Sunteți pe pagina 1din 16

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Ştiinţele Educaţiei

Iaşi,
2010
EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE
COLECŢIA ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Editura Lumen este acreditată CNCSIS


Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU


Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare,
multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Ştiinţele Educaţiei

Iaşi,
2010

4
EDITURA LUMEN

5
CUPRINS:
2009 ....................................................................................................8
Deschideri postmoderne în ştiinţele educaţiei .........................8
L’Internet, espace de l’éducation interculturelle dans l’Union
Européenne ...................................................................................9
2008 ................................................................................................. 10
Propuneri de opţionale cu caracter practic pentru aria
curriculară „Tehnologii” primar – gimnaziu ......................... 10
2007 ................................................................................................. 11
Stima de sine şi anxietatea profesorului - învăţământ special
şi de masă.................................................................................... 11
Research in Political Sciences and Administration............... 12
2004 ................................................................................................. 13
Repere socio-pedagogice ale schimbării în sistemul
educaţional.................................................................................. 13
2003 ................................................................................................. 14
Noua paradigmă a educaţiei multidimensionale.................... 14
Educarea limbajului. Culegere de jocuri didactice şi
distractive pentru copiii între 5 şi 7 ani .................................. 15

6
EDITURA LUMEN

7
EDITURA LUMEN

2009
Deschideri postmoderne în
ştiinţele educaţiei
Autori: Antonio SANDU,
Cristina SPIRIDON, Laura
SOMEŞAN, Elena STAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 112, format A 5

Antonio Sandu
METODA „TRAININGULUI” ÎN EDUCAŢIA
ADULŢILOR

Cristina Spiridon
APLICAŢII ALE LOGICII EROTETICE ÎN
CERCETAREA ROMÂNEASCĂ

Laura Someşan
LEGĂTURA RELIGIOZITATE – EMPATIE

Elena Stan
IDEOLOGIA, CONCEPT UTOPIC, FUNDAMENT
AL CIVILIZAŢIEI UMANE
LIBERTATEA UMANĂ
MANAGEMENTUL EFICIENT AL
INSTINCTIVITĂŢII UMANE – O VIAŢĂ SOCIALĂ
ARMONIOASĂ
IMITAŢIA ATROFIAZĂ CREATIVITATEA

8
EDITURA LUMEN
L’Internet, espace de l’éducation
interculturelle dans l’Union
Européenne
Autor: Mihaela CAPRIŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, ianuarie 2009
Nr. pag. 68, format A 5

Cet ouvrage trouve son point d’origine dans un rapport de


stage intitulé Le management de l’éducation interculturelle
élaboré à la suite de mon activité didactique à l’Ecole Nicolae
Bălcescu de Tecuci. Ma carrière d’enseignante de langue et
littérature roumaine a commencé par la Chance du Débutant,
parce que j’ai eu l’occasion de travailler avec des enfants
roumains et des enfants roms qui apprennent ensemble dans la
même école. En qualité de responsable du module éducation
interculturelle, ma mission a été de faciliter la communication
entre ces deux communautés, d’effacer les préjuges et d’aider
les Roumains et les Roms à vivre ensemble, sans avoir des
conflits.
Au Lycée Elena Doamna de Galatzi, j’ai à présent
l’opportunité d’utiliser l’expérience gagnée et d’enrechir mes
connaissances dans ce vaste domaine, qui jusqu’à présent n’a
pas été suffisament exploré. Nous vivons dans un monde
gouverné par des conflits d’ordre religieux, ethnique, racial etc.
Pour éliminer la violence, qui se manifeste de plus en plus sous
la forme des actes terroristes (tels les attentats de World Trade
Center ou de Madrid), on doit connaître mieux les autres
cultures, comprendre et respecter leurs coutumes, sans les
modifier.
Autoarea

9
EDITURA LUMEN

2008
Propuneri de opţionale cu caracter
practic pentru aria curriculară
„Tehnologii” primar – gimnaziu
Autor: Daniela VLĂDUŢ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, mai 2008
Nr. pag. 101, format A 5

Elaborarea unui număr de 8 discipline opţionale pentru


aria curriculară „Tehnologii” răspunde cerinţelor reformei din
învăţământul românesc, reformă care vizează pregătirea elevilor
pentru viaţă, dezvoltarea unor atitudini şi comportamente de
asumare a independenţei şi răspunderii.
Autoarea dispune de o mare experienţă la catedră, este o
fină şi profundă cunoscătoare a învăţământului din mediul
rural, posedă o îndelungată şi bogată documentare cât şi
contribuţii originale, capacitatea de a sintetiza permiţându-i să
realizeze un material condensat, bine structurat, fundamentat
ştiinţific, adaptat cerinţelor unui învăţământ modern.
Opţionalele prezentate urmăresc formarea spiritului
practic – aplicativ în paralel cu dezvoltarea creativităţii şi a
simţului estetic, valorizând în acelaşi timp arta tradiţională.
Materialele prezentate ţin cont de resursele materiale şi umane
ale şcolii din mediul rural cât şi de interesele elevilor,
necesităţile comunităţii locale, situaţiile specifice.

Ing. IVENIŢA RUJOIU, profesor grad didactic I ,


metodist ISJ Iaşi

10
EDITURA LUMEN

2007
Stima de sine şi anxietatea
profesorului - învăţământ special
şi de masă
Autor: Nicoleta CRAMARUC
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, martie 2007
Nr. pag. 138, format A 5

Fiind permanent sub impactul relaţionării m-a incitat


conceptul stimă de sine şi modul în care influenţează concepţia
şi comportamentul unui individ şi prin urmare mi-a surâs idea
de a realiza o mică cercetare experimentală prin care să-l
investighez pe un eşantion de profesori.
Se ştie că o stimă de sine înaltă este benefică pentru
individ atâta timp cât nu depăşeşte limitele realului şi că stima
de sine scăzută atrage multiple consecinţe asupra personalităţii,
încât mi s-a părut interesant de analizat şi nivelul anxietăţii
rezultate. De fapt tot demersul cognitiv al temei lucrării de
disertaţie a pornit de la o situaţie concretă respectiv faptul că
sunt profesoară într-o şcoală specială. Surprinzător poate, nu
am nici un fel de complex sau stare de disconfort faţă de tipul
şi formaţia şcolii deşi cunosc concepţiile conform cărora a lucra
într-o şcoală specială nu reprezintă un atu al cărţii de vizită
personale. Prin urmare, m-am hotărât să încerc să demonstrez
prin lucrarea şi cercetarea mea că lucrurile nu sunt deloc
sumbre şi că stima de sine şi anxietatea personalului didactic
din învăţământul special sunt diferite faţă de cele ale
profesorilor din învăţământul de masă.

11
EDITURA LUMEN
Research in Political Sciences and Administration
Autor: Cristina Elena RĂDULEA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, decembrie 2007
Nr. pag. 106, format A 5

Both researchers and politicians are more and more


discussing the desirable institutional shape of the Union in
terms of parliamentarism and presidentialism. That is, should
the EU be a parliamentary or a presidential political system?
However, little research has clearly established what kind of
political system the EU is, and specific criteria for assessing the
European polity in terms of parliamentarism – presidentialism
have never been applied. This research paper seeks to find
what kind of political system the EU is, by applying Arend
Lijphart’s (2000) six criteria for distinguishing between
parliamentary and presidential systems. The reason for doing
so is that Lijphart’s theoretical framework provides appropriate
instruments for assessing the relationship between the
executive and legislative branches of a polity, as well as for
determining their weight within the system.
This research reveals that according to the three primary
criteria, the EU belongs to the category of parliamentarism.
According to only one out of the three secondary criteria, the
EU is a presidential system. Thus, the result of the research is
that the European Union is a parliamentary political system,
albeit not a pure one.

12
EDITURA LUMEN

2004
Repere socio-pedagogice ale
schimbării în sistemul
educaţional
Autori: Daniela COJOCARU
(coord.)
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2004
Nr. pag. 108, format A 5

Volumul prezintă modalităţi şi strategii de implementare a


schimbării în domeniul instituţiilor educaţionale. Investigarea
vieţii organizaţionale şi aici şcoala nu face exceptie, trebuie să
înceapă cu APRECIEREA. Acest principiu asumă faptul că
prima sarcină a cercetătorului este aceea de a descoperi, descrie
şi explica acele inovaţii sociale, chiar dacă mici, care au dat viaţă
sistemului şi au activat competenţele şi energiile membrilor care
acţionează ca participanţi la formarea şi transformarea realităţii
organizaţionale. Volumul prezintă modalităţi şi strategii de
implementare a schimbării în cadrul instituţiilor educaţionale.

13
EDITURA LUMEN

2003
Noua paradigmă a educaţiei
multidimensionale
Autori: Tudor GHIDEANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2003
Nr. pag. 166, format A 5

Culegere de articole în domeniul educaţiei


multidimensionale.

14
EDITURA LUMEN
Educarea limbajului. Culegere
de jocuri didactice şi distractive
pentru copiii între 5 şi 7 ani
Autori: Gabriela Florentina
BÎRSAN, Ancuţa
MIRONESCU, Ramona Elena
MITOCEANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2003
Nr. pag. 64, format A 5

Dimensiunea ludică a educaţiei, cu precădere în ciclul


preprimar constituie o verigă importantă în construirea
premiselor operaţionalizării actului educaţional. Volumul
conţine o culegere de jocuri utilizate în grădiniţe, dar care pot fi
utilizate şi în clasa I având ca scop construirea deprinderilor
numerice, a deprinderilor de recunoaştere necesare în perioada
abecedarului etc. Volumul este un instrument util atât pentru
cadrele didactice care lucrează cu copii între 5 şi 7 ani, cât şi
pentru părinţii copiilor.

15
EDITURA LUMEN

Editura Lumen
Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi
OP 3, CP 780, Iaşi

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com

Printed in EU

16