Sunteți pe pagina 1din 33

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN Colecţia Ştiinţe Juridice

Iaşi,

2010

LUMEN EDITURA LUMEN ASOCIA Ţ IA LUMEN APARI Ţ II EDITORIALE LUMEN Colec ţ ia Ş

EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN COLECŢIA ŞTIINŢE JURIDICE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU Redactor: Simona PONEA Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN Colecţia Ştiinţe Juridice

Iaşi,

2010

4

LUMEN EDITURA LUMEN ASOCIA Ţ IA LUMEN APARI Ţ II EDITORIALE LUMEN Colec ţ ia Ş

EDITURA LUMEN

5

EDITURA LUMEN

CUPRINS:

2010

9

Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în jurispridenţa CEDO

9

Reproducerea umană medical

10

Etica incriminării vs. Etica

10

Studiu de drept comparat

10

Conţinutul şi derularea contractului de vânzare-cumpărare internaţională

11

Studiu de caz pe exemplul unei operaţiuni de import direct11

Prefectul şi instituţia prefectului în sistemul administraţiei publice din România

12

2009

13

Uniunea europeana si organizatia internationala.Studiu

comparativ de drept international

13

Drept procedural fiscal

14

Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative

15

Autori: Nadia Cerasela DARIESCU, Roxana Alina PETRARU

15

Instituţiile Uniunii Europene în perioada Post Nisa. O perspectivă de drept constituţional

16

2008

17

Reglementarea juridică a contractului de tranzacţie în legislaţia Republicii Moldova

17

2007

18

6

EDITURA LUMEN

Raporturile patrimoniale dintre soţii români având aceeaşi cetăţenie domiciliaţi în străinătate Instituţiile Uniunii Europene în perioada Post Nisa. O perspectivă de drept constituţional Sisteme electorale în societăţi divizate etnic Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat român Romanian Interest Representation in Brussels: an Initial

ia matrimonial ă în dreptul interna ţ ional privat român Romanian Interest Representation in Brussels: an
ia matrimonial ă în dreptul interna ţ ional privat român Romanian Interest Representation in Brussels: an
ia matrimonial ă în dreptul interna ţ ional privat român Romanian Interest Representation in Brussels: an

18

19

20

21

Assessment of Romania s Lobbyng Potential in the View of

Eu Membership

Cadrul general de organizare şi funcţionare a curţii de justiţie

22

europene Efectele juridice ale tratatelor internaţionale Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a ştiinţelor (Cazul filosofiei dreptului) Titularii dreptului de apel în cauzele penale

ă ca metodologie a ş tiin ţ elor (Cazul filosofiei dreptului) Titularii dreptului de apel în
ă ca metodologie a ş tiin ţ elor (Cazul filosofiei dreptului) Titularii dreptului de apel în
ă ca metodologie a ş tiin ţ elor (Cazul filosofiei dreptului) Titularii dreptului de apel în

23

24

25

26

Politica europeană de vecinătate. Cazul Republicii Moldova şi al Ucrainei

27

2006

Raporturile patrimoniale dintre soţii străini având aceeaşi cetăţenie şi cu domiciliul în România Consideratii teoretice si practice asupra caducităţii contractului Rezerva succesorală. Cu comentarii privind proiectul Codului civil Incursiune în contractele aleatorii. Renta viageră şi întreţinerea Dreptul de asociere în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului

Renta viager ă ş i între ţ inerea Dreptul de asociere în jurispruden ţ a Cur
Renta viager ă ş i între ţ inerea Dreptul de asociere în jurispruden ţ a Cur
Renta viager ă ş i între ţ inerea Dreptul de asociere în jurispruden ţ a Cur
Renta viager ă ş i între ţ inerea Dreptul de asociere în jurispruden ţ a Cur

28

28

29

30

31

32

7

EDITURA LUMEN

8

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2010 Protec ţ ia drepturilor fundamentale ale omului în jurispriden ţ a CEDO Autor:

2010

Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în jurispridenţa CEDO Autor: Roxana Alina PETRARU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 136, format A 5

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. De la intrarea în vigoare a Convenţiei, dezvoltări importante au intervenit ca urmare a adoptării unui număr de treisprezece protocoale adiţionale. Protocoalele 1, 4, 6, 7, 12 şi 13 au adăugat drepturi şi libertăţi celor consacrate de convenţie. Protocolul 2 a conferit Curţii puterea de a emite avize consultative. Protocolul 9 a deschis petiţionarilor individuali posibilitatea de a-şi prezenta cauza în faţa Curţii, sub rezerva ratificării instrumentului respective de către statul acuzat şi a acceptării de către un Comitet de filtrare. Protocolul 11 a restructurat mecanismul de control. Dispoziţiile acestui Protocol au asigurat creşterea noului sistem, în special prin aceea că a permis accesul direct în faţa Curţii al persoanelor fizice şi juridice aflate sub jurisdicţia statelor contractante.

9

EDITURA LUMEN

Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. Etica biologică. Studiu de drept comparat Autor: Alexandra HUIDU

Ieşită de sub condeiul unui tânăr jurist, lucrarea Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. etica biologică. Studiu de drept comparat invită la actul lecturii ca un act provocator care va surprinde (garantat, în mod plăcut). Cuplul autor - cititor îl formează, pe de o parte, tipul juristului teoretician şi practician, care probează condiţiile intelectuale şi morale necesare abordării unei atari teme - vastă prin deschidere, poziţii de interpretare, atitudini, reacţii (chiar riposte) - şi lectorul avizat (sau nu) de subiectul tratat, dar interesat de o abordare luată chiar şi ca un exerciţiu de originalitate (sau şi de alte informaţii), pe de altă parte. Alexandra Huidu „recidivează" în sens pozitiv şi asumându-şi un meditativ curaj, „atacă" acum şi străbate un alt teritoriu din peisajul juridic, prin care înaintează cu paşi siguri; privind în jur, îşi trasează propria cale şi cred că merită încurajările noastre, cât şi admiraţia! Având în vedere că unele tehnici de reproducere umană medical asistată sunt nu numai controversate etic, dar se află chiar la limita infracţionalităţii - după cum însăşi autoarea ne prezintă - apreciez originalitatea acesteia prin felul în care îşi justifică abordarea mai fermă, mai incisivă a temei, sau cu ale sale cuvinte de ce „apare ca justificat apelul la sistemul de protecţie a valorilor asigurat de justiţia penală.

Lect. univ. dr. Maria-Ioana Michinici Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza" Iaşi

10

EDITURA LUMEN

Conţinutul şi derularea contractului de vânzare- cumpărare internaţională. Studiu de caz pe exemplul unei operaţiuni de import direct Autor: Ana MIHEI

Lucrarea de faţă tratează tema elementară şi în acelaşi timp complexă „Contractul internaţional de vânzare – cumpărare de mărfuri”. În ceea ce priveşte elementaritatea, aceasta se explică prin rolul pe care îl are contractul în activitatea comercială. Oricare ar fi obiectul tranzacţionat, la baza relaţiei de comerţ se află în mod cert o convenţie privată constituită după anumite principii şi care reglementează atât aspectele juridice ale acesteia cât şi pe cele economice. Cu alte cuvinte, contractul stabileşte obligaţiile particulare ale fiecărui agent economic implicat, menţionând în acelaşi timp sfera de răspundere pentru neîndeplinirea acestora. Rezultă de aici că nu se poate vorbi de comerţ fără contract şi nici de contract fără persoane calificate care să asigure încheierea şi executarea conformă a acestuia. În condiţiile date, pe baza acestui raţionament, am considerat că stăpânirea conceptului şi conţinutului contractului atât ca act juridic cât şi ca realitate economică este nu doar un atu ci o cerinţă pentru integrarea profesională a unui absolvent de studii economice, motivând în acest fel alegerea temei anunţate. Pe cât de necesară şi aparent simplă, contractarea comercială – în particular la extern – este pe tot pe atât de complexă. Această caracteristică rezidă din totalitatea variabilelor de ordin economic, juridic şi cultural implicate în acest proces, şi toate acestea vor fi tratate în paginile următoare.

11

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Prefectul ş i institu ţ ia prefectului în sistemul administra ţ iei publice din

Prefectul şi instituţia prefectului în sistemul administraţiei publice din România Autor: Paul Romeo POSTELNICU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2010 Nr. pag. 170, format A 5

Unii specialişti din domeniul dreptului administrativ susţin că originea instituţiei prefectului se regăseşte în Roma antică unde noţiunea de prefect desemna fie funcţii oficial civile, militare sau economice, fie unităţi administrative. Prefectul oraşului Roma era denumit „prefectus urbis”. Alţii consideră că termenul în discuţie aparţine epocii napoleoniene. După cum susţinea prof. M. Waline, „prefectul este o creaţie napoleoniană şi a fost creată in anul al-VIII-lea de la Marea Revoluţie Franceză; până la modificarea Constituţiei Franţei din anul 1958, prefectul era reprezentantul Guvernului şi şeful administraţiei departamentului în care funcţiona”. După 1958, „prefectul este reprezentantul statului, al intereselor naţionale; reprezentantul Guvernului; organ de administraţie generală; organ de coordonare a serviciilor statului din departament”. (J.Rivero) Încercând o corespondenţă între atribuţiile administrative a prefectului din zilele noastre şi atribuţiile administrative a conducătorilor unităţilor administrativ-teritoriale din trecut, se poate afirma că în ţara noastră, evoluţia funcţiei de prefect este într-o strânsă concordanţă cu evoluţia unităţilor administrativ- teritoriale.

12

EDITURA LUMEN

2009

EDITURA LUMEN 2009 Uniunea europeana si organizatia internationala.Studiu comparativ de drept international Autor:

Uniunea europeana si organizatia internationala.Studiu comparativ de drept international Autor: Virginia Mădălina ANTONESCU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 550, format A 5 Uniunea Europeana, inclusiv asa cum apare in forma stabilita prin tratatul de la Lisabona, presupune o combinatie inedita de elemente institutionale, unele specifice institutiilor de tip statal, altele preluate din structura institutionala a organizatiilor internationale interguvernamentale si altele originale. Astfel, ni se pare hazardat sa calificam UE ca fiind integral un sistem de tip federal sau unul confederal, un sistem suprastatal ori unul apartinand integral unei organizatii internationale interguvernamentale. Complexitatea, originalitatea UE sporesc atunci cand o privim in dinamica sa, prin prisma succesivelor sale imbunatatiri (la nivel institutional si juridic in principal, la care se adauga si extinderea progresiva a tipurilor de competente recunoscute Uniunii, a domeniilor in care acestea se pot exercita, a raporturilor juridice dintre statele membre si Uniune etc.).

13

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Drept procedural fiscal Autor: Nadia Cerasela DARIESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro

Drept procedural fiscal Autor: Nadia Cerasela DARIESCU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 233, format A 5

Sistemul finanţelor publice este strâns legat de concepţia politică, economico-financiară şi de modul de organizare a unei ţări. De aceea vom încerca să descriem contextul în care au apărut şi a evoluat legislaţia fiscală în România. Un pas important în sistematizarea legislaţiei fiscale a fost făcut în luna decembrie 2003, când sub presiunea comunităţii oamenilor de afaceri şi a Uniunii Europene au fost adoptate cele două coduri: Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 571 din 19 decembrie şi Codul de procedură fiscală adoptat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2003. Ne alăturăm opiniei şi considerăm că adoptarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală constituie un pas important în procesul de apariţie a unor noi ramuri de drept şi anume: dreptul fiscal şi dreptul procedural fiscal. Procedura fiscală este definită în literatura de specialitate ca ansamblul de acte si operaţiuni în urma căruia se încasează efectiv impozitele si taxele la bugetul de stat sau la bugetele unităţiloradministrativ teritoriale.

14

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Didactica pred ă rii ş tiin ţ elor juridice ş i administrative Autori: Nadia

Didactica predării ştiinţelor juridice şi administrative Autori: Nadia Cerasela DARIESCU, Roxana Alina PETRARU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, Mai 2009 Nr. pag. 193, format A 5

La nivelul anilor 90, problematica didacticii disciplinei este abordată în contextul teoriei generale a Curriculumului. Cercetătoarea Viviane de Landsheere plasează problematica didacticii disciplinei ca un capitol distinct dezvoltat, după ce analizează conceptul de curriculum (cu accent pe trunchiul comun), construcţia de curriculum (cu definirea obiectivelor), problematica didacticii generale (caracteristicile procesului de învăţare, tehnologia instruirii, modelele de instruire). Didactica specialităţii are ca problematică elaborarea unei metodologii speciale de predare – învăţare - evaluare, dezvoltând un ansamblu logic de prescripţii relative la o specialitate determinată de programa şcolară. Originalitatea didacticii disciplinei rezultă în mod esenţial din faptul că ea este construită şi evoluează printr-o dublă centrare: asupra celui ce învaţă şi asupra interacţiunilor cu disciplina. În literatura de specialitate didactica este definită ca fiind un ansamblu de tehnici şi proceduri de instruire care au la bază principiile teoretice indispensabile rezolvării efective a problemelor de conţinut, metodele şi organizarea instruirii.

15

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Institu ţ iile Uniunii Europene în perioada Post Nisa. O perspectiv ă de drept

Instituţiile Uniunii Europene în

perioada Post

Nisa.

O

perspectivă

de

drept

constituţional Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009 Nr. pag. 727, format B 5 JIS

Premisa de la care plecăm în lucrarea de faţă are în vedere faptul că instituţiile UE au o natură juridico-politică originală, deoarece nu pot fi încadrate cu titlu definitiv şi exclusiv într- unul din tiparele juridice şi politice existente, premisă stând la baza teoriei noastre conform căreia însăşi Uniunea Europeană are o natură originală pe plan juridic şi politic, fiind o structură complexă, dinamică, evolutivă, însă mai ales, înzestrată cu numeroase elemente inovative ce o disting de alte structuri politice. Uniunea Europeană, în evoluţia sa (în special pe plan instituţional, deoarece aceasta ţine de preocuparea lucrării de faţă) de la arhitectura instituţională elaborată prin tratatul de la Maastricht şi până la tratatul de la Nisa (inclusiv) apare ca un sistem politic inedit, instituţiile sale majore (Comisia, Parlamentul European, Consiliul, Consiliul European, CJCE) presupunând atât în compunerea cât şi în funcţionarea lor, elemente şi mecanisme de inspiraţie statală (astfel, PE se poate asemăna unui parlament naţional prin faptul că este format din deputaţi europeni aleşi prin vot direct, universal şi secret de către cetăţenii europeni, dar şi prin faptul că participă la elaborarea actelor legislative europene sau pentru că poate trage la răspundere politică, prin moţiune de cenzură, executivul european- Comisia).

16

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2008 Reglementarea juridic ă a contractului de tranzac ţ ie în legisla ţ ia

2008

Reglementarea juridică a contractului de tranzacţie în legislaţia Republicii Moldova Autor: Ion DĂNOI

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, februarie 2008 Nr. pag. 92, format A 5

Legile de drept material recunosc persoanelor fizice şi juridice drepturi subiective civile, cărora le corespund obligaţii corelative. Cel mai adesea, regulile de drept sunt respectate şi astfel drepturile subiective satisfăcute, iar obligaţiile îndeplinite fără a fi nevoie să se recurgă la constrângere. În acest fel există, din fericire un domeniu imens al aplicării necontencioase a dreptului. Dreptul spunea profesorul Eugen Herovanu se realizează de obicei de la sine, prin forţa şi autoritatea sa proprie, prin echilibrul creat de interdependenţa factorilor sociali, prin acţiunea preventivă pe care o exercită forţa socială organizată asupra tuturor cauzelor care l-ar putea deturna de la destinaţie sau l-ar putea paraliza în exerciţiul său. În acest fel, chiar dacă neântrerupt îi suportăm acţiunea şi-i simţim binefacerile, de cele mai multe ori el rămâne ignorat de propria noastră conştiinţă, întocmai cum ignorăm ritmul inimii sau procesul vital al circulaţiei sângelui atunci când suntem sănătoşi. Dar este totuşi imposibil ca oamenii să trăiască în societate fără ca interesele sau pasiunile lor să nu dea naştere la diferende. Acestea se datorează faptului că regulile dreptului obiectiv nu sunt respectate, drepturile subiective civile satisfăcute ori obligaţiile îndeplinite.

17

Autorul

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2007 Raporturile patrimoniale dintre so ţ ii români având aceea ş i cet ăţ

2007

Raporturile patrimoniale dintre soţii români având aceeaşi cetăţenie domiciliaţi în străinătate Autor: Nadia Cerasela DARIESCU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 120, format A 5

Putem sintetiza trăsăturile esenţiale pe care trebuie să le întrunească un raport juridic pentru a putea fi calificat, de autoritatea română, în categoria conflictuală a relaţiilor patrimoniale dintre soţi:

1. raportul juridic să fie stabilit între soţi sau între un soţ

sau soţi pe de o parte şi terţe persoane pe de altă parte;

2. raportul juridic să îşi găsească izvorul în statutul de

persoană căsătorită pe care îl posedă fie una dintre părţi, fie ambele;

3. raportul juridic să aibă drept obiect obligaţii contractate

în vederea realizării sarcinilor căsătoriei sau bunurile unuia sau ambilor soţi, bunuri care fie existau la data căsătoriei sau care au fost dobândite ulterior.

Orice raport juridic care îndeplineşte aceste trăsături poate fi încadrat de către autoritatea română în categoria relaţiilor patrimoniale dintre soţi, pentru a-i determina legea aplicabilă, conform normei conflictuale din art. 20 al Legiinr. 105/1992 şi aceasta chiar dacă raportul juridic, ca atare este necunoscut Codului familiei românesc.

18

Autoarea

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Institu ţ iile Uniunii Europene în perioada Post Nisa. O perspectiv ă de drept

Instituţiile Uniunii Europene în

perioada

Post

Nisa. O

perspectivă

de

drept

constituţional

 

Autor:

Mădălina

Virginia

ANTONESCU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, decembrie 2007 Nr. pag. 721, format A 5

Mădălina Virginia Antonescu este absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti şi a Colegiului Juridic Româno- Francez de Studii Europene. În 2003 a absolvit masteratul SNSPA cu specializarea „Relaţii internaţionale şi integrare europeană”. În prezent este doctorand în drept european în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti. Este autoare a mai multor cărţi: „Regimul juridic al străinului, persoană fizică, în România”; Uniunea Europeană un imperiu modern? Studiu comparativ asupra vechilor şi noilor tipuri de imperii”; „Doctrina neo-machiavelistă în contextul provocărilor globaliste şi incidenţa sa asupra Noului Concept de Securitate American”; „Uniunea Europeană – un imperiu al secolului al XXI-lea? Spre o civilizaţie unional- europeană”. În prezent este cercetător ştiinţific în cadrul Institutului Diplomatic Român.

19

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Sisteme electorale în societ ăţ i divizate etnic Autor: George JIGL Ă U Editura

Sisteme electorale în societăţi divizate etnic Autor: George JIGLĂU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, iulie 2007 Nr. pag. 131, format A 5

Din Cuprins:

Capitolul 1. Introducere Capitolul 2. Fundamentare teoretică Clasificarea sistemelor electorale Concepte şi elemente ajutătoare Vot ordinal şi vot categoric Vot strategic şi vot sincer Pragul electoral Magnitudinea circumscripţiei Importanţa contextului social Lijphart versus Horowitz şi Reilly Consociaţionismul lui Lijphart Pilonizarea în societăţile divizate Elementele consociaţionismului Tipologia sistemelor democratice Teoria centripetalismului la Horowitz şi Reilly Importanţa culturii politice Ierarhizarea grupurilorPartidele etnice Riscurile mobilizării electorale ridicate Sistemul electoral stimulent pentru moderaţie Scopurile sistemului electoral Beneficiile votului alternativ

20

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Cuprins: Conven ţ ia matrimonial ă în dreptul interna ţ ional privat român Autor:

Cuprins:

Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat român Autor: Nadia Cerasela DARIESCU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, mai 2007 Nr. pag. 60, format A 5

Calificarea primară a noţiunii de regim matrimonial Calificarea primară a noţiunii de convenţie matrimonială Legea care guvernează condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale Regimul şi efectele convenţiei matrimoniale Modificarea convenţiei matrimoniale Concluzii Bibliografie

21

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Romanian Interest Representation in Brussels: an Initial Assessment of Romania s Lobbyng Potential in

Romanian Interest Representation in Brussels: an Initial Assessment of Romania s Lobbyng Potential in the View of Eu Membership Autor: Zoe ONUŢU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, iunie 2007 Nr. pag. 132, format A 5

The paradigm shifts induced by the consecutive enlargements on the Eu polity reshape the questions regarding the influence of various interestson the sophisticated patterns of EU governance. Strongly motivated by the new focus of interest group research, this study aims to provide a tentative assessment of the potential of a future member state, Romania, to influence the European policy process. Thus a theoretically- based overview of the EU lobbyng arena is firstly performed, in order to isolate the relevant criteria by which to assess the lobbyng efficiency of interest groups in such a competitive environment. After a brief excursus on the particular Central and Eastern European repertoires for interest reprezentation, the analysis further proceeds to discussing the aforementioned criteria on the core study case material represented by the Romanian organizations activating in Brussels. This study argues that the potential of Romanian interest groups to lobby effectivelyat the EU level is significantly constrained by confining conditions that relate both to their domestic institutional environment and their organizational characteristics. It is further suggested that, at this stage, the process of institutional learning is at a premium.

22

Autoarea

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Cadrul general de organizare ş i func ţ ionare a cur ţ ii de

Cadrul general de organizare şi funcţionare a curţii de justiţie europene Autor: Valentina BĂRBĂŢEANU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, iulie 2007 Nr. pag. 120, format A 5

Cuprins:

Consideraţii introductive Înfiinţarea –scurt istoric Tribunalul de Primă Instanţă Tribunalul funcţiei publice Compunerea Curţii de Justiţie Competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor europene Competenţa ratione personae Competenţa ratione materiae Principalele acţiuni exercitate în faţa CJCE:

Raportul dintre dreptul intern al statelor membre şi dreptul comunitar Curtea de justiţie a Uniunii Europene în lumina Constituţiei pentru Europa Câteva aspecte referitoare la redactarea Constituţiei pentru Europa Reglementarea constituţională a Curţii Europene de Justiţie Sediul materiei Compunerea Curţii Europene de Justiţie Compunerea Tribunalului de Mare Instanţă Funcţionarea Curţii Europene de Justiţie

23

EDITURA LUMEN

Efectele juridice ale tratatelor internaţionale Autor: Cristina Elena RĂDULEA

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, septembrie 2007 Nr. pag. 156, format A 5

Din cuprins:

Consideraţii introductive asupra dreptului internaţional public şi a societăţii internaţionale. Capitolul I Obligativitatea tratatelor internaţionale Principiul pacta sunt servanda în lumina prevederilor Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor din 1969 Caracteristicile principiului pacta sunt servanda Principiul obligativităţii tratatelor internaţionale în jurisprudenţa internaţională Importanţa obligativităţii tratatului internaţional Limitele caracterului obligatoriu al tratatelor internaţionale Capitolul II Efectele juridice ale tratatelor internaţionale faţă de părţi Stat contractant, stat parte, stat terţ Principiul relativităţii efectelor juridice ale tratatelor internaţionale Fundamentul principiului relativităţii efectelor juridice ale tratatelor internaţionale Efectele juridice ale tratatelor internaţionale faţă de guvernanţi şi faţă de cei guvernaţi Aparente excepţii de la principiul relativităţii efectelor juridice ale tratatelor internaţionale Principiul relativităţii efectelor juridice ale tratatelor internaţionale în jurisprudenţa internaţională Capitolul III Efectele juridice ale tratatelor internaţionale faţă de statele terţe Tratatul internaţional şi statele terţe

24

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Cercetarea interdisciplinar ă ca metodologie a ş tiin ţ elor (Cazul filosofiei dreptului) Autor:

Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a ştiinţelor (Cazul filosofiei dreptului) Autor: Rodica Ion ROŞCA

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, octombrie 2007 Nr. pag. 185, format A 5

Contemporaneitatea denotă un interes din ce în ce mai mare faţă de probleme de metodologie şi filosofie a ştiinţei. Aceasta are o semnificaţie deosebită în tratarea şi dezvăluirea modificărilor ce se produc în interiorul ştiinţelor. Fenomenul de integrare a ştiinţelor printr-o sinteză la nivel ontologic şi gnoseologic contribuie la analize şi elaborări constructive în cercetarea multilaterală. Situaţia dată antrenează schimbări esenţiale a coraportului între ştiinţe, între ştiinţă, tehnică şi societate. De aici rezultă necesitatea elucidării procesului de integrare care domină ştiinţele actuale şi a rolului filosofiei în formarea noului tablou ştiinţific. În ultimele decenii, filosofia s-a îndreptat tot mai mult, spre analiza rolului ştiinţei în societate, spre căutarea soluţiilor la problemele globale ale omenirii şi spre creşterea interesului faţă de probleme de metodologie şi filosofie a ştiinţelor sociale. Aportul filosofiei la elucidarea demersului ştiinţific contemporan se manifestă prin localizarea problemelor, clarificarea conceptelor, examinarea presupoziţiilor, evaluarea datelor, stabilirea legilor, formarea viziunii sistemice etc. Autoarea

25

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Titularii dreptului de apel în cauzele penale Autor: Mihaela Laura PAMFIL Editura Lumen

Titularii dreptului de apel în cauzele penale Autor: Mihaela Laura PAMFIL

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007 Nr. pag. 85, format A 5

Modificările legislative intervenite în procedura penală prin Legea nr. 356/2006 au vizat şi întinderea dreptului de apel al unora dintre titularii acestui drept. Astfel, dreptul procurorului de a declara apel în latura civilă a cauzei a fost condiţionat în cauzele în care acţiunea civilă a cauzei a fost condiţionat în cauzele în care acţiunea civilă a fost pusă în mişcare de către partea civilă, de apelul acestei părţi. Pentru partea civilă şi respectiv pentru partea responsabilă civilmente, întinderea dreptului de apel a fost extinsă şi la latura penală a cauzei, iar pentru partea vătămată, s-a permis apelarea hotărârilor primei instanţe indiferent de infracţiunea ce i-a produs vătămarea, înlăturându-se limitarea doar la infracţiunile cu plîngere prealabilă. Ceea ce ne-am propus prin studiul de faţă a fost să analizăm dispoziţiile legale care acordă dreptul de a uza de apel diferiţilor participanţi la procesul penal şi, în special, a celor ce au suferit modificări recente, subliniind acolo unde este cazul argumentele pentru care ne declarăm de acord sau nu cu reglementarea legală

Autoarea

26

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Din Cuprins: Politica european ă de vecin ă tate. Cazul Republicii Moldova ş i

Din Cuprins:

Politica europeană de vecinătate. Cazul Republicii Moldova şi al Ucrainei Autor: Doina BORDEIANU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, septembrie 2007 Nr. pag. 113, format A 5

Moldova şi Ucraina în apropiata vecinătate a Uniunii Europene Apropierea Uniunii Europene de cele două ţări prin prisma extinderilor din 2004 şi 2007. Consecinţele imediate Aşteptările Moldovei şi a Ucrainei vizavi de Uniunea Europeană Politica Europeană de Vecinătate ca alternativă a extinderii Uniunii Europene Rolul şi importanţa Politicii Europene de Vecinătate în europenizarea Estului Moldova şi Ucraina parte a Politicii Europene de Vecinătate Gradul de pregătire a Moldovei şi Ucrainei pentru a se alătura Uniunii Europene între declaraţii şi realitate Limitele şi oportunităţile Politicii Europene de Vecinătate în cazul Moldovei şi Ucrainei Oportunităţi deschise prin participarea în PEV Limite ale Politicii Europene de Vecinătate Rolul României ca ţară de frontieră a Uniunii Europene

27

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN 2006 Raporturile patrimoniale dintre so ţ ii str ă ini având aceea ş i

2006

Raporturile patrimoniale dintre soţii străini având aceeaşi cetăţenie şi cu domiciliul în România Autor: Nadia Cerasela DARIESCU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, decembrie 2006 Nr. pag. 112, format A 5

Din punct de vedere ştiinţific, conflictele de legi în materia relaţiilor patrimoniale dintre soţi prezintă însemnătate din mai multe motive. În primul rând, acest domeniu se remarcă printr-

o uimitoare diversitate de soluţii legale, contrabalansată de

inexistenţa noţiunii de « regim patrimonial » în statele de drept musulman sau în common law-ul tradiţional. Apoi, raporturile patrimoniale dintre soţi se află într-o strânsă relaţie cu raporturile referitoare la drepturile personale ale soţilor, cu cele privind bunurile şi cu cele referitoare la actele juridice (toate acestea fiind guvernate, frecvent, de legi diferite). De asemenea, durata relaţiilor patrimoniale dintre soţi şi posibilitatea schimbării elementelor relevante din punctul de vedere al dreptului internaţional privat generează conflicte mobile de legi.

Soluţionarea acestora din urmă este de natură să suscite

noi dificultăţi indiferent dacă se încearcă menţinerea legii iniţial competente sau se aplică sistemul de drept al unui alt stat. Nu

în ultimul rând, se cuvine să arătăm că reglementările moderne

tind să îndepărteze o parte din relaţiile patrimoniale dintre soţi din sfera conflictelor de legi prin edictarea normelor de aplicare necesară.

28

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Consideratii teoretice si practice asupra caducit ăţ ii contractului Autor: Mihaela NICOLA Editura Lumen

Consideratii teoretice si practice asupra caducităţii contractului Autor: Mihaela NICOLA

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Format A 5

Volumul Consideraţii teoretice şi practice asupra caducităţii contractului, analizează din punctul de vedere al dreptului civil atât cel românesc, cât şi dreptului comparat caducitatea contractului. Volumul priveşte aspectele de doctrina şi jurisprudenţa ale caducităţii, cazurile de caducitate nefondată, realizând delimitări faţă de alte cauze de ineficacitate a contractului. Volumul prezintă cazurile de aplicare ale caducităţii contractului cum ar fi dispariţia consimţământului, dispariţia obiectului, dispariţia cauzei, dispariţia unui element ţinând de persoana contractanţilor, dispariţia capacităţii juridice.

29

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Rezerva succesoral ă . Cu comentarii privind proiectul Codului civil   Autor: M ă

Rezerva

succesorală.

Cu

comentarii

privind proiectul

Codului civil

 

Autor:

Mădălina

Ioana

MorORARIU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, noiembrie 2006 Nr. pag. 292, format A 5

Demersul autoarei vizează cu suficientă maturitate, seriozitate şi eleganţă un domeniu în care se resimţea nevoia unei abordări monografice. Lucrarea se evidenţiază prin temeinicul examen critic al punctelor de vedere exprimate în literatura de specialitate privitoare la problemele suscitate de instituţia rezervei succesorale. Exerciţiul de documentare realizat cu ocazia realizării acestei lucrări (şi, de altfel, vizibil şi prin amploarea notelor de subsol) trebuie în mod special evidenţiat. Acolo unde este cazul este analizată inspirat şi practica judecătorească în materie. Autoarea aderă la unele puncte de vedere, dar dă dovadă şi de originalitate, expunându- şi argumentat propriile ei opinii în materia examinată. Apreciem că prezenta monografie reprezintă un pertinent demers într-o încercare de a percepe într-o manieră novatoare o instituţie ce, aparent, se află în afara pasiunilor juridice imediate.

Asist. Dr. Codrin Macovei

30

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Incursiune în contractele aleatorii. Renta viager ă ş i între ţ inerea Autor: Alexandra

Incursiune în contractele aleatorii. Renta viageră şi întreţinerea Autor: Alexandra HUIDU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, noiembrie 2006 Nr. pag. 290, format A 5

Monografia de faţă consacrată contractului de rentă viageră şi contractului de întreţinere reprezintă o lucrare ştiinţifică valoroasă, de certă originalitate, consacrată unor instituţii de mare importanţă în dreptul civil. Remarcăm de la început conştiinciozitatea şi profunzimea cercetării întreprinse de autoare, care îşi întemeiază analizele şi concluziile ştiinţifice stabilite pe o documentare serioasă şi bogată, incluzând nu numai tratate, cursuri şi monografii, dar şi studiile şi articolele pertinente publicate în reviste de specialitate, precum şi o jurisprudenţă relevantă a instanţelor de judecată, acoperind în planul doctrinei şi al jurisprudenţei activitatea de judecată generată în ultimii ani de cele două contracte. Următoarele calităţi ni se învederează cu precădere:

-tratarea interdisciplinară a problemelor cu incursiuni şi comparaţii între materii şi ramuri de drept înrudite ; -abordarea numeroaselor probleme juridice controversate şi critica unor soluţii necorespunzătoare oferite de doctrină ; -critica argumentată a unor hotărâri judecătoreşti care nu sunt în conformitate cu dispoziţiile legale; -valorificarea soluţiilor Proiectului Codului Civil; - propuneri judicioase de lege ferenda având ca obiect perfecţionarea legislaţiei. Asist. Dr. Codrin Macovei

31

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN Dreptul jurispruden ţ a Cur ţ ii europene a drepturilor omului Autor: Valentina B

Dreptul

jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului

Autor: Valentina BĂRBĂŢEANU

Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, august 2006 Format A 5

în

de

asociere

Dreptul de asociere constituie un element fundamental al societăţii democratice, în care concentrarea şi interacţiunea dintre diferitele grupuri sociale este necesară pentru a permite articularea şi conturarea diferitelor puncte de vedere ale cetăţenilor. Este de observat că libertatea de asociere vizează constituirea unei organizaţii dotate cu o anumită personalitate, cu urmărirea unui scop determinat şi cu o anumită durată temporală. Având în vedere importanţa deosebită a dreptului de asociere, acesta a fost consacrat în mod expres în mai multe documente internaţionale, printre care Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.20), Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (art. 22), Documentul de la Copenhaga al Organizaţiei pentru Securitate (art.9 para.2) sau Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. 11).

32

EDITURA LUMEN

Editura Lumen Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi OP 3, CP 780, Iaşi

Printed in EU

33