Sunteți pe pagina 1din 5

Republica Moldova

PRIMARUL
oragului Orhei
MD-3500, or. Orhei, str. Vasile Mahu, 160
tel.: (+373) 235 2-27-67; fax: (+373) 235 2-03-78
e-mail: primaria@orhei.md
www.orhei.md

DISPOZTTIE

Cu privire la organizarea Iarmarocului agricol


"Toamna de aur"

Avind in vedere consolidarea societdfii, dezvoltarea infrastructurii vinzdrii, necesitatea de a


din sectorul agrar, de
lansa unele acliuni de solidarizare locald in sprijinul producdtorilor autohtoni
de a
fructe Ei legume, precum ;i adres[rile producatorilor autohtoni privind oferirea posibilit[lii
art'29
temeiul
in
produse
agricole,
i variate
comercializa fructe'gi legume de c
ji
nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
oldova
* 32(1) di
alin. (l) lit. k), o
arului oraEului orhei nr. 143-p din 18.08.2015 "cu
administralia publici locald, poiri.ri
privire ls siabilirea atribuliilor de funclie" viceprimarul oraqului Orhei DISPUNE:

in ziua de 6 septembrie 2015, intre orele 08.00


agricol "TOAMNA DE AUR" pe porliunea de drum a strdzir Vasile Lupu'

Se organiz eazd qi desfbqoard

12.00 Iarmarocul

gi desfbEoard in zl;r_ de 6 septembrie 2015, intre orele 13.00 - 16.00 concert


sportiv din orhei
dedicat larmarocului',T9AMNA DE AUR" pe teritoriul Complexului raional
cu participarea interprelilor din lard Ei de peste hotarele Republicii Moldova.

2. Se organizeazd.

3. Se aprobd Regulamentul pentru comercianfii

la evenimentul vizat gi textul anunfului, conform

anexei nr.I,2.

!6rdnegti, agricole sd desfdqoare activitatea


eliberate de
comerciald pe-adresa Ei cu marla menlionate mai sus, la prezenrarea invitaliilor
Primdria oragului Orhei'

4. Se permite agenfilor economici, gospodariilor


5.

primaria oragului Orhei va difuza zilnic materiale cu tematica respectivd Ei va reflecta pentru
agricol "TOAMNA
mass-media desfbsururea acliunilor qi manifestdrilor consacrate Iarmarocului
DE AUR".

6.

Inspectoratul de Polilie a raionului Orhei in comun cu Garda Populard:

va asigura menfinerea ordinei publice in locul gi timpul desftEurdrii acliunilor Ei


manifest6rilor-, para scenei qi utilajului tehnic de sonorizare 9i iluminare, a standurilor,

6.L

materialelor qi corturilor in ziua respectivd;

va stabili locul parcirii autoturismelor, camioanelor gi transportului specializat, destinat


pentru deservirea evenimentului.

6.2.
7.

incheirea
Organizarea salubrizdrii platourilor gi teritoriul adiacent pind la inceputul qi dupa
manifestdrilor, instalarea containerelor se pune in sarcina iM "Servicii Comunal-Locative

Orhei".

8.

Responsabili de coordonarea gi asigurarea primirii delegafiilor oficiale qi oaspelilor la acest


eveniment se numesc viceprimarul oraqului Orhei, domnul Igor GRIGORIEV 9i consilierii
consiliului local.

g.

Acordarea de asistenld medicald, in caz de necesitate, participanfilor la manifestdri 9i asigurarea


prezentei echipajelor de ambulanla pe perimetrul desfburarii evenimentului se pune in sarcina
Substaliei Centru Asistenld Medicald Urgentd Orhei (domnul Lilian Croitoru).

in caz de necesitate, a circulaliei transportului urban de cllitori pe str.Vasile Lupu,


creind scheme de ocolire in perimetrui respectiv se pune in sarcina iM "Transport Orhei" ;i

10. Sistarea,

Inspectoratul de Polilie Orhei.


1

l. Instalarea cablurilor de capacitate respectivi, asigurarea aliment[rii cu energie electricd


surselor de sonorizare qi iluminare, instalareaprizelor mobile precum
public se pune in sarcina iM "servicii Comunal-Locative Orhei".

12.

;i conectarea

iluminatului

Direcfia Situalii Exceplionale Orhei va intreprinde mdsuri de securitate antiincendiard pe


parcursul desfbgurdrii manifestdrilor.

l3.prezenta Dispozilie se aduce la cuno;tinla tuturor persoanelor gi serviciilor vizate, inclusiv


viceprimarilor oragului Orhei.
14. Controlul

indeplinirii prevederilor prezentei dispozilii mi-l asum.

Viceprimar al oraqului Orhei

GzuGORIEV

REGULAMENTUL
PENTRU COMERCIANTII LA IARMAROCUL AGRICOL ''TOAMNA DE AUR'

I. Principii generale
modul de organizare gi desfdgurare a Iarmarocului "TOAMNA DE
AIJR", eveniment organtzat de Asociatia obsteasca "Pentru Orhei", Primaria or. Orhei, Consiliul
raional Orhei.
2. Solicitdrile pentru participare pot fi adresate dlui Verejanu Pavel 068336666,paver1@mail.ru,
Golban Ion 060606992 sau depuse in anticamera Primdriei oraqului Orhei.
1. Regulamentul stabilegte

II. Condi{ii

de participare

I.
.
.

La Iarmarocul agricol "TOAMNA DE AUR" vor participa:

producdtorii agricoli, care defin terenuri agricole cu suprafafa de la 10,0 ha gi mai mult gi delin
recomandare din partea primdriei locale.

Cererile de participare vor fi completate personal de citre doritorii de a participa.

agenlii economici din sectorul agray

delindtorii de terenuri agricole, care gi-au inregistrat gospoddrii lirdneqti in modul stabilit de
legislalia in vigoare;

2. Cererile de participare vor fi examinate pina data de 05.09.2015.

3.

Organizalorii au dreptul sa refuze orice cerere de participare,la discrefia lor.

4.

Amplasarea standurilor pe teren va fi efectuata de cdtre organizatori, conform numerotdrii.

5.

ComercianJii vor respecta intocmai amplasarea sa gi nu vor schimba localia standului sdu.

6.

Comercianlii pot sosi incepdnd cu ora 05.00 pina la 07.00 parcdnd in regiunea special amenajatd
pentru partecipanli. Standurile vor fi strAnse dupd ora 12.00.

7.

Comercian{ii sunt responsabili in mod individual de curdJenia la standul sdu gi in jurul lui.
inainte de plecare, comercianlii vor inldtura toate degeurile de la standul sdu.

8.

Organizatorii Iarmarocului gi angajalii sdi, precum gi personalul tehnic de la eveniment nu poartd


nici o rdspundere pentru orice accident, daund sau furt pe teritoriul gi pe durata evenimentului.

9.

Comercianlii garanteazd neimplicarea Organizatorilor in orice ac{iune, cheltuieli sau apeldri


legate de orice daund intAmplat[ sau provocatd,,legatd de Iarmaroc.

l0.Organizatorii nu duc nici o rdspundere pentru orice erori sau daune provocate mdrfurilor livrate,
expuse gi comercializate la Iarmaroc, nici pentrupaza lor pe teritoriul stabilit.

III. Etica gi calitatea


1.

Doar produsele autohtone vor fi acceptate pentru expozitie si comercial\zare.

2.

Comercializarea bauturilor tari (coniak, vodka, vinuri fortificate) este exclusa, precum si a berii.

IV. Gama de produse expuse

gi comercialuate la

Iarmaroci

l. larmaroc Agricol - Dovleci si bostani, Struguri de masa, Nuci, Miere, Ulei, Legume si fructe
proaspete, Plante medicinale, Vin de casa, la sticla, Harbuji/zamosi, inclusiv toata gana de
produse agricole: cereale, frind, produse de panificaJie, miere de albini, floarea soarelui,
porumb, cartofi, otc.

V. Finanfarea, evidenfa gi controlul


utilizirii mijloacelor financiare
Participanlii la Iarmarocul "Toamna de Aur" vor primi mijloace bdnegti cite 7,500, 0 lei MDA
fiecare, oferite de Asociafia Obgteascd "PENTRU ORHEI".
2. Asocialia Obqteascd "PENTRU ORHEI" va asigura finanJarea cheltuielilor aferente orgarizdrii
gi desfbgur[rii Iarmarocului: editarea programelor de concert, a afigelor gi invitaliilor, a
diplomelor pentru participanJii la Iarmaroc, publicitate, acoperirea cheltuielilor de transport local
(tur-retur) sau a cheltuielilor pentru motorind gi benzin6, acoperirea cheltuielilor de cazare gi
masd pentru invitali, plata diurnelor interpre{ilor gi colectivelor artistice, in mdrimile prevdzute
1

de legislalia in vigoare, plata onorariilor interprelilor gi colectivelor artistice, in baza


documentelor justificative, acoperirea altor cheltuieli legate nemijlocit de organizarea gi

desfbgurarea Iarmarocului.

NOTA: Acest Regulament este parte componentd a Cererei de Participare la eveniment.

az
il"*-kz
/.'l74de

Anexa nr. 2
oztlrc v,ceDrlmamtut

ANUNT
Primdria ora$ului Orhei anunp petrecerea Iarmarocului ,,TOAMNA DE AUR" pe data de 6
septembrie curent, duminicd, pe str. Vasile Lupu, cu participarca agenlilor economici din teritoriu,
invitali din alte localitali gi oaspeJi ai oraqului Orhei.
Iarmarocul se va organiza avind cabazd comercializarea fructelor gi legumelor de calitate inaltd
oferite de c6tre producdtorii autohtoni, precum gi variate produse agricole aduse la Iarmaroc de cdtre
participanfi. Participanlii gi oaspefii iarmarocului, cit gi toli doritorii de a vizita Iarmarocul vor avea
posibilitatea sa procure nu numai produclie agricold, ci gi sd se odihneascd cultural in cadrul
programelor de divertisment gi muzicd propuse de cdtre organizalorii Iarmarocului.

Dac6 dorili sd vd inregistraJi ca participant la Iarmaroc, apelafi la numdrul de tel. 068336666


Verejanu Pavel, 060606992 Golban Ion sau v[ adresafi direct in anticamera PrimSriei oraqului Orhei
gi/sau pot fi obfinute informafii suplimentare accesind pagina oficiald in refeaua internet www.orhei.md.
Vd agteptdm cu drag!
Primar al oragului Orhei

Ilan $OR