Sunteți pe pagina 1din 10

__________________________ ___________________________

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1.1. _____________________________________, cu sediul în ___________________,
jud. ________ strada ________________________________ nr. ____, tel.
________________, înregistrat(ă) la Registrul Comerţului sub numărul
_______________________, codul fiscal ________________, având contul bancar ____
____ ____ ____ ____ ____ deschis la banca ___________________________,
reprezentat(ă) de _________________________________________, în calitate de
proiectant (prestator).
1.2. _____________________________________, cu sediul în ___________________,
jud. ________ strada ________________________________ nr. ____, tel.
________________, înregistrat(ă) la Registrul Comerţului sub numărul
_______________________, codul fiscal ________________, având contul bancar ____
____ ____ ____ ____ ____ deschis la banca ___________________________,
reprezentat(ă) de _________________________________________, în calitate de
beneficiar (achizitor),
au convenit încheierea prezentului contract de proiectare, cu respectarea
următoarelor clauze:

2. DEFINIŢII
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract = reprezintă prezentul înscris şi toate anexele sale.
b) achizitor / prestator = părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) durata contractului = limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la
data încheierii până la recepţia finală)
d) durata de prestare = durata de timp angajată prin oferta de prestare conform
graficului de eşalonare a serviciilor (se calculează de la data din ordinul de începere a
contractului)
e) preţul contractului = preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
f) servicii = activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
g) forţa majoră = un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
h) zi = zi calendaristica; an = 365 de zile.

Contract de prestări servicii 1


3. INTERPRETARE
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru
este permis de context.
3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile
calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de câtre prestator în
favoarea beneficiarului a următoarelor servicii:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________ __________________________________________________, conform temei de
proiectare ce face parte integrantă din contract, în perioada convenită şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Proiectul (soluţia tehnică) se va întocmi numai pentru specialitatea
drumuri.
4.3. Nu sunt cuprinse operaţiunile şi cheltuielile privitoare la reprezentarea
achizitorului în cadrul comisiilor de avizare.

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Prestatorul de servicii se obligă:
a) să întocmească documentaţia conform legislaţiei, normelor tehnice, normativelor şi
standardelor de specialitate în vigoare.
b) să realizeze obiectul contractului, în conformitate cu graficul de prestare anexat.
c) să efectueze, în mod gratuit, remedierea eventualelor defecţiuni survenite la lucrările
efectuate, dacă se datorează culpei sale.
d) să predea documentaţia în ____ (__________) exemplare;
5.2. Achizitorul serviciilor se obligă:
a) să pună la dispoziţie toate informaţiile necesare stabilirii soluţiei tehnice pentru
îndeplinirea obiectului contractului, inclusiv defecte ascunse, alunecări de teren,
reţele sau branşamente subterane;
b) să permită accesul la obiectivul pentru care se solicită elaborarea documentaţiei;
c) să predea prestatorului ridicarea topografică în format electronic, studiul geotehnic,
Certificatul de Urbanism (în copie) şi documentele ce dovedesc proprietatea (în
copie);
d) Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate sau să respingă recepţia, la
predarea proiectului de către prestator pe baza unui proces verbal de constatare a
terminării lucrărilor de contractate.
e) să plătească preţul convenit în prezentul contract.

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Contractul se încheie pe o durată de ____ (_________________) zile de la
îndeplinirea de către achizitor a tuturor obligaţiilor sale.
6.2. Părţile pot conveni la prelungirea termenului prevăzut la pct. 6.1, în
cazul în care va fi necesar datorită eventualelor situaţii neprevăzute, apărute în
cursul executării contractului.

Contract de prestări servicii 2


6.3. La finalizarea contractului se va încheia un proces verbal care certifică
îndeplinirea tuturor cerinţelor din prezentul contract.

7. PREŢUL CONTRACTULUI
7.1. Preţul serviciilor efectuate este de _______________ lei, fără TVA.
7.2. Preţul nu cuprinde verificarea de specialitate cerută prin Legea
10/1995.
7.3. Exemplarele suplimentare, solicitate de achizitor, se vor multiplica
contra cost.
7.4. În cazul în care, anterior efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de
preţuri care afectează costul prestaţiei:
a) prestatorul are dreptul să majoreze preţul contractului, în raport cu majorarea
preţurilor, cu obligaţia ca să notifice în termen de ____ (____________) zile achizitorului
hotărârea sa;
b) achizitorul, în termen de _____ (____________) zile de la data primirii notificării scrise a
prestatorului are obligaţia să comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil
şi să solicite continuarea sau sistarea lucrării. Dacă achizitorul nu răspunde la
notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită
a preţului.
7.5. În cazul în care majorarea de preţuri intervine în cursul executării
contractului, iar achizitorul nu acceptă majorarea, va notifica în scris refuzul său
prestatorului, acesta având dreptul la cota-parte din preţ echivalentă cu
prestaţia executată şi la preţul convenit.

8. PLATA SERVICIILOR
8.1. Preţul se va plăti în numerar, în cel mult 3 zile de la predarea
documentaţiei de către prestator.
8.2 Achizitorul va plăti unui avans de 30% din preţul contractului, adică
____________ lei, la semnarea prezentului contract.

9. ÎNCEPEREA ŞI PRESTAREA SERVICIILOR


9.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de 2
zile de la data din ordinul de începere a prestării serviciilor din partea
achizitorului.
9.2 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri
suplimentare datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
9.3. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare
fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioada stabilită în graficul de
prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se
calculează de la data începerii prestării serviciilor.
9.4. În cazul în care există:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului

Contract de prestări servicii 3


b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
acestea îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de
comun acord, perioada de prestare printr-un act adiţional.
9.5. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă
graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util,
achizitorului. Modificarea datei şi a perioadelor de prestare asumate în graficul
de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
9.6 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a
termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

10. GARANŢII
10.1. Prestatorul de servicii garantează pentru serviciile prestate pentru un
termen de 60 zile din ziua încheierii prezentului contract, în următoarele condiţii:
a) menţinerea situaţiei cunoscute la data începerii lucrărilor;
b) menţinerea cadrului legislativ existent la data semnării contractului
10.2. În cadrul acestui termen, achizitorul poate solicita remedierea
eventualelor lucrări efectuate, cu condiţia ca ele să nu se datoreze culpei sale.
10.3. Prin semnarea contractului, achizitorul confirmă că are fonduri alocate
pentru plata lucrării comandate, ce face obiectul prezentului contract şi nu
condiţionează plata acestuia pentru terţe cauze.

11. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE


11.1. În cazul în care din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a
deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala de 20% din
preţul contractului.
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de
zile de la data predării, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare
zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


12.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară
intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una
dintre părţi:
a) nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la cap. 5, din prezentul contract;
b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de
lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părţi;
d) îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract.

Contract de prestări servicii 4


e) în termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că
nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i
revin.
12.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care
încetarea urmează să-şi producă efectele.
12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra
obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
12.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în
mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
12.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-
o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta
din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,
prestatorul are dreptul să pretindă plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. În afara
acestui caz, orice fel de denunţare a prezentului contract atrage după sine
pierderea avansului acordat de achizitor pentru serviciile contractate cu
prestatorul.

13. FORŢA MAJORĂ


13.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta
acţionează.
13.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a
forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la
apariţia acesteia.
13.4. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la
termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a
oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de
forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
13.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte
părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile
posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
13.6. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

14. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI


14.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte
părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile
contractuale.

Contract de prestări servicii 5


15. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
15.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

16. NOTIFICĂRI
16.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una
dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
16.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă,
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră
primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această
confirmare.
16.3. Dacă notificarea se trimite prin telex, fax sau e-mail, ea se consideră
primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
16.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi,
dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la
alineatele precedente.

17. LITIGII
17.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea
acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
17.2. În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor
putea rezolva pe cale amiabilă, părţile au convenit să se adreseze instanţelor
judecătoreşti competente.

18. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI


18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

19. DOCUMENTELE ANEXE LA CONTRACT


a) caietul de sarcini / tema de proiectare
b) propunerea financiară - tarife
c) graficul de prestare a serviciilor

20. CLAUZE FINALE


20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional
încheiat între părţi.
20.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte
integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă
înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
20.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de
partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai
sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat
la acest drept al său.
20.4. Prezentul contract conţine ____ (_________) pagini, din care ____
(_________) pagini cuprinse în ____ (_________) anexe şi s-a încheiat în 2 (două)

Contract de prestări servicii 6


exemplare: unul pentru achizitor şi unul pentru prestator, astăzi ___ _______
_____, data semnării lui.

Prestator, Achizitor,
_____________________________. ______________________________

Contract de prestări servicii 7


Anexa A – Tema de proiectare

Anexa la Contractul de prestări servicii 1


Anexa B – Propunere financiară - tarife

Anexa la Contractul de prestări servicii 2


Anexa C – Graficul de prestare a serviciilor

Graficul de prestare a serviciilor reprezintă eşalonarea serviciilor în ordine


tehnologică pe obiecte, categorii şi faze.
Durata propusă pentru prestarea serviciilor este de ______ (____________)
zile, după cum urmează:

Vizitarea în amplasamentului ____ zile


Colectarea informaţiilor necesare realizării sarcinilor ____ zile
Verificarea datelor şi a informaţiilor ____ zile
Realizarea obiectului contractului ____ zile
Lucrări de editare, tipărire, multiplicare ____ zile
Predarea către beneficiar ____ zile

Anexa la Contractul de prestări servicii 3