Sunteți pe pagina 1din 19

LURĂRI DE MONTAJ CONSTRUCŢII DIN OŢEL

l. SCOP

Procedura are ca scop precizarea acţiunilor fazelor tehnologice, supravegherea, recepţia si documentele necesare in conformitate cu cerinţele de calitate.

2. DOMENIU Procedura este aplicabila la montarea structurii metalice din cadrul lucrării.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Proiect de execuţie, specific obiectului care se executa.

- Normativ C56-83 privind calitatea si recepţia lucrărilor de construcţii din otel

- C 133-82 - Îmbinări cu şuruburi de înalta rezistenta.

4. CONDITII PREALABILE

- Existenta la executant a proiectului de execuţie şi a prezentei proceduri.

- Instruirea personalului de execuţie, pe linie tehnologica şi protecţia muncii.

- Existenta sculelor si dispozitivelor necesare specifice activităţilor desfăşurate.

- Existenta certificatelor de calitate.

5. ATRIBUTII SI RESPOSABILITATI

- Şeful de lucrare răspunde de aplicarea prezentei proceduri si a documentaţiei de execuţie si de întocmirea înregistrărilor de calitate.

- Responsabilul CQ al subcontractorului urmăreşte aplicarea întocmai a acestei proceduri, a proiectului de execuţie si întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate.

- Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe tot timpul execuţiei conform prevederilor din Normativul C 56-85 de către seful de echipa si maistru

6. PROCEDURA

- Elementele construcţiei metalice se vor confecţiona in atelierul furnizorului

conform detaliilor din planurile de execuţie si se vor livra gata de asamblare pe

şantier din metal livrate de uzina.

- Furnizorul va acorda o atenţie speciala marcării fiecărui element construcţiei, in mod clar, pentru facilitarea identificării.

- Verificarea existentei si examinarea atât a conţinutului documentaţiei de atestare a

calităţii elementelor din metal care trebuie transmisa de uzina la şantier o data cu livrarea subansamblelor, cât si a corespondentei calităţii materialelor, pieselor si a clasei de calitate a sudurilor cap la cap, cu prevederile proiectului de execuţie si a prescripţiilor tehnice.

- Documentaţia de atestare a calităţii trebuie sa cuprindă certificate de calitate ale tuturor elementelor din metal livrate, care trebuie anexate:

pe

încercări proprii ca toate materialele utilizate corespund proiectului si prescripţiilor tehnice;

- confirmarea scrisa a uzinei bazata pe certificate ale furnizorilor săi

sau
sau

- schite cu marcarea si poziţionarea elementelor din metal;

- piese scrise si desenate ale proiectului de execuţie care au suferit modificări si

completări pe parcursul execuţiei (in care au fost introduse modificările si completările efectuate) însoţite de aprobarea in scris a proiectantului, beneficiarului si verificatorului de proiect pentru fiecare din modificări.

- Verificarea prin încercări directe a calităţii elementelor din metal (verificarea vizuala si prin măsurare a formei si dimensiunilor, atât a pieselor care alcătuiesc elementul, cat si ale elementului m ansamblu (inclusiv îmbinările) a pregătirii suprafeţelor m vederea aplicării protecţiei anticorosive, precum si a realizării stratului de protecţie temporara.

- Metodele de verificare a calităţii subansamblelor elementelo 323e45d r din metal sunt prezentate in Normativul C 56-85

- Dosarul de recepţie cuprinde următoarele documente:

- confirmarea ca elementele corespund prevederilor din proiectului de execuţie şi STAS-ului 767/0-88;

- specificarea numelui controlorului din organul de control;

- fise de măsurători;

- buletine de încercări nedistructive a sudurilor si a altor încercări prevăzute in

proiect;

. schiţe cu marcarea elementelor de construcţii metalice;

- piese scrise si schite ale modificărilor proiectelor însoţite de avizele scrise ale proiectantului;

- procese verbale de remedieri, însoţite de avizele scrise ale proiectantului.

Se efectuează recepţia la şantier a materialelor metalice de asamblare (nituri, şuruburi, piuliţe, şaibe, electrozi, norme pentru sudare).

- Şuruburile normale vor fi şuruburi standard galvanizate, iar găurile pentru acestea vor fi curate si compatibile cu diametrul lor. Distanta intre şuruburi va fi in conformitate cu standardul in vigoare.

- Bulonul

şaibe standard galvanizate.

sau
sau

şurubul pe zona orificiului nu va avea filet iar piuliţele vor fi strânse pe

Suprafeţele de contact între elementele ce urmează a se îmbina vor fi acoperite m prealabil cu minimum de plumb.

Verificarea calităţii acestora va consta din verificarea existentei si examinarea conţinutului documentelor de atestare a calităţii materialelor si a corespondentei cu prevederile din proiect;

In timpul execuţiei lucrărilor de montaj construcţii metalice se verifică:

- exactitatea axelor principale ale construcţiei precum si a elementelor in raport cu axele construcţiei;

- existenta si conţinutului documentelor de verificare si recepţionare a elementelor de

construcţii care constituie reazeme

ateste ca sunt corespunzătoare proiectului si prescripţiilor tehnice;

sau
sau

suporturi pentru construcţia metalica si care sa

- poziţia în plan ca nivel al reazemelor si buloanelor de ancorare;

- însuşirea suficienta si corecta a tehnologiei de execuţie de către echipele care executa îmbinările cu şuruburi pretensionate;

- Toate verificările de la aceasta etapa vor fi efectuate de conducătorul tehnic al lucrării împreuna cu delegatul beneficiarului si al compartimentului de control tehnic de calitate.

- Documente de la furnizori (uzina)

- certificate de calitate pentru fiecare tip de elemente din metal livrate de furnizor;

- certificate de calitate de la furnizori pentru organele de asamblare

- fise de măsurători;

- dispoziţii date de proiectant

sau
sau

beneficiar;

- proces-verbal de remediere (in urma dispoziţiilor, date de proiectant cu acordul beneficiarului - R.N.C. - daca va fi cazul.

- metoda de montaj va cuprinde detaliile referitoare la dispozitivele de lucru, de protecţie a muncii si securitate a muncii pe platformele de lucru.

- subcontractorul va lua toate masurile necesare pe timpul montării pentru

menţinerea atât a construcţiei metalice cat si a subansamblelor in condiţii

bune.

Pe parcursul efectuării lucrărilor de montare se vor efectua verificări referitoare la:

- îndeplinirea tuturor prevederilor proiectului de montare a elementelor din metal;

realizarea de buna calitate a lucrărilor de montare, precum si poziţionarea corecta a elementelor din metal (conform proiectului de execuţie, prescripţiilor tehnice si Normativului C56-85)

- verificarea strângerii şuruburilor de inalta rezistenta precum şi realizarea chituirii, grunduirii şi vopsirii îmbinărilor controlate;

- Se întocmesc următoarele acte:

- proces-verbal de remedieri in urma dispoziţiilor de şantier date de proiectant beneficiar (R.N.C), daca va fi cazul.

- buletine de încercări ;

- buletine de CND;

sau
sau

Tolerantele permise la construcţia metalica sunt:

- dimensiunile intre găurile pentru şuruburi si diferite racorduri +/- 1,5mm

- Toate elementele construcţiei vor fi pregătite in prealabil, in atelier cu ajutorul şabloanelor care sa permită realizarea cu precizie a construcţiei metalice conform

detaliilor din planurile de execuţie. Construcţia metalica va fi livrata la şantier sub forma de ansamble sudate împreuna si găurite pentru a fi asamblate la fata locului.

- Nu se permite executarea lucrărilor de sudura si de găurire pe şantier decât in cazuri excepţionale si numai cu aprobarea scrisa a proiectantului.

- Suprafeţele de otel curăţate vor fi atinse numai cu mănuşi de protecţie.

- Toate lucrările de vopsitorie se vor executa la furnizor urmând ca pe şantier, la locul de

montaj sa se execute numai corectarea porţiunilor deteriorate in timpul transportului montajului.

sau
sau

La terminarea lucrărilor de montare se va efectua verificarea calităţii lucrărilor de montare efectuate pe faze.

- Se vor efectua verificări scriptice, care vor cuprinde examinarea existentei şi conţinutului documentaţiei de atestare a calităţii si anume:

- dispoziţii de şantier ale proiectantului si beneficiarului date pe parcursul montării, referatele eventualelor expertize tehnice la care a fost supusa, structura metalica, procesele-verbale încheiate cu organele de control in construcţii;

- pentru şuruburile de înalta rezistenta pretensionate, documentaţia este cea prevăzuta m Normativul C 133-82;

Se vor efectua verificări directe ce se refera la :

- terminarea integrala a lucrărilor de montare in cadrul fazei;

- verificarea dimensionala şi calitativa bucata cu bucata a îmbinărilor $i celorlalte lucrări de montare a elementelor metalice care au fost executate in cadrul fazei respective;

COFRAREA STRUCTURILOR DIN BETON ŞI

BETON ARMAT IN SISTEM PERI

I. SCOP

1.1. Procedura are ca scop precizarea acţiunilor, fazelor şi utilajelor necesare in vederea cofrării elementelor de beton armat in sistem PERI in conformitate cu cerinţele de calitate.

2.DOMENIU

2.1. Procedura se utilizează pentru toate structurile din beton si beton armat.

3. DOCUMENTE DE REFER1NTA

3.1. Proiect de execuţie pentru obiectul de construcţie.

3.2. Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de beton si beton armat.

3.3. Proiect tehnologic aferent obiectului care se executa.

3.4. Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii.

3.5. NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si

beton precomprimat.

3.6. STAS 7009 /1979 Construcţii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si

asamblări in construcţii. Terminologie.

3.7. STAS 8530 / 1988 Coordonarea modulara in construcţii. Multimoduli, dimensiuni

modulare si submoduli

3.8. STAS 10265 /1 - 1984 Tolerante in construcţii. Tolerante la suprafeţe de beton

aparent.

3.9. STAS 857 / 1983 Piese si elemente din beton pentru construcţii. Clasificare si condiţii tehnice de calitate

3.10. C 162 - 1973 Normativ pentru alcătuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. RNC - Raport de neconformitate

4.2. DS - Dispoziţie de şantier

4.3. FCC - Fisa control calitate

4.4. PV - Proces verbal

5.1.

Instruirea personalului de execuţie pe baza documentaţiei de execuţie si a prezentei

proceduri.

5.2. Instruirea personalului de execuţie pe linie NTS si PSI conform normelor republicane

in vigoare si completarea si

semnarea

fiselor

individuale

de

instructaj

.

5.3. Existenta si folosirea echipamentelor specifice de protecţia muncii ( salopete, casca,

centuri de siguranţa, etc.).

5.4. Existenta in şantier a utilajelor de ridicare si dispozitivelor de prindere si manipulare

specifice pentru elementele de cofraj.

5.5. Executantul trebuie sa deţină informaţii ale fabricantului pentru toate elementele de

cofrag si pentru toate accesoriile inclusiv cleşti, tiranţi, rodine, etc. 5.6. Existenta la executant a tuturor documentaţiilor necesare realizării lucrării ( proiecte, standarde, normative, documente legislative, cataloage de clemente şi subansamble, etc. )

6. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

6.1. Şeful de lucrare răspunde de aplicarea întocmai a documentaţiei de execuţie si a

prezentei proceduri si de întocmirea înregistrărilor de calitate.

6.2. Responsabilul CQ urmăreşte aplicarea întocmai a acestei proceduri, a proiectului de execuţie si de întocmirea corectă a înregistrărilor de calitate

6.3. Şeful mecanizării răspunde de existenta si buna funcţionare a sculelor si utilajelor

6.4. Şeful de şantier asigura personalul muncitor calificat si instruit

7. PROCEDURA

7.1. Lucrări pregătitoare

7.1.1. Înainte de începerea operaţiei de montaj a cofrajelor se vor curaţi si pregăti

suprafeţele care vin in contact cu betonul

7.1.2. Se va verifica si corecta, daca este cazul, armatura si se va trasa poziţia cofrajelor.

7.1.3. Se vor asambla parţial panourile de cofraj, acolo unde este posibi1.

7.1.4. Manipularea transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel încât sa se evite

deformarea

depozitarea altar materiale pe stivele de panouri de cofraj

sau
sau

degradarea lor. Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pământ

sau
sau

de accesorii.

sau
sau

7.2.1.

Montajul cofrajelor pentru pereţi se va realiza respectând următoarea ordine

tehnologica:

- panourile tip PERI se montează conform planului de panotaj întocmit pentru fiecare element structural vertical începând cu rata interioara;

- se executa asamblarea si susţinerea parţială a panourilor ( operaţie care trebuie sa respecte condiţiile de siguranţa si stabilitate ). Operaţiunea de cofrare va începe întotdeauna dintr-o poziţie critica ( exemplu - coltul interior) după care se va continua spre mijloc;

traseelor de utilităţi

se vor monta ramele pentru cofrarea golurilor; - se montează panourile exterioare făcându-se încheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor. In cazurile in care elementele de susţinere a cofrajelor reazemă pe teren se va asigura repartizarea solicitărilor ţinând seama de gradul de compactare si de posibilităţile de înmuiere, astfel

încât sa se evite producerea tasărilor. In cazul in care terenul este îngheţat

îngheţului rezemarea susţinerilor se va face astfel încât sa se evite deplasarea acestora funcţie de condiţiile de temperatura. In cazul in care elementele de susţinere a cofrajelor reazemă pe elemente de beton fixarea se va face cu şuruburi conexpand care sa nu permită deplasarea tălpii sprijinirii;

- in scopul realizării golurilor aferente uşilor, ferestrelor

sau
sau
sau
sau

supus

- se montează podina de lucru si accesoriile care permit accesul si lucru in condiţii de siguranţa deplina.

7.2.2. Montajul cofrajelor pentru planşee si grinzi se va realiza respectând următoarea

ordine tehnologica:

- se aduc la poziţie turnurile de eşafodaj

sau
sau

susţinerile cu popi metalici

extensibili (structurile de susţinere trebuie sa asigure siguranţa si stabilitatea ansamblului pe ambele direcţii )

- in furcile de la partea superioara a eşafodajelor

sau
sau

popilor metalici se fixează

grinzile de lemn PERI longitudinal si transversal respectând distanţele între grinzi precizate in tabelele furnizorului pentru a asigura capacitatea e preluare a tuturor acţiunilor ce pot apare in timpul procesului de execuţie;

- la grinzi se realizează cofrajul din panouri tip TEGO

sau
sau

din scânduri ( dulapi )

in funcţie de dimensiunile grinzii si distantele intre sprijiniri;

- la placi se poziţionează panourile de cofraj tip TEGO. Pentru o mai buna etanşare rosturile dintre panouri se acoperă cu banda adeziva;

- pentru realizarea golurilor necesare traseelor de utilităţi care străbat planşeele

sau
sau

grinzile se vor monta cofraje având forma si dimensiunea golului la poziţiile precizata in proiect.

7.2.3. Decofrare

Cofrajele care nu suporta greutatea betonului întărit precum lateralele de grinzi, pereţi, stâlpi, fundaţii si părţile similare ale construcţiilor poată fi scoase la 12 ore după terminarea betonării daca betonul este suficient de tare pentru a nu se degrada din operaţia de decofrare. In acest scop cofrajele vor fi montate astfel încât sa permită decofrarea parţiala.

Trebuie acordata o atenţie deosebită elementelor de construcţii care după decofrare suporta aproape întreaga sarcina prevăzuta in calcul.

Cofrajele fetelor inferioare ale plăcilor si grinzilor se vor îndepărta menţinând remontând apoi popi de siguranţă atunci când rezistenţa betonului a atins fata desuporta aproape întreaga sarcina prevăzuta in calcul. clasa următoarele procente: - 70 % pentru elementele cu

clasa următoarele procente:

- 70 % pentru elementele cu deschidere de maxim 6 m

- 85 % pentru elementele cu deschideri mai mari de 6 m

Popii de siguranţă se vor îndepărta atunci când rezistenta betonului a atins fata de clasa următoarele procente:

- 95 % pentru elementele cu deschidere de maxim 6 m

- 112 % pentru elementele cu deschidere de 6-12 m

- 115 % pentru elementele cu deschidere mai mare de 12 m

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns părţile de construcţie in vederea decofrării se face prin încercarea epruvetelor de control, pe faze; confecţionate in acest scop si păstrate in condiţii similare elementelor in cauza conform STAS 1275 – 1988

Tabel 1

Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului

Termenele minime de decofrare a fetelor laterale

Termenul de decofrare ( zile ) pentru temperatura mediului de ( o C )

 

+5

+10

+15

Lenta

2

1 1/2

1

Medie

2

1

1

Tabel 2 Termene minime recomandate pentru decofrarea fetelor inferioare ale cofrajelor cu menţinerea popilor de siguranţă

Condiţii tehnologice Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului

Termen (in zile ) de la turnare

 

Lentă

Medie

+5

+10

+15

+5

+10

6

5

4

5

5

10

8

6

6

5

Temperatura mediului ( o C )

Deschidere de max. 6 m

Deschidere > 6 m

+15

3

4

Tabel 3 Termene minime recomandate pentru îndepărtarea popilor de siguranţa

Condiţii tehnologice

Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului

Temperatura mediului ( o C )

Deschidere de max. 6 m

Deschidere 6-12 m

Deschidere > 12 m

Termen (in zile ) de la turnare

 

Lentă

Medie

+5

+10

+15

+5

+10

18

14

9

10

8

21

18

12

14

11

36

28

18

28

21

+15

5

7

14

Termenele prezentate in tabele sunt orientative, decofrarea urmând a se face pe baza procedurilor de execuţie ( funcţie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului exterior, etc. )

7.3. Programul de control al calităţii

7.3.1. Distanţierii cofrajelor lăsaţi in beton nu trebuie sa :

- afecteze durabilitatea

sau
sau

aspectul betonului

- introducă încărcări suplimentare inacceptabile asupra structurii

- reacţioneze cu constituenţii betonului

sau
sau

armatura

- păteze suprafaţa betonului

7.3.2. Suprafaţa interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substanţele de ungere

a cofrajului trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafaţa de contact iar betonul

trebuie tunat cat timp aceşti agenţi sunt eficienţi. Trebuie luata in considerare orice influenta dăunătoare posibilă asupra suprafeţei betonului a acestor substanţe de decofrare. Agentii de decofrare nu trebuie sa păteze betonul, sa afecteze durabilitatea

betonului

sau
sau

sa corodeze cofrajul.

7.3.3. In vederea asigurării unui montaj corect al cofrajelor se vor efectua verificări etapizate astfel:

- preliminar, controlându-se lucrările pregătitoare si elementele de cofraj

si susţineri.

- in cursul execuţiei se va verifica poziţionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor.

- final, recepţia cofrajelor si consemnarea constatării intr-un proces verbal

pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse ( PV recepţie calitativa in care se va consemna daca cofrajul respecta abaterile de poziţie si dimensionale ).

REALIZAREA STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT

l. SCOP

Procedura are ca scop precizarea acţiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si

materialelor necesare pentru realizarea structurilor din beton armat in conformitate cu

cerinţele de calitate prevăzute in proiect.

2.DOMENIU

Procedura se aplica la realizarea structurilor din beton armat din cadrul lucrării.

3.DEFINITII - PRESCURTARI:

RNC - Raport de neconformitate DS - Dispoziţie de şantier

FCC - Fisa control calitate

PCC - Plan control calitate

PV - Proces verbal

PMI – Piese metalice înglobate

4. CONDITII PREALABILE

-

Existenţa
Existenţa

la executant a proiectului de execuţie si a prezentei proceduri

- Instruirea personalului de execuţie pe linie tehnologica, protecţia muncii si PSI specifice activităţilor desfăşurate

-

mijloacelor de mecanizare, utilaje, scule si dispozitive specificemuncii si PSI specifice activităţilor desfăşurate - activităţilor desfăşurate - Existenţa înregistrărilor

activităţilor desfăşurate

-

Existenţa
Existenţa

înregistrărilor de calitate pentru betonul ce se pune in opera. ( bon de

transport, comanda beton )

- Existenţa sau
- Existenţa
sau

înregistrărilor de calitate pentru suprafaţa de betonat (teren de

fundare

( rubricile corespunzătoare din Fisa de betonare ).

element de beton turnat anterior ), armare, piese metalice înglobate si cofrare

sau
sau

PV de lucrări ascunse sa fie încheiate

-

Existenţa
Existenţa

utilităţilor:

- instalaţie de apa

- instalaţie de forţă si iluminat

- instalaţie de aer comprimat

- condiţii de încălzire si de protecţie

sau
sau

de răcire a betonului, daca

betonarea se va desfăşura atunci când temperaturile sunt mai mici de +5 °C de + 21 °C (rogojini, prelate, saltele, aeroterme, etc. )

sau
sau

mai mari

Existenţa
Existenţa

- drum acces la locul de turnare

Existenţa
Existenţa

- unui număr suficient de vibratoare de tip corespunzător

- Echiparea formaţiilor de betonişti cu scule si echipamente specifice

-

Existenţa
Existenţa

avizului de începere a lucrării (AIL ) si fisa de betonare ( FB )

- Echipele vor fi dotate cu echipament de protecţie specifica : salopeta, casca, cizme de cauciuc centuri de siguranţa.

5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

- Şeful de lucrare răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri si a documentaţiei de execuţie si de întocmirea înregistrărilor de calitate.

- Responsabilul CQ urmăreşte aplicarea întocmai a acestei proceduri, a

proiectului de execuţie si întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate

- Şeful mecanizării răspunde de existenta si buna funcţionare a sculelor si utilajelor ( pompe de beton, vibratoare, macarale )

- Şeful de şantier asigura personalul muncitor calificat si instruit precum si condiţiile de prelevare si păstrare probe de beton in condiţii STAS

6. PROCEDURA

- Pregătirea terenului de fundare

sau
sau

- Pregătirea terenului de fundare :

a suprafeţei de beton turnata anterior

- verificarea cotei de fundare cu aparate topo

- derocarea manuala a ultimului strat pana la cota din proiect si examinarea vizuala a suprafeţei

- geotehnicianul decide investigaţii suplimentare sub cota de fundare

- curăţirea suprafeţei de fundare cu aer comprimat

pana se îndepărtează pârtile desprinse, noroiul

sau
sau

apa

- cartarea geologica a suprafeţei

- verificări topo a cotei finale

sau
sau

'

mijloace manuale

- recepţia finala a suprafeţei si întocmirea înregistrărilor de calitate ( PV

lucrări ascunse sub incidenţa LEGII 10 / 1995 si fise de betonare rubrica " Pregătirea suprafeţei"

- Pregătirea suprafeţei de beton turnat anterior

- înainte de turnarea betonului, cofrajele, barele de armatura, piesele

înglobate, bande de etanşare si betonul turnat anterior, vor fi in întregime curate de toate

materialele străine din zona aferenta betonării prin batere, buciardare, spălare cu apa, suflare cu aer comprimat, după caz

- înaintea turnării betonului, timp de 24 ore, suprafaţa betonului turnat

anterior si cofrajele vor fi udate cu apa pentru a preveni absorbţia apei din betonul proaspăt turnat; apa rămasa in denivelări va fi îndepărtata

- toate operaţiile pregătitoare se vor efectua având grija sa nu se

deterioreze

sau
sau

deranjeze elementele

sau
sau

pârtile componente ale fazei respective de

betonare

 

-

se executa o verificare topo pentru cota finala a fazei respective de

betonare

- Transport, manipulare si punere in opera a betonului

autobetoniera

- betonul va fi livrat de la fabrica in autoagitatoare de beton

sau
sau

- in timpul transportului, betonul va fi malaxat tot timpul , pentru evitare

segregării. Durata de transport care se considera din momentul terminării încărcării, nu va depăşi:

- 45 min. când temperatura mediului este mai > 30°C

- 60 min. când temperatura mediului este 15 - 30°C

-90 min. când temperatura mediului este mai < 15°C

- betonul din autobetoniera se va descarcă direct in benele macaralelor,

in buncărele pompelor

sau
sau

jgheaburile de turnare directa

- punerea in opera a betonului se poate face cu macaraua cu benă , cu

pompa de beton, cu jgheabul

sau
sau

combinaţie intre acestea; după posibilităţi

- atunci când înclinaţia jgheabului este prea mare, acesta va fi prevăzut

cu şicane

pentru a micşora viteza de scurgere înălţimea de cădere libera a betonului trebuie sa nu depăşească 1,5 m la turnarea cu bena si 1,0 m la turnarea cu pompa

sau
sau

cu praguri menite sa schimbe alternativ direcţia de mişcare a betonului,

- betonul va fi dirijat la locul de turnare , nefiind permisa deplasarea lui

pe orizontala mai mult de 1,5 m (prin lopătare

sau
sau

vibrare) pentru a evita segregarea

- betonul va fi turnat in straturi orizontale uniforme ce nu vor depăşi 30

cm grosime

- rosturile de turnare orizontale si verticale se vor realiza conform planurilor de execuţie

- in cazul defectării pompei, betonul rămas in conducte va fi scos si rebutat iar conducta spălata

- orice acumulare de apa pe suprafaţa betonului,

sau
sau

scăpări de ulei,

motorina ,etc. apărute in timpul betonării vor fi îndepărtate înainte de turnarea stratului următor

- tunarea betonului, se va face evitând dirijarea jetului de beton direct

către barele de armatura

deformarea acestora

sau
sau

piesele înglobate pentru a preveni deplasarea

sau
sau

- orice beton vărsat accidental va fi îndepărtat de pe platformele de lucru

ale cofrajului

- se vor prevedea platforme intermediare de lucru , acestea nu vor deranja barele de otel beton in timpul turnării betonului

- platformele intermediare si cofrajele fazelor anterioare se vor îndepărta

pe măsura ce operaţia de tunare progresează si acestea nu mai sunt necesare

- se va preveni căderea de materiale străine in betonul proaspăt

- Compactarea betonului

- fiecare strat de beton va fi vibrat, cu vibratoare standard , alese in funcţie de

lucrabilitatea betonului, dimensiunile elementului şi densitatea armaturii

- vibratoarele vor fi manipulate de muncitori instruiţi cu experienţa

- se va asigura un număr suficient de vibratoare, cele de rezerva fiind la îndemâna muncitorului

- un strat de beton nu va fi tunat pana când betonul din stratul anterior nu a fost

complet vibrat. Stratul de beton anterior va fi acoperit cu următorul înainte de a intra in

priza astfel încât stratul de jos sa fie capabil a fi revibrat cu stratul nou turnat.

- vibratorul se introduce in beton sub acţiunea greutăţii proprii pe o adâncime de 5 - 15cm in stratul compactat anterior, iar scoaterea lui se va realiza cat mai lent pentru a nu lase goluri pe suprafaţa stratului

- durata de vibrare optima va fi de 5 - 30 secunde in funcţie de lucrabilitatea betonului si tipul vibratorului. Punctele de vibrare vor fi alese astfel încât zonele de influenta sa se suprapună in plan.

- vibrarea încetează in momentul in care suprafaţa betonului devine orizontala si

uşor lucioasa, nu mai apar bule de aer din masa betonului, betonul nu se mai tasează si

apare apa

sau
sau

lapte de ciment la îmbinarea cofrajelor .

- se va evita contactul vibratoarelor cu cofrajul, barele de armatura, p.m.î., cu

benzile de etanşare, tecile sistemului de precomprimare. etc.

- zonele menţionate la punctul anterior compactarea se realizează cu vergele de

otel.

- in cazul unor faze de vibrare cu grad ridicat de complexitate, turnarea si vibrarea

in straturi a betonului se va face numai pe baza de proiect

punere in opera a betonului.

sau
sau

schema tehnologica de

- zonele cu grad sporit de dificultate pentru vibrare dintr-o faza de betonare

se vor verifica din punct de vedere al umplerii cu beton prin ciocănirea la exterior a

cofrajului in zonele respective cu maiul de lemn pana ce cofrajul numi suna a gol.

Metoda este eficienta mai ales in cazul stâlpilor si diafragmelor

- Finisarea suprafeţelor de beton:

- Finisarea suprafeţelor de beton se va efectua pentru a obţine gradul de prelucrare

specificat in proiect. Aceasta operaţie consta în îndepărtarea neregularităţilor locale

( coarne, rizuri

( abateri de la suprafaţa teoretica, aşa cum este definita pe planuri, măsurate cu şabloane de 3.00 m lungime ).

sau
sau

alte denivelări de la suprafaţa betonului) si a celor de planeitate

- Finisarea suprafeţelor cofrate verticale - beton neaparent.

- Repararea neregularităţilor locale ce depăşesc + 12 mm - - 6 mm

- Repararea neregularităţilor de planeitate ce depăşesc + 16 mm - 10 mm

- Finisarea suprafeţelor cofrate vertical expuse vederii

sau
sau

supuse vopsirii :

- Repararea neregularităţilor locale ce depăşesc + 6 mm

- Repararea neregularităţilor de planeitate ce depăşesc +10 mm

- In dreptul pmi, muchii

sau
sau

rosturi se va realiza o finisare speciala in jurul

sau
sau

in

lungul acestora in vederea aplicării ulterioare a chitului de etanşare, daca este prevăzut in proiect

- Toate operaţiile de finisare se vor executa de muncitori calificaţi in acest gen de lucrări ( betonişti, zidari, mozaicari, etc. )

- Măturarea si protecţia betonului

- Pentru a asigura condiţii favorabile de întărire si a se reduce deformaţiile de

contracţie, se va asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile după turnare. protejând suprafeţele libere prin :

- acoperirea cu materiale de protecţie;

- stropirea periodica cu apa;

- aplicarea de pelicule de protecţie.

- Acoperirea cu materiale de protecţie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc.

Aceasta operaţie se va face de îndată ce betonul a căpătat suficienta rezistentă pentru ca materialul sa nu adere la suprafaţa acoperita. Materialele de protecţie vor fi menţinute permanent in stare umeda.

- Stropirea cu apa va începe după 2-12 ore de la turnare, in funcţie de tipul de

ciment utilizat si temperatura mediului, dar imediat după ce betonul este suficient de întărit pentru ca prin aceasta operaţie sa nu fie antrenata pasta de ciment.

- Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in aşa fel încât suprafaţa betonului sa se menţină permanent umeda.

- Peliculele de protecţie se aplica in conformitate cu prescripţiile speciale.

- Pe timp ploios, suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate

sau
sau

folie de polietilena; atât timp cat prin căderea precipitaţiilor exista pericolul antrenării pastei de ciment.

- Betonarea elementelor in perioada de timp friguros se poate face la temperaturi mai mari de + 5° C

- Elementele in curs de betonare vor fi continuate in cazul scăderilor de

temperatura pana la - 10 C, luându-se masuri pentru crearea unui rost de lucru. După punerea betonului in opera se va asigura elementelor de beton o temperatura minima de

+ 5° C, pana la atingerea unei rezistente minime la compresiune a betonului de 50

daN/cm2.

- Pentru punerea in opera a betonului pe timp friguros se vor elabora proiecte tehnologice pentru lucrările ce se vor executa.

- Soluţiile tehnologice tip, utilizate in mod curent sunt:

- metoda conservării căldurii betonului, care consta in acumularea de

căldura prin încălzirea materialelor componente la prepararea betonului si protejarea elementelor de beton cu învelişuri termoizolante.

- metoda încălzirii betonului după punerea in opera se foloseşte atunci

când nu se poate realiza rezistenta minima necesara a betonului înainte de îngheţ. Acesta

metoda consta în asigurarea betonului la temperaturi corespunzătoare prin tratarea

termica a acestuia cu abur termoizolante.

sau
sau

aer cald, in paralel cu protejarea cu învelişuri

- Repararea defectelor de calitate la beton

- În cazul descoperirii de defecte la elementul de beton după decofrare,

responsabilul CQ va deschide RNC, iar proiectantul va emite DS cu soluţia de remediere.

- Reparaţiile se executa conform procedurii de lucru specifice, după caz:

- zone de separare, caverne in beton ;

- fisuri in elemente de beton .

- Întreruperi neplanificate

- Pe parcursul betonării pot apare evenimente nedorite din următoarele motive :

incendii, defectarea fabricii de betoane, avarii de energie electrica, deformarea cofrajelor, etc. In aceste cazuri şantierul va proceda la emiterea deciziei de oprire a punerii in opera a betonului. Se vor lua masuri pentru formarea rosturilor, de poziţionare a benzilor de etanşare in betonul proaspăt turnat si se vor stria suprafeţele. In cazul in care se ordona oprirea rapida a punerii in opera a betonului se vor introduce forţat benzile de etanşare la suprafaţa betonului proaspăt in vederea formarii unui rost de îmbinare.

- In cazul averselor de ploaie se va reduce conţinutului de apa din amestec si se

vor prevedea mijloace manuale

in

suprafaţa betonului pus în operă.

sau
sau

pompe de vacuum in vederea evacuării apelor strânse

sau
sau

pe cofrajul elementelor structurale, evitându-se formarea pungilor de apa pe

-Înainte de reluarea betonării se vor îndepărta toate materialele străine precum şi laptele de ciment şi se va trece la tratarea suprafeţei prin turnarea unui strat de beton cu

un conţinut de ciment mai mare, după care începe operaţia de punere in opera a betonului.

7. DOCUMENTE ŞI ÎNREGISTRARI

- Borderou pentru recoltarea probelor de beton

- Condica evidenţa betoane puse in opera

- Proces verbal lucrări ascunse

- Fişa de control calitate

- Proces verbal aspect beton după decofrare