Sunteți pe pagina 1din 302

www.bacalaureat2008.

info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTULIII (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre constituYiile din România, având în
vedere:

- precizarea anului adopt<rii unei constituYii din România;


- prezentarea unei cauze a adopt<rii constituYiei precizate;
- menYionarea unei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile din
România;
- menYionarea a câte unei consecinYe a adopt<rii fiec<reia dintre cele dou< constituYii pentru care
aYi optat;
- formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adopt<rii unor legi fundamentale
pentru statul român 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

1
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre legile fundamentale din România,
având în vedere:

- precizarea secolului adopt<rii unei constituYii din România 3i menYionarea unei cauze a acestui
fapt istoric;
- menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile
din România;
- prezentarea unei consecinYe a adopt<rii uneia dintre cele dou< constituYii pentru care aYi optat;
- formularea unui punct de vedere cu privire la importanYa constituYiilor pentru România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

2
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre semnificaYia constituYiilor pentru


România, având în vedere:

- precizarea epocii istorice în care s-a adoptat una dintre constituYiile României 3i prezentarea
unei cauze a acestui fapt istoric;
- menYionarea unei asem<n<ri 3i a dou< deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile
României;
- menYionarea unei consecinYe a adopt<rii uneia dintre cele dou< constituYii pentru care aYi optat;
- formularea unui punct de vedere cu privire la semnificaYia constituYiilor pentru România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

3
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre rolul legilor fundamentale pentru
statul român, având în vedere:

- prezentarea unei cauze a adopt<rii uneia dintre constituYiile României în epoca modern< sau
contemporan<;
- menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a dou< deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile
României;
- precizarea unei consecinYe a aplic<rii uneia dintre cele dou< constituYii;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul legilor fundamentale pentru statul român 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

4
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul stalinist în România, având
în vedere:

- precizarea secolului instaur<rii stalinismului în România 3i menYionarea a dou< cauze ale


acestui fapt istoric;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în perioada stalinismului în România 3i menYionarea
unei consecinYe a acestuia pentru statul român;
- menYionarea unui fapt istoric, desf<3urat pe plan internaYional, la care particip< România în
timpul stalinismului;
- formularea unui punct de vedere cu privire la regimul stalinist în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

5
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul naYional-comunist în


România, având în vedere:

- precizarea secolului instaur<rii regimului naYional-comunist în România 3i menYionarea unei


cauze a acestui fapt istoric;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în România în timpul regimului naYional-comunist 3i
menYionarea unei consecinYe a acestui fapt;
- menYionarea unei acYiuni la care particip< România, pe plan internaYional, în timpul regimului
naYional-comunist;
- formularea unui punct de vedere cu privire la regimul naYional-comunist în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

6
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre comunism 3i disidenY< anticomunist<


în România, având în vedere:

- menYionarea a patru acYiuni iniYiate de regimul comunist în statul român;


- precizarea secolului apariYiei disidenYei anticomuniste în România 3i prezentarea unei forme de
manifestare a acestui fapt istoric;
- formularea unui punct de vedere cu privire la disidenYa anticomunist< în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

7
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în secolele al XIX-lea – al


XX-lea, având în vedere:

- prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat în plan intern, care contribuie la formarea statului
român, în secolul al XIX-lea;
- precizarea unei acYiuni din timpul “crizei orientale” la care particip< 3i România 3i menYionarea
a dou< consecinYe ale acestei acYiuni pentru statul român;
- menYionarea unei alianYe la care particip< România în secolul al XX-lea 3i a unei consecinYe a
acestui fapt istoric pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul particip<rii României la „criza oriental<” 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

8
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în relaYiile internaYionale, în


secolele al XIX-lea – al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< documente internaYionale, din secolul al XIX-lea 3i din prima jum<tate a
secolului al XX-lea 3i a câte unei prevederi a fiec<ruia dintre acestea referitoare la România;
- prezentarea unei acYiuni la care particip< România în cadrul “R<zboiului rece”, pe plan extern,
dup< 1950 3i precizarea unei consecinYe a acesteia;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul României în relaYiile internaYionale în secolele
al XIX-lea – al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

9
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada „R<zboiului


rece”, având în vedere:

- precizarea secolului în care se desf<3oar< “R<zboiul rece”;


- menYionarea a dou< caracteristici ale regimului politic din România, în perioada „R<zboiului
rece”;
- prezentarea unui fapt istoric prin care România se implic< în „R<zboiul rece”, pe plan extern 3i
menYionarea a dou< consecinYe ale faptului istoric precizat pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere cu privire la poziYia României faY< de „R<zboiul rece” 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

10
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul român modern între proiect
politic 3i realizare, având în vedere:

- precizarea unui secol în care conduc<torii românilor abordeaz< problema moderniz<rii statului;
- menYionarea a dou< acYiuni politice desf<3urate în plan intern, care au dus la realizarea statului
român modern 3i a câte unei consecinYe a fiec<reia;
- prezentarea unei acYiuni prin care statul român modern s-a afirmat în relaYiile internaYionale;
- formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea constituirii statului român modern 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

11
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul român modern de la proiect
politic la România Mare, având în vedere:

- precizarea secolului în care s-a realizat statul român modern;


- prezentarea unei acYiuni politice care a contribuit la realizarea statului român modern;
- menYionarea unei cauze care a dus la formarea României Mari;
- menYionarea a dou< acYiuni politice, prin care s-a înf<ptuit România Mare 3i a unei consecinYe a
acestui fapt istoric;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia statului român modern 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

12
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România postbelic<, având în


vedere:

- precizarea unui regim politic din România postbelic< 3i prezentarea unui fapt istoric desf<3urat,
în plan intern, în aceast< perioad<;
- menYionarea a dou< fapte istorice internaYionale, din perioada postbelic<, în care este implicat<
3i România, respectiv, a câte unei consecinYe a fiec<ruia pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia României postbelice 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<

13
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în relaYiile internaYionale ale
secolului al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< alianYe politice internaYionale din prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i
prezentarea atitudinii României faY< de una dintre acestea;
- menYionarea a dou< fapte istorice internaYionale, din a doua jum<tate a secolului al XX-lea, 3i
precizarea atitudinii României faY< de una dintre acestea;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul României în relaYiile internaYionale ale
secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

14
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România 3i marile puteri din Europa,
în secolele al XIX-lea 3i al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea unei acYiuni desf<3urate, în plan intern, în statul român din secolul al XIX-lea 3i din
prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i precizarea unei consecinYe a acesteia;
- menYionarea câte unei atitudini a României faY< de dou< mari puteri din Europa, din secolul al
XIX-lea 3i din prima jum<tate a secolului al XX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric la care particip< România, pe plan internaYional, în a doua
jum<tate a secolului al XX-lea 3i menYionarea unei consecinYe a acestuia;
- formularea unui punct de vedere referitor la relaYiile dintre România 3i marile puteri din Europa
3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

15
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România, de la stalinism la


naYional-comunism, având în vedere:

- precizarea epocii istorice în care s-a instaurat stalinismul în România 3i menYionarea unei
cauze a acestui fapt istoric;
- prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat în plan extern, la care particip< România în timpul
regimului stalinist;
- menYionarea a trei elemente de continuitate între stalinism 3i naYional-comunism;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul stalinismului 3i al naYional-comunismului în
România 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

16
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre naYional-comunism 3i disidenYa


anticomunist< în România, având în vedere:

- menYionarea unei cauze a instaur<rii comunismului în România 3i precizarea secolului în care


se desf<3oar< acest proces istoric;
- prezentarea unui fapt istoric iniYiat de regimul naYional-comunist în România;
- menYionarea a dou< acYiuni ale disidenYei anticomuniste în România;
- menYionarea unei atitudini adoptate de România faY< de „R<zboiul rece” în timpul regimului
naYional comunist;
- formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea naYional-comunismului în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

17
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre stalinism 3i disidenY< anticomunist<


în România, având în vedere:

- precizarea epocii istorice în care se instaureaz< regimul stalinist în România;


- prezentarea unui fapt istoric iniYiat pentru instaurarea regimului stalinist în România;
- menYionarea a dou< acYiuni ale disidenYei anticomuniste în statul român 3i a dou< consecinYe
ale manifest<rii disidenYei;
- formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea stalinismului în România 3i susYinerea
acestuia printr-un un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

18
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în timpul „R<zboiului


rece”, având în vedere:

- prezentarea unui fapt istoric prin care România particip< la relaYiile internaYionale, în perioada
„R<zboiul rece”;
- menYionarea a dou< acYiuni, desf<3urate pe plan intern, în timpul regimului stalinist în România;
- menYionarea a dou< acYiuni, desf<3urate pe plan intern, în timpul regimului naYional-comunist în
România 3i precizarea unei consecinYe a uneia dintre aceste acYiuni;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia României în timpul „R<zboiul rece” 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

19
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România 3i „criza oriental<”, având în
vedere:

- prezentarea unei acYiuni la care particip< România în cadrul “crizei orientale” 3i precizarea
secolului în care s-a desf<3urat aceast< acYiune;
- menYionarea unui document internaYional elaborat în cadrul “crizei orientale” 3i a dou<
prevederi referitoare 3i la România;
- menYionarea unei consecinYe, pe plan extern, a implic<rii României în “criza oriental<”;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul “crizei orientale” în istoria României 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

20
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ, dou< pagini, un eseu despre naYional-comunism 3i disidenY<


anticomunist< în România, având în vedere:

- menYionarea a patru fapte istorice iniYiate, în plan politic 3i/ sau ideologic, de regimul
naYional-comunist în statul român;
- precizarea unei forme de disidenY< anticomunist< 3i prezentarea unei acYiuni a acesteia
desf<3urate, în România, în timpul regimului naYional-comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la disidenYa anticomunist< în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

21
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul român 3i constituYiile sale,
având în vedere:

- menYionarea anilor în care s-au adoptat dou< dintre constituYiile României;


- prezentarea unui element de continuitate între dou< constituYii ale României 3i precizarea unei
deosebiri dintre acestea;
- menYionarea a dou< consecinYe ale aplic<rii uneia dintre cele dou< constituYii;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa legilor fundamentale pentru statul
român 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

22
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre ideea romanit<Yii românilor în


viziunea istoricilor, având în vedere:

- precizarea unei epoci istorice în care a fost abordat< ideea romanit<Yii românilor;
- prezentarea unui motiv pentru care în abordarea acestei idei s-au implicat istoricii;
- numirea a doi istorici care au abordat problema romanit<Yii românilor;
- menYionarea a dou< idei prin care istoricii au susYinut romanitatea românilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea studierii romanit<Yii românilor 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

23
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte politice române3ti 3i


realizarea lor, având în vedere:

- precizarea unui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în secolele al XVIII-lea -
al XIX-lea 3i menYionarea a dou< idei susYinute de acesta;
- prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, care a contribuit la formarea României Mari
3i menYionarea a dou< consecinYe ale constituirii României Mari;
- formularea unui punct de vedere referitor la contribuYia proiectelor politice la f<urirea statului
român modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

24
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada stalinist<,


având în vedere:

- precizarea secolului instaur<rii stalinismului în România;


- menYionarea unui factor intern 3i a unui factor extern favorabili instaur<rii stalinismului în
România;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în România în timpul regimului stalinist;
- menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate de România, pe plan internaYional, în timpul
regimului stalinist;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele stalinismului în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

25
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada postbelic<,


având în vedere:

- precizarea regimului de tip comunist existent în România anterior instaur<rii naYional-comunismului


3i menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate în plan intern, între 1948-1965;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în România în timpul regimului naYional-comunist;
- menYionarea a dou< fapte istorice la care particip< România în cadrul „R<zboiului rece”, pe
plan extern;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului naYional-comunist în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

26
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada regimului


comunist, având în vedere:

- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în România în timpul regimului stalinist;


- menYionarea a dou< fapte istorice la care particip< România în cadrul „R<zboiului rece”, pe
plan extern;
- precizarea regimului de tip comunist instaurat în România dup< regimul stalinist 3i menYionarea
a dou< fapte istorice desf<3urate în plan intern, între 1965-1989;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului stalinist în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

27
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre importanYa constituYiilor în istoria


României, având în vedere:

- precizarea anilor adopt<rii a dou< constituYii în România 3i prezentarea unui fapt istoric care a
f<cut necesar< adoptarea uneia dintre ele;
- menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a dou< deosebiri dintre cele dou< constituYii;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa constituYiilor în istoria României 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

28
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre spaYiul românesc în contextul „crizei
orientale”, având în vedere:

- precizarea unei mari puteri care se implic< în „criza oriental<”;


- menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate în spaYiul românesc, în prima jum<tate a secolului al
XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric care ilustreaz< implicarea României în „criza oriental<”, în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele „crizei orientale” asupra spaYiului
românesc 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

29
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ, dou< pagini, un eseu despre România 3i marile puteri din Europa,
în secolul al XX-lea, având în vedere:

- numirea a dou< mari puteri din Europa, în prima jum<tate a secolului al XX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric, din prima jum<tate a secolului al XX-lea, la care particip<
România al<turi de mari puteri din Europa 3i menYionarea a trei consecinYe ale acestui fapt
istoric pentru statul român;
- menYionarea unei acYiuni desf<3urate de România în cadrul „R<zboiului rece”, pe plan extern,
în a doua jum<tate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la raporturile dintre România 3i marile puteri din
Europa, în secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

30
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre romanitatea românilor în viziunea


istoricilor, având în vedere:

- precizarea unui secol în care a fost abordat< ideea romanit<Yii românilor;


- prezentarea unei cauze a implic<rii istoricilor în abordarea romanit<Yii românilor;
- menYionarea a dou< idei prin care istoricii au susYinut romanitatea românilor;
- menYionarea a doi istorici care au abordat problema romanit<Yii românilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul ideii romanit<Yii românilor în scrierile istoricilor
3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

31
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România 3i marile puteri din Europa
de la „criza oriental<” la marile alianYe ale secolului al XX-lea, având în vedere:

- numirea a dou< mari puteri care se implic< în „criza oriental<”;


- menYionarea unui fapt istoric prin care România se implic< în „criza oriental<”, în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea, respectiv, a unei cauze a acestei implic<ri;
- prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, prin care România se al<tur< marilor puteri
3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru România;
- formularea unui punct de vedere referitor la relaYiile României cu marile puteri din Europa în
secolele al XIX-lea – al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

32
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România postbelic<, având în


vedere:

- precizarea celor dou< tipuri de regim comunist existente în România dup< 1948 3i menYionarea
a câte dou< fapte istorice desf<3urate, în plan intern, în cadrul fiec<ruia dintre ele;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de România în cadrul „R<zboiului rece”, pe plan extern;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

33
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini un eseu despre statul român modern, având în
vedere:

- prezentarea unei acYiuni desf<3urate în secolul al XIX-lea, pe plan intern, care a dus la
realizarea statului român modern 3i menYionarea unei consecinYe a acestei acYiuni;
- menYionarea a dou< fapte istorice, din secolul al XIX-lea, care ilustreaz< raporturile statului
român modern cu marile puteri din Europa 3i a unei consecinYe a unuia dintre aceste fapte;
- precizarea unei acYiuni, de la începutul secolului al XX-lea, la care particip< statul român
modern;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului român modern 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

34
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada „R<zboiului


rece”, având în vedere:

- precizarea unui regim de tip comunist existent în România în timpul „R<zboiului rece” 3i
menYionarea a patru fapte istorice desf<3urate în plan intern, între 1946-1989;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de România, în plan extern, în cadrul „R<zboiului rece”;
- formularea unui punct de vedere referitor la situaYia României în cadrul „R<zboiului rece” 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

35
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre constituYiile statului român, având în
vedere:

- precizarea anilor adopt<rii a dou< dintre constituYiile României 3i prezentarea unei asem<n<ri
între prevederile celor dou< legi fundamentale;
- menYionarea a dou< deosebiri dintre prevederile celor dou< constituYii;
- menYionarea a câte unei consecinYe a adopt<rii fiec<reia dintre cele dou< constituYii;
- formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adopt<rii unor legi fundamentale în
statul român 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

36
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ, dou< pagini, un eseu despre evoluYia României în perioada


postbelic<, având în vedere:

- precizarea secolului instaur<rii naYional-comunismului în România;


- prezentarea unui fapt istoric din timpul perioadei naYional-comuniste în România 3i
menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia;
- menYionarea a dou< evenimente internaYionale desf<3urate în cadrul „R<zboiului rece”, la care
particip< 3i România;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul naYional-comunismului în istoria României 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

37
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ, dou< pagini, un eseu despre proiectele politice române3ti din
epoca modern<, având în vedere:

- precizarea unui secol în care au fost elaborate proiecte politice în spaYiul românesc;
- menYionarea a dou< proiecte politice elaborate în spaYiul românesc 3i prezentarea unui fapt
istoric, care reflect< aplicarea, în plan intern, a uneia dintre ideile promovate de proiectele
politice din epoc<;
- menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de România, pe plan extern, în epoca modern<;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa proiectelor politice în evoluYia statului
român în epoca modern< 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

38
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre relaYiile internaYionale ale statului
român, în secolele al XIX-lea - al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< documente juridice internaYionale elaborate pe fondul „crizei orientale”


care cuprind prevederi referitoare 3i la X<rile Române/ România în secolul al XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric referitor la implicarea României în “criza oriental<”, în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea;
- menYionarea a dou< evenimente internaYionale la care particip< România, în secolul al XX-lea
3i precizarea a câte unei consecinYe a fiec<ruia dintre ele;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul României în relaYiile internaYionale în
secolele al XIX-lea - al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

39
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ, dou< pagini, un eseu despre România postbelic<, având în


vedere:

- menYionarea a dou< tipuri de regim comunist în România postbelic< 3i a câte unui fapt istoric
desf<3urat în timpul fiec<ruia dintre aceste tipuri de regim politic, pe plan intern;
- prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat pe plan extern, care atest< implicarea României în
„R<zboiul rece” 3i precizarea unei consecinYe a acestuia pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia României postbelice 3i susYinerea acestuia
printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

40
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea 3i evoluYia statului român
modern, în secolele al XIX-lea – al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea unui motiv al realiz<rii statului român modern;


- menYionarea unui proiect politic referitor la formarea statului român modern, în secolul al XIX-
lea 3i a dou< idei susYinute de acest proiect;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat România Mare, în secolul al XX-lea 3i
precizarea unei consecinYe a acestuia;
- formularea unui punct de vedere referitor la realizarea statului român modern 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

41
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre modernizare în spaYiul românesc al


secolului al XIX-lea, având în vedere:

- menYionarea unui proiect politic intern referitor la modernizarea statului român, redactat în
secolul al XIX-lea 3i a dou< idei înscrise în acesta;
- menYionarea unui document juridic internaYional care a favorizat modernizarea în spaYiul
românesc 3i prezentarea unei acYiuni prin care românii 3i-au constituit statul modern;
- precizarea unei acYiuni desf<3urate de statul român modern, pe plan internaYional, în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la procesul de modernizare a societ<Yii 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

42
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte politice 3i modernizare în


statul român, având în vedere:

- menYionarea unui proiect politic elaborat de români, în secolul al XVIII-lea 3i în prima jum<tate
a secolului la XIX-lea, 3i a dou< prevederi care vizau constituirea statului modern;
- prezentarea unei acYiuni prin care românii î3i modernizeaz< statul, în a doua jum<tate a
secolului al XIX-lea;
- menYionarea unei acYiuni prin care românii au realizat România Mare 3i precizarea secolului în
care se înf<ptuie3te acest deziderat;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul proiectelor politice în modernizarea societ<Yii
3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

43
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre influenYa “crizei orientale” asupra
spaYiului românesc, având în vedere:

- precizarea unui secol în care se desf<3oar< “criza oriental<” 3i numirea a dou< mari puteri
implicate în aceasta;
- prezentarea unui fapt istoric la care particip< România în cadrul “crizei orientale” 3i
menYionarea a dou< documente juridice internaYionale legate de “criza oriental<” care cuprind
prevederi referitoare 3i la români;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicaYiile “crizei orientale” asupra României 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

44
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre relaYiile internaYionale ale României
în secolul al XX-lea, având în vedere:

- precizarea unui obiectiv al României, în prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i prezentarea


unei acYiuni pe care a desf<3urat-o, pe plan internaYional, pentru atingerea acestuia;
- menYionarea a dou< atitudini pe care le-a adoptat România, în cadrul politicii sale de alianYe, în
a doua jum<tate a secolului al XX-lea 3i a câte unei acYiuni care s< ilustreze fiecare atitudine;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul jucat de România în cadrul relaYiilor
internaYionale, în secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

45
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România la sfâr3itul secolului al XIX-
lea 3i începutul secolului al XX-lea, având în vedere:

- precizarea unui eveniment internaYional, de la sfâr3itul secolului al XIX-lea la care particip< 3i


România 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru statul român;
- menYionarea unui eveniment internaYional, de la începutul secolului al XX-lea care favorizeaz<
realizarea României Mari, respectiv, prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de români pentru
înf<ptuirea acestui obiectiv;
- menYionarea unei consecinYe a constituirii României Mari;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicaYiile evenimentelor internaYionale asupra
României, la sfâr3itul secolului al XIX-lea 3i începutul secolului al XX-lea, 3i susYinerea acestuia
printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

46
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre disidenYa anticomunist< din România,
având în vedere:

- prezentarea unei cauze a constituirii disidenYei anticomuniste în România 3i precizarea epocii


istorice în care aceasta s-a afirmat;
- menYionarea a dou< forme de manifestare a disidenYei anticomuniste în România;
- menYionarea a dou< consecinYe ale manifest<rii disidenYei anticomuniste române3ti;
- formularea unui punct de vedere referitor la disidenYa anticomunist< din România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<

47
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre stalinism 3i naYional – comunism în


România, având în vedere:

- precizarea secolului în care se instaureaz<, în România, atât stalinismul cât 3i naYional –


comunismul;
- prezentarea unei asem<n<ri, pe plan politic intern, între stalinism 3i naYional – comunism în
România 3i menYionarea unei deosebiri dintre acestea;
- menYionarea câte unei atitudini adoptate de România, în timpul stalinismului, respectiv, al
naYional – comunismului, faY< de „R<zboiul rece”;
- menYionarea unei cauze a pr<bu3irii naYional - comunismului;
- formularea unui punct de vedere referitor la stalinism 3i la naYional - comunism în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

48
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre sistemul constituYional în România,


având în vedere:

- precizarea anilor adopt<rii a dou< dintre constituYiile României 3i prezentarea unui fapt istoric
care a determinat elaborarea uneia dintre acestea;
- menYionarea a dou< principii prev<zute în una/ ambele constituYii;
- menYionarea a dou< deosebiri dintre cele dou< constituYii;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul sistemului constituYional în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

49
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada “R<zboiul rece”,
având în vedere:

- menYionarea a dou< evenimente desf<3urate în România în timpul “R<zboiului rece” 3i


precizarea unei consecinYe a unuia dintre acestea;
- prezentarea unui element de continuitate în implicarea României în evenimente din cadrul
“R<zboiul rece”;
- menYionarea a dou< consecinYe ale implic<rii României în “R<zboiul rece”;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea României în “R<zboiul rece” 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

50
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului român, în secolele al
XIX-lea 3i al XX-lea, având în vedere:

- precizarea unui eveniment internaYional care a influenYat constituirea statului român modern, în
secolul al XIX-lea;
- prezentarea unui eveniment internaYional care permite afirmarea României în relaYiile
internaYionale ale secolului al XIX-lea 3i menYionarea unei consecinYe, pentru spaYiul românesc,
a acestui eveniment;
- menYionarea unui eveniment din secolul al XX-lea care favorizeaz< realizarea României Mari 3i
a dou< acYiuni prin care românii î3i îndeplinesc obiectivul naYional;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului român, în secolele al XIX-lea 3i al
XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

51
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea statului român modern în
secolul al XIX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< evenimente politice internaYionale care favorizeaz< realizarea statului


român modern;
- prezentarea unei acYiuni realizate de români pentru constituirea statului român modern 3i
menYionarea a dou< acYiuni, pe plan intern, prin care se consolideaz< statul creat;
- precizarea unui eveniment internaYional în care se afirm< statul român modern, în secolul al
XIX-lea;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul statului român modern în istoria românilor 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<

52
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte de realizare a statului român
modern, având în vedere:

- precizarea unui secol în care românii elaboreaz< proiecte de realizare a statului român
modern;
- menYionarea a dou< proiecte de realizare a statului român modern 3i a dou< prevederi
asem<n<toare înscrise în acestea;
- prezentarea unei acYiuni prin care se constituie sau se consolideaz< statul român modern;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul statului român modern în istoria românilor 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

53
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România postbelic<, având în


vedere:

- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în România postbelic<, pân< la mijlocul secolului al XX-
lea 3i precizarea unui factor extern favorabil desf<3ur<rii lui;
- menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate în România, în a doua jum<tate a secolului al
XX-lea;
- menYionarea unei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre dou< fapte istorice desf<3urate pe plan
internaYional, în care este implicat< România postbelic<;
- formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia României postbelice 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

54
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România 3i marile alianYe ale
secolului al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< alianYe ale marilor puteri, din prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i a
atitudinii pe care România a adoptat-o faY< de fiecare dintre acestea;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în România ca urmare a unui eveniment internaYional
în care a fost implicat< una dintre alianYele menYionate, în prima jum<tate a secolului al XX-lea;
- precizarea unui fapt istoric la care particip< România al<turi de o mare putere, în a doua
jum<tate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere cu privire la România 3i marile alianYe ale secolului al XX-lea
3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

55
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre comunism în România, având în


vedere:

- precizarea secolului în care s-a instaurat regimul comunist în România 3i menYionarea a dou<
cauze ale acestui proces istoric;
- prezentarea unei caracteristici a regimului comunist în România;
- menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate pe plan internaYional, la care particip< România
în perioada regimului comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

56
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre implicarea istoricilor în abordarea


romanit<Yii românilor, având în vedere:

- numirea a doi istorici care au abordat problema romanit<Yii românilor 3i precizarea unui secol în
care au ap<rut scrieri referitoare la ideea romanit<Yii românilor;
- prezentarea unui motiv pentru care s-au implicat istoricii în abordarea romanit<Yii românilor;
- menYionarea a dou< idei prin care istoricii au susYinut romanitatea românilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea istoricilor în abordarea romanit<Yii
românilor 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

57
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România postbelic<, având în


vedere:

- precizarea unei cauze care a dus la instaurarea comunismului în România postbelic<;


- prezentarea unui fapt istoric intern care a avut loc în România în timpul regimului comunist 3i
menYionarea unei consecinYe a acestui fapt;
- menYionarea a trei acYiuni desf<3urate de România, pe plan extern, în perioada postbelic<;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist din România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

58
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea statului român modern 3i
afirmarea lui pe plan internaYional, având în vedere:

- precizarea unui fapt istoric internaYional care a contribuit la realizarea statului român modern 3i
prezentarea unei consecinYe a acestuia pentru statul român, în secolul al XIX-lea;
- menYionarea a dou< acYiuni prin care statul român modern se afirm<, pe plan internaYional, la
începutul secolului al XX-lea 3i a câte unei consecinYe interne a fiec<reia dintre acestea;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa constituirii statului român modern 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

59
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre impactul relaYiilor internaYionale


asupra României, în secolul al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea unei asem<n<ri între dou< fapte istorice, desf<3urate în relaYiile internaYionale, în
care a fost implicat< 3i România, în prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i a câte unei
consecinYe a fiec<rui fapt pentru statul român;
- prezentarea unui fapt istoric, internaYional, la care particip< 3i România, în a doua jum<tate a
secolului al XX-lea 3i precizarea unei consecinYe a acestei implic<ri pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere cu privire la impactul relaYiilor internaYionale asupra României
în secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.
-

60
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului român, în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la începutul secolului al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea unei acYiuni prin care românii 3i-au constituit statul modern, în a doua jum<tate a
secolului al XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat pe plan politic intern, prin care s-a consolidat statul
român modern;
- menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de România, pe plan internaYional, în a doua jum<tate
a secolului al XIX-lea 3i la începutul secolului al XX-lea 3i a unei consecinYe a uneia dintre
acestea asupra spaYiului românesc;
- precizarea unei mari puteri prin intervenYia c<reia se produc modific<ri în evoluYia statului
român în perioada menYionat<;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului român în a doua jum<tate a
secolului al XIX-lea 3i la începutul secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument
istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

61
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în timpul regimului


comunist, având în vedere:

- precizarea secolului în care comuni3tii au preluat puterea politic< în România;


- menYionarea a dou< fapte istorice favorabile instaur<rii regimului comunist în România;
- prezentarea unei caracteristici a regimului politic comunist, instaurat în România;
- menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de statul român, pe plan extern, în timpul regimului
comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele instaur<rii regimului comunist asupra
evoluYiei României 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

62
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia României în secolul al XX-
lea, având în vedere:

- menYionarea a trei fapte istorice, desf<3urate de români, la începutul secolului al XX-lea, care
au dus la realizarea României Mari;
- precizarea unui eveniment, care a favorizat modificarea regimului politic din România, în prima
jum<tate a secolului al XX-lea 3i prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în statul român, în a
doua jum<tate a secolului al XX-lea;
- menYionarea unui fapt istoric la care particip< statul român, pe plan internaYional, în a doua
jum<tate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului român în secolul al XX-lea 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

63
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada “R<zboiul rece”,
având în vedere:

- precizarea secolului în care s-a desf<3urat “R<zboiul rece”;


- menYionarea a dou< evenimente, care au favorizat instaurarea unui nou regim politic în
România, în timpul “R<zboiului rece” 3i prezentarea unui fapt istoric desf<3urat, pe plan intern,
în cadrul noului regim politic;
- menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de România, în relaYiile internaYionale, în perioada
„R<zboiului rece”;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul "R<zboiului rece” în istoria României 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

64
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul român în relaYiile internaYionale
din a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la începutul secolului al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< evenimente care au favorizat crearea statului modern român;


- prezentarea unei acYiuni întreprinse de România, pe plan internaYional 3i menYionarea unei
consecinYe a acesteia pentru statul român, în a doua jum<tate a secolului al XIX-lea;
- numirea unei alianYe la care ader< România la începutul secolului al XX-lea 3i menYionarea
unei cauze a acestui fapt istoric;
- formularea unui punct de vedere referitor la afirmarea statului român în relaYiile internaYionale
din a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la începutul secolului al XX-lea 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

65
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada comunist<,


având în vedere:

- precizarea unui fapt istoric din perioada postbelic<, care a favorizat modificarea regimului
politic din România;
- prezentarea unui fapt istoric la care particip< România, pe plan internaYional, în timpul
regimului comunist;
- menYionarea a dou< acYiuni de represiune politic<, desf<3urate de regimul comunist din
România 3i a dou< forme de manifestare a disidenYei anticomuniste;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist asupra evoluYiei României
3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

66
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul român modern în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la începutul secolului al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< acYiuni realizate de români, una pe plan intern 3i alta pe plan extern, care
au dus la constituirea/ consolidarea statului român modern, în a doua jum<tate a secolului al
XIX-lea 3i numirea unei mari puteri din Europa care ia atitudine faY< de acest proces istoric;
- prezentarea unui eveniment istoric, de la începutul secolului al XX-lea, care a dus la afirmarea
statului român modern în relaYiile internaYionale 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia
pentru România;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa form<rii statului naYional român modern
3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

67
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România de la stalinism la naYional


comunism, având în vedere:

- menYionarea a câte dou< fapte istorice din timpul regimului stalinist, respectiv, al celui naYional-
comunist în România 3i a unui element de continuitate între ele;
- prezentarea unui fapt istoric, din a doua jum<tate a secolului al XX-lea, la care particip<
România în relaYiile internaYionale 3i precizarea unei consecinYe a acestuia pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere cu privire la rolul stalinism sau al naYional-comunismului în
România 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

68
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în relaYiile internaYionale ale
secolului al XX-lea, având în vedere:

- numirea unei alianYe din prima jum<tate a secolului al XX-lea, din care f<cea parte 3i România,
respectiv, menYionarea unei cauze 3i a unei consecinYe a ader<rii statului român la aceasta;
- prezentarea unui eveniment desf<3urat pe plan internaYional, în a doua jum<tate a secolului al
XX-lea, la care particip< 3i România 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru
statul român;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul României în relaYiile internaYionale ale
secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

69
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului român modern în
secolul al XIX-lea 3i la începutul secolului al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea unui proiect politic, din secolul al XIX-lea, care viza modernizarea spaYiului
românesc;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a constituit statul modern român 3i menYionarea a dou<
consecinYe ale acestui fapt istoric;
- menYionarea unui eveniment internaYional la care particip< statul modern român la începutul
secolului al XX-lea 3i precizarea unei consecinYe a acestei particip<ri;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa înf<ptuirii statului modern român 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

70
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre actele constituYionale române3ti,


având în vedere:

- precizarea unei cauze care a dus la adoptarea unei constituYii a României;


- prezentarea unei caracteristici a regimului politic, instaurat prin aceast< ConstituYie;
- menYionare a trei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre prevederile a dou< acte constituYionale
adoptate în România, în secolele al XIX-lea – al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adopt<rii unui act constituYional în
România 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<- efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

71
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în timpul regimului


comunist, având în vedere:

- precizarea unei cauze care a dus la instaurarea comunismului în România;


- menYionarea a dou< etape distincte ale comunismului în România 3i a câte unui fapt istoric
desf<3urat în fiecare din cele dou< etape;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de România, în cadrul relaYiilor internaYionale, din
perioada comunist<;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele instaur<rii comunismului asupra
evoluYiei României 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

72
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în secolele al XIX-lea – al


XX-lea, având în vedere:

- precizarea anului adopt<rii unei constituYii a României, în epoca modern< sau contemporan<;
- prezentarea unui fapt istoric, din secolele al XIX-lea – al XX-lea, care a dus la schimbarea
regimului politic 3i menYionarea a dou< caracteristici ale regimului politic nou instaurat;
- menYionarea a dou< evenimente desf<3urate de România, în secolele al XIX-lea – al XX-lea,
pe plan internaYional;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia României în secolele al XIX-lea – al XX-
lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

73
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre relaYiile internaYionale ale X<rilor
Române/ România, în secolele al XIX-lea – al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< fapte istorice ale „crizei orientale” care au influenYat X<rile Române/
România 3i prezentarea unei consecinYe a unuia dintre aceste fapte asupra spaYiului românesc;
- menYionarea a dou< mari alianYe la care ader< România, în prima jum<tate a secolului al XX-
lea 3i precizarea unei cauze pentru care a aderat la una dintre acestea;
- prezentarea unui fapt istoric internaYional, din cadrul „R<zboiul rece”, în care se implic<
România, în a doua jum<tate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul X<rilor Române/ României în relaYiile
internaYionale, în secolele al XIX-lea – al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument
istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

74
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia României în secolul al XX-
lea, având în vedere:

- numirea unei alianYe la care a aderat România, la începutul secolului al XX-lea 3i menYionarea
a dou< fapte istorice prin care românii au realizat România Mare;
- menYionarea unui fapt istoric, care a favorizat modificarea regimului politic din România, la
mijlocul secolului al XX-lea 3i prezentarea unei caracteristici a noului regimului politic;
- menYionarea unui eveniment internaYional în care se implic< România, în a doua jum<tate a
secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia României în secolul al XX-lea 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

75
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte politice de realizare a


statului român modern 3i evoluYia lui, având în vedere:

- menYionarea a dou< proiecte politice elaborate în vederea moderniz<rii spaYiului românesc 3i


prezentarea unui fapt istoric prin care românii au realizat statul român modern;
- menYionarea a dou< evenimente prin care România se afirm< pe plan internaYional 3i
precizarea secolului în care se desf<3oar< unul dintre aceste evenimente;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa realiz<rii statului român modern 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

76
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului român modern,
având în vedere:

- menYionarea a dou< documente internaYionale 3i a câte unei prevederi referitoare 3i la


Principatele Române/ România, înscrise în fiecare dintre acestea, în secolul al XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XIX-lea, prin care românii 3i-au constituit statul
modern 3i precizarea unei acYiuni prin care l-au consolidat, la începutul secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului român modern 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

77
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia României, în secolele al XIX-
lea – al XX-lea, având în vedere:

- precizarea anului adopt<rii unei constituYii în România, în secolele al XIX-lea – al XX-lea 3i


prezentarea unei caracteristici a regimului politic constituit prin aceast< lege fundamental<;
- menYionarea a dou< evenimente la care particip< România, pe plan internaYional, în secolele al
XIX-lea – al XX-lea 3i a câte unei consecinYe a fiec<ruia pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia României, în secolele al XIX-lea – al XX-
lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

78
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist în România


postbelic<, având în vedere:

- precizarea unui eveniment istoric, care a contribuit la instaurarea comunismului în România;


- menYionarea a dou< m<suri în plan intern adoptate de statul român în perioada comunist<;
- prezentarea unei forme de manifestare a disidenYei anticomuniste în România;
- menYionarea a dou< evenimente internaYionale la care particip< statul român în aceast<
perioad<;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist în România postbelic< 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

79
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada „R<zboiului


rece”, având în vedere:

- precizarea unui regimul politic instaurat, în perioada „R<zboiului rece”, în România 3i


menYionarea a dou< caracteristici ale acestuia;
- prezentarea unui eveniment internaYional, din timpul „R<zboiului rece”, la care particip<
România 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere referitor la situaYia României în perioada „R<zboiului rece”, 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

80
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre constituYionalismul românesc, având


în vedere:

- precizarea anilor în care apar dou< dintre constituYiile României;


- menYionarea unei cauze 3i a unei consecinYe a adopt<rii uneia dintre aceste constituYii;
- prezentarea unui principiu înscris într-una dintre cele dou< constituYii 3i menYionarea a dou<
deosebiri dintre cele dou< constituYii;
- formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adopt<rii unei constituYii în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

81
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist în România, având
în vedere:

- precizarea secolului în care s-a instaurat regimul comunist în România;


- menYionarea unei cauze 3i prezentarea unei consecinYe, pe plan intern, a instaur<rii regimului
comunist în România;
- menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de România în timpul regimului comunist în relaYiile
internaYionale 3i a unui element de continuitate între acestea;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

82
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul român modern de la constituire
pân< la realizarea României Mari, având în vedere:

- prezentarea unui fapt istoric intern care a dus la înf<ptuirea statului român modern;
- precizarea unui fapt istoric internaYional care a contribuit la înf<ptuirea/ consolidarea României
moderne;
- menYionarea unei cauze a înf<ptuirii României Mari 3i a trei fapte istorice prin care s-a realizat
aceasta;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia României moderne de la constituire pân<
la realizarea României Mari 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

83
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre situaYia spaYiului românesc în


perioada „crizei orientale”, având în vedere:

- precizarea a dou< mari puteri implicate în „criza oriental<”;


- prezentarea unui fapt istoric din cadrul „crizei orientale” la care particip< românii, în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea;
- menYionarea a dou< documente internaYionale, elaborate de marile puteri pe fondul „crizei
orientale”, referitoare 3i la români 3i a câte unei decizii adoptate în acest sens;
- formularea unui punct de vedere referitor la situaYia spaYiului românesc în perioada „crizei
orientale” 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

84
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului român în epoca
modern< 3i contemporan<, având în vedere:

- precizarea secolului în care s-a constituit statul român modern, respectiv, România Mare;
- menYionarea unei acYiuni prin care se constituie statul român modern;
- prezentarea unui fapt istoric prin care se realizeaz< România Mare;
- menYionarea unui element de continuitate între constituirea statului român modern 3i a
României Mari;
- menYionarea a dou< consecinYe ale realiz<rii României Mari;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului român în epoca modern< 3i
contemporan< 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

85
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist în România, având
în vedere:

- precizarea secolului în care s-a instaurat regimul comunist în România;


- prezentarea unui fapt istoric prin care se instaureaz</ consolideaz< regimul comunist în
România;
- menYionarea a dou< acYiuni întreprinse de România, în relaYiile internaYionale, în
perioada ”R<zboiului rece” 3i a câte unei consecinYe a fiec<reia;
- formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

86
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului român modern,
având în vedere:

- menYionarea unui proiect politic 3i a dou< idei înscrise în acesta care exprim< voinYa românilor
de modernizare;
- prezentarea unui fapt istoric prin care s-a format statul român modern, în secolul al XIX-lea 3i
precizarea unei consecinYe interne a acestui fapt istoric;
- menYionarea unui fapt istoric care atest< afirmarea statului român modern în planul relaYiilor
internaYionale, la începutul secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa form<rii statului român modern 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

87
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România în perioada 1945-1989,


având în vedere:

- menYionarea unei cauze care a generat instaurarea stalinismului în România;


- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în perioada stalinismului în România, între 1948-1965
3i precizarea unei consecinYe a acestuia;
- menYionarea a dou< evenimente desf<3urate, pe plan intern, în România, între 1965-1989;
- menYionarea unui eveniment internaYional la care particip< România, în perioada 1945-1989;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia României, în perioada 1945-1989 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

88
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea României Mari, având în
vedere:

- precizarea secolului în care s-a realizat România Mare 3i menYionarea a doi factori externi care
au favorizat acest proces istoric;
- prezentarea unui fapt istoric prin care românii au înf<ptuit România Mare 3i menYionarea a
dou< consecinYe ale acestuia;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa realiz<rii României Mari 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

89
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre implicarea României în relaYiile


internaYionale, de la „criza oriental<” la marile alianYe ale secolului al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea câte unui obiectiv urm<rit de România prin implicarea sa în „criza oriental<”,
respectiv, în relaYiile internaYionale din prima jum<tate a secolului al XX-lea;
- prezentarea unui eveniment internaYional, din a doua jum<tate a secolului al XX-lea, în care se
implic< România 3i precizarea unei consecinYe a acestuia pentru statul român;
- menYionarea unei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre acYiunile desf<3urate de România, pe
plan internaYional, în prima, respectiv, în a doua jum<tate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea României în relaYiile internaYionale, de la
„criza oriental<” la marile alianYe ale secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un
argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

90
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre ideea romanit<Yii românilor, având în
vedere:

- menYionarea a dou< epoci istorice în care a fost studiat< ideea romanit<Yii românilor;
- numirea unui istoric 3i prezentarea unei cauze pentru care acesta a abordat ideea romanit<Yii
românilor;
- menYionarea a dou< idei formulate pentru susYinerea ideii romanit<Yii românilor;
- formularea unui punct de vedere referitor la semnificaYia studierii romanit<Yii românilor 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz< – efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

91
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia „crizei orientale” 3i


consecinYele sale asupra spaYiului românesc, în secolul al XIX-lea, având în vedere:

- precizarea unei mari puteri implicate în desf<3urarea „crizei orientale” atât în prima cât 3i în a
doua jum<tate a secolului al XIX-lea;
- menYionarea câte unui document internaYional elaborat în cadrul „crizei orientale” referitor 3i la
X<rile Române, respectiv, la România 3i a câte unei prevederi în acest sens;
- prezentarea unui fapt istoric prin care România se implic< în „criza oriental<”, în a doua
jum<tate a secolului al XIX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele „crizei orientale” asupra spaYiului
românesc 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

92
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre implicarea României în relaYiile


internaYionale din cadrul „crizei orientale” 3i din secolul al XX-lea, având în vedere:

- precizarea unei mari puteri implicate în „criza oriental<”;


- menYionarea a dou< evenimente istorice din cadrul „crizei orientale” în care Principatele
Române/ România a fost implicat<;
- prezentarea unui eveniment internaYional, din secolul al XX-lea, la care particip< România 3i
menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul României în relaYiile internaYionale ale
secolelor al XIX-lea - al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

93
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist în România, având
în vedere:

- precizarea perioadei de manifestare a comunismului în România;


- menYionarea unei cauze a instaur<rii comunismului în România;
- prezentarea unui fapt istoric din timpul regimului stalinist în România;
- menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre stalinism 3i naYional-comunism ca
tipuri de regim comunist în România;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

94
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre modelul stalinist în România, având
în vedere:

- precizarea epocii istorice în care se consolideaz< regimul stalinist, în România;


- menYionarea unei cauze care a dus la impunerea modelului stalinist 3i prezentarea unei
consecinYe a acestuia pentru România;
- menYionarea a dou< acYiuni întreprinse de România, pe plan extern, în timpul regimului stalinist
3i a unei consecinYe a uneia dintre aceste acYiuni;
- formularea unui punct de vedere referitor la aplicarea modelului stalinist în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

95
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre naYional-comunism 3i disidenY<


anticomunist< în România postbelic<, având în vedere:

- menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate în România, prin care se consolideaz< regimul


naYional-comunist;
- prezentarea unei acYiuni prin care se manifest< disidenYa anticomunist<;
- menYionarea a dou< evenimente internaYionale la care particip< România, în timpul regimului
comunist 3i a unei consecinYe a unuia dintre acestea;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului naYional-comunist în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

96
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre comunism 3i disidenY< anticomunist<


în România, având în vedere:

- menYionarea a patru acYiuni desf<3urate în România, prin care se instaureaz< 3i/ sau se
consolideaz< regimul comunist;
- prezentarea unei forme de manifestare a disidenYei anticomuniste;
- precizarea unui eveniment la care particip< România, pe plan extern, în timpul regimului
comunist;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul disidenYei anticomuniste în România 3i
susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice /
logice a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

97
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre România comunist< 3i „R<zboiul


rece”, având în vedere:

- menYionarea unei cauze a instaur<rii comunismului în România 3i precizarea secolului în care


a avut loc acest eveniment istoric;
- prezentarea unei acYiuni desf<3urate în timpul regimului comunist în România 3i menYionarea a
dou< consecinYe ale acesteia;
- menYionarea unei acYiuni desf<3urate de România în cadrul „R<zboiului rece”, pe plan extern;
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul comunismului în România 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

98
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia Principatelor Române,


respectiv, a României, în secolele al XVIII-lea – al XX-lea, având în vedere:

- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în spaYiul românesc, în secolul al XVIII-lea 3i în prima
jum<tate a secolului al XIX-lea;
- menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate în spaYiul românesc, în a doua jum<tate a
secolului al XIX-lea 3i a câte unei consecinYe a fiec<ruia;
- precizarea unei acYiuni prin care se realizeaz< România Mare, la începutul secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la importanYa constituirii României Mari 3i susYinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

99
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL III (30 de puncte)

ElaboraYi, în aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia Principatelor Române,


respectiv, a României, în secolele al XVIII-lea – al XX-lea, având în vedere:

- menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate în spaYiul românesc, în secolul al XVIII-lea 3i în


prima jum<tate a secolului al XIX-lea;
- prezentarea unui fapt istoric desf<3urat în spaYiul românesc, în a doua jum<tate a secolului al
XIX-lea 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia;
- precizarea unui fapt istoric prin care se constituie România Mare;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului în spaYiul românesc în secolele al
XVIII-lea – al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii,


evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice 3i încadrarea eseului în limita de spaYiu precizat<.

100
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „1. Suveranii vor numi pentru fiecare Universitate câte un împuternicit special(...). Datoria
lui va fi (...)s< observe cu atenYie spiritul în care profesorii î3i Yin prelegerile publice 3i private (...) 3i
s< acorde o atenYie constant< oric<rui fapt care ar putea servi la înt<rirea ordinii printre studenYi.(...)
2. Guvernele statelor ConfederaYiei [Germane] se angajeaz< reciproc s< înl<ture din
universit<Yi 3i din celelalte instituYii de înv<Y<mânt pe acei universitari, care îndep<rtându-se de
datoria lor, (...)care subminând bazele instituYiilor existente, s-ar dovedi c< sunt nedemni s< deYin<
funcYia important< ce le-a fost acordat<. (...) Un profesor îndep<rtat în acest fel nu poate s< mai fie
numit în nicio instituYie public< de înv<Y<mânt în niciun stat al ConfederaYiei.”
(Decretele de la Karlsbad, 1819)

B. „Regulamentul Universitar din Rusia (1863) prevede:


<90. În afara studenYilor, li se permite 3i altor persoane s< asiste la prelegeri. (...)
107. Pentru ajutorarea studenYilor nevoia3i, universitaYile pot s< aprobe scutiri de plat<,
reduceri de 50% sau chiar gratuit<Yi. (....)
114. Gradele [acordate profesorilor universitari] pot fi obYinute atât de cet<Yenii ru3i cât 3i de
str<ini. (...)
129. Universit<Yile au dreptul s< importe, la discreYie 3i cu scutire de taxe, orice fel de c<rYi
de specialitate.>(...)
[Xarul ]Alexandru al II-lea s-a preocupat personal 3i îndeaprope de elaborarea
Regulamentului Universitar. ” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, spaYiile istorice în care se aplic< deciziile
adoptate în domeniul înv<Y<mântului. 2 puncte
3. MenYionaYi dou< categorii sociale precizate atât în sursa A cât 3i în sursa B. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< intervenYia
statului în domeniul înv<Y<mântului în scopul moderniz<rii acestuia, selectând dou< informaYii
în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< intervenYia
restrictiv< a statului în domeniul înv<Y<mântului, precizând dou< informaYii aflate în relaYie
cauz<-efect. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< totalitar<, din epoca contemporan<, precizând 3i statul în care ea s-a
aplicat. 4 puncte

101
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Legea din 1857 [prevedea] s< se deschid< dou< 3coli - una de fete, alta de b<ieYi –
pentru fiecare 500 de locuitori, (…) iar înv<Y<mântul avea s< fie pl<tit, exceptând cazul s<racilor.
Municipalit<Yile* trebuiau s< recruteze 3i s< remunereze profesorii. Adeseori, [se f<ceau] presiuni
asupra municipalit<Yilor ca s< refuze creditele necesare 3colilor publice, iar p<rinYii neavând de ales,
î3i trimiteau copiii la 3colile private.(…) În 1860, se estima la puYin peste 20.000 num<rul 3colilor
publice, una la 840 de locuitori, dar aceasta era doar o medie. În fapt, doar 30% dintre b<ieYi 3i
13% dintre fete erau 3colarizaYi. Aceste cifre ofer< o imagine despre ponderea analfabetismului.”
(J. Pérez, Istoria Spaniei)
*municipalitate – administraYia/ totalitatea organelor de conducere ale unui municipiu

B. „Înv<Y<mântul primar a fost de asemenea a3ezat pe o baz< naYional< prin Actul asupra
educaYiei, din 1870, al lui William Edward Forster. Unde nu existau 3coli, s-a înfiinYat câte o 3coal<
supus< unui comitet 3colar ales. Pe de alt< parte, în zone în care existau 3coli, aceste 3coli
<sprijinite voluntar> au fost menYinute prin subvenYii mult sporite din partea Trezoreriei* (...). Legea
a înzestrat, în sfâr3it, Anglia cu o populaYie care 3tia s< scrie 3i s< citeasc<, a dat o preg<tire 3i o
disciplin< mulYimilor de copii din cartierele s<race 3i a iniYiat marele progres al educaYiei din
urm<toarea jum<tatea de veac.” (G. M. Travelyan, Istoria ilustrat< a Angliei)
*trezorerie – oficiu al unui stat unde se p<sreaz< 3i se administreaz< tezaurul public

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, statele în care se aplic< legile din domeniul
înv<Y<mântului. 2 puncte
3. PrecizaYi o deosebire între modalitatea în care se realiza subvenYionarea 3colilor, pe baza
sursei A 3i a sursei B. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine ideea c< aplicarea
legislaYiei determin< eradicarea analfabetismului, selectând dou< informaYii în acest sens.
5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia aplicarea legislaYiei determin< eradicarea analfabetismului, selectând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau
contemporan<, în afara celor precizate în texte precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<.
4 puncte

102
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Cel de al doilea domeniu principal în care Alexandru* a promovat reformele a fost
înv<Y<mântul. El 3i-a dat seama c< sistemul educaYional de atunci [din Rusia] era ineficient 3i lipsit
de vigoarea necesar< ca s< produc< oamenii de care era nevoie pentru armat< 3i serviciul civil.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
* Alexandru I - Yar al Rusiei în perioada 1801-1825

B. „În 1817, [GoliYân] a preluat conducerea noului Minister al Problemelor Spirituale 3i al


Înv<Y<mântului. GoliYân (...) avea o înclinaYie fireasc< spre Biserica Ortodox< (...). Principalul scop
al lui GoliYân a fost [ca prin lectur< 3i educaYie] s< existe cât mai mulYi oameni capabili s< citeasc<
Biblia 3i s< descopere singuri adev<rurile divine. El credea c< Scripturile* aveau s< fie singurul
antidot eficace împotriva raYionalismului promovat de liber-cuget<tori, în care a identificat principala
cauz< a problemelor Rusiei 3i ale întregii societ<Yi europene din acele vremuri. <Gândirea liber<>
presupunea contestarea tuturor structurilor sociale 3i politice existente.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Scripturi – scriere bisericeasc< cuprinzând Vechiul 3i Noul Testament, Biblie

C. „ În 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali


3i i [s-a] recomandat Yarului s< închid< imediat universitatea. Alexandru nu era preg<tit s< mearg<
atât de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase. [S-a]
demis aproape jum<tate din corpul profesoral. (…) Tinerii la care se depistau tendinYe
[ireverenYioase] erau obligaYi s< poarte însemne care-i stigmatizau drept<p<c<to3i>.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. SelectaYi, din textul B, numele instituYiei având caracter religios în Rusia. 2 puncte
2. SelectaYi, din textul B respectiv, din textul C, numele câte unei instituYii din domeniul
înv<Y<mântului în Rusia. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul B, 3i o alta din textul C, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care susYine punctul de vedere
conform c<ruia promovarea reformei înv<Y<mântului are 3i o motivaYie laic<, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare unui text care susYine punctul de vedere
conform c<ruia promovarea reformei înv<Y<mântului are 3i o motivaYie religioas<, selectând
dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< politici practicate în domeniul culturii în secolele al XIX-lea – la XX-lea, în
afara celor precizate în texte. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural din Europa modern< sau contemporan<, precizând 3i secolul
apariYiei sale. 4 puncte

103
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Un nou dezastru se abate asupra cartierului [Operei din Paris]. La [galeriile] Durand-
Ruel se deschide o nou< expoziYie [în 1876], pe care am numi-o a fi de pictur< (…) Cinci sau 3ase
alienaYi, (...) atin3i de nebunia ambiYiei s-au al<turat pentru a-3i expune lucr<rile. (...) Ace3ti a3a-zi3i
arti3ti se intituleaz< <intransigenYii, impresioni3tii>; ei iau pânzele, vopseaua 3i pensulele, arunc< la
întâmplare câteva culori 3i semneaz< tabloul.” (Le Figaro, 3.04.1876)

B. „Tinerii pictori [impresioni3ti] expun în aprilie-mai 1874. (...) Noutatea recent< a tuburilor
de vopsea pe baz< de ulei le permite s< lucreze în aer liber. Adev<ratul subiect al tabloului devine
lumina (...). Punând în practic< descoperirile legilor optice* referitoare la lumin<, la culoare 3i la
percepYia vizual< (...), impresioni3tii î3i schimb< felul de a realiza amestecul culorilor. Acestea nu
mai sunt combinate pe palet<, ci prin [al<turarea] pe pânz< a tu3elor** celor mai pure posibil: este
vorba în acest caz de un amestec <optic>.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*legile optice vizau difuziunea 3i descompunerea luminii albe în culorile componente, prin intermediul prismei
**tu3< – fel de a aplica culoarea cu pensula pe pânza unui tablou, care define3te stilul unui pictor

C. „La începutul anilor '60, cei mai importanYi arti3ti din grupul impresioni3tilor (...)
revendicau dreptul 3i pl<cerea de a picta în aer liber. Se afirm<, c<tre 1865, un principiu
fundamental: alegerea subiectului nu trebuie s< fie restrictiv< pentru artist, care dimpotriv<, trebuie
s< se simt< liber s< exprime propriile impresii în faYa oric<rei teme.”
(Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse istorice. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa A, o alt< denumire dat< impresioni3tilor. 2 puncte
3. MenYionaYi o asem<nare între sursa B 3i sursa A referitoare la evenimentul desf<3urat la Paris,
în 1874, respectiv, în 1876. 3 puncte
4. MenYionaYi mediul în care impresioni3tii doreau s< lucreze precizat atât în sursa B cât 3i în
sursa C. 3 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei A, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei B, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi câte o caracteristic< a totalitarismului, respectiv, a democraYiei, în Europa secolului
al XX-lea. 6 puncte
8. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< sau contemporan<,
precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

104
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Planul Calomarde, stabilit [în Spania] în plin< perioad< absolutist<, în 1825, prevedea
s< fie creat< câte o 3coal< elementar< în toate a3ez<rile cu mai puYin de 50 de gospod<rii, în care
avea s< se înveYe catehismul*, citirea, scrisul 3i matematica. Legea din 1857 era 3i mai precis<:
scolastica** era obligatorie pentru copiii între 6 3i 9 ani (...). Municipalit<Yile trebuiau s< recruteze 3i
s< remunereze profesorii. (…) Clerul intervenea în alegerea profesorilor 3i controla materiile de
predare.” (J. Pérez, Istoria Spaniei)
*catehism – expunere a principiilor religiei cre3tine, sub form< de întreb<ri 3i r<spunsuri
**scolastic< – sistem filozofic ap<rut în Evul Mediu, bazat pe dogmele bisericii cre3tine 3i caracterizat prin raYionamente
abstracte

B. „[Dup< 1849, în Rusia] universit<Yile nu au fost închise dar au fost controlate strict. [De
aceea] s-a înregistrat o sc<dere a num<rului de studenYi cu 25%. (...) Dup< 1861, s-a decis
dezvoltarea înv<Y<mântului primar la sate, sarcin< care a fost trecut< în scurt timp în r<spunderea
zemstvei*. Duma** a îndeplinit aceia3i sarcin< în mediul urban. Ambele au fost încurajate s<
dezvolte înv<Y<mântul. [Ca urmare], între 1861-1881 num<rul 3colilor primare 3i gimnaziale a
crescut de patru ori. În 1862 3colile noi au trecut de sub controlul Bisericii sub autoritatea
Ministerului Înv<Y<mântului, m<sur< menit< s< le elibereze de obi3nuitele influenYe ale clerului.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*zemstv< – consiliu local ales în districtele 3i provinciile Imperiului Xarist
**Duma – consiliu local ales în ora3ele Imperiului Xarist

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte
2. NumiYi din sursa A 3i din sursa B statele în care se aplic< legislaYia din domeniul înv<Y<mântului.
2 puncte
3. MenYionaYi o deosebire dintre sursa A 3i sursa B, referitoare la organizarea înv<Y<mântului.
6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine ideea c< înv<Y<mântul a
fost scos de sub controlul bisericii, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect.
5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia înv<Y<mântul a fost scos de sub controlul clerului, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< sau contemporan<,
în afara celor precizate în texte precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

105
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Dadaismul a anticipat suprarealismul în jum<tatea vestic< a Europei, dizolvându-se apoi
în el. Dadaismul respingea orice fel de art<. Scandalul era principiul lui de coeziune.(...) Tot ceea
ce putea provoca nemulYumirea iubitorilor burghezi de art< era acceptabil pentru dadaism.
Suprarealismul [a fost] la fel de preocupat s< resping< arta a3a cum a fost ea cunoscut< pân<
atunci 3i la fel de predispus la scandal [ca 3i dadaismul].” (E.Hobsbawm, Secolul extremelor)

B. „[Zarva] provocatoare a ramurii pariziene a dadaismului 3i acYiunea sa exclusiv


distrug<toare îi va determina pe membrii s<i cei mai creativi s< p<r<seasc< mi3carea. [Astfel], A.
Breton, L. Aragon, P. Éluard 3i R. Desnos vor lansa, în 1922, curentul suprarealist al c<rui Manifest
va fi publicat doi ani mai târziu de A. Breton. Ca 3i predecesorii lor dadai3tii, [suprareali3tii au]
recurs la provocare. Se adaug< grija de a recl<di o cultur< bazat< pe sinceritatea care exist< în
orice fiinY< omeneasc<. De aici, ideea de a crea noi forme de art< 3i poezie dând curs universului
oniric* al fiec<ruia, practicând scrierea mecanic< <f<r< niciun control exercitat de raYiune>.”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*oniric – privitor la vise

C. „Arta [suprarealist<] se deschide c<tre incon3tient 3i c<tre vis pentru a sc<pa de <dictatul
gândirii >. (...) Acesta este crezul 3i ambiYia suprareali3tilor care se vor a fi revoluYionari, vis<tori,
n<zuind s< schimbe lumea, pentru a schimba viaYa. Denumirea de suprarealism este extras< dintr-
un subtitlu dat, în 1917, de G. Appolinaire unei piese de teatru”.
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. SelectaYi, din sursa A, spaYiul istoric în care dadaismul a anticipat suprarealismul. 2 puncte,
2. SelectaYi, din sursa C, originea denumirii suprarealismului. 2 puncte
3. MenYionaYi o tr<s<tur< a suprarelismului precizat< atât în sursa B cât 3i în sursa C. 3 puncte
4. MenYionaYi o asem<nare, între sursa A 3i sursa B, referitoare la caracteristicile dadaismului.
3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia suprarealismul se aseam<n< cu dadaismul, selectând dou< informaYii în acest
sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia suprarealismul se deosebe3te de dadaism, selectând dou< informaYii în acest
sens. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< curente culturale din secolul al XIX-lea – al XX-lea, în afara celor precizate
în texte. 6 puncte
8. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<
precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

106
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „I. Se scutesc de cenzura* preliminar<: (…)
2. Toate publicaYiile cadrelor universitare (…).
XXVIII. Al treilea avertisment [al ministrului de interne] atrage suspendarea publicaYiei”
(Legile Presei, Rusia, 1865)
*cenzur< – control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. „Criticii susYin c< [dup< adoptarea Legilor Presei] de fapt cenzura s-a menYinut strict<.
Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la câteva s<pt<mâni de la apariYia primului
num<r. Este la fel de adev<rat c< în 1866, ziarul radical Contemporanul a fost interzis. Totu3i se
pare c< primele decizii au fost luate dup< ce editorilor li se pusese în vedere c< întrecuser<
m<sura, iar ultima a fost luat< ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Rusiei, Alexandru al II-lea]”.
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

C. „Detestata cenzur< preliminar< a fost în linii mari desfiinYat< [prin Legile Presei](…), îns<
prin comparaYie cu ceea ce se întâmplase mai înainte în Rusia [acest fapt] reprezenta o cre3tere
considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei. [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual (...)
s-a triplat [pân< în1881]. (…) A existat o schimbare în relaYia dintre editor 3i cenzor, în care
cooperarea a înlocuit în bun< m<sur< spiritul de represiune de pân< atunci.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi statul la care se refer< cele trei texte. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei B, funcYia deYinut< de Alexandru al II-lea. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta, din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia Legile Presei reduc cenzura, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia Legile Presei reduc cenzura, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa secolelor al XIX-lea – la XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau
contemporan<, în afara celor precizate în texte, numind 3i statul în care ea a fost adoptat<.
4 puncte

107
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „[Dup< 1817], literatura 3i teatrul au avut parte de o supraveghere tot mai vigilent<, ca nu
cumva s< exercite <o influenY< corup<toare>.(...). În 1819, [când s-a descoperit un focar de liber
cuget<tori radicali 3i s-a recomandat Yarului s< închid< universitatea din Kazan*, s-au] scos din
rafturile bibliotecii sute de c<rYi [considerate] suspecte, inclusiv, cele ale lui Newton 3i Copernic.
(…) 1820 pare s< marcheze adev<ratul sfâr3it al eforturilor lui Alexandru I** de a r<mâne un
autocrat liberal. El credea c< [scrierea unor constituYii sau impunerea unor monarhii constituYionale
în Spania, Neapole, Portugalia] ameninYau situaYia din interiorul imperiului. [La sfâr3itul domniei
sale] cenzura*** a devenit atât de strict< încât pân< 3i un articol anonim în care era atacat< dur
ideea constituYiilor, a fost respins pe motiv c< nu era voie s< se fac< nici un fel de comentariu pe
marginea acestui subiect. Iar dac< ap<rea totu3i necesitatea unor comentarii, acestea aveau s< fie
f<cute de guvern.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Kazan - ora3 în Rusia
**Alexandru I – Yar al Rusiei, în perioada 1801-1825
***cenzura - control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor 3i în anumite condiYii
a corespondenYei 3i a convorbirilor etc.

B. „ În 1865, au fost publicate relativ progresistele Legi ale Presei:


<I. Se scutesc de cenzura preliminar<:
A. În ambele capitale [Moscova 3i Sankt Petersburg] (…)
2. Toate scrierile originale a c<ror lungime nu este mai mic< de 160 de pagini.
B.Pretutindeni
1. Toate documentele guvernului.
3. Toate publicaYiile în limbi clasice 3i traducerile lor.(…)>
Cenzura a revenit cu adev<rat abia în ultimii ani [în care] Alexandru al II-lea [ a condus
Rusia].” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea – Yar al Rusiei, în perioada 1855-1881

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte
2. NumiYi Yarul, din sursa A 3i pe cel din sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi instituYia precizat< atât în textul A cât 3i în textul B. 3 puncte
4. MenYionaYi asem<narea între textul A 3i textul B referitoare la perioada intensific<rii cenzurii în
cadrul domniei fiec<rui Yar. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia în Rusia se promoveaz< exclusiv cenzura, selectând dou< informaYii aflate în
relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia în Rusia se promoveaz< exclusiv cenzura, selectând dou< informaYii în acest
sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i /sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o alt< politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau
contemporan<, în afara celor precizate în texte, numind 3i statul în care ea a fost adoptat<.
4 puncte

108
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Dup< 1815, au ap<rut grup<ri studenYe3ti. Un student care aparYinea unei astfel de
grup<ri l-a ucis pe dramaturgul anti-liberal Kotzebue. Metternich* s-a folosit de acest asasinat ca
pretext pentru decretele de la Karlsbad, din [1819], care includeau m<suri de cenzur< 3i
supraveghere dur< a înv<Y<mântului secundar 3i superior. Actul final de la Viena, din 1820, a
încorporat aceste m<suri în legea constituYional< a ConfederaYiei [Germane]. ReacYia
conservatoare provocat< de Metternich a dus la concedierea profesorilor subversivi, la disoluYia
grup<rilor de studenYi.” (M. Fulbrook, O scurt< istorie a Germaniei)
*Metternich – ministru de externe austriac, între 1809-1848 3i cancelar din 1821

B. „ Regulamentul Universitar, din 1863 (...) a modificat bazele înv<Y<mântului [superior din
Rusia. El] a permis o libertate de expresie care cu siguranY< c< nu existase [mai înainte].
Universit<Yilor li s-a acordat practic autonomie administrativ<. (...) A existat o libertate mult mai
mare din punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. (...) Reglement<rile demonstreaz< o
schimbare radical< a atitudinii faY< de libertatea 3i nevoile individului 3i ale grupului de indivizi din
societatea rus<.(...) Au fost înfiinYate burse pentru sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost
încurajate expediYiile de documentare în alte Y<ri.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte
2. NumiYi statele la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi o asem<nare între textul A 3i textul B referitoare la nivelul sistemului de înv<Y<mânt.
3 puncte
4. MenYionaYi categoria social< precizat< atât în textul A cât 3i în textul B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia principiul libert<Yii se aplic< în înv<Y<mânt, selectând dou< informaYii în acest
sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia principiul libert<Yii se aplic< în înv<Y<mânt, selectând dou< informaYii în acest
sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, din secolul al XX-lea, numind 3i un stat
care a promovat-o. 4 puncte

109
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În 1874, fotograful Félix Nadar, unul dintre pionierii reproducerii tehnice a imaginii,
g<zduie3te în propriul studio parizian o expoziYie de pictur< organizat< de Degas. Este o dat<
intrat< în istorie, care marcheaz< oficial prima expoziYie colectiv< a unui grup de arti3ti (...): E.
Manet, C. Monet, P.A. Renoir, A. Sisley, C. Pissaro, P. Cézanne. Înc< nu au un nume 3i pentru c<
nu s-au simYit niciodat< <o mi3care> propriu-zis<, structurat< în jurul unui text teoretic (…) sunt
con3tienYi de adev<rata revoluYie pe care tablourile lor o realizeaz< în istoria picturii. Datorit<
sensibilit<Yii faY< de lumin<, peisajele de tinereYe ale lui Monet, Renoir, Sisley [deschid] drumul
c<tre modelul unui nou raport al artistului cu natura.”
(Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

B. „Impresionismul este o chestiune de instinct 3i de temperament. Numele îi vine de la o


pânz< de C. Monet, Impresie, r<s<rit de soare [care a fost] expus< în 1874. Epitetul acesta
implicând ceva brusc 3i trec<tor, legat de o oper< de art< care ar trebui s< exprime o emoYie
durabil<, prins< pentru eternitate, a ap<rut a3a de nepotrivit unor critici puYin binevoitori, încât
pornind de la aceast< denumire, ei au calificat întreaga mi3care de impresionism 3i au denunYat-o
opiniei publice.” (G. Oprescu, Manual de istoria artei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse istorice. 2 puncte
2. SelectaYi, pe baza sursei A, rolul lui F. Nadar în arta fotografic<. 2 puncte
3. NumiYi pictorul menYionat atât de sursa A cât 3i de sursa B. 3 puncte
4. MenYionaYi evenimentul artistic precizat în ambele surse istorice. 3 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere al impresioni3tilor despre ei în3i3i 3i creaYiile lor, din sursa A,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi un punct de vedere al unor contemporani referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, din
sursa B, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< curente culturale din Europa modern< 3i/ sau contemporan<, în afara celui
precizat în texte. 6 puncte
8. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

110
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Evenimentele interne l-au f<cut pe Nicolae I s< se team< 3i mai mult [decât s-a temut de
revoluYia din Europa în 1848]. Xarul a luat din nou m<suri. (…) Cenzura* a fost impus< cu o mân<
de fier. Reeditarea operelor lui Gogol** a fost interzis<. Formulele gen <remediul suveran> sau
<forYele naturii> au fost scoase din manuale. A fost pus< la index*** toat< literatura str<in<, inclusiv,
pove3tile lui Andersen****. Ziarelor li s-a permis s< publice foarte puYine 3tiri, îndeosebi de peste
hotare. (…) Faptul c< [lui Nicolae I] nu-i pl<cea s< delege altcuiva r<spunderea l-a f<cut s< se
aglomereaze atât de mult, încât nu a mai reu3it s< aib< un impact eficient asupra felului cum îi
erau transpuse în practic< politicile.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*cenzur< – control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.
**N. Gogol – dramaturg 3i romancier rus
*** a pune la index – a trece o carte în lista c<rYilor interzise
****H. C. Andersen – scriitor danez, cunoscut pentru povestirile pentru copii

B. „În 1863, (…) r<spunderile legate de cenzur< i-au fost delegate [de Alexandru al II-lea],
ministrului de interne. (…) În 1865 s-au publicat Legile Presei. (…) De3i detestata cenzur<
preliminar< a fost în linii mari desfiinYat< (…) criticii susYin c< de fapt cenzura s-a menYinut strict<.
Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la câteva s<pt<mâni dup< apariYia primului
num<r. (…) [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual s-a dublat între 1855-1864 3i s-a
triplat [pân< în] 1881. (…) Cenzura a revenit cu adev<rat abia în ultimii ani de domnie ai lui
Alexandru al II-lea, dar nici m<car atunci nu a fost comparabil< cu cea de pe vremea lui Nicolae I.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte
2. SelectaYi din textul A, funcYia deYinut< de Nicolae I. 2 puncte
3. MenYionaYi deosebirea dintre textul A 3i textul B referitoare la delegarea r<spunderii în timpul lui
Nicolae I, respectiv, în timpul lui Alexandru al II-lea. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza textului A, atitudinea lui Nicolae I faY< de cenzur< susYinând-o cu dou<
informaYii selectate din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza textului B, atitudinea al lui Alexandru al II-lea faY< de cenzur< selectând
dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare în secolul al XX-lea, numind 3i un stat care
a promovat-o. 4 puncte

111
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „La salonul din 1863, Eduard Manet cel mai cultivat 3i mai <clasic> dintre viitorii
impresioni3ti expune Dejunul pe iarb<, una dintre capodoperele sale, inspirându-se în mod
declarat dintr-o compoziYie a lui Tiziano*. (...) Omagiul faY< de arta renascentist< este exprimat în
modul cel mai înalt 3i inteligent: nu ca imitaYie ci ca relansare a spiritului libert<Yii 3i adev<rului în
art<.” (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)
*Tiziano Veccelio– pictor renascentist (1490-1576)

B. „Academia de arte frumoase î3i impune tezele prin organizarea Salonului oficial*. (...) În
1863, la cererea lui Napoleon al III-lea [împ<ratul FranYei] se organizeaz< la Paris un <Salon al
refuzaYilor>, în afara celui oficial de unde fuseser< refuzate dou< mii de pânze. (...) [Printre alYii],
aici expun tinerii pictori care vor da na3tere impresionismului P. A. Renoir, C. Monet, J. Whisler 3i
alYii, cu E. Manet în frunte, cel care declan3ase un scandal r<sun<tor la prezentarea tabloului
Dejunul pe iarb<.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*Salonul oficial consacra marii pictori, acordându-le medalii 3i nominaliz<ri pentru viitoarele comenzi publice 3i private

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse istorice. 2 puncte
2. NumiYi ora3ul în care expun impresioni3tii, pe baza sursei B. 2 puncte
3. NumiYi pictorul precizat atât în sursa A, cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. NumiYi tabloul precizat atât în sursa A, cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<, în afara celui
precizat în texte. 6 puncte
8. PrezentaYi o alt< politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/sau contemporan<,
în afara celei precizate în texte, precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

112
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Un student [radical] l-a ucis pe dramaturgul anti-liberal Kotzebue [în 1819]. Metternich*
s-a folosit de acest asasinat ca pretext pentru decretele de la Karlsbad, din acel an, care includeau
m<suri de cenzur<** 3i supraveghere dur< a înv<Y<mântului secundar 3i superior. (…) ReacYia
conservatoare provocat< de Metternich a dus la (…) suprimarea unor ziare 3i la cenzura oric<rei
publicaYii de mai puYin de 20 de coli (în jur de 320 de foi de hârtie) – o m<sur< care a condus la
scrierea de pamflete tip<rite fie cu litere foarte mari, fie pe foi foarte mici pentru a evita cenzura
prin realizarea unor c<rYi de 321 de pagini sau mai mult.”
(M. Fulbrook, O scurt< istorie a Germaniei)
*Metternich – ministru de externe austriac, între 1809-1848 3i cancelar din 1821
**cenzur< – control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. „ În 1865, au fost publicate relativ progresistele Legi ale Presei. (…) De3i detestata
cenzur< preliminar< a fost în linii mari desfiinYat< (…), în 1866, ziarul radical Contemporanul a fost
interzis (…) [decizie] luat< (…) ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Alexandru al II-lea*].
Cenzura era strict< conform standardelor britanice moderne îns< prin comparaYie cu ceea ce se
întâmplase mai înainte în Rusia reprezenta o cre3tere considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei.
[Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual (…) s-a triplat între 1864-1881. (…) A existat o
schimbare în relaYia dintre editor 3i censor, în care cooperarea a înlocuit în bun< m<sur< spiritul de
represiune de pân< atunci.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea – Yar al Rusiei, în perioada 1855-1881

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte
2. NumiYi cancelarul austriac, din sursa A 3i Yarul Rusiei, din sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi din textul A 3i din textul B, câte o informaYie referitoare la contextul în care se
adopt< cenzura. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei A, referitor la consecinYele cenzurii în spaYiul
austriac, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei B, referitor la consecinYele cenzurii în spaYiul
rusesc, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei democraYii contemporane în Europa, precizând 3i secolul în
care a fost promovat<. 4 puncte

113
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Impresionismul a ap<rut la Paris în deceniul al 3aptelea al secolului al XIX-lea, ca o art<
nou<, în care pictorii nu s-au mai mulYumit s< oglindeasc< realitatea concret< ci o realitate a3a cum
ap<rea ea simYurilor 3i sensibilit<Yii lor. Pânzele acestor pictori reprezentau, a3adar, numai
aparenYa realit<Yii, trecut< prin filiera psihic< a creatorului de art<. Ele redau impresia artistului
despre obiectele reale 3i despre lumea înconjur<toare, cu ajutorul culorii 3i luminii create prin
culoare.” (M.Nicolau – Golfin, Istoria artei)

B. „Fotografia, prin încadrare, zone clar conturate 3i zone neclare, prin distrugerea spaYiului,
influenYeaz< munca impresioni3tilor. Ea le permite lui Degas 3i Toulouse – Lautrec percepYia
exact< a procesului de descompunere al unei mi3c<ri, în special în cazul reprezent<rii
dansatoarelor 3i a cailor. Posibilitatea de a opri mi3carea, de a sesiza momentul, de a lua ca unic
material de construcYie expresia luminii provoac< o disput< asupra percepYiei 3i analizei impresiei
vizuale.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

C. „Pictura [impresionist< prezint<] spaYii deschise: însorite p<mânturi, paji3ti 3i crânguri


(…) plimb<ri pe malul râului, perechi dansând la baluri câmpene3ti (…) Opera , baletul (…) inspir<
intrarea specatcolului în pictur<. Luminile rampei urm<resc evoluYia dansatoarelor (…) Cursele [de
cai] nu pun accentual pe protipendada din tribune ci pe alerg<tori. Manet adopt< perspectiva
frontal<, dând sugestia [neprev<zut<] a dezl<nYuirii la linia de start.”
(V.G.Marica, Ipostaze ale picturii moderne. Incursiunea solar<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi ora3ul în care a ap<rut impresionismul, conform sursei A. 2 puncte
2. NumiYi doi pictori, pe baza sursei B 3i/sau C. 2 puncte
3. MenYionaYi dou< subiecte abordate de impresioni3ti precizate atât în sursa B, cât 3i în sursa C.
6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare în secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

114
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Cenzura* s-a intensificat: în 1850, existau 12 organisme distincte cu atribuYii specifice în
domeniu. Turgheniev** a fost arestat la domiciliu pentru simplul fapt c< [pledase în favoarea] lui
Gogol**. Nici chiar slavofililor*** nu li s-a dat voie s< publice o serie de articole în care s<-3i
exprime ideile, pe motiv c<, de3i se pretau unei discuYii între experYi, puteau fi interpretate gre3it de
un public mai larg. (…) [Nicolae I] a fost dominat de teama de ideile noi 3i de credinYa în valorile
vechilor metode ale vechiului sistem. 2i mai important, credinYa lui de nezdruncinat în autocraYie 3i
în metodele tradiYionale nu a dat voie Rusiei s< se dezvolte.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*cenzur< – control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.
**Turgheniev 3i Gogol – scriitori ru3i
***slavofili – grupare, ap<rut< dup< 1836, care promoveaz< progresul îns< doar în concordanY< cu valorile Rusiei a3a
cum le percepeau ei

B. „ Dup< suirea pe tron a lui Alexandru al II-lea, situaYia s-a mai destins cât<va vreme [în
Rusia]. (…) În 1865, s-au publicat relativ progresistele Legi ale Presei. (…) Detestata cenzur<
preliminar< a fost în linii mari desfiinYat<. (…) Num<rul c<rYilor noi publicate anual s-a dublat între
1855-1864 3i s-a triplat între 1864 3i 1881. (…) Pe scurt, Rusia a fost transformat< (…) într-un stat
modern, cel puYin teoretic.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte
2. NumiYi, din textul A, statul condus de Nicolae I. 2 puncte
3. MenYionaYi, din textul A 3i din textul B, câte o informaYie referitoare la dezvoltarea statului în
timpul lui Nicolae I, respectiv, al lui Alexandru al II-lea. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia în stat se promoveaz< libertatea de exprimare, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia în stat se promoveaz< libertatea de exprimare, selectând dou< informaYii aflate
în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i un stat
care a promovat aceast< ideologie. 4 puncte

115
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „2tiinYa 3i filozofia contest< principiile constitutive ale societ<Yii, sistemul s<u de
valori (...) exprimând astfel profunda criz< de valori a secolului al XIX-lea. Aceast< criz< se
reflect< în arte, în poezie, în literatur< 3i pânzele pictorilor [expuse] la Salonul de Toamn<,
din 1905, care se vrea un salon provocator la adresa conformismului saloanelor oficiale*.
(...) Cubi3tii nu fac decât s< accentueze aceast< explozie.(...) Ei se afl< departe de realismul
lui Corot 3i de impresionismul lui Manet.”
(J.-M. Gaillard, A.Rowley, Istoria continentului european. De la 1850 pân< în sfâr3itul secolului XX)
*Salonul oficial consacra marii pictori, acordându-le medalii 3i nominaliz<ri pentru viitoarele comenzi publice 3i private

B. „Pentru a înYelege originile cubismului, trebuie s< ne întoarcem la expoziYia retrospectiv<


dedicat< lui Cézanne, în 1907, la Paris. MulYi pictori g<sesc în [pictura acestuia] ceea ce c<utau:
posibilitatea de a dep<3i schemele picturii de la sfâr3itul secolului al XIX-lea legate de gustul
publicului, de mo3tenirea impresionismului*. Exemplul lui Cézanne îl impresioneaz< în special pe
Picasso 3i pe Braque. [Tratatrea naturii prin cilindru, sfer< 3i con] deprinse de la Cézanne 3i
vitalitatea expresiv<, brutal< 3i puternic< a artei primitive [catalane-Spania] îl conduc pe Picasso la
punerea bazelor cubismului.” (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)
*impresionism – curent cultural

C. „Cubismul a abordat spaYiul; atunci, fire3te, toate elementele picturii au fost puse în
serviciul acestei c<ut<ri. Deci culoarea trebuia readus< în spaYiu. (...) Împins de dorinYa de a merge
mai departe în manifestarea spaYiului, am vrut s< m< folosesc de tu3<. Eu sunt acela care s-a
gândit la a3a ceva, dar toate astea sunt valabile numai pentru cel ce le face 3i le simte ca o
necesitate. Am vrut s< fac din tu3< o form< a materiei (...) Sunt lucruri - nu-i a3a? - pe care le
descoperi încetul cu încetul 3i care, o dat< descoperite, aduc dup< sine altele. A3a se face, c< mai
târziu am introdus în tablourile mele nisip, rumegu3 de lemn, pilitur< de fier.”
(Convorbiri cu Georges Braque, dup< I. Fortunescu, Braque)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi ora3ul precizat în sursa B. 2 puncte
2. SelectaYi, pe baza sursei A, dou< domenii ale culturii afectate de criza de valori de la sfâr3itul
secolului al XIX-lea. 2 puncte
3. MenYionaYi o asem<nare între sursa A 3i sursa B, referitoare la un eveniment desf<3urat în
1905, respectiv, în 1907. 3 puncte
4. MenYionaYi curentul artisitic de care doreau s< se distanYeze cubi3tii precizat atât în sursa A cât
3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere al sursei B, referitor la arta cubist<, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
6. MenYionaYi un punct de vedere al sursei C, referitor la arta cubist<, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o politic< cultural< din epoca modern< 3i/sau contemporan< numind 3i statul care a
promovat-o. 4 puncte

116
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Mi3carea Dada fondat<, în 1916, în Zürich [ora3 elveYian], (…) se constituie ca o replic<
împotriva diverselor frontiere – geografice, lingvisitice, dintre tehnic< 3i cultur< – care au gr<bit
3ocul* din 1914. Pornind dintr-o Yar< neutr<, proliferând apoi în Germania învins<, la Berlin,
Hanovra 3i Köln, traversând Rinul pentru a ajunge la Paris [FranYa], înaintând pân< la Bruxelles
[Belgia], Amsterdam [Olanda] 3i New York [SUA], mi3carea poate [fi considerat<] o ruptur< violent<
[cu trecutul]. Doar c< refuzând s< explice ce este de fapt sfâr3itul anunYat al centralismului
European (...), aceast< avangard< î3i vede efectele sale reduse la cele ale unei mode.”
(J.-M. Gaillard, A.Rowley, Istoria continentului european. De la 1850 pân< în sfâr3itul secolului XX)
*Primul R<zboi Mondial

B. „Mi3carea Dada [ap<rut< într-o] lume dominat< de absurdul r<zboiului*, reprezenta, în


prim< faz<, o atitudine social<, neg<sind, îns<, nici o soluYie constructiv<.”
(M. Ernst, Întâlnire între prieteni)
* Primul R<zboi Mondial

C. „Dada [este o] mi3care ce ocup< un loc aparte în istoria artei 3i culturii moderne, prin
susYinerea unui program (între anii 1916-1923) de absolut< negare a tuturor valorilor creaYiei, a
tuturor atitudinilor, inclusiv cele venite din interiorul acestei orient<ri. Este prin excelenY< produsul
crizei spirituale, al dezorient<rii 3i incapacit<Yii de a g<si soluYii, într-o lume zguduit< de Primul
R<zboi Mondial. Arti3tii 3i scriitorii dadai3ti înYeleg s< nege, s< pulverizeze principiile artei (3i
societ<Yii) vremii lor, atacându-Ie cu vehemenY<. Ei manifest< un spirit pesimist activ, cu accente
anarhice.” (C. Prut, DicYionar de art< modern<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa C, dou< categorii socio-profesionale care promoveaz< dadaismul.2 puncte
3. MenYionaYi evenimentul politico-militar la care se refer< toate cele trei surse. 3 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, limita dadaismului. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care abordeaz< dadaismul din punct
de vedere artistic, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care abordeaz< dadaismul din punct
de vedere istoric, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< curente cultural-artistice din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, în
afara celui menYionat în texte. 6 puncte
8. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei, în Europa contemporan<, precizând 3i un stat care a
promovat-o. 4 puncte

117
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „ În 1924, [scriitorul] A. Breton public< Manifestul suprarealismului, care va fi urmat, în
1929, de alte dou< manifeste. Foarte repede, grupul atrage pictori, sculptori 3i arhitecYi. Printre
ace3tia, germanul M. Ernst, spaniolul S. Dali 3i belgianul R. Magritte.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

B. „Suprarealismul implic< (…) o lume de vis, ilogic<, subcon3tient<, metafizic<, aflat<


dincolo de cea logic<, con3tient<, fizic<. Membrii mi3c<rii credeau în realitatea superioar< a visului
faY< de starea de veghe, a fanteziei faY< de raYiune, a subcon3tientului faY< de con3tient. (…)
Pictorul S. Dali s-a al<turat mi3c<rii în 1929, devenind unul din principalii ei promotori. El î3i
define3te picturile drept <fotografii de vise pictate manual> 3i le orneaz< cu simboluri reprezentând
diferite complexe, fobii 3i halucinaYii.” (W. Fleming, Arte 3i idei)

C. „În picturi, în desene, în sculpturi, în obiecte realizate prin montajul arbitrar, se cultiv<
straniul, insolitul, neprev<zutul. Hazardul devine un principiu al compoziYiei suprarealiste. Adeseori,
mai mulYi arti3ti lucreaz< în comun un tablou, fiecare plecând, cu desenul, din punctul l<sat de
precedentul; [se creaz<] o imagine în care p<rYile fiinYei reprezentate sunt desenate de un alt artist.
Nevoia aceasta de hazard, considerat ca drum spre revelarea adev<ratului chip al realit<Yii, îi face
pe arti3tii suprareali3ti s< aplice tehnici ce presupun o not< de imprevizibil.”
(C. Prut, DicYionar de art< modern<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A 3i sursa B. 2 puncte
2. NumiYi scriitorul precizat în sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, câte un eveniment desf<3urat în 1929.
6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la creaYia suprareali3tilor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la creaYia suprareali3tilor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un alt curent cultural din epoca modern< 3i/ sau contemporan< în afara celui
menYionat în texte, precizând 3i secolul în care a ap<rut. 4 puncte

118
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Expresionismul se na3te aproape în acela3i timp în diferite ora3e germane în climatul
de transform<ri din arta primului deceniu al secolului XX. Centrele culturale, (Dresda, München,
Berlin) se bazeaz< mai ales pe c<ut<rile 3i pe experimentul arti3tilor locali. În vibrant< opoziYie faY<
de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul. Caracteristica acestei prime avangarde
expresioniste este [reprezentarea] unor imagini voit sintetice 3i grosolane. Folosirea culorii este
limitat< la pete vaste [de culoare]. De cu totul alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz<
la München, C<l<reYul albastru, [considerat] versantul cel mai liric al întregii mi3c<ri expresioniste.
(…) Primul R<zboi Mondial, o barier< net< pentru multe mi3c<ri 3i curente nu întrerupe dezvoltarea
expresionismului german, dimpotriv< [apar] Constructivismul raYional din Weimar (…) 3i realismul
exasperant al grupului berlinez Noul obiectivism. (...) Expresionismul în ansamblu este considerat
de regimul nazist <art< degenerat<>. ToYi pictorii care pot emigreaz< din Germania nazist<, l<sând
un vid cultural greu de completat.”
(Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

B. „Expresionistul este deplin con3tient de lumea vizibil< (…) închide ochii pentru a explora
mintea, spiritul, imaginaYia. […] Expresionistul este con3tient c< tr<ie3te în mai multe lumi
complexe ce se suprapun 3i c< mai exist< 3i alte lumi de explorat, pe care ochiul nu le vede, iar
logica nu le poate interpreta. Picturile expresioniste se concentreaz< mai mult asupra
psihologicului decât asupra firescului, descriind lumi intangibile, cu ajutorul unor tehnici 3i simboluri
noi, prin culori discordante 3i forme denaturate.” (W. Fleming, Arte 3i idei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi, din sursa A, spaYiul istoric în care se instaureaz< nazismul. 2 puncte
2. SelectaYi, pe baza sursei A, evenimentul politico-militar care reprezint< o barier< pentru multe
mi3c<ri 3i curente culturale. 2 puncte
3. PrecizaYi, din sursele A 3i B, câte o caracteristic< a modului în care este folosit< culoarea de
c<tre expresioni3ti. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la expresionism, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la expresionism, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei în Europa în secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi un alt curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, precizând 3i secolul
în care a ap<rut. 4 puncte

119
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În Italia, (...) în 1909, U. Boccioni scrie manifestul picturii futuriste, iniYiind oficial
activitatea grupului. (...) Futurismul refuz< arta din muzee 3i exemplele trecutului, exalt< progresul,
ma3ina, dinamismul. [Apogeul este atins în 1912-1915]. Anotimpul futurismului se stinge în mod
dramatic în anii [Primului R<zboi Mondial]. Pentru futuri3ti, r<zboiul a avut o semnificaYie aparte:
furaYi de declaraYiile retorice, futuri3tii susYinuser< intervenYia italian< în r<zboi. ExperienYa
tran3eelor este un 3oc violent (...). [Dup< 1918, futurismul pierde din importanY< datorit< strânsei
sale leg<turi cu fascismul].” (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

B. „În paralel cu cubismul parizian, în Italia se dezvolt< futurismul. Manifestul-program al


mi3c<rii [futuriste], publicat în 1909 de scriitorul F.T.Marinetti, [preciza]: <Noi declar<m c<
splendoarea lumii s-a îmbog<Yit cu o nou< frumuseYe: frumuseYea vitezei>.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

C. „Futurismul [este un] curent literar 3i artistic ap<rut, în 1909, în Italia (...). Tabloul futurist
cuprinde într-un montaj de st<ri succesive, traiectoria spaYial< a obiectului sau a fiinYei dinamice.
Descompunerea mi3c<rii, în secvenYe, duce la o translaYie a formelor, care se imprim< în imagine.
Se ajunge la multiplicarea volumelor, astfel încât fiecare indic< schimbarea poziYiei, în timp, a
volumului concret.” (C. Prut, DicYionar de art< modern<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< cele trei surse istorice. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei B curentul artisitic contemporan cu futurismul. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, câte un eveniment desf<3urat în 1909.
6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la futurism, selectând o explicaYie din
text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la futurism, selectând o explicaYie din
text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei în Europa în secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi un alt curent cultural din epoca modern< 3i/sau contemporan<, în afara celui
precizat în texte, numind 3i spaYiul istoric în care a ap<rut. 4 puncte

120
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Tema predilect< în picturile impresioniste o constituie peisajul, de3i au fost abordate
multe alte subiecte, printre care oameni 3i animale. În 1874, impresioni3tii au deschis prima
expoziYie de grup la Paris, independent de Salonul oficial al Academiei Franceze.“
(Enciclopedie ilustrat< de Istorie Universal<)

B. „Dup< incendiul de la Oper<, iat< un nou dezastru. (...) La [galeriile] Durand-Ruel [din
Paris] se deschide o nou< expoziYie [în 1876] despre care ni se spune c< este de pictur<.
Trec<torul oarecare (...) intr< 3i ochilor s<i speriaYi li se ofer< un spectacol crud. (...) Sunt indivizi
care pufnesc în râs în faYa acestor lucruri, dar eu am inima strâns<. (...) A-l face pe Pissarro s<
înYeleag< c< arborii nu sunt violeYi, c< cerul nu are culoarea untului proasp<t, c< în nicio Yar< nu se
pot vedea lucrurile pe care le picteaz< el 3i c< nicio persoan< inteligent< nu se poate adapta unor
asemenea r<t<ciri [este imposibil]". (Le Figaro, aprilie 1876)

C. „O pictur< trebuie s< fie o descompunere a luminii în componentele ei, iar str<lucirea se
obYine folosind culorile primare ce alc<tuiesc spectrul. În loc ca artistul s<-3i amestece nuanYele de
verde pe palet<, el trebuie s< al<ture pete de galben 3i albastru, l<sând amestecul în seama
ochilor spectatorului. Ceea ce pare confuz, din apropiere, se clarific< la distanYa cuvenit<.
Încercând astfel, s< sporeasc< luminozitatea pânzelor lor pentru a da iluzia luminii solare trecute
printr-o prism<, ei obYin un adev<rat carnaval al culorii, în care ochiul parc< particip< la un dans de
intensit<Yi luminoase vibrante. Ca rezultat al acestei reevalu<ri a mijloacelor tehnice, impresioni3tii
descoper< un nou procedeu de reprezentare vizual<. “ (W. Fleming, Arte 3i idei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa A, o tem< abordat< de impresioni3ti. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, câte o informaYie referitoare la un
eveniment desf<3urat la Paris. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici totalitare, aplicate în Europa, în secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< cultural< din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i statul în
care se adopt<. 4 puncte

121
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A . “Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti,
acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subînYelege garanYia tuturor formelor de
libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop
menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei,
întrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima în libertate opiniile, siguranYa de a nu fi
arestat f<r< motiv. Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia se supune unor legi
naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar risca s< le
denatureze funcYionarea. Liberalismul economic (...) se proclam< ap<r<torul celor dou< postulate
de baz< ale libert<Yii economice: iniYiativa individual< 3i proprietatea privat<. Libertatea social<
strâns legat< de libertatea economic< presupune c< statul nu trebuie s< intervin< în raporturile
dintre patroni 3i salariaYi.” (P. Milza, S. Bernstein, Istoria secolului XX)

B. „Ceea ce caracterizeaz< statul democratic sunt obiectivele pe care 3i le propune 3i


mijloacele prin care el caut< s< le ating<. […] Într-o democraYie veritabil< exist< o singur< limitare a
libert<Yii: instituYiile statului trebuie s< fie ocrotite de violenY< 3i de acYiuni distrug<toare. Orice
reform<, orice revendicare pot face obiectul nu numai al unei discuYii libere, ci 3i al unei acYiuni
individuale sau colective pe lâng< puterile publice, în formele prev<zute de lege."
(R. Schuman, Pentru Europa)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. SelectaYi, din sursa A, o caracteristic< a liberalismului economic. 2 puncte
2. PrecizaYi tipul de stat la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< faptul c<
libertatea este limitat<, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate faptul c< libertatea
este limitat<, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< totalitar< din secolul al XX-lea, precizând 3i statul în care ea s-a aplicat.
4 puncte

122
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Noi, naYional-sociali3tii, am g<sit pentru stat o definiYie foarte precis<, spunând c<
statul nu poate fi o organizaYie oarecare de oameni oarecare, ci el are sens numai atunci când
scopul s<u ultim este menYinerea unei identit<Yi vii a poporului. El trebuie s< fie nu doar îngrijitorul
unui popor, ci, prin aceasta, în primul rând, p<str<torul fiinYei, p<str<torul sângelui unui popor. (...)
Statul însu3i are misiunea s< pun< la ad<post poporul ca atare, s< p<streze poporul ca atare 3i
astfel s< garanteze viitorul pentru toYi. Noi nu cunoa3tem, a3adar, un stat cu o determinare
imprecis< a scopurilor, ci cu o determinare limitat< a scopurilor. "
(A. Hitler, Despre Statul Führerului)

B. “Din 1934, nimic nu mai st<tea în calea instal<rii unui regim totalitar în [Germania].
Centralizarea este împins< pân< la limita extrem<. Hitler st<pâne3te perfect Partidul Socialist-
NaYionalist [al Muncitorilor Germani]. (...) Aparatul poliYienesc este învestit cu putere redutabil<. (...)
Cât despre politica rasial<, punctul central al sistemului, acesta se manifest< prin m<suri de
protejare a rasei 3i printr-o legislaYie [antisemit<].” (S.Bernstein, P.Milza, Istoria Europei)

C. ”TendinYa identific<rii dintre stat 3i partid (în Germania între anii 1933-1945) i-a permis
acestuia din urm< s< se bucure de mai mult< sau mai puYin< autonomie, în funcYie de exigenYele
tactice. Aceast< contopire instituYional< a fost evident< în cazul responsabililor circumscripYiilor
regionale, care cumulau funcYia de membru de partid 3i funcYionari statali, unii dintre ace3tia
ajungând chiar mini3tri (precum Goebbels) sau îndeplinind alte funcYii în administraYia public<.
Al<turi de conduc<torii regionali ai partidului nazist, existau o serie de organizaYii de partid (...) prin
intermediul c<rora s-a exercitat una dintre funcYiile fundamentale al NSDAP*: educaYia naYiunii 3i
alegerea celor care urmau s< îndeplineasc< funcYii de r<spundere în stat."
(Al. Minerbi, Istoria ilustrat< a nazismului)
*NSDAP – Partidul Socialist-NaYionalist al Muncitorilor Germani

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele B 3i C. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul geografic la care se refer< sursa B 3i C. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere al naYional-sociali3tilor cu privire la stat,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere al naYional-sociali3tilor cu privire la stat,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei în Europa contemporan<, numind 3i un stat în care a
fost promovat<. 4 puncte

123
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. "În octombrie 1922, când Benito Mussolini a fost îns<rcinat cu formarea unui nou guvern
dup< <Mar3ul asupra Romei> al trupelor de asalt fasciste, în Italia s-a produs o schimbare de
importanY< istoric<: sfâr3itul statului liberal 3i al instituYiilor sale reprezentative. Pe lâng<
organizarea corporatist< a societ<Yii, care a anulat libertatea sindicatelor 3i a extins intervenYia
statului asupra fiec<rui domeniu al vieYii, fascismul a introdus un nou stil politic (…) Corporatismul*
intenYiona s< organizeze economia 3i raporturile dintre clase, dep<3ind conflictele pentru a le
concilia în numele <interesului superior> al naYiunii. Construirea statului corporatist a început, în
1926, prin Legea sindical< care instituia <organe centrale de leg<tur<> între asociaYiile lucr<torilor
3i cele patronale. În acela3i an, este creat Ministerul CorporaYiilor, gestionat de Mussolini, care,
pân< în 1929, când preia majoritatea atribuYiilor Ministerului Economiei NaYionale, funcYioneaz< ca
un centru de studii. (...) CorporaYiile sunt create abia în 1934. Rolul lor a fost puYin mai mult decât
consultativ (de exemplu în domeniul tarifar) 3i nu afectat raportul direct dintre guvern 3i lumea
industrial<.” (Istoria ilustrat< a fascismului)
*corporatism – doctrin< social-politic< ap<rut< în perioada interbelic<, care susYine înlocuirea sindicatelor muncitore3ti cu
corporaYiile, organizaYii profesionale din care fac parte muncitorii 3i patronii

B. „Într-un stat totalitar, partidul comunist î3i disimuleaz< statutul de partid unic prin
intermediul unei vaste, dense 3i complicate reYele de organizaYii menite a cuprinde cât mai mult din
populaYia Y<rii. Este vorba despre ceea ce ideologia comunist< nume3te <organizaYii de mas<>.
Lenin a fost primul care, în anul 1902, în faimosul text programatic Ce-i de f<cut?, a distins între
funcYiile partidului de avangard< (conspirativ, disciplinat, puYin numeros 3i compus doar din
revoluYionari de profesie) 3i cele al organizaYiilor de mas< (cum ar fi sindicatele, care trebuiau s<
aib< o cuprindere cât mai larg< 3i, sub controlul secret al partidului, s< prelungeasc< influenYa
acestuia spre toate categoriile de muncitori). Dup< câ3tigarea puterii de c<tre bol3evici, [în Rusia,
în 1917], Lenin s-a opus <facYiunii de stânga> din partid reprezentate de TroYki, care, printre altele
cerea desfiinYarea sindicatelor 3i a altor organizaYii profesionale socotite <revolute> în noul context.
Lenin a cerut, în schimb, preluarea, transformarea 3i controlul strict al acestora pentru fi utilizate
conform scopului partidului unic. MenYinerea organizaYiilor de mas< era, dup< cele afirmate de
Lenin, de a funcYiona pe post de <curele de transmisie> între partidul comunist (care, pentru a-3i
p<stra caracterul revoluYionar, de clas<, trebuia s< limiteze num<rul membrilor) 3i <masa celor care
muncesc>.”
(Raportul final al Comisiei PrezidenYiale pentru analiza dictaturii comuniste din România)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte un lider politic. 2 puncte
3. MenYionaYi câte un eveniment desf<3urat în 1922, din sursa A, respectiv, în 1917, din sursa B.
6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere al politicienilor referitor la sindicate susYinându-l cu
o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere al politicienilor referitor la sindicate susYinându-l cu
o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< în domeniul culturii în Europa modern< 3i/ sau contemporan< numind 3i
statul care a promovat-o. 4 puncte

124
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În primii 20 de ani de dup< Primul R<zboi Mondial (1914-1918), majoritatea
democraYiilor mai mici sau cu populaYie mai redus< s-au autoguvernat cu un remarcabil succes.
(...) În câteva dintre aceste citadele ale democraYiei, curentele politice s-au opus tendinYelor
totalitare ale vremii, în timp ce schimb<rile de ordin constituYional permiteau o tot mai mare
influenY< a poporului asupra sistemului de guvernare. Cele mai impresionante progrese ale
democraYiei au avut loc în Y<rile nordice: Danemarca, Norvegia, Suedia 3i Finlanda.”
(J.Barber, Istoria Europei moderne)

B. „Singurul mod de a înYelege democraYia, ca regim care se opune formelor de guvernare


autocrat<, este de a o caracteriza printr-un ansamblu de norme care stabilesc cine este autorizat
s< ia decizii colective 3i prin ce proceduri. (...) Acum în ceea ce prive3te persoanele chemate spre
a lua (...) decizii colective, un regim democratic se caracterizeaz< prin atribuirea acestei puteri
(care întrucât este autorizat< de legea fundamental< devine un drept) unui num<r foarte mare de
membri ai grupului. (...) În ceea ce prive3te modalitatea de decizie, regula fundamental< a
democraYiei este regula majorit<Yii.” (Enciclopedia de istorie universal<)

C. „DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate


proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea în nume personal 3i în mod irevocabil.
Tocmai pentru c< principiul autocratic este respins, axioma democratic< este aceea c< puterea
omului asupra altor oameni poate fi acordat< doar de ceilalYi - iar aceasta numai 3i numai pe baza
revocabilit<Yii. A3adar, conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere,
neîngr<dite de c<tre cei care urmeaz< s< fie condu3i. Cu alte cuvinte, oricând puterea celorlalYi de
a desemna pe cineva este contraf<cut< sau anihilat< (...) democraYia [dispare].”
(G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa A, dou< state din Europa de Nord. 2 puncte
3. MenYionaYi, din sursa A 3i din sursa B, caracterul tendinYelor, respectiv, al formelor de
guvernare antidemocratice. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale r<spândite în Europa modern< 3i/sau contemporan<.
6 puncte
7. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/sau contemporan<
numind 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

125
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Peste tot dup< [Primul R<zboi Mondial], Adun<rile [reprezentative] se vor bucura de un
nou prestigiu. Primele alegeri se desf<3oar< într-un climat de libertate 3i permit unor categorii
sociale noi – Y<r<nime, clasele populare urbane – s< participe la viaYa politic<.”
(S.Bernstein, P.Milza, Istoria Europei)

B. „În anii '40 ai secolului XX, democraYia s-a îndep<rtat treptat de înYelesul generic de
<guvern pentru popor> pentru a fi definit< pe baza existenYei unor condiYii imposibil de evitat:
libertatea de asociere, de gândire, de informare; dreptul de vot 3i alegeri libere; dreptul liderilor
politici de a se confrunta între ei în vederea consensului; posibilitatea de acces în funcYii publice;
controlul politicii forYelor aflate la guvernare din partea opoziYiei 3i alternarea la guvernare.”
(Enciclopedia de istorie universal<)

C. „Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti,
acela de democraYie, care presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i acela de liberalism
care subînYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, în
primul rând, un regim democratic, ceea ce înseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la
putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor
cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii.” (S.Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi o categorie social< la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul C 3i o alta din textul A, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici culturale din epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din epoca contemporan<, numind 3i statul
care o promoveaz<. 4 puncte

126
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Romantismul [se inspir<] din tradiYia cultural< a Y<rilor de nord - Marea Britanie,
Germania, Scandinavia - (...). Revan3a sentimentului asupra raYiunii, liberul curs dat exalt<rii eului
3i exprim<rii pasiunilor, cultul pentru natur< erau deja prezente din (...) <preromantism>”.
(S.Bernstein, P. Milza, Istoria Europei)

B. „IniYial, cuvântul romantism apare în literatur<. În Germania, adjectivul romantisch se


afirm< împotriva tiraniei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz< ruptura complet< cu ideile
trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale. RaYiunii reci [specifice
neoclasicismului] îi r<spunde puterea sensibilit<Yii 3i a imaginaYiei. (…) Opera de art< romantic<
trebuie s< fie autonom< 3i unic<.(...) Astfel, romantismul vrea s< fac< independent< creaYia în
raport cu teoriile importante, iniYiate anterior 3i reclam< dreptul la <art< pentru art<>. Aceast<
revendicare apare pentru prima dat< în Germania, în textele lui Schelling, Schiller, Lessing. Pentru
ei arta se define3te ca o încercare pur plastic< care se adreseaz< sensibilit<Yii noastre. Libertatea
3i hazardul hr<nesc inspiraYia.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism – curent cultural-artistic, ap<rut în secolul al XVIII-lea, care î3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

C. „Expresionismul se na3te aproape în acela3i timp în diferite ora3e germane (…). În


vibrant< opoziYie faY< de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul. (…) De cu totul
alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz< la München, C<l<reYul albastru, [considerat]
versantul cel mai liric al întregii mi3c<ri expresioniste. (…) Primul R<zboi Mondial, o barier< net<
pentru multe mi3c<ri 3i curente, nu întrerupe dezvoltarea expresionismului german, dimpotriv<, îi
accentueaz< unele caracteristici. Cultura artistic< din Germania se împarte în dou< filoane:
Constructivismul raYional din Weimar orientat c<tre arta abstract< 3i realismul exasperant al
grupului berlinez Noul obiectivism. (…) Pictura lor pleac< de la imaginea dezastrelor umane,
materiale 3i morale ale r<zboiului. (…) Anii '20, din Berlinul expresionist g<sesc în Grosz 3i Dix, doi
interpreYi memorabili care intuiesc întors<tura pe care o va lua politica. În câteva lucr<ri ale
[acestuia], apar caricaturi ale lui Hitler: nu trebuie s< ne mir<m c< [aceste] opere ca 3i
expresionismul în ansamblu sunt considerate de regimul nazist <art< degenerat<>.”
(Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi un spaYiu istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa C, modalitatea în care regimul nazist apreciaz< expresionismul, în
ansamblul s<u. 2 puncte
3. MenYionaYi câte o caracteristic< a romantismului, din sursa A, respectiv, din sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei B, punctul de vedere referitor la rolul spaYiului german în istoria
culturii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, punctul de vedere referitor la rolul spaYiului german în istoria
culturii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< politici culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<, în afara celei
precizate în textul C. 6 puncte
7. PrezentaYi un alt curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, în afara celor
precizate în texte, precizând 3i secolul în care a ap<rut. 4 puncte

127
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Într-un stat totalitar, Partidul Comunist î3i disimuleaz< statutul de partid unic prin
intermediul unei vaste, dense 3i complicate reYele de organizaYii menite a cuprinde cât mai mult din
populaYia Y<rii. Este vorba despre ceea ce ideologia comunist< nume3te <organizaYii de mas<>.
Lenin a fost primul care, în anul 1902, în faimosul text programatic Ce-i de f<cut?, a distins între
funcYiile partidului de avangard< (conspirativ, disciplinat, puYin numeros 3i compus doar din
revoluYionari de profesie) 3i cele al organizaYiilor de mas< (cum ar fi sindicatele, care trebuiau s<
aib< o cuprindere cât mai larg< 3i, sub controlul secret al partidului, s< prelungeasc< influenYa
acestuia spre toate categoriile de muncitori). Dup< câ3tigarea puterii de c<tre bol3evici*, [în Rusia,
în 1917], Lenin s-a opus <facYiunii de stânga> din partid reprezentate de TroYki, care, printre altele
cerea desfiinYarea sindicatelor 3i a altor organizaYii profesionale socotite <revolute> în noul context.
Lenin a cerut, în schimb, preluarea, transformarea 3i controlul strict al acestora pentru fi utilizate
conform scopului partidului unic. MenYinerea organizaYiilor de mas< era, dup< cele afirmate de
Lenin, de a funcYiona pe post de <curele de transmisie> între partidul comunist (care, pentru a-3i
p<stra caracterul revoluYionar, de clas<, trebuia s< limiteze num<rul membrilor) 3i <masa celor care
muncesc>.”
(Raportul final al Comisiei PrezidenYiale pentru analiza dictaturii comuniste din România)
*bol3evici – reprezentanYii aripii radicale a Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia, care susYin necesitatea
utiliz<rii c<ii violente pentru trecerea la comunism

B. „În anii ’20,(...) bol3evicii 3i-au orientat eforturile spre construirea societ<Yii socialiste la ei
acas<. Aceast< încercare a e3uat. Lenin sperase, ca prin exproprieri 3i teroare, s< transforme în
câteva luni Rusia în cea mai mare putere economic< a lumii, nereu3ind de fapt decât s< ruineze
sistemul economic mo3tenit de la fostul regim. Sperase ca Partidul Comunist s< impun< naYiunii
propria-i disciplin<, dar s-a v<zut confruntat cu reacYii de disidenY< chiar în sânul partidului, dup< ce
reu3ise s< le în<bu3e în restul societ<Yii. Din momentul în care muncitorii au întors spatele
comuni3tilor 3i Y<ranii au început s< se r<zvr<teasc<, menYinerea la putere [a bol3evicilor] a impus
recurgerea permanent< la m<suri poliYiene3ti. BirocraYia corupt< 3i supradimensionat< restrângea
tot mai mult libertatea de acYiune a regimului. (...) În ultimii doi ani de activitate, discursurile 3i
scrierile lui Lenin m<rturiseau, (...), furia abia reYinut< a liderului bol3evic în faYa propriei neputinYe
politice 3i economice; nici chiar teroarea nu putuse distruge obi3nuinYele adânc înr<d<cinate ale
milenarului popor rus.” (R. Pipes, Scurta istorie a revoluYiei ruse)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi partidul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. NumiYi liderul politic precizat atât în sursa A, cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. MenYionaYi o categorie social< precizat< atât în sursa A, cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la atitudinea bol3evicilor faY< de cei ce
muncesc, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la atitudinea bol3evicilor faY< de cei ce
muncesc, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o politic< în domeniul cultural în epoca modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i
statul în care s-a aplicat. 4 puncte

128
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Ceea ce caracterizeaz< statul democratic sunt obiectivele pe care 3i le propune 3i
mijloacele prin care el caut< s< le ating<. […] Într-o democraYie veritabil< exist< o singur< limitare
a libert<Yii: instituYiile statului trebuie s< fie ocrotite de violenY< 3i de acYiuni distrug<toare. Orice
reform<, orice revendicare pot face obiectul nu numai al unei discuYii libere, ci 3i al unei acYiuni
individuale sau colective pe lâng< puterile publice, în formele prev<zute de lege."
(R. Schuman, Pentru Europa)

B. “DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate


proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea în nume personal 3i în mod irevocabil.
Tocmai pentru c< principiul autocratic este respins, axioma democratic< este aceea c< puterea
omului asupra altor oameni poate fi acordat< doar de ceilalYi.”
(G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<)

C. „Regimul democraYiei liberale (...) presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i


(...) garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, în primul rând, un
regim democratic, ceea ce înseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai
bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi
s<-3i desemneze reprezentanYii. (...). Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia se
supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar
risca s< le denatureze funcYionarea. Liberalismul economic (...) se proclam< ap<r<torul celor dou<
postulate de baz< ale libert<Yii economice: iniYiativa individual< 3i proprietatea privat<. Libertatea
social<, strâns legat< de libertatea economic<, presupune c< statul nu trebuie s< intervin< în
raporturile dintre patroni 3i salariaYi.” (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. SelectaYi, din sursa B, principiul „respins” de c<tre democraYie. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa B, „axioma democratic<”. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul C, 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la stat, susYinându-l cu o explicaYie din text.
5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la stat, susYinându-l cu o explicaYie din text.
5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa secolelor al XIX-lea – al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, în epoca contemporan<, precizând 3i un
stat care a promovat-o. 4 puncte

129
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate
proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea în nume personal 3i în mod irevocabil.
Tocmai pentru c< principiul autocratic este respins, axioma democratic< este aceea c< puterea
omului asupra altor oameni poate fi acordat< doar de ceilalYi – iar aceasta numai 3i numai pe baza
revocabilit<Yii. A3adar, conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere,
neîngr<dite de c<tre cei care urmeaz< s< fie condu3i. Cu alte cuvinte, oricând puterea celorlalYi de
a desemna pe cineva este contraf<cut< sau anihilat< (...) democraYia [dispare].”
(G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<)

B. „Dictatura proletariatului în secolul al XX-lea, dup< bol3evici, nu este o stare, cu un


regim recunoscut de constituYie, nu este dictatura majorit<Yii, ci a minorit<Yii, 3i nici a acestei
minorit<Yi în întregime, ca clas<, ci a unui partid, adic< a unui fragment din aceast< clas<; dictatura
de partid duce îns< la aceea a unei grupe din mijlocul partidului pentru a termina cu dictatura unora
ori unuia din acest grup. În acest mod, dictatura proletariatului a3a cum este înYeleas< de bol3evici,
reprezint< o minoritate a minorit<Yii care dicteaz< majorit<Yii 3i care duce în mod fatal prin oligarhia
câtorva, la cezarismul unuia.” (D. Gusti, Comunism, socialism, anarhism, sindicalism 3i bol3evism)

C. „Practic, [Primul R<zboi Mondial] este câ3tigat de guverne care î3i proclamau
ata3amentul faY< de principiile liberale, dar care în realitate aplic< un sistem de economie dirijat< 3i
o dictatur< mililtar<. Aceasta înseamn< recunoa3terea incapacit<Yii [democraYiei] parlamentare de a
dep<3i perioadele de criz<, iar acest exemplu nu va fi dat uit<rii. Preocuparea pentru eficacitate va
face ca în Europa s< înfloreasc< regimurile dictatoriale. (...) Doctrina lui Marx a sfâr3it prin a
învinge celelalte teorii socialiste. Aceasta prevede distrugerea societ<Yii capitaliste 3i instaurarea
unei puteri proletare care î3i va exercita dictatura pân< în momentul în care orice urm< a ordinii
burgheze va dispare.” (S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. PrecizaYi principiul „respins” de c<tre democraYie la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi câte o informaYie referitoare la contextul dispariYiei democraYiei, din sursa A,
respectiv, la contextul în care democraYia a avut dificult<Yi, din sursa C. 3 puncte
4. MenYionaYi regimul politic precizat atât în sursa B cât 3i în sursa C. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia cet<Yenii au un rol important în stabilirea conduc<torilor, selectând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia cet<Yenii au un rol important în stabilirea conduc<torilor, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa secolelor al XIX-lea – al XX-lea. 6 puncte
8. PrezentaYi o politic< în domeniul culturii promovat< în epoca modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i secolul aplic<rii sale. 4 puncte

130
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „IniYial, cuvântul romantism apare în literatur<. În Germania, adjectivul romantisch (…) se
afirm< împotriva tiraniei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz< ruptura complet< cu ideile
trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale. RaYiunii reci [specifice
neoclasicismului] îi r<spunde puterea sensibilit<Yii, a pasiunii 3i a imaginaYiei. (…) Opera de art<
romantic< trebuie s< fie autonom< 3i unic<. Aceast< idee se opune esteticii neoclasice, pentru care
raYiunea de a fi a unei opere de art< const< în ilustrarea unui program teoretic. Astfel, romantismul
vrea s< fac< independent< creaYia în raport cu teoriile importante, iniYiate anterior 3i reclam<
dreptul la <art< pentru art<>.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism – curent cultural-artistic, ap<rut în secolul al XVIII-lea, care î3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

B. „Romantismul [se inspir< din] tradiYia cultural< a Y<rilor din nord – Marea Britanie,
Germania, Scandinavia – 3i se manifest< prin preponderenYa culorii faY< de form<, a imaginarului
faY< de realitate.” (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

C. „Dadaismul a anticipat suprarealismul în jum<tatea vestic< a Europei, dizolvându-se


apoi în el. (...) Dadaismul a luat na3tere în 1916. (…) El respingea orice fel de art<. Scandalul era
principiul lui de coeziune.(...). Tot ceea ce putea provoca nemulYumirea iubitorilor burghezi de art<
era acceptabil pentru dadaism. Suprarealismul [a fost] la fel de preocupat s< resping< arta a3a
cum a fost ea cunoscut< pân< atunci 3i la fel de predispus spre scandal 3i înc< 3i mai atras de
revoluYia social< [decât dadaismul].” (E.Hobsbawm, Secolul extremelor)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte
3. NumiYi curentul cultural precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< atât sursa A cât 3i sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine promovarea acelora3i
valori de c<tre dou< curente culturale, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate promovarea acelora3i
valori de c<tre dou< curente culturale, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din Europa contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o practic< totalitar< din Europa contemporan<, precizând 3i statul în care ea s-a
aplicat. 4 puncte

131
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Prin instaurarea nazismului la putere, teroarea devine politic< de stat. Dac< pentru
adepYii regimului existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se întrebuinYau diverse
metode de <convingere> sau intimidare: asasinatul, arestarea în mas<, percheziYiile la domiciliu,
lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei (…). Gândirea a fost înlocuit< cu lag<rul,
laboratorul 3tiinYific a folosit înarm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe foc.“
(Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului)

B. „Când sir David Maxwell Fyfe, acuzatorul englez la procesul de la Nürnberg*, [din 1946]
îl întreab< [pe von Papen**] de ce nu a luat poziYie împotriva crimelor lui Hitler, de ce nu a spus:
<Eu nu vreau s< fiu p<rta3 la o crim< f<cut< cu sânge rece 3i pus< în slujba politicii>, von Papen îi
r<spunde cu o fraz< remarcabil<: <A3 fi putut-o face, dar dac< a3 fi rostit a3a ceva în public, a3 fi
disp<rut desigur f<r< urm<>.“ (J. Jelev, Fascismul)
* Nürnberg – ora3 în care s-a desf<3urat procesul criminalilor de r<zboi germani
**von Papen – membru marcant al Partidului NaYional-Socialist din Germania

C. „Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti,
acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subînYelege garanYia tuturor formelor de
libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop
menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale. (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, a
întrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima în libertate opiniile, siguranYa de a nu fi
arestat f<r< motiv.” (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi regimul politic la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, câte o politic< în domeniul culturii.6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia regimul politic permite dreptul la opinie, selectând dou< informaYii în acest sens.
5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia regimul politic permite dreptul la opinie, selectând dou< informaYii în acest sens.
5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< în domeniul culturii promovat< în Europa modern< 3i/sau
contemporan<, în afara celei precizate în texte, numind 3i statul în care se adopt<. 4 puncte

132
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Adversarii mei m-au acuzat, de multe ori, c< nu tr<iesc în lumea real<, c< m< închid
într-un birou în care mi-am construit un univers abstract de statistici, grafice, indici de randament.
Dar dac< vrem s< edific<m socialismul, nu pot s< m< las impresionat de am<nunte triste care se
reg<sesc în toate societaYile. Nu trebuie s< studiez decât ansamblul (…). Un 3ef de armat< î3i
conduce lupt<torii nu din tran3ee, ci pe hart<, dac< dore3te sa aib< o viziune de ansamblu asupra
operaYiunilor.” ( I. V. Stalin, ViaYa mea)

B. „Stalin a acYionat nu prin convingere, explicaYie 3i cooperare r<bd<toare cu poporul, ci


prin impunerea concepYiilor sale, solicitând supunerea absolut< în faYa opiniilor sale. Oricine se
opunea concepYiilor sale sau încerca s<-3i demonstreze punctul de vedere, era sortit s< fie
îndep<rtat din conducerea colectiv< 3i s< sufere anihilarea moral< 3i fizic<. Aceasta a fost cu
deosebire adev<rat în timpul perioadei ce a urmat Congresului al XVII-lea [Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice], când mulYi lideri proeminenYi 3i membrii ai partidului one3ti 3i dedicaYi cauzei
comunismului, au c<zut victime despotismului lui Stalin.“
(N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi partidul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi câte o informaYie, din sursa A, respectiv, din sursa B, aflate în contradicYie. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere al liderului politic asupra modului de conducere a
societ<Yii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere al liderului politic asupra modului de conducere a
societ<Yii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei în Europa contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în epoca modern< 3i/ sau contemporan<, precizând 3i secolul
apariYiei sale. 4 puncte

133
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În anii 1860, la Paris se deschide „Salonul refuzaYilor“, care reune3te operele excluse
din expoziYiile oficiale. Sunt anii în care scriitorii 3i arti3tii î3i declar< ruptura faY< de gustul
<burghez>. E perioada mi3c<rilor de avangard<. Apreciate doar de câYiva amatori luminaYi, reunite
în câteva ateliere sau în jurul unor mici reviste, lansând manifeste provocatoare (…), mici grupuri
de scriitori 3i arti3ti refuz< tradiYia, exaltând geniul creator solidar. Parisul este centrul
impresionismului*, iar apoi al fovismului*. În 1906, catalanul P. Picasso, francezul G. Braque, în
atelierul lor parizian, creaz< cubismul*.“ (J. Carpentier, Fr. Lebrun, Istoria Europei)
*curente cultural-artisitice

B. „La originea impresionismului se afl< un grup de pictori parizieni, printre care se num<r<
A. Renoir, C. Monet, E. Degas (…) care începe s< expun< în galeria fotografului Nadar [la Paris].
SusYinuYi de negustorul de tablouri Durand - Ruel, impresioni3tii vor picta timp de 20 de ani (cam
între 1870 3i 1890) sute de pânze printre care se num<r< capodopere ale artei europene, dar a
c<ror valoare nu va fi recunoscut< decât mai târziu.“ (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

C. „Nic<ieri în lume [ca în Montparnasse 3i în Montmartre*] n-au existat colonii de arti3ti


atât de populate 3i cu un num<r atât de mare de imigranYi; ace3ti indivizi au f<cut din Montmartre
un loc atât de cosmomolit, încât un caricaturist glumeY a deschis aici <un consulat francez>.
Farmecul principal al Cartierului [Latin*] const< în coexistenYa patosului clasic al<turi de forfota
împestriYat< a acestui Babilon modern, unde 3i-au tr<it anii tinereYii atât de mulYi creatori talentaYi,
savanYi renumiYi, cercet<tori curajo3i, inovatori plini de îndr<zneal< din Lumea Veche 3i din Lumea
Nou<. În anii '20. când dup< încheierea p<cii, s-au deschis graniYele, iar o mulYime de arti3ti au
n<v<lit la Paris, stabilindu-se în Montparnasse, ora3ul a devenit numai în câYiva ani idealul ora3
internaYional al artelor.“ (Bajomi, L.E., Montmartre, Montparnasse 3i Cartierul Latin)
* Montmartre, Montparnasse 3i Cartierul Latin – cartiere ale Parisului

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa B, doi pictori impresioni3ti. 2 puncte
3. PrecizaYi pe baza sursei A, respectiv a sursei B câte o informaYie referitoare la un fapt istoric
petrecut la Paris. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la importanYa Parisului în cultura omenirii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la importanYa Parisului în cultura omenirii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei contemporane în Europa, numind 3i un stat în care
este promovat<. 4 puncte

134
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „La 18 ianuarie 1935, în toate organizaYiile de partid, a fost difuzat< scrisoarea pentru uz
intern a Comitetul Central [al Partidului Comunist] în care se cerea mobilizarea tuturor forYelor în
vederea distrugerii <cuiburilor contrarevoluYionare> ale du3manilor partidului 3i poporului. În toate
regiunile, (…) în iarna 3i prim<vara anului 1935 a avut loc primul val de arest<ri în mas<.“
(R.Medvedev, Despre Stalin 3i stalinism)

B. „Stalin a acYionat nu prin convingere, explicaYie 3i cooperare r<bd<toare cu poporul, ci


prin impunerea concepYiilor sale, solicitând supunerea absolut< în faYa opiniilor sale. Oricine se
opunea concepYiilor sale sau încerca s<-3i demonstreze punctul de vedere, era sortit s< fie
îndep<rtat din conducerea colectiv< 3i s< sufere anihilarea moral< 3i fizic<. Aceasta a fost cu
deosebire adev<rat în timpul perioadei ce a urmat Congresului al XVII-lea [ al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice], când mulYi lideri proeminenYi 3i membrii ai partidului one3ti 3i dedicaYi cauzei
comunismului, au c<zut victime despotismului lui Stalin. (...) Stalin a inventat conceptul de du3man
al poporului. Acest concept a f<cut posibil< folosirea celor mai crude mijloace de represiune,
împotriva oricui nu era de acord cu el.“
(N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956)

C. „Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti,
acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subînYelege garanYia tuturor formelor de
libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop
menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei,
întrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima în libertate opiniile, siguranYa de a nu fi
arestat f<r< motiv.” (P. Milza, S. Bernstein, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul B, 3i o alta din textul A, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia liderul/ regimul politic asigur< libertatea persoanei, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia liderul/ regimul politic asigur< libertatea persoanei, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< în domeniul culturii promovat< în epoca modern< 3i/sau contemporan<,
numind 3i statul în care se adopt<. 4 puncte

135
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija
societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El
afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi
nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum votul universal. (...) Pentru fascist, totul se afl< în
stat, nimic uman sau spiritual nu exist< în afara statului.” (B.Mussolini, Doctrina fascismului)

B. “Mussolini a introdus un proiect de lege pentru reforma sistemului electoral. Acesta


presupunea ca partidul politic care obYine cele mai multe voturi în alegerile generale (...) s<
primeasc< dou< treimi din locurile din Camera DeputaYilor. Aceasta era o idee revoluYionar<.
Mussolini o sprijinea spunând c< o asemenea reform< ar duce la formarea unor guverne cu o
majoritate sigur< ceea ce le-ar permite s< se ocupe în mod hot<rât de problemele Italiei.”
(M. Robson, Italia: liberalism 3i fascism)

C. „Art. 21. VoinYa poporului trebuie s< constituie baza puterii de stat; aceast< voinY<
trebuie s< fie exprimat< prin alegeri nefalsificate, care s< aib< loc în mod periodic prin sufragiu
universal, egal 3i exprimat prin vot secret sau urmând o procedur< echivalent<, care s< asigure
libertatea votului.” (DeclaraYia Universal< a Drepturilor Omului, 1948)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi o instituYie menYionat< în sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi câte o informaYie, din sursa A, respectiv, din sursa B, aflate în contradicYie.6 puncte
4. MenYionaYi punctul de vedere al autorului sursei A, referitor la dreptul de vot, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi punctul de vedere al autorilor sursei C, referitor la dreptul de vot, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< în domeniul culturii din epoca modern< 3i/sau contemporan< precizând 3i
secolul în care se adopt<. 4 puncte

136
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Nu sunt singurul care-3i pune o întrebare: de unde vin banii 3efilor fascismului, bani
care sunt din abundent<? Pentru c< nu e cheltuial< oarecare s< trimiYi în toate colYurile Italiei
cinsprezece mii de indivizi s< manifeste la Roma (…). Se zicea c< fascismul î3i trage principalele
resurse din contribuYiile pe care le pl<tesc marii proprietari din Emilia*, de pe valea râului Po 3i din
Toscana*, pentru a fi la ad<post de atentatele sindicali3tilor agrari, atât comuni3ti, cât 3i populari
(…). Dar nu e singura surs< pentru fascism. Se spunea, de asemenea, c< este finanYat de marii
industria3i din Lombardia*, în vederea combaterii du3manului comun, comunismul, care era ca o
lepr< în aceast< parte a Italiei.” (Bryens, Patru ani la Roma)
*provincii ale Italiei

B. „Pentru fascism, totul este în stat 3i nimic uman, nimic spiritual nu exist< 3i nu are
valoare în afara statului. În acest sens, fascismul este totalitar. În afara statului, [nu exist<] nici
indivizi, nici grupuri (partide politice, asociaYii, sindicate, clase). De aceea fascismul se opune
socialismului, care accentueaz< mi3c<rile politice ale luptei de clas< 3i ignor< unitatea statului care
fundamenteaz< clasele sociale pe o singur< realitate economic< 3i moral<. 2i, într-o manier<
omoloag<, fascismul se opune sindicalismului.” (B. Mussolini, Fascismul, 1934)

C. “Fascismul [este o] ideologie 3i un regim politic ap<rute în Europa dup< Primul R<zboi
Mondial, în condiYiile declan3<rii unor crize economice 3i sociale, precum 3i al imposibilit<Yii
guvernanYilor de a-3i menYine 3i exercita puterea cu mijloace parlamentare. (…) Devenind ideologie
oficial< a mai multor state, s-a caracterizat prin: naYionalism extremist, misticism, violenY<, cultul
forYei, intoleranY< faY< de alte partide sau mi3c<ri politice, mai ales a celor de extrem< stâng<; a
presupus existenYa unor partide puternic centralizate, cu o larg< baz< social< conduse de lideri
charismatici, supunerea necondiYionat< faY< de voinYa acestora, tendinYa de monopolizare a tuturor
sferelor vieYii sociale, promovarea rasismului, în forma antisemitismului 3i 3ovinismului, (…). În
planul politicii externe, fascismul a propov<duit a3a-numitul drept al unor rase 3i naYiuni la
dominaYie mondial<, justificând expansiunea 3i cotropirea teritorial<.” (DicYionar enciclopedic)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi evenimentul politico-militar la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi câte o ideologie politic< precizat< al<turi de fascism, în sursa A, respectiv, în sursa
B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere, referitor la fascism, susYinându-l cu o explicaYie din
text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la fascism, susYinându-l cu o explicaYie din
text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei în Europa contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i statul în care ea a fost aplicat<. 4 puncte

137
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Adversarii mei m-au acuzat, de multe ori, c< nu tr<iesc în lumea real<, c< m< închid
într-un birou în care mi-am construit un univers abstract de statistici, grafice, indici de randament.
Dar dac< vrem s< edific<m socialismul, nu pot s< m< las impresionat de am<nunte triste care se
reg<sesc în toate societaYile. Nu trebuie s< studiez decât ansamblul (…). Un 3ef de armat< î3i
conduce lupt<torii nu din tran3ee, ci pe hart<, dac< dore3te sa aib< o viziune de ansamblu asupra
operaYiunilor.” ( I. V. Stalin, ViaYa mea)

B. „Dac< analiz<m practicile lui Stalin cu privire la conducerea partidului 3i a Y<rii, dac<
lu<m în consideraYie ceea ce Stalin a s<vâr3it, trebuie s< fim convin3i c< temerile lui Lenin au fost
justificate. (...) Stalin a folosit metode extreme 3i represiune în mas< într-un moment când revoluYia
era deja victorioas<, când statul sovietic era înt<rit, când clasele expoatatoare erau deja lichidate 3i
relaYiile socialiste erau înr<d<cinate solid (...) când partidul era consolidat politic 3i se înt<rise atât
numeric cât 3i ideologic. (...) În loc s<-3i demonstreze corectitudinea politic< 3i s< mobilizeze
masele, el a ales calea represiunii 3i a anihil<rii fizice, nu numai împotriva inamicilor reali, ci 3i
împotriva persoanelor care nu comiseser< nici o crim< împotriva partidului 3i a guvernului sovietic.“
(N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956)

C. „În timp ce (...) se înmulYeau regimurile totalitare instaurate 3i conduse de clasele


conduc<toare, U.R.S.S., unde se presupunea c< domne3te puterea <proletariatului> 3i unde urma
s< fie desfiinYat< pentru totdeauna <exploatarea omului de c<tre om>, se transforma într-un stat
totalitar 3i terorist.” (S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. NumiYi un lider politic la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi, din sursa B, respectiv, din sursa C, câte o informaYie referitoare la „clasele” din
societatea sovietic<. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea de conducere a societ<Yii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea de conducere a societ<Yii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei alte ideologii totalitare contemporane în afara celei precizate
în text, numind 3i un stat în care a fost promovat<. 4 puncte

138
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A.“Trei mari caracteristici ale regimului [totalitar] se înf<Yi3eaz< privirii oricui caut< s<-l
analizeze: 1) el se reclam< de la o ideologie; 2) se folose3te de teroare pentru a orienta
comportarea populaYiei; 3i 3) regula general< de viaY< este ap<rarea interesului particular 3i
domnia nelimitat< a voinYei de putere. A menYine aceste tr<s<turi separate îmi pare indispensabil,
nici una dintre ele neputând fi redus< la celelalte. Totalitarismul corespunde ansamblului acestor
tr<s<turi 3i nu singurei ideologii care era, în ce m< prive3te, comunist<, pe când în alte p<rYi era
naYional-socialist<.” (T. Todorov, Omul dezr<d<cinat)

B. “Totalitarismul nu se mulYume3te niciodat< s< conduc< prin mijloace externe, 3i anume


prin stat 3i printr-o ma3in<rie a violenYei; mulYumit< ideologiei sale deosebite 3i rolului care-i este
atribuit în aparatul de constrângere, totalitarismul a descoperit un mijloc de a domina 3i teroriza
fiinYele omene3ti dinl<untru. În acest sens, el elimin< distanYa dintre conduc<tori 3i condu3i 3i
realizeaz< un sistem în care puterea 3i voinYa de putere, a3a cum le înYelegem noi, nu mai joac<
niciun rol sau, în cel mai bun caz, joac< un rol secundar.” (H. Arendt, Originile totalitarismului)

C. „În timp ce în Europa se înmulYeau regimurile totalitare instaurate 3i susYinute de vechile


clase conduc<toare, URSS, unde se presupunea c< domne3te puterea <proletariatului> 3i unde
trebuia s< fie desfiinYat< pentru totdeauna <exploatarea omului de c<tre om>, se transforma sub
ciomagul stalinist într-un regim totalitar 3i terorist, tot atât de indiferent ca 3i omoloagele sale
fasciste faY< de libert<Yile sociale (…) 3i faY< de respectul pentru om.“
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi dou< spaYii istorice la care se refer< sursa C. 4 puncte
2. MenYionaYi dou< asem<n<ri între sursele A 3i B referitoare la caracteristicile totalitarismului.
6 puncte
3. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la totalitarism, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa C, referitor la totalitarism, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte
6. PrezentaYi o practic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<
precizând 3i statul în care a fost adoptat<. 4 puncte

139
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A.“Urm<toarea clas< ce trebuia lichidat< ca grup o reprezentau muncitorii. (…) Sistemul
stahanovist*, adoptat la începutul anilor 30, [în Uniunea Sovietic<] sf<râma orice solidaritate 3i
con3tiinYa de clas< în rândurile muncitorilor, mai întâi prin competiYia feroce stârnit< astfel 3i apoi
prin solidificarea temporar< a unei aristocraYii stahanoviste a c<rei distanY< social< faY< de
muncitorii obi3nuiYi era simYit<, în chip firesc, mai acut decât distanYa dintre muncitori 3i conducerea
fabricilor. Acest proces a fost terminat în 1938 prin introducerea unei c<rYi de munc< prin care
întreaga clas< muncitoare rus< a fost transformat<, oficial, într-o gigantic< forY< de munc< silnic<.”
(H. Arendt, Originile totalitarismului)
*stahanovism – form< de concurenY< între muncitori, pentru obYinerea unei producYii cât mai mari, inovaYie a propagandei
bol3evice

B.„2. (...) tranziYia de la prima etap< a revoluYiei, care a dat puterea burgheziei din cauza
gradului insuficient al con3tiinYei 3i organiz<rii proletariatului, la cea de-a doua etap< care trebuie
s< dea puterea proletariatului 3i p<turilor s<race ale Y<r<nimii.(...)
5. Nu o republic< parlamentar< (...) ci o republic< a Sovietelor deputaYilor muncitorilor,
salariaYilor agricoli 3i Y<ranilor din întreaga Yar<, de la baz< pân< la vârf. Suprimarea armatei, a
poliYiei 3i a corpului funcYion<resc.
6. În domeniul agrar (...) confiscarea tuturor p<mânturilor marilor proprietari funciari.
NaYionalizarea tuturor terenurilor din Yar< 3i punerea acestora la dispoziYia sovietelor locale.
7. Fuzionarea imediat< a tuturor b<ncilor din Yar< într-o banc< naYional< unic< plasat< sub
controlul Sovietului”. (Lenin, Tezele din aprilie,1917)

C. “Considerarea RevoluYiei sovietice drept eveniment unic al istoriei este un punct de


vedere esenYial al analizei marxiste a întâmpl<rilor dintre anii 1917 3i 1924. Marxi3tii, afirmând c<
istoria universal< se explic< prin lupta de clas<, susYin c< anul 1917 a marcat începutul ridic<rii
proletariatului (clasa muncitoare exploatat<) din întreaga lume împotriva burgheziei (clasa
capitalist< exploatatoare).” (M. Lynch, Stalin 3i Hru3ciov: URSS, 1924-1964)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. NumiYi statul la care face referire sursa A 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza surselor B, respectiv, C,câte o informaYie referitoare la burghezie. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia regimul politic susYinea interesele celor ce munceau, selectând dou< informaYii
în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia regimul politic susYinea interesele celor ce munceau, selectând dou< informaYii
în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane precizând 3i un stat în care a
fost aplicat<. 4 puncte

140
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În Germania lui Hitler exista o dictatur< într-adev<r totalitar<, impus< prin teroare 3i
uniformizare 3i care ajunsese foarte departe cu integrarea total< 3i egalizarea „tovar<3ilor”.
Monstruosul partid naYional-socialist, aflat într-o permanent< schimbare 3i extindere, sugruma prin
m<suri politice nenum<rate statul cu structura sa instituYional< tradiYional<, îi r<pea cele mai
importante drepturi 3i distrugea unitatea administraYiei. Spus mai clar: partidul naYional-socialist,
care pretindea c< întruchipa voinYa naYiunii germane, f<cuse tot ce îi statea în putinY< pentru a
dezagrega 3i a desfiinYa statul german.” (H. Schulze, Stat 3i naYiune în istoria Europei)

B. „Prin instaurarea nazismului la putere, [în Germania] teroarea devine politic< de stat.
Dac< pentru adepYii regimului totalitar existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se
întrebuinYau diverse metode de „convingere“ sau intimidare: asasinatul, arestarea în mas<,
percheziYiile la domiciliu, lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei. Gândirea a fost
înlocuit< cu lag<rul, laboratorul 3tiinYific a folosit înarm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe
foc.“ (Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului)

C. „Înc< de 1 februarie 1933, Reichstag-ul [Parlamentul] fusese dizolvat pentru a se permite


naYiunii „s< ia parte la guvernarea naYional<”. Hitler a început imediat epurarea cadrelor
republicane din administraYie. O lege „pentru protecYia poporului 3i statului” îi permitea interzicerea
ziarelor 3i a reuniunilor. La 27 februarie, incendierea Reichstag-ului (...) a oferit posibilitatea
anihil<rii partidului comunist, atât de puternic odinioar<: conduc<torii au fost uci3i sau du3i în lag<re
de concentrare, formaYiunile de lupt< dispersate far< prea mare rezistenY<.”
(J. Droz, Istoria Germaniei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi partidul politic la care face referire sursa A 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, câte o m<sur< în domeniul cultural. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la totalitarism, susYinându-l cu o
explicaYie din text 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la totalitarism, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< precizând 3i statul în
care a fost adoptat<. 4 puncte

141
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A.„Dictatura proletariatului în secolul al XX-lea, dup< bol3evici, nu este o stare, cu un regim
recunoscut de constituYie, nu este dictatura majorit<Yii, ci a minorit<Yii, 3i nici a acestei minorit<Yi în
întregime, ca clas<, ci a unui partid, adic< a unui fragment din aceast< clas<; dictatura de partid
duce îns< la aceea a unei grupe din mijlocul partidului pentru a termina cu dictatura unora ori unuia
din acest grup.În acest mod, dictatura proletariatului a3a cum este înYeleas< de bol3evici,
reprezint< o minoritate a minorit<Yii care dicteaz< majorit<Yii (...).”
(D. Gusti, Comunism, socialism, anarhism, sindicalism 3i bol3evism)

B.“ Suntem în favoarea teoriei c< statul se stinge, 3i în acela3i timp suntem pentru
consolidarea dictaturii proletariatului care reprezint< cea mai puternic< 3i influent< autoritate dintre
dintre toate formele de stat care au existat pân< în zilele noastre.”(I. V. Stalin, Leninismul, 1933)

C. “Dictatura proletariatului este exercitat< de partidul bol3evic, care din 1905 s-a aliat cu
întregul proletariat revoluYionar. Dictatura clasei proletare înseamn< c< statul muncitoresc va
reprima f<r< ezitare marii proprietari funciari 3i capitali3ti, va reprima tr<d<torii 3i mi3eii care ajut<
pe ace3ti exploatatori 3i îi va învinge.Statul muncitoresc este inamicul propriet<Yii private asupra
pamântului 3i capitalului, inamicul puterii 3i banilor ” (V. I. Lenin, Opere complete)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. NumiYi un partid politic la care face referire sursa C. 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, câte o concepYie referitoare la stat. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la dictatura proletariatului,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la dictatura proletariatului,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<
precizând 3i statul în care a fost aplicat<. 4 puncte

142
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Urm<toarea clas< ce trebuia lichidat< ca grup o reprezentau muncitorii. (…) Sistemul
stahanovist*, adoptat la începutul anilor 30, [în Uniunea Sovietic<] sf<râma orice solidaritate 3i
con3tiinYa de clas< în rândurile muncitorilor, mai întâi prin competiYia feroce stârnit< astfel 3i apoi
prin solidificarea temporar< a unei aristocraYii stahanoviste a c<rei distanY< social< faY< de
muncitorii obi3nuiYi era simYit<, în chip firesc, mai acut decât distanYa dintre muncitori 3i conducerea
fabricilor. Acest proces a fost terminat în 1938 prin introducerea unei c<rYi de munc< prin care
întreaga clas< muncitoare rus< a fost transformat<, oficial, într-o gigantic< forY< de munc< silnic<.”
(H. Arendt, Originile totalitarismului)
*stahanovism – form< de concurenY< între muncitori, pentru obYinerea unei producYii cât mai mari, inovaYie a propagandei
bol3evice

B. „2. (...) tranziYia de la prima etap< a revoluYiei, care a dat puterea burgheziei din cauza
gradului insuficient al con3tiinYei 3i organiz<rii proletariatului, la cea de-a doua etap< care trebuie
s< dea puterea proletariatului 3i p<turilor s<race ale Y<r<nimii.(...)
5. Nu o republic< parlamentar< (...) ci o republic< a Sovietelor deputaYilor muncitorilor,
salariaYilor agricoli 3i Y<ranilor din întreaga Yar<, de la baz< pân< la vârf. Suprimarea armatei, a
poliYiei 3i a corpului funcYion<resc.
6. În domeniul agrar (...) confiscarea tuturor p<mânturilor marilor proprietari funciari.
NaYionalizarea tuturor terenurilor din Yar< 3i punerea acestora la dispoziYia sovietelor locale.
7. Fuzionarea imediat< a tuturor b<ncilor din Yar< într-o banc< naYional< unic< plasat< sub
controlul Sovietului”. (Lenin, Tezele din aprilie,1917)

C. “Considerarea RevoluYiei sovietice drept eveniment unic al istoriei este un punct de


vedere esenYial al analizei marxiste a întâmpl<rilor dintre anii 1917 3i 1924. Marxi3tii, afirmând c<
istoria universal< se explic< prin lupta de clas<, susYin c< anul 1917 a marcat începutul ridic<rii
proletariatului (clasa muncitoare exploatat<) din întreaga lume împotriva burgheziei (clasa
capitalist< exploatatoare).” (M. Lynch, Stalin 3i Hru3ciov: URSS, 1924-1964)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa C, evenimentul considerat unic în istoria universal<. 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza surselor B, respectiv, C câte o informaYie referitoare la burghezie. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la situaYia muncitorimii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la situaYia muncitorimii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din Europa contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un current cultural în Europa modern< 3i/ sau contemporan<, precizând 3i secolul în
care a ap<rut. 4 puncte

143
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În Germania lui Hitler exista o dictatur< într-adev<r totalitar<, impus< prin teroare 3i
uniformizare 3i care ajunsese foarte departe cu integrarea total< 3i egalizarea „tovar<3ilor”.
Monstruosul partid naYional-socialist, aflat într-o permanent< schimbare 3i extindere, sugruma prin
m<suri politice nenum<rate statul cu structura sa instituYional< tradiYional<, îi r<pea cele mai
importante drepturi 3i distrugea unitatea administraYiei. Spus mai clar: partidul naYional-socialist,
care pretindea c< întruchipa voinYa naYiunii germane, f<cuse tot ce îi statea în putinY< pentru a
dezagrega 3i a desfiinYa statul german.” (H. Schulze, Stat 3i naYiune în istoria Europei)

B. „Prin instaurarea nazismului la putere, [în Germania] teroarea devine politic< de stat.
Dac< pentru adepYii regimului totalitar existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se
întrebuinYau diverse metode de „convingere“ sau intimidare: asasinatul, arestarea în mas<,
percheziYiile la domiciliu, lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei. Gândirea a fost
înlocuit< cu lag<rul, laboratorul 3tiinYific a folosit înarm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe
foc.“ (Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului)

C. „Înc< de 1 februarie 1933, Reichstag-ul [Parlamentul] fusese dizolvat pentru a se permite


naYiunii „s< ia parte la guvernarea naYional<”. Hitler a început imediat epurarea cadrelor
republicane din administraYie. O lege „pentru protecYia poporului 3i statului” îi permitea interzicerea
ziarelor 3i a reuniunilor. La 27 februarie, incendierea Reichstag-ului (...) a oferit posibilitatea
anihil<rii partidului comunist, atât de puternic odinioar<: conduc<torii au fost uci3i sau du3i în lag<re
de concentrare, formaYiunile de lupt< dispersate far< prea mare rezistenY<.”
(J. Droz, Istoria Germaniei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi dou< asem<n<ri, între sursele B 3i C, referitoare la m<surile aplicate dup<
instaurarea regimului politic. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la totalitarism, susYinându-l cu o
explicaYie din text 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la totalitarism, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene contemporane. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa în epoca modern< 3i/ sau contemporan<, precizând 3i
secolul în care a ap<rut. 4 puncte

144
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Asemenea mecanisme, instituYii sociale de intermediere între voinYa individual< 3i cea
colectiv<, au fost create în cadrul istoriei politice. Ca multe alte invenYii din domeniul vieYii sociale,
acestea sunt invenYii colective a c<ror paternitate nu se poate stabili u3or. O astfel de invenYie este
votul. Fiecare membru al colectivit<Yii are dreptul la vot, dar decide majoritatea. (…) Votarea, ca
modalitate de conciliere între diversitate 3i democraYie apeleaz< la principilu egalit<Yii, 3i anume la
egalitatea dreptului de vot. Fiecare individ nu are decât un vot 3i toate voturile sunt egale între ele.”
(J. KarpiMski, A.B.C.-ul DemocraYiei)

B. „Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija
societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El
afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi
nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum sufragiul universal. (...)Liberalismul pune statul în
serviciul individului. Pentru fascist, totul se afl< în stat, nimic uman sau spiritual nu exist< în afara
statului. În acest sens, fascismul este totalitar, iar statul fascist, sintez< 3i unitate a tuturor valorilor,
interpreteaz<, dezvolt< 3i d< forY< vieYii întregului popor. (...) Fascismul este opus 3i socialismului
care îngusteaz< mi3carea istoric< pân< la punctul în care o reduce la lupta între clase 3i care
ignor< statul ce cuprinde clasele într-un bloc unic economic 3i moral.”
(B. Mussolini, Doctrina fascismului)

C. „ Art. 21. VoinYa poporului trebuie s< constituie baza puterii de stat; aceast< voinY<
trebuie s< fie exprimat< prin alegeri nefalsificate, care s< aib< loc în mod periodic prin sufragiu
universal, egal 3i exprimat prin vot secret sau urmând o procedur< echivalent< care s< asigure
libertatea votului.” (DeclaraYia Universal< a Drepturilor Omului, 1948)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. SelectaYi din sursa B, o caracteristic< a liberalismului. 2 puncte
3. MenYionaYi,pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, câte o informaYie referitoare la rolul votului
în societate. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la sufragiul universal, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa C, referitor la sufragiul universal, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici culturale din epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, precizând 3i un stat în care
a fost aplicat<. 4 puncte

145
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Comunismul nu a reu3it s< Yin< seama de nevoia fundamental< a omului de libertate
individual<, pentru expresie artistic< ori spiritual< autonom<, 3i în mod crescând, în epoca
educaYiei 3i a comunic<rii în mas<, pentru o alegere politic< liber<. De asemenea, a neglijat
conexiunea organic< între producYie 3i inovaYie pe de o parte, 3i nevoia individual< de bun<stare
material<, pe de alt< parte. Comunismul a în<bu3it astfel, creativitatea social<, chiar dac< s-a
prezentat pe sine ca sistemul social cel mai creator 3i mai inovator.”
(Z. Brzezinski, Marele e3ec - na3terea 3i moartea comunismului în secolul XX)

B. “ Aici [în regimurile comuniste] exist< un aparat instituYionalizat, un aparat al terorii, ce-3i
justific< existenYa prin ideea realiz<rii <drept<Yii sociale>. A3a cum a scris Andrei Saharov, în
Uniunea Sovietic< milioane de oameni au c<zut victim< terorii dezl<nYuite sub deviza <drept<Yii
sociale>. Aceast< dreptate, destul de îndoielnic< o transpun în viaY< uria3e organizaYii politice, cum
ar fi partidul, poliYia 3i armata, a c<ror activitate reprezint< negarea nu numai a libert<Yii, dar 3i a
ceea ce se înYelege în general prin egalitate 3i dreptate.” (J. KarpiMski, A.B.C.-ul DemocraYiei)

C. „Comunismul [este o] ideologie politic< a c<rei obiectiv este instaurarea unei societ<Yi
ideale, caracterizat< prin proprietate colectiv< 3i viaY< comun<. În pofida teoriilor iniYiale referitoare
la o astfel de societate, comunismul a fost dezvoltat într-o ideologie cuprinz<toare (…) care a
încercat s< descrie modul în care societ<Yile industriale contemporane vor birui în mod inevitabil
capitalismul prin intermediul revoluYiei menite a crea o societate f<r< clase, în care nu va exista
proprietate privat< 3i în care fiecare va munci pe m<sura posibilit<Yilor 3i va primi în funcYie de
necesit<Yi. Datorit< unor adepYi precum Lenin, Stalin, Mao 3i Tito, comunismul a devenit ideologia
dominant< în Y<rile din Europa de Est (1945-1989) URSS, China 3i în diferite state din Africa 3i
America Latin<.” (DicYionar de Istorie Universal< Contemporan< de la 1900 pân< azi)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi un lider politic la care face referire sursa C. 2 puncte
2. PrecizaYi statul la care face referire sursa B 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C câte o informaYie referitoare la viaYa
economic<. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la comunism, susYinându-l cu o
explicaYie din text 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la comunism, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici culturale din Europa secolelor al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa modern< 3i/ sau contemporan<, precizând 3i secolul în
care s-a manifestat. 4 puncte

146
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Stalin a acYionat nu prin convingere, explicaYie 3i cooperare r<bd<toare cu poporul, ci
prin impunerea concepYiilor sale, solicitând supunerea absolut< în faYa opiniilor sale. Oricine se
opunea concepYiilor sale sau încerca s<-3i demonstreze punctul de vedere, era sortit s< fie
îndep<rtat din conducerea colectiv< 3i s< sufere anihilarea moral< 3i fizic<. Aceasta a fost cu
deosebire adev<rat în timpul perioadei ce a urmat Congresului al XVII-lea [ al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice], când mulYi lideri proeminenYi 3i membrii ai partidului one3ti 3i dedicaYi cauzei
comunismului, au c<zut victime despotismului lui Stalin. (...) Stalin a inventat conceptul de du3man
al poporului. Acest concept a f<cut posibil< folosirea celor mai crude mijloace de represiune,
împotriva oricui nu era de acord cu el.“
(N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956)

B. „Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti,
acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subînYelege garanYia tuturor formelor de
libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop
menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei,
întrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima în libertate opiniile, siguranYa de a nu fi
arestat f<r< motiv.” (P. Milza, S. Bernstein, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi liderul politic la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi partidul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi o deosebire dintre sursele A, respectiv, B referitoare la libertatea politic<. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la regimul politic, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la regimul politic, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< în domeniul culturii promovat< în epoca modern< 3i/sau contemporan<,
numind 3i statul în care se adopt<. 4 puncte

147
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „IniYial, cuvântul romantism apare în literatur<. În Germania, adjectivul romantisch se
afirm< împotriva tiraniei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz< ruptura complet< cu ideile
trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale. RaYiunii reci [specifice
neoclasicismului] îi r<spunde puterea sensibilit<Yii 3i a imaginaYiei. (…) Opera de art< romantic<
trebuie s< fie autonom< 3i unic<.(...) Astfel, romantismul vrea s< fac< independent< creaYia în
raport cu teoriile importante, iniYiate anterior 3i reclam< dreptul la <art< pentru art<>. Aceast<
revendicare apare pentru prima dat< în Germania, în textele lui Schelling, Schiller, Lessing. Pentru
ei arta se define3te ca o încercare pur plastic< care se adreseaz< sensibilit<Yii noastre. Libertatea
3i hazardul hr<nesc inspiraYia.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism – curent cultural-artistic, ap<rut în secolul al XVIII-lea, care î3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

B. „Expresionismul se na3te aproape în acela3i timp în diferite ora3e germane (…). În


vibrant< opoziYie faY< de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul. (…) De cu totul
alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz< la München, C<l<reYul albastru, [considerat]
versantul cel mai liric al întregii mi3c<ri expresioniste. (…) Primul R<zboi Mondial [1914-1918], o
barier< net< pentru multe mi3c<ri 3i curente, nu întrerupe dezvoltarea expresionismului german,
dimpotriv<, îi accentueaz< unele caracteristici. Cultura artistic< din Germania se împarte în dou<
filoane: Constructivismul raYional din Weimar orientat c<tre arta abstract< 3i realismul exasperant al
grupului berlinez Noul obiectivism. (…) Pictura lor pleac< de la imaginea dezastrelor umane,
materiale 3i morale ale r<zboiului. (…) Anii '20, din Berlinul expresionist g<sesc în Grosz 3i Dix, doi
interpreYi memorabili care intuiesc întors<tura pe care o va lua politica. În câteva lucr<ri ale
[acestuia], apar caricaturi ale lui Hitler: nu trebuie s< ne mir<m c< [aceste] opere ca 3i
expresionismul în ansamblu sunt considerate de regimul nazist <art< degenerat<>.”
(Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B . 2 puncte
2. PrecizaYi evenimentul politico-militar menYionat de sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi o deosebire dintre sursa A 3i sursa B, referitoare la domeniile în care se manifest<
curentele culturale. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la rolul spaYiului german în istoria
culturii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la rolul spaYiului german în istoria
culturii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei în Europa contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< cultural< din epoca modern< 3i/sau contemporan<, în afara celei
menYionate în textul B, precizând 3i secolul în care a ap<rut. 4 puncte

148
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „P.Picasso care dup< ce a deschis cele mai revoluYionare perspective este cel care
începând cu 1915, abandonând geometrizarea total< a formelor (f<r< s< renunYe total la cubism)
trece la o pictur< care red< importanYa culorilor 3i formelor.”(S.Bernstein, P. Milza, Istoria Europei)

B. „Unii dintre cubi3ti, [ca Braque] au trecut 3i prin [faza colajului*]. Pentru ce când pictezi
un ziar s< nu lipe3ti pe tablou ziarul însu3i? Sau dac< e vorba de un pahar s< nu pui acolo o
bucat< de sticl<? În loc s< avem transparenYa unei culori (...) s-o facem cât mai nepl<cut< la
vedere. Cum? Amestecând în culoare nisip. Petele colorate vor deveni mate, zgrunYuroase
dezagreabile la vedere. Nu e greu s< înYelegem ce a devenit cu timpul un tablou astfel executat.
Buc<Yile de jurnal s-au îng<lbenit, sticlele s-au desprins, cuiele [de fier] au ruginit. Deci, pictura
aceasta numit< de unii <pictur< pentru orbi> pentru c< se adreseaz< mai mult simYului tactil decât
vederii, a luat un aspect a3a de contrar noYiunii pe care ne-o facem despre un tablou, încât chiar 3i
cei mai calzi admiratori ai cubismului s-au îndep<rtat foarte mult [de acesta].”
(G. Oprescu, Manual de istoria artei)
*colaj – compunerea unui tablou prin lipirea laolat< a elementelor eterogene

C. „Mai tîrziu am introdus în tablourile mele nisip, rumegu3 de lemn, pilitur< de fier (...)
Vedeam cât de mult depinde culoarea de materie. S< lu<m un exemplu: înmuiaYi în aceea3i
vopsea dou< Yes<turi albe din materiale diferite, culoarea lor va fi diferit<. E de la sine înYeles c<
dependenYa ce leag< culoarea de materie este înc< 3i mai perceptibil< în pictur<; 3i ceea ce îmi
pl<cea îndeosebi era tocmai aceast< <materialitate> ce mi-o d<deau diversele materiale pe care le
introduceam în tablouri. În fond, pentru mine era un mijloc de a fi din ce în ce mai departe de
o pictur< idealist< 3i din ce în ce mai aproape de o reprezentare a lucrurilor c<utat< de mine.”
(Convorbiri cu Georges Braque, dup< I. Fortunescu, Braque)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi pictorul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi dou< materiale folosite de G.Braque 3i precizate atât în sursa B cât 3i în sursa C.
6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere referitor la arta lui G.Braque, din sursa B, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere referitor la arta lui G.Braque, din sursa C, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene contemporane. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a ideologiei totalitare contemporane numind 3i statul care a
promovat aceast< ideologie. 4 puncte

149
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Evenimentele interne l-au f<cut pe Nicolae I s< se team< 3i mai mult [decât faY< de
revoluYia din Europa de la 1848]. Xarul a luat din nou m<suri. (…). A fost înfiinYat< o nou< comisie
secret< care s< z<d<rniceasc< toate influenYele subversive. Formulele gen <remediul suveran>
sau <forYele naturii> au fost scoase din manuale. (...) Universit<Yile nu au fost închise dar au fost
controlate strict, atât din punct de vedere al programei cât 3i al admiterilor. [De aceea] s-a
înregistrat o sc<dere a num<rului de studenYi cu 25%, cifra total< ajungând la 3600. (...) [S-a
declarat] c< înv<Y<mântul trebuie întemeiat <nu pe raYiune ci pe adev<rurile religioase, puse în
relaYie cu teologia*>. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*teologie – disciplin< care se ocup< cu expunerea 3i justificarea raYional< a dogmelor 3i riturilor unei religii

B. „ Regulamentul Universitar, din 1863 [din Rusia] (...) a permis o libertate de expresie
care cu siguranY< c< nu existase [mai înainte]. Universit<Yilor li s-a acordat practic autonomie
administrativ<, 3i de3i programa era elaborat< de minister, a existat o libertate mult mai mare din
punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. Rectorii erau numiYi pe patru ani de c<tre
consiliul profesoral. Fiecare facultate î3i alegea un decan pentru trei ani.(...) Alexandru al II-lea s-a
preocupat personal 3i îndeaprope de elaborarea Regulamentului. Au fost înfiinYate burse pentru
sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost încurajate expediYiile de documentare în alte Y<ri.
Universit<Yile au început s< înfloreasc< în aceast< atmosfer< de dezbatere deschis<.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte
2. NumiYi, din textul A 3i din textul B, conduc<torii Rusiei. 2 puncte
3. MenYionaYi categoria social< precizat< în ambele texte. 3 puncte
4. MenYionaYi unit<Yile de înv<Y<mânt precizate în textul A 3i în textul B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care susYine ideea c< în Rusia
înv<Y<mântul superior are autonomie, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care combate ideea c< în Rusia
înv<Y<mântul superior are autonomie, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect.
5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o alt< politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< sau contemporan<,
în afara celor precizate în texte precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

150
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „I. Se scutesc de cenzura* preliminar<: (…)
2. Toate publicaYiile universit<Yilor (…)
XXVIII. Al treilea avertisment atrage suspendarea publicaYiei.” (Legile Presei, Rusia, 1865)
*cenzur< – control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. „Criticii susYin c< de fapt [dup< adoptarea Legilor Presei] cenzura s-a menYinut strict<.
Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la câteva s<pt<mâni de la apariYia primului
num<r. Este la fel de adev<rat c< în 1866, ziarul radical Contemporanul a fost interzis. Totu3i se
pare c< primele decizii au fost luate dup< ce editorilor li se pusese în vedere c< întrecuser<
m<sura, iar ultima a fost luat< ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Rusiei, Alexandru al II-lea]”.
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

C. „Detestata cenzur< preliminar< a fost în linii mari desfiinYat< [prin Legile Presei] (…), îns<
prin comparaYie cu ceea ce se întâmplase mai înainte în Rusia [faptul acesta] reprezenta o
cre3tere considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei. [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate
anual (...) s-a triplat [pân< în] 1881. (…) A existat o schimbare în relaYia dintre editor 3i cenzor, în
care cooperarea a înlocuit în bun< m<sur< spiritul de represiune de pân< atunci.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei texte. 2 puncte
2. NumiYi Yarul Rusiei, pe baza textului B. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta, din textul C, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care susYine punctul de vedere
conform c<ruia prin aplicarea Legilor Presei se menYine cenzura, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care combate punctul de vedere
conform c<ruia prin aplicarea Legilor Presei se menYine cenzura, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural din Europa modern< 3i/sau contemporan< precizând 3i secolul în
care a ap<rut. 4 puncte

151
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Într-o Europ< ale c<rei structuri au fost zdruncinate de r<zboi, în 1919, idealurile 3i
instituYiile democraYiei liberale sunt cele care par s< se impun<. (…) Cele patru mari puteri* nu 3i-
au ascuns simpatia faY< de Cehoslovacia democratic< 3i laic<, dup< cum nu 3i-au disimulat nici
neîncrederea faY< de autoritarismul din Polonia. (…) Dar democraYia î3i arat< repede caracterul
fragil. (…) În Italia<pacea trunchiat<> d< na3tere unei crize politice 3i sociale care în octombrie
1922 ia sfâr3it prin venirea lui Mussolini la putere. (…) Afirmarea fascismului se înscrie în acest
context.” (P.Milza, S.Bernstein, Istoria Europei)
*Marea Britanie, FranYa, Italia, S.U.A

B. „Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti,
acela de democraYie, care presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i acela de liberalism.
(...) Regimul democraYiei liberale este, în primul rând, un regim democratic, ceea ce înseamn< c<
cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare
s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (...) Dar
acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea
libert<Yilor individuale.” (P.Milza, S.Bernstein, Istoria secolului XX)

C. „Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija
societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El
afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi
nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum votul universal. (...) Pentru fascist, totul se afl< în
stat, nimic uman sau spiritual nu exist< în afara statului.” (B.Mussolini, Doctrina fascismului)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi, din sursa A, statul democratic 3i laic. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa A, statul în care se manifesta autoritarismul, în 1919. 2 puncte
3. PrecizaYi regimul politic menYionat atât în sursa A cât 3i în B. 3 puncte
4. PrecizaYi ideologia menYionat< atât în sursa A cât 3i în C. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia votul universal este necesar unui regim politic, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia votul universal este necesar unui regim politic, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< politici promovate în domeniul culturii, în secolul al XIX-lea – al XX-lea.
6 puncte
8. PrezentaYi un curent cultural-artisitic din epoca modern< 3i/sau contemporan< numind 3i statul
în care a ap<rut. 4 puncte

152
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Noile instituYii (ale Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului) vor provoca o bre3< în
zidul suveranit<Yii naYionale, care blocheaz< calea spre unitatea european<. De o mie de ani
suveranitatea naYional< s-a manifestat în Europa prin afirmarea naYionalismului 3i prin tentative
zadarnice 3i sângeroase ale unor state de a-3i impune hegemonia asupra altora. Stabilirea
instituYiilor 3i a regulilor comune, care vor asigura fuziunea suveranit<Yilor naYionale, îi va uni pe
europeni sub o autoritate comun< 3i va elimina cauzele fundamentale ale conflictelor (…). Suntem
deci3i s< unific<m Europa 3i s< acYion<m rapid.“ (J. Monnet, 1952)

B. “Art. 1. Prin prezentul tratat înaltele p<rYi contractante instituie între ele o Comunitate
Economic< European<.
Art. 2. Comunitatea are ca misiune prin stabilirea unei pieYe comune 3i prin apropierea
progresiv< a politicilor economice a statelor membre, s< promoveze o dezvoltare armonioas< a
activit<Yilor economice în ansamblul Comunit<Yii, o expansiune continu< 3i echilibrat<, o stabilitate
crescut<, o dezvoltare accelerat< a nivelului de viaY<, 3i a relaYiilor mai strânse între statele
membre.” (Tratatul de la Roma, 1957)

C. “Principalul scop pe care 3i-l propun instigatorii la r<zboi – imperiali3tii - este s< includ<
direct Germania de Vest în blocul agresiv al Atlanticului de Nord*, cu scopul de a-i folosi industria
3i resursele umane pentru scopuri agresive (...). În aceea3i lumin< trebuie s< vedem 3i pretinsul
<plan de folosire în comun a producYiilor de c<rbune 3i oYel germane 3i franceze>, plan elaborat la
Washington 3i propus de Robert Schuman. Datorit< unei asemenea <uniuni>** a resurselor
industriale 3i a materiilor prime ale bazinelor Ruhr 3i Lorena, se propune punerea bazei industriei
de r<zboi a blocului agresiv al Atlanticului de Nord, condus de imperiali3tii americani.”
(Pravda, Moscova, 17 mai 1950)
*Atlanticul de Nord - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< în 1949 din
Statele Unite ale Americii, Canada 3i 10 state europene.
**Comunitatea European< a C<rbunelui 3i OYelului

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse istorice. 2 puncte
2. NumiYi organizaYia european< la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere al autorului sursei A, referitor la caracterul Comunit<Yii Europene
a C<rbunelui 3i OYelului, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere al autorului sursei C, referitor la caracterul Comunit<Yii
Europene a C<rbunelui 3i OYelului, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici promovate în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<.
6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i statul în care
a ap<rut. 4 puncte

153
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În 1855, arta invadase Parisul. Aproape de Palatul industriei se g<sea o alt< sal< de
expoziYie – Pavilionul realismului – unde erau expuse pânzele lui Gustave Courbet. De3i zece
dintre tablourile sale fuseser< admise în expoziYia oficial<, juriul îi respinsese dou< lucr<ri la care
pictorul Yinea în mod deosebit. Furios Courbet î3i construie3te o sal< proprie 3i expune acolo, în
plus, alte patruzeci de pânze. Subiectele obi3nuite ale tablourilor sale realiste mulYumeau arta
oficial<.” (R. E. Shikes, P. Harper, Pissaro)

B. „Termenul [realism] desemneaz< mai exact o mi3care ce, între 1848 3i 1860,
reacYioneaz< împotriva romantismului 3i a academismului neoclasicilor întârziaYi. [El] se
r<spânde3te în toat< Europa. (...) Pictorii reali3ti reprezint< viaYa modern< 3i, în particular,
<realitatea social<>. Astfel, Jean François Millet se inspir< din lumea Y<ranilor. (...) Honoré
Daumier î3i arat< dragostea faY< de cei umili pictând o lume s<rac< 3i în suferinY<.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

C. “D-nul Courbet e un spirit rebel pentru c< înf<Yi3eaz< cu bun< credinY< burghezi, Y<rani 3i
Y<r<nci în m<rime natural<. Aceasta e prima obiecYie. Nu vrem s< admitem c< un sp<rg<tor de
piatr< valoreaz< cât un prinY: aristocraYia se-nfurie v<zând c< oamenilor de rand li s-au acordat
atâYia metri de pânz< pictat<, numai suveranii au dreptul s< fie reprezentanYi în m<rime natural<”
(J.H. Champfleury, Realismul)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. NumiYi pictorul la care se refer< atât sursa A cât 3i sursa C. 3 puncte
4. NumiYi curentul cultural la care se refer< atât sursa A cât 3i sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia arta este liber< în privinYa abord<rii temelor legate de “oamenii de rând”,
selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia arta este liber< în privinYa abord<rii temelor legate de “oamenii de rând”,
selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea. 6 puncte
8. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i statul în care s-a
aplicat. 4 puncte

154
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „1. Suveranii vor numi pentru fiecare Universitate câte un împuternicit special (...).
Datoria [lui] va fi (...) s< imprime instrucYiunii o direcYie s<n<toas<, potrivit< cu destinul viitor al
studenYilor 3i s< acorde o atenYie constant< oric<rui fapt care ar putea servi la înt<rirea moralit<Yii, a
ordinii 3i a decenYei printre studenYi.(...)
3. Legile care au fost adoptate de mai mult< vreme împotriva asocierilor secrete sau
neautorizate din universit<Yi r<mân în vigoare 3i trebuie respectate cu toat< severitatea 3i vor fi
extinse împotriva asociaYilor studenYe3ti întemeiate în ultimii ani (...). Guvernele semnatare sunt de
acord ca indivizii care dup< publicarea acestor hot<râri vor r<mâne în asemenea asociaYii secrete
sau neautorizate, sau vor intra pe viitor în ele, s< fie exclu3i.”
(Decretele de la Karlsbad, ConfederaYia German<, 1819)

B. „Regulamentul Universitar, [Rusia, 1863], a contribuit la îmbun<t<Yirea sistemului de


înv<Y<mânt, [astfel] : (...)
<90. În afara studenYilor, li se permite 3i altor persoane s< asiste la prelegeri. (...)
107. Pentru ajutorarea studenYilor nevoia3i, universit<Yile pot s< aprobe scutiri de plat<,
reduceri de 50% sau chiar gratuit<Yi. (...)
129. Universit<Yile au dreptul s< importe, la discreYie 3i cu scutire de taxe, orice fel de c<rYi
de specialitate. >
Alexandru* s-a preocupat personal 3i îndeaproape de elaborarea Regulamentului
Universitar.” (R.Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea – suveranul Rusiei în perioada 1855-1881

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi, pe baza sursei A, legea care se aplic< în domeniul înv<Y<mântului în ConfederaYia
German<. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei B, actul normativ care se aplic< în domeniul înv<Y<mântului în Rusia.
2 puncte
3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte o acYiune întreprins< de suverani.6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei A, referitor la studenYi, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei B, referitor la studenYi, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< politici practicate în domeniul culturii în secolele al XIX-lea – la XX-lea, în
afara celor precizate în texte. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, precizând 3i un stat
care a promovat-o. 4 puncte

155
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Pânzele impresioni3tilor redau impresia artistului despre obiectele reale 3i lumea
înconjur<toare, cu ajutorul culorii 3i a luminii create prin culoare. Ceea ce intereseaz< pe pictorii
impresioni3ti este str<lucirea 3i vibraYia luminii prin culoarea care încânt< ochiul 3i reYine privirea,
traducând în acest fel st<ri suflete3ti. Realitatea obiectiv< constituie pentru impresioni3ti un pretext,
de la care porne3te pictorul pentru ca s< redea în lucrare sentimentele sale de încântare, impresia
3i tr<irea sa la un moment dat în faYa obiectului 3i a naturii, pe care le transmite apoi privitorilor prin
opera de art<.“ (M. Nicolau-Golfin, Istoria artei)

B. „Tinerii pictori [impresioni3ti] expun în aprilie-mai 1874. (...) Noutatea recent< a tuburilor
de vopsea pe baz< de ulei le permite s< lucreze în aer liber. Adev<ratul subiect al tabloului devine
lumina.” (J.Debicki, J.Favre, D.Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

C. “Dup< incendiul de la Oper<, iat< un nou dezastru. (...) La [galeriile] Durand-Ruel se


deschide o nou< expoziYie [în 1876] despre care ni se spune c< este de pictur<. Trec<torul
oarecare (...) intr< 3i ochilor s<i speriaYi li se ofer< un spectacol crud. (...) Sunt indivizi care pufnesc
în râs în faYa acestor lucruri, dar eu am inima strâns<. (...) ÎncercaYi, a3adar, s<-l faceYi pe domnul
Degas s< înYeleag<: spuneYi-i c< exist< în domeniul artei câteva calit<Yi care poart< un nume:
desenul, culoarea, execuYia, dorinYa - v< va râde în nas." (Le Figaro, aprilie 1876)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele B 3i C. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa B, invenYia care le-a permis impresioni3tilor s< lucreze în aer liber.2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei B 3i a sursei C, câte un eveniment artistic desf<3urat din 1874,
respectiv, din 1876. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene, în epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, din secolul al XX-lea, numind 3i statul în
este promovat<. 4 puncte

156
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “În 1874, impresioni3tii au deschis prima expoziYie de grup la Paris, independent de
Salonul oficial al Academiei Franceze (…). Numele mi3c<rii a fost folosit pentru prima oar<, dup<
aceast< expoziYie, de L. Leroy, colaborator la revista [Vacarmul]. S-a inspirat din titlul uneia dintre
picturile lui Monet, Impresie, r<s<rit de soare.“ (Enciclopedie ilustrat< de Istorie Universal<)

B. “Dup< incendiul de la Oper<, iat< un nou dezastru. (...) La [galeriile] Durand-Ruel [din
Paris] se deschide o nou< expoziYie [în 1876] despre care ni se spune c< este de pictur<.
Trec<torul oarecare (...) intr< 3i ochilor s<i speriaYi li se ofer< un spectacol crud. (...) Sunt indivizi
care pufnesc în râs în faYa acestor lucruri, dar eu am inima strâns<. (...) ÎncercaYi, a3adar, s<-l
faceYi pe domnul Degas s< înYeleag<: spuneYi-i c< exist< în domeniul artei câteva calit<Yi care
poart< un nume: desenul, culoarea, execuYia, dorinYa - v< va râde în nas."(Le Figaro, aprilie 1876)

C. „Pânzele impresioni3tilor redau impresia artistului despre obiectele reale 3i lumea


înconjur<toare, cu ajutorul culorii 3i a luminii create prin culoare. (…). Ceea ce intereseaz< pe
pictorii impresioni3ti este str<lucirea 3i vibraYia luminii prin culoarea care încânt< ochiul 3i reYine
privirea, traducând în acest fel st<ri suflete3ti. Realitatea obiectiv< constituie pentru impresioni3ti
un pretext de la care porne3te pictorul pentru ca s< redea în lucrare sentimentele sale de încântare,
impresia 3i tr<irea sa la un moment dat în faYa obiectului 3i a naturii, pe care le transmite apoi
privitorilor prin opera de art<.“ (M. Nicolau-Golfin, Istoria artei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa A, tabloul care d< numele curentului impresionist. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, câte o informaYie referitoare la un
eveniment desf<3urat în 1874, respectiv, în 1876. 6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la arta lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la arta lor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici culturale din secolele al XIX-lea – al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, din secolul al XX-lea, numind 3i statul în
care se promoveaz<. 4 puncte

157
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate
proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea în nume personal 3i în mod irevocabil. (...)
Conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere, neîngr<dite de c<tre
[cet<Yenii] care urmeaz< s< fie condu3i.” (G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<)

B. „Regimul democraYiei liberale (...) presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i


(...) garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, în primul rând, un
regim democratic, ceea ce înseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai
bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi
s<-3i desemneze reprezentanYii. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea
are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...). Libert<Yile politice [vizeaz<]
libertatea presei, a întrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima în libertate opiniile,
siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv (...). Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia
se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar
risca s< le denatureze funcYionarea.” (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX)

C. „Ceea ce caracterizeaz< statul democratic sunt obiectivele pe care 3i le propune 3i


mijloacele prin care el caut< s< le ating<. (...) DemocraYia este o creaYie continu< 3i perfectibil<.
[…] DemocraYia Yine cont de evoluYia ideilor pe care experienYa, adic< lecYia succeselor 3i a
e3ecurilor, o aduce sub controlul unei libere discuYii 3i al unei libere aprecieri."
(R. Schuman, Pentru Europa)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. SelectaYi, din sursa A, o caracteristic< a democraYiei. 2 puncte
2. PrecizaYi regimul politic la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul B, 3i o alta din textul A, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la avantajele democraYiei, susYinându-l cu
o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la avantajele democraYiei, susYinându-l cu
o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa în secolele al XIX-lea – al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< totalitar< în epoca contemporan<, precizând 3i statul în care ea s-a aplicat.
4 puncte

158
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Expresionistul este deplin con3tient de lumea vizibil< (…) închide ochii pentru a explora
mintea, spiritul, imaginaYia. […] Expresionistul este con3tient c< tr<ie3te în mai multe lumi
complexe care se suprapun 3i c< mai exist< 3i alte lumi de explorat, pe care ochiul nu le vede, iar
logica nu le poate interpreta. Picturile expresioniste se concentreaz< mai mult asupra
psihologicului decât asupra firescului, descriind lumi intangibile, cu ajutorul unor tehnici 3i simboluri
noi, prin culori discordante 3i forme denaturate.” (W. Fleming, Arte 3i idei)

B. „[Expresionismul] a ap<rut, sub prima sa form<, între 1895-1900, ca o reacYie contra


impresionismului.” (M.Nicolau-Golfin, Istoria artei)

C. “Norvegianul E. Munch, deschide, în 1892, Ia Berlin, o expoziYie personal< care


contribuie la cristalizarea mi3c<rii expresioniste.” (C. Prut, DicYionar de art< modern<)

D. „Expresionismul se na3te aproape în acela3i timp în diferite ora3e germane (…).


Centrele culturale, (Dresda, München, Berlin) se bazeaz< mai ales pe c<ut<rile 3i pe experimentul
arti3tilor locali. În vibrant< opoziYie faY< de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul.
(…) De cu totul alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz< la München, C<l<reYul
albastru, [considerat] versantul cel mai liric al întregii mi3c<ri expresioniste. (…) Primul R<zboi
Mondial, o barier< net< pentru multe mi3c<ri 3i curente, nu întrerupe dezvoltarea expresionismului
german, dimpotriv< [apar] Constructivismul raYional din Weimar (…) 3i realismul exasperant al
grupului berlinez Noul obiectivism. (...) Expresionismul, în ansamblu, este considerat de regimul
nazist <art< degenerat<>. ToYi pictorii, care pot, emigreaz< din Germania nazist<, l<sând un vid
cultural greu de completat.” (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi, din sursa B, curentul cultural împotriva c<ruia reacYioneaz< expresionismul. 2 puncte
2. SelectaYi din sursa C contribuYia expoziYiei lui Munch în istoria culturii. 2 puncte
3. PrecizaYi, din sursa B 3i din sursa C, câte un eveniment artistic desf<3urat în ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine abordarea artistic< a
expresionismului, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine abordarea istoric< a
expresionismului, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei alte ideologii totalitare, în secolul al XX-lea, în afara celei
precizate în text. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< practic< din domeniul culturii în epoca modern< 3i/sau contemporan<, numind
3i statul în care s-a aplicat. 4 puncte

159
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Cel de al doilea domeniu principal în care Alexandru* a promovat reformele a fost
înv<Y<mântul. El 3i-a dat seama c< sistemul educaYional de atunci [din Rusia] era ineficient 3i lipsit
de vigoarea necesar< ca s< produc< oamenii de care era nevoie pentru armat< 3i serviciul civil.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
* Alexandru I - Yar al Rusiei în perioada 1801-1825

B. „În 1817, [GoliYân] a preluat conducerea noului Minister al Problemelor Spirituale 3i al


Înv<Y<mântului. GoliYân (...) avea o înclinaYie fireasc< spre Biserica Ortodox< (...). Principalul scop
al lui GoliYân a fost [ca prin lectur< 3i educaYie] s< existe cât mai mulYi oameni capabili s< citeasc<
Biblia 3i s< descopere singuri adev<rurile divine. El credea c< Scripturile* aveau s< fie singurul
antidot eficace împotriva raYionalismului promovat de liber-cuget<tori, în care a identificat principala
cauz< a problemelor Rusiei 3i ale întregii societ<Yi europene din acele vremuri. <Gândirea liber<>
presupunea contestarea tuturor structurilor sociale 3i politice existente.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Scripturi – scriere bisericeasc< cuprinzând Vechiul 3i Noul Testament, Biblie

C. „ În 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali


3i i [s-a] recomandat Yarului s< închid< imediat universitatea. Alexandru nu era preg<tit s< mearg<
atât de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse. 2 puncte
2. NumiYi Yarul Rusiei din sursa A. 2 puncte
3. NumiYi câte o instituYie, din textul B, respectiv, din textul C. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la înv<Y<mânt, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la înv<Y<mânt, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< politici practicate în domeniul culturii în secolele al XIX-lea – la XX-lea, în
afara celor precizate în texte. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural din Europa modern< sau contemporan<, precizând 3i secolul
apariYiei sale. 4 puncte

160
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Aceast< îndârjire a poziYiei FranYei se confirm< în anul urm<tor prin refuzul generalului
[Charles de Gaulle*] de a admite cererea de aderare la PiaYa Comun< a Marii Britanii. (...) De
Gaulle nu se las< înduplecat. Pentru el este clar c< Regatul Unit, în realitate ata3at de Pactul
Atlantic 3i solidar cu Statele Unite, nu poate fi decât <calul troian> al americanilor din Comunitate
3i groparul <Europei celor 2ase>**. În timpul conferinYei de pres< din 14 ianuarie 1963 el î3i face
public< hot<rârea de a se opune canditaturii engleze: demers unilateral ce 3ocheaz< profund pe
partenerii FranYei din Comunitatea Economic< European<, care î3i d<duser< deja acordul.”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*Charles de Gaulle – pre3edintele FranYei (1959-1969)
**Europa celor 2ase - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia,
Olanda 3i Luxemburg

B. ”În problema atât de important< a l<rgirii Comunit<Yii [Economice] Europene*, respectiv


atitudinea faY< de candidaturile Marii Britanii, Danemarcei, Irlandei 3i Norvegiei, am ajuns la un
acord. S-a hot<rât în cadrul Comunit<Yii c< aceasta este gata s< discute noile adeziuni 3i în acest
scop se va pune la punct o atitudine comun< pentru negocierile ce se vor deschide, într-un spirit
pozitiv. (...) Eu cred c< pot s< spun c< aceast< conferinY< a fost fericit< pentru Europa, c<reia îi
deschide noi speranYe.”
(DeclaraYia pre3edintelui FranYei, G. Pompidou, la ConferinYa C.E.E. de la Haga, 1969)

C. ”Negocierile începute din iulie 1970 s-au terminat cu semnarea tratatelor de aderare la
Bruxelles, pe 22 ianuarie 1972. (...). Este prev<zut< o perioad< de cinci ani pentru a realiza
modific<rile necesare. În Marea Britanie, ratificarea este obYinut< de la o mare majoritate c<ci aici
nu depinde decât de un vot al Camerei Comunelor, iar în celelalte trei Y<ri ea este aprobat< în
urma unui referendum. (...) În Irlanda 56,7% spun „da”, în Danemarca, 68 % din voturi sunt pentru
(...). Cât despre Norvegia, coaliYia de extrem< dreapt<, o parte a stângii ostile unei Europe <a
marelui capital> 3i mediile tradiYionaliste 3i naYionaliste, vor respinge contra oric<rei a3tept<ri
intrarea în Comunitatea Economic< European<, cu aproape 54% de voturi împotriv<.”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi un spaYiu istoric la care face referire sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza surselor B, respectiv, C, câte o informaYie referitoare la Danemarca.
6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia FranYa a fost de acord cu admiterea Marii Britanii în Comunitatea European<,
selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia FranYa a fost de acord cu admiterea Marii Britanii în Comunitatea European<,
selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul în care
a ap<rut. 4 puncte

161
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Mi3c<rile de avangard<, care înfloriser< în toate domeniile la începutul RevoluYiei [din
1917] 3i care sunt numite în continuare în Rusia <art< de stânga> vor fi condamnate acum,
prigonite ca < formaliste>. Numero3i scriitori sau directori de teatru sunt arestaYi 3i dispar misterios.
Majoritatea scriitorilor de valoare se refugiaz< în t<cere sau în semit<cere. 2olohov, autorul c<rYii
Pe Donul lini3tit nu va mai scrie nimic pân< la moartea lui Stalin. (...) Literatura, teatrul,
cinematografia sunt strict supravegheate, cea mai mic< deviere este denunYat<, pedepsit<. Pe
scurt, de-a lungul întregii dictaturi a lui Stalin arti3tii au fost adu3i la ordine ca 3i restul populaYiei
sovietice. Conformismul 3i mediocritatea marcheaz< întreaga producYie a acestei epoci.”
(F. Braudel, Gramatica civilizaYiilor)

B. “În timpul expoziYiei [universale de la Paris] din 1937, aspectul marYial* al Pavilionului
german 3i sculpturile monumentale ale lui Josef Thorak, expuse acolo, reprezentau un manifest al
artei naziste. Nazi3tii decreteaz< c< arta modern< este bolnav< 3i începând din 1937, o Yintuiesc
la stâlpul infamiei în cursul expoziYiei itinerante intitulate <art< degenerat<>. Arta modern< este
exilat< din muzee; arti3tilor li se interzice s< mai picteze; mulYi dintre ei emigreaz<.”
(J. Debicki, J.-F. Favre, D. Grünewald, A. F. Pimentel, Istoria artei. Pictur<, sculptur<, arhitectur<)
*marYial – solemn, impun<tor, ost<3esc, de r<zboi

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza surselor A, respectiv, B câte o informaYie referitoare la situaYia oamenilor de
cultur<. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la atitudinea regimului politic faY<
de curentele culturale moderne, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la atitudinea regimului politic faY<
de curentele culturale moderne, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene, numind 3i un stat care a promovat-o.
4 puncte

162
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „X<rile se vor str<dui s< acYioneze împreun< sau s< se pr<bu3easc< împreun<. Se
consider< de comun acord c< istoria construcYiei europene de la sfâr3itul celui de al Doilea R<zboi
Mondial încoace nu are nimic exaltant (...). Ceea ce înseamn< c< nu exist< alt< cale pentru viitorul
Europei: reticenYele 3i refuzurile vehemente trebuie în ultim< instanY< s< cedeze în faYa
necesit<Yii.(...) Europa din timpul marilor imperii s-a schimbat. (...) Libera circulaYie a oamenilor a
ideilor 3i a capitalurilor în spaYiul creat de Comunitatea Economic< European< a devenit o realitate
(...) mai mult de jum<tate din europeni sunt de acord cu crearea unei Uniuni Politice Europene
dotat< cu un guvern responsabil.” (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

B. „Continui s< cred, a3a cum v-am mai spus, c< nimic nu va putea împiedica crearea
Europei (unite) 3i aceasta se va face. Se va face f<r< entuziasm, din nefericire, c<ci renunYarea la
prerogativele 3i atributele statului naYional este dificil< 3i ridic< în fiecare zi noi obiecYii 3i termeni
noi. Totu3i, ea se va face, deoarece caracterul s<u de <necesitate> sfâr3e3te prin a se impune
chiar 3i celor mai reticenYi.“ (G. Gafencu, martie 1953)

C. „Va veni ziua în care r<zboiul va p<rea la fel de absurd, la fel de imposibil între Paris 3i
Londra, Petersburg 3i Berlin, Viena 3i Torino, pe cât pare azi imposibil 3i absurd între Rouen 3i
Amiens, între Boston 3i Philadelphia. Va veni vremea în care tu, FranY<, tu, Italie, tu, Anglie, tu,
Germanie, voi, toate naYiunile de pe continent, v< veYi contopi strâns, f<r< a v< pierde calit<Yile
distincte 3i glorioasa individualitate, într-o unitate superioar<, constituind o fraternitate european<,
a3a cum Normandia, Bretania, Bourgogne, Lorena, Alsacia, cum toate provinciile noastre s-au
contopit în FranYa. Va veni ziua în care singurele câmpuri de lupt< vor fi pieYele deschizându-se
comerYului 3i spiritele deschizându-se ideilor. Va veni ziua în care gloanYele 3i bombele vor fi
înlocuite de voturi, de arbitrajul unui mare Senat suveran”.
(V. Hugo, discurs la Congresul P<cii de la Paris, 21 august 1833)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, pe baza sursei A, un eveniment politico-militar desf<3urat în secolul al XX-lea.
2 puncte
3. MenYionaYi o deosebire între sursa A 3i sursa C referitoare la instituYiile viitoarei Europe.
6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la viitorul unit<Yii europene,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa C, referitor la viitorul unit<Yii europene,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< totalitar<, din secolul al XX-lea, numind 3i un stat în care este promovat<.
4 puncte

163
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. ”Atitudinea Marii Britanii faY< de Europa a dez<m<git câYiva oameni politici europeni. Ei
speraser<, mai ales dup< declaraYiile lui Winston Churchill de la Strasbourg, c< Anglia se va
al<tura <Europei celor 2ase>*. Fusese uitat un fapt esenYial (...) 3i anume c< Anglia s-a considerat
întotdeauna vecin< a Continentului, 3i nu o parte component< a acestuia. (...) Anglia, chiar dac< a
încetat s< mai fie o insul<, este în continuare o Yar< insular<. În plus, Marea Britanie a afirmat
întotdeauna c< leg<turile sale cu [fostele colonii] nu-i permit s< se lege prea strâns de Europa. În
ceea ce prive3te schimburile comerciale, preferinYa imperial< impune a atitudine distinct< de cea a
naYiunilor europene.” (A. Maurois, Istoria Angliei)
*Europa celor 2ase - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia,
Olanda 3i Luxemburg

B. ”Negocierile începute din iulie 1970 se vor termina cu semnarea tratatelor de aderare la
Bruxelles, pe 22 ianuarie 1972. Cele patru Y<ri candidate[Marea Britanie, Irlanda, Danemarca 3i
Norvegia] accept< tratatele. Este prev<zut< o perioad< de cinci ani pentru a realiza modific<rile
necesare. În Marea Britanie ratificarea este obYinut< de o mare majoritate c<ci aici nu depinde
decât de un vot al Camerei Comunelor, iar în celelalte trei Y<ri ea este aprobat< în urma unui
referendum (...). [Ca urmare, se constituise], pe 11 ianuarie 1972, în mod oficial <Europa celor
Nou<>. ” (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*Europa celor nou< - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia,
Olanda, Luxemburg, Marea Britanie, Irlanda 3i Danemarca

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi o personalitate istoric< la care face referire sursa A 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza surselor A 3i B, denumirea dat< Comunit<Yii Economice Europene. 6 puncte
4. MenYionaYi din sursa A, un punct de vedere referitor la aderarea Marii Britanii la Comunitatea
Economic< European<, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi din sursa B, un punct de vedere referitor la aderarea Marii Britanii la Comunitatea
Economic< European<, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul în care
a ap<rut. 4 puncte

164
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În acest fel, putem vedea în arta abstract< de la începutul acestui secol semnul unui
protest concret, dar utopic împotriva structurilor politice 3i materiale constrâng<toare. De altfel,
regimurile totalitare – precum naYional-socialismul în Germania sau stalinismul în Uniunea
Sovietic< – au condamnat aceast< art< 3i au interzis-o. Dup< pr<bu3irea dictaturilor, în 1945 3i
apoi în 1989, arta abstract< devine expresia libert<Yii reg<site.”
(J. Debicki, J.-F. Favre, D. Grünewald, A. F. Pimentel, Istoria artei. Pictur<, sculptur<, arhitectur<)

B. “În timpul expoziYiei [universale de la Paris] din 1937, aspectul marYial* al Pavilionului
german 3i sculpturile monumentale ale lui Josef Thorak, expuse acolo, reprezentau un manifest al
artei naziste. Nazi3tii decreteaz< c< arta modern< este bolnav< 3i începând din 1937, o Yintuiesc la
stâlpul infamiei în cursul expoziYiei itinerante intitulate <art< degenerat<>. Arta modern< este
exilat< din muzee; arti3tilor li se interzice s< mai picteze; mulYi dintre ei emigreaz<.”
(J. Debicki, J.-F. Favre, D. Grünewald, A. F. Pimentel, Istoria artei. Pictur<, sculptur<, arhitectur<)
*marYial – solemn, impun<tor, ost<3esc, de r<zboi

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi un stat la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la atitudinea regimului politic faY<
de curentele culturale moderne, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la atitudinea regimului politic faY<
de curentele culturale moderne, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<, în afara celui
precizat în texte. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i un stat care a
promovat-o. 4 puncte

165
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Aceast< îndârjire a poziYiei FranYei se confirm< în anul urm<tor prin refuzul generalui
[Charles de Gaulle*] de a admite cererea de aderare la PiaYa Comun< a Marii Britanii. (...) De
Gaulle nu se las< înduplecat. Pentru el este clar c< Regatul Unit, în realitate ata3at de Pactul
Atlantic** 3i solidar cu Statele Unite, nu poate fi decât <calul troian> al americanilor din Comunitate
3i groparul <Europei celor 2ase>***. În timpul conferinYei de pres< din 14 ianuarie 1963 el î3i face
public< hot<rârea de a se opune canditaturii engleze: demers unilateral ce 3ocheaz< profund pe
partenerii FranYei din Comunitatea Economic< European<, care î3i d<duser< deja acordul.”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*Charles de Gaulle – pre3edintele FranYei (1959-1969)
**Pactul Atlantic - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< în 1949 din Statele
Unite, Canada 3i 10 state europene
***Europa celor 2ase - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia,
Olanda 3i Luxemburg

B.”Atitudinea Marii Britanii faY< de Europa a dez<m<git câYiva oameni politici europeni. Ei
speraser<, mai ales dup< declaraYiile lui Winston Churchill de la Strasbourg, c< Anglia se va
al<tura <Europei celor 2ase>. Fusese uitat un fapt esenYial pe care l-am amintit deseori în cursul
acestei istorii, 3i anume c< Anglia s-a considerat întotdeauna vecin< a Continentului, 3i nu o parte
component< a acestuia. (...) Anglia, chiar dac< a încetat s< mai fie o insul<, este în continuare o
Yar< insular<. În plus, Marea Britanie a afirmat întotdeauna c< leg<turile sale cu [fostele colonii] nu-i
permit s< se lege prea strâns de Europa. În ceea ce prive3te schimburile comerciale, preferinYa
imperial< impune a atitudine distinct< de cea a naYiunilor europene. Totu3i, constituirea unei pieYe
europene de 160 de milioane de cump<r<tori nu o poate l<sa indiferent<.”
(A. Maurois, Istoria Angliei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi o alt< denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene din sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi câte o personalitate istoric< la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la posibilele consecinYe ale
includerii Marii Britanii în Comunitatea European<, susYinându-l cu o explicaYie din text.
5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la posibilele consecinYe ale
includerii Marii Britanii în Comunitatea European<, susYinându-l cu o explicaYie din text.
5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i un stat în care s-a
aplicat. 4 puncte

166
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Nu sunt foarte sigur, dar cred c< în 1872 a avut loc prima expoziYie a unui grup restrâns
care a purtat, de atunci înainte numele de <impresioni3ti>. (...) Nu voi face istoricul lor: toat< lumea
îi cunoa3te. Îl semnalez doar, pentru a constata unul din cele mai multe eforturi eficiente care au
fost f<cute în FranYa de un grup de oameni a c<ror forY< 3i al c<ror talent a luptat împotriva unor
puteri formidabile: Oficialitatea, Presa 3i Banul. (...) E vorba de o art< f<r< sfâr3it, înzestrat< cu
tehnici multiple, apt< s< traduc< emoYiile naturii 3i ale omului, adaptându-se fiec<rui individ, fiec<rei
epoci, 3i la bucurie 3i la durere.” (Paul Gauguin, despre impresionism, 1902)

B. „ La [galeriile] Durand-Ruel se deschide o nou< expoziYie despre care ni se spune c<


este de pictur<. (…) Sunt indivizi care pufnesc în râs în faYa acestor lucruri, dar eu am inima
strâns<. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se intituleaz< <impresioni3ti, intransigenYi>, ei iau pânzele, culorile 3i
pensulele, arunc< la întâmplare câteva culori 3i semneaz< tabloul. (...) A-l face pe Pissarro s<
înYeleag< c< arborii nu sunt violeYi, c< cerul nu are culoarea untului proasp<t, c< în nicio Yar< nu se
pot vedea lucrurile pe care le picteaz< el 3i c< nicio persoan< inteligent< nu se poate adapta unor
asemenea r<t<ciri, este imposibil". (Le Figaro, aprilie 1876)
*Camille Pissarro - pictor impresionist

C. „Huysmans*, care criticase în trecut stilul impresionist, (...) era acum convins c<
impresionismul atinsese plenitudinea 3i afirma c< evoluYia impresionismului a atins perfecYiunea cu
pictura lui Pissarro. În realitate ochiul s<u se obi3nuise cu particularit<Yile noului stil. (...) În articolul
ExpoziYia independenYilor în 1881, Huysmans scria: <D-nul Pissarro poate fi clasat ast<zi în rândul
pictorilor no3tri remarcabili 3i îndr<zneYi. Dac< î3i va p<stra ochiul la fel de receptiv, de agil 3i de fin,
vom avea cu siguranY< în el pe cel mai original peisagist al epocii>. Laudele nu erau exagerate.
Pissarro produce o impresie deosebit< cu cele dou<zeci 3i opt de tablouri expuse, cel mai
important 3i mai valoros ansamblu din întreaga expoziYie.” (R. E. Shikes, P. Harper, Pissarro)
,Huysmans - scriitor francez

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi curentul cultural la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi o asem<nare între sursa A 3i sursa B referitoare la modalit<Yile prin care se f<ceau
cunoscute creaYiile artistice. 3 puncte
4. PrecizaYi o asem<nare referitoare la denumirea dat< pictorilor menYionaYi atât în sursa A cât 3i
sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la atitudinea criticilor faY< de
Pissaro, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa C, referitor la atitudinea criticilor faY< de
Pissaro, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< politici culturale promovate în epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene din secolul al XX-lea, numind 3i un stat în
care a fost promovat<. 4 puncte

167
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Europa nu va fi construit< într-o singur< etap<, nici dintr-o dat<; ea se va na3te prin
realiz<rile concrete ce vor crea mai întâi o solidaritate de fapt. Apropierea naYiunilor europene cere
ca opoziYia secular< dintre FranYa 3i Germania s< fie eliminat<. (...) În acest scop guvernul francez
propune o acYiune imediat<, cu un obiectiv limitat, dar decisiv. Guvernul francez propune plasarea
întregii producYii franco-germane de c<rbune 3i oYel sub o Înalt< Autoritate Comun<, într-o
organizaYie deschis< particip<rii 3i altor Y<ri ale Europei. (...) Prin punerea în comun a producYiei de
baz<, prin înfiinYarea unei instituYii comune, ale c<rei decizii vor lega FranYa, Germania 3i Y<rile care
vor adera, aceast< propunere realizeaz< primul pas concret spre o federaYie european<
indispensabil< p<str<rii p<cii.” (Robert Schuman, 9 mai 1950)

B. “Principalul scop pe care 3i-l propun instigatorii la r<zboi – imperiali3tii - este s< includ<
direct Germania de Vest în blocul agresiv al Atlanticului de Nord*, cu scopul de a-i folosi industria
3i resursele umane pentru scopuri agresive (...). În aceea3i lumin< trebuie s< vedem 3i pretinsul
<plan de folosire în comun a producYiilor de c<rbune 3i oYel germane 3i franceze>, plan elaborat la
Washington 3i propus de Robert Schuman. Datorit< unei asemenea <uniuni> a resurselor
industriale 3i a materiilor prime ale bazinelor Ruhr 3i Lorena, se propune punerea bazei industriei
de r<zboi a blocului agresiv al Atlanticului de Nord, condus de imperiali3tii americani.”
(Pravda, Moscova, 17 mai 1950)
*Atlanticul de Nord - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< în 1949 din
Statele Unite, Canada 3i 10 state europene.

C. „În Germania, în Italia 3i în [Belgia, Olanda 3i Luxemburg], reacYia este favorabil<. Planul
Schuman este bine primit 3i de Statele Unite (...). Partizanii unei integr<ri europene din punct de
vedere economic 3i dac< este posibil 3i politic, apar mai ales în rândurile democraYiei cre3tine, ale
socialismului democratic 3i ale diferitelor formaYiuni liberale, adic< în organizaYiile politice care
formeaz< nucleul coaliYiilor aflate la putere în Y<rile vest europene. (...) Din 18 aprilie 1951, 3ase
Y<ri, FranYa, Republica Federal< German<, Italia, Belgia, Olanda 3i Luxemburgul, semneaz<
tratatul de la Paris care instituie Comunitatea European< a C<rbunelui 3i OYelului.”
(Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. PrecizaYi un spaYiu istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie din textul A, 3i o alta din textul C, aflate în relaYie cauz<-efect. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la consecinYele punerii în practic<
a Planului Schuman, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la consecinYele punerii în practic<
a Planului Schuman, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul în care
a ap<rut. 4 puncte

168
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Termenul [realism] desemneaz< mai exact o mi3care ce, între 1848 3i 1860,
reacYioneaz< împotriva romantismului 3i a academismului neoclasicilor. [El] se r<spânde3te în
toat< Europa. (...) Pictorii reali3ti reprezint< viaYa modern< 3i, în particular, <realitatea social<>.
Astfel, G. Courbet înYelege s< ridice scena de gen la statutul de pictur< istoric<. J. Fr. Millet se
inspir< din lumea Y<ranilor. (...) H. Daumier î3i arat< dragostea faY< de cei umili pictând o lume
s<rac< 3i în suferinY<.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

B. „Courbet demonstreaz< c< subiectele pot fi 3i trebuie preluate din viaYa real<, din orice
manifestare. (...) Nu este deci deloc necesar s< ne adres<m mitologiei 3i alegoriei, oricât ar fi de
preYuite aceste surse de inspiraYie, în lumea contemporan<. Este cunoscut [ceea ce spunea]
Courbet: <Cum a3 putea picta îngeri, când n-am v<zut niciunul niciodat<?> ”
(G.Oprescu, Manual de istoria artei)

C. “ D-nul Courbet e un spirit rebel pentru c< înf<Yi3eaz< cu bun< credinY< burghezi, Y<rani 3i
Y<r<nci în m<rime natural<. Aceasta e prima obiecYie. Nu vrem s< admitem c< un sp<rg<tor de
piatr< valoreaz< cât un prinY: aristocraYia se înfurie v<zând c< oamenilor de rând li s-au acordat
atâYia metri de pânz< pictat<, numai suveranii au dreptul s< fie reprezentanYi în m<rime natural<”
(J.H. Champfleury, Realismul)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A 2 puncte
3. PrecizaYi o deosebire, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, referitoare la categoriile sociale.
6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la arta lui G. Courbet, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa C, referitor la arta lui G. Courbet, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici politice totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un alt curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, în afara celor
precizate în texte , numind 3i statul în care apare. 4 puncte

169
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Cel de al doilea domeniu principal în care Alexandru* a promovat reformele a fost
înv<Y<mântul. El 3i-a dat seama c< sistemul educaYional de atunci [din Rusia] era ineficient 3i lipsit
de vigoarea necesar< ca s< produc< oamenii de care era nevoie pentru armat< 3i serviciul civil.
Totodat<, era tot mai preocupat de sentimentul c< era trimisul lui Dumnezeu pe p<mânt. Prin
urmare, a ajuns la concluzia c< persoana care ar fi coordonat cel mai bine aceast< reform< trebuia
s< fie un om animat de profunde convingeri religioase. A3a se face c< l-a ales pe prinYul GoliYân.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
* Alexandru I - Yar al Rusiei în perioada 1801-1825

B. „În 1817, [GoliYân] a preluat conducerea noului Minister al Problemelor Spirituale 3i al


Înv<Y<mântului. GoliYân (...) avea o înclinaYie fireasc< spre Biserica Ortodox< (...). Principalul scop
al lui GoliYân a fost [ca prin lectur< 3i educaYie] s< existe cât mai mulYi oameni capabili s< citeasc<
Biblia 3i s< descopere singuri adev<rurile divine. El credea c< Scripturile* aveau s< fie singurul
antidot eficace împotriva raYionalismului promovat de liber-cuget<tori, în care a identificat principala
cauz< a problemelor Rusiei 3i ale întregii societ<Yi europene din acele vremuri. <Gândirea liber<>
presupunea contestarea tuturor structurilor sociale 3i politice existente.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Scripturi – scriere bisericeasc< cuprinzând Vechiul 3i Noul Testament, Biblie

C. „ În 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali


3i i [s-a] recomandat Yarului s< închid< imediat universitatea. Alexandru nu era preg<tit s< mearg<
atât de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase. [S-a]
demis aproape jum<tate din corpul profesoral. (…) Tinerii la care se depistau tendinYe
[ireverenYioase] erau obligaYi s< poarte însemne care-i stigmatizau drept<p<c<to3i>. VinovaYii de
calibru erau trimi3i la carcer<, în timp ce restul studenYilor se rugau pentru mântuirea lor.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele B 3i C. 2 puncte
2. NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. NumiYi personalitatea politic< menYionat< atât în textul A cât 3i în textul B. 3 puncte
4. NumiYi personalitatea politic< menYionat< atât în textul A cât 3i în textul C. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la înv<Y<mânt, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la înv<Y<mânt, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o alt< politic< în domeniul culturii din Europa modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i statul în care se aplic<. 4 puncte

170
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În memoria istoric< a europenilor, în prim-plan apare în continuare identitatea naYional<,
c<ci, a3a cum uneori nu z<rim p<durea din cauza copacilor, europenii nu-3i percep continentul din
cauza naYiunilor. Vom înv<Ya s< gândim 3i s< accept<m Europa pentru ca ea s< devin< realitate.
De veacuri, noi, europenii, ne-am obi3nuit cu vechile noastre state 3i naYiuni; ele vor mai exista
mult< vreme 3i va mai fi nevoie de ele. Îns< se vor schimba din nou, a3a cum s-au schimbat 3i în
trecut 3i poate, treptat, vor p<li 3i vor disp<rea în final pentru a ceda locul naYiunii Europa a c<rei
form< azi doar o intuim.” (H. Schulze, Stat 3i naYiune în istoria european<)

B. „NaYiunea, a3a cum o cunoa3tem, a ap<rut o dat< cu începutul unei profunde mutaYii
economice. Ea a reprezentat forYa de coeziune care a permis construirea unei organiz<ri politice 3i
sociale pe m<sura transform<rilor care au schimbat total modul de viaY< al oamenilor. Faptul c<
rolul s<u se încheie în momentul în care începe o alt< mutaYie radical< nu are nimic tragic în sine,
cu condiYia ca o nou< forY< de coeziune s< îi ia locul. De altfel, dep<3irea istoric< a naYiunii nu va
însemna, probabil, 3i dispariYia sa, tot a3a cum edificarea ei nu a însemnat distrugerea altor tipuri
de formaYiuni colective, sortite doar s< joace din acel moment un rol secundar.”
(A.-M. Thiesse, Crearea identit<Yilor naYionale în Europa)

C. „O naYiune este a3adar o mare solidaritate constituit< pe baza sentimentului de sacrificiu


al celor care l-au f<cut 3i al celor dispu3i s<-l mai fac<. Ea presupune un trecut; totu3i în prezent se
rezum< la un fapt tangibil: consimY<mântul, dorinYa clar exprimat< de a continua viaYa comun<.
ExistenYa unei naYiuni este (...) un plebiscit zilnic. (...) NaYiunea, ca 3i individul, este rezultatul unui
lung trecut de eforturi, de sacrificii 3i devotamente. Dintre toate, cultul str<mo3ilor este cel mai
legitim; str<mo3ii ne-au f<cut ceea ce suntem. Un trecut eroic, oameni mari, glorie (m< refer la cea
adev<rat<) iat< capitalul social pe care [se fundamenteaz<] o idee naYional<”.
(E. Renan, Ce este naYiunea)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, pe baza sursei C, o component< a capitalului social, pe care se fundamenteaz<
ideea naYional<. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, câte o caracteristic< a naYiunii. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la existenYa în viitor a naYiunii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la existenYa în viitor a naYiunii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici culturale din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care
a promovat-o. 4 puncte

171
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Termenul [realism] desemneaz< mai exact o mi3care ce, între 1848 3i 1860,
reacYioneaz< împotriva romantismului 3i a academismului neoclasicilor întârziaYi. [El] se
r<spânde3te în toat< Europa. (...) Pictorii reali3ti reprezint< viaYa modern< 3i, în particular,
<realitatea social<>. Astfel, Jean François Millet se inspir< din lumea Y<ranilor. (...) Honoré
Daumier î3i arat< dragostea faY< de cei umili pictând o lume s<rac< 3i în suferinY<. (...) Dup<
votarea legii din 1835 care interzice satira politic<, Daumier se ocup< de satira social<”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

B. „În 1855, arta invadase Parisul. Aproape de Palatul industriei se g<sea o alt< sal< de
expoziYie – Pavilionul realismului – unde erau expuse pânzele lui Gustave Courbet. De3i zece
dintre tablourile sale fuseser< admise în expoziYia oficial<, juriul îi respinsese dou< lucr<ri la care
pictorul Yinea în mod deosebit. Furios Courbet î3i construie3te o sal< proprie 3i expune acolo, în
plus, alte patruzeci de pânze. Subiectele obi3nuite ale tablourilor sale realiste mulYumeau arta
oficial<.” (R. E. Shikes, P. Harper, Pissarro)

C.“ D-nul Courbet e un spirit rebel pentru c< înf<Yi3eaz< cu bun< credinY< burghezi, Y<rani 3i
Y<r<nci în m<rime natural<. Aceasta e prima obiecYie. Nu vrem s< admitem c< un sp<rg<tor de
piatr< valoreaz< cât un prinY: aristocraYia se-nfurie v<zând c< oamenilor de rand li s-au acordat
atâYia metri de pânz< pictat<, numai suveranii au dreptul s< fie reprezentanYi în m<rime natural<”
(J.H. Champfleury, Realismul)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se face referire în sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, sursei B, câte o interdicYie referitoare la libera
manifestare a arti3tilor. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia arta este liber< în privinYa abord<rii temelor legate de “oamenii de rând”,
selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia arta este liber< în privinYa abord<rii temelor legate de “oamenii de rând”,
selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici politice totalitare 3i/ sau democratice din secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi un alt curent cultural în Europa modern< 3i/ sau contemporan<, în afara celor la care
fac referire sursele de mai sus, numind 3i statul în care a ap<rut. 4 puncte

172
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. ”Articolul A
Prin acest Tratat, Înaltele p<rYi contractante stabilesc între ele Uniunea European<, în
continuare denumit< „Uniunea”.
Acest tratat marcheaz< o nou< etap< în procesul de creare a unei uniuni 3i mai puternice
între popoarele Europei, în care deciziile sunt luate cât mai aproape de cet<Yean.(...)
Articolul B
Uniunea î3i propune urm<toarele obiective:
S< promoveze progresul economic 3i social echilibrat 3i susYinut, în special prin crearea
unei zone f<r< frontiere interne (...) 3i prin stabilirea unei uniuni economice 3i monetare, inclusiv
prin moned< unic< conform prevederilor acestui Tratat.(...)
Articolul F
Uniunea va respecta identitatea naYional< a Statelor Membre, ale c<ror sisteme de
guvernare se bazeaz< pe principiile democraYiei.”
(Tratatul de la Maastricht de constituire a Uniunii Europene, 1992)

B. „Este adev<rat c< exist< alternativa oferit< de formarea identit<Yii europene. Aceasta s-ar
putea constitui pe baza valorilor comune Europei de Vest 3i chiar ale celei Centrale: legitimitatea
guvern<rii consimYite 3i obstrucYionate de contraputeri ce-i limiteaz< excesele, ata3amentul faY< de
libert<Yile formale garantate de cele reale, ca 3i tradiYia mai recent< a unei justiYii distributive ce
atenueaz< diferenYele de bog<Yie (...). Pentru a se dezvolta o identitate politic< pe continent,
trebuie f<r< îndoial< s< se consolideze în prealabil un spaYiu public de dezbatere, care s< ofere
europenilor o con3tiinY< a intereselor lor solidare, cât 3i a unui interes general, superior celui al
p<rYilor.” (Guy Hermet, Istoria naYiunilor 3i a naYionalismului în Europa)

C.”Istoria naYiunilor noastre demonstreaz< c< o identitate colectiv< se construie3te printr-o


munc< de asemenea colectiv<, care se sprijin< pe noile mijloace de comunicare. Ea ne învaY< înc<
o lecYie, mai important<: naYiunea a fost elaborat< în strâns< leg<tur< cu dou< idei, pe atunci noi în
Europa: fericirea 3i democraYia. Acestea nu s-au învechit. Elaborarea unei identit<Yi comune nu va
însemna nimic dac< nu va fi însoYit< de un autentic proiect politic care s< le propun< cet<Yenilor
Uniunii s< redevin< actori ai propriului destin.”
(A.-M. Thiesse, Crearea identit<Yilor naYionale în Europa)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. PrecizaYi, pe baza sursei A, dou< obiective economice ale Uniunii Europene. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, câte o informaYie referitoare la democraYie.
6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la rolul implic<rii cet<Yenilor
europeni în formarea identit<Yii europene, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa C, referitor la rolul implicarii cet<Yenilor
europeni în formarea identit<Yii europene, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< sau contemporan<,
precizând 3i statul în care a fost adoptat<. 4 puncte

173
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

174
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Eu cred c< cea mai important< sarcina ce revine ast<zi Uniunii Europene este aceea de
a reflecta cu luciditate asupra a ceea ce înseamn< identitatea european<, de a propune o
organizare diferit< a responsabilit<Yii europene. (...) Dac< cet<Yenii Europei vor înYelege c< Uniunea
nu este un monstru birocratic anonim, conceput pentru a le restrânge sau a le anula autonomia, ci
c< este o comunitate de tip nou, care, dimpotriv<, le permite 3i mai mult< libertate, atunci Uniunea
nu are de ce s< se team< pentru viitorul ei.” (V. Havel, Discurs, 1994)

B. „Este adev<rat c< exist< alternativa oferit< de formarea identit<Yii europene. Aceasta s-ar
putea constitui pe baza valorilor comune Europei de Vest 3i chiar ale celei Centrale (...). Aparatul
integr<rii europene este întîi de toate juridic, într-atât încât, în loc s<-i uneasc< pe europenii, îi
desparte. (...) Pentru a se dezvolta o identitate politic< pe continent, trebuie f<r< îndoial< s< se
consolideze în prealabil un spaYiu public de dezbatere, care s< ofere europenilor o con3tiinY< a
intereselor lor solidare, cât 3i unui interes general, superior celui al p<rYilor.”
(G. Hermet, Istoria naYiunilor 3i a naYionalismului în Europa)

C. „Art. 6 Uniunea este fondat< pe principiul libert<Yii, al democraYiei, al respectului


drepturilor omului 3i libert<Yilor fundamentale, precum 3i al statului de drept, principii care sunt
comune statelor membre. (…) Uniunea respect< identitatea naYional< a statelor membre.”
(Tratatul de la Maastricht, 7 februarie 1992)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte
2. PrecizaYi, pe baza sursei B, o caracteristic< a procesului integr<rii europene. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, B câte o informaYie referitoare la identitatea european<.
6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la rolul valorilor democratice în
formarea Uniunii Europene, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa C, referitor la rolul valorilor democratice în
formarea Uniunii Europene, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i statul în care a fost adoptat<. 4 puncte

175
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Noile instituYii (ale Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului) vor provoca o bre3< în
zidul suveranit<Yii naYionale, care blocheaz< calea spre unitatea european<. De o mie de ani
suveranitatea naYional< s-a manifestat în Europa prin afirmarea naYionalismului 3i prin tentative
zadarnice 3i sângeroase ale unor state de a-3i impune hegemonia asupra altora. Stabilirea
instituYiilor 3i a regulilor comune, care vor asigura fuziunea suveranit<Yilor naYionale, îi va uni pe
europeni sub o autoritate comun< 3i va elimina cauzele fundamentale ale conflictelor (…). Suntem
deci3i s< unific<m Europa 3i s< acYion<m rapid.“ (J. Monnet, 1952)

B. “Art. 1. Prin prezentul tratat înaltele p<rYi contractante instituie între ele o Comunitate
Economic< European<.
Art. 2. Comunitatea are ca misiune prin stabilirea unei pieYe comune 3i prin apropierea
progresiv< a politicilor economice a statelor membre, s< promoveze o dezvoltare armonioas< a
activit<Yilor economice în ansamblul Comunit<Yii, o expansiune continu< 3i echilibrat<, o stabilitate
crescut<, o dezvoltare accelerat< a nivelului de viaY<, 3i a relaYiilor mai strânse între statele
membre.” (Tratatul de la Roma, 1957)

C. “Principalul scop pe care 3i-l propun instigatorii la r<zboi – imperiali3tii - este s< includ<
direct Germania de Vest în blocul agresiv al Atlanticului de Nord*, cu scopul de a-i folosi industria
3i resursele umane pentru scopuri agresive (...). În aceea3i lumin< trebuie s< vedem 3i pretinsul
<plan de folosire în comun a producYiilor de c<rbune 3i oYel germane 3i franceze>, plan elaborat la
Washington 3i propus de Robert Schuman. Datorit< unei asemenea <uniuni>** a resurselor
industriale 3i a materiilor prime ale bazinelor Ruhr 3i Lorena, se propune punerea bazei industriei
de r<zboi a blocului agresiv al Atlanticului de Nord, condus de imperiali3tii americani.”
(Pravda, Moscova, 17 mai 1950)
*Atlanticul de Nord - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< în 1949 din
Statele Unite ale Americii, Canada 3i 10 state europene.
** Comunitatea European< a C<rbunelui 3i OYelului

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, pe baza sursei B, o organizaYie european<. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia constituirea Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului a fost un proiect
pacifist, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia constituirea Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului a fost un proiect
pacifist, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa secolelor al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i statul în care s-a aplicat. 4 puncte

176
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Se afirm< c<tre 1865, un principiu fundamental: alegerea subiectului nu trebuie s< fie
restrictiv< pentru artist, care dimpotriv< trebuie s< se simt< liber s< exprime propriile impresii în
faYa oric<rei teme. Acest concept, exprimat [de impresioni3ti] deocamdat< în form< embrionar<,
poate fi considerat fundamentul picturii moderne, reluat 3i dezvoltat de toate avangardele artistice.”
(Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

B. „Monet a finalizat aceast< lucrare [Impresie, R<s<rit de soare] în 1872, reprezentând


într-un cadru simplu soarele r<s<rind în dep<rt<ri deasupra portului neguros al ora3ului Le Havre.
Lucrarea a fost expus< la Paris pe 15 aprilie 1874 în cadrul unei expoziYii alc<tuit< din 67 de picturi
ale arti3tilor (...) Criticii au privit cu ironie expoziYia. Unul dintre ace3tia, L. Leroy, a remarcat
aceast< pictur< a lui Monet, intitulând ulterior articolul s<u critic ExpoziYie de impresioni3ti 3i
remarcând caustic: <tapetul în faza de început a prelucr<rii este o lucrare mai complet< decât
aceasta>. Eticheta s-a p<strat 3i în câYiva ani termenul impresionism a devenit unul comun, iar
practicanYii acestui stil recunoscuYi.” (ViaYa 3i operele marilor protagoni3ti ai artei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urmatoarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte
2. SelectaYi, pe baza sursei B, numele tabloului lui Monet. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei în Europa contemporan<, numind 3i un stat care o
promoveaz<. 4 puncte

177
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atentie textele de mai jos:


A. ”Un nou dezastru se abate asupra cartierului [Operei din Paris]. La [galeriile] Durand-
Ruel se deschide [în 1876] o nou< expoziYie, pe care am numi-o a fi de pictur< (…). Cinci sau 3ase
alienaYi, atin3i de nebunia ambiYiei, s-au al<turat pentru a-3i expune lucr<rile. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti
se intituleaz< <intransigenYii, impresioni3tii>; ei iau pânzele, vopseaua 3i pensulele, arunc< la
întâmplare câteva culori 3i semneaz< tabloul.“ (Le Figaro, 3.04.1876)

B. “Monet înv<Yase c< orice era pictat pe loc, în aer liber, inspir< o prospeYime 3i o vitalitate
unic<, imposibil de reprodus în atelier, unde prejudecata creatorului, despre modul cum ar trebui
s< arate [compoziYia plastic<], ar constitui o barier< între artist 3i natur<. Sfatul dat de Monet
pictorilor constituie o dovad< clar< a acestei abord<ri: < încearc< s< uiYi ce obiecte se afl< în faYa ta
- un copac, o cas<, un câmp sau orice ar fi. Gânde3te-te, pur 3i simplu : iat< aici un p<trat mic de
albastru, dincolo un dreptunghi de roz, culoarea 3i forma exact< pân< când vei avea propria ta
impresie asupra [compoziYiei plastice] din faYa ta>. O impresie era a3adar un impact vizual pe care
[compoziYia plastic<] îl determin< într-un anumit moment.” (Galeria marilor personalitaYi ale artelor)

C. “La originea impresionismului se afl< un grup de pictori parizieni, printre care se num<r<
A. Renoir, C. Monet, E. Degas (…) care se constituie la sfâr3itul celui de la Doilea Imperiu 3i în
1874 începe s< expun< în galeria fotografului Nadar [la Paris].“
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte
2. PrecizaYi contextul politic la care se refer< sursa C. 2 puncte
3. MentionaYi pe baza sursei A, respectiv, a sursei C câte un eveniment desf<3urat la Paris.
6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la tehnica utilizat< de impresioni3ti,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la tehnica utilizat< de impresioni3ti,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici în domeniul culturii aplicate în epoca modern< 3i/sau contemporan<.
6 puncte
7. PrezentaYi un alt curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, în afara celui
precizat în texte, numind 3i statul în care a ap<rut. 4 puncte

178
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Romantismul a jucat în secolul XIX un rol important în viaYa artistic< a Europei. A fost
cel mai amplu, cel mai radical 3i mai închegat curent care s-a manifestat în toate ramurile artei.
Romantismul a influenYat 3i curentul clasic pe care îl combatea. Pe la jum<tatea secolului, s-a
n<scut din el realismul, dar 3i impresioni3tii s-au sprijinit mai târziu pe experienYa romantismului.
(…) Ap<rând cu ardoare libertatea artistului 3i valorile l<untrice ale artei, romantismul a contribuit la
crearea unui limbaj, act menit s< transforme în art<, întreaga viaY< cu laturile ei luminoase 3i
sumbre. A relevat farmecul poetic al naturii, a încet<Yenit definitiv peisajul ca domeniu de sine
st<t<tor 3i a fost susYin<torul unei înalte concepYii despre personalitatea uman<. ÎndemnaYi de
nemulYumirea lor faY< de prezent, arti3ti romantici au descoperit lumea trecutului, îndeosebi a
Evului Mediu.” (M. Alpotov, Istoria artei)

B. “Tabloul expus la 1874 de Claude Monet, Impresie, r<s<rit de soare, a dat criticii prilejul
de a califica întregul grup de arti3ti drept impresioni3ti (…).În natur<, Monet era atras, în primul
rand, de lumina soarelui, vibraYia razelor lui str<b<tând aerul 3i numeroasele nuanYe pe care
soarele le împrumuta cerului, norilor, copacilor 3i florilor (…). Cele mai bune oper< au fost create
de Monet (…) în micul ora3 Argenteuil din apropierea Parisului, unde a pictat cu mult entuziasm
studii de peisaje (…). Revenea mereu, în acela3i loc, spre a studia 3i reda la ore diferite ale zilei –
de dimineaY<, la amiaz< 3i seara - nuanYele de culoare ale unor stoguri de fân sau ale catedralei
din Rouen. “ (M. Alpotov, Istoria artei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. MenYionaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi pictorul precizat în sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi câte un curent artistic, din textul A 3i din textul B. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la rolul peisajului în pictur<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la rolul peisajului în pictur<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei în Europa în epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< totalitar< din epoca contemporan<, numind 3i un stat în care s-a aplicat.
4 puncte

179
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali
3i i [s-a] recomandat Yarului s< închid< imediat universitatea. Alexandru* nu era preg<tit s< mearg<
atât de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase. [S-a]
demis aproape jum<tate din corpul profesoral. (…)[S-au] scos din rafturile bibliotecii sute de c<rYi
[considerate] suspecte, inclusiv, cele ale lui Newton 3i Copernic. (…) Le-a ordonat angajaYilor s<
controleze notele de lectur< cu regularitate 3i s< asculte atent discuYiile dintre studenYi, ca s< fie
siguri c< nu mascau sentimente ireverenYioase. Tinerii la care se depistau asemenea tendinYe erau
obligaYi s< poarte însemne care-i stigmatizau drept<p<c<to3i>. VinovaYii de calibru erau trimi3i la
carcer<, în timp ce restul studenYilor se rugau pentru mântuirea lor.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Kazan - ora3 în Rusia
**Alexandru I – Yar al Rusiei, în perioada 1801-1825
***cenzura - control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor 3i în anumite condiYii
a corespondenYei 3i a convorbirilor etc.

B. „<90. În afara studenYilor, li se permite 3i altor persoane s< asiste la prelegeri. (...)
107. Pentru ajutorarea studenYilor nevoia3i, universitaYile pot s< aprobe scutiri de plat<,
reduceri de 50% sau chiar gratuit<Yi. (....)
129. Universit<Yile au dreptul s< importe, la discreYie 3i cu scutire de taxe, orice fel de c<rYi
de specialitate.
130. C<rYile, manuscrisele 3i periodicele pe care universit<Yile le primesc din afar< nu fac
obiectul cenzurii.>” (Regulamentul Universitar, din Rusia, 1863)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< textul A. 2 puncte
3. MenYionaYi instituYia de înv<Y<mânt precizat< atât în textul A cât 3i în textul B. 3 puncte
4. MenYionaYi o categorie social< precizat< atât în textul A cât 3i în textul B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia în instituYiile de înv<Y<mânt se aplic< cenzura, selectând dou< informaYii aflate
în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia în instituYiile de înv<Y<mânt se aplic< cenzura, selectând dou< informaYii în
acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i /sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o alt< politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau
contemporan<, în afara celor precizate în texte, numind 3i statul în care ea a fost adoptat<.
4 puncte

180
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Nu sunt foarte sigur, dar cred c< în 1872 a avut loc prima expoziYie a unui grup restrâns
care a purtat, de atunci înainte numele de <impresioni3ti>. (...) Era ceva serios, 3i Salonul* nu
b<nuise c< putea fi ceva serios, altminteri 3i-ar fi deschis larg porYile. (...) Nu voi face istoricul lor:
toat< lumea îi cunoa3te. Îl semnalez doar, pentru a constata unul din cele mai multe eforturi
eficiente care au fost f<cute în FranYa de un grup de oameni a c<ror forY< 3i al c<ror talent a luptat
împotriva unor puteri formidabile: Oficialitatea, Presa 3i Banul. (...) E vorba de o art< f<r< sfâr3it,
înzestrat< cu tehnici multiple, apt< s< traduc< emoYiile naturii 3i ale omului, adaptându-se fiec<rui
individ, fiec<rei epoci, 3i la bucurie 3i la durere.” (Paul Gauguin, despre impresionism, 1902)
*Salonul oficial consacra marii pictori, acordându-le medalii 3i nominaliz<ri pentru viitoarele comenzi publice 3i private

B. „La [galeriile] Durand-Ruel, [în 1876], se deschide o nou< expoziYie despre care ni se
spune c< este de pictur<. (…) Sunt indivizi care pufnesc în râs în faYa acestor lucruri, dar eu am
inima strâns<. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se intituleaz< <impresioni3ti, intransigenYi>, ei iau pânzele,
culorile 3i pensulele, arunc< la întâmplare câteva culori 3i semneaz< tabloul. (...) A-l face pe
Pissarro s< înYeleag< c< arborii nu sunt violeYi, c< cerul nu are culoarea untului proasp<t, c< în
nicio Yar< nu se pot vedea lucrurile pe care le picteaz< el 3i c< nicio persoan< inteligent< nu se
poate adapta unor asemenea r<t<ciri, este imposibil". (Le Figaro, aprilie 1876)
*Camille Pissarro - pictor impresionist

C. „În articolul ExpoziYia independenYilor în 1881, Huysmans* scria: <D-nul Pissarro poate fi
clasat ast<zi în rândul pictorilor no3tri remarcabili 3i îndr<zneYi. Dac< î3i va p<stra ochiul la fel de
receptiv, de agil 3i de fin, vom avea cu siguranY< în el pe cel mai original peisagist al epocii>.
Laudele nu erau exagerate. Pissarro produce o impresie deosebit< cu cele dou<zeci 3i opt de
tablouri expuse, cel mai important 3i mai valoros ansamblu din întreaga expoziYie.”
(R. E. Shikes, P. Harper, Pissarro)
,Huysmans - scriitor francez

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi câte o informaYie, din sursa A 3i din sursa B referitoare la reflectarea naturii în arta
impresionist<. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la activitatea impresioni3tilor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la activitatea impresioni3tilor,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o alt< politic< cultural< promovat< în epoca modern< 3i/ sau contemporan<, în afara
celei menYionate în textul A, numind 3i un stat în care a fost aplicat<. 4 puncte

181
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Odat< cu Baudelaire [care public<] Florile r<ului, în 1857 (…) o poezie a impresiei 3i a
simbolurilor este introdus< în doze mici în cultura [european<] .(…) ReacYionând de la bun început
împotriva a tot ce putea fi convenYional 3i închistat în reprezentarea lumii, realizat< de pictorii
“reali3ti”, care transpuneau pe pânz< mai mult ce <3tiau> decât ce <vedeau>, [E. Manet*] autorul
Balconului 3i al Dejunului pe iarb< a fost primul care a emis ideea potrivit c<reia ceea ce era mai
important într-un tablou era reprezentarea impresiei tr<ite decât realitatea <obiectiv<>(…) Nu un
peisaj în sine ,ci un anume peisaj, la o anumit< or< din zi, cu o anumit< luminozitate deosebit<,
toate acestea fiind valabile atât pentru un portret, cât 3i pentru un oricare alt subiect.”
(S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei)
*E.Manet – pictor francez impresionist

B. “Un nou dezastru se abate asupra cartierului [Operei din Paris]. La [galeriile] Durand-
Ruel se deschide o nou< expoziYie, pe care am numi-o a fi de pictur<. (…) Cinci sau 3ase alienaYi,
atin3i de nebunia ambiYiei, s-au al<turat pentru a-3i expune lucr<rile. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se
intituleaz< <intransigenYii, impresioni3tii>; ei iau pânzele, vopseaua 3i pensulele, arunc< la
intâmplare câteva culori 3i semneaz< tabloul.” (Le Figaro, 3.04.1876)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. MenYionaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei A, dou< tablouri pictate de E. Manet. 2 puncte
3. PrecizaYi câte un eveniment artistic desf<3urat în 1857, respectiv, în 1876, pe baza sursei A, 3i
a sursei B. 6 puncte
4. MenYionaYi punctul de vedere al sursei A, referitor la impresionism 3i la reprezentanYii s<i,
susYinându-l cu câte o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi punctul de vedere al sursei B, referitor la impresionism 3i la reprezentanYii s<i,
susYinându-l cu câte o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi un un alt curent cultural din secolul al XIX-lea 3i/ sau al XX-lea în afara celui precizat
în text, numind 3i statul în carte a ap<rut. 4 puncte

182
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „1. Suveranii vor numi pentru fiecare Universitate câte un împuternicit special care va
primi instrucYiuni 3i puteri corespunz<toare 3i va rezida în localitatea unde rezideaz< universitatea
respectiv<. Datoria acestui împuternicit va fi s< vegeheze asupra respect<rii cât mai severe a
legilor 3i a prescripYiilor disciplinare, s< observe cu atenYie spiritul în care profesorii î3i Yin
prelegerile publice 3i private (...) 3i s< acorde o atenYie constant< oric<rui fapt care ar putea servi la
înt<rirea ordinii printre studenYi.(...)
2. Guvernele statelor ConfederaYiei [Germane] se angajeaz< reciproc s< înl<ture din
universit<Yi (…) pe acei universitari, care îndep<rtându-se de datoria lor, (...) s-ar dovedi c< sunt
nedemni s< deYin< funcYia important< ce le-a fost acordat<. (...) Un profesor îndep<rtat în acest fel
nu poate s< mai fie numit în nicio instituYie public< de înv<Y<mânt în niciun stat al ConfederaYiei.”
(Decretele de la Karlsbad, 1819)

B. „RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare în


înv<Y<mânt, atât de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat
autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii în domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile
descoperiri în medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de
cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< în comparaYie cu preg<tirea în vederea profesiunii
viitoare, care predominase în înv<Y<mânt, pân< atunci. În ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un
raport fructos între cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin
principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a încât au fost 3i ele
desfiinYate, în anul 1873, în baza unei legi organizatorice noi.” (E. Zöllner, Istoria Austriei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi instituYia politic< din sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi dou< categorii sociale menYionate atât în sursa A cât 3i în sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la autonomia unit<Yilor de înv<Y<mânt,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la autonomia unit<Yilor de înv<Y<mânt,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< totalitar< a secolului al XX-lea, numind 3i un stat în care s-a aplicat.
4 puncte

183
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “În Germania nazist< a lui Hitler se dau multe ordine, care sunt executate cu o disciplina
absolut<. <Führerul* are întotdeuna dreptate>. Nimeni nu discut<, nimeni nu crâcne3te. Pentru cei
care nu sunt de acord - stâlpul de execuYie sau lag<rul de concentrare. Aceasta este regula în
Y<rile de dictatur<: un 3ef care comand< 3i un popor care se supune. Nu este întotdeuna amuzant,
admit adepYii unui asemenea regim, dar este un mod cert mai eficace decât democraYia, unde
fiecare discut<, contest<, protesteaz<, manifesteaz<, reclam<, proclam< 3i se înflac<reaz< pentru
un da sau nu. “ (G. Perrault, Ziua cea mare. 6 iunie 1944)
*Führer – conduc<tor, în limba german<

B. „Regimul democraYiei liberale (...) presupune (...) garanYia tuturor formelor de libertate.
(...) Regimul democraYiei liberale este, în primul rând, un regim democratic, ceea ce înseamn< c<
cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. (...). Acest tip de democraYie se vrea 3i liberal<,
pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale. (...) Libert<Yile politice
[vizeaz<] libertatea presei, întrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a – 3i exprima în libertate
opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv. Libertatea economic< e fondat< pe ideea c<
economia se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin
intervenYii care ar risca s< le denatureze funcYionarea. (...) Libertatea social<, strâns legat< de
libertatea economic<, presupune c< statul nu trebuie s< intervin< în raporturile dintre patroni 3i
salariaYi.” (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi tipul democraYiei menYionate în sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi pe baza sursei A 3i a sursei B, câte o informaYie referitoare la rolul conduc<torului
respectiv, al statului. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinându-l cu o explicaYie
din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa, din secolele al XIX-lea - al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< cultural< din secolele al XIX-lea - al XX-lea, numind 3i statul în care este
aplicat<. 4 puncte

184
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Dup< [1815] nivelul 3tiinYific al universit<Yilor austriece a continuat mai degrab< s< scad<.
Statul era mai preocupat de supravegerea studenYilor 3i profesorilor, consideraYi nesiguri din punct
de vedere politic decât faY< de o promovare a 3tiinYelor, desigur cu excepYia disciplinelor tehnice 3i
a 3tiinYelor naturale. S-a ajuns la m<suri penibile împotriva unor savanYi care nu respectau în
prelegerile lor manualele 3i cursurile obligatorii, adesea cu mult dep<3ite sau care erau r<u v<zuYi
din pricina convingerilor filozofice. Izolarea tem<toare faY< de str<in<tate, îndeosebi de avântul
3tiinYelor 3i de înflorirea literaturii din spaYiul german a avut consecinYe nefaste.”
(E. Zöllner, Istoria Austriei)

B. „RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare în


înv<Y<mânt, atât de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat
autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii în domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile
descoperiri în medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de
cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< în comparaYie cu preg<tirea în vederea profesiunii
viitoare, care predominase în înv<Y<mânt, pân< atunci. În ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un
raport fructos între cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin
principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a încât au fost 3i ele
desfiinYate, în anul 1873, în baza unei legi organizatorice noi.” (E. Zöllner, Istoria Austriei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte
2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi o categorie social< menYionat< atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi tipul unit<Yilor de înv<Y<mânt menYionat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine idea c< statul adopt< o
politic< restricitiv< în înv<Y<mânt, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect.
5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate idea c< statul adopt<
o politic< restricitiv< în înv<Y<mânt, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care
a promovat-o. 4 puncte

185
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textile de mai jos:


A. „Evenimentele interne l-au f<cut pe Nicolae I* s< se team< 3i mai mult [decât faY< de
revoluYia din Europa de la 1848]. Xarul a luat din nou m<suri. (…). A fost înfiinYat< o nou< comisie
secret< care s< z<d<rniceasc< toate influenYele subversive. Formulele gen <remediul suveran>
sau <forYele naturii> au fost scoase din manuale. (...) Universit<Yile nu au fost închise dar au fost
controlate strict, atât din punct de vedere al programei cât 3i al admiterilor. [De aceea] s-a
înregistrat o sc<dere a num<rului de studenYi cu 25%, cifra total< ajungând la 3600. (...) [S-a
declarat] c< înv<Y<mântul trebuie întemeiat <nu pe raYiune ci pe adev<rurile religioase, puse în
relaYie cu teologia*>. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Nicolae I - Yar al Rusiei în perioada 1825-1855
**teologie – disciplin< care se ocup< cu expunerea 3i justificarea raYional< a dogmelor 3i riturilor unei religii

B. „RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare în


înv<Y<mânt, atât de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat
autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii în domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile
descoperiri în medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de
cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< în comparaYie cu preg<tirea în vederea profesiunii
viitoare, care predominase în înv<Y<mânt, pân< atunci. În ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un
raport fructos între cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin
principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a încât au fost 3i ele
desfiinYate, în anul 1873, în baza unei legi organizatorice noi.” (E. Zöllner, Istoria Austriei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi evenimentul istoric desf<3urat în 1848 la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi câte o informaYie, din sursa A, respectiv, din sursa B, referitoare la influenYa bisericii
asupra înv<Y<mântului. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere, din sursa A, referitor la politic< adoptat< de stat în înv<Y<mânt,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere, din sursa B, referitor la politic< adoptat< de stat în înv<Y<mânt,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care
a promovat-o. 4 puncte

186
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate
proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea în nume personal 3i în mod irevocabil. (...)
Conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere, neîngr<dite de c<tre
[cet<Yenii] care urmeaz< s< fie condu3i.” (G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<)

B. „Regimul democraYiei liberale (...) presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i


(...) garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, în primul rând, un
regim democratic, ceea ce înseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai
bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi
s<-3i desemneze reprezentanYii. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea
are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...). Libert<Yile politice [vizeaz<]
libertatea presei, a întrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima în libertate opiniile,
siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv (...). Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia
se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar
risca s< le denatureze funcYionarea.” (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX)

C. „Într-o Europ< ale c<rei structuri au fost zdruncinate de [Primul R<zboi Mondial], în 1919,
idealurile 3i instituYiile democraYiei liberale sunt cele care par s< se impun<. În Europa Central< 3i
Oriental< (…) regimurile democratice au fost înlocuite cu sisteme politice create dup< modelul
parlamentar de tip francez.” (P.Milza, S.Bernstein, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. PrecizaYi evenimentul politico-militar la care se refer< sursa C. 2 puncte
3. MenYionaYi câte o informaYie, din sursa B 3i din sursa C, referitoare la stat, respectiv, la instituYii.
6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la rolul cet<Yenilor în cadrul regimului
politic, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la rolul cet<Yenilor în cadrul regimului
politic, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa în epoca modern< 3i/ sau contemporan<.6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, în epoca contemporan<, precizând 3i
statul în care ea a fost promovat<. 4 puncte

187
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „O pictur< trebuie s< fie o descompunere a luminii în componentele ei, iar str<lucirea se
obYine folosind culorile primare ce alc<tuiesc spectrul. (…) Încercând astfel, s< sporeasc<
luminozitatea pânzelor lor pentru a da iluzia luminii solare trecute printr-o prism<, ei obYin un
adev<rat carnaval al culorii, în care ochiul parc< particip< la un dans de intensit<Yi luminoase
vibrante. Ca rezultat al acestei reevalu<ri a mijloacelor tehnice, impresioni3tii descoper< un nou
procedeu de reprezentare vizual<. “ (W. Fleming, Arte 3i idei)

B. „Tinerii pictori [impresioni3ti, la Paris] expun, în aprilie-mai 1874. (...) Adev<ratul subiect
al tabloului devine lumina (...). Punând în practic< descoperirile legilor optice* referitoare la lumin<,
la culoare 3i la percepYia vizual< (...), impresioni3tii î3i schimb< felul de a realiza amestecul culorilor.
Acestea nu mai sunt combinate pe palet<, ci prin [al<turarea] pe pânz< a tu3elor** celor mai pure
posibil: este vorba în acest caz de un amestec <optic>.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*legile optice vizau difuziunea 3i descompunerea luminii albe în culorile componente, prin intermediul prismei
**tu3< – fel de a aplica culoarea cu pensula pe pânza unui tablou, care define3te stilul unui pictor

C. „La începutul anilor '60, cei mai importanYi arti3ti din grupul impresioni3tilor (...)
revendicau dreptul 3i pl<cerea de a picta în aer liber. Se afirm<, c<tre 1865, un principiu
fundamental: alegerea subiectului nu trebuie s< fie restrictiv< pentru artist, care dimpotriv<, trebuie
s< se simt< liber s< exprime propriile impresii în faYa oric<rei teme.”
(Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)

D. „Pictura [impresionist< prezint<] spaYii deschise: însorite p<mânturi, paji3ti 3i crânguri


(…) plimb<ri pe malul râului, perechi dansând la baluri câmpene3ti (…) Opera , baletul (…) inspir<
intrarea specatcolului în pictur<. (…) Cursele [de cai] nu pun accentual pe protipendada din tribune
ci pe alerg<tori.” (V.G.Marica, Ipostaze ale picturii moderne. Incursiunea solar<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei B, ora3ul în care expun impresioni3tii. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul C, 3i o alta din textul D, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la rolul luminii în pictura
impresionist<, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la rolul luminii în pictura
impresionist<, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< practici democratice, aplicate în Europa, în secolul al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< cultural< din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i statul în
care se adopt<. 4 puncte

188
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Xarul a luat din nou m<suri ferme 3i decisive. (…) Cenzura* s-a intensificat: în 1850,
existau 12 organisme distincte cu atribuYii specifice în domeniu. Turgheniev** a fost arestat la
domiciliu pentru simplul fapt c< [pledase în favoarea] lui Gogol**. Nici chiar slavofililor*** nu li s-a
dat voie s< publice o serie de articole în care s<-3i exprime ideile, pe motiv c<, de3i se pretau unei
discuYii între experYi, puteau fi interpretate gre3it de un public mai larg. (…) [Nicolae I] a fost
dominat de teama de ideile noi 3i de credinYa în valorile vechilor metode ale vechiului sistem. 2i
mai important, credinYa lui de nezdruncinat în autocraYie 3i în metodele tradiYionale nu a dat voie
Rusiei s< se dezvolte.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*cenzur< – control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.
**Turgheniev 3i Gogol – scriitori ru3i
***slavofili – grupare, ap<rut< dup< 1836, care promoveaz< progresul îns< doar în concordanY< cu valorile Rusiei a3a
cum le percepeau ei

B. „Prin instaurarea nazismului la putere, teroarea devine politic< de stat [în Germania].
Dac< pentru adepYii regimului existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se
întrebuinYau diverse metode de <convingere> sau intimidare: asasinatul, arestarea în mas<,
percheziYiile la domiciliu, lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei (…). Gândirea a fost
înlocuit< cu lag<rul, laboratorul 3tiinYific a folosit înarm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe
foc.“ (Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi, pe baza sursei A, Yarul Rusiei. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza surselor A 3i B, câte o informaYie referitoare la consecinYele regimului
politic pentru Rusia, respectiv, pentru adepYii nazismului. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la metodele prin care statul a intervenit în
societate, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la metodele prin care statul a intervenit în
societate, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din Europa secolului al XX-lea. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa secolelor al XIX-lea – al XX-lea, numind 3i statul în care
a ap<rut. 4 puncte

189
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „I. Se scutesc de cenzura* preliminar<: (…)
2. Toate publicaYiile cadrelor universitare (…).
XXVIII. Al treilea avertisment [al ministrului de interne] atrage suspendarea publicaYiei”
(Legile Presei, Rusia, 1865)
*cenzur< – control prealabil exercitat în unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. „Criticii susYin c< [dup< adoptarea Legilor Presei] de fapt cenzura s-a menYinut strict<.
Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la câteva s<pt<mâni de la apariYia primului
num<r. Este la fel de adev<rat c< în 1866, ziarul radical Contemporanul a fost interzis. Totu3i se
pare c< primele decizii au fost luate dup< ce editorilor li se pusese în vedere c< întrecuser<
m<sura, iar ultima a fost luat< ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Rusiei, Alexandru al II-lea]”.
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

C. „Detestata cenzur< preliminar< a fost în linii mari desfiinYat< [prin Legile Presei](…), îns<
prin comparaYie cu ceea ce se întâmplase mai înainte în Rusia [acest fapt] reprezenta o cre3tere
considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei. [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual (...)
s-a triplat [pân< în1881]. (…) A existat o schimbare în relaYia dintre editor 3i cenzor, în care
cooperarea a înlocuit în bun< m<sur< spiritul de represiune de pân< atunci.”
(R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei texte. 2 puncte
2. PrecizaYi, pe baza sursei A, funcYia deYinut< de cel care avea dreptul s< dea avertismente
publicaYiilor. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta, din textul C, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, pa baza sursei B, un punct de vedere referitor la importanYa Legilor Presei pentru
publicaYiile ruse3ti, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la importanYa Legilor Presei pentru
publicaYiile ruse3ti, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei în Europa, în epoca contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa, din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i
statul în care a ap<rut. 4 puncte

190
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În anii '40 [în timpul celui de Al Doilea R<zboi Mondial], democraYia s-a îndep<rtat
treptat de înYelesul generic de <guvern pentru popor> pentru a fi definit< pe baza existenYei unor
condiYii imposibil de evitat: libertatea de asociere, de gândire, de informare; dreptul de vot 3i alegeri
libere; dreptul liderilor politici de a se confrunta între ei în vederea consensului; posibilitatea de
acces în funcYii publice; controlul politicii forYelor aflate la guvernare din partea opoziYiei 3i
alternarea la guvernare.” (Enciclopedia de istorie universal<)

B. „Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti,
acela de democraYie, care presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i acela de liberalism
care subînYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, în
primul rând, un regim democratic, ceea ce înseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la
putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor
cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii.” (S.Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi evenimentul politico-militar la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi o asem<nare între sursele A 3i B, referitoare la dreptul prin care cet<Yenii particip<
la viaYa politic<. 3 puncte
4. MenYionaYi o asem<nare între sursele A 3i B, referitoare la regimul politic. 3 puncte
5. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la rolul libert<Yii în cadrul regimului
politic, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la rolul libert<Yii în cadrul regimului
politic, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi un curent cultural în Europa, din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, precizând 3i
secolul apariYiei sale. 4 puncte

191
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Ceea ce este comun acestor cartiere pariziene [Montparnasse 3i Montmarte] cu renume
mondial, este faptul c< ambele au str<lucit în pictur<. 2i dac< este adev<rat c< pe Montmartre a
r<s<rit cubismul, tot atât de adev<rat este c< acesta a înflorit pe Montparnasse. Nic<ieri în lume
n-au existat colonii de arti3ti atât de populate [ca aici]. Astfel, Montparnasse 3i Montmartre, nu sunt
doar noYiuni geografice, sunt adev<rate furnale ale spiritualit<Yii franceze 3i universale, a c<ror
incandescenY< lumineaz< drumurile c<ut<rilor umane 3i ale inovaYiei artistice.”
(Bajomi L.E., Montparnasse, Montmartre 3i Cartierul Latin)

B. „Ca 3i curentele de avangard< care i-au precedat - fovism, cubism, dadaism - (...)
suprarealismul este în acela3i timp o mi3care cultural< transnaYional< (…), dar 3i un fenomen
<parizian> care s-a instalat pe acel <Mal stâng> ce reprezint<, la mijlocul anilor dou<zeci, polul
principal al artelor 3i al literelor. M<rturie r<mâne concentrarea deosebit de mare de creatori care
s-au instalat în capitala francez<. (…) Scriitori americani, ca E. Hemigway se al<tur< aici exilaYilor
care fug de represiunea dictaturilor mediteraneene 3i balcanice, în a3teptarea diasporei antinaziste
a anilor treizeci 3i a pictorilor str<ini care formeaz< marile batalioane ale a3a-numitei <2coli din
Paris> în care figureaz< printre alYii, italianul Modigliani, lituanianul Soutine 3i rusul Chagall.”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

C. „Suprarealismul a fost o ad<ugire original< la repertoriul artelor de avangard< (...). Privit<


retrospectiv, trebuie v<zut< ca o mi3care deosebit de bogat<, mai ales în FranYa 3i în Y<rile
hispanice, unde influenYa francez< a fost puternic<. (...) [El] a îmbog<Yit principala art< a secolului
XX, 3i anume aceea a aparatului de filmat. Nu este deloc întâmpl<tor c< cinematograful îi este
îndatorat suprarealismului nu numai prin Luis Bun el, dar 3i prin cel mai important scenarist din
acea perioad<, Jacques Prevert.” (E. Hobsbawm, Secolul extremelor)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi, din sursa C, o informaYie referitoare la spaYiul în care influenYa FranYei “a fost
puternic<”. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa C, domeniul cultural în care se afirm< Luis Bun el 3i Jacques Prevert.
2 puncte
3. MenYionaYi un curent cultural precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. MenYionaYi un curent cultural precizat atât în sursa B cât 3i în sursa C. 3 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa A, referitor la rolul Parisului în viaYa cultural< a
omenirii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi un punct de vedere exprimat în sursa B, referitor la rolul Parisului în viaYa cultural< a
omenirii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene, în secolul al XX-lea. 6 puncte
8. PrezentaYi o practic< politic< totalitar<, precizând 3i statul în care ea a fost aplicat<. 4 puncte

192
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Fenomen complex 3i multiform, romantismul exprim< la scar< european<, în domeniul
artelor, muzicii 3i literelor, sentimentele diverse 3i adesea contradictorii ale generaYiilor care au
asistat la pr<bu3irea ordinii sociale 3i politice tradiYionale 3i au cunoscut tulbur<rile perioadei
revoluYionare* 3i imperiale**, apoi pe acelea de la începutul revoluYiei industriale. (...) Cât despre
pictura romantic<, aceasta î3i împarte influenYa între subiecte de inspiraYie literar< (Funeraliile lui
Atala de Girodet), istoric< (Moartea lui Sardanapal de Delacroix, 1827), evenimente contemporane
(Bonaparte la Arcole), chiar 3i fapte diverse (Pluta Meduzei de Géricault, 1819).”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*revoluYia francez< început< în 1789
**Napoleon Bonaparte, împ<rat al FranYei în perioada 1804-1815

B. „2eful curentului romantic în pictur< a fost E. Delacroix (1789-1863). (...) El este un


colorist excepYional. Calitatea esenYial< a culorii tablourilor sale const< în faptul c< la el formele
apar nu numai în desen ci mai ales în raporturile cromatice. În felul acesta, pictorul reu3e3te s<
exprime pasiuni umane 3i s< creeze atmosfere afective deosebit de intense prin m<iestria cu care
folose3te reflexele culorilor în redarea formelor. Este de remarcat c< Delacroix a fost primul pictor
care a constatat c< o culoare apare ochilor no3tri mereu altfel, dup< culorile care o înconjoar<,
dup< lumina care este proiectat< asupra ei, c< orice culorare este pentru ochiul uman funcYie
variabil< a contextului cromatic din care face parte.” (M.Nicolau-Golfin, Istoria artei)

C. „Delacroix nu face altceva decât ce f<ceau înainte de el 3i continu< s< fac< acum
clasicii; el se acomodeaz< tuturor subiectelor, cu condiYia de a le trata dup< impresia sa personal<:
istorie, mitologie, subiecte biblice 3i religioase, feerii 3i romane, scene din viaYa contemporan<,
totul i se potrive3te.(...) Patru cincimi din opera lui Delacroix sunt pur< neghiobie; cea de a cincea
r<mâne îndoielnic< 3i suspect<.” (P.-J. Proudhon, Principiul artei 3i destinaYia ei social<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< textul A. 2 puncte
2. SelectaYi, din textul A, o caracteristic< a contextului istoric în care se afirm< romantismul.
2 puncte
3. PrecizaYi dou< teme abordate de pictura romantic< precizate atât în sursa A cât 3i în sursa C.
6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere, exprimat în textul B, referitor la arta lui E. Delacroix,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere, exprimat în textul C, referitor la arta lui E. Delacroix,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici promovate în domeniul culturii, în epoca modern< 3i/sau contemporan<.
6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare contemporane, numind un stat care a
promovat aceast< ideologie. 4 puncte

193
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Mi3c<rile de avangard<, care înfloriser< în toate domeniile la începutul RevoluYiei [din
1917] 3i care sunt numite în continuare în Rusia <art< de stânga> au fost condamnate acum,
prigonite ca < formaliste>. (...) Majoritatea scriitorilor de valoare se refugiaz< în t<cere sau în
semit<cere. 2olohov, autorul c<rYii Pe Donul lini3tit nu va mai scrie nimic pân< la moartea lui Stalin.
(...) Literatura, teatrul, cinematografia sunt strict supravegheate, cea mai mic< deviere este
denunYat<, pedepsit<. Pe scurt, de-a lungul întregii dictaturi a lui Stalin arti3tii au fost adu3i la
ordine ca 3i restul populaYiei sovietice. [Ca urmare] conformismul 3i mediocritatea marcheaz<
întreaga producYie a acestei epoci.” (F. Braudel, Gramatica civilizaYiilor)

B. „Spiritul contestatar al ordinii stabilite 3i violent antiburghez al primei faze a fascismului


continu< s< inspire un num<r de intelectuali care aderaser< la ideologia fasciilor. (...) Regimul nu-i
lipse3te nici de onoruri nici de venituri. (...) Al<turi de o minoritate reprezentativ< a unei culturi
autentic <fasciste>, majoritatea intelectualilor care s-au al<turat dictaturii lui Benito Mussolini, au
f<cut-o pentru c< îi aprobau evoluYia conservatoare 3i adeziunea la ideile naYionalismului clasic,
(...) sau din oportunism ca Pirandello (premiul Nobel pentru literatur<, în 1934).(...) Prin intermediul
culturii de mas<, fascismul a reu3it s< p<trund< adânc în societatea italian< (...) punându-se accent
pe cinematografie considerat< <arma cea mai puternic<>.” (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte
2. NumiYi conduc<torul statului din sursa A 3i pe cel din sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi dou< domenii ale culturii menYionate atât în sursa A cât 3i în sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la atitudinea unor scriitori faY< de regimul
politic, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la atitudinea unor scriitori faY< de regimul
politic, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i un stat care a
promovat democraYia. 4 puncte

194
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. ”În problema atât de important< a l<rgirii Comunit<Yii [Economice] Europene, respectiv
atitudinea faY< de candidaturile Marii Britanii, Danemarcei, Irlandei 3i Norvegiei, am ajuns la un
acord. S-a hot<rât în cadrul Comunit<Yii c< aceasta este gata s< discute noile adeziuni 3i în acest
scop se va pune la punct o atitudine comun< pentru negocierile ce se vor deschide, într-un spirit
pozitiv. (...) Eu cred c< pot s< spun c< aceast< conferinY< a fost fericit< pentru Europa, c<reia îi
deschide noi speranYe.”
(DeclaraYia pre3edintelui FranYei, G. Pompidou, la ConferinYa C.E.E. de la Haga, 1969)

B. ”Negocierile începute din iulie 1970 s-au terminat cu semnarea tratatelor de aderare la
Bruxelles, pe 22 ianuarie 1972. (...). Este prev<zut< o perioad< de cinci ani pentru a realiza
modific<rile necesare. În Marea Britanie, ratificarea este obYinut< de o mare majoritate c<ci aici nu
depinde decât de un vot al Camerei Comunelor, iar în celelalte trei Y<ri ea este aprobat< în urma
unui referendum. (...) În Irlanda 56,7% spun „da”, în Danemarca, 68 % din voturi sunt pentru (...).
Cât despre Norvegia, coaliYia de extrem< dreapt<, o parte a stângii ostile unei Europe <a marelui
capital> 3i mediile tradiYionaliste 3i naYionaliste, vor respinge contra oric<rei a3tept<ri intrarea în
Comunitatea Economic< European<, cu aproape 54% de voturi împotriv<. ”
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse istorice. 2 puncte
2. NumiYi din sursa B, instituYia din Marea Britanie. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. MenYionaYi, din textul A, un punct de vedere al Comunit<Yii Economice Europene faY< de
problemele extinderii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din textul B, un punct de vedere al Norvegiei faY< de problemele extinderii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< politici culturale promovate în epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi un curent cultural în Europa modern< 3i/sau contemporan<, precizând secolul în
care s-a afirmat. 4 puncte

195
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Într-o Europ< ale c<rei structuri au fost zdruncinate de r<zboi, în 1919, idealurile 3i
instituYiile democraYiei liberale sunt cele care par s< se impun<. În Europa Central< 3i Oriental< (…)
regimurile democratice au fost înlocuite cu sisteme politice create dup< modelul parlamentar de tip
francez. (…) Dar democraYia î3i arat< repede caracterul fragil. (…) În Italia <pacea trunchiat<> d<
na3tere unei crize politice 3i sociale care, în octombrie 1922, ia sfâr3it prin venirea lui Mussolini la
putere. (…) Afirmarea fascismului se înscrie în acest context.”
(P.Milza, S.Bernstein, Istoria Europei)

B. „Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija
societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El
afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi
nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum votul universal. (...) Pentru fascist, totul se afl< în
stat, nimic uman sau spiritual nu exist< în afara statului.” (B.Mussolini, Doctrina fascismului)

C. „Regimul democraYiei liberale este, în primul rând, un regim democratic, ceea ce


înseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei
democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze
reprezentanYii. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop
menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale.” (S.Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa A, un spaYiu istoric în care regimurile autoritare au fost înlocuite dup<
r<zboi. 2 puncte
3. PrecizaYi ideologia menYionat< atât în sursa A cât 3i în B. 3 puncte
4. PrecizaYi regimul politic menYionat atât în sursa A cât 3i în C. 3 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere al autorului sursei B referitor la votul universal, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei C referitor la votul universal, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o politic< în domeniul culturii din epoca modern< 3i/sau contemporan< numind 3i
statul în care se adopt<. 4 puncte

196
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare în
înv<Y<mânt, atât de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat
autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii în domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile
descoperiri în medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de
cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< în comparaYie cu preg<tirea în vederea profesiunii
viitoare, care predominase în înv<Y<mânt, pân< atunci. În ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un
raport fructos între cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin
principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a încât au fost 3i ele
desfiinYate, în anul 1873, în baza unei legi organizatorice noi.” (E. Zöllner, Istoria Austriei)

B. ”[Prin Regulamentul Universitar, din 1863, din Rusia], universit<Yilor li s-a acordat practic
autonomie administrativ< 3i de3i programa era elaborat< de minister a existat o libertate mult mai
mare din punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. Rectorii erau numiYi pe patru ani de
c<tre consiliul profesoral. Fiecare facultate î3i alegea un decan pentru trei ani. Predarea dreptului a
fost ameliorat< sau chiar reintrodus<, ca de pild< în cazul dreptului constituYional. (...) Au fost
înfiinYate burse pentru sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost încurajate expediYiile de
documentare în alte Y<ri. [Ca urmare] universit<Yile au început s< înfloreasc< în aceast< nou<
atmosfer< de dezbatere deschis<.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte
2. NumiYi statele precizate în sursa A, respectiv, în sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B atitudinea faY< de cercetarea 3tiinYific<.
3 puncte
4. MenYionaYi categoria social< precizat< atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la autonomia universitar<, susYinându-l cu
o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la autonomia universitar<, susYinându-l cu
o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o practic< totalitar< a secolului al XX-lea, numind 3i un stat în care s-a aplicat.
4 puncte

197
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Pentru moment, analizele urm<toare experienYei primei conflagraYii mondiale
evidenYiaz<, în primul rând, accentuarea contradicYiei între dimensiunile statelor naYionale
europene 3i nivelul crescând al interdependenYelor în plan economic, ceea ce impune dep<3irea
limitelor naYionale în direcYia unui stat de anvergur< continental< (...).SoluYiile de ie3ire din aceast<
criz< de ordin economic 3i politic nu pot fi decât dou<: fie pe calea instaur<rii unor regimuri
autoritare de dreapta sau de stânga care s< um<reasc< unificarea <spaYiului vital> economic pe
calea forYei 3i a cuceririi, fie reorganizarea sistemului european într-o form< federativ<, prin
asocierea liber< 3i voluntar< a statelor continentului, care accept< s< transfere o parte a
suveranit<Yii lor asupra unor organisme supranaYionale.” (L. Gyemant, Istoria Europei)

B. „Dac< pentru extrema dreapt< fascist< sau nazist< soluYia problemelor europene sau
mondiale este unificarea de tip imperialist, prin forY<, a continentului 3i a lumii, iar pentru extrema
stâng< comunist< prioritar< este înl<turarea sistemului capitalist, unitatea urmând a se realiza
ulterior, în condiYiile victoriei totale a noii orânduiri în Europa 3i pe plan global, adepYii
federalismului pun în prim-plan crearea unor structuri instituYionale 3i juridice care s< garanteze
pacea, stabilitatea, progresul economic 3i social pentru toate elementele sale componente”.
(L. Gyemant, Istoria Europei)

C. „În condiYiile dezvolt<rii economice moderne, a globaliz<rii transporturilor 3i


comunicaYiilor, statele naYionale devin un cadru strâmt 3i generator de conflicte, pe când unificarea
continentului ar asigura pacea 3i stabilitatea, rezolvarea problemelor litigioase interne 3i
transformarea Europei într-o important< putere mondial<, cu p<strarea primatului s<u cultural”.
(L. Gyemant, Istoria Europei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< cele trei surse. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa C, o informaYie referitoare la statele naYionale. 2 puncte
3. MenYionaYi câte o informaYie, din textul A, respectiv, textul C, referitoare la viaYa economic<.
6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere, referitor la soluYionarea problemelor europene,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere, referitor la soluYionarea problemelor europene,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< sau contemporan<,
precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

198
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Nu sunt singurul care-3i pune o întrebare: de unde vin banii 3efilor fascismului, bani
care sunt din abundent<? Pentru c< nu e cheltuial< oarecare s< trimiYi în toate colYurile Italiei
cinsprezece mii de indivizi s< manifeste la Roma (…). Se zicea c< fascismul î3i trage principalele
resurse din contribuYiile pe care le pl<tesc marii proprietari din Emilia*, de pe valea râului Po 3i din
Toscana*, pentru a fi la ad<post de atentatele sindicali3tilor agrari, atât comuni3ti, cât 3i populari
(…). Dar nu e singura surs< pentru fascism. Se spunea, de asemenea, c< este finanYat de marii
industria3i din Lombardia*, în vederea combaterii du3manului comun, comunismul, care era ca o
lepr< în aceast< parte a Italiei.” (Bryens, Patru ani la Roma)
*provincii ale Italiei

B. „Pentru fascism, totul este în stat 3i nimic uman, nimic spiritual nu exist< 3i nu are
valoare în afara statului. În acest sens, fascismul este totalitar. În afara statului, [nu exist<] nici
indivizi, nici grupuri (partide politice, asociaYii, sindicate, clase). De aceea fascismul se opune
socialismului, care accentueaz< mi3c<rile politice ale luptei de clas< 3i ignor< unitatea statului care
fundamenteaz< clasele sociale pe o singur< realitate economic< 3i moral<. 2i, într-o manier<
omoloag<, fascismul se opune sindicalismului.” (B. Mussolini, Fascismul)

C. “Fascismul [este o] ideologie 3i un regim politic ap<rute în Europa dup< Primul R<zboi
Mondial, în condiYiile declan3<rii unor crize economice 3i sociale, precum 3i al imposibilit<Yii
guvernanYilor de a-3i menYine 3i exercita puterea cu mijloace parlamentare. (…) Devenind ideologie
oficial< a mai multor state, s-a caracterizat prin: naYionalism extremist, misticism, violenY<, cultul
forYei, intoleranY< faY< de alte partide sau mi3c<ri politice, mai ales a celor de extrem< stâng<; a
presupus existenYa unor partide puternic centralizate, cu o larg< baz< social< conduse de lideri
charismatici, supunerea necondiYionat< faY< de voinYa acestora, tendinYa de monopolizare a tuturor
sferelor vieYii sociale, promovarea rasismului, în forma antisemitismului 3i 3ovinismului, (…). În
planul politicii externe, fascismul a propov<duit a3a-numitul drept al unor rase 3i naYiuni la
dominaYie mondial<, justificând expansiunea 3i cotropirea teritorial<.” (DicYionar enciclopedic)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa C, o caracteristic< a contextului apariYiei fascismului. 2 puncte
3. MenYionaYi, din sursa A, o ideologie politic< precizat< al<turi de fascism, respectiv, din sursa B,
o organizaYie profesional<. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la fascism, susYinându-l cu o explicaYie din
text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la fascism, susYinându-l cu o explicaYie din
text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte
7. PrezentaYi o practic< democratic< european< din epoca contemporan<, precizând 3i statul în
care ea a fost aplicat<. 4 puncte

199
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „IniYial, cuvântul romantism apare în literatur<. În Germania, adjectivul romantisch vine în
opoziYie cu tot ce poart< numele de literatur< clasic<. În art<, romantismul respingând exemplul
Antichit<Yii greco-romane, se afirm< împotriva tirani ei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz<
ruptura complet< cu ideile trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale.
RaYiunii reci [specifice neoclasicismului] îi r<spunde puterea sensibilit<Yii 3i a imaginaYiei. (…)
Opera de art< romantic< trebuie s< fie autonom< 3i unic<. Aceast< idee se opune esteticii
neoclasice, pentru care raYiunea de a fi a unei opere de art< const< în ilustrarea unui program
teoretic. Astfel, romantismul vrea s< fac< independent< creaYia în raport cu teoriile importante,
iniYiate anterior 3i reclam< dreptul la <art< pentru art<>. Aceast< revendicare apare pentru prima
dat< în Germania, în textele lui Schelling, Schiller, Lessing. Pentru ei arta se define3te ca o
încercare pur plastic< care se adreseaz< sensibilit<Yii noastre. Libertatea 3i hazardul hr<nesc
inspiraYia.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism – curent cultural-artistic, ap<rut în secolul al XVIII-lea, care î3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

B. „În FranYa, unde apare mai târziu, romantismul se dezvolt< între 1820-1850, în contextul
monarhiei restaurate de înving<torii lui Napoleon Bonaparte 3i al triumfului burgheziei.”
(S.Bernstein, P. Milza, Istoria Europei)

C. „Arhitectura romantic< vrea s< viseze la trecut, ceea ce motiveaz< restaur<rile


costisitoare de monumente. În FranYa, Viollet le Duc reconstruie3te castelul Pierrfonds, în
Germania, K.Fr. Shinkel termin< Catedrala din Köln. Arhitectura imit< lucr<ri construite în alte
locuri, în alte timpuri. Aceast< arhitectur< ia numele de <istoricism>: [Cl<direa] Parlamentului din
Londra, monument neogotic de Sir Ch. Barry, Burgtheater din Viena, monument neorenascentist
de G.Semper, Biserica Sacré-Coeur din Paris, monument neobizantin de P. Abadie.”
(J.Debicki, J. Favre, D. Grünwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa B, o caracteristic< a contextului dezvolt<rii romantismului. 2 puncte
3. MenYionaYi un spaYiu istoric precizat atât în sursa A cât 3i în sursa C. 3 puncte
4. MenYionaYi un spaYiu istoric precizat atât în sursa B cât 3i în sursa C. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la curentul romantic, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la curentul romantic, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi câte o caracteristic< a totalitarismului, respectiv, a democraYiei, în secolul al XX-lea.
6 puncte
8. PrezentaYi o politic< promovat< în domeniul culturii în epoca modern< 3i/ sau contemporan<,
precizând 3i statul în care ea a fost adoptat<. 4 puncte

200
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Dup< [1815] nivelul 3tiinYific al universit<Yilor austriece a continuat mai degrab< s< scad<.
Statul era mai preocupat de supravegerea studenYilor 3i profesorilor, consideraYi nesiguri din punct
de vedere politic decât faY< de o promovare a 3tiinYelor, desigur cu excepYia disciplinelor tehnice 3i
a 3tiinYelor naturale, [datorit< preferinYelor împ<ratului Francisc I pentru acestea]. S-a ajuns la
m<suri penibile împotriva unor savanYi care nu respectau în prelegerile lor manualele 3i cursurile
obligatorii, adesea cu mult dep<3ite sau care erau r<u v<zuYi din pricina convingerilor filozofice.
Izolarea tem<toare faY< de str<in<tate, îndeosebi de avântul 3tiinYelor 3i de înflorirea literaturii din
spaYiul german a avut consecinYe nefaste.” (E. Zöllner, Istoria Austriei)
*Francisc I – suveran habsburgic

B. ”[Prin Regulamentul Universitar, din 1863, din Rusia], universit<Yilor li s-a acordat practic
autonomie administrativ< 3i de3i programa era elaborat< de minister a existat o libertate mult mai
mare din punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. Rectorii erau numiYi pe patru ani de
c<tre consiliul profesoral. Fiecare facultate î3i alegea un decan pentru trei ani. Predarea dreptului a
fost ameliorat< sau chiar reintrodus<, ca de pild< în cazul dreptului constituYional. (...) Xarul
Alexandru al II-lea* s-a preocupat personal 3i îndeaproape de elaborarea Regulamentului 3i de
promovarea universit<Yilor. Au fost înfiinYate burse pentru sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost
încurajate expediYiile de documentare în alte Y<ri. [Ca urmare] universit<Yile au început s<
înfloreasc< în aceast< nou< atmosfer< de dezbatere deschis<.” (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea – suveran rus

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte
2. NumiYi statele la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B atitudinea suveranilor faY< de înv<Y<mânt.
3 puncte
4. PrecizaYi tipul unit<Yilor de înv<Y<mânt menYionat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine idea c< statul asigur<
libertatea în înv<Y<mânt, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate idea c< statul asigur<
libertatea în înv<Y<mânt, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< curente culturale în Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte
8. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care
a promovat-o. 4 puncte

201
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/ E/ F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. ”[Domnitorul 2tefan cel Mare] a poruncit ca toate grânele s< fie t<iate (…). Ora3ul
Suceava era înconjurat de 3anYuri 3i palisade. (...) Acesta rezista 3i era bine înzestrat. Cum îns<
merindele se sfâr3iser<, n-am mai stat s< pierdem vremea, ci întorcându-se armata pe un alt drum,
am ajuns la o cetate a3ezat< în munYi [Cetatea NeamYului] unde se aflau prin3i turcii, luaYi prizonieri
în iarna anului trecut, [1475], când a fost înfrânt Soliman pa3a. F<cându-se încercarea de a se
cuceri zisa cetate, s-au a3ezat 3apte bombarde 3i timp de 8 zile s-au str<duit a o cuprinde. Dou<
din acele bombarde au plesnit iar acei care se g<seau în cetate n-au vrut s< stea de vorb<, toYi se
ap<rau cu tunurile 3i nu le p<sa de noi. V<zând sultanul c<-3i pierde vremea 3i c< foametea e mare
(...) a ridicat tab<ra 3i a plecat spre Dun<re.” (G.M.Angiolello, Istoria turcilor )

B. “[În august 1595], am sosit în ora3ul Bucure3ti unde pentru ap<rarea armatei s-a pus s<
se ridice înt<rituri din pari, grinzi 3i p<mânt, în care dup< ce am pus pentru paz< mulYi soldaYi ai
PorYii, am sosit în ora3ul Târgovi3te 3i acolo de asemenea a început s< se fac< o cet<Yuie. Dup< ce
am înzestrat cet<Yuia cu tot [ce trebuia] am pus în<untru printre ieniceri, [tunari, pedestra3i], 3i
1600 de archebuzieri 3i le-am mai dat 2000 de cavaleri (...). Dar în timpul acesta, (...) cum nu se
g<seau nici alimente, nu s-au putut Yine în frâu [cavalerii], care dup< ce 3i-au luat pr<zile f<cute de
ei, s-au tras mulYi dintre ei înapoi 3i au plecat de acolo, c<ci blestematul de voievod al Transilvaniei
unindu-se cu nelegiuitul Mihai [Viteazul] au venit (...) cu vreo 50-60000 de necredincio3i cu hot<râre
s< ne atace (…) 3i s-au t<b<rât chiar în aceia3i zi în care noi am plecat din Târgovi3te [spre
Bucure3ti] 3i (…) ner<mânând acolo decât doar 300 sau 400 de soldaYi, necredincio3ii au dat asaltul
3i deodat< au dat foc 3i pârjol la aceea cet<Yuie (...) 3i nefiind mulYi soldaYi în ea, necredincio3ii au
luat-o 3i au distrus-o.” (Raportul lui Sinan-pa3a despre campania din Xara Româneasc<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi domnitorul precizat în sursa A. 2 puncte
3. NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte un ora3 medieval. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la caracterul invincibil al cet<Yii/ cet<Yuiei‚
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la caracterul invincibil al cet<Yii/ cet<Yuiei‚
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice desf<3urate de români în Evul Mediu. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statului în spaYiul medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

202
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F
Varianta 2

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „2tefan vod< [2tefan cel Mare] strâns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt<
dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a
întrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat într-un glas: În mulYi ani
de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod<
steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii, 2tefan vod< g<tindu-s< de mai mari
lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de rreg<tea], c< a împ<rYit o3tii sale steaguri 3i a pus
c<pitani, care toate cu noroc i-au venit.” (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei)

B. „Boierimea 3i cu alYii (…), cu toYii f<cur< sfat [în 1688, în Xara Româneasc<] 3i aleser<
dintre dân3ii un boier, anume Constantin Brâncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn,
c<-l 3tiau c< este înYelept 3i se tr<gea din odrasl< domneasc<. Atunci cu toYii se închinar< lui cu
mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: Într-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pân< la adânci
b<trâneYi. 2i îndat< îl duser< în sfânt< mitropolie cu mare cinste, [însoYindu-l] p<rintele Theodosie,
mitropolitul. 2i i-au citi deasupra capului [slujba de binecuvântare]. 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus
în scaun domnesc.” (LetopiseYul Cantacuzinesc)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi domnitorul precizat în sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi funcYia deYinut< atât de Theoctist, din sursa A, cât 3i de Theodosie, din sursa B.
3 puncte
4. MenYionaYi categoria social< precizat< atât de sursa A cât 3i de sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< punctul de
vedere conform c<ruia iniYiativa în alegerea domnitorului revine boierilor, selectând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< punctul de
vedere conform c<ruia iniYiativa în alegerea domnitorului revine beneficiarului, selectând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare desf<3urate în spaYiul medieval românesc. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia domnitorilor
români, la începutul modernit<Yii, contribuie la ap<rarea interesului statului. (Se puncteaz<
coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,
a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

203
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Ca domn al unei Y<ri situate în prima linie a confrunt<rilor dintre cre3tini 3i otomani 3i
care cuno3tea pretenYiile tot mai împov<r<toare ale [Imperiului otoman], Mihai Viteazul a înYeles c<,
faY< de schimb<rile care se manifestau în viaYa internaYional<, nu poate fi indiferent 3i nici neutru.
Aceste schimb<ri trebuiau folosite pentru a da un nou curs statutului politic al X<rii Române3ti.
Înzestrat cu simY diplomatic, conturându-3i lucid planurile de acYiune, Mihai Viteazul (…) odat<
ajuns la cârma X<rii Române3ti, [a stabilit] leg<turi cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei,
cu conduc<torii mi3c<rii de eliberare a popoarelor din Balcani 3i cu organizatorii cruciadei
antiotomane, pentru a iniYia 3i a duce, cu sorYi de izbând<, lupta împotriva turcilor.”
(2t. 2tef<nescu, C. Mure3an, Istoria românilor)

B. „Planul lui Mihai Viteazul, de strângere la un loc, sub aceea3i st<pânire, a X<rii
Române3ti, a Transilvaniei 3i a Moldovei, avea s< se înf<ptuiasc< treptat [1599-1600], ca o reacYie
la planurile dominatoare str<ine […]. Puterile din jur, atât Imperiul otoman, cât 3i cel romano-
german, ca 3i Regatul polon urm<reau nu numai cre3terea influenYei lor, ci 3i înst<pânirea efectiv<
în acest spaYiu de mare importanY< economic< 3i strategic<. (…) AcYiunile politico-diplomatice ale
lui Mihai Viteazul au stârnit opoziYii multiple 3i împotriviri aprige, de la nobilii transilv<neni (...), 3i
pân< la cercurile oficiale habsburgice, polone 3i otomane, care urm<reau s< cuprind< sau s< Yin<
în continuare X<rile Române în sfera lor de influenY< 3i de dominaYie.” (Istoria românilor)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa B o categorie social<. 2 puncte
3. NumiYi un stat medieval românesc precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. NumiYi statul medieval aflat în conflict cu Mihai Viteazul, precizat atât în sursa A cât 3i în sursa
B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia Mihai Viteazul are aliaYi, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz< - efect.
5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia Mihai Viteazul are adversari, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni militare la care particip< românii în secolele al XIV-lea – al XV-lea.
6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la întemeierea statelor medievale române3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa
argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care
exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

204
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A.„Noi, Mircea, [Mircea cel B<trân] voievodul X<rii Române3ti, (…) facem cunoscut c<,
deoarece prealuminatul principe, Sigismund, (...) ilustrul rege al Ungariei, (…) ne-a ajutat mai ales
împotriva acelor vr<jma3i ai numelui lui Hristos 3i neîmp<caYi du3mani ai no3tri, turcii, de aceea noi,
din îndemnul numai al nostru (…), f<g<duim (...) mai întâi c< noi, când 3i de câte ori de acum
înainte (...) regele va merge cu o3tirea sa, el însu3i, împotriva turcilor pomeniYi sau împotriva
oric<ror altora ce Yin cu ei, atunci s< fim YinuYi 3i datori a merge cu dânsul, de asemenea, noi în3ine
împotriva acelora, cu toat< o3tirea, cu oamenii 3i cu toat< puterea noastr<.”
(Tratatul dintre Mircea cel B<trân 3i Sigismund de Luxemburg, 1395)

B. „Noi, 2tefan [2tefan cel Mare], voievod al Moldovei, (…) în caz c< majestatea regal< va
merge contra turcilor prin Xara Româneasc<, noi, 2tefan Voievod, vom merge, în acela3i timp, în
persoan< 3i cu toat< puterea împreun< cu majestatea regeasc<. De asemenea, în caz c<
majestatea regal< ar trimite contra acelora3i turci pe un c<pitan al s<u prin aceea3i Valahie, noi,
2tefan Voievod, vom merge, de asemenea, în persoan< 3i cu toat< puterea cu zisul c<pitan.”
(Tratatul dintre 2tefan cel Mare 3i Matei Corvin, regele Ungariei, 1475)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi voievodul menYionat în sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi adversarii statelor medievale române3ti menYionaYi atât în sursa A cât 3i în sursa B.
3 puncte
4. NumiYi statul, precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B, cu regii c<ruia voievozii români au
semnat tratate. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia tratatul avea în vedere o posibil< acYiune în Xara Româneasc<, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia tratatul continua s< ofere ajutor X<rii Române3ti împotriva du3manilor,
selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< instituYii centrale din spaYiul românesc în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea.
6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea românilor la
confrunt<ri militare este o component< a relaYiilor internaYionale în Evul Mediu. (Se puncteaz<
coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,
a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

205
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Dar vlachul [voievodul Vlad Xepe3, în 1462] i-a mutat pe toYi supu3ii lui în locuri strâmte
de munte 3i în locuri acoperite de p<duri; 3i câmpurile le-a l<sat pustii 3i vitele de tot felul le-a
mânat mai în<untrul hotarelor. (...) Tiranul [sultanul Mehmet al II-lea], trecând Danubiul [Dun<rea],
a str<b<tut [Xara Româneasc<] mai bine de 7 zile 3i n-a g<sit nimic, nici om, nici cel mai
neînsemnat animal 3i nici ceva de mâncare sau de b<ut.” (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<)

B. „Sinan pa3a, ispr<vind podul [peste Dun<re] atinge malul X<rii Române3ti, îl ocup< (...) 3i
în locul ce se cheam< C<lug<reni (...) î3i a3eaz< corturile. (...) În urm<toarea zi, de 13 august
[1595, Mihai Viteazul] iese la lupt< cu oaste puYin<. (...) Turcii resping pe cre3tini, ace3tia se retrag
(...) 3i pierd 11 tunuri. Era nevoie neap<rat în clipa aceea de o acYiune eroic<, de o isprav<
m<reaY<, care s< cutremure inimile p<gânilor 3i s< le înalYe pe ale cre3tinilor. Atunci m<rinimosul
[Mihai Viteazul], (...) a smuls o secure sau o suliY< ost<3easc< 3i, p<trunzând el însu3i în 3irurile
s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie în buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie
3i, luptând b<rb<te3te, se întoarce nev<t<mat.”
(Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vâr3ite de Mihai, domnul
X<rii Române3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi voievodul precizat în sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi câte un titlul deYinut de conduc<torul armatei otomane, pe baza sursei A, respectiv, a
sursei B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la tactica utilizat< de voievodul român în
confruntarea cu otomanii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la tactica utilizat< de voievodul român în
confruntarea cu otomanii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice, din Evul Mediu 3i/ sau de la începutul modernit<Yii, care
vizau spaYiul românesc. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este
necesar< pentru funcYionarea unui stat român, în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

206
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramure3, adunând în jurul s<u pe
românii din acel district, trecu [CarpaYii] pe ascuns în Yara Moldovei, supus< coroanei regatului
ungar, (...) 3i cu toate c< a fost lovit de mai multe ori de armata regelui, sporind num<rul locuitorilor
români, acea Yar< a crescut [devenind] un stat.” (Ioan de Târnave, despre întemeierea Moldovei)

B. „Faptul c< noul principat [Moldova] întemeiat de Bogdan [voievod] s-a putut extinde rapid
pân< la Nistru 3i pân< la «Marea cea Mare» se explic< prin aceea c< el se afl< pe marele drum
comercial, care lega GaliYia de Marea Neagr<; în cazul de faY<, drumul a fost acela care a creat
statul. (...) Moldova, a fost creat< ca stat unitar în urma emigr<rii micii nobilimi române3ti din
Maramure3 (...) ; [trecând CarpaYii] r<zboinicii ace3tia victorio3i au g<sit pe domeniul cucerit [al<turi
de români] r<m<3iYele st<pânirii t<tare, (...), pe urma3ii cumanilor 3i alanilor (…) elemente str<ine a
c<ror prezenY< era datorat< dezvolt<rii schimbului de m<rfuri 3i a comerYului, care au f<cut din
capitala Suceava, ca 3i din portul de pe Nistru, Cetatea Alb<, puncte importante ale unei mari c<i
de transport 3i de întrep<trundere economic<.” (Gh. Br<tianu, despre constituirea statelor medievale)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi un ora3 la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi o categorie social< la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte o informaYie referitoare la Maramure3.
6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la întemeierea/ consolidarea statului
medieval Moldova, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la întemeierea/ consolidarea statului
medieval Moldova, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor române în Evul Mediu 3i/ sau la începutul
modernit<Yii. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de
statele române face parte integrant< din relaYiile internaYionale ale Evului Mediu. (Se puncteaz<
coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,
a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

207
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trân] care a început întâi, mai înainte [în 1396],
r<zboi, Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...), g<sindu-i vin<, a pornit cu r<zboi 3i trecând peste
Istru [Dun<re, în Xara Româneasc<] mergea înainte robind Yara. Dar Mircea, strângând cu grij<
oastea Y<rii; nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...) îns<, se Yinea 3i el cu armata pe
urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii, care sunt multe 3i acoper< în toate p<rYile Yara, s<
nu fie u3or de umblat pentru du3mani 3i nici lesne de cucerit. 2i Yinându-se pe urma lui, s<vâr3ea
ispr<vi vrednice de amintit, dând lupte, când vreo unitate du3man< rupându-se, se îndrepta uneori
prin Yar< dup< hran< sau la pr<dat vite; 3i a3a cu foarte mare îndr<zneal< se Yinea de armata
[otoman<]. Xinându-se de urma lui Baiazid, se lupta într-una cu el, în chip str<lucit.”
(L. Chalcocondil, Expuneri istorice)

B. „În anul [1462, sultanul Mahomed al II-lea] trimite la voievodul Valahiei [Vlad Xepe3] un
sol anunYându-l s< vin< în grab< la închin<ciune (...).Voievodul i-a r<spuns îns<: <cât despre sine
s< vin< însu3i la închin<ciune (...) este cu neputinY<>. [Sultanul] 3i-a strâns armata de pretutindeni,
peste 150 de mii; 3i, în vreme de prim<var<, (…) a venit la Danubiu [Dun<re]. (...) Tiranul trecând
Danubiul, a str<b<tut [Xara Româneasc<].(…) Tiranul s-a înspaimântat 3i noaptea, când a ridicat
corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta în mijlocul lor. Vlahul [Vlad Xepe3] îns<
sculându-se dis-de-dimineaY< 3i rânduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, când era înc<
întuneric, 3i, nimerind în partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< în<untru 3i pân< în ziu< a t<iat
turci f<r< de num<r 3i pân< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis între ei. Când îns< s-a
f<cut dimineaY<, românii au intrat în [tab<ra] lor.” (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa B, funcYia lui Vlad Xepe3. 2 puncte
3. MenYionaYi dou< decizii adoptate de sultani, precizate atât în sursa A, cât 3i în sursa B, în
privinYa relaYiilor dintre Imperiul Otoman 3i Xara Româneasc<. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea de ap<rare a Y<rii pentru
care a optat Mircea cel B<trân, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea de ap<rare a Y<rii pentru
care a optat Vlad Xepe3, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor medievale române3ti. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia românilor, la
începuturile modernit<Yii, este parte integrant< din relaYiile internaYionale. (Se puncteaz<
coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,
a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

208
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Regele [Carol Robert de Anjou, în 1330] a cuprins Severinul* 3i fort<reaYa lui (...);
Basarab a trimis astfel la rege o solie vrednic< de toat< cinstea ca s<-i spun< regelui:< Fiindc< voi,
rege 3i st<pân al meu, v-aYi str<duit în stângerea o3tirii, eu voi r<sp<ti osteneala voastr< cu 7000 de
m<rci de argint 3i v< voi l<sa în pace Severinul, cu toate ce Yin de el, pe care acum cu puterea le
YineYi în mâinile voastre. Pe deasupra, tributul pe care-l datorez coroanei voastre îl voi pl<ti cu
credinY< în tot anul. 2i nu mai puYin voi trimite la curtea voastr< pe unul din fiii mei ca s< serveasc<
pe banii mei 3i pe cheltuiala mea, numai s< v< întoarceYi înd<r<t în pace (...) pentru c< dac< veniYi 3i
mai mult înl<untrul Y<rii, nu veYi putea nicidecum s< [sc<paYi de pericol]>.”(Cronica pictat< de la Viena)
*teritoriul era în litigiu între regele Ungariei 3i voievodul X<rii Române3ti

B. „Prin multe 3i serioase dovezi [Sigismund Bathory, principele Transilvaniei] r<sturn<


toate îndoielile care p<reau s< justifice o întârziere mai îndelungat< din partea lui Mihai [în
adoptarea unei decizii referitoare la lupta antiotoman<]. I s-a adus aminte c< (...) dac< vor s<
r<mân< în pace din partea [otomanilor] 3i nesup<raYi, trebuie (...), s<-i întreYin< cu multe provizii,
s<-i îndestuleze cu mari sume de bani. (...). [Mihai Viteazul] începu s< cugete ce ar fi de f<cut
pentru înt<rirea demnit<Yii 3i a autorit<Yii sale, considerând c< nu e onorabil a l<sa supu3ii
încredinYaYi ap<r<rii sale prad< atâtor nefericiri; [de aceea], el adun< pe cei mai mari 3i mai de
frunte ai Y<rii ca s< Yin< sfat asupra felului în care va putea s< scape Yara de atâtea rele ce sufer< 3i
de altele mai mari, care o ameninY< în tot ceasul. Acea adunare se încheie, cu învoirea tuturor, c<
este mai bine s< se uneasc< cu principii cre3tini* decât s< poarte mai departe, jugul cel nesuferit al
tiranului turc.” (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vâr3ite de Mihai, domnul
X<rii Române3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)
*Liga Sfânt< coaliza principi cre3tini ai Europei în lupta antiotoman<

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa B, principatul condus de Sigismund Bathory. 2 puncte
3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, câte o obligaYie economic<. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la rolul diplomaYiei, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la rolul diplomaYiei, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< conflicte militare desf<3urate de români, în perioada 1350-1714. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statului în spaYiul medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

209
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „R<mas practic singur 3i forYat de (...) expediYia sultanal< din prima parte a anului 1417,
când totu3i sultanul nu a îndr<znit (…) s< înainteze pe p<mântul X<rii Române3ti, oprindu-se la
Giurgiu, Mircea [cel B<trân] a recurs la soluYia negociat<. Mircea (...) a trebuit s< accepte «alianYa
inegal<» cu [Imperiul Otoman] – acceptând plata regulat< a tributului, interpretat de el doar ca preY
al p<cii. SoluYia negociat<, urmând unor lupte îndelungate 3i redutabile, aducea X<rii Române3ti
statutul de aliat. Xara î3i conserva instituYiile, p<mânturile, clasa dominant<, credinYa, limba 3i legile
în schimbul unui tribut 3i al alianYei politico-militare.” (M. Maxim, Marele Mircea Voievod)

B. „De la alianY< s-a ajuns treptat la subordonare, ba chiar la interdicYia de a mai întreYine
relaYii directe cu statele str<ine (de a negocia, de a încheia tratate, de a declara pace 3i r<zboi, de
avea reprezentanYi diplomatici), ceea ce însemna o grav< limitare a suveranit<Yii externe (a
independenYei), pierderea calit<Yii de subiect de drept internaYional, de3i, în fapt, nu s-a ajuns
niciodat< la aplicarea complet< a interpret<rii sultanale. (…) În scrisoarea sa, sultanul, într-o vreme
în care Imperiul Otoman era în culmea puterii sale, pretindea abuziv c< cei doi domni, ai Moldovei
3i X<rii Române3ti, sunt, chipurile, «sclavii mei 3i tributari 3i posesiunile lor, încorporate între
celelalte state ale noastre în acela3i fel cu Bosnia 3i Semedria, 3i constituie proprietatea noastr<».”
(M. Maxim, X<rile Române 3i Înalta Poart<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi conduc<torul statului român precizat în sursa A. 2 puncte
3. NumiYi dou< state precizate atât în sursa A cât 3i în sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi un punct de vedere referitor la „alianYa” la care se refer< sursa A, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi un punct de vedere referitor la „alianYa” la care se refer< sursa B, susYinându-l cu o
explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare în care sunt implicaYi românii în Evul Mediu, în afara celui
precizat în text. 6 puncte
7. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale, din
spaYiul românesc, contribuie la constituirea statului medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

210
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu câtva timp înainte pe Prea SfinYitul Mitropolit
(...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvântarea sa, care a devenit Prea sfinYit
mitropolit a toat< Xara Româneasc<. (...) Se rânduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi
c<lug<ri sau laici (...) s< împlineasc< toate câte va spune 3i cu ce-i va sf<tui 3i înv<Ya pe ei, cu
privire la folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul
[din Constantinopol, în 1359] îl în3tiinYa c< a hot<rât – împreun< cu sinodul* - având 3i
încuviinYarea împ<ratului [bizantin], ca Iachint s< fie de acum înainte legiuit arhiereu a toat< [Xara
Româneasc<].” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se întrune3te pentru rezolvarea unor probleme de
administraYie bisericeasc<

B. „Iosif, primul mitropolit cunoscut în Biserica Moldovei, era un p<mântean rud< cu domnii
Y<rii, desigur preg<tit într-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I
Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui
mitropolit din propriul lor neam a fost încununat< de izbând< [în 1401]. Curajul moldovenilor de a
izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie 3i de a se împotrivi hot<rârilor sinodului patriarhal
dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobândit-o într-un timp mai
îndelungat.” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi titlul lui Nicolae Alexandru, respectiv, al lui Petru I Mu3at, menYionat atât în sursa A
cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. NumiYi ora3ul precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Nicolae Alexandru 3i
Patriarhie în privinYa numirii mitropolitul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Petru I Mu3at (3i urma3ii
lui) 3i Patriarhie în privinYa numirii mitropolitul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare la care particip< românii în Evul Mediu. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia statele medievale române
s-au implicat, prin diplomaYie, în relaYiile internaYionale de la începutul epocii moderne. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

211
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Ca domn al unei Y<ri situate în prima linie a confrunt<rilor dintre cre3tini 3i otomani 3i
care cuno3tea pretenYiile tot mai împov<r<toare ale [Imperiului otoman], Mihai Viteazul a înYeles c<,
faY< de schimb<rile care se manifestau în viaYa internaYional<, nu poate fi indiferent 3i nici neutru.
Aceste schimb<ri trebuiau folosite pentru a da un nou curs statutului politic al X<rii Române3ti.
Înzestrat cu simY diplomatic, conturându-3i lucid planurile de acYiune, Mihai Viteazul (…) odat<
ajuns la cârma X<rii Române3ti, [a stabilit] leg<turi cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei,
cu conduc<torii mi3c<rii de eliberare a popoarelor din Balcani 3i cu organizatorii cruciadei
antiotomane, pentru a iniYia 3i a duce, cu sorYi de izbând<, lupta împotriva turcilor.”
(2t. 2tef<nescu, C. Mure3an, Istoria românilor)

B. „Planul lui Mihai Viteazul, de strângere la un loc, sub aceea3i st<pânire, a X<rii
Române3ti, a Transilvaniei 3i a Moldovei, avea s< se înf<ptuiasc< treptat [1599-1600], ca o reacYie
la planurile dominatoare str<ine […]. Puterile din jur, atât Imperiul otoman, cât 3i cel romano-
german, ca 3i Regatul polon urm<reau nu numai cre3terea influenYei lor, ci 3i înst<pânirea efectiv<
în acest spaYiu de mare importanY< economic< 3i strategic<. (…) AcYiunile politico-diplomatice ale
lui Mihai Viteazul au stârnit opoziYii multiple 3i împotriviri aprige, (...) de la boieri români, care se
simYeau loviYi în privilegiile lor, 3i pân< la cercurile oficiale habsburgice, polone 3i otomane, care
urm<reau s< cuprind< sau s< Yin< în continuare X<rile Române în sfera lor de influenY< 3i de
dominaYie.” (Istoria românilor)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi categoria social< la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte un stat medieval românesc. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la consecinYele internaYionale ale
obiectivelor politice ale lui Mihai Viteazul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la consecinYele internaYionale ale
obiectivelor politice ale lui Mihai Viteazul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice desf<3urate de români în Evul Mediu, în afara celor
precizate de texte. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statelor în spaYiul medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

212
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „C<tre [Ungaria] 3i c<tre toate Y<rile, în care va ajunge aceast< scrisoare, s<n<tate. Noi,
2tefan Voievod [2tefan cel Mare], (…) v< spunem c< (...) p<gânul împ<rat al turcilor î3i puse în
gând s<-3i r<zbune [înfrângerea suferit< de otomani la Podul Înalt] 3i s< vie, în luna mai, [personal]
3i cu toat< puterea sa împotriva noastr< 3i s< supun< Yara noastr< [Moldova], care e poarta
cre3tin<t<Yii. Dar dac< aceast< poart<, care e Yara noastr<, va fi pierdut< (…) atunci toat<
cre3tin<tatea va fi în primejdie. De aceea, ne rug<m de domniile voastre s< ne trimiteYi pe c<pitanii
vo3tri într-ajutor împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii (…). Iar noi, din partea noastr< f<g<duim, pe
credinYa noastr< cre3tineasc< c< (...) ne vom lupta pân< la moarte pentru legea cre3tin<t<Yii.”
(Scrisoarea lui 2tefan cel Mare c<tre principii cre3tini, 1475)

B. „Provincia mea, Xara Româneasc<, nu e mai departe de scaunul tiranului [sultanului]


decât cale de cinci zile 3i numai Dun<rea o desparte de teritoriul du3manului. În aceast< Yar< a3 fi
putut tr<i lini3tit, singur 3i f<r< nicio fric<, dac< nu m< simYeam chemat de credinYa mea faY< de
Maiestatea Voastr< 3i faY< de întreaga cre3tin<tate. Eu îns<, nevrând s< sporesc puterea turcilor
prin osta3ii mei, spre distrugerea cre3tinilor, de bun< voie m-am ar<tat gata de a lua parte la Liga
[Sfânt<]*, fapt prin care mi l-am f<cut pe tiran du3man de moarte (...). Cu acest du3man neîmp<cat
[m-am luptat] pururea repurtând o mulYime de victorii din cele mai glorioase.”
(Memoriul lui Mihai Viteazul c<tre împ<ratul romano-german Rudolf al II-lea, 1601)
*Liga Sfânt<, la care Mihai Viteazul a aderat, coaliza principi cre3tini ai Europei în lupta antiotoman<

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi coaliYia la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi atât din sursa A, cât 3i din sursa B, comunitatea religioas< la ap<rarea c<reia
particip< fiecare voievod român. 3 puncte
4. PrecizaYi adversarii românilor menYionaYi atât în sursa A, cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre alianY< 3i conflict,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre alianY< 3i conflict,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare la care particip< românii, în Evul Mediu, în afara celor
precizate în texte. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este
necesar< pentru funcYionarea unui stat român, în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

213
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Boierimea 3i cu alYii […], cu toYii f<cur< sfat [în Xara Româneasc<, în 1688] 3i aleser<
dintre dân3ii un boier anume Constantin Brâncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn
(...). Atunci cu toYii se închinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: Într-un ceas bun
s< ne fii m<ria ta domn pân< la adânci b<trâneYi. 2i îndat<-l duser< în sfânt< mitropolie cu mare
cinste, [însoYindu-l] p<rintele Theodosie mitropolitul. 2i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului
[slujba de binecuvântare]. 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus în scaun domnesc.”
(LetopiseYul Cantacuzinesc)

B. „Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea întreag< (...) de a face legi, de a pedepsi
pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, (...), ba chiar de a face episcopi. (…).
Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<, (...) nimeni nu îndr<zne3te s<-l
contrazic< în public (...). Aceea3i putere o are nu numai asupra c<lug<rilor de rând, ci 3i asupra
mitropolitului, episcopilor, arhimandriYilor 3i egumenilor (...). Domnul poate s<-i înl<ture din slujba 3i
din rangul lor bisericesc f<r< s< fie împiedicat de nimic (...) 3i f<r< învoirea patriarhului de la
[Constantinopol].” (D. Cantemir, Descrierea Moldovei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi statul precizat în sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi dou< demnit<Yi ecleziastice/ ranguri biserice3ti menYionate atât în sursa A cât 3i în
sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale domnitorilor români, în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea.
6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia confrunt<rile militare
conduse de voievozi români fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

214
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În anul [1396], regele Sigismund* al Ungariei [a ajuns la] Nicopole (...). Atunci veni
sultanul turcilor Baiazid, cu 200.000 de oameni în ajutorul ora3ului. Când auzi acestea, regele
Sigismund îi ie3i [înainte] cu oastea sa care era socotit< cam la 60.000 de oameni. Apoi, a venit
(...) Mircea [Mircea cel B<trân], care a cerut regelui s<-i dea voie s< fac< o recunoa3tere a
du3manului. (...) Dup< ce s-a întors la rege 3i i-a spus c< a v<zut pe du3man 3i c< du3manul avea
20 de steaguri 3i c< sub fiecare steag s-ar afla câte 10.000 de oameni (...) regele a vrut s<
întocmeasc< ordinea de lupt<. Atunci [Mircea cel B<trân] a cerut s< i se îng<duie s< dea primul
atac, ceea ce regele încuviinY< bucuros. Dar ducele Burgundiei (...) a trimis la rege s<-l lase s< dea
primul atac c< venise de departe.(...) Turcii îi împresuraser< pe [cre3tini], toYi se a3ternur< pe fug<,
(...) mulYi alYi cavaleri 3i domni 3i osta3i au c<zut în prinsoare.” (J. Schiltberger, Jurnal de c<l<torie)
*Sigismund de Luxemburg – împ<rat romano - german 3i rege al Ungariei

B. „Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trân] care a început, întâi, mai înainte r<zboi,
plecând cu armata asupra barbarilor împreun< cu împ<ratul romanilor Sigismund [de Luxemburg,
în 1396], Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...) trecând peste Istru [Dun<re] mergea înainte
robind Yara. Dar Mircea, strângând cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s<
dea lupta (...). Mai dup< aceea îns< se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de
stejar ale Y<rii (...) 3i s<vâr3ea ispr<vi vrednice de amintit (...) 3i se lupta, într-una, cu el în chip
str<lucit 3i se zice c< armata fiind în cale se Yinea strâns în urma ei, punând-o la mare suferinY< 3i o
aducea în situaYii grele 3i nu înceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu
p<rerea s<-3i a3eze oastea în tab<r<. (...) A3adar Baiazid s-a ad<postit acolo în tab<r<; a doua zi,
îns< a trecut armata peste Istru.” (L. Chalcocondil, Expuneri istorice)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi statul românesc la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte o informaYie referitoare la deznod<mântul
fiec<rei lupte antiotomane. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea în care Mircea cel B<trân a
abordat confruntarea cu otomanii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea în care Mircea cel B<trân a
abordat confruntarea cu otomanii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor române, în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea.
6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de
români face parte integrant< din relaYiile internaYionale de la sfâr3itul Evului Mediu 3i începutul
modernit<Yii. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui
fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

215
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Iar [în 1290], fiind (...) Negru Voievod, mare herYeg (...) pre F<g<ra3, ridicatu-s-a de
acolo cu toat< casa lui 3i cu mulYime de noroade, rumâni, papista3i*, sa3i 3i de tot felul de oameni.
Pogorându-se pre apa DâmboviYii, început-a a face Yar< nou<. Întâi, a f<cut ora3ul ce-i zic
Câmpulung. (...). De acolo a desc<lecat la Arge3 3i a f<cut ora3 mare (...), f<când curYi de piatr<
(...) . Iar noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii [au ajuns] pân< în apa Siretului 3i pân< în Br<ila,
iar alYii [au ajuns] peste tot locul, de au f<cut ora3e 3i sate pân< în marginea Dun<rii 3i pân< la Olt.
Atunci 3i Basarabe3tii cu toat< boierimea ce era mai înainte peste Olt (...) au venit la [Negru-vod<],
închinându-se s< fie supt porunca lui 3i numai el s< fie peste toYi.” (LetopiseYul Cantacuzinesc)
*catolici

B. „Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramure3, adunând în jurul s<u pe
românii din acel district, trecu pe ascuns în Yara Moldovei, supus< coroanei regatului ungar, 3i cu
toate c< a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind mult num<rul locuitorilor
români, acea Yar< a crescut [devenind] un stat.” (Cronica lui Ioan de Târnave)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi o categorie social< la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi un ora3 precizat în sursa A. 2 puncte
3. NumiYi teritoriul din care a plecat Negru Voievod, din sursa A, respectiv, Bogdan din sursa B.
6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia întemeierea statului român s-a realizat pe cale pa3nic<, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia întemeierea statului român s-a realizat în urma unui conflict, selectând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< conflicte militare desf<3urate în spaYiul medieval românesc, în afara celui
precizat în text. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este
necesar< pentru funcYionarea unui stat român, în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

216
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Întrucât voi sunteYi legaYi de Majestatea Sa [sultanul] prin leg<turi de prietenie 3i
deoarece 3tiYi bine c< Yara Moldovei constituie proprietatea [sultanului], c< voievodul Petru [Rare3*]
(...) este rob imperial, numit prin puterea sa în aceast< Yar<, 3i c< supu3ii s<i pl<tesc tribut 3i
îndeplinesc alte obligaYii faY< de Sublima Poart< [Imperiul Otoman], orice atac asupra acestei Y<ri
echivaleaz< cu un atac asupra Y<rilor puternicului [sultan] 3i constituie o ofens< faY< de Majestatea
sa”. (Scrisoarea lui Ibrahim Pa3a c<tre Sigismund I, regele Poloniei, 1531)
*a condus Moldova, între 1527-1538 3i 1541-1546

B. „Voievodul Moldovei [Petru Rare3] a spus c<, împreun< cu toYi oamenii din Yara de sub
st<pânirea sa, 3i-a pus în gând s< nu se mai supun< împ<ratului turcilor, ba chiar s<-3i r<scumpere
libertatea sa, cu puterea 3i armele, din pricin< c< acela 3i-a înc<lcat credinYa faY< de el”.
(L. 2imanschi, Petru Rare3)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa A, titlul deYinut de conduc<torul Imperiului Otoman. 2 puncte
3. NumiYi conduc<torul Moldovei, precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi titlul pe care îl deYinea conduc<torul Moldovei, menYionat atât în sursa A cât 3i în
sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la opinia otomanilor despre relaYiile cu
statul român 3i conduc<torul s<u, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la opinia conduc<torului Moldovei despre
relaYiile cu Imperiul Otoman 3i conduc<torul s<u, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< instituYii centrale din spaYiul românesc, în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea.
6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de
statele române este o component< a relaYiilor internaYionale la sfâr3itul Evului Mediu 3i la
începutul modernit<Yii. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin
utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i
concluzia.) 4 puncte

217
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. “Tiranul [sultanul Mehmet al II-lea] s-a însp<imântat 3i noaptea, când a tras corturile,
fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta în mijlocul lor. Vlahul [voievodul Vlad Xepe3] îns<,
sculându-se dis-de-dimineaY< 3i rânduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, când era înc< în
întuneric, 3i nimerind, în partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< în<untru 3i pân< în ziu< a t<iat
turci f<r< de num<r; 3i pân< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis între ei. Când îns< s-a
f<cut dimineaY<, vlahii au intrat în [tab<ra] lor 3i s-au culcat; iar tiranul sculându-se, plin de ru3ine, a
trecut Danubiul [din Xara Româneasc<, în 1462] 3i a ajuns la Adrianopol.”(Ducas, Istoria turco-bizantin<)

B. „Lupta [de la C<lug<reni, în 1595], Yine mai multe ore (...) turcii îi resping pe cre3tini,
ace3tia se retrag, luptându-se neîncetat 3i pierd 11 tunuri.(...) Era momentul când se cerea
neap<rat o acYiune eroic<, o fapt< m<reaY< care s< cutremure inimile p<gânilor 3i s< le înalYe pe ale
cre3tinilor. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i,
p<trunzând el însu3i în 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie în
buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i, luptând b<rb<te3te, se întoarce nev<t<mat. (...) F<cându-se a3a
mare înv<lm<3eal<, (...) pân< în sear< au fost redobândite cele 11 tunuri. În aceast< înv<lm<3eal<
ce seam<n< a fug<, [comandantul armatei otomane] Sinan pa3a (...) sc<p< cu viaY<.”
(Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vâr3ite de Mihai, domnul
X<rii Române3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa A, funcYia lui Vlad Xepe3. 2 puncte
3. PrecizaYi titlul lui Mehmet al II-lea, din sursa A, respectiv, funcYia lui Sinan, din sursa B.
6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la eficienYa acYiunii întreprinse de Vlad
Xepe3, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la eficienYa acYiunii întreprinse de Mihai
Viteazul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare desf<3urate de români în Evul Mediu, în afara celor
precizate în text. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia statelor române
face parte din relaYiile internaYionale de la începutul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

218
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Boierimea 3i cu alYii […], cu toYii f<cur< sfat [în Xara Româneasc<, în 1688] 3i aleser<
dintre dân3ii un boier anume Constantin Brâncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn
(...). Atunci cu toYii se închinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: Într-un ceas bun
s< ne fii m<ria ta domn pân< la adânci b<trâneYi. 2i îndat<-l duser< în sfânt< mitropolie cu mare
cinste (...). 2i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvântare]. 2i a3a ie3ind
de acolo, l-au pus în scaun domnesc.” (LetopiseYul Cantacuzinesc)

B. „Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea întreag< (...) de a face legi, de a pedepsi
pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi.
(…). Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<. (...) Nimeni nu îndr<zne3te
s<-l contrazic< în public, (...) dac< va fi vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de îndat<
trebuie s< se supun< voinYei domnului s<u. Aceea3i putere o are nu numai asupra c<lug<rilor de
rând, ci 3i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandriYilor 3i egumenilor (...) 3i f<r< învoirea
patriarhului de la [Constantinopol].” (D. Cantemir, Descrierea Moldovei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi ora3ul precizat în sursa B. 2 puncte
3. NumiYi statul românesc precizat în sursa A, respectiv, pe cel precizat în sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale domnitorilor români, în secolele al XIV-lea – al XVI-lea.
6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia confrunt<rile militare
conduse de voievozi români fac parte din relaYiile internaYionale, în Evul Mediu. (Se puncteaz<
coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,
a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

219
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trân], (...) Baiazid, g<sindu-i vin<, a pornit cu
r<zboi; 3i trecând peste Istru [Dun<re, în Xara Româneasc<] mergea înainte robind Yara. Dar
Mircea [Voievod], strângând cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea
lupta, ci cu mult< grij< 3i-a pus la ad<post, în muntele Bra3ovului, femeile 3i copiii. (...) Xinându-se
de urma lui Baiazid, se lupta într-una cu el în chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind în cale se
Yinea strâns în urma ei, punând-o la mare suferinY< 3i o aducea în situaYii grele 3i nu înceta s<-i
fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea în tab<r<. (...)
A3adar, Baiazid s-a ad<postit acolo în tab<r<; a doua zi, îns< a trecut armata peste Istru.”
(L. Chalcocondil, Expuneri istorice)

B. „În anul [1462] trimite [sultanul Mahomed al II-lea] la voievodul [X<rii Române3ti, Vlad
Xepe3] un sol anunYându-l s< vin< în grab< la închin<ciune (...). [Sultanul], 3i-a strâns armata de
pretutindeni, 3i (…) a venit la Danubiu [Dun<re]. Dar vlahul [Vlad Xepe3] 3i el i-a mutat pe toYi
supu3ii lui în locuri strâmte de munte 3i în locuri acoperite de p<duri (...). Tiranul [Mahomed al II-
lea], trecând Danubiul, a str<b<tut […] mai bine de 7 zile 3i n-a g<sit nimic, nici om, nici cel mai
neînsemnat animal 3i nici ceva de mâncare sau de b<ut. (…) Tiranul s-a însp<imântat 3i noaptea,
când a ridicat corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta în mijlocul lor. Vlahul îns<
sculându-se dis-de-dimineaY< 3i rânduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, când era înc<
întuneric, 3i, nimerind în partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< în<untru 3i pân< în ziu< a t<iat
turci f<r< de num<r; 3i pân< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis între ei (…) iar tiranul
sculându-se, plin de ru3ine, a trecut Danubiul.” (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi statul medieval românesc precizat în sursa A. 2 puncte
3. NumiYi câte un voievod român, din sursa A, respectiv, din sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la tactica de lupt< a voievodului român,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la tactica de lupt< a voievodului român,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice care au vizat spaYiul românesc, în Evul Mediu 3i/ sau la
începutul epocii moderne. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statului medieval în spaYiul românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

220
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Art. 1. Din marea noastr< milostivire, noi consimYim ca principatul Valahiei, de curând
supus prin forYa noastr< invincibil<, s< se guverneze dup< propriile sale legi 3i ca domnul Valahiei
s< aib< deplin< putere de a face r<zboi 3i pace cu vecinii s<i 3i de a încheia tratate de prietenie cu
dân3ii 3i s< fie st<pân peste viaYa supu3ilor s<i. (...)
Art. 4. Domnii cre3tini s< se aleag< de c<tre Mitropolit 3i de c<tre boieri.
(Tratatul încheiat, în 1391, între Mircea cel B<trân 3i Baiazid I)

B. „Dreptul de a declara r<zboi, de a încheia pace, de a trimite soli la domnii vecini pentru
treburile Y<rii a fost refuzat domnilor Moldovei [de Imperiul Otoman]. Din contr<, li s-a l<sat
libertatea întreag< 3i mai toat< puterea pe care au avut-o mai înainte de a face legi, de a pedepsi
pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face
episcopi.” (D. Cantemir, Descrierea Moldovei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi statul român precizat în sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, sursa B, câte o informaYie referitoare la relaYia dintre
instituYia Domniei 3i Biseric<. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la dreptul statelor române la politic<
extern<, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la dreptul statelor române la politic<
extern<, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare din spaYiul medieval românesc. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la formarea unui stat medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa
argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care
exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

221
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „O puternic< 3i durabil< organizaYiei româneasc<, al<turi de F<g<ra3, HaYeg 3i Banat, s-a
afirmat, pân< în secolul al XV-lea, în Maramure3. Maramure3ul era o veche formaYiune politic<
româneasc<, alc<tuit< din câteva cnezate de vale, ai c<ror st<pâni, numiYi cnezi, se întruneau
periodic într-o adunare, unde, între altele alegeau 3i voievodul, conduc<torul întregii Y<ri a
Maramure3ului. (...) Maramure3ul este numit (...) în 1326 [district].”
(I.-A. Pop, Th. Nägler, Istoria Transilvaniei)

B. „2i plecat-au din Maramure3 cu toYi tovar<3ii lor 3i cu femeile 3i cu copiii lor peste munYii
cei înalYi, 3i tâind p<durile 3i înl<turând [pietrele], trecut-au munYii [CarpaYi] cu ajutorul lui
Dumnezeu, 3i le-au pl<cut locul 3i s-au a3ezat acolo 3i-au ales dintre dân3ii pe un om înYelept, cu
numele Drago3, 3i l-au numit sie3i (...) voievod. 2i de atunci s-au început cu voia lui Dumnezeu,
Xara Moldoveneasc<”. (Cronica anonim<)

C. „Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramure3, adunând în jurul s<u pe
românii din acel district, trecu [CarpaYi] pe ascuns în Xara Moldovei, supus< coroanei regatului
ungar, 3i cu toate c< a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind mult num<rul
locuitorilor români, acea Yar< a crescut [devenind] un stat.” (Cronica lui Ioan de Târnave)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi, din sursa A, o alt< „organizaYie româneasc<” al<turi de Maramure3. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa A, funcYia deYinut< de conduc<torii care „se întruneau în adun<ri”. 2 puncte
3. MenYionaYi denumirea unit<Yii administrativ-teritoriale a Maramure3ului precizat< atât în sursa A
cât 3i în sursa C. 3 puncte
4. PrecizaYi funcYia politico-militar< menYionat< în cele trei surse. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia întemeierea Moldovei s-a realizat în urma unor conflicte, selectând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia întemeierea Moldovei s-a realizat pe cale pa3nic<, selectând dou< informaYii
aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< tratate încheiate de X<rile Române cu alte state, în Evul Mediu. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< are un
rol important pentru funcYionarea unui stat românesc, în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

222
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte))

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Boierimea 3i cu alYii […], cu toYii f<cur< sfat [în Xara Româneasc<, în 1688] 3i aleser<
dintre dân3ii un boier anume Constantin Brâncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn
c<-l 3tiau c< este înYelept 3i se tr<gea din odrasl< domneasc<. Atunci cu toYii se închinar< lui cu
mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: Într-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pân< la adânci
b<trâneYi. 2i îndat<-l duser< în sfânt< mitropolie cu mare cinste, [însoYindu-l] p<rintele Theodosie
mitropolitul. 2i patriarhul Dionisie i-au citit deasupra capului [slujba de binecuvântare]. 2i a3a ie3ind
de acolo, l-au pus în scaun domnesc.” (LetopiseYul Cantacuzinesc)

B. „În Moldova s-a f<cut obicei ca domnii sau boierii, dac< voiesc s< înalYe vreo m<n<stire,
s<-3i împart< toat< averea între m<n<stire 3i fiii s<i 3i s< lase mo3tenire m<n<stirii tot atât cât
dobânde3te fiecare dintre copiii s<i. Iar dac< ctitorul se teme c< m<n<stirea se va d<râma sau c<
ar putea s< se ruineze dup< moartea lui, atunci o închin< uneia dintre m<n<stirile cele mai de
frunte [aflate la Ierusalim, muntele Sinai, muntele Athos].” (D. Cantemir, Descrierea Moldovei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa B, funcYia deYinut< de Constantin Brâncoveanu anterior prelu<rii domniei.
2 puncte
3. NumiYi câte un stat precizat în sursa A, respectiv, în sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Biseric< 3i Domnie,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Biseric< 3i Domnie,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice la care particip< românii în Evul Mediu. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care
particip< voievozii români se integreaz< în relaYiile internaYionale din Europa medieval<. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

223
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „2tefan vod< [2tefan cel Mare] strâns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt<
dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a
întrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat într-un glas: În mulYi ani
de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod<
steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii, 2tefan vod< g<tindu-se de mai mari
lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de r<zboi s< [preg<tea], c< a împ<rYit o3tii sale steaguri 3i
a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit.” (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei)

B. „Fost-a Mihai Vod< (...) ban de Craiova (…). Acest Mihai Vod< a avut o rud< pe Iani
Vistierul, care (...) chematu-l-a pe Mihai la Poart<, ca s<-i câ3tige domnia X<rii Române3ti (…).
Purces-au împreun< cu el la Poart< 3i boierii care au trecut, dup< multe f<g<duieli, de partea lui
(...). 2ezut-a Mihai mai mult< vreme la Poart< 3i toate cheltuielile lui Mihai le-a pl<tit Iani (…). Dup<
aceia, când l-au îmbr<cat cu caftan în divan, f<g<duit-a Mihai înaintea vizirilor* la [Constantinopol],
c< va pl<ti datoria, ce r<m<sese de mai înainte.” (Cronicarul Szamosközy despre Mihai Viteazul)
*coordonatori ai administraYiei civile, controlând veniturile 3i cheltuielile Imperiului Otoman

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi, din sursa A, statul condus de 2tefan cel Mare. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa B, statul care urma s< fie condus de Mihai Viteazul. 2 puncte
3. PrecizaYi categoria social< menYionat< atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. MenYionaYi funcYia deYinut< atât de 2tefan cel Mare, din sursa A cât 3i de Mihai Viteazul, din
sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia obiectivul conduc<torului statului român dup< preluarea puterii a fost plata
datoriilor, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia obiectivul conduc<torului statului român dup< preluarea puterii a fost plata
datoriilor, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni militare, din Evul Mediu, la care particip< românii. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de
conduc<torii X<rilor Române este parte integrant< a relaYiilor internaYionale de la începutul
epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea
unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.)
4 puncte

224
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Sarcini mari 3i aproape cu neputinY< de purtat vreau s< le pun< turcii pe umerii no3tri 3i
s< ne îngreuie. Pentru c<, în ce [ne] prive3te, z<u c< u3or am putea face pace 3i bun< lini3te, dar
pentru voi 3i ai vo3tri pacea cu acei turci nu putem s-o facem, c< ei caut< cale s< ias< 3i s< prade
la voi, prin Yara noastr< [Xara Româneasc<]. (...) Îns< voinYa noastr< des<vâr3it< este a nu face
nimic r<u împotriva voastr<, ci nu voim a ne desp<rYi de voi niciodat<, voind, cum am spus 3i v-am
jurat, s< fiu frate credincios 3i prieten al vostru. (…) De aceea, (...) îndat< pentru folosul vostru 3i al
nostru, f<r< z<bav<, s< ne trimiteYi ajutor 200, ori 100, ori 50 de oameni ale3i.”
(Scrisoarea lui Vlad Xepe3 c<tre bra3oveni, 1456)

B. „Din mila lui Dumnezeu, noi 2tefan voievod, domnul X<rii Moldovei facem cunoscut (...),
c< (...) am dat aceast< [scrisoare] a noastr< prietenilor 3i tuturor bra3ovenilor 3i tuturor
neguY<torilor 3i întregii Y<ri a Bârsei, tuturor oamenilor 3i tuturor neguY<torilor, spre aceea ca s<
aib< la noi acela3i a3ez<mânt* 3i acela3i drept, pe care l-au avut de la mo3ul nostru voievodul
Alexandru: când vor veni cu marf< în Yara noastr<, s< fie în bun< voie cu marfa lor cât< vor avea,
iar vam< vor avea s< pl<teasc< câte 4 gro3i** de povar< cum a fost dreptul cel vechi, dat lor de
str<mo3ii no3tii. S< fie slobozi s< umble prin toat< Yara domniei mele 3i prin cet<Yi 3i prin târguri ca
s< î3i vând< marfa lor.” (Privilegiul acordat de 2tefan cel Mare negustorilor bra3oveni, 1458)
*convenYie, acord
**moned< de argint

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa B, un titlu sau o funcYie îndeplinit< de 2tefan cel Mare. 2 puncte
3. NumiYi câte un stat precizat în sursa A, respectiv, în sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile lui Vlad Xepe3 cu bra3ovenii,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile lui 2tefan cel Mare cu
bra3ovenii, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare în care sunt implicaYi românii în Evul Mediu. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia acYiunile diplomatice ale
domnitorilor români, de la începutul epocii moderne, se integreaz< în relaYiile internaYionale ale
Europei. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt
istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

225
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Lupta [de la C<lug<reni, în 1595], Yine mai multe ore (...) turcii îi resping pe cre3tini,
ace3tia se retrag, luptându-se neîncetat 3i pierd 11 tunuri.(...) Era momentul când se cerea
neap<rat o acYiune eroic<, o fapt< m<reaY< care s< cutremure inimile p<gânilor 3i s< le înalYe pe ale
cre3tinilor. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i,
p<trunzând el însu3i în 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie în
buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i, luptând b<rb<te3te, se întoarce nev<t<mat. (...) F<cându-se a3a
mare înv<lm<3eal<, (...) pân< în sear< au fost redobândite cele 11 tunuri. (...) Dac< noaptea cea
întunecoas< n-ar fi împiedicat pe domn, f<r< îndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare
forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< (…) întregului r<zboi.”
(Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vâr3ite de Mihai, domnul X<rii
Române3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)

B. „VeYi 3ti c< dup< ce am venit cu o3tile pe p<mântul Valahiei, blestematul 3i nelegiuitul de
Mihai [Viteazul] a venit cu oastea împotriva armatei musulmane 3i dup< ce ne-am luptat cu el [la
C<lug<reni], a fost înfrânt acest nelegiuit cu oastea sa 3i pus pe fug< 3i a3a am sosit în ora3ul
Bucure3ti [apoi] în ora3ul Târgovi3te 3i acolo (...) a început s< se fac< o cet<Yuie. (...) Dar în timpul
acesta, (...) cum nu se g<seau nici alimente, nu s-au putut Yine în frâu [cavalerii], care dup< ce 3i-
au luat pr<zile f<cute de ei, s-au tras mulYi dintre ei înapoi 3i au plecat de acolo, c<ci blestematul
de voievod al Transilvaniei, unindu-se cu nelegiuitul Mihai, au venit (...) cu vreo 50-60000 de
necredincio3i cu hot<râre s< ne atace (…) 3i s-au t<b<rât, chiar în aceia3i zi, în care noi am plecat
din Târgovi3te [spre Bucure3ti] 3i (…) ner<mânând acolo decât doar 300 sau 400 de soldaYi,
necredincio3ii au dat asaltul 3i deodat< au dat foc 3i pârjol la aceea cet<Yuie (...) 3i nefiind mulYi
soldaYi în ea, necredincio3ii au luat-o 3i au distrus-o.”
(Raportul lui Sinan-pa3a despre campania din Xara Româneasc<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa B, un ora3 ocupat de otomani. 2 puncte
3. MenYionaYi câte o informaYie referitoare la rezultatul luptei de la C<lug<reni, în opinia autorului
sursei A, respectiv, al sursei B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea în care este apreciat<
contribuYia lui Mihai Viteazul la lupta antiotoman<, susYinându-l cu o explicaYie din text.5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea în care este apreciat<
contribuYia lui Mihai Viteazul la lupta antiotoman<, susYinându-l cu o explicaYie din text.5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice întreprinse de români în Evul Mediu. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este
necesar< pentru funcYionarea unui stat român, în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

226
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Dup< domn [în Moldova] veneau mitropolitul 3i întregul sfat [domnesc], care se a3ezau
pe scaunele lor dup< rânduial<. Dup< aceea, mitropolitul p<3ea cel dintâi spre domn, care 3edea
pe tron, (...) îi ura, în puYine vorbe, domnie norocit<, îl încredinYa de sprijinul s<u 3i-i cerea ocrotire
pentru dânsul 3i pentru oamenii bisericii. Dup< aceea se întorcea c<tre norod, îl binecuvânta 3i-l
îndemna s< fie cu credinY< domnului.” (D. Cantemir, Descrierea Moldovei)

B. „Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea întreag< (...) de a face legi, de a pedepsi
pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, (...), ba chiar de a face episcopi. (…).
Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<, (...) nimeni nu îndr<zne3te s<-l
contrazic< în public (...). Aceea3i putere o are nu numai asupra c<lug<rilor de rând, ci 3i asupra
mitropolitului, episcopilor, arhimandriYilor 3i egumenilor(...). Domnul poate s<-i înl<ture din slujba 3i
din rangul lor bisericesc f<r< s< fie împiedicat de nimic (...) 3i f<r< învoirea patriarhului de la
[Constantinopol].” (D. Cantemir, Descrierea Moldovei)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi ora3ul precizat în sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi o alt< instituYie politic<, al<turi de domnie, la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. NumiYi statul precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. MenYionaYi demnitatea ecleziastic< precizat< atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni militare la care particip< românii în Evul Mediu 3i/ sau la începutul
epocii moderne. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia domnitorilor
români face parte din relaYiile internaYionale, în Europa medieval<. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

227
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Nici din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean s< nu se pricinuiasc<
pagube [Poloniei], iar dac< se aduc stric<ciuni ele s< fie îndreptate prin porunca mea împ<r<teasc<,
dup< ce se vor dovedi. (...) De asemenea, atât timp cât voievodul Moldovei, voievodul Ieremia
[Movil<], ar<tând devotament 3i credinY< faY< de m<reaYa mea Poart<, î3i va trimite, (...) an de an 3i
la timp, haraciul s<u, care se d< din trecut 3i pân< acuma 3i se va supune înaltelor mele porunci el
s< fie voievodul Moldovei în tot timpul vieYii sale, iar când va muri, [tronul] s< fie acordat fiului s<u.”
(Tratatul încheiat între sultanul Mehmed al III-lea 3i Sigismund, regele Poloniei, 1598)

B. „Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) voi p<stra fidelitate 3i
supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i
faY< de întreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) îi p<strau fidelitate,
menYinând din toate puterile mele prietenia dintre [sultanul] Turciei, pe de o parte, 3i Regele
Poloniei, pe de alta, 3i f<r< a da nici un motiv nici [sultanului] Turciei, de a rupe aceast< prietenie,
dac< cândva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei
poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva
în dauna Coroanei poloneze, atât din partea suzeranilor susnumiYi, cât 3i din cea a altor du3mani,
eu îl voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic.”
(Tratatul încheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa A, statul condus de voievod. 2 puncte
3. NumiYi voievodul, din sursa A, respectiv, domnitorul, din sursa B. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia conduc<torul statului român are obligaYii sporite faY< de Imperiul Otoman,
selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia conduc<torul statului român are obligaYii sporite faY< de Imperiul Otoman,
selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< conflicte militare desf<3urate în spaYiul medieval românesc. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale
contribuie la constituirea statului în spaYiul medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

228
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu câtva timp înainte pe Prea SfinYitul Mitropolit
(...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvântarea sa, care a devenit Prea sfinYit
mitropolit a toat< Xara Româneasc<. (...) Se rânduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi
c<lug<ri sau laici (...) s< împlineasc< toate câte va spune (...) cu privire la folosul lor sufletesc. Prin
scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul îl în3tiinYa c< a hot<rât – împreun<
cu sinodul* - având 3i încuviinYarea împ<ratului [BizanYului], ca Iachint s< fie de acum înainte legiuit
arhiereu a toat< [Xara Româneasc<].” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se întrune3te pentru rezolvarea unor probleme de
administraYie bisericeasc<

B. „Iosif, primul mitropolit cunoscut în Biserica Moldovei, era un p<mântean rud< cu domnii
Y<rii, desigur preg<tit într-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I
Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui
mitropolit din propriul lor neam a fost încununat< de izbând< [în 1401]. Curajul moldovenilor de a
izgoni un mitropolit grec, trimis de Patriarhie 3i de a se împotrivi hot<rârilor sinodului patriarhal
dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobândit-o într-un timp mai
îndelungat.” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. PrecizaYi titlul reprezentantului instituYiei politice a fiec<rui stat medieval românesc, menYionat
atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi titlul lui Iachint, din sursa A 3i a lui Iosif, din sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Patriarhie 3i Nicolae
Alexandru în privinYa numirii mitropolitul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Patriarhie, respectiv, Petru
I Mu3at 3i urma3ii lui în privinYa numirii mitropolitul, susYinându-l cu o explicaYie din text.
5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice întreprinse de c<tre români, în secolele la XVI-lea – al
XVIII-lea. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care
particip< voievozii români fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

229
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< încheie [în 1499, tratat
de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui
2tefan [cel Mare]. Mai întâi, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era
înl<turat<. P<rYile sunt deplin egale (...). Toate «ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile» se uit<; de
acum înainte va fi «de amândou< p<rYile (...) lini3te 3i pace ve3nic<». Cei doi monarhi sunt datori
s< se ajute reciproc «cu sabia 3i cu sfatul 3i (...) cu toat< puterea» împotriva tuturor vr<jma3ilor.
Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni în persoan< împotriva turcilor –
locul de trecere peste Dun<re al celui dintâi este prev<zut precis: pe la ObluciYa – atunci va merge
3i 2tefan; în caz c< va fi împiedicat, va trimite «pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva», cu toate
puterile sale.” (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria românilor)

B. „Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...), c< (...) voi p<stra fidelitate 3i
supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i
faY< de întreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) îi p<strau fidelitate, (...) dac<
cândva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze
pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva în dauna
Coroanei poloneze, atât din partea suzeranilor susnumiYi, cât 3i din cea a altor du3mani, eu îl voi
preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt
dator s< p<strez pacea între provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu
contravin cu nimic vechilor înYelegeri.” (Tratatul încheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi domnitorul precizat în sursa A. 2 puncte
3. NumiYi cele dou< state precizate atât în sursa A cât 3i în sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile dintre statele semnatare ale
tratatului, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile dintre statele semnatare ale
tratatului, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice la care particip< românii în Evul Mediu, în afara celor
menYionate în texte. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la procesul de formare a statelor medievale române3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

230
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Întrucât voi sunteYi legaYi de Majestatea Sa [sultanul] prin leg<turi de prietenie 3i
deoarece 3tiYi bine c< Yara Moldovei constituie proprietatea [sultanului], c< voievodul Petru [Rare3*]
(...) este rob imperial, numit prin puterea sa în aceast< Yar<, 3i c< supu3ii s<i pl<tesc tribut 3i
îndeplinesc alte obligaYii faY< da Sublima Poart< [Imperiul Otoman], orice atac asupra acestei Y<ri
echivaleaz< cu un atac asupra Y<rilor puternicului [sultan] 3i constituie o ofens< faY< de Majestatea
sa”. (Scrisoarea lui Ibrahim Pa3a c<tre Sigismund I, regele Poloniei, 1531)
*domn al Moldovei, între 1527-1538 3i 1541-1546

B. „Voievodul Moldovei [Petru Rare3] a spus c< împreun< cu toYi oamenii din Yara de sub
st<pânirea sa 3i-a pus în gând s< nu se mai supun< împ<ratului turcilor, ba chiar s<-3i r<scumpere
libertatea sa cu puterea 3i armele, din pricin< c< acela 3i-a înc<lcat credinYa faY< de el”.
(L. 2imanschi, Petru Rare3)

C. „Acum, vedem îns< c<, cre3tin<tatea a început s< [sl<beasc<], iar p<gânii turci s< se
înt<reasc<, încât aproape c< au cuprins acum toat< lumea în mâinile lor. Iar aceast< Yar< a noastr<
a Moldovei a fost poarta 3i cheia acestor Y<ri a Ungariei 3i a Poloniei, 3i nu numai a acestor dou<
Y<ri, ci 3i a altor Y<ri cre3tine, 3i a fost Yar< întreag<* 3i de Dumnezeu p<zit<.”
(Scrisoarea lui Petru Rare3 c<tre Sigismund I, regele Poloniei, 1542)
*în 1538, în urma campaniei sultanului Soliman Magnificul, în Moldova, Petru Rare3 î3i pierde domnia; partea de sud a
Moldovei este anexat< Imperiului Otoman

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa C, o apreciere a lui Petru Rare3 referitoare la rolul Moldovei în Europa.
2 puncte
3. PrecizaYi adversarii Moldovei menYionaYi atât în sursa B cât 3i în sursa C. 3 puncte
4. PrecizaYi titlul pe care îl deYinea Petru Rare3, menYionat atât în sursa A cât 3i în sursa B.
3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile româno-otomane, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile româno-otomane, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare din spaYiul românesc medieval, în afara celei la care se
refer< textul. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia statele medievale române
s-au implicat, prin diplomaYie, în relaYiile internaYionale de la începutul epocii moderne. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

231
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „R<mas practic singur 3i forYat de (...) expediYia sultanal< din prima parte a anului 1417,
când totu3i sultanul nu a îndr<znit (…) s< înainteze pe p<mântul X<rii Române3ti, oprindu-se la
Giurgiu, Mircea [cel B<trân] a recurs la soluYia negociat<. Mircea (...) a trebuit s< accepte «alianYa
inegal<» cu [Imperiul Otoman] – acceptând plata regulat< a tributului, interpretat de el doar ca preY
al p<cii. SoluYia negociat<, urmând unor lupte îndelungate 3i redutabile, aducea X<rii Române3ti
statutul de aliat. Xara î3i conserva instituYiile, p<mânturile, clasa dominant<, credinYa, limba 3i legile
în schimbul unui tribut 3i al alianYei politico-militare.” (M. Maxim, Marele Mircea Voievod)

B. „De la alianY< s-a ajuns treptat la subordonare, ba chiar la interdicYia de a mai întreYine
relaYii directe cu statele str<ine (de a negocia, de a încheia tratate, de a declara pace 3i r<zboi, de
avea reprezentanYi diplomatici), ceea ce însemna o grav< limitare a suveranit<Yii externe (a
independenYei), pierderea calit<Yii de subiect de drept internaYional, de3i, în fapt, nu s-a ajuns
niciodat< la aplicarea complet< a interpret<rii sultanale. (…) În scrisoarea sa, sultanul, într-o vreme
în care Imperiul Otoman era în culmea puterii sale, pretindea abuziv c< cei doi domni, ai Moldovei
3i X<rii Române3ti, sunt, chipurile, «sclavii mei 3i tributari 3i posesiunile lor, încorporate între
celelalte state ale noastre în acela3i fel cu Bosnia 3i Semedria, 3i constituie proprietatea noastr<».”
(M. Maxim, X<rile Române 3i Înalta Poart<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi ora3ul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi voievodul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. NumiYi statul medieval românesc precizat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi titlul deYinut de conduc<torul Imperiului Otoman, menYionat atât în sursa A cât 3i în
sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile româno-otomane, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile româno-otomane, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice ale statelor române, în Evul Mediu, în afara celor
precizate în texte. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care
particip< românii fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se puncteaz<
coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,
a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

232
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. ”[Domnitorul 2tefan cel Mare] a poruncit ca toate grânele s< fie t<iate (…). Ora3ul
Suceava era înconjurat de 3anYuri 3i palisade. (...). Acesta rezista 3i era bine înzestrat. Cum îns<
merindele se sfâr3iser<, n-am mai stat s< pierdem vremea, ci întorcându-se armata pe un alt drum,
am ajuns la o cetate a3ezat< în munYi [Cetatea NeamYului] unde se aflau prin3i turcii, luaYi prizonieri
în iarna anului trecut, [1475], când a fost înfrânt Soliman pa3a. F<cându-se încercarea de a se
cuceri zisa cetate, s-au a3ezat 3apte bombarde 3i timp de 8 zile s-au str<duit a o cuprinde. Dou<
din acele bombarde au plesnit iar acei care se g<seau în cetate n-au vrut s< stea de vorb<, toYi se
ap<rau cu tunurile 3i nu le p<sa de noi. V<zând sultanul c<-3i pierde vremea 3i c< foametea e mare
(...) a ridicat tab<ra 3i a plecat spre Dun<re.” (G.M.Angiolello,Istoria turcilor)

B. “[În august 1595], am sosit în ora3ul Bucure3ti unde pentru ap<rarea armatei s-a pus s<
se ridice înt<rituri din pari, grinzi 3i p<mânt, în care dup< ce am pus pentru paz< mulYi soldaYi ai
PorYii, am sosit în ora3ul Târgovi3te 3i acolo de asemenea a început s< se fac< o cet<Yuie. Dup< ce
am înzestrat cet<Yuia cu tot [ce trebuia] am pus în<untru printre ieniceri, [tunari, pedestra3i], 3i
1600 de archebuzieri 3i le-am mai dat 2000 de cavaleri (...). Dar în timpul acesta, (...) cum nu se
g<seau nici alimente, nu s-au putut Yine în frâu [cavalerii], care dup< ce 3i-au luat pr<zile f<cute de
ei, s-au tras mulYi dintre ei înapoi 3i au plecat de acolo, c<ci blestematul de voievod al Transilvaniei
unindu-se cu nelegiuitul Mihai [Viteazul] au venit (...) cu vreo 50-60000 de necredincio3i cu hot<râre
s< ne atace (…) 3i s-au t<b<rât chiar în aceia3i zi în care noi am plecat din Târgovi3te [spre
Bucure3ti] 3i(…) ner<mânând acolo decât doar 300 sau 400 de soldaYi, necredincio3ii au dat asaltul
3i deodat< au dat foc 3i pârjol la aceea cet<Yuie (...) 3i nefiind mulYi soldaYi în ea, necredincio3ii au
luat-o 3i au distrus-o.” (Raportul lui Sinan-pa3a despre campania din Xara Româneasc<)

C. „Palisad< – element de fortificaYii folosit în amenaj<rile defensive alc<tuit din pari gro3i 3i
lungi b<tuYi în p<mânt, legaYi între ei cu scânduri, frânghii 3i având între spaYii împletituri de nuiele
3i m<r<cini.” (DEX. DicYionarul explicativ al limbii române)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi domnitorul precizat în sursa A. 2 puncte
3. Pornind de la sursa C, precizaYi un element comun utilizat în construcYia câte unei fortificaYii
descrise în sursele A 3i B. 3 puncte
4. PrecizaYi funcYia, deYinut< în ierarhia otoman<, de Soliman, din sursa A, 3i de Sinan, pe baza
sursei B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia cetatea/cet<Yuia este un centru de rezistenY< invincibil, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia cetatea/cet<Yuia este un centru de rezistenY< invincibil, precizând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
7. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare desf<3urate de armatele române în Evul Mediu, în
afara celor precizate în texte. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de
c<tre domnitorii români este component< a relaYiilor internaYionale, la începutul modernit<Yii.
(Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric
relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

233
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

234
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Domnul, dac< vrea s< pun< pe cineva în dreg<torie, s<-l puie pe fiecare dup< cum se
potrive3te fiec<ruia. A3a se cuvine, dac< vreYi s< a3ezaYi pe dreg<torii vo3tri în dreg<toria voastr<,
nu dup< p<rtinire 3i pentru înrudire. (...) Pentru c< celui ce este domn adev<rat, nu i se cuvine s<
aib< rude, ci numai slugi drepte. Iar pe slugile care sunt s<race 3i se vor trudi pentru voi cu slujb<
dreapt< 3i bun<, voi s<-i daYi înapoi 3i s< aveYi grij< numai de cei cu rudenie? Sau astfel spun 3i
alYii: noi suntem fii de boieri, nu se cuvine s< ne dai s< fim în urma celor s<raci. Dar dac< veYi avea
o mulYime de rude 3i vor fi plini de neomenie 3i de nebunie, sau dac< v< vor fi 3i rude, dar vor fi
nevrednici? Sau 3i dintre fiii de boieri, chiar dac< p<rinYii lor au fost buni 3i ei sunt nevrednici la ce
veYi avea nevoie de ei? 2tii c< nu te-au uns pe tine ca domn ei, ci te-a uns Dumnezeu, ca s< fii
drept faY< de toYi.” (Înv<Y<turile lui Neagoe Basarab* c<tre fiul s<u Teodosie)
*domn al X<rii Române3ti (1521-1526)

B. „Domnilor Moldovei (...), li s-a l<sat libertatea întreag< 3i mai toat< puterea pe care au
avut-o mai înainte de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din
boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi.(…) Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era
prescris< nicio regul<. Dac< va fi vrut s< onoreze pe un Y<ran cu cea mai mare onoare care este în
Moldova, slujba de mare logof<t, nimeni nu îndr<zne3te s<-l contrazic< în public, 3i iar<3i dac< va fi
vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de îndat< trebuie s< se supun< voinYei domnului
s<u.” (Dimitrie Cantemir*, Descrierea Moldovei)
*domn al Moldovei (1710-1711)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul în care Neagoe Basarab a condus Xara Româneasc<, pe baza sursei A.
2 puncte
2. NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi o categorie social< menYionat< atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi, titlul pe care îl deYine reprezentantul instituYiei centrale, la care se refer< atât sursa A
cât 3i sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia acordarea demnit<Yilor/ dreg<toriilor este condiYionat<, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
6. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia acordarea demnit<Yilor/ dreg<toriilor este condiYionat<, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< evenimente istorice având caracter diplomatic la care particip< românii în Evul
Mediu 3i/ sau la începutul epocii moderne. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care
particip< românii, în Evul Mediu, fac parte din relaYiile internaYionale. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

235
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Într-aceia vreme, Mehmet împ<ratul turcesc armând 120.000 de [oameni], oastea sa 3i
oastea t<t<reasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< având
oastea sa, 40.000 (...) 3i 5000 de unguri (...), le-au ie3it înaintea turcilor (...), la Podu Înalt, [în 1475],
pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) 2tefan-vod< tocmis< puYini
oameni preste lunca Bârladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trâmbiYe, dând semn de r<zboi
(...). Iar, 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i
tocmi oastea, nici de a s< îndrepta, ci a3a ei în sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de
pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat.” (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei)

B. „Io 2tefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, în
anul [1476], (...) s-a ridicat puternicul Mehmet, cu toate puterile sale r<s<ritene (...) 3i au ajuns
pân< aici, la locul numit Pârâul Alb. 2i noi, 2tefan voievod, cu fiul nostru Alexandru, am ie3it
înaintea lor 3i am f<cut mare r<zboi cu ei. 2i cu voia lui Dumnezeu, au fost înfrânYi cre3tinii de
p<gâni. 2i au c<zut acolo mulYime mare de osta3i ai Moldovei. Atunci 3i t<tarii au lovit Yara
Moldovei (...). De aceea, a binevoit, Io 2tefan voievod, cu buna sa voinY< a zidi aceast< [biseric<],
(...) pentru amintirea tuturor [cre3tinilor] care s-au pr<p<dit aici.” (Pisania bisericii din R<zboieni)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa B, o informaYie referitoare la originea divin< a puterii domne3ti. 2 puncte
3. NumiYi statul la care se refer< atât sursa A cât 3i sursa B. 3 puncte
4. NumiYi un conduc<tor de stat menYionat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la finalul confrunt<rii armate dintre români
3i otomani, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la finalul confrunt<rii armate dintre români
3i otomani, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice prin care s-a urm<rit ap<rarea statelor române3ti, în Evul
Mediu 3i/ sau la începuturile modernit<Yii. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la constituirea unui stat medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa
argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care
exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

236
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „[În 1595, Mihai Viteazul, la C<lug<reni] iese la lupt< cu oaste puYin<. (...) Turcii superiori
prin mulYimea 3i preg<tirea lor de r<zboi se lupt< din toate puterile, (...) îi resping pe cre3tini 3i
ace3tia se retrag neîncetat 3i pierd 11 tunuri. (...) Atunci m<rinimosul Mihai (...) a smuls o secure
sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunzând el însu3i în 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un
stegar al armatei (...) 3i luptând b<rb<te3te se întoarce nev<t<mat. În acest timp, comandantul de
oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri în mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...)
dou< sute de unguri 3i tot atâYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie, stric< rândurile, a3tern la p<mânt 3i
taie o3tile turcilor, pe când, din spate 3i din coast< îi love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cându-se a3a
mare înv<lm<3eal<, încât pân< în sear< au fost redobândite cele 11 tunuri.”
(Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vâr3ite de Mihai, domnul
X<rii Române3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)

B. „În cronica [otoman<], este scris c< în apropiere de podul C<lug<reni se afl< un loc
ml<3tinos 3i p<duros. Odat< cu sosirea [otomanilor] în acel loc, ivindu-se un alai al du3manilor
[condu3i de Mihai Viteazul] au început s< se lupte, a3ezând tunuri 3i pu3ti, care la intrarea în
p<dure au pricinuit o3tirii o pagub< foarte însemnat<. În acest timp, [otomanii], trecând podul, i-au
întâmpinat pe du3mani. De dimineaY< 3i pân< seara s-a dat o lupt< crâncen<. Luându-se
dou<sprezece tunuri ale du3manului, au câ3tigat victoria 3i du3manul a fost învins. Dar locul acela
fiind ml<3tinos, 3i p<duros (...), [Sinan] pa3a, pe când fugea, a fost r<nit (...) 3i împotmolindu-se
într-o mla3tin<, a c<zut de pe calul s<u.” (Cronici turce3ti)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi statul condus de Mihai Viteazul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. NumiYi, din sursa A, comandantul oastei care lupt< al<turi de Mihai Viteazul, respectiv, din
sursa B, comandantul oastei adversare lui Mihai Viteazul. 6 puncte
4. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia cre3tinii au recuperat tunurile pierdute, selectând dou< informaYii aflate în relaYie
cauz< - efect. 5 puncte
5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia cre3tinii au recuperat tunurile pierdute, selectând dou< informaYii aflate în relaYie
cauz< - efect. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< conflicte militare desf<3urate în spaYiul românesc medieval, în afara celui
precizat în texte. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia româneasc<
promovat< la începutul epocii moderne, este parte integrant< din relaYiile internaYionale. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

237
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Regele [Ungariei, Carol Robert de Anjou] a ajuns pe o cale oarecare cu toat< oastea sa
[la Posada, în 1330], dar calea aceasta era cotit< 3i închis< de amândou< p<rYile de râpe foarte
înalte de jur împrejur, 3i pe unde aceast< cale era mai larg<, acolo românii în mai multe locuri o
înt<riser< cu pris<ci. Iar regele 3i toYi ai s<i, negândindu-se în adev<r la a3a ceva, mulYimea
nem<surat< a românilor sus pe râpe a alergat din toate p<rYile 3i a aruncat s<geYi asupra oastei
regelui care se g<sea în fundul unei c<i adânci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curând un fel
de corabie strâmt<, unde din pricina înghesuielii cei mai sprinteni cai 3i osta3i c<deau din toate
p<rYile în lupt<. […] C<deau tineri 3i b<trâni, principi 3i nobili, f<r< nicio deosebire […]. 2i însu3i
regele abia a sc<pat cu câYiva in3i.” (Cronica pictat< de la Viena)

B. „Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, în 1595] a smuls o secure sau suliY<
ost<3easc< 3i p<trunzând el însu3i în 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al
armatei, taie în buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i luptând b<rb<te3te se întoarce nev<t<mat. În
acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri în mijlocul celei mai
dese grup<ri a du3manului, (...) dou< sute de unguri 3i tot atâYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie,
stric< rândurile, a3tern la p<mânt 3i taie o3tile turcilor, pe când din spate 3i din coast< îi love3te (...)
domnul cu ai s<i, f<cându-se a3a mare înv<lm<3eal<, încât pân< în sear< au fost redobândite cele
11 tunuri (...). În aceast< înv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, Sinan pa3a [comandantul armatei
otomane] cade de pe podul râului Neajlov, (...) 3i sc<p< cu viaY<. Dac< noaptea cea întunecoas< n-ar
fi împiedicat pe domn, f<r< îndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi
pus cap<t dintr-o dat< (…) întregului r<zboi.”
(Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vâr3ite de Mihai, domnul
X<rii Române3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 4 puncte
2. PrecizaYi titlul lui Carol Robert de Anjou, din sursa A, respectiv, cel al lui Mihai Viteazul, pe
baza sursei B. 6 puncte
3. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia victoria obYinut< de români a fost definitiv<, selectând dou< informaYii în acest
sens. 5 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia victoria obYinut< de români a fost definitiv<, selectând dou< informaYii aflate în
relaYie cauz< - efect. 5 puncte
5. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare desf<3urate de români, în afara celor precizate în texte.
6 puncte
6. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia statele medievale române
s-au implicat, prin diplomaYie, în relaYiile internaYionale de la începutul epocii moderne. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

238
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „În anul [1396], regele Sigismund* al Ungariei [a ajuns la] Nicopole (...). Atunci veni
sultanul turcilor Baiazid, cu 200 000 de oameni în ajutorul ora3ului. Când auzi acestea, regele
Sigismund îi ie3i [înainte] cu oastea sa care era socotit< cam la 60 000 de oameni. Apoi a venit (...)
Mircea [cel B<trân], care a cerut regelui s<-i dea voie s< fac< o recunoa3tere a du3manului. (...)
Dup< ce s-a întors la rege 3i i-a spus c< a v<zut pe du3man 3i c< du3manul avea 20 de steaguri 3i
c< sub fiecare steag s-ar afla câte 10.000 de oameni (...) regele a vrut s< întocmeasc< ordinea de
lupt<. Atunci [Mircea cel B<trân] a cerut s< i se îng<duie s< dea primul atac, ceea ce regele
încuviinY< bucuros. Dar ducele Burgundiei (...) a trimis la rege s<-l lase s< dea primul atac c<
venise de departe.(...) Turcii îi împresuraser< pe [cre3tini], toYi se a3ternur< pe fug<, (...) mulYi alYi
cavaleri 3i domni 3i osta3i au c<zut în prinsoare.” (J. Schiltberger, Jurnal de c<l<torie)
*Sigismund de Luxemburg – împ<rat romano - german 3i rege al Ungariei

B. „Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trân] care a început întâi mai înainte r<zboi,
plecând cu armata asupra barbarilor împreun< cu împ<ratul romanilor Sigismund [de Luxemburg,
în 1396], Baiazid (...) trecând peste Istru [Dun<re, în Xara Româneasc<] mergea înainte robind Yara.
Dar Mircea, strângând cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...).
Mai dup< aceea, îns<, se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii
(...) 3i s<vâr3ea ispr<vi vrednice de amintit. (...) 3i se lupta, într-una, cu el în chip str<lucit 3i se zice
c< armata fiind în cale se Yinea strâns în urma ei, punând-o la mare suferinY< 3i o aducea în situaYii
grele 3i nu înceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze
oastea în tab<r<. (...) A3adar, Baiazid s-a ad<postit acolo în tab<r<; a doua zi, îns< a trecut armata
peste Istru.” (L. Chalcocondil, Expuneri istorice)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. PrecizaYi, din sursa A, titlul lui Mircea cel B<trân. 2 puncte
3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate în relaYie cauz<-efect.6 puncte
4. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia acYiunea lui Baiazid a e3uat, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-
efect. 5 puncte
5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia acYiunea lui Baiazid a e3uat, selectând dou< informaYii în acest sens. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor române, în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea.
6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia româneasc<
contribuie la ap<rarea intereselor unui stat român la sfâr3itul epocii medievale 3i la începutul
epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea
unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.)
4 puncte

239
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „2tefan vod< [2tefan cel Mare] strâns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt<
dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a
întrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat într-un glas: În mulYi ani
de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod<
steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii, 2tefan vod< g<tindu-s< de mai mari
lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de r<zboi s< [preg<tea], c< a împ<rYit o3tii sale steaguri 3i
a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit.” (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei)

B. „Fost-a Mihai Vod< (...) ban de Craiova, cea mai mare boierie în Xara Româneasc< (…).
Acest Mihai Vod< a avut o rud< pe Iani Vistierul, care (...) i-a învârtit toate lucrurile lui Mihai Vod<
(...), ca s<-i câ3tige domnia X<rii Române3ti (…). Scris-a Sigismund Báthory pentru el lui Sinan
Pa3a la Poart< s<-l pun< în scaunul X<rii Române3ti (…). Scris-a Sigismund asemenea 3i solului
Eduard Bartonus*, s< fac< 3i el ce va putea, ca Mihai s< ia domnia X<rii Române3ti. Purces-au
împreun< cu el la Poart< 3i boierii care au trecut, dup< multe f<g<duieli, de partea lui (...). 2ezut-a
Mihai mai mult< vreme la Poart< 3i toate cheltuielile lui Mihai le-a pl<tit Iani (…). Dup< aceia când l-
au îmbr<cat cu caftan în divan, f<g<duit-a Mihai înaintea vizirilor** la [Constantinopol], c< va pl<ti
datoria, ce r<m<sese de mai înainte.” (Cronicarul Szamosközy despre Mihai Viteazul)
*ambasadorul Angliei la Constantinopol
**coordonatori ai administraYiei civile, controlând veniturile 3i cheltuielile Imperiului Otoman

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi, din sursa A, statul condus de 2tefan cel Mare. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa B, funcYia considerat< ”cea mai mare boierie în Xara Româneasc<”.
2 puncte
3. MenYionaYi atitudinea boierimii faY< de conduc<tor, precizat< atât în sursa A cât 3i în sursa B.
3 puncte
4. MenYionaYi funcYia deYinut< atât de 2tefan cel Mare, din sursa A cât 3i de Mihai Viteazul, din
sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea prelu<rii puterii, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea prelu<rii puterii, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni militare în care se implic< românii, în secolele al XIV-lea – al XVI-lea.
6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia conduc<torilor
politici ai românilor este parte integrant< a relaYiilor internaYionale ale începutului modernit<Yii.
(Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric
relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

240
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu câtva timp înainte pe Prea SfinYitul Mitropolit
(...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvântarea sa, care a devenit Prea sfinYit
mitropolit a toat< Xara Româneasc<. (...) Se rânduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi
c<lug<ri sau laici (...), s< primeasc< bucuros 3i s< împlineasc< toate câte va spune (...)cu privire la
folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul [din
Constantinopol, în 1359] îl în3tiinYa c< a hot<rât – împreun< cu sinodul* - având 3i încuviinYarea
împ<ratului [bizantin], ca Iachint s< fie de acum înainte legiuit arhiereu a toat< [Xara
Româneasc<].” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se întrune3te pentru rezolvarea unor probleme de
administraYie bisericeasc<

B. „Iosif, primul mitropolit cunoscut în Biserica Moldovei, era un p<mântean rud< cu domnii
Y<rii, desigur preg<tit într-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I
Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui
mitropolit din propriul lor neam a fost încununat< de izbând< [în 1401]. Curajul moldovenilor de a
izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie 3i de a se împotrivi hot<rârilor sinodului patriarhal
dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobândit-o într-un timp mai
îndelungat.” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi domnitorul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. NumiYi câte un stat medieval românesc, din sursa A, respectiv, din sursa B. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre domnitor 3i sinodul
patriarhal în privinYa numirii mitropolitul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre domnitor 3i sinodul
patriarhal în privinYa numirii mitropolitul, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< activit<Yi diplomatice la care particip< românii la sfâr3itul epocii medievale 3i la
începutul epocii moderne. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea voievozilor
români la conflictele militare ale Europei medievale face parte din relaYiile internaYionale. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

241
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Nici din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean s< nu se pricinuiasc<
pagube statului 3i oamenilor regelui [Poloniei], iar dac< se aduc stric<ciuni ele s< fie îndreptate prin
porunca mea împ<r<teasc<, dup< ce se vor dovedi. De asemenea, dac< 3i din partea regelui
[Poloniei] sau a oamenilor s<i vor fi pricinuite pagube (...) oamenilor sau Yinuturilor [Moldovei],
atunci 3i ei, la rândul lor, s< le vin< de hac r<uf<c<torilor.”
(Tratatul încheiat între sultanul Mehmed al III-lea 3i Sigismund, regele Poloniei, 1598)

B. „Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) voi p<stra fidelitate 3i
supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i, (...) ca 3i
faY< de întreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) îi p<strau fidelitate, (...) dac<
cândva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze
pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva în dauna
Coroanei poloneze, atât din partea suzeranilor susnumiYi, cât 3i din cea a altor du3mani, eu îl voi
preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic.”
(Tratatul încheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi domnitorul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. NumiYi statul precizat, al<turi de Polonia, atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi titlul conduc<torului Poloniei, menYionat atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia voievodului cu Polonia,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia domnitorului cu Polonia,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni având caracter militar la care particip< românii în Evul Mediu. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statului în spaYiul medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

242
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu câtva timp înainte pe Prea SfinYitul Mitropolit
(...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvântarea sa, care a devenit Prea sfinYit
mitropolit a toat< Xara Româneasc<. (...) Se rânduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi
c<lug<ri sau laici (...) s< împlineasc< toate câte va spune 3i cu ce-i va sf<tui 3i înv<Ya pe ei, cu
privire la folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul
[din Constantinopol, în 1359] îl în3tiinYa c< a hot<rât – împreun< cu sinodul* - având 3i
încuviinYarea împ<ratului [bizantin], ca Iachint s< fie de acum înainte legiuit arhiereu a toat< [Xara
Româneasc<].” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se întrune3te pentru rezolvarea unor probleme de
administraYie bisericeasc<

B. „Iosif, primul mitropolit cunoscut în Biserica Moldovei, era un p<mântean rud< cu domnii
Y<rii, desigur preg<tit într-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I
Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui
mitropolit din propriul lor neam a fost încununat< de izbând< [în 1401]. Curajul moldovenilor de a
izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie 3i de a se împotrivi hot<rârilor sinodului patriarhal
dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobândit-o într-un timp mai
îndelungat.” (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. NumiYi domnitorul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi ora3ul precizat în sursa B. 2 puncte
3. NumiYi statul medieval românesc precizat în sursa A, respectiv, pe cel precizat în sursa B.
6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Patriarhie,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Patriarhie,
susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice la care particip< românii, în secolele al XV-lea – al XVIII-lea.
6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea românilor la
confrunt<ri militare este o component< a relaYiilor internaYionale din Evul Mediu. (Se puncteaz<
coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv,
a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

243
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Noi, Mihai, voievodul [X<rii Române3ti] facem cunoscut c< (...) deoarece aceast<
provincie Xara Româneasc< [este] de mai mult de o sut< de ani sub jugul turcesc 3i este supus<
unei grele robii, noi s<tui de aceast< lung< robie (...), am hot<rât s< o aducem la starea sa de mai
înainte (...) 3i s< cerem ajutorul 3i ocrotirea maiestaYii sale imperiale. Maiestatea sa imperial< nu a
refuzat s< ne primeasc< pe noi 3i Yara noastr< în slujba 3i sub suzeranitatea sa, ba dimpotriv<, a
fost foarte bucuroas< s< ne ajute pe noi cu generozitate.”
(Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598)

B. „Matei Basarab f<g<duise a face o puternic< diversiune în cazul unei lupte, atacând din
[Xara Româneasc<] pe turci cu 40 000 de oameni (...). Ambasadorul veneYian recomand< cu mult<
c<ldur< dogelui propunerile lui Matei, care ar putea aduce cel mai mare folos Republicii în cazul
unui r<zboi cu turcii. În 1639, turcii, sfâr3ind lupta cu per3ii prin încheierea unei p<ci, pot s<-3i
întoarc< iar<3i luarea aminte asupra politicii europene 3i s< reînnoiasc< silinYele lor pentru a sc<pa
de Matei Basarab, ale c<rui înt<riri 3i leg<turi cu popoarele vecine deveneau pe fiece zi mai
primejdioase.” (A.D.Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traian<)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi voievodul la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, câte un stat al c<rui reprezentant avea o atitudine
binevoitoare faY< de români. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile româno-otomane, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile româno-otomane, susYinându-l
cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< instituYii centrale din spaYiul românesc, în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea.
6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia acYiunile militare la care
particip< românii se integreaz< relaYiilor internaYionale, în secolele al XIV-lea – al XV-lea. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

244
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Într-aceia vreme, Mehmet împ<ratul turcesc armând 120.000 de [oameni], oastea sa 3i
oastea t<t<reasc< 3i munteneasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar
2tefan-vod< având oastea sa, 40.000 (...) 3i 5000 de unguri (...), le-a ie3it înaintea turcilor de sus
de Vaslui, la Podu Înalt, [în 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu
me3te3ugul. (...) Deci ajutorind puterea cea dumnezeiasc<, (...) a3a i-a cuprins pe turci negura, de
nu se vedea unul cu altul. 2i 2tefan-vod< tocmise puYini oameni peste lunca Bârladului, ca s<-i
am<geasc< cu buciume 3i trâmbiYe, dând semn de r<zboi; atunci oastea turceasc<, întorcându-s<
la glasul buciumelor 3i împiedicându-i 3i apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au încercat s< treac<
prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci], unde nici era
loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a se îndrepta, ci a3a ei în sine t<indu-se, mulYi
pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat.”
(G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei)

B. „Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, în 1595], (…) p<trunzând el însu3i în


3irurile s<lbatice ale du3manilor, (...) luptând b<rb<te3te se întoarce nev<t<mat. În acest timp,
comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri în mijlocul celei mai dese grup<ri a
du3manului, (...), pentru c< îndat< dou< sute de unguri 3i tot atâYia cazaci, (...) n<v<lind cu furie,
stric< rândurile, a3tern la p<mânt 3i taie o3tile turcilor, pe când din spate 3i din coast< love3te (...)
domnul cu ai s<i, f<cându-se a3a mare înv<lm<3eal<, încât pân< în sear< au fost redobândite cele
11 tunuri [pierdute anterior în lupt<]. În aceast< înv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, [comandantul
armatei otomane] Sinan pa3a (...) sc<p< cu viaY<. Dac< noaptea cea întunecoas< n-ar fi
împiedicat pe domn, f<r< îndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi
pus cap<t dintr-o dat< (…) întregului r<zboi.”
(Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vâr3ite de Mihai, domnul
X<rii Române3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti împotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi voievodul la care se refer< sursa B. 2 puncte
3. PrecizaYi aliaYii românilor în confrunt<rile militare, menYionaYi atât în sursa A cât 3i în sursa B.
3 puncte
4. PrecizaYi adversarii o3tilor conduse de voievozii români la care se refer< atât sursa A cât 3i
sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia voievodul român a profitat de negur</ noapte pentru a înfrânge definitiv armata
inamic<, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia voievodul român a profitat de negur</ noapte pentru a înfrânge definitiv armata
inamic<, selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz<-efect. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice la care particip< românii, în Evul Mediu. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este
necesar< pentru funcYionarea unui stat românesc, în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea. (Se
puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant,
respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

245
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Domnul, dac< vrea s< pun< pe cineva în dreg<torie, s<-l puie pe fiecare dup< cum se
potrive3te fiec<ruia. A3a se cuvine, dac< vreYi s< a3ezaYi pe dreg<torii vo3tri în dreg<toria voastr<,
nu dup< p<rtinire 3i pentru înrudire. (...) Pentru c< celui ce este domn adev<rat, nu i se cuvine s<
aib< rude, ci numai slugi drepte. Iar pe slugile care sunt s<race 3i se vor trudi pentru voi cu slujb<
dreapt< 3i bun<, iar voi s<-i daYi înapoi 3i s< aveYi grij< numai de cei cu rudenie? Sau astfel spun 3i
alYii: noi suntem fii de boieri, nu se cuvine s< ne dai s< fim în urma celor s<raci. Dar dac< veYi avea
o mulYime de rude 3i vor fi plini de neomenie 3i de nebunie, sau dac< v< vor fi 3i rude, dar vor fi
nevrednici? Sau 3i dintre fiii de boieri, chiar dac< p<rinYii lor au fost buni 3i ei sunt nevrednici la ce
veYi avea nevoie de ei? 2tii c< nu te-au uns pe tine ca domn ei, ci te-a uns Dumnezeu, ca s< fii
drept faY< de toYi.” (Înv<Y<turile lui Neagoe Basarab* c<tre fiul s<u Teodosie)
*domn al X<rii Române3ti (1521-1526)

B. „Domnilor Moldovei (...), li s-a l<sat libertatea întreag< 3i mai toat< puterea pe care au
avut-o mai înainte de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din
boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi.(…) Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era
prescris< nicio regul<. Dac< va fi vrut s< onoreze pe un Y<ran cu cea mai mare onoare care este în
Moldova, slujba de mare logof<t, nimeni nu îndr<zne3te s<-l contrazic< în public, 3i iar<3i dac< va fi
vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de îndat< trebuie s< se supun< voinYei domnului
s<u.” (Dimitrie Cantemir*, Descrierea Moldovei)
*domn al Moldovei (1710-1711)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul în care Dimitrie Cantemir a condus Moldova, pe baza sursei B. 2 puncte
2. NumiYi statul condus de Neagoe Basarab, la care se refer< sursa A. 2 puncte
3. MenYionaYi o categorie social< precizat< atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi titlul pe care îl deYine atât Neagoe Basarab, la care se refer< sursa A, cât 3i Dimitrie
Cantemir, la care se refer< sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea de acordare a demnit<Yilor/
dreg<toriilor, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea de acordare a demnit<Yilor/
dreg<toriilor, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare desf<3urate de români, în Evul Mediu. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale
contribuie la constituirea statului, din spaYiul românesc medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

246
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< încheie [în 1499, tratat
de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui
2tefan [cel Mare]. Mai întâi, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era
înl<turat<. P<rYile sunt deplin egale (...). Toate «ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile» se uit<; de
acum înainte va fi «de amândou< p<rYile (...) lini3te 3i pace ve3nic<». Cei doi monarhi sunt datori
s< se ajute reciproc «cu sabia 3i cu sfatul 3i (...) cu toat< puterea» împotriva tuturor vr<jma3ilor.
Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni în persoan< împotriva turcilor –
locul de trecere peste Dun<re al celui dintâi este prev<zut precis: pe la ObluciYa – atunci va merge
3i 2tefan; în caz c< va fi împiedicat, va trimite «pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva», cu toate
puterile sale.” (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria românilor)

B. „Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) voi p<stra fidelitate 3i
supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i
faY< de întreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) îi p<strau fidelitate, (...) dac<
cândva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze
pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva în dauna
Coroanei poloneze, atât din partea suzeranilor susnumiYi, cât 3i din cea a altor du3mani, eu îl voi
preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt
dator s< p<strez pacea între provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu
contravin cu nimic vechilor înYelegeri.” (Tratatul încheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi domnitorul precizat în sursa B. 2 puncte
3. NumiYi dou< state menYionate atât în sursa A cât 3i în sursa B. 6 puncte
4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia, tratatul dintre conduc<torii celor dou< state stabile3te relaYii de subordonare,
selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia, tratatul dintre conduc<torii celor dou< state stabile3te relaYii de subordonare,
selectând dou< informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice iniYiate de c<tre domnitorii români în Evul Mediu 3i/ sau
la începutul epocii moderne, în afara celor menYionate în texte. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale
contribuie la întemeierea statelor medievale române3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa
argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care
exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

247
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Iar 2tefan-vod< (...) le-a ie3it înaintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu Înalt, [în 1475],
pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) Deci ajutorind puterea cea
dumnezeiasc<, (...) a3a i-a cuprins pre turci negura, de nu s< vedea unul cu altul. 2i 2tefan-vod<
tocmis< puYini oameni preste lunca Bârladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trâmbiYe, dând
semn de r<zboi; atunci oastea [otoman<], întorcându-s< la glasul buciumelor 3i împiedicându-i 3i
apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au încercat s< treac< prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar
2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe otomani], unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi
oastea, nici de a s< îndrepta, ci a3a ei în sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au
fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (...) 2i pu3tile le-au dobândit 3i steaguri [de lupt<] mai mult de o
sut< au luat.” (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei)

B. „În acest timp r<sculându-se [2tefan cel Mare] faptele sale au fost ar<tate înaltului tron
[sultanului. Lui Soliman-pa3a] i s-a trimis porunc< (...) s< plece cu oastea sa împotriva [Moldovei]
f<r< nici un fel de întârziere (...) pentru a supune acele Yinuturi prin lovituri de sabie. Dar oastea lui
Soliman-pa3a era obosit< de luptele 3i sforY<rile depuse [în lupte anterioare]. Du3manul neie3ind la
iveal<, ei au pornit în incursiune pentru devastarea satelor 3i ora3elor. (...) Pe când Soliman-pa3a
era ocupat cu prada, [2tefan cel Mare] fortificându-3i atât pe din<untru cât 3i pe dinafar< Yara 3i
adunându-3i la un loc c<l<reYii 3i pedestra3ii, a pornit în grab< asupra o3tirii [otomane] 3i a
împr<3tiat acea oaste obosit<, atacându-o prin surprindere, din locuri ascunse, cu oastea sa. Cei
mai mulYi dintre [otomani] au murit ca ni3te martiri 3i mulYi viteji au pierit pe câmpul de b<t<lie.
[Soliman-pa3a], care se c<ia de aceast< ciocnire, a sc<pat cu greu de la nenorocirea pieirii.”
(Cronicarul otoman Sa'adeddin despre lupta de la Vaslui)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa A, locul în care 2tefan cel Mare a decis desf<3urarea luptei. 2 puncte
3. NumiYi statul la care se refer< atât sursa A cât 3i sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi adversarii românilor menYionaYi atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la cauzele victoriei o3tirii conduse de
2tefan cel Mare, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la cauzele victoriei o3tirii conduse de
2tefan cel Mare, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor române în Evul Mediu. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia acYiunile diplomatice
desf<3urate de români se integreaz< în relaYiile internaYionale ale începutului epocii moderne.
(Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric
relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

248
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „De asemenea, atât timp cât voievodul Moldovei, voievodul Ieremia [Movil<], ar<tând
devotament 3i credinY< faY< de m<reaYa mea Poart< [Imperiul Otoman], î3i va trimite, (...) an de an
3i la timp, haraciul s<u, care se d< din trecut 3i pân< acuma 3i se va supune înaltelor mele porunci
el s< fie voievodul Moldovei în tot timpul vieYii sale, iar când va muri, [tronul] s< fie acordat fiului
s<u.” (Tratatul încheiat de sultanul Mehmed al III-lea 3i Sigismund, regele Poloniei, 1598)

B. „Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) menYinând din toate puterile
mele prietenia dintre [sultanul] Turciei, pe de o parte, 3i Regele Poloniei, pe de alta, 3i f<r< a da
nici un motiv nici [sultanului] Turciei, de a rupe aceast< prietenie, dac< cândva voi ajunge s< aflu
ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia
cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva în dauna Coroanei poloneze, atât din
partea suzeranilor susnumiYi, cât 3i din cea a altor du3mani, eu îl voi preveni fidel 3i sincer despre
aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt dator s< p<strez pacea între
provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu contravin cu nimic vechilor
înYelegeri.” (Tratatul încheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, regele Poloniei, 1612)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. NumiYi, din sursa A, conduc<torul statului român. 2 puncte
3. PrecizaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, titlul fiec<rui conduc<tor al Moldovei. 6 puncte
4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia conduc<torului Moldovei cu
Imperiul Otoman, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia conduc<torului Moldovei cu
Imperiul Otoman, susYinându-l cu o explicaYie din text. 5 puncte
6. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare la care particip< statele medievale române3ti. 6 puncte
7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au
contribuit la constituirea statului în spaYiul medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

249
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scris< la istorie
Proba D/E/F

SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos:


A. „Într-aceia vreme, Mehmet împ<ratul turcesc armând 120.000 de [oameni], oastea sa 3i
oastea t<t<reasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< având
oastea sa, 40.000 (...) 3i 5000 de unguri (...), le-au ie3it înaintea turcilor (...), la Podu Înalt, [în 1475],
pre carii i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) 2tefan-vod< tocmise
puYini oameni preste lunca Bârladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trâmbiYe, dând semn de
r<zboi (...). Iar, 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia]
de a-3i tocmi oastea, nici de a se îndrepta, ci a3a ei în sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de
pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat.” (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei)

B. „Io 2tefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Moldovei, (...) în anul [1476], (...) s-a
ridicat puternicul Mehmet, cu toate puterile sale r<s<ritene (...) 3i au ajuns pân< aici, la locul numit
Pârâul Alb. 2i noi, 2tefan voievod, cu fiul nostru Alexandru, am ie3it înaintea lor 3i am f<cut mare
r<zboi cu ei. 2i cu voia lui Dumnezeu, au fost înfrânYi cre3tinii de p<gâni. 2i au c<zut acolo mulYime
mare de osta3i ai Moldovei. Atunci 3i t<tarii au lovit Yara Moldovei (...). De aceea, a binevoit, Io
2tefan voievod, cu buna sa voinY< a zidi aceast< [biseric<], (...) pentru amintirea tuturor [cre3tinilor]
care s-au pr<p<dit aici.” (Pisania bisericii din R<zboieni)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe:


1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte
2. SelectaYi, din sursa A, o informaYie referitoare la corpul de oaste aliat lui 2tefan cel Mare.
2 puncte
3. NumiYi statul la care se refer< atât sursa A cât 3i sursa B. 3 puncte
4. PrecizaYi aliaYii lui Mehmet menYionaYi atât în sursa A cât 3i în sursa B. 3 puncte
5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere
conform c<ruia rezultatul conflictului româno-turc este favorabil turcilor, selectând dou<
informaYii aflate în relaYie cauz< - efect. 5 puncte
6. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere
conform c<ruia rezultatul conflictului româno-turc este favorabil turcilor, selectând dou<
informaYii în acest sens. 5 puncte
7. PrezentaYi dou< tratate încheiate de români cu state europene, în Evul Mediu 3i/ sau la
începuturile modernit<Yii. 6 puncte
8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale
contribuie la constituirea statelor în spaYiul medieval românesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i
pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

250
www.bacalaureat2008.info
Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului
Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare în Înv<Y<mântul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008