Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Al. I.

Cuza, Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Specializarea: Dezvoltare şi promovare turistică
Disciplina: Centre şi regiuni turistice
An 1-zi

Insulele Marchize şi Valea Prutului

Student: Istrate Vlad


Cuprins:
1.Introducere în tematica temei abordate
2.Poziţionare geografică în cadrul statal şi continental
3 .Potenţialul natural turistic
4.Potenţialul antropic turistic
5.Descriere obiective turistice
6.Oferte de sejur în Insulele Marchize şi Valea Prutului
7.Fluxuri turistice– provenienţa turiştilor care vin şi destinaţiile turistice a
le localnicilor
8. Concluzii
9. Bibliografie

1. Introducerea în tematica temei abordate


Putem aprecia, încă de la început, că diferenţele dintre cele două zone luate în
calcul vor fi considerabile, datorită, în primul rând, distanţei apreciabile di
ntre acestea, precum şi datorită faptului că fac parte din civilizaţii diferite.
Insulele Marchize sunt situate în Oceanul Pacific, făcând parte din Polinezia Fr
aneză, pe când Valea Prutului porneşte din Ucraina, din nordul graniţei cu Român
ia, apoi urmează traseul Prutului, până la vărsarea acestuia în Dunăre.
Insulele Marchize beneficiază de peisaje grandioase, cu o vegetaţie luxuriantă ş
i înconjurate de apă, pe când Valea Prutului se întinde pe teritoriul a trei ţăr
i, pornind din Ucraina, după izvoarele Prutului, apoi România şi Republica Moldo
va şi constă întrun peisaj mult mai monoton, precum şi de dotări şi amenajări tu
ristice mult mai timide decât cele existente în Insule.
2.Poziţionare geografică în cadrul statal şi continental

Fig.1 Localizarea Insulelor Marchize în Oceanul Pacific (imaginea din dreapta) ş


i Insulele Marchize de Nord şi de Sud (imaginea din stânga)

Insulele Marchize sunt situate la 9°00 S şi 139°30 V, în Oceanul Pacifi


c, la o distanţă faţă de Ecuator ce variază între 400-1000 Km.
Reprezintă o diviziune administrativă a Polineziei Franceze, pe lângă In
sulele Vântului, Insulele sub Vânt, Insulele Australe şi Insulele Tuamotu-Gambie
r.
În franceză, Insulele Marchize sunt cunoscute sub numele de Îles Marquis
es sau Archipel des Marquises, iar în marcheză sunt cunoscute ca Te Henua (K)ena
na (Marchizele de Nord) şi Te Fenua Enata (Marchizele de Sud), ceea ce înseamnă
“Tărâmul Omului”.
Cel mai înalt punct al insulei este în vârful Muntelui Temetiu în Hiva O
a, cu o înălţime de 1190 m.
Valea Prutului se află situată în sud-estul bătrânului continent şi se î
ntinde pe teritoriul a trei state şi anume: Ucraina, (de unde şi izvorăşte Prutu
l), Republica Moldova şi nu în ultimul rând România.
După cum se observă în cele afirmate mai sus, distanţa dintre cele două
regiuni este destul de mare, de ordinal miilor de km.
3.Potenţialul natural turistic
Spre deosebire de Valea Prutului, Arhipeleagul Marchizelor beneficiază de un cad
ru natural mult mai atractiv din punct de vedere turistic.
Polinezia Franceză are o economie moderat dezvoltată, dependentă de turi
sm, importuri de bunuri şi de ajutoarele primite de la statul francez. Facilităţ
i turistice sunt dezvoltate pe cele mai importante insule, veniturile din turism
reprezentând 13% din PIB. Pericultura s-a dezvoltat în ultimii ani, actualmente
exportul de perle negre de Tahiti, fiind foarte important.
Insulele misterioase, Marchizele sau Henua Enata (Insulele Omului) par a
fi pierdute la capătul lumii.
Chiar şi acum, unele dintre insule sunt neatinse de pe vremea marilor explorator
i europeni. Izolarea Marchizelor de celelalte tărâmuri, a creat o cultură fascin
antă şi o mândrie printre locuitorii ei.
Bogăţiile naturale ale acestor teritorii constau în cascade de înălţimea a 1000
de picioare, piscuri vulcanice, vegetaţie luxuriantă (palmieri, bananieri, mango
, arborele de pâine, etc), apele limpezi şi curate ale oceanului, nisipul fin şi
nu în ultimul rând, munţii care străjuiesc întreg peisajul, cu capetele ascunse
în nori.

Imaginile 2,3,4 reprezentând ipostaze diverse din Insulele Marchize

Această lume aparţine trecutului, unde spiritele lui Maohi încă dăinuiesc, este
o lume aparent ireală, o lume de basm, „o insulă a comorilor” naturale.

În imaginile de mai jos avem două cascade, piscurile muntoase şi exemplu de un


drum de ţară:

Nuku Hiva- Insula Misterioasă- este cea mai mare insulă din Arhipeleagul Marchiz
elor şi este presărată de vârfuri muntoase, de văi adânci, golfuri care te duc c
u gândul la fiorduri şi cascade atât de adânci încât apa care cade se evaporă pe
măsură ce coboară.
Hiva Oa-Insula lui Paul Gauguin- este cunoscută pentru sălbăticia ei, pentru pie
trele gigantice de tiki, nesfârşite şi nepământeşti privelişti, precum şi pentru
oaza de linişte existentă aici.
Pe de altă parte, Valea Prutului beneficiază şi ea de privelişti frumoase, de re
lief de şes şi de deal, de luncă şi câmpie.
Reteaua hidrografică constituie un important factor generator de turism, datorit
ă unui potenţial ridicat ce oferă condiţii optime de recreere şi agrement. Prut
ul este al doilea râu ca lungime din România, întinzându-se pe aproximativ 742 k
m.
Prutul are deasemenea şi o valoare simbolică şi anume că el desparte România de
Republica Moldova (graniţă de stat), precum şi de faptul că a însemnat tot timpu
l subiect de dispută.
Afară de acest cadru natural specific, ce poate include activitţi de recreere, d
e pescuit, vânătoare, aventură, etc, mai beneficiază şi de anumite elemente spec
ifice şi am să dau un exemplu din Republica Moldova: urmând drumul din valea Pru
tului, între satele Brăneşti şi Cobani, la circa 200 km de Chişinau, întâlnim o
mică, dar curioasă subunitate naturală ce poartă numele de „Suta de Movile”, ce
prezintă un fenomen unic in spaţiul dintre Prut şi Nistru. În realitate movilele
sunt mult mai multe decât o sută, peste 3500, ocupând o suprafaţă de circa 1072
ha, cu o lungime de peste 8 km şi 2,3 km. Înălţimea lor variază între 1,5 şi 30
,5 m. (ultima numită „Movila Ţiganului” ) şi sunt dispuse paralel cu lunca Prutu
lui.
Prima atestare documentara a acestui peisaj o găsim în 1716, în cuno
scuta lucrare „Descrierea Moldovei”, a lui Dimitrie Cantemir, care îl numeşte„Ce
ntum monticulli”.
În anul 1927 s-a făcut pentru prima oară o cercetare şi o descriere
detailată a complexului, pentru a explica formarea acestor movile. Unii savanţi
constată că „Suta de Movile" este unicul loc din Europa, unde sunt concentrate î
ntrun număr atât de mare recife submarine ale Mării Mediteraneene - bazin de apa
terţiar, ce acoperea cu vreo 20 de milioane de ani în urmă teritoriul de azi al
Republicii Moldova. Alţi savanţi consideră că movilele s-au format datorită alu
necărilor de teren şi prăbuşirilor care s-au produs, detaşând repetat, sub forma
de valuri, pachete de roci mobile ce constituiau iniţial versantul terasei Prut
ului, iar inundaţiile sezoniere ale Prutului au modelat periodic movilele dându-
le forma respectivă.
Aceasta ordonare a movilelor a născut o mulţime de legende care fac t
rimitere la civilizaţiile demult apuse. Susţinute de câteva descoperiri arheolog
ice, ele au creat mituri că ar fi în totalitate morminte ale geto-dacilor. Băşti
naşii cred că movilele sunt ridicate demult, „de pe vremea turcilor, când a fost
o bătălie prin aceste locuri”. Cercetările de ultima oră au reliefat însă reali
tatea că ele sunt de fapt un fenomen natural, deocamdată neelucidat în toate asp
ectele sale. Între aceste movile se acumulează apa freatică şi cea din pre
cipitaţii atmosferice, formând pe alocuri mici lacuri.
Pe teritoriul unde sunt amplasate movilele şi-au găsit refugiul şi m
ulte specii de plante deosebit de rare: ruşcuţa de primavară, tărtănul sau varza
tătăreasca, dediţelul, stânjeneii, diverse specii de in, garofitele de câmp, za
mbila, etc.
Alte atracţii naturale ale bazinului Prutului sunt: peştera "Emil Racovi
ţă", recifii coralieri de la Caracuşenii Vechi şi Corjauţi, Trinca, Feteşti, Def
ileele Buzdujeni, Brânzeni, Burlaneşti, lacul Costeşti, recifii şi grota Duruito
area, recifii şi grota Buteşti, stâncile de la Cobani, "Stânca Mare", lacul "La
Fontal", "Ţara Bâtlanilor", Stejarii Seculari şi multe altele.
După cum se observă în cele de mai sus, potenţialul Turistic al Insulelo
r Marchize este mult mai vast decât cel al Văii Prutului, singura diferenţă în a
vantajul Văii fiind, poate, cea a accesibilităţii spaţiului.
4.Potenţialul antropic turistic
În Nuku Hiva se pot întâlni diferite locaţii religioase foarte vechi, ce
sunt incluse în circuitul turistic local
Eugene Henri Paul Gauguin (7 iunie 1848 - 9 mai 1903), pictor postim
presionist. Unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi artişti plastici, creator
şi promotor al sintetismului, a prefigurat şi influenţat numeroase curente ale
artei moderne, în special fovismul. În afara tablourilor cu tentă exotică a real
izat şi numeroase gravuri în lemn. Iniţial un om de afaceri de succes, dupa ce f
usese marinar, Gauguin a descoperit pictura şi mai ales impresionismul prin inte
rmediul lui Pissarro şi Cezanne, cu care s-a împrietenit. Autodidact, munceşte e
norm şi în scurt timp începe să expună alături de grupul impresioniştilor. Îşi a
bandonează soţia şi cei cinci copii la Copenhaga, se dedică exclusiv artei renun
ţând la afaceri şi pleacă în Franţa.
Nu peste mult timp, hăituit de creditori şi plin de datorii părăseşte
definitiv Europa şi, cu o singura excepţie,îşi va petrece tot restul vieţii în T
ahiti şi Insulele Marchize. Aici descoperă fascinaţia artei exotice, iar paradis
ul în care se refugiază conferă artei sale noi valenţe : culorile devină mai int
ense, tuşele mai dure, iar subiectele sunt alese în general din viaţa noii comun
ităţi polinesiene. Moare pe 9 mai în Insulele Marchize, unde este şi îinmormânta
t.
În Insula Hiva Oa îşi gaseşte sfârşitul şi poetul Jacques Brel, la fel
ca şi pictorul Paul Gauguin.
Pe aceste insule se gasesc numeroase aşezăminte de cult (biserici), care sunt
plasate întrun cadru natural minunat după cum se poate observa şi în imaginile d
e mai jos:

Sunt foarte interesante şi apreciate de turişti pietrele de tiki:

Diversele situri arheologice, lăcaşele de cult, oraşele, satele, muze


ele, casele memoriale sunt doar câteva dintre atracţiile turistice ale Văii Prut
ului.
Cele mai importante oraşe sunt:Iaşi şi Galaţi, apoi localităţi secundare:
Ungheni, Huşi, Fălciu, Târgul Bujor.
Iaşul beneficiază de diferite situri culturale foarte importante, cum ar fi: Pal
atul Culturii, Mitropolia, Biserica Trei Ierarhi, Casa Dosoftei, Biserica Armean
ă, Bojdeuca lui Creangă, Teiul lui Eminescu-din Grădina Copou-, Casa Memorială O
tilia Cazimir, Casa Memorială George Topârceanu, Casa Sadoveanu, Casa Vasile Pog
or şi Pogor-fiul, Muzeul Literaturii Române, Muzeul de Ştiinţe Naturale, Grădina
Botanică şi multe altele.
Şi în zona Galaţiului avem de-a face cu o multitudine de muzee, cu diferite spec
ifice, de biserici, precum şi de un peisaj mirific, datorită Dunării, care ating
e lăţimea cea mai mare din tot cursul său, de aproximativ 1200 m.
Complexele naturale de luncă s-ar fi dezvoltat firesc, daca n-ar fi f
ost intervenţia negativă a omului. Voi menţiona două aspecte ale impactului antr
opic: dobândirea zăcămintelor minerale şi activităţile de modificare ale reţelei
hidrografice. După cum am menţionat, în valea Prutului de Mijloc se află zăcămi
ntele de gips şi de calcar coralier care sunt supuse proceselor de carstificare.
În stratul de gips se află unele dintre cele mai mari sisteme carstice de pe pl
anetă, cum sunt, pesterile "Optimisticescaia", "Oziornaia" în Ucraina şi "Emil R
acovita" în R. Moldova, care au nişte volume impunătoare. Ca exemplu, toate peşt
erile bucovinene în ansamblu ating un volum de l468000 m3, iar peştera "E. Racov
ita" are un volum de 712000 m3, sau circa jumatate din volumele carstice din zon
a. Evident că în stare naturală aceste peşteri îndeplinesc rolul de depozitare ş
i de purificare (în timp) a apelor subterane care alimentează bazinul Prutului.
Este de amintit faptul că pe Prut s-a construit şi barajul de la Stânca Costeşti
, care a diminuat cu mult in undaţiile din Lunca Prutului.
Tot pe valea Prutului, pe teritoriul comunei Tulucesti, in locul numit Rapa Bala
ia, se afla o rezervatie paleontologică.

5. Descriere obiective turistice


În Insulele Marchize, după cum am mai afirmat principalele atracţii
sunt cadrul natural (cascade înalte, plaje întinse, munţi vulcanici), pietrele
tiki, mormintele pictorului Gauguin şi poetului Brel J. şi bisericuţele de pe ac
este insule.
La acestea se mai adaugă mâncarea specifică regiunii şi saloanele d
e tatuaje.
Cascadele înalte sunt o încântare pentru turişti, munţii puţin înal
ţi sunt acoperiţi de o vegetaţie foarte bogată şi variată, plajele sunt întinse,
curate, străjuite de cele mai multe ori de palmieri, iar munţii vulcanici sunt
preznţi să dea un plus de frumuseţe acestui spaţiu.
Pietrele tiki sunt nişte simboluri locale, ce se găsesc pe insule şi
sunt create de populaţia băştinaşă.
Bisericuţele de pe Insulele Marchize sunt micuţe, cochete şi sunt pl
asate pe malul mării, întrun cadru natural deosebit.
Pe Valea Prutului, putem admira Peştera Emil Racoviţă, cu un volum de aproximat
iv 700.000 m³.
Iaşul este conseiderată a fi capitala culturală a României, cel mai
mare oraş din Moldova şi al doilea din ţară, după numărul de locuitori (aproxima
tiv 350.000 locuitori).
Palatul Culturii a fost reşedinţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, i
ar astăzi este folosit ca muzeu, unde sunt expuse diferite exponate, structurate
pe mai multe categorii: etnografie, istorie, instrumente muzicale, tehnică, exp
oziţie de artă plastică, etc.
Grădina Botanică a fost fondată de profesorul Anastasie Fătu, locaţia
de astăzi fiind a treia, după cele din incinta actualului Muzeu de Ştiinţe Natu
rale şi cea din Copou. Această Gradină ocupă cea mai mare întindere din ţară.
6.Oferte de sejur în Insulele Marchize şi pe Valea Prutului
Cele mai potrivite luni de a pleca întro excursie în Insulele Marchiz
e sunt: noiembrie şi din ianuarie până în iunie, nu numai datorită zborurilor ie
ftine, cât şi pentru simplul fapt că atunci temperatura aerului este cea mai nim
erită pentru astfel de excursii.
În Arhipeleagul Marchizelor se poate ajunge cu vaporul sau cu avionul
.
Dintre companiile aeriene care operează zboruri pe această rută (România-Papeete
), amintim următoarele: Air France (din Bucureşti, de pe aeroportul Henri Coandă
), AOM, COURSAIR, AIR TAHITI NUI, AIR NEW ZELAND sau QANTAS.
Preţul unui singur bilet dus-întors pleacă de la suma de 669 €, fără ta
xe de aeroport (pornind de la 250 €).
În ţara noastră, excursiile spre Insulele Marchize se organizează la c
erere sau se apelează la un partener din afară.Un pachet turistic, care să cupri
ndă transport avion, transfer, cazare 7 nopţi cu mic dejun şi eventuale excursii
incluse (safari cu jeepul, etc) pleacă de la suma de 1700-2000 €.
Exemplu de pachet turistic de 7 nopţi: de la 2811 €/ persoană.
Validitate: 01/01/2007-31/12/2007
“ Dacă aveţi doar o săptămână şi doriţi să descoperiţi exclusive M
archizele, noi avem un pachet ce include transportul dus-întors cu avionul, 1 no
apte cazare la o pensiune (sau hotel, cu plată suplimentară) cu demimensiune, tr
ansfer cu jeepuri 4X4 şi o săptămână în Marchize-7 nopţi cu pensiune completă (A
LL INCLUSIVE), cu excursii, cu excepţia călăritului în Ua-Huka, ce trebuie plăti
t la faţa locului.
Printre insulele vizitate, se numără: Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Huka, T
ahuata, Fatu Hiva.
În aceste insule se crede că ar fi apărut pentru prima dată tatuaju
l, iar o bună parte din turiştii iubitori de tatuaje care ajung în Insulele Marc
hize, plecă de aici cu tatuaje, cei ce se ocupă de asta având o multitudine de t
eme şi metode de tatuare.
Multe dintre insulele mai mici nu beneficiază de străzi pavate, iar via
ţa are o vădită tentă rurală. În orăşele sau sate este destul de periculos şi gr
eu de condus, datorită călăreţilor sau căruţelor ce se înghesuie să intre în f
aţa celui ce le stă în cale.
Tamaaraa este o mâncare specific, atât în Tahiti, cât şi în celelalte
insule. Porc, peşte, fructe şi legume, pregătite pe pietre vulcanice întrun cupt
or în pământ sunt considerate delicatese în Marchize.
Polinezienii se laudă cu ospitalitatea lor. Bacşişul nu este nicioda
tă luat în discuţie şi ocazional poate fi considerat chiar o ofensă.
Ofertele de sejur pe Valea Prutului sunt variate şi constau în excurs
ii de o zi sau chiar mai multe cu cazare în zonele oraşelor Iaşi sau Galaţi.
Există foarte multe agenţii de turism tour-operatoare din România, car
e asigură asigură cazare în aceste oraşe, precum şi program turistic.
De exemplu, pentru un grup de turişti din Bacău, se poate asigura trans
portul pe ruta Bacău-Iaşi-Bacău, cazare 2 sau 3 nopţi în Iaşi, la hoteluri de 1
*, 2*, 3*, cu sau fără masă (la 3* micul dejun este inclus în preţ), vizitarea P
alatului Culturii, a Mitropoliei, a Bisericii Trei Ierarhi, a Parcului Copou, a
muzeului Literaturii Române, a Planetariului, etc.
Următoarea zi sau următoarele zile pot consta în excursii organizate de ag
enţie prin împrejurimi, sau de timp liber, ca fiecare să poată descoperi Iaşul d
upă bunul său plac.
Un astfel de pachet touristic plecă de la 300 lei/turist.
Hoteluri de 1* sau 2* din Iaşi: Hotel Municipal, Hotel Moldova, Hotel Contine
ntal, Hotel Conest, Hotel Orizont, etc.

7. Fluxuri turistice– provenienţa turiştilor care vin şi destinaţiile turistice


ale localnicilor
Insulele Marchize sunt vizitate, în special de europeni (francezi, ge
rmani, italieni, spanioli, etc) şi americani.
În ceea ce priveşte destinaţiile preferate de localnici, putem spune
că aceştia nu sunt mari consumatori de excursii şi datorită faptului că venitul
mediu pe cap de locuitor este foarte mic.
Aceştia prefer, de obicei excursiile în Polinezia Franceză- de care şi
aparţin.
Valea Prutului este vizitată în primul rând de români, moldoveni, germ
ani, cehi, polonezi, etc.
Destinaţiile turistice preferate ale celor din zonă sunt: litoralul rom
ânesc, Carpaţii Orientali, litoralul grecesc, etc.

8.Concluzii
După cum s-a putut observa, diferenţele dintre aceste două regiuni- Ins
ulele Marchize şi Valea Prutului- sunt destul de puternice. Diferă, în primul râ
nd din punct de vedere al resurselor naturale, în primul caz: insule cu vegetaţi
e luxuriantă, cu vârfuri muntoase, cu cascade înalte, cu litoral deosebit, iar î
n al doilea caz: un peisaj relativ monoton de luncă şi deal, punându-se un accen
t mai mare pe cultură şi istorie, decât pe resursele naturale, care există, numa
i că întro cu totul altă formă.
Preţul unui sejur în Insulele Marchize începe de la 3000 €, pe când unul pe Va
lea Prutului, începe de la 100 €, în primul rând datorită distanţei considerabil
e faţă de ţara noastră a acestor insule.
Putem conchide spunând că aceste două regiuni sunt diferite şi daorită fap
tului că au un trecut cultural istoric diferit: Polinezia Franceză aparţinând Fr
anţei, pe când Valea Prutului, sau bazinul Prutului se întinde pe teritoriul Rom
âniei, Republicii Moldova şi Ucrainei.

9.Bibliografie
1. Cristureanu C., (1999)-Turism Internaţional, Editura Oscar Print, Bucureşti
2. http://www.referatele.com/referate/diverse/online4/Proiect---Turismul-si-rol
ul-in-viata-oamenilor-referatele-com.php
3. http://www.tourismguide.ro/html/orase/Vaslui/Barlad/index.php
4. http://www.romaniantourism.ro/index.php?unde=infogen&id_cont=24
5. http://www.turism.md/rom/topheritage/67/
6. http://www.tourismguide.ro/x/judetul_galati/
7. https://www.ngo.ro/aa/images/blank.gif
8. http://www.freewebs.com/moldovatur/turismulecologic.htm
9. http://www.iatp.md/arii/TEXT/RO/vizor/prutMijloc2.htm
10. http://www.ngo.ro/site_item_full.shtml?x=579
11.http://www.wickpedia.com/wichi/Marquisas