunitară în comunităţile interetnice din mediul rural
.................................................................................................................54
Familia monoparentală de la vulnerabilitate la autocontrol...........55
Contribuţii monografice asupra Văii Bohotinului şi Văii Moşnei 56
Fuga de acasă a adolescenţilor : evaluări, implicaţii, atitudini........57
Dreptatea rectificativă în context intergeneraţional ........................58
Fenomenul migraţiei şi criza familială...............................................59
Drepturile victimei. Recuperarea din uitare......................................60
Criminalitatea juvenilă .........................................................................61
Colectivism după colectivism? Forme asociative de organizare în
agricultura românească de tranziţie: 1990 -2002..............................62
Metrosexualul. Un mit urban contemporan.....................................63
Asistarea (acompanierea) bolnavului terminal în context familial.
Situaţia din România ............................................................................64
Parohialism şi regionalism la studenţii români ................................65
Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste. Filosofie- Stiinţe
Sociale.....................................................................................................66
Violenţa în familie prezentată în presa din România ......................67
Vagabondajul autentic .........................................................................68
Pacientul chirurgical vârstnic ..............................................................69
New Approaches In Humanistic Sciences .......................................70

8
EDITURA LUMEN
2005.............................................................................................................71
Consilierea gravidei şi a tinerelor mame ...........................................71
Stop Violenţa în familie .......................................................................72
Social Policy for Single Mother Families ..........................................73
Terapii familiale şi asistenţa socială a familiei ..................................74
Designul propunerilor de finanţare ...................................................75
Copilul instituţionalizat între protecţie şi abuz ................................76
Asistenţa socială a mamelor adolescente ..........................................77
Cercetări multidimensionale în ştiinţele umaniste...........................78
Des recherches multidimensionnelles dans les sciences humanistes
.................................................................................................................79
Multidimensional Research in Humanistic Sciences.......................80
Aprecierea inteligenţei sociale la elevi ...............................................81
2005.............................................................................................................82
Şomajul. Anxietatea şi frustraţia la persoanele şomere...................82
Maltratarea copilului între cunoaştere şi intervenţie .......................83
Tehnici în Asistenţa Socială ................................................................84
Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă ..............................85
Secte sinucigaşe.....................................................................................86
2004.............................................................................................................87
Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale Integrare europeană şi
interculturalitate ....................................................................................87
Analiză instituţională prin cercetare acţiune Comunitatea Italiană
din România ..........................................................................................88
2003.............................................................................................................89
Acţiune socială prin strategii educaţionale........................................89
Asistenţa maternală pentru copilul seropozitiv HIV ......................90
Elaborarea proiectelor .........................................................................91
Tratat de metodologie sociologică Tehnici de investigaţie de teren
Elaborarea proiecteor de intervenţie .................................................92
2002.............................................................................................................93
Caietul educatorului specializat ..........................................................93

9
EDITURA LUMEN
Ghiduri de bună practică în asistenţa socială a copilului şi familiei
Intervenţia in situaţii de criză Consilierea familiilor cu copii
seropozitivi. Asistenţa maternală. Adopţia naţională......................94
Populaţii vulnerabile şi fenomene de automarginalizare. Strategii
de intervenţie şi efecte perverse .........................................................95
Ghidul tinerelor mame ........................................................................96
Asistenţă şi intervenţie socială............................................................97
Asistenţa maternală pentru copilul de vârstă mică. Metodologie,
standarde, proceduri.............................................................................98
Adopţia naţională. Metodologie, standarde, proceduri ..................99

10
EDITURA LUMEN

2010
Impactul programelor de asistenţă
socială în penitenciar
Autor: Adina RACHIERU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010
Nr. pag. 132, format A 5

Pentru cei mai mulţi dintre noi, fie şi numai ideea privării
de libertate – chiar legitim realizată – este în măsură să ne
crispeze. Precum altă dată locurile considerate bântuite,
împrejurimile închisorilor par să împrumute ceva din
distorsiunea prezentă în jur. Închisoarea este un spaţiu care în
imaginarul social aparţine deopotrivă celor care săvârşesc grave
fapte antisociale precum şi celor care trebuie să ne asigure că
încarceraţii nu vor părăsi perimetrul mai devreme decât s-a
stabilit prin judecată. Acestora li se mai adaugă imaginea
rudelor sau a prietenilor care îi vizitează pe cei încarceraţi. Mai
există însă şi o altă categorie de persoane pentru care spaţiul de
recluziune este unul familiar. Sunt de altfel singurii care merg
acolo de bună voie. Sunt fie reprezentanţii diverselor ONG-uri
care derulează activităţi menite să sprijine pe cei privaţi de
libertate, fie cei care doresc să cerceteze fenomele sui-generis
ce apar în acest spaţiu social deosebit, fie studenţii diverselor
specializări umaniste care fac acolo practica de specialitate.
Curiozitatea bine condusă, dublată de efortul metodic ce
însoţeşte motivaţia născută din pasiune, conturează lucrări
precum cea de faţă, care permit o înţelegere mai nuanţată şi,
prin aceasta, mai apropriată de realitatea mediului carceral.
Iaşi, 15.10.2009
Conf.univ.dr. Tudor Pitulac

11
EDITURA LUMEN
Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice
Prin normele dreptului penal
Autor: Diana Loredana HOGAŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010

Violenţa domestică este un fenomen universal fiind


prezent pretutindeni, de la cele mai mici aşezări umane până la
cele mai mari oraşe, de la ţările în curs de dezvoltare până la
cele mai dezvoltate. Violenţa domestică nu este un mit şi nici
un fenomen de dimensiuni nesemnificative. O „auzim” zilnic
din mass-media, ne confruntăm cu ea în scene surprinse fugitiv
pe stradă, iar uneori pătrunde în casele noastre datorită
zidurilor prea subţiri a apartamentelor de bloc, ca o realitate
tranşantă, crudă, pe care nu o putem accepta dar pe care în
mică măsură o putem controla ca indivizi.
Amploarea violenţei intrafamiliale constituie, în prezent,
una din cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă
societăţile contemporane, inclusiv România. Având în
componenţa sa toate formele de agresiune care se exercită în
cadrul căminului (maltratarea partenerei / partenerului de
cuplu, abuzul contra copiilor, părinţilor, bătrânilor sau altor
rude, incestul, violul etc.), această formă largă de violenţă se
adaugă valului de agresiuni exercitate în afara familiei,
contribuind, astfel, la un climat social dominat de anxietate,
teamă şi durere.

12
EDITURA LUMEN
Gestionarea crizelor de imagine. Criza din Tibet
Autor: Crînguţa Irina PELEA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010

Societatea contemporană se caracterizează printr-o


proliferare nemaiîntâlnită a situaţiilor de criză iar lipsa de
coeziune afectează fiecare domeniu al vieţii publice. În această
situaţie, devine tot mai dificilă depăşirea respectiv, gestionarea
cu succes a crizelor: situaţia politică mondială este incertă,
dezastrele naturale sunt tot mai frecvente, conflictele armate se
înmulţesc iar fluctuaţiile financiare sunt tot mai dese.
Elementul deosebit al situaţiei de criză este faptul că a fost
aruncată în „stand-by”, prin apariţia unei alte crize, mult mai
grave, seismul. În urma cutremurului, mass – media occidentale
şi comunitatea internaţională şi-au arătat bunăvoinţa şi simpatia
faţă de victime: toate marile puteri care, deşi până de curând, se
pronunţaseră vehement împotriva Chinei şi a represaliilor ei, nu
au ezitat în a furniza ajutoare poporului chinez.
Un alt element la fel de spectaculos îl constituie contextul
desfăşurării unei campanii de RP. În China, ţară comunistă,
practica RP este îngrădită de serioase limitări legislative iar
procesul negocierii este deosebit de dificil, de multe ori chiar
inexistent. Concepte precum drepturile omului, dreptul la
replică, libera exprimare, libertatea presei sunt mai mult decât
discutabile. Tocmai de aceea lansarea unui program de
comunicare cu obiectivul de a ameliora imaginea publică a
Chinei pe plan internaţional este o adevărată provocare.

13
EDITURA LUMEN

Uniforma vestimentară. Ipostază a


conformării astăzi
Autor: Adrian STANCIU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi. 2010
Nr. pag. 110, format A 5
Interesul pentru fenomenul conformării sociale a apărut
odată cu experimentele lui Solomon E. Asch (1951, 1956) care
a propus un design experimental bazat pe rezultatele altui
studiu clasic, cel asupra proceslui de aderare la norma de grup
(Muzafer Sherif, 1936). O multitudine de studii în paradigma
Asch a avut menirea de a menţine conformarea ca principală
temă de abordare a cercetărilor în disciplina psihologiei sociale.
Acest fenomen prezintă o arie vastă de cercetări, de la
diferenţele de gen (Harold B. Gerard şi colaboratorii, 1968, F.
Sistrunk şi J. W. David, 1971), importanţa grupului (David
Wilder, 1977, Jennifer D. Campbell şi Patrick J. Fairey, 1989) la
importanţa atribuită sarcinii (Robert S. Baron et al., 1996),
detectarea sau nedetectarea sursei de influenţă (Kimberlee
Wiver et al., 2007). Diversitatea temelor abordate pentru
studierea acestui fenomen are menirea de a elabora o viziune
lărgită a modalităţii de formare şi a desfăşurării evenimentelor
pe parcursul adoptării mesajelor celorlalţi.
Atras de schimbarea atitudinală şi interesat de mecanismul
ce stă în spatele acestor procese, am gândit abordarea
conformării dintr-o perspectivă modernă care păstrează totuşi
elemente ale paradigmelor clasice. Am luat în considere trei
experimente clasice din domeniul psihologiei sociale care au
avut menirea de a diferenţia fenomene ce la nivelul simţului
comun par a fi unul şi acelaşi lucru, normalizarea sau aderarea
la normele de grup, conformarea şi obedienţa.

14
EDITURA LUMEN

Seminarii Apreciative
Autor: Antonio SANDU (coord.)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010
Nr. De pag 144, Format B 5 JIS

Volumul realizat de studenţii masteratului de „Supervizare


şi Planificare Socială" şi coordonat de Domnul Dr. Antonio
SANDU reprezintă o încercare apreciabilă, după părea noastră,
de a transpune metodele apreciative în parctica socială aşa cum
ea se regăseşte în experienţa cotidiană a studenţilor noştri.
Apariţia volumului este binevenită în contextul eforturilor de
transformare a serviciilor sociale încă parţial tributare
paradigmei deficienţei în adevărate servicii apreciative. Temele
abordate în volum sunt orientate spre domenii surprinzător de
diferite de la educaţia parentală la teologia apreciativă trecând
prin inovarea socială şi crearea unor grupuri sociale de suport.
Faptul că masteranzii se arată interesaţi atât de domeniul cât şi
de cercetarea ştiinţifică ca atare nu poate fi decât îmbucurător,
întrucât avem speranţa că vor trece ulterior la acţiune aplicând
metodele apreciative la propriile locuri de muncă şi în propria
practică socială. Dincolo de conţinutul academic al textelor
apreciem ideea acestei cărţi de a transforma o potenţialitate,
aceea a masteranzilor, de a realiza cercetare ştiinţifică într-o
actualitate prin supunerea lucrărilor acestora dezbaterii publice
în mediul profesioniştilor.
Conf. Univ. Dr. Ştefan Cojocaru
19 septembrie 2009

15
EDITURA LUMEN
Lupta împotriva procesului de
colectivizare în judeţul Galaţi.
Revolta populară din comuna
Cudalbi din ziua de 11 ianuarie 1958
Autor: Petrică DANIEL
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi. 2010
Nr. pag. 148, format

Astăzi, în urma aderării României la Uniunea Europeană,


se remarcă o criză a satului românesc, marcată la Bruxelles de
steguleţul pus în dreptul capacităţii agriculturii româneşti de a
absorbi fonduri europene. Cu alte cuvinte, ţăranul român nu
este capabil să aibă iniţiative viabile, condiţia esenţială a
obţinerii acestor fonduri. Această criză, care riscă să
compromită viitorul agriculturii naţionale în perspectiva
integrării în cadrul larg şi competitiv al agriculturii UE are
cauze profunde în constituţia mentală a celor care astăzi sunt
rezultatul transformărilor suferite de lumea satului românesc pe
parcursul unuia dintre cele mai distrugătoare procese,
„transformarea socialistă a agriculturii” – colectivizarea.
Una din componentele de bază în cadrul procesului de
sovietizare a României, colectivizarea agriculturii, s-a
materializat prin măsuri prin care se urmărea transformarea
economiei agrare româneşti, caracterizată prin existenţa unei
varietăţi de forme de exploatare, liberă iniţiativă, şi libertate de
valorificare pe piaţă a bunurilor, într-o economie centralizată,
un monolit în care terenurile să fie transferate în proprietatea
statului, mascat sub forma sistemului de cooperaţie socialistă
pentru controlul căreia însă se creaseră pârghii speciale de
control şi impunere, acesta folosindu-se de resursele umane şi
materiale existente în acest domeniu după bunul plac al
coordonatorilor acestui proces.

16
EDITURA LUMEN

2009
Migraţia de revenire
Autor: Camelia Virginia BADEA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 180, format A 5

Această carte reprezintă o variantă actualizată a lucrării de


diplomă prezentată în sesiunea din iunie 2008. Dată fiind
noutatea temei şi mai ales a modului la care s-a ajuns la tratarea
acesteia, am considerat că publicarea ei ar aduce în prim plan în
discuţiile publice despre migraţie atât efectele ei cât şi acest
fenomen al migraţiei de revenire în vederea studierii şi
descoperirii în timp util a unor mijloace de (re)integrare a
migranţilor în comunităţile de origine, de adaptare a acestora la
realitatea românească, în special a celor care au lăsat să treacă o
perioadă mare de la plecare la prima revenire.

Camelia Badea 15 martie 2009

17
EDITURA LUMEN

Drepturile minorului şi
răspunderea păentru faptele sale
Autor: Daniel VASILE, Ionuţ
Ciprian DASCĂLU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 139, format A 5

Publicarea lucrării de faţă urmăreşte acoperirea necesităţii


minorului, acela de a avea drepturi, indiferent de etnie,
naţionalitate, sex, vârstă, religie, boală, handicap şi alte criterii.
Pe lângă dreturi, minorul trebuie să aibă şi obligaţii pe care
trebuie să le respecte indiferent de etnie, naţionalitate, sex,
vârstă, religie, boală, handicap şi alte criterii.
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a dobândit
aplicabilitate directă în dreptul intern în ce priveşte drepturile
minorului, astfel devine o obligaţie pentru magistraţi şi avocaţi,
dar şi pentru cadrele didactice şi studenţii facultăţilor cu profil
juridic, cercetători şi pentru toţi cei investiţi cu atribuţii în
administarrea legii, dar şi părinţilor care trebuie să le respecte
acorde demnitate minorului.
Această publicaţie vizează protecţia juridică a persoanei
umane. Aceasta, în esenţă reglementează raporturile divergente
şi consacră dreptul unei ersoane fără discriminare.
" Nici un om liber nu va fi închis sau nimicit în vreun fel
fără a fî judecat în mod legal de egalii săi potrivit legilor ţării" .
In această formulare se observă germenii dreptului la viaţă şi la
liberatate, precum şi rudimente ale dreptului la un proces
echiatbil, în principal la consacrarea principiului legalităţii
infracţiunilor şi pedepselor.

18
EDITURA LUMEN

Deschideri postmoderne în
sociologie şi asistenţa socială
Autori: Simona PONEA,
Ecaterina – Maria PORUMB,
Andreea RACLEŞ,
Cătălin ROGOJANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. Pag. 138, format A 5

Simona Ponea
SUPERVIZAREA ŞI MANAGEMENTUL DE CAZ

Ecaterina – Maria PORUMB


INCLUZIUNEA SOCIALĂ A TINERILOR CARE AU
CRESCUT ÎN CENTRELE DE PLASAMENT

Andreea RACLEŞ
FAMILIE ŞI LOCUINŢE ALE ROMILOR BOGAŢI
DIN STREHAIA

Dumitru – Cătălin ROGOJANU


TRANZIŢIA ÎN UNGARIA

19
EDITURA LUMEN
Tehnici afirmativ - apreciative în
dezvoltarea organizaţională
O socio-pedagogie a succesului
Autor: Antonio Ştefan SANDU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, Mai 2009
139 pagini, format B5 Jis
Prezentul volum constituie suportul informaţional pentru
Cursul: Metode apreciative în Dezvoltarea Organizaţională
susţinut în cadrul Masteratului de Supervizare şi Planificare
Socială, anul I, semestrul al II - lea la Universitatea Al. I Cuza
Iaşi
Volumul „Tehnici afirmativ - apreciative în dezvoltarea
organizaţională. O socio-pedagogie a succesului”, publicată de
Antonio Sandu, prezintă un model de dezvoltare
organizaţională dintr-o perspectivă inedită centrată pe succes şi
aprecierea pozitivului, şi anume modelul anchetei apreciative
aşa cum a fost el propus de Cooperrider şi Bushe. Integrând
ancheta apreciativă într-un context cultural dominat de trecerea
de la post la transmodernism, autorul demonstrează originea
acesteia în psihoterapia centrată pe client, propusă de Carl
Rogers, sociologiile construcţioniste, mai ales cele în versiunea
lui Burr, în noile curente psihoreligioase inspirate de New Age,
şi în tehnicile programării neurolingvistice aşa cum au fost ele
formulate de către Bandler şi Grinder. Modul de abordare a
acestei problematici oferă o dublă perspectivă prin raportare
atât la domeniul social cât şi la domeniul istoric şi cultural.
Conf. Univ. Dr. Ştefan Cojocaru
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

20
EDITURA LUMEN
Flagelul HIV-SIDA, o bătălie
pierdută? Analiza flagelului la
nivel global. Studiu de caz:
România
Autor: Daniel - Alin RĂSPOP
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, Mai 2009
Nr. pag. 183, format A 5

Lucrarea de faţă, în care este prezentată evoluţia


epidemiei HIV/SIDA la nivel global, regional şi naţional, se
doreşte a fi o analiză a factorilor care contribuie la ecsaladarea
epidemiei HIV/SIDA, urmată de o evaluare a măsurilor de
prevenire HIV/SIDA din România şi, la sfârşit, o recomandare
în vederea creşterii capacităţii de protecţie şi luptă a României
împotriva acestui flagel.
În perioada când am realizat această lucrare, respectiv în
primăvara anului 2007, am încercat să folosesc cele mai recente
date în vederea analizării acestui flagel. Între timp au apărut alte
ediţii a numeroaselor rapoarte care stau la baza acestei lucrări.
Recunosc că am fost tentat să realizez o actualizare a datelor
pentru forma care va fi publicată, dar acesta ar fi însemnat doar
un volum mare de muncă fără un impact foarte mare asupra
conţinutului lucrării. Consider că importanţa acestei cărţi o
constituie în primul rând modul în care este analizată problema
HIV-SIDA şi nu atât prezentarea celor mai proaspete date
statistice. Totuşi, cititorul va putea găsi cu uşurinţă noile date
cu privire la o anumită problemă sau fenomen prin folosirea, ca
punct de plecare, a referinţelor privind subiectul în cauză, şi
care se regăsesc atât în cuprinsul lucrării cât şi la bibliografie.

Autor

21
EDITURA LUMEN
Teoria fericirii în asistenţa socială
De la managementul îngrijirii la
managementul fericiri
Autor: Petru ŞTEFĂROI
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, Aprilie 2009
Nr. pag. 190, format A 5

Cartea de faţă reuneşte aspecte din trei mari domenii


socio-umane: asistenţa socială, management şi psihologie.
Această din urmă componentă o vom aborda, cu precădere, în
acest cuvânt înainte deoarece pe parcursul lucrării vom
prezenta o serie de paradigme, concepte şi teorii cu privire la
ontogeneza şi rolul sufletului, respectiv onto-formaţiunii
fericirii în construcţia / funcţionarea personalităţii şi
eficientizarea serviciilor de asistenţa socială, greu de înţeles fără
o cunoaştere o „originii” lor paradigmatice. Este vorba despre
teoria/ipoteza, pe care noi am numit-o, experimental, onto-
personologie genetică, la care lucrăm de aproximativ zece ani.
Documentul de faţă este una dintre aplicaţiile acestei teorii (cel
mai vast şi mai complex).
Alte aplicaţii, care vor putea fi publicate ulterior, sunt:
Psihologia sufletului; Teorie şi aplicaţii; Psihologia fericirii
autentice; Teorie şi aplicaţi; Evaluarea psihologic-spirituală a
personalului. În urmă cu mai bine de zece ani, după ce am
început să practic profesiunea de psiholog în sistemul de
educaţie şi protecţie al copilului aflat în dificultate, am rămas
neplăcut surprins de preocuparea excesivă şi accentul care se
pune pe latura instrumental-comportamentală a personalităţii şi
problemelor pe care le au copiii şi de interesul minor pentru
sufletul, latura spirituală, empatică, subiectivă, afectivă a
copilului.

22
EDITURA LUMEN
Rememorări ale vieţii cotidiene
din timpul comunismului într-
un oraş provincial. Studiu de
caz: Drobeta Turnu Severin
Autor: Corneliu DRAGOMIR
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 294, format A 5

Cartea semnată de Corneliu DRAGOMIR nu şi-a propus


să fie nici o lucrare de istorie a comunismului, nici să pună un
regim totalitar la 2id, ci doar să reconstituie aspecte ale vieţii
cotidiene din perioada comunismului dintr-un oraş românesc
provincial prin cei care au trăit-o şi, totodată, să descopere
legăturile dintre „experienţe individuale şi mizele
colective"(Blanchet & Gotman, 1988:127). Rememorările celor
35 de severineni intervievaţi, diferiţi ca statusuri socio-
profesionale, ca experienţă de viaţă, aduc la iveală fapte sociale
dominante sau periferice, importante pentru relieful concretului
social comunist şi pentru mai nuanţata cunoaştere a acestuia.
Mulţimea şi diversitatea acestor fapte sociale care au avut loc în
interiorul societăţii comuniste merită, fără îndoială, a fi reţinute
şi investigate de către ştiinţa despre societate.
Limbajul intervievaţilor, simplu, direct, pitoresc, degajă
impresia autenticităţii faptului trăit.
Conf.univ.dr. Livia Vasiluta
Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de
Sociologie şi Psihologie Catedra de Sociologie şi Antropologie

23
EDITURA LUMEN

Cercetarea politicilor sociale


Autor: Ana-Maria PREOTEASA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 207, format A 5

Conceptul de politică socială este unul foarte larg, iar


experienţa mea de cercetător în domeniul politicilor sociale m-a
făcut să mă întreb adesea dacă nu există posibilitatea includerii
într-un cadru sistematizat a principalelor abordări ştiinţifice ale
domeniului. În studiul politicilor sociale s-a preferat o atitudine
activă, de abordare a politicilor concrete, fie evaluându-le,
comparându-le sau analizând problemele care le-au generat.
Lucrările de metodologie a politicilor sociale sunt mai puţin
numeroase. Explicaţia poate fi legată de interesul crescut spre
cercetările concrete (aplicative) dar şi de presupunerea că
metodologia este aceeaşi cu cea a cercetării din ştiinţele sociale.
O revigorare a interesului pentru metodologia cercetării
din politicile sociale am constatat, în ultimii ani, în special prin
apariţia unei dileme metodologice determinate de numeroasele
studii comparative de tipologizare a regimurilor de bunăstare
(cum se operaţionalizează conceptul de politică socială sau stat
al bunăstării şi care sunt variabilele dependente care explică
evoluţia sa?). Lucrarea de faţă îşi propune să arate cum
cercetarea socială influenţează deciziile de politici sociale, în
diferite etape ale procesului de formulare a politicilor.

24
EDITURA LUMEN

O lume diferită, o lume la fel.


Integrarea socială a persoanelor
cu dizabilităţi locomotorii
Autor: Simona PONEA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 183, format A 5

Volumul “O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială


a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii”, pornind de la
dimensiunea ştiinţifică asupra problematicii dizabilităţii şi
valorificând teoriile sociologice de ultimă oră, precum teoria
reţelelor sau modelele social şi individual abordate în
problematica dizabilităţii, scoate în evidenţă o lume marcată de
fenomene negativiste, o lume, care privită deseori prin ochii
compasiunii şi a milei, pare a fi inferioară “lumii majorităţii”.
Propunem astfel abordarea unei paralele între cultura
populaţiei majoritare şi “cultura persoanelor cu dizabilităţi”.
Sunt reliefate aspecte care accentuează promovarea incluziunii
şi a integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii.
Fiecare dintre noi trebuie să reţinem că avem sau am putea
avea, într-un anumit moment al vieţii, o dizabilitate, fapt care
ne obligă să reflectăm asupra propriului comportament în
prezenţa persoanelor cu deficienţă.
Excluziunea socială a grupurilor defavorizate reprezintă
actualmente o problemă întâmpinată în majoritatea societăţilor
moderne. Aceasta se manifestă sub diferite forme în societate,
„ajutând” la imposibilitatea accesării diferitelor sisteme de către
indivizi.

25
EDITURA LUMEN
Rolul familiei, comunităţii şi a
mediatorului şcolar în
combaterea absenteismului
şcolar, a abandonului şcolar şi
a delincvenţei juvenile la copii
de etnie romă
Autor: Mircea ZIDĂRESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iasi, 2009
Nr. pag. 265, format A 5

Au existat în istoria învăţământului românesc mai multe


iniţiative concrete destinate şcolarizării rromilor. Aşa, de pildă,
în perioada 1949-1951, la Siria, în judeţul Arad, inimosul
învăţător Vaşile Homescu a organizat o şcoală pentru rromi,
care a fost vizitată în anul 1951 de Ministrul învăţământului Ion
Nistor şi de Grigoraş Dinicu, care era atunci reprezentantul
romilor. Cu acest prilej, doamna învăţătoare Georgina
Homescu s-a bucurat de elogiile deosebite ale vizitatorilor faţă
de modul strălucit în care cei 41 de elevi din clasa să s-au
prezentat la lecţii.
Evident, au urmat şi alte experimente timide sau foarte
reuşite, cum a fost, de exemplu, cel din satul Gura Văii (judetul
Bacau), demarat la 15 septembrie 1974 de către sociologul
Mihai Merfea, cadru universitar la Institutul de învăţământ
Superior din Bacau.
Astfel de iniţiative singulare, de tip artizanal, îşi aveau
originea în omenia, luciditatea şi stăruinţa unor dascăli ai şcolii
româneşti şi nu ca urmare a unei politici centrale.

26
EDITURA LUMEN

Orientări metodologice privind


dezvoltarea comunităţilor etnice
(comunitatea italiană)
Autor: Antonio SANDU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 200, format 11 cu 18

Cadrul conceptual al analizei instituţionale şi analizei de


programe realizate în acest studiu are în vedere o dublă
dimensiune, pe de o parte criteriul semnificaţiei programului
faţă de obiectivele organizaţiei, pe de altă parte criteriul
eficienţei programelor, sub aspectul modului de implementare,
şi impactului asupra grupului ţintă. Au fost alese pentru
exemplificare programe implementate în perioada 2003-2004
de Comunitatea Italiană din România, organizaţie
reprezentativă la acea dată pentru minoritatea italiană.
Rezultatele cercetării au fost publicate în Revista de Cercetare
şi Intervenţie Socială, din iunie 2004. Prezentarea sa în extensie
în cadrul prezentului volum, are ca scop exemplificarea unui
model de evaluare instituţională în domeniul protecţiei
comunităţilor etnice. A fost aleasă pentru acest scop
Comunitatea Italiană dn România, organizaţie care în prezent
nu mai activează în spaţiul public românesc — cel puţin
temporar. In momentul de faţă Minoritatea Italiană este
reprezentată de Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT.
— care este o asociaţie etnică de drept privat, cu statut de
utilitate publică, condusă de Domnul deputat Mircea Grosaru.

27
EDITURA LUMEN

O socioantropologie a
dezastrelor natural
Autor: Corneliu DRAGOMIR
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 291, format A 5

Prin lucrarea de faţă, O socioantropologie a dezastrelor


naturale, având subtitlul Oameni înecaţi în lacrimi, case
prăbuşite, a autorului Corneliu Dragomir, Editura Lumen nu
propune un compendiu; cartea de autor de faţă nici măcar nu
are pretenţia de a fi etalon pentru analiza socioantropologică şi
psihosocială a dezastrelor naturale, ci este, mai degrabă, un
demers incipient al unui drum spre maturitate într-un domeniu
al socialului, unul al hazardului, identificând sensuri şi
consensuri de investigaţie, analiză şi diagnoză, oferind teme şi
replici privitor la tema propusă. Demersul de faţă oferă un
spaţiu de dialog, un ecart tematic cu privire la dezastrele
naturale şi implicaţiile acestora în retorica cotidianului şi
culturalului.

CORNELIU DRAGOMIR

28
EDITURA LUMEN

2008
Generaţii în schimbare
Autor: Simona BRANC
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, februarie 2008
Nr. pag. 299, format A 5

Cartea Simonei Branc are la bază teza de doctorat în


sociologie, susţinută cu puţin timp în urmă sub titlul „Modele
de educaţie familială în spaţiul multietnic bănăţean. O abordare
longitudinală”. Ea se adresează, de aceea, mai ales unui cititor
avizat, dar, poate fi o lectură utilă şi chiar arăgătoare, şi pentru
cei interesaţi de felul în care educaţia familială se schimbă în
timp, îşi reformulează cadrele şi proiectele, de felul în care se
remodelează relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre şcoală şi
familie şi sunt imaginate traseele de viaţă ale generaţiei
următoare. Nu întâmplător, orice om care îşi povesteşte viaţa
simte nevoia să evoce ambianţa familială şi anii săi de formare,
văzând în ele un moment fondator. Nu mai puţin, ele sunt un
seismograf extrem de sensibil al felului în care evoluează
societatea, mentalităţile şi e gândită identitatea personală sau de
grup.
Simona Branc abordează problema educaţiei familiale în
Banat dintr-o perspectivă generaţională. Aşa cum era de
aşteptat, ea simte nevoia să definească şi să precizeze cadrul
teoretic şi metodologic al lucrării. El este unul flexibil,
întemeiat pe o foarte bună cunoaştere a principalelor direcţii în
care s-a reformat cercetarea sociologică, inclusiv cea
românească, sugerând multiplicitatea perspectivelor din care
subiectul poate fi abordat.
Smaranda Vultur

29
EDITURA LUMEN

Percepţia persoanelor cu
deficienţă de vedere
Autor: Filip GUTTMAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2008
Nr. pag. 101, format A 5

Această lucrare a urmărit identificarea percepţiei pe care o


au persoanele cu deficienţe de vedere asupra accesibilităţii
fizice şi informaţionale precum şi asupra integrării sociale a
acestora, prin comparaţie cu percepţia persoanelor fără
dizabilităţi asupra aceloraşi aspecte.
Prin identificarea problemelor pe care o persoană cu
deficienţe de vedere le întâmpină în ariile mai sus menţionate,
se doreşte diminuarea sau chiar eliminarea lor prin rolul
important pe care îl joacă asistenta socială în intervenţia asupra
acestora.
S-au identificat probleme precum dificultăţi în
accesibilitatea fizică la mijloace de transport în comun, accesul
la instituţii publice şi private, un acces deficitar la tot ceea ce
înseamnă informaţii (mai ales în mediul universitar)
precum şi dificultăţi de integrare socială.
Asistenta socială a persoanelor cu dizabilităţi trebuie să
ţină cont de aceste aspecte desprinse în urma cercetării,
deoarece, numai în felul acesta se vor putea atinge dezideratele
unei asistări calitative, precum şi creşterea calităţii vieţii
persoanelor cu deficienţe de vedere şi nu numai.

30
EDITURA LUMEN

Condiţiile deţinuţilor din


România înaintea aderării la
Uniunea Europeană
Autor: Daniela Petronela
FERARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2008
Nr. pag. 156, format A 5

Lucrarea de faţă conţine trei proiecte grupate în trei mari


secţiuni (după numele proiectelor respective), proiecte ce dau
lucrării o întreagă reflecţie sociologică care poate fi pusă cu
succes într-o perspectivă epistemologică. O primă observaţie
metodologică ţine de contextul generativ al metodelor utilizate,
astfel că, dacă într-o primă fază se insistă asupra temei comune,
şi anume, condiţia deţinutului în România, ipotezele de lucru
sunt diferite.
Am recurs la raportul dualist micro/macro (micro fiind
aici individul, subiectul, deţinutul/deţinuta, şi macro reprezintă
societatea în ansamblul ei şi uneori instituţia carcerală, funcţie
de context) ce oferă informaţii despre cele două niveluri ce
coexistă şi interacţionează în permanenţă. De fapt, dualismul
micro/macro se extinde până la nivelul individului, prin
intermediul subiectificării.
Vorbesc în egală măsură, în lucrarea de faţă, despre
stigmatizare şi de-stigmatizare, a unor diferenţe care există şi
încerc plierea datelor într-o construcţie socială, de patologie
identitară, de intenţie diabolică, de determinism.
Autoarea

31
EDITURA LUMEN
Roz vs Albastru, Barbie vs
Bionicle. Despre şi dincolo de
dicotomii: în căutarea spaţiului
gender confortabil
Autor: Silvia COBUSNEANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2008
Nr. pag. 151, format A 5

Subiectul principal abordat în această cercetare, şi anume


genul social (gender), se referă la diferenţele psihologice, sociale
şi culturale dintre femei şi bărbaţi, la ceea ce este feminitate şi
masculinitate. Interesul de a cerceta genul şi felul în care acesta
este construit la preşcolari are atât raţiuni legate de raritatea
cercetărilor calitative cu copii în spaţiul românesc, cât şi raţiuni
practice, de a sintetiza unele studii care fac recomandări
părinţilor şi cadrelor didactice pentru înlăturarea stereotipurilor
de gen şi valorizarea potenţialului atât al fetelor cât şi al
băieţilor. Logica acestei cercetări calitative a fost aceea de a
descrie universul/universurile preşcolarilor români, în
construcţia conceptelor legate de gen la nivelul grupului de
egali, dar cu o permanentă filtrare prin perspectiva respectării
drepturilor copilului.
Autoarea

32
EDITURA LUMEN
Libera circulaţie a persoanelor în
Uniunea Europeană. Despre
condiţiile imigranţilor români în
Europa după aderare
Autor: Daniela Petronela
FERARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2008
Nr. pag. 225, format A 5
Lucrarea analizează fenomenul migraţiei externe din
Europa celor 27 de state membre pornind de la principiul
liberei circulaţii şi al stabilirii cetăţenilor europeni. Ultima
extindere a Uniunii Europene a creat milioane de noi cetăţeni
europeni, iar piaţa europeană a forţei de muncă a fost supusă
unuor noi provocări. Aceast studiu vine după anul 2006, an
care a fost declarat Anul European al mobilităţii Forţei de
Muncă. Unul probabil din cele mai mari beneficii pentru
cetăţenii statelor membre este dreptul de a lucra liber în
Uniunea Europeană, este o oportunitate unică pe plan
profesional şi personal.
Lucrarea de faţă este o încercare de a dezbate şi evalua
problemele, provocările create recent pe piaţa europeană a
forţei de muncă vizând în mod direct statele membre şi
sistemele sociale aferente acestora. Trebuie amintit faptul că
migraţia externă a forţei de muncă reprezintă la ora actuală un
fenomen extrem de important şi într-o continuă asccensiune,
mai ales după anul 1990. Fenomenul este important nu doar
pentru individ şi societatea de origine/societatea de adopţie, cât
mai ales pentru economia europeană.
Autoarea

33
EDITURA LUMEN
Consideraţii generale privind
infracţiunile contra vieţii
Autori: Daniel VASILE, Ionuţ
Ciprian DASCĂLU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, mai 2008
Nr. pag. 91, format A 5

Infracţiunile contra vieţii se caracterizează, în principal,


prin elementul lor material ce constă în atingerea valorilor
sociale ocrotite de lege. Această atingere poate avea consecinţa
cea mai gravă, adică stingerea vieţii şi desfiinţarea fizică a
persoanei. Gradul de pericol social pe care îl reprezintă faptele
incriminate sub denumirea generică de „omucidere” este
deosebit de ridicat, ele punând în primejdie nu numai
securitatea fiecărei persoane, ci implicit, a întregii colectivităţi.
Aceasta deoarece, fără asigurarea cadrului legal care să
garanteze respectul pentru viaţa persoanelor, nu este posibilă o
liniştită convieţuire-atât la nivel microsocial, cât şi la nivel
macrosocial.
Cu toate că faptele de omucidere lezează grav aceleaşi
relaţii sociale, fiind susceptibile de a avea ca rezultat moartea
unei persoane, gradul de pericol social pe care îl prezintă
fiecare diferă, în raport cu forma de vinovăţie, relaţiile dintre
făptuitor şi victimă, modul în care s-a săvârsit infracţiunea, sa.
Este de observat faptul că deosebirile menţionate se răsfrâng,
atât asupra sancţiunii, cât şi a conţinutului incriminărilor.
Codul penal român, sub denumirea generică de
„omucidere” incriminează faptele care aduc atingere vieţii
omului, ca atribut fundamental şi indispensabil al persoanei
umane şi de care depinde existenţa şi fiinţa sa.
Autorii

34
EDITURA LUMEN
Implicarea comunităţii în
educaţia pentru prevenirea
factorilor de risc
Autori:Nicoleta-Adriana
FLOREA, Cosmina-Florentina
SURLEA, Mihaela -Andreea
URSU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2008
Nr. pag. 164, format A 5

Ritmul alert de dezvoltare a societăţii contemporane a


determinat numeroase transformări şi restructurări în viaţa
noastră, a tuturor. Analiza problematicii contemporane a
condus la apariţia unor unor răspunsuri specifice, la apariţia
„noilor educaţii” sau a unor noi conţinuturi – educaţia pentru
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, educaţia
pentru sănătate, educaţia antreprenorială, educaţia pentru pace,
educaţia ecologică, educaţia pentru participare şi democraţie,
educaţia nutriţională, educaţia pentru schimbare şi dezvoltare,
educaţia economică şi casnică modernă, educaţia pentru timpul
liber, educaţia comunitară, educaţia pentru o nouă ordine
comunitară, educaţia demografică, educaţia pentru prevenirea
factorilor de risc etc.
Lucrarea abordează aspectele teoretice privind educaţia
pentru prevenirea factorilor de risc, prezintă cele mai
importante tehnici de consiliere folosite în consilierea pentru
prevenirea factorilor de risc, oferă informaţii despre
programele de consiliere pe această temă şi înfăţişează
rezultatele unui studiu ce vizează eduacţia comunitară pentru
prevenirea factorilor de risc.
Autorii

35
EDITURA LUMEN
Conceptualizarea abuzului şi
neglijării copilului în familie
Autor: Mihai-Bogdan IOVU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2008
Nr. pag. 117, format

Cu toate că 192 de state (excepţie


făcând Somalia şi SUA) sunt semnatare ale Convenţiei
Naţiunilor Unite privind Drepturile copiilor, milioane de copii
rămân încă în pericol din cauza condiţiilor economice, sociale
sau psihologice. Violenţa asupra copiilor ramâne în mare
măsură ascunsă, din diferite motive. Unul dintre motive este
teama: multor copii le este teamă să vorbească despre incidente
care implică acte violenţă împotriva lor. În multe cazuri,
părinţii, care ar trebui să să-şi protejeze copiii, păstrează tăcerea
atunci când actul de violenţă a fost făcut de soţ/soţie sau de
către alt membru al familiei, de către un membru mai puternic
al societăţii, cum ar fi un angajator, un ofiţer de poliţie sau de
către un lider al comunităţii respective. Teama există în special
în locuri unde „onoarea” familiei este pusă mai presus de
siguranţa şi bunăstarea copiilor. În special, violul sau alte forme
de violenţă sexuală pot duce la ostracizare, alte violenţe sau la
moarte.
Violenţa este invizibilă, deoarece nu există modalităţi care
să ofere siguranţa şi încrederea necesară pentru copiii şi adulţii
care reclamă acest lucru. În anumite părţi ale lumii, oamenii nu
au încredere în poliţie, în serviciile sociale şi în alte autorităţi; în
alte părţi, mai ales în zonele rurale, nu există autorităţi la care să
aibă acces pentru a reclama aceste cazuri.
Autor

36
EDITURA LUMEN
Generaţii în schimbare. Modele
de educaţie familială în Banatul
secolului XX
Autor: Simona BRANC
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2008
Nr. pag. 300, format A 5

Cartea Simonei Branc are la bază teza de doctorat în


sociologie, susţinută cu puţin timp în urmă sub titlul „Modele
de educaţie familială în spaţiul multietnic bănăţean. O abordare
longitudinală”. Ea se adresează, de aceea, mai ales unui cititor
avizat, dar, poate fi o lectură utilă şi chiar atrăgătoare, şi pentru
cei interesaţi de felul în care educaţia familială se schimbă în
timp, îşi reformulează cadrele şi proiectele, de felul în care se
remodelează relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre şcoală şi
familie şi sunt imaginate traseele de viaţă ale generaţiei
următoare. Nu întâmplător, orice om care îşi povesteşte viaţa
simte nevoia să evoce ambianţa familială şi anii săi de formare,
văzând în ele un moment fondator. Nu mai puţin, ele sunt un
seismograf extrem de sensibil al felului în care evoluează
societatea, mentalităţile şi e gândită identitatea personală sau de
grup.
Simona Branc abordează problema educaţiei familiale în
Banat dintr-o perspectivă generaţională. Aşa cum era de
aşteptat, ea simte nevoia să definească şi să precizeze cadrul
teoretic şi metodologic al lucrării. El este unul flexibil,
întemeiat pe o foarte bună cunoaştere a principalelor direcţii în
care s-a reformat cercetarea sociologică, inclusiv cea
românească, sugerând multiplicitatea perspectivelor din care
subiectul poate fi abordat..
Smaranda Vultur

37
EDITURA LUMEN
Divorţul în tradiţia evreiască
Autor: Iulia Andreea
MOLDOVAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2008
Nr. pag. 120, format A 5

Tema divorţului în tradiţia evreiască nu a atras în mod


special atenţia cercetătorilor până în prezent. De aceea nu avem
o varietate de surse care să trateze desfacerea căsătoriei la evrei
şi aproape tot ce s-a scris până acum poartă semnătura
autorilor de origine evreiască. Dacă îţi propui să faci o cercetare
pe acest subiect în România o să ai surpriza neplăcută de a nu
găsi prea multe informaţii, neputând vorbi de cărţi traduse în
limba română sau autori români care scriu pe această temă.
Desfacerea căsătoriei este o problemă de tradiţie, cultură şi
reflectă mentalitatea poporului evreu care a evoluat şi a suferit
unele transformări în contextul interacţiunii cu alte civilizaţii şi
care a influenţat la rândul său popoarele cu care a intrat în
contact.
Am ales să tratez acest subiect pentru ca aduce în discuţie
condiţia fragilă a femeii evreice dealungul istoriei şi
imposibilitatea acestuia de a decide pentru propriai soarta în
condiţiile existenţei actuale a unor reminiscente de acest gen.
Tema face parte din cultura şi civilizaţia unui popor diferit, nu
atât pentru că evreii sunt dispersaţi peste tot în Diaspora ci şi
din cauză că ei au rămas în mare parte fideli legilor textului
Torei. Şi aici mă refer la faptul că până şi astăzi în Israel şi în
special în comunităţile evreieşti ultraortodoxe, bărbatul este
singurul care poate cere şi iniţia procedura de divorţ.
Autoarea

38
EDITURA LUMEN
Sistemul românesc privativ de
libertate. Perspectiva asistenţei
sociale asupra sănătăţii mentale
în penitenciar şi asupra minorilor
din Centrele de Reeducare
Autor: Cecilia POPA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, octombrie 2008
Nr. pag. 217, format A 5

Motivaţia personală, care a stat la baza acestui demers


ştiinţific a constat într-un cumul al experienţei de voluntariat de
peste 2 ani de zile la două organizaţii neguvernamentale
(ONG), una pentru livrarea de servicii sociale pentru
persoanele cu probleme de sănătate mintală, Fundaţia Estuar şi
o alta, pentru reintegrarea minorilor care prezintă un risc
infracţional, Centrul de zi al Prison Fellowship Romania, cât şi
practica profesională de aproximativ un an şi jumătate în mai
multe instituţii penitenciare din România. Toate acestea mi-au
permis o evaluare iniţială a celor două fenomene care ajung să
se întrepătrundă într-un mod care să necesite o atenţie
particulară.
Motivaţia profesională a constat şi constă în nevoia
definitivării unei nişe a asistenţei sociale pe domeniul
delincvenţei, pe unde să se poată contura o pregătire
profesionistă în domeniu şi care să poată constitui un punct de
plecare atât pentru noi cercetări, cât şi pentru cariera de mai
apoi.
Autoarea

39
EDITURA LUMEN
Pruncucidere
Autori: Daniel VASILE, Ionuţ
Ciprian DASCĂLU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iunie 2008
Nr. pag. 111, format A 5

Pruncuciderea constituie infracţiunea care contrazice


instinctul matern şi datoria sacră de reproducere, cât timp,
erosul ca formă a instinctului de conservare,constituie cea mai
naturală şi accesibilă posibilitate de a ieşi din precaritatea şi
temporalitatea morţii şi a aspira către transcendentă, alături de
frică, foame şi apărare, forme ale aceluiaşi instinct de
conservare (Noica). În acelaşi timp pruncuciderea constituie şi
infracţiunea cea mai monstruoasă dearece se exercită asupra
unei fiinţe fragile - fruct al erotismului – şi asupra unei
persoane lipsite de apărare. In antichitate pruncuciderea era
pedepsită la fel de sever ca orice omor. Legile medievale nu
distingeau nici ele între infanticid şi orice altă omucidere, deşi
faptul că unele din acestea prevedeau o pedeapsă mai gravă
pentru pruncucidere ar putea ilustra contrariul. Cesare Beccaria,
combătând cu vehemenţă legiuirile feudale a fost promotorul
ideii că mama naturală trebuie pedepsită mai blând. El avea în
vedere pe mama care în urma unui viol sau în alte împrejurări
deosebite dădea naştere unui copil şi care se vedea în
alternativa: dezonoarea sau uciderea copilului.
Pruncuciderea ca şi celelalte infracţiuni contra vieţii
constă într-o faptă de pericol social deosebit de grav prin care
se cauzează moartea unei fiinţe umane şi anume a copilului
nou-născut din cauza unei situaţii de natură neuro-psihică
(tulburare pricinuită de naştere).
Autorii

40
EDITURA LUMEN

2007
The Activation of
Xenophobia as a Result of
Immigration in Europe Case
Study: Spain
Autor: Doru Petrişor
FRANŢESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2007
Nr. pag. 103, format A 5

At the time of the writing of this thesis the European


Union is at a crossroads. Hardly have the member states got
over the crisis that divided them during the Iraqi war in 2003,
that other problems emerged to the European construction. In
late May and early June 2005, France and respectively the
Netherlands have rejecte through referendum the
Constitutional Treaty. In December the same year the
negotiations for the 2007- 2013 financial plan came
dangerously close to a failure and the final budget agreed upon
represents less than the European Commission had considered
necessary for a succesful integration. In the broader context,
the 2000 Lisbon Agenda, that was supposed to make the
European economy the most competitive knowledge- based
economy in the world is far from achieving that objective half-
way through its proposed period of 10 years. One of the means
through which the EU tries to reach this target is enlargement.

41
EDITURA LUMEN
Dezvoltarea comunitară
strategie de reducere a sărăciei
Autor: Georgiana PĂUN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2007
Nr. pag. 100, format A 5

„Dezvoltarea Comunitară- strategie de reducere a sărăciei”


reprezintă o temă importantă pentru orice viitor specialist ce
doreşte să cunoască şi să implementeze soluţii viabile în
vederea
reducerii amplorii fenomenului de sărăcie la nivel local.
Una dintre marile greşeli ale guvernelor neexperimentate
ale unei ţări este aceea de a construi strategii naţionale de
dezvoltare fără a ţine cont de problemele specifice regionale, şi
de cele mai multe ori rezultatele unor astfel de politici sunt
îndoielnice, deoarece aici nu este valabil în totalitate principiul:
„Ceea ce este valabil pentru întreg, este valabil şi pentru părţile
componente”.
Dezvoltarea comunitară a apărut ca fiind o soluţie
alternativă, complementară a limitelor statului bunăstării şi a
mecanismelor economiei de piaţă în crearea binelui colectiv.
(Zamfir, E, 2002:16-17).DEVCOM nu înseamnă doar crearea
sau îmbunătăţirea calităţii infrastructurii unei comunităţi.
Acesta poate fi obiectivul unui program de dezvoltare, dar
DEVCOM înseamnă şi altceva.
Autoarea

42
EDITURA LUMEN
Strategii de dezvoltare
comunitară
Autor: Iuliana PRECUPEŢU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2007
Nr. pag. 203, format B 5 JIS

Dezvoltarea comunitară a fost considerată de multe ori o


inovaţie socială în context de după 1989, fiind privită ca o
abordare ce ţine mai ales de practica organizaţiilor
internaţionale. În realitate, ideea este extrem de veche iar
practica nu este străină în contextul românesc. Sociologia însăşi
s-a născut din încercarea de a înţelege disoluţia comunităţii
tradiţionale în faţa forţelor reprezentate de modernitate, de a
explica trecerea de la tipul de relaţie interumană caracteristică
societăţii tradiţionale („comunităţii”), care angaja individul în
integralitatea personalităţii sale, la tipul de relaţie parţială,
fragmentată, extinsă care izolează omul în societatea modernă.
Plecând de la această idee, lucrarea prezintă regimurile teoretice
ale ideii de comunitate în opera sociologilor clasici, nuanţările şi
reevaluările conceptului de comunitate.

Autoarea

43
EDITURA LUMEN
Sărăcia în comunităţile de romi
din România
Autor: Mircea ZIDĂRESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, octombrie 2007
Nr. pag. 373, format A 5

După 1990 oraşele mari au început să urmeze modelul


oraşelor mari occidentale, devenind din ce în ce mai vizibilă
segmentarea acestora în zone distincte, cu profil contrastant. În
„zonele bune”, casele şi blocurile arată mai bine, mai îngrijite,
cu geamuri termopan, şi aparate de aer condiţionat, maşinile
din faţa clădirilor sunt mai bune şi mai multe, oamenii sunt mai
bine îmbrăcaţi şi au un comportament mai apropiat de „clasa
de mijloc” occidentală.
Spre deosebire de acestea, sunt zonele periferice ale
oraşelor, zonele industriale dezafectate, fostele cartiere
muncitoreşti cu blocuri confort III sau fostele cămine de
nefamilişti, multe în stare deplorabilă, deconectate de la
utilităţile publice, fără maşini în preajmă, cu haine atârnate la
geam, copii îmbrăcaţi sărăcăcios; în aceste zone lipsite de
utilităţi şi de condiţii optime de trai trăiesc în proporţie 90%
persoane de etnie romă.

Autorul

44
EDITURA LUMEN
Între conflict şi economie
Autor: Zsuzsanna KACSO
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2007
Nr. pag. 132, format A 5

La momentul actual există numeroase conflicte şi crize pe


plan internaţional care necesită intervenţie. Pentru acestea
comunitatea internaţională a format nenumărate mecanisme de
rezolvare, unele eficiente altele mai puţin, unele care au ca scop
încetarea ostilităţilor prin semnarea unor documente, altele prin
adresarea cauzelor de bază ale unui conflict, având ca scop
transformarea acestuia din fenomen distructiv într-unul
constructiv, în care necesităţile fiecărei părţi îşi găseşte răspuns.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta una dintre
componentele construirii păcii prin transformarea nonviolentă
a conflictelor: planificarea viitorului prin construirea de
scenarii. Acesta este unul din lungul şir de metode prin care se
doreşte angajarea constructivă în situaţii de conflict.
Transformarea conflictelor, ca şi metodă de activitate este una
îndreptată spre viitor, având un obiectiv clar: transcenderea
diferenţelor dintre părţi în aşa fel încât posibilitatea izbucnirii
unor noi conflicte să fie redusă substanţial, iar nevoile fiecărei
părţi să fie satisfăcute, prin acceptarea legitimităţii fiecărei
nevoi.
Autoarea

45
EDITURA LUMEN
Costuri sociale ale migraţiei
externe din România
Autor: Daniela Petronela
FERARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2007
Nr. pag. 221, format A 5

Cercetarea de faţă îşi propune abordarea în manieră


explicativă a fenomenului migraţiei, în primul rând să testeze
care sunt costurile sociale ale migraţiei externe din România. S-
a încercat găsirea unor răspunsuri prin raportare la acest tip
specific de migraţiune, mai exact migraţia externă sau
internaţională circulatorie de tip dute-vino care a înregistrat o
creştere constantă în România în ultimii ani. Deplasările pentru
muncă în străinătate sunt parte a unei strategii de viaţă cu
efecte majore asupra individului /gospodăriei. Are loc în acest
sens, o evidenţiere a costurilor sociale ale fenomenului care
capătă amploare, cu efecte la nivel naţional. Studiul de faţă are
la bază întrebările: care sunt motivele care îi determină pe
români să plece la muncă în străinătate, în ce condiţii pleacă
legal sau ilegal, percepţia românilor despre situaţia de astăzi a
României, percepţia acestora despre zona de emigrare, care
sunt costurile, care sunt beneficiile şi pierderile migraţiei
externe.
În această lucrare fenomenul migraţiei este studiat dintr-o
perspectivă mai largă, interesând atât indivizii în ipostaza
imigrării (intrări) şi a emigrării (ieşiri), sunt luate în calcul
ambele forme de migraţie întrucât orice act migratoriu este în
acelaşi timp o migraţie şi o emigraţie.
Autoarea

46
EDITURA LUMEN
Stresul organizaţional.
Modalităţi de identificare,
studiere, prevenire şi combatere
Autor: Mihaela Andreea URSU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2007
Nr. pag. 123, format A 5

Cuprins:

Cuvânt înainte
Partea.I Aspecte teoretice privind stresul ocupaţional
Capitolul I, II
Capitolul III Prevenirea şi combaterea stresului
Partea II Investigarea stresului ocupaţional la personalul
din cadrul serviciului de ambulanţă
Capitolul IV Delimitări conceptuale ale problemei studiate
Capitolul V Metodologia cercetării
Capitolul VI Rezultatele cercetării
Capitolul VII Consideraţii generale
Partea III Aplicaţii practice în mediul organizaţional
Capitolul VIII Etapele realizării unei cercetări
organizaţionale
Capitolul IX Proiectul de prevenire a stresului ocupaţional
Capitolul X Cum să realizăm un curs de instruire privind
managementul stresului profesional
Capitolul XI Exemplu de curs de instruire managementul
stresului

47
EDITURA LUMEN
Infracţiunea complexă
Autor: Ioana Florina COSTIN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2007
Nr. pag. 173, format A 5

Cuprins:

Capitolul I. Noţiuni introductive


Capitolul II. Formele infracţiunii complexe
Capitolul III. Structura infracţiunii complexe
Capitolul IV. Tentativa
Capitolul V. Participaţia în cazul infracţiunii complexe
Capitolul VI: Delimitarea infracţiunii complexe de
concursul de infracţiuni
Capitolul VII: Compatibilitatea infracţiunii complexe cu
alte forme de unitate infracţională
Capitolul VIII. Răspunderea penală în cazul infracţiunii complexe
Bibliografie

48
EDITURA LUMEN
Pasajele instituţiilor
intermediare
Autor: Marian BADEA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2007
Nr. pag. 112, format A 5

Cuprins:

Pasajele reprezentări ale instituţiilor intermediare


I. Cuplurile consensuale modalitate de adaptare la
incertitudine
II. Instituţionalizări intermediare ale educaţiei colegii şi
şcoli de ucenici /şcoli de arte şi meserii
III. Către serviciile de probaţiune, de la societăţile de
patronagiu
IV Strategia graduală aplicaţie în pregătirea pentru liberare
Arhitectura normativă a serviciului de reintegrare socială şi
supraveghere
Anexa

49
EDITURA LUMEN
The Social Universe of
Adolescence in the Context of
Physical Disability
Autor: Mihai Bogdan IOVU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, octombrie 2007
Nr. pag. 77, format A 5

Statement of problem: The scientific problem which is the


object of this paper is the social universe in the case of physical
disabled and nondisabled adolescents. The aspects taken in
consideration are structure and motivation that stay at the base
of such a construction.
Objective: The paper aims to give a conceptual frame
which could allow a better understanding of the life of disabled
adolescents and also to present a methodological view which
could be used in future studies on this theme.
Method: The methodology we used is a combination of
quantitative and qualitative approaches, with emphasis on
qualitative. Five physical disabled adolescents and five
nondisabled adolescents werw asked to complete 3 worksheets
in order to asses the structure of their social universe. Then
they were asked to complete RSE test in order to evaluate the
manner in which they represent themselves.
Results: first, we revealed different manners of
conceptualizing the familial universeand friend-group.
Implicitlythis gave to the two social realities different in
structure and functionality. For disabled adolescents family is
first represented as a nuclear family and then as a large unit.
Family structure is limited and its purpose consists in mainly
assuring the basic needs.

50
EDITURA LUMEN
Cercetări multidisciplinare în
ştiinţele socio- umane
Autori: Edi APOSTU, Lucian
BOGDAN, Tomiţă CIULEI,
Ana DRĂGUŞ, Ioana
MUREŞAN, Anna Maria PAPP,
Dragoş RĂDULESCU, Irina
RĂDULESCU, Antonio
SANDU, Inga SÎNCHEVICI
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2007
Nr. pag. 220, format A 5

Cuprins:
Artă şi sacralitate, excurs istoric: Antonio Ştefan Sandu,
Edi Apostu
Dezbaterea unilateralism- multilateralism în organizarea
intervenţiilor în forţă. S.U.A. opunându-se lumii pentru ca
lumea să aibă dreptul să li se opună: Drd. Lucian Bogdan
Paradigma cunoaşterii ştiinţifice în Grecia Antică: Lect.
Dr. Tomiţă Ciulei
Bilingvism şi biculturalism la Tîrgu Mureş. Atitudini
lingvistice- perspectiva limbii maghiare: Anna Maria Papp
Evoluţia principalelor forme ale economiei subterane
mondiale: Asist. univ. Dragoş Rădulescu
Piaţa internaţională de opiacee: Irina Rădulescu
Funcţia educativă în familiile rurale din Republica
Moldova- tendinţe şi lacune: Inga Sînchevici
Globalization as an essential but dangerous concept: Ana
Drăguş
Trust in Political Institutions In Central and Eastern
Europe: Ioana Mureşan

51
EDITURA LUMEN

2006
Migraţia internaţională şi
politicile sociale
Autor: Camelia TOANCHINĂ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2006
Nr. pag. 98, format A 5

Studiul de faţă ne arată foarte limpede că, pe termen lung,


situaţia migranţilor trebuie reglementată, legalizată,
instituţionalizată deopotrivă în statele de origine cât şi în ţările
de destinaţie. Autoarea ne atrage atenţia asupra protecţiei
sociale. În volumul de faţă această dimensiune instituţională a
vieţii sociale este atent, migălos şi cu temei analizată.
Tot în declaraţia universală a drepturilor omului articolul
25 stipulează:
1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure
sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hrana,
îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile
sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj,
boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de
pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări
independente de voinţa sa.
Ori este evident şi studiul de faţă surprinde foarte bine şi
profund acest fapt că toate aceste servicii trebuie asigurate de
cineva. Statele naţionale prin instituţiile şi politicile lor specifice
creează posibilităţile pentru realizarea şi transpunerea faptică a
acestor deziderate normative.
Conf. univ. dr. Rudolf Poledna

52
EDITURA LUMEN
Efectele migraţiei. Studiu la
nivelul comunităţii Vulturu,
Vrancea
Autori: Romelia CĂLIN, Radu
Gabriel UMBREŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, octombrie 2006
Nr. pag. 240, format A 5

Migraţia temporară în străinătate reprezintă una dintre


strategiile de viaţă inovatoare adoptate de indivizi în perioada
postcomunistă (Sandu, 2000) pentru a rezista schimbărilor
structurale ce se derulau cu repeziciune la începutul anilor 90.
În momentul de faţă, însă, în urma difuziunii şi a efectului de
contagiune socială, aceasta a ajuns să fie strategia dominantă la
nivelul anumitor comunităţi rurale.
Pornind de la interesul pentru efectele fenomenului în
cadrul acestor comunităţi, m-am oprit asupra unei teme
nedezbătute până acum în practica de specialitate din România:
modul în care tinerii dintr-o astfel de comunitate percep
migraţia şi sunt influenţaţi de către aceasta în alegerile pe care le
fac. Am căutat să explorez o faţetă nouă a vieţii sociale în
legătură cu migraţia: viitorul tinerilor dintr-o localitate rurală de
unde se pleacă masiv în străinătate.
Cum văd tinerii migraţia? Care sunt dorinţele şi aspiraţiile
lor? Ce planuri au în viaţă? Plecând de la ideea că migraţia
reprezintă un fapt social total (în sensul atribuit de Mauss
conceptului), ce structurează vieţile tuturor indivizilor din
comunitatea de origine, interesul meu s-a axat pe schimbările
petrecute cu tinerii în urma apariţiei migraţiei.
Autorii

53
EDITURA LUMEN
Facilitarea comunitară în
comunităţile interetnice din
mediul rural
Autor: Mircea ZIDĂRESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, august 2006
Nr. pag. 192, format A 5

Dezvoltarea capacităţilor, atât a indivizilor, cât şi a


grupurilor comunitare, este un aspect central al procesului de
reînnoire a societăţii civile, proces care le permite membrilor
comunităţilor locale să îşi găsească propriile soluţii pentru
problemele care le afectează existenţa. Grupurile comunitare au
un rol cheie în revigorarea vieţii publice. Aceste grupuri sunt
rezultatul hotărârii oamenilor dedicaţi să rezolve probleme, să
facă presiuni pentru a provoca schimbarea şi să se asigure că
întreaga comunitate are un cuvânt de spus. Tot ele au un rol
distinct în furnizarea de servicii sociale, prin implicarea
cetăţenilor, putând astfel ajunge şi la cei care sunt lăsaţi la
marginea societăţii.
În prezentul climat financiar, trebuie acordată importanţă
modului în care se pot utiliza la maximum resursele existente
pentru atingerea obiectivelor. Progresul depinde foarte mult de
identificarea şi utilizarea cât mai bună a resurselor care există la
nivel comunitar, experienţa oamenilor şi abilităţile lor, deseori
trecute cu vederea, fondurile care pot fi mai bine utilizate,
precum şi clădirile care pot fi folosite în mod productiv.
Mircea Zidărescu este doctorand în sociologie la
Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, sub conducerea
ştiinţifică a d-lui prof. univ. dr. Petru Iluţ.

54
EDITURA LUMEN
Familia monoparentală de la
vulnerabilitate la autocontrol
Autor: Anca SCUTARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, decembrie 2006
Nr. pag. 314, format A 5

Prezenta lucrare constituie un demers ştiinţific


comprehensiv de explorare şi analiză a efectelor aplicării
politicilor sociale pasive asupra beneficiarilor de asistenţă
socială. Studiul se opreşte cu precădere asupra familiilor
monoparentale, ca beneficiari ai serviciilor sociale pasive,
întrucât starea de dependenţă a acestora faţă de sprijinul
financiar oferit de stat este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în
aceste familii există doar un potenţial aducător de venituri şi
generator de stabilitate şi autonomie părintele singur. Analiza
este fundamentată pe o metodologie riguroasă şi o largă
documentare bibliografică. Încercând găsirea unei posibile
explicaţii pentru vulnerabilitatea familiilor monoparentale, am
recurs la analiza abundenţei de prestaţii sociale din domeniul
asistenţei şi protecţiei, comparativ cu necesarul de servicii şi, în
consecinţă, la evaluarea tendinţelor de (auto) vulnerabilizare ale
familiilor monoparentale beneficiare de suport social pasiv-
familii care se (auto) menţin în starea de dependenţă, ca
răspuns la sprijinul gratuit şi facil oferit de stat.
Autoarea

55
EDITURA LUMEN
Contribuţii monografice asupra
Văii Bohotinului şi Văii Moşnei
Autor: Vicu MERLAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, decembrie 2006
Nr. pag. 287, format A 5

Analiza din punct de vedere sociologic, arheologic,


geografic, etnologic topografic, socio-politic zonei Moşnei şi
Zonei Bohotinului.

56
EDITURA LUMEN
Fuga de acasă a adolescenţilor :
evaluări, implicaţii, atitudini
Autor: Simona SÎNZIANA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2006

În condiţiile societăţii moderne adolescenţii crează mai


multe probleme decât în epocile trecute. Aglomeraţia urbană,
creşterea continuă a tentaţiilor, pătrunderea tehnicii moderne în
toate sferele vieţii, prelungirea stagiului şcolarizării,
confundarea termenului de «democraţie» cu «libertate» sunt
doar câţiva factori care justifică creşterea interesului pentru
cercetarea fenomenului « fugii de acasă ».
Toţi aceşti factori au contribuit mai mult sau mai puţin la
creşterea numărului de adolescenţi care fug de acasă, fenomen
semnalat în toate ţările. În acelaşi timp se observă o scădere a
limitei de vârstă la care aceste manifestări comportamentale
încep să apară.
Dacă în trecut pentru adolescenţii din mediul rural,
posibilităţile de manifestare a trăsăturilor dizarmonice ale
personalităţii sale în formare erau relativ limitate şi relativ uşor
de suportat de către ceilalţi (fuga la mică distanţă, furturi cu o
importanţă neglijabilă etc.), în prezent prin extinderea
«cuceririlor» civilizaţiei (dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi
comunicării internet, telefonie mobilă etc.) copilul devine în
mai multe situaţii o «victimă» a tentaţiilor, iar deplasările pe
distanţe mult mai mari crează mai mari dificultăţi celor
preocupaţi de detectarea adolescentului fugit de acasă.
Autoarea

57
EDITURA LUMEN
Dreptatea rectificativă în context
intergeneraţional
Autor: Monica Maria
BUCURENCIU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2006
Nr. pag. 126, format A 5

Tema lucrării de faţă o va constitui chiar dreptatea


rectificativă, adică acel tip de dreptate preocupat, în primul
rând, de repararea nedreptăţilor trecute. Voi analiza problemele
pe care le ridică acest tip de dreptate (discutând argumentele şi
contraargumentele care se aduc rectificării în genere) şi voi
încerca să arăt că are sens să se vorbească despre dreptatea
rectificativă ca un tip de dreptate de sine stătător, care nu poate
fi redus la alte tipuri de dreptate (cum ar fi cea distributivă) şi
care nu îndeplineşte doar un rol auxiliar, de susţinere a dreptăţii
distributive sau a dreptăţii în transferuri.
În categoria politicilor rectificative voi cuprinde atât
politicile restitutive (unde intră şi compensările de diferite
forme), cât şi pe cele de acţiune afirmativă sau pe cele de «
reparaţie » simbolică Nu există un acord cu privire la includerea
tuturor acestor tipuri în categoria politicilor rectificative........
Autoarea

58
EDITURA LUMEN

Fenomenul migraţiei şi criza


familială
Autor: Tereza BULAI
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, decembrie 2006
Nr. pag. 120, format A 5

Plecarea unuia sau ambilor părinţi este în strânsă relaţie cu


găsirea şi ocuparea unui loc de muncă pe piaţa forţei de muncă
externă, cu restabilirea echilibrului financiar şi material din
mediul familial, cu creşterea nivelului de trai, manifestându-se
ca un fenomen social (Irimescu, Gabriela, 2006). Efectele sunt
resimţite atât de familie, în care au loc schimbări de structură,
dinamică şi funcţionalitate, cât şi de copil care se confruntă cu
o varietate de probleme.
Prin prezentul demers ştiinţific, Fenomenul Migraţiei şi
Criza Familială, am urmărit identificarea şi evidenţierea
modificărilor esenţiale prin care a trecut familia şi consecinţele
migraţiei părinţilor în străinătate pentru un loc de muncă,
asupra familiei în general şi asupra copilului în mod particular.
El cuprinde o parte teoretică şi una practică, părţii teoretice
alocându-i-se primele trei capitole iar celei practice ultimul
capitol.
Scopul investigaţiei a fost creionarea unei imagini a
familiei afectate de fenomenul migraţiei externe, identificarea
motivelor care au stat la baza deciziei de a pleca la muncă în
străinătate, modul în care copiii sunt afectaţi de plecarea unuia
sau ambilor părinţi, calitatea relaţiei copil persoană de îngrijire,
problemele care se pot sau nu ameliora dacă unul sau ambii
părinţi s-ar întoarce în mediul familial.
Autoarea

59
EDITURA LUMEN
Drepturile victimei. Recuperarea
din uitare
Autor: Dalina GROZA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2006
Nr. pag. 333, format A 5

Lucrarea de faţă îşi propune o manieră de abordare a


drepturilor victimei, prin prisma conexiunilor. Acestea se vor
face, pe de o parte, între o procedură penală şi psihologie
(incluzând aici, trăiri ale victimei, atitudini ale celor puşi sau
dispuşi să intervină şi percepţii ale publicului larg) iar pe de altă
parte, între norma internaţională ca „adresă de domiciliu” şi
normele particulare ale diverselor sisteme legale ca „adrese de
reşedinţă” ale drepturilor victimei.
Întrucât România a făcut paşi remarcabili în considerarea
drepturilor persoanei suspecte, acuzate sau condamnate pentru
săvârşirea unei infracţiuni, respectând recomandările
internaţionale şi inspirându-se din politicile penale şi practicile
procedurale ale statelor moderne, credem că a sosit momentul
recunoaşterii mature a faptului că viteza de promovare a
drepturilor infractorului a depăşit viteza de promovare a
drepturilor victimei în justiţie.
Atât victima, cât şi infractorul ca protagonişti ai
conflictului procesual penal, care reflectă aducerea în faţa
justiţiei a unei perturbări a relaţiilor sociale regularizate de Stat
prin norme şi sancţiuni trebuie priviţi ca fiinţe umane, cu
drepturi în egală măsură garantate.

60
EDITURA LUMEN
Criminalitatea juvenilă
Autor: Adriana Rodica BERINDEI
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2006
Nr. pag. 183, format A 5

Lucrarea d-nei profesor Berindei Adriana Rodica este


foarte folositoare celor care cred că ceea ce se întâmplă în
timpul nostru cu tânăra generaţie e rodul tinereţii, că va trece
odată cu tinereţea. Nu este adevărat, norii alungă seninul,
ruşinea naşte minciuna... şi toate înăbuşe în tineri frumuseţea
isihiei chipului după care au fost zidiţi. Plecând de la porunca
dumnezeiască a Decalogului autoarea ne introduce, prin
intermediul unei abordări de specialitate, în zona definirii şi ale
etiologiei criminalităţii juvenile. Ne familiarizează cu teoriile
elaborate în domeniu. Dar ceea ce trebuie să fie considerat ca
foarte important este partea care se referă la „prevenirea şi
combaterea” criminalităţii juvenile în România.
Partea finală este un discurs antropologic menit să readucă
în atenţia cititorului adevărata învăţătură despre om, pune în
dezbatere chestiuni de factură morală, chestiuni care sunt
evitate şi care extind maladivitatea veacului, chestiuni care ne
introduc în laboratorul de tămăduire al Sf. Părinţi.
Partea aplicativă se adresează în chip prioritar profesorilor
de Religie şi are menirea de a le arăta locul şi modul în care
aceste învăţăminte trebuie introduse în planificările curente
pentru ca astfel să se descopere integralitatea actului
educaţional religios şi formativ duhovnicesc în vederea
însănătoşirii morale a societăţii noastre, a neamului nostru.
Pr. Prof. Univ. dr Ioan Chirilă

61
EDITURA LUMEN
Colectivism după colectivism?
Forme asociative de organizare în
agricultura românească de
tranziţie: 1990 -2002
Autor: Adrian HATOS
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, august 2006
Nr. pag. 368, format B 5 JIS

Lucrarea urmăreşte să teoretizeze asociaţiile agricole dintr-


o perspectivă sociologică, uneori transdisciplinară, depăşind
reducţionismele economice sau cele antropologice. Vom
îndeplini acest ţel prin soluţionarea câtorva sarcini de cercetare
pe care ni le-am impus voluntar:
Conceptualizarea asociaţiilor agricole şi încadrarea lor
teoretică corespunzătoare.
Înţelegerea proceselor prin care au apărut, au evoluat şi,
adeseori, au dispărut asociaţiile.
Înţelegerea relaţiilor dintre asociaţiile agricole şi alte
structuri instituţionale din câmpul agriculturii româneşti
contemporane.
Realizarea unor obiective atât de ambiţioase, cel puţin
aparent, presupune un demers metodologic precaut. Stabilirea
modalităţilor prin care se vor soluţiona obiectivele expuse
presupune, pentru început, clarificarea nivelurilor de analiză a
fenomenului.
Autorul

62
EDITURA LUMEN
Metrosexualul. Un mit urban
contemporan
Autor: Raluca IONESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iulie 2006
Nr. pag. 150, format A 5

Citind cartea Ralucăi Ionescu, am avut sentimentul că în


spatele unui discurs inteligent şi riguros documentat se ascunde
în fapt o echipă întreagă de analişti, istorici, filologi, psihologi şi
stilişti vestimentari. O scriitură atât de complexă, documentată
savant şi mai important aplicată realităţii contemporane, nu
poate fi decât produsul unei echipe extrem de diversificate şi
specific formată. Ca cititor , mă pot declara surprins de
momentul descoperirii faptului că această carte este produsul
unui singur om care, cu eleganţă şi bun gust, exersează o
scriitură atât de bine închegată despre un subiect aparent,
frivol. Ca prieten - pentru că am acest privilegiu, să mă enumăr
printre cei apropiaţi scriitoarei, chiar dacă distanţa geografică
dintre noi a pendulat între departe şi „jumătate de Europa”
departe, sunt extrem de emoţionat de această realizare a
Ralucăi. Această carte reprezintă finalizarea unei prime etape
dintr-un studiu vast asupra metrosexualităţii. Colaborările
anterioare în workshopurile şi conferinţele de la Timişoara,
lucrarea de diplomă de la Universitatea de Vest din Timişoara-
cuprinsă în interiorul acestei lucrări pe care am citit-o cu
pasiune şi am făcut-o cunoscută în cercul de prieteni din
Suedia, mi-au consolidat părerea despre profesionalismul,
seriozitatea şi eleganţa literară care o caracterizează pe Raluca
Ionescu.
Cosmin Mureşan, Designer vestimentar

63
EDITURA LUMEN
Asistarea (acompanierea)
bolnavului terminal în context
familial. Situaţia din România
Autor: Ruxandra Maria
CRĂCIUN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, MAI 2006
Nr. pag. 287, format A 5

În momentul în care un copil se naşte, el poartă deja


finalitatea în trupul său mic, finalitate pe care noi o numim
moarte. Paradoxal, este ca şi cum acesta ar fi sensul vieţii sale,
deznodământul vieţii sale, care este acelaşi pentru toţi oamenii.
Oare unde ne ducem? Oare unde vom fi toţi împreună? Cu
toate acestea, moartea ne apare ca ceva înspăimântător, ceva de
care trebuie să fugim, împotriva căreia trebuie să luptăm. Poate
pentru că sensul vieţii noastre se află tocmai în timpul vieţii
noastre, în ceva ce putem întâlni pe parcursul vieţii noastre, în
timp de viaţă şi nu de moarte. Cu cât ştiinţa progresează, cu
atât moartea este mai de temut şi mai învăluită de absurditate,
de teama de a o accepta ca făcând parte din natura esenţei
vieţii. Dacă mai demult moartea era văzută ca fiind ceva
normal, astăzi este privită ca fiind un intrus, un outsider. Boala
este cea care trebuie combătută, e adevărat, dar moartea însă
nu, chiar dacă această confuzie este adesea făcută.
Autoarea

64
EDITURA LUMEN
Parohialism şi regionalism la
studenţii români
Autor: Dana Bălaş TIMAR
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 113, format A 5

A devenit oare parohialismul o trăsătură de caracter a


românului?
În ce regiune istorică se manifestă caracteristicile
parohialiste mai pregnant şi care sunt factorii ce declanşează
aceste atitudini? Acestea sunt întrebări la care vom încerca un
răspuns, bazându-ne pe studiul corelaţiei între anumiţi
indicatori statistici, economici şi demografici la nivel regional,
pe de o parte şi trăsături de personalitate ale locuitorilor acestor
zone.
Eliberarea de sub mentalitatea comunistă, nesiguranţa zilei
de mâine, corupţia politică şi deziluzia sunt reperele sociale cu
care se confruntă psihologia românului şi pe care încercând să
le depăşească, se va afla în faţa unei adevărate paradigme psiho-
sociale caracterizată de neîncredere generalizată, izolare,
neimplicare şi indiferenţă socială. S-a ajuns la o decădere a
capitalului social, moral, economic şi cultural al românului, care
trăieşte teama şi totodată drama unei posibile marginalizări la
limita inferioară a subzistenţei. Aceasta este realitatea reflectată
de barometrele de opinie realizate la scară naţională.
Acest studiu a fost proiectat pentru a surprinde nivelul
parohialismului înregistrat la studenţii români şi cum variază
acesta în funcţie de regiunea istorică de apartenenţă.

65
EDITURA LUMEN
Cercetări, studii şi abordări în
ştiinţele umaniste. Filosofie-
Stiinţe Sociale
Autori: Delia POPA, Mihai
Bogdan IOVU, Gim GRECU,
Silvia FĂT, Diana DĂMEAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, martie 2006
Nr. pag. 209, format A 5

Delia Popa: Imaginaţie şi realitate


Gim Grecu: Celălalt şi dezvrăjirea Eului
Mihai Bogdan Iovu: Impactul abuzului psihoemoţional
din mediul familial şi şcolar asupra raţionalităţii adolescenţilor
Silvia Făt: Construcţia socială a interacţiunilor
educaţionale
Diana Dămean: Imaginea femeii în tranziţia
postcomunistă

66
EDITURA LUMEN
Violenţa în familie prezentată în
presa din România
Autor: Simona SÎNZIANA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 107, format A 5

Amploarea violenţei domestice constituie în prezent una


dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă
societatea contemporană, inclusiv cea din România. Presa
scrisă cât şi cea audiovizuală informează în permanenţă cu
privire la manifestări diverse ale acestui fenomen. De la
formele cele mai agreseive, senzaţionale, cum sunt abuzul
asupra copilului, maltratarea partenerei, părinţilor, bătrânilor şi
până la cele mai puţin şocante dar nu mai puţin vinovate cum
ar fi violenţele verbale, psihice, sociale, toate susţinute de o
abundenţă de imagini violente se perindă zilnic în faţa ochilor
noştri.
Autoarea

67
EDITURA LUMEN
Vagabondajul autentic
Autor: Cătălin IONETE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 137, format A 5

Vagabondul nu e infractor, nu e nici cerşetor, şi nu e nici


măcar homeless. Vagabondul este..altceva. În general în
discuţiile despre vagabondaj, vagabondul este identificat cu una
dintre ipostazele identificate mai sus şi cu asta, de obicei, se
crede că s-a clarificat problema: vagabondul e acea persoană
fără adăpost care pentru a supravieţui practică cerşetoria, şi
recurge chiar şi la fapte penale, fiind, iată, un infractor. O astfel
de definiţie a vagabondului nu numai că nu spune mare lucru
despre vagabondaj, dar lasă adevărata problemă cu totul înafara
discuţiei.

68
EDITURA LUMEN
Pacientul chirurgical vârstnic
Autor: Radu TERINTE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2006
Nr. pag. 128, format B 5 JIS

Studiul de faţă încearcă prin mijloace clinice să ofere o


imagine cât mai complexă a pacientului chirurgical vârstnic,
accentul fiind pus mai mult pe aspectele legate de analiza
problematicii generale ridicate de bătrân în clinica chirurgicală
şi în mai mică măsură de patologia acestuia.
Autorul

69
EDITURA LUMEN
New Approaches In
Humanistic Sciences
Autori:Sebastian BUHAI,
Simona VIERU, Alexandra
MIHAI, Raluca MAIEREAN,
Costică VIERU, Ruxandra
RAŢIU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, martie 2006
Nr. pag. 258, format A 5

SEBASTIAN BUHAI: Customary Law Assessment and


Applications: Capital Punishment for Juvenile Offenders
SIMONA VIERU : Issues in the American Film
ALEXANDRA MIHAI Romania s foreign policy at its
Eastern border
RALUCA MAIEREAN: Anti- Communist Uprisings and
the Media
RUXANDRA RAŢIU Freedom of Trade over Freedom
of Movement a Paradox
COSTICĂ DUMBRAVĂ : Multicultural Education

70
EDITURA LUMEN

2005
Consilierea gravidei şi a tinerelor
mame
Autor: Ştefan Cojocaru (coord.)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 66, format A 5

Consilierea gravidei şi a tinerelor mame este un ghid


inspirat de experienţa organizaţiei Holt România din cadrul
programului de consiliere a gravidei şi a tinerelor mame şi
abordează o serie de teme utile asistenţilor sociali:
-Vulnerabilitate şi schimbare socială
-Trăiri afective şi implicaţii sociale determinate de
perioada de sarcină
- Aspecte fizice şi psihice privind tânăra mamă
- Asistenţa socială a gravidei şi a tinerei mame
- Informaţii utile în consilierea gravidei şi a tinerei mame
- Socializare şi individualizare.
- Formarea personalităţii şi identităţii din perspectiva
interacţionismului simbolic
- Planificare familială.
Starea de graviditate şi naşterea unui copil este un moment
important în viaţa oricărei femei; acest eveniment se
caracterizează prin apariţia unor sentimente contradictorii, care
oscilează de la seninătate, bucurie şi satisfacţie de împlinire
până la nesiguranţa de sine, îndoieli faţă de capacitatea de a fi
părinte şi chiar aversiune pentru copilul nou-născut.

71
EDITURA LUMEN
Stop Violenţa în familie
Autori: Monica ANCUŢA,
Andreea CĂNILĂ, Mădălina
CONSTANTIN, Gabriela
MOISII, Marinela
TĂTĂRĂŞANU, Cristina
TOMA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 60, format A 5

Din cuprins: Definiţii şi clarificări conceptuale, Profilul


familiei afectate de violenţa, Abuzul asupra copilului forma
particulară a violenţei în familie, Reţeaua profesională şi echipa
multidimensinală de intervenţie, Intervenţie în situaţii de criză -
Centrul pentru Ocrotirea Femeilor victime ale violenţei în
familie.

72
EDITURA LUMEN
Social Policy for Single Mother
Families
Autor: Daniel
HRISTODORESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 54, format A 5

Volumul analizează sistemele de politici sociale destinate


să îmbunătăţească calitatea vieţii în familiile monoparentale.

73
EDITURA LUMEN
Terapii familiale şi asistenţa
socială a familiei
Autori: Monica ZAPODEANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 184, format A 5

Volumul de faţă îşi propune să analizeze schimbarea ca


proces fundamental în practica de asistenţă socială, pornind de
la concepţia că, indiferent în ce situaţie se află clientul (fie el
individul, familia sau o comunitate), schimbarea, cel puţin a
punctului de referinţă, poate duce la ameliorarea dacă nu
rezolvarea problemei. Practica asistenţei sociale trebuie
întotdeauna văzută ca un ajutor acordat oamenilor pentru a
aduce schimbarea în relaţiile lor cu alţi indivizi, grupuri,
organizaţii sau sisteme sociale. Mult timp asistenţa socială
acordată familiei a fost cunoscută sub numele de “family
cassework”. Aceasta terminologie era justificată de obiectivul
servicilor sociale de a asigura protecţia şi bunăstarea familiei.
Noua terminologie “family therapy” evidenţiază faptul că
subiectul schimbării este familia însăşi ca întreg. Noua
perspectivă a fost oferită de analiza cauzelor şi în acelaşi timp a
consecinţelor dificultăţilor exprimate de diferiţi membri ai
familiei. Fiecare familie se distinge prin reţeaua comunicativă şi
structura raporturilor dintre subsisteme.

74
EDITURA LUMEN

Designul propunerilor de
finanţare
Autor: Ştefan COJOCARU
(coord.)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 516, format B 5 JIS

Din Cuprins: Forme ale proiectării sociale Stabilirea


tipurilor de intervenţie Rezolvarea problemelor sociale prin
intermediul proiectelor de intervenţie Delimitări conceptuale:
proiect de intervenţie, propunere de finanţare, program, paşi în
elaborarea propunerilor de finanţare, viziunea şi scopul,
stabilirea grupului ţintă şi beneficiarilor, elaborarea titlului
proiectului, criterii pentru stabilirea obiectivelor şi a
indicatorilor, analiza resurselor, planificarea activităţilor,
evidenţierea factorilor de risc şi durabilitate ale proiectului,
evaluarea şi metode folosite pentru evaluare, stabilirea
partenerilor şi a colaboratorilor, calculul bugetului estimativ.
Proiecte: Şcoala de azi, şansa ta de mâine- proiect de prevenire
a abandonului şcolar în rândul tinerilor provenind din medii
defavorizate; Adolescenţa fără violenţă este destinat „copiilor
străzii” care stau într-un centru de îngrijire de zi. Drogurile, o
amintire, Proiectul propune o metodă de dezintoxicare
completă, şi structurată Fii atent, nu dependent! program de
combatere a consumului de droguri în rândul liceenilor; Pro
Vita. Proiect pentru prevenirea sarcinii nedorite la adolescente;
Educaţia multiculturală – o şansă reală de integrare a copiilor
rromi. Înfiinţarea unui “laborator multietnic”; Acordaţi-le o
şansă, crearea unei fabrici de mobilă pentru reabilitarea a 30 de
indivizi ce au comis infracţiunea de furt;

75
EDITURA LUMEN
Copilul instituţionalizat între
protecţie şi abuz
Autori: Ionel BRĂTIANU,
Cristinel ROŞCA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 400, format A 5

Volumul Copilul instituţionalizat între protecţie şi abuz


realizând o analiză comparativă a sistemului de protecţie socială
a copilului instituţionalizat din România, cu toate rezultatele
implicaţiile şi urmările ce au decurs de-a lungul celor aproape
15 ani de reformă în domeniu, împreună cu o bogată referinţă
la literatura de specialitate română şi străină, dublată de
experienţa practică a autorilor în domeniul asistenţei sociale
desfăşurată în cadrul Centrelor de plasament, fac din volumul
de faţă un posibil referenţial pentru studenţii cercetătorii şi
practicienii din domeniu.
Volumul reprezintă în plus un ghid –instrument de lucru
pentru profesionişti în relaţia cu copiii instituţionalizaţi, mai
ales cu cei din centrele de Plasament, cu precădere a celor care
au suferit de-a lungul timpului o formă de abuz atât din partea
adulţilor cât şi din partea altor copii din cadrul Centrului de
Plasament.

76
EDITURA LUMEN

Asistenţa socială a mamelor


adolescente
Autor: Petronela ŞERBAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 316, format A 5

Volumul Asistenţa socială a mamelor adolescente este


structurat în două părţi: una teoretică şi alta practică În primele
două capitole autoarea a definit conceptul de familie, teoriile cu
privire la monoparentalitate, a analizat diversele tipuri de
familie. În cel de-al treilea capitol a fost definit fenomenul de
monoparentalitate şi au fost descrise tipurile de familii
monoparentale. Cel de al patrulea capitol şi-a îndreptat atenţia
asupra părinţilor adolescenţi şi implicaţiile pe care le poate avea
o sarcină timpurie. În ultimul capitol autoarea a descris tipurile
de servicii de care poate beneficia familia monoparentală
conform legislaţiei în vigoare.
Partea de cercetare cuprinde două abordări: una cantitativă
şi alta calitativă, Volumul cuprinde de asemenea o
microcercetare a fenomenului de monoparentalitate la nivelul
Centrului Maternal, realizată pe o perioadă de 5 ani. Oferind o
perspectivă practică a fenomenului de monoparentalitate, în
cazul tinerelor mame, lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid
atât pentru studenţi, cât şi pentru profesioniştii în domeniul
protecţiei sociale a copilului şi familiei.

77
EDITURA LUMEN

Cercetări multidimensionale în
ştiinţele umaniste
Autori: Cristina
COSTANDACHE, Costel
DUMBRAVĂ, Antonio SANDU,
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 169, format B 5 JIS

1. Liberalism şi diversitate (Costel Dumbravă) analizează


teme precum modernitatea liberală, raţionalismul modern,
politica diferenţei, contestarea indiferenţei liberale,
multiculturalismul.
2. Corneliu Coposu şi PNŢCD (Cristina Costandache)
Analizează teme precum istoria PNŢ, Viaţa lui Corneliu
Coposu, Fenomenul Piaţa Universităţii.
3. Modele de univers (Antonio Sandu) Prezintă o analiză
de filosofia ştiinţei, având subiecte precum modelele de
universa, dimensiuni ale Universului, găuri de vierme, vidul ca
esenţă a universului, pralaya sau sfârşitul eternităţii, reflecţii
metafizice asupra spiritului ştiinţific. Studiul vizează o analiză
comparativă a unor mistici orientale şi a unor teorii
contemorane ale fizicii
4. Eşti pe internet deci exişti (Ionuţ Socol) O viziune
asupra creerii şi administrării unui portal internet de succes.

78
EDITURA LUMEN
Des recherches
multidimensionnelles dans les
sciences humanistes
Autori: Emilia PRUTEANU,
Simona GÂRLEANU, Cristina
DINU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 270, format B 5 JIS

1. Intertextualite-Intertitularite dans le domaine


journalistique (EmiliaPruteanu). Intertextualitate domeniu de
definiţie, Intertitularitate, Analiza semiotică a titlului, titlul de
presă, Intertitularitatea în titlul de presă sunt câteva din temele
abordate în acest studiu.
2. Pour une approche praqmatique de la litterature
(Simona Gârleanu) Microstructura textului, elemente
pragmatice actualizate, macrostructura textului, constituie
temele de cercetare abordate de autoare.
3. Visages de l`amour dans les contes africains et roumains
(Cristina Dinu) Studiul Cristinei Dinu analizează elemente
comune şi distinctive în basmele româneşti şi în cele africane.
Studiază aspecte precum stereotipia formulelor, stereotipia
motivelor, iubirea între persoane de sexe diferite şi de acelaşi
sex, amorul pervers, iubirea familială etc.

79
EDITURA LUMEN

Multidimensional Research in
Humanistic Sciences
Autori: Eva GHEŢU, Mihai
LUCACIU, Anamaria STROIA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 250, format B 5 JIS

Volumul conţine studiile:

Brave New world and Nineteen Eighty-Four from Text to


Context (Eva Gheţu) Studiul conţine capitolele Utopia,
Dystopia, Aldous Huxley -Brave New World , George Orwell-
Nineteen -Eighty -Four , Brave New World and Nineteen -
Eighty -Four overview.
Women and the Romanian Greek Catholic Church autor
Mihai Lucaciu (An anthropological Approach. Capitole: De ce
să studiem viaţa de fiecare zi a femeii greco-catolice (Whay
Should We Study Everyday Lives of Greek Catholic Women),
Antropologie feministă (Making Feminist Anthropological
Research), Ce sunt Creştinii Greco Catolici (What is Uniate?)
concluzii
Enviromental Policies Against Water Pollution in
Romania autor Anamaria Stroia capitole: Cadrul teoretic
(Theoretical background), Calitatea apei în România. (Water
quality in Romania. Pressures for change).

80
EDITURA LUMEN
Aprecierea inteligenţei sociale
la elevi
Autor: Elena V. MIRON
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 44, format A 5

Este vorba despre o cercetare care vizează investigarea


importanţei pe care o are cunoaşterea rezultatelor şcolare ale
elevilor (adesea, puse în relaţie directă cu existenţa la aceştia a
unei inteligenţe generate de nivel ridicat) în aprecierea de către
învăţători a inteligenţei sociale a acestora. De foarte multe ori,
elevii cu note mari şi foarte mari sunt apreciaţi ca având un
nivel de dezvoltare intelectuală superior, deşi nu întotdeauna
prezintă primului criteriu îl implică neaparat şi pe al doilea
(subiectivismul aprecierilor şcolare).
Ipoteza de la care am pornit este că elevii care obţin medii
şcolare foarte bune vor fi apreciaţi ca fiind şi mai inteligenţi din
punct de vedere social decât elevii care obţin medii şcolare mai
puţin bune. Vorbim, în acest caz, de un halou al cunoaşterii
rezultatelor şcolare asupra aprecierii altor caracteristici ale
personalităţii elevilor, în particular inteligenţa socială a acestora.
Autoarea

81
EDITURA LUMEN

2005
Şomajul. Anxietatea şi frustraţia
la persoanele şomere
Autor: Corina COCHINESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 150, format A 5
Volumul prezintă o abordare teoretică asupra
problematicii psihosociale a şomajului, cu accent pe
fenomenele de anxietate şi frustraţie. În cuprinsul cărţii se
regăseşte o cercetare practică cu privire la corelaţia dintre şomaj
şi incidenţa anxietăţii şi frustrării la persoanele şomere. Reacţiile
individuale la şomaj ca situaţie de viaţă, cum este şi normal,
diferă de la un individ la altul în funcţie de apartenenţa la un
grup social, vârstă, sex, familie, responsabilităţi sociale şi, nu în
ultimul rând, de structura psihologică a persoanei.
În perioada de tranziţie, la majoritatea angajaţilor, „sabia
lui Damocles” le atârnă ameninţător deasupra capului: oricine
poate cădea mai devreme sau mai târziu victima procesului de
restructurare, de disponibilizare, ajungând pe piaţa muncii care
oferea prea puţine locuri de muncă.
Opţiunea pentru cercetarea de faţă ne spune autoarea a
fost determinată pe de o parte de un interes teoretic legat de
faptul că fenomenele analizate sunt extrem de complexe, având
o sferă şi un conţinut heterogen, anxietatea şi frustraţia sunt
concepte psihanalitice de primă importanţă în înţelegerea
psihodinamicii comportamentale, de care trebuie să se ţină cont
când se propun soluţii de intervenţie, precum şi argumente de
ordin pragmatic vizând tocmai formularea unei viziuni unitare
şi integratoare care să genereze soluţii pragmatice la nivelul
intervenţiei.

82
EDITURA LUMEN

Maltratarea copilului între


cunoaştere şi intervenţie
Autor: Mădălina CONSTANTIN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 300, format A 5

Volumul prezintă un set de teorii socio-psihologice asupra


fenomenului abuzului fizic şi a neglijării copilului, ca forme de
maltratare. Volumul de faţă îşi propune delimitarea abuzului
fizic asupra copilului de celelalte forme de abuz, începând cu
încadrarea acestei forme de abuz în sfera mai largă a
conceptului de maltratare, şi terminând cu specificul
intervenţiei în astfel de cazuri.
Capitolul I cuprinde o analiză a sistemului de protecţie a
copilului din România, în special în ceea ce priveşte
problematica maltratării. Lucrarea propune delimitări
conceptuale, în ceea ce priveşte definirea formelor de abuz, şi
analiza principalelor teorii explicative ale fenomenului
(perspectiva medicală, teoria transmiterii multigeneraţionale,
concepţia ecologic-interacţionalistă etc).
Volumul prezintă de asemenea analiza fenomenului de
abuz asupra copilului în mediul familial, fiind analizate şi
consecinţele psiho-sociale ale abuzului asupra copilului.
Fenomenul de neglijare a copilului, ca formă a abuzului asupra
copilului este şi el prezentat cu referire la tipurile de neglijare,
cauzele cât şi consecinţele acesteia. Sunt prezentate de
asemenea strategii metodologice de intervenţie în problematica
abuzului asupra copilului.

83
EDITURA LUMEN

Tehnici în Asistenţa Socială


Autor: Antonio SANDU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 129, format A 5

Volumul de faţă işi propune o incursiune în câteva tehnici


de bază ale practicii asistenţei sociale. Folosind argumente ale
epistemologiei sociale, autorul introduce o prezentare a lucrului
de caz şi aduce în atenţie aspecte importante ale consilierii în
asistenţa socială. Cititorul este provocat să exploreze aspectele
metodologice ale consilierii şi este îndemnat să exerseze
utilizarea tehnicilor de Programare Neuro Lingvistice în cadrul
interviului non directiv capabil de a conduce la o schimbare
axate pe punctele tari ale clientului. Având ca linii directoare
câteva aserţiuni specifice NLP, autorul vine în sprijinul
cititorului prin exemplificări ale acestei noi orientări, aducând
de fiecare dată argumente solide ale acestui tip de consiliere.
Punerea în relaţie a principalelor profesiuni utilizate în
munca asistenţială , crează contextul complex de abordare inter
şi multidimensională a practicii asistenţei sociale, recunoscând
aspectul de graniţă al disciplinei. Întreaga abordare propusă de
autor este filtrată de caracterul etic al intervenţiei sociale,
direcţionat de promovarea drepturilor individului, şi având ca şi
concept central, cel de calitate a vieţii. Acesta nu este privit ca
un concept abstract, ci ca o sursă a operaţionalizării unor
indicatori care au relevanţă pentru existenţa individuală. Pentru
a valida asistenţa socială ca ştiinţă aplicativă, autorul aduce în
atenţie argumente epistemologice adaptate cerinţelor şi
exigenţelor acestui domeniu.

84
EDITURA LUMEN

Imaginea persoanei cu handicap în


presa scrisă
Autor: Daniela DUMITRESCU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 124, format A 5

Lucrarea de faţă poate să trezească interesul pentru o


problemă care are la nivel social o reprezentare negativă, aşa
cum se va vedea din analiza chestionarelor şi articolelor de ziar.
Autoarea îşi doreşte ca lucrarea să aducă o nouă viziune mai
apropiată de realitate şi să reprezinte un punct de plecare către
alte studii din acelaşi domeniu. Rezultatele studiului pot fi utile
pentru o mai bună înţelegere şi acceptare a acestor persoane,
cât şi o mai bună percepţie şi reprezentare a acestora la nivel
social. Volumul nu-şi propune atitudini, ci să atragă atenţia
asupra acelora care există deja, pornindu-se de la întrebarea în
ce măsură sunt ele conforme cu realitatea. Comentarii:
Volumul "Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă" are
la bază o cercetare sociologică, axată pe analiza calitativă a
articolelor care vizau persoanele cu deficienţe, apărute în ziarele
Evenimentul Zilei şi respectiv Adevărul în perioada 1999-2001.
Dintre rezultatele cercetării putem prezenta: "Evenimentul
Zilei îşi axează articolele pe prezentarea diverselor situaţii şi pe
evenimente cotidiene (...) Din păcate această descriere frizează
senzaţionalul, astfel încât, handicapaţii fie cer ceva (şi de cele
mai multe ori este vorba de bani), fie sunt implicaţi în diverse
situaţii dubioase, fie sunt prezentate cazuri care să stârnească
mila şi compasiunea cititorilor. (...) Ziarul Adevărul pune un
accent deosebit pe editoriale, (...) însă titlurile sunt mai degrabă
empatice şi nu tendenţioase".

85
EDITURA LUMEN

Secte sinucigaşe
Autor: Iulian DAMIAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 160, format A 5

Cercetarea sociologică a fenomenului se impunea ca atare


pentru a sublinia dimensiunea reală a acestuia, implicaţiile sale,
faţă de siguranţa cetăţenilor pe de o parte, şi faţă de libertatea
de exprimare a convingerilor religioase pe de altă parte.
Volumul Secte Sinucigaşe a Dlui Iulian Damian se doreşte o
primă analiză sociologică în spaţiul ştiinţific românesc a
fenomenului “Noi mişcări spirituale” respectiv a mişcărilor
spirituale cu potenţial distructiv sau autodistructiv.
Templul popoarelor, Haven s Gate, Ramura Davidienilor
şi Ordinul Templului Solar sunt toate secte care au în comun
faptul că liderii acestora şi-au condus membrii în momente
critice ale existenţei sectei către soluţia sinuciderii. După cum
se poate observa în volumul Secte sinucigaşe există câteva
caracteristici generale ale noilor mişcări religioase cu potenţial
violent şi sinucigaş. Este evident că multe dintre aceste trăsături
nu sunt specifice doar mişcărilor care deja au fost antrenate în
astfel de acte, ci şi unora care încă există şi se dovedesc foarte
active. Întrebarea care se pune este dacă o anume tipologie
poate avea şi o valoare practică, dacă poate fi folosită pentru a
da verdicte nu numai morale, ci şi legale împotriva unei grupări
religioase, şi, dacă da, atunci cărui for trebuie să îi revină
această răspundere şi cum îşi poate pune în practică deciziile
fără a leza libertatea religioasă a nimănui?

86
EDITURA LUMEN

2004
Dezvoltarea comunităţilor etno-
culturale Integrare europeană şi
interculturalitate
Autori: Vasile MIFTODE, Daniela
NACU, Ştefan COJOCARU,
Antonio SANDU
Editura Expert Projects
(coediţie)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2004
Nr. pag. 128, format A 5

Volumul prezintă aspecte teoretice şi metodologice cu


privire la protecţia minorităţilor naţionale, considerând
dezvoltarea comunitară şi dezvoltarea durabilă ca principal
factor de realizare a unei protecţii eficiente a grupurilor
minoritare.

87
EDITURA LUMEN

Analiză instituţională prin


cercetare acţiune Comunitatea
Italiană din România
Autori: Antonio SANDU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2004
Nr. pag. 168, format A 5

Problematica relaţiilor interetnice pune în faţa sociologului


o problemă de conţinut (analiza dinamicii relaţiilor inter şi
intra-comunitare), cât şi o dimensiune metodologică
identificarea celor mai precise tehnici şi instrumente de analiză
a relaţiilor inter-etnice. În ţara noastră există peste 23 de
minorităţi etnice, dintre care 18 sunt recunoscute ca minorităţi
tradiţionale, şi ca atare reprezentate în Parlamentul României,
printr-o organizaţie reprezentativă. Importanţa studierii
relaţiilor inter-etnice şi dimensiunilor sociale ale fenomenului
“convieţuirii” rezidă în posibilitatea predicţiei unor eventuale
evoluţii negative a dinamicii acestor relaţii, cu consecinţe
negative pentru echilibrul şi securitatea socială, atât a
minoritarilor, cât şi a majorităţii.
Pe de altă parte conservarea patrimoniului cultural
imaterial al minorităţilor este o parte semnificativă a
ansamblului de măsuri de promovare a culturii româneşti în
spaţiul european, ştiut fiind că geneza culturii este totdeauna un
act de sinteză multiculturală a tuturor creaţiilor originale în
sfera actelor de cultură, aparţinând locuitorilor unui anumit
spaţiu geografic.
Putem vorbi aşadar de o geografie culturală, faţă de care
fiecare minoritate este egal responsabilă, împreună cu
majoritatea.

88
EDITURA LUMEN

2003
Acţiune socială prin strategii
educaţionale
Autori: Ştefan COJOCARU
(coord.), Stela COMAN
(coord.), Antonio SANDU
(coord.)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2003
Nr. pag. 242, format A 5

Complexitatea problemelor sociale relevă necesitatea


intervenţiilor de natură educaţională. Autorii volumului
“Acţiune socială prin strategii educaţionale”, îşi propun
prezentarea aspectelor teoretice, metodologice, dar şi
pragmatice de derulare a intervenţiei sociale în domenii precum
educaţia parentală, reintegrarea socială a persoanelor cu risc
delincvenţional. În cuprinsul lucrării, este analizată cu
predilecţie educaţia prin şcoală, nefiind neglijată educaţia
alternativă în grupul de egali, educaţia membrilor familiei,
formele de educaţie permanentă, precum şi problematica
schimbării mentalităţii.
Informaţiile cuprinse în această lucrare reprezintă un
punct de analiză sistematică a anumitor fenomene sociale,
prezentându-se atât cauzalitatea acestora dar şi strategii
funcţionale de acţiune socială.
Îmbinarea perspectivei sociologice cu cea educaţională
vizează transformarea socială funcţie de liniile generale ale
politicilor educaţionale.

89
EDITURA LUMEN

Asistenţa maternală pentru


copilul seropozitiv HIV
Autori: Fundaţia Alături de voi
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2003
Nr. pag. 164, format A 5

Dincolo de toate prejudecăţile legate de contactele cu


persoane seropozitive, realitatea a demonstrat că acestea sunt
de multe ori neîntemeiate. Răspunsul familiilor care doresc să
îngrijască şi să educe copii cu astfel de probleme demonstrează
interesul pe care comunitatea îl manifestă pentru această
problemă socială, dorinţa de a veni în sprijinul semenilor.
Asistenţa maternală încearcă o reconstrucţie a sistemului social
în care să se dezvolte copilul în dificultate.

90
EDITURA LUMEN

Elaborarea proiectelor
Autor: Ştefan COJOCARU
Editura Expert Projects
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2003
Nr. pag. 130, format A 5

Volumul Elaborarea Proiectelor este un real sprijin atât


pentru studenţii secţiilor de sociologie şi asistenţă socială, cât şi
pentru practicienii din domeniul social antrenaţi în această
activitate. El reprezintă o resursă de informare şi documentare
pentru toţi cei care doresc să schimbe ceva, pentru cei care
speră să atragă fonduri pentru derularea unor programe, pentru
cei care intenţionează să dezvolte strategii pe termen lung în
diferite arii de intervenţie.

91
EDITURA LUMEN
Tratat de metodologie
sociologică Tehnici de
investigaţie de teren Elaborarea
proiecteor de intervenţie
Autor: Vasile MIFTODE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2003
Nr. pag. 500, format A 5

Volumul prezintă sistematizat şi organizat metodele şi


tehnicile investigaţiei sociologice, de la cele tradiţionale precum
observaţia, interviul, documentarea, împreună cu tehnicile de
investigare a opiniilor despre fapte, chestionar, scale etc,
precum şi tehnici moderne specifice: metoda reţelelor, metoda
proiectului de intervenţie, metoda Cercetare-Acţiune, împreună
cu o serie de tehnici de cercetare calitativă a socialului. Volumul
este util atât cercetătorilor şi studenţilor în domeniul sociologiei
şi asistenţei sociale, cât şi celor care doresc să-şi formeze o
imagine asupra universului sociologiei şi a metodelor sale de
lucru.

92
EDITURA LUMEN

2002
Caietul educatorului specializat
Autori: Ştefan COJOCARU,
Pintilie PENCIUC, Ion
SERBINA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2002
Nr. pag. 430, format A 5

“Caietul educatorului specializat” reprezintă un instrument


de lucru pentru personalul care lucrează în centrele de
plasament. Totodată, acest caiet, mergând pe linia trasată de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie, se constituie ca un sprijin acordat celor care se ocupă
de educaţia copiilor şi tinerilor din aceste centre, în scopul
eficientizării activităţii educative.Pe lângă cele 10 ghiduri de
observare şi monitorizare a copilului (pentru fiecare copil din
grupă), caietul cuprinde şi unele repere deontologice în
activitatea educatorului specializat gândite în lumina legislaţiei
naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei copilului.
Completarea fişelor nu reprezintă un scop în sine, ci doar
o etapă deosebit de importantă în conceperea şi desfăşurarea
proiectelor pedagogice individualizate, atât de necesare pentru
dezvoltarea armonioasă a copilului/tânărului, asigurân-du-i
fiecăruia şanse maxime pentru o bună integrare socială.
Nu trebuie să uităm, că schimbarea unui sistem nu
înseamnă distrugerea celui vechi, ci re-structurarea lui prin
redimensionarea elementelor componente, re-distribuirea unor
funcţii şi reducerea disfuncţionalităţilor. Dar orice schimbare a
sistemului generează modificări ale rolurilor şi statusurilor
sociale ale vechii structuri, obligată să cedeze în favoarea
permanentei înnoiri şi transformări.

93
EDITURA LUMEN
Ghiduri de bună practică în
asistenţa socială a copilului şi
familiei Intervenţia in situaţii de
criză Consilierea familiilor cu
copii seropozitivi. Asistenţa
maternală. Adopţia naţională
Autor: Holt România, Ştefan
COJOCARU (coord.)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2002
Nr. pag. 377, format A 5

Bazată pe experienţa Organizaţiei Holt România de


dezvoltare de programe sociale în domeniul protecţiei şi
bunăstării copilului volumul conţine informaţii cu caracter
teoretic, metodologic şi practic în domenii precum: Intervenţii
în situaţie de criză, Consilierea familiilor cu copii seropozitivi,
Asistenţa maternală, Adopţia naţională.

94
EDITURA LUMEN
Populaţii vulnerabile şi
fenomene de
automarginalizare. Strategii de
intervenţie şi efecte perverse
Autori: Vasile MIFTODE
(coord.), Maria COJOCARU,
Ştefan COJOCARU, Daniela
GÎRLEANU, Gabriela
IRIMESCU, Conţiu ŞOITU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2002
Nr. pag. 410, format A 5

Solidaritatea socială sau comunitară prezintă mai multe


sensuri apărute odată cu evoluţia societăţii şi cu stabilizarea
unor valori şi standarde colective.În primul rând este vorba
despre sensul comun al solidarităţii, manifestat la nivel general
prin sentimentul de apartenenţă la un grup şi prin datoria
conştientizată astfel de a apăra cauzele comune cu ceilalţi
membri, de a- i ajuta la nevoie şi de a promova valori aspiraţii
cu aceştia. În al doilea rând este vorba despre sensul juridic,
normativ, potrivit căruia este concepută ca un mecanism de
asumare a obligaţiilor de către cineva în raport cu o altă
persoană de a lua în sarcină activităţile de protecţie în favoarea
celor care au nevoie de ajutor la un moment dat care sunt
victime ale unor riscuri sociale sau individuale.

95
EDITURA LUMEN
Ghidul tinerelor mame
Autori: Holt-Romania, Irina
ANGHELESCU, Luminiţa
COSTACHE, Lăcrămioara
GANEA, Felicia GURGHIAN,
Sidonia MAXIM, Cristina
MUREŞAN, Cristina VAMEŞU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2002
Nr. pag. 58, format A 5
Venirea pe lume a unui copil – o nouă viaţă care aduce cu
sine multe bucurii, încununarea unor aşteptări, dar şi multiple
responsabilităţi faţă de noul rol pe care-l vor îndeplini părinţii
copilului. Acest material elaborat de către Organizaţia Holt
România este utilizat în implementarea programului de
“Consolidare a familiilor din România prin dezvoltarea
abilităţilor părinteşti”.
Lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid de încurajare a
mamelor în faţa greutăţilor inerente vieţii de părinte. Nu de
puţine ori, naşterea unui copil este asociată unor stări de
incertitudine, corelate cu unele dezechilibre în viaţa psiho-
socială a tinerei mame. Şi toate acestea sunt cauzate de lipsa
unei corecte informări cu privire la drepturile de care
beneficiază mama şi copilul, aspecte legate de serviciile
anumitor instituţii sau organizaţii la care tânăra mamă ar putea
apela în anumite situaţii.
Tinerele mame sunt beneficiare ale unor informaţii utile
privind serviciile de asistenţă socială şi rolul asistentului social.
Uneori, asistentul social şi munca acestuia este asemănată
activităţii de asistenţă medicală, astfel încât precizarea
atribuţiilor unui asistent social este necesară.

96
EDITURA LUMEN
Asistenţă şi intervenţie socială
Autori: Antonio SANDU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2002
Nr. pag. 139, format A 5

Volumul prezintă o serie de teorii şi modele ale Asistenţei


Sociale, insistând asupra elementelor de ordin metodologic.
“Calitatea vieţii”, ameliorarea acesteia, este privită ca
obiectiv central al practicii Asistenţei Sociale, atât la nivelul
intervenţiei individualizate cât şi a programelor sociale.
Interpretând astfel obiectul practicii Asistenţei Sociale, autorul
subliniază şi modalitatea de măsurare a succesului programelor
de intervenţie, şi anume variaţia indicatorilor obiectivi şi
subiectivi ai calităţii vieţii. Astfel se poate aprecia atât
schimbările “obiectiv-cantitative” cât şi cele “subiectiv-
calitative” generate de intervenţia socială. Privită ca o
intervenţie asupra unui sistem social (individ-familie-
comunitate) aflat în disfuncţie, modelul de Asistenţă Socială
propus de autor privilegiază teoria schimbării, în care clientul
individual sau colectiv este el însuşi agent al schimbării,
asistentul social având rolul de evidenţiere a
disfuncţionalităţilor şi facilitarea accesului clientului la diversele
resurse din mediul social.
Ca tehnici de intervenţie ne sunt prezentate modelele
“casework” – al “lucrului de caz” cum traduce autorul acest
termen, consilierea nondirectivă şi ca macropractică Asistenţa
Socială prin programe.

97
EDITURA LUMEN
Asistenţa maternală pentru
copilul de vârstă mică.
Metodologie, standarde,
proceduri
Autor: Holt-Romania, Beth
BREDFORD, Odette
CHIRILĂ, Ştefan COJOCARu,
Luminiţa COSTACHE, Ada
GABOR, Niculina NEGUŢU,
Mariana POPESCU, Mirela
TOBIAS, Iuliana ZAGAN,
Cristina ANDREICA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2002
Nr. pag. 136, format A 5

Lucrarea are aplicaţii practice în domeniul asistenţei


sociale şi se adresează specialiştilor care lucrează în domeniul
protecţiei copilului şi a familiei, factorilor de decizie, asistenţilor
maternali, celor care sunt cuprinşi în diferite programe de
formare profesională.

98
EDITURA LUMEN
Adopţia naţională. Metodologie,
standarde, proceduri
Autori: Holt România, Cristina
ANDREICA, Ştefan
COJOCARU, Luminiţa
COSTACHE, Dana ISAC,
Ruxandra POLYSU, Daniela
STAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2002
Nr. pag. 102, format A 5

România este o ţară în care adopţia a fost cunoscută ca o


practică de ocrotire a copiilor. Încă din societatea românească
tradiţională găsim ideea existenţei unor copii de suflet alături de
cei de sânge. În regimul comunist, ca urmare a schimbărilor
socio-economice şi culturale, adopţia devenise o soluţie pentru
cuplurile fără copii, scopul adopţiei fiind acela de a găsi un
copil pentru o familie. Chiar şi astăzi această concepţie persistă
încă la numeroase persoane. Această realitate a suscitat reacţia a
numeroşi experţi încercând să modifice practica ce constă în
alegerea unui copil pentru o familie şi să convingă persoanele
răspunzătoare de procesul adopţiei că este vorba mai degrabă
de a găsi familia cea mai potrivită care să răspundă nevoilor
unui copil şi nu invers. În centrul preocupărilor trebuie avut în
vedere întotdeauna interesul superior al copilului.

99
EDITURA LUMEN

Editura Lumen
Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi
OP 3, CP 780, Iaşi

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com

Printed in EU

100