Sunteți pe pagina 1din 47
ARISTOTEL Se STATUL ATENIAN ISBN w-s5970.00 Sreueatice, INTRODUCERE *) Intve serierile pierdute ale tot Avistote, acees.a trad plerdere © mai mult regretata, este, fara indoisla, monic rentala colectle @_,Constiuiior in ea maliiateratul te Tosot reuaise taal Coate formele in ‘cure sa manifesta viata de stat a difertelor comunitagi grecesti. .Constitutile® cu prindeaw schita mecantemulul complex upa care se con fucea vista politica so sui cineizec! 3) opt de State. parte infima din aceasta opert se pastreaza incl sub feral Ge fragmonte, pe care lo-au contervst diferiti soviet sh fantichitaii'). A heat micar” un. moment speranta. c& aceste Polit (Sonstitu(ii) av putea fi regdelte vrsodats, & © nebunie, spunea in 1863 savantul & Helte?), Tata Ws f8'timpuriie mab not s-au hotaeie in afisit si dozminta ‘el pulin in parte, nemingietoarea profetie a seeptlcalul Sristotelician ?anul 1601 ne-a redst na din aceste con stitufil, 1 anume aoeea a Statulul atentae, care ocupa in Ssus-nurmita opera Tocul de enpetente sl ets oarecum peela Introgit colect r Preffosul papirus — descoperit in gipt — consti din patru suluri de lungime ineyala. Din manuseris lipseste Inceputul $10 parte de Ia sfirat Stirea despre descoperire lui a stint o vilvs extra fordinard, sf eu drept cuvint, ciel tmpertanga nail srieri pentru studtul fetorei si al viel grevertl iu se poate com cai eh Pa 1) ceotens Heracide in Pont easier pete Seiten arose — i 68 Anisroren “para deci cu insemnitatea epocalel descopertet'a yLsstet ‘limpladetor® a il Totus Afvicons,tleuts cu clveva ves gar mal iosinte, Raila princeps a yStetulul atenmlant a 08 Heath de F.C. Kenyon tavaltul asiscn a ace, nil manuseriselor de in British Museum "cave, ‘eol lint a deseitrat dificil: manuscria, Accused pelo eat, fle « fost epulzata namaidectt 91 dupa en a Uimat © ne amarati Serie de edit, traducerl, comentaril studi a supra formel, fondulul 9i mat nes ‘asupen’pateraitaf a « Cle t foata'lumea a fost de la tnceput de neerd ea Ste fil afentan* opera flosetulutstagis. tn noua serlele a6 siseau rl Istorice considerate ca imposible, soneepe Polltice ‘care se pirenuci nu pot cadea eu vedcriee va Arislote: ea resyingea unele convingeris tare erat soar ie ca detinitive sh confirma siecle, ce te male con ee Hisle; Tn stg Go ‘era imbracntintioan SU, pe cee Rul Intllaim "nicsleri in epern autorulel Folltelte Toate aceste conskderente au determinat pe 0 buand garde Aintre flologl, 38 se Indolased. despre aclevieatul mato ot Satu alonane“astet anil wunbule dana drop {ou serittor, jar stit nu vad in el dectt' 6 pesivee et EB originsle’ a preceptorulul ut ‘Alexandru Macedon Apol, 0 a tela categorie e inclinath ed vada tn sere monagratie © operd autentled a Int Aristo), inet Weta S810 eu multe Interpolari ale ediioriior a foal tray Astdzi nu se nat indoles’ nimoni# ca hurl ee Actee tolel, in citel colecte de constitulil *) ea oeaps probe Bil Ibeut de frunte, Proba deintivi neo ea taped ok 3 awe, Arinoteles, Pattee, pas. 170. inacabt tei (rama, oc. Shy, Witsmowite cede eh {otal nd “Athen kp, 96 ql uematy SUS MS Mra. (Arts: 2 te desir Ilodre diy sles sam a ati es ai ei 0 Gaic nga Sutesto Demir leallres este coleehie a fest dale de [SPATUL ATENIAN i hai bine de cinclzed) de tragmmento®, pastrate ts. diferiti allori qi citate ca apartining yStatulld atentan® al ilasteu Jal filesot, concord perfect “eu texiul serierii de. curind “descoperit Tilcind Tntr-un 1oe comparatia intre istorie 91 poezio, flosoful, atit de poaltiv in alle privinte, face constataren, {foarte slrprinastoare pentru nol, ch aceasta din rind — poezln —'e ial fllosoliea decit’cea dint, pentru is: {orla se Geupt mumal de individual. © probabil ck facind fceasid apropiere se va th gindlit maf degrabay nu la pro- priile lui tuerart cu caracter istoria ch la aceles ale Lone femmporanilor sl, in spectal Bfor 9t ‘Leopomp Ele conving a istoria poate fist trebule sf fie tratnta altfel ae culm © faceau retorit lesil din scoala Iuf Isocrate si altel chiar e cum au facut Herodot #1 Tucidide, pentru cire auto: rol ,Statulul atenians, are-coa mal mate stima, Daek ase ‘mena istoriel,filasotin are scopul de a fi folostoare emus Tul de Stat — cum tease autorul Bilan, poset im sine carseterul uel legh Asti resis 24 el intr-o forms sstematied, gindul exprimat de Tuck ide in programm 1, ed istoria poste duce folcase pen {uy ed drutnite cause Sntorice proce ‘oldeauna seeleagl stecte Totodatd din studiul acestor Politi se. desprindea, siit;pentraAristotel cft'sl pentru ltitoril sat constatared be care 0 Ya dezveled cl mat pe larg Politica lal, bprecum, oamenii care se mse sub diferite ltitudint se Lcouebese inlve el prin inéitimen tale, prin culonren piss fifvsnu a: parutul, prin apuedturt si eprinder. diferte, ‘ot astfel sh constituilie care sint si ele niste fnte: mai cotnplene, ina cu tolul sits infatisare-dups cum 9e nase TInt Toe seu alta -Din acent tape reese indsts come husie 3) eg constinie Meslay scoessl ponte fot oa meni ru exisia 4b) consututia se nase si'dexine 4h chip natural, ca orice alt organism, far incercarea. de 4.8 explica printe-an contract constient Tntre.oatpent treble: considerata cn eranstd ca desavirsire. In funda Mranlals chose» raporsulul.divtee ise) nonos cel ulin cit private explicared proveniehtel Statulul, Arise {ote luo, deel, atip posits pentru. fists Ts mijlocut Boclett ateniene, educate desproape tn vese si Sumatate de sofia, monumentata iul perf era un avertisment impo- ‘iva generaliatrtior comode si pripite, datorite unt pi HU Inclinst spre construceil teovetice ipsite de fordarpent real si (otodatd © indieaile’metodologien de: primul Fang. trating ea 0 formula generally 0 Ipotesd, mat ales Th dee fmeniul politic, trebule si fle sustinuta’ st controle. th Imig Mul tama nesiingit de: exemple concrete, Tee 10) Cai gotoee iden dasrinde din progres istorii Ink ‘ucts 22-4 se vadan 9 Tusjeron mea sind 3 cpa a importants este desilnjarea tmmprunnicslul garantat co persoana debitorulut ;-a doua, deeptul acordst Grictrul ce~ fitean de'a se constitul In fata instantelor en aprator st color nedreptatit ql a trelo, care se apune ca de tape {ost 91 sursa principal 4 puteris democratiei,¢ dreptil de. S apela (de 1e orice hotarine unel outorital) in fata te ‘bunalulos popular, e&cl poporul ajungind stapin pr wot I, 1) F Vorbs alee. vot pe ire eetteni 1 acu Surat tn tele Instance populare'V! “Witsoe” ari: rates 28 strings dalle" gl plata else geo. a2 anisrore ‘Junge stapin pe Constitutie. Apei, cum legile naw fost Intotdeauina retictate in lmiosjul cel mai clay st cel tat simplu, ‘cum'e de exemplix cazul logit despre ‘mostentet 41 mostenitor nie @ natural af se Iveuset divergente in interpretarea lor iin acest ea2 numal tribunal poporatet are ‘deptul sa dea a interpretare (obligatorie), wtit an ‘Procesole publice cit ql sn eale. private ‘Sua emis pirerea' el! acensta vedictare obseird n te- ilor, 4 fost intentionata pentea a ds poporulut postbill- fates de a0 interpreta (stveran) tn ultima Instanta, Das «¢ tal probabil ea pricina a fost cf Solon nea ult gast peste tOt redactia cea mai ferielté, cici nu © diepl af ja deciin.intenia leglultorshiydupé procedura, int vigoste cum, el (mai de grabs) dupa toata setivitatea lal polities ‘CAPITOLUL. x fn legile jut, acestea sint, se pare, Inovatiile cele mat favorabite: demccratiel, insd toni, Inainte de legiterarea la sl 9 reallzat stergerea’ dateriilor #14 provedet-la, macirer Stalonuluh manetar, eit si-m etulonutul de masurt gre ‘WIR Caci tn‘ timpul lu Sean) introdus tsar! (de an ime! mal marl decit cele ‘fidonice "tar mina care sal nainte aven 9 greutate de-saptezeet de’ dralmne, seine plini pina la 0\auLt. Vechiul etalon tusese dubla-drahing “Tot in acest fel, luind- ca. pounce de plecare nous moneda (ina), ‘stabi Sn. sistermal’ de. greutiti ed un talant toes Bule st eintiresses saizeet st tret de tine, jar (eels tei) mine se imparting staterelor $1 apelin eelortolte sus. dvizhuni (monetars), CAPITOLUL, XI Dupa ce ageza Constinitia pe bozele sus ardtate, Solon, Ineept 84 fe suparat de unit eu intrebiri, de cellalti eu tmustrari relative la legile sale: Nevolnd nici sist sehtinbe ‘pera abla inceputi, nici s8 26 expand dusmantel concede ‘enilor 88h, lucru care s-ar £1 tntimplat in chip tnevteabll loci el ar fi ramas Intre ei i n-at fi vrut sit satlatecd, STATUL ATENIAN 3 5-2 hotdeit/sa inizeprinds 0 cilatorie in Egipt, ca a4 face ‘acest de comert gh sh vada lumen gl a Hiapindil vorba Ci Meare sd se. ntoared decit peste zece ani, cel neare: ost ta sd riming in ford gi ed-gi cxplice proprille sale Tegl cetatentlor, care n-au decit sa se fina de litera lor JL hotarfrea Ini 2 contribult st faptul ed mull dintte a= ristocrati nu-i puteau ferta-desfiingnrea datoriton, iar cele Goud partide se racisera cut ely Hinded nova constitute “AU Corespundes asteptarilor Jor. Neredul'sperase £8 el 8 Te impart toate mosiile, lar mobil, cao #4 rendu Situatia exact Te. veches forms aristocratied saat in orice ‘az, Yoarte putin schimsata Solon resists si In influentale unorn si ale celoralt esl avea posibilitatee $8 ajunga tiran, dact sar fi spri- Jinit pe unul din cele doua partide, el reterd sisi atrogé ‘init ambelor partide, sumal spre ssi salva fara sta ‘a sisterut de 1egh pe Care Il eredes of eel tol nimerit. CAPIPOLUL xIL Ca Incruriie say petrecut ase, sint tofi de acord 1 despre ele pomeneste si el in urtnatonrele: versuri < Dat-am norodulul slava atita eft § se euvine Cinstea lat n-am stirbit, nici n-am eparit-o prea malt ‘Si-am procedat aia fel’ ca cel bogati si pulernich ‘SH nu mat ponta asl peste al lei ota: Nici pe woul, nlel pe celilat, nit listi si mai calce areptaten Ci deopotriva cual meu seut Ii apsirat pe amindat. ‘Apol vorbind despre modul cum trebuie tratata oulfi- mea, spune Cirmaitori de Bopoare, de veeli ai v-arculté norodul, Nu lisatitrinl prea slab, nlel nu il stringeti pres mult, Satiul, de oblee! naseut din belgue si putere Duce pe omul smintit, Jeane In netegiui $1 1sndgi tr alt loc vorbepte de cet eave doreau 88 2 Zack o Smpartire a pamintulul a ARISTOTED: Uni au venitlavmine ineredintat cd vor gist ‘Un rile} de-procopseala aja, ct saeoten Ci Sub vorbe! men bland se wseandevun.gind Dan. ‘av evra aperania fo # ans sal i privess chioiy ia'mine para levi ff fost dogman, Bacco iam vreo vind. Cu ayutorul selon ‘Am flcut e@'promiseacr, taal eu nan ngzuit ups ucrart fare noimdy nick swam ehutat seajung Unttiran, dest putuser, nich pamintul gree aver veut Si impart debpotsiva’ a bogatt Mt laveateh Jy ltd parte orbeste de tertaren datoril6r de max dul cum saracit eazutt In. sclavie, au fost eliberatt de el Brin-age namits ydescdrcare™ (sutthla) uteem sicmlInchel menirea mea pinoma ace Ia burt sel, tot evan Lagat Poporului pe care iat lam strins la‘ioe? De‘ncensta marturia cea mat bunds da In fata Jodecait vrenor ce vin, Zeija cn a grea Ollnipulul Phinintl negeunat fart melo, strata am sinus iipti stip din trapu-t, semetet oblel de mal soainte, i dada ‘Aue berate. Lye malt vind a sclavi atures sau pe drept sau pe nedre Fram readue in patie in Ane Seg"? Jntemeina de Olmplent, Apel, ‘Am eliberat pe cot fugit de dstorit In lomea larga, unde ratdsea niind Steabuina limba st pe vei din Aten Cazuit in ghearelerobiei, tremurtnd Tn fafa asprtor stink. Am stvirit ‘Acestca teate prin puterea mes, imbinted Dreplaten sie forts, cast intrchiper, Aceea cevam fag. Statorntci Lest drepte pentru bunt st pentru ry 1 fe STARR! ASENAN ‘38 the potrivite fecaruta, Daed-ar {1 luat,tn mind altut frinele, Usomeu gindari rele, vreum Interesat, eof ft patut'st ssn Ieta poporol, elet Dac “ar f indeplinie dorinta unore ‘Stm-ae #1 vat dupa indeminl altors, ‘Gragut se umplea de multe victime, ‘ ‘Sam mers cum merge-un Tup prin turmele de cfipt ‘Apoi o mustrare. la adresa aceloza, fie dinte-un par ‘el an cellalty-care mat tirsia Tt aduceat invinuld e+ vorbi 88 vorbim ln dvept, poporul nt ‘Ar fi vizut cu chit nicl meat in vis Co-acum posed’ aieven, 5 Tap eel pulterntet $1 bogatt ar ixebul ‘Siem fie recunosattor! 1 bun! amicl Ciel, ne apune el, deed un oltul ar ft fost Ineredtiat fu glorioasa Sarina care 1 s-a dat lui Wear fi linut poporu-n fu, gl nar 6 fost Po pace, ping laptele nu-l smintine Ci Gu tn mijiocul partidelor stgtul Ga atiipol diners dou locurt In proces CAPITOLUL XI Din.aceste motive fel paras Solon fara, care in tim= pul plocinil lol era inci in pling tulbyrare, Timp ea la ‘patra ani, cetdfenti staturd-Iiistitt, Insd Jn al cincllea an “lupl arhontatel Isi Solon, din. pricina certustlor Interne ‘eau mal ales anfionte si tot astfel dup alff inet ani, din fceeasi_ pricing au ramos f9ra arhonie. Dupa acestew it fost ales Darmasias, care a functionat. dol ant 3i doua luni pind ce a fost aco din slujba eu forts. Pentru 8 parti= Hele nu se puteau infelese, -s-a hotirit, sf aleagazece athonti: elneldintre eupatrial, 1H gee op ae we tpi in Sh ed sbi late, atrium entangle a incest dy S'S er Darel ei St eS aut ee Geshe, ee Seabee dictupstine Mo era din saucy nemalfumirii ci noua forina de guvernamint, ate a as cu Sine 2 schiniure asa de ane as sfirgit, din cauza rivalitatit reciproce, Cac) era weber Sa ei Ged at Pe ae gn an repturi politice, Fiecare partid avea numele dupi locul caPrronuL x1v | {ite Phlatate treesen arept un mare democrat <1 acoperit de giore in rasboh conte Megane: ney 2, rdnindse dineding & pirat Te tae moe pis Gia fost anit ante de Gunmen as ee idplect pe cettent aie incaviniees 9 aad eet Propuneret a fst ticutd de Avision, Te chien eat 2 "Chjlnut etapa multe garde de cinagaa eee Spot Capote Statute sts ocupte stop eat elzei sl doen an dup legifraren ha Selon, una rhoniaGuut lal Comean Se. povestsle et Salon neat isistrate eerea o gardi, se it ¥ (Psat Ca tet“ mat conics Sec als Male dest cet care nu bugl de sean At PRL trae ndzulogte Iq tlvante si tal Cursjos decitscel eae : erat, ATEMIAN, a sit 51 He. $F cum vorbele site'n-au gisit nit un’ risunet, Ih pus aif se aduea armora in fate us, spanind el n'ont in, ajutorul patie pe ei 1 Iasou puterile (edel ‘Mungi era onrte atria) sie) cere ca $l celal 5 Ffea la fet, Inad chemareg lui mua Tost ascultets cle oi= meni Tar Pigisteate, dips oe bus mina pe putere, a Auiministrat. Stata inal mult im formele leyale dectt in hig trate Demonte ca dome tu 3 rind Gaciol, el fost slungat de partidele Tui Megacle 9l a Tui Lycur, éare s-ou infeles inire ele, nal saselea an dupa Tevitura Jur sub aehontatul hut Hlegesies. fn al doispreze~ eles an dup’ acestea, Megacie find incoltit de situstis politicd w claut lar la invotala ca Pisstrate, ou conditia Sages svi fan cisatorie 3} a aus ar a Atzna pprintr-o stratagema torespunzitoare nalvitafil acelor tim purl, rispinding anume zvanul ca Insigh zeita Atena Fesduce pe Plaistrate. El a g2sil 0 femeie Inalth 91 fra nossa din suburbia Patanta, cuim spine Kevodot, dupa Aiki 6 flordreass tract’ ca mumele Fya, din. Kolyigs, pe Gare Iippodoblt-o cu o-armura ia fel cua zeit, aa Sdus-o la Avena mgreuria cu Pisatrate ; seesta condycea Gara q fomela states alituri deel Lae poporul a claut fn sdotatie in fafa lor sins pelt cu smulta admirate CAPITOLUL XVI ‘Agha intimplat prima lu intoarcere. Dupa aceasta ‘9 fost'alungat a dous ora in al saptelea an dupa Sn~ toarcere, ciel mil $4 puEUE men{ine mult vreme, ch Sa fettas if) secuhe pentru ch ne Vrut si ia In castor pe fica lu) Megaele, de team cetorlalte dou partide. St Bai intl say staQilit pe Tinga goal Thermae, in locul fumit Raikelos sl de acolo. im puted de lingt Panseu, de unde dupa ce sia proctirat bank qi a focmit merce” hnarl, a venit in Eretvia sl a Incereat 6 recapete stapin, Fea," acum pentru prima’ oar eu violent®, In al _unspre- Zecclen an ‘duph alungaren. 20. In aceasta Intreprindere Tas ajotat sl molfi alti, mal cu seama dintre Tebar, si Lygdamis din Nowoa 41 covsteril care abune! rau stapint petputere in. Bretria, Dupa ce a inving In Pallene 9a Eucerie oragin, a dezarmat poporul $1 @ puUut af se men aniston {nd tn siguranta ca tian. Apos eucerind s1 insula Naxos, 4 pils-acolo cx tiran pe Lygeamis, Poporil @ lost dear! mat in chipul urmlor : peeind, trecen in revisth pe oh htenil"inarmafi, In. curten temphiiwt Dioscuritor, a in cercat sf tie poporulul o cuvintare, insil a vorbit difading fncet. nea eutm oamenthstrigau ea'avel aud, el ea {mbiat Ef so sule pe. coastaAcropolel, em ai {ladda taal bine Si pe cind el continua sinst {ind euvintarea, aamentl psi fde el luard armele pe care naculeitorts te-auIasat, os, e-ou snehis jn-imcaperile vecine eu ‘Tesefantl, sl veaind au dat de gtire in eseans lui Pisttrate, de cele intinmplate ‘Acesta, dupa ce-sh ispravi euvintares, a apis si cele Ine ‘implate eu armele addugind ea poparw nu trebule nicl si ge mire, nici 3a fle abalut, ch sa se duel Hecare si ad de eburle lc devuhe Stil va vee grit CAPFrOLUL XvIt Astfel sn incepus si acestensint_scblinbarile pin fare a trecut tranta Jus DiststraterInad el admniniatea Statul, precum’am-spus, matowile bazinds-ae ‘pe lee tate @eert pe aebiuar, De altfel el era prietends, blind sl Jertator fala de cel gresih, ba ined célor nevoiash Te Imprumuta ‘si parate. pentru’ inunelle lor, ea sat post agonist ‘ralul cultivind mal departe pamintul. El ae porta asifel din. doud motive coe sf muri petresct tpl Jn ores, cs se tisipessca pe 1s tara gi-ca si alli din Dolpug cele mecesare, asifel éu, flind Beapalt eu Weburite Jor, si nu le vind nicl pofta si s-nu gaseased nich vreme ‘a's se Intereseze de Treburile obslestl, Totodata Wi fe fen socoteala e& daca pamintul ve fi Iuerat gi veniturile Jui vor spor "efet el lua a zecea parte din produse, De ceca inflinta'el si judeestor) rurali #1 ae ducea deseorl fl insusi la ard ca si inspecteze 51 84 impace pe pricinssl, fon acestia sf pu fle nevolfi sa-si tase lucrul gl a4 vind 1a ‘ora. Intr-o astfel de Inspectie se zice ef tear ft intimplat Jul Pisleirate povestea cu {aranul care muncea paimintul Dnumit mal tifziu gslovod de dare". Vaind data. pe unt fom eh munceste din grew pamintul q-1 carat de pietce, pporunct sclavuluy ait intrebe, ce ereste pe: loci “acela STATUL ATENTAN 39 ‘Omul, necunoscindu-}.. rAspunse = Cite rele sf mécanuct tonte, din care Pisisttate trebule 28 In' a. 2éeen spatte Pistsifate, emuifuinit de cursjul-Iuj si de Uageres de ini ‘ind eu care’ Iuora, I-nseutit de orice dare’ De aitfel €1 ‘iva asuprit poporul de rind in, timpal domntel ele, et Snlotlesuna © pacie pacea in ‘afard ai Unigtea ingunira De aceea se $3 spunea ce Maite ori, eh in timpul tiraniel ui, viata_9 fest bund cn in viemurile patranhale le ie ‘Cronos. Cie sub ll ul, cinmuirea a ost_mulle mat sie fpritaare. Inst dintre toate ealitatile Jui cea: mal-de cl: petenie a fost 4 el era din fires iu) apropiat- de popor Bi prietenos cu lumen, $i in alte privinge el se cblatcen ‘niotdeauna de lege 3! nse partines iniru ime pe sine-sh, far oda find chemat Ynsintea Areopagulul pene tru.o irvinulre de omor, el Sa prezentat in nersoani ca a se apere, insé reclamantul de feami nu sf Intatignt. De ‘aceea a 3h mentinir-puteren mult vreme sf de cite orl fost alungat, gia reeapitato usor, cach de psrten ful ‘rau mull! 1 diftre nobll dip. poporul, de-jos, Minded ‘pe nll I clgtigase prin atflodined fei prietenoaia 91 Be Ecili( prin ajutonrele pe care ll le dhuse, gach be faves foorte bine 31 ou lini! she alll Pe viemea acces Si leglie Atenieniior relative 1a tirani era blindey atit etclalie cit-mal les aceea IndreptotaTmpoteiva Urine ‘Gare sua aga: Avesta e sgezimintul Atenienilor din bi trini, ef daca clneva Incearca sf ajungd tran sot ajo ‘cuiva intr-aveasia, si fie lpsit' de dreplurile cetdtenestt attel oft 1 neamul us CAPITOLUL xvi Asifel Pitistrate a domnle pind la birinete gl a muri ‘de bala fn timpul arhontatutul tui Fileneos De Ja prima ‘Gata cind S-a" facut tiran, mal tralt trezecl st Wel de “ani, din care nowdspreseee ani a fost im dome, ar rest jn surghiun, Cael relese in ehip evident ca e un 2von Tipalt de temei ceey ce sporovalesc uni} ca Pisistrate afl fost inbitul lal Solon si ed a fost comandant in rAzbotal contra ‘Megarel pentru cucerirea Sslaminel, Cici Iverul ¢ excius, ‘decd lodm fn considerate vitstele Tor si socotim timpul citca trait fecare al sub ce urhonte a murit, Pups mows ‘0 Aristo ea lul-Pisttrate, aw luat domnia. fii tui, cirmiind ja Acelast chip a st iaial lor. E) avea dol cop din easacor's 4a legitims, pe Hippioy pe Hippacch, har cu nevanis din Argos, pe Tofon s1 Hegesistrat, nipranumtt Tesalisnt Plaistrate se esatorise In Argos cu filet Arglanull Gor gillos, “numita ‘Tinonassn, care a fost mal inainte seta {ui Archinos din “Ambracla, din neamul Kypseltalor De aici a ineeput $1 priotenia lat cu-Argienis, dintre care 6 rie au luptat la Pallene fn armas Tul, sub condacered Hut Hlegestsoat, Be aceasta Timonssta «Justo el in cde sitaie ind a Tost alurgat din domnie prima dati, spun Unit; dupa spusele altora, cind era inet In domante CAPITOLUL XIX: Stapint pe situatle exau Hipparen si Hippies, aut ain pricing nagteri, eft gia virstel, Conduceren treburiior @ teen pian ive er an vist Sofodathinzsirat fu tulent de om poltie 410 Hee chibeuita Hipparch era Inet copiron, Tubel din tire sf mare amator Ge poezie {9 chemat ta Ateng pe Anaerean, pe Simonide Hele Talli poet). ‘Pessalos*, cu mut isl tind, era. tn fetal stu'de trai inclinat spre. violents st trofig sc ela fost pricing tuturor relelor ce Seals lattut pests neni] lor Giet cupringind ‘dragoste de Armodios #1 neprlmind 18s~ puns ea, na pulyt agi stipinenset mina, sa, ck Jn otlce petiey (asa si se vada amarcctoned gf la unin { impleaicat. pe sora Sol Armodios sf la parte la, Pants fenec ea puraoare de darurt (caneford), iigttind In ace Tat timp’ al pe. Pratele ot sup cuvint char f un atermetat Miniat din pricina asta. Armodios si\cu Arisiogi¢on av us la ale ntreprinderea in care “au Tost. ajutatt st de Iulfi siti, Toomal pinceaut pe Acropole la" sarbatoarea Panateneelor pe Tippios, sich acesta.avea sh primesscd cortegiut condtis de Hippares, ela vad pe unul din série Piratort stind prieteneste de vorbs cu Hippies. Ineredin= {att complicele lor vrea alcl denunge 91 yrind si si Virgeaséa fapta.inainte de a fh pringly sau coborit Tr serabal in ora, si Iuind-o Inaintea cclorialfi, rau cis pe SPAPUL, ATENIAN an Hippareh, care drinduia serbavea, lng Joeel hurt Leo- ‘ofeion. in felul acesta slaw raddieniel planul. Armodios fost cis pe log de garda lanclerilor, “Aristogitan “mal firsie, dupa ce mah intih a fost supus mmulia vreme i ‘cuane. Stfimtorat de nevote, el denunta pe mult care frau de vift mobili gf prleteni at tiranil, Chet In prim foment ima sa pulut da de. vreo ‘urma a. atentatulal Goonreoe gtires raspinditi ef Hippias a dezaemat pe cel ‘Sin cortegiu i astiel 4 pring pe col care purtau puma, fue adevarata in vremea aceon partleipan{it Ta serbars fu Yeneat iaarmat) cl obicelal acesia sea Introdus mai cia de chtre paper. Pe prietenit traniioy (ea denuntat ‘Anisiogiton ditadins, ne spun stirlie democratiee, ca 8-1 finpings pe acestia la crima 1 totodats sa le. sape pu eran Iaeinducl, 4-31 moate pe proprit Tor prieten nen Vinovalis insd: unit spun-c& denunbul fest adevarat sh Giela-ar fl indicat deett pe complicit sai de fapt. In fgity eind cu toate ostenellie sale nd puted sisi gin Sensed moactea, a fagiduit cto 30 denunte ‘gl pe ali Sia induplecat’ pe Lspplas si-\ dea mina deep: chexisle Gesell Afist, va ramine nepedepsit)- Der cura 1-0 apuely fneept sisi baté joc de Hipplas. cd intinde mina wtciga= Slut feateluy shu st (2butl sicl-tnlartte aga de mull ch Resta nus mat puta stapint mina, scoate tabla sh lee CAPITOLUL 306 Dp asta tani fest nut wa pry sae o> Eeldea i surghiunea pel multl'en atest rhebune {rate Gam la patra ant_-dupa moartes ful iippareh a facepue Sa Incireased_Munichia, casa se stedmute ecole, flindea Proven destold siguranté nora. Totr-acostentnsi, Trtost seor din domnie de Cleomene, regele Spartanilor, Benir coracotcie spuneay Intotdenuna. Spartanilar sf Eestlinteze tirana, din peeing urmatoare » exile, ‘in frantea eirara era Alemeonist, nu puteny es ferteze Teereau) nur iabutese, Tot nya We aca inioplat send Sou intirie in fortul Leipsydeion, deasupra Parnes-ului. 2 anisrore Cu wute ea 5-2 AUDIL 1a. 4 91 0 asta de partizani din, ‘bras, ch att fost Iinpresuratt-de.tirani at alungati in Stointirea acestei infringeri ae cinta ined ‘Wine ura ‘pe la mese, cintecul trmator Lelpsydrion, ef, cum al trédat peisteni | Ge'oament ai prapscit tu in aga ‘Vite}, ce-au dratat prin fapta lor, (Cis Weedinlel de ai for steabunt, Visind cd mu Isprtvese nimic, sau apical 58. eld dease templut ‘din Delfi Astfel Ist procurard: mijloace a a ciatlge pe Spartan! pentru i, iar Bythia le sparen Spartanilor, ori de elle off venestl e2 consulte oracalul, ‘3 ellbereze pe Atenient” Asttel ea il induplech (ut fac ‘cost pes, deg Pisistraiat eran in legaturl Ge capitate Gqrei, Nu putin a contributt ex ste induplece pe Spartan 1s sia of faptal of Pisistratist erat prietent eu Argivil (desman Spartanifor. El au trimis one Intil pe ANE = motos cu oaslea pe mare. Aceata a fost inving sf chiar ‘els in hupta de Kineos Teaallanul care a venit M-ajuiorl Pistetratisilor cao mie de eatarett 3 atuncl, Spurtani, ‘mainiali au trims chiar. pe regele Cleomenes cu 0 ast nal Mare, pe uscal, Regele a inving avalon tesalions Gare chuts St impledice de 4 neta th Aten At Inchis pe Hippias in foridreata ‘numita:‘Pelargicon ‘unde: Lats ssediat impreund-cu Atenienit In. Umpul acest asedly 3-4 intimplay ah prinda pe copii Pisisratisior care: Tn? ‘Gercau st fuga pe atcuiné din celate, Cu sie stipe, ave Gist ou inchetat ‘un invoisld, potrivit ctreta sta patie fn Simp de cinci alle sts tcoata avutel sit predat seropolea Atenienilor, sub arhontstul ht Harpactides, Eaulipenint ordnt saptegrerece a upd moan tatatul Tor st patruzect sf moua, socotind st timpal domme rie lui Pisistrate Dupa desGintares tiraniet au Tneeput rivalltalle dine tre Tsagoras, ful tui Telsendros, ‘prietenul’ tiranilor $1 Glistene din .nearmul Alemeoniziio Deonrace. acest 2 simfea neputineios fata de asoctaflunite.(adversariior, flstiga poporal de partes tut, fagiduind cd va lian Part ‘ered{a mina mulfimil. Tsegoras, Vlzind. cl Mt keapa pus STAPUL ATENTAN a lerea, a cerut 1a. vindut six ajutorul lel Cleomene, én care era legat prin dreptal ogpitalitatit st Isa induplecat ‘4 ceard spilorea pécatulut de care erau intinall Alemeos “lait. Aan) Clistine sa refugiat lar Cleomene a treme “in suighlun sapto sute de tamilii stonlene. Dupt accaste alincereat 8 dizolve consilul #1 sh dea pulerea Jul isa ggoras gi la trei sute dé prietent s1 aeestuiar Statul insi sa Smnpotrivit, mat ales ed era_spruinit ide mullime, jar ‘Cleomene si Teagoras, a refugiot pe ncropole, unde att fost asediati doud zie. Tn ziua a tea, potrivit ingelegenit ‘Heute, i-au dat vote iu} Cleomene, care capitulase, a se ‘retragi gi l-au chemat din exit pe Clistene $1-pe éeilaith Surghiunit, Paterea 3 ajuns netiel in tina poporalut, lar ‘Clistent a ajuns conduettor sl eipetenia democratic, seh ‘Alemeonizit_auavut cel mai Tare ‘merit in alungarea ‘ranilor si sa manitestat tot timpul in. luptele dintse ‘partlde. Ine mai inainte de Alemesniah, Kedon 4 pus la fale un ateniat impoteiva tieaniler de seeen Il pome: ‘eau si pe el in clntesele de masa (Ging este vorba 28 torn vin in Dao ta wits CAPITOLUL XxI ‘Astle 9 izbutlt Clistene 2 cistige increderes.pojore ui. Fiind conduettor af Statulus 1m al patrulea. an dupa alungarea ‘Uranilar sub arhontatul, Tui Isagoras, aime ‘pint fara tn zece disticte In loe de patra, cum cue Dina atunei, ‘ea sd amestece opulatis cal sf Impartle ‘yetscd pe cit mal Multi cu ‘drepturl politioe Cur acest fapt st8 In legitura $i zicdtoarea’" Nuvi legati de die- tlete*, fntrebuintats fold de cel care voinu si cerceteze fgeneologla culva. Apof a Marie sfatul Ia clnei sue, in Toe de patru sute, cite cine! zecl din flecave district, in oe de @ suta de district, ea ping slunes, El maa impaetit {ara in doutsprezece district, pentru ca nu cumva nous Impirtire 84 se confunde cu’ ele dousprevece sreim! ‘exlstente ma) Inainte, ect Hleeare vech} district era m= prfit in tre} treto,'astfel near {1 putut ad contopestca opulatia. Pamint Ml impéefi dupt commune In. treizect a arisrover de citcutngeriptl: Zece in jurul oral, zece dena Win ‘ul constet mail si ece in Interioral tiv, numinaicle trelmt si tragindicte tw sort site trel'ge Ticcore disiict, ‘sa ed Tiecare disteietcuprindes erent din toate cele frei felurl de locar, EI n desflintat Oeosebitey dintre toe Suitorit unel-comune sf celetalte st. facut din el toll @ Singura cntegorie de loeultor st marti comunttati, ca sist imptedice pe vechil cetatent den da de gol pe eo bol, dee semmindt-} ea sume putronimic qh ai-t oblige te de5= Sebi una de altal numa! prin ndaugarea nuelut loealt- tayit de unde ‘int. Be atel'se_tuge obicelul Atentenilor de-a se mumi dupa localltat Totoduta Oa infinite pete mart eu eelengt atetbutiant oa al wechi capitan, heh eb a inocu ipitanatele cu comune. Pe rele din seeston Je uml dupa numele locutal unde. erau situate, pe ete tele dupa numele tntemeletortion. Cat nat toate orm rele ‘corespundeau tocurfior # fncolo ela. ingedult Be~ Girwia si-gpistreze neamul, inrudivea. st tltarele, ea um le apuedse lin bitriny inst Impuse flechrut wfteet fa erou eponim pe unnt din eel zece, pe care ythia it fslesesé din Tata'de 0 uta de strabunt.intemelctor! Poporututatenian CAPITOLUL XXI Prin aceste masurl guverniimintal « juns mult mat democratic tn timpel hol Solon, cae thranta prin netattes buintiro, destiintaso multe leg ior Clistene. ntroduceae Linefe spre binele poparulu, cars era canal cu legea despre fatracism, Mal In nal cincilen an cpt aceasta Seats Bare de guvernimint, sub urhontal Iii Hermocreon, ce slat formula de joramint pentru Conlin celor ciel ate, formula tatrebuln(aid pina tal” Apo| s-0u, ales Gon fmandanfi, dupa strlcte, ee nul din tiecare itech, lar intresga aemata a fost puss sul comand polemarha Jul, In anul-at_doisprevecelea dupa oceusta clad. at cle tigit victoria de Ia Maraton sub arontatu lui Fairipgos, ta sind 3A treaed aol ant dupa vielorle, poporul Ot STATUL AZENIAN 4 ‘mulndu-se pe puterea tui, a pus in aplicare pentra_peima ‘ord legen Gotraciamulat, dictata de neinerederes {08 Je Seiten in slugbe (importante), clei Pinitrate fusese’ com Srandant militar sl om politic inate de a ajunge tren. Brima victimé s legit fost o rida lal Psistrate, Hipparh fiul lui Harms. din Kolystes, in vederea elruti ‘st Fheuse Ciisteno leye, ea sicl poutd exila” Atenien, Ck Tivstl"d’blindsten earacteiten or, Tsu Toeuanet in onts pe prietent! tranilor, it timp sceatia nu se 1a Geant VinOvall ue. mime Jn. tlburarile elvile 9 Hipparh fra feemal eipetenta 31 conducatorul acestora Numa dest in anal urmators sub arhontatul hut ‘Telesinos, Semnat_pentra prima éata dupa tiranie prin tragere Ta Sorul prin bobs pe cel noua artonth ete unul din flecare GHetnce ain numaral color ine! site de, emda pre Sental'de comune; Hnainte Toft arhontlt erau, ales in celast timp fost exlla prin ostruciam Megacle, ful 1 Mipocrate'Gi Aleph. in) de tosh wnt Toa aunt fsifel pe prieteniy trenulul gh nismot inal patratea a Eau" In ex se cela intr, cian care I se pare lor el se remarea prin eeva Primal dintre acee- Qevcave o-aveou, imme eu trania sl tolugl & fost inde Diet din tard, 9 fost Xeutip, ful Joh Aritron. Trel_ ani Rupa aceasta, tub arhontatal lui Nieomede s-au desco- posit mincle din Maroneia din care Statul sa ales cu un ‘Brg ‘Ge sols de trlantl, Cum unil propunes ca acest ‘ane input poportig Pemiatore we epus He 8 Spang lace age de gind sé intrebuinteze ela prosalt 20° se den fa Imarumut cite un talant lao sua din ‘cei mal. bogeti alenient sin cez ch aceasta intrebuin- fare eonvine, si se puna aceasta cheltufala In socoteale Sragulut, tay de’ nu, sa se retragd benit-de 1a debltor [St hjuniding. 2. dispund de bani th acesteconditunl 2 pus pe fecare debitor af construlasea o ariremd sic Sceasia sul de celveme sau luptat Atenienit 1a Sale- tina impotriva barbarllor: In acest timp a fost exilat a ‘Arist, ful Tut Lisiman. La trel ant duph aceea, cing Se aprepia armata lal Xerxe, sub ‘arhontatal but Hype 46 rARISTOTE chide, @ primit Thapol pe tots ostracizati ais hotest pentru ‘vitor, ca toi eel exilath prin ostradism, se fe Sbiigatts Tocul:intre: promontorhi. Sigyliow gi Geralstos, Jar dena se supun, sf fie condamnati neapirat la per. deren drepturiiar cetatenest CAPITOLUL XXUI Pind in acest moment, oragul (Aten) meigenme- yeu progresing pe calea” Gemocraiel inal dopa. e- boaiele medice, satul -Areopagulul a ajuns lala puters 804 Inceput seconded Statin, fara st? se i Gat prin Secu decret aes 3 minor, al om, ned 1"prevocet lupta de Ta Salamina’ Cael pe.eind coman anfit milan muy mat glen p solute. «stunts dat odin da fleeare SE alte miniuires cum va. pea, ‘Areopaghl ‘procurs 0 sum necesard co dea ecaeal etitean ‘ile opt drahme sii Tnfbarch in corti, Dis ‘cet pricnd, Alenfenl Cay cedat lu Yovul te cond itor gt"tnuradevisy Stal Gott foarte bine: Gresuit inacele impart ef atunel slau dover ch yaloares oe ‘mtr 3 eu egtgatglorie in cht BlenilorEastisa SE'smuigh suprematia pe mare, cu toatl mpeteis Lavedemnontention In ast imp rau conducdtont eh pos poruta, Aviiide, si ivi Lystoah gt Temiatocey Th Tol Nicocle; cesta "trecea dsept ban’ militar, cella, de Inare om de stat, tzestrat eu un deosehit sbmt al deep. 4G. De aceen Th sf intrebulntau pe unul ca get milter 4 pe cella a statultor in eheatile politic: Bi au con. dus impreuna construirew siduriton, desi erau. de pivert pulitce sdverse. A fost meritul lul-Arlatide Ge a ff st Hil fuck pe Tonieni ai trideze coisa Spactanllor: gat fe allege £4 Alenienil, tel el aa folost de. momenta Prielnic cind Spartans si-au plerdat fnerederea fn Pausa- Flas. Tot elia stabil lira contribution pentru ecare rag alla, tet doi dupa lupta de la Sslaming, sub ation fan Tut “Timestene st ela jirat in fata Tontenilor vom sven acoagi dugmast qt prefeni eu ely fr: pont Intra acest urdmine 1-3 Hue at euhwde In mare cele buch! de arama eom era obleelal pe atunc). SrATUL ATENIAN ar CAPITOLUL XXIV pl acest, Sttul ncepind sh abd incredere_ te sine aap human sponds connie Che 25, 4 Sa ame ene ns fe comet Gedy si at Sevmmate de“lo ard in ‘oray ade ttt I Ser a atta Sata sind otter al eee ee ety Sitetnind te wie pac Feat ea ee Dek ce Ateneo ou dt eats acet stg aa pam ng Be tore a Ie sees gate cap ar aia sack de Loutor Sra at ic Bamoe eet jucse oll de ingle Chon tania gevtcet ad fos aa nt cette rat part forma io de gawernamiet sat sees Tenicrhie pe cae te suruser, aunt eer tut ce ca olga ieee rae ering Sea tte tin sibule ql sale np See ee a Die de cea ae oi ae ‘inte, "Aster ct nee hi eestor ee ome as Getta iptaund ue gout ste de ce Heel ett ce hn sue seh ind ute coe see et esa suse pls co indeed petod tase go saad la nadugas tl apie sui de foe= att tguntral tet gapte site esl! Pe lings verti al tia eid ny inceput gerbe at dou cree sata gota inn ct cle dee e Se pach Impround cu sie oe) care adocee Sheu, fehtpte tesme ou chs dows tute de amen {rast la sort apot pritancul (eu eamentt Tagriiti de). ae ett Stay por Interior fe 1 sraus Sierineetinat pe chetusta Stat CAPTTOLUL XX ‘Astetpoporul se ttzelinen din fondue as datse ‘win de gaplespresece ani dup riaboolele tmedice dai- ‘hi ak Tora de gaveroirint su coe, Ae se antag a ncaa a abeare cet Eaktnceiul, Populatia sport at fe dt To Soto see ptt ll de yespcta 1p urging ur GE at°porerututt tncepa ‘sa aface poate mat egale at din aceatn trag la sor (pe membril ‘onaliciulp care funetionenes timp de on an. BE snk Gino Si administrese anil eit mal bine, asttel ca sd fie bine Dlasati 1 Intrebuinjali numal la cheltuelile necesare. Tet Estfel el au si gineze celelalte afacerh de Stot eft mat Gonptitelos cr putinta. Dick ol ered de avis. ea SceentA comlele trebute sports, Tiecare membeu e-Iber SH aleaga cite Inca un ceiatean, de virsta replementard Sedingele au toc lin cine In cipel alle, tn ena ind ni Ernevele gi de. gedinte extraordinare, Cel nous achonts Sint alo de consi. Valigares egerilor se Taree de © omnisie de cine! merabr! din consis, alos prim tregere kas 54 anisronet 2s soot tatre avent, (OE prin sori se trae cite una 1 Bene a's preside Yothrn. Tot acest comic incl are Insirelnarea si tabileasci pein tragere Is sos ‘fines in eare au a8 tle Inteodugl ‘petiionsrlt Trainees onsiliuat sl anuime 1) chestie’ privitoare la "rellghe 2) craintell, 8) armbaaadele stenine, 4) restal _ Un coz de rézbol, chiar thea se mal tagh Le-aSry, Se fa Jn iscutie mai faltt chestile: aduse Te desbanete de comandangit militar Clne nu se presind “ie” ane consis Tn. ofa”txath, © condumnat aa plateraed's fmenda ‘deo drabma pe “al intisiere, alata de came cind’'Y s-a dat de conslltyinvotrea 64 Nsetocd CAPITOLUL 2x1 Acesta era texto! sonsitstiel care aves 80 tote tn vigoere pentru vitor. Pentru mosent jaak-suns al mitarele" Consul site alatune dit sate nie Ue Membr, cle petrurec. din “feta ‘tlagier” even Yechilconsttutl (lot Solon), Bau ane eda tr ee inte Canaldait Gresea de gechusle respective a1 9 frat dine. cel treet de tread de anf er ey bee Anette si redactede formla jorthinteal (pe care Se Dresteve slushy soca plas se abaennts sebepete Ai fotie colette cum wor erede el eit mel tne tees Sot oblgat 58 se Gomdwed in tonth police tora Ieee Se'nu inte Ih vigome Resa vole aa te chite eae HE pind aftele fm locator! Booeamdath consi ose at Sleagipe cet zee Comnandanf ain nara eos ie Milde cetalent st tidots ee el fu fmt face evista liana 9h dupa ea ai aleagd soot tomanalag Se seerelar pentru et Nott sho igeeana a taneyont pul ieciat‘urmdion, sp fle wes cu puter, depict Sind fed de Guvilol, st ae sfituassh ce consi Cone Hill rat Grea leoga un gener st sear ipltant de Savaltie, Pe vitor coll ae at lath taste wens alee 201 conform “textulutconstitatiel. Nici 6 ersonnd Poste ft foventia et uocean slut mal tt dee alate fe excepite dela sceast lege, umt shujoa de “eae lise sf de comandaist (ere pat ocupate de" ieal mule Gri de sceesgt persoand) STATUD ATENIAN 55 In vitor, comitetul calor 9 -suth, dup ce: mal nti se vor fl lnpartit Patru sute in cele patra par (de ‘Sora. era.vorba, Mal sus), ave ai Impacts pe cetatent in ‘By fel, ca gl el 2 poath-fi-alest eonailes, eu celelt™ CAPITOLUL 230 Accots e_onstiutie, tests de. comet ele, uti, slegi de’ citro cel Cinel- mii Sub” presedinga. ul ‘Aristonicos, care conducen votarea, popori. Ineavilata Sus-nurnita constitute sl sub arhonatatil iat Kallis, con ‘silfal (cel veehi) a fost dizolvat, thainge de 2-31 01 Impli~ Znit-anol de slujba, 1s. 14 le iinil Pangelion, (Nout con ‘lliu'de) Pasra aute 11168 locul la 22 Targelion, desl ol ar Gi Webult sh Inoeapa a functiona la. 14 Sieroforian. Asttel Se-Inflings oligarhi, sub arhontatat lot alias, 1s: apros= pe 9 sutt de ani dups inlaturarea lirsniet Tntemeietoii noulit regim au fost Pelsendros, Antifon ‘si Teramene, cament care se aistingeny $1 prin’ asters ‘To nea at prin intenigentt at experieni. : Gind inst noua constiutie Inia tn. vigoars, se con ‘tat oh slegeren celor Cine mits fost mumaf 0 forma ‘goal, De fapt stapinit situatial eraw cet Pateu sate Im- ‘preva cu cet 2ece (condamnat) Iavestitt ca. puters abso Tuts, instalagi G@cuma) In casa consiliulul, Yau teimis dleleyali la Sparta ea 24 trateze Incheierea paclt pe baza stata quoului- Tned ef nau ajuns la nicl un rezultat, ‘kek Ipleedermonienit nat vroints #i tnceaps teatativele dew tft daed Atena se declara gata s4 renunte la suprematia pe mare, CAPITOLUL XXXII Guvernul color Patel sute a dueat aproape patru luni EL au ales dintre dinsll si un arhonte, Mnestlohos, care a funcfionat doud Iunt : calelalte zece lant a fost arhonte Teopomp. Dupa ce atenienli zu fost invingl,in lupta na vyala dela Bretria, pe urma carela a trecut de. partea Susmanilor introags Eubee, afar do" loslitaten Oreos, ‘Hind intaritati de aceasta nenorocire mai mult decit orte care alta de mal Inainte (ese! el trageau de.pe urma abbot mat mult folos dee chiar din Atew, au ristur= ‘a guvernul ttlor Patiu sute si-cundacerer a tase hee relia Celor cinch mil de oamen! cme asguiana a © armura, land tovodath nabsura ee owe atabelee ae Ae {gratuite Cet care au contrbult wet mule eesti Mortare, au fost Avistocrae st Terumene, este oe cee mut oa oglu celor Pate te ates see & guvemmat In chip avbitrar at nua" conmaint eee ti edunarea' CStor cel tal. Noon Sere a eo ‘nt ra de altel "potrvldl ener seeks Sat ae {aca find in rdabot ern’ potrit cask guverned oe teak Stud din rocboin CAPITOLUL XxxIV Demooratia a Iuat agadar destul de repede conduce- taGul Wemagogulal) Clefon, care apirind in adunares pas Ded ‘teat gh mbeaeae eu Platogiy n reine propane de Pace, spud cl el nu Va.perinte at focenne tee {ativele ‘pind ce Lacedemonient ms vor resume te teers oragcle ducerite, Atenienl ny Taaat sf ie Seape aly Senet aceasta frumoasd oearte 41-nu spi imvi veers auto Sxneecut grefeaia pe care au facut, Chiat Namal aes. ‘or, sub athontatul tl losin, se perdu Tupua seve de ia Algospotames, perma chvels tysesdeu vajuce ke paul “tenth unde a fmpus guvernil Color tees a eli urmdtor : paces s-a tic eu condllia ea Aten Hi ee auverneze dupa constitala strabunt. Insd democrat hee Seas) WTENIAN. a {lagen pein ageimta muntineren countlutiel demeucadtin fpobii, ote cel consULultl in eluburl, ele emigrant in” ftrodusl dupa ineheleree piel, dares un regi oligarhle, {ap cet ere nu tineau de niet in patie, nevoind sa nimi ul prejos deeit cella, Infelegenu sf relntroduct constl- futia vechie(Solontea}. Dintre acestia erau Archinos, Any” fs, Kleitafon, Formisios gf mulft all) Inst adevarata Tor Gipetenie era Teramente.Flindea s6 Lyssndiw a Inelinat de partea ollgarbllor, poporal sa fatima, 9 a fost nevolt Neteze pentru egimal oligarhie, dup propunere, ficatl Be Dracontide din Afidnal, : ‘Astlel a Tunt fintd reglmul celor Tvelzecl, sub arhonta- ‘ul Tul, Pythodores. Acestia, cum sau vazut stapini pe situatlie, aust Inceput af nesocotesacd. constitia. Dubs eau ocupat cele cincl.sute de Tocurt de consilier| at ce- Helle ube, ca oament alate ect © mle de cana {prezentall de cetajent),comisia de zece, care sven #4 con- fied Pireul, sau alipit colegial Color unspresecs seh de Inehisoare, ou inflinjat corpal de-trel sue de gardigt {cu ajutorul acestara au Ineeput £8 guvernese in chip ar Ditrar. B drepi e@ Ia inceput pasirmi 0 atitudine moderaté Steel ulin in_aparenta reapectaus constitutia strabundy ppunind!sa se thdeparteze de pe colina Tub Ares, legile lal Eflale el le ul Archestratrelatfve Ia. Areopogiti st legile Tif ‘Solon, care putea da naglere la controverse. Erin fceasth, Ines subrogee si dreptal Judgetipriior de a jn. terpreta loges. Aste, de’ pilda. au oxtins in. chip general Valabilitatea legit relative Ia donatit: ,Flecare sve arept 35 dispuns de nverea lal in favonren orlelrel persone, estingind restrieWiile yafara mums! de In enaul cind donde: forul e-nebun, ramolit de batrinete sau supus Ino intl en{a feminindt, pentru ca ai Inlature satfeleventualele ontestalit neintemelate. Tot astfel au procedat su co Ielnlte log "Aeta a fost condulta lor la taceput, 9! pororal fra mulfutnit, ind il vedaau of destlinfenad pe acuzatort fe meserie, pe cind oamenit nal $i vielen} care yorbast in steuba muitimil Ie propriul dezavantay ct-acestbla ere dinfat e8 toate seten se fac-epre binele lu, Tns8 cum sau Inscaunat mal bine Ia putere; cu Theeput 58 nu mal crate Pe nici un cetatean, eau’ suprimat pe tof cele se distin- 38 anistore. ‘vest prin avere, ream saul inauuna, pemeu ea pe ae-v ‘alta parte 38 scape de griji sl pe de alta si pout sist TInsuyeased averile scestora. “Astfel soi iabutit in scurtd “Vreme 88 pease. viaga la’na mal putin dg. © mie elnel saute de oament. i CAPITOLUL XXXVI \Vizind cf Statul_merge spre pripastie, Teramene, in~ ‘dignat de cele stviriite, le recomanda si incetaze cu’ pus fares 1or nelegivita #1 4 Impartd cu eetatenii de ssprava oniducerea afacerlior publice. Ta inceput el seal Impo- {ivi inal ind au observat oh miulfimen a ineeput aa tay _sunogtinta de inervenfile lol Teramene c& popularita- ‘ta lai creste din ce th ce, de teama ca el 88 nah ajung’ yeful poporulel st sa le rastoarne guvernul lor, fae lst fe tret mit de cetatent si promi cle vor mifioel partick pparea 1a conducerea ireburllar abgtest Teramene nu #6 Geclard mulfursit nicl 1a dlriguiren Statului de cetaten fe isprava, nau ales decit un numér de trek mil, ca st eum dint populatie aa de mare, virtulea cetitenessea Sear ish margin (nureal Tau huragr aga fle mic) st apo, bindes procedura lor cuprindes © contradictie evicen= 1, fntructt ef, voind sh pregiveasca un guvern tare, pre wgéteau de fapt unul mal sla deeit guvernangi. Eiy ins, ‘hu tu finut scama de oblectile lut st au aminat meet Dublicarea cotalogulut celor Troi mily pe care il plsteast ‘ascans 1a el; off dé cite ori se hotirau al-l publice, a6 iseau_unjl dintre ef caré 58 gtearg’ din lista celor in sovis, casi puna all din afera in locul lor (taragénind fastiol Iucrutde), CAPITOLUL XXXVI {Era pe In thoeputul tern clnd ‘Trasybul sf cu exilatit au izbullt £2 ecupe Fyle; vei Treizeet au facut expeditie Impotriva lor, ins mergindu-te AAU, a-au hotarit 28 de- zarmeze mullimes ai i suprime. pe ‘Terimend. in fell lurmster «af au invitat conalil ei votes dows legi net inte care ina le didea putert diserefionare si condairme a moarte pe orlelne nu Iacea parte din lists Celor trek SthwUL ATENIAN 5 ‘Vern pe orice s Inst parte Is darimarea fortolut Buonela, TEED Eatut opoatie femeteloriior guvernslst olighie Ge tanh tnnin ale Celor pate aute “Amindout Vee pe ‘fecamene eure wa fact vinovat Ge amundous delice revisits Sul stay agiel ct Gupl_woterea legion a ver Bet oor it guvern af pus in leiofa Calor reece care Fkca’dreplel sh conGatnne In muarte- neh, fodatl ce aVfost ‘cxteulat estmene, siau'deearinat fot opera Suri as Cel tol il soa givernst sf mal cud sh mat Zetegiult pe owls lint’ Tntesnesten og txmis delet le Shu od sag jstce purtaren lor fata de Teramene, Din ivinele ix adrenn acestuin i totodstt card sf” Tor Alina ecole tatiroplate, Lasedemonieni ont tims > somnandantal auton cu fapte uta de soldat, care ¢ ent Atens she cowpat Acros CAPITOLUL XXXVI Dupi aceasta Trasybul sh refuglatt din Fyle au ocu~ pot Muniehia al intro. bstalie isu daving pe partizsnit elon treizect care din Atena su venit in ajutorul susmus fitanal fore Dupé lupia, vetragindu-se cel din ora st a ous 21 intruning-se In’ plata publics, au deshinta go~ Gernul Color trelzeci sf au'ales o comisle de 2eca eetateni, Investifi cu puteri dictatoriale, casi pund capi rlzbo- Salut (evil), Asestia ins’, mut s-au menfiout In Emitele fmandatulal lor, et at trimis la Sparta dupa ajutor, cerind ot oda gi un Imprumut. Vazina cf cetitenit sint indig= ‘hall de purtires Jor, ce teama 8 nu scape’ din min’ pu= Yerea si voind totodats. si bage groaza.in epirite, au freatat pa Demavetos, nial clin cetitenit cet mal cu vaza Si au ‘condamnat In moarte Prin aceasta gi-au ating Scop sttuatla lor a fost asiguraté, mal cu seama e3 att “Fost ajutali de Kallibios cu stamvn amenzan 6 Pireu fue servictu de_gard: unit tn Munichia, ali ‘det lungul coastel.Adwharea poporului mai alege pen fou el si dol macytel de gimnastics, elt si allt macy adel Invele sf minuiasol armele, e8 trag’ et arcu st lirunce ‘ch Tancea, sl 54" ezvisle catapulte. Incramatoral brimesto pentru latretinerca lui 4 drahma pe ah 1s ete Bil elie patru ‘oboll, Flecare sndrumstor Ineaseada (le Ia Sint) suma necesard pentru intretinerea efebiler dla die= fwiclul sau Seu ea Uiguleste cele mecesare pentru tot In comun (elebii fieciral district 4au" masa int comin) i se Ingrijeste de toate celelalte (neve) ‘Astfel Isl petrec viata In primal an, Anul urmator se Inteuneste fi teutru adunarea poporulul sel grata aces: ‘cla. Indemingres lor In execusares, evolutiler militar, ups are primese de ln Stat cite © lance si un cit si gint wimigl af fucd servieiol de. patrule in: toata fara In timpal ists ef locutese In. corpurt de garda, Servielu siesta dureazn do} anh tinerteint imbréeatt ea hla fmida (aniforma Tmibtara) 41 sint seutli! de toste. dint Totoasta nu pot fh chemall tn Justitie sl nicl ei ni pot chema pe alti, casi nai se dea pelle) ‘de asi paraei Serviclu. Exceptie se face In. coz de mostenire, in ok cind © vorba eh se avenjert”situafia_anel mopienivoare, Jn neamul su, Dups treceren acestor dol ant, ef t8 con. si clad cineva ales intr-o funchie sacerdotald (ereditara) funda cn restal cetatentlor CAPITOLUL XL Aceates! int masurile relative Ip inserierea,in con: trealele cetatencsts st la ervietul inilitar. Toate’ stujbele din administratie obignuita se ocups prin tragere Ia Sort, afars de postal de administrator al fondurilor pen ‘ru armats, postal de-administrator al fongurilor pentru sirbator! gi cel de prepus al fintinilor. Acestia sint ales} brit vot, lar col aleqt functioneaai de la Marlle Pana tence dintr-un an, pind Ia Panateneelé urmatoare, ‘Tot prin vot se aleg (oli oftterit Consilieriy in numir de cine sute, int, desemnalt prin. tragere la sorfi, cite clncizecl din flecare district Presidentia. (gestiunea afacerilor) © Incredintatd pe rind Hecerut district, intr-o suecesiine fixala prin tragere ta sortis primele patra, cite trelzect si gase' de Zile celee lalte ‘sase, cite trelzcei st cine! de sie. chet Ia Aioneel fnul-e lunar (de. 85 de ale). Pritanii tmersbrit aectianct Jnsarcinate eu. girarea.afacerilor, pe termenul areata 43) ospsileed in comun In Tholés, pe cheltuiola Statulut BL convosea consiiul gl adungrile Comunale pe prim, zine, afara de zilele de vacanta : pe celelalte, de pated: fo in timpul unel_prytanit (intervalut de 35 sau 46 de ile). Tot ei stabilese, prin ordinen dle 2i, ntimatal $1 nae tra afacerilor pe care are si le resolve consiliut tm flee care 2i, elt 31 local unde are si-gi find gedinta El mai senvoadit adiimévite .poporulut, dintce care. prima ares se prontinje (prin vot) daca administrafia merge bine, cit i despre aprozivionarea eu cereale $i siguranta williary taril. De resortul ceste? aduniri sint St setsatiie oer Idee, In fala ei se cltese Listele-bunurilor onfisere ae Stat si.se amunta cazurile de mostenite, tt si cueul fete, Jor rimase Ymostenitoare universale, petra ca si ue ada ©H Ia cunostinga generald averen rimasd teed staphin Pe iinga atributiunile de mai sum, in prytanie asea se voteazi deed trebuie sau nu ef abi loc un ostraciory, 4 prejudecd) nellunile Impotriva.syeotanilor, intentace slo Atenienl i de metect, cel mult pind Ie tel process ln fiecare estegorie 4i (se hotiragte misuire de luat) Inne Potriva celut care nu sa tinut de promisiunes {aeuta obs tel, A. doua adunare populara ‘are sf primessca petitile fie tn cheslll private, ‘he publice, dela oricine dracon petit vor ft pe urmilsustinute de petitionar in fata pee orului, Celelaite doua gedinge rint estinate pent res. {ul (problemelor de rezolvat) Legen cere ea fn aceste $e slinte, dio punctele ordinet Ge 2iy thet chestll sa He velo tive ia Tuerurile sfinte, trol af fie reservate pentru ra: Doertele crainicilor si solillor 9 trel af fie veteritoare 1a cheatiuni de cult. Uneori adunarer-procedeacd den Grep- fl la rezolvarea afscerilor, ard 84 tai pund la vot chess tia preliminera, ‘Tot prytanilor au ad se prezinte. mal {nti cratnfett gi solile, gf Jor trebule a4 Te inmnine eurles 1H serisorile, ies SUATUL AnENAN ao CAPIFOLUL LIV Prytanit aun préjedinte ales prin tragere 1a. sort ‘Acosta prezideaza 0! 2131 0 nonple :-el mare vole #4 pre” aideze decit doutzect sf patru de ore si nu poate fi ales ‘Ge dqus ort In ateengt calltste. El pastrened’ cheile tem plelor in caro sint fondurile si documentele Seatului 4 fot th pastrarea lui e si aigilial poblie Tot tmp cit prezideiza, ele dator ai stea in Tholos, tmpreund ei 0 reime din prytani, pe care alege dupa vole, Cind pry {anti conveaca consiliul suu adunatea poporulal el age 1s sorti 0 sectiune de noua membrl, cite unul din fecare. district, afora de cel care ¢ Insircinat in ziva aceea cu Bestlunea afacerilor sf alege dintre ei un pregedinee, Ax fceilel sectiunt Il Inmmineazd el programul (erdines de 2). Ea® ¢ Insaveinata cat pasirarea ordincl, indies chestile ce frebule luate in. dezbatere, controleazd vezultatul vette Flor, 1a toate masurile de covlinta. 1 are drept si Inchlaa fedinla, Presedinte al acestel sectiunt nu poste ft cineva ‘GecKt data fe’ an, ineh membru ‘intrinaa ‘poate ft reales {in timpul fiecaret prytanit EI (membril acestel sectiunl) aleg pe comandantti mi Utaxi, Be generalli-de cavalerie =t pe cella! ofiterh, In adunarea peperalsi, capi hotsrires acest, -Bxechtia ‘acestel hotiriel e rezervatd prytaniel a gases, calculate ‘dupll acéea in timpul cfirela semnele cerilut vor ft fost favorabile, Insi si pentru aceste © nevole dé 0 propa rere a consilialal, CAPITOLUL XLV oi ont consi sve tpt ol amndez, nd Ia Tnchisoare sat condarine Ia mont. (Acer dept Cali Ta perdi tn urns urmdtourel imple) Bt poruncise'ak le dat pe tina caldad un anume Lyste Fnschos, Acesta ede eu capul pe tetor gate fe exe™ Stat sind Sumlor in Alopeke. it spuleedesseao, Strigind ch niment ni pomte# oinale In mont Eek 0 foot mat Intl judeent de adunerea poporutul cena oo anistomes, 4a, luind tn corcotare cazul osinditulul, fl pchith pe Lysi- Iachos cate se alese cu porecla Cel de Tn tiletont, tar [poporut lun consilivial ereptal des condditna 1s moarte, nchisoare: sau amenda 41 feu 6 lege prin care tesmot htil, 1m cazul ind consilial condamna pe. cineva ea Vi- ovat de eflcare de lege sau il amenda, era oblighti si fadued aceste acuzafit sau, amienal in fata tribunalstul pO ular $1 ce houire vouul Jurstilor acces 8 fle bun. ho- Tee Surisdiotia Consitiulus ge intinde $i asupra mal tutu- ror aulerliatlor, tai cu Seam seelora care mintlese fendus\ publice, Sentinfa. Iu nue tsa. deflaiiva, chet fet poate 1 apelata Tnalntea teibunalulu poplar. ar Hledlarit au vale ai introdued in fats Conelliulal actiza flunlt-tmpotriva net autortati, elnd aceasta sa facut Vinovata'de merespectarea leglldr. Insist aceasta poste ce apel la tubunalul popu, cind sentinga’Conalfiulul ‘Joa! condamnatonre, ‘Tot Consilful mal are dreptul 88 cerceteze daca le ierea consilieriior 9) celor oud arhonft pentra anal Gr Indtor a facut tn chip legal. Mat Insinte el putea sh in= valldeze:(deftaiuy pe unui. din svsnumicele categori), {inst scams si Te cazul geesta se poate apela Ia trbunae ul poporulus, astfel edn aoeste Iucrurt hotavivea lui mu fiaive’ suversng. ‘Conailill Preopineaza in toate, chestile fe sint supuse dezbateri! adnan populare, #1 aceasta ne poate si Voteze dectt fa chestlle supra earora sa preo- pinat $i relativ 1a punctele din ordines de i presentsta Se’ prytan. Celul care a tecult vin project pri adunarea poporulul, fra s8 tina seama de aeessth dispocitien 1 se [oate intents setfune de Hlegalleate, CAPITOLUL XLVI Conall tosircinal st eu controluttriremetor con= Btraite, al echipamentulul lor al al santierelor: ef pane Si se consirulased irene Sau" gusdtireme. nol at There este de armament st santiere, cfnd © nuloriznt la aceasta print-un vot a adunars poporalai, Be eonstructori oe Vase ib alege poporal prin ridiesresmiinlion. Dac’ con” silful nu pred noulus consitu din and armator numa STATUL ATENIAN 69 rl ge vase gala (pe care programul naval +8 ablignt a le construtasea), ef mu capata decoratie™” sf aceasta | 56 abla anul urenstor Pentru a supraveghea si executa constructia ‘vaselor, consiliut elege din sinul sit o comisie de rece Inspectort Sl marinel. Conall are sub. controtul Tul st toste hie ‘razile publice. Dae el gaseste ed (in exeestla lor), heva sa feut vinovat de Incorectitadine, il denuntt no porulal $1 duptoeerectare prenlabils, dae’ consllal sa Eonving de vinovalia Iu il preda tribunalulu popular CAPITOLUL xL.VIE Constial mai colsboreaea aproape su toate celeate uteri adeninistrative, In’ pltmul sind ot cel sece viet ernie at Zell) Atena, toms Ia sort cite nul din He= fare latch, dupa prestriptile lait ul Solon, inc Vigeare, din’ clasaPentaccalomedionilor (eet nei aut Iimpug).-Chiar daca e scor ta sori "un. celajean exten ae" stro, aats ‘nicl tmplediea sh fle shes (im susnunita ‘shy de'‘vistiorniey. Lu inteares lus fm shajba acest cor lei ia ia primire e Ix predocesort stxtula Aten, t= Colle afigind pe ike” (ictori), obleciele de ‘pret af fondusile teeaurelut, tn: presenta Gonalulah coats fal fenluerea2t sl el aece sajdicatol alti cite un) i fieware district Atabuta ior e.s4 inehele contractele ra. Intive In amtreprizele Statulul-al tt el arengessa mingle fl veniturile indiecte, impreu ea sdminstratora. f0n- Gunton miliare sl cirectofal fondutiie pantra sivbator, in prezenta Consivuluis Adjudieator adSudecd aust: {ele intreprindertaeelsia pe are Tt desemnenza consi Prin vohel niu. Tot el adjedect at nverle (gortacnte) se Tolor tondamnati de Arcopag. inca sub sexerva tne tes ‘Hoare rulfcart a eelor neva schont By insenmnoa veniturile care se. srendeass pen an, ‘imprevna cu oumele arendaqulul at indiestin-arendel, pe histe Ublife; perce! cave Wrebule. af piatenscl In 200 stiri (a flecare. prytante, adicd'un jnterval. de. 35-38 de ail, spol separae pe cel care trebule sh plteasciIn 7 Core conta ites cunt fret cistari (la cite patra lund), feind cite o tabi, pen= tu Hlecare varsimint si tol aga separat un regiatew pen- tit col cave ou af platesscs ina nous prytanie, Bl tal Yin sl un registra To care tree locurile 4 cavele. vindute sau irendate prin tibunal, eel tot el le adjudect $1 pe hoestea” Termenul, pentras ‘plata ‘sasslor ede ‘cinch oft Jn clsturi anuale, platibile th prytanta nov: pentru lo: Curl termenul @ Be zece ani, tot in modul de mai aus, ‘Arejuile mosilior bisericestt sint treeute #1 ele de arhon~ {ele rege Tntr-un registra de tablife ibe. Aceste. arene 371 Se fac pe terthen de. zece ani si elgturite tint plac bile tot th prytania nous, astlel of in timpul acestela Slatul incaseaza cele thai mari sume, Tablifele pe care Sint Insemnate termenele clgtueilor, sint transpertate in Tocalul~‘Consiliatal sl date in. pasa notarulul public = Cind ving seadenta termemulul unui virsamint, ot scoate din easeta numai actele referitoare In nceasth plat gt le Tnminenzi perceptoriior, pentr cs sumele ce au si fie ULIte In nee 21, 8 poati ft si gterse din contronle tote ‘dati; celelalte. teblife se plstreazt la 0 parte, ca (ol 86 fevite Confucia gsi mu se dea loc In gregell) stergind din ‘controale & sumi Insinte de a ft fost pat CAPITOLUL XLVI Pereeptorit sine in mumir dle zece, aleit pe, detricte nu Fete io" pimire a i ozone” Cnn Sterg din ele sumele plite, “Apot Gl predae registrele hoiarulul publje "Duck eineva ramine fn una ee plate ge mentioneazi foptul (i registra), Datornteal treble fn zat ocenta seu ah platensea atime dubia sau dsc shu se executf, € pus la inchlaoare, Consilil'® auiorizat de lege si provedeze In Incasares acestor din ried Imenai) sau la fnchiderea (debltoratal insolvabll) fr siua Jn care. perceptorit inenseaza toate sumele, Le distribute diferitelor autoritatl, lar tn 2iua urmatoare le tree pe 8 {ablits, le adue In cunogtinga Consiliulul st pun acestala Intrebirea ‘dad are de ire cum cl 0 storitate sau 4 Gave @ un seine "STATUL ATENIAN a ‘vreun particular @ facut veeo llegalitate cu ecazia acestel Sistrbup. In eaaul cind Conslliel gaseste cf vreunal =a ‘Teout vinoval, ia o Hotsrire pe care o supune la-Vat ‘Consiliul mal lege din sinul sau zece conta care au sh prezinte conturile autoritatior in flecare prytae ‘ple. Bi aleg deopetriva st zece controlorl financlart care formeasi un fel de carte de conluel, cle, unul ce Clee ‘rlet st eite dol agesorl pentru flecare conivolor, Acestis 4g Un, Hlecare, sedinjele le statuia eroulul eponym a ‘istriciulul lor’ Dac cineva vrea st intenteze nul func Hones, care sa deseareat de gestiunes uh, fie 0 acflune ‘publics orl privati (relativ 1a corectitudinea conturila ‘Sale), @ flnut sh facd acest Tucra in termen de tret Zile ‘de cind respectivul sia depus conturile sl si serie atit Sumele sia i al funciionarulis actionat, ele st pedeapea [pe care 6 crede el de cuviln{d si vina pe care i-o smput eesti, pe o bla vorultd pe care o Inmineaza con frolorulti competent. Acesta ola In cereetare st dacd ‘rede ci-i Intemelats, trimite acliunea privata spre. mat Geparte eercetare judecitorlel de district; competente 4d Sudece aceasta afacere, iar despre cea publieath face co- Tuulbleare Tp sorls thesmmothotlor, care o introdue din nou th fata, trfbunallal popular (curtea et juri) #1 ce hot hic judecstorit (acestia), e bun hotarit CAPITOLUL xLIX Consitiol mal are si controlul eallor (caveleriior) st ach ‘sonstat cd nul, vind wn. cal Dun, aul tntretine faumm se cade, 1 amendeaza relininduct Indemnizatla. de hhrang. Cailor care mu pot st fing pas cu ella sau nu Yor si stes In rind, ef se (reg Inapol, Il se limprimao oath pe faled sf eaful, care 5-2 facut vinovat de aceastd pedeapsa ¢ reformet. Tot conslllul controleaza daca cer~ ‘cetagi ealart int apt! pentru, serviciul lor gi pe cel inaptl T degradeazs cbligindu-! sa faca. serviciul pe jos. Tot el ‘se ocups i de trabanfit cavalerilor gl celor gisili nedes- Abin he tie sold, Cavsloristit sint recrutatt de o comisie de 2ace re- ‘enutori alesl de adunares poporului. Comisia inainteacd Hota generat yt capttanuior de cavalerig, care 0. pre 2intn Consituis, st desebid nogiatel sigan, ce eapenae ‘umele tuluror cavateritor. Dintre et neris mat featnte 2 bul el erg pe aceia cane declard ctl jursiiat ck Sint inapti pentru Servic da eavalerie ape arms cone wonci po ot reeruti. Dintsw aceela covsife seuteste pe Set cate’ decars cf nw pot Hl cavalosty fe din caved Sinaia subrede, Te din causa lipsel de avere. Pe cella HV supune net cercetarl sit vada dick stot bunt satt ay de servic: Me cl sit free in contre, pe eo nap ‘Maj inainte Const aven gi otributia sf oeaga te setonele 31 sh, supraveghens conteeticharea, vesmittall ellel (Peplosul.Atenes)."Acurn e ineredloatd ca aceasta, © secthune a tilunaloiul popula, alcesh prin wagers forth deoarece “Consiial2m leczile tate tase Sevndes de fntluente personate. Tot Conall, sista Ge adminis: fratorul! fonduritor. militares e tnsieinol, si ke dott Pentru, focered. satalion wstortl (Mikal) Sse procure Dremilie co. sé decern la althaoaten, Panteneeler Tot de resortul consiluhsi-e gi conteolal invatielon Exist o lege care. ordond ca ah Se dea 0: pensle siniek Ae “oi bolt din fondurile ‘publice, gcelor. Care in urna net anehete a consitalus int constitall ch au © mere ‘al mick de teste de drahme Wl nat Sosa Incapabit i chitige aiuli np rilna unor” infimita eave Serviciul cesta al Invaialor are un contabll sles gen tragere la tort Intr-un cuvint. Cofsilfal conluereaza eu iai toate au Corltatiie administrative CAPITOLUL 1. Asadaracesten. sint atributhunile Consiliul Un alt colegit, ales prin agers 1a sortie acelo al ‘supraveyhetorilor elbdirilor atsctate cultulut (temple, al tare, ete). Bi sint In aumar de cece qi primese dia, par fea perceptoritor treizeci le mine. {trei mit de dralme) fe care. fac: reparattie de cuviin{a, “Apolo sint. cet ‘zece Inspectori de polite, dintre care incl Tunctioneek 2 STATDL:ATENIAN a fn Pireu 5 etic in-oras (Atena). Una din ateibutille, tor e'ca'st ia seama ca flautistele, clntarefele st herpistele Sa nv prelinda 0 plutd mat mare de ova. drahma (cind ‘sine angajate.1g-vreo petrecere sau” servicly raligios ach mat multe persoane vor si angsjeze pe aceeast {artis din categorile.susnumite), pobiail it tage. 18 Soria oc are fest ta svi me ‘0 sit siributie « polijllor © 28 observe ca gunoterit i mi verse gunoale et murdarie la o distanta mat mick Ge zéce.stadll de ta zidul orasulul. Tot el sint datorl Si put Tise "noe construct aa Incalce stad, i mpl Glee ‘consiruires’ de boleeane deamupra dramelus, a 32 4B buslanelor de, ia stveasina, cu Scurgerea pe strada sl ‘vuglior eare ae deschid in stad "Tot datoria lore s4 dice, cu gjutorul servildr pus bide, eadavrele celos mort! pe sires. caprroLun Lt ‘AIL fonefionari, alesi de aseimenca prin tragere: Ie sort, sint edit plete. Bi slat instecinafi do lege. la soamia ca: tonte mérfarile ce ge vind pe plati 38 fie v labile #1 nefalsifieate ‘Peln sort se maj ales cel'zeco inspectiri: pentru mi suri 91 grewtati, cinel in Pirou si clnet in Atona Bt in specteast masurile si greatafile #1 cantroleaz pe neguss {orl daca vind eu masun drepte : La fal se aleg st comisarll Inatieinatt cu aprovizio- fngeen do. cereale, care “mal inainte era im numie de inch pentiy:Pirea st cibel pentru. oras, ir actualmente, Sousseel pentru Alena si ‘clncisprezece penta Pireu [By ay 48 controleze dact cerealele brute, care vin pe platy ‘se vind cu prefurile logale sis vada ‘daca morari vind {ind pe un pref corespunzitor prefullal orailul, tar bros ‘rl, pllnes pe un prot corespunsator prejalui gelalut st Jn gheuateta fixata ‘de el, cet lagen TL obliga (pe comi- Sarll aprovizionaril) 58 fhxeze ‘aceasta greutate 2 Li se ae, deel, an prey enema 'B) Sovvietul aston on ARISTOTEL cot hel SoA ATRARTD, Witbshle MRR aa Ssh tq manor on, din cereale desotrata in perial ee Aprovisonare, anon ak adel oul trea pita Srasulal (pee Jesters). CAPITOLUL'LIt Tot prin sort se slog eek unsprensée supeavoghotost at nchsoriion” Bs supravegheath "pe aelicrantll die ‘chinort sf executs pe negustort ae carne vie St pe het do: draraul moro, cin eesti mrurtoese" ela ty te cind tigadesc, 1} duc tn fata tribumatulut qt deck scent acti pun in libertate in cas conktar I ‘xecutd. Ei presintatibunattul popalar inventaral To: ‘crilor sat ossele (condamnatiin) 41 predau adjudicator? for, tot ce se contisca de Stat (din sus-nunitul inventat) Ey introduc (in fata nsanfslor) sl denunjurile relative le time, afara de cele pe care le pot introduce nual thes. ‘maothelit Acestes sine atributiunile Calor tnsprezece, Prin sortl aleg gi pe cal einel avocati publicl, cite uunul pentru doud disteicté. Atributia lor © #4 introduc 4h feta Inslanfelor, procesele ce so. trebule judecate tn termen doo lund. Din aceasté categorie fac parte pro Cetele relative la dotf cind, de exemplu, co] 60 sa an gajat sa 0 pliteased, neo plateste apoi, cing cineva. ni plateste dobinda de i8Jp pe lund 1a suma respectiva. m= ‘Bramutats, sau cid cineva (nisl respects angajamentul relatiy Ta) capitatul Iuat cu, imprumut pent a tncepe © Intreprindere comefvialé - mal departe, provesele tela five la maltratarl, cele relative la socletsfi, companit sau Danet, la contribtlle trierarhice st la pagube sai vine 2iri) de sclavi sa animale, Bi introduc aceste procese $i obtin © hotarire ta fermen de 0 luna. Tot aceleas! stetbi ‘Wl ou 51 pereeptorit In Interesul Sau in contra fermierilor Veniturilor Statatul. Bi sint competent 28 judece el ine sisi aceste procese, cind ablectul conteatafiol nu trece peste zece drahimne, jar celelalte le introduc fn tata tribu- alu, care da hotatire im termen de o lund. SmATUE ATRNIAN 8 Prin sort! se tal aleg (consiiert) gf colegiul cetor Pa ‘tiusect cite patra. din flecore disteiel. Acedla. inetrutess selclaite procese, Mai Tnainte el se alegeau tn numar ae “etsect, sist exerciuan juriedtetia umblind prin comune ‘Gudecdtor! smbulanth), inst dups oligarhia Color teelzecl (Ge tirani) numarut lor sa"sporit ta patruzec. Bi judeck Singurl procesele pind la zeod drahind, jar pe cele, al che or oblect Tntrece' aceasta sumd, le ineredinteaza ambit lot: Daca arbltsi nu pot a4 itipace pe Impricinetl: daa 9 holirire. Dack aceasta © accapeats de parti, poses ‘s-0 sfirslt.Dacd ins una din partt face apel la tribune ul Popular, arbitei ‘pun mndrtiriile consemnnate, citaile al articoleld de lego, Tavecate, in dou cutiute de metal ~intreuna_pe ale. reclamantuluh, in, eealitl’ pe ale piritului, Apoi sigiteazs aceste outiute, leagi de ele ho. Mbricea arbittlor, serisd peo tAblifa ale" predau calor Date ‘Gudecitor). cate udect" procesele din distetat Diritulak. cesta’ o intradue In fata teibanelulel | pe scele mai_inich de o mie de drahme, in faa wncl sechl de, doua “sute unu judecitori, pe cole. care tee deo mie, in fata uni sect de pairu sute unu judecttort, Aceytia Sint finuti sk judece cslsusindu-se numai de Indsturile, cltaile $1 apticalele de lege, pe biva cirora 4 Judecat’arbitrul, ale le-a pus in cutiufele de. meta Arbitril se aleg numat dintre oct care aint in virsta de ‘sizeci.de ani, Virsla se poate cgnstata dupa numele hontilor sale eponymilor. Cai afera de cel zeve epo- nym ai districtelor mal-sint et patruzeci 91 dol, al con 4ingentelor militare. Dat Tnainte efebil erautnscrist In ‘controalele cetajeneytl pe o tabllfa viruila, pe care se Jnsemna si numele arhontelui in timpul erate ee fheuse Snserierea, cit gi numele eponymulal (contingentului cin veare se recrutase arbitet din anul trecut( Acuma numele Yor se série pe o tabla de arand, agezsta in fafa sentatulul {unde se adund consiilerl, Unga (cei zece) eponymi, Cel patruzesi (do. judecstor! ambulanfiy tau. ultima tata de ‘eponyml sl cetatenllor cupringl nea le impart pein sort 16 Amsromen. fereelale ‘prcinite suptise acbitrajalut’ sau’ sf" dea hotsrre, oie legen pedepseste Cu atime (pletderes ase Lntilor cetitenest) pe cel ‘care retusa fumctoneas a arbitra In contingent [preseris a 60 de ani) Sect ae aceastd abligatie Sint numal cela care In anu respect S38 bunt cal Tunis sa absent din tara Dace Chneva crede ci a fost nedreptatit de un. arbitra, Pome Bi-L acuze in fate coleplulut Celor patruzuci sf deck deesin {1 gaseste vinovat, arbitrul respectiv © condarnent confers Jogi la atimie. Tn sl el ponte apela in contra wscte, senting up listele de eponymi (uspomenite), se recruteaz’ si trupele necesare tinal expodifit tind. se mobilizes © armata, se indica’ dup numete arhonfilar $i eponymilon ee contingent si pin ta ce-contingent sint chemafl oe: ‘menit sub arme, CAPIFOLUL, LIV Bi ated tot prin sorth si pe anmatoris shujbagi : Cinch icherl, care. impreuni ett personal lor, alestutt in scovi publici, sint datori etic. drumurile. in bunk stare. Mai departe aleg zece contabili st cinci aver ati publiet egre sini asste pe acestia, In fota acestora Ish Drezinis conturiie tofi funetionsrid dupa expirarea, mot: otulut lor, cach niumat ey au ateibufiamen na cena toritattlor. Socoteala despre gesthunea. lor st si, presinte ‘tibunalulut popular desciecares de gestiune (a diferl- flor autoritst, Dac ei dovedese pe vreun functioner 8 sa facut yinovat de turtol bantior public, it defers fribunatului eare il condamna sf plateascd Inzecit, soma Insirainati, Daes denunta po un funetionat ea prifit ‘iti st dacs teibunalul constata ef denunful e tatemelat, Sondamnd. pe mituit sa. plteasea inzecitul mitet (ea amends), I caz cind ei dovedese -pe un functionar ‘ea f figut o cheltuiela neconforia legs, il condamna pen ‘ru cheltuteli nelegale, sil amendeazt ai plateasea sume cu cave a Intrecut statele ‘aloeste, el mal titel pind Ie STATUR ATENIAN a ryan noua. vaea nue poate si restnite. guma in aiest {cemen, -abligat io pitesscd indolt. Amonelle inse- ‘ite (Gm sint ecle oul! Indicate mal sus) nu se Iniddhese {tn eae de replata la termen). Mat aleg apoi um secret, ‘Mummityseeretarul_prytaniel™y gure e seful cancelarieh st sista 1 desbeterile Consilalul, supravegheans. sedacta= ‘Fea decretelor si contrasermeaza tonte atlele, Mal tna Ine detindiorut acestui post era ales prin ‘vot dintre Ge {atenit "eure ae Bucuray’ de. can tui “mane Tnctedere at col ma ch vied hel mumle-lu| se geseate saris pe trae Tatele de allantd; pe documentele. prin care’ se acorda -dreptul de oaspete' public i pe diplomele de cetsfenie: ‘Acum detingtorul.atelel slujbe e.ales prin. sort. He linga aceasta se mel alege un all sectetar «pentru legit care eslita la audintele Consiliuial 9 conteasen- neo2k toate lege. Tn sffest; adunarea poporuiut slege. ‘ta. un seeretar, care nearé decit. atroutia. sf citeasch adundrii q Covalulai actele 91 plesele necesare, ‘Adunarea poporului alege prin twagere. la sort. zee nary aja Burn speepustl jestelorextroordlnaree, ‘care au indatoriren a4"prosedeze tn jrifele cere: do om ‘Buri Sau, in car clnd se reclama.concursul lor, sh corse Seve! jerticle Imprevng Gu augur pre a bel voiota ellos). Apol mal nloge. pe cel sect vielimes! yanucll® “are ord de Sauna unr snumie Jere a 2 ogre jeascd'tal ales de toote seule Jonze care se tae dln pa: 4c" patra ars, afard de eel de a Banetance Aste! de dertie care ae-fee din patry in pate any slat ni cet Ge Ia ator pre deosebire Ye cen care ie fae es. dn ‘sapte In sapte ani), apol Brauroniii, pe urma (lerakecle), Tn al patrulea rind, ea din Blousina'gi a cinaen, Joris de Ja Panaienee, Wieiuna din ele mu cade in acelasi an (dis cei pati). EL slog si pe athentele din Salamina 31 pe primer din Pirou. Acestia au insfrcinarea = conduch srbitorls locale in cinstea Tut Dionysos si sf desemneze pe cetitenit ‘care au si echipeze corurile (pentru reprerentatile dra Tnatice). Numele arhoteiul care functioneaza far Salatsina fe treeus in ara local 8 anisroren, CAPITOLUL Lv Toate aceste posturi de aciind prin tragere ta. sort sf au atribufiile aratate mai sus, Despre: modal eum $6 Slegeet la Inceput cel nou arhonti, atm vorblt mal jaainte ‘Acuna, insist trag la sort ate cot gave thesmothets ek 41 secretarul! Tor, impreuna eu primul arhonte, arhontele ege si polemariul, cite unul ain Yiecare district Vali Gates celor nous athonti se face inti in Consiiul celor ine sute, apot in Tafa tibunalulul popular. Secretaral f validat-de tribtinalul poporunut, (de resort irae de ‘aitfel € validarea tuturor functionarilor fie tras! la sort, fe ales. . Mal’ inginte vreme arhontele invalidat de Consilia fru mak putea fi ales. gcuma fas6, of nu drept a apiece Ja tribunalul poporatiy 31 hotariréa scestuia’ © definitive [Ea validare se-pun candidatulul urimatoarele inteebirt Cine tatal tau si din ce comund e? Cum se numete Zntal tattlui chu? Cum’ se numeste mama ta sf tat mae mei tale si din ce comuna 2! Apol e inteebat dact Une dle vreunul clin sanctuarele lui Apolon spatranul strabue hllor™ st al lul Zeus: yoerolorul familiel™ gi in care din parohiile acestor zol e"trecut. Pe urmi, dae aro un maure Soleu familiar si unde o sitdat daca Tal cinsicgte prin i, dacd-s1 pliteste dicile 1 daca a luat parte Ja cimpa- nille fdcute. Dupt aceasta ttrebitorul fl spune | sda. martorl peniry cele afemates, s1-dupa cercetarea acéstora fdreseazi aduniril urmatoaréa intrebare are. cineva vvreo inyinuire de adus candidatulul Daca se rdied ‘reun reclamant, se da tatlt cuvintul reclamantuli,. pe lurma_candidatalui” st (dupa. asculterea ambelor par) Consitial ia hotarirea de cuviinta prin ridleare de rnilal, far ibunalul prin votare eu pietticele. Daca nu se. #l2 ica ict un protest, se procedesza imediat la velidare prin Yot.-Mot Tnsinte se obignuia in acest az af voteze tun singur judecitor pentra toll: acura sint obligatt af oteze tot (membril tribunalulul) pentru validares ar hontitor, pentru ca, in gz cind until din. acestia'™, dest SPATUL ATENIAN @ hedemn,sir £1 Iebutlt st indepsrteye pe eventual: reela= fant ce s-ar fi putue-opune. la alegerea lui, thombri ‘Pibunalulal 4 aiba totus! pesibligaten dea Invalid pe Cendidatut respect ‘Dupa co validares a fScut in schipul sluaritet, ar- hhonfii/© pores¢ Ia platra pe care sta gala jertfele, in Jocul unde impart si arbitelt hotiriile lor dupa ce! aut epus juramintul si unde martori igi intarese martuctle rin jurdmint“Ajung aici, se sue pe platra sl jaraed © Si-s1 Indoplinossea slujby conform draptafil gi legiler of n-o sd) primeascd mild in exercitarea el, ar tn cazul ind'or face aceasta, (vor Ia mits), #34 dedice (ectier) ‘ostatule (Votiva) de aur. Apo! se due la: Acropole 91 prea ead si acolo. Seelayi jurdmint, for dup Indeplinicen ‘acestor formalita incep exereitin funetitnil Ish CAPIFOLUL LvI Arhontele (eponym), arhontele rege si polemachil gf ateg elt dol asesor!, intre eel pe care fl crag el mal er icagl. Acest asesor Sint valigati de tribunalul popor Jul Inainte de a fi investi st sint obllgats si dea soco- teald de gestiunen Tor, cind tes" din ij. Arhontele (eponym) ist inaugureaza aetivititoa Jul prints Ineu- hoptinfare publles prin care conflemA pe flecare cetAfann Jn posesta §libera dispunere a averii pe care o are fie- ee la Inceputul arhontatulul sau. Apo! desmneast din- te cei mai bogati Atenieni, teel choregl (care instruiese Al echipeaza corurile tragediel). Mal inolnte vreme el Blggea si pe cel cinel choregl pentru corurlle comme. ‘Acom insi slegeres aceasta e lasatl la dlecretie distrle- telor. Apol 4a in primire be choregli alegi cite unul:de istrict, pentru organizarea eorurilor (dtiramblee) de bi- fefl gl barbati cft sia celor de comedic la sarbatorile dl- ‘ionistace : mal departe, pe cel 5 choregi alest pe rind Glee unul din dows districts, pentru onganizarea corurilor ‘do barbati #i balofh, ce ou 0 cinte la -Srbitoarea Thar gollilor, st procedeacn, clnd e cazil, In achimbaren averi- GD Ve Witamewite; Arisot, und “Athen, 1, 47, 1.10 0, arisvomy lor sau aeuce in corcetaren tiibunalulil motivele (oe for care cer si fie dispensati dea echipa um cor), cid iipul de pid pretinds cia mat ‘fost supus edit 1a aceasta contnbutle (litusghta), sa ce sulle, eau ca Ren expieat termoml de scvthee de ln ultima Gontedbue fie Ia care a fost supus, sau ed, In sfesit, nara viesta oo Pati de lage, cum e, de pildi, azul choregelut obligat {chipeze un cor de baiet, care’nu poate ft jmpus Ja aceasta ‘contrlbutie decit clact teneut de patruzect de ant ‘Tot el alege choregil pentru serbavea din Delos $1 pe ‘eonducstorul cortagiulul festiv de tineri, pe_corabia ex Weizect de'visle, cate-1 duce “acolo.” El tale insabeinat #2 organizeze procesianea in cinstes lal Ascleplos, (Ba~ ulap), cind.initiagi ramin in casele lor, cle si corkegiul de 1h Marile Dionysiace, Inapreani. est coi 2ece organtea- torl pe care ii alegea poporul si care acoperean cheltulelile ‘estivitiit din propria lor avere, Acestia aint seuma tragh 1a sort, cite unul de disteet, de catte popor care Te aa fo auth ‘do tine (gece mit de’ drahme) Pontey aeoperines, Sheltulellin ‘Athontele (enonyon) are tn: gj’ bul gh proceshunea Ge la Thargelis $3 cea i#euta in cinstea Iai Zeus, Mintii- {eul el conehice coneursusiie de la Dianyslace #1 Thange- Iii, Acestea sint sirbitorile date tw grija fai, Cantestatile 41 procesele private care {in de juristictia lui gi pe care el ‘Te Snstruteste si poi le trimite in fata tribunal, int uurmatoarele = ‘procesul pentru maitratarea. parin{llor pe fare poste ste! Intenteze oricine, si pontra cate. 1s © famendat, in cazul cind | se respinge Sefiunes; actlunen Intentaté epitropilor care maltrateazs pe orfani actined fntentata Impottiva tatorelul care gitenza rau averea Pale pilufui sau; cereren de punere sub interdictle a tui ne bun care isi Hisipeste averca ; cererea penten iegirea dir buts péste puteriig ale) ef ane teoptal et indica pa etal a ‘chyuia ia ama putea fe umpun, ialre ous. stung prostate de ‘ecte, atten! ebula, tread in Mtecval ae tibp ao STAnUL ATEMAN, an Instllutren wut. tulele 5. corerea de" jnstitais fea tutes prin hoterire. judecdtoreasea, clnd sine anal Tmulji concufenti care pretindgau st fie numiti tutor st In stiit cererea de adjudecare, prin hotarire judecdto- ossck, a uch mosteniri sau a unieel moytenitoate El are af se ocupe do goarts orfanilor, x mostentioaro- lor universale sh arvaduvelor cave afie?hd lau rimas Tnsireinate de Paposatul. Ele aulerlzal a amendeze pe fel care ealca lepea, sau si-4 dea ta judeesta, El inehirivea Casele erfanilor si" ale mosteniteariior — uice ping cing Ineested njung Ia virsta de polsprezece-anl primeste cate flunlle {atorlior si Je incasensa (in folosul. Statutui ?) Ja eg cind acestla ma dau puptiior intretinerea, cuvenité CAPITOLUL LVI Acestew bint atributille athontelui eponym. Apion ‘ele-raue are sit Ingeijeased in primul rind de rsistere, Ime FPround eu cei patra, supraveyhetort alest de" popor, dot Eintre. cetagenti atenieni, unul din nésmal. Bumolprllor, Sicelalgit din -neamul. Keryetlor”Apot organizearé ser area. Micilor Dionysiace, cave se fine la Lenalon sk care. ‘consta dino procesiine #1 daua.coneursutt Testive, Pro Ceuluiea pues in miseare de-arhonlele-rege Imprean fSivcel patra supraveghetor!j eoheursul e organizat umal te arhonte, ‘Tot el arganizeazi st toate alergariie cu fa fig. Tntreun, cuvint de resort lui sint toate saceiieiie {Gi gerbanile) strate fe jurfadiegia lui gine acuzatin de impleiate. $i con. estate privitoare 1a ccuparea. slujbelor religiosse. Bl oti in toate contestatile aintre neamari sau ain ihe. concregalile.religionse prjvitoare, la privlegise (obs ynultey “Lat te inintewad’ toate acuzafiis 0g. orton, 3h 2] se dreptul 8 pronunie seoateran culva aiara din lege (Gur fel de excomunicare). Aewastile de omor st ranire ppremeditats se-uduc In fafa “Areopagulul tot astfel 3 Besjh cole de incendiere. Acestos sine singurele za i Saute eee ese terecte on erage ea supuse! funeliunll Areopagulul. In eas de omor tir’ pre- meditare sau de punerea'In'cale antl omer, elt at In eat de uciderea tinut sclav, metec (etrdin liber tolerat 3A loculascA in cetate) Sait strain, actiunen se inaintered iribunahului do Qo’ Palladion (ioe! inchiowt celle! Palas). Omoruile sévieste, insa seuaste de. lege, cind do pila cheva ‘a ucis: pe adulverul:surprins im flagrant. delle, Sau pe tn concetatenn, in résbok. tard scl cknoasce sat pe un adversar Ia concurmurile ailetic, ae. jueed 86. eh, bunalul de pe Deifinion®. fn orice cae cind sinvas tind (iraind) exllat pentru’ 9 fapti care se poate purilica, & seat ef a Ucis sata ranit pe-cineva (acolo in eal), pro cesul se Judect de tribunatul numit Preaitys ”, Inculpa- ful Ist Ge pledosria de apirare,-dintivo bared ancoratd la Liem, Toate aceste procose se judect de Gudecdtert) teagt Ja sortl: exctptie Zac cole de. resort Ateopagulus Ac- lunes ¢ tntrodusi de arhontele rege, tar judecttorl ju loca pe locul sfinft, sub cerul ber, in timpul gedinte arhonfele vege, isi a dope cap cuntna (iosemnel ‘tune: {ei sole) inculpatuly tn tot Umpul acesta (dinalate 66 fa deenta), nu are vole s& pigeasch pe sin loc Inchinat avis Atos gf nici chiar In Pista publted, iment mu are vole A fl aresteze, fost in alua Notarita et paseste. pe Los) sfint (unde e teibunalun respect) 31 se apera. Atontele, impreuni cu starostil distrietelor jutecs 31 cazusle. fe Gave ones & fost provocutd de cn obleet neste CAPITOLUL Lv ences itd aa gt 3) Tehama fudeed f0r8 ape! stun! penule Hinge tem ful let Apson Defnionl = “fy teatpe eran"! pe, cota Pew, Tribunal oe sve reels ase hue eo de reaug STATUE ATENAN as ‘un steHia cupas 1a, aceleali dani ca st cetdfoni, eu un Daapete al Stivulu, Procesele se repartizeaza ‘de. cltre polemari celor gece distriete, iar: judecdtort dia flecare Uisinier (comisia color -Patruzecl, cite. patra de district) le ineredintessa mal. departe arbleriior. Wl intenteazs proses cing gn metee sare un ‘patron legal sau cin Yee shcq) schimbe ‘patron, elt st in cazurl de mop Unite seude mogtenitoore nice ale teteclor at in ge here el are ati de necgtia sceleayi atnibutil pe care Ie Eile de otmuvtee, cind aceasta a Test urmatd de moarie, fre arhontele (eponym) fala de ceulfent ‘CAPITOLUL 11x Cel gase‘Theemothéts (lgultor!) aut abvibutia s8 sta- bilessoa (pentet difertele trbunale) zilele in care au sa fins sedinfe si pe-trmi sf le aducd In cunostinjs dite Titelop autoritl, care sint obligate st Te respecte, Ei Jnteodue in fata tribunalolel poparulut aeuzatile de erime polities, oi caridue valarea st prezinta adunarit toate Ghestlunile prejudiciale, cit gi actiunile intentate pentru hielegalltate, pentru pretintarea und protect de lege ind- ortun, prvcum s1_cele relative la nerespectarea ordinel eo de ctre president sau camila “adunii 3 Sfirsit, cele. privitoare In gestiunile comandantilor nile {ans Be resactul for nt Si anumite actin inspite de SNcautlune, precum' aeflunea prin care se contest culva elitenin, sat seen intentats Jucecdtorilon care au petmit fits ca sf inacrie pe cineva in controatole cetalenest; feiuneg, de enlomnte sau! mits, cen de Falah insertere (i lisis debitoriior Statulul), contestatia debitorulul care re- Slanmil eh nea fost Invltst aa. platenseh tn erdinea cuve- Inith, aS0ratia de indemn la omer, actluneg Intentats de Eforitor de Stat care au eerut’ si fle gteral din Usta (debltorilon) insinie se termen su {a chip Tegal st in fine, seVonea de adulter TEL conduc controlul_validaril_ tutiror functlonatilor publish, procesele relative la neinscrierea Tn listele cet fonestt'de eltre adunarlle comunale, cit si seatintele prin are Consiliul confirma otiriree acestor adundrl. Tot ei [prezidessi in| procezsle relative 1a chestluale comerciale ae. Anisroret nicie, piecunn sin e42ul wna se jdeea un acto Ge calomnised pe un eelatean ber. Prin tragere Ia sort fF inact sifeetar sorta) Insintelecommpeente at Jn proceve private ells! publice” La recrutares: prin sort) # Judeedioflor tau parte nts nahal eh el at cellal Selon, et a secretarul (hesmothetlin), trigind tn sort Hecare numirreapectiy Ge judecatort dig district su EL ratitiea conventili.juridice) ct celelaite state st cone due provesele derivate’ din avestea, elt 9) coniestatite pentru fatea mirtarie, relative la procesele. criminal di Fevortul Areopagu CAPITOLUL LX Accs aint etributile colo; nous schon Bh mah frag ta sor({ af pe cel zece presidenth al serbaclior, cite ntl in Hecite district Dupa,vallaate ef fancioneaeh patru ant st organiecsd procesiunes, Panateneelor, con fursuit de produetit murtonle 3 gimnastice, cursele decal Si tinpreuna- cu consili -ingrijeste de confectionares peplossulul (valul “Atene’) gi procara amforele, din care Se da untdelemau (rebuinelgs) Invingstertior {la luptele Atlelice)“Acest untdetemn ae. extrage: din, Maslin tint; 81 chror,‘proprieiart sint datort ‘sd'dea arhontelbi, eile irel cotvtl (rel sferturl de, jitruy de fleenre pom, Maj inet inte recolia era dita-de Stat tn arenddst"legew glastia Gh orleine dezridaeinensh sa tale un malin stint’ ed te ‘dat in judecata Areopagulti si tn cez de va Tl gisit vie oval, sa\i'se aplice pedeapsa cu moartea, De cind, Inst; (ocurile-acestea au treeut'in proprietaten privats) pros piletsesi sot’ obligaft af furniecse untdelemnul needoar, Drocedura a ehzut in denieludine, deal legea mu © sure: Gath. Untdelemnat care revine’Staluful se extrage, mua fin tructele de pe ramurt -itrine {el din cele tinere) Cantitatea adunata arhontele o pred vistlernieilar de pe Aropole el near vole upd cxpiaren omc) ah ein focal in Areopaa, inainte de a fi predat vistiernietlor antitatea (eeruta de lege) Vistlernici! pasireseduntde= lemnal pe Acropole pini la Punalenee, tar la aceasts sar Doitoare il distribute preaidenti‘or serbaril, care la rindul lor dou ppartencuvenita invingitoclar “deta, jocurile STATUIL AvENIAN 5 gimnasticn Cick prone invingtoritr ta concvenoile ma lee comstou fn. sur al argint (eumuni), ale tavingaterlion J manevee militre (7), Intense, iar ale coer de oe concureurile gymniee si cursele de Calin smtelen CAPITOLUL LX [Bi aleg si pe' tof ofiteri, Amume pe set zece coinan- anti, maf inainte cite unul din fiecase district lar acum Giotre ttt cetatentt. Fiecarula din cel zeces1 ee ineredine fesell prin ridicare:da mat un post anni unt ecto Sef a oplitiar (seldati grew inarmati) care: candace eee Tata de cetafent, In cazul nel expedisi alful, comsn ental. aparirit ‘nationale, care pzeste fara st Inted fa ‘ipa, inal eind rdebohui-a Intrae in hotarele tari dot sint drimisi i Pireu, unl peste. Munichta, altal (oomnary Gant) peste ‘coasta, cu insdreinarea se pulsed “(eseets Jocuri) 31 (arsenite) din Plrew ; unul e eotnandant peste symmorit (asociatit de "amatori) ® st in aceasta, calteate indica pe tierarhi (et care sine obligati ss echipeee us vas de rizho}), procedessi Ia faceres achimbulut fe aver! (antidosts*)"s\'are presidentia in Geabsterile jadiciane fee fetive In acensta procedura. Ceili cine! comandenty aint Intiebuintati dupa nevatle momentulus in Flesare prytarte (interval de 35-35 de 2ile), adunares poporutut i ex, prima peintrun vot parerea el despre modul cum co Moansdantit Ist exercita functia. tn ‘ctr eind asia din el Hida tn vor de blam, reapettivul ¢ chemat. In folate dlecatil st ued ¢ condamnat, se. stublleste pedeapea, ce ‘rebue 68 (se dea, sau-amende ce are so plitemess int fin caz cind @ achitst, e reintegrat in slojba Iul, Comans Aonfil au vole, fm timpal eomancellor, st pond In lan ‘hur, £8 lunge din sorvicha sau ai pund 0 amenda pe Inferioral nediscplinet (nesupys) -armendarea nu se. pron bisisuleste, TBI aleg si pie cel zece colonel (taxiathih, cite wl din fecare district: El concuce pe osmenit ain distictul S40 pst, SMR Sa fru de dl sa mt een oi 5 veak Capitol 6 ¥ 6 anusrorss si aleg eaptanti, Apot mai aleg sh pe cel doi estonet de Covalérie @tipporhiy, cite anol" peatta incl district. Hl fondue Hecare cavitera din eile cinch dstlcie. Sf au fata de frupele ier, sceleagi" Sreptin ca ei comaminil att Ge ‘rupele de infanterie gre. Conttolul Io se fave {oprin wotul saundrit populace Mat aleg pe capltanst de covalerie, cle unl dle flecare atic! EF sit egalt'm grod cu ‘coloncl de Sn ‘Apo| se mai alege in comisndant de cavsterie ‘pentru Insult arn, Gaia ‘cud cavaltia de scot a ie sfirsit, dot intendenti pentro cele dou ase’ (capita Parales 3 Ammon oe CAP. LXIE Din slujbele ai ciror detinstort se leg. prin sort lunele,, Impreuna o_cel nowt shontly se slegesu Snainfe. din tot dlsteietul, tar celelalte, in templul Is} Teseu, pe comune: De cind ints comunele au incepat si faci! nego} cu slujbete si detinatorit acestora din r= ma se rag Ja sorlt din intregel district, afars. de con Sileri sf de trupele de garnizoane, numal aceste doud fategorit mal sint alese de comune, Flecare celdiean care ia parte la o gedinta ‘ordinard 8 adundrli poporulul primeste ea plata o drama, lar pentru o gedinta. extracrdinard, © deahot af jumatate (ous obo) Judecttors| la trtbunsle (an fel de jurath Fecrute{l din cetatent in numér-varlabil de 1a 1000—1500 ‘au mal mult primese efte trei boll de sedin{a. Consi- jeri, ete eines dtoll de gecinia, far comitetulul insarernat feu. gostiimea afacerlior 1 se mol da 0 eloestle de. z0ce ‘bolt (Ge). persoand) pentru hrang (in locale) senatulu), ‘Ahonill pelmese pentru inlretineres, lor ite pate abot, in care’ ay sf ihtrelind "st pe evainie pe. fleutisth, ‘Arhontele din Salamina primeste o-drahma pe 2h Pre ‘dontit sarbatorilor cint heaniti tn prytaned, fm! luna Hecatomboeon, (cind cad Panateneele), si anume’ de ia PPalsprezece ale Junil. Amifyetioniy de la’ Delos. primese Gite'o drahma pe zl, din Delos. Bani pentru Intretinere STATUL ABENIAN a7 A ge-maldn sl (uturor functionarflor itmsst (de Stan) ip Samos, Skyros, Lemnos, sau Tmbros (potesil ateniene) Intro" functle militars “poate sa fie numit cineva_ de ‘mai multe of, fash niment ny poste ocupa de reat yulte ‘eri aceeagi shijba elvla, afara le local de consilisr, care ‘poate fl ocupat de doua ort de acecnst persoand CAPITOLUL LXHI i ‘Juratil (care. eledtutese. tribunstele) sint_alesl_ prin sori! Ge cof neuf arhongy, care: Impreuha cui seerctarl Ghetmolnetilor fac Hceane alogeroa tn cte nul din cele Hite districte. Sint sese Intrart ribunale, cite una Ge iccare district. Incdpert In care se trag la sorfi Jara Sint doudzech, cite doua de district Apo o suta de cu ‘life ete secede secore cstrict halts 2ece cutie Th ‘are jursti'olest i arunca,jetoonete lor. Ling ecare fntrare sine dowd tne st ates bastoane ili Jura sit. nurse e eruned un nuimar de ghinge (bule rotunde tn forma de ghinds), egal cu numarll baslonnelor al flecare Gin necate ghinde'¢ Insemnata cat o tera, de la a unspre= ‘fecea Iterd Gambda] tar departe, ete tere, cite t= ‘Danae (eru Curt trebuese completate Tura poste fi oricine a trecut. de. treizedt de nly & fad de of cove ae datori do plat Staulat sat au prl- fio" padespen “informant Duct unl din cesta © Bitge.jorats © denuntat gi dat tn_fodecatatfbunalut intag‘cte condannat, Yadecatoré othr eps burt Ibe plac, ce pedeapad ai {'se den, sat ce amend sf pli- (eoekebaca’s sea o amen, comancantal srebute 33 fe inchis pind o plitegte a1 cid are de platit 3} 0 forie Statwlul, saghisoarea {ine pina cind ‘el va pat gl eetsta daiorie. Fieeare judecitor are cite taliftt de Inn clinese pe cave © forls numele si, al tatu stu ‘omund nde nascut st_una din. cele zece litere de 1a ‘pina la (Kappa), e8el humaeui total al juratilor ¢ ‘impartit in zece pérll dupa districte sh Hlecare din aceste Barth vind ca semn una din iterele susnumite, cuprinde Seelagnuimar do joratl oo anisrore, ind shessiothetul a tras’ la sorti_literele prin “care finseamna diferitele tribunale (eau curt), aprodul’ 1s ia Sie prinde pe up fiectruta din este trbumale, aya cute ‘0 epitLa sort CAPITOLUL LXIV Cole seco cutiute ™ sine puse inalntes) inti, des inate ‘lecarub eri (aistriet) + pe ele sine serize literele pind la K. Cind judecatoris au pug table lor tn cute ‘care are aceeash liters (ca aceea de pe tiblita Hestrula) produ. scutura cutiutete si din fiecare alla ‘ele: thesmo” fhelul trage cite o Lsbila. Cet clint tras lt gor{l Se NUL este sinvingitorul®*), cdci el afigeash tabligele seouse dn culluts, Gntingindite sau fixinducle) in-unul die jftebuetele' spate in tabla de jem care. poarti acecayh Iterd ca 4h cutiuta™ tnvingitoruls @ tras la sorts ae teama ea nu cumva, fd mereu aceles, ash na facd wre, Ingelatorie. Sint cinci table in jgheabui in’ fieeare sal de tras la orth (apa ce a pus in urma) numarul voit de cubus, ar hontele trage le sorlt pe judeestoris districtulul respectiy fy iecare din cele dous sail (destinate fiecdrul district Cuburile sint de bronz, ulbe st negre. Un cub corespun. de Ia inci tabiite. Se pun dec, de eines rl mal pune Gubuit aibe, dectt mumidrut judesaterilor pe care’ wre S81 scoala a sorti st tot aceeasi proportie se sbscrvs ind ‘pun esibuci negre (prin care ge recused judeestorit {Se corespundeaut color cinci tablite percare le represinth cite nal din cuburile ‘negre). Ciné achontele q iapiavit gu scosul cuburilor (ce reprezentam nimarul judeesorior de care avea nevote el flecare dati}, pelstavul strige: ne ‘mele celor legit la sort. Dintre neegtia face parte at ine fingatorul®. Plecare judecator dupa. ce a fost steigad 9) & raspuns sprezent, trae o hinds (o bla) din (ewslalt®). tema si ihind-o ‘sus ca sf Se Vad litera aapata pe en 9 raid! mai Teil arhontelul care presideazd. Achontele dupa ce-n vazut Titers, pune tablify judechtoralt Gore 4) De care a fost vorbs mal sus, 32) Bin care nu cost scones thats” SPATUL ATENIAN 89 tului) tr cutiuta care poarts aceeagi titerd, ex accea de pe ghinda, pentru'ca juratul 88 se dues la Gibunsiul finde a {031 vepartizst prin sort, nw unde. ay dori el 3} pei sd ‘pu se ‘leatufsaca"veeun t0ounal eu jurat alest pe sprinceans “ Ling achonte sint atites cotiute, cite tribunale. tre boulese ‘completate; cutlutele au pe’ ele, fecure, cite o Iter: anume aceea pe care sort uu dastinat-e) pentrit Toeare tribunal in atte CAPITOLUL LXV BL Guratuly mat arats ghinda sh aprosutul si apet pa teunde’ tn interioral gelafain hebubalta Apel a un baston de culoarea tribunelolul, care. are, aceesgt tera ca cea de pe ghindl, pentru ca et a te nevolt de a intra in tfbunalul ce a fost hardeit de sort Cael aca. intra Tn alt tribunal, culosred bastonutul Hdl de gol. iecave tribunal are deasupra inert 0. tablie 2 Erivita cu o anume culosre. Asttel,-juratul, luind-at Bastonut in primire, merge la tribunity de aceeagt cu Joare eu. basfonul sdu si avind Seecast Mera. cape hin Ga 3a, Duplee-a_intiat, primeste © fia fapniea de Stat, din:porten celui caro a tout tras: le: sort Pentru a ceasii slujba. Dupa ce au intrat In felul arétat, se ageazd fm tribunal, avind. ca sine bastonul i-ghinda. Bupa acestea yiniingtorit resitulese blltele celor ear neat fesit a Sorthy lar aprosit public predau, din Hieeare district, cutitele — una de’ fecare tribunal —eare et rind humele’ membritor distritulul care judecd I fe= fare titbunal eh Te pred furailor tral la sort, (eu 1 Sircinares) de resticul aceste lablite propétetarier lor ‘Acest jurafiy.cinch ln_numae de’ feeare™ tribunal, se Siijese de aceste tablite ca fa08 apelut colegior gl SE fe plateasea dlurna cuvensta CAPITOLUL LXVE ind ioate tribunalele sint in. completul lor, se pin fn primal tribunal doug ame si eubury de arama, de Goud felun uncle Sint sugravite eu culertie tiaunele: jor (respective), calelalte au pe ele numele presidentlgr 90 ARISTOTEL Sort! peniru aceasta ireaba, pune, dpi ‘ce aa fost Sepa Sate. Cuburite, cubsrile sugebvite into. urna, lar, cold Tale-pune-in ceslelta urna mumele presidentiior (Ge. tri bundle" Cel Sintir-nume.depregedinte ‘ce levels. sort e'sirigat de cratic, care vesteste ea el va prezida primut tribunal, Jest la sort cel de-al dolien tras 1a sorti va prezida ‘sl doilea tribunal (exit le sort) al aga tal de Dperte pentru ca nici un mxistrat 8 mu ste ce tribunal Ya previda, 1 8 se multumeased et acelg ce-t va iesi 1a sort [Bupa ce Jura au sosit gl au fost tmpartil tleeare 1a teibunalut lf, pregedintele tsibunalulul reapectiv sconto o tablila din fievare cutiuta (din cele zeve pe cae le ate Tlecare tribunal). pind intrumeste zece nume, upul de iret (LW) af pune dceste Lablite In alld culluta goal Din cele cine! ume pe care le scoste prin tragere la ‘Sari, prima persoang’ e insdvcinata cu supravegherea ‘leptidret iar ceili patra cu controll) voturllor, pen fra miment sana incerce a milul pe cel ce are sila ‘clepsidrel, sau pecel ce supravegheazs votal ssa mt [nib toe lel o dngelitorte eu acest prile}. Gele cinch per~ oane (din cele Zece), care nau ieait 48 sort, prithese ‘Gin partea prezidentior (de Inibunal), slatele privitoare fa'plata diurmetor, is locul-unde flecare astrict * igi va Incisa durna, dupa ce 2c ridies gedinte trfbunalulul, ma urd luald phim ox jurat 431 idle sma. cuventta Jn gripuet nie separate, pentru @ evita’ inghenillle plictisitoare. o " CAPITOLUL LXVIT yp co au luat aceste mfsurl, Introdue pe Imprict- nati 8) Cind e 21 destinate pentru procese eivle” (par= fewlare), introduc astfel de procese, in mumar de pateu pe 2, ain cele admise de lege, lar’ tmpricinajl se obli- “H) Gowl de apt esce maonsh tit deans fechrus vor” “bitor Sn ats tea "a Adied erate cin flecare etre. | 1 Intend procele 91 z 1 jhaa, al destinata pentru procesele de caracier public, se Eeabet oumel astiel de procete, doay cite unul pe 2 Se alla acolo Qa tribunal) elepsidre cu robinete de seurgers, si in ele toernd apa, dupa cantitatea c&reia, Jy seungerea ei, yorbitorlt trebule 84-4] misoare Umpal Zledoartilor. Gelor cu proces al caror oblect Intrece sums Ue cinel tail de drahme lt se acordd 2oc0 misuri de apa Sl trei thisurt eelor care vorbese in replied; sapte ma ‘Sor eelor cu procese aud cinel mil de drahine i dow Puisurl pentru replles ; cinch masurl. pentru provese pind eva mie de drahme i doug pentru replies ; sase masurt ‘pentru procesele de contestafie ®, la care nu exist re Plies Juratal insdreinat cu controlul clepsidrel,inchide Yobinebil: de cite oft grefierol trebuie 63 dea citire, unut Text de lege seu deporiyel veeunul martor sau orietral DiC act de"felul cesta, Cind vine la rind. vreun proces Ge tine al Intreaea nidouratA (in mat munte piri), cel ‘Si slepatdra nu inchide sobinetol, ct se fimparte 0 cantl= {Mie egala de apa st reclamantulié spiritual ‘Durata allel se‘Inasoara dupa zilele Lunli Posideon dasunay CAPITOLUL EXVIIL Cea smal mare parts dintre te¥bunale au 203. jurah Cine Yorba de actlunt —publice ce se cezbat “Inaintea Cinul rigunal Se 1000 de Jura, se reunese dou tibu- hale las Hattals 2; pentra (acele actlunt) ce trebule jo- Aleeate tn fata sumo ¢eibunal de 1500 de rai se inteunese rot tribunal, Buletinele de" vot slat de arama si ait ta mijloc’ jus jumatate din’ele sor géurite, jumatate line. Dupa 2 LA prenuntat pledotefiie, sei (propugl la. controll Gouuflor ‘dau fieesrui jurat cite dou voturl, umul gourit Wy Na wor Indeparea Je sbeat, proces 8 oes 275 eS un sero dour 8 eoetiee ee : 50) ose uncle Jidosd, Wiburaful hellagtio, fa “anisrort pentru ea nici un jurat si nu capete doud voluri de ace fag fel" Apot, cit insareinat dle sort ca aceasté sub, fInapoi jeloanele de Ia jurati; in achimbul Tots in ae! entul votari, Hecare jurut primeste un jeton de ararmi ‘mareat cu litera gamma, pe Gare il resttiie cine © ssl Incaseze dluena.Masura © luata entry atoll si He silt st voteze. Cine nu voteazi, nu capati jetonul acest In. tribunal stat puse doud afore, una de arama st tuna le Temn, care Sint agezale separat, pentra a puted: Hidescoperit cel ce ar vrew sf fac vieo fraud In aceste lamfore voteazi juratli: voturile din cea de arama decid, de cele din urna de lemn muse tine seana, Urna de fam are un capae cl un rifle prin care. a poate intra decit un’ vol, pentew ca nick wn jurat aii mu posts Wiga dous votuil intt-o urna ‘In: momentul cind © 88 se procedeze Ia vot, cratntcul Intreabi pe Impricinat! dact aa intentls, si eonteste Go- pozitile martorior, eaci nue permis: se twat face a (ceasid contestatie. dup Incoperen "volar Apel el ved teste din mow Voll gaurit © pentru cel co. pledat {nti cel pln, pentru cel cea. pledst dups el Juratul Spucind cele’ daua voturt cel” gaurit $1 cel lin) = ai astupind capeicle fossiul, ca simu se vast ehre wot piln'sh care e gol, bagi spol votal vslabil tn urna de fama, tar pe cel anita, in éea de lem CAPITOLUL LXIX’ Dupa co toll juritii si-au dat yatul, aprosii wind ‘amfora cu voturilé vulabile (adiel ‘eon de aruina), 0 de ser pe o mast cu atitea cavitatt (aur!) cite votuel sink 04 (ead gti ene @ eit ett pn. Du sol cu¢ dupa aside de’ voturl aisite prints rbine, in Dictionartt opi, Baromiberg, AtC Dikasal, sig 3s—B416 iar pent, Setoane fi Brome Ge ra sraruL areniaXs bo jpibe malin Talay cur fusutie pine" aay gone Milbiey sue posts ugor numara i s4 fe vlaute de tne pcioaie” Punclonanitngarclnat! eu dentdgurarea. cru null nomira voturile de pe Tas, punindseparat. pe ele goale pe cele pllne Lr cruimical venteste ezultn- fly atbulgu’voturie gaufite recamantulu fete pling Divot, Ge a Ineusi mal multe volun egg PEO Egsuly in car de’ partate,eigtiga petal “Apol Jara’ purced,"dache cama, la stolren_ pox ‘epesh (stu amenay voting n_acelat fell restitulnd fe iA td a btn Intro 2 tip Ingeut Tesareh prt pentew sabilirea(pedeptel nu amenzti) e de © jumgtate de masura de api. ups Se"ural enw pronunial asupra proceselor pe eave erat ‘ube, conform’ Tog sae ddece, iol ncaseash dlrs, fieeare in parton fats grupul) unde 1's-a feat foal rit “Atagere In orth Mash Bea Inet ydn Goapoi, ponte ck mamas ee por sal cCUPRINSUL Statul ,Atenian i