Sunteți pe pagina 1din 187

Welter Gohringen

u

Remedii K* iki — tratamente u m*.! l mult de 40 de afecţiuni, 4i«*ai li privitoare la practicile naturale complementare

T

Există zeci, poate chiar sute de cărţi <« tratează acest subiect. Studii serioase au araţii i: ca în Germania, de exemplu, cel puţin 300.000 $& persoane - profani, medici alopaţi şi homeopi \i, prjp.ctica,nţi ai medicinii tradiţionale, masori, kijietotfcrapeuţi şi psihologi - urmează cursuri de gradul î (cunoştinţe de bază) şi de gradul II (cursuri de i-.profundare)} Cei care au participat la un prim curs ele Reiki nu posedă întotdeauna cunoştinţele medic: k şi energia care sînt necesare în tratarea unei pfecţiţîui benigne sau în completarea eficientă a unui iratair.enţ vizînd o problemă serioasă de sănătate. De aţi f el, vinde cătorii profesionişti - indiferent dacă sînti medici sau practicanţi ai terapiilor naturiste - ricep întotdeauna prin a tatona în necunoscut atunci cînd sîjtit confrun taţi cu această energie a vieţii univer '" oare;este Reiki.

*

i i facţia de a informaţii •re decît un -castă fjarte

,

• i

Pentru ca cititorul să aibă efectiv . găsi în lucrarea de faţă o mare varieta! noi, n-am preluat din lucrările anteî minim absolut necesar de date. De<:

este plină de noi cunoştinţe! De ase r> v din cîte ştiu eu, este prima legăturja stabilita direct între Reiki şi alimentaţie, cu toate citi acest subiect nu este cîtuşi de puţin nou. Dr. Chujjiro Hiyashi - al doilea Mare Maestru Reiki - nu a întrcrut! niciodată studiile pe care le efectua în clinicile,sale d:.n Jar onia, privind mijloacele (posibilităţile) dr. a sţori. ei;caci-tatea Reiki prin combinarea tehnicii;J. di -mp-scare cu diferite regimuri alimentare, precura ţi eu t idro-

terapia satfşedinţele de psihologie. Asfcfisl; oricine - profan sau profesionist în dome- niul medicinii - va putea beneficia de o cantitate ma- re de inforniaţie citind această carte şi va descoperi o nouă 'diittenstene tehnică a Reiki ca sistem de vin- decareip) ~ '- "-.•

<,*; J nbfl,

s

'0"iuf

i&'ii ob-vino f

/ : ; a

9^6 J

o

r

i

H OT»

7

Capitolul l

CUM VINDECA REIKI?

Pentru a putea aplica Reiki cu creativitate şi succes, chiar şi în circumstanţe dificile, este impor- tantă cunoaşterea legilor care determină funcţiona- rea acestui sistem. Aceste legi sînt valabile pentru toate gradele şi pentru toate aplicaţiile, începînd cu poziţiile mîinilor (Reiki, gradul I), pînă la iniţierea maeştrilor Reiki, trecînd prin tratamentul mental (gradul II); aceste reguli funcţionează chiar şi atunci cînd dorim să combinăm Reiki cu alte metode, cum ar fi vindecarea cu ajutorul pietrelor preţioase sau aromoterapiei.

Cele 7 legi ale vindecării prin Reiki

• 1. Reiki este absorbit de COPILUL INTE-

RIOR* în funcţie de necesităţi şi este orientat spre toate dizarmoniile persoanei în cauză, la toate nivelurile existenţei sale. Reiki nu poate fi impus sau

* Copilul interior este unul dintre nivelurile principale ale fiinţei umane. El „administrează" amintirile, sentimentele, forţa vieţii, capacitatea de a stabili relaţii cu exteriorul şi potenţialul subtil de acţiune.

introdus cu forţa în fiinţa umană. Eficacitatea sa nu depinde de credinţa sau de voinţa conştientă a per- soanei tratate. Reiki este propus, ca metodă de tra- tament, persoanei în cauză şi poate fi perceput de către aceasta cu o intensitate şi efecte foarte diferite. Astfel, eu n-am văzut niciodată ca un copil interior să respingă în totalitate energia universală a vieţii care îi este oferită. Cu toate astea, se poate întîmpla ca această energie a Reiki să penetreze într-o anu- mită zonă a corpului, a sufletului sau a spiritului, ne- fiind acceptată decît după un anumit timp. în acest interval, regiunea respectivă pare incapabilă de reacţie şi rece. De ce anume depinde ca acest copil interior să se arate dispus să utilizeze Reiki pentru sine însuşi? Pe de o parte, de utilitatea imediată pe care consideră că ar putea s-o aibă acesta pentru propria sa vindecare, la un moment dat. Altfel zis, de măsura în care necesităţile sale sînt satisfăcute la un moment dat, în absenţa simptomelor. Fiecare boală are, pentru cel în cauză, un anumit sens, îi dă ocazia să devină mai conştient, să-şi definească mai bine personalitatea sau să creeze o stare de echilibru, oricît de precar, care să-i permită să reacţioneze. Cînd copilul interior nu are, la un moment dat, capacitatea să satisfacă una sau mai multe din necesităţile descrise mai sus, se va implica mai greu într-un proces de vindecare.

Centrele de intervenţie sînt cele ale simţurilor şi diferite alte puncte de pe corp. Celelalte niveluri funcţionale principale sînt „Eul superior" (care acţionează asupra învăţării holistice) şi „Eul intermediar" (care influenţează gîndirea abstractă şi analitică, obiceiurile, reacţiile simţurilor etc.). Acesta din urmă dirijează, de altfel, toate acţiunile pe plan material. Modelul prezentat aici este luat din HUNAS — o tradiţie polineziană de vindecare, foarte veche, (n.a.)

dinspre exterior spre interior, la fel de importantă este o producţie a interiorului dirijată spre exterior, care stimulează vindecarea şi „înflorirea" persoanei. Acest lucru presupune o purificare a corpului, în cel mai larg sens, fără a trece însă peste limitele forţelor bolnavului. De asemenea, este important să asigu- răm o supapă în scopul evacuării sentimentelor acu- mulate. O dată reunite toate aceste elemente, succesul tratamentului nu depinde decît de gradul de libertate cu care persoana va lăsa să acţioneze creativitatea născută în timpul unui astfel de proces de vindecare, precum şi de cantitatea de exerciţii la care îşi va su- pune corpul pentru a stimula metabolismul. Aceasta presupune acceptarea fără rezerve a vieţii corpului său şi realizarea unificării armonioase a spiritului cu corpul şi sufletul. Yoga, Tai Chi Chuan, Qi Gong, me- toda Feldenkrais sau exerciţiile vibratorii sînt tot atî- tea metode blînde, globale, perfect adaptate în vede- rea obţinerii efectelor pe care le dorim. Plimbările şi joggingul pot fi, de asemenea, folositoare. Trebuie evitate activităţile epuizante, care dau naştere unor tensiuni. Importanţa acestui ultim punct nu trebuie sub- estimată, deoarece - în cazurile dificile - constituie un criteriu ce permite stabilirea oportunităţii efec- tuării tratamentului.

• 4. Cu cît afecţiunea este mai adînc „în fiptă" în psihicul pacientului, cu atît mai mult

12

-

--------------------------------------------------------------------------------

acesta trebuie să participe efectiv la vinde -

carea sa, fiind - în mod conştient — motivat să se schimbe, să devină mai flexibil şi deschis faţă de u- nele lucruri noi. Numeroase tradiţii spirituale au dez - voltat teza conform căreia energia vieţii se îndreaptă încotro este dirijată - conştient sau inconştient — atenţia pacientului. Dacă, în timpul tratamentului cu Reiki, bolnavul îşi orientează gîndurile spre tulbura - rea sa psiho-spirituală sau emoţională şi dacă nutreş te dorinţa sinceră de a se vindeca într-o manieră constructivă, de a ieşi din impasul în care se află, atunci, graţie acestei atitudini, Reiki îşi va face loc în părţile corporale sau energetice blocate, putînd pro - voca vindecarea.

• 5. Reiki este cu atît mai eficace cu cît corpul, spiritul şi sufletul sînt mai libere, mai

vii! Astfel, nu este greu de înţeles că* metodele ho- listice - care implică, de exemplu, suprimarea anumitor blocaje, utilizarea pietrelor vindecătoare, aromoterapia, ritualurile şamanice, masajele relaxante sau psihoterapia - contribuie la pregătirea unui teren propice acţiunii Reiki. Pe plan spiritual, este posibil, de exemplu, să se creeze un spaţiu de libertate mai mare, atît în viaţa particulară, cît şi în cea profesională, renunţîndu-se în mod conştient la reprezentările sau opiniile inhibitoare ale dezvoltării

* Holistic - Care se referă la „întreg"; în cazul de faţă, metodele de tratament care acţionează asupra corpului omenesc, cu cele trei componente ale sale:

fizic, biosic, noesic. (n.t.)

13

personale sau favorizînd schimbul, de asemenea conştient şi egal, energiilor pe plan spiritual, în acelaşi fel, dizolvarea legăturilor karmice prin armonizarea conştientă a energiilor sau prin exerciţii joacă un rol foarte important.

 • - 6. Orice vindecare prin Reiki se realizează

într-o manieră naturală şi, desigur, holistică. Pe plan sufletesc, procesul de vindecare are trei etape:

— „Adevăr" - vindecarea începe cu conştiinţa, în general, are legătură cu durerea, suferinţa şi frica.

 • - „Dragoste" — a opta pentru vitalitate şi a as pira la unitate înseamnă, de obicei, a te expune la „duşuri scoţiene" cu bucurii, realizări şi speranţe, pe de o parte, şi incertitudini, decepţii şi căderi, pe de al ta. Atunci, individul adoptă o atitudine mai realistă, sfîrşind prin a fi, într-adevăr, cu picioarele pe pămînt.

 • - „înţelepciune" — permite o utilizare creativă, constructivă şi stimulatoare a resurselor şi aspectelor personalităţii, care sînt, în general, refulate şi stăpî- nite în subconştient. Cu această etapă, procesul de vindecare ia sfîrşit. Aici sînt necesare cîteva explicaţii suplimentare:

înainte de a putea reintegra o parte refulată sau ig- norată a personalităţii sale, persoana în cauză tre- buie mai întîi să devină conştientă de „umbra" sa şi de necesitatea că „ceva" trebuie vindecat. Pe scurt, trebuie să înfrunte adevărul. Nici o terapie nu poate fi încununată de succes dacă bolnavul nu colaborează la propria sa vindecare. El trebuie să ia în conside-

14

------_------------_____

-------------

rare părţile neacceptate ale organismului său şi me- sagerii acestora - bolile — ca pe nişte ajutoare, în mă- sura în care aceste elemente sînt o expresie semni- ficativă şi adecvată a propriei persoane. Trebuie să fie motivat să le integreze funcţiile şi nevoile în viaţa sa, dar şi să se identifice cu acestea, cu dragoste şi plăcere. Procesul de vindecare este complet în momentul în care persoana în cauză recunoaşte şi acceptă cu dragoste talentul, ajutorul, oportunitatea unei fericiri mai mari - cum este cea a „umbrei" sale, dar şi boala pe care ea o poate produce, servindu-se de acestea -într-o manieră holistică, constructivă şi creativă -atît pentru bunăstarea sa proprie, cît şi pentru a celor din anturajul său. In acel moment, boala — semnal care a dat primul impuls spre dezvoltare - a devenit inutilă. Pe plan fizic se declanşează fenomene binecu- noscute în medicină — reacţiile de vindecare, dezin- toxicările şi simptomele agravate, de început. Aceste reacţii sînt de natură să-i sperie atît pe terapeut, cît şi pe pacient, dacă aceştia nu înţeleg ce anume presu- pune vindecarea. Rolul dezintoxicării este limpede, dacă corpul este prea încărcat cu substanţe toxice şi impurităţi, metabolismul - deci alimentarea, reînnoirea şi comu- nicarea, generatoare de viaţă, între toate celulele — este inhibat. Dacă aceste substanţe inhibatoare sînt eliminate, totul va funcţiona mai bine. Dar dacă „deşeurile" sînt în cantitate prea mare, acest proces de eliminare poate fi extrem de neplăcut. Cu toate

------------------------------------------------------------------------------

15

acestea, rămîne indispensabil!

A

înrăutăţirea stării bolnavului, situaţie care apare aproape de fiecare dată la începutul unui tratament, poate fi, la rîndul său, acompaniată de manifestări dureroase suplimentare - o mai mare vulnerabilitate, neplăcere, depresie, descurajare etc. Acest lucru se explică prin faptul că boala corespunde unei lipse de energie într-un organ sau un centru energetic. Această energie care circulă este net inferioară nivelului necesar pentru a menţine un organism sănătos şi plin de vitalitate. O acţiune tera- peutică eficace se va traduce printr-un aport energetic în zonele afectate, în acest moment, sufe- rinţa, durerea, răul, oboseala, tensiunile şi depresiile - care erau înghesuite, refulate în partea bolnavă -devin sensibile. Ca şi cum am regla intensitatea unei lămpi la maximum. Dacă lampa luminează cu mini- mum de putere, nu vedem aproape nimic în cameră. Cu cît luminează mai puternic, cu atît mai bine vedem atît ce-i frumos, cît şi ce este urît. Or, dacă prin ignorarea acestui proces este întreruptă terapia holistică în momentul în care se manifestă aceste simptome, şansele de vindecare vor fi anihilate. Pe de altă parte, cu cît terapia se prelungeşte peste limita manifestărilor mai sus amintite, cu atît mai mult energia se strecoară în zonele în care există blocaje, iar acest lucru are ca rezultat o mai rapidă vindecare şi regenerare a părţilor bolnave. Apoi vine momentul în care condiţiile care au generat maladia dispar, graţie acestui proces de fortificare şi

16

vindecare a zonelor deficitare, care depinde de profunzimea, de perseverenţa şi forţa motivaţiei pe care o are pacientul, cu toate condiţiile pe care le implică vindecarea pentru derularea, în viitor, a vieţii persoanei în cauză, în acest moment, suferinţa şi slă - biciunea părăsesc organismul care, în cursul procesului de vindecare, a fost însărcinat să mobilizeze toate rezervele în scopul energizării, purificării şi regenerării celulelor, ţesuturilor şi organelor atinse. Avînd în vedere faptul că în cursul procesului de vindecare multe funcţii ale corpului, devenite inoperante din pricina bolii, sînt din nou capabile să furnizeze energie şi să-şi îndeplinească „sarcinile", pacientul care urmează un tratament bazat pe procedee naturale se confruntă cu o creştere considerabilă a forţelor sale, a bucuriei de a trăi şi a creativităţii în toate domeniile.

• 7. Rei ki nu poate vindeca ceea ce a fost

distrus definitiv. Nu este posibilă decît susţinerea funcţiilor corporale ce nu sînt definitiv compromise, acest sprijin avînd ca rezultat influenţarea pozitivă — chiar dacă indirectă - a stării generale a persoanei în cauză. Astfel, organele sau părţile corpului care sînt „complet moarte" nu pot fi regenerate, decît cel mult în limitele impuse de posibilităţile organismului respectiv. De exemplu, de la caz la caz, efectele unei malformaţii congenitale sau ale unei erori genetice pot fi atenuate, însă este imposibil să fie vindecate complet. Pe plan energetic, acest lucru poate fi exprimat în felul următor: dacă dublura energetică

17

subtilă - deci corpul eteric, care suportă structura fizică, materială — este perturbată de o maladie pre- cum cancerul, în aşa măsură încît părţile sănătoase nu mai reuşesc să revitalizeze şi să regenereze orga- nele (zonele) cu probleme, atunci Reiki nu poate vin- deca. Tot ce poate face Reiki în această situaţie este să anuleze sentimentele de disperare şi inutilitate, generînd în schimb o senzaţie de pace şi de uniune cu forţa creatoare, permiţînd astfel o moarte uşoară. Iată un caz ce ilustrează acest ultim punct: un pacient care suferea de SIDA a traversat proba - dureroasă - constînd într-un proces de dezvoltare personală şi de învăţare intensă, ce a avut ca rezultat revelarea unor sensuri noi. A reuşit să înţeleagă tota- litatea problemelor cu care se confrunta şi a eliminat toate cauzele, sesizabile de către o conştiinţă umană, care justificau prezenţa maladiei. Cu toate acestea, el a murit. Asta deoarece structura sa eterică fusese prea profund afectată pentru a se regenera. Numai cel care acceptă realitatea unei renaşteri, a unei vieţi de după moarte şi a unei „misiuni" de ucenicie spiri- tuală poate înţelege importanţa unui tratament ho- listic al muribunzilor. Iar Reiki poate face mult în acest plan. Reiki acţionează deci după aceste şapte principii de bază. In încheiere, vreau să subliniez că această tehnică nu generează niciodată dizarmonii sau boli. în cazuri excepţionale, anumite aplicaţii pot totuşi antrena anumite riscuri, atunci cînd Reiki interacţio- nează cu alţi factori (de exemplu, medicamente chi-

18

mice pe care corpul le percepe ca o otravă), însă nicio- dată cînd Reiki este folosit simplu. Reiki nu este alt- ceva decît dragoste, viaţă. Acestea nu pot fi adminis- trate în exces. Ţin să remarc faptul că persoanele care au cea mai mare nevoie de dragoste şi de viaţă se tem, adesea, să devină mai iubitoare şi mai „vii", riscînd astfel să aibă, încă de la bun început, o reacţie de respingere a Reiki.

Tratamentul complet

Remediul esenţial în Reiki este tratamentul complet. Poziţiile corespondente sînt indicate mai jos (vezi cele două ilustraţii de la „Poziţii de tratament"). Regula de bază este următoarea:

— problemele acute, delimitate cu precizie (răni, contuzii etc.), se tratează local; - problemele cronice, cele care afectează zone întinse ale corpului sau sînt legate de aspecte psihice necesită un tratament complet, regulat. Tratamentele complete prescurtate, prezente în această lucrare, au întotdeauna acelaşi efect ca şi tra- tamentul complet lung corespunzător. Doar în cazul cînd tratamentul complet prescurtat rămîne fără e- fect este indicată folosirea formei lungi - cel puţin în alternanţă -, pentru a asigura şanse optime de vinde- care. Fiecare poziţie a tratamentului complet trebuie să fie menţinută cel puţin 3 minute.

19

Poziţii speciale

Se numesc poziţii speciale în cadrul sistemului de vindecare REIKI toate modurile de poziţionare a mîinilor pe diferitele părţi ale corpului pentru a permite REIKI să circule cu eficacitate mai mare spre o anumită dizarmonie — fie direct, fie prin interme- diul zonelor reflexe. Poziţiile speciale sînt, în general, aplicate după un tratament complet, lung sau pre- scurtat. Adesea, este util ca acestea să fie aplicate în intervalul dintre două şedinţe. Spre deosebire de poziţiile tratamentului com- plet, poziţiile speciale sînt aplicate pe perioade mai mari de timp - cel puţin 10-20 minute. Eficacitatea lor este maximă dacă sînt aplicate în legătură cu un tratament complet: nu sînt suficiente, în general, pentru tratarea unei maladii cronice sau a unei probleme mai profunde, în asemenea cazuri este necesar, după cum am mai spus, o formă sau alta a tratamentului complet, la care se adaugă, eventual, poziţiile speciale adecvate.

20

3a 3b
3a
3b

Poziţii de tratament: l a, b) de la frunte la dinţi, în

pararel cu nasul; 2 a,b) tîmple, de la pomeţi în sus; 3 a,

b) urechi; 4) occipit; 5 a, b) partea din. faţă a gîtului (fără

contact cu pielea!); 6 a, b) ficat, bilă; 7 a, b) splină,

pancreas; 8 a, b) o mînă deasupra buricului şi alta

dedesubt; 9 a, b) thymus, inimă.

2

1

17*
17*

22

Poziţii

de

tratament:

10

a,

b)

lateralele

bazinului (cu mîinile puse în formă de V între osul

iliac şi pubis); 11 a, b) între omoplaţi şi umeri; 12 a.

b) omoplaţi; 13 a, b) rinichi; 14 a, b) sacrum,

sub coccis, în direcţia perineului; 15 a, b) dosul

genunchilor; 16 a, b) în jurul gleznelor; 17 a, b)

tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului).

Medicamente

Reiki stimulează metabolismul, implicit şi func- ţiile de dezintoxicare a corpului. Acest efect pozitiv riscă să fie acompaniat de probleme care rămîn - în rarele cazuri cînd apar - probleme minore. Este esenţial să ştim dacă, în momentul aplicării tratamentului REIKI, pacientul foloseşte medica- mente a căror concentraţie în sînge nu trebuie să depăşească o anumită limită la un moment dat. Dacă substanţele sînt absorbite mai repede decît c\ste prevăzut (deoarece funcţionarea anumitor or- gane, cum ar fi rinichii sau ficatul, a fost accelerată de tratamentul Reiki) pot rezulta consecinţe periculoase pentru viaţa pacientului sau probleme mari pentru sănătatea sa^ Aceasta este o problemă asupra căreia numai medicul curant poate să decidă. Ideal este ca prac- ticianul Reiki să colaboreze, în această chestiune, cu medicul. Dacă acesta din urmă este informat că organismul pacientului funcţionează din ce în ce mai bine, eliminînd toxinele, el poate doza corespunzător medicamentele, putînd preîntîmpina astfel pericolul mai sus amintit. Cu timpul, corpul pacientului devine mai sensibil şi mai sănătos în ansamblu, deci poate reacţiona la doze mai mici de medicamente. Numai medicul curant poate reduce progresiv dozele, pe măsură ce constată o ameliorare a simptomelor pacientului. Cu

----------------------------------------------------------------------------23

cît „greutatea" medicaţiei care apasă pe organismul pacientului este mai mică, cu atît mai mult acesta îşi va putea accelera vindecarea. Atenţie! Reiki nu dă naştere niciodată la interacţiuni dizarmonice cu medicamentele. De-abia în momentul în care procesul de dezintoxicare este accelerat şi, în consecinţă, efectul unui medicament este diminuat, medicul curant trebuie să fie foarte atent! La diabetici (diabet zaharat), care iau insulina, trebuie ţinut cont de faptul că, în momentul în care tratamentele Reiki încep să devină eficace şi părţile din pancreas răspunzătoare cu producerea insulinei reîncep să lucreze, se poate ca un aport suplimentar exterior de insulina - sub formă de pastile sau injecţii - să provoace, prin menţinerea excesivă a acestui produs în sînge, dereglări ale sănătăţii. Este deci indispensabil să informăm medicul cu- rant despre faptul că pancreasul pacientului s-a rege- nerat, pentru a putea fi luate măsurile necesare, în cazul bolnavilor care suferă de această maladie încă din tinereţe, este foarte puţin probabil ca pancreasul să se poată regenera, însă, dacă diabetul a survenit la o vîrstă mai avansată, adesea este posibilă obţinerea unei regenerări a pancreasului dacă Reiki este apli- cat regulat, în doze bine definite. Iată deci că medicul curant trebuie să fie extrem de atent.

24

Alte puncte care necesită o atenţie deosebită în cursul unui tratament Reiki

Chiar şi un novice poate să aplice Reiki fără nici un risc. Există totuşi două chestiuni asupra cărora trebuie să atrag atenţia, chiar dacă, în practică, nu sînt decît foarte rar surse de dizarmonie:

 • 1. Nu trataţi niciodată direct coloana vertebrală în zona cuprinsă între sacrum şi vertebra cervicală proeminentă; asta înseamnă că mîinile nu trebuie să fie ţinute în această regiune mai mult de cîteva minute sau în mod repetat, în scopul aplicării unui tratament Reiki. în această zonă a coloanei verte brale sînt localizaţi receptorii subtili. Aceştia semna lează prezenţa forţei dragostei în diferite chakre, dacă aceasta este suficientă pentru ca energia kun- dalini (formă foarte puternică a energiei vieţii, polari zate) să fie trimisă de la chakra rădăcină, unde se strînge, către toate părţile corpului. Or, Reiki este energie de viaţă şi dragoste, numai că venită din exterior. Introdusă într-un loc nepotrivit, energia Reiki poate produce un mesaj eronat, activînd prema tur kundalini (acest caz este extrem de rar). Cum acest proces poate aduce după sine probleme fizice şi psihice serioase, este prudent să ne abţinem să tra tăm prin Reiki această parte a coloanei vertebrale. Pentru a o armoniza, există numeroase alte metode foarte eficace şi sigure.

  • 2. Persoanele foarte slăbite trebuie să fie mai

25

întîi fortificate prin tratamente scurte (5-10 minute, în funcţie de nivelul de reacţie), aplicate în talpa piciorului sau prin alte metode indicate de medic, pentru a le pregăti să suporte fără j>rea mare dificultate efectele procesului de vlMJcdm Orice metodă de tratament bazată pe principii naturale provoacă, pentru început, agravări mai mult sau mai puţin grave ale simptomelor şi reacţii de dezintoxi care care consumă multă energie, pîmăi dîanldiiestabi lirea este efectivă. O dată în plus, medidiitcsiirant tre buie ţinut la curent, o strînsă colabotaore apel fiind mai mult decît recomandabilă. te bli >H r fbi»'

26

olhiK; îiid IM i

iiî o , e i

fl

•'.

g t','

&

w

'..s

ni

Capitolul 2

ALIMENTAŢIA ŞI REIKI

Capitel

s*.

nts ,

"•* cedent v-a familiarizat cu ideea că d urmează anumite reguli.

In capitol acesta vreau să vă arăt cum, în practică, lîeiki şi alimentaţia se leagă strîns. Doctorul Chuiro Hayashi, al doilea Mare Maestru lleiki a] t impuri kfr moderne, prescria în clinicile sale regimuri special? ,j iar Hawayo Takata, eleva şi succe- soarea la titîjil de Mare Maestru, atribuia, la rîndul e mare importanţă alimentaţiei.

Cum poate

fi stabilit

un regim adecvat?

i

Cum poate cineva care nu a studiat diferitele teorii plivind alimentaţia să dea sfaturi bolnavilor? Desigur că au est--.posibil, în cadrul acestei lucrări, să oferi cititorului ^pate datele de care un consilier holistic m dora-tn^l alimentaţiei trebuie să dispună, însă, in generai, «iînt suficiente cîteva reguli simple pentru P e:iuoiî>.3 fjrorile semnificative care s-au stre- curat î'r aumentalia unei persoane, în cazul apariţiei

__________,___

.

._......._____________________________

27

unor îndoieli sau cînd maladia tratată este mai gravă, evident că este indicat să se ceară sfatul unui dietetician experimentat. Oricum, vă voi supune atenţiei în cele ce urmează cîteva reguli la îndemîna oricui.

12 reguli ce favorizează o interacţiune optimă între alimentaţie şi Reiki, în scopuri terapeutice

-ţ \ Fiecare regim este valabil doar pe durata vinde- J_ /carii. O dată încheiat procesul de vindecare, regi- mul devine superfluu, ba chiar nociv! O \Regimul nu trebuie să fie compus pe baza unor ^/criterii rigide şi dogmatice; el trebuie să poată evolua, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui bolnav, în cursul tratamentului. Q \ La începutul unui proces de vindecare este O /adesea necesară ruperea unui număr de cercuri vicioase din alimentaţie, deoarece acestea riscă să împiedice vindecarea:

 • a) cercul vicios al sării;

b)cercul vicios al zahărului;

 • c) cercul vicios al cofeinei;

 • d) cercul vicios al alcoolului;

 • e) cercul vicios al proteinelor. Bineînţeles că există şi alte cercuri vicioase în alimentaţie, dar dacă le-am lua în calcul în acest context, am ajunge prea departe, în plus, rolul lor în

28

-------------------------------------------------------------------------------------

.

vindecarea maladiilor în combinaţie cu Reiki este mult mai limitat.

a) Cercul vicios al sării

Rezultă, evident, dintr-un consum prea mare, cronic, de sare. Cu cît se pune mai multă sare, cu atît HO preferă mîncărurile mai sărate. Acest lucru împiedică adesea procesul de dezintoxicare al ţesu- l.urilor şi jenează metabolismul, în cadrul remediilor obişnuite, acest cerc vicios este uşor de rupt. Timp de două zilfe (nu mai mult, pentru a nu crea carenţe) nu mîncaţiidecît pepene verde. Cu cît mai mult, cu atît mai binte. Pepenele verde conţine substanţe naturale care ajută la eliminarea depozitelor de sare şi apă care favtorizează eliminarea impurităţilor. Vă (veţi da seama repede că funcţionează după ijustul i^ărat care apare în gură şi care provine de la i'liminairea masivă a sării. Beţi multă apă - de preferinţă plată şi cu conţinut mic de sodiu. Cantităţi reduse de l sau 2 ceşti de cafea neagră, '•nai sau) infuzie de roiniţă sînt permise în completare, i losigur jfără lapte, zahăr sau alţi edulcoranţi, deoa-ince, conform informaţiilor de care dispun, aceste Hiibstanţe împiedică în numeroase cazuri buna funcţionare a metabolismului. Cui i se adresează acest regim? Tuturor celor j i re mâjiîncă adesea la restaurant sau la cantină, onsumind cantităţi importante de brînză, carne, car-

29

tofi prăjiţi sau legume conţinînd acizi lactici, precum şi celor care îşi sărează prea tare mîncarea.

b) Cercul vicios al zahărului

Se referă la consumul excesiv de dulciuri şi de produse pe bază de făină albă, care supraîncarcă pan - creasul şi încetinesc funcţionarea metabolismului. Acest cerc vicios poate fi rupt printr-o cură de 1-3 zile cu struguri (durata depinde de importanţa nevoii de zahăr). Atenţie! Această soluţie nu este valabilă şi pentru diabetici! Ei se pot vindeca uşor ş: durabil de această nevoie acută de zahăr urmî'id o cură homeopatică sau folosind elixirele florale ale lui Bach. Prin aceste tratamente se ameliorează şi numeroase alte probleme. O astfel de curci trebuie să fie prescrisă de un medic homeopat. Strugurele conţine substanţe care ajută la eliminarea zahărului. Se beau aceleaşi lichide ca în cazul cercului vicios al sării. După acest regim, dacă simţiţi nevoia să mîncaţi dulce, nu mîncaţi decît zaharuri complete şi abţineţi-vă de la consumul

produselor pe bază de făină albă, pentru a nu. crea din '

nou acest cerc vicios.

Cui îi este benefic acest regim? Tuturor celor cărora le plac dulciurile, limonada (sucurile), produ -

sele pe bază de făină albă sau aliment*

1 , degradate

prin adăugarea de zahăr. Dacă cereţi de la forurile

30----------------------------------------------------------------------------------

competente lista alimentelor şi produselor pe care dvs. le consumaţi, veţi descoperi - cu uimire! - sub cîte forme este disimulat zahărul în alimentele transformate.

c) Cercul vicios al cofeinei

Apasă asupra a numeroase părţi ale metabolis- mului, digestiei, sistemului urinar şi, mai ales, asupra sistemului, nervos. Există o dependenţă faţă do cafea şi ceai negru mult mai mare decît v-aţi putea imagina. Pentru a ieşi din acest cerc vicios, procedeaţi în felul următor: timp de trei săptămîni, faceţi o trecere gradată de la cafeaua normală la cea biologică, pre- parînd-o în alt mod. în loc de a folosi filtrul - regele cafelei în zilele noastre — alegeţi o cafea rîşnită mai grosier pe care o puneţi direct în cafetieră, iar peste ea turnaţi apă clocotită care a fost lăsată cîteva se- cunde să se „liniştească". Apoi turnaţi cafeaua în cană, cu ajutorul unei site (strecurători). Cafeaua preparată astfel este mult mai puţin nocivă, ba chiar, băută cU înghiţituri mici, vă poate induce o stare de bine, deoarece stimulează digestia, în vremurile vechi acesta era modul de preparare a cafelei, ea putînd fi folosită ca un medicament eficace împotriva unui număr mare de afecţiuni. Dacă nu aţi devenit încă dependenţi de cafea, este biite să începeţi imediat s-o preparaţi în felul mdicat;mai sus, pentru a evita să devină un drog

-------------------,--------------------------------------------

31

pentru dvs. După aceea, timp de încă trei săptămîni, treceţi la ceaiul negru biologic, netratat. Continuaţi cura cu trei săptămîni de ceai verde - dacă este posibil, tot de cultură biologică. Următoarele 21 de zile beţi infuzie de ghimbir. Pentru aceasta aveţi nevoie de rădăcină uscată de ghimbir (o puteţi găsi în diferite magazine chinezeşti sau cu produse dietetice şi în farmacii). Răzuiţi pe o râzătoare o cantitate echivalentă cu un vîrf de cuţit. Opăriţi pudra de ghimbir cu apă pe care aţi lăsat-o să se răcească trei minute după ce a clocotit. Aceste trei minute de răcire permit păstrarea unor substanţe active importante ale rădăcinii. De fapt, toate infuziile ar trebui preparate în acest fel. Pe durata acestei perioade de tranziţie consumaţi vitamine (C, E şi B), potasiu (de exemplu, sub formă de susan, drojdie dietetică sau banane) şi lecitină. De asemenea, în fiecarea seară, înainte de a adormi, beţi o cană sau două de infuzie de roiniţă. Este preferabil să folosiţi în acest scop frunze proaspete şi să o preparaţi după metoda descrisă mai sus. Multe simptome - dereglări ale somnului, iritabilitate, nervozitate, lipsa concentrării, hiper/hipotensiune, agresivitate excesivă, oboseală diurnă sau iritaţii gastrice - vor dispărea sau se vor atenua în urma acestei schimbări de băutură.

32

Pentru cine este util acest regim?

Tuturor

< clor care beau regulat cafea sau ceai negru şi care nu c pot lipsi de ele dimineaţa „pentru a se trezi" sau, în impui zilei, „pentru a funcţiona".

l

d) Cercul

vicios al alcoolului

Dacă dependenţa nu s-a instalat încă, este relativ de vindecat dacă se apelează la o alimentaţie mlnătoasă şi echilibrată şi se rup cercurile vicioase n Ic zahărului şi proteinelor. Dacă — la capătul a şase •ulptămîni de alimentaţie corectă, dublată, desigur, • Ic un efort de voinţă — bolnavul nu a reuşit încă să renunţe la alcool, trebuie apelat la ajutorul unui •specialist. O cură homeopată, asociată cu psiho- icrnpie, se dovedeşte mai mult decît utilă în nume- lonse cazuri, reuşind adevărate miracole în acest domeniu. Reproşurile, sentimentele de culpabilitate unu atitudinile de tipul „mă descurc singur" nu sînt

tir nici un folos şi nu fac decît să agraveze situaţia. Şedinţele regulate de Reiki - dacă se poate coti-

licne — folosind metode de gradul •

II şi poziţii anume,

ii paralel cu o alimentaţie echilibrată,

contribuie 11 totdeauna la o reuşită rapidă şi durabilă a • •lorlalte metode folosite.

33

e) Cercul vicios al proteinelor

Conduce la o aglomerare (îngroşare) şi o acidi- fiere a ţesuturilor, ce se repercutează negativ asupra metabolismului şi creează un teren favorabil apariţiei unor numeroase boli. Puteţi să-1 rupeţi consumînd o zi întreagă numai ananas (Atenţie! - aveţi grijă ca fructul să fie foarte bine copt; în caz contrar, apar iritaţii ale stomacului şi ale cavităţii bucale; un vîn- zător competent va şti să vă sfătuiască sau să vă aleagă fructe de calitate optimă), ziua următoare nu- mai mango, kiwi sau mere (cu tot cu seminţe, care conţin importante cantităţi de agenţi activi). După această cură, la fiecare zece zile mîncaţi numai ana- nas sau căpşuni o zi întreagă, între aceste „zile mono- fruct", nu consumaţi nici carne, nici brînzeturi, nici lapte. Peştele, carnea de pasăre în cantităţi mici, iaurtul, chefirul şi produsele pe bază de soia biologică sînt permise. Nu adăugaţi sare sau înlocuitori ai ei. Folosiţi, în compensaţie, ierburi aromate - din abun- denţă! Consumaţi fructe, legume şi cereale. Acest regim este benefic şi pentru siluetă, contribuind la pierderea kilogramelor în plus într-o manieră natu- rală. Aplicată o dată pe an, pe o perioadă de 1-2 luni, această cură vă va face mult bine. Alegeţi momente în care să fiţi calmi, liniştiţi şi aplicaţi regulat Reiki în toată această perioadă.

34

Cui se adresează acest regim?

Celor care

mftnîncă în mod constant multă carne, produse luctate care nu sînt fabricate din lapte crud sau care consumă în exces peşte, crustacee sau carne de linşare. A \Indiferent de regimul aplicat, aveţi grijă să beţi T:/suficiente lichide. Nu beţi la masă; ori cu zece minute înainte, ori cu 2-3 ore după. Acest lucru litrilitează digestia, în felul acesta, reduceţi la jumă- Inlr timpul necesar atenuării sau vindecării nume - roaselor probleme de metabolism sau digestie. Un iiilult are nevoie de 1,5-2 litri de lichide pe zi. Pe cît se ponte, apa este bine să fie consumată plată. Mîncînd M'Kiilat fructe şi legume cu un conţinut mare de apă, putem să reducem cantitatea zilnică necesară de lli'hid la aproximativ l litru. Cafeaua, ceaiul negru, hwoa, infuziile şi sucurile de fructe sau legume sînt dMNtinate mai mult satisfacerii plăcerilor gustului tltn'ît asigurării aprovizionării directe a corpului cu lichidele necesare. Este preferabil ca apa să provină hril.r-o sursă sănătoasă. Apa de la oraş nu prea este •Tomandată, din varii motive. O apă magnetizată ui dinamizată, revitalizantă, este ideală. Apa 11 nt.i lată (fiartă) şi demineralizată este dăunătoare i ort taţii. Acest lucru a fost dovedit. Deci nu trebuie 0 bem nici noi şi nici să dăm animalelor. Cei care •m-tează modurile echilibrate de hrănire n-au decît 1şi imagineze ce raport există între zahărul rafinat, mu de grîu foarte pură şi apa distilată! Decizia va fi 'unei mult mai simplă.

---------------------------------------------------------------------

35

r* \ Mîncaţi, pe cît posibil, într-o atmosferă destinsă, O/veselă. Faceţi-o cu plăcere, mestecaţi bine, fără grabă, şi deja jumătate din digestie este făcută, chiar şi pentru cei foarte sănătoşi! r* \ înainte de a începe să mîncaţi, mulţumiţi tutu- O /ror celor care au contribuit la prepararea mesei. Respectaţi mîncarea şi nu o irosiţi. Animalele sau plantele care „şi-au dat viaţa" pentru a o conserva şi a o dezvolta pe a dvs. merită respect şi consideraţie. Reprezentarea acestei probleme, fără falsă culpabi- litate, înainte de începutul fiecărei mese este o ches- tiune de dezvoltare spirituală. La oamenii apropiaţi de natură, această atitudine plină de dragoste este de foarte veche tradiţie, îi veţi simţi şi dvs. utilitatea în foarte scurt timp, indiferent dacă sînteţi bolnavi sau beneficiaţi de o sănătate înfloritoare! 7) O alimentaţie exclusiv sau principal crudivoră (bazată pe alimente crude) nu este recomandată celor care suferă de probleme digestive serioase. Adesea această problemă este prezentată şi tratată cu totul altfel, ceea ce este fals. Elementele vitale care se găsesc în alimentele crude (şi biologice) necesită un sistem digestiv puternic, în stare bună. Numai aşa corpul poate absorbi şi asimila crudităţile în cursul procesului metabolic. Deci, doar dacă aveţi o digestie riguroasă, alimentaţia crudivoră — dacă este practicată cu prudenţă, fără dogmatism şi în perfectă cunoştinţă de cauză - poate fi benefică spiritului şi corpului, în caz contrar, ea se poate dovedi foarte dăunătoare! Produsele crude, provenite din culturi

M biologice, conţin adesea atît de multe elemente •i'ivc încît, în loc să dezintoxice corpul, îl otrăvesc şi — ii mult; în general, aceste elemente migrează în <t|in sau în vaporii de fierbere, purificînd astfel hrana. i) \Brînza, carnea şi alte mîncăruri bogate în < J /proteine nu trebuie consumate în acelaşi timp cu iiuclcle sau sucurile, deoarece acestea conţin agenţi MtitMvptibili de a împiedica digerarea proteinelor la IU ntoanele slăbite. De asemenea, un bolnav nu lr*»buio să consume mai multe feluri de fructe în m'Mlnyi timp, existînd pericolul declanşării unor tulburări digestive. / v \ Iu timpul în care Reiki este aplicat - singur sau • / /conjugat cu alte trerapii — în vederea vindecării i probleme serioase de sănătate, anumite alimen-h trebuie evitate (dacă este necesar, armonizînd în int'iilabil cercurile vicioase descrise mai sus): carnea, ini'lusiv cea de pasăre, peştele, produsele lactate iU'iirizate, omogenizate, smîntînite etc., produsele bn/ă de lapte crud; sînt permise numai iaurtul şi Iti'lirul, care conţin acid lactic şi favorizează vindecarea. Evitaţi cu sfinţenie alcoolul, zahărul mimat, produsele pe bază de făină albă, sarea, t n (caua, ceaiul negru. Remarcă: Reiki vindecă chiar şi atunci cînd •tontul consumă alimente ce împiedică vindecarea, n efectul său este mai rapid, mai sigur şi mai

 • i -Tund dacă se renunţă la aceste produse, măcar (itiiA ce procesul de vindecare este complet. Poate că

ilupfl aceea dorinţa de a mînca astfel de alimente se

-------------------------------------------------------------------

37

va diminua sau va dispărea! -ţ s\ \Germenii furnizează vitamine, săruri mine-- L \J )râie şi enzime într-o formă naturală şi con- centrată, uşor de asimilat. Se digeră mai uşor decît fructele şi sînt mai buni la gust. Puteţi să îi cultivaţi acasă, pe pervazul ferestrei, chiar şi iarna. Consuma- rea regulată este preţioasă în orice proces de vinde- care. De asemenea, ajută la conservarea vitalităţii şi sănătăţii. H -ţ \Reiki creşte calitatea alimentaţiei, în funcţie _L JL /de cantitatea servită, trei pînă la cinci minute de Reiki înainte de a mînca ajută enorm! Dacă sînteţi iniţiat în al II-lea grad, aveţi posibilitatea de a încărca mîncărurile cu o energie vitală puternică. Dacă alimentele nu au fost preparate într-una din manierele indicate, aveţi posibilitatea, prin poziţio- narea mîinilor pentru 1-2 minute deasupra sau în lateralele farfuriei, să lăsaţi Reiki să le pătrundă. Calitatea băuturilor, bomboanelor etc. poate fi, de asemenea, îmbunătăţită. Un vin „tratat" astfel îşi schimbă complet gustul şi are cu totul alt efect, încercaţi! La seminariile pe care le ţin, demonstrez adesea studenţilor mei efectul salutar pe care îl are Reiki asupra alimentelor. Cu ajutorul unui anumit test, arăt, de exemplu, efectul negativ pe care o bom- boană cu mentă îl are asupra sistemului energetic, slăbindu-1. Apoi încărcăm bomboana cu Reiki şi -miracol! — dintr-o dată persoana testată nu mai dă semne de slăbiciune. Acelaşi lucru este valabil pentru tutun! Dacă fumaţi, trataţi-vă ţigările cu Reiki din

38

nliiindenţă. Desigur că Reiki nu poate transforma 'ilrienina în glucoza — însă, în limitele posibilului, se | ifi)(luc adesea transformări pozitive incredibile dacă vrt „trataţi" alimentele cu Reiki. După ce aţi mîncat, l/l.'iaţi-vă mîinile să se odihnească pe abdomen, cîteva • lipe, pentru a permite Reiki să penetreze în corp. K Creţul asupra digestiei este dublu: pe de o parte, nu unii aveţi senzaţia obişnuită de oboseală care apare 'lupii masă, iar, pe de altă parte, elementele nutritive 11 rr mult mai uşor în circuitul metabolic.

 • 1 4~\ \ Hrăniţi-vă,

pe

cît

posibil,

cu

alimente ^/biologice. Consumate în mod

regulat, aceste produse ameliorează starea generală şi cresc M«/,iNl,r.nţa organismului la îmbolnăviri. Pe de altă l IM r Ui, alimentaţia biologică este şi o modalitate > tiiicretă de a contribui la protecţia naturii, căci lihnitele cultivate astfel cresc într-un mediu natural; i ă i n n port de chimicale sănătatea solului, a aerului şi t iipri rămîne intactă — deci şi cea a omului.

< 'uni ne hrănim cînd sîntem sănătoşi?

<) persoană sănătoasă trebuie să mănînce o iniifl variată, să-şi satisfacă apetitul prin mese nu In copioase, constituite în principal (dar nu ex-iv) din produse locale, obţinute biologic. Hrana u ir să se compună din 1/3 crudităţi vegetariene Ir, legume, germeni, muguri), 1/3 fructe şi legu- prelucrate şi 1/3 alimente transformate cum

39

ar fi: pîine completă, fulgi de cereale, lapte crud şi produse obţinute din acesta, legume lactofermentate,

ar

fi:

pîine

completă, fulgi de cereale, lapte crud şi produse obţinute din acesta, legume lactofermentate, produse pe bază de soia etc. Mici cantităţi de carne şi peşte nu dăunează cu nimic dacă vă bucuraţi de o sănătate bună.

Carnea nu este indispensabilă unei alimentaţii echilibrate, în orice caz, evitaţi carnea de porc, oricît de bună ar fi sănătatea dvs., deoarece numeroase experienţe au demonstrat că ea poate fi la originea multor maladii.

Cazuri speciale

\

Evident, există multe. După o boală, numeroase probleme trebuie avute în vedere. Veţi găsi indicaţiile corespunzătoare în capitolul următor, la rubrica rezervată bolii în chestiune. Oricum, este foarte bine să se aprofundeze subiectul alimentaţiei sănătoase; există numeroase cărţi bune care tratează acest subiect.

40

Capitolul 3

CUM SA GĂSIM NOI ÎNŞINE POZIŢII SPECIALE EFICACE PENTRU TRATAMENTELE REIKI

Multe cărţi de Reiki descriu poziţii speciale şi Iratumente complete, însă n-am citit nicăieri o expli- ruţie care să facă cititorul să înţeleagă de ce o anu- mită poziţie acţionează aşa şi nu altfel. Cu toate m- i'stea, nu este nimic complicat şi, o dată integrate, nrrste cunoştinţe deschid un larg cîmp de posibilităţi pentru exersarea propriei creativităţi, cu fineţe şi Inteligenţă.

Ce tipuri de poziţii speciale există?

O privire asupra cîtorva tipuri de atitudini şi H'ccte ne va permite să înţelegem mai bine diferitele po/iţii utilizate în tratamentele Reiki. 1) Poziţii cu funcţie directă, în care mîinile sînt puse direct pe corp (de exemplu, deasupra ficatului, ducă vrem să tratăm ficatul, sau în dreptul unei cha- kre, dacă vrem să „atingem" cîmpul energetic). Aceste

41

poziţii se împart, la rîndul lor, în două categorii:

1.1.) Poziţii pentru planul fizic - corpul „tan- gibil", meridianele utilizate în acupunctura, „platoşa" musculară, organele energetice; 1.2.) Poziţii pentru corpul subtil - chakrele prin- cipale şi secundare, cîmpurile aurei. 2) Poziţiile cu funcţie indirectă se referă la nume roase zone reflexe prin care se poate ajunge la toate punctele funcţionale ale organismului — chakrele, or ganele, centrii nervoşi etc. — ce sînt adesea foarte de parte de punctul asupra căruia exercită o influenţă. Astfel, este posibil, de exemplu, să se acţioneze asu pra tuturor chakrelor principale plecînd de la zonele reflexe de pe talpa piciorului. Şi aceste poziţii se sub- divizează în alte două categorii:

;

2.1.) Zonele reflexe corespunzătoare unor puncte fizice;

t

2.2.) Zonele reflexe corespunzătoare unor puncte subtile.

Cum se poate determina poziţia specială corespunzătoare anume afecţiuni?

?

unei

t

în primul rînd, clasificaţi simptomele. In decursul anilor de practică, am dezvoltat următoarea tehnică, pe care v-o redau, în continuare, simplificată:

1) Există una sau mai multe părţi ale corpului sau organe în dizarmonie? Pacientul are dureri de

42

itnttiuc, de rinichi sau de gît? Nu vede bine, s-a tăiat i K «li^et sau are vreo echimoză? Puteţi începe prin 'întărea locului dureros sau bolnav, în anumite n/.iiri, este util să aveţi cîteva cunoştinţe precise asu- iin anatomiei corpului, asupra organelor şi funcţiilor u rnl.ora. De exemplu, faptul că pacientul nu digeră i Inc mîncarea (ceea ce este destul de grav) şi nu ni portă bine alcoolul este o „invitaţie" pentru a trata u mai multă insistenţă pancreasul şi ficatul. De fapt, uTNt.c două organe participă direct la digestie. Fica- < u l are sarcina de a elimina (extrage) substanţele to- *!<»• din alcool, iar pancreasul este organul cel mai H'iinibil la toxine. Citiţi, faceţi experienţa şi vă veţi da ii-amu în curînd că nu este nici pe departe atît de nplicat pe cît credeaţi. Trebuie, bineînţeles, să •(,,i un efort la început, însă acesta va fi rapid 'Miipensat ... 2) După aceea, puteţi determina zonele reflexe n l<» mîinilor, piciorului etc. care acţionează asupra urbanului sau părţii de corp avute în vedere; apoi u pileaţi Reiki — singur sau în combinaţie cu alte tratamente. Adesea, este mai uşor să restabiliţi ar monia aplicînd tratamentul cît mai departe de locul

 • i organul) afectat, decît direct asupra sa. Regula de mir este următoarea: dacă o acţiune directă rămîne

 • l a ni efect, continuaţi tratamentul alegînd zona re-

llrxă adecvată cea mai îndepărtată de locul respectiv. 3) Puteţi face legătura între problema pe care o trataţi şi meridiane, puncte izolate de acupunctura NU u un ansamblu de astfel de puncte, chakrele princi pale sau secundare, organele energetice sau un cîmp

------------------------------------------------------------------------

43

al aurei, tratînd zonele afectate fie direct, fie prin intermediul zonelor reflexe. Această metodă este bună în special în cazul maladiilor care afectează zone întinse ale corpului cînd, dacă este vorba despre boli cronice sau dizarmonii psihice, poate fi aplicată în completarea tratamentului Reiki. 4) în cazul în care v-aţi dezvoltat simţurile sub tile, mai aveţi la îndemmă o metodă. Dacă acordaţi un pic de timp „ascuţirii" facultăţilor dvs. de percep ţie, veţi putea stabili rapid, pentru fiecare caz cu care aveţi de-a face, unde este Reiki mai util. 5) Dacă observaţi cu atenţie şi dacă vă ches tionaţi pacienţii pe această temă, veţi constata că fie care posedă anumite zone ale corpului unde îşi pune* 1 instinctiv, mîinile, chiar dacă n-a auzit niciodată vor- ; bindu-se de Reiki sau de lucrul cu energiile (trata mentele energetice). Un exemplu binecunoscut estet cel al femeilor însărcinate care îşi pun mîinile dea supra rinichilor, la baza spatelui. Este cunoscut fap tul că rinichii muncesc mult în timpul sarcinii; pu- nînd mîinile deasupra, energiile corpului pot fi repar tizate diferit. Acţiunea Reiki este, evident, mult mai. intensă. Deci, este suficient să ţineţi cont de indicaţiile" date de natură, întrebaţi pacientul, de exemplu, unde îi place în mod special să fie masat sau unde îşi pune cel mai des mîinile pe corp. Această metodă, ca şi cea a „citirii" aurei şi chakrelor, vă va oferi incredibile cu- noştinţe asupra bolilor, zonelor reflexe şi modalităţi- lor de vindecare, pe care nici o carte nu le poate cu- prinde! Iată, aveţi acum toate datele necesare pentru a acţiona, începeţi să lucraţi şi încercaţi să desco- periţi, la rîndul dvs., poziţii speciale.

44

Capitolul 4

TRATAMENT SCURT ŞI POZIŢII SPECIALE

Cu 44 de sfaturi naturopatice pentru t atîtea afecţiuni şi boli

ot

înainte de a trece în revistă tratamentele spe- ciale pe care vi le propun, aş vrea să vă mai dau cîteva indicaţii asupra utilizării lor. După cum am mai menţionat, metodele indicate în această lucrare nu înlocuiesc niciodată consultarea indispensabilă a unui doctor alopat, unui psihotera- IMMI!, sau a unui specialist în terapii naturale. Deci, în m y. că aveţi cea mai mică îndoială, cereţi sfatul unui prol'csionist. Mai ales în cazul maladiilor grave, este MH«'iiţial să informaţi medicul sau terapeutul asupra tratamentului Reiki aplicat. în cele ce urmează, precizez de fiecare dată că putu esenţial să se facă apel la un profesionist. Pentru nhţinorea unui rezultat optim, începeţi întotdeauna jir!n a aplica tratamentul scurt, propus în lucrare, 11 ni p de 3-4 zile la rînd (în cazul în care nu există poiitraindicaţii). După această primă fază, aplicaţi-1 In runtinuare o dată sau de două ori pe săptămînă. în

---------------------------------------------------------------------45

cazuri grave, este necesar un tratament zilnic. Dacă, f după 4 zile consecutive de tratament, cel în cauză nu reacţionează (fiţi foarte atenţi la toate procesele de deblocare, atît pe plan fizic cît şi psihic, precum şi la cele de dezintoxicare şi vindecare), aplicaţi timp de 4 ; zile consecutive tratamentul complet lung, pe carej 1-am descris în Capitolul 1. După asta puteţi continua j:

cu tratamentul scurt. Reacţiile de vindecare sîntj întotdeauna de bun augur. Pentru ca aceste reacţii şi neplăcerile antrenate; de ele să nu depăşească anumite limite, puteţi distanţa tratamentele - de exemplu, nu aplicaţi în fiecare zi Reiki, ci o dată la trei zile. Desigur, trebuie ţinut cont de particularităţile fiecărui caz şi de starea pacien- tului, în caz că aveţi îndoieli, nu ezitaţi să cereţi sfatul unei persoane avizate, care să vă ajute să faceţi faţă reacţiilor de vindecare. Metodele naturale pot fi aplicate în completarea tratamentului Reiki. în cazul unei boli grave, a unei pronunţate slăbiciuni fizice sau la apariţia celei mai vagi îndoieli, discutaţi despre tratament cu medicul alopat, homeopat sau cu spe- cialistul în medicină tradiţională, deoarece aceştia trebuie ţinuţi la curent, în detaliu, cu progresele tra- tamentului aplicat, pentru a fi în măsură să evalueze corect starea pacientului. In cazul bolilor cronice sau psihice poate trece mai mult timp pînă la apariţia unei ameliorări. Cheia reuşitei se află în răbdarea cu care veţi şti să aştep- taţi rezultatul. Cînd indic folosirea ierburilor aromatice sau a alimentelor terapeutice, plec întotdeauna de la prin*

|

46 ---------------------------------------------------------.

ni că provin dintr-o cultură biologică sau biodi- • n

iert şi că nu au fost stocate mult timp înainte de lolosite (consumate). Mierea trebuie să fie centri- nl.rt la rece, tratată natural şi, bineînţeles, să pro- ii dintr-o apicultură cît mai ecologică cu putinţă, u lenţi să nu folosiţi miere încălzită, care şi-a pier ea lităţile. De asemenea, nu o încorporaţi nicio- IH în mîncăruri sau băuturi care depăşesc tempe- ira corpului! Procedaţi la fel cu ierburile proas-r; acestea, ca şi ceapa şi usturoiul, trebuie să fie il.e chiar înainte de a fi consumate. Usturoiul este •lantă foarte utilă, deoarece, în numeroase cazuri, o extraordinară forţă imbatabilă. Ar trebui să fie Mimat regulat, în cantităţi mici, de preferinţă rstecat cu alte alimente. Unele persoane nu •-a/ă mirosul; pentru

a-1 neutraliza, ronţăiţi după

irt un bob de cafea

sau puţin pătrunjel verde, '•va înghiţituri de lapte sau o banană vor avea laşi efect. Un om bolnav n-ar trebui să consume mîncare ucălzită; de fapt şi persoanele sănătoase ar trebui •vite acest lucru. O hrană încălzită de mai multe • n nu este indicată.

Remarcă: dacă bolnavul manifestă o aversiune puternică împotriva unui aliment sau a unui medica- nii-iit, nu trebuie insistat; înlocuiţi-1 cu un alt produs, îl eftrui efect să fie similar. Un sfat de origine şamanică: luaţi în mîinile I| V'H. ierburile medicinale, medicamentele şi alimen- lule bolnavului (sau ţineţi mîinile deasupra lor), diri- Jliidu-vă atenţia asupra regiunii inimii. Apoi rugaţi

------------------------------------------------------------------------

47

forţa creatoare şi spiritul/înger al planetei să-şi dea binecuvîntarea şi să ajute la vindecare. Mulţumiţi ţă- rînei-mamă şi soarelui-tată pentru darurile lor care ne permit să trăim şi să vindecăm. Menţineţi-vă cîte- va momente în această stare de spirit şi simţiţi desfă- şurarea extraordinarei forţe a remediilor astfel preparate. Trei aplicaţii Reiki de gradul II, care sînt extrem de utile în numeroase cazuri, sînt descrise în paginile următoare. Pe parcursul lucrării voi folosi expresiile utilizate în aceste aplicaţii.

I. Tratamentul mental cu „adresă"

Din jocul de cărţi (creat de mine) chakre-energii*, alegeţi una cu ajutorul întrebării următoare: „Ce «adresă» trebuie să utilizez în cursul tratamentului

mental Reiki pentru a armoniza/vindeca

...

(descrie-

rea maladiei)?" Trataţi afecţiunea cu ajutorul metodei mentale de gradul II, trei-cinci minute zilnic; în timpul apli- cării metodei repetaţi în gînd adresa aleasă.

* Cărţile Chakre-Energii — Franz Gohringen, autorul acestei lucrări, a conceput în mod special o colecţie de aforisme pentru procedurile efectuate cu ajutorul tratamentului mental Reiki de gradul II, în care se găsesc adrese eficace pentru diferitele centre energetice ale corpului uman şi multe alte aplicaţii posibile folosind pietrele preţioase, esenţele aromatice şi elixirele lui Bach. (n.t.)

4

8

Atenţie! Această metodă nu este nici sugestivă UH'i hipnotică! Adresa astfel aleasă permite doar n r i (întărea Reiki — bună din punct de vedere holistic în scopul unei eficacităţi maxime, în continuare, mrt voi referi la această metodă utilizînd expresia „tratament mental cu adresă".

II. Contactul cu „copilul interior" prin intermediul Reiki

Luaţi regulat legătura cu „copilul interior" al bol- navului; de 2-3 ori pe săptămînă, timp de cîteva mi- nute. Folosiţi în acest scop tratamentul la distanţă, de

Unul ui II; începeţi prin a spune formula „Copil inte-

rior al lui

(numele şi prenumele bolnavului)" — se

... rt'petă de trei ori. Acest procedeu are proprietatea de tt întări voinţa de a trăi, vitalitatea, flexibilitatea şi Intuiţia destinatarului tratamentului la distanţă. I«!M!,(' posibil ca numeroase sentimente blocate să se olibereze în cursul tratamentului. Trebuie creat un spaţiu în care persoana tratată NA poată trăi şi exprima aceste energii; de asemenea, trebuie să fie în contact cu cineva care să-i ofere tot Nprijinul de care are nevoie în cursul tratamentului. (!lteva ore de psihoterapie pot fi de mare ajutor în momentul în care, sub efectul tratamentului Reiki,

-----------------------------------------------------------------------49

viaţa interioară a persoanei este puternic pusă în mişcare, în cele ce urmează mă voi referi la această metodă utilizînd expresia „Reiki pentru copilul interior".

viaţa interioară a persoanei este puternic pusă în mişcare, în cele ce urmează mă voi referi
viaţa interioară a persoanei este puternic pusă în mişcare, în cele ce urmează mă voi referi

III. Contactul cu „eul superior" prin Reiki

Contactaţi regulat „eul superior" al bolnavului,

de 2-3 ori pe săptămînă, timp de cîteva minute. Folosiţi în acest scop metoda de tratament la distanţă, de gradul II, utilizînd formula următoare de

invocare: „Eu superior al lui

(numele şi prenumele

... bolnavului)" — se repetă de trei ori. Această metodă întăreşte legăturile persoanei în cauză cu calea sa spirituală, permiţîndu-i să înveţe din orice ocazie îi oferă viaţa sau să-şi aprofundeze cunoştinţele. Dacă bolnavul este pregătit interior, eul său interior poate să-1 ajute în decursul procesului de vindecare, în sensul înţelegerii, acceptării şi integrării mesajului bolii în existenţa individului. I se pot deschide noi căi spre fericire, pace, reuşită şi împlinire, în continuare mă voi referi la această metodă utilizînd formula „Reiki pentru eul superior". Am decis să nu descriu aici gesturile obişnuite ale primelor îngrijiri (de prim ajutor), deoarece ele sînt amplu detaliate în literatura de specialitate şi în cursurile pe această temă, care sînt accesibile oricui.

50

viaţa interioară a persoanei este puternic pusă în mişcare, în cele ce urmează mă voi referi

M rindele prezentate aici nu intenţionează să se iiuliHl ituie acestor gesturi, ci să le completeze judicios. Urinarea: diversele poziţii ale unui tratament Reiki l ri'luiio să fie executate în ordinea numerică a cifrelor Indicate. Denumirile de genul la) şi Ib) semnifică fu pli 11 că o mînă trebuie pusă pe poziţia la) şi cealaltă pu po/.iţia Ib). Indicaţiile de tip la), Ib), Ic) înseamnă t'R, i 11 timp ce o mînă este aşezată în poziţia la), i'iinlnltă se află în poziţia Ib) şi apoi trece în poziţia li 1 ), iar mîna situată în la) rămîne pe aceeaşi poziţie.

51

M rindele prezentate aici nu intenţionează să se iiuliHl ituie acestor gesturi, ci să le completeze
Aplicaţii
 

Aplicaţii

Aplicaţii
Aplicaţii

Acnee

Generalităţi: Acneea este o afecţiune a glan- delor sebacee. Ea apare cu uşurinţă pe o piele grasă, care are tendinţa să formeze calozităţi. Sub acţiunea bacteriilor, inflamările se multiplică. Cauzele unei secreţii sebacee acute sînt diverse: stres, surmenaj, factori emoţionali şi psihici. Cel mai adesea, acneea este mai puternică la pubertate, deoarece pielea — organ de contact şi legătură — este legată de glandele sexuale şi de chakra a 2-a, ale cărei funcţii încep să se manifeste. Atenţie! Există medicamente care provoa- că acneea! Aceasta poate fi, de asemenea, o alergie. Acneea este o afecţiune cu multiple faţete, care tre- buie tratată global. O dată înlăturate cauzele medica- mentoase, acneea apare întotdeauna pe un plan secundar constituit din motive psihologice. Tratament Reiki de gradul I: Pe o perioadă prelungită, conservaţi fiecare din poziţiile următoare cel puţin cinci minute: la) frunte şi Ib) occipit; 2a,b) omoplaţi; 3) plex solar; 4) pîntece; 5a,b) rinichi; 6) sacrum. Tratament Reiki de gradul II: Tratament mental pentru copilul interior.

54

Acnee Generalităţi: Acneea este o afecţiune a glan- delor sebacee. Ea apare cu uşurinţă pe o
iţ i i l e tratamentului: la) frunte şi Ib) occipit; 2a,b) '(ilu^i; 3) plex solar;

iţ i i l e tratamentului: la) frunte şi Ib) occipit; 2a,b) '(ilu^i; 3) plex solar; 4) pîntece; 5a,b) rinichi; 6) sacrum.

5

5

Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se bea regulat o băutură lactofer- mentată — must de

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se bea regulat o băutură lactofer- mentată — must de pîine. —, cereale fermentate şi se consumă zilnic — sub forma agreată de pacient — un căţel de usturoi mărunţit, eventual repartizat în mai multe porţii, în fiecare dimineaţă, la micul dejun, se bea un pahar de apă — nu foarte rece — cu o linguriţă plină de miere naturală. Se consumă din abundenţă grăsimi nesaturate, cum ar fi uleiul de scaiete, margarina de regim etc. Alimentaţie vegetariană; sub nici o formă şi în nici un caz carne de porc. Atenţie la asigurarea unei cantităţi suficiente de vitamine, în special A, E şi complexul B. Se adaugă la toate mîncă- rurile cimbru proaspăt sau uscat. Regulat, se aplică argilă pe zonele afectate. Pentru spălat se folosesc produse medicinale neutre, renunţîndu-se la produ - sele cosmetice, ale căror proprietăţi medicinale sînt nule.

Consultarea unui medic sau a unui specia -

list în terapie naturistă: Nu este strict necesară, în afară de situaţia în care avem de-a face cu cazuri extreme, foarte tenace. Consultarea unui psihoterapeut: Poate fi foarte utilă în cazurile extreme, deoarece aspectele psihologice ale afecţiunii pot fi decelate şi armo - nizate, în caz că ele există, în cazurile mai dificile, de altfel, este condiţia de bază a unei vindecări durabile!

56

Alergii

Generalităţi: Alergia este o reacţie de apărare împotriva substanţelor care nu convin organismului, din diferite motive. Prezenţa unor astfel de substanţe alergice generează producerea anticorpilor, ce nu se observă într-un prim moment, între timp, persoana alergică devine sensibilă la substanţa respectivă. Dacă are loc un al doilea contact cu aceeaşi substanţă alergică, corpul ripostează declanşînd reacţii de apărare. Mecanismele după care o anumită substanţă provoacă reacţii alergice la anumite persoane sînt încă prea puţin cunoscute. Unele forme de alergie sînt prezente de la naştere, altele se dezvoltă pe

/*.

parcurs. In ştiinţa spirituală a vindecării, substanţa care declanşează alergia este considerată ca fiind simbol a ceva ce bolavul nu vrea să fie integrat în fiinţa sa. Dacă această parte refulată este reintegrată cu dragoste, alergia devine inutilă. Acest proces nece- sită, în general, multă răbdare şi un sprijin competent. Tratament cu Reiki de gradul I: Folosiţi pozi- ţiile următoare pe o perioadă de cel puţin 6 săptă- mîni, aplicînd tratamentul zilnic, cîte 3-4 minute pen- tru fiecare poziţie: la) frunte şi al treilea ochi; Ib)

57

Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi; Ib) occipit cu bulbul rahidian; 2a, b) urechi;

Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi; Ib) occipit cu bulbul rahidian; 2a, b) urechi; 3) calotă craniană; 4) plexul solar, pînă la buric; 5a, b) lateralele bazinului; 6) sacrum; 7 a, b) rinichi; 8a, b) tălpile picioarelor.

58

occipit cu bulbul rahidian; 2a), b) urechi; 3) calotă

craniană; 4) plexul solar, pînă la buric; 5a, b) lateralele bazinului; 6) sacrum; 7 a, b) rinichi; 8a, b) tălpile picioarelor. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Bitter suedez autentic, alifie de

silice, băuturi lactofermentate — un timp îndelungat. Se trece la o alimentaţie vegetariană.

Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapia naturistă: Este întotdeauna necesară dacă afecţiunea se dovedeşte gravă. Consultarea unui psihoterapeut: Foarte utilă în cazurile grave sau tenace.

59

occipit cu bulbul rahidian; 2a), b) urechi; 3) calotă craniană; 4) plexul solar, pînă la buric;

Angoase/temeri

Generalităţi: Angoasele/temerile trebuie să fie sfătuitori, nu tirani. Ele pot apărea în viaţa fiecărui om sănătos. Teama şi angoasele nu devin maladive, decît în momentul în care încep să domine persoana respectivă şi în care aceasta suferă sau le neagă existenţa, nemaifiind conştientă de sentimentele care le acompaniază. Tratament cu Reiki de gradul I: în crizele acute de angoasă, aplicaţi fiecare dintre poziţiile ur- mătoare timp de cel puţin 15 minute: 2) plex solar; 3a,b) lateralele bazinului — se pun mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis. în cadrul unui tratament lung, ce vizează o schimbare în profunzime, mîinile se menţin cel puţin 6 minute în poziţia 7). la,b) mîinile paralele cu nasul, de la frunte pînă la dinţi; 2) plex solar; 3a,b) lateralele bazinului; 4a,b) omoplaţi; 5a,b) rinichi; 6a) sacrum; 6b) coccis (mîna trebuie pusă sub coccis, pînă la perineu); 7a,b) tălpile picioarelor, de la călcîie pînă cel puţin la mijlocul piciorului. Tratamentul cu Reiki de gradul II: Trata- ment mental cu adresă.

Angoase/temeri Generalităţi: Angoasele/temerile trebuie să fie sfătuitori, nu tirani. Ele pot apărea în viaţa fiecărui om

6

0

Poziţiile tratamentului: la,b) mîinile paralele cu nasul, de la frunte pînă la dinţi; 2) plex solar;

Poziţiile tratamentului: la,b) mîinile paralele cu nasul, de la frunte pînă la dinţi; 2) plex solar; 3a,b) lateralele bazinului; 4a,b) omoplaţi; 5a,b) rinichi; 6a) sacrum; 6b) coccis (mîna trebuie pusă sub coccis, pînă la perineu); 7a,b) tălpile picioare- lor, de la călcîie pînă cel puţin la mijlocul piciorului.

61

Regimuri dietetice şi tratamente -naturale

Regimuri dietetice şi tratamente -naturale complementare: Pentru o perioadă mai lungă de timp, beţi în fiecare

complementare: Pentru o perioadă mai lungă de timp, beţi în fiecare zi mai multe pahare de băutură lactofermentată înainte de masă. La primul pahar, de dimineaţă, adăugaţi şi o linguriţă de miere naturală. Cei cărora nu le place acest tip de băutură pot să consume, în locul ei, miere diluată în apă caldă. Adăugaţi cereale fermentate la supe şi la sosuri, în momentul în care ele s-au răcit puţin, înainte de a le mînca. Beţi regulat infuzii de rădăcină de valeriană:

dimineaţa, fierbeţi 2 linguriţe de pudră de rădăcină

într-un sfert de litru de apă rece; lăsaţi să se infuzeze pînă seara, apoi filtraţi. Reîncălziţi uşor, îndulciţi cu un pic de miere şi beţi preparatul înainte de culcare.

Consultarea unui medic sau a unui spe-

cialist în terapii naturiste: Homepatia clasică şi remediile florale ale lui Bach pot face adevărate miracole. Consultarea unui psihoterapeut: în cazurile grave şi persistente, psihoterapia este indispensabilă.

62

Astm bron şic

Generalităţi: Astmul este o boală gravă, care necesită un examen şi un diagnostic medical profe - sionist, deoarece un profan este incapabil să discearnă, în anumite cazuri, dacă este vorba într- adevăr de un astm bronşic sau de o altă maladie. In spatele aceluiaşi simptom se pot ascunde o alergie, un astm cardiac sau un medicament susceptibil să declanşeze reacţii asemănătoare cu cele prezentate de astmul bronşic. De-abia în momentul în care s-a stabilit clar că este vorba de astm se poate începe tratarea acestuia, sub supravegherea unui medic. In majoritatea cazurilor, tratamentul este îndelungat şi necesită multă răbdare, ca şi o reală implicare a pa - cientului, care va trebui să acorde o mare importanţă dezvoltării sale psiho-fizice în scopul ieşirii din starea de dizarmonie în care este blocat. Tratament cu Reiki de gradul I: în criză, o mînă pe plexul solar şi alta pe piept sau alternativ, la patru-cinci minute, ambele mîini pe piept, apoi pe plexul solar. Pe termen lung, se tratează timp de şase săptămîni utilizînd fiecare dintre poziţiile următoare, cel puţin 5 minute/poziţie: la) frunte şi al treilea ochi; Ib) occipit şi bulbul rahidian; 2a,b) urechi; 3a,b) omoplaţi; 4) plex solar; 5) splină, 6a,b) rinichi, în caz de epuizare, după crizele grave: 1), 2), 4), 6) şi 7)

63

sacrum, timp de şase minute fiecare. De asemenea, foarte eficace: înconjuraţi degetul mare al uneia din mîini, trataţi aceeaşi parte a pieptului timp de 15

minute. Procedaţi apoi la fel cu celălalt deget mare şi cu partea corespunzătoare a pieptului. Tratament cu Reiki de gradul II: Reiki pentru copilul interior, Reiki pentru eul superior şi tratament mental cu adresă.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se mănîncă regulat, în fiecare zi, puţină ridiche de iarnă cu miere. Preparată în acest fel, ridichea lichefiază mucilagiile acumulate în corp. Nu adăugaţi sare deoarece aceasta poate împiedica absorbţia elementelor active conţinute în legume! Consumaţi multă salată de varză acră, crudă, amestecată cu ceapă sau usturoi (fin tăiate). Dacă ficatul şi bila nu funcţionează bine — lucru ce nu poate fi determinat decît de un profesionist — se suprimă, eventual, usturoiul şi ceapa. Se bea infuzie de ghimbir. Se reduce drastic consumul produselor lactate, limitîndu-1 la cantităţi mici de produse pe bază de lapte crud. Trebuie adoptată o alimentaţie exclusiv vegetariană, săracă în proteine! Se evită zahărul rafinat. Este indicat un consum mare de apă; aerul trebuie umidificat cu ajutorul unei instalaţii pe bază de evaporare. Se evită stresul şi agitaţia.

64

Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi; Ib) occipit şi bulbul rahidian; 2a,b) urechi; 3a,b)

Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi; Ib) occipit şi bulbul rahidian; 2a,b) urechi; 3a,b) omoplaţi; 4) plex solar; 5) splină, 6a,b) rinichi; 7) sacrum.

65

Consultarea unui medic sau a unui specia -

list în terapie naturistă: Indispensabilă! Crizele pot fi fatale şi trebuie tratate cu anumite medica - mente, prescrise pe bază de consultaţie. Un homeopat experimentat poate, cu timpul, să înlocuiască aceste medicamente printr-o medicaţie homeopată.

Consultarea unui psihoterapeut:

Este indi -

cată, deoarece astmul are, adesea, cauze psihice deloc

neglijabile!

66

Tulbur ări mentale

Generalităţi: Tulburările mentale pot fi conge- nitale sau pot apărea în urma unui accident sau a unei boli. întotdeauna trebuie să vă daţi silinţa de a nu considera situaţia ca fiind imuabilă şi să încercaţi măcar să o amelioraţi. Studii aprofundate au arătat că îmbunătăţiri — uneori considerabile — se pot obţi- ne chiar şi în cazul unor tulburări profunde, dacă pa- cientul este tratat cu afecţiune şi atenţie, folosindu-se metodele adecvate. Diferitele forme de tulburări men- tale sînt, evident, foarte complexe, aşa că eu nu pot să tratez acest subiect decît oarecum superficial în ca- drul lucrării de faţă.

Tratament cu Reiki de gradul I: Folosiţi regulat, de cel puţin de două ori pe săptămînă, poziţiile următoare, timp de minimum 15 minute fiecare: la,b) faţa internă a labelor picioarelor, aceleaşi zone reflexe ca în metoda „metamorfică". Dacă mîna nu este suficient de mare pentru a acoperi toate zonele reflexe, trataţi mai întîi partea anterioară "a piciorului, apoi cea care se întinde pînă la călcîi. înaintea fiecărei şedinţe de Reiki masaţi foarte uşor, timp de aproximativ cinci minute, zona care urmează să fie tratată, descriind cercuri cu mîna. Separat, aplicaţi poziţiile următoare timp de

67

minim 5 minute fiecare: 2a,b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 3a,b) urechi; 4a)

minim 5 minute fiecare: 2a,b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 3a,b) urechi; 4a) plex solar; 4b) chakra inimii; 5a,b) luaţi mîinile pacientului (încru - cişate, deoarece este mai confortabil) astfel încît să vă suprapuneţi palmele. La sfîrşit, aplicaţi tratamentul la tălpile picioarelor, cel puţin 3 minute, de la degete pînă — cel puţin! — la mijlocul tălpii.

Trataihent cu Reiki de gradul

II: Tratament

mental cu adrese alese. Dacă persoana în cauză nu poate să pu^ă singură o întrebare şi să aleagă adresa, cereţi cuiva foarte apropiat s-o facă. Copilul interior şi eul superior trebuie să primească, în mod constant, Reiki.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Aplicarea metodei metamorfice pe o perioadă îndelungata este recomandată în acest context. Este vorba despre un tip de masaj pe care oricine — chiar şi un copil — îl poate înţelege uşor, aplicîndu-1 apoi cu succes, în Germania, în unele universităţi, se predau cursuri pentru învăţarea acestei metode. De asemenea, ea poate fi extrem de uşor înţeleasă cu ajutorul cărţilor ce tratează acest subiect. Pe o perioadă îndelungată de timp, se consumă zilnic un căţel de usturoi, tocat puţin mai grosier, „repartizat" în fiecare dintre mesele unei zile. Totdeauna proaspăt, niciodată încălzit prea tare! Se elimină din alimentaţie fosfaţii.

68

Poziţiile tratamentului: la,b) faţa internă a labelor picioarelor; 2a,b) de la frunte la dinţi, paralel cu

Poziţiile tratamentului: la,b) faţa internă a labelor

picioarelor; 2a,b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 3a,b)

urechi; 4a) plex solar; 4b) chakra inimii; 5a,b) luaţi mîinile

pacientului (încrucişate, deoarece este mai confortabil) astfel

încît să vă suprapuneţi palmele.

69

Consultarea unui fnedic sau a unui spe-

cialist în terapii naturiste: Homeopatia clasică, acupunctura, presopunctura şi remediile florale ale lui Bach pot face, uneori, miracole, chiar şi în cazurile cele mai dificile. De asemenea, este indicat să se apeleze la specialiştii în aceste discipline diferite, în plus, nu uitaţi că tratamentul necesită întotdeauna un timp destul de îndelungat. Consultarea unui psihoterapeut: Poate fi foarte importantă pentru pacient însă, în majoritatea cazurilor, nu este necesar un tratament continuu. Persoanele apropiate pacientului trebuie să urmeze, la rîndul lor, cîteva şedinţe de terapie, pentru a se ridica la înălţimile sarcinii pe care o au pe tot parcursul tratamentului şi pentru a nu se „afunda" la rîndul lor în problemele şi angoasele personale.

70

Hiper/hipotensiune

Generalităţi: Variaţiile puternice de tensiune, manifestate pe perioade prelungite, devin din ce în ce mai frecvente în zilele noastre, chiar şi la persoanele tinere. Adesea, aceste probleme sînt consecinţele unor tulburări organice sau psihice, lucru ce trebuie stabilit de la bun început. Tratament cu Reiki de gradul I: Tratament de lungă durată cu poziţiile următoare: la) frunte şi

al treilea ochi; Ib) occipit şi bulb rahidian; 2a,b) cele două mîini se pun pe părţile laterale ale gîtului, la spate; 3a,b) o mînă pe gît (în faţă), alta pe mijlocul cefei; 4) plex solar; 5a,b) rinichi; 6a,b) tălpi, de la degete pînă la mijlocul labei piciorului, cel puţin, în caz de hipertensiune sau de congestie cerebrală, nu se tratează capul; se folosesc doar poziţiile 4 şi, mai ales, 6a,b). Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: în fiecare zi, dimineaţa şi seara, un pahar mare de suc de varză albă, proaspăt preparat (modul de preparare îl găsiţi la rubrica „Dezintoxicare"), fără ulei de germeni de grîu în caz de hipertensiune, cu ulei de

71

6b
6b

Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi; Ib) occipit şi bulb rahidian; 2a,b) cele două mîini se pun pe părţile laterale ale gîtului, la spate; 3a,b) o mînă pe gît (în faţă), alta pe mijlocul cefei; 4) plex solar; 5a,b) rinichi; 6a,b) tălpi, de la degete pînă la mijlocul labei piciorului, cel puţin, în caz de hipertensiune sau de congestie cerebrală, nu se tratează capul; se folosesc doar poziţiile 4 şi, mai ales, 6a,b).

72

germeni de grîu pentru hipotensiune. Se mănîncă zilnic o lăptucă, cît mai proaspătă cu putinţă, în tratamentul hipotensiunii, practicarea regulată a

unui sport poate fi benefică. Este indicat consumul infuziei de rozmarin, împotriva hipertensiunii: pînă la doi căţei de usturoi pe zi, împărţiţi la toate mesele zilei (se consumă întotdeauna proaspăt, nu gătit!). De asemenea, se mănîncă regulat dovleac.

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapii naturiste: Indispensabil! Discutaţi cu medicul curant remediile pe care le utilizaţi în tratament; controlaţi periodic efectul acestora. Consultarea unui psihoterapeut: Se impune atunci cînd nu este detectată nici o cauză organică (fizică) aparentă sau cînd bolnavul nu reacţionează pozitiv la tratament.

73

Hemoragii Generalităţi: Cu excepţia hemofiliilor, hemora- giile nu sînt o boală. Pentru sîngerările hemoroidale, citiţi la

Hemoragii

Generalităţi: Cu excepţia hemofiliilor, hemora- giile nu sînt o boală. Pentru sîngerările hemoroidale, citiţi la rubrica „Hemoroizi". Sîngerările din nas pot fi modul ales de organism pentru a dezintoxica (decon-gestiona) capul, în caz că se observă o tendinţă spre acest tip de sîngerare, trebuie neapărat consultat un specialist în terapii naturiste. Prezenţa sîngelui în scaun, în urină sau expectoraţii impune consultul imediat al unui medic! (A se vedea rubrica „Răni".) Tratament cu Reiki de gradul I: în caz că există plăgi, trataţi cu Reiki chiar deasupra lor, însă fără contact direct, pînă cînd încetează sîngerarea (ceea ce se întîmplă destul de repede). Dacă bolnavul sîngerează pe nas sau prezintă această tedinţă, men- ţineţi poziţiile următoare timp de cel puţin şase minute fiecare: la) o mînă pe nas şi Ib) celaltă pe occipit; 2a) în faţa gîtului (nu se atinge gîtul) şi 2b) pe ceafă. Pentru un tratament pe termen lung al hemofililor şi al persoanelor al căror sînge nu se coagulează în timpul corect aplicaţi Reiki în poziţiile următoare: lb,c) occipit şi frunte; 2a,b) în jurul gîtului; 3a) plex solar; 3b) chakra inimii; 4a) sacrum; 4b) sub coccis, pînă la perineu; 5a,b) pe tălpi, de la degete pînă cel puţin la mijlocul piciorului.

Poziţiile tratamentului: la) o mînă pe nas şi Ib) celaltă pe occipit; 2a) în faţa gîtului

Poziţiile tratamentului: la) o mînă pe nas şi Ib) celaltă pe occipit; 2a) în faţa gîtului (nu se atinge gîtul) şi 2b) pe ceafa. Pentru un tratament pe termen lung al hemofililor şi al persoanelor al căror sînge nu se coagulează în timpul corect aplicaţi Reiki în poziţiile următoare: lb,c) occipit şi frunte; 2a,b) în jurul gîtului; 3a) plex solar; 3b) chakra inimii; 4a) sacrum; 4b) sub coccis pînă la perineu; 5a,b) pe tălpi, de la degete pînă cel puţin la mijlocul piciorului.

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă; în cazul sîngerării trataţi obligatoriu cu Reiki pentru copilul interior şi pentru eul superior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Dacă primele îngrijiri rămîn fără

efect sau se dovedesc inutile, iar medicul încă nu a sosit, se poate pune pe plagă usturoi pisat. Acest lucru favorizează coagularea sîngelului, dezinfectînd în acelaşi timp. Acelaşi efect se obţine cu făină amestecată cu sare, ceai negru uscat sau suc de struguri. Este neplăcut, însă preferabil unor pierderi importante de sînge. După sîngerări masive, se bea infuzie de coada calului la care s-a adăugat multă miere naturală (se consumă cel puţin 3 căni/zi), în cazul rănilor la nivelul vaselor sangvine mari (artere etc.), bineînţeles că trebuie acordate primele îngrijiri, constînd în aplicarea unui bandaj compresiv. Veţi putea învăţa toate cele necesare urmînd un curs de prim ajutor.

Consultaţia unui medic sau a unui specia-

list în terapii naturiste: Dacă vă confruntaţi cu hemoragii puternice sau cu un hemofil rănit, apelaţi de urgenţă la un medic! Consultarea unui psihoterapeut: Nu este neapărat necesară.

76

Diaree

Generalităţi: Diareea poate fi cauzată de o infecţie bacteriană sau parazitară, de diferite in- toxicaţii sau de probleme psihice, de asemenea, poate fi provocată de anumite medicamente sau poate fi doar un simptom însoţitor al altei maladii. Căutaţi cu atenţie cauzele! Diareea este un semn că organismul are nevoie să fie „curăţat". N-ar trebui să vă mulţumiţi să o opriţi; întotdeauna ajutaţi corpul în procesul de dezintoxicare, pentru a elimina pericolul instalării altor boli, mai grave, sau apariţia unor probleme metabolice. Tratament cu Reikide gradul I: Aplicaţi pozi- ţiile următoare de mai multe ori pe zi, cel puţin cîte zece minute fiecare, pînă cînd diareea se diminuează:

1) plex solar; 2) ficat (o mînă pe coaste, pe partea dreaptă, de-a lungul ultimei coaste pînă la mijlocul corpului, şi cealaltă mînă chiar dedesubt); 3) splină/pancreas (ca în poziţia anterioară, însă pe partea stîngă şi fără mînă cealaltă pusă dedesubt); 4a, b) o mînă pe buric şi cealaltă dedesubt, chiar pe mijlocul corpului. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă, în cazurile persistente, Reiki pentru copilul interior.

77

Poziţiile tratamentului: 1) plex solar; 2) ficat (o mînă pe coaste, pe partea dreaptă, de-a lungul

Poziţiile tratamentului: 1) plex solar; 2) ficat (o mînă pe

coaste, pe partea dreaptă, de-a lungul ultimei coaste pînă la

mijlocul corpului, şi cealaltă mînă chiar dedesubt); 3)

splină/pancreas (ca în poziţia anterioară, însă pe partea stingă

şi fără mînă cealaltă pusă dedesubt); 4a, b) o mînă pe buric şi

cealaltă dedesubt, chiar pe mijlocul corpului.

78

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se consumă multe lichide şi sare, pentru a compensa pierderile. Dacă nu găsiţi altceva

la îndemînă, coca-cola şi stiksurile sărate sînt perfecte! De asemenea, se recomandă — cărbune, argilă şi o cură de mere. Timp de trei zile (maxim.um) nu se mănîncă decît mere (rase mărunt), cu tot cu coajă şi cotor, pînă la douăsprezece mere/zi. Nimic altceva! Se bea apă uşor sărată, ceai negru, infuzie de muşeţel sau de mentă, numai înainte de masă sau la cel puţin o oră după. (Citiţi şi rubrica „FebTa".) Trebuie evitate produsele lactate şi laptele, carnea şi alimentele dificil de digerat, chiar şi după ameliorarea simptomelor.

Consultarea u nui medic sau a unui spe - cialist în terapii naturiste: Dacă diareea persistă

şi dacă apar mucoase sau sînge (roşu ori negru) în scaun, consultaţi imediat un medic deoarece există riscul deshidratării excesive; intervenţia unui profe - sionist este indispensabilă, chiar dacă numai pentru a diagnostica corect cauzele problemei.

Consultarea unui psihoterapeut:

Numai în

cazul revenirii simptomelor sau al absenţei unor

cauze fizice clare (diareea psihosomatică).

79

Diabet zaharat

Generalităţi: Diabetul zaharat se prezintă sub două forme principale: diabetul de tinereţe (practic incurabil) şi diabetul de bătrîneţe, care poate fi ameliorat şi chiar vindecat adesea cu ajutorul unor anumite metode, în cazul diabetului de bătrîneţe intră în joc o întreagă serie de factori: excesul de greutate, surmenajul psihic şi fizic pe o perioadă îndelungată, ereditate, erori alimentare - cu o stare generală proastă a pancreasului, datorită toxinelor (de exemplu, ca urmare a unui consum excesiv de alcool sau de alimente încărcate cu produşi chimici). Comportamentul bolnavului indică adesea că acesta nu este capabil să trăiască din plin anumite aspecte ale vieţii şi nici să instituie nişte limite în raport cu ele. Această predispoziţie psihică se transmite uşor în cadrul unei familii. Tratament cu Reiki de gradul I: Poziţiile următoare trebuie aplicate regulat (pe cît posibil zil- nic, pe stomacul gol) timp de 10 minute fiecare: l a, b) coate; 2) pancreas (partea stingă a corpului, o mînă pe coaste, de-a lungul limitei inferioare, pînă la mijlo- cul corpului; cealaltă mînă dedesubt); 3 a, b) gît - de la vertebra cervicală proeminentă pînă în faţă; 4) sa- crum; 5 a, b) tălpi - de la degete pînă la mijlocul tălpilor, cel puţin.

Poziţiile tratamentului: l a, b) coate; 2) pancreas (partea stingă a corpului, o mînă pe coaste,

Poziţiile tratamentului: l a, b) coate; 2) pancreas (partea stingă a corpului, o mînă pe coaste, de-a lungul limitei inferioare, pînă la mijlocul corpului; cealaltă mînă dedesubt); 3 a, b) gît - de la vertebra cervicală proeminentă pînă în faţă; 4) sacrum; 5 a, b) tălpi - de la degete pînă la mijlocul tălpilor, cel puţin.

81

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior; se aplică regulat pe o perioadă lungă de timp. Este esenţial, în special pentru tratarea profundă a tuturor nivelurilor acestei probleme pe care pacientul a moştenit-o genetic. După un timp, s-ar putea să fie nevoie să schimbaţi adresa, deoarece dizarmonia existentă este, în general, prea complexă pentru a o

trata la o singură adresă, în cazul diabetului de tinereţe, este indispensabilă aplicarea de Reiki pentru eul superior, care îl ajută pe cel în cauză să-şi clarifice unele aspecte esenţiale ale existenţei sale.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Topinamburul poate scădea nivelul zahărului din sînge. Se poate cultiva acasă sau îl puteţi găsi la piaţă. Este delicios crud, fiert sau sub formă de suc şi se poate prepara în nenumărate feluri (de exemplu în locul cartofilor). Dacă se consumă crud, trebuie lăsat cîteva ore (cel puţin şase) să se scurgă (usuce). Se recomandă consumul zilnic de ulei din germeni de grîu şi de drojdie dietetică, deoarece vitaminele conţinute în aceste alimente joacă un rol important în metabolismul zahărului şi facilitează acţiunea insulinei. De asemenea, trebuie consumat în fiecare zi suc de varză albă crudă, proaspăt preparat, varză acră crudă şi băuturi lactofermentate (must de pîine). Infuzia de teci de fasole poate scădea considerabil cantitatea de zahăr din sînge (atenţie să nu provocaţi o hipoglicemie!). Medicamentul homeopatic Szygium jambolanum Dl

82

este adesea util. Cîteva exerciţii fizice practicate

regulat pot face miracole! Dacă este posibil, pacientul poate chiar să practice un sport - desigur nu de performanţă! Atenţie! - nimic din toate acestea nu trebuie făcut fără informarea prealabilă a medicului curant!

Consultarea unui medic sau a unui specia -

list în terapii naturiste: Un tratament medical şi controale regulate sînt indispensabile. Toate măsurile pe care intenţionăm să le aplicăm sînt complementare şi trebuie discutate cu medicul (sau naturistul)

curant. Pe de altă parte, sînt destul de puţini gene- ralişti care ştiu să trateze diabetul, aşa că este indicat să vă adresaţi unor clinici specializate. Un terapeut naturist poate acţiona în paralel asupra pacientului pentru optimizarea efectului tratamentului.

Consultarea unui psihoterapeut:

Este indi -

cată, cel puţin în tratarea diabetului de bătrîneţe, deoarece acţionarea asupra problemelor psihice — adesea foarte adînc ascunse - poate fi extrem de profitabilă în cadrul procesului global de vindecare.

83

Tulburări de circulaţie/circulaţie periferică deficitară

Generalităţi: O cauză posibilă este aportul insuficient de sînge în extremităţi, datorat arterio- sclerozei, abuzului de tutun, bolilor metabolice (dia- bet), vaselor de sînge afectate în urma unei răni, lu- crului prelungit în frig, agitaţiei psihice puternice şi prelungite (crispare) sau unor cauze ereditare. Sîn- gele care circulă în zonele afectate nu este suficient nevoilor acestora. Aportul de elemente nutritive în aceste ţesuturi devine insuficient şi eliminarea reziduurilor metabolismului se face imperfect. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare în fiecare zi, pe o perioadă de timp prelungită, cel puţin cîte zece minute fiecare, pînă la vindecarea completă: 1) plex solar; 2 a) o mînă pe sa- crum şi cu ajutorul celeilalte - 2 b, c) - trataţi tălpile - întîi un călcîi, apoi celălalt; 3) trataţi apoi picioa- rele, punînd o palmă după alta pe faţa şi pe dosul picioarelor, de la bazin pînă la labele picioarelor. Menţineţi fiecare poziţie cel puţin patru minute. Atenţie! Dacă picioarele încep să devină dureroase după cîteva şedinţe, trebuie neapărat continuat tratamentul! Este un semn că circulaţia se ameliorează. Durerile pot fi, pentru un timp, atît de

84

----------------------------------------------------------------------------

puternice, încît este posibil să fie nevoie să recurgeţi In medicamente împotriva durerilor sau la acupunc- lură.

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă, Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se consumă zilnic o băutură lactofermentată pe bază de must de pîine şi un pahar mare de suc proaspăt preparat din varză albă dulce. Adăugaţi în băutură un căţel de usturoi tocat foarte lin; un al doilea căţel de usturoi (de asemenea, fin tocat) se împarte între mesele zilei, în cazuri mai r.rave, creşteţi doza de usturoi. Acesta poate ameliora ronsiderabil circulaţia. Se mănîncă un ananas foarte •-opt/zi, în cazul plăgilor pot fi benefice compresele inultistratificate cu foi de varză albă crudă. (Modul de utilizare îl găsiţi la rubrica „Dureri de gît".) < 'ompresele trebuie schimbate la cîteva ore (se poate l'olosi argilă în loc de varză). Eficacitatea compreselor l>oate fi sporită dacă se pun pe plăgi şi cîteva picături i le bitter suedez autentic, în cazul unei greutăţi excesive, este indispensabilă o cură de slăbire! Ţinerea picioarelor în sus şi practicarea regulată a • •xerciţiilor sînt acţiuni care stimulează circulaţia. Se beau* multe lichide (apă) şi se suprimă carnea şi produsele lactate.

85

2b 2c Poziţiile tratamentului: 1) plex solar; 2 a) o mînă pe sacrum şi cu ajutorul
2b 2c
2b
2c

Poziţiile tratamentului:

1) plex solar; 2 a) o mînă

pe sacrum şi cu ajutorul

celeilalte

-

2

b,

c)

trataţi

tălpile - întîi un călcîi,

apoi celălalt; 3) trataţi

apoi picioarele, punînd o

palmă după alta pe faţa şi

pe dosul picioarelor, de la

bazin pînă la labe.

86

Consultarea unui medic sau a unui spe-

i<lnlist în terapii naturiste: Este indispensabilă, ilcoiirece pot apărea complicaţii în lipsa unui inil.ament sau în cazul aplicării unui tratament nepotrivit, stabilit pe baza unui diagnostic greşit. Alic cauze posibile - reumatism, tromboză, artere idiMl.rucţionate etc. - trebuie reperate cu precizie. Consultarea unui psihoterapeut: Utilă doar l ii cazurile mai persistente, pentru a elimina orice Inhibări de natură psihică ce ar putea împiedica vindecarea.

Consultarea unui medic sau a unui spe- i<lnlist în terapii naturiste: Este indispensabilă, ilcoiirece pot apărea

87

Cur ă de dezintoxicare/ întinerire Generalităţi: De mii de ani, aproape toate cul- turile (civilizaţiile) lumii

Cur ă de

dezintoxicare/

întinerire

Generalităţi: De mii de ani, aproape toate cul- turile (civilizaţiile) lumii practică regulat cure de purificare pentru a se păstra într-o stare bună de sănătate (sau pentru a reveni la ea). Cea mai veche şi mai răspîndită metodă este postul. Aceste practici de dezintoxicare sau purificare facilitează vindecarea a numeroase boli, păstrînd psihicul limpede şi corpul suplu. Cel mai potrivit anotimp este primăvara, însă nimic nu ne-mpiedică să ţinem astfel de cure în orice perioadă a anului. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare în fiecare zi, cîte 4 minute fiecare, cel puţin: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) pe omoplaţi; 3) plex solar; 4) ficat/bilă (o mînft pe partea dreaptă a corpului, aşezată pe coaste, de-a lungul liniei inferioare a acestora, pînă la mijlocul corpului, şi cealaltă mînă aşezată chiar dedesubt); f>) splină/pancreas (la fel ca la 4, numai că pe partea stingă a corpului); 6 a, b) în lateralele bazinului se pun mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis; 7 a, b) între umeri şi omoplaţi; 8 a, b) rinichi; 9 a, b) tălpi de la degete pînă la mijlocul labei piciorului. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă.

t'o/iţiile tratamentului: l a, b) ăe la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b)

t'o/iţiile tratamentului: l a, b) ăe la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) pe omoplaţi; 3) plex solar; 4) ficat/bilă (o mînă (ic partea dreaptă a corpului, aşezată pe coaste, de-a lungul Iliiioi inferioare a acestora, pînă la mijlocul corpului, şi («Miluită mînă aşezată chiar dedesubt); 5) splină/pancreas (la fi»l cu Ia 4, numai că pe partea stîngă a corpului); 6 a, b) în Ittlornlcle bazinului se pun mîinile în formă de V între osul iliiic şi pubis; 7 a, b) între umeri şi omoplaţi; 8 a, b) rinichi; " 'i, l>) tălpi — de la degete pînă la mijlocul labei piciorului.

89

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se suprimă pentru aproximativ patru săptămîni (durata curei) carnea, alcoolul,

cafeaua, ceaiul negru, zahărul rafinat, sarea de masă şi ciocolata şi se beau cel puţin 1,5-2 litri de apă pe zi. Trebuie ales un moment cit mai liniştit, mai lipsit de stres, pentru a ţine cura. în fiecare zi se iau cîteva picături de bitter suedez original, trei pahare de băutură lactofermentată (must de pîine) cu cereale fermentate şi se adaugă 1-2 căţei de usturoi (tăiaţi fin) în mîncare. O dată pe zi se bea un pahar mare de suc de varză albă, dulce, cu miere, sucul de la o jumătate de lămîie, puţin fenicul pisat, un vîrf de cuţit de mărar proaspăt şi o lingură plină cu germeni de grîu. Pentru sucul de varză nu se foloseşte niciodată veselă din metal şi nici nu trebuie extras prin alte metode decît stoarcerea (cu un extractor). Cu trei ore înainte de culcare nu se mănîncă nimic! în fiecare dimineaţă se consumă un măr ras (cu tot cu coajă şi cotor), suc de lămîie, miere, fulgi de ovăz şi o lingură cu germeni de grîu; de asemenea, se consumă regulat dovleac şi se ronţăie seminţele. Persoana în cauză trebuie să facă de două ori pe săptămînă saună şi o dată pe săptămînă să se supună unui masaj profesionist. Multe exerciţii fizice (însă nu foarte grele), meditaţie, rugăciuni. Activităţile întreprinse în timpul curei trebuie să fie lejere, plăcute, creatoare (pictură, literatură, muzică etc).

Caz excepţional — tratament împotriva radioactivităţii (în eventualitatea producerii unui

90

al doilea Cernobîl): Mult miso * nepasteurizat, sub toate formele posibile, salată (cît de proaspătă se poate), 1/2 litru de suc de urzică zilnic.

Consultarea unui medic sau a unui spe -

cialist în terapii naturiste: Este utilă, înaintea fiecărei cure serioase de dezintoxicare şi de puri - ficare, în scopul unei verificări a rezistenţei corpului la regimul respectiv. Medicul va testa în mod special

starea ficatului, a inimii, a rinichilor şi a sistemului limfatic. Dacă o parte a corpului nu funcţionează bine, data de începere a curei trebuie amînată pînă în momentul în care disfuncţia respectivă va fi vindecată. Aveţi grijă în alegerea medicului, care trebuie să fie un specialist cu experienţă în acest domeniu.

Consultarea unui psihoterapeut:

Inutilă, cu

excepţia cazului în care procesul de dezintoxicare scoate la iveală probleme psihice refulate, a căror tratare (eliminare) necesită aportul unui profesionist.

*Miso: pastă de soia cu orez sau cu grîu. (n.t.)

91

Generalităţi: Adipoza apare adesea ca urmare a unor proaste obiceiuri alimentare sau din motive psihice. Doar

Generalităţi: Adipoza apare adesea ca urmare a unor proaste obiceiuri alimentare sau din motive psihice. Doar în 3% din numărul total de cazuri adipoza este de origine endocrină sau metabolică. Se poate vorbi de un exces de greutate în momentul în care cîntarul indică cu 10% mai mult decît greutatea normală. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi pe o perioadă prelungită poziţiile următoare, cel puţin cîte patru minute fiecare: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) tîmple; 3 a, b) partea din faţă a gîtului (atenţie, nu se pun mîinile pe gît!); 4 a, b) ficat şi vezică biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului, de-a lungul liniei inferioare a coastelor, pînă la mijlocul corpului, cealaltă chiar dedesubtul primei); 5 a, b) splină/pancreas (o mînă pe partea stingă a corpului, de-a lungul liniei inferioare a coastelor, pînă la mijlocul corpului, cealaltă chiar dedesubtul primei); 6 a, b) lateralele bazinului (se pun mîinile în V între osul iliac şi pubis); 7 a, b) o mînă deasupra, o mînă dedesubtul buricului; 8 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului).

92

Poziţiile tratamentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b)

Poziţiile tratamentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) tîmple; 3 a, b) partea din faţă a gîtului (atenţie, nu se pun mîinile pe gît!); 4 a, b) ficat şi vezică biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului, de-a lungul liniei inferioare a coastelor, pînă la mijlocul corpului, cealaltă chiar dedesubtul primei); 5 a, b) splină/pancreas (o mînă pe partea stîngă a corpului, de-a lungul liniei inferioare a coastelor, pînă la mijlocul corpului, cealaltă chiar dedesubtul primei); 6 a, b) lateralele bazinului (se pun mîinile în V între osul iliac şi pubis); 7 a, b) o mînă deasupra, o mînă dedesubtul buricului; 8 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului).

93

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă; Reiki pentru copilul interior, în cazurile grave. Regimuri dietetice, tratamente naturale complementare: De trei ori pe zi se iau cîteva

picături de bitter suedez autentic şi cîte un pahar de băutură lactofermentată cu must de pîine. Este indispensabilă integrarea în regimul de viaţă a unui sport uşor, practicat cu plăcere. Reflectaţi ce ocupaţie în afară de „mîncat" poate oferi plăcere şi încercaţi să o practicaţi. Permiteţi-vă distracţii pentru simpla plăcere a jocului. De ce vă protejează grăsimea? Căror experienţe neliniştitoare încercaţi să le scăpaţi în spatele platoşei de grăsime? Slăbirea nu este o chestiune de voinţă, ci corespunde unei satisfaceri naturale, armonioase a nevoilor. In nici un caz nu apelaţi la „inhibitori de apetit", încercaţi întotdeauna să descoperiţi cauzele reale, la toate nivelurile. Nu în ultimul rînd, trebuie menţionat că anumite greutăţi (ideale!?), cînd au valori extreme, pot fi o „modă".

Consultarea unui medic sau a unui spe

-

cialist în terapii naturiste: Homeopatia clasică, acupunctura, presopunctura, elixirele florale ale lui Bach, precum şi alte metode terapeutice naturale pot fi foarte eficace. Ele trebuie să fie aplicate de un practician calificat care, în plus, trebuie să fie capabil să sesizeze prezenţa (eventuală) a unui diabet zaharat, a unei tulburări de funcţionare a glandei tiroide sau a altor maladii grave. Un astfel de prac - tician va putea, de asemenea, să pună la punct un regim personalizat.

94

Consultarea

unui

psihoterapeut:

Indis -

pensabilă, dacă excesul de greutate persistă sau dacă intervine o creştere bruscă în greutate în absenţa unor cauze organice. Oricum, în toate cazurile, dorinţa sinceră de a trăi altfel, fără exces de greutate, este esenţială.

95

Febr ă

Generalităţi: Febra este o reacţie utilă a cor -

pului, ce apare în lupta contra unei infecţii. Nu tre - buie suprimată decît dacă cere pacientului mai multă forţă decît are acesta sau dacă depăşeşte 40°C. De asemenea, nu trebuie scăzută prea repede, căci poate favoriza apariţia unor probleme cardiace sau circu - latorii. Deci aşteptaţi întotdeauna reacţiile la un tratament, nu vă grăbiţi niciodată - decît în cazuri grave, ce impun o acţiune în forţă.

Tratament cu Reiki de gradul I:

l a, b) de la

frunte pînă la dinţi, în paralel cu nasul; 2 a, b) urechi;

3) occipit; 4) plex solar; 5 a, b) ficat/vezica biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului, pe linia inferioară a coastelor, pînă la mijlocul corpului; cealaltă mînă se pune exact dedesubtul primei); 6 a, b) sacrum şi sub

coccis, pînă la perineu; 7 a, b) tălpi (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labelor picioarelor). Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament menţionat cu adresă.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se masează tălpile cu o ceapă proaspăt tăiată, după care picioarele se înfăşoară cu o bucată de material. Compresa se schimbă la cîteva ore. Se bea infuzie de ghimbir sau ceai negru. Se fac

96

7b
7b

Poziţiile tratamentului: l a, b) de la frunte pînă la dinţi, în paralel cu nasul; 2 a, b) urechi; 3) occipit; 4) plex solar; 5 a, b) ficat/vezica biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului, pe linia inferioară a coastelor, pînă la mijlocul corpului; cealaltă mînă se pune exact dedesubtul primei); 6 a, b) sacrum şi sub coccis, pînă la perineu; 7 a, b) tălpi (de la degete pînă la cel puţin mijlocul labelor picioarelor).

97

frecţii cu „apa vieţii" - masaj cu un alcool foartr concentrat. Nu lichior - se lipeşte!

frecţii cu „apa vieţii" - masaj cu un alcool foartr concentrat. Nu lichior - se lipeşte! Se bea suc di- cireşe sau se mănîncă cireşe crude. Se consumă flori de măr uscate, infuzie de usturoi proaspăt (un căţel In l litru apă) sau de piper (10 boabe pisate grosier la l litru de apă). Nu se bea mult dintr-o dată şi se mănîncă ceva înainte. Nu este întotdeauna indicat pentru cei cu stomacul fragil. Introducerea încheieturilor în jet de apă rece răcoreşte întregul corp.

Consultarea unui medic sau a unui specia-

list în terapii naturiste: Indispensabilă, dacă febra depăşeşte 39°C, dacă durează de mai mult de trei zile sau dacă apare sistematic.

Consultarea unui psihoterapeut: Nu este necesară.

98

Grip ă

Generalităţi: Dacă apare prea des, poate deter- mina o slăbire a sistemului imunitar. Adevărata gripă virală este o maladie infectioasă periculoasă, care necesită tratament medical profesionist. Tratament cu Reiki de gradul I: Se aplică poziţiile următoare zilnic, cel puţin 5 minute fiecare,

pînă la atenuarea simptomelor: l a, b) tălpi (de la de- tfete pînă la mijlocul labei piciorului); 2 a, b) în jurul încheieturilor mîinilor; 3 a, b) luaţi mîinile pacien- tului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale; 4) plex solar; 5 a, b) thymus (chiar sub gît, deasupra inimii); 6 a, b) în lateralele bazinului (mîinile puse în V între osul iliac şi pubis). Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă, în cazul unei adevărate gripe virale, Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior sînt absolut indispensabile.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se consumă zilnic pînă la 10 linguri de sirop de morcov, preparat în felul următor:

se fierbe sucul de morcovi cu zahăr, pînă la obţinerea unui sirop gros. De asemenea, se pun comprese cu ceapă! Se rade grosier ceapă proaspătă şi se face o

99

al

y s

•r

.

ir.

Poziţiile tratamentului: l a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului); 2 a, b) în jurul încheieturilor mîinilor; 3 a, b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale; 4) plex solar; 5 a, b) thymus (chiar sub gît, deasupra inimii); 6 a, b) în lateralele bazinului (mîinile puse în V între osul iliac şi pubis).

100

compresă pentru gît, care trebuie schimbată la fiecare oră. Se beau, alternativ, infuzii de tei şi de soc pentru a provoca transpiraţia masivă. Pe cît posibil,

trebuie evitaţi curenţii de aer. Se mănîncă zilnic crudităţi - mere (cu tot cu coajă şi cotor) şi morcovi — fin rase, amestecate cu miere şi suc de lămîie.

Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: în cazul revenirii

periodice a bolii, este indicată consultarea unui naturist. Dacă vă confruntaţi cu o gripă virală, apelaţi de urgenţă la medic!

Consultarea unui psihoterapeut:

Inutilă.

101

(căderea p ărului)

: Acest fenomen poate fi un efect anumite medicamente ori metabolice, a infecţiilor,

unor

alime t , , .Defectuoase, a unor probe psihice dure t' . secund sau DU
alime t
,
,
.Defectuoase, a unor probe psihice dure
t' .
secund
sau DU

„i™ i

u- i ^ m P^ u > poate fi de origine ereditară (mai

ales la bărbat^ Ai„

j

• •

j-±

-

4.

/-

animat"" *

rest

îl

'

'

nSa

^opecia de origine ereditara poate fi

Ilu

P oa ^ e

fi vindecată complet, în

Doate c H u tilizarea unor tratamente naturale firelor " Ce la o ameliorare, cu condiţia ca rădăcina . n U fie moartă, în toate cazurile, răbdarea este mai importantă decît orice alt tratament.

fiecare dm"*

următoare, cel puţin 5 taţi minute zilnic poziţiile

611 *

CU

Reiki

de ^ adul

I:

Tra

 

2) nartea & ' ^ 6 ^ a ^ runte ^ a dinţi, paralel cu nasul; solar-

4

°ţf u ^ u nde se manifestă alopecia; 3) plex

DU hi q

V ^ ' l ^ ater alele bazinului (între osul iliac şi

Dînă l Periau

^

rinichi

;

p Oziţia

2)

6

a

> sacrum; 6 b) de la coccis de m<ai muite ori

fi

aplicată

pe

poate

zi

P a

(cu

cjt

mai

cu

atît

mai

bine!)

iratament cu Reiki de gradul

cazurile

•-,

II: Tratament

•-, •

mental cu adroeă- - pentru

j- ave ' a d a ^ai Reiki

x- n

j

102

U| "i dietetice şi tratamente naturale en tare: Se trece la o alimentaţie raţională

(căderea p ărului) : Acest fenomen poate fi un efect anumite medicamente ori metabolice, a infecţiilor,

• chilibrată. O atenţie deosebită trebuie acordată

i portului de vitamine A, B, C, E şi de substanţe minerale, oligo-elemente şi proteine cu mare putere i'iologică. Avînd în vedere că un exces de vitamina A au E poate provoca apariţia unor probleme mai :;rave, este indicată colaborarea cu un naturist, în razul unui tratament de lungă durată. Se consumă /.iInie cel puţin două pahare de băutură lactofer- inentată cu must de pîine şi cereale fermentate, precum şi o lingură de miere. După spălarea părului, se masează insistent, cu grijă, pielea capului, cu infuzie de urzică. De două-trei ori pe săptămînă se freacă pielea capului cu o jumătate de ceapă. Dacă părul cade datorită unor cauze psihologice, se administrează pacientului Kalium fosforicum D6 (de l.rei ori pe zi cîte 2 comprimate) şi „Rescue Remedy" (de două ori pe zi cîte 10 picături). După spălarea părului, clătiţi-1 cu apă în care aţi adăugat 5 picături de „Rescue Remedy" şi masaţi bine.

Consultarea unui medic sau a unui specia

-

list în terapii naturiste: Este indicată ca măsură de securitate, pentru a depista la timp eventuale alte maladii, într-un mare număr de cazuri, un practician experimentat dispune de o serie de cure naturale susceptibile de a stopa căderea părului. Consultarea unui psihoterapeut: Devine utilă numai în cazul în care s-a stabilit că motivele apariţiei alopeciei nu sînt nici ereditare, nici orga - nice, şi cînd metodele terapeutice obişnuite rămîn fără efect.

Poziţiile tratamentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2) partea capului

Poziţiile tratamentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2) partea capului unde se manifestă alopecia; 3) plex solar; 4 a, b) lateralele bazinului (între osul iliac şi pubis); 5 a, b) rinichi; 6 a) sacrum; 6 b) de la coccis pînă la perineu. Poziţia 2) poate fi aplicată de mai multe ori pe zi (cu cît mai des, cu atît mai bine!).

Dureri de g

ît

Generalităţi: Provocate, în general, de o infecţie virală, durerile în gît mai pot apărea şi din cauza aerului prea uscat, a surmenajului aparatului vocal sau a unei crispări în zona gîtului. Centrul energetic corespondent este chakra a cincea (vedeţi rubrica „Răguşeala"). Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de 2-3 ori pe zi, cîte 10 minute fie- care, pînă ce simptomele slăbesc în intensitate: l a, b) în faţa gîtului, fără a-1 atinge cu mîinile; 2 a) frunte

(al treilea ochi); 2 b) thymus (mai jos de gît); 3 a, b) clavicule; 4 a, b) tălpi (de la degete pînă la jumătatea labei piciorului). Variante: trataţi 1) şi 3) mai frecvent. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă, în cazurile persistente, se tratează şi cu Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Gargară cu apă la care s-a adăugat miere şi tărîţe, preparată după cum urmează: se fierbe tărîţa în apă, se lasă să se răcească pînă la 40°C, cînd se adaugă miere. Se lasă la infuzat circa o oră. Lichidul obţinut se foloseşte pentru gargară — ca atare sau diluat.

105

' ? J

<X-f.'

' ? <X-f.' Poziţiile tratamentului: la,b) în faţa gîtului, fără a-1 atinge cu mîinile; 2 a)

Poziţiile tratamentului: la,b) în faţa gîtului, fără a-1 atinge

cu mîinile; 2 a) frunte (al treilea ochi); 2 b) thymus (mai jos de

gît); 3a,b) clavicule; 4 a, b) tălpi (de la degete pînă la jumătatea

labei piciorului). Variante: trataţi 1) şi 3) mai frecvent.

Tot pentru gargară (dar şi pentru băut) este bună şi infuzia de mărar. La fel de indicată pentru gargară este şi apa, care, foarte fierbinte fiind, este turnată peste usturoi pisat. Se pun pe gît comprese cu argilă umedă sau varză albă (nu folosiţi frunzele exterioare; eliminaţi cotoarele frunzelor şi striviţi restul cu ajutorul unui făcăleţ). Se face gargară cu apă sărată.

Consultarea unui medic sau a unui spe-

cialist în terapii naturiste: Necesară doar în cazurile persistente sau dacă afecţiunea apare în mod repetat. Consultarea unui psihoterapeut: Doar dacă nu este decelată nici o cauză fizică şi dacă metodele terapeutice obişnuite nu au nici un efect.

107

Hemoroizi Generalităţi: Hemoroizii se formează mai ales la persoanele care stau mult jos, nu fac suficient

Hemoroizi

Generalităţi: Hemoroizii se formează mai ales la persoanele care stau mult jos, nu fac suficient de multă mişcare, au o alimentaţie dezechilibrată, suferă adese# de constipaţie sau care sînt influenţate de variaţiile Ihormonale prezente la ciclu ori în timpul sarcinii. Alte cauze posibile sînt fragilitatea arterelor sau a ţesuturilor conjunctive, o congestie la nivelul venei aorte, O boală a ficatului, un deranj general sau local al circulaţiei fluidelor corpului sau o dilatare anormală a venelor rectului. De asemenea, cauza poate fi o diz armonie psihică. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi pe o perioadă de timp mai îndelungată următoarele poziţii, cel puţin cîte 6 minute fiecare: l a, b) sacrum (o mînă chiar deasupra despărţituri! feselor şi cealaltă deasupra primei); 2 a) sacrum (deasupra despărţituri! feselor); 2 b) sub coccis, în direcţia perineului; 3 a, b) la spate, la nivelul taliei (nu trataţi direct coloană vertebrală); 4) plex solar; 5 a, b) tălpi (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labei piciorului), în completare, alimentaţi frecvent cu Reiki punctul 4) (în mod special) şi întreaga regiune abdominală.

108

Poziţiile tratamentului: la,b) sacrum (o mînă chiar deasupra despărţituri! feselor şi cealaltă deasupra primei); 2 a)

Poziţiile tratamentului: la,b) sacrum (o mînă chiar

deasupra despărţituri! feselor şi cealaltă deasupra primei);

2 a) sacrum (deasupra despărţituri! feselor); 2 b) sub coccis, în

direcţia perineului; 3 a, b) la spate, la nivelul taliei (nu trataţi

direct coloana vertebrală); 4) plex solar; 5 a, b) tălpi (de la

degete pînă cel puţin la mijlocul labei piciorului), în

completare, alimentaţi frecvent cu Reiki punctul 4) (în mod

«pecial) şi întreaga regiune abdominală.

109

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă, în cazurile grave, trataţi supli - mentar şi cu Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: In cazurile în care hemoroizii sînl inflamaţi, cînd nici un alt tratament nu a dai rezultat, puteţi folosi două remedii care s-au dovedii foarte eficace. Curăţaţi un căţel de usturoi (nu prea mic) şi faceţi cîteva găuri în el cu ajutorul unui cuţit ascuţit, apoi folosiţi-1 pe post de supozitor. Do asemenea, tăiaţi în formă de supozitor o rădăcină proaspătă de ghimbir şi folosiţi-o ca atare. Amîndouă aceste remedii nu pot fi folosite decît pe moment, deoarece o utilizare prelungită poate provoca iritaţii. Pentru tratamentele de lungă durată sînt indicate 1 pomezile de gălbenele şi hamamelis* şi miere. Acordaţi o mare atenţie scaunului (dacă este necesar, vedeţi rubrica „Constipaţie"). Trebuie reduse puternic sau chiar eliminate ţigările, alcoolul, cafeaua şi condi - mentele pînă la vindecarea completă şi durabilă. Alimentaţia trebuie să fie vegetariană, bogată în cereale complete.

Practicarea exerciţiilor este foarte utilă, dar nu şi a sportului de performanţă. La fiecare masă, se mănîncă cel puţin o roşie; zilnic, se consumă cel puţin un căţel de usturoi crud şi se beau două-trei pahare de băutură lactofermentată cu must de pîine. f

* Hamamelis: plantă din SUA, cu proprietăţi medicinale, folosită îişf. diferite afecţiuni ale sistemului circulator (varice, hemoroizi,,

flebite), sub formă de extract alcoolic de scoarţă şi frunze

(n.t.). .

i?

110

Homeopatic: O dată pe zi, un comprimat de

Calcium fluoratum D12 şi de două ori pe zi cîte două comprimate de Silicea D6, pentru fortificarea ţesuturilor conjunctive şi a vaselor de sînge. Cu aproximativ 15 minute înainte de masă se ia o tabletă de Magnesium Phosphoricum D12 (care se lasă să se topească în gură) pentru restabilirea echilibrului psihic.

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapii naturiste: Ca măsură de securitate, consultaţi un medic pentru a depista prezenţa unor eventuale probleme mai grave la nivelul intestinului. Intervenţia chirurgicală este arareori indicată. Un naturist poate (şi trebuie) să descopere cauzele profunde şi să ajute la refacerea sănătăţii chiar şi în cazurile mai grave.

Consultarea unui psihoterapeut: Utilă ca măsură complementară de vindecare doar în cazurile persistente.

Homeopatic: O dată pe zi, un comprimat de Calcium fluoratum D12 şi de două ori pe

Generalităţi:

Răguşeala

poate

avea cauze

relativ benigne: surmenaj al aparatului vocal, abuz de nicotină sau alcool, iritări datorate răcelilor sau infecţiilor gripale, bronşită sau o crispare a regiunii gîtului. In cazurile cronice însă, poate fi simptomul unei afecţiuni mai serioase.

Tratament cu Reiki de gradul

I: Aplicaţi

poziţiile următoare în fiecare zi, cîte zece minute pen tru fiecare poziţie, pînă la dispariţia afecţiunii: la, b) partea din faţă a gîtului (fără contact propriu-zis); 2 a, b) clavicule; 3) plex solar.

-

Tratament cu Reiki de gradul

II:

Dacă

simptomele apar în mod repetat sau se manifestă

puternic, se aplică tratamentul mental cu adresă.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se bea zilnic un suc proaspăt de ceapă la care s-a adăugat miere. Se face gargară cu

apă + oţet de mere + miere sau cu infuzie de ghimbir.

Consultarea unui medic sau a unui specia list în

terapii naturiste: în cazurile grave, cronice, este indispensabilă vizita la medic; acesta va putea stabili un diagnostic precis şi va putea - dacă este cazul - să trateze la timp o eventuală afecţiune mai gravă.

112

l 'oziţiile tratamentului: la,b) partea din faţă a gîtului (fără contact propriu-zis); 2a,b) clavicule; 3) plex

l 'oziţiile tratamentului: la,b) partea din faţă a gîtului (fără

contact propriu-zis); 2a,b) clavicule; 3) plex solar.

113

Consultarea unui psihoterapeut: Este utilă doar dacă n-a fost descoperită nici o cauză fizică şi dacă

Consultarea unui psihoterapeut:

Este utilă

doar dacă n-a fost descoperită nici o cauză fizică şi dacă metodele terapeutice naturale au rămas fără efect.

Lumbago

i

Generalităţi: Crizele de lumbago „lovesc" pe neaşteptate, ca rezultat al unei mişcări bruşte, stîngace, a unei activităţi fizice neobişnuite sau a surmenajului. Alte cauze frecvente sînt răceala, transportarea unor greutăţi excesive sau expunerea la umiditate (igrasie). Lumbago afectează, în general, persoanele în vîrstă, slăbite de oboseală şi uzură. Durerea este „emanată" dinspre coloana vertebrală, iar apariţia sa - bruscă şi neaşteptată.

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi regulat (chiar şi de mai multe ori pe zi) poziţiile următoare, cel puţin zece minute/poziţie: l a) sacrum;

 • l b) vertebra cervicală proeminentă; 2 a, b) în dreapta

tfi în stînga coloanei vertebrale, la nivelul centrului (punctului) nevralgic; 3 a, b) faţa interioară a labelor picioarelor, de la degetul mare pînă la călcîi.

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior (se

 • i plică pentru un timp îndelungat).

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

«•omplementare: Se bea infuzie de muşeţel şi se fac înfăşurări calde cu comprese înmuiate în infuzie de muşeţel. De asemenea, foarte indicat este sucul de Iructe (boabe) de soc băut cald, cîte o jumătate de

115

3a 3b
3a
3b

Poziţiile tratamentului: l a) sacrum; l b) vertebra cervicală

proeminentă; 2 a, b) în dreapta şi în stînga coloanei vertebrale,

la nivelul centrului (punctului) nevralgic; 3 a, b) faţa interioa-

ră a labelor picioarelor, de la degetul mare pînă -la călcîi.

116

pahar de 3-5 ori pe zi. Se unge locul dureros cu esenţă japoneză de plante (pe bază de mentă) sau cu alifie de tigru. Se pun comprese din mai multe straturi de foi de varză albă (vezi rubrica „Dureri de gît"), după care pacientul trebuie ţinut într-o cameră călduroasă. Compresele se schimbă din oră în oră. Frecţiona-ţi cu alcool de urzică.

Consultarea unui medic sau a unui spe-

cialist în terapie naturistă: Este indispensabilă consultarea unui naturist; el va putea st-abili diagnosticul, fiind în măsură să depisteze eventu alele afecţiuni mai grave. De asemenea, va fi capab»il să propună o terapie eficace, în cazul în care durrerea persistă.

Consultarea unui psihoterapeut:

nu este necesară.

în gemeral,

117

Tuse

Generalităţi: Tuşea se poate manifesta singură sau însoţită de alte afecţiuni, în general, apare în acelaşi timp cu alte simptome ale răcelii: dureri de gît, răguşeală, febră etc. Dacă este cazul, consultaţi rubricile corespunzătoare. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi de

mai multe ori pe zi poziţiile următoare, circa 10 minute fiecare: l a, b) clavicule; 2 a, b) mijlocul pieptului şi în completare, doar în cazurile de tuse puternică; 3 a, b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. Dacă tuşea este puternică, mai puteţi trata partea superioară a spatelui. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă, în caz de tuse puternică, aplicaţi Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se bea, de cîteva ori pe zi, infuzie călduţă din anason şi fenicul, la care s-a adăugat miere. Fierbeţi fulgi de ovăz în apă, ca pentru o supă; timpul maxim de fierbere este de cinci minute! Lăsaţi să se răcească; după ce s-a răcit suficient, ajungînd la o temperatură puţin superioară temperaturii came - rei, adăugaţi lapte crud şi miere. Din această „supă"

118

Poziţiile tratamentului: la,b) clavicule; 2a,b) mijlocul pieptului şi în completare, doar în cazurile de tuse puternică;

Poziţiile tratamentului: la,b) clavicule; 2a,b) mijlocul

pieptului şi în completare, doar în cazurile de tuse puternică;

3a,b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoarece este mai

confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. Dacă tuşea este

puternică, mai puteţi trata partea superioară a spatelui.

119

se mărimea de mai multe ori pe zi, porţii relativ mici. Se iau 5-10 linguri/zi de suc proaspăt de ceapă. Masaţi pieptul cu alifie de tigru sau cu esenţă de plante japoneze.

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapie naturistă: Dacă după cel mult o săptămînă tuşea n-a dispărut, dacă este foarte puternică sau este acompaniată de expectoraţii cu sînge, consultarea unui medic este indispensabilă. Consultarea unui psihoterapeut: în general, nu este necesară

120

,-f

Sl ăbiciune (deficien

ţă)

imunitar ă (în afar ă de SIDA)

Generalităţi: La un mare număr de persoane, funcţionarea sistemului imunitar suferă slăbiciuni de moment sau cronice. La aceste persoane se observă o tendinţă vizibilă de a răci sau de a suferi diferite stări inflamatorii, precum şi o permanentă oboseală şi slăbiciune generală. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de mai multe ori pe zi, cel puţin cinci minute pentru fiecare poziţie: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) clavicule; 3 a) plex

solar; 3 b) ficat; 4 a, b) lateralele bazinului (mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis); 5 a, b) pe partea dorsală, sub gît, plecînd de la vertebra cervicală proeminentă spre faţă; 6 a) sacrum; 6 b) de la coccis pînă la perineu. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se trece la o alimentaţie vegetaria- nă, eliminînd şi alcoolul, cafeaua, ciocolata, zahărul rafinat şi făina albă. Se consumă regulat preparate l>o bază de scai vînăt şi cardamom şi, zilnic, trei pa - lm re de băutură lactofermentată cu must de pîine cu

121

"oziţm t ţ^mentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2a,b) clavicule;

"oziţm e t ra ţ^mentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2a,b) clavicule; 3 a) plex solar; 3 b) ficat; 4 a, b) lateralele ului (mîinile puse în formă de V între osul iliac Şi pubis); 53 \y) pe partea dorsală, sub gît, plecînd de la vertebra Cerv j' c ală proeminentă spre faţă; 6 a) sacrum; 6 b) da la coccis ţj înâ 10. perineu.

122

cereale fermentate şi miere. Repartizaţi între dife -

ritele mese ale zilei 2 căţei de usturoi tocaţi fin. Se consumă regulat varză acră, crudă şi varză albă, dulce, cu ardei roşii (capia) şi ceapă, în porţii mici, la fiecare dintre mesele zilei.

Consultarea unui medic sau a unui specia

-

list în terapii naturiste: Indispensabilă, în cazurile grave. Consultarea unui psihoterapeut: Nu se impune decît în momentul în care au fost epuizate toate cauzele fizice probabile sau dacă tratamentele obişnuite rămîn fără efect.

123

înţepături de insecte

i a

Generalităţi: Pişcăturile pot fi mortale pentru persoanele alergice la otrava insectelor. Unele persoane sînt înţepate mai des decît altele. Acest lucru nu este, în mod sigur, rezultatul hazardului ... Verificaţi cu ajutorul hărţilor de acupunctura pe ce meridiane sau în ce puncte se află înţepăturile şi vedeţi care sînt semnificaţiile acestor puncte şi meridiane. Veţi face descoperiri interesante! Punctele de acupunctura care necesită tratament sînt, din punct de vedere energetic, mai slabe decît zonele sănătoase din jur. Cu simţurile lor subtile, insectele descoperă aceste puncte în care apărarea este mai puţin „vigilentă" şi spre ele se îndreaptă atunci cînd înţeapă. Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi ime- diat înţepătura, fără a atinge pielea. Pentru a scădea tendinţa pacientului de a fi înţepat, aplicaţi zilnic poziţiile 1), 2), cel puţin cîte cinci minute fiecare, şi 3), zece minute, l a, b) de la frunte la dinţi, în paralel cu nasul; 2 a, b) lateralele bazinului (mîinile puse în V între osul iliac şi pubis; 3) plex solar. Tratament cu Reiki de gradul II: în cazul înţepăturilor frecvente, tratament mental cu adresă.

124

Poziţiile tratamentului: 1), 2), cel puţin cîte cinci minute fiecare, şi 3), zece minute, l a,

Poziţiile tratamentului: 1), 2), cel puţin cîte cinci minute

fiecare, şi 3), zece minute, l a, b) de la frunte la dinţi, în

paralel cu nasul; 2 a, b) lateralele bazinului (mîinile puse în V

între osul iliac şi pubis; 3) plex solar.

125

Regimuri dietetice şi tratamente na-turale

complementare: Dacă se poate, scoateţi Lmediat acul din înţepătură şi sugeţi locul afectat. Apoi. puneţi deasupra o felie de ceapă sau de lămîie şi frecaţi cu usturoi sau sare (uşor umezită cu apă). La fel de bune sînt: pasta de dinţi, argila umedă sau uLeiul de

măsline.

Consultarea

unui

medic

sau

a,

unui

specialist în terapii naturiste: Consultaţi imediat doctorul în cazul unei alergii, a dificultăţilor respiratorii sau a înţepăturilor aflate în proximitatea

centrilor nervoşi a marilor vase sanguine, căilor respiratorii sau urechilor!

Consultarea unui psihoterapeut:

Inutilă.

126

Sciatic ă

Generalităţi: în jurul vîrstei de 50 de ani, multe persoane încep să sufere de afecţiuni ale nervului sciatic, în nouă cazuri din zece, boala apare datorită unei hernii de disc sau unei maladii degenerative a unei părţi din coloana vertebrală. Centrele energetice corespondente sînt prima şi a doua chakră. Tratamente cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de mai multe ori pe zi, pe cît posibil cel puţin cîte 15 minute fiecare, pînă cînd afecţiunea începe să dispară: la) la dreapta osului sacrum, în partea superioară a muşchiului fesier; l b) l.alpa piciorului drept, la călcîi; 2 a) ca şi l a), dar pe partea stingă; 2 b) ca şi l b), dar pe partea stingă; 3 . » ) sacrum. Pentru a preveni sau atenua tendinţa unor persoane de a suferi de sciatică, trataţi zonele indicate chiar şi în absenţa unei crize, ca şi partea inferioară a spatelui, în dreapta şi în stînga coloanei vertebrale, şi 3 a) cu 3 b) cotul stîng, apoi 3 a) cu 3 c) cotul drept. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

127

tb Poziţiile tratamentului: la) la dreapta osului sacrum, în partea superioară a muşchiului fesier; l b)

tb

Poziţiile tratamentului: la) la dreapta osului sacrum, în

partea superioară a muşchiului fesier; l b) talpa piciorului

drept, la călcîi; 2 a) ca şi l a), dar pe partea stingă; 2 b) ca şi l b),

dar pe partea stingă; 3 a) sacrum; 3 b) cotul stîng; 3 c) cotul

drept.

128

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se elimină alcoolul, tutunul, cafeaua. De cinci ori pe zi se bea un pahar de suc proaspăt de varză albă, dulce. Se aplică argilă caldă, care trebuie schimbată din două în două ore, şi „comprese" alcătuite din straturi multiple de foi de varză albă (vedeţi rubrica „Dureri în gît"). Reflectaţi la următoarele întrebări: de ce nu v-aţi dori să mergeţi oriunde vreţi, chiar în acest moment? De ce vă este frică? Ce vă provoacă temere şi nu puteţi exprima?

Consultarea

unui

medic

sau

a

unui

specialist în terapie naturistă: Indispensabilă, căci în spatele acestui simptom se pot ascunde boli grave.

Consultarea unui psihoterapeut: în general inutilă.

129

Fracturi

Generalităţi: Tratarea fracturilor este, evident, de competenţa medicilor. Totuşi, există anumite remedii simple care, administrate în completarea tratamentului medical, pot favoriza o vindecare mai rapidă şi fără complicaţii. Centrul energetic corespondent este chakra I. Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi de mai multe ori pe zi, chiar la nivelul fracturii, cel puţin cîte 15 minute pe zi. în plus, aplicaţi Reiki cel puţin cîte cinci minute dedesubtul coccisului, pînă la perineu, şi în dreptul osului sacrum. Cu cît aplicaţi mai mult Reiki, cu atît mai bine. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă; în cazurile grave, Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Remedii homeopatice: 15 picături de 3 ori/zi de Symphytum D2; două comprimate/zi de

Arnica D6 şi 2 comprimate/2 ori pe zi de Calcium Phosphoricum D6, pînă la vindecarea completă.

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapie naturistă: Urgentă! De preferinţă, un medic sportiv sau un specialist în accidente, deoarece un generalist nu este întotdeauna

130

Fracturi Generalităţi: Tratarea fracturilor este, evident, de competenţa medicilor. Totuşi, există anumite remedii simple care, administrate

capabil să descifreze corect o radiografie complexă, cum este cazul celor ale mîinilor sau picioarelor. Chiar şi în caz de contuzie sau luxaţie trebuie verificat dacă nu cumva există şi o fractură. Consultarea unui psihoterapeut: Inutilă, cu excepţia unei tendinţe accentuate spre acest tip de accidente.

131

(&•

Dureri de cap

Generalităţi: Durerile de cap pot fi simptomele unor tulburări mai variate, cum ar fi: surmenaj fizic şi psihic, influenţe climatice şi atmosferice, schimbarea climei, lipsa somnului, abuz de alimente excitante sau picante, puternice agitaţii interioare, stres, răni la cap, deplasarea vertebrelor cervicale, inflamaţii la nivelul gîtului sau capului ori intoxicaţii cu produse chimice şi alimentare (vedeţi şi rubricile „Migrenă" şi „Dezintoxicare"). Tratament cu Reiki de gradul I: încercaţi toate poziţiile următoare; nu continuaţi să le folosiţi decît pe cele care se dovedesc eficace, pînă la dispariţia simptomelor. Avînd origini atît de diverse, durerile de cap necesită tratamente diferenţiate în funcţie de natura durerii. Aplicaţi, deci, poziţiile efi cace de mai multe ori pe zi, cel puţin cîte zece minute fiecare: l a, b) tîmplă (sau alt punct dureros); 2 a, b) tălpile, de la degete pînă la mijlocul labei piciorului (exces de energie la nivelul capului); 3 a, b) rădăcina gîtului, ceafa şi umerii (crispări musculare); 4) sa crum, apoi 5 a, b) lateralele bazinului, cu mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis (dizarmonie în regiunea bazinului, chakra I şi chakra a Il-a); 6 H) plex solar; 6 b) ficat (tulburări gastrice/digestive).

132

2»

Poziţiile tratamentului: la,b) tîmplă (sau alt punct

dureros); 2 a, b) tălpile de la degete pînă la mijlocul labei

piciorului (exces de energie la nivelul capului); 3 a, b)

rftdăcina gîtului, ceafa şi umerii (crispări musculare); 4) sa-

rrum, apoi 5 a, b) lateralele bazinului, cu mîinile puse în

formă de V între osul iliac şi pubis (dizarmonie în regiunea

bazinului, chakra I si chakra a Il-a); 6a) plex solar; 6B) ficat

(tulburări gastrice/digestive) 7 a) trataţi încheietura mîinii-

corespunzătoare părţii dureroase şi 7 b) mijlocul antebraţului,

npoi 8 a) luaţi mîna pacientului în aşa fel încît să vă lipiţi

palma de a sa şi, cu ajutorul celeilalte mîini, 8 b) trataţi partea

«uperioară a braţului, la nivelul articulării cu umărul.

133

Pentru o durere de cap unilaterală (care manifestă pe o singură capului), asupra căreia se parte
Pentru
o
durere
de cap unilaterală (care
manifestă pe o singură
capului), asupra căreia
se
parte
a
celelalte
poziţii
n-au
nici
un
efect:
7
a)
trataţi
încheietura
mîinii-
corespunzătoare
părţii
dureroase şi
7
b)
mijlocul
antebraţului,
apoi
8
a) luaţi mîna pacien-
aşa fel încît să vă lipiţi
tului
în
palma
de a sa şi, cu ajutorul
celeilalte
mîini,
8
b)
trataţi
partea
superioară a
braţului, la
nivelul
articulării cu umărul.
Tratament
cu
Reiki
de gradul II:
Tratament
mental cu
adresă,
în cazurile pronunţate
sau
pentru
obţinerea unei
armonizări
de
lungă
durată,
aplicaţi şi Reiki pentru
copilul
interior.
Regimuri
dietetice
şi
tratamente naturale
complementare:
De
trei-
patru ori pe zi se
consumă
băutură
lactofermentată
cu
must
de pîine.
Se
fac
băi
la
picioare
cu

infuzie caldă, concentrată de ghimbir, pînă cînd durerile de cap au dispărut complet. Puneţi într-un şervet brînză nu prea

rece şi aplicaţi bandajul rezultat pe frunte tîmple.

şi pe

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapie naturistă: Dacă durerile de cap apar frecvent sau durează mult, este indispen- sabilă consultarea unui naturist, a unui neurolog, a unui specialist în afecţiuni ale coloanei vertebrale sau a unui practicant al metodei Feldenkrais, pentru a stabili un diagnostic precis şi a putea fi luate mă- surile necesare.

Consultarea unui psihoterapeut: în absenţa unor cauze fizice identificabile şi dacă metodele tera- peutice obişnuite rămîn fără efect, o cură psihotera- peutică se poate dovedi utilă.

Irita ţii gastrice

Generalităţi: Se datorează, de obicei, unor cauze acute (cum ar fi abuzul de produse picante), dar se pot produce şi ca reacţie la unele medicamente sau ca urmare a unei intoxicaţii alimentare. Dacă iritaţiile gastrice sînt frecvente, ele pot fi semnul unui surmenaj psihic, al temerilor, incertitudinilor, grijilor, al unei „suprasarcini" sau al unei maladii fizice. Centrul energetic corespondent este chakra a IlI-a. Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi de mai multe ori pe zi regiunea stomacului, cel puţin pentru cîte cincisprezece minute şi, în completare, toată regiunea abdominală, în cazurile pronunţate, trataţi şi partea mediană a tălpilor şi a occipitului. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi, în cazurile cronice, Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Cel mai bun remediu împotriva iritaţiilor gastrice este unguentul de silice. Acesta are efect atît medicinal, cît şi simptomatic, în cazurile acute sau cronice, sucul proaspăt de varză albă, dulce, la care s-a adăugat mărar tocat mărunt sau chimen pisat, dă rezultate excelente. Argila este, şi ea, benefică. Dacă nu dispuneţi de nimic din toate acestea, este bun şi ceaiul negru. Cel care nu doreşte

------------------------------------------------------------------------------

135

să postească în decursul procesului de vindecare (deşi postul este recomandat), poate mînca pireu (întotdeauna proaspăt preparat); acesta are o influenţă pozitivă asupra stomacului şi favorizează vindecarea.

Consultarea unui medic sau a unui specia-

list în terapie naturistă: în cazurile acute violente sau în cele cronice, este indispensabilă consultarea unui naturist pentru obţinerea unui diagnostic precis şi, dacă este necesar, stabilirea terapiei adecvate. Consultarea unui psihoterapeut: Recoman- dată în cazurile persistente.

136

Migren ă

Generalităţi:

Persoanele sensibile, flexibile şi

conştiincioase, care sînt în permanenţă expuse la stres şi nu găsesc modalitatea de a-şi acorda un pic de

odihnă şi de relaxare, suferă adesea de migrenă. Fac - torii declanşatori — nu cauzele! — pot fi foarte diverşi. Totuşi, în majoritatea cazurilor există o predispoziţie ereditară.

Tratament cu Reiki de gradul

I: Aplicaţi

poziţiile următoare de mai multe ori pe zi, cel puţin cîte şase minute fiecare. Tratamentul trebuie să înceapă la apariţia primelor simptome. 1) plex solar; 2 a, b) tîmple; 3 a, b) se pun mîinile deasupra urechilor, plecînd de la tîmple, orientate oblic în sus; 4 a, b) lateralele bazinului (se pun mîinile în formă de V, între osul iliac şi pubis); 5 a, b) tălpile (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labelor picioarelor). Masaţi adesea lobii urechilor pînă cînd irigarea lor se face corect, apoi ţineţi-i cîte va clipe între degetul mare, index şi mijlociu. Se masează faţa interioară a degetelor mari (partea dinspre degetul următor), apoi se acoperă cu cît mai multe degete posibil (dacă se poate, cu toate cinci degetele) şi se menţine această poziţie cîteva minute.

137

Poziţiile tratamentului: 1) plex solar; 2 a, b) tîmple; 3 a, b) se pun mîinile deasupra

Poziţiile tratamentului: 1) plex solar; 2 a, b) tîmple; 3 a, b) se pun mîinile deasupra urechilor, plecînd de la tîmple, orientate oblic în sus; 4 a, b) lateralele bazinului (se pun mîinile în formă de V, între osul iliac şi pubis); 5 a, b) tălpi (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labelor picioarelor).

138

J

Pentru a reduce tendinţele de apariţie a migrenelor,

aplicaţi - pe o durată prelungită poziţiile 1), 3 a, b), 5 a, b), timp de cel puţin 10 minute fiecare. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă; pentru a obţine o schimbare durabilă, aplicaţi Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Răzuiţi o bucăţică (de mărimea degetului arătător) de ridiche şi fierbeţi-o cîteva clipe într-un litru de vin roşu, apoi lăsaţi-o la foc mic încă

o oră, acoperind vasul cu un capac. Beţi din oră în oră 1-2 linguriţe, pînă cînd migrena se diminuează. Atenţie! Persoanele care suferă de rinichi nu trebuie să bea din acest „vin de ridiche" decît dacă au acordul medicului curant! Aplicaţi comprese făcute din mai multe foi de varză, suprapuse (procedeul este descris la rubrica „Dureri de gît"). Se bea regulat infuzie de roiniţă cu miere - chiar şi în absenţa simptomelor. Frecaţi tîmplele, fruntea şi regiunea stomacului cu esenţă de lavandă (de cea mai bună calitate posibilă!). Puneţi sub pernă un săculeţ cu flori de levănţică. învăţaţi să vă destindeţi.

Consultarea unui medic sau a unui spe-

cialist în terapie naturistă: Este necesară pentru stabilirea unui diagnostic precis şi a unui tratament adecvat.

139

Oboseală

cronică

J*

l

des

dl n

„Dezintoxicare")

r

' T

^^

C6l e

ma i

va ri at e rubrica

tiile n

cinci m

I: A P lica ti POZÎ- de tim P' «* P"' Solar ' l b ^ flcat '

2 * *>'

mîinile în forma de V în bazinulu ^

fa

t

^tre osul iliac şi pubis);

;

6

a '

b)

sub

baza

eminente, ,

gît^m, de o ^

a

f

c

a b) c l a !

perin u 5 a '

Cervicale P-

°rpului; 7 a, b) tălpi

(de In pina la mijlocul labei piciorului)

u mus

oo salata saTi

lactofermentatâ si se consumfl

proaspătă cu putinţă)

140

Poziţiile trata_mentului: l a) plex solar; l b) ficat; 2 a, b)

lateralele bazimilui (se pun mîinile în formă de V în părţile

laterale ale bazinului, între osul iliac şi pubis); 3 a, b)

clavicule; 4 a) sscrum; 4 b) de la coccis pînă la perineu; 5 a, b)

rinichi; 6 a, b) sub baza gîtului, de o parte şi de alta a vertebrei

cervicale proemioiente, înspre partea din faţă a corpului; 7 a, b)

tftlpi (de la dege"te pînă la mijlocul labei piciorului).

141

preparată cu oţet de mere, ulei din germeni de grîu, seminţe de lucerna şi un căţel de usturoi. Se consumă zilnic suc de morcovi (proaspăt), la care s-a adăugat

în prealabil puţin ulei de germeni de grîu şi suc de lămîie. Sînt foarte indicate plimbările în aer liber şi practicarea unor exerciţii uşoare sau a jogging-ului.

Consultarea

unui

medic

sau

a

unui

specialist în terapie naturistă: Este necesară pentru stabilirea unui diagnostic precis şi tratarea la timp a unei maladii serioase, aflată în stare latentă (dacă este cazul).

142

în ceaf ă / sindrom bra ţ-um ăr

Generalităţi: Cauzele acestei afecţiuni

neplăcute pot fi multiple: procese inflamatorii în zona

respectivă, consecinţe reumatismale ale unei răni

(declanşate mult timp după ce aceasta s-a vindecat)

sau depozite de calciu datorate, de exemplu, unei

diminuări a mişcărilor în această regiune.

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi

poziţiile următoare cîte zece minute fiecare (cel

puţin): l a, b) gît (posterior); 2 a, b) de la vertebra

cervicală proeminentă, sub baza gîtului, spre partea

din faţă a corpului; 3) plex solar; 4 a, b) luaţi mîinile

pacientului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi

puneţi-vă palmele peste palmele sale; 5 a, b) partea

superioară a braţului, pînă la articulaţia umărului.

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă, în cazurile mai grave, aplicaţi

lleiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

Complementare: Se trece la o alimentaţie vegeta-

riană echilibrată, eliminîndu-se şi sarea şi alcoolul.

143

Poziţiile tratamentului: l a, b) gît (posterior); 2 a, b) de la vertebra cervicală proeminentă, sub

Poziţiile tratamentului: l a, b) gît (posterior); 2 a, b) de la

vertebra cervicală proeminentă, sub baza gîtului, spre partea

din faţă a corpului; 3) plex solar; 4a,b) luaţi mîinile pacientului

(în cruce, deoarece este mai confortabil) şi puneţi-vă palmele

peste palmele sale; 5a,b) partea superioară a braţului, pînă la

articulaţia umărului.

144

Faceţi gimnastică terapeutică adaptată situaţiei: Qi

Gong, Feldenkrais, Tai Chi Chuan, cu un practician

competent, continuînd un timp şi după dispariţia

durerilor. Beţi zilnic mai multe pahare de băutură

lactofermentată cu must de pîine şi consumaţi

cantităţi importante de vitamine C, E, B.

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapie naturistă: în cazurile extrem

de dureroase şi tenace, consultaţi un naturist

experimentat, deoarece aceste simptome se pot

manifesta şi în legătură cu nişte boli grave. Dacă este

f

necesar, acesta va recomanda un tratament potrivit.

Consultarea unui psihoterapeut: în cazurile

persistente.

145

Nervozitate Generalităţi: Este un concept global ce desemnează o multitudine de tulburări ale sistemului vegetativ. Fizicul

Nervozitate

Generalităţi: Este un concept global ce

desemnează o multitudine de tulburări ale sistemului

vegetativ. Fizicul este strîns legat de psihic pe acest

plan. Uniunea corpului cu spiritul poate fi perturbată

de stres, surmenaj, de un mod nearmonios de viaţă

etc. Astfel se dezvoltă, în timp, maladiile psihoso-

matice.

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi

poziţiile următoare timp îndelungat, cel puţin cîte

şase minute fiecare, dacă se poate zilnic: l a, b) de la

frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) tîmple; 3 a)

plex solar; 3 b) partea inferioară a pîntecelui (cel

puţin 12 minute!); 4 a, b) tălpi (de la degete pînă la

mijlocul labei piciorului).

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Infuzie de roiniţă cu miere; ovăz

sub formă homeopatică: 10-20 picături, de trei-patru

ori pe zi, de Avena sativa Dl. Stabiliţi o zi de crudităţi

(exclusiv) pe săptămînă.

146

2

f

Poziţiile tratamentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) tîmple; 3 a) plex solar; 3 b) partea inferioară a pîntecelui (cel puţin 12 minute!); 4 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului).

147

Renunţaţi la cafea, ciocolată, cacao şi ceai negru. Măriţi dozele de vitamina E, C, complex B şi lecitină. învăţaţi yoga şi Tai Chi Chuan.

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapie naturistă: Dacă nervozitatea persistă sau împiedică desfăşurarea unei vieţi normale, este indispensabilă consultarea unui naturist. Consultarea unui psihoterapeut: Obligatorie în cazurile persistente, care nu reacţionează firesc l;i metodele terapeutice obişnuite. Consultaţi şi un neurolog.

148

Sindrom premenstrual

Generalităţi:

Este o consecinţă

a variaţiei

hormonale pe parcursul ciclului la femei şi a dificul - tăţilor — în general subconştiente — pe care le întîmpi- nă femeia în acceptarea deplină a acestei exprimări a sexualităţii sale. Sindromul demonstrează cît de mult ţine natura ca femeile să se „împace" cu propria lor fe - minitate. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare, cîte şapte minute minimum pentru fiecare din ele, din ziua ovulaţiei şi pînă la dispariţia sindromului: l a, b) de la frunte la dinţi, în

f

paralel cu nasul; 2 a) inimă; 2 b) plex solar; 3 a, b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în formă de V intre osul iliac şi pubis); 4 a) frunte şi al treilea ochi; l b) chakra a Il-a, chiar deasupra pubisului, pe mijlocul corpului; 5 a, b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale.

Tratament cu Reiki de gradul

II: Tratament

mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

149

. S.*"

ţi

i

i',5

Poziţiile tratamentului: la b) de la frunte la dinţi, în paralel

cu nasul; 2 a) inimă; 2 b) plex solar; 3a,b) lateralele bazinului

(cu mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis); 4 a)

frunte şi al treilea ochi; 4 b) chakra a Il-a, chiar deasupru

pubisului, pe mijlocul corpului; 5 a, b) luaţi mîinile pacientului

(în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele d<

ale sale.

150

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Aport suplimentar de vitamine -complex B, iar după ovulaţie, mai ales B6. Se iau capsule cu ulei de „limba mielului" sau „luminiţă". Se bea infuzie de roiniţă îndulcită cu miere. Se face meditaţie cu o piatră a lunii între mîini şi cu o cornalină pe chakra a Il-a. Se focalizează gîndurile pe cartea de tarot numită „marea preoteasă", reflectîndu-se asupra ritmurilor creaţiei - cum ar fi ziua şi noaptea, viaţa şi moartea şi, mai ales, asupra semnificaţiei spirituale a feminităţii şi a modalităţii

de a o trăi din plin şi a se bucura de ea în fiecare zi.

Consultarea unui medic sau a unui

specialist în terapie naturistă: în cazurile persistente, consultaţi un naturist. Medicina holistică dispune de numeroase modalităţi pentru a vindeca sindromul premenstrual.

Consultarea unui psihoterapeut:

m cazurile tenace.

Foarte utilă

151

Prostat ă

Generalităţi: Circumstanţele care permit

apariţia unei afecţiuni la prostată sînt multiple:

infecţii bacteriene, infecţii ale căilor urinare, abcese

la rădăcina dinţilor, gută, hipotermie, încărcătură

emoţională (psihică) persistentă, exces în relaţiile

sexuale (dar şi abstinenţă sexuală). Centrii energetici

corespunzători sînt chakrele I şi II. Informaţi-vă

asupra funcţiilor pe care le îndeplinesc cele două

chakre şi determinaţi pe care dintre ele n-aţi reuşit

încă să o integraţi armonios în viaţa dumneavoastră.

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi

poziţiile următoare, cel puţin 10 minute pe zi fiecare:

l a) sacrum; l b) de la coccis la perineu; 2 a, b) dea-

supra muşchilor fesieri; 3 a, b) lateralele bazinului

(puneţi mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis);

4 a) plex solar; 4 b) buric.

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă şi Reiki pentru eul superior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se beau zilnic cel puţin 3 pahare

de băutură lactofermentată cu cereale fermentate.

Mîncaţi sparanghel cu condiţia să nu existe vreo

tendinţă spre reumatism sau artroză. Preventiv,

consumaţi seminţe de dovleac şi dovleac.

152

-a-

Poziţiile tratamentului: la) sacrum; Ib) de la coccis la perineu; 2a,b) deasupra muşchilor fesieri; 3a,b) lateralele

Poziţiile tratamentului: la) sacrum; Ib) de la coccis la perineu; 2a,b) deasupra muşchilor fesieri; 3a,b) lateralele bazinului (puneţi mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis); 4 a) plex solar; 4 b) buric.

153

Folosiţi ulei de seminţe de dovleac. Suprimaţi alcoolul

şi carnea. Dacă luaţi produse lactate, alegeţi-le doar

pe cele pe bază de lapte crud.

Consultarea unui medic sau a unui specia-

list în terapie naturistă: Afecţiunile prostatei tre-

buie diagnosticate cu cea mai mare precizie şi tratate

de un doctor. Medicina naturistă dispune, la rîndul

său, de terapii eficace. Eventual, consultaţi şi un

osteopat.

Consultarea unui psihoterapeut: Nu se im-

pune decît în cazurile foarte dificile. Durerile de

prostată pot fi, de exemplu, expresia reîntoarcerii

masculinităţii.

154

Reumatism

Generalităţi: Afecţiunile reumatice desemnea ză în general disfuncţiile aparatului motor. Reuma - tismul se poate manifesta acut sau cronic, în general, este efectul condiţiilor defavorabile de viaţă şi al unor predispoziţii ereditare. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare, cel puţin cîte 5 minute/poziţie în fiecare zi: l a) frunte şi al treilea ochi; l b) occipit şi

bulb rahidian; 2 a) plex solar; 2 b) ficat; 3 a, b) late - ralele bazinului (cu mîinile puse în V între osul iliac şi pubis); 4 a, b) rinichi; 5 a, b) îndoitura genun - chiului; 6 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor); în afară de acestea, acţionaţi şi asupra punctelor dureroase, între timp, aplicaţi cît mai des cu putinţă poziţiile l a, b) şi 2 a, b). Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă, în cazurile foarte pronunţate, apli - caţi de asemenea Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior, pentru a induce o schimbare durabilă.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se beau zilnic cîteva pahare de bă - utură lactofermentată cu must de pîine şi cu cereale fermentate. Intestinele trebuie curăţate foarte bine,

155

l

-

tratamentului: l a) frunte şi al treilea ochi; l b) occ tpit şi bulb rahidian; 2 a) plex solar; 2 b) ficat; 3 a, b) late- ra ^ile bazinului (cu mîinile puse în V între osul iliac şi pubis); 4 a » b) rinichi; 5 a, b) îndoitura genunchiului; 6 a, b) tălpi (de ^ a Uegete pînă la mijlocul labelor picioarelor); în afară de ace stea, acţionaţi şi asupra punctelor dureroase, între timp, a PHcaţi cît mai des cu putinţă poziţiile l a, b) şi 2 a, b).

156

sub îndrumarea unui practician experimentat. De

trei ori pe zi se beau, cu aproximativ o oră înainte de masă, circa 100 grame de suc proaspăt de ţelină. Atenţie! Persoanele care suferă de afecţiuni ale rinichilor şi femeile însărcinate nu pot consuma regulat suc de ţelină fără autorizaţia medicului curant. Se masează uşor regiunile dureroase cu infuzie de roiniţă. Se bea zilnic sucul de la 1-2 lămîi, la care s-a adăugat apă şi miere.

Consultarea unui medic sau a unui spe cialist în terapie naturistă: Este indispensabilă

-

stabilirea unui diagnostic precis de către un naturist şi - dacă este nevoie - urmarea tratamentului indicat de către acesta.

Consultarea unui psihoterapeut:

cesară.

Rar

ne -

157

Tulbur ări ale somnului

Generalităţi: Pot fi provocate de o serie întrea-

gă de factori, cum ar fi stresul puternic - conştient,

sau inconştient — tulburările psihice şi fizice etc. (a se

vedea şi rubrica „Nervozitate").

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi zil-

nic poziţiile următoare, cel puţin cîte şapte minute

fiecare: l a, b) tîmple; 2 a) inimă; 2 b) plex solar; 3 a, b)

lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în părţile

laterale ale bazinului, între osul iliac şi pubis); 4 a, b)

tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor),

în cazurile persistente, aplicaţi cît se poate de des

poziţiile 2 b) şi 3 a, b).

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Cu puţin timp înainte de culcare,

se bea o infuzie făcută cu coajă de măr, la care s-a

adăugat miere naturală. Dacă nu este posibil,

preparaţi infuzia dîn seminţe de mărar (25%), ovă/

verde (50%) şi anason (25%), îndulcită tot cu miere.

Tot înainte de culcare mîncaţi o salată (cît mai

proaspătă cu putinţă), învăţaţi să exprimaţi într-o

manieră constructivă sentimentele care nu au avut

ocazia să se manifeste.

158

Poziţiile tratamentului: la,b) tîmple; 2 a) inimă; 2 b) plex solar; 3a,b) lateralele bazinului (cu mîinile

Poziţiile tratamentului: la,b) tîmple; 2 a) inimă; 2 b) plex solar; 3a,b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului, între osul iliac şi pubis); 4a,b) tălpi (de Iii degete pînă la mijlocul labelor picioarelor), în cazurile persistente, aplicaţi cît se poate de des poziţiile 2 b) şi 3 a, b).

159

Daţi atenţie problemelor cu care vă confruntaţi ţii

luaţi decizii în consecinţă. Păstraţi un interval minim de trei ore între ultima masă şi culcare. Suprimaţi cafeaua, ciocolata şi ceaiul negru.

Consultarea unui medic sau a unui spe - cialist în terapie naturistă: Dacă tulburările

persistă sau reapar la intervale regulate de timp, esto indispensabilă consultarea unui naturist experi - mentat.

Consultarea unui psihoterapeut:

Impor -

tantă, dacă nu poate fi depistată nici o cauză fizică.

Trebuie verificat, de asemenea, dacă nu cumva este vorba de o stare depresivă.

160

Guturai

Generalităţi: Nimeni nu-i scapă. De două pînă

Iu patru ori pe an, timp de cîte o săptămînă, poate fi

 • 0 simplă măsură de dezintoxicare pe care o aplică, de

la sine, corpul. Nu vă grăbiţi să folosiţi primele pică

turi care vă pică în mînă. Aceste „măciuci chimice"

Hfîrşesc prin a afecta mucoasele şi a împiedica

procesul de dezintoxicare, putînd antrena consecinţe

rit se poate de neplăcute. Mai potrivit este să

sprijiniţi procesul de dezintoxicare şi să stimulaţi

apărarea corpului (a se vedea rubricile „Slăbiciune

(deficienţă) imunitară" şi „Dezintoxicare").

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi

poziţiile următoare de mai multe ori pe zi, cel puţin

cîte cinci minute fiecare, pînă la dispariţia afecţiunii:

1 a, b) de la frunte la dinţi, în paralel cu nasul; 2 a, b)

tîmple; 3 a, b) urechi; 4 a, b) clavicule; 5) plex solar;

 • 6 a, b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în

părţile laterale ale bazinului, între osul iliac şi pubis);

 • 7 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor

picioarelor). Intre două tratamente, aplicaţi cît mai

des l a, b) şi 4 a, b).

Tratament cu Reiki de gradul II: în cazul

unui guturai persistent, folosiţi tratamentul mental

cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

161

3b
3b

Poziţiile tratamentului: la,b) de la frunte la dinţi, în paralel cu nasul; 2 a, b) tîmple; 3 a, b) urechi; 4 a, b) clavicule; 5) plex solar; 6 a, b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului, între osul iliac şi pubis); 7 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor), între două tratamente, aplicaţi cît mai des l a, b) şi 4 a, b).

162

3b Poziţiile tratamentului: la,b) de la frunte la dinţi, în paralel cu nasul; 2 a, b)

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

«•omplemenare: în fiecare dimineaţă, înainte de

micul dejun, un pahar mare de băutură lactofer-

mentată cu must de pîine şi cu cereale fermentate,

precum şi sucul de la o jumătate de lămîie. Dacă

preferaţi, puteţi adăuga miere, înaintea mesei de

prînz mîncaţi un grapefruit îndulcit cu o lingură

(plină) de miere, iar seara un pahar mare de suc de

varză albă, dulce (reţeta de la rubrica „Dezin-

toxicare")- Mîncaţi zilnic cel puţin două mere rase fin

(cu tot cu coajă şi cotor), la care adăugaţi miere şi

lămîie. Pentru a degaja nasul, puteţi să ungeţi

pieptul cu alifie de tigru. Dacă aplicaţi acest trata-

ment încă de la apariţia primelor simptome, puteţi

împiedica declanşarea guturaiului. Mucozităţile

excesive se dizolvă dacă inspiraţi praf de maghiran.

Consultarea unui medic sau a unui spe-

cialist în terapie naturistă: Dacă guturaiul du-

rează mai mult de şase zile (în condiţiile aplicării

acestor tratamente comune descrise mai sus) sau

dacă apar şi alte manifestări, cum ar fi febra, durerile

de cap etc., este indispensabil să consultaţi un natu-

rist, pentru evitarea complicării afecţiunii şi depis-

tarea sau vindecarea la timp a unei eventuale sinu-

zite, alergii ori a altei probleme de acest gen.

Consultarea unui psihoterapeut: Utilă

numai în cazurile guturaiului foarte persistent, pen-

tru a se putea determina cauza datorită căreia pa-

cientul are mereu nasul înfundat.

163

Sarcin ă (graviditate)

Generalităţi: Desigur că sarcina nu este o boa-

lă, chiar dacă adesea este tratată ca atare. Indicaţiile

oferite aici au ca scop ajutarea femeii însărcinate în

confruntarea cu exigenţele mari cărora trebuie să le

facă faţă corpul şi psihicul său, pentru o sarcină cît

mai armonioasă şi mai naturală.

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi

poziţiile următoare pe toată durata sarcinii, cel puţin

cîte 5 minute pentru fiecare poziţie: \ a, b) tîmple; 2 a)

inimă; 2 b) plex solar; 3 a, b) lateralele bazinului

(mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului,

între osul iliac şi pubis); 4 a) ficat; 4 b) splină, pan-

creas; 5 a, b) rinichi; 6 a) sacrum; 6 b) extremitatea

superioară a pulpei, la nivelul articulaţiei, pe exterior

pe partea dreaptă; 6 c) la fel ca 6 b), dar pe partea

stingă; 7 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul

labelor picioarelor), între două tratamente, trataţi cît

de des se poate întregul abdomen şi poziţiile 5 a, b).

La cîteva săptămîni după naştere, aplicaţi poziţiile

l a, b); 2 b); 3 a, b) şi 6 a).

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Regula de bază este următoarea:

164

Poziţiile tratamentului: la,b) tîmple; 2 a) inimă; 2 b) plex solar; 3a,b) lateralele bazinului (mîinile puse

Poziţiile tratamentului: la,b) tîmple; 2 a) inimă; 2 b) plex

solar; 3a,b) lateralele bazinului (mîinile puse în V în părţile

laterale ale bazinului, între osul iliac şi pubis); 4 a) ficat; 4 b)

splină, pancreas; 5a b) rinichi; 6 a) sacrum; 6 b) extremitatea

superioară a pulpei, la nivelul articulaţiei, pe exterior pe

partea dreaptă; 6 c) la fel ca 6 b), dar pe partea stingă; la., b)

tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor), între

două tratamente, trataţi cît de des se poate întregul abdomen

şi poziţiile 5 a, b). La cîteva săptămîni după naştere aplicaţi

poziţiile l a, b); 2 b); 3 a, b) şi 6 a).

165

mîncaţi numai alimente uşor digerabile şi creşteri

dozele de substanţe vitale (vitamine, minerale, oligo-

elemente, enzime etc.) în funcţie de evoluţia nevoilor.

Atenţie: în timpul sarcinii, vitamina A nu trebuie sfl

fie luată disociat de alimentaţie, cu excepţia indi-

caţiilor exprese ale medicului! In schimb, nu ezitaţi

să luaţi beta-caroten. Consumaţi o dată pe zi salată

de crudităţi compusă din mere şi morcovi raşi, suc do

lămîie, miere, o linguriţă de ulei de germeni de grîu şi

cereale fermentate. Remediu care fortifică nervii

(indicat în primele 4 luni de sarcină): 4 linguriţe de

suc de ceapă amestecate cu miere naturală, repar-

tizat pe întreaga durată a zilei; infuzia de roiniţă la

care s-a adăugat miere are acelaşi efect. Cu aproxi-

mativ 8 săptămîni înainte de naştere este bine să beţi

în fiecare zi o infuzie cu frunze de dud (50%) şi frunze

de măceş (50%) îndulcită cu miere. Infuzia de chimen

este de asemenea recomandată; amîndouă aceste

infuzii destind organele care participă la naştere.

în timpul alăptării: infuzia făcută din seminţe de

mărar sau chimen stimulează lactaţia. Atenţie: ca

măsură de siguranţă, discutaţi aceste remedii cu

medicul curant.

Consultarea unui medic sau a unui specia-

list în terapie naturistă: în afara vizitelor - evi-

dent obligatorii - la ginecologie, terapiile naturiste

pot fi benefice atît pentru mamă, cît şi pentru copil.

Consultarea unui psihoterapeut: Este utilă

dacă apar crize psihice puternice sau în cazul

existenţei unor probleme anterioare.

166

Tulbur ări sexuale

Generalităţi: în acest context, sînt considerate

lulburări sexuale: a) scăderea sau absenţa dorinţei

icxuale, b) impotenţa şi c) incapacitatea de a avea un

orgasm.

Impotenţa şi incapacitatea de a avea un orgasm

trebuie tratate de un naturist experimentat şi de un

psihoterapeut. Acelaşi lucru este valabil şi dacă

nbsenţa dorinţei sexuale persistă, iar măsurile indi-

cate în continuare nu produc un efect decisiv.

Sexualitatea şi „plăcerea de a simţi plăcere" sînt fac-

tori esenţiali într-o viaţă sănătoasă şi naturală.

Tulburările în acest domeniu trebuie tratate cu foarte

mare seriozitate şi necesită un tratament competent.

Anumite medicamente pot avea efecte secundare

inhibitoare ale dorinţei sexuale. Este bine de ştiut că

nu se poate concepe dezvoltarea spirituală fără o

viaţă sexuală fericită şi intensă.

Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi

poziţiile următoare pe cît posibil în fiecare zi, a-

cordînd cel puţin 7 minute fiecăreia dintre ele: l a, b)

de la frunte la dinţi în paralel cu nasul; 2 a) plex solar

mai întîi cu 2 b) mîna între osul iliac de pe partea

dreaptă şi pubis, apoi cu 2 c) ca şi 2 b), dar pe partea

stingă; 3 a, b) luaţi mîinile pacientului (în cruce,

deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de

ale sale; 4 a, b) rinichi; 5 a) sacrum;

167

l

Poziţiile tratamentului: la,b) de la frunte la dinţi în paralel cu nasul; 2 a) plex solar mai întîi cu 2 b) mîna între osul iliac de pe partea dreaptă şi pubis, apoi cu 2 c) ca şi 2 b), dar pe partea stîngă; 3 a, b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoa- rece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale; 4a,b) rinichi; 5a) sacrum; 5b) sub coccis, în direcţia perineului. în cazurile dificile trataţi cu Reiki 6 a, b) omoplaţii şi 7 a, b) coate.

168

5 b) sub coccis, în direcţia perineului. In cazurile dificile, trataţi cu Reiki 6 a, b) omoplaţii şi 7 a, b) coate.

Tratament cu Reiki de gradul

II: Tratament

mental cu adresă, în cazurile foarte pronunţate,

Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: în absenţa leziunilor fizice sau a problemelor relaţionale, scăderea dorinţei sexuale este adesea consecinţa surmenajului. Deci, în primul rînd, reduceţi stresul şi volumul de muncă, pentru a oferi un spaţiu suplimentar plăcerii. Luaţi de două ori pe zi 20 picături de remediu homeopatic Damiana Dl, dar în nici un caz mai mult de 14 zile fără supra - vegherea unui homeopat. Beţi în fiecare zi următorul cocteil: l pahar mare de suc de varză albă, dulce, la care s-a adăugat o lingură ulei de germeni de grîu, o linguriţă de miere, o lingură de oţet de mere, o linguriţă de drojdie dietetică şi mărar proaspăt sau chimen măcinat. Suprimaţi alimentele prea picante şi discutaţi cu partenerul dumneavoastră cum să faceţi ca actul sexual să devină mai pasionant şi mai variat. Nu ezitaţi să experimentaţi ceva nou! Totul este permis, cu condiţia să placă amîndurora.

Consultarea unui

medic

sau

a

unui

specialist în terapie naturistă:

Vedeţi rubrica

„Generalităţi".

Consultarea unui psihoterapeut:

rubrica „Generalităţi".

Vedeţi

169

Sindromul juc de tenis

ătorului

Generalităţi: Acest sindrom intervine în felul

următor: cînd articulaţia cotului este prea solicitată,

pot apărea leziuni destul de grave, pînă la ruperea

tendoanelor. Durerea apare sub presiune şi poate

iradia dacă muşchii sînt tensionaţi. Din ce cauză se

petrece acest lucru? Fie în urma unui efort sportiv

excesiv, fie din cauza unei mişcări care este făcută

sistematic greşit şi care se conjugă cu o slăbiciune

energetică la nivelul cotului. Există o legătură

energetică cu pancreasul, iar la nivelul coatelor se

găsesc importante chakre secundare.

Tratament cu Reiki de gradul I: Prindeţi

cotul în cauză şi mîna aceluiaşi braţ astfel încît

palmele să se sprijine una pe alta. Apoi lăsaţi palma

şi prindeţi umărul păstrînd cealaltă poziţie. Pentru

obţinerea unei schimbări durabile, trataţi toată

regiunea capului, umerilor şi cefei. Acolo unde apare,

încă de la primul tratament, nevoia unui aport

puternic de energie, continuaţi să trataţi cu Reiki (cît

mai mult) în perioada următoare. Suprimaţi celelalte

poziţii, în plus, aplicaţi zilnic, timp de cel puţin 10 mi-

nute fiecare, poziţiile următoare: l a) plex solar; l b)

splină, pancreas.

170

Poziţiile tratamentului: la) plex solar; Ib) splină, pancreas. 171

Poziţiile tratamentului: la) plex solar; Ib) splină, pancreas.

171

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratammi

mental cu adresă.

Regimuri dietetice şi tratamente natura l o

complementare: învăţaţi să vă mişcaţi armonioH

(de exemplu, cu ajutorul metodelor Feldenkrais sau

Alexander). Aceste două metode nu se pot învăţa din

cărţi, existînd cursuri unde sînt predate. Cazurile

acute îşi pierd din virulenţă cu ajutorul înfăşurărilor

cu argilă rece. Amestecaţi argila cu apă pînă In

obţinerea unei paste uşor de întins pe un şervet po

care îl înfăşuraţi apoi în jurul cotului. Metoda

funcţionează şi în cazul problemelor apărute la alte»

articulaţii. De asemenea, este utilă aplicarea unor

straturi suprapuse de foi de varză albă, pe care li!

lăsaţi mai multe ore (procedeul îl găsiţi la rubrica

„Dinţi").

Consultarea unui medic sau a unui spe-

cialist în terapie naturistă: în cazurile dificile şi

persistente, cereţi sfatul unui naturist experimentat.

Consultarea unui psihoterapeut: Nu este

necesară.

172

Arsuri

Generalităţi: Metodele indicate mai jos se

aplică arsurilor benigne de gradul I (piele roşie sau

dureroasă) şi de gradul al II-lea (băşici) şi în cazurile

urgente în care nu se poate ajunge la spital.

Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi

direct zonele afectate, fără a atinge pielea! La

început, durerea va creşte, după care se va diminua

rapid. Continuaţi să trataţi timp de 10 minute după

diminuarea durerii, în cazul arsurilor puternice,

adăugaţi un tratament complet.

Tratament cu Reiki de gradul II: Numai în

cazul arsurilor grave, aplicaţi regulat tratamentul

mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. La

arsurile de gradul al III-lea, aplicaţi şi Reiki pentru

eul superior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Răcoriţi imediat cu apă rece de la

chiuvetă. Nu folosiţi niciodată gheaţă, apă de la

frigider, ceva cald sau esenţă de terebentină! Radeţi

un măr şi puneţi-1 pe plagă, înfăşuraţi cu argilă.

Consultarea unui medic sau a unui specia-

list în terapie naturistă: Există trei grade de ar-

suri, în cazul arsurilor puternice de gradul al doilea

(băşici, puls accelerat, febră) sau al arsurilor de

173

acelaşi grad, însă mai puţin grave, survenite la un

bolnav de diabet, de inimă sau de rinichi, este urgen!

să mergeţi la doctor!

Consultarea unui psihoterapeut: Numai în

cazurile foarte grave, în care apar traumatisme sau

riscul desfigurării.

V 'H.

174

-

Răni

Generalităţi şi tratamente naturale comple - mentare: în cazul rănilor uşoare de diferite tipuri, aplicaţi imediat Reiki deasupra rănii, circa 14

minute, cu mare atenţie să nu atingeţi plaga. La înce put, durerea creşte, apoi se atenuează. După dimi -

-

nuarea durerii, trataţi încă cel puţin 5 minute (sau mai mult, dacă rana este mare, veche sau infectată). Pansaţi, bandajaţi, ungeţi cu alifie de gălbenele. Mierea naturală este de asemenea foarte utilă, chiar şi în cazul rănilor murdare. Acţionează preventiv împotriva inflamărilor, stimulează procesul de vindecare şi energizează. în plus, rana se vindecă mai repede. Mierea poate fi înlocuită cu argilă sau băutură lactofermentată cu must de pîine. în cazul rănilor mai grave, se impune consultarea unui medic alopat sau a unui naturist. Urmăriţi cu atenţie scaunele; nu mîncaţi sărat, consumaţi multe crudităţi şi, în caz că rana prezintă o cantitate mare de secreţii, adoptaţi un regim uscat (vedeţi rubricile „Hemoragii" şi „Arsuri"). Tratament cu Reiki de gradul I: Părţile rănite trebuie să primească cît mai mult Reiki cu putinţă. Aplicaţi un tratament complet din 3 în 3 zile în cazul rănilor importante.

175

Tratament cu Reiki de gradul

II:

Trai

n

mentul mental cu adresă poate vindeca tendin(;i pacientului de a se răni, iar fluxul vieţii îşi poalr relua un ritm calm şi normal. Acest tratament nu este necesar decît dacă se manifestă o asemenea tendinţă.

Consultarea unui psihoterapeut:

rubrica „Generalităţi".

Vezi

176

Constipaţie

Generalităţi: Cel mai ades, constipaţia este de

origine ereditară sau se datorează unor proaste

obiceiuri de viaţă. O activitate sedentară, lipsa exer-

ciţiilor, o alimentaţie nepotrivită, anumite medi-

camente şi slăbirea muşchilor abdominali contribuie

la eliminarea defectuoasă a fecalelor. Adesea, la

cauzele de mai sus se adaugă o componentă psihică

sau o floră intestinală problematică.

Tratament Reiki de gradul I: Aplicaţi Reiki

asupra ansamblului pîntece-bazin. între timp, trataţi

cît mai des cu putinţă plexul solar şi partea inferioară

a pîntecelui.

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament

mental cu adresă, în cazurile pronunţate, Reiki

pentru copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Se consumă cantităţi mari de suc

de varză acră sau de băutură lactofermentată cu

must de pîine. Treceţi la o alimentaţie vegetariană

echilibrată şi evitaţi condimentele prea puternice.

Mîncaţi regulat in (seminţe) pisat, după ce 1-aţi lăsat

să se umfle în apă sau, mai bine, în kefir; îndulciţi-1

cu puţină miere. La fiecare masă, mîncaţi cel puţin

două roşii sau beţi suc proaspăt de roşii. Atenţie la

177

cantitatea de lichide - cel puţin 1,5-2 l de apă/zi (pen-

tru un adult). De trei ori pe zi, beţi bitter suedez au-

tentic; mîncaţi iaurt şi kefir. Nu consumaţi nimic ce

conţine mentă! Masaj al pîntecelui şi exerciţii regu-

late. Trataţi cu Reiki toate băuturile şi mîncărurile.

Consultarea unui medic sau a unui spe-

cialist în terapie naturistă: In caz de constipaţie

repetitivă sau îndelungată (mai mult de trei zile),

este indispensabilă consultarea unui naturist experi-

mentat, deoarece constipaţia poate fi simptomul unei

alte maladii, creînd o încărcătură suplimentară

importantă în corp.

Consultarea unui psihote'rapeut: în absenţa

cauzelor fizice distincte sau dacă metodele obişnuite

de tratare nu dau nici un rezultat, ar fi bine să

consultaţi un psihoterapeut. fl

178

cantitatea de lichide - cel puţin 1,5-2 l de apă/zi (pen- tru un adult). De trei

£1»

Luxa ţi!

Generalităţi: O mişcare stîngace poate fi cauza

răsucirii unui ligament, a deformării unei articulaţii

etc., care se manifestă adesea prin dureri puternice,

uneori împiedicînd considerabil mişcările.

Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi cit

mai repede cu putinţă luxaţia, aplicînd Reiki cel

puţin 30 minute. Durerea va'creşte la început, după

care va scădea în intensitate. Din acest moment,

aplicaţi Reiki cel puţin încă 15 minute. Apoi trataţi cu

Reiki de cel puţin 3 ori/zi (aproximativ 20 minu-

te/şedinţă) pînă la vindecarea completă.

Tratament cu Reiki de gradul II: Dacă se

manifestă o tendinţă spre astfel de accidente, aplicaţi

un tratament mental cu adresă şi Reiki pentru

copilul interior.

Regimuri dietetice şi tratamente naturale

complementare: Puneţi un pansament cu apa vieţii,

în acest scop, utilizaţi o bucată de material îmbibată

cu alcool (între 45° şi 60°; un alcool mai puternic tre-

buie diluat), pe care o aplicaţi pe încheietura luxată şi

o legaţi cu o altă bucată de material. Schimbaţi pan-

samentul cam la 3-4 ore. Se recomandă folosirea

unguentului de arnică, a cremei Rescue Remedy cu

elixire florale (Bach) şi Symphytum externum. Faceţi

179

ţineţi-vă mîinile deasupra vasului plin cu apă. După ce aţi terminat, simţiţi ce se petrece în dvs. şi percepeţi vibraţiile curative din ce în ce mai puternice emise de apă. Apoi introduceţi degetul mijlociu al uneia dintre mîini în apă şi umeziţi fiecare neg cu degetul ud, pronunţînd următoarea formulă: „Forţa creatoare dă, forţa creatoare ia. întoarce-te la sursa vieţii şi acolo purifică-te!" La sfîrşit, vărsaţi apa şi îngropaţi vasul. Nu începeţi apoi să verificaţi tot timpul dacă ritualul a început deja să funcţioneze! îndreptaţi-vă atenţia spre alte treburi; astfel,

vindecarea va fi mai rapidă. O altă metodă folosită este ungerea (de mai multe ori pe zi) cu ulei de ricin. Timp de trei zile, aplicaţi pe fiecare neg un pansament cu ghimbir sau usturoi şi cu puţină miere, întindeţi mierea sub bandaj, pe piele. Schimbaţi pansamentul de două ori pe zi. O a treia posibilitate de tratament este aplicarea, pe timpul nopţii, a unguentului de gălbenele (se pot folosi şi frunzele), acoperind apoi cu un pansament (vedeţi şi rubricile „Slăbiciune (deficienţă) imunitară" şi „Dezintoxi - care").

Consultarea

unui

medic

sau

a

unui

specialist în terapie naturistă: Acupunctura şi presopunctura, elixirele florale ale lui Bacii şi

homeopatia clasică pot fi de mare ajutor. Nu este indicat să tăiaţi sau să ardeţi cu acid negii. Există suficiente metode mai blînde care sînt tot atît de eficace.

Consultarea unui psihoterapeut:

Este utilă

doar în cazurile foarte tenace sau repetitive,

rezistente la tratamente.

182

Din ţî/carii/dureri

Generalităţi: Toate problemele dentare, oricare

ar fi ele (inclusiv paradontoza), sînt consecinţa unei

dizarmonii mai mari în organism. Toţi dinţii sînt în

legătură cu meridianele şi organele. Dacă un deze-

chilibru persistă un timp îndelungat într-o parte a

corpului, dintele corespondent va fi mult mai repede

afectat decît în mod normal.

Asupra dinţilor acţionează, în principal, trei cen-

tre energetice: aparatul de susţinere, chakra I şi

chakra a IlI-a. Orice dizarmonie prelungită într-unul

din aceste centre se repercutează, mai devreme sau

mai tîrziu, asupra dinţilor.

Tratament cu Reiki de gradul I: trataţi dinţii

de mai multe ori pe zi, cel puţin 10 minute de fiecare