Sunteți pe pagina 1din 43

influenţarea obiectelor sau fiinţelor

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV umane, acţiunea la distanţă, aflarea


de informaţii secrete. Există persoane
CARTEA MAGIEI care se exersează pentru a influenţa
DIVINE prin gândire atleţii care participă la
competiţii sportive şi astfel să-i facă
colecţia IZVOR Nr. 226 să câştige pe unii şi să-i facă să
piardă pe alţii. Fără să vorbim de cei
Cap. I REVENIREA PRACTICILOR care se ocupă să impregneze obiecte
MAGICE ŞI PERICOLUL LOR cu influenţe nocive pentru a le
trimite, sub aparenţa cadourilor, unor
Iniţierea este o muncă pe care demnitari sau înalte persona`1
fiecare o face asupra lui însuşi, o lităţi în scopul de a le dăuna şi
muncă neîntreruptă de organizare a slăbi ţara lor. Toate aceste cercetări
interioară, de purificare, de stăpânire care se fac asupra puterii gândului,
de sine. Ori, ceea ce se petrece pentru a o utiliza într-un scop
acum, acest interes pe care îl distructiv, sunt la fel de periculoase
constatăm din ce în ce mai mult ca şi cercetările asupra armei
pentru lucrările de magie şi ocultism atomice şi, din punct de vedere
este mai mult decât îngrijorător. moral, ele sunt încă şi mai de
Pentru că el nu exprimă nevoia unei condamnat. Omul nu are dreptul de a
spiritualităţi adevărate ci dorinţa de a se servi de acest factor divin,
intra într-un domeniu necunoscut, gândirea, pentru a face rău. Aceasta
misterios, interzis. De altfel, vedem e magie neagră, iar cei ce o practică
rezultatele: aceste cărţi nu fac trebuie să ştie că mai repede sau mai
oamenii mai înţelepţi, mai echilibraţi, târziu vor fi pedepsiţi.
mai puri; din contră, ele Nu e nimic rău în sine a vrea să
descătuşează în ei forţe obscure, cunoşti puterile gândului. Dar şi aici,
zăpăcesc ideile lor, fac din ei victime există din nefericire tot felul de
ale entităţilor inferioare, care nu oameni care vor să utilizeze aceste
caută decât să se hrănească pe cunoştinţe în sensul în care le
seama oamenilor. convine. Întotdeauna natura
Timp de secole Biserica a inferioară este cea care se manifestă
combătut, pe nedrept, tradiţia în om pentru a-l împinge să profite de
iniţiatică. Dar ceea ce e pe cale de a toate mijloacele care-i cad în mână.
se produce acum: ştiinţele oculte Iată de ce atâtea civilizaţii au
puse la dispoziţia tuturor oamenilor dispărut până acum, şi a noastră de
slabi, vicioşi, rău intenţionaţi, nu e de asemenea va dispărea, dacă aspectul
dorit. Dacă Iniţiaţii din trecut au dat moral, dragostea, bunătatea nu vor fi
ca precept: “a tăcea” este pentru că biruitoare. Când lăsăm intelectul să
ştiau că secretele Ştiinţei iniţiatice domine, cum el nu are prin el însuşi
puteau deveni arme foarte nici o moralitate, el nu se preocupă
periculoase în mâinile oamenilor care decât de a pune noi mijloace stinţifice
nu erau pregătiţi să le primească. şi tehnice la dispoziţia omului, fără să
Pentru că natura umană este astfel se întrebe cum le va folosi. Şi este de
făcută că, orice îi veţi revela, asemenea pentru ştiinţele oculte.
adevărurile cele mai sublime, mai Pentru că nu trebuie să credem că,
divine, ea va încerca să le utilizeze dacă oamenii sunt atraşi de ştiinţele
pentru a servi interesele sale cele oculte, este pentru că ei au aspiraţii
mai personale şi egoiste. De aceea mistice, sau un elan spre
tot ceea ce se dă oamenilor pentru spiritualitate. Deloc. Ei pot fi chiar cei
binele lor, pentru salvarea lor, ei mai mari materialişti. Dar, deoarece
deturnează şi utilizează în realitate s-au convins că pot găsi aici mijlocul
pentru ruina lor şi a altora. de a-şi satisface ambiţiile lor, să
Din ce în ce mai multe obţină succese, îşi spun: “De ce nu?
experimente se fac acum pentru a Să încercăm, vom vedea cum va fi”,
descoperi puterile gândirii, şi încearcă.

1
Oamenii au dorinţe, nevoi... care, sub influenţa unei dorinţe sau a
acestea nu lipsesc! Ceea ce le lipsesc, unei pasiuni necontrolate, le vor
sunt calităţile de inteligenţă, răbdare, folosi la a pierde pe alţii sau a-i
perseverenţă, pentru a obţine ceea pierde pe ei? Ei da! Pentru că ei
ce îşi doresc. Ei caută mereu să atrag entităţi malefice care vor să-i
ajungă cât mai repede folosind prade, de asemenea, şi pe ei. Numai
mijloacele cele mai uşoare. Şi când li că, nimeni nu-i previne. Autorii
se propune magia, ei cred că ea le cărţilor de magie neagră ar trebui să
poate aduce succese rapide şi sunt ştie că sunt nişte criminali şi că într-o
gata să se avânte în orice experienţă. zi justiţia divină îi va pedepsi. Să nu
Priviţi câţi editori, de câţiva ani fie miraţi, în ziua aceea. Nu avem
încoace, s-au apucat să publice dreptul de a atrage oamenii în
lucrări de ocultism! Unele dintre regiunile infernului, nu avem dreptul
aceste cărţi conţin reţete să-i antrenăm decât spre Cer.
înspăimântătoare, mergând până la a Câte cazuri se cunosc, în istorie,
indică cum să faci un pact cu diavolul. de oameni care au pierit lamentabil
Ceea ce e foarte grav şi poate nu o pentru că s-au amestecat în magia
ştiţi, este că există mulţi oameni, mai neagră! Desigur, se pot obţine şi
mulţi decât vă imaginaţi, care se rezultate, dar trebuie cunoscute
interesează de aceste practici. Şi cei pericolele pe care aceasta le
mai puternici reuşesc! De ce? Pentru reprezintă şi ar trebui să nu se
că pasiunile lor, ambiţiile lor, invidia angajeze nimeni pe acest drum,
şi încăpăţânarea pe care o depun pentru că abisul îi aşteaptă pe
pentru îndeplinirea acestora, serveşte vrăjitorii şi magicienii negri. La ce
drept hrană, momeală spiritelor serveşte să ai ambiţii spirituale, dacă
infernului; ei reuşesc astfel să le nu ai conştiinţa consecinţelor
atragă, să comunice cu ele, şi apropiate sau depărtate ale actelor
aproape să le dea viaţă. tale?
Oamenii nu îşi dau seama de Când oamenii încep să presimtă
pericolul pe care îl prezintă existenţa lumii invizibile cu fiinţele
practicarea magiei negre. Ce care o populează şi cînd devini
responsabilitate pentru autorii şi conştienţi de prezenţa facultăţilor
editorii acestor cărţi! Cum ei nu se psihice din ei care le permit să
gândesc decât cum să câştige bani, ei acţioneze în această lume, e tentant
se păzesc să explice în detaliu pentru ei să încerce. Îmi amintesc,
cititorilor toate pericolele care decurg cînd eram foarte tânăr (paisprezece
din aplicarea reţetelor lor, nu le pasă sau cincisprezece ani) făceam
că alţii îşi vor pierde sufletul din experienţe care nu erau totdeauna
cauza lor. Ei pun la dispoziţia unor foarte “catolice”. Aveam prieteni, şi
oameni care nu au învăţat încă să-şi aşa, pentru a vedea dacă reuşesc, mă
stăpânească impulsurile lor amuzam concentrându-mă asupra lor
instinctive mijloace de satisfacere a pentru a-i sugestiona: unuia i-am
tuturor ambiţiilor... Cum putem să ordonat să-şi ridice bereta, altuia să
credem că aceşti oameni vor rezista? caute un obiect pe pământ sau să se
Unii doresc să obţină dragostea unui oprească traversând strada. Erau
bărbat sau a unei femei, sau să se experienţe pe care le făceam aşa,
răzbune pe un duşman, sau să-şi pentru a vedea.
satisfacă ambiţia sau lăcomia de Mi se întâmpla, de asemenea,
bani, şi cum aceste dorinţe sunt mai să mă plimb prin parc pe malul Mării
puternice decât gândirea, ei decid să Negre (locuiam la Varna, în acea
recurgă la magie neagră. E atât de perioadă), şi câteodată nu găseam
tentant să vezi toate aceste dorinţe nici un loc pe bănci pentru a mă
îndeplinite! Câţi oameni, care ştiu că aşeza. Atunci, mă îndepărtam puţin,
alcoolul sau tutunul le distruge şi mă concentram asupra unuia care
sănătatea, nu pot să învingă nevoia stătea aşezat, gândindu-mă: “Haide,
de a bea şi de a fuma! Este la fel cu ridicaţi-vă, ridicaţi-vă!” Câteva
practicile magice: de ce să pui la secunde după aceasta, respectivul se
dispoziţia unor oameni slabi mijloace ridica, şi eu, inocent, îi luam locul!
2
Mai aveam un alt prieten, şi într-o zi, “Iată, vreau să devin un mag negru şi
văzându-l înaintea mea pe stradă, m- am să fac totul pentru a ajunge”.
am concentrat asupra piciorului lui Mulţi dintre ei nu aveau poate la
drept pentru a nu mai putea avansa. început nici cea mai mică intenţie
El s-a oprit aproape de un arbore, rea, dar erau ignoranţi, imprudenţi, şi
asupra căruia s-a aplecat, şi, ca şi s-au bizuit pe forţele lor şi pe
cum aş fi sosit din întâmplare m-am stăpânirea lor de sine şi s-au lăsat
apropiat de el. “Oh, Mikhael, mi-a antrenaţi.
spus, nu ştiu ce mi s-a întâmplat, nu Trebuie să lăsăm deoparte
mai pot să merg. - Nu te îngrijora, o toate practicile oculte care permit
să treacă”, i-am răspuns, fără a-i realizarea ambiţiilor personale. De
spune că eu eram cauza! Iată, altfel, ocultismul nu e adevărata
făceam astfel de lucruri. Desigur, nu ştiinţă spirituală şi nu îmi place acest
aveam dreptul, dar eram foarte tânăr cuvânt “ocult”, pentru că ştiinţele
şi auzisem vorbindu-se de puterile oculte sunt bine cu rău amestecate,
gândului şi nimeni nu mi-a spus ce şi există mulţi ocultişti care s-au
era bine şi ce era rău. înpotmolit în regiunile tenebroase ale
Dar într-o noapte, stând în pat, acestei ştiinţe. Eu, cu ştiinţa pe care
mi s-a întâmplat ceva ce n-am mai v-o transmit, nu o să vă aduc
putut uita de atunci: am văzut niciodată spre astfel de practici. La ce
apărându-mi două personaje. Nu v-ar servi să obţineţi bogăţii, puteri,
eram adormit, dar nu eram nici treaz. plăceri, pentru a vă trezi mai departe
Deci, în acest semi-somn, mi-au legaţi, persecutaţi, posedaţi şi
apărut două fiinţe: unul avea o obligaţi să recurgeţi la exorcişti
statură împresionantă, respira forţa, pentru a vă elibera?
puterea, dar faţa sa era dură şi Există magie şi magie.
privirea sa sumbră, Adevărata magie, magia divină,
înspăimântătoare. Celălalt, alături de constă în a şti să utilizezi totul,
el, strălucea: era o fiinţă foarte absolut totul, pentru realizarea
frumoasă, a cărei privire exprima Împărăţiei lui Dumnezeu. Invers,
imensitatea dragostei divine... Şi era toate practicile care pun achiziţiile
ca şi cum ar fi trebuit să aleg între cele mai elevate ale spiritului uman
cele două fiinţe... Eram impresionat în serviciul naturii inferioare, ţin de
de puterea primului, dar în inima vrăjitorie. Din păcate, puţini magi
mea, în sufletul meu eram speriat de ajung la acest grad superior la care
ceea ce simţeam înspăimântător în nu-i mai interesează magia în sine,
el. Atunci, m-am lăsat atras mai mult unde încetează chiar să mai facă
de celălalt, şi l-am ales pe acela care operaţii magice, unde încetează să
avea faţa lui Cristos, care era mai comande spiritelor, elementalilor,
imaginea blândeţii, bunătăţii, geniilor, de a realiza dorinţele lui
sacrificiului. personale. Foarte puţini, numai cei
Acum, când mă gândesc la mai mari printre ei, nu se gândesc
toate acestea, înţeleg că dacă decât cum să-şi folosească forţele,
Providenţa nu m-ar fi ajutat să aleg energiile, cunoştinţele lor pentru
drumul bun, aş fi putut deveni un realizarea Împărăţiei lui Dumnezeu.
mag negru, pentru că aveam din Aceştia sunt teurgi, adică fiinţe care
tinereţe capacităţi psihice foarte practică magia sublimă: munca lor e
mari. Ce m-a salvat, a fost faptul că absolut dezinteresată. Desigur,
nu eram rău, eram numai curios să pentru a ajunge la acest grad de
fac experienţe. Ei da, dar eram foarte elevare, e nevoie de o abnegaţie şi
tânăr, fără discernământ, fără un de o puritate excepţionale, ei nu
ghid, şi toate acestea se puteau trebuie să caute nici puterea, nici
termina foarte prost. Pentru că, să nu gloria, ei trebuie să dorească să
credeţi că toţi aceia care au căzut în transforme Pământul, pentru ca
practicarea magiei neagre au făcut-o Dumnezeu să vină să locuiască
cu bună ştiinţă. Se poate întâmpla printre oameni.
desigur şi aşa, dar sunt foarte puţini Măreţia unui om, puterea sa
oameni care şi-au spus într-o bună zi: cea adevărată, este de a nu se servi
3
de puterile pe care le posedă în materializat, devenind plante,
propriul său interes. De aceea eu cer animale, oameni. Deci, lumina a
tuturor fraţilor şi surorilor fraternităţii furnizat substanţa creaţiei.
noastre să nu recurgă niciodată la Acest proces al creaţiei îl putem
practicile magice pentru a obţine regăsi la marii magi. Ei sunt de
dragoste, glorie, bani sau pentru a asemenea înconjuraţi de un cerc de
scăpa de un inamic, pentru că lumină: aura lor. Până acum, nu aţi
aceasta e pură magie neagră. Dacă înţeles prea bine rolul şi importanţa
voi auzi că se întâmplă acestea, voi aurei. Atunci când un Iniţiat vrea să
lua măsuri foarte severe. Discipolul creeze, el foloseşte aceleaşi mijloace
unei Şcoli iniţiatice nu trebuie să pe care Dumnezeu Însuşi le-a folosit
caute să-şi satisfacă dorinţele când a creat universul: el proiectează
inferioare, trebuie să aibă ca unic o imagine sau pronunţă un cuvânt
ideal de a lucra în lumină şi pentru care trebuie să-i traverseze aura.
lumină, pentru a deveni un adevărat Această aură care îl înconjoară
fiu a lui Dumnezeu, un binefăcător al furnizează materia pentru
umanităţii. manifestare. Imaginea proiectată,
De acum înainte trebuie să cuvântul pronunţat se îmbracă în
exersaţi numai magia albă, să lucraţi materia aurei. Nici o realizare
cu lumină, cu dragoste. Pentru că vă spirituală nu este posibilă fără
previn: magii negri se vor manifesta materia subtilă a aurei. Puterea
din ce în ce mai mult, deci exersaţi să magilor, a Iniţiaţilor, le vine din faptul
trimiteţi lumină şi armonie pentru a că ştiu să impregneze cuvintele pe
împiedica tenebrele să triumfe. care le pronunţă în materia aurei lor,
care e abundentă, intensă, pură.
Cap II CERCUL MAGIC: AURA Cuvântul e ca un recipient, el produce
efecte cu atât mai mari cu cât e
Reprezentarea tradiţională a impregnat mai mult cu un element
magului - pe care o găsim de altfel creator: lumina.
mai des în povestiri iniţiatice - este Aţi remarcat, fără îndoială,
aceea a unui bătrân maiestuos ţinând pentru voi înşivă: în unele zile vorbiţi
în mână un baston cu care trasează fără a putea produce nici un efect în
în jurul lui un cerc magic. Odată sufletele celorlalţi, iar în alte dăţi, din
cercul trasat, el pronunţă formule contră, cu nişte cuvinte foarte simple
pentru a convoca spirite cărora le dă produceţi mari efecte. Acest cuvânt
misiuni determinate. Important nu este viu, cuvintele pe care le folosiţi
este de a şti dacă această au fost în prealabil scufundate în aura
reprezentare corespunde unei voastră, au prins viaţă, s-au întărit, şi
realităţi concrete. Important este că astfel investite cu putere au putut
simbolic, ea este perfect exactă: penetra până la sufletul celorlalţi,
bagheta magică, cercul magic, facându-i să vibreze. În zilele în care
formulele magice sunt realităţi ale aura voastră e slabă, cuvintele vă
lumii spirituale. sunt nesemnificative, nu există nimic
În descrierea creării lumii pe în ele; vorbiţi, dar nu obţineţi nici un
care Moise a făcut-o în Geneză, există rezultat.
un punct a cărui importanţă nu a fost Înţelegeţi acum originea
bine subliniată de teologi: acela, că cercului pe care magul trebuie să-l
prima creaţie a lui Dumnezeu a fost traseze în jurul său: această practică
lumina. Dumnezeu a spus: “Să fie provine dintr-o cunoaştere foarte
lumină!” Odată creată lumina, veche privind aura umană. Atunci
Dumnezeu a făcut să apară toate când se spune că magul trebuie să
celelalte creaturi. După Ştiinţa intre în cercul pe care l-a trasat,
iniţiatică, pentru a crea lumea, aceasta nu semnifică numai că
Dumnezeu a proiectat în jurul Său un trebuie să deseneze în jurul lui un
cerc de lumină prin care a stabilit şi cerc material, ci că trebuie să creeze
fixat frontierele universului. Apoi, în un cerc viu al aurei şi să se plaseze în
această lumină Dumnezeu a proiectat centrul ei, adică spiritul său trebuie
imagini care s-au condensat, s-au să fie activ, vigilent. Dacă magul se
4
mulţumeşte să traseze în jurul lui un curenţilor nocivi care parcurg lumea
cerc material, fără să fi lucrat în vizibilă sau invizibilă. Înconjurat de o
prealabil asupra aurei sale pentru a o astfel de aură, omul e ca într-o
face pură şi luminoasă, puternică, se fortăreaţă şi chiar şi atunci când în
expune la mari riscuri; chiar dacă jurul lui sunt tulburări, dezordini,
reuşeşte să obţină ceea ce doreşte, în agitaţii, el rămâne paşnic, stabil, plin
momentul în care va ieşi din cercul de dragoste şi de curaj: el se simte
magic, toate fiinţele care i s-au supus locuit de o lumină interioară. Această
când era în cerc (pentru că entităţile aură puternică poate fi creată de
invizibile respectă acest simbol ca şi oricine prin rugăciune, meditaţie şi
cuvintele magice pronunţate) se pun prin practicarea virtuţilor.
să-l urmărească. Dacă aveţi o aură puternică, o
Aceste întâmplări neplăcute le fortăreaţă de lumină, aceasta nu
apar tuturor magicienilor care ignoră înseamnă că nu veţi fi niciodată
sau neglijează legile muncii spirituale. deranjaţi sau asediaţi. Din nefericire,
Spiritele invizibile, care văd că aura atât timp cât suntem pe pământ, nu
lor nu este nici pură nici luminoasă, suntem niciodată la adăpost faţă de
se răzbună pentru că au fost asalturi şi bătălii. Dar dacă suntem
constrânse să se supună oamenilor bine baricadaţi cu lumină, este altfel.
care nu posedau o autoritate Chiar şi Iniţiaţii sunt obligaţi să se
veritabilă. Înainte de a se avânta în protejeze. Da, chiar şi cei mai tari, cei
realizări vaste, discipolul trebuie să-şi mai puternici dintre ei, trebuie să se
construiască aura ca un veritabil cerc gândească fără încetare să pună între
de lumină. Acest cerc nu se trasează ei şi spiritele răului care vin să-i
automat cu creta sau cu un alt mijloc, asalteze bariere de lumină, cercuri de
el se pregăteşte cu dragoste, foc. Atunci, cum pot oamenii slabi să-
puritate, abnegaţie, sacrificiu. şi imagineze că nu au nevoie de nici o
De ce, adesea, cei care se protecţie?
lansează în practici magice nu numai A sosit momentul să înţelegeţi
că nu obţin nici un rezultat, dar mai importanţa muncii asupra aurei. În
mult, atrag nenorociri? Pentru că fiecare zi, de mai multe ori pe zi,
aura lor nu este nici puternică, nici gândiţi-vă că vă înconjuraţi cu
pură. Atunci când vor să-şi proiecteze lumină, cu culori, pentru a forma o
gândirea, nu se produce nimic care ar barieră de netrecut pentru influenţele
îmbrăca-o, ar face-o puternică. Pentru negative, pentru entităţile malefice.
ca gândirea să-şi ia zborul, trebuie Formaţi în jurul vostru un cerc de
să-i dăm aripi şi aceste aripi se lumină, imaginaţi-vă că plasaţi în
găsesc în aură. Ei da, trebuie să acest cerc o sursă luminoasă care
înţelegeţi că adevărata magie nu e străluceşte fără încetare şi că această
prestidigitaţie. Pentru a transforma lumină se răspândeşte pe voi şi în
existenţa noastră, pentru ca dorinţele jurul vostru. Iisus spunea: “Vegheaţi
pe care le formulăm să poată da şi rugaţi-vă.” A ne ruga înseamnă a
rezultate, trebuie ca gândurile, trimite curenţi luminoşi în spaţiu.
sentimentele, cuvintele noastre să fie Dacă nu obţineţi ajutorul Cerului este
impregnate de materia aurei noastre. pentru că nu i-aţi trimis lumină. Cerul
Nici o creaţie spirituală veritabilă nu e nu vrea să se ocupe de ceva care se
posibilă fără materia, lumina pură a stinge. Vreţi să răspundă apelurilor
aurei. voastre? Aprindeţi toate luminile.
Cercul aurei este spaţiul în care Unii vor spune: “Dar nu avem
putem crea; de asemenea el e şi cea timp să facem aceste exerciţii.” Când
mai bună protecţie. Se povesteşte cineva îmi spune: “Nu am timp, sunt
despre unele persoane bolnave a prea ocupat...” îi răspund: “Ei bine,
căror boală nu are nici o cauză fizică: bine, înţeleg, înţeleg. - Ce înţelegeţi?
aura lor nu este într-o stare bună şi - Înţeleg că aveţi timp pentru
ele sunt expuse tuturor perturbaţiilor nenorociri, pentru a vă răsuci la
atmosferei psihice. O aură pură, stânga şi la dreapta în patul vostru şi
luminoasă, puternică e o barieră de pentru a vă lamenta. Când nu ai timp
netrecut, ea se opune tuturor pentru bine, ai timp pentru rău.” Mă
5
priviţi şi vă gândiţi: “Cât e de crud, vedea imediat cu cine au de-a face şi
cât e de dur!” Nu e vorba de aşa vă vor lăsa să plătiţi singur. Cele
ceva, ci aşa se petrec lucrurile în şaptezeci şi două de spirite nu sunt
realitate: dacă nu aveţi timp pentru obligate să vină să vă satisfacă
lumină, îl veţi avea pentru tenebre. Ei capriciile. Pentru a le da ordine,
da, aşa este, e matematic, e absolut. trebuie să fi dezvoltat o mare
puritate, o mare voinţă, o mare
Cap III BAGHETA MAGICĂ stăpânire de sine; nu e suficient să
cunoaşteţi numele lor şi să-l
Ce este o baghetă magică? Un pronunţaţi pentru a obţine rezultate.
simplu băţ, dar cu o funcţie specială: Trebuie deci să înţelegeţi că
cea de a lega două lumi, lumea de adevărata baghetă magică nu e
sus cu lumea de jos. numai un băţ, ci o legătură vie
O baghetă magică este în interioară pe care omul a ştiut să o
general făcută dintr-o ramură de creeze între lumea din înalt şi lumea
migdal sau de alun, de grosimea unui de jos. Această mică tijă care face
deget şi lungă de un cot (de la cot la legătura între Cer şi Pământ trebuie
extremitatea degetelor). Pentru a o să se afle, de fapt, în interiorul
prepara, magul o taie dimineaţa adevăratului mag.
înainte de răsăritul soarelui Rolul baghetei este de a
pronunţând anumite formule, o permite o legătură, pentru ca
cojeşte şi pune pe cele două capete energiile să circule între cele două
ale sale două mici capişoane: unul de lumi. Există undeva în înalt o centrală
aur, altul de argint, pe care sunt electrică care dă curent, dar pentru
gravate anumite simboluri, şi în final, ca lampa să se aprindă jos, ea trebuie
o consacră Cerului. După acestea, el branşată, întrodusă în priză. Deci,
se poate servi de această baghetă când magul posedă această priză în
pentru a realiza lucruri foarte bune. capul său, în inima sa, în sufletul său,
Dar nu e suficient, aşa cum îşi şi în plus ţine în mână bagheta
imaginează unii, a ţine o baghetă în magică care reprezintă această priză
mână pentru a fi un mag şi a în planul fizic, poate face să treacă
comanda spiritelor. Nu se comandă forţele lumii divine în lumea fizică.
atât de uşor spiritelor. Unii au auzit Iată simbolul baghetei magice.
vorbindu-se despre cele şaptezeci şi Şi când Iisus se ruga spunând:
două de spirite (Genii) planetare, şi “Facă-se voia Ta, precum în Cer aşa
iată-i, înarmaţi cu o baghetă magică şi pe pământ”, el crea această
vor să le dea ordine! Ce ignoranţi legătură între sus şi jos, această
sunt! Şi ce cer aceştia? Să îi ajute să legătură care e simbolizată de
facă bine întregii umanităţi, să bagheta magică. El voia să spună că
lucreze pentru pace şi pentru toate fiinţele umane au un rol magic
lumină?... Din păcate, nu. Ei vor să le de jucat: să atragă din înalt puritatea,
comande celor şaptezeci şi două de lumina, armonia, pentru ca pământul
spirite pentru ca să le procure bani, să devină o reflectare a Cerului, un
dragoste, reuşită, fără a face nici cel altar pentru Divinitate. Singurul
mai mic efort pentru a-şi dezvolta mijloc de a realiza acest ideal este de
facultăţi, virtuţi. Ei bine, ei ar trebui a ne lega de Cer, de a menţine fără
să ştie că astfel intră în Loja neagră, încetare, din toată fiinţa, contactul cu
pentru că aceasta îi inspiră să Cerul, pentru a face curentul să
comande spiritelor înainte de a fi circule. Centrala electrică se află sus,
demni, înainte de a fi adevăraţi fii a în regiunile sublime, şi pentru a face
lui Dumnezeu. să circule curentul, să aprindem
E un sacrilegiu a vrea să puneţi lămpile şi toate aparatele care sunt în
spiritele luminoase în serviciul noi, trebuie să ne legăm la priză.
poftelor umane. Şi apoi, trebuie ştiut Bagheta magică este deci ca o
că ele nu sunt fiinţe care se supun, priză pe care o branşăm în primul
aşa, primului venit. Trebuie mai întâi rând la Cer. Dar trebuie să ştiţi că noi
să dobândiţi o anumită statură în avem în noi mai multe baghete, da,
lumea spirituală, altfel spiritele vor una în fiecare plan: în planul atmic
6
pentru a ne lega spiritul cu Spiritul lui făcut prin El...” Tradiţia povesteşte
Dumnezeu; în planul budhic pentru a că, într-un trecut îndepărtat, şi omul
ne lega sufletul cu Sufletul universal, ştia să creeze prin Cuvânt. Dar de
în plan mental pentru a lega când a comis întâiul păcat care l-a
intelectul nostru de cel al Inteligenţei separat de Dumnezeu, el a coborât
cosmice; în planul astral pentru a încet-încet în materie, pierzând astfel
lega inima noastră la Dragostea puterea Cuvântului, şi a fost obligat
dezinteresată, şi în fine, în planul fizic să creeze cu mîinile. La origine, omul
există acest mic baston numit era un rege, nu trebuia decât să dea
baghetă magică. Dar există şi mâna ordine şi aceste ordine erau
noastră. Da, mâna este o baghetă executate, pentru că un rege are
magică, şi putem spune că bagheta întotdeauna servitori pentru a-i
este o prelungirea a mâinii. Dacă nu executa ordinele şi a-i îndeplini
aveţi baghetă, puteţi ridica braţul - dorinţele. Dar omul, pierzând
iată bagheta voastră - şi pronunţa regalitatea, nu a mai putut domina
câteva cuvinte. În acel moment, dacă materia şi, pentru a obţine de la ea
sunteţi pur, luminos, în armonie cu ce voia, a fost obligat să lucreze cu
Cerul, forţele naturii vă vor înţelege, mâinile sale. Astfel, umanitatea e
vi se vor supune, vă vor asculta, şi vă obligată acum să se bată cu materia
vor îndeplini rugăminţile. Dacă nu, pentru a o fasona şi a-şi câştiga
puteţi să întindeţi braţul cu anii, nu existenţa, aşa cum Dumnezeu a spus
veţi obţine nimic... sau poate veţi lui Adam: “Îţi vei câştiga pâinea cu
atrage câteva observaţii din partea sudoarea frunţii.”
entităţilor celeste care vă vor spune: Dar această putere a
“De ce te joci aşa? Ne deranjezi!” Ei Cuvântului omul poate să o
da, nu trebuie să vă jucaţi cu lumea regăsească cu condiţia de a începe o
invizibilă. muncă de transformare interioară.
În realitate, putem spune că Această muncă, care a fost tot timpul
adevărata baghetă magică este fiinţa învăţată în Iniţiere, începe prin
umană, care este ea însăşi un stăpânirea gândurilor şi
intermediar între Cer şi pământ. De sentimentelor. Pentru că dacă
aceea, trebuie să se pună în contact oamenii vorbesc, vorbesc fără a-şi da
permanent cu Cerul, pentru a acţiona seama de ceea ce spun şi de ce spun,
benefic pe pământ. Adevăraţii Iniţiaţi din cauză că nu-şi controlează nici
nu se servesc de bagheta magică, gândurile nici sentimentele lor. Ei o
sunt ei înşişi baghete magice. ştiu, de altfel, dar cred că nu e prea
grav. Cuvintele, sunt aer, acestea nu
Cap IV CUVÂNTUL MAGIC produc consecinţe, iar ei pot aranja
uşor lucrurile... Ei nu, tocmai, acestea
Există două categorii de magi: nu se pot aranja aşa de uşor.
cei care practică magia cu ajutorul Se povesteşte de un om care a
unui instrument, cel mai adesea o venit într-o zi la Mahomed şi i-a spus:
baghetă, şi cei care o practică prin “Sunt foarte necăjit pentru că m-am
unica putere a Cuvântului. Aceştia din purtat rău faţă de un prieten de-al
urmă sunt mai evoluaţi, pentru că meu. L-am acuzat pe nedrept, l-am
instrumentul lor magic e chiar gura calomniat, iar acum nu ştiu cum să
lor: nu e separată de ei, nu o repar toate acestea. Ce mă
părăsesc, în timp ce ceilalţi sunt sfătuieşti?” Mahomed a ascultat atent
obligaţi să aibă o baghetă în mână, şi şi i-a răspuns: “Iată ce trebuie să faci:
bagheta rămâne exterioară lor. pune o pană în faţa fiecărei case de
Caduceul e atributul lui Mercur, zeul pe stradă şi revino la mine mâine.”
magiei, şi Mercur coordonează Omul a plecat, a făcut ce i-a spus
simultan gura, cuvântul şi mâinile. Mahomed: a pus în faţa fiecărei case
Cunoaşteţi primele cuvinte ale de pe strada sa o pană. Următoarea
Evangheliei Sfântului Ioan: “La zi s-a dus la el. “Bine, a spus
început a fost Cuvântul şi Cuvântul Mahomed, du-te acum şi caută
era cu Dumnezeu şi cuvântul era penele şi adu-le aici.” Câteva ore mai
Dumnezeu. Tot ce a fost făcut, a fost târziu omul revine ruşinat: nu a mai
7
găsit decât o pană. Atunci Mohomed Să presupunem că aţi dat
îi spuse: “Este la fel şi pentru cuvinte: ordinul de tăiere a capului cuiva: cei
odată spuse, nu le mai poţi retrage, care trebuie să execute ordinul au
ele şi-au luat zborul.” Şi omul a plecat plecat deja. Ce puteţi face pentru a
foarte necăjit. repara greşeala, odată ce capul va fi
Acum, aş vrea să prelungesc căzut? Oare îl veţi lipi la loc? Când un
această conversaţie. Să presupunem ordin a fost dat, ce mai putem face?
că cineva vine să mă vadă pentru a Să dăm un contraordin, deci să
mă întreba cum să repare o bârfă sau trimitem alţi mesageri, alţi servitori
unele acuzaţii injuste pe care le-a mai rapizi, ca să interzică execuţia.
făcut. Îi povestesc aceeaşi poveste, Dar dacă a trecut prea mult timp, nu
dar adaug ceva foarte important. Îi mai e nimic de făcut.
spun: “Trebuie să vorbeşti din nou de Nu trebuie întârziat, dacă e
această persoană, dar insistând posibil, pentru a repara răul pe care l-
asupra calităţilor sale, virtuţilor sale, am făcut altora, dacă nu, dreptatea
bunelor sale intenţii. Cum există sau Karma vor intra în acţiune şi vom
totdeauna ceva bun în fiecare plăti până la ultimul bănuţ.
creatură, caută şi vei găsi. - Şi în felul Majoritatea oamenilor nu ştiu cum
acesta îmi voi repara greşeala? - Nu, acţionează legea karmei: îşi lasă
nu e posibil, pentru că cuvintele sentimentele să fiarbă, povestesc ce
pronunţate au provocat deja le trece prin minte despre unii şi alţii,
stricăciuni în regiunile invizibile, şi dar într-o bună zi karma le va suna la
chiar vizibile câteodată; dar vei crea uşă şi va spune: “Plătiţi acum!”
astfel ceva diferit care va şterge un Trebuie deci reparat de îndată efectul
pic cuvintele tale. Şi când va veni cuvintelor negative, fără a aştepta
momentul când Karma te va obliga să ziua de mâine, pentru că cuvântul îşi
plăteşti, puţin timp după aceea vor ia repede zborul: e o forţă, o putere
veni şi consecinţele cuvintelor bune care parcurge spaţiul şi acţionează.
pe care le-ai pronunţat de asemenea Dar ceea ce trebuie să ştiţi
în trecut, şi vei fi consolat. acum este că există o forţă încă mai
Ce e un cuvânt? E o rachetă puternică decât cuvântul, e gândirea;
care parcurge spaţiul, care şi dacă vă puneţi imediat la muncă
declanşează forţe, excită entităţi şi gândirea, puteţi imediat ajunge din
provoacă efecte ireversibile. Da, şi urmă unele cuvinte nefericite. E
dacă este un cuvânt răuvoitor, dificil, desigur, pentru că gândirea şi
criminal, stricăciunile pe care le cuvântul aparţin unor regiuni diferite.
provoacă sunt ireparabile. Evident, Cuvântul aparţine planului fizic, e o
dacă putem remedia situaţia imediat vibraţie, o deplasare de aer; în timp
nu va fi aşa grav, dar cu cât trece ce gândirea aparţine deja domeniului
timpul, cu atât acele cuvinte produc eteric. Dacă vreţi să remediaţi
mai multe stricăciuni. Veţi spune: consecinţele rele ale cuvintelor
“Dar am reparat, pentru că am spus voastre puteţi să vă concentraţi şi să
apoi chiar contrariul. - Pentru cereţi servitorilor lumii invizibile să
cuvintele bune vei fi recompensat, împiedice răul să se producă. În acest
dar pentru cuvintele rele va trebui să fel, nu veţi repara complet, dar evitaţi
plăteşti, adică vei fi pedepsit.“ Iată să fie mai rău. Numai că, trebuie să
ceea ce nu ştiaţi. Credeaţi că putem fiţi foarte rapid şi gândirea voastră
repara totul? Nu, pentru că binele şi trebuie să fie foarte intensă, dacă nu,
răul pe care-l facem merg în două ordinul de execuţie va fi dat şi veţi fi
regiuni diferite, în două straturi responsabil de toate stricăciunile pe
diferite, şi aceste straturi se care le-aţi produs.
suprapun. Nu putem retrage Unii îşi imaginează că e
cuvintele pe care le-am lansat pentru suficient să se scuze pentru răul care
că ele se găsesc deja scufundate sub l-au comis. Nu, trebuie reparate
alte straturi terestre sau greşelile, numai în felul acesta ne
supraterestre. Timpul este deci un eliberăm. Spunând: “Sunt mâhnit,
factor foarte important. iartă-mă...”, e bine, dar aceasta nu
ajunge. Când vi se face un cadou
8
spuneţi “Mulţumesc”, dar acest rezolvare pentru persoana ce vă
cuvânt nu e echivalent cu ceea ce aţi iartă, dar nu e o rezolvare din punct
primit. În aceeaşi manieră, cuvântul de vedere al justiţiei.
“iertare” nu poate repara răul pe care Câţi oameni sunt nemulţumiţi
l-aţi făcut. Dacă aţi dat foc casei de destinul lor! Ei sunt porniţi
cuiva, nu e suficient să vă cereţi împotriva lumii întregi pentru că viaţa
iertare: trebuie să-i construiţi altă lor e grea şi cuvintele pe care le
casă, numai atunci veţi fi iertat. Veţi aruncă în acel moment împotriva
spune: “Şi dacă persoana pe care am celor care sunt mai privilegiaţi decât
lezat-o mă iartă?” Nu, problema nu se ei sau pe care îi cred responsabili de
rezolvă aşa uşor, pentru că legea şi situaţia lor sunt cu adevărat
persoana nu sunt acelaşi lucru. Legea distructive: ele sunt pline de o forţă
nu vă iartă, ea vă urmăreşte, până pe care poate nu o cunosc, dar care
când reparaţi totul. crează pagube celorlalţi. Nu e permis
Evident, acel care a iertat a dat a face aceasta, trebuie să o ştiţi.
dovadă de nobleţe, de generozitate, Dacă simţiţi nevoia să-i umiliţi pe alţii
el se eliberează de frământări, de sau să le faceţi rău cu cuvintele
supărare, care l-ar menţine în voastre, pentru că vă simţiţi
regiunile inferioare. În timp ce acela dezavantajaţi, plângeţi-vă sau
care nu a iertat, suferă, e reţinut de compătimiţi-vă, dacă aceasta vă face
imaginea persoanei care i-a făcut rău, bine, dar lăsaţi-i pe alţii în pace, dacă
se gândeşte la ea tot timpul, e legat, nu, karma va veni într-o zi şi vă va
nu mai avansează. Dacă Iisus a spus cere socoteală.
că trebuie să ne iertăm duşmanii, e Trebuie deci, ca fiecare să se
pentru ca omul să se poată elibera de supravegheze, să vadă pericolele
gândurile negative şi ranchiuna care acestor tendinţe, să înţeleagă că ele
l-ar dezagrega. Da, e o lege sunt o slăbiciune şi nu o forţă cu care
extraordinară. Dar când iertaţi pe să se mândrească. Dacă nu sunt
cineva, problema persoanei care v-a precauţi şi nu încearcă să domine
făcut rău nu e rezolvată. Iertarea aceste tendinţe distructive, într-o zi,
eliberează pe cel ce a fost maltratat, mai repede sau mai târziu, oamenii
lezat, calomiat dar nu îl eliberează pe vor fi dominaţi de acestea. Nu veţi
cel care a comis greşeala. Pentru a se triumfa niciodată, dacă credeţi că e
elibera, vinovatul trebuie să repare. minunat să acţionaţi aşa. Şi chiar
Când aţi calomiat pe cineva, i- presupunând că un alt individ care îi
aţi luat prestigiul sau onoarea sa, şi seamănă i se împotriveşte şi îl
de atunci vor urma evenimente striveşte la rândul său, arătându-se
neplăcute pentru el, pentru evoluţia tot atât de mândru de atitudinea lui,
sa. Să presupunem acum că mergeţi cel în cauză va constata că nu e atât
şi cereţi iertare acestei persoane; de corect şi minunat! Ei da, cel care
dacă ea vă iartă, bineînţeles, ea se vrea să vorbească tare trebuie să ştie
eliberează, dar cum nu aţi reparat că va găsi oricând pe cineva care va
nimic, calomiile pe care le-aţi vorbi mai tare decât el, cine e
semănat continuă să producă şerpi, grosolan va găsi pe cineva care e mai
tigri, lupi - simbolic vorbind - care vin grosolan decât el. Trebuie luate
să masacreze şi să-şi devoreze oile. precauţii ca acestea să nu se
Aceasta vrea să spună că relele întâmple.
consecinţe ale cuvintelor voastre vor Nici un cuvânt pronunţat nu
dăuna de asemenea părinţilor şi rămâne fără consecinţe. Atunci, dacă
prietenilor victimei. Deci, nimic nu s-a vă scapă nişte cuvinte nejuste sau
rezolvat. Trebuie acum să găsiţi alte răutăcioase despre cineva încercaţi,
cuvinte, alte gânduri, alte forţe, care imediat ce vă daţi seama, să vă
să repare stricăciunile. În acel concentraţi pentru a-i transmite
moment veţi fi iertat de persoana pe multă iubire, multă lumină. Dar chiar
care aţi lezat-o şi de asemenea şi de şi în acest caz anumite pagube s-au
legea care a înregistrat aceste produs deja şi e nevoie de timp
stricăciuni. Deci, nu vă imaginaţi că pentru a simţi efectele gândurilor
puteţi rezolva totul cu scuze: nu, e o voastre bune. Cuvintele lui Mohamed
9
sunt foarte profunde: penele şi-au baghetă magică în gura sa. El nu
luat zborul, nu le mai puteţi găsi. pronunţă niciodată aceste cuvinte în
Proiectaţi forţe benefice, pozitive şi van, pentru că există tot timpul în
veţi avea rezultate benefice, pozitive. natură unul din cele patru elemente:
Proiectaţi forţe negative, vor urma pământ, apă, aer sau foc care e
consecinţe negative. Iată cum binele acolo, atent, aşteptând momentul de
şi răul coexistă, dar o repet, în două a participa la realizarea a ceea ce
straturi diferite. Răul produce rău, exprimaţi. Se întâmplă, deasemenea,
binele produce bine. ca realizarea să se producă foarte
De aceea trebuie să lucraţi departe de cel care a dat germenii şi
zilnic pentru a vă face cuvântul nu mai putem să o vedem. Dar să
inteligent, luminos, armonios, pentru ştiţi că se produce. Aşa cum vântul
a face minuni asupra voastră înşivă, duce seminţele departe, tot aşa
apoi asupra altora, şi asupra naturii cuvintele voastre bune îşi iau zborul
întregi. Adevărata magie este cea a şi vor produce rezultate magnifice
cuvântului puternic, viu, a cuvântului departe de ochii voştri.
care vine de la Dumnezeu, care curge Dar, pentru a vorbi pietrelor,
din sursă. plantelor, animalelor trebuie să ştiţi
Încă din antichitate, Iniţiaţii unde se găsesc entităţile lor. În tot
cunoşteau puterea cuvântului. De cazul, ele nu sunt în planul fizic, ca
aceea binecuvântarea ocupă încă un pentru om. Da, dacă omul posedă
loc de seamă în ritualurile religioase. conştiinţă, este pentru că entitatea sa
Cuvântul “a binecuvânta” înseamnă a a coborât până în planul fizic.
spune lucruri bune, în sensul Entitatea unui animal se află în planul
pronunţării de cuvinte care aduc astral; acelea ale plantelor se află în
binele. Adevărata binecuvântare e un planul mental, de aceea ele sunt
act de magie albă. Bineînţeles, pentru extrem de limitate în privinţa
a realiza acest act de magie albă manifestărilor lor. Cât despre
omul trebuie să fie dezinteresat, pur, entităţile pietrelor, ele se află foarte,
stăpân pe sine însuşi. Cât despre cel foarte departe, în planul cauzal, şi
care primeşte această binecuvântare, acesta e motivul pentru care ele par
trebuie ca el să fie cel puţin receptiv, moarte; dar chiar dacă viaţa lor e
doritor în a se ameliora şi de a munci foarte redusă, în realitate, ele sunt
pentru bine. Dacă aceste condiţii nu vii. Luaţi o piatră în mână şi spuneţi-i
sunt îndeplinite, binecuvântarea cuvinte bune: aceste cuvinte vor fi
rămâne fără efect. Dar cu toate înregistrate. Vorbiţi de asemenea
acestea e bine a păstra acest ritual al seminţelor, florilor şi arborilor înainte
binecuvântării, cu speranţa că într-o de a le pune în pământ: ele vor
zi oamenii vor deveni conştienţi de creşte mai bine.
semnificaţia lui, atunci el va deveni Vedeţi, există tot timpul ceva
un cuvânt, un gest eficace. util de făcut în viaţă. Natura e
Şi voi, de asemenea, trebuie să imensă, e atât de bogată! Dar,
vă obişnuiţi să binecuvântaţi, să evident, pentru ca cuvântul vostru să
spuneţi cuvinte bune. Când atingeţi fie întradevăr eficace şi să dea
capul copilului vostru, mâinile sau rezultate benefice trebuie să
picioarele lui mici, sau când ţineţi în respectaţi câteva reguli. Dacă aţi
braţe fiinţa pe care o iubiţi, de ce să învăţat să vă stăpâniţi, să vă puneţi
nu le binecuvântaţi, pentru ca îngerii într-o stare de armonie, de puritate,
să vină şi să facă din ele fiinţe de lumină, veţi putea degaja forţe,
magnifice? Trebuie să binecuvântaţi puteri, care vor acţiona asupra
tot ceea ce atingeţi, obiecte, hrană, întregii naturi, altfel, puteţi pronunţa
fiinţe. Trebuie să vorbiţi cu dragoste toate cuvintele pe care le vreţi şi nu
şi blândeţe, nu numai cu oamenii, dar se va întâmpla nimic, cu excepţia
şi cu florile, păsările, arborii, înregistrării câtorva prostii. A
animalele, pentru că e un obicei înregistra e ceva - totul se
divin. înregistrează - dar a ajunge, graţie
Cel ce ştie să spună cuvinte acestor înregistrări, la a influenţa
care inspiră, care dau viaţă, posedă o
10
favorabil natura sau conştiinţa deveni un talisman care va acţiona
fiinţelor este cu totul altceva. favorabil asupra voastră înşivă şi
Cuvintele sunt puternice, dar asupra creaturilor care se află în
trebuie să învăţaţi cum să vă serviţi apropierea lui.
de ele pentru a transforma totul în Cuvântul talisman vine de la
jurul vostru şi să vă transformaţi pe grecescul “telesma”. Telesma, e
voi înşivă. Atunci când vă este frig, termenul folosit de Hermes
când vă simţiţi singur, descurajat, Trismegistul atunci când vorbeşte de
când aveţi impresia că nimeni nu vă “forţa tare a tuturor forţelor”, şi
iubeşte, pronunţaţi cuvântul “iubire” despre care spune: “Soarele îi este
o dată, de două ori, de zece ori şi în tată, luna îi este mamă, vîntul a
diferite feluri: veţi declanşa astfel purtat-o în pântec şi pământul îi este
puterile cosmice ale dragostei şi nu dădacă”. Un talisman este deci un
vă veţi mai simţi singur, abandonat... obiect (piatră, floare, insectă, inel,
Atunci când vă simţiţi în obscuritate, brăţară...) purtător al unei forţe cu
ca şi cum aţi fi căzut în fundul unei care a fost impregnat fie de către
prăpăsti, pronunţaţi cuvintele natură, fie de către o fiinţă foarte
“înţelepciune”, “lumină”, până când puternică în lumea psihică. Numai cel
ele vor vibra şi vor cânta în toate ce ştie să fuzioneze cu “forţa tare a
celulele corpului vostru. În acel tuturor forţelor”, cu Fiinţa supremă,
moment, totul se va lumina... Atunci cu Creatorul poate prepara talismane
când vă simţiţi îngrijorat, limitat, cu adevărat operante şi puternice.
tulburat pronunţaţi cuvântul Desigur, şi voi, de asemenea, la
“libertate”. Puteţi de asemenea să nivelul vostru, puteţi cu ajutorul
pronunţaţi cuvintele “frumuseţe”, gândului, iubirii voastre să susţineţi şi
“adevăr”, “forţă”... Trebuie să faceţi să reîmprospătaţi virtuţile unui
aceste exerciţii în fiecare zi pentru a obiect, scopul existenţei umane este
înţelege ce a vrut să spună sfântul de a deveni creator, aşa ca
Ioan prin: “La început a fost Dumnezeu. Desigur, natura există,
cuvântul.” (A se vedea “Cuvântul creaturile, obiectele există, nu noi
vibrant” cap XI al tomului 32 din suntem aceia care putem să le
Opere Complete) creăm, dar putem să le dăm o viaţă
mai puternică, mai luminoasă, mai
Cap V TALISMANELE pură. Multe obiecte pot deveni astfel
talismane.
Lucrurile şi fiinţele sunt, Există, desigur, şi talismane
evident, ceea ce sunt, dar prin preparate negativ de magii negri,
gândurile şi sentimentele sale, omul obiecte încărcate cu forţe malefice,
are facultatea de a acţiona asupra lor care sunt trimise anumitor persoane
pentru bine... sau pentru rău, din pentru a le dăuna, a-i face bolnavi,
păcate. Un mag, fie că e alb sau pentru a le provoca accidente sau
negru, e o fiinţă care e capabilă să rupturi cu anturajul lor. Dar noi nu
dea unui obiect proprietăţi pe care nu vorbim aici decât de talismane
le poseda înainte: el ia din benefice.
elementele propiei sale chintesenţe În epoca noastră, din punctul
pentru a le introduce în obiect şi acesta de vedere, oamenii au pierdut
acest obiect devine viu, capabil să sensul sacrului, pentru că se găsesc
acţioneze. talismane la piaţă, la târguri, unde vi
Un obiect există prin el însuşi, se vând lucruri de diferite culori
se înţelege, nu are nevoie de voi purtând semnele zodiacului,
pentru a exista, dar existenţa sa e asigurându-vă că sunt talismane
neutră, şi depinde de voi ca el să unice care pot să vă protejeze, să vă
dobândească anumite calităţi. Dacă aducă succes şi să vă pună în
proiectaţi asupra unui obiect legătură cu puterile cosmice. Ce
dragostea şi lumina voastră, el se va prostie! Cel ce prepară un talisman
impregna cu fluidele voastre care trebuie să cunoască legile
sunt de o chintesenţă superioară corespondenţei între obiectele fizice
propriei sale existenţe, şi astfel va şi astrele, forţele, fiinţele invizibile.
11
Magicianul prepară un obiect ştiind că abandonează, îl lasă singur, şi regele
graţie metalelor din care e format, nu înţelege de ce armata sa nu îl mai
semnelor şi literelor pe care le protejază. Dacă regele nu ar fi avut o
poartă, poate absorbi şi reţine forţe armată de mercenari, ci de oameni
determinate. El pune obiectul în ataşaţi persoanei sale prin dragoste
legătură cu entităţile invizibile pentru şi respect, ar fi fost susţinut cu o
a deveni o sursă de influenţă bună ardoare şi o fidelitate extraordinare.
sau rea, armonioasă sau De ce credeţi că vor oamenii
dizarmonioasă. Dar magul alb nu talismane? În general, pentru a
prepară decât talismane capabile să obţine succese, pentru a dobândi
producă cele mai bune influenţe. puteri, şi în acel moment seamănă
Munca magului este în realitate acelui rege care întreţine o armată de
identică cu a naturii. Natura umple mercenari. Pentru prepararea unui
toate fiinţele vii cu o esenţă talisman ei fac uz de violenţă, obligă
particulară care permite hrănirea, astfel fiinţele lumii invizibile să-i
creşterea, şi magul face la fel. Da, servească. În spatele acestei dorinţe
pentru că putem utiliza prezenţa de a avea un talisman sunt cel mai
energiilor naturale din toate lucrurile, adesea ambiţia şi lenea. Vrem să
dar trebuie să cunoaştem legile şi să reuşim sau să ne protejăm şi ne
nu ne servim de aceste energii spunem: “Dacă voi avea un talisman
pentru interesul nostru personal. pot să dorm liniştit, alţii vor veghea în
Talismanele adevărate nu pot fi locul meu”. Astfel vrem să ne
preparate de oricine. Trebuie să fii realizăm dorinţele fără a face nici un
pur şi dezinteresat, pentru că singură efort. Încetăm să mai muncim, să
puritatea vă permite să acţionaţi studiem, să reflectăm, să medităm,
eficace asupra obiectelor şi fiinţelor. să ne rugăm, bazându-ne numai pe
Majoritatea celor care întreprind o puterea talismanului. Natural, există
preparare a unui talisman ignoră şi excepţii, dar în general, oamenii
adesea un lucru capital: ei evocă utilizează talismanele căutând
entităţi pe care le ataşază obiectului protecţia a ceva din exterior: ei
pentru a-i da o anumită misiune, dar închiriază mercenari fără a dezvolta
ceea ce nu ştiu e că mai departe în ei virtuţi, care sunt adevăraţii lor
aceste entităţi invizibile cer o plată. protectori. De aceea, chiar dacă
Ele vor să servească bine, dar ele vor posedă un talisman puternic, acesta
să fie remunerate. Sunt convocate, e îşi pierde puţin câte puţin puterea.
perfect, devin servitoare, dar vor să Să luăm cazul unuia căruia i s-a
fie hrănite, dar există suficiente preparat un talisman pentru a fi
alimente pentru a le satisface? susţinut într-o întreprindere onestă,
Care e adesea situaţia celui spirituală. El constată că acest
care vrea să poarte un talisman? talisman îi aduce inspiraţie, îi
Imaginaţi-vă un rege violent şi alimentează credinţa, speranţa,
ambiţios care se hotărăşte să aibă o ardoarea. Cât timp continuă să
armată mare pentru a lupta contra trăiască cu aceleaşi preocupări de
inamicilor şi care, pentru aceasta, bunătate, puritate şi spiritualitate, el
închiriază serviciile mercenarilor. răspândeşte în jurul său o hrană
Aceşti mercenari nu sunt devotaţi cu subtilă care alimentează toate fiinţele
adevărat regelui pe care îl servesc: invizibile care au fost atrase,
sunt străini, nu au afecţiune pentru chemate şi angajate pentru
el. Numai interesul îi leagă de el. Dar construcţia talismanului. Cât timp
ei simt că banii pe care îi primesc îi sunt hrănite, aceste fiinţe sunt
constrâng să rămână subjugaţi unei satisfăcute şi continuă să servească
fiinţe fără virtuţi şi, din această pe proprietarul talismanului. Dar dacă
cauză, au un resentiment împotriva acesta, uitând de proiectele sale
regelui. Deci, atunci când regele bune, îşi orientează în mod diferit
întreprinde o expediţie împotriva unei gândurile şi sentimentele, el
ţări străine, mercenarii, obosiţi să se încetează să mai alimenteze fiinţele
suporte lungi chinuri pentru un invizibile care îl servesc, iar acestea
suveran pe care nu-l iubesc, îl se îndepărtează de el. El constată
12
astfel că acest talisman care acţiona cruce în exterior, fie că e din aur, din
aşa de bine alte dăţi, este acum fildeş sau din orice alt material, ea nu
ineficace. Motivul este în faptul că va putea face nimic ca să vă ajute.
fiinţele spirituale care erau legate de Dar dacă în această cruce puneţi
talisman nu mai sunt hrănite prin credinţa şi dragostea voastră, dacă
gânduri pure şi elevate. Când aceste prin intermediul ei vă legaţi de
fiinţe îl părăsesc, talismanul moare. Cristos, pentru a transforma viaţa
La fel se întâmplă şi în cazul pietrelor, voastră, în acel moment da, ea poate
obiectelor, care erau la început pline deveni o putere extraordinară.
de viaţă şi care sunt după un timp Această lege se aplică de
moarte. asemenea pentru locurile sacre.
Cel care îşi imaginează că Există pe pământ locuri care au
poate continua să se bazeze pe un devenit adevărate talismane pentru
talisman trăind oricum, se înşeală. În că sfinţi sau Iniţiaţi care au trăit şi
aceste condiţii, talismanul nu poate muncit acolo au lăsat amprente pure
să-l ajute. Nu putem conta pe puterea şi luminoase. Graţie acestor
unui talisman decât dacă muncim amprente, se pot produce miracole:
fizic şi psihic în armonie cu ceea ce anumite persoane pot fi vindecate,
reprezintă, cu ceea ce conţine ca alţii au revelaţii care le transformă
puteri şi virtuţi. întreaga viaţă. Dar, pentru a-şi
Un talisman nu e cu adevărat conserva puterile magice, aceste
puternic decât dacă voi îl susţineţi locuri trebuie să fie păzite cu
constant prin propria voastră viaţă. vigilenţă, la adăpost de tot ce ar
Dacă el e impregnat de puritate, putea tulbura atmosfera. Pentru că,
pentru a continua să fie eficace, oricare ar fi sfinţenia unui loc şi
trebuie să trăiţi o viaţă pură; dacă e oricâte amprentele pure şi luminoase
impregnat de lumină, trebuie să s-ar fi depus peste tot, pe pereţi, pe
întreţineţi lumina, dacă e impregnat obiecte, totul va dispărea dacă acel
de forţă, trebuie să vă exersaţi loc va fi expus venirii şi plecării
pentru ca forţa să fie alimentată, etc. oamenilor care, din cauza gândurilor
Dacă nu, ceea ce se face pe de o şi sentimentelor lor, transportă cu ei
parte, voi demolaţi pe de alta. Ca în entităţi tenebroase. De aceea trebuie
poveştile acelea, unde spirite rele vigilenţă: dacă, prin gândurile şi
distrugeau în timpul nopţii munca pe sentimentele lor, oamenii nu sunt
care tânărul prinţ sau frumosul capabili să respecte locuri care au
cavaler o făcea în timpul zilei. Nu fost sfinţite prin trecerea unei fiinţe
trebuie să uitaţi că, în toate cazurile, luminoase, locuitorii invizibili care
singurul mijloc de a obţine rezultate sunt acolo pentru a-i ajuta pleacă în
este de a ameliora calitatea propiei altă parte, în alte locuri mai propice
vieţi. (Vom găsi o altă dezvoltare a manifestării lor.
acestei idei în “Puterile vieţii” cap I , Câţi oameni îşi imaginează că,
tom 5 din Opere Complete) pentru că au fost botezaţi la naştere,
În viaţa spirituală, nici mijloc sunt la adăpost pentru tot restul
exterior nu poate acţiona într-un fel vieţii! Ei au fost botezaţi, bineînţeles,
durabil dacă omul nu trăieşte o dar dacă ei cred că spiritele rele nu
existenţă pură şi cu bun simţ. Numai vor îndrăzni să intre din cauză că li s-
că, deoarece nu se explică aceste a pus apă şi pământ sfinţit pe frunte
adevăruri oamenilor, ei îşi fac iluzii. Ei atunci când au fost mici, se înşeală!
poartă cruci crezând că, dacă Iisus i-a Toţi diavoli vor intra, nu le e frică, să
salvat vărsându-şi sângele pe cruce, ştiţi că nu sunt impresionaţi de botez.
simbolul acestei cruci îi va salva. Din Botezul, ca şi toate celelalte acte
păcate, nu. Vedem tot timpul oameni sacre, este un talisman şi dacă cei
purtând cruci, dar care se complac în botezaţi nu lucrează asupra lor toată
condiţii deplorabile. Pentru că ele viaţa pentru a conserva, a amplifica
trebuie purtate în interior, sub o altă efectele botezului, nu va mai rămâne
formă: ca şi calităţi şi virtuţi. Numai nimic din el. Sunteţi botezaţi, sunteţi
cu această condiţie crucea e eficace, spălaţi de păcatele voastre, e bine,
benefică, magică. Dacă purtaţi o dar trebuie să continuaţi toată viaţa
13
să menţineţi ceea ce a fost depus în alimentaţi, să-i insuflaţi viaţă prin
voi în momentul botezului. În fiecare gânduri, dragoste, prin voinţa
zi trebuie să vă purificaţi conştienţi, voastră, iar astfel această imagine va
din toată inima şi din tot sufletul. Unii acţiona din aproape în aproape
sunt atât de mândri şi satisfăcuţi că asupra tuturor corpurilor voastre
au fost botezaţi, că îşi imaginează că subtile şi va putea chiar transforma
nu mai au nevoie de nimic. Dar dacă vibraţiile celulelor voastre. Puteţi
vedem cum trăiesc, vedem că sunt ca astfel să puneţi în voi imaginea unui
şi ceilalţi care nu au fost botezaţi, sau mare Maestru, cea a lui Cristos sau
chiar mai rău! chiar cea a lui Dumnezeu,
Numai că, încercaţi să explicaţi concentrându-vă asupra înţelepciunii
asta creştinilor. Ei sunt încăpăţânaţi, Lui, asupra dragostei Lui, puterii Lui,
ei cred în eficacitatea absolută a perfecţiunii Lui. Dacă veţi păzi
botezului, ca şi în faptul că, vărsându- întocmai această imagine, veţi simţi
şi sângele, Iisus i-a salvat o dată cum lucrează magic în voi.
pentru totdeauna. Ei bine, nu, ei pot La ce ar servi să credeţi în
fi botezaţi, pot purta cruci sau Dumnezeu dacă credinţa voastră nu
medalii, pot să aprindă lumânări, pot ar produce nici un efect, dacă ea nu
să spună rugăciuni, dar în realitate, v-ar transforma? Cineva spune: “Eu
cât timp nu fac nimic ei înşişi pentru sunt credincios, cred în Dumnezeu”,
a se apropia de exemplul pe care l-a dar nu vedem nici un efect bun a
dat Iisus, nimic nu-i va salva şi toate acestei credinţe. Cum se face că
aceste practici devin chiar ridicole. Dumnezeu e atât de slab, inutil, atât
Poate fi foarte benefic pentru de ineficace în această fiinţă? Dacă El
evoluţia voastră să purtaţi talismane, nu-i aduce nimic, nu mai merită să
cruci, medalii, să vizitaţi locuri sfinte, crezi în El! Dintr-un anumit punct de
să primiţi binecuvântări, dar nu vedere, ateii au dreptate în a nu
contaţi numai pe acestea pentru a fi crede în Dumnezeu: când văd ce
mântuiţi dacă nu faceţi nimic asupra puţine rezultate produce credinţa la
voastră înşivă. Voi sunteţi aceia care credincioşi, ei cred că e la fel de bine
prin atitudinea interioară, prin să te descurci fără Dumnezeu.
gândurile voastre, trebuie ca în A crede în Dumnezeu nu e deci
fiecare zi să umpleţi cu viaţă suficient. Trebuie să daţi viaţă
talismanele pentru ca ele să continue imaginii sale din voi înşivă, să vă
să acţioneze favorabil asupra voastră. opriţi des asupra ei pentru a o
contempla, a o adora, trimiţându-i ce
II este mai bun în voi. Această imagine
va acţiona apoi magic, ca un
E spus că Dumnezeu a creat talisman: vă va ghida, vă va proteja,
omul după chipul Său. Dar şi omul îl vă va lumina. Sunteţi pe punctul de a
crează pe Dumnezeu în el însuşi. Pe comite o eroare sau de a vă rătăci, şi
măsură ce se apropie de Dumnezeu iată, această imagine vine să vă
şi lucrează formându-şi despre El o salveze.
imagine fidelă şi adevărată, această Magia, v-am mai spus-o, e o
imagine, în interior, acţionează ca un altă formă a fizicii. Dacă, pentru a se
receptor şi ca un condensator al proteja, un mag se serveşte de un
forţelor divine. talisman, e pentru că el îi cunoaşte
Talismanele sunt, şi ele, legile. În timpul războiului, oamenii
receptoare şi condensatoare de forţe, obişnuiau să lipească panglici de
exact ca şi condensatorii din hârtie pe vitrinele din apartamentele
electricitate: se introduce şi se lor pentru a le proteja de zgomotul
condensează într-un obiect o energie exploziilor. Acestea le împiedicau să
bună sau rea care se eliberează se spargă: micile panglici de hârtie
progresiv, producând efectele pentru neutralizau vibraţiile. Cineva care
care ea a fost condensată. Dar acest ignoră că aici e vorba de aplicarea
proces e realizabil de asemenea în unei legi fizice, ar putea să se
domeniul psihic, adică puteţi forma în gândească că e vorba de magie!
voi o imagine şi să o întreţineţi, să o
14
Deci, să transpunem acest dacă, timp de ani de zile, îi adresaţi
fenomen. Dacă sunteţi atacaţi de privirile, gândurile, dragostea
gânduri sau sentimente rele, acestea voastră, nu voi îi veţi da viaţă, el nu
sunt ca bombardamentele, şi are nevoie, ci el vă va da vouă viaţă,
“vitrinele” voastre pot să se spargă. şi va fi mai bine aşa!
Dacă dacă veţi încerca să lipiţi Este deci preferabil de a
panglici de hârtie pe vitrinele voastre, introduce vibraţii bune în obiecte, dar
adică dacă purtaţi imaginea unui munca spirituală este departe de a
sfânt, a unui profet sau a lui Cristos şi consta numai în aceasta. Chiar dacă
dacă vă concentraţi asupra ei, pentru obiectul vă este benefic, el rămâne
că o veneraţi, pentru că o iubiţi, exterior vouă, şi toată vitalitatea pe
această imagine se va opune acestor care i-aţi da-o vă părăseşte, ea nu
vibraţii şi veţi rezista. E simplu, dar mai este a voastră. Din acel moment,
oamenii nu sunt gata să admită că acest obiect sau această statuetă va
sunt aceleaşi legi care dirijează toate trăi propria sa viaţă şi va extrage din
aceste fenomene. Prin vibraţiile sale, voi elemente pentru a se hrăni.
un talisman respinge alte vibraţii Alimentaţi astfel pe cineva aflat
contrare şi, simultan, prin legea alături de voi, pe care riscaţi să-l
simpatiei, atrage vibraţii care îi pierdeţi. Nu e mai bine să vă lăsaţi
corespund. animaţi şi vitalizaţi de soare, simbolul
În creştinism, au existat tot lui Cristos? În acest fel toate forţele
timpul mistici care au adorat faţa lui voastre sunt ale voastre, rămân ale
Cristos, considerând-o ca pe un voastre şi soarele este cel care le va
talisman care putea să-i lumineze şi alimenta mereu.
să-i protejeze de tot răul. Feţele Totul e posibil în viaţă cu
marilor sfinţi sunt de asemenea ajutorul magiei albe. Atunci, în loc să
talismane eficace. Oamenii le vă mulţumiţi de a da viaţă obiectelor,
utilizează încă, şi vă asigur că e mai vitalizaţi-vă voi înşivă. Pentru că
bine să contemplaţi faţa lui Cristos şi “obiectul” cel mai important sunteţi
a sfinţilor decât să utilizaţi talismane voi... da, voi! Şi atunci chiar voi
cumpărate de la buticuri specializate, deveniţi un talisman. “Dar cum, veţi
despre care nu puteţi şti cu spune, talismanele sunt obiecte!”
certitudine dacă semnele pe care le Bineînţeles, dar iată: cineva e angajat
poartă sunt eficace sau nu! Dacă într-un magazin ca funcţionar, şi din
vreţi neapărat să aveţi un talisman, acel moment, afacerile nu mai merg,
alegeţi faţa unei fiinţe puternice, clienţii devin mai rari, etc. Acest
pure, dreaptă, înţeleaptă, un angajat e ca un “talisman” malefic.
adevărat Fiu sau Fică a Domnului, şi Peste tot, în familii, în intreprinderi,
contemplaţi-o: veţi fi protejat eficace. instituţii sau în guverne pot exista
În Tibet, adepţii învaţă cum să astfel de “talismane” care distrug
lucreze cu statueta unei divinităţi. ceea ce erau pe cale de a construi.
Prin concentrare, prin recitarea unor Din contră, există oameni care, atunci
formule magice, ei învaţă să când ajung într-un anumit loc, aduc
impregneze statueta cu vitalitatea prosperitatea şi succesul. Ca şi în alte
lor, până în ziua în care divinitatea va domenii, există printre oameni
veni cu adevărat să locuiască în talismane care aduc fericirea şi
statuetă, şi adeptul va intra în talismane care aduc nefericirea.
contact cu ea pentru a primi ajutorul Atunci, de voi depinde acum să
şi sfaturile sale. utilizaţi metodele pe care vi le-am dat
Am vrut să verific eficacitatea pentru a purifica, a anima şi a vitaliza
acestei metode, şi e adevărat, e fiinţa voastră în toate planurile.
eficace. Dar eu am găsit o metodă Astfel, veţi deveni un talisman
mai bună. Am găsit că în loc de a magnific, capabil de a respinge de
pierde toate energiile pentru a departe entităţile şi curenţi negativi,
impregna o statuetă concentrându-ne şi capabil de a proteja toate fiinţele
asupra ei, e preferabil a ne concentra din jurul vostru.
asupra soarelui, de exemplu. Soarele,
nu e mai viu decât o statuetă?... Şi
15
Cap VI DESPRE NUMĂRUL calităţile feminine de bunătate,
TREISPREZECE dragoste şi blândeţe pentru a
compensa influenţa sa.
Auzim des spunându-se că În planul fizic, numărul
numărul treisprezece e un număr treisprezece este legat de cruce (1 +
care aduce ghinion şi mai ales că nu 3 = 4), deci suferinţelor. Crucea este
trebuie să fim niciodată treiprezece la dezvoltarea cubului în spaţiul cu două
masă, şi mulţi se întreabă ce-i de dimensiuni, şi cubul, schematic,
făcut, pentru că sunt tulburaţi de tot reprezintă o închisoare.
felul de poveşti despre acest subiect. Cu toate acestea, dacă numărul
Pentru a înţelege de ce numărul treisprezece acţionează nefavorabil
treisprezece a fost considerat un asupra creaturilor, aceasta nu ţine de
număr malefic, trebuie să începem el, ci de maniera particulară în care
prin a ne opri un moment asupra fiecare creatură primeşte influenţa sa
numărului doisprezece. O zi se şi influenţele ce-l înconjură. Aceasta e
împarte în de două ori doisprezece valabil de asemenea pentru apă, aer,
ore, un an în doisprezece luni şi lumină, şi chiar pentru hrană: fiecare
există cele doisprezece semne ale creatură le primeşte într-un fel
zodiacului. În Biblie, numărul particular, aceasta depinde de
doisprezece se găseşte de mai multe sănătatea sa, de structura sa, de
ori: Iacob avea doisprezece fii care au dezvoltarea sa, de elevarea sa
fondat cele doisprezece triburi ale lui spirituală. Unii sunt stimulaţi, alţii se
Israel; aceste doisprezece triburi erau îmbolnăvesc, alţii se pun să
reprezentate prin doisprezece pietre reflecteze.
preţioase care figurau pe pectoralul În ele însele, numerele, ca
marelui Preot Aaron, fratele lui Moise. multe lucruri în viaţă, sunt neutre,
Ierusalimul celest descris de sfântul dar acţionează diferit depinzând de
Ioan în Apocalipsă este aşezat pe individ. Pentru un Iniţiat, care ştie să
doisprezece temelii de pietre transforme totul, numărul
preţioase şi zidurile sale au treisprezece poate fi foarte favorabil,
doisprezece porţi care sunt atunci când busculează pe alţi
doisprezece perle. oameni; e un număr care curăţă, care
Doisprezece este deci numărul purifică, şi cei care nu pot rezista
a ceea ce este terminat, a ceea ce acestei purificări sunt rejectaţi sau
formează un tot, un întreg: o zi, un eliminaţi. De aceea e mai bine pentru
an, un popor, un oraş. Treisprezece ei să-l evite, mai ales să evite să se
este doisprezecele plus unu, şi acest aşeze treisprezece la masă. Ce este
unu care vine să se adauge este în curios, e că adesea nenorocirile,
afara ansamblului; el este ca un accidentele ce se produc în acel
element străin, şi dacă nu este pur, moment cad asupra celor mai tineri,
dacă nu vibrează în armonie, tot care pot chiar muri. Da, am observat
ansamblul este ameninţat. Iată de ce şi eu asemenea evenimente şi am
numărul treisprezece e considerat ca văzut că nu sunt superstiţii.
un număr dificil care aduce încercări Evident, dacă ar fi să studiem
grele şi chiar moartea. toate tradiţiile care prescriu să facem
Acum, putem spune de sau să nu facem anumite lucruri am
asemenea că acel unu care se umple mai multe volume, pentru că
adaugă la doisprezece reprezintă un fiecare ţară le posedă pe ale sale,
început al unui alt ciclu, sau a unui alt mai ales popoarele primitive, cu toate
ansamblu. În Ştiinţa iniţiatică, obiceiurile lor privind căsătoria,
moartea nu a fost considerată naşterile, ritualurile de observat în
niciodată ca ceva definitiv, ci ca un momentul pubertăţii, etc. Se poate ca
început a unei vieţi noi. Numărul în multe domenii ele să fie adevărate,
treisprezece nu e deci un număr graţie clarvederii lor, mediumnităţii
malefic, dar el nu suportă impurităţile lor şi comunicărilor pe care le-au avut
şi dizarmonia. Şi cum e foarte activ, cu entităţile lumii invizibile. Dar dacă
dinamic, acest număr poate da peste vom începe să supraveghem toate
cap creaturile care nu posedă
16
aceste detalii, ne autolimităm şi nu şi cei care o cunosc o utilizează
mai putem face nimic. uneori pentru a-i distruge pe alţii. În
Să luăm cazul astrologiei. spatele tuturor combinaţiilor,
Astrologii vă sfătuiesc să întreprindeţi numerele de bază 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
o anumită activitate la o anumită oră 7, 8, 9, nu sunt în sine nici bune nici
a zilei sau a nopţii pentru că în acel rele. Dar combinându-le putem forma
moment precis intraţi în comunicare numere dintre care unele pot fi
cu o anumită planetă, cu un anumit distructive şi malefice, iar altele
spirit, cu un anumit geniu planetar. favorabile şi benefice. Scrieţi numai
Eu cred în astrologie; de milenii, un număr pe uşa cuiva sau daţi-i să
multe fiinţe inteligente şi profunde au poarte un număr, şi totul începe să-i
lucrat în acest domeniu, dar în viaţa reuşească sau să-l distrugă. Eu cred
cotidiană, în viaţa curentă, nu ne aceasta. Cred, pentru că ştiu că
putem limita asupra acestui punct de numerele sunt forţe. Cât despre
vedere în munca cuiva: dacă cineva e numărul treisprezece, el aduce unora
bolnav sau e în necaz, nu trebuie să succes şi nenorociri altora. Numărul
aşteptăm pentru a-i salva viaţa o treisprezece este de vină? Nu,
anumită oră, o lună sau un an aceasta depinde de cine sunteţi şi
favorabil. dacă ştiţi să-l utilizaţi.
Când v-aţi decis sincer să faceţi Veţi spune: “Dar, de ce în viaţa
bine, toate momentele sunt curentă numerele nu ne influenţează
favorabile. Numai că, pentru mai mult?” Pentru că suntem prea
majoritatea oamenilor, şansele departe de ele. Dintre toate realităţile
succesului sunt determinate de pe care le cunoaştem, numerele sunt
gradul lor de evoluţie. Să luăm un cele mai abstracte. Reacţionăm
exemplu din viaţa curentă: aveţi de imediat la realităţi sensibile: căldura,
făcut o intervenţie de făcut; dacă nu-l frigul, gustul alimentelor, parfumul
cunoaşteţi personal pe ministrul sau florilor, sunete, culori, forme, etc., dar
directorul respectiv, trebuie să numerele sunt realităţi aşa de subtile,
mergeţi din birou în birou, şi mai aşa de îndepărtate, că ne par
mult, poate intervenţia voastră nu va inaccesibile. Dar dacă ne apropiem
reuşi niciodată. În timp ce, dacă îl de ele spiritual, simţim imediat
cunoaşteţi pe director, dacă este influenţa lor. E ca în cazul mirosurilor
prietenul vostru, intraţi direct la el sau sunetelor: Când sunteţi prea
pentru cererea voastră, şi sunteţi departe, ele nu ajung până la voi, dar
imediat ajutat. Pentru voi, nu mai apropiaţi-vă, şi veţi fi înspăimântat
există regulament şi nu veţi mai sau transportat în paradis.
aştepta ore întregi pe coridoare. Este În principiul lor, în esenţa lor,
la fel şi în viaţa spirituală: totul numerele sunt foarte departe de noi.
depinde de ce sunteţi. Cu toate acestea, râurile, arborii,
Când sunt nori, pentru că munţii, nu sunt altceva decât
soarele nu mai ajunge la voi, trebuie numere, numere materializate. Dacă
să luaţi măsuri pentru a vă încălzi sau aprofundăm chestiunea, vom
a vă lumina. Dar să presupunem că descoperi că nimic nu există în afara
sunteţi deasupra norilor, soarele e numerelor. Totul este număr. Natura,
acolo şi nu mai aveţi de ce să vă universul întreg, sunt construite pe
îngrijoraţi. Deasupra norilor, condiţiile numere, dar sunt atât de bine
sunt diferite: sunteţi într-o regiune disimulate încât nu le putem nici
unde alte forţe intră în acţiune. asculta, nici simţi, nici înţelege.
Evident, e simbolic, acestea semnifică Trebuie să ne apropiem de ele, să le
că, atât timp cât suntem prea jos în penetrăm, să ne dăm seama că
materie, există tot timpul condiţii de vorbesc, cântă, emană parfumuri...
îndeplinit, reguli de respectat. Dar Fără îndoială e greu pentru voi să
dacă ne putem înălţa mai sus, în acceptaţi acestea, dar pentru mine
domeniul spiritului, aceste reguli aşa este. Eu o ştiu, pentru că le-am
dispar. pipăit, le-am gustat.
Dar să revenim la numere.
Există o ştiinţă de a combina numere Cap VII LUNA, ASTRUL MAGIEI
17
sânge menstrual pentru practicile
Luna joacă un rol foarte magice. Sângele e un fluid care
important în domeniul magiei. Mai poartă forţe şi energii şi în particular
întâi, pentru că magicienii au sângele menstrual, cu atât mai mult
observat diversele sale faze cu cât pierderea sa e asociată la
(creştere, descreştere, lună plină, femeie cu stări psihice determinate,
lună neagră), pentru a se folosi de ele care impregnează acest sânge.
în operaţiile lor. Apoi, pentru că luna Ştiinţa iniţiatică învaţă chiar că
însăşi şi entităţile ce o populează sunt entităţile lumii astrale sunt acolo, în
des invocate în aceste operaţii. jurul femeii, gata a se hrăni cu
Luna este şi astrul magiei albe emanaţiile sângelui ei. Dacă femeia
şi astrul magiei negre. Iniţiaţii au nu e vigilentă, dacă ea se lasă pradă
subliniat aceste două aspecte, pur şi sentimentelor şi gândurilor inferioare,
impur, benfic şi malefic. La greci, cele sau pronunţă răutăţi la adresa cuiva,
două aspecte erau personificate prin aceste entităţi pun stăpânire pe
zeiţa Diana (sau Artemis) numită emanaţiile sângelui care se evaporă
neprihănita Diana şi prin zeiţa şi pot face astfel rău oamenilor. De
Hecate, divinitate a infernului. Luna e aceea Moise, de exemplu, a interzis
o regiune cu două feţe şi faţa a femeilor de a intra în locurile sfinte în
ascunsă are proprietatea de a aduna timpul perioadei de menstruaţie. În
tot răul ce se face pe pământ. Pentru realitate, menstruaţia este neutră în
că gândurile, sentimentele se sine, nu are nimic impur, totul
deplasează: gândurile, sentimentele depinde de femeie, de gândurile sale,
oamenilor inspiraţi de rău sunt atrase de sentimentele ei, şi cum le
de această faţă ascunsă pe care foloseşte. Cât despre vrăjitoare, e
Ştiinţa iniţiatică îl numeşte conul cunoscut că ele utilizează acest
negru. Conul negru trimite acest rău sânge în mod conştient pentru a-şi
pe pământ sub forma influenţelor realiza proiectele; ele impregnează
nefaste; din această regiune atrag obiecte pentru a hrăni larvele,
vrăjitorii entităţi tenebroase care elementalii, cărora le cere apoi să
tulbură şi pierd oamenii, şi extrag de execute ordinele lor oribile.
asemenea elemente nocive pentru Adesea, vrăjitoarele se expun
vrăjile şi conjuraţiile lor. goale pentru a capta influenţele lunii,
Cât despre cealaltă faţă expusă pentru că ele cunosc puterile
influenţei soarelui, e regiunea nudităţii. Efectiv, Ştiinţa iniţiatică
purităţii, regiunea Îngerilor care aduc învaţă că corpul fizic posedă cu
viaţa pură. Luna domneşte peste ape. adevărat antene eterice, graţie
Dacă vreţi să vă purificaţi, să deveniţi cărora bărbaţii şi femeile sunt în
precum apa limpede, trebuie să vă comunicare cu forţele naturii şi prin
legaţi de lună, dar de regiunea care pot astfel emite sau capta
superioară a lunii, pentru că luna curenţi. În general, veşmintele
coordonează apele cristaline la fel de formează un fel de ecran între corp şi
bine ca apele poluate. Cum soarele aceste energii cosmice, şi dacă
are afinităţi cu focul şi aurul, luna are magicienii se expun goi, este pentru
afinităţi cu apa şi cu argintul. Cel ce a avea mai multe posibilităţi de a
ştie să lucreze cu luna se purifică. capta aceste energii, de a acţiona
Puteţi face acest lucru ţinând în mână asupra lor şi de a le orienta în direcţia
un obiect de argint, legându-vă de pe care o doresc. Numai că, atunci
Arhenghelul Gabriel, care este când vrem să facem rău, nu atragem
Arhanghelul lunii - cum Mihail este în noi decât curenţi tenebroşi care
Arhanghelul soarelui - şi pronunţând circulă prin spaţiu, şi ne expunem
numele său. Perla, de asemenea, prin pericolului de a fi într-o zi complet
emanaţiile sale şi simbolismul său are invadat şi “posedat”.
afinităţi cu luna. Acum, eu ştiu de asemenea că
Luna acţionează magnetic nudismul se dezvoltă din ce în ce mai
asupra mareelor, vegetaţiei, dar şi mult şi, evident, aceia ce îl practică
asupra ciclurilor femeii. Din acest nu au în general nici o intenţie de a
motiv vrăjitorii folosesc în special face magie. Totuşi, eu îi pun în gardă
18
şi pe ei, pentru că nuditatea atrage la de lumină, dragoste, pentru a deveni
fel de bine forţele benefice ca şi un slujitor al Domnului.” Pronunţaţi
forţele malefice, şi este riscant de a formula de trei ori. Şi pe timpul lunii
te expune gol, dacă nu eşti aşa de descrescătoare, pronunţaţi formula
conştient şi stăpân pe tine pentru a contrară: “Aşa cum luna descreşte,
te închide la tot ce este negativ şi tot aşa acest defect, acest viciu al
tenebros şi a te deschide numai meu, se diminuează şi dispare,
curenţilor luminoşi. E bine să vă pentru gloria lui Dumnezeu.” Şi aici
expuneţi la aer, la soare, ca să vi se pronunţaţi de trei ori formula ridicând
deschidă porii fizici; dar trebuie să mâna. Dacă faceţi aceste exerciţii
învăţaţi să vă deschideţi şi porii regulat, cu convingere, veţi avea
spirituali şi nu oricum, ci cu mult rezultate.
discernământ. Luna are mari puteri asupra
Dar să ne ocupăm acum de o materiei, de aceea ea joacă un mare
problemă de o mare importanţă în rol pentru realizare, concretizare.
viaţa noastră cotidiană. Ciclul lunar Dacă vreţi să întreprindeţi o muncă,
este de aproximativ o lună: pe timpul să realizaţi un proiect, sau dacă vreţi
a patrusprezece de zile luna creşte, să-i puneţi capăt, veţi obţine
pe timpul a patrusprezece zile ea rezultate mai bune dacă ştiţi să vă
descreşte, şi această alternanţă serviţi de influenţa lunii.
produce schimbări în natura şi în
fiinţa umană. Putem spune, în Cap VIII LUCRUL CU SPIRITELE
general, că perioada creşterii lunii NATURII
favorizează activitatea, şi din contră,
perioada descreşterii lunii favorizează Dacă putem intra în comunicare
somnolenţa, toropeala, repausul. Cel cu natura, este pentru că ea este vie
ce nu cunoaşte existenţa acestor şi inteligentă. Ea este vie şi
ritmuri naturale se poate îngrijora de inteligentă pentru că este locuită de
schimbările pe care le simte că se creaturi de toate felurile care
produc în el în momentul când luna lucrează asupra pietrelor, plantelor şi
descreşte. Nu are rost să se sperie, animalelor. Aceste creaturi sunt
trebuie numai să se supravegheze menţionate în tradiţiile lumii întregi.
pentru ca să nu-şi epuizeze rezervele. Poate că ele nu se prezintă aşa cum
Chiar dacă nu o facem cu au fost descrise de fiecare religie sau
aceeaşi eficacitate, cu aceeaşi de fiecare cultură, dar esenţialul este
intensitate, cu aceeaşi eficacitate ca să ştiţi că natura e vie pentru că e
în timpul creşterii lunii, putem să locuită, că cele patru elemente:
continuăm să lucrăm în timpul lunii pământul, apa, aerul, focul sunt
descrescătoare. Cu toate acestea, locuite şi că noi putem intra în
dacă aveţi treburi importante de comunicare cu creaturile care le
făcut, e preferabil să aşteptaţi luna locuiesc pentru a face diverse munci.
crescătoare, mai favorabilă pentru (Spiritele morţilor sunt de asemenea
realizare. Invers, dacă vrem să evocate în anumite ceremonii
punem sfârşit unei afaceri, unei magice. Despre acest subiect, vedeţi:
relaţii, e mai bine să aşteptăm luna “Moartea şi viaţa de dincolo?” cap XV
descrescătoare. tom 32 din Opere Complete.)
Deci, vedeţi, oricare ar fi fazele Această realitate este
lunii, e posibil să utilizaţi fiecare cunoscută de milenii de magi,
perioadă pentru o muncă spirituală magicieni şi vrăjitori de pe toate
determinată. Vreţi să vă dezvoltaţi continentele. Ei se străduie să pună
voinţa sau sănătatea, să aveţi mai aceste entităţi în serviciul lor şi mulţi
multă dragoste, înţelepciune, lumină: dintre ei au reuşit... din păcate.
aşteptaţi primele zile a lunii Pentru că, în general, ei nu o fac
crescătoare; şi în timpul nopţii, priviţi decât pentru a-şi satisface poftele,
luna, ridicaţi mâna dreaptă şi spuneţi: senzualitatea, dorinţa de răzbunare,
“Aşa cum creşte luna şi se împlineşte etc., şi spiritele li se supun. Pentru că
în cer, tot aşa toată fiinţa mea se spiritelor naturii le place să li se dea o
umple de sănătate, de vigoare... sau treabă de făcut, şi ele o fac fără să se
19
preocupe dacă este benefică sau Pentru noi înşine, câte nu suntem
dăunătoare: ele execută sarcină ce capabili să facem? Punem în mişcare
au primit-o, împinse de teama acestei cerul şi pământul... dar pentru alţii!...
voinţe superioare lor care a reuşit să Ei bine, e timpul de a schimba
le domine. De aceea atât de mulţi această mentalitate. De acum
oameni le utilizează pentru înainte, oriunde veţi merge în natură,
intreprinderi condamnabile: ele se gândiţi-vă să vă adresaţi tuturor
supun, pentru că aşa sunt făcute, nu fiinţelor care locuiesc în grote, arbori,
au nici o conştiinţă morală, ele fac pârâuri, lacuri, chiar şi în frunze, şi
deopotrivă şi răul şi binele. Deci, de cereţi-le să vină să participe la
noi depinde să le orientăm în vederea realizarea Împărăţiei lui Dumnezeu
unor lucrări divine. pe pământ. Astfel, Cerul va vedea în
Când mergeţi în natură, trebuie voi un constructor al noii vieţi, un
să fiţi conştienţi de prezenţa tuturor izvor, un fiu al Domnului. Cerul,
acestor spirite care o populează şi pământul, oceanele, toate
care existau deja înaintea apariţiei elementele au jurat în faţa Eternului
noastre pe pământ. E bine să vă să-i ajute pe cei care lucrează să
legaţi de ele, să le vorbiţi, să vă devină făcători de pace, armonie,
minunaţi în faţa frumuseţii muncii pe frumuseţe.
care o îndeplinesc pe pământ şi sub
pământ, în apă, în aer, etc. Atunci, Cap IX FLORILE, PARFUMURILE...
ele vor fi fericite, se vor împrieteni cu
voi, vă vor surâde, şi vă vor da A oferi flori e o tradiţie aproape
cadouri: vitalitate, bucurie, inspiraţie universal răspândită. Oferim flori
poetică şi chiar clarviziune. pentru a ne manifesta admiraţia,
Dar nu trebuie să vă opriţi aici. respectul, dragostea. Femeile, mai
Pe toate aceste miliarde de spirite ales, sunt sensibile la flori; dacă vreţi
care populează natura trebuie să le să câştigaţi prietenia unei femei,
faceţi să participe la o muncă divină. oferiţi-i flori. Evident, poate acest
Când vă plimbaţi prin pădure sau la lucru nu va fi suficient. Există
munte, adresaţi-vă tuturor acestor anumite femei cărora puteţi să le
creaturi invizibile care contribuie prin oferiţi toate florile pe care le găsiţi la
activitatea lor la viaţa pietrelor, piaţă fără să puteţi să le câştigaţi
plantelor, animalelor, şi cereţi-le să-şi prietenia; pentru că există alte flori
aducă aportul, ajutorul, tuturor celor de oferit, flori invizibile, şi pe ele
care lucrează pentru dragoste, trebuie să ştiţi să le oferiţi: florile
lumină, pace: pentru realizarea sufletului vostru.
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Priviţi un trandafir: simţiţi
Iar atunci când mergeţi pe imediat ceva atât de poetic, încât
malul mării sau pe malul unui fluviu, starea voastră interioară se va
adresaţi-vă spiritelor care le locuiesc, transforma. O senzaţie, oricât de
spunându-le: “Ce faceţi voi pentru slabă ar fi ea, un sentiment, cât de
binele umanităţii? Încercaţi să slab ar fi, modifică deja ceva în
influenţaţi pe toţi acei care vin să se profunzimea fiinţei voastre. Floarea
scalde şi pe cei ce călătoresc pe ape, pe care o priviţi vă vorbeşte prin
inspiraţi-le dorinţa de schimbare, de a culorile sale, forma sa, parfumul său,
se ameliora... Desigur, sunt ea îşi deschide drum în voi, prin
încăpătânaţi, dar voi aveţi puteri, şi intermediul corpurilor subtile, pentru
dacă insistaţi, ei vor sfârşi prin a vă a trezi în sufletul vostru forma,
asculta, în ciuda lor, şi vor urma parfumul, culoarea căreia îi
voinţa voastră. Mergeţi, la treabă!” corespunde. Şi e la fel, bineînţeles,
Astfel, într-o zi, miliarde de spirite se pentru un obiect respingător. De
vor pune în mişcare pe întreg aceea, trebuie să fiţi atenţi să nu vă
pământul şi vor lucra asupra inimilor înconjuraţi decât de prezenţe
şi creierelor umane. armonioase, frumoase, pure... pentru
De ce să fim zgârciţi şi nu ne că influenţa lor pătrunde în voi. Şi
gândim niciodată să spunem două cum în domeniul spiritual există
cuvinte pentru binele umanităţii? calităţi şi virtuţi care corespund
20
acestei armonii, puţin câte puţin, Spiritele trandafirilor sunt
aceste calităţi şi virtuţi se vor entităţi ce vin de pe planeta Venus şi
manifesta în voi. care au acceptat să se încarneze pe
Tot ceea ce vă înconjoară Pământ pentru a ajuta oamenii. Dar
exercită o influenţă asupra voastră, nu cunoaştem încă această misiune a
chiar dacă nu sunteţi conştienţi de trandafirilor, ne servim de ei pentru a
acest lucru. Dar tocmai, e important orna apartamentele şi grădinile,
să deveniţi conştienţi de acest lucru pentru a atrage un bărbat sau pentru
pentru a face o muncă benefică. Dacă a seduce o femeie. În realitate,
simţiţi că un obiect sau o creatură vă trandafirul este aici pentru a ne
influenţează favorabil, trebuie să revela un drum de cea mai mare
deschideţi conştient porii voştri perfecţiune, drumul adevăratei iubiri,
interiori pentru ca aceste influenţe să dragostea care nu întemniţează,
vă penetreze profund. Dacă nu-i dragostea care eliberează. Iată rolul
deschideţi, chiar şi cele mai bune şi mesajul trandafirului. Dacă el e
lucruri vor rămâne ineficace, ele nu regele florilor, e pentru că el ne
vă vor atinge. învaţă dragostea adevărată. În ziua în
Mergeţi pe malul unui pârâu, care oamenii vor înţelege sacrificiul
după un izvor care străluceşte, şi pe care el îl face venind printre ei şi
gândiţi-vă că e imaginea adevăratei vor accepta mesajul său, poate vor
surse a vieţii, care trebuie să începe să-i semene: pe unde vor
strălucească şi să curgă pentru voi... trece, ei vor înmiresma atmosfera cu
Mergeţi după soare, contemplaţi-l, un parfum delicios.
deschideţi-vă lui ca să trezească în În Paradisul terestru,
voi soarele spiritual, căldura sa, Dumnezeu i-a încredinţat Evei
lumina sa... Mergeţi după flori pentru îngrijirea vegetaţiei, de aceea, trăind
a le cere secretul parfumului lor, şi printre flori, Eva a început să degaje
ascultaţi-le ca să învăţaţi să extrageţi ea însăşi un parfum de flori. În
şi voi chintesenţele cele mai momentul primului păcat, ea a
parfumate ale inimii voastre şi ale pierdut această calitate. Înainte de
sufletului vostru... Totul vorbeşte, cădere, aceste parfumuri emanau din
numai oamenii nu ştiu să asculte, nu ea pentru că poseda calităţi şi virtuţi
ştiu să asculte nici soarele, nici care se manifestau întocmai în plan
arborii, nici stâncile, nici lacurile, nici fizic, sub formă de parfumuri. Pentru
munţii, nici păsările, nici propria lor că un parfum este expresia fizică a
voce interioară care vorbeşte fără unei virtuţi, de asemenea, un miros
încetare. Dar dacă trebuie să asculte urât este expresia fizică a unui viciu.
bârfe sau calomii, imediat îşi deschid Dacă femeile sunt acum atât de
urechile. Nu înţeleg de ce sunt aşa atrase de parfumuri şi simt nevoia de
stupizi: sunt atâtea lucruri frumoase a se parfuma, e pentru că doresc
de ascultat, de privit, de înţeles, de inconştient să regăsească acest dar
ce se opresc tot timpul asupra a ceea pe care-l aveau în Paradis, de a
ce este inutil şi meschin? degaja natural parfumuri. Dar a se
Priviţi acest trandafir: el e mic, parfuma nu e cea mai bună metodă:
dar e mare în mine pentru că îmi dacă ele vor învăţa să-şi dezvolte
revelează multe lucruri, de aceea îl anumite calităţi şi virtuţi, ele vor
iubesc. El e fericit, îmi surâde, şi eu la regăsi parfumul lor, ele vor regăsi
rândul meu îl privesc cu dragoste adevărata lor frumuseţe.
pentru că el intră în mine şi trezeşte Dintr-un punct de vedere mai
alţi trandafiri în inima mea şi în general, problema parfumurilor,
sufletul meu. De ce nu încercaţi şi mirosurilor pe care fiinţa umană le
voi? Sfătuiesc chiar şi femeile care degajă, e un subiect foarte
aşteaptă un copil să se gândească în interesant. Dacă vă veţi observa, veţi
această perioadă a gestaţiei să vedea că corpul vostru nu are tot
lucreze din când în când cu timpul acelaşi miros. Când sunteţi
trandafirii, ca să influenţeze favorabil tulburat, sau furios, veţi remarca că
copilul ce-l poartă. mirosurile devin dezagreabile. Iar
când trăiţi sentimente magnifice,
21
corpul vostru poate produce emanaţii puteam încă să-mi explic astfel, dar
aproape tot atât de parfumate ca la fiecare vizită simţeam aceeaşi
cele ale florilor. senzaţie de puritate, de sfinţenie, ca
De mult, îmi amintesc, în timpul un parfum, şi nu l-am mai întâlnit în
unei plimbări în pădure pe care am altă parte, pentru că în realitate,
făcut-o cu prietenii mei în regiunea acest parfum nu exista în planul fizic,
Lyon-ului, am remarcat o tânără fată şi probabil sufletul meu îl percepea în
de aproximativ optsprezece ani pe planul astral.
care nu am cunoscut-o până atunci. Este deci foarte important de a
Aparent, ea nu avea nimic particular, ajunge prin munca noastră spirituală
dar când a trecut pe lângă mine, am să ameliorăm calitatea parfumurilor
simţit că degajă un parfum, dar un corpului nostru fizic, nu pentru a
parfum de o puritate, de o atrage oamenii ci pentru a atrage
prospeţime, de o poezie prietenii din lumea invizibilă, pentru
extraordinară. Am rămas stupefiat, că ei iubesc parfumurile unui suflet
avea, aş putea spune, parfumul unei pur. De ce să nu le oferim această
flori de munte. Eram atât de intrigat, bucurie? Prin arderea esenţelor,
că am întrebat-o dacă s-a parfumat. alungaţi spiritele tenebroase şi
Ea mi-a răspuns că nu, şi după atrageţi entităţile celeste, e minunat.
expresia feţei sale, era evident că Dar aceasta nu ajunge, trebuie să
spunea adevărul. Deci corpul ei ştiţi cum să răspândiţi din interior
degaja acest parfum de flori. Nu am parfumul purităţii, al sfinţeniei.
mai revăzut-o după acea plimbare,
dar n-am uitat niciodată acel parfum. Cap X FACEM MAGIE CU TOŢII
Eu nu cred că îşi dădea seama de
acest dar extraordinar. Există femei Pentru majoritatea oamenilor
care ar da averi pentru a avea cuvântul “magie” e un cuvânt care
natural un astfel de parfum. îngrijorează. Am văzut oameni
Vrăjitorii, vrăjitoarele aveau îngroziţi când se pronunţa acest
cunoştinţe care le permiteau să cuvânt în faţa lor. Şi totuşi, toţi fac
fabrice duhori insuportabile pentru a magie, nu fac decât aceasta, numai
atrage demonii. Şi dacă există că ei cred că în magie e obligatoriu să
obiceiul de a arde parfumuri, esenţe faci anumite ceremonii purtând
în temple, biserici şi locuri sacre, e veşminte bizare, bolborosind
tocmai pentru a alunga spiritele incantaţii, pronunţând formule de
tenebrelor şi a atrage spiritele conjuraţie, de vrajă, şi manipulând în
luminii. Se spune în Biblie că mijlocul vaporilor mai mult sau mai
parfumul sacrificiilor celor drepţi urca puţin rău mirositori tot felul de
până la nările lui Dumnezeu care se obiecte heteroclite. Şi tocmai aici se
delecta. Da, e adevărat, Dumnezeu înşeală.
respiră suflete, e o realitate: sufletul Magia, e toată existenţa
celor drepţi degajă un parfum care noastră. Toate actele (adică gesturile,
atrage prezenţa entităţilor luminoase, privirile, cuvintele), toate
şi chiar Sfântul Duh vine să respire sentimentele şi gândurile sunt
parfumul acestor suflete. magice. Tot ceea ce omul e
Evident, aceste parfumuri susceptibil să facă în cele trei planuri:
spirituale sunt aşa de subtile că nu le fizic, astral, mental, este magie. Şi
putem simţi în planul fizic. În după natura bună sau rea a ceea ce
tinereţea mea în Bulgaria, când face, dacă construieşte sau distruge,
locuiam aproape de Maestrul Peter dacă crează armonie sau dezordine,
Deunov şi când mă invita să-l vizitez el se manifestă ca un mag alb sau
acasă la el, eram tot timpul negru. Numai ignoranţa oamenilor îi
impresionat de un parfum ce mă împiedică de a şti unde se află, şi ce
mira, care nu semăna cu un altul, un fabrică.
parfum care nu venea nici din flori, Desigur, pentru majoritatea
nici din fructe, din nimic altceva. Era oamenilor, se poate spune că actele
cu siguranţă parfumul sufletului său, lor nu sunt nici perfect albe nici
a inimii sale. Eram foarte tânăr, nu perfect negre, ei nu sunt cu adevărat
22
puternici într-o formă de magie sau în vor dispărea. În acelaşi fel trebuie să
alta. Dar faptul că fiecare bărbat şi ştiţi că dacă veţi păstra anumite
fiecare femeie e un magician, o impurităţi în sentimentele sau în
magiciană, e absolut adevărat. Când gândurile voastre, acestea vor atrage
aveţi sentimente rele, gânduri rele, e indezirabili cărora le place să se
vorba deja de magie neagră, pentru hrănească cu aceste murdării, şi nu
că murdăriţi, dezagregaţi ceva, şi veţi mai putea scăpa de ei. Priviţi:
după legile universale, tot ceea ce chiar dacă încercaţi să omorâţi
produce un astfel de efect intră în insectele sau să le vânaţi, nu faceţi
categoria magiei negre. Şi tot ceea ce nimic: de îndată ce veţi lăsa din nou
e armonizează, construieşte, deşeuri la iveală, ele vor apărea din
înfrumuseţează, iluminează, intră în nou, pentru că vin tot timpul altele.
categoria magiei albe. Deci, în loc de Pentru a le alunga, faceţi curăţenie şi
a scoate strigăte când aud vorbind de gângăniile vor merge să-şi caute
magia neagră, oamenii ar face mai hrana în altă parte. Şi în planul astral,
bine să conştientizeze importanţa a în planul mental, există de asemenea
tot ceea ce fac. Da, pentru că vedem gânduri şi sentimente care
destui oameni care n-au deschis fermentează, putrezesc, e aceeaşi
niciodată o carte de magie neagră, lege. Trebuie deci să vă debarasaţi
care nici măcar nu cred că magia de aceste impurităţi şi indezirabilii
neagră e posibilă, dar care, prin vor pleca.
comportamentul lor, sunt în realitate Când văd comportamentul unor
adevăraţi magicieni negri. anumite persoane, ştiu deja că ele
Un mag e un medium care atrag o întreagă delegaţie de spirite
furnizează spiritelor materia primă tenebroase care vin să le solicite,
graţie căreia ele pot intra în contact pentru ca ele să intre în confreria lor.
cu planul fizic şi pot acţiona asupra Spiritele tenebroase le spun: “Vei
lui. Natura preocupărilor sale, avea bani, vei avea un loc în
activităţile sale fac ca să se degaje societate, vei avea o putere
din el fluide determinate şi aceste formidabilă, vei avea toate femeile pe
fluide permit spiritelor de a lua formă care le vei vrea, vino cu noi.” Şi ele
şi de a acţiona. La simpla prezenţă a sunt atât de ignorante şi proaste
unei fiinţe animate de gânduri încât le urmează. Veţi spune: “Dar n-
criminale, o multitudine de spirite au am mai văzut aşa ceva!” Ei bine, eu o
şi venit pentru a se servi de toate văd în fiecare zi. Spiritele tenebroase
miasmele care se degajă din ea, sunt îmbrăcate, ele nu se prezintă la
pentru a face rău. Nu ea este cea voi cu coarne, cu o coadă despicată şi
care face răul, dar furnizează cu toate cazanele Infernului, ele nu
mijloacele, materia de care ele se au interesul de a vă speria; din
servesc. Şi invers, prezenţa unui mag contră, ele vă promit că o să vă
alb furnizează spiritelor luminoase vedeţi toate dorinţele satisfăcute, şi
materia de care ele se servesc pentru revin până când, ca un fruct prea
a aduce binecuvântări. Vreţi să lucraţi copt, cădeţi în capcana lor. Iată cum
pentru lumină, vreţi să faceţi bine? Se se întâmplă să seducă oameni: prin
degajă atunci din voi o materie foarte promisiuni de putere, plăcere şi bani.
pură pe care spiritele lumii invizibile Astfel, mulţi devin candidaţi pentru
vin să o culeagă, exact cum albinele Loja neagră, pentru că nu pot obţine
vin să culeagă nectarul florilor pentru rapid toate aceste avantaje fără a
a face mierea. manifesta egoism, duritate, necinste.
Vă voi da acum un exemplu Dar Loja albă, şi ea, trimite o
pentru a vă arăta cum trebuie să citiţi delegaţie; şi aici sunt creaturi
în cartea naturii vii. Când lăsaţi magnifice care încearcă să lumineze
resturi de mâncare în bucătăria oamenii despre toate binecuvântările
voastră, de ce sosesc aşa de repede care-i aşteaptă dacă se angajeajă pe
tot felul de insecte, furnici, viespi, drumul luminii. Spiritele răului şi cele
etc... pentru a se hrăni? Pentru că ale binelui lucrează în acelaşi fel, dar
murdăria le atrage pe aceste mici în direcţii opuse. Metodele sunt
gângănii. Dar faceţi curăţenie, şi ele aceleaşi, nu e nici o diferenţă, în
23
afară de scop, de direcţie. Spiritele merge în cealaltă lume şi vi se vor
binelui vă spun: “Se poate să nu prezenta consecinţele gândurilor,
obţineţi nici gloria, nici bogăţie, sentimentelor şi dorinţelor voastre
pentru că ele sunt ale Prinţului negative, veţi fi înspăimântaţi să
acestei lumi, dar noi avem alte lucruri vedeţi că aţi fost cauza atâtor
să vă dăm: lumina, pacea, nenorociri.
cunoaşterea şi mai ales viaţa, viaţa Din contră, dacă toată viaţa
abundentă. Vreţi să veniţi cu noi?“ voastră v-aţi străduit să nu aveţi
Dacă sunteţi luminaţi, dacă aveţi decât gânduri şi sentimente de
discernământ, ascultaţi vocea lumină şi dragoste, ele vor circula şi
spiritelor celeste; dacă nu, desigur, vor influenţa favorabil multe
veţi cădea în capcanele spiritelor persoane de pe pământ. Şi aici,
tenebroase. atunci când veţi merge în cealaltă
Nu există creaturi în faţa cărora lume, vi se vor arăta toate realizările
spiritele luminoase să nu se prezinte, bune a căror cauză aţi fost. Veţi fi
dar dacă aceste creaturi rămân surde mirat, stupefiat. Veţi spune: “Dar nu
la vocea lor, ce pot ele face? Sunt e posibil, nu eu am făcut aceste
obligate să le abandoneze şi să le lucruri!... - Ba da, ba da, vi se va
lase în faţa propunerilor Lojei negre, răspunde. Priviţi, de exemplu, aţi trăit
care se prezintă într-un mod mult mai în acel an pe strada aceea unde
încântător pentru ele, pentru că se anumite persoane erau gata să
referă la nevoile şi satisfacţiile comită o crimă. Dar emanaţiile bune
planului fizic. Cât despre nevoile pe care le-aţi răspândit în trecere le-
planului spiritual, ne simţim mai puţin au făcut să se răzgândească şi ele au
stimulaţi să le satisfacem - e atât de renunţat în final.” Adesea e nevoie de
departe! - şi astfel ne lăsăm în voia foarte puţin pentru ca o persoană să
spiritelor tenebroase. execute un proiect sau să renunţe, şi
Da, şi mai departe vedem e posibil ca acest “foarte puţin” să
consecinţele: tot ceea ce emană depindă chiar de influenţele bune sau
dintr-o fiinţă care refuză să ia drumul rele pe care le recepţionează fără
ascensional al luminii, al dragostei, al ştirea sa.
dezinteresului, e prozaic, tern, Nu trebuie să uităm niciodată
distructiv. Peste tot pe unde trece că omul e plasat la limita lumilor
această fiinţă, fără a o şti, fără a superioară şi inferioară. Religia
vrea, produce stricăciuni. Cum? creştină a exprimat această idee prin
Imaginaţi-vă că detestaţi pe cineva: imaginea îngerului păzitor care stă în
spuneţi des că v-ar aranja mai bine dreapta sa şi a demonului care stă la
să fie mort. Desigur, nu aţi merge stânga sa. Îngerul îl sfătuieşte, îl
până la a-l omorî, nu se decide chiar luminează, în timp ce demonul, din
aşa de uşor o crimă, pentru că vă locul său, vrea să-l inducă în eroare
expuneţi la riscuri. Dar vă gândiţi la pentru a deveni victima sa. E un fel
această moarte, o doriţi... Ei bine, să simplist de a prezenta lucrurile, dar el
ştiţi că veţi fi responsabili de moartea corespunde unei realităţi. Cum v-am
altcuiva din oameni. Pentru că explicat, omul posedă două naturi: o
dorinţele voastre, gândurile voastre natură inferioară, pe care am numit-o
circulă şi influenţează undeva, mai personalitate, şi o natură superioară,
departe, persoane care sunt în pe care am numit-o individualitate (A
aceeaşi dispoziţie ca şi voi şi care se vedea “Natură umană şi natură
doresc, la rândul lor, să scape de un divină” Colecţia Izvor Nr. 213). După
duşman. Dacă dorinţa lor de gradul său de evoluţie, omul dă
răzbunare e mai puternică, sau dacă importanţă uneia sau alteia dintre
au o voinţă mai mică de a rezista naturi, şi evident, după cum una sau
instinctului lor criminal, într-o zi, sub alta se manifestă, el intră în contact
influenţa a ceva pe care ele nu-l cu entităţile lumii tenebrelor sau cu
înţeleg - un impuls, un curent care-i cele ale lumii de lumină. Unii spun că
poartă - ele comit o crimă. Nu veţi şti nu cred în entităţile lumii invizibile. Ei
niciodată nimic, dar în realitate, şi voi bine, chiar dacă cred sau nu, aceasta
veţi fi vinovaţi. Şi într-o zi, când veţi nu schimbă nimic: natura lor
24
inferioară şi superioară există şi nu
pot să nu le vadă manifestându-se. Cap XI CELE TREI MARI LEGI ALE
Omului îi revine sarcina de a şti sub MAGIEI
ce influenţă vrea să se plaseze.
Veţi spune: “Dar de ce I Legea înregistrării
Dumnezeu nu distruge aceste spirite
ale răului?” Pentru că ele au Se poate să ne îndoim de
permisiunea de a tenta, e meseria existenţa lui Dumnezeu, să credem
lor, iar voi nu trebuie să fiţi aşa de sau să nu credem în îngeri sau în
stupizi pentru a cădea în capcanele diavoli, în Cer şi în Infern, dar există
lor! Dumnezeu nu l-a pedepsit un lucru asupra căruia nu ne putem
niciodată pe Diavol pentru că îndoi, anume că gândurile,
tentează oamenii; oamenii sunt cei sentimentele noastre se înregistrează
care trebuie să fie mai tari şi mai în noi şi în afara noastră, lasă deci
luminaţi, ei trebuie să înţeleagă unde urme. Cunoaşterea acestei legi este
înfloresc cu adevărat, trebuie să la baza întregii vieţi morale şi
înţeleagă de ce e preferabil de a lua o spirituale: din moment ce totul se
anumită direcţie decât de a lua alta. înregistrează, nu ne putem permite
Trebuie să fie convinşi cu adevărat. să facem orice, să avem orice gând,
Nu ar fi un veritabil avantaj pentru o orice sentiment, orice dorinţă, pentru
fiinţă umană să fie împinsă împotriva că vor exista consecinţe.
voinţei ei pe drumul binelui şi al Evident, această idee e nouă
luminii. Creatorul şi spiritele celeste o pentru mulţi. Faptul că există oamenii
lasă liberă pentru a-şi dezvolta care sunt inteligenţi, instruiţi,
conştiinţa şi a învăţa să devină avansaţi tehnic, care fac înregistrări,
responsabilă de orientările ei. asta da, aşa e, nu avem decât să
Deci de noi depinde să ne vedem atâtea imagini, cuvinte,
întrebăm în fiecare zi: “Să vedem, muzică care sunt înregistrate. Dar
astăzi, ce am spus, ce am făcut? Care natura, cum poate ea face
au fost gândurile, sentimentele înregistrări? Ei bine, aici vedem câţi
mele?” Şi dacă aţi acţionat rău, dacă oameni sunt ignoranţi. În realitate, nu
aţi avut sentimente rele, gânduri rele, putem găsi nimic în lumea vizibilă
să ştiţi că aţi fost dat în lături de care nu există deja în lumea
forţele negre şi trebuie să reveniţi invizibilă. Inteligenţa cosmică a
pentru a o lua pe un alt drum. Cel ce devansat oamenii şi chiar i-a depăşit:
intră în viaţa spirituală e obligat să ia înregistrările sale sunt de o natură
în considerare lucrurile cu o mult mai subtilă decât aceea pe care
conştiinţă lărgită; el trebuie să-şi dea ei ar putea-o face. Inteligenţa
seama că există legi pe care el nu le cosmică, care a vrut să aibă arhive, a
cunoaşte şi trebuie să înţeleagă acum decis ca toată istoria universului să
necesitatea de a le cunoaşte şi de a fie înregistrată; ea a conceput creaţia
le respecta. Magia nu este numai un în aşa fel încât pământul, munţii, şi
act al voinţei, ea îmbrăţişează mai ales pietrele să conserve această
totalitatea activităţilor umane. istorie.
În realitate, magia nu e altceva Fiecare eveniment se reflectă în
decât o prelungire a fizicii. Fizica toate obiectele din jur şi lasă urme, şi
studiază proprietăţile materiei şi putem spune că aceste urme sunt de
legile care o guvernează. La fel e şi neşters, ele sunt profund ascunse sub
cu magia, cu diferenţa că magia alte straturi care sunt îngrămădite
merge mai departe, acţionând într-un deasupra, dar există şi putem să le
domeniu mai subtil: cel al forţelor şi regăsim. Aceste urme reprezintă
materiilor psihice. Şi e bine că magia arhivele “Akashe”. Dar cum oamenii
nu a fost despărţită de fizică, pentru nu şi-au dezvoltat acele facultăţi care
că într-o zi, aceeaşi oameni de ştiinţă, le-ar permite să descifreze aceste
mai obişnuiţi, mai înţelegători, vor fi înregistrări, ei emit ipoteze şi
obligaţi să admită această realitate construiesc teorii pe care sunt repede
pe care până acum o calificau ca fiind obligaţi să le abandoneze pentru că
neştiinţifică. se arată inexacte.
25
Marile evenimente ale istoriei legii afinităţii, ceea ce aţi înregistrat
universului sunt înregistrate, de rău va produce efecte în lumea
asemenea şi micile evenimentele ale vizibilă şi invizibilă, perturbând
vieţii noastre cotidiene. Tot ceea ce ordinea atomilor şi electronilor şi
facem în locurile în care locuim lasă atrăgând forţe ostile care vor veni să
amprente, imagini, clişee, o întreagă vă înhaţe într-o zi.
memorie e acolo, fixată în planul Desigur, mulţi acceptă această
eteric, pe pereţi, pe mobile, pe idee a unei legi a înregistrării, dar nu
obiecte, şi dacă apelăm la un medium ajunge de a o accepta, trebuie ca în
sau la o persoană sensibilă, ea vă va viaţa cotidiană să ţinem cont de
putea spune în detaliu ce s-a existenţa ei peste tot, orice aţi face,
întâmplat în aceste locuri. străduiţi-vă să nu lăsaţi decât urme
Lăsăm urme pe toate obiectele luminoase. Sunteţi pe un drum:
pe care le atingem, şi chiar dacă nu binecuvântaţi acest drum cerând ca
le atingem, însăşi prezenţa noastră, toţi cei ce trec pe acolo să primească
corpul nostru astral, etc., se imprimă pacea şi lumina şi să fie antrenaţi
pe ele. Iar asupra locurilor pe unde spre calea bună. De ce să trăiţi în
trecem, asupra persoanelor pe care inconştienţă şi să nu înregistraţi
le frecventăm, lăsăm de asemenea decât dezordini şi murdării? De ce să
urme, bune sau rele, luminoase sau nu încercaţi să lucraţi ca soarele care
întunecate. De aceea e atât de impregnează fără încetare universul
important de a lucra asupra cu lumina sa, căldura sa, viaţa sa,
gândurilor şi sentimentelor pentru a generozitatea sa? Încercaţi să nu vă
le ameliora, a le purifica, pentru că lăsaţi atraşi de activităţi haotice,
ştim că nu numai prin actele noastre, distructive, negative, pentru a învăţa
ci şi prin gândurile, sentimentele cum să acţionaţi faţă de creaţie şi
noastre putem face rău sau bine. creaturi. Şi peste tot, asupra a tot ce
Dar înainte de a se înregistra şi atingeţi, peste tot pe unde mergeţi,
de a lăsa urme în exteriorul nostru, gândiţi-vă să nu lăsaţi decât urme de
gândurile şi sentimentele noastre se lumină şi de dragoste, pentru ca
înregistrează şi lasă urme în noi. De oamenii să vibreze la unison din ce în
aceea, cel care a nutrit mult timp ce mai mult cu lumea divină.
gânduri şi sentimente de gelozie,
egoism, răutate va sfârşi într-o zi prin II Legea afinităţii
a fi paralizat şi otrăvit de toate
urmele lipicioase şi întunecoase pe Toţi cei care au studiat relaţiile
care gândurile şi sentimentele lui le- dintre fiinţa umană şi cosmos au
au lăsat în el. descoperit că există între acestea o
Proba că totul se înregistrează corespondenţă absolută. Fiecare
în noi e că o persoană poate să-şi vibraţie tinde să găsească o altă
aducă brusc aminte o scenă vibraţie asemănătoare cu ea pentru a
petrecută cu zeci de ani în urmă, în fuziona cu ea, toate creaturile, prin
copilărie. Altele, victime ale unui grav vibraţiile lor şi prin lungimea lor de
accident în care erau pe punctul de a undă, intră în raport cu alte fiinţe,
muri, povestesc cum şi-au văzut alte entităţi şi alte forţe în univers
toată viaţa derulându-se invers cu o care posedă aceeaşi lungime de
mare viteză, ca o bobină de film. Cum undă, aceleaşi vibraţii. Deci, prin
se face că acestea nu au fost şterse? gândurile, sentimentele, actele sale,
Cunoscând această lege a omul întră în afinitate cu regiuni,
înregistrării, sunteţi obligat să fiţi creaturi vizibile sau invizibile care
rezonabil, prudent, atent, pentru a nu posedă aceleaşi lungimi de undă şi le
comite acte reprobabile, pentru că, atrage. Dar cum oamenii ignoră
mai repede sau mai târziu, nu numai aceste adevăruri, ei fac totul fără să
că acestea vă vor reveni în conştiinţă se gândească şi apoi sunt miraţi de a
şi veţi avea remuşcări, dar vor se găsi în situaţii groaznice.
produce evenimente şi fenomene Să presupunem că avem pe o
supărătoare. Pentru că, nu numai că masă mai multe diapazoane dintre
totul se înregistrează, ci în virtutea care numai două sunt de lungimi
26
egale. Dacă facem să vibreze fiecare sentiment, este obligatoriu în
dintre aceste diapazoane, ele vor da afinitate cu elemente, regiuni ale
un sunet diferit, dar dacă facem să spaţiului, de o natură determinată.
vibreze unul dintre cele două Dacă intru în relaţie cu ele, voi atrage
diapazoane care au aceeaşi lungime, ceva bun sau ceva rău?” Dacă vedeţi
al doilea, fără a fi atins, va răspunde că e bun, mergeţi, dacă nu, atenţie!
la vibraţia primului, emiţând acelaşi V-am mai spus: noi suntem ca
sunet ca el. Cunoaşteţi toţi acest nişte peşti în oceanul cosmic. Peştii
fenomen, dar ceea ce nu cunoaşteţi trăiesc în mare, în oceane, şi fiecare
este importanţa acestei legi. Pentru atrage spre el elementele care
că, în realitate, se petrec exact corespund naturii sale, pentru a
acelaşi lucruri între fiinţa umană şi tot forma corpul său: o anumită talie, un
ceea ce există în univers. Dacă vă anumit cap, mare sau alungit, o
străduiţi să aveţi numai gânduri anumită coadă, anumiţi solzi,
luminoase, sentimente pure, strălucitori, coloraţi, sau şterşi şi
generoase, veţi atrage din spaţiu cenuşii. E la fel şi pentru noi: suntem
entităţi, elemente, care sunt în peşti aruncaţi în oceanul vieţii şi
afinitate cu gândurile şi sentimentele devenim într-un fel sau altul după
voastre, şi astfel veţi fi din ce în ce elementele pe care le-am atras
mai mult ajutaţi, susţinuţi. pentru a forma diferitele noastre
Lumina Ştiinţei iniţiatice ne dă corpuri: fizic, astral, mental, etc.
toate puterile de a crea viitorul pe Întâlniţi, de exemplu o fiinţă
care îl dorim. Şi dacă ştim să handicapată în toate domeniile:
alimentăm în noi anumite stări aceasta vine din încarnările
interioare elevate, nimic nu va putea anterioare unde, din ignoranţa sa sau
să ne împiedice să întâlnim fiinţe din voinţa sa slabă, a atras entităţi şi
frumoase, luminoase, nobile, pe care curenţi negativi care acum o tulbură
dorim să le întâlnim, şi o ţin legată. Alţii, din contră, au
De câte ori nu vă simţiţi atras în încarnările lor precedente
dezorientaţi, nefericiţi! Nu mai ştiţi ce toate elementele care fac din ei acum
să faceţi pentru a ieşi din această fiinţe inteligente, capabile, frumoase,
stare şi rămâneţi aşa, făcându-vă pe care toţi le iubesc şi le admiră.
griji. De ce nu încercaţi să mergeţi Vedeţi cât e de important să
lângă fiinţe care vă pot ajuta? Aceste cunoaşteţi această lege a afinităţii şi
fiinţe sunt aici, peste tot, aproape de trebuie să vă puneţi imediat pe
voi, şi dacă nu fac nimic pentru a vă treabă pentru a atrage particule de o
ajuta, este pentru că nu ştiţi să le natură aşa de luminoasă, încât totul
chemaţi. Pentru a le face să vă audă să înceapă să se amelioreze în voi.
vocea, trebuie cel puţin să încercaţi
să aveţi o gândire benefică, III Legea acţiunii şi
sentimente benefice, să îndepliniţi un reacţiunii
act dezinteresat; atunci, aceste fiinţe
simţind că vibraţi pe aceeaşi Putem studia lucrurile din multe
frecvenţă cu ele, vor fi obligate să se puncte de vedere: fizic, chimic,
apropie de voi pentru a vă veni în astronomic, politic, financiar, etc., şi
ajutor. este foarte bine, dar când nu le
Gândurile, sentimentele, actele studiem din punct de vedere magic,
voastre sunt cele care determină nu cunoaştem esenţialul. Da, dacă nu
absolut natura elementelor, forţelor şi cunoaştem cum acţionează lucrurile
fiinţelor care vor fi trezite undeva în asupra noastră, cum ne influenţează,
spaţiu şi care, mai repede sau mai nu cunoaştem esenţialul. Ori, totul
târziu vor sosi la voi. Această lege a acţionează asupra noastră, tot ce
afinităţii e una dintre cele mai mari trăieşte în natură ne influenţează:
legi magice şi ea trebuie să vă soarele, stelele, plantele, pietrele,
conducă întreaga viaţă. În fiecare zi, animalele...
când simţiţi anumite gânduri, Chiar şi comportamentul
sentimente ce vă traversează oamenilor este şi el magic: privirile,
spuneţi-vă: “Iată, acest gând, acest gesturile, cuvintele. Din păcate, prea
27
puţini dintre ei sunt conştienţi de atinşi, ei reprezintă ultima bilă din
efectele care se produc: ei serie. E adevărat pentru bine, ca şi
gesticulează, aruncă priviri rele, pentru rău. Prima bilă poate să
proferează cuvinte negative, fără a spună: “Am lovit vecina mea şi nu s-a
şti că, de fapt, cosmosul e ca un întâmplat nimic.” Da, aparent, nu s-a
imens perete care le retrimite ca un produs nimic, dar ea nu ştie că ultima
ecou fiecare din manifestările lor. bilă din serie a fost atinsă.
Dacă vă plimbaţi într-o căldare de Şi aceasta nu e totul. Pentru că
munţi şi începeţi să strigaţi: “Vă ultima bilă care a suportat şocul se
iubesc”, ecoul va răspunde: “Vă îndepărtează şi recade şi se produce
iubesc... iubesc... iubesc...” Pentru tot acelaşi fenomen în sens invers, noi
din viaţa noastră e la fel: nu numai că vibraţii se propagă din aproape în
nimic nu rămâne fără efect, dar mai aproape şi acum prima bilă din serie
mult, cum o arată legea ecoului, tot e cea care se îndepărtează şi recade.
ceea ce faceţi revine înapoi: e ceea Ea suportă deci şocul reacţiunii.
ce numim legea acţiunii şi reacţiunii. Aceasta semnifică că
Dar consecinţele conduitei nefericirile noastre provin din
noastre nu se fac simţite imediat, ele greşelile pe care le-am făcut în trecut
ating mai întâi alte persoane, părinţii, sau chiar în vieţile anterioare;
prietenii şi uneori chiar fiinţe foarte suportăm acum reacţiunea. Cel ce
îndepărtate, pe care nu le cunoaştem are timp să studieze şi să verifice va
şi care recepţionează undele emise recunoaşte adevărul acestei legi.
de gândurile, sentimentele, actele Vreţi să fiţi iubit? Iubiţi, e foarte
noastre. simplu. Cel ce iubeşte provoacă
Voi lua acum un alt exemplu: o aceleaşi forţe în univers şi aceste
experienţă care a fost făcută de forţe vor reveni într-o zi la el. Chiar
fizicianul Graversande. Se suspendă dacă vrea să scape, nu v-a putea,
alăturat o serie de bile ce se ating toată lumea îl v-a iubi. Sunt, dacă
unele de altele. La o extremitate a vreţi, aceleaşi legi ca în agricultură.
rândului, depărtăm prima bilă şi apoi Da, putem spune că agricultura se
o lăsăm să cadă: ea va lovi imediat a bazează pe legea acţiunii şi
doua bilă. Dar în acel moment se va reacţiunii: recoltăm ceea ce
petrece ceva de mirare: toate bilele semănăm. Aţi semănat un grăunte de
vor rămâne imobile cu excepţia grâu şi recoltaţi zece. Vedeţi, totul
ultimei, care se îndepărtează cu un vine amplificat. Atunci, de acum
anumit unghi din poziţia sa iniţială. înainte, fiţi atenţi, nu numai la tot
Iată un fapt de o importanţă ceea ce faceţi, dar şi la gândurile,
considerabilă: ultima bilă din serie e sentimentele, dorinţele voastre,
cea care suportă consecinţele şocului, pentru că dacă încep prin a face rău
în timp ce celelalte bile acţionează ca altora, într-o zi voi veţi fi loviţi la
simpli transmiţători. rândul vostru.
Dacă vom reflecta asupra
acestei legi, vom găsi un mare număr Cap XII MÂNA
de aplicaţii în existenţa noastră.
Fiecare ţară, fiecare societate Totul trece şi se transmite prin
reprezintă un sistem de bile legate mâini şi asupra a tot ce atingeţi lăsaţi
între ele; dacă unul dintre membrii urme pe care voi singuri le imprimaţi.
săi comite o crimă, care e bila ce se Faptul că se poate ca după
va depărta, adică va plăti greşeala? amprentele digitale să se descopere
Ultima bilă din seriea căreia îi identitatea unei anumite persoane, şi
aparţine această societate. Dar că în întreaga umanitate nu există
ignorăm tot timpul cine va fi această două amprente identice dovedeşte că
ultimă bilă. mâna e capabilă să exprime
Înţelegeţi acum natura legăturii caracterul unic al unei fiinţe. Tot ceea
care există între oameni. Credeţi că ce trece prin mâinile voastre, fluidele
puteţi face un anumit lucru fără voastre, emanaţiile voastre, se
consecinţe pentru voi înşivă. Da, impregnează cu chintesenţa fiinţei
poate pentru moment, dar alţii vor fi voastre. Un adevărat medium, un
28
adevărat clarvăzător poate, plecând altora pentru a echilibra, a curăţa, a
de la un obiect pe care l-aţi atins, să hrăni, a anima, devine un fiu al lui
cunoască calităţile voastre, defectele Dumnezeu.
voastre, starea voastră de sănătate, Importanţa mâinii apare în
evenimentele vieţii voastre actuale şi particular în viaţa cotidiană, pentru
ale vieţii voastre trecute. că ea serveşte ca mijloc de
Lăsaţi deci amprente pe toate comunicare între fiinţe. Când oamenii
obiectele pe care le atingeţi. Când se întâlnesc sau se despart, ce fac ei?
dăruiţi un obiect cuiva, odată cu acel Ei ridică braţul, pentru a saluta, sau
obiect daţi şi ceva din voi înşivă, şi îşi strâng mâna. De aceea, trebuie să
dacă nu trăiţi o viaţă convenabilă, el fiţi vigilenţi asupra a ceea ce daţi cu
va transmite undele negative pe care mâna. Dacă o faceţi pentru a saluta,
le-aţi introdus în el. Chiar dacă acel e pentru a face bine, e pentru a da
cadou e un obiect magnific şi de ceva. Cel ce nu ştie să dea nimic
mare preţ, el nu va face nici un bine arată cât de sărac şi mizerabil este.
celui căruia l-aţi dăruit. Pentru că nu Evident, pentru mulţi, o
e suficient a dori să facem o plăcere strângere de mână sau un salut al
cuiva pentru a-i face şi un bine. mâinii nu sunt decât semne
Pentru a face bine, trebuie ca nu convenţionale, şi în acest caz, ar fi
numai inima, dar şi intelectul şi mai bine să se abţină. Dacă salutăm
corpul fizic, prin emanaţiile lor pure şi distant, rămânând închişi, e inutil.
luminoase, să realizeze acel bine. Dar pentru cei care au conştiinţa
Dacă nu, daţi ceva bun, dar învelit de trează, e un gest formidabil de
miasme. semnificativ şi operant prin care
Mâinile noastre sunt ca nişte poate încuraja, consola, umple de
antene care au posibilitatea de a viaţă creaturile, prin care le poate da
atrage şi de a recepţiona curenţi de multă dragoste. Un salut trebuie să
energie din oceanul cosmic în care fie o adevărată comuniune, să fie
suntem scufundaţi. Şi dacă nu puternic, armonios, viu.
captăm decât foarte slab aceşti Dar mâna nu e numai un mijloc
curenţi, e pentru că conştiinţa de a intra în relaţie cu fiinţe umane,
noastră e în altă parte sau e ea e de asemenea un mijloc de a
adormită. Magii ştiu să se folosească intra în relaţie cu natura. Când un
de mâinile lor pentru a primi forţe sau adevărat mag deschide uşa sa,
de a le proiecta, pentru a le reţine dimineaţa, el salută toată natura,
sau a le orienta, pentru a le amplifica arborii, cerul, soarele... El ridică mâna
sau a le diminua... Se spune în şi spune bună ziua întregii creaţii.
Vechiul Testament că atunci când Poate vă întrebaţi la ce serveşte
Moise ridica mâna în timpul bătăliilor, acest lucru... Ei bine, pentru a se lega
poporul său obţinea victoria. Pentru de îndată la sursa vieţii. Da, pentru
că Moise cunoştea puterile mâinii, el că natura vă răspunde. Când mă
proiecta forţe şi atrăgea entităţi care apropii de un lac, de un minte, de o
veneau să-i ajute pe războinici; şi pădure, le salut şi le vorbesc. Şi de
când bătălia se prelungea şi el câte ori, dimineaţa, ies în grădina
începea să obosească, veneau alţi mea, salut toată natura şi îngerii
bărbaţi să-i susţină braţul. celor patru elemente, îngerul aerului,
Dacă putem utiliza puterea al pământului, al apei şi al focului, şi
mâinii pentru ostilităţi, de ce să nu o chiar gnomii, ondinele, syfele,
utilizăm pentru a crea dragoste şi salamandrele. Atunci, îi văd, cântă,
armonie? Când unii sunt pe cale de a dansează, sunt mulţumiţi. Şi
se masacra, ridicaţi mâna şi ei vor arborilor, pietrelor, vântului le spun
arunca armele pentru a se îmbrăţişa. de asemenea: “Salut! Salut!”
Ei nu vor mai vrea să se bată, pentru Încercaţi să faceţi şi voi la fel, şi
că vor recepţiona undele benefice pe veţi simţi în interior că ceva se
care le trimiteţi. echilibrează, se armonizează, şi
Doar cel ce ştie cum să ţină multe obscurităţi şi lucruri neînţelese
mâna pentru a primi forţe şi a le vă părăsesc, foarte simplu, pentru că
proiecta asupra lui însuşi şi asupra v-aţi decis să salutaţi natura vie şi
29
creaturile care o locuiesc. În ziua în “Oare dau sau primesc?” E bine să
care veţi şti să întreţineţi aceste dai şi nu e deloc rău a primi în
legături vii cu întreaga natură, veţi schimb, pentru că e important să
simţi adevărata viaţă intrând în voi. facem schimburi. Avem dorinţa de a
Mâna e un instrument magic. fura celui care nu încetează să tot ia,
Tot ceea ce fac oamenii în prezent cu pentru că e ca un hoţ, în timp ce
ea e nimic în comparaţie cu ceea ce suntem atraşi de cel care ştie să dea,
ar putea face. Prin mâini, omul să strălucească, pentru că practică
ajunge la tot ce posedă şi tot viitorul cea mai înaltă magie.
său este încă în mâinile lui. Mâna e o Trebuie deci să-i priviţi pe
fiinţă vie, ea are creierul său, ceilalţi cu dragoste, dar fără
sistemul său nervos, stomacul său. insistenţă, într-un fel în care îi lăsaţi
Da, la fel cum universul se reflectă în liberi. Nu încercaţi să-i obligaţi să
diferitele organe ale corpului nostru, răspundă la privirile voastre şi să se
organele corpului nostru se reflectă în manifeste conform dorinţelor voastre.
mână. Faţă de corpul nostru, mâna Pentru că cel ce primeşte o astfel de
are aceleaşi relaţii pe care la are proiecţie a voinţei voastre se simte
corpul nostru faţă de univers. deranjat, violentat, şi nimic nu-l mai
poate face să se deschidă către voi.
CAP XIII PRIVIREA El rămâne insensibil la toate
manevrele voastre. Secretul pentru a-
Ochii ne permit să percepem i câştiga pe ceilalţi este dragostea
lumina, culorile şi formele, aşa cum dezinteresată, care nu încearcă
urechile ne permit să percepem niciodată să pună mâna pe sufletul
sunetele. Urechile sunt organe sau inima lor prin violenţă.
pasive, receptive. Dar spre deosebire Astrologii vă vor spune că
de urechi, ochii pot deveni emisivi, oamenii au o anumită privire după
activi, pentru că prin privirea sa omul planeta care domină în tema lor.
vorbeşte, sugerează, influenţează, Dacă este Luna, au o privire vagă şi
comandă. Astfel putem plasa privirea visătoare, arătând că sunt cu capul în
în categoria gesturilor şi, ca şi nori. Dacă e Mercur, ochii lor
gesturile, ea trebuie stăpânită, cercetează peste tot, şi descoperă
educată, pentru a nu produce decât câteodată... ceea ce se găseşte în
efecte benefice. buzunarele voastre! Venusienii vă
Prima regulă este de a nu privi trimit o privire languroasă şi vă
oamenii fix pentru a ne impune lor, aruncă ocheade pentru a vă atrage.
nu avem acest drept. Dar nu e bine Marţienii vă fixează cu un aer sfidător
nici să-i privim pasiv, cu ochi ca şi cum v-ar spune: “Atenţie, sunt
neexpresivi, pentru că ei se vor simţi gata să lupt cu dumneavoastră!”
demagnetizaţi, vampirizaţi. Da, Jupiterienii vă înconjoară cu priviri
vampirismul există sub tot felul de protectoare care semnifică: “Bazaţi-
forme: gesturi, cuvinte, privire... vă pe mine, pot să vă ajut, cunosc
Anumite persoane sunt atât de persoane importante, le voi vorbi de
dezvoltate în vampirism, conştient dumneavoastră.” Privirea
sau inconştient, încât prin privirea lor saturnienilor e plină de bănuieli, vă
aspiră întreaga voastră vitalitate. Am examinează cu neîncredere, pentru
constatat-o adesea. Există oameni a că ei cred că aveţi de gând să le
căror privire nu îmi place să o faceţi un rău. Soarele vă priveşte
întâlnesc, pentru că ei paralizează deschis, cu o mare limpezime.
energiile mele, simt o senzaţie de Cum trebuie să ne privim? În
toropire ce mă năpădeşte, şi nu pot tot cazul, nu în maniera lui Saturn
face nimic pentru ei. În timp ce alţii, care aruncă priviri bănuitoare. Îmi
care au o privire vie, îmi dau ceva veţi obiecta că dacă nu ne îndoim un
privindu-mă, şi eu pot atunci să le pic, vom fi înşelaţi şi jecmăniţi. E
dau mai mult. adevărat, dar dacă veţi rămâne de
Trebuie să vă gândiţi să acum înainte neîncrezător, veţi crea
observaţi şi să supravegheaţi aceeaşi stare de spirit în alţii şi traiul
expresia ochilor, întrebându-vă: nu vă va fi mai uşor.
30
În majoritatea cazurilor, când Trebuie să ne purtăm în aşa fel
oamenii se întâlnesc unii cu alţii pe încât să nu privim urât orice ar fi. Pe
stradă sau în altă parte, ei se privesc pământ, oamenii se fulgeră fără
cu indiferenţă, ca nişte străini sau încetare cu priviri ostile. Mulţumiţi că
chiar ca nişte inamici. Dacă nu au nici pe pământ legile sunt mai puţin
un interes să atragă atenţia cuiva, ei severe decât în Împărăţia lui
nu se gândesc să-şi arunce priviri de Dumnezeu, pentru că dacă un
bunătate, de lumină, care ar putea locuitor al Împărăţiei lui Dumnezeu îşi
ajuta. Cu toate acestea, când cineva permite o singură privire ostilă, va fi
e scufundat în îndoială, durere, imediat alungat şi va trebui să
disperare, aveţi, prin intermediul coboare şi să rătăcească în regiunile
privirii voastre, posibilitatea de a-i da inferioare. Desigur, noi toţi am fost
curaj. Peste tot, pe străzi, în trenuri, expediaţi pe pământ pentru că am
autobuze, metrou, întâlniţi mulţi aruncat măcar o privire rea! Ni s-a
oameni pe care puteţi să-i ajutaţi cu închis în nas poarta Paradisului şi am
priviri bune şi cu gânduri pozitive căzut într-un loc unde aceste greşeli
pentru a-i susţine. Pe moment, nu îşi sunt comise în mod cotidian. De
vor da seama de ce faceţi pentru ei, altfel, războiul este una din
dar sufletul lor şi entităţile spirituale consecinţele privirilor pe care
care locuiesc în ei vor şti să oamenii nu încetează să şi le arunce
primească ceea ce le trimiteţi, şi unii altora.
astfel starea lor se va îmbunătăţi. Trebuie să ne apropiem de alte
Câteodată, vă simţiţi subit fiinţe uitându-ne la ele cu dragoste
fericit, dilatat, fără a şti pentru ce. spirituală, ca soarele, care privindu-
Totuşi, e foarte simplu. Nu vi s-a ne în fiecare zi, ne trimite unde de
întâmplat niciodată, mergând pe viaţă. Soarele e o imagine a lui
stradă, să întâlniţi pe cineva pe care Dumnezeu, cea mai frumoasă, cea
l-aţi plăcut şi căruia i-aţi trimis în mai sublimă. În fiecare zi trebuie să
trecere un gând, un sentiment de ne prezentăm în faţa lui Dumnezeu
iubire sincer? Această persoană nici pentru a-L contempla şi a încerca să
măcar nu v-a văzut, dar ea a primit atragem o privire a ochilor Lui. O
ce i-aţi trimis şi fără îndoială s-a singură privire de-a lui Dumnezeu
simţit înbogăţită. Ei bine, atunci când poate să ne transforme, şi nu o vom
sunteţi subit fericit, e pentru că un mai uita niciodată. De aceea trebuie
locuitor al lumii invizibile, trecând pe să lucrăm mult timp în a ne apropia
lângă voi, v-a privit şi v-a lansat o de Dumnezeu, pentru a obţine ca El
rază de iubire care a atins inima să ne arunce o privire.
voastră. Viaţa spirituală începe prin
Da, în lumea invizibilă există educarea privirii. Evident, cuvântul
fiinţe care vă îndrăgesc şi când vă privire este aici simbolic. Totul poate
întâlnesc, ele vă aruncă o privire fi exprimat prin acest cuvânt: privirea
bună. Dar se poate să întâlniţi un e o proiectare de forţe, de energii
inamic, şi în acel moment vă veţi benefice sau malefice, tenebroase
simţi brusc rănit, lovit. Peste tot pe sau luminoase. Astrologia a înţeles
pământ, mulţimi de oameni se bine importanţa privirii. Studiaţi-o şi
întâlnesc, se amestecă şi fac veţi vedea că ea se explică pe de-
schimburi între ei. Este la fel şi în antregul prin privire: o planetă într-o
lumea invizibilă: aici, deasemenea, ne temă aruncă o proastă privire la o
mişcăm în mijlocul unei mulţimi de alta şi aceasta atrage pentru
fiinţe; unele ne trimit unde benefice, persoana respectivă anumite condiţii
altele curenţi nocivi, şi astfel se dificile din care ea nu poate ieşi decât
explică multe din stările noastre. cu mare suferinţă; pentru că
Puterea privirii e imensă şi se “privirile” pe care astrele şi le aruncă
întâmplă ca unele persoane să se se cristalizează în planul fizic, şi cum
îmbolnăvească pentru că, fie că în planul fizic opune o mare rezistenţă,
lumea vizibilă, fie că în lumea nu putem să le modificăm foarte
invizibilă, fiinţe care nu le iubesc le- uşor.
au privit cu răutate.
31
Pentru a neutraliza influenţele că vă legaţi astfel de puterile
proaste ale planetelor, trebuie să subterane. Ridicaţi-vă privirea din
începem prin a învăţa să privim cu când în când spre cer, pentru a vă
bunătate toată creaţia, de la pietre, detaşa. Desigur, nu e bine să priviţi
plante, la stele... Pentru că atunci prea mult nici în sus. Şi dacă vorbiţi
Cerul însuşi ne va arunca priviri cu cineva privindu-l, nu vă îndreptaţi
favorabile, neutralizând tot ceea ce brusc privirea spre sol; nu e bine.
am primit de la duşmanii noştri din Când vreţi să ştiţi ce e pe cale să facă
planurile fizic, astral, mental, pe cineva care e în apropierea voastră,
timpul tuturor încarnărilor. întoarceţi fără grabă capul spre el; nu
Privirea e punctul de plecare a vă mulţumiţi să-i aruncaţi o privire ca
multor lucruri în viaţă. Dragostea, de verificare, e un obicei rău care
accidentele încep cu o privire. Un dovedeşte că vă lipseşte sinceritatea,
bărbat a văzut o femeie, i-a aruncat o francheţea. În timpul unei conversaţii,
anumită privire şi ea s-a îndrăgostit nu trebuie să ascundeţi ochii, pentru
de el; înlănţuirea tuturor că acest gest pune o barieră între
evenimentelor care vor urma provin lumea exterioară şi privirea
din această privire. La fel, cel ce interioară.
priveşte urât declanşează dezordini şi Va veni o zi când oamenii se
conflicte. vor privi aşa cum îi priveşte
Studiaţi această problemă în Dumnezeu. Nu vor mai avea gânduri
viaţa voastră familiară, în viaţa rele unii faţă de alţii şi fiecare va
socială, şi veţi vedea că multe lucruri exprima liber dragostea şi surâsul
depind de maniera în care fiinţele se său prin intermediul ochilor. Privirea
privesc unele pe altele. A se privi, e o este limbajul lui Dumnezeu.
întreagă ştiinţă; nu s-a studiat încă Dumnezeu şi îngerii vorbesc prin
suficient influenţa privirii asupra intermediul privirii. În Cer, nimeni nu
destinului omului. Nu spuneţi că e un are timp să se oprească pentru a vă
detaliu fără importanţă. Totul este în vorbi: îngerii parcurg spaţiul cu o
privire, pentru că e o sinteză a fiinţei, mare viteză, superioară celei a
şi în plus, imprimă o pecete peste tot luminii, iar în trecere vă aruncă o
unde se pune. Pentru a vă schimba privire de care vă veţi aduce aminte o
privirea, trebuie să vă schimbaţi eternitate şi care vă va vindeca, vă
toată existenţa, felul vostru a gândi, va ilumina, vă va salva. Nimic de pe
de a simţi, de a acţiona, pentru că lume nu se poate compara cu aşa o
prin intermediul privirii se manifestă privire. E adevăratul limbaj al Cerului.
tot caracterul şi temperamentul unei În viitor, oamenii nu îşi vor
fiinţe, toate calităţile şi defectele sale vorbi decât prin ochi, pentru că gura
care se revarsă asupra altor fiinţe sau nu e capabilă să exprime toate
lasă o amprentă asupra obiectelor. sentimentele subtile. Imaginaţi-vă că,
Privirea e de o foarte mare trecând pe stradă, întâlniţi anumite
importanţă, de aceea astrologia nu se persoane care vă aruncă fiecare o
înşeală definind horoscopul unui om privire pură, sinceră, luminoasă. Veţi
ca o sinteză a privirilor pe care le-au avea impresia că intraţi în Împărăţia
aruncat astrele la naşterea sa. lui Dumnezeu. Dacă sunteţi
Când sunteţi furios pe cineva, dezdădejduit, veţi fi imediat vindecat,
aveţi tendinţa de a-i arunca priviri reactivat, de aceste priviri pline de
rele. Aveţi grijă, nu trebuie niciodată încredere. Experienţa deja v-a învăţat
să aruncaţi priviri ostile; în astfel de care este puterea privirii. E păcat că
momente, închideţi mai bine ochii şi aţi făcut numai experienţe cu priviri
transformaţi forţa ce acţionează în care v-au tulburat sau v-au rănit.
voi. Dacă aruncaţi priviri rele, veţi Să ne oprim acum câteva
proiecta o forţă care va începe să minute şi fiecare dintre voi să încerce
acţioneze fără voia voastră, şi care se să trimită tuturor fiinţelor de pe
va întoarce într-o zi împotriva pământ priviri de lumină şi de
voastră. dragoste...
Încercaţi de asemenea să nu Cel care nu e stăpânul privirii
ţineţi prea mult ochii plecaţi, pentru sale nu poate fi acceptat într-o Şcoală
32
iniţiatică. Dacă declanşaţi zilnic răului. De ce e atât de greu să
inconştient forţe negative, cum înţeleagă această lege psihologică şi
speraţi să primiţi cele mai mari magică? Şi asta nu e totul. Cum v-am
revelaţii din Cer? Adevăraţii discipoli spus de mai multe ori, trebuie să
ai Ştiinţei divine ştiu să trimită ţinem cont de faptul că fiinţa umană
privirea şi salutul lor fiinţelor posedă două naturi: o natură
luminoase ale lumii invizibile. Ei ştiu superioară şi o natură inferioară, şi
să-şi trimită în fiecare zi salutul lor efectele pe care le produceţi asupra
acestor fiinţe şi să-l primească pe al unei fiinţe depind deci de forţele pe
lor în schimb; ei se simt astfel din ce care le treziţi în una sau alta din
în ce mai întăriţi şi iluminaţi. aceste două naturi. Atunci când nu
încetaţi să emiteţi bănuieli asupra
Cap XIV PUTEREA MAGICĂ A cuiva, vă legaţi de natura sa
ÎNCREDERII inferioară, şi nu numai că o întăriţi,
dar primiţi de la ea curenţi, şi într-o zi
Bănuielile, neîncrederea, veţi avea aceleaşi defecte şi
îndoiala sunt forţe distructive. Eu nu slăbiciuni ca şi cel asupra căruia aţi
spun că nu trebuie să fiţi niciodată fost pornit. Dacă vă ocupaţi continuu
neîncrezători sau să aveţi îndoieli, nu, de defectele altora, deschideţi în voi
orbirea nu e un sfat. Dar vreau să vă înşivă o poartă pentru a le lăsa să
atrag atenţia asupra forţelor negative intre şi prin această manieră de a
pe care fiinţa umană le declanşează acţiona vă întârziaţi propria evoluţie.
şi le proiectează la rândul său, Când nu aveţi în cap decât
întreţinând în ea neîncrederea şi viciile şi crimele oamenilor, atrageţi
bănuiala. toate entităţile rele care sunt acolo,
Când bănuiţi pe cineva, fără a la adversarul vostru, vecinul vostru,
vă da seama, îl împingeţi să facă sau la membrii familiei voastre;
ceea ce bănuiţi. Un soţ, de exemplu, atunci nu vă miraţi dacă într-o zi vă
o bănuieşte pe soţia sa că a fost în veţi simţi degradat. E un fenomen
braţele unuia sau altuia şi o acuză că magic, e foarte simplu. Şi contrariul e
a fost infidelă. În realitate, nu e valabil, de asemenea. Dacă vă veţi
adevărat, ea protestează, se justifică, decide să nu vă mai gândiţi la
dar degeaba, soţul e de o gelozie defectele cuiva, ci să vă legaţi de
maladivă şi o interoghează fără virtuţile sale, de spiritul său, fie că o
încetare asupra celui mai mic gest, îi ştie, fie că nu, se vor stabili legături şi
face scene. Ce se petrece după un curenţi între el şi voi, şi într-o zi veţi
timp? Această femeie, care a vrut să ajunge să aveţi calităţile sale. Când
rămână fidelă soţului ei, ajunge să-l vom cunoaşte această lege mare a
înşele şi ea e prima care se miră, nu schimburilor, a osmozei, a fuziunii,
înţelege cum a ajuns să fie antrenată vom înţelege că trebuie să încetăm
să comită un adulter. E foarte simplu: să ne legăm de slăbiciunile altora, şi
soţul ei a împins-o: da, prin acuzaţiile din contră, va trebui să căutăm fiinţe
sale, el a creat condiţii favorabile, a foarte evoluate pentru a avea
sugestionat-o în planul astral, şi schimburi cu ele. Astfel lucrează cei
săraca, a sfârşit prin a comite acest ce sunt inteligenţi. Ceilalţi, care sunt
lucru. Cu toate acestea, ea era biete creaturi slabe, mizerabile,
cinstită, voia să reziste... Atunci stupide, nu se înverşunează decât
vedeţi cum aceşti nefericiţi soţi asupra defectelor altora, asupra
provoacă chiar căderea propriilor lor urâţeniei altora, fără a şti ce îi
soţii! Şi e la fel pentru un bărbat care, aşteaptă.
forţat să asculte reproşurile soţiei lui Trebuie să încetaţi să mai trăiţi
că o înşeală, sfârşeşte prin a o face. cu îndoieli, bănuieli. Vă imaginaţi că
Doar este necesar ca cuvintele să eu trăiesc cu îndoieli? Nu, de la
corespundă realităţii! Câte tragedii şi început eu lucrez cu certitudine şi
drame au ca origine îndoiala, încredere, le dau credit oamenilor. Eu
bănuielile şi lipsa de încredere! ştiu că mulţi oameni sunt handicapaţi
Deci, femeile, bărbaţii sunt pentru că destinul li se împotriveşte,
creatorii inconştienţi ai binelui şi dar ştiu că, dacă le dau un mic
33
capital, simbolic vorbind, ei vor putea în comparaţie cu lucrurile bune pe
să-şi deschidă un mic butic şi să care le-aţi primit, nu merită pentru
câştige atâţi bani încât să-mi dea acestea să nu aveţi încredere. Într-o
după aceea înapoi acest capital, iar ladă de pere sau fructe sunt
apoi vor putea chiar să-i ajute pe alţii. totdeauna câteva care sunt stricate,
Deci, şi ei vor putea să le dea credit şi pentru aceasta merită să aruncăm
altora pentru ca să se poată redresa toată lada? Printre cei cărora le-am
şi ieşi din dificultăţi. Dacă Dumnezeu arătat încredere, sunt unii care mi-au
nu ar da credite oamenilor, nici unul făcut mult rău. Da, dar sunt şi mai
dintre ei nu ar putea subzista. Şi eu, mulţi care sunt aici pentru a-mi reda
mă străduiesc să acţionez ca şi încrederea însutit.
Dumnezeu. Mulţi oameni au venit Toţi cei care nu au înţeles rolul
după mine, eu vedeam că sunt doar magic al încrederii sunt prudenţi,
bieţi oameni cumsecade, dar le-am închişi, rezervaţi, bănuitori, şi trec ca
acordat încredere; unii au lucrat, au inteligenţi. Evident, nimeni nu-i va
învăţat, şi acum îmi dau înapoi din muşca, poate, dar nimeni nu-i va iubi.
ceea ce le-am dat. Dacă nu le-aş fi Atunci, nu merită să fii puţin muşcat,
dat credit, bieţii de ei, s-ar fi chinuit împuns, dar pentru a avea în final
etern. întreaga lume de partea ta? Poate că
Fără încredere, nimic nu poate unii nu vor fi la înălţimea încrederii
să meargă. Chiar când mergeţi cu voastre şi vă vor trăda... Cui o
maşina voastră, sunteţi obligaţi să spuneţi? Dar sub pretextul că unii
aveţi încredere în toţi ceilalţi oameni sunt slabi, egoişti, necinstiţi,
conducători care sunt pe şosea. Dacă ingraţi, trebuie să-i dispreţuim şi să-i
vă gândiţi fără încetare: “O, acesta rejectăm pe toţi ceilalţi, definitiv? Ei
nu ştie să conducă! Acesta mă va nu, nu e o filozofie bună.
lovi!...” veţi fi tulburat şi voi veţi fi cei Dacă oamenii ar cunoaşte legile
care vă veţi arunca peste ei. magice, în ciuda nenorocirilor, în
Încrederea e absolut necesară pentru ciuda accidentelor, în ciuda răutăţilor
ca totul să funcţioneze. Dacă voi şi trădărilor, ei ar continua să aibă
credeţi că, atunci când privesc încredere, să-i lumineze pe alţii, să-i
anumite persoane, eu nu văd ajute, să le deschidă comorile întregii
slăbiciunile care sunt acolo, marcate naturi. Pentru că, într-o zi, toate
pe feţele lor, vă înşelaţi! Să creaturile care le-au făcut rău vor
presupunem însă că eu nu am nici plânge cu lacrimi amare dându-şi
intuiţie nici clarviziune, că nu am seama că erau pe cale să masacreze
studiat figzionomia şi nu vă voi spune pe cel mai mare binefăcător al lor.
ceea ce văd. De altfel, nu o spun Da, atunci când se vor vedea cât de
niciodată, acestea le ţin pentru mine. josnice au fost, nu vor mai şti unde să
Eu dau credit la toată lumea, acesta e se ascundă pentru a plânge. Când am
secretul meu. Graţie acestei înţeles acestea, am ales încrederea,
încrederi, am reuşit să fac ceva. Dar dragostea şi răbdarea, iar pe toţi acei
nimeni nu vrea să mă imite. Nu vreţi care nu se gândesc decât cum să-mi
să înţelegeţi că încrederea trezeşte sape mormântul încec să-i suport şi
tot ceea ce e divin la alţii. continui să le dau tot ceea ce am mai
Când aveţi încredere în cineva, bun.
chiar dacă e beţiv, vicios, slab, În realitate, nu există o fiinţă
această încredere pe care o mai crudă decât un Iniţiat, pentru că
manifestaţi îl împinge să se el a găsit cea mai teribilă răzbunare.
amelioreze pentru a vă arăta că nu v- El îşi spune: “Toţi ceilalţi se răzbună
aţi înşelat asupra nobleţii sale. Chiar cu critici, acuzaţii, arme, dar acestea
şi un criminal căruia îi arătaţi nu sunt eficace. Nu te răzbuni cu
încredere va reuşi să se transforme. adevărat pe inamicii tăi căutând să le
Încrederea dezarmează fiinţele, dar faci rău, ci continuând să-i luminezi,
voi nu vreţi să-i studiaţi puterea. să-i hrăneşti, pentru că într-o zi, când
Evident, din timp în timp, din cauza vor înţelege că au fost mârşavi şi
încrederii voastre, veţi avea câteva ingraţi, nu vor mai şti cum să se
surprize... Sunt riscurile meseriei! Dar scuze şi să-şi repare greşelile.”
34
Eu am decis o dată pentru l (o) seducă sau chiar să-l (o) prindă
totdeauna să nu mă ocup de ceea ce în capcană... Mai mult, alţii au mers
fac oamenii. Mă gândesc că alţii, cei mai departe: ei au utilizat puterile
ce i-au trimis pe pământ au ştiut ce gândului, ale cuvintelor şi, prin
trebuie făcut cu ei. Eu nu sunt un incantaţii, conjuraţii au făcut apel la
judecător şi îmi fac numai treaba entităţile lumii invizibile şi la puterile
mea. Voi, dacă vreţi, ocupaţi-vă de astrelor. A ieşit o întreagă “ştiinţă” şi
tot ceea ce e inferior şi negativ în un întreg ritual care s-a transmis din
alţii, şi veţi vedea rezultatele! În secol în secol, din ţară în ţară.
acest timp, eu mă ocup de fiinţa Magia nu e nimic altceva decât
voastră superioară, de Divinitatea expresia unei iubiri care se cere
care e în voi: vreau să o eliberez, să o împlinită. Apoi, s-a extins şi în alte
hrănesc şi astfel voi câştiga într-o zi domenii. După ce a fost în serviciul lui
întreg Cerul. Da, am o întreagă ştiinţă Venus, ea s-a pus în cel a lui Marte,
în cap. Dacă nu o aveam, aş fi făcut şi Jupiter, etc. O persoană care se simte
eu la fel ca toată lumea. Dar graţie ofensată, rănită, vrea să se răzbune
cunoştinţelor mele, graţie acestei pe un duşman şi, în loc să ia o armă
lumini pe care mi-a dat-o Dumnezeu, pentru a se debarasa de el, ea
încerc să beneficiez de tot ce există recurge la magie, o altă formă de
mai minunat. De ce nu v-aţi decide să magie cu alte invocaţii, alte obiecte,
faceţi ca mine? alte ritualuri. Sau, devorată de
ambiţie, ea se serveşte de magie
Cap XV MAGIA VERITABILĂ: pentru a obţine puteri sau locuri pe
DRAGOSTEA care le doreşte, eliminând concurenţii
săi. Atunci, vedeţi, există tot felul de
Dragostea a fost cea care a magii, dar prima magie a fost acea a
învăţat pe oameni magia. Atunci când lui Venus, dragostea a fost cea care a
iubiţi pe cineva, proiectaţi asupra lui inventat toate celelalte magii.
gândurile voastre, dorinţele voastre, Când vedem cum înţeleg unii
încercaţi să penetraţi în inima sa, în dragostea, cum se manifestă, ce
capul său; astfel acţionaţi asupra lui, metode folosesc, ne dăm seama că
şi după calitatea şi forţa dragostei sunt pe cale de a se amesteca
voastre, faceţi ravagii sau creaţi în el inconştient în magia neagră. Nu
Împărăţia lui Dumnezeu. De ce avem dreptul de a face tot posibilul
credeţi că femeile, tocmai, sunt cele pentru a seduce pe cineva, a vrea să
mai mari magiciene? Pentru că pe ne impunem lui, a exercita o violenţă
parcursul secolelor au fost mai mult asupra lui. Dar când dragostea pune
persecutate de societatea în care stăpânire pe anumite persoane, ele
trăiau: erau supravegheate, încuiate, nu se interesează să ştie dacă acel
nu puteau să-şi exprime dorinţele, sau acea pe care-i iubesc le
sentimentele; atunci, ele au împărtăşesc sentimentele, ele vor să
descoperit mijloace ocolitoare pentru fie iubite cu orice preţ şi, în acel
a exprima ceea ce doreau. Aceste moment sunt capabile de orice, chiar
mijloacele sunt gesturile, vocea, de vrăji. Dar vă previn, nu faceţi
privirea, surâsul, parfumurile. Astfel niciodată asta. De ce?
au devenit magiciene, maestre în Să presupunem că prin
farmece. conjuraţii şi formule magice, ajungeţi
Da, dragostea este mama să forţaţi o fiinţă - bărbat sau femeie
magiei, şi dacă unii sunt scandalizaţi - să vă iubească, şi astfel să devină
de aceste cuvinte, nu au decât să îndrăgostită pînă peste cap de voi:
analizeze lucrurile. Dacă se observă când vă va îmbrăţişa şi vă va da ceea
un pic cum acţionează atunci când ce doriţi, Infernul vi le v-a da pe
sunt îndrăgostiţi, vor vedea că, acestea. Pentru că să nu credeţi că
inconştient deja, ei fac magie: se spiritele invocate prin formulele
concentrează tot timpul asupra celui voastre magice care au venit şi s-au
sau celei pe care îl (o) iubesc pentru instalat în acea fiinţă pentru a
a-i capta atenţia şi a-l (o) atrage, aleg satisface dorinţele voastre sunt
condiţiile, situaţiile, care le permit să- spiritele cel mai luminoase. Nu,
35
acestea sunt entităţi tenebroase care pentru binele lui (ei) şi spuneţi: “Să te
vor să intre în voi şi să vă ia forţele. binecuvânteze Dumnezeu, fie ca în
Dacă aţi putea să le vedeţi, vi s-ar acest cap să domnească lumina, fie
ridica părul în cap, aţi implora Cerul ca toţi îngerii să vină să se instaleze
să vă elibereze. Practicile magice aici.” În acel moment, dragostea
sunt cea mai rea metodă de a obţine voastră se va transforma, nu va mai
dragostea cuiva. Veţi avea poate în fi numai senzualitate, va deveni un
planul fizic ceea ce doriţi, dar veţi bea sentiment extraordinar cum nu aţi
de pe buzele lui (ei) o otravă care se mai cunoscut.
va infiltra până în sufletul vostru. Ceea ce constituie cu adevărat
Trebuie să înţelegeţi că există bogăţia fiinţei umane, chintesenţa sa,
în bărbaţi şi femei un element mai adică gândurile, sentimentele, nu
subtil cu ajutorul căruia trebuie să vă poate fi capturată. Cea mai mare
conduceţi relaţiile. Astfel veţi deveni iluzie e să vă imaginaţi că puteţi
mai larg, metodele pe care le veţi înlănţui un suflet uman. E la fel cum
folosi în privinţa fiinţei pe care o iubiţi aţi vrea să legaţi nisipul sau cum aţi
vor deveni mai inteligente, mai vrea să dirijaţi vântul. Sufletul nu
delicate, şi această fiinţă va începe să poate fi dominat. Putem stăpâni
se ataşeze mai mult mai mult de voi corpul fizic, dar nu fiinţa misterioasă
pentru că va vedea că raţionaţi, că nu care locuieşte mai sus. Putem invoca
o violentaţi, că poate avea înceredere entităţi ale lumii astrale şi putem să
în voi. Când va dispărea teama de nu le impunem voinţa noastră, dar
a captura cea ce râvniţi, veţi înceta spiritul e liber, nu poate fi legat sau
să mai fiţi tensionat, grosier, înlănţuit.
vidicativ, şi veţi vedea mai clar Doriţi să atrageţi iubirea cuiva?
pentru a găsi soluţii problemelor care Toate mijloacele vă sunt interzise, cu
vi se pun. excepţia unuia: să-i trimiteţi lumină.
Să presupunem chiar că soţul Nu trebuie să căutaţi să câştigaţi
sau soţia nu vă mai iubesc. Spuneţi- dragostea sau prietenia fiinţelor nici
vă atunci că acel suflet este liber, că prin bani, nici prin seducţie, nici prin
el nu va fi cu voi etern, că înainte de surâsuri. Ştiu că lumea întreagă
voi ea (el) a iubit deja sute de soţi foloseşte aceste mijloace, dar sunt
(soţii), şi va mai iubi şi după voi. De cele mai slabe dintre toate. Singurul
ce să vă spargeţi capul dacă nu vă care e autorizat, cel mai puternic,
mai iubeşte? Şi voi, iubiţi tot este de a trimite celui sau celei de
timpul?... L-aţi iubit de la creaţia care vreţi să fiţi iubiţi cadouri de
lumii? Nu. Ei bine, staţi liniştiţi, şi să lumină, gânduri pure. Chiar dacă
ştiţi că e injust să ceri totul de la o acea fiinţă e dură şi necinstită, aveţi
fiinţă atunci când voi vă consideraţi răbdare, suportaţi tot şi continuaţi să
liberi să faceţi ceea ce vă place. o ajutaţi, să o iubiţi: dacă ţineţi cu
E mult mai important să adevărat la ea, mai repede sau mai
învăţaţi să vă transformaţi dragostea. târziu sufletul său o va simţi şi va
Ţineţi în mână fotografia bărbatului începe să se ocupe mai mult de voi.
sau femeii pe care îl (o) iubiţi... De ce A vrea să posezi o fiinţă e o
trebuie să murdăriţi şi să limitaţi lipsă de inteligenţă. Unde e scris că
această fiinţă proiectând asupra ei soţul sau soţia voastră vă aparţin? Îl
dorinţe senzuale, gâdindu-vă la cunoaşteţi de doi ani, zece ani, dar el
mijloacele de a o înrobi, de a o face a a fost creat înainte de a-l întâlni. El
voastră? Din contră, trebuie să o are părinţi, un Creator, există de
încredinţaţi Domnului, Mamei Divine milioane de ani, nu vă aparţine.
spunând: “Iată, e fiica voastră, e fiul Sunteţi amândoi asociaţi, e foarte
vostru, binecuvântaţi această fiinţă şi simplu. Dacă vreţi să evitaţi grave
inspiraţi-mi cele mai bune gânduri neînţelegeri, şi chiar mari suferinţe,
pentru a putea să o ajut în calea consideraţi-l nu ca posesia voastră ci
evoluţiei sale.“ Şi chiar când vă ca asociatul vostru... voluntar sau
mângâiaţi iubitul (iubita), capul său, involuntar.
părul său, în loc de a căuta numai Numai iubirea adevărată este
plăcerea, gândiţi-vă să faceţi ceva cea care se întreabă cum poate hrăni
36
natura superioară a unei fiinţe, cum limitaţi schimburile în planul inferior,
să o susţină, cum să o lumineze, cum vă veţi lega la Izvorul care este
să o întărească. Din păcate, nu o Dumnezeu, vă veţi extrage forţele din
vedem prea des; întâlnim mai curând rezervoarele sale inepuizabile, vă veţi
oameni care nu se gândesc decât la simţi adăpaţi, luminaţi,
ei înşişi, care caută numai să se reînprospătaţi, întinereţi... şi fericiţi!
satisfacă şi nu le pasă, orice s-ar Trebuie să lucraţi în fiecare zi
întâmpla cu ceilalţi; ei îi sfâşie, le pentru a vă ameliora felul vostru de a
bulversează viaţa, le pradă viitorul, iubi, şi nu numai felul de a iubi
dar ceea ce contează e că-şi oamenii, ci şi felul de a iubi întreaga
astâmpără foamea. Câţi se întreabă natură, universul întreg, îngerii,
dacă dragostea lor va aduce ceva arhanghelii, Creatorul, pentru că
bun celei sau celui pe care îi iubesc? această iubire va reveni într-o zi într-
Câţi încearcă să discearnă natura un fel sau altul şi vă va aduce o
nevoii care îi împinge? Ei au o nevoie, fericire pe care nu o gustaţi în braţele
iată singurul lucru important pentru unui bărbat sau a unei femei.
ei. Această nevoie e egoistă sau Îmi aduc aminte, acum mulţi
dezinteresată? Vine din Cer sau din ani, era la Paris... Am meditat mult
regiunile infernului?... Ei nu o ştiu, şi timp, m-am rugat, şi am ieşit să mă
nici nu vor să o ştie. plimb pe bulevard pentru a mă
Iar voi, de acum înainte, înainte destinde puţin. Era multă lume şi m-
de a intreprinde ceva pentru a atrage am încrucişat cu sute de persoane. La
spre voi pe cel sau pe cea pe care un moment dat, am văzut venind
credeţi că îi iubiţi, reflectaţi, analizaţi- spre mine un cuplu, un băiat foarte
vă, şi întrebaţi-vă ce va aduce tânăr şi o foarte tânără fată; şi în
dragostea voastră acelei fiinţe: va trecere, tânăra fată mi-a aruncat o
progresa, va deveni mai liberă, sau îi privire, dar ce privire, indescriptibilă,
va complica existenţa dezlănţuind în inexprimabilă!... întreg Cerul era în
ea instinctele cele mai inferioare? ochii săi, lumina, frumuseţea,
Trebuie să învăţaţi să vă gândiţi dragostea... Cine a trecut prin
mai întâi la alţii. Dacă nu o veţi face, această tânără fată? Desigur, nu ea
legile reîncarnării şi ale karmei vor m-a privit aşa, ci altcineva prin
veni să vă aducă aminte şi vă vor intermediul ei, ea nu era decât un
reexpedia pe pământ pentru a vă instrument. Pentru că adesea, există
repara greşelile, şi adesea în mari fiinţe în lumea invizibilă care vor să
suferinţe. Deci, pentru a evita să ne arate dragostea lor: e poate
suferiţi, străduiţi-vă să iubiţi într-un sufletul nostru soră care nu e
fel mai nobil şi mai dezinteresat. încarnat şi care uneori, prin
Prin spiritul lor, bărbatul şi intermediul ochilor altei persoane
femeia sunt reprezentanţii celor două vrea să ne arunce o privire...
principii masculin şi feminin care au Zile întregi nu am putut uita
creat lumea: bărbatul reprezintă acea privire a tinerei fete. Veţi spune:
Spiritul cosmic, al Tatălui Celest, şi “Dar de ce nu aţi încercat să-i vorbiţi
femeia e reprezentanta Sufletului sau să o reîntâlniţi?” Nu, pentru că
universal, al Mamei Divine. Ei nu există lucruri pe care le ştiu şi pe care
trebuie să uite niciodată aceasta, voi nu le cunoaşteţi. Pentru că nu ea
pentru că această idee îi va ajuta să mi-a aruncat acea privire, dacă aş fi
se vadă diferit şi să-şi transforme încercat să o reîntâlnesc pentru a
dragostea lor. Atunci când consideraţi primi din nou acea privire, aş fi fost
fiinţa pe care o iubiţi ca reprezentatul decepţionat: privirea sa nu ar fi putut
sau reprezentanta Divinităţii, sunteţi exprima dragostea pe care o creatură
obligat să vă purtaţi cu respect, cu celestă a vrut să mi-o dea prin
veneraţie, şi ceea ce veţi primi de la intermediul ei. De aceea, dacă vi se
această fiinţă e de o altă calitate, mai întâmplă şi vouă ca un bărbat sau o
pură, mai luminoasă; fiecare devine femeie să vă arunce o privire prin
pentru partenerul său un conductor intermediul căreia simţiţi că primiţi
de energii divine. Şi când vă veţi dragoste divină, rămâneţi cu această
apropia unul de altul, în loc să vă senzaţie, nu alergaţi după acea
37
persoană crezând că va putea persoane, eu le spun: “Iată, pentru a
continua să vă privească astfel, şterge efectele acestei magii negre -
pentru că nu ea v-a privit, ci entităţile pentru că trebuie câteodată să facem
luminoase care s-au servit de ea ca să pară că luăm în serios ceea ce ne
intermediar şi care acum au plecat povestesc - trebuie să vă puneţi
mai departe. serios pe treabă: în fiecare zi să vă
Deci, înţelegeţi-mă bine, în loc rugaţi, să meditaţi, să învăţaţi să vă
să căutaţi cum să atrageţi în stăpâniţi gândurile, sentimentele,
năvoadele voastre pe acel sau pe gesturile. Imaginaţi-vă că lumina
acea care vă place prin mijloacele intră în voi şi penetrează toate
cele mai reprobabile, gândiţi-vă că celulele voastre.“ După câtva timp,
trebuie să vă schimbaţi felul vostru ele se vor simţi mai bine.
de a iubi. Nu magia e cea care aduce Celui ce crede că trebuie să se
dragostea, ci dragostea, dragostea apere, voinţa îi argumentează: există
pură, dezinteresată, e adevărata un inamic care vrea să-i facă rău, şi
magie. De aceea, întoarceţi-vă spre voinţa îl împinge să facă ceva pentru
lumea divină în fiecare zi şi spuneţi: a riposta. Dacă îi spun că el însuşi s-a
“O Îngeri, Arhangheli şi Divinităţi, autoîmbolnăvit, voinţa sa nu se va
dacă e un lucru pe care vreau să-l mobiliza pentru a lupta. Dacă boala
cunosc, acesta este dragostea. vine de la el, el nu va lupta: nu ne
Instruiţi-mă, învăţaţi-mă cum să place să ne batem cu noi înşine. În
iubesc.” În ziua în care veţi ştii cu timp ce, dacă el crede că altcineva i
adevărat să iubiţi, totul va cânta în se opune, e stimulat. De aceea, dacă
voi, totul va vibra în armonie. Chiar unii cred că sunt victimele magiei
dacă nu vorbiţi de ea, această negre, trebuie uneori să-i lăsăm să
dragoste se exprimă prin intermediul creadă totul, dându-le cele mai bune
întregii voastre fiinţe şi influenţează metode pentru a-şi ameliora starea.
benefic întreg anturajul voastru Şi cele mai bune metode sunt de a
înainte de a reveni la voi. Chiar şi o lucra asupra lor înşişi, pentru a se
piatră pe care o atingeţi cu dragoste purifica şi a se lega de Cer.
va începe să vibreze diferit pentru Acum, e adevărat, magia
voi. Numai dragostea ordonează, neagră există şi unii pot fi victimele
linişteşte, îndulceşte, armonizează, ei, dar nu trebuie să luptăm cu
iluminează, aceasta e adevărata aceleaşi mijloace. Chiar dacă aveţi
dragoste. Atunci, câţi oameni, dovezi că cineva a făcut magie
credeţi, sunt capabili să iubească? neagră împotriva voastră sau contra
altei persoane, nu ripostaţi folosindu-
Cap XVI NU CĂUTAŢI NICIODATĂ vă şi voi tot de magia neagră. Utilizaţi
SĂ VĂ RĂZBUNAŢI numai metodele magiei albe, adică
metodele luminii: protejaţi-vă, sau
Se întâmplă ca anumite protejaţi persoana cu lumină. De câte
persoane să vină la mine să se ori v-am spus: cea mai bună protecţie
plângă că s-a făcut împotriva lor este aura; forţele şi spiritele
magie neagră; ele au avut o anumită tenebroase nu au nici o priză asupra
boală sau un anumit accident, simt celui care are o aură puternică.
prezenţe ostile în jurul lor, şi sunt Desigur, există mijloace mai
sigure că cineva le vrea răul şi le-a materiale, mai concrete. Puteţi, de
făcut magie neagră. Evident, privind exemplu, să vă puneţi acasă, sau mai
aceste persoane, înţeleg că nu e bine afară, în faţa uşii voastre, o
adevărat, chiar ele însele sunt de plantă cu spini: cactus, aloe, etc., şi
vină pentru că au ajuns în această cereţi acelei plante să vă protejeze
stare jalnică. Ele nu sunt rezonabile şi dezagregând prin spinii ei curenţii
atunci e inevitabil, după un anumit negativi care vă sunt trimişi. Dar,
timp, să nu întâlnească tot felul de repet, nimic nu face cât aura pe care
dificultăţi în exterior şi în interior. aţi reuşit să o formaţi în jurul vostru
Numai că, în loc de a recunoaşte graţie unei vieţi pure şi luminoase.
erorile lor, e mult mai uşor să-i acuzi Această viaţă pură, ca un izvor
pe alţii. Pentru a ajuta aceste
38
strălucitor, respinge tot ceea ce este aceasta s-ar petrece în cadrul vieţii
rău. curente în faţa tribunalelor, şi Cerul
Ei da, priviţi un izvor: el curge şi va vedea cum trebuie acţionat. Dar
străluceşte fără încetare, şi chiar voi, în orice caz, nu faceţi nimic, nu
dacă cineva ar vrea să-l murdărească căutaţi să vă răzbunaţi în nici un fel.
aruncând mizerii în apă, el continuă
să curgă şi curentul va duce mizeriile. Cap XVII A EXORCIZA ŞI
Izvorul va rămâne mereu curat, viu, CONSACRA OBIECTE
pentru că nu încetează să curgă.
Atunci, luaţi izvorul ca model, Chiar dacă sunt foarte
deveniţi asemănător lui, faceţi să strâmtoraţi, majoritatea oamenilor au
strălucească dragostea voastră şi veţi un loc unde locuiesc şi se servesc în
fi protejaţi de entităţi şi de influenţe viaţa cotidiană de tot felul de obiecte.
răufăcătoare, nici măcar nu veţi Dar câţi dintre ei s-au gândit să le
observa cum acestea încearcă să vă consacre? “Şi, de ce, spuneţi voi, să
murdărească şi să vă facă rău, le veţi le consacrăm?” Pentru ca aceste
rejecta, aşa cum face izvorul. locuri, aceste obiecte să acţioneze
Puteţi să vă protejaţi împotriva favorabil asupra voastră. Iată încă o
magiei negre, dar nu încercaţi să problemă necunoscută. Oamenii nu
luptaţi împotriva magilor negri, ştiu că există mijloace pe care le pot
pentru că nu e aşa de uşor, bunele folosi pentru a pune în acţiune forţe
intenţii nu ajung. Trebuie să fii armonioase, benefice, care, dacă se
luminos, foarte puternic, îndrăzneţ, gândesc să le folosească, îi vor ajuta
pentru a înfrunta forţele răului, în evoluţia lor.
pentru că ele sunt înspăimântătoare În munca spirituală, trebuie,
şi cel căruia îi este frică, este doborât. evident, să aveţi ca scop binele, dar
Trebuie, de asemenea, să fi protejat răul există de asemenea, trebuie să o
de Arhanghelii Tsadkiel, Kamael şi ştim şi să ţinem cont. Nu e suficient
Mikhael care sunt Arhanghelii să invocăm binele pentru ca el să
sefiroturilor Hesed, Gebourah şi vină şi să se instaleze; cât timp nu aţi
Tipheret. Tsadkiel e Arhanghelul făcut să dispară anumite elemente
milostiveniei şi culoarea sa e albastru impure, nocive, binele pe care l-aţi
safir. Kamael este Arhanghelul forţei chemat se va învârti în jurul vostru,
şi culoarea sa e roşu rubiniu. Mikhael dar nu v-a putea intra. Iată de ce
e Arhanghelul luminii şi culoarea sa e adevăraţii magi, care au studiat cele
galben de aur. Dacă veţi învăţa să două aspecte ale naturii, binele şi
lucraţi cu aceste culori, cu virtuţile răul, au înţeles că înainte de a
care corespund acestor culori, veţi consacra sau a sfinţi un obiect sau o
ajunge puţin câte puţin să vă fiinţă, trebuie mai întâi să respingă,
construiţi un zid de lumină. să îndepărteze, să facă să dispară
Desigur, e natural, dacă cineva straturile opace depuse pe el.
v-a făcut rău, sunteţi tentat să vă Evident, e preferabil să intrăm
răzbunaţi, dar nu trebuie să o faceţi. în comunicare cu Cerul, cu forţele
Ştiţi exact, după dreptate, ce binelui, dar trebuie să ştiţi că, în
pedeapsă merită? A da o amendă de planul materiei, primul lucru care
mii de franci unui om care nu are alţi trebuie făcut este de a exorciza, de a
bani pentru a trăi, e la fel cu a da elibera obiectele şi fiinţele de toate
acceaşi amendă unui miliardar? Dacă impurităţile, pentru a putea apoi a le
credeţi că o persoană care v-a lezat umple cu bine. Pentru ca binele să
merită neapărat o pedeapsă, vină să se instaleze, trebuie mai întâi
adresaţi-vă lumii invizibile spunând: să-i pregătim terenul. De aceea,
“Iată, această persoană mi-a făcut Iniţiaţii au lăsat anumite rugăciuni,
asta şi asta, şi din cauza a ce mi-a anumite formule, destinate alungării
făcut am acum mari dificultăţi în acel răului. Se poate ca aceste formule să
domeniu. Vă rog, deci, să înterveniţi şocheze anumite persoane, dar când
pentru ca răul a cărui victimă sunt să eşti ignorant, eşti des şocat. În loc de
fie reparat.” Depuneţi astfel o a fi şocat, trebuie să studiezi. Noi
plângere în faţa Cerului, ca şi cum trăim într-o lume polarizată, ceea ce
39
ne obligă să lucrăm cu două forţe: Trebuie deci să începeţi prin a
binele şi răul. debarasa obiectele de aceste straturi,
Toate ceremoniile religioase adică să le exorcizaţi, pentru a
încep prin ritualuri de purificare: introduce apoi în ele fluide care le vor
spălări, fumegări, rugăciuni sau face adevărate talismane.
formule care cer ca răul şi Încercaţi să fiţi conştienţi faţă
impurităţile să fie alungate. Aceste de toate obiectele care vă cad în
ritualuri presupun cunoaşterea mână şi de care vă serviţi. Primul
binelui dar şi cunoaşterea lucru care trebuie să-l faceţi este de a
proprietăţilor răului şi a puterii sale. cere lumii invizibile să le purifice, să
Binele e paralizat atât timp cât există le exorcizeze, în cazul că anumite
prezenţe care îi sunt ostile. De aceea, persoane, anumite evenimente, ar fi
adeptul trebuie să se spele, să se lăsat urme dizarmonioase
purifice, şi atunci când e pur, virtuţile susceptibile să acţioneze defavorabil
Sfântului Spirit coboară în el. Sfântul asupra voastră. Deci, începeţi prin a
Spirit e atotputernic, dar când omul ruga Cerul să vă trimită ajutorul
este pur. spiritelor luminoase pentru a curăţa
Dacă cineva crede în puterea aceste obiecte de toate particolele şi
binelui, acesta sunt eu, dar eu ştiu că influenţele negative. Apoi, consacraţi-
a crede nu e suficient. Dacă binele nu le unei virtuţi, unei entităţi celeste,
vine pentru a salva oamenii, pentru cerând entităţilor celeste să
a-i hrăni, pentru a-i face inteligenţi, binevoiască să locuiască în acel loc
este pentru că ei nu îi deschid nici sau obiect sau să impregneze acel
inima nici sufletul, şi binele se obiect pentru a vă fi favorabil. Dacă
învârteşte în jurul lor fără a putea vă obişnuiţi cu astfel de practici, veţi
intra. Binele nu merge decât la cei la vedea cât de mult veţi fi ajutaţi,
care totul e deschis, la cei care-l susţinuţi, întăriţi. Viaţa voastră va lua
acceptă. Binele, binele... da, de un sens nou şi veţi binecuvânta Cerul
acord, dar răul? Dacă nu ne gândim pentru această lumină nouă.
să-l respingem, nu o va face binele în Câte mănâncă şi beau oamenii,
locul nostru. câte veşminte poartă, câte obiecte
Câte nenorociri nu s-au văzut utilizează care sunt încărcate cu
întâmplându-se cu obiecte sau locuri amprente obscure... şi nu îşi dau
care au aparţinut răufăcătorilor sau seama! Ei bine, acestea îi împiedică
fiinţelor cu adevărat tenebroase! în evoluţia lor. Iată, vă revelez astăzi
Intrate în posesia altor persoane, ele un mare adevăr, pe care toate
au provocat accidente; răscumpărate învăţămintele iniţiatice îl cunoşteau
apoi de alţii, acestea nu le-au adus încă din Antichitate, şi care trebuie să
decât nenorociri, şi tot aşa, până au ia loc din ce în ce mai mult în viaţa
fost ori exorcizate ori distruse. Se voastră.
povestesc numeroase istorii privind Locuiţi într-o casă... gândiţi-vă
bijuterii, statuete, sau locuinţe care să o binecuvântaţi, să o consacraţi lui
nu au provocat decât tragedii, pentru Dumnezeu pentru ca ea să acţioneze
că ori au trecut prin mâinile favorabil asupra familiei voastre,
vrăjitorilor şi au fost blestemate, ori asupra sănătăţii copiilor voştri,
au fost martore la evenimente teribile asupra intelectului lor, asupra
şi au fost impregnate cu vibraţii sufletului lor, asupra spiritului lor. Şi
malefice. în loc să vă serviţi de aparate şi de
Acestea nu sunt, din fericire, ustensile gândindu-vă la altceva sau
cazurile cele mai frecvente. Chiar chiar bruscându-le, deteriorându-le,
dacă nu se ajunge la o asemenea de ce nu o faceţi conştienţi, cu
situaţie, se poate spune că dragoste? Eu nu vă spun, desigur, să
majoritatea obiectelor şi locurilor au transformaţi o mătură, o cratiţă sau
fost expuse influenţelor a tot felul de un aspirator într-un obiect magic, dar
persoane care nu au fost obligatoriu cine ştie dacă maniera în care vă
cele mai bine intenţionate şi s-au serviţi de obiecte nu le influenţează
acoperit cu un strat fluidic opac care într-un fel nociv sau benefic? Ceea ce
se opune ca un ecran trecerii luminii. e sigur în orice caz, e că voi veţi fi
40
influenţaţi. Faceţi experienţe şi veţi pentru că tot ceea ce vă spun, am
vedea că bruscarea obiectelor nu verificat mai întâi pe mine însumi.
produce aceleaşi efecte ca şi a vă
servi de ele cu dragoste. Orice aţi Cap XVIII PROTEJAŢI-VĂ
face, trebuie să învăţăţi să o faceţi LOCUINŢA
încercând să aduceţi ceva bun vieţii.
Să luăm o zi, cam aşa: Dacă observăm natura, putem
dimineaţă vă treziţi, şi imediat o constata că toate creaturile caută un
întreagă serie de procese se adăpost şi îl apără. Păsările îşi
declanşează, gânduri, sentimente, construiesc cuiburi, alte animale au
acte, de asemenea: vă sculaţi, gaura lor, vizuina lor, culcuşul lor,
aprindeţi lumina, deschideţi teritoriul lor, etc., şi se luptă dacă un
ferestrele, vă spălaţi, pregătiţi micul alt animal încearcă să le ia locul. Da,
dejun, etc. Câte lucruri de făcut, şi vânătoarea interzisă! Inteligenţa
toată lumea e obligată să le facă! cosmică a fost cea care a împins
Diferenţa e că unii le fac maşinal, toate creaturile să-şi rezerve un mic
mecanic, în timp ce alţii caută să loc în univers pe care altele nu au
introducă viaţa în ele, şi din acel dreptul de a pune mâna: ea a vrut să
moment, totul se transformă, totul ia le asigure pacea şi liniştea pentru a
un nou sens şi ei vor fi fără încetare aduce pe lume progenituri sau pentru
inspiraţi. a crea. E o lege.
Evident, vedem mulţi oameni Fiecare fiinţă a primit deci de la
care se arată dinamici, natură dreptul de a poseda un
întreprinzători, dar întreaga lor domiciliu care să-i aparţină. E valabil
activitate e limitată la a urmări pentru lumea vizibilă ca şi pentru
succesul, banii, gloria; ei nu fac nimic lumea invizibilă. Fiecare spirit are de
pentru a-şi face viaţa mai asemenea un loc care îi este rezervat
armonioasă, mai simţită, şi nu e prea în spaţiul infinit. Fiecare creatură
inteligent, pentru că această spirituală ocupă un loc delimitat şi
activitate debordantă nu reuşeşte protejat de anumite vibraţii, de
decât să-i epuizeze şi să-i anumite culori sau de o chintesenţă
îmbolnăvească. Când vor înţelege particulară, un domeniu unde cel ce
aceştia că scopul vieţii omeneşti nu posedă vibraţii contrare nu poate
este de a reuşi în plan material? veni să provoace perturbaţii.
Succesul nu durează decât puţin Acolo unde locuieşte un Iniţiat,
timp, şi apoi se văd în lumea cealaltă, nici un spirit rău nu are dreptul să
goi şi săraci?. intre. Un Iniţiat poate interzice
Deci, ceea ce vă rămâne de intrarea în locuinţa sa a acestor
făcut e foarte simplu: gândiţi-vă să spirite folosindu-se de simboluri, prin
binecuvântaţi obiectele de care vă care le ameninţă cu acea sau acea
serviţi, consacraţi-le lui Dumnezeu, pedeapsă dacă nu respectă
cereţi spiritelor luminoase să interdicţiile. Astfel, mulţi amplasează
binevoiască să se servească de ele o pentagramă deasupra uşii (Despre
pentru evoluţia voastră şi aceea a pentagramă a se vedea cap IV din
întregii umanităţi. Iată esenţialul, fără “Limbajul figurilor geometrice”
a intra în detaliile gesturilor şi colecţia Izvor). Şi când vrea să facă o
formulelor. Faceţi-le, e foarte ceremonie magică, o mare muncă
important. spirituală, când trebuie să invoce
Cât despre cei care se îndoiesc, entităţile divine, un Iniţiat rezervă un
care refuză să creadă, ei nu îşi au loc şi îl consacră pentru a interzice
locul într-o Şcoală iniţiatică, îşi pierd intrarea spiritelor rele: el aprinde una
timpul. Aici învăţaţi adevăruri sau mai multe lumânări, înconjură
esenţiale, divine, eterne, care vă locul într-un cerc, unde înscrie nume
permit să vă restabiliţi, să vă sacre, arde esenţe, şi în acest spaţiu
reconstruiţi, să deveniţi un fiu a lui purificat, are toate condiţiile de a
Dumnezeu, o fiică a lui Dumnezeu. lucra. Singurele care au dreptul de a
Acceptaţi aceste adevăruri, aveţi intra sunt entităţile benefice, în timp
încredere în mine, puteţi să o faceţi, ce cele malefice rămân în afară,
41
urlând, ameninţând, şi dacă încearcă face stricăciuni şi de a pleca luându-
să pătrundă ele sunt fulgerate. vă toate comorile. Nu putem să le
Acum, veţi spune, de ce pedepsim, propietarul trebuie să-şi ia
aprinde un mag lumânări sau făclii? precauţii. În acelaşi fel cum în trecut
Pentru că înainte de a întreprinde o se protejau vilele şi castelele cu
muncă sacră, o ceremonie magică, el ajutorul zidurilor şi şanţurilor pline cu
trebuie să cheme lumina. Lumina apă, la fel discipolul trebuie să ridice
trebuie să prezideze totul, iar magul în jurul lui pereţi, ziduri şi fortificaţii.
care trebuie să facă o ceremonie, Voi faceţi asta? Nu, rămâneţi expuşi
preotul care trebuie să spună slujba, venirii şi plecării nepoftiţilor, şi apoi
aprinde cel puţin o lumânare pentru vă plângeţi că aţi fost prădat sau că
ca lumina să fie prezentă. Şi când vă simţiţi trist şi nefericit, epuizat.
lumina e prezentă, tenebrele sunt Priviţi în natură: nimeni nu are
îndepărtate. Magul ştie de asemenea încredere, păsările, fiarele, insectele
că focul este o uşă care se deschide ridică în jurul lor obstacole pentru a
lumii de sus, pentru că focul împiedica ca cineva să le găsească şi
reprezintă limita între lumea fizică şi să le captureze. De ce omul e aşa de
lumea eterică. Prin foc, e mai uşor să naiv şi încrezător şi crede că nici un
ai acces la lumea divină. inamic nu îl ameninţă, şi că el va fi
Cât despre cei care utilizează menajat? Desigur, în plan fizic el e
lumânările sau făcliile pentru apărat, da, dar în planul invizibil el
practicile lor de magie neagră, ei aleargă spre cel mai mari pericole.
trebuie să ştie că comit un veritabil Unii se întreabă cum se face că
sacrilegiu. Focul, despre care Dumnezeu a lăsat spiritele răului să
mitologia povesteşte că a fost furat intre la ei, de ce nu îi protejază... Ce
din Cer pentru salvarea omului, nu întrebare stupidă! Dacă ei nu se
trebuie să fie folosit la orice. Vă protejază ei înşişi, de ce Să-i
spuneam chiar că, atunci când protejeze Dumnezeu? Ei da, sunt
trebuie să folosiţi o lumânare, e reguli şi legi care trebuie cunoscute.
preferabil ca mai înainte să o Omul are toate puterile de a se
consacraţi unei idei sau unei entităţi opune, de a spune nu spiritelor
celeste: Mama Divină, Tatăl Celest, tenebroase, dar dacă nu o face,
Spiritul Sfânt, Sufletului universal, nimeni nu o va face în locul său.
Arhanghelul Mihail... Flacăra acestei Nu depinde decât de voi să
lumânări va forma astfel în invizibil o faceţi ce trebuie făcut pentru a ţine la
barieră de lumină în jurul vostru. distanţă entităţile răufăcătoare şi să
În locurile unde trăiesc oameni, atrageţi spirite luminoase, spunând în
milioane şi miliarde de entităţi vin, fiecare zi: “Domnule Dumnezeu,
pleacă, circulă, fără ca ei să-şi dea Maică Divină, Sfântă Treime, Îngeri şi
seama. Deci, dacă nu faceţi nimic Arhangheli, servitori a lui Dumnezeu,
pentru a le împiedica, creaturile servitori ai luminii, amici celeşti, toată
inferioare, găsind uşa deschisă, pot fiinţa mea vă aparţine, veniţi să vă
veni să fure sau pot comite alte instalaţi, serviţi-vă de mine pentru
stricăciuni. Iar voi nu puteţi să vă gloria lui Dumnezeu şi pentru venirea
plângeţi Justiţiei divine, ea vă va Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.”
răspunde: “E vina voastră, nu aţi pus Iată ce trebuie să repetaţi în fiecare
o pancardă “Proprietate privată. zi. Dacă nu o faceţi, nu vă miraţi că
Intrarea interzisă”, sau cel puţin o alţii vor fi cei care se vor instala.
sârmă subţire, în mod simbolic”. Dacă Pentru ca locuinţa voastră să fie
via voastră nu e îngrădită, nu vă protejată, trebuie ca voi, proprietarul,
miraţi dacă vi se fură strugurii. să fiţi decis să o încredinţaţi spiritelor
La fel, dacă inimile voastre, divine; din acel moment, spiritele
sufletele voastre, spiritele voastre tenebroase ce s-au introdus fără
rămân deschise celor patru vânturi ştirea voastră sunt obligate să o
fără a fi consacrate, protejate, părăsească. Dar atât timp cât le
înconjurate de o barieră de lumină, toleraţi, ele continuă să abuzeze.
spiritele tenebroase, indezirabilii, au Totul depinde de voinţa
tot dreptul de a intra, au dreptul de a proprietarului, stăpânului casei.
42
Decizia sa e cea care contează. Hermes Trismegistul: “Ceea ce e jos,
Îngerii şi Arhanghelii nu au nici un este ca şi ceea ce este sus”. Afirmând
drept să vină să se instaleze la noi această corespondenţă între sus şi
fără consimţământul nostru, pentru jos, Hermes Trismegistul a pus bazele
că ei nu comit niciodată vreo magiei.
violenţă. În timp ce alţii, care sunt Magia nu e altceva decât o
născuţi sub semnul violenţei, nu ezită comparaţie între pământ şi Cer. Iată
să se instaleze cu forţa. definiţia cea mai veritică a magiei: o
Aşa cum spiritele luminii sunt muncă unde se compară fără încetare
respectuoase şi aşteaptă pentru a pământul şi Cerul. Şi prin această
intra ca voi să le invitaţi, tot aşa comparaţie, omul înţelege ce muncă
spiritele tenebrelor sunt îndrăzneţe şi are de făcut pe pământ: să facă să
fără respect. Da, ce diferenţă în vibreze pământul în armonie cu
atitudinea acestor două categorii de Cerul, să facă să coboare Cerul pe
creaturi! Dar cum fiinţa umană nu e pământ...
instruită, ea nu ştie cum să acţioneze Realizarea divinului în materie,
şi lasă să intre diavolii, care se e magia divină, teurgia.
instalează şi se cramponează, în timp
ce îngerii rămân în afară spunându-şi: CUPRINS
“E ocupat, noi nu mai putem intra”.
Însă dacă luaţi chiar voi decizia şi vă I. Revenirea practicilor magice şi
adresaţi entităţilor celeste pericolul lor
pronunţând aceste cuvinte magice: 1
“Iată, eu sunt stăpânul casei: II Cercul magic: aura..
dispuneţi de tot apartamentul, de 3
toate piesele, sunt ale voastre”, în III Bagheta magică.
acel moment ele devin foarte 5
puternice şi îndrăzneţe, se aruncă IV Cuvântul magic
asupra celorlalţi, care o şterg. 6
Vă revelez purul adevăr, şi V Talismanele.
trebuie să vă străduiţi să ajungeţi 10
până la acest grad de conştiinţă şi în VI Despre numărul treisprezece.
fiecare zi să pronunţaţi aceste 14
cuvinte de consacrare: “Spirite VII Luna, astrul magiei.
luminoase, dispuneţi de mine, vă dau 16
totul, sunt în serviciul vostru”. Puteţi VIII Lucrul cu spiritele naturii.
să adăugaţi şi alte cuvinte mai 17
poetice dacă vreţi, dar în acelaşi sens IX Florile, parfumurile
adăugând şi: “pentru realizarea 18
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ”. X Facem magie cu toţii.
Da, nu trebuie niciodată să uităm 20
aceste cuvinte: realizarea Împărăţiei XI Cele trei mari legi ale magiei.
lui Dumnezeu pe pământ, pentru că, 23
dacă nu le precizaţi, toată fiinţa şi XII Mâna.
energiile voastre pot fi utilizate 26
pentru alte realizări, pentru alte XIII Privirea.
activităţi. 27
Şi de ce realizarea Împărăţiei XIV Puterea magică a încrederii...
lui Dumnezeu pe pământ? Pentru că 30
este sarcina pe care Iisus ne-a lăsat-o XV Magia veritabilă: dragostea......
când a spus: “Cereţi Împărăţia lui 31
Dumnezeu şi Dreptatea sa”, şi mai XVI Nu căutaţi niciodată să vă
ales în rugăciunea Domnească: “...vie răzbunaţi.....
Împărăţia Ta, fie Voia Ta, precum în 34
Cer aşa şi pe pământ.” Prin aceste XVII A exorciza şi a consacra
cuvinte Iisus a repetat şi amplificat, obiecte......
vrând să extindă asupra întregii lumii 35
omeneşti, această cugetare a lui XVIII Protejaţi-vă locuinţa
43