Sunteți pe pagina 1din 12

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE

ŞI DIRECTIVARE IN CONSTRUCŢII

CITIT

INSTRUCŢIUNI TEHNICE
DEPARTAMENTALE
PENTRU

PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA FUNDAŢIILOR


PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI DIN
PAMÎNTURI STABILIZATE CU CIMENT
INDICATIV CD 29-79

1980
M IN I S T E R U L T R A N S P O R T U R I L O R Ş I T E L E C O M U N I C A Ţ I IL O R

ORDINUL

ADJUNCTULUI MINISTRULUI TRANSPORTURILOR


ŞI TELECOMUNICAŢIILOR
Nr. 311
din 17 feb. 1979
PRIVIND APROBAREA „INSTRUCŢIUNILOR TEHNICE
DEPARTAMENTALE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECU-
TAREA FUNDAŢIILOR PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI
DIN PAMÎNTURI STABILIZATE CU CIMENT", INDICATIV
CD 29—79

Văzînd avizul Consiliului tehnico-economic al Direcţiei dru-


murijor, nr. 31 din 3 februarie 1979,
În temeiul Decretului nr. 29/1973 privind organizarea şi func-
ţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor mo-
dificat prin Decretele nr. 124/1973, nr. 119/1979 şi nr. 398/1976
şi a Ordinelor M.T.Tc. nr. 956/1977 şi nr. 1021/1978,

ORDON:

1. Se aprobă „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru


proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrări de drumuri din
pămînturi stabilizate cu ciment, indicativ CD. 29-79.
2. Direcţia investiţii, construcţii şi mecano-energetică va
asigura publicarea Instrucţiunilor prevăzute la punctul 1 în Bule-
tinul construcţiilor, prin Institutul de cercetări în construcţii şi
economia construcţiilor — I.N.C.E.R.C.
ADJUNCT AL MINISTRULUI,

Ing. M. MAROIU

307
INSTRUCŢIUNI TEHNICE DEPARTAMEN- Indicativ:
TALE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECU- CD. 29-79
TAREA FUNDAŢIILOR PENTRU LUCRĂRI
DE DRUMURI DIN PÂMÎNTURI STABILI- Înlocuiesc:
ZATE CU CIMENT CD. 29-67

1. GENERALITĂŢI

1.1. Prezentele instrucţiuni cuprind descrierea procedeelor de


execuţie a straturilor rutiere din pămînturi stabilizate cu ciment,
precum şi tehnologia privind ameliorarea pămînturilor cu adao-
suri granulare sau cu substanţe chimice.
1.2. Executarea straturilor din pămînturi stabilizate cu ci-
ment se va face de către o unitate de drumuri, dotată cu utilajele
necesare execuţiei acestor lucrări, în conformitate cu procedeele de
execuţie indicate în STAS 10473/1-76 pct. 3.
1.3. Aparatura necesară pentru controlul execuţiei lucrărilor
pe şantier, precum şi descrierea metodelor de încercare a straturi-
lor rutiere ain pămînturi stabilizate cu ciment este prevăzută în
STAS 10 473/2-76.

2. CONDIŢII DE PROIECTARE

2.1. Elementele geometrice ale straturilor de fundaţii exe-


cutate din pămînturi stabilizate cu ciment, indicate în proiect,
vor respecta prevederile STAS 10 473/1-76, cap. 2.1.
In cazul execuţiei în „situ" se va prevedea în proiectul de
execuţie o lăţime suplimentară de 0,25 m în ambele părţi ale stra-
tului, faţă de lăţimea profilului tip.

Elaborate de :
INSTITUTUL DE CERCETĂRI Aprobate de MTTc
ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE cu ordinul 311 din
17 februarie 1979
IN TRANSPORTURI
BUCUREŞTI — ICPTT —

309
2.2. Prelevarea probelor caracteristice din pămînturile ce se pr ele vate co nfor m pct. 2.1., vo r fi e xami nate co nfo rm
vor utiliza la stabilizări cu ciment se efectuează conform STAS STAS 10 473/1-76 pct. 2.4.1.1.a şi se vor alcătui „grupe de probe"
662-69 pct. 4.2. şi prevederilor ce urmează: cu caracteristici asemănătoare.
2.2.1. Din împietruirea existentă se vor preleva probe repre- Probele ridicate avînd aceleaşi caracteristici se vor grupa pe
zentative de cîte minimum 10 kg fiecare, la distanţe de 100—250 m, tronsoane (din lungimea drumului), pentru a obţine imaginea va-
din întreaga grosime a împietruirii. riaţiei caracteristicilor materialelor în lungul traseului drumului
Distanţele dintre sondaje se vor stabili în funcţie de unifor- proiectat.
mitatea grosimii, calitatea materialului şi de lungimea sectorului 2.3.2. Dacă în urma stuaiilor de laborator va rezulta nece-
de drum. sitatea corectării prealabile a pămînturilor, îmbunătăţirii struc-
În acelaşi timp se vor ridica şi probe de pămînt de subîmpie- turii şi a compoziţiei granulometrice, aceasta se va prevedea con-
truirea existentă de cîte cca. 2 kg fiecare. form STAS 10 473/1-76, pct. 2.3.1.3.—2.3.1.6.
2.2.2. Probele de pămînt din gropile de împrumut din lun- 2.3.3. Cenuşa de termocentrală şi zgura granulată folosite la
gul drumului, care se vor utiliza la executarea stratului stabili- corectarea granulozităţii pămînturilor, vor corespunde condiţiilor
zat se vor preleva la fiecare 100—250 m, după îndepărtarea stra- prevăzute în STAS 10 473/1-76, tabelul 3.
tului vegetal de la suprafaţă.
2.3.4. Prelevarea probelor se va efectua din halde prin fo-
2.2.3. Probele de nisip şi de balast din balastiere şi probele raje sau sondaje, pentru cunoaşterea în adîncime a caracteristi-
de pămînt din gropile de împrumut se vor ridica în cantitate mi- cilor fizico-mecanice.
nimă de 25 kg.
2.3.5. Numărul forajelor sau a sondajelor vor fi astfel stabi-
2.2.4. Probele prelevate de pe teren în vederea solicitării re- lite, încît la fiecare 1 000 m 3 de material să fie minim o probă
ţetelor preliminare, vor fi ambalate în vederea trimiterii lor la medie reprezentativă. Modul de prelevare a probelor este conform
laborator în lădiţe sau în saci de polietilenă. STAS 662-69 pct. 4.2.3., mărimea probei medii fiind de minim
Lădiţele vor fi etichetate pe capac şi lateral, etichetele cu- 30 kg, pentru fiecare sondaj, sau sondaj executat.
prinzînd date referitoare la lucrarea pentru care s-a recoltat pro- Probele medii, destinate laboratorului de încercări vor fi în-
ba, sursa şi numărul probei. În interior lădiţa mai cuprinde o soţite de un proces verbal de prelevare a probei, semnat de fac-
notă cu poziţia kilometrică, grosimea împietruirii, adîncimea la torii interesaţi.
care s-a recoltat proba, starea fizică apreciată a pămîntului, con- 2.3.6. Cimentul şi apa necesare lucrărilor de stabilizare a pă-
diţiile de prelevare referitoare la umiditate şi data.
Cît priveşte sacii de polietilenă toate datele enumerate mai mînturilor, trebuie să îndeplinească caracteristicile fizico-mecanice
sus se vor găsi în interiorul acestora, la suprafaţă. conform STAS 10 473/1-76 pct. 2.3.2. şi 2.3.4.
Se va întocmi un borderou, care se va înainta laboratorului
de specialitate al proiectantului odată cu probele, cuprinzînd in-
dicativul probelor şi toate indicaţiile privind ridicarea acestora 3. STABILIREA COMPOZIŢIEI AMESTECULUI STABILIZAT
în cursul studiilor pe teren: poziţia kilometrică, grosimea împie-
truirii, adîncimea la care s-a ridicat proba, starea fizică apreciată 3.1. Compoziţia amestecului stabilizat se va stabili de către
a pămîntului, data ridicării probei. un laborator de specialitate conform STAS 10 473/1-76 pragra-
2.3. Pentru identificarea materialelor locale se va proceda ful 2.4., efectuînd următoarele lucrări:
astfel: 3.1.1. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale ma-
terialelor componente, conform STAS 10 473/1-76, pct. 2.4.1.1.
2.3.1. Probele prelevate de pe teren cuprinzînd pămîntul din 3.1.2. In cazul pămînturilor care nu satisfac condiţiile pre-
balastiere, cariere, vechile împietruiri, alte materiale locale etc. văzute la pct. 2.3.1.1. şi 2.3.1.2. din STAS 10 473/1-76 se vor sta-
310 311
bili corecţiile necesare, conform acestui standard pentru cazurile zico-mecanice ale pămînturilor stabilizate cu ciment. Se consideră
de la pct. 2.3.1.4.—2.3.1.6., astfel: dozajul optim de ciment, acela care asigură realizarea optimă a
3.1.2.a — în cazul de la pct. 2.3.1.4. pentru corectarea gra- acestor valori.
nulozităţii, se vor stabili proporţiile de material locale şi mate- 3.1.4.6. Dozajul necesar ce se va indica şantierului pentru
rial de corecţie necesar; execuţie, va fi cel optim, obţinut în laborator, la care se va
adăuga:
3.1.2.b — în cazul de la pct. 2.3.1.5. pentru corectarea plas- — 0,5%, în cazul amestecului în staţii fixe;
ticităţii se va stabili dozajul de var hidratat în pulbere, ne- — 1,5%, în cazul amestecului pe loc, printr-o singură trecere,
cesar, tratarea cu var efectuîndu-se în 24 ore înainte de trecerea cu utilaj perfecţionat specific;
la stabilizarea cu ciment; — 2,0%, în cazul amestecului pe loc, repetat.
3.1.2.c — în cazul de la pct. 2.3.1.6. pentru corectarea de- 3.1.4.7. Reţeta de fabricaţie se va indica în precente şi în
terminată de conţinutul de substanţe organice şi de humus mai cantităţi la m 3 .
mare de 4% se va stabili dozajul de clorură de calciu tehnică. Ex. — balast uscat 100%.......................................1 922 kg
3.1.3. După efectuarea caracteristicilor de la pct. 3.1.2.— — ciment Pz 400 4%........................................ 78 kg
—3.1.2.c se va trece la determinarea caracteristicilor de compac-
tare (Wopt. % şi γ a max. în g/cm3) conform STAS 1913/13-73, co- — apă 6% .......................................... 120 1
respunzătoare încercării Proctor modificat pe probe din materi- 2120 kg
alul stabilizat, amestecat cu ciment (inclusiv corectate cu adao-
suri, cînd acestea sînt prevăzute).
3.1.4. Confecţionarea epruvetelor din material stabilizat cu 4. EXECUTAREA STRATURILOR RUTIERE DIN
dozaje variabile de ciment. PÂMÎNTURI STABILIZATE CU CIMENT
3.1.4.1. Dozajul de ciment pentru aceste amestecuri se va
alege conform prevederilor STAS 10 473/1-76 pct. 2.4.1.3. şi încă 4.1. Pregătirea substratului de fundaţie
două dozaje variind cu ± 1% faţă de cel ales, în limitele preve- 4.1.1. Straturile de fundaţie din pămînturi stabilizate cu ci-
derilor aceluiaşi STAS. ment trebuie să li se asigure un suport stabil.
3.1.4.2. Adaosul de apă, în aceste amestecuri se ia egal cu Pentru asigurarea stabilităţii straturilor inferioare se vor res-
umiditatea optimă de compactare (Wopt ) indicată la pct. 3.1.3. pecta prevederile STAS 6400-73 pct. 2.2., privind executarea subs-
3.1.4.3. Relaţiile între componenţii amestecului sînt urmă- stratului de fundaţie.
toarele: cimentul se raportează la greutatea agregatului uscat, 4.1.2. În cazul drumurilor existente de pămînt sau împietru-
iar apa se raportează la greutatea agregatului uscat plus ciment. ite, executarea substratului de fundaţie comportă următoarele ope-
Ex. — pămînt uscat 100% .................................5 000 gr. raţiuni tehnologice:
— ciment 5% (5 000 x 0,5)...............................250 gr. — scarificarea pămîntului sau a împietruirii existente pe
— apă 6% (5 250 X 0,06)..................................315 gr. adîncimea prevăzută în proiect;
Se vor confecţiona serii de cîte 7 epruvete pentru fiecare tip de
determinare. — deplasarea cu lama autogrederului a materialului rezultat
3.1.4.4. Prepararea amestecului, confecţionarea, păstrarea şi din scarificare, pe acostamentele drumului, în cordoane;
încercarea epruvetelor se va realiza conform STAS 10 473/2-76, — îndepărtarea materialelor necorespunzătoare rezultate din
cap. II. scarificare;
3.1.4.5. Rezultatele determinărilor se compară cu valorile in- — executarea patului drumului şi a substratului de fundaţie
dicate de STAS 10 473/1-76, pct. 2.2., pentru caracteristicile fi- în condiţiile prevăzute de STAS 6400-73;

312 313
riale de corecţie (zgure granulate, cenuşi de termocentrală, var sau
4.2. La executarea straturilor stabilizate cu ciment se va uti- Cl2Ca etc), avînd grijă să fie protejate contra umidităţii şi intem-
liza conform prevederilor STAS 10 473/1-76, cap I I I pct. 3.2. şi periilor în încăperi, boxe, stive acoperite etc.
3.3., unul din următoarele procedee:
4.2.15.a —Cenuşa de termocentrală se va aproviziona din hal-
— amestecarea în staţii fixe; de, transportîndu-se cu autobasculante de mare capacitate prevă-
— amestecarea pe loc. zute cu obloane înalte şi acoperite cu prelată.
4.2.1. Amestecarea în staţii fixe 4.2.1.5.b — La efectuarea amestecului (pămînt-cenuşă de
termocentrală) în betoniera cu amestec forţat, se va introduce în
4.2.1.1. Procedeul constă în prepararea materialului stabili- betonieră mai întîi cenuşa şi se va umezi cu o cantitate de apă,
zat în mod centralizat în staţii de malaxare fixe şi transportul pe de cca. 10—12% (din greutatea materialului uscat), apoi se va
şantier unde este aşternut şi compactat. introduce pămîntul, în vederea asigurării unei cît mai bune omo-
4.2.1.2. Stabilirea necesarului de utilaje pentru executarea genizări.
straturilor rutiere din pămînt stabilizat cu ciment şi organizarea 4.2.1.5.c — Amestecul (pămînt-zgură granulată) se efectuea-
punctelor de lucru, se va face în funcţie de productivitatea utila- ză în betoniere cu amestec forţat, după reţetele elaborate de la-
jelor conform prevederilor din „Planul tehnic departamental pri- boratorul de specialitate al proiectantului şi prevăzute în proiect.
vind folosirea principalelor utilaje de construcţii-montaj, indicato- 4.2.1.6. Calculul şarjei la betonieră se efectuează raportînd
r i i folosirii principalelor utilaje de construcţii şi indicatorii de reţeta dată de laborator, conform capitolului 3 din prezenta ins-
mecanizare a lucrărilor în construcţii" şi în funcţie de volumul de trucţie, pentru 1 mc, la capacitatea betonierei după următorul
lucrări. exemplu:
4.2.1.3. La stabilirea dozajului de apă pentru prepararea ames-
tecului în staţii fixe se va ţine seama de condiţiile atmosferice, Reţeta la mc
distanţa de transport a pămîntului stabilizat la punctul de lucru. — pămînt uscat (pămînt+cenuşe sau zgură) . .1 960 kg/m3
4.2.1.4. Durata de malaxare se va stabili de către laborato- — ciment M 30 (5% raportat la greutatea pă-
rul de şantier, înainte de începerea preparării amestecului în func- mîntului uscat)........................................................ 98 kg/m3
ţie de natura agregatelor şi de tipul utilajului de amestec, astfel — apă (6% raportat la pămînt uscat+ciment) . 123 kg/m 3
încît să rezulte în final un amestec optim. TOTAL: 2 181 kg/m3
Pentru aceasta se vor efectua, înainte de începerea execuţiei,
încercării prealabile pentru stabilirea duratei de malaxare. Capacitatea utilă a betonierei de 500 1:
Timpul minim de malaxare în betoniere cu amestec forţat în 500 1 x 70% = 350 1 = 0,350 m3 0,350
mod informativ sînt de 2'—2'30", în funcţie de natura materia- m3 x 2 181 kg/m3 = 763 kg
lelor.
Malaxarea se va realiza astfel: Reţeta la şarjă
— amestecarea „la uscat" a materialului cu ciment, la umi- — pămînt uscat 1960 kg/m3 x 0,35 m3 = 686 kg
ditate naturală, timp de 1”. — ciment . . . 98 kg/m 3 x 0,35 m3 = 34 kg
— adăugarea apei treptat, în timpul amestecării, pînă la — apă . . . . . 123 kg/m3 x 0,35 m3 = 43 kg
atingerea umidităţii optime de compactare şi continuarea ames- TOTAL: 763 kg/şarjă
tecării „la umed", cel puţin încă un minut, prentru obţinerea
unui amestec omogen.
4.2.1.7. În cazul instalaţiilor de preparare în flux continuu,
4.2.1.5. In cazul în care se prevede corectarea pămîntului în baza reţetei date de laborator în procente se va tatona şi se va
stabilizat, pentru a satisface condiţiile indicate prin reţeta din stabili prin cîntăriri directe debitul de ciment pe minut astfel în-
proiect se vor asigura la staţia de malaxare, depozite de mate-
315
314
4.2.2.1.b — Metoda amestecului pe loc printr-o singură tre-
cere, în care toate operaţiile, sau marea lor majoritate, sînt exe-
cutate de un singur utilaj complex, printr-o singură trecere (sca-
rificarea şi compactarea se pot executa separat).
În acest scop se folosesc freze, maşini de mare productivitate
care execută majoritatea operaţiilor.
4.2.2.2. În cazul amestecării pe loc se va readuce pe supra-
faţa pregătită, materialul recuperat din scarificare, dacă acesta
există pe drum, depozitat pe acostamente, completîndu-se cu pă-
mînt din sursa stabilită, pînă la volumul necesar executării gro-
simii prescrise a stratului stabilizat. Cînd nu se recuperează ma-
terialul de scarificare, întregul volum de pămînt necesar se apro-
vizionează din sursa de pămînt stabilită.
4.2.1.8. La introducerea în instalaţiile de malaxare a mate- 4.3. Punerea în operă a stratului stabilizat cu ciment se va
rialelor se vor controla: efectua ţinînd seama de prevederile STAS 10 473/1-76 paragraf 3.4.
— granulozitatea materialului pentru compararea acestuia cu 4.3.1. Pentru asigurarea unei circulaţii normale, atît a celei
materialul prevăzut în reţeta de lucru; publice, atunci cînd aceasta nu poate fi deviată pe alte drumuri,
— umiditatea naturală a materialului, pentru a corecta can- cît şi a circulaţiei de şantier în perioada execuţiei straturilor sta-
titalea de apă ce trebuie adăugată; bilizate cu ciment pe drumuri existente se vor prevedea în proiect
— dozajele prescrise; platforme de încrucişare.
— timpul şi ordinea de malaxare stabilită prin încercări prea- 4.3.2. Lucrările pregătitoare înainte de aşternerea amestecului
labile. preparat în staţii fixe sînt următoarele:
Aceste verificări se vor efectua zilnic şi ori de cîte ori se schim- 4.3.2.1. Se vor verifica cotele substratului de fundaţie şi se
bă granulozitatea agregatelor. va pregăti suprafaţa acestuia, efectuînd operaţiuni de scarificare,
4.2.2. Amestecul pe loc reprofilare, completare a gropilor şi denivelărilor produse de cir-
culaţie, compactarea şi verificarea denivelărilor atît în profil trans-
4.2.2.1. Metoda amestecului pe loc, în care toate operaţiile versal cît şi longitudinal.
de stabilizare sînt executate de unul sau mai multe utilaje, are: În cazul execuţiei stratului stabilizat cu ciment pe 1/2 din
două variante: lăţimea părţii carosabile se va proceda conform STAS 10 473/1-76
4.2.2.1.a — Metoda amestecului pe loc, prin treceri repetate, pct. 3.4.3.
în care fiecare operaţie este executată de un utilaj separat, care Pentru montarea longrinelor se va proceda astfel:
trece de mai multe ori pe aceeaşi urmă, pînă la obţinerea unui — se trasează axul drumului;
amestec omogen şi uniform; această metodă se poate aplica la — se montează longrina pe axul drumului, aşa încît faţa ei
stabilizarea pămînturilor din terasamente, împietruiri etc. pe dru- interioară să coincidă cu axul, pentru partea ce se execută;
muri cu trafic redus şi necesită ca utilaje: scarificatoare, pluguri — longrinele se vor monta pe o bandă de mortar, ce va avea
cultivatoare, grape polidiscuri, autogredere, cisterne etc. Numărul lăţimea egală cu lăţimea longrinelor metalice, fixarea lor făcîn-
de treceri ale utilajelor este condiţionat de gradul de omogenizare du-se cu crampoane de oţel.
al materialului stabilit de laboratorul de şantiere. 4.3.2.2. Materialul stabilizat cu ciment se transportă de la
staţia de preparare şi se descarcă pe banda de drum pregătită în
316
317
două, trei locuri (în funcţie de capacitatea mijlocului de transport după care se vor amesteca materialele pe platforma drumului cu
şi grosimea stratului stabilită prin proiect). autogredere şi grape polidiscuri pînă la obţinerea unui material
4.3.2.3. Aşternerea materialului se efectuează cu autogrede- omogen şi de culoare uniformă.
re, repartizatoare sau utilaje similare, urmărind o repartizare cît Pentru realizarea unei cît mai bune omogenizări a ameste-
mai uniformă, asigurîndu-se grosimea stratului înainte de compac- cului se va proceda la îndepărtarea întregului material de pe
tare, astfel încît să se ajungă la cota prescrisă prin proiect, de platforma drumului, în afara acestuia şi readucerea lui în plat-
asemenea se va ţine seama şi de prevederile STAS 10473/1-76 pct. formă cu ajutorul autogrederului în cordoane, prin tălăzuire de
3.4.2. şi 3.4.3. pe o parte pe cealaltă, a platformei.
4.3.2.4. Grosimea stratului înainte de compactare se va de- 4.3.3.3. b — Varul hidratat în pulbere sau clorură de calciu
termina prin încercări, ea fiind de regulă de cca. 1,25 x h (în tehnică sub formă de praf sau în soluţie, se răspîndeşte în lungul
care „h" este grosimea stratului după compactare). drumului, cu repartizatoare mecanice, respectiv cu cisterne, res-
pectîndu-se dozajul stabilit prin încercările laboratorului de şantier.
4.3.3. În cazul amestecului pe loc, cînd se utilizează material În cazul corecţiei cu var introducerea cimentului se va face
recuperat din scarificare, completat cu pămînt adus din groapa numai după cel puţin 24 ore de la introducerea varului în ames-
de împrumut, se vor efectua următoarele lucrări: tecul de pămînt.
4.3.3.1. Se va realiza amestecarea materialului din scarificare 4.3.3.4. Pe suprafaţa de drum ce urmează a fi stabilizată,
cu aparatul de pămînt în vederea omogenizării. cimentul se va împrăştia:
4.3.3.2. Se va efectua fărîmiţarea amestecului utilizînd scari- — mecanizat, cu repartizatoare sau freze;
ficatoare, pluguri cultivatoare, grape polidiscuri, autogredere, — manual, din saci pe mp, conform prevederilor din proiect,
cisterne, stropindu-se în prealabil amestecul pentru asigurarea în acest caz aprovizionarea şi livrarea cimentului se va face obli-
umidităţii optime de fărîmiţare (W t %). gatoriu în saci.
4.3.3.3. În cazul în care pămînturile ce urmează a fi stabilizate, 4.3.3.5. După operaţia de împrăştiere se efectuează operaţia
nu satisfac condiţiile prevăzute în STAS 10.473/1-76 pct. 2.3.1.1. de amestec a materialului stabilizat la umiditatea naturală.
şi 2.3.1.2. după operaţia de fărîmiţare a lor, se va efectua operaţia 4.3.3.5. a — În cazul aplicării metodei descrise la pct. 4.2.2.1.
de corectare. amestecul materialelor începe să se efectueze fără adaos de apă,
Pentru efectuarea corectării se vor folosi pămînturi necoezive, continîndu-se apoi, concomitent cu stropirea cu apă, ce se efec-
sau coezive, cenuşă de termocentrală, zgură granulată, var hidratat tuează cu autocisterne sau stropitoare de apă, pînă la umiditatea
în pulbere sau clorură de calciu tehnică. optimă de compactare, prescrisă de laborator (W %).
Operaţia de corectare cît şi materialele cu care se efectuează 4.3.3.5. b — În cazul utilizării metodei indicate la pct. 4.2.2.1. b
corectarea, vor corespunde prevederilor STAS 10.473/1-76 para- cantitatea de apă necesară, pentru asigurarea umidităţii optime,
graf 2.3.1.4. —2.3.1.6. este dată de dispozitivul de stropire al utilajului.
Aceste materiale se vor aproviziona din timp de la furnizor 4.3.4. Amestecul stabilizat cu ciment va fi întins şi nivelat
în straturi egale şi de grosime constantă, pe toată lăţimea benzii
şi se vor depozita în apropierea punctelor de lucru, în aceleaşi de lucru, respectîndu-se panta profilului, transversal din proiect.
condiţii ca cele de la pct. 4.2.1.5. 4.3.4.1. În cazul execuţiei stratului stabilizat cu ciment pe
Livrarea varului hidratat în pulbere se va face în mod obli- toată lăţimea părţii carosabile a drumului, nivelarea la profil a
gatoriu în saci, însoţit de buletinul de calitate. amestecului şi corectarea denivelărilor se va executa cu autogredere.
4.3.3.3. a — Pentru corectarea pămînturilor prin adaos de 4.3.4.2. In cazul execuţiei stratului stabilizat cu ciment,
cenuşă de termocentrală, sau zgură granulată, materialele se vor pe 1 / 2 lăţimea părţii carosabile a drumului pentru nivelarea la
împrăştia cu repartizatoare mecanice, în dozajul stabilit prin profil şi corectarea denivelărilor se vor folosi repartizatoare, sau
încercările de laborator, în mod uniform, pe suprafaţa drumului, şabloane testate, tractate pe longrine.
318 319
4.3.5.7. În cazul executării mai multor straturi suprapuse,
4.3.4.3. Corectările şi nivelarea la profil a amestecului sta- aşternerea stratului superior se va face imediat după terminarea
bilizat, în cazul execuţiei „in situ", se vor realiza înainte de com- compactării stratului inferior, pentru a se realiza o bună legă-
pactare, prin îndepărtarea materialului din surplus sau prin adău- tură între straturi.
garea de material nou.
4.3.5. Compactarea stratului stabilizat cu ciment se va efectua 4.3.5.8. Denivelările admisibile şi abaterile locale ale supra-
cu utilajele prevăzute în STAS 10.473/1-76 pct. 3.4.4. feţei stratului stabilizat vor corespunde prevederilor STAS
4.3.5.1. Compactorii pe pneuri se pot utiliza pentru compac- 10.473/1-76 paragraf 2.1.4. şi 2.1.5.
tarea oricărui tip de pămînt. 4.3.6. Protejarea ulterioară a stratului rutier din pămînt sta-
Cilindrii compactori — vibratori şi plăcile vibratoare se reco- bilizat cu ciment se va efectua conform prevederilor STAS 10.473/1-
mandă pentru pămînturi necoezive (nisip, pietriş, Ip = 0). 76, pct. 3.4.5. cu un strat de nisip, ce se va stropi cu apă de 2—5 ori
Maiurile mecanice se recomandă pentru pămînturile a căror pe zi, în funcţie de sezonul în care se lucrează şi de starea timpului,
coeziune se încadrează în limitele STAS 10.473/1-76. astfel ca acestuia să i se asigure umiditatea pe tot parcursul zilei.
4.3.5.2. Gradul de compactare ce se realizează pe şantier 4.3.6.1. În cazul protejării straturilor stabilizate, cu bitum
va fi de minim 95% din compactarea maximă (λ d max.) indicată tăiat, stropirea se va face cu lancea, dintr-un stropitor prevăzut
prin reţetă, conform pct. 3.1.3. din prezenta instrucţiune. cu pompă.
4.3.5.3. Stabilirea numărului de treceri se va face în funcţie Înainte de stropirea cu bitum tăiat, se va executa în mod
de tipul utilajului şi a amestecului folosit, în vederea obţinerii obligatoriu o stropire cu apă a suprafeţei stratului stabilizat după
λ d max., Proctor modificat şi se vor efectua încercări pe un teren compactarea sa.
de 10—20 m, la începutul sectorului ce urmează a fi compactat. 4.3.6.2. Protejarea cu peliculă bituminoasă poate fi com-
Se indică în mod informativ numărul de treceri între 14—20 binată cu aşternerea ulterioară pe suprafaţa peliculei de bitum,
pentru stratul inferior şi de 20—28 pentru stratul superior. a unui strat de nisip de 2—5 cm.
4.3.5.4. În timpul compactării, umiditatea materialului 4.3.7. În cazul cînd se utilizează metoda stabilizării cu ciment
tre- la executarea benzilor de încadrare, se vor folosi aceleaşi materiale
buie să fie situată în jurul umidităţii optime de compactare indicată şi amestecuri ca şi pentru straturile rutiere trebuind să corespundă
ccnform pct. 3.1.3. din prezenta instrucţiune. condiţiilor tehnice prevăzute în STAS 10.473/1-75.
4.3.5.5. Compactarea se va efectua de la marginea părţii
carosabile în sens longitudinal, avansînd progresiv către axul Pentru executarea benzilor de încadrare se vor respecta pre-
drumului prin treceri succesive. vederile STAS 1958-72, pct. 2.5; 2.5.1. anexa III pct. 2 a şi b.
Primele treceri ale utilajului de compactare se vor face cu
viteza I, iar trecerile următoare, cu viteza de lucru mai mare
(4—6 Km/h), în scopul măririi randamentului. 5. CONTROLUL EXECU
ŢIEI LUCR
ĂRILOR
Compactorii pe sectorul ce se compactează nu vor opri şi nu
vor face schimbări de direcţie, acestea executîndu-se în afara sec-
torului în lucru.
Utilajul de compactare va fi condus astfel încît fiecare punct
al suprafeţei stratului stabilizat să fie supus aproximativ
aceluiaşi număr de treceri stabilit de laboratorul de şantier.
In locurile unde utilajele de compactare nu pot asigura compac-
tarea (spaţii înguste de lîngă borduri, spaţiile culeelor, etc), aceasta
se va realiza cu ajutorul maiurilor mecanice manuale.
4.3.5.6. Executarea stratului nu va dura mai mult de 6 ore
de la introducerea cimentului în materialul de stabilizat.

320
cap. XXVI „Lucrări de terasamente, săpături şi umpluturi" arti-
colele 1916—2285.
6.2. Pentru manipularea materialelor folosite la executarea
straturilor rutiere din pămînturi stabilizate cu ciment (cenuşa de
termocentrală, varul, cimentul, zgura de furnal înalt şi clorura
de calciu tehnică), în scopul înlăturării acţiunii nocive a acestora,
se va folosi echipament special compus din:
— ochelari de protecţie;
— mască de protecţie;
— mănuşi de cauciuc.
6.3. Pentru transportul acestor materiale, în scopul prevenirii
5.2.1. În cazul amestecului pe loc: poluării atmosferei, se vor folosi autobasculante, echipate cu
— să determine umiditatea efectivă a amestecului înainte laterale mai înalte şi prelate.
de fărîmiţare, conform STAS 1913/1-73; Pentru asigurarea protecţiei muncii în cazul manipulării varu-
— să verifice umiditatea în timpul operaţiilor de fărîmiţare, lui hidratat în pulbere, se admite utilizarea acestuia numai ambalat
indicînd organelor tehnice de şantier cantităţile de apă necesară în saci.
de adăugat, pentru atingerea valorilor umidităţii optime de
fărîmiţare. In acest scop, se va solicita la întreprinderea furnizoare livra-
— să verifice gradul de fărîmiţare a pămînturilor conform rea varului hidratat; ambalat în saci, iar certificatul de calitate
metodei indicate în STAS 10.473/2-76, cap. 7. să fie însoţit de instrucţiunile de protecţie a muncii ce trebuie
5.2.2. Să indice cantităţile de apă necesare de adăugat, pentru respectate la operaţiile de descărcare — manipulare, în conformitate
asigurarea umidităţii optime de compactare şi să verifice realizarea cu prevederile normelor republicane de protecţia muncii ediţia
acestei umidităţi. 1975.
5.2.3. Să verifice realizarea gradului de compactare a stra- La manipularea varului hidratat în pulbere se vor respecta
tului executat prin: prevederile instrucţiunilor de protecţie ce însoţesc certificatul de
— metoda scoaterii de probe netulburate cu ştuţuri pentru calitate emis la livrarea varului.
determinarea greutăţii volumice în stare uscată, conform STAS 6.4. La execuţia straturilor rutiere din pămînturi stabilizate
1913/13-73; cu ciment, pe lîngă normele de tehnica securităţii din NDPM ale
— metoda înlocuirii de volum pentru determinarea greutăţii MTTc/1969 şi normele stabilite în prezentele instrucţiuni la pct. 6.2
volumice în stare uscată, utilizînd coneta, conform STAS 10.473/2- —6.3., se vor întocmi instrucţiuni specifice punctelor de lucru,
76, capitolul 6 sau utilizînd nisip calibrat sort 0,8/1,2. de către întreprinderea constructoare.
5.3. Să verifice realizarea elementelor geometrice ale straturilor,
prescrise de proiect, conform prevederilor STAS 10.473/1-76 cap. 2.1. 6.5. Tehnologia de execuţie a straturilor rutiere din pămînturi
stabilizate cu ciment, impune o tratare foarte atentă a problemei
6. MASURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII circulaţiei pe timpul execuţiei.
În vederea asigurării circulaţiei în timpul execuţiei, construc-
6.1. Măsurile de tehnica securităţii muncii se respectă în torul va aplica prevederile „Instrucţiunilor Nr. 93/3143 din 25
mod obligatoriu potrivit „Normelor departamentale de protecţia noiembrie 1975" privind condiţiile în care organele de administrare
muncii în transporturi auto, navale şi aeriene" ale M.T.Tc. 1969,
323
322
a drumurilor publice pot institui restricţii, sau închide circulaţia, LISTA ANEXĂ Nr. 1
ca urmare a lucrărilor ce se execută în zona drumului public —
emise de Ministerul de Interne şi MTTc în anul 1976. CU STANDARDELE ÎN VIGOARE, NECESARE ÎN VEDEREA
APLICĂRII „INSTRUCŢIUNILOR TEHNICE DEPARTAMEN-
7. MĂSURI DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR TALE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA FUNDAŢI-
ILOR PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI DIN PĂMÎNTURI
7.1. Pentru prevenirea cît şi stingerea incendiilor, punctele STABILIZATE CU CIMENT"
de lucru, magaziile de materiale etc. vor fi echipate cu pichete de
incendiu dotate conform normelor PCI în vigoare.
1. STAS 10.473/1-76 „Straturi rutiere, din pămînturi stabilizate cu ciment.
Condiţii tehnice generale".
2. STAS 10.473/2-76 „Straturi rutiere din pămînturi stabilizate cu ciment.
Metode de încercare".
3. STAS 662-69 „Agregate şi pietre naturale".
4. STAS 6400-73 „Straturi de bază şi fundaţie".
5. STAS 1598-72 „Încadrarea îmbrăcăminţilor".
6. STAS 1913/13-73 „Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea
Proctor".

325
LISTA ANEXĂ Nr. 2

CU UTILAJELE NECESARE EXECUŢIEI STRATURILOR DIN


PĂMÎNTURI STABILIZATE CU CIMENT

1. Autogredere, cu scarificatori;
2. Betoniere cu malaxare forţată;
3. Freze rutiere;
4. Compactori pe pneuri;
5. Cilindri compactori vibratori;
6. Plăci vibratoare;
7. Maiuri mecanice;
8. Grape polidiscuri;
9. Cisterne.