Sunteți pe pagina 1din 37

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

NOTĂ: Bun venit la cursul de Managementul Proiectelor. Acest curs este proiectat pentru proiecte personale şi de companii, şi, în general, cu
un singur manager de proiect.

MP1 - DESPRE PROIECTE


Obiective:
Dupa parcurgerea acestui capitol veti fi in masura sa:
- definiti notiunea de proiect
- sa aratati care sunt caracteristicile unui proiect
- sa diferentiati un proiect de un program sau de o operatie
- sa exemplificati tipuri de proiecte
- sa intelegeti ce este managementul de proiect

Cumparaturi Curat in casa Planificam Realizam planul Zugravim Amenajam


vacanta de faceri gradina
Acestea sunt proiecte, unele cotidiene, altele relativ complexe, care au un singur manager de proiect, noi înşine.

1 DESPRE PROIECTE

a. Ce este un proiect?
Definiţie (completeaza cu cuvintele potrivite din boxa)
Proiectul este o succesiune de ____________ intercondiţionate, cu scopul de a obţine un ______________anticipat, desfăşurat într-
o_______________________, în condiţiile încadrării în consumul de __________materiale, financiare şi umane prevăzute.

resurse perioadă limitată de timp


rezultat concret activităţi

Un proiect trebuie întotdeuna:

- să definească clar obiectivele care se adresează unor nevoi specifice;


- să definească clar responsabilităţile manageriale;
- să aibă o dată de începere şi una de închiere;
- să specifice bugetul şi resursele necesare.
2
1. DESPRE PROIECTE
b. Care sunt caracteristicile unui proiect?
- DATELE;

HYPERTEXT: de început şi de sfârşit


- ACTIVITĂŢILE;

HYPERTEXT:
- RESURSELE;

HYPERTEXT: materiale , umane


- BUGETUL;

HYPERTEXT:
- CICLUL PROIECTULUI;
HYPERTEXT: Ciclul de viaţă al proiectului reprezintă o secvenţă de acţiuni alcătuind trei etape principale:

CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI

3. EVALUARE 1. PLANIFICARE

2. IMPLEMENTARE

HYPERTEXT: Planificarea constă în stabilirea obiectivului (lor) proiectului, definitivarea ideii de proiect şi stabilirea proiectului concret (structura
acestuia: activităţile componente, ordinea lor de desfăşurarea, durata lor, resursele necesare, responsabilii de activităţi, indicatorii de măsurare a
performanţelor de realizare a proiectului), stabilirea bugetului necesar realizării proiectului (studiul de fezabilitate şi profitabilitate).
HYPERTEXT: constă din faza lansării în care sunt efectuate toate pregătirile pentru demararea proiectului, şi faza implementării propriu-zise în care
sunt realizate toate activităţile componente ale proiectului şi este monitorizat progresul lor.

HYPERTEXT: Constă în măsurarea rezultatelor obţinute conform indicatorilor stbiliţi în planificare şi a impactului lor, dar şi identificarea aspectelor
pozitive ce pot fi reţinute şi a greşelilor ce pot fi evitate în proiectele viitoare.

3 1. DESPRE PROIECTE
c. Ce este managementul de proiect?
Definiţie (completeaza cu cuvintele potrivite din boxa)

Managementul de proiect este procesul de management desfăşurat pe baza unui _______________, pentru a atinge ________________ formulate
cât mai limpede posibil, într-o perioadă ____________ şi cu ______________.

resurse limitate limitată de timp


obiectivele plan riguros

d. Care sunt diferenţele dintre managementul de proiect şi cel instituţional?


- resursă umană nepermanentă;
- atribuţii nepermanente;
41. DESPRE PROIECTE

e. Tipologia proiectelor:
1. După scop:
• Proiecte de investiţii
• Proiecte de cercetare dezvoltare
• Proiecte de organizare
HYPERTEXT: construcţia unei noi ferme; restaurarea unui monument istoric; amenajarea unui eleşteu; etc.
HYPERTEXT: dezvoltarea unui produs nou; dezvoltarea unei noi tehnologii de recoltare; cercetarea influenţei unui anumit îngrăşământ
aspura productivităţii; etc.
HYPERTEXT: o nouă organizare a fermei; introducerea unui nou sistem de distribuţie a produselor; dezvoltarea unei noi metode de
hrănire a animalelor din fermă; etc

2. După nivelul la care se desfăşoară:


• Proiecte personale
• Proiecte la nivelul companiei
• Proiecte de stat şi guvernamentale
HYPERTEXT: construcţia unei case de oaspeţi; cultivarea unui teren agricol; etc.
HYPERTEXT: instalarea unei reţele de calculatoare şi intranet; construcţia unui nou atelier de producţie; instalarea unei noi instalaţii de
muls automate; etc.
HYPERTEXT: construcţia unei autostrăzi; elaborarea unui sistem privat de pensii; construcţia unei centrale nucleare; etc.

51. DESPRE PROIECTE

f. Ce este un program?
Definiţie (completeaza cu cuvintele potrivite din boxa)

Un program este un grup de __________________, conduse _______________, ale căror obiective contribuie împreună la îndeplinirea
unui_______________________________.

obiectiv comun general proiecte intercorelate


coordonat
MP2 - TEHNICI UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Obiective:
După parcurgerea acestui capitol veţi fi în măsură să:
- analizaţi cerinţele unui proiect;
- planificaţi un proiect;
- structuraţi activităţile unui proiect;
- întocmiţi grafice calendaristice şi tip reţea;
- determinaţi parametrii de timp ai proiectelor;
- alocaţi resursele unui proiect;
- utilizaţi un software pentru managementul proiectelor.
o 2.1. Metoda cadrului logic LFA (Logical Framework Approach)
2.1.1. Ce este Metoda LFA?
Metoda LFA sintetizează într-un format standard: (click pe numar si apare textul)
- 1 Ce încearcă să realizeze proiectul;
- 2 Cum îşi propune să facă asta;
- 3 Care elemente sunt necesare pentru ca succesul proiectului să fie asigurat;
- 4 Metodele prin care se poate măsura evoluţia proiectului;
- 5 eventualele probleme care pot să apară.
2.1.2. Care este rezultatul Metodei LFA?

Rezultatul abordării analitice al metodei cadrului logic este Matricea Logică.


(click pe „Matrice” si apare matricea de mai jos, iar apoi se parcurg hypertextele explicatorii din matrice; apoi se permite activarea click-ului pe
„Logica” pt. a apare hypertextul explicativ al acesteia)

Descrierea Indicatori de Surse de


Ipoteze
proiectului realizare verificare

Obiectivul
general

Obiectivul
proiectului
(Scopul)

Rezultate
aşteptate

Activităţi
HYPERTEXTE
• Cum va fi masurat obiectivul general precizand Cantitate, Calitate si Timp?
• Care sunt indicatorii cantitativi şi calitativi care arată dacă şi în ce măsură scopul proiectului a fost realizat (Cantitate, Calitate si Timp?
• Care sunt indicatorii prin care se măsoară dacă şi în ce măsură proiectul atinge rezultatele previzionate (Cantitate, Calitate si Timp)?
• In aceasta celula pot fi inregistrate succint resursele care sunt necesare pentru implementarea acestor activităţi; de exemplu: personal,
echipamente, ete, etc?
• In aceasta celula pot fi inregistrate in rezumat, costurile/bugetul necesare.
• Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori?
• Care sunt sursele de informaţii care există sau care pot fi colectate? Care sunt metodele necesare pentru a obţine aceste informaţii?
• Care sunt sursele de informaţii pentru aceşti indicatori?
• Care sunt factorii independenti de managementul proiectului (ipotezele), considerate necesare pentru realizarea legaturii dintre scopul
proiectului si obiectivul sau general?
• Ce factori externi (ipoteze) trebuie avuţi(te) în vedere ce pot avea un impact asupra legaturii dintre rezultate si scop?
• Ipotezele care pot influenta legatura dintre activitati si rezultate?

Coloana „descrierea proiectului” din cadrul matricii logice oferă un sumar narativ a ceea ce intenţionează proiectul să obţină şi cum. De asemenea
descrie modalităţile prin care urmează să fie atinse obiectivele pe care şi le propune proiectul. Testarea corectitudinii elementelor din aceasta coloană
se face cu ajutorul logicii verticale.

Obiectivul general face referire la domeniul vizat de proiect (cresterea bunastarii familiei, asigurarea veniturilor personale sau/si familiale, a deveni
propriul angajat, etc. ceea ce se urmareste sa se atinga prin implementarea proiectului, spre exemplu: dezvoltarea firmei, mentinerea pe piata, cresterea
cotei de piata, etc. Obiectivul general este mai mult o declaraţie de intenţie.

Scopul sau obiectivul proiectului, se referă la ceea ce trebuie să se obţină în urma aplicarii proiectului, de exemplu: fructificarea unei oportunitati de
piata sau a unei idei de afaceri. ,
Acestea se referă la rezultate specifice şi produse tangibile (bunuri şi servicii) produse prin realizarea unor sarcini sau activităţi. De exemplu:
construirea unei ferme, constructia unui nou atelier de productie, modernizarea unei crescatorii de pasari,construirea unui sistem de irigare sau a unei
rezerve de apă.

In terminologia LFA activităţile se referă la sarcinile specifice îndeplinite pentru a atinge rezultatele cerute. De exemplu, pentru construirea unui atelier
de productie, activitatile pot fi: realizarea documentatiei tehnice, comenzile de materiale si utilaje, organizarea de santier, lucrari preliminare, lucrari de
constructii, montaj, etc. Matricea logică nu trebuie neapărat să includă prea multe detalii despre activităţi, pentru că altfel devine prea lungă.
Specificaţii detaliate ale activităţilor pot fi consemnate separat într-un program de activităţi, sub formă de tabel şi nu în matricea însăşi.

Reprezintă o unitate de măsură clar definită şi o ţintă care să detalieze cantitatea, calitatea sau organizarea în timp a rezultatelor aşteptate. Se referă la
informaţia de care avem nevoie pentru a determina progresul spre îndeplinirea obiectivelor.

Acestea trebuie să specifice clar sursa din care vor fi colectate informaţiile cu privire la indicatori. Totodata, functie de specificul proiectului, trebuie
luat în considerare modul în care informaţia va fi colectată (metoda), cine va fi responsabil şi frecvenţa cu care informaţia trebuie furnizată.

Reprezintă condiţiile care afectează progresul sau succesul proiectului, dar asupra cărora managerul proiectului nu are control direct, de exemplu,
schimbările de preţ, respectarea sau nerespectarea legii, etc. O ipoteză este o propoziţie pozitivă despre condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru
ca obiectivele proiectul să fie atinse. In contrast, riscul este o propoziţie negativă despre ce ar putea împiedica obiectivele să se îndeplinească.

Hypertext Logica
Logica matricei consta din interconexiunea dintre resursele necesare in proiect, activitati, rezultate si obiective. Astfel:

DACA sunt utilizate resursele adecvate, ATUNCI activitatile pot fi realizate;


DACA activitatile sunt implementate, ATUNCI rezultatele pot fi obtinute;
DACA rezultatele sunt obtinute, ATUNCI scopul proiectului va fi atins;
DACA scopul este atins, ATUNCI acesta trebuie sa contribuie la realizarea obiectivului general.
sau invers:

DACA se doreste contribuirea la realizarea obiectivului general, ATUNCI trebuie atins scopul;
DACA se doreste atingerea scopului, ATUNCI trebuie obtinute rezultatele specificate;
DACA se doreste obtinerea rezultatelor specificate, ATUNCI activitatile specificate trebuie implementate;
DACA se doreste implementarea activitatilor specificate, ATUNCI trebuie utilizate resursele adecvate.

2.1.3. Care este secventa completarii Matricei Logice?

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15
Descrierea Indicatori de Surse de
Ipoteze
proiectului realizare verificare

Obiectivul general

1 8 9

Obiectivul proiectului
(Scopul) 2 10 11 7

Rezultate aşteptate 3 12 13 6

Resurse (optional) Buget (optional)


Activităţi 15 5
4 14
2.1.4. Exemplu

Un intreprinzator din localitatea X ce detine o afacere in domeniul productiei de bunuri materiale, dupa o analiza a ramurii de activitate, a identificat un
potential de crestere a vanzarilor la nivel de ramura cu Y procente. Ca urmare, doreste ca profitul realizat in anii precedenti sa-l investesca in marirea
capacitatii de productie, astfel, fructificand oportunitatea identificata si dezvoltandu-si afacerea.

Sa dezvoltam Matricea Logica pentru acest exemplu.

Descrierea Indicatori de Surse de


Ipoteze
proiectului realizare verificare

Obiectivul general:

Obiectivul proiectului
(Scopul):

Rezultate aşteptate:

Activităţi:
HYPERTEXT 1

Sa contribuie la cresterea bunastarii personale si familiei (drag text in matrice)

HYPERTEXT 2

Marirea capacitatii de productie (drag text in matrice)

HYPERTEXT 3

Crearea unui nou atelier (drag text in matrice)

HYPERTEXT 4

1. Documentaţia tehnică
2. Comenzi utilaje şi materiale
3. Organizare şantier
4. Lucrări preliminare
5. Aprovizionare cu materiale
6. Aprovizionare cu utilaje
7. Lucrări de construcţii
8. Montaj utilaje

HYPERTEXT 5

De exemplu, daca documentatia tehnica se comanda unui proiectant de specialitate, o ipoteza poate fi obtinerea acesteia conform calendarului stabilit;
Livrarea la timp a materialelor de constructie si a utilajelor atelierului;
Timp favorabil desfasurarii constructiei;

HYPERTEXT 6

Autorizatia de constructie va fi obtinuta

HYPERTEXT 7

Cresterea volumului de productie va conduce la cresterea volumului de vanzari, a veniturilor si in final a profitului

HYPERTEXT 8

Venitul disponibil al familiei sa creasca cu 25% pana in anul 20XX

HYPERTEXT 9
Bugetul de familie
HYPERTEXT 10

Cresterea capacitatii de productie cu Y bucati/an

HYPERTEXT 11

Formula de calcul a noii capacitati de productie functie de noile echipamente si utilaje din noul atelier de productie

HYPERTEXT 12

Nou atelier de productie cu o capacitate de Y bucati/an, finalizat pana in data de……….

HYPERTEXT 13
Receptia si punerea in functiune a noului atelier

HYPERTEXT 14

Personal (de exemplu: un manager de proiect, un inginer constructor, un functioanr, doi fierari betonisti, un electrician, un dulgher, etc.);
Echipamente;
Utilaje;
Materiale;

HYPERTEXT 15

Investitia estimata W mil. lei.


Test pentru verificarea cunostintelor
1. Care din elementele urmatoare sunt sintetizate prin metoda cadrului logic (bifati raspunsul corect):
Ce isi propune proiectul
Indicatorii prin care se masoara evolutia proiectului
Sub-contractantii unor activitati din proiect
Problemele care pot aparea
Activitatile necesare
Stilurile de conducere a proiectului
2. Matricea logica contine:
Obiectivele, rezultatele si activitatile
Indicatorii
Sub-contractantii
Ipotezele
Sursele de verificare
Bugetul
Resursele
3. Conform logicii matricii, DACA sunt utilizate resursele adecvate, ATUNCI.................................................................

Selectati terminarea logicii din optiunile de mai jos:


trebuie atins scopul;
activitatile pot fi realizate;
rezultatele pot fi obtinute;
activitatile specificate trebuie implementate;
4. Ordinea completarii matricii logice este:
Rezultatele, activitatile, obiectivul general, scopul, indicatorii, sursele de verificare si ipotezele.
Obiectivul general, scopul, rezultatele asteptate, activitatile, ipotezele, indicatorii si sursele de verificare.
Ipotezele, activitatile, indicatorii, sursele de verificare, rezultatele, scopul si obiectivul general.
MP3 - ELABORAREA STRUCTURII ACTIVITATILOR PROIECTULUI

Pentru a obtine rezultatele dorite ale proiectului este necesar un plan detaliat care defineste:

Nr.
crt.
c d e f g
Hypertexte
c - Lista Activitatilor – din Matricea Logica.
d - Relatiile de precedenta – reprezinta acele conditionari (dependente sau restrictii) ce trebuie impuse intre activitatile componente ale proiectului
prin care se permite derularea acestora intr-o maniera logica si fara asteptari inutile, facand posibil atingerea rezultatelor si obiectivelor; altfel spus,
aceasta coloana arata interdependenta dintre activitatile proiectului.
e - Durata – functie de cantitatile de resurse ce urmeaza a fi alocate fiecarei activitati si bazat pe normative de timp (uneori pe experienta) se
calculeaza, iar in unele cazuri, cand activitatile sunt complet noi, durata lor de realizare se estimeaza; de exemplu, daca un faiantar monteaza 5 mp de
faianta pe ora, intr-o zi va monta 40 mp de faianta (8 ore x 5 mp); daca activitatea presupune montarea a 100 mp de faianta, atunci durata de realizare a
acestei activitati va fi de 2 zile si jumatate (100mp : 40mp/zi); daca inschimb sunt folositi doi faiantari, atunci durata de realizare a activitatii va fi de
doar o zi si 2 ore.
f - Buget - Procesul de stabilire a bugetului începe cu determinarea costului fiecărei activitati; pentru acest lucru este nevoie de stabilirea unitatăţii de
măsură a costurilor asociate fiecărei activitati; de exemplu, următoarele unităţi de măsură a costurilor pot fi asociate activităţilor: cost pe ora, cost pe zi,
cost pe persoana, cost pe persoana si ora, etc.; de exemplu, pentru activitatea de montare a celor 100 mp de faianta, daca costul este de 30 lei/mp de
faianta montata, atunci costul activitatii va fi 3000 lei (30 lei/mp x 100mp); vezi stabilirea bugetului intr-un exemplu de proiect guvernamental.

Stabilirea bugetului intr-un exemplu de proiect guvernamental


Tara Z îşi propune să îşi reformeze sistemul administraţiei locale în sensul creşterii eficacităţii şi al scăderii costurilor. Recent guvernul a adoptat o lege
a descentralizării la nivel local care, supusă garanţiilor protecţiei sociale minime prevăzute de Constituţie, permite unui număr de 20 de autorităţi ale
ţării respective dreptul de a decide nivelul beneficiilor şi serviciilor ce vor fi prestate în aria lor de acţiune. Subvenţiile către autorităţile locale sunt
acordate pe cap de locuitor. Implementarea legii nu a funcţionat bine, dat fiind faptul că oficialii guvernamentali nu sunt familiarizaţi cu practica
impusă de noua lege şi nici cu metodologia analizării noii situaţii şi a optimizării planului de costuri.

Proiectul XY a fost creat pentru îmbunatăţirea capacităţii autorităţilor locale de a optimiza noile reforme. Proiectul va fi administrat de ţara Z; soluţia
de finanţare implică în egală măsură fondurile structurale şi statul respectiv (50%). Proiectul se va derula pe o perioadă de şase luni începând de pe 1
ianuarie.

ETAPA 1. Durata - 1 lună


Revizuirea noii legi a autorităţilor locale şi a instrumentelor administrative legate de ea.
Inputuri: 2 experţi locali (EL), fiecare câte o lună
1 expert străin (ES) timp de o lună
Inputuri de sprijin (v. mai jos)
ETAPA 2. Durata - 3 luni
În toate cele 20 de prefecturi
- Revizuirea structurilor operaţionale la nivelul fiecărei prefecturi, inclusiv structuri manageriale,
- Analizarea nevoilor de instruire pentru persoanele - cheie
Inputuri: 4 experţi locali (EL), 3 luni fiecare
2 experţi străini (ES), 2 luni fiecare
Inputuri de sprijin (v. mai jos)
ETAPA 3. Durata - 1 lună
Instruire locală pentru managerii cheie ai prefecturilor (10 + 60 = 70)
Inputuri: pregătirea trainingului; 2 experţi străini (ES), fiecare 2 săptamâni
Implementarea trainingului; 2 experţi străini (ES), fiecare 1 săptamână
Inputuri de sprijin (v. mai jos)
ETAPA 4. Durata - 1 lună
Raport final şi recomandări
Inputuri: 2 experţi locali (LE), fiecare 1 lună
2 experţi străini (ES), 1/2 luni fiecare
Inputuri de sprijin (v. mai jos)
Inputuri de sprijin
Există deja un birou general al proiectului. Proiectul XY va folosi facilităţile acestui birou. Va contribui cu 20% la cheltuielile generale presupuse de
birou (chirie, energie termică, electricitate, curăţenie), în schimbul cărora va primi două camere mobilate suficient de încăpătoare pentru membrii
echipei. Cheltuielile generale sunt calculate la 50.000 Euro/an. Acest proiect va avea un administrator/manager de proiect plătit cu 2000 Euro pe lună,
inclusiv asigurări sociale. Alte costuri ale proiectului sunt: închirierea a 3 computere şi a altor echipamente - 2000 Euro/lună; închirierea a două
vehicule - 1000 Euro/lună; călătorii în ţară estimate la 10.000 km = 750 litri benzină - 1 Euro/litru; facturi telefonice -300 Euro/mobil; materiale pentru
training - 2000 Euro; închirierea facilităţilor pentru training - 3000 Euro; cazare şi masă pentru participanţi - 40 Euro/zi/persoană; preţuri de tipărire -
2000 Euro, alte taxe şi diurne.

Posibilități 
Proiectul se va autofinanţa printr-un credit bancar; împrumutul va fi înapoiat la sfârşitul proiectului XY. Rata dobânzii aplicate va fi de 2% din
cerinţele de finanţare estimate ale proiectului, înaintea dobânzii, la sfârşitul fiecărei luni. Plata dobânzii se va face în tranşe lunare.
Experţii locali (EL) şi experţii străini (ES) vor fi angajaţi de proiect prin intermediul unor companii locale şi străine, care vor factura proiectul în tranşe
lunare pentru munca experţilor, călătorii cu avionul - 1000 Euro pe călătorie şi diurnă în ţara Z - 100 Euro/zi/persoană.
O lună de muncă este definită ca având 22 de zile lucrătoare, în timp ce o lună calendaristică are 30.
Ratele onorariului zilnic sunt de 200 Euro pentru EL şi 500 Euro pentru ES.
Diurna. ES sunt îndreptăţiti să primească diurna când se află în ţara Z. EL sunt îndreptăţiti să primească diurna când călătoresc în timpul Etapei 2.
Întreaga Etapă 2 este considerată călătorie, în scopul stabilirii costurilor.
ES fac fiecare câte o vizită în ţara XY în timpul Etapei 1-3. Vizita din Etapa 2 are loc în luna a patra. Faza a patra este derulată de ES în propria ţară.
ES furnizează inputurile pentru rapoarte către EL, care completează rapoartele în ţara XY.
Etapa 3 - costurile reprezentate de hotelul pentru programul de instruire, masă şi tipărire sunt plătite în luna după care sunt efectuate.
Participanţii la training (sau autorităţile locale) îşi suportă singuri costul călătoriei.
Costurile legate de birou se plătesc trimestrial în avans.
Costurile legate de închirierea maşinilor se plătesc lunar în avans.
Costurile legate de telefoane se plătesc bilunar în tranşe.
Închirierea computerelor şi a altor echipamentelor se plăteşte lunar în avans.

Sarcina dv. este să pregătiţi un buget de alocare a fluxurilor băneşti (în formatul oferit) pentru primele şase luni.
& Cheia exercitiului:
Unitatea de Unitatea
Nr. Elementul Cantitatea Ian Feb Mar Apr Mai Iunie TOTAL
bază de cost
1 ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII
1A ÎNCHIRIERE COMPUTERE Lunar 2000 6 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000
1B ÎNCHIRIERE VEHICULE Lunar 1000 6 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000
1C FOLOSIRE VEHICULE variabil 125 6 50 200 200 200 50 50 750
1D COSTURI BIROU trimestrial 2500 2 2500 2500 5000
1E TELEFOANE bi-lunar 600 3 600 600 600 1800
1F SALARII BIROU lunar 2000 6 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000
2 ONORARII, DIURNE, CĂLĂTORII
2A ONORARII ES (ETAPELE 1 ŞI 2) lunar 11000 3 11000 22000 33000
2B ONORARII ES (ETAPELE 3 ŞI 3) pe zi 500 42 21000 21000
2C DIURNE ES (ETAPELE 1 ŞI 2) lunar 3000 3 3000 6000 9000
2D DIURNE ES (ETAPELE 3 ŞI 4) pe zi 100 24 2400 2400
2E ONORARII EL (TOATE FAZELE) lunar 4400 16 8800 17600 17600 17600 8800 70400
2F DIRUNE EL (TOATE FAZELE) lunar 3000 12 12000 12000 12000 36000
2G BILETE AVION variabil 1000 5 1000 2000 2000 5000
3 ACCESORII TRAINING
3A FACILITĂŢI TRAINING 1 tranşă 3000 1 3000 3000
3B COSTURI TIPĂRIRE 1 tranşă 2000 1 2000 2000
3C MATERIALE TIPĂRIRE 1 tranşă 2000 1 2000 2000
3D CAZARE ŞI MASĂ pe zi 2800 5 14000 14000
TOTAL COSTURI FĂRĂ DOBÂNDĂ 7550 29600 34800 37900 64650 60850 235350
4 DOBANDA 2% 5 151 592 696 758 2510 4707
TOTAL COSTURI CU DOBANDĂ 7550 29751 35392 38596 65408 63360 240057
g - Cine raspunde – se trece persoana responsabila cu realizarea activitatii.

2.2.1. Cum se stabilesc relatiile de precedenta?


Conditionarile (restrictiile) in derularea activitatilor pot fi datorate:
9 proceselor tehnologice; de exemplu, in tehnologia prelucrarii laptelui care cuprinde: receptia calitativa si cantitativa, filtrarea,
curatirea mecanica, normalizarea, pasteurizarea, racirea si prelucrarea in lapte de cosum si diferite produse lactate, ambalarea si
depozitarea produsului finit, aceste activitati (tehnologice) se desfasoara in ordinea impusa de tehnologie; adica, filtrarea nu se poate
realiza decat daca receptia a fost incheiata, curatirea mecanica decat dupa incheierea filtrarii s.a.m.d.
9 restrictiilor organizatorice si logice; de exemplu, intr-un proiect de cercetare nu se poate realiza prelucrarea si analiza unor date decat
dupa ce acestea au fost culese.
9 restrictiilor de secutitatea muncii; de exemplu o activitate de reparare a instalatiei electrice trebuie realizata dupa ce activitatea de
scoatere de sub tensiune a instalatiei a fost realizata (sarcina ce poate reveni in responsabilitatea altei persoane decat cea care urmeaza
sa efectueze reparatia).
9 Proiect: repararea instalatiei electrice dintr-o locuinta;

Activitati: scoaterea de sub tensiune; aprovizionarea cu materilele necesare (conductori electrici, intrerupatoare noi, surse de iluminat noi);
demontatarea intrerupatoarelor vechi; demontarea surselor de iluminat vechi; inlocuirea conductorilor; montarea noilor intrerupatoare; montarea noilor
surse de iluminat; punerea sub tensiune, verificarea si controlul.
Nr.
crt.
cActivitati Simbol
d Relatii de
precedenta
1 Scoaterea de sub
A -
tensiune
2 Stabilirea necesarului
B -
de materiale
3 Aprovizionarea cu
C B
materilele necesare
4 Demontatarea
D A
intrerupatoarelor vechi
5 Demontarea surselor de
E A
iluminat vechi
6 Inlocuirea
F D;E
conductorilor;
7 Montarea noilor
H F
intrerupatoare
8 Montarea noilor surse
G F
de iluminat
9 Punerea sub tensiune I H;G
10 Verificarea si controlul J I

Hypertexte
In ansamblul de activitati ale proiectului, realizarea acestei activitati nu este conditionata de incheierea altor activitati, astfel ca, aceasta activitate nu are
activitati precedente, deci ea poate sa inceapa oricand, iar in dreptul ei s-a trasat linie.

Nici aceasta activitate nu depinde de alte activitai din cadrul proiectului, deci si ea poate sa inceapa oricand, iar in dreptul ei s-a trasat linie.
Aprovizionarea cu materiale depinde de activitatea de stabilire a necesarului de materiale, deci nu va putea incepe decat dupa ce stabilirea necesarului
de materiale s-a incheiat, de aceea la relatiile de precedenta apare mentionata activitatea de stabilire a necesarului de materiale.

Demontarea vechilor intrerupatoare nu va putea sa inceapa decat dupa ce s-a executat scoaterea de sub tensiune, deci activitatea precedenta este A.

Demontarea vechilor surse de iluminat de asemenea va putea incepe dupa ce s-a scos de sub tensiune, deci activitate precedenta tot A.

Inlocuirea conductorilor va putea fi executata dupa ce s-au demontat vechile intrerupatoare si surse de iluminat. Deci activitati precedente D si E.

Montarea noilor intrerupatoare nu va depinde decat de montarea noilor conductori.

Montarea noilor surse de iluminat, de asemenea va putea incepe dupa incheierea montarii noilor conductori. Deci activitate precedenta F.

Punerea sub tensiune se va putea face dupa ce s-au incheiat montarile de intrerupatoare si surse de iluminat, deci activitati precedente H si G.

Verificarea si controlul va avea ca activitate precedenta activitatea de punere sub tensiune.

Nota: Exemplul referitor la reparatia instalatiei electrice dintr-o locuinta poate sa reprezinte o activitate in cadrul unui alt proiect (de exemplu de
reabilitare-modernizare a unei pensiuni) iar activitatile din cadrul reparatiei sa reprezinte sub-activitati in cadrul proiectului de modernizare a pensiunii.
2.2.2. Aplicatie: stabilirea relatiilor de precedenta pentru proiectul de constructie a noului atelier de productie

Analizati structura activitatilor din cadrul proiectului de constructie a unui nou atelier de productie prezentat in tabelul urmator si stabiliti relatiile de
precedenta dintre acestea, plasand simbolul activitatilor precedente la activitatea analizata din lista de activitati (click pe activitate si drag cu mouse-ul
pana in casuta dorita).

Relatii de
Nr.
Activitati Simbol precedenta
crt.
(solutie)
1 Documentaţia tehnică DT -
2 Comenzi utilaje şi materiale CUM DT
3 Organizare şantier OS DT
4 Lucrări preliminare LP OS
5 Aprovizionare cu materiale AM CUM
6 Aprovizionare cu utilaje AU CUM
7 Lucrări de construcţii LC LP; AM
8 Montaj utilaje MU AU; LC
2.2.3. Test de verificarea cunostintelor

1. Planul detaliat al structurii activitatilor unui proiect presupune (selectati actiunile potrivite din lista de mai jos):
9 Lista activitatilor
9 Stabilirea relatiilor de precedenta dintre activitati
9 Stabilirea duratelor acestora
9 Stabilirea bugetului
9 Stabilirea resonsabilitatilor

2. Relatiile de precedenta arata:


9 ordinea desfasurarii activitatilor proiectului
9 restrictiile ce trebuie impuse intre activitati
9 interdependenta dintre activitati
ierarhiile dintre managerii de proiect
MP4 - GRAFICUL CALENDARISTIC GANTT
2.3.1. Ce este graficul GANTT?
Hypertext - Ce este graficul GANTT?
Este o reprezentare grafică a desfăşurării activităţilor proiectului, în ordinea stabilită în tabelul structurii activităţilor (Lecţia 3) şi respectând relaţiile de
precedenţă, conform cu calendarul. În cadrul graficului, activităţile sunt reprezentate prin bare sau linii orizontale, proporţionale ca lungime cu durata
fiecăreia dintre ele, din tabelul structurii activităţilor, reprezentare realizată în conformitate cu calendarul ales (ore, zile ,săptămâni, luni), corespunzător
unităţii de timp folosite pentru exprimarea duratelor activităţilor proiectului.
Exemplu pentru un proiect cu patru activitati a carui structura este:
Nr. Simbol Relatii de Durate
crt. activitati precedenta (zile)
1 A - 3
2 B - 2
3 C A, B 3
4 D C 1
Hypertext
Graficul calendaristic corespunzator acestui proiect este:
Calendar
Activitatea ziua 1 ziua 2 ziua 3 ziua 4 ziua 5 ziua 6 ziua 7
17.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 22.05.2009 23.06.2009 24.06.2009 25.06.2009
A
B
C
D
sau

Calendar
ziua 1 ziua 2 ziua 3 ziua 4 ziua 5 ziua 6 ziua 7
Activitatea 17.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 22.05.2009 23.06.2009 24.06.2009 25.06.2009
A

D
2.3.2. Cum se construieste un grafic GANTT?
Hypertext - Cum se construieste un grafic GANTT?
Constructia graficului Gantt este foarte simpla. Aceasta se poate realiza manual, cu ajutorul calculatorului utilizand Microsoft Excel care are forma deja
tabelara, sau un soft dedicat specific managementului de proiect, cum ar fi Microsoft Project.
De exemplu, un proiect Y, are urmatoarea structura de activitati:

Nr. Simbol Relatii de Durate


crt. activitati precedenta (zile)
1 A - 1
2 B A 2
3 C A 3
4 D B, C 2
5 E B, C 4

Pasii pentru constructia graficului Gantt al acestui proiect sunt urmatorii:


Hypertext - Pasul 1.
Intr-o coloana verticala se listeaza activitatile componente conform tabelului structurii proiectului.
A
B
C
D
E

Hypertext - Pasul 2
Pe prima linie se trece calendarul conform unitatilor de timp utilizate in exprimarea duratelor activitatilor componente ale proiectului, incepand cu
data la care se doreste inceperea proiectului.
Calendar
Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6 Ziua 7 Ziua 8
15.06.09 16.06.09 17.06.09 18.06.09 19.06.09 22.06.09 23.06.09 24.06.09
A
B
C
D
E
Hypertext - Pasul 3.
In dreptul primei activitati din lista (presupunand ca aceasta activitate nu are alte activitati precedente in componenta structurii de activitati) se
traseaza incepand de la data initiala de incepere a proiectului, o bara (linie) de lungime egala cu numarul de unitati de timp ale duratei acestei
activitati.
Calendar
Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6 Ziua 7 Ziua 8
A

E
Hypertext - Pasul 4.
Se continua apoi cu cea de-a doua activitate din lista urmarind in acelasi timp relatiile de precedenta ale acesteia, astfel, data la care va trebui sa
inceapa aceasta activitate fiind data la care se termina ultima dintre activitatile anterioare ei. Si tot asa, pana la ultima activitate.

Calendar
Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6 Ziua 7 Ziua 8
A

E
2.3.3. Care este utilitatea graficului Gantt in managementul proiectelor?
Hypertext
1. Graficul Gantt permite determinarea duratei minime de realizare a unui proiect in conditiile alocarii resurselor planificate si a realizarii
ipotezelor si presupunerilor facute in matricea logica. Astfel, pentru exemplul proiectului Y, durata minima de realizare este de 8 zile;
2. Instrument de planificare a proiectului: are forma unei priviri generale ce permite observarea limitelor temporale, a duratei proiectului şi a
interdepenenţei dintre activităţi; in plus, se poate adauga la final o coloana in care sa se precizeze persoana responsabila pentru realizarea
fiecarei activitati;
3. Instrument pentru coordonarea si controlul derularii proiectului: verificarea respectarii termenelor, iar dupa caz, grabirea realizarii unor
activitati considerate intarziate, sau, incetinirea unor activitati considearate avansate, sau continuarea in acelasi ritm a celor considerate in
termen;
4. Instrument pentru actualizarea proiectului: rearanjarea termenelor functie de termenele realizate si planificarea in continuare a derularii
proiectului;
2.3.4. Aplicatie:
Hypertext
Sa se construiasca graficul GANTT al proiectului de constructie a noului atelier a carui structura a activitatilor este:

Relatii de Durata
Nr.
Activitati Simbol precedenta (saptamani)
crt.
(solutie)
1 Documentaţia tehnică DT - 5
2 Comenzi utilaje şi materiale CUM DT 1
3 Organizare şantier OS DT 2
4 Lucrări preliminare LP OS 3
5 Aprovizionare cu materiale AM CUM 4
6 Aprovizionare cu utilaje AU CUM 6
7 Lucrări de construcţii LC LP; AM 15
8 Montaj utilaje MU AU; LC 10

Hypertext - Rezolvare

Garficul Gantt realizat cu Microsoft Project este:


ID Task Name Duration 27.104.111.118.125.101.008.015.022.029.005.012.019.026.005.012.019.026.002.009.016.023.030.007.014.021.028.004.011.018.025.002.009.016.023.030.006.013.020.027.0
1 Documentatie tehnica 5 wks 18.12 19.01
2 Comenzi utilaje si materiale 1 wk 22.01 26.01
3 Organizare santier 2 wks 22.01 02.02
4 Lucrari preliminare 3 wks 05.02 23.02
5 Aprov izionare materiale 4 wks 29.01 23.02
6 Aprov izionare utilaj e 6 wks 29.01 09.03
7 Lucrari constructii 15 wks 26.02 08.06
8 Montaj utilaj e 10 wks 11.06 17.08

2.3.5. Test de verificarea cunostintelor