Sunteți pe pagina 1din 38

PRESA

ORTODOXĂ

editorial | pag. 3 pag. 32 | cauzele bolilor


Scopul vieţii creștine Cauzele cancerului de sân
trecute sub tăcere?
prăznuiri | pag. 6
Duhul este Cel care dă viaţă pag. 36
Vaccinurile stimulează
al optulea veac | pag. 9 o reacţie inflamatorie
Occidentul (continuare din nr. 4)
și lepădarea de Hristos
pag. 42 | mărturisiri
pag. 13 Sfântul Luca al Crimeei
Papa, întâiul între Minunea conștiinţei mărturisitoare
credincioșii „Noii Ere”?
pag. 46 | teologica
pag. 18 Sobor a toată lumea,
Secretul mișcării pentru sobor ecumenic,
drepturile homosexualilor: ecumenicitate
PEDOFILIA
pag. 50 | convertiri
pag. 25 ÎPS Iosif al Prikonisului:
Lacrimile unui ţinut martir Mucenici și mărturisitori
Pelerinaj în Kosovo ai Ortodoxiei în China

prezentare de carte | pag. 31 pag. 54 | actualitatea în Biserică


Ioan Ianolide
Deţinutul profet pag. 61 | actualitatea laică
" Duhul Sfânt era din veac și este și
va fi, nici început având și nici sfârșit;
ci pururea cu Tatăl și cu Fiul este unit
și împreună socotit. Viaţă și de viaţă
făcător; Lumină și de lumină dătător;
Binele însuși și Izvor de bunătate; prin
Care Tatăl Se cunoaște și Fiul se prea-
slăvește, și de toţi se știe: O putere, o unire
"
și o închinare a Sfintei Treimi.
Slujba Pogorârii Sfântului Duh, la Laude

Frate, înţelegi tu cine este Duhul cu Duhul Sfânt, dar nouă, ortodocșilor,
Sfânt? Duhul Sfânt este lumina de mai- ni se cere ca însuși numele Duhului Sfânt
nainte de veci; El este Focul de-viaţă- să-l rostim cu frică și cu cutremur. Dacă
făcător; El este Dătătorul vieţii și Viaţa spui: „Nu, nu știu”, de asemenea mă
Însăși; El este Minte și Putere, ale Cărui tem și mă întristez pentru tine, deoarece
adâncuri nici un muritor - nici chiar aceasta arată că viaţa ta este încă o noapte
puterile îngerești - nu le poate atinge sau întunecată. Frate, trebuie să-L cunoști pe
descrie! Duhul Sfânt este Dumnezeu, a Duhul Sfânt după puţinul de care suntem
treia Persoană a Sfintei Treimi, purcezând în stare, căci de nu va locui Duhul Sfânt
de la Tatăl [și fiind trimis în lume] prin înlăuntrul tău, nu ești al lui Hristos; dacă
Fiul, fiind împreună-slăvit și împărăţind Duhul nu-ţi atinge inima în această viaţă,
pe același tron cu Ei. Duhul Sfânt este Cel vai ţie, căci ești încă mort duhovnicește
mai minunat dintre toate cele ce sunt pe (cf. Rom. 8: 9-10).
pământ. Frate, ai experiat vreodată o mare
Frate, știi tu Cine este Duhul Sfânt? bucurie? Acesta a fost Duhul Sfânt. Ai
Dacă spui: „Da, știu”, te afli în mare experiat oare - în vreme ce te bucurai de
înșelare, și mă tem pentru tine, căci o mulţumire deplină în treburile lumești
numai Dumnezeu Se cunoaște pe Sine - vreun dor mistuitor pentru cele cerești?
Însuși, după cuvântul Apostolului: Cele Acesta a fost Duhul Sfânt, Care-ţi vorbea,
ale lui Dumnezeu nimeni nu le știe, fără chemându-te la Sine. Și invers, ai fost oare
numai Duhul lui Dumnezeu (I Cor. 2: 11). vreodată cercetat, chiar și pentru o clipă, de
Pentru eretici este firesc să se „înfrăţească” vreo vedenie de o frumuseţe de nedescris

1
PRESA
ORTODOXĂ

care pur și simplu e de neînchipuit și, care este în voi, pe care-L aveţi de la
desigur, nepământească? A fost Duhul, Dumnezeu și voi nu sunteţi ai voștri (I
Care ţi-a dat o licărire din lumea ce va Cor. 6: 19). Cum s-ar spune, tu nu-ţi mai
să vie. (Iar în privinţa viselor, trebuie să aparţii, ci ești al lui Dumnezeu; ești al
ne punem toată încrederea în călăuzirea Domnului Iisus Hristos, Care te-a mântuit
duhovnicească a bătrânului nostru.) Frate, cu mare preţ (I Cor. 4: 20), scumpul Lui
nu ţi s-a părut adesea că întreaga lume, cu Sânge, prin care te-a răscumpărat pentru
toate lucrurile ei cele bune, nu face nici Sine (cf. Fapte 20: 28). Pentru aceasta
cât o lumânare, și că tu vrei doar să cazi în ești biserică a lui Dumnezeu. Duhul
genunchi și să te rogi pentru o mângâiere Sfânt locuiește întru tine când ai credinţa
cerească? Acesta e Duhul Sfânt, Care-ţi ortodoxă și când modul tău de viaţă e pe
atinge sufletul. Frate, atunci când Duhul potriva acestei credinţe. Când credinţa
Sfânt îţi atinge sufletul, cunoaște că, ta a fost slăbită sau ai păcătuit într-un fel
atunci, întreaga lume îţi va apărea într-o sau altul, nu te întrista! Sau, mai degrabă:
lumină diferită, așa cum în noapte lumea da, întristează-te, dar nu deznădăjdui,
noastră materială este foarte diferită de căci Dumnezeu îţi vede slăbiciunea:
aceea ce este luminată de soare, când Carnea este neputincioasă, așa ţi-a zis,
totul se vede limpede, și e ușor de văzut. în bunăvoinţa Sa, Făcătorul tău (Mt. 26:
Frate, în clipe de tristeţe adâncă, n-ai 41). Templele pământești sunt supuse
experiat oare simţăminte de mângâiere stricăciunii și trebuie refăcute, și sunt
binefăcătoare și pace, ca o adiere caldă făcute din piatră, cărămidă, marmură,
neașteptată, vestitoare a apropierii fier - materiale mult mai tari decât trupul
primăverii, în mijlocul gerului iernii? Este tău care, ca urmare a căderii, transmite
Duhul Sfânt, Care te-a mângâiat, căci El slăbiciunile și predispoziţiile sale faţă de
este Mângâietorul. Frate, n-ai experiat un boli mai departe chiar sufletului tău celui
simţământ neașteptat de dragoste arzătoare nemuritor. Dacă îţi arăţi ardoarea, atunci,
pentru Dumnezeu, pe Care, deși nu L-ai în ziua Cincizecimii, pe când te vei ruga,
văzut și nu-L poţi vedea și nici nu-L poţi templul tău se va înnoi, iar harul Duhului
cunoaște cu mintea, n-ai simţit apropierea Sfânt este puternic a-l face încă o dată
Lui prin omul tău lăuntric, n-ai strigat mai puternic și mai măreţ. Roagă-te ca
din inimă cu lacrimi: Al Tău sunt eu, niciodată să nu încetezi a fi un templu
mântuiește-mă! (Ps. 118: 94)? Acesta este al lui Dumnezeu, și ca Duhul Sfânt nu
Duhul Sfânt. Dragostea Însăși te-a luat sub numai să nu Se depărteze niciodată de la
acoperământul ei. tine, ci să te și înnoiască, să te întărească,
Frate al meu, ţie îţi zic: și tu ești să te sfinţească și să te umple cu har.
biserică a lui Dumnezeu, după cuvintele
dumnezeiescului Pavel: …trupul vostru Din cartea Cugetările unei inimi
este templu [biserică] al Duhului Sfânt smerite, Editura Egumeniţa

2
editorial
Scopul vieţii creștine

" - Părinte, de ce nu înţelegem cât rău ne face duhul


lumesc și suntem atrași de el?
- Pentru că duhul lumesc intră încet-încet, precum
a intrat ariciul în cuibul iepurelui. La început ariciul
a rugat pe iepure să-l lase să-și bage puţin capul în cui-
bul lui ca să nu-l plouă. Apoi a băgat și un picior, apoi
celălalt și, în cele din urmă, a intrat tot, iar cu ţepii
lui l-a scos cu totul pe iepure afară. Așa și cugetarea
lumească, ne înșeală cu mici cedări și încet-încet ne
stăpânește. Răul înaintează puţin câte puţin. Dacă ar
"
veni deodată, nu am fi înșelaţi.
Părintele Paisie Aghioritul
Cu durere și dragoste pentru omul contemporan

Lumea se dă în vânt după mărun- sociale extrem de bine puse în scenă, în-
ţișuri. Produse cosmetice și alimentare, cât ne putem întreba cu îndreptăţire: la ce
obiecte de uz casnic, mașini sau găteli bun această „minunată” civilizaţie?
vestimentare – o mulţime de lucruri care,
împreună, ne induc sentimentul împlini- Un filosof creștin observa cu ani în
rii personale și sociale. Toate acestea con- urmă că Occidentul este tot mai conști-
stituie ceea ce noi numim astăzi, în mod ent de criza în care se află, o analizează cu
foarte concret, civilizaţie. Și, totuși, lu- geniul caracteristic, însă nu găsește solu-
mea este poate mai neliniștită acum decât ţia ieșirii din ea, căci de mai multe secole
oricând altcândva în istorie. Iar aceas- a pierdut filonul adevăratului creștinism.
tă profundă neliniște sporește cu fiecare În același timp, ortodocșii – susţinea ace-
zi, fiind ascunsă în spatele unei ipocrizii lași filosof – deţin soluţia ieșirii din criză

3
PRESA
ORTODOXĂ

în chiar trăirea vie a credinţei creștine Fără luminarea Duhului Sfânt, fără
pe care a păstrat-o nealterată Biserica negrăita dulceaţă și mângâiere pe care
Ortodoxă, dar, din păcate, nu pricep cri- ne-o aduce prezenţa Sa în inima noastră,
za în care se află pentru că nici ei nu mai viaţa creștinului devine mult prea searbă-
trăiesc cu adevărat ortodox. dă. De aceea, mulţi nu mai suportă rela-
ţia doar formală cu Biserica, în virtutea
În fond, și unii și alţii suferă de ace- unei tradiţii strămoșești, și o rup în mod
eași orbire la care ne-a adus pierderea sco- definitiv cu credinţa. Căci posturile, spo-
pului adânc al vieţii creștine. Poate că vedania și slujbele pe de o parte, iar pe de
altul ar fi fost cursul is-
toriei dacă măcar aceia
care își zic ortodocși ar
fi dat ascultare cuvân-
tului rostit de Sfântul
Serafim din Sarov că-
tre Motovilov, prin
care îi descoperea tai-
na înţelesului adânc al
vieţii creștine: dobân-
direa Duhului Sfânt.
Orice ar face omul pe
pământ – ne învaţă
Sfântul Serafim – nu-i
va fi de mare folos,
dacă nu se ostenește în
mod conștient să câș-
tige, cât de puţin, pre-
zenţa Duhului Sfânt
în viaţa sa. Din păcate,
acest înţeles duhovni-
cesc al vieţii creștine a
ajuns să fie nu numai
neglijat, ci chiar iro-
nizat condescendent
de cei ce s-au erijat, cu
auto-suficienţă, în cri-
terii ale Ortodoxiei.
Efectele?…

4
PRESA
ORTODOXĂ

FOTO: Matei Buţă


O, fii cu chipuri luminate ai Bisericii! Primiţi
curăţire izbăvitoare de păcate, roua Duhului, cu
suflare de foc. Că acum a ieșit lege din Sion, harul
Duhului, Cel în chip de limbi de foc.
Slujba Pogorârii Sfântului Duh, Canonul al doilea, Irmosul

Iubite frate, după ce deunăzi am în tot timpul anului. Dar cunoaște că de


prăznuit Înălţarea Domnului, după Praznicul Sfintei Cincizecimi, când Sfânta
Învierea lui Hristos, acum că drumul Biserică prăznuiește biruitoare vărsarea
nevoinţei s-a deschis și pentru tine, tre- Duhului Sfânt peste Biserică, aceasta nu
buie să stărui mai departe în rugăciune în este numai o aducere aminte a unui eve-
așteptarea acelei mari și pline de încunu- niment trecut – în ciuda faptului că acest
nare sărbătoare a Cincizecimii. Desigur eveniment deosebit a fost la vremea lui
că, de la acea primă Cincizecime din vre- de o mare însemnătate atât pentru trecut,
mea Sfinţilor Apostoli, Sfântul Duh a cât și pentru prezent și viitor (toate săr-
fost și va fi pentru totdeauna și cu pu- bătorile și Tainele săvârșite de Biserică au
tere în Biserică, iar harul Său, fără a se semnificaţie pentru viitor), ci aceasta este
micșora vreodată, săvârșește toate Tainele și o deosebită și preaîmbelșugată vărsare a

6
prăznuiri
Duhului Sfânt în Biserică, când harul Său ai lui Hristos în vremurile cele vechi, și
îi pecetluiește cu mare putere pe cei ce în tu, de asemenea, care ești ucenic al lui
acea zi vin cu rugăciune în biserici și, ple- Hristos, rămâi în Biserică, lăudând și bi-
cându-și inimile și genunchii, se roagă să necuvântând pe Dumnezeu (Luca 24: 53).
primească pe Sfântul Duh în sufletele lor
și binecuvântare peste vieţile lor. Si așa, după înălţarea în trup și până
Sfinţii Apostoli, așa cum am zis, stă- la Cincizecime, Sfinţii Apostoli au aștep-
ruiau în rugăciune și în cerere, așteptând tat venirea Sfântului Duh. Din pricină că
pogorârea Sfântului Duh. Așa și tu, ur- Duhul Sfânt încă nu Se pogorâse, Biserica
mând pilda lor, roagă-te de mai-nainte, nu primise încă acel nepreţuit, neasemu-
și cu rugăciune înfocată gătește-te în așa it dar. Trupul Bisericii era, cum s-ar zice,
fel ca harul Sfântului Duh nu numai să fără suflet, neînsufleţit. Duhul Sfânt încă
te atingă, ci și să vină și să rămână neîn- nu venise să dea viaţă și să însufleţească
cetat în inima ta. Nu cugeta că răstimpul Biserica lui Hristos, inima Bisericii nu în-
dintre Înălţare și Cincizecime este un fel cepuse să bată (1).
de distanţă goală. Nu, acest timp ne este O, Duhule al lui Dumnezeu, vino și
dat cu un scop - acela să ne putem pregă- Te sălășluiește în inima Bisericii Fiului lui
ti pentru a primi un mare har și o mare Dumnezeu! O, Duhule Sfinte, vino și în
taină. Mai mult, în Scriptură nu se spune bisericile noastre cele pământești și în ini-
că, așteptând pogorârea Sfântului Duh, mile noastre! Da, frate, Duhul Sfânt va
Apostolii stăruiau în rugăciune și post, veni în bisericile lui Dumnezeu. Ai grijă
așa cum făceau în alte ocazii (cf. Fapte 13: să te învrednicești ca El să vină și în trupul
3; 14: 23; I Cor. 7: 5; II Cor. 6: 5, 11: 27). și în sufletul tău. Ști că Biserica este acolo
Zice doar că ei au stăruit în rugăciune și unde este și Duhul; fără Duhul Sfânt nu
cereri, și că așteptarea lor pentru acest poate fi nici o Biserică. Din această pri-
mare dar (cf. Fapte 11: 20) nu era însoţită cină, adunările eretice nu pot fi numite
de osteneli și greutăţi; în acest moment Biserici, chiar dacă formele lor exterioa-
nevoinţa lor era doar duhovnicească. re sunt asemănătoare celor ale Bisericii.
Pogorârea Sfântului Duh a fost începu- Să știi că acesta este doar un cadavru
tul unui Nou Veac, pregustarea fericitei fără viaţă. Duhul Sfânt sălășluiește acolo
vieţi din Rai, unde vor fi răsplăţi pentru unde este credinţă dreaptă și o puternică
nevoinţele ascetice, dar nu și nevoinţe; va adeverire în virtute și adevăr [a acesteia].
fi o vreme de odihnă și pace, nu trudă și Despre o astfel de Biserică mărturisește
războaie… . Iar acum, de la tine nu se Domnul ca de Mireasa Sa, adresându-I-se
cer post sau metanii, ci numai o aștep- profetic: Toată ești frumoasă, draga mea,
tare bucuroasă a harului și o stăruinţă în și fără nici o pată (Cântarea Cântărilor
rugăciune. Ia aminte să nu fii în negrijă 4: 7).
în această privinţă. Ca și Sfinţii Ucenici

7
al optulea veac
Occidentul
și lepădarea de Hristos
În preajma Patimilor și Învierii numai cei care aveau aceste hârtii scăpau
Domnului, lumea occidentală a șocat de chinuri și de moarte. Certificatele pot
prin câteva noi gesturi de lepădare de fi achiziţionate pentru numai 3 lire sterli-
Hristos. În Marea Britanie, peste 100.000 ne, cifră simbolică, care amintește de cei
de britanici au semnat certificate de „dez- treizeci de arginţi primiţi de Iuda pentru
botezare”, disponibile pe Internet, în că L-a vândut pe Hristos.
care se stipulează renunţarea la credinţa Asemenea unui cancer care se răs-
creștină. Aceste certificate, puse în cir- pândește în întregul organism social, miș-
culaţie de National Secular Society (NSS carea de „dezbotezare” s-a extins în mai
– „Societatea Seculară (adică ateistă) multe ţări europene. Astfel, Înalta Curte
Naţională”) și numite cu corectitudine din Spania a dat câștig de cauză unei per-
politică „certificate de dezbotezare”, nu soane din Valencia, Manuel Blat, hotă-
sunt altceva decât varianta modernă a rând că, în temeiul legilor de protecţie a
adeverinţelor de lepădare (libellus) primi- datelor, el poate să șteargă înregistrarea
te de creștinii ce se lepădau de Hristos și botezului său. Aceasta ne face să ne în-
jertfeau idolilor. În vremurile de prigoană, trebăm: pentru ce botezul poate fi șters
FOTO: Obama, preşedintele SUA

9
PRESA
ORTODOXĂ

din acte în temeiul legilor care protejează Summit-ul G20, ce a avut loc la Londra
datele personale, dar un creștin nu poate cu câteva zile înainte de deplasarea în
refuza, pe același temei, noile documente Turcia, Obama s-a închinat, asemenea
cu microcip impuse de UE, documente unui supus, regelui musulman al Arabiei
ce violează libertatea persoanei și-i atacă Saudite, Abdullah, gest simbolic ce a șo-
credinţa? cat prin ineditul său (potrivit washin-
În mod similar, Uniunea Italiană a gtontimes.com).
Relaţioniștilor și Agnosticilor (UAAR) Gestul este simbolic, din cel puţin
a câștigat o bătălie legală pentru dreptul două motive.
la „dezbotezare”, în 2002. Situl grupului În primul rând pentru că președin-
are un formular de „dezbotezare”, pentru tele american, care are o binecunoscută
a facilita lucrurile. Potrivit secretarului agendă pro-homosexualitate și pro-avort,
UAAR, Raffaele Carcano, mai mult de se închină în faţa unui rege musulman,
60.000 de astfel de formulare au fost des- recunoscut la rândul său pentru politi-
cărcate în ultimii patru ani și continuă să ca sa ecumenistă. Acesta este și modul în
fie descărcate la o rată de circa 2.000 pe care a fost interpretată și lăudată plecă-
luna (potrivit frontpress.ro). ciunea lui Barack Obama faţă de regele
Dacă în Marea Britanie oamenii se Abdullah de către editorialistul cotidia-
leapădă, prin astfel de certificate, în mod nului arab Asharq Alawsat, Muhammad
oficial de credinţa în Hristos, președinte- Diyab: „Obama a dorit să-și arate res-
le american Barack Obama s-a lepădat în pectul și aprecierea pentru personalitatea
faţa lumii musulmane de creștinism, în regelui Abdullah Bin Abdulaziz, cel care
numele poporului său. Prezent la înce- a făcut unul dintre cele mai importante
putul lunii aprilie în Ankara, Turcia, pre- apeluri din era modernă: apelul la dialog
ședintele Americii a declarat Islamului: inter-religios și inter-cultural pentru a eli-
„Cu toate că... avem o populaţie crești- mina ura, conflictele și războaiele” (sursa:
nă considerabilă, nu ne considerăm o na- Hotnews.ro).
ţiune creștină sau o naţiune evreiască sau În al doilea rând, pentru că ges-
una musulmană. Ne considerăm o naţiu- tul închinării președintelui celei mai
ne de cetăţeni legaţi de idealuri și un set mari puteri occidentale înaintea un su-
de valori.” Afirmaţia reia unele remarci veran musulman surprinde simbolic
făcute de Obama în 2007, pe când încă o realitate dură a vremurilor noastre:
nu era președinte: „Orice am fi fost [noi, Occidentul, parte a lumii considerată
americanii] înainte, nu mai suntem doar până nu demult un spaţiu creștin, se is-
o naţiune creștină” (potrivit lifesitenews. lamizează, atât din punct de vedere de-
com). mografic, cât și spiritual. Statisticile
Declaraţiile președintelui american arată că, dacă în Europa sunt acum 52
nu sunt întâmplătoare; ele vin după ce la de milioane de musulmani, în următorii

10
al optulea veac
Papa, întâiul între
credincioșii „Noii Ere”?
Papa Benedict a efectuat recent o
vizită diplomatică plină de semnifi-
caţii simbolice în Orientul Apropiat,
apogeul turneului conducătorului
de la Vatican fiind atins la Ierusalim,
oraș ale cărui teritorii sunt disputa-
te de guvernul israelian și autoritatea
palestiniană. Turneul a avut două com-
ponente majore, legate strâns una de
alta: cea politică – strângerea legătu-
rilor cu liderii regionali; cea religioasă
– promovarea sincretismului religios
sub noua formă a unei viclene „unităţi
FOTO: papa împreună cu rabinul zidului plângerii
în diversitate”. Shmuel Rabinowitz

Ierusalimul, centrul lumii


„Pace” pare să fi fost cel mai des rostit aspiraţia de pace și frăţietate între popoare,
cuvânt la întâlnirile oficiale ale turneului naţiuni și religii”. În același spirit, preșe-
amintit. În declaraţiile liderilor israelieni dintele Shimon Peres arăta, în discursul
cu care s-a întâlnit Papa, găsim ideea că ţinut la sosirea lui Benedict pe aeroport,
pacea mondială depinde de Ierusalim: că obţinerea unei păci regionale va avea
„Pacea din Ierusalim va aduce pace întregii urmări asupra întregii lumi. "În nume-
lumi”, declara ministrul israelian al tu- le statului Israel, vă întâmpin la sosirea
rismului la vizitarea Zidului Plângerii de dumneavoastră cu o binecuvântare: pace",
către Papă. Într-o abordare mesianic-sin- a fost formula „sacerdotală” cu care lide-
cretistă, același ministru mai spunea: „Ne rul statului Israel l-a întâmpinat pe Papă.
aflăm lângă ultimele vestigii ale Templului Shimon Peres a mai dăruit Papei Benedict
Sfânt, renumit în lumea întreagă, ale cărui o ediţie masoretică a Vechiului Testament
pietre poartă mărturia vremurilor grele și pusă pe un suport electronic din siliciu,

13
PRESA
ORTODOXĂ

de mărimea unei gămălii de ac, promo- cat de trei mari religii – creștină, iudaică
vând, astfel, tehnologia cipurilor într-un și islamică – Ierusalimul conţine și marele
mod inedit... Reţinem, așadar, că pe lângă potenţial de a deveni centrul politic al lu-
încărcătura simbolică a orașului revendi- mii, cel puţin informal, într-o primă fază.

„Casă de rugăciune pentru toate


popoarele”
O altă idee vehiculată în dialogurile pentru toate popoarele” – (Isaia 56:7). În
purtate de Papa Benedict cu liderii israe- același duh, Papa Benedict a amintit de
lieni a fost că Ierusalim este și trebuie să „această comuniune, care transcende toate
devină, încă și mai mult, un loc de ru- barierele lingvistice, rasiale și culturale”, și
găciune pentru toate religiile. Același a evocat, la întâlnirea cu Marele Muftiu
Shimon Peres, precum și alţi conducători din Ierusalim, rădăcinile comune ale iu-
politici, au citat în discursul de primire daismului, islamului și creștinismului.
a Papei următorul verset din versiunea Papa a cerut, de asemenea, acces liber
masoretică a scrierilor Prorocului Isaia: în Ierusalim pentru credincioșii tuturor
„Casa mea, casă de rugăciune se va chema religiilor.

Care „spirit al Profeţilor”?


În aceeași întâmpinare adresată „spirit al Profeţilor” face referire liderul
Papei la sosirea în Ierusalim, președinte- politic S. Peres. Oare pentru această con-
le Shimon Peres afirma: „Sunt convins că tribuţie este numit Papa, de către Shimon
dialogul dintre iudaism și creștinism va con- Peres, în prima sa vizită din Ierusalim,
tinua în spiritul Profeţilor”. Este cunoscut „întâiul între credincioși”? Ce fel de recu-
faptul că Biserica Catolică a făcut mari noaștere a întâietăţii este aceasta, și cu ce
concesii iudaismului la Conciliul Vatican preţ a fost ea obţinută de capul Bisericii
II, unde s-a decis eliminarea textelor li- Catolice?
turgice care făceau referire la iudei și la
orbirea celor ce L-au răstignit pe Hristos.
Mai puţin cunoscută este contribuţia ac-
tualului Papă la apropierea fără precedent
dintre evrei și catolici de după Vatican
II. Vom înţelege, de asemenea, și la care

14
PRESA
ORTODOXĂ

Secretul mișcării pentru


drepturile homosexualilor:
PEDOFILIA

" Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar


vai aceluia prin care ele vin! Mai de folos i-ar
fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară și ar
fi aruncat în mare decât să smintească pe unul
"
dintre aceștia mici.
(Luca 17:1-2)

An de an, homosexualii din lu- în chip mascat pedofilia, coborând până


mea „civilizată” manifestează în centrele la 13 ani vârsta la care sunt pedepsite abu-
marilor orașe occidentale pentru a-și ce- zurile sexuale ale minorilor. Măsura nu
lebra tristele victorii: înaintarea frontului face decât să legalizeze tacit uriașele reţele
Sodomei și Gomorei în inima unei so- internaţionale de trafic de copii, pentru
cietăţi care, din ce în ce mai puţin, se care ţara noastră este o ţintă importantă.
poate recunoaște sau chiar autodefini ca
și creștină. Copiii, copiii, copiii – ce au homo-
Anul acesta, homosexualii din sexualii cu copiii noștri?
România au avut un motiv în plus să săr-
bătorească: noul Cod Penal, căruia nici nu Căutând „tinereţea fără bătrâneţe
i-am mai spune „românesc”, liberalizează și viaţa fără de moarte” aici, pe pământ,

18
al optulea veac
lumea modernă nu cinstește nicio altă adolescentul. Sufletele și trupurile lor au
vârstă mai mult decât vârsta tinereţii; nu devenit parcă un câmp de bătălie pentru
există într-însa om mai aclamat decât soarta lumii acesteia. Așa cum am văzut
adolescentul și dorinţele lui, nici fiinţă în nr. 3 ale revistei noastre, dacă drumul
aparent mai protejată decât copilul. de la legalizarea avortului la legalizarea și
Ultimele evenimente ne confirmă normalizarea experimentelor știinţifice
însă că nu există categorii umane mai vul- pe embrioni umani și pe copii nenăscuţi
nerabile în epoca modernă decât copilul și este unul foarte scurt, realizat în decurs

FOTO: Locul unde a fost Sodoma şi Gomora

de numai câţiva zeci de ani, calea de la le- în mod practic, nu s-ar putea perpetua.
galizarea și normalizarea homosexualităţii Pentru că ce altceva înseamnă propagan-
în societatea contemporană la dezincri- da pro-homosexualitate din școli, de la
minarea și normalizarea pedofiliei are loc cea mai fragedă vârstă, decât coruperea
într-un ritm tot mai alert. sufletelor copiilor prin educaţie, pentru
Nu numai evenimentele cele mai a face din trupurile lor altare ale patimii
recente, ci și studiile știinţifice și istoria sodomiţilor? Bineînţeles, pretextul este
mișcării homosexuale ne arată că, încă de unul democrat: lupta împotriva discrimi-
la începuturi, aceasta a avut în agendă sus- nării minorităţilor sexuale, egalitatea de
ţinerea pedofiliei. Am putea spune chiar șanse și libertatea de conștiinţă! Dar oare
că pedofilia este o componentă esenţială a ce alt sens ar putea avea educaţia homose-
mișcării homosexuale, fără de care aceasta, xuală în școli, decât câștigarea de adepţi?

19
al optulea veac
Lacrimile unui ţinut martir
Pelerinaj în Kosovo
Care împărăţie o vei alege?
Vei alege împărăţia cea lumească,
Sau o vei alege pe cea cerească?
(dintr-un poem închinat bătăliei de la Kosovo Polie, 1389)

În februarie 2008 s-a declarat, unila- Pe liderii UCK, o organizaţie criminală,


teral și prin încălcarea rezoluţiilor ONU dovedită a întreţine legături cu reţelele te-
ce garantează suveranitatea statelor naţi- roriste de tip Al-Qaida.
onale, independenţa provinciei Kosovo. De altfel, liderii UCK sunt acu-
SUA, alături de marile puteri europene, zaţi de Carla Ponti, fostul procuror al
au impus crearea acestui stat nou. Pe cine Tribunalului Penal Internaţional de la
au susţinut însă aceste puteri, sub pretex- Haga, de trafic de organe omenești pre-
tul respectării drepturilor minorităţilor? levate de la ostaticii sârbi. Aceiași lideri
FOTO: Biserică aruncată în aer de albanezi dupa încheierea războiului (fotograf: Milinko Stefanovici)

25
PRESA
ORTODOXĂ

sunt astăzi oficialii „statului” Kosovo. De


ce încurajează SUA crearea unui stat con-
trolat de teroriști islamici dovediţi? Nu
reiese, oare, de aici că lupta antiteroristă
este o pură invenţie propagandistică? În
virtutea „luptei antiteroriste” s-au suspen-
dat drepturi civile și s-au restrâns libertăţi
vechi de secole, ce afectează oamenii
simpli, dar nu se ezită, în același timp,
crearea unui stat controlat de cei contra
cărora, chipurile, se luptă...

Introducere
Palma de pământ cunoscută sub
numele de Kosovo, numită pe vremuri
„Vechea Serbie”, a ajuns cunoscută tu-
turor în 1999, când forţele NATO au
început să bombardeze ceea ce sârbii so-
cotesc de 700 de ani drept „Ţara Sfântă” a
lor. Atacul a ţinut 78 de zile. S-au aruncat FOTO: Patriarhul Pavle al Serbiei
(fotograf: Milinko Stefanovici)
bombe nu doar asupra Kosovo-ului, ci și
asupra capitalei Serbiei, Belgradul, asupra albaneze, atât în trecut, prin mișcarea te-
altor orașe mari și asupra Muntenegrului roristă numită UCK (Armata de Eliberare
învecinat. N-au scăpat nici obiectivele a Kosovo-ului), cât și astăzi. Este un fapt
civile. Urmarea acestui război unilateral de care poate da mărturie orice trecător
a fost ocuparea ţinutului aflat în dispu- prin regiune.
tă, Kosovo, de către forţele NATO, până
în ziua de astăzi. Astăzi în Kosovo a mai
rămas doar o mână de sârbi. În mare par-
te, ei au fugit în Serbia, care adăpostește
Patriarhia din Peci
acum una din cele mai mari comunităţi Biserica din Serbia își trage rădăci-
de refugiaţi din lume. Presa occidenta- nile din 1219, când Sfântul Sava, după
lă a spus prea puţine despre faptul că un ce s-a format duhovnicește în Sfântul
sârb își poate risca viaţa dacă se manifes- Munte Athos, a fost hirotonit arhiepiscop
tă public în Kosovo și Metohia, în ciuda al Serbiei, cu scaunul la mănăstirea Jicea,
trupelor NATO, din cauza ameninţării din centrul Serbiei. Mai apoi, Sfântul

26
prezentare de carte
Ioan Ianolide
Deţinutul profet
Ed. Bonifaciu, 2009

Semnalăm apariţia unei noi cărţi izvorâte din roadele bogate ale
mărturisitorilor din închisorile comuniste. Deţinutul profet, un manuscris
conţinând profeţiile lui Ioan Ianolide asupra veacului acestuia, a fost
publicat recent prin rânduiala lui Dumnezeu. Greu ar fi fost înţelese
scrierile sale dacă manuscrisul ar fi fost tipărit mai devreme, când lumea
nu își dezvăluise încă, în întregime, blana de lup de sub cea de oaie.
Redăm scurte dar izbitoare fragmente în care se vede adâncimea viziunii
profetice a Mărturisitorului Ioan Ianolide:

"
Deţinutul simte că într-un viitor previzibil
puterea comunistă va fi anihilată. Și totuși el e trist
și îngrijorat. Trist este pentru că vede că aceia care
au avut puterea comunizării ţării se profilează ca
stăpâni și ai lumii care va veni. Este îngrijorat
pentru că înţelege că se deschid perspectivele unei
tiranii mondiale, fără oponenţi și fără precedent.
Din punct de vedere antihristic, comunismul ateu
și-a îndeplinit misiunea și nu mai este necesar, deci
poate să dispară spre a transmite puterea sa unei
noi forţe apocaliptice.
Biserica trebuie să se asigure că, într-o formă sau
alta, în lume se zidește Împărăţia lui Dumnezeu. Ea
nu poate binecuvânta la întâmplare orice formulă
socială, orice lege, orice instituţie, orice doctrină,
"
orice ideal, orice oameni, ci numai pe acelea care
aparţin mesajului evanghelic, prin care se slujesc
oamenii acelei vremi. E mai lucrătoare o Biserică
prigonită dar pură, decât una strălucitoare dar
convenţională.

31
PRESA
ORTODOXĂ

Cauzele cancerului de sân


trecute sub tăcere?
Deși în ultimul timp s-a încercat o polarizare artificială spre
frecvenţa mare a cancerului de col uterin, cu scopul utilizării și
răspândirii noului vaccin Gardasil, nu putem să trecem cu vederea un
alt pericol mult mai mare care ne omoară mamele: cancerul de sân.

FOTO: Anticoncepţionalele pentru o lună de zile

Statisticile arată că, la femei, pe pri- cancerul mamar; urmează, ca frecven-


mul loc în determinarea mortalităţii în ţă, tumorile maligne ale aparatului ge-
general prin tumori sunt cancere ale apa- nital (col uterin, corp uterin, col, ovar),
ratului digestiv, cu menţiunea că în me- apoi bolile maligne de sistem, cancerul
diul urban prima cauză de deces prin pulmonar.
tumorile maligne la femei o constituie

32
cauzele bolilor
Despre cauzele cancerului de sân și prevenirea sarcinilor;
prevenirea acestuia nu se vorbește practic » un număr crescut de avorturi pre-
deloc, în schimb auzim doar despre mo- coce până în luna a treia;
dul lui de depistare (autoexaminarea sâ- » folosirea îndelungată a contra-
nului, mamografii, termografii, ecografii ceptivelor combinate (peste 8-10
etc.), trecând cu vederea faptul că „mai ani!);
bine este să prevenim decât să tratăm”. » utilizarea COC la femeile peste
De cele mai multe ori când se depistea- 30-35 ani. (2)
ză un nodul malign la sân este mult prea
târziu pentru vindecare, metastazele fi- La ora actuală, din nefericire, aceste
ind deja prezente. Nici celelalte metode condiţii sunt împlinite de majoritatea fe-
nu depistează întotdeauna această formă meilor din România, dat fiind faptul că:
de cancer în timp util. Ultima noutate pe » Avortul la cerere/legal (până la 3
care am aflat-o de la un medic de plani- luni) este tot mai frecvent în rân-
ficare familială a fost că „nu se cunosc ca- dul adolescentelor, iar autorităţile
uzele cancerului de sân”. Chiar așa să fie? îl încurajează tot mai mult, ridi-
Studiile medicale ne arată cu totul altce- când recent limita de vârstă a sar-
va... Redăm o parte din aceste studii, lă- cinii până la care se poate efectua
sând cititorul să se convingă de un adevăr avortul la 14 săptămâni (în loc de
trecut sub tăcere. 12, cum era până acum); o frec-
venţă ridicată a acestei forme de
„Contraceptivele orale combina- avort există și în rândul femeilor
te (COC) favorizează apariţia anumitor căsătorite, care nu își mai doresc
tipuri de cancer și reduc riscul apariţiei copii;
altora (...); astfel, studiile epidemiologice » Nu este o noutate pentru nimeni
au evidenţiat o creștere a riscului canceru- folosirea îndelungată (peste 5 ani
lui de sân, de col uterin, a cancerului de de zile!) a contracepţiei hormona-
ficat (dar și a tumorilor benigne hepatice) le de către tinerele necăsătorite,
și a cancerului de piele.” (1) dar și de către femeile căsătorite,
în vederea prevenirii unei sarcini
Majoritatea studiilor atestă adminis- nedorite, cu ajutorul și încura-
trarea COC (contraceptivele orale com- jarea cabinetelor de planificare
binate) ca factor de risc pentru cancerul familială;
de sân, mai ales în prezenţa unor condiţii » În consecinţă, prima sarcină va fi
speciale: tardivă.
» prezenţa tardivă a primei sar-
cini (după vârsta de 25 ani) și fo- Joyeux Montpellier vede o legă-
losirea contraceptivelor pentru tură directă între inhibitorii de ovulaţie

33
PRESA
ORTODOXĂ

Vaccinurile stimulează
o reacţie inflamatorie
Cuvântul „alergie” este sinonim cu cuvintele „sensibilitate” și „inflama-
re”. Ar trebui, de drept, să fie sinonim și cu cuvântul „vaccinare” – pentru că
aceasta este ceea ce fac vaccinurile: ele sensibilizează (alergic) un individ, într-
un proces de a-l forţa să dezvolte
olte anticorpi care să lupte cu
pericolul unei boli. Cu alte cuvinte,
uvinte, așa cum se re-
cunoaște și se acceptă, corpull va răspunde prin
inflamare, ca o parte a procesului
esului de vacci-
nare. Reacţia ar putea fi aparent
ent temporară
sau de lungă durată.
Medicii holiști și veterinarii
arii știau acest
lucru de cel puţin 100 de ani. Ei vorbesc de
o gamă largă de boli inflamatorii
atorii sau „boli
din familia «-ita»”, care apar ar la scurt timp
după ce evenimentul vaccinarii arii a avut loc. De
fapt, vaccinurile aruncă mulţii indivizi într-o sta-
re alergică. Este vorba de un dezechilibru care
se poate manifesta de la moderat
derat până la efec-
te fatale bruște. Șocul anafilactic
ctic este punctul
culminant: apare atunci când nd un
individ are o reacţie alergică ma-
sivă la un vaccin, putând muri ri în
câteva minute dacă nu i se admi-
dmi-
nistrează adrenalină sau
un echivalent.
Există unii indi-
vizi care nu sunt bine
plasaţi din punct de ve-
dere genetic pentru a face
faţă provocării vaccinu-
lui. Aceștia sunt oameni
(iar animalele sunt și ele

36
cauzele bolilor
similare) care au moștenit funcţii celula- corpul își atacă propriile celule.
re B și T cu defecte. Celulele B și T sunt O nouă teorie, descoperită întâm-
componente în cadrul sistemului imuni- plător de studentul Gary Smith de la
tar care identifică invadatorii străini și-i Universitatea Open, explică ceea ce prac-
distrug, memorându-i apoi, așa încât ticienii holiști au afirmat de foarte mult
aceștia să nu poată provoca pe viitor rău. timp. Iată câteva declaraţii ale veterinari-
Cu toate acestea, în ceea ce privește răs- lor holiști în legătură cu pacienţii lor:
punsurile inflamatorii, sistemul imunitar Dr. Jean Dodds: „Mulţi medici vete-
reacţionează în mod exagerat și determi- rinari leagă actualele probleme referitoare
nă efecte nedorite, ca alergiile și alte stări la bolile alergice și imunologice de intro-
inflamatorii. ducerea vaccinurilor MLV...” (9)

Merck avertizează în Manualul său Christina Chambreau, DVM:


că pacienţii cu sau proveniţi din familii „Vaccinările obișnuite reprezintă pro-
cu celule B și/sau T imunodeficitare nu babil cel mai rău lucru pe care îl facem
ar trebui să primească vaccinuri cu viruși pentru animalele noastre. Ele provoacă
vii, datorită riscului sever sau fatal de in- tot felul de boli, dar nu în mod direct,
fecţie. În altă parte, Manualul enumără acolo unde noi am face limpede legătura
trăsăturile celulelor B și T imunodefici- dintre ele și vaccinuri”. (10)
tare, ca: alergii provocate de hrană, de
inhalare, eczeme, dermatită, deteriorare Martin Goldstein, DVM: „Cred că
neurologică și boli de inimă. Pur și sim- vaccinurile sunt principalii ucigași ai câi-
plu, sistemul lor imunitar nu este destul nilor și pisicilor astăzi în America”. (11)
de competent pentru a garanta o reacţie
sănătoasă la asaltul viral al vaccinurilor cu Dr. Charles E. Loops, DVM:
virus viu modificat. „Veterinarii homeopaţi și alţi practicieni
Vaccinurile cu virus viu modifi- holiști susţin de ceva vreme că vaccinarile
cat (MLV) se multiplică în pacient până fac mai mult rău decât furnizează benefi-
când se provoacă un răspuns imunitar. cii”. (12)
Dacă nu este stimulată apărarea, atunci
vaccinul continuă să se multiplice până Mike Kohn, DVM: „Ca reacţie la
când provoacă pacientului chiar boala pe această violare [provocată de vaccinuri],
care intenţiona s-o prevină. au apărut tot mai multe boli autoimune
Alternativa presupune că un răspuns (alergiile fiind o componentă), epilepsia,
imunitar dereglat va duce la stări inflama- neoplazia [tumorile], precum și pro-
torii precum artrita, pancreatita, colita, blemele comportamentale la animalele
encefalita și orice altă boală autoimună, mici”. (13).
precum cancerul și leucemia, boli în care

37
PRESA
ORTODOXĂ

Sfântul Luca al Crimeei


minunea conștiinţei mărturisitoare
Inima mea strigă cu putere: Nu pot să tac!
Sfântul Luca

Viaţa Sfântului Ierarh Luca este


o dovadă vie, izbitoare, a modului în
care urmarea conștiinţei aduce după
sine minunatul acoperământ al harului
dumnezeiesc, care te păzește, întărește și
izbăvește din toate năvălirile ispitelor și
primejdiilor. Mulţi ne întrebăm ce vom
face în vremuri de prigoană, cum vom
avea alături de noi ajutorul dumneze-
iesc când necazul cel mare va veni. Viaţa
Sfântului Luca, doctorul fără de arginţi
și ierarhul mărturisitor, stă ca un răspuns
strigat către noi: ascultaţi de conștiinţă,
și veţi avea harul lui Dumnezeu asupra
voastră.
Nu era timp mai potrivnic pentru ca
cineva să devină preot decât anii dezlăn-
ţuirii teroarei bolșevice. Pentru chirurgul
Valentin Voino-Iaseneţki, chemarea apos-
tolică a preoţiei a fost mai puternică decât credincioșii erau ameninţaţi, închiși, exi-
vrăjmășia vremurilor. O alegere întru to- laţi, împușcaţi, săvârșindu-se fărădelegi
tul împotriva mersului istoriei, a raţiunii cu ghiotura, într-o dezlănţuire nebu-
și a bunului simţ lumești. În acei ani toc- nească a forţelor întunericului. Mai mult
mai se declanșase războiul făţiș împotriva decât atât, puterea sovietică inventase
Bisericii Ortodoxe Ruse, prin campanii „Biserica Vie”, o grupare para-religioa-
atee anti-religioase în care mulţimea era să prin care se căuta demolarea Bisericii
aţâţată să atace bisericile, să atace preoţii, Ortodoxe din interior. În „Biserica Vie”

42
mărturisiri
migrau toţi arhiereii și preoţii care do- lui a fost, însă, chiar de la bun început,
reau să slujească regimului sovietic și nu înainte de a se apropia de Biserică, să
lui Dumnezeu, iar principiile ei erau ase- slujească oamenilor, amintindu-ne, în
mănătoare aggiornamento-ului: scurtarea această privinţă, de un alt mare Sfânt
slujbelor, schimbarea veșmintelor, a înfă- Doctor fără de arginţi și mare Mucenic,
ţișării clerului, a tradiţiilor, etc. Modul de Pantelimon: „principalul în viaţă este să
aplicare era cel prin forţă și silnicie. faci întotdeauna bine oamenilor. Dacă nu
poţi să facii pentru oameni un bine mare,
Genial, inventiv, dăruindu-și toată străduiește-te să faci măcar unul mic.” Iată
viaţa sa spitalelor, cercetărilor și operaţi- cum se raporta la bolnavii pe care îi tra-
ilor delicate, salvând viaţa a nenumăraţi ta: „cu fiecare rănit el intra într-o legătură
sufletească, își amintea toate figurile lor, le
știa numele de familie, ţinea minte toate
amănuntele legate de operaţie.” El însuși
spunea: „Pentru un chirurg nu trebuie să
existe „caz”, ci numai omul viu care suferă”.
Și suferea el însuși pentru cei pe care nu
reușea să îi salveze: „suport cu greu moar-
tea bolnavilor după operaţie”.
Astfel, Dumnezeu l-a cercetat și l-a
chemat la cea mai înaltă slujire cu putinţă
lăsată de El pentru oameni: slujirea litur-
gică, episcopală. Intrarea în cler a avut loc
la o vârstă matură, peste cincizeci de ani.
Fusese căsătorit și a dus o viaţă de fami-
lie, având patru copii. Lipsurile mari cu
care s-au confruntat mereu nu l-au des-
curajat și nici nu l-au predispus să facă
compromisuri și să nu mai asculte de gla-
sul conștiinţei. După moartea soţiei sale,
oameni, Sfântul Luca era indispensabil survenită datorită tuberculozei precum și
până și aberantei și ucigașei puteri comu- condiţiilor precare în care trăiau, la scurt
niste. Fără îndoială, dacă ar fi avut vreo timp, devine preot. În acest context în care
dorinţă de câștig omenesc, vreo înclinaţie oricine purta haină preoţească era iden-
către realizarea sa, fie și profesională, în tificat drept „obscurantist”, „dușman al
această lume, Sfântul Luca niciodată nu poporului” din principiu, riscând nu nu-
ar fi devenit preot, ci ar fi căutat să in- mai excluderea din societate, o viaţă grea,
tre cumva în graţiile noii puteri. Dorinţa plină de lipsuri și de șicanări, dar chiar

43
PRESA
ORTODOXĂ

FOTO: Mănăstirea Suceviţa, sinodul al IV-lea ecumenic

Sobor a toată lumea,


sobor ecumenic,
ecumenicitate
În congresul profesorilor Facultăţilor ecumenicitatea. Și așa, iată-ne în faţa
de Teologie ortodoxă din toată lumea, ţi- concepţiei despre ecumenicitate a deţină-
nut la Atena, la începutul lui Decembrie torilor oficiali ai știinţei teologice.
trecut [1936, n.n.], s-a pus problema Concepţia asta aritmetică a ecume-
convocării „unui Sinod Ecumenic”. La o nicităţii e străină duhului Ortodoxiei.
înţelegere nu s-a putut ajunge. Marea ma- Străină și primejdioasă. Ea vădește pier-
joritate a profesorilor a fost de părere că derea sensului lucrurilor. Din lenevire
o convocare a Soborului „Ecumenic” (al pentru smerita cugetare; din lipsă de
optulea pentru noi) nu este cu putinţă. contact cu realităţile vii ale credinţei
Între argumentele aduse împotriva ţine- ortodoxe.
rii soborului a fost mai ales acela că noi, Pentru a ajunge la dreapta înţelege-
ortodocșii, fiind „numai o parte din creș- re a ecumenicităţii vom cerceta aici unele
tinătate”, n-am putea realiza „cantitativ” fapte. Și așa vom putea înţelege prin ce se

46
teologica
definește ecumenicitatea unui sobor: prin participat 376 episcopi. Mai numeroși,
numărul episcopilor participanţi? Prin re- deci, decât la Soboarele I, II, III, V și VI
prezentarea lor la sobor? Prin proporţia Ecumenice. Iar la Soborul din Efes (anul
justă a acestei reprezentări? Prin partici- 449), sobor „tâlhăresc”, unde a triumfat
parea tuturor bisericilor la sobor? Sau prin monofizitismul, au fost 135 de episcopi. Și
altceva? hotărârile acestui sobor au căpătat chiar
întărirea Împăratului. Cu toate aces-
1. Numărul. Din mulţimea de soboa- tea, s-a ales praful de ele. Iar hotărârile
re ţinute între anii 160 și 787 pe întreg Soborului din Gangra (pe la 340), la care
pământul lumii creștine, Biserica cu- au stat faţă numai 13 episcopi, au fost pri-
noaște numai șapte Soboare Ecumenice. mite de Soborul VI Ecumenic. Și, cât va
La Soborul I Ecumenic (Niceea, 325) dura lumea aceasta, în Biserică ele vor
au fost de faţă între 259 și 318 Părinţi. avea autoritate ecumenică. Ce mai rămâ-
La Soborul II (Constantinopol, 381) au ne atunci din criteriul „număr”?
fost 150 episcopi. La Soborul III (Efes,
431) au fost vreo 200. La Soborul IV 2. Dar s-ar putea obiecta că, deși nu au
(Calcedon, 451), peste 600 (630). La fost de faţă toţi episcopii Bisericii, totuși
Soborul V (Constantinopol, 553) au fost ei au fost reprezentaţi acolo de arhiepi-
faţă, la ședinţa ultimă, 164. La Soborul scopii lor, care au mărturisit și în numele
VI (Constantinopol, 681) au fost prezenţi lor. Fals! Fiindcă, iată, episcopul Romei
174. La Soborul VII (Niceea, 787) au luat (și știţi ce însemna episcopul Romei!) nu
parte între 330-367 episcopi. Prin urma- și-a trimis nici măcar delegaţi la Soborul
re, numărul părinţilor care au venit la II Ecumenic și la Soborul V Ecumenic.
cele șapte soboare ecumenice se mișcă în- Episcopul Romei n-a fost prezent la nici
tre 150 și 600. Dar asta însemnează că nu unul din cele cinci prime soboare ecu-
au participat toţi episcopii Bisericii, fiindcă menice. (La Soborul V Ecumenic, Papa
numărul acestora era cu mult mai mare. Vigilius n-a vrut să vină, cu toate că se gă-
Noi știm că atunci când Vasilisc anulea- sea încă în Constantinopol și cu toate că
ză hotărârea Soborului de la Calcedon și se făcuseră, chiar în cursul soborului, de
proclamă monofizitismul drept dreap- atâtea ori intervenţii pe lângă dânsul. A
tă credinţă, enciclica lui monofizită are aderat, prin semnătură, mai târziu, după
„consimţământul a vreo 500 de episcopi”. îndelungate stăruinţe).
Iar când Leon I pune să întrebe, în anul
458, pe toţi episcopii despre ortodoxia 3. Proporţia justă. La Soborul IV
Soborului de la Calcedon, „peste 1600 Ecumenic, din 630 de părinţi, Biserica
episcopi se pronunţă pentru”. Apusului era reprezentată doar prin cinci
Dar mai e ceva. La Soborul „lo- delegaţi speciali. La Soborul III Ecumenic,
calnic” ţinut la Sardica în anul 347 au episcopii răsăriteni erau în majoritate

47
PRESA
ORTODOXĂ

ÎPS Iosif al Prikonisului:


Mucenici și mărturisitori
ai Ortodoxiei în China
În China exista încă din veacul al se boteze și să devină ortodoxe. În 1696,
17-lea o mică comunitate ortodoxă pro- Mitropolitul Ignatie al Tobolskului le-a
venită din Albazin, Siberia. În 1685, trimis o epistolă în care recunoștea comu-
chinezii ocupaseră Albazinul și înrobiseră nitatea, împreună cu un antimis, sfinte
un număr însemnat de cazaci și albazini. vase și sfântul mir. Astfel, s-a târnosit bi-
Patruzeci și cinci dintre aceștia erau or- serica lor în numele lui Hristos, Sfânta
todocși. Împreună cu ei, a fost înrobit și Înţelepciune (Sofia) a lui Dumnezeu.
preotul lor, pe nume Această primă bise-
Maxim Leontiev. rică din China este
Împăratul Chinei, cunoscută atât ca
K’ang-hsi, întrucât biserica Sfântului
aceștia erau meșteri Nicolae (din prici-
iscusiţi la confecţiona- na icoanei făcătoare
rea de arcuri, i-a luat de minuni a sfântu-
la curtea sa din Pekin lui), cât și ca biserica
(Beijingul de astăzi). Sfânta Sofia.
I-a tratat bine, ba chiar Aceasta a fost
le-a cedat și un tem- prima comunitate or-
plu budist în Peikuan, todoxă a Chinei. Mai
un cartier nord-estic târziu, în 1716, după
al Pekinului, pe care moartea preotului
l-au preschimbat în Maxim, a venit în
biserică creștină, așezând acolo o icoană Pekin, din Rusia, Arhimandritul Ilarion
făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae Lezeski, împreună cu un preot și un di-
al Mirelor Likiei, pe care o aduseseră cu acon, aducând cu ei veșminte, icoane,
ei. cărţi liturgice și sfinte vase; acesta a mu-
Când albazinii se căsătoreau cu chi- rit însă doi ani mai târziu. Era o perioadă
nezoaice, acestea puteau fără opreliști să în care Ţarul Petru I cel Mare (1682-1725)

50
convertiri
considera că ar fi fost de folos, pentru Qing de a emite, în 1724, „Edictul Sacru”
prezenţa diplomatică a Rusiei în China prin care interzicea romano-catolicismul
și promovarea intereselor de stat rusești, și proclama confucianismul drept singura
să fie hirotonit și instalat un episcop la religie recunoscută în China.
Pekin. Astfel, pe 5 martie 1721, în prezen- Mai târziu, Inochentie a ajuns epi-
ţa ţarului, a fost hirotonit la Petrograd ca scop al Irkuţkului, făcând o importantă
episcop al Chinei părintele Inochentie lucrare misionară printre mongoli. S-a
Kulciţki. Însă chinezii pricepuseră in- arătat a fi sfânt făcător de minuni, iar re-
tenţiile ţariste și, din această pricină, cunoașterea sa oficială a avut loc în 1804.
nu i-au îngăduit niciodată episcopului Oricum, prin suspiciunea cu totul
Inochentie să treacă graniţa în China, neîntemeiată a chinezilor și în pofida
începând, totodată, să supravegheze bă- Tratatului ruso-chinez de la Kiahta din
nuitori activitatea micii Biserici. 1727, ce recunoștea legal prezenţa orto-
De altminteri, cu puţin timp îna- docșilor în China, precum și în ciuda
inte, China aflase de pretenţiile Papei faptului că se ridicase deja a doua biseri-
Clement de supunere totală a chinezi- că ortodoxă în Pekin (Adormirea Maicii
lor creștini înaintea hotărârilor papiste, Domnului), lucrurile au stagnat pen-
cât și de „lucrările misionare” ale fran- tru Ortodoxie până în 1860. Excepţie
cezilor și germanilor, care, sub chipul au făcut traducerea în chineză a Sfintei
încreștinării, promovau cu forţa interesele Scripturi și a câtorva cărţi liturgice. Mai
politico-economice ale ţărilor respective, puţin de 200 de creștini ortodocși, ce se
prin „diplomaţia tunului”, dând dovadă trăgeau din strămoșii albazinilor înrobiţi,
de un comportament arogant și de lip- trăiau atunci în ţară.
să de respect faţă de tradiţiile Chinei. După vestitul Război al Opiului
Toate acestea au avut ca rezultat deci- (1841-1842) și, de asemenea, după
zia Împăratului Yongzheng Războiul Săgeată (1845-1860), ce au dus
tratate apăsătoare pentru chinezi, s-a
la tra
cedat străinilor dreptul de a își instala mi-
siuni diplomatice la Pekin, posibilitatea
siu
de a folosi porturile ţării în interese-
le lor comerciale ș.a. Totodată, a
început să se ridice printre inte-
lectuali, dar și printre masele largi
de oameni un val de xenofobie.
Europenii creștini erau, pentru
acești chinezi revoltaţi, „diavoli
străini” ce distrugeau imperiul
chinez aflat în declin. În ciuda

51
PRESA
ORTODOXĂ

Renovarea bisericii de la Săpânţa,


scandal instrumentat de episcopia
greco-catolică de Baia Mare?
Comunitatea ortodoxă din Săpânţa și secretarului de stat american Hillary
numără peste 3000 de membri, faţă de cei Clinton. Demersurile preotului gre-
circa 10 greco-catolici care au mai rămas co-catolic Grigor Mihai sunt sprijinite,
în această localitate. Practic, toţi acești oa- surpriză (sau nu...) de cei mai acerbi
meni au refuzat să redevină Uniaţi după luptători împotriva creștinismului din
1989, deși aveau toată libertatea să o facă, România: Remus Cernea de la Asociaţia
și au rămas în credinţa Părinţilor. Rana Umanistă și Smaranda Enache de la Liga
provocată în trecut de Vaticanul expan- Pro-Europa.
sionist, care a căutat cu viclenia Uniaţiei Redacţia revistei Presa Ortodoxă l-a
să șteargă orice urmă de Ortodoxie din contactat telefonic pe reprezentantul pa-
Ardeal, era astfel vindecată prin alegerea rohiei ortodoxe Săpânţa, teologul Iustin
de bunăvoie a oamenilor. Este vrednic de Leon Luţai, fiul preotului paroh Grigore
reţinut faptul că Săpânţa a fost una din Luţai, pentru a da celor direct implicaţi
ultimele comunităţi ortodoxe trecute cu un drept la replică în faţa nenumăratelor
sila la greco-catolicism, în 1790, rezisten- atacuri din mass-media.
ţa localnicilor întinzându-se de-a lungul a
aproape unui veac de prigoană.
Mass-media a vuit în ultimele zile P.O.: Care este situaţia raporturilor dintre
pe marginea așa-zisului conflict între greco-catolici și ortodocși în comuna
greco-catolicii și ortodocșii din Săpânţa. Săpânţa?
Subiectul „litigiului” îl constituie biserica
din Cimitirul Vesel, care trece printr- I.L.L.: În 2002, preotul greco-catolic a
o operaţiune de renovare condusă de ţinut prima slujbă în sat. De atunci, timp
parohia ortodoxă, proprietara lăcașu- de șapte ani, el nu a avut niciun botez,
lui – lucrare contestată însă vehement nicio cununie și nicio înmormântare
de preotul greco-catolic Grigor Mihai. slujită în localitate. „Comunitatea” greco-
Protestele au căpătat forma unor scrisori catolică numără în jur de 10 membri,
adresate președintelui Traian Băsescu, practic doar două familii. Dar, chiar și
primului-ministru Emil Boc, ba chiar așa, în momentul în care cineva dintre ei

54
actualitatea în Biserică
moare, este chemat tot preotul ortodox P.O.: În sesizarea lor, greco-catolicii susţin
Grigore Luţai să săvârșească slujba de că renovarea bisericii din Cimitirul
înmormântare. De altfel, preotul greco- Vesel este un atentat la adresa
catolic nici nu stă în comună, ci face unui monument istoric protejat de
naveta din Sighetul Marmaţiei – deși UNESCO...
soţia sa este din sat și, în mod normal,
ar fi trebuit să aibă oameni în jurul lor, I.L.L.: Parohia ortodoxă din Săpânţa
alături de care să formeze o comunitate. restaurează, în prezent, în mod inte-
„Drama” preotului Grigor Mihai, și, gral, biserica din Cimitirul Vesel. Există
prin el, a întregii biserici greco-catolice, toate autorizaţiile pentru aceste lucrări,
este că nu are credincioși. De aceea, atât de la autorităţile locale, cât și de la
nu se poate vorbi despre un conflict Ministerul Culturii. Biserica nu este de-
între două comunităţi, pentru că nu clarată monument istoric, iar cimitirul
există o comunitate greco-catolică. nu face parte din patrimoniul UNESCO.
Conflictul, artificial fiind, este întreţinut Greco-catolicii au trimis însă sesizări,
prin intermediul mass-media și este creat, contestând proiectul de restaurare. Au
practic,, de preotul
p p Grigor
g Mihai și ș de obţinut
ţ o ordonanţă ţ p prezidenţială
ţ (un
(
episcopia greco-catolică, de la Baia Mare. act pe care îl poate emite orice judecător,
Pe plan local nu există tensiuni între fără să fie prezente ambele părţi – n.r.),
ortodocși și cei 10 greco-catolici. au venit cu poliţia și jandarmeria de la
Bătălia se duce doar la nivel Sighet, încercând împiedicarea lucrărilor.
de imagine, de mass-media, și Mai mult, în procesele deschise paro-
la nivel instituţional. hiei ortodoxe, se cere nu numai sistarea
lucrărilor, ci și evacuarea de
către ortodocși a bisericii!
PRESA
ORTODOXĂ

Turla de care s-a făcut atâta caz era cră- prin absurd, la islam, atunci ar avea toa-
pată și a fost dată jos nu numai pentru te drepturile să o transforme în moschee.
că se degradase fizic, ci și pentru că pro- Vaticanul trebuie să aducă actele care să
iectul de restaurare este făcut în stil dovedească faptul că în 1876 a cumpărat
bizantin clasic. Arhitectul care a realizat sau a primit prin donaţie terenul pe care
proiectul, Dorel Cordoș, este un nume se află biserica. Cum acest lucru nu se în-
în domeniu, a lucrat și pentru mănăsti- tâmplă, catolicii nu au niciun drept legal.
rile Peri-Săpânţa, Rohia, Bârsana, Lainici Actul pe care îl aduc ei ca „dovadă” pro-
etc. Deja am realizat pridvorul bisericii în vine de la administraţia ucraineană, din
acest stil. anul 1879. Dar, dacă ne prevalăm de
drepturi istorice, de ce nu coborâm cu
De fapt, protestele greco-catolicilor pro- dreptatea la anul 1790, când comuni-
vin din faptul că biserica aceasta, în stilul tatea de la Săpânţa a fost obligată, prin
său neogotic, reprezenta ultimul bastion forţă, să treacă la greco-catolicism? Și,
al prezenţei Vaticanului pe Valea Tisei. dacă ne referim la situaţia din prezent,
Este un simbol la care catolicii nu vor să greco-catolicii nu pot aduce nici măcar
renunţe așa ușor! Dar, repet: în ce priveș- un act care să dovedească că ar fi propri-
te partea legală, parohia noastră are toate etari. Din punct de vedere legal, în 1948,
autorizaţiile necesare acestui proiect de în baza legii nr. 177, art. 37, alin. 2, se
renovare; în ce privește partea morală, specifică faptul că averea bisericii greco-
de ce nu este lăsată comunitatea ortodo- catolice devine a cultului ortodox. Mai
xă să își reconstruiască biserica așa cum mult, tot atunci comunitatea ortodoxă
vrea ea? Pentru că biserica din Cimitirul a dobândit dreptul de proprietate asupra
Vesel nu aparţine nici Vaticanului și nici bisericii și a terenurilor aferente.
Patriarhiei Române, ci comunităţii lo-
cale. Aici este miza, în faptul că nu se De fapt, vorbim despre un conflict între
dorește o biserică în stil bizantin... episcopia greco-catolică de la Baia Mare
și parohia ortodoxă locală. Cum vă spu-
neam, preotul greco-catolic nu are practic
P.O.: Partea greco-catolică susţine că are „turmă” în Săpânţa, nici măcar nu locu-
dovezi care atestă faptul că e pro- iește aici. De unde, dar, atâţia bani pentru
prietara clădirii și a terenurilor procesele cu care ne hărţuiesc? Până și pe
aferente... mine m-au denunţat tocmai la DNA, la
București, ca să vedeţi până unde se mer-
I.L.L.: Așa cum spuneam, Biserica de la ge cu presiunile!
Săpânţa nu este nici a Vaticanului și nici
a Patriarhiei Române, ci a comunităţii
locale. Dacă toată comunitatea ar trece,

56
actualitatea în Biserică
P.O.: Vă mulţumim pentru precizări. și să vadă realitatea. Vor constata ceva cu
totul diferit faţă de ceea ce răspândește
I.L.L.: Vă mulţumesc și eu și ţin să fac, propaganda greco-catolică.
prin intermediul dvs., o invitaţie tuturor
jurnaliștilor care vor să abordeze acest su- A consemnat Ioan Bucur
biect: să vină la Săpânţa, la faţa locului,

Bisericile, chemate să gireze „etic”


guvernarea europeană și globală
În numerele trecute ale revistei, am au un rol deosebit de important, fiind
arătat cum se caută angrenarea tuturor chemate să dea o mărturie comună de so-
religiilor de către liderii politici ai mari- lidaritate și angajament social”. Cu alte
lor puteri în instaurarea unei noi ordini cuvinte, rămâne în sarcina instituţiilor
mondiale. Am văzut, de asemenea, cum religioase „propaganda spirituală” prin
Uniunea Europeană era chemată să stabi- care să se omogenizeze conștiinţele oame-
lească o unică dată a Paștilor. nilor, astfel încât noua ordine mondială
Raportul de subordonare dintre in- să fie legitimă și din acest punct de ve-
stituţiile europene și diferitele confesiuni dere. Ne aducem aminte, cu acest prilej,
de pe continent, inclusiv unii reprezen- de faptul că și regimul comunist căuta să
tanţi ai Bisericii Ortodoxe, este confirmat se legitimeze prin Biserică. Observăm că,
încă o dată de o recentă întrunire a prin acest gen de întâlniri, se ating două
reprezentanţilor marilor religii monote- scopuri: pe de o parte, un ecumenism
iste cu președintele Comisiei Europene, sincretist, girat și condus de U.E., pe de
José Manuel Barroso, și cu președinte- altă parte, folosirea religiilor pentru a
le Parlamentului european, Hans-Gert convinge oamenii de necesitatea guver-
Pöttering. Tema întâlnirii a fost: „Criza nării globale.
economică și financiară - contribuţii eti- Pentru că subiectul are o complexita-
ce la guvernarea economică europeană și te aparte și raportul de subordonare între
globală.” Uniunea Europeană și religii va căpăta un
Practic, în concluzia întâlnirii s-a caracter oficial prin intrarea în vigoare a
descris rolul pe care religiile trebuie să îl Tratatului de la Lisabona („Constituţia”
joace faţă de utopia mondială: „Bisericile U.E.), vom reveni cu o analiză detaliată
și comunităţile religioase din Europa a problemei în numerele viitoare. (I.B.)

57
PRESA
ORTODOXĂ

Pregătirea Marșul pentru


„Sfântului și familie, între igno-
Marelui Sinod al rare și condamnare
Ortodoxiei” Vineri, 22 mai a.c., a avut loc Marșul
pentru Familie, organizat de Federaţia
P.F. Daniel a efectuat, spre sfâr- Organizaţiilor Ortodoxe Provita din
șitul lunii mai, la Constantinopol, o România, Alianţa Familiilor din România
vizită frăţească Patriarhului Ecumenic și Forul Ortodox Român, ca mod de
Bartolomeu. În cadrul întâlnirii ce a avut exprimare a identităţii creștine și de apă-
loc între cei doi patriarhi s-a atins și su- rare a valorilor care susţin familia, viaţa
biectul sinodului „pan-ortodox” de anul și firea omenească după rânduiala lui
acesta. P.F. Bartolomeu s-a adresat ast- Dumnezeu. Necesitatea exprimării pu-
fel în cuvântul de primire al Patriarhului blice a acestor valori a apărut ca urmare
Daniel: trebuie să facem pași atenţi, dar a propagandei agresive a homosexualilor
totodată repezi și hotărâţi în direcţia pre- care, an de an, își desfășoară un așa-zis
gătirii Sfântului și Marelui Sinod al „marș al diversităţii”, pentru a cere drep-
Ortodoxiei. După ce va reglementa, după tul la căsătorie, dreptul de a adopta copii
vrerea lui Dumnezeu, toate problemele și alte asemenea „drepturi”.
noastre intrabisericești urgente, rămase încă Mass-media a tratat evenimentul în
nerezolvate (adică după ce „va face ordine mod interesat și uneori, pe un ton de per-
în propria casă”, acolo unde este nevoie), siflare, așa cum ne-a obișnuit, de altfel,
acesta va da mărturie unitară și credibi- și în alte cazuri în care creștinii ortodocși
lă înaintea celor dinlăuntrul Bisericii și „îndrăznesc” să se exprime în spaţiul pu-
înaintea celor din afara ei, conform ho- blic. Incomodează însă existenţa unei
tărârilor ultimei Sinaxe binecuvântate a societăţi civile autonome ortodoxe, a
cinstiţilor Întâistătători și reprezentanţi ai unui laicat creștin activ și luptător.
Preasfintelor Biserici Ortodoxe, desfășurată Patriarhia Română a dat și ea un
aici, în luna octombrie a anului trecut. comunicat referitor atât la manifestarea
Revista noastră a iniţiat o rubrică ortodocșilor, cât și la cea a homosexua-
specială, începând cu nr. 4, de analiză și lilor, pe care însă nu-i numește în mod
prezentare în context a mizelor și semni- direct.
ficaţiilor pe care le are pentru Ortodoxia Privind marșul pentru fami-
sobornicească așa-zisul Mare Sinod al lie, comunicatul din 22 mai 2009 al
Ortodoxiei. (I.B.) biroului de presă al Patriarhiei Române

58
actualitatea în Biserică
precizează: Patriarhia Română a luat P.O.: Domnule Ioan Șolea, ce ne puteţi
act cu surprindere de hotărârea Primăriei spune despre marșul pe care l-aţi
Generale a Capitalei de a aproba organi- organizat?
zarea la baza Dealului Mitropoliei, în
zilele de 22 - 23 mai 2009, a două manifes- Este vorba de o reacţie firească și,
taţii publice, de către mai multe asociaţii cred eu, necesară, la atacurile care s-au dat
și organizaţii care funcţionează fără bi- în ultima vreme familiei din România.
necuvântarea Sfântului Sinod și urmăresc Deși familia constituie temelia oricărei
doar propria lor imagine și publicitate. societăţi și garanţia fericirii membrilor
Prin această decizie, factorii responsabili ei, conducătorii ţării noastre ţin cont mai
din Primăria Generală a Capitalei, fără mult de glasurile răzleţe ale câtorva oa-
să respecte libertatea Cultelor, cu specificul meni certaţi cu morala și tradiţia, decât
lor religios, pașnic și solemn, dovedesc că nu de cel al poporului român, ale cărui inte-
înţeleg incompatibilitatea manifestaţiilor rese declară că le reprezintă. Ce drepturi
zgomotoase de stradă cu spiritul de rugă- ale omului sunt acelea în care homose-
ciune, reculegere, pelerinaj și evlavie de pe xualilor li se aprobă promovarea în faţa
Dealul Mitropoliei, destinat doar organi- copiilor și soţiilor noastre a obiceiurilor
zării de ceremonii religioase. murdare cunoscute drept păcate împotri-
va firii? Ce drepturi apără statul român
În partea a doua a comunicatu- atunci când reduce până la 13 ani vârsta la
lui se afirmă: Pe de altă parte, Patriarhia care sunt pedepsite abuzurile sexuale ale
Română consideră inoportună orice mani- minorilor, adică legalizează mascat pedo-
festare publică prin care sunt negate direct filia? Aceeași întrebare am putea să ne-o
sau indirect identitatea, integritatea și punem și privind propunerea de a se le-
demnitatea familiei creștine tradiţionale și galiza incestul în România. În faţa acestor
valorile etice și morale ale societăţii. Astfel agresiuni credem că avem nu numai drep-
de manifestări, străine de tradiţia bimi- tul, dar și datoria să ne afirmăm dorinţa
lenară a poporului român, nu fac altceva de a trăi ca oameni normali în societatea
decât să creeze tulburare și confuzie, în de- românească, mai mult, ca oameni făcuţi
trimentul familiei și al societăţii românești după chipul lui Dumnezeu.
actuale.
P.O.: Ce a urmărit, de fapt, marșul pentru
familie?
Pentru a afla amănunte referitoare la
Marșul pentru familie, l-am contactat pe
Traseul parcurs a avut pentru noi o
Ioan Șolea, președintele Asociaţiei pentru
valoare simbolică: am plecat din Piaţa
Cultură Alfa, membră a FOR, una din-
Revoluţiei Române pentru a aminti fap-
tre organizatoarele principale ale acestei
tul că libertatea pe care o avem astăzi,
manifestări.

59
PRESA
ORTODOXĂ

în virtutea căreia unii cer dreptul să ne de solidaritate, sugestii și sfaturi din par-
agreseze familiile, se întemeiază pe jert- tea Patriarhiei, în ceea ce privește lupta
fa tinerilor din decembrie 1989. Nu știu pentru apărarea valorilor noastre naţiona-
dacă vreunul din cei care au luptat atunci le și ortodoxe.
s-a gândit că moare pentru ca homosexu-
alii să poată face mitinguri, propagandă P.O.: S-a sesizat faptul că asociaţiile orga-
în școli și facultăţi, să primească dreptul nizatoare nu au aprobarea Sfântului
de a se căsători și de a înfia copii. Sinod…
Marșul s-a încheiat la baza dealului
Patriarhiei, pentru a sublinia faptul că Eu nu știu dacă există o regulă sau
numai în Dumnezeu, prin dreapta cre- o lege care să interzică unei asociaţii cul-
dinţă ortodoxă, ne este nădejdea scăpării turale, cum este a noastră, dreptul de a
în aceste vremuri vitrege nu numai pen- apăra valorile Bisericii Ortodoxe a cărei
tru creștini, ci chiar și pentru cei care nu învăţătură o împărtășim și ai cărei fii sun-
au o conștiintă ortodoxă, dar vor să tră- tem. Dimpotrivă, cred că este un lucru
iască normal. încurajator că aceste asociaţii, mădulare
ale societăţii românești, își asumă o ati-
P.O.: Și totuși, Patriarhia Română a re- tudine ortodoxă. Pe de altă parte, mai
ceptat cu totul altfel acţiunea multe dintre asociaţiile prezente aveau bi-
dumneavoastră… necuvântarea ierarhilor din eparhiile din
care făceau parte. Deci aveau prin acești
Suntem extrem de mâhniţi că nu ierarhi binecuvântarea Sfântului Sinod.
am fost înţeleși. Ce puteam face atunci Ceea ce ne-a mâhnit cel mai mult pe
când am văzut că aproape în toată lumea noi, ca fii ai Bisericii Ortodoxe, a fost fap-
homosexualitatea nu numai că este le- tul că Patriarhia Română nu a luat nici o
galizată, dar chiar este susţinută de stat, măsură concretă pentru a stopa campa-
care merge până la a-i constrânge pe co- nia de promovare pe care homosexualii o
pii să înveţe la școală că este un lucru duc în România în această perioadă. Se
normal, pur și simplu o alegere posibilă afirmă, cumva cu teamă de a nu supăra
pentru oricine. Perversiunile au ajuns ast- pe cineva, că acţiunea îndreptată împotri-
fel norme educaţionale. Oare atunci când va identităţii familiei creștine tradiţionale
societatea în care trăim se transformă în este doar inoportună. Dar acţiunea este
Sodoma și Gomora noi trebuie să tăcem? foarte gravă, este împotriva Evangheliei,
De altfel, noi am făcut demersuri la împotriva firii umane. Noi credem că ar
Patriarhie, în care am cerut sprijinul pen- trebui mai multă fermitate și curaj din
tru acţiunile noastre, dar din păcate nu ni partea noastră, a tuturor, în apărarea fa-
s-a dat niciun răspuns, pozitiv sau nega- miliei, a valorilor creștine, în definitiv a
tiv. Ne-am fi bucurat să primim un semn adevărului Evangheliei lui Hristos. (M.C)

60
actualitatea laică
Prof. Eric Sadin (Elveţia): individului, „Surveillance globale” (ed.
Climats/Flammarion). Eseul său, care în-
„În cinci până la deamnă fiecare persoană să reacţioneze în
faţa pericolului unei noi înrobiri volunta-
zece ani, implanturile re, pune în lumină unele din problemele
spinoase ce stau la baza referendumului
(umane) nedureroase, din 17 mai 2009, asupra introducerii pa-
soft și integrate, vor șapoartelor biometrice .
Le Temps: Spuneţi în cartea dvs. că
reprezenta topul sistemul biometric este însoţit tot mai
adesea de un fișier centralizat. Este, mai
supravegherii globale” exact, una din cauzele referendumului de
la 17 mai 2009.
Eric Sadin: Există o biometrie fără
Recent, în Elveţia, a avut loc un trasabilitate și una cu trasabilitate. Prima
referendum privind introducerea pașa- permite identificarea unui individ dato-
poartelor biometrice. Rezultatul a fost rită alăturării dintre analiza unei părţi a
unul limită: doar 50,14% au fost de acord corpului și informaţiile corespunzătoare
cu introducerea noilor pașapoarte! Nu stocate pe o cartelă cu cip. Un corp co-
este exclus ca acest rezultat să fi fost viciat respunde unei informaţii, un document
de aceia ale căror interese în introducerea – unei identităţi. Aceasta era funcţia ini-
cipurilor sunt prea mari pentru a fi stân- ţială. Am putea crede că lucrurile se vor
jeniţi de procedurile democratice... Am opri aici, că acest lucru este suficient pen-
primit la redacţie un interviu realizat de tru a evita fraudele. Însă poate exista și
cunoscut ziar Le Temps cu profesorul Eric un al doilea tip de demers, acela al bio-
Sadin, unul din cei care, în Elveţia, s-a metriei cu trasabilitate. Aceasta constă în
opus pașapoartelor electronice, atrăgând centralizarea datelor biometrice. Sistemul
atenţia că finalitatea procesului de intro- va căuta într-o bază de date referinţele
ducere a actelor de identitate RFID este persoanei căutate. Stocând datele pe un
implantul uman. server central, se poate controla de o ma-
Profesor invitat al ECAL (Școala nieră mai logică, mai pertinentă și mai
Cantonală de Artă din Lausanne, una eficientă identificarea și urmărirea per-
din cele mai renumite din lume, în spe- soanelor. Este un cu totul alt demers în
cial în domeniul designului sau al noilor privinţa vizibilităţii globale a persoanelor,
tehnologii media, n. tr.), predând atât în a deplasărilor, a trecerii frontierelor, a ac-
Franţa, cât și în Japonia, autorul francez telor lor, a apartenenţei la un anumit tip
Eric Sadin a publicat recent o anche- de populaţii, a istoricului personal etc.
tă asupra noilor forme de control al Nu ne mai găsim aici în cadrul misiunii

61
PRESA
ORTODOXĂ

iniţiale a biometriei. Să înceteze, așadar, Le Temps: Viaţa privată este o sferă


să se mai spună baliverne: biometria fără cu diametru imuabil, sau această dimen-
trasabilitate, adică de identificare, este pe siune se poate modifica o dată cu evoluţia
deplin suficientă. În majoritatea cazuri- tehnologiei?
lor, este de ajuns. ... E.S.: Există încă de pe acum un con-
Le Temps: Spuneţi că biometria nu simţământ la a fi văzut și expus ochilor
este decât o etapă în istoria supraveghe- anonimi ai lumii. Latura noastră privată
rii. Vom avea în curând implanturi, care este din ce în ce mai captată și colectată.
vor fi și mai eficiente decât dimensiona- Ne aflăm într-o nouă paradigmă relaţio-
rea numerică a organelor umane... nală, care autorizează libera și minuţioasa
E.S.: Tehnicile de biometrie se dez- ascultare a celuilalt. Suntem prinși într-o
voltă și se diversifică. Nici una nu este reţea globală, în care fiecare individ con-
fiabilă 100%, sunt scumpe și, în plus, sideră că și-a câștigat dreptul de a obţine
există un fel de „dificultate” biometri- informaţii cu privire la un alt individ, ca
că. Trebuie să pui un deget pe un ecran, și de a îngădui dezvăluiri în privinţa sa.
să treci prin portaluri, să stai nemișcat Este o plăcere nouă: a te expune, a te ex-
pentru ca retina să îţi fie analizată, să fii hiba și a-i vedea pe ceilalţi graţie reţelelor
fotografiat de la o anumită distanţă și de socializare de pe web sau a emisiunilor
sub o anumită lumină, pentru poza de de tele-realitate.
identitate. Aceste tehnologii vor fi, după Le Temps: Viaţa privată poate dis-
părerea mea, înlocuite repede de generali- părea din cauza expunerii nelimitate și a
zarea implanturilor corporale, mai fiabile punerii în reţea?
și oferind totodată funcţionalităţi mai E.S.: Dacă eu îmi definesc, de exem-
numeroase și mai puternice, precum ur- plu, viaţa mea personală ca stare de
mărirea deplasărilor, a comunicaţiilor, a sănătate și sexualitate – totuși, două di-
cumpărăturilor, a stării sănătăţii, a regi- mensiuni capitale în existenţa privată a
murilor alimentare... Implantarea cipului individului –, din ce în ce mai mulţi terţi
electronic se face deja în cazul animalelor vor avea acces la ea, inclusiv „studiile de
sau pentru intrarea în cluburile de noap- calitate” ale marketingului. Ceea ce se în-
te. În cinci până la zece ani, implanturile ţelegea din punct de vedere istoric prin
nedureroase, soft și integrate, vor repre- viaţă privată tinde acum spre transpa-
zenta topul supravegherii globale. Gata renţa persoanelor. Sfârșitul vieţii private
cu defectele, cu funcţionarea greoaie, ar fi unirea totală și globală a datelor ete-
dimpotrivă: rapiditate, ușurinţă! Ne în- rogene care ne privesc. Este de datoria
dreptăm spre relaţii între fiinţe și mașini noastră, încă o dată, să fim vigilenţi și să
bazate pe verificarea continuă a identită- stabilim niște limite legale. (Traducere
ţii și pe memorizarea unui număr cât mai de Emil Cosma)
mare de deplasări și de acţiuni cotidiene...

62
actualitatea laică
Una dintre cărţile editate de Centrul
În Germania, Federal German în milioane de exempla-
pedofilia și incestul re în fiecare an este o lectură obligatorie
în nouă regiuni germane, ca ghid pen-
sunt promovate tru profesorii din creșe, grădiniţe și școli
primare. În mod cu totul ciudat, cartea
guvernamental este recomandată și de organizaţii care
aparent luptă împotriva pedofiliei. (Cf.
În călătoria la capătul nopţii negă- Lifesitenews.com)
rii lui Dumnezeu, în lumea occidentală Dacă am face o incursiune în istoria
s-a ajuns la cea mai abominabilă crimă: recentă a Germaniei, am vedea că aceste
aceea a violării inocenţei copiilor prin evoluţii nu sunt întâmplătoare: reprezen-
pedofilia și incestul legalizate și promo- tantul Partidului Verzilor din Germania
vate de la nivel de stat. În Germania, a dezvăluit încă din 1988 intenţia curen-
câteva cărţi publicate de guvernul ger- tului de eliberare sexuală: „Cimentarea
man promovează pedofilia și incestul: unui climat sexual represiv poate fi pre-
materialele publicate de Ministerul venită numai de mobilizarea mișcării
Afacerilor Familiei și Centrul Federal homosexualilor pentru egalitatea dintre
German pentru Educarea Sănătăţii în- homosexualitate și heterosexualitate ceea
curajează părinţii să facă masaje sexuale ce, spre deosebire de pedofilie, nu este
copiilor încă de la 1 an pentru ca aceș- deloc problematic. Realizarea acestui scop
tia să-și dezvolte o sexualitate „sănătoasă”. este o cerinţă obligatorie pentru viitoarea
Analistul canadian Michael O’Brien afir- luptă care să asigure dezincriminarea cel
mă în acest context că singurele principii puţin parţială a pedofiliei.” (P.M.)
care mai animă societatea occidentală
după negarea lui Dumnezeu sunt „voinţa
de putere„și „voinţa de plăcere”: „Poziţia Centre de abuzare
mai înţeleaptă și mai profundă a majori-
tăţii civilizaţiilor recunoștea că copiii au
a copiilor ascunse sub
nevoie de o perioadă de inocenţă. Acum paravanul legii
statul, statul german, încurajează distru-
gerea acestei stări de inocenţă. Ceea ce În SUA, s-a descoperit că ceea ce
este compatibil cu filosofia materialistă se pretindeau a fi Servicii (de Asistenţă)
care vede toate normele morale și toate Sociale pentru Adolescenţi ale Lesbienelor
adevărurile despre natura umană ca fiind și Homosexualilor (GLASS) nu erau alt-
represive. Plăcerea și conceptul lor dis- ceva decât adevărate centre de molestare a
torsionat de libertate sunt singurele lor copiilor sub paravanul legii. GLASS pri-
principii călăuzitoare.” mește bani de la stat pentru a avea grijă

63
PRESA
ORTODOXĂ

de copiii și adolescenţii cu probleme în » Libertatea cu 1 413 000 cititori pe


centre speciale de „îngrijire”. S-a desco- ediţie;
perit însă că angajaţii GLASS nu făceau » Cancan cu 783 000;
altceva decât să abuzeze copiii. În scrie- » Clik 685 000.
rile sale, directorul executiv al GLASS,
Teresa DeCrescenzo, justifică fără rușine Aceste cotidiene, numite și tabloide,
molestarea copiilor ca „parte a procesului deversează zilnic cantităţi masive de mur-
de dezvăluire sau ieșire la iveală a (homo) dărie în sufletele celor care le citesc. Este
sexualităţii copilului.” înspăimântător faptul că astfel de publica-
Recent, poliţia din Scoţia a ares- ţii, considerate, într-o societate normală,
tat doi membrii marcanţi ai Asociaţiei de-a dreptul obscene, sunt cele mai citite.
minorităţilor sexuale pentru tineret din Practic, scăldarea în această spurcăciune
Scoţia – LGBT: Lesbiene, Homosexuali, zilnică a devenit o banalitate...
Bisexuali și Travestiţi – pentru că moles- Este oare cu putinţă să fie ţinute în
tau copii. James Rennie și Neil Strachan adâncul minţii atât imaginile desfrânate
susţineau propaganda homosexuală prin- și minciuna din publicaţiile anterioare,
tre tineri, dar făceau parte în același timp cât și gândurile evlavioase ale Cuvântului
dintr-o vastă reţea de pedofili din întrea- Adevărului Hristos?
ga lume. Ei molestau copii cu vârsta chiar Este oare posibil să ne purtăm cu
numai de 18 luni! (Lifesitenews.com) smerenie și cu sentimentul pocăinţei
după ce zilnic ne excităm simţurile cu
pornografie și senzaţional, cu mânie și
Câtă libertate cu o batjocură generală a oamenilor, a
avem citind ziare ca aproape tot ce există?
Mai are oare rost să ne întrebăm de
Libertatea ce s-a înrăit atât de mult lumea din jurul
nostru; de ce hoţia, desfrânarea, batjocu-
Văzând răul care ne înconjoară, bo- ra, egoismul și individualismul au ajuns
lile, sărăcia și suferinţa în general, care să definească peisajul urban românesc?
s-au abătut asupra poporului român fa- E nevoie de multă rugăciune…
cem aproape în fiecare număr al revistei (M.C.)
noastre un apel la rugăciune și pocăin-
ţă. În acest context, Studiul Naţional
de Audienţă vine parcă ca să ne indice
măsura în care se mai poate afirma în zi-
lele noastre că suntem un popor creștin.
Potrivit acestui studiu între cele mai citite
cotidiene din România sunt:

64