Sunteți pe pagina 1din 14

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN P.R. şi Comunicare

Iaşi,

2010

2

EDITURA LUMEN EDITURA LUMEN ASOCIA Ţ IA LUMEN APARI Ţ II EDITORIALE LUMEN P.R. ş i

EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN PR ŞI COMUNICARE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU Redactor: Simona PONEA Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN P.R. şi Comunicare

Iaşi,

2010

4

EDITURA LUMEN EDITURA LUMEN ASOCIA Ţ IA LUMEN APARI Ţ II EDITORIALE LUMEN P.R. ş i

EDITURA LUMEN

5

EDITURA LUMEN

CUPRINS:

2009

8

Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere

8

Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate

9

2007

10

Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi

10

2006

11

Marketing şi comunicare pe internet

11

Documentarul între jurnalism şi cinematografie

12

Teorii ale categorizării lumii şi practici ale comunicării

13

EDITURA LUMEN

7

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2009 Inteligen ţ a emo ţ ional ă ş i stilurile de conducere Autor:

2009

Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere Autor: Iulia FODOR

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 152, format A 5

Stilul de conducere reprezintă unul dintre factorii care condiţionează în mod esenţial activităţile, procesele şi fenomenele psihosociale din cadrul organizaţiei exprimând sintetic modul relativ stabil şi specific al unui lider de a-şi exercita atribuţiile. În orice grup uman, liderul are capacitatea maximă de a influenţa emoţiile tuturor. Fiecare dintre cele patru domenii ale inteligenţei emoţionale – autocunoaşterea, stăpânirea de sine, conştiinţa socială şi gestionarea relaţiilor – contribuie la conducerea rezonantă cu un set esenţial de abilităţi. În ecuaţia stresului, poziţia socială a unui individ în cadrul comunităţii influenţează rezistenţa, respectiv vulnerabilitatea la stres. Studiul a urmărit să demonstreze importanţa inteligenţei emoţionale în activitatea de conducere, stabilindu-se relaţiile asociative dintre inteligenţa emoţională şi stilul de conducere (definit prin intermediul celor două variabile: orientare spre sarcină şi/sau relaţii umane) şi respectiv relaţiile dintre inteligenţa emoţională şi modalităţile de coping adoptate; relevarea modalităţilor de coping specifice fiecărui stil de conducere şi descrierea unui profil mediu corespunzător acestor stiluri

8

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Dimensiuni etice ale comunic ă rii în postmodernitate Autor: Antonio SANDU EdituraLumen

Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate Autor: Antonio SANDU

EdituraLumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 218, format A 5

Volumul de faţă se constituie într-o încercare de a identifica dimensiunile etice ale unei paradigme culturale care capătă din ce în ce mai mult dinamism şi anvergură: Paradigma holistă sau după Theodor Codreanu paradigma transmodernă (2005). Etapa în care această paradigmă se afirmă plenar convenim să o numim transmodernitate. Transmodernitatea coexistă în acest moment cu postmodernitatea şi de aceea mulţi autori identifică cele două paradigme, considerându-le o singură matrice culturală. Noi preferăm să sesizăm ca distincţie între cele două modele o tendinţă centripetă, de focalizare în unitatea fundamentală a lumii, pentru transmodernism şi o tendinţă centrifugă, deconstructivă, specifică postmodernităţii. Postmodernitatea o înţelegem ca pe o revoluţie a individului în faţa Universului în sensul afirmării individualului şi deconstrucţiei oricăror structuri, în timp ce transmodernitatea este o revenire la unitatea de întemeiere. În cadrele prezentei lucrări, deşi vom ţine cont de distincţia operată între transmodernitate şi postmodernitate, vom prefera să le înglobăm ca dimensiuni ale postmodernităţii, pornind de la elementele comune, şi anume cele legate de relativizarea epistemică şi odată cu ea la construcţionismul social. Pentru conotaţiile etice ambele construcţii prezintă o serie de sincronicităţi care pot fi înţelese numai corelate

9

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2007 Fundamentele jurnalismului pentru adolescen ţ i Autori: Bogdan BAGHIU, Tomi ţă CIULEI, Antonio

2007

Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi Autori: Bogdan BAGHIU, Tomiţă CIULEI, Antonio SANDU

EdituraLumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, noimebrie 2007 Nr. pag. 49, format A 5

Cuprins:

Educaţie pentru libertatea cuvântului (Bogdan Baghiu) Între dreptul la libera exprimare şi dreptul la imagine (Antonio Sandu) Patologia argumentării: manipularea Semnele decăderii normelor etice şi deontologice (Tomiţă Ciulei) Limbajul şi structurile formative ale gândirii (Antonio Sandu) Noile media „virtualizări ale spaţiului social” (Antonio Sandu)

În societatea contemporană mass- media tinde să devină un actor concurenţial din ce în ce mai redutabil pe piaţa educaţională faţă de formulele educaţiei formale. Multiplicarea exponenţială a modalităţilor de transmitere a informaţiei în regim digital a condus la crearea de noi forme de mediere publică a realităţii imediate. Din punctul de vedere al acceptării şi asimilării noilor tehnologii comunicaţionale, tânăra generaţie este o categorie privilegiată, însă aspectul diseminării informaţionale o dezavantajează.

10

Bogdan Baghiu

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2006 Marketing ş i comunicare pe internet Autor: Gabriela GROSSECK Editura Lumen www.edituralumen.ro

2006

Marketing şi comunicare pe internet Autor: Gabriela GROSSECK

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, august 2006 Nr. pag. 490, format B 5 JIS

O lucrare care îşi propune investigarea comunicării de marketing pe Internet se bazează, de la bun început, pe trei componente extrem de dinamice: comunicarea, marketingul şi internetul. Nu este aici locul pentru a face o analiză a comunicării, a marketingului sau a Internetului. Consideraţiile de natură teoretică, care tratează distinct cele trei domenii, sunt redate într-o literatură de specialitate impresionantă: cărţi, capitole din cărţi, reviste, studii şi cercetări, resurse Web etc, atât străină cât şi românească. În ceea ce priveşte domeniile de intersecţie comunicarea pe Internet, marketingul pe Internet şi comunicarea de marketing, deşi se cunosc examinări atente ale acestor arii, încă există direcţii puţin explorate. În consecinţă, dificultatea abordării comunicării de marketing pe Internet se datorează nu numai faptului că aceasta îşi are originea în cele trei mari domenii distincte, ci şi datorită faptului că această zonă este încă ocolită, fie din teama de a „călca” pe un teritoriu insuficient explorat, cu concepte în curs de definire, fie dintr-o greşită receptare a fenomenului comunicaţional pe Internet şi al impactului său asupra

Autoarea

11

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Documentarul între jurnalism ş i cinematografie Autor: Oana IACOB Editura Lumen www.edituralumen.ro

Documentarul între jurnalism şi cinematografie Autor: Oana IACOB

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, iunie 2006 Nr. pag. 128, format A 5

Încercarea de construire a unei imagini complete asupra genului în cauză a fost asemănătoare muncii de documentarist,

care, din bucăţele face un întreg. Pentru că nu se vinde la fel de bine ca o ştire bombă sau ca un show, documentarului i s-au alocat capitole mici, în cărţi mari, pe teme de televiziune. Aceste capitole mici au fost bucăţelele cu ajutorul cărora s-a construit întregul de faţă.

prima parte, lucrarea conţine capitole teoretice dedicate

definirii şi istoriei genului, precum şi tipologiilor acestuia. De asemenea, se vorbeşte despre ce înseamnă documentarul

pentru societatea noastră., şi, tot aici există o scurtă istorie a documentarului românesc. Prima parte se încheie cu prezentarea modului de realizare a unui asemenea material.

A doua parte a lucrării conţine o analiză de documentar.

Este vorba despre un material numit „Secretele incaşilor”, difuzat de Discovery Channel, care explică formarea şi prăbuşirea imperiului construit de ultima civilizaţie precolumbiană.

În

12

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Teorii ale categoriz ă rii lumii ş i practici ale comunic ă rii Autor:

Teorii ale categorizării lumii şi practici ale comunicării Autor: Angela E. SPINEI

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, august 2006 Nr. pag. 198, format A 5

Noua ordine ontologică determinată de limbă enunţată de semiologie (F. De Saussure et all) aduce în prim plan problematica comunicării. Alături de alte două instanţe supreme, ale realităţii şi ale cunoaşterii, contemporaneitatea postează Comunicarea. Tematizarea comunicării conduce desigur la schimbări majore, în ce priveşte maniera de a conceptualiza lumea şi comportamentul uman. Procesul comunicării se transformă în joc, şi cum totul este pus sub semnul comunicării „fără limite” (Codoban, 1995) totul devine joc. Transformarea realităţii într-un teren de joc face ca profunzimea să nu mai conteze. Drept consecinţă, transcendenţa este exclusă şi orice model ontologic al originilor este refuzat. Istoria la rândul ei, „se sparge în bucăţi” (Vattimo). Principiul diferenţei, al arbitrarietăţii articulează o nouă ontologie, cea a suprafeţei semnificante, în care contează diferenţa şi nu sensul. Este firesc să ne întrebăm atunci unde este situat omul, ce sau cine devine el?

Autoarea

13

EDITURA LUMEN

Editura Lumen Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi OP 3, CP 780, Iaşi

Printed in EU

14