Sunteți pe pagina 1din 10

TOPOGRAFIA ORGANELOR DIN CAVIT ILE ABDOMINAL I

PELVIN

Cunoa terea exact a pozi iei viscerelor i a proiec iei acestora pe pere ii cavit ii
abdomino-pelvine, constituie un capitol important de anatomie aplicativ , care ofer
clinicienilor date pre ioase în vederea execut rii diverselor interven ii chirurgicale,
obstetricale dar i în cazul explor rilor morfo-func ionale, examene care au luat o mare
amploare în ultimii ani.
În func ie de partea în care sunt plasate, organele din cavitatea abdomino-pelvin se
sistematizeaz în organe care se proiecteaz pe peretele drept i organe ce se proiecteaz
pe peretele stâng al cavit ii abdominale.
Punctele de reper utilizate pentru aprecierea cât mai exact a topografiei viscerelor
abdomino-pelvine sunt: coastele, cartilajele costale, sternul, corpul i procesele transverse
ale vertebrelor toracale i lombare, hipocondrul, unghiul caudal al spetei, spina scapular ,
articula ia scapulo-humeral (artic. um rului), olecranul ulnei, tuberul coxal al iliumului,
articula ia coxo-femural (artic. oldului), patela (rotula), linia alb a abdomenului,
regiunea fosei paralombare (a flancului), regiunea ombilical , tendonul prepubian.
La toate speciile de animale domestice, plafonul cavit ii abdominale este
reprezentat de un plan orizontal, paralel cu solul, care este cuprins între tuberculul coxal
al iliumului i tuberozitatea spinei scapulare de pe cele dou par i ale organismului.
La ecvine diafragma se proiecteaz sub forma unei linii curbe, convex cranial, care
începe la nivelul extremit ii dorsale a ultimei sau a penultimei (18-17) coaste, trece
aproximativ prin mijlocul coastei a 9-a i se termin în dreptul articula iei condro-costale
a coastei a 7-a.
Pe peretele drept al cavit ii abdominale se proiecteaz urm toarele organe: ficatul,
duodenul, pancreasul, rinichiul drept, cecumul, colonul ascendent dorsal i ventral drept.
Lobul drept al ficatului se proiecteaz în dreptul ultimelor 7-8 spa ii intercostale.
Este cuprins într-un spa iu delimitat, cranial de concavitatea diafragmei, caudal ajunge
spre ultimele dou coaste, dorsal de plafonul cavit ii abdominale, iar ventral ajunge pân
la linia paralel cu solul care une te jum tatea verticalei dus de la tuberul coxal la patel .
Cecumul, datorit aspectului s u de virgul enorm , ocup în totalitate fosa
paralombar drept . Baza cecumului ocup treimea dorsal a fosei paralombare (golul
flancului) i în func ie de gradul s u de plenitudine se întinde pe fa a intern a ultimelor
3-4 coaste. Corpul cecumului ocup extremitatea caudal a fosei paralombare (coarda i
te itura flancului), iar vârful cecumului tinde cranio-medial spre procesul xifoid al
sternului pe care nu-l atinge niciodat .
Colonul ascendent ventral drept (ansa I) este cuprins în spa iul dintre linia alb a
abdomenului i linia care trece prin hipocondrul drept.
Colonul ascendent dorsal drept (ansa IV) este situat la aproximativ 10-20 cm dorsal
de linia care trece prin hipocondrul drept.
Rinichiul drept este plasat în regiunea sublombar , spre plafonul cavit ii
abdominale, deasupra golului flancului, într-un spa iu delimitat de extremitatea dorsal a
ultimelor 2-3 coaste i procesele transverse ale vertebrelor L1-L2.
Duodenul este situat în spa iul delimitat, dorsal de baza cecumului, lobul drept al
ficatului, marginea caudal a ultimei coaste i procesele transverse ale ultimei vertebre
toracale (Th18) i a primei vertebre lombare (L1).
Pancreasul este dispus între rinichiul drept, duoden i ficat.
Pe peretele stâng al cavit ii abdominale se proiecteaz : ficatul, stomacul, splina,
pancreasul, jejunul, colonul ascendent stâng, colonul descendent, rinichiul stâng.
Lobul stâng al ficatului se proiecteaz între concavitatea diafragmei i o linie care
porne te de la coasta a 10-a , în sens cranio-ventral pân ce se une te cu diafragma.
Stomacul se proiecteaz pe peretele stâng al cavit ii abdominale prin curbura mare,
în spa iul delimitat de lobul stâng al ficatului i splin , iar ventral ajunge la orizontala
paralel cu solul ce trece prin mijlocul liniei care une te unghiul extern al iliumului cu
patela.
Splina este dispus cu baza în dreptul extremit ilor dorsale ale ultimelor patru
coaste, iar vârful splinei este orientat cranial, ajungând spre spa iile intercostale 7-10.
Extremitatea caudal a bazei dep e te ultima coast , reprezentând locul unde se face
punc ia splinei la ecvine.
Pancreasul este dispus pe plafonul cavit ii abdominale, între baza splinei i
stomac.
Jejunul este plasat caudal de splin , în extremitatea cranial a fosei paralombare
stângi.
Colonul ascendent ventral stâng (ansa II) este cuprins în spa iul delimitat de linia
alb a abdomenului i hipocondrul stâng.
Colonul ascendent dorsal stâng (ansa III) este situat la aproximativ 10-20 cm dorsal
de linia care trece prin hipocondrul stâng.
Colonul descendent este situat în treimea dorsal a fosei paralombare stângi (golul
flancului).
Rinichiul stâng este situat în regiunea sublombar , paralel cu cel drept dar pu in mai
caudal, în spa iul delimitat de extremitatea dorsal a ultimei coaste i procesele transverse
al vertebrelor lombare L3-L4.
La rumeg toarele mari diafragma se proiecteaz pe pere ii laterali ai cavit ii
abdominale, printr-o linie concav caudal, care începe la nivelul marginii dorsale a
ultimei coaste, trece prin mijlocul coastei a 7-a iar ventral atinge articula ia condrocostal
a coastei a 6-a.
Pe peretele drept al cavit ii abdominale se proiecteaz : ficatul, vezica biliar ,
omasul, abomasul, duodenul, jejunul, cecumul, colonul descendent, rinichiul drept.
Lobul drept al ficatului ocup spa iul cuprins între coastele 7-13, delimitat cranial
de concavitatea diafragmei, dorsal de plafonul cavit ii abdominale iar ventral de linia
paralel cu solul ce trece prin mijlocul ultimelor 7 coaste.
Vezica biliar proemin la marginea ventral a ficatului, în spa iul intercostal 9-11.
Omasul ocup fa a intern a hipocondrului drept, în spa iul delimitat de coastele 6-
12, sprijinindu-se prin curbura mare pe plan eul cavit ii abdominale.
Abomasul este situat caudal de omas, întinzându-se pân în dreptul ultimei coaste.
Duodenul se dispune în spa iul cuprins între coastele 9-12, ocupând treimea dorsal
a fosei paralombare drepte.
Proiec ia viscerelor pe peretele lateral stâng al cavit ii abdominale la cal (dup
Constantinescu, 1982)
1. Curbura pelvin a colonului ascendent; 2. Colonul descendent; 3. Rinichiul stâng; 4. Splina; 5. Stomacul;
6. Lobul stâng lateral al ficatului; 7. Curbura sternal a colonului ascendent; 8. Curbura diafragmatic a
colonului ascendent; 9. Colonul ventral stâng; 10. Colonul dorsal stâng; 11. Ansele jejunale.

Proiec ia viscerelor pe peretele lateral drept al cavit ii abdominale la cal (dup


Constantinescu, 1982)
1. Lobul drept al ficatului; 2. Rinichiul drept; 3. Por iunea descendent a duodenului; 4. Corpul cecumului;
5. Baza cecumului; 6. Colonul ascendent dorsal drept; 7. Colonul ascendent ventral drept; 8. Curbura
sternal a colonului ascendent; 9. Curbura diafragmatic a colonului ascendent.
Cecumul este situat dorsal de jejun, fiind cuprins în spa iul delimitat de ultima
coast i linia care une te tuberul coxal al iliumului de patel .
Colonul descendent este dispus între duoden, plafonul cavit ii abdominale,
extremitatea caudal a rinichiului drept i pancreas.
Rinichiul drept ocup loja renal respectiv , cuprins între ultimul spa iu intercostal
dorsal i procesele transverse ale vertebrelor L2-L3.
Pe peretele stâng al cavit ii abdominale se proiecteaz rumenul, re eaua, splina iar
rinichiul stâng fiind flotant se deplaseaz medial datorit compresiunii exercitate de
rumen.
Rumenul ocup aproape tot peretele stâng al cavit ii abdominale, se întinde de la
concavitatea diafragmei pân la intrarea în cavitatea pelvin . Diafragma acoper 2/3 din
fa a parietal a rumenului, doar por iunea situat în fosa paralombar i în regiunea
hipocondrului stâng sunt neacoperite.
Re eaua este dispus în jum tatea ventral a cavit ii abdominale, în concavitatea
diafragmei i se proiecteaz în spa iile delimitate de coastele 6-8.
Splina are aspect de curea lat , cu extremit ile egal dezvoltate, dispus oblic
caudo-dorsal, cuprins între spa iile intercostale 6-13, iar extremitatea sa dorsal
dep e te marginea caudal a ultimei coaste cu câ iva cm.
La rumeg toarele mici proiec ia organelor din cavitatea abdominal este
asem n toare cu cea de la rumeg toarele mari, cu unele mici excep ii.
Abomasul este mai dezvoltat la ovine i caprine decât la bovine, se întinde i în
partea stâng a cavit ii abdominale, între re ea, extremitatea cranio-ventral a rumenului
i plan eul cavit ii abdominale.
Splina are form aproximativ oval , proiectându-se în por iunea dorsal a spa iilor
intercostale 10-13, în contact cu sacul cecal cranio-dorsal al rumenului.
La suine diafragma se proiecteaz sub forma unei linii care porne te de la
extremitatea dorsal a ultimei coaste, ajunge la mijlocul coastei a 8-a iar ventral atinge
articula ia condrocostal a coastei a 6-a, realizând o concavitate dispus caudal.
La nivelul peretelui lateral drept al cavit ii abdominale se proiecteaz urm toarele
organe: ficatul, stomacul, duodenul, pancreasul, jejunul, rinichiul drept i colonul
ascendent.
Ficatul se proiecteaz în spa iile intercostale 7-12(13), fiind delimitat cranial de
concavitatea diafragmei, iar caudal de o linie care trece pe la nivelul coastei a 12-a în
direc ia hipocondrului drept.
Stomacul este plasat caudal de ficat, întinzându-se pân în dreptul ultimei coaste.
Duodenul întretaie ultimele dou coaste i ocup treimea dorsal a fosei
paralombare, extinzându-se caudal în regiunea lombar de unde se continu cu jejunul.
Jejunul ocup în totalitate fosa paralombar dreapt , sprijinindu-se ventral pe
plan eul cavit ii abdominale.
Pancreasul este situat în treimea dorsal a ultimului spa iu intercostal, sub
extremitatea cranial a rinichiului drept.
Colonul ascendent se proiecteaz pe peretele drept al cavit ii abdominale doar în
caz de plenitudine exagerat , când ocup partea caudal a golului flancului.
Rinichiul drept este de regul paralel sau situat mai caudal decât rinichiul stâng i
ocup spa iul delimitat de procesele transverse al ultimelor dou vertebre toracale i
primele dou vertebre lombare.
Proiec ia viscerelor pe peretele lateral stâng al cavit ii abdominale la rumeg torul
mare (dup Constantinescu, 1982)
1. Sacul cecal caudo-dorsal; 2. an ul longitudinal stâng al rumenului; 3. Sacul ruminal dorsal; 4. Recesul
ruminal; 5. Splina; 6. Re eaua; 7. Abomasul; 8. Sacul ruminal ventral; 9. Sacul cecal caudo-ventral.

Proiec ia viscerelor pe peretele lateral drept al cavit ii abdominale la rumeg torul


mare (dup Constantinescu, 1982)
1. Lobul stâng al ficatului; 2. Lobul drept al ficatului; 3. Lobul caudat al ficatului; 4. Rinichiul drept; 5.
Colonul descendent; 6. Por iunea descendent a duodenului; 7. Ansa proximal a colonului ascendent; 8.
Ileonul; 9. Ansa spiralat a colonului ascendent; 10. Cecumul; 11. Ansele jejunale; 12. Abomasul; 13.
Pilorul; 14. Omasul.
Proiec ia viscerelor pe peretele lateral stâng al cavit ii abdominale la porc (dup
Constantinescu, 1982)
1.Colonul sigmoid cu originea rectului; 2. Colonul descendent; 3. Cecumul; 4. Rinichiul stâng; 5. Lobul
stâng medial al ficatului; 6. Lobul stâng lateral al ficatului; 7. Stomacul; 8. Splina; 9. Ansele centripete ale
colonului ascendent; 10. Ansele centrifuge ale colonului ascendent; 11. Ansele jejunale; 12. Vezica urinar .

Organele care se proiecteaz pe peretele stâng al cavit ii abdominale sunt: ficatul,


stomacul, splina, cecumul, colonul ascendent, rinichiul stâng.
Lobul stâng al ficatului este cuprins între spa iile intercostale 6-11, sprijinindu-se pe
plan eul cavit ii abdominale.
Stomacul este plasat între ficat i splin , fiind împins de ficat înspre plafonul
cavit ii abdominale, între coastele 9-12.
Splina este dispus dorso-ventral, fiind paralel cu coastele 10-12. Extremitatea sa
distal ajunge în dreptul hipocondrului stâng sau se sprijin pe plan eul cavit ii
abdominale.
Cecumul se proiecteaz în jum tatea dorsal a fosei paralombare i se întinde de la
ultima coast pân la tuberul coxal al iliumului.
Colonul ascendent este plasat ventral de cecum, ocupând jum tatea ventral a fosei
paralombare, pân la nivelul plan eului cavit ii abdominale.
Rinichiul stâng este plasat paralel sau mai cranial decât simetricul, ajungând cranial
pân la extremitatea dorsal a ultimelor dou coaste.
La canide diafragma se proiecteaz pe pere ii cavit ii abdominale sub forma unei
linii convexe cranial, care începe în dreptul extremit ii dorsale a ultimei coaste, atinge
mijlocul coastei a 7-a iar ventral ajunge la nivelul articula iei condro-costale a coastei a 6-
a.
Pe peretele drept al cavit ii abdominale se proiecteaz urm toarele organe: ficatul,
stomacul, duodenul, jejunul i rinichiul drept.
Lobul drept al ficatului se proiecteaz în dreptul spa iilor intercostale 7-13, fiind
delimitat, cranial de concavitatea diafragmei, caudal dep e te ultima coast , iar ventral
este m rginit de o linie ce trece prin mijlocul ultimelor 6 coaste.
Stomacul, datorit posibilit ilor sale de dilatare se poate proiecta pe ambele p r i
ale cavit ii abdominale, fiind dispus caudo-ventral de ficat.
Duodenul este plasat caudal de ficat, în zona hipocondrului drept i ocup treimea
mijlocie a fosei paralombare.
Jejunul ocup treimea ventral a fosei paralombare, de la penultima coast pân la
intrarea în cavitatea pelvin , având aceea i proiec ie pe ambele p r i.
Rinichiul drept este dispus mai cranial decât cel stâng, extremitatea sa cranial
atinge lobul caudat al ficatului, proiectându-se între ultimul spa iu intercostal i procesele
transverse ale vertebrelor lombare L1 i L2.
Pe peretele stâng al cavit ii abdominale se proiecteaz : ficatul, stomacul, splina,
colonul descendent, rinichiul stâng.
Lobul stâng al ficatului este cuprins între spa iile intercostale 7-10, în func ie de
gradul de plenitudine al stomacului.
Stomacul este plasat între ficat i splin , sub lobul stâng al ficatului, în spa iul
delimitat de coastele 7-11.
Splina se proiecteaz în ultimele dou spa ii intercostale, iar extremitatea sa
ventral , mai lat , ajunge pân în jum tatea ventral a fosei paralombare.
Colonul descendent ocup jum tatea dorsal a fosei paralombare, de la marginea
caudal a ultimei coaste pân la intrarea în cavitatea pelvin .
Rinichiul stâng este paralel, dar mai caudal decât rinichiul drept, extremitatea sa
cranial poate ajunge pân la ultimul spa iu intercostal iar extremitatea sa caudal ajunge
ventral de procesele transverse ale vertebrelor L3 i L4.
La canide rinichii sunt flotan i i în func ie de gradul de plenitudine al stomacului
variaz între limite foarte largi.
Vezica urinar este dispus median, la limita dintre cavitatea abdominal i
cavitatea pelvin , putând fi palpat în regiunea ventro-caudal a abdomenului.
La iepure diafragma se proiecteaz pe pere ii laterali ai cavit ii abdominale, de
forma unei linii convexe cranial, care debuteaz la extremitatea dorsal a ultimei coaste,
ajunge la mijlocul coastelor 7-8 iar ventral atinge articula ia condrocostal a coastei a 6-a.
În partea dreapt a cavit ii abdominale se proiecteaz urm toarele organe: ficatul,
stomacul, duodenul, pancreasul, cecumul, colonul ascendent, rinichiul drept.
Ficatul se proiecteaz în dreptul spa iilor intercostale 9-11, sprijinindu-se ventral pe
plan eul cavit ii abdominale.
Stomacul este plasat caudo-ventral de lobul drept al ficatului.
Duodenul este situat între stomac i ficat, iar dorsal ajunge pân în spa iul dintre
procesele transverse ale vertebrelor L4 i L5.
Pancreasul este plasat între rinichiul drept, lobul caudat al ficatului i duoden.
Cecumul ocup în totalitate fosa paralombar dreapt , ajunge cranial pân la
marginea ventral a hipocondrului drept, iar caudal atinge vezica urinar . Apendicele
cecal este situat între ansele cecumului, ventral de ultimele 2-3 coaste.
Colonul ascendent este plasat între apendicele cecal i corpul cecumului, având
orientare dorsal spre duoden.
Rinichiul drept ocup spa iul cuprins între penultima coast , plafonul cavit ii
abdominale i procesele transverse ale vertebrelor L1 i L2.
Vezica urinar este situat în totalitate în cavitatea pelvin , caudal de colonul
ascendent i cecum.
Pe peretele stâng al cavit ii abdominale se proiecteaz : ficatul, stomacul, splina,
cecumul, jejunul, rinichiul stâng.
Ficatul este cuprins între spa iile intercostale 5-8, delimitat cranial de concavitatea
diafragmei, caudal de stomac, iar ventral se sprijin pe plan eul cavit ii abdominale.
Stomacul este plasat caudal de ficat, proiectându-se în penultimul spa iu intercostal.
Splina este situat caudal de stomac, ocupând ultimul spa iu intercostal.
Cecumul este plasat în jum tatea ventral a fosei paralombare, între jejun i colonul
ascendent.
Jejunul ocup jum tatea dorsal a fosei paralombare stângi, între rinichiul stâng,
splin i cecum.
Rinichiul stâng este dispus mai caudal decât rinichiul drept, în loja renal
corespondent , ventral de procesele transverse ale vertebrelor L3 i L5.
Proiec ia viscerelor pe peretele lateral stâng al cavit ii abdominale la câine (dup
Constantinescu, 1982)
1.Vezica urinar ; 2. Originea rectului; 3. Colonul descendent; 4. Rinichiul stâng; 5. Lobul stâng lateral al
ficatului; 6. Stomacul; 7. Splina; 8. Omentul mare.

Proiec ia viscerelor pe peretele lateral drept al cavit ii abdominale la câine (dup


Constantinescu, 1982)
1.Procesul caudat al ficatului; 2. Rinichiul drept; 3. Pancreasul; 4. Colonul descendent i originea rectului;
5. Vezica urinar ; 6. Por iunea descendent a duodenului; 7. Omentul mare; 8. Stomacul; 9. Lobul lateral
drept al ficatului; 10. Lobul medial drept al ficatului.
Proiec ia viscerelor pe peretele lateral stâng al cavit ii abdominale la iepure (dup
Constantinescu, 1982)
1. Originea rectului; 2. Colonul descendent; 3. Ansele jejunale; 4. Rinichiul stâng; 5. Splina; 6. Stomacul;
7. Lobul stâng medial al ficatului; 8. Lobul stâng lateral al ficatului; 9. Colonul ascendent dorsal drept; 10.
Cecumul; 11. Vezica urinar .

Proiec ia viscerelor pe peretele lateral drept al cavit ii abdominale la iepure (dup


Constantinescu, 1982)
1.Procesul caudat al ficatului; 2. Rinichiul drept; 3. Por iunea descendent a duodenuluil; 4. Colonul
transvers; 5. Colonul descendent; 6. Vezica urinar ; 7. Ileonul; 8. Cecumul; 9. Colonul ascendent; 10.
Apendicele cecal; 11. Ansa dorsal a cecumului; 12. Pilorul; 13. Lobul medial stâng al ficatului; 14. Lobul
drept al ficatului.