Sunteți pe pagina 1din 164

Subiecte propuse la examenul de competen profesional pentru atribuirea calitii

de auditor financiar, sesiunea mai 2013

I. AUDIT FINANCIAR
1. Care sunt atribuiile i competenele Camerei Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR ), potrivit
reglementrilor legale n vigoare? (OUG nr. 75/1999 cu modificri i completri ulterioare, OUG nr.
90/2008, cu modificrile i completrile ulterioare) ?
RASPUNS:
(2) Camera n numele statului, organizeaz, coordoneaz i autorizeaz desfurarea activitii de audit
financiar n Romnia.
(3) Camera are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz urmtoarele documente:
a1) Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei n vederea supunerii lui spre
aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:
- organele de conducere ale Camerei i modul de desemnare a acestora;
- atribuiile i rspunderile Camerei;
- regulile de atribuire i retragere a calitii de auditor financiar;
- cerinele privind asigurarea pentru riscul profesional n exercitarea activitii de audit financiar ;
- abaterile disciplinare, sanciunile disciplinare i procedura de disciplin;
a2) Codul privind conduita etic i profesional n domeniul auditului financiar;
a3) Standardele de audit;
a4) Programa analitic pentru examenul de aptitudini profesionale;
a5) Normele privind procedurile de control al calitii auditului financiar;
a6) Regulile privind pregtirea continu a auditorilor financiari;
a7) Normele privind procedurile minimale de audit financiar.
Reglementrile prevzute la litera a2) a7) se aprob prin hotrri ale Consiliului Camerei;
b) atribuie calitatea de auditor financiar i emite autorizaii pentru exercitarea independent a acestei
profesii;
c) organizeaz i urmrete programul de pregtire continu a auditorilor financiari ;
d) controleaz calitatea activitii de audit financiar ;
e) promoveaz actualizarea legislaiei prin instituiile abilitate, precum i a normelor de audit
financiar, n concordan cu reglementrile instituiilor profesionale europene i internaionale;
f) elaboreaz normele interne privind activitatea Camerei ;
g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare independent a profesiei de auditor financiar
n condiiile prevederilor Regulamentului de organizare i funcionare a Camerei;
h) asigur reprezentarea internaional a profesiei de auditor financiar din Romnia;
i) emite reguli i proceduri n limitele i competenele stabilite n Regulamentul de organizare i
funcionare, prin care s se asigure respectarea dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.

2. Cum sunt autorizate si cum se atribuie calitatea de auditor financiar i de membru al CAFR
persoanelor fizice i respectiv n ce condiii se poate pierde aceast calitate, potrivit reglementrilor
legale n vigoare? (OUG nr. 75/1999 cu modificri i completri ulterioare, OUG nr. 90/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare, HG nr. 433/2011)?
RASPUNS:
A .Conditiile de autorizare a auditorului financiar persoana fizica sunt urmatoarele:
a) sa fie licentiata a unei facultati cu profil economic sau a unei alte facultati, caz in care trebuie sa fi urmat
un program de pregatire suplimentara cu profil economic. Diploma obtinuta la absolvirea facultatii, respectiv
la finalizarea programului de pregatire suplimentara trebuie sa fie recunoscuta de autoritatea administratiei
publice centrale cu atributii in domeniul educatiei;
b) sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica, conform normelor pentru desfasurarea programului de
pregatire a stagiarilor in activitatea de audit financiar, emise de catre Camera;
c) sa fi promovat examenul de competenta profesionala organizat de catre Camera;

166

d) sa aiba o buna reputatie, respectiv un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerintelor Codului
etic emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si adoptat de Camera.
B. Atribuirea calitatii de membru al Camerei persoanelor admise la examenul de competenta profesionala se
face la cererea acestora, pe baza declaratiei pe propria raspundere privind exercitarea profesiei, a cazierului
judiciar si a documentelor care atesta achitarea obligatiilor legale catre Camera.
(2) Cererile depuse de candidatii admisi sunt analizate de Consiliul Camerei conform conditiilor prevazute de
lege si de prezentul regulament si se aproba sau se resping.
(3) Prin aprobarea cererii, persoana respectiva devine membra a Camerei si este inscrisa in Registrul public.
C. Calitatea de membru al Camerei inceteaza in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) condamnarea penala definitiva pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar care il fac
nedemn sa exercite aceasta calitate;
b) excluderea din profesie dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentului regulament;
c) decesul persoanei fizice, respectiv incetarea personalitatii juridice a persoanei juridice;
d) persoana juridica nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 37 din prezentul regulament.
(3) Incetarea calitatii de membru al Camerei se constata prin hotarare motivata a Consiliului Camerei si are
drept consecinta radierea din Registrul public si din evidentele Camerei.

3. Prezentai regulile i cerinele legislaiei n vigoare privind autorizarea si nregistrarea firmelor de


audit de ctre CAFR pentru persoanele juridice i respectiv pentru persoanele fizice care au obinut o
calificare (autorizare) n alt stat. (OUG nr. 75/1999 cu modificri i completri ulterioare, OUG nr.
90/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, HG nr. 433/2011).
RASPUNS:
A. Conditiile de autorizare a persoanei juridice sunt urmatoarele:
a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar in numele persoanei juridice trebuie sa:
- sa fie licentiata a unei facultati cu profil economic sau a unei alte facultati, caz in care trebuie sa fi urmat
un program de pregatire suplimentara cu profil economic. Diploma obtinuta la absolvirea facultatii, respectiv la
finalizarea programului de pregatire suplimentara trebuie sa fie recunoscuta de autoritatea administratiei publice
centrale cu atributii in domeniul educatiei;
- sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica, conform normelor pentru desfasurarea programului de
pregatire a stagiarilor in activitatea de audit financiar, emise de catre Camera;
- sa fi promovat examenul de competenta profesionala organizat de catre Camera;
- sa aiba o buna reputatie, respectiv un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerintelor Codului
etic emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si adoptat de Camera.
b) o majoritate a drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor persoanei juridice trebuie
sa fie detinuta de persoane fizice care indeplinesc conditiile de la punctul a) si sunt membri activi ai Camerei ori
de persoane juridice autorizate de Camera;
c) o majoritate a membrilor organelor de administrare sau de conducere ale persoanei juridice, dar nu mai
mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de persoane fizice care indeplinesc conditiile prevazute la pct. a) si sunt
membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Camera; in cazul in care aceste structuri nu au
mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. a);
d) persoana juridica trebuie sa aiba o buna reputatie, respectiv un comportament profesional adecvat, cu
respectarea cerintelor Codului etic emis de IFAC si adoptat de Camera.
B. Autorizarea persoanelor juridice se face la cererea acestora, de catre Consiliul Camerei, pe baza unei
documentatii care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si achitarea obligatiilor legale catre
Camera.
(3) In cazul aprobarii cererii, persoana juridica respectiva devine membra a Camerei, este inscrisa in
Registrul public si i se elibereaza autorizatia de functionare in calitate de membru al Camerei.
Aprobarea auditorilor statutari din alte state membre
Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau
Confederatiei Elvetiei si cetatenii romani care au obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei pot
dobandi calitatea de auditor financiar in Romania, potrivit prevederilor normelor emise de Camera in acest sens,
cu respectarea conditiilor prevazute in actele legislative ale Uniunii Europene aplicabile in materie.
Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori
Confederatiei Elvetiei si cetatenii romani care au dobandit calitatea de auditor financiar intr-un alt stat membru
al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, calitate certificata
de organismele profesionale recunoscute in acele state, pot solicita recunoasterea calificarii obtinute in vederea

167

exercitarii profesiei in Romania, dupa sustinerea testului de aptitudini organizat de Camera in conformitate cu
normele emise de Camera in acest sens.
(1) Camera stabilete proceduri pentru aprobarea auditorilor statutari care au fost autorizai n alt stat
membru al Uniunii Europene.
(2) Aceste proceduri nu depesc cerina de a promova un test de aptitudini n conformitate cu art. 4 din
Directiva 89/48/CEE a Consiliului privind sistemul general de recunoatere a diplomelor de nvmnt superior
acordate pentru formare profesional cu durata minim de 3 ani, transpus n legislaia naional.
(3) Testul de aptitudini se susine n limba romn i include cunotine din legislaia romneasc, n
msura n care sunt relevante pentru auditul statutar.
(4) Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit din alte state
membre revine organismului de supraveghere public.

4. Prezentai drepturile i obligaiile membrilor CAFR - persoane fizice, potrivit reglementrilor


legale n vigoare (HG nr. 433/2011).
RASPUNS:
(1) Membrii Camerei, persoane fizice, au urmatoarele drepturi:
a) sa exercite profesia de auditor financiar, in conformitate cu prevederile legale;
b) sa foloseasca in exercitarea profesiei titlul de auditor financiar, prescurtat AF;
c) sa participe, ca urmare a desemnarii in baza normelor de reprezentare, la conferintele ordinare si
extraordinare ale Camerei;
d) sa isi exprime prin vot punctul de vedere asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat in cadrul
conferintelor;
e) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si control ale Camerei, conform prevederilor legale;
f) sa fie informati si consultati asupra activitatilor desfasurate de Camera.
Obligaiile membrilor CAFR - persoane fizice
(1) Membrii Camerei, persoane fizice in exercitarea independenta a profesiei, aplica si respecta:
a) standardele de audit;
b) Codul etic;
c) normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, procedurile de control al
calitatii activitatii de audit financiar, obligatiile financiare privitoare la cotizatii si tarife, asigurarea pentru riscul
profesional si celelalte norme emise de Camera;
d) standardele de audit intern;
e) alte reglementari aplicabile profesiei.
(2) Membrii Camerei, persoane fizice sunt obligati sa se asigure pentru riscul profesional rezultat din
exercitarea profesiei de auditor financiar.
(1) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa transmita, in termen de 10 zile lucratoare de la data
la care are loc modificarea, notificari in legatura cu urmatoarele situatii:
a) schimbarea numelui, situatie in care persoana in cauza va solicita in scris Camerei eliberarea unui nou
certificat, carnet de auditor financiar membru al Camerei si parafa;
b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenta;
c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat/actionar sau administrator al unei persoane juridice
ori de persoana fizica autorizata sa exercite in mod independent activitatea de audit financiar;
d) orice alte date comunicate Camerei, care se refera la calitatea de membru al acesteia.
(2) Odata cu notificarea inaintata Camerei vor fi depuse si documentele, in copie legalizata, care probeaza
temeiul notificarii, dupa caz.
Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa notifice Camerei, in termen de 10 zile lucratoare de la
data la care au loc, producerea unor evenimente semnificative in activitatea acestora, mentionand toate
informatiile si atasand toate documentele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
a) aplicarea unor sanctiuni disciplinare de catre o autoritate legala sau un alt organism profesional al carui
membru este persoana in cauza;
b) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate
impotriva persoanei respective pentru infractiuni savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar;
c) punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata pentru fapte savarsite in exercitiul
profesiei de auditor financiar;
d) orice alte informatii solicitate de Camera pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a auditorului
financiar.

168

5. Prezentai drepturile i obligaiile persoanelor juridice membri ai CAFR i condiiile n care se


retrage calitatea de membru al CAFR pentru persoanele fizice i juridice (HG nr. 433/2011, OUG nr.
90/2008, cu modificrile i completrile ulterioare)
RASPUNS:
(1) Membrii Camerei, persoane juridice, au urmatoarele drepturi:
a) sa exercite profesia de auditor financiar, in conformitate cu prevederile legale;
b) sa foloseasca in exercitarea profesiei titlul de auditor financiar, prescurtat AF;
c) sa participe, ca urmare a desemnarii in baza normelor de reprezentare, la conferintele ordinare si
extraordinare ale Camerei;
d) sa isi exprime prin vot punctul de vedere asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat in cadrul
conferintelor;
e) sa fie informati si consultati asupra activitatilor desfasurate de Camera.
Obligaiile membrilor CAFR - persoane juridice
(1) Membrii Camerei, persoane juridice in exercitarea independenta a profesiei, aplica si respecta:
a) standardele de audit;
b) Codul etic;
c) normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, procedurile de control al
calitatii activitatii de audit financiar, obligatiile financiare privitoare la cotizatii si tarife, asigurarea pentru riscul
profesional si celelalte norme emise de Camera;
d) standardele de audit intern;
e) alte reglementari aplicabile profesiei.
(2) Membrii Camerei, persoane juridice sunt obligati sa se asigure pentru riscul profesional rezultat din
exercitarea profesiei de auditor financiar.
(1) Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa notifice Camerei, in termen de 10 zile lucratoare de
la data la care are loc modificarea, urmatoarele situatii:
a) schimbarea denumirii sub care este inregistrata persoana juridica, situatie in care se va solicita Camerei
eliberarea unei noi autorizatii;
b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenta;
c) deschiderea sau inchiderea unei filiale sau a unei subunitati;
d) orice modificare in ceea ce priveste statutul angajatilor, asociatilor/actionarilor sau al administratorilor
persoanei juridice;
e) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate
impotriva persoanei juridice;
f) orice alte date comunicate Camerei, care se refera la calitatea de membru al acesteia.
(2) Odata cu notificarea inaintata Camerei vor fi depuse si documentele, in copie, care probeaza temeiul
notificarii, dupa caz.
Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa transmita, in termen de 10 zile lucratoare de la data la
care s-au produs, notificari in legatura cu producerea unor evenimente semnificative in activitatea acestora,
mentionand toate informatiile si atasand toate documentele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
a) demisia sau revocarea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui asociat/actionar al
persoanei juridice;
b) aplicarea unor sanctiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de masuri impotriva acesteia de catre
o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana juridica in cauza;
c) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate
impotriva unui asociat/actionar sau administrator al persoanei juridice, pentru infractiuni savarsite in exercitiul
profesiei de auditor financiar;
d) punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata a unui asociat/actionar ori administrator
al persoanei juridice, pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar;
e) numirea unui lichidator de catre autoritatea competenta
(1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotarare a Consiliului Camerei, fara indeplinirea
procedurii disciplinare, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) neachitarea cotizatiilor si tarifelor datorate, precum si neindeplinirea altor obligatii fata de Camera, la
termenele stabilite prin hotarari ale Consiliului Camerei, desi auditorul a fost notificat despre aceste situatii si i
s-a acordat un termen pentru conformare;
b) in urma condamnarii definitive a unui auditor financiar pentru infractiuni economice;
c) la cererea auditorului financiar sau a persoanei juridice, daca are indeplinite la zi obligatiile fata de
Camera.

169

(2) Hotararea se comunica in scris persoanei in cauza, iar Camera face mentiunile corespunzatoare in
Registrul public.
(3) Hotararea privind retragerea calitatii de membru al Camerei poate fi contestata in conditiile legii, la
instanta competenta.

6. Care sunt cerinele privind documentarea dosarelor, confidenialitatea si secretul profesional,


respectiv onorariile de audit pe care trebuie s le respecte auditorul financiar (statutar), potrivit
legislaiei romaneti n materie (OUG nr. 90/2008, cu modificrile i completrile ulterioare)?
RASPUNS:
Documentarea n dosarele de audit
Auditorul statutar sau firma de audit include n dosarele de audit o documentaie cu privire la toate
ameninrile semnificative la adresa independenei sale, precum i msurile de protecie aplicate pentru a reduce
acele ameninri.
nclcarea prevederilor referitoare la independen i obiectivitate, poate conduce la aplicarea de sanciuni,
inclusiv retragerea autorizrii auditorului statutar sau firmei de audit, conform regulamentului emis de Camer
i aprobat de organismul de supraveghere public.
Confidenialitatea i secretul profesional
(1) Toate informaiile i documentele la care are acces auditorul statutar sau firma de audit atunci cnd
efectueaz un audit statutar trebuie s fie protejate potrivit regulilor adecvate privind confidenialitatea i
secretul profesional, cuprinse n regulamentele emise de Camer.
(2) Regulile privind confidenialitatea i secretul profesional aplicabile auditorilor statutari sau firmelor de
audit nu mpiedic aplicarea dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.
(3) n cazul n care un auditor statutar sau o firm de audit este nlocuit() de un alt auditor statutar sau de
o alt firm de audit, fostul auditor statutar sau fosta firm de audit va asigura accesul la toate informaiile
relevante cu privire la entitatea auditat noului auditor statutar sau noii firme de audit.
(4) Un auditor statutar sau o firm de audit care a ncetat s mai fie angajat() ntr-o anumit misiune de
audit face n continuare obiectul dispoziiilor alin. (1) i (2), cu privire la acea misiune de audit.
(5) Auditorul statutar i firma de audit, precum i angajaii firmelor de audit trebuie s trateze ca fiind
confideniale orice informaii despre care iau cunotin n cursul activitii lor, n afara cazului n care legile sau
reglementrile prevd altfel i n afara cazului n care persoana la care se refer informaiile i-a dat
consimmntul asupra renunrii la obligaia privind confidenialitatea.
(6) Auditorii statutari nu pot folosi informaiile confideniale dobndite ca rezultat al relaiilor profesionale
sau de afaceri n interes propriu sau al unor tere pri, cu excepia informaiilor care fac obiectul altor relaii
contractuale cu entitatea auditat sau a informaiilor obinute n condiiile prevederilor alin. (5).
Onorariile de audit
Onorariile pentru auditurile statutare:
a) nu sunt influenate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de condiionri, aa cum prevede Codul etic; i
c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaz s fie efectuat

7. Care sunt cerinele privind independena i obiectivitatea auditorului financiar (statutar ),potrivit
legislaiei romneti n materie (OUG nr. 75/1999 cu modificri i completri ulterioare, OUG nr.
90/2008, cu modificrile i completrile ulterioare) ?
RASPUNS:
Independena i obiectivitatea
(1) Atunci cnd efectueaz un audit statutar, auditorul statutar i/sau firma de audit este independent() de
entitatea auditat i nu este implicat() n procesul decizional al entitii auditate, n nelesul Codului etic.
(2) Persoanele crora li s-a atribuit calitatea de membru al Camerei nu pot angaja sau desfura activiti
care le prejudiciaz ori care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independena sau reputaia profesional,
astfel cum acestea sunt definite n Codul etic.
(3) Un auditor statutar sau o firm de audit nu trebuie s efectueze un audit statutar n cazul n care exist
orice relaie financiar direct sau indirect, de afaceri, de ncadrare n munc ori un alt tip de relaie - inclusiv
prestarea de servicii suplimentare, altele dect cele de audit - ntre auditorul statutar, firma de audit sau reeaua
de care aparine firma de audit, pe de o parte, i entitatea auditat, pe de alt parte, n astfel de circumstane n
care o ter parte obiectiv, rezonabil i informat ar putea trage concluzia c independena auditorului statutar

170

sau a firmei de audit poate fi compromis.


(4) n cazul n care auditorul statutar sau firma de audit este afectat() de existena anumitor situaii ce pot
conduce la ameninri la adresa independenei sale, cum ar fi cea de verificare a propriei activiti, interes
propriu, relaii de reprezentare sau de familie, aa cum aceste ameninri sunt definite n Codul etic, auditorul
statutar sau firma de audit trebuie s aplice msuri de protecie pentru a reduce aceste ameninri. n cazul n
care importana acestor ameninri n comparaie cu msurile de protecie aplicate este de o asemenea natur
nct independena este compromis, auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie s efectueze auditul statutar.
Raportul ntocmit n astfel de circumstane este lovit de nulitate absolut.
(5) n cazul n care un auditor statutar sau un asociat apropiat al acestuia se afl ntr-o anumit relaie cu
entitatea auditat sau se afl n relaie cu angajaii-cheie ori cu conducerea acestei entiti, iar astfel de relaii ar
putea conduce la situaii de afectare a independenei sau obiectivitii auditorului statutar, atunci respectivul
auditor statutar nu poate audita situaiile financiare ale entitaii respective.
Acionarii sau asociaii unei firme de audit, precum i membrii organelor de administraie, de conducere
ori de supraveghere ale unei astfel de firme sau ale unei firme afiliate nu intervin n efectuarea unui audit
statutar n niciun mod care s pericliteze independena i obiectivitatea auditorului statutar care efectueaz
auditul statutar n numele firmei de audit.
Auditorii statutari sau firmele de audit care efectueaz audituri statutare ale entitilor de interes public au,
printre altele, urmtoarele atribuii:
a) confirm anual n scris comitetului de audit independena lor fa de entitatea de interes public auditat;
b) comunic anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entitii auditate; i
c) discut cu comitetul de audit despre ameninrile la adresa independenei lor i msurile de protecie
luate pentru reducerea acestor ameninri, aa cum sunt acestea documentate n temeiul art. 23.
(2) Partenerul (partenerii)-cheie responsabil(i) pentru efectuarea auditului statutar se rotete (rotesc)
obligatoriu, n cadrul misiunii lui (lor) de audit, n termen de cel mult 7 ani de la data numirii i i (li) se permite
s participe din nou la auditarea entitii dup o perioad de cel puin 2 ani.
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit nu
i se permite s ocupe un post-cheie de conducere n cadrul entitii auditate nainte de scurgerea unei perioade
de cel puin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau ca partener cheie din misiunea de audit.
(4) Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II ntocmete i public un raport anual asupra
aspectelor de independen care i sunt transmise de auditorii statutari individuali, firmele de audit i
preedintele Camerei, pe care l nainteaz organismelor cu atribuii de reglementare n domeniul contabilitii.
(5) n cazul auditului statutar al entitilor de interes public, dac se consider c se impun msuri de
protecie a independenei auditorului statutar sau a firmei de audit, auditorul statutar sau firma de audit nu poate
efectua un audit statutar atunci cnd este un caz de verificare a propriei activiti sau de interes propriu.

8. Cum se exercit profesia de auditor financiar, potrivit cerinelor Regulamentului de Organizare i


Funcionare a CAFR (HG nr. 433/2011)?
RASPUNS:
Exercitarea profesiei de auditor financiar
(1) Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de
independenta si integritate prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Auditorul financiar poate sa isi exercite independent profesia numai daca indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
a) este membru activ al Camerei;
b) indeplineste conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament.
Profesia de auditor financiar se exercita avand la baza:
a) viza anuala, respectiv autorizatia pentru exercitarea profesiei;
b) contractul de audit incheiat cu clientul;
c) documentatia privind respectarea cerintelor prevazute in standardele profesionale in domeniu.
(3) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot desfasura activitati de audit financiar, audit intern,
alte misiuni de asigurare si servicii conexe in situatii care prejudiciaza sau care le pot prejudicia integritatea,
obiectivitatea, independenta ori reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul etic.
(1) Auditorii financiari activi trebuie sa dea dovada de integritate in toate relatiile profesionale, de afaceri
si personale. Integritatea implica onestitate, justete si corectitudine si nu trebuie sa fie afectata de interese de
natura familiala sau personala.
(2) Auditorii financiari activi sunt obligati sa dea dovada de obiectivitate in exercitarea profesiei, la
evaluarea acestei cerinte urmand a fi avute in vedere toate considerentele relevante pentru incheierea fiecarui
angajament profesional.

171

(3) Auditorii financiari activi trebuie sa dea dovada de independenta in exercitarea profesiei. Prin
independenta se intelege exercitarea profesiei de catre auditorii financiari activi care nu au raporturi juridice
de munca sau civile ori comerciale cu clientii si nu au niciun fel de alte interese materiale directe sau
indirecte in raport cu acestia, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor
financiar. Independenta nu trebuie sa fie afectata in niciun caz de interese de natura familiala sau personala.
(4) Auditorii financiari activi trebuie sa accepte si sa desfasoare doar activitatile pentru care sunt
competenti. In cazurile in care este necesar, auditorii financiari pot colabora cu specialisti si din alte domenii.
(5) Auditorii financiari activi trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala cu respectarea
confidentialitatii asupra informatiilor cu care opereaza; confidentialitatea nu opereaza pentru solicitarile
exprese de informatii, formulate de catre organele competente, in temeiul unei dispozitii legale exprese care
le confera acest drept. In conditiile pastrarii confidentialitatii informatiilor asupra clientilor, Camera are
acces la acestea ca urmare a atributiei sale privind controlul calitatii auditului financiar.
Pentru asigurarea respectarii principiilor etice fundamentale de desfasurare a activitatii de audit
financiar, auditorii financiari activi trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli generale:
a) sa nu incheie contractul daca in ultimii 2 ani anteriori acceptarii acestuia au fost administratori sau
angajati ai clientului ori ai unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup;
b) sa nu incheie contractul daca in conducerea sau in actionariatul semnificativ al clientului ori al unei
entitati economice din cadrul aceluiasi grup se regasesc rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai
auditorului financiar;
c) sa nu se implice direct sau indirect in desfasurarea activitatii financiare a clientului, neavand dreptul
sa detina actiuni ori parti sociale, sa incheie contracte de imprumut sau de garantare a unor imprumuturi, sa
incheie acte ori fapte de comert ori sa fi beneficiat sau sa beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu
exceptia onorariilor prevazute in contract;
d) sa nu presteze pentru acelasi client servicii de audit financiar sau alte servicii de asigurare, in sensul
dat acestor notiuni de standardele internationale de audit si asigurare, daca desfasoara activitati de
contabilitate, consultanta, fiscalitate sau alte activitati profesionale similare;
e) sa cuprinda in contractul de audit financiar incheiat cu clientul clauza de confidentialitate si
eventualele conditii speciale, adaptate de la caz la caz;
f) sa respecte recomandarile Camerei referitoare la eventualele limitari in timp ale numarului
contractelor care pot fi incheiate cu acelasi client;
g) sa isi organizeze propriile proceduri si politici de control conform standardelor internationale de
audit, pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod corespunzator a misiunilor de audit.

9. Cum se realizeaz sistemele de asigurare a calitii activitii auditorilor financiari (statutari),


potrivit cerinelor legale aplicabile (OUG nr. 90/2008, HG nr.433/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare )?
RASPUNS:
Asigurarea calitii
Sistemele de asigurare a calitii
(2) Criteriile ce trebuie ndeplinite de sistemul de asigurare a calitii sunt urmtoarele:
a) s fie organizat astfel nct s fie independent de auditorii statutari i firmele de audit verificate i s
fac obiectul supravegherii publice, astfel cum se prevede la titlul II;
b) finanarea sistemului de asigurare a calitii s fie realizat fr niciun fel de influene din partea
auditorilor statutari sau a firmelor de audit;
c) sistemul de asigurare a calitii trebuie s dispun de resurse corespunztoare;
d) persoanele care efectueaz verificrile de asigurare a calitii trebuie s aib pregtire profesional
adecvat i experien relevant n auditul statutar i n raportarea financiar, combinate cu pregtire specific n
ceea ce privete verificarea asigurrii calitii;
e) selectarea persoanelor care fac verificrile pentru misiuni de verificare a asigurrii calitii specifice se
realizeaz n baza unor proceduri obiective, concepute astfel nct s se asigure c nu sunt conflicte de interese
ntre cei care fac verificrile i auditorul statutar sau firma de audit verificat();
f) aria de aplicabilitate a verificrii de asigurare a calitii, susinut de testarea adecvat a dosarelor de
audit selectate, include o evaluare a conformitii cu standardele de audit aplicabile i cu cerinele de
independen, a cantitii i calitii resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute i a sistemelor interne
de control al calitii ale firmei de audit;
g) verificarea asigurrii calitii trebuie s aib ca rezultat un raport care conine principalele concluzii ale
acestei verificri;
h) verificrile cu privire la asigurarea calitii se efectueaz la un interval stabilit n funcie de

172

calificativele obinute la verificrile anterioare, dar nu mai mult de 6 ani, respectiv 3 ani, n cazul auditorilor
entitilor de interes public, n condiiile stabilite prin regulament emis de organismul de supraveghere;
i) rezultatele generale ale activitii realizate de sistemul de asigurare a calitii se public anual;
j) recomandrile formulate la ncheierea verificrilor pentru asigurarea calitii trebuie s fie puse n
practic de auditorul statutar sau de firma de audit n termenul stabilit de persoanele care efectueaz verificrile
de asigurare a calitii. De asemenea, Camera stabilete prin norme proprii, cu avizul organismului de
supraveghere public, termene pentru remedierea unor deficiene privind asigurarea calitii.
(3) n cazul n care recomandrile la care se face referire la alin. (2) lit. j) nu sunt puse n practic,
auditorul statutar sau firma de audit, dac este cazul, va face obiectul sistemului de investigaii i sanciuni, aa
cum este prevzut de prezenta ordonan de urgen i de alte reglementri n domeniu.

10. Potrivit reglementarilor legale n vigoare din Romnia (OUG nr. 75/1999 cu modificri i
completri ulterioare, HG nr. 433/2011), privitor la activitatea de audit intern, precizai urmtoarele
a. Cine o organizeaz ?
b. Ce reprezint ?
c. Care-i sunt obiectivele ?
d. Cine o exercita i n ce condiii ?
RASPUNS:
Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau
optiunii actionarilor/asociatilor, cu exceptia celor prevazute la alin. (5), organizeaza activitatea de audit intern
potrivit normelor de audit intern elaborate si aprobate de Camera in conformitate cu standardele internationale
de audit intern.
Auditul intern reprezint activitatea de examinare obiectiv a ansamblului activitilor entitii economice
n scopul furnizrii unei evaluri independente a managementului riscului, controlului i proceselor de
conducere a acestuia.
Auditul intern are drept obiective:
a) verificarea conformitii activitilor din entitatea economic auditat cu politicile, programele i
managementul acestuia, n conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare i aplicare a controalelor financiare i nefinanciare dispuse i efectuate
de ctre conducerea unitii n scopul creterii eficienei activitii entitii economice;
c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaiilor financiare i nefinanciare destinate conducerii
pentru cunoaterea realitii din entitatea economic;
d) protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i identificarea metodelor de prevenire
a fraudelor i pierderilor de orice fel.
Responsabilii pentru organizarea activitii de audit intern, coordonarea lucrrilor/angajamentelor i
semnarea rapoartelor de audit intern trebuie s aib calitatea de auditor financiar.
Activitatea de audit intern se exercita in cadrul entitatii economice de catre persoane din interiorul sau
exteriorul acesteia, cu respectarea prevederilor legale. Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de
scopul, marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii economice.
Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si
semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar.
11. Potrivit reglementrilor legale n vigoare din Romnia (OUG nr. 75/1999 cu modificri i
completri ulterioare, OUG nr. 90/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, HG nr.
433/2011), precizai urmtoarele
a. Care este scopul normelor de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari
din Romnia?
b. Care este rolul i coninutul registrului public al auditorilor financiari (statutari)?
RASPUNS:
Scopul normelor de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari este:
a) definirea principiilor de baza privind modul in care trebuie sa se exercite auditul intern;
b) asigurarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitatilor de audit intern;
c) stabilirea criteriilor de baza pentru evaluarea calitatii serviciilor de audit intern;
d) evaluarea proceselor si structurilor organizatorice din entitatea economica.

173

(2) Normele elaborate de Camera cuprind reguli de organizare, exercitare si implementare in domeniul
auditului intern, precum si Codul de etica pentru profesia de auditor intern.
(3) Regulile de exercitare se refera la natura activitatilor de audit intern si stabilesc criterii de calitate pe
baza carora exercitarea acestor servicii poate fi evaluata.
Registrul public
(1) Auditorii statutari i firmele de audit sunt nregistrai (nregistrate) ntr-un registru public.
(2) Fiecare auditor statutar i fiecare firm de audit sunt identificai (identificate) n Registrul public printrun numr individual. Informaiile referitoare la auditorii statutari i firmele de audit se pstreaz i ntr-un
registru n format electronic, care este accesibil publicului pe site-ul Camerei.
(3) Registrul public conine, de asemenea, adresa i datele de contact ale Camerei, care este responsabil
att pentru autorizarea, respectiv aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit potrivit prezentei
ordonane de urgen, pentru asigurarea calitii, ct i pentru investigaii i sanciuni aplicate auditorilor
statutari i firmelor de audit, potrivit dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, precum i datele de contact i
detalii cu privire la organismul de supraveghere.
(4) Camera este autoritatea competent responsabil cu ntocmirea, actualizarea i publicarea Registrului
public, sub monitorizarea organismului de supraveghere public.
(5) Registrul public se public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(6) Modificrile intervenite n Registrul public se public trimestrial n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.

12. Care sunt abaterile disciplinare ale auditorilor financiari, sanciunile aplicabile i procedurile de
constatare (sistemele de investigare) a acestora potrivit reglementarilor legale aplicabile (OUG nr.
90/200, cu modificrile i completrile ulterioare 8, HG nr. 433/2011 )?
RASPUNS:
Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor Codului etic;
b) desfasurarea activitatii de auditor financiar in conditii care au avut ca efect prejudicierea grava a
reputatiei profesionale;
c) incalcarea dispozitiilor prezentului regulament, ale hotararilor si reglementarilor emise de Camera,
aplicabile activitatii desfasurate de catre auditorii financiari, persoanele juridice sau orice angajat,
asociat/actionar, administrator ori partener din cadrul unei persoane juridice;
d) nerespectarea cerintelor privind pregatirea profesionala continua, prevazute in normele emise de
Camera;
e) necomunicarea la termen a documentelor care implica modificari ale informatiilor cuprinse in Registrul
public;
f) incalcarea prevederilor legale referitoare la independenta si obiectivitate.
(1) Membrii Camerei pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 1
an. In perioada suspendarii, persoana in cauza nu are dreptul sa exercite sub nicio forma activitate de audit
financiar, sa faca uz de calitatea de auditor financiar si nu are dreptul sa participe la activitatile Camerei;
d) retragerea calitatii de membru al Camerei.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), odata cu aplicarea sanctiunii disciplinare se retrage si
autorizarea de membru al Camerei.
Actiunea disciplinara poate fi exercitata de catre Consiliul Camerei in cel mult 3 ani de la data luarii la
cunostinta de catre Camera despre fapta savarsita.

13. Care sunt dispoziiile speciale pentru auditul statutar al entitilor de interes public n legtur
cu raportul privind transparena i comitetul de audit potrivit reglementrilor legale aplicabile(OUG
nr. 90/2008, cu modificrile i completrile ulterioare)?
RASPUNS:
Raportul privind transparena
(1) Auditorii statutari i firmele de audit care efectueaz auditul statutar al entitilor de interes public
public pe website-ul propriu, n termen de 3 luni de la sfritul fiecrui exerciiu financiar, un raport anual
privind transparena, care include cel puin urmtoarele:

174

a) o descriere a formei legale i a acionariatului firmei de audit;


b) o descriere a reelei i a acordurilor legale i structurale din reea, n cazul n care firma de audit
aparine unei reele;
c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit;
d) o descriere a sistemelor interne de control al calitii existente n firma de audit i o declaraie a
organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea funcionrii acestora;
e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independent pentru asigurarea calitii prevzut
la art. 31;
f) o list cu entitile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de ctre firma de
audit n exerciiul financiar precedent;
g) o declaraie n legtur cu politicile firmei de audit privind independena, care confirm, de asemenea,
c a avut loc o verificare intern a modului n care a fost respectat independena;
h) o declaraie privind politica pe care o urmeaz firma de audit cu privire la formarea profesional
continu a auditorilor statutari prevzut la art. 11;
i) informaii financiare care arat importana firmei de audit, cum ar fi cifra total de afaceri divizat pe
onorarii din auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate, precum
i onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare mbuntirii calitii informaiilor, servicii de
consultan fiscal i alte servicii care nu sunt de audit;
j) informaii privind baza pentru remunerarea partenerilor.
Raportul privind transparena este semnat de auditorul statutar sau de reprezentantul legal al firmei de
audit, dup caz. Semnarea se poate realiza i prin intermediul semnturii electronice, potrivit prevederilor legale
n vigoare.
Comitetul de audit
(1) Fiecare entitate de interes public trebuie s aib un comitet de audit. Autoritile de reglementare ale
entitilor de interes public stabilesc dac acest comitet de audit trebuie s fie compus din membri neexecutivi ai
organului de administraie i/sau membri ai organului de supraveghere a entitii auditate i/sau din membri care
sunt numii de adunarea general a acionarilor entitii auditate, cu respectarea legislaiei n vigoare. Cel puin
un membru al comitetului de audit este independent i are competen n contabilitate i/sau audit.
(2) Fr a aduce atingere responsabilitii membrilor organelor de administraie, de conducere sau de
supraveghere ori a altor membri care sunt numii de adunarea general a acionarilor din cadrul entitii auditate,
comitetul de audit are, printre altele, urmtoarele atribuii:
a) monitorizeaz procesul de raportare financiar;
b) monitorizeaz eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dup caz, i de management al
riscurilor din cadrul societii comerciale;
c) monitorizeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate;
d) verific i monitorizeaz independena auditorului statutar sau a firmei de audit i, n special, prestarea
de servicii suplimentare entitii auditate.
(3) n cazul entitilor de interes public, propunerea venit din partea organului de administraie sau de
supraveghere privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazeaz pe o recomandare a
comitetului de audit.
(4) Auditorul statutar sau firma de audit raporteaz comitetului de audit cu privire la aspectele eseniale
care rezult din auditul statutar i, n special, cu privire la deficienele semnificative ale controlului intern n
ceea ce privete procesul de raportare financiar.

14. Care sunt atribuiile Consiliului Superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a
activitii de Audit Statutar potrivit reglementrilor legale aplicabile (OUG nr. 90/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare)?
RASPUNS:
Consiliul Superior este organul de conducere a Consiliului pentru Supravegherea Publica a activitii de
Audit Statutar si stabileste:
- regulamentul intern de organizare i funcionare al Consiliului pentru Supravegherea Publica a activitii
de Audit Statutar,
- Regulile de funcionare a Comisiei de disciplin

175

15. Prezentai coninutul principiilor fundamentale de integritate, obiectivitate i competen


profesional aa cum le definete Codul etic al profesionitilor contabili (Codul Etic) (Seciunile 110,120
i 130).
RASPUNS:
Principiul integritii impune tuturor profesionitilor contabili obligaia de a fi sinceri i oneti n toate
relaiile profesionale i de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzacii corecte i juste.
Principiul obiectivitii impune tuturor profesionitilor contabili obligaia de a nu i compromite
raionamentul profesional sau de afaceri din cauza subiectivismului, conflictelor de interese sau influenei
nejustificate a altor persoane.
Principiul competenei profesionale i al ateniei cuvenite impune tuturor profesionitilor contabili
urmtoarele obligaii:
(a) Meninerea cunotinelor i a aptitudinilor profesionale la nivelul necesar care s asigure clienii sau
angajatorii de primirea unor servicii profesionale competente; i
(b) S acioneze cu contiinciozitate n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile, atunci
cnd ofer servicii profesionale.

16. Prezentai coninutul principiilor fundamentale de confidenialitate i comportament


profesional, conform Codului Etic (Seciunile 140 i 150).
RASPUNS:
Principiul confidenialitii impune tuturor profesionitilor contabili obligaia de a se abine de la:
(a) Dezvluirea de informaii confideniale n afara firmei sau organizaiei angajatoare ca urmare a unei
relaii profesionale sau de afaceri, n lipsa unei autoriti adecvate i specifice sau cu excepia cazului n care
exist o obligaie sau o sarcin legal sau profesional de a face publice acele informaii; i
(b) Folosirea, n avantajul lor personal sau n avantajul unor tere pri, a informaiilor confideniale
dobndite n urma relaiilor profesionale sau de afaceri.
Principiul comportamentului profesional impune tuturor profesioniti-lor contabili obligaia de a se
conforma legilor i reglementrilor relevante i de a evita orice aciuni, de care profesionistul contabil are, sau ar
trebui s aib, cunotin, care pot discredita profesia. Acestea includ aciuni pe baza crora o ter parte
rezonabil i informat, evalund faptele specifice i circumstanele disponibile profesionistului contabil la data
respectiv, ar putea concluziona c este afectat n mod negativ buna reputaie a profesiei.

17. Care sunt ameninrile i msurile de protecie privind activitatea auditorului financiar si
aplicarea de ctre acesta a principiilor fundamentale (cadrului conceptual) al Codului Etic
(Seciunea 200)?
RASPUNS:
Ameninri i msuri de protecie
Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi ameninat printr-o gam larg de situaii i relatii.
Natura i importana ameninrilor pot varia n funcie de msura n care ele sunt generate n legtur cu
prestarea serviciilor unui client de audit i dac clientul de audit constituie o entitate de interes public, unui
client de asigurare care nu este client de audit sau unui client de non - asigurare.
Ameninrile se ncadreaz n una sau mai multe din urmtoarele categorii:
(a) De interes propriu;
(b) De auto-revizuire;
(c) De reprezentare;
(d) De familiaritate; i
(e) De intimidare.
Msurile de protecie care pot elimina sau reduce ameninrile la un nivel acceptabil, se mpart n dou mari
categorii:
(a) Msuri de protecie generate de profesie, legislaie sau reglementri;
Msurile de protecie create de profesie, legislaie sau reglementri includ, dar nu sunt limitate la:
Cerine educaionale, de formare i experien pentru accesul la profesie.
Cerine de dezvoltare profesional continu.
Reglementri referitoare la guvernana corporativ.

176

Standarde profesionale.
Proceduri profesionale sau de monitorizare conforme cadrului de reglementare.
Revizuirea extern a rapoartelor, rezultatelor, comunicatelor sau informaiilor prezentate de
unprofesionist contabil, de ctre o ter parte mputernicit prin lege.
(b) Msuri de protecie aferente mediului de activitate.
Msurile de protecie aferente mediului de lucru cuprind msuri de protecie la nivelul firmei i msuri de
protecie specifice misiunii.

18. n ce condiii vor accepta auditorii financiari noii clieni (misiuni), conform Codului Etic
(Seciunea 210)?
RASPUNS:
Acceptarea unui client
Un profesionist contabil n practica public accepta noii clieni (misiuni), doar daca acceptarea nu ar crea
ameninri privind conformitatea cu principiile fundamentale de etica.

19. Care sunt prevederile Codului Etic privind conflictele de interese i exprimarea unei o a doua
opinii (Seciunile 220 i 230)?
RASPUNS:
conflictele de interese
Un profesionist contabil n practica public trebuie s ia msuri rezonabile pentru a identifica circumstanele
care ar putea genera un conflict de interese. Asemenea circumstane ar putea crea ameninri privind
conformitatea cu principiile fundamentale.
Atunci cnd un conflict de interese reprezint o ameninare la adresa unuia sau mai multor principii
fundamentale, inclusiv obiectivitatea, confidenialitatea sau comportamentul profesional, ameninare care nu
poate fi elimi-nat sau redus la un nivel acceptabil prin aplicarea msurilor de protecie, profesionistul contabil
n practica public trebuie s refuze respectiva misiune sau s se retrag din una sau mai multe misiuni
conflictuale.
Exprimarea unei o a doua opinii
n situaiile n care unui profesionist contabil n practica public i se solicit s ofere o a doua opinie
suplimentar cu privire la aplicarea standardelor sau principiilor de contabilitate, audit, de raportare sau a altor
standarde sau principii n anumite circumstane sau anumitor tranzacii de ctre sau n numele unei companii sau
entitti care nu este un client curent, pot fi generate ameninri la adresa conformitii cu principiile
fundamentale.
Atunci cnd i se solicit o astfel de opinie, un profesionist contabil n practica public trebuie s evalueze
importana ameninrilor i, dac acestea sunt altfel dect n mod clar nesemnificative, trebuie avute n vedere i
aplicate msurile de protecie necesare pentru a le elimina sau pen-tru a le reduce la un nivel acceptabil.

20. Care sunt prevederile Codului Etic privind conduita auditorului financiar in legtur cu
onorariile i alte tipuri de remuneraii, marketingul serviciilor profesionale i respectiv
cadourile/ospitalitatea (Seciunile 240, 250 i 260).
RASPUNS:
onorariile i alte tipuri de remuneraii
Atunci cnd se ncep negocierile privind serviciile profesionale, un profesionist contabil n practica public
poate meniona orice onorariu pe care l consider adecvat. Faptul c un profesionist contabil n practica public
poate percepe un onorariu mai mic dect un altul nu este, n sine, lipsit de etic. Cu toate acestea, pot exista
ameninri la adresa conformitii cu principiile fundamentale care sunt generate de nivelurile diferite ale
onorariilor percepute.
Onorariile contingente sunt adesea utilizate pentru anumite tipuri de misi-uni de non-asigurare1. Totui, ele
pot genera, n anumite circumstane, ameninri la adresa respectrii principiilor fundamentale.
marketingul serviciilor profesionale

177

Un profesionist contabil n practica public nu trebuie s compromit profesia atunci cnd promoveaz
serviciile profesionale. Profesionistul contabil n practica public trebuie s fie onest i loial i:
(a) Nu trebuie s emit pretenii exagerate pentru serviciile oferite, calificrile deinute sau experiena
ctigat;
(b) Nu trebuie s fac referiri compromitoare sau comparaii nefundamentate referitoare la activitatea
altora.
cadourile/ospitalitatea
Este posibil ca unui profesionist contabil n practica public sau unui afin sau unei rude a acestuia s i se
ofere cadouri sau ospitalitate din partea unui client. O astfel de ofert poate genera ameninri la adresa
conformitii cu principiile fundamentale.
Atunci cnd sunt oferite unui profesionist contabil n practica public cadouri i ospitalitate pe care o ter
parte rezonabil le-ar considera n mod evident nesemnificative, acesta poate concluziona c oferta este fcut
n cursul normal al activitii, fr intenia specific de a influena luarea deciziilor sau de a obine informaii. n
astfel de cazuri, profesionistul contabil n practica public poate concluziona, n general, c orice eventual
ameninare la adresa conformitii cu principiile fundamentale este la un nivel acceptabil.
Un profesionist contabil n practica public trebuie s evalueze importana oricror ameninri i s aplice
msurile de protecie necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. Atunci cnd
ameninrile nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea msurilor de protecie, un
profesionist contabil n practica public nu trebuie s accepte o astfel de ofert.

21. Care sunt cerinele Codului Etic privind custodia activelor unui client i obiectivitatea
auditorului financiar n toate tipurile de servicii profesionale (Seciunile 270 i 280)?
RASPUNS:
Custodia activelor clientului
Un profesionist contabil n practica public nu trebuie s i asume custodia lichiditilor sau a altor active
ale unui client dect dac acest lucru este permis prin lege, i n acest caz, n conformitate cu orice obligaii
legale suplimentare impuse unui profesionist contabil n practica public care deine astfel de active.
Deinerea activelor unui client creeaz ameninri n ceea ce privete conformitatea cu principiile
fundamentale
Ca parte a procedurilor de acceptare a clientului i a misiunii pentru astfel de servicii ce pot implica custodia
activelor clientului, un profesionist contabil n practica public trebuie s efectueze investigaii adecvate privind
proveniena unor astfel de active i trebuie s aib n vedere obligaiile lor legale.
Obiectivitate toate serviciile
Un profesionist contabil n practica public trebuie s determine, atunci cnd ofer orice servicii
profesionale, dac exist ameninri la adresa conformitii cu principiul fundamental al obiectivitii care
rezult din interesele avute n relaiile cu un client sau cu directori, funcionari sau angajai.
Un profesionist contabil n practica public care ofer un serviciu de asigurare trebuie s fie independent fa
de clientul de asigurare. Independena la nivel mental i independena de fapt este necesar pentru a permite
profesionistului contabil n practica public s exprime o opinie care s fie perceput ca neafectat de
subiectivism, conflict de interese sau influene necorespunztoare ale altor pri.
Existena ameninrilor la adresa obiectivitii n oferirea oricrui serviciu profesional va depinde de
circumstanele particulare ale misiunii i de natura activitii pe care o desfoar profesionistul contabil n
practica public.
Un profesionist contabil n practica public trebuie s evalueze importana oricror ameninri i s aplice
msurile de protecie necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil.
Dac msurile de protecie nu pot elimina sau reduce ameninrile la un nivel acceptabil, profesionistul
contabil trebuie s refuze sau s ntrerup misiunea respectiv.

22. Care sunt prevederile Codului Etic privind independena auditorului financiar in misiunile de
asigurare bazate pe declaraii, utilizarea restricionat a rapoartelor i prile responsabile
multiple (Seciunea 290 )?
RASPUNS:
ntr-o misiune de asigurare bazat pe declaraii, membrii echipei de asigurare i firma trebuie s i
pstreze independena fa de clientul de asigurare (partea responsabil de informaiile specifice i care poate fi
responsabil i de aspectul specific). Astfel de cerine de independen interzic anumite tipuri de relaii ntre

178

membrii echipei de asigurare i (a) directorii sau alte persoane din conducere, i (b) persoane din cadrul firmei
client, care se afl ntr-o poziie care le ofer posibilitatea de a exercita o influen semnificativ asupra
informaiilor specifice. De asemenea, trebuie determinat dac sunt generate ameninri la adresa independenei
prin existena unor relaii cu persoane din cadrul firmei client, care se afl ntr-o poziie care le ofer
posibilitatea de a exercita o influen semnificativ asupra aspectului specific al misiunii. Trebuie efectuat o
evaluare a importanei ameninrilor despre care firma are motive s cread c pot fi generate prin existena
relaiilor sau interese-lor unei firme din cadrul unei reele.
Cerinele cu privire la independen din Seciunea 290 se aplic tuturor misiunilor de audit. Totui, n
anumite circumstane care implic misiuni de audit al cror raport prevede restricii cu privire la utilizare i
distribuire i dac utilizatorii vizai ai raportului (a) au cunotin de scopul i limitrile referitoare raportului, i
(b) sunt de acord, n mod explicit, cu aplicarea cerinelor modificate cu privire la independen, cerinele cu
privire la independen din aceast seciune pot fi modificate
Firma trebuie s comunice cu utilizatorii vizai cu privire la cerinele de independen care urmeaz s fie
aplicate n conformitate cu prevederile misiunii de audit.
Aceste puncte sunt aplicabile numai unei misiuni de audit al situaiilor financiare cu scop special, misiune
care (a) are scopul de a furniza o concluzie pozitiv sau negativ potrivit creia situaiile financiare sunt
ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil,
inclusiv, n cazul unui cadru general de prezentare fidel, c situaiile financiare ofer o imagine corect i
fidel sau sunt prezentate fidel, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu cadrul de
raportare financiar aplicabil, i (b) atunci cnd raportul de audit include o restricie cu privire la utilizare i
distribuie.
n anumite misiuni de asigurare, fie c sunt bazate pe afirmaii sau raportare direct, ar putea exista mai
multe pri responsabile. Firma ar putea ine cont de faptul c un interes sau o relaie ntre firm, un membru al
echipei de asigurare i o parte responsabil ar putea genera o ameninare la adresa independenei care este altfel
dect n mod evident nesemnificativ n contextul informaiilor specifice. Aceasta va lua n considerare factori
precum:
- Pragul de semnificaie al informaiei specifice (sau aspectului spe-cific) de care rspunde partea
responsabil respectiv; i
- Gradul de interes public asociat misiunii.
Dac firma determin c ameninarea la adresa independenei generat de o astfel de relaie cu o anumit
parte responsabil ar fi n mod cert nesemnificativ, poate s nu fie necesar aplicarea tuturor prevederilor
acestei seciuni acelei pri responsabile.

23. Care sunt regulile aplicabile de ctre auditorul financiar privind posibilele interese financiare la
(n) clienii si de audit al situaiilor financiare i la cei de non-audit, conform prevederilor Codului
Etic (Seciunea 290 )?
RASPUNS:
Deinerea unui interes financiar ntr-un client de audit poate genera o ameninare de interes propriu.
Existena i importana oricrei ameninri generate depinde de:
(a) Rolul persoanei care deine interesul financiar,
(b) Msura n care interesul financiar este direct sau indirect, i
(c) Pragul de semnificaie al interesului financiar.
Importana oricrei ameninri trebuie s fie evaluat i trebuie s se aplice msurile de protecie necesare
pentru eliminarea sau reducerea ameninrii la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de msuri de protecie
includ:
(a) ndeprtarea din echipa de audit a membrului echipei de audit care are relaii personale;
(b) Excluderea membrului echipei de audit din orice proces decizional semnificativ cu privire la misiunea de
audit;
(c) Implicarea unui profesionist contabil care s revizuiasc munca efectuat de ctre membrul echipei de
audit.

24. Cum trebuie tratate de ctre auditorul financiar relaiile de mprumuturi (garanii) i relaiile
apropiate de afaceri cu clienii si de audit, conform Codului Etic (Seciunea 290)?
RASPUNS:
Un mprumut sau o garanie pentru un mprumut luat() de un membru al echipei de audit, sau de ctre o
rud apropiat a acestuia, sau de ctre firm de la un client de audit care este o banc sau o instituie similar ar

179

putea genera o ameninare la adresa independenei. Dac mprumutul sau garania nu este fcut() pe baza unor
proceduri, condiii i cerine normale de mprumut, se poate genera o ameninare de interes propriu care ar fi
att de semnificativ nct nici o msur de protecie nu ar pu-tea reduce ameninarea la un nivel acceptabil.
Dac firma sau un membru al echipei de audit, sau o rud apropiat a acestuia accept un mprumut de la,
sau i se acord o garanie de mprumut de ctre un client de audit care nu este banc sau o instituie similar,
ameninarea de interes propriu generat este att de semnificativ, nct nici o msur de protec ie nu ar putea
reduce ameninarea la un nivel acceptabil,
O relaie apropiat de afaceri ntre o firm, sau un membru al echipei de audit, sau o rud apropiat a
acestuia i clientul de audit sau conducerea acestuia este generat n urma unei relaii comerciale sau a unui
interes financiar comun i poate crea ameninri de interes propriu sau intimi-dare.
In astfel de situatii, importana oricrei ameninri trebuie evaluat i trebuie aplicate msurile de protecie
necesare, pentru a elimina ameninarea sau pentru a o reduce la un nivel acceptabil. Astfel de masuri de
protectie sunt:
- implicarea unui profesionist contabil care s revizuiasc activitatea, profesionist contabil care s fac
parte dintr-o firm din cadrul unei reele, care s nu fie implicat nici n audit, nici n primirea mprumutului;
- Eliminarea sau reducerea dimensiunii tranzaciei; sau
- ndeprtarea persoanei respective din echipa de audit.

25. Cum trebuie tratate relaiile familiale i personale ale auditorului financiar (membrilor echipei)
cu personalul angajat al clientului, conform Codului Etic (Seciunea 290)?
RASPUNS:
Relaiile familiale i personale ntre un membru al echipei de audit i un director, o alt persoan din
conducere sau anumii angajai (n funcie de rolul acestora) ai clientului de audit, pot genera ameninri de
interes propriu, familiaritate sau intimidare. Existena i importana oricrei ameninri va depinde de un numr
de factori, inclusiv de responsabilitile individului n echipa de audit, rolul rudei apropiate sau al altei persoane
din cadrul clientului, ct i de gradul de apropiere al relaiei.
Importana ameninrii trebuie evaluat i trebuie aplicate msurile de protecie necesare pentru a reduce
ameninarea la un nivel acceptabil sau pentru a o elimina. Exemplele de astfel de msuri de protecie includ:
- nlturarea persoanei din echipa de audit; sau
- Structurarea responsabilitilor echipei de audit astfel nct profesionistul s nu se ocupe de aspecte care
intr n responsabilitatea rudei sale apropiate.
- Implicarea unui profesionist contabil care s revizuiasc activitatea de audit relevant prestat.

26. Cum poate fi ameninat independena auditorului financiar i care sunt cerinele Codului Etic
n acest sens, n situaia angajrii sale la i/sau prestrii unor servicii recente ctre clienii de audit
(Seciunea 290)?
RASPUNS:
Ameninri asociate familiaritii i intimidrii pot fi generate dac directorul sau alt persoan din
conducerea clientului de audit, sau un angajat aflat n poziia de a exercita o influen direct i semnificativ
asupra ntocmirii nregistrrilor contabile sau ale situaiilor financiare asupra crora firma va exprima o opinie,
a fost membru al echipei de audit sau partener al firmei.
O ameninare generat de interesul propriu apare atunci cnd un membru al echipei de audit particip la
misiunea de audit tiind c se va altura sau s-ar putea s se alture clientului de audit, n viitor.
Importana oricror ameninri generate trebuie evaluat i trebuie aplicate msurile de protecie necesare
pentru a elimina sau reduce ameninrile la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de msuri de protecie
includ:
- Modificarea planului de audit;
- Desemnarea unor persoane n cadrul echipei de audit care s aib suficient experien n comparaie cu
persoana care s-a alturat n firmei client; sau
- Implicarea unui profesionist contabil care s revizuiasc activitatea prestat de fostul membru al echipei
de audit.
- nlturarea persoanei din echipa de audit; sau
- Revizuirea oricror raionamente semnificative fcute de acea persoan cnd se afla nc n cadrul
echipei.

180

27. Care sunt cerinele Codului Etic privind deinerea de ctre auditorul financiar a unei funcii de
conducere (director) la i/sau asocierea (colaborarea) ndelungata a personalului de conducere cu
clienii de audit (Seciunea 290)?
RASPUNS:
Dac un partener sau un angajat al firmei a fost angajat n funcia de director sau pe alt funcie de conducere
n cadrul unui client de audit, ameninrile de auto-revizuire i de interes propriu sunt generate ar pu-tea fi att
de semnificative nct nicio msur de protecie nu le-ar putea reduce la un nivel acceptabil.
Ameninri de interes propriu i familiaritate sunt generate prin utilizarea aceluiai personal superior cu
experien ntr-o misiune de audit pe o perioad lung de timp.
Importana ameninrii trebuie evaluat i trebuie aplicate msurile de protecie necesare pentru a elimina sau
reduce ameninarea la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de msuri de protecie includ:
- Nici un partener sau angajat nu trebuie s fie numit n funcia de director sau s ocupe o alt funcie de
conducere n cadrul clientului de audit
- Rotaia personalului superior din echipa de audit;
- Implicarea unui profesionist contabil care nu a fost un membru al echipei de audit care s revizuiasc
munca personalul superior; sau
- Revizuiri independente i periodice, interne i externe, ale calitii misiunii de audit.

28. Care sunt prevederile generale ale Codului Etic referitoare la prestarea de alte servicii dect cele
de audit (non-asigurare) pentru clienii de audit (Seciunea 290)?
RASPUNS:
Furnizarea de servicii de non - asigurare poate genera ameninri la adresa independenei firmei sau
membrilor echipei de audit. Cel mai adesea, ameninrile generate sunt de tipul auto - revizuirii, interesului
propriu i reprezentrii.
nainte ca firma s accepte o misiune de furnizarea a unui serviciu de non - asigurare unui client de audit,
trebuie determinat dac furnizarea unui astfel de serviciu ar genera o ameninare la adresa independenei. n
evaluarea importanei oricrei ameninri generate de un anumit serviciu de non - asigurare, trebuie s se ia n
considerare orice ameninare despre care echipa de audit are motive s considere c va fi generat prin
furnizarea altor servicii non - asigurare. Dac este generat o amenin are care nu poate fi redus la un nivel
acceptabil prin aplicarea msurilor de protecie, serviciul respectiv de non - asigurare nu trebuie furnizat.

29. n ce condiii auditorul financiar poate lua parte la ntocmirea registrelor contabile si a
situaiilor financiare,inclusiv n situaiile de urgen ,ale unui client de audit avnd in vedere
ameninrile de autorevizuire, potrivit Codului Etic (Seciunea 290)?
RASPUNS:
Furnizarea de servicii de contabilitate i de ntocmire a registrelor contabile clientului de audit, precum
ntocmirea de situaii financiare i nregistrri contabile, genereaz o ameninare de auto-revizuire, n cazul n
care firma efectueaz ulterior auditul situaiilor financiare.
Firma poate furniza servicii care au legtur cu ntocmirea nregistrri-lor contabile i a situa iilor financiare
unui client de audit care nu este entitate de interes public, atunci cnd serviciile sunt de rutin sau de natur
mecanic, att timp ct orice ameninare de auto-revizuire generat este redus la un nivel acceptabil.
Exemplele de astfel de servicii includ:
- Furnizarea de servicii referitoare la tatele de plat, pe baza datelor iniiale ale clientului;
- nregistrarea tranzaciilor pentru care clientul a determinat sau a aprobat clasificarea contabil adecvat;
- nscrierea tranzaciilor codate de ctre client n registrul jurnal;
- nscrierea intrrilor aprobate de client n balana de verificare; i
- ntocmirea de situaii financiare pe baza informaiilor din balana de verificare.
Serviciile de contabilitate i de meninere a registrelor, care altminteri nu ar fi permise prin aceast seciune,
pot fi furnizate clienilor de audit n caz de urgen sau n alte situaii excepionale, n care i este imposibil
clientului de audit s fac alte aranjamente. Acesta pot fi cazul cnd
- (a) numai firma are resursele i cunotinele necesare cu privire la procedurile i sistemele pentru a asista
clientul n ntocmirea la timp a nregistrrilor contabile i a situaiilor financiare, i
- (b) o restricie asupra capacitii firmei de a furniza serviciile ar avea ca rezultat dificulti semnificative
pentru client (de exemplu, ar putea avea ca rezultat eecul de a ndeplini cerin ele de raportare prevzute de
reglementri).

181

n astfel de situaii, trebuie s se ndeplineasc urmtoarele condiii:


- (a) Cei care furnizeaz serviciile s nu fie membri ai echipei de audit;
- (b) Serviciile s fie furnizate numai pentru o scurt perioad de timp i nu exist perspectiva ca ele s fie
recurente; i
- (c) Situaia este discutat cu persoanele nsrcinate cu guvernana.

30. Care sunt prevederile Codului Etic privind ameninrile asupra independentei generate de
prestarea unor servicii de audit intern i pentru sisteme IT unui client de audit financiar (Seciunea
290)?
RASPUNS:
Furnizarea de servicii de audit intern unui client de audit genereaz o ameninare de auto-revizuire la adresa
in-dependenei dac firma utilizeaz activitatea de audit intern n cursul unui audit extern ulterior. Efectuarea
unei pri semnificative din activitile de audit intern ale clientului mrete posibilitatea ca personalul firmei
furniznd servicii de audit intern, s se implice n asumarea responsabilitii conducerii. Dac personalul firmei
i asum una dintre responsabilitile conducerii cnd efectueaz serviciile de audit intern unui client de audit,
ameninarea generat ar fi att de mare nct nicio msur de protecie nu ar putea reduce ameninarea la un
nivel acceptabil. n consecin, personalul unei firme nu trebuie s i asume responsabilitatea conducerii atunci
cnd furnizeaz servicii de audit intern unui client de audit.
Pentru a evita asumarea unei responsabiliti a conducerii, firma va furniza doar servicii de audit intern unui
client de audit, dac sunt ndeplinite condiiile:
(a) Clientul desemneaz o surs competent i adecvat, de preferat din cadrul conducerii cu experien , care
s fie responsabil permanent de activitile de audit intern i pentru a-i asuma responsabilitatea pentru
elaborarea, implementarea i meninerea controlului intern;
(b) Conducerea clientului sau persoanele nsrcinate cu revizuirea guvernanei, evalueaz i aprob aria de
acoperire, riscul i frecvena serviciilor de audit intern;
(c) Conducerea clientului evalueaz gradul de adecvare al serviciilor de audit intern i identificrile care
decurg din furnizarea acestora;
(d) Conducerea clientului evalueaz i determin care dintre recomandrile ce rezult din serviciile de audit
intern trebuie implementate i gestioneaz procesul de implementare; i
(e) Conducerea clientului raporteaz ctre persoanele nsrcinate cu guvernana, identificrile semnificative
i recomandrile rezultate din serviciile de audit intern.
Cnd o firm accept o misiune pentru furniza-rea de servicii de audit intern unui client de audit, iar
rezultatele acelor servicii vor fi utilizate pentru efectuarea auditului extern, este generat o amenin are de tipul
auto-revizuirii din cauza existenei posibilitii ca echipa de audit s utilizeze rezultatele serviciului de audit
intern fr a efectua o evaluare adecvat a acelor rezultate sau utiliznd acelai nivel de scepticism profesional
care ar fi utilizat n cazul n care activitatea de audit intern ar fi fost efectuat de persoane care nu sunt membri
ai firmei.
Importana ameninrii trebuie evaluat i trebuie aplicate msurile de protecie necesare pentru a elimina
sau reduce ameninarea la un nivel acceptabil. Un exemplu de o astfel de msur de protecie este utilizarea
profesionitilor care nu sunt membri ai echipei de audit pentru efectua-rea serviciului de audit intern.
Furnizarea de servicii unui client de audit care nu este o entitate de interes public, care implic elaborarea sau
implementarea sistemelor IT care (a) formeaz o parte important a controlului intern asupra raportrilor
financiare sau (b) genereaz informaii care sunt semnificative pentru nregistrrile contabile sau situaiile
financiare ale clientului pe baza crora firma va exprima o opinie, genereaz o ameninare de auto-revizuire.
n funcie de gradul de ncredere care va fi acordat unor anumite sisteme IT, ca parte a auditului, se va
determina msura n care se vor furniza astfel de servicii de non - asigurare utiliznd numai personal care nu
face parte din rndul membrilor echipei de audit i care deine diferite direcii de raportare n cadrul firmei.
Importana oricrei ameninri rmase trebuie evaluat i trebuie aplicate msurile de protecie necesare pentru
a elimina sau reduce ameninarea la un nivel acceptabil. Un exemplu de astfel de msur de protecie este
implicarea unui profesionist contabil care s revizuiasc activitatea de audit sau de non - asigurare.

31. Care sunt prevederile Codului Etic privind ameninrile asupra independentei generate de
furnizarea de servicii de consultanta in legtura cu litigiile si de furnizare a unor servicii juridice
clienilor de audit (Seciunea 290)?
RASPUNS:

182

Serviciile de consultan n legtur cu litigiile pot include activiti precum depunerea mrturiei ca expert,
calculul pagubelor estimate sau al altor sume care ar putea deveni sume de ncasat sau sume de pltit, n funcie
de rezultatul litigiului sau al altei dispute legale, i asisten privind administrarea documentelor i recuperare.
Aceste servicii pot genera ameninri de auto-revizuire sau reprezentare.
Dac firma furnizeaz servicii de consultan n legtur cu litigiile unui client de audit, iar aceste servicii
implic estimarea pagubelor sau a altor sume care afecteaz situaiile financiare pe baza crora firma va
exprima o opinie trebuie evaluat importana oricrei ameninri generate i trebuie aplicate msurile de
protecie necesare pentru a elimina sau reduce ameninarea la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de
msuri de protecie includ:
- Implicarea unui profesionist care nu a fost implicat n furnizarea serviciului de evaluare, care s
revizuiasc auditul sau activitatea de evaluare efectuat; sau
- Efectuarea unor aranjamente astfel nct personalul care a furnizat astfel de servicii s nu participe la
misiunea de audit.

32. Care sunt prevederile Codului Etic privind ameninrile asupra independentei generate de
onorariile si tarifele percepute de auditorul financiar,inclusiv n ce privete cadourile i ospitalitatea
(Seciunea 290)?
RASPUNS:
Atunci cnd onorariile totale generate de un client de audit reprezint o proporie semnificativ din onorariile
totale ale firmei, dependena de acel client i preocuparea privind posibilitatea pierderii clientului pot constitui o
ameninare generat de interesul propriu sau de intimidare.
O ameninare de interes propriu sau de intimidare este generat atunci cnd onorariile generate de un client
de audit reprezint o proporie mare din veniturile unui partener individual al clientului sau o propor ie mare din
veniturile unui birou individual al firmei.
O ameninare de interes propriu poate aprea dac onorariile datorate de un client de audit rmn restante
pentru o perioad lung de timp, n special dac o parte important nu este pltit nainte de emiterea raportului
de audit pentru anul urmtor.
Un onorariu contingent ncasat direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar de ctre o firm pentru o
misiune de audit poate genera o ameninare de interes propriu care este att de semnificativ nct nu poate fi
redus la un nivel acceptabil prin nicio msur de protecie.
Importana oricror ameninri trebuie evaluat i trebuie aplicate msurile de protecie necesare pentru a
elimina sau reduce ameninrile la un nivel acceptabil. Exemplele de astfel de msuri de protecie includ:
- Implicarea unui profesionist contabil care s revizuiasc activitatea de audit relevant sau s ofere alt tip
de consultan, dup caz; sau
- Utilizarea profesionitilor care nu sunt membri ai echipei de audit pentru a efectua serviciul de non asigurare.
- Diminuarea dependenei fa de client;
- Revizuirea extern a controlului de calitate; sau
- Consultarea unei tere pri, precum un organism profesional de reglementare sau un profesionist
contabil, cu privire la raionamentele principale de audit.
- Implicarea unui profesionist contabil care s revizuiasc activitatea sau s ofere un alt tip de consultan,
dup cum este necesar; sau
- Revizuiri periodice independente externe i interne ale calitii misiunilor
Acceptarea de cadouri sau ospitalitate din partea unui client de audit poate duce la ameninri generate de
interesul propriu i de familiaritate. Dac o firm sau un membru al echipei de audit accept cadouri sau
ospitalitate, cu excepia cazului n care valoarea acestora este n mod evident nesemnificativ, ameninrile
generate ar fi att de semnificative nct nu ar putea fi reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea nici unei
msuri de protecie. n consecin, o firm sau un membru al echipei de audit nu trebuie s accepte astfel de
cadouri sau ospitalitate.

33. Ce prevede Codul Etic referitor la conflictele poteniale privind activitatea profesionitilor
contabili (auditori) angajai in afaceri (Seciunea 310)?
RASPUNS:
Un profesionist contabil angajat are obligaia profesional de a se conforma principiilor fundamentale. Pot
exista, totui, situaii n care responsabilitile acestora fa de o organizaie angajatoare i obligaiile
profesionale de a se conforma principiilor fundamentale s intre n conflict. De obicei, un profesionist contabil

183

angajat trebuie s susin obiectivele legitime i de etic enunate de angajator i regulile i procedurile stabilite
n sprijinul acestor obiective. Cu toate acestea, atunci cnd relaiile i circumstanele genereaz o ameninare la
adresa conformitii cu principiile fundamentale, un profesionist contabil angajat trebuie s stabileasc dac sunt
disponibile msuri de protecie adecvate i dac acestea pot fi aplicate pentru a elimina sau reduce ameninrile
la un nivel acceptabil
Exemplele de astfel de msuri de protecie includ:
- Obinerea de consiliere, dup caz, de la organizaia angajatoare, un consilier profesionist independent sau
un organism profesional relevant.
- Utilizarea unui proces formal de rezolvare a disputelor, n cadrul organizaiei angajatoare.
- Solicitarea de consiliere juridic.

34. Ce prevede Codul Etic privind ntocmirea si raportarea informaiilor de ctre profesionitii
contabili (auditori) angajai in afaceri (Seciunea 320)?
RASPUNS:
Profesionitii contabili angajai sunt adesea implicai n ntocmirea i raportarea informaiilor care, fie pot fi
fcute publice, fie pot fi utilizate de ctre alte persoane din interiorul sau exteriorul organizaiei angajatoare .
Astfel de informaii pot include informaii financiare sau administrative, de exemplu, prognoze i bugete,
situaii financiare, discuii administrative i analize i scrisoarea de declaraie a conducerii furnizat
profesionitilor contabili ca parte a unui audit al situaiilor financiare. Un profesionist contabil angajat trebuie
s ntocmeasc sau s prezinte astfel de informaii n mod corect, just i n conformitate cu standardele
profesionale relevante astfel nct informaiile s fie nelese n contextul lor.
Un profesionist contabil angajat care are responsabilitatea de a ntocmi sau aproba situaii financiare cu scop
general pentru o organizaie angajatoare trebuie s se asigure c acele situaii financiare sunt prezentate n
conformitate cu standardele de raportare financiar aplicabile.
Ameninrile la adresa conformitii cu principiile fundamentale, de exemplu cele generate de interesul
propriu, obiectivitate sau competen profesional i atenie cuvenit, pot aprea atunci cnd un profesionist
contabil angajat poate fi presat (fie din exterior, fie prin posibilitatea unui ctig personal) s se asocieze unor
informaii eronate sau unor in-formaii eronate generate de aciunile altor persoane.
Importana ameninrilor trebuie s fie evaluat i, dac sunt altfel dect n mod evident nesemnificative,
trebuie luate n considerare i aplicate m-surile de protecie necesare pentru a elimina sau reduce aceste
ameninri la un nivel acceptabil. Acest tip de msuri de protecie pot include consultarea superiorilor din
cadrul organizaiei angajatoare, de exemplu, comitetul de audit sau alt structur responsabil cu guvernana
organizaiei, sau un organism profesional relevant.

35. Care sunt responsabilitile conducerii (liderilor) privind calitatea la nivelul firmei de audit i
respectiv care sunt cerinele de etic n acest sens conform Standardului Internaional pentru
Controlul Calitii 1 (ISQC 1)?
RASPUNS:
Firma trebuie s stabileasc politici i proceduri concepute pentru promovarea unei culturi interne bazate pe
recunoaterea ideii conform creia calitatea este esenial pentru realizarea misiunilor. Astfel de politici i
proceduri trebuie s dispun ca directorul executiv al firmei (sau echivalentul acestuia), sau, dup caz, consiliul
director al partenerilor (sau echivalentul acestuia), s i asume responsabilitatea final pentru sistemul de
control al calitii din cadrul firmei.
Liderii firmei i exemplele pe care le ofer acetia, influeneaz cultura intern a firmei. Promovarea unei
culturi interne orientat spre calitate depinde de aciunile i mesajele frecvente, clare i consecvente venite de la
toate nivelurile de conducere din cadrul firmei, prin care s se pun accentul pe politicile i procedurile de
control al calitii i prin care s se solicite:
(a) Realizarea activitilor n conformitate cu standardele profesionale i cu cerinele legale i de
reglementare aplicabile; i
(b) Emiterea de rapoarte adecvate n circumstanele date.
Astfel de aciuni i mesaje ncurajeaz o cultur care recunoate i apreciaz munca de nalt calitate. Acestea
pot fi comunicate, fr a se limita la acestea, n cadrul unor seminarii de pregtire, ntlniri, prin dialog oficial sau
neoficial, prin declaraii de misiune, scrisori de ntiinare sau memorandumuri. Acestea sunt incluse n
documentele interne i materialele de pregtire profesional, precum i n procedurile de evaluare a partenerilor i
a angajailor astfel nct aceste mesaje i aciuni s susin i s ntreasc viziunea firmei asupra importanei
calitii i modului n care aceasta se poate obine practic.

184

Firma trebuie s elaboreze politici i proceduri astfel nct orice persoan sau persoane investite cu
responsabilitatea operaional pentru sistemul de control al calitii firmei de ctre directorul executiv sau
consiliul director al partenerilor, trebuie s aib aptitudini i experien adecvat i suficient, precum i
autoritatea necesar pentru asumarea acestei responsabiliti.
De o importan deosebit n promovarea culturii interne bazat pe calitate, este i nevoia conducerii de a
recunoate c strategia de afaceri a firmei este supus cerinei de verificare a calitii pentru ca firma s
respecte calitatea n toate misiunile pe care le efectueaz . Promovarea unei astfel de culturi interne include:
(a) Stabilirea politicilor i procedurilor firmei, care privesc evaluarea performanelor, compensarea i
promovarea personalului (inclusiv sistemele de stimulare) n msur s demonstreze implicarea firmei n
verificarea calitii misiunii;
(b) Firma i desemneaz responsabilitile de conducere astfel nct considerentele comerciale s nu afecteze
calitatea muncii prestate; si
(c) Firma aloc resurse suficiente pentru dezvoltarea, documentarea i sprijinirea politicilor i procedurilor de
control al calitii
Cerinele relevante de etic
Firma trebuie s elaboreze politici i proceduri concepute pentru a i oferi o asigurare rezonabil c firma i
personalul acesteia respect cerinele relevante de etic
Firma trebuie s elaboreze politici i proceduri menite s i ofere o asigurare rezonabil c firma, personalul
acesteia i, acolo unde este cazul, alte persoane aflate sub incidena cerinelor privind independena (inclusiv
personalul unei firme din reea) i menin independena n cazurile prevzute de cerinele relevante de etic. Astfel de
politici i proceduri trebuie s permit firmei:
- S comunice cerinele de independen personalului su i, acolo unde este cazul, altor persoane care intr
sub incidena acestora ; i
- S identifice i s evalueze circumstanele i relaiile care creeaz ameninri la adresa independenei i s
adopte msurile necesare pentru eliminarea acestor ameninri sau reducerea lor la un nivel acceptabil prin
aplicarea unor msuri de siguran sau, dac este adecvat, retragerea din misiune, acolo unde retragerea este
permis de lege sau de reglementri.
Firma trebuie s elaboreze politici i proceduri menite s i ofere o asigurare rezonabil c va fi ntiinat de
nclcrile cerinelor de independen i care s i permit s adopte msurile adecvate pentru rezolvarea unor
astfel de situaii.
Cel puin o dat pe an, firma trebuie s obin o confirmare scris a conformitii cu politicile i procedurile
legate de independen din partea tuturor membrilor personalului firmei crora li se solicit s fie independeni
de ctre cerinele relevante de etic.

36. Care sunt cerinele ISQC 1 privind resursele umane i desemnarea echipelor misiunii?
RASPUNS:
Firma trebuie s elaboreze politici i proceduri concepute astfel nct s i ofere o asigurare rezonabil c
deine suficient personal, cu capacitatea, competenele i angajamentul de a respecta principiile etice necesare
pentru:
- desfurarea misiunii n conformitate cu standardele profesionale i cerinele legale i de reglementare
aplicabile;
- a permite firmei sau partenerilor de misiune s emit rapoarte adecvate n circumstanele date.
Firma trebuie s desemneze responsabilitatea pentru fiecare misiune unui partener de misiune i trebuie s
elaboreze politici i proceduri care s solicite ca:
(a) Identitatea i rolul partenerului de misiune s fie comunicat membrilor cheie din conducerea clientului i
persoanelor nsrcinate cu guvernana;
(b) Partenerul de misiune s dein capacitatea, competenele, i autoritatea corespunztoare pentru
ndeplinirea rolului su; i
(c) Responsabilitile partenerului de misiune s fie definite clar i s i fie comunicate acestuia.
De asemenea, firma trebuie s elaboreze politici i proceduri pentru desemnarea personalului adecvat cu
competen i capacitile necesare pentru a:
- a ndeplini misiunile n conformitate cu standardele profesionale i cu cerinele legale i de reglementare
aplicabile;
- pentru a permite firmei sau partenerilor de misiune s emit rapoarte adecvate n circumstanele date.

185

37. Care sunt cerintele ISQC1 privind monitorizarea politicilor si procedurilor de control a calitatii
din cadrul firmei de audit?
RASPUNS:
Firma trebuie s instituie un proces de monitorizare conceput pentru a-i oferi o asigurare rezonabil c
politicile i procedurile legate de sistemul de control al calitii sunt relevante, adecvate i funcioneaz eficient.
Acest proces trebuie:
- S includ o considerare i o evaluare permanent a sistemului de control al calitii firmei, incluznd cel
puin o inspecie periodic a unei misiuni finalizate pentru fiecare partener al misiunii;
- S dispun ca responsabilitatea pentru procesul de monitorizare s fie desemnat unui partener sau
partenerilor sau altor persoane cu experien i autoritate corespunztoare din firm n vederea asumrii unei
astfel de responsabiliti; i
- S dispun ca persoanele care efectueaz misiunea sau care efectueaz revizuirea controlului calitii
misiunii s nu fie implicate n inspectarea misiunilor.

38. Care sunt obiectivele generale, i respectiv cum trebuie neles scepticismul profesional i
rationamentul profesional, conform ISA 200 - Obiective generale ale auditorului independent si
desfasurarea unui audit in conformitate cu Standardelele Internationale de Audit (ISA 200).
RASPUNS:
Obiectivele generale ale auditorului
n efectuarea unui audit al situaiilor financiare, obiectivele generale ale auditorului sunt:
- S obin asigurri rezonabile cu privire la msura n care situaiile financiare ca ntreg nu conin
denaturri semnificative, fie ele ca urmare a fraudei sau erorii, permind astfel auditorului s exprime o opinie
cu privire la msura n care situaiile financiare sunt prezentate, din toate punctele de vedere semnificative, n
conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil;i
- S raporteze cu privire la situaiile financiare i s comunice aa cum cer ISA-urile, n conformitate cu
identificrile auditorului.
n toate situaiile, atunci cnd asigurarea rezonabil nu poate fi obinut, iar o opinie modificat n raportul
auditorului nu este suficient n circumstanele date n scopul raportrii ctre utilizatorii vizai ai situaiilor
financiare, ISA-urile cer ca auditorul s anune imposibilitatea exprimrii unei opinii sau s se retrag din
misiune, acolo unde retragerea este permis de legea sau reglementrile aplicabile.
Raionamentul profesional Aplicarea pregtirii relevante, a cunotinelor i a experienei n contextul dat de
audit, a contabilitii i a standardelor etice, pentru a lua decizii n cunotin de cauz n legtur cu procedura
adecvat n contextul circumstanelor misiunii de audit.
Scepticismul profesional O atitudine care include o gndire rezervat, fiind atent la condiii care ar putea
indica o posibil denaturare datorat fraudei sau erorii i o evaluare critic a probelor de audit.

39. Prezentati principalele cerinte ale ISA 200 privind respectarea ISA-urilor relevante pentru un
audit (natura si continutul ISA).
RASPUNS:
Auditorul trebuie s se conformeze tuturor ISA-urilor relevante pentru audit. Un ISA este relevant pentru
audit cnd acesta este n vigoare, iar circumstanele la care ISA se adreseaz exist.
Auditorul trebuie s dispun de o nelegere a ntregului text al unui ISA, inclusiv a modului de aplicare a
acestuia i altor materiale explicative necesare pentru a i nelege obiectivele i a i aplica cerinele n mod
adecvat.
Auditorul nu trebuie s reprezinte conformitatea cu ISA-urile n raportul auditorului su n situaia n care a
respectat cerinele prezentului ISA i a tuturor celorlalte ISA-uri relevante pentru audit.

40. Prezentai principalele cerinele ale ISA 210 - Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit
(ISA 210) privind conditiile preliminare ale unui audit i auditurile recurente.
RASPUNS:
Condiii preliminare pentru un audit
Pentru a stabili dac sunt prezente condiiile preliminare pentru un audit, auditorul va:

186

1. Determina dac, cadrul de raportare financiar ce urmeaz a fi aplicat n pregtirea situaiilor financiare este
acceptabil;
2. Obine acordul conducerii cu privire la faptul c accept i nelege responsabilitatea sa:
- Pentru pregtirea situaiilor financiare n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil, inclusiv
acolo unde este cazul prezentarea fidel a acestora;
- Pentru un control intern de o asemenea natur, pe care conducerea l consider necesar pentru a permite
pregtirea situaiilor financiare care nu sunt denaturate semnificativ, fie ca urmare a fraudei sau erorii;
- Cu privire la a-i oferi auditorului:
a.
Acces la toate informaiile despre care conducerea are cunotin c sunt relevante
pentru pregtirea situaiilor financiare, ca de exemplu sisteme de nregistrri, documentaie i alte aspecte;
b.
Informaii adiacente pe care auditorul le-ar putea solicita conducerii n scopul
efecturii auditului;
c.
Acces nerestricionat la persoanele din cadrul entitii de la care auditorul ar putea
considera c este util s obin probe de audit.
Limitarea domeniului de aplicare anterioar acceptrii misiunii de audit
n cazul n care conducerea sau cei nsrcinai cu guvernana impun o limitare a domeniului de aplicare a
activitii auditorului n ceea ce privete termenii unei misiuni de audit propuse,urmare creia auditorul
consider c limitarea va avea ca rezultat imposibilitatea exprimrii unei opinii cu privire la situaiile financiare,
auditorul nu va accepta o asemenea misiune limitat ca o misiune de audit, exceptnd situaia n care i este
impus prin lege sau reglementri s fac acest lucru.
Ali factori care afecteaz acceptarea unei misiuni de audit
n cazul n care condiiile preliminare ale unui audit nu sunt prezente, auditorul va discuta acest aspect cu
conducerea. Exceptnd situaia n care este obligat de lege sau reglementri, auditorul nu va accepta misiunea de
audit propus:
(a) Dac auditorul a determinat faptul c, cadrul de raportare financiar care urmeaz a fi aplicat n
ntocmirea situaiilor financiare nu poate fi acceptat
(b) Dac acordul la care se face referire la punctul 2 nu a fost obinut.
n cazul misiunilor de audit recurente auditorul va evalua dac circumstanele cer o revizuire a termenilor
angajamentului i dac exist necesitatea de a aminti entitii de termenii existeni ai misiunii de audit.

41. Prezentai principalele cerinte ale ISA 210 privind convenirea asupra termenilor misiunii de
audit (scrisoarea de angajament), avnd n vedere si exemplul dat n Anexa la ISA 210.
RASPUNS:
Auditorul va conveni asupra termenilor misiunii de audit mpreun cu conducerea sau persoanele nsrcinate cu
guvernana, dup caz.
Termenii convenii cu privire la misiunea de audit vor fi documentai ntr-o scrisoare de misiune sau alt
modalitate adecvat de acord scris i va include:
(a) Obiectivul i domeniul de aplicare al auditului situaiilor financiare;
(b) Responsabilitile auditorului;
(c) Responsabilitile conducerii;
(d) Identificarea cadrului de raportare financiar aplicabil pentru pregtirea situaiilor financiare;
(e) Referiri cu privire la forma i coninutul ateptat n ceea ce privete orice fel de raport care urmeaz a fi
emis de ctre auditor i o declaraie conform creia ar putea exista situaii n care un raport ar putea s difere de
forma i coninutul ateptate

42. Prezentati referinele privind sistemul de control al calitii, rolul echipelor misiunii,
responsabilitile conductorilor de misiune (liderilor) si cerintele etice relevante privind calitatea
auditurilor conform ISA 220. - Controlul calitii pentru un audit al situaiilor financiare (ISA 220).
RASPUNS:
Sistemele, politicile i procedurile de control al calitii sunt responsabilitatea firmei de audit. Potrivit
ISQC 1, firma are o obligaie de a nfiina i menine un sistem de control al calitii menit s i ofere o asigurare
rezonabil a faptului c:
(a)
Firma i personalul se conformeaz standardelor profesionale i cerinelor legale i de reglementare
aplicabile;
(b)
Rapoartele emise de firm sau de partenerii de misiune sunt adecvate n circumstanele respective
n contextul sistemului firmei de control al calitii, echipele misiunii au responsabilitatea de a implementa

187

proceduri de control al calitii care sunt aplicabile misiunii de audit i care furnizeaz firmei informaii
relevante care s permit funcionarea acelei pri a sistemului firmei de control al calitii referitor la
independen.
Echipele misiunii au dreptul s se bazeze pe sistemul firmei de control al calitii, cu excepia cazului n care
informaiile furnizate de ctre firm sau de ctre alte pri sugereaz contrariul.
Partenerul de misiune trebuie s i asume responsabilitatea pentru calitatea general a fiecrei misiuni de
audit pentru care este desemnat acel partener.
n asumarea responsabilitii pentru calitatea general a fiecrei misiuni de audit, aciunile partenerului de
misiune i mesajele adecvate ctre ali membri ai echipei misiunii, subliniaz:
(a) Importana pentru calitatea auditului a:
(i) Efecturii unei activiti care este n conformitate cu standardele profesionale i cu cerinele legale i de
reglementare aplicabile;
(ii)Conformitii cu politicile i procedurile firmei de control al calitii, dup caz;
(iii) Emiterii de rapoarte ale auditorului care sunt adecvate circumstanelor; i
(iv) Abilitii echipei misiunii de a indica elementele de ngrijorare fr teama de represalii; i
(b) Faptul c n desfurarea misiunilor de audit calitatea este esenial.
Cerinele etice relevante
Pe parcursul misiunii de audit, partenerul de misiune trebuie s rmn alert, efectund observri sau
interogri, dup caz, ale probelor de neconformitate ale membrilor i echipei misiunii cu cerinele etice
relevante.
Dac partenerului de misiune i se aduc la cunotin, prin sistemul firmei de control al calitii sau prin alt
mijloc, aspecte care indic neconformitatea membrilor echipei de misiune cu cerinele etice relevante, partenerul
misiunii trebuie s determine msurile corespunztoare, n cadrul consultrii cu alte persoane din cadrul firmei.
Partenerul de misiune trebuie s i formuleze o concluzie referitoare la conformitatea cu cerinele de
independen care se aplic misiunii de audit. n acest scop, partenerul de misiune trebuie:
(a) S obin informaii relevante din partea firmei i, acolo unde este cazul, din partea firmelor din cadrul unei
reele, pentru a identifica i evalua circumstanele i relaiile care creeaz ameninri la adresa independenei;
(b) S evalueze informaiile referitoare, dac exist, la nerespectarea politicilor i procedurilor de independen
ale firmei, pentru a determina dac acestea creeaz o ameninare la adresa independenei misiunii de audit; i
(c) S ia msurile adecvate pentru a elimina astfel de ameninri sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil
prin aplicarea msurilor de protecie, sau, dac se consider adecvat, s se retrag din cadrul misiunii de audit,
atunci cnd retragerea este permis de legea sau reglementarea aplicabil. Partenerul de misiune trebuie s
raporteze cu promptitudine firmei orice eec de soluionare a problemei, pentru a se lua msurile adecvate.

43. Prezentai principalele cerine ale ISA 220 privind desfurarea misiunii (coordonarea,
revizuirea,consultarea, diferene de opinie, revizuirea controlului calitii).
RASPUNS:
Coordonarea, supervizarea i desfurarea
Partenerul de misiune trebuie s i asume responsabilitatea pentru:
(a) Coordonarea, supervizarea i desfurarea misiunii de audit n conformitate cu standardele profesionale i
cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;
(b) Raportul auditorului care s fie ntocmit adecvat circumstanelor date.
Revizuiri
Partenerul de misiune trebuie s i asume responsabilitatea pentru revizuirile efectuate n conformitate cu
politicile i procedurile de revizuire ale firmei. La sau nainte de data raportului auditorului, partenerul de
misiune trebuie, printr-o revizuire a documentaiei de audit i o discuie cu echipa misiunii, s fie convins c au
fost obinute suficiente probe de audit adecvate i pentru a sprijini concluziile obinute i pentru ca raportul
auditorului s fie emis.
Consultare
Partenerul de misiune trebuie:
(a) S i asume responsabilitatea pentru efectuarea de ctre echipa misiunii a consultrilor adecvate n legtur
cu aspectele dificile sau contencioase;
(b) S fie convins c membrii echipei misiunii au ntreprins consultri adecvate pe parcursul misiunii, att n
cadrul echipei misiunii, ct i ntre echipa misiunii i alte pri la un nivel adecvat din cadrul firmei sau din afara
acesteia;
(c) S fie convins c natura i domeniul de aplicare al acestor consultri i concluziilor rezultate de pe urma
acestora, sunt convenite cu partea consultat; i
(d) S determine c au fost implementate concluziile rezultate de pe urma acestor consultri.

188

Revizuirea controlului calitii misiunii


Pentru auditurile situaiilor financiare ale entitilor cotate i ale altor misiuni de audit, dac exist, pentru
care firma a determinat c este necesar o revizuire a controlului calitii misiunii, partenerul de misiune trebuie:
(a)
S determine dac a fost numit un inspector al controlului calitii misiunii;
(b)
S discute aspectele semnificative generate pe parcursul misiunii de audit, inclusiv cele identificate
pe parcursul revizuirii controlului calitii misiunii, cu inspectorul controlului calitii misiunii;
(c)
S nu dateze raportul auditorului pn la finalizarea revizuirii controlului calitii misiunii.
Inspectorul controlului calitii misiunii trebuie s efectueze o evaluare obiectiv a raionamentelor
semnificative efectuate de echipa misiunii i a concluziilor la care s-a ajuns n formularea raportului auditorului.
Aceast evaluare trebuie s implice:
(a)
Discutarea aspectelor semnificative cu partenerul de misiune;
(b)
Revizuirea situaiilor financiare i a proiectului de raport al auditorului; i,
(c)
Evaluarea concluziilor obinute n formularea raportului auditorului i luarea n considerare a
msurii n care proiectul de raport al auditorului este adecvat.
Pentru auditurile situaiilor financiare ale entitilor cotate, inspectorul controlului calitii misiunii, trebuie
s ia n considerare urmtoarele, la efectuarea unei revizuiri a controlului calitii misiunii:
(a) Evaluarea de ctre echipa misiunii a independenei firmei n raport cu misiunea de audit;
(b) Msura n care a avut loc o consultare adecvat n legtur cu aspectele care implic divergene de opinie sau
alte opinii sau alte aspecte dificile sau contencioase, i concluziile care decurg de pe urma acestor consultri;
(c) Msura n care documentaia de audit selectat pentru revizuire reflect activitatea desfurat n raport
cu raionamentele semnificative i sprijin concluziile obinute.
Diferene de opinie
Dac apar diferene de opinie n cadrul echipei misiunii, n discuiile cu persoanele consultate sau, dac este
cazul, ntre partenerul de misiune i inspectorul controlului calitii misiunii, echipa misiunii trebuie s urmeze
politicile i procedurile firmei de abordare i depire a divergenelor de opinie.

44. Prezentai forma, coninutul si intinderea (amploarea) documentaiei de audit conform ISA 230
-Documentaia de audit (ISA 230).
RASPUNS:
Forma, coninutul i amploarea documentaiei de audit
Auditorul va ntocmi o documentaie de audit suficient pentru ca un auditor cu experien, fr nicio
legtur anterioar cu auditul, s neleag:
(a)
Natura, plasarea n timp i amploarea procedurilor de audit ndeplinite n vederea conformitii cu
ISA-urile i cu dispoziiile legale i de reglementare aplicabile
(b)
Rezultatele procedurilor de audit efectuate i probele de audit obinute; i
(c)
Aspectele semnificative ce au aprut n timpul auditului, concluziile la care s-a ajuns pe marginea
acestora i raionamentele profesionale semnificative aplicate pentru a ajunge la acele concluzii
n documentarea naturii, plasrii n timp i amplorii procedurilor de audit efectuate, auditorul va nregistra:
(a) Caracteristicile de identificare a elementelor sau problemelor specifice testate;
(b) Persoana care a efectuat activitatea de audit i data la care acea activitate a fost finalizat; i
(c) Persoana care a revizuit activitatea de audit efectuat, precum i data i amploarea revizuirii.
Auditorul va documenta discuiile asupra aspectelor semnificative purtate cu conducerea, cu persoanele
nsrcinate cu guvernana i cu alii, incluznd natura aspectelor semnificative discutate, precum i momentul i
persoana cu care au fost purtate discuiile.
Dac auditorul a identificat informaii discordante fa de concluziile finale ale auditorului cu privire la un
aspect semnificativ, auditorul trebuie s documenteze modul n care a tratat aceast discordan.

45. Prezentai cerinele ISA 230 privind abaterea de la o cerin relevant, aspectele ce apar ulterior
raportului auditorului i alctuirea dosarului final.
RASPUNS:
Abaterea de la o cerin relevant
Dac, n condiii excepionale, auditorul consider c este necesar s se abat de la o cerin relevant a unui
ISA, auditorul va documenta modul n care procedurile alternative de audit efectuate conduc la atingerea scopului
acelei cerine, precum i motivele pentru abatere.
Aspecte ce apar ulterior datei raportului auditorului
Dac, n condiii excepionale, auditorul ndeplinete proceduri de audit noi sau adiionale, sau formuleaz

189

concluzii noi ulterior datei raportului auditorului, auditorul documenteaz:


(a) Circumstanele ntlnite;
(b) Procedurile noi sau adiionale ndeplinite, probele de audit obinute i concluziile la care a ajuns, precum
i efectul acestora asupra raportului auditorului; i
(c) n ce moment i de ctre cine au fost efectuate i revizuite modificrile la documentaia de audit.
Alctuirea dosarului final de audit
Auditorul ntocmete documentaia de audit ntr-un dosar de audit i finalizeaz procesul administrativ de
alctuire a dosarului final de audit la timp, ulterior datei raportului auditorului.
Dup finalizarea alctuirii dosarului final de audit, auditorul nu va elimina i nu va ndeprta documentaia
de audit de orice natur, nainte de sfritul perioadei de pstrare.
n alte condiii n care auditorul consider necesar s modifice documentaia de audit existent sau s adauge
documentaie de audit ulterior alctuirii dosarului final de audit, auditorul, indiferent de natura modificrilor sau
adugirilor, va trebui s documenteze:
(a) Motivele specifice pentru care au fost efectuate; i
(b) Data i persoana care le-a efectuat i revizuit.

46. Prezentai principalele caracteristici ale fraudei, conform ISA 240-"Responsabilitile


auditorului privind frauda ntr-un audit al situaiilor financiare (ISA 240).
RASPUNS:
Caracteristici ale fraudei
Denaturri ale situaiilor financiare pot aprea fie ca rezultat al unei fraude, fie al unei erori. Factorul care
face distincia ntre fraud i eroare este msura n care aciunea ce a stat la baza denaturrii situaiilor financiare
este intenionat sau neintenionat.
Dei frauda este un concept juridic larg, n contextul ISA, auditorul este interesat de frauda ce produce
denaturri semnificative ale situaiilor financiare. Exist dou tipuri de denaturri intenionate ce sunt relevante
pentru auditor:
denaturri ce rezult din raportarea financiar frauduloas;
- denaturri ce rezult din deturnarea de active.
Dei auditorul poate suspecta sau, mai rar, identifica producerea fraudei, auditorul nu face determinri
juridice asupra faptului dac frauda a avut ntr-adevr loc.
Frauda, fie sub forma raportrii financiare frauduloase, fie a deturnrii de active, presupune existena unei
stimulri sau a unei presiuni de a comite frauda, o oportunitate sesizat de proceda n acest fel i o anumit
contientizare a aciunii.

47. Care sunt limitele i cui revin responsabilitile privind prevenirea i detectarea fraudei i
respectiv cum se manifesta scepticismul profesional in acest sens, conform ISA 240?
RASPUNS:
Responsabilitatea primar pentru prevenirea i detectarea fraudei revine att persoanelor nsrcinate cu
guvernana entitii, ct i conducerii.
n conformitate cu ISA 200, auditorul va menine scepticismul profesional pe ntreg parcursul auditului,
recunoscnd posibilitatea ca o denaturare semnificativ ca urmare a fraudei s existe, fr a ine seama de
experiena auditorului cu privire la onestitatea i integritatea conducerii i a persoanelor nsrcinate cu
guvernana entitii
Atunci cnd rspunsurile conducerii sau ale persoanelor nsrcinate cu guvernana n cadrul intervievrilor
sunt inconsecvente, auditorul va investiga inconsecvenele.
Datorit limitrilor inerente ale unui audit, exist un risc ce nu ar putea fi evitat ca unele denaturri
semnificative ale situaiilor financiare s nu fie detectate, chiar n condiiile n care auditul este planificat i
efectuat n mod corespunztor, n conformitate cu ISA

48. Ce coninut i rol au discuiile n cadrul echipei misiunii privind posibilele denaturari
semnificative ale situatiilor financiare ca urmare a fraudei, conform ISA 240?
RASPUNS:
n cadrul discuiei se va pune accentul n mod special asupra modului i momentului n care situaiile
financiare ale entitii ar putea fi susceptibile de a fi denaturate n mod semnificativ ca urmare a fraudei, inclusiv

190

modul n care frauda poate avea loc. Discuia se va purta ignornd orice convingeri ale membrilor echipei
misiunii potrivit crora conducerea i persoanele nsrcinate cu guvernana sunt oneste i au integritate.
Discutarea susceptibilitii ca situaiile financiare ale entitii s fie denaturate n mod semnificativ ca urmare
a fraudei cu echipa misiunii:
Ofer ocazia ca membrii mai experimentai ai echipei misiunii s comunice punctul lor de vedere detaliat
asupra modului i a momentului n care situaiile financiare ar putea fi susceptibile la denaturri semnificative
ca urmare a fraudei.
Permite considerarea de ctre auditor a unei reacii adecvate la o astfel de susceptibilitate i de a
determina persoanele din cadrul echipei misiunii ce vor efectua anumite proceduri de audit.
Permite determinarea de ctre auditor a modului n care rezultatul procedurilor de audit vor fi dezvluite n
cadrul echipei misiunii i modul n care va fi tratat orice acuzaie de fraud ce va veni n atenia auditorului.
Discuia poate include aspecte precum:
Un schimb de idei ntre membrii echipei misiunii despre modul i locul n care consider c situaiile
financiare ale entitii ar putea fi susceptibile de a fi denaturate n mod semnificativ ca urmare a fraudei, modul
n care conducerea ar putea comite i ascunde raportarea financiar frauduloas i modul n care activele
entitii ar putea fi deturnate.
analiz a circumstanelor care ar putea indica manipularea veniturilor i a practicilor care ar putea fi aplicate
de ctre conducere pentru a manipula veniturile i care ar putea conduce la raportare financiar frauduloas.
analiz a factorilor externi i interni cunoscui ce afecteaz entitatea i care ar putea exercita o stimulare
sau o presiune asupra conducerii sau a altora de a comite o fraud, care ofer oportunitatea de a svri o fraud
i care indic o cultur sau un mediu care permite conducerii sau altora s contientizeze comiterea unei fraude.
analiz a implicrii conducerii n supravegherea angajailor ce au acces la lichiditi sau alte active
susceptibile de a fi deturnate.
analiz a oricror modificri neobinuite sau neexplicate n comportamentul sau modul de via al
conducerii sau angajailor care au fost aduse n atenia echipei misiunii.
evideniere a importanei pstrrii unei atitudini adecvate pe ntreg parcursul auditului cu privire la
posibilitatea existenei unor denaturri semnificative ca urmare a fraudei.
analiz a tipurilor de condiii care, dac sunt ntlnite, ar putea indica posibilitatea fraudei.
analiz a modului n care va fi ncorporat un element de imprevizibilitate n natura, momentul i aria de
cuprindere a procedurilor de audit ce vor fi aplicate.
analiz a procedurilor de audit care ar putea fi selectate ca reacie la posibilitatea ca situaiile financiare
ale entitii s fie denaturate n mod semnificativ ca urmare a fraudei i a faptului dac anumite tipuri de
proceduri de audit sunt mai eficace dect altele.
analiz a oricror acuzaii de fraud care au fost aduse n atenia auditorului.
analiz a riscului de evitare a controalelor de ctre conducere.

49. Care sunt principalele cerinte ale ISA 240 privind procedurile de evaluare a riscului de fraud si
activitile conexe aferente, impuse de aplicarea acestora (intervievarile si intelegerea mecanismelor
de supraveghere, identificarea, prezentarea i evaluarea factorilor de risc).
RASPUNS:
Auditorul va efectua intervievri cu conducerea cu privire la:
(a)
Evaluarea de ctre conducere a riscului ca situaiile financiare s fie denaturate n mod semnificativ ca
urmare a fraudei, inclusiv natura, aria de cuprindere i frecvena acestor evaluri;
(b)
Procesul conducerii pentru identificarea i rspunsul la riscurile de fraud din cadrul entitii,
inclusiv orice riscuri specifice de fraud pe care le-a identificat conducerea sau care au fost aduse n atenia sa,
sau clase de tranzacii, solduri ale conturilor sau prezentri pentru care este foarte probabil s existe un risc de
fraud;
(c)
Comunicarea conducerii, dac exist, cu persoanele nsrcinate cu guvernana, privind procesele
sale de identificare i rspuns la riscurile de fraud din cadrul entitii; i
(d)
Comunicarea conducerii, dac exist, cu angajaii privind viziunea sa cu privire la practicile de
afaceri i comportamentul etic.
Auditorul va efectua intervievri cu conducerea i alte persoane din cadrul entitii, dup caz, pentru a
determina dac au cunotin de fraude existente sau suspectate ce afecteaz entitatea.
Pentru acele entiti care au o funcie de audit intern, auditorul efectueaz intervievri cu auditul intern
pentru a determina dac acesta are cunotin de fraude existente sau suspectate ce afecteaz entitatea, i pentru
a obine punctul su de vedere asupra riscurilor de fraud.

191

Auditorul obine o nelegere asupra modului n care persoanele nsrcinate cu guvernana exercit
supravegherea proceselor conducerii de identificare i reacie la riscurile de fraud n cadrul entitii i
controlul intern stabilit de conducere pentru a diminua aceste riscuri.
Auditorul efectueaz intervievri cu persoanele nsrcinate cu guvernana pentru a determina dac au cunotin
cu privire la orice fraud real, suspectat sau bnuit ce afecteaz entitatea. Aceste intervievri se deruleaz i
pentru a corobora rspunsurile cu intervievrile conducerii.
Auditorul evalueaz dac anumite relaii neobinuite sau neateptate care au fost identificate n timpul
procedurilor analitice, inclusiv cele legate de conturile de venituri, pot indica riscuri de denaturare semnificativ
ca urmare a fraudei.
Auditorul va evalua dac informaiile obinute prin alte proceduri de evaluare a riscurilor i activiti conexe
indic faptul c exist unul sau mai multe riscuri de fraud. n timp ce este posibil ca factorii de risc de fraud s
nu indice neaprat existena fraudei, acetia au fost deseori prezeni n circumstane n care au fost comise
fraude i, astfel, pot indica riscuri de denaturare semnificativ ca urmare a fraudei.

50. Cum se face evaluarea probelor de audit si care trebuie s fie coninutul declaraiilor scrise ale
conducerii, privind frauda, potrivit ISA 240?
RASPUNS:
Auditorul va evalua dac procedurile analitice aplicate spre sfritul auditului pentru formarea unei concluzii
generale asupra msurii n care situaiile financiare ca ntreg sunt consecvente cu nelegerea auditorului asupra
entitii, indic un risc nerecunoscut anterior de denaturare semnificativ ca urmare a fraudei.
Auditorul evalueaz implicaiile denaturrii n relaie cu alte aspecte ale auditului, n special cu credibilitatea
declaraiilor conducerii, recunoscnd faptul c este puin probabil ca un caz de fraud s constituie o ntmplare
izolat.
Auditorul, pe baza procedurilor de audit efectuate i a probelor de audit obinute, trebuie s evalueze dac
evalurile riscurilor de denaturare semnificativ la nivelul afirmaiilor rmn adecvate. Aceast evaluare este n
primul rnd de natur calitativ, bazat pe raionamentul auditorului.
Auditorul obine declaraii scrise din partea conducerii i acolo unde este cazul de la cei nsrcinai cu
guvernana, prin care:
(a) Ei recunosc responsabilitatea lor privind proiectarea, implementarea i meninerea controlului intern
pentru prevenirea i detectarea fraudei;
(b) Ei au prezentat auditorului rezultatele evalurii conducerii asupra riscului ca situaiile financiare s fie
denaturate n mod semnificativ ca urmare a fraudei;
(c) Ei au prezentat auditorului cunotinele lor cu privire la fraud sau suspiciunea de fraud care afecteaz
entitatea i care implic:
(i)Conducerea
(ii)Angajaii cu rol important n controlul intern; sau
(iii)Alte persoane, n cazul n care frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situaiilor financiare;
i
(d) Ei au prezentat auditorului cunotinele lor cu privire la orice acuzaii de fraud, sau suspiciune de fraud,
ce afecteaz situaiile financiare ale entitii comunicate de angajai, foti angajai, analiti, autoriti de
reglementare sau alii.

51. Ce i cum anume trebuie s comunice auditorul conducerii i persoanelor responsabile cu


guvernana, inclusiv autoritatilor de reglementare, privind denaturrile situaiilor financiare generate
de fraud, conform ISA 240?
RASPUNS:
Comunicare cu conducerea i persoanele nsrcinate cu guvernana
Dac auditorul a identificat o fraud sau a obinut informaii care indic faptul c ar putea exista o fraud,
auditorul va comunica aceste aspecte n timp util ctre nivelul adecvat de conducere, pentru a-i informat pe
principalii responsabili pentru prevenirea i detectarea fraudelor asupra aspectelor relevante pentru
responsabilitile lor.
Cu excepia cazului n care toate persoanele nsrcinate cu guvernana sunt implicate n conducerea entitii,
dac auditorul a identificat sau suspecteaz producerea unei fraude ce implic:
(a) conducerea;
(b) angajaii cu roluri importante n controlul intern: sau

192

(c) alte persoane, atunci cnd frauda are ca rezultat o denaturare semnificativ a situaiilor
financiare,auditorul va comunica aceste aspecte persoanelor nsrcinate cu guvernana n timp util. Dac auditorul
suspecteaz c n fraud este implicat conducerea, auditorul va comunica aceste suspiciuni persoanelor nsrcinate
cu guvernana i va discuta cu acetia natura, momentul i aria de cuprindere a procedurilor de audit necesare pentru
finalizarea auditului.
Auditorul va comunica persoanelor nsrcinate cu guvernana orice alte aspecte privind frauda care sunt, n
opinia auditorului, relevante pentru responsabilitile pe care acetia le dein
Comunicarea cu autoritile de reglementare i de aplicare
Dac auditorul a identificat sau suspecteaz o fraud, auditorul va determina dac are responsabilitatea de a
raporta ntmplarea sau suspiciunea unei pri din afara entitii. Dei datoria profesional a auditorului de a
menine confidenialitatea cu privire la informaiile clientului ar putea s nu permit o astfel de raportare,
responsabilitile legale ale auditorului ar putea prevala, n unele circumstane, fa de datoria de pstrarea a
confidenialitii.

31. Care sunt principalii factori de apariie a riscului de fraud, asociai denaturrilor rezultate din
raportarea financiar frauduloas, generai de stimulente/presiuni,
atitudini/rationalizari, exemplificai de ISA 240 (Anexa 1) ?

oportuniti

(ocazii),

RASPUNS:
Factori de risc afereni denaturrilor din raportarea financiar frauduloas
Stimulri/presiuni
Stabilitatea financiar sau profitabilitatea sunt ameninate de condiii economice specifice sectorului de
activitate sau operaiunilor entitii, precum (sau indicate de):
O concuren crescut sau o saturaie a pieei, nsoite de marje de profit n scdere.
Vulnerabilitate mare la schimbri rapide, precum schimbrile tehnologice, ieirea din uz a produselor sau
ratele de dobnd.
Scderea semnificativ a cererii din partea consumatorilor i creterea ratei falimentelor, fie n sectorul de
activitate respectiv, fie n ntreaga economie.
Pierderile din exploatare care fac iminent ameninarea cu falimentul, prescrierea ipotecar sau preluarea
ostil.
Fluxuri de numerar din exploatare negative n mod recurent sau incapacitatea de a genera fluxuri de
numerar din exploatare, i, n paralel, raportarea obinerii de venituri i creteri de venituri.
Creterea rapid sau profitabilitatea neobinuit n special n comparaie cu cea a altor companii din
acelai domeniu de activitate.
Noi cerine statutare, de contabilitate sau de reglementare.
Se exercit o presiune excesiv asupra conducerii de a ndeplini cerinele i ateptrile unor tere pri,
datorit urmtoarelor:
Ateptri privind profitabilitatea sau nivelul tendinelor ale analitilor de investiii, instituiilor de
investiii, creditorilor importani sau ale altor pri externe (n special ateptri care sunt agresive sau nerealiste
n mod eronat), inclusiv ateptrile create de conducere prin, de exemplu, comunicate de pres sau mesaje
privind raportul anual exagerat de optimiste.
Nevoia de a obine credite sau capital suplimentar pentru a rmne competitivi inclusiv finanarea unor
cheltuieli majore de capital sau de cercetare i dezvoltare.
Capacitatea marginal de ndeplini cerinele pentru cotarea la burs, sau pentru rambursarea datoriilor sau
cerinele pentru alte datorii contractate.
Efecte negative percepute sau reale ale raportrii unor rezultate financiare slabe cu privire la tranzacii
importante n curs de desfurare, precum combinri de afaceri sau atribuiri de contracte.
Informaiile disponibile indic faptul c situaia financiar personal a conducerii sau a persoanelor
nsrcinate cu guvernana este ameninat de performana financiar a entitii ca urmare a:
Intereselor financiare semnificative n entitate.
Faptului c poriuni semnificative din indemnizaiile lor (de exemplu, prime, opiuni pentru aciuni,
tranzacii de tip earn-out) depind de atingerea unor obiective agresive privind preul aciunilor, rezultatele din
exploatare, poziia financiar sau fluxul de numerar
Garantarea personal a datoriilor entitii.
Se exercit o presiune excesiv asupra conducerii sau personalului operaional de a atinge obiectivele
financiare stabilite de persoanele nsrcinate cu guvernana, inclusiv intele de vnzri i profitabilitate.

193

Oportuniti
Natura sectorului de activitate sau a operaiunilor entitii ofer oportuniti pentru a comite raportare
financiar frauduloas, care pot aprea din urmtoarele:
Tranzacii semnificative cu pri afiliate n afara cursului normal al afacerilor sau cu entiti afiliate
neauditate sau auditate de o alt firm.
O prezen financiar puternic sau capacitatea de a domina un anumit sector de activitate care permite
entitii s dicteze termenii sau condiiile ctre furnizori sau clieni, ceea ce ar putea avea ca efect ncheierea
tranzaciilor n condiii neobiective sau inadecvate.
Active, datorii, venituri sau cheltuieli pe baza estimrilor semnificative care implic raionamente
subiective sau incertitudini dificil de coroborat.
Tranzacii semnificative, neobinuite sau deosebit de complexe, n special cele apropiate de sfritul
perioadei care pun o problem dificil de form sau fond.
Operaiuni semnificative localizate sau desfurate peste graniele internaionale n jurisdicii n care
exist medii de afaceri i culturi diferite.
Utilizarea unor intermediari de afaceri pentru care nu pare a exista o justificare clar de afaceri.
Conturi bancare semnificative sau operaiuni cu filiale sau sucursale din paradisuri fiscale pentru care nu
pare a exista o justificare clar de afaceri.
Monitorizarea conducerii este ineficace ca urmare a:
Dominrii conducerii de ctre o singur persoan sau un grup restrns (ntr-o companie care nu este
condus de proprietar) fr controale compensatorii.
Supravegherea de ctre persoanele nsrcinate cu guvernana a procesului de raportare financiar i a
controlului intern este ineficace.
Exist o structur organizatoric complex i instabil, evideniat de urmtoarele:
Dificulti n determinarea organizaiei sau a indivizilor care au interese de control n entitate.
Structura organizaional excesiv de complex ce implic, de obicei, entiti juridice sau direcii de
autoritate a conducerii neobinuite.
Rat mare de fluctuaie a personalului n cadrul conducerii superioare, a serviciului de consiliere juridic
sau a persoanelor nsrcinate cu guvernana.
Componentele de control intern sunt deficiente ca urmare a:
Monitorizrii neadecvate a controalelor, inclusiv a controalelor automatizate i a controalelor asupra
raportrii financiare interimare (n cazul n care este obligatorie raportarea extern).
Ratelor mari de fluctuaie a personalului sau procesului ineficace de angajare a personalului n
contabilitate, audit intern sau tehnologia informaiei.
Sistemelor de contabilitate i informaionale ineficace, inclusiv situaii care implic deficiene
semnificative n controlul intern.
Atitudini/raionalizri
Comunicarea, implementarea, sprijinirea sau aplicarea ineficace a valorilor entitii i a standardelor de
etic de ctre conducere, sau comunicarea unor valori i standarde de etic necorespunztoare.
Participarea sau preocuparea excesiv a conducerii non-financiare fa de selectarea politicilor contabile
sau de determinarea estimrilor semnificative.
Un istoric cunoscut de nclcri ale legislaiei privind titlurile de valoare sau alte legi i reglementri, sau
reclamaii mpotriva entitii, a conducerii superioare sau a persoanelor nsrcinate cu guvernana privind fraude
sau nclcri ale legilor i reglementrilor.
Un interes excesiv din partea conducerii pentru meninerea sau creterea preului aciunilor entitii sau a
tendinei veniturilor.
Obiceiul conducerii de face promisiuni ctre analiti, creditori i alte tere pri n privina ndeplinirii
unor previziuni agresive sau nerealiste.
Eecul conducerii de a remedia n timp util deficiene semnificative cunoscute n controlul intern.
Un interes al conducerii pentru utilizarea unor mijloace nepotrivite de minimizare a veniturilor raportate
din motive legate de fiscalitate.
O stare de spirit negativ n rndul conducerii superioare.
Proprietarul-manager nu face distincia ntre tranzaciile personale i cele de afaceri.
Dispute ntre acionari ntr-o entitate nchis (cu structur nchis a acionariatului).
ncercri repetate din partea conducerii de justifica utilizarea contabilitii marginale sau neadecvate pe
baza pragului de semnificaie.

194

Relaia dintre conducere i auditorul curent sau predecesor este ncordat, fapt ilustrat de urmtoarele:
o
Dispute frecvente ntre auditorul curent sau predecesor cu privire la aspecte ce in de
contabilitate, audit sau raportare.
o
Solicitri nerezonabile adresate auditorului, precum termene nerealiste pentru finalizarea
auditului sau pentru emiterea raportului auditorului.
o
Restricii impuse auditorului care limiteaz n mod necorespunztor accesul acestuia la
informaii sau persoane, sau posibilitatea de a comunica n mod eficace cu persoanele nsrcinate cu guvernana.
o
Comportament dominator al conducerii n relaie cu auditorul, n special n ceea ce privete
ncercrile de a influena aria de aplicabilitate a activitii auditorului sau cu privire la selecia sau meninerea
personalului desemnat sau consultat pentru misiunea de audit.

32. Care sunt principalii factori de apariie a riscului de fraud, asociai denaturrilor rezultate din
deturnarea (delapidarea) activelor, generai de stimulente/presiuni,
atitudini/rationalizari exemplificai de ISA 240 (Anexa 1)?

oportuniti

(ocazii),

RASPUNS:
Factori de risc ce apar ca urmare a denaturrilor aprute ca urmare a deturnrii de active
Factorii de risc asociai cu denaturrile aprute ca urmare a deturnrii de active sunt clasificai, de asemenea,
pe baza a trei condiii prezente, n general, atunci cnd are loc o fraud: stimulri/presiuni, ocazii i
atitudini/raionalizri. O parte dintre factorii de risc ce apar ca urmare a raportrii financiare frauduloase pot fi
prezeni i atunci cnd au loc denaturri ce apar ca urmare a deturnrii de active. De exemplu, monitorizarea
ineficace de ctre conducere i alte deficiene n controlul intern, pot fi prezente atunci cnd au loc denaturri
datorate fie raportrii financiare frauduloase, fie deturnrii de active. n cele ce urmeaz sunt prezentate exemple
de factori de risc asociai cu denaturri ce apar ca urmare a deturnrii de active.
Stimulri/presiuni
Obligaiile financiare personale pot crea presiuni asupra conducerii sau angajailor ce au acces la numerar sau
alte active susceptibile de a fi furate de a deturna acele active.
Relaiile ostile ntre entitate i angajaii cu acces la numerar sau la alte active susceptibile de fi furate i poate
motiva pe acei angajai s deturneze acele active.
De exemplu, relaiile ostile pot fi generate de urmtoarele situaii:
Viitoare concedieri cunoscute sau anticipate.
Modificri recente sau anticipate ale planurilor de pensii sau de beneficii ale angajailor.
Promovri, compensaii sau alte recompense care nu sunt conforme cu ateptrile.
Ocazii
Anumite caracteristici sau circumstane pot crete susceptibilitatea ca activele s fie deturnate. De exemplu,
ocaziile de a deturna active cresc atunci cnd se ntmpl urmtoarele:
Sume mari de disponibil n cas sau procesate.
Elemente ale stocurilor de dimensiuni reduse, de valoare mare sau cu cerere mare.
Active uor convertibile, precum obligaiuni la purttor, diamante sau chip-uri de calculator.
Imobilizri de dimensiuni mici, care pot fi vndute pe pia sau care nu au un nsemn observabil de
identificare a proprietarului.
Controlul intern inadecvat asupra activelor poate crete susceptibilitatea de deturnare a acelor active. De
exemplu, deturnarea de active poate avea loc din urmtoarele cauze:

O segregare a funciilor sau verificri independente neadecvate.

Supravegherea neadecvat a cheltuielilor conducerii superioare, precum cltorii i alte decontri.

Supravegherea neadecvat de ctre conducere a angajailor responsabili de active, de exemplu,


supravegherea sau monitorizarea neadecvat a locaiilor aflate la distan.

Selecia neadecvat a aplicanilor pentru posturile ce presupun acces la active.

Evidena neadecvat a activelor.

Sistem neadecvat de autorizare i aprobare a tranzaciilor (de exemplu, n cazul achiziiilor).

Sisteme fizice de protecie neadecvate asupra numerarului, investiiilor, stocurilor sau imobilizrilor.

Lipsa reconcilierilor complete i la timp a activelor.

Lipsa documentrii corespunztoare i la timp a tranzaciilor, de exemplu, a creditelor pentru retururi de


mrfuri.

Lipsa vacanelor periodice obligatorii pentru angajaii care dein funcii cheie de control.

nelegerea neadecvat de ctre conducere a tehnologiei informaiei, ceea ce le permite angajailor

195

responsabili cu tehnologia informaiei s comit deturnri.

Controale ale accesului neadecvate n cazul nregistrrilor automatizate, inclusiv controalele i


revizuirile jurnalelor de evenimente ale sistemelor informatice.
Atitudini/raionalizri
Desconsiderarea necesitii de a monitoriza sau reduce riscurile asociate cu deturnrile de active.
Desconsiderarea controlului intern asupra deturnrilor de active prin evitarea controalelor existente sau
prin neluarea de msuri de corectare a deficienelor cunoscute ale controlului intern.
Un comportament ce indic nemulumirea sau insatisfacia fa de entitate sau modul acesteia de a-i trata
angajaii.
Modificri de comportament sau de stil de via care ar putea indica faptul c au fost deturnate active.
Toleran fa de furturile de mic valoare.

33. Care sunt procedurile de audit utilizate(observare,interogari,.. ) in vederea respectarii planului de


audit ca raspuns la tratarea riscurilor de denaturare semnificativa ca urmare a fraudei,exemplificate in
ISA 240(Anexa2).
RASPUNS:
Reaciile specifice la evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ ca urmare a fraudei efectuat de ctre
auditori variaz n funcie de tipurile sau combinaiile de factori de risc de fraud sau de condiii identificate, i
clasele de tranzacii, soldurile conturilor, prezentrile i afirmaiile pe care le-ar putea afecta.
n cele ce urmeaz, sunt prezentate exemple de rspunsuri:
Vizitarea locaiilor sau efectuarea anumitor teste prin surprindere sau inopinat. De exemplu, observarea
efecturii inventarului n locaiile n care participarea auditorului nu a fost anunat nainte sau numrarea
banilor lichizi la o anumit dat n mod surprinztor.
Solicitarea ca inventarierea stocurilor s fie efectuat la sfritul perioadei de raportare sau la o dat mai
apropiat de sfritul perioadei pentru a minimiza riscul de manipulare a bilanurilor n perioada dintre data
finalizrii inventarului i sfritul perioadei de raportare.
Modificarea modului de abordare a auditului n anul n curs. De exemplu, contactarea verbal a clienilor
i furnizorilor importani, n plus fa de transmiterea confirmrilor scrise, transmiterea cererilor de confirmare
ctre o anumit parte din cadrul unei organizaii, sau cutarea mai multor informaii sau a unor informaii
diferite.
Efectuarea unei revizuiri detaliate asupra ajustrilor de la nchiderea trimestrului sau nchiderea
exerciiului financiar i investigarea acelora care par a fi neobinuite n privina naturii sau valorii.
Pentru tranzaciile semnificative sau neobinuite, n special cele care au loc la, sau aproape de, nchiderea
exerciiului financiar, investigarea posibilitii ca tere pri i sursele resurselor financiare s justifice
tranzaciile.
Efectuarea unor proceduri analitice de fond utiliznd date dezagregate. De exemplu, prin compararea
vnzrilor i a costurilor vnzrilor dup locaie, domeniu de afaceri sau lun fa de ateptrile auditorului.
Efectuarea unor interviuri cu personalul implicat n domenii n care a fost identificat un risc de denaturare
semnificativ ca urmare a fraudei, pentru a obine viziunea lor detaliat asupra riscului i a msurii n care, sau
modului n care, controalele trateaz acest risc.
n cazul n care ali auditori independeni auditeaz situaiile financiare ale uneia sau ale mai multor
filiale, divizii sau sucursale, discutarea cu acetia a ariei de cuprindere a activitilor necesare pentru tratarea
riscurilor de denaturare semnificativ ca urmare a fraudei ce rezult din tranzaciile i activitile ce au loc ntre
aceste componente.
Dac activitatea unui expert devine deosebit de semnificativ cu privire la un element al situaiei
financiare pentru care riscul evaluat de denaturare semnificativ ca urmare a fraudei este mare, efectuarea unor
proceduri suplimentare cu privire la unele dintre, sau la toate, prezumiile, metodele sau constatrile experilor,
i a unor metode sau constatri care s determine caracterul nerezonabil al constatrilor, sau angajarea unui alt
expert n acest scop.
Efectuarea unor proceduri de audit de analiz a soldurilor iniiale ale conturilor bilaniere sau situaiilor
financiare auditate anterior pentru a evalua modul n care anumite aspecte ce implic estimri contabile i
raionamente, de exemplu, un provizion pentru retururi de marf, au fost rezolvate pe baza nelegerii ulterioare.
Efectuarea unor proceduri asupra conturilor sau a altor reconcilieri ntocmite de entitate, inclusiv luarea n
considerare a reconcilierilor efectuate la perioade intermediare.

196

Efectuarea unor proceduri de audit asistate de calculator, precum data mining, pentru a testa anomaliile
dintr-o populaie.
Testarea integritii nregistrrilor sau tranzaciilor produse de calculator.
Cutarea de probe de audit suplimentare din surse exterioare entitii auditate.

34. Care sunt circumstanele care indica posibilitatea unei fraude, exemplificate de ISA 240 (Anexa
3)?
RASPUNS:
Discrepane n nregistrrile contabile, inclusiv:
Tranzacii care nu sunt nregistrate n mod complet i la timp sau sunt nregistrate necorespunztor din punct
de vedere al valorii, perioadei contabile, clasificrii sau politicii entitii.
Solduri sau tranzacii nejustificate sau neautorizate.
Ajustri efectuate n ultimul moment ce afecteaz rezultatele financiare.
Dovezi privind accesul angajailor n sisteme i nregistrri incompatibile cu necesitile lor legate de
ndeplinirea obligaiilor pentru care sunt autorizai.
Informaii sau reclamaii comunicate auditorului asupra unor presupuse fraude.
Probe contradictorii sau lips, inclusiv:
Documente lips.
Documente care par a fi fost modificate.
Indisponibilitatea altor documente dect cele fotocopiate sau transmise electronic, atunci cnd se presupune
existena documentelor n format original.
Elemente importante neexplicate n reconcilieri.
Modificri neobinuite n bilan, sau modificri ale tendinelor sau indicatorilor, sau ale unor relaii i
corelaii importante din situaiile financiare de exemplu, creanele care cresc mai repede dect veniturile.
Rspunsuri inconsecvente, vagi sau neplauzibile din partea conducerii sau angajailor obinute n urma
intervievrilor sau a procedurilor analitice.
Discrepane neobinuite ntre nregistrrile entitii i rspunsurile de confirmare.
Un numr mare de nregistrri pe credit sau alte ajustri n conturile de creane.
Diferene neexplicate sau explicate necorespunztor ntre sub-registrul conturilor de creane i contul de
control, sau ntre declaraiile clienilor i sub-registrul conturilor de creane.
Cecuri anulate care lipsesc sau nu exist, n condiiile n care cecurile anulate sunt de obicei returnate
entitii cu un extras de cont.
Lipsa unor stocuri sau active corporale de dimensiuni semnificative.
Probe electronice indisponibile sau lips, inconsecvente cu politicile sau practicile entitii de inere a
evidenei.
Mai puine rspunsuri la confirmri dect se anticipa sau un numr mai mare de rspunsuri dect se anticipa.
Incapacitatea de produce dovezi cu privire la unele activiti de testare i implementare a dezvoltrii
sistemelor i modificrilor de programe pentru modificrile i desfurrile de sisteme din anul curent.
Relaii problematice sau neobinuite ntre auditor i conducere, inclusiv:
Interzicerea accesului la nregistrri, echipamente, anumii angajai, clieni, vnztori sau alii de la ar putea
fi obinute probe de audit.
Presiuni inutile legate de timp impuse de ctre conducere pentru rezolvarea unor aspecte complexe sau
discutabile.
Reclamaii din partea conducerii cu privire la modul de desfurare a auditului sau intimidarea de ctre
conducere a membrilor echipei misiunii, n special n legtur cu analiza critic a auditorului asupra
probelor de audit sau cu rezolvarea unor eventuale nenelegeri cu conducerea.
ntrzieri neobinuite din partea entitii n furnizarea informaiilor cerute.
Indisponibilitatea de a acorda acces auditorului la fiiere electronice cheie pentru a fi testate prin utilizarea
tehnicilor de audit asistate de calculator.
Interzicerea accesului la angajaii sau echipamentele de operaiuni IT, inclusiv angajaii implicai n
securitate, operaiuni i dezvoltarea sistemelor.
Indisponibilitatea de a aduga sau revizui prezentri n situaiile financiare pentru a le face mai complete i

197

mai inteligibile.
Indisponibilitatea de a trata la timp deficienele identificate n controlul intern.
Altele
Indisponibilitatea conducerii de a permite auditorului s se ntlneasc n particular cu persoanele
nsrcinate cu guvernana.
Politici contabile care par a diferi de normele specifice sectorului de activitate.
Modificri frecvente ale estimrilor contabile care nu par a rezulta din modificarea condiiilor date.
Toleran fa de nclcri ale codului de conduit al entitii.
56.Care sunt obiectivele si ce considerente trebuie sa aib in vedere auditorul pentru a documenta
adecvat conformitatea cu legislatia si reglementarile in vigoare conform ISA 250-Luarea in
considerare a legii si a reglementarilor intr-un audit al situatiilor financiare.
RASPUNS:
Obiective
Obiectivele auditorului sunt:
(a) Obinerea de suficiente probe adecvate de audit cu privire la conformitatea cu prevederile acelor legi i
reglementri recunoscute, n general, ca avnd un efect direct asupra determinrii valorilor i prezentrilor
semnificative din situaiile financiare;
(b) Efectuarea de proceduri specifice de audit pentru a ajuta la identificarea acelor cazuri de neconformitate
cu alte legi i reglementri care pot avea un efect semnificativ asupra situaiilor financiare;
(c) Furnizarea de rspunsuri adecvate cazurilor de neconformitate sau neconformitate suspectat cu legile i
reglementrile identificate pe parcursul unui audit.
Auditorul trebuie s obin o nelegere general a:
(a)
Cadrului legal i de reglementare aplicabil entitii i domeniului sau sectorului de activitate n care
opereaz entitatea; i
(b)
Modului n care entitatea se conformeaz acelui cadru.
Auditorul trebuie s obin suficiente probe de audit adecvate cu privire la conformitatea cu prevederile
acelor legi i reglementri recunoscute, n general, ca avnd un efect direct asupra determinrii valorilor i
prezentrilor semnificative din situaiile financiare.
Auditorul trebuie s efectueze urmtoarele proceduri de audit pentru a ajuta la identificarea cazurilor de
neconformitate cu alte legi i reglementri care pot avea un efect semnificativ asupra situaiilor financiare:
(a) Interogarea conducerii i, acolo unde este aplicabil, a persoanelor nsrcinate cu guvernana cu privire la
msura n care entitatea este n conformitate cu astfel de legi i reglementri; i
(b) Inspectarea corespondenei, dac exist, cu autoritile relevante de liceniere sau reglementare.
Pe parcursul auditului, auditorul trebuie s rmn alert la posibilitatea ca alte proceduri de audit aplicate s
aduc n atenia auditorului cazuri de neconformitate sau neconformitate suspectat cu legile i reglementrile.
Auditorul trebuie s solicite conducerii i, acolo unde este aplicabil, persoanelor nsrcinate cu guvernana s
furnizeze declaraii scrise cu privire la faptul c toate cazurile de neconformitate sau neconformitate suspectat cu
legile i reglementrile al cror efect ar trebui luat n considerare la ntocmirea situaiilor financiare au fost
prezentate auditorului.
57.Care sunt procedurile specifice ce trebuie aplicate atunci cnd auditorul financiar a identificat
neconformitate cu legislaia si reglementrile in vigoare i cum se raporteaz aceste cazuri de
neconformitate, conform ISA 250?
RASPUNS:
Dac auditorul ia cunotin de informaii privind un posibil caz de neconformitate sau neconformitate
suspectat cu legile i reglementrile, auditorul trebuie s obin:
(a)
nelegere a naturii actului i circumstanelor n care acesta a avut loc; i
(b)
Alte informaii viitoare pentru a evalua posibilul efect asupra situaiilor financiare.
Dac auditorul suspecteaz posibilitatea neconformitii, auditorul trebuie s discute situaia cu conducerea
i, acolo unde este adecvat, cu persoanele nsrcinate cu guvernana. Dac conducerea sau, dup caz, persoanele
nsrcinate cu guvernana nu furnizeaz suficiente informaii care s sprijine conformitatea entitii cu legile i
reglementrile i, potrivit raionamentului auditorului, efectul neconformitii suspectate poate fi semnificativ
pentru situaiile financiare, auditorul trebuie s ia n considerare necesitatea obinerii unei consilieri juridice.
Dac nu se pot obine suficiente informaii despre neconformitatea suspectat, auditorul trebuie s evalueze
efectul lipsei de suficiente probe de audit adecvate asupra opiniei auditorului.

198

Auditorul trebuie s evalueze implicaiile neconformitii n raport cu alte aspecte ale auditului, inclusiv
evaluarea riscului de ctre auditor i credibilitatea declaraiilor scrise ale conducerii i s ia msurile
corespunztoare.
Raportarea neconformitii identificate sau suspectate
Raportarea neconformitii ctre persoanele nsrcinate cu guvernana
Cu excepia cazului n care persoanele nsrcinate cu guvernana sunt implicate n conducerea entitii, i
sunt deci la curent cu aspectele care implic o neconformitate identificat sau suspectat deja comunicat de
ctre auditor, auditorul trebuie s le comunice persoanelor nsrcinate cu guvernana aspectele care implic
neconformitatea cu legile i reglementrile de care ia cunotin auditorul pe parcursul auditului, altele dect
acele aspecte care sunt, n mod evident, inconsecvente.
Dac, potrivit raionamentului auditorului, neconformitatea la care se face referire la punctul 22 este
considerat a fi intenionat i semnificativ, auditorul trebuie s comunice acest aspect persoanelor nsrcinate
cu guvernana ct de curnd posibil.
Dac auditorul suspecteaz c membrii conducerii sau persoanele nsrcinate cu guvernana sunt implicai n
situaia de neconformitate, auditorul trebuie s comunice acest aspect nivelului imediat superior de autoritate din
cadrul entitii, dac exist, precum un comitet de audit sau un consiliu de supraveghere. Atunci cnd nu exist
o autoritate superioar, sau dac auditorul consider c nu se vor lua msuri n urma comunicrii, sau persoana
creia i se raporteaz nu prezint credibilitate, auditorul trebuie s ia n considerare necesitatea obinerii de
consultan juridic.
Raportarea neconformitii n raportul auditorului asupra situaiilor financiare
Dac auditorul concluzioneaz c neconformitatea are un efect semnificativ asupra situaiilor financiare i c
nu a fost reflectat n mod corespunztor n situaiile financiare, auditorul trebuie s exprime o opinie modificat
sau o opinie contrar asupra situaiilor financiare.
Dac auditorul este mpiedicat de conducere sau de ctre persoanele nsrcinate cu guvernana s obin
suficiente probe adecvate de audit pentru a evalua msura n care neconformitatea care poate fi semnificativ
pentru situaiile financiare a avut loc sau este posibil s fi avut loc, auditorul trebuie s exprime o opinie
modificat sau s declare imposibilitatea exprimrii unei opinii asupra situaiilor financiare pe baza unei limitri
a domeniului de aplicare a auditului
Dac auditorul nu poate determina msura n care neconformitatea a avut loc mai degrab din cauza limitrilor
impuse de circumstane dect a celor impuse de conducere sau de ctre persoanele nsrcinate cu guvernana,
auditorul trebuie s evalueze efectul asupra opiniei auditorului
Raportarea neconformitii ctre autoritile de reglementare i de aplicare
Dac auditorul a identificat sau suspecteaz o neconformitate cu legile i reglementrile, auditorul trebuie s
determine msura n care auditorul are o responsabilitate de a raporta neconformitatea identificat sau
suspectat ctre pri din afara entitii.
58.Prezentai cerinele ISA 260 - Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernana, privind aspectele
ce trebuie comunicate de ctre auditor celor responsabili cu guvernana n entitatea auditat.
RASPUNS:
Auditorul va stabilit persoana(ele) adecvate din cadrul structurii de guvernan a entitii cu care va
comunica.
Aspecte ce trebuie comunicate
Responsabilitile auditorului n legtur cu auditul situaiei financiare
Auditorul trebuie s comunice persoanelor nsrcinate cu guvernana responsabilitile auditorului n legtur cu
auditul situaiei financiare, inclusiv faptul c:
(a) Auditorul este responsabil cu formarea i exprimarea unei opinii asupra situaiilor financiare care au fost
ntocmite de conducere, sub supravegherea persoanelor nsrcinate cu guvernana; i
(b) Auditul situaiilor financiare nu absolv conducerea sau persoanele nsrcinate cu guvernana de
responsabilitile pe care le dein.
Planificarea domeniului de aplicare i a plasrii n timp a auditului
Auditorul va comunica persoanelor nsrcinate cu guvernana un rezumat al planificrii domeniului de
aplicare i a plasrii n timp a auditului.
Constatri semnificative rezultate n urma efecturii auditului
Auditorul trebuie s comunice persoanelor nsrcinate cu guvernana:
Punctul de vedere al auditorului cu privire la aspectele calitative semnificative ale practicilor contabile ale
entitii, inclusiv politicile contabile, estimrile contabile i prezentrile de informaii ale situaiilor financiare.
Acolo unde este cazul, auditorul trebuie s explice persoanelor nsrcinate cu guvernana de ce auditorul
consider c o practic semnificativ de contabilitate, care este acceptabil conform cadrului aplicabil de

199

raportare financiar, nu este cea mai potrivit n circumstanele specifice ale entitii;
(a)
Dificultile semnificative, dac exist, ntlnite pe parcursul auditului;
(b)
Cu excepia cazului n care toate persoanele nsrcinate cu guvernana sunt implicate n conducerea
entitii:
(i) Aspectele semnificative, dac exist, aprute n urma efecturii auditului, care au fost discutate, sau au
fcut obiectul unei corespondene, cu conducerea; i
(ii) Declaraiile scrise solicitate de ctre auditor; i
(c)
Alte aspecte, dac exist, aprute n urma efecturii auditului care, conform raionamentului
profesional al auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiar.
Independena auditorului
n cazul entitilor cotate, auditorul trebuie s comunice persoanelor nsrcinate cu guvernana:
(a) declaraie potrivit creia echipa misiunii i alte persoane din cadrul firmei, acolo unde este cazul, firma
i, dup caz, firmele din reea, au respectat cerinele de etic relevante privind independena; i
(b)
(i) Toate relaiile i alte aspecte ntre firm, firmele din reea i entitate, care, conform
raionamentului profesional al auditorului ar putea, n mod rezonabil, avea un impact asupra independenei.
Acestea trebuie s includ onorariile totale pretinse pe parcursul perioadei acoperite de situaiile financiare
pentru serviciile de audit i non-audit prestate de firm i de firmele din reea pentru entitate i pentru
componentele controlate de entitate. Aceste onorarii se vor aloca pe categorii adecvate pentru a oferi asisten
persoanelor nsrcinate cu guvernana n evaluarea efectului serviciilor asupra independenei auditorului; i
(ii) Msurile de protecie ce au fost aplicate pentru a elimina ameninrile identificate la adresa independenei
sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil.

59.Prezentai activitile preliminare i cele de planificare a misiunii de audit ,inclusiv cele de modificare
a deciziilor de planificare pe parcursul misiunii, conform ISA 300 - Planificarea unui audit al
situaiilor financiare.
RASPUNS:
Activiti preliminare misiunii
Auditorul trebuie s efectueze urmtoarele activiti la nceputul misiunii curente de audit:
(a) S aplice procedurile prevzute de ISA 220 privind continuitatea relaiei cu clientul i misiunea specific
de audit;
(b) S evalueze respectarea cerinelor etice relevante, inclusiv independena, n conformitate cu ISA 220; i
(c) S stabileasc un mod de nelegere a termenelor misiunii, conform prevederilor ISA 210.
Activiti de planificare
Auditorul trebuie s stabileasc o strategie general de audit care definete domeniul de aplicare, plasarea n
timp i direcia auditului, i care furnizeaz ndrumri privind elaborarea planului de audit.
n stabilirea strategiei generale de audit, auditorul trebuie s:
(a)
Identifice caracteristicile misiunii ce i definesc domeniul de aplicare;
(b)
Identifice obiectivele de raportare ale misiunii pentru planificarea plasrii n timp a auditului i a
naturii comunicrilor prevzute;
(c)
S ia n considerare factorii care, potrivit raionamentului profesional al auditorului, sunt
semnificativi pentru direcionarea eforturilor echipei misiunii;
(d)
S ia n considerare rezultatele activitilor preliminare misiunii i, acolo unde este aplicabil, msura
n care sunt relevante cunotinele dobndite n alte misiuni efectuate de partenerul de misiune pentru entitate; i
(e)
S prevad natura, plasarea n timp i amploarea resurselor necesare desfurrii misiunii.
Auditorul trebuie s elaboreze un plan de audit care trebuie s includ o descriere a:
(a)
Naturii, plasrii n timp i amplorii procedurilor planificate de evaluare a riscurilor, aa cum au fost
ele determinate n ISA 315.
(b)
Naturii, plasrii n timp i amplorii procedurilor de audit suplimentare planificate la nivelul afirmaiilor,
aa cum au fost determinate n ISA 330.
(c)
Alte proceduri planificate de audit care trebuie aplicate astfel nct misiunea s fie conform cu
ISA-urile.
Auditorul trebuie s actualizeze i s modifice strategia general de audit i planul de audit, dup caz, pe
parcursul auditului.
Auditorul trebuie s planifice natura, plasarea n timp i amploarea coordonrii i supervizrii membrilor
echipei misiunii i a revizuirii activitii lor.
Modificri ale deciziilor de planificare n timpul auditului
Ca rezultat al unor evenimente neateptate, modificri ale condiiilor date, sau probe de audit obinute n urma

200

rezultatelor procedurilor de audit, auditorul poate fi nevoit s modifice strategia general de audit i planul de audit, i
prin urmare, natura, plasarea n timp i amploarea procedurilor planificate suplimentare, pe baza analizei revizuite a
riscurilor evaluate. Acesta poate fi cazul atunci cnd sunt aduse n atenia auditorului informaii care difer, n mod
semnificativ, de informaiile disponibile la momentul la care auditorul a planificat procedurile de audit. De exemplu,
probele de audit obinute prin aplicarea procedurilor de fond pot contrazice probele de audit obinute prin teste ale
controalelor.
60.Prezentai cerinele ISA 300 privind documentaia planului de audit i alte considerente suplimentare
privind misiunile de audit iniiale.
RASPUNS:
Auditorul trebuie s includ n documentaia de audit:
(a) Strategia general de audit;
(b) Planul de audit; i
(c) Orice modificri semnificative efectuate n timpul misiunii de audit asupra strategiei generale de audit sau
a planului de audit, precum i motivele acestor modificri.
Considerente suplimentare privind misiunile de audit iniiale
Auditorul trebuie s ntreprind urmtoarele activiti nainte de nceperea unui audit iniial:
(a) Efectuarea procedurilor prevzute de ISA 220 privind acceptarea relaiei cu clientul i a misiunii specifice
de audit; i
(b) Comunicarea cu auditorul precedent, n cazul n care a avut loc o schimbare a auditorilor, n conformitate
cu cerine etice relevante
Documentaie
Documentarea strategiei generale de audit reprezint o nregistrare a deciziilor principale considerate
necesare pentru a planifica n mod adecvat auditul i pentru a comunica aspectele semnificative echipei
misiunii. De exemplu, auditorul poate rezuma strategia general de audit sub forma unui memorandum care
conine deciziile principale privind domeniul general de aplicare, plasarea n timp i modul de desfurare a
auditului.
Documentaia planului de audit reprezint o nregistrare a naturii, plasrii n timp i amplorii planificate a
procedurilor de evaluare a riscului i a procedurilor de audit suplimentare la nivelul afirmaiilor, ca rspuns la
riscurile evaluate. Ea servete, de asemenea, ca nregistrare a planificrii adecvate a procedurilor de audit care
pot fi revizuite i aprobate nainte de efectuarea lor. Auditorul poate utiliza programe standard de audit sau liste
de verificare pentru finalizarea auditului, adaptate dup necesiti pentru a reflecta circumstanele specifice ale
misiunii.
O nregistrare a modificrilor semnificative ale strategiei generale de audit i a planului de audit, precum i a
modificrilor rezultate efectuate asupra naturii, plasrii n timp i amplorii procedurilor de audit, explic motivele
pentru care au fost efectuate modificri semnificative, precum i strategia general de audit i planul de audit
adoptate n final pentru audit. De asemenea, reflect rspunsul adecvat la modificrile semnificative care au loc n
timpul auditului.
Considerente suplimentare privind misiunile de audit iniiale
Scopul i obiectivul planificrii unui audit sunt aceleai, indiferent dac auditul este o misiune iniial sau
recurent. Totui, pentru un audit iniial, auditorul poate avea nevoie s i extind activitile de planificare,
deoarece auditorul, n mod obinuit, nu deine experiena anterioar cu privire la entitate, care este luat n
considerare n cazul planificrii misiunilor recurente. Pentru o misiune de audit iniial, aspectele suplimentare
pe care auditorul le poate lua n considerare la stabilirea strategiei generale de audit i a planului de audit includ
urmtoarele:
Cu excepia cazului n care i se interzice prin lege sau reglementri, stabilirea unor acorduri cu auditorul
precedent, de exemplu, pentru a revizui foile de lucru ale auditorului precedent.
Orice aspecte majore (inclusiv aplicarea principiilor de contabilitate sau a standardelor de audit i
raportare) discutate cu conducerea n legtur cu selecia iniial ca auditor, comunicarea acestor aspecte cu
persoanele nsrcinate cu guvernana i modul n care aceste aspecte afecteaz strategia general de audit i
planul de audit.
Procedurile de audit necesare pentru a obine suficiente probe adecvate de audit privind soldurile iniiale.
Alte proceduri prevzute de sistemul firmei de control al calitii pentru misiunile de audit iniiale (de
exemplu, sistemul firmei de control al calitii poate prevedea implicarea unui alt partener sau a unei alte
persoane cu experien care s revizuiasc strategia general de audit nainte de nceperea procedurilor
semnificative de audit sau care s revizuiasc rapoartele nainte de emiterea lor).

201

61.Care sunt aspectele pe care auditorul le poate lua in considerare la stabilirea unei strategii generale de
audit exemplificate de ISA 300 (Anexa).
RASPUNS:
Planificarea nu este o faz separata a auditului, ci mai degrab un proces continuu i iterativ care ncepe
deseori la scurt timp dup (sau n paralel cu) finalizarea auditului anterior i continu pn la finalizarea
misiunii curente de audit. Totui, planificarea include considerente privind momentul anumitor activiti i
proceduri de audit care trebuie finalizate anterior efecturii de proceduri de audit suplimentare. De exemplu,
planificarea include necesitatea de a lua n considerare, anterior identificrii i evalurii riscurilor de denaturare
semnificativ, a unor aspecte precum:
Procedurile analitice care trebuie aplicate drept proceduri de evaluare a riscurilor.
Obinerea unei nelegeri generale a cadrului legislativ i de reglementare aplicabil entitii i a modului
n care entitatea se conformeaz respectivului cadru.
Determinarea pragului de semnificaie.
Implicarea experilor.
Efectuarea altor proceduri de evaluare a riscurilor.
Considerente privind stabilirea strategiei generale de audit
Prezenta anex prezint exemple de aspecte pe care auditorul le poate lua n considerare n stabilirea strategiei
generale de audit. Multe dintre aceste aspecte vor influena, de asemenea, planul detaliat de audit al auditorului.
Exemplele prezentate acoper o gam larg de aspecte aplicabile unei multitudini de misiuni. Dei unele dintre
aspectele la care se face referire mai jos pot fi prevzute de alte ISA-uri, nu toate aspectele sunt relevante pentru
fiecare misiune de audit, iar lista nu este, n mod necesar, complet.
Caracteristicile misiunii
Cadrul general de raportare financiar pe baza cruia au fost ntocmite informaiile financiare ce urmeaz
a fi auditate, inclusiv orice nevoie de reconcilieri cu un alt cadru general de raportare financiar.
Cerine de raportare specifice sectorului de activitate, precum rapoartele solicitate de autoritile de
reglementare a sectorului de activitate.
Acoperirea preconizat a auditului, inclusiv numrul i locaiile componentelor care vor fi incluse.
Natura relaiei de control ntre o companie mam i componentele sale care determin modul n care
grupul urmeaz a fi consolidat.
Msura n care componentele sunt auditate de ali auditori.
Natura segmentelor de afaceri care vor fi auditate, inclusiv nevoia de cunotine specializate.
Moneda de raportare care va fi folosit, inclusiv necesitatea conversiei valutare pentru informaiile
financiare auditate.
Necesitatea unui audit statutar pentru situaiile financiare individuale, n plus fa de un audit n scopuri
de consolidare.
Disponibilitatea activitii auditorilor interni i msura n care auditorul se poate baza pe aceast
activitate.
Utilizarea de ctre entitate a unor organizaii prestatoare de servicii i modul n care auditorul poate
obine probe cu privire la conceperea sau desfurarea controalelor efectuate de acestea.
Utilizarea estimat a probelor de audit obinute n urma unor audituri anterioare, de exemplu, probe de
audit privind procedurile de evaluare a riscului i a testelor asupra controalelor.
Efectul tehnologiei informaiei asupra procedurilor de audit, inclusiv disponibilitatea datelor i a utilizrii
estimate a tehnicilor de audit asistate de calculator.
Coordonarea gradului de acoperire estimat i a plasrii n timp a activitii de audit cu orice revizuiri ale
informaiilor financiare interimare i efectul informaiilor obinute n timpul unor astfel de revizuiri asupra
auditului.
Disponibilitatea personalului i a datelor clientului.
Obiectivele de raportare, plasare n timp a auditului i natura comunicrilor
Calendarul de raportare al entitii, precum stadiile interimare i finale.
Organizarea de ntlniri cu conducerea i cu persoanele nsrcinate cu guvernana pentru a discuta natura,
plasarea n timp i amploarea activitii de audit.
Discuia cu conducerea i cu persoanele nsrcinate cu guvernana cu privire la ateptrile legate de tipul
i plasarea n timp a rapoartelor care vor fi emise i la alte comunicri, att scrise ct i orale, inclusiv raportul
auditorului, scrisorile conducerii i comunicrile cu persoanele nsrcinate cu guvernana.
Discuia cu conducerea cu privire la ateptrile legate de comunicrile asupra stadiilor activitii de audit

202

pe parcursul misiunii.
Comunicarea cu auditorii componentelor cu privire la ateptrile legate de tipurile i plasarea n timp a
rapoartelor care vor fi emise i la alte comunicri n legtur cu auditul componentelor.
Natura i plasarea n timp estimat a comunicrilor dintre membrii echipei misiunii, inclusiv natura i
plasarea n timp a ntlnirilor echipei i plasarea n timp a revizuirii activitii efectuate.
Dac exist orice ale ateptri legate de comunicrile cu tere pri, inclusiv orice responsabiliti statutare
sau contractuale de raportare generate de audit.
Factori semnificativi, activiti preliminare misiunii i cunotine dobndite n urma altor misiuni
Determinarea pragului de semnificaie n conformitate cu ISA 320 i, acolo unde este aplicabil:
o Determinarea pragului de semnificaie pentru componente i comunicarea acestuia auditorilor
componentelor, n conformitate cu ISA 600.
o Identificarea preliminar a componentelor semnificative i a claselor semnificative de tranzacii, a
soldurilor conturilor i prezentrilor.
Identificarea preliminar a zonelor n care riscul de denaturare semnificativ poate fi mai ridicat.
Impactul riscului evaluat de denaturare semnificativ la nivelul general al situaiilor financiare asupra
coordonrii, supervizrii i revizuirii.
Modalitatea prin care auditorul subliniaz, pentru membrii echipei misiunii, nevoia de a avea un spirit
interogativ i de a exercita scepticismul profesional n colectarea i evaluarea probelor de audit.
Rezultatele unor audituri precedente care au implicat evaluarea eficacitii operaionale a controlului
intern, inclusiv natura deficienelor identificate i a aciunilor ntreprinse ca reacie la acestea.
Discuia aspectelor care pot afecta auditul cu personalul firmei responsabil pentru prestarea altor servicii
ctre entitate.
Dovada angajamentului conducerii n conceperea, implementarea i meninerea unui control intern solid,
inclusiv dovada documentrii adecvate a unui astfel de control intern.
Volumul tranzaciilor, care ar putea determina dac este mai eficient pentru auditor s se bazeze pe
controlul intern.
Importana acordat controlului intern la nivelul entitii n scopul derulrii cu succes a activitii.
Tendinele semnificative de afaceri care afecteaz entitatea, inclusiv modificri ale tehnologiei informaiei
i proceselor de activitate, modificri n conducerea cheie, i achiziii, fuziuni i retrageri ale investiiilor.
Tendine semnificative n sectorul de activitate, precum modificri ale reglementrilor aferente i noi
cerine de raportare.
Modificri semnificative ale cadrului general de raportare financiar, precum modificri ale standardelor
contabile.
Alte tendine semnificative relevante, precum modificri ale mediului legislativ care afecteaz entitatea.
Natura, plasarea n timp i amploarea resurselor
Selectarea echipei misiunii (inclusiv, dac este necesar, a inspectorului controlului calitii misiunii) i
distribuirea activitii de audit ntre membrii echipei, inclusiv desemnarea membrilor cu experien adecvat din
cadrul echipei ctre zonele n care pot exista riscuri de denaturare semnificativ mai ridicate.
Stabilirea bugetului misiunii, inclusiv luarea n considerare a necesitii de a pstra o perioad adecvat
de timp pentru acele zone n care pot exista riscuri de denaturare semnificativ mai ridicate.
62. Prezentati procedurile de evaluarea riscului in procesul de intelegerea activitatii entitatii
auditate,conform ISA 315-Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin
intelegerea entitatrii si a mediului sau.
RASPUNS:
Procedurile de evaluare a riscului trebuie s includ urmtoarele:
(a) Interogri ale conducerii, i ale altor categorii de personal din cadrul entitii, care potrivit
raionamentului auditorului pot deine informaii care pot asista la identificarea riscurilor de denaturare
semnificativ datorate fraudei sau erorii.
Majoritatea informaiilor obinute n urma interogrilor auditorului sunt obinute de la conducere i de la
persoanele responsabile cu raportarea financiar.
(b) Proceduri analitice.
Procedurile analitice efectuate drept proceduri de evaluare a riscului pot identifica aspecte ale entitii cu care
auditorul nu era la curent i pot asista la evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ pentru a furniza o baz
pentru conceperea i implementarea de rspunsuri la riscurile evaluate.

203

(c) Observare i inspecie.


Observarea i inspecia pot susine interogrile conducerii i ale altor pri i pot furniza, de asemenea,
informaii despre entitate i mediul su.

63. Care sunt principalele cerine ale ISA 315 privind intelegerea entitii auditate i a mediului su.
RASPUNS:
Entitatea i mediul su
Auditorul trebuie s obin nelegerea urmtoarelor aspecte:
(a) Sectorul de activitate, de reglementare si ali factori externi relevani inclusiv cadrul general de raportare
financiar aplicabil.
(b) Natura entitii, inclusiv:
(i)operaiunile sale;
(ii)structurile sale de proprietate si guvernan;
(iii)tipurile de investiii pe care entitatea le face i pe care plnuiete s le fac, inclusiv investiiile n
entiti cu scop special; i
(iv)modul n care entitatea este structurat i finanat
(v)pentru a i permite auditorului s neleag clasele de tranzacii, solduri ale conturilor i prezentri
ateptate n situaiile financiare.
(c) Selectarea i aplicarea politicilor contabile de ctre entitate, inclusiv motivele modificrii acestora.
Auditorul trebuie s evalueze msura n care politicile contabile ale entitii sunt adecvate activitii sale i
consecvente cadrului general de raportare financiar aplicabil i politicilor contabile utilizate n sectorul de
activitate respectiv.
(d) Obiectivele i strategiile entitii, i acele riscurilor aferente ale afacerii care pot avea drept rezultat riscuri
de denaturare semnificativ.
(e) Evaluarea si revizuirea performanei financiare a entitii.
64.Care sunt principalele cerine ale ISA 315 privind intelegerea si evaluarea controlului intern al entitii
auditate (natur, caracteristici, relevan).
RASPUNS:
Natura i amploarea nelegerii controalelor relevante
Atunci cnd se obine o nelegere a controalelor care sunt relevante pentru audit, auditorul trebuie s evalueze
conceperea acestor controale i s determine msura n care acestea au fost implementate, prin efectuarea de
proceduri suplimentare interogrii personalului entitii.
Evaluarea conceperii unui control implic luarea n considerare a msurii n care controlul, individual sau n
combinaie cu alte controale, este capabil s previn n mod eficient, sau s detecteze i corecteze, denaturrile
semnificative. Implementarea unui control presupune c acel control exist i c entitatea l utilizeaz
65. Care sunt principalele cerine ale ISA 315 privind componentele controlului intern i monitorizarea
controalelor.
RASPUNS:
Auditorul trebuie s obin o nelegere a mediului de control. Ca parte a obinerii acestei nelegeri,
auditorul trebuie s evalueze msura n care:
(a) Conducerea, cu supravegherea persoanelor nsrcinate cu guvernana, a creat i meninut o cultur bazat
pe onestitate i conduit etic; i
(b) Punctele forte ale elementelor mediului de control asigur o baz adecvat pentru celelalte componente
ale controlului intern, i msura n care aceste alte componente nu sunt subminate de deficienele mediului de
control.
Procesul de evaluare a riscului entitii
Auditorul trebuie s obin nelegerea msurii n care entitatea dispune de un proces pentru:
(a)
Identificarea riscurilor afacerii relevante pentru obiectivele de raportare financiar;
(b)
Estimarea semnificaiei riscurilor;

204

(c)
Evaluarea probabilitii apariiei acestora; i
(d)
Decizia cu privire la aciunile de abordare a acestor riscuri.
Sistemul informaional, inclusiv procesele de activitate aferente, relevante pentru raportarea
financiar i comunicare
Auditorul trebuie s obin o nelegere a sistemului informaional, inclusiv a proceselor de activitate
aferente, relevante pentru raportarea financiar, inclusiv a urmtoarele aspecte:
(a) Claselor de tranzacii din operaiunile entitii care sunt semnificative pentru situaiile financiare;
(b) Procedurilor, att din cadrul sistemelor de tehnologie a informaiei (IT), ct i a sistemelor manuale, prin
care aceste tranzacii sunt iniiate, nregistrate, procesate, corectate dup caz, transpuse n registrul general i
raportate n situaiile financiare;
(c) nregistrrilor contabile aferente, informaiilor justificative i conturilor specifice din situaiile financiare
care sunt utilizate pentru a iniia, nregistra, procesa i raporta tranzaciile; aceasta include corectarea
informaiilor incorecte i modul n care informaiile sunt transferate n registrul general. nregistrrile pot fi, fie
manuale, fie n format electronic;
(d) Modului n care sistemul informaional capteaz evenimentele i condiiile, altele dect tranzaciile, care
sunt semnificative pentru situaiile financiare;
(e) Procesului de raportare financiar utilizat pentru ntocmirea situaiilor financiare ale entitii, inclusiv a
estimrilor contabile i prezentrilor semnificative; i
(f) Controalelor aferente intrrilor din registru, inclusiv intrrilor non-standard, folosite la nregistrarea
tranzaciilor i ajustrilor nerecurente, neobinuite.
Activitile de control relevante pentru audit
Auditorul trebuie s obin nelegerea activitilor de control relevante pentru audit, acestea fiind cele pe
care auditorul le judec necesar a fi nelese n vederea evalurii riscurilor de denaturare semnificativ la nivelul
afirmaiilor i conceperii unor proceduri de audit viitoare ca rspuns la riscurile evaluate.
Monitorizarea controalelor
Auditorul trebuie s obin nelegerea activitilor principale pe care entitatea le utilizeaz pentru a
monitoriza controlul intern asupra raportrii financiare, inclusiv pe cele aferente acelor activiti de control
relevante pentru audit, i modul n care entitatea iniiaz aciuni de remediere a deficienelor din cadrul
controalelor sale.
Auditorul trebuie s obin nelegerea surselor de informaii utilizate n activitile de monitorizare ale entitii,
i a bazei n funcie de care conducerea consider informaiile suficient de credibile n acest scop.
66. Prezentati principalele cerinte ale ISA 315 privind identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativa.
RASPUNS:
Auditorul trebuie s identifice i s evalueze riscurile de denaturare semnificativ:
(a) la nivelul situaiilor financiare; i
(b) la nivelul afirmaiilor pentru clasele de tranzacii, solduri ale conturilor i prezentri
pentru a asigura o baz pentru conceperea i desfurarea procedurilor de audit viitoare.
n acest scop, auditorul trebuie:
(a) S identifice riscurile prin procesul de obinere a nelegerii entitii i a mediului su, inclusiv a
controalelor relevante care se refer la riscuri, i prin luarea n considerare a claselor de tranzacii, solduri ale
conturilor, i prezentrilor din situaiile financiare
(b) S evalueze riscurile identificate i msura n care acestea se refer, n linii mai generale, la situaiile
financiare ca ntreg i pot afecta numeroase afirmaii;
(c) S coreleze riscurile identificate cu ceea ce ar putea funciona greit la nivelul afirmaiilor, innd cont de
controalele relevante pe care auditorul intenioneaz s le testeze; i
(d) S ia n considerare probabilitatea denaturrii, inclusiv posibilitatea unor multiple denaturri, i msura n
care dimensiunea eventualei denaturri ar putea avea drept rezultat o denaturare semnificativ.
Riscuri care impun o atenie special pentru audit
Ca parte a evalurii riscului dup cum este descris la punctul 25, auditorul trebuie s determine msura n
care oricare dintre riscurile identificate, reprezint, potrivit raionamentului auditorului, riscuri semnificative. n
exercitarea acestui raionament, auditorul trebuie s exclud efectele controalelor identificate aferente riscului.
n exercitarea raionamentului prin care unele riscuri sunt considerate riscuri semnificative, auditorul trebuie
s ia n considerare cel puin urmtoarele:
(a)
Msura n care riscul este un risc de fraud;
(b)
Msura n care riscul este legat de aspecte recente semnificative economice, contabile sau de alt
natur i, deci, necesit o atenie special;

205

(c)
Complexitatea tranzaciilor;
(d)
Msura n care riscul implic tranzacii semnificative cu prile afiliate;
(e)
Gradul de subiectivitate n evaluarea informaiilor financiare aferente riscului, n special acele
evaluri care implic o gam larg de incertitudini de evaluare; i
(f)
Msura n care riscul implic tranzacii semnificative care sunt n afara activitii normale a entitii,
sau care par a fi neobinuite, din alte privine.
Dac auditorul a determinat c exist un risc semnificativ, auditorul trebuie s obin o nelegere a
controalelor entitii, inclusiv a activitilor de control, relevante pentru acel risc.
Riscuri pentru care procedurile de fond singure nu asigur suficiente probe de audit adecvate
Cu privire la anumite riscuri, auditorul poate considera c nu este posibil sau realizabil obinerea de
suficiente probe de audit adecvate numai n urma procedurilor de fond. Astfel de riscuri pot fi aferente
nregistrrii inexacte sau incomplete a claselor obinuite i semnificative de tranzacii sau solduri ale conturilor,
ale cror caracteristici permit adesea procesarea foarte automatizat cu o redus sau nicio intervenie manual.
In astfel de cazuri, controalele entitii asupra acestor riscuri sunt relevante pentru audit i auditorul trebuie s
obin nelegerea acestora.
Verificarea evalurii riscului
Evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ la nivelul afirmaiilor de ctre auditor se poate modifica pe
parcursul auditului, pe msur ce se obin probe suplimentare de audit. n cazurile n care auditorul obine probe de
audit prin derularea unor proceduri de audit viitoare, sau dac se obin informaii noi, oricare dintre acestea ar fi n
contradicie cu probele de audit pe care auditorul i bazeaz iniial evaluarea, auditorul trebuie s verifice evaluarea
i s modifice, n consecin, procedurile de audit planificate ulterior.
67. Intelegerea mediului de control si procesul de evaluare a riscurilor al entitatii auditate de catre
auditorii financiari,in scopul de a identifica si evalua riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor
financiare intocmite de client.
RASPUNS:
Auditorul trebuie s efectueze proceduri de evaluare a riscului pentru a furniza o baz de identificare i
evaluare a riscurilor de denaturare semnificativ la nivelul situaiilor financiare i al afirmaiilor. Procedurile de
evaluare a riscului, prin ele nsele, nu ofer, totui, suficiente probe de audit adecvate pe care s se bazeze opinia
de audit.
Mediul de control
Auditorul trebuie s obin o nelegere a mediului de control. Ca parte a obinerii acestei nelegeri, auditorul
trebuie s evalueze msura n care:
(a) Conducerea, cu supravegherea persoanelor nsrcinate cu guvernana, a creat i meninut o cultur bazat
pe onestitate i conduit etic; i
(b) Punctele forte ale elementelor mediului de control asigur o baz adecvat pentru celelalte componente
ale controlului intern, i msura n care aceste alte componente nu sunt subminate de deficienele mediului de
control.
Procesul de evaluare a riscului entitii
Auditorul trebuie s obin nelegerea msurii n care entitatea dispune de un proces pentru:
(e)
Identificarea riscurilor afacerii relevante pentru obiectivele de raportare financiar;
(f)
Estimarea semnificaiei riscurilor;
(g)
Evaluarea probabilitii apariiei acestora; i
(h)
Decizia cu privire la aciunile de abordare a acestor riscuri.
Dac entitatea a stabilit un astfel de proces (denumit n continuare procesul de evaluare a riscului entitii,
auditorul trebuie s obin o nelegere a acestuia i a rezultatelor aferente. Dac auditorul identific riscuri de
denaturare semnificativ pe care conducerea nu a reuit s le identifice, auditorul trebuie s evalueze msura n
care acesta a fost un risc adiacent care estimeaz c ar fi fost identificat prin procesul de evaluare a riscului
entitii. Dac exist un astfel de risc, auditorul trebuie s obin o nelegere a motivului pentru care procesul
respectiv nu a dus la identificarea riscului si trebuie s evalueze msura n care procesul este adecvat
circumstanelor sale sau s determine dac exist o deficien semnificativ a controlului intern n ceea ce
privete procesul de evaluare a riscului entitii.
Dac entitatea nu a stabilit un astfel de proces sau dispune de un proces ad-hoc, auditorul trebuie s discute
cu conducerea msura n care riscurile afacerii relevante pentru obiectivele de raportare financiar au fost
identificate i modul n care au fost abordate. Auditorul trebuie s evalueze msura n care absena unui proces
de evaluare a riscului documentat este adecvat circumstanelor, sau s determine msura n care aceasta
reprezint o deficien semnificativ a controlului intern.

206

68. Cunosterea sistemului informational(procesele de activitati/afaceri)activitatile de control specifice ale


acestora si monitorizarea controalelor entitatii de catre auditori,in scopul de a identifica conformitatea
cu procedurile interne ISA 315(Anexa1).
RASPUNS:
Sistemul informaional relevant pentru obiectivele de raportare financiar, care include sistemul de raportare
financiar, nglobeaz metode i nregistrri care:

Identific i nregistreaz toate tranzaciile valabile.

Descriu la timp tranzaciile cu detalii suficiente pentru a permite clasificarea corespunztoare a


tranzaciilor pentru raportarea financiar.

Msoar valoarea tranzaciilor ntr-o manier care permite nregistrarea valorii lor monetare
adecvate n situaiile financiare.

Determin perioada de timp n care au avut loc tranzaciile pentru a permite nregistrarea
tranzaciilor n perioada contabil adecvat.

Prezint n mod adecvat tranzaciile i informaiile aferente din situaiile financiare.


Calitatea informaiilor generate de sistem afecteaz capacitatea conducerii de a lua deciziile adecvate privind
gestionarea i controlul activitilor entitii i de a ntocmi rapoarte financiare credibile.
Comunicarea, care implic furnizarea unei nelegeri a rolurilor i responsabilitilor individuale aferente
controlului intern cu privire la raportarea financiar, poate lua forma unor manuale de politici, manuale de
contabilitate i raportare financiar i memorandumuri. Comunicarea se poate face, de asemenea, electronic,
verbal i prin intermediul aciunilor conducerii.
Activiti de control
n general, activitile de control care pot fi relevante pentru un audit pot fi clasificate ca politici i proceduri
ce aparin urmtoarelor domenii:

Analize ale performanei. Aceste activiti de control includ revizuiri i analize ale performanelor
efective raportate la bugete, previziuni i performane din perioada anterioar; coreleaz diferite seturi de date operaionale sau financiare unele cu celelalte, mpreun cu analize ale relaiilor i aciuni investigative i
corective; compararea datelor interne cu surse externe de informaii; i revizuirea performanei funcionale sau
aferente activitii.

Procesarea informaiilor. Cele dou mari grupe ale activitilor de control ale sistemelor
informaionale sunt controale ale aplicaiilor, care se aplic la procesarea aplicaiilor individuale, i controale
generale ale sistemelor informatice, care sunt politici i proceduri corelate cu numeroase aplicaii i care susin
funcionarea eficient a controalelor aplicaiilor ajutnd la asigurarea unei funcionri permanente
corespunztoare a sistemelor informaionale. Exemplele de controale ale aplicaiilor includ verificarea
exactitii matematice a nregistrrilor, meninerea i revizuirea conturilor i soldurilor de verificare, controale
automate precum validrile editrilor privind datele de intrare i verificri ale secvenelor numerice, i urmrirea
manual a rapoartelor de excepie. Exemplele de controale generale ale sistemelor informatice sunt controale ale
modificrii programelor, controale care restricioneaz accesul la programe sau date, controale ale implementrii
noilor versiuni ale aplicaiilor software, i controale ale software-ului de sistem care restricioneaz accesul la
sau monitorizeaz utilizarea utilitilor sistemului care ar putea modifica datele financiare sau nregistrrile fr
a lsa o pist de audit.

Controale fizice. Controalele care ncorporeaz:


o
Securitatea fizic a bunurilor, inclusiv msurile de protecie adecvate precum facilitile
securizate aferente accesului la bunuri i nregistrri.
o
Autorizarea accesului la programele informatice i la fiierele de date.
o
Contorizarea periodic i compararea cu valorile indicate n nregistrrile de control (de
exemplu, compararea rezultatelor contorizrii cu privire la numerar, valori mobiliare i stocuri cu
nregistrrile contabile ).
Msura n care controalele fizice care vizeaz prevenirea furtului de active sunt relevante pentru
credibilitatea ntocmirii situaiilor financiare, i aadar pentru audit, depinde de circumstanele n care aceste
active sunt deosebit de susceptibile de a fi sustrase.

Segregarea sarcinilor. Atribuirea ctre diferite persoane a responsabilitilor privind autorizarea


tranzaciilor, nregistrarea tranzaciilor i meninerea custodiei activelor. Segregarea sarcinilor vizeaz reducerea
oportunitilor care permit oricrei persoane s fie n poziia, att de a comite, ct i de a tinui o eroare sau
fraud survenit n timpul exercitrii normale a atribuiilor persoanei.
Anumite activiti de control pot depinde de existena unor politici la un nivel superior adecvate, stabilite de

207

ctre conducere sau de ctre persoanele nsrcinate cu guvernana. De exemplu, controalele de autorizare pot fi
delegate conform unor ndrumri stabilite, precum criteriile de investiii instaurate de ctre persoanele
nsrcinate cu guvernana; n mod alternativ, tranzaciile care ies din rutin precum achiziiile majore sau
dezinvestiiile pot necesita aprobarea specific de la un nivel superior, inclusiv n anumite cazuri, aprobarea
acionarilor.
Monitorizarea controalelor
O responsabilitate important a conducerii este de a stabili i menine controlul intern permanent.
Monitorizarea controalelor de ctre conducere include luarea n considerare a msurii n care acestea opereaz
n modul vizat i sunt modificate, dup caz, dac apar schimbri ale condiiilor. Monitorizarea controalelor
poate include activiti precum revizuirea de ctre conducere a msurii n care sunt ntocmite permanent
reconcilieri bancare, evaluarea de ctre auditorii interni a conformitii personalului din vnzri cu politicile
entitii potrivit termenilor contractelor de vnzri, i supravegherea de ctre departamentul juridic a politicilor
etice sau de conduit comercial ale entitii. Monitorizarea este, de asemenea, efectuat pentru a asigura
continuitatea controalelor de a opera eficient n timp. De exemplu, dac nu este monitorizat oportunitatea i
exactitatea reconcilierilor bancare, personalul poate nceta s le mai efectueze.
Auditorii interni sau personalul care ndeplinesc funcii similare pot contribui la monitorizarea controalelor
unei entiti prin evaluri separate. De obicei, acetia ofer, n mod periodic, informaii despre funcionarea
controlului intern, alocnd o atenie considerabil evalurii eficienei controlului intern i comunic informaii
despre punctele forte i deficienele controlului intern i recomandri pentru optimizarea controlului intern.
Activitile de monitorizare pot include utilizarea informaiilor din comunicrile ctre pri tere care pot indica
probleme sau pot evidenia domenii care necesit mbuntiri. Clienii coroboreaz implicit datele de facturare
prin pltirea facturilor lor sau prin naintarea de plngeri privind tarifele. n plus, organele de reglementare pot
comunica entitii aspectele care afecteaz derularea controlului intern, de exemplu, comunicri cu privire la
examinrile efectuate de ageniile de reglementare din domeniul bancar. De asemenea, conducerea poate lua n
considerare comunicrile privind controlul intern primite de la auditorii externi n derularea activitilor de
monitorizare.
69. Exemple de evenimente care pot indica riscuri de denaturare semnificativa ,conform Anexa2ISA315.
RASPUNS:
Condiii i evenimente care pot indica riscuri de denaturare semnificativ
Urmtoarele sunt exemple de condiii i evenimente care pot indica existena unor riscuri de denaturare
semnificativ. Exemplele furnizate acoper o gam larg de condiii i evenimente; totui, nu toate condiiile i
evenimentele sunt relevante pentru fiecare misiune de audit i lista exemplelor nu este neaprat complet.
Operaiuni n regiuni care sunt instabile din punct de vedere economic, de exemplu, ri n care exist o
devalorizare semnificativ a monedei sau economii puternic hiperinflaioniste.
Operaiuni expuse pieelor volatile, de exemplu, tranzacionarea contractelor futures.
Operaiuni care sunt supuse unui grad ridicat de reglementare complex.
Aspecte legate de continuitatea activitii i lichiditate inclusiv pierderea clienilor importani.
Constrngeri cu privire la disponibilitatea de capital i credit.
Modificri ale sectorului n care activeaz entitatea.
Modificri ale lanului de furnizare.
Dezvoltarea sau oferirea de noi produse sau servicii, sau trecerea la noi sectoare de activitate.
Extinderea n noi locaii.
Modificri ale entitii, precum mari achiziii sau reorganizri sau alte evenimente neobinuite.
Entiti sau segmente de activitate care pot fi vndute.
Existena alianelor complexe i asocierilor n participaie.
Utilizarea datelor financiare extrabilaniere, a entitilor cu scop special, i alte acorduri financiare
complexe.
Tranzacii semnificative cu prile afiliate.
Lipsa personalului cu abiliti de contabilitate i raportare financiar adecvate.
Modificri cu privire la personalul principal inclusiv plecri ale cadrelor principale din conducere.
Deficiene n controlul intern, n special cele neabordate de ctre conducere.
Inconsecvenele dintre strategia informatic i strategiile sale de afaceri.
Modificri ale mediului informatic.

208

Instalarea de noi sisteme informatice semnificative aferente raportrii financiare.


Interogri cu privire la operaiunile sau rezultatele financiare ale entitii efectuate de ctre organismele de
reglementare sau guvernamentale.
Denaturri anterioare, istoricul erorilor sau un volum semnificativ de ajustri la sfritul perioadei.
Volum semnificativ de tranzacii care ies din rutin sau nesistematice inclusiv tranzacii n cadrul unui grup
i tranzacii mari privind veniturile la sfritul perioadei.
Tranzacii care sunt nregistrate pe baza inteniei conducerii, de exemplu, refinanarea datoriilor, activele
care urmeaz a fi vndute i clasificarea titlurilor de valori deinute n vederea tranzacionrii.
Aplicarea noilor prevederi contabile.
Evaluri contabile care implic procese complexe.
Evenimente sau tranzacii care implic o incertitudine de evaluare semnificativ, inclusiv estimrile
contabile.
Litigii pe rol i datorii contingente, de exemplu, garanii comerciale, garanii financiare i msuri de
remediere a mediului.
70. Prezentai continutul si principalele cerine ale ISA 320 - Pragul de semnificaie n planificarea i
desfurarea unui audit.
RASPUNS:
ISA 320 - Trateaz responsabilitatea auditorului n aplicarea conceptului de prag de semnificaie n planificarea i
desfurarea unui audit al situaiilor financiare. ISA 450 explic modul n care pragul de semnificaie se aplic n
evaluarea efectului denaturrilor identificate asupra auditului i a denaturrilor necorectate, dac ele exist, asupra
situaiilor financiare.
Obiectivul auditorului este acela de a aplica conceptul de prag de semnificaie n planificarea i efectuarea
auditului.
Cerine
Determinarea pragului de semnificaie i a pragului de semnificaie funcional n momentul
planificrii auditului
Atunci cnd se stabilete strategia general de audit, auditorul va determina pragul de semnificaie pentru
situaiile financiare ca ntreg.
Revizuire pe msur ce auditul progreseaz
Auditorul va revizui pragul de semnificaie pentru situaiile financiare ca ntreg (i, dac este cazul, nivelul
sau nivelurile pragurilor de semnificaie pentru anumite clase de tranzacii, solduri de conturi sau prezentri) n
situaia n care pe parcursul auditului descoper informaii care l-ar fi determinat pe acesta ca iniial s
stabileasc o valoare (mai multe valori) diferit(e).
Documentaia
Auditorul va include n documentaia de audit urmtoarele valori i factorii luai n considerare n
determinarea lor:
(a) Pragul de semnificaie pentru situaiile financiare ca ntreg;
(b) Dac este cazul, nivelul sau nivelurile pragurilor de semnificaie pentru anumite clase de tranzacii,
solduri de conturi sau prezentri;
(c) Pragul de semnificaie funcional; i
(d) Orice revizuire a valorilor menionate la literele (a)-(c) pe msur ce auditul progreseaz
71. Testarea controalelor in misiunile de audit,pentru a obtine probe adecvate cu privire la eficacitatea
operationala a controalelor, cerinta conform ISA330-Raspunsul auditorului la riscurile evaluate.
RASPUNS:
Teste ale controalelor
Auditorul va proiecta i efectua teste ale controalelor pentru a obine suficiente probe de audit adecvate cu
privire la eficacitatea operaional a controalelor relevante dac:
(a) Evaluarea auditorului cu privire la riscurile unor denaturri semnificative la nivelul afirmaiilor se
bazeaz pe faptul c aceste controale funcioneaz n mod eficace (mai exact, auditorul intenioneaz s se
bazeze pe eficacitatea operaional a controalelor n determinarea naturii, momentului i ariei de cuprindere a
procedurilor de fond); sau
(b) Doar procedurile de fond nu pot asigura suficiente probe de audit adecvate la nivelul afirmaiilor.
n proiectarea i efectuarea testelor controalelor, auditorul va obine mai multe probe de audit convingtoare

209

cu ct auditorul se bazeaz n mai mare msur pe eficacitatea unui control.


Natura i aria de cuprindere a testelor controalelor
n proiectarea i efectuarea testelor controalelor, auditorul va:
(a) Efectua alte proceduri de audit n combinaie cu intervievarea pentru a obine probe de audit cu privire la
eficacitatea operaional a controalelor, inclusiv:
(i)Modul n care au fost aplicate controalele la momente relevante n timpul perioadei auditate.
(ii)Consecvena cu care au fost aplicate.
(iii)De ctre cine i prin ce mijloace au fost aplicate.
(b) Determina dac acele controale ce vor fi testate depind de alte controale (controale indirecte) i, n acest
caz, dac este necesar s obin probe de audit pentru a justifica funcionarea eficace a acelor controale
indirecte.
Momentul efecturii testelor controalelor
Auditorul va testa controalele pentru momentul, sau ntreaga perioad, pentru care auditorul intenioneaz s se
bazeze pe acele controale pentru a asigura o baz adecvat pentru ncrederea pe care auditorului intenioneaz s o
acorde acestora.
72. Ce are n vedere auditorul financiar la utilizarea probelor de audit obinute n perioadele
interimare/anterioare, conform ISA 330?
RASPUNS:
Utilizarea probelor de audit obinute n timpul unei perioade interimare
Dac auditorul obine probe de audit cu privire la eficacitatea operaional a controalelor n timpul unei
perioade interimare, auditorul va:
(a) Obine probe de audit cu privire la modificrile semnificative efectuate asupra controalelor ulterior
perioadei interimare; i
(b) Determina probele de audit suplimentare ce trebuie obinute pentru perioada rmas.
Utilizarea probelor de audit obinute n auditurile anterioare
n determinarea faptului dac este adecvat utilizarea probelor de audit obinute n auditurile anterioare cu
privire la eficacitatea operaional a controalelor i, n acest caz, perioada de timp care poate s treac nainte de
a retesta un control, auditorul va lua n considerare urmtoarele:
(a) Eficacitatea altor elemente ale controlului intern, inclusiv mediul de control, monitorizarea controalelor
de ctre entitate i procesul entitii de evaluare a riscului;
(b) Riscurile provocate de caracteristicile controlului, inclusiv dac acesta este manual sau automatizat;
(c) Eficacitatea controalelor generale ale sistemelor informatice;
(d) Eficacitatea controlului i a aplicrii sale de ctre entitate, inclusiv natura i gradul de deviere n aplicarea
controlului menionat n auditurile precedente, precum i dac au fost efectuate modificri de personal care
afecteaz n mod semnificativ aplicarea controlului;
(e) Dac absena unei schimbri ntr-un anumit control provoac un risc ca urmare a modificrii
circumstanelor; i
(f) Riscurile unor denaturri semnificative i gradul de ncredere acordat controlului.
Dac auditorul intenioneaz s foloseasc probe de audit dintr-un audit precedent cu privire la eficacitatea
operaional a unor controale specifice, auditorul va stabili continuitatea relevanei acelor probe prin obinerea
unor probe de audit cu privire la faptul dac au avut loc modificri semnificative n acele controale ulterior
auditului precedent. Auditorul va obine aceste probe prin efectuarea unor intervievri combinate cu observare
sau inspecie, pentru a confirma nelegerea acelor controale specifice, i:
(a) Dac au avut loc schimbri care afecteaz continuitatea relevanei probelor de audit dintr-un audit
anterior, auditorul va testa controalele n cadrul auditului curent.
(b) Dac nu au avut loc astfel de schimbri, auditorul va testa controalele cel puin o dat la fiecare al treilea
audit, i va testa o parte dintre controale la fiecare audit, pentru a evita posibilitatea ca auditorul s testeze toate
controalele pe care auditorul intenioneaz s se bazeze ntr-o singur perioad auditat fr a mai efectua nicio
testare a controalelor n urmtoarele dou perioade auditate.
73. Cum trebuie tratate de ctre auditorul financiar controalele asupra riscurilor semnificative i
evaluarea eficacitii acestora, precum si problemele documentaiei specifice, conform ISA 330?
RASPUNS:
Controale asupra riscurilor semnificative
Dac auditorul intenioneaz s se bazeze pe anumite controale asupra unui risc pe care auditorul l-a

210

determinat a fi un risc semnificativ, auditorul va testa acele controale n perioada curent.


Evaluarea eficacitii operaionale a controalelor
n evaluarea eficacitii operaionale a controalelor relevante, auditorul va evalua dac denaturrile care au
fost detectate prin procedurile de fond indic faptul c aceste controale nu funcioneaz n mod eficace.
Dac sunt detectate devieri de la controalele pe care auditorul intenioneaz s se bazeze, auditorul va efectua
intervievri specifice pentru a nelege aceste aspecte i consecinele lor poteniale, i va determina dac:
(a) Testele controalelor care au fost efectuate asigur o baz adecvat pentru a avea ncredere n acele
controale;
(b) Este necesar efectuarea unor teste ale controalelor suplimentare; i
(c) Este necesar ca riscurile poteniale de denaturare s fie tratate utiliznd proceduri de fond.
74. Natura,momentul aplicarii si aria de cuprindere a probelor de fond comparativ cu testele de detaliu in
abordarea auditului,conform cerintelor ISA 330.
RASPUNS:
Proceduri de fond
Indiferent de riscurile evaluate de denaturare semnificativ auditorul va proiecta i efectua proceduri de fond
pentru fiecare clas de tranzacii, sold de cont i prezentare semnificativ.
Auditorul va lua n considerare dac procedurile de confirmare externe vor fi efectuate ca proceduri de audit
de fond
Proceduri de fond corespunztoare procesului de nchidere a situaiilor financiare
Procedurile de fond ale auditorului vor include urmtoarele proceduri de audit corespunztoare procesului de
nchidere a situaiei financiare:
(a) Convenirea sau reconcilierea situaiilor financiare cu nregistrrile contabile ce stau la baza acestora;
(b) Examinarea nregistrrilor contabile i a altor ajustri efectuate n timpul procesului de ntocmire a
situaiilor financiare.
Proceduri de fond ca rspuns la riscurile semnificative
Dac auditorul a determinat faptul c un risc evaluat al unor denaturri semnificative la nivelul afirmaiilor
este un risc semnificativ, auditorul va efectua proceduri de fond ca rspuns specific la acel risc. Atunci cnd
modul de abordare al unui risc semnificativ consist numai n proceduri de fond, acele proceduri vor include i
teste de detaliu.
Momentul efecturii procedurilor de fond
Dac procedurile de fond se efectueaz la date interimare, auditorul va acoperi perioada rmas prin
efectuarea:
(a) unor proceduri de fond, combinate cu teste ale controalelor pentru perioada intervenit; sau
(b) dac auditorul consider c acest lucru este suficient, doar a procedurilor de fond urmtoare
care asigur o baz rezonabil pentru extinderea concluziilor de audit de la data interimar la sfritul
perioadei.
Dac anumite denaturri la care auditorul nu se atepta n evaluarea riscurilor unor denaturri semnificative
sunt detectate la o dat interimar, auditorul va evalua dac este necesar modificarea evalurii aferente a
riscului i a planificrii naturii, momentului i ariei de cuprindere a procedurilor de fond ce acoper perioada
rmas.
75. Caracterul adecvat al prezentrii/descrierii i respectiv evaluarea suficienei i a gradului de adecvare
a probelor de audit obinute, conform ISA 330?
RASPUNS:
Auditorul va efectua proceduri de audit pentru a evalua dac prezentarea general a situaiilor financiare,
inclusiv descrierile aferente, sunt n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
Evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare, inclusiv a descrierilor aferente, are legtur cu
problema dac situaiile financiare individuale sunt prezentate ntr-o manier care reflect clasificarea i
descrierea adecvat a informaiei financiare, precum i forma, alctuirea i coninutul situaiilor financiare i a
notelor anexate. Aceasta include, de exemplu, terminologia utilizat, detaliile oferite, clasificarea elementelor n
situaii i baza valorilor stabilite pentru acestea
76. Ce consideraii are n vedere auditorul privind obinerea unei nelegeri cu privire la serviciile
prestate de ctre o entitate prestatoare de servicii, inclusiv n ceea ce privete controlul intern, potrivit

211

ISA 402 - Consideraii de audit aferente unei entiti care utilizeaz o organizaie prestatoare de
servicii.
RASPUNS:
Atunci cnd obine o nelegere cu privire la entitatea beneficiar, auditorul beneficiar trebuie s obin o
nelegere cu privire la felul n care o entitate beneficiar utilizeaz serviciile unei organizaii prestatoare de
servicii n operaiunile entitii beneficiare, inclusiv:
(a) Natura serviciilor prestate de organizaia prestatoare de servicii i semnificaia acelor servicii pentru
entitatea beneficiar, inclusiv a efectului acestora asupra controlului intern a entitii beneficiare;
(b) Natura i semnificaia tranzaciilor procesate sau conturile sau procesele de raportare financiar ale
organizaiei prestatoare de servicii;
(c) Gradul de interaciune dintre activitile organizaiei prestatoare de servicii i activitile entitii
beneficiare; i
(a) Natura relaiei dintre entitatea beneficiar i organizaia prestatoare de servicii, inclusiv termenii
contractuali relevani pentru activitile ntreprinse de organizaia prestatoare de servicii.
Atunci cnd obine o nelegere cu privire la controlul intern relevant pentru audit, auditorul beneficiar
trebuie s evalueze conceptul i implementarea controalelor relevante la entitatea beneficiar care au legtur cu
serviciile prestate de organizaia prestatoare de servicii, inclusiv cele care se aplic tranzaciilor procesate de
organizaia prestatoare de servicii.
Auditorul beneficiar trebuie s stabileasc dac s-a obinut o nelegere suficient cu privire la natura i
semnificaia serviciilor prestate de organizaia prestatoare de servicii i efectul acestora asupra controlului intern
al entitii relevante pentru audit, astfel nct s furnizeze o baz pentru identificarea i evaluarea riscurilor de
denaturare semnificativ.
Dac auditorul beneficiar nu este capabil s obin o nelegere suficient de la entitatea beneficiar, auditorul
beneficiar trebuie s obin nelegerea respectiv prin una sau mai multe din procedurile urmtoare:
(a) Obinerea unui raport de tip 1 sau 2, dac este posibil;
(b) Contactarea organizaiei prestatoare de servicii, prin intermediul entitii beneficiare, pentru a obine
informaii specifice;
(c) Vizitarea organizaiei prestatoare de servicii i efectuarea procedurilor care vor furniza informaia
necesar cu privire la controalele relevante la organizaia prestatoare de servicii; sau
(d) Utilizarea unui alt auditor n vederea efecturii procedurilor care vor furniza informaiile necesare cu
privire la controalele relevante la organizaia prestatoare de servicii.
77. Care sunt principalele cerine ale ISA 450 - Evaluarea denaturrilor identificate pe parcursul
auditului.
RASPUNS:
Cumularea denaturrilor identificate
Auditorul va cumula denaturri identificate n timpul auditului, altele dect cele care sunt evident triviale
Luarea n considerare a denaturrilor identificate pe msur de auditul progreseaz
Auditorul va determina dac strategia general de audit i planul de audit trebuie s fie revizuite dac:
(a) Natura denaturrilor identificate i circumstanele n care acestea au avut loc indic faptul c ar putea s
existe alte denaturri, care dac ar fi considerate n mod agregat mpreun cu denaturrile cumulate n timpul
auditului, ar putea fi semnificative; sau
(b) Totalitatea denaturrilor cumulate pe parcursul auditului se apropie de valoarea pragului de semnificaie
determinat n conformitate cu ISA 320.
Comunicarea i corectarea denaturrilor
Auditorul va comunica nivelului adecvat de conducere, la timp, toate denaturrile cumulate pe parcursul
auditului, cu excepia situaiei n care acest lucru i este interzis prin lege sau regulament
Evaluarea efectului denaturrilor necorectate
nainte de evaluarea efectului denaturrilor necorectate, auditorul va reevalua pragul de semnificaie
determinat n conformitate cu ISA 320 pentru a confirma dac rmne valabil n contextul rezultatelor financiare
efective ale entitii.
Declaraii scrise
Auditorul va solicita declaraii scrise din partea conducerii i acolo unde este cazul din partea celor
nsrcinai cu guvernana, cu privire la faptul dac acetia consider c efectele denaturrilor sunt
nesemnificative la nivelul situaiilor financiare ca ntreg, fie n mod individual fie n mod agregat.
Documentaie
Auditorul va include n documentaia de audit:

212

(a) Valoarea sub care denaturrile ar fi privite ca fiind n mod clar triviale ;
(b) Toate denaturrile cumulate pe parcursul auditului i faptul dac acestea au fost corectate.; i
(c) Concluzia auditorului cu privire la faptul dac denaturrile necorectate sunt semnificative, n mod
individual sau n mod agregat, i baza pentru acea concluzie

78. Cum sunt definite probele de audit i cum se asigur auditorul financiar c acestea sunt suficiente i
adecvate (surse, proceduri), potrivit cerinelor ISA 500 - Probe de audit.
RASPUNS:
Probe de audit Informaiile utilizate de auditor pentru emiterea de concluzii pe care se bazeaz opinia
auditorului. Probele de audit includ att informaiile cuprinse n nregistrrile contabile pe care se bazeaz
situaiilor financiare, ct i alte informaii.
Auditorul trebuie s stabileasc i s desfoare proceduri de audit care s fie adecvate circumstanelor n
scopul obinerii de probe de audit suficiente si adecvate
Suficiena i gradul de adecvare al probelor de audit sunt interconectate. Suficiena este msura cantitii
probelor de audit. Cantitatea probelor de audit necesare este afectat de evaluarea de ctre auditor a riscurilor de
denaturare (cu ct sunt mai ridicate riscurile evaluate, cu att vor fi solicitate mai multe probe de audit) i de
asemenea, de calitatea acestor probe de audit (cu ct calitatea este mai ridicat, cu att vor fi solicitate mai puine
probe de audit).
De obicei se obine o mai mare asigurare prin probele de audit consecvente obinute din diferite surse sau de
natur diferit dect din elementele probelor de audit luate n considerare individual.
Proceduri de audit pentru obinerea de probe de audit
A10. Aa cum prevede, i cum se explic ulterior n, ISA 315 i ISA 330, probele de audit n vederea
formulrii de concluzii rezonabile pe care s se bazeze opinia auditorului sunt obinute prin desfurarea de:
(a) Proceduri de evaluare a riscului; i
(b) Proceduri de audit ulterioare, care cuprind:
(i) Teste ale controalelor, atunci cnd acestea sunt prevzute de ISA-uri sau cnd auditorul a ales s le
efectueze; i
(ii) Proceduri de fond, inclusiv teste de detaliu i proceduri de fond analitice.
79.Care sunt informaiile utilizate ca probe de audit conform ISA 500 ?
RASPUNS:
n conceperea i desfurarea de proceduri de audit, auditorul trebuie s ia n considerare relevana i
credibilitatea informaiilor de utilizat drept probe de audit.
Dac informaiile de utilizat drept probe de audit au fost ntocmite utiliznd activitatea unui expert din partea
conducerii, auditorul trebuie, n msura necesitii, innd cont de importana activitii acelui expert n scopuri
de audit:
(a) S evalueze competena, abilitile i obiectivitatea acelui expert;
(b) S obin nelegerea activitii acelui expert; i
(c) S evalueze gradul de adecvare al activitii acelui expert drept prob de audit pentru afirmaia relevant.
Atunci cnd utilizeaz informaii generate de ctre entitate, auditorul trebuie s evalueze msura n care
informaiile sunt suficient de credibile pentru scopurile auditorului, inclusiv, msura n care sunt necesare n
urmtoarele circumstane:
(a) Obinerea de probe de audit cu privire la corectitudinea i exhaustivitatea informaiilor; i
(b) Evaluarea msurii n care informaiile sunt suficient de precise i detaliate pentru scopurile auditorului.
Relevana
Relevana trateaz legtura logic cu, sau genereaz, scopul procedurii de audit i, dup caz, afirmaia luat
n considerare. Relevana informaiilor de utilizat drept probe de audit poate fi afectat de intenia testrii.
Credibilitatea
Credibilitatea informaiilor de utilizat drept probe de audit, i deci a probelor de audit nsei, este influenat
de sursa i natura lor, i de circumstanele n care sunt obinute, inclusiv de controalele aferente ntocmirii i
pstrrii lor, dac acestea sunt relevante
Credibilitatea probelor de audit este ntrit atunci cnd acestea sunt obinute din surse independente din

213

afara entitii.
Credibilitatea probelor de audit care sunt generate intern este ntrit atunci cnd controalele aferente,
inclusiv cele cu privire la ntocmirea i pstrarea lor, impuse de entitate sunt eficiente.
Probele de audit obinute direct de auditor (de exemplu, observarea aplicrii unui control) sunt mai
credibile dect probele de audit obinute indirect sau prin deducie (de exemplu, interogarea cu privire la
aplicarea unui control).
Probele de audit n format documentat, fie n format hrtie, electronic, sau pe alt suport, sunt mai
credibile dect probele obinute verbal (de exemplu, o nregistrare scris concomitent a unei ntlniri este mai
credibil dect o reprezentare verbal ulterioar a aspectelor discutate).
Probele de audit furnizate de documentele originale sunt mai credibile dect probele de audit furnizate
prin intermediul fotocopiilor sau facsimilelor, sau a documentelor care au fost filmate, transpuse pe suport
digital sau transferate pe alt suport n format electronic, a cror credibilitate poate depinde de controalele asupra
ntocmirii i pstrrii lor.
80.Care sunt regulile impuse de ISA 500 privind selectarea elementelor de tratat i respectiv tratarea
inconsecvenelor (ndoielilor), privind credibilitatea probelor de audit ?
RASPUNS:
Selectarea elementelor de testat pentru obinerea de probe de audit
n conceperea testelor controalelor i testelor de detaliu, auditorul trebuie s determine mijloacele de
selectare a elementelor de testare care sunt eficace pentru a ndeplini scopurile procedurii de audit.
Un test eficient furnizeaz probe de audit adecvate n msura n care, luate n considerare cu alte probe de
audit obinute sau care urmeaz a fi obinute, vor fi suficiente n scopurile auditorului.
Mijloacele disponibile auditorului pentru testare sunt:
(a) Selectarea tuturor elementelor (examinare 100%);
(b) Selectarea elementelor specifice; i
(c) Eantionarea n audit.
Inconsecvena, sau ndoieli cu privire la credibilitatea, probelor de audit
Dac:
(a) probele de audit obinute dintr-o surs sunt inconsecvente cu cele obinute din alt surs; sau
(b) auditorul are ndoieli cu privire la credibilitatea informaiilor de utilizat drept probe de audit,
auditorul trebuie s determine ce modificri sau adugiri sunt necesare a fi aduse procedurilor de audit
pentru a rezolva acest aspect i trebuie s ia n considerare efectul acelui aspect, dac exist, asupra altor aspecte
ale auditului.
Obinerea de probe de audit din diferite surse de natur diferit poate indica faptul c un element
individual al unei probe de audit nu este credibil, precum cazurile n care o prob de audit obinut dintr-o surs
este inconsecvent cu cea obinut din alt surs. Acesta poate fi cazul atunci cnd, de exemplu, rspunsurile la
interogrile conducerii, auditul intern, i altele sunt inconsecvente, sau atunci cnd rspunsurile la interogrile
persoanelor nsrcinate cu guvernana efectuate pentru a fi coroborate rspunsurilor la interogrile conducerii
sunt inconsecvente cu rspunsul conducerii.
81.Prezentai cerinele ISA 501 Probe de audit - Consideraii specifice pentru elementele selectate, privind
stocurile.
RASPUNS:
Cerine
Stocuri
Dac stocurile sunt semnificative pentru situaiile financiare, auditorul trebuie s obin suficiente probe de
audit adecvate cu privire la existena i condiia stocurilor, prin:
(a) Participarea la inventarierea fizic a stocurilor, cu excepia cazului n care acest lucru este impracticabil,
pentru:
(i)A evalua instruciunile i procedurile conducerii de listare i control al rezultatelor inventarierii fizice a
stocurilor entitii;
(ii)A observa funcionarea procedurilor de inventariere ale conducerii;
(iii)A inspecta stocurile; i
(iv)A efectua teste asupra inventarierii; i
(b) Desfurarea de proceduri de audit aferente evidenelor finale de inventariere ale entitii pentru a
determina msura n care acestea reflect corect rezultatele inventarierii reale a stocurilor.

214

Litigii i revendicri
Auditorul trebuie s instituie i s desfoare proceduri de audit n vederea identificrii litigiilor i
revendicrilor care implic entitatea i care pot genera un risc de denaturare semnificativ, inclusiv:
(a) Interogarea conducerii, i, dup caz, a altor persoane din cadrul entitii, inclusiv a consilierului juridic
intern;
(b) Revizuirea proceselor verbale ale persoanelor nsrcinate cu guvernana i a corespondenei dintre entitate i
consilierul su juridic extern; i
(c) Revizuirea conturilor de cheltuieli judiciare.
Informaii pe segmente
Auditorul trebuie s obin suficiente probe de audit adecvate cu privire la descrierea i prezentarea
informaiilor pe segmente n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil prin:
(a) Obinerea unei nelegeri a metodelor utilizate de ctre conducere n determinarea informaiilor pe
segmente, i:
(i) Evaluarea msurii n care este probabil ca astfel de metode s aib drept rezultat prezentarea n
conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil; i
(ii) Dup caz, testarea aplicrii acestor metode; i
(b) Efectuarea de proceduri analitice sau de alte proceduri de audit adecvate circumstanelor.
82.Prezentai cerinele ISA 501 n legtur cu procedurile privind litigiile si revendicrile, respectiv
informaiile pe segmente.
RASPUNS:
Auditorul trebuie s instituie i s desfoare proceduri de audit n vederea identificrii litigiilor i
revendicrilor care implic entitatea i care pot genera un risc de denaturare semnificativ, inclusiv: Interogarea
conducerii, i, dup caz, a altor persoane din cadrul entitii, inclusiv a consilierului juridic intern;
(a) Revizuirea proceselor verbale ale persoanelor nsrcinate cu guvernana i a corespondenei dintre entitate i
consilierul su juridic extern; i
(b) Revizuirea conturilor de cheltuieli judiciare. (a se vedea punctul A20)
Dac auditorul evalueaz un risc de denaturare semnificativ cu privire la litigii i revendicri ca fiind identificat,
sau atunci cnd procedurile de audit efectuate indic posibilitatea existenei unui alt litigiu sau unei alte revendicri
semnificativ(e), auditorul trebuie, pe lng procedurile prevzute de alte ISA-uri, s stabileasc o comunicare direct
cu consilierul juridic extern al entitii. Auditorul trebuie s realizeze acest lucru prin intermediul unei scrisori de
interogare, ntocmit de ctre conducere i trimis de ctre auditor, prin care i se solicit consilierului juridic extern al
entitii s comunice direct cu auditorul.
Dac:
(a) conducerea refuz s i acorde auditorului permisiunea de a comunica sau de a se ntlni cu consilierul
juridic extern al entitii, sau dac consilierul juridic extern al entitii refuz s rspund adecvat scrisorii de
interogare, sau i se interzice s rspund; i
(b) auditorul nu poate obine suficiente probe de audit adecvate prin desfurarea de proceduri de audit
alternative,
auditorul trebuie s modifice opinia din raportul auditorului, n conformitate cu ISA.
Declaraii scrise
Auditorul trebuie s solicite conducerii i, dup caz, persoanelor nsrcinate cu guvernana s furnizeze
declaraii scrise potrivit crora toate litigiile i revendicrile cunoscute actuale sau posibile ale cror efecte ar fi
trebuit s fie luate n considerare n ntocmirea situaiilor financiare i-au fost prezentate auditorului i au fost
contabilizate i prezentate n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil.
83.Care sunt cerinele privind procedurile de confirmare extern i respectiv de tratare a refuzului
conducerii de a permite auditorului financiar s expedieze solicitri n acest sens conform ISA 505
-Confirmri externe?
RASPUNS:
Proceduri de confirmare extern
Atunci cnd se utilizeaz proceduri de confirmare extern, auditorul trebuie s menin controlul asupra
solicitrilor de confirmare extern, inclusiv asupra:
(a) Stabilirii informaiilor care vor fi confirmate sau solicitate
(b) Selectrii prii corespunztoare care va confirma;
(c)
Conceperii solicitrilor de confirmare, inclusiv stabilirea dac solicitrile sunt adresate n mod

215

corespunztor i conin informaii ce vor fi returnate n rspunsurile ce vor fi expediate direct auditorului;
(d)
Expedierii solicitrilor, inclusiv a solicitrilor ulterioare acolo unde este cazul, ctre partea care
confirm.
Refuzul conducerii de a permite auditorului s expedieze o solicitare de confirmare
Atunci cnd conducerea refuz s permit auditorului s expedieze o solicitare de confirmare, auditorul
trebuie:
(a) S intervieveze conducerea cu privire la motivele refuzului i s cerceteze validitatea i rezonalibilitatea
probelor de audit;
(b) Evaluarea implicaiilor refuzului conducerii asupra evalurii auditorului cu privire la riscurile relevante de
denaturare semnificativ, inclusiv cu privire la riscul de fraud, i cu privire la natura, plasarea n timp i
amploarea procedurilor de audit
(c) S efectueze proceduri de audit alternative concepute n vederea obinerii de probe de audit relevante i
credibile.
Dac auditorul concluzioneaz c refuzul conducerii de a permite auditorului s expedieze solicitarea de
confirmare nu este rezonabil, sau dac auditorul este incapabil s obin probe de audit relevante i credibile din
proceduri de audit alternative, auditorul trebuie s comunice cu persoanele nsrcinate cu guvernana n
conformitate cu ISA 260. De asemenea, auditorul trebuie s stabileasc implicaiile asupra auditului i asupra
opiniei auditorului n conformitate cu ISA 705.
84.Cum sunt utilizate rezultatele procedurilor de confirmare externa si cum se evalueaz probele obinute
n acest sens, conform ISA 505 ?
RASPUNS:
Rezultatele procedurilor de confirmare extern
Credibilitatea rspunsurilor la solicitrile de confirmare
Dac auditorul identific factori care pot favoriza apariia ndoielilor cu privire la credibilitatea rspunsurilor
la o solicitare de confirmare, auditorul trebuie s obin probe de audit ulterioare pentru a elimina aceste
ndoieli.
Dac auditorul stabilete c un rspuns la o solicitare de confirmare nu este credibil, auditorul trebuie s
evalueze implicaiile asupra evalurii riscurilor relevante de denaturare semnificativ, inclusiv asupra riscului de
fraud, i cu privire la natura, plasarea n timp i amploarea procedurilor de audit.
Non-Rspunsuri
n cazul fiecrui non-rspuns, auditorul trebuie s efectueze proceduri de audit alternative pentru a obine
probe de audit relevante i credibile.
Cazul n care este necesar un rspuns la o solicitare de confirmare pozitiv pentru obinerea de
suficiente probe de audit adecvate
Dac auditorul a stabilit c un rspuns la o solicitare de confirmare pozitiv este necesar pentru a obine
suficiente probe de audit adecvate, procedurile de audit alternative nu vor furniza probele de audit pe care
auditorul le solicit. Dac auditorul nu obine o asemenea confirmare, auditorul trebuie s stabileasc
implicaiile asupra auditului i asupra opiniei auditorului n conformitate cu ISA 705.
Confirmri negative
Confirmrile negative furnizeaz probe de audit mai puin convingtoare dect confirmrile pozitive. n acest
sens, auditorul nu trebuie s utilizeze solicitrile de confirmare negativ drept unic procedur de audit de fond de
baz pentru a trata un risc evaluat de denaturare semnificativ la nivelul afirmaiei, dect n cazul n care toate
aspectele urmtoare sunt prezente:
(a) Auditorul a evaluat riscul de denaturare semnificativ ca fiind unul sczut i a obinut suficiente probe
de audit adecvate cu privire la eficacitatea operaional a controalelor relevante pentru afirmaie;
(b) Populaia care face obiectul procedurilor de confirmare negativ cuprinde un numr mare de solduri ale
contului, tranzacii sau condiii reduse i omogene;
(c) Se ateapt obinerea unei rate a excepiei foarte sczut; i
(d) Auditorul nu este la curent cu circumstane sau condiii care ar determina destinatarii solicitrilor de
confirmare negativ s nu dea curs unor astfel de solicitri.
Evaluarea probelor obinute
Auditorul trebuie s evalueze dac rezultatele procedurilor de confirmare extern furnizeaz probe de audit
relevante i credibile, sau dac sunt necesare i alte probe de audit.
85.Care sunt cerinele privind procedurile (probele) adecvate i implicaiile n raportul (opinia) de

216

audit, privind soldurile de deschidere, potrivit ISA 510 Misiuni de audit iniiale - Solduri iniiale?
RASPUNS:
Proceduri de audit
Solduri iniiale
Auditorul trebuie s citeasc cele mai recente situaii financiare, dac exist, i raportul auditorului precedent cu
privire la acestea, dac exist, pentru a obine informaii relevante pentru soldurile iniiale, inclusiv pentru
prezentri.
Auditorul trebuie s obin suficiente probe de audit adecvate despre msura n care soldurile iniiale conin
denaturri care afecteaz n mod semnificativ situaiile financiare ale perioadei curente prin:
(a) Determinarea msurii n care soldurile iniiale ale perioadei precedente au fost corect evideniate n
perioada curent sau, acolo unde este cazul, au fost retratate;
(b) Determinarea msurii n care soldurile iniiale reflect aplicarea politicilor contabile adecvate;
(c) Derularea uneia sau mai multor dintre urmtoarele aciuni:
(i) Atunci cnd situaiile financiare ale exerciiului precedent au fost auditate, revizuirea foilor de lucru ale
auditorului precedent n vederea obinerii de probe cu privire la soldurile iniiale;
(ii) Evaluarea msurii n care procedurile de audit efectuate n perioada curent furnizeaz probe relevante
pentru soldurile iniiale; sau
(iii) Efectuarea de proceduri specifice de audit n vederea obinerii de probe referitoare la soldurile iniiale.
Dac auditorul obine probe de audit potrivit crora soldurile iniiale conin denaturri care ar putea afecta n
mod semnificativ situaiile financiare ale perioadei curente, auditorul trebuie s efectueze acele proceduri de audit
suplimentare care sunt adecvate circumstanelor pentru a determina efectul asupra situaiilor financiare ale
perioadei curente. Dac auditorul ajunge la concluzia c exist astfel de denaturri n situaiile financiare ale
perioadei curente, auditorul trebuie s comunice denaturrile nivelului adecvat al conducerii i persoanelor
nsrcinate cu guvernana n conformitate cu ISA 450
Concluziile i raportarea auditului
Soldurile iniiale
Dac auditorul nu poate obine suficiente probe de audit adecvate referitoare la soldurile iniiale, auditorul
trebuie s exprime o opinie modificat sau s i exercite imposibilitatea exprimrii unei opinii cu privire la
situaiile financiare, dup caz, n conformitate cu ISA 705.
Dac auditorul ajunge la concluzia c soldurile iniiale conin o denaturare care afecteaz n mod
semnificativ situaiile financiare ale perioadei curente, i efectul denaturrii nu este contabilizat adecvat sau nu
este descris sau prezentat corect, auditorul trebuie s exprime o opinie modificat sau o opinie contrar, dup
caz, n conformitate cu ISA 705.
86.Prezentai continutul si principalele cerine ale ISA 520 - Proceduri analitice.
RASPUNS:
Prezentul Standard Internaional de Audit (ISA) trateaz folosirea de ctre auditor a procedurilor analitice ca
proceduri de fond (proceduri analitice de fond). Acesta trateaz, de asemenea, responsabilitatea auditorului
privind efectuarea de proceduri analitice spre sfritul auditului i care l asist pe auditor n formularea unei
concluzii generale cu privire la situaiile financiare.
Cerine
Proceduri analitice de fond
Atunci cnd proiecteaz i efectueaz proceduri analitice de fond, fie n mod individual, fie n combinaie cu
testele de detaliu, drept proceduri de fond n conformitate cu ISA 330 auditorul trebuie:
(a) S determine caracterul corespunztor al unor proceduri analitice pentru afirmaiile date, lund n
considerare riscurile de denaturare semnificativ evaluate i testele de detaliu, dac exist, pentru aceste
afirmaii;
(b) S evalueze gradul de credibilitate a informaiilor pe baza cruia sunt elaborate ateptrile auditorului cu
privire la sumele sau ratele nregistrate, lund n considerare sursa, gradul de comparabilitate i natura i
relevana informaiilor disponibile, i a controalelor aferente ntocmirii acestora;
(c) S elaboreze o ateptare cu privire la sumele sau ratele nregistrate i s evalueze dac ateptarea este
suficient de precis pentru a identifica o denaturare care, n mod individual sau atunci cnd este considerat
mpreun cu alte denaturri, ar putea face ca situaiile financiare s fie semnificativ denaturate; i
(d) S determine valoarea oricrei diferene ntre sumele nregistrate i valorile ateptate care este
acceptabil, fr investigaii suplimentare
Proceduri analitice care asist la formularea unei concluzii generale
Auditorul trebuie s proiecteze i s efectueze proceduri analitice spre sfritul auditului care s l asiste pe

217

auditor n formularea unei concluzii generale cu privire la msura n care situaiile financiare sunt consecvente
cu nelegerea entitii de ctre auditor.
Investigarea rezultatelor procedurilor analitice
Dac procedurile analitice efectuate n conformitate cu prezentul ISA identific fluctuaii sau relaii care nu
sunt consecvente cu alte informaii relevante sau care difer cu o sum semnificativ fa de valorile ateptate,
auditorul trebuie s investigheze asemenea diferene prin:
(a) Interogarea conducerii i obinerea de probe de audit adecvate relevante pentru rspunsurile conducerii;
i
(b) Efectuarea altor proceduri de audit dup cum sunt sau nu necesare n circumstanele date.

87.Cum sunt definii urmtorii termeni: Eantionarea n audit", Anomalia", Eantionarea


statistic", Eroarea tolerabil", Populaia", Riscul de eantionare", Rata tolerabil a deviaiei",
Unitatea de eantionare" i Stratificarea", conform ISA 530 - Esantionarea in audit?
RASPUNS:
Eantionarea n audit (eantionare) Aplicarea procedurilor de audit pentru mai puin de 100% din elementele
din cadrul unei populaii cu relevan pentru audit, astfel nct toate unitile de eantionare s aib posibilitatea de a
fi selectate, cu scopul de a furniza auditorului o baz rezonabil n funcie de care s formuleze concluzii cu privire la
ntreaga populaie.
Populaie ntregul set de date din care este selectat un eantion i pe marginea cruia auditorul dorete s
i formuleze concluziile.
Anomalie O denaturare sau deviaie care se poate demonstra c nu este reprezentativ pentru denaturrile sau
deviaiile aferente unei populaii.
Eantionarea statistic O abordare a eantionrii care are urmtoarele caracteristici:
(i) Selectarea aleatorie a elementelor eantionului; i
(ii)Utilizarea teoriei probabilitii pentru a evalua rezultatele eantionului, inclusiv evaluarea riscului de
eantionare.
Eroare tolerabil O valoare monetar stabilit de ctre auditor cu privire la care auditorul ncearc s
obin un nivel adecvat al asigurrii c valoarea monetar stabilit de ctre auditor nu este depit de
denaturarea real din cadrul populaiei.
Riscul de eantionare Riscul ca n baza unui eantion concluzia auditorului, s fie diferit de concluzia la
care s-ar fi ajuns dac ntreaga populaie ar fi fost supus aceleiai proceduri de audit. Riscul de eantionare
poate duce la dou tipuri de concluzii generatoare de erori:
(i) n cazul unui test al controalelor, concluzia potrivit creia controalele sunt mai eficiente dect sunt ele n
realitate, sau n cazul testelor de detaliu, concluzia c nu exist o denaturare semnificativ, cnd exist de fapt.
Auditorul este ngrijorat n primul rnd de acest tip de concluzie generatoare de erori, deoarece aceasta afecteaz
eficacitatea auditului i exist o probabilitate mai mare de a conduce la o opinie de audit neadecvat.
(ii)n cazul unei test al controalelor, concluzia potrivit creia, controalele sunt mai puin eficiente dect sunt ele
n realitate, sau n cazul unui test de detaliu, concluzia c exist o denaturare semnificativ, cnd nu exist de fapt.
Acest tip de concluzie generatoare de erori afecteaz eficiena auditului, cci de obicei conduce la o munc
suplimentar pentru a se stabili dac concluziile iniiale sunt incorecte.
Rata tolerabil a deviaiei O rat a deviaiei de la procedurile de control intern prescrise, stabilit de ctre
auditor cu privire la care auditorul ncearc s obin un nivel adecvat al asigurrii c rata deviaiei stabilit de ctre
auditor nu este depit de rata real a deviaiei din cadrul populaiei.
Unitate de eantionare Elementele individuale care constituie o populaie.
Stratificarea Procesul de divizare a populaiei n subpopulaii, fiecare dintre acestea fiind un grup de
uniti de eantionare care prezint caracteristici similare
88..Considerente referitoare la proiectarea eantionului, dimensiunea i selectarea elementelor de
testat n obtinerea probelor de audit ,conform ISA 530.
RASPUNS:
Proiectarea eantionului, dimensiunea i selectarea elementelor de testat
n proiectarea unui eantion de audit, auditorul trebuie s ia n considerare scopul procedurii de audit i
caracteristicile populaiei din care va fi extras eantionul.
Eantionarea n audit i permite auditorului s obin i s evalueze probele de audit referitoare la anumite
caracteristici ale elementelor selectate pentru a formula sau a sprijini formularea unei concluzii cu privire la

218

populaia din care a fost extras eantionul. Eantionarea n audit poate fi aplicat utiliznd fie abordrile
eantionrii nestatistice, fie abordrile eantionrii statistice.
n proiectarea eantionului de audit, auditorul ia n considerare scopul specific care trebuie atins i combinaia
de proceduri de audit cu probabilitatea cea mai mare de a atinge acest scop. Luarea n considerare a naturii
probelor de audit cutate i a condiiilor deviaiei sau denaturrii posibile sau alte caracteristici referitoare la acele
probe de audit l vor asista pe auditor s defineasc ceea ce constituie o deviaie sau o denaturare i ce populaie s
utilizeze pentru eantionare
Auditorul trebuie s determine o dimensiune a eantionului suficient pentru a reduce riscul de eantionare la
un nivel acceptabil de sczut.
Nivelul de risc de eantionare pe care auditorul este dispus s l accepte afecteaz dimensiunea prevzut a
eantionului. Cu ct este mai sczut riscul pe care auditorul este dispus s l accepte, cu att mai mare va trebui
s fie dimensiunea eantionului.
Dimensiunea eantionului poate fi determinat prin aplicarea unei formule pe baz statistic sau prin exercitarea
raionamentului profesional
Auditorul trebuie s selecteze elementele eantionului astfel nct fiecare unitate de eantionare din cadrul
populaiei s poat fi selectat.
n cazul eantionrii statistice, elementele eantionului sunt selectate astfel nct fiecare unitate de eantionare s
prezinte o probabilitate cunoscut de a fi selectat. n cazul eantionrii nestatistice, este utilizat raionamentul n
selectarea elementelor eantionului. Deoarece scopul eantionrii este furnizarea unei baze rezonabile de formulare a
concluziilor de ctre auditor cu privire la populaia din care este selectat eantionul, este important ca auditorul s
selecteze un eantion reprezentativ, astfel nct s fie evitate influenele, prin alegerea elementelor eantionului care
s prezinte caracteristici tipice ale populaiei.
Metodele principale de selectare a eantioanelor sunt utilizarea selectrii aleatorii, selectrii sistematice i
selectrii ntmpltoare.
89.Procedurile de audit aplicabile, natura i cauza deviaiilor i denaturrilor, inclusiv planificarea
acestora i evaluarea rezultatelor, conform ISA 530.
RASPUNS:
Efectuarea de proceduri de audit
Auditorul trebuie s efectueze proceduri de audit, adecvate scopului propus, cu privire la fiecare element
selectat.
Dac procedura de audit nu este aplicabil elementului selectat, auditorul trebuie s efectueze procedura asupra
unui element nlocuit.
Dac auditorul nu poate aplica procedurile de audit proiectate, sau proceduri corespunztoare alternative cu
privire la un element selectat, auditorul trebuie s trateze acel element drept o deviaie de la controlul prescris,
n cazul testelor controalelor, sau drept o denaturare, n cazul testelor de detaliu.
Natura i cauza deviaiilor i denaturrilor
Auditorul trebuie s investigheze natura i cauza oricror deviaii sau denaturri identificate, i s evalueze
efectul lor posibil asupra scopului procedurii de audit i a altor domenii ale auditului.
n circumstanele extrem de rare n care auditorul consider o denaturare sau o deviaie descoperit n cadrul
unui eantion drept o anomalie, auditorul trebuie s ating un grad ridicat de certitudine c acea denaturare sau
deviaie nu este reprezentativ pentru populaie. Auditorul trebuie s ating acest grad ridicat de certitudine prin
efectuarea de proceduri de audit suplimentare pentru a obine suficiente probe de audit adecvate c acea
denaturare sau deviaie nu afecteaz restul populaiei.
Planificarea denaturrilor
n cazul testelor de detaliu, auditorul trebuie s proiecteze denaturrile identificate n eantionul din cadrul
populaiei. Auditorul trebuie s proiecteze denaturrile aferente populaiei pentru a obine o imagine de ansamblu
asupra nivelului denaturrii, dar se poate ca denaturarea s nu fie suficient pentru a determina valoarea care
urmeaz a fi nregistrat.
Evaluarea rezultatelor eantionrii n audit
Auditorul trebuie s evalueze:
(a) Rezultatele aferente eantionului; i
(b) Msura n care utilizarea eantionrii n audit a furnizat o baz rezonabil pentru concluziile referitoare la
populaia care a fost testat.

219

90..Factori care influeneaz dimensiunea eantionului pentru teste asupra controalelor, exemplificati de
ISA 530 (Anexa 2).
RASPUNS:
FACTOR

EFECT ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI

Cretere

Cu ct auditorul intenioneaz s obin mai mult


asigurare prin intermediul eficacitii funcionale a
controalelor, cu att va fi mai sczut evaluarea de ctre
auditor a riscului de denaturare semnificativ, i cu att va
trebui s fie mai mare dimensiunea eantionului. Atunci
cnd evaluarea de ctre auditor a riscului de denaturare
semnificativ la nivelul afirmaiilor include o estimare cu
privire la eficacitatea funcional a controalelor, auditorului
i se impune efectuarea de teste ale controalelor. Celelalte
date fiind egale, cu ct auditorul acord mai mult
credibilitate eficacitii funcionale a controalelor n cadrul
evalurii riscului, cu att este mai mare amploarea testelor
controalelor auditorului (i prin urmare, crete dimensiunea
eantionului).

Descretere

Cu ct este mai sczut rata tolerabil a deviaiei, cu att


trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului.

Cretere

Cu ct este mai ridicat rata de deviaie, cu att trebuie s


fie mai mare dimensiunea eantionului astfel nct
auditorul s fie n situaia de a face o estimare rezonabil
a ratei reale a deviaiei. Factorii relevani pentru luarea n
considerare de ctre auditor a ratei estimate a deviaiei
include nelegerea activitii de ctre auditor (mai precis,
procedurile de evaluare a riscului desfurate n vederea
obinerii unei nelegeri a controlului intern), modificri
ale personalului sau ale controlului intern, rezultatele
procedurilor de audit aplicate n perioadele anterioare i
rezultatele altor proceduri de audit. Ratele ridicate
estimate ale deviaiei controlului, de obicei garanteaz n
mic msur, dac exist, reduceri ale riscului de
denaturare semnificativ evaluat.

Cretere

Cu ct este mai mare nivelul de asigurare dorit de auditor


c rezultatele eantionului sunt, de fapt, indicatori ai
incidenei reale a deviaiei din cadrul populaiei, cu att
trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului.

1. O cretere a amplorii

cu care evaluarea
riscului de ctre
auditor ine cont de
controalele relevante

2. O cretere a ratei

tolerabile a deviaiei

3. O cretere a ratei

deviaiei estimate a
populaiei de testat

4. O cretere a

nivelului de
asigurare dorit de
auditor c rata
tolerabil a deviaiei
nu este depit de
rata real a deviaiei
din cadrul populaiei

220

FACTOR

EFECT ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI

5. O cretere a

numrului de uniti
de eantionare din
cadrul populaiei

Efect neglijabil

n cazul populaiilor mari, dimensiunea real a populaiei


are un efect sczut, dac exist, asupra dimensiunii
eantionului. Cu toate acestea, n cazul populaiilor mici,
eantionarea n audit poate s nu fie att de eficient ca
metod alternativ de obinere a suficiente probe de audit
adecvate.

91.Factori care influeneaz dimensiunea eantionului n cazul testelor de detaliu, exemplificati de


ISA 530 (Anexa 2).
RASPUNS:

FACTOR
1. O cretere a

EFECTUL
ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI
Cretere

evalurii de ctre
auditor a riscului de
denaturare
semnificativ

2. O cretere a

Descretere

Cu ct auditorul acord credibilitate altor proceduri de


fond (teste de detaliu sau proceduri analitice de fond)
pentru a reduce la un nivel acceptabil riscul de detectare
aferent unei populaii specifice, cu att auditorul va
solicita o asigurare mai redus prin eantionare, i, prin
urmare, cu att va trebui s fie mai mic dimensiunea
eantionului

Cretere

Cu ct nivelul de asigurare pe care auditorul l solicit c


rezultatele eantionului sunt de fapt, indicatori ai valorii
reale de denaturare din cadrul populaiei, cu att mai mare
trebuie s fie dimensiunea eantionului.

Descretere

Cu ct este mai sczut denaturarea tolerabil, cu att


trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului

utilizrii altor
proceduri de fond
direcionate asupra
aceleiai afirmaii

3. O cretere a

nivelului de
asigurare dorit de
auditor c rata
tolerabil a
denaturrii nu este
depit de
denaturarea real
din cadrul
populaiei
4. O cretere a
denaturrii
tolerabile

Cu ct este mai ridicat evaluarea de ctre auditor a


riscului de denaturare semnificativ, cu att trebuie s fie
mai mare dimensiunea eantionului. Evaluarea de ctre
auditor a riscului de denaturare semnificativ este
afectat de riscul inerent i de riscul de control. De
exemplu, dac auditorul nu efectueaz teste ale
controalelor, evaluarea riscului de ctre auditor nu poate
fi redus pentru funcionarea eficient a controalelor
interne cu privire la o afirmaie. Prin urmare, pentru a
reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de sczut,
auditorul are nevoie de un risc de detectare sczut i va
acorda o mai mare credibilitate procedurilor de fond. Cu
ct sunt obinute mai multe probe de audit din testele de
detaliu (adic, cu ct va fi mai sczut riscul de detectare),
cu att va trebui s fie mai mare dimensiunea
eantionului

221

FACTOR
5. O cretere a valorii
denaturrii pe care
auditorul estimeaz
c o va identifica n
cadrul populaiei

6. Stratificarea

EFECTUL
ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI
Cretere

Descretere

populaiei atunci
cnd este adecvat

7. Numrul de uniti

de eantionare din
cadrul populaiei

Efect neglijabil

Cu ct este mai mare valoarea denaturrii pe care auditorul


estimeaz c o va identifica n cadrul populaiei, cu att
trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului pentru a
putea face o estimare rezonabil a valorii reale a
denaturrii din cadrul populaiei. Factorii relevani pentru
luarea n considerare de ctre auditor a valorii de
denaturare estimate include amploarea cu care valorile
elementului sunt determinate subiectiv, rezultatele
procedurilor de evaluare a riscului, rezultatele testelor
controalelor, rezultatele procedurilor de audit aplicate n
perioadele anterioare i rezultatele altor proceduri de fond.
Atunci cnd exist o mare varietate (variabilitate) a
dimensiunii monetare a elementelor din cadrul
populaiei, poate fi util stratificarea populaiei. Cnd o
populaie poate fi stratificat adecvat, suma
dimensiunilor eantioanelor ce provin din categorii va fi,
n general, mai mic dect dimensiunea eantionului care
ar fi fost necesar pentru a se obine un nivel dat al
riscului de eantionare, dac un eantion ar fi fost extras
din ntreaga populaie.
n cazul populaiilor mari, dimensiunea real a populaiei
are un efect redus, dac exist, asupra dimensiunii
eantionului. Astfel, n cazul populaiilor mici,
eantionarea n audit nu este, de obicei, la fel de eficient
ca metod alternativ de obinere a suficiente probe de
audit adecvate. (Cu toate acestea, atunci cnd se
utilizeaz eantionarea unitilor monetare, o cretere a
valorii monetare a populaiei implic o cretere a
dimensiunii eantionului, cu excepia cazului n care
aceasta este compensat de o cretere proporional a
pragului de semnificaie a situaiilor financiare ca ntreg
(i, dac este aplicabil, a nivelului sau nivelurilor de
semnificaie pentru clasele specifice de tranzacii, solduri
ale conturilor sau prezentri.)

92.Prezentai principalele referine ale ISA 540 - Auditul estimrilor contabile inclusiv a estimrilor
contabile la valoare just i a prezentrilor aferente, privind natura estimrilor contabile.
RASPUNS:
Unele elemente ale situaiilor financiare nu pot fi evaluate cu exactitate, ci pot fi doar estimate. n contextul
prezentului ISA, astfel de elemente ale unei situaii financiare sunt denumite estimri contabile. Natura i
credibilitatea informaiilor aflate la dispoziia conducerii pentru efectuarea unei estimri contabile variaz
semnificativ, ceea ce afecteaz n consecin gradul de incertitudine al estimrii asociat cu estimrile contabile.
Gradul de incertitudine a estimrii afecteaz, la rndul su, riscurile de denaturare semnificativ ale estimrilor
contabile, inclusiv susceptibilitatea lor la influena intenionat sau neintenionat a conducerii
Scopul evalurii estimrilor contabile poate varia n funcie de cadrul de raportare financiar aplicabil i de
elementul financiar care se raporteaz. Scopul evalurii pentru unele estimri contabile este de a previziona
rezultatul uneia sau mai multor tranzacii, evenimente sau condiii care face necesara estimarea contabil. Pentru alte
estimri contabile, inclusiv multe estimri contabile la valoarea just, scopul evalurii este diferit i este exprimat n
funcie de valoarea unei tranzacii curente sau a unui element al unei situaii financiare pe baza unor condiii
predominante la data evalurii, precum preul de pia estimat pentru un anumit tip de activ sau datorie.
O diferen ce apare ntre rezultatul unei estimri contabile i suma recunoscut iniial sau prezentat n
situaiile financiare nu reprezint n mod necesar o denaturare a situaiilor financiare. Acesta este cazul n special

222

pentru estimrile contabile la valoarea just, avnd n vedere c orice rezultat observat este afectat n mod
invariabil de evenimente sau condiii ulterioare datei la care este estimat evaluarea n scopul prezentrii n
situaiile financiare.
93.Prezentai principalele cerine ale ISA 540 privind procedurile de evaluare a riscului i activitile
conexe acestora ,n legtur cu cadrul de raportare financiar-contabil i estimrile contabile.
RASPUNS:
n aplicarea procedurilor de evaluare a riscului i activitile conexe n vederea nelegerii entitii i a
mediul su, inclusiv a controlului intern al entitii, auditorul trebuie s neleag urmtoarele, pentru a asigura o
baz pentru identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ pentru estimrile contabile:
(a)
Cerinele cadrului de raportare financiar aplicabil relevant pentru estimrile contabile, inclusiv
prezentrile aferente.
(b) Modul n care conducerea identific acele tranzacii, evenimente sau condiii care ar putea conduce la
apariia necesitii ca estimrile contabile s fie recunoscute sau prezentate n situaiile financiare. n obinerea
acestei nelegeri, auditorul trebuie s intervieveze conducerea cu privire la modificarea condiiilor care ar putea
conduce la apariia unor noi estimri contabile, sau la necesitatea de a le revizui pe cele existente.
(c)
Modul n care conducerea efectueaz estimri contabile, precum i o nelegere cu privire la
informaiile pe care se bazeaz, inclusiv:
(i) Metoda, inclusiv, acolo unde este cazul, modelul utilizat n efectuarea estimrilor contabile;
(ii) Controalele relevante;
(iii) Dac a fost utilizat un expert de ctre conducere;
(iv) Prezumiile ce stau la baza estimrilor contabile;
(v) Dac au fost sau ar fi trebuit s fie modificate metodele de realizare a estimrilor contabile fa de
perioada anterioar, i dac da, de ce; i
(vi) Dac, i dac da, cum a evaluat conducerea efectul incertitudinii estimrii.
Auditorul trebuie s revizuiasc rezultatul estimrilor contabile incluse n situaiile financiare din perioada
anterioar, sau, acolo unde este cazul, re-estimarea lor ulterioar n contextul perioadei curente. Natura i
amploarea revizuirii auditorului in cont de natura estimrilor contabile, precum i de msura n care informaia
obinut ca urmare a revizuirii ar fi relevant pentru identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativ ale estimrilor contabile efectuate n situaiile financiare aferente perioadei curente. Totui,
revizuirea nu are scopul de a pune la ndoial raionamentele aplicate n perioadele anterioare care se bazau pe
informaiile disponibile la acel moment.
94.Care sunt cerinele ISA 540 privind identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ
,n legtur cu estimrile contabile ?
RASPUNS:
n identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ auditorul trebuie s evalueze gradul de
incertitudine a estimrii asociat cu o estimare contabil
Gradul de incertitudine al estimrii asociat cu o estimare contabil poate fi influenat de factori precum:
Msura n care estimarea contabil depinde de aplicarea raionamentului.
Senzitivitatea estimrii contabile la schimbarea prezumiilor.
Existena unor tehnici recunoscute de evaluare care ar putea diminua incertitudinea estimrii (dei
subiectivitatea prezumiilor utilizate drept intrri ar putea cu toate acestea s duc la apariia incertitudinii
estimrii).
Durata perioadei de previziune i relevana informaiilor extrase din evenimente trecute pentru a
previziona evenimente viitoare.
Disponibilitatea unor informaii credibile din surse externe.
Msura n care estimarea contabil se bazeaz pe intrri observabile sau ne-observabile.
Gradul de incertitudine a estimrii asociat cu o estimare contabil poate influena probabilitatea ca estimarea
s fie distorsionat
Auditorul trebuie s determine dac, n conformitate cu raionamentul auditorului, exist estimri contabile,
dintre cele identificate ca avnd o incertitudine ridicat a estimrii, ce duc la apariia unor riscuri semnificative.
Dac auditorul determin faptul c o estimare contabil duce la apariia unui risc semnificativ, auditorul
trebuie s obin o nelegere asupra controalelor entitii, inclusiv a activitilor de control.

223

95.Care sunt procedurile de fond suplimentare ca rspuns la riscurile semnificative privind estimrile
contabile, potrivit ISA 540?
RASPUNS:
Proceduri de fond suplimentare ca rspuns la riscuri semnificative
Incertitudinea estimrii
Pentru estimrile contabile care conduc la apariia unor riscuri semnificative, n plus fa de alte proceduri de
fond efectuate pentru ndeplinirea cerinelor ISA 330, auditorul trebuie s evalueze urmtoarele:
(a) Modul n care conducerea a luat n considerare prezumiile sau rezultatele alternative i motivul pentru
care le-a respins, sau modul n care conducerea a tratat n alt mod incertitudinea estimrii pentru realizarea
estimrilor contabile.
(b) Dac prezumiile semnificative utilizate de conducere sunt rezonabile.
(c) Acolo unde este relevant fa de caracterul rezonabil al prezumiilor semnificative utilizate de conducere
sau de aplicarea adecvat a cadrului de raportare financiar aplicabil, intenia conducerii de a ntreprinde
anumite aciuni specifice i capacitatea sa de a realiza acest lucru.
Dac, n conformitate cu raionamentul auditorului, conducerea nu a tratat n mod adecvat efectele
incertitudinii estimrii asupra estimrilor contabile ce conduc la apariia unor riscuri semnificative, auditorul
trebuie s dezvolte, n cazul n care consider necesar, un interval de estimare cu care va evalua caracterul
rezonabil al estimrii contabile.
Criterii de recunoatere i evaluare
Pentru estimrile contabile care duc la apariia unor riscuri semnificative, auditorul trebuie s obin
suficiente probe adecvate de audit cu privire la msura n care:
(a) decizia conducerii de a recunoate, sau de a nu recunoate, estimrile contabile n situaiile financiare;
(b) baza de evaluare selectat pentru estimrile contabile sunt n conformitate cu cerinele cadrului de
raportare financiar aplicabil
96. Evaluarea si prezentarea informatiilor din situatiile financiare la valoartea justa conduce la estimari.
Cum documentati in cadrul muncii de audit daca estimarea este corecta, enumerati citeva proceduri ce
se pot utiliza?
RASPUNS:
Auditorul va adopta una sau o combinaie din urmtoarele modaliti de abordare n auditarea estimrilor
contabile:
o
Revizuirea i testarea procesului utilizat de conducere pentru elaborarea estimrii;
o
Folosirea unei estimri independente pentru comparaie cu cea ntocmit de conducere; sau
o
Revizuirea evenimentelor ulterioare care ofer probe de audit pentru susinerea faptului c
estimarea elaborat este rezonabil.
Auditorul trebuie s efectueze proceduri de audit pentru datele utilizate pentru efectuarea evalurilor i
prezentrilor de informaii privind valoarea just i s verifice dac evalurile au fost determinate corespunztor
pe baza acelor date i a ipotezelor conducerii.
Auditorul verific dac datele pe care se bazeaz evalurile la valoarea just, inclusiv datele utilizate de
expert, sunt exacte, complete i relevante, i dac evalurile la valoarea just au fost corespunztor determinate
cu ajutorul acelor date i al ipotezelor conducerii.
Procedurile auditorului pot include: verificarea sursei datelor, reefectuarea calculelor matematice i
analizarea informaiilor din punct de vedere al consecvenei interne, inclusiv dac astfel de informaii sunt n
concordan cu intenia conducerii de a duce la ndeplinire anumite aciuni.
97.Cum sunt definite prile afiliate i cum trebuie tratat nelegerea relaiilor i a tranzaciilor entitii
auditate cu acestea, potrivit ISA 550 - Pri afiliate?
RASPUNS:
Parte afiliat O parte care este fie:
(i)
parte afiliat aa cum este definit n cadrul general de raportare financiar aplicabil; sau
(ii)
Acolo unde cadrul general de raportare financiar aplicabil nu instituie cerine privind prile afiliate, sau
instituie cerine minimale:
1. persoan sau o alt entitate care deine controlul sau o influen semnificativ asupra entitii care
raporteaz, n mod direct sau indirect prin intermediul unuia sau a mai multor intermediari;
2. alt entitate asupra creia entitatea care raporteaz deine controlul sau o influen semnificativ, n mod

224

direct sau indirect prin intermediul unuia sau a mai multor intermediari;
3. alt entitate care se afl sub control comun cu entitatea care raporteaz prin intermediul:
(a) Proprietari comuni care controleaz;
(b) Proprietari cu grade de rudenie apropiate; sau
(c) Conducerea cheie comun.
nelegerea relaiilor i tranzaciilor entitii cu partea afiliat
Discuia echipei misiunii trebuie s includ considerarea specific a susceptibilitii situaiilor financiare de a
conine denaturri semnificative din cauza fraudei sau erorii care ar putea rezulta din relaiile i tranzaciile cu
partea afiliat
Aspectele care pot fi tratate n discuia echipei misiunii includ:
Natura i amploarea relaiilor i tranzaciilor entitii cu prile afiliate
Evideniere a importanei meninerii scepticismului profesional pe parcursul auditului cu privire la o
potenial denaturare semnificativ asociat relaiilor i tranzaciilor cu partea afiliat.
Circumstanele sau condiiile entitii care pot indica existena unor relaii i tranzacii cu partea afiliat
pe care conducerea nu le-a identificat sau nu le-a prezentat auditorului.
Evidenele sau documentele care pot indica existena unor relaii sau tranzacii cu partea afiliat.
Importana pe care conducerea sau persoanele nsrcinate cu guvernana o acord identificrii, justificrii
i prezentrii tranzaciilor i relaiilor cu prile afiliate, i riscul aferent ca, conducerea s neglijeze controalele
relevante.
Auditorul trebuie s intervieveze conducerea cu privire la:
(a) Identitatea prilor afiliate entitii, inclusiv schimbrile din perioada precedent;
(b) Natura relaiilor dintre entitate i aceste pri afiliate; i
(c) Posibilitatea ca entitatea s fi intrat n orice fel de tranzacii cu aceste pri afiliate pe parcursul perioadei i,
dac da, tipul i scopul acestor tranzacii.
Auditorul trebuie s intervieveze conducerea i alte persoane din entitate, i s efectueze alte proceduri de
evaluare a riscului considerate a fi adecvate, pentru a obine o nelegere a controalelor, acolo unde este cazul, pe
care conducerea le-a instituit pentru:
(a) A identifica, a explica i a prezenta relaiile i tranzaciile cu partea afiliat n conformitate cu cadrul
general de raportare financiar aplicabil;
(b) A autoriza i a aproba tranzaciile i acordurile semnificative cu prile afiliate;
(c) A autoriza i a aproba tranzaciile i acordurile semnificative care se afl n afara cadrului legal de
activitate.
98. Care trebuie s fie rspunsurile auditorului la riscurile de denaturare semnificativ asociate relaiilor
i tranzaciilor cu prile afiliate, potrivit ISA 550?
RASPUNS:
Rspunsul la riscurile de denaturare semnificativ asociate relaiilor i tranzaciilor cu partea afiliat
Ca parte din cerina ISA 330 ca auditorul s rspund la riscurile evaluate, auditorul concepe i efectueaz
proceduri ulterioare de audit pentru a obine probe de audit suficiente i adecvate cu privire la riscurile evaluate
de denaturare semnificativ asociate cu relaiile i tranzaciile cu partea afiliat.
Identificarea prilor afiliate sau a tranzaciilor semnificative cu partea afiliat care nu au fost identificate sau
prezentate n prealabil.
Dac auditorul identific acorduri sau informaii care sugereaz existena relaiilor sau tranzaciilor cu partea
afiliat pe care conducerea nu le-a identificat sau nu le-a prezentat auditorului n prealabil, auditorul trebuie s
stabileasc dac circumstanele n cauz confirm existena unor astfel de tranzacii sau relaii.
Dac auditorul identific pri afiliate sau tranzacii semnificative cu partea afiliat pe care conducerea nu lea identificat sau prezentat n prealabil auditorului, auditorul trebuie:
(a) S comunice imediat informaiile relevante celorlali membri ai echipei misiunii;
(b) Acolo unde cadrul general de raportare financiar aplicabil instituie cerine privind prile afiliate:
S solicite conducerii s identifice toate tranzaciile cu prile afiliate nou identificate pentru evaluarea
ulterioar a auditorului; i
S intervieveze cu privire la motivul pentru care controalele entitii asupra tranzaciilor i relaiilor cu
partea afiliat au euat n permiterea identificrii sau prezentrii relaiilor i tranzaciilor cu partea afiliat;
(c) S efectueze proceduri de audit de fond adecvate cu privire la astfel de pri afiliate sau tranzacii
semnificative cu partea afiliat nou identificate;
(d) S aib n vedere riscul ca alte pri afiliate sau tranzacii semnificative cu partea afiliat s existe, pe care
conducerea nu le-a identificat sau prezentat n prealabil auditorului, i s efectueze proceduri de audit

225

suplimentare acolo unde este necesar; i


(e) Dac neprezentarea din partea conducerii pare s fie intenionat (i prin urmare indic un risc de
denaturare semnificativ cauzat de fraud), s evalueze implicaiile pentru audit.
Tranzacii semnificative cu partea afiliat identificate n afara cadrului legal de activitate
Pentru tranzaciile semnificative cu partea afiliat identificate n afara cadrului legal de activitate, auditorul
trebuie:
(a) S inspecteze contractele sau acordurile care stau la baza acestora, i, acolo unde este cazul, s evalueze
dac:
Raiunea fundamental de activitate (sau lipsa acesteia) a tranzaciilor sugereaz faptul c acetia au intrat
n afacere pentru a angrena o raportare financiar frauduloas sau pentru a complota o apropriere a activelor;
Termenii tranzaciilor sunt consecveni cu explicaiile conducerii; i
Tranzaciile au fost justificate i prezentate adecvat n conformitate cu cadrul general de raportare
financiar aplicabil; i
(b) S obin probe de audit c tranzaciile au fost autorizate i aprobate adecvat.
Afirmaii c tranzaciile cu partea afiliat au fost efectuate n baza unor termeni echivaleni celor care
determin tranzaciile efectuate pe principiul lungimii de bra.
Dac conducerea a realizat o afirmaie n situaiile financiare c o tranzacie cu partea afiliat a fost efectuat
n baza unor termeni echivaleni celor care determin o tranzacie efectuat pe principiul lungimii de bra,
auditorul trebuie s obin probe de audit suficiente i adecvate cu privire la afirmaia respectiv.
99. Cum sunt definite "Data situaiilor financiare", "Data aprobrii situaiilor financiare", "Data
raportului auditorului", "Data la care sunt publicate situaiile financiare" i Evenimentele
ulterioare" respectiv, ce proceduri aplic auditorul financiar privind evenimentele ce au loc ntre data
situaiilor financiare i data emiterii raportului su, potrivit ISA 560 - Evenimente ulterioare?
RASPUNS:
Data situaiilor financiare Data ncheierii celei mai recente perioade acoperite de situaiile financiare.
Data aprobrii situaiilor financiare Data la care toate situaiile care conin situaii financiare, inclusiv
notele aferente, au fost ntocmite i cei care au autoritatea necesar au declarat c i asum responsabilitatea
pentru acele situaii financiare.
Data raportului auditorului - Data la care auditorul dateaz raportul cu privire la situaiile financiare, n
conformitate cu ISA 700.
Data la care sunt publicate situaiile financiare Data la care raportul auditorului i situaiile financiare
auditate sunt puse la dispoziia prilor tere.
Evenimentele ulterioare Evenimente care au loc ntre data situaiilor financiare i data raportului
auditorului, i faptele de care auditorul ia cunotin dup data raportului auditorului.
Evenimente care au loc ntre data situaiilor financiare i data raportului auditorului
Auditorul trebuie s efectueze proceduri de audit concepute pentru a obine suficiente probe adecvate de
audit, potrivit crora evenimentele care au loc ntre data situaiilor financiare i data raportului auditorului care
prevd ajustarea, sau prezentarea n situaiile financiare au fost identificate.
Auditorul trebuie s efectueze procedurile astfel nct acestea s acopere perioada dintre data situaiilor
financiare i data raportului auditorului sau, pe ct posibil, ct mai aproape de aceste date. Auditorul trebuie s
ia n considerare evaluarea riscului de ctre auditor n determinarea naturii i amplorii unor astfel de proceduri
de audit, care trebuie s includ urmtoarele:
(a) Obinerea unei nelegeri a oricror proceduri pe care conducerea le-a stabilit pentru a se asigura c
evenimentele ulterioare sunt identificate.
(b) Interogarea conducerii, i acolo unde este cazul, a persoanelor nsrcinate cu guvernana, cu privire la
producerea oricrui eveniment ulterior care ar putea afecta situaiile financiare.
(c) Citirea minutelor, dac exist, ale ntlnirilor proprietarilor entitii, conducerii i persoanelor nsrcinate
cu guvernana, care au avut loc dup data situaiilor financiare i interogarea cu privire la aspectele discutate la
astfel de ntlniri pentru care nu exist nc minute disponibile.
(d) Citirea celor mai recente situaii financiare interimare ale entitii, dac exist.
Dac, drept rezultat al procedurilor efectuate auditorul identific evenimente care prevd ajustarea sau
prezentarea n situaiile financiare, auditorul trebuie s determine msura n care un astfel de eveniment este
reflectat, n mod corespunztor, n acele situaiile financiare, n conformitate cu cadrul general de raportare
financiar aplicabil.
Declaraii scrise
Auditorul trebuie s solicite conducerii i, dup caz, persoanelor nsrcinate cu guvernana, s furnizeze o

226

declaraie scris n conformitate cu ISA 580 conform creia toate evenimentele care au loc ulterior datei
situaiilor financiare i pentru care cadrul general de raportare financiar aplicabil prevede ajustarea sau
prezentarea, au fost ajustate sau prezentate.
100.Ce proceduri aplic auditorul financiar privind faptele descoperite dup data emiterii raportului su,
respectiv nainte de sau dup data emiterii situaiilor financiare, conform ISA 560?
RASPUNS:
Dac dup data raportului auditorului dar nainte de data la care sunt publicate situaiile financiare, un fapt este
adus la cunotina auditorului, care, dac ar fi fost cunoscut de ctre auditor la data raportului auditorului, l-ar fi
fcut pe acesta s modifice raportul auditorului, auditorul trebuie:
(a) S discute aspectul cu conducerea i, dup caz, cu persoanele nsrcinate cu guvernana,
(b) S determine msura n care situaiile financiare necesit modificare, i, n caz afirmativ,
(c) S interogheze modul n care conducerea intenioneaz s abordeze aspectul n situaiile financiare.
Dac conducerea modific situaiile financiare, auditorul trebuie:
(a) S desfoare procedurile de audit necesare n circumstanele modificrii.
(b) S extind procedurile de audit la care se face referire la punctele 6 i 7 pn la data noului raport al
auditorului; i
(c) S furnizeze un nou raport al auditorului cu privire la situaiile financiare modificate. Noul raport al
auditorului nu trebuie s fie datat mai devreme de data aprobrii situaiilor financiare modificate
Dac conducerea nu modific situaiile financiare n circumstanele n care auditorul crede c ele trebuie
modificate, atunci::
(a) Dac raportul auditorului nu a fost nc furnizat entitii, auditorul trebuie s modifice opinia, aa cum
prevede ISA 705 i apoi s furnizeze raportul auditorului; sau
(b) Dac raportul auditorului a fost deja furnizat entitii, auditorul trebuie s notifice conducerea i, cu
excepia cazului n care persoanele nsrcinate cu guvernana sunt implicate n conducerea entitii, pe cei
nsrcinai cu guvernana, s nu publice situaiile financiare ctre tere pri nainte ca modificrile necesare s
fie efectuate. Dac situaiile financiare sunt totui publicate ulterior fr s se fi efectuat modificrile necesare,
auditorul trebuie s ia msurile adecvate, s ncerce s previn acordarea de credibilitate raportului auditorului
dac dup ce situaiile financiare au fost publicate, un fapt este adus la cunotina auditorului, fapt care dac
ar fi fost cunoscut auditorului la data raportului auditorului, l-ar fi putut face pe auditor s modifice raportul
auditorului, auditorul trebuie:
(a) S discute aspectul cu conducerea i, dup caz, cu persoanele nsrcinate cu guvernana.
(b) S determine msura n care situaiile financiare necesit modificare, i n caz afirmativ,
(c) S interogheze modul n care conducerea intenioneaz s abordeze aspectul n situaiile financiare.
15.Dac conducerea modific situaiile financiare, auditorul trebuie: (a se vedea punctul A17)
(a) S efectueze procedurile de audit necesare n circumstanele modificrii.
(b) S revizuiasc etapele parcurse de conducere pentru a se asigura, c oricine a intrat n posesia situaiilor
financiare anterior publicate i a raportului auditorului cu privire la acestea, este informat despre situaie.
(c) S extind procedurile de audit pn la data noului raport al auditorului i s dateze noul raport al
auditorului nu mai devreme de data aprobrii situaiilor financiare modificate; i
(d) S furnizeze un nou raport al auditorului cu privire la situaiile financiare modificate.
Auditorul trebuie s includ n raportul nou sau modificat al auditorului un Paragraful de Observaii sau un
alt(alte) Paragraf(e) Explicativ(e), cu referire la o not la situaiile financiare care trateaz mai pe larg motivul
modificrii situaiile financiare anterior publicate i raportul furnizat anterior de auditor.
101.Prezentai principalele obiective ale ISA 570 -Principiul continuitii activitii, privind prezumia de
continuitate a activitii i responsabilitatea pentru evaluarea capacitii entitii de a-i continua
activitatea (proceduri de evaluare a riscurilor, aprecierea evalurii conducerii).
RASPUNS:
Conform prezumiei de continuitate a activitii , o entitate este vzut ca apt s i continue activitatea n
viitorul previzibil. Situaiile financiare cu scop general sunt ntocmite n baza principiului continuitii
activitii, exceptnd situaia n care conducerea intenioneaz s lichideze entitatea sau s opreasc operaiunile,
sau nu are nicio alternativ realist dect aceea de a face acest lucru.
Atunci cnd efectueaz procedurile de evaluare a riscurilor dispuse de ISA 315, auditorul trebuie s n
considerare msura n care exist evenimente sau condiii care ar putea s pun n mod semnificativ la ndoial
capacitatea entitii de a-i continua activitatea. n acest scop, auditorul va determina dac conducerea a efectuat

227

deja o evaluare preliminar a capacitii entitii de a-i continua activitatea , i:


(a) Dac o asemenea evaluare a fost efectuat, auditorul va discuta evaluarea cu conducerea i va determina
dac conducerea a identificat evenimente sau condiii care, n mod individual sau colectiv, ar putea s pun n
mod semnificativ la ndoial capacitatea entitii de a-i continua activitatea i dac acest lucru se ntmpl,
planurile conducerii privind modul n care dorete s le adreseze; sau
(b)Dac o asemenea evaluare nu a fost nc efectuat, auditorul trebuie s discute cu conducerea baza pentru
aplicarea principiului continuitii activitii, i trebuie s intervieveze conducerea dac exist evenimente sau
condiii care n mod individual sau agregat ar putea s pun n mod semnificativ la ndoial capacitatea entitii
de a-i continua activitatea.
Evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entitii de a-i continua activitatea implic un raionament , la
un anumit moment n timp, cu privire la rezultatele viitoare ale evenimentelor sau condiiilor. Urmtorii factori
sunt relevani pentru raionamentul respectiv :
Gradul de incertitudine asociat cu rezultatul unui eveniment sau condiii crete semnificativ cu ct
evenimentul, condiia sau rezultatul se produce mai trziu n viitor. Din acel motiv, majoritatea cadrelor generale
de raportare financiar care dispun n mod explicit efectuarea unei evaluri de ctre conducere specific
perioada pentru care conducerea trebuie s ia n considerare toate informaiile disponibile.
Mrimea i complexitatea entitii, natura i starea afacerii sale i gradul n care raionamentul privind
rezultatul evenimentelor sau condiiilor este afectat de factorii externi.
Orice raionament privind viitorul se bazeaz pe informaii disponibile la momentul la care judecata se
face. Evenimente ulterioare ar putea s rezulte n concluzii care nu sunt n concordan cu raionamente care au
fost rezonabile la momentul la care au fost fcute.
Auditorul trebuie s aprecieze evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entitii de a-i continua
activitatea.
n aprecierea evalurii conducerii cu privire la capacitatea entitii de a-i continua activitatea, auditorul
trebuie s acopere aceeai perioad ca aceea folosit de conducere pentru a face evaluarea dispus de cadrul
general de raportare financiar aplicabil, sau de lege sau reglementri dac acestea specific o perioad mai
lung. Dac evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entitii de a-i continua activitatea acoper mai puin
de doisprezece luni de la data situaiilor financiare aa cum sunt definite n ISA 560, auditorul trebuie s solicite
conducerii s i extind perioada de evaluare la cel puin doisprezece luni de la acea dat.
n aprecierea evalurii conducerii , auditorul va lua n considerare msura n care evaluarea conducerii
include toate informaiile relevante de care auditorul are cunotin ca rezultat al auditului.
102.Care sunt procedurile de audit suplimentare de evaluare a riscurilor de necontinuitate a activitii, i
cum va concluziona auditorul financiar, dac exist incertitudini semnificative n acest sens, conform
ISA 570 .
RASPUNS:
Dac s-au identificat evenimente sau condiii care ar putea pun n mod semnificativ la ndoial capacitatea
entitii de a-i continua activitatea, auditorul trebuie s obin probe de audit suficiente i adecvate pentru a
determina dac exist sau nu o incertitudine semnificativ, prin efectuarea de proceduri de audit suplimentare,
inclusiv luarea n considerare a factorilor de atenuare. Aceste proceduri vor include:
(a) Acolo unde conducerea nu a efectuat nc o evaluare a capacitii entitii de a-i continua activitatea, cerina
ca, conducerea s fac aceast evaluare.
(b)Evaluarea planurilor de viitor ale conducerii privind aciuni viitoare n legtur cu evaluarea capacitii
entitii de a-i continua activitatea, a faptului dac rezultatul acestor planuri este n msur s mbunteasc
situaia i dac planurile conducerii sunt realizabile n circumstanele date.
(c) Acolo unde entitatea a pregtit o proiecie a fluxului de numerar, i analiza proieciei este un factor
semnificativ n luarea n considerare a rezultatelor evenimentelor sau condiiilor n viitor pentru evaluarea
planurilor conducerii privind aciuni viitoare:
(i) Evaluarea gradului de ncredere a informaiilor generate i care stau la baza proieciei; i
(ii)Determinarea faptului dac exist o baz adecvat pentru prezumia care st la baza proieciei.
(d)Luarea n considerare a faptului dac fapte sau informaii adiacente au devenit disponibile de la data la
care conducerea i-a fcut evaluarea.
(e) Cererea de declaraii scrise din partea conducerii i acolo unde este cazul de la persoanele nsrcinate cu
guvernana, privind planurile lor de aciune pe viitor i fezabilitatea acestor planuri.
Concluziile auditului i raportarea
n baza probelor de audit obinute, auditorul trebuie s concluzioneze dac, conform raionamentului su
exist o incertitudine semnificativ legat de evenimente sau condiii care, n mod individual sau colectiv, ar

228

putea s pun n mod semnificativ la ndoial capacitatea entitii de a-i continua activitatea. O incertitudine
semnificativ exist atunci cnd magnitudinea potenialului impact i probabilitatea ca acesta s aib loc este de
o asemenea natur nct, n judecata auditorului, prezentarea adecvat a naturii i implicaiilor incertitudinii este
necesar pentru:
(a) Prezentarea fidel a situaiilor financiare, n cazul unui cadru general de raportare financiar fidel, sau
Ca situaiile financiare s nu induc n eroare, n cazul unui cadru general de conformitate.
103.Care sunt aspectele de care va ine seama auditorul financiar cnd prezumia de continuitate a
activitii este adecvat dar exist o incertitudine semnificativ sau atunci cnd prezumia de
continuitate a activitii este inadecvat, potrivit ISA 570?
RASPUNS:
. Dac auditorul concluzioneaz c folosirea prezumiei de continuitate a activitii este adecvat n
condiiile date, dar c exist o incertitudine semnificativ, auditorul trebuie s determine dac situaiile
financiare :
(a) Descriu n mod adecvat evenimentele principale sau condiiile care a putea s pun n mod semnificativ la
ndoial capacitatea entitii de a-i continua activitatea i dac conducerea plnuiete s se ocupe de aceste
evenimente sau condiii; i
(b) Prezint clar faptul c exist o incertitudine semnificativ legat de evenimente sau condiii care ar putea
pun n mod semnificativ la ndoial capacitatea entitii de a-i continua activitatea i ca urmare, faptul c ar
putea s nu poat s-i valorifice activele i s se elibereze de datorii n cursul normal al afacerii. (a se vedea
punctul A20)
Dac situaiile financiare au fost ntocmite avnd la baz principiul continuitii activitii, dar conform
raionamentului auditorului folosirea de ctre conducere a prezumiei de continuitate a activitii n situaiile
financiare nu este adecvat, auditorul trebuie s exprime o opinie contrar.
104.Care sunt principalele cerine ale ISA 580 - Declaraii scrise privind declaraiile scrise ale conducerii
i responsabilitile acesteia privind ntocmirea situaiilor financiare, informaiile furnizate i
integralitatea (exhaustivitatea) tranzaciilor?
RASPUNS:
Auditorul trebuie s solicite declaraii scrise de la conducerea cu responsabilitile adecvate privind situaiile
financiare i care deine cunotine cu privire la aspectele implicate.
Declaraii scrise cu privire la responsabilitile conducerii
ntocmirea situaiilor financiare
Auditorul trebuie s solicite conducerii s furnizeze o declaraie scris c i-a ndeplinit responsabilitatea
privind ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil,
inclusiv prezentarea fidel a acestora, acolo unde este relevant, aa cum este prevzut n termenii misiunii de
audit
Informaiile furnizate i integritatea tranzaciilor
Auditorul trebuie s solicite conducerii s furnizeze o declaraie scris conform creia:
(a) Aceasta a furnizat auditorului toate informaiile i accesul necesare, aa cum s-a convenit n termenii
misiunii de audit, i
(b) Toate tranzaciile au fost nregistrate i sunt reflectate n situaiile financiare.
105.Potrivit ISA 600 - Considerente speciale - Auditul situaiilor financiare ale grupului (inclusiv
activitatea auditorilor componentelor),care sunt obiectivele auditorului situaiilor financiare ale
grupului i cum sunt definii urmtorii termeni specifici: "Componenta", "Auditorul componentei",
"Grupul", "Partenerul misiunii la nivelul grupului", "Situaiile financiare ale grupului" i
"Componenta semnificativ".
RASPUNS:
Obiectivele auditorului sunt:
(a) S stabileasc dac s acioneze ca auditor al situaiilor financiare ale grupului; i
(b) n calitatea sa de auditor al situaiilor financiare ale grupului:
(i)
S comunice clar cu auditorii componentelor despre aria de aplicabilitate i programarea activitii
lor asupra informaiilor financiare corespunztoare componentelor i constatrile lor; i
(ii)
S obin suficiente probe de audit adecvate privind informaiile financiare ale componentelor si

229

procesul de consolidare pentru a exprima o opinie asupra msurii n care situaiile financiare ale grupului sunt
ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
Componenta O entitate sau activitate de afaceri pentru care conducerea grupului sau a componentei
ntocmete informaii financiare care trebuie incluse n situaiile financiare ale grupului.
Auditorul componentei Un auditor care, la cererea echipei misiunii la nivelul grupului, efectueaz activiti
cu privire la informaiile financiare corespunztoare componentei pentru auditul grupului.
Grupul Toate componentele ale cror informaii financiare sunt incluse n situaiile financiare ale grupului.
Un grup are ntotdeauna mai mult de o singur component.
Partenerul misiunii la nivelul grupului - Partenerul sau alt persoan din cadrul firmei, responsabil
pentru misiunea de audit la nivelul grupului i efectuarea acesteia, precum i de raportul auditorului asupra
situaiilor financiare ale grupului emis n numele firmei.
Situaiile financiare ale grupului - Situaii financiare care cuprind informaii financiare pentru mai mult de
o component. Termenul situaii financiare ale grupului se refer de asemenea la situaiile financiare
combinate ce se regsesc n situaiile financiare ntocmite de componentele care nu au o entitate mam dar se
afl sub un control comun.
Componenta semnificativ O component identificat de ctre echipa misiunii la nivelul grupului (i) care
are o semnificaie financiar individual pentru grup, sau (ii) care, datorit naturii sale sau a circumstanelor
specifice, este probabil s includ riscuri semnificative ale unor denaturri semnificative ale situaiilor
financiare ale grupului.
106.Care trebuie s fie rspunsul i principalele aciuni ale auditorului financiar n legtur cu riscurile
evaluate, conform ISA 600 ?
RASPUNS:
Auditorul trebuie sa proiecteze i s implementeze reaciile adecvate pentru tratarea riscurilor evaluate ale
unor denaturri semnificative ale situaiilor financiare
Determinarea tipului de activitate ce urmeaz a fi efectuat asupra informaiilor financiare ale componentei
Componente semnificative
Pentru o component care este semnificativ datorit importanei financiare proprii pentru grup, echipa
misiunii la nivelul grupului, sau auditorul componentei n numele acesteia, va desfura un audit al informaiilor
financiare ale componentei folosind pragul de semnificaie al componentei.
Pentru o component care este semnificativ datorit faptului c este probabil s cuprind riscuri
semnificative ale unor denaturri semnificative n situaiile financiare ale grupului din cauza naturii lor specifice
sau a circumstanelor, echipa misiunii la nivelul grupului, sau auditorul componentei n numele acesteia, va
desfura una sau mai multe aciuni dup cum urmeaz:
(a) Un audit al informaiilor financiare ale componentei folosind pragul de semnificaie al componentei.
(b) Un audit asupra unuia sau mai multor solduri ale contului, clase de tranzacii sau prezentri de informaii
n legtur cu riscurile semnificative probabile ale unor denaturri semnificative ale situaiilor financiare ale
grupului. (a se vedea punctul A48)
Proceduri de audit specificate legate de riscurile semnificative ale unor denaturri semnificative ale situaiilor
financiare ale grupului.
Componente care nu sunt componente semnificative
Pentru componentele care nu sunt componente semnificative, echipa misiunii la nivelul grupului va derula
procedurile analitice la nivelul grupului
Implicarea n activitatea desfurat de auditorii componentei
Componente semnificative evaluarea riscului
Dac auditorul componentei deruleaz un audit al informaiilor financiare ale componentei semnificative,
echipa misiunii la nivelul grupului va fi implicat n evaluarea riscului efectuat de ctre auditorul componentei
pentru a identifica riscurile semnificative ale unor denaturri semnificative n situaiile financiare ale grupului.
Natura, momentul i amploarea acestei implicri sunt afectate de nelegerea echipei misiunii la nivelul grupului
a auditorului componentei, dar un minimum va cuprinde:
(a) Discutarea cu auditorul componentei sau conducerea componentei a acelor activiti ale componentei care
sunt semnificative pentru grup;
(b) Discutarea cu auditorul componentei asupra susceptibilitii ca respectiva component s conin
denaturri semnificative ale informaiilor financiare ca urmare a fraudei sau erorii; si
(c) Revizuirea documentaiei auditorului componentei cu privire la riscurile semnificative identificate de
denaturare semnificativ a situaiilor financiare ale grupului. Aceast documentaie poate fi sub forma unui
memorandum care reflect concluzia auditorului componentei cu privire la riscurile semnificative identificate.

230

Dac au fost identificate riscuri semnificative de denaturare semnificativ a situaiilor financiare ale grupului
pentru o component asupra creia un auditor al componentei i desfoar activitatea, echipa misiunii la
nivelul grupului va evalua oportunitatea aplicrii unor proceduri de audit ca reacie la riscurile semnificative
identificate de denaturare semnificativ a situaiilor financiare ale grupului. n baza nelegerii auditorului
componentei, echipa misiunii la nivelul grupului va stabili dac este necesar s fie implicat n procedurile de
audit suplimentare.

107. Prezentai obiectivele si cerinele ISA 610 -Utilizarea activitii auditorilor interni si relevanta
acestora in munca auditorilor financiari.
RASPUNS:
Obiective
Atunci cnd entitatea are o funcie de audit intern pe care auditorul extern o consider relevant pentru audit,
obiectivele auditorului extern sunt:
(a) S stabileasc dac i n ce msur va utiliza activitatea specific a auditorilor interni; i
(b) n cazul n care va utiliza activitatea specific a auditorilor interni, s stabileasc dac activitatea este
adecvat pentru scopurile auditului.
Cerine
Stabilirea dac i n ce msur se va utiliza activitatea auditorilor interni
Auditorul extern trebuie s stabileasc:
(a) Dac activitatea auditorilor interni poate fi adecvat scopului auditului; i
(b) Dac da, efectul planificat al activitii auditorilor interni cu privire la natura, plasarea n timp sau
amploarea procedurilor auditorului extern.
n procesul de stabilire a adecvrii activitii auditorilor interni pentru scopurilor auditului, auditorul extern
trebuie s evalueze:
(a) Obiectivitatea funciei de audit intern;
(b) Competena tehnic a auditorilor interni;
(c) Dac activitatea auditorilor interni a fost desfurat cu atenie cuvenita; i
(d) Dac comunicarea dintre auditorii interni i auditorul extern va fi eficace.
Utilizarea activitii specifice a auditorilor interni
Pentru ca auditorul extern s utilizeze activitatea specific a auditorilor interni, auditorul extern trebuie s
evalueze i s ndeplineasc proceduri de audit cu privire la acea activitate pentru a stabili gradul de adecvare al
acesteia pentru scopurile auditorului extern.
n vederea determinrii gradului de adecvare a activitii specifice desfurate de auditorii interni pentru
scopurile auditului extern, auditorul extern trebuie s evalueze dac:
(a) Activitatea a fost ntreprins de auditori interni competeni, instruii n prealabil n mod adecvat din punct
de vedere tehnic;
(b) Activitatea a fost supravegheat, revizuit i documentat corespunztor;
(c) Au fost obinute probe de audit adecvate astfel nct auditorii interni s poat formula concluzii
rezonabile;
(d) Concluziile formulate corespund circumstanelor i dac rapoartele ntocmite de auditorii interni sunt
concordante cu rezultatele activitii desfurate; i
(e) Excepiile sau aspectele neobinuit descrise de ctre auditorii interni au fost rezolvate n mod
corespunztor.
108.Prezentai obiectivele si cerinele principale ale ISA 620 -Utilizarea activitii unui expert din
partea auditorului.
RASPUNS:
Obiective
Atunci cnd entitatea are o funcie de audit intern pe care auditorul extern o consider relevant pentru audit,
obiectivele auditorului extern sunt:
(c) S stabileasc dac i n ce msur va utiliza activitatea specific a auditorilor interni; i
(d) n cazul n care va utiliza activitatea specific a auditorilor interni, s stabileasc dac activitatea este
adecvat pentru scopurile auditului.
Cerine
Stabilirea dac i n ce msur se va utiliza activitatea auditorilor interni
Auditorul extern trebuie s stabileasc:

231

(c) Dac activitatea auditorilor interni poate fi adecvat scopului auditului; i


(d) Dac da, efectul planificat al activitii auditorilor interni cu privire la natura, plasarea n timp sau
amploarea procedurilor auditorului extern.
n procesul de stabilire a adecvrii activitii auditorilor interni pentru scopurilor auditului, auditorul extern
trebuie s evalueze:
(e) Obiectivitatea funciei de audit intern;
(f) Competena tehnic a auditorilor interni;
(g) Dac activitatea auditorilor interni a fost desfurat cu atenie cuvenita; i
(h) Dac comunicarea dintre auditorii interni i auditorul extern va fi eficace.
Atunci cnd se determin efectul planificat al activitii auditorilor interni cu privire la natura, plasarea n
timp sau amploarea procedurilor auditorului extern, auditorul extern trebuie s aib n vedere:
(a) Natura i domeniul de aplicare al activitii specifice desfurate, sau care urmeaz s fie desfurat de
ctre auditorii interni;
(b) Riscurile evaluate de denaturare semnificativ la nivelul afirmaiilor pentru categoriile particulare de
tranzacii, soldurile contului i prezentarea informaiilor; i
(c) Gradul de subiectivitate al evalurii probei de audit obinut de ctre auditorii interni n susinerea
afirmaiilor relevante.
Utilizarea activitii specifice a auditorilor interni
Pentru ca auditorul extern s utilizeze activitatea specific a auditorilor interni, auditorul extern trebuie s
evalueze i s ndeplineasc proceduri de audit cu privire la acea activitate pentru a stabili gradul de adecvare al
acesteia pentru scopurile auditorului extern.
n vederea determinrii gradului de adecvare a activitii specifice desfurate de auditorii interni pentru
scopurile auditului extern, auditorul extern trebuie s evalueze dac:
(f) Activitatea a fost ntreprins de auditori interni competeni, instruii n prealabil n mod adecvat din punct
de vedere tehnic;
(g) Activitatea a fost supravegheat, revizuit i documentat corespunztor;
(h) Au fost obinute probe de audit adecvate astfel nct auditorii interni s poat formula concluzii
rezonabile;
(i) Concluziile formulate corespund circumstanelor i dac rapoartele ntocmite de auditorii interni sunt
concordante cu rezultatele activitii desfurate; i
(j) Excepiile sau aspectele neobinuit descrise de ctre auditorii interni au fost rezolvate n mod
corespunztor.
Documentaie
Dac auditorul extern utilizeaz activitatea specific a auditorilor interni, auditorul extern trebuie s includ
n documentaia de audit concluziile formulate cu privire la evaluarea gradului de adecvare a activitii
auditorilor interni, i procedurile de audit utilizate de auditorul extern cu privire la acea activitate,.
109.Care sunt aspectele (consideratiile) pe care le are-n vedere auditorul financiar la stabilirea acordului
sau cu expertul extern, potrivit referintelor ilustrative din Anexa la ISA 620?
RASPUNS:
Consideraii privind acordul dintre auditor i expertul extern din partea auditorului
Prezenta anex prezint aspectele pe care auditorul le poate lua n considerare n vederea includerii n
acordul cu un expert din partea auditorului. Urmtoarea list este una de natur ilustrativ i nu este exhaustiv;
aceasta este menit s constituie un ghid care ar putea fi utilizat n paralel cu consideraiile evideniate n
prezentul ISA. Posibilitatea ca anumite aspecte s fie incluse n acord depinde de circumstanele misiunii. De
asemenea, lista poate fi util n considerarea aspectelor ce urmeaz a fi incluse ntr-un acord cu un expert intern
din partea auditorului.
Natura, domeniul de aplicare i obiectivele activitii expertului extern din partea auditorului
Natura i domeniul de aplicare a procedurilor efectuate de expertul extern din partea auditorului.
Obiectivele expertului extern din partea auditorului n contextul pragului de semnificaie i a
consideraiilor privind riscul cu privire la aspectul la care face referire expertul extern din partea auditorului, i,
acolo unde este relevant, cadrul general de raportare financiar aplicabil.
Standardele tehnice de funcionare relevante sau alte cerine profesionale sau din sectorul de activitate pe care
expertul extern din partea auditorului le va respecta.
Prezumiile i metodele, inclusiv modelele acolo unde este aplicabil, precum i autoritatea acestora, pe
care le va utiliza expertul extern din partea auditorului.
Data intrrii n vigoare sau, acolo unde este aplicabil, perioada de testare a aspectului care face obiectul

232

activitii expertului extern din partea auditorului, precum i cerinele privind evenimentele ulterioare.
Rolurile i responsabilitile auditorului i ale expertului extern din partea auditorului
Standardele de audit i contabilitate relevante i cerinele legale i de reglementare.
Consimmntul expertului extern din partea auditorului cu privire la intenia auditorului de a utiliza
raportul expertului respectiv, inclusiv cu privire la orice referire la raport sau la orice prezentare a raportului
ctre alte persoane, de exemplu, orice referire la raport n baza pentru o opinie modificat din raportul
auditorului, n cazul n care este necesar, sau prezentarea raportului ctre conducere sau ctre un comitet de
audit.
Natura i amploarea revizuirii de ctre auditor a activitii expertului extern din partea auditorului.
Dac auditorul sau expertul extern din partea auditorului vor testa date surs.
Accesul expertului extern din partea auditorului la registrele, dosarele, personalul entitii, precum i la
experii angajai de ctre entitate.
Procedurile de comunicare dintre expertul extern din partea auditorului i entitate.
Accesul reciproc al auditorului i al expertului extern din partea auditorului la foile de lucru ale celuilalt.
Drepturile de proprietate i control asupra foilor de lucru pe parcursul misiunii i ulterior acesteia,
inclusiv cerinele privind pstrarea documentelor.
Responsabilitatea expertului extern din partea auditorului de a-i efectua activitatea cu grij i atenie
profesional.
Competena expertului extern din partea auditorului i capacitatea de a efectua activitatea.
Ateptarea ca expertul extern din partea auditorului s utilizeze toate cunotinele pe care expertul
respectiv le deine i care sunt relevante pentru audit, n caz contrar, s informeze auditorul.
Orice restricie cu privire la asocierea expertului extern din partea auditorului cu raportul auditorului.
Orice acord de a informa expertul extern din partea auditorului cu privire la concluziile auditorului asupra
activitii expertului.
Comunicare i raportare
Metode i frecvena comunicrii, inclusiv:
o Maniera n care observaiile sau concluziile expertului extern din partea auditorului vor fi raportate
(raport scris, raport verbal, aport continuu n echipa misiunii etc.).
o Identificarea acelor persoane din cadrul echipei misiunii care vor realiza legtura cu expertul extern din
partea auditorului.
Momentul n care expertul extern din partea auditorului va finaliza activitatea i va raporta observaiile
sau concluziile auditorului.
Responsabilitatea expertului extern din partea auditorului de a comunica rapid orice posibil ntrziere n
ceea ce privete finalizarea activitii, i orice posibil reinere sau limitare cu privire la observaiile i
concluziile expertului respectiv.
Responsabilitatea expertului extern din partea auditorului de a comunica rapid situaiile n care entitatea
restricioneaz accesul expertului respectiv la registrele, documentele, personalul sau experii angajai de
entitate.
Responsabilitatea expertului extern din partea auditorului de a comunica auditorului toate informaiile pe
care expertul le consider a fi relevante pentru audit, inclusiv orice schimbare a circumstanelor comunicate
anterior.
Responsabilitatea expertului extern din partea auditorului de a comunica circumstanele care ar putea da
natere unor ameninri la adresa obiectivitii expertului respectiv, i orice msuri de siguran relevante care ar
putea elimina sau reduce astfel de ameninri la un nivel acceptabil.
Confidenialitate
Necesitatea ca expertul din partea auditorului s observe cerinele de confidenialitate, inclusiv:
o Prevederile de confidenialitate privind cerinele relevante de etic care se aplic auditorului.
o Cerinele suplimentare care ar putea fi impuse prin lege sau reglementri, acolo unde este cazul.
o Prevederi specifice privind confidenialitatea, solicitate de entitate, acolo unde este cazul.
110.Cum sunt definite "Situaiile financiare cu scop general", "Cadrul cu scop general (de prezentare
fidela, de conformitate)" si "Opinia nemodificata", respectiv care sunt principalele cerinte privind
formularea opiniei de catre auditorul financiar, conform ISA 700 - Formularea unei opinii si
raportarea cu privire la situatiile financiare?
RASPUNS:

233

Situaiile financiare cu scop general - Situaiile financiare ntocmite n conformitate cu un cadru cu scop
general.
Cadrul cu scop general - Un cadru general de raportare financiar elaborat pentru a satisface nevoile comune
de informaii financiare ale unei game largi de utilizatori.
Cadru general de prezentare fidel - un cadru general de raportare financiar care prevede conformitatea
cu cerinele cadrului general i:
(i) Confirm n mod explicit sau implicit faptul c, pentru a se realiza prezentarea fidel a situaiilor
financiare, poate fi necesar pentru conducere s furnizeze prezentri mai ample dect cele solicitate, de regul,
de ctre cadrul general; sau
(ii)Confirm n mod explicit c poate fi necesar pentru conducere s se abat de la o cerin din cadrul
general pentru a realiza prezentarea fidel a situaiilor financiare. Se estimeaz c astfel de abateri vor fi
necesare doar n circumstane extrem de rare.
Cadru general de conformitate - face referire la un cadru general de raportare financiar care prevede
conformitatea cu cerinele cadrului general, dar care nu conine confirmrile de la Cadru general de prezentare
fidel
Opinia nemodificata - Opinia exprimat de auditor atunci cnd acesta ajunge la concluzia c situaiile
financiare sunt ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu cadrul general de
raportare financiar aplicabil.
Cerinte privind formularea opiniei de catre auditorul financiar
Auditorul trebuie s formuleze o opinie cu privire la msura n care situaiile financiare sunt ntocmite, din
toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil
Auditorul trebuie s exprime o opinie nemodificat atunci cnd acesta ajunge la concluzia c situaiile
financiare sunt ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu cadrul general de
raportare financiar aplicabil.
Dac auditorul:
(a) ajunge la concluzia c, pe baza probelor de audit obinute, situaiile financiare luate n ansamblu nu sunt lipsite
de denaturri semnificative; sau
(b) nu poate obine suficiente probe de audit adecvate pentru a ajunge la concluzia c situaiile financiare
luate n ansamblu, sunt lipsite de denaturri semnificative,
auditorul trebuie s modifice opinia din raportul auditorului, n conformitate cu ISA 705.
111.Care sunt principalele cerinte referitoare la coninutul elementelor (paragrafelor) raportului
auditorului financiar potrivit ISA 700, privind titlul, destinatarul, paragraful introductiv i
responsabilitatea conducerii ?
RASPUNS:
Raportul auditorului
Raportul auditorului trebuie s fie scris.
Raportul auditorului cu privire la auditurile efectuate n conformitate cu Standardele Internaionale
de Audit
Titlul
Raportul auditorului trebuie s aib un titlu care s indice clar c este un raport al unui auditor independent.
Destinatarul
Raportul auditorului trebuie s fie adresat aa cum prevd circumstanele misiunii.
Paragraful introductiv
Paragraful introductiv din raportul auditorului trebuie s:
(a) Identifice entitatea ale crei situaii financiare au fost auditate;
(b) Precizeze faptul c situaiile financiare au fost auditate;
(c) Identifice titlul fiecrei situaii care compun situaiile financiare;
(d) Fac referire la sumarul politicilor contabile semnificative i la alte informaii explicative; i
(e) Specifice data sau perioada acoperit de fiecare situaie financiar care compun situaiile financiare.
Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare
Raportul auditorului trebuie s includ o seciune cu titlul Responsabilitatea conducerii [sau alt termen
adecvat] pentru situaiile financiare.
Raportul auditorului trebuie s descrie responsabilitatea conducerii pentru ntocmirea situaiilor financiare.
Descrierea trebuie s includ o explicaie a faptului c conducerea este responsabil de ntocmirea situaiilor
financiare, n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil, i pentru acel control intern pe
care l determin necesar pentru a permite ntocmirea de situaii financiare lipsite de denaturare semnificativ,

234

cauzat fie de fraud, fie de eroare.


Atunci cnd situaiile financiare sunt ntocmite n conformitate cu un cadru general de prezentare fidel,
explicaia responsabilitii conducerii pentru situaiile financiare din raportul auditorului trebuie s fac referire
la ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare sau la ntocmirea de situaii financiare care
furnizeaz o imagine corect i fidel, aa cum este cazul n circumstanele respective.
112.Care sunt principalele cerinte referitoare la coninutul elementelor (paragrafelor) raportului
auditorului financiar, potrivit ISA 700 , privind responsabilitatea i opinia auditorului, alte aspecte i
responsabilitai de raportare, respectiv semntura, adresa i data raportului?
RASPUNS:
Responsabilitatea auditorului
Raportul auditorului trebuie s includ o seciune cu titlul Responsabilitatea auditorului.
Raportul auditorului trebuie s precizeze c responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra
situaiilor financiare n urma auditului.
Raportul auditorului trebuie s precizeze c auditul a fost desfurat n conformitate cu Standardele
Internaionale de Audit. Raportul auditorului trebuie s explice, de asemenea, c acele standarde prevd ca
auditorul s se conformeze cerinelor etice i c auditorul planific i efectueaz auditul n aa fel nct s obin o
asigurare rezonabil a msurii n care situaiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativ.
Raportului auditorului trebuie s descrie un audit prin precizarea urmtoarelor:
(a) Un audit implic efectuarea de proceduri pentru obinerea probelor de audit referitoare la valorile i
prezentrile din situaiile financiare;
(b) Procedurile selectate depind de raionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului ca situaiile
financiare s prezinte denaturri semnificative cauzate fie de fraud, fie de eroare. n evaluarea acelor evaluri ale
riscului, auditorul ia n considerare controlul intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor
financiare ale entitii, n vederea elaborrii de proceduri de audit adecvate circumstanelor, dar fr a avea scopul
de a exprima o opinie asupra eficacitii controlului intern. n circumstanele n care auditorul are, de asemenea,
responsabilitatea de a exprima o opinie asupra eficacitii controlului intern n paralel cu auditul situaiilor
financiare, auditorul trebuie s omit formularea n care se menioneaz c analiza controlului intern nu are ca scop
exprimarea opiniei cu privire la eficacitatea controlului intern; i
(c) Un audit trebuie s includ, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile utilizate
i caracterul rezonabil al estimrilor contabile realizate de ctre conducere, precum i prezentarea general a
situaiilor financiare.
Atunci cnd situaiile financiare sunt ntocmite n conformitate cu un cadru general de prezentare fidel,
descrierea auditului din raportul auditorului trebuie s fac referire la ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor
financiare ale entitii sau ntocmirea de ctre entitate a situaiilor financiare care ofer o imagine corect i fidel,
dup cum este adecvat n circumstanele respective.
Raportul auditorului trebuie s precizeze c auditorul crede c probele de audit pe care le-a obinut sunt
suficiente i adecvate pentru a furniza o baz pentru opinia auditorului.
Opinia auditorului
Raportul auditorului trebuie s includ o seciune cu titlul Opinia.
Atunci cnd se exprim o opinie nemodificat cu privire la situaiile financiare ntocmite n conformitate cu
un cadru general de prezentare fidel, opinia auditorului trebuie, cu excepia cazului n care legislaia sau
reglementrile prevd altfel, s utilizeze una dintre urmtoarele expresii, care sunt considerate a fi echivalente:
(a) Situaiile financiare prezint fidel, din toate punctele de vedere semnificative , n conformitate cu
[cadrul general de raportare financiar aplicabil]; sau
(b) Situaiile financiare ofer o imagine corect i fidel a n conformitate cu [cadrul general de
raportare financiar aplicabil].
Atunci cnd se exprim o opinie nemodificat cu privire la situaiile financiare ntocmite n conformitate cu
un cadru general de conformitate, opinia auditorului trebuie s fie c situaiile financiare sunt ntocmite, din
toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu [cadrul general de raportare financiar aplicabil].
Alte responsabiliti de raportare
n cazul n care auditorul abordeaz alte responsabiliti de raportare n raportul auditorului cu privire la
situaiile financiare care sunt suplimentare responsabilitii auditorului conform ISA-urilor, de a raporta cu
privire la situaiile financiare, aceste alte responsabiliti de raportare trebuie s fie abordate ntr-o seciune
distinct din raportul auditorului al crei subtitlu va fi Raport cu privire la alte dispoziii legale i de
reglementare, sau un alt subtitlu adecvat coninutului seciunii.
Dac raportul auditorului conine o seciune distinct cu privire la alte responsabiliti de raportare, titluri,
situaii i explicaii, aceasta trebuie s se regseasc sub subtitlul Raport cu privire la Situaiile financiare.

235

Raportul cu privire la alte dispoziii legale i de reglementare va succeda Raportul cu privire la Situaiile
financiare.
Semntura auditorului
Raportul auditorului trebuie s fie semnat. Semntura auditorului este efectuat fie n numele firmei de audit,
fie n numele personal al auditorului, fie ambele nume pot fi trecute, potrivit cerinei din jurisdicia respectiv.
Data raportului auditorului
Raportul auditorului trebuie s fie datat nu mai devreme de data la care auditorul a obinut suficiente probe
de audit adecvate pe care s i bazeze opinia auditorului cu privire la situaiile financiare, inclusiv probe
potrivit crora:
(a) Au fost ntocmite toate situaiile incluse n situaiile financiare, inclusive notele aferente; i
(b) Persoanele cu autoritatea recunoscut au declarat c i-au asumat responsabilitatea pentru acele situaii
financiare.
Adresa auditorului
Raportul auditorului trebuie s specifice locaia din jurisdicia n care auditorul i desfoar activitatea.

113.Care sunt principalele cerine ale ISA 700 ,privind auditurile (rapoartele) realizate in conformitate cu
reglementarile legale dintr-o jurisdictie specifica si/sau att n conformitate cu ISA ct i cu
standardele de audit ale unei ri sau jurisdicii specifice, respectiv n ceea ce privete informaiile
suplimentare neauditate prezentate alturi de situaiile financiare auditate?
RASPUNS:
Raportul auditorului prevzut de lege sau reglementri
Dac auditorului i se impune prin legea sau reglementrile dintr-o jurisdicie specific s utilizeze un format
sau o formulare specific n raportul auditorului, raportul auditorului trebuie s fac referire la Standardele
Internaionale de Audit numai dac raportul auditorului include, cel puin, fiecare dintre urmtoarele elemente:
(a) Un titlu;
(b) Un destinatar, aa cum prevd circumstanele misiunii;
(c) Un paragraf introductiv care s identifice situaiile financiare auditate;
(d) Descriere a responsabilitii conducerii (sau un alt termen adecvat) pentru ntocmirea situaiilor
financiare;
(e) Descriere a responsabilitii auditorului de a exprima o opinie asupra situaiilor financiare i a domeniului
de aplicare al auditului, care s includ:

O referire la Standardele Internaionale de Audit i la lege sau reglementri; i

O descriere a unui audit n conformitate cu aceste standarde;


(f) Un paragraf de opinie care s conin o exprimare a opiniei cu privire la situaiile financiare i o referire
la cadrul general de raportare financiar aplicabil utilizat pentru ntocmirea situaiilor financiare;
(g) Semntura auditorului;
(h) Data raportului auditorului; i
(i) Adresa auditorului.
Raportul auditorului pentru auditurile desfurate n conformitate att cu standardele de audit dintr-o
jurisdicie specific, ct i cu Standardele Internaionale de Audit
Unui auditor i se poate impune s desfoare un audit n conformitate cu standardele de audit dintr-o
jurisdicie specific (standardele naionale de audit), dar s se fi conformat, n mod suplimentar, i cu ISAurile n desfurarea auditului. ntr-un astfel de caz, raportul auditorului poate face referire la Standardele
Internaionale de Audit n plus fa de standardele naionale de audit, dar auditorul trebuie s fac acest lucru
numai dac:
(a) Nu exist niciun conflict ntre cerinele din standardele naionale de audit i cele din ISA-uri care l-ar
putea determina pe auditor
(i) s i formuleze o opinie diferit, sau
(ii) s nu includ un Paragraf de observaii care, n circumstanele specifice, este prevzut de ISA-uri;
(b) Raportul auditorului include, cel puin, fiecare dintre elementele prevzute la punctele a)-i) atunci cnd
auditorul utilizeaz formatul sau formularea specificat() de standardele naionale de audit. Referina la lege sau
reglementri ar trebui interpretat ca referin la standardele naionale de audit. Raportul auditorului trebuie, prin
aceasta, s identifice aceste standarde naionale de audit.

236

Atunci cnd raportul auditorului face referire att la standardele naionale de audit ct i la Standardele
Internaionale de Audit, raportul auditorului trebuie s identifice jurisdicia de origine a standardelor naionale
de audit.
Informaii suplimentare prezentate o dat cu situaiile financiare
Dac informaiile suplimentare care nu sunt prevzute de ctre cadrul general de raportare financiar
aplicabil sunt prezentate o dat cu situaiile financiare auditate, auditorul trebuie s evalueze msura n care
aceste informaii suplimentare sunt clar difereniate de situaiile financiare auditate. Dac aceste informaii
suplimentare nu sunt clar difereniate de situaiile financiare auditate, auditorul trebuie s i cear conducerii s
modifice modul n care sunt prezentate informaiile suplimentare neauditate. Dac conducerea refuz acest
lucru, auditorul trebuie s explice n raportul auditorului c aceste informaii suplimentare nu au fost auditate.
Informaiile suplimentare care nu sunt prevzute de ctre cadrul general de raportare financiar aplicabil dar
care fac, totui, parte integrant din situaiile financiare deoarece nu pot fi difereniate clar de situaiile
financiare auditate din cauza naturii lor i a modului n care sunt prezentate, trebuie s fie acoperite de opinia
auditorului.

114.Care sunt principalele cerine ale ISA 705 -Modificri ale opiniei (raportului) auditorului
independent, privitor la circumstantele (natura denaturarilor si/sau a incapacitatii de a obtine probe)
care duc la modificari ,inclusiv privind tipurile de modificari ale opiniei auditorului financiar?
RASPUNS:
Cerine
Circumstane n care o modificare a opiniei auditorului este solicitat
6. Auditorul trebuie s modifice opinia din raportul auditorului atunci cnd:
(a) Auditorul concluzioneaz c, pe baza probelor de audit obinute, situaiile financiare luate per ansamblu
nu sunt lipsite de denaturri semnificative; sau
(b) Auditorul nu este capabil s obin probe de audit suficiente i adecvate pentru a concluziona c situaiile
financiare luate per ansamblu nu sunt lipsite de denaturri semnificative.
Stabilirea tipului modificrii opiniei auditorului
Opinie cu rezerve
7. Auditorul trebuie s exprime o opinie cu rezerve atunci cnd:
(a) n urma obinerii de probe de audit suficiente i adecvate, auditorul concluzioneaz s denaturrile,
individuale sau cumulate, sunt semnificative, dar nu permanente, pentru situaiile financiare; sau
(b) Auditorul nu este capabil s obin probe de audit suficiente i adecvate pe care s i fundamenteze
opinia, dar auditorul concluzioneaz c efectele posibile asupra situaiilor financiare ale denaturrilor
nedetectate, n cazul n care exist, ar putea fi semnificative dar nu permanente.
Opinie contrar
8. Auditorul trebuie s exprime o opinie contrar atunci cnd auditorul, dup ce a obinut probe de audit
suficiente i adecvate, concluzioneaz c denaturrile, individuale sau cumulate, sunt att semnificative ct i
permanente pentru situaiile financiare.
Imposibilitatea exprimrii unei opinii
Auditorul este in imposibilitatea exprimrii unei opinii atunci cnd, n situaii extrem de rare care implic
incertitudini multiple, auditorul concluzioneaz c dei a obinut probe de audit suficiente i adecvate cu privire
la fiecare din incertitudinile individuale, nu este posibil s i formeze o opinie asupra situaiilor financiare din
cauza eventualitii interaciunii incertitudinilor i al posibilului lor efect cumulat asupra situaiilor financiare.
Consecina unei incapaciti de a obine probe de audit suficiente i adecvate din cauza unei limitri
impuse de conducere dup ce auditorul a acceptat misiunea
Dac, dup acceptarea misiunii, auditorul realizeaz c conducerea a impus o limitare asupra domeniului de
aplicare al auditului despre care auditorul consider c va rezulta foarte probabil n necesitatea de a exprima o
opinie cu rezerve sau de a se afla n imposibilitatea de a exprima o opinie asupra situaiilor financiare, auditorul
trebuie s solicite conducerii s elimine limitarea.
Alte consideraii cu privire la o opinie contrar sau la imposibilitatea exprimrii unei opinii
Atunci cnd auditorul consider necesar exprimarea unei opinii contrare sau se afl n imposibilitatea
exprimrii unei opinii cu privire la situaiile financiare luate per ansamblu, raportul auditorului nu trebuie s
includ i o opinie nemodificat cu privire la acelai cadru general de raportare financiar asupra unei situaii
financiare individuale sau asupra unuia sau a mai multor elemente specifice, conturi sau aspecte ale unei situaii
financiare.

237

115.Care sunt principalele referinte privind forma si continutul raportului auditorului financiar, atunci
cand opinia este modificata si ce se comunica celor insarcinati cu guvernanta intr-o atare situatie
,conform ISA 705?
RASPUNS:
Forma i coninutul raportului auditorului atunci cnd opinia este modificat
Baza pentru paragraful de modificare
Atunci cnd auditorul modific opinia, auditorul trebuie, n completare la elementele specifice prevzute de
ISA 700, s includ un paragraf n raportul auditorului care ofer o descriere a aspectului care determin
modificarea. Auditorul trebuie s poziioneze acest paragraf chiar nainte de paragraful aferent opiniei din raportul
auditorului i s utilizeze antetul Baz pentru opinia cu rezerve, Baz pentru opinia contrar sau Baz pentru
imposibilitatea exprimrii unei opinii, aa cum este corespunztor.
Atunci cnd auditorul modific opinia de audit, auditorul trebuie s utilizeze pentru paragraful opiniei
antetul Opinie cu rezerve, Opinie contrar sau Imposibilitatea exprimrii unei opinii, aa cum este
corespunztor.
Atunci cnd auditorul exprim o opinie cu rezerve datorit unei denaturri semnificative n situaiile
financiare, auditorul trebuie s declare n paragraful opiniei c, n opinia auditorului, cu excepia efectelor
aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru opinia cu rezerve:
(a) Situaiile financiare prezint corect, din toate punctele de vedere semnificative (sau ofer o imagine
corect i fidel) n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n
conformitate cu un cadrul general de prezentare corect; sau
(b) Situaiile financiare au fost ntocmire, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu
cadrul general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n conformitate cu un cadru general de
conformitate.
Atunci cnd modificarea apare n urma incapacitii de a obine probe de audit suficiente i
adecvate, auditorul trebuie s utilizeze fraza corespunztoare cu excepia efectelor posibile ale
aspectului(elor)... pentru opinia modificat.
Atunci cnd auditorul exprim o opinie contrar auditorul trebuie s declare n paragraful opiniei c, n
opinia auditorului, datorit semnificaiei aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru opinia contrar:
(a) Situaiile financiare nu prezint corect (sau nu ofer o imagine corect i fidel) n conformitate cu cadrul
general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n conformitate cu un cadru general de
prezentare fidel; sau
(b) Situaiile financiare nu au fost ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu
cadrul general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n conformitate cu un cadru general de
conformitate.
Atunci cnd auditorul se afl n imposibilitatea exprimrii unei opinii datorit incapacitii de a obine
probe de audit suficiente i adecvate, auditorul trebuie s declare n paragraful opiniei c:
(a) din cauza semnificaiei aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru imposibilitatea exprimrii
unei opinii, auditorul nu a fost capabil s obin probe de audit suficiente i adecvate pentru a oferi o baz
pentru opinia de audit; i, n conformitate,
(b) auditorul nu exprim o opinie cu privire la situaiile financiare.
Descrierea responsabilitii auditorului atunci cnd auditorul exprim o opinie cu rezerve sau
contrar
Atunci cnd auditorul exprim o opinie contrar sau cu rezerve, auditorul trebuie s mbunteasc
descrierea responsabilitii auditorului astfel nct s declare c auditorul consider c probele de audit obinute
de auditor sunt suficiente i adecvate pentru a oferi o baz pentru opinia de audit modificat a auditorului.
Descrierea responsabilitii auditorului atunci cnd auditorul se afl n imposibilitatea exprimrii unei
opinii
Atunci cnd auditorul se afl n imposibilitatea exprimrii unei opinii datorit incapacitii de a obine probe
de audit suficiente i adecvate, auditorul trebuie s mbunteasc paragraful introductiv din raportul
auditorului astfel nct s declare c auditorului a fost angajat pentru a audita situaiile financiare. De asemenea
auditorul trebuie s mbunteasc descrierea responsabilitii auditorului i descrierea domeniului de aplicare a
auditului pentru a declara doar urmtoarele: Responsabilitatea noastr este de a exprima o opinie asupra
situaiilor financiare bazat pe desfurarea auditului n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit. Cu
toate acestea, din cauza aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru imposibilitatea exprimrii unei
opinii, nu am fost capabili s obinem probe de audit suficiente i adecvate pentru a oferi o baz pentru opinia de
audit

238

Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernana


Atunci cnd auditorul se ateapt s modifice opinia din raportul auditorului, auditorul trebuie s comunice
cu persoanele nsrcinate cu guvernana circumstanele care au condus la modificarea ateptat i formularea
propus pentru modificare.
Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernana cu privire la circumstanele care conduc la o
modificare ateptat a opiniei auditorului i formularea propus a modificrii permite:
(a) Auditorului s notifice persoanele nsrcinate cu guvernana cu privire la modificarea(rile)
intenionat(e) i la motivele (sau circumstanele) modificrii(rilor);
(b) Auditorului s solicite acordul persoanelor nsrcinate cu guvernana cu privire la faptele aferente
aspectului(lor) care dau natere la modificarea(rile) ateaptat(e), sau s confirm aspectele care fac obiectul
dezacordului cu conducerea; sau
(c) Persoanelor nsrcinate cu guvernana s aib oportunitatea, acolo unde este adecvat, de a oferi
auditorului mai multe informaii i explicaii cu privire la aspectul(ele) care dau natere modificrii(ilor)
ateptate.

116.Prezentai coninutul i principalele cerinte ale ISA 706 - Paragrafele de observatii si paragrafele
explicative din raportul auditorului independent, exclusiv Anexele 1-3 .
RASPUNS:
Continutul
1. Prezentul Standard Internaional de Audit (ISA) trateaz comunicrile adiionale din raportul auditorului
atunci cnd auditorul consider c este necesar:
(a) S atrag atenia utilizatorilor asupra unui aspect sau aspecte prezentate sau descrise n situaiile
financiare care sunt att de importante, nct sunt fundamentale pentru nelegerea de ctre utilizatori a
situaiilor financiare; sau
(b) S atrag atenia asupra oricrui aspect sau aspecte, altele dect cele prezentate sau descrise n situaiile
financiare care sunt relevante pentru nelegerea de ctre utilizatori a auditului, a responsabilitilor auditorului
sau a raportului auditorului.
Cerine
Paragrafele de Observaii din raportul auditorului
Dac auditorul consider necesar s atrag atenia utilizatorilor asupra unui aspect prezentat sau descris n
situaiile financiare care, potrivit raionamentului auditorului, este att de important nct este fundamental
pentru nelegerea de ctre utilizatori a situaiilor financiare, auditorul trebuie s includ un Paragraf de
Observaii n raportul auditorului, cu condiia ca auditorul s fi obinut suficiente probe adecvate de audit din
care s reias c aspectul nu este denaturat, n mod semnificativ, n situaiile financiare. Un astfel de paragraf
trebuie s fac referire exclusiv la informaiile prezentate sau descrise n situaiile financiare
Paragrafele Explicative din raportul auditorului
Dac auditorul consider necesar s comunice un aspect, altul dect cele care sunt prezentate sau descrise n
situaiile financiare care, potrivit raionamentului auditorului, este relevant pentru nelegerea de ctre utilizatori
a auditului, a responsabilitilor auditorului sau a raportului auditorului i care nu este interzis prin lege sau
reglementri, auditorul trebuie s fac acest lucru ntr-un paragraf din raportul auditorului, cu titlul Alte
Aspecte, sau cu un alt titlu adecvat.
Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernana
Dac auditorul estimeaz c va include un Paragraf de Observaii sau un Paragraf Explicativ n raportul
auditorului, auditorul trebuie s comunice persoanelor nsrcinate cu guvernana aceast posibilitate i
propunerea de formulare a acestui paragraf.
117.Prezentai coninutul i principalele cerinte ale ISA 710 - Informatii comparative - Cifre
corespondente si situatii financiare comparative, exclusiv exemplele ilustrative din Anexa .
RASPUNS:
Prezentul standard de audit (ISA) trateaz responsabilitatea auditorului n legtur cu informaiile
comparative n auditul unor situaii financiare.
Natura informaiilor comparative care sunt prezentate n situaiile financiare ale unei entiti depinde de
cerinele cadrului de raportare financiar aplicabil. Exist dou abordri vaste diferite privitor la

239

responsabilitile de raportare ale auditorului n legtur cu asemenea informaii comparative: cifre


corespondente i situaii financiare comparative.
Cerine
Proceduri de audit
Auditorul va determina dac situaiile financiare includ informaii comparative solicitate de cadrul de raportare
financiar aplicabil i dac aceste informaii au fost clasate n mod corespunztor. n acest scop, auditorul va
evalua dac:
(a) Informaiile comparative sunt n concordan cu sumele i celelalte prezentri din perioada precedent,
sau acolo unde a fost cazul, acestea au fost prezentate din nou; i
(b) Politicile contabile reflectate n informaiile comparative sunt n concordan cu cele aplicate n perioada
curent, sau dac au existat modificri n politicile contabile, dac acele modificri au fost justificate n mod
corect i prezentate n mod adecvat.
Dac auditorul descoper o posibil denaturare semnificativ n informaiile comparative n timpul efecturii
auditului perioadei curente, auditorul va efectua toate procedurile de audit adiionale necesare n circumstanele
date pentru a obine suficiente probe de audit adecvate pentru a determina dac exist o denaturare semnificativ.
Raportul de audit
Cifre corespondente
Atunci cnd se prezint cifre corespondente, opinia auditorului nu va face referire la acestea Opinia
auditorului nu face referire la cifrele corespondente deoarece opinia auditorului se refer la situaiile financiare
n totalitatea lor, inclusiv cifrele corespondente.
Situaii financiare comparative
Atunci cnd se prezint situaii financiare comparative, opinia auditorului se va referi la fiecare perioad
pentru care se prezint situaiile financiare i asupra crora se exprim o opinie de audit
118.Prezentati continutul i principalele cerine ale ISA 720 - Responsabilitatile auditorului cu privire la
alte informaii din documentele care contin situatii financiare auditate.
RASPUNS:
Prezentul Standard Internaional de Audit (ISA) trateaz responsabilitile auditorului cu privire la alte
informaii din documentele care conin situaii financiare auditate i raportul auditorului cu privire la acestea. n
absena oricrei cerine distincte, n cazul circumstanelor particulare ale misiunii, opinia auditorului nu acoper
alte informaii, iar auditorul nu are nicio responsabilitate specific de a determina dac alte informaii sunt sau nu
declarate n mod corespunztor.
Cerine
Citirea altor informaii
Auditorul trebuie s citeasc alte informaii pentru a identifica inconsecvenele semnificative, dac exist, cu
situaiile financiare auditate.
Auditorul trebuie s ajung la acordurile corespunztoare cu conducerea sau cu persoanele nsrcinate cu
guvernana pentru a obine alte informaii anterior datei raportului auditorului.
Inconsecvene semnificative
Dac, la citirea altor informaii, auditorul identific o inconsecven semnificativ, auditorul trebuie s
determine dac situaiile financiare auditate sau alte informaii trebuie revizuite.
Inconsecvene semnificative identificate n alte informaii obinute anterior datei raportului auditorului
Dac este necesar revizuirea situaiilor financiare auditate, iar conducerea refuz s realizeze revizuirea,
auditorul trebuie s modifice opinia din raportul auditorului, n conformitate cu ISA 705.
Dac este necesar revizuirea altor informaii, iar conducerea refuz s realizeze revizuirea, auditorul trebuie
s comunice acest aspect persoanelor nsrcinate cu guvernana, cu excepia cazului n care persoanele
responsabile cu guvernana sunt implicate n conducerea entitii; i trebuie
(a) S includ n raportul auditorului un alt paragraf explicativ care descrie inconsecvena semnificativ n
conformitate cu ISA 706; sau
(b) S suspende raportului auditorului; sau
(c) S se retrag din misiuni, atunci cnd retragerea este posibil prin legea sau reglementarea aplicabil.
Inconsecvene semnificative identificate n alte informaii obinute ulterior datei raportului auditorului
Dac este necesar revizuirea situaiilor financiare auditate, auditorul trebuie s urmeze cerinele relevante
din ISA 560.
Dac este necesar revizuirea altor informaii iar conducerea accept s realizeze revizuirea, auditorul trebuie
s desfoare procedurile necesare n situaiile date.
Dac este necesar revizuirea altor informaii, ns conducerea refuz s realizeze revizuirea, auditorul trebuie s
notifice persoanele nsrcinate cu guvernana, cu excepia cazului n care persoanele nsrcinate cu guvernana sunt

240

implicate n conducerea entitii, cu privire la ngrijorarea auditorului referitoare la alte informaii i trebuie s ia orice
msuri adecvate ulterioare.
Denaturrile semnificative ale faptelor
Dac, la citirea altor informaii n scopul identificrii inconsecvenelor semnificative, auditorul devine contient de
o aparent denaturare semnificativ a faptelor, auditorul trebuie s discute aspectul cu conducerea.
Dac, n urma acestor discuii, auditorul consider n continuare c exist o aparent denaturare semnificativ a
faptelor, auditorul va solicita conducerii consultarea cu o ter parte calificat, precum serviciul de consiliere juridic al
entitii, i auditorul trebuie s ia n considerare recomandarea primit.
Dac auditorul ajunge la concluzia c exist o denaturare semnificativ a faptelor n cadrul altor informaii pe
care conducerea refuz s o corecteze, auditorul trebuie s notifice persoanele nsrcinate cu guvernana, cu
excepia cazului n care persoanele nsrcinate cu guvernana sunt implicate n conducerea entitii, cu privire la
ngrijorarea auditorului referitoare la alte informaii i trebuie s ia orice msuri adecvate ulterioare.

119.Prezentai principalele cerinte (acceptare, planificare, efectuare misiune, opinie) ale ISA 800
-Considerente speciale - Auditul situatiilor financiare intocmite in conformitate cu cadrele generale cu
scop special, exclusiv exemplele din Anexa?
RASPUNS:
Cerine
Considerente la acceptarea misiunii
Acceptabilitatea cadrului de raportare financiar
ntr-un audit al unor situaii financiare cu scop special, auditorul va obine o nelegere legat de:
(a) Scopul pentru care sunt pregtite situaiile financiare;
(b) Utilizatorii vizai; i
(c) Paii fcui de conducere pentru a determina dac acel cadru de raportare financiar este acceptabil n
circumstanele date.
Considerente la planificarea i efectuarea auditului
n planificarea i efectuarea unui audit al unor situaii financiare cu scop special, auditorul va determina dac
aplicarea ISA-urilor necesit considerente speciale n circumstanele misiunii.
n cazul unor situaii financiare pregtite n conformitate cu prevederile unui contract, auditorul va obine o
nelegere cu privire la orice interpretri semnificative ale unui contract pe care conducerea l-a fcut n
pregtirea acelor situaii financiare. O interpretare este semnificativ atunci cnd adoptarea unei alte interpretri
rezonabile ar fi produs o diferen semnificativ n informaiile prezentate n situaiile financiare.
Formarea unei opinii i considerente legate de raportare
Atunci cnd se formeaz o opinie i cnd se raporteaz cu privire la situaii financiare cu scop special,
auditorul va aplica cerinele din ISA 700.
Descrierea cadrului de raportare financiar aplicabil
n cazul situaiilor financiare pregtite n concordan cu prevederile unui contract, auditorul va evalua dac
situaiile financiare descriu n mod adecvat orice interpretri semnificative ale contractului pe care se bazeaz
situaiile financiare.
n cazul unui raport al auditorului cu privire la situaii financiare cu scop special:
(a) Raportul auditorului va descrie de asemenea scopul pentru care situaiile financiare sunt pregtite i, dac
este necesar, utilizatorii vizai, sau va face referire la o not din situaiile financiare cu scop special care conine
acea informaie; i
(b) Dac conducerea are de ales ntre cadre de raportare financiar n pregtirea unor asemenea situaii
financiare, explicaia privind responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare va face referire i la
responsabilitatea pentru determinarea faptului c acel cadru de raportare este acceptabil n circumstanele date.
Atenionarea cititorilor cu privire la faptul c situaiile financiare sunt pregtite n conformitate cu un cadru
special
Raportul auditorului cu privire la situaiile financiare cu scop special va include un paragraf explicativ care
atenioneaz utilizatorii raportului auditorului asupra faptului c situaiile financiare sunt pregtite n
conformitate cu un cadru cu scop special i c, drept urmare, situaiile financiare ar putea s nu fie adecvate
pentru un alt scop. Auditorul va include acest paragraf sub un titlu adecvat.
120.Prezentati principalele cerinte (acceptare, planificare, efectuare misiune, opinie) ale ISA 805 Considerente speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situatiilor financiare ale

241

elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situatiilor financiare, exclusiv Anexele.
RASPUNS:
Dispoziii
Considerente aferente acceptrii misiunii
Aplicarea ISA-urilor
n cazul unui audit al unei componente individuale a situaiilor financiare sau al unui element specific dintro situaie financiar, aceast cerin se aplic indiferent de msura n care auditorul este, de asemenea, angajat
s auditeze setul complet de situaii financiare ale entitii. Dac auditorul nu este angajat s auditeze i setul
complet de situaii financiare ale entitii, auditorul trebuie s determine msura n care auditul componentei
individuale a situaiilor financiare sau a elementului specific al acelor situaii financiare n conformitate cu
ISA-urile este aplicabil.
Acceptabilitatea cadrului de raportare financiar
n cazul unui audit al unei componente individuale a situaiilor financiare sau al unui element specific al
situaiilor financiare, acesta trebuie s includ msura n care aplicarea cadrului de raportare financiar va avea
drept rezultat o prezentare care furnizeaz dezvluiri adecvate de informaii, care permit utilizatorilor int s
neleag informaiile transmise de situaiile financiare sau de element, precum i efectul tranzaciilor i
evenimentelor semnificative asupra informaiilor transmise de situaiile financiare sau de element.
Formularea opiniei
n cazul unui audit al unei componente individuale a situaiilor financiare sau a unui element specific al
situaiilor financiare, auditorul trebuie s ia n considerare msura n care forma ateptat a opiniei este adecvat
circumnstanelor.
Considerente aferente planificrii i efecturii auditului
n planificarea i efectuarea unui audit al situaiilor financiare individuale sau al unui element specific al
unei componente individuale a situaiilor financiare, auditorul trebuie s adapteze toate ISA-urile relevante
auditului, dup cum este necesar n circumstanele misiunii.
Formularea unei opinii i considerente aferente raportrii
Atunci cnd formuleaz o opinie i raporteaz cu privire la o component individual a situaiilor financiare
sau la un element specific al situaiilor financiare, auditorul trebuie s aplice dispoziiile din ISA 700, adaptate
dup cum este necesar, n circumstanele misiunii.
Reportarea cu privire la setul complet de situaii financiare ale entitii i la o situaie financiar individual
sau la un element specific al acestor situaii financiare
Dac auditorul se angajeaz ntr-o misiune de a raporta asupra unei componente individuale a situaiilor
financiare sau a unui element specific al situaiilor financiare, alturi de o misiune de auditare a unui set
complet de situaii financiare, auditorul trebuie s exprime o opinie separat pentru fiecare misiune.
Opinia modificat, paragraful de observaii, paragraful explicativ din raportul auditorului cu privire la un set
complet de situaii financiare ale entitii
Dac opinia din raportul auditorului cu privire la un set complet de situaii financiare ale entitii este
modificat, sau dac acel raport include un paragraf de observaii sau un paragraf explicativ, auditorul trebuie s
determine efectul pe care acestea l pot avea asupra raportului auditorului unei componente individuale a
situaiilor financiare sau asupra unui element specific al acelor situaii financiare.
Dac auditorul concluzioneaz c este necesar s exprime o opinie contrar sau se afl n imposibilitatea
exprimrii unei opinii asupra setului complet de situaii financiare ale entitii ca ntreg, ISA 705 nu i permite
auditorului s includ n acelai raport al auditorului o opinie nemodificat cu privire la componenta individual
a situaiilor financiare individuale care face parte din acele situaii financiare sau cu privire la un element
specific care face parte din acele situaii financiare.
121.Care sunt principalele cerinte ale ISA 810 - Misiuni de raportare cu privire la situatii financiare
simplificate, privind acceptarea misiunii, natura procedurilor si forma opiniei?
RASPUNS:
Cerine
Acceptarea misiunii
Auditorul va accepta o misiune de raportare cu privire la situaiile financiare n conformitate cu prezentul
ISA doar atunci cnd auditorul a fost angajat s efectueze un audit al situaiilor financiare din care deriv
situaiile financiare simplificate n conformitate cu ISA-uri.
nainte de a accepta o misiune de raportare cu privire la situaii financiare simplificate, auditorul va:
(a)
Determina dac criteriile aplicate sunt acceptabile;
(b)
Obine acceptul conducerii cu privire la faptul c accept i nelege responsabilitatea sa:

242

(i) Pentru pregtirea situaiilor financiare simplificate n conformitate cu criteriile aplicate;


(ii)Pentru a face situaiile financiare auditate disponibile utilizatorilor vizai fr dificultate (sau, dac legea
sau regulamentul cere c situaiile financiare nu trebuie s fie fcute disponibile utilizatorilor vizai ai situaiilor
financiare simplificate i stabilesc criteriile pentru pregtirea situaiilor financiare simplificate, s descrie acea
lege sau regulament n sumarul situaiilor financiare); i
(iii) S includ raportul auditorului n sumarul situaiilor financiare simplificate n orice document care
conine sumarul situaiilor financiare i care indic faptul c auditorul a raportat cu privire la ele.
(c)
Stabilete cu conducerea forma opiniei ce urmeaz a fi exprimat n situaiile financiare simplificate.
Dac auditorul concluzioneaz faptul c, criteriile aplicate sunt inacceptabile sau nu este n msur s obin
acceptul conducerii), auditorul nu va accepta misiunea de a raporta cu privire la situaiile financiare simplificate, cu
excepia situaiei n care i se cere acest lucru prin lege sau regulament. O misiune efectuat n conformitate cu o
asemenea lege sau regulament nu este n conformitate cu prezentul ISA. n consecin, raportul auditorului cu privire
la situaiile financiare simplificate nu va indica faptul c misiunea a fost efectuat n conformitate cu prezentul ISA.
Auditorul va include referine adecvate la acest fapt n termenii misiunii. Auditorul va determina de asemenea efectul
pe care acest lucru ar putea s l aib asupra angajamentului de a audita situaiile financiare din care deriv situaiile
financiare simplificate.
Natura procedurilor
Auditorul va efectua urmtoarele proceduri, i orice alt procedur pe care acesta ar putea s o considere
necesar, ca o baz pentru opinia auditorului asupra situaiilor financiare:
(a) Va evalua dac situaiile financiare simplificate prezint n mod adecvat sumarul naturii i identitatea
situaiilor financiare auditate.
(b) Atunci cnd situaiile financiare simplificate nu sunt nsoite de situaiile financiare auditate, va evalua
dac acestea descriu n mod clar:
(i) De la cine sau unde sunt disponibile situaiile financiare auditate; sau
(ii)Legea sau regulamentul care specific faptul c situaiile financiare auditate nu trebuie s fie puse la
dispoziia utilizatorilor vizai ai situaiilor financiare simplificate i stabilesc criteriile pentru pregtirea
situaiilor financiare simplificate.
(c) Va evalua dac situaiile financiare simplificate prezint n mod adecvat criteriile aplicate.
(d) Va compara situaiile financiare simplificate cu informaiile legate de acestea din situaiile financiare
auditate pentru a determina dac situaiile financiare simplificate sunt n concordan cu sau pot fi recalculate
pornind de la informaiile legate de acestea din situaiile financiare auditate.
(e) Va evalua dac situaiile financiare simplificate sunt pregtite n concordan cu criteriile aplicate.
(f) Va evalua dac, avnd n vedere scopul situaiilor financiare simplificate, situaiile financiare simplificate
conin informaiile necesare i dac sunt la un nivel de agregare adecvat pentru a nu fi considerate ca putnd
induce n eroare n circumstanele date.
(g) Va evalua dac situaiile financiare auditate sunt disponibile pentru utilizatorii vizai ai situaiilor
financiare simplificate fr dificultate, exceptnd situaia n care legea sau regulamentul stabilete faptul c
acestea nu trebuie s fie puse la dispoziie i stabilete criteriile pentru pregtirea situaiilor financiare
simplificate.
Forma opiniei
Atunci cnd auditorul a concluzionat faptul c o opinie nemodificat cu privire la situaiile financiare
simplificate este adecvat, opinia auditorului va folosi una din urmtoarele fraze, exceptnd situaia n care i se
cere altceva de lege sau regulament:
(a)
Situaiile financiare simplificate sunt, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu [criteriile
aplicabile]; sau
(b)
Situaiile financiare simplificate sunt un sumar just al situaiilor financiare auditate, n conformitate
cu [criteriile aplicabile].
Dac legea sau regulamentul stabilesc exprimarea opiniei cu privire la situaiile financiare simplificate n
termeni care sunt diferii de aceia descrii mai sus, auditorul va:
(a) Aplica procedurile descrise i alte proceduri suplimentare necesare pentru a permite auditorului s
exprime opinia ateptat; i
(b) S evalueze dac utilizatorii situaiilor financiare simplificate ar putea s neleag greit opinia auditorului cu
privire la situaiile financiare i, dac este aa, dac este posibil ca explicaii suplimentare n raportul auditorului cu
privire la situaiile financiare ar putea s atenueze o posibil nenelegere.
122.Care sunt principalele cerinte ale ISA 810 privind momentul/evenimente ulterioare, continutul
raportului/opiniei si restrictiile de utilizare?
RASPUNS:

243

Momentul activitii i evenimente ulterioare datei raportului auditorului cu privire la situaiile


financiare simplificate
Raportul auditorului cu privire la situaiile financiare simplificate ar putea fi datat mai trziu dect data
raportului auditorului cu privire la situaiile financiare auditate. In asemenea cazuri, raportul auditorului cu privire
la situaiile financiare simplificate va meniona faptul c situaiile financiare simplificate si situaiile financiare
auditate nu reflect efectele sau evenimentele care s-au petrecut ulterior datei raportului auditorului cu privire la
situaiile financiare auditate care ar putea s necesite ajustare, sau prezentare n cadrul situaiilor financiare
auditate.
Raportul auditorului cu privire la situaiile financiare simplificate
Elemente ale raportului auditorului
Raportul auditorului cu privire la situaiile financiare simplificate va include urmtoarele elemente
(a) Un titlu care s indice n mod clar faptul c este un raport al unui auditor independent.
(b) Un destinatar.
(c) Un paragraf introductiv
(d) descriere a responsabilitii conducerii cu privire la situaiile financiare simplificate, explicnd faptul c,
conducerea este responsabil pentru pregtirea situaiilor financiare simplificate n conformitate cu criteriile
aplicabile.
(e) declaraie c auditorul este responsabil pentru exprimarea unei opinii cu privire la situaiile financiare
simplificate pe baza procedurilor impuse de prezentul ISA.
(f) Un paragraf care s exprime n mod clar o opinie.
(g) Semntura auditorului.
(h) Data raportului auditorului.
(i) Adresa auditorului.
Dac destinatarul situaiilor financiare simplificate nu este acelai cu destinatarul raportului auditorului cu
privire la situaiile financiare auditate, auditorul va evalua gradul de adecvare al folosirii unui destinatar distinct.
Auditorul va data raportul su cu privire la situaiile financiare simplificate nu mai trziu de:
(a) Data la care auditorul a obinut probe de audit adecvate suficiente pe baza crora s i fundamenteze
opinia, inclusiv probe cum c situaiile financiare simplificate au fost pregtite i c cei ce dein autoritatea
recunoscut au afirmat c i-au asumat rspunderea pentru acestea;
(b) Data raportului auditorului cu privire la situaiile financiare auditate
Opinie modificat cu privire la situaiile financiare simplificate
Dac situaiile financiare simplificate nu sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative, sau nu
reprezint un sumar just al situaiilor financiare auditate, n conformitate cu criteriile aplicabile, iar conducerea
nu accept s fac schimbrile necesare, auditorul va exprima o opinie contrar cu privire la situaiile financiare
simplificate.
Restricii cu privire la distribuirea sau folosirea circularelor de atenionare cu privire la baza de
contabilizare
Atunci cnd distribuirea sau folosirea raportului auditorului cu privire la situaiile financiare auditate este
restricionat, sau cnd raportul auditorului cu privire la situaiile financiare auditate atrage atenia cititorilor
asupra faptului c situaiile financiare auditate sunt pregtite n conformitate cu un cadru cu scop special,
auditorul va include o restricie similar sau o atenionare n raportul de audit cu privire la situaiile financiare
simplificate.
123.Care sunt principalele cerinte de confirmare interbancara prezentate de ISA clarificate?
RASPUNS:
Auditorul trebuie s decid de la care banc sau bnci s solicite confirmri, avnd n vedere anumite aspecte,
cum ar fi valoarea soldurilor, volumul de activitate, gradul de credibilitate a controlului intern i pragul de
semnificaie n contextul situaiilor financiare.
Auditorul trebuie s determine care din urmtoarele abordri este mai adecvat n vederea confirmrii
soldurilor sau a altor informaii de la alte bnci:
1 A. Listarea soldurilor i a altor informaii, i cererea confirmrii corectitudinii i exhaustivitii acestora,
2 B. Solicitarea de detalii asupra soldurilor i a altor informaii, care pot fi apoi comparate cu nregistrrile
bncii ce le-a solicitat
3 Auditorul trebuie s determine locul adecvat n care s fie transmis cererea de confirmare.
Cererile de confirmare trebuie s fie destinate s rspund scopurilor precise pentru care sunt solicitate.
Auditorul trebuie s determine locul adecvat n care s fie transmis cererea de confirmare
Ori de cte ori este posibil, cererea de confirmare trebuie ntocmit n limba bncii care trimite confirmarea
sau n limba utilizat n mod normal n scopuri de afaceri.

244

Rspunsurile trebuie s fie transmise direct auditorului


Cererea de confirmare trebuie s fie ntocmit ntr-o manier clar i concis, pentru a se asigura nelegerea
rapid de ctre banca ce trimite confirmarea.
Cererile trebuie s furnizeze urmtoarele informaii privind contul: descrierea acestuia, numrul i tipul
valutei.
Alt categorie de informaii pentru care se cer deseori confirmri independente la o anumit dat, alta dect
cea la care a fost ncheiat tranzacia, privete contractele la termen n valut, lingourile, titlurile de valoare i
alte contracte neajunse la scaden.

124. Ce elemente cuprind obiectivele revizuirii la cald stabilite de partenerului misiunii conform
referintei A 4/1 din Ghidul pentru un audit de calitate.
RASPUNS:
1. Evaluarea calitii auditului.
2. Confirmarea obiectivittii partenerului de misiune a auditului i a personalului cheie de audit i independena
firmei.
3. Evaluarea procesului de planificare (seciunea B), inclusiv identificarea componentelor cheie a riscurilor de
audit identificate de ctre echipa de audit i caracterul adecvat al reaciilor planificate la acele riscuri.
4. Desfurarea unei evaluri independente a activitii de audit i a caracterului adecvat al raionamentelor
cheie efectuate, mai ales n domeniile cu risc ridicat.
5. Luarea n considerare a semnificaiei i a caracterului adecvat al declaraiilor scrise, inclusiv al declaraiilor
cu privire la orice modificri posibile ale situaiilor financiare, cu care firma este la curent, dar pe care
conducerea entitii auditate a refuzat s le efectueze.
6. Confirmarea c toate aspectele care pot fi, n mod rezonabil, considerate de ctre auditori drept importante i
relevante pentru conducere i pentru cei nsrcinai cu guvernanta, identificate pe parcursul auditului, au fost
luate n considerare pentru a fi raportate comitetului de directori i/sau comitetului de audit (sau structurilor
echivalente acestora).
7. Confirmarea caracterului adecvat al proiectului de raport al auditorului..
125. In cadrul Finalizarii auditului ce obiective urmareste partenerul misiunii prin referentialul A5/1
din Ghidul pentru un audit de calitate?
RASPUNS:
Partenerul misiunii trebuie sa se asigure ca:
- opinia de audit exprimat este, n mod corespunztor, susinut de activitatea efectuat, de
probele de audit, de munca documentat i de concluziile formulate;
- foile de lucru ofer o eviden adecvat a activitii efectuate i a concluziilor care au fost
formulate;
- activitatea de audit este conform cu ISA-urile i este efectuat la standardele prevzute de ctre
firm;
- dac este cazul, c activitatea derulat de fiecare membru al personalului de audit este revizuit
de persoane cu mai mult experien n cadrul firmei;
- s-a atras atentia partenerului, cu privire la toate punctele discutabile cu privire la audit i la
situatiile financiare;
- s-au inregistrat toate discuiile importante, si exista copii ale corespondenelor, etc. - dintre
firm i client care sunt relevante pentru situaiile financiare i pentru audit;
- exista:
- scrisoarea de misiune curenta;
- scrisoarea de reprezentare;
- Un raport ctre conducere, redactat n scris.
126.In ce consta revizuirea situatiilor financiare si a listelor de verificare a informatiilor, obiective
prezentate in referentialul A10/1 din Ghidul pentru un audit de calitate.

245

RASPUNS:
1. Confirmarea caracterului rezonabil al oricror estimri contabile cuprinse n situaiile financiare.
2. Confirmarea conformitii situaiilor financiare auditate cu cunotinele despre client ale auditorului i cu
rezultatele altor proceduri de audit.
3. Confirmarea faptului c metoda de prezentare este just i n conformitate cu legislaia i standardele
contabile n vigoare.
4. Confirmarea faptului c datele comparative sunt conforme, din toate punctele de vedere semnificative, cu
cadrul general de raportare financiar aplicabil situaiilor financiare auditate.
5. Confirmarea, n raportul auditorului, a msurii n care, n opinia auditorului, informaiile furnizate n
raportul directorilor sunt consecvente cu situaiile financiare.
127.Care sunt obiectivele urmarite de partener cu ocazia verificarii evenimentelor ulterioare ale
bilantului, referentialul (A 12/1) si continuitatea activitatii (A 13/1) din Ghidul pentru un audit de
calitate.
RASPUNS:
1. S se asigure c toate evenimentele semnificative ulterioare datei bilanului, care implic sau nu ajustri,
sunt identificate i tratate corect n situaiile financiare sau raportate membrilor.
2. S confirme efectuarea tuturor prezentrilor de informaii necesare, referitoare la evenimentele ulterioare.
3. S obina probe de audit suficiente i adecvate referitoare la caracterul adecvat al utilizrii, de ctre
conducere, a principiului de continuitate a activitii, n ntocmirea situaiilor financiare.
4. S concluzioneze, pe baza probelor de audit obinute, asupra msurii n care exist o incertitudine
referitoare la evenimentele sau condiiile care pot genera dubii privind abilitatea entitii de a-i continua
activitatea.
5. S determine implicaiile asupra raportului auditorului.
128. Prezentati si comentati obiectivele auditului din sectiunea de planificare, referinta B 1/1 din Ghidul
pentru un audit de calitate.
RASPUNS:
1. Stabilirea ndeplinirii condiiilor preliminare ale unui audit
2. Stabilirea mijloacelor prin care se intenioneaz ndeplinirea obiectivelor auditului.
3. Stabilirea unei strategii generale de audit, care prevede aria de aplicabilitate, perioada i direcia
auditului i care ofer ndrumri privind desfurarea planului de audit.
4. Asigurarea c munca este atribuit personalului de audit care deine pregtirea, experiena i
competena necesar.
5. Asigurarea c personalul de audit de la toate nivelurile nelege clar responsabilitile care i revin i
obiectivele procedurilor pe care se ateapt s le ndeplineasc.
6. Asigurarea c am consemnat evaluarea noastr referitoare la riscul de audit.
7. Asigurarea c atenia noastr este ndreptat asupra aspectelor critice ale auditului.
8. Asigurarea c auditul este finalizat n mod eficient.
129.Prezentati gruparea informatiilor permanente cerute prin referentialul B 10/1 din Ghidul pentru un
audit de calitate.
RASPUNS:
Informatiile permanente sunt grupate in:
- Informaii referitoare la organizaie
- Sisteme contabile;
- Alte informaii referitoare la planificare;
- Documente constitutive;
- Informaii statutare;
- Copii ale acordurilor;
- Sumar al situaiilor financiare i informaii privind revizuirea analitic

246

130.Prezentati obiectivele auditului imobilizarilor necorporale (referentialul D 1/1) din Ghidul pentru un
audit de calitate.
RASPUNS:
Auditorul trebuie sa se asigure :

1.

c imobilizrile necorporale sunt prezentate fidel n situaiile financiare,


n conformitate cu legislaia corespunztoare i cu standardele contabile aplicabile.
2.
c imobilizrile necorporale nregistrate n situaiile financiare exist n
realitate i c respectivul client are un titlu de proprietate valid.
3.
c evaluarea imobilizrilor necorporale ale companiei este conform cu
politicile contabile ale acesteia i c aceste politici sunt aplicate consecvent
4.
cu privire la caracterul valid al intrrilor de imobilizri necorporale i
c cedrile au fost consemnate corect.
5.
c imobilizrile necorporale au fost corect amortizate, iar aceast
amortizare este efectuat pe o baz care s fie:
(a) fidel i adecvat; i
(b) consecvent cu cea din anul precedent.
6.
a fost constituit un provizion adecvat pentru deprecierea acestora.

131. Prezentati obiectivele auditului imobilizarilor corporale (referentialul E 1/1) din Ghidul pentru un
audit de calitate.
RASPUNS:
Auditorul trebuie sa se asigure:
1. c imobilizrile corporale sunt prezentate fidel n situaiile financiare, n conformitate cu legislaia
corespunztoare i cu standardele contabile aplicabile.
2. c imobilizrile corporale nregistrate n contabilitate exist n realitate
3. c, pentru imobilizrile nregistrate n contabilitate, clientul are un titlu valid de proprietate.
4. c evaluarea imobilizrilor corporale ale companiei este conform cu politicile contabile ale companiei
i c aceste politici sunt aplicate consecvent.
5. c elementele au fost corect clasificate n capital i venituri, incluznd posibilitatea ca elementele de
capital s fi fost eronat clasificate drept venituri.
6. cu privire la caracterul valid al creterilor de imobilizri corporale i c cedrile i dezafectrile au fost
nregistrate corect.
7. c imobilizrile corporale au fost corect amortizate, iar aceast amortizare este efectuat pe o baz care
s fie:
(a)
fidel i adecvat; i
(b)
consecvent cu cea din anul precedent.
8. c a fost constituit un provizion adecvat pentru depreciere.
9. c imobilizrile corporale care au fost acordate drept garanii au fost identificate.

132. Prezentati obiectivele auditului pentru investitii asa cum sunt cerute prin referentialul F1/1 din
Ghidul pentru un audit de calitate.
RASPUNS:
Auditorul trebuie sa se asigure:
1. c investiiile, filialele, entitile asociate i asocierile n participaie sunt prezentate fidel n
situaiile financiare, n conformitate cu legislaia adecvat i cu standardele contabile aplicabile
2. c investiiile sunt corect clasificate n investiii deinute ca imobilizri pe termen lung (imobilizri
financiare) i investiii curente
3. c investiiile nregistrate n situaiile financiare exist n realitate i ca toate investiiile sunt
nregistrate n contabilitate.
4. la client exist titluri valide de proprietate i c acesta are autoritatea adecvata pentru a efectua
investiia.
5. investiiile sunt evaluate n conformitate cu politicile contabile ale clientului si ca acestea sunt
aplicate consecvent.
6. valoarea de pia prezentat pentru investiiile cotate este rezonabil

247

7. s-au primit i s-au contabilizat corect toate veniturile, drepturile, bonusurile acordate, etc. din
investiiile la care exist un drept i c nu s-au primit i nu s-au contabilizat venituri la care nu exist un
drept.
8. c profiturile i pierderile din vnzri au fost corect calculate i reflectate n situatiile financiare.
9. ca a fost constituit un provizion adecvat pentru depreciere.
10. ca intrrile i cedrile de investiii au fost autorizate.
11. ca au fost identificate investiiile care au fost acordate drept garanii.

133.Prezentati obiectivele auditului asupra Debitorilor si creditorilor asa cum sunt prezentate in
referentialul H 1/1, respectiv J 1/1 din Ghidul pentru un audit de calitate.
RASPUNS:
DEBITORI
Auditorul trebuie sa se asigure:
1. c debitorii sunt prezentai fidel n situaiile financiare, n conformitate cu legislatia adecvat i cu
standardele contabile aplicabile.
2. debitorii cu termen de ncasare pn la un an i mai mare de un an sunt identificai i prezentai n
situaiile financiare.
3. debitorii prezentai n situaiile financiare reflect sumele datorate de ctre terti companiei, la finele
exerciiului.
4. sumele datorate de teri companiei la finele exerciiului sunt incluse n conturile debitorilor.
5. sumele reprezentnd creane ale companiei, la finele exerciiului, sunt contabilizate.
6. s-a efectuat o separare corect ntre vnzri, evidenele livrrilor i stocurile perioadei curente, fa
de cele ale anului viitor.
7. a fost constituit un provizion corespunztor pentru datoriile a cror valoare contabil se poate s nu
fie realizat.
8. plile n avans sunt corect prezentate.
9. s-a fcut o distincie corect ntre terii debitori i sumele datorate de compania mam, filiale i
entitile asociate.
10. societatea a respectat toate cerinele, restriciile i alte condiii impuse de legislaia aplicabil, n
ceea ce privete mprumuturile acordate directorilor i membrilor conducerii.
CREDITORI
Auditorul trebuie sa se asigure:
1. c creditorii sunt prezentai fidel n situaiile financiare, n conformitate cu legislatia adecvat i cu
standardele contabile aplicabile.
2. c acei creditori cu termen de ncasare pn la un an i mai mare de un an sunt corect identificai i
prezentai n situaiile financiare.
3. datoriile i angajamentele sunt corect identificate i prezentate n situaiile financiare.
4. toate contractele de leasing i obligaiile de cumprare cu plata n- rate au fost corect contabilizate i
prezentate n situaiile financiare, n conformitate cu standardele contabile.
5. toi creditorii, aa cum sunt prezentai n situaiile financiare, reflect toate sumele datorate terilor de
ctre companie, la finele exerciiului.
6. sumele incluse n categoria creditelor, la finele exerciiului, reprezint datorii certe ale companiei.
7. a fost efectuat o separare corect ntre achiziii i stocurile aferente perioadei curente i cele aferente
exerciiului viitor.
8. angajamentele au fost corect nregistrate (ex. venituri n avans).
134.Care sunt principalele recomandari IAPN 1000 considerate speciale privind auditul instrumentelor
speciale?
RASPUNS:

248

1. Scepticism profesional
2. Consideraii specifice planificarii
nelegerea contabilizarii i prezentarii informaiilor
nelegerea Instrumentelor financiare
Folosirea personalului cu competene in domeniu
nelegerea functiei de control intern
nelegerea naturii, rolul i activitile funciei de audit intern
3. Evaluarea i rspuns la riscurile de denaturare semnificativ
4. Evaluarea instrumentelor financiare

135.Care sunt cerintele ISA 210 cu privire la acceptarea unei schimbri in termenii misiunii de audit?
RASPUNS:
Auditorul nu va accepta o schimbare n termenii misiunii de audit n situaia n care nu exist o justificare
rezonabil pentru a face acest lucru.
Dac, naintea definitivrii misiunii de audit, auditorului i se solicit s schimbe misiunea de audit ntr-o
misiune care presupune un nivel de asigurare mai sczut, auditorul va determina dac exist o justificare
rezonabil pentru a face acest lucru.
Dac termenii misiunii de audit s-au schimbat, auditorul i conducerea vor cdea de acord asupra noilor termeni
ai angajamentului pe care i vor documenta ntr-o scrisoare de misiune sau ntr-o alt form agreat de acord scris.
Dac auditorul nu poate accept o schimbare n termenii misiunii de audit i nu i se permite de ctre conducere s
continue misiunea de audit iniial, auditorul:
(a) Se va retrage din misiunea de audit acolo unde acest lucru este posibil n baza legii sau reglementrilor
aplicabile; i
(b) Va determina dac exist o obligaie contractual sau de alt natur, de a raporta aceste circumstane altor
pri, cum ar fi cei nsrcinai cu guvernana, proprietari sau regulatori.
136.Care este domeniul de aplicare, sistemul de control al calitatii si rolul echipei misiunii de audit
prezentat de ISA 220?
RASPUNS:
Domeniul de aplicare al prezentului ISA
1. ISA 220 trateaz responsabilitile specifice ale auditorului n ceea ce privete procedurile de controlul
calitii pentru un audit al situaiilor financiare. El trateaz, de asemenea, dac este aplicabil, responsabilitile
inspectorului de control al calitii misiunii.
Sistemul de control al calitii i rolul echipelor misiunii
2. Sistemele, politicile i procedurile de control al calitii sunt responsabilitatea firmei de audit. Potrivit
ISQC 1, firma are o obligaie de a nfiina i menine un sistem de control al calitii menit s i ofere o asigurare
rezonabil a faptului c:
(a)
Firma i personalul se conformeaz standardelor profesionale i cerinelor legale i de reglementare
aplicabile; i
(b)
Rapoartele emise de firm sau de partenerii de misiune sunt adecvate n circumstanele respective.
Prezentul ISA are la baz premisa c firma aplic ISQC 1 sau cerine naionale care sunt cel puin la fel de
riguroase.
3. n contextul sistemului firmei de control al calitii, echipele misiunii au responsabilitatea de a
implementa proceduri de control al calitii care sunt aplicabile misiunii de audit i care furnizeaz firmei
informaii relevante care s permit funcionarea acelei pri a sistemului firmei de control al calitii referitor la
independen.
4. Echipele misiunii au dreptul s se bazeze pe sistemul firmei de control al calitii, cu excepia cazului n care
informaiile furnizate de ctre firm sau de ctre alte pri sugereaz contrariul.

249

137.Prezentati documentarea procedurilor de audit efectuate si a probelor de audit obtinute conform ISA
230.
RASPUNS:
Documentarea procedurilor de audit efectuate i a probelor de audit obinute
Forma, coninutul i amploarea documentaiei de audit
Auditorul va ntocmi o documentaie de audit suficient pentru ca un auditor cu experien, fr nicio
legtur anterioar cu auditul, s neleag:
(a)
Natura, plasarea n timp i amploarea procedurilor de audit ndeplinite n vederea conformitii cu
ISA-urile i cu dispoziiile legale i de reglementare aplicabile;
(b)
Rezultatele procedurilor de audit efectuate i probele de audit obinute; i
(c)
Aspectele semnificative ce au aprut n timpul auditului, concluziile la care s-a ajuns pe marginea
acestora i raionamentele profesionale semnificative aplicate pentru a ajunge la acele concluzii
n documentarea naturii, plasrii n timp i amplorii procedurilor de audit efectuate, auditorul va nregistra:
(a) Caracteristicile de identificare a elementelor sau problemelor specifice testate;
(b) Persoana care a efectuat activitatea de audit i data la care acea activitate a fost finalizat; i
(c) Persoana care a revizuit activitatea de audit efectuat, precum i data i amploarea revizuirii.
Auditorul va documenta discuiile asupra aspectelor semnificative purtate cu conducerea, cu persoanele
nsrcinate cu guvernana i cu alii, incluznd natura aspectelor semnificative discutate, precum i momentul i
persoana cu care au fost purtate discuiile.
Dac auditorul a identificat informaii discordante fa de concluziile finale ale auditorului cu privire la un
aspect semnificativ, auditorul trebuie s documenteze modul n care a tratat aceast discordan.
Abaterea de la o cerin relevant
Dac, n condiii excepionale, auditorul consider c este necesar s se abat de la o cerin relevant a unui
ISA, auditorul va documenta modul n care procedurile alternative de audit efectuate conduc la atingerea scopului
acelei cerine, precum i motivele pentru abatere.
Aspecte ce apar ulterior datei raportului auditorului
Dac, n condiii excepionale, auditorul ndeplinete proceduri de audit noi sau adiionale, sau formuleaz
concluzii noi ulterior datei raportului auditorului, auditorul documenteaz:
(a) Circumstanele ntlnite;
(b) Procedurile noi sau adiionale ndeplinite, probele de audit obinute i concluziile la care a ajuns, precum
i efectul acestora asupra raportului auditorului; i
(c) n ce moment i de ctre cine au fost efectuate i revizuite modificrile la documentaia de audit.
138.In ce consta responsabilitatea pentru conformitatea cu legile si reglementarile in vigoare si care sunt
obiectivele auditului cerute de ISA 230?
RASPUNS:
Dac auditorul a identificat sau suspecteaz o neconformitate cu legile i reglementrile, auditorul trebuie s
determine msura n care auditorul are o responsabilitate de a raporta neconformitatea identificat sau
suspectat ctre pri din afara entitii.
Obiectivul auditorului este de a ntocmi documentaie care furnizeaz:
(a) Eviden suficient i adecvat a modului n care este fundamentat raportul auditorului; i
(b) Dovada faptului c auditul a fost planificat i efectuat n conformitate cu ISA-urile i cerinele legale i de
reglementare aplicabile.
139.Care este rolul comunicarii si prezentati obiectivele auditorului cerute de ISA 260, Comunicarea cu
persoanele insarcinate cu Guvernanta?
RASPUNS:
Rolul comunicrii
ISA 260 se concentreaz n primul rnd asupra comunicrilor din partea auditorului ctre persoanele
nsrcinate cu guvernana. Totui, comunicarea eficace reciproc este important pentru a sprijini:
(a) Auditorul i persoanele nsrcinate cu guvernana att n nelegerea aspectelor legate de audit n
contextul dat, ct i n dezvoltarea unei relaii de lucru constructive. Aceast relaie se dezvolt pstrnd
independena i obiectivitatea auditorului;
(b) Auditorul n obinerea informaiilor relevante pentru audit din partea persoanelor nsrcinate cu

250

guvernana. De exemplu, persoanele nsrcinate cu guvernana l pot sprijini pe auditor n nelegerea entitii i
a mediului su, n identificarea unor surse adecvate pentru obinerea probelor de audit i n furnizarea unor
informaii despre tranzacii sau evenimente specifice; i
(c) Persoanele nsrcinate cu guvernana n ndeplinirea responsabilitilor lor de supraveghere a procesului
de raportare financiar, reducnd astfel riscurile unor denaturri semnificative ale situaiilor financiare.
Obiective
Obiectivele auditorului sunt:
(a) S comunice n mod clar persoanelor nsrcinate cu guvernana responsabilitile auditorului n relaie cu
auditul situaiilor financiare, precum i un rezumat al planificrii domeniului de aplicare i a plasrii n timp a
auditului;
(b) S obin informaii relevante pentru audit de la persoanele nsrcinate cu guvernana;
(c) S furnizeze la timp persoanelor nsrcinate cu guvernana observaii ce apar ulterior auditului i care sunt
semnificative i relevante pentru responsabilitatea lor de supraveghere a procesului de raportare financiar; i
(d) S promoveze o comunicare reciproc eficace ntre auditor i persoanele nsrcinate cu guvernana.
140.Care sunt cerintele ISA 265 (comunicarea deficientelor in controlul intern catre persoanele
insarcinate cu guvernanta si catre conducere) cu privire la comunicarea deficientelor in controlul
intern?
RASPUNS:
Cerine
Auditorul trebuie s determine msura n care, pe baza activitii de audit desfurate, auditorul a identificat
una sau mai multe deficiene n controlul intern.
Dac auditorul a identificat una sau mai multe deficiene n controlul intern, auditorul trebuie s determine,
pe baza activitii de audit desfurate, msura n care acestea constituite deficiene semnificative, individual
sau n combinaie.
Auditorul trebuie s comunice n scris, la momentul oportun, ctre persoanele nsrcinate cu guvernana
deficienele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului.
Auditorul trebuie, de asemenea, s comunice la momentul oportun conducerii cu un nivel de responsabilitate
adecvat:
(a) n scris, deficienele semnificative din controlul intern pe care auditorul le-a comunicat sau intenioneaz
s le comunice persoanelor nsrcinate cu guvernana, cu excepia cazului n care comunicarea direct ctre
conducere nu ar fi adecvat n acele circumstane; i
(b) Alte deficiene din controlul intern identificate pe parcursul auditului care nu au fost comunicate
conducerii de alte pri i care, potrivit raionamentului profesional al auditorului, sunt suficient de importante
pentru a atrage atenia conducerii.
Auditorul trebuie s includ n comunicarea scris a deficienelor semnificative din controlul intern:
(a) O descriere a deficienelor i o explicaie a efectelor poteniale ale acestora; i
(b) Suficiente informaii care s le permit persoanelor nsrcinate cu guvernana i conducerii s neleag
contextual comunicrii. Mai precis, auditorul trebuie s explice c:
(i) Scopul auditului a fost exprimarea de ctre auditor a unei opinii asupra situaiilor financiare;
(ii)Auditul a inclus luarea n considerare a controlului intern relevant pentru ntocmirea situaiilor financiare n
vederea proiectrii de proceduri de audit adecvate circumstanelor, dar nu n scopul exprimrii unei opinii asupra
eficacitii controlului intern; i
(iii) Aspectele raportate sunt limitate la acele deficiene pe care auditorul le-a identificat pe parcursul
auditului i asupra crora auditorul a ajuns la concluzia c sunt suficient de importante pentru a fi raportate
persoanelor nsrcinate cu guvernana.
141.Evaluati functia de audit intern in vederea stabilirii relevantei acesteia conform cerintelor ISA
315.
RASPUNS:
Funcia de audit intern a entitii poate fi relevant pentru audit dac natura responsabilitilor i activitilor
funciei de audit intern este legat de raportarea financiar a entitii
Auditorul trebuie s obin nelegerea activitilor principale pe care entitatea le utilizeaz pentru a
monitoriza controlul intern asupra raportrii financiare, inclusiv pe cele aferente acelor activiti de control
relevante pentru audit, i modul n care entitatea iniiaz aciuni de remediere a deficienelor din cadrul
controalelor sale.

251

Auditorul trebuie s obin o nelegere a urmtoarelor, pentru a determina msura n care funcia de audit
intern poate fi relevant pentru audit:
(a) Natura responsabilitilor funciei de audit intern i a modului n care funcia de audit intern este
corespunztoare structurii organizaionale a entitii; i
(b) Activitile desfurate, sau care urmeaz a fi desfurate, de ctre funcia de audit intern.
Relevanta auditului intern trebuie evaluata in functie de:
- independenta fa de conducere i capacitatea acesteia de a evalua aciunile conducerii;
- Msura n care neleg tranzaciile de afaceri ale entitii;
- Amploarea cu care evalueaz msura n care situaiile financiare sunt ntocmite n conformitate cu
cadrul general de raportare financiar aplicabil;
- Responsabilitile referitoare la monitorizarea controlului intern, gestiunea riscului i revizuirea
conformitii cu legile i reglementrile
142.Prezentati importanta pragului de semnificatie in contextul unui audit cerut de ISA 320.
RASPUNS:
Pragul de semnificaie sprijina auditorul n evaluarea efectului denaturrilor identificate asupra auditului i a
denaturrilor necorectate, dac ele exist, asupra situaiilor financiare i n formarea opiniei din raportul auditorului.
Pragul de semnificaie ajut la stabilirea procesului de colectare a probelor i a lurii deciziei dac situaiile
financiare vor fi acceptate ca fiind corect prezentate.
Intre pragul de semnificaie i nivelul riscului de audit exist o relaie invers i anume, cu ct este mai nalt
nivelul pragului de semnificaie, cu att este mai sczut riscul de audit i invers.
Pragul de semnificaie pentru ntreaga misiune stabilit n etapa de planificare, are scopul de:
- a determina ntinderea i natura procedurilor de evaluare a riscului,
- pentru a identifica i evalua riscurile denaturrilor semnificative i
- pentru a determina natura, planificarea i extinderea procedurilor de audit suplimentare.
143.Prezentati la alegere un exemplu de calcul al pragului de semnificatie intr-un audit.
RASPUNS:
Proiectul situaiilor financiare ale SC DIVERS SA, societate de explorare marin, ntocmite pentru exerciiul
ncheiat la 31 decembrie 2012, conform OMFP 3055/2009 prezint urmtoarele date:
- Cifra de afaceri
-11.773.642 RON;
- Total active
- 5.392.221 RON;
- Profit naintea impozitrii
- 1.123.745 RON.

Final
Anul
curent
lei

Determinarea pragului de semnificaie

Profit naintea impozitrii, dup ajustarea pentru elementele


excepionale i primele directorilor:

Planificat
Anul
curent
lei

Efectiv
Anul
precedent
lei

1.123.745

1.031.864

10% din acesta

112.375

103.186

5% din acesta

56.187

51.593
112.375

Cifra de afaceri

11.773.642

2% din acesta

235.473

10.395.296
207.906

1% din acesta

117.736

103.953
235.473

Active brute:

5.392.221

2% din acesta

107.844

252

4.109.035
82.181

1% din acesta

41.090

53.922
107.844

Pragul de semnificatie al auditului stabilit la:

235.473

La stabilirea pragului de semnificaie necesar pentru determinarea mrimii eantioanelor, in faza de


planificare a misiunii se consider adecvat procentul de de 2% din cifra de afaceri pe anul auditat , mai mare
dect celelalte doua elemente evaluate , rezultnd un prag de semnificaie de 235.473 lei

144.In ce conditii se utilizeaza rapoarte de tip 1 si tip 2, prezentati rolul acestora si asemanari si deosebiri
conform ISA 402
RASPUNS:
Un raport de tip 1 sau tip 2 se foloseste pentru a asista auditorul beneficiar n n nelegerea organizaiei
prestatoare de servicii prin obinerea unei nelegeri cu privire la:
(a) Aspectele controalelor la organizaia prestatoare de servicii care pot afecta procesarea tranzaciilor
entitii beneficiare, inclusiv utilizarea organizaiilor prestatoare de subservicii;
(b) Fluxul de tranzacii semnificative prin intermediul organizaiei prestatoare de servicii n vederea stabilirii
punctelor n care ar putea aprea denaturri semnificative n situaiile financiare ale entitii beneficiare, aferente
fluxul de tranzacii;
(c) Obiectivele controlului la organizaia prestatoare de servicii, relevante pentru afirmaiile din situaiile
financiare ale entitii beneficiare; i
(d) Dac controalele de la organizaia prestatoare de servicii sunt concepute i implementate corespunztor n
vederea prevenirii sau detectrii erorilor de procesare care ar putea rezulta n denaturri semnificative ale
situaiilor financiare ale entitii beneficiare.
Un raport de tip 1 sau tip 2 poate asista auditorul beneficiar n obinerea unei nelegeri suficiente pentru
identificarea i evaluarea riscurile de denaturare semnificativ.
Un raport de tip 1, contine:
(i)
O descriere, ntocmit de conducerea organizaiei prestatoare de servicii, a sistemului organizaiei
prestatoare de servicii, a obiectivelor controlului i a controalelor aferente care au fost concepute i
implementate la o anume dat; i
(ii) Un raport al auditorului prestator de servicii care are drept obiectiv exprimarea unei asigurri rezonabile
care include opinia auditorului prestator de servicii cu privire la descrierea sistemului organizaiei prestatoare de
servicii, obiectivelor controlului i controalelor aferente i a relevanei modului n care sunt concepute
controalele n vederea atingerii obiectivelor controlului specificat.
b. Un raport de tip 2, pe langa datele specifice raportului de tip 1,contine si opinia auditorului prestator de
servicii cu privire la eficacitatea operaionala a controlului precum si o descriere a testelor auditorului prestator de
servicii cu privire la controale i la rezultatele acestora
145.Prezentati procedurile de audit utilizate pentru obtinerea probelor de audit ISA 500.
RASPUNS:
Procedurile de audit utilizate pentru obtinerea probelor de audit sunt:
(a) Proceduri de evaluare a riscului; i
(b) Proceduri de audit ulterioare, care cuprind:
(i)Teste ale controalelor, atunci cnd acestea sunt prevzute de ISA-uri sau cnd auditorul a ales s le
efectueze; i
(ii)Proceduri de fond, inclusiv teste de detaliu i proceduri de fond analitice.
In cadrul procedurilor de mai sus sunt incluse:
Inspecia - Inspecia implic examinarea nregistrrilor sau a documentelor interne sau externe, n form tiprit,
electronic sau sub alt form, sau o examinare fizic a unui activ.

253

Observarea - Observarea const n urmrirea unui proces sau a unei proceduri care este efectuat de alte pri
Confirmarea extern - O confirmare extern reprezint proba de audit obinut de auditor drept rspuns
scris primit direct de la o ter parte (partea care efectueaz confirmarea), n format hrtie, sau electronic sau
prin alt mijloc.
Recalcularea - Recalcularea const n verificarea corectitudinii matematice a documentelor sau
nregistrrilor.
Reefectuarea - Reefectuarea implic executarea de ctre auditor, n mod independent, a procedurilor sau
controalelor care au fost efectuate iniial ca parte a controlului intern al entitii.
Proceduri analitice - Procedurile analitice reprezint evaluri ale informaiilor financiare efectuate prin
intermediul unui studiu al relaiilor plauzibile dintre datele financiare i nefinanciare.
Interogarea - Interogarea const n cutarea de informaii, att financiare, ct i nefinanciare, din partea
persoanelor cu experien, fie din interiorul, fie din afara entitii.
146.Prezentati aspectele cu privite la procedurile de confirmare externa pentru obtinerea probelor de
audit dezbatute de ISA 505 Confirmari externe.
RASPUNS:
Procedurile de confirmare extern sunt efectuate pentru a confirma sau a solicita informaii cu privire la
soldurile contului sau a elementelor acestuia. De asemenea, acestea pot fi utilizate i pentru confirmarea
termenilor acordurilor, contractelor sau tranzaciilor dintre entitate i alte pri, sau pentru a confirma absena
anumitor condiii, cum ar fi un acord secundar
Rspunsurile la solicitrile de confirmare furnizeaz probe de audit mai relevante i mai credibile atunci cnd
solicitrile de confirmare sunt trimise unei pri care confirm pe care auditorul o consider a fi bine informat
cu privire la informaiile ce urmeaz a fi confirmate
Conceperea solicitrii de confirmare poate afecta n mod direct rata rspunsului de confirmare, i
credibilitatea i natura probelor de audit obinute din rspunsuri.
O solicitare de confirmare extern pozitiv solicit prii care confirm s rspund auditorul n toate
cazurile, fie prin indicarea acordului prii care confirm asupra informaiilor oferite, fie prin solicitarea prii
care confirm s furnizeze informaii.
Un refuz al conducerii de a permite auditorului s expedieze o solicitare de confirmare reprezint o limitare a
probelor de audit pe care auditorul dorete s le obin
Atunci cnd se utilizeaz proceduri de confirmare extern, auditorul trebuie s menin controlul asupra
solicitrilor de confirmare extern, inclusiv asupra:
(a) Stabilirii informaiilor care vor fi confirmate sau solicitate;
(b) Selectrii prii corespunztoare care va confirma;
(c) Conceperii solicitrilor de confirmare, inclusiv stabilirea dac solicitrile sunt adresate n mod
corespunztor i conin informaii ce vor fi returnate n rspunsurile ce vor fi expediate direct auditorului;
(d) Expedierii solicitrilor, inclusiv a solicitrilor ulterioare acolo unde este cazul, ctre partea care confirm.
147.Prezentati cerintele cuprinse la declaratii scrise si comunicarea cu persoanele insarcinate cu
guvernanta conform ISA 550 parti afiliate.
RASPUNS:
Declaraii scrise
Acolo unde cadrul general de raportare financiar aplicabil instituie cerine privind prile afiliate, auditorul
trebuie s obin declaraii scrise de la conducere i, acolo unde este cazul, de la persoanele nsrcinate cu
guvernana, c:
(a) Acetia au prezentat auditorului identitatea prilor afiliate entitii i toate relaiile i tranzaciile cu partea
afiliat de care acetia au cunotin; i
(b) Acetia au justificat i prezentat adecvat aceste relaii i tranzacii n conformitate cu cerinele cadrului
general.
Circumstanele n care obinerea de declaraii scrise de la persoanele nsrcinate cu guvernana poate fi
adecvat includ:
Cnd acestea au aprobat tranzacii specifice cu prile afiliate care (a) afecteaz semnificativ situaiile
financiare, sau (b) implic conducerea.
Cnd acestea au fcut declaraii verbale specifice auditorului cu privire la detalii privind anumite
tranzacii cu partea afiliat.

254

Cnd acestea au interese financiare sau de alt natur privind prile afiliate sau privind tranzaciile cu
partea afiliat.
Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernana
Cu excepia cazului n care toate persoanele nsrcinate cu guvernana sunt implicate n conducerea entitii,
auditorul trebuie s comunice cu persoanele nsrcinate cu guvernana aspectele semnificative care apar pe
parcursul auditului n legtur cu prile afiliate entitii.
Comunicarea aspectelor semnificative care apar pe parcursul auditului n conexiune cu prile afiliate
entitii ajut auditorul s stabileasc o nelegere comun cu persoanele nsrcinate cu guvernana cu privire la
natura i la rezolvarea acestor aspecte. Exemplele de aspecte semnificative privind prile afiliate includ:
Neprezentarea (intenionat sau nu) de ctre conducere auditorului a tranzaciilor cu partea afiliat, care
ar putea alerta persoanele nsrcinate cu guvernana cu privire la existena relaiilor i tranzaciilor semnificative
cu partea afiliat cu care nu erau la curent n prealabil.
Identificarea tranzaciilor semnificative cu prile afiliate care nu au fost autorizate i aprobate adecvat,
care ar putea da natere unei suspiciuni de fraud.
Dezacordul cu conducerea cu privire la justificarea i prezentarea tranzaciilor semnificative cu partea
afiliat n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil.
Neconformitatea cu legea i reglementrile aplicabile care interzic sau restricioneaz tipuri specifice de
tranzacii cu partea afiliat.
Dificulti n identificarea prii care controleaz entitatea n ultim instan.
148.Prezentati cateva indoieli cu privire la credibilitatea declaratiilor scrisa si declaratii scrise solicitate si
nefurnizate ISA 580 Declaratii scrise.
RASPUNS:
1. declaraiile scrise nu sunt consecvente cu alte probe de audit
2. conducerea nu furnizeaz una sau mai multe din declaraiile scrise solicitate
3. ndoieli cu privire la integritatea conducerii astfel nct declaraiile scrise referitoare la ntocmirea
situaiilor financiare, Informaiile furnizate i integritatea tranzaciilor si Descrierea responsabilitilor
conducerii s nu fie credibile
4. Conducerea nu furnizeaz declaraiile scrise referitoare la ntocmirea situaiilor financiare, Informaiile
furnizate i integritatea tranzaciilor si Descrierea responsabilitilor conducerii.
149.Prezentati continutul ilustrativ de declaratie ( anexa 2) ISA 580 Declaratii scrise.
RASPUNS:
(Antetul entitii)
(Ctre auditor)

(Data)

Prezenta scrisoare de declaraie este furnizat n relaie cu auditul situaiilor financiare ale Companiei ABC
efectuat de dumneavoastr, pentru anul ncheiat la 31 decembrie 20XX n scopul exprimrii unei opinii dac
situaiile financiare sunt prezentate fidel, n toate aspectele semnificative (sau ofer o imagine fidel i real) n
conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar.
Confirmm c, (n deplintatea cunotinelor i credinelor, i n urma intervievrii aa cum am considerat
necesar n scopul informrii noastre adecvate):
Situaiile financiare

Ne-am ndeplinit responsabilitile, aa cum este evideniat n termenii misiunii de audit cu data
[introducei data], privind ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu Standardele Internaionale
de Raportare Financiar; n particular situaiile financiare sunt prezentate fidel (sau ofer o imagine
fidel i real) fiind astfel n conformitate cu acestea.

Presupunerile semnificative utilizate de noi n realizarea estimrilor contabile, inclusiv cele evaluate la
valoarea just, sunt rezonabile

Relaiile i tranzaciile cu partea afiliat au fost justificate i prezentate adecvat n conformitate cu


cerinele Standardelor Internaionale de Raportare Financiar

Toate evenimentele ulterioare datei situaiilor financiare i pentru care Standardele Internaionale de
Raportare Financiar dispun ajustare sau prezentare au fost ajustate sau prezentate

255

Efectele denaturrilor necorectate, att cele individuale ct i cele colective, sunt nesemnificative pentru
situaiile financiare per ansamblu. O list a denaturrilor necorectate este anexat prezentei scrisori de
declaraie.

[Orice alt aspect pe care auditorul l poate considera adecvat.]


Informaiile furnizate

V-am furnizat:
o
Accesul la toate informaiile de care avem cunotin c sunt relevante pentru ntocmirea situaiilor
financiare, cum ar fi evidenele, documentaia i alte aspecte;
o
Informaiile suplimentare pe care le-ai solicitat de la noi n scopul auditului; i
o
Accesul nerestricionat la persoanele din cadrul entitii de la care dumneavoastr ai considerat
c este necesar s obinei probe de audit.

Toate tranzaciile au fost nregistrate n evidenele contabile i sunt reflectate n situaiile financiare.

V-am prezentat rezultatele evalurii noastre cu privire la riscul ca situaiile financiare s fie denaturate
semnificativ din cauza unei fraude.

V-am prezentat toate informaiile cu privire la fraud sau la o eventual fraud de care avem cunotin,
care afecteaz entitatea i implic:
o
Conducerea;
o
Angajaii care dein roluri semnificative n controlul intern; sau
o
Alte persoane n cazul n care frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situaiilor
financiare

V-am prezentat toate informaiile cu privire la alegaii, la fraud, sau la o fraud suspectat care
afecteaz situaiile financiare ale entitii, i care au fost comunicate de angajai, foti angajai, analiti,
organe de reglementare sau de alte persoane.

V-am prezentat toate cazurile de neconformitate sau de neconformitate suspectat cu legea i


reglementrile ale cror efecte ar trebui avute n vedere la ntocmirea situaiilor financiare.

V-am prezentat identitatea prilor afiliate entitii i toate relaiile i tranzaciile cu partea afiliat de
care avem cunotin.

[Orice alt aspect pe care auditorul l poate considera necesar.]

Conducere

Conducere

150.Prezentati cerintele de Responsabilitate", Acceptare si continuare", Strategia generala de audit si


planul de audit" si Intelegerea activitatii auditorului componentei" in lumina ISA 600-Considerente
speciale- auditul situatiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor componentei).
RASPUNS:
Responsabilitate
11.Partenerul misiunii la nivelul grupului este responsabil pentru conducerea, supervizarea i modul de
efectuare a misiunii de audit la nivelul grupului n conformitate cu standardele profesionale i cerinele legale i
de reglementare aplicabile, precum i dac raportul auditorului care se emite este corespunztor n
circumstanele date.
Acceptare i continuare
partenerul de misiune la nivelul grupului va stabili dac se pot obine n mod rezonabil suficiente probe de
audit adecvate n legtur cu procesul de consolidare i informaiile financiare ale componentelor care
fundamenteaz opinia de audit la nivelul grupului. n acest scop, echipa misiunii la nivelul grupului va obine o
nelegere asupra grupului, a componentelor sale i a mediilor in care acestea activeaz, suficient pentru a
identifica componentele ce pot fi componente semnificative
Dac partenerul misiunii la nivelul grupului stabilete c:
(a) nu va fi posibil ca echipa misiunii la nivelul grupului s obin suficiente probe de audit adecvate din
cauza restriciilor impuse de conducerea grupului; i
(b) efectul posibil al acestei incapaciti va fi imposibilitatea exprimrii unei opinii asupra situaiilor
financiare ale grupului,

256

partenerul misiunii la nivelul grupului va aciona astfel:


n cazul unei noi misiuni, nu va accepta misiunea, sau, n cazul unei misiuni recurente, se va retrage din
misiune, acolo unde legea sau regulamentul aplicabil permite retragerea; sau
n cazul n care legea sau reglementrile interzic auditorului s refuze o misiune sau retragerea dintr-o
misiune nu este posibil, efectund auditul situaiilor financiare ale grupului n msura n care a fost posibil, s
declare imposibilitatea exprimrii unei opinii asupra situaiilor financiare ale grupului.
Strategia general de audit i planul de audit
Echipa misiunii la nivelul grupului va stabili o strategie general de audit la nivelul grupului i va elabora un
plan de audit la nivelul grupului n conformitate cu ISA 300.
Partenerul de misiune la nivelul grupului va revizui strategia general de audit la nivelul grupului i planul de
audit la nivelul grupului.
nelegerea auditorului componentei
Dac echipa misiunii la nivelul grupului intenioneaz s solicite unui auditor al componentei s deruleze
activitatea asupra informaiilor financiare ale unei componente, echipa misiunii la nivelul grupului va obine o
nelegere asupra urmtoarelor:
(a)
Dac auditorul componentei nelege i va respecta cerinele de etic relevante pentru auditul
grupului i, n special, dac este independent.
(b)
Competena profesional a auditorului componentei.
(c)
Dac echipa misiunii la nivelul grupului va putea s se implice n activitatea auditorului componentei
n msura necesar pentru obinerea de suficiente probe de audit adecvate.
(d)
Dac auditorul componentei acioneaz ntr-un mediu de reglementare care supravegheaz n mod
activ auditorii.
151.Prezentati procesul de consolidare si comunicare cu auditorul componentei ISA 600. Considerente
speciale -auditul situatiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor).
RASPUNS:
Procesul de consolidare
echipa misiunii la nivelul grupului obine o nelegere asupra controalelor la nivelul grupului i a procesului
de consolidare, inclusiv instruciunile emise de conducerea grupului ctre componente.
Echipa misiunii la nivelul grupului va:
- elabora i desfura proceduri de audit suplimentare asupra procesului de consolidare ca reacie la riscurile
evaluate ale unor denaturri semnificative n situaiile financiare ale grupului ce reies din procesul de
consolidare;
- evalua gradul de adecvare, exhaustivitatea i corectitudinea ajustrilor i reclasificrilor de consolidare i va
evalua dac exist posibili factori sau indicatori de risc de fraud din partea conducerii.
- daca informaiile financiare ale componentei au fost ajustate n mod corespunztor n scopul ntocmirii i
prezentrii situaiilor financiare ale grupului
- stabili daca informaiile financiare identificate in comunicatul auditorului componentei reprezint informaiile
financiare ncorporate n situaiile financiare ale grupului.
- evalua dac ajustrile corespunztoare au fost fcute acelor situaii financiare, n conformitate cu cadrul
financiar de raportare aplicabil.
Comunicare cu auditorul componentei
40.Echipa misiunii la nivelul grupului va comunica cerinele sale ctre auditorul componentei n timp util.
Aceast comunicare va stabili activitatea ce se va desfura, utilizarea rezultatului respectivei activiti, precum i
forma i coninutul comunicrii auditorului componentei cu echipa misiunii la nivelul grupului.si va cuprinde
urmtoarele:
(a) solicitare ca auditorul componentei, cunoscnd contextul n care echipa misiunii la nivelul grupului va
folosi rezultatele activitii auditorului componentei, confirm faptul c auditorul componentei va coopera cu
echipa misiunii la nivelul grupului
(b) Cerinele de etic relevante pentru auditul grupului i, n special, cerinele de independen.
(c) cazul n care un audit sau o revizuire a informaiilor financiare ale componentei, pragul de semnificaie al
componentei i nivelul peste care denaturrile nu pot fi considerate n mod clar neimportante pentru situaiile
financiare ale grupului.
(d) orice alte riscuri semnificative de denaturare semnificativ a situaiilor financiare ale grupului, ca urmare
a fraudei sau erorii, n cadrul componentei, i reaciile auditorului componentei la aceste riscuri.
(e) prile afiliate neidentificate anterior de ctre conducerea grupului sau echipa misiunii la nivelul grupului.
Echipa misiunii la nivelul grupului va stabili dac este necesar prezentarea acestor pri afiliate suplimentare

257

altor auditori ai componentelor.


41.Echipa misiunii la nivelul grupului va solicita auditorului componentei s comunice aspectele relevante
pentru concluzia echipei misiunii la nivelul grupului cu privire la auditul grupului. Aceast comunicare va
cuprinde:
(a)
Dac auditorul componentei a respectat cerinele de etic relevante pentru auditul grupului, inclusiv
independena i experiena profesional;
(b)
Dac auditorul componentei a respectat cerinele echipei misiunii la nivelul grupului;
(c)
Identificarea informaiilor financiare ale componentei asupra creia raporteaz auditorul
componentei;
(d)
Informaii asupra cazurilor de nerespectare a legilor sau reglementrilor care pot provoca
denaturarea semnificativ a situaiilor financiare ale grupului;
(e)
O list de denaturri necorectate ale informaiilor financiare ale componentei (lista necesar nu
cuprinde denaturrile aflate sub pragul de denaturri n mod clar nesemnificative comunicat de ctre echipa
misiunii la nivelul grupului ;
(f)
Indicatorii privind posibile influene ale conducerii;
(g)
Descrierea oricrei deficiene semnificative identificate n controlul intern la nivelul componentei;
(h)
Alte probleme importante pe care auditorul componentei le comunic sau se ateapt s le comunice cu
persoanele nsrcinate cu guvernana componentei, inclusiv frauda sau suspiciunea de fraud ce implic angajaii cu
roluri importante in controlul intern la nivelul componentei, conducerea componentei sau alte persoane n cazul n
care frauda a generat o denaturare semnificativ a informaiilor financiare ale componentei;
(i)
Orice fel de alte aspecte care pot fi relevante pentru auditul grupului sau asupra crora auditorul
componentei dorete s atrag atenia echipei misiunii la nivelul grupului, inclusiv excepiile notate n
declaraiile scrise pe care auditorul componentei le solicitase din partea conducerii componentei;
(j)
Constatrile generale, concluziile sau opiniile auditorului componentei.
152.Prezentati principalele aspecte cu privire la care echipa misiunii la nivelul grupului obtine o
intelegere- Anexa 2 ISA 600.
RASPUNS:
Principalele aspecte cu privire la care echipa misiunii la nivelul grupului obtine o intelegere
Controalele la nivelul grupului
1. Controalele la nivelul grupului pot include o combinaie ntre urmtoarele:
ntlniri regulate ntre conducerea grupului i a componentei pentru a discuta evoluiile afacerii i a
revizui performana.
Monitorizarea operaiunilor componentelor i a rezultatelor financiare, inclusiv a proceselor de rutin de
raportare, care permit conducerii grupului s monitorizeze performana componentelor raportate la bugete, i
ntreprinderea aciunilor adecvate.
Procesul conducerii grupului de evaluare a riscului, mai exact, procesul de identificare, analiz i
gestionare a riscurilor afacerii, inclusiv riscul de fraud, care ar putea genera denaturarea semnificativ a
situaiilor financiare ale grupului.
Monitorizarea, controlarea, reconcilierea i eliminarea tranzaciilor i profiturilor nerealizate intra-grup, i
a soldurilor conturilor intra-grup la nivelul grupului.
Un proces de monitorizare a oportunitii i a corectitudinii i exhaustivitii informaiilor financiare
primite de la componente.
Un sistem IT central controlat de aceleai controale generale ale sistemelor informatice pentru tot grupul
sau o parte a acestuia.
Activiti de control, din cadrul sistemului IT, comune pentru toate componentele, sau o parte dintre
acestea.
Monitorizarea controalelor, inclusiv a activitilor de audit intern i a programelor de auto-evaluare.
Politici i proceduri consecvente, inclusiv un manual de proceduri privind raportarea financiar la nivelul
grupului.
Programe la nivelul grupului, precum coduri de conduit sau programe de prevenire a fraudelor.
Prevederi pentru desemnarea autoritii i responsabilitii ctre conducerea componentelor.
Procesul de consolidare
1. nelegerea de ctre echipa misiunii la nivelul grupului a procesului de consolidare poate include aspecte
precum urmtoarele:
Aspecte legate de cadrul de raportare financiar aplicabil:

258

Msura n care conducerea componentei nelege cadrul de raportare financiar aplicabil.


Procesul de identificare i contabilizare a componentelor n conformitate cu cadrul de raportare financiar
aplicabil.
Procesul de identificare a segmentelor raportabile pentru raportarea pe segmente n conformitate cu
cadrul de raportare financiar aplicabil.
Procesul de identificare a relaiilor dintre prile afiliate i a tranzaciilor cu pri afiliate pentru raportarea
n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
Politicile contabile aplicate situaiilor financiare ale grupului, schimbrile fa de cele din anul financiar
anterior, i schimbrile generate de standarde noi sau revizuite n conformitate cu cadrul de raportare financiar
aplicabil.
Procedurile pentru tratarea componentelor ce au nchideri ale exerciiului financiar diferite fa de
nchiderea exerciiului financiar al grupului.
Aspecte legate de procesul de consolidare:
Procesul conducerii grupului de obinere a unei nelegeri cu privire la politicile contabile utilizate de
componente i, dac este cazul, asigurarea faptului c se utilizeaz politici contabile uniforme pentru ntocmirea
informaiilor financiare ale componentelor i a faptului c diferenele ntre politicile contabile sunt identificate, i
ajustate acolo unde este necesar, n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil. Politicile contabile
uniforme sunt principiile, fundamentele, conveniile, regulile i practicile specifice adoptate de un grup, pe baza
cadrului de raportare financiar aplicabil, pe care le folosesc componentele pentru a raporta tranzaciile similare n
mod consecvent. Aceste politici sunt descrise de regul n manualul de proceduri privind raportarea financiar i
pachetul de raportare emis de conducerea grupului.
Procesul conducerii grupului de a asigura o raportare financiar complet, corect i oportun din partea
componentelor pentru consolidare.
Procesul de transpunere a informaiilor financiare ale componentelor strine n moneda situaiilor
financiare ale grupului.
Modul de organizare a sistemului IT pentru consolidare, inclusiv manualul i etapele automatizate ale
procesului, i controalele manuale i programate stabilite n diferite etape ale procesului de consolidare.
Procesul conducerii grupului pentru obinerea informaiilor cu privire la evenimentele ulterioare.
Aspecte privind ajustrile de consolidare:
Procesul de nregistrare a ajustrilor de consolidare, inclusiv a ntocmirii, autorizrii i procesrii
nregistrrilor aferente n contabilitate i experiena personalului responsabil pentru consolidare.
Ajustrile de consolidare cerute de cadrul de raportare financiar aplicabil.
Motivarea din punct de vedere al afacerilor pentru evenimentele i tranzaciile care au condus la apariia
ajutrilor de consolidare.
Frecvena, natura i dimensiunea tranzaciilor dintre componente.
Procedurile de monitorizare, controlare, reconciliere i eliminare a tranzaciilor i profiturilor nerealizate
intra-grup, i soldurilor conturilor intra-grup.
Msurile luate pentru a ajunge la valoarea just a activelor i datoriilor achiziionate, procedurile pentru
amortizarea fondului comercial (dac este cazul) i testarea fondului comercial pentru depreciere, n
conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
Aranjamentele cu un proprietar majoritar sau participaiile minoritare cu privire la pierderile nregistrate
de o component (de exemplu, o obligaie a participaiilor minoritare de a regla astfel de pierderi).
153. Prezentati obiectivele auditului, aspectele legate de statut, capital propriu si rezerve, referentialul
M1/1 din Ghidul pentru un audit de calitate.
RASPUNS:
Auditorul trebuie sa se asigure ca:
rezervele, capitalul i rulajele acestora sunt prezentate fidel n situaiile financiare, n
conformitate cu legislaia adecvat, standardele contabile aplicabile i actul constitutiv;
entitatea s-a conformat tuturor cerinelor, restriciilor i altor condiii impuse de actul constitutiv
al acesteia, n ceea ce privete rezervele, mprumuturile i dividendele
dividendele pltite i repartizate au fost corect contabilizate i sunt acoperite din profiturile
disponibile n vederea distribuirii.
entitatea se conformeaz sarcinilor statutare impuse de legislaia adecvat.

259

toate aspectele importante legate de entitate surit autorizate prin procesele verbale, iar deciziile
importante din aceste procese verbale sunt corect reflectate n conturile contabile i, dup caz, sunt
refereniate n foile de lucru relevante pentru audit.
154.Prezentati intelegerea dumneavoastra cu privire la revizuirea la cald si revizuirea la rece a misiunii
de audit (definitii).
RASPUNS:
Revizuirea la cald a misiunii - Obiectivul unei revizuiri la cald a unei misiuni este acela de a asigura faptul
c raportul de audit ce urmeaz a fi emis este adecvat n circumstanele date. O revizuire la cald a misiunii
include:
O evaluare independent a opiniei de audit exprimate de auditor cu privire la clienii cu risc mare.
Revizuirea misiunii de ctre auditor.
Implicarea auditorului prin exprimarea opiniilor sale cu privire la problemele ridicate.
Un raport care s recomande aspectele cheie pe care s le adreseze nainte ca raportul de audit s fie emis.
Revizuirea la rece a misiunii - O evaluare a unei misiuni de audit dup ce raportul de audit a fost emis.
Obiectivul acestei revizuiri este acela de a identifica orice aspecte privind neregulariti care ar putea, de
asemenea, s fie reflectate n alte misiuni de audit. O revizuire la rece a unei misiuni include:
Revizuirea unui dosar selectat de auditor pentru a identifica metode de mbuntire pentru misiunile de
audit ncheiate.
Revizuirea situaiilor financiare pentru a asigura respectarea IFRS/cadrului financiar - contabil.
Implicarea auditorului prin exprimarea opiniilor sale cu privire la aspectele ridicate.
O prezentare a identificrilor la sfritul revizuirii.
Un raport care s recomande paii stabilii pentru mbuntire
155.Care sunt cerinele ISRE 2400 - Misiuni de revizuire a situaiilor financiare, privind obiectivul,
principiile generale, aria de aplicabilitate, tipul de asigurare, termenii misiunii, planificarea,
activitatea altor experi i documentaia unei misiuni (angajament) de revizuire?
RASPUNS:
Obiectivul unei misiuni de revizuire
Obiectivul unei revizuiri a situaiilor financiare este de a permite unui practician s stabileasc dac, pe baza
procedurilor care nu ofer toate probele cerute ntr-un audit, a sesizat vreun aspect care l determin s cread c
situaiile financiare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu cadrul de raportare
financiar aplicabil (asigurare negativ).
Principii generale ale unei misiuni de revizuire
Practicianul trebuie s respecte Codul etic al profesionitilor contabili emis de Federaia Internaional a
Contabililor.
Practicianul trebuie s planifice i s efectueze revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional,
recunoscnd c pot exista circumstane care s aib drept rezultat situaii financiare denaturate n mod semni ficativ.
n scopul exprimrii unei asigurri negative n raportul de revizuire, practicianul trebuie s obin suficiente
probe de audit adecvate n primul rnd prin intervievri i proceduri analitice, pentru a putea formula concluzii.
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri
Expresia ,,aria de aplicabilitate a unei revizuiri se refer la procedurile de revizuire ce sunt necesare n
circumstanele date, n scopul atingerii obiectivului revizuirii. Procedurile necesare pentru a efectua o revizuire
a situaiilor financiare trebuie s fie determinate de practician, innd cont de cerinele acestui ISRE, ale
organismelor profesionale relevante, ale legislaiei i reglementrilor i, acolo unde e cazul, de termenii misiunii
de revizuire i de cerinele de raportare.
Tipul de asigurare
O misiune de revizuire furnizeaz un nivel moderat de asigurare conform creia informaiile care fac
obiectul revizuirii nu conin denaturri semnificative, aceast situaie fiind exprimat sub forma unei asigurri
negative.
Termenii misiunii
Practicianul i clientul trebuie s fie de acord asupra termenilor misiunii. Termenii convenii vor fi
inclui ntr-o scrisoare de misiune sau n alt form adecvat, cum ar fi un contract.
Aspectele care vor fi cuprinse n scrisoarea de misiune includ:
1 Obiectivul serviciului care este prestat.

260

2 Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare.


3 Aria de aplicabilitate a revizuirii, incluznd trimiterile la acest Standard Internaional privind Misiunile de
Revizuire 2400 (ori la standarde sau practici naionale relevante).
4 Acces fr restricii la oricare dintre registre, documentaii i alte informaii cerute n legtur cu
revizuirea.
5 O mostr din raportul care se preconizeaz a fi predat.
6 Faptul c nu este sigur c misiunea va prezenta acte ilegale sau alte neregulariti, de exemplu, fraude sau
delapidri care ar putea exista.
7 O declaraie conform creia nu se desfoar un audit i nu va fi exprimat o opinie de audit
Planificare
Practicianul trebuie s planifice activitatea astfel nct s fie efectuat o misiune eficient.
n planificarea unei revizuiri a situaiilor financiare, practicianul trebuie s obin sau s actualizeze
cunotinele referitoare la client, incluznd considerente cu privire la organizarea entitii, sistemele de
contabilitate ale entitii, caracteristicile operaionale ale acesteia i natura activelor, datoriilor, veniturilor i
cheltuielilor sale.
Practicianul trebuie s aib o nelegere a acestor aspecte i a altor aspecte relevante pentru situaiile
financiare, de exemplu, cunoaterea metodelor de producie i distribuie ale entitii, a liniei de produse, a
amplasrii facilitilor de operare i a prilor afiliate. Practicianul are nevoie de aceast nelegere pentru a
putea face intervievri relevante i pentru a proiecta proceduri adecvate i, de asemenea, pentru a evalua
rspunsurile i informaiile obinute.
Activitatea desfurat de alii
Atunci cnd sunt utilizate rezultatele din activitatea altui practician sau a unui expert, practicianul trebuie s
fie mulumit c o astfel de activitate este adecvat scopurilor revizuirii.
Documentaie
Practicianul trebuie s documenteze aspectele care sunt importante n oferirea de probe ce susin raportul de
revizuire i probele conform crora revizuirea a fost efectuat n concordan cu acest standard.
156.Care sunt procedurile si probele cerute de ISRE 2400, exclusiv cele ilustrative detaliate prezentate n
Anexa 2 la acest standard?
RASPUNS:
Proceduri i probe
Practicianul trebuie s aplice raionamentul profesional n determinarea naturii, momentului i ariei de
cuprindere specifice a procedurilor de revizuire.
Practicianul va fi ndrumat de aspecte, cum ar fi:
1. Orice cunotine nsuite prin efectuarea de audituri sau de revizuire a situaiilor financiare n perioadele
anterioare.
2. Cunoaterea clientului de ctre practician, inclusiv cunoaterea principiilor de contabilitate i a
practicilor din sectorul n care entitatea opereaz.
3. Sistemele contabile ale entitii.
4. Msura n care un element particular este afectat de raionamentul conducerii.
5. Pragul de semnificaie al tranzaciilor i soldurilor conturilor.
Practicianul trebuie s aplice aceleai considerente legate de pragul de semnificaie ca cele aplicate atunci
cnd se exprim o opinie de audit asupra situaiilor financiare.
Cu toate c exist un risc mai mare dect ntr-un audit ca denaturrile s nu fie depistate n urma unei revizuiri,
raionamentul asupra ceea ce este semnificativ este fcut prin referire la infor maiile asupra crora practicianul
raporteaz i ale nevoilor acelora ce se bazeaz pe acele informaii, i nu la nivelul de asigurare oferit.
Procedurile pentru revizuirea situaiilor financiare vor include, n mod normal:
1. Obinerea unei nelegeri a activitilor entitii i a sectorului n care aceasta opereaz.
2. Intervievri privind principiile de contabilitate i practicile entitii.
3. Intervievri privind procedurile entitii n legtur cu nregistrarea, clasificarea, sintetizarea tranzaciilor,
acumularea de informaii pentru prezentarea lor n situaiile financiare i ntocmirea acestora.
4. Intervievri privind toate afirmaiile semnificative din situaiile financiare.
5. Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relaiile i elementele individuale care par neobinuite.
Astfel de proceduri includ:
a. Compararea situaiilor financiare cu situaiile din perioadele anterioare.
b. Compararea situaiilor financiare cu rezultatele anticipate i poziia financiar.
c. Studiul relaiilor dintre elementele situaiilor financiare care se ateapt s fie n conformitate cu un
model previzionat bazat pe experiena entitii sau pe normele din sectorul de activitate.

261

6. Intervievri privind aciuni ce au avut loc la ntlnirile acionarilor, ale Consiliului de Administraie ,
comitetelor Consiliului de Administraie i la alte ntlniri care pot afecta situaiile financiare.
7. Citirea situaiilor financiare pentru a stabili dac, pe baza informaiilor ce vin n atenia practicianului,
situaiile financiare par s fie n conformitate cu baza de contabilitate indicat.
8. Obinerea de rapoarte de la ali auditori, dac exist vreunul i dac se consider a fi necesar, care au fost
angajai pentru a audita sau revizui situaiile financiare ale componentelor entitii.
9. Intervievarea persoanelor ce au responsabilitatea aspectelor financiare i de contabilitate privind, de
exemplu: Dac toate tranzaciile au fost nregistrate
a. Dac situaiile financiare au fost ntocmite n concordan cu baza de contabilitate indicat.
b. Modificri ale activitilor entitii i ale principiilor i practicilor contabile.
c. Aspecte n legtur cu care au aprut ntrebri pe parcursul aplicrii procedurilor anterioare.
d. Obinerea de declaraii scrise din partea conducerii cnd acest lucru se consider adecvat.
Practicianul trebuie s cerceteze evenimentele ulterioare datei situaiilor financiare care pot implica
ajustarea sau prezentarea lor n situaiile financiare.
Practicianul nu are nici o responsabilitate n efectuarea de proceduri pentru a identifica evenimente aprute
dup data raportului de revizuire.
Dac practicianul are motive s cread c informaiile ce fac obiectul revizuirii pot fi denaturate n mod
semnificativ, acesta trebuie s efectueze proceduri suplimentare sau mult mai extinse dup cum este necesar,
pentru a putea exprima o asigurare negativ sau s confirme c este necesar un raport modificat.
157.Care sunt cerinele privind coninutul i care sunt elementele de baz ale raportului (concluziilor) de
revizuire a situaiilor financiare conform ISRE 2400?
RASPUNS:
Concluzii i raportare
Raportul de revizuire trebuie s conin o form clar scris a asigurrii negative. Practicianul trebuie s
revizuiasc i s evalueze concluziile ce reies din probele obinute ca baz a exprimrii asigurrii negative.
Raportul asupra unei revizuiri a situaiilor financiare descrie aria de aplicabilitate a misiunii pentru a permite
cititorului s neleag natura activitii desfurate i s clarifice faptul c nu a fost efectuat un audit i, prin
urmare, c nu este exprimat o opinie de audit.
Raportul asupra unei revizuiri a situaiilor financiare trebuie s conin urmtoarele elemente de baz, n mod
normal n urmtoarea ordine:
(a) Titlul;
(b) Destinatar;
(c) Paragraf de deschidere sau introductiv incluznd:
(i) Identificarea situaiilor financiare asupra crora s-a fcut revizuirea; i
(ii) O declaraie privind responsabilitatea conducerii entitii i responsabilitatea practicianului;
(d) Paragraful ce cuprinde aria de aplicabilitate, descriind natura revizuirii, incluznd:
(i) O referire la acest Standard Internaional privind Misiunile de Revizuire 2400 aplicabil misiunilor
de revizuire sau la standarde sau practici naionale relevante.;
(ii) O declaraie c revizuirea este limitat, n primul rnd, la investigaii i proceduri analitice;
(iii) O declaraie c nu a fost efectuat un audit, c procedurile ntreprinse ofer o asigurare mai redus
dect n cazul unui audit i c nu este exprimat o opinie de audit;
(e) Declaraia de asigurare negativ;
(f) Data raportului;
(g) Adresa practicianului; i
(h) Semntura practicianului.
Raportul de revizuire trebuie:
(a) S menioneze c n timpul revizuirii nimic nu a venit n atenia practicianului pentru a-l determina pe
practician s cread c situaiile financiare nu ofer o imagine fidel (sau nu sunt prezentate fidel, sub toate
aspectele semnificative) n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil (asigurare negativ); sau
(b) Dac anumite aspecte vin n atenia practicianului, s descrie respectivele aspecte care deterioreaz
imaginea fidel (sau prezentare fidel, sub toate aspectele semnificative) n conformitate cu cadrul de
raportare financiar aplicabil, incluznd, cu excepia cazurilor n care acest lucru nu este posibil, o cuantificare a
efectului(telor) posibil(e) asupra situaiilor financiare, i fie:
(i) Exprim o rezerv n privina asigurrii negative oferite;
(ii) n cazul n care efectul aspectului este att de semnificativ i profund pentru situaiile financiare
nct practicianul concluzioneaz c o opinie cu rezerve nu este adecvat pentru a prezenta natura eronat

262

sau incomplet a situaiilor financiare, emite o declaraie contrar din care s rezulte c situaiile
financiare nu ofer o imagine fidel (sau nu sunt prezentate cu fidelitate, sub toate aspectele
semnificative) n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil;
(c) Dac a existat o limitare semnificativ a ariei de aplicabilitate, s descrie limitarea i fie:
(i) Se exprim o rezerv asupra asigurrii negative privind posibila ajustare a situaiilor financiare care
ar fi putut fi determinat ca fiind necesar dac limitarea nu ar fi existat;
(ii) Nu se ofer nici o asigurare, atunci cnd posibilul efect al limitrii este att de semnificativ i
profund nct practicianul conchide c nu poate fi oferit nici un nivel de asigurare.
Practicianul trebuie s dateze raportul de revizuire cu data la care revi zia este terminat, ceea ce include i
efectuarea de proceduri referitoare la evenimentele ce au loc pn la data raportului. Cu toate acestea, pentru c
responsabilitatea practicianului este de a raporta asupra situaiilor financiare aa cum sunt ntocmite i
prezentate de conducere, practicianul nu trebuie s dateze raportul de revizuire mai devreme de data la care
situaiile financiare au fost aprobate de conducere.

158.Prezentai principalele proceduri ilustrative detaliate, menionate n Anexa 2 la ISRE 2400, ce pot fi
efectuate ntr-o astfel de misiune (angajament), privitoare la aspecte generale, numerar, creane i
stocuri.
RASPUNS:
Generaliti
1. Discutarea termenilor i a ariei de aplicabilitate a misiunii cu clientul i echipa misiunii
2. Pregtirea unei scrisori de misiune stabilind termenii i aria de aplicabilitate a misiunii
3. Obinerea unei nelegeri a activitilor entitii i a sistemului de nregistrare a informaiilor financiare
i de ntocmire a situaiilor financiare
4. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac toate informaiile financiare sunt nregistrate:
(a) Complet;
(b) Prompt; i
(c) Dup primirea autorizrilor necesare
5. Obinerea balanei de verificare i determinarea conformitii acesteia cu registrul-jurnal i situaiile
financiare
6. Analizarea rezultatelor obinute n misiunile de audit i de revizuire anteri oare, inclusiv a ajustrilor
contabile cerute
7. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac au avut loc modificri semnificative n entitate fa
de anul trecut (de exemplu, modificri ale acionariatului sau modificri n structura capitalului)
8. Se efectueaz intervievri cu privire la politicile contabile i se consider dac:
(a) Acestea sunt n conformitate cu standardele naionale sau internaionale;
(b) Au fost aplicate corect; i
(c) Au fost aplicate n mod consecvent i, dac nu, se ia n considerare dac au fost prezentate orice
modificri ale politicilor contabile
9. Se citesc procesele-verbale de la ntlnirile acionarilor, Consiliului de Administraie i ale altor
comitete abilitate pentru a identifica aspectele ce pot fi importante la revizuire
10. Se efectueaz intervievri cu privire la msura n care aciunile ntreprinse la ntlnirile acionarilor,
Consiliului de Administraie sau la alte ntlniri comparabile care afecteaz situaiile financiare au fost
n mod adecvat reflectate n acestea
11. Se efectueaz intervievri cu privire la existena tranzaciilor cu prile afiliate, cum au fost
contabilizate astfel de tranzacii i dac acestea au fost n mod corect prezentate
12. Se efectueaz intervievri cu privire la contingene i angajamente
13. Se efectueaz intervievri cu privire la planurile de cedare a activelor sau a segmentelor majore de
afaceri
14. Se obin situaiile financiare i se discut cu conducerea
15. Se analizeaz caracterul adecvat al prezentrii de informaii n situaiile financiare i compatibilitatea lor
cu clasificarea

263

16. Se compar rezultatele prezentate n situaiile financiare ale perioadei curente cu cele prezentate n
situaiile financiare pentru perioade anterioare comparabile i, dac este posibil, cu prognoze i
previziuni
17. Se obin explicaii din partea conducerii pentru orice fluctuaii sau inconsecvene neobinuite din
situaiile financiare
18. Se analizeaz efectul oricror erori necorectate individual sau cumulat Se aduc n atenia conducerii
aceste erori i se determin modul n care erorile necorectate vor influena raportul asupra revizuirii
19. Se ia n considerare obinerea unei declaraii din partea conducerii
Numerar
20. Se obin reconcilierile bancare Se efectueaz intervievri cu privire la orice elemente de reconciliere
mai vechi sau neobinuite cu personalul clientului
21. Se efectueaz intervievri cu privire la transferurile de numerar pentru perioada anterioar i ulterioar
datei revizuirii
22. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac exist vreo restricie asupra soldurilor de numerar
Creane
1. Se cerceteaz politicile contabile privind nregistrarea iniial a creanelor comerciale i se determin
dac s-au acordat reduceri la aceste tranzacii
2. Se obine un tabel al creanelor i se determin dac totalul este n concordan cu balana de verificare
3. Se obin i se analizeaz explicaiile referitoare la variaiile semnificative din soldurile conturilor fa de
perioadele anterioare sau fa de valorile anticipate
4. Se obine o analiz privind maturitatea creanelor comerciale Se investigheaz motivul existenei unor
solduri sau rulaje neobinuit de mari, soldurilor creditoare ale conturilor sau orice alte solduri
neobinuite, cercetnd gradul de ncasare al acestora
5. Se discut cu conducerea clasificarea creanelor, incluznd soldurile din perioada precedent , soldurile
creditoare nete i sumele datorate de acionari, directori i alte pri afiliate, din situaiile financiare
6. Se efectueaz intervievri cu privire la metoda de identificare a conturilor cu plat lent i de stabilire
a reducerilor pentru conturile ndoielnice, avnd n vedere gradul de rezonabilitate a metodei
7. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac creanele au fost depuse drept garanie, dac au fost
recuperate prin contracte de factoring sau dac au fost actualizate
8. Se efectueaz intervievri cu privire la procedurile aplicate pentru a asigura c s-a obinut separarea
adecvat a tranzaciilor de vnzare de ncasrile din vnzri
9. Se efectueaz intervievri cu privire la msura n care conturile reprezint bunuri n consignaie i, n
acest caz, dac au fost fcute ajustri pentru a transforma aceste tranzacii i pentru a include aceste
bunuri n stocuri
10. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac dup data bilanului au fost acordate credite mari n
comparaie cu venitul nregistrat i dac au fost constituite provizioane pentru aceste valori
Stocuri
1. Se obine lista stocurilor i se determin dac:
(a) Totalul corespunde cu soldul din balana de verificare; i
(b) Lista se bazeaz pe inventarierea stocului
2. Se cerceteaz metoda de inventariere a unitilor din stoc
3. Acolo unde nu a fost efectuat o inventariere la data bilanului, se cerceteaz dac:
(a) Este folosit un sistem de inventariere continuu i dac sunt fcute comparri periodice cu
cantitile din stoc; i dac
(b) Este folosit un sistem de cost integrat i dac acesta a produs informaii credibile n trecut
4. Se discut ajustrile fcute ce rezult din ultima inventariere a stocului
5. Se efectueaz intervievri cu privire la procedurile aplicate pentru a controla separarea exerciiilor i
orice alte fluctuaii ale stocului
6. Se cerceteaz baza utilizat la evaluarea fiecrei categorii de stoc i n special referitor la eliminarea
profiturilor inter-filiale Se cerceteaz dac stocul este evaluat la minimul dintre cost i valoarea
realizabil net
7. Se analizeaz consecvena cu care au fost aplicate metodele de evaluare a stocurilor, incluznd factori
cum sunt cheltuielile cu materialele, cu fora de munc i cheltuielile de regie
8. Se compar valorile categoriilor majore de stoc cu acelea din perioadele anterioare i cu cele anticipate
pentru perioada curent Se cerceteaz fluctuaiile i diferenele majore
9. Se compar stocul cu cel din perioadele anterioare
10. Se efectueaz intervievri cu privire la metoda folosit pentru a identifica stocurile lente i pe cele
depreciate i dac astfel de stocuri au fost contabilizate la valoarea realizabil net

264

11. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac vreunul dintre stocuri este n consignaie i, n acest
caz, dac au fost efectuate ajustri pentru a exclude astfel de bunuri din stoc
12. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac exist vreo parte a stocului depus drept garanie,
stocat n alte locuri sau n consignaie la alii i s se ia n considerare dac astfel de tranzacii au fost
contabilizate ca atare
159.Prezentai principalele proceduri illustrative detaliate, menionate n Anexa 2 la ISRE 2400, ce pot fi
efectuate ntr-o astfel de misiune (angajament), privitoare la plasamente, mijloace fixe i amortizare,
mprumuturi, datorii comerciale, obligaii i datorii contingente, venituri i alte taxe, evenimente
ulterioare, litigii i capitaluri proprii.
RASPUNS:
Plasamente
1. Se obine un tabel al plasamentelor existente la data bilanului i se determin dac acesta este n
concordan cu balana de verificare.
2. Se efectueaz intervievri cu privire la politica contabil aplicat plasamentelor.
3. Se cer informaii de la conducere despre valoarea contabil a plasamentelor. Se consider dac exist
orice fel de probleme de realizare.
4. Se apreciaz dac ctigurile, pierderile i veniturile din investiii au fost contabilizate corect.
5. Se cerceteaz clasificarea plasamentelor pe termen lung i pe termen scurt.
Mijloacele fixe i amortizarea
1. Se obine un tabel al mijloacelor fixe indicnd costul i amortizarea cumulat i se determin dac
respectivele sume sunt n concordan cu sumele din balana de verificare.
2. Se efectueaz intervievri cu privire la politica de contabilitate aplicat privind provizioanele pentru
amortizri i se face distincie ntre elementele
3. de capital i de meninere a acestuia. Se determin dac mijloacele fixe au suferit o depreciere
semnificativ, permanent a valorii.
4. Se discut cu conducerea adugrile i eliminrile din conturile mijloacelor fixe i modul de contabilizare
a ctigurilor i pierderilor din vnzri sau casri. Se cerceteaz dac toate aceste tranzacii au fost contabilizate.
5. Se efectueaz intervievri cu privire la consecvena cu care metodele i ratele de amortizare au fost
aplicate i se compar provizioanele pentru amortizare cu cele din anii anteriori.
6. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac exist sechestru pe mijloacele fixe.
7. Se discut dac operaiunile de leasing au fost corect reflectate n situaiile financiare n conformitate cu
reglementrile contabile n vigoare.
mprumuturi de pltit
1. Se obine de la conducere un tabel al mprumuturilor de pltit i se determin dac totalul este n
concordan cu balana de verificare.
2. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac exist vreun mprumut pentru care conducerea nu a
satisfcut prevederile din contract i, dac exist, se cerceteaz ce aciuni a ntreprins conducerea n acest sens i
dac au fost fcute ajustri adecvate n situaiile financiare.
3. Se analizeaz caracterul rezonabil al dobnzilor n relaie cu soldurile mprumuturilor.
4. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac mprumuturile obinute sunt garantate.
5. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac mprumuturile obinute au fost clasificate ca
mprumuturi curente i pe termen lung.
Datorii comerciale
1. Se efectueaz intervievri cu privire la politicile contabile aplicate pentru
2. nregistrarea iniial a datoriilor comerciale i dac entitatea are dreptul s fac orice fel de reduceri
pentru astfel de tranzacii.
3. Se obin i se analizeaz explicaiile variaiilor semnificative din soldurile conturilor fa de perioadele
anterioare sau fa de valorile anticipate.
4. Se obine un tabel al datoriilor comerciale i se determin dac totalul concord cu balana de verificare.
5. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac soldurile sunt reconciliate cu situaiile creditorilor i s
se compar cu soldurile din perioadele anterioare. Se compar cifra de afaceri cu cea din perioadele anterioare.
6. Se analizeaz posibilitatea existenei unor datorii semnificative nenregistrate.
7. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac datoriile ctre acionari, directori i alte pri afiliate
sunt prezentate separat.
Obligaii angajate i datorii contingente
1. Se obine un tabel al obligaiilor angajate i se determin dac totalul concord cu balana de verificare.
2. Se compar soldurile de cheltuieli majore cu cele similare din perioadele anterioare.

265

3. Se efectueaz intervievri cu privire la aprobrile pentru astfel de obligaii, termenele de plat,


respectarea clauzelor, garaniile i clasificrile.
4. Se efectueaz intervievri cu privire la metoda de determinare a obligaiilor angajate.
5. Se efectueaz intervievri cu privire la natura sumelor incluse n datoriile contingente i n angajamente.
6. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac exist vreo datorie contingent sau efectiv care nu a
fost nregistrat n conturi. Dac exist, se discut cu conducerea dac trebuie constituite provizioane sau dac
trebuie fcut o prezentare de informaii n notele la situaiile financiare.
venituri i alte taxe
1. Se efectueaz intervievri cu conducerea n legtur cu existena unor evenimente, inclusiv dispute cu
autoritile fiscale, care ar putea avea un efect important asupra datoriilor fiscale ale entitii.
2. Se analizeaz cheltuielile fiscale n relaie cu venitul entitii pentru acea perioad.
3. Se efectueaz intervievri cu privire la conducerea n legtur cu gradul de adecvare a nregistrrii
obligaiilor fiscale amnate sau curente, inclusiv a provizioanelor n ceea ce privete perioadele anterioare.
Evenimente ulterioare
1. Se obin de la conducere ultimele situaii financiare interimare i se compar cu situaiile financiare
revizuite sau cu cele din perioadele comparabile ale anului precedent.
2. Se efectueaz intervievri cu privire la evenimentele ce au un efect major asupra situaiilor financiare
aflate sub revizuire petrecute dup data bilanului, n special dac:
(a) Ulterior datei bilanului au aprut angajamente sau incertitudini substaniale;
(b) Pn la data intervievrii au aprut schimbri semnificative n capitalul social, datoriile pe termen lung
sau n capitalul circulant; i
(c) Au fost fcute ajustri neobinuite n timpul perioadei dintre data bilanului i data intervievrii.
3. Se analizeaz necesitatea realizrii de ajustri sau prezentri de informaii n situaiile financiare.
4. Se obin i se citesc procesele-verbale ale ntlnirilor acionarilor, directorilor i comitetelor abilitate
ulterioare datei bilanului.
Litigii
1. Se efectueaz intervievri cu conducerea privind faptul dac entitatea este subiectul unei ameninri de
acionare n justiie, o aciune n derulare sau pe cale de a se produce. Se consider efectul acestora asupra
situaiilor financiare.
Capitalul propriu
1. Se obine i se analizeaz un tabel al tranzaciilor de capital propriu, incluznd noi emiteri, retrageri i
dividende.
2. Se efectueaz intervievri cu privire la faptul dac exist vreo restricie asupra ctigurilor reinute sau
asupra altor conturi de capital propriu.
160.Care sunt principiile generale, obiectivele i termenii misiunii (angajamentului), potrivit ISRE 2410 Revizuirea situaiilor financiare interimare efectuat de un auditor independent al entitii?
RASPUNS:
Principii generale
Auditorul trebuie respecte cerinele de etic referitoare la auditul situaiilor financiare anuale ale
entitii.
Aceste cerine privind etica direcioneaz responsabilitile profesionale ale auditorului n urmtoarele
privine: independen, integritate, obiectivitate, competen i diligen profesional, confidenialitate, conduit
profesional i standarde tehnice.
Auditorul trebuie s implementeze proceduri de control al calitii aplicabile n cadrul misiunii
individuale.
Elementele ce in de controlul calitii n cadrul unei misiuni individuale includ responsabiliti de conducere
privind calitatea misiunii, cerine de etic, acceptarea i continuarea relaiei cu clientul precum i misiuni
specifice, respectarea termenilor contractuali, desemnare echipelor misiunii, efectuarea misiunii i monitorizare.
Auditorul trebuie s planifice i s execute revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional,
admind faptul c pot exista anumite circumstane n care informaiile financiare interimare s aib
nevoie de unele ajustri pentru a putea fi tratate, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu
cadrul de raportare financiar aplicabil. Atitudinea de scepticism profesional se refer la o evaluare critic
din partea auditorului asupra validitii dovezilor obinute, acesta analiznd situaia din mai multe perspective,
fiind atent la informaiile care contrazic sau pun sub semnul ndoielii credibilitatea documentelor sau a
declaraiilor conducerii entitii.
Obiectivele unei misiuni de revizuire a situaiilor financiare interimare

266

Obiectivul unei misiuni de revizuire a unor situaii financiare interimare este de a permite auditorului s
exprime o concluzie n care s se precizeze dac, pe baza revizuirii, auditorul a sesizat ceva care l face pe
auditor s considere c informaiile financiare interimare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n
conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
Obiectivul unei misiuni de revizuire a informaiilor financiare interimare difer semnificativ de cel al unui
audit executat n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit (ISA).
Convenirea termenilor misiunii
Auditorul i clientul trebuie s cad de acord asupra termenilor misiunii.
Termenii acceptai ai misiunii sunt de obicei consemnai ntr-o scrisoare de misiune. O astfel de comunicare
servete la evitarea nenelegerilor privind natura misiunii i, n mod deosebit, privind obiectivul i aria de
aplicabilitate a revizuirii, responsabilitile conducerii, responsabilitile auditorului, asigurarea obinut, natura
i forma raportului. De obicei, comunicarea se refer la urmtoarele aspecte:
Obiectivul revizuirii informaiilor financiare interimare.
Aria de aplicabilitate a revizuirii.
Responsabilitatea conducerii cu privire la informaiile financiare interimare.
Responsabilitatea conducerii cu privire la stabilirea i meninerea controlului intern relevant pentru
ntocmirea informaiilor financiare interimare
Responsabilitatea conducerii cu privire la furnizarea la cererea auditorului a tuturor situaiilor financiare
i a informaiilor colaterale.
Acceptul conducerii de a furniza auditorului declaraii n scris care s susin declaraiile date verbal pe
parcursul revizuirii, precum i declaraiile ce exist n mod implicit n nregistrrile entitii.
Forma i coninutul preliminar al raportului ce urmeaz a fi ntocmit, inclusiv identitatea destinatarului
raportului.
Acceptul conducerii ca atunci cnd un document coninnd situaii financiare interimare indic faptul c
informaiile financiare interimare au fost revizuite de auditorul entitii, raportul de revizuire s fie inclus n
document.
161.Care sunt principalele cerine ale ISRE 2410 in legtura cu procedurile privind revizuirea situaiilor
financiare interimare ce trebuie aplicate de auditorul financiar referitor la nelegerea entitii i
mediului acesteia, la investigaii, proceduri analitice i alte proceduri de revizuire utilizabile n acest
sens?
RASPUNS:
Proceduri privind revizuirea situaiilor financiare interimare
nelegerea entitii i a mediului su, inclusiv a controlului intern
Auditorul trebuie s posede cunotine despre entitate i mediul aceste ia, inclusiv despre controlul ei intern, n
msura n care au legtur cu ntocmirea att a situaiilor financiare anuale, ct i a celor interimare, suficiente
pentru a planifica i duce la bun sfrit misiunea i s fie ca pabil s:
(a) Identifice tipurile de denaturri semnificative poteniale i s ana lizeze posibilitatea ca ele sa apar;
(b) S selecteze ntrebrile, procedurile analitice i alte proceduri de revizuire care vor furniza auditorului o baz
pentru raportarea cu privire la elemente ce au venit n atenia auditorului i care l fac pe auditor s considere
c situaiile financiare interimare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu ca drul de raportare financiar aplicabil.
Procedurile efectuate de ctre un auditor pentru a aduce la zi nelegerea entitii i a mediului si, inclusiv
controlul su intern, de obicei includ urmtoarele:
1 n msura n care este necesar, citirea documentaiei referitoare la auditul anului precedent i la revizuirile
interimare anterioare din cursul anului curent i al anilor precedeni, care s-i permit auditorului s identifice
aspectele ce pot afecta situaiile financiare interimare curente.
1 Luarea n considerare a riscurilor semnificative, inclusiv riscul de eludare a controalelor de ctre conducere,
care au fost identificate n auditul situaiilor financiare din anul precedent.
2 Studierea situaiilor financiare anuale cele mai recente i a acelora interimare anterioare comparabile.
3 Analizarea pragului de semnificaie referitor la cadrul de raportare financiar aplicabil, n msura n care
afecteaz informaiile financiare interimare, pentru a putea determina natura i aria de cuprindere a pro cedurilor
ce trebuie realizate i pentru a evalua efectele denaturrilor.
4 Analizarea naturii denaturrilor semnificative corectate i a oricror denaturri nesemnificative care nu au
fost corectate din situaiile financiare ale anilor anteriori.
5 Analizarea aspectelor semnificative de raportare i contabile care pot fi semnificative n continuare, precum,
de exemplu, punctele slabe semnificative din sistemul de control intern.

267

6 Analizarea rezultatelor procedurilor de audit aplicate pentru situaiile financiare ale anului curent.
7 Analizarea rezultatelor auditurilor interne efectuate i a aciunilor ulterioare ntreprinse de ctre conducere.
8 Intervievarea conducerii cu privire la rezultatele evalurii de ctre conducere a riscului ca situaiile financiare
interimare s fie denaturate semnificativ ca urmare a fraudei.
9 Intervievarea conducerii cu privire la efectul schimbrilor intervenite n activitatea entitii.
10 Intervievarea conducerii cu privire la schimbrile semnificative n controlul intern i efectul posibil al acestor
schimbri asupra ntocmirii situaiilor financiare interimare.
11 Intervievarea conducerii cu privire la procesul de ntocmire a situaiilor financiare interimare i despre
consecvena principalelor sisteme de nregistrare contabil cuprinse n situaiile financiare interimare.
Intervievri, proceduri analitice i alte proceduri de revizuire
Auditorul trebuie s realizeze intervievri n mod special n ceea ce privete persoanele responsabile de
aspectele financiare sau contabile, i s aplice proceduri analitice i alte proceduri de revizuire care s i permit
auditorului s concluzioneze dac, n baza procedurilor folosi te, a sesizat vreun aspect care l-ar face s cread c
informaiile financiare interimare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu cadrul
de raportare financiar aplicabil.
n mod obinuit, auditorul aplic urmtoarele proceduri:
1 Citete minutele edinelor acionarilor, ale persoanelor nsrcinate cu guvernana, i a altor comisii adecvate
pentru a identifica acele aspecte ce pot afecta informaiile financiare interimare, i efectueaz intervievri cu
privire la aspectele dezbtute n cadrul edinelor ale cror minute nu sunt disponibile, dar care pot afecta
informaiile financiare interimare.
2 Analizeaz efectul, dac este cazul, acelor aspecte care pot aduce modi ficri raportului de audit sau de
revizuire, sau al acelor ajustri contabile sau denaturri necorectate, n cadrul auditului precedent sau al revizui rilor precedente.
3 Comunic, acolo unde este cazul, cu ali auditori care efectueaz revizuiri ale informaiilor financiare
interimare n privina raportrii componentelor semnificative ale entitii.
0 Intervieveaz membri ai conducerii responsabili cu situaia financiar i contabil, i cu alii, dup cum este
adecvat, despre urmtoarele:Dac informaiile financiare interimare au fost ntocmite i prezentate n
conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
1 Dac au existat modificri cu privire la principiile de contabilitate sau cu privire la metodele de aplicare a
acestora.
2 Dac oricare din tranzaciile noi a necesitat aplicarea unor metode de contabilitate noi.
3 Dac informaiile financiare interimare conin denaturri necorectate.
4 Situaii complexe sau neobinuite care e posibil s fi afectat informaiile financiare interimare, precum
combinaii de afaceri sau nlturarea unui segment al afacerii.
5 Presupuneri semnificative care sunt relevante pentru msurarea valorii juste sau pentru prezentrile de
informaii, precum i intenia i abilitatea conducerii de a duce la bun sfrit diferite activiti n numele entitii.
6 Dac tranzaciile cu pri afiliate au fost contabilizate n mod corespunztor i menionate n informaiile
financiare interimare.
7 Schimbri semnificative n cadrul angajamentelor i obligaiilor contractuale.
8 Schimbri semnificative ale datoriilor contingente, inclusiv litigii sau cereri.
0 Conformare cu obligaiile referitoare la datorii.
1 Aspecte asupra crora au fost ridicate semne de ntrebare n cursul aplicrii procedurilor de revizuire.
2 Tranzacii semnificative care au avut loc n decursul ultimelor zile ale perioadei interimare sau n decursul
primelor cteva zile din urmtoarea perioad interimar.
3 Informaii referitoare la o fraud sau suspiciune de fraud care afecteaz entitatea, aceasta implicnd:
- Conducerea;
- Angajaii care au un rol important n controlul intern; sau
- Alte situaii n care frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra informaiilor financiare interimare.
1 Cunotine referitoare la suspiciuni de fraud care afecteaz informaiile financiare interimare ale entitii,
comunicate de angajai, foti angajai, analiti, organisme de reglementare sau alii.
2 Informaii despre orice nerespectare, actual sau posibil, a legii sau a reglementrilor, care ar putea avea un
efect semnificativ asupra informaiilor financiare interimare.
Auditorul trebuie s obin probe conform crora situaiile financia re interimare corespund sau se reconciliaz
cu nregistrrile contabile aferente.
Auditorul poate obine probe care s indice dac situaiile financiare interimare corespund sau se reconciliaz cu
nregistrrile contabile aferente prin urmrirea situaiilor financiare interimare comparativ cu:
(a) nregistrrile contabile, precum registrul-jurnal sau un program de consolidare care corespunde sau se
reconciliaz cu nregistrrile contabile; i
(b) Alte date justificative din registrele entitii, dup cum este necesar.

268

Auditorul trebuie s efectueze intervievri cu privire la msura n care conducerea a identificat toate
evenimentele de pn la data raportului de revizuire care pot necesita ajustri n cadrul situaiilor financiare
interimare sau dac trebuie prezentate n aceste situaii.
162.Care sunt cerinele ISRE 2410 privind evaluarea denaturrilor, declaraiile conducerii i
responsabilitile auditorului?
RASPUNS:
Evaluarea denaturrilor
Auditorul trebuie s evalueze, att individual ct i n ansamblu, dac denaturrile necorectate pe care le-a
sesizat sunt semnificative pentru situaiile financiare interimare.
Auditorul va face uz de raionamentul su profesional n evaluarea pragului de semnificaie al oricrei
denaturri pe care entitatea nu a corectat-o.
Auditorul poate desemna nivelul sub care nu este nevoie ca denaturarea s fie agregat, ntruct auditorul
consider c agregarea acestora n mod clar nu va avea un efect semnificativ asupra informaiilor financiare
interimare.
Declaraii ale conducerii
Auditorul trebuie s obin declaraii n scris ale conducerii care s susin urmtoarele:
(a) Conducerea i recunoate responsabilitatea de a concepe i implementa un control intern menit s
previn i s detecteze frauda i eroarea;
(b) Informaiile financiare interimare sunt ntocmite i prezentate n conformitate cu cadrul de raportare
financiar aplicabil;
(c) Conducerea consider c efectul acelor denaturri agregate de auditor n timpul revizuirii, indiferent dac
acestea sunt luate individual sau n ansamblu, nu este semnificativ pentru informaiile financiare interimare. Un
sumar al acestor elemente este inclus sau ataat declaraiilor scrise;
(d) Conducerea i-a prezentat auditorului toate faptele semnificative ce au legtur cu fraude sau suspiciuni de
fraud cunoscute conducerii i care este posibil s fi afectat entitatea;
(e) Conducerea i-a prezentat auditorului rezultatele evalurii riscurilor de denaturare semnificativ a
situaiilor financiare interimare ca urmare a fraudei;2
(f) Conducerea i-a prezentat auditorului toate cazurile de nerespectare cunoscute, actuale sau posibile, cu
legislaia sau alte reglementri ale cror efecte trebuie analizate la ntocmirea situaiilor financiare interimare; i
(g) Conducerea i-a prezentat auditorului toate evenimentele semnificative care au avut loc dup data de
ncheiere a bilanului i pn la data raportului de revizuire care pot determina necesitatea unor ajustri ale
situaiilor financiare interimare sau trebuie prezentate n cadrul acestor situaii.
Responsabilitatea auditorului pentru informaiile anexate
Auditorul trebuie s parcurg i celelalte informaii ce sunt anexate la situaiile financiare interimare pentru a
analiza dac astfel de informaii prezint inconsecvene semnificative fa de situaiile finan ciare interimare.
Dac auditorul identific o inconsecven semnificativ, va analiza dac situaiile financiare interimare sau
alte informaii trebuie modificate. Dac o astfel de modificare este necesar n cadrul situaiilor financiare
interimare i conducerea refuz s fac astfel de modificri, auditorul analizeaz implicaiile pe care le are acest
fapt asupra raportului de revizuire.
Dac auditorul sesizeaz un aspect care l face s considere c alte in formaii par s conin denaturri
semnificative ale informaiilor, auditorul trebuie s discute aspectul n cauz cu conducerea entitii.
163.Care sunt cerinele ISRE 2410 privind comunicarea i raportarea naturii, ntinderii i rezultatelor
revizuirii situaiilor financiare interimare?
RASPUNS:
Comunicarea
n cazul n care, ca rezultat al revizuirii unor situaii financiare inte rimare, auditorul sesizeaz un aspect care
l face s considere c este necesar s se fac o modificare substanial a situaiilor financiare inte rimare pentru
ca acestea s poat fi ntocmite, sub toate aspectele sem nificative, n conformitate cu cadrul de raportare
financiar aplicabil, auditorul trebuie s comunice aceast situaie ct de curnd posibil ctre nivelul de
conducere adecvat.
n cazul n care, conform prerii auditorului, conducerea nu rspunde adecvat, n decursul unei perioade de
timp rezonabile, auditorul trebuie s informeze persoanele nsrcinate cu guvernana.
Dac informaia este comunicat oral, auditorul ntocmete i documentele aferente.

269

n cazul n care, conform prerii auditorului, persoanele nsrcinate cu guvernana nu rspund corespunztor
n decursul unei perioade de timp rezonabile, auditorul trebuie s analizeze urmtoarele:
(a) Modificarea raportului; sau
(b) Posibilitatea de a se retrage din misiune; i
(c) Posibilitatea de a demisiona din misiunea de audit a situaiilor fi nanciare anuale.
Atunci cnd, ca rezultat al efecturii revizuirii informaiilor financi are interimare, auditorul sesizeaz un
aspect ce l face s suspecteze existena unei fraude sau nerespectarea de ctre entitate a unor legi sau
reglementri, auditorul trebuie s comunice aspectul n cauz ct de repede posibil ctre nivelul de conducere
adecvat.
Auditorul trebuie s comunice aspectele de interes pentru guvernan ce reies din revizuirea situaiilor
financiare interimare persoanelor nsrcinate cu guvernana.
Raportarea naturii, ariei de cuprindere i a rezultatelor revizuirii situaiilor financiare interimare
Auditorul trebuie s ntocmeasc un raport scris care s conin urmtoarele:
(a) Un titlu adecvat.
(b) Un destinatar, dup cum este necesar n circumstanele misiunii.
(c) Identificarea situaiilor financiare interimare revizuite, care s includ identificarea titlului fiecrei situaii
cuprinse n setul complet sau condensat de situaii financiare, precum i data i perioada cuprins de situaiile
financiare interimare.
(d) Dac informaiile financiare interimare cuprinde un set complet de situaii financiare cu scop general,
ntocmit n conformitate cu un cadru de raportare financiar conceput pentru a oferi o imagi ne fidel, o
declaraie conform creia conducerea este responsabil pentru ntocmirea i prezentarea adecvat a situaiilor
financiare interimare n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
(e) n alte circumstane, o declaraie conform creia conducerea este responsabil pentru ntocmirea i
prezentarea situaiilor financiare interimare n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
(f) O declaraie prin care auditorul este responsabil pentru exprimarea unei concluzii asupra situaiilor
financiare interimare bazat pe revizuirea efectuat.
(g) O declaraie conform creia revizuirea informaiilor financiare interimare a fost efectuat n conformitate
cu Standardul Internaional privind misiunile de revizuire (ISRE) 2410, Revizuirea situaiilor financiare
interimare efectuat de un auditor independent al entitii, i o declaraie conform creia o astfel de revizuire
const n efectuarea de intervievri, n special asupra acelor persoane responsabile de situaiile financiarcontabile, precum i n aplicarea de proceduri analitice i alte proceduri de revizuire.
(h) O declaraie conform creia o revizuire are o arie de aplicabilitate semnificativ mai redus dect cea a
unui audit efectuat n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit i, de aceea, nu i permite auditorului
s obin asigurarea c auditorul va sesiza toate aspectele semnificative ce ar putea fi identificate n cadrul unui
audit i, n consecin, el nu va putea exprima o opinie de audit.
(i) Dac informaiile financiare interimare cuprind un set complet de situaii financiare cu scop general,
ntocmit n conformitate cu un cadru de raportare financiar conceput pentru a oferi o imagine fi del, o
concluzie privitoare la faptul dac auditorul a sesizat aspecte care l fac s afirme c situaiile financiare
interimare nu ofer o imagine fidel, sau nu prezint fidel, sub toate aspectele semnifi cative, n conformitate cu
cadrul de raportare financiar aplicabil (inclusiv o referire la jurisdicia sau ara de origine a cadrului de
raportare financiar cnd cadrul de raportare financiar folosit nu este Standardele Internaionale de Raportare
Financiar); sau
(j) n alte circumstane, o concluzie privitoare la faptul dac auditorul a sesizat aspecte care l fac s afirme
c informaiile financiare interimare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu
cadrul de raportare financiar aplicabil (incluznd o referire la jurisdicia sau ara de origine a cadrului de
raportare financiar cnd cadrul de raportare financiar folosit nu este Standardele Internaionale de Raportare
Financiar).
(k) Data raportului.
(l) Locaia n ara sau jurisdicia unde auditorul i desfoar activitatea.
(m) Semntura auditorului.
164.Care sunt principalele aspecte ce trebuiesc menionate n scrisoarea de angajament i ce proceduri
analitice poate utiliza auditorul financiar ntr-o misiune de revizuire a situaiilor financiare interimare,
potrivit ISRE 2410 (Anexele 1 i 2)?
RASPUNS:
Exemplu de scrisoare de misiune pentru revizuirea unor situaii financiare interimare
Ctre Consiliul de Administraie (sau reprezentanii conducerii superioare)

270

V trimitem aceast scrisoare pentru a v confirma nelegerea noastr cu privire la termenii i obiectivele
misiunii de a revizui bilanul financiar interimar al entitii la data de 30 iunie 20X1, contul de profit i pierdere
i situaia fluxurilor de numerar pentru perioada de 6 luni care s-a ncheiat.
Revizuirea noastr va fi efectuat n conformitate cu Standardul internaional pentru misiuni de revizuire
2410, Revizuirea situaiilor financiare interimare realizat de un auditor independent al entitii emis de
Comitetul Internaional al Standardelor de Audit i Asigurare, avnd drept obiectiv furnizarea unei baze de
raportare n situaia n care am sesizat un aspect care ne face s credem c situaiile financiare interimare nu au
fost ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu [indicai cadrul de raportare financiar
aplicabil, inclusiv o referin la jurisdicia sau ara de origine a raportrii financiare atunci cnd cadrul de
raportare financiar folosit nu este Standardele Internaionale de Raportare Financiar]. O asemenea revizuire
const n realizarea de intervievri, n special cu persoanele responsabile cu aspectele financiar-contabile, i
aplicarea procedurilor analitice i a altor proceduri de revizuire i nu necesit, n mod obinuit, o coroborare a
informaiilor obinute. Aria de aplicabilitate a revizuirii unei situaii financiare interimare este n mod substanial
mai redus fa de aria de aplicabilitate a unui audit efectuat n conformitate cu Standardele Internaionale de
Audit, al crui obiectiv este exprimarea unei opinii cu privire la situaiile financiare i, din acest motiv, noi nu ne
vom exprima o astfel de opinie.
Ne propunem s raportm asupra informaiile financiare interimare dup cum urmeaz:
[Se include o mostr de raport]
Responsabilitatea pentru informaiile financiare interimare, inclusiv pentru prezentrile adecvate de
informaii, revine conducerii entitii. Aceasta include conceperea, implementarea i meninerea unui sistem de
controlului intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare interimare care nu conin
denaturri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea i aplicarea politicilor contabile adecvate i
realizarea unor estimri contabile rezonabile n circumstanele date. Ca parte a revizuirii noastre, vom cere
declaraii n scris din partea conducerii cu privire la afirmaiile fcute n legtur cu revizuirea. Vom cere de
asemenea ca acolo unde exist un document ce conine o situaie financiar interimar i care indic faptul c
informaiile financiare interimare au fost revizuite, raportul s fie de asemenea inclus n document.
O revizuire a situaiilor financiare interimare nu ofer asigurri c vom sesiza toate aspectele semnificative
care ar putea fi identificate n cadrul unui audit. Mai mult dect att, nu este sigur c misiunea noastr poate
detecta existena unor fraude, a unor erori sau a unor acte ilegale. Oricum, v vom informa cu privire la orice
aspect semnificativ sesizat de noi.
Suntem nerbdtori s colaborm pe deplin cu personalul dumneavoastr i ne exprimm ncrederea c ne
vor pune la dispoziie orice situaie, document sau orice alt informaie necesar revizuirii noastre.
[Se adaug aici informaiile adiionale cu privire la plat i modaliti de plat.]
Aceast scrisoare rmne valabil i n anii urmtori exceptnd situaiile cnd este ncheiat, amendat sau
nlocuit (dac este cazul).
Rugm semnai prezentul exemplar i trimitei-ne copia ataat a acestei scrisori pentru a ne indica faptul c
este n conformitate cu modul n care ai neles dumneavoastr aranjamentele fcute pentru revizuirea de ctre
noi a situaiilor financiare.
Am luat la cunotin n numele entitii ABC
(semntura)
Numele i Funcia
Data
Procedurile analitice pe care auditorul le poate folosi cnd efectueaz o revizuire a situaiilor
financiare interimare
Proceduri analitice pe care auditorul le poate lua n considerare cnd efectueaz o revizuire a informaiilor
financiare interimare:
1. Compararea situaiilor financiare interimare cu informaiile financiare interimare a perioadei imediat
precedente, cu informaiile financiare interimare a aceleiai perioade interimare a anului fiscal precedent, cu
informaiile financiare interimare pe care conducerea o preconizeaz pentru perioada curent, i cu cele mai
recent auditate situaii financiare anuale.
2. Compararea informaiilor financiare interimare curente cu rezultatele anticipate, precum bugetele actuale i
bugetele previzionate (de exemplu, compararea bilanurilor taxelor i relaia dintre provizioanele pentru taxele
pe venit i venitul neimpozat n informaiile financiare interimare curent cu informaia corespunztoare n:
1 (a) bugete, folosind ratele previzionate, i
2 (b) informaia financiar pentru perioadele anterioare).

271

3. Compararea informaiilor financiare interimare curente cu informaiile nonfinanciare relevante.


4. Compararea sumelor nregistrate, sau a indicilor ce au rezultat pe baza sumelor nregistrate, cu ateptrile
emise de auditor.
5. Compararea indicilor i a indicatorilor perioadei interimare curente cu acelea ale entitilor din acelai sector
de activitate.
6. Compararea relaiilor dintre elementele informaiilor financiare interimare curente cu relaiile dintre
elementele corespunztoare din situaiile financiare interimare ntocmite pentru perioadele anterioare, de exemplu, cheltuielile pe categorii, ca procent din vnzri, active pe categorii, ca procentaj din activele totale i
procente ale schimbului n vnzri i ale schimbului n creane.
7. Compararea datelor dezagregate.
n continuare sunt prezentate cteva exemple ale modurilor cum pot fi dezagregate datele:
1. Pe perioade, de exemplu, veniturile sau cheltuielile pot fi dezagregate n sume semestriale, lunare sau
sptmnale.
2. Pe baza liniei de produs sau a sursei de venit.
3. Pe baza locaiei, de exemplu, per component
4. Pe baza atributelor tranzaciei, de exemplu, venitul generat de designeri, arhiteci sau meteugari.
5. Pe baza mai multor atribute ale tranzaciei, de exemplu, vnzrile clasificate dup produs i dup luna n care
au avut loc.
165.Ce trebuie s aib n vedere auditorul financiar la planificarea i efectuarea misiunii (gradul de
adecvare al problematicii / criteriilor, pragul de semnificaie, riscuri), potrivit ISAE 3000 - Misiunile
de asigurare, altele dect auditul sau revizuirile informaiilor financiare istorice (ISAE 3000)?
RASPUNS:
Planificarea i efectuarea misiunii
Practicianul trebuie s planifice misiunea astfel nct aceasta s fie efectuat n mod eficace.
Planificarea implic elaborarea unei strategii generale pentru aria de aplicabilitate, accentul, momentul i
administrarea misiunii i a planului misiunii, care const dintr-o abordare detaliat a naturii, momentului i ariei
de cuprindere procedurilor care urmeaz s fie efectuate n vederea obinerii probelor, precum i motivele pentru
selectarea acestora.
Principalele aspecte care urmeaz s fie analizate:
1 Termenii misiunii.
2 Caracteristicile problematicii i criteriile identificate.
3 Procesul misiunii i posibilele surse de probe.
4 nelegerea de ctre practician a entitii i a mediului su, inclusiv riscurile ca anumite informaii s fie
denaturate n mod semnificativ.
5 Identificarea utilizatorilor vizai i nevoilor lor i analizarea pragului de semnificaie i a riscului
misiunilor de asigurare.
1 Cerinele de personal i de experien, inclusiv natura i gradul de implicare a experilor.
Practicianul trebuie s planifice i s efectueze o misiune cu o atitudine de scepticism profesional,
recunoscnd c pot exista mprejurri care pot face ca o informaie despre problematic s fie denaturat
n mod semnificativ.
O atitudine de scepticism profesional nseamn c practicianul face o evaluare critic, ridicnd diverse
probleme referitor la valabilitatea probelor obinute i este atent la probele care contrazic sau care pun sub
semnul ntrebrii credibilitatea documentelor sau a reprezentrilor date de ctre partea responsabil.
Practicianul trebuie s obin o nelegere suficient a problematicii i mprejurrilor misiunii, att
pentru a identifica i evalua riscul ca informaiile referitoare la problematic s fie denaturate n mod
semnificativ, ct i pentru a proiecta i efectua alte proceduri de adunare a probelor.
Obinerea unei nelegeri a problematicii i a altor mprejurri reprezint o parte esenial a planificrii i
efecturii unei misiuni de asigurare. Acea nelegere i ofer practicianului un cadru de referin pentru
exercitarea raionamentului profesional pe toat durata misiunii, spre exemplu atunci cnd:
1 Analizeaz caracteristicile problematicii;
2 Evalueaz adecvarea criteriilor;
3 Identific unde pot fi necesare analize speciale, spre exemplu factori care indic o fraud, nevoia unor
aptitudini specializate, sau munca unui expert;
4 Stabilete i evalueaz gradul de adecvare continu a nivelelor cantitative ale pragului de semnificaie
(unde este cazul) i analizeaz factorii calitativi ai pragului de semnificaie;
5 Elaboreaz ateptrile care sunt utilizate la efectuarea procedurilor analitice;

272

6 Proiecteaz i efectueaz alte proceduri de adunare a probelor pentru a reduce riscul misiunii de asigurare
la un nivel adecvat; i
1 Evalueaz probele, inclusiv credibilitatea declaraiilor verbale i scrise ale prii responsabile.
Evaluarea gradului de adecvare al problematicii
Practicianul trebuie s evalueze gradul de adecvare al problematicii.
Evaluarea gradului de adecvare a criteriilor
Practicianul trebuie s evalueze gradul de adecvare a criteriilor pentru a evalua sau a aprecia o
problematic.
Un practician nu accept o misiune dect dac cunotinele preliminare ale mprejurrilor misiunii arat c
acele criterii care urmeaz s fie folosite sunt adecvate. Totui, dac dup acceptarea misiunii practicianul
ajunge la concluzia c acele criterii nu sunt adecvate, acesta exprim o concluzie cu rezerve sau contrar sau
declar imposibilitatea exprimrii unei concluzii. n unele cazuri, practicianul ia n considerare retragerea din
misiune.
Pragul de semnificaie i riscul misiunilor de asigurare
Practicianul trebuie s analizeze pragul de semnificaie i riscul misiunii de asigurare atunci cnd
planific i efectueaz o misiune de asigurare.
Practicianul analizeaz pragul de semnificaie la determinarea naturii, momentului i ariei de cuprindere a
procedurilor de strngere a probelor i cnd evalueaz dac informaia referitoare la problematic nu este
denaturat.
Practicianul trebuie s reduc riscul misiunii de asigurare la un nivel acceptabil de sczut n
mprejurrile misiunii.
ntr-o misiune de asigurare rezonabil, practicianul reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel acceptabil
de sczut n mprejurrile misiunii pentru a obine o asigurare rezonabil ca baz pentru exprimarea unei
concluzii pozitive. Nivelul riscului misiunii de asigurare este mai mare ntr-o misiune de asigurare limitat dect
ntr-o misiune cu asigurare rezonabil din cauza naturii, momentului i ariei de cuprindere diferite a procedurilor
de culegere a probelor. Totui, ntr-o misiune de asigurare limitat, combinarea naturii, momentului i ariei de
cuprindere a procedurilor de culegere a probelor este cel puin suficient pentru ca practicianul s obin un
nivel de asigurare acceptabil ca baz pentru o form negativ a exprimrii. Pentru a fi acceptabil, nivelul de
asigurare obinut este de dorit s sporeasc ncrederea utilizatorilor vizai n legtur cu o informaie pn la un
nivel care este evident mai mult dect nensemnat.
166.Care sunt cerinele ISAE 3000 privitor la obinerea probelor, analiza evenimentelor ulterioare i
documentarea misiunii?
RASPUNS:
Obinerea probelor
Practicianul trebuie s obin suficiente probe adecvate care s stea la baza concluziei. Suficiena este o
msur a cantitii probelor. Gradul de adecvare este o msur a calitii probelor, prin aceasta nelegndu-se
relevana i credibilitatea acestora. Practicianul analizeaz relaiile dintre costul obinerii probelor i utilitatea
informaiilor obinute. Practicianul folosete raionamentul profesional i exercit scepticismul profesional n
evaluarea cantitii i calitii probelor, adic a suficienei i gradului lor de adecvare, pentru a susine raportul
de asigurare.
Obinerea de probe suficiente i adecvate ntr-o misiune de asigurare reprezint proces repetitiv, sistematic n
cadrul misiunii, i care implic:
(a) Obinerea unei nelegeri a problematicii i a altor mprejurri ale misi unii care, n funcie de natura
problematicii, includ o nelegere a controlului intern;
(b) Pe baza acestei nelegeri, evaluarea riscului ca informaia s fie denaturat n mod semnificativ;
(c) Ca reacie la riscurile evaluate, elaborarea rspunsurilor generale i determinarea naturii, momentului i
ntinderii procedurilor ulterioare;
(d) Efectuarea procedurilor ulterioare legate n mod clar de riscurile identificate, folosirea unei combinaii
ntre inspecie, confirmare, observare, recalculare, reefectuare, proceduri analitice i intervievri. Astfel de
proceduri ulterioare implic proceduri de fond, inclusiv obinerea de informaii coroborate din surse
independente de entitate i, n funcie de natura problematicii, testarea eficienei operaionale a controalelor;
(e) Evaluarea suficienei i gradului de adecvare a probelor.
Analizarea evenimentelor ulterioare
Practicianul trebuie s analizeze efectul evenimentelor ulterioare att asupra problematicii avute n
vedere, ct i asupra raportului, pn la data raportului de asigurare.

273

Msura n care practicianul analizeaz evenimentele ulterioare depinde de probabilitatea ca astfel de


evenimente s afecteze problematica i gradul de adecvare a concluziilor practicianului.
Documentaie
Practicianul trebuie s documenteze aspectele care sunt importante pentru furnizarea probelor n
vederea susinerii concluziei exprimate n raportul practicianului i pentru furnizarea probelor privind
executarea misiunii de asigurare n conformitate cu standardele aplicabile.
Documentaia include nregistrarea tuturor raionamentelor fcute de practician asupra tuturor aspectelor
semnificative care solicit exercitarea raionamentului profesional, mpreun cu concluzia practicianului asupra
acestora. n situaiile care implic chestiuni dificile de principiu sau raionament, documentaia include faptele
relevante care erau cunoscute de practician la momentul la care s-a tras concluzia.
167.Care este coninutul raportului de asigurare si ce concluzii poate formula (exprima) un auditor
financiar in acest sens, conform ISAE 3000?
RASPUNS:
Coninutul raportului de asigurare
Raportul de asigurare trebuie s includ urmtoarele elemente de baz:
(a) Un titlu care arat clar c raportul este un raport de asigurare independent4: un titlu adecvat ajut la
identificarea naturii raportului de asigurare i distingerea lui de rapoartele emise de alii, cum ar fi a celor nu
trebuie s respecte aceleai cerine de etic pe care le respect un practician.
(b) Un destinatar: un destinatar identific partea sau prile crora li se adreseaz raportul de asigurare. Ori
de cte ori este posibil, raportul de asigurare este adresat tuturor posibililor utilizatori, dar n unele cazuri pot fi
i ali utilizatori crora le este adresat.
(c) O identificare i o descriere a informaiilor analizate i, atunci cnd este cazul, problematica: aceasta
include, spre exemplu:
- Momentul n timp sau perioada de timp la care se refer evaluarea sau cuantificarea problematicii;
- Dac este cazul, numele entitii sau al componentei entitii la care se refer problematica;
0 - explicare a acelor caracteristici ale problematicii sau informaiilor pe care posibilii utilizatori trebuie s
le cunoasc, precum i modul n care aceste caracteristici pot influena precizia evalurii sau msurrii pro blematicii n comparaie cu criteriile identificate sau caracterul persuasiv al probelor obinute.
1 - Modificrile intervenite n problematic sau n alte mprejurri ale misiunii care afecteaz
comparabilitatea informaiilor de la o perioad la alta.
(d) Identificarea criteriilor: raportul de asigurare identific criteriile pe baza crora a fost evaluat sau
cuantificat problematica astfel nct posibilii utilizatori s neleag baza pe care i-a format concluzia prac ticianul. Practicienii analizeaz dac este relevant pentru mprejurrile date, s prezinte:
- Sursa criteriilor i dac criteriile sunt cuprinse sau nu n legi sau regle mentri sau sunt publicate de
organisme autorizate sau recunoscute ale experilor care respect un proces bine stabilit, transparent, adic dac
sunt criterii prestabilite n contextul problematicii (i dac nu sunt, o descriere a faptului pentru care sunt
considerate adecvate);
- Metodele de cuantificare folosite atunci cnd criteriile permit alegerea ntre o serie de metode;
- Orice interpretri semnificative fcute n aplicarea criteriilor n mprejurrile misiunii; i
- Dac au fost modificri ale metodelor de cuantificare folosite.
(e) Acolo unde este adecvat, o descriere a oricror limitri semnificative, inerente asociate cu evaluarea sau
cuantificarea problematicii pe baza criteriilor:
(f) Atunci cnd criteriile folosite pentru a evalua sau cuantifica problematica sunt disponibile doar pentru o
serie de utilizatori desemnai sau sunt relevante numai pentru un scop special, o declaraie care restricioneaz
folosirea raportului de asigurare doar de ctre cei desemnai sau pentru scopul respectiv
(g) O declaraie pentru a identifica partea responsabil i pentru a descrie responsabilitile prii
responsabile i responsabilitile practicianului
(h) O declaraie c misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISAE
(i) Un rezumat al activitii desfurate:
(j) Concluzia practicianului:
Acolo unde este adecvat, concluzia trebuie s informeze utilizatorii desemnai de contextul n care trebuie
citit concluzia practicianului:
ntr-o misiune de asigurare rezonabil, concluzia trebuie exprimat n form pozitiv
ntr-o misiune de asigurare limitat, concluzia trebuie s fie exprimat n form negativ:
Atunci cnd un practician exprim o concluzie care este alta dect o concluzie fr rezerve, raportul de
asigurare trebuie s conin o descriere clar a tuturor motivelor
(k) Data raportului de asigurare:

274

(l) Numele firmei sau al practicianului i o locaie specific, ce n mod obinuit este oraul n care
practicianul i are biroul care are responsabilitatea pentru misiune:
Concluzii cu rezerve, concluzii contrare i declararea imposibilitii exprimrii unei concluzii
Practicianul nu trebuie s exprime o concluzie fr rezerve atunci cnd exist urmtoarele mprejurri i, n
raionamentul practicianului, efectul asupra aspectului avut n vedere este sau poate fi semnificativ:
(a) exist o limitare a ariei de aplicabilitate a activitii practicianului, adic exist anumite circumstane care
l mpiedic pe practician, sau partea responsabil sau partea angajatoare impune o anumit restricie care
mpiedic practicianul s obin probele cerute pentru a reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel adecvat.
Practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve sau s declare imposibilitatea exprimrii unei opinii;
(b) n cazurile n care:
(i) Concluzia practicianului este formulat n termenii afirmaiilor prii responsabile i afirmaia nu
este corect declarat sub toate aspectele semnificative; sau
(ii) concluzia practicianului este formulat direct n termenii problematicii i criteriilor i informaiile
referitoare la problematic conin denaturri semnificative8, practicianul trebuie s exprime o concluzie cu
rezerve sau contrar; sau
(c) Cnd practicianul descoper, dup ce misiunea a fost acceptat, c nu sunt adecvate criteriile sau
problematica nu este adecvat pentru o misiune de asigurare. Practicianul trebuie s exprime:
(i) O concluzie cu rezerve sau o concluzie contrar atunci cnd alegerea unor criterii inadecvate sau o
problematic inadecvat ar putea induce n eroare utilizatorii desemnai; sau
(ii) O concluzie cu rezerve sau declararea imposibilitii exprimrii unei concluzii n alte cazuri.
Practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve atunci cnd efectul unui aspect nu este att de
semnificativ sau neltor nct s necesite o concluzie contrar sau declararea imposibilitii de expri mare a
unei concluzii. O concluzie cu rezerve este exprimat de maniera cu excepia... efectelor aspectelor la care se
refer rezervele.
168.Cum sunt definite "Informaiile financiare prognozate", "Previziunile" si "Proieciile", respectiv
care este asigurarea pe care o poate da, n ce condiii accept misiunea si de ce cunotine privind
clientul are nevoie auditorul financiar, conform ISAE 3400 - Examinarea informaiilor financiare
prognozate (ISAE 3400)?
RASPUNS:
Informaii financiare prognozate nseamn informaii financiare bazate pe prezumii privind
evenimentele ce pot avea loc n viitor i potenialele msuri ale entitii. Natura lor este foarte subiectiv i
ntocmirea lor cere din plin exercitarea raionamentului profesional.
Previziunile nseamn informaii financiare ntocmite pe baza prezumiilor privind evenimentele viitoare pe
care conducerea le ateapt s aib loc, precum i pe baza msurilor pe care conducerea intenioneaz s le ia la
data la care informaiile sunt ntocmite
O proiecie este reprezentat de informaiile financiare prognozate ntocmite pe baza:
(a) Prezumiilor teoretice privind evenimentele viitoare i a msurilor luate de conducere, dar care nu
se ateapt n mod necesar, s aib loc, ca n cazul n care unele entiti sunt n faza de demarare activitii
sau n faza unei schimbri radicale n ceea ce privete natura activitii; sau
(b) A unei combinaii ntre prezumiile privind cea mai bun estimare i prezumii teoretice.
Asigurarea auditorului referitoare la informaiile financiare prognozate
Informaiile financiare prognozate se refer la evenimente i aciuni care nu au avut nc loc i s-ar putea s
nu aib loc. Dei pot exista probe care s susin prezumiile pe care se bazeaz informaiile financiare
prognozate, acestea sunt n general orientate spre viitor i, prin urmare, au o natur speculativ, spre deosebire
de probele disponibile n mod normal n auditul informaiilor financiare istorice. Auditorul nu este, prin urmare,
n poziia de a-i exprima opinia n ceea ce privete posibilitatea realizrii rezultatelor prezentate n informaiile
financiare prognozate.
n plus, date fiind tipurile de probe disponibile n evaluarea prezumiilor pe care se bazeaz informaiile
financiare prognozate, poate fi dificil pentru auditor s obin un nivel suficient de ncredere pentru exprimarea
unei opinii pozitive c prezumiile nu prezint denaturri semnificative. Auditorul ofer doar o asigurare ce are
un nivel moderat. Totui, atunci cnd, conform raionamentului auditorului, s-a obinut un nivel adecvat de
ncredere, acesta nu este mpiedicat s exprime o asigurare pozitiv n ceea ce privete prezumiile.
Acceptarea misiunii
nainte de a accepta o misiune de examinare a informaiilor financiare prognozate, auditorul va lua n
considerare, printre altele:
1. Modul n care se intenioneaz a se folosi informaiile.

275

2. Dac informaiile vor avea o distribuire limitat sau general.


3. Natura prezumiilor, adic, dac sunt prezumii pentru cea mai bun estimare sau prezumii teoretice.
4. Elementele care trebuie incluse n informaiile respective; i.
5. Perioada acoperit de informaiile respective.
Auditorul nu trebuie s accepte sau, dac a fost angajat, trebuie s se retrag dintr-o misiune atunci cnd
prezumiile sunt n mod clar nere aliste, sau cnd auditorul consider c informaiile financiare progno zate nu
sunt adecvate n raport cu utilizarea vizat a acestora.
Auditorul i clientul trebuie s cad de acord asupra termenilor misiu nii..
Cunoaterea clientului
Auditorul trebuie s obin un nivel suficient de cunotine despre compania-client pentru a fi n
msur s evalueze dac au fost identificate toate prezumiile semnificative cerute pentru ntocmirea
informaiilor financiare prognozate.
Auditorul se va familiariza, de asemenea, cu procesul de ntocmire a informaiilor financiare prognozate de
ctre entitate, analiznd urmtoarele:
1. Controalele interne aplicate asupra sistemului folosit la ntocmirea informaiilor financiare prognozate,
precum i competena i experiena persoanelor care ntocmesc informaiile financiare prognozate.
2. Natura documentaiei ntocmit de entitate, ce susine prezumiile conducerii.
3. Msura n care sunt folosite tehnici statistice, matematice i asistate de calculator.
4. Metodele folosite la elaborarea i aplicarea prezumiilor.
5. Exactitatea informaiilor financiare prognozate ntocmite n perioadele anterioare i motivele abaterilor
semnificative.
Auditorul trebuie s analizeze msura n care este justificat ncrederea acordat informaiilor
financiare istorice ale entitii.
169.Ce trebuie s aib n vedere auditorul financiar privitor la procedurile de examinare i la ntocmirea
(prezentarea) informaiilor financiare previzionate, potrivit ISAE 3400?
RASPUNS:
Proceduri de examinare
Atunci cnd se determin natura, momentul i durata procedurilor de examinare, consideraiile auditorului
trebuie s includ:
(a) Probabilitatea existenei unor denaturri semnificative;
(b) Cunotinele obinute n timpul misiunilor anterioare;
(c) Competena conducerii n ceea ce privete ntocmirea informaiilor financiare prognozate;
(d) Msura n care informaiile financiare prognozate sunt afectate de raionamentul conducerii; i
(e) Msura n care datele care stau la baza ntocmirii lor sunt adecvate i credibile.
Auditorul trebuie s obin declaraii scrise din partea conducerii n ceea ce privete intenia de
utilizare a informaiilor financiare prognozate, exhaustivitatea prezumiilor semnificative ale conducerii
i asumarea de ctre aceasta a responsabilitii privind informaiile financiare prognozate.
Prezentarea i descrierea informaiilor
Atunci cnd evalueaz prezentarea informaiilor financiare prognozate, n plus fa de cerinele specifice ale
oricror acte normative, reglementri sau standarde profesionale relevante, auditorul trebuie s analizeze dac:
(a) Prezentarea informaiilor financiare prognozate are caracter informativ i nu induce n eroare;
(b) Politicile contabile sunt clar prezentate n notele la informaiile financiare prognozate;
(c) Prezumiile sunt prezentate n mod adecvat n notele la informaiile financiare prognozate.
(d) Este prezentat data la care informaiile financiare prognozate au fost ntocmite. Conducerea trebuie s
confirme c prezumiile sunt adecvate la acea dat, chiar dac informaiile care stau la baza lor ar fi putut fi
acumulate de-a lungul unei perioade de timp;
(e) Baza de stabilire a punctelor ntr-un interval este n mod clar indicat, iar intervalul nu este selectat n
mod subiectiv sau ntr-o manier care s induc n eroare, atunci cnd rezultatele prezentate n informaiile
financiare prognozate sunt exprimate sub forma unui interval; i
(f) Este prezentat orice schimbare n politica contabil de la data celor mai recente situaii financiare
istorice, mpreun cu motivul realizrii schimbrii i efectul acesteia asupra informaiilor financiare prognozate.
170.Care este coninutul raportului,inclusiv exemplificrile date n acest sens de standard i care sunt
tipurile de opinie potrivit ISAE 3400?
RASPUNS:

276

Raport asupra examinrii informaiilor financiare prognozate


Raportul unui auditor asupra examinrii informaiilor financiare prognozate trebuie s conin urmtoarele:
(a) Titlu;
(b) Destinatar;
(c) Identificarea informaiilor financiare prognozate;
(d) O referire la ISAE sau standardele sau practicile naionale relevante aplicabile examinrii informaiilor
financiare prognozate;
(e) O declaraie a conducerii privind responsabilitatea acesteia n legtur cu informaiile financiare
prognozate, incluznd i prezumiile pe care acestea se bazeaz;
(f) Cnd este cazul, o referire la scopul i/sau la distribuirea limitat a informaiilor financiare prognozate;
(g) O declaraie de asigurare negativ din care s rezulte dac prezumiile asigur o baz rezonabil pentru
informaiile financiare prognozate;
(h) O opinie care s exprime dac informaiile financiare prognozate sunt ntocmite corect pe baza
prezumiilor i sunt prezentate n conformitate cu cadrul relevant de raportare financiar;
(i) Avertismente adecvate privind posibilitatea de ndeplinire a rezultatelor indicate de informaiile financiare
prognozate;
(j) Data raportului, care trebuie s fie data la care procedurile au fost finalizate;
(k) Adresa auditorului; i
(l) Semntura.
Un astfel de raport trebuie s:
1 Afirme dac, pe baza examinrii probelor ce susin prezumiile, auditorul a luat cunotin de vreo
informaie care l determin s cread c prezumiile nu ofer o baz rezonabil pentru informaiile financiare
prognozate.
2 Exprime o opinie din care s reias dac informaiile financiare prognozate sunt corect ntocmite pe baza
prezumiilor i sunt prezentate n conformitate cu cadrul de raportare financiar relevant;
0 Afirme c: Este probabil ca rezultatele obinute s fie diferite de informaiile financiare prognozate,
pentru c n mod frecvent evenimentele anticipate nu au loc conform ateptrilor, iar abaterea poate s fie semnificativ.
1 n cazul unei proiecii, informaiile financiare prognozate au fost ntocmite (trebuie menionat scopul),
utiliznd un set de prezumii care includ prezumii teoretice despre evenimente viitoare i msuri ale conducerii
care nu trebuie neaprat s aib loc. n consecin, cititorii sunt avertizai c informaiile financiare prognozate
nu sunt utilizate pentru alte scopuri dect cele descrise.
2
Atunci cnd auditorul consider c ntocmirea i prezentarea informaiilor financiare prognozate nu este
adecvat, auditorul trebuie s exprime o opinie cu rezerve sau o opinie contrar n raportul asupra informaiilor
financiare prognozate, sau s se retrag din misiune, dup caz.
Atunci cnd auditorul consider c una sau mai multe prezumii semnificative nu asigur o baz rezonabil
pentru informaiile financiare prognozate ntocmite pe baza prezumiilor pentru cea mai bun esti mare, sau c
una sau mai multe prezumii semnificative nu asigur o baz rezonabil pentru informaiile financiare
prognozate date fiind prezumiile teoretice, auditorul trebuie fie s exprime o opinie contrar n raportul asupra
situaiilor financiare, fie s se retrag din misiune.
171.Care sunt cerinele ISRS 4400 - Misiuni pe baza efecturii procedurilor convenite privind
informaiile financiare (ISRS 4400), n ceea ce privete obiectivul, principiile generale, termenii
misiunii (angajamentului), planificarea i documentaia?
RASPUNS:
Obiectivul unei misiuni pe baza procedurilor convenite
Obiectivul unei misiuni pe baza procedurile convenite l constituie efec tuarea de ctre auditor a procedurilor
ce in de natura unui audit la care auditorul, entitatea i oricare tere pri ndreptite au convenit, precum i
raportarea de ctre auditor asupra constatrilor efective.
Datorit faptului c auditorul furnizeaz un raport asupra constatrilor efective ale procedurilor convenite, nu
este exprimat nici o asigurare. n locul acesteia, utilizatorii raportului evalueaz pentru ei nii procedurile i
constatrile raportate de ctre auditor i contureaz propriile lor concluzii care decurg din audit.
Raportul este adresat n mod strict acelor pri care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate,
avnd n vedere c alte pri pot interpreta greit rezultatele, deoarece nu cunosc motivele pentru efectuarea
procedurilor.
Principiile generale ale unei misiuni pe baza procedurilor convenite
Auditorul trebuie s respecte Codul etic al profesionitilor contabili emis de ctre Federaia Internaional a

277

Contabililor (IFAC).
Independena nu este o cerin n cazul misiunilor pe baza privind procedurilor convenite; totui, termenii
sau obiectivele unei misiuni sau standardele naionale pot cere ca auditorul s respecte cerinele de independen
din Codul etic al profesionitilor contabili emis de IFAC.
Auditorul trebuie s desfoare o misiune pe baza procedurilor conve nite n conformitate cu acest ISRS i cu
termenii misiunii.
Definirea termenilor unei misiuni
Auditorul trebuie s se asigure mpreun cu reprezentanii entitii i, de obicei, cu alte pri
specificate care vor primi copii ale raportului de constatri efective, c exist o nelegere clar privind
procedurile convenite i condiiile misiunii.
Problemele asupra crora trebuie s se convin includ urmtoarele:
1. Natura misiunii, inclusiv faptul c procedurile efectuate nu vor constitui un audit sau o revizuire i, prin
urmare, nu va fi exprimat nici o asigurare.
2. Scopul declarat al misiunii.
3. Identificarea informaiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile agreate.
4. Natura, coordonarea i ntinderea procedurilor specifice care trebuie aplicate.
5. Forma anticipat a raportului constatrilor efective.
6. Limitrile n distribuirea raportului constatrilor efective. Dac o asemenea limitare exist i este n
contradicie cu cerinele legale, auditorul nu trebuie s accepte misiunea.
Este att n interesul clientului ct i al auditorului ca acesta din urm s trimit o scrisoare de misiune n
care s documenteze termenii principali ai numirii. O scrisoare de misiune confirm acceptarea de ctre auditor
a numirii lui i ajut la prevenirea apariiei nenelegerilor privind unele probleme, cum ar fi obiectivele i aria
de aplicabilitate a misiunii, aria de cuprindere a responsabilitilor auditorului i forma raportului care trebuie
emis.
Elementele care trebuie incluse n scrisoarea de misiune cuprind:
1. enumerare a procedurilor care trebuie efectuate ca proceduri convenite ntre pri.
2. declaraie a faptului c distribuirea raportului de constatri efective va fi restrns la prile specificate
care au convenit asupra procedurilor ce vor fi efectuate.
Planificare
Auditorul trebuie s planifice activitatea astfel nct s se efectueze o misiune eficace.
Documentaia
Auditorul trebuie s documenteze aspectele care sunt importante n furnizarea probelor care susin raportul
de constatri efective, precum i probele conform crora misiune a fost efectuat n conformitate cu acest ISRS
i cu termenii misiunii.
172.Care sunt cerinele ISRS 4400, privind procedurile, probele, raportarea i coninutul raportului, ntro misiune (angajament) pe baz de proceduri convenite?
RASPUNS:
Proceduri i probe
Auditorul trebuie s efectueze procedurile asupra crora s-a convenit i s foloseasc probele obinute ca
baz pentru raportul de constatri efective.
Procedurile aplicate n efectuarea unei misiuni pe baza procedurilor convenite pot include:
1. Intervievare i analiz.
2. Recalculri, comparri i alte verificri ale corectitudinii calculelor.
3. Observare.
4. Inspecie.
5. Confirmare.
Raportare
Raportul asupra unei misiunii pe baza procedurilor convenite trebuie s descrie cu suficiente detalii scopul i
procedurile convenite ale misiunii, pentru a da posibilitatea cititorului s neleag natura i aria de cuprindere a
activitii efectuate.
Raportul de constatri efective trebuie s conin:
(a) Titlul;
(b) Destinatar (de obicei, clientul care angajeaz auditorul s efectueze procedurile agreate);
(c) Identificarea informaiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra crora au fost aplicate procedurile
convenite;
(d) O declaraie a faptului c procedurile efectuate au fost acelea asupra crora s-a convenit cu clientul;

278

(e) O declaraie a faptului c misiunea a fost efectuat n conformitate cu Standardul Internaional de Servicii
Conexe aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite sau cu standardele i practicile naionale relevante;
(f) Atunci cnd este relevant, o declaraie a faptului c auditorul nu este independent fa de entitate;
(g) Identificarea scopului pentru care s-au efectuat procedurile agreate;
(h) O enumerare a procedurilor specifice efectuate;
(i) O descriere a constatrilor efective ale auditorului, incluznd suficiente detalii cu privire la erori i
excepiile gsite;
(j) O declaraie a faptului c procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire i de aceea nu este
exprimat nici o asigurare;
(k) O declaraie a faptului c, dac auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire, ar
fi putut aprea alte probleme care ar fi fost raportate;
(l) O declaraie a faptului c raportul este adresat n mod strict acelor pri care au convenit asupra
procedurilor ce trebuie efectuate;
(m) O declaraie (dac este cazul) a faptului c raportul se refer numai la elementele, conturile, posturile sau
informaiile financiare i nefinanciare specificate i c acesta nu se extinde asupra situaiilor financiare ale
entitii considerate n ansamblul lor;
(n) Data raportului;
(o) Adresa auditorului; i
(p) Semntura auditorului.
173.Care este coninutul scrisorii de misiune (angajament), exemplificat n Anexa 1 la ISRS 4400?
RASPUNS:
Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune pe baza procedurilor convenite
Ctre Consiliul de Administraie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaz auditorul.
Aceast scrisoare reprezint o confirmare a nelegerii noastre privind termenii i obiectivele misiunii
noastre, precum i a naturii i limitrilor serviciilor pe care noi le vom furniza. Misiunea noastr va fi condus n
conformitate cu Standardul Internaional pentru Servicii Conexe (sau se va face trimitere la standarde i practici
naionale relevante) aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite i vom indica acest lucru n raportul
nostru. Suntem de acord s efectum urmtoarele proceduri i s v raportm constatrile efective care rezult
din activitatea noastr: (Se descrie natura, durata i ntinderea procedurilor care trebuie efectuate, incluznd
referiri specifice, acolo unde este cazul, cu privire la identitatea documentelor i nregistrrilor care trebuie
citite, la persoanele care vor fi contactate i la prile de la care vor fi obinute confirmri). Procedurile pe care
noi le vom efectua sunt exclusiv pentru a v sprijini pe dvs. s (se specific scopul). Raportul nostru nu va fi
folosit n nici un alt scop i este exclusiv pentru informarea dvs. Procedurile pe care noi le vom efectua nu vor
constitui un audit sau o revizuire realizate n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit sau cu
Standardele Internaionale privind Misiunile de Revizuire (sau se va face trimitere la standarde i practici
naionale relevante) i, n consecin, nu va fi exprimat nici o asigurare. Ateptm n continuare o colaborare
deplin cu echipa dvs. i credem c aceasta ne va pune la dispoziie orice nregistrri, documente i alte
informaii cerute n legtur cu misiunea noastr. Onorariul nostru, care va fi pltit pe msur ce acti vitatea
progreseaz, se bazeaz pe timpul necesar persoanelor desemnate pentru a ndeplini misiunea, la care se vor
aduga cheltuieli de deplasare. Ratele orare individuale variaz n funcie de gradul de responsabilitate implicat
i de experiena i aptitudinile cerute.
V rugm s semnai i s returnai copia ataat acestei scrisori pentru a indica faptul c este n conformitate
cu nelegerea dvs. a termenilor misiunii, incluznd procedurile specifice asupra crora am fost de acord s fie
efectuate.
XYZ & Co.
S-a luat la cunotin n numele societii ABC de ctre
(semntura)
..
Numele i funcia
Data
174.Care sunt cerinele ISRS 4410 - Misiuni de compilare a informaiilor financiare (ISRS 4410), privind
obiectivele, principiile generale, termenii misiunii (angajamentului), planificarea i documentaia?

279

RASPUNS:
Obiectivele misiunii de compilare
Obiectivul misiunii de compilare se refer la utilizarea de ctre conta bil a calificrii sale contabile, vizavi de
calificarea sa ca auditor, pentru a colecta, clasifica i sintetiza informaiile financiare.
O misiune de compilare va include, n mod obinuit, ntocmirea situaiilor financiare (poate fi vorba sau nu
de un set complet de situaii financiare) dar, de asemenea, poate include colectarea, clasificarea i sintetizarea
altor informaii financiare.
Principii generale ale misiunii de compilare
Contabilul trebuie s se alinieze Codului etic al profesionitilor con tabili elaborat de Federaia
Internaional a Contabililor.
Independena nu este o cerin a misiunii de compilare. Totui, n cazul n care contabilul nu este
independent, acest lucru se va prezenta n raportul contabilului.
n toate circumstanele n care numele unui contabil este asociat cu informaiile financiare elaborate de
acesta, respectivul contabil trebuie s emit un raport .
Definirea termenilor misiunii
Contabilul trebuie s se asigure c exist o nelegere clar ntre client i contabil n ceea ce privete termenii
misiunii.
Aspectele ce trebuie analizate includ urmtoarele:
1. Natura misiunii, inclusiv faptul c nu va fi efectuat nici un audit i nici o revizuire i c, n consecin, nu
va fi exprimat nici o asigurare.
2. Faptul c misiunea nu are neaprat scopul de a prezenta erorile, faptele ilegale sau alte neregulariti cum
ar fi, de exemplu, fraude sau delapidri ce pot exista.
3. Natura informaiilor ce trebuie furnizate de client.
4. Faptul c membrii conducerii sunt responsabili pentru corectitudinea i exhaustivitatea informaiilor
furnizate contabilului n scopul asigurrii de ctre acesta a exhaustivitii i acurateei informaiilor financiare
elaborate.
5. Baza de contabilitate pe care vor fi elaborate informaiile financiare i faptul c aceast baz, mpreun cu
orice abatere cunoscut de la acesta, va fi prezentat.
6. Destinaia avut n vedere i distribuirea informaiilor, odat ce acestea sunt compilate.
7. Forma raportului transmis n legtur cu informaiile financiare compilate, atunci cnd numele
contabilului va fi asociat cu acesta.
Va fi necesar o scrisoare de misiune pentru planificarea activitii de compilare. Este att n interesul
contabilului, ct i al entitii ca acesta s trimit o scrisoare de misiune n care s documenteze termenii-cheie
ai misiunii. O scrisoare de misiune confirm acceptul contabilului privind numirea i faciliteaz evitarea
nenelegerii n legtur cu unele aspecte, cum ar fi obiectivele i aria de aplicabilitate a misiunii,
responsabilitile contabilului i forma rapoartelor ce trebuie emise.
Planificare
Contabilul trebuie s-i planifice activitatea n aa fel nct s fie misi unea s poat fi realizat efectiv.
Documentaie
Contabilul trebuie s documenteze aspectele importante pentru a do vedi c misiunea a fost efectuat n
conformitate cu acest ISRS i cu termenii misiunii.
175.Care sunt cerinele ISRS 4410, privind procedurile aplicabile, responsabilitatea conducerii i
raportarea (coninutul raportului), ntr-o misiune de compilare?
RASPUNS:
Proceduri
Contabilul trebuie s obin o cunoatere general a activitii i a ope raiunilor entitii i trebuie s se
familiarizeze cu principiile contabile i practicile din sectorul de activitate n care opereaz entitatea, pre cum i
cu forma i coninutul informaiilor financiare care sunt adec vate circumstanelor.
Pentru a compila informaiile financiare, contabilul are nevoie de o nelegere general a naturii tranzaciilor
entitii, a formei nregistrrilor contabile, precum i a bazei de contabilitate folosit n prezentarea situaiilor financiare. n mod obinuit, contabilul obine cunotine n legtur cu aceste aspecte din experiena pe care o are
cu entitatea sau din ntrebri adresate personalului entitii.
De obicei contabilului nu i se cere:
(a) S adreseze ntrebri conducerii pentru a evalua credibilitatea i exhaustivitatea informaiilor oferite;
(b) S evalueze controalele interne;
(c) S verifice orice aspecte; sau
(d) S verifice orice explicaii.

280

n situaia n care contabilul sesizeaz c informaiile oferite de con ducere sunt incorecte, incomplete sau
nesatisfctoare din alte puncte de vedere, el trebuie s ia n considerare efectuarea procedurilor de mai sus i s
solicite conducerii s furnizeze informaii suplimentare. n situaia n care conducerea refuz s furnizeze
informaii suplimentare, contabilul trebuie s se retrag din misiune, informnd entitatea despre motivele
retragerii.
Contabilul trebuie s citeasc informaiile compilate i s aprecieze dac ele sunt adecvate ca form i nu
conin denaturri semnificative evidente. n acest sens, denaturrile includ:
1. Erori n aplicarea cadrului aplicabil de raportare financiar.
2. Neprezentarea cadrului de raportare financiar i a oricror abateri cunoscute de la acesta.
3. Neprezentarea oricror alte aspecte semnificative care au atenia contabilului.
n situaia n care contabilul sesizeaz denaturri semnificative, acesta trebuie s ncerce s se pun de acord
cu entitatea n legtur cu amen damentele adecvate. Dac astfel de amendamente nu sunt fcute i se consider
c informaiile financiare induc n eroare, contabilul trebuie s se retrag din misiune.
Responsabilitatea conducerii
Contabilul trebuie s obin din partea conducerii o recunoatere a responsabilitilor sale privind prezentarea
adecvat a informaiilor financiare i a aprobrii lor de ctre aceasta.
Raport asupra misiunii de compilare
Raportul privind misiunea de compilare trebuie s conin 2 urmtoarele:
(a) Titlul;
(b) Destinatarul;
(c) O declaraie c misiunea s-a efectuat n concordan cu Standardul Internaional privind Serviciile
Conexe aplicabil misiunilor de compilare, sau cu standardele i practicile naionale relevante;
(d) Atunci cnd acest lucru este relevant, o declaraie conform creia contabilul nu este independent fa de
entitate;
(e) Identificarea informaiilor financiare cu atenionarea c acestea se bazeaz pe informaiile furnizate de
conducere;
(f) O declaraie conform creia conducerea este responsabil pentru informaiile financiare compilate de
contabil;
(g) O declaraie din care s reias c nu a fost efectuat o misiune de audit sau una de revizuire i c, n
consecin, nu este exprimat vreo asigurare n legtur cu informaiile financiare;
(h) Atunci cnd este necesar, un paragraf care s atrag atenia asupra prezentrii abaterilor semnificative de
la cadrul aplicabil de raportare financiar;
(i) Data raportului;
(j) Adresa contabilului; i
(k) Semntura contabilului.
176.Care este coninutul unei scrisori de misiune (angajament) pentru un angajament de compilare,
exemplificat n Anexa 1 la ISRS 4410?
RASPUNS:
Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune de compilare
Ctre Consiliul de Administraie sau reprezentanii adecvai ai conducerii superioare:
Aceast scrisoare are scopul de a confirma faptul c nelegem termenii misiunii i natura i limitele
serviciilor pe care le vom oferi.
Dvs. ai solicitat ca noi s efectum urmtoarele servicii: Pe baza informaiilor furnizate de dumneavoastr
vom elabora, n conformitate cu Standardul Internaional privind Serviciile Conexe (sau se va face trimitere la
standardele sau practicile naionale relevante) aplicabil misiunilor de compilare, bilanul Societii ABC la 31
decembrie 19XX, contul de rezultate i situaia fluxurilor de trezorerie pentru anul ncheiat la data respectiv, pe
baza contabilitii de numerar. Nu vom efectua proceduri de audit sau revizuire legate de aceste situaii
financiare. n consecin, nu va fi exprimat nici o asigurare asupra situaiilor financiare. Ne ateptm ca
raportul nostru asupra situaiilor financiare ale Societii ABC s fie interpretat dup cum urmeaz:
Conducerea este responsabil att pentru acurateea, ct i pentru exhaustivitatea informaiilor furnizate i
este responsabil n faa utilizatorilor pentru informaiile financiare elaborate de noi. Aceasta include
ntreinerea unui sistem adecvat pentru realizarea nregistrrilor contabile i a controalelor interne, precum i
selecia i aplicarea politicilor contabile adecvate. Misiunea noastr nu presupune prezentarea eventualelor
fraude sau erori, sau acte ilegale existente. Totui, v vom informa dac un astfel de aspect ne atrage atenia.

281

Informaiile vor fi ntocmite n conformitate cu [cadrul aplicabil de raportare financiar]. Orice abateri
cunoscute de la acest cadru vor fi prezentate n situaiile financiare i, atunci cnd se consider necesar, se vor
face referiri la acestea n raportul nostru de compilare.
Am neles c destinaia avut n vedere i distribuirea informaiilor compilate de noi este (se va specifica) i
c ne vei informa dac va interveni vreo schimbare semnificativ a acestei situaii.
Ne ateptm s cooperm pe deplin cu personalul dumneavoastr i suntem ncredinai c acetia vor pune
la dispoziia noastr orice nregistrare, documente i alte informaii solicitate n legtur cu compilarea efectuat
de noi.
Onorariile noastre, care vor fi facturate pe msur ce se presteaz serviciul, se bazeaz pe timpul afectat
persoanelor numite pentru misiune, la care se adaug alte cheltuieli de deplasare ce vor fi decontate ulterior .
Tarifele orare individuale variaz n funcie de gradul de responsabilitate implicat, precum i de experiena i
cunotinele care le sunt cerute.
Aceast scrisoare va fi valabil pentru urmtorii ani, cu excepia cazului n care expir termenul, este
modificat sau nlocuit. V rugm s semnai i s ne napoiai copia ataat acestei scrisori pentru a indica
dac este n concordan cu nelegerea de ctre dumneavoastr a contractului pentru compilarea de ctre noi a
situaiilor dvs. financiare.
XYZ & Co
Luat la cunotin n numele Societii ABC de
(semntura)
..........................................
Numele i funcia
Data
177.Definii pragul de semnificaie la nivelul situaiilor financiare i pragul de semnificaie specific.
RASPUNS:
Pragul de semnificaie funcional reprezint suma sau sumele stabilite de auditor la un nivel mai sczut dect
pragul de semnificaie pentru situaiile financiare ca ntreg, pentru a reduce la un nivel adecvat de sczut
probabilitatea ca denaturrile necorectate sau nedetectate agregate s depeasc pragul de semnificaie pentru
situaiile financiare ca ntreg.
Pragul de semnificaie la nivelul situaiilor financiare reprezinta mrimea admisa de auditor a unei
omisiuni sau a unei declaraii eronate a informaiei contabile, care n anumite circumstane, face ca judecata
raional a unei persoane rezonabile s fie schimbat sau influenat.
Pragul de semnificaie va fi cea mai mic valoare a intervalului n urmtoarele situaii:
1. societatea este n primul an de auditare
2. exist indicii privind lipsuri semnificative n controlul intern
3. cifr de afaceri semnificativ la nivelul conducerii
4. presiuni ridicate neobinuite din partea pieei
5. risc de fraud mai ridicat dect cel normal.
178.Semnificaia i corelaia dintre pragul de semnificaie i riscul de audit.
RASPUNS:
Riscul de audit: riscul ca auditorul sa exprime o opinie inadecvat atunci cnd situaiile financiare sunt
denaturate semnificativ.
Auditorul obine o asigurare rezonabil prin colectarea de probe suficiente pentru a reduce riscul de audit la
un nivel acceptabil de sczut.
Exista o relaie invers proporional ntre pragul de semnificaie i nivelul riscului de audit (cu ct este mai
inalt nivelul pragului de semnificaie , cu att este mai sczut riscul de audit i invers).
179.Care sunt categoriile de riscuri prevzute n Standardele Internaionale de audit. Detaliai i artai
corelaia dintre ele.

282

RASPUNS:
Riscul de audit, poate fi impartit pe trei componente: riscul inerent, de control si de nedetectare.
Ra= Ri x RC x RNNE x RNE, si RNE= Ra/ Ri x RC x RNNE
unde: Ri= riscul inerent; Rc= riscul de control; RNNE= riscul de nedetectare; RNE= banda de risc
Riscul inerent (RI), adica susceptibilitatea unui sold de cont sau a unei clase de tranzactii de a contine erori
semnificative, fie individual, fie cumulate cu erorile altor solduri sau clase, presupunand ca nu exista controale
interne.
Riscul de control (RC), adica riscul aparitiei unor erori semnificative in soldul unui cont sau intr-o clasa
de tranzactii, fie individuale, fie cumulate cu erori din alte solduri sau clase, si al neprevenirii sau nedetectarii la
timp de catre sistemele contabile si de control intern.
Riscul de nedetectare, adica riscul ca procedurile de fond ale auditorilor (testele soldurilor si
tranzactiilor sau procedurile analitice) sa nu detecteze o eroare semnificativa care exista in soldul unui cont sau
intr-o clasa de tranzactii, fie individuala, fie cumulata cu erori ale altor solduri sau clase.
180.Diseminai estimarea factorilor potrivit raionamentului profesional al auditorului n scopul evalurii
riscului inerent, att la nivelul situaiilor financiare, la nivelul soldurilor de conturi i al categoriei de
tranzacii.
RASPUNS:
n scopul evalurii riscului inerent, auditorul utilizeaz raionamentul profesional pentru a estima numeroi
factori, printre care se regsesc:
La nivelul situaiilor financiare:
1. Integritatea conducerii
2. Experiena i cunotinele conducerii, precum i schimbrile survenite la nivelul conducerii pe parcursul
perioadei, de exemplu,lipsa de experien a managerilor poate afecta ntocmirea situaiilor financiare ale
entitii.
3. Presiuni neobinuite exercitate asupra conducerii, de exemplu, circumstane ce ar putea predispune
conducerea la denaturarea situaiilor financiare, cum ar fi experiena eecului a numeroase entiti ce-i
desfoar activitatea n sectorul de activitate respectiv sau o entitate ce nu deine suficient capital pentru
continuarea activitii.
4. Natura activitii entitii, de exemplu, potenialul uzurii tehnologice a produselor i serviciilor sale,
complexitatea structurii capitalului su, importana prilor afiliate, localizarea i rspndirea geografic a
facilitilor de producie ale entitii.
5. Factori care afecteaz sectorul de activitate n care opereaz entitatea, de exemplu, condiiile economice
i concurena, aa cum au fost identificate de tendinele i indicatorii financiari, precum i de schimbrile
tehnologice, cererea de consum i practici contabile comune sectorului de activitate respectiv.
La nivelul soldurilor de conturi i al categoriei de tranzacii
1. Conturi ale situaiilor financiare care este probabil a fi susceptibile de denaturare, de exemplu, conturi
care necesit ajustri n perioadele anterioare sau care implic un grad ridicat de estimare
2. Complexitatea tranzaciilor principale sau a altor evenimente care ar putea necesita utilizarea serviciilor
unui expert.
3. Gradul raionamentului profesional implicat n determinarea soldului contului.
4. Susceptibilitatea activelor la pierdere sau delapidare, de exemplu, active considerate foarte necesare sau
ca avnd un grad ridicat de circulaie, cum ar fi numerarul.
5. Finalizarea unei tranzacii neobinuite sau complexe, n special la sfritul exerciiului sau aproape de
acest moment.
6. Tranzacii care nu se deruleaz n mod obinuit
181.Relaia dintre evaluarea riscului inerent i a celui de control.
RASPUNS:
Riscurile de denaturare semnificativ la nivelul afirmaiilor constau n dou componente: riscul inerent i
riscul de control; ele exist independent de auditul situaiilor financiare.
ISA-urile nu se refer n mod obinuit la riscul de control i la riscul inerent n mod separat, ci mai degrab
la o evaluare combinat a riscului de denaturare semnificativ. Totui, auditorul va putea s separe sau s
combine evalurile riscului inerent i a celui de control n funcie de tehnicile sau metodologiile de auditare
preferate i de consideraii practice.
Auditorul trebuie s ia n considerare nivelurile evaluate ale riscului de control i ale celui inerent pentru a

283

determina natura, durata i ntinderea procedurilor de fond cerute pentru reducerea riscului de audit pn la un
nivel acceptabil de sczut.
RELAIA DINTRE EVALUAREA RISCULUI INERENT I A CELUI DE CONTROL
Deseori conducerea reacioneaz la situaii de risc inerent prin elaborarea de sisteme de contabilitate i de
control intern care s previn sau s detecteze i s corecteze denaturrile i de aceea, n multe cazuri, riscul
inerent i riscul de control sunt interrelaionate ntr-un grad ridicat. n astfel de situaii, dac auditorul ncearc
s evalueze separat riscul inerent i riscul de control, exist posibilitatea unei evaluri neadecvate a riscului. Ca
rezultat, n astfel de situaii riscul de audit poate fi determinat mai adecvat prin efectuarea unei evaluri
combinate.
Nivelul riscului de nedetectare este legat direct de procedurile de fond ale auditorului. Evaluarea de ctre
auditor a riscului de control al auditorului, mpreun cu evaluarea riscului inerent, influeneaz natura, durata i
ntinderea procedurilor de fond ce trebuie efectuate pentru reducerea riscului de nedetectare, i, prin urmare, a
riscului de audit pn la un nivel acceptabil de sczut. Unele riscuri de nedetectare vor fi ntotdeauna prezente
chiar dac un auditor a examinat 100% din soldurile contabile sau categoriile de tranzacii.
Auditorul trebuie s ia n considerare nivelurile evaluate ale riscului de control i ale celui inerent pentru a
determina natura, durata i ntinderea procedurilor de fond cerute pentru reducerea riscului de audit pn la un
nivel acceptabil de sczut. n aceast privin auditorul va aprecia:
1. natura procedurilor de fond, de exemplu, utilizarea de teste ndreptate mai degrab spre pri
independente din afara entitii, dect teste direcionate ctre pri sau documentaii din cadrul entitii, sau
utilizarea de teste ale detaliilor, n scopul unui obiectiv particular al auditului, n completarea procedurilor
analitice;
2. momentul de timp la care se efectueaz procedurile de fond, de exemplu, efectuarea lor mai degrab la
sfritul perioadei (exerciiului), dect la o dat anterioar cesteia;
3. ntinderea procedurilor de fond, de exemplu, utilizarea unui eantion mai mare.
Nivelurile evaluate ale riscului inerent i de control nu pot fi suficient de sczute nct s se elimine
necesitatea ca auditorul s efectueze o procedur de fond. Neglijnd nivelurile evaluate ale riscului inerent i de
control, auditorul va trebui s efectueze unele proceduri de fond pentru soldurile conturilor i pentru categoriile
de tranzacii semnificative.
Evaluarea componentelor riscului inerent i ale celui de control, efectuat de auditor, se poate modifica n
cursul unui angajament de audit, de exemplu, n timpul efecturii procedurilor de fond auditorul poate primi
informaii ce difer semnificativ de informaiile pe baza crora a evaluat iniial riscul de control i pe cel inerent.
n astfel de cazuri, auditorul va modifica procedurile de fond planificate, bazndu-se pe revizuirea nivelurilor
evaluate ale riscului de control i ale celui inerent.
Cu ct evaluarea riscului inerent i de control este mai ridicat, cu att mai multe probe de audit trebuie s
obin auditorul din utilizarea performant a procedurilor de fond. Atunci cnd att riscul inerent, ct i cel de
control sunt evaluate ca fiind ridicate, auditorul trebuie s considere dac procedurile de fond pot furniza
suficiente probe de audit adecvate pentru a reduce riscul de nedetectare, i prin urmare, riscul de audit, la un
nivel acceptabil de sczut.
182.Care sunt etapele calculului pragului de semnificaie la nivelul situaiilor financiare?
RASPUNS:
Etapele calcului pragului de semnificatie global:
1. Se identifica indicatorii financiari reprezentativi ai companiei, pe cel putin doua exercitii financiare (de
cele mai multe ori, se iau in calcul Activele totale, Cifra de Afaceri, Profitul brut sau Capitalurile Proprii)
2. Se aplica procentajele proportionale
3. Se calculeaza variatia (trendul) in modul pentru fiecare procentaj in parte
4. In functie de evaluarea preliminara a riscului de audit, se aplica urmatoarea regula:
RA (mare) => Prag de semnificatie (mic), unde Trendul (mic)
RA (mic) => Prag de semnificatie (mare), unde Trendul (mare)
5. Se urmareste, pornind fie de la Trendul cel mai mic sau cel mai mare, in functie de riscul de audit evaluat
anterior, pe linie, valoarea cea mai mare, respectiv cea mai mica, dupa cum dicteaza regula, valoare ce va
reprezenta
183.Care sunt etapele calculului pragului de semnificaie specific?
RASPUNS:
Etapele calcului pragului de semnificatie specific:

284

1. Fixarea valorii preliminare a ps ; (suma maxima a prezentarilor eronate pe care le-ar contine situatiile
financiare)
2.Repartizarea valorii preliminare a ps; Pentru primii doi pasi se planifica profunzimea testelor;
3. Estimarea valorii totale a prezentarilor eronate pe segment
4. Estimarea valorii combinate a prezentarilor eronate
5. Compararea estimarii valorii combinate cu valoarea preliminara sau revizuita a pragului de semnificatie.
184.Probele de audit, natura, gradul de suficien i adecvare.
RASPUNS:
Probele de audit sunt necesare pentru a susine opinia auditorului i raportul. Acestea sunt cumulative ca
natur i sunt obinute n principal ca urmare a procedurilor de audit efectuate pe parcursul auditului.
Probele de audit cuprind att informaii care susin i completeaz afirmaiile conducerii , ct i orice
informaie care contrazice asemenea afirmaii.
Probele de audit, care sunt cumulate ca natur, includ probe de audit obinute din procedurile de audit
efectuate pe parcursul auditului i pot include probe de audit obinute din alte surse, cum ar fi angajamentele de
audit anterioare i procedurile unei firme de control al calitii pentru acceptarea clienilor i continuarea
contractelor cu clienii deja existeni.
Suficiena i gradul de adecvare a probelor de audit sunt interdependente. Suficiena este msura cantitii de
probe de audit. Cantitatea necesar de probe de audit este afectat de evaluarea auditorului cu privire la riscurile
de denaturare (cu ct sunt mai mari riscurile evaluate, cu att mai multe probe de audit este posibil s fie
necesare) i de asemenea de calitatea unor asemenea probe de audit (cu ct sunt de o calitate mai bun, cu att
mai puine vor fi necesare).
Gradul de adecvare este msura calitii probelor de audit; adic, relevana i credibilitatea n oferirea
suportului pentru concluziile pe care se bazeaz opinia de audit. Credibilitatea probelor este influenat de sursele
i natura acestora, i depinde de circumstanele individuale n care au fost obinute.
185.Care sunt categoriile de aseriuni utilizate de auditor pentru categoriile de tranzacii, solduri ale
conturilor, prezentri i descrieri de informaii detaliate, cu scopul de a crea baza pentru evaluarea
riscurilor de apariie a denaturrilor semnificative?
RASPUNS:
Auditorul trebuie s utilizeze aseriuni pentru categorii de tranzacii, solduri ale conturilor i prezentri i
descrieri de informaii suficient de detaliate cu scopul de a crea baza pentru evaluarea riscurilor de apariie a
denaturrilor semnificative i pentru proiectarea i efectuarea procedurilor de audit suplimentare.
Auditorul utilizeaz aseriuni pentru evaluarea riscurilor, lund n considerare diferitele tipuri de denaturri
poteniale care pot s apar i proiectnd ulterior procedurile de audit care s rspund riscurilor evaluate.
Aseriunile utilizate de auditor se nscriu n urmtoarele categorii:
I. Aseriuni cu privire la categoriile de tranzacii i evenimente asociate perioadei supus auditului:
Apariie tranzacii i evenimente care au fost nregistrate au avut loc i sunt legate de entitatea respectiv.
Exhaustivitate toate tranzaciile i evenimentele care ar fi trebuit nregistrate au fost evideniate.
Acuratee sumele i alte date aferente tranzaciilor i evenimentelor au fost nregistrate n mod
corespunztor.
Separarea exerciiilor financiare tranzaciile i evenimentele au fost nregistrate n perioadele contabile
corecte.
Clasificare tranzaciile i evenimentele au fost nregistrate n conturile corespunztoare.
II. Aseriuni cu privire la soldurile conturilor la sfritul perioadei:
Existen activele, datoriile i capitalurile proprii exist.
Drepturi i obligaii entitatea deine sau controleaz drepturile asupra activelor, iar datoriile constituie
obligaii ale entitii.
Exhaustivitate toate activele, datoriile i capitalurile proprii care ar fi trebuit nregistrate sunt evideniate.
Evaluare i alocare activele, datoriile i capitalurile proprii sunt incluse n situaiile
financiare la valorile corespunztoare i orice ajustri rezultante cu privire la evaluare sau alocare sunt
adecvat nregistrate.
III. Aseriuni cu privire la prezentri i descrieri de informaii:
Apariie i drepturi i obligaii evenimentele, tranzaciile i alte aspecte prezentate s-au produs i sunt
legate de entitatea respectiv.
Exhaustivitate toate prezentrile de informaii care ar fi trebuit cuprinse n situaiile financiare au fost

285

incluse.
Clasificare i inteligibilitate informaiile financiare sunt prezentate i descrise n mod corespunztor, iar
prezentrile de informaii sunt clar exprimate.
Acuratee i evaluare informaiile financiare i de alt natur sunt prezentate cu fidelitate i la valorile
corespunztoare.
186.Planificarea in audit : scop, definiie, caracteristici, referenial, etape.
RASPUNS:
Planificarea auditului financiar constituie activitatea care ofer fundamentul realizrii misiunii de audit
financiar, asigurnd auditorului reperele eseniale ale demersului ntreprins n realizarea responsabilitilor
asumate.
Aceast documentare efectuat n scopul lurii deciziei de acceptarea misiunii de audit financiar:
- permite auditorului financiar s obin suficiente probe pentru situaia dat, probe care asigur diminuarea
rspunderii juridice, pstrarea bunului renume n comunitatea de afaceri;
- asigur meninerea costurilor la un nivel rezonabil pentru ca auditorul financiar i firma de audit s fie
competitiv, s-i pstreze i extind numrul de clieni, s-i creasc reputaia n realizarea serviciilor de
calitate;
- contribuie la evitarea nenelegerilor cu clienii, asigurnd relaii bune cu acetia, precum i uurarea
prestrii serviciilor de calitate, la costuri rezonabile;
- ajut auditorul financiar n evaluarea:
riscului de audit acceptabil;
riscului inerent.
Activitile necesare planificrii unui audit financiar se constituie n mai multe etape ale procesului de
planificrii. Potrivit succesiunii prezentat de seciunile din Ghidul privind Auditul Calitii acestea sunt:
Etapa activitilor preliminare (de preplanificare) planificrii auditului financiar care trebuie s cuprind
cel puin urmtoarele activiti:
Stabilirea termenii misiunii de audit i a responsabilitilor;
Identificarea cerinelor de reglementare generate de decizia de a acceptare a misiunii de audit, a motivelor
pentru care se dorete realizarea misiunii;
Documentarea a oricror considerente etice, inclusiv evalurile independenei i obiectivitii (i orice
msuri de protecie n vigoare);
Evaluarea riscului de numire ca i auditor la respectiva entitate.
Etapa activitilor de planificare desemnat de activiti diverse care asigur:
Cunoaterea domeniului de activitate, a naturii, obiectivelor, strategiilor, riscurilor specifice afacerii;
Evaluarea riscurilor;
Stabilirea pragului de semnificaie;
Efectuarea procedurilor analitice preliminare;
Evaluarea soldurilor iniiale;
ntocmirea strategiei de audit i a planului de audit;
Alte aspecte ale planificrii n auditul financiar
Standardul de referin la planificarea misiunii de audit este ISA 300Planificarea unui audit al situaiilor
financiare care red cerine pentru planificare i explicaii pentru nelegerea acestor cerine.
Planificarea misiunii de audit financiar nu poate fi realizat fr a lua n considerare i alte standarde, la
unele dintre acestea existnd trimiteri exprese n ISA 300. n acest sens, auditorul financiar pentru planificarea
unei misiuni de audit trebuie s ia n considerare i cerine din:
ISA 200 Obiective generale ale auditorului independent i desfurarea unui
audit n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit;
ISA 210 Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit;
ISA 220 Controlul calitii pentru un audit al situaiilor financiare;
ISA 230 Documentaia de audit;
ISA 240 Responsabilitatea auditorului privind frauda i eroarea;
ISA 315 Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ prin
nelegerea entitii i a mediului su;
ISA 320 Pragul de semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit;
ISA 330 Rspunsul auditorului la riscurile evaluate;
ISA 510 Misiuni de audit iniiale solduri iniiale;
ISA 520 Proceduri analitice;

286

ISA 550 Pri afiliate;


ISA 570 Principiul continuitii activitii;
ISA 600 Considerente speciale auditurile situaiilor financiare ale grupului
(inclusiv activitatea auditorilor componentelor);
ISA 610 Utilizarea activitii auditorilor externi, etc.
Planificarea activitii de audit are ca scop constituirea de ctre auditor a unei strategii generale detaliate
cu privire la natura, durata i gradul de cuprindere a auditului.
Planificarea unui audit implic stabilirea strategiei generale de audit a misiunii i elaborarea unui plan de audit.
Planificarea adecvat aduce o serie de beneficii auditului situaiilor financiare, printre care:
l ajut pe auditor s acorde atenie cuvenit domeniilor importante ale auditului.
l ajut pe auditor s identifice i s rezolve problemele posibile, la momentul oportun.
l ajut pe auditor s organizeze i s gestioneze, n mod corect, misiunea de audit pentru ca aceasta s se
desfoare ntr-un mod eficient i eficace.
Furnizeaz asisten n selectarea membrilor echipei misiunii, care dispun de nivelurile adecvate de
capaciti i competene pentru a rspunde riscurilor anticipate, i n delegarea de sarcini adecvate acestora.
Faciliteaz coordonarea i supervizarea membrilor echipei misiunii i revizuirea activitii acestora.
Furnizeaz asisten, dup caz, n ndrumarea activitii desfurate de auditorii componentelor i experi.

187.Dati exemplu de o scrisoare de angajament, continand toate elementele sale specifice.


RASPUNS:
Ctre reprezentantul adecvat al conducerii sau celor nsrcinai cu guvernana companiei ABC
[Obiectivul i domeniul de aplicare a auditului]
Voi ne-ai solicitat auditarea situaiilor financiare ale companiei ABC, care conin bilanul la 31 Decembrie
20X1, contul de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalurilor proprii i situaia fluxurilor de numerar
pentru anul ncheiat, i un sumar al politicilor contabile semnificative i alte informaii explicative. Avem
plcerea s v confirmm acceptul nostru i nelegerea cu privire la misiunea de audit prin intermediul acestei
scrisori. Auditul nostru va fi efectuat n scopul ndeplinirii obiectivului de a ne exprima o opinie cu privire la
situaiile financiare.
[Responsabilitile auditorului]
Noi ne vom efectua auditul n conformitate cu Standardele internaionale de audit (ISA-uri). Acele standarde
cer s respectm cerinele etice i s planificm i s efectum auditul pentru a obine asigurri rezonabile cu
privire la faptul dac situaiile financiare conin denaturri semnificative. Un audit presupune efectuarea de
proceduri pentru a obine probe de audit cu privire la faptul c sumele i prezentrile din situaiile financiare.
Procedurile selectate depind de judecata auditorului, inclusiv evaluarea riscului de denaturare semnificativ a
situaiilor financiare, fie ca urmare a fraudei sau a erorii. Un audit include de asemenea evaluarea gradului de
adecvare a politicilor contabile folosite i gradul de rezonabilitate a estimrilor contabile fcute de conducere, ca
i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare.
Datorit limitrilor inerente ale auditului, mpreun cu limitrile inerente ale controlului intern, exist un risc
de neevitat ca anumite denaturri semnificative s nu fie detectate, chiar dac auditul este planificat n mod
corect i efectuat n conformitate cu ISA-uri.
n efectuarea evalurii riscurilor, am considerat controlul intern a fi relevant pentru pregtirea de ctre
entitate a situaiilor financiare i pentru a proiecta proceduri de audit care sunt adecvate n circumstanele date,
dar nu n scopul exprimrii unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al entitii. Totui, v vom
comunica n scris orice deficiene semnificative n controlul intern relevante pentru auditul situaiilor financiare
pe care le-am identificat pe parcursul auditului.
[Responsabilitile conducerii i identificarea cadrului de raportare financiar
Auditul nostru va fi efectuat pe baza faptului c [conducerea, i acolo unde este cazul, cei nsrcinai cu
guvernana] iau la cunotin i neleg faptul c au responsabilitatea:
(a)
Pentru pregtirea i prezentarea fidel a situaiilor financiare n conformitate cu standardele internaionale
de raportare financiar;

287

(b)

Pentru un asemenea control intern pe care [conducerea] l consider a fi necesar pentru a face posibil
pregtirea de situaii financiare care s nu conin denaturri semnificative, fie ele ca urmare a fraudei sau erorii;
i
(c)
S ne ofere:
(i) Acces la toate informaiile despre care [conducerea] tie c sunt relevante pentru pregtirea situaiilor
financiare ca de exemplu, nregistrri, documentaie i alte aspecte;
(ii) Informaii adiacente pe care le-am putea solicita din partea [conducerii] n scopul auditului; i
(iii) Acces nerestricionat la persoanele din entitate de la care noi determinm c este necesar s obinem
probe de audit.
Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea [conducerii i, acolo unde este cazul a celor
nsrcinai cu guvernana], confirmri scrise legate de declaraii fcute nou n legtur cu auditul.
Ateptm cooperarea tuturor angajailor dumneavoastr pe parcursul auditului.
[Alte informaii relevante]
[Introducei alte informaii, ca de exemplu aranjamente legate de onorariu, facturare i ali termeni specifici,
dup caz.]
[Raportarea]
[Introducei referirea adecvat la forma ateptat i coninutul raportului auditorului.]
Forma i coninutul raportului nostru ar putea necesita modificri n funcie de constatrile din timpul
misiunii de audit..
V rugm semnai i restituii copia ataat a acestei scrisori pentru a indica faptul c ai luat la cunotin, i
suntei de acord cu, aranjamentele pentru auditul efectuat de noi cu privire la situaiile financiare inclusiv
responsabilitile noastre legate de aceasta.
XYZ & Co.
Luat la cunotin i acceptat n numele companiei ABC de ctre
(semnat)
......................
Nume i titlu
Data
188.Cunoasterea clientului : scop, motivatie, structura informatiilor legate de client si etapele
cunoasterii clientului de audit.
RASPUNS:
Cunoasterea clientului - Permite auditorului s identifice sau s neleag evenimentele, tranzaciile i
practicile care, potrivit raionamentului auditorului, pot avea un efect semnificativ asupra situaiilor financiare
sau asupra examinrii sau a raportului de audit. De asemenea, auditorii financiari vor putea evalua corect att
riscurile inerente directe ct i cele indirecte care afecteaz entitatea auditat.
Structura informatiilor legate de client:
Domeniului de activitate, a cadrului de reglementare i a ali factori externi care afecteaz afacerea
auditat, cu prioritate:
Cadrul de Raportare Financiar aplicabil;
Condiiile domeniului de activitate;
Mediul de reglementare (inclusiv detalii ale legilor i reglementrilor eseniale referitoare la derularea
activitii comerciale a clientului);
Factori economici generali
Natura entitii: Activiti de afaceri; Investiii; Finanare; Cerine de raportare financiar; Pri afiliate;
Obiective, strategii i riscuri aferente afacerii:
Existena obiectivelor (de ex. modul n care entitatea abordeaz domeniul de activitate, reglementarea i
ali factori externi);
Efectele implementrii unei strategii (n special orice efecte care vor genera noi cerine contabile (un risc
potenial aferent afacerii ar putea fi, de exemplu, implementarea incomplet sau incorect);

288

Evaluarea i revizuirea performanei financiare a entitii;


Mediul de control i monitorizarea controalelor;
Procesul de cunoastere a clientului este unul continuu si cumulat
189.Riscul de audit acceptabil : definitie, formula, elemente componente si definirea lor.
RASPUNS:
Riscul de audit acceptabil reprezint o msur a gradului n care auditorul este dispus s accepte faptul c
situaiile financiare ar putea fi semnificativ eronate dup ncheierea misiunii i emiterea unei opinii fr rezerve.
RISC AUDIT = RISC INERENT X RISC CONTROL X RISC NEDETECTARE
Riscul de audit trebuie s fie ntotdeauna mai mic de 5%
Riscul inerent (RI) Susceptibilitatea unei afirmaii cu privire la o clas de tranzacii, sold de cont sau
prezentare de a fi denaturat semnificativ, fie individual sau n mod agregat mpreun cu alte denaturri, nainte de a
lua n considerare orice controale legate de acestea
Riscul de control (RC) Riscul ca o denaturare care ar putea s apar la nivelul unei afirmaii cu privire la o
clas de tranzacii, sold de cont sau prezentare care ar putea fi semnificativ, fie individual sau n mod agregat
mpreun cu alte denaturri, s nu poat fi prevenit, sau detectat i corectat la timp de ctre controlul intern al
entitii.
Riscul de nedetectare (RNN) reprezint riscul ca procedurile de fond ale unui auditor s nu detecteze o
denaturare ce exist n soldul unui cont sau categorie de tranzacii i care ar putea fi semnificativ n mod
individual, sau atunci cnd este cumulat cu denaturri din alte solduri sau categorii de tranzacii
190.Obiectivele de audit vizand tranzactiile financiar-contabile : enumerare si definire.
RASPUNS:
1. Existenta tranzactiile inregistrate in registrele clientului exista in realitate;
2. Exhaustivitatea tranzactiile care au avut loc s-au si inregistrat corespunzator in contabilitatea
clientului;
3. Exactitatea tranzactiile inregistrate in contabilitatea clientului sunt exprimate in sume corecte;
4. Clasificarea - tranzactiile inregistrate in contabilitatea clientului sunt correct clasificate din punct de
vedere al referentialului contabil;
5. Cronologie tranzactiile sunt inregistrate la momentul calendaristic correct si in ordinea cronologica;
6. Sistematizare si sintetizare tranzactiile inregistrate sunt correct inregistrate si sistematizate in
registrele si fisierele corespunzatoare;
191.Obiectivele de audit vizand soldurile conturilor
RASPUNS:
1. Existenta sumele incluse in soldurile conturilor exista in realitate;
2. Exhaustivitatea sumele implicate in activitatea financiar-contabila a clientului sunt incluse in soldul
conturilor;
3. Exactitatea sumele incluse in soldul conturilor sunt corecte;
4. Clasificarea sumele incluse in registrele clientului sunt clasificate corect;
5. Cenzura evenimentele care au loc in apropierea datelor de inchidere a exercitiului financiar sunt
inregistrate in momentul producerii lor, in exercitiul financiar corespunzator;
6. Concordanta detaliilor sumele inregistrate in soldul conturilor corespund celor inregistrate in
registrele si fisierele sistematice corespunzatoare, totalurilor din jurnalele de sinteza si din balanta;
7. Valoarea realizabila activele sunt prezentate in contabilitate la valoarea lor justa;
8. Drepturi si obligatii clientul evidentiaza in sistemul contabil datoriile si activele care ii apartin de
drept;
9. Prezentare si dezvaluire soldul conturilor si informatiile suplimentare obligatorii aferente lor sunt
correct prezentate in situatiile financiare;
192.Documentatia de audit : scopul si continutul documentatiei de audit
RASPUNS:

289

Documentatia de audit furnizeaza :

Dovada bazei pentru concluzie a auditorului cu privire la atingerea obiectivelor generale ale auditului

Dovada faptului ca auditul a fost planificat si efectuat in conformitate cu ISAs si dispozitiile legale si de
reglementare aplicabile
ocumentatia de audit serveste si unor scopuri aditionale :

Sprijina echipa misiunii in planificarea si efectuarea auditului

Sprijina membrii echipei responsabili cu supervizarea, in indrumarea si supervizarea activitatii si in


indeplinirea responsabilitatilor de revizuire (ISA 220)

Permite responsabilizarea echipei

Mentine o evidenta a problemelor cu semnificatie continua pentru auditurile viitoare

Permite efectuarea inspectiilor si revizuirilor controlului calitatii

Permite efectuarea inspectiilor externe


Documentaia de audit poate fi nregistrat pe hrtie sau pe un mediu electronic sau de alt natur. Astfel de
exemple de documentaie de audit includ:

Programe de audit.

Analize.

Descrierea problematicii.

Rezumate ale aspectelor semnificative.

Scrisori de confirmare i reprezentare.

Liste de verificare.

Coresponden (inclusiv corespondena electronic) privind aspectele semnificative.


Auditorul poate include rezumate sau copii ale nregistrrilor entitii (de exemplu, contracte i acorduri
semnificative specifice) ca parte a documentaiei de audit. Totui, documentaia de audit nu este un substitut
pentru nregistrrile contabile ale entitii.
Documentaia nu se limiteaz la nregistrrile ntocmite de auditor, ci poate include i alte nregistrri
adecvate, precum minute ale edinelor, ntocmite de personalul entitii i asupra crora a convenit auditorul.
193.Responsabilitatea auditorului de a lua n considerare frauda - caracteristicile fraudei,
responsabilitatea conducerii, a auditorului, scepticism profesional
RASPUNS:
Responsabilitile auditorului
Un auditor ce efectueaz un audit n conformitate cu ISA este responsabil pentru obinerea unei asigurri
rezonabile cu privire la faptul c situaiile financiare considerate n totalitatea lor nu conin denaturri
semnificative, fie ca rezultat al fraudei, fie al erorii.
Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativ produs ca urmare a fraudei este mai mare dect riscul de a
nu detecta una ce rezult ca urmare a erorii. Acest lucru se datoreaz faptului c frauda poate implica planuri
sofisticate i atent organizate menite s le ascund, precum falsul, omiterea deliberat de a nregistra tranzacii,
sau declaraii false intenionate ctre auditor.
n obinerea unei asigurri rezonabile, auditorul este responsabil pentru meninerea unei atitudini de
scepticism profesional pe ntreg parcursul auditului, s aib n vedere potenialul de evitare a controalelor de
ctre conducere i s recunoasc faptul c procedurile de audit care sunt eficace pentru detectarea erorilor ar
putea s nu fie eficace pentru detectarea fraudei.
Denaturri ale situaiilor financiare pot aprea fie ca rezultat al unei fraude, fie al unei erori. Factorul care
face distincia ntre fraud i eroare este msura n care aciunea ce a stat la baza denaturrii situaiilor financiare
este intenionat sau neintenionat.
Exist dou tipuri de denaturri intenionate ce sunt relevante pentru auditor denaturri ce rezult din
raportarea financiar frauduloas i denaturri ce rezult din deturnarea de active. Dei auditorul poate suspecta
sau, mai rar, identifica producerea fraudei, auditorul nu face determinri juridice asupra faptului dac frauda a
avut ntr-adevr loc.
Responsabilitatea primar pentru prevenirea i detectarea fraudei revine att persoanelor nsrcinate cu
guvernana entitii, ct i conducerii. Este important ca conducerea, sub supravegherea persoanelor nsrcinate
cu guvernana, s pun accentul att pe prevenirea fraudei, care ar putea conduce la reducerea oportunitilor de
producere a fraudei, ct i pe combaterea fraudei, care ar putea convinge indivizii s nu comit fraude, datorit
probabilitii de a fi descoperii i pedepsii. Acest lucru presupune un angajament pentru crearea unei culturi
caracterizate de onestitate i comportament etic, care poate fi consolidat de o supraveghere activ din partea
persoanelor nsrcinate cu guvernana. Supravegherea de ctre, persoanele nsrcinate cu guvernana include

290

analizarea posibilitilor de evitare a controalelor sau de influenare necorespunztoare a procesului de raportare


financiar, precum eforturi din partea conducerii de a manipula veniturile pentru a influena percepia analitilor
asupra performanei i profitabilitii entitii.
Frauda, fie sub forma raportrii financiare frauduloase, fie a deturnrii de active, presupune existena unei
stimulri sau a unei presiuni de a comite frauda, o oportunitate sesizat de proceda n acest fel i o anumit
contientizare a aciunii.
Raportarea financiar frauduloas presupune denaturri intenionate, inclusiv omiterea unor valori sau prezentri
n situaiile financiare pentru a nela utilizatorii situaiilor financiare.
Scepticismul profesional
Auditorul va menine scepticismul profesional pe ntreg parcursul auditului, recunoscnd posibilitatea ca o
denaturare semnificativ ca urmare a fraudei s existe, fr a ine seama de experiena auditorului cu privire la
onestitatea i integritatea conducerii i a persoanelor nsrcinate cu guvernana entitii.
Cu excepia cazului n care auditorul are motive s cread contrariul, auditorul poate accepta documentele i
nregistrrile ca fiind autentice. n cazul n care n urma condiiilor identificate n timpul auditului, auditorul este
determinat s cread c un document ar putea s nu fie autentic sau c termenii unui document au fost
modificai fr ca acest lucru s fie dezvluit auditorului, auditorul va investiga n continuare.
Atunci cnd rspunsurile conducerii sau ale persoanelor nsrcinate cu guvernana n cadrul intervievrilor
sunt inconsecvente, auditorul va investiga inconsecvenele.

194.Care sunt factorii ce influeneaz cantitatea probelor de audit?


RASPUNS:
Suficiena i gradul de adecvare al probelor de audit sunt interconectate. Suficiena este msura cantitii
probelor de audit. Cantitatea probelor de audit necesare este afectat de evaluarea de ctre auditor a riscurilor de
denaturare (cu ct sunt mai ridicate riscurile evaluate, cu att vor fi solicitate mai multe probe de audit) i de
asemenea, de calitatea acestor probe de audit (cu ct calitatea este mai ridicat, cu att vor fi solicitate mai puine
probe de audit). n consecin, gradul de suficien i gradul de adecvare al probelor de audit sunt
interrelaionate. Totui, simpla obinere a unei cantiti mai mari de probe de audit nu poate compensa calitatea
slab a acestora.
Cantitatea probelor de audit este influenat de o serie de factori :

Materialitatea se refer la importana (relevana/ pragul de semnificaie) claselor de


tranzacii i a conturilor pentru utilizatorul informaiilor, astfel nct, cu ct tranzaciile / poziiile / elementele
din situaiile financiare sunt mai importante, cu att este nevoie de o cantitate mai mare de probe;

Riscul de denaturare se refer la riscul inerent de a exista unele erori n aplicarea regulilor
contabile i la riscul de nedetectare a acestor erori prin sistemul de control intern, astfel nct, cu ct acest risc
va fi mai mare, cu att vor fi cerute mai multe probe de audit;

Mrimea populaiei n cadrul unei misiuni de audit, de multe ori este necesar s se lucreze
cu eantioane din cadrul unor populaii statistice, nefiind posibil analizarea tuturor elementelor (tranzaciilor,
operaiunilor) dintr-o astfel de populaie. Stabilirea eantioanelor n audit depind de mrimea i caracteristicile
populaiei analizate, astfel nct, cantitatea de probe necesare este cu att mai mare, cu ct populaia (numrul
tranzaciilor/operaiunilor) este mai mare;

Omogenitatea populaiei dac populaia statistic este omogen respectiv elementele care o
formeaz au caracteristici asemntoare, aceasta poate fi analizat (testat) cu ajutorul unui eantion de
dimensiuni mai mici;

Calitatea probelor de audit culese cu ct calitatea probelor de audit este mai ridicat, cu att
numrul acestora va putea fi mai mic.
195.Enumerai i definii procedurile de colectare a probelor de audit.
RASPUNS:
A. Verificarea nregistrrilor / documentelor
- const n examinarea evidenelor contabile (contabilitatea financiar, contabilitatea managerial) privind
tranzaciile i operaiunile efectuate precum i a documentelor ce le susin (pe suport de hrtie, format
electronic), avnd ca finalitate colectarea unor probe de audit cu grade variate de credibilitate.
B. Inspecia imobilizrilor corporale i a altor active

Inspecia imobilizrilor corporale i a altor active const n examinarea (verificarea) fizic a acestora,

291

furniznd probe de audit credibile mai ales n ceea ce privete existena lor.
C. Observarea

Observarea const n urmrirea unui proces / proceduri ce se efectueaz de ctre alii, cum ar fi (de
exemplu) observarea inventarierii stocurilor de ctre personalul entitii.
D. Interogarea

Interogarea const n culegerea de informaii (financiare, nefinanciare) de la persoane competente, fie


din interiorul, fie din afara entitii, putnd varia de la investigaii scrise (oficiale), pn la chestionri orale
(neoficiale).
E. Confirmarea

Confirmarea este un tip specific de investigare i reprezint procesul de obinere a unei declaraii directe
de la o ter parte, cu privire la o informaie sau la o situaie (condiie) existent.
F. Reefectuarea
Reefectuarea reprezint executarea de ctre auditor, n mod independent, a procedurilor sau controalelor pe
care entitatea le-a efectuat iniial prin sistemul sau de control intern, fie manual, fie utiliznd Tehnici de Audit
Asistate de Calculator
G. Recalcularea

Recalcularea const n verificarea acurateei (matematice) a informaiile din documente sau din
nregistrrile contabile, putnd fi efectuat i prin utilizarea tehnologiei informatice
H. Revizuirea

Revizuirea reprezint procesul prin care se analizeaz i verific datele din contabilitate pentru a
identifica situaii (sume / rulaje / solduri / operaiuni) importante sau neobinuite.
196.Scopul documentaiei de audit.
RASPUNS:
Documentaia de audit, furnizeaz:
(a) Dovada bazei pentru concluzie a auditorului cu privire la atingerea obiectivelor generale ale auditorului;
i
(b) Dovada faptului c auditul a fost planificat i efectuat n conformitate cu ISA-urile i dispoziiile legale i
de reglementare aplicabile.
Documentaia de audit servete unor scopuri adiionale, inclusiv urmtoarele:

Sprijinirea echipei misiunii n planificarea i efectuarea auditului.

Sprijinirea membrilor echipei misiunii responsabili cu supervizarea, n ndrumarea i supervizarea


activitii de audit, i n ndeplinirea responsabilitilor de revizuire,

Permite ca echipa misiunii s fie responsabil pentru activitatea sa.

Meninerea unei evidene a problemelor cu semnificaie continu pentru auditurile viitoare.

Permiterea efecturii inspeciilor i revizuirilor controlului calitii n conformitate cu ISQC 1, sau


cu cerinele naionale care prevd cel puin acelai lucru.

Permiterea efecturii inspeciilor externe n conformitate cu dispoziiile legale, de reglementare sau


de alt natur, aplicabile.
197.Definii procedurile de audit, tipologia i caracteristicile fiecreia dintre ele.
RASPUNS:
Procedurile de audit reprezinta modalitatile prin care se obtin probele de audit pe parcursul misiunii
intreprinse.
Proceduri efectuate pentru obtinerea de probe de audit:
a). Proceduri de evaluare a riscului - Pentru fiecare misiune in parte, auditorul adopta o abordare bazata pe
risc a angajamentului, concentrandu-se indeosebi pe soldurile si clasele de tranzactii cu riscul cel mai ridicat din
cadrul situatiilor financiare auditate.
1. Risc inerent este de dou tipuri:
Risc inerent general -. Pentru evaluarea riscului inerent general se intocmesc liste cu intrebari. Intrebrile
trebuie foarte bine formulate, astfel inct un raspuns afirmativ sa reprezinte un factor de risc.
Risc inerent specific - Riscul inerent specific este riscul care apare la nivelul soldurilor de cont, al
tranzaciilor si reprezinta posibilitatea producerii unei erori semnificative ntr-un domeniu particular, ca urmare
a unei probleme specifice aparute n domeniul respectiv.

292

2. Risc de control - Riscul de control reprezinta riscul ca o eroare semnificativa al carui efect individual sau
in conjunctie cu efectul altor erori de acest tip sa aiba loc si care sa nu poata fi prevenit sau detectat si corectat
de catre controlul intern implementat de catre societate.
b). Raspunsul auditorului la riscurile evaluate
1. Teste ale controalelor - Auditorul va trebui sa obtina informatii referitoare la eficienta controalelor
referitoare la tranzactii, solduri, prezentari si afirmatii ale conducerii, in zonele in care a fost evaluat un risc
semnificativ.
Astfel de proceduri presupun testarea controalelor prin executarea de catre auditor, in mod independent, a
procedurilor sau controalelor care au fost implementate de catre client in cadrul mediului de control al entitatii.
2. Proceduri de fond - In general, procedurile de fond se impart in doua categorii:
a.Teste de detaliu;
b.Proceduri analitice
a). Teste de detaliu implica utilizarea de catre auditor a urmatoarelor proceduri, in functie de contextul in
care sunt folosite, in vederea obtinerii probelor de audit:
1.Inspectia - Inspectia poate implica examinarea inregistrarilor sau a documentelor interne sau externe ale
societatii, sau spre exemplu examinarea fizica a unui element de activ inregistrat in cadrul patrimoniului
societatii auditate.
2.Observarea - Observarea consta in urmarirea de catre auditor a unui proces sau a unei proceduri efectuata
de alte parti (in general de catre reprezentantii societatii).
3.Confirmarea externa - O confirmare externa reprezinta proba de audit obtinuta de auditor, drept raspuns
scris primit direct de la o terta parte (partea care efectueaza confirmarea), in format pe hartie, electronic sau
prin alt mijloc.
Confirmarea informatiilor obtinute, dintr-o sursa independenta de entitate poate intari asigurarea pe care
auditorul o obtine din probele de audit care sunt generate intern, precum probele existente in cadrul
inregistrarilor contabile, minutelor intalnirilor sau declaratiile conducerii.
4.Recalcularea - Recalcularea consta in verificarea corectitudinii matematice a documentelor sau
inregistrarilor. Aceasta poate fi efectuata manual sau electronic.
5.Reefectuarea - Reefectuarea implica executarea de catre auditor, in mod independent, a procedurilor sau
controalelor care au fost efectuate initial ca parte a controlului intern al entitatii.
6.Interogarea - Interogarea consta in cautarea de informatii, atat financiare, cat si nefinanciare, din partea
persoanelor cu experienta, fie din interiorul, fie din afara entitatii. Interogarea poate furniza probe de audit
importante si poate genera chiar probe ale unei denaturari.Interogarea este utilizata in general extensiv in cadrul
misiunii de audit, in compoaratie cu celelalte proceduri de audit menite sa obtina probe de audit.
Interogarile pot fi fie interogari oficiale sub forma scrisa, pentru care auditorul asteapta un raspuns concret cu
privire la aspectele vizate, fie sub forma neoficiala, verbala.
b). Proceduri analitice - Reprezinta evaluari ale informatiilor financiare efectuate prin intermediul unui
studiu al relatiilor dintre datele financiare si nefinanciare.
Procedurile analitice cuprind, de asemenea, investigarea fluctuatiilor si a relatiilor identificate care nu sunt
consecvente cu alte informatii relevante sau care se abat in mod semnificativ de la valorile previzionate.
198.Testele de control, definiie, scop i utilitate
RASPUNS:
Test al controalelor O procedur de audit proiectat pentru a evalua eficacitatea operaional a
controalelor de a preveni, detecta i corecta denaturri semnificative la nivelul afirmaiilor.
Auditorul va trebui sa obtina informatii referitoare la eficienta controalelor referitoare la tranzactii, solduri,
prezentari si afirmatii ale conducerii, in zonele in care a fost evaluat un risc semnificativ.
Auditorul va proiecta i efectua teste ale controalelor pentru a obine suficiente probe de audit adecvate cu
privire la eficacitatea operaional a controalelor relevante dac:
(a) Evaluarea auditorului cu privire la riscurile unor denaturri semnificative la nivelul afirmaiilor se
bazeaz pe faptul c aceste controale funcioneaz n mod eficace (mai exact, auditorul intenioneaz s se
bazeze pe eficacitatea operaional a controalelor n determinarea naturii, momentului i ariei de cuprindere a
procedurilor de fond); sau
(b) Doar procedurile de fond nu pot asigura suficiente probe de audit adecvate la nivelul afirmaiilor.
n proiectarea i efectuarea testelor controalelor, auditorul va obine mai multe probe de audit convingtoare
cu ct auditorul se bazeaz n mai mare msur pe eficacitatea unui control.
Auditorul va trebui sa obtina informatii referitoare la eficienta controalelor referitoare la tranzactii, solduri,
prezentari si afirmatii ale conducerii, in zonele in care a fost evaluat un risc semnificativ.

293

Astfel de proceduri presupun testarea controalelor prin executarea de catre auditor, in mod independent, a
procedurilor sau controalelor care au fost implementate de catre client in cadrul mediului de control al entitatii.
199.Testele de fond, definiie, tipologie, scopul i utilitatea lor.
RASPUNS:
Testele de fond (de fundamentare) constituie teste proiectate pentru a detecta denaturri semnificative la nivelul
afirmaiilor. Procedurile de fond cuprind:
(i) Teste de detaliu (teste substantiale ale operatiunilor, tranzactiilor;teste substantiale ale soldurilor
conturilor); i
(ii) Proceduri analitice de fond.
Scop: - Obinerea de probe de audit mai convingtoare cu ct riscul evaluat de ctre auditor este mai mare.
Procedurile de fond cuprind:
- testele substantiale ce se aplic pn la nchiderea exercitiului financiar;
- testele substantiale privind soldurile conturilor aplicabile de celemai multe ori dup nchiderea exercitiului
financiar.
n practic, de regul, se aplic testele substantiale privind soldurile conturilor i nainte de nchiderea
exercitiului financiar, procedndu-se la:
- asistarea la inventarierea activelor
- inspectia imobilizrilor
- obtinerea confirmrilor de la terti
De asemenea, se efectueaz verificri n ceea ce privete riscul aparitiei unor erori semnificative, care
constau n:
- eficacitatea sistemului de control intern
- eficienta sistemului contabil
- posibilitatea ca managementul s emit rapoarte eronate
200.Procedurile analitice, definiie, tipologie, exemple.
RASPUNS:
Procedurile analitice - evaluri ale informaiilor financiare prin analiza relaiilor plauzibile dintre datele
financiare i nefinanciare. Procedurile analitice cuprind, de asemenea, acele investigaii pe msura necesitii cu
privire la fluctuaiile sau relaiile care sunt discordante n comparaie cu alte informaii relevante sau care difer
cu o sum semnificativ fa de valorile ateptate.
Procedurile analitice includ luarea n considerare a comparaiilor ntre informaiile financiare ale entitii i,
de exemplu:
Informaiile comparative pentru perioade precedente.
Rezultatele anticipate ale entitii, ca de exemplu bugete sau previziuni, sau ateptri ale auditorului, ca
de exemplu estimarea amortizrii.
Informaiile din domenii de activitate similare, ca de exemplu comparaii ntre rata dintre vnzri i
creane ale entitii cu mediile domeniului de activitate, sau ale altor entiti de o mrime comparabil din
acelai domeniu de activitate.
Procedurile analitice includ, de asemenea, luarea n considerare, de exemplu, a relaiilor:
Dintre elementele din informaiile financiare care se ateapt s se conformeze unui model previzibil
bazat pe experiena entitii, ca de exemplu procentele marjei brute.
Dintre informaiile financiare i informaiile relevante nefinanciare, ca de exemplu costul salariilor fa de
numrul de angajai.
201.Sursele probelor de audit. Caracteristicile de calitate ale probelor de audit.
RASPUNS:
Unele probe de audit sunt obinute prin efectuarea de proceduri de audit pentru testarea nregistrrilor
contabile, de exemplu, prin intermediul analizei i revizuirii, reefectuarea procedurilor derulate n procesul de
raportare financiar, i reconcilierea tipurilor i aplicaiilor aferente ale aceleiai informaii. Prin efectuarea de
astfel de proceduri de audit, auditorul poate determina c nregistrrile contabile sunt consecvente pe plan intern
i se reconciliaz cu situaiile financiare.
De obicei se obine o mai mare asigurare prin probele de audit consecvente obinute din diferite surse sau de

294

natur diferit dect din elementele probelor de audit luate n considerare individual. De exemplu, confirmarea
informaiilor obinute dintr-o surs independent de entitate poate ntri asigurarea pe care auditorul o obine din
probele de audit care sunt generate intern, precum probele existente n cadrul nregistrrilor contabile, minutelor
ntlnirilor sau declaraiilor conducerii.
Informaiile din surse independente de entitate pe care auditorul le poate utiliza drept probe de audit pot include
confirmri de la pri tere, rapoarte ale analitilor, i date comparabile cu privire la concuren (date de etalonare).
Caracteristicile de calitate ale probelor de audit.
- Relevana
- trateaz legtura logic cu, sau genereaz, scopul procedurii de audit i, dup caz, afirmaia luat n
considerare. Relevana informaiilor de utilizat drept probe de audit poate fi afectat de intenia testrii.
- este dat de msura n care acestea sunt n concordan cu afirmaiile (regulile contabile) utilizate de
conducere la ntocmirea situaiilor financiare.
- Credibilitatea
- se refer la faptul dac auditorul se poate baza pe un anumit tip de probe pentru a evalua corect modul
de aplicare a unei afirmaii sau a alteia, fiind influenat de sursa i natura acestora i depinde de circumstanele
n care aceste probe sunt obinute n mod individual
- Credibilitatea informaiilor de utilizat drept probe de audit, i deci a probelor de audit nsei, este
influenat de sursa i natura lor, i de circumstanele n care sunt obinute, inclusiv de controalele aferente
ntocmirii i pstrrii lor, dac acestea sunt relevante.

202.Enumerai i descriei factorii care influeneaz calitatea probelor de audit.


RASPUNS:
Calitatea probelor de audit este influenat de sursa i natura acestora i depinde de circumstanele individuale n
care sunt obinute probele.
De regul:
Probele de audit sunt mai credibile atunci cnd sunt obinute din surse independente din afara entitii.
Probele de audit care sunt obinute din interiorul entitii sunt mai credibile atunci cnd controalele aferente
impuse de entitate sunt eficiente.
Probele de audit obinute n mod direct de ctre auditor (de exemplu, observarea aplicrii unui control) sunt
mai credibile dect probele de audit obinute indirect sau prin deducie (de exemplu, investigri cu privire la
aplicarea unui control).
Probele de audit sunt mai credibile atunci cnd ele exist sub form de document, fie pe hrtie, electronic sau
de alt natur (de exemplu, o nregistrare scris folosind metode contemporane a unei ntlniri este mai credibil
dect declararea ulterioar n form oral a problematicilor discutate).
Probele de audit furnizate de documente originale sunt mai credibile dect probele de audit furnizate de
fotocopii sau facsimile.
203.Enumerai i descriei factorii care influeneaz cantitatea (suficiena) probelor de audit.
RASPUNS:
Cantitatea probelor de audit este influenat de o serie de factori :

Materialitatea se refer la importana (relevana/ pragul de semnificaie) claselor de


tranzacii i a conturilor pentru utilizatorul informaiilor, astfel nct, cu ct tranzaciile / poziiile / elementele
din situaiile financiare sunt mai importante, cu att este nevoie de o cantitate mai mare de probe;

Riscul de denaturare se refer la riscul inerent de a exista unele erori n aplicarea regulilor
contabile i la riscul de nedetectare a acestor erori prin sistemul de control intern, astfel nct, cu ct acest risc
va fi mai mare, cu att vor fi cerute mai multe probe de audit;

Mrimea populaiei n cadrul unei misiuni de audit, de multe ori este necesar s se lucreze
cu eantioane din cadrul unor populaii statistice, nefiind posibil analizarea tuturor elementelor (tranzaciilor,
operaiunilor) dintr-o astfel de populaie. Stabilirea eantioanelor n audit depind de mrimea i caracteristicile
populaiei analizate, astfel nct, cantitatea de probe necesare este cu att mai mare, cu ct populaia (numrul
tranzaciilor/operaiunilor) este mai mare;

Omogenitatea populaiei dac populaia statistic este omogen respectiv elementele care o
formeaz au caracteristici asemntoare, aceasta poate fi analizat (testat) cu ajutorul unui eantion de

295

dimensiuni mai mici;

Calitatea probelor de audit culese cu ct calitatea probelor de audit este mai ridicat, cu att
numrul acestora va putea fi mai mic.
204.Care sunt procedurile de audit efectuate in scopul identificarii litigiilor si revendicrilor, cu risc de
denaturare semnificativa:
RASPUNS:
Auditorul trebuie s instituie i s desfoare proceduri de audit n vederea identificrii litigiilor i
revendicrilor care implic entitatea i care pot genera un risc de denaturare semnificativ, inclusiv:
(a) Interogarea conducerii, i, dup caz, a altor persoane din cadrul entitii, inclusiv a consilierului juridic
intern;
(b) Revizuirea proceselor verbale ale persoanelor nsrcinate cu guvernana i a corespondenei dintre entitate i
consilierul su juridic extern; i
(c) Revizuirea conturilor de cheltuieli judiciare.
Alte proceduri relevante de audit includ, de exemplu, utilizarea informaiilor obinute prin intermediul
procedurilor de evaluare a riscurilor desfurate ca parte a obinerii unei nelegeri a entitii i a mediului su
pentru a asista auditorul s devin contient de litigiile i revendicrile care implic entitatea.
Auditorul trebuie s solicite conducerii i, dup caz, persoanelor nsrcinate cu guvernana s furnizeze
declaraii scrise potrivit crora toate litigiile i revendicrile cunoscute actuale sau posibile ale cror efecte ar fi
trebuit s fie luate n considerare n ntocmirea situaiilor financiare i-au fost prezentate auditorului i au fost
contabilizate i prezentate n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil.
Comunicarea direct cu consilierul juridic extern al entitii l asist pe auditor n obinerea de suficiente
probe de audit adecvate cu privire la msura n care sunt cunoscute posibile litigii i revendicri i sunt
rezonabile estimrile conducerii aferente implicaiilor financiare, inclusiv costurile.
n funcie de circumstane, auditorul poate considera adecvat examinarea documentelor iniiale, precum
facturile pentru cheltuielile juridice, ca parte a revizuirii de ctre auditor a conturilor de cheltuieli juridice.
205.Factorii care influeneaz dimensiunea eantionului n cazul testelor controalelor.
RASPUNS:

1. Cresterea amplorii cu care evaluarea riscului de ctre auditor ine cont de controalele relevante
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Cretere
Cu ct auditorul intenioneaz s obin mai mult asigurare prin intermediul eficacitii funcionale a
controalelor, cu att va fi mai sczut evaluarea de ctre auditor a riscului de denaturare semnificativ, i cu att va
trebui s fie mai mare dimensiunea eantionului. Atunci cnd evaluarea de ctre auditor a riscului de denaturare
semnificativ la nivelul afirmaiilor include o estimare cu privire la eficacitatea funcional a controalelor,
auditorului i se impune efectuarea de teste ale controalelor. Celelalte date fiind egale, cu ct auditorul acord mai
mult credibilitate eficacitii funcionale a controalelor n cadrul evalurii riscului, cu att este mai mare
amploarea testelor controalelor auditorului (i prin urmare, crete dimensiunea eantionului).
2. O cretere a ratei tolerabile a deviaiei
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Descretere
Cu ct este mai sczut rata tolerabil a deviaiei, cu att trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului.
3. O cretere a ratei deviaiei estimate a populaiei de testat
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Cretere
Cu ct este mai ridicat rata de deviaie, cu att trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului astfel nct
auditorul s fie n situaia de a face o estimare rezonabil a ratei reale a deviaiei. Factorii relevani pentru luarea
n considerare de ctre auditor a ratei estimate a deviaiei include nelegerea activitii de ctre auditor (mai
precis, procedurile de evaluare a riscului desfurate n vederea obinerii unei nelegeri a controlului intern),
modificri ale personalului sau ale controlului intern, rezultatele procedurilor de audit aplicate n perioadele
anterioare i rezultatele altor proceduri de audit. Ratele ridicate estimate ale deviaiei controlului, de obicei
garanteaz n mic msur, dac exist, reduceri ale riscului de denaturare semnificativ evaluat.
4. O cretere a nivelului de asigurare dorit de auditor c rata tolerabil a deviaiei nu este depit de
rata real a deviaiei din cadrul populaiei
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Cretere
Cu ct este mai mare nivelul de asigurare dorit de auditor c rezultatele eantionului sunt, de fapt, indicatori ai
incidenei reale a deviaiei din cadrul populaiei, cu att trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului.
5. O cretere a numrului de uniti de eantionare din cadrul populaiei

296

EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Efect neglijabil


n cazul populaiilor mari, dimensiunea real a populaiei are un efect sczut, dac exist, asupra dimensiunii
eantionului. Cu toate acestea, n cazul populaiilor mici, eantionarea n audit poate s nu fie att de eficient ca
metod alternativ de obinere a suficiente probe de audit adecvate.
206.Metode de selectare a eantionului.
RASPUNS:
Metode de selectare a eantionului
Principalele metode sunt:
(a) Selectarea ntmpltoare (aplicat prin intermediul unor generatoare de numere ntmpltoare, de
exemplu, tabele de numere ntmpltoare).
(b)Selectarea sistematic, n care numrul unitilor de eantionare din cadrul populaiei este mprit la
dimensiunea eantionului pentru a se obine un interval de eantionare. Cnd se utilizeaz selectarea sistematic,
auditorul ar trebui s determine c unitile de eantionare din cadrul populaiei nu sunt structurate n asa fel
nct intervalul de eantionare corespunde unui tip specific din cadrul populaiei.
(c) Eantionarea unitii monetare este un tip de selectare n funcie de valoare n care dimensiunea
eantionului, selectarea i evaluarea au drept rezultat o concluzie exprimat n valori monetare.
(d)Selectarea aleatorie, n care auditorul selecteaz eantionul fr a respecta o tehnic structurat. Selectarea
aleatorie nu este adecvat atunci cnd se utilizeaz eantionarea statistic.
(e) Selectarea n bloc implic selectarea unui (unor) bloc(uri) de elemente apropiate din cadrul populaiei.
Selectarea n bloc nu poate fi utilizat, n mod normal, n eantionarea de audit deoarece majoritatea populaiilor sunt
structurate n aa fel nct este probabil ca elementele unui ir s aib caracteristici similare unul fa de altul, dar
caracteristici diferite fa de elementele din alt parte a populaiei. Dei n unele circumstane examinarea blocurilor
de elemente poate fi o procedur de audit adecvat, aceasta va fi rareori o tehnic de selectare corespunztoare a
eantionului, atunci cnd auditorul intenioneaz s realizeze deducii valide despre ntreaga populaie pe baza
eantionului.
207.Proiectarea eantionului, dimensiunea i selectarea elementelor de testat.
RASPUNS:
n proiectarea unui eantion de audit, auditorul trebuie s ia n considerare scopul procedurii de audit i
caracteristicile populaiei din care va fi extras eantionul.
n proiectarea eantionului de audit, auditorul ia n considerare scopul specific care trebuie atins i combinaia
de proceduri de audit cu probabilitatea cea mai mare de a atinge acest scop. Luarea n considerare a naturii
probelor de audit cutate i a condiiilor deviaiei sau denaturrii posibile sau alte caracteristici referitoare la acele
probe de audit l vor asista pe auditor s defineasc ceea ce constituie o deviaie sau o denaturare i ce populaie s
utilizeze pentru eantionare.
Auditorul trebuie s determine o dimensiune a eantionului suficient pentru a reduce riscul de eantionare la
un nivel acceptabil de sczut.
Nivelul de risc de eantionare pe care auditorul este dispus s l accepte afecteaz dimensiunea prevzut a
eantionului. Cu ct este mai sczut riscul pe care auditorul este dispus s l accepte, cu att mai mare va trebui
s fie dimensiunea eantionului.
Dimensiunea eantionului poate fi determinat prin aplicarea unei formule pe baz statistic sau prin exercitarea
raionamentului profesional.
Auditorul trebuie s selecteze elementele eantionului astfel nct fiecare unitate de eantionare din cadrul
populaiei s poat fi selectat.
n cazul eantionrii statistice, elementele eantionului sunt selectate astfel nct fiecare unitate de eantionare s
prezinte o probabilitate cunoscut de a fi selectat. n cazul eantionrii nestatistice, este utilizat raionamentul n
selectarea elementelor eantionului. Deoarece scopul eantionrii este furnizarea unei baze rezonabile de formulare a
concluziilor de ctre auditor cu privire la populaia din care este selectat eantionul, este important ca auditorul s
selecteze un eantion reprezentativ, astfel nct s fie evitate influenele, prin alegerea elementelor eantionului care
s prezinte caracteristici tipice ale populaiei.
Metodele principale de selectare a eantioanelor sunt utilizarea selectrii aleatorii, selectrii sistematice i
selectrii ntmpltoare
208.Utilizarea tehnicilor de stratificare i selectare n funcie de valoare, a eantionului.

297

RASPUNS:
Stratificarea Procesul de divizare a populaiei n subpopulaii, fiecare dintre acestea fiind un grup de
uniti de eantionare care prezint caracteristici similare (deseori valoarea monetar).
n luarea n considerare a caracteristicilor populaiei din care va fi extras eantionul, auditorul poate
determina c este adecvat stratificarea sau selectarea n funcie de valoare.
Stratificarea
Eficiena auditului poate fi mbuntit dac auditorul stratific o populaie prin divizarea n sub-populaii
separate care prezint o caracteristic de identificare. Obiectivul stratificrii este de a reduce variabilitatea
elementelor din cadrul fiecrei categorii i permite, deci, dimensiunii eantionului s fie redus fr a crete
riscul de eantionare.
Atunci cnd se efectueaz teste de detaliu, populaia este deseori stratificat n funcie de valoarea monetar. Acest
lucru permite ca un efort de audit mai mare s fie direcionat ctre elementele cu o valoare superioar, deoarece
aceste elemente pot conine cel mai mare potenial de denaturare n ceea ce privete supraevaluarea. n mod similar, o
populaie poate fi stratificat n conformitate cu o caracteristic specific ce indic un risc mai mare de denaturare, de
exemplu, n cazul testrii provizionului pentru conturile ndoielnice n evaluarea conturilor de creane soldurile pot fi
stratificate n funcie de vechime.
Rezultatele procedurilor de audit aplicate unui eantion de elemente din cadrul unei categorii pot fi proiectate
doar elementelor care alctuiesc acea categorie. Pentru a formula o concluzie privind ntreaga populaie,
auditorul va trebuie s ia n considerare riscul de denaturare semnificativ n raport cu orice alte categorii care
alctuiesc ntreaga populaie.
Dac o clas de tranzacii sau un sold al unui cont a fost mprit n categorii, denaturarea este proiectat
separat pentru fiecare categorie. Denaturrile proiectate pentru fiecare categorie sunt apoi combinate, atunci
cnd se va lua n considerare efectul posibil al denaturrilor asupra clasei totale de tranzacii sau asupra soldului
contului.
Selectarea n funcie de valoare
Atunci cnd se efectueaz teste de detaliu, poate fi eficient identificarea unitii de eantionare ca fiind
reprezentat de unitile monetare individuale care alctuiesc populaia. Dup ce selecteaz unitile monetare
specifice din cadrul populaiei, de exemplu, soldul conturilor de creane, auditorul poate examina elementele
specifice, de exemplu, soldurile individuale, care conin acele uniti monetare. Un beneficiu al acestei abordri
de definire al unitii de eantionare este c efortul auditorului este direcionat ctre elementele cu valoare mai
mare, deoarece ele prezint o probabilitate mai mare de a fi selectate, i pot avea drept rezultat dimensiuni mai
reduse ale eantioanelor. Aceast abordare poate fi utilizat n paralel cu metoda sistematic de selectare a
eantionului i este cea mai eficient atunci cnd sunt selectate elemente prin utilizarea selectrii aleatorii.
209.Factorii care influeneaz dimensiunea eantionului n cazul testelor de detaliu.
RASPUNS:
Urmtorii sunt factori pe care auditorul i poate lua n considerare atunci cnd determin dimensiunea
eantionului n cazul testelor de detaliu. Aceti factori, care trebuie luai n considerare mpreun, presupun ca
auditorul s nu modifice abordarea testelor controalelor sau s nu modifice, n alt mod, natura sau plasarea n
timp a procedurilor de fond ca rspuns la riscurile evaluate.
1. O cretere a evalurii de ctre auditor a riscului de denaturare semnificativ
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Cretere
Cu ct este mai ridicat evaluarea de ctre auditor a riscului de denaturare semnificativ, cu att trebuie s fie
mai mare dimensiunea eantionului. Evaluarea de ctre auditor a riscului de denaturare semnificativ este
afectat de riscul inerent i de riscul de control. De exemplu, dac auditorul nu efectueaz teste ale controalelor,
evaluarea riscului de ctre auditor nu poate fi redus pentru funcionarea eficient a controalelor interne cu
privire la o afirmaie. Prin urmare, pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de sczut, auditorul are
nevoie de un risc de detectare sczut i va acorda o mai mare credibilitate procedurilor de fond. Cu ct sunt
obinute mai multe probe de audit din testele de detaliu (adic, cu ct va fi mai sczut riscul de detectare), cu
att va trebui s fie mai mare dimensiunea eantionului
2. O cretere a utilizrii altor proceduri de fond direcionate asupra aceleiai afirmaii
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Descretere
Cu ct auditorul acord credibilitate altor proceduri de fond (teste de detaliu sau proceduri analitice de fond)
pentru a reduce la un nivel acceptabil riscul de detectare aferent unei populaii specifice, cu att auditorul va
solicita o asigurare mai redus prin eantionare, i, prin urmare, cu att va trebui s fie mai mic dimensiunea
eantionului

298

3. O cretere a nivelului de asigurare dorit de auditor c rata tolerabil a denaturrii nu este depit de
denaturarea real din cadrul populaiei
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Cretere
Cu ct nivelul de asigurare pe care auditorul l solicit c rezultatele eantionului sunt de fapt, indicatori ai valorii
reale de denaturare din cadrul populaiei, cu att mai mare trebuie s fie dimensiunea eantionului.
4. O cretere a denaturrii tolerabile
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Descretere
Cu ct este mai sczut denaturarea tolerabil, cu att trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului
5. O cretere a valorii denaturrii pe care auditorul estimeaz c o va identifica n cadrul populaiei
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Cretere
Cu ct este mai mare valoarea denaturrii pe care auditorul estimeaz c o va identifica n cadrul populaiei, cu
att trebuie s fie mai mare dimensiunea eantionului pentru a putea face o estimare rezonabil a valorii reale a
denaturrii din cadrul populaiei. Factorii relevani pentru luarea n considerare de ctre auditor a valorii de
denaturare estimate include amploarea cu care valorile elementului sunt determinate subiectiv, rezultatele
procedurilor de evaluare a riscului, rezultatele testelor controalelor, rezultatele procedurilor de audit aplicate n
perioadele anterioare i rezultatele altor proceduri de fond.
6. Stratificarea populaiei atunci cnd este adecvat
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Descretere
Atunci cnd exist o mare varietate (variabilitate) a dimensiunii monetare a elementelor din cadrul
populaiei, poate fi util stratificarea populaiei. Cnd o populaie poate fi stratificat adecvat, suma
dimensiunilor eantioanelor ce provin din categorii va fi, n general, mai mic dect dimensiunea eantionului
care ar fi fost necesar pentru a se obine un nivel dat al riscului de eantionare, dac un eantion ar fi fost extras
din ntreaga populaie.
7. Numrul de uniti de eantionare din cadrul populaiei
EFECT ASUPRA DIMENSIUNII EANTIONULUI = Efect neglijabil
n cazul populaiilor mari, dimensiunea real a populaiei are un efect redus, dac exist, asupra dimensiunii
eantionului. Astfel, n cazul populaiilor mici, eantionarea n audit nu este, de obicei, la fel de eficient ca
metod alternativ de obinere a suficiente probe de audit adecvate. (Cu toate acestea, atunci cnd se utilizeaz
eantionarea unitilor monetare, o cretere a valorii monetare a populaiei implic o cretere a dimensiunii
eantionului, cu excepia cazului n care aceasta este compensat de o cretere proporional a pragului de
semnificaie a situaiilor financiare ca ntreg (i, dac este aplicabil, a nivelului sau nivelurilor de semnificaie
pentru clasele specifice de tranzacii, solduri ale conturilor sau prezentri.)
210.Natura estimrilor contabile conform ISA 540 Auditarea estimrilor contabile, inclusiv a
estimrilor contabile la valoarea just, i a prezentrilor aferente"
RASPUNS:
Unele elemente ale situaiilor financiare nu pot fi evaluate cu exactitate, ci pot fi doar estimate. n contextul
prezentului ISA, astfel de elemente ale unei situaii financiare sunt denumite estimri contabile. Natura i
credibilitatea informaiilor aflate la dispoziia conducerii pentru efectuarea unei estimri contabile variaz
semnificativ, ceea ce afecteaz n consecin gradul de incertitudine al estimrii asociat cu estimrile contabile.
Gradul de incertitudine a estimrii afecteaz, la rndul su, riscurile de denaturare semnificativ ale estimrilor
contabile, inclusiv susceptibilitatea lor la influena intenionat sau neintenionat a conducerii
Caracteristicile specifice ale unui activ, unei datorii sau unei componente a capitalurilor proprii , ori baza sau
metoda de evaluare prevzut de cadrul de raportare financiar, pot conduce la apariia necesitii de a estima un
element al situaiei financiare
Scopul evalurii estimrilor contabile poate varia n funcie de cadrul de raportare financiar aplicabil i de
elementul financiar care se raporteaz. Scopul evalurii pentru unele estimri contabile este de a previziona
rezultatul uneia sau mai multor tranzacii, evenimente sau condiii care face necesara estimarea contabil. Pentru alte
estimri contabile, inclusiv multe estimri contabile la valoarea just, scopul evalurii este diferit i este exprimat n
funcie de valoarea unei tranzacii curente sau a unui element al unei situaii financiare pe baza unor condiii
predominante la data evalurii, precum preul de pia estimat pentru un anumit tip de activ sau datorie.
Unele estimri contabile implic o incertitudine relativ sczut a estimrii i pot conduce la apariia unor
riscuri de denaturare semnificativ mai mici, de exemplu:
Estimrile contabile ce apar n entiti implicate n activiti de afaceri care nu sunt complexe.
Estimrile contabile care sunt realizate i actualizate n mod frecvent pentru c sunt legate de tranzacii de
rutin.
Estimrile contabile derivate din informaii care pot fi consultate cu uurin, precum informaii publicate

299

legate de rata dobnzii sau preuri ale titlurilor de valoare tranzacionate. Astfel de informaii pot fi denumite
observabile n contextul unei estimri contabile la valoarea just.
Estimrile contabile la valoarea just pentru care metoda de evaluare prevzut de cadrul de raportare
financiar aplicabil este simpl i uor de aplicat pentru activul sau datoria ce trebuie evaluat la valoarea just.
Estimrile contabile la valoarea just pentru care modelul utilizat pentru a evalua estimarea contabil este
binecunoscut sau general acceptat, cu condiia ca prezumiile sau intrrile modelului s fie observabile.
Totui, pentru unele estimri contabile ar putea exista o incertitudine a estimrii relativ ridicat, n special
atunci cnd se bazeaz pe prezumii semnificative, de exemplu:
Estimrile contabile legate de rezultatul unui litigiu.
Estimrile contabile la valoarea just pentru instrumente financiare derivate care nu se tranzacioneaz n
mod public.
Estimrile contabile la valoarea just pentru care este utilizat un model cu un grad nalt de specializare
dezvoltat de entitate sau pentru care exist prezumii sau intrrile care nu pot fi observate pe pia.
O diferen ce apare ntre rezultatul unei estimri contabile i suma recunoscut iniial sau prezentat n
situaiile financiare nu reprezint n mod necesar o denaturare a situaiilor financiare. Acesta este cazul n special
pentru estimrile contabile la valoarea just, avnd n vedere c orice rezultat observat este afectat n mod
invariabil de evenimente sau condiii ulterioare datei la care este estimat evaluarea n scopul prezentrii n
situaiile financiare.
Estimarea presupune raionamente bazate pe informaiile disponibile la momentul la care se ntocmesc
situaiile financiare. Pentru multe estimri contabile, acestea includ efectuarea unor prezumii cu privire la
aspecte nesigure la momentul estimrii.
Situaii n care estimri contabile, altele dect estimrile contabile la valoarea just, ar putea fi necesare,
includ:
Provizioane pentru creane ndoielnice.
Uzura moral a stocurilor.
Obligaii privind garania.
Metoda de amortizare sau durata de via util a activului.
Provizioane pentru valoarea contabil a unei investiii n cazul n care exist incertitudine cu privire la
faptul c se poate recupera.
Rezultatul contractelor pe termen lung.
Costuri rezultate n urma soluionrii unor litigii i procese.
Exemple suplimentare de situaii n care estimrile contabile la valoarea just ar putea fi obligatorii includ:
Instrumente financiare complexe, care nu sunt tranzacionate pe o pia activ i deschis.
Pli pe baz de aciuni.
Imobilizri corporale deinute n vederea cedrii.
Anumite active sau datorii achiziionate ntr-o combinare de ntreprinderi, inclusiv fondul comercial i
imobilizrile necorporale.
Tranzacii ce implic schimbul de active sau datorii ntre pri independente fr contraprestaie monetar,
de exemplu, un schimb non-monetar de faciliti industriale n segmente diferite de afaceri.
211.Forma i coninutul raportului auditorului atunci cnd opinia este modificat, conform ISA 705
Modificri ale opiniei raportului auditorului independent"
RASPUNS:
Atunci cnd auditorul modific opinia, auditorul trebuie, n completare la elementele specifice prevzute de
ISA 700, s includ un paragraf n raportul auditorului care ofer o descriere a aspectului care determin
modificarea. Auditorul trebuie s poziioneze acest paragraf chiar nainte de paragraful aferent opiniei din raportul
auditorului i s utilizeze antetul Baz pentru opinia cu rezerve, Baz pentru opinia contrar sau Baz pentru
imposibilitatea exprimrii unei opinii, aa cum este corespunztor.
n cazul n care exist o denaturare semnificativ n situaiile financiare care are legtur cu anumite sume
din situaiile financiare (inclusiv prezentrile cantitative), auditorul trebuie s includ n baza pentru paragraful
de modificare o descriere i o cuantificare a efectelor financiare ale denaturrii, cu excepia cazului n care acest
lucru nu este fezabil. n cazul n care cuantificarea efectelor financiare nu este fezabil, auditorul trebuie s
declare acest lucru n paragraful bazei pentru modificare.

300

n cazul n care exist o denaturare semnificativ a situaiilor financiare care are legtur cu prezentrile narative,
auditorul trebuie s includ n paragraful bazei pentru modificare o explicaie pentru felul n care prezentrile sunt
denaturate.
n cazul n care exist o denaturare semnificativ a situaiilor financiare care are legtur cu neprezentarea
informaiilor pentru care se prevede prezentarea, auditorul trebuie:
(a) S descrie n baza pentru paragraful de modificare natura informaiilor omise; i
(b) S includ prezentrile omise, acolo unde acest lucru se poate realiza i auditorul a obinut probe de audit
suficiente i adecvate cu privire la informaiile omise, cu excepia cazului n care acest lucru este interzis prin
lege sau reglementri.
n cazul n care modificarea rezult din incapacitatea de a obine probe de audit suficiente i adecvate,
auditorul trebuie s includ n baza pentru paragraful de modificare motivele respectivei inabiliti.
Chiar i n cazul n care auditorul a exprimat o opinie contrar sau se afl n imposibilitatea exprimrii unei
opinii cu privire la situaiile financiare, auditorul trebuie s descrie n baza pentru paragraful de modificare
motivele pentru orice alte aspecte despre care auditorul consider c ar fi necesitat o modificare a opiniei,
precum i a efectelor acestora.
Paragraful opiniei
Atunci cnd auditorul modific opinia de audit, auditorul trebuie s utilizeze pentru paragraful opiniei antetul
Opinie cu rezerve, Opinie contrar sau Imposibilitatea exprimrii unei opinii, aa cum este corespunztor.
Atunci cnd auditorul exprim o opinie cu rezerve datorit unei denaturri semnificative n situaiile
financiare, auditorul trebuie s declare n paragraful opiniei c, n opinia auditorului, cu excepia efectelor
aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru opinia cu rezerve:
(a) Situaiile financiare prezint corect, din toate punctele de vedere semnificative (sau ofer o imagine
corect i fidel) n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n
conformitate cu un cadrul general de prezentare corect; sau
(b) Situaiile financiare au fost ntocmire, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu
cadrul general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n conformitate cu un cadru general de
conformitate.
Atunci cnd modificarea apare n urma incapacitii de a obine probe de audit suficiente i adecvate,
auditorul trebuie s utilizeze fraza corespunztoare cu excepia efectelor posibile ale aspectului(elor)... pentru
opinia modificat.
Atunci cnd auditorul exprim o opinie contrar auditorul trebuie s declare n paragraful opiniei c, n
opinia auditorului, datorit semnificaiei aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru opinia contrar:
(a) Situaiile financiare nu prezint corect (sau nu ofer o imagine corect i fidel) n conformitate cu cadrul
general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n conformitate cu un cadru general de
prezentare fidel; sau
(b) Situaiile financiare nu au fost ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu
cadrul general de raportare financiar aplicabil atunci cnd se raporteaz n conformitate cu un cadru general de
conformitate.
Atunci cnd auditorul se afl n imposibilitatea exprimrii unei opinii datorit incapacitii de a obine probe
de audit suficiente i adecvate, auditorul trebuie s declare n paragraful opiniei c:
(a) din cauza semnificaiei aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru imposibilitatea exprimrii
unei opinii, auditorul nu a fost capabil s obin probe de audit suficiente i adecvate pentru a oferi o baz
pentru opinia de audit; i, n conformitate,
(b) auditorul nu exprim o opinie cu privire la situaiile financiare.
Descrierea responsabilitii auditorului atunci cnd auditorul exprim o opinie cu rezerve sau contrar
Atunci cnd auditorul exprim o opinie contrar sau cu rezerve, auditorul trebuie s mbunteasc
descrierea responsabilitii auditorului astfel nct s declare c auditorul consider c probele de audit obinute
de auditor sunt suficiente i adecvate pentru a oferi o baz pentru opinia de audit modificat a auditorului.
Descrierea responsabilitii auditorului atunci cnd auditorul se afl n imposibilitatea exprimrii unei opinii
Atunci cnd auditorul se afl n imposibilitatea exprimrii unei opinii datorit incapacitii de a obine probe
de audit suficiente i adecvate, auditorul trebuie s mbunteasc paragraful introductiv din raportul
auditorului astfel nct s declare c auditorului a fost angajat pentru a audita situaiile financiare. De asemenea
auditorul trebuie s mbunteasc descrierea responsabilitii auditorului i descrierea domeniului de aplicare a
auditului pentru a declara doar urmtoarele: Responsabilitatea noastr este de a exprima o opinie asupra
situaiilor financiare bazat pe desfurarea auditului n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit. Cu
toate acestea, din cauza aspectului(elor) descrise n paragraful Bazei pentru imposibilitatea exprimrii unei
opinii, nu am fost capabili s obinem probe de audit suficiente i adecvate pentru a oferi o baz pentru opinia de
audit

301

212.Paragrafele de observaii i paragrafele explicative: definiie, cerine, circumstane n care


paragrafele pot fi necesare.
RASPUNS:
Paragraf de Observaii Un paragraf inclus n raportul auditorului care face referire la un aspect prezentat
sau descris, n mod adecvat, n situaiile financiare care, potrivit raionamentului auditorului, este att de
important nct este fundamental pentru nelegerea situaiilor financiare de ctre utilizatori
Dac auditorul consider necesar s atrag atenia utilizatorilor asupra unui aspect prezentat sau descris n
situaiile financiare care, potrivit raionamentului auditorului, este att de important nct este fundamental
pentru nelegerea de ctre utilizatori a situaiilor financiare, auditorul trebuie s includ un Paragraf de
Observaii n raportul auditorului, cu condiia ca auditorul s fi obinut suficiente probe adecvate de audit din
care s reias c aspectul nu este denaturat, n mod semnificativ, n situaiile financiare. Un astfel de paragraf
trebuie s fac referire exclusiv la informaiile prezentate sau descrise n situaiile financiare
Atunci cnd auditorul include un Paragraf de Observaii n raportul auditorului, auditorul trebuie:
(a) S l includ imediat dup Paragraful n care este exprimat Opinia din raportul auditorului;
(b) S utilizeze titlul Observaii, sau alt titlu adecvat;
(c) S includ n paragraf o referire clar la aspectul care este subliniat i s precizeze unde se pot gsi, n
situaiile financiare, descrieri relevante care descriu aspectul din toate punctele de vedere; i
(d) Va indica faptul c opinia auditorului nu este modificat din perspectiva aspectului subliniat.
Circumstanele n care un Paragraf de Observaii poate fi necesar
Circumstane n care auditorul poate considera necesar s includ un Paragraf de Observaii sunt
urmtoarele:
nesiguran cu privire la deznodmntul viitor al unui litigiu sau a unei aciuni de reglementare
excepional(e).
Aplicarea anticipat (cnd acest fapt este permis) a unui nou standard contabil (de exemplu, un nou
Standard Internaional de Raportare Financiar) care are un efect major asupra situaiilor financiare nainte de
data intrrii sale n vigoare.
catastrof major care a avut i continu s aib un efect semnificativ asupra poziiei financiare a entitii.
Folosirea prezumiei de continuitate a activitii este adecvat dar exist o incertitudine semnificativ;
Fapte de care auditorul ia cunotin dup data raportului auditorului dar nainte de data la care sunt
publicate situaiile financiare
Fapte de care auditorul ia cunotin auditorului dup ce situaiile financiare au fost publicate
Cadrul de raportare financiar prescris de lege sau reglementri
Includerea unui Paragraf de Observaii n raportul auditorului
Includerea unui Paragraf de Observaii n raportul auditorului nu afecteaz opinia auditorului. Un Paragraf de
Observaii nu reprezint un substitut pentru niciuna din urmtoarele:
(a) Exprimarea de ctre auditor a unei opinii modificate sau a unei opinii contrare, sau imposibilitatea
exprimrii unei opinii, atunci cnd aceasta este prevzut de circumstanele unei misiuni specifice de audit; sau
(b) Prezentrile din situaiile financiare, pe care conducerea trebuie s le fac, potrivit cadrului general de
raportare financiar aplicabil.
Raportul ilustrativ din Anexa 3 include un Paragraf de Observaii dintr-un raport al auditorului care conine o
opinie calificat.
Paragraf Explicativ - Un paragraf inclus n raportul auditorului care face referire la un aspect, altul dect
cele prezentate sau descrise n situaiile financiare, care, potrivit raionamentului auditorului, este relevant
pentru nelegerea de ctre utilizatori a auditului, a responsabilitilor auditorului sau a raportului auditorului.
Dac auditorul consider necesar s comunice un aspect, altul dect cele care sunt prezentate sau descrise n
situaiile financiare care, potrivit raionamentului auditorului, este relevant pentru nelegerea de ctre utilizatori
a auditului, a responsabilitilor auditorului sau a raportului auditorului i care nu este interzis prin lege sau
reglementri, auditorul trebuie s fac acest lucru ntr-un paragraf din raportul auditorului, cu titlul Alte
Aspecte, sau cu un alt titlu adecvat. Auditorul trebuie s includ acest paragraf imediat dup Paragraful n care
este exprimat Opinia i dup orice Paragraf de Observaii, sau n alt parte din raportul auditorului, dac
coninutul Paragrafului Explicativ este relevant pentru seciunea Alte Responsabiliti de Raportare.
Circumstanele n care un Paragraf Explicativ poate fi necesar
Relevant pentru nelegerea de ctre utilizatori a auditului
Relevant pentru nelegerea de ctre utilizatori a responsabilitilor auditorului sau a raportului
auditorului
Raportarea asupra a mai mult de un set de situaii financiare

302

Restricia aferent distribuiei sau utilizrii raportului auditorului


Fapte de care auditorul ia cunotin dup data raportului auditorului dar nainte de data la care sunt
publicate situaiile financiare
Dac situaiile financiare ale perioadei precedente au fost auditate de un auditor precedent, iar
auditorului nu i se interzice prin lege sau un alt regulament s fac referire la raportul auditorului
precedent n ceea ce privete cifrele corespondente i decide s fac acest lucru
Dac situaiile financiare ale perioadei precedente nu au fost auditate, auditorul va meniona ntr-un
alt paragraf explicativ din raportul su faptul c cifrele nu au fost auditate.
Dac opinia auditorului cu privire la situaiile financiare precedente difer de opinia exprimat de auditor
n trecut
Dac situaiile financiare ale perioadei precedente nu au fost auditate, auditorul va meniona ntr-un
alt paragraf explicativ faptul c situaiile financiare comparative nu sunt auditate
Plasarea unui Paragraf Explicativ depinde de natura informaiei care va fi comunicat. Atunci cnd un
Paragraf Explicativ este inclus pentru a atrage atenia utilizatorilor asupra unui aspect relevant pentru a nelege
auditul situaiilor financiare, paragraful este inserat imediat dup Paragraful n care este exprimat Opinia i
dup orice Paragraf de Observaii. Atunci cnd un Paragraf Explicativ este inclus pentru a atrage atenia
utilizatorilor asupra unui aspect referitor la Alte responsabiliti de raportare abordate de auditor n raport,
paragraful poate fi inclus n seciunea cu subtitlul Raport cu privire la alte cerine legale i de reglementare. n
mod alternativ, atunci cnd este relevant pentru toate responsabilitile auditorului sau pentru nelegerea de
ctre utilizatori a raportului auditorului, un Paragraf Explicativ poate fi inserat ca o seciune separat, care
succede Raportul cu privire la situaiile financiare i Raportul cu privire la alte cerine legale i de reglementare.
213.Informaii comparative, cifre corespondente i situaii financiare comparative: definiie i elemente
distincte n raportul de audit pentru situaii financiare comparative conform ISA 710 Informaii
comparative-cifre corespondente i situaii financiare comparative"
RASPUNS:
(a) Informaii comparative Sumele i prezentrile incluse n situaiile financiare n legtur cu una sau
mai multe perioade precedente, n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.
(b) Cifre corespondente Informaii comparative n cadrul crora sumele i celelalte prezentri pentru
perioada precedent sunt incluse ca o parte integrant a situaiilor financiare pentru perioada curent i se
intenioneaz a fi citite doar n legtur cu sumele i celelalte prezentri legate de perioada curent (numite
cifrele perioadei curente). Gradul de detaliu prezentat n sumele i prezentrile corespondente este dictat n
principal de relevana lor fa de cifrele perioadei curente.
(c) Situaii financiare comparative Informaii comparative n care sumele si celelalte prezentri pentru
perioada precedent sunt incluse pentru a fi comparate cu situaiile financiare ale perioadei curente dar, dac
sunt auditate, sunt menionate n opinia auditorului. Gradul de detaliu al informaiei incluse n acele situaii
financiare comparative este comparabil cu cel al situaiilor financiare pentru perioada curent.
Dac raportul auditorului pentru perioada precedent, aa cum a fost emis la acea dat, a inclus o opinie
modificat, imposibilitatea exprimrii unei opinii sau o opinie contrar i motivul care a dat natere la modificare este
nerezolvat, auditorul i va modifica opinia cu privire la situaiile financiare ale perioadei curente. n paragraful Baza
pentru modificare din raportul auditorului, auditorul:
(a) Va face referire att la cifrele perioadei curente ct i la cifrele corespondente n descrierea problemei care
a dat natere la modificri atunci cnd efectele sau posibilele efecte asupra cifrelor perioadei curente sunt
semnificative; sau
n alte cazuri, va explica faptul c opinia de audit a fost modificat datorit efectelor sau posibilelor efecte
ale aspectelor nerezolvate privind comparabilitatea ntre cifrele perioadei curente i cifrele corespondente.
Situaii financiare ale perioadelor precedente auditate de un auditor precedent
Dac situaiile financiare ale perioadei precedente au fost auditate de un auditor precedent, iar auditorului nu
i se interzice prin lege sau un alt regulament s fac referire la raportul auditorului precedent n ceea ce privete
cifrele corespondente i decide s fac acest lucru, auditorul va meniona ntr-un alt paragraf explicativ din
raportul su faptul c:
(a) Situaiile financiare ale perioadei precedente au fost auditate de auditorul precedent;
(b) Tipul de opinie exprimat de auditorul precedent i dac opinia a fost modificat motivele modificrii;
(c) Data acelui raport.
Dac situaiile financiare ale perioadei precedente nu au fost auditate, auditorul va meniona ntr-un alt
paragraf explicativ din raportul su faptul c cifrele nu au fost auditate.
Atunci cnd se prezint situaii financiare comparative, opinia auditorului se va referi la fiecare perioad

303

pentru care se prezint situaiile financiare i asupra crora se exprim o opinie de audit.
Atunci cnd se raporteaz cu privire la situaiile financiare ale perioadei precedente n corelaie cu auditul
perioadei curente, dac opinia auditorului cu privire la situaiile financiare precedente difer de opinia exprimat de
auditor n trecut, auditorul va prezenta motivele substaniale care stau la baza opiniei diferite ntr-un alt paragraf
explicativ
214.Definiia cadrului cu scop special, considerente la acceptarea misiunii conform ISA 800
Considerente speciale-auditul situaiilor financiare ntocmite in conformitate cu cadrele generale cu
scop special"
RASPUNS:
Cadru cu scop special Un cadru financiar proiectat s ndeplineasc nevoile de informaii financiare ale
unor utilizatori specifici. Cadrul de raportare financiar ar putea fi un cadru de prezentare just sau un cadru de
conformitate.
ntr-un audit al unor situaii financiare cu scop special, auditorul va obine o nelegere legat de:
(a) Scopul pentru care sunt pregtite situaiile financiare;
(b) Utilizatorii vizai; i
(c) Paii fcui de conducere pentru a determina dac acel cadru de raportare financiar este acceptabil n
circumstanele date.
215.Elemente componente ale unui raport de audit financiar conform ISA 700 Formularea unei opinii i
raportarea cu privire la situaiile financiare"
RASPUNS:
Raportul auditorului trebuie s fie scris
Raportul auditorului cu privire la auditurile efectuate n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit
Elementele componente ale unui raport de audit financiar sunt:
- Titlul
- Destinatarul
- Paragraful introductiv
- Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare
- Responsabilitatea auditorului
- Opinia auditorului
- Alte responsabiliti de raportare
- Semntura auditorului
- Data raportului auditorului
- Adresa auditorului
Raportul auditorului prevzut de lege sau reglementri
Dac auditorului i se impune prin legea sau reglementrile dintr-o jurisdicie specific s utilizeze un format
sau o formulare specific n raportul auditorului, raportul auditorului trebuie s fac referire la Standardele
Internaionale de Audit numai dac raportul auditorului include, cel puin, fiecare dintre urmtoarele elemente:
(a) Un titlu;
(b) Un destinatar, aa cum prevd circumstanele misiunii;
(c) Un paragraf introductiv care s identifice situaiile financiare auditate;
(d) Descriere a responsabilitii conducerii pentru ntocmirea situaiilor financiare;
(e) Descriere a responsabilitii auditorului de a exprima o opinie asupra situaiilor financiare i a domeniului
de aplicare al auditului, care s includ:

O referire la Standardele Internaionale de Audit i la lege sau reglementri; i

O descriere a unui audit n conformitate cu aceste standarde;


(f) Un paragraf de opinie care s conin o exprimare a opiniei cu privire la situaiile financiare i o referire
la cadrul general de raportare financiar aplicabil utilizat pentru ntocmirea situaiilor financiare (inclusiv
identificarea jurisdiciei de origine a cadrului general de raportare financiar diferit de Standardele
Internaionale de Raportate Financiar sau de Standardele Internaionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public);
(g) Semntura auditorului;
(h) Data raportului auditorului; i
(i) Adresa auditorului.

304

216. Elemente distinctive ale unei misiuni conform ISRS 4400 " Misiuni pe baza procedurilor
convenite privind informaiile financiare" , obiectiv , etic, proceduri aplicate, raportare.
RASPUNS:
Obiectivul unei misiuni pe baza procedurile convenite l constituie efectuarea de ctre auditor a procedurilor
ce in de natura unui audit la care auditorul, entitatea i oricare tere pri ndreptite au convenit, precum i
raportarea de ctre auditor asupra constatrilor efective.
Datorit faptului c auditorul furnizeaz un raport asupra constatrilor efective ale procedurilor convenite, nu
este exprimat nici o asigurare. n locul acesteia, utilizatorii raportului evalueaz pentru ei nii procedurile i
constatrile raportate de ctre auditor i contureaz propriile lor concluzii care decurg din audit.
Raportul este adresat n mod strict acelor pri care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate,
avnd n vedere c alte pri pot interpreta greit rezultatele, deoarece nu cunosc motivele pentru efectuarea
procedurilor.
Auditorul trebuie s respecte Codul etic al profesionitilor contabili emis de ctre Federaia
Internaional a Contabililor (IFAC). Principiile de etic care guverneaz responsabilitile profesionale ale
auditorului pentru acest tip de misiune sunt:
(a) Integritatea;
(b) Obiectivitatea;
(c) Competena profesional i atenia cuvenit;
(d) Confidenialitatea;
(e) Conduita profesional; i
(f) Standardele tehnice.
Independena nu este o cerin n cazul misiunilor pe baza privind procedurilor convenite; totui, termenii
sau obiectivele unei misiuni sau standardele naionale pot cere ca auditorul s respecte cerinele de independen
din Codul etic al profesionitilor contabili emis de IFAC. n situaiile n care auditorul nu este independent, acest
fapt trebuie declarat n raportul constatrilor efective.
Procedurile aplicate n efectuarea unei misiuni pe baza procedurilor convenite pot include:
1 Intervievare i analiz.
2 Recalculri, comparri i alte verificri ale corectitudinii calculelor.
3 Observare.
4 Inspecie.
5 Confirmare.
6 Raportul asupra unei misiunii pe baza procedurilor convenite trebuie s descrie cu suficiente detalii
scopul i procedurile convenite ale misiunii, pentru a da posibilitatea cititorului s neleag natura i aria de
cuprindere a activitii efectuate.
7 Raportul de constatri efective trebuie s conin:
8 (a) Titlul;
9 (b) Destinatar (de obicei, clientul care angajeaz auditorul s efectueze procedurile agreate);
10 (c) Identificarea informaiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra crora au fost aplicate
procedurile convenite;
11 (d) O declaraie a faptului c procedurile efectuate au fost acelea asupra crora s-a convenit cu clientul;
12 (e) O declaraie a faptului c misiunea a fost efectuat n conformitate cu Standardul Internaional de
Servicii Conexe aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite sau cu standardele i practicile naionale
relevante;
13 (f) Atunci cnd este relevant, o declaraie a faptului c auditorul nu este independent fa de entitate;
14 (g) Identificarea scopului pentru care s-au efectuat procedurile agreate;
15 (h) O enumerare a procedurilor specifice efectuate;
16 (i) O descriere a constatrilor efective ale auditorului, incluznd suficiente detalii cu privire la erori i
excepiile gsite;
17 (j) O declaraie a faptului c procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire i de aceea nu
este exprimat nici o asigurare;
18 (k) O declaraie a faptului c, dac auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o
revizuire, ar fi putut aprea alte probleme care ar fi fost raportate;
19 (l) O declaraie a faptului c raportul este adresat n mod strict acelor pri care au convenit asupra
procedurilor ce trebuie efectuate;
20 (m) O declaraie (dac este cazul) a faptului c raportul se refer numai la elementele, conturile, posturile
sau informaiile financiare i nefinanciare specificate i c acesta nu se extinde asupra situaiilor financiare ale
entitii considerate n ansamblul lor;
21 (n) Data raportului;

305

22 (o) Adresa auditorului; i


23 (p) Semntura auditorului.

II. AUDIT INTERN


1. Prezentai prevederile Legii societilor comerciale, republicat, care prevd obligativitatea
organizrii activitii de audit intern i conformitatea cu alte prevederi legale n domeniu.
Conform prevederilor Art. 160 alin. (2) din Legea societilor comerciale nr. 31/1990, modificat i
completat prin Legea nr. 441/2006Societile comerciale ale cror situaii financiare anuale sunt supuse
auditului financiar, potrivit legii sau hotrrii acionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate
de Camera Auditorilor Financiari din Romnia.
La regiile autonome, companiile/societile naionale, precum i la celelalte entiti economice cu capital
majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizeaz i funcioneaz potrivit cadrului legal privind auditul
intern din entitile publice.

2.

Prezentai i delimitai funcia de control intern de activitatea de audit intern, n contextul


cerinelor unui mediu de afaceri caracterizat prin transparen public.

RASPUNS:
Auditul intern este o activitate independent i obiectiv care d unei entiti o asigurare n ceea ce privete
gradul de control asupra operaiunilor, o ndrum pentru a-I mbunti operaiunile, i contribuie la adugarea
unui plus de valoare.
Ajut organizaiile s i ating obiectivele evalund, printr-o abordare sistematic i metodic, procesele
sale de management al riscurilor, de control i de guvernare a organizaiei, fcnd propuneri pentru a consolida
eficacitatea.
Auditul intern are drept obiective:
a) verificarea conformitii activitilor din entitatea economic auditata cu politicile, programele i
managementul acestuia, n conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare i aplicare a controalelor financiare i nefinanciare dispuse i efectuate de
ctre conducerea unitii n scopul creterii eficientei activitii entitii economice;

306

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaiilor financiare i nefinanciare destinate conducerii


pentru cunoaterea realitii din entitatea economic;
d) protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i identificarea metodelor de prevenire a
fraudelor i pierderilor de orice fel.
Control intern - sistem conceput pentru a oferi o asigurare rezonabil privind atingerea obiectivelor
managementului n urmtoarele domenii : fiabilitatea raportrii financiare, eficacitatea i eficiena operaiunilor
i respectarea legilor i reglementrilor aplicabile.
obiectivele controlului intern sunt:
A. protejarea activelor intreprinderii
B. asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile
C. asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii
D. promovarea eficacitatii exploatarii

3. Prezentai recomandrile Camerei Auditorilor Financiari din Romnia pentru organizarea i


desfurarea activitii de audit intern.
RASPUNS:
Scopul, autoritatea i responsabilitile auditului intern trebuie s fie definite n mod oficial ntr-un
regulament, n conformitate cu Standardele i s fie aprobate de Consiliul organizaiei.
Regulamentul de organizare i funcionare al activitii de audit intern este un document oficial care
definete misiunea, competenele i responsabilitile acestei activiti. Regulamentul trebuie: (a) s defineasc
poziia auditului intern n cadrul entitii; (b) s autorizeze accesul la documentele, bunurile i persoanele
relevante pentru ndeplinirea corespunztoare a misiunii; i (c) s defineasc aria de aplicabilitate a activitilor
de audit intern.
Activitatea de audit intern trebuie s fie independent, iar auditorii interni trebuie s-i desfoare activitatea
cu obiectivitate.
Misiunile trebuie s fie ndeplinite cu competen i cu contiinciozitate profesional Misiunile trebuie s fie
ndeplinite cu competen i cu contiinciozitate profesional
Conductorul activitii de audit intern trebuie s elaboreze i s ntrein un program de asigurare i
mbuntire a calitii care s acopere toate aspectele legate de activitatea de audit intern i s monitorizeze
permanent eficacitatea acestuia.

4. Explicai calitatea persoanelor care, potrivit legii, pot coordona activitatea de audit intern n
cadrul entitii (domeniu privat).
RASPUNS:
Responsabilii pentru organizarea activitii de audit intern, coordonarea lucrrilor/angajamentelor i
semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aib calitatea de auditor financiar.

5. Prezentai pe scurt structura i cuprinsul Standardelor de Audit Intern elaborate de IIA (Institute
of Internal Auditors).
RASPUNS:
Scopul Standardelor este de a:
1. Delimita principiile de baz care reprezint practica auditului intern, aa cum ar trebui s se
realizeze.
2. Oferi un cadru pentru realizarea i promovarea unei game largi de activiti care s aduc plus
valoare auditului intern.
3. Stabili bazele de evaluare a performanei auditului intern.
4. Se preocupa de mbuntirea proceselor i operaiunilor organizaionale.
Standardele constau n Standardele de Calificare, de Performan i Standarde de Implementare. Standardele
de Calificare prezint caracteristicile organizaiilor i prilor ce deruleaz activiti de audit intern. Standardele

307

de Performan descriu natura activitilor de audit intern i furnizeaz criterii de calitate pe baza crora s poat
fi evaluat performana acestor servicii. n timp ce Standardele de Calificare i de
Performan se aplic tuturor serviciilor de audit intern, Standardele de Implementare se aplic tipurile
specifice de misiuni.
Exist un singur set de Standarde de Calificare i de Performan, i exist seturi multiple de Standarde de
Implementare: un set pentru fiecare tip principal de activitate de audit intern. Standardele de Implementare au
fost elaborate pentru activiti de asigurare(A) i consultan(C).
Standardele sunt parte component a cadrului conceptual pentru practici profesionale. Cadrul conceptual
pentru practice profesionale include definiia auditului intern, Codul de Etic, Standardele i alte ghiduri. Ghidul
referitor la modul n care pot fi aplicate Standardele este inclus n recomandrile practice emise de Comitetul
pentru aspecte profesionale.

6. Delimitai serviciile de asigurare de cele de consiliere n activitatea de audit intern.


RASPUNS:
Serviciile de asigurare implic obiectivul auditorului intern de a evalua probele pentru a oferi o opinie
independent sau concluzii cu privire la un proces, un sistem sau alte subiecte. Forma i scopul misiunii de
asigurare sunt determinate de ctre auditorul intern. n general, n misiunile de asigurare sunt implicate trei
pri:
(1) persoana sau grupul implicat direct in procesul, sistemul sau problema n cauz - proprietarul procesului,
(2) persoana sau grupul care face evaluarea - auditorul intern, i
(3) persoana sau grupul care folosete evaluarea - utilizatorul.
Serviciile de consultan sunt recomandri de form, i sunt efectuate n general la cererea de misiune
specific a unui client. Forma i scopul misiunii de consultan fac subiectul acordului cu misiunea clientului.
Serviciile de consultan implic n general dou pri:
(1) persoana sau grupul care ofer recomandarea - auditorul intern, i
(2) persoana sau grupul care caut i primete recomandri - clientul misiunii.
n derularea serviciilor de consultan, auditorul intern trebuie s-i menin obiectivitatea i s nu-i asume
responsabilitatea managementului.

7. Comentai definiia auditului intern, astfel cum este formulat de IIA (Institute of Internal
Auditors).
RASPUNS:
Auditul intern este o activitate independent i obiectiv care d unei entiti o asigurare n ceea ce privete
gradul de control asupra operaiunilor, o ndrum pentru a-i mbunti operaiunile, i contribuie la adugarea
unui plus de valoare.
Auditul intern ajut aceast organizaie s i ating obiectivele evalund, printr-o abordare sistematic i
metodic, procesele sale de management al riscurilor, de control, i de guvernare a organizaiei, i fcnd
propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

8. Care sunt principalele cerine ale Codului Etic pentru activitatea de audit intern. Prezentai
diferenele fa de Codul IFAC.
RASPUNS:
Principii ale Codului Etic pentru activitatea de audit intern
Integritatea
Integritatea auditorilor interni st la baza ncrederii n aceast categorie profesional, crend astfel premisele
respectului pentru raionamentul profesional al membrilor acesteia.
Obiectivitatea
Auditorii interni manifest cel mai nalt nivel de obiectivitate profesional n colectarea, evaluarea i
comunicarea informaiilor cu privire la activitatea sau procesul aflate n curs de examinare. Auditorii interni

308

evalueaz n mod echilibrat toate circumstanele relevante, fr a fi n mod nentemeiat influenai de propriile
interese sau de alte persoane.
Confidenialitatea
Auditorii interni respect valoarea i dreptul de proprietate asupra informaiilor pe care le primesc i nu
furnizeaz informaii fr aprobarea corespunztoare, dect n cazul n care exist obligaii legale sau
profesionale n acest sens.
Competena
Auditorii interni aplic cunotinele, abilitile i experiena necesare n furnizarea serviciilor de audit intern
Principii ale Codului Etic IFAC
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale:
(a) Integritate - trebuie s fie sincer i onest n toate relaiile profesio-nale i de afaceri.
(b) Obiectivitate - trebuie s fie imparial, s nu se afle n conflict de interese sau sub influene nedorite ale
altor pri, care s prevaleze asupra raionamentului profesional sau de afaceri.
(c) Competena profesional i atenia cuvenit trebuie s-i menin cunotinele i aptitudinile
profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primete servicii profesio-nale
competente, bazate pe ultimele evoluii din practic, legislaie i tehnic i acioneaz n mod responsabil i n
conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile.
(d) Confidenialitate - trebuie s respecte confidenialitatea informaii-lor dobndite ca urmare a relaiilor
profesionale i de afaceri i nu trebuie s divulge astfel de informaii ctre tere pri fr o autori-zare specific
adecvat, cu excepia cazului n care exist un drept sau o obligaie legal sau profesional de a dezvlui aceste
infor-maii, i nici s foloseasc aceste informaii pentru avantajul su personal sau al altor pri tere.
(e) Comportament profesional - trebuie s respecte legile i reglemen-trile i s evite orice aciune care
discrediteaz profesia.

9. Prezentai rolul comunicrii n cadrul programelor de asigurare i mbuntire a calitii


activitii de audit intern..
RASPUNS:
Conductorul activitii de audit intern trebuie s elaboreze i s ntrein un program de asigurare i
mbuntire a calitii care s acopere toate aspectele legate de activitatea de audit intern i s monitorizeze
permanent eficacitatea acestuia. Acest program va include evaluri interne i externe ale calitii i monitorizare
intern permanent. Fiecare parte a programului trebuie s fie conceput astfel nct s ajute activitatea de audit
intern s aduc un plus de valoare i s mbunteasc activitile organizaiei, dar i s ofere o asigurare c
activitatea de audit intern se desfoar n conformitate cu Standardele i cu Codul Etic.

10. Comentai sintagma auditul intern, o funcie care aduce plus de valoare ".
RASPUNS:
Auditul intern este o activitate independent i obiectiv care d unei entiti o asigurare n ceea ce privete
gradul de control asupra operaiunilor, o ndrum pentru a-i mbunti operaiunile, i contribuie la adugarea
unui plus de valoare.
Ajut organizaia n ndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematic i disciplinat n cadrul
evalurii i mbuntirii eficacitii proceselor de management al riscurilor, control i guvernare

11. Explicai raportul de subordonare (poziionare ierarhic) al compartimentului de audit intern n


contextul guvernrii entitii.
RASPUNS:

309

Activitatea de audit intern trebuie s fie independent, iar auditorii interni trebuie s-i desfoare activitatea
cu obiectivitate.
Conductorul Departamentului de audit intern trebuie s raporteze n cadrul entitii unui nivel ierarhic care
s-i permit ndeplinirea responsabilitilor n cadrul activitii de audit intern.
Activitatea de audit intern nu trebuie s fie supus nici unei imixtiuni n ceea ce privete definirea ariei sale
de aplicabilitate, realizarea activitii i comunicarea rezultatelor.
Consiliu - este un organism de guvernare al unei entiti, cum ar fi un Consiliu Director, un consiliu de
supraveghere, eful unei agenii sau al unui organism legislativ, consiliul de administraie sau de conducere al
unei organizaii non-profit sau orice alt organism desemnat al entitii, inclusiv comitetul de audit, n faa cruia
raporteaz auditorii interni

12. n contextul Standardelor de audit intern elaborate de IIA, ce se nelege prin managementul
riscurilor?
RASPUNS:
Managementul riscului - reprezint un proces de identificare, evaluare, gestionare i control al
evenimentelor sau situaiilor poteniale, pentru a oferi o asigurare rezonabil n ceea ce privete ndeplinirea
obiectivelor entitii.

13. Explicai evaluarea expunerilor la riscurile aferente guvernrii entitii, n condiiile respectrii
Standardelor de audit intern IIA.
RASPUNS:
Activitatea de audit intern trebuie s ajute entitatea prin identificarea i evaluarea expunerilor semnificative
la riscuri i s contribuie la mbuntirea sistemelor de management i control al riscurilor.
Activitatea de audit intern trebuie s monitorizeze i s evalueze eficacitatea sistemului de management al
riscurilor aparinnd entitii.
Activitatea de audit intern trebuie s evalueze expunerile la riscurile aferente guvernanei entitii,
operaiunilor i sistemelor informaionale cu privire la:
fiabilitatea i integritatea informaiilor financiare i operaionale;
eficacitatea i eficiena operaiunilor;
protejarea activelor;

respectarea legilor, regulamentelor i contractelor.

14. Comentai legtura dintre obiectivele misiunii de audit intern i riscurile semnificative.
RASPUNS:
Obiectivele trebuie s fie stabilite pentru fiecare misiune n parte.
Auditorii interni trebuie s realizeze o evaluare preliminar a riscurilor relevante pentru activitatea revizuit.
Obiectivele misiunii trebuie s reflecte rezultatele acestei evaluri.
La elaborarea obiectivelor misiunii, auditorul intern trebuie s in cont de probabilitatea existenei erorilor,
neregularitilor, a cazurilor de neconformitate, precum i a altor expuneri semnificative.
Obiectivele unei misiuni de consultan trebuie s abordeze procesele care privesc riscurile, controlul i
guvernana organizaiei n limita convenit cu clientul.

15. Prezentai cel puin 3 modaliti practice legate de evaluarea adecvrii i eficacitii sistemului de
control n contextul guvernrii entitii.
RASPUNS:
Pe baza rezultatelor evalurilor riscurilor, activitatea de audit intern trebuie s evalueze adecvarea i
eficacitatea controalelor privind guvernana entitii, operaiunile i sistemele de informare din organizaie.
Aceast evaluare trebuie s vizeze urmtoarele aspecte:

fiabilitatea i integritatea informaiilor financiare i operaionale;

310

eficacitatea i eficiena operaiunilor;


protejarea activelor;
respectarea legilor, regulamentelor i contractelor.

16. Care sunt prevederile Standardului privind Realizarea misiunii"? Argumentai caracterul de
standard de performan.
RASPUNS:
2300 - Realizarea misiunii
Auditorii interni trebuie s identifice, analizeze, evalueze i s documenteze informaii suficiente pentru
atingerea obiectivelor misiunii.
Standardele de Performan descriu natura activitilor de audit intern i furnizeaz criterii de calitate pe
baza crora s poat fi evaluat performana acestor servicii

17. Prezentai principalele cerine ale realizrii misiunii de audit intern n contextul standardelor IIA.
RASPUNS:
2300 - Realizarea misiunii
Auditorii interni trebuie s identifice, analizeze, evalueze i s documenteze informaii suficiente pentru
atingerea obiectivelor misiunii.
2310 - Identificarea informaiilor
Auditorii interni trebuie s identifice informaii suficiente, fiabile, relevante i utile pentru atingerea
obiectivelor misiunii.
2320 - Analiza i evaluarea
Auditorii interni trebuie s-i bazeze concluziile i rezultatele misiunii lor pe analize i evaluri
corespunztoare.
2330 - Documentarea informaiilor
Auditorii interni trebuie s documenteze informaiile relevante n vederea justificrii concluziilor i
rezultatelor misiunii.
2340 - Supervizarea misiunii
Misiunile trebuie s fac obiectul unei supervizri corespunztoare n vederea asigurrii ndeplinirii
obiectivelor, asigurrii calitii i dezvoltrii profesionale a personalului.

18. Prezentai caracteristicile pe care trebuie s le ndeplineasc informaiile ce trebuie identificate n


derularea misiunii de audit intern.
RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s identifice informaii suficiente, fiabile, relevante i utile pentru atingerea
obiectivelor misiunii.

19. Ce se nelege prin informaii suficiente", informaii fiabile" , informaii pertinente i utile",
obinute n realizarea misiunii de audit intern. Exemplificai.
RASPUNS:
Informaia este suficient dac ea este de asemenea funcional, corespunztoare i probant, astfel nct o
persoan prudent i informat s ajung la aceleai concluzii ca i auditorul.
Informaia este fiabila daca este credibil uor accesibil prin utilizarea tehnicilor de audit
corespunztoare.

311

Informaia este pertinenta dac ea confirm constatrile i recomandrile auditului i dac corespunde
obiectivelor misiunii.
Informaia este util dac ajut organizaia s-i ating obiectivele.

20. Comentai documentarea informaiilor relevante n vederea justificrii concluziilor i rezultatelor


misiunii de audit intern.
RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s documenteze informaiile relevante n vederea justificrii concluziilor i
rezultatelor misiunii
Conductorul activitii de audit intern trebuie s controleze accesul la dosarele misiunii. Acesta trebuie s
obin acordul conducerii superioare executive i/sau consultan juridic, dac este cazul, nainte de a transmite
aceste dosare unor teri.
Conductorul activitii de audit intern trebuie s stabileasc reguli privind pstrarea dosarelor misiunii.
Aceste reguli trebuie s fie n conformitate cu regulamentele organizaiei, precum i cu alte cerine legale sau
reglementri adecvate.

21. Exemplificai recomandri / politici, de pstrare / arhivare a documentaiei de audit intern.


Formulai un text coerent, adresabil conducerii.
RASPUNS:
Politicile de audit intern trebuie s precizeze identitatea persoanelor nsrcinate cu asigurarea controlului i
securitii dosarelor serviciului i a persoanelor acre pot avea acces la dosarele de audit, precum i modalitile
de procesare a cererilor de acces la aceste dosare. Aceste proceduri pot varia n funcie de practicile folosite n
acest domeniu sau de cele ale dreptului aplicabil entitii. Responsabilul auditului intern i ceilali membrii ai
auditului intern trebuie s urmeze cu atenie evoluia jurisprudenei i a practicilor n domeniu. Acetia trebuie
de asemenea s anticipeze eventualele cereri de acces la rezultatele activitii lor.
Procedura care definete condiiile de acces la dosarele de audit trebuie de asemenea s acopere urmtoarele
puncte:

procesul care trebuie urmat pentru a rezolva problemele de acces;


termenul de pstrare pentru fiecare tip de document de lucru;
programul de formare i actualizare a cunotinelor echipei de audit intern cu privire la riscurile i
problemele de acces la dosarele lor;
i necesitatea de a efectua periodic un studiu ala acestui domeniu cu scopul de a anticipa posibilele
cereri de acces la dosare.
Modalitile de pstrare a dosarelor de audit trebuie ntocmite astfel nct s vizeze toate dosarele, indiferent
de forma n care sunt pstrate

22. Prezentai principalele elemente pe care trebuie s le conin dosarele de audit intern, n contextul
Standardelor Internationale de Audit Intern.
RASPUNS:
Dosarele de lucru trebuie totui s cuprind urmtoarele elemente:
planificarea misiunii;
evaluarea riscurilor
examinarea i evaluarea relevanei i a eficacitii sistemului de control intern;
procedurile folosite pentru realizarea misiunii, informaiile obinute i concluziile rezultate ;
revizuirea dosarelor de lucru;
comunicarea rezultatelor;
monitorizarea misiunii;

312

23. Ce nelegei prin supervizarea misiunii de audit intern i garantarea ndeplinirii obiectivelor,
asigurarea calitii i perfecionarea profesional a personalului care desfoar astfel de
activiti.
RASPUNS:
Misiunile trebuie s fac obiectul unei supervizri corespunztoare n vederea asigurrii ndeplinirii
obiectivelor, asigurrii calitii i dezvoltrii profesionale a personalului.
Scopul revizuirii - Asigurarea faptului c n misiunea de audit intern au fost atinse, n condiii de calitate,
toate obiectivele stabilite.
1. responsabilul auditului intern are sarcina de a asigura o supervizare corespunztoare a auditurilor.
Supervizarea ncepe cu planificarea misiunii i se continu cu verificrile, evalurile, raportul i
monitorizarea misiunii. Supervizarea const n:
asigurarea c auditorii desemnai dein cunotinele, abilitile i celelalte competene necesare pentru
ndeplinirea misiunii;
furnizarea instruciunilor corespunztoare n cursul planificrii misiunii i aprobarea programului
misiunii;
verificarea pentru a stabili dac programul aprobat este executat corect existnd posibilitatea unor
modificri justificate i autorizate;
controlarea documentelor de lucru pentru ca acestea s conin elementele probante care demonstreaz
constatrile, concluziile i recomandrile misiunii;
asigurarea c raportul este exact, obiectiv, clar, concis, constructiv i ntocmit n termenele fixate;
asigurarea c obiectivele de audit au fost atinse;
valorificarea tuturor oportunitilor pentru dezvoltarea cunotinelor, a abilitilor i a celorlalte
competene ale auditorilor interni.
2. trebuie s existe o dovad a supervizrii efectuate ce trebuie documentat i pstrat n documentele de lucru.
Aria supervizrii depinde de competena i experiena auditorilor interni precum i de complexitatea
misiunii. Responsabilul auditului intern are ntreaga responsabilitate pentru supervizarea misiunilor dar poate
de asemenea s desemneze o alt persoan cu experiena i competena cerut pentru realizarea acestei
supervizri. Auditorii interni care au experiena necesar pot fi folosii pentru a superviza munca celorlali
auditori interni mai puin experimentai.
3. responsabilul auditului intern este nsrcinat cu toate misiunile de audit indiferent dac acestea sunt realizate
de ctre auditul intern sau n numele acestuia. El este de asemenea responsabil de toate opiniile profesionale
importante formulate n timpul planificrii, verificrilor, evalurilor, raportului i monitorizri misiunii.
Responsabilul auditului intern trebuie s se foloseasc de mijloacele adecvate pentru a-i asuma aceast
responsabilitate. Mijloacele adecvate vizeaz regulile i procedurile destinate:
reducerii riscului ca opiniile profesionale formulate de auditorii interni sau de alte persoane care execut
lucrri pentru auditul intern s fie n dezacord cu opinia profesional a responsabilului auditului intern
ceea ce ar avea un efect negative asupra misiunii;
rezolvarea conflictelor de opinie ntre responsabilul auditului intern i auditorii interni asupra punctelor
importante ale misiunii. Mijloacele ce trebuie utilizate pot fi:
a) dezbaterile privind constatrile relevante ;
b) anchetele i cercetrile suplimentare ;
c) menionarea n documentele de lucru a diferitelor puncte de vedere, mpreun cu documentele suport.
n cazul unor opinii contrare privind chestiunile de etic, mijloacele corespunztoare trebuie s fac apel la
persoane care, n cadrul entitii au responsabiliti n acest domeniu.
4. supervizarea cuprinde formarea i dezvoltarea personalului, evaluarea performanelor, urmrirea cheltuielilor
i a timpului utilizat, i alte aspecte administrative de aceeai natur.
5. toate documentele de lucru trebuie revzute pentru a se asigura c ele stau la baza raportului de audit i c
toate procedurile de audit necesare au fost efectuate. Aceast revizuire trebuie materializat prin menionarea
pe fiecare document de lucru revizuit a iniialelor supervizorului i a datei. Alte tehnici de revizuire care
furnizeaz o dovad a revizuirii includ un check list de revizuire sau un memorandum care precizeaz natura,
aria i rezultatele revizuirii.
6. supervizorii pot pregti o list scris a problemelor (note de revizuire) ridicate n cursul revizuirii. n
momentul abordrii punctelor ce trebuie revizuite, trebuie s ne asigurm c dosarul de lucru va conine de
aici nainte elementele care demonstreaz c au fost soluionate problemele aprute n timpul revizuirii.
Alternativele acceptabile, n ceea ce privete pstrarea notelor, sunt urmtoarele:
pstrarea notelor de revizuire ca nregistrri ale problemelor ridicate de ctre supervizor i ale aciunilor
ntreprinse pentru rezolvarea lor;

313

eliminarea notelor de revizuire dup soluionarea problemelor i dup ce documentele de lucru necesare au
fost modificate pentru a furniza informaiile suplimentare cerute.

24. Comentai i exemplificai modul de aplicare n practic a normei de calificare care reglementeaz
modul de stabilire a necesarului de resurse ce vor fi alocate misiunii de audit, programul acesteia,
precum i considerente practice care trebuie luate n calcul n acest sens.
RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s elaboreze i s nregistreze un plan pentru fiecare misiune, plan care s includ
aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul i alocarea resurselor.
La planificarea misiunii, auditorii interni trebuie s ia n considerare:
obiectivele activitii care este revizuit i mijloacele prin care activitatea i controleaz
desfurarea;
riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele sale, resursele utilizate, precum i
operaiile i mijloacele prin care impactul potenial al riscului este meninut la un nivel acceptabil;
adecvarea i eficacitatea sistemelor de management i control al riscurilor activitii, cu referire
la un cadru sau model relevant de control;
oportunitile de mbuntire semnificativ a sistemelor de management i control al riscurilor
activitii.
Auditorii interni trebuie s stabileasc resursele adecvate atingerii obiectivelor misiunii. Selectarea
personalului din cadrul departamentului de audit intern trebuie s se bazeze pe o evaluare a naturii i
complexitii fiecrei misiuni, a constrngerilor de timp i a resurselor disponibile.
Auditorii interni trebuie s elaboreze un program de lucru care s permit ndeplinirea obiectivelor misiunii.
Acest program de lucru trebuie s fie ndosariat.
Prin programul de lucru trebuie s se stabileasc procedurile ce urmeaz a fi aplicate pentru a identifica,
analiza, evalua i nregistra informaiile pe durata misiunii. Programul de lucru trebuie s fie aprobat nainte de
implementarea sa i orice ajustri trebuie s fie aprobate cu promptitudine.

25. Calitatea comunicrii rezultatelor misiunii de audit intern.


RASPUNS:
Comunicarea trebuie s includ obiectivele i aria de aplicabilitate ale misiunii, precum i concluziile,
recomandrile i planurile de aciune aplicabile.
Comunicarea trebuie s fie corect, obiectiv, clar, concis, constructiv, complet i realizat n timp util.
Dac o comunicare final conine o eroare sau o omisiune semnificativ, conductorul activitii de audit
intern trebuie s comunice informaiile corectate tuturor prilor care au primit versiunea iniial.
Atunci cnd nerespectarea Standardelor are un impact asupra unei anumite misiuni, comunicarea rezultatelor
trebuie s cuprind:
Standardul(ele) care nu a(u) fost respectat(e) n totalitate;
Motivul sau motivele neconformitii; i
Efectul neconformitii asupra misiunii.

26. Prezentai documentaia n care sunt nscrise misiunea, competenele i responsabilitile auditului
intern, precum i principalele sale caracteristici.
RASPUNS:
Misiunea, competentele i responsabilitile auditului intern trebuie s fie definite n mod formal ntr-o cart
s corespund normelor i s fie aprobate de consiliu
1. Misiunea, competenele i responsabilitile auditului intern trebuie s fie definite ntr-o cart. Responsabilul
auditului intern trebuie s ncerce s obin aprobarea cartei de ctre direcia general precum i acceptarea
acesteia de ctre Consiliu, comitetul de audit sau orice alt organ cu drept de deliberare n acest domeniu.
Carta trebuie:
s stabileasc poziia serviciului de audit intern n cadrul entitii

314

s autorizeze accesul la documente, personal i bunuri fizice, necesar ndeplinirii


corespunztoare a misiunilor

s defineasc sfera de activitate a auditului intern


2. Carta serviciului de audit intern trebuie s fie scris. Misiunea, competenele i responsabilitile trebuie s
fie definite i prezentate n scopul de a preciza rolul auditului intern i de a furniza direciei generale i
Consiliului o baz de evaluare a activitilor funciei. n cazul n care exist chestiuni de lmurit, neclariti,
Carta este nelegerea scris oficial a acordului ncheiat cu direcia general i cu Consiliul privind rolul i
responsabilitile auditului intern n cadrul entitii.
3. Responsabilul auditului intern trebuie s evalueze periodic dac misiunea, competenele i responsabilitile
definite n Cart continu s fie pertinente pentru a permite serviciului de audit intern s i ating
obiectivele.

27. Prezentai prevederile normei de calificare referitoare la independena auditorului intern n


cadrul entitii i modalitatea practic de aplicare recomandat a acestei norme.
RASPUNS:
Responsabilul auditului intern trebuie s depind de un nivel ierarhic care s permit auditorilor interni s-i
exercite responsabilitile.
1. auditorii interni trebuie s beneficieze de sprijinul conducerii i al Consiliului pentru a obine cooperarea
clienilor de audit i pentru a-i exercita activitatea fr intervenii
2. responsabilul auditului intern trebuie s rspund ierarhic unei persoane din cadrul entitii cu
competen suficient n promovarea independenei, n asigurarea unui domeniu ct mai larg al activitii
de audit, unei desfurri adecvate a comunicrilor din cadrul misiunilor de consultan/consiliere care s
aib suficient autoritate pentru independena, i comunicrilor din cadrul misiunilor i aciunilor
corespunztoare care decurg din recomandrile emise.
3. n mod ideal, responsabilul auditului intern trebuie s raporteze , pe plan funcional, Directorului General
al entitii.
4. responsabilul auditului intern trebuie s poat comunica direct cu Consiliul. O comunicare regulat cu
Consiliul contribuie la asigurarea independenei sale i va constitui un mijloc pentru consiliu i pentru
responsabilul auditului intern de a se informa reciproc asupra problemelor de interes comun.
5. comunicarea direct este atunci cnd responsabilul auditului intern asist i particip n mod regulat la
adunrile Consiliului, cu privire la responsabilitile lor de supervizare privind auditul, raportarea
financiar, conducerea i controlul. Prezena i participarea activ a responsabilului auditului intern la
aceste reuniuni permit un schimb de informaii n ceea ce privete planificarea i activitile auditului
intern. Responsabilul auditului intern trebuie s se ntlneasc n particular cu Consiliul, cu comitetul de
audit sau cu orice alt organ competent cu drept de deliberare, cel puin o dat pe an.
6. independena este favorizat atunci cnd consiliul intervine n numirea i nlocuirea responsabilului
auditului intern.

28. Prezentai norma de calificare care reglementeaz planificarea misiunii de audit intern i
exemplificai modul de aplicare a acesteia.
RASPUNS:
2200 Planificare misiunii
Auditorii interni trebuie s conceap i s formalizeze un plan pentru fiecare misiune
La planificarea misiunii, auditorii interni trebuie s in cont de:

Obiectivele activitii supuse auditului i modul n care este controlat, stpnit aceast activitate;
Activitate: textul original vorbete despre activity"; entitatea supus auditului nu reprezint neaprat un
serviciu n sensul strict al cuvntului. Poate fi un proces complet (care poate deci viza mai multe servicii, de ex.:
auditul procesului de achiziii va viza serviciul achiziii, serviciul logistic, serviciul contabilitate), un sistem, o
tem, etc.
Riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele sale, resursele folosite i sarcinile operaionale,
precum i mijloacele prin care impactul potenial al riscului este meninut la un nivel acceptabil;

315

Relevana i eficacitatea sistemelor de management al riscurilor i de control al activitii n raport cu


un cadru sau model de control corespunztor;
Posibilitile de mbuntire semnificativ a sistemelor de management al riscurilor i de control al
activitii.
1. auditorul intern este responsabil de planificarea i realizarea misiunilor care i-au fost ncredinate, cu
condiia ca acestea s fie controlate i aprobate de ctre supervizorul su. Programul misiunii trebuie:
s furnizeze documente cu privire la procedurile care permit auditorului intern s adune, s
analizeze, s interpreteze i s justifice informaiile n timpul misiunii;
s defineasc obiectivele misiunii;
s stabileasc aria de aplicabilitate i gradul necesar de detaliere al testelor pentru a atinge
obiectivele fiecrei etape a misiunii;
s identifice aspectele tehnice, obiectivele activitii, riscurile, procedeele i tranzaciile care
trebuie auditate;
s stabileasc natura i aria de aplicabilitate a testelor;
s fie pregtit nainte de nceperea misiunii i modificat, dac este necesar, n cursul misiunii.

2.

responsabilul auditului intern are responsabilitatea de a determina cum, cnd i cui vor fi
comunicate rezultatele auditului. Aceste precizri vor fi documentate i comunicate conducerii, pe ct
posibil, n etapa de planificare a misiunii. Modificrile ulterioare care afecteaz termenele i raportarea
rezultatelor auditului vor trebui de asemenea comunicate conduceri, dac este necesar.
3. vor trebui de asemenea stabilite i alte cerine precum durata misiunii i datele estimate pentru
realizarea sa. Structura raportului final de audit va trebui luat n calcul, pentru c o planificare corect
n aceast etap faciliteaz pregtirea raportului final.
Raport final de audit: termenul din limba englez este mai general final engagement communication";
acesta indic faptul c produsul finit al unei misiuni nu se realizeaz neaprat sub forma unui raport n sensul
tradiional al cuvntului. Prezentarea rezultatelor unei misiuni se poate face pe diferite suporturi i n diverse
formate (prezentare de tip power point, raport clasic"....). n schimb, dac formatul a fost definit n scrisoarea
de misiune, este obligatoriu s fie respectat. Forma i mijloacele sunt lsate la aprecierea departamentului de
audit intern.
4. Toi membrii conducerii care sunt vizai trebuie informai. . Trebuie s se organizeze ntlniri cu
conducerea responsabil de activitatea studiat. Trebuie s se fac un rezumat al subiectelor discutate n
timpul reuniunilor i al concluziilor rezultate care s fie apoi distribuit persoanelor implicate i pstrat n
dosarul misiunii.
n anumite situaii, pentru a asigura reuita misiunii i fiabilitatea rezultatelor ateptate, comunicarea
prealabil misiunii poate fi restrns sau poate avea un grad de confidenialitate mai mare. n anumite cazuri,
avnd acordul direciei generale se poate chiar ca responsabilul entitii auditate s nu fie anunat cu privire la
misiune. Subiectele discuiei pot fi urmtoarele:
obiectivele i aria de aplicabilitate a misiunii de audit planificate;
calendarul misiunii;
lista auditorilor interni crora li s-a repartizat misiunea'
procesul de comunicare n cursul misiunii, inclusiv metodele, calendarul i persoanele responsabile;
condiiile de gestionare i operaiunile activitii auditate, inclusiv schimbrile recente la nivelul
conducerii i al sistemelor celor mai importante;
preocuprile i cerinele conducerii;
subiectele importante sau preocuprile auditorului intern;
descrierea procedurilor de audit intern pentru a putea raporta asigura monitorizarea misiunii.

29. Prezentai i comentai reglementarea gestionrii activitii de audit intern, n cadrul standardelor
de performan, att pentru misiunile de asigurare, ct i pentru cele de consiliere.
RASPUNS:
2000 - Gestionarea auditului intern - Responsabilul auditului intern trebuie gestioneze aceast activitate
astfel nct s asigure un plus de valoare n cadrul entitii
MPA 2000-1 - Gestionarea auditului intern
1. responsabilul auditului intern are obligaia de a gestiona auditul intern n mod adecvat, pentru ca:

316

activitatea de audit s rspund obiectivelor generale i celor privind responsabilitile descrise


n Cart, aprobate de conducerea general i acceptate de Consiliu;
resursele auditului intern s fie utilizate n mod eficace i eficient;
activitatea de audit s fie desfurat conform Normelor pentru Practica Profesional a
auditului intern".
Gestionarea eficace i eficient a resurselor auditului intern presupune c responsabilul auditului intern s
aib un rol major n recrutarea i formarea profesional a echipei sale. n consecin, el trebuie s conving
direcia general i direcia de resurse umane cu privire la necesitatea profesionalizrii acestei activiti i deci a
realizrii n acest scop unei aciuni intense de comunicare. Pentru a face acest lucru, el trebuie s in cont de
toi parametrii acestei gestionri (numr, calitate). n cazul unui dezacord cu direcia de resurse umane, este
important ca auditul intern s poat apela la comitetul de audit care trebuie s arbitreze n ultim instan.
Aceast posibilitate trebuie s fie nscris n Carta auditului intern.

30. Comentai norma de calificare care reglementeaz modul de stabilire a necesarului de resurse ce
vor fi alocate misiunii de audit, programul acesteia, precum i considerente practice care trebuie
luate n calcul n acest sens.
RASPUNS:
Gestionarea resurselor - Responsabilul auditului intern trebuie s asigure ca resursele alocate acestei
activiti s fie adecvate, suficiente i utilizate n mod raional n vederea realizrii programului aprobat.
MPA 2030-1 - Gestionarea resurselor
1. bugetele de personal i financiare care includ numrul auditorilor, cunotinele i priceperea i celelalte
competene necesare pentru efectuarea lucrrilor, trebuie s fie determinate n funcie de programele de lucru, de
activitile administrative, de formarea general i profesional i de eforturile de cercetare i de dezvoltare
depuse.
Se recomand s amintim c bugetul unui serviciu de audit intern realizat n colaborare cu direcia de resurse
umane i direcia de control de gestiune, este format din trei elemente:
un buget de personal, cu un plan de recrutare i o estimare a mobilitilor externe;
un buget financiar, cu credite de studii, onorarii, sub-contractare, mijloace coordonate cu
auditorii externi, cheltuieli de deplasare;
un buget logistic (incinte, vehicule)
Acest buget trebuie s permit optimizarea structurii i armonizrii serviciului de audit intern n funcie de
sfera de aplicare a auditului i constrngerile financiare.
2. responsabilul auditului intern trebuie s stabileasc un program de recrutare i de dezvoltare a resurselor
umane ale auditului inter. Acest program trebuie s conin:
descrieri ale funciei, la fiecare nivel de responsabilitate;
selectarea persoanelor fizice calificate i competente n domeniile auditate i n aplicarea
cunotinelor de audit intern
o formare profesional iniial i un program de formare continu pentru fiecare dintre auditorii
interni;
stabilirea de obiective de performan pentru fiecare auditor intern;
consultan/consiliere pentru auditorii interni privind performanele personale i dezvoltarea lor
profesional;
rennoirea echipei de audit intern;
evaluarea performanei fiecrui auditor intern, cel puin o dat pe an;
Gestionarea procesului de recrutare se realizeaz n funcie de planul de independen a planului de resurse
umane al auditului intern n raport cu cel al entitii n ansamblul su. Un grad mare de independen permite
selectarea colaboratorilor cel mai bine adaptai i luarea n considerarea a exigenelor entitii cum ar fi
redistribuirea competenelor, prioritile interne, planul social, grila de salarizare.

31. Comentai standardul de performan ce reglementeaz calitatea comunicrii rezultatelor


misiunii i prezentai modalitatea practic de aplicare recomandat.
RASPUNS:

317

2420 - Calitatea comunicrii


Comunicarea trebuie sa fie exact, obiectiv, clar, concis, constructiv, complet i realizat n timp
util.
MPA 2420 - 1 - Calitatea comunicrii
1. comunicare exact nu conine erori sau deformri i este o prezentare fidel a faptelor care stau la baza ei.
Datele i dovezile trebuie s fie colectate, evaluate i sintetizate n vederea prezentrii lor cu grij i precizie.
2. comunicare obiectiv este corect, imparial, lipsit de prejudeci i rezult dintr-o evaluare echitabil i
msurat a tuturor faptelor i circumstanelor pertinente. Constatrile, concluziile i recomandrile trebuie
dezvoltate i exprimate fr prejudecat, prtinire, interes personal sau influen necorespunztoare.
3. comunicare clar i logic este uor de neles. Claritatea poate fi ameliorat evitnd utilizarea unui limbaj
foarte tehnic i furniznd toate informaiile semnificative i pertinente.

4. comunicare concis este precis i evit orice detaliu nesemnificativ , orice elaborare inutil, orice
redundant sau exces de cuvinte . Ea rezult din verificri i corectri permanente ale comunicrilor.
Obiectivul este acela de a exprima fiecare idee ct mai exact i mai concis .
5. comunicare constructiv l ajut pe auditat i organizaia, i duce la mbuntiri atunci cnd acestea sunt
necesare. Coninutul i tonul discursului trebuie s fie utile, pozitive i constructive i s contribuie la
atingerea obiectivelor de ctre entitate .
Conducerea general este obinuit cu rapoartele de audit, ns numeroase entiti auditate nu sunt. Este deci
util s le dm indicaii privind lectura sub forma unor remarci introductive. De exemplu:
acest document este un raport de audit intern. Vi se cere s nu-l divulgai deoarece conine informaii
confideniale. Un raport de audit intern analizeaz o situaie i pune accentul pe riscuri i disfuncionaliti
pentru a conduce la realizarea unor aciuni de evoluie ns nu uit s menioneze, n cteva fraze, ceea ce
funcioneaz corect.
Conine recomandri. O recomandare este o soluie propus responsabilului de desfurarea aciunii. Acesta
este responsabil de conceperea i punerea n practic a unei soluii la problema ridicat: cea propus sau una
mai bun.
6. O comunicare complet nu omite nimic esenial pentru destinatarii avui n vedere. Ea conine toate
informaiile semnificative i relevante , precum i observaiile care permit justificarea recomandrilor i a
concluziilor. Coninutul su cuprinde obiectivele i sfera misiunii, precum i concluziile, recomandrile i
planurile de aciuni (conform Normei 2410).
7. O comunicare oportun este fcut n timp util pentru a fi luat n calcul cu atenie de ctre cei care pot
aciona pe baza acestora . Prezentarea rezultatelor misiunii trebuie s fie stabilit fr ntrziere excesiv si
cu urgena necesar care s permit o aciune prompt i eficace.

32. Prezentai i comentai categoriile de audit intern.


RASPUNS:
Serviciile de asigurare implic obiectivul auditorului intern de a evalua probele pentru a oferi o opinie
independent sau concluzii cu privire la un proces, un sistem sau alte subiecte. Forma i scopul misiunii de
asigurare sunt determinate de ctre auditorul intern. n general, n misiunile de asigurare sunt implicate trei
pri:
(1) persoana sau grupul implicat direct in procesul, sistemul sau problema n cauz - proprietarul procesului,
(2) persoana sau grupul care face evaluarea - auditorul intern, i
(3) persoana sau grupul care folosete evaluarea - utilizatorul.
Serviciile de consultan sunt recomandri de form, i sunt efectuate n general la cererea de misiune
specific a unui client. Forma i scopul misiunii de consultan fac subiectul acordului cu misiunea clientului.
Serviciile de consultan implic n general dou pri:

318

(1) persoana sau grupul care ofer recomandarea - auditorul intern, i


(2) persoana sau grupul care caut i primete recomandri - clientul misiunii.
n derularea serviciilor de consultan, auditorul intern trebuie -i menin obiectivitatea i s nu-i asume
responsabilitatea managementului.

33. Prezentai i descriei componentele organizrii activitii de audit intern.


RASPUNS:
Activitatea de audit intern poate fi organizat ntr-un compartiment distinct, n structura organizatoric a
entitii economice.
La opiunea entitii, activitatea de audit intern poate fi externalizat, situaie n care aceasta se va desfura
pe baze contractuale.
Abordarea funciei de audit intern din punct de vedere al organizarii trebuie s cuprind att organizarea
compartimentului de audit intern, ct iorganizarea muncii i gestionarea competenelor i resurselor necesare
pentruefectuarea auditului intern
Organizarea va avea n vedere cel puin urmtoarele componente:
a. - organizarea compartimentului
- structuri posibile
- resurse profesionale
b. organizarea muncii
- carta de audit
- planul de audit intern
- manualul de audit intern
- dosarele de audit i documentele de lucru
- documentaia i alte mijloace
c. eficacitatea compartimentului
d. comitetul de audit

34. Artai caracteristicile determinante ale planului de audit intern.


RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s elaboreze i s nregistreze un plan pentru fiecare misiune, plan care s includ
aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul i alocarea resurselor.
Obiectivele misiunii - trebuie s abordeze procesele de management al riscurilor, de control i de guvernare
a entitii asociate activitilor supuse auditului.,
Resurse alocate misiunii - Auditorii interni trebuie s stabileasc resursele adecvate atingerii obiectivelor
misiunii. Selectarea personalului din cadrul departamentului de audit intern trebuie s se bazeze pe o evaluare a
naturii i complexitii fiecrei misiuni, a constrngerilor de timp i a resurselor disponibile.
Aria de aplicabilitate a misiunii - Aria de aplicabilitate stabilit trebuie s fie suficient astfel nct s
ndeplineasc obiectivele misiunii
Programul de lucru al misiunii - Auditorii interni trebuie s elaboreze un program de lucru care s permit
ndeplinirea obiectivelor misiunii. Acest program de lucru trebuie s fie ndosariat.

35. Comentai obiectivele minimale ale manualului de audit intern


RASPUNS:

1. planificarea trebuie s fie documentat Trebuie definite obiectivele misiunii i aria de aplicabilitate .
Obiectivele de audit stabilite de auditorii interni definesc n termeni generali realizrile scontate ale
misiunii. Procedurile misiunii reprezint mijloacele pentru atingerea obiectivelor misiunii. Ansamblul
acestor obiective i proceduri ale misiunii definesc aria de aplicabilitate a activitii de audit intern .
2. obiectivele i procedurile misiunii trebuie s in cont de riscurile aferente activitii auditate. Cuvntul
risc" reprezint probabilitatea producerii unui eveniment care ar putea avea impact asupra realizrii
obiectivelor. Riscul se msoar din punct de vedere al consecinelor i al probabilitilor. Scopul
evalurii riscurilor, n faza de planificare a auditului, este de a identifica sectoarele importante ale
activitii care ar trebui s fie examinate ca posibile obiective ale misiunii.
Auditul intern are drept obiective:

319

a) verificarea conformitii activitilor din entitatea economic auditata cu politicile, programele i


managementul acestuia, n conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare i aplicare a controalelor financiare i nefinanciare dispuse i
efectuate de ctre conducerea unitii n scopul creterii eficientei activitii entitii economice;
c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaiilor financiare i nefinanciare destinate conducerii
pentru cunoaterea realitii din entitatea economic;
d) protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i identificarea metodelor de
prevenire a fraudelor i pierderilor de orice fel

36. Prezentai caracteristicile i coninutul dosarelor de audit intern i al documentelor de lucru;


exemplificai modele de ntocmire a dosarelor.
RASPUNS:
1. documentele de lucru care servesc la documentarea activitilor de audit trebuie ntocmite de ctre auditorul
intern i revzute de conducerea auditului intern. Aceste documente trebuie s consemneze informaiile
obinute i analizele fcute i trebuie s confirme constatrile i recomandrile de audit care vor fi raportate
Documentele de lucru servesc n principal la:
furnizarea principalului document suport pentru comunicrile n cadrul misiunii;
planificarea, executarea i revizuirea misiunilor;
documentarea realizrii obiectivelor de audit;
facilitarea revizuirii de ctre teri;
furnizarea unei baze de evaluare a programului pentru calitate al auditului intern;
aducerea unor elemente probante n caz de reclamaii din partea companiilor de asigurri, n caz de frauda
sau trimitere n judecat
dezvoltarea profesional a echipei de audit intern;
demonstrarea faptului c auditul intern respect normele pentru practicarea profesional a auditului intern.
2. organizarea, ntocmirea i coninutul dosarelor de lucru ale auditului se face n funcie de misiune.
Dosarele de lucru trebuie totui s cuprind urmtoarele elemente:
planificarea misiunii;
evaluarea riscurilor
examinarea i evaluarea relevanei i a eficacitii sistemului de control intern;
procedurile folosite pentru realizarea misiunii, informaiile obinute i concluziile rezultate ;
revizuirea dosarelor de lucru;
comunicarea rezultatelor;
monitorizarea misiunii;
3. dosarele de lucru trebuie s fie complete i s justifice concluziile rezultate n urma misiunii. Dosarele de
audit pot conine ntre altele:
documentele de planificare i programele misiunii;
chestionarele de control, schemele de lucru (diagramele de circulaie a informaiei), listele de
control i memorandumurile de sintez;
note i referate privind ntlnirile;
date despre entitate, precum organigramele i descrierile posturilor;
o copie a contractelor importante;
scrisori de confirmare i reprezentare;
analiza i sondajele efectuate cu privire la tranzacii, procese i solduri contabile;
rezultatele procedurilor analitice de audit;
raportul final al misiunii i observaiile conducerii;
corespondena , dac aceasta vine n sprijinul concluziilor trase n urma misiunii.

4.

dosarul de lucru poate fi prezentat pe hrtie, pe caset, pe dischet sub forma unui film sau a altui
mijloc de nregistrare. Dac dosarul de lucru nu este pe hrtie, trebuie pstrat i o copie de rezerv.
5. n cazul unui audit al situaiilor financiare, documentele de lucru trebuie s demonstreze faptul c
sunt n conformitate cu nregistrrile n contabilitate .
6. responsabilul auditului intern trebuie s stabileasc regulile ce trebuie urmate n ceea ce privete
documentele de lucru, reguli adaptate pentru fiecare tip de misiune. Normalizarea dosarelor de lucru, de

320

exemplu normalizarea chestionarelor i a programelor de audit poate mbunti eficacitatea unei


misiuni i poate facilita delegarea sarcinilor. Anumite dosare de lucru pot fi considerate dosare
permanente. Aceste dosare conin informaii cu caracter permanent.
7. iat cteva tehnici tipice pentru pregtire unui dosar de lucru:

fiecare document e lucru trebuie s poarte numele misiunii i s descrie coninutul sau obiectul
documentului de lucru;
fiecare document de lucru trebuie s fie semnat (sau parafat) i datat de ctre auditorul intern care realizeaz
activitatea;
fiecare document de lucru trebuie s aib un index sau un numr de referin;
trebuie explicate simbolurile de verificare (tick marks");
trebuie precizate sursele datelor.

37. Prezentai recomandrile cuprinse n programele de asigurare si mbuntire a calitii


referitoare la evalurile interne.
RASPUNS:
Se recomand ca auditorii interni s in cont de urmtoarele sugestii atunci cnd efectueaz evaluri interne ale
serviciului lor. Se recomand ca auditorii interni s in cont de urmtoarele sugestii atunci cnd efectueaz
evaluri interne ale serviciului lor:
- Controale continue
- Evaluri interne periodice

38. Care sunt elementele definitorii n cazul controalelor continue i al evalurilor interne periodice?
RASPUNS:
Controale continue - Evalurile continue se bazeaz n special pe urmtoarele elemente:
supervizarea misiunilor conform modalitilor descrise n MPA 2340-1 referitoare la Supervizarea
misiunilor;
liste de control i alte procedee care ofer asigurarea c procesele adoptate de auditul intern (de
exemplu ntr-un manual de audit i de proceduri) sunt urmate;
informaii furnizate, la rndul lor, de clienii i prile implicate n auditul intern;
analize ale indicatorilor de performan (de ex. frecvena ciclului de auditare i procentul
recomandrilor acceptate);
bugete stabilite pe proiecte, sisteme de monitorizare a perioadelor ncheiate, realizarea planului de
audit, recuperarea costurilor, etc.
2. Evaluri interne periodice - Evalurile periodice urmresc respectarea Cartei, a Normelor pentru Practica
Profesional a auditului intern i a Codului Deontologic, i aprecierea eficacitii serviciului, mai ales a
capacitii sale de a rspunde necesitilor diferitelor pri implicate.
3. Verificri periodice:

pot include anchete i discuii mai aprofundate cu prile implicate n auditul intern;
pot fi realizate de membrii auditului intern (autoevaluare);
pot fi realizate de auditori interni certificai CIA, sau de ali profesioniti n audit, care intervin n alte

sectoare ale entitii.


pot combina autoevaluarea i pregtirea documentelor revizuite ulterior de auditorii interni certificai CIA
sau de ali experi n audit care intervin n alte sectoare ale entitii;
pot include un studiu comparativ privind practicile i indicatorii de performan ai auditului intern i cele
mai bune practici ale profesiei.

39. Prezentai i comentai noiunea de gestionare a riscurilor i care este rolul auditorului intern n
acest caz. Prezentai obiectivele principale ale procesului de management al riscurilor.
RASPUNS:

321

1. Gestionarea riscurilor este o responsabilitate major a conducerii care trebuie s se asigure, pentru a-i atinge
obiectivele, de implementarea i buna funcionare a proceselor de management al riscurilor. Este obligaia
Consiliului i a comitetului de audit de a se asigura de existena proceselor adecvate, suficiente i eficace de
management al riscurilor. Rolul auditorilor interni const n a asista att conducerea ct i comitetul de audit,
examinnd i evalund procesele de management al riscurilor puse n practic de conducere, verificnd dac
sunt suficiente i eficace, elabornd apoi rapoarte i recomandri n vederea mbuntirii acestora.
Conducerea i Consiliul sunt responsabile de procesele de control i de management al riscurilor din cadrul
entitii lor. Totui, auditorii interni pot, n cadrul unei misiuni de consultan/consiliere , s ajute organizaia
s identifice, s evalueze i s implementeze un sistem de management al riscurilor i al controalelor care s
rspund acestor riscuri.
2. Evaluarea proceselor de management al riscurilor entitii i informarea cu privire la aceste evaluri fac parte
n mod normal din obiectivele prioritare ale auditului. Trebuie s se fac deosebire ntre evaluarea procesului
de management al riscurilor i analiza riscurilor pe care auditorii trebuie s o efectueze pentru a-i planifica
activitile. Totui, informaiile obinute dintr-un proces complet de management al riscurilor, i mai ales
identificarea subiectelor de interes pentru conducere i Consiliu, l pot ajuta pe auditorul intern s i
planifice activitile de audit.
3. Responsabilul auditului intern trebuie s cunoasc ateptrile de la conducerii i Consiliului cu privire la
rolul auditului intern n procesul de management al riscurilor entitii. Acest rol va fi precizat n cartele
auditului intern i ale comitetului de audit.
4. Responsabilitile i activitile tuturor persoanelor care intervin n grup sau individual n procesul de
management al riscurilor entitii trebuie s fie coordonate. Aceste responsabiliti i activiti trebuie s se
regseasc n mod corect prin planurile strategice ale entitii, soluiile Consiliului ,decizii ale conducerii,
procedurile operaionale i alte instrumente care in de guvernarea corporativ . De exemplu, activitile i
responsabilitile cuprind:

definirea orientrilor strategice, care pot fi n sarcina Consiliului sau a unui comitet;
responsabilitile legate de riscurile pot s revin conducerii generale acceptarea riscurilor reziduale,
care poate fi ncredinat cadrelor de conducere;
operaiunile continue de identificare, evaluare, atenuare i monitorizare, care pot fi delegate personalului
de execuie;
evalurile periodice i realizarea unei asigurri trebuie s fie n sarcina auditului intern.
5. Se ateapt din partea auditorilor interni s identifice i s evalueze expunerile la risc semnificative n cadrul
activitilor lor curente.
6. Rolul auditului intern n procesul de management al riscurilor unei entiti poate evolua n timp i se poate
regsi sub urmtoarele forme:
nici o intervenie a auditului intern;
auditarea procesului de management al riscurilor n cadrul programului de audit intern;
sprijin activ i continuu, i participare la procesul de management al riscurilor, mai ales n cadrul
comitetelor de supraveghere i de monitorizare i n cadrul emiterii de rapoarte privind acest proces;

gestionarea i coordonarea procesului de management al riscurilor.


7. In definitiv, cadrelor de conducere i comitetului de audit le revine sarcina de a determina rolul auditului
intern n procesul de management al riscurilor. Viziunea conducerii asupra rolului auditului intern va
depinde, dup ct se pare, de factori precum cultura entitii, competena auditorilor interni, conjunctura
local i practicile rii.

40. Pe baza rezultatelor evalurii riscurilor,auditul intern trebuie s evalueze relevana i eficacitatea
mecanismului de control privind guvernarea entitii , operaiunile i sistemele de informare ale
acesteia. Precizai care sunt aspectele pe care trebuie s le cuprind aceast evaluare.
RASPUNS:
Pe baza rezultatelor evalurii riscurilor, auditul intern trebuie s evalueze relevana i eficacitatea
mecanismului de control privind guvernarea entitii , operaiunile i sistemele de informare ale acesteia .
Aceast evaluare trebuie s cuprind urmtoarele aspecte:

322

credibilitatea i integritatea informaiilor financiare i operaionale;


eficacitatea i eficiena operaiunilor;
protecia patrimoniului;
respectarea legilor, a regulamentelor i a contractelor.

41. Prezentai elementele-cheie de care trebuie s se in cont n evaluarea eficacitii proceselor de


control dintr-o entitate.
RASPUNS:
Evaluarea eficacitii proceselor de control dintr-o entitate trebuie s in cont de urmtoarele trei elemente
cheie:

Activitile de audit i informaiile adunate n cadrul evalurilor au scos n eviden inadvertenele


sau punctele slabe semnificative?

In cazul unui rspuns pozitiv, s-au fcut corecturile sau mbuntirile necesare dup constatarea
anomaliilor sau a punctelor slabe?

Aceste inadvertene sau puncte slabe i consecinele lor sunt generalizate i determin astfel un
grad de risc inacceptabil?

42. Auditorii interni trebuie s identifice informaiile necesare n vederea ndeplinirii obiectivelor
misiunii. Ce caracteristici trebuie s ndeplineasc aceste informaii astfel nct s furnizeze o baz
solid pentru constatrile de audit i pentru recomandrile aferente?
RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s identifice informaiile necesare, credibile , relevante i utile n vederea ndeplinirii
obiectivelor misiunii.
Aceste informaii trebuie s fie suficiente, concludente, relevante i utile, astfel nct s furnizeze o baz
solid pentru constatrile de audit i pentru recomandrile aferente

informaie este suficient dac ea este de asemenea funcional, corespunztoare i probant,


astfel nct o persoan prudent i informat s ajung la aceleai concluzii ca i auditorul.
informaie concludent este credibil uor accesibil prin utilizarea tehnicilor de audit
corespunztoare.
informaie este relevant dac ea confirm constatrile i recomandrile auditului i dac
corespunde obiectivelor misiunii.
informaie este util dac ajut organizaia s-i ating obiectivele

43. Auditorii interni trebuie s-i bazeze concluziile i rezultatele misiunii lor pe analize i evaluri
corespunztoare. Precizai care este importana folosirii procedurilor analitice n cadrul
proceselor de analiz i evaluare.
RASPUNS:
1. procedurile analitice de audit furnizeaz auditorilor interni mijloace eficace i eficiente pentru evaluarea i
analizarea informaiilor strnse n timpul unei misiuni. Evaluarea este rezultatul comparrii acestor
informaii cu rezultatele scontate, identificate sau dezvoltate de ctre auditorul intern. Procedurile analitice
de audit sunt utile pentru a identifica, de exemplu:
diferenele neprevzute;
lipsa diferenelor estimate;
posibile erori;
neregulariti sau posibile fraude;
alte tranzacii sau evenimente neobinuite sau nerecurente.
2. procedurile analitice de audit cuprind, de exemplu:

compararea informaiilor perioadei n curs cu informaiile similare din perioadele precedente;


323

compararea informaiilor din perioada n curs cu bugetele sau previziunile;


studiul rapoartelor existente ntre informaiile financiare i celelalte informaii corespunztoare (de
exemplu, valorile contabilizate din cadrul pltii salariilor comparate cu evoluia numrului mediu de
angajai );
studiul raporturilor existente ntre diferite elemente de informare (de exemplu, fluctuaiile valorilor
contabilizate ale dobnzii comparate cu evoluiile soldurilor datoriilor aferente);
compararea informaiilor cu informaii similare de la mai multe uniti operaionale;
compararea informaiilor sectoriale de acelai fel.
3. procedurile analitice de audit trebuie de asemenea s fie utilizate n timpul misiunii pentru a examina i
evalua informaiile care susin rezultatele auditului. Auditorii interni trebuie s ia n calcul factorii de mai
jos pentru a putea determina n ce msur trebuie folosite procedurile analitice de audit. Dup evaluarea
acestor factori, auditorii interni trebuie s ia n calcul i s foloseasc, dac este necesar, alte proceduri de
audit pentru a ndeplini obiectivul misiunii, i anume:

importana sectorului studiat;


validitatea sistemului de control intern;
disponibilitatea i credibilitatea n informaiile financiare i a celorlalte informaii ;
gradul de precizie ateptat de la rezultatele procedurilor analitice de audit;
disponibilitatea i posibilitatea de a face comparaii ntre sectoare;
relevana altor proceduri de audit pentru susinerea rezultatelor misiunii.

44. Verificrile i comparaiile reprezint pentru auditorul intern o tehnic de validare pentru a
confirma identitatea unei informaii obinute din dou surse diferite. Formulai 4 ntrebri pentru
un chestionar de evaluare a controlului intern al auditorului.
RASPUNS:
1. Au fost stabilite mecanismele care sa asigure ca managementul este informat operativ cu privire la depasirea
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat sau a programului anual de achizitii publice?
2. Managementul analizeaza in mod corespunzator procesul si rezultatele auditului intern?
3. Structura organizatorica este adecvata astfel incat sa previna eventuale disfunctionalitati sau derapaje in
desfasurarea activitatii?
4. Exista comunicare si interactiune intre managementul esantionului superior al conducerii si compartimentele
functionale?
5. Analiza posturilor si distributia responsabilitatilor au in vedere experienta si competenta profesionala?
6. In contextul in care dispersia entitatilor in diferite locatii este mare, comunicarea cu personalul acestora se
realizeaza cu dificultate?
7. Au existat probleme generate de lipsa unui sistem de informatii a managementului si/sau a informatiilor
financiare, ca urmare a schimbarii rapide de personal sau a numarului insuficient de personal?
8. Rezultatele evaluarii riscurilor care au fost identificate la nivelul subunitatilor teritoriale sunt comunicate
conducerii?
9. In exercitarea functiei de control financiar este asigurata independenta fata de functiile de contabilitate si
management financiar?
10. S-au inregistrat esecuri in comunicarea dintre compartimentele din structura organizationala care au
influentat nefavorabil activitatea entitatii?

45. Comentai n ce const independena i obiectivitatea auditorului intern ntr-o entitate.


RASPUNS:
Auditorii interni sunt independeni atunci cnd pot sa i exercite activitatea in mod liber si obiectiv.
Independenta permite auditorilor interni sa judece in mod imparial si fr prejudeci, ceea ce este esenial
pentru buna efectuare a auditurilor. Acest obiectiv este atins datorita poziiei lor in cadrul entitii si datorita
obiectivitii lor.
Responsabilul auditului intern trebuie s depind de un nivel ierarhic care s permit auditorilor interni s-i
exercite responsabilitile.
Auditorii interni trebuie s aib o atitudine imparial i lipsit de prejudeci i s evite

324

Obiectivitatea este o atitudine mental de independen pe care auditorii trebuie s o


menin n realizarea misiunilor lor. Auditorii interni nu trebuie s i subordoneze propria
judecat, n ceea ce privete auditul, judecii altor persoane.
Obiectivitate cere ca auditorii interni s-i realizeze misiunile astfel nct acetia s aib ntr-adevr ncredere
n rezultatul muncii lor i s nu existe nici un compromis semnificativ privind calitatea. Auditorii interni nu
trebuie s fie constrni n situaii n care s-ar simi incapabili s emit judeci profesionale obiective

46. Prezentai elementele care definesc competena profesional a auditorului intern.


RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s dein cunotinele, priceperea i celelalte competene necesare exercitrii
responsabilitii individuale. Auditul intern trebuie s dein sau s dobndeasc n mod colectiv cunotinele,
priceperea i celelalte competene necesare exercitrii responsabilitilor sale.
Orice auditor intern trebuie s dein anumite cunotine, pricepere i competene precise n domeniile
urmtoare:
competena n ceea ce privete aplicarea normelor, procedurilor i tehnicilor de audit este necesar
pentru realizarea misiunilor. Competena este capacitatea de utilizare a cunotinelor n diversele
situaii care ar putea aprea i de a le face fa fr a recurge n mod excesiv la investigaii i asisten
tehnic;
competena n ceea ce privete principiile i tehnicile contabile este indispensabil auditorilor care
lucreaz mult cu documente i rapoarte financiare;
nelegerea principiilor de management este necesar n vederea identificrii devierilor semnificative
n principal de la bunele practici n afaceri nelegerea implic o capacitate de aplicare a cunotinelor
generale la situaiile care ar putea aprea n cursul desfurrilor activitilor de audit, de identificare
a devierilor semnificative i de efectuare a cercetrilor necesare pentru a ajunge la soluii rezonabile;
este, de altfel, necesar s fie cunoscute principiile de baz n contabilitate, economie, drept comercial,
fiscalitate, finane metode cantitative i tehnologii ale informaiei. Aceste cunotine generale trebuie
s permit recunoaterea existenei sau a eventualitii apariiei unor probleme i s determine n
acest caz cercetrile suplimentare care trebuie ntreprinse sau asistena care trebuie obinut.

47. Prezentai i comentai situaii n care serviciile auditorului intern pot afecta independena
acestuia n cadrul entitii.
RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s evite s auditeze operaiuni speciale de care au fost responsabili n trecut.
Obiectivitatea unui auditor este considerat a fi afectat atunci cnd acesta realizeaz o misiune de asigurare
pentru o activitate de care a fost responsabil, n cursul anului precedent.

48. Identificarea fraudei de ctre auditul intern (definiie; exemple de fraud; reguli care trebuie
respectate; responsabilitatea pentru detectarea fraudei).
RASPUNS:
Frauda reprezint o serie de iregulariti i aciuni ilegale comise cu intenia de a nela. Fraudele pot fi
comise n beneficiul entitii sau n defavoarea acesteia, att de angajai colaboratori ai entitii ct i de
persoane din exteriorul acesteia.
Exemple de fraud n beneficiul entitii:

vnzarea sau cesionarea de bunuri fictive sau care nu aparin entitii;

plile neregulamentare cum ar fi finanri politice ilegale ale , mit i mici atenii" ctre
reprezentani ai guvernului i intermediarii acestora, ctre clieni sau furnizori;

declararea sau valorificarea incorect a tranzaciilor, a elementelor activelor i pasivelor sau


veniturilor, cu intenia de a nela;

stabilirea incorect a preului intern de cesionare (de exemplu evaluarea bunurilor schimbate ntre
entiti ale aceluiai grup) cu intenia de a mbunti fictiv rezultatele exploatrii uneia dintre
societile unui grup n detrimentul alteia;

325

tranzaciile neregulamentare i deliberate ntre dou pri ale aceluiai grup, cu intenia de a nela,
n cadrul crora o parte obine un beneficiu care nu ar putea fi obinut n condiiile normale ale
pieei;

omiterea intenionat a nregistrrilor contabile sau a comunicrii informaiilor semnificative


pentru a crea o imagine neltoare asupra situaiei financiare a entitii;

activitile comerciale interzise de legile, regulile, regulamentele sau contractele n vigoare;

fraudele fiscale.
Fraudele comise n detrimentul entitii:

acceptarea mitei sau a micilor atenii"

deturnarea, n beneficiul unui angajat sau a unui ter, a unei operaiuni profitabile care n condiii
normale ar genera beneficii entitii;

deturnarea de fonduri sau de bunuri i falsificarea registrelor contabile pentru disimula aciunea,
astfel nct detectarea s fie dificil;

omiterea intenionat sau interpretarea neltoare a evenimentelor sau a datelor;

facturarea serviciilor sau a bunurilor care nu au fost furnizate entitii.


In cazul n care un auditor intern descoper iregulariti, acesta trebuie s avertizeze autoritile competente
din cadrul entitii.
Conducerea i auditul intern joac un rol diferit n ceea ce privete detectarea fraudei. Rolul auditului intern
const de obicei n examinarea i evaluarea, n mod independent, a activitilor entitii sub forma unui serviciu
prestat entitii. n ceea ce privete detectarea fraudei, obiectivul auditului intern este acela de a ajuta membrii
entitii s-i ndeplineasc funciile n mod eficient furnizndu-le analize, evaluri, recomandri, sfaturi i
informaii cu privire la activitile examinate. Unul din obiectivele misiunii este acela de a promova un control
eficient efectuat la un cost rezonabil.
Conducerea este responsabil de stabilirea i meninerea unui sistem de control eficient la un cost rezonabil.

49. Planificarea auditului intern. Luarea n considerare a expunerilor la risc n elaborarea


programului de audit.
RASPUNS:
Responsabilul auditului intern trebuie s realizeze o planificare a activitii de audit intern bazat pe riscuri
pentru a defini prioritile n acord cu obiectivele entitii.
Planificarea auditului intern trebuie s fie realizat pe baza unei evaluri a riscurilor i a
expunerilor la risc care ar putea afecta organizaia.
Programul misiunilor de audit trebuie s fie realizat, printre altele, pe baza unei evaluri a principalelor
riscuri i expuneri la risc. Definirea prioritilor este necesar n procesul de decizie privind alocarea resurselor
n funcie de importana riscurilor i expunerilor la risc. Responsabilul auditului intern are, la dispoziia sa,
diverse modele de riscuri care l ajut s defineasc zonele de audit prioritare. Majoritatea acestor modele de
risc determin ordinea prioritilor misiunilor n funcie de factorii de risc cum ar fi consecinele materiale ,
lichiditatea activelor, competena conducerii, calitatea controalelor interne, nivelul de schimbare sau de
stabilitate, data ultimei misiuni de audit, complexitatea, relaiile cu personalul i administraia etc.

50. Prezentai principalele elemente privind coordonarea activitii de audit intern (reguli generale;
coordonarea cu ceilali prestatori interni i externi de servicii de asigurare i de consultan
/consiliere).
RASPUNS:
Activitile de audit intern i de audit extern trebuie s fie coordonate pentru ca toate activitile sau funciile
s fie auditate fr redundan sau suprapunere.
Monitorizarea activitilor de audit extern, inclusiv coordonarea cu auditul intern, este n general
responsabilitatea Consiliului. Coordonarea trebuie s fie n sarcina responsabilului auditului intern. Acesta
trebuie s beneficieze de sprijinul Consiliului pentru a coordona eficace activitile de audit.
Coordonarea activitilor de audit implic reuniuni periodice n vederea discutrii subiectelor de interes
reciproc;
Planurile de audit ale auditorilor interni i externi trebuie s fie discutate pentru a se asigura c este
coordonat acoperirea domeniilor de audit i c este minimizat suprapunerea activitilor.

326

Accesul reciproc la programele i dosarele de lucru. Poate fi important pentru auditorul intern s aib acces
la programele i dosarele de lucru ale auditorilor externi pentru a se putea baza pe activitatea acestora din urm,
n exercitarea propriei sale misiuni.
Schimbul de rapoarte de audit i note de sintez transmise conducerii. Rapoartele finale de audit intern,
observaiile conducerii i monitorizrile misiunii efectuate de auditorii interni trebuie s fie accesibile
auditorilor externi
nelegerea reciproc a tehnicilor, a metodelor i a terminologiei auditului.

51. Prezentai care este rolul auditului intern n procesul de management al riscurilor i rolul
auditului intern n absena procesului de management al riscurilor.
RASPUNS:
Responsabilul auditului intern trebuie s cunoasc ateptrile de la conducerii i Consiliului cu privire la
rolul auditului intern n procesul de management al riscurilor entitii. Acest rol va fi precizat n cartele auditului
intern i ale comitetului de audit.
Rolul auditului intern n procesul de management al riscurilor unei entiti poate evolua n
timp i se poate regsi sub urmtoarele forme:
nici o intervenie a auditului intern;
auditarea procesului de management al riscurilor n cadrul programului de audit intern;
sprijin activ i continuu, i participare la procesul de management al riscurilor, mai ales n
cadrul comitetelor de supraveghere i de monitorizare i n cadrul emiterii de rapoarte privind acest proces;
gestionarea i coordonarea procesului de management al riscurilor.
In cazul n care organizaia nu a adoptat un proces de management al riscurilor, auditorul
intern trebuie s atrag atenia conducerii asupra acestui aspect i s formuleze sugestii n vederea adoptrii
unui astfel de proces.
Auditorii interni pot, dac li se solicit acest lucru, s joace un rol activ participnd la iniierea
unui proces de management al riscurilor n cadrul entitii. In afara misiunii lor clasice de asigurare, acetia
i asum un rol de consultan/consiliere n vederea mbuntirii proceselor fundamentale. Dac aceast
asisten depete cadrul misiunilor de asigurare i de consiliere ncredinate n general auditorilor interni,
independena auditorilor poate fi afectata. In acest caz, trebuie ca ei s respecte obligaia de informare prevzut
de Norme.

52. Prezentai realizarea misiunii de audit intern (identificarea informaiilor; analiza i evaluarea n
scopul fondrii concluziilor ).
RASPUNS:
Auditorii interni trebuie s identifice informaiile necesare, credibile , relevante i utile n vederea ndeplinirii
obiectivelor misiunii.
Trebuie strnse informaii cu privire la toate elementele ce in de obiectivele i aria de aplicabilitate a
misiunii. Auditorii interni utilizeaz proceduri analitice n examinarea i identificarea informaiilor. Procedurile
analitice de audit sunt realizate studiind i comparnd relaiile dintre informaiile financiare i celelalte
informaii. Procedurile analitice de audit pentru identificarea informaiilor ce trebuie analizate sunt fondate pe
ipoteza c n lipsa unor condiii contrare cunoscute, se presupun c exist relaii ntre anumite informaii
existente i c aceste relaii se pstreaz.
Auditorii interni trebuie s-i bazeze concluziile i rezultatele misiunii lor pe analize i evaluri
corespunztoare.
Procedurile analitice de audit furnizeaz auditorilor interni mijloace eficace i eficiente pentru evaluarea i
analizarea informaiilor strnse n timpul unei misiuni. Evaluarea este rezultatul comparrii acestor informaii cu
rezultatele scontate, identificate sau dezvoltate de ctre auditorul intern.

327

53. Prezentai documentarea informaiilor relevante n vederea justificrii concluziilor i rezultatelor


misiunii de audit intern (documentarea informaiilor, controlul dosarelor de audit, accesul la
dosarele de audit, pstrarea dosarelor).
RASPUNS:
1. documentele de lucru care servesc la documentarea activitilor de audit trebuie ntocmite de ctre
auditorul intern i revzute de conducerea auditului intern. Aceste documente trebuie s consemneze
informaiile obinute i analizele fcute i trebuie s confirme constatrile i recomandrile de audit care vor fi
raportate Documentele de lucru servesc n principal la:

furnizarea principalului document suport pentru comunicrile n cadrul misiunii;

planificarea, executarea i revizuirea misiunilor;

documentarea realizrii obiectivelor de audit;

facilitarea revizuirii de ctre teri;

furnizarea unei baze de evaluare a programului pentru calitate al auditului intern;

aducerea unor elemente probante n caz de reclamaii din partea companiilor de asigurri, n caz
de frauda sau trimitere n judecat

dezvoltarea profesional a echipei de audit intern;

demonstrarea faptului c auditul intern respect normele pentru practicarea profesional a


auditului intern.
2. organizarea, ntocmirea i coninutul dosarelor de lucru ale auditului se face n funcie de misiune.
Dosarele de lucru trebuie totui s cuprind urmtoarele elemente:
planificarea misiunii;
evaluarea riscurilor
examinarea i evaluarea relevanei i a eficacitii sistemului de control intern;
procedurile folosite pentru realizarea misiunii, informaiile obinute i concluziile rezultate ;
revizuirea dosarelor de lucru;
comunicarea rezultatelor;
monitorizarea misiunii;
3. dosarele de lucru trebuie s fie complete i s justifice concluziile rezultate n urma misiunii. Dosarele
de audit pot conine ntre altele:
documentele de planificare i programele misiunii;
chestionarele de control, schemele de lucru (diagramele de circulaie a informaiei), listele de
control i memorandumurile de sintez;
note i referate privind ntlnirile;
date despre entitate, precum organigramele i descrierile posturilor;o copie a contractelor
importante;
scrisori de confirmare i reprezentare;
analiza i sondajele efectuate cu privire la tranzacii, procese i solduri contabile;
rezultatele procedurilor analitice de audit;
raportul final al misiunii i observaiile conducerii;
corespondena , dac aceasta vine n sprijinul concluziilor trase n urma misiunii.
Documentele de lucru ale misiunii sunt proprietatea entitii. n general ele trebuie s rmn sub controlul
auditului intern i nu trebuie s aib acces la ele dect personalul autorizat.
Conducerea i ceilali membrii ai entitii pot cere accesul la documentele de lucru ale misiunii. Un astfel de
acces poate fi necesar pentru a corobora sau explica constatrile i recomandrile misiunii sau pentru a utiliza
documentele unei misiuni n alte scopuri. n prealabil, responsabilul auditului intern trebuie s autorizeze aceste
cereri.
Accesul la dosarele de audit poate fi solicitat de ctre teri prin diverse proceduri, printre care putem enumera
urmririle penale, litigiile, verificrile fiscale, controalele instanelor de reglementare, examinarea achiziiilor
publice i controalele efectuate n cadrul profesiunilor abilitate s se autoreglementeze. Teoretic toate dosarele
care nu sunt acoperite de secretul profesional dintre avocat i clientul su pot fi comunicate n cazul procedurilor
judiciare.
Politicile de audit intern trebuie s precizeze identitatea persoanelor nsrcinate cu asigurarea controlului i
securitii dosarelor serviciului i a persoanelor acre pot avea acces la dosarele de audit, precum i modalitile
de procesare a cererilor de acces la aceste dosare.

328

3. Procedura care definete condiiile de acces la dosarele de audit trebuie de asemenea s acopere urmtoarele
puncte:

procesul care trebuie urmat pentru a rezolva problemele de acces;


termenul de pstrare pentru fiecare tip de document de lucru;
programul de formare i actualizare a cunotinelor echipei de audit intern cu privire la riscurile i
problemele de acces la dosarele lor;
i necesitatea de a efectua periodic un studiu ala acestui domeniu cu scopul de a anticipa posibilele
cereri de acces la dosare.
Modalitile de pstrare a dosarelor de audit trebuie ntocmite astfel nct s vizeze toate dosarele, indiferent
de forma n care sunt pstrate.

54. Prezentai cteva consideraii privind organizarea activitii de audit intern, n contextul
reglementrilor n vigoare.
RASPUNS:
Auditul intern reprezint activitatea de examinare obiectiv a ansamblului activitilor entitii economice, n
scopul furnizrii unei evaluri independente a managementului riscului, controlului i proceselor de conducere a
acestuia.
(3) Activitatea de audit intern se exercit n cadrul entitii economice de ctre persoane din interiorul sau
exteriorul acesteia, cu respectarea prevederilor legale.
Practicile de audit intern se difereniaz n funcie de scopul, mrimea, structura i domeniul de activitate ale
entitii economice.
Auditul intern are drept obiective:
a) verificarea conformitii activitilor din entitatea economic auditata cu politicile, programele i
managementul acestuia, n conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare i aplicare a controalelor financiare i nefinanciare dispuse i efectuate de
ctre conducerea unitii n scopul creterii eficientei activitii entitii economice;
c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaiilor financiare i nefinanciare destinate conducerii
pentru cunoaterea realitii din entitatea economic;
d) protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i identificarea metodelor de prevenire a
fraudelor i pierderilor de orice fel.

329