Sunteți pe pagina 1din 121

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEI

ORDINUL Nr.934
din 02.07.2002
pentru aprobarea reglementarii tehnice
" Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a
clădirilor de locuit existente si a instalaţiilor de încălzire si
preparare a apei calde de consum aferente acestora",
indicativ GT-036-02

In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 din Legea


nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.2 pct.45 si ale art.4 alin.(3) din
Hotărârea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea si funcţionarea
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei,
Având in vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare
Generala nr.58/29.04.02,
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuinţei emite
următorul
ORDIN :

Art.1.- Se aproba reglementarea tehnica, "Ghid pentru


efectuarea expertizei termice si energetice a clădirilor de locuit
existente si a instalaţiilor de încălzire si preparare a apei calde de
consum aferente acestora", indicativ GT-036-02, elaborata de
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii si Economia
Construcţiilor Bucureşti (ÎNCERC) si prevăzuta in anexa care face
parte integranta din prezentul ordin.
Art.2.- Prezentul ordin se publica in Buletinul Construcţiilor,
,prin grija Direcţiei Generale Tehnice in Construcţii, si intra in vigoare la
data publicării.
Art.3.- Prezentul ordin conţine o fila, iar anexa conţine 94 file.
Art.4.- Direcţia Generala Tehnica in Construcţii va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU

MIRON TUDOR MITREA


MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI

GHID
PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI TERMICE
Şl ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE LOCUIT
EXISTENTE Şl A INSTALAŢIILOR DE
ÎNCĂLZIRE Şl PREPARARE A APEI CALDE DE
CONSUM AFERENTE ACESTORA
INDICATIV: GT 036-02

Elaborat de:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN
CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR ÎNCERC
Director general: Prof. dr. ing. Dan Lungu

DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII


Şl BAZA DE PRODUCŢIE AUXILIARĂ
Director Departament: Dr. ing. lo'an Pepenar
Elaboratori: Prof, dr. ing. Dan Constantinescu
Ing. Horia Petran
Colaboratori: U.A.U.I.M. - lector ing. Mihaela Georgescu

Coordonat de: A.1.1.R.


Preşedinte Acad. prof. onor. dr. ing. Liviu Dumitrescu

Avizatde:
COMITETUL TEHNIC DE SPECIALITATE 11 - INSTALAŢII Şl
ECHIPAMENTE-M.L.P.T.L.

DirectorGeneral: Ing. Ion Stănescu


Responsabil lucrare M.L.P.T.L.: Ing.ŞtefaniaŢaţomir

5
5. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A UNEI
CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE...............................................113
CUPRINS 5.1. Prezentarea generală a clădirii expertizate..........................112
5.4.1. Informaţii generale........................................................149
pag. 5.4.2. Informaţii privind construcţia.....................................150
1. INTRODUCERE.......................................................................................8
5.4.3.
Informaţii privind instalaţia de încălzire........................151
2. DOCUMENTE CONEXE....................................................................9 5.4.4.
Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde
3. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A UNEI de consum...................................................................................153
CLĂDIRI DE LOCUIT COLECTIVE DE TIP BLOC..........................10 6. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A UNEI
3.1.Prezentarea generală a clădirii expertizate.............................10 CLĂDIRI PUBLICE............................................................................153
3.1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală.............................10 6.1. Prezentarea generală a clădirii expertizate........................152
3.1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă.............12 6.1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală.............................153
3.1.3. Elemente de izolare termică............................................13 6.1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă.........155
3.1.4. Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde de 6.1.3. Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde de
consum 14 consum 155
3.1.5. Aprecieri privind starea actuală a clădirii......................16 6.4.1. Informaţii generale........................................................193
3.4.1. Informaţii generale...........................................................61 6.4.2. Informaţii privind construcţia.........................................194
3.4.2. Informaţii privind construcţia...........................................61 6.4.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire........................195
3.4.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire..........................63 6.4.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde
3.4.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde de consum.............................................................................198
de consum......................................................................................65 ANEXE......................................................................................................199
4. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A UNEI
CLĂDIRI DE LOCUIT ÎNŞIRUITE....................................................65
4.1. Prezentarea generală a clădirii expertizate..........................65
4.1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală................................65
4.1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă.............67
4.1.3. Elemente de izolare termică............................................67
4.1.4. Instalaţia de încălzire şi preparare a apei calde de
consum 68
4.1.5. Aprecieri privind starea actuală a clădirii.....................68
4.4.1. Informaţii generale.........................................................109
4.4.2. Informaţii privind construcţia.........................................109
4.4.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire........................110
4.4.4. Informaţii privind instalaţia de preparare a apei calde
de consum...................................................................................112

6 7
GHID PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI TERMICE Şl Indicativ: Pentru clădirile enumerate mai sus se întocmesc fişele de
ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE Şl GT 036-02 expertiză energetică şi se determină valorile consumului normal anual
A INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE Şt PREPARARE A înlocuieşte
APEI CALDE DE CONSUM AFERENTE ACESTORA ____________
de căldură, pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum,
estimat la nivelul racordului la sursa de căldură. Pentru fiecare din
clădirile susmenţionate se întocmeşte raportul de expertiză energetică.
1. INTRODUCERE
Ghidul de faţă se adresează inginerilor constructori şi de
instalaţii, arhitecţilor şi, în general, specialiştilor care îşi desfăşoară
2. DOCUMENTE CONEXE
activitatea în domeniul energeticii construcţiilor şi al cărei scop îl
reprezintă creşterea eficienţei energetice a construcţiilor şi instalaţiilor
termice aferente acestora. [1] *** L. 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G.
Scopul ghidului este de a detalia normativul [2] prin 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a
prezentarea unor studii de caz vizând expertiza energetică a fondului construit existent şi stimularea
următoarelor clădiri, considerate reprezentative pentru fondul de economisirii energiei termice
construcţii existent, precum şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a [2] NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termica si
apei calde aflate în dotarea acestora: energetică a clădirilor existente şi a
instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei
• Clădire de locuit colectivă de tip bloc de locuinţe, având în
componenţă 44 apartamente, S + P + 10 etaje, racordata calde de consum aferente acestora
la sistem districtual de alimentare cu căldură (punct termic [3] GT 032-2001 Ghid privind proceduri de efectuare a
central); măsurărilor necesare expertizării termoener-
• Clădire de locuit înşiruită {individuală, cuplată), cu pod, getice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
având în componenţă spaţiu locuit şi subsol neîncâlzit - [4] C 107/1-1997 Normativ privind calculul coeficienţilor globali
spaţii parţial îngropate, cu centrală proprie de izolare termică la clădirile de iocuit
• funcţionând pe gaze naturale şi cu apa caldă de consum [5] C 107/3-1997 Normativ privind calculul termotehnic al
preparată prin intermediul unui boiler cu acumulare; elementelor de construcţie ale clădirilor
[6] C107/5-1997 Normativ privind calculul termotehnic al
• Clădire de locuit individuală (unifamilială), având structura
elementelor de construcţie în contact cu solul
şi componenţa asemănătoare cu clădirea înşiruită;
• Clădire publică, cu destinaţia birouri, cu funcţionare cu [7] SR 4839-1997 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de
intermitenţă a instalaţiei de încălzire, cu centrală proprie grade-zile
funcţionând pe gaze naturale şi cu apa caldă de consum [8] SR 1907/2-1997 Instalaţii.de incălzire. Necesarul de căldură
___________preparată prin intermediul aparatelor de tip instant. de calcul. Temperaturi interioare convenţio-
Elaborator- Aprobat de. nale de calcul.
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTARE IN CONSTRUCŢII Şl TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEI
ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR Cu ordinul nr: 934 din 2.07.2002
ÎNCERC Bucureşti_____________________

8
9
intrare (windfang) şi cu căptuşeli din zidărie de cărămizi pline, de 12,5
3. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A UNEI
cm grosime, spre pereţii din beton dinspre casa scării şi dinspre
CLĂDIRI DE LOCUIT COLECTIVE DE TIP BLOC
apartamentul nr.1. în vestibulul de la intrare sunt prevăzute nişe de
instalaţii electrice mărginite de un perete din cărămidă plină de 12,5 cm
3.1. Prezentarea generală a clădirii expertizate
grosime, care căptuşeşte peretele din beton dinspre apartamentul nr. 4.
Vestibulul de la intrare este prevăzut cu corp de încălzire, dar
3.1.1. Elemente de alc ă tuire arhitectural ă
casa scării nu are prevăzute elemente de încălzire şi nici nu are
Blocul M28 din strada Arinii Dornei nr. 4, sector 6, Bucureşti, a
prevăzută izolaţie termică spre apartamente.
fost proiectat de către Institutul "Proiect Bucureşti", în anul 1973, în
Terasa clădirii este circulabilă, stratul de protecţie al
cadrul proiectului nr. 9210. Proiectul utilizează secţiunea refolosibilă
hidroizolaţiei fiind realizat din dale de beton de 2 cm grosime, fixate în
confort l - Mlf5 (proiect 8155). Clădirea a fost executată în anul 1974.
şapa din mortar de ciment de 2 cm grosime. Este prevăzută pe contur
Blocul face parte din ansamblul Uverturii, situat în cartierul
cu atic de cea 0,7 m înălţime.
Militari, în vecinătatea Institutului Politehnic, cuprinzând blocuri de
locuinţe cu P + 10E şi P + 4E, construite în perioada anilor 1970 Accesul în subsol se face printr-o rampă amplasată în casa
-1977. scării. Subsolul a fost destinat numai adăpostirii conductelor de
instalaţii şi amplasării unui adăpost de protecţie civilă, dar în prezent
Este un bloc punct, cu parter şi 10 etaje (P+10E), parţial un
etaj XI tehnic, cu subsol general, înălţimea de nivel este de 2,75 m. sunt amenajate de către locatari, destul de haotic, o serie de boxe care
în vecinătate mai există încă 3 blocuri identice M27, M29 şi afectează aerisirea corespunzătoare a subsolului. Finisajele sunt
M30. obişnuite :
Clădirea este orientată cu faţada principală (cu intrare) spre - tencuieli de cea. 2 cm grosime la interior, zugrăveli obişnuite
SUD. înlocuite în unele apartamente cu tapet, calcio-vechio,
Blocul cuprinde 44 apartamente, câte 4 apartamente identice zugrăveli în culori de apă, lambriuri, stucaturi etc. ; pereţii băilor
la fiecare etaj. şi bucătăriilor au fost iniţial prevăzuţi cu vopsitorii de ulei,
Fiecare apartament are cate o cameră de zi, două dormitoare, faianţa fiind prevăzută numai în dreptul căzilor; în prezent
baie, bucătărie, debara, cămară, vestibul şi logie. La parter, datorită în majoritatea bucătăriilor şi băilor este prevăzută faianţă
intrării în bloc, două din apartamente sunt modificate faţă de cele de la pe toata suprafaţa pereţilor; tencuieli de cea. 3 cm la exterior, cu
etajele curente, într-o garsonieră cu o cameră, bucătărie, baie, vestibul finisaj de similipiatră; pardoseli, în camere, din covor PVC pe
şi logie, respectiv într-un apartament cu o cameră de zi, două suport textil de 3 mm grosime, înlocuit în unele apartamente cu
dormitoare, bucătărie, baie, vestibul, fără logie, cu configuraţie diferită parchet; pardoseli de mozaic, în bucătării, băi, vestibuluri,
de a apartamentelor curente, logii şi spaţii comune, înlocuite în unele apartamente cu
gresie sau mozaic veneţian; grosimea pardoselilor de peste
Clădirea are o scară interioară comună, iluminată artificial, cu
planşee este de cea. 4 cm, inclusiv şapa;
o singură rampă şi podest de nivel şi este prevăzută cu un ascensor.
- zugrăveli simple la pereţi şi pardoseli din mozaic la
Peste ultimul planşeu se ridică un etaj XI parţial, cuprinzând camera
spaţiile comune şi în casa scării.
troliilor, o spălătorie şi 2 uscătorii.
In jurul clădirii este prevăzut un trotuar de cea. 1,0 m lăţime,
La parter, adiacent intrării în bloc este prevăzută o cameră de
care este tasat neuniform, fiind desprins de clădire şi fisurat.
pubele cu ieşire în exterior, prevăzută pe contur cu zidărie din
cărămidă plină de 25 cm grosime spre exterior şi spre vestibulul de la 11

10
Inălţimea parterului şi a etajelor curente este de 2,75 m, In pereţii longitudinali dintre apartamente, din axul e, au apărut
rezultând o înălţime de 11 x 2,75 = 30,25 m a suprastructurii. fisuri înclinate la nivelul parterului şi al etajelor l şi II. Au apărut fisuri în
zidăria etajului tehnic mai ales în colturile camerelor.
3.1.2. Elemente de alc ă tuire a structurii de rezistent ă Pereţii despărţitori neportanţi din fâşii YTONG s-au desprins
Structura de rezistenţă a clădirii este alcătuita din pereţi de grinzile de rezistenţă şi au fisurat la rosturile dintre fâşii. Au apărut
structurali din beton armat clasa Bc 15 (B200), cu grosime de 20 cm, fisuri şi în parapeţii ferestrelor din zidărie neportantă din blocuri BCA.
executaţi cu cofraje obişnuite.
Planşeele de 12 cm grosime, sunt dale prefabricate din beton 3.1.3. Elemente de izolare termic ă
armat clasa Bc 20, prevăzute pe contur cu dinţi de rezemare şi mustăţi Pereţii structurali din beton armat, precum şi bulbii acestora şi
de continuitate. Monolitizările sunt realizate cu beton B300. stâlpii, sunt căptuşiţi, la exterior, cu fâşii YTONG de 15 cm grosime.
In zona casei scării, podestele au fost rezolvate cu predale de Pe faţade, între stâlpi şi bulbii pereţilor structurali, ferestrele au
10 cm grosime, rezemate pe pereţii structurali de pe conturul casei parapete din zidărie de blocuri BCA-GBN50 de 25 cm grosime.
scării, peste care s-a turnat o suprabetonare de 10 cm grosime. Apartamentele, inclusiv trei din cele de la parter, au cate o
Clădirea are un subsol având 2,24 m înălţime liberă, cu pereţi semitogie prevăzută cu uşă spre camera de zi şi cu fereastră spre
din beton armat Bc15 (B200). Sub pereţii de subsol sunt prevăzute bucătărie. Peretele exterior al bucătăriei este alcătuit din zidărie de
fundaţii continue alcătuite din cuzineţi din beton armat B150 cu blocuri BCA GBN 50 de 20 cm grosime. Uşa spre camera de zi are un
înălţimea de 55 cm şi tălpi din beton simplu B75 cu înălţimea de 75 cm. spalet din fâşii armate din BCA GBN 50 de 22,5 cm grosime (7,5-+ 15 cm).
Subsolul are o placa de 10 cm grosime din B100 slab armata. Buiandrugii ferestrelor sunt realizaţi din grinzi de faţadă din
Terenul caracteristic zonei este macroporic de tip "A", sensibil beton armat monolit de 30 cm grosime, prevăzute la partea inferioara
la umezire. După executarea săpăturii generale a fost prevăzută o cu un rebord de 10 cm înălţime, şi sunt căptuşite cu placi BCA de 15 cm
compactare a terenului cu maiuri grele, producând îndesarea grosime.
pământului cu 25 cm. Pereţii exteriori de la etajul XI sunt alcătuiţi din zidărie de
In urma cutremurului din 4 martie 1977, clădirea M28 a suferit cărămida până de 25 cm grosime.
o serie de avarii care au fost analizate în cadrul proiectului nr. Terasa este izolată termic cu placi BCA de 15 cm grosime,
12864/1977, întocmit de Institutul Proiect Bucureşti- IPB, beneficiar amplasate pe un beton de pantă având grosimea medie de 10 cm .
fiind ICRAL- Giuleşti. Planşeul de peste subsol nu are prevăzută nici o izolaţie
La structura de rezistenţă s-a constatat apariţia unor fisuri termică. Soclul perimetral nu este termoizolat.
înclinate mai pronunţate pe înălţimea parterului şi a primelor 3 etaje, în Tâmplăria exterioară de la ferestre şi de la uşile spre semilogii,
pereţii structurali din beton armat transversali din axul 4, dintre este din lemn, cuplată (STAS 465-71), prevăzută cu două foi de geam
apartamente şi din axele 2 şi 6, dintre bucătării şi băi. în aceşti pereţi simplu de 3 mm grosime. Tocurile sunt poziţionate la faţa interioară a
au apărut fisuri înclinate ceva mai puţin deschise şi la etajele IV-VIII. parapeţilor. Unii locatari au adăugat spre exterior câte o cercevea
De asemenea au fisurat toţi buiandrugii aparţinând de pereţii structurali suplimentară din lemn sau din profile metalice, prevăzută cu al treilea
din beton. rând de geam obişnuit. De asemenea unii locatari au efectuat închideri
Fisuri verticale, ceva mai puţin deschise, dar pe toată înălţimea ale balcoanelor, utilizând diverse soluţii.
clădirii, au apărut în pereţii structurali longitudinali care mărginesc casa
scării (axele d şi f).

12 13
Instalaţia de încălzire interioară însumează 224 corpuri de
Tâmplăria uşilor de la intrare, de la camera de gunoi şi de ta
încălzire, din care 219 corpuri în spaţiile locuite (câte 5 corpuri în
camera troliilor este metalică. Ferestrele şi uşite exterioare de la etajul
apartamentele 3-44, 6 corpuri în ap. 1 şt 3 corpuri în ap. 2), respectiv
XI sunt simple, metalice.
5 corpuri de încălzire în spaţiile comune (casa scării şi anexe).
Debitul nominal de agent termic, conform proiectului este
3.1.4. Instala ţ ia de î nc ă lzire si de preparare a apei calde
de consum G0 = 13 800 kg/h.
încălzirea blocului M 28 este asigurată prin livrare de agent Condiţiile nominale sunt fixate de valorile t0TS=95°C,t°s =75°C
termic de la punctul termic PT 1 Uverturii. Lungimea totală a reţelei de şi t,o -20°C, t6o=-15°C.
alimentare cu agent termic secundar între punctul termic şi blocul M 28 Distribuţia agentului termic se realizează prin sistemul
este de 750 m (2 x 375 m). Diametrul conductelor variază între Dn 300 bitubular cu distribuţie inferioară şi coloane verticale care străbat
şi Dn 125 datorită faptului că pe acelaşi traseu sunt racordaţi încă 9 planşeele. Coloanele sunt aparente şi sunt racordate la partea
consumatori de tipul parter şi patru nivele. Din punct de vedere al superioară a clădirii la vasul de aerisire, în subsolul tehnic al clădirii
alimentării cu agent termic, blocul M 28 se află într-o situaţie conductele sunt plasate sub formă de distribuţie ramificată pe două
dezavantajoasă, fiind amplasat practic la capătul unei ramificaţii a ramuri principale alimentând apartamentele de pe latura sud, respectiv
reţelei de distribuţie a agentului termic secundar, în cursul anului 1990, nord, a clădirii, prin intermediul a 14 coloane. Corpurile statice din
RADET a efectuat, la sesizarea asociaţiilor de locatari, unele verificări apartamente sunt prevăzute cu robinete colţar de tipul dublu reglaj fără
asupra funcţionării sistemului de încălzire şi preparare a apei caide, posibilitatea de reglare a temperaturii incintei şi din care mai puţin de
constatând disfuncţii, proprii de altfel întregului sistem de termoficare jumătate sunt nefuncţionale. Instalaţia de încălzire interioara este
urbană din Municipiul Bucureşti. caracterizată de o funcţionare anormală, consecinţă a depunerilor de
Punctul termic PT 1 Uverturii are o putere instalată de 7,50 Gcal/h materii organice şi anorganice din interiorul corpurilor de încălzire şi a
(8,70 MW) şi alimentează cu căldură un număr de 20 de blocuri de abaterilor debitelor caracteristice corpurilor de încălzire şi coloanelor
locuinţe cu un total de 1102 apartamente locuite de cea. 2400 de alimentare ale acestora, faţă de valorile de proiect.
persoane, în afara blocurilor M 27 -4- M 30 cu un regim de înălţime de Blocul nu este dotat cu contor nici pentru măsurarea
parter şi zece etaje celelalte 16 blocuri sunt de tipul parter şi patru consumului de căldură pentru încălzire şi nici pentru măsurarea
etaje. consumului de căldură pentru apa caldă, facturarea, atât pe încălzire
Conform datelor din proiect rezultă că necesarul de căldură de cât şi pe a.c.m., fiind făcuta în sistem pauşal.
calcul este Q0= 276 OOOkcal/h (320 930W). Consumul de apă rece este contorizat la nivel de bloc prin
Releveul efectuat asupra instalaţiei de încălzire a blocului M 28 intermediul unui debitmetru WOTLEX tip WEG-100, Qn = 100 m 3/h,
a condus la valoarea totală de 2646 elemente de radiator de tipul Pn = 20bar, montat într-un cămin de racord pe conductă Dn 100.
600/150/2 (din care 2569 elemente în spaţiul locuit, 58 elemente în Consumul de gaze naturale este contorizat la nivel de bloc prin
spaţiile anexe încălzite, respectiv 19 elemente în holul de intrare în intermediul unui contor de gaz tip l / Uzina 2 Braşov (1968),
clădire - considerat împreună cu casa scării) caracterizate de fluxul Qn = 20m3/h. V - 20I, H = 2000 rnmH2O.
termic nominal de 116kcal/h element. Rezultă o putere instalată de Racordul de apă caldă de consum este prevăzut cu robinet de
307000 kcal/h (356900W). Se deduce un exces de putere instalată B închidere CLI sferă Dn 65, funcţional. Debitul de calcul pentru apa caldă
= 1.112.

14 15
• Proiectant / constructor: Institutul "Proiect Bucureşti" (secţiunea
menajeră este Gacm0 = 2000l/h, iar debitul de calcul pentru apa rece refolosibilă Mlf5 pr. 8155)
esteGa.r.0 = 5500l/h.
• Structura constructivă:
x zidărie portantă cadre din beton armat
3.1.5. Aprecieri privind starea actuală a clădirii
pereţi structurali din beton armat stâlpi şi grinzi
Imobilul a fost în general bine întreţinut de-a lungul timpului.
diafragme din beton armat schelet metalic
Instalaţiile interioare prezintă uzura normală după 26 ani de
• Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
funcţionare.
x partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
Blocul prezintă o înclinaţie de la axa verticală, cunoscută şi
x secţiuni reprezentative ale construcţiei,
înaintea cutremurului din 1977. în partea de N-E a clădirii, în zona în
x detalii de construcţie,
care intră în clădire o serie de conducte din exterior, terenul, antrenând
x planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,
şi trotuarul din jurul blocului, a suferit o tasare, fapt care a condus la
x schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară,
stagnarea apelor pluviale pe perioadele cu precipitaţii. Au rezultat, la
x planuri pentru instalaţia sanitară,
pereţii exteriori ai apartamentului nr. 3 de la parter, zone cu igrasie şi
mucegai. • Gradul de expunere la vânt:
adăpostită x moderat adăpostită liber expusă
In urmă cu 3-4 ani subsolul se inunda periodic, prin refularea
(neadăpostită)
apelor uzate şi pluviale din canalizarea exterioară. Defecţiunea a fost
înlăturată prin montarea unei clapele antiretur pe conducta de racord la • Starea subsolului tehnic al clădirii:
reţeaua de canalizare. Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună,
xUscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,
Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din
3.2. Fisa de expertiză a clădirii
canalizarea exterioară),
• Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de
Clădirea: BLOC M 28
punctele cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi
Adresa: Bucureşti, sector 6, str. Arinii Dornei nr. 4, Bloc M28,
înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a
ansamblul Uverturii
punctului de racord la sursa de căldură exterioară.
Proprietar: Asociaţia de proprietari Bloc M 28
G Destinaţia principală a clădirii:
xlocuinţe birouri spital
comerţ hotel autorităţi locale / guvern
şcoală cultură altă destinaţie:

Tipul clădirii:
• Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii
individuală înşiruită
principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de
x bloc tronson de bloc construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, suprafaţă, straturi,
Zona climatică în care este amplasată clădirea: II grosimi, materiale, punţi termice:
Regimul de înălţime al clădirii (ex. S + P + 4): • S + P + 10 E
Anul construcţiei: 1974
17
16
• Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare
a instalaţiei de încălzire: Funcţionare continuă a instalaţiei de
încălzire;
• Raportul dintre suprafaţa faţadei cu balcoane închise şi
suprafaţa totală a faţadei prevăzută cu balcoane / logii; aproximativ 0,12
(cea 50% din logii sunt închise de proprietari);
• Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha = 6,00 m;
• Inălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului
sistematizat [m]: 1,80 a Perimetrul pardoselii subsolului clădirii: 68,2
m

• Instalaţia de încălzire interioară:


- Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:
- Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:
Sursă proprie, cu combustibil:.............................................
- Uşa de intrare în clădire: Centrală termică de cartier
x Uşa este prevăzută cu sistem automat de xTermoficare - punct termic central
închidere şi sistem de siguranţă (interfon, cheie), Termoficare - punct termic local
Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de xAltă sursă sau sursă mixtă:..............................................
închidere, dar stă închisă în perioada de
- Tipul sistemului de încălzire:
neutilizare,
Incălzire locală cu sobe,
Uşa nu este prevăzută cu sistem automat xIncălzire centrală cu corpuri statice,
de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în Incălzire centrală cu aer cald,
perioada de neutilizare, Incălzire centrală cu planşee încălzitoare,
- Ferestre de pe casa scării: starea geamurilor, a Alt sistem de încălzire:........................................................
tâmpiăriei şi gradul de etanşare: a Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: NU ESTE
Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu CAZUL
garnituri de etanşare,
x Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,
Ferestre / uşi în stare proastă, lipsa sau sparte,
+
- Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:
- Suprafaţa locuibilă / a pardoselii spaţiului încălzit [m2]: 2.613,26
- Volumul spaţiului încălzit [m3]: 6.783,45
- înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 2,59

22
Corpurile statice au fost demontate şi spălate /
- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: curăţate în totalitate înainte de ultimul sezon de
încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,
x inferioară, superioară, mixtă
x Corpurile statice au fost demontate şi spălate /
- Necesarul de căldură de calcul [W]: 320.930 curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în
Racord la sursa centralizată cu căldură: urmă,
x racord unic, multiplu: _ _ _ _ puncte, - Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:
diametru nominal [mm] DN 80, disponibil de presiune (nominal) Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături
1000 mmH2O; de separare şi golire a acestora, funcţionale,
- Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existenţa vizei x Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu
metrologice: nu există armături de separare şi golire a acestora sau nu
- Elemente de reglaj-termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea sunt funcţionale,
de distribuţie, coloane): nu există - Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor:
- Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor NU ESTE CAZUL
statice): Suprafaţa planşeului încălzitor [ma],
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj - Sursa de încălzire - centrală termică proprie: NU ESTE CAZUL
şi acestea sunt funcţionale,
Corpurile statice sunt dotate cu armături de - Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:
reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu
sunt funcţionale, - Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:
x Corpurile statice nu sunt dotate cu Sursă proprie, cu:...............................................................,
armături de reglaj sau cel puţin jumătate dintre Centrală termică de cartier
armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale, x Termoficare - punct termic central
- Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite: . Termoficare - punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:.................................................
- Lungime [m]: 2 x 82,5 m •
- Diametru nominal [mm, ţoli] Dn 80
- Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
- Termoizolaţie: material, grosime, tip protecţie, stare
(integritate, umiditate): Termoizolaţie din vată minerală
protejată cu carton bitumat, tasată şi parţial lipsă. Grosime x Din sursă centralizată,
medie 4 cm. Centrală termică proprie,
- Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al Boiler cu acumulare,
depunerilor: Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Corpurile statice au fost demontate şi spălate / Preparare locală pe plită,
curăţate în totalitate după ultimul sezon de Alt sistem de preparare a.c.m.:............................................
încălzire, - Puncte de consum a.c.m./a.r.: 45

25
24
- Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Lavoar - 44 buc
Spălător-44 buc
Rezervor WC - 44 buc
Cada de baie - 44 buc
- Racord la sursa centralizată cu căldură:
x racord unic, multiplu: puncte,
diametru nominal [mm] Dn 50, presiune necesară (nominal)
[mmCA] -;
- Conducta de recirculare a a.c.m.:
funcţională, x nu funcţionează nu există
- Contor de căldură general: NU ESTE CAZUL
Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
x nu există parţial peste tot
- Alte informaţii:
-accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic :
DA,
-programul de livrare a apei calde menajere : fără
întrerupere,
-facturi pentru apa caldă menajeră pe ultimii 5 ani : pentru
perioada 1995-1999,
-date privind sursa de căldură pentru prepararea apei calde
menajere: NU ESTE CAZUL,
-dimensiunile boilerului pentru prepararea a.c.m.: NU ESTE
CAZUL,
-facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile
cu instalaţie proprie de producere a.c.m. funcţionând pe
-gaze naturale: NU ESTE CAZUL,
-date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.:
pierderi de fluid, starea termoizolaţiei etc. - măsurări debit
a.c.m. pe timp de noapte,
-temperatura apei reci din zona / localitatea în care este
amplasată clădirea: cea. 10°C,
-numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru
perioada pentru care se cunosc consumurile facturate):
102,4.

26
B. CARACTERISTICI TERMOTEHNICE
Pentru conductivităţile termice de calcul se folosesc valorile
din [5] Anexa A, multiplicate cu coeficienţii de majorare din [2] Anexa 2
Tabelul A2.1. Se ţine seama că vechimea clădirii este de 27 ani
(proiect 1973, execuţie 1974).
Caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate sunt
prezentate în Tabelul 3.3.1.
E REZISTENŢE TERMICE MEDII PE CLĂDIRE
In Tabelul 3.3.6 se prezintă rezultatele calculelor efectuate mai sus, şi

anume:
- ariile elementelor de construcţie (S)
- rezistenţele termice unidirecţionale (R)
- coeficienţii de reducere (r)

- rezistenţele termice corectate (R = r • R).
A rezultat valoarea rezistenţei termic medii a clădirii, conform

(2) pct. 3.1.1:


- în logii P ... et. X şi la et. XI: aabs = 0,42 (Tencuieli din var
în culoare deschisă - conf. Tabel 3.3 din [2]);
- la terasă peste et. X: aabs = 0,58 (Plăci din beton simplu -
conf. Tabel 3.3 din [2]);
- la terasă peste et. XI: ctabs = 0,66 (Pietriş (mortar), asimilat
cu "nisip cu pietriş" din Tabelul 3.3 din [2]);
Factorul optic mediu la tâmplărie exterioară: (α‫)ד‬n = 0,30
(Tâmplărie din lemn, cuplată, cu două geamuri simple - conf. Tabel 3.5
din [2]).

Numărul de schimburi de aer cu exteriorul se determină


având în vedere următoarele:
- tâmplăria exterioară nu este prevăzută cu garnituri de
etanşare (permeabilitate ridicată);
- clădirea este de tip "colectiv", cu dublă expunere;
- se apreciază că clădirea poate fi considerată "moderat
adăpostită";
- tâmplăria nu este în stare deteriorată.
în conformitate cu Tabelul 3.2 din [2], rezultă: na = 0,9 h-1

G. ARII Şl REZISTENŢE TERMICE ALE ELEMENTELOR DE


CONSTRUCŢIE CARE SEPARĂ CASA SCĂRII DE SUBSOLUL
TEHNIC AL CLĂDIRII

Subsolul tehnic al clădirii şi camera pubelelor se consideră un


singur spaţiu având temperatura tsb, iar casa scării şi holul de intrare în
F. COEFICIENŢII DE ABSORBŢIE A RADIAŢIEI SOLARE, clădire se consideră un singur spaţiu având temperatura tcs.
FACTORUL OPTIC MEDIU Şl NUMĂRUL DE SCHIMBURI DE AER
CU EXTERIORUL
1) Elemente de construcţie între casa scării şi subsol / camera
Coeficienţi medii de absorbţie a radiaţiei solare la pereţi pubelelor
Otabs-
a) Pereţi între casa scării şi camera pubelelor
- Ia faţade P....et. X aabs = 0,70 (Tencuială similipiatră de a.1. Pereţi din b.a. 20 cm + zidărie din cărămizi 12,5 cm (casa scării)
culoare cenuşie, asimilată cu "tencuieli din var în culoare cenuşie" din S = 1,50 x 2,75 = 4,13 m2
Tabelul 3.3 din [2]);
R = 0,510m2K/W(veziC4b)
48
49
• Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 29 aprilie
• Numărul corectat de grade-zile pentru încălzire: NGZ =
1.585,0 grd.zi
• Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul
spaţiilor încălzite, este: Qanînc = 338,2 MWh/an,
• Consumul anual de căldură pentru încălzire aferent casei
scărilor: QanCS = 3,46 MWh/an,
• Cantitatea de căldură disipată prin conductele de distribuţie
a agentului termic din subsolul tehnic al blocului:
QanPd = 24,59 MWh/an.
Rezultă:
• Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire:
ηd = 0.94
• Randamentul instalaţiei de încălzire interioară:
ηînc =0,92x0,94x1,0 = 0,863,
• Consumul anual de căldură, pentru încălzire, la nivelul
racordului la sistemul de alimentare cu căldură, este:
an
Q Sînc. =395,9 MWh/an,

• Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea


spaţiilor clădirii, la nivelul sursei de căldură (racordul la
reţeaua de termoficare): q anSînc = =151,5 kWh/maan,

• Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea

Durata sezonului de încălzire şi numărul corectat de grade zile spaţiilor clădirii, la nivelul spaţiilor încălzite: q anînc= 130,7
pentru încălzire s-au determinat din verificarea condiţiei de identitate, la kWh/m2an,
începutul, respectiv sfârşitul sezonului de încălzire, dintre temperatura • Consumul anual de căldură la nivelul unui apartament
interioară medie redusă din spaţiul încălzit şi temperatura exterioară de mediu: 7,74 Gcal/ap.an.
referinţă a clădirii considerate. Au rezultat următoarele valori:
• Durata sezonului de încălzire: D2 = 211,3 zile
Momentul de începere al sezonului de încălzire:
01 octombrie
56
57
3.4. Raportul de expertiză

3.4.1. Informaţii generale


Clădirea:BLOC M 28
Adresa: Bcureşti, sector 6, str. Arinii Dornei nr. 4, ansamblul Uverturii
Proprietar: asociaţia de proprietari Bloc M 28
Destinaţia principală a clădirii: locuinţe
Tipul clădirii: bloc cu o singură scară, S + P + 10 E
Anul construcţiei: 1974
Proiectant / constructor: IPB (pr. 8155, secţiunea refolosibilă Mlf5)
Număr de apartamente: 44
Structura constructivă: pereţi structurali din beton armat

Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite: 2.613,26 m2


Volumul util al spaţiului încălzit: 6.783,45 m3
Volumul total al clădirii: 8.810,70 m3

61
3.4.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire
Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Termoficare —
punct termic central
Tipul sistemului de încălzire: încălzire centrală cu corpuri
statice
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă
Necesarul de căldură de calcul: 320.930 W
Racord la sursa centralizată cu căldură: unic, Dn 80, ΔP0 =
1000mmH2O
Contor de căldură pentru încălzire: nu există
Elemente de reglaj termic şi hidraulic: exclusiv la nivelul
corpurilor de încălzire, dintre care majoritatea sunt nefuncţionale
Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:
Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire:
ηd=0,94
Randamentul instalaţiei de încălzire interioară:
ηînc =0,92x0,94x1,0-0,863,
Consumul anual de căldură la nivelul unui apartament mediu:
7,74 Gcal/ap.an.

3.4.4. Informa ţ ii privind instala ţ ia de preparare a apei


calde de consum
Puncte de consum a.c.m. /a.r.în apartamente: 45
Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Racord la sursa centralizată cu căldură: unic, Dn 80
Conducta de recirculare a.c.m.: există, dar nu este funcţională
Contor de căldură: nu există nici la nivelul racordului la reţeaua
de alimentare a.c.m. şi nici la nivelul punctelor de consum
Pierderi estimate pentru instalaţia de apă caldă de consum:
Durata sezonului de încălzire: Dz = 211,3 zile 16,29 kWh/m2 an
- Momentul de începere al sezonului de încălzire: 01 octombrie Consum specific normalizat de apă caldă:
- Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 29 aprilie la nivelul punctelor de consum: 132,7 l/pers zi la nivelul
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor racordului la sursa de căldură: 137,0 l/pers zi Consumul
încălzite: Qan înc= 338,2 MWh/an, mediu specific normalizat de căldură pentru apă
caldă: 149,2 kWh/m2an
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul Eficienţa energetică a instalaţiilor de livrare a apei calde: ε acm =
racordului la sistemul de alimentare cu căldură: QanSînc = 0,89
395,9 MWh/an,
4. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A UNEI
Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor CLĂDIRI DE LOCUIT ÎNŞIRUITE
clădirii, la nivelul sursei de căldură (racordul la reţeaua de
termoficare): qan S înc =151,5 kWh/m2 an, 4.1. Prezentarea generală a clădirii expertizate

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor 4.1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală
an
clădirii, la nivelul spaţiilor încălzite: q înc
a
= 130,7 kWh/m an, Clădirea de locuit analizată este situată pe strada Alecu
Mateevici (fostă Lazăr Grumberg) nr. 7, sector 2, Bucureşti, cartierul
Vatra Luminoasă. Clădirea a fost proiectată în anul 1937 (construcţia
fiind terminată în anul 1939) şi face parte dintr-un ansamblu de mai
64
multe locuinţe muncitoreşti tip, cu arhitectură asemănătoare, care la pardoseala subsolului este -2,60 m, la pardoseala etajului +3,00 m,
astăzi pot fi considerate vile.
iar la pardoseala podului de +6,00 m.
Clădirea este orientată cu faţada dinspre stradă la vest. Este
adăpostită, dar nu este umbrită de clădiri învecinate. 4.1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistentă
Clădirea este de tip duplex, alcătuita din două apartamente Structura de rezistenţă a clădirii este alcătuită din pereţi
identice, alipite, având în componenţă parter, etaj, pod şi subsol. structurali din zidărie în grosime de 28 cm, din cărămizi pline
Apartamentul expertiza! are la parter două intrări, două holuri, o {270 x 13 x 62 mm), cu mortar M4, fără stâlpişori şi centuri din beton
cameră de zi, o bucătărie, o cămară, şi un WC de serviciu. Lângă armat, tencuiţi pe ambele feţe.
intrarea principală se găseşte rampa de scară din beton armat pe care
Deasupra ferestrelor sunt buiandrugi din beton armat pe toată
se urcă la etaj, iar lângă cea de a doua intrare este rampa de scară din
grosimea zidăriei, neprotejaţi cu termoizolaţie.
beton armat pe care se coboară la subsol. La etaj sunt două
Planşeele de 10 cm grosime, sunt plăci din beton armat,
dormitoare şi o baie.
rezemate pe contur până la exterior, prevăzute în interior cu grinzi din
Clădirea are pod neîncălzit, cu şarpantă de lemn şi învelitoare beton armat cu înălţimea de 30 cm de la tavan, care sprijină şi pe un
înclinată din tablă vopsită pe astereală din scânduri de 25 mm grosime, stâlp din beton armat de 28 x 28 cm.
în pod se accede din degajamentul de la etaj, printr-o trapă din lemn Clădirea are un subsol cu pereţi exteriori cu alcătuire mixtă, de
amplasată în planşeul de peste etaj. 35 cm grosime nominală alcătuiţi de la interior către exterior din:
Subsolul, neîncălzit iniţial, a fost destinat unor spaţii de zidărie de cărămizi pline de 13 cm grosime şi beton simplu de 21 cm
depozitare, dar în prezent adăposteşte şi centrala termică şi un birou grosime, pe care este amplasată sub cota trotuarului hidroizolaţia
încălzit.
verticală protejată cu zidărie de cărămizi pline de 1/4 cărămidă
Clădirea a fost proiectată cu coşuri de fum pentru sobe cu grosime.
lemne, dar în prezent ea este dotată cu instalaţie de încălzire centrală Fundaţiile sunt probabil continue, din beton armat, pe conturul
cu radiatoare din fontă şi centrală termică funcţionând cu gaze
pereţilor structurali exteriori şi interiori.
naturale.
în urma cutremurului din 4 martie 1977, clădirea nu a suferit
Finisajele sunt obişnuite:
avarii grave.
- tencuielile sunt de cea. 2 cm grosime la interior cu zugrăveli
obişnuite;
4.1.3. Elemente de izolare termică
- pereţii băilor şi bucătăriilor au fost iniţial prevăzuţi cu vopsitorii
de ulei, dar în prezent în bucătărie şi băi este prevăzută Pereţii structurali exteriori din zidărie de cărămidă, de o
faianţă; cărămidă grosime (28 cm), tencuiţi pe ambele fete, au punţi termice
continue în dreptul planşeelor, în dreptul buiandrugilor şi a capetelor
- tencuielile exterioare sunt de cea. 3 cm, cu finisaj de culoare
deschisă; grinzilor din beton armat.
Pereţii dintre apartamente sunt de 34 cm grosime şi sunt
- pardoselile sunt în camere din parchet, iar în bucătărie, baie,
realizaţi din 2 pereţi din zidărie de cărămidă de 14 cm grosime cu un
holuri sunt din mozaic; grosimea pardoselilor este de 10 cm; în jurul
strat median de 6 cm grosime de aer neventilat.
clădirii este prevăzut un trotuar de cea. 1,0 m lăţime, înălţimea liberă a
Planşeul dinspre pod este izolat termic cu un strat de alicarie
parterului şi a etajului este de 2,80 m, a subsolului de 2,40 m, iar
şi moloz de cea. 7,5 cm grosime, protejat cu o duşumea din scânduri
înălţimea maximă a podului de 2,30 m. Cota
de 2,5 cm grosime, rezemate pe cusaci (grinzişoare) din lemn.
66
67
Planşeul de peste subsol nu are prevăzută izolaţie termică. 4.2. Fişa de expertiză a clădirii
Soclul perimetral nu este termoizolat.
Clădirea: CLĂDIRE DE LOCUIT ÎNŞIRUITĂ
Tâmplăria exterioară de la ferestre este din lemn, dublă, Adresa: Bucureşti, sector 2, str. Alecu Mateevici nr. 7
prevăzută cu două foi de geam simplu de 3 mm grosime. Tocurile sunt
proprietar: LEU Ion Nelu şi LEU Elena
poziţionate la faţa interioară a pereţilor. Tâmplăria uşilor de la intrare
este din lemn, cu 2 foi la uşa principală şi cu o foaie la uşa de la - Destinaţia principală a clădirii:
intrarea secundară. x locuinţe birouri spital
comerţ hotel autorităţi locale / guvern
4.1.4. Instala ţia de î ncălzire si preparare a apei calde de şcoală cultură altă destinaţie:
consum
- Tipul clădirii:
încălzirea spaţiilor se realizează prin intermediul unei instalaţii
individuală x înşiruită
de încălzire centrală cu radiatoare din fontă STAS 7364 tip 624/4 şi
x bloc tronson de bloc
218/9. Instalaţia a fost proiectată şi realizată în anul 1974, iniţial
funcţionând pe combustibil lichid (păcură), iar din 1992 funcţionează pe NOTA: clădirea este cuplată cu un apartament similar; datele din fişă
gaze naturale. Instalaţia a fost concepută pentru a funcţiona prin corespund unui singur apartament
gravitaţie, cu distribuţie inferioară. Cazanul a fost înlocuit în anul 2000 - Zona climatică în care este amplasată clădirea: II
cu un cazan modern, automatizat, dotat cu arzător atmosferic, cu vas - Regimul de înălţime al clădirii: S+P+1E
de expansiune închis şi pompă de circulaţie a agentului termic. - Anul construcţiei: 1939
Apa caldă de consum se prepară prin intermediul unui boiler - Proiectant / constructor: Casa Construcţiilor
cu acumulare funcţionând cu agent termic preparat de cazanul utilizat - Structura constructivă:
şi pentru încălzirea spaţiilor. Pe timpul verii (mai-septembrie) apa caldă x zidărie portantă cadre din beton armat
de consum este preparată cu ajutorul energiei solare prin intermediul a pereţi structurali din beton armat stâlpi şi grinzi
două panouri solare având o suprafaţă totală de 4 m2. diafragme din beton armat schelet metalic
încălzirea spaţiilor este reglată printr-un termostat de cameră
cu programare care comandă închiderea sau deschiderea unei vane - Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
cu servomotor amplasată pe conducta de tur a circuitului de încălzire, x partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ
în paralel, funcţionarea circuitului de preparare a apei calde de consum (releveu),
este dictată de un termostat amplasat pe boiler. x secţiuni reprezentative ale construcţiei (releveu),
Conductele de distribuţie a căldurii din subsol sunt detalii de construcţie,
termoizolate cu vată minerală de grosime medie 3 cm, protejată cu x planuri pentru instalaţia de încălzire interioară (releveu),
carton tencuit cu ipsos armat cu plasă de rabiţ. Termoizolaţia este x schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară
uscată, în stare bună.
{releveu),
planuri pentru instalaţia sanitară,
4.1.5. Aprecieri privind starea actuală a clădirii - Gradul de expunere la vânt:
Imobilul a fost în general bine întreţinut de-a lungul timpului. x adăpostită moderat adăpostită liber expusă
Instalaţiile interioare prezintă uzura normală. (neadăpostită)
68 - Starea subsolului tehnic al clădirii:
x Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună,
69
Uscat, dar fără posibilitate de acces la instala ţia comună,

Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din


canalizarea exterioar ă),
- Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orient ării faţă de
punctele cardinale, a distan ţelor până la clădirile din apropiere şi
înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de c ăldură sau a
punctului de racord la sursa de c ăldură exterioară.

- Identificarea structurii constructive a cl ădirii în vederea aprecierii


principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de 70
construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, suprafaţă, straturi,
grosimi, materiale, punţi termice:

- Pereţi exteriori opaci:

PE Descriere Supra- Straturi componente coefi-

faţă (i-e) cient


material grosi- reducere
(m2) me
(m) r
1 zidărie din 85,2 tencuiala int. 0,02
cărămizi zidărie 0,27
pline tencuială ext 0,03

Suprafaţa totală a pereţilor exteriori opaci [m 2]: 85,2


- Stare: xbună, pete condens, igrasie,
- Starea finisajelor: x bună, tencuială căzută parţial/
total,
- Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: tencuial ă culoare ocru
- Suprafaţa totală a planşeului peste subsol neîncâlzit (m2)
23,2
Volumul de aer din subsol [m 3]: 53,6
- Terasă / acoperiş: Acoperiş peste pod neîncălzit
- Suprafaţa totală a învelitorii [m 2]: 37,3
- Materiale finisaj: Tablă zincată, puţin murdară.
- Starea acoperişului peste pod:
x Bună, Acoperiş spart / neetanş la acţiunea ploii sau a zăpezii;
3 Instalaţia de încălzire interioară:
- Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:
x Sursă proprie, cu combustibil: ..GAZE NATURALE.........._
Centrală termică de cartier
Termoficare - punct termic central
Termoficare - punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:................................................
- Tipul sistemului de încălzire:
încălzire locală cu sobe,
x încălzire centrală cu corpuri statice,
• Starea tâmplăriei: x bună evident neetanşă încălzire centrală cu aer cald,
fără măsuri de etanşare, încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:........................................................
cu garnituri de etanşare, - Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: NU ESTE
CAZUL
cu măsuri speciale de etanşare;

D Alte elemente de construcţie: NU ESTE CAZUL

D Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:


NU ESTE CAZUL

- Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:


- Suprafaţa utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m2]: 75,39
- Volumul spaţiului încălzit [m3]: 208,07 - Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:
- Inălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 2,80 x inferioară, superioară, mixtă
- Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a - Necesarul de căldură de calcul [W]: 15.300 ;
instalaţiei de încălzire: ocupare / funcţionare continuă a instalaţiei - Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul
de încălzire;
- Contor de căldură:'tip contor, anul instalării, existenţa vizei
- Raportul dintre suprafaţa faţadei cu balcoane închise şi suprafaţa metrologice: NU ESTE CAZUL;
totală a faţadei prevăzută cu balcoane / logii: nu este cazul;
- Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha = 6 m; - Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea
de distribuţie, coloane): vană servomotor pe conducta de
- Inălţimea medie a subsolului / demisolului faţă de cota terenului
sistematizat [m]: 1,55 ducere a agentului termic de încălzire;
- Perimetrul pardoselii subsolului / demisolului clădirii: 17,8 m 73

72
- Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor - Sursa de încălzire - centrală termică proprie:
statice):
- Putere termică nominală: 36 kW,
x Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj
şi acestea sunt funcţionale, - Randament de catalog: 70%,
Corpurile statice sunt dotate cu armături de - Anul instalării: cazan -1974, arzător -1994
reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu
sunt funcţionale, - Ore de funcţionare: cazan - 245.000 ore, arzător - 70.000 ore
Stare (arzător, conducte / armături, manta): bună,
Corpurile statice nu sunt dotate cu armături
de reglaj sau cel puţin jumătate dintre armăturile de - Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de
reglaj existente nu sunt funcţionale, Reţeaua de reglare: reglare centralizată a sursei de căldură printr-un
distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite: termostat de cameră programabil care acţionează o vană
- Lungime [m]: 2 x 8,60, 2 x 2,30; cu servomotor care închide / deschide alimentarea
- Diametru nominal [mm, ţoli]: 2", 1", circuitului de alimentare a corpurilor de încălzire,
- Termoizolaţie: vată minerală de grosime medie 3 cm
protejată cu carton tencuit cu ipsos armat cu plasă rabiţ, - Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:
stare bună, uscată; x Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:
- Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al Sursă proprie, cu: ..GAZE NATURALE..............................
depunerilor: Centrală termică de cartier
Corpurile statice au fost demontate şi spălate / Termoficare - punct termic central
curăţate în totalitate după ultimul sezon de Termoficare - punct termic local
încălzire, Altă sursă sau sursă mixtă:................................................
Corpurile statice au fost demontate şi spălate / - Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
curăţate în totalitate înainte de ultimul sezon de Din sursă centralizată,
încălzire, dar nu mai devreme de trei ani, Centrală termică proprie,
x Corpurile statice au fost demontate şi spălate /
x Boiler cu acumulare,
curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în
urmă, Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locală pe plită,
- Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire: Alt sistem de preparare a.c.m.:..............................................
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături
de separare şi golire a acestora, funcţionale, * Puncte de consum a.c.m. /a.r.: 3/4;
x Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu * Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar-1
armături de separare şi golire a acestora sau nu Spălător - 2
sunt funcţionale, Cadă de baie: -1
- Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: Rezervor WC-2
NU ESTE CAZUL - Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul
74 Conducta de recirculare a a.c.m.:
funcţională, nu funcţionează x nu există

75
- Contor de căldură general:
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
nu există parţial peste tot
- Alte informaţii:
-programul de livrare a apei calde menajere: FÂRĂ
ÎNTRERUPERE
-facturi pentru apa caldă menajeră pe ultimii 5 ani: există
sursa de căldură pentru prepararea apei calde menajere
est cea utilizată şi pentru încălzirea spaţiilor;
-dimensiunile boilerului pentru prepararea a.c.m.:
Capacitate 180 l;
-facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile
cu instalaţie proprie de producere a.c'.m. funcţionând pe
gaze naturale - facturi pe ultimii 5 ani, centralizate în
tabelul următor:
-temperatura apei reci din zona / localitatea în care este
amplasată clădirea: valoare medie anuală: 10°C (vara:
15DC, iarna 5"C)
-numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru
perioada pentru care se cunosc consumurile facturate):
3 persoane.

4.3. Note de calcul

4.3.1. Determinarea rezistenţelor termice corectate ale


elementelor de construcţie din componenţa clădirii
H. COEFICIEN ŢII DE ABSORB ŢIE A RADIA ŢIEI SOLARE Şl
FACTORUL OPTIC MEDIU
S-au considerat urm ătoarele valori:
1) Tencuieli de culoare ocru - asimilat cu "tencuieli din var de
culoare deschisa" din Tabelul 3.3. din [2] - α abs = 0,42;
2) Tâmplărie dubl ă cu 2 geamuri simple (Tabelul 3.5. din [2]) -
(ατ)n = 0,30;
3) învelitoare din tabla zincat ă - pu ţin murdar ă (Tabelul 3.3.
din [2]) - αabs - 0,78 (valoarea medie între αabs = 0,64 - tabl ă nouă - şi
αabs = 0,92 - tabl ă foarte murdar ă).

l. NUM ĂRUL DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORUL.


Se au în vedere următoarele caracteristici:
- tâmplăria exterioară nu este prevăzută cu granituri de
etanşare (permeabilitate ridicată);
- clădirea face parte din categoria cl ădirilor "individuale", fiind o
clădire înşiruită;
- se apreciază că clădirea poate fi considerată "adăpostită";
- tâmplăria nu este deteriorat ă.
în conformitate cu Tabelul 3.2. din [2], rezult ă: n a = 0,7 h -1

4.3.2. Determinarea consumului anual normal de căldură


pentru încălzire
Consumul anual de c ăldură pentru încălzirea spa ţiilor se
determin ă cu rela ţia (1) din [2], cunosc ându-se urm ătoarele:
fta = 1,062 ( încălzire cu corpuri statice),
 0,096 
B1 = 1 + .1,062
 R 

Aporturile interne de c ăldur ă se determin ă în func ţie de


numărul mediu normalizat de persoane aferent cl ădirii expertizate,
după cum urmeaz ă:
- Indice mediu de ocupare a suprafe ţei camerelor de locuit:
iLoc = 0,070.

95
4.4. Raportul de expertiză

4.4.1. Informaţii generale


Clădirea: CLĂDIRE DE LOCUIT ÎNŞIRUITĂ
Adresa: Bucureşti, sector 2, str. Alecu Mateevici nr. 7
Proprietar: LEU Ion Nelu şi LEU Elena
Destinaţia principală a clădirii: locuinţă unifamilialâ
Tipul clădirii: înşiruită, S + P + 1 E
Anul construcţiei: 1939
Proiectant / constructor: Casa Construcţiilor
Număr de apartamente: 1
Structura constructivă: zidărie portantă
4.4.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire
Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Cazan funcţionând
4.4.2. Informa ţ ii privind construc ţ ia
cu gaze naturale
Suprafaţa locuibilă: _ 50,23 m2
Tipul sistemului de încălzire: încălzire centrală cu corpuri statice
Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite: 75,39 m2
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă
Volumul util al spaţiului încălzit: 208,1 m3
Necesarul de căldură de calcul: 15.300 W
Volumul total al clădirii: 359,2 m3
Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul
108
109
5. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A - Structura constructivă:
UNEI CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE x zidărie portantă cadre din beton armat
pereţi structurali din beton armat stâlpi şi grinzi
diafragme din beton armat schelet metalic
5.1. Prezentarea generală a clădirii expertizate - Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
x partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ
Clădirea de locuit care face obiectul studiului de caz este o (releveu),
clădire asemănătoare, ca structură şi alcătuire, cu clădirea de tip şjr x secţiuni reprezentative ale construcţiei (releveu),
(cuplată) din strada Alecu Mateevici (fostă Lazăr Grumberg) nr. 7, detalii de construcţie,
sector 2, Bucureşti, cartierul Vatra Luminoasă, cu diferenţa că peretele x planuri pentru instalaţia de încălzire interioară (releveu),
care separă cele două apartamente ale clădirii tip şir este perete x schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire
exterior, având aceeaşi structură ca şi ceilalţi pereţi exteriori ai clădirii. interioară (releveu),
Toate caracteristicile elementelor de construcţie (ca planuri pentru instalaţia sanitară,
arhitectură, rezistenţă, protecţie termică) şi ale instalaţiilor aferente - Gradul de expunere la vânt:
sunt identice cu cele ale clădirii de tip şir care face obiectul studiului de x adăpostită moderat adăpostită liber expusă (neadăpostită)
caz din cap. 4 al ghidului. Starea subsolului tehnic al clădirii:
x Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună,
5.2. Fisa de expertiză a clădirii Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,
Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din
Clădirea: CLĂDIRE DE LOCUIT INDIVIDUALĂ canalizarea exterioară),
Adresa: Bucureşti, sector 2, str. Remetea nr. 21 - Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă
Proprietar: POPESCU Gheorghe de punctele cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi
- Destinaţia principală a clădirii: înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a
xlocuinţe birouri spital punctului de racord la sursa de căldură exterioară.
comerţ hotel autorităţi locale/ guvern
şcoală cultură altă destinaţie:
- Tipul clădirii:
x individuală înşiruită
bloc tronson de bloc
NOTA: clădirea este cuplată cu un apartament similar; datele din fişă
corespund unui singur apartament
- Zona climatică în care este amplasată clădirea: II
- Regimul de înălţime al clădirii: S+P+1E
- Anul construcţiei: 1939 a Proiectant / constructor: Casa -Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii
Construcţiilor principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de
construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, suprafaţă,
112 straturi, grosimi, materiale, punţi termice:

113
Termoficare - punct termic central
- Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere Termoficare - punct termic local
al depunerilor: Altă sursă sau sursă mixtă:...............................................
Corpurile statice au fost demontate şi spălate /
curăţate în totalitate după ultimul sezon de - Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
încălzire, Din sursă centralizată,
Corpurile statice au fost demontate şi Centrală termică proprie,
spălate /curăţate în totalitate înainte de ultimul
sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani, Boiler cu acumulare,
xCorpurile statice au fost demontate şi x Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
spălate /curăţate în totalitate cu mai mult de trei Preparare locală pe plită,
ani în Alt sistem de preparare a.c.m.:.............................................
urmă, - Puncte de consum a,c.m. /a.r.: 3/4;
- Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire. - Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături Lavoar- 1
de separare şi golire a acestora, funcţionale, Spălător-2
x Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute Cadă de baie: -1
cu armături de separare şi golire a acestora sau nu Rezervor WC - 2
sunt funcţionale,
- Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul
- Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor:
NU ESTE CAZUL - Conducta de recirculare a a.c.m.:
- Sursa de încălzire - centrală termică proprie: funcţională, nu funcţionează x nu există
-Putere termică nominală: 36 kW, - Contor de căldură general:
-Randament de catalog: 70%, - Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
-Anul instalării: cazan - 1974, arzător - 1994
nu există parţial peste tot
-Ore de funcţionare: cazan - 245.000 ore, arzător - 70.000 ore
-Stare (arzător, conducte / armături, manta): bună, - Alte informaţii:
-Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de -programul de livrare a apei calde menajere:
reglare: reglare centralizată a sursei de căldură printr-un FĂRĂ ÎNTRERUPERE
termostat de cameră programabil care acţionează o vană -facturi pentru apa caldă menajeră pe ultimii 5 ani: există
cu servomotor care închide / deschide alimentarea - Sursa de căldură pentru prepararea apei calde
circuitului de alimentare a corpurilor de încălzire, menajere est cea utilizată şi pentru încălzirea spaţiilor;
dimensiunile boilerului pentru prepararea a.c.m.:
- Date privind instalaţia de apă caldă menajeră: Capacitate 1801;
-facturi pentru consumul de gaze naturale pentru
Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:
clădirile cu instalaţie proprie de producere a.c.m.
xSursă proprie, cu: ..GAZE NATURALE
funcţionând pe
Centrală termică de cartier

118 119
B. CARACTERISTICI TERMOTEHNICE
Conductivităţile termice de calcul se determin ă prin
mutjplicarea valorilor din [5] Anexa A cu coeficienţii de majorare din [2]
Anexa 2, Tabelul A2.1. Se ţine seama de faptul că vechimea clădirii
este de peste 60 ani. Valorile rezultate sunt prezentate în Tabelul
5.3.1.
Pentru umplutura din moloz s-au adoptat următoarele valori:
- densitatea aparentă pentru "moloz cu sfărâmături de
cărămidă (alicărie}" -
conf. STAS 10101/1-78 - Greutăţi tehnice - p = 1400 kg/ m3
- conductivitatea termică de calcul - conform [5] Anexa A - prin
asimilarea cu poz. 50 zgură de cazan, prin extrapolare:
ρ - 700 λ = 0,26 W/(mK)
ρ -1000 λ = 0,35 W/(mK) .
- coeficientul de majorare - prin apreciere
Pentru lemnul de brad la uşi s-au adoptat valorile ρ = 666
3
kg/m şi λ = 0,19 W (mK) conform Anexei I din (5)
Durata sezonului de încălzire şi numărul corectat de grade zile
pentru încălzire s-au determinat din verificarea condiţiei de identitate, la
începutul, respectiv sfârşitul sezonului de încălzire, dintre temperatura
interioară medie redusă din spaţiul încălzit şi temperatura exterioară de
referinţă a clădirii considerate. Au rezultat următoarele valori:
• Durata sezonului de încălzire: Dz = 226,6 zile
• Momentul de începere al sezonului de încălzire: 24 septembrie
• Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 07 mai
(Durata teoretică a sezonului de încălzire, conform SR
4839, este de 190 zile)

143
• Numărul corectat de grade-zile pentru încălzire:
NGZ = 2.062,8 grd.zi
(Numărul teoretic de grade-zile, conform SR 4839, este de
3170grd.zi)
• Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul
spaţiilor încălzite, este: Qan înc. = 23,19 MWh/an,
• Cantitatea de căldură disipată prin conductele de distribuţie
a agentului termic din subsolul neîncălzit al clădirii:
Qan Pd =1,15 MWh/an.
Rezultă:
• Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire:
ηd = 0,96
• Randamentul instalaţiei de încălzire interioară:
ηînc =0,96x0,92x0,643 = 0,566
• Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul
sursei de căldură, este: QanSînc = 40,999 MWh/an,

• Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea


spaţiilor clădirii, la nivelul sursei de căldură (intrare gaze
naturale cazan): qanSînc= 543,8 kWh/m2 an,
'

• Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea


spaţiilor clădirii, la nivelul spaţiilor încălzite: q anînc= 307,7
kWh/m2an,
• Consumul anual de căldură: 35,26 Gcal/ap.an.

5.3.3. Determinarea curbei de reglaj termic al instalaţiei de


încălzire
Variaţia necesarului mediu orar de căldură pentru încălzirea
spaţiilor şi variaţia temperaturii de tur a agentului termic în raport cu

144
5.4.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire
Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Cazan funcţionând
cu gaze naturale.
Tipul sistemului de încălzire: încălzire centrală cu corpuri
statice.
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă Necesarul de
căldură de calcul: 15.300 W Racord la sursa centralizată cu căldură: nu
este cazul Contor de căldură pentru încălzire: nu este cazul Elemente
de reglaj termic şi hidraulic: exclusiv la nivelul corpurilor de
încălzire, dintre care majoritatea sunt funcţionale.
Randamentul instalaţiei de încălzire Clădirea este construită în anul 1920, cu o arhitectură
interioară: ηînc = 0,92x0,96x0,643 = 0,566 specifică, fiind cuprinsă pe lista monumentelor istorice şi de
arhitectură. Iniţial clădirea a avut destinaţia de locuinţă pentru o familie
înstărită.
Clădirea are o formă dreptunghiulară în plan şi este orientată
5.4.4. Informa ţ ii privind instala ţ ia de preparare a
cu faţada principală spre S. Imobilul are de jur împrejur o curte liberă.
apei calde de consum
Regimul de înălţime: subsol parţial, parter, etaj, parţial
Puncte de consum a.c.m./a.r. în apartamente: 3 / 4
mansardă, parţial pod neîncălzit.
Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Accesul în clădire se face prin 3 intrări: pe faţada principală
Lavoar - 1
(S), pe cea secundară (N) şi pe faţada laterală (E).
Spălător - 2 Cadă
Parterul cu înălţimea liberă de 3,85 m, are un hol cu 2 birouri
de baie: -1
laterale, sala de oficiere a căsătoriilor cu un birou adiacent şi 2 case de
Rezervor WC - 2
scară - una din lemn monumentală, între parter si etaj, şi alta din beton
Pierderi estimate pentru instalaţia de apă caldă de consum:
armat care ajunge la etaj, la subsol şi la mansardă.
67,0kWh/m2an
La etaj, care are înălţimea liberă de 3,55m există un hol central
Consum specific normalizat de apă caldă:
din care se accede în 4 birouri mari şi 3 birouri mici, precum si o
la nivelul punctelor de consum: 131,9 l/pers zi la nivelul racordului la
verandă închisă, care se foloseşte vara ca birou.
sursa de căldură: 133,9 l/pers zi Consumul mediu specific
La mansardă, cu înălţimea liberă de 2,65 m, funcţionează 2
normalizat de căldură pentru apă caldă: 149,3 kWh/m2an
birouri mici accesibile dintr-un coridor. Mansarda încălzită ocupă cea.
Eficienţa energetică a instalaţiei de preparare a apei calde:
20% din aria construită a etajului, restul suprafeţei fiind cu destinaţie
εacm=0,55
pod neîncălzit.
Subsolul ocupă cea. 60% din suprafaţa clădirii şi cuprinde o
6. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXPERTIZA ENERGETICĂ A UNEI
centrală termică şi 5 mici depozite.
CLĂDIRI PUBLICE
Finisajele sunt obişnuite:
- tencuieli de cea. 2 cm grosime la interior cu
zugrăveli obişnuite;
6.1. Prezentarea generală a clădirii expertizate
- tencuieli de cea. 3 cm la exterior, cu finisaj de culoare
deschisa;
6.1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală
- pardoseli din parchet şi din mozaic.
Clădirea expertizată este Casa de casatorii a sectorului 3 din
Tâmplăria exterioară de la ferestre este din lemn, dublă, cu
Bucureşti, strada Matei Basarab (fostă Labirint) nr. 79, stradă
sprosuri, cu deschidere obişnuită, prevăzută cu doua foi de geam
perpendiculară pe strada Parfumului.
simplu de 3 mm grosime.
Imobilul este în subordinea Primăriei sectorului 3 şi cuprinde
Acoperişul este cu şarpantă din lemn, pe scaune şi învelitoare
diverse servicii pentru starea civilă a populaţiei (oficiere de căsătorii,
înclinată din tablă vopsită, pe astereală din scânduri de 25 mm
autoritate tutelară etc.).
grosime.
152
153
6.2. Fişa de expertiză a clădirii
6.1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistentă
Structura de rezistenţă a clădirii este alcătuită din pereţi Clădirea: OFICIUL STĂRII CIVILE SECTOR 3 BUCUREŞTI
structurali din zidărie de cărămidă în grosime la exterior de 2 cărămizi Adresa: Bucureşti, sector 3, str. Matei Basarab nr. 63 (fost str. Labirint
la subsol şi de 1+1/2 cărămizi la parter şi etaj şi la interior de 1+1/2
nr 79)
cărămizi la parter şi de 1 cărămida la etaj; cărămizile pline au
Proprietar: Primăria sector 3 Bucureşti
dimensiuni de 270 x 13 x 62 mm; se presupune ca mortarul are marca
- Destinaţia principală a clădirii:
M4; zidăria este fără stâlpişori şi centuri din beton armat, şi este
locuinţe birouri spital
tencuită pe ambele feţe. comerţ hotel x autorităţi locale
Planşeele peste parter, etaj şi mansardă sunt cu grinzi din şcoală cultură altă destinaţie:
lemn, iar peste subsol cu grinzi metalice cu secţiune dublu T, cu
- Tipul clădirii:
bolţişoare din zidărie de cărămidă de % cărămidă grosime.
x individuală înşiruită
Scara de circulaţie curentă este din beton armat, iar cea
bloc tronson de bloc
monumentală din lemn.
- Zona climatică în care este amplasată clădirea: II
Fundaţiile sunt continue, probabil din zidărie de piatră naturală.
- Regimul de înălţime al clădirii: S+P+E+M
Clădirea este prevăzută cu coşuri de fum pentru sobe, dar în
- Anul construcţiei: 1910
prezent există în subsol o centrală termică şi sunt montate corpuri de
- Proiectant / constructor:
încălzire în toate încăperile de la parter, etaj si mansardă.
- Structura constructivă:
Clădirea a fost supusă reparaţiilor generale în anul 1999 şi are
x zidărie portantă cadre din beton armat
un aspect îngrijit, în anul 1995 a fost făcută expertiza structurală în
pereţi structurali din beton armat stâlpi şi grinzi
cadrul căreia s-a făcut releveul fisurilor şi crăpăturilor, dar nu s-a
diafragme din beton armat schelet
executat consolidarea propusă de expertiză.
metalic
- Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
6.1.3. Instalaţia de încălzire si de preparare a apei calde
x partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel
de consum
reprezentativ, RELEVEU
Clădirea este dotată cu instalaţie de încălzire centrală, cu x secţiuni reprezentative ale construcţiei, RELEVEU
corpuri statice, având ca sursă de căldură un cazan funcţionând pe detalii de construcţie,
gaze naturale Chappee N x R 34, având puterea maximă Qmax = 90 kW şi planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,
randamentul de catalog 0,91. Cazanul este dotat cu un arzător ] schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară,
SIGMA GS 12-M {50-150 kW). planuri pentru instalaţia sanitară,
Instalaţia de încălzire a fost înlocuită în totalitate în anul 1999 şi - Gradul de expunere la vânt:
este dotată cu corpuri statice de tip panou din oţel Voegel & Noot. x adăpostită moderat adăpostită liber expusă
Instalaţia de preparare a apei calde de consum este dotată cu (neadăpostită)
un aparat de tip instant OPALIS 13 (Sunier Duval), funcţionând pe - Starea subsolului tehnic al clădirii:
gaze naturale, având randamentul de catalog 0,84% şi puterea utilă x Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună,
maximă de 22,6 kW. Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,
Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei
154 din canalizarea exterioară),
155
Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:
- Suprafaţa locuibilă / a pardoselii spaţiului încălzit [m2 ]: 372,5
- Volumul spaţiului încălzit [m3]: 1344
- înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: P - 3,85m; E-3,55 m; M

- 2,65 m
- Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a
instalaţiei de încălzire: 8h/zi;
- Tipul solului şi adâncimea medie a pânzei freatice: Ha = 6,00 m; a
înălţimea medie a subsolului / demisolului faţă de cota terenului
sistematizat [m]: 2,35
- Perimetrul exterior al pardoselii subsolului clădirii: 33,97 m Q
Perimetrul exterior al plăcii pe sol: 29,82 m

Instalaţia de încălzire interioară:


- Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:
x Sursă proprie, cu combustibil: gaze..naturaje..(cenţrala
termica nouă)..............
Centrală termică de cartier
Termoficare - punct termic central
] Termoficare - punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă:.................................................

*
Tipul sistemului de încălzire:
Incălzire locală cu sobe,
xIncălzire centrală cu corpuri statice, (noi, tip panou din
oţel)
Incălzire centrală cu aer cald,
Incălzire centrală cu planşee încălzitoare,
Alt sistem de încălzire:.........................................................
- Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: NU ESTE
CAZUL

160
- Contor de căldură: NU ESTE CAZUL; - Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor;
- Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, re ţea NU ESTE CAZUL
de distribuţie, coloane): la nivel de racord la sursa de c ăldură; - Sursa de încălzire - centrat ă termică proprie:
- Elemente de reglaj termic şi hidraulic (ia nivelul corpurilor --Putere termic ă nominală: 90 kW,
statice): -Randament de catalog: 91% (pierderi la orpirea cazanului:
xCorpurile statice sunt dotate cu arm ături de reglaj 350 W),
şi acestea sunt func ţionate, -Anul instalării: 1999, cca. 14.000 ore de func ţionare:
Corpurile statice sunt dotate cu arm ături de -Stare (arzător, conducte / arm ături, manta): foarte bun ă,
reglaj,dar cel pu ţin un sfert dintre acestea nu -Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de
sunt funcţionale, reglare: reglaj centralizat în funcţie de temperatura
Corpurile statice nu sunt dotate cu arm ături interioară, prin acţionarea arz ătorului şi pompei din
de reglaj sau cei pu ţin jumătate dintre arm ăturile de centrala termic ă,
reglaj existente nu sunt func ţionale, - Date privind instala ţia de apă caldă menajeră:
- Reţeaua de distribu ţie amplasată în spaţii neîncălzite: Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:
- Lungime [m]: 56; Sursă proprie, cu: ..gaze naturale
- Diametru nominal [mm, ţoli]: 1", Centrală termică de cartier
- Termoizolaţie: material, grosime, tip protec ţie, stare Termoficare - punct termic central
(integritate, umiditate): nu exist ă. Termoficare - punct termic local
- Starea instala ţiei de încălzire interioar ă din punct de vedere al Altă sursă sau sursă mixtă:.......................
depunerilor:
- Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
xCorpurile statice au fost demontate şi
Din surs ă centralizat ă,
spălate
Centrală termică proprie,
curăţate în totalitate dup ă ultimul sezon de
încălzire, Boiler cu acumulare,
Corpurile statice au fost demontate şi spălate / x Preparare local ă cu aparate de tip instant a.c.m.,
curăţate în totalitate înainte de ultimul sezon Preparare local ă pe plită,
încălzire, dar nu mai devreme de trei ani, Alt sistem de preparare a.c.m.: .......................................
Corpurile statice au fost demontate şi - Puncte de consum a.c.m./a.r.: 3/3;
spălate / - Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri;
curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în
urmă, - Racord la sursa centralizat ă cu căldură: NU ESTE CAZUL

- Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire: - Conducta de recirculare a a.c.m.:


x Coloanele de încălzire sunt prev ăzute cu armături funcţională, nu funcţionează x nu există
de separare şi golire a acestora, func ţionale, - Contor de căldură general: NU ESTE CAZUL
Coloanele de încălzire nu sunt prev ăzute
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum: NU ESTE CAZUL
cu armături de separare şi golire a acestora sau nu
sunt funcţionale, 163

162
- Alte informaţii:
- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul
tehnic; DA,
-facturi pentru consumul de gaze naturale pentru
clădirile cu instalaţie proprie de producere a.c.m.
funcţionând pe gaze naturale: pentru ultimul an,
-starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: stare bună, nu
se observă pierderi de fluid,
-temperatura apei reci din zona / localitatea în care
este amplasată clădirea {valori medii lunare - de preluat
de la staţia meteo locală sau de la regia de apă): tar
(vara) = 15°C,tar (iarna) = 5°C

6.3. Note de calcul

6.3.1. Determinarea rezistenţelor termice corectate ale


elementelor de construcţie din componenţa clădirii
- se apreciază că clădirea poate fi considerată "adăpostită";
- tâmplăria nu este deteriorată.
In conformitate cu Tabelul 3.2. din [2], rezultă: na = 0,7 h-1

G. COEFICIENŢII DE ABSORBŢIE A RADIAŢIEI SOLARE Şl


FACTORUL OPTIC MEDIU
S-au considerat aceleaşi valori ca la cap. 5.

6.3.2. Determinarea consumului anual normal de căldură


pentru încălzire
Consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor (încălzire
continuă şi ocupare permanentă a spaţiilor) se determină cu relaţia (1)
din (2) cunoscându-se următoarele:

F. NUMĂRUL DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORUL


Se au în vedere următoarele caracteristici:
- tâmplăria exterioară nu este prevăzută cu garnituri de
etanşare (permeabilitate ridicată);
- clădirea face parte din categoria clădirilor "individuale";
176
6.4.3. Informaţii privind instalaţia de încălzire
Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: Cazan funcţionând
cu gaze naturale
Tipul sistemului de încălzire: încălzire centrală cu corpuri
statice
Distribuţia agentului termic: inferioară, reţea arborescentă
Necesarul de căldură de calcul: 83.000W Racord la
sursa centralizată cu căldură: nu este cazul Contor de
căldură pentru încălzire: nu este cazul

195
6.4.4. Informa ţ ii privind instala ţia de preparare a apei ANEXE
calde de consum
Puncte de consum a.c.m./a.r. în apartamente: 3 / 3
Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: ANEXA 1 'Bloc de locuinţe M28, Str. Arinii Dornei nr.4,
Lavoar- 3 Bucureşti - piese desenate
Rezervor WC - 3 ANEXA 2 Clădire de locuit unifamilială - individuală /
Pierderi estimate pentru instalaţia de apă caldă de consum: înşiruită (cuplată)- piese desenate
10,8kWh/m2an ANEXA 3 Clădire Publică - Casa Căsătoriilor sector 3,
Consum specific normalizat de apă caldă: Str. Matei Basarab nr. 79, Bucureşti - piese
la nivelul punctelor de consum: 23,8 l/perszi desenate
la niveluî racordului la sursa de căldură: 25,8 l/perszi
Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă
caldă: 44,4 kWh/m2an
Eficienţa energetică a instalaţiei de preparare a apei calde:
ε acm = 0,76

199

198
ANEXA 1

Bloc de locuinţe M 28 Str. Arinii Dornei nr. 4, Bucureşti -


piese desenate

Fig. A1.1 Dimensiuni de calcul la etaj curent


Fig. A1.2 Dimensiuni de calcul la parter
Fig. A1.3 Dimensiuni de calcul la subsol
Fig. A1.4 Secţiune verticală prin intrare (a-a)
Fig. A1.5 Accesul din casa scării în subsol
Fig. A1.6 Plan şi secţiune verticală la etaj XI
Fig. A1.7 Dimensiuni de calcul la spaţii comune
Fig. A1.8 Secţiune verticală prin subsol (axe 1,7)
Fig. A1.9 Partiu arhitectură - plan parter
Fig. A1.10 Partiu arhitectură - plan etaj l ... etaj X
Fig. A1.11 Faţade
Fig. A1.12 Partiu arhitectură - plan etaj XI
Fig. A1.13 Partiu arhitectură - plan terasă
Fig. A1.14 Partiu arhitectură - plan subsol
Fig, A1.15a Secţiune transversală A-A
Fig. A1.15b Secţiune longitudinală B-B
Fig. A1.16 Detalii - secţiuni orizontale O1, O2, O3
Fig. A1.17 Detalii - secţiuni orizontale O4, O5, O6
Fig. A1.18 Detalii - secţiuni verticale V1, V2, V3
Fig. A1.19 Detalii - secţiuni verticale V4, V5, V6
Fig. A1.20 Detalii - secţiuni verticale V7, V8, V9

200
ANEXA 3

Clădirea Publică - Casa Căsătoriilor sector 3


Str. Matei Basarab nr. 79, Bucureşti - piese desenate

Fig. A3.1 Partiu arhitectură - plan parter


Fig. A3.2 Partiu arhitectură - plan etaj
Fig. A3.3 Partiu arhitectură - plan mansardă
Fig. A3.4 Partiu arhitectură - plan subsol
Fig. A3.5 Contur clădire
Fig. A3.6 Contur subsol
Fig. A3.7 Secţiuni A-A, B-B
Fig. A3.8 Detalii planşee

230