Sunteți pe pagina 1din 4

ltvp*hli,:xF1*ll: lt,r,'lt ;::t.lti,i-:::s:r:ii:r.:::ii.1,'i,lit::::,ri

ii'.:i'r i.r',r

il^rr:xji: 6gi;s{ilrgi';ir*i*: **\ ".' . ;1 , '.{:

l&t PE_t_2orb

Nr. 0.1/,(/

Domnului Renato Usatii Primarul

municipiului Balli

Compania "Global Prestservice" SRL a examinat srisoarea nr. 03'11/1810 din

28.09.2015 parveniti de la Primdria mun.Billi, cu referire la solulionarea pe cale

amiabitd a d.isensiunilor pe marginea unor aspecte gi invocarea unei tentative de ;antajere a primiriei mun.Billi. Astfel, linem si aten{ionim:

1. Asupra faptului c5. lucrarile executate de catre SRL "Globalprestservices" in

valoare de 2 170 500 lei, consemnate in factura fiscalh F87493341 din 29

aprilie 2015, au fost recunoscute Ei confirmate de citre persoanele

responsabile din cadrul primiriei mun.Billi prin semnarea actului de primire - predare a lucrS.rilor gi a facturii fiscale.

Mai mult decAt atdt, lucrS.rile respective au fost executate sub stricta

supraveghere a reprezentanlilor primiriei, iar verificarea lucrarilor qi

raportul lunar de constatare intocmit de citre concesionar a avut ca finalitate

- confirmarea prin semn[tura gi sigiliul primiriei a actului de primire

predare a lucririlor Ei a facturii fiscale, actele aferente fiind prezentate pAnA

la acel moment.

2. Dvs. invocali, in pct.2 al scrisorii 03-11/1810 din 28.09.2015, asupra unor

clauze convenite in cadrul negocierilor privind achitarea datoriei de cltre

concedent fatd, de concesionar in sumi d.e 359 900 lei pentru lucririie

executate in luna iunie 2015, care nici nu au fost puse in disculie, respectiv

putem presupune o rea credinld in acli.unile Ei afirmafiile dvs. in raport cu

SRL "Globalprestservices".

ill. SllAl- {3*fl$]'li{:n\r{{ I $S :.

: * i '{{,t:i:i

li i *.:1i::i

ii,

, 'll:; l.iiil i] '.:ii i 1. : I r' l.:

t

#r #ffi,e:

ililil5TIi,i:tqVtil?:

R*puht{t:* ,&-{sifra11l6, ryr*:-"-{hlx n$*. *i.:t

*r$ll:l:* Sr:l*:;ii*. rir- i .i.' : 1i.;ii.l:

il." l* *iil gffi g6ir'$, g I * il ;,,; i I,:'+ *-,ix* tr: i i+: " r::*:"'

3. Afirmaliile, din pct.3 qi 4 al scrisorii 03'11/1810 din 28.09.2015, privind

neprezentarea actelor ce justifici volumul lucririlor indeplinite in lunile iulie

qi august, le califi.cdm a fi eronate, deoarece acestea au fost prezentate

primiriei mun. Balli prin intermediui scrisoriior nr.03/49 din 06.08.15 si

03172 din 09.09.15. Totodati, in cadrul disculiilor purtate cu grupul de lucru

al primS.riei'a fost demonstrat faptul executirii in volum total al lucririlor

pentru luna iulie 2015 indicate in actul de primire-predare a lucririlor

inaintat spre semnare prim6.riei mun.B5.l1i.

4. La momentul actual obligafia SRL "Globalprestservices" privind plata

redevenfei constituie 501 039 lei, inclusiv redevenfa 368 4lI lei qi

penalit[{ile calculate in suma de 132.628 lei, datorie conveniti gi confirmatd de cdtre primiria mun.Bdlf in scrisoarea nr.P'03-11/2910 din 07 august

2015.

5. Atribuirea obligaliilor de plati a datoriei in valoare de 6 556 944,12 lei pe

care o are compania "Terra Cleaning Nord" SRL faln de primiria mun.Bdlli, o

considerS.m a fi una neintemeiatd si reiterS.m cele expuse anterior ln

scrisoarea 03/55 din 13.08.15.

Respectivele companii au statut de persoane juridice independente din punct

de vedere a gestiunii financiare gi nu au nici un grad de afiliere reciprocd,

"Global Prestservice" SRL a preluat doar obliga[iile pecuniare ce fin de

datoria privind redevenla neachitati de "Terra Cleaning Nord" SRL gi nu

poart5. rispundere fa!6 de alte datorii Ei obligaliuni neexecutate de "Terra

Cleaning Nord" SRL.

in temeiul Contractului de cesiune nr. 01/1 din I august 2014 qi anume:

- art.3.3 - "Cesionarul poartd rdspundere directa fata Cedent in ce priveqte

datoria Contractantului cedat Ia redevenla anuald a concesiunti, prevdzutd de contractul cedat nr.01 din 30.05.2012, formatd qi neachitatd pind la

semnarea prezentului contract de cesiune." ;i

: t -"

i".;

1i

* {., {} $.{1. i: itilS'i'SL il.1"'' i { : ii' ! ij :

):i{-,il i::' ,"r: LliiI-:r:i.li.i": '

i

-,r:: i:1i

,#F,-#hum,

Bl? [ST$ h. ffi v* lil L

R**a:?:lir;l F4*1*,*r,,;"::*:t.ilitirir:,$*.:ilr. {i:',ir:::,;, Iii*t*::,,

- art.B.T - "cesioiillli.,ffi-.j; ,i:;E;ii;i;;; Ei; de datoriile ei obtiga{tunite

'neexecutate de Contractantul cedat fatd de Cedent, existente Ia momentul

incheierii prezentului contract, gi nu preia obligatiunile neexecutate de

Contractant ul ce da t. ".

in acelaEi timp, dorim si atenlionS.m asupra faptuiui cd in luna aprilie 201o

primS.ria mun.Bdlli, conducAndu-se de contractul de cesiune din 01.08.2014 a

transferat pe contul SRL "Globalprestservices" suma de 718 808 lei, iar pc

parcursul anului 2015 - 8 367 400,67 lei.

Totodatd, accentuim ;i asupra faptului ci suma de peste 15 milioane de lei,

menlionati de c5.tre primarul mun.Bdlli ca fiind transferatd in anul 2015

cdtre "GIobaI Prestservice" SRL este una eronatd qi poartd un caracter manipulatoriu qi populist.

Cu referire la afirmaliile precum c5. suspendarea unilaterald, din data de

25 septembrie curent, a contractului de concesiune ar reprezenta o tentativd de

qantajare a concedentului, consemndm ci aceste acuzatii sunt neintemeiate, or in

temeiul aft.736 din Codul civil, partea care, reiegind din arcumstante concrete,

considerd in mod rezonabil cd va exista o neexecutare esentiald din partea celeilalte

pdrli poate cere garantarea suficientd a executdt'ii cot'espunzdtoarc 9i poate sd

suspende pentru aceastd perioadd executarea propriei obligalii. in cazuJ in care

garanlia nu este prezentatd intrun termen rezonabil; partea care cere garantii

poate rezolvi contractul.

V5. reamintim cd la data de 24 septembrie curent, Dvs., in prezen[a mai multor

angaja[i qi

reprezentanli ai

Companiei ,,Global Prestservice" SRL, a

reprezentantilor mass-media qi unor angaja{i ai primiriei ati amenintat

reprezentan.tii companiei cu rifuiala fizicd gi cu cuvinte necenzurate de genul: .,O si

vd spargcapurile

vd voi ingropa in asfaltpe ambii

o sd te pun in ciruciorul de

invalizi

sunteli

o bandd de nemernici, escroci, care jefuiti oamenii

pleca{i

de aici

sd nu vd mai vdd

'.

iir 1."l),i:1 I

L f

rtt

5.i' jil

]li,i l {: i: i: i; i

ffiilwffiffi#*

$){q ISTS [ ffi\/ r 'J #

Il*puhiir* l"{eil4+i';i, lt:lt;:.ilir:i:itt,rli,;,:;r. il1,=i.lili',i t:j:::':,:;:',:'::i r:;. i'i '' ! i:i.:'.r'

De asemenea, in aata alTa''-;#;3;t;$:tii'd'!;i#;;'ce veli achita direct salariile

citre angaja{ii Companiei ,,Globai Prestservice" SRL in sum6 de 300.000 lei' in

cazul in care. Dumneavoastri a1i fi tratat subiectul cu bunh credin16, aceqti bani ar

fi putut transferali pentru achitarea sumei restante fala de "Global Prestscrvti:c" SRL, pentru ca aceasta Ia rAndul siu sd-qi onoreze obligafile fala de salariali. Mai

mult ca atAt, prin intermediul paginii Dumneavoastri de facebook, a1i menlionat

expres ca ali rezTltat de facto contractul.

Prin urmare, anume actiunile gi afirmaliile Dvs. in calitate de primar, ne ofer[ justificarea d.e a suspenda executarea propriilor obligalii ce rezulte din Contractul

de concesiune nr.01 din 30 mai 2012 qi Contractul de cesiune nr.01/1 din l august

2014, incepind cu data de 25 septembrie curent qi pin6 la achitarea datoriei sus-

men{ionate sau, cel pudin, pind la oferirea de cdtre Primdria Municipiului tlall.i a

unei garanlii suficiente c5. obliga{ia de plati va fi executati integral.

TotodatS., tinAnd cont cd Dumneavoastri prin interventii publice a1i prejudiciat

imaginea profesionalS. a companiei "Global Prestservice" SRL, linem si menlionim ci suntem dispuEi si reludm negocierile qi lucrdrile imedjat ce veli aduco scuzo

publice la invinuirile nefondate gi denigratoare aduse ;i veli oferi garanlii suficiente

ci obligalia de plati va fi executatd integral in termeni rezonabili.

Cu respect,

N

Administratorul

r.i i uir,qL ltHi--L'i.:"iffi,

:.li:

ir"i: l.,iill,i]

,

!l I t j.+

Andrei Musta{d,

Global

Prestservice" SRL