Sunteți pe pagina 1din 17
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN Colecţia marketing şi economie

Iaşi,

2010

2

LUMEN EDITURA LUMEN ASOCIA Ţ IA LUMEN APARI Ţ II EDITORIALE LUMEN Colec ţ ia marketing

EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN COLECŢIA MARKETING ŞI COMUNICARE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU Redactor: Simona PONEA Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN Colecţia marketing şi economie

Iaşi,

2010

4

LUMEN EDITURA LUMEN ASOCIA Ţ IA LUMEN APARI Ţ II EDITORIALE LUMEN Colec ţ ia marketing

EDITURA LUMEN

5

EDITURA LUMEN

CUPRINS:

2008

8

Decizia financiară privind investiţiile întreprinderii sub impactul politicilor bugetare

8

2007

9

Emmanuel Levinas -Les aventures de l economie subjective et son ouverture a l alterite

9

10

Protecţionismul şi liberalismul - două megatendinţe în gândirea economică modernă şi contemporană

2006

11

Leadership. Teorii, modele şi aplicaţii

11

Elemente de economie aplicată. Aspecte teoretice şi practice

privind elaborarea conturilor consolidate la grupurile de societăţi- Contractul de leasing

12

Marketing cinematografic

13

Impactul Leadership- ului Transformaţional şi Tranzacţional.

Asupra performanţei de grup percepute

14

Stresul ocupaţional : teorii, modele, aplicaţii

15

Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste: ştiinţe economice

16

EDITURA LUMEN

7

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2008 Decizia financiar ă privind investi ţ iile întreprinderii sub impactul politicilor bugetare

2008

Decizia financiară privind investiţiile întreprinderii sub impactul politicilor bugetare Autor: Mihaela DIACONU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, iulie 2008 Nr. pag. 329, format A 5

Lucrarea de faţă propune o temă de real interes şi permanentă actualitate în lumea modernă, având în vedere rolul determinant al investiţiilor în economie şi al problematicii financiare aferente acestora, aflată sub incidenţa politicii bugetar-fiscale promovate de stat. În acord cu problematica vizată, în tratarea lucrării intitulată „Decizia financiară privind investiţiile întreprinderii sub impactul politicilor bugetare” pornim de la conturarea suportului conceptual aferent acesteia, respectiv a specificităţii procesului decizional privind investiţiile, cu latura sa financiară şi factorii implicaţi în adoptarea deciziilor, urmărind fixarea unor repere de ordin teoretic/doctrinar, indispensabile abordării ştiinţifice, înţelegerii şi interpretării corecte a raporturilor de intercondiţionare implicate, inclusiv prin prisma criteriilor de eficienţă a investiţiilor. Aprofundăm, în context, conexiunile procesului investiţional cu conţinutul politicilor fiscal-bugetare, care pot exercita, fie o acţiune de stimulare, fie una de inhibare a investiţiilor. Din această perspectivă, în lucrare dezvoltăm o analiză asupra premiselor

Autoarea

8

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2007 Emmanuel Levinas -Les aventures de l economie subjective et son ouverture a l

2007

Emmanuel Levinas -Les aventures de l economie subjective et son ouverture a l alterite Autor: Delia POPA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 239, format A 5

Depuis les premiers écrits à l’orée des années 1930 – années qui, autour des entretiens de Davos, seront décisives pour l’orientation de la pensée européenne au XXème siècle – jusqu’à nos jours, et aujourd’hui peut-être encore plus qu’à ses débuts, la philosophie d’Emmanuel Lévinas lance des défis remarquables. C’est la raison pour laquelle elle a fait l’objet d’interprétations diverses, de jugements plus ou moins favorables, aussi bien au sein du courant phénoménologique où elle s’est affirmée, que dans la philosophie politique et dans la sociologie qui sont venues à lui reconnaître, progressivement, un intérêt indéniable. C’est sa force provocatrice qui rend compte du fait désormais avéré qu’elle aura marqué toute une période philosophique d’après la seconde Guerre mondiale, nous mettant en un troublant contact avec ce qui l’a précédée et nous orientant cependant vers un avenir qui pourrait être autre si ceux qui s’y vouent daignaient le concevoir et le vivre autrement . L’ardu débat théorique qui porte l’œuvre d’Emmanuel Lévinas s’est mué ainsi très tôt en un espoir concret, articulé sur une éthique nouvelle.

9

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Protec ţ ionismul ş i liberalismul - dou ă megatendin ţ e în gândirea

Protecţionismul şi liberalismul - două megatendinţe în gândirea economică modernă şi contemporană Autor: Eugenia LOZINSCHI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, noimebrie 2007 Nr. pag. 61, format A 5

Protecţionismul a constituit şi constituie un fenome prezent al economiei mondiale, una din ideile pe care este fundamentată viziunea economică dată fiind concretizată în concepţia potrivit căreia în schimburile economice internaţionale, pentru cei ce nu deţin o parte importantă pe plan internaţional, singura cale de a se ridica la valoarea „adversarilor” săi este protejarea temporară, cel puţin, a acelor sectoare economice naţionale care au şanse reale de a progresa şi de a deveni imune faţă de o concurenţă directă din exterior.

10

Autoarea

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2006 Leadership. Teorii, modele ş i aplica ţ ii Autor: Veronica RÎLEA Editura Lumen

2006

Leadership. Teorii, modele şi aplicaţii Autor: Veronica RÎLEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, septembrie 2006 Nr. pag. 104, format A 5

Odată cu transformarea economiei globale de la cea de tip industrial manufacturieră la cea de tip postindustrială şi informaţională, s-a făcut resimţită necesitatea unei revizuiri a modelelor pe leadership. Munca leaderului în organizaţii devine din ce în ce mai complexă. Fuziuni între companii, sau achiziţionări de companii, globalizarea şi dezvoltarea rapidă a tehnologiei, creşterea populaţiei, precum şi numărului de organizaţii (care impun stabilirea altor standarde de performanţă, precum şi a altor abilităţi necesare pentru realizarea obiectivelor organizaţionale), etc, sunt unii dintre factorii ce duc la creşterea complexităţii procesului de leadership. În plus, creşterea populaţiei duce la reconsiderarea relaţiei dintre leader şi angajat, mai precis, la trecerea de la abordarea individualizată la cea asupra echipei de muncă, precum şi a schimbării strategiilor de motivare a subalternilor. Acestea includ, evident, schimbări vizavi de comportamentul manifestat de către leader, în realizarea sarcinilor.

11

Autoarea

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Elemente de economie aplicat ă . Aspecte teoretice ş i practice privind elaborarea conturilor

Elemente de economie aplicată. Aspecte teoretice şi practice privind elaborarea conturilor consolidate la grupurile de societăţi- Contractul de leasing Autori: Loriana ZAMFIR, Mihaela LUCACI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, noiembrie 2006 Nr. pag. 145, format A 5

12

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Marketing cinematografic Autor: Mihaela DRON Editura Lumen www.edituralumen.ro

Marketing cinematografic Autor: Mihaela DRON Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, august 2006

Filmul nu este numai un produs cultural sau industrial, ci o mixtură între aceste două concepte, este un produs „sui generis”, rezultatul creării şi fabricaţiei artistico-industriale. În industria cinematografică, ceea ce se vinde de obicei este o idee, un concept. Fiecare film este o creaţie unică, conţinând un mix de elemente, combinate într-un anumit mod. De aceea, poate fi considerat ca şi un prototip. Când oamenii cumpără un produs care este nou pentru ei, mai întâi încearcă, ceea ce nu este chiar la fel în această industrie, filmul poate fi definit ca fiind un produs ce se vinde o singură dată. De aceea, acestea nu sunt doar filme, sunt diferite genuri de filme, cu diferite scopuri, care se adresează diferitor audienţe.

13

Autoarea

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Impactul Leadership- ului Transforma ţ ional ş i Tranzac ţ ional. Asupra performan ţ

Impactul Leadership- ului Transformaţional şi Tranzacţional. Asupra performanţei de grup percepute Autor: Elena LEVINŢA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, august 2006 Nr. pag. 72, format A 5

Rolul major în diferenţierea organizaţiilor de succes de cele ce manifestă insuccese, reprezintă prezenţa unui leadership dinamic, flexibil şi eficient. Din acest considerent, foarte multe lucrări de specialitate au studiat fenomenul de leadership şi stilul de conducere, precum şi influenţa acestora asupra organizaţiilor din care oamenii fac parte, în termeni de eficacitate, eficienţă şi durabilitate. Studiile efectuate în ultimii 25 de ani, au încercat să obţină răspunsuri la numeroase întrebări ce ţin de eficienţa unui anumit tip de leadership atât în contextul organizaţional cât şi socio-politic. De asemenea, cercetările au fost axate pe identificarea modalităţii de interacţionare a liderului cu aderenţii săi pentru a realiza cât mai bine obiectivele organizaţionale propuse.

14

Autoarea

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Stresul modele, aplica ţ ii Autor: Roxana CAPOTESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro

Stresul

modele, aplicaţii Autor: Roxana CAPOTESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, octombrie 2006 Nr. pag. 118, format A 5

ocupaţional :

teorii,

Rezultatele cercetărilor recente desfăşurate în SUA. au demonstrat că o consecinţă a stresului ocupaţional, depresia la locul de muncă, prin absenteismul pe care îl provoacă şi reducerea productivităţii, prejudiciază afacerile cu 70 bilioane dolari anual (Byrne, Kacmar, Stoner, Hochwarter, 2005). Această lucrare îşi propune prezentarea şi analiza diferitelor abordări teoretice ale stresului, explorarea adecvării şi susţinerii empirice a modelelor dezvoltate în domeniul stresului ocupaţional şi analiza aplicaţiilor investigării stresului ocupaţional, mai precis a strategiilor de management al stresului. Stresul este conceptualizat în cadrul lucrării ca proces definit de antecedente, experienţierea stresului şi consecinţe ale stresului.

15

Autoarea

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Cercet ă ri, studii ş i abord ă ri în ş tiin ţ ele

Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste: ştiinţe economice Autori: Agnes BUZOGANI, Mihaela COCEA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr. pag. 164, format A 5

Agnes

Buzogani:

Determinarea

nivelului

optime aferente rentabilităţii maxime

Cocea:

eficienţei personale în domeniul calculatoarelor

Mihaela

Dezvoltarea

unui

model

producţiei

cauzal

al

16

EDITURA LUMEN

Editura Lumen Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi OP 3, CP 780, Iaşi

Printed in EU

17