Sunteți pe pagina 1din 13

ROMANIA ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A DRUMURILOR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A DRUMURILOR
B-dul Dinicu Golescu, 38,77113 Bucureşti, sector 1 REGULAMENT
Tel.: 0-040-1,-212.62.01; Fax: 0-040-1-312.09.84 PRIVIND EFECTUAREA RECEPŢIILOR LUCRĂRILOR
ŞI SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE

ORDINUL
DIRECTORULUI GENERAL AL A.N.D.
nr. 134 Indicativ AND 514-2000
din 25 septembrie 2000 Elaborat de: Direcţia de Întreţinere Drumuri şi Poduri - A.N.D.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 8.12.1990, privind


regulamentul de organizare şi funcţionale al Administraţiei Naţionale a
Drumurilor, cu modificările ulterioare, în baza contractului de Management
nr. 4121/AN/1994, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Dănilă Bucşa -
manager al Administraţiei Naţionale a Drumurilor - R.A., emite următorul
ORDIN:

Art. 1. Se aprobă „Regulamentul privind efectuarea recepţiilor lucrărilor şi


serviciilor de întreţinere şl reparaţii curente la drumurile publice" , ind.
AND 514-2000.
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentului ordin revine DRDP 1-7.
Art. 3. De la data emiterii prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea
prevederilor Ordinului Transporturilor nr. 484/1.09.1992.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dănilă Bucşa
REGULAMENT PRIVIND EFECTUAREA RECEPŢIEI
LUCRĂRILOR Şl SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE Indicativ
CUPRINS Şl REPARAŢII CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE AND 514 - 2000

CAPITOLUL 1

Capitolul I. Prevederi generale................................................................37


Prevederi generale
Capitolul II. Documentaţiile pentru recepţie .........................................38 Art.1. Prezentul regulament este redactat pe structura „Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de Construcţii şi instalaţii" aprobat prin HG nr. 273/1994, cu
Capitolul III. Recepţia într-o singură etapă.............................................39 adaptările ce s-au impus, ţinând seama de specificul lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii curente şi se aplică la drumurile naţionale, judeţene şi comunale.
Capitolul IV. Recepţia în două etape....................................................40 Art.2. Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi
reprezintă actul prin care beneficiarul declară că acceptă lucrarea cu sau fără
Capitolul V. Recepţia finală...................................................................43 rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă.
Prin actul de recepţie este certificat faptul că executantul şi-a îndeplinit obli-
Capitolul VI. Dispoziţii finale...................................................................44 gaţiile contractuale şi ale documentaţiei de execuţie.
Art.3. În înţelesul prezentului regulament, beneficiarul este persoana fizică sau
Anexa l. Proces verbal de recepţie într-o singură etapă.......................45 juridică, care încheie contractul de executare a lucrărilor sau serviciilor de între-
ţinere sau reparaţii curente (în cazul când acestea sunt executate prin unităţile
Anexa 2. Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor...................47 terţe de profil) sau este chiar executantul propriu-zis (în cazul când aceste lucrări,
sau servicii sunt realizate în regie proprie), în care situaţie prin recepţie se certifi-
Anexa 3. Proces verbal de recepţie finală .............................................49 că, că realizările sunt în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi cu
prescripţiile tehnice în vigoare cât şl îndeplinirea condiţiilor, pentru darea în ex-
Tabel 1. Lista lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică drumuri, po ploatare a obiectivului recepţionat.
duri pasaje şi anexe la care recepţia se efectuează într-o sin Art.4. Recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se efectuează într-o
gură etapă şi nivelele comisiei care efectuează recepţia singură etapă, pentru lucrările si serviciile cuprinse în tabelul nr. 1 din prezentul
.................................................................................................. regulament şi în două etape pentru lucrările şi serviciile cuprinse în tabelul 2, din
51 regulament.

Tabel 2. Lista lucrărilor de întreţinere curentă şi reparaţii curente dru Notă:


muri şi poduri care se receptionează în două etape, terme *) Noţiunea „drum" este reglementată la art.2, alin.3 şi 4 din O.G. nr.43/1997 privind regimul
nele de garanţie a lucrărilor şi nivelul comisiei care face re drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998, republicată: Noţiunile “lucrări" respectiv „ser-
cepţia........................................................................................55 ricii" sunt reglementate în „Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor
publice” aprobat prin ordinul Directorului general al AND.
Tabel 3. Componenţa comisiilor de recepţie la nivel teritorial
şi central..................................................................................57 Elaborat de: Aprobat de:

A.N.D. A.N.D. cu avizul 93/1073/4.12.2000


Art.5. Pentru lucrările şi serviciile ce se recepţionează în două etape, aceasta
- caietul de dispoziţii (comunicări) de şantier pe probleme de execuţie şi calitate;
se desfăşoară astfel: - verificări pe poziţii kilometrice privind profilul transversal, profilul în lung,
- recepţie la terminarea lucrărilor; grosimea straturilor de îmbrăcăminte, etc.
- recepţie finală, la expirarea perioadei de garanţie
- buletine de analize pentru stabilirea reţetelor privind mixturile asfaltice, be-
Art.6. Indiferent de sursa de finanţare, recepţiile se vor organiza de către ad-
toanele de ciment, etc. cu aprobările respective precum şi pentru probele
ministratorul drumului, care în sensul prezentului regulament are calitatea de prelevate în staţii de preparare şi la punctele de lucru cu rezultatele încer
beneficiar. cărilor efectuate pentru verificarea calităţii lucrărilor;
Art.7. Recepţiile lucrărilor, respectiv serviciilor se efectuează de către comisii - buletine de analize prelevate din îmbrăcămintea rutieră executată cu rezul
de recepţie numite de organul central sau teritorial în funcţie de categoria tatele acestora, efectuate în laboratoare atestate, pe poziţii kilometrice;
lucrărilor conform prevederilor din tabelele 1, 2 şi 3. 10.2. În cazul receptivi finale:
Comisiile de recepţie se numesc de regulă pe perioada unui an calendaristic - procesele-verbale de admitere a recepţiei la terminarea lucrărilor;
de către AND, pentru cele de nivel AND şl DRDP, şi de către DRDP, respectiv - comunicările făcute de investitor executantului, în legătură cu comportarea
Consiliu judeţean sau local, pentru cele teritoriale (secţii, judeţe, localităţi). în exploatare în perioada de garanţie şi în legătură cu calitatea remedierilor
Art.8. Recepţia se face de regulă prin acordul părţilor sau, în cazul când executate în acest interval;
părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia - rezultatele unor eventuale încercări efectuate în perioada de garanţie;
încheierii procesului-verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti - cartea construcţiei completată la zi în conformitate cu normele în vigoare.
competente, cu excepţia lucrărilor executate în regie.
Art.9. Pentru activităţile de întreţinere curentă şi periodică necuprinse în tabe- CAPITOLUL III
lele nr. 1 şi 2, recepţia o constituie certificarea cantităţii şi calităţii acestora
făcute pe situaţiile de lucrări întocmite la perioadele de raportări pe foile de
lucru sau alte documente admise pentru plata în conformitate cu legislaţia în
Recepţia într-o singura etapă
vigoare. Art. 1 1 . Pentru lucrările şi serviciile cuprinse în tabelul nr. 1 la prezentul
regula
CAPITOLUL II
ment, recepţia se realizează într-o singură etapă (la nivelul secţiei sau DRDP, res
pectiv Consiliul judeţean sau local), iar documentele ce se prezintă la recepţie
Documentaţiile pentru recepţie
vor fi cele corespunzătoare, prevăzute la art. 10. 1. (numai cele care se încadra-
Art.10. La recepţia lucrărilor în funcţie de felul recepţiei se prezintă urmă- ză în specificul lucrării).
toarele documente: Art, 12. Beneficiarul va organiza desfăşurarea recepţiilor în termenele stabilite
10.1. În cazul recepţiei la terminarea lucrărilor: în tabelul nr. 1 la prezentul regulament.
- aprobarea de începere a execuţiei lucrărilor; Art. 13. Comisiile de recepţie analizează şi examinează vizual şi prin docu-
- avizele de executare a lucrărilor (acolo unde normativele în vigoare/prevăd mentele prezentate de beneficiar, executarea lucrărilor în conformitate cu docu-
necesitatea acestora); mentaţia tehnico-economică şi a contractului încheiat (unde este cazul) cât şi
- contractul de execuţie a lucrărilor (sau comandă pentru lucrări de valori mici), cu respectarea normelor tehnice în vigoare.
cu anexele sale (caiet de sarcini, Conditii generale, condiţii speciale, etc.); Art. 14. La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi
- documentaţie tehnico-economică de execuţie (piesele scrise şi desenate concluziile în procesul-verbal de recepţie, conform modelului prezentat în anexa
ale proiectului avizate şi aprobate de organele în drept);; nr. 1 la regulament, şi îl va înainta, în termen de 3 zile lucrătoare, beneficiarului
- situaţiile lucrărilor executate (măsurători, caiete de ataşament, note de co (secţie-DRDP, respectiv Consiliu judeţean,sau local în funcţie de nivelul comisiei şi
mandă suplimentare, note de renunţare, etc.); categoria de drum), împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără
obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei.
- procese verbale de lucrări ascunse;
Art.15. Comisia recomandă amânarea recepţiei în situaţiile când se constată În cazul când nu se întruneşte prezenţa menţionată la aliniatul precedent,
neterminarea unor lucrări ce pot afecta siguranţa în exploatare sau există în mod preşedintele va stabili un nou termen în vederea efectuării recepţiei, iar benefi-
justificat dubii privind calitatea lucrărilor, fiind necesare clarificări suplimentare. ciarul se va preocupa cu mare atenţie pentru prezenţa membrilor comisiei la
Art.16. În situaţia când comisia de recepţie constată vicii ce nu pot fi înlătu- noul termen stabilit.
rate, iar prin natura lor acestea împiedică realizarea exigenţelor impuse prin nor- Art.23. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, beneficiarul are
mativele în vigoare, se propune respingerea recepţiei; obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie,
Art.17. Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta beneficiarului procesul- precum şi documentele şi explicaţiile care iî sunt necesare.
verbal de recepţie cu observaţiile comisiei şi recomandarea acesteia, în baza Art.24. Comisia de recepţie examinează:
căreia beneficiarul hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei, a) respectarea prevederilor din autorizaţia de execuţie a lucrărilor (la lucrările
pe care o notifică în termen de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un care, conform legislaţiei în vigoare, necesită autorizaţie), precum şi avizele
exemplar din procesul-verbal. şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale docu
CAPITOLUL IV mentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exi
genţelor esenţiale (conf. prevederilor de la cap. II al prezentului regulament);
c) referatul de prezentare întocmit de proiectant privind modul în care a fost
Recepţia în doua etape executată lucrarea (beneficiarul va urmări ca această activitate să fie
Art.18. Pentru lucrările şi serviciile cuprinse în tabelul nr.2 la prezentul regula- cuprinsă în contractul de proiectare);
ment, recepţia se face în două etape: d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă
- recepţia la terminarea lucrărilor; la contract.
- recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie. Art.25. La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi con-
Recepţia la terminarea lucrărilor cluziile în procesul-verbal de recepţie, model prezentat în anexa nr.2 la regula-
Art.19. Executantul trebuie să comunice beneficiarului data terminării tuturor ment, şi-l va înainta în termen de 3 zile lucrătoare beneficiarului împreună cu re-
lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de dirigintele comandarea privind admiterea cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau
de şantier. O copie a comunicării va fi transmisă de executant reprezentantului respingerea ei. Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie
beneficiarului pe şantier. a procesului verbal de recepţie a lucrărilor, cu sau fără obiecţii.
Art.20. Beneficiarul va organiza desfăşurarea recepţiei în max. 15 zile calen- Art.26. Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care
daristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită: nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sânt de natură să afecteze
utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.
a) membrilor comisiei de recepţie;
Art.27. Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când :
b) executantului;
- se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în
c) proiectantului.
exploatare a obiectivului în cauză din punct de vedere al exigenţelor sale;
Art.21. Proiectantul, va întocmi şi va prezenta comisiei de recepţie punctul său
- lucrările executate prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care,
de vedere privind execuţia lucrărilor.
dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării;
Art.22. Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşe
- există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de
dintele acesteia, numit de beneficiar, stabileşte programul după care va fi fă
încercări de orice fel pentru a le clarifica.
cută recepţia.
Art.28. Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se cori-
Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din
stată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor împiedică realizarea
membrii numiţi ai acesteia, iar hotărârile acesteia se iau cu majoritatea simplă.
uneia sau mai multor exigente esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiec-
ţări, refaceri de lucrări, etc.
Art.29. Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta beneficiarului procesul- temporar asupra beneficiarului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor ce decurg
verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe din executarea necorespunzătoare, în această situaţie în procesul-verbal de
baza procesului-verbal de recepţie, beneficiarul hotărăşte admiterea, amâna- recepţie ce se întocmeşte la terminarea în întregime a lucrării, beneficiarul poate
rea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în termen de 3 zile lucră- cere înscrierea viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a con-
toare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal. semnat în procesul-verbal respectiv.
Art.30. În cazul când admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-ver- Pentru partea de lucrare preluată de beneficiar, perioada de garanţie pen
bal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie reme- tru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării reme
diate şi termenele de remediere convenite cu executantul şi care de regulă nu dierilor.
vor depăşi 90 de zile calendaristice de la data recepţiei, dacă din motive cli-
matice, nu trebuie fixat alt termen. CAPITOLUL V
Art.31. Executantul poate face eventuale contestaţii la conţinutul procesului- R
verbal de recepţie întocmit de comisia de recepţie, în termen de 20 de zile ca- ecepţia finală
lendaristice de la data primirii acestuia, litigiul rezolvându-se prin arbitraj, dacă
această formă de conciliere a fost prevăzută în contract, sau prin acţiune înain- Art.37. Recepţia finală se convoacă de beneficiar în cel mult 15 zile după
tată la instanţa judecătorească competentă. expirarea perioadei de garanţie, prevăzută în contract.
Art.32. În cazul când executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de la art.30, du- Art.38. La recepţia finală participă:
pă trecerea termenului de remediere convenit, beneficiarul îl va soma în scris în - beneficiarul;
acest sens, iar dacă acesta nu dă curs somaţiei, beneficiarul este în drept să exe- - comisia de recepţie numită de beneficiar;
cute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata - proiectantul lucrării;
prejudiciului produs. - executantul.
Art.33. După executarea remedierilor, executantul va cere în scris beneficia- Art. 39. Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi
rului anularea obiecţiunilor, iar dacă în decurs de 30 de zile calendaristice de la examinează următoarele:
data cererii executantului, beneficiarul nu anulează obiecţiile, se recurge la pro- a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
cedura de arbitraj, dacă ea a fost prevăzută în contract şi, în cazul când nu se b) finalizarea lucrărilor prevăzute de „recepţia la terminarea lucrărilor";
ajunge la un acord poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească compe- c) referatul beneficiarului privind comportarea lucrării aferente în exploatare
tentă. pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
Art.34. Beneficiarul preia lucrarea odată cu recepţionarea acesteia, în afara Art. 40. În cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii
cazului când recepţia este amânată sau respinsă. comisia de recepţie poate cere efectuarea de încercări şi expertize.
Art.35. După acceptarea recepţiei de către beneficiar cu sau fără obiecţii Art. 41. Comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în
acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări, decât cele con- procesul-verbal de recepţie finală, model prezentat în anexa nr.3 la prezentul
semnate în procesul-verbal de recepţie. Fac excepţie viciile ascunse descoperite regulament, pe care-l va înainta în termen de 3 zile lucrătoare beneficiarului
în perioada de garanţie sau în termenul stabilit conform legii. împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei de
Art.36. Dacă beneficiarul solicită preluarea unei părţi, din lucrare înainte de amânare sau de respingere a ei, propunând totodată măsuri pentru înlăturarea
terminarea întregii lucrări prevăzute în contract se va încheia un proces-verbal de neregulilor semnalate.
predare-primire (care însă nu constituie un proces-verbal de recepţie) între exe- Art. 42. Pe baza recomandării comisiei de recepţie finale, beneficiarul hotă-
cutant şi beneficiar, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, răşte admiterea recepţiei notificând executantului hotărârea sa în termen de 3
măsurile de conservare, precum şi cele de potecţie reciprocă a zile de la primirea propunerilor, data notificării de către beneficiar constituind data
desfăşurării activităţi celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru recepţiei finale.
partea preluată trec

42
Art. 43. La lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă se va încheia un pro-
ces-verbal între beneficiar, proiectant şi executant, unde se vor menţiona toate
deficienţele constatate şi care vor trebui să fie remediate de către executant în
maxim 90 de zile, iar în cazuri obiective din motive climaterice se va fixa un alt ter-
men. Fac excepţie lucrările a căror menţinere în exploatare ar reprezenta un
pericol. Aceste lucrări se vor conserva prin grija şi cheltuiala beneficiarului, uti-
lizarea lor fiind Interzisă.
Pentru recuperarea pagubelor, beneficiarul se va putea îndrepta împotriva
factorilor implicaţi în executarea lucrării, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia
recepţiei.
Art. 44. Cheltuielile de orice natură rezultate din activitatea comisiei de recep-
ţie finală cad în sarcina beneficiarului.
Dacă este cazul, specialiştii, membrii în comisia de recepţie finală, pot fi anga-
jaţi prin contract de colaborare de către beneficiar.
Art. 45. În situaţiile când părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de
recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti com-
petente.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale
Art.47. Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele ce decurg din
prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efec-
tuării lor, iar dacă în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o
culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.
Art.48. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert
se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de
partea în culpă.

BULETIN TEHNIC RUTIER


anul l, nr. 3, martie 2001
Notă:
Conţinutul tabelului nr. 1 are la bază prevederile, din anexa nr. 2 a Nomenclatorului
privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" aprobat prin Ordinul Ministrului
Transporturilor nr. 346/2000, care defineşte în detaliu aceste lucrări.
Pentru activităţile de întreţinere curentă şi periodică din anexa mai sus menţionată,
necuprinse în prezentul tabel, recepţia o constituie certificarea cantităţii şi calităţii lucrărilor,
serviciilor sau furnizărilor făcute pe situaţiile de lucrări întocmite la perioadele de raportări,
pe foile de lucru sau alte documente admise pentru plata în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
*)S-a utilizat termenul prescurtat a “Instrucţiei privind protecţia drumurilor publice pe
timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii” ind. AND nr. 525-2000 aprobată prin
Ordinul Directorului General al AND nr. 45/13.04.2000.
**
) În comisiile de recepţie, vor fi cuprinşi şi reprezentanţi ai poliţiei rutiere de la nivelul
judeţului, respectiv al localităţii în cazul execuţiei de lucrări pe drumuri clasate din locali-
tatea respectivă.
Notă:
Conţinutul tabelului nr. 2, are la bază prevederile din anexa nr.2 a
“Nomenclatorului privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" aprobat prin
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/15.05.2000, care defineşte în detaliu aceste
lucrări.
*) În comisiile de recepţie, vor fl cuprinşi şi reprezentanţi ai poliţiei rutiere de la
nivelul judeţului, respectiv al localităţii, în cazul execuţiei de lucrări pe drumuri clasate
din localitatea respectivă.
Notă: '
*) analog Consiliile judeţene, respectiv Consiliile comunale, stabilesc comisiile la nivel
teritorial pentru recepţia lucrărilor la drumuri de interes judeţean, respectiv drumuri
comunale, în care caz pentru lucrările şl serviciile finanţate din Fondul Special al Drumurilor,
în comisie va participa ca membru, şi reprezentantul Administraţiei Naţionale a Drumurilor.
Pentru comisiile la nivel de secţii, în anumite situaţii pe care le consideră necesare, DRDP
poate numi un reprezentant al său în comisie.