Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Înv. Liliana Crăciun,


Şcoala de Arte şi Meserii
Ghimeş – Făget

CLASA: a II-a
DISCIPLINA: Consiliere
TIPUL LECŢIEI: însuşirea de noi cunoştinţe
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: formarea şi cultivarea sentimentelor de
prietenie, iubire şi înţelegere faţă de copiii bolnavi;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
A. Cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor deveni capabili:
OC1: să recunoască, privind diferite desene, drepturile fiecărui copil,
indiferent de starea lui de sănătate;
Nivel minimal: vor recunoaşte dreptul la viaţă al fiecăruia dintre noi;
Nivel mediu: vor preciza, urmărind desenele, dreptul fiecăruia la educaţie
şi la nediscriminare;
Nivel maximal: vor specifica importanţa integrării persoanelor cu
handicap;

OC2: să enumere cele mai des întâlnite boli rare;


Nivel minimal: să definească noţiunea de boală rară;
Nivel mediu: să enumere bolile descrise anterior;
Nivel maximal: să descrie, în câteva cuvinte, fiecare boală enumerată;

OC3: să precizeze etapele pe care le-au parcurs în dorinţa de a fi alături


de colegul bolnav;
Nivel minimal: vor aminti doar de folosirea recreaţiei pentru joacă;
Nivel mediu: vor identifica etapele recunoaşterii unor colegi, pe un panou
cu poze;
Nivel maximal: vor enumera sarcinile de lucru pentru fiecare etapă de
parcurs în realizarea unui desen;

B. Motrice:
Elevii vor deveni capabili:
OM1(+): să folosească materialul didactic cu grijă păstrând ordinea,
curăţenia şi disciplina la locul de muncă;
OM2(-): îşi vor reprima dorinţa de a pleca de la bancă, păstrând astfel
liniştea şi ordinea în timpul activităţii;

C. Afective:
Elevii:
OA1(+): vor participa cu interes la lecţie;
OA2(+): vor manifesta compasiune faţă de semenii lor bolnavi;
OA3(-): îşi vor reprima starea de plictiseală dau dezinteres faţă de
activitatea propusă;

Resurse:
A. Bibliografice:
1. oficiale
· Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar,
Bucureşti, 1998;
2. pedagogice
· Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare şi grade didactice, Iaşi, Editura „Polirom”, 1998;
3. metodico-didactice
· Învăţământul primar nr.2,3 din 2000
4. medicale
· Maria Puiu (coordonator), Bolile rare. Sfaturi pentru părinţi,
Timişoara, Editura „Victor Babeş”, 2009
· Maria Puiu(coordonator), Bolile rare. Între dăruire şi înţelegere,
Timişoara, Editura „Victor Babeş”, 2009
B. Metodologice:
a) strategie: dirijată
b) metode şi procedee: explicaţia, turul galeriei, demonstraţia, exerciţiul,
expunerea, observaţia;
c) mijloace didactice: planşe ce ilustrează diferite drepturi ale copilului,
poze cu copii bolnavi;

C. Temporale: 50 minute;
SCENARIUL DIDACTIC
EVENIMENTELE LECŢIE/CONŢINUTURI/STRATEGIE
OBIECTIVE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA
ELEVILOR
Elevii ascultă
I. Captarea atenţiei cu atenţie ceea
Citesc elevilor următoarea strofă: ce le spun.
Pe străzi mergeam şi nu ştiam
Ce fericit eşti când alergi…
Acum privesc doar de la geam,
Sunt foarte trist, mă înţelegi?

II. Enunţarea obiectivelor


Informez elevii asupra conţinutului Răspund
învăţării, a nivelului performanţele atunci când
aşteptate şi le cer acordul în ceea ce sunt solicitaţi
priveşte realizarea lor. Prezint o planşă să citească
pe care se află scrise obiectivele unul dintre
operaţionale. obiective.

III. Actualizarea cunoştinţelor


Realizez un scurt dialog despre legat
de tema propusă:
- De ce credeţi că este trist copilul Poate fi trist
despre care v-am recitat? pentru că este
bolnav.
- Daţi-mi exemplu de o boală care v- - Am stat în
a ţinut în casă şi nu v-a dat voie să casă când
vă bucuraţi de frumuseţea iernii. am avut un
picior rupt.
- Nu am
putut ieşi
când am
avut pojar.
- Nu am
avut voie
afară când
am fost
răcită.
- După părerea voastră bolile Şi alţi copii pot
enumerate sunt boli avea aceste boli.
nemaiîntâlnite, sau aţi mai auzit că Ba chiar şi
sunt şi alţii în aceeaşi situaţie cu adulţii.
voi?
- Există multe boli pe care foarte
puţini dintre noi le au. Acestea se
numesc boli rare.
- Voi prezenta câteva desene care le
OC1 vor sugera elevilor diferite Elevii ascultă
drepturi:dreptul la viaţă, dreptul la cu atenţie.
educaţie, nediscriminarea,
înţelegerea persoanelor cu
handicap.

IV. Prezentarea optimă a


conţinutului
Astăzi vom discuta despre o boală
rară, cunoscută sub numele de
autism.
V. Dirijarea învăţării Elevii sunt
Definesc autismul şi le spun că este o atenţi la
stare manifestată prin ruperea explicaţii şi
legăturilor psihice cu lumea exterioară observă în
şi intensa trăire a vieţii interioare. linişte
Le cer să se gândească dacă au materialele
OC2 întâlnit vreodată o astfel de persoană prezentate.
care trăieşte în lumea ei, face altceva
decât restul persoanelor din jur, nu
deranjează în mod deosebit, dar care
totuşi, uneori îşi cere dreptul la
atenţie.
Pentru a-i ajuta îi întreb cine a ieşit la Îşi vor da
ora precedentă la tablă şi cine nu iese seama că este
aproape niciodată? vorba despre
colegul lor.
Vor realiza că, fără să ştie că este
bolnav, uneori l-au ignorat, alteori l-au
necăjit, dar cu certitudine, până astăzi
nu au făcut efortul de a-l înţelege.

VI. Obţinerea performanţelor


Rog elevii să încerce să-l înţeleagă pe
colegul lor. Cum? Prin diverse exerciţii.
- Dat fiind că elevul bolnav are un
vocabular foarte redus, cer unui
copil să încerce să-mi citească
lecţia după ce l-am legat cu o
eşarfă la gură.
Ceea ce la început este amuzament Elevii realizează
devine prin conştientizare o gravă şi prin rotaţie
dureroasă problemă. Îşi vor da seama sarcinile de
cât de multă atenţie va trebui să lucru.
acorde, măcar de acum colegului lor.
- Le scriu pe tablă ceva indescifrabil,
asemănător scrierii copilului în
cauză, le spun că este începutul
unei compuneri şi le cer să
continue ce am început eu. Pentru
că le va fi imposibil va constitui un
bun prilej de înţelegere pe viitor.
- Îi rog să danseze, pe muzica pusă,
nedând drumul la sonor

VII. Feedback-ul
Propun elevilor să se gândească şi să
scrie un lucru pe care l-au făcut,
necăjindu-l astfel pe colegul lor, şi ce
vor face pe viitor pentru a nu se mai
întâmpla aşa.

VIII. Evaluare
Ascult câteva exemple:
- am râs de foarte multe ori de felul
cum scria; voi încerca să îl ajut să
scrie câte o literă pe zi;
- l-am exclus din jocurile noastre, de
fiecare dată, pentru că nu ţinea
minte regulile; voi încerca să creez
pentru el reguli mai simple;
- încercam să-l împiedic să iese la
OC3 tablă, la ora de matematică, pentru
că mi se părea că pierdem timpul
degeaba, el neştiind cifrele; voi
încerca să-l ajut să numere până la
zece;
Sugerez elevilor să urmărească şi
celelalte lucruri şi să facă aprecieri
individuale şi colective în legătură cu Elevii îşi
participarea colegilor lor la lecţie. manifestă
mulţumirea
pentru reuşita
activităţii.
IX. Retenţia şi transferul
Recomand elevilor să reţină noţiunea
de boală rară şi să manifeste Reţin
întotdeauna compasiune pentru cei recomandările.
suferinzi.