Sunteți pe pagina 1din 44

GLULAM

LEMN LAMELAT ÎNCLEIAT

GHID TEHNIC
Cuprins
Cuprins ............................................................................................................. 2
Prefaþã ............................................................................................................. 3
Proprietãþi ºi avantaje .................................................................................... 4
Lemnul lamelat încleiat se poate modela .................................................... 4
Lemnul lamelat încleiat se poate ajusta ...................................................... 6
Lemnul lamelat încleiat are o greutate proprie redusã ............................... 7
Lemnul lamelat încleiat are o rezistenþã bunã la agenþi externi ................ 8
Lemnul lamelat încleiat are o capacitate portantã mare ............................ 8
Construcþiile din glulam sunt rezistente la miºcãrile seismice .................. 9
Lemnul lamelat încleiat este rezistent la foc ............................................... 9
Lemnul lamelat încleiat este estetic din punct de vedere arhitectural ... 11
Lemnul lamelat încleiat asigurã confort termic ......................................... 11
Lemnul lamelat încleiat este ecologic ........................................................ 11
Lemnul lamelat încleiat se finiseazã ºi se asambleazã uºor ................... 12
Producþie ....................................................................................................... 13
Materia primã - Tipuri de lemn ................................................................... 13
Tipuri de adezivi ............................................................................................ 13
Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie ............................................................... 13
Controlul calitãþii .......................................................................................... 14
Informaþii tehnice ......................................................................................... 15
Secþiuni transversale .................................................................................... 15
Înãlþimi standard............................................................................................ 16
Elemente curbe ............................................................................................. 16
Dimensiuni maxime ...................................................................................... 16
Toleranþe pentru dimensiuni ....................................................................... 17
Umiditatea ..................................................................................................... 17
Modificãri datorate umiditãþii ..................................................................... 17
Greutate ........................................................................................................ 18
Izolare termicã .............................................................................................. 18
Rezistenþa lemnului lamelat încleiat .......................................................... 18
Protecþia elementelor din glulam ................................................................ 20
Metoda constructivã: ................................................................................... 20
Tratamentul de suprafaþã ............................................................................ 21
Impregnarea ...................................................................................................22
Protecþia pe ºantierele de construcþii ......................................................... 22
Produse specifice .......................................................................................... 24
Grinzi .............................................................................................................. 24
Arce ................................................................................................................ 24
Poduri ............................................................................................................. 26
Alte utilizãri.................................................................................................... 26
Exemple conexiuni ........................................................................................ 27
Grinzi / stâlpi.................................................................................................. 27
Grinzi / pereþi ................................................................................................. 28
Grinzi / grinzi.................................................................................................. 29
Suport grinzi................................................................................................... 29
Stâlpi grindã intermediarã............................................................................ 29
Stâlpi / fundaþii.............................................................................................. 30
Arce ºi cadre .................................................................................................. 31
Detalii fundaþii ............................................................................................... 31
Îmbinãri secundare........................................................................................ 32
Detalii coamã................................................................................................. 33
Contravântuirea construcþiilor ...................................................................... 33
Detalii contravântuiri..................................................................................... 34
Dimensiuni standard elemente glulam ....................................................... 35
Dimensionare grinzi drepte........................................................................... 38
Comanda ....................................................................................................... 40
Livrarea .......................................................................................................... 41

2 CUPRINS
Prefaþã

A cest manual editat de cãtre


Glulam România S.A. în
colaborare cu partenerii scandinavi
Pentru informaþii suplimentare se
pot consulta:
SR-EN-386: Caracteristici de perfor-
Limtre H.F. Islanda ºi Lilleheden A.S. mantã ºi prescripþii minime de fabricaþie.
Danemarca urmãreºte sã punã la în- SR-EN-408: Determinarea proprietã-
demâna arhitecþilor, inginerilor con- þilor fizice ºi mecanice.
structori ºi potenþialilor clienþi, într-un ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Calculul
mod cât mai explicit, cunoºtinþele de structurilor din lemn, reguli generale.
bazã privind concepþia, proiectarea, ENV 1995-1-2, Eurocode 5: Calcul
execuþia ºi exploatarea construcþiilor de rezistenþã la foc.
realizate din lemn lamelat încleiat. ENV 1995-2, Eurocode 5: Calcul de
În cuprinsul acestui manual pre- rezistenþã - Poduri pietonale ºi auto.
zentãm proprietãþile, avantajele, fabri- Timber Engineering Step1&2: Calcul
carea, rezistenþa din punct de vedere de rezistenþã - lemn lamelat încleiat.
structural, rezistenþa la foc, trata-
mente, modalitãþi de comanda ºi
livrare, modalitãþi de îmbinare ºi tipuri
de construcþii ce pot fi realizate
folosind lemn lamelat încleiat.

Februarie 2004

ing. Mihai Moþoc


S.C. GLULAM ROMÂNIA S.A.

Colaboratori:
Svend Lundsgaard
Gudmundur Osvaldsson
Svend Hoff
Dana Cernat
Alin Botea

PREFAÞÃ 3
Proprietãþi
ºi avantaje

G LULAM (prescurtarea cuvin-


telor: glued laminated timber),
sau lemnul lamelat încleiat, posedã o
serie de calitãþi care îl recomandã ca
materie primã pentru producþia
elementelor structurale folosite în
majoritatea tipurilor de construcþii cum
ar fi: locuinþe, construcþii industriale
sau agrozootehnice, sãli de sport,
piscine, magazine ºi centre comerciale,
biserici, poduri pietonale ºi auto, stâlpi
de înaltã tensiune sau telegraf,
monumente sau elemente de design
interior.

Lemnul lamelat încleiat se poate


modela
Deoarece glulam-ul se obþine prin
încleierea unor lamele subþiri ºi elastice
se pot produce uºor diferite sisteme
sau elemente curbe, ceea ce pentru
alte materiale de construcþii este un
proces costisitor. Cu ajutorul acestor
tipuri de structuri (arce sau cadre
curbe, dublu sau triplu articulate) este
posibilã economisirea materiei prime
ºi, în acelaºi timp, obþinerea unor
soluþii arhitecturale deosebite.
Chiar ºi grinzile drepte, cu o înãlþime
transversalã constantã, se pot modela
în procesul de fabricaþie cu
contrasãgeatã, raza de curburã fiind
necesarã pentru compensarea sãgeþii
de încovoiere a grinzilor, avantaj care
asigurã o imagine suplã ºi mlãdioasã
grinzilor, fãrã a le mãri costul de
producþie.

4 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE
PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 5
Lemnul lamelat încleiat se poate
ajusta
Elementele din lemn lamelat încleiat
se pot fabrica la dimensiunile dorite, dar
este mai avantajos sã se aleagã o
secþiune transversalã pentru grindã în
aºa fel încât aceasta sã se producã prin
încleierea unui numãr întreg de lamele
din lemn. Deoarece lamelele sunt subþiri,
treptele dimensionale ale secþiunii
transversale pentru o grindã sunt foarte
apropiate de dimensiunile dorite.

6 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE
Dimensionarea elementelor se
face în funcþie de eforturile obþinute
din calculul de rezistenþã, secþiunea
transversalã se poate modifica dupã
necesitãþi, de exemplu acolo unde
solicitarea este mai mare înãlþimea va
fi mai mare. Aceastã facilitate asigurã
posibilitatea producerii unor grinzi cu
pantã dublã sau simplã pentru
acoperiº, pãstrând în acelaºi timp
partea inferioarã a grinzii orizontalã.

Lemnul lamelat încleiat


are o greutate proprie redusã
Glulam-ul se foloseºte cu succes, în
combinaþie cu alte produse pentru

PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 7
închideri ºi compartimentãri (panouri
termoizolante tip sandwich), pentru
obþinerea unor construcþii uºoare, cu
deschideri mari, fãrã stâlpi intermediari.
Acest avantaj asigurã halelor industriale,
depozitelor sau sãlilor de sport
flexibilitate ºi posibilitate de utilizare
superioarã. Greutatea proprie redusã a
lemnului lamelat încleiat duce ºi la
reducerea cheltuielilor de închiriere a
utilajelor de ridicat ºi transport deoarece
în majoritatea cazurilor se pot folosi
macarale ºi camioane de capacitãþi mici.
Acest avantaj oferã posibilitatea
producerii de elemente prefabricate din
glulam de dimensiuni mai mari în
comparaþie cu elemente similare
produse din alte materiale mai grele.

Lemnul lamelat încleiat are o


rezistenþã bunã la agenþi externi
Atât lemnul cât ºi glulam-ul au
rezistenþã bunã la umiditate ºi În cazul în care lemnul lamelat încleiat
coroziune. Acesta este ºi motivul se trateazã prin metoda constructivã com-
principal pentru care atât sãlile cu bazine binatã cu tratamentul de impermeabilizare
de înot acoperite, depozitele de sare ºi a suprafeþelor, acesta se poate folosi cu
depozitele de îngrãºãminte chimice se succes ºi la construcþiile în aer liber.
construiesc din lemn lamelat încleiat în
combinaþie cu elemente de îmbinare
rezistente la coroziune, produse din
Lemnul lamelat încleiat
materiale galvanizate sau din inox. are o capacitate portantã mare
Deoarece glulam-ul se obþine prin lipi-
rea mai multor lamele de lemn, care sunt
sortate ºi gradate în prealabil, defectele
de creºtere ale copacului (noduri sau
crãpãturi) vor fi minimalizate ºi uniform
distribuite pe toatã secþiunea trans-
versalã a grinzii ceea ce îi conferã lem-
nului lamelat încleiat o rezistenþã mult
superioarã elementelor din lemn brut.
Grinzile din glulam au capacitatea
portantã mai ridicatã decât a grinzilor

8 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE
Lemnul lamelat încleiat
este rezistent la foc
Datoritã dimensiunilor secþionale
mari lemnul lamelat încleiat arde greu.
Focul se stinge singur într-o grindã de
lemn lamelat atâta timp cât aceasta nu
se aflã sub acþiunea directã ºi
constantã a flãcãrilor, stratul carbonizat
protejeazã grinda împotriva arderii
interioare a acesteia ºi partea
necarbonizatã a grinzii îºi pãstreazã
capacitatea portantã în timpul unui
incendiu. În funcþie de cerinþe se poate
calcula, în conformitate cu norma ENV
1995-1-2, Eurocode 5: Calcul de
rezistenþã la foc, secþiunea rãmasã
dupã un incendiu de X minute urmând
a se verifica rezistenþa la eforturile din
combinaþia de încãrcãri specificã.
Din acest motiv construcþiile din
lemn lamelat încleiat sunt rezistente la
foc ºi se poate ajunge uºor la
cu secþiune masivã din lemn pentru cã: îndeplinirea condiþiilor stabilite de
a) prezenþa adezivului îmbunãtãþeºte autoritãþi prin calcul sau tratament de
comportarea la forfecare; ignifugare.
b) aºezarea scândurilor permite distri-
buþia defectelor pe lungimea elementelor;
c) se folosesc numai scânduri de
calitate superioarã;
d) aria netã a secþiunii solicitate este
mai mare la elementele din glulam
decât la cele din lemn masiv.
Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minute.
Construcþiile din glulam sunt
rezistente la miºcãrile seismice
Datoritã greutãþii reduse ºi a flexi-
bilitãþii, structurile din lemn laminat
încleiat se comportã foarte bine la
miºcãrile seismice. Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minute.
Exemplu de conexiune cu ºuruburi

PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 9
10 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE
Lemnul lamelat încleiat este estetic
din punct de vedere arhitectural
Calitãþile lemnului se regãsesc la
lemnul lamelat încleiat. Acesta este
decorativ, cald ºi original, din aceastã
cauzã, fiind recunoscut ºi acceptat ca
material natural.
Lemnul lamelat încleiat se foloseºte
la structurile portante atât pentru
rezistenþa bunã pe care acesta o are cât
ºi pentru posibilitatea producerii
acestuia în diferite forme ºi dimensiuni,
conferind produsului o anumitã notã de
personalitate. Culoarea ºi veridicitatea
lemnului contribuie la luminozitatea ºi
originalitatea clãdirii.
ºi la cald, fãcând posibilã alegerea unor
Lemnul lamelat încleiat asigurã soluþii simple de construcþie evitand
confort termic problema punþilor termice.
Lemnul nu este un bun conducãtor de De exemplu, o grindã poate strã-
cãldurã, proprietate care face ca mate- punge zidul exterior fãrã ca aceasta sã
rialul sã se comporte bine atât la frig cât creeze probleme de condens, de
pierderi de cãldurã sau de schimbare a
culorii suprafeþelor. Elementele din
glulam pot fi folosite în structura
acoperiºurilor sau a zidurilor exterioare
fãrã ca acestea sã ducã la deteriorarea
confortului termic al construcþiei.

Lemnul lamelat încleiat corespunde


normelor de protecþie a mediului
înconjurãtor
La fel ca ºi lemnul normal, lemnul
lamelat încleiat este neutru din punct
de vedere al emanaþiilor de CO2 ºi de
aceea se poate refolosi / recicla sau se
poate incinera fãrã probleme. Lemnul
lamelat încleiat are o acþiune plãcutã
asupra mediului interior contribuind la
crearea unei atmosfere benefice la
locul de muncã.

PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 11
Lemnul lamelat încleiat se finiseazã tarea acestora în ansamblu pe ºantier
sã nu devinã un proces de lungã
ºi se asambleazã uºor duratã.
Elementele din glulam se pot finisa Montajul se realizeazã simplu ºi
ºi asambla chiar pe ºantier cu ajutorul rapid cu ajutorul cuielor, ºuruburilor,
uneltelor la îndemâna oricãrui muncitor holºuruburilor ºi a ºaibelor, indiferent
constructor, fãcând posibil ca toate de anotimp.
ajustãrile sã se poatã realiza uºor ºi
într-un timp scurt.
De cele mai multe ori este avantajos
ca fabrica producãtoare de glulam sã
contribuie direct la faza finalã a
lucrãrilor de construcþie, astfel fiind
posibilã realizarea elementelor
componente sub formã de
prefabricate. Faza de producþie finalã în
fabricã poate cuprinde urmãtoarele
operaþii: finisãri ºi frezãri exterioare,
executarea gãurilor pentru ºuruburi,
armarea grinzilor cu adeziv ºi tije
filetate, montajul conexiunilor metalice
sau montajul elementelor componente
în asambluri sau sisteme constructive.
Preasamblarea sistemelor construc-
tive din glulam sunt recomandate
datoritã preciziei de fabricare ºi a
gradului de finisare, fãcând ca mon-

12 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE
Se folosesc în principal 2 tipuri de
Producþie adezivi, rezistenþi la apã, apã sãratã ºi la
diferite condiþii climatice, cum ar fi
melamine-urea formaldehid (MUF)
Materia primã -Tipuri de lemn care asigurã îmbinarea cu rosturi la
culoare sau phenol-resorcinol-
Cel mai des folosit este molidul, formaldehid (PRF) cu rosturi mai
deoarece acesta are rezistenþã bunã, închise la culoare.
aspect luminos ºi uniform, se usucã Adezivul uscat nu emanã gaze
relativ încet ºi are o compotare bunã la nocive nici mãcar în caz de incendiu.
modificãrile de umiditate.
Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie
Fabricarea elementelor din glulam
se face prin încleirea lamelelor
/scândurilor care sunt în prealabil
uscate în camere de uscare,
obþinându-se astfel o umiditate
constantã a produsului finit de circa 12-
13 %.
Hala de productie dispune de un
depozit propriu de materie primã
(scânduri uscate) în funcþie de
comenzile ºi proiectele în curs de
Lemnul trebuie sortat dupã rezistenþã desfãºurare. În cazul unor comenzi
conform EN 518 sau EN 519. mari sau a unor proiecte cu elemente
La comandã specialã se pot folosi ºi de dimensiuni speciale trebuie sã se ia
alte tipuri de lemn, cum ar fi: pin, în considerare faptul cã livrarea
stejar, mahon etc., aceasta conferind produsului finit va dura mai mult.
produsului o altã înfãþiºare precum ºi Materia primã, scândurile, se
alte proprietãþi. sorteazã ºi gradeazã în conformitate cu
normele în vigoare, iar cele care nu
Tipuri de adezivi
Adezivul trebuie sã permitã
realizarea încleierii cu o rezistenþã ºi o
durabilitate suficiente pentru a asigura
comportarea corespunzãtoare a
ansamblului pe timpul întregii durate
de viaþã prevãzute pentru structurã. O
rezistenþã ºi o durabilitate suficiente
pot fi obþinute folosind adezivi în
conformitate cu EN 301 ºi EN 302.

PRODUCÞIE 13
Sortare ºi gradare scanduri

Frezare degete Adeziv

Piesã îmbinare degete


ªlefuire Adeziv

Presã grinzi Întãrire adeziv

ªlefuire grinzi Finisaj

îndeplinesc aceste condiþii se caseazã. din glulam ºi apariþia crãpãturilor de


Scândurile sunt tãiate drept la suprafaþã.
capete ºi se frezeazã în sistem zig-zag Produsul intrã în procesul prelucrãrii
(degete). Pe terminaþiile frezate se finale care poate cuprinde urmãtoarele
aplicã adeziv ºi prin presare se încleiazã operaþii: ºlefuire, fasonare, tratarea su-
cu celelalte scânduri prelucrate prafeþelor exterioare, montajul conexiu-
asemãnãtor. Aceste operaþii se repetã nilor metalice etc.
pânã la obþinerea lungimii dorite a
lamelelor care compun elementul ce
trebuie produs.
Suprafeþele lamelelor se ºlefuiesc
înaintea aplicãrii adezivului pentru a
obþine o aderenþã cât mai bunã între ele.
Prin aplicarea adezivului ºi apoi prin
presarea pânã la întãrirea ºi uscarea
acestuia, lamelele se încleiazã în forma
ºi la dimensiunile dorite. Pentru a obþine
calitatea doritã, încleierea se produce la
temperaturi ridicate ºi umiditate
constantã, evitându-se astfel uscarea
suprafeþelor exterioare ale elementului

14 PRODUCÞIE
Controlul calitãþii Informaþii
Pentru a exista siguranþa cã elementele
de lemn lamelat încleiat fabricate sunt
conforme cu standardul SR EN 386 -
tehnice
Caracteristici de performanþã ºi prescripþii
minime de fabricaþie pentru lemn lamelat
încleiat, producãtorul trebuie sã organi- Secþiuni transversale
zeze ºi sã menþinã o inspecþie internã În principiu, grinzile din lemn lamelat
documentatã a producþiei. încleiat sunt produse cu o secþiune
Auditul se ocupã de controlul extern al
transversalã de formã rectangularã.
produselor, în timp ce responsabilii CTC
Cea mai economicã metodã de
angajaþi ai fabricii producãtoare de lemn
construcþie este folosirea secþiunilor
lamelat încleiat se ocupã de inspecþia
rectangulare mari, cu urmãtoarele
internã a producþiei.
Controlul calitãþii producþiei cuprinde dimensiuni:
urmãtoarele: Š înãlþimea corespunzãtoare îmbinãrii
Š Calitatea ºi umiditatea scândurilor unui numãr întreg de lamele, h=n·t (mm),
Š Rezistenþa zonelor de încleiere h=înãlþimea grinzii, n=numãrul de lamele,
Š Calitatea finisajului lamelelor t=grosimea lamelei.
Š Amestecul ºi aplicarea adezivului Š lãþimea b corespunzãtoare lãþimii
Š Timpul ºi presiunea de încleiere scândurilor deja tãiate la dimensiuni, minus
Š Temperatura ºi umiditatea în timpul pierderea la ºlefuire de circa 10-15 (mm).
încleierii lamelelor Lãþime Lãþime
Š Calitatea încleierii pânã la 215 mm peste 215 mm
Elementele din glulam se controleazã
continuu prin supunerea la încercãri de
forfecare ºi delaminare a zonelor încle-
iate. Condiþiile de calitate care trebuie
îndeplinite sunt descrise în SR EN 391, h h
Lemn laminat încleiat - încercarea la
desprindere în zonele de încleiere ºi SR
EN 392, Lemn lamelat încleiat - încerca-
rea la forfecare a zonelor încleiate.
Rezultatul probelor, cât ºi informaþiile ºi
data de fabricare, se înregistreazã ºi se b b
arhiveazã de cãtre fabrica producãtoare de
lemn lamelat încleiat. Lemnul lamelat Lãþimi standard
încleiat trebuie marcat/ºtampilat astfel
Lãþimile standard folosite cel mai des
încât urmãtoarele informaþii sã fie vizibile:
sunt: 65 - 90 - 115 - 140 - 160 - 185 - 215
numele fabricii producãtoare, clasa de
(mm). Se pot produce grinzi cu lãþimi mai
rezistenþã a lemnului, numele adezivului
mari folosind scânduri mai late sau
folosit pentru încleiere, sãptãmâna ºi anul
de producþie, numãrul certificatului de folosindu-se douã sau mai multe
calitate ºi numãrul stas-lui SR EN 386. scânduri pentru o lamelã. Ultima metodã

INFORMAÞII TEHNICE 15
menþionatã este mai complicatã ceea ce Dimensiuni maxime
va determina obþinerea unui produs mai
Dimensiunile maxime ale grinzilor
scump. Lãþimi mai mici de 65 mm se
din lemn lamelat încleiat sunt impuse
obþin prin secþionarea longitudinalã a
de utilajele de producþie ºi de perioda
unei grinzi de lãþime dublã, dar aceasta
de timp trecutã de la încleierea primei
va reduce rezistenþa grinzii de la clasa GL
lamele ºi pânã la încleierea ultimei
32 la GL28.
lamele. În mod obiºnuit, se þine cont
de faptul cã produsele de lemn lamelat
Înãlþimi standard încleiat care au mai mult de 10 m3 ºi o
Pentru grinzi drepte ºi pentru grinzi lungime mai mare de 25 m, vor
curbe cu o razã de cel puþin 5,5 m, necesita condiþii speciale de producþie.
înãlþimea standard este multiplu de 45
mm = grosimea lamelei. Pentru Maxim 4,1 m
elemente curbe cu o razã mai micã de
5,5 m se folosesc lamele mai subþiri.
0,3 m
În cele mai multe cazuri, luându-se
în considerare rezistenþa ºi stabilitatea Se mai impun anumite limite dimen-
elementului, se alege ca raportul dintre siunilor elementelor datoritã posibi-
înãlþime h ºi lãþime b sã fie cât mai mic litãþilor de transport ale acestora pentru
posibil. Cu cât raportul h / b este mai
mare, cu atât este mai important ca Lãþime + 2 mm Toate lãþimile
rigidizarea elementului la flambaj lateral - 2 mm
sã fie rezolvatã constructiv. În cazul
Înãlþime + 4 mm h 400 mm
unei rigidizãri obiºnuite ºi efectuate
corespunzãtor se va folosi în mod - 2 mm
normal un raport h / b de maximum 7. + 1% h > 400 mm
Pentru grinzile mai înalte se impun
condiþii speciale. - 0,5%
Lungime + 2 mm l 20 m
Elemente curbe - 2 mm
Pentru a limita tensiunile interne din 2 m < 1 20 m
+ 0,1%
element trebuie ca grosimea lamelei t
sã fie direct proporþionalã cu raza de - 0,1%
arcuire r. Pentru diferite clase de + 20 mm l > 20 m
rezistenþã se solicitã urmãtoarele:
GL32: t 0,006·r - 20 mm
GL30: t 0,0055·r Perpendicularitatea Abaterile de la unghiul
Deci pentru o razã de curburã r = 5,5 secþiunii drept nu pot fi mai mari
m, 4,7 m, 3,7 m ºi pentru clasa de transversale de 1:50 transversale
rezistenþã GL32, grosimea lamelei t va fi Toate dimensiunile ºi toleranþele prezentate
respectiv t 33,3 mm, 28 mm, 22mm. mai sus sunt valabile pentru un element
din glulam cu o umiditate de 12%v

16 INORMAÞII TEHNICE
a evita costurile unor transporturi cu atât aceastã modificare a umiditãþii
speciale. De exemplu, înãlþimea va fi mai neobservabilã. În mod normal,
calculatã de la nivelul carosabilului ºi la dimensiuni mari variaþiile de
pânã la punctul de înãlþime cel mai umiditate ale aerului, în decursul zilelor
mare al produsului, nu va trebui sã ºi sãptãmânilor, aproape cã nu au nici o
depãºeascã 4,4 m. influenþã asupra umiditãþii interne a
elementului din glulam.
Toleranþe pentru dimensiuni
Atâta timp cât nu s-a hotãrât altceva Modificãri datorate umiditãþii
în contractul de livrare, vor fi valabile Elementele din glulam, la fel ca
toleranþele specificate în EN 390. oricare alt element din lemn, se vor
dilata la creºterea umiditãþii ºi se vor
Umiditatea contracta la reducerea acesteia. În
Dacã elementele din glulam nu sunt mod normal, se poate lua în calcul, cã
în contact direct cu apa atunci o modificare de 1 % a umiditãþii
umiditatea normalã a acestora va fi lemnului va determina urmãtoarele
egalã cu umiditatea aerului din mediul modificãri ale dimensiunilor:
înconjurãtor. Diagrama urmãtoare
Înãlþime ºi lãþime 2 %o
aratã, care este relaþia dintre
umiditatea lemnului, în procente (%), la Lungime 0,1 %o
temperatura camerei ºi umiditatea
relativã, tot în procente (%). Diagrama
este valabilã pentru elementele din Umiditatea elementelor din glulam la
lemn de molid ºi de pin. livrare va fi de circa 12 %, în mod normal,
umiditatea acestora variazã cu 4 - 5 % în
decursul anului. Pentru construcþii
amplasate în camere / spaþii încãlzite,
Umiditatea lemnului în %
la temperatura camererei

umiditatea lemnului va varia cu 7 % în


timpul iernii ºi 12 % vara. În camere
neîncãlzite sau în construcþii exterioare
neacoperite variaþiile de umiditate vor fi
între 17 % (iarna) ºi 13 % (vara).
În cazul în care elementul din glulam
este supus acþiunii directe a apei ºi nu
este situat în spaþii cu aerisire bunã, atunci
Umiditatea relativã în % umiditatea lemnului va creºte cu 18 - 20
%. O umiditate atât de mare se va obþine
Dacã umiditatea internã a elemen- în cazul în care lemnul lamelat încleiat va fi
tului din glulam este diferitã de depozitat o perioadã lungã de timp, pe un
umiditatea în stare de echilibru, atunci ºantier de construcþii, pe timp de toamnã
modificarea acesteia va fi lentã, ºi cu sau de iarnã, fãrã a se lua mãsuri de
cât volumul elementului este mai mare protejare ºi depozitare a acestuia.

INFORMAÞII TEHNICE 17
În cazul în care se foloseºte lemn Greutate
lamelat încleiat umed atunci nu se
Greutatea specificã a lemnului
recomandã încãlzirea rapidã a acestor
lamelat încleiat depinde de umiditatea
construcþii. Dacã acest lucru se va
acestuia:
întâmpla, atunci umiditatea va varia, aºa
cum este prezentat în figura de mai jos, Greutate specificã
Umid.
ºi în acest caz se pot produce fisuri mari
în lemn, deoarece suprafaþa exterioarã GL24c GL24h GL28c GL28h GL32c GL32h
se va usca ºi se va strânge mai repede
decât suprafeþele interioare. Pe mãsurã p,mean,12% 420 460 460 490 490 510
ce grinda se va usca ºi în interior, cele
p,mean,20% 440 470 470 510 510 540
mai multe fisuri se vor micºora ºi, în
mod normal, acestea nu vor mai
p,mean,28 460 500 500 530 530 560
influenþa rezistenþa grinzii.
Uscarea brutalã / rapidã a grinzilor
supuse unor sarcini mari va determina
încovoierea acestora. Izolare termicã
Conductibilitatea termicã este de
1. Dimensiuni 1. Dimensiuni în timpul circa 0,12 W/moC (0,1 în kcal/hm oC )
producþie montajului
10-12% 18-20%

b 1,04 b
Rezistenþa lemnului lamelat
încleiat
În mod obiºnuit fabricile produc
lemn lamelat încleiat cu o rezistenþã
corespunzãtoare clasei de rezistenþa
1,02h
h

GL32, clasificare în conformitate cu


norma EN1194. Glulam-ul poate fi
omogen sau combinat în funcþie de
calitatea materiei prime ºi dacã se
1. Dimensiuni 1. Dimensiuni
foloseºte acelaºi tip de material (vezi
dupã o lunã dupã 4 luni tabel: Clase de rezistenþã - Glulam):
10-12% 8-10% la interior

14-18%
0.99 h + fisuri

10-14%
6-10%

0.99 b + fisuri b

18 INFORMAÞII TEHNICE
GLULAM 19
Protecþia Metoda constructivã:
Prin aceastã metodã suprafeþele
elementelor longitudinale ºi transversale ale
elementului sunt protejate integral
din glulam împotriva umezirii prin acoperire cu alte
tipuri de materiale rezistente la
acþiunea apei. În cazul în care se
În mod normal lemnul lamelat foloseºte ºi tratamentul de suprafaþã
încleiat se produce din lemn de esenþã se va obþine o protecþie foarte bunã a
moale ºi se recomandã sã fie protejat lemnului.
corespunzãtor deoarece acesta se
poate deteriora în timp datoritã
influenþelor biologice ºi climaterice.

Metoda constructivã: este cea mai


bunã metodã de protecþie pentru
menþinerea umiditãþii constante a
elementelor din glulam instalate în aer
liber. Aceastã metodã este preferabilã
deoarece protejarea lemnului prin
impregnare nu este eficientã în cazul Picãturile de apã împroºcate datoritã
elementelor care prezintã crãpãturi. contactului acestora cu pãmantul pot
avea o acþiune negativã asupra
Tratamentul de suprafaþã: oferã lemnului ºi din aceastã cauzã se
impermebilitate oferind în acelaºi timp ºi recomandã înãlþarea elementelor din
protecþie împotriva putrezirii, mucegaiului glulam cu 10 cm deasupra betonului,
ºi împotriva radiaþiilor solare ultraviolete. asfaltului sau a dalelor ºi cu 20 - 30 cm
deasupra suprafeþelor cu pãmânt.
Impregnarea cu lichid sub presiune În cazul în care elementele din lemn
nu se recomandã deoarece prin lamelat încleiat se aflã sub acþiunea
aceastã metodã lemnul nu va fi protejat directã a soarelui, se va produce o
în profunzime împotriva ciupercilor. Alte uscare rapidã a suprafeþelor neprotejate
metode de impregnare prin care se ale acestora, în timp ce în interior lemnul
asigurã ºi protecþia în profunzime a va rãmâne umed. În acest caz, apariþia
lemnului sunt mai potrivite. fisurilor va fi vizibilã deoarece pãrþile
uscate au tendinþa sã se contracte în
timp ce partea umedã se va opune
acestei contracþii. Apariþia fisurilor este
mai întâlnitã la extremitãþile elementelor,
deoarece transportul umiditãþii este mai
rapid în sensul fibrelelor lemnului. Din
aceastã cauzã se recomandã protecþia

20 PROTECÞIA ELEMENTELOR DIN GLULAM


apa sau sã nu permitã accesul acesteia în
mod constant la elementele din glulam.
În cazul în care lemnul se umezeºte, este
important sã fie posibilã ventilarea
acestuia pentru o uscare mai eficientã.
Min. Trebuie sã se împiedice umezirea
20-30
10 cm lemnului, prin contact cu alte elemente
cm de construcþie umede (fundaþii sau grinzi
din beton), folosindu-se membrane de
protecþie fãcute, de exemplu, din carton
extremitãþilor elementelor împotriva asfaltat sau din metal.
acþiunii soarelui prin acoperirea cu o
scândurã sau cu o bucatã de metal.
La proiectarea construcþiilor se reco-
mandã detalii concepute sã îndepãrteze
Ventilaþie

Drenaj

Ventilaþie Membranã Membranã


protectoare protectoare plus
alt material
protector

Tratamentul de suprafaþã
Scopul tratamentului de suprafaþã
nu se limiteazã numai la imperme-
Membranã abilitatea lemnului, acesta trebuie sã
protectoare asigure ºi o creºtere lentã ºi uniformã a
umiditãþii pentru a reduce riscul de
apariþie a fisurilor în lemn.
Se recomandã ca tratamentul de
suprafaþã sã se facã cu pigmenþi de
culori neutre, culoarea neagrã nu se
recomandã deoarece duce la supra-
încãlzirea lemnului în zilele însorite,
Spaþiu ventilare ceea ce va mãri riscul de apariþie a
fisurilor în lemn.
Pigmenþii protejeazã lemnul ºi împo-
triva radiaþiilor ultraviolete ale soarelui.

Spaþiu ventilare

PROTECÞIA ELEMENTELOR DIN GLULAM 21


Pentru a împiedica schimbarea
culorii din cauza mucegaiului, trebuie Protecþia
ca suprafaþa sã se grunduiascã cu un
grund rezistent la putrezire ºi ciuperci pe ºantierele
(grund pe bazã de terebentinã). Numai
suprafeþele exterioare vor fi protejate, de construcþii
deoarece pãtrunderea grundului în
lemn este foarte redusã. Acolo unde Depozitarea: La stivuire trebuiesc
lemnul tratat la suprafaþã este supus folosite distanþiere între elemente,
acþiunii condiþiilor atmosferice, trebuie acestea se vor aseza în poziþie
aplicat periodic un tratament de verticalã. Stivuirea trebuie fãcutã pe o
întreþinere. Cu cât lemnul lamelat suprafaþã uscatã ºi planã, în caz contrar
încleiat este mai bine protejat cu atât se poate întampla ca elementele din
periodele dintre tratamentele de glulam sã se deformeze, mai ales dacã
întreþinere vor fi mai lungi. Un este vorba de perioade de depozitare
tratament de suprafaþã aplicat lemnului îndelungate.
laminat încleiat care este fisurat ºi
crãpat poate determina creºterea
umiditãþii, deoarece apa poate pã-
trunde prin fisuri ºi în acelaºi timp
tratamentul de suprafaþã încetineºte
procesul de uscare a lemnului.

Impregnarea
Impregnarea cu lichid sub presiune
nu se recomandã pentru elementele
din lemn lamelat încleiat. Cea mai
folosita metodã în acest sens consta în
încleierea lamelelor din molid Protejarea: În cazul depozitãrii în aer
impregnate în prealabil dar prin aceastã liber, este necesar ca elementele din
metodã se reduce clasa de rezistenþã a glulam sã fie protejate cu prelate sau
glulam-ului. folii de plastic, chiar ºi în cazul când

22 PROTECÞIA PE ºANTIERELE DE C O N S T R U C Þ I I
acestea sunt împachetate în folii de
plastic din fabricã. Acoperirea
elementelor trebuie fãcutã în aºa fel
încât ventilarea acestora sã fie posibilã.
Este recomandatã depozitarea, cât
mai rapid posibil, în zone acoperite
pentru a asigura o protecþie bunã
împotriva apei / umezelei, în perioada
de construcþie. Glulam-ul suportã apa
bine, dar apar probleme datoritã
modificãrilor de formã prin încovoiere
sau a fisurilor care pot apãrea la
uscarea acestuia.
Uscarea: Elementele din glulam
Ventilarea: În cazul în care folia de trebuiesc uscate încet în cazul în care
plastic se umezeºte la interior, din umiditatea acestuia a devenit mult mai
cauza condensului, aceasta trebuie mare decât cea de 12 %, care este, în
scoasã, pentru ca lemnul sã se usuce mod normal, umiditatea la livrare. În
felul acesta se evitã apariþia fisurilor
care se produc prin uscare rapidã - vezi
pagina 17. În acelaºi timp se atrage
atenþia cã încovoierea grinzilor se
mãreºte în cazul în care uscarea are loc
în acelaºi timp cu supunerea acestora
la o sarcinã portantã mare.

Elemente de asamblare: Pentru a se


evita petele de ruginã se recomandã
folosirea elementelor de îmbinare
rezistente la coroziune, cum ar fi
ºuruburi, holºuruburi, cuie sau ºaibe
galvanizate sau din inox.

în aer liber. Acolo unde este numai


puþinã apã sub folie, este suficient ca
folia sã se perforeze în locul respectiv
pentru a fi posibilã înlãturarea apei.
Protejarea marginilor: ªufele maca-
ralei trebuie sã fie late ºi marginile
elementelor trebuiesc protejate cu
colþare care sã nu se striveascã lemnul
sau sã nu lase urme pe lemn la
ridicarea acestora cu macaraua.

PROTECÞIA PE ºANTIERELE DE C O N S T R U C Þ I I 23
Produse
specifice -
Sisteme la partea inferioarã (cu excepþia
contrasãgeþii) ºi înclinate la partea
structurale superioarã pentru a crea panta
acoperiºului (minim 5o).

Descrierea sumarã care urmeazã are Grinzile bumerang: grinzi cu aspect


scopul de a prezenta cele mai folosite impresionant folosite la acoperiºuri cu
sisteme constructive ºi pentru a uºura panta de maxim 15o . Raza de curburã
proiectarea se vor preciza unele la partea inferioarã a grinzii trebuie sa
dimensiuni aproximative. fie relativ mare deoarece eforturile
mari de întindere perpendiculare pe
Grinzi fibre în zona de mijloc pot crea fisuri în
Grinzile drepte: grinzi cu secþiune grinda. Forma grinzii duce la reacþiuni
constantã folosite în special la orizontale mari în zonele de reazem
acoperiºuri (grinzi principale, grinzi care, dacã nu pot fi preluate la nivelul
secundare, pane de acoperiº), planºee suporþilor, pot fi rezolvate cu tiranþi
intermediare la construcþiile etajate, metalici sau din glulam. Soluþia cu
elemente secundare la grinzile cu tiranþi este favorabilã pentru grindã,
zãbrele sau ca stâlpi de susþinere. Se fãcând posibilã folosirea grinzilor de
pot folosi ca ºi grinzi simplu rezemate dimensiuni mai mici ºi cu o razã de
la capete sau grinzi continue pe mai curburã mai micã.
multe reazeme. Fabricile produc ºi
depoziteazã grinzi de dimensiuni
standard (vezi descriere pagina 16)
pentru ca livrarea sã se producã rapid ºi
la un preþ convenabil.
Grinzi drepte cu tiranti: grinzi pentru
acoperisuri cu deschideri mari, grinzile
pot fi din lemn lamelat încleiat iar tiran-
tii pot fi metalici.

Grinzi cu dublã sau simplã pantã: se


folosesc în special la acoperiºuri,
deoarece acestea trebuie sã fie drepte

24 PRODUSE SPECIFICE - S ISTEME STRUCTURALE


Grinzi cu zãbrele: acest sistem metalice interioare sau din contraplacaj
constructiv este folosit in special la care se fixeazã în cuie.
constructii cu deschideri mari pentru a Cadre curbe cu pereþi verticali: sunt
evita reacþiunile orizontale ce apar în cele mai folosite ºi cele mai econo-
punctele de reazem. mice. Prin adãugarea unor grinzi drepte
la nivelul streaºinii se pot obþine faþade
verticale. Nu este necesarã contra-
vântuirea transversalã ºi se pot adãuga
luminatoare în planul acoperiºului.

Grinzile cu zãbrele se pot proiecta cu


talpa superioarã arcuitã devenind mai
avantajoase din punct de vedere
economic.

Cadre triplu articulate: Cadrele de Arce


lemn lamelat încleiat se folosesc mai
Arcele din lemn lamelat încleiat se
ales la construcþia halelor industriale, a
concep în sistem dublu articulat în
sãlilor de sport ºi a altor construcþii cu
cazul unor eforturi de solicitare mici
deschideri mari. Cadrele se produc în
sau triplu articulat în cazul solicitãrilor
sistem triplu articulat cu articulaþii la
mari.
nivelul fundaþiilor ºi la partea
superioarã. Deschiderea maximã este
Arcele triplu articulate: sunt cele mai
în mod normal cuprinsã între 10 ºi 40
economice sisteme constructive.
m, distanþa dintre cadre este de regulã
Acestea pot avea diferite forme, dar
de 3 - 6 m ºi este preferabil sã fie cât
cele mai folosite sunt cele circulare sau
mai mare.
parabolice.
Cadrele triplu articulate drepte: se
asambleazã cu ajutorul unor conexiuni

Arcele pot fi prevãzute cu tiranþi din


metal sau din lemn lamelat încleiat
fãcând posibilã ºi efectuarea tensionãrilor
ulterioare.

PRODUSE SPECIFICE - S ISTEME STRUCTURALE 25


Arcele cu tiranþi vizibili: se monteazã
pe stâlpi pentru a se obþine aceeaºi
înãlþime liberã pe toatã suprafaþa
construcþiei. Acestea se folosesc în
special pentru deschideri libere de la
20 pânã la 60m.

Arcele cu tiranþi ascunºi: au, de cele


mai multe ori, tiranþii ascunºi la nivelul
pardoselii ºi se folosesc la deschideri
foarte mari de pânã la 100 m.

Poduri
Multe poduri au fost construite cu
structuri portante din lemn lamelat
încleiat protejat prin metoda construc-
tivã pentru a le asigura o folosinþã
îndelungatã.

Podurile pietonale sau auto: au, de


cele mai multe ori, forma arcuitã,
dreptã sau sunt realizate din grinzi cu
zãbrele. Podurile din grinzi curbe se vor
folosi acolo unde este necesarã o
deschidere liberã mare.

26 PRODUSE SPECIFICE - S ISTEME STRUCTURALE


Alte utilizãri
Numeroasele modalitãþi de modelare a
lemnului lamelat încleiat fac posibilã
utilizarea elementelor din lemn lamelat
încleiat ca pãrþi componente ale scãrilor,
parapeþilor, monumentelor, stâlpilor de
telegraf, cupolelor, sistemelor spaþiale etc.

Exemple
conexiuni

Conexiunile între elementele


structurale din lemn lamelat încleiat cât
ºi cele dintre elementele din glulam ºi
alte pãrþi ale construcþiei, se fac de
obicei din metal sau din contraplacaj
fixat cu cuie, holºurburi sau ºuruburi.

ªurub încleiat
Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului
se poate face cu ajutorul unor ºuruburi
încleiate.

1. Grinzi / stâlpi
ªurub Larsen
Îmbinarea cu ºurub Larsen în zona
centralã a unui stâlp are ca scop
transmiterea solicitãrii axiale. ªurubul
trebuie ulterior tensionat, în special
când este vorba de grinzi înalte.

EXEMPLE CONEXIUNI 27
Conexiuni metalice cu ºuruburi Grinzi fixate pe stâlpi metalici
Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului
cu conexiuni metalice, ºuruburi ºi
buldogi.

2. Grinzi / pereþi
Conexiune grindã perete cu plãcuþe
Conexiuni metalice cu cuie metalice
Încastrarea grinzii pe capãtul unui Încastrarea grinzilor de lemn lamelat
stâlp cu ajutorul ecliselor metalice încleiat într-o construcþie ziditã se
fixate în cuie permite transmiterea poate face cu plãcuþe metalice ºi
momentului de încovoiere asigurând în holºuruburi. Este necesarã folosirea
acelaºi timp consolidarea transversalã. unui strat de carton asfaltat între grindã
ºi zid.

Detaliu reazem
Fixarea unei grinzi pe un zid din beton
se realizeazã cu ajutorul plãcilor de fixare
prinse în beton pentru preluarea sarcinilor.

28 EXEMPLE CONEXIUNI
4. Suport grinzi
Conexiune metalicã de tip "papuc BMF"

3. Grinzi / grinzi

Detaliu grindã continuã

5. Stâlpi grindã intermediarã

Conexiune metalicã cu plãci la exterior


Eclisele se fixeazã cu ºuruburi, cuie
sau holºuruburi.

EXEMPLE CONEXIUNI 29
Stîlpi dubli 6. Stâlpi / fundaþii
Grinda este susþinutã de doi stîlpi,
îmbinarea se face cu ºuruburi.
Conexiuni metalice pe o singurã parte
Prinderea stâlpilor se face cu
ºuruburi ºi plãci metalice care, în
prealabil, au fost încastrate în fundaþie.

Conexiuni metalice înglobate


Conexiunile se fixeazã cu ajutorul
dornurilor. Îmbinarea este rezistentã la
incendii deoarece este înconjuratã
complet de lemn lamelat încleiat.
ªurub tip Larsen

Conexiuni metalice de tip T


Sunt elemente metalice standard de
îmbinare. Grinzile din lemn lamelat
încleiat se fixeazã cu dornuri metalice. ªuruburi încleiate

30 EXEMPLE CONEXIUNI
Stâlpi fixaþi cu ajutorul profilelor de 1. Detalii fundaþii
tip U
Profilul metalic se fixeazã pe stâlpi cu
Suport cadru tip U
ºuruburi sau holºuruburi. Momentul de
Reacþiunile orizontale de la nivelul
încovoiere este preluat în profilul metalic
fundaþiei se transmit prin forþele de
prin forþele de compresiune ºi întindere.
compresiune dintre cadrul ºi profilul U
care se rigidizeazã prin sudarea unui
element metalic oblic încastrat în
beton.

Arce ºi cadre
Sistemele constructive tip cadre ºi
arce se folosesc în cazul deschiderilor
mari.

ARCE ºI CADRE 31
Suport arc 2. Îmbinãri secundare
Reacþiunile se transmit prin com-
presiune între conexiunea metalicã ºi
Îmbinarea între cadru ºi elementele
lemnul lamelat încleiat, în timp ce
secundare de colþ
ºuruburile preiau sucþiunea datoratã
Îmbinarea se poate face cu ajutorul
acþiunii vântului.
ecliselor fixate în cuie sau prin fixarea
directã cu holºuruburi.

Îmbinarea se poate face cu ºuruburi


încleiate sau cu ajutorul holºuruburilor
lungi.

32 ARCE ºI CADRE
3. Detalii coamã Contravântuirea
construcþiilor

Stabilitatea generalã a construcþiilor


din lemn lamelat încleiat se asigurã prin
contravântuirea lor. Construcþiile în
ansamblu trebuie sã preia orice fel de
acþiuni din orice direcþie ºi sens, ce pot
sã aparã în timpul exploatãrii.

Elementele de construcþie din lemn


lamelat încleiat (grinzi cu inima plinã,
cadre, arce) sunt elemente plane
capabile sã preia numai încãrcãri
acþionând în planul lor.

CONTRAVÂNTUIREA CONSTRUCÞIILOR 33
Stabilitatea longitudinalã la încãr- Tensionarea ulterioarã se poate face
cãrile ce acþioneazã paralel cu axa lon- folosind tensori speciali.
gitudinalã a clãdirii (acþiunea vântului,
acþiunea seismicã, frânarea podurilor
rulante) se asigurã prin contravântuiri
sub forma unor grinzi cu zãbrele
dispuse transversal pe lungimea
construcþiei.

În cele mai multe cazuri se folosesc


tije metalice filetate în construcþia
contravântuirilor. Capacitãþile tijelor din
grupa 4.6 la întindere sunt arãtate în
tabelul de mai jos:

Tija M16 M20 M24 M27 M30 M36

Forþa, kN 34,2 53,5 77,0 100 122 177


Eforturile din planul acoperiºului se
transmit la nivelul fundaþiei prin
intermediul grinzilor principale, panelor Detalii contravântuiri
de acoperiº ºi a contravântuirilor.
Cea mai simplã metodã de
contravântuire este cea obþinutã în
clãdirile care sunt prevãzute cu
elemente rigide în planul acoperiºului ºi
a pereþilor longitudinali ºi transversali.
Diagonalele de contravântuire se pot
executa din lemn lamelat încleiat, profile
metalice sau tije metalice ce se vor
monta peste sau sub panele de
acoperiº (în planul acoperiºului), fixându-
se cu ajutorul cuielor, ºuruburilor sau a
unor conexiuni metalice speciale.
Desenele aratã exemple de com-
ponente care fac posibilã stabilitatea în
spaþiu a ansamblurilor de grinzi-stâlpi ºi a
cadrelor.

34 CONTRAVÂNTUIREA CONSTRUCÞIILOR
Dimensiuni
standard
elemente glulam

Cele mai utilizate dimensiuni ale


elementelor din lemn lamelat încleiat se
produc ºi se depoziteazã pe stoc fãcând
posibilã livrarea rapidã a acestora.
Elementele standard se produc fãrã
contrasãgeatã ºi se livreazã în lungimi
de pânã la 24 m, având capetele tãiate
transversal drept sau se pot fasona la
forma doritã.

Tabel grinzi standard:

DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 35


Înãlþime
100 200 233 267 300 400 mm

Lãþime
mm

90

115

36 DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM


DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 37
Dimensionare grinzi drepte - Clasa de rezistenþã: GL 28h
- Încãrcare permanentã: g = 1,0 KN/m2
- Încãrcare utilã: q = 1,0 KN/m2
Tabelul alãturat prezintã dimensi- - Încãrcare din zãpadã: s = 1,0 KN/m2
unile secþionale aproximative pentru o - Încãrcare din vânt: w = -1,2 KN/m2
grindã de acoperiº simplu rezematã - L = distanþa între reazeme
supusã la încãrcãrile uzuale prezentate - B = distanþa între grinzi
mai jos. În cazul în care încãrcãrile sunt
diferite trebuie contactat un proiectant De exemplu pentru o grindã din
de specialitate. glulam cu distanþa între reazeme L =
7,00 m ºi distanþa între grinzi B = 2,50
Date de intrare: m, secþiunea estimatã este de 115 x
- Clasa de exploatare 1 400 mm.
- Clasa B - limitarea medie a deformaþiilor Sau în cazul în care L = 7,00 m ºi B
- L/300 = 1,50 m, secþiune grindã glulam = 90
x 367 mm.

38 DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM


DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 39
Finisare ºi montaje speciale: Fasonãri,
Comanda frezãri, gãuriri sau elemente metalice
premontate ce trebuiesc fãcute în fabricã
Urmãtoarele informaþii trebuiesc pre- se precizeazã pe desenele de producþie.
cizate întotdeuna în comanda cãtre
fabrica producãtoare: Tratamente de suprafaþã: Lemnul
lamelat încleiat se livreazã în mod
Tipul de lemn ca materie primã: normal fãrã a fi tratat la suprafaþã.
molid, sau alte tipuri de lemn ce se pot Fabrica poate face la comandã un
livra la comandã. tratament complet al suprafeþelor
exterioare - vezi pagina 20.
Clasa de rezistenþã: GL24, GL28 sau
GL32 - EN1194. În afara acestor informaþii precizate
mai sus sunt necesare urmãtoarele:
Condiþii de exploatare: Pentru a þine
cont de umiditatea lemnului lamelat Numele firmei: xxx
încleiat în exploatare trebuie precizatã
clasa în care se încadreazã: Adresa de livrare: eventual o schiþã
Š clasa de exploatare 1 - construcþii cu descrierea rutei de transport
încãlzite - umiditatea: u < 12%
Š clasa de exploatare 2 - construcþii Numele persoanei de contact: xxx
acoperite ºi neîncãlzite - umiditatea:
12% < u < 20% Data la care livrarea trebuie efectuatã:
Š clasa de exploatare 3 - construcþii xxx
în aer liber - umiditatea: u > 20%
Elementele de asamblare: preciza-
Dimensiunile elementelor din rea eventualelor elemente de asam-
glulam: Este avantajoasã folosirea blare premontate sau dacã se doresc
lãþimilor ºi lungimilor standard, aºa cum livrate separat.
se precizeazã la pagina 16, 36, 37. Dacã
lungimea ºi secþiunea transversalã au Marcarea / ºtampilarea: produsele
dimensiuni variabile se ataºeazã sunt marcate cu data fabricaþiei,
desenul de producþie corespunzãtor. destinaþia, numele producãtorului ºi a
clientului, aceastã marcare trebuie
Toleranþe: dacã se doresc alte pãstratã pe produs în locuri mai puþin
toleranþe decât cele precizate la pagina vizibile.
16, atunci acestea trebuiesc precizate.
Condiþiile de împachetare: împa-
Contrasãgeata: Dimensionarea chetare în plastic pentru a se evita
eventualei contrasãgeþi pentru grinzi ºi murdãrirea lemnului.
segmente de grinzi se face în funcþie
de încãrcãrile permanente.

40 COMANDA
obiºnuit, îºi modificã dimensiunile
Livrarea atunci când umiditatea acestuia se
modificã - vezi pagina 17.
Elementele din lemn lamelat încleiat Lemnul lamelat încleiat se poate
se pot livra în camioane, prevãzute cu murdãri / pãta, de aceea se recomandã
macarale, care se vor folosi ºi la manipularea cu atenþie a acestuia pe
montarea ansamblurilor uºoare sau ºantierele de construcþie.
doar la descãrcare. Lemnul lamelat încleiat poate fi
La livrare se face recepþia produ- protejat prin ambalare în plastic. Rolul
selor ºi eventualele deteriorãri datorate plasticului este de protejare împotriva
transportului trebuiesc semnalate. Din murdãririi ºi nu împotriva creºterii
aceastã cauzã, eventualele neconfor- umiditãþii.
mitãþi trebuiesc aduse la cunoºtinþã, în Prin aplicarea instrucþiunilor de mai
formã scrisã, cel târziu 8 zile de la data sus, se garanteazã un lemn lamelat
livrãrii. Reclamaþiile privind erorile sau încleiat de calitate, perfect ºi cu aspect
alte lipsuri trebuiesc fãcute înaintea frumos, în construcþia finalã.
începerii asamblãrii.
Pe ºantierele de construcþii, în
timpul montajului, elementele din lemn
lamelat încleiat sunt supuse riscului
creºterii umiditãþii interioare. La
uscarea rapidã umedã existã riscul
apariþiei fisurilor, deoarece lemnul
lamelat încleiat, la fel ca ºi lemnul

LIVRAREA 41
42 GLULAM
GLULAM 43
44 GLULAM