Sunteți pe pagina 1din 2

1)Componenţa şi statutul membrilor Comisiei Europene

Comisia este compusă din 27 de membri aleşi în temeiul competenţei lor g


enerale şi prezentând toate garanţiile de independenţă. Numărul membrilor Comisi
ei poate fi modificat de Consiliu statuând in unanimitate. În perspectiva primir
ii de noi membri în cadrul Uniunii Europene problema modificării numărului membr
ilor Comisiei rămâne deschisă. În literatura de specialitate s-a exprimat opinia
conform căreia fiecare stat membru ar trebui să aibă doar un comisar.
Pornind de la prevederea legală că fiecare comisar este independent şi nu depind
e de statul său, nu se justifică prezenţa mai multor comisari din partea statelo
r mari.
Reuniunea de la Nisa, incheiată la 11 decembrie 2000, a examinat printre alte pr
obleme legate de viitoarea extindere a Uniunii Europene şi problema componenţei
Comisiei. În legatură cu aceasta s-a convenit ca statele membre care au doi com
isari să renunţe la cel de al doilea până in anul 2005 in favoarea statelor nou
primite, fără ca numarul comisarilor sa depăşească 27 de membri.
În prezent, in conformitate cu reglementările comunitare, Comisia este compusă d
in comisari care sunt cetăţeni ai tărilor comunitare. Ea trebuie să cuprindă cel
puţin un cetăţean al fiecărui stat membru, făra ca numărul comisarilor având ce
tăţenia aceluiaşi stat membru să fie mai mare de doi.Fiecare stat membru este da
tor să numească maximum doi comisari şi minimum unul : în prezent cinci state au
câte doi membri in cadrul Comisiei, respectiv Franta, Germania, Italia, Marea B
ritanie si Spania, iar celelalte state membre au câte un singur comisar.
Procedura de desemnare a membrilor Comisiei spune că fiecare stat membru işi des
emnează comisarul sau comisarii, iar Tratatul de la Maastricht este cel care a a
dus modificări în privinţa modalităţii de desemnare a membrilor Comisiei şi în p
rivinţa duratei mandatului lor. Tratatul realizează o legătura politică directă
între Comisie şi Parlamentul European. Dacă, conform procedurii anterioare preva
zuta in articolul 11 din Tratatul de fuziune de la Bruxelles, membri Comisiei er
au numiti de comun acord de guvernele statelor membre, articolul 158(214) paragr
aful 2 din Tratatul de la Maastricht introduce o noua procedura.Mai intai,guvern
ele statelor membre desemneaza de comun acord, dupa consultarea Parlamentului Eu
ropean, personalitatea pe care intentioneaza sa o numeasca presedinte al Comisie
i.In acest mod,desemnarea Presedintelui Comisiei primeste din partea Parlamentul
ui European o legitimitate democratica directa .Guvernele statelor membre, in co
nsultare cu presedintele desemnat al Comisiei,desemneaza celelalte personalitati
pe care urmeaza sa le numeasca membri ai Comisiei.
Tratatul de la Amsterdam aduce o modificare de continut in legatura cu modul de
desemnare al presedintelui Comisiei,constatandu-se cresterea rolului Parlamentul
ui European in cadrul acestei proceduri,in sensul ca desemnarea de catre statele
membre a personalitatii avute in vedere ca presedinte al Comisiei este supusa a
probarii Parlamentului European, deci simpla consultare a Parlamentului European
prevazuta prin Tratatul de la Maastricht se inlocuieste cu necesitatea aprobari
i de catre aceasta institutie.
O alta modificare adusa prin Tratatul de la Amsterdam consta in introducerea pro
cedurii acordului in legatura cu desemnarea celorlalti membri ai Comisiei.In sen
sul unei asemenea modificari, guvernele statelor membre, de comun acord cu prese
dintele desemnat vor desemna ceilalti membri ai Comisiei. Rezulta prin urmare ca
, consultarea initial prevazuta prin Tratatul de la Maastricht intre guvernele s
tatelor membre si presedintele desemnat trebuie sa duca la realizarea acordului
comun.
Presedintele si ceilalti membri ai Comisiei astfel desemnati sunt supusi impreun
a unui vot de aprobare a Parlamentului European. Dupa aprobarea Parlamentului Eu
ropean, presedintele si ceilalti membri ai comisiei sunt numiti, de comun acord,
de catre guvernele statelor membre. Membrii Comisiei sunt numiti pentru o durat
a de cinci ani,mandatul putand fi reinnoit,de asemenea si mandatul presedintelui
Comisiei este tot de cinci ani
Pe timpul exercitarii mandatului,membrii Comisiei trebuie sa actioneze independe
nt, neacceptand instructiuni din partea guvernelor sau altor organisme,de asemen
ea ei sunt datori sa se abtina de la orice acte incompatibile cu functia ce li s
-a incredintat si nu au dreptul sa exercite vreo influenta asupra celorlalti mem
bri ai Comisiei in nindeplinirea atributiilor ce le sunt conferite.