Sunteți pe pagina 1din 16
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Ne. 148 bis/16.1L2006 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR $I TURISMULU! ORDIN pentru aprobarea Reglementai tehnice Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii“, indicativ CR 0—2005*) in conformitate cu art. 38 alin, 2 din Legea nr. 10/1995 privind caltatea in construc, cu modticarle ulterioare, jn tomeiul art. 2 pet. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotardrea Guvorului nr. 412/204 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructilor si Turismul avand in vedere procesele-verbale de avizare nr. 10 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de special ‘cu modificirilo gi complotarile ulterioare, CTS 5 si nr. 10 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare generala, Art. 1, — Se aproba Reglementarea tehnic& ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructi*, indicativ CR 0-205, elaboraté de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti — UTCB, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin 0 public’ in Monitorul Oficial al Romanici, Partea |, gi intra in vigoare odata cu Ordinul ministrului transporturilor, constructillor si turismului istrul transporturilor, constructillor gi turismului emite urmatorul ordin: rir, 489/2005 pentru aprobarea Regiomentiiri tohnice .Cod de proiectare seismica — Parlea | — Prevederi de proiectaro pentru clidirit,indicativ P 100-1/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniel, Partea |, nr. 462 si 462 bis din 31 mai 2008. Aft. 3. — La data intréni in vigoare a prezentului odin orice dispozitii contrare igi incetoaz aplicabiltatoa Ministrul transporturilor, construcfilor gi turismului, Gheorghe Dobre Bucuresti, 27 decembria 2005. Nr. 2.230, 7) Crna. 2200/2005 a fest pubat in Monitor Ofcil al Romans, Pate I, 148 cn 16 fbruaie 2008 gosto repre shin cost ui bi. 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 148 bis/16.l1.2006 COD DE PROIECTARE. BAZELE PROIECTARII STRUCTURILOR IN CONSTRUCTII INDICATIV CR 0-205 1. Generalitati Codul cuprinde principiile, elementele si datele de bazi necesare pentru clasificarca actiunilor/incarcarilor si gruparca cfectelor structurale ale actiunilor/inearcarilor pentru proiectarea cladirilor si structurilor in acord cu dezvoltirile din urmatoarele coduri_ de proicctare avansate: Eurocodul 0, EN 1990: 2002, codurile americane ASCE 7-95, ASCE7- 98: 2000 si documentul ISO 2394/1993. Codul se inserie in procesul de armonizare a legislafici tehnice romanesti pentru proicctarca constructiilor cu cea din Comunitatca European, imbunatatind nivelul de siguranta a structurilor si constructiilor din Roman 4.1 Scopul Prezentul cod se refera la clasificarea actiunilor/incarcarilor si gruparea efectelor structurale ale actiunilor/incarcarilor pentru proiectarca cladirilor si structurilor. 1.2 Definitit 1.2.1 Definitii referitoare la actiuni in constructit 1.2.1.1 Actiuni (F) Actiunile asupra constructiilor se pot exprima prin: a) Forte/incarcari aplicate asupra structurii (actiuni directe); b) Acceleratii provocate de cutremure sau alte surse (actiuni indirecte); ©) Deformatii impuse cauzate de variatii de temperatura, umiditate sau tasari diferentiate sau provocate de cutremure (actiuni indirecte). 2 Bifect al actiunii (F) Efectul actiunii/actiunilor pe structura se poate exprima in termeni de efort secti fort unitar in clementele structurale, precum si in termeni de deplasare si/sau rotatie pentru celementele structurale si structura in ansamblu, 1.2.1.3 Actiune permanenta (G) Actiune pentru care variatia in timp este nula sau neglijabila 1.2.1.4 Actiune variabila (Q) Actiune pentru care variatia in timp a parametrilor ce caracterizeaza actiunea nu este nici monotona nici neglijabila. 1.2.1.5 Actiune accidentala (4) sativa, ce se exercita cu probabilitate redusa ectate, Actiune de durata scurta dar de intensitate semi impul duratei sale de viata pro ‘Nota — De obicei curremurul si impactul reprezinta sctiuni accidentale, iar zapada si vantul reprezintaactiuni variabile 1.2.1.6 Actiune seismica (4x) *) Arexa este reprodusi fn fees MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE], PARTEA |, Nr. 148 bis/16.1L2006 19 Actiune asupra structurii datorata miscari terenului provocata de cutremute 1.2.1.7 Actiune geotehnica Actiune transmisa structurii de catre pamant si /sau apa subterana. 1.2.1.8. Actiune fixa si actiune libera Aoctiunea fixa are distributia si pozitia fixe pe structura, Actiunea libera poate avea diverse distributi si pozitii pe structura 1.2.1.9 Actiune statica Actiune care nu provoaca forte de inertie pe structura si elementele sale structurale, 1.2.1.10 Actiune dinamica Actiune care provoaca forte de inertie semnificative pe structura si elementele sale structurale, 1.2.1.11 Actiunca evasistatica Actiune dinamica reprezentata printr-o actiune statica echivalenta, 1.2.1.12 Valoare caracteristica a unei actiuni (F) Valoarea caracteristica a unei actiumi corespunde unei probabilitati mici de depasire a actiun in sensul defavorabil pentru siguranta structurii in timpul unui interval de timp de referinta. Valoarea caracteristica se determina ca fractal repartitici statistice a actiunii 1.2.1.13 Valoare evasipermanenta a unei actiuni variabile (Qs) Valoare exprimata ca o fractiune din valoarea caracteristica a actiunii prints-un coefivient wel 1.2.1.14 Valoare de calcul a unei actiuni (4) Valoare obtinuta prin multiplicarea valorii caracteristice F, cu un coeficient partial de siguranta, 7 ce ia in consideratic incertitudinile nealeatoare, cu caracter defavorabil asupra sigurantei structurale, ce caracterizeaza actiunea. 1.2.2 Definitié referitoare la recistentele materialelor structurale 1.2.2.1 Valoare caracteristica a unei rezistente (Ri) Valoarea caracteristica a unei rezistente a materialului structural corespunde _unei probabilitati mici de nedepasire a rezistentei. Aceasta valoare se determina ca un fractil inferior al reparttiei statistice a rezistentei materialului © valoare nominala, stabilita deterministic, poate fi folosita ca valoare caracteristica in lipsa datelor statistice, 1.2.2.2 Valoare de calcul a unei rezistente (24) Valoare obtinuta prin impartirea valorii caracteristice, Rj la un coefici Yn 8 ia in considerare incertitudinile nealeatoare, cu caracter defavorabil asupra sigurantei structurale, ce caracterizeaza rezistenta, 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 148 bis/16.1L2006 1.2.2.3 Valoare nominala (Ryan) ‘Valoare din documente specifice de material sau de produs utilizata in lipsa datelor statistice. 1.2.3 Termeni referitori la geometria structurit 1.2.3.1 Valoare caracteristica a unei proprictati geometrice (a) Valoarea caracteristica a unei proprietati geometrice (ai) corespunde, de obicei, dimensiunilor specificate in proiect. 1.2.3.2 Valoare de calcul a unei proprietati geometrice Valoarea de calcul a unei proprietati geometrice este egala, in general, cu valoarea caracteristica. 1.24 Termeni referitori la analiza structurala 1.2.4.1 Analiza structurale Analiza structurala cuprinde (i) metodele de metodele de calcul a rezistentelor structurii, elementelor structurale, se punctual in sectiune. cul a efectelor structurale ale actiunilor si (ii) elementelor si 1.2,SDefiniti privind proieclarea constructiilor 1.2.5.1 Durata de viata proiectata Intervalul de timp estimat pentru care structura (sau 0 parte a acesteia) poate sa fie utilizata conform destinatiei/functiunit prevazute 1.2.5.2. Stari limita Stari in afara carora structura nu mai satisface criteriile adoptate de proiectare 1.2.5.3. Stari limita ultime Stari asociate cu prabusirea sau cu forme similare de cedare structurala 1.2.5.4. Stari limita de serviciu Stari dincolo de care cerintele necesare pentru utilizarea in conditii normale a constructiei/structurii nu mai sunt indeplinite, 1.2.5.5 Valoare nominala ‘Valoae fixata pe baze nestatistice, de exemplu pe baza expericntei acumulate sau pe alte baze rationale 1.3 Cerinte de baza © structura trebuie proiectata si executata in asa fel incat, pe durata vietii considerate la oarele cerinte de baz: rezistenta structurala, fumctionalitate si proiectare, sa satisfaca urm durabilitat. In caz de incendiu, rezistenta structurala trebuie mentinuta pentru o perioada de timp doterminata,