Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRARE DE ABSOLVIRE

RÂMNICU VÂLCEA

2015

1

Susţinător:

Miu Alexandru Adrian

CUPRINS

1. PREZENTARE ŞI SCHEMA DE ORGANIZARE SOCIETATE

3

2. DOMENIU DE ACTIVITATE SOCIETATE

3

3. ECHIPA SOCIETĂȚII

3

4. MEDIUL DE LUCRU

3

5. STANDARDELE DE LUCRU

4

6. INSTRUCȚIUNILE PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

4

6.1. Generalități

4

6.2. INSTRUCȚIUNE PROPRIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONAL

TESA (CU MUNCĂ DE BIROU) ȘI CARE CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI

(șofer amator)

5

PREAMBUL

5

SCOP

5

DOMENIU DE APLICARE

5

CONEXIUNEA CU ALTE ACTE NORMATIVE

6

REVIZUIREA PREZENTELOR INSTRUCȚIUNI PROPRII

6

ÎNCADRAREA ȘI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ

6

AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCÃ

6

CERINŢE:

7

EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

7

ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

8

PROTECȚIA VEDERII

8

ALTE MĂSURI DE S.S.M. ÎN ACTIVITATEA DE BIROU

8

STRESUL

10

PRIMUL AJUTOR

10

MĂSURI GENERALE ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII

10

CONDUCERE AUTO (şofer amator)

11

CIRCULAŢIA PE TIMP NEFAVORABIL

12

ALIMENTAREA

12

7. CONCLUZII

13

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

14

2

1.

PREZENTARE ŞI SCHEMA DE ORGANIZARE SOCIETATE

Din anul 2006, S.C. Romanian Water Technologies S.R.L. şi-a creat o imagine din ce în ce mai proeminentă pe piaţa echipamentelor industriale: panouri radiante ceramice, tuburi radiante, aeroterme, destratificatoare, generatoare de aer cald, etc. S-a pornit de la conceptul modern de marketing potrivit căruia orice activitate economică trebuie îndreptată în direcţia satisfacerii cerinţelor, efective şi potenţiale, ale consumatorilor cu maximum de eficienţă. Succesul societății se bazează pe produse performante și adecvate fiecărui client în parte. În viziunea societății, pentru reuşita în afaceri, este esenţială cunoaşterea necesităţilor clientului şi orientarea corespunzătoare a activităţii. Obiectivul societății este acela de a maximiza satisfacţia clientului oferind o gamă completă de produse completată cu soluţii pentru orice problemă. Astfel, în funcţie de necesităţile sale individualizate, clientul beneficiază din partea societății de o soluţie tehnică optimă. Din anul 2009, societatea are implementat și certificat/recertificat sistemul de management integrat calitate mediu sănătate și securitate în muncă. Societatea este condusă de Director. Schema de organizare cuprinde: compartiment Tehnic Comercial și Management integrat, cu servicii externalizare pentru contabilitate, resurse umane și serviciu de prevenire și protecție.

2. DOMENIU DE ACTIVITATE SOCIETATE

S.C. Romanian Water Tehnologies SRL, este o societate cu capital privat, înființată în luna februarie a anului 2006, cu sediul social în Loc. Domnești, Jud. Ilfov, care are ca obiect de activitate „Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.”.

Activitățile desfășurate în cadrul societății sunt structurate astfel:

A) intermedieri în comerțul specializat în vânzarea de:

- echipamente și accesorii pentru încălzire prin radiație: panouri radiante ceramice, tuburi radiante, tubulatură radiantă;

- echipamente și accesorii pentru încălzire cu aer cald: aeroterme pe gaz, perdele de aer,

generatoare de aer cald, rooftopuri;

- echipamente de climatizare-ventilare și accesorii: răcitoare evaporative, modul aerotermă- climatizor, destratificatoare de aer;

B) activități comerciale pentru echipamentele specifice obiectului de activitate al societății (subcontractare activități de montaj și/sau punere în funcțiune echipamente comercializate).

3. ECHIPA SOCIETĂȚII

Radiant & Warm Air Tehnologies înseamnă o echipă performantă, alcătuită din 3 angajați, care și-a propus să devină cunoscută pe piața încălzirii și răcirii industriale din România, bazându-se pe etică, respect și integritate. Clienții noștri sunt antreprenorii generali, firmele de instalații și utilizatorii finali. Zi de zi, le oferim profesionalism și le punem la dispoziție soluții cât mai adecvate nevoilor identificate, referitoare la confortul termic, pentru a-și putea desfășura activitatea la standardele dorite.

4. MEDIUL DE LUCRU

Societatea face eforturi permanente pentru a crea angajaţilor un ambient modern, confortabil şi

plăcut care să favorizeze activitatea profesională.

3

Mediul de lucru contribuie în mod decisiv la rezultatele activităţii profesionale şi totodată, dezvoltă imaginea companiei. De aceea, toţi angajaţii au obligaţia permanentă de a păstra curăţenia şi ordinea la locul de muncă. Această regulă este valabilă şi pentru spaţiile de folosinţă comună. Fumatul este interzis în spaţiile societății, fiind acceptat doar în spatiile special amenajate.

5. STANDARDELE DE LUCRU Calitatea serviciilor oferite clienților reprezintă obiectivul nostru primordial. Indiferent de sectorul în care acţionează, fiecare angajat are un aport important la performanţele de ansamblu ale societății. Conducerea societăţii este cea dintâi răspunzătoare de calitatea muncii angajaţilor pe care îi coordonează şi controlează. Fiecare angajat trebuie să-şi îndeplinească sarcinile în conformitate cu legislația aplicabilă și corespunzătoare fişelor posturilor. Acestea sunt stipulate prin proceduri pentru fiecare tip de activitate. În plus, angajaţii nu trebuie să se comporte într-un fel care să dăuneze, să aducă prejudicii sau să deterioreze reputaţia societății în ceea ce priveşte imaginea, bunurile sau relaţiile cu partenerii şi colaboratorii.

6. INSTRUCȚIUNILE PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

6.1. Generalități În scopul aplicării şi respectării în cadrul societății a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea, societatea asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin personal cu atribuţii în domeniul sănătății și securității în muncă. Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă (prescurtat I.P.S.S.M.) urmăresc eliminarea sau diminuarea cauzelor de accidentare sau îmbolnăvire profesională și particularizarea și concretizarea măsurilor de prevenire în comportamentul executantului în raport cu condițiile reale de desfășurare a sarcinilor de muncă. Instrucțiunile S.S.M. sunt documente tehnice proprii cu aria de aplicabilitate în societate și se pot utiliza ca instrument pentru realizarea instructajului la locul de muncă și periodic de către conducătorul direct al locului de muncă. De asemenea se folosesc pentru realizarea controlului și autocontrolului la locurile de muncă și pentru stabilirea măsurilor de prevenire care să asigure eliminarea sau diminuarea riscurilor potențiale de accidentare la locurile de muncă. Cadrul legal pentru elaborarea instrucțiunilor S.S.M. îl reprezintă Legea 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G. 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și hotărâri specifice fiecărei activități desfășurate. Instrucțiunile proprii S.S.M. se revizuiesc sau se completează ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă sau a condițiilor de derulare a lucrărilor.

4

6.2. INSTRUCȚIUNE PROPRIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONAL TESA (CU MUNCĂ DE BIROU) ȘI CARE CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI (șofer amator)

PREAMBUL Art. 1.1. Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru personalul

TESA (muncă de birou) ȘI CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI (șofer amator), fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări în cadrul ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES SRL, privind realizarea securității și sănătății în muncă, sistem care cuprinde:

- Legea 319/2006, legea securității și sănătății în muncă, care creează cadrul general de reglementare la nivel național a problematicii securității și sănătății în muncă.

- Nomele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 319/2006, cu

modificările și completările ulterioare.

- Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru instruirea generală

introductivă și la locul de muncă și instruirea periodică a lucrătorilor partea comună, care cuprind prevederile legislaţiei actuale aplicabile pentru activitățile de prevenire și protecție ce se desfășoară în cadrul ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES SRL, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 319/2006.- Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, partea specifică fiecărui tip de activitate/meserie, care cuprind activitățile de prevenire și protecție ce se desfășoară în cadrul ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES SRL specifice meseriei respective. Aceste instrucțiuni proprii se aplică cumulat cu alte instrucțiuni proprii care detaliază în cadrul ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES SRL, măsurile de SSM care vizează celelalte categorii de activități pe care Ie poate desfășura la un moment dat un lucrător din cadrul firmei, activității care sunt încredinţate unui lucrător prin sarcină de serviciu de bază sau suplimentară sarcinii de serviciu de bază, care sarcina poate fi ocazională sau permanentă. Art 1.2. În aceste instrucțiuni proprii, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacționează reciproc:

EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă; SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producție și în anumite condiții de mediu pentru realizarea procesului de muncă; MIJLOACELE DE PRODUCȚIE: totalitatea mijloacelor de muncă (instalații, mașini, utilaje, aparate, dispozitive, unelte, etc.) care se utilizează în procesul de muncă; MEDIUL DE MUNCA: ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice și psihologice în care unul sau mai mulți executanți îşi realizează sarcina de muncă.

SCOP Art 2. Măsurile cuprinse în prezentele instrucțiuni proprii au ca scop prevenirea accidentelor de muncă ș i a bolilor profesionale la nivelul ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES SRL și la fiecare loc de muncă în parte , cât și protecția lucrătorilor la diferiți factori de risc care se pot manifesta pe timpul desfășurării activităților.

DOMENIU DE APLICARE Art 3. Prezentele instrucțiuni proprii se aplică tuturor locurilor de muncă definite

prin denumirea instrucțiunii, și Iucrătorilor care sunt vizitatorilor acestui loc de muncă.

5

încadraţi pe acestea, precum și la un moment dat

CONEXIUNEA CU ALTE ACTE NORMATIVE Art 4. Prevederile prezentei instrucţiuni proprii pentru MUNCA DE BIROU ŞI CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI (şofer amator), se aplica cumulativ cu prevederile instrucţiunilor proprii pentru alte tipuri de activităţi desfăşurate de lucrător, precum şi cu prevederile unor acte normative în vigoare care reglementează domeniul respectiv.

REVIZUIREA PREZENTELOR INSTRUCȚIUNI PROPRII Art 5. Prezentele instrucțiuni proprii pentru TESA (MUNCA DE BIROU) ŞI CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI (şofer amator), se vor revizui periodic și vor fi modificate de către conducerea ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES SRL, ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. Survenite la nivel național sau la nivelul societății, prin modificarea proceselor de muncă.

ÎNCADRAREA ȘI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ Art 6 Încadrarea și repartizarea pe locuri de muncă se va face pe baza procedurilor interne, interviu, probă de lucru etc. Art 7 Instruirea de SSM se va face pe faze metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 319/2006 în conformitate cu prevederile HG nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare. Art 8 Intervalul dintre două instruiri periodice va fi cel prevăzut în tematica anuală

a instruirilor periodice, aprobată de conducerea societății și va fi realizată de șeful locului de muncă.

AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCÃ Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată încât să ofere lucrătorilor confort și libertate

de mișcare și să diminueze în măsura maxim posibilă riscurile de natură vizuală, mentală și posturală. Locul de muncă permite o bună corelare între caracteristicile antropofuncționale ale utilizatorilor

și munca lor prin asigurarea posibilităților de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia. Înainte de conectarea cablului de alimentare electrică la priză, asiguraţi-vă că tensiunea acesteia corespunde cu cea folosită de monitor.

- Nu introduceţi obiecte metalice în orificiile monitorului. Există riscul unei electrocutări.

- Pentru evitarea electrocutării, nu atingeţi niciodată interiorul monitorului. Numai

un tehnician calificat şi instruit în prealabil poate deschide carcasa monitorului sau a desktop-ului. Nu folosiţi niciodată monitorul dacă are cablul de alimentare deteriorat şi nu agăţaţi obiecte de orice fel de acesta. Nu scoateţi monitorul din priză smulgând cablul. Ţineţi întotdeauna

de ştecher.

- Evitaţi supraîncălzirea monitorului, menţinând orificiile de aerisire ale acestuia neacoperite. De asemenea nu

îl montaţi sub acţiunea directă a razelor soarelui şi menţineţi-l departe de sursele de

căldură.

-

Folosiţi monitorul într-un loc fără umezeală şi praf. Acesta se poate curăţa cu o

cârpă umedă, numai dacă a fost în prealabil deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

- Dacă vărsaţi din greşeală lichide pe acesta, deconectaţi-l imediat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi

contactaţi un distribuitor autorizat.

Monitorul se va instala numai pe suprafeţe solide şi în apropierea unei prize uşor accesibile.

- Dacă nu funcţionează normal (dacă se percep zgomote sau mirosuri neobişnuite), deconectaţi - l imediat şi contactaţi un distribuitor autorizat.

6

Deconectaţi

monitorul

înainte

de

- atunci când nu îl folosiţi pentru mai mult timp.

efectuarea

oricărei

operaţii

de

întreţinere

şi

CERINŢE:

Pentru

a

menaja

ochii

lucrătorului

caracterele

de

pe

ecran

trebuie

fie

bine

definite, cu un format clar, de mărime suficientă şi cu un spaţiu corespunzător între caractere şi între

linii.

Lăţimea caracterelor va fi de 50 până la 100% din înălţimea lor. Grosimea liniei de scriere a caracterelor va fi cuprinsă între 8 şi 17% din înălţimea lor. Spaţiul între linii va fi mai mare sau egal cu 1 pixel. Raportul dintre lăţime şi înălţime va fi cuprins între 0,7:1 şi 0,9:1. Spaţiul între cuvinte trebuie să fie egal cu minimum lăţimea unui caracter („N" pentru spaţiere proporţională). Imaginea de pe ecran trebuie să fie stabilă. Se va asigura un contrast adecvat între caractere şi fond. Ecranul trebuie să poată fi orientat şi înclinat uşor şi liber pentru a putea fi adaptat nevoilor utilizatorilor. Se va prevedea posibilitatea poziţionării ecranului astfel încât acele zone ale sale care trebuie privite în mod continuu să poată fi văzute sub un unghi al liniei de vedere cuprins între orizontală şi 60° sub orizontală. Înălțimea la care este amplasată tastatura trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braț și antebraț de minimum 90° iar lucrătorul să stea cu antebrațul pe masă. În poziție așezat, distanța dintre planul de lucru și, suprafața de ședere trebuie să fie cuprinsă între 200 și 260 mm. Video-terminalele vor fi astfel amplasate încât direcția de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală și artificială). Conductorii electrici și cablurile trebuie să respecte următoarele condiții:

să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale și previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii; - Cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru. Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejați împotriva deteriorărilor mecanice.

EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecție ale echipamentelor de calcul. Se interzice efectuarea oricărei intervenții în timpul funcționării echipamentului de calcul. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ. Înlocuirea siguranțelor la instalațiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop. (1) La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supra-încălzirile care pot conduce la incendii. (2) În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf și dioxid de carbon. (3) În timpul funcționării, capacul superior al imprimantelor va fi menținut închis; deschiderea capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje se va realiza numai dupã deconectarea acestora de la sursă.

7

(1) La utitizarea imprimantelor se va evita atingerea părților fierbinți. (2) Orice intervenţie în timpul funcționării imprimantelor, permisă în documentația tehnicã, se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părților corpului de către imprimantă. Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente.

ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL (1) Suprafețele ecranelor video-terminalelor se vor curăța periodic de depunerile de praf sau amprente digitale, pentru a nu se reduce vizibilitatea. (2) Conducătorul locului de muncă împreună cu personalul care lucrează la echipamentele electrice vor verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune (carcase intacte și la locul lor, capace închise, izolația cablurilor nedeteriorată etc.). Mijloacele și instalațiile de protecție împotriva pericolului de electrocutare vor fi verificate semestrial pe baza unui plan de verificări aprobat de conducerea unității.

PROTECȚIA VEDERII Lucrătorii care folosesc calculatoare vor avea în vedere prevederile Directivei 1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, transpusă în HG 1028/2006.

(Extras - Protecţia ochilor şi a vederii Art 12 Lucrătorii trebuie să beneficieze de un examen corespunzător al ochilor şi al vederii, efectuat de o persoană care are competența necesară:

înainte de începerea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la angajare; ulterior, la intervale regulate; ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare. Art 13 Lucrătorii beneficiază de un examen oftalmologic, dacă rezultatele examenului prevăzut la Art 12 arată că acesta este necesar. Art 14 Dacă rezultatele examenului prevăzut la Art 12 sau ale examenului la care face referireArt 13 arată că este necesar şi dacă nu se pot utiliza dispozitive normale de corecție, lucrătorilor trebuie să li se furnizeze dispozitive de corecție speciale, care să corespundă activităţii respective. Art 15 Măsurile luate potrivit Art 12-14 nu trebuie să implice în nici un caz costuri financiare pentru lucrători.)

ALTE MĂSURI DE S.S.M. ÎN ACTIVITATEA DE BIROU Se va avea de-asemenea în vedere că fiecare angajat să cunoască şi să aplice măsurile de S.S.M. aferente tipului de activitate din biroul său încăperea în care îşi desfăşoară activitatea; Personalul tehnico-administrativ este dator să semnaleze șefului ierarhic:

orice accident sau incendiu cunoscut în incinta societății toate situaţiile periculoase de muncă; Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. Deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vre-o persoană aflată în încăperea alăturată, în imediata apropiere a ei;

Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele norme:

- Se va circula numai pe partea dreaptă;

- Se va merge încet, unul după altul, în şir simplu;

8

- Se va sprijini cu mâna de bara scării, nu se va citi în timp ce se urcă sau se coboară pe scări, nu

se va aprinde ţigara, nu se vor număra bani, nu se va merge distrat, sărind câte două-trei trepte deodată

etc.;

- Vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane, vase

cu flori, cotoare şi coji de fructe etc.); Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele, deoarece, nefiind stabile, se pot răsturna; Uşile cu geamuri vor semnalizate corespunzător și trebuiesc manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge de partea din sticlă a uşilor; La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport; La intersecţii, trebuie să se circule pe partea dreaptă, mergându-se încet, pentru a se evita coliziunea cu o persoană sau un mijloc de transport, care ar putea veni din sens opus sau de după colţul

clădirii; Totdeauna trebuie să se privească în direcţia de mers, iar atunci când se transportă pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea; Pardoselile din încăperi trebuie să fie corespunzător întreţinute, iar urmele de ulei şi apă trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările. Trebuie semnalate orice defecţiuni în pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, gresie, etc.); În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident; Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat fiind să se lase la vedere, pe birou;

Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte; . Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potrivește în poziție stabilă, evitându-se așezarea pe marginea lui; Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericol de a se răsturna sau de a se lovi de altă persoană;

ESTE INTERZISĂ:

mișcarea de legănare pe două picioare ale scaunului său de răsturnare pe spate; urcarea pe scaunul melc pentru a lua un obiect aflat la înălţime. Pentru această operațiune se recomandă un taburet solid, un podium sau o scară corespunzătoare; pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fișetelor sau a dulapurilor trebuiesc păstrate închise; pentru a se evita prinderea degetelor, trebuiesc apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele birourilor sau ale caselor de bani; să se deschidă în același timp mai multe sertare din partea de sus a unui dulap, deoarece ele pot aluneca și produce accidente; cu desăvârșire folosirea în birouri a aparaturii electrice cu defecțiuni, cu cablaje de alimentare improvizate, ștechere defecte, etc.; cu desăvârșire folosirea în birouri a mijloacelor de încălzit improvizate care pot provoca scurt- circuite sau suprasolicitări la instalația electrică; cu desăvârșire intervenția neautorizată la prize sau la aparatură electrică cuplată la alimentarea cu energie electrică.

9

39. Cutterele, lamele vor fi păstrate în apărători;

40. Șefii locurilor de muncă vor avea în vedere gestionarea competentă și responsabilă a stresului

la locul de muncă.

STRESUL Se caracterizează prin modificări hormonale intense, secrețtie masivă de adrenalină. Se produc de asemenea modificări morbide (hipertensiune, ulcere gastrice etc.). Stresul psihologic este provocat de emoții prelungite datorate în primul rând frustrației, conflictelor, anxietății. Există stres de suprasolicitare dar și stres de subsolicitare. Un stres moderat antrenează și stimulează vitalitatea organismului. Caracterul nociv al stresului apare atunci când degradările produse sunt prea ample, depășind capacitățile adaptative.

PRIMUL AJUTOR Este un complex alcătuit din cele mai simple proceduri medicale efectuate la locul accidentului, sub forma de auto-ajutor, sau ajutor reciproc, cu folosirea echipamentului standard sau a celui improvizat. Scopul principal este salvarea vieții omului, eliminarea factorului de agresiune și evacuarea rapidă a sinistratului din zona afectată. Termenul optimal de acordare a primului ajutor medical de până la 30 min., după primirea traumei, și până la 10 min. în caz de otrăvire. În caz de oprire a respirației acest termen se scurtează până la 5-10 minute. Importanța factorului de timp se caracterizează prin acea că: pacienții cărora li să acordat primul ajutor medical în primele 30 de min. după traumatism, complicațiile post-traumatice se micșorează jumătate în comparație cu traumatizații cărora li să acordat ajutor după acest termen. Lipsa ajutorului medical timp de 1 oră după traumatism mărește numărul de cazuri de deces la pacienții grav afectați cu 30 %; până la 3 ore cu 60%; până la 6 ore cu 90%. Timpul din momentul traumatismului până la acordarea primului ajutor trebuie maximal scurtat. Primordială este necesitatea de a elimina factorul agresiv: de a evacua sinistratul de sub dărâmături, din apă, de scos din încăpere arzândă sau din zona afectată de substanțe otrăvitoare, de scos din automobil etc. Este necesar de a aprecia repede și corect starea sinistratului. În timpul examinării este necesar de apreciat dacă este viu sau mort, apoi de determinat gradul de traumatizare, continuă hemoragia sau nu.

Trusele şi posturile de prim ajutor sunt deservite de către persoane care vor fi în prealabil instruite de personalul medico-sanitar asupra noţiunilor de prim ajutor. Fiecare post sau trusă de prim ajutor va fi dată în grija unui lucrător cu locul de muncă permanent cât mai apropiat de locul unde urmează a se interveni şi care, în cadrul sarcinilor sale de serviciu, va urmări completarea sistematică a mijloacelor de prim ajutor. Este de preferat ca intervenția de acordare a primului ajutor să se facă de către membrii echipei de prim ajutor, în baza cunoștiințelor acumulate în cadrul pregătirilor specifice susținute de către medicii de medicină muncii.

MĂSURI GENERALE ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII Toate utilajele și sculele acționate electric, precum și toate echipamentele electrice, trebuie să corespundă normelor de protecție a muncii privind protecția împotriva pericolului de electrocutare.

10

Se interzice categoric lucrul său orice operație de întreţinere precum și accesul la instalațiile electrice sub tensiune a personalului muncitor neavizat. Este interzisă alimentarea cu energie electrică a aparatelor, dispozitivelor dacă există posibilitatea atingerii pieselor aflate în mod normal sub tensiune. Este strict interzisă mutarea sub tensiune a utilajelor și echipamentelor electrice mobile. Pentru a fi mutate din locul de staționare, utilajele și echipamentele electrice vor fi obligatoriu scoase de sub tensiune, mutate la locul unde vor funcționa și apoi se vor alimenta cu tensiune. Scoaterea de sub tensiune trebuie făcută prin scoaterea ștecherului din priză sau deconectarea dela rețea (tablou de distribuție) astfel încât să se poată întrerupe tensiunea din cablul de alimentare a utilajului respectiv. Se interzice conectarea echipamentelor tehnice utilizate la prize defecte sau fără legătură la pământ. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop. Se va urmări că traseul cablurilor de alimentare a diferitelor ET utilizate să nu vină în contact cu

apa.

CONDUCERE AUTO (şofer amator) Conducerea autoturismelor va fi încredinţata numai persoanelor calificate care au împlinit vârsta de 18 ani și posedă permis de conducere valabil pentru categoriile din care fac parte autoturismele pe care le conduc. Conducerea autoturismelor de către persoane neautorizate este interzisă cu desăvârșire. Conducerea firmei va lua măsuri pentru efectuarea verificării periodice a stării tehnice a autoturismelor pe care le pune la dispoziția angajaților; Pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a autoturismelor, firma trebuie:

A) să asigure şi să controleze efectuarea lucrărilor de întreţinere a autoturismelor în conformitate cu prescripţiile din Cartea tehnică a autoturismului respectiv;

B) să supravegheze operaţiile de întreţinere zilnică a autoturismelor urmărind executarea lor în

condiţii bune de către conducătorii auto;

C) să asigure luarea măsurilor de prevenire şi de combatere a incendiilor la autoturisme;

Pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale autoturismelor, înainte de plecarea în cursă se vor verifica următoarele:

A) instalaţia de alimentare cu carburanţi, instalaţia electrică, instalaţia de evacuare a gazelor arse

(eşapate), instalaţia de încălzire, spălare/curățare parbriz, sistemul de direcţie, semnalizare, rulare şi frânare care trebuie să fie în stare corespunzătoare şi fără improvizaţii;

B) să nu aibă ataşate rezervoare suplimentare de combustibil, în afara celor montate de către

uzina constructoare;

C) existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare, a centurilor de siguranţă,

a stingătorului şi a trusei medicale;

D) uşile să fie în bună stare de funcţionare;

La parcarea autoturismelor pe locurile destinate acestui scop, conducătorii auto vor lua următoarele măsuri:

A) vor asigura distanţa de manevrare în siguranţă dintre autoturisme şi între acestea şi construcţii;

B) vor opri motorul;

C) vor frâna autoturismul;

D) vor scoate cheile din contact;

E) vor închide şi vor asigura prin încuiere uşile cabinei; La locul de parcare sunt interzise:

11

A) efectuarea probelor de frânare în mers.

B) alimentarea cu combustibili sau lubrifianţi;

C) ieşirea autoturismelor din parcare şi din incintele agenţilor economici în drumurile publice se

va face cu faţa. În cazul când nu este posibil, ieşirea pe drumurile publice se efectuează numai prin pilotare. În timpul efectuării cursei, conducătorul auto are următoarele obligaţii:

A) să respecte viteza de circulație stabilită prin lege și să o adapteze la condițiile de mers;

B) să respecte intinerarul stabilit și mersul programat al cursei, să alterneze eficient odihnă cu

durata conducerii;

C) să oprească autovehicolul în parcurs după minim 250 km și să verifice starea pneurilor,

direcția, buloanele de fixare a jantelor etc.;

D) să oprească mașina în cazul apariției unor zgomote ciudate;

E) să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare;

F) să coboare pantele cu motorul în funcțiune și cuplat în treaptă de viteză corespunzătoare;

G) să respecte toate prevederile Codului Rutier.

Pe timp nefavorabil conducătorul auto are obligația să circule cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol.

CIRCULAŢIA PE TIMP NEFAVORABIL Pe timp de ceaţă, autoturismele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol. De asemenea, pe timp de ceaţă, în mers şi în staţionare, autoturismele de orice fel vor fi iluminate şi în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor autoturisme ce se apropie. Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în caz de ploaie torenţială, de ninsoare abundentă, de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii.

ALIMENTAREA La staţiile de alimentare cu combustibil, conducătorii autoturismelor sunt obligaţi:

A) să respecte distanţa de cel puţin 3 m faţă de autoturismele care se alimentează şi cel puţin 1 m

între autoturismele care urmează la rând;

B) să oprească funcţionarea motorului în timpul alimentării;

C) să respecte regulile de ordine interioară ale staţiei de alimentare;

D) să oprească imediat şi să îndepărteze autoturismul la o distanţă de cel puţin 50 m de staţie,

dacă se produc rateuri;

E) să nu plece de lângă autoturism;

F) să nu fumeze sau să folosească focul deschis pe teritoriul staţiei;

G) să regleze motorul sau să remedieze orice defecţiune pe o rază de 50 m.

Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele şi conductele de combustibil nu trebuie să prezinte scurgeri. După alimentare, se va şterge de pe rezervor combustibilul scurs şi se va închide bine bușonul rezervorului. Prezenta instrucţiune nu este limitativă și șefii locurilor de muncă le vor completă în cadrul instruirilor periodice și la locul de muncă, cu măsuri specifice altor domenii sau locații cu care angajații se pot confrunta la un moment dat, cu instrucțiuni proprii din domenii conexe (prim ajutor, evenimente de traseu) sau prevederi legislative (HG nr.1028/2006, HG nr. 1091/2006 ș. a). Prezenta instrucțiune devine document cu răspundere juridică în cadrul ROMANIAN WATER TECHNOLOGIES SRL, în momentul în care reprezentantul legal al societății, aprobă prin semnătura și ștampilă acest document.

12

7. CONCLUZII

Securitatea şi sănătatea lucrătorilor români sunt protejate în aceeaşi măsură ca şi cea a lucrătorilor europeni, din punct de vedere legislativ prin intrarea în vigoare a Legii 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare și a Hotărârilor de Guvern apărute în cursul anului 2006, ce transpun directivele specifice în domeniu. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă transpune Directiva Cadru 89/391/CEE și are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în munca a lucrătorilor, îndeplineşte rolul de lege fundamentală în domeniu și stabilește cadrul general, principiile și regulile de bază pentru promovarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. Legea este elementul generator pentru toate prevederile normative din domeniul securității și sănătății în muncă, precum și în construirea prevenirii riscurilor profesionale și a unei noi abordări a gestiunii acestora. Prevenirea riscurilor profesionale se bazează pe 3 elemente fundamentale:

refențialul juridic constituit din directiva cadru pe care Legea 319/2006 a transpus-o; definirea precisă a rolului și misiunilor care revin fiecărui participant la procesul de muncă (patroni, lucrători, reprezentanţi ai lucrătorilor, servicii de protecţie şi prevenire, servicii de control) și mai ales afirmarea rolului preponderent al angajatorului în domeniul prevenirii riscurilor profesionale și a responsabilităților; importanța evaluării sistematice a riscurilor. Analiza factorilor potențiali de risc care precede procedura de evaluare este obiectul unui inventar precis a stării locurilor de muncă. Acest inventar se face la nivelul locurilor de muncă și al societății. Condițiile de securitate și sănătate a muncii se realizează printr-o serie de măsuri tehnico- organizatorice, în scopul creării unui microclimat optim al locului de muncă și pentru prevenirea apariției pericolelor de accidente. În mod obișnuit, microclimatul locului de muncă este caracterizat de factorii privind temperatura, umiditatea, gazele nocive, radiațiile etc., care peste o anumită limită constituie pericol de accidentare. Instrucțiunile proprii de SSM cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Instruirea periodică a tuturor angajaților cu IPSSM-urile activității pe care o desfășoară în cadrul societății au drept scop însușirea cunoştinţelor și formarea deprinderilor măsurilor de securitate pentru eliminarea factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesionalã existenți în sistemul de muncă, apărarea vieții, a integrității corporale și a sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă.

13

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

Legea 319/2006 privind securitatea i s n tatea în munc 

HG 1425/2006 privind Nomele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor

Legii 319/2006, cu modificările și completările ulterioare

HG 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea

echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători

a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă H.G. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către

lucrători a echipamentelor de muncă

HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de

muncă Legea 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare

(codul rutier)

HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195, cu modificările și

completările ulterioare

14