Sunteți pe pagina 1din 83

/'

~'.""

,. \

"., 4"

-""

.t
,~';

'

INSTITUTULPOLITEHNICIA$I
Facultatea de Mecanidi
LABORA
TORUL DE MOTOARETERMICE

Diisca/escu

""

Dan

MOTOARE TERMICE
CU PlS~rON
Material documentarp~ntrulucrarl de laborator

lei 13

- 1990
-

..

;;

j
-<

_.

t-

~
DmlODUCERE

Pzoduct1a de .IIIOtoue din tua noast%i se poate mind%1 cu


z8al1Z8%ea unel m&%1var1etltl
de motoare,capab11e
de pezfozman~e z1d1oate.Cunoal}tuea
oonstzuot1d
Vl funct1oni%11 motoarelo%
pentzu automobl1e 01 t%aotoaze este 0 oezlntl
impoztanta pentru
desav1%v1rea p%egat1%l1 studentl10z
de la sectla Kecanlci agrlco~.
In continutul
aoeste! luc%azl se prezlnti
oonst%uctla mecanlsmulul ,aco%d1pd~~se 0 importanti
deoseb1tl motoarelo% cu aprindeze pzin compr~e
de pe tzactoare.Este
de80z1sa funotlonazea
pOlDpeloz de in;iect1e in 11n1. 01 zotaUve
,pzecum 01 modul de redescz1se de asemenea construct1a Vi funcglare al acestoza.Sint
t10nazea mecanismulu1 de dlstrlbutle,
a sistemeloz de zaclre,ange.re Vl a11mentare a unoz motoare cu aprlnde.re prin scintde
Vl cu
apz1nde.re prin cOlDpz1ma%e.Deasemenea se descz1e modul de functlcnaze Vl reglaze al slstemulul
de apzlnde%8 al motoarelo% cu apz1ndeze pi1n I!ib!n tfl1"'__ .~...
De asemenea in continutul
lucrar11 se pzezinti vi modul de
z1d1care a1 caraotez1st1cl1or
.IIIOtnueloz cu aprindere
prin compr1ma:re V1 se prezlnta modul de functlonaze
al aparatud1' d" ince:rcat Vi zodat motoare
Mater1alul
a fost elabozat pe baza datelor ~nlzate
de
lucrarl recente publloate in 11te:ratuza de spec1al1tate
V1 de no-

t1tele

tebn1ce ale unor moto&re pentru tractoaze

ei automob11e de

fabr1cat1e
indigena.In
tabelul
de mal JOB sint prezentati
1ndic1i
tebn1c1 mai important1 a1 unor motoare care echipeaza tl'actoare
agzlcole
sau industriale
,precum Vl tipul ~ractoarelor
care utl11zeazaun anumlt tlp de motor.
Datele prezentate constltule mater1al informat1v pentru oom-

pazuea 1nd1c11or tebn1co-economicl


a1 unor moto&re derivate
motoare de baZ8 Vl pentru cunoal}te:rea
parametrl10r
efectlv1
aotoareloz
de tracto% fabrloate
in tala.

~UTORUL

din
a1

1
4.
o11ind.rl

0
D124
DU5

- -.--

28/38 2200
33,1/45 2400

133,4
140

J.:2o-'
1200

2340
2340

3
3

aport
de
OOIDpr1mae
17
17

Up
pompei
de 1njeotb
rotatlv. U35o,V356 Special
.

U445fV445,L445,445DT.
445D B,445BOP,445BCV,

D116

)3,1/45

2400

D115008 33,8/46

2600

445SD,445DTSD,TIH445
DB.

140

1200

2340

17

"

140

1500

2340

17

S445.S1}.45,SV44',

0-445

.'

U-500 Speola1, V500


I
Speola1,L500 SeClal,
500DT Speoia1, ooDTS I
Speda1.

....

D115050 36,8/50
2400
D121
40,5/55 2400

167
::i82.

1400
1600

2696
3118

3
4

17
17

213
289

1400
1250

3596
4760

4
4

"
17
17 !n l1nb

U530,530DT.

D121050 45,6/62 2400


D110
47,8/65 1800
DU8

"

550Df ,55ODBEII.

U55OU,V550M,L550M,

U64o,64ODf.
U650M65lK,U650
SuSu er ,

58,8/So
DI18100 58,8/80
D131 132,5/180
Dlo4B
41,8165

2200
2400
2100
1800

II
299 I
285
658

1500
1600
1400

4942
4942
0350

289

D105.t.110/150
( supraaliment.
)

1250

16,6
16,6
17

1200

932

,#o

900

17

.
.

13660

16

4
4

f;r UoH.
,6 ODf

U800,Soo Df.

0.800

Al800A ,
S65US
B1500LS

oontinuere.tabe1ului

o
D128
D132
D814.02.

132.5/180 2100
132,5/180 2100
263/358

2100

3
658
658
1400

4
5
1400
10350
1'400 10350
1400 14180

6
6
6
8lnV

7
17
17
15

8
!n I1n1e

S1800 I.,S1800 L8,


A 1801 U ,A1801 L

A 3602 I.,A

3602 L

Scanl.
( 8Ilpr.al1men
t.

I
UI
I

-----

LUCRAREA 1
1.CONBTHUCTIA MEC.ANISMULUIMorOR
motor al motoruluiD.llo
1.1.MecaDismul
1.1.1.E1emeDte1e

compoDeDte

priDcipale

aJ.emecanismu1ui

mo-

!2!..
Motoru1
1e auxil1are:

D.llo

este format

sistemal

diD mecaoismul

de dist:cibuyie a gazelor

oi:ce ,sistemul de uoge:ce,sistemu1


pornire.Mepanismul
rezultate

MecRDismal
le .P~~i1e

de alimenta:e

moto:c traDsforma

din arderea
motor

amestecu1ui
este

format diD p~yi


pistonul

in zona capului pistonului,bol~ul


sinta chiu1asa

2;.b81a
.;

oul motor 5.

, ~..

,sistemu1 de ra~i sistemul

eDe:cgia poteDyiala

combustibil

mobile(fig.l.1.)sinta

P8.r~ile .fixe

motor ~i sisteme-

8,biela

in energie .meoanioa.
fixe ~i piiJ::~i
mobi-

l,segmen~ii

6 monta~i

9 ~i arbo:cele motor

de ulei 3,ci11DdrUl

Qe

a gaze lor

10.

4 ~i.blo-

1.1.2.CoDstruo~ia pistonului $i se~en~i1or.Pistonul moto-

:cului bUo este construitofdin


a11aj de aluminiu.Suprafa~a sa facecontact cu cl11ndrul
prin mantaua pistonului
a carei iDa1yime
este notate.A(fig.1.2).Segmen~ii se monteaza in zona port segment
avind iDal~imea B.Suprafaya capulul pisto~ulu1 C nu face cootaot cu ci1indrul .Io primele 3 oabale de la parteasuperioaraa
regiuni!port-segmentse monteazasegmen~ide compresiea caror
forma este prezentata io figura 1.3.2.In urmatoarele doua cabale
(unul din canale se af1a sub boly)se mODteaza segmeoyii de ungere care aa

f-orma prezentata.
in figura
.~:..~b.
de compresie asigura etab~eitatea spa~iulu1 de
deasupra pistonu1ui in timp oe segmen~ii de uDge:cecura~a ci11odrul de pe1icu1a groasa de u1ei aruncat pe perete1e ioterior a1

Segmeoyii

cil1ndrului de arbore1e motor ~i oapul ~i~lei dio


ulei.Dupa.
trecerea segmeotului de ungere spre paoctul
rior pe oil1odru ram.ine. 0 pe11cu1a fioa oare asigura
hidrodioamioe.
a oODtaotu1ui
pistoD-cll1nQru.SegmeD~ii
trulyi
din
fonta
ou graflt
1ame1ar.
1.1.3.CoDstructia
bie1ei
el a ouzlnetilor.B1ela
este

formb.ta.

dio

piciorul.. "."" bielei


t

oare

buc~a de bronz cu bol~u1r8,<ip~pU1 biele1

se. asamb1eaza

bala de
mort iDfe-

uogerea
SiDt

ooos-

9(fig.l.l.)

priDtr-o

~i capul b1e1ei moatat

pe tusul ~e1io~, ., al arborelui .otQl1~I..


oare se monteaza priD QUXIJ!', '....

,........

_8-

0110

16

caGioetalai.un
auz1net(f1g.1.~.)este
format

diD doui

sem1inele

care se plaabeam

oite

IS"

UD st:s:at

de mate-

rial
antif:s:io1;iuce
2.Peo fleoare
aem1iDel
este p:s:evazata 0 p:s:oem1neD~a p oare la
mODta;) coincide
ou 0 degajaU
p:cevazuta
iD co:s:pul oielel
saa iD oapac ,oeea oe
el~iDa
pos1bilitatea
de rota1;ie
a oazicetalai
fa~a de co:s:pul bielei.CuziDe~i1
mODta~i pe blele
se oumesa oaz1ne~l ~e

'-."-..
21
II

bien

.:Lal

oei

monta1;i iD

fixe (paliere)ale
De1;i ipal1er.
i

alborelui

lagarele

motor,ouzi-

.....---.

-.-

\~

ltig.l.2.

6-

9
~
/I

/2
'I

'Fig.l.4.

-'0__.

I.

17;
I

'd~Ule1 ;~cil1nd.ru ;5-camasa de racire;6-8egmeD~i;7-etanliare


ciliodru;8-bol~;
9-blelailo-arbore
motolill-supapai12-pompa
de alimentareil3-pompa
de iojec~iet14-cODducta
de ioalta presiuoei15-injeotor;16-oapac
chiulasa,17-sorb
pompa de
uleii18-filtru
de ulei,19-arbore
cu came;2o-tacbet;
21-vurub reglare,22-tija;2;-arce
supapa

l-piston;2-chiulasa;;,...bale

bU~1 pe oorpul

hialal

~1 oare perm1teprio dcmontare

A8

Fig.l.:;.

10

ng'.l.l.,

de o1;el 1 pe

sooaterea

2~p

preluorat
prl0 forjare.Fusurile
paliere Pl'P2,P3,P4
~ P5 Iii
fusele macetoace "1.,M2,1.t; Iii M4 slot pr elucrate
prio strunjue
Iii
rectificare
1a clasa I-a de precizie
.De asemeoea, acestor fuse
li s'''aplicl.Jm~tre.tement
de ci.lire cU,ou.renti d.e inalta frecveo-

Cd Det'V'ur1
oii

Q~.1$~~iat1

care impied10i

F se mODteaza volaDtul

arborelui

o~geroauleiului

care are rolul

in exterior.Pe

de a uDiformiza

motor .Arborele motox este strabatut

circulav1a
u1e1ulu1 de uDgere.
1.1.5.Blocul
motor.Coostituie

suportul

tuxDa::De.ADeste

1..1..6.Chiu1asa

cbiu~asa

8i l!:arDitura

cODstituie

capaoul

de chiulasi ,

superior

a1 blocului

~ are ro-

t1b11.Este exeoL1tat~ diE! foota. ~ 0(...3tituie


totodatii suport peDtt'u 6 parte din' elemeDtele meoaciSliului de distribu~ie
'1i ale sis_~~de'~d9.u:e:~,::.:,;",I,1:I

'\ vereala prezeotat~


priD chiulasa0 sec~iuDe
motorului transf:tg.l.?eete
Dllo.ID seo~iuoe sint vizibile
supor, tul 1 a1 uDui iojeotor
de eembust1b-il
::,1 .ghida~U1. ..i'
wqp_pe ..' lIIecan1smuj'
y;lui de distribu~ie
mootate pe corpul
~ al ohiulaeei.lotre
ohiulasa 91
: bloc se monteaza 0 garDitura de chiu. 1as~ ,prevazut~ co orifi01i
peotru

tura\;ia

subansamble-

lor motorulu1,fl1Dd f1xat pe traDsmisia tXaoto~ulu1 prin ~uruburi.

--

.r1g1ditatea.Semi-

Qi se prelucreaz~ pe li-

1U1.de a etanlia spa~1ul oame.ui de ardere al amesteoulLl1 oombus-

flaD~a

Este,prevazut (t1g.1.6.)cu orificii pentru moctarea ciliDdrilo% ,


a ~u1
ou oame,lii
peDtra priDderea pieselor
ce apartin sistemejural
oiliDdrilor
se afla spatii
lor auxiliare
ale motorului.Io

11 mareeo

automate.

de oanale pectru
tuturor

oervu.r1

se toarD~ .dinfont~ oecu~e

fabricatul

\;a.Pe suprafav8 61 se imbioa cu pace. 0 ~aiba de curea pentru actrepc


Darea veDtilatorulu1
de aex Iii a gCDeratorului
<ie cuxeot,iar
suprafafa
62 se mooteaza,ou pana,piD1ooul peotru antreDarea mecaDiamului de distribu\;ie
~i al pompei de iojec\;ie
a sistemului
de
alimeDtare.Fusele
paliere
siDt montate io lagare prin cuziDevi
palier.Deflectorul
ae ulei D impiedica acumularea uleiului
de ungere la oapatul
dio dreapta prevazut pe portiuDea suprafe\;ei 63

din

1.0 -

~.

_ __

___

Fig.l.?-'
. c'"'1uruburi1e de mODtaj fii peDt:cu aircula~ia licbidDlui
de riicin
Qi uleiulu1 ~>l1bgere.
stringerea
pr.So~e~{,care
fixeaza obiu1asase efeotueaza
in o.x:d1cea i.ltdioat~ in fig--~ or a 1.B.

~.':!

..12
+2-T,_,
L6 ,__,+
,'
'\ T,'
"
+, , , 1 +'/'
16 I

"

+,--'
14

/"

J \

,',

\"

+9 15--+,
.

',. " ('


,/

I \

'...

+
-t:-'+3 +5 --+7 +-10 8
11.

./I 17

Fig.l.B.
1.1~7.CiliDdrul
Ciliodrul Motorului D.llo este ~ovib1l(demontabi1)(fig.

1.9')'1i

este CODstruit diD fODt~.La partea inferioara cilindrul


este etac~at au iDele de aauciuo i(poz.2 10 fig.l.l).Cam8.$i1ede
lichidului
de raoire.Camua
raaire a serveso pentru cirou1a~ia

Fig.l.G.
deoumite

o8ma~1 de racire

(poz.5.fig.l.l.).Totodata
oixcula~i8

lichidului

c1rcula~la

uleiulu1

trebu1e

oODdi~ii

oircula

lichidul

io bloc siot prevazute

de rac1re
diD sistemul

sa fie paralele

p110casca

priD care

spre ohlulasa
de ungere

9i caDale peotru

.Axele ciliodrilor

91 coplaoare.Palierele

severe d~ ooaxia11tate

de xaoire

caoale peotru

txebuie sa iode-

.Blooul este previizut

eate pu~in suprainal~ata fa~a de bloo pentru a se asigura fixarea oorect~ a garoiturii de ohiu1asli.
1.1.&,. Baia de ulei.
Este 00Dstru1ta
din tabla ambutisata
fiiod montata

ou1uimotor.

p~iD garoitur1

de p1ut~

1a partea iDfe.x:10araa b1o-

-ll.- --

16
\

1,1

\,

-1.2-

12

/.II

1
,
11)

jl8

11
r-_I

"""" -,

"""""-

....

""".....-..",.....,"Irt,L-X."I...Lft....

r_

.....

-I'IL".",

.....
I..

,3

-2

'6

..
rf'
.

Fig., ':J~t

~1
1!'1g.1.U.

Fig.l..lo.

1='cart~;2-sDr'D""pomp~

moto.rl4-bloo
ou oame;
?-taohetl8-prezoc
priDdere ohiulasa;9-ohiulasa;
lo-oapao 6hiulasa;11-auport
ax oulbuto.ri;12-aro
supapa;l3-oulbutor;l4-pistoDll5-injeoto.r;l6-bolV;
1?-bielaI18-pompa
de iDjeotie .rotative.

motorl5-jOj~ control

de uleil3-atbo.re

Divel ule1;6-arbore

l-baiede
ule1 ;2-filtru
de ule11~-demaro.r;
4-cil1DdJ!ul5-1njeoto.r;6-gale.rie
de admisie;
7-oalbutor
;8-aro supapa ;9-ohiulasa
Ilo-tija
t80h.tI11-p1stonl12-bo1VI-1~-arbo.re
ou oamel
14-oomp.resor ; 15-bielil 16-arbore motor ;17-so.rbul
. pompei de ulei .

--- 1,3 \

-~-

1.2.Part1cularlta~1
.',1
ale mecaclsmulu1

const~uctive
moto~ a1 II.O-

to.ru lu1 Dl15


Moto~ul Dl15 .este un motOl: diesel
.~ ou 4 cil1ndri
in linie.Elemente1e mecacismului
motor al moto~u-

'c

lui Dl15 au 0 oODstruc~ie


simila.ra celor ale motor ului Dllo.

.J,

Pistoanele
au aceia9i
forma. (fig.
1.lo)deosebirea
constind
in faptul oa pe fiecare
piston
sint montat1 2 segmen~1 de comp~esie ~i
un singur
segment de uugere.Bie-

Fig.l.9.
la este st~e.ba~uta
de un canal
pdD care u1~u1
de ungare
cuoule.
de la lagarul
maneton pdn
.co.rpal bie1.l
spJ:e boly pent.ru a asiguJ:a unge~ea dintre
bol~ 'ii
ble1a.B~ltu1
este liber
tn biela
~1 piston(flotact).
1.3~art1oularltati
oonst.ructive
ale mecacismului
motor al

motorului

Fig.1.12.

8_______

52

. ,I

II
.
,

I'
54

:]/-IJ

II

.\
I

.-

Fig.l.l;.

in 11n1e.0

seotiune p.rin motor este pxezentata


tn f1gura 1.11.Camerele de
ardere sfarloe executate in plston slnt de tip Meurex.tunuul pistonu1al este raclt ou ulei prlntr-uD pulverlzator
p(fig.l.12).
PlstoDu1 este.prevazut(flg.l.13)ou
3 segmeo~l de etaoqa.re

r
'"'1

Saviem 797

Motoral 8aviem 797 este un motor cu 6 ciliodr1

It\

. 81,82 ,p. S3~i


un segment de ungere 84.Deplasarea
axialii a bolvulul
in pistOD este oprlta de inele elastice
desiguran~a
care
se monteaza in canalul C.
1.4.~ehnologla desf~surlrli
lucrarii
.S~ va demonta meoanlsmul motor a1 tractorului
D.1IS.
Se va demomta in primul rind ohiulasa efectuindu-se
urmatoarele operatii
&
se demonteazl oapaoul chiulasei
I
sedemonteaz~
ooleotorul
de admis1e
: se demonteazl piul1tele de leg!tur! a conduotelor de inalta
pres1une CU inJeotoarele
;.
- se demonteaz~ suport1l axel oulbutorl1or.culbutor1l
1 se
scot t1Jele mecan1smulu1 de d1strlbut1e
;
se demonteaz! sonda termometr1o~ ;

-..15

se demonteaza vuruburUe prezoanelor


de prindere a chiulasei e::. Be sooate ch1uJ.asa f'irA a intro411oe laiD8 intre oh1ulasl
~i garnitura
de ch1ulasl pentra a evita deter10rarea
acesteia
Jtontarecoh1ulase1
se f'ace in ord1ne inversl
demontlr1i.
Gernitura de ch1ulas'
se'monteaz!
eu maroajul .Sus. deasupra.OrdiJJea ::tr1nger11 ~burUor
chiulase1
estepreaen1iatl
in :f1gura
1.11..
. De1llODtarea BrDoreluiooUt Be efecmaeazl chtpl demontarea
c~ulaBel ,lIIOtorul
(I)
:fUnd: ttmt
pe un supon.
,
(i) /
~$
...
..
",
",
"
.:it~
d8lD0111iareaoh1uJ.aae1
,
"
".
\
:,
: ,\
1/
I
Be demont.ad
in oZ'd1ne
I
'
,
,
\
, \
, \
J
baia de Ulei(4u~
oeuls' ~'
(0."___"''/ t> ',
'/~.
1u.l a foet evaouat'in
prea{&
.., "
e
labll prin orUioiul.de
Bcursere) ,P01llp8 de u1.e1,
, po.
iQtala~1e1
hidrauPig.l.l4-.
lioe gi Oapaoul oompart1mentuluiro~11 de antrenarea pompeide tn~ec~ie,1IIODtat pe oapeeul d1strlbut1e1
.Se sllbe~teapol ~urubulde f1zareaalter.aatoru-

.
.

LUcnwm.l 2
2.MECWSMUL DE DISftIBUTDi
2.1oIDtroc1ueere
Keoacismul

de distr1bu~ie

dellOnteazicureaue

mctor.,depe

supepe

iD ohiulass.

cUindru

tajul

),ion

se etectueazl in ordine

taohetul 2.tija 3,fjurubulde teglare


4.

Dllo

a jocu1ui

}OU 0 p1uli-v1

terw.c

de fixare

4- prevazut
5,culbl1tO

S~ rul 6 montat pe axul cuJ..butorilor


,
7, taleruJ. de fixare 8 al resoarteli~j)

lor

9 fji lo,ghidajul

sup&pa

12 "i 8caueul

supapei
supapei

L;u},. cu oame al mecanismu1ui


distribu~ie

11,

13.
c.e

este antreeat <ie cAtre

arborele motor priotr-uD angreDaj


01.13

ro~i aiD~ate forltat UiDtr-ua

pinioo 1 montat pe aaps.tul exterior al arborelui motOr(fig.2.1.a.),

ansambluL_piston-bolt

1nversa

al motorului

Elemeotele compoDeDte siDt (f1g.2.1.a.)arborele cu came 1,

p'_~_1~~~
_ '_._

procesu1

2.2.MecaDismul
de aistribu~ie

transmisie1 trapezoidale a altierna-

Se extrage app~ diD tiecare

b1e1l

de 8. d.1r1ja

supepe in ohiulass.
Iii ou arbore ou came ,,1 supape in cbiulasa..!LE:caDismele de d1stribu~ie ale motoarelor de trsctoare 91 auto~obile
de fabricavie iDdigeei siet de tipul cu arbore cu came 10 oloe $1

~orulul 1 ventl1atorulul
dUpi earese
demant~a" tulla de antreel tullade ant~nare
a acestuia,eapacul
oartenare ,ventilatorul
ru.lu1 d1stribu.tie1
,volantul
1IOtorulu1,seme1'1ngul dtn :fa~ al ar-borelul motor-,-oapaceIebie-lefcr
~ lagarelor
p-iHer-eQrs$sooate'"
arborEle.

rolul

de sohimbare
a gaze lor ..Meoacismele
de distribuvie
pot 11 eu arbore
cU oame 1D bloc ~ supape 1D bloo,eu arbore cu oame iD Q10e ~1

lu1 ,ei se

are

o roats.

diovata

Detaltul

,1

B'ig.2.1.a.
-.
~~

--

10termeaiara

2,a

~
'{i}J

carui axa este

mODtata pe bloeul motur ~1 0 roata die~ata 3 pE:otru


actreoarea
arborelu~
cu came.Roata dic~ata 1Dtermeaiara 2 acgreceaza cu roata diovata 4 care actreceaza pompa de 1njeo~ie.rtoata
diD~ata

4 po ate fi f1xata

in aifer1te

pozi~ii

io vederea

reglarii

-1.8..-

;0-..

Boooa

de ghidare

11 se fabrloA

din fODtA oeDuOle 01 ~e ~OD-

teazii priD presare in ohiu1asii.Soaunu1


supape1 13 ax e forma
uDe1. buooe ~i este cODstruit dintr-un material rezistent 1a uz~ra.
se monteaza

prin

presaxe

reso~te

9 oi 10.

Montarea

talerului

douii

Dl15(fig.2.2)pr1n

in ohiulasa

.Supapa este prevazuta

3 al aupapei

1ntermediul

se faoe

cu

oa 01 1a motorul

a doua sem100nuri

4.Coada

supape1

eate acoperitK.ou 0 garn1turii 5 din material antifrio~1uoe oart;


are rol de protecy1e oontra uzurl1.
Fazele de distr1butie ale motorului

Dllo sint I

uDghiul de avans La admis1e - 300 RAMI


uoghiul de iDtirz1ere la admisie - 720 RJMI
unghlul la avans la evaOUare - 660 RAMI
- unghiul la intirziere 'fa evaousre
- 2SoRAM

...

F~ 2.th.

...

-~-

2'3.Partioularitati
n1smului

-aVaDsulul

-18 injeo~le

ou ajutorul

~uruburilor

oul 6 solidar ou axul ou oame al pompei


diD~ate

mulul

.
5,oare

strabat

de iDjeo~ie.Pe

al motoarelor

dis-

arboreloi

D.l15. Struotura

15.

ou oame se .reaJ.1zeaza'priD forjare

al motorului

lul de reglaj

tratameDt

de oalire.Tlja

2 se tabrioa

3 se oonstruie~te

1 ou tija:2 01 modal de imb1nare

ou oureDtil de'

diD otie1 tiind

,.

supus unui

papei.Oa

diD yeava de o~el.

tura

oatul

tiind
Supapa

de

evaouare

turnat

sau forjat

12 este tormata
atlnge

in timpul

Dul supapei
re.Talerul

este supusa
supapelor

evaouare,peDtru

1a ao~iunea

."
9?3-1o?30K,iar

inolinats. de oontact
oorosiva

a suou soaU-

a supapei

~_

'

Flg.2.2.i..

23\

material

aDtitric~iuDe

uattrl1

"

.Arborele
ou oame al mecanismului de distributie este antra-

relui ou O8Dle
In &fara rOyllor

de

0 umplere mal buna a o1.lindrului.

Supapele de admlsle se oonstruieso din otel aliat,iar


de refulare din oyel
aliat refraotar.

Dllo pe

se &plioa 0 garni-

nat de un anguDaj (fig.2.2."U)format din pin1.0nulZi mODtat pe


extremitatea exterioariia arborelul motor,roata dintata 1Dte.rmediara Z
~1 roata dintataZ
montata pe 0 extrem1tate a arbo-

a gaze lor de evaoua-

de adm1.sie este mal mare deoit

a se asigura

din taler ,i tija. .Talerul supapei


rUDo~ion8z11

5 din

su-

coada supapei.

diD otel oarbon,sem1fabri-

papei de aOm1sie 5?3-6?30K.Supr&fata

~1 la motorul

oare protejeazii oontra

.48 :re~l~ ..iar: 1a oont,aotuJ.au taohet~" cu 0 8up:r;afatl.<le.,cQI1,ta~t


6 S8 oODstruie~te

4 a talerului 3

aprijinii arourile

ooada supapei

Este prev~uta
la 00Dtaotu1 ou ,urUbul peDtru reglarea joo~lui
termio 4,ou UD loo~ oare oupleaza ou virtul sferie al ~urubului

st8rlo~.Oulbutorul

Dlloo

al jocu lui terml0

pe oare se

inslta treoveD~a.Taohetu1

prin-

de distributie

pr1n sem1conuri

sau uDui tratameDt

in

ca a mecani~ului

meDt

sau Ditrurare

meqanis-

cipiu aceia~i

saD turnare diD otiel aliat orom-niohel sau orcm-mangan,de imbUDS.ta~1re sau oement~
.Suprafa~a oamelor este supusa uDui tratade oimeDtare

ale meca-

In.,flgara
este prezentat in (letaliu modul de imbine..re
al 9urubu-

Semitabrioatul

ei functionale

dis.tr1b~~ieal motoarelor
D.U5(tig.2823)este
- - -,.-. ---,.

de

rOVile

se atla maro4.ie,(tig.2.l.'b),oare dopa mODta;! trebuie sa

oorespuDda

de distributie

construotive

dintate

tea frontalS. a motorului esh

;.

sUpape1e

Z4

Oi roata

care

diDyatii iDtermediara"

de ieject1e.Poz1yiile
de montaj ale

...

antreneazi

montatlt roat

distrlbuyia,la

par-

cl1nta~ :Ult~cl1arl

Z5 pentru

antrenarea

rotnordintate

pompei

Z4 ~ Z5 pot

"

- 20'-

:-J.9In ~ig.2.lf.,:'.8e

prezint!

diagrams

de distribu'tie

fa D'IOtOru_

lul- D.l:S.__

---

zs

2.4.Verificarea

151 rederu.

Z4

Valori1e

Dormale

mB.surate cind motorul

Z6

.dmisie

Fig. 2.1.-

6 ~i xespeotiv

ga.u~lox

7.koata d1D~ata.

Z6 este

de mODtaj ale

destiData.

liuru buxilor

antreDarii

pom-

pei iastala~1ei
hidraulioe.Ro~ile
diD~ate
Zl,Z2,Z3
,Z4 Iii Z5
iDoit marsiDt maroate 'cu ~umere.MoDtarea rO~110r se face astrel
oajele
de aoela~i fel sa co1acidB.

Fazel.

distr1buti1e1

motoru1ui

D.U5

sint

UDghiu1 de avaDS la admisie _ -,0 HAMI


- UDghiu1 de loUnieu
1a admisi. _ 230 R.AJ41
Uaghiul
de aVaDS 1a evaouare _ 480 IUI4 .
,- UDghiul de iDtuz1ere 1a eVQuare _ 60 R.AJ4~

PMI

este reoe

1i1 culbutori

,aint de 0,4 mm la aupapele d.

1-3-4-2,motorul

fiiDd reoe

.Operav1i1e de reglare

se suooed iD ordin8a urmitoarea


a.S. inliurube.za
liIurubur1le de fixare ale oapaoului ohiu1as.i fi se sooate oapaoul aoeste1a
b.Se demonteaza oonduct. de ioa!tapresiunede 1. elementul
pompei de 1ojeoti.
oare alimenteua
o1liDdrul l_L__
0) .Se fixeam maDeta d. oomandB.a pompe1 de iDj80~ie io pozit;ia de deb1t maxim Iii se rote,tearborele motor pioA OiDd la
reduo~1a elem8Dtului
pompei de iDjeov1e oare alimeateaz4 oiliodrul or.l S8 obse.rvB. iDoeputul
rofulariimotoriDe1;serot.~te
apoi io oontiDuare arborele motor piDa oiDd maroajul B de pe
oaiba traDsmisiei
ou ourele trapezoidale
d. aDtrenere a veDtilatorulai
se afU ill dreptul ~t1ftului
de pe blood motor ea in
figura 2.5.
d.lo aoeasta pozit;ie se de,urubeaza

Z1

priD sch1mbarea

ale jooulu1 diDtre supepe1

Iii 0,45 mm la aupepele de .vaeuere.


Regluea
joou1u1 se exeouta io ordinea de funov10Dare

oil1ndr11~

modif1oate

sUP8Delo~-l"oto.rul

Se recomaod!
sa.ae efeotueze
dupa 250 ore de fuoo~100are
.
.. motorului ,sau OiDd jooul dintreooada sUP8Pei Iii oulbutor di[era. de valouea
reoomaDdatii.

~D.110

fi

;1ocul01

p1ul1~ele 5 Iii liurubur11e


de reglaj 5
(fig.2.2.a).aJ,.
supepe10r
de admlsle
fill
flvaouare ale ciliDdrului
respectiv,pinB.
cJiDd se r8alizeaza
jooul recomandat diotre oulbutor Iiicoada aupapei,apoi se
string piul1vele de fixare 6.
o.ID ooot1Dua.rese efeetueazA dupA aoe-

'.d
I

.-:-:::--

-:--::--

ialili

F1g.2.5.

prooedeu

la oiliodrii

motor de fieearedata ou 1/2

tu:d.

reglarea

jooulu1

;-4 liIi 2 rotind

termio

arborele

2.5.Re~lajul joouiui supapelor1. motorulD.115


.\
rea
l

Operayiile
suoe.siuDe

legate

a.Se aduoe
IPM

d. aoe~t reglaj

arborele

motor p1DB. cindmaroaju1


PMSlpoaDSO-

bat. pe v~laD~~l motorulu1.~z1bll


~is'~.L..

se desfi/ilo&ra 10 urmatoa-

prio

orificiul

de viz1tare

pI:'"

~21

va.zut

in aeest seop se aila in dreptul marcajulu1

motor;in

aoeasta pozi~i.

la punotul

mort superior

pistonul

de la oil1cdrul

poans~nat

,ambela supape fiind deschise(perioada

de suprapunere a supapelox).
b.Arborele motor se rote~te

piul1vele

LUORJRU 3

ou 0 tura pina eied mareajul

PMS 1 se af'ladin nou in dreptul maroajului de pe motor


0.6e de~urubeaza

pe

nr.l se aila

de fixare 6(fig.2..3.

,.SISfiJ(tJL
DE .&LIMENT.A1nt
PRIN I&TEC!l!IJ: LA. IIO'l'OJIm
au .&PRIltDEREPRIll OOIlPBIIU.RB

)~i se re-

gleaza ~o.cul dintre garnitura de pe eoada unei sup ape 9i culbutor 1a valoarea de 0,25 mm,atit pentxu supapa de admisie eit ~i

,.1.Geoeralitlt1
S1stema1

pentru

supapa de evaeUa.':e,dupa oare se st.I:ingpiulive1e

de al1meotare

pia (fig.,.l) .priDtr-o pompl

gurare.
d.Se repeta apexavia pentru oil1ndxi 2 ~i 3 ,marcindu-se
pe volant 00 creta pozivi11e corespunzatoare preoizate
tul .---.--a.
~---

priD iDjeot1e

..te fo~at

1b p1noi-

de a,si11

12.4 .5 6~-

de lDjeot;1e 1,0 pomp' de a.U.menta:u

2,tilu8 de oombDstibU ,

(brut) 1}1 4(tin) ooodaot.

in aUnia-

de loaltl presiune
touele

2.'~Llod'.l1 de dcsfasurere
a Incrarii
(Ie labcr:::.tor
1.;;;e identifica elementele componente ale mccanismuluide

d03tribu~ie
a1 motoruluiD.115 pe un motor seotionatezistent.
2.Sc>..E!xeout!
sohemele meoanismu1ui de distribu~ie a1 mottJ'TU1.ui. D.l1~.
3.~e efeotueaza reglarea jooului termio pe motoru1 existent

5,iD~80-

6,rezervoru1

0 sd#.ta..~~.
oon~t.

7
48

f1
;Joe:-

" s1 pr.dub..
Oombustibllul eate asp:Lrat
de pompa de al1meotare 2

in 1aborctor

8
13

d1n rezervord 7,treo8priD


batena de t11trefo~atl
.~1b major1ta~ea

10' 41nU-UD t11tn


aD fi1t;n

fin

ouur110r
brut, Q1

4 01 retu1at

au 0 afoul. suprapre811ae

(p1D1 1a J.S '~om2)prla


oonduota
16 1D pompa de
iD;jeoi1e1.0 parte
bust1bi1u1
1ntrodaa

11g.,.1.

diD 00810 1D-

ter10ra1 pompei de 1Djea~1eeste iDuodus 111mot~ 1a.pre81uD.


1Dalta (80-'00
deB/am2 peDtru motoarele
de uaotoare
01 alJtooamioaoe)pr1D
oonnduotele
de ioaltl
presiuDe 5 01 1Djeotoarele6.
Surplusal
de oombDst1b11 Deoonsumat
de motor desob1de 8upapa 8 01
reviDe 10 rezervorul 7 pri0 oooduotele
de retur
10.Supapa
8 este
deoumitl
sapapa de"sourtc1rouitare"01
are rolul'J. de a meo'io.
000staDta presiunea
1a iotrarea
1D elemeat11 pompei de lDjeotie.ID
'n
timpul funotioou1i
injectoar~lor
datorita
1net8ll1ie1tl~~:r
produo soapari de combustibil.Caotltatea
de oombust1bl1 resaltatl
dio

solpari

este

relDtrodasa

tD rezervor

pdD

oODduatele

de .tuz

-d9 (11 10 .P1ltre1e

------24-

; ~ 4. stat prevUDte OD~urubur1 de aer1su.

11 (11 respeot1v
12 pentru aer1s1J!ea (11 amplerea ou l1chid a S18ciod10 cooduote pitrDode aer,aoestemu1u1 de al1mentare.AtuDc1
oare 810t qesate 1a 0 ootl mai loaltl
ta S8 aoumDlead. io filtre
dec1t pompa de 1Daec~1e J?entru amorsarea s1stemulu1 se devurubeaza vuruburile de aer1siJ!e vi se ao~100easl pompa manuall 1;
fb:atl pe pompa de alimentare 2,ploI olod filtrele
se umplu OU
9~.bast1bil,dupa
oare-varabur!le
se string
.Peotru el1m1Darea
1mpD1!1tii.~llor oare se depuo 1D ospaoul 1Dferior 14 al filtrului

brot ;,periodic

17

aoesta se demoDteazl 91 se oura~A.dupA.oare se

5
13
22

f1zeazl

ou a3utorul vurubu1lJ1 15.


10 f1g.;.2.este
prezeotatl
0 schemA. de alimeDtare oare prenatl
partiouleritatea
oi supapa 4e sourtouou1tare
8 se &fU pe
flltrul
4.Aceastl
soheml ofui
avaDta;jul 01 filuul
fa i+ va
11

3 B

/ / / i I t/ _

10

, fi stJ:4bltut

13
2

de 0 oantU....

1'2
13

re a pompei de iDject!e
v1
10 \. protejeasi
filtrul
fiD -It

de suprasol101tare

daton-

, ti l1m1tir11 presiD011
1 ioter10rul
aoestu1a

dio

;.2JPomPQ de injeot1e
ou elemeDti f.';rupati de me.~, rime A
Aceasta. pompA.are J!Olul
de a pompa iDte~teDt
Fig.;.2.
oombostibilol
oeoesar funotiooarii
motoruluiJ?eotro
fieoare oiolo fuoctional
oare se realizeazA. 10 ioter1orul
unui oll1odru a1 motorului S8 pompeaz! 0 aDUmitA. 0&ot1t&te de oombust1bil,deDumitA. "doza oio110a".PresiuDea
1a oare se iojecteaza
daN/cm2.

oombust1b11ul

o pompa de 1Djec~le
serle

de

elemeD~l

29
~3;
19

de
t1.mpul
oombust1b11
de faDO61 ~1oDaJ!e a filtrula1
se va
I miri.Totodati
sopapa.8 10
. aoest ou ment1De OODstaDtl ~es1oDea de alimenta-

11.

\\ / ~9 : impur
tie ma1,deoi
mioi

f
f

4
-1

variazi

cu elemeD~l

de pompare

10 l1mitele

grupa~l

ldeot1c1.In

elementi grupa~1

.F1g.'.3.~

preld.ntf.

48ta1111e

0008truo1;1-

illtrc..
1 10 spatiul 2 1a 0 presiune ma1 mare 4eolt; ooa amostedoa.datoriti
aotiu01i pompei de alimeotare vi pitraDde 1D 1Dt~1orul 0111ndrulu13 pr1D orifioiul
4 pract16a~ 10 ~orpol 4e pO~f.

dintr-

se prezinti

aeotlune traDsversaU.,iar in fig.).4.tma .1onr;1tudin::U.~

pompaou

ve ale unui elemeDt de pompare .00mbDsti01101 .8 1DuodDoe 4:1Ji:

80-;00

este tormata

fig.;.;

Fig.;.;.

5.PistoDul 6 88

pr1ntr-o

...

rid10l fUDd aot:1oDat de DnaeoaDilsmfomat "..

--

~25.~
0811&

7 . ii.aD

0~1Il

S.ual

-26-

est8 ZO.rmat dill

181ul. taoete..!

9.LDslal
lntermediu
1o..r018 U e1 . o~ub&11 de "Sla08 pill11)a
de ~har8
l~.Ji~lIlarea
oombust1blllllu1

:n 12prevU8t
!aoepe

aIIsambla denWll1.t taoh.t.~aohet&11

atuDoi

olod

ma.rg1Dea sape.r1oer!

a pistoDulu1

Fa

6 aooper!

daton. t! 80!4e.r1l. p.re81I1D11ta 8Pa~lal de d88.I1-

plstoDlllul
Reflllarea

oombastlbllalul

88 .realizead.

retulare

10 oODduotele d.e toalt!

p.rla tbviDgerea

.res1stente1

pre.hDf

opuse de 0 silpapl de

format! diD oo.rpal 15,arou1 16,soauDII1. 17 ,1 aepaolll

r:

letat

lB.
Rldioarea oorpa1a1 15 al supape1 de retll1.are 8ate Umitat
de Umitatorul
26.corpul supepe1 15 este prevl1aut (t1g.~.5.)au
oentw:! de desclrcare
g etao" 10 oiUDdrul 1Dter1oJ! al SOauUIIlu1 supape1.~tuDoi
01ud silpapa rev1ne pe soaun ~ oentara de dliolroare intr! tb oi11Ddrll1 inter10r
al sOallnulQ1 supepe1,1D sp~lal din 1oter10rul
oapaoulu1 lB,se produoe soMera raPidi. de
presiune .oare determiDI 1Dtre.ruperea brusol a :2,D;leo\;181oombustbi1ulu1 10 0111Ddru.
Readuoerea p1stODulu1 5 h poz1~la iD1\i1T
11 se realiseasil. sub ao~1uDea aroulu1 19 oare,
apasl &Sapra ta18rulu1 2D.Cil1.Ddrul 5 este pre/i-

4)

22..:
6

26
27

sut au UDmaDf}ODou dio\i1 21 Gare poate ti ro~t


ou ajuto.ru1 und t1;1e oa o.remal18J!I 22.~'1oDa: .
rea t1;1e1 ou o.remalteril. 22 determiDI.rotirea
mP..

19
12

19
,.
j

F1g.~.5.
pr1D oeDtrol

"',. . . ,.,

~.

"'.

. \

. ,"'

..

Qonulu1.,21,a piese! 2' .'g1.;a';pts\onulu1 ':6.G8 .


urmare.se &0d1t101 poz:Lt1a 08ltabla1 e11oo1dal
14 fa~I de or1fi01al 4.deo~ f1 OOJ!8aa~ll a ~stODula1 6,oare este egall all cU.st~a de 1a mi-

, g10ea 8upenoarl
a p1etoDulu1 6 pial la aargila
oaDalula1 e110014&1 14.DsuJ!atl
4e-a luDgu1 .JPf.
geDeratoare a 8Upraf.~~ p1stoDula1 oare treoe
or1tie1a1a1 4.10 tig.3,.e.se
prestDtl
OODst.ruot,ia

p1stonulal ploD;lor ~ . o1lindralu1.Dosa 0101101veri..1 pr1Drotirea p1stoDu1al

24---

neazlt eu proem1DeD~e1e 10ter10are

F1g.'e4.

08 spatial

p.raot1oat

al o1liD-

2 pdD

in peretele

oan61ela

oorpalu!

15 ~i

14 din

pistoD

~i

de pompl 5.Comprimarea

or1t1oiul

de pe t1ja

plstoDulul

plolt;lcF

.'

Uod1t10area poz1\11e1 f}u.rubalul de regla;j 12 are oa e:teot


moditioarea momeDtul1111a oare .tIIoepe1D;leQ,td.'..deol ,1 mod1t1area aVaDsalu1' la 1D;leette.Surubul este clestiDat regll.r11 aoUcFmitat11 avaDsli11l1la 10;leotle a elemeD\il1or pompei.
Uodit1earea pozit1e1oo11erulu1 21 fatl de oorpal depodP1

, .

o.r1!io111e de alimeotare 4,du.reaz! at1t timp ett aoeasta este


IDohis ,,1 iooeteua
atuno1 oind caoa1al el1e01dal 14 desohide orifi01ul 4.10 aoest momeot spatiul
de deasupra p1stonulu1 6 comut1e!

plODjOJ! fa\il de or1t.101a1 de ~8Dtare

drulu1 .~eastl rotire se eteotueazl(tig.:5.~.)de


olve. o.remaliaJ!a 22 oare angreoeul au 00118r1l121,.8.0JJ,dar QIIplesa..2'. careangrQ~

'*

5,pr10

oombuat1b1-

1Dtermediu1

rea un1!ormitlt11

.to..

Qllrubulu1 de tixare
dose1 .lOlio.

29(t1g.'.4).p~1te

reile-

a e1emen\i11oJ! pompe1.AoeastlllO-

.'

21

d11:loare 88 ~ctueui.
de,U:'-lb1Dd !lura~ :!b:iDb81 29 de fixere al ooUeralu1.
da-l apol dup~ oe ool1erul s tost rotit
111 pod. ~la ooueta
1D oare to~l elemut;11
debiteas!.
CDrpalai

aoeeat1

dosa

cicl10a

de pompA. ,; eate

<D U1
('I N

...;t M
('I N

.Rotires

impiedbati

cD
.--

N 00)
N..-

!1~

28

\.
\

t'-.--

de

1Ul1~b'27
.UB dop defieotor
J.:A'are
lal de a amutl...
aada de pres1ane',

.ro-pro-

0>
N

dllsa de oombustlbil,oare
se re1Dtoaro6
d18 l.tenoral
o1118dralu1
,; !II spa\ill1
2 la

F18.3.6.
II1ODteu~ slg1l1al

sti.r,1t:Gl

ouraeL

de retulare

to
.--

Umplerea pompei au deL de ourgere 8e .

(Y)

.-C'!
.--

tacet 01
pn8
ontioial cl8oD.t;abi!t~de
OODdQotel -]c),acope,r1
aD OOlltaot
et.,u.,
1ar go1u.a 1111terioru1ll1 oaroaae1 pri8
de,aruburoa
,arabll81
24~00sal
1a ole-

.--

..-

mea'iipompei so eteatueas!. pr1. dem08tarea ,lIrube1.1ez


25 IJ1 26(pe oare .e
pempe1)f1 extregarea
oapaolllll 27.

RSV
3.,;.Re~alatoral
Pompa de lD3eot1~ demi.rlmea A eate eob1pata ODI. regaletor meo8Jd.o peutra toa_ =,egimurl1e a1mbol1aat BSV..Acest regalator p8Dl1te reell.area
u.rmlitoarew
oer1J1~e tarao.1oaale
ale JDOte~ulu1 a
- debUaroa 11 regilD de par81re a ODd oaatita.1
sutio1eat
de mare de oombastibll
'.
abbea
4oso1 o101io. la ~t:tona:rea
.~-g~oterisn'OQ
exter.a au tlJJ!~11 ma1 mioi deoit oea Do.rmala pentru a se mi.rIL
momeDtulu1res1stellt oiAd.
momeohi moto~, 1D soopal bviageri1
oeeot1a
oarutar18ticU
de
80esta eo mhe,te,(opara\i1e deouiti
deb1taro a pompe1 d~ 10380'10) ;

- meD~lDereaetab11l

C'I

IC\
.

C'I

. tUra~1e1 de t.Do~1oD~e a metorului


.

1a 41.v~so l'eg1J\1JJ!1de o%ploatue

Elementele compoDeote ale regalato1'ula1 slat !ocorporate:


(tlg.,;.7.)1Dtr-o
oaroasa 1 fixati
pri8~uruburl pe ouoasa 17 a
pompei de 1D3eo'1e.Pe bol~al 30 stot art10ulate
ptrgb1a pr10cipa15. 2 f1 ptrghia dubll 22.Deplasarea
.pre d1'eepta a p1rgh1e1 2 este
l1m1tatl de tampoDal tlletat
13.1'e p1rgh1a 2 se atU mOD
tat ooreotonl
de debit tormat diD tampol)d 9,baofla t1letata
11 Qi aroal
12 .8Ul'lba1

reglabil

6 cOIII~1.. 18 lDtedl1l

aroal

7 al cirui

rol

.
I:'.

~.,
",

N
N

M
M

C'I
('\')

M
,
IJ

.:f
I!&I

- 2'-

_ ~R
~,.. dttSIH'CJiM
dtt~.It
pPn.

e8te de a ~lgura 0 faDctl.lIare8tabl1i a motorului atoDot c1bd


eDesta fIlDo~l.Deasi00 tura~le miD1m~ fid. a f1 laoboat
La partea lDfeioara a.pirgb1el 22 este artioulata e pied

c:o Pi. ~
,-21;11

"'~8ate 018ematl0

.. r~/Mf"

oapltul
superior
al arodu1
23.CelUu
h oOlltact OU I}Qrublil.:,'
de reglaj
27.

t oepit
Capital

3.9d1aaeta

28 est.
al aroa-

711.~.8.
3526

34
Imediat dupa poroire ttur a22 tia motoru1ui orel}te rap1d,ca
2
urman orel}te ~ tura~ia
greuta~i1or
16 (fig.3.10)solidare
cu arbore1e ou o~e 18.Aoestea

tul superior
pe oapatu~ iaferiu
al br1de1 24.0ap~tal
superior
a1
bride!
24 este artioulat
pe .remaliera
25.Aroul
26 este fhat
OD
DD oepit de partea
supe.r1oara
a pirghie1
de reglaj
34,oelUal
t
oepit fi18d fhat
nr1Dtr-1III Ijurub pe oaroasa
17 a pompei d. 10"eo~ie.Dopul
29 de pe oaroasa
pompei permite
extregerea
ale1alai
dia
regolator
ou 0 serlDg!
ia vederea taleouir11 aaestuia.Surubal 8 de
pe oapaaol de viz1tare 10 este destiaat
ver1tloirU""D1velulol
ule-

. Gra!10~1

domeDiul

D;-D4 se eteotueaza

ou

tura\i!e

maximi.

19

13

-rig.3.9.
diverse

ooreo~1a

debi-

talul.Segmentul
4-5 oaraater1zeazi
zODa de tUDot10Dare pe oaracteriatioade regulator.PuDotal
5 oorespunGe regimulu1 de mers tD
gol

1.6

prinoipal1

deplasir11 oremal1ere1 pompe1.de1Daeo~1e1a

priD faptul O~lD

sa prio p1icu~ele

~i ao~10Deaarticulate

36 asupra maDljoDului 19.


RotiDd maneta de comaDdA

__~ ___

:ra~an~1.SegmeDtlll
3-4 reprez1Dti fuaotiooarea
la aUoiDa
pliDa,1P.'
tre tura~1a
de momeDt max1m(83hi tura~la
DomiDala (D4)carecterisata

tiod 8' se desfaoa

18ter1orul pomp,~ de iDjeoVie..

111 fig.,.8.PUDotul
1 oorespuareg1mur1 faBot1oDale este prezeatat
la
de fUDc~10Dir11'la regim de proD!re .,poDotal
2 tUlo~loD8r1i

R...rtul
de pornire ~ se re'li~J
,i trage pirghia de uglare
34
care deplaseaza prin icterme24
diul bridei 24 oremalierea 25
io po z1~ia de debi t maxim.
o.Punotiooarea
r~ulatorulu1
RSV 1& rell:im de mers io 1/:01.

maDete1 de oomaDdi 35 f11Dd deruml1t"l1mitator


de step..
Plrgh1a
dubU 22 Q1 p1rgh1a d8 reglare34 siat artioulate
pe bo1t;itl '3.Ca~itu1
iafmor
alpirgb1eide reglaj 34 este art1-.
oalati la partea iraferioara
1D lagiral 31 priD b.l~al 32,1ar oap~-

.}..}.l.laDQ~ieDarea
relZ:ulatoraloi
~_'-_-"
la r~1m de poroire
a.FODctioDarea

.tn rigura

1D cootact ou t8lllpoDul
limitator 13-

pozlt;ie a manete1 ,teDsi~Dea dill aro poate f1 mod1fioat~ prill 1D,~ubarea sau deljurububarea
ljurubulu1
de reglaj 2?Surubu1 3 preTisat OD pial!1;1 de fixare 4 l1mi teasa deplasarea
furo11 28 Q1

dill .:e~ola~--=---~ dil

sohematio

de oOlllaPdi35,rote~te

pirghia aosoi18Ota 5 oare inticde


aroa1 23 ~ trage pirghia pricoipala 2 pia, dDd aoeasta &junge

lu1 23 este fuat


pe pirghia
prll10ipali
2 .RotiDd maIIeta de coman_
dS. in seDS orar se mireljte
teasiuDea
aroula1
23.Peiltru
0 aoe1qi

reprueDtati

GQ P8la~ OU axul Ctl

'81~aroii
tafedor

P..1~1a elementelor oomponente


ale regulatoru1ui 1a poroire este

I.

oame 18 al pampe1 de lajeo~ie


J&aDetade oom8Dd~ 35 a pompe1 aot;1oDeulpiesa 5 pe oare
este artioulati 0 furos. 28J1e UD oapat al furo:11 28 este fixat

iala1

la Dorn1re

_~ill

de greQta~lle 16 articulate p.da b81~u.r1le20 pe

piesa 21 solidarala rota~e prlD 8S8II1blare

b.Puoot1oe~ea r~u1atoru1ui RBV

.'

14 pe Qare este fuati 8 bUolj~15J1e exterlorul booQe! 15 se rote,..


te liber maDljoDu119 oare face oOlltaotou doua pl~Q~e metalice

)0

2.Sab

ptDi la cootaotDl

35 10 pozi~ia
de porcire,pirgbia osoilaDta se rote~te ~i
dest10de resortul pricoipal

23 oare

ellbereasii

pirghia

actiDnea
mac~oDulu1 19 aooasta
se dep1aseasa
OD 1'esortu1de ralaD~1 7.lfotodatapirghia de

reglare
34 este deplasata
de pirghia
dubli 22 prlD iotermediul
00 are oa efeot
boltu1ui 33(sp1'e dreapta oooterm figur11),oeea
deplasarea
priD 1Dtemediul
br1dei 24 a oremal1erei
25 10 sensul
reduoerl1
deb1tulul
1& valoarea
oorespUDsatoare
1'eld.mului
de
11e1,aD~l .

d.FuDot1ooarea rell:u1&t01'u1ul RSV 10 SODa de saroiDl Dartlale


La regim de sarolna par~la1a,.aoe ta de oomaodi 35 se flxead. (t1g.3.11)1atl'-e

P"1~le

iDte.rmediari.Deplaaarea

pirgb1el

de

-31./35

comcdi. j.mp1108. ro1iUea phi ghiel8s01.laD te f1 1iewd.8DlU!ea


JtesD-1'tolu1 prlDo1.pal oare adD00 p1rghia prl.no1.peli 2 111

/'

/01

7
3~

16 19

13"

F1g.3.U.

tura~1a

23
22

_'- "'---=___

tGt

1a .~aateria-

tiaa pUDotata

Dg aorespatula1;O.e

motor oreote de &Seneaea

l 1& 111vi astrel,poate


!.
\ . meatal

resisteDt

turatia
~; daoa
&C8sta
__' ;
de l.D;1e~ie
.~~

-. -real1&eazl

ore,te.

de 1& DJl

tJ. 1Iiv1.Dsmet-

.opl.S _bore1.ll1
10 cazal

JUter,

pom; "i

se

de. mJJ:1mea J. oorsotia

pD,1} oempr~ea

_oalai

ximum ,.(luna de ooreot1e a tampo'Dalai :.:g., dispos1.1i1va1u1 de coreot1e ,fiiod marlma.DaoiS. iDcAroarea'mDteraltd.
oreQte,taratia
aoestaiasoac1e
soadDd

taratia
~leDedl.

34
22

16 19

. _. ,_ __ _.13
..

F1g.~.l}

OD 0 torti.

1181.mioi.

asupra maDQoau1.ll1lS,aees

atDao1 o1ad

oe

ere ca rezultat readDaerea

p1rghie1 . 2 10 OODt8Ot ca
tampoaul 1,(fig.}.1~:pos1.'ia
deseaatapuDotat}Cremal1erea
est.e 'dep1asatl'4o
sistemul de
p1rgh11. 10 s~b8u1 m.b1r1i deb1tu1ui de oombQst1b11.~aal
12 se des tlade III determ1Di.
o deplasare suplimeDtar' a
orem&11erei.lo
de

__
..

gJ!eati.ji.lor oaJ:e 80-

debltu1u1

seDsu1 mbir11

oombustibil.Aoeas-

tit oorec~ie a ~e1?~~u1_!!~e

hecesara pentru a se m!r1 momen ui' mot~~ i~- soopul invinCeri1


momentului rezistent opus axulu
motorulu1.
I

aceea-

f1 &liara de variai1e oU. m-meDtolu1 motor M,debital 01oliG ~c~eso1Dd

mo-

orema11ere1 25 10 aeasul .mAr1r11 debitulo1 010110 oino. taratia


88 rednoe,efeotu1Ddu-ae
astlelooreotia
II) .FuDctloaarea
.rep:ulatoru1ai RSV 1a saro1Di. D11DI... La aoest regim fUDctional maDeta de aomandi. }5 se adaoe pe
pozitia
1odioati. 10 fig.,.1,..Dep1uaJ:ea
sist8lllDla1
de pbgb11
8e predooe aa 112caul p.r~edeDt;,oadeoseb1rea
01. 1a reg1m de
turatie
aOm1.Dala re801:tu1 oor80to0101'12
est. oom~1mat lama-

Carac teare

Dom:LDa1.1

12 a1 ooreotoru1ui ,1 deplasarea tampoDDla1.9 de o~tre IIlaPOQDal


lueru atrage dupi. siDe . deplasaJ:e sapUmeDtUi. a
19..&oe8t

Deooreotat

ooreotat.

caraotat!

1& 1ilU!a~a

' 10 tlmpal soiderU.t;aratiel.

J'ig.~.12.

motoru-

(flg.}.12.)de

1'18t1ca

J'1g.~.1l.

DN 1& 1iora'1&

12 este o01llprimat par~al


tampeDul t1iDd d.eplasat.u
distanta
a eare repred.Dtl
ours. de ooreoti.
a tamp.DUlul d1spoz1.tivului
de aoreo~1e-Prlll ooreo~ie de debit
88101;.18ge medifioarea
van a1;ie1 debitull1i 010110 q,.

oiu!be1.

19

de

mentulu1 max:Lm.

- - - - - -

"'c "ecoree

La forma corespuDzatoare

15

1i1J%'a\f:LaBaade

La 8araiD1par~iale aroal

Qc Coreet:"
_.-

rotat1e
,deviDe ogala ou lar~a transm1sa lI1~oDulu1 de resortul
prlncipal.In
eoeat t1apmaD~oDu119 a~1.De..i &SUpraoremal1erei
25 pric iotenedb1
s1atem.u1a1 de p1rgbit deplas1Dd... 1Dtr-o peai~le 8orespuDzitoare
uDui debitma1 mio.

35

..

)2

88mental

lu1 4i a greuta~l..r88 air."te .&088toa se desfao ~ 1mp1ogmaD~oDa119 priDllItermediul pli.ou~818%'al!tioulate 36 10 SeDS 1DVers
pInloindtor)a uaDSIILislmaD'iloDullJ1
de greuta\;11e in mifloarede

--

laC.

OODt80t ou tampoDul l1.m1tat8r


l}Ji8D~ooul19 e8te ~piDS
8pre stinga coDloa l1gur11.,de
oitre tamponul 9,dete~DiDd
d.eplaseua
p1rghie1. de uglaj
22.Ja8asta
ao~1oo.aai pr1D
btermed1.ul
br1cie1 de legitUI
uapra GJJemal1ere1 25 deplasiDd:-- to pen ~1a ..reapaDsit.~8 d.eb1tula1 de aaro1na.
pliDI.
Ca armee

.3.3

35
II,

34,
22

rat1a aoestuia soade,o~em$l1erea este deplasati

'}

~
~~

:P1g.3.14.

'.lune
La aoest
(f1g.3.15)p1ni

5 ;.iisistemul
J

~eg1m funoUonal pirgh1a 2 este d.ep1astii de maDfiJOD


Diad se ~ealheazi
eoh1l1b~u lntu
fO~~a t~aDsm1sa.
35~

de pirgb11

., 1nteJ!medial

34 t. l1er.,

10narea ~ u1 to~u1ui RSV e ou~ba de ~e u1ato~

.p

de sistemul de ,:

pirgb11 1n sensul m1r1r11 deb1tulu1


Q1 turatia motuulu1 oUllte
pilli 1:enne 18 valoarea 101 \;iali. .,.
g.ODrirea motoru1u1 ,.
Se realiaead.
prinrotirea maoete1 de oomand&.25 111po&1tia
de debit nul(tig.3.l6).Oa
u~are proemioentele
p de pe p1J:gb1a
'~2
i prinoipali
2"~pl88easi

'2

IIII

-34~a p~gbia
2 eatedesp:ricsi de tampoII,1u ucul 12 al 08reoto:r.lui eate oomprimat
.O:remali~ea se deplaseaza sub aotionea sistemdul de p~gbi1 1D seDaul 1:edao~l1 debitulu1dad.
inouoarea
JIIotD1:ului soade Iii turatla
motorulu1 se muefiJte,p1nl. 01nd turat1o.
revine 1a v~loarea In1t1ali.Daoi
1noirouea
motorulu1 o~eQte li1 ta-

II

2:i
,23
5

---

~15

34
22
2

34

jTI
,5

manfiJoDu1u1de greuta~11e

10 ml~o~e

de ~ot~~1e ~i for~a oare ao-

~looeaza 8~upramao~ooulu1 datoritaarculul

pr1ncipal.L3

eohili-

.......-......

orema-

1D pod tia de deb1t

"

19
13
F1g.3.15.

'11 prill"'

Dul.Exist'
0 varientl
000struotiv'
a regulatoralal
2 (f1g.3.17) ,pr111 oare sistemal de pirgb1e deplaseaai
oremAl1ea in pod t1a de debit Dul sub aotiuDea uDel .
manete de stop 37,pill' oiDd
forta oare aotiolleaz'
asupra maD~oDulu1 t.raDsmlsi.
de greut't11e
in rota~1e
dev1De egall ou fDJ:\;a t.raDsmisl manfiJoDulul de resortul
p1'1Doipal.

/2

16

aoestora

22
2., Jig.3.17.

.t

-353.4.Koduldo ~."flaurQr.

a 1~cr.ri1d~ laborator

1. Se demonteaza 0 pomp~ite m!rimea A ei se ident1.f'io! ele..


mentele

co~onente

2.8e executl schema fUnotional!


exeoutl
diverse

de asemenea scheme1e tunctionale


reg1muri.
3.3e remonteazl pompa.

oompletl a unui element.Se


ale regulatorului

LtJOIUUA 4

1a

4.POMPADB INJICT~ .J1E_JUBDlIB.


4.l.Construotia

fUDo~ioDarea Dompei de mlrtme B

ID figur11e 4.1.a t1 .4.1.b.ae re~eziDtl..


sOheml tllIOttooal. 'Ii r8speotiv 0 seo~1uae traD8Versa1l.pr1ntr~
pompl de ia~eo~1e de mlr1me BePompaeat. ao~ioDatl de UD~:I 1 puvlzat 011o.e
2..pare, ~otiCnea~':'el~mAntl1.
pdD. 10termediul uoor taohe~
fiecare dio role1e },mOQtate pe.axul 4 oare este moatat
5.Pa fiecare
taohet ae &fU UD,urub 7 peDUU regl~1I1
ta~11 aVaDs~lai la-10~eo~1e,~tfel
too1t..aoeeta
.1 fie

,forma~1
10 oorpul
UDU8h1!aoelet1
peDtru to~i elemeat!1 pompei.ElemeDt11.sillt m.nta~i pe oapu1 pompei 17.0aplll pompei e.te mootatpe
oorpal pompei ~iD ;'J~e.o8X1~4e.
18 t1 dopurile flletate
19.
'.:
.Ua e1emeot eete format .dio piatoDul p1eo3or a,buo,a 9,resortul 16,oiUadrull1
t1 eupapa de refalare
form aU dill, soauDal.12,
corpu1 supapei 1} t1.reaortul
14 mOlltat 10 ioterioru1
reduotiei
15.10 timpu1 fUllotioDlri1 pompei,platoDul
p10D~or poate.fi
rotit
cu ~utorul
manetei 10 ao~ioDatl de 0 mafl fixatl.prin
,urlb pe
tija
de oomGDdI 20 ':a'pompe1 de iD~eotie.DeplasaJ:ea
aUerDativl
a tijei
de oomandi determ1Dl deplsarea mufeloz-, ca:re actio Dead.
as~a
p1rgh11ler 10 oeea oe a:re oa &feot rotatie.. s1multaoi a

p1stoaDelor

plODjOare

a 10

Oil1Ddrii

11.Prio

modif1oarea

oorespaD-

a pozit1ei soestor mufe se poate regla bD~t.tm1~at.~ deoio11e' 1a elemeDti1 po~pe1 de i~~eotle.T1~a
20 eate aot1eDati de :oit~e-~egulat.:t.
_. _, '. - "",,'..,'.
.c'
.
zitoare
b1tului

.IDsta1.a\iia de alimeDtare cu oomb'Dst1b11este similarl

011

soeea f010sitl
peot~u pompele de iD~eotie de-mlrimea A.OombustlbUd este iDt~odu8 diD f11t~ul f'iD, 10 oaDa1.ul.21 oare oomao1ol.
au spatille
dio ~urul plrtl1.supeJ!ioare
a- ciUDdrllo:t-ll
a.1 e1e-.
meQtllo~ Q1 este 'aspbat
to 1Qter1o~u1 uDui o1Undru pr'iD odf1-

0111e 01 fl1 02 atuDoi 01DdpistoDul p18a~or se deplaseasi


ao~iuDea &roulu1 '16 10 ~oa

Retularea

CODfo~ figu:tii

4.2...

8ub

iaoepe ciad plstoau1 p1oD~o~.8eridioi,ou

patio
iodate ca margiDea supe~ioari.a
p1stoDulat::PlOD~or si aoopell.
oriticii1e
01 fi 02(fig.4.2.b).Supapa
de lIefulare se desohid8 ,

37

,.

)8'.\~
. ,..:.!.'.

15
:14

.25

Fig.4.1.b.
Pistooul
oODHDd. ours. de rldioare.supapa
de retulue
iDsa
se toch1de sub ao~igDea .raDlal l4.l.r
oombOst1b11ul S8 relotoaroe pdD oaadlll
axial a prevuut
10 oapul p1stoDulu1 plOD~O~ ii

Fig.4.1.a.
~i las!

oombust1bilul

spre 1ojeotoare.In

sl t~eaoi

prin

timpul ~elularii

conduotele
oritioiile

se (lig.4.2.0.).Retular..
se terc1ni'pu~in
rloari

~ p1atoQului

ploDjor ~1 desoopera

de ioalta

P~esiUDe

01 ~i 02 slot !nobi-

dupa oe marginea

supe-

or1tic1ul 02(f1g.4.2.d).

orifioial
02 111 spa~1ul diD ~urul oll1Ddrilor
Forma oorpula1 supape1 de retulare
este prezeDtati
lotig.
4.}.OGrpul se rld101 s8b ao~laDea pres1uD1l oombustibilulu1
oompr1mlod aroul sapape1.01l1d or1:t:101ul radial r depi"e,te
margiDea
supe.rloarl
a soauDulu1 8upape1 oombustib11ul treee diD oil1ndru
pr1D oanalul

ex1al

a t1 oaDalal

ra4ial

r 10 1Dterionl

.redUo'1ei

- ~.
retulueeLa

tlU'atia

40

Dom1Dali vitesa

de ourgere

a oombust1bilulIJi

pr1D or1t10111e~~d1ale
r (Fig.4.3.)dl
DaQtere u~e1 rezisteD~e
~ D~ ,aDde '; eate ooefio1eDtul de J!.ez1steati al
100ale

0"

oJ!1t101ala1 r, -livitesa
de ourgeJ!e a oombust1b11ulu1 la turatia
DomiDali.Dupi retulare
01Dd oorpul supaps1 se reazead. pe soaUD,
10 1Dter10nl
reduo'1e1 ID oare ae atli sa papa ramiDe UD1301 a1
ouu1

'Fig.4.2.

restlll

4.2.Const~aot1a

de oitre

spre 1113eotoere.~

J'~2

h14.tadiol

de ourgere

A ~

=2g

a oombuatib11ului

turat11
aste
prill pr1-

e1 fUDot10narea re~ulatorulat

al pompei de injeotle

de ta~atie
de mirlmea B tip R.24-101

Regalatora! .eate aDtrenat de un aDgreDe.3 tomat diD plaional 23(fig.~.1.b.)~


pinionul 1(fig.4.5.).P1DioDul
eate so11d8%'
1a rota~1e ou &xul 2,oare la ~iDdal. 'sla eate aol1dar au suportul
3 pe oare alnt artioulate
gJ:eutl~i1e 4.Supo~tul 3 eate montat pe
rulmentul 5 1'ixat 1a suportal 6.C1Dd88 dest80 ,greata~11e deplaaeul.apre atiDga oonformt'1gud1 4.5,maDQonul7 oare faoe
8oataot au greutl~ile prib iDtermedial uDui ralmeat axial 8.MaDQOGal ae sprij111i priDbolturile
9 pe p1rghia 10 artioulatl.
la par1n lagln1 11 sol1daJf aD oaroaaa l2,tar la partea
tea 1nferioari
superioara
ou reaortul
13.Celilalt
oapat al ~e80rtu1a1
13 ea~e
fixat pe maDeta 1ntertoarl
de oomaDda 14 oare eate sol1darl priD
axal 15 au maDeta de oom811dl.exterioarl.
(iDv1a1b1l1. 10 flgurl.).
.
Boti~ea manete1 1ater10are
14 iD seasu1 mAr1~11 debitala1
de Gombustlbil
eate limitatl
de VUIubull1ID1tator
16 01Dd 80eata83GDge
1mbogl.f1to111ooataot au l1m1tatoru1 17.La porDire ae 8Otioneul

010110 ae nal1zeaz!

<

pruUoate
111o111ndr11 11 q1 tlxeasi
0111adr11 la lioaJiU.r11e lor.
La extrem1tatea
atl11gi ooatorm f1gu~1 4.1.b. a axu1u1 au oame,se
m011teasl p11110DUl23 peotru
aotreaarea
regulatorulu1.ExoeDtr10ul
24 de.pe axul au oame seL'vevte peotru aotreaarea
pompe1 de l1l1meDtare oPe oapltul din dreapta a &xulu1 au oame oOtlto.rm figuJ:11 4.1.b.
se
pe1 mODteas' p.riD aaambla.re ou palli oupla3ul 25 de 811treDa.re al pomdeb1 tulai

t1111dretulat

di11 dosa 010110a va fi folosi tl peDtr. a umple gold 'M,deoareoe


VN ~ 0 fraotioDe
ma1 mare dia dola 0101101 Va fi 1n~eot;aVJI
tl 10 motor.A/iadar au ~eduoerea taJ!at;ie1,prooeatul
din doza 0.1.01101 1D3eotat 111motor va orevte ,efeotaiDdu-se
ooreotia dozei G10118. .

i
e

P'1g.4.4.

Ooreot1a

a p1atoDulu1 0

peDtru a umple golu1VN.

fidl1e
r,w. eate mailDiol.Ca urmare 1a turatil
111< DN oorpul
supapel ae va ridioa mat put1b ,1ar golal VII oare rlhn~De iD 111ter10ral zeduotie1 1& J:e~ezarea
oorpalui aupape1 .e,te mat mio de01t; VN.
.
\
Pnn urmare iD ouraa imediat urmitoare 0 traotiuDe Iud mel

Qombuat1b1lulal

mai lDioi deoareoe,v1t~.a

Don oiol1oa var1asa PJ:u J:ot1rea p1stonula1


plo113or 111oil1Ddra.Ol11d oallalul axial pJ:aot;1oat In
oapul oil1Ddrulu1(tlg.4.4.a)se
atli 111dreptul orit101Dlu1 0l,dosa 0101101 este 11uli,motorul se opreqiie.
IID pos1t111e 1Ddioate 111figur1le
4.4.b,0
~ d motoIrul fUDot1oneasi la saroiD1 part1ale.ln
tigura 4.4.e
i eate
reprezeDtati
poz! t1a in oare eleme11iiul deb! teasi
dosa 0101101 maximi.Surubur1le
22 pitruDd in dega3irl d

urmatoere

41D dosa 0101101 este toloslti

.~ me1 mi01 deott':nx,res1ate~.a

111oue 8e atll supapa.

P'1g.'4.3.

volum este VN.ID ouraa !mediat

traot11ae

supapa de

.--411S-

13

42

14

16

17

17
,16
14

, "-

"---')

15

~; "'-2
~01

~:

1 , 8. 21
--

Fig.4.5.

tul 19-Pic10D,.lde aotl'eOUe


fixat
pe arborela
013aame a1 pompei
(poz.23
1c figura
4.1.b)este
soUdarizat
1a l'ota~e
013 axul.. 011
Game 1 pl'b 1Dtermediul
UDui oup1aj de s1guraa~a
ou arouri
tip
d1a!ragmi. 27 oare pOate pre1ua.momenj;e
4e. torBl~e
de valon'
l1)!1i-

~ tarat1a greatl~llor4,.are

tate(p1Di1a 9 Nm).Sohema faDo~ioDali a regulator81u! este preaeDtaU 10 figura 4.6.SeJr.D1t1oa\;111e 1'epere1.o.r oampollellte ale regala4.5,.
torula1 dia figura 4.6.s1l1t aoe1eali1 oa vi acelea diD t1gura
011 exoep\;ia
p~gh1e1
de OOD1UdJ.extuioare(pos.22),
ti~e1 de ooman-

!!,

deplasarea

811pUJaeI;Jtari

a t1jel

ae aprop1e de axul 2.111 ..e~~.Gas

deriDe ma1 mara 48011 P vi. p1rghia

13 ceea oeue
m1r1.riidebitlla1

10 este '~\trasl. de resortll1

..,,~~~" .j1eplasarea t1;)81 de oom8Qdi 111seDaal.


'
e101io.Ca.Qrma.r~ tar~1amotol'ullli 01'e,te pl11

Se atiDgevaloarea
il1~1a1i.

di a pompei de 1D~eo~ie 20 ~ aloda1


23 al hlbog4'itoiillui.La
regia de pOJ:Q1re S6 aotioDeasi.
uupra
batoDu1u1, 18 al 1mbogii1torula1(ooDtorm
seasulu1
indioat de BAgeati ,oompzimtDdD-se ar081
oe permite

-~l._,>

p.

aslpra bol~lIlul 9 deplaatDd p~ghi. 10 ~ t1;)a ,de oom8Qd&


20 tD
seasd redu881'11 deb1tllll1 de aombustib11.Deplasarea
meo8Q181lu111 dure..1p1al dad teauliDea '.I!dill :usortal 13.dev1a8 egall.
01 ror~a p ,dat.)ratl. ao~iaDl1 ror~e1 oeDtrifuge a.,e ao~ioDealll.
uupra grelltl~lloJ:
t1'808IIIial p1rgh1e1 10,ooaslwatl.
01 are oa
suport axa reaortl31u1 13.La eohilibn('.I!
':aP)ti~a de oomaad& 20
este imobiU,debitd
81e110,81 pompei f11J1d OODl!ltaDt.Dao~!Dob..
earea motoru181.ae mI.r~te."tllJ:a~1a
aaestuia..aoade,miooortDdu-se

rul de GOmbustib11 18 oare 111111teaal


18 ee1elalte ~eg1mur1 fUDo~ioDale dep1asarea spre ~eapta
a p~~e1'10
~ bol\iu1u1 21 f1'Xat pe aoeasta.Capltul
e%ter10~ a1 axu1u1 2 este fixat 1D rulmeD-

23,oeea

ng.4.6~:,

'

. III cud
o1&:1d!Dououeamoton1ai
sQ~.ta1'at1ilemotoralu1
~ a,greatl.~11Qr
oreao,elemeatele
oomponeate ale regalatoJ:IIlui
eteotailld
omi~are
.1Dseas ,iDvers celu! desorb
aDterior.'.I!i~a
de oomudi 20 este .ao~loDati '1J:i;;-8eDsalredua81'ii debitulai
de
oombust1bil ptDl. oe motonl rev1De 1a tara~ia' iDi~1alJ..
4.J.Modul de desf~surare al luorarii de laborator
1.Se demonteaza Vi se 1dentif1ol. elementele oomponente ale
pompei ~e injectie
de m!rimeaB.
pll pompei ~1
2.5e exeoutl. schema tunct1onal~ a 1unui element -\.,
schema func1;1onall( a regulatorulu1

de csomandi a

p~mpe1 de 1Djeo~ie
20 10 seosal
mi1'irii
doze1 oiol1oe.Deplasarea
t1je1 de oomandi 20 se face pr1a meo.aa1smul format diD p1rgh1e de
coml!lDdi exte1'1oarl
22,e.Dl
15,p1rgUa
dI oOmaDdi 1Dt81'ioarl
14,
81'oul 1, 01 p1rgh1a 10,p1D1 011\d. IiIarubal 16 aj:2J:1ge 11:1oODtaot cu
limitatoral 14.Dapl porn1re tara~i8 motorulu1 ore,te mu1t,m!rin-

se Qesrac V1 ao~1oDeazipriD
iatermedial rulmeatala1 8 aaupra ~voDulul
? o~ aQ~iODeasi
o-se oi tura~1a greuta~11or 4 oare

J.Se monteazl. pompa.

JL

'

LUC'lUR1tA 5

5 eWMl'E DE ALIDR'J!ABJIIBJBOm.ABl.J'ILmtJ IE aJIIBUS~


SI AER
5.1ePomt>e de alimeDtare
Rolul pompei de aJ.1:AeDtuo .os1;. cle a &spira oombllst1b11 diD
.rezervOJ! Q1 de
1 m~1 p~es1uDea sDf10hDtI de -mult peDtn oa aoesta 81 st;J!lbatrl f11t:rele de oombust1b11 91.1. ample el_eD~11 pompei de 1D~eo~. saaJ!otonl
'de pompde f1 d1s~bD~e
ta oazul
.
pompel.~ ~ot;at1To,.
Pempele de a11:I1eDtime to1osito 1"',..a.o.
stD1i de. tipul ou
. membJ!aDIQ1 pistol! .id pompele.'~ .al1.meatau de la m.Q~~.
ti'
"',
'"
pal au m811.bJ:aal

5.2.PomDe de alim..tuG ou 119111bJ!abil..


o pompl de al1m.eDtee oDmembJ!abi.este tomu.t! d1Du-aa
OClJ!pOD sapapel.aa
'8upO~t de pJ!1DdeJ!e pe blooulmotoJ! 2\11 qa
oapao ; tUat pe 00J!p1311; pziatMII
f}I1J!Db4.ID'~e oapao'~~)t1
oOJ!pal 2 S8 ani
~

:~~1tra

de plutio

~-

Pig.5.1.o..

5-

- 45~'\.

- 44-

.'

~I

\;-~-

f /...J;

21

1 0111suportul

?f.

1~.

:.

--1

11}
.

t~te

prio

iDtermedi.ul

aroulu1

19.T1~a

(11
,_ __~

sau a oamerel de Divel,~ODS-

de tabU 11 ~ a UDui oI1lt:rubII

r1dioa

,membrane1e apasiEl(i'

taPt
C

20
9

-C

mo'~rulDa

Fig_5.2_b.

~p

nea.Zi1isaDe'.

a !uDoi1oDa'

UD

ma1 .~DdeluDg.' S8 ao~O-

manualli 16 meniiDu1l1. iD poz1~a

SQper1oad.

de uOlal

17Opera~1a mai este denumitli,"amorsaraa"sistem.ulU1

tare.Suportul
,oruburi

de alimeD-

pompei se mODteazape bloc pr.1DiDte~ed1ul

de fuare

'

?-

'18

lallOl!

'

22

T,:'

18'C

17

Pig_5.2_a.

I
I

./

,2

'.

8-8

a oarbur atOJ!ului 'n~:.oo~\1S-

tibU 1D vadena porDirU,daoli

~,

ex~er1or'pr1n

umplerea pompei de 1n~e~1e

'4,

~_I f}1_~embrane1e
7 se

20

.,~.diDststemulde
ti..ii.. '';';;~..~.
alimeDtare,
...~.1D1

08Pa.oelor

'tija
12, a oarui oapat icfedor
Pe
fig.~.,...b.
este at't1calatl pe p~ghia de
de aDtrelJ~e 13,oa.re are :puncitUl '/1% pe 'oxUl'"l4-.
Membranele pot ~i deplasate
iotr-o m~aat'e alternatlva
de
meoaDismul format diD t;1js. 12,ptrghia
13 ~l exoantriou1
15 oare
face corp comun oU &xul au Caine al motorului.Deplasarea
alterna_
tive. a membranelor se ;>oate efeotua f}1 manual pr1n ao~iona.rea
I:ilUletei 16 oare prin intermediu1
boltulul
18 ao,\,iooeaza extremi_
tatea ioter10ara
a pirghie113.0indexoeotrioul15 se rote~teiD
secsulridioW!11 oapltului exterior a1 pirghiel 13(sageata ooctiDua),tija
12 este deplasata
iD jos impreuDa ou membranele 21,ia.r
arcuri1e 6 ~1 19:'~e oomprime..ID spa~iul de deasupra mmbraDelor
21 se formeaza 0 depre~iune .Oombustib11u1 este aspirat
datorita
aces tei depresi uni prbtr~~n,.o~fioiu
22(fig.5.2.
b. )strl1bate, :1'11tru1 de plastio de jos in sus,intra in capaoul 3,desohidesupapa
de asp1.ra~1e 8 ~ iDtd. in sp.aV!ul de deasupra membraDelor 21.
ExoeD~10ul 15 rotiodu-se
iD oontilJu~e,elibereaz8.
ptrghia
oarese
rotef}ta in seDs lovers (sageata pUDota1ia)sub ao~iunea

este retUlat,spre

o lor1ti.c1U1.

2 se a.!la. doua.

membraDe identioe
21 di.st aa~a.te
priDtr-o piesa de plastio
? ,motI..

din spa~1ul de dea-

';~supra care "re08 prin supapa 9 01 .'.

"'~ul

...,

coabusUbllUJ,.

Pe co~pul aU
. supape siot ~oQ te...
i
te supapa ae asp ratie B ~i au..
papa de ~e.ful~e
9.Ictre
00 "

'

. ~_.I

Pig.5.2.o.

5.3_Pol!I:oe. de alimeDtare oU pistojl'


Pompele 6.e aoest tip siDt t~19site 1a s1stemeb
de aJ,1meDtare oare ut111zead.
pompa de iD~eQijie oU elemeD~1 srap&$1.E1.e-

'

r
.-

..~6 -

41

Q
1

':/\~i

..-.-.-..

6
a

./

/
~

r
!

c
I

\b

;'_

;1

., /

:Fig.5.2.d.
mentele oODstituentes1~t(f1g.5.~.),taohetul
2,axul taohetului
ll,rola
lo,tija
~,pistonal
13,aroul de revebi~e 7,oapaou1 14,
garni tu..:a oapaoului 15, supapa de ast>ira~ie 6, supp.!)t. de zoefulare
5,poI:lpa o.e &IIIorS8.l'e8,zoecno~ia resortului
de ~e!I1J.8.l'6 9 fii corpul
pompei 12.ADlirenarea pOJ:'.pei sa faoe de ca.tZ'e exeeDt.doul 1 oate
face corp cotlun 011axul ou came a1 pompei de injeot;ie.Aspua~ia.
f;sup~a de aspizoaco~bustibi1ului
se r~alizeaza
prin ol'ificiul
~ie 6 ~i oanalul a datorits. depresiunii
oare spare in cil1DdZ'ul
pistonului
atunei o1nd aee~ta se deplaseaza spre axul cu oame datori liS. destindc.rii
areului comprlmtlt
In aoeasta faza func~ionela
oxoentl'icul
1 se zoote~te spre
sta~ia infe.r1oara
.Rota~ia in continU8.l'ea a excentrioalui
spre
stat;ia saperioara determina inversarea
sensului de deplasare a

role1 lo,~lui
11.taohetu1ui 2,tijei 3 ~1 pistonului
13 care
oODpr1m! areul 7.Combustib1lul
eate refulat pzo1n oanalul b,supapa de refulare 5 ~1 caDalul 0 in spatele pistonului
13.01nd exoentrioul
depa~e~te
stat;ia
superioara
se re1ncepe
rotat;ia
sp~e sta~ie. inf~1oad.,arcal 7 se destinde
t1ja

3 E;to tachetul

jco~ie.Pi8toDul

013 uU

diD noa deplas1nd

-.-

...t."",,,,,-,~~--'-

. Fig-5.}: '..' ".


au13e.t pdD !!eduotia Q.eieoire 9,spu
pompa de.1D3.0~1e,sap8Pa
de retalare
5 flind ':D aoeeS;' fad. ,1Doh1.s".CUc1QJ1i~en 011 retllarea se :ree1izcaza. 0 DOga tazi de aspirat1e a oombu81i1bildd

pistonlll,

2 spro

axul Ob oame al pompa de il:lapasi oombustib11nldiD ~a~in


r.. l di ~ aoest. e8_.

18 oi118dral

pompei
.

- 4'-

-48-

montead.
0 ge.rDl turli 15
saa
din metalmoale(oapr~
allJlll1a1u) .In fu~ot1e
de
modDl de pdndeJ!e
pe moto.l:

10

1D~eotoarele

pot

._ oa~1Dder~
8.

f'(~i.tB)

'10

Fig.5.,a~

oapaouluilo 1Dt1:e aoeGt,

oorpul

oamere div1.'e
!

,ortrio1U

In fig.5.lI-.beeste .prez,enta"t~.
iEljeotoJ!Ulr.2a-ol

~~{'.sistemul de inj~~1e.:'

folosi" la

a moto1'olu1 D.l05 A.Este format ~Q piesa

1 prevazuta 1a 1nterior oU oanale de c1roula~ie amotorinet,piul1\:a 2,piesa pe oare ae fixeazll redDot1a 10,1'e80rtul5.'\lr~bgl4
de reglare a tebsiunii iDi~iale a resortului5,t1ja 6.pu1V~izatorol 7,aoul iDjeotoru1u1 a.piul1\:a
pulverizatoruiui
9.01' ~orpul
11 a1 1D~eotorului
.Motor1na se 1ntcoduoe prin p1esa l.str~bate
oaDalele diD iDter10rul aoesteia.apoi oanalele diD oorpul il .01.

pulver1zatorul 7, ac~ionind 1n final asupra sup,ute~e1 ooni\)e in-'


ferioare
a aoulu1 a Qi prodaoind ridioarea
acestuia e1 pulve.risa.rea oombust1b11ului
prin daza pulver1zatorului
a.soap&J:il~
48

1 ee

I
L

jeo~1e.d1reota(f1g.~.5.a
" e1 ',5.,.p:'~F1ne~ea dLe pul.,:'"ver1zare este mai lIdoa
pe~tru
-~-- ,"'la in~ectoarele

J!'ig.5 .~ha.

etBJ3'i1area

pUlver1~e,de
dim~nsiuti J!elativ me.r..Aou1}. iD~eotorului
are la Vbf
\lEI etift
tranoonio(frig.5.
5.0)sau oOD10(t1g.5~~;~.)
o8J!e desobide

jetului
d..eplnd de presiUDEa de pub~"eriz~e a oarei valoare poate
1:1 moci.Uoatii . tcnIJ1on1nd &roul ,. 14 ou aj utoru1 IiIurubului de
8.PE;Ctl'U

1n-

~eotoar8."~1:f ,tift
pr~evllzute oU Osi'DgUra du.Jza de

. de dimeDsiuni oo'm~~at1v
mai mare deo1 t la ilo~eo. toarele oamerelor o~ 10-

8uprafa~a oon10a 1nterioari


a aoului~ desoope1:1 dDzele de
pUlve1:1sa.re d praotioate
.1p pulver1zator,oa
urmere oombustib11ul
este pulver1zat prin d8&e sub forml de jeturi .Caraote.ristio11e

1:eglaj

div1za.te
se~~oloses~
1.< ,.l.

compr1mat

13

14 fUnd

J!'lg.5.3.~

garDita.ra de cauolao 16.Ext.remitii~lle


axulul 11 gl1sead. 111CaDll_
lele ~ ghida.re e,1m.p1edio1ad rota~la taohetulu12
~it timpQl clopl....
sa.ri1 aUe.rDat1ve a aoessula,as1gur1adu-se
iD acellt fel UIaoODtao_
liD181' permaDeat ietre rola 10 f1 eJtceDtr10ul lePeDtru evacuarea
aerullii diD sistemul de alimeotare
f1 amplerea pompei de iDjeo~1e
~ f11trelor
ou oombustibil se folosefte' pompa manuala cu piston
a.Schema functional!
a pompe1este prezentatiin t1g.5.3.o.1 5.~.d.
5.4.IDjeotoare
IDjeotoarele
motoarelor Diesel.s1at
de tip 1DOhiS.UD injeooomtor de aoest tip este format (f1g.5.4...> diD urmatoarele p~i
pODeDtel oarpal ~Djeotorulu1
l,t1ja
2,aou1 ia~.ctorulu1
3,bolyul
de ghidare 4,oare se mODteaza 10tre oorpul 1 f1 pulver1satorul
6,
filetatii
astfel iooi t oaaalele 0 vi e sa sibicoat1Du1 tate;buoea
7 pe oare' se atlA. mDlltat 8.&bo1~ filetat
a prev8..zat oa 0 p11111~i
de as1gurare
9 laroal 14 1II0otat au oomp.r1mar8'1a1t1a1i
1atre t1ja
.'
2 V1 aroul14,oapaoll.18,redUot1a
11 peltra.evaoaarea solparlloJ!
de r ~mblJstibll diD intedorlll
capaoalLl1 10 vi :f11tJ!al JirevenU:v:.
\".
"-",'"
12 mDatat in reduo~la 13 oare se ollpleasi 011ooadUotele
de
1l1altl
.
presiuDe oare adIJo oombust1bllul
de la pompa de 1Djeo~1e ..
Combust1bilul.patruDde
pr1D oaDal~l a 1a f11tral
12 aDde se
.re~1D impu.r1t1tlle
t1 1ntra p1:l1 oaDalele b,o vi e 1D spat1al :t f1
apasS. asupra sup1:afetei oon10e a Mului s1tLlati b oavitatea
:t
rezulttDd
.
for~1
care
ridioa
aOlll
3
e1
tija
i,oonoomiteDt
aroal
..

"

oU z,opr1ndere print 1o,urubare( tip KC)I


_ oU pJ:1D~e prin:1nQurubare ou piul1\:Il(~lp. KD)
La motoaJ:8le '~Q,~e;re

\.

Intre ti3a , vi oorpul pompeise mODteaza


pelluu etaDVUe,

f1

pr1n" !laa-

-.50

- 51-.~.

l
.10~

!.

....

.9

D
?

8:

oombust1bll se ooleo1;eaz~.p~lD oanalul


oare

se monteau
5.5.~ltre

pe .reduo~ia 10
de oombust1bil

---

0 de 0 conduot! de J!etuJ!

..

.
/

J!olul de a retibe
1mpuri t!~lle
<'liDoombustibll..Sohema.
:tQQotionaU.
a unui fllt,ru
de motonnaeste
prezentata
in figura
5.
6.11ltrl1l
esteformat
diDtr-UD SUPOl Ii prevbut
oU ,dodo or1!ioii
dEl iat:05re
a 1}11e/1ire b.IDtre
sl1poJ!tol 1.1}1 oapaoul.iDferior
2
se afU. Ub elemen1l t11traDt 3 din oartoD ,asambld
n~..oaroas'

3 ~'
9
.5..

3 prl.a dou1 oepace oaglur14.

1}15..In partea oeDtJ:!a1'


este mODtata 0 \;eava 6.:aonta.rea ansamblului se realiintra prib.
&fled aa ac1utoJ!lIl Ollrl1burilOJ! 'I IJ1 8.0ombustibllul
orifioial
a in spa~ial o.t~eoe priD gaurile <'liDoapaou14,strlba-

2.

a 04raase1

"e filtral

--

.AD

de tabU

,. .

~\I d.
flg.;.5

P1g.;.4.b.

,.

de oartoD 9 Ai<1'8e,'~41n:I.l..ont;U],..tll\;-~:..J);'~~:6~:ur;le

- ,,...

52

...

. 01. ie8epd.n
diD capaoul 5,inua
10 capaoal 2,parourge
~eava 6 p:c1n 1nteJ!1or
ei eateevacua\" p:cie caoalul d ei oJ:1.~ic1111de 1elii:ce b sp:ce pompa de ic;jec~ie aau sp:ce pompa de 1c;jec~1e sau spre ue al doilea
filtn(daca.
se montea.za dous. !i.ltl'e io serie,uoul
brut ti al do1lea fi:C) .Ie fig.? eate prezeetata.
sohema filt.rulu1
de beanDs. de
pe motoru11l.2d7 al autotu.risml11a1 JJl) .Benzina se 1Dtrodboe p.ria
o.r1t101ul 1 in 1DteJ!iorul
O8X!oase1 2,atrabate
elemental f11trant
~,este co.lecta, tata in co nduc ta 4' "i .refa-

5.6.PILTRE
DB;

. 1jeava

~1g.5.8.

de DOr-

z1tl. ot! ulo1 :;,oare

oe iD tiDal prill

elemeDtul

de !lltrare

direc~1a

::.-":49.1 a~ul.1

~5~

'~

;
3

\.8

1lig.58g;

ou 1800,tre-

diD h1.rtie impregData

-=---6

1n 1nte-

7 di:ceo~1a ou

In t1mpal.sobimbir1i
oa 1800
a direc1j1e1, 0 parte diD impuritl1j11e din aer ,oad datoritl

Ie f1g.5.8.
eate reprezectata
sohema !iltrului
usoat de pe
D.lo5 i.F11trulposeda UD element de !ilt~arediD h1:ct1e
po%:oa.eal~ 0 o&.terie de c1010ane 2.Aerul intra prin ~eava aent~a11 ~ e1 or1:10111e4 in oioloacalc
2 ucde preiul se repara ~
i"i sohimba

J:8~1De de

:c1b~-se

~otoarele

1n!~rio:c 5.Aezul

6 Q1 1Q1 modifioa

-1 ~Dery101

cade in oa~aoul

, , 1800,duPI. oare st.rl.bate elemen'. tul


de t.Lltirare din suml umeasemenea 1mp~1ta1j11e fi1ese
p.r1n

o:cit1oial 8.

JER

int:ca prin or1!10ille


separ1ndU-se
par~1al

rio:cu1 ouoaso1

Filtrele
de aer retin impurita~Ue diD aer hlp1ediciDd
1ntrarea
aceatora 1D o1Ub4r11
motorului iD scopul reduaeri1
uzur11 abJ.'8ziveJ'11trele
de
lig.5.7.
aer pot f1 asoate aau,umed..
filtrele
uaoa1ie real1zeazi.
f11trerea
aerulIJ1
printr-un
ele...
ment de hirtie
poroasl 1mp.regnatl. .B'lltrele
amedere~o
impuriU.iUe din ae.r 1ntr-o baie l10hidi de de1 miDeral ti iDtr-o reha
metalicl. saa din material plastio
umezita. au ole!
Autotur1smele tolosesc
iD general tiltre
uscate,fo~ate
diDtr-o oaroass. ti an element filtraDt
cODstru1t diD hirtie
pO.rOask
impregnatl..&.e.rul suA-bate elementul filtrant
oare .re~ine impur!ta~1le .ID cazul autotursmelo.r de tereD ,1 traDtoarelor
se foloseso at1t f11t.re usoate c1t ,1 f11t.re umede

Aerul
5.praful

6 ~rp~,..4/a~,
o~aptdofUlu1 de pr.af
. .2, '. i(oo~st:cu1t din pl~t1c
).
5I
In oontinuere aerul strabate

oambastib11ulu1 sint sahimbe~i dapl un DumU de ore de .


tl.1Do~ionare preai.cat
mele de exploatare

''lee

umed de 1a motoarele D~llo.Este


format din1P:-un ,oap.taltor
"'.,..
de prat. 1,0 ba1e de a1e1 2 Q1
un element separator
dio sUml.
de o1jel ume$1tl1 oU ulei

lata pria oriZ1a1ul de 1e,1.r8 ~~S.


ElemeD~l1 de filtrare

orifioial

~~.,t~?9.este.
repreuntatil1
sohema fUDo1j1onall1a f11trulu1

'io ba1a de ulo1 2,m....


gradel de pur1f10e:ce

- 54 ..
5.1.Kodul

de desfAeurare

al lucr!r11

de laborator

1.Se demonteaz! 0 pompl1 de alimentare cu membranl ljJi0 pompi de alimentare ou piston 4.88Dtd4u..~.
schemele funotionale

ale aoestora,dup8

care se monteazapompele .

2.5e demonieaz! un injector ,se deseneaz!


ao~sta apoi Be monteazl injectorul .
3.8e regleazi

pres1unea

temulu1 de al1Dlentare al unui

de injectie

0 Beotiune

prin

LUCRABEA6

a unu1 injeotor

6 ~FOIIP A DE IN..'1ECTIE

motor 1>-110

4.8e

delllOnteazi

motorul

D.ll0

un
,se

1"11tru,4e
deseneaz!

motorinl
sohema

. ROTBIV

1a valoarea de 172 da1l/

6.l.Sistemul

em2 au ajutoruldispoz1iivulu1manualde reglat injeoioare.


pentru

al 8i8-

tl1 un

1"11tru

i"unct10nal!

de

aer

de alimeDtare a1 DomDel ~otative

, In oomparatie
ou pompelecu elementi10 l1nie,aoeste pompa
stnt md compaoteiii n'eo'esi 1;8.un oonSQm de metal ~a1 mio.pompele

a aoestors

apo1 Be monteaz!

rotative
ealizeaza
10 gene~al p~esiuol marl de lojeovie,ceea oe
~e oa ef~ot ere~terea calita.Vlianesteoului combuatibll ~i reduCere8 oODsumulul de obmbustibll,cauzata de c~e~terea ca1itatii
proeesulUi de ardere.Sistemul de alimentare al motoare1or oare
!olosese pompa r.otativa este 1n general campus dintr-o
pOJllpa de
alimeDtare

ltun !i~trD brut 2,un filtru fin 3,pompa.de

injectie

rotativa 4t~oDductele de iDalta presiune 5,injectoarele de combusde evacuare a surplusurilo~ de combustibil


din
tibil 6,eonducta
pompa rotativa(retur)7
6-.1)."

.",

1Ji. oonduota
':. .-,

de<t~f;Q.t

a ;1Q;jeotolU!eJ.oj::.~(t1g.

&

~
1

--

- ---......

Fig.6.1.
.

In tigara

se p.uziott

pr1noiprin
sistemul de alimentare .COlllbusti~11ul
abso~b1t din reze~ul
1

Pal& ale

pompei

p.r1n flltrul
este ~efulat

6.2.

rotative

sohemat10

IJilIIodUlde

slJbansamblele

ciroulai1e

al fluidulul

b.rut 2 de oatre pompa de a1,1ment8l'8 cU membrana 3


Q1:j.n tlltrul
tin;)-, 1Ji. oonducta 5 1n inter1o.rul
su-

"

- -

56

51

~,

oeroBse1

--

1
3

6
7
f

,1)

'-

:::'.

oonyeneb11e,canti1:etee

de aombus-

re .,1 ais.tribuv1e osto 1Dtrodus& pr1D oonduetele de retur 16 .,1 17


in 1Dterioru1 reaervorulu1 1. Cant1tetea de eombust1b1L reBulteti
pr1D seipar1 detoriti ne.tan.,eiti~110r tn interiorul 1njeotoereLor
15 este eYeeuota de as_enee
prin oonduot. de re,:8D1'
lH 1n inter1o-

rul reaervorulu1 1

8,

---'T-

pompei 8 une1 pres1ani

t1b11 l.eo1ti.prin neotanOo1tit1, d1D,~1Dteriorlll ro1:o1'U~u1de pompe-

Beglarea

tar.t1e1

motoruhi

se l_al1aeesi

cu ajutorul

unui

'

regulator

19 montet

1D aceea~1

caroasi

cu pompa de injectie,eare

reg1eeal debitu1 de cOllbusUbU


prin iD'teZlll~1ulune1 p4'gh11 20,
oere cOllandi rotiree supepe1 d. doaaJ 11 1n 1:1.pll1proc.sulu1 de

esb

regl.j.O sectiune pr1D poml8 rohtbi


(numea.le

de poaitl8

.,1 semn1tioat1i

ele reperelor

6.2.Conotructie

Botorul
pei rotative

16

lori aur101ent

c.

de

-"'.~'~~-

II Pruiun~ q~ ~

de meri pentru

_~_t!~Zflj.

'

__-!;,ie'CI!.~

ducta 1 in interiorul

~ amorsare 6,de u~~\r4toe

pompei de transter(ou

prin oon-

retulet

un prooes

de pOllpa de ~renarer

a1 pom-

la Ye-

de injeetie
,1 doaa' de

lu1u1

4 practica~

1Dteriorul

cana-

a%1al 1n oorpul rotorula1 5.00nco.itent,eenaLuL

7 oere com~1ei

cu canelul;~ial

4 este 1nobis netiind

tn

corespondentiou nioi unul din canalele B( agale oa nlDir au numirul de oUindri


a1 motoru..lu1)oere 00llun10i pr1n in'termediul oonductolor de 1nalti presiune 9 cu tiecere
d1D injectoare1e
de eOllbus-

palete)8.Combustibi-

lul retulat
din pompa de transter'la
presiune de 1, 7-5 daN/cm~(denumita presiune de trar.Ister)este
tdmis prin canalele 9 liIi 10 la
sUpapa de dozaj 1l.Supapa de dozaj are rolul de a regla debitul
de oombustibll care se introduce prin caDalu1 12(la presiune de / :,: ..
dozaj)1n interiorul
rotorului
de pompare liIi dist:cibu~ie
13 l;Ii de
aiol priD conductele'de iDaltii presiune 14 ~i injectoarele
15 iD ;
iDterioru1
eiliDdrllor
motorulul,O parte din eombustibilul
retu1at de pompa de transfer
eate reintrodua
priD canalul 9 in iDterioru1 supapei de reglare 1;11amorsare 6.Combust1bilul
refu1at din
rotorul
de pompare IiIl d1st.rlbu~le
are 0 pres1une de 200-300
daN/cm2(presiunea
de Injee~le).Pentru
menv1nerea in interioru1
'

a se ree11aa

~ombustib11ulu1

este egal cu numirulde oUindr1'8i .otorulu1)1D


radial

de regl~e

este PD sWlansemblu

presiunii

3 ~1 pr1D unul diD o_.'i~l",~.'


radiale 6(e1 caror ntDlr
,,'"

.e"a110

Presiune (k

Fig.6.2.

--~t1Pei

_ ..

eaire supape de doaaj, este introdus la pres1une. de d.,aj prin


ceDalu1 rad1al 1(t1&.6.4.a.),prac1;ioa1; 1n peretele c11indrului

':'>!.~

trans~r

repreain-

de DOIIDare a1

roior~u1

de pOlllpere01 d1stribut1e
oare as1&uri mir1rea

eonvenab11.Colibust1bilul

rdvr

- 6.9. eU ace1ee-

distribut1e

Pr~.1"une de [JPreslune

1n tig.G. :3.'a.

1n tts.6.3.b.se

",,

a1 tunet1onare.

/,)

diD t1g.6~4.

ea eele din t1g.6.3),1ar

tl 0 vedere 8Zonolle'trioi..j~..

preaent.'"

Ub11

10

Combustibilul

introdus

in eenelUl a%ial 4 are 0 preslune


8U-

r1eientde mare pantru e depirt.


pietoanele
11 cere aotioneasl
aBupre saletilor
12 .,i rolelor
~3,pe oare le,aduee 1D oontact CU'
protilul
interioral cemei 14.Cursa lIax181 a p1B'oDa~elor 11 ~1
a rolelor
13,este lim1iati(tts.6.4.b) de citre sel.,i!
12 al. ci-

;.}

ror preeminenteejung in contaot cu tantele

cu protil

ver1eb11 ;~

pertora'tO in corpul d1scula1 de reglej lS,tuet


priD ,uruburU.
16 de rotorul
de pompere .,i distributie
.PriD lIod1t1oarea po.111e~
h,8Ct1.Lu1 de reglaj 15 ,se aOditiol curs. mu18i . g.l.,Uor
12

r-

"\

25.___
2~
~1

29____

22
27-

.J.
..

'18.6.

).1t'.

76

-7

b1

~6

I
\II
\D
..

'"01

I
I
I
I

- 61

- 60.-

a
a

Pig.'.4.0.

..~.............---?1s.
'.

6. '..-4..ti~.,

radiale &
Dotorul

sint

in oorespondentl
le turat11 Die1 ,1 8upepa

inch1se,net1ind

tunct1onea_i

pe ine~sa,oant1tate8

d. oODbust1b11

,1 protilal

inter10r

rea d1stante1

16

~8X

f).Oa. urmlre contactUl

S8 rea11saazl

t1un1le

4e

luoru

l1e

0..81

reglarea

d.

14.

roto-

p1stona,e1e sl

~.

al oame1 14 S8 reall_easi

buet1b11 oe poete ti retulat

x
o
E
-g

in inter10ru1

oursa de lllCru lIIax1ai(l1aUetl d. gal.tU

pr.oeminente 8ting tantele

l.Oind

40_e3 este aproa-

~4'

in.rodusi

rulu1 5 intre pistons,. est. prea m1cl,pentru


eteetueze

OU o.nelele

12 8 cirOl"
iDtre rol81e 1)

OU Ooo.Prin

~gla-

deb1tulu1.', 8ax18
"~e 00..
":."... .\".\.. <

P9mpi.In t1g.6

8~Pre~~tl;;por-

--'-

'5
~-4.---.-

p1g.6.4.b.
(~a%)~1

dec1 01 curss

maxima a p1s~onaoelor

11 01 rolelor

Jcest "lucru ere oe etect mod1!10area cant1tat11

13.

maxime de combUS-

t1b1I introdue in interiorul


rotorului
de pompare 01 distr1but1e,
intre plstonaoel.e
1.1..Atunc1 cind datori ti rota~1e1 rotoru1u1 de
pompare ~1 d1Btr1bu~1e .pro!11ul came1 L4epssarole lor 1J,seeste8
prin intermed1uL gale~1Lor l2 sctloneaza "aBupre p1stoneoelor
11
(!1~.6.4.c~.oere
se aprop1e 01 retuleazi
combust1bilu1 prin canalele 4,7 ~1 conducte de insLti pres1une 9 in inter10rul unu1a din
Lomontate pe motor. combustib1lul t11nd retu1at in
injectoarele
inter10rul
unu1e d1ntre c1Iindr11 eoestu1a.Concom1tent
eanaiele

Pig.6.4.4.
Cind rolale 1) Be"dep~aseIZi pe po~1unel
~-~ 1 oeme1 14,8e
aprop1e ,1 eompr1ai p1stoaDe18 11 prin interllled1ulgllet1101" 12,
pres1unea

combust1b11ulu1

mirindu-se

piDi.oineS !noepe injeot11.1n

-----

'2

6.J.POI8DS

III_ntare

de

.pY

~'.~,

x
..'

,-'

\".;'

tren~er

Pompa de transfer
pr1meote
oombust1b1l
de le pompa de a11a s1stemulu1
de
al111!entare
al
motorului,la
0 pres1uoe
de
2

lao prea1uoe"de transt,r"


oare va1 2.1,3 daB/om 01 0 retuleazl
,
2
r18Ziin l1mitele 1,7~,3
daB/em .Joeastl
pOllpl (t1g.b.5.)eate
de
t1pul ou palete,t11nd
tormatA diDl8,paletele
19~1 oartr-W1 rotor
; oaS8
20 avind f01'lDa uou1 1Del,mon%tsti excentrio fatA de rotor.Volu19
lIul;'(Cupr1ns intre extrell1U'lle
A 01 Bale paletelor
ae IIlreote
etunc1 cind rotorul eate ro,it
10
senaul
aoelor
de
oeasorAic,ceea
Q
ce a1"8 oa etect aap1rat1a combust1b11ulul(t1g.6.5.a,),Volumul
de
lich1d este transporiat
intre paf"lete(ttg.6,5.b.),aupl
,~are esh
refulat
stunc1 oind Yolumul oupr1ns
intre extrem1ti.t11e
J 01 Bale
paletelor
se reduoe(ftg.6.5.0).
'C101ul funct10nslse
rea11ze8al, ou
b
'f1eoare
din
yolUlllele
oupriDse tn_._c~.
ale paletetre
doni
'ext1"8ll1t1t1
Itg.b.5.
,

Sect B-B

See!A-A

lor.,
6.4.SuDaD8

.teest

de Smors8re s1 re~lar.

subansamblu

permite

lul de pompers 01 d1str1butle


are

U.pUl

perourger11

portiUD11 2_2'1 oamet 14 de oUre

rolele

corespUDzltolre

.
In fS,s.6.4.e.S8 prez1ati. a seotiune prin rotorulde pompars
de pOllpare

01 a1str1but1e

01 nu poate

ou combustibll
8 rctoruoiDd pompa de transfer

realize

pres1unea

de tr.nster,

preslunea

de transter.Supapa
de
{f1g.6.6.a.)ain
ca1"OaSe 21,reduc-

tia

13
coman1car11 OaDIleLor de retuLare I oombust1bl1u!ul
spre 1Djeo'olre
{olnllele
1 01 8 d1D t1g.6.4.0).J'uoc1
oind rOLeie L3 Plrourg porilune. 2~J,se in,rerupe 1njeot11 ~1 ineepe admls1aeomoustlo1LULui
in rotorul

rednsi

{tunct1a de smorsare),1
regleaa!
amorsare ~1 reslare
este formata

PS,s.6.4.e.

preslW1el de 1Djeot1e se lIentine pe 0 dur.ti

0 ~uratle

ump1erea

Is pomire,

1 a1str1but1e

22,gornlture
23,f11trul
din lIasa plastloi
24,corpul
meta110 2~
eu orif10111e
J,B ~1 U,dOpU~ metal10 g11sant
26,dOpul
meta11c fix 27 ~1 a1"Ourl1e 28,29 ~1 30 .In Oa1"OaSa 21 a supapel
sint previzute
orifl01ul
D,prin cere Se introdUce
oomDust1bl1
in
Pompa de transfer
01 oaDalul
B prlD care surp1uau1 de cOllbuatlbl1

prevazut

refulat

se reintroduce
prin iDter10rul
supaa1 pompe1 de transfer.Posit1a
elellantelor componente ale supape1 in tlmpul smora8r11 pompei este prezenta'ta~ rlg.6.6.b.Collbuat1b11ulrefulat de pompa de al1mentar8
eete

de I?ompa de traDsfer

pe1 in caDaLul

introdus

11 de 8sp1ret,1e

pr1D reduaU'

22,flltrul

.24 ~1 oritlolu1

J in inte-

111I

-64~,...;.

'5 -

_.;...~~"ao
6.5.D18Doz1t1vul de ~VaD8 8at088t 18'1D~ect18
Acest d1spoz1t1v ree11..e81 .ar1.~18 angh1a1a1 de .Van8
jJ1jec~1e

in

t1ll101;1ede

tur.1;18

aotorula1,pr1D

Di1 de traDliter.D1I1po.1t1vQ1 este prezentlt

1Dh1'8ed1al

1D t1g.6.7.

11I118
to~a*

,7:1

18

prell1u-

d1Dtr-un

01l1Ddra metal1c

)1,pls-

~.oAal J2 prevazut ou un
'or1t1c1u in care 88 tn-

"

troduoe p1rgh1a JJ,rixa1;i pe 1Delal cu camA 14


d~1Dter1orul carc.sel
)4
pompe1 rotat1ve,
'.lerul 35,piu11ta
36,

34 oa1bele de reg1aj 37 ,1
.rour11e J8,J9 ,1 40
La tuno~10n8re8 ao~oru-

F'

II

la1 1a 'uratji1

-C<...

P1g.6.6.
r10rul
pr~a

0111ndrulu1
aroul

25,lpaS!nd

30, desoh1zindu-se

trodUS

pr1D aoest or1t1ciu

sapapa

de dosej ~1 apo! spre

oe8a oe perm1te

produoerea

porn1rea

motorulu1.Dapa

~renster

se mareote,cee.

slun1l

1Dter1orul

~i ~ens1uni1
caDalal

oanalal

carela

B,d1D

rotorulde

primelor

care este d1r1jat

pompare

1Djec~ll

a pornlt,turav1a

ce are ca etect mar1ree

arcuLu1

de pompare

~1 d1str1bat1e
Qe amOr8are

de

care nu

este d1rijat
~1 reglare

oena!ul

26 se r1d1oa

Ueo.rece

preslunea
preslunee

in

E.Daiori-

01 obtureazi

26 se aepleseaza

,oompr1mind

B prln care combustlbl1ul


al pompe1
traDafer

de transfer
(pres1unea

SUb dopal 26 este ma1 mare(pres1unea


de deesupra

(preslunee
arcu!

ae reintoaroe

D.~res1unea

iD oanalul

110hldulul

de traDBfer)creoie

de

de allmentere),

29 01 aesch1de

concomltent

oritlC1u1

de asplrat1e

retulat

de pompa de

cu turatla ~o-

torulu1 ae La '~7 18 6 QsN/cm2.Creoterea


preslunll de transfer
se 11a1te8sA prln desoh1dere8 tot mai mere de catre dopal 26 8

or1tlo1alu1 B

.'

32
__"

31 J3' . 3J '35"39 1.0 3ii 'n/

"1g.6.7.

ae..'

~preanl ou p1a,o-

~al )I,roUnd

fA

~1 pre-

deb1tal~

9 spre sapep8

)0 COPUL metallc

pompel

de combust1b1l

este 1Dtrodus(tlg.6.6.c.)pr1n

spre

~1

p1atonal
32 oare 8e depla8easl
,0ompr1aind
_roul
3B.P1J:gh1.
))
lie
deph.

~1 d1str1ba~1e,

de combust1bl1

a'iiDdprealu-

Dea ae 'r8QBrer ap.a.

este 1n-

C.

transter)decit
eoesta

in C8nalal

buUbllul

26 oere oom-

gl1sant

C.Combust1b1lul

retul.t.~urplusal

in rotoral

(t1g.b.2.)pr1n

or1t1c1ul

oe motoral

combust1b1Lalu1

esta 1Dtrodus

esupra dopalui

reduse

p~s1UDea
de traU8ter
elite relat1v redusA.CoII-

1Delal cu

oalli 14 ,oeel oe dete1'll1DJ.lIod1t1carea aD88Dtului 1Djeo1;1el ,1


deol _ aV'aD8a1a118 1D~ec1;S.eou .pl'Ox1a.U" 401Wl.
L. -.ur.tl1 aa1 man pre81unea de tra.D8f'er elite aut101ent de

aar. pantru . ae

co.prima

aucoes1",1 .rour11e 39 ,1 40.C. ura.re

au creotere. tur_1;1el"vaDsul 1_ 1Djeo1;1e se "I air1 pinl 1. VIlOare. aax1ai.Beglare.


bDa1UDl1 lrourl1or )9 ,1 40 ae realiae.aI
P11.u.odltl0.rel
groll1a11 ,db_lor )7.Leg'tare d1Dtre oenlla! de
1'etal.re el .pompei de 1Iranater{po..41 tig.6.). ),1 .PI1;1ul db t.~.
", Jl18'toDalui
r.
<
,

lIeoan111l1ula1
t"

. ~

pr1Do1pel
_'

.- -,'-

de 40813
"~.:'"

,lie 11I1aari

'

,'.

priD

oenital

P~oticat
in1Dter1orul
supape1 de b10cate4)(t~6.3.a.).Supa418pos1.111nlde
~ de blocare are ro1.111de a sOode din tmoti,>~~~ana automat in 101.p111po1"D1r1lor 18 reoe.
___.._
..

..

COl1structi. me1'~.s_eJie.'- 8Iip.p8"e8'Unpj;8..iit~-ti..iD iis~'~ 8.""e


to~.~

d1Dtr-un o~rp aet.11o 44,0 bill 45,o.re obtare..' o8D81ul

-- --

-,,-

~ 67 -

u,
t d.tor1ta

.t

p~stonul

8pisar11

5o,p1u11ta
neceser

hin
9

uvoare a arculU1

47,garn1tura

4B,~a1bele

51 ~1 mane~e

oe evaneul

52.La pornire

lul t.Ca urmare,eombustlb11ul


trUDde

in tata pistonulu1

eutomat

care intra 1n tunc~lUDe.In

Umpul

47,lar combustlbl1ul

ciS

d1spozltlvulu1

automat

rotat;le1 retoru1u1

de-

arcul 46 ~l

de

$2
pompere

el

ecestu1a

act;lon8aza asupra

plstonul

d1spozltlvulu1

automat

de evans.Combus-

din tet;a plstonulu1

d1spozltlvulu1

automat

de svans tinde

trece

in oanalul g al supapel

1n oanalul t,deoerece

bila

areul 46 .Ca urmare plstonul


inelul
tant

6.6.Be~uletorul
Begulatorul

rat;la

motorulu1

automat

a motorulu1

ere rolul

de a mentine

1a orice reg1m de tUDc~1onere


carcase1

in permanents
plstonavele

acestu1a.Surplusul

5J(tig.6.J.)s

raminind

de combust1b1l

mon-

lu1

cu rotorul

pr1n joaul
pompei

pr1n supapa

de pomperS

eu canelur1

Oi

este

prevazuta

de comeDda 70 a supape1 de dosaj 7l.Sup8pa


ou un canal a oara1 margine poate obtura

cu retorul ~e pompartial Bau totel oanalul 72 oare tacelegaturs


Pare V1 dIstrlbut;le.Bot1rea supape1 de dozaj are Ce eteot mod1f1caree seotlunll
de treceree combustlbl1ul~ d1n oeDslul praot10at
pe sUprafs~a
sup8pa1,1n
oeDalul '72,de01 mod1tloarea
debltulu1
de
Combust1bl1 introdus in rotorul de pompere
V1 d1str1bu~1e V1 in
tinala deb1tulu1 da combust1b11re~ulot de pompa.Pe p1rghls 65

or

57 ~1 a d16

58 t1xat pr1n Ourubur1


de eorpul
J a1 rotorului
de p~
01 d1strlbut1e.Etan~area 1nter1orului carcase1 se rea11ze

meta11c

pare

de dozaj

5J

unuI'cuplaj

'12

d1n inter10rul
suportulU1 64.18.anvouul 62 esh in oontact ou 0 82trem1tete a plrgh1e1 65 al ciru1 PUDot t1x este oODsUtu1t dintrun bret; al suportulU1 66 f1Jrat pe oarease pompel.CoDteotul este

PriD b~ltu1 69 de t1ja

aO-

cercase1

cercasei

de alimentars

54 este solider

d1str1but;1e pr1n intermedlul

.'
?T'

ment1nut in mod permeDent dator1ta areulU1 67.Cealalti extrem1tate a p1rgh1eI 65 este Bollder8 ou t1je 68 care este articulatA

tu.

constanta

~1 dlstrlbut;la v1 corpul

d1n 1nter1orul

returnat
in rezervorul slstemulu1
cu bilA 55 01 cODducts de retur 56.
este

68

P1&.6..9.

cons-

rotat1ve,t11nd

care este 1ntrodus

de pompare

66

-6'

de avans V1

e acestu1e.Bste

pompei

54 al aceste1a.Inter10rul

combustlb1l
rotorulu1

jxul de antrenare

nu poete

centrlf~el

t;10net de axul de eDt~,nare

d1ntre

..

in 10cevu1 saa de

la 1njectle

de tunct;lonare

centrifugal

in 1nteriorul

contine

epasetA

..

ou came,Cart

de blocare,dsr

dlspozltlvulu1

cu came nu se pot deplesa,avansul

la 0 anUlll:i.ta
turet;1e

tet

45 este

1nelulu1

63

de aVaDe

dlstr1but;le,rolele

sa se re1Dto8rca

10 69'

71..

tinde sa deplaseze
t1bl1ul

'17

6)

d1spozltlvUlU1

blla 45 comprimind

treee prin oanalul g in interlorul

azul

80

nu mal pa-

38,t1g.6.7)deplaseez8.plstonul in PozlUe
.Dupa pornlre,se
el1beree_
sa maneta 52 ,areul 50 deplaseeza
in seDe
invere plstonul

in t1g.6.9.Pe

79'

can8~

de evena ~1 ercul ecestu1e(poa.

pleseasa

73 75

1IJ

de &Vana minim

Plg.6.8.

eate preaentatA

15

47 (oOlllprimindu-se a1'--

apas8 bl1a 45,inoh1zind

regalatorulu1

54 eate montat UD mSDfon 62 care eate in contac:' ou greut4tlle

la injeot;1e aa tie m1n~

pistonul

cal 50)care

Construot1a

Bate

deplasaree laterala a manetel 52 Se

deplaseaza

46,

49,arcul

s-

prln inelul de s1gurantA 59,d180Ul 60 V1 garn1~ur11e manOe~ 61.

este arUculot
ereul 7;3,pr1n 1Dtermed1ul boltulu1 74 prevQzut cu
un are 75.
Calaleltcapat al areula173 este solIderou maDets de oom8Dd~ 76,pr1n 1ntermed1ul t1je1 77.Supapa de dozaj poete tl blooetl

III

-68..
~

Yederee 1Dtreruper11

al1mentirU.

6.7.)Aodu! de des:rlsurare
ou oombu9t1bll

V1 opr1rl1

III

torulll1- priD rot1ree manete1 78,oere este soUdera cu exCentr1c~


ectloneeZ4 pr1n 1l1termed1ul t1~el de
19 , 81 cii.r~ oepit 1nfer10r
blooere 80 8supra-t1je1
de comanda 70 a supape1 de dozaj.CapaCUl
pampe1 81 8ste ~1xat de ceroasa pompe1 pr1l1 ~urubu1 82.Axuld
e all
.

1IIPonent.

aoeste1a(:r1g.6.2.)V1

sen8\11 mir1rl1 deb11allU1 de oombusUbl1 re~ulat de pompa.Ca ~al'el


seroue
ta1 -;ure~1a motorulll1 cresc ,tura~1e rayenlnd la Valoare,
1nl~181a.Po81t1e
mene~e1 de com8nda 8 powpe~ 76,este in 8cest t~
1mobUA.1I1!.108rU p1rgh1e1' 65 se proQuce pina cir1dro~e
ercuIU1

73 aev10e

ega1i cu tort_ cere aot1oneez! esupra eroulu1 73,dator1_


.ot1un11 ~orte1 oentrifuge oare 80t10neazl greutat11e 63.
ahd lDclroerea motorulll1.
s08de;ture1;18 exlllll1 54 a1 pompe1

63 t10d sa se departeze

tn sensul

111d108t de sageate

de ax,maDtl0nu1 62 S8
cod1oui)depla

sind

pil'gh18

65,081"8 .01;~oneaza .supra t1je1 68.Aoeasta t1j4 rotevt8 supspa de


doaaj in sensul reduoerl1
deb1tu1u1 de oombust1bll,p1Di
cind tens1unea d1n 'areul 73 este egala cu ~ort8 trensm1sa pirgh1e1 65 de
torte

centr1~uga

se re.11zeaza

caN

acUonesza

esupr8

6).At'!l1c1

cind

Prooesul de reg18j se repet~ 1qent1c pen~ru ~1eoare poz1i1e


. UJe1 de oomand4 76,dec1 18 or1ce turatie a motorulll1.!rotodata
nu perm1te depiv1ree une1' valor1 max1me 8 turat1e1 moto.
8dnd V1.tunc~1a de limitare
8 tur81;1e1 max1me.In :r1g.6.10fl

818temu1

ru.lai
;Pe
I

r f'
Pel'

'

prez1nU gret1cui Procesulut. de reghre


traSlt
oond1t1a ment1ner11 1ntr-o poz1t1e copstetlt8

b tn

j,\

8 t1je1 ae oomanda a pompei 76(poz1t111e 1.11;


III,IV SaU r).(Pe-puterea
motorulu1,n-turatia
'
Sens1b111tetea

" Pig.6.10.

c1 cind motorul

I ,mar1ndu-se odata.

,~1onere

jI'

73 vi a etectu.
~unot10neaz8 d1nnou Ie turei1e

egal1za1"8a etectulu1

1111torte1 centr1tug~ ,motorul


in1t1all

greuti1;llor
~orte1 srculu1

r~gui8torulU1
r~ct1cnesza

cu cretaterea

8 motorulu1..

se reduce'8t~~

1a turat11 m101,

turat,1e 1 ae tun

0"

0 pompl Vi .a 4.senaazi

sohe.. funotional'

subaDBamblele (t1g.6.4-6.9).

3.Ss monteazlpompa.

!.Ionulll1 62 sa se dep~eseze(tn
sensal s4geU1 punotete).P1rgh1a
65
. se dep1.seasA ,00ncom1tent ou t1ja 68,oare rote!.lte pr1n1nterme_
d1ul boltulll1 ,78 ,1 8 t1je1 de oom8ndl 70 supapa de dozej 71 in

depl.seld(

2.5. 4emont..zi

r11 1Dc4roar11 motorulu1,greuUtlle


63 se aproph dator1ta m1co~
rar11 tor~e1 centr1fuge oare eot10neez4 es\.\pre lor ~1 perm1t ma.tl~

ore,te,greuta1;lle

e. lucrlr1i

1.Sa e:xam1neazi 0 pomp! s.o~10natl14ent1tioiDdu-se


elementele

trenere el pompe1 este 1cgat 01l1emet1c de arborele motor.C1I14 tu.,..


ra~111e arborelu1 motor,de01 ,1 I!I axulu1 54 SOb~ dator1t4 crete~

tl

"-

LUCRABJU

0.7

BEGLABBJ
POJIPBLOR
DBIBJBC!IB DBIUBIDJ J
7.l.lntroducere
Beglarea
masosra

se eteotuses'

turatle

~1 ungh1ul
o serle

cu ajutorul

pompel,cantltetee

de rota~le

al

de dlspoz1t1ye

7.2.lfedar8a

arborelu1

euxll1ars

tis oirore se preslota

uou1

stand

de combustlbl1
pompe1
pentru

in contloutul
inc8t)ututul

.Standut
reglaree

luorirl1

de lojec~le

retulati
este

de

care
pompa

previzut

pompei

cu

iconstruc-

debltar11

Incepu.tuldebltirl1 se misoeri in reDort cu.poz1~1A 'extremi" \

Wenoer&

e Qu.rubulu1 de reglej

ment ,dlatsn~8

percursa

12(t1g..)).4)el

tschatulu1

de tacbet dlo poslt1a extrema

W1u1 81e-'

1Dferloarl

pina In pozl~1A in care 1noepe retutare.


t110d denumlta"oursl
pre11m1ner&1t.Jceasti
cural preUm1nari a se mlsoariou W1 dlapozlUY
prevlzut- ou. comparator oare se monteaBa'in dreptul oapeoulu1 late-,
ral de Yls1tar& de pe oeroasa pompei

Pentrll

masurarea

oursel

prel1m1nere

88 eteotueasl

le operetl1.t

umatoar&-

..Se ,tl%8ad pe stend pompade injectle:1"


b.Se rldlo1

pres1W1ea dln rampa de aUJlen~8re a pompal le vade .33-.37 dall/cm2 V1 se regleasl aroul injeotorulu1
pentl"ll oe

loarea

injectla

sa se reallzese la aoeesta preslW18 . '


monteaza dlspozltlyul de misurere ou. oomparator asttel
incit palpatorul acestu1a sa eUngl suproatete su.perloeri ..::o~~u1
,
'_
_
\,.,
8 a1 hchetu.lul(t1g..h4.).
c.Se

'

D1spozlt1Yut

de reglare

este

format(t1g.7.1.)d1ntr-ua

de f1xare 1,comperatorul'2,corpul
3,tljede
5.
d.Tlja de comandl

Quru.b

palpetoru.l,

22 a pompelde injectl.
se tlxead a8tte1
ou oremellers
la mljlocul par-

in01t eectoru.l dlntat sa t~ca contact

t1~11dlotate
.

gh1dare 4 el

-n-

- 72-

-- ~~-~'..
.A-;

A-A
debltirll

le ~it8ru1

~bluler

prec1zet de t1ge de regla3.In

~urubV.1 de reglare
I

dent,

t-

. .
In ceaul

jeot1a

sint

element 'rebu1s si oorespundl deoe1a3u1u1

a1 'hohatulu1

. ."
111 care.camele

s1metrloe

oa gl in casul

. tr-O

plul~ti_

'.

arborelu1..ou came el.pompel.de 1n-.

s,,:;poete

r-m

I !n

1 oere
J
'~lr

e18lllentul1&1preoe-

.
eteohe

reglajul

tArl1 ou aj u1;orul mOlleJ1tQsoopulu1


J4oment~oopul eBte un dlspoz1t1v
.

caa oont~ar Be m811vreasi..

l!Iem~haz&

tnoepu'hlu1
.

..

deb1-

-..

'.

s1mplu,to1'lllet(t1g.7.2.)d1n-

pe reduot1e

e1ementulu1,o

he91

'S: 2,t1 un tQ de BUoli 4 pus in legiturl


au te8ge
;\2 pr1n lIanvonul de .oeuolao d).
.,.
Succedunea
operatl1:lor
de reglej in aoe8t oaa
.

este armatoaree t

-31

'a.Se rot8Qteaxul pampeldUpi un Bene oareOare


de rotat18ptni o1ud in tubul mOllenh80opulu1 1u2' oepe rldloare8
110h1dulu1,dupi oere 8e aduce 1.
zero d1scul.gradat al standulu1pentru pod1i1a
1. respeotlvl..
.
,I'
b.Se rote,te.1n
I!I~ 1nge1'8 .axu1 ou 08lle ,1 .e
determini ungh1ul sub 08re tnoepe debiteNe
otacl
(' elementul
este pus in tuno1ilune de oelilaU
profil
. al oamel .Deei. ~ul
01t11o pe dlsoul de.reg1a3

-~~~"
---~

_1g.7.1.
e.Se coboari
rotiree

t.obetul

azultt1 cu ceme ,ee aduce

extrema

in contact

~.

1nterloari

cu supratata

oera a oorpulul tachetulu1


8,palpatorul
dlspozU1Julu1
oe oOllparetorul la zero .In ecestUmp
pr1n conductede
preslune .curge l1ch1d ..~
.'
(,Sa rotevte 8%ul ou ceme. ale pompel de inject!a
nomel da tunotlonare
.1 pompei ptni.oind
compArahrul

pr1D

super1-

Vi se eduinaUi

,d1teri. de dl1blul w:agh1ulu1


: fll)a de rede;j ,se regle8A

..

leun1torm1tatea

-8 deb1Un1

NeomADdat

tnil1i1mea Vurubulu1 taehetutu1

dOll810r retu18t8ge

. :.~101' eu elementl.grupst1
Gradltl

de

in lIod

t.t. .

."1';'
~

~ se

e~.ax

oaleuleaA

-Q

ora

e~m4 r~ 100{

rela1; 18 .

"] ,

QO.II8% + Qe.lI1n ,.
."
..
2
,.,
...
.. .-vsl08re8 max1ml 8 doze1 0101108 Ie an element t_~ pam; pe1 J.. '
. ...:
.. ..'...
- ,- "
..-- '" -. . '.

Qe..ax ~Q~III~
-".

8pree1eA in oezul pompe-

unu1 1ndloa denum1t grad de

...'

de. neun1tom1tate

.'
.'

.
,

..'

..

....-.
~dG

eu ajuterui

. ..

l1eQnitormUate_.

de 1uo8pere

7.3.Be~lsres unltormltitl1 doz810r 010110e retut8te

~~

9ulu1 ind10i oursa prel1m1neri recama~d8tA de tll}ade.re~laj.se


1nl}lU"ube8zi salt se del}urubeaz&I}ltrltbltl d8 reglaj l2( t1g.J. 4)pt.n1
b....
oind retulerea
oombusUbllulu1
inceteezi,ment1nind
corpul 1;80
tulu1 1n ecele!}l poz1tle,dupi cere se eslguri Qltrubul de reg1ej
ou plu.Ute
de fUarelJ(t1g..l.4.)..
.

g.Se regle.ai 1noeputul debltir11 18 oel181t1 element!


Pentru 80e8si8 se pune la sero dlsoul gradat 81 at.ndu1
."i.
1611I....
de prabl peniru pozltla 10 oere.1ncepe deb1i8reA la pr1mu1 e
,incepu1;UJ.
Botind ezul ou ceme 10 aensul normal de functlonare

corespunzitor

"

I.t.i,

1n sellSu1
d1epodt1-

J1g.7.2.

"

in pozltla

I
.

."

.
'...

- valoar~a m1n:Lmie
pompei.J.

.."

(11'adl11de neunltomUate

. GI1UgrUP8U' esh

doad
".

cieUe8
.."

...

le .un a11; 81_81110 81


'. _.

."..

adm1a1bll Pltn~1'Q 0 pompa notal ou

1ndloat in tabelu1 7. t.

-73-

74

Tabelul 7.1.
;:1'

Dosa/refuletl Q

..3/c1U'S1

50

100

:3

100

determ1airi

pe stand

c..

>"'$

LA pomire

poate t1 tolos1t

Debit
0113/100 curse

v1,tebelul
1'ebelul 7.2.

ou e~trem1tatea e~ter1oara a a08ste1a


.

mlsurArse

com'Dune diD Dlaes-oe


J,su'Dortlll
central
4,~ul

(!1g.7.4.)se

dtenll1

opusa'regulaio-

ungh1ulu1

pirghie1

de comandi

bezl 1,su'Dortul
q~ oadran2,oa-6.
ind1oa\ct.r
5,a~ul de oentrare

7.2.

Beun1tormitete

tV

O~2 cm3/100 ourse

pinA le 5
de Ie 5 1e 10

0,3 0113/100 curse

10

3~

Is reg1m de '1)or.n1re

10 ~

peete

-----

nOllle_

.3
10

!8ntra

La turaie

contact

tulu!
D1spodUvul pentrn

50

Observet11'

I 1 I n--4

JHrhU:::::

LJJWl

Beglarea un1form1tat11 deb1tulu1 se real1ze8zEi 'Drin desurubares Vurubulu1 29(f1&.~.4. ) ,'D0z1t1onar8a coreoU a m!)neonulu1 d1D.
ht 21 ,1 stringer8a
din nOli 8 urubulu1 de t1xare 29

7.4.Be~18.ree 'Dree1eb11i 8. resortu1u1


latorulu1

IIIU 111-5

nr1nc1Dal 81 re~-

In scest SOO'Dse montes_! 'Depom'Dade iDjeat1e d1spoz1i1,ele


mis~pentru masur&rsa curse1 crsma11ereis1 d1spoz1t1vu~ pentru
rea ungh1~1u1 dr~h1e1
de comandi .D1spoz1Uvul
pentru masura1'88
file'
curse1 creme11ere1(7.).),se compune d1ntr-un palpator 1,0 buo~a

. "

jig. 7. 4.

.' .

Ixu.l de antrenare

7 i. 'Dlsca 8.J~ul, de antrenare

7 S8 montead

in

.\1contact ou nir~hia de oomanda . regulatoru:tu1 9.'


'
In prealab11
se eteotueaza
urmitoarele
oD8rat1un1 7

- se t1xe8'lOa PDm'Da-'De stand .se monteav.a oondm t81e de inalpres1une s1 1njectoarele


Q1 S8 el1m1na aerul din dstemul de
.
Il~ent are;
..-'.-'

t~

2
'

P1g.7.).
2, 8u'Dortul com'Darator 3
aD oomDaretor
1 aYind
curse
de

tatl

'6,1,
,0 p1u11ti4,~urubul5,00
)c

11II .Je8st

d1spozU1v

l1etu1
'
oD~~~ ,
se ID

se controleaza

daoa crema11,ra se m1oa uor ou degetul

t1,
.. se demonteazl capaoul lateral
till de ooreot1e al regubtorulu1
;
de
.. se sU.beeo tam'Donul turet1e1
lIIers 1n gol a1 tamponul de stop
_

i~ P
'\' ~tru.
',:"

al regulatorulu1
01 d1spozi. .
madme ,Vurubul resot:\ulu1
.,

..

Dupe. etectuareaacestor
o'D8rat11 98 monteaza
"'_
IIIc&tIurarea
curse1 oremaliere1
,1 se realeado

..

-- '

d1spoz1t19Ul
la uro
,88

- 75

.00teau

OalD8.DcU

aDo1 41spoz1t1vul

Pentr~

torula!

reglarea

- 76-

D8Dtrumas11rarea

acgh1ula1

pre81a~iti a reBort~lui

nriDcinal

n!rgh1e1
al

se efectue8zi.uzmitoareleoDera1;ii.;_

S8 afeau

p1rg.b1e de C08I8J1di a regl11.to~1a1

c1e

re~ l "...

in. pozlt1a

aagb1l1lezol 1I1d10atl in. fiee de regla~ ~

se in..~De.zi
tempo.Dul ttU"at1e1 mu1ae piDi cind .881"e....
oO.Dhctul ace8tu1a O~ Dirgh1a de eom8l1di vl ... aS1gQrl cu.
aoestu1a ;
se deplaseszi
p1rgh1a de comandl pini 18 eO.Dteet~l o~
t8IDDOJ1uld~Di 08re se 1"1:reazi ;

- se l>1U18in 1"u.not1u.ne st8l1dul de DroDI 1a 0 ttU"at1e de 500


rot/ll1111 ,1 se regleazi
Doz1tb tamDonu1u1 de sarc1Di D11ni,ast1"el
i.Dc1t-~tIr8a
orea.Uerd
sI dev1Di cu 1-2 11IIlDal mare deoit OlU'se
recomandatl 1nflUBde reg1aj I
se deaOJ1te..i capul de 1a Dartea Bunerloeri
. caroase1

Vl se .ct 10nea81 .of'~"lirubeJ..D1~i

aSIlDr& GtU"lIblllll1

te ..~..-":"_--'."'"
in fiea ,dereglaj
..;'
--.)
. It 7..(7.VerU!cerea

rele

Dperat1un1
~

or8llaUere1
_.

curse!

.'

-:__

_.

este
,

de 0,:3 DIIII~

de stOlt,,'

neees1tie1"eotuarea
~ltoarelor.operat11 t
Je8streglaj
- - se bloebeaza p1rgh1e de o01landl De UJl~.taiorul turat1el'
IDaX1JDe I.

BS antreneazi
pomDa "ou turati.
la rubr1ca
"poz1t 1A de BtOP -..1,-.

ried

8e

intre

verU1ca

l1m1tele

daul le 8ceesta
0,).1

nrevizuti
tura1;le,curBa

in 1"1sa de re,laj
erema1lere1

va-

am I

__

Deal-_. curse - oramaUere1


dUerl
de ulorlll1 ..~ recOJDAlldate
se .0.
d1r1o~ poziwie capului art1o~awie1 14 (fig.)~7.)prin
ad!ugarea
aau aooatorea
de albe in d1apozltivul de ooreo~ieJ aatfel: pentrU
o curBa a oromalierei
mai mio~ de 0,) mm se soot ea1be, lar pentrU
o cural mal mare do l.mm se adaug~ aibe. Dupa modifioarea numBru-

lui de Qalbe. se e!ootueaz~veri!loari1ede la punctul 7.4. ~i


evotttuul 1 reg1ajul reaortului.pr1noipal
al regu1atorului

'\

--:., ,..~.,.

eceasta verU1care

Be eteotueeza

urmatoa-

pompa de 1njeot18 la turat1e recomsndata in

tisa de reg1aj a pompe1 la rubr1ca"neun1form1t8te-deb1~are"


~1 se
f1xeaz1 p1rgh1a de comandi in pozltla care oorespunde curse~cre-

eoeesta

.'_~'

.;

Be entreneazl

'

debitirl1
uniforme 1& cure a m101 de rett1sre .

Pentru e .feetus

lui de trsc1;iu.ne"jeooesul
la .VurUbu1 resortulu1
d8 tractlu.ne este
CbnditiODdt d8.deplaserea
Dirghiei de eomandl 111poz1t18 stop;
Peatrll valor1 d!ferite
ale ttU"a1;1e1 .dUeren1;a d1ntre ourse18 de reglare treDu1e Ba 1"18 de ms:z1m1.llll
1 IIIID..AmpUt\1d1.Dea ma:z1.mi
I

tUl'U-

to

zalie:e1

7.5. Verificarea

ptF\i
\
'.
P11.g; !a de comandli pc tamponul

star.i.l . ui la valoarea turajjiei


preeizatli in rubrica
"ourss pentru
8U'01
plinl:i. prln maneVrareo tlllipOnului 13 (flg.J_7.)e1~e regleazl!. ou~sa eremallerei
la valoarco
.r,eoomandat!!.
in f1eade reglaj.DU}la ~teotuare8
aoestel
opera"tii
~e
regleaza
debltul 1a fieoare element Qorespunzator valorii prceizu-

resortula1 de .tr8c\,1W18 ,DiDl ciAd Be 01l1;1I1e


vale.rea ma:z1mi8
oursel recomandati iA 1"loa de reglaj 18 rabr1oa"reglarea reBortu-

a4m1.si P8l1~U !1}).rat1lle


. ..

sarein1i

In Boest Beop se fixeaz!

~1e1 ma:zime, se aduoe tUra~ia

11seszi
D1ul1te

reguletoru1ui

7. ~ Rel:larea

.>

recomandati

aeeasta

rubr10i

se ver11"ioi daoa ~unitorm1tatea


lDe:zimi e. deb1tar11 1a
turat1e este de 04( cm3;m1n J
p1rgh1a de oOlDalldi p1nl Is cOlltsotul OU \I~... se deplasesd

_'

,
,!5\:,p,0l1~1turetlel

maxime Q1 ge blocheaza

in aC8aaU

poz1t1e;

_ se inQurubeaz& oorectorul
de debit f1:zat pe f11et D8,Dirgh1s pr1nc1pali
a regulatorulu1
phi c1ndse ,0b1;1ne la ceslDa1
jossa turatle
reeo8andati
1n flsa de reglaj 'i. rubr1ca"cursa
de
ooree1;1e- 0 cursl a e~elD811erel av1l1d valoarea intre l1altels
recomandate ; .
I
pentru eele1alte .alor1 prescrise.
_ s~ repeti o~eratlB
In ,cazul in. csre 1111se obtin va10r11e curses. cremalierei
reccmandate la tura1;111e respective se mod1tica tenslunea aroulu1
corectorulu1
eu ejutorul
unor 3albe de reglaj mODtete 1n inter10, rUI coreotorl11u1
'\ reoomandate .

,piAl

c1nd se ob1;111valor1

iABcrlse

tn limitale

J
7:p~Be~1~rearesortulu1de mers in ~ol
Aeest reglaj lleceslta etectuarea
urmatoer,\or
"
operat1an1:
_ se 8etioneezi
pompa 18 turat1areoomand.t~ in flve d~ rs.
etaj Q1 depleseazi.pirgh1. de oomandl piAl ciD4 88 obt1De pr1ll8
cUl'Sii 8 cremel1erei

'- z{1Pir~h1a

recolllandati

111 f1Qa de reglej,

de-,-~_~l!i~lld~_~_..!1~..~ti,poz~1i1~._L_.

Vi se bl~ohea-

'

---

- 18-

-17-..' --'_ aein'1U'Ub8~:IIi 'O~ubul

d'; '.ere 1.n.gol pint se


preBcr:ls e dup~ care se 8s1..

~Bortui;!'

atings 1I.loarea
cele:L de 8 dOI18 curse
respect:L~a ;
gurs ~urubul cu conirap:Lul1ta
_ sa ~ertf:Lci conform f1Qei de reglare

lorila

curse:L oremal:Lerei

care corespund

a se etectue acest reglaj

8 regulatorulu1

.turat1i1or

7.~~Be~18re.l1m1t.torulu1 pentru
Pentru

. .de uou:L 8"aDS

de 1Ajeotle

'tile Ide fixera

e pompei

veDSulu1
te 8

sto

a crema11ere1 de

cursa

..

"".

-~..

- :;-ee-t:iJte8z'ii-

;l1me ;

de stopp1na

~tQ.~ele

...,

-'-'--.~.

ant~na~a
..-

.-

tie Oil,anl

rul

ae 1nscrie

funct1e

~~).

capleul

regulato-

insor1aa

cremdlerel
la porn1re U1 deb1 tul da comdaei eoestee coreapund' valor11or
recomanda-

te in figsdt reg1aj
7.11.V~r1t1carea

61 reK1area 8vansu1u1 1~_1n~e~t1e cind 1)O~-

eate

Succes1unea

montatape

operati11or

in acest

scop

b.Se

'\

retu18rea

1n dreptul

rotl1

de antrene.u

5 cere solldar18e.~,

'ile

"

'." _ .' ,

...
'" .
. .. ,
ilel!l'lw~.,~,~'~~

'j:L',.,
. - . .,<::.-

.'

'.

,.

."

tabr1cat.

.D'~

~ Sinda

111 Bomania

pe.fl.nvi t~ntall
de pampar~ J

.- ..- - ~-.'-

cl11ndrulu1

de pompere tn zec1mi

de monte~ in dreap'te J
de rotet1e

al arborelu1

entrenare
dreBptal
S .. 2240 .. nUIDar de exeoaq1.e

'cu came pri"U

d1nspre

Duna 1dent1f1cerea pampe1 ,se monteaza pompa pe etandl,1l .),!a.10

ft Be eteotueaza operet111e de reglaj


IIe1 de reglaj' prezenteta. ma1 jos.

'

-.'....

regulator
pe. stinga,cu
pompa de el1mentare,fi11'i1
regulator
automat de 8'faDS, a'ftnd &xul ou oeme cu seID-

~1 se marcheszii n1velU1

.. ou

l
" . nul
i ... sensu!

urmatoarela semI1UIQ,~11..

J .

, ,de mii1metru J
C - 11te~a care preo1zeaza.modU1ceree tata de t1pul de baBi;
410

in cont1nuere
arborele motor pin! cind ineepe
urmatoere a motor:Lne1 .Sever1tica daoa marcaju~.J(!ig.

rotegte

de proteo~e~

pompe1 de 1nject1e
a.Se monteeza un moment~scop 1a elementul
coreapunzator
cilindru1u1
1 V1 se roteQte ~rborele motor pina la
aparit1A motor1nel 10 tubul momentosoopu1ui
11ohldulu1
pe tubut de sticla
.

opt1mee

'

rampa cu pr1ndere
4
numarul element110r
J -.marimea pompe1 J
90
d:Lametrul p1stonulu1

eSte

urmitoare!, r

PES

D.l10
.

motoru1
Care sa eteotueeza

exter1or'

80

in domen:Lul recomandat'.

Se d.soera cursa
bustibil
~i Sa verlf~ca

1)8 de 1njp,ctie

w,

capaou~>"montat

form nome lor fabr:LcU,

1)orn1rl1

nu 8' poate obt1ne ."ansa!

operat11
_

Se 1dent1f1oa pompa de. 1nject1e dem!r1me J.mont~t' pe'8oto..


rul D.110 a card simbol1aare. Bo-PI S4 j. 90. C410.BS .22~~ a1'e coa..

:-"

7.' ~:.Verlflc8ree

..

pemotor
Q 88 rohgte
oorpttJ. pompei .pre
p1ni c1nd se obt1Ae positl.
oorespunzito.-

c'4. o~e

7-4~.'~dlU..

1n domeniu!

v8.1oare

se slAbase gurubu-

oaZ oontrer

rotegte

c.Se

valorile
prec1zate de fiQa' de reglaj.
In cazul in care in figs de reglaj
nu se pree1zeaza
do~eniul
turat1e:L
lA care intra in funct1une regulade Ysr1at:Le a 'alor1lor
torul
sa considera ca acessta turatie
este cu 10-20 rot/min mal
mare deeit turst1s nom1nala .Daca turat1a
la care intra in funotiune regulstoru1
nu se S~scr1e in domeniu1 da valor1 recomandste' ~~
~~,urubeeza sau se deQurube8zi lim1tetorul
turat~e1 maxime pin! se
ob~~,~

1.

al pompei. de inject1e
.
...
aXlll ou came al pompe1 de injeo\le
in sensul
~ir1r1:L eau re)1ucer:L1 aV8DSulu1 ,dupa oaz, dup. oare se t~'8e..a
din nou brida kpe pin1onu! 4 prin 1ntemed1ul gurllburllozl 5 Vi

opt1lll .In

b:1de .6/,: ~.Il~~~J~_~.~tata 4.Br1de 6 !8~.'~.?1-~~.~~::-~.!-~

antreneazi
pompa la turatie
nominola Qi se mareQte tu~
rst1a pinA c1nd se oonshta
m:LoQorarea curse1 cremal1ere1,ce.o(o..
.
mareneaza
momentul !ntrar11
in actlune
'8 regulAtorulu1;
,
'.','
intra

a.Se destace

"_

-.

.. se

- ~e ver1floa daca turat:La la care

de pe bloou~ motor,post,:L. 0~1e OD~Pun-'


-T

pOlDpeide inject1e.
b.Se devurubeaza(t1g.2.1.a.)gurubur:Lle

de comanda pe' U.m1tatorul tura~:Le:Lme-

pirgh1a

optlm

"..

Daoapr.ln acest procedeu

etectue.s' urmatoarele

c1nd se obt1ne 0

0,2-0,5 mm,pompa"- nefiind


"~.'
','-

dreapta

etiPS8 S8U spre

operat11,
_ Be insumeaza lim1taturul

..

~. ~) oo1ncide aU ,ttttul

se etect~~zi

-'"

'Z.;I

v,_

prescrise

_.'

~,'\ P'1~8d~
reglaj
c:~.:.\
,
,..

ment10nete
. ..

enterior

a pompe1BO-PBS.4.t.90.C.410.BS.2240
.
~.., .. -.:,,~~~,_.~'-_ ".
f" .~ ~"",.",
\.~..
"..' _~

._-, ...,-.

contOl'lD

Metin

IP/RSV250...750ALB284DL

~4J90C4l0BS2240

V&lori de reg1.r. B1 oontrol

1m~in~ltorulu1
.

injeot!e1

2,9 + 0,1

1,. !noeperea

150

rot/miD

'J!urat1a

--4%%

Nr.puls.

265,2-2~,

Deb1tul,am2

DEBIT SABCINA PLINA

Cursa de porn1re 10 100 rotJmin,mma

miD 19

Intrarea 10 aot1une e regulatoru1u1 rotJmina


760 - 770

UDgh1u1 de tooeput a1 injeot1e1 pe 0am"


tat! de punotu1 mort suner1nr a
51 il5'
Joou1 1mp~atorulu1
10 ~unatul mort supe1'101'.
mm a
min.O.2

pe oami1,mma

Curse

de

Beglarea tU1'atie1 nominala


minime

sortulu1 de
mers in !Ql.

Beglarea re-

ooreotie

Curs8

Dlina

Cursa de regl.
Dt.s8roini1

Beglarea turetia1
nom1Dale mAx1me

Poz. stoD

Ord1ne. d. injeot1e . 1-)-4-2


Deoalajul lotre oame. 900
SeDsul de rotlre,privit din partas aDtren!rl1. 8g18r88
resortu1u1
dreepta .
de traot1uJl1mentarea ou oombus-spre partea d$ antre!!!
t!bl1
.nsre

Beguletor

Pom~1 de 1njeo,1e .

Sinda

ID'repr1nae~8.

250
100

250.

600
"5

750

920

1/72

fl

t'"
..

ri'
r::
,...
..

i'
0"""

b'l:

.,..

III.
.

'C

0'-"

b'l:

t'"
I\)

I\)

,...
t'"
..

wI
8
81

I\)

I\)

..

I\)
w

I\)
'P

gl

ID

o
VII
o

81

a.....
ij

.,

Iii'
QI2I
.

.1

'C

:i

.:"-

81

C7\ . 0
18 I

Hi

'&
r- Qo
b't:'

!DC!>

160

apro:x.

36.

aprox.

Ungh1ul
Ma,l1ete1.JI':red8

1\)\'"
g"it::,.

19 - 21_

5.5

I.

0.3 - 1

CU1'So,mm

1 t111

Bd11;1a

S1mbol tiul
'J!-lo)
-

LUCBABBA &.8
BBGLABBAPOJIPBI BOTA!rIVBUP

,8.1.

Be~laje'eteotUate

CAV

in timnulmontajulu1

8.1.l.Be~brea doze1 olo11oe maxille

In aoeat soop, in t1llpul monhjulu1 ae aep.ri au1lenaamblul


talmat dln rotorul
d1atrlbu1tor
~i oaput h1drau110 .Se introduce
in rotorul de pompare ~1 dlatrlbut1e
prin doua o1"1tlo11 de ieg1re
din oapul h1draullc
,motor1na avind presi~e
de. )0 deN/cm2
In continuere
ae etectue8zi
.armatoarele operat~l :

a).Se rotegte

rotorul

Pmox

pini cind geletii

l(fig.a.l).ating

mar-

ginea nrotilati
S a fantelor
t perfo-

rate in plaoe de reglaj 2.


In momentul reapeotlv,intre pistoanele nlonjoere se etli eantltatea

"

maxlm
~, '4 sint

':

noalbili 'de oombustlbl1;rolele

denirtat.

la meXDUJR :

b?,,.'Se m"boer8 d1stant.


d dintre
'pr4eminentele
galet1lor
e1 ae ver1tlai deoa'coinolde eu veloare. reeem.n-

dati in tivade .reglaj .In caz eontrar


se destac gurulaurlle de tixar8 5 IJ1 se
I
" ,_. ' ..
reteate place de reglaj 2 nini Se eb.
~1ne ~alGarea reoomandati pentru,d ,epol ae atring din nou gurubu"-'--.

'!g.8.1.

1'11e 5 ~...' _
-.
.8.l.2.Ver1tloarea
~lU1di

e1 redaree

a sU1)ee1 de dozaj

.'

dlatsntel

In seeet.seop

de monhj a t1je1
de masoari

de

au un (fubler

d1atantad1ntre
prezonul 82J. (t1g.6.).
)V1 cepul aU1)ape1 d. dozaj
e care ae art1oule'ld
t1ja de comandi a aunapel de dozaj 68 11 se
.e~1t1ci da~i ooreapundecu valoereareeoaandatade tise de regllj.

~
.

,cla

contrar,
.

se vcr

Oeate1 dlstant..duna

devuruba

pluUtel.

8)pini

care se yor fixe din nou .

la real1zere.

--

-82~

- 8)'-

a.2.Selll:.I.8Je Olll'ese e~eotae.sl


a Dampelor de inject1.
- .. .
.

,":'8'se .demoateasi

oapaoul

.'.,'

Uteri

~eotl11DdU-ee

tare

.de081

1ntt,e de

1nd10at

I&ZSltoarele '.. operat1W111

gole,te
de -a.8e
Pe 081'0888

regla;j

s14be80

,arubur11e

0.8e

rote,te

plaoa

d8 ~1x8re

de reglere

8e r~.oe

regl

Dampa de
POlllDe1
I lIo.1ao1l1J2i,1

b.Se

aesooate
5(~1g.8.1)

2(f,tg.a.l)ou

JI.

flJIQ

PI~o~ ~~ ~i't.

JOo'%'8

are ,1 bloc.re. rotorulu1-.

111,)130
. o. s. ~telt.
-IIIPGlA II~~

un d1apOB1ti,
d dltD&

~ 1.,
1
.

,"

'

oem10uDle3Ulde antrenere
'Pe aoe.t8(tig.8.2.
)oe .tll

diD

oP8r8~111e
4e
"~18.1 8Dter10ere

!lOU deb1tul

el daoi este 08Bul 8e

rei,1t

PI'801zate

ptni olod Se obt1n debitele

in t1o.

a.2.2.Be21areM aVllnaulu1

08Daoul ~11et8t al al'Our110rd1spoZ1t1'Ul~

8utollat d. 8'ana ,1 8e monteasi tn looul aoestuia d1spoz1t1'Ulde

USUl'8rea a.,naului

..

__

Se verUioi. d80i "8nsu! misurat le dberse


turat11 001'lspua.:
d. '810rilor
reoom8!ldate in ~1ea de regla.1.Jst~el
la.looo
rot/miD
o
.'8naul
1a 1n;jeoUe trebui.
d ~1. de maxDum 7-8,1&1' 1. Joo rotl
II1.n ou SUDaDade blooare tnobisl
.8Vansul.trebuie
si ~1e de m1n1- .
IIIID 00.I!1 oaBul to 08re .'ansul
misUl'atnu
oorespW1de oelui 1'100lIandet 8e introduo ,dbe de regla3 'to Oapaoul ~l'Ourl1or d1spoz1U.
.all11 automat de a'ans.Joeste
,&1be stot ma1 groase daca este neots_ .8lol0r8rea .'.naului ,i m81subt1ri .oi!ld este .nece8aN redu0
8'8l18ulut

..

57(t1g.'S'.3)pinA 01l1d
in dreptut s8ml1ull11vb1-

~U,Jlr1A tere.atra
de v1z1tar. a inter1orulu1
1>om1)81 poensonat pe oorpul s1gur8nh1 inelare de retionere 8 oame1 pClll1>e1

Se 4e,urabe8:aa

pOlll1)81 1'0-

~~~f:S: 1ntrodUO~.1I01;or1ni ~a pres1W1ee de m~~1mUmJo da8/082 Drin


""\~tlcU.
de ie,ire
d1A<R.It"~(~ 1d.dreul1o oe.. oe are ca eteot
"pJ.
a IJIIIplerl1 cu combusUbll a op.tlulu1
dintre D1atoanele

8Deo1el.duH
oaB.tudin sensullllrir11
reduoer11 5 . d1ste!lh1
oare se ~1z...i
!lOUeuruburl1e S8U
de ~1xare
.
d.8e masoari

de pe oaroe.8

deb1tului.D80i.deb1tal~8Z1aaia~~,

S.2.1..Belll:larea

stud

de .lsltere

Or1t101ulde 1eg1re 08re oomun10i


ou pr1ticiul
rad1al 7 din rotor corespunde in aoe8staposit1e

011indrulu1 I, montajul conductetor de inalta

pre-

dune 111or1no111e de 1eg1re eteotu1ndu-se


in ord1nea d. tunctionar.
II c':U1ndrilor in r81>Ort au
80eot orUi01a..
d.Be demont...a
br1d. oer. tixe8zA pin10nul de
antren8re el 1>0III1>e1
rotative
01 se aduce semnul CAV
~pe volent in oonoordantA cu merc.jul de pe lIargine8 terestrd
t1o.U tnblocul
lIotor prin care est. 9181bl1:'01antul

.,

f.~ e.Se remoate..i br1de de pe ~.t8 de entre!18r. 8 pompe1aot,.1DoU meroajele 4-4 p08J18Oll8teP8 rotU. dint8t1t .le .~gren.y.ut de .ntren.1'e

8 pOlllDe1sa coho1dl

~'
.

8
odul de de~llsurare
a luorlr1~
"Se efectueaA
raglarea doze1 01c110e maxima, verit1carea
gi
area d1atanie1 de lIontaj a t1je1 de DOmand' a supape1 de dozaj.

;~area d,bUulu1 ,~ reglarea


avansulu1 pentra 0 pompl rotativl
~Ol'lll 11Ul1oai111or din reterat
,1 fiOd de prob' de 1181 jOs.
,.
nSA: DB PiOBA
~

,~~tru parametri1 UD.~1pompe rotative


it.]
':11 ..

Desorierea operatbm11
oe se executA pe bane

Tur ua

,;r.~t Ii1n
.

;~~"

it:. 4JnOl's&rea
1~

IfJ~'

100

"~\l.J)ep ......
~.
6gB1une8
~i!
ateI'

pompe1

de

tran-

'

lIIoot8tl pe motorul D.1l5.

100

1118%.

Cond1i11

-.

- 85 -

'-. 84 ."_ f"


,

1.

3. Pres1unea

de trans1'er

100

4. Jieglarea' avansulu1

700

5. Poz11a avSDBUlu1max1a

4 1/20_50 (se adaugl


oa1be de reglaj dupl ne_
oesUate)

1100

17.Ver11'ioarea
oombust1bll

deb1tulu1

70 _ eO

1.

0,7 kg1'/om'

de

1200

Be va regia supapa de dozaj prin gurubul de l'eg18re a tura1;1ei maxime pentru a ob1i1ne 0 cautitate
.ax1ml de oombustibi1 de
1,) om3.La n101 0 8eo~ivne
nu se vor deplg!

2,8 omJ

....--

6. Poz11;ia avansulu1
Ii

normal

7. Jieglareoz11;1e1.avansulu1
(opr1to
manual inch1s in
tot t1mpulinoerclri1)

100

2,1/40

_ 2,3/40

la.Calare8

00

300

e. Beglarea
IIaX1m

poz11;1e1 av8D8Ulu1

1000

70 _ eO

9. Jieglarea

pres1un11
ster

de tran-

120

4.2 - 5.3 kgt/cmz

motor1-

1000

) - 50o

io.Reglarea
returulu1
ne1

la 100

ourse

1000

B.eglat 1.. e,e omJpe


eotort200
un1.torm1
ate a 1mpulsur1,neadm1sl IIIU.
1.0 cm3 ,

12.BeglareaoantUI1;11 manu'
de oombust1bll(opr1torul
........, inob1s in tot U.lllpul
1noerolr11)

100

13.Ver1fioarea
stop(lev1erul

1ev1erulu1 de
in poz11i1a

200

Cant1 tatea med1e de oombaUbll nu t1'8bu1e sl t1e


sub media cant1tl11
4e 1.
pot.11 ou ma1'malt 4e 1,5
cU:;
CanUtatea
med1e de oombU@t1b11 nu va depl01 0,8
omJ.Motoral tre bu1e sl se

14.Ver1t10area
1ev1erulu1 de
aooe1era1i1e(lev1erul
in
poz!
, tia inch1s)

200

Cant1tatea med1e de oombU4ft1bll nu va deplg:!. 1


om'
--

debitulu1

1200

Seva c1t1 deb1tul mediu

regulatorulu1

1270

Se va regla

11.Reg1area

cant! tl1;11

de oombust1bll

inoh1s)

.15.Ver1tioarea
16.aeglarea

IIttJrime

--

oDreascl

supapa de 40-

zaj 1a oant1tatea

mediI

de oombustibll
prezentlt
1a
tie pot.16.Nu
sub media t1'8buie
1'8al1za ~,
pr1n verit1carea
de 18 4
PO}.15OU
ma1
1IIIll
t 48---0,
Om

pompei

Folos1nd

iegirea raoordului

notat"W"(ou preslunea de
30 at.)se va aoeza semnul
indioat de litera"A" de pe
mangonul de antrenare in
'~ptul
tante1(teg1tur1i)
sigUran~e1 1nelare.
Pompa ti1nd avezata in
aoeas~1 pozi~le,iar
indloatorul 1a 268 ,se va trasa
o linie de reper pe flanga
pompei

LOCBABB..18.9
SISTBI4UL DB AtDlEftABB

au

ili

:'1."'\"

At IIOTOABBLOB

OABBUBATOB

!
J

9.1.GENBIULITATI

:1
j

J4otoarele

ou e8rb~atQr

88U'a1ooo11(metanol,e'tanol).Schema
meDtare a1 .eestor
moto8re eate

toloseso

drept

oombust1bll

benz1ne

tunc~1cn8Li
8 s1stemu1u1
present8~
in
fig.9.l.
,..........

de 811-

9
1
2
3

I.

: ..1

.~.~;.,'t._

."

'18.9.1.

e.. Dator1 ta .depres1un11 tormat. in cl11ndrul mec.n1smi11~1 motor,


-" aap11'4 aer pr1n tl1tru1 de 8er 1. in 1nter1orul earburltofGla1
ij,~
eet-Itl
-'xSe amesteea eu combust1bllul
formind 0 emulsle combuot1bl1-

~~(:l!1ea~~,~~~ ~omb~~~~b~\l~~~~~.
eS,te asp1rat8 prill eoleetorlll

;,h}:~.

\t "~"t.:'1l1WC1ru";{d'\.fub\~tt\1~tlr
'
F,
".

,.Oombusdbllul

este

asp1rat

de l\dmisi"

-- -

--

diD .re.."o~'

-*,
S pr1D prise

prevAztatA

~
OD 0 81'tI<fi1tru)de

01-

'*" pomp. de e1111ent.re8(ill

selleral
de t1ptal ou membZ'8n1).ot1o_
Dati d. 18 ,.nl
ou o..e 7 01 lou-odus 1n 08rbu.retor
.C8rbuntOZ'Ul
ree118e.8I
dOZ83al emeatecu1ta1 oombtJ.Btlbll 10 oontorml't8te
OD re&1mal d. ~tJ.DCtl0A8re .1 80torultJ.2. .

9.2.9onstruotl.
O.rbarato1'Q1

0.rbaratoralta1tl0.

.eber-211

este

lID 08rbur8tor

.,

" .

211
OD doal.o.mere

8m.st.c' ,1 0 s1DgurA oameri de nl.el


const.nt.Bate
eoh1p.re8 .0~orUlD1 8u~o~ur~UiU1
JBU.Bste torm8'!;
8d8l18..ble
pr1no1p.lec
,slatau
pr1Dolpe1 .4e do..;;
8ooel.sr.tle;si.8t_w.
de p~~ere ;slstemUl de IIltre ill
cI. pora1re

3.2.1.S1stemta1or1Dol081de dO.8j.~te

.D

de

tolos1t
pentru
a1D urma'!;oarel,
I pomp. de

'"

..p.

.c r--

gollalstemtal

rorm8t(~1g.9.2..)

d1Dtr-o 08118rA cia 111,el oonstant(CJlC),1ID ;11clor pr1Dc1pel ll,emul_


8~1'Ul 9,;1101orul de 8er 10,WI tub de pulver1.8re 12 ,WI c8ntr.tor

00
...r

1) ,1 41tuoru1
14.0pera
4e nbel
conat8l1t este tom8tl
d1D 0.1'oes. 1 1n iDter101'Q1 oIre1. se ~li
tlotoru1(plDUtoru1)8
c.re
oonstant n1velal 4iD ClIO prin deach1dere. aaD 'illoh1dere.
a.tiDe
sup.pe1 po.ntoa 5 cu ajutorUl
IIDsl p1rgh11 4.9 .rtloul.ti
pe lID
82 7 f1x.tpe corpal I
Int1'8ree combusUbllulta1 ta ClIO ae ~.ce pr1D orific1al
2 .,1
fUu-tal
.) o.re retiDa
1mpur1tltlle
d1D combtJ.Bt1bll.Bmuleorlll
9
e.te WI tab pre,but
ou or1~1011 ,1n iDter1oru1 clru1a aerul eSp1ret pr.LD j1clorut
de aer 10 ae ameateca cu combu.t1bl1ul
asp1r8t pentru
;11ctorul
prloolpel
11 .
Slshmal princlpal
de do..;1 functlonea.1
18 reg1mul s.ro1Dllor aedl1.Jxu1 15 ,1 obturatoare1e 16 sint act10nete priDtr-un meoanlsa ou p1rghll.de
oItre
pedala de acceleret1e
.pe 8xe1e 15 s10t

.
C\I
.

lIont.te

2 rot!

d1Dt8te 46 ,1 47, oare aslgurl

ou 8c,ele,1
duble 1n
pardel"ts.u
ou lIDgh1url dlterite
18 ..r1ant8
de oarburetor
dU-,
blu aerie .~erul aspirat 1n o111Ddrul motorulta1 treoe prill ples.

u.ash1 ~ (f1g.9.2.b.). obturato.retor

1Dgustetl 1) denum1U oentr8tor


detor1t!

CT'I
.
b)
'rl
r~

rot1rea

1. o.rbur.toarele

cs
~.
~
11'I
...

,1 c2Uuzorul 14 ou v1hz! mar1ta

1ngustar11

sect1un11 de traoer.
1n inter10rul
8cestor
O. de'erm1Di 8parit1a
unel depres1un1 18 1eQ1rea dill
de pul..r1sar8
12.08 tarmar8 se eap1rl combust1b11 din CBO,

plese,oee.

tubul
oare lotri 111 emulsorul 9 pr1D ~1clorul pr1Dclpal(ou dlametru
oe11bl"8t)1l amesteo1ndu-se 1n lotel'1orul
80estll1s cu aerut asp1z.t pr1a ~101orul ae 8er a.llbr8t
10.Jmes'eoul estfel Rslriol'-,

...

....

- 9.,.
.a,._......

to~t
diD oombust1bl1 110hld ,1-.101 bale de,aer,es~e 8sp1r.~ 01
pr1A pii1...1'1.a~orul
12 ,1 puher1se,; 111 oen~ra'orl11 13. ,1 1ntr.'
in dUuorl11

14,W1d8 prime,te

t1Dal!s1l1du-s8

t01'lllarea

0 cantUa...e supl1mentara

ames'ecu1u1

ct. aer,

ae

combust1bl1.Combust1b11Ul

prepera SA doni camere de amestec t01'lllate


tiec8re din cite 1U1,,~~Q_
trator l' ,1 W1 d1tuzor 14,811mentate de aoela,1 CBO.Coetlc1entul

da aoas

da aar al amestaoulu1

'-.07-1,15

asttel

tormat

v8r1azi

in 11m1~le '

co.

('I

9.2.2.~omD8 de aooelerat1e(t1g.9.3.).Beal1.aasi
reg1mul'r&Qs1torl_da eooelarare imbogit1Dd amashol11 oombWlt1bl1 b '1mp
Hart .""e ~1'omsU d1l11;r-0supap8 de 1;reoere UD18e8 ou blll 21,
1m lDeo8D.18III
de act10nere 1'01'lD8td1n plrsb111e pror1lete
22 vt 25,
:;1ja ~3,.roal
ItS,p1s1ioqal 19,08Q81w. de combust1bl1 24, anal 111cie
QOllbuUbll
20,0 supap. de 1ireoere ,lID18e.l1stomat!
au bUe 26 11
grea'a...ea 21 ,1 pl11ver1..to8~1e
28,011;e UDal, petra
t1eo~.
cameri Cle ..es~o.,
. ,
,
LI reg1lD-ae aoca1erare.ob"'aretoare~e
8e desohi4 pe.n1;ru a 8e
-lIIiri oantUa""s
de aar 1I1tr,odasl tn oarburder ,111 vecierea mi~1rl1
oantUlt11
de SIIIenec care'se preparB .P1rghille
22 Vi 25 88 roteso
t1n4' 80tlon8'e
Cle axele 15 ale ob1iI1r81i,oarelor care lerindul'
lor
81nt aotionate

pl'intr-W1 meosJ11sm de com8Dd~

de ,la pedals

"

,.,..
""

.,
:61)
c:-J'

..
'"'
D'
.
110

de sooe-

'"
JIo

laratia.Bo1iires p1rgb1e~ 2~.pe1'lD11ie


cobortree 1i13e123 ,1 . p1ato.I11111d.
19,sab aoUUDsa areula1 18. Combust1bl1al, de 8ub p181;0.l1Ul19,;(
.:a8t8 pr'esat ,1 !nohide 8t1papa ou b11J; 21,an1ca p08ibilUsts
de 18,1. 1"8 ti1D4 tra8eul tormat d1l1 oanelt;t1e 24 V1 20t811papa W118ens t01'lR8ti d~ b11a 26 ,1 greu1iatea 2~r oar.e 8a dasohiaa 8ab actlUDea oom~
busUbl1ala1
V1 palverbe.toarele
28 pr1.l1 oare -oombust1bllul
eate
pulwer1sat daasupra centratoarelor
13.Ctnd p1stona1 sjunge la posits.. .xtreml 1nrer1oari ,00mbuetlb11ul 100eteasl sl mal c1rculetSDpapi oa bill21 ee deschide .iar supapa de treoers tormata d1.l1 bU.

~6 ,1 great,ta.
eooelera'i.

27 88 1Aoh1ua.Conducltorul e11bereasA pe4.1a de

.1al' me~1amut

'~1a1111'1811.
~~~._.

De._leemenaa

rewin

'

.
1n POdt1a

"

1I11t1a18

p1rghiUe

22 v2:.,25 ~ab..

aIIOI'-eoar1 43 _nte'e au .xtrell1~atea l1b;ra p. p1Jop1i18 J2 11 25 . !1~a 2) .. rid10l ,r14101D4a-a. oOAoold.


teAt .____
Y18tonu1l' c~re ooaiprtrd.ioOuf--18;Spetluf'dht;t.- p18toD.ulUi19
.8 ample cain nou cu combusUbU, oare ene

aspirat pr1.l1 sl1pepa 21.


de eccelel'ara
as,;a

Amestooa1 oere 8. 1'Ol'lllead in timpDl rsg1mu1ui


m1lWd

.N
:N.

de comanda al 8ces1;e1s'rev1ne10 post-

iDtluata

bacat,waloartla

,...,
N

a coet101entaua1

08 _~C.8

cte .ar

18 aoest

"

-'
,N

reg1m fUnd

0,'7

91

9.2.).Bconom1zorul(d1spoz1t1vul.de
putere).Acest
prepare. am~steculbogat(coeticientul

diBpozit1~

de exces de eer min1m80 %)

neoessr ..real1zarii
unor puteri de (0,6- l,l)"puterea
nomina1a a
motorulu1.D1spoz1tivut
este compus (f1g.9.4.)dlntr-o
supapa ou
arc29 oere ~ste deschiaa de pistonul pompei de acoelera~1e 19
le stir,1tul
curse1 8cestu1a ,cind pompe de aoce1era1i1e lese din
funo1;iune ,cena1ele 24,30,j101orul
de putere oa11brat 32 ~l Oenalul 31 oare oomun1oa cu 1008~ul 17 in care se af1~ emu1sorul
9 v1 j1cLorul p~oipa1.In
t1ne1ul reg1mulu1 de acoe1era1i1e,sUpa_
pe 29 se deschide sub act1unea pistonu1u1 pompei de ecceleratie
~i permite oombustib11ulu1 sa patrunda pe tra1ectu1:
supapa 21,
spet1ul de sub p1atonul pompei de aooe1era1iie,supapa
29,oanelul
24,oena1ul 3o,j101orul
princ1pal
32, oene1u1 31 in sistemul prin01pel de doZaj.~a U%mare. cant1tat11 supl1mentare de combustib11
,oere se 1ntrodaoe iii' dl~POdt:LVtl1"~~r1nc1pel de dozej, ameateou1 ae
imbogitete
,perm1tind fUnot1onarea motorul~, le reg1m de putere
mere.
'"

9.2.4.Dispoz1t1vul

.,

,-

M
...j-

r~

.-.

de mers in ~ol.

Holul acestu1

-.D

d1spoz1tiv

este de a as1gura 0 tunot10nare economios. a motorulu1 18 reg1m de


~ers in gol .Dispoz1t1yul
eate format (f1g.9.5.)din
j1cloere1e
de
88r,33,~1010arele
de mers in gol 34,oanalele
35,40,41,or1t10il1e
de pu1)erlzare
36 Vl )7 ~1 ~urubul de reglaj 42(reprezentet
in

fig.9.l.c.).

La reg1m de mers in gOl,pedale de 8coelera1;1e este l1b era ,


1ar obturatoare1e
16 aint departate
la 0 d1stanta mioa de peretele
oamerel de emestec(o,30,4 mm)dator1ts. aot1onar11 axe10r 15 ale
obturetoerelor
de catre ptrgh111e 22 ~1 25 oere sint dep1eBate
eub ect1unee arcur110r 4J(reprezentate
iQ 't1g.9.1.,9.2.,~1
9.3.).
Oe urmere ,sub obturatoarese
tormeezd 0 depres1une,v1
dator1ta eoeste1 depres1un1' se esp1ra aer pr1n j101oere1e de eer JJ,
V1 oandela
40,care se oombina cu combust1bllul
esp1rat d1n;!i1:~poz~de mers in
UW1.ipr1nc1pal
de dozaj pr1n cenelele 41,!;I1 j1clorul
gol )4.Se tormeazd in zona j1c1oare1or
de mers in gol ,un smestec
bosat(oere
oorespunde unu1 ooe1'ic1ent de exoes de eer de 0,5 0,7)
oare eete 8sp1retin spat1u1 de sub obturatoare ~1 ep01 in c11indri pr1n c8J1alUl 35 01 or1t10111e 37,a caror deschidere
este controleti
de virtul
conic al Ourubl11u1 de regIej 38.
'entru 8 trece h reg1mul 8aroinllor
m1j 10011, ~e' ~ctiOn$ai8

,.n
~.
t'.
0"1
.
!IO
...
Itt

N
N

-'4CD
""

peda1a

ds

de eooelera~1e.oere pr1D 1Dtermed1ul meoaD1emulu1 de oom.n-

deaoh1de

011101'

obturatoerete

.01od

aoeste.

8e

atlA

10 dreptul

orit1-

36 8e ree11aeezi reg1mul traD.1tor1u de rer1.4.ad104 de

tl'eoere de 18 reg1mtal de mers 10 gol 18 l'eg1mul 8a1'010110r med11.

01'1t1c111e

36 8e atli in dreptul obturatoarelor

t110d expuse

de-

prea1un11 de 8ub obturatoare.Ca urmare 1n spa~1ul de sub obturatoa1'8 V1 10 c111Ddru ae aspira oombust1b1l atit prlo or1t1c11le 37
oit V1 pr1n oritio11le 36.oeea ce marev~e cent1tatea de amestec

I -\

oombust1b11

1Dtrodus

10 c111odr11

motorulu1.

Ca urmare puterea

.0

Vi turat1a motoru1u1

ae maresc.rea11zlodu-

la reg1mul de. mers 10 gol la reg1mulde mers ingol


la reg1mul s81'010110rmed11(reprIz8 saU dupa un1I autorl,reg1mul
de progre8Iune).Beglarea dIsp~zlt1vUlu1 de mers 10 gol se real18e treoeree de

,...
(P\

ze8z4 prin mod1tlcsre8


st1t1ul dintre
mod1t1ca
de mers

GO
""
1'rt04

I'rt ~

oentitatea

asp1rat

rea unu1 amestee

..

11\

,.

,0\

....
I'rt

...

de

camere1 de

trecere

a aerulu1

prlo int~r-

amestec V1 obturator,oeea ee

de aer d1spon1b11a

pentru tormarea

8mesteeulu1

sub obturator.prlo
combust1b11-aer

or1t1eIul

corespunzator

37,pina

18 obt1ne-

.Mod1t1carea

seet1u-

n11 de t~ecere 8 8eru1u1 prlo loter8t1t1ul dintre obturator V1


pereteLe camerel de 80estec se rea11zeaza prlo rotirea vurubulu1
/r~
';J'io!. 4Z(t1g.9.2.c. )oare apasa pirgh'-a
~~, ta dintre perete g1 obturator

~entru mod1t10area

'..~

48(t1g.9.2.c.

)mod1f1oind d1stan-

cantitai11

de oombust1bI1

preamesteoat

eu 8er Oare este abaorb1tA prin or1t101ul 37(t1g.9.5.)ae mod1f1ea


eeet1uneade (treeerea aeestu1 or1t1e1u prin aotlonarea I}urubului
pina eiad
de reglaj(flg.9.5.).Ce1e doua mod1tIcari se eteotueaza
~" prooentul
de ox1d de oarbon verif1cs' ou un aparllt prevaz"~ eu 0

:
.
~

sect1unI1

in gol g1 prlo mod1tioarea eaDt1tat11 de preamestee eombus-

t1b11-aer

'"

peretele

sonda oare se introduce

10 amort1zorul

de zgomot

;~ tele adm1s1b11e .~urotla motorulu1 avtna valor!


~,f,700-800

""
I
:'

neeesor

rto/m1n

se atJ& l.n 11mIcupr1nse ~t~e

9.2.5.Dlspoz1tlvul de ornlre.Besllzeaza
un amestee boget
porn1r11,cind
motorul este rcal.D1spoz1t1vul este tormat

't, (tlg.9.6.
)d1n elapetade
I}OC 44,prev4zut4
ou 0 supapa cu arc 45,
un ~r1t10Iu exeoutat in olapeta 44,g1 un dispozitiv
care inehide
~. de comanaa exterIor carburatorulu1,eomandat
de la bordul autovah1-

pornirese act10neazd mecan1smul de oomandd(tn general,


~pr1ntr_un buton d~num1tde oonduoator11 auto"l}oo").oare tnonide
,J~ eproape eomplet olapeta
de goo,intre
marg1n1le
aoeate1a
VI pere~11
: C~1~lU1 .~a

,...

1
\\~
~ol i '"
.#'

..,.

CD
""

de ameneo
:~ae:nerei

_ '~:.. 1/

ram1nind un m1c;8Q~SUb 1 mm).

....

,,- .

- '5

-. ...

"

44

J111tlvalosre
8 80aste1
depresiunl"supap8
011 aro 45 .~. C1esohtde ,t..
pIJtD1ue intrarea
in cemera cle &lDesteo a "unei, canU tit1 supl1men~.re de.aeriD,soopal
as1garirl1
QDe1 cant1ta~1 de aer Butiolent
de !Dare pen'J:'u tunct10nlfre~.
clbo"or~lu1"
tnt1mpul
reC.1m,ulu1' de por".-- "
'. ~].
.' I.. ,_ :
~

Jlire8

!,

"/

, BOTAeBeglerea
III

,; ..

~"

{'c.,'"

,.::,::.."

".

.",

n1velululoombustib11ulu1

din

oamera

de nlvel

oonstant,se
eteotueezi.prtn
demon~area o~~aoulu1 carbaratorului
1 1D.,e~~eaao~st~8'
ca 1nt1g.9.7,
.:.

Ii

..,. "

--

i ~i:"';?
':.;::;~~:'-i.,
~~~:-:, ,': :.; : ",.' .

'"-.

III

'II
I!
II

Ii

--

_:

'~

~,-

'18.9.6.
Oa urmere sub clapeta de voo,c~ar
la turat1a m1cl a arb oreUI1 motor 4e 60 - 100 ro1;/m1D realizata
pr1D acv10narea eleo'Cromotorl11111 cte pornlre,.e
tormeazl 0 depres1une sut101ent de mare
pentru 08 BI1." 8e aspire 0 oant1tate
relat1.
mare de oombustibll
prin si8t~al
prin01pal de dOlla.1,fozmindu.-se impreuna cu. aerul.
care trece pe -l1ngl clapet~de
,oc un emestec combustibil
toart.
boget.
Dael se 18 in oouiderare
intreaga
oant1tate
de oombustibl1

absorb1ti

_.:

1'800 '"

.
S8~ de sarcina
01 se vapor1zeaza
ad/:'I181e .
DupE!.porn1ree

dator1ta

incilz1r1i

motorulu1,turat1a
motorului
de eub clapete
de '00 se ire~te.C8

g81erle~

)~

~s~

creete ,oa U sOP'


l1rmare ,le 0
-

.- "~'.1g.:1~

'Inca':
'...",
d 8.0

...an

se depun8 pe peretU
camerel de zA
0,5 0,7 , isr 0 aUa tract1ane
amesteo ~1 a galerlel
de adm1a1e .Aoeaata lract1une
se V8Porizes1
ulterior
,dUf.l8.pornire, ctnd motorul intra in regilD de' merS in go

_..
"..;

'U1s1;anta,d1n1;re
.oapao l plu~1'Corotnd 8cest8 este llber
sa tie de 7,5'8 mm.' ,,' .. '.;
'tl'ebU1e

din CBC,ace8t ooet101ent de exces de aer ar avea velori

cuprinlJ8 intra lim1tele 0,025 0,05 .ID. real1tate,mo.torul


tl1Dd
reoe,o traot1ane
din combust1b1l sa vapor1zeazl
to~ind
ame8teo~1
combuat1bl1 de porn1re ,oare are un coet1c1ent
de exces d& eer de

depree1unea

"

9..:r.L1odul
. '. .~-

.1.Se

ne2.
.

oontrar
se tndoate ptrgh1a...,'49 pini sa ob~ine oote
..-".
.c",''''',',

...'..

'

da'daatuurare

......

a luc:r~ri1
'i:

.'

:va 6,emonta oarburatorul

tipW"211.

~e yo~' efe:u ta s~hi 1;e18 tunc1jionale

~le pl~toanelor

nte ~,i SOVD. tU'~ari modul dee!eotuara


.a1 ~egll!'jQlor
J.s'e vn rmonta
e
...,
"
'. carburatorul
.
,

,'.

,,'

:", ,I .

compo,-

,. -.

.0

.LUCBJBBJ
COBSTBUCTIJ

D.lo

81 PUNCTIolJBEJ

CABBURJTORU~Ul

~Il' WEBd 32 nM CA!f~ BCHIPEJ ZJ IIO!rOBULJ


1'UJ1ISJlULUl
.A.ll~'-::~'J.O:.~~"

U'tO-

'2-

Lo.l.lD~roducere

Jcest tip

t~
t.i
.c~
~~

Qe c.~~~~tor. contine urmatoarele dispozlt1veld1a_

poz1t1vul principal de dozaj,UD dispozitiv de putere de tip supra_


alimentator , 0 pompa de acceleratle cu membranA, d1spozitivUl de
111 1;01 VI reprj,2IJ-f1
dispouUvul

mers

'Elemente1e compo~ente

r1lor

de porn1re

stnt prec1zate

in legend a anexata

t1gu.

~o.2oDispoz1tivu1

principal

Jcest d1spoz1tiv

este tormat

c1pel 17 montat
emulste

in camera

l5,tubul

pulver1zetorul

(f1g.1o.1.a.)din

14 prev&zut

de emuls1e

jiclo~ul

.'"

18,putul!;tubulu1

constant

pr1n-

to
""

ex>

It;
I 1: ..
~fj
~-fJ

de

cu un jiclorde eer 4 ~1

17.f11nd

est~ sspirat d1n camera


aU aerul

aomb1nat

4e aar 4. Jmeetecul

combuet1b11

dator1t1t despres1unl1

de nivel

care se aspira

care se tormeaza

din zona puher1zatorului

oonstant

lID

oM
I!ro

prin

prin j1clorul

este:."eplasat

..-

10 "'.1putver1zat
ex>

in inter10ru1

d1tuzoru1ui

r1zeazii pr1n~r-un

12.Jmestecul' 8stf~1 rea11~at

coef1c1ent

de axoes de aer

A.

Aoast d1apozit1v

pe.. L.o1

laze

m1c1,lb

inv1ngere/J

aslgura

fJ.'eclirUol"

funct10neree

Care puterea
din

dezvoltata

_.

__

motoru1u1

1a regimul

de ~otor

este folos1t~

motor real1zar8a

Bch1mbului

...

de

~1 8ntren~r11 m~oan1smelor 8ux1l18re .


Bate format(f1g.lo.2.a.)d1n jiclorul
de mers 1n';gol: 2,:~~nl"
,.

88 aiia in 1egdturA cu putul tubulul de emula1e 1, pr1n~r-UD caP!


interior ,conalul de treoere 8 combuct1bl1ulu1 emULe10Qat cu ser
24.Vurubu1 de reglaj
at mersului
tore 1& mereul 1a' gbl.,.aG.

In timpul tuno~1onArl1
chis .Dstor1ta

oepreelun11

n.
r

}
I

lo.).D1apoz1tivul de mers in p.:ol

'"

se csrac~e.

> 1 ,csrscter1s-

tic reg1mulu1ssro1nllorm1j1oc1L.'

serc1n110'

.
.-I
.
1.-1

10.

Combust.b11ul
j101orul

de dozaj

de nbel

r-. ~{:

111G61; 25:,.,i'" or~.t1oi1.1l 4e .'til1P~n"

.
lamere ~1t. gal' olltnrC\ tot'ul

:1.3 oSto,ii"

Oa sub obturstor,efl 8op1ra combustib~l

y
~~
:a~
"'.~
.~~
~i q.
.~..
~I
~.~:!i
:..

"...a
.. e
","0 ~~
.. '"
"tit

1j
::.
Is
.~ _
.""'tI
...!!>

., ~
".S
....
~Q.
;)
.:S

9' -

.. 108
din

putul ae saulsie

--

15.Joes, oombust1b11

~rece pr1n or1tic1ul oe~

l1bratel 3iolorulu1de mers 1li~~."1;':2i).,aI\le8tl'ioln~W...ge

Cll ".. o:m',i,.:.

tate de .er 1Dtrodusa pr1D 3101orul 22.Jmesteoul bosat asttel torm.t, oircull pr1l1 caDalul 24 fUnd
pUher1zn
pr1l1 orific1ul 26

de el1mentere 18 mers '1:~!1;.a"l~De'~:U:Lti


,iv reause.

~estmul

mul aarc1l1i1or m10i


~

pr1l1 aesoh1dere.

transi'or1u
la res1mul

obturatorulu1

d~<?Dmbt\l3HbU'.(\l'O"\',EiJ.Od
reJ:nae reprial (de treoere de la regi-

8arcln11or

mijloc1i

pina 1.'1
momentul

ae rea11z~qzd

in care se a",,,-

ooper' orU1ci1le 21(t1&.~o.2.b.).


Debitul de combust1b11 pulver1zat ae mlrevte ,marindu-ae
,"'qpn~om1t8l1t
'aepresiun11

turat18
motorulu1.Joeat
ain a1tuzor
18 0 "aloare

lucru are oa etect marlr..


18 oare 1D1i~ ,111 runct iune

sistemul pr1Dcipal de dOZ83 ,'recindu~se


mecl11.

la resimulsarcin~lor

estede t1pul auprl~

lo.4.D1spoz1t1"ul
de putere(t~.lo.1.8.
.limentator .&ste tormat d1l1tr-uncanal

r--.
,(

:;;
.:,

.
:.

,I
Il'

"

o::

"S

e;"
".
"'u

~~

0210
-t

:it"a""0:
""

..

:.,
....t!

i!
Q

"

.Q

...

'"

1n~eriorul

eorpului oarb~atorulu1
'.31clorul
3,caDalul 7 de amestee 8er-ben~
sine. adnd un capAt <iescbia in atmosfera e1 j1clorul 8.iXtrem1ta~
tea interioara
a cIDalulu1 7 ae deschide in inter10rul
centreto~
rulu1 11.
Jtunc1 cind tura~1e ,1 puterea motorulu1 creso, depreaiunee
d1D dUuzor(d1ferenta
d1Dtre pres1unea etmC)ster1ca (11 pres1unea
din d1fuzor)oreso la 0 valoare aut101ent de mare pentru ca sa
Ispire combust1bil pr1n canalul 6,j1clorul 3,ain nou caDalul
Combuatibilul

RJ

5 oonstru1t in

d1l1 caDalul

; se ameateos

cu

aerul

1I1trat prin

se

~.
ex~

t~emitate. super1o.ri a canalulu1 1 tormind un smestec

este
((3
(;1J

d1r13.at prin

canalul

bogat care
7 spre" oentrntorul
11 in inter10rul
oasmesteoboga~ contr1bu1ela mar1rea

rU1a eate pulver1zat.Joest


puter1imotorulu1a oaru1 tunc~1onare se deplaseaza in domeD1ul
regtmulu1 de putere(puterea
eteot1va r1ind 0,8 - l. din puterea
Domina 11)

lo.5.Pompa de aocelerat1s
Joest d1spoz1t1v perm1te real1zarsa regimulu1 traDs1tor1u de
acoelerare,ad101
treoersa
de la regtmul sarcin1lor
m1jloc111a
r8gimul de puters.~a
aoast tip de carburator
pompa eate formata
(r1&.10.l.b.)dintr~omembrana elastios de cauc1uo 25 mODtata in~
tre oorpul oarburatorulu1 1& Q1 un oapsc metalio t1xat prin (luruburl Q1 arcurlle
J6 Qi )7 .Pompa este scUoDa:t8
prin intarmed1u1
Ptrghie1 de comandl J4,t1je1 32 Vi ptrgh1e1 )1 oare este montata
Pe aoelaQ1 ax cu obturatorul.AXul

obturatorulU1

poa~e 11 8cy10~

- 102-

_ J..~'t_

~III

"

.~
de pti'a11iL

'

de oomaD~A dlr1jet de pedel,

lo.7.Modul

de deafaeuraro

al lucraril

a autoveh1cululu1 .Cind pedala de aooeleratle eate


lasata 11bera,arcul 37 se destinde, supapa ou bl1a 38 de desoh1_

S~ vor efectua urmatoarele

operaviunil

de I combustlbl1ul este asplrst prin csnslul


mltat de membrana l oorpul c~rburstorului

1.Se va demon~a oarburator\a tip Jober 32. Irn~.


2.Se vor desena sohemelo funo~ionalo alo lJil)torl\eloI~
oomponullto

net

de

un s1stem

Vi t1je

de socelera~1e

33 in spstlul de11_

Jtuno! cind conduoitorul eot1oneszi pedals de soce1eretIe,


obturatorul se desch1de,pirgh1a
31 solldsra cu sxul scestu1a sa
rotete .actionind tljs 32 1 pirgh1a 34 cere sotloneeza prin
intermedlul unel plese de legatura esupre erculul 36,membranel

35 g1 eroului 37t compr1mindu-h '.Membrsnese detormeeza 1 deplssesza oombustlbI1

prin canalul

3o,supepe

de retulsre

VI puluer1zetorul 28.Combustlbl1ul se pulverlzesz~ in

0 oantltete

punde teoretlc

vepor1zesza

unui am~stec evind coet101entul

numal

risl de adm1s1e
'eporlzat
amesteo

!lind rece.din

0 tractiune

impreuna

.Preotlunee

ou eerul din gelerie

csntltete

in

se

pe peretii gelede combustlb11

de edmisie

S8

oere oores-

de excea de aer

soeesti

bogat()... 0,5- 0,6) oere este esp1ret

bruso

,in oarburetor

,restul depunlndu-se

sUb torma de plcaturi

d1fu-

de motor. se marevte

relatlv mare de oombustIbl1

. 0.02 - o,e3 . Motorul

zons

zor-ului 12,ce \mIIere energle turn1zeta

1 se poate reallza regimul de aocelsrare


10.6.D1sDoz1tlvu1 de Domlre.La
porn1re
pulverizeaza

cu b11i 29

tormeeza

un

cllindri, gi prin

arders produoe energie neoeSara porn1r11


.
Slstemul de pomire este tormat(tig.lo.2.0.)dlntr-o clepeta
6 denum1ta"oc" seU "cla'petade eerlf,alcarui ax pOate t1 rotU
pr1n 1ntermedlul unel p1rgh1I exter10ere oerburetorului oe poete
ti eotionata de pirgh1e 39 pe cere este erticulat oepQtul superIor al plrgh1eI 40 .Capatul interIor el pirghlel 40 este artloulat la dlspozltlvul de eotlonere e olepetel de aer 41 .
Jtunci oind olapeta de eer se inchide
sub actlunee mecan1smulul de oomand4
medlul

de demaror

ne

80tlonat

destul

este mloa.tn
de more

oantltata

oamera de amestac

.Datorita

ecestel

se tormeazA

depreelun1

"

~... ,, ,

"".

(/-.J 'rJL ).1.1.>._~


,~

prln inter-

cotlt care este eotlonat

relatlv mare de combUst1b11,necesara

,:) ":4~)ill./ ':J :I ..,#/ ~


'~"'Iy.>" ~.I-j.,,:J
'.-t

outovehlcululul

arborelu1

0 depres1u.

dlspozltlvul

intra in tunct1une,pulver1z1ndu-s~

clpsl de dozaj

rl1

de le bordul

unul oeblu ,de~l turatla

pr1n.

in dituzor 0

ree11zir1l

porni-

~1 se,va urmtri modul in care se c!eotuoaza


jUl carburatorului' .
. ,.So va monta cQrburatqrul~

vorifioaroa

01 rOGla-

-104
tDtrerupe

ourentul

primar.

Pluzul magnet10 care str4bat.

bobin.

de 1Dduo~1e'ar1aa4 de La va10area m.:xim4la ..1"0 .PriD 1nduo~1e


LUCBARBJliB.ll

111Wivuraree
seoundara ae induce un ourent secundar avind 0
tena1une denumi tl aecunded.
Bobina 8eoandara este legetaou an oap4t de infavurarea pr1!liarS ,1ar oe111a1t 1. 0 born! e 'bobine1
de induot1e .ADesstaborne. eete Legate. pr1ntr-un 'oonduotor 1aola~ denum1t ti!}! cent.. a,'
de oontaotul rot1tor
al d1str1bu1torulul
D care transmite curen./

. SISTDfUL

DE JPRINDERE CU BATEBIE JI.


Ir!OTORULU: tlTOTUli1SMULUIABD 10
'

dare

11.1.Princ1p1ul functional.In princ1p1u,un s1s~em de aprit,


ou b~~er1e

este

format(f1g.11.1.
11

Ie f

..

I ~ "I

,, --I
'l

j ..

eT

--r

'

aurss.

r--~~
I
L

j,~'.
i .,. ;

)din

~-

de lIl1mentare

a-

ca~

...1I
1

f;~:"D I

81 'I
, '"

~-- (--~1.
f

I CR
./

,1oe

,
-'-

de aoumula~or1

, C;~,

ou tens1unea

~1(18 unele t1pur1 de autoveh1cule

de al1mentare

ms1 mare

de 12 '01-

20000

vo1tl)printr-un

conductor

de-

decit

duoe aoint.1 e1eo1or1oe


prodao d1st1Dot

6 'Glv1),o bob1na de 1nduc~1e

131, un delcou format dintr-un d1str1bu1tor D 01 un-ruptor


jUle
B montete !n oamerele 4e ardere'8.L8,.no
.'tOl'~lri1:'~::r.
,

(10000

timp in care ;l~ul


'III,BgQetic a1 bobind de induct1e se reduce de
1. valoarea ma:xima la zero, mar1ndu-se tens1unea secundara .Daca
legatura la masl I condensatorulu1
se desprinde,saudaos conden9atoru1
se deterioreaal
,tens1unea
secundara
dev1nemai mica dec:it tensiune.
de s'trapungere i nu se ma1 produc sointei eleotr1ce.Bx1sta 0 valoare miniml a turlt1e1 motorului 1. 08re bQj1a pro-

P1g.11.1.
este 0 bater1e

tens1une

lu1 absoarbe
0 parte
din energ1a
ciroui
tull11
:' --'.caar Iii ca U:o.:Hn'9
se reduoe energ1a arcului electric
oare se t01'Qeezaintre contaotele CB cind acestea se destac .Totodata se reduoe 1ntervalul de

,Of

-:!._J

tnalta

tens1unea
de stripungere,cere
este tens1unea
1a oare d1eleo~r1oul dintre,eleotroa11 buj1e1 este strapuns,se
produoe scinte1a
electrica,cere
aprinde
alDestecul
oombustibil
din
ci1indru.O~ndensatorul
C legat in peralel ou contaotele
ruptoru-

'

de

denum1t f1elIe 0 buj1~ de pe motor .eind t.ns1unea secundara

l f J ,.-~_.I

't

tul

B 1 bu-

11.2. Bobina

Vi 0 ~url~1e ma~imi

de Induct1e..ste

12

m1ea

Bobina dd induot1eBI este formatad1Dtr-un'm1ea


pe carese
atlS 0 W8.~urare pr1mara IP 01 1ntavurarea seoundari IS.In:tavura"

rea pr1mar4ene climenht~ de oUre beter1a de acumula~ori;pr1~~:'contactul


I.Circuitul
pr1mer se inch1de prin ruptorul
B !OlUSt d1J1
contcctul
CB that
pe un platou metaHc,oama CJ4V1 uncondensatol"
C legat18 masA in peraLalou contactele
ruptorulu1
.Came C este
montati:i pe un as antrenat
pr1ntr-un angrenaj de arborele cuca!lle
pa care so af14 cOIIIaC 61"e 0
jl meca01aIDI1LUlde distr1but1e..t:xul
tur8~1eGe douA 01'1 mal mioa deoit 8 arbore1ul motor 1a motosre18

tormate.(t1g.11.2) din.r-un
3 tormat d1n ~ole de otel

metalic

e1eotro~ehDic

10

'11

3
9
4

tru

1. oare so1D~e11e se

a nita

1aolate

tormarel

tn.re

ele

pen-

de cnren1j1 ~ur-

b10nar1 Care inoalaeso mieaul,1ntiI}urareapr1mara 4 ale carel capete

se leaga la ,borneIe 2 vi 10,infa~ureree

secundari
5,un capit
9 al careia e8te leget de tlrul de legitura

a1 bobinel
primare ou borna 2 ~i ce1ilalt
capat 1a borna 1,areul
de f1Xare 11,C8pscu1 izolator
de plast16
12,oaroasa exterloara de tabla 6,oar-

in 4 t1mp1 ~1 ega14 cu aoesta la motoere1.e in d01 timpl.


!eu un anUQ1tungn~ de avaos,cama C destaoe oontoc1oe1e OB~

casa loter10ar11'f

"

J'ig.1l.2.

din material

f}1 ',pl'b$i.11zo1ato:!re

oeram10

8.In

borns

1 se

.'

- 1_5

-1e'-

introduce ~i~a csntrala.Celalalt oap4t a1 ~1iei oentrele Be 1nt~


in borna contactului rotst1v a1 distrlbuitorului .Borne < 0,
leaga 1a t1rul care vine de 18 contactul general alimentat de bee
duoe

terie,1ar barns 10 1a borna oontactu1ui


1l.4.Delooul

mob11 a1 ruptorulUi

e,

tul 8obi1 6 ,1 ~n'ao,ul riz 10 .OOD18ctela rup~orulu1 s1nt cs.ool118e periodic.


oema 7 cara
are UD nl.1ldr de proem1nente
et;81 cu

DlDAra1 de cll1Jdri
pr1w

oarutulu1

~1 ruptorul
se monteeza

montate tntr_o
dispozltlvul

v 8cUIDatlc pentru modlticarea avansulu1 in tunct le de sarcina


m
rului ,lar in interlorul caroaaei eoestula d1apoz1tlvU1 oent~l~to,
tugal pentru mod1fioaree avanBulul in tunct1e de tttratle.
vletribu1toru1 este reprezentat schematio in fig.H.3.
Este tormat

oapao

~1ntr-un

inoorporate

plo1;ttrlle

Be

2 111 un

oontaot mobil ,format din borne 3,ar_


cuI 4',carbunele5 111 lameia metal1ca
6 f1xata in rotorul de plastic 7.~oto_

7-

rul de ~last1c este montet Is partee


superloara
S a suportului
camel CMe

'6

Iruptorului.Curentul

secun'dar care

pro-

vine din Wa!;lttrarea secundara a bOb1I nel ae inductle


,este introdus in cleloou prin t1t1a oentrala
8, traoe prin
""5 contaot ul mobl1 tormat din borna .3,:'{

cMf eroul 4,carbunela

'5
-~

rlg.ll.J.

5, Lamela 6 ~1 plOiUI

2 ,i este dirijat
printr-una
din 1l~e.
18 9 le una dU bujllle
fixate pe

motor..
BQDto~~litlg.1l.4}este

., J.

format din oontsotul mob11

bobinei

La .81oaree

tormeuA

,compdmA aroul

coniee.

4 !;Il rote!;lh

prin intermed1ul

tije1

J.

platoul 5 ,1 oentsotele ruptorula16 so11dareau aoesta in sens


inve" a8naa1u1 de rotatle

al oamel 7.
Oa urmsre .on1aotele ruptol'ulul
se aesohid ou un avans ungh1ularmal lIIare,o.e. oa echlvaleezA eu mar1re. ...neulul
la apr1ndere.

atnd sarcina mutorulul ore!;l1ie, obtttra1iorul


0 m1Qoare in sens inve"

S8 deBchide

celul

1}1 meoanis-

descrts

anterior
centritur.al(tig.ll.5.}.Marlrea
aVanau-

D1sDoz1tivul de avsns
lul oaata ou ~Qteres turat1el ae reallzeazA
ou ajutoru1 unu1
meoan1sm ceDt~tugal mon1;at in aaLcou !;Ii reprezentat
scbemailc
in
tlg.11.5.Pe aJUl 1 oare este antrenat printr-uo aDgransj de catre

OUo_e ae f1xeszaauportul2 pe Oa1'8 sint

r11e ),pe oar. se artlcu1eeza greutitlle 4 al oaror

Pe greutivlle

prJmarul

d8

eate .rtleulat ou arcurl1e


tee
"Dela

lIIagnetio

dDea ,aste l1.c8lla", m4rlrea a'ansulu1


La aprindere
,deoarece obtu.8 1De~48 1 ames~eoul
aevine mal aArao.TimpuL ae eraere
ratorul
al alllestaouril~ s~race este relet1v mal mare 1 ca uzmere nivelul pre81anllor
din oll1ndrl ae reduce
o (laU cu inch1derea obturetorului
ore1e depresluoea sub
obtur.1ior,d.p~1une
o.re se transmits membranel 2.Jceesta
se de-

arboreLe
So

de 8aroW.
Di8pO.111~ as aYaDS 'aoumat1c eS1e tormat(rlg.11.4.)a1n
. oa1'OaS8 l,t13.)
art1culaU
cu un capit pe platGul
5 1}1 cu celli.leU
p. memb1'8J11
elas1iicA
2,aroul
4 1 1ubul 9 care se clesch1de
8ub obtaratoru18
al oarburatorulul.Cind
saroina motorulul se re-

mal eteotas'l!

6 ,1

fD bob1J1a .8cUDdera

,18

exterior de plastl0 1 in oare

; atla

tluzulu1

In paralal cu conhctele
rupio1'ulu1 8.te 1.sel Ie lIIa.A condanes~oru1 O,al cI.1'lt1 1'01 a fost aesC1'ta an1arlor .natoul
S al rup10rului
,pe oere aint montah contaotal.rapto~ 8e poate ro1i sub act1UDea t1je1 )081'8 apari1De dispoz1'I~ui
vaoumat1c pentru modit1oa1'8a a9anBulul in tunc-

lIIax1III4 18 ..ra
Veleoul iQglobeaz8. distr1bu1torul
aoelael oaroasi .Pe oaroaaa daloou1ui

ai lIIotorului ,ceea oe detelllliniintreruperea


,i" .ar1e~1a

8 Ql 9 svtnd constanta

4 se tlxeaz8

boltur11e

fixate

boltu-

cepat

exterlor

elaatloe

~ oare p!trund

in

dlter1-

Cene-

lele inclinetepractioete in pirghia 6 montat! pe pralunglrea corpulul oamel ruptorulu1 7.A1una1 oind tarat1a motorului crev.e aa1e
neoeaara mar1rea avensulul
18 aprindere .KArlrea 1i~atiel motoru-

de

inductl.

1'1g.U.4.

lu1

81'O~O. ateot

mdrlrea

1ittrat1e1

exulul

1 1 pirg!d.e1

2 Bolide-

-10{' - .
61
5 1'8 cu 8ceste

'

3,

tatile

I
I'

I
D

Os unDsre greu-

4 se departeazs.

z1stents

1'1

sub sc-

71 t1unea.tortelor centrifuge
oere
4~ sot1oneaz&
esupra eoestore.Be_

!JI

3r. invinS&

arouri1or
ei Oa umare

8 ei 9 este
bolturUe

5 se departeez!
de centru ei
8.
sct10neeza
eSupra
pirgh1e1 6 sOl1_
a.
~.
darA cu ceme 7,rotind
csme tata
11 ~
de e7.ul 1 datorita
teptului
os.
10~
!
"tentele
practicste
in pirgh1e
7
6 sint inclinate
tats. de axs de
s1metr1e a pirgh1ei.
5~ ,
Oe umere Ceme 7 se roteete
teta
de exul 1 in se~gul de ro3
"
tet1e a1 acestuie ~1 oontacteLe
ruptorului
sint etaoate mai devreme ,oeea ce ere C8 rezu1tat
mar1ree aVeDSului la epr1ndere.
P1g.11.5.
aiDd turet1a scade, elementele
mecenismulu1 efeotueaza o m1eoare in sens invers oelui descris ante-

rior

~o,1'

III"

J(~upru Saa

'f ,garn1tur1.1e

t1.~.~

.Eate formata(f1s.l1.6)
pe un man~on tlletat,
2 prevazut

od1

Distante

QIe eriJn~
~"",,{
J
8

- :.aIM

CP/lirel

f"ultTJ ~

IJ.

,1 desonele

...5e monteaze.

oomponente

trebuie

al

0 J

ti.

BUn

'ae

80e..,i

de aprindere

elementele

/1- Ie

ale sist8muluide aprindoro.


a a1stemului .de ~prindere

eT.istent in laborator

parnmetr11

func-

oomponente

If

Plg.11.6.

buj1e1

0 valoue
de 0.5
al luorar1i

po standul

~1onal1 ai s1stemului

contitC't

r",."".) Buji"e CU izoJlSIfie ceramico derT/OntabiJa


I ~ni/uri alP e/8flje,." ~ - plu/,rli cJe {;.ere.

,avind

elomentelor

3.Semasoara

nedemonZljbtlci

crnt'III.

eleotl'Ozl1

1.Se demonteaza
par~116 components
2.5e e!eotueaza schema !uno~ionnl~

d1ntr-un electrod
lateral
cu 0 gar.D1tura de metel

.irtu! ~rodlJIlJf

'

56 Tor e!ectuaurmatoareleoper8~ii I

, ..'JdI,,/lu(,;J (jt. f!t6f"1"n-- 111t~l1oarQ_ ~. -.{.!brmrurlJ


;'I ionr.; b ~iliJrnlllJr/!Ja., "tanOJdr" am c:aoIm
ILo/..!or Uffaml(' (f - c:prpu!~dfOdlJlui
~nlrl1i:

t!JIKtrodullJl

r",o,irnrr.t

4 ,1 5 ,1..6, ben4te

11.6.Uodul de des!u~urar.

d/ 1 e""'-f,od Jalel'd! ; - rorp"",,<>Iir:~ J;;a(m1W."'*- eft",..",....


.

d:Lntre

18 to~1 electroz11

-,-z
ceramlc:~

1l1terioe_

in oere buji18 f11l1d mon'Cata pe un moto~ S1iandard


de preapr1ndere a emesteoului oombastlbl1.

t:iJllpul in secunde
.'iDSe temperature

/I

CIJ lzolajle

lSe e1leneere

eate strapans de citre ourentul seoundar.


BuJ1a eS'te caraoter1seti
de oUra temlci,care 1'8prea1nU

el/~"OIV~

a1um1n1a),el.o~rodul central 8t1.o1a~orul oere.

d1t1tresce,Ue

(IIins;>J fjuji~

(~ere din termoctment 11 Vi plu11~a de oonteot oa fiva l2.So1n~8i. electrio! 8e produoe intre eleo1roz1 etuno1 oind dlelectrl-

l,sudat

108

ale

siatemului de apr1nc!ol").

.. ~,...
tJ1iIj4..t1~~';.Clen'Saotele raptorltltl1

6 se leap

le malli Jlt1Q. OrgTl~f1tBb.IJOt't!l

4 Vi contactul
roiltor
12 stnt ~oDtetepe acels,,1 arbore .Bo~1~1!1 ~~torulu1
4 tDt1'e p1ese1e polara
5 ere Oa
etect veriet1a
IlIi1dmU"',fS. d1recUe1
!laxubi
lIesnetio
081'8 etribe.
I' bob1ne de induct1e .In t1S.12.2.Be
prez1nU sensu1 l1nlUor Ii,.
!,~4
corespunziter
UDor poz1t11 psrtlculare ale rotorula1.
Oe armere a Yar1etle1 tluxu1u1 meSAetlc , 111primarul bobi11~osma 7,rotor81

J"UCBJBIJ lIB.12
CONSTROOU.a 51 PUBCTIONJRIJ S1S'l'8UI.IJJ
JJli .aPRINDKBI

CU JUGNB'l!.ol1

D.1d.

12. 1. Introducere

S18temul de epr1nde1'e OUlBagnetob. es,*e roloslt


La lIotoarele
O. p1s~OA Qest1Date p01'A1rl1 Dotoa1'e101' diesel de putere lIare(OaB~l
metorulu1 D.l05 La oa1'e porn1rea se ereo'Sueas' ou un Do~orou
eleo'Sroapr1D.dere cu dol oU1DerS. tn 4 timp! 'tip OIP).De 88811el1e,
a1stemul ae 8pr1Ddere ca m8gnet~u~este a'S111sat la aotoare1e lIoto_
ololetelor

V1 aY10anelor

12.2.Pr1no1p1ul

epare

eleot1'Ollotoare Up(ts.s.L2.J),1

epare 0 tens1un8

eUernaUY

0 componentl

~.De

t1'8JU11torle

lul r._1I1tant in pr1llar lre..p

aS8I8enea

tn tnt.fUeree

a oarentll1111,

11' + s.,

~,ea't81
CODteote1e

un

pr:Laeri
1Dci t ourenruptoru1u1

.. desch1d stlimel ctnd 01:l1'entll1 pr1aer rUIlUant


oete mad.. ,1 !'Ii!liD desph1se un Ump ta,el.pi oere se 1Dohtd din nOli pentr. un timp
t18 Var~&!~ .uueo! . OlU'el1tu1u1 primer rezuU8I1t ere Cs efect

tunotiol1al al 1nstalat1e1

de 8Drindere cu

ma~netOl1'
D1n punct de yedere eleoU'10 megne'Soi1l;' pone r1 cons1deret
08 Db m1orogeneretor
de 1mpulsuri.Megnetoul
este tormet(tls.l2.l)
pola1'e 5
dlDtr-un rotor 4 oere este un magnet permanent,plese1e
conetru1h
du tole de otel electrotehn10,o
bob1ni de 1nduct1e tormsti 12111
m1ezul 1 construltdin otel electrotehnlc,bob111e primer6
2 eu un nUllar mlc de spire01 bob1na8eoundari ) CU 1m numar mere
de spire,
an ruptor tormet d1n contecte1e
6 Oi oeme 7 01 un d1st1'1!)ultor 8 t01'llst 12111.
%91Jt"O.~
>~Q~~)Pt;.;L?'~Q;,:Pl:Q~,~j,l.~~).'.legate;,pt'1D
---'-'~'''''",:,,
;
''
;.,:..:-. ---,.~.
,: ..
:!uGl.

induct!e

clU'ent primal'

'S

..(=00

0(..

90

5 N
La

1800

J'1g. 12. 2.

14 cu.;.. , t)

;..:x~

.[ = 270

eparttia UDel tens1unl e18Otrollotoare Beounda1'e cIe 10000 - 20000


.C1U cere esh tranBll1BA prin oonhctul12 '01 unul din plohrS.
1, IU1ed1n baj111e lIo1iorulu1 .Procesul
Be r81a pentru tho ere cUind10t 1n Pl!l1"te

hiD

inch1deree contaotalu1
de oprire lo,pr1merul bobine1
oondensetorul
11 .08 armare, tens1unea olaotro-

8')~.....
~c1rcuIt88sA

'ct
deY1ne md alcA
it 0111'8secundar4
'" P1'1n umara
ecIntelle
eleotrice

"~1

~t

J'!.s.12.1.-

Se opr.,te

s.

deolt
tene1W181!1 ele strapungere
la bujl1 nu Be llel produo.lloto-

12.).Construct1e m8~netou1u1 4M2

Joest

IISSAetoQ es~e

dest1-

~.
~otoerelor
cu dolcl11ndrl 1D 4 t1mp1tip
VIr cere OODstttue
""81;
.
<
~~l de porn1re a1 motoare1or D.105 ,1 D.105 A.CD .asn8tou de

---

- U1-

.~-

.,
I

L.

F\ ".

'1.s.t2.4.
etnd t1:lrst1s
aoeelerata de oatre
etUDei
1;4

..q,

~.

rotorulUia oaru1lIigoere
de rotst1e 8ste
d1spoz1t1..lOU arc
~81osr8s 118Zimi .

'tit

12.4.Modul de 4estaeurare

a1 luoriri1

'1.12.3.
1.Se dem~nteaza
acest tip este tormat
lumin.bob1na
j ul

de induct!e

7,borne1e

vi capaoul

24 S Cobalt;

S8 inte1'lled1ere

PriDerul
trul

Glsgn8tul
din

z8IIak

1,constru1ta

a1

ruptorulLl1

d1ntr-un

este

din 81-

6,coo1:aotu1

de lIontare 8 ti~elor

d1str1bu1toruta1

are 2 poll Vi este oonstru1t


01:1

dlo carcasa

J a contactulQi de opr1re,ouple-

2,borna

5, oon1Oao1Oul lIobi1

4, rotorul

.1 d1stribu1torulu1
den_atorut

(t1g.12.4.)

tUet

turna'

bob1ne1 de 1nduet1e

10 .Magnetul

pres1une

are 235 spire

B.oon-

rotorului

a1lsj denUlllt Alnico

pe arbore
stm

rot11Ool'

buj1110r

ell ejubral

24/3,S
UDei pie-

de cupru eU

de 0,72 11IIVi rezUtenta


Inn~lU'8rl1
de 0,57.Q
:r.a.!(.Vuraree seoundera are 12500 spire eu d1ametrul

dill'"
II

7~
de 0,0 i~

V1 redsten~e
Cle 6250 Q .Cspscu1
d1stribultorulu1
este cOllstrlA
1.'00'
~1c becoel1tl
.Cap1ejul
4 eete ~reYAzut eu un diapoz1t1.de 8 se
rere eu arc e 111~car11 ~e rotat1e
a rotorulu1
,dator1ta
oard18
.aretlte
tens1unee
secundr.ri': 1J8%1!aii.
lIobi1 6 a1 ruptorulu1 se prod~c'
Deseh1dere.
oontactulu1

4 M2.

magnetoul

2.Se efeetueazl sohl~a funo~lonala


cu magnetou;:~se
ldentlt10a elementele
modul de !uno~ionare al aoestora.
3.3& ~ont8aza

.,

magnetoul

a 1ns:alatiei de apr1ndere
oomponente ale 81stemului Vi

- U4'.'
.' rull11

tiS se stabl1eute in tunotle de olire ootanle! a benzinel utill.

I,ete

~;
LUChBJU BB. 13

pini clDd se obt1De ltDl;h1al'Dwoll


recClllandat
Obsorvatle,
la motoare1e dotste ou selootor Dotenio avanaul

'II

Beglsrsa

AVsAeU!

f1x este ungh1ul

do .'ens pe oero 11 r~al1ze.zi

borna rgp~:~~1i1u1 de pe Oaroa8e d.~ooula1


Berna de pi ~

II

P~.13.1.

A'enaul'ecuums~1cSailpr1D depres1uneeste angb1ulde e'ans


la eprindere real1zet
de instalet1a
de epr1ndere.4atorlti
aotlunil

61spoz1tlvulu1

de O'aDS 'aoaUDet1e

Inainto de a regIa e'aneu! ge ver1t10i cu 0 lora daei distEnts dintre


COlJhcte1e
rllptorula1
o1od aoestee
Be dosohid
18
aft%1nIum sub eo~1W10" camel a1"O 'a1oaros
cupr1nsi
1o~re 0,4 _ 0, 5 JIll.
In Ce2 contrar ee ragleezi
con~aotulu1

f1r(denw;lt

De aoessti
IICOst ,U"
(procentul

eceaat!

d1stanta mod1t1c1od po~1t1e

VI DIco'ala).l

distanta

depinde

ruptoru1u1 .

'aloere8

UDghlulu1

Dwell oare

1.

de motct..i 't1"ebl11e aA tlo de 57 :!:. 2o.Prooentul


DwellIU;'
Dwell o ~ul
de inohidere
contactelo1" daseJ11der
rupto~ etliij)UL ae
iao1itOetOo +81 Uapur7:de

8L COD'so~elor rMptGrulu1

),trob~10

sf

tlo

do 61 :!:. 3
1

..

jcest reglaj ae POate 6tec~Pa eu ajutoru1


unu1 Dwellmetru.
~odlstanta msz1mQ dln~re contactsle ruP

La 8cest esz se mod~1ca

,a

lu pi..NI

e1s-

temul de eprindere
tara 011 d1spoz1U'lil
de .'ans oentr:Ltugal (11
d1Spoz1t1vu1de e'ans 'acubmat1csa tunct10nezo.
A~oneul centritugal oBte ungh1ul de a'aDs J8al1zatde dlspoz1t1vu~ de a'ans c~ntr1tug8L.Valo8rea
aoestu1 indioo 'a1"1831
in
tUDe~1odo ~qret12 .otorula!

~1

II

Jio~iunea de 1IDgh1de evans la ,'aprindero poato av08 Ul'IIitoeintrepretarl


practIce
: a'ans tb,
a'eM oentritugal
1'1 nens

unu1 bec de

1baWnei
d. nluc"e

oU ajlltoru1

nqJtar-distrilaiik...

JD.

corect! a Udgh1ulu14e .9.Ae


18 epr1ndere .Pr1n ungh1 de a9aDO Ie 8pr1Ddere se 10telege UQgh1ul
d1nvr,exe bratulu1unUi cot a1 erborelUi motor Vi 8Ze c111Ddru_
lut respect!, in momentul producer11 sc1o~e11 eLeotrioe 10tre
eLeo~roz11 bujIe1

ae rea11zeaal

\I

Beglaj&lese reter! 1e .legerea

tix

'I

1J~J.. Inno~uoe1'e

pr1n depres1une

B. ansu1ui tb

svsnsulul

,2 'o~tl legat .tnt~


fJBActh.tn. t1g.13.1.

BBGLjBKA HS'BrtULUI DE jPBINDUB OU BJTBB!!


JL MOfOBtJIiUI j V'lOfUBISMULUI AlUJ;.~!O ';",.;.;',

rele

.. 13.2.Bel:lsroB

'Isucceslunea
,I

opere1;11lor

de reglar!!

a 8Vanaulu1 tix

este

urmatoaree:

e).So demonteaza oapaou1 d1stributlei


g1. se rotevte ou man1'ela arborele motorulu1 p1nl c.tnd aoesta ajungo 1a EMS Ie sti1"~1tul curs01 de oompres1e (ambele eupape sint .tncbise).
.
b).Se rotevte arborete motor p.tns olod marcajul 0 de pe tereestra de v1zttare
decupeta 10 oeroase embre1ajulu1 ooinolde ou merOejul poeDsonet
pe volant,oeea
oe corespunde
1a un ungh1 de avens
de 00 considerat
in raport ou ua de rotatle a delcoului..;Deoarece
.

Ij
.r

II

1a motoare1e

in 4 ,Umpi

turat1a

axulu1

delooulu1

oste

de doua or!

!Dai mica c~ .e.:e1"bore1u1 motor,


unghiul
de a.ens oona1derat
Ie exa
motor,
ungh1ul
Gelcou1u1 este de doua ori me! mio:. oe a arbore1u1
d. evans considerat la aXa de100ulu1 'a i1 do douB mal mio deoit
Cel oons1derat
10 raport
ou ungb1u1
La construot11
mal vechi ale

de rotatie
motorulu1

a1 arborelu1
motor .1.
se aduoe 10 oorespondents marc-jul
1 dO pe tulle monta~! pe arborelo motor pentru
antrenarea transmls1el prin ourea trepoaoldali a .entl1atoralu1,
CI1raperul
0 PQ~Ql1at
p., O'p1l\?.~U'::t.i~at~
:pe,,~~p~G~' q~",t.~~b~~~~1.
o).So monteazi lampa de oontrol L oa in t1S.13.1.
d).Se slabe~te Vurubul de fixare a cercaae1 dolooulu! Vl se
.~t'Otevte

carCaDa de.Lcoulu1 10 sensul orar oare eate ,1 sensul do

- n'-

-.J.1.5rois1;1e e QXului .Qelcoula1


aprinc1er d~ 18 Dord.
e;.~e ro~e,~e csrcBS8

,aupa "an
delocului

se inoh1de con'tac1;ul

c1e

aVsD8

ptna ~a

in BeDS ant10rar

la

'8pr1nden c1up. 08 se oOlUltS:@\8Ub lUlll1.l18J.imp11 strobos-

oop108.l1A1ere,lIaroa3elor

j.

~olos1nd

boscop1cB..In cele
pent1'u

de etaDS

ae 1I1'III8ssi
.8 ezpaD8 pr1no1p181
res lares
ay_aula!
1& 8pr1J:1dere'.,

IJ.3.l.Be.:lsrea
sYeJ18ulu1~1z
88 efec'tu8881r~ato8re18 operat11a
a.Se cone=teaztl ~10e oen'tra1i . s1Bte:nttlu1
cartes

hlU11ca

a testeralu1cv1

ae .reClusl

0 t. 1

"

'

.,'

,0 1'1

V1

sooete

V1 oerburator
s1bii 1nfluen1;a

tQb~

'tacuQmat10

,oee8 ~e ~s08 Oe d1Bpozit~'tttl


Yaou_at10

sa ,na lIa1

c..Se pune 1Atwut1une


nind ~ere88tra

aeoupeti

in

G1ntre

.
lalllP8stroboscoptoi

a'fsD8ulu1

la

lA..3. ).Bedsr8s
'

eprindere

oal:'~~rul

a>t88terl1la11uld~

amb1'81a3Ula1

saU la oons-

"ruot111e mal veoh1 marcajele de pe p1aoe ttlatl pe oarterttl


d18tr1bu;le1
,1tul1a~tlatA pe arborele motPr .Da04 maro~3e1e se a11-

n1aa...,aYensl1l ,tbestebiDa reslat .


In oaz oontrar.se
lIoditiee. trecnn~8
boscopic.
nul

8P8ratului

coutui

'

-,~c:= .~.

apr1nderilor
lampl1 stropinA cind marce3ele se alin:La.4
Vi se cltefiepa acraosreiDd1ci

de 8'faDS eote dUer1t

981oar88

la! in aOBastA

poz1tle

1).3.2.Bo~18re8

WlSh1ula1

de aUD8.Daci

UDl;h1ul

de 1)1

20 se moa:L:t1cl pod~1a csrcsse:LdeldUin8


00 V1 se ~1xeaza oa1'OaSs deIooa-

p1nA o1nd avansl1l

oentrl~~l

a.Se ~o,~'e tubul de plastic

.
b.Se IIIIsoan. le tre1

.3000

25 .. 29

4000

dlot1'e

dispoz1t1yal

&
vecuumatlc

,1 carburetor

Yalo1'l dUerUe

38 ,"
---

42

'~a1
de aYans ales
IJ11Ue1

2500

'18 ..' 22

32-

I'

36

de aYanS 0811~rUas81

SYlLDsuluiv8callDat1o

,1 8e con80heal 0-"P01llP-'
de ,dd a test8ru~u1
,
,

'

b.Se pane 1i1'~UJ10~1ane porapa de dd,s

. .

ale 'turet1e1 Wlgh1u1 de

1iesterala1

o.Se porAeot. motoral ,1'8e ~oeri


18 d~t.rs8 turat11 ale
8cestu1e angh1a1de.aYlLDa la epr~der. cores~~~~r
momentului
1n c~ se.~l1n18111 marca3e1ede' pe 'tolent 01 caroaSa ambrelajului
"1:"

'J

~.h:)~~~~" tul1sllontata
p' arbore1e catU 01 pliouta ,de pe capacal
t1str1but1e1
,lIIisurhdu-se01
v81081'8. depresianu'
cre.ta
de pampa
de .1d ou:ajutorul'.80u~etrulu1 t8sterulu1.Velar11~ cer"cores-

PQnduna! 1'8c183co~eot s1Dt,1nd1oete 111tabelal 1).2.


..

febslull).2.

~.

In aoed scop 88 eteo'tuess& t1rID!toarele operatl1

la

In eoest soop.. etootaeeal ~lto8rele,opera'11,


a.So ..' SOOtte 'cepltlil tub1llui de plastic ..ontat pe oarburator

.
8vaDsnlui
..

1n1t1al
11 '.. 15

1I81'se 1I11ooui80te Uspoa1UY1Il

de legitara

In casal 111oare 'telo1"l1. miearats Allco1nc14. ou o.e1e d1n h-

ci8 r8;~~t.,1J,'

d1apos1t1'tal

8S~rl!

,.2000

450b

Joe 'I81081'8e d. 750-8..0 ~ot/m1n ..


b.Se

BJII)

UDch1ul de avens alee

1000

taratia

epr1nde1'8(

1000

1.3.1

UDsh1ul dso.yens

--

~0~081r,U anll1,

4e apr1nd.re

enterioars.

1m1n).

"

f1.ve bl1j1e1 de 18 o1"U.n4rul .ar.1 ou hsterul OO~01'lll 1nd1oet111or


din

~abelal

VdOares tarat1e1'
de 1noeroere(ro1i1

I:'

0,

'

In ecest soop se poate ati118s QD.tes1;erdotstoa un ,parai


pentru masurarea
unsh1ula1
4e ..ens,W1
tarometra
V1 0 lampi swotester

Ungh1Ul

eles, W'lal

testere ,electronice de re-

.:1a" 8 eYensului

i1a ~tI1"lito~le

"

apr1ndere6 becului lbp11 ae control ,1 se ~1xeaaa C8Z'C8laBdeloolllw. cu 8ju1;o1'ul. ,aru!l111ui de ~1x8re in aeB8sta pos1~1e
~).Se ..rit1oa dacl 1;ur8~18d8 ~~~iare .8108re8
in aomen1at
150 - $00 rottmin

13.).Belsr8asYensului

PHobet.

Sa 1'8ooms.ndiY810r11e d1ntabelul 13.1.

----3000

80

.000
800

-2
)38

9 - 13

-UT
~,
In caBul in cere valoril. mAsurate nu corespund se rotevt.
sectorul dintat de pe plotou! deleoului Care marevte SaU redUCe
eursa t1jel solidara eu membrana d1spozltlvului .aeu~at1e
eind se obtin valorile reoomandate ale avansului

pina

Se verities totodata daca membrana dispozltlyului Yeouuma_


tic nu eate deterlorat! .
13.4.Modul

de dest!$urare

Se va .feetua

reglajul

unu! tester electronic

aoestuia

oonform

LUCBJBEJ 0.14

at luerarii

avansului

SISTEI4UL DB KACliK 'CU LICHID

Ie aprindere

indioat111or

cu ajutorul

din not1~a

tahnio!

14. 1. Introduo ere

sistemul
ae raelre
eu l1eh1C1 ere rolul
de a mentine
~erm1e a1 motorului
in limitele
de temperatura
recomandate

reg1mul
de

oonstructor.In

sa

easea

timpul funct10n!rl1

0 veloere

limlta

super10ara

~otorului

temperature
o,Dare

nu trebuie

in funetle

depii-

detipul
.

varlaza ,in domenlul 80-90 C.L1eh1du~ de raclre este tormet d1ntr-un smestee de apa Qi etl1en-glico1.Proportiade etilen~
gliDol din smesteo determ1n4 valoerea temperaturil de soliditioare
e amesteoului

In general

motoarele diesel uti11zate in agrioultura(de exem-

plu motorul D.llo,D.115,D.116,etc.)folosescsisteme de raoire deschise ,ic in1&riorul carora presiunea este oprox1metiv egaln cu
p~eslunee atmosterlea.La unele motoere pentru autoturlsme(de exemplu Dacla 1300)se toloseso sisteme de racire presurizatein interlorul oarora presionee este mai mare deoit presiunea atmosteriea.
a1 motoarelor D.115
14.2.S1stemul de raeire
Schema sistemului de racire a1 aeestor motoare este prezentaeste format in prlneipiu
dintr-o
pompa de
ep~ l,vent11atorul
2,ooleotorul superior 3,un sch1mbator de oaldura
denumfi rsdiator
format din bazinul superior 4,celulele de racire
5,bazinu1 interior 6 Vi oapaeul7,coIeetoruiinterior8,transmisia
de antrenarea ventilatoruIu1
cu curele trapezoidale Qi termosta-

)fJi'1..:f~4~~~tCJDU1

tul 10.
In jurul eilindri10r se arIa spat1ile 11 in care se arla lichid de rnoire
;aeestespat1i'oomun10a
prin or1f1ci11e15 eu spatl1

Temperatura l1chidului
de' raoire din
1,2 prevazute in chiulasa
ch1ulasa se masoara ou un manometru tormat din traductorul 1)(e1eotemperaturii
t~1c Saa meo~n1c)Ql eparatul ind1cator l4.Masurarea

eate' necesarli
1,\11

1n vederea

determinar11

rsgimului

termio

a1 lIIotoru-

J'unctionarea .La pornirs motorul eote ~eoe' ,iar termostatul


eate !nohis,8VJ:nd

podtia

reprezenteta

sohemathat

in f1S.14.1.b.

- u, -

- 12. -\
:1

de 12-20~ la ..18 ,1 15-35

se cedeezlo.traot1une

~ 1eMJ-Q

diD Ollerg1a reaultati in motor prin erderee combust1b11ului.


Vent:11atorul 2 cread. un ourant de aer oare 1ntens1fioa

'

sohim-

bul de oildura api-aer.Capaoul 7 este pr8vizut cu doua supepelo


supapa de suprapresiune

oare se desohide

:1.Dteriorul

deP'vevte

radiatorulu1

pa oare se desohide

etuno1 Qind

valos~a

atuno1 oind deprasiunea

sub 11m1ta adm1sib1li

pres1unea

admis1bi1a

din

U1 0 supa-

din radiator

scade

t443.Particu1aritati oonstructive ale s1stemului de racire


.

motorulu1

Sistemul de rBeire

al

D.llo
a1 motorului D.llo eate de ee~menea

des-

chis Vi funoiioneaza
dapA 0 soheml de pr1nc1piu
idenUoa
ou aoeea
a motorului
D.115.0 part1eulsritate oonstruotiva e s1stemulu1
aces-tuimo~or este constructia etanvar1i pompei de apa.Sohema funotionsla a eeesta! etanuar1 eate prezentata in 1'1g.14.2.
Joeasta etenvara este

formatadin inelul1 care

,
J
q

este apasat pe .totorul

2 a1 pompe1de ereu1

:Pig. 14.1.

pr1n intermediu1
4;areul

in aceastJpozitie11chiduldin chiulasseate aspiretde pompa 1


prin cane )ele 16 ei 17 ,supape 18 e termostetului
tUnd desch1aa.
Din pocpii l1chidul este retu.let pr1n ori1'1c1ul de, ,legatura
19 in
s~at111e

~ din 1nteriorul

blocului

motor,

reven1nd

11 din ~looul

pe traiectul:pompe
motor,or1f111e

I,

de raoir~

or1tlciul'19,spatl1le

15,spat111e

de raeire

12 din

cniuls8Bf

g.
termoatatul 10,colectorul superior J,bezinul superior al radiator
lec"
5,bazinul
1n!erior a1 rad1etorului 6,eo
lu1 4,eelulele de racire

torul
tor

interior 8,pompa 1.In ~impul trecerii lichidulu1 prin rsd~88e efectuea'"


schimb'de
caldurA cu eerul
inconjurator,caru1&

buc~ei

J se spr1j1n:',

de etan!iar~

pe p1esa

fuata

in oarcasa

:::

pom-

pei 6.:~:.Jt!gm1!fl~
1 ;eui;c
solider ou rotorul 2.
Piesele 1.J,4 vi 5 sint

apoi pr1n or1-

ficl11e l~ in inter10rul spet1110r de rac1re din ch1uless'12.In


a08st tel se rea11zeaz&circu1tulm1c,pe cere lichidulde rac1re
se deplsseaz2 pina cind se stinge temperatura dedeaohidere 8 taro
mostatulu1 '80-90 C in tunot1e de t1pul motoru1ui).
Dupa deschiderea
termost8tu1u1(t1g.14~)se
deachide
comunlcat1a dintre
cenalul
16 Vi co16otorul
superior
3, inohizinc'lu-se
cODCorr.1hnt comunicet1a
dintre
cenalele
16 e1 17 detorUa
inch1de.
.
1'11 supepe1 18
Ca umare
se etectuesili
c1reu1tul
I&are ,caracter1st1o
unui
re~1m term1c r1dlcat
el motorului,
in timpul caruie
l1chidal
de ra....
c1re Clrcula

,1

3,,_

1mobile

.Inelul

1 este

oonstrui t dintr-un mete-

rial

ant1!r1otiune

oaras eu retorul
,redusi.

:Pig. 14. 2.

tre-

1 fiind

In fig.14.3.este prezentata conatruct1s rotorul~. vent11etorului ~i montajul pompei de spa la motorul D.llo
l4.4.Construotia
Termo~tatcle

91 1'unct1onareatermostatelor

se construiesc in diverse variante .In f1g.14.4

f0100it8. la motorul D.llo.SupaSe prezinta. 0 var1enta oonstruotba


;')a 1 :.1 aups:,e 2 tac corp comun eu burdutul
metal10
4 oere se poete '~ilr::":.a ROU contracta
in lunctie
de temperatura liohidulu1
de
l'",c.:L'::..L:3 pornire

,(;.:':,;1 Hc~i~ul

c;e ~c1re

Darourp:e

c1rou1tul

mic,

- .~

...~

'1&.14.5.
.
nente sint ~toarele

fuarea sroului

P1!.t4..3.Pomps

de 11~hld'v1 vent11atorul motorala1 D.ll0.,1-olrcBs'.2-roto~tJ-~srn1turi


de etenvare;4-curea
de antreae-

re;5-vent1~tor;6-pieBa 1n~e~ed1ari,7-azul pompei


Spre
.,

'

1~"

iu 'aOtOr

L oare

.
,.-.:;

"I...

$pre

"1~'
";,..~~--+

5
4

Sa suport

poate deschide tNOerel Bpre

~olectorul superior hcb1sl...rerenre).e ) dntcsesch14~


vi 11oh:l.dul d1D
phiulasa motorula1 circUli prin'tn1ie5 Vi prin rerestrele
riorUl,carcasei
.3 spre pompa 4e epl,-olire 11 introduoe
111blocul motor V1 a poi in chiulad.
~ 0 snUM1ta temperatari(7o-90oC),

chLula8A V1 pomy.
Oe tL""fI!aMlb:.:i~ul
5~1

5.

~c1re
,

spre~8d1ator.

o ahil

1'i>r~tl

d.in chiular&.

electnindu-se
construct,hi

treee

pr1n

1Dterio.ra1

care::

c1rcultulmare a1 110h1dulU1
{.:: te~ostat

tolos1te

. toll'"

la

11I0

eutomobil~lLr JBO este pre~enteta in rtt.14.5;P1esele

eolllP

Q'"
rele

1,carca8s mobl1a

mlc'recipient

4,IID

9 tUat

de

,ps
p1e~.

'

DUpi,

!noalstrea

reolp1entului

inchidereasupapel

7,oapacu! 8,boltul
"'
U Qi supapa 12.

lo,pleB;aprorl1all

2,plesa .3pentru

5 care contine oantitste

:Lapornire 'termosta tul este rece iar VOIUMI11oe1'81!:~~~e,(i,,:;


m1n1m,supapa
12 este inch1sa,lar ~upapa 1 este desch1si ,lich1dul
ae racire
ctroulind
din chiulasl
spre pOllipl sub aotiW1ea acesteu,
etectuind
oireu1~ul m1o.
l'et11

burduful
4 care oont1ne sloool
etll10
ae dtla'ti
Qi sup8pe1e
1 Vi 2 ooup
'podtte
PlU1Ctatl.SUP8P~
1 "e descb1de
in timp ce supapa 2 inoh1de ferestr&diDtre
Ie 3,intrerupindu-se comunl~et1s

Ps...14".

'cearl~Ei\'"J;'Ir.,~amitura
de etonesre
.. ..

4 este contractat Vi supsP'

burdlJ1'111

a \~papa

U.chidUla1..~'~e~:,j.e~}J
5 deplasindu-l
(boltul
lain soela~l t1mp,supapa

dUe ~l Vi apasl p~:pe-

~ este

t1:z)

ptnl

la

2 se desch1de Ql 11cb!,concomitent
intrerupindul d1n chilliasaposte tioeoe IlIpre radiator
dU-se ciroula1;la tla1dula1
spre pompa de apl.I.1chidul
de Noire se

deplaseasl
pe circuital
,

mare'.

14.5.Psrt1oulsr1titl
mulu1 de Ncire

'

oonstructive
a1 motorului

81 funotlonaleale s1steautotl1rlamului'..~;}"/~(n.,

S1stemul de rio1re al acest~ motor este presurisat.:La


pp'1'0\11t'e 11ohidul'de
l'icire circuli. de la camaVlle de ricire
din oh1~iad
5 Pr1n supap.J cu sre 6 ,caroasa pompei. ;) in cimlvlle de ftcire
diD
blooo 1~ ~i rev1De in oh1ulasi,eteotu1Dd c1rou1t~ IIlc.
0
.D''''ii
ce l1chidLl de riolre
at ~ e 80 C te1'lllostqtul 4 8e tIa.s.
1
~
4.6.. , )deschide ~1 11oh1dul circuli
pe tra:l.eotul clmioUor de 1'101~~,.
".PX'iUoh1ulasa 5, te1'lllostatul 4,coleotorul
superior el radia1:orului
2.
'.

- 1.2)

-1249

1'111ra41...oftlaJ.
088. 08 dete~2.D1 t01'lDare. unet d epres :lun1.1D 111-cer1orul v8Suim. a8 expaD81une
.
Oa tUmare ~upapa tormata din hlerul'
6 'Vi buova 5 de thare
8 aroulus. 2 se deBoh1de(1'S,s.,14.1.b.)~s!nd
aerul s1 1ntr. in ute-

r:loru1 ..sulus.

de expans1UDe. .

In t1S.14.8.
. ..,-:.:.:
ti..

r tio

P1s.14.6.
rad1etorul
1111

1, eoacioru!

de ric1re
a1n bloc 12 1 cimi~11e
5 ,.~ectutnd
circuitul
mare

11,cimi~11e

chiulasi

..'

1.r1ter1or sl rad1atorulu1

Pres1W1ea

11ch1dw.ui

1.65 . 105 5Jm2 datorl~i

d1n ds temal Cle ricire


d118~1r11
11ch1duluL

5~e

pieoa

uvor ~'8t1

6 care este

de asemenea

daton tl actianU, resor-

I..~

t.,'tulus. j', 'pe oap~o,,~ 1 a1 pompe:l. Pie sa


~;: Beste constru1t1dtn
material 8JlUfnct
S.ane
pentru
a
resina
u9.'&1ri1'
.
.'
. .:', ."
J
..&6
.. zati
de 1I11,0area aoesteis pe"'suprarata
capaculus. 7.llementele
etanv~;1
Be roteso impreuna ou axul 2.
In t1g.14~9. se prezinti'
sohemati0 fanetionarea
dlspoz1t1vu, lui eleotrio
de avert1lare'oare
semnalizeaza

IJ,pomp8 3,oana_
de rac ire d1n

se r1dici

se .'reprez1DtA oonstruot1e
etenQir11 axulus. pom\.
;.. .\- pe1 de api.Joeaste
este 0 et8Jlvere me"uJ:y-i:7,., o~1oi tormata, d1n oaroes~ 1 montati
):
I, pe arborele 2, V1 1"8so1"1ul '.) oere
- apasa
I' prin 1ntermediul
buo,eS.
4,1nelul
elas~,

la

Oa l1...are l1chidul treee prin tubul de lep~uri


1 1n ..sl11
ae expons1W1e 8 mar1nd preslW1ea oerulu1 din interior.
lie oapacul
9 a1 vasl11111 de exp8l1Blune se a~li un bUgeD 10 Oare oontine doul
supape .Punotlonarea &Cestersupape este preaeniati in ~1g.l4.7.

t ~I

. 'j

aeplg1rea

temperaturi1

'2~

.
1

.'

Jr ~t
,

___,........

.!i

aan1s1b11e a s1stemului
'de rloae.
Aoest dispodUv
este
t01'lll8t

dintl"-un

treduotor

~.14.9.
, mont~t
pe ohiU18S~' 'mota..
rului 1 ,1 un' beo 2 !nser1at eu b~ter1a de acumulatoare .) .!radqctorul
este !n contaet ou
.

I .

PS,s.I4.1.
JtW1cl ctnd preslunea

reete
S8 aesoh1de
sapepa
l.i.sind 0 parte
cl1J1 a8ru1
in exterior
.Huno1
cina

to,ler

11ehidulde ric1re

aerului

din '988u1 de expanslune

t01"llleti d1J1 telerul


compr1mat in v8sul
se opre(lte motorul,

se oontracta

se!lli-

) tli arcul 4(tj,&.14.1.8


de exp8Jls1une
sl lasl
::" rad1etorul
88 tlo6~'"

Vi esie aspira' 10 1nter1~-

l~eh1dul'de
meire din chiulas8 4 ,1 este format d1n oorpul 5,contaetUl 6,borna 7 vi lame18 b1metal1ol 8 .La porJ),ire c!nd 110hidul
de l' 10 ire este reee eontaetul
6 se af~ pe pozit1a, I Qi beeul :~,''-''.).
aprlnde.L1chidul
de rlc1re se !nellzevte
repede,~de Isemenea, se tnoilsese
'oerpul 6 vi lamela bimetal1ei
V1 e8 urmare eontaetul
6 treOe pe pozitia
II,eircu1tul
se tntrerupe
g1 beeul se stinge.Daei
.'
0
-emperatura 110hidului depagegte temperatura adm1s1b114 de 115 1
o
.
:
5 0, eontactul 6 se !nch1de pe poz1t1a III Vi beoul se apr1nde a'erthtnd

asupra

depag1r11

temperatur11

aan1B1bUe

._~'", -l4. b.Jlodu1. de desf~~\U'ar& al l.ucrlr11 - nrac ttoe


;;e urmL""eQte OO.Q.Btru.ct1a .t,8mjJl.asarea

Ue 31Bt~u1
reului

Dacia

de r!c1.re
1)00 {acelaCli

laborator~
B~ deseneaza
pre
zen ta te 1
in refers
t

pe ~toBZ'ele

D..U5

~U:'~tQrul
sobemele

e1emet1te.1;O.1:"oompone~:te
,

D.lio

autoturismnlui

~otionale

... ,,;
Cli DlO.toruJ, autOt
ARO-~O) eXia~e~~

Q1 elementele

oompon~

),

-',

LOORJBBJBB.15

t'.

SI.Sf~UL DB URGDB
15.1.III:lro_ciQo-er.

..",

Slshmul' cSe unser. ere rolut de a lubretla


laslre1e meoaDismetor motorulai Vi oontaotul
tntre!1P1esele
Oare eteotueazl
m1~carl relative
una ta~' de 811a
S1Btemul 4e ungere real1za8z1 totodata rlclrea
elementelor
oU 08re intrl tn oontaot uleiul de ungere .11ngerea se real1zeaza
prinjeturl1e
de ulei pulverlzet
prin ex~~emitlt11e
1agarelor manetoanelor(ungere
11beri,t1s.15.1.),prin
arUnce1'8e ulelulu1 d10 bala
de ule1 pe peretii
oilindrl1or
(barb,tej)de
oatre manetoane ~1

-loapetale
bidelor
~1 1'ortat ,prin aducerea sub
~pres:1une a uldulul
:l8" loourl1e 4~":,W1ge.r~.
sub
" aotianee

und

pompe de ule!

'

Kejor1tatea
slstemelor
de unsere imbini
,oele tre1 prooedee,motlv
pentru cere ungerea
Impuritltlle
in eoest oaZ' este denumlta ~
din ule1url stntretinute
de tiUre.Plltreh
pot t1'montate
tn ma1 multe moduri.
In t1t;.15.2.este
prezentatl
sohema de montaj tn serie a tiltru1ui
1osta1atle1.Uleiul
absorbU prin priza 1 de pompa 2 esh tr1mls
Bub preslane
1a tlltrul
6 Vi de aloi prin con-

)~;i5.l.
~, .

duoh
,,' "

5 spre ,piese1e

motor. .fompa este

oare neoesitl

prevazutl

ungere,dlo

ou 0 sUpapl

de e.~u~~h,

\'qj.~~i~);.,~ tar Bupapa


Bourtolrou1teazl
flltrul
atund cind ao~s'ta
- Be'WUndl
.Pres1an8a ule1u1u1 se masoara eu maDometrul 7.In 0811Ul
lIIontejului in derivat1e(t1t;.l5.,).
),dupa supapa de suprapres1une
),
c1rou1tul de ule1 se remittaa:
G parte din ulei tre1 prin f1ttrul
6 ~1 revine in baiaae ute! .cea1altl
parte flind dlrijata
prtn
Conducts 4 1a p1esele dinmotorcare neoeslta ungere.Boportul dlot~edeb1tulde ule! core trece pr10 tl1trul6 g~debitul de ute!

..118 -

_.1.n ..

b~1e el&mentul
5
/

~7
I

,I .

tiltrent 6 al
filtrului de Ie exterior spre
interior"..,l
intra pritt oonduo4
ta 8 in red1atorul !) 4!1de se
r~oe~te.lI'11~rul

de ule1 este

previzut ou 0 supapa 7 oere


sourto1rou1teeza
elementul
t1ltrent

atunei oind aoesta

se oo1meteazi.

Pres1unea ule1ulu1 oare se


introduoe in motor pritt e8na~
,

lul 11 se masoara

2
1

lis. 15.4.

eu menometrul

i2.Jceasti

pres1une

sa varleze

in limitele

daN/om2

trebuie

)-4,5

19
P1&. 15. 2.

o~re ~reoe
spre motor este 1/41/10. Deficlents aoestul monta3
oonsti

in faptul

oa ,in casul
16

colmatarI1(infundarl1)riltrulu1,
ulelRl

se introduce

't

1s piesele

oare nec.-st'U. ungeres neflUrst.

In oazul motoarelor de plltere


11

lII!!re,pentru

8 se mari

tea f11trelor
tiltro,unUl

15

14

oapacUa-

12

se pot monte doui

in serle,aLiul

in

derivatle(fi~.l5~4.).Intres~a

cant1tate de ulele ste flltrat&


pr~

lI'lt;.15.).

f11trul

serie 4 ~1 fl1trul
.

de deri'fatle 6.

13

15.2.Sistemul

ae

un~ere

al motorului

D.lIo

Schema tunct10nsli 8 s1stemu1ui de ungere al acestui motor


eate prezentsti in r1g.15.5.Uleiul
din baia de ulei 1 esie ssps.-

.
2. antrensta

rat de pompa on pin108~e


pl'Lntr-un en~renaj a1 car
p1r-ion este montst pr extremUetee
enter1osr5. II erboreLui motor r 1e.
.
,1 eote retulat pritt
ccnd~t.
5 in t11tru care esie montst in se1

DbitU
Pompa este previzute cu 0 8upapi de suprapresiune 4. e
1emin1m oc ~L6i al'pampel este de )6 11tri/minut,1~r presiunea Ut.
1ului ;''E.f\;c~f,t :ie :"-4,5 deH/cm2 .1'uret1e
ret:1::. :::V::::->j~J..
e~te de 2270 ret/min.Uleiul

'!.g.l5.5.

us.

de entrena:!"e 8 pompe~rji"
refu18t
de pomp's

In contlnuere
~~t ~oller mijloe1u

,ulelul se introduoe

pritt canalul

a1 motorulul'..,1 atrabate

oanalele

11 in legainter10are

~tn cc~pul urbore1ui


motor ,care d~~1jeaza uleiul la lagarele mene,oQne ~1 1egarele Peliere.In tig.15.6.este pre2entati 0 aeotiune
'\)~1n

erborele

motor oere pune in evidenta

oal18lele

1nterlo8,~\\" oare

-12' -

t1 stribat.Cena1a1'1

e~inet11

;2

injeot!e

fbat

c11n ulel este Qondus

pr1n:i~('

C8l1~

este

dintre
(j t~j6i
~1 osme

previzut

8 pompei de
este prevazuti

l
,., , J-_~
:;;~;;~,:,v~/~t~:
';)
_../'

~ IdetAei
~/o

,','

d1ntre

pe tlje1e19

!lI1unge contactul

V1 contaotul

d1ntre

hchetl

eo~em~ funct10nalia fl1trula1

t. .'

- heme

prin

rl1trulul

osnapr1n

prin oanalu1 B.SuP~ftul


'

Element~~~filtrant

este flxat in inter10rul capaoului ou aju4(e carul parle inferloara eate monteta pr1D fl1et

1111

sa

treeoa direct spre radlaior .~upap. 9 sourt01rouihazl rede ulei daoa traleotul aoestuia se blooheasa llsind ule-

1ul sa treaoa direct spre locurlle de unsere


in t1g.15.7.b.

3
5

se preziDta

oonstruct1.

elementu1u1

f1ltrant,

compus dln capaoele 1 Vl 2 confeotlonate din oarton,caroasa exte.


perforat ),tubul metalio oentral perfora' 4 Vi

rioera de oarton

elementul de filtrere proprlu-z1s 5 confectionat din carton p1lat.


Scn1mbarea ulelului se taoe in senera1 la cald,pentru a ae
nacUa
un prooent de/impurltiit1
cit mal mare. Vara se utilbeaza
in sis~emul de UDsere u1e1 M.)o Super 2 ,iar larn_ M 20/20 W super 2.Pentru

utilizeazi

ungatoare1e

cu bl1i de la rotorul vent11atorulu1

unsoare 11tiu-calciu tip

15.J.S1stemul

de

OM 175

un~ere al motoare1or

Be

~
D.115

a acesiu1 ~lp de motor este prezeniata


de pompa 1 pr1n sorbl.1l
2 din
beia
de u1e1 , ~1 tr1m1s prin oanalul 4 in r11trul
5.Pompa de ule1
este prevazutii cu 0 SUPOPQde suprapreslune
b oare perm1te reintoercerea u1e1ulu1 de 1a refulare in asplrat1e ,oind pres1unea de..

in fig.15.B.

funotionali

U1elul este absorb1t

pa~e~te vs10erea admlslbl1i .711trul este prevazut cu 0 eupapi de


scurtcircu1toare 7 oare ,permite treoerea u1e1u1u1 pr1n tiltru atunc1 cind elementu1 f11trant 8 al acestuia se oolmateaza .Pe traleo.

'

Jf

F~

ry/e~~

filtru1ul

,),'reoe

Buportul'

pe parte. lahralfi e bloeului motor.

torul boltului

Sohema

prezentatl

J I I'IIrl11-2.

.uuIO-

interior ~ prtn
culbutorl el tljele 19.

ou un oanal

:'

in

d~atorul

Vi t41otu)..jj1j,:t:20, precum

filtrant

tli dint ate de antrenare

se prel1nt)e

In flg.15.1.este

e1ementul

de u1e1,re1ntra

pe suportu1 'f),aroulul 12 Vl buo~e1 5.Supapa 10 sour'01rouiteazi


elementu1 fl1trant atune1 oind 80esta este cQtmatat ,1asind ule-

Care ule1ul lese e1 UDt)e oontaotul

In c:;n';1:lu:lre.ule1ul

de 1a pomp. de 'ule1 1ntri pr1n

~a1. 21 spre hsarde


ro~11 aintne
1b.~
termediere
a a1B~rlbutlel
,roi11 d1n~a_
'Ie ae IIn'Crenare8 aXula1 011Oame Vl re..

culbutor

,strabate

6 spre radlatorul

11 al 0~rpu1ulr1Urului in in'hr1oru1 0.-

7 ~l iese J1n suportul

11.11

fl1trului

provenlt

11 este

u1elul eate d1rljei

L,3 ~i 5 prin oanelele


a~ulU1 ou Oeme 15.0

redial

.P1ecar8

suporll.11

oonslu1

motor

de d18111uru mic prin oare 11181ul treee


spre perl..
ferl_ rot11 ~1 lese la per1terla
rot1i,real1zindu-ee unseree dan'grU, ro;llo:~a1nt_u
aie d1s'Cr1butie1
~1 _ a_n'Curl1 rotl1
de an're~
nare 8 pom:>e1 de injeot1e
De :.& psl1erul
mljloolu
.1 arborela1
ou came,ulelul
trece
prin08Dall:l 16 18 pul oulbutorllor
17 uns1nd lasirele
cuUuatorilor

D.llo.Ule1u1

oDlUIlul 1 din

te arborele

.Bo8~a a1D~a'Ca 1n'Cermedlari 8 d1strlbut1ei

cat un oanal

motoru1ui

psculul

par1;e

--

1.

).

Bt8n~are. se rOd11z8az& eu 8jUio~t


unor dopurl metslice 3.Dupa ce strabe~
de Le pal1erele
14 la pa11erele

P1t;.15.6.

84uoe a181a1

le!Arulu1 menetoDUlui

1)0

tul canalulu1 9,1e le~lrea din !lltru es~e montati supapa pentru
reglarea preaiun11 ulelulul lo.Ulelul diD f11tru este 1ntrodus pr1n
oanalul 9 in canalul 11 denum1t rampa centrala ~1 care etrabate
intreg motor:1

de tJ~FPJ'

filfrvlili

d..e u/e/

'1&..15.7.

1Q pal1erele

Din ramps oentrsliii uleiul treoe pr1n oanabla


12
erborelu1 motor, treoe prin oanaleh' 'in~er10i.r~"1):.~e

arborelui ~1 strabotr corpul b11elor prin canalele long1tudinale


!4 din corpulaoeAtora ungind imbinarea bolt biela.Prin
oanalele
~" 2teiul
djunp;a 1& polierele
uului
cu Oame reaU._ind
ungere_
ac e:~~cr8 .

'- 1')1.-

'-

0.>

:- 132,-

tranare

LegArele axeler rot11or dint ate ale d1str1but1e1 V1 de fha pompei de 1nje~ 1e stnt anse pr1n. retesUI! de canale

16,17,18,19

V1 20 .Corpul rot11 dintate intermed1are

batut de un oanel radial


spre exterior

21 4e 41ametru m10,pr1n

tntredint1,r1ind

IPO! risptnd1t

pe s uprata daD$ur11 oelorhlte roti dinteh

20 este strl-

Care uleinl i88e

de dlnture rot1i 20

,oare oompun

an,;reDa-

jul d1stribut1e1 Vi Ingrenajul de antrenare a pompei de injeot1e.


Ungere. .xului culbutorilor se floe de citre uletal provenit din

..Q

caDalul

2) care tloe

extrem a1 arbore1u1
in motor se face prin orificial

legatura ou un pal1er

cu came 24.Introduoerea.ule1alui

acoper1t de ~P.~~~~~..\~.CI'~\A~H)~':b~d~:~~:~;~W1'Mf~~Y~~:~fl~~~.9~1\'
joae1
26.
"''''.'
.\ . ~
.
.
15.4.S1stemul de ~ere
al motorulu1 D.131
!ractorul

'-1800 j

echipst ou acest .1p de motor poete lu-

cre pe ter~nur1 situate pe peDt~ mere ,oeel ce feoe 08 sistemul


de ungere 81 motorului sl albA 0 serie de pertlouleritit1 OODStructive

.Bale de ulel 1 (fit.15.9.)ere

..

-r~--

trei oompert1mente.comper-

.--..-~..-

eX)

11'\

...

110

....
JI:c

24......... ..WA.&._

it,

Z.5

0'

21'

,
.J
I
1
..-

Pig. 15.9.
.~

5C

1)4

- 1.)).

tiQon~u1

anterior 2,compart1mentul

J ~1 comp8r~lmen~u1 Pea,

median

terior 4.Siatemul de ungere poseda doui pompe de ulei:pom~


prinot
'pali 5 ~1 pompa 8uxlliar2. dubla. ,ou trei rot1 dinta'te
6 .0 secUu,'

9 .A doua se~tiune

J prin teav!

comporttmentu1

sorbul

a pompei

2 pritt conduots

6 esp1ra ule1 410

10 01 il refu1eaza

suf1c1ent

pritt

11 e1 i1 retuLe8zi

prin conduota

12 in inter10rul

"8sp1rat

schimba.

t- aXu1

toru1u1 de caldura 13 in interiorul oareie u1e1u1 se race~te,trece


prin t1ltrul 14 ~1 intra prin conducte 15,in o.na1ul 16 cere stra_
bate blocu1 motor,oenumit r.mpa centrala .Din rsmpa 0 parte din
ule1 este pulver1zat
le. Duzele se desohld

18 pe tundul

prin daze1s

cind pree1unea

p1stoanelor

ule1ulu1

este mai mare 'de 2 d&N/cm2 ~1 se inch1d daca


sub aceesta valoare.Prin
arb.relu!
rioare
ule1

moter

canalele

19,u1eiul

8 oarui manetoane

ele arborelu1

motor

prtmeac

20 .Pa1ierele

circuli

Pentru's

se reduce

la palierele

t'o1'lllst(t1S.15.11)d1ntr-o

inte-

axului cu came primeao

ae decongala

22 tl1 2.3 La
inter10ari

a:xele culbutorilor.Botne

distr1but1e1

,a

se W1! de La 0 ram1f1cat1e

de la ramp. oentrali

16.Pe motor

angere

,de seemane.

ramp.

se rsa11zeazi
contraU.

.::':":~

1,1(:

est~ monta~
printr-un

<':'eiului;:;e

un compresor

a caru1

pompa de apa direct


intr-un schimbitor

in cama~ile de racire din b10cul motor ,c1


de ca1dura

denumit rac1tor

'cama~11e de rac1re ale bloculu1


lul de a cobori temperatura
bator de caldura format
Care c1rc~la
interior
de

4.Cep8cele

!:!uperlor

inter10rul
5.Capace1e

&6 string pe curcasa

ro-

1 strabatuta
se introduce

\ev11or
ain't

de tevile

2 prin

pr1n cap2c~l

reede

1zo1stor

80 . ,i real1zeezi

uleiull11 in 20 minute La 0

15.6.S1stemul de ~ere

01 motorulu1 autoturismulu1 ~G\~ IC

ule1ului1a leest t1p de motor eete prezeuteta in f1g.15.12.Ule1ul


asp1retdin ba1a de u1ei 9 de pompa 10
111'111sorbul 11 e8:89 retulat
in tlltrul
7 unde se re~in 1mpur1ti~1\1"11ule1ul

centra

deco~elsre6

are pute-

e%ter10ari de -1200,dso& tens1unee de al1menta~a 1


beter1110r este ~e 24 volti.Dae~
temperatura
exter10ara
este ~o
-200 deoongelaree se rea11z8aza in )0 minute

te 01 apol

G3Z'1.i. ;;..;':.1!

~urubulu1

8.Borns 9 se 1eaga 1a mesa .Rez1stenta

temperatura

at;;,:)..;,~te

1 ell ajui~rul

din csuc1uc 6.

BeZ:l.stenta
este alimentati'.
aU curent
eleotric
de 1a
borns 7 boleti
de bUCI;S din

1'1!.15a1.

~8ter1s1

2 ~i 1~Be prin orificiu1 4


;;r1:l

,.II~teaza(';ar:li
~Ul'a

Schema circuitu1ui

~l este(tlz.15.1o)lln Dch~-

11ch1dul de rkc1re"care

).strabQt~

pe oap.aaul

din oareaSa

in

de ulei ~1 apoi

motor .Rac1toru1 de ulei'ere

uleiulu1

S.'.- 3~tii
:J
-:---1

:.C.

15.5.Particularit2ticonstructlve ale sistemului de un~~


e mot~rulu1 S3vie~ 197
L. motorul Savle
797 11ch1dltl
de rac1renu eate retul;tde

5 se

de etln~are

canel de legatura cu

F.:;::;o~~'if. cu ~;:::.[,m,!t~'l.il

u1e1u1 la tempe-

pe dopul bil1 de u1ei ~ :'~~..


lotermed1u1 unei bucQe fi1etate 5.Intre
tubul
J .;1 ~'J.:::"

a canalulul
12.
Pompa de injectie 24 este unaa de ule1ul prim1t pr1n canalul 25

de La partea

canal Oe

raturl soizute in dopul ba1i de ule1 eate


introdus
un decoDSelator
ter:nic.Acest'1
eote
re:a1stenti
1 la exterlorul
careia
C~ a~b.
tubul de ~amota 2 i11t::-odus
in tubul metalic
: ~cntat

de un~ere ~rin oanalele 21.


De La pal1erele extreme ale axului cu cume, uleiul circuli

pr1.n cana1ele

.Pin10nu1 central al

este una printr-un


La ramps oentraU

racindu_

ule1 prin canaLeLe

culbut8ri18r

i,d1str1bu~1ei

din rampa centrala


presiunea

din t11tru es'e intro-

de pompa c1.rcula
prin
clm.:l.c
pe
1ra1eetul,pompa -t11tru -rio1ter de ule1 rampi oentrala -arb ore m8to1"-axu1cu oame-

mentine as.tiel
un nive1
princ1pala 5 .spira ulei prin

de r1dicet.Pompa

c.re pr8v1ne

dIU!in rioU"r pr1n o1"1tic1ul B,se rlioe~te


,1 oirculi spre ramp. oentrall a motoruLui

Pundul p1ato~nelor
mohru1u1
Savie..! eate
rio1t c. ~1 in cazu1 mGtorulu1 D.131 cu
,jetur1 de ulei pUlverizat
pr1n duze alL~en'tete
eu ule1 oe La rampa centrela.Uleiul

9 in compartimentul
3 in care se

conduots

de ule1

anteriGr

,t

pr1n orUio1u1 ;~..

fie e pompei auxiL1are 6 sbeo8rbe ule1 din compsrtimentu1 posterio~


4 prin sorbul 7 ~1 conducts a ~i ~l refuleaza in compartimentul
mediu

"UloiDl

1 7.

P1'1ncanale

treee

este

prin

eanalu1

d1r1jat

prin

6 in rempa oentrall

.Din

rampa cen-

cana1u1 4 1e e~u1 eu1bu~orilor

2,

5 La arborele ou came Q1 prin canale 14 1a pallerele

~J5

-136-

II

1-

.~
3

I.'

II
6
5

15

\9

6
7

g
13

8
9
10

.11

I
. 13
~;

11&.15.12.
erborelu1 motor 12.m

1nter10rul arboralu1 motor u1e1ul ciroula de

La lasirele pa11ere pr1n oeDalele 1nter1oare 15 La lagare16 maDetoaDelor.Suprafetele de contact ale t1jelor 2 cu oulbutorii ~i eU
ta~bet11 se uns de cAtre p1citur11e de ule1 in suspens1e aflate tn
capaoul oh1ulasel 01 care se depun pe aceste auprafate .U1e1u1 sa
evaoueazi din bale pr1ntr-un buooD t11etat intr-o p1esa 1) SUd8t~
la parte a 1D1'er1oari
a bi11 de u1d 9 ,'~:1' r.Jo1.nt:t;'pdt.lce -' ....
fig.15.1).
1 pOIlleeta prezentat modul as wontsre a1 pompei de ule1.A7.ul1) 8
1
xte..:toru
care intra
in bucJo 14 10 e
.
pe1 eate previizut CI1 eeDelur1
1(J

11tr1)pr1D

carela

oapaou1

1 montst

pe oa pacu1 cb1ulase1.In

oe atll 0 roati a1ntat~ oare snsreneaza


,Sar eu axul ou came
.

QU p1n10nu

I.

1 15 ~o

;...

j '!s.15.1).1.bale
de ule1 ;2.arbore
motor;J.canal
de UQSere a lasiQ'
rulu1 paller ;4.a% eu oame;5.deleou;6.t1ji
taohet;7.cul~:
butor ;8.oarburator;9.001eotor
evacuare;lo.lasar
palier;

.1-

ll.pompa de u1e1;12.sorb;1).ax
antrenarepompi
de ul81;
14.roati
d1ntatl de a1ltrenare a 8Xulu1 pompei de u181;
15.pinl.on de antranere
de pe axul ou oame.
'

In tig.15.14.este
preaantati
conatruot1a tiltrulu1
de ule1.
La montaj se scoate
oepaoul de plast1c 9 .,11trul
se monteas& pe
D eonduoti t11etatl
de pe blocul motor prin t11etul intarior
al
ta lerulu1 4.
de etan~are din
IrA t1mpul montaju1ui se oompr1m1 sarn1tura
prin
orit1e1l1e 11,
intri
caUciuo 8. Ule1u1 proven1t de 1a pompa
prin
Strabate elementul tiltrant5
~1 intra in rampa cantrall
Dr1tioiul oentrel 7 al ialeru1ui 4.

"..

-iUJt

'~i'

'.

s't

"~

LUCRABIU NB.16

SISTEI4UL
,CU

DE SUPBAALD4EN'UBE

Al'BINDEBE PBU

At Jl.OTOAl/ELOB

COMl'BIIUBE

16.1. Introducers
S1ctemul de supraal1mentare
are ,rolu1 de 'Qmarl oantitotea
de inoaroatuxii p~,:,aspat&i 1ntrodusa. in motor,oeea oe permite .,1ntroducerea unel call"tl~iti
de combusUbllmare
mare in cll1hdru I}i
ma.rlrea
1'1&.15.14.

'

PeDtl'UunSere se uUU.zeazi "Varaulei 20.1.40 ,ier 1arns


,

15.1~~d~1

de dacrf~Qurp.r~

a motorului

le 0 aoeea!}l

ollind1!:"~,\mari-

toru1 S.1500 .1S ~i motorul


J.G 1402 Bcania oare eoh1peaza
traotoarele J.3602 L ~1 A.3602-II'.Supraal1menterea
acestor
motoare se reau.zeaza
(tlg.16.1)printr-'.1D
grup turbina.
eu gaz-compreeor
denumit
;1 t1,uobosuflenta
format din turbina
cu gel 1. "~'Aq!Wi"~'i'Qrul..C, -II'.dn.+.
,
.
~ I tate pe un ax 00mun :3.

Blementul tlltraJ1t
este ti:xat ,,4e carcasa 6 intre rODdela 2.
Vi azul 3. Dac&. .rc"dl,\~;se colmatsezi
se desoh1de supapa ou arc
10 care permite treeeX'ea ule1ului spre locuri1e de ungere

10...30.

puterl1nominele

rea put$r11 11trice).Mo~oare1e


aupraal1msntate
fabricate
in tara
noaetra slot motorul D.l05 J ~e 150 CP(11o kw)care eohipeaza trao-

a1 luor!r1i

3e VvX' efeotua urmItoare1e

operatiuni:

1.3e dcmonteaz~elomentele oomponente


serc prG.~entat& in referot.

ale aistemelor'de

un-

'3

2.Se deaenenz! 'schemelefunotio~ale ~1 elementele oomponente


Ills .eiDtemelor de u:-~ere descrise
in :referat

".Se

montf:a~!elomentelecoilponente.

'

'.

4.$c mlaour! pre3iunea de'Ute1 re~11zat~ de 0 pompn de ul~i


de 18 motorul D.115 pe standu+ existent in la~orator

.
}
}

r.

'1S.16~-lT~r
Turb~a cu gaze eete 0 turbina aetentoare,tl1nd sntrenata de
tazele de ardere evaouate din c111ndru prin supaP8 de .evQtluare,:,~"i1
coleotoru1
Oe evacuare
5.Luoru1 meoanio toloelt de turbina eate
U.ilizat pentru antrenarea oompresoru1ul oare aep~ra aer din atm~.
tere, U oomprimi'l tll it introduce
in cllindru
pm
oo1e ctorul
de ad-

~1a1e 6 ~i ~1 supapa de admla1e7.

-~Jtunc:1 cIJld se modUlel

.~

,881'C1na mo1;oru1111se moditloa

tlJ....
-..tt e.
debitul as ~aze oe ardere,~emperatura
~1 preslunea
aoestera , Oe ee
ce are oa etect mod1tlcarea turetle1
v1 puter11 compresorulul 01
oa urmare m9d1t1carea in 80ela~1 sens(cre\iltere
Sau descre~tere)
dsb1tul111 de inoaroitura
proaspiti(aer)1Dtrodus
'ae oompresor in'
oll1Ddru.Slstemul
de supreal1mentere
poate t1 conslderet
pr1n ~
autore.r.labll.
.
8l'e
Preslunea meximi a 1ncaroit~1
proespete se l~tteazi'ou
ajutorulUDel supape de supraprsslune.
Suprsal1menterea
este etlc1enti
indeoseb1 in cazul motoere_
lor de trsctosre
GaU automob11e care luoreazi la alt1tud1D1 rld1_
cate unde eernl este rare!1et
,

;In tunct1e

.'

~8 est!

de.nt&1ta

de "aloaree

Cle supraal1mentsre

de preslune

j~esi(ps

1,2

etecU"

'

_ _,.,.,'_~3..r._
'.
,"
\
I

dS.-

a1 motorulu:L

I-..

l'

I.

\:'

:;;
...

.~

J
I'

cO

---

J'l"~'dSIJ

_ /---T

C:S1

-g]
N
c-.o

1,5;'

teree puter11 I1tr1ce(puterea l1tric&. ..~)


rU-es randamentulu1

~"',.

Ps eoeaa_

daX/~~),de
medle pres1une(ps
1,5 - 2 deI/om ),oe 10alti pres1une{ps
2-3,5 daR/cm2)i de toarte 10elti presione (Ps = 3,5
6
daR/on2) .'
.
.Jpl1caree pl'Ooedeul111 supraal1menUrl1
-are oa a'lantaje dlrec~e re~~ceres masel motoru1111 rata Cle un motor nesupraalimentat
de
~e1at::l putere,reducerea
~onsumulu1 spec1tic de combust!bll,cre\\l-

...

'

preslunl1

supreel1mentare

,.
i ,I

_, "._1_'I'~'i
I'

\\11ma-

,
~

S1

.2

gw

/~

If>.2.Construet1a turbosuftante:L de' suuraal1mentare TSU


furbosurlanta

de supraal1mentare

TS1J ech1peaza

V>

motoarele

--"--~

D.lo5 ~Jcest tlp' de turbosutlanta permite obtinerea unel pres1un1


de supr8al1men~are de 0,12Mla<la 0 ~urat1e de aprcximat:Lt.50ooo
rct/m1D.turat1a
motorului ti1Dd de 1200 rot/m1n~O- sect1une pr1n
seest tip oe s~lant'
eate preuntat'ftn
t1g.16.~.
l'urb1n& este to~ata
din carcasa l,atatorul
7,rotc.rul
11 01 .
racord~ de e'lacuare a ~azelor ;)2.Gazele intra radial,ain
d1fuzorul
1 in e~atorul 7 in care ener~1a'po~ent1ali
a gazelorse
transform!-fi-;nergi;
cinetioi-~i
18e axi;r-p"I'in racordul de .ev~cuare 32.
mecaIn rotor.
energi~ cinetic!
a ~azelor se transforma in luCru
no Pl"in afeot de acti\Ute ,,1 reaotiune

_<.D

---

-~

~:

...

1(:1 ::

fe acelae! aX 46c'ili=OtOrul'-e~-u"~~~tat
,ntrenat

~ eo~~resor radial
.
rceeste format din d1fuzorul.22,ca
ten-

4e rotor.Compresorul
'a 29 81 rotorul 19.Jerulintra ax1al ~1 1~1 mare~te energ1a.Po
~Je.
~1al.i 01 pres1unea oonsum!l1d luoru mecanlc de la turh1lla cU

'

I
.

tJ.
~
'It

..~

t}

.
~~~~

.'~""

.
{}

- =t; ~
- --u

.~
~

-14l-

iltnldir~orul 29 aerul este eondus printr-un or~ic1u nereprezen...


tat in f1&uriiapre ell1ndr11
motorulu1

Jxul 46 eate montatpe doua legareexialeeu bUe~e ant1t~,


.""'c_
tiune 5 care preiu.
aol1eitarile
rad1ale.So110Uar1le
eXisle doto...
rita d1ferentelor
" 4090
preaiune cere
pe sUpratetele
0 PUss
b 'de 1
1 ect10neaza
1 .
t

LOOIUBBJ lB. I?

al,,:..%'o1:o~~lbr..:tur.LUe

eu ~eze e oompresoru

t' Sll1

pre lUsts de

BIDICABEA CABACi'EBIS!ICILOB DB TUBJTIE.DI

le~arul exial 20.l1n&erea e1 rao1rea lesarelor


turbinel
e1 oompresorulu1
se
real1zeaz8
ou
ute1
Oare
01rou1&
pr1n
111ter:Lorul
BUpor...
tulu!
9 a1 la!irelor

PBIlUBB

16.3.KBdulde destl~urare al luorarii

17.1.Prezentarea
.

,i

Se 1dent1t1cl
S8

alementele

componente

ale turbine1

urmare,te modul de functionare al acesteia.

SimULATOR

SI DB SABCIBJ A IIOTOASBLOB
CO APRINDERBPHIl C(J4-

eu gaze TS 1A

.enerell

~ .,.,.!Daresarametr1lor
... ,.-,
"..--.

;;IA. .oeet

eoo)) este

toloe1ti

a-utilajulu1 tOlOBit pentru detetuno~onal1 ai motQarelor term10e


o.1D.etela'1e

de !noeroat

,1 ro-

..4.t JDotoare IBIID-2... .IA-tabelul


17.I...s8.,prel&1D.U. parametr11 Care
"pot ts. masurat1.ou.a~utorul
1nstala,1e1,Upul
aparatelor
4a mlaurl

;;,1 prech1a 4e mlaurare .

lfabeh1

'.:''

.... .

.-

17.1.

"j: .

. Preob18 lfipul;caraoter18t1al1e
:;":.' Ptiramet:r111 tJnit
4a -' de muu- .z1a aparatulu!
montat

';.Cl't. functional
-r.
;:t
)j' .

,,tl.
/.'

!ur:i1a
arborel
motor'

11

.2. Prea1unea
uldulu!
',.
.-

ueurA

48BI
emp

:t. 0,2

!r8duotor
de presiune 11 indicator electronio'
BLB .U.,),dciaen1ul
de mlsuri 0-8 daB/omp

to2

!ermores1shn",ft.50
e1 indioatGr eleo1;roic
51p'l.l1o,doJDen1ul

-+ 20

. temperatura

00

:t. 100

lumlr

ae ro-

.. ,.,

rot

tatU-alerboralus. 110tor.

'ftmpul

ou atilaretata8 numeric!
!urometru
4 a1treJsenelbll
0,1.

to 10

0-100

to0,5 s

Id8111
!ermoouplu

min1aturi

spaot.l

Cro-

mel-Jlum81 ,1 indicator
el,ctric
t1PoE.lo
dom8D1ul
de
JDisuri
0
800 0

Bumlrltor de turet1i ou ati,ara


d1s1t811 ou 4 01fr8!noorporat
1n aceia,1 oaroesi ou turoJDetrul
ei eYlnd 80ela8i

cu

da mlsuri

00

-'.

1.

. 'fempera1;ur8
aldulu1
Sase lor de
eYaouare

. . . -.'

rotl
miD

a
'l). temperatura
" U:ohidulu1
.
...
de rioire - .

ri

91 precl-

afiaaj

Cronometru ectron1a
ou sti,ars
41s11;a11 au 4 01tre,montat 1D
aoe1a,1 oaroas' ou turometrul ,1
nUIDaratorul da ture ,t ntn4 aoala ,1 a'1vaJ.

143

-144-

--

Cont1Duaree tabelu.lu1 17.1.


8. Oon&umu.lorar X&/h ~ l.5~
de combust1bll
dsli

9. Porta la trini

.1 1

Jparat de oonsUID~rsv1llletr1o
de consum a 30C8~,
masoaradet1mpul
rame
combust1bll
0

Dlspoz1tIv
ou.de
pirgh1e01
m&surA 0
ta
.Domenlu.l
100 dsJl'

4r

bal;; 5

181 de 1110e

It

--~_.

6
.otorul

de !noareat

1 ash

2. de trina h1draul1ci ).Pornlres

le~Bt(t1.l7

OUpl.~
prin 1.Q.
ou oureletraps.ol_

.1.'a..'Prl.ntr-ua

R1

lIIotorl1lu.1se realbeszl

termediul eleotromotorului
4 ,1 a transmls1el
dale 5.Cu~lareA 8~ului motorului le~at pr1D.ouplajul 2 de azul tr1nel ).on electromotorul
Be r8allzeazi
prin intermed1ul unui ambre_
laj 6.
Prins h1dral1l1ca esh alimentsti.
ou spi de 1. rezervorul
011
epi 7 monist pe un suport metallc.ID'ltlmea
J 8 nlvelulul
apel pr1n
rezerYor este mentl.nuti ConstBnta cu ajutorl11 unul dlspozlt1v automat .'PB

este

introclusi

111 trini

prin

condl1cta

8 prsvazutl

12

I/

16
17

ou un

roblnet
Bl prln manlpular8a
caruia
Be varlazi
mcmentul resIstent
aplloat 18 arborele trinei .Instalatla de masurare a consW1Iulul de
combustibil
este tormata dlntr-un trsduotor electric montat tntr-

.~

un dulap metallc 9 ~1 un cronometru electron1c 10 .Oronometrul elecde cAtrsmotrlc maBOara Umpul de oonsl1m a )00 ~rsme combastlbll
tor 01 este montat in pupltrulde oomand'" 11.
In caroasa cronometrului este montst 01 turometrul,ambeleaperate .v1nd un atl1}a3 comun.Pune~e
1n tunctlune
a cronometrului seU
turometrulul Be reallzeaz& prin manevrarea ooml1tatorului sparetulU!

1~

coAtorm poz1tl11or

indlcate pe aparst.Combuatlb11ul este introdus tD


de c1ntarlre
de la re!lerYorul
de oombustibll
12 pr

in d1spozit1vul
oonduch
111 motor

1) 01 este lntrCldus
din traductorul
Bparatului
de cons; de
prin conducts
14.L3Rtl1rs
dlntre
trsductorll1
8PBratu~
riD

aisurAa coneumului
oablajul

legat

f'80tueAS"

de oombust1bllV1 oronometruS8 8
10 d 11cUv
15.!reductorul.
de turet1e
16 este de tlp

~1 e

ste

de turometrul
.Bac1res

10 pritt f'1rul earsnet 17.


~ldur'
bAt ul de c&
motorului
sa etectueazQprin Bcbim or
ts rici-

d ta 19 SS
18 in csre spa calda
care
leee
dln motor
pr!~
000 uc
~u1u1 terti de IpS recs introdusQ pritt conducts 20 .Beglarea reg
B B ~i

mle 11 lIot~rulu1

Be reallzeezl

prinmsoevrsr&a
rob1netelor

2')

Fig.17.1.a,

./kwL'J.6

~.

."

- 14' ..
.<[
VJ
<t

o::<t
OU
~

<tC"'l
~~
(/)a:
ca.<[

o
a:<t
o-J

- 145.-

~', :rnciZ'Oare8.,t~1De1"po8t8

p',1's..tr110r
111'11 P

. C~: ~_)~6

'""':

..-':
.

~2
Z
U
w::>

uD48 t 8ste. U.pul


cl'ODOmetru-,..
-."

0..u..

.::>

..,.

::> -<t

a:

<{ V>~
Q:8-

'0

~:::
LLW

~
~<t

a:: <t~
LL.~ .,

N<t.:(
~....
::>~
w.,C
o::<tZ

~O)U
.0
Zo::
Wo
~Z
:JUI

<ta:
W~
OZ<t

- .
~CO
U
~a:
00
Z~
00
Ua:

diverse

1 esta .torta.le

/~~
[rot/min]
'CoD8umul
1'818t;18 i

a, )00 sralls

l~oo

trtDi

[ctall]

,. _~e~IOO~.

oomeDsile pen-

compoDente
A

ale

iDs-

:m ft~.17.1.b.

ou 1'81&1;18

ct. __ combusUbll
__,.
w

_ _

oU,relatla

indiost

d.

.'.::'.

' '.- eteoUv


Bpe01t1c

Oa

17.1.,1

21.

,t Ia:~)

Pe 8e calouleazi

,a

lor

01'81' Oh se calculeaA

P .J.D{K:'
,

:I: MO
.a:

.<{ .<t

de OODsa
- -, .

oOlielull.Jli-

d8 combust1b11 a Duter11 s1 momentu-

\ 10~~

'II1terea eteotlvl

~ ~UI
~S
.<{ ~ 0
U

~.

t~i.De1

pupitl'ul.de

fr~~~, est,e prezentatlt

17.3.0alculUI,CODsumului
... ,1u1 110tor,. .
OODsumul~e o~~bu~~b~l

~~
q <t
u~
~

de..pe.

,BDumerat1 to tabelul

llDe1'8a 1D tllDc1;lW1e Vl oprirsa

i8J.at;1~1 .0 s.ec~iune pr~

uo..

I. If)U

tunct1one11

au 0 .8DeU..8t8..tl

au a~l11;ol'ul, IlDd.be18D\e
se af'li. aparatele, iDdioatoal'a al.

'Ie pl1p1trul, de oollaDdl11

b~
0::0

1'1, .041t108ti

11..
1lDu1 bl1tOD
,a411 .aato.at. pr1a aet10D8re8
l'e8 tJ)r1;ei 18 tr1Ai. ~.8e efeotueas'
a
,or

D- hrat;1a

de tllDetlonare

d~ combust1bll.I'e,se

calculeaA

a motocu

[g~~!l},';\

daei putsrea.Pe
este. e:zpr1mati. to rWh 1- '
.
MomeDtul eteot.#<" seoalo~lead
011re181;18
.
,716;2 ~ -~ . 14a8.m1. ' .
daoi. pllterea etecUy& Pe se Illi.sosr&10 OP vi turat1e D 1D rot/min.
Sau ou relat1a ,.

M~ ..

..'
974 ~...L.
,deei. putersa
- .D... ..1 daB:111
......
,

",

'"

IIIati. iilItw.Q1
Puterlle

,.~.....-. ..

eteoUvi.

turat;1a.1D.rot/min..
vl momentele mAsurate ee o~reote8zi

. .

p. 88
-'
It
_ '.__

--

p' vi Me8.
--

It.Me-

p. este

aprox1-

'

cu relatle

~ .. ..

uncte P~s~Ql lies dnt putereeeteoUv! v1..respeoUv.momeDtul

afeoUv reduse";la..QoDd~t11: exter10e~e staDdard ,181' It un coetleleDt .de


OOr8ct1e ~t8re-'to
08$ul motoarelor ou apriDders priD eomprlmsre
ae oalculeazA eu relatla
,

~~

~~

..

.. 147-

...

1t.~J1;O
(~~5.(*)~~5
unde peste

prea1ane8lIIec11ulu1
exter10r D.

mec11ulu1exter10r

It

,'-

temperatU1'a

Ce

17.4. Blc1loAree
.oaraoter1sUc11or 4e turat1e 1&Barcin! bar_
tlele

s1 8arc1DAtotal'1& motoarecu 8Drindereb~

comDr1mare

11',

11

-'

~.f1

Oh

...
'08 -'. I
[del] [&,ti11)

,tJ!I.i!~[a] {4eB) [I/h]

Lb1

Pes

[XwJ

~\ b1motor"~
Pemax~ I'.

7!.,-

ooiLeUed..!o

- "18 de ve1oer.. brat1.1 .

17.6.Blc110ar.e.o8l'80terlatl08l.de

aeNiDI

J__'

J...

tane-

'h

Clreoter1sU08
de s81'c1Dl repres1D.~ YBr1a'11.ooD8U111ulu1_d..
oombast1bll ora~ V1 a .ooD81&11111ta1.4..
oOlllbusUbl1..sp.oU10...!a..taa.o~1. de.puhre...teoUvl.

turatl.l
11'.

crt.

n.
ot
[rot/lll1D.]

_8S

~.,1D

ooac11t111.

..ntu.rl1.oonat8nt.
.IDtabelal 17.3flluluL17
...3.

Pe
rop]

P8a
LbJ

.D8t.lereaultst.a8 oentrellsel.1.

t
[8J

. ala'

[4eB} ritS/h

08
[I~\]

[deB] ,

~-

-=jspeo'-ul oSr8o'l;er1st1011 de 'l;urat1a .ste

pr8.entet

Jepeo'l;ul oerloter1sUol1
48 seroW
8SM Jlresel1tat 1A '*.
17.4~ 58 neteasi l)u'l;er88 11alUPe
la oere h08P erder1le inoom-

1n t1S.17.2.

"
11.5.B14l081'8a

:l

osrsoter1atloii

de relP:u18tor
Oer&cter1atlc8
de resalator

c..,

se

traseesl.

cu resu1storul

lav1.Detel8

t1nute

II

UI1 tabel

neenp ng

are

core ae repreziDtl

.8rletl~

Me,1

ob-

c
11.1.

aoe1e~.

de

JSDeotul.0&raoterist1c11

1'8sulator
etecti.

oere

poneD~i01 ~1 tebelul

.P1&.17.2.

orar Ch, momentulu1

e%perimentele

8e.0entreUsead .inU'"
011-

este .Drezent~~.tD

tura~1ei

consumulu1

11, o0l1adDu1u1

speoif10

eteati.

08

S8lllDalb8te 4. .parlUs au fa neSft


inteJ:UJla 8IIIort18ora1 4. IISDaot
17.7.Modul de desf!eurare
al luor!r11

blete

ICh
ICe
I

1.Se c1tesQ instruci1un11e

pom-

pel de in~ect18
111 funcUQDe.
Dete~1nir11. S8 efeotaeasa
similar oe 111cesul rid10ir11
osraoterletlcl1 de turst1e,
Derametrll.misuretl.s!Dt
soe-

C'J

t1g.17.'..1n

In ~t18..cI.
plltel'ee.et.otbi
Pe.
. Carecte~1st~. de resillato
,ode, t1 "present
11-oa..!a
f1s.17.).,aDd.
yar1at1e put.r11
.feot1...~.,-40D8umulQt.d.
OOlDbusUbll..o~1Z' Oh,..oOD8U111ull11.c1...oom-

bustlbll .speoUl0 -0. ,t ,8.en...

Car8chr1sUoade turl~le

88 rlc1loa in..oonc11t1a 1IIentiner1I


anal posltll
tiz8.a. t1jel ae.oemandi a pompel de injectle.Ineircares motorulu1 88 lIIod1t10a de .1a pUb1tru BAUmanual de lA.mallets
de 8c~1ol18re a trine1 .OaZ'8oterist108
18 sero1D1 parUele .Be dete~
m1ni t1xind U~a d. oomandi 8. bOl8b.l de inj.ot1e
htr-o
padUe
1ntermed1ari v1.miaarhc1 tura'1a,ooD.8U1Dul da oombusUbll V1 f01'ia
la t1.1ni 7 18 dh.rae
1noaroar1 81e motorulu1 .In oasul r1d1oirU
oarat ter1sUcl1
ext erne ,101ja de oOlDandi a pompel de inject1e se
ti:l.t Ii in podt1s
d. aebit olc11o lIax1lll .Datele obtinute se oentrel:' lessi Ur tebelill 17.2.
. !ebelull1_.2.

~1 explo8tare

8 standului

in cartee tebnlo! e ecestuia


2.5e efeotueaz~

7Ss.17.4.
17.6.d1n

"

oont1nutul

prezentate

operatll1e

a rezultatelor

e%perimeLtale

cu preciz!r11e

de 18 punotelel

referetulu1

de manlpu18re

IRIMP-2

de ridicare

in conformitete

e1 ou instruoi1unile

17.4,17.5

ei

pr1vtnd

mani-

~ularea standului prec1zate in cartee tebn1o! a acestula

J.So trDseazl.oDrQot.r1atioilode turat1e, de reculator ~t


de a8roinl

ale motorului

term10 mont8t

pe stand.

150

.. .

MASURI DE PROTECTIJ HUNCII SI DE


PR~VE1iIRE SI STIl'iGERE J INCKNDIILOR
In.timpul

efectuir11

lucrarl10r

de laborator

te gi res)leotate
urmitoareleinstrucilunl:',.

""('f

_ .8tectbe..

cOnB1)ect de masurl 1>8 anul in curs .Studentl1


Yor ba1'8t tn
novt1nti de. con~inutul acestuiA ~1 VOl'semna f1ve colect1vi d:U.
protect1e a mune11 .Studentl1sint obligatls~ cunoasca mOdlll de
aoordare8. -pr1mului aj utor in cas de accldentare..,
2.Student11
",or intra. in laberator
.intra rea d
.numaLdupa
p1anlll

.,

1A. funct1une.;a

Vi VOl' astra
_.,

testerelor,

elecironloe.sall
IIUjalU.
lui ele~trlc se..va faoe ..numa1 la dispodtiaVl 011.oontrolul
oedru.
lul dld~\ctlc ,Care conducs 8ct1v1tatea.
de laborator
.Nu se VOl' introduce
in prize oab lurl fara vteoher.Se
interzice
lntrodueerea
seu portlunl ne1zolein pr1Zf 8 unOI' cablur1 avind capatul.l1ber
inoeper11.luorir11se va verifloa mont~ju1 ceblurl10r
te.Inal~tea.
el~tr1(!e csre.apartin
insta1at1110r<din
laborator
.Se..va .respeota intoclllal ordlnea opera;1110r
de.
luorarl1 ,de laborator aau de notlta

lejul~

~e~Jlect1!.
interdoe

..

.'"'"

.at1ngerea

4.8e

..

lucru

r~comandeta.de

textul

tehn1c!a aparatului

"

saU utl-

.._

org8nelor

de lIIaau1. in mlgoara.oUt

sint elementele trenemls1110r.ou curel. trapesoldale.,angreDajecare eteotueazi lucrarea praot1oi


lor,ouplajelor eto.Student11
90r pur'taimbracb~te
atr1nsi pe oorp .Pera08nele
feminine
YOI'
purta 1)i1rul 8\r108
'
~
._
~ _u.."...
'.
. ,,"
!hInaintea
punerl1
in. tunotlune
8 .lIIotoa.re lor. ,se.90r
pW1lID

ventl1atoarele pontru a ae evita m~1ree ooncentratie1


gl.oompUil to%lo1 e' . -. ...
"-.-"..
1 se d8
6.0rganele
de maoinl in ~10oare vor f~ protajete oU P a

tunotlune

de gau
w<

81rm1 uu

apirltorl

.7.Dtllajele

mehUoe...

..

t'.~or

9.In

.~ '''-'

aDaratele"eleotrioe.vor:.t1.

...

...

legatela

~
jimiD..
1)

uP1

Se interzlcetoloslra,
lAmpl10r -portat1,e
al1mentste la tensi
'.'
~..IIsl mari.de
24 'Voltl.
.
.
..."...
--~. ..- ..'
1'11I108
a.Se interzlce
punorea in tunct1unea lIIotearelor
to
181.58
detecte, la care aU'.loo Bourgerl de oombuatlb1l 8aU u
.

'

"

'

Ulllpulfuno1;1onlrUlllotoarelor;oere.

pro duo IID..ahe1

.SOIllO. 11I81.11I81'8.
deo1to~l
adlll1si)11,oonduoltorul
.. .- . "i.. - ... ."..
d 0 +.11 90r, ~urta.8&lUfoaD8

de lI&orir1

de
01

.~u . .

10.eoan1011. deintretiaer.
V1 ooadaoUorul
lucrirl10r
.90r
~'ioa starea tehD1cl a aUlajului
ina1Dtea '~e1or de luorirl
H
,er~
,
.
.
praci1ce. - -" -; - . -"
" .. ..''''
.". "- .
.

11.S. tnterzlee

studantilor efectuare8 de.reparst11


12.Se 9a acordaatant1e .deosebUI..ger1t10Irl1 stirl1 tehn1-

Ce l'u.

'.

lui didaot10
care conduce.sot1v1tatea
de laborator
d18011)1111a in tilllpul etec~ uArl1 .1ucrarllo1!...
""'"
J.Puneree

'.

.1. La prima !iled111~i de 1a bora tor .se prelucreaza nOntel8..4e


- ..
& munell gl P.S.T. nrelucrilldu-sema1:er1alul coneen1:~~1)..

teoih

ou :~ombUBUbU
,'(.toar810r .b1. tSmpul 1uorudepoz1ta1'8..oombust1b11u1ui
b1 9ss8.,eob18e.
.

lu1 .g
.
S. interms.oe depoz1tare. v8s810r ou oombustlbl1 1D tDolper11e laboL\1a1 -.
... . .. .., ... .. - - ,,~ ... ..... " ...

YOI' t1

,...'

~~ ~e1"S1ce e1imenhre8.
SO ~ste'interz181

08.,1 e~plo8t1rl1
ut1le~elor .o are llloreazi 1a pres1uni !Delte Vi
.1nt St1puse n01'llle1or.ISCIB .. ..--. ..
13.Se Y8 1Dtrerupe 1med1at luorul. ou. lID ut1la~ saa aparat
din momentul in oare se semnsl1zeazl aparlt1a unei 89aril
.."

14.Se interaioe

fWDatul in laborstor

lor 8811ohibr1tur11or
in tnoa-perl1e in oare e:dstl
oombust1bl1 S811functioneaza motoare termlce

15.5e inte~lce
tatl

.lD8n1pularea de cUre

gi.teloslrea

brlohete-

1'8merv08re de

.
0 peraoan'

unOI' greu-

11I81ma1'1 de 25 rg
16.Du~ etectuarea.luor~110r
de labors tor se scot de sub
tenslune instalat1l1eeleo'rlce,se.1Dtreru1>8 al1mentarea 011oombustlbl101 se ver1tlcistare8generall8 oablajlllui
electrio.

"

19.1I'ratule' 8. ,"ploetarea

)f2
~~...

'.

rat1ODali.

-.-'.

8 8ut0l80bllulD1

. tari. ,Bwuare,U..
.~986..
_:.
'..0_.
20.Stretulat 8.,SoimeD.8.,Vi1teaRu.D.,D1asonstloerea

lor. ,:Id. t8hDlol.BuoureeU.1977


BIBLIOGRJPIB
,
.. Brebenel

J. 0... - Jutoturlsmul

reoU

1975

21.So1meD
Dec~e

1300 .B4.tehD1oi,BQeu_

Wlur11.Blotolk.~lorde

.'

eu.

23.faroo1u

tOBloblle,Bd.tebolci, Buoureftl,1987
3.0ristee P., -P~8ct1oa 8utoBlob:Llulu1 . Vol.I-II. Bditure tebolca,
Buoure,U,1966
Blotoare diesel,Bd.
4.Do1.nsru L.,-JPBrature de .1Djeotle.~ntru
febo1oi.Buoure,t1,1973
5. Cart88 tebo1ol.. a . _~torulu1 D.llo. UBbe~r8ct;oral
Bra/iloY.19'19.
c. Ostal~ul
Jl18.811'1_ 4e 8ch1mb a lIIotorului D.ll0 . DaiDe !ractorul.r-sfOY
7.Ctra1~1uc
GA.,I. ~etre8ou I.,JU.hAtolu I.,fracto8re,
Bel.Oeres,
Buour 3t1,1970
d.BAt8~i

1.,Zitrean.~Gh.,!i.n8.a

P.,D&soilescu D.,C8reBl~yrU5.,

Jloto&...,. t81'11110e,Bucure,U,1919.
5.Qr;;,nwaId Berthol~...;)eor1..c.aloulul
V1 oODstruot1a motoare10r
pentr-}8uioY8A1cule
rut1ere.Bd.didBotic'
,1 DeQaeioi. :'.JOure,U.1980
lo.Grecu f.,lord_ch!
.I.pBe~8.V..Disoilescu.D.,~8,1ni
meoaneenere )ice,Bd.dldact10i
,1 P8deso!oi,Buoure,tl,
198)
11.lIsteeY1c1 V
p.JuiomoblleBoman
pentru transportul
da mArtur1.Bd. tahl!1oi .BuoureeU.1982
12.lifsDU1. serv1oe.OJ1bersal651
II.UsiDs fraohrul
Bra'
1971.
lJ.JlaDuel servioe.Onlyersal
445. Us1.na.fractorul
Bravoy. lS74
14.M1bito1u I., Demetr8.ou I.,Caras1acluc
Gr..Pule B..freotoare.
Bd.08res .1984
1~.Notlt8tebn1ei 8 8oh1pamentDlu1 6e 1njeet1e.de marimeJ.Inir.pr1Dd.ree .delleoon1c1. P1.ni -SiDsla.1972

.~eb1"

[,. Parheaou V. .Pene d. 8utolllob11.Bd. iehnlci,Bucurevt1


1919
.Poeteln1cuGb..Btrseacu J..Ech1amentaleatricpeniruauto
Qule .ad.tehD1ci.BuQU1"8~t1 1912 - .
1
triO
~~ V.tlcir.~1Der.e
91 rep8r8~ee .ctlpaqe~tu1u1 elee
~

8utomob~_u!u1 .Ed.te~n.c:.Buc~~t1t197l

C.,P~~a.de.1D~eo~1a

'Ii1v..BuoUNfti.1970.

'j
"
..
".
<.
'(~
)"'1
~,

'

. .

automob1le.'

I.

'"

ou d1stribu1tor
...

..

~.'-

"'..,

rate..~

f..BODco1.~.,f1m.
Jl..Boh1pement.
a~.1Dj.o\18.pentru
motoeZ'8 ou arctere 1Dterni.:Id.!e1'l11oi.Buoure,U
.1987
. ..,
:.,
..,. ,.
Gh. ,1oh1p8IIIental.. eleotrio
el eutOllob1lelor
..Buourepi.1982
',.
D..'.e..Jse.n~e.aa\oBlob1118talu1.901.I-II.Id.t.bD101.
".

24.toooluo
'.
25.VilteaDu

:, _.

1I..JPr1Dd8re.oarbure'1e~d1strlb~1e,Bd.tebD1oi.Buoure,..t1,.1979
.0

22.~U~UDaru S..Iaoob

"'. Oons",entlneeouv. _vol.I-II.PreveDlre.

.Bd..111-

Buoure,U,1984
.

. -,' -..'
.M.tebr11ol.,

C1J:PaI:J'S

- 1'4 -

lDtroIuo.re

!abel

.uaIAIBA
.I

'"

~...................................

l.OoDBirao~1a 8808D1s8Ului
1.l.MeoBDi88Ul

b1.l.1,1 .
araorelui

1~1.5.~leoal

01 .ecaent11or................

1.4.!ehDolocia

I'

'"

'"

...

.1:97
4eatlourlr11

luorlr11

4e 418tribut1e

2.J.1art1cular1tlt1

'.hap.'.

01 fUnotional.

~...................

4. 4istr1bui1. al aotoare1orD.115
2.4.Y.r1~1oare.

Oi realarea

300ului

sapap.1or"la

2.5..eala3ul 30cului~p.pelor 18 aotorul


2.6.M04ul 4e 4e.~lgurarea luorlr11
I.1JO~ III.

al. 88oan1s8ului
aotorul

D.llo....

D.115...................

4. l.borator..................

.'..

......

4e al1aentare prtD ~.ot1.


8oapr1aare

la aotoare ou pr1D4ere priD


...
..........
'.1.Gen.ral1tl't..................................................
3.2.1oRpa4e 1D~eoi1. ou .1e.en'1 erRpai1 4.-alri.. ~.............

3.S1st88Ul

).3.lecu!.'orulIS'...............................................
. .J.1.JuDo~10nareareculatoralui

ISY

...........................
..,

).4.Ko4u1 4e 4e8~lourare . 1ucrlr11 4e 18borator...............


.
.......
L8C~ IT...................................................
I..

J...................................
~

4.P~pa

4.1.Q~n8truo~1a

4.2.0oun'ruc~1B 01 tunc~1onarea resulatorului de turai1e

,. ~a~.o\1.4.

aIr1ae8J

tip A.24-101......................
..11..

iJIJ..'i. ret.t1d

55

al188atare
al

po.,.i ret.~1

.'5

14

'.2.0ou,no,'" .1 tuso\inar..
..18'ri..'i

14

,.,.,

14

'.4.Bupapa ,. ...r8are Oi reclare

,J

'.6.I.cal.~oral 08Dtr.Ltuaal

bO

'.7..0481.. ...~I,ur8r..

LlOIAIIA

1.J.leclar..

1..rIr11

010110. r.fU1ete

1.4..eclu..
pr.ala1dll . ".ortului
'o~u1
7.5.'.r1t1oare.
our..1 6. .~oP
7.6.I.claree
.~1a11 pl1D8

70

70

prtDoipal al r.cula-

72

73
75
76

-7.7.'.r1~ioar.a 4.~1t1ri1 aD1tOra81. ours. 8101 40 re&l~..76


7.8.Aeclare.
7.9.leclare.

resortalui ,. aer. 1D '01


l1a1~.torului pehtru.top

1.lo.Yer1t1oarea
porD1r11
7.11.Yer1t108l'ea .1 rellarea
..8DS1Il\11 1. tDj.oU.
pa de 1DJ.o~1e 8a'. aon~.tl pe ao.orml D.llo

7.l2.Kodul 4. 6.atlturare
\

69

7.
70

'.b1'1r11

WD1for81tl,~1 60..10r

57
63

65

YIl....................................................

T.l.1atroCaeere
,.Z...clare.
tno.putalui

,.
,6

al po poi.'

..to..' 1. tD3.0'1

t.a.&lar.. po.,el.r 4. tD~.at1.,. aIr1a.. .....................

~,
22
22
23
Z1
29
35

rehralu1 ,. poapare01

.. tr8D8ter

6.5.D1.poait1Tal
,. .~

18
2.
z.
21
22

.., 3'
,1 fUnot1onare. poape1 4e aIr1ae J.............

de 1Djeot10 4. alriae

~5

'.l.S18~88Ul
..

D.llo..................

oonstruot1T8

52
54

81.. ...tltarare al laorlri1 .. labor.tor.............

5.7

l'
U
~.......l'
l'

al aotoralui

42

4)

lICIAIIATI

d. 41.tr1.u~1...........................................

2.2J1.o~8Ul

,. 1.bora'o~

~.'.I11'r8.. ..r.............................................

al aoto_

LUCIAIIi II
2..e08D1J8Ul
2.1.~tro4uoe~

811.~1

10
1,

oODstruot1.. ale aeCSR188Ului ..tor al aoto-

.,

5.~0... ,. al1...tare ~.atoare, tllira ,. ooa~t1_1l ,1 aor.. 43


5.1.10.,. ,. al1a8atare
43
S.2.~08P.,. al1a8Dtare8Q...b~
43
5.3.~oap. .. ..1a8atare au pi. 'on
45
4H
S.4.1D'.o_oere
5.,.J11tr. .. .o8bQ8~1'11
5G

10

lulu! .D.115
l.3.1art1cular1tiii 00D8truot1T.'al. aeoen188Rl.t ..t.~

J'ului Sart..

~...

~aaAIIA

4. oh111l..I

"1.1.1. t:lliJ:l.d.1-al.
1.1.8.I&1a 4. ul.1
1.2.~art1oular1tlil

'"

..

aotor

,1 aam1tu.ra

4.,.80.81,. ,..fIt~

..
6
,

aoior

8Otor

1.1.'.0h1ula8.

~
3

D.llo......................

8Oior al aotorului

1.1.4.Consiruo~1.

aotor...............................

1.1.1.Bl.aentele o08po~eate prinoipal. ale aeo8D18aalu1


1.1.2.Con8iruo~1a p1BtODului
1.l.3.0onsiruot1a
ous1D.'llor

I,

la.

)
~_

. luorlr11

fabel
LUCIt.UtBiYIII
8.fte&larea poapei ro~.t1.e
t1p OAY
8.l.le,laj. eteotuat.1D ~1apulao~t.3u1\11

76
77
77
01D4 PO'"
77

78
19
81
81
81

15' ..

lK.

- 155 LVQJt

lM.
6.l.l.Ae~.
40..1 010110888X188
81
a.l.2.VerU1Du_
,1 nclarM .18~".1 U _t~
. U~.:I.
4. ~o8BD4'a 8apape1.. .o..~
11
8.2.l.e&la~.oare 8. .teo~sI
pe .~..u ...ftZ'W88r8 . ....
p.lor.. 1Djeo.1
82
8.2.l.B8&lar8a
...)1~~
82

8.2.2.A.clarea

aY8DBuUi

oonoM
trenare 8 p08p81 8ODta'. po 8Ot~
8.4. aodu! 4. 4e.al1lZ'8Z'8
. 1118%'1r.L1
~

a 8Dl\11

~aaAIBA ~
,.S1.temul

1).2.A.,lare.
l).).~esla.r.a

13.3.2.A.,1a.rea 8vasului oentr1hgal


1).4.lIod1&14. 4estlvurar. al luo~.r1i

8'

LU~

'1

14.2.Si8t.8Ul

"

oar. cDh1peazillOtoral 8U"tur18a1u1

Up .e_er

".0.3.D1apoIi1t1TUl

,.,

4. II8ZII fA C.l
pat8r.8

10.5.Poapa ... .OGal.ntif

14.6..odul

lO.Q.D1apos1t1Tal
,. po~tre

101

10.7.Koduld. ,..t~

102

XI
..ioral1d.autetun88ll1111
~

It.Pr1no1piul
fwDot10D8l
11.2.Job1na 4. tDdu.'1
-/
1l.4.Delooal................................................

...

al lU8r1r11

"

10

10'
14
0
18'

... .~

1.1

~..

108

118
rlci.re

praoti0

125

126

15.2.S1stemul
de
15.).Sistemul
d.
15.4.S1stemul
4e
ls.s.part1oular1t1ti
a ~otorulu1

10)

h.SishllUJ.
4. .priJa48n n D.teri. al
jJD-lo

4. destKuurare al luo~rl1

15.Siste8Ul 4. unser
15.1.Int:ro4uoere...

1..

al l~i

al aotoa.reloZ'
D.llS
oODBtruct1Te ale 818t88Plui 4.

LVaAAIEAlS

10e

4e rlcir.

118

al 8Oto~u1 D.l10
120
14.4.Constructia
,1 func'ianareat.r80stateloZ'
120
construot1Te V1 twno~1onal. ale aiate14.S.~art1cular1tKti
.
1IUl;d de rKo1re al IIOtonluiauto'turiS'8UluiAla-le... 122

, ,.,

,.,
,.,

U5
U5
115
116
U7

118

crq lichi4

~';'

14.).l&.rticularitlt1

32 118

.AaO-1~

~..............

114

118

14.1.1.t1'04uoe.re

"

........

.'. ... ..

14

14.811te1l\l1,. ricin

'1
!N

.lo.l.~tr04uoer
10.2.D.\8po.1t1YDl pzo:lao1}.a140 ,.~

408t1ra.raze

t.ster.

113
113

~
eleotzoea1oe 'e

1).). ,...&larea aT81UIului


TaCUUll8t10

4. poDir8..

aT8D8Ului ~
aT8D81&11d.
tol0.tad

86

10.Oonstuot1a ~1 hao'icma.rea oa.r1nl.ratoral\11

11. , .80dul 4e

al ...orului

87
87

9.-".)S.1spoll1
t1wl
4.8tlt8Z8r8 . l~i
LlaIAIIA i4

11.5.~1a

4. .p:r1.4e.re ou 'a'..ri.

.-2ll

9.1) D1.po.1t1nl 4e 88Z'81n pl

~OIAll~

lutaul1l1

.utotur1811Ul~BO-l0...
1).1. Iil.t:ro4ao.r.....

"

9.;.3.looDOll1arul (41spoll1t1nal4e p1It8l'8)

1..4.Li8pO.1t1~
i.

113

re&lar.. aTansulu1.................................
l).).l.Aec1areaaT&nsalui
fiX..........................

.00.1.,ra..:1

9.3.&\81i.

l).A.&lar.a

II
83

109
110
112

1)

4. 4088J

12.4.lIoclul.
tCle.4..tltu.ra:r.al 1ao1'lri1....................

9c...l.S18te8Ulp.r1Ao1pal

9.~.2.~o8p.4.

'.'.,p.r1Juie.r8
........................................
aagD.toulu:L4..2........................

12.).Oonstno'i.

4. a-

4. al188Dtaze
al 8Ot.8r81o~
au 08r~'.~
.a.r~~eral\11 Up

109

-.a.2.h1no1p1ul f'lmo'1cmal al 1D8tala'1.1


o. 88ID8tGU

__'e- 82

.9.1.Gen..ral1t'..t
g.2..e~u~:rao"1a

10'

lZ.1.IntrG4uoere

~VCl}..~

8.3. 'e.rU1ca.rea ,1 1'8&lare. pos1"181

10'

,1 taDo,1oaa:na 818".8111111
,. .p:r1D4.Z'.ou

88SD.tou

82

8.2.3.A.&la.re8
111110'0.1'110.1'
4. ,1
Z'O~a"1.
8
lor d. 00!:~11e18 supapei'
i. 40..~
,. .,.p

...

12

12.00utno'1.

lS.6.S1stemul
.

126
126

~
unger. al motorului D.l10
ungere al motoar_lor D.115
unser. al motorulu1 D.l)l
oonstruotive
ale s1stemu1ui
Savi.. 797

4e ungere

a1 motorului'autotur1S8Ulu1

15.7.11041&1de
destKoura.rG al 1uorl.r11
.

LUCR!ftE1
16...................................................
16.S1stemul de Bupraa11menta.ro

127
1)0
1)2

4e ungere

133

AlO-l0 1)4
1)7
1)8

al IIOtoarelor
OU apr1nder.
!~138
oomp.ri.J!W,re. .'.

-1ST
:;.

LUa~

17

17.K1d1oarea

caraoteri8t1ollor

de tarat1e

,de regulator

- ----

--

"
--L-

~.

16.1.1a.rc4uoe~..........................................
l'~2.00J18tru.ot1a turboqC8Dte1 4e nprAAli-enta:re
16.).Modul
4e destlturare ,. al 1uorlr11.....................
.

--- 1),

~S.14.. 139

~.......
Ii

141
142

de

sarciDi a IIOtoare1or ou apr1ndere prinoomprill8Z'O~


142
17.1.Prezentarea
genarall a ut11ajului
tolo81t pentru determ1Darea parametr~~or tuncticnal1 ai motoare1or 1;~rmioe. 142
17.2. Bubansamb1ele pr1no:l.pale ale 1n8tal&t1e1
de inoeroat
11 rodat IIOtoare IaIMD-2
143

17. J. Caloulul oonsWllUluib oOllbust1bll a puter11 Vi .0Il8nwlu1uoior.c


,
'146
17.4.R1d10area oaraoter1st10110r
de turat1e 1& saro1n1 par1& lIotoare
ou apr1n4ere
pr1n
tiale ,1 sarc1n& totall

oompr1maro

.~... ......

regulator................
17.6.K1dicarea
oaraQter1Bt1~e1
de sarctDi..................

17.5.l1d1oarea

17.7.lodul

oaraoterist1011

oend1llor

.1b110grat1e

al 1uorlr11......................

de destl~

JIIo\U'1 c1e protect1&

de

147
147
148
148

1I1unc.11Vi de prevenire

Ii stingerea ins........................................
149

.'

... .......

151

,- ~