Sunteți pe pagina 1din 68

11111.

· ~TlmTN~HmClsA&ticipapa

Revisl.1 lunara de literatodi. §j arti1 SF editata de S.C. ",sTUNT A & rnHNIcAu SA .. Nr. 544/545

S[I~je[illt c IJ ~'ii)i [~I de ~!;lI. r!U1.ti'Lkllfi n~J "ul, ~!lid~

1'.,1 i,n~tcrllhl i Cerc:c,1 ~rfi ~i Tell ru dn~oc i. inIRI.llrll'ul.ilii ill R"gi ,I IlJ 1 (''''ill'' Jului C:,. H, .I ,lHK,77:'ifI9':ll

Editorial .--

1 - ~i totusi., de loan Albescu

Fragmente I!ritice

1 - Cart]

de Voicu BugaJ'ill

Traducetl -

2'1 - Judecata de Apoi de Timoas ESlIi;I.'i

29 - Columbiadul

de Stephen B'Hxter

Luar'ari, romine.~

6 - Zeu! Plictiselii de Roba: Grant

.10 - Omida Ie Va.! Antin]

/6 - Vendetta lui

Uciga-l Toaca de Ovidi'u ViUm

39 - Rapa arnagirilor

de Jtna- Vel '01 lica Miicee

Fiction ,i Nonfiction I

59 - Provincialisrnul temporal. de Dan D, Farca~

HydePark -. .

62 - Un diclionar ... de Radu Ps vel Gbeo

COlli,dli\11 de •• dmilli~lmlic ,lOAN ALBESCU - <Ii rector NICOLAE NAU1'4. VIORlCA PODINA

Oi rec tor ~Ldjmlcl

CONSTANT.IN PETRESCO

Dirct'IOr eeonomlc

CARMEN TEODORESCU

[l: cd<'(;wr Ii terar MIHAl-DAN PA VELBSCU

Lei-s,.a.

Tchnored:lclor PAVEL D', CONSl'ANTJNi

open"

Sehimh cultural cu ccnnelul "Arldy I~lont - Ilcl'~ i n

DiftlZ.uC,l CORNEL nANELIUC CRlSTIAN ANGHBLESCU Tclcfol1: 617 58 :n sal! 223 15 rn int, 1.151 Coni: 40340] BASA·SMB Cod fis-cal: R 15782L6 Tiparul:

Tipol:;r-J l-~u "LUMINA Tipo ..

Abo'fliimCII\dc 5>C !XlI r<ll.:~ 1:1 o!'itiilc rOjL,lle, pn .. 'Cum ~i di reel I.! fCdilqic.

Cililorii din ~h-;ijnil'.al<: sc pOI ;ilXlI1OA rr~11 ROD~F'ET S.A., PO BOX 33-57.

Fax.: Il!H-I-J .1'2 I).~ n Telex: II 995

AdIeSa: Pi~l\3 'fl're.~ci U here nr. I.

Bttcurqti, cod '7973 I

"fd (j 11 :58 13 S:ll ::!l3 IS -II n-l 115 I Fax: 222 Xi L)-I

BUCURE!;iTI ROMANlA

, .·0 est e U11 secret pcutr u

Nn i 1"fI en i ca R.omanla Irece prtn tr-o profunda Cdz:3J ceonomtcn. f:lOtnrala. :;),i mnra la . Ea se nurneste trartztlle aau, 111aa nou, posti ranattte. Nu cste uri s eer'e! poutru nnnent c:<'l., tu acest context. culiura se g~se:;,ol,e tntr-o sfare de extrema. sufcriu t~. De- a lu ngul celor 'opt ant Hraj de <I,U scazul dramatic - 1<:1 eotidtcne, de 1::l.

. ..

ordtrutl sutelor de mit de excmplare.

rntlloanelcr chtar, Ia cateva zeci de rnli, la ca~'~idc la zeci ~i chtar :silt~ de mit Ia sub cine! mh, Des] tonetele de ztare, revrste $1 carp. par deosebtt de Incarnate. expunand 0 oferta care aparent pare bogata, la 0 analiza mal atenta pott sa extragt dHeva. eoncluzn amare. Prcsa - ~i ate: rna refer Ia tntregni petsa] de pcrtodlce -. de la cottdtene palJa 13 semestrlale. supravtetuieste doar in masura in care cste artagoasa; se ~ast~te 1<:1 putere, eulnva Co anlrmita l st erte - 111 marc rnaaura justifieatil de mtzerta ,coUdiana ~ care repreztnta de fapt un Jel de defulare colectiva intr-un ltmba] care deseon se apropie pertculos de mult de ltmtta rteeeute]. Rareorf pot! gast 0 gazcU'l echtlibrata, care sa se ocupe tic' problcrnele rea lment e Jundarncrttale ~i .aturicl carid 0 deptatez! eonsta.'(1 cu parere ac rau ca e ocoltU, de citltcrt. In schtrnb pornografta, publlcatttle de scandal. pertodlcele de pseudosttlnta gen paranormal sauastrologte, abrmda

Ii

.. _.

pe tal"abe. sufocand 'prattle ortce alt{! aparltte edttortala. iml cer iertare, era sa un publtcajftl e ltrtcotde de Up .. Povestea mea". eare au un aucnes la fel de rasuuator ca ~i eelebrcle cartl ale nu lTI:;J:i celebrel Sandra Brown,

M t-arn pus de seor! mtr ebarea in ul tuna perroada de ce au succes ascmenea pub]icat1l .. Care sunt resor- 1 urile spirltuale interne pentru care o III a s~ unensa d eci tttoar e (c~,cj j; 11 marca rnajorttate sunt cttttoare) consums ell nesal acest Up de publicatte ce conune 0 serte 11(·sfar~jb.li. de .povesn nsupra nenoroctrll umanc. 0 poslbtla cxpllcatle ar fi crt. in. general, Jemetle, poate celemal1ovH:edeaceslchim.l.il proees de rranxl I tc, reslrnt- d relativa usurare cand .9ifM. de nenoroctrl et mal mati deeat al lor. Probabil c~ in pslh6Iogja fcmln istfl tuncuonceza un Iel de teorie a l'e~aUvltatii potrtvtt carela 0 nenoroclre este mat suportabila atunci carul se race 0 compar attc ell alt.a nenoroctre ~i rna! onrnpllta.

Ei blne, aceasta sttuatie a. preset ml se pare ter ibll de paranorrnala. in prtrnul nImc! pcntru cA" in actuata sttuatle exlrern db draruatlca ce earactertzeaza put erea de curnparare a ,ct'ta:te.:1nuJui roman. numai publtcatulc de tip drag cultur al ma t pot supravletuf. In al doilea rand cred ,c~. 'procesele, uneort aberantc, ortcum extrem de greu de t:nteles pentrucetatcanul de rind. au alteral cnrnpltt guslul cltttorulut,

EDITORIAL

Ex~sta.. pracUc. 0 suspendare at responsabflttattt soclale. Omul nu-st mat permtte s~-,o;;i proleeteze, sil-~l planurr rattenale de v1UOl"., Praetle, ;rJ!ic~, nu mal existA premise pentru a construi astfel de plan urt, pen tru c a ~n fiecare momen t in tervtn III crurl cnmplet neprevazute eare ne bulverseazat dramatic lntreaga via~!l. El blne, In aceste condtttt eate ftresc sa. nu maj al Incredere in vJ,rtutUe ~tUnte1 ;oi ale normalulul i?i sa te aplect asupra paranormalului sau sa-,tt "prevez;l"'vi.itO'lul prin intermedtul horoscopulut. Aeest lueru este un sfmptosn extrem de pregnant asupra bolH nunnta netncredere, de care sufera Intreaga popu~,atje. Nlm,ii,,nut nu-t mal arde de Iuerun senoase ~,l perene, totI suntem obsedatl sA prlndem ztua de rollin-e, mcercand prin cele mal curtoase .'ji~ mal strantt precedes sau metoda sa nc autohnl .... tlrn, sa. nc autoamagtm. Be de' aka. parte. date!:!. nu mal putern fi slgur! de ztua de maine, incerc~m~sa ne bucuram de ztua de aat. lata.. '0 posfblla expltcatie pentru apetenta, a,~ putea zlee frenezia ell care sunt abordate genurtte superfrctale. faetle, pentru modul lrespensabil de a ne cheltut trmpul ~l pU'~~nH bani pe care it avern pe diverttsmentul faetl, pe dtstractte de dragul dlstractiet, in aeest context apare explteabtl dezechthbrut d~ntre consumul de televtzlune (~~. nu orlce televtztune, IC~ neaparat televt;1::iune ccrnerctalal iji eel de carte [sau revtsta),

la 'Ui. deei uncle poslbjfe expHcatU pentru starea precara care a condus la suspendarea temporara a revtstet .Antrcipatta'', Ia care s-au·adlluga.t ~1 anumite compltcattt de ordtn polttte, pe care le-arn lnfa~i.,at: in edHoriaJui Almanahulur .Anttclpatta'' 19,97.

Apropo de aceasta ultima problema .. ,a~, Ilextrem de curios sa cunosc, aeum, lao {jo~d de an, ce anume publtcatu au fost spnjlrrlte (subventJo-na.teJ de Ministe.;:'tl] ~uituI"lI. ea s~ pot. spune c~> a meritet (saunu Ii!I merttat) sacr.lficar'ea revtstel .. Antletpatia". Nu de altfel, dar parca prln nolembrte 19'96 actuala putere promitea maximum de transparenta,

Reventnd 10SB. Ia aile noastre, cu. aprljinul san tar§.. sprljinul MinWsterului CuJturll, revlsta .. .AnttclpaUa~. cal ~i alte revtste de eulturacare nu=~~ propun sa. exploatese slabtetunea omeneasca, care are ca f.e!. amblt1a de a se tni!i.lta deasupra vulga.riUitU animanee din not, nu pot supravletul decat daca sodetatsa romaneasca. ~ntra tntr-o oarecare normalftate. Adlea, d~ aemnale coerente ,rI,ratJ,onal,e ell sprljina ~1 valorlfica. creatlvitatea ~i competenta, ,ea senctioneaza Impostura ~~ superflclalttatea, Atune! de-abia ne Yom debarasa de tot acest cortegiu de stmptorne a] e degradarf! umane, vom aprecla aeele eenale Informattonale care ne ofera sprljLn pentru a ne eonstrut 0 sph1tUQg lttate nobU1! .,l eonetructtva. Pana atunet, ins.a., ill asteptarea pUna. de sperante, avem datorla de a eonserva, de a pastra tntr-o stare de rezerva acttva tot ceea ce poate fl necesar in ace! vtttor, dar care acum parca n u -~i ara ta rostul,

Ia ta, deet, rattunea pentru care revlsta~.Antkip,att.a." va .. aparea ~i in eontlnuare, Cll1,81' daca nu eu 0 cadenta regulaUi.,. cblar daca nu .tntr-o forma de ztle mart, a~tepUind cumlnte Cal luerurtle sa. Intre pe un raga,,? normal. contnbumd tl1~'~lLlit anume fel, dect, la

restabiltrea nOll"maJjta,~i. '

anllc[patia

c

BUGARru

Iisaac' As,im,Qv, Roboll_/,ris ps A,urom. tradu:os,re de Gsorg:eta StaJrnCI.I, leora.

L ileratura lid Asimov htipr~sione!lz,~, In I _ prtmnl land, pdtl pro<illJcLi'Vitalea. inlClectualli it autorului, Or:ic:irle.d fl ~j orice preferinl'o dele-cwl'~ al avca, dupll pareurgerea c!U;orva paginl semnate de Asimov e~ti obl ig,ll :s! cxelami: Omul acesta eraaeobj~tiu]~ de jnteJigenl!

'in Robolii d~ pe Aurora', sifu<llia se rcpela. Elljah Bailey, eel chcmat sri investigheze 0 crimli dtntr-o lume sinil'lie;, unde obiceiurile plirnail tmu: <Ill evoluat fome mult IlnsUll1eazl ca]iHW de anehetator peli!al, detectiv ~i cazulst, eventual ie;;r.llH, Di.~loglJrUe purtate de el sunt inrerminabile, inli:nztndu-se pe Ilute de i""gjJli. La lIpmape erlcare all eutor, ele ~l!' n Sffil'$il pri:t~ a-l plietisi pe cititor, Nu este cazul 1?olloiil'or de .pt; Auronl'. Enefgia d~ductiv1i. §i C!lZllisHc~ a vorbito:rjJor este mlt de mare, inclt int~l'e~mJ rb.lfule intact.

o d i SCl]tie speeia Ui ma.iH!. naratoml insu§L El nn se nia:nifcsUI prea des. (lear iiltillnci c~nd 0 face !!SIC revelator. Aslmov reuiit:§t:e pelfon.uall1i<l de ,f! C011Strui 0 V(lC'C aucl:Ori,1I111. relativ .inulIliHuiH" Mu1lj t1mo,rj scapll din vedere aecst aspect sail soc d,eciara incapahiU de a-l concretiza, Drept urmare, 1mprejnrlhti cu mull inselite sum ro]atat,e de nar~~:orl sbsolur banali, oamcnl Obj~lU1jl] ai zUeio[ noastre. Bfectelc suut simplu de estimat, Apare 0 _dLsc:r,epflnla •. CIJ efecte de :r,eguJ§, C om ice. In Ro,botii de pe Aurora, vocea nCIoriaHl este a unui. hHi 100almenw Lipsil de afccte, capBlbil do-at' de perrortnlil.!'l~~ pur in telec lllJale , SUl1l sentniflcative, de pi]d~,. comemarille despre grupurile sanitare ~i eele dcspre .reI!Hii le sex u ale dimr-o I ume ultraevoluatli. In pel'manentli, WIlM] naratoruiu i esic .)1[ unui sexolog, eventual al 'tJ1mli robot pmgrarnet penuu <lllallZllj'i:m [.el,<'llmor jnlime dintrc 'blhbat ~i femeie, .

CA.

Qh prive!jte ve.rosinlUilaLea stl'1ct I,Qgic!i a premlselcr, Asi.!l101V d(j'llcde~,te o nepasere euverana, DiI.en~a cen'tm]~ a romannlui este dacli. p!ilrundc(ea pe mai departe it civilizalie;i" 1Lllmane hi Cosmos trebuie trl[[,,~prins~ de roho~~ sau de Mme1lli. S1'I [f:{;l;lnou§tem, e~le varoa despre 0 pooud,o-dUeml. a derogUI"e de ]31 raiiormmcnUl] CQtCC~, coroborata eu () p:Jilm,nderc agreablld In lariimw:Uc sofislliiului con~jllc ,~ p<llll:lla fi!t~IHi a romanU!lI i. Un robot es Ie Inzestrat eli C 11 luatea dt; OJ cjli gilndurile eamenilor; IntNmroman cosmico-politist SCl~051l§aCeVa I'lU are ce c1illttL" Cu W\i1le acestea, ciUmfuJ nu-l face nici un '!"cpro~ striUudtm:uh]i Asimov, allfltll vremc c~t ae:teclivuJ ii robotii if!lO] i.g CllIli dislCU(i!J al!il de paslonant,

Traducerea Cine flml.l1tlt Singura obiectie ar putea fi cell. legaUl de eviutrca il.,[ificiaHi. a perfectului simplu, ,allLtI'!ci dod se impune folesirca vc['bllini a n, Dacll .. fu" SUll~ lou .. adcv!i:r desml de repllgnanllpoatc n miocll,h p.rhm-o perifra:di.fo:!osirea p~J!'recudl.l! i compus intr-1lI1 context unde pr,edml1ini! perfecm] simplu narativ are cfeete sillistlce nepUicUle.

ILarry Nilven,. tum61'S dSI cIInc,oJo, de ;fimp,~ tradUCIsr'9 dSI Mihai .. Dan Pave-

~escu, 'Teore" •

L an-y Njv~n este de asemeaca un jierformer, dar iI'lLr-a~( domenlu. .f.l. excelellzili in il!n\l'c:nlivUate 'tel'ulicit Mijl~iaulOTi au tneercat 5a j magineze 0 Jume iI \']]!ORlhl'i, pUlj!:,! i au l"elll~H si1 0 deteze materia I atlil de m:iiiutios. Impresjotlilnlc sunl ~i exuapoUiri]e li nand de asrronoml e ~] MtroHz:ica. Cililo1'lll] care nu are studil de speeialitate sf.lqe~lepd[J ~ se dcclara ameli~, prcdzftl1d. eli eslc votba despre un venij p]ll.eLlt De ce pJl1cm? FHndc5 Niven are §i 0' fibrli de S(:!'ii~

3

FRAGMI::NTE CRlllCE

,-

tor autentie. Fenomeneje flflJnbbi,~ule pe cm:,c: i,e dc.s~rje· fill ~j !1 dimensiunc pm- plaslk!, 5£l'\,lUral~ de cltiror. A~eas~;i din unnm 0.1' putea fi eXphHJl,;Il~ In~J]t m~1 bine ell I'l1ijlloace mmlOe, in "<lce'sl,lspecl so aa!!, de 1I1l1el; una dintre IhTllilCl1;). Up~lui de Iitcl<lWr.~ pracucat ~i de Larry NiVClJ.

.0 remm,'cllbH!l invelHI vlrare dovedeste autonrl ~i !U 11 !Wi dnd in~,agi~]Cl1Z~ oameni !dn'a·evollla~. ti1ii.lOii'~ peste lrei milloaae de an], E(orL~uj[e sale sunt meritorii, d.c~j aventurile personajelor din Lumen c/I,; dincoJ"a de limp nu as nici ,pe clcPfU:!C s!rnnicta~e.l aspecte·loa.' pllr maieeiale, Lan)' Niv~n imagine1l711 c.5H'itDJii.· de nri I ioane (I~ ani, mi~dlirj de pi ane[e de pe 0 orbitlL pc n]ta. oremfil[ljare a gjsteuliu]t.1i nostru ... oJllf, dar atunei dbnd este vorba $~ gase<1Lscl1 l:11oliva;~im ale I)Crsmmjelor salee:sle nevou s!iJrecl~rg~ la elisce cuaosente. Poole' c~ esre, inlr"~K!e~r~r, verba, despre (I ]~miti\ irmmcrlla literaturii de IH],d. iil:1aginillie_ Chitllr dad au evcluat alii.! de mult ~i au obtJnnl. practic, nemurlrea, cei din romauul lui Larry Niven SU1.l1 fiinlc fO!ll'te a:sel1l!~lll1~O!lre C1l1. l10L

. Miha!-D~\il Pavclcscu estc uuul dintre hUl)Ji no~lrj U'l1ldmci1lOri din limba ernglezii. Tot~1.~i, poate ~Un cauza vitczei, tcxtul s.~u are mid defecliuni .. A!' Ii c~e mcntiorHU objec!im de m<li sus, rc(;~ril(l~!'l;', I!I cv1tEl[ca pcrfecmluj simplu naratlv, anmci dnd CSl'C V'oll'ba despre verhnl .1l fi, dar ~i unelc _ U~Ilg(Lcii. Citcz., de exernplu, sintagma •. aljeraie generic", care Irlide<l.zlt sensul original S~U formularea ple-OllJ.a,~'ic;i;1 a .. ccmdIJu::' ma! de])<iltw", Desigur. esemenea dcfecjinn! sunt .,tJoarc la urcchc", Tradneerca uste flu(;;.ntii §i se f;.jte~'le cu. p]i\cere,

QrvidiUl IBlUfn iii. Jazzonis, mma.n SF,

Ectitura "Phjmbll" a,acio. .

,C! Ovi(iiuBllfnml ,~~:e \U!!. per:!ofmct~ ., lfl [e]uJ san. JjZZOiUt>l depune' 1'1'1 mud convlil:1.g}itor Il.'lfirludcm';::llpra pll'lcedi de <i serie, ape.ltmd Oil nQn§~IJ llnt:! .1<1 Wi ceea re--ll rreee prln minte In CHPll res.pecliv.~:: Iecnul SF, .mid inlampUi.ri din via!.ll e¢o(idi.(Inili., nmorul fltn;;'ll" !I~ J!,mu~ ins IUllocm~i mulluJnil de condili~ sa :sochil1, pUtccrca de a a5c~llla nmzidi. de p~'Gre(l'j itUi j ~7.;ts .rrf,ylilnc. glmlu.tc mshte d.e cinev::! dmlv.fI ~i tJi§aotfli qiCp:~m:e,

Lee hlfll esre ~gre.itbiU'i,. dfll' devine: de la un limp OiRfQCU fIl obo1ii~oaJ;e:. Ci ~jt.om i incepc S!'i-~l p!Jm~ f~U1,la inll:cbtllle: E:] §i'? (.?II' apoi i))cearc~ !cntalill de ~1 ]J~IJe: cartea deop.rurl:e, neterrni n<ll~tl., SUlm l semni ficativecu vinlcle lui MJrcca Opd~1i despre M: "UmomJ c!irli~ se sprjjil1:i In genera] pe. replica :;pirHll<l~~, C!I ~i pe sitllm(ji exagerate. l'on]~I. lll. ~elmi.ca ~D]05iHt de auror, acesecra din urm~ rau li se slmte fortat efectul. Acnmulate, ele devin ~ i'nsa SUSpOCitc .de exces, [Julve:d'l,jud 1lltentia cititeruln j_ r~r1! un con trol al iniagill!lti oi. Ovidi'l!J ntlflliHi Ill!' putclii spori arhorefJ,Cc:nlr~ IllC!'~rU sale la infinil. 0 eKpeJ'jen~l a rigoi'ii

e de prc'icrat. Of (A_IHJcip.11ia l"OJnam"asc?l'. Un

, capiwl df: i:~l().rk I1lerarJi, Edit~rra Dada, Cl[Jj,Napoc.a, l·994, pp~ .3 10<)]1) Dad Mil'cea Opri~li. eunoscu l - pentru bu Illi vninla III i cri l:~c.1'i, d~, an 1Jm j te semne de nervozitare, l'[1S,e<lITILla di. 'l11h"-adedrtce.v<I Iluesle to reglll~ ell romanul lui Ov~di~] Bufnl]~.

.AUIM I i(jira,e~~ RaZDOinioii cUfCUb~-

uJui, ,Aiu8~ 11996. ,

I.~presia . dOi1) i1'1, fuH~ tn pri v.inla povestirtlor l~lj Aurel Ciira§d, este una de eOlllpHcatie, De lcgui~. povestirile atUotJlor romfjni sunt u§or de in(eics. Accst aspect linc ~i de speeificul prozsi seurte, dar ~i qe fclosirea lU'IOI: modal iU'i~i ~i mOli ve SF. 111 RI'izboilJicii C!H'C!JDCiiJUj persouajele sunt .rIl1grena~.e in illlamp]bi FQ~l'te. inc.iU<:H.;: ~i f1lN.~.igue" Nu este. deloc u~Qr d tn~ele,g~, !..mde·"bglt:e;" amo!!"ij!. Iati'i: de ce lectura se ~lml lreplm Fnspn:: efeetsle dea~n19sfcr~, In!c-Icgijlld c.~ autorul cuWv~ nedariti1lHc. _ eititorul incepe s1'l came imp:~es,ii globaie despre 0 Iume unde. lucrurlle sum Ioarte deosebite de ceea ce se pO<lle veden ~i '[Iii 'IsUizi. Apare poezia din. profuz:iu nea de:. rerme-ni MCU['lOSCll~i,.ps.elldo-~t]jll~ifici·? Se Ilr£:§lC din siMlllti,ilc stranii, imposjbil 'l~e mteks sam de I.mnspus NUHm.lhtlbaj ~ogj.(;? R:isE):ilIlsU I .b. ac~si~ hJ!rell~~i conduce pwbailjl. la cea rnal lhnpede Ju(lecala de vaIOtlt~ ill ~.cg~ul1icu po'VCS(~I.'~ Le, <lin vulun.,

Vna dlnl[~ illl.~bil:iile .mtoru~ui este s~ cre~z-epenolil<lje totaln-umaue ~i s1l le angrenese In conflh:Le specifiee, Dn1{l1 de C'a vflleJ"-moi,ec,u/a,1' estC'l pl'Obahii c~m mill lemcrar!i tenlalivl'i. l'exml slIna, cilm. (I,~a:,

.. Cavalerul-rnolccular clC5c~lccll de pc dodou, fibrilant §! il Ht~a ,<;lj IJMdl smocurile energetice, 'tfuini'Lc dintre dalele opacc, complet dezenergizate. Antena subjire, cc ti ic§cn dinir-o ,fa1115 a armurii direct din sira spill§.rH, vib!"!l stins. cmnd!.!-i de ~tirc dcspre iminenlm unci furHlno solare .. [, .. jl Cavalcrulmolecniar f§i d1ldu seama di escalada un I'd de spira:lrl sclipnoarc, dccupata din blocul mouollt al tnmnertcului eteru. Un ~'ljier& strident np!h'U din, ncstiut :Iii Ind.l'C:~ aerul ell minus-encrgie, Rcaliz~ dl, n!\clele supcrioare cristaloide incep sfi.·~i desrrame couflguratia reglllal1t, anll'ml{imcl~l""',e haotic in Ir~picl[Llie'" Dac:i .u n yorba desprc 0 parod~u, lucrurile ar fi cum 1'11).1 se poate mai clare, Dtlp1i toate aparentele, ins~T Aurcl C~ra~d admit sa reallzeze tiL';! leX I nun-parodic. saturat de motive SF. sa-§:Iptob(;ze virtuoxitatca hi matcnc. De aici aglomerarea ie~illl. din eomun de tcrmen! ps~"ldo-~tHntifici ~j COH]hinarea ~ns'Dlil:l H unor llo~i\Ing tchnice ~j ~'liill~Hice, g·ar plhea d'i esie verba desprc 0 supracompensare, Dupa ciilC ~l iu, AlU'CJ Ca[;)i§el am studi: filologlce. Se pare c~, h1 tr-un anumit punct <:II carierei sale de prczator, cl a clolJandil un persistent sentiment ell! frnstmrc 111 IcgallllraclJ lipsa S';) de p.regr~Ure tebnlco-sf irilifidt C~I urmare, HI hnl.UrM sa-i .. comba[~" pe autori i eli pregll.lin~ ingjne.rc<1sdl pe propriul lor reren. A interven II , pare-se, eunoscutu' fcnomen de supracompensare, descrls de A.dlcl'.Po['nia s~ se Iamiliorlzeze cu tcrurlnologia SF. AUI'd Cadi§eJ a del)~jt l1i~IC limite socolilC I'C7iO· nubile, devenind, praeuc, un fel de campi Oil, Filla sa fj [liC1H 0 slalisLic:lI, am Jmpresia eli ]eJ.lcul s!'iu tipic SF este eel mai bcgat, in raport cu aeclea ale colegilor sal do genel'a.Uk.

Evident, nlmle rtl.l1 fn (lccas!a rcalizarc. .i[l sine, este de-a dreptul laudabill'L ill~rebarea este, 1n811, in ce mllsurl1 pBrliciprl la

.perfol'111anla Iherarn. SUUll mal reusite prozcle lui Aurel C~J'i'\~el. ml'ldc~ antorul a ajuns 51'1 jongh;.:;r& CU lOI tclul de tcrmcni provenili din difcrilC §liill~C §i 'ldlnici? Nu nea p!iral. B OJ. ch i ar , a~ sp uuc, dim pot ri V~1.. AU(Qnd IlOiSI.I.'U arc 0 sc.rUUlr~ rclatlv poe~idl. lar; n a ral oru I sn II esre un spi I' i l C'~l o nlUlInil1\ . indinalic spre reverie, Ceva 1'1\1. se l~ag~. allmci erinel ill lltlllo~rel'a de ambigui-

IlInlicipatia

FRAGM ENTE C arncs

tale: a uaor povesnn cxplodeaza, C,1l ni~!c petardc, cxpJic<IItt11e de 11p SF. Iln exemplu ar pujea fo I CXHn I imilu1a.t Silu.1jie df} conl'ICl. unde cvenirnentele dcserise P<lr a aluneca S[)l'C un filial neclar, linind de reeuzita I radiitionalaa prozei fantastiee, Ssle .ima,sin9.lt'i 0 reln!]e in(etCS!lllttl 1I'H:rc mosrtca n~alrl II lui Magellan ~i evenimentele .Icgalc de turnarea lID1Lii rilm, in zilele noastre, despre respectlvul evenimen]. Se Halite 0 allnosferii stranie. Bxplicaliil~ de lip SF 1111 fac dedU 5-(1 aplaliz.ez.e. f;i ahc textc Jas~ impresia el AL1r,d ClliT~~J ptf~clicili proza ell motive SF din Ilj~lc cauze extcnoarc adev:ir.alei sale vocaiii litcrare,

ESLC neccsar sa preclzez eli autoru I povcsrlrllor (Hll Rf1.zb!?j"llicii cmt'ubcului este un sed ~lor format. til textcle sale pot rn descoperitc ni§:le contradictii legice, dar asia nu insf.iulIlnll nimic, Doar lUI este yorba dcspre povestir: poHljSl~~ Adcvlilr1ll<l problema r!imiJnt:; vGcalja l-e.aI~ p'CrdH! proza De rOIO!H~§tc 1ll0{1aJi~~l3 ~l motJ'vc SF. Viitoarele dtrli n vor elucida.

A

I rI Am'jeJpaJih nr, 540 n ~\p~nll un cdi-

lorial semna; de Alcxnndru Mi[onov,

undo, Spf'C s:.uisl'aclia mea, am fost llUcglmental. inliC oarncni m=ti liner! decal mine, ]actil1i. mi-am ::d,~. In fine, lin om cumsecade mi-a recnnoscut tineretea de. spirit! FinaJmcmle., SllnL vC§i'!ic ttlll!'1r! Totusi, dincolo de lmensa ~iui£r<lClie de-a mi vcdcu, fimllY. Inglobat. ol:nologal in categoJ:i.a vc§niciler mlolcscCllil, tcxtul m-(l cain nedumcrit, Dc exernplu, de cc vorbesie Alex.,mdl'll Mironov dcsprC! ,,~Iramo~ii tic pe vremea lui Hobana"? Din moment cc subscmnaml am aproapc 58 de ani ~i sunt ceusiderat un. adolescent. de ce u-ar fl I a fe.1 §i [on Hobana, care are aJ'fOape 667 Ce mi-e opt ti~li '? ~ i apoi, pe de alt ~ pa\:11(;), de ce imu§j Alexandru Mircnov, in .... nrSlii de 55 de ani, nu s-ur censldcra un Sl_dimo~? Lucrurile ~·till'lliltn neclare, Tjltucul Alex trebuie si'i lc .run~ In punet,

z~ut IJtll'crlSEl"III

!';Jre1~ibjmuhJi :ilu:hip.~ul~u supr .. ~fa.y,l mut lac b~tlH de vant, U nghHlulifl Ionnate de ei f(lseserll. retunjlte .. PlafoJll.U] ~vea p:rolubenlll.\O ce amimeau 1Il1 dc§cl:tpriv]( de sus, P;;lrdos-eaia era. ondulala.

La intrarca hli Nemo, anehetatorul Kaplan, un OUl inlr-e ctO~l~ Ii',[u:stc" corpulent Si chel, se fLdidi viol. Cillld ziln~.beit, pc f!lt41 lni l'aIidli pili.!'C;1I. c~ SC ]'111.i ode U III Slral iil1b!ire de nl,ei.

- LU<lI·i lee. GoCIOre Nemcl spuse el po]itjcos, 'Ci[JJ, 0 VOCIil de tenor,

NOli] vem it p1"lvi suspiclos ,sc!lllnlll

- Aiel lOW] tc ohliga sl't Hi ate!:!(, 5p~tSe el, N-ai voie s H te relaxezi,

Zlhll be Ul I UIlSlIli'OS <1] anchetatorului reilJ}l!ru:

- Moda, spnse el rCSemIU\!. Nu ered ell. va \in~ mnh, Se considera clrt toolli eomedia asta !ltinmJeata i.mdeqi:l,

- D~j deslgur, spuse absenl Nemo,

A nchetareru 1 se rca~ez!l.., puni\mlll-§,j mainile grtinl.{c pe masa,

- Probabil va hmcba'la de ee !l~i mal [0£[ oonvocOll Ja rniae dupa i:nclleie:rea procesuhrl, Spll!S~ el, Nemo tlilc1.I. 0. sll av,eli 0 .sllrprjz~. V-OlIIIi chemal akL. ~'§~ :rjdic~. mai.nile fnU-U,1] geS,l de dlscuipare, arl'iln.l1:du:-~i palmele rosli, cflmoflsc. Va I'og g l'I Ul.!l senza~ ! V -ain~nvhlll.. A §-il este corect !ilt SP~U]. A fQS~ o iui~latiV:i a mea, Am cerut avlsul de In eel 1[1 drept. Disclll,ia noastra de !I.1.j este ptlrticulfllJI. Dad, n-o do t'i ti, n-ilV()t~ dedit, 88:-111.i spune~i,

Nemo se nlu1lnmi s.~ ddice diD nmeri, Anchesuorul i~j frt}c~ pa.hn~l,e. A'poi lzbucnl 'in .raS. Chelia ~.i mtlchil~ i se rnro~jf:i.

- S~ §titi. prima mea profusi» ;JL rOs.l aceea de psiho]og. Am avull ehlar uncle 'succ~!ie ~liin~.ificc. Speciallst fn pSi.nnlogi't.: fcmi:n:inl1. ~mb.i ell !luJoimnie. Mi s-a plinn. cl JIl'll'. prieep gW:l;ilV de bine I a Je.ll1cf. Le irllcIeg sufiellll. - a~i;l lun crezut.. . .

Se opri .§j privi iospl"e pl;IJml:. de pmrcl'l ar n auzlt pe nealjt,c·p'lo'lle bflz:!iil,ul IU1Ci :insec~e ..

- §i?

- S-a ilaamplat dl '[(lcn1lli pe ool!ia, men

!.'I-am fo.Sllil stare S-(') inte1eg. Zambi jalnic, parc,~ nljJogindll-se ill f.a~a UIW! instllln~,e dure .. M-a pi11"~sjt, plU' §i. s]mplu. N-fl exii'mn niei-un sernn pr'~VeSL]!Or.. Un n€lznel dill sersin. i§l mfin_gtlie le.lIlt chella, Pe atunei IlU ari'iUll1l.'i a;'j~, Em~l.1 Lim Om destul de lal1ri'ir. .Fitcetllm sport" eram suplu, §i lolH~j ...

- .6rZil rmmpar;~?

- D.~, roane. AVJI o ezitare, Cum de 1-,,1

ales PI)! nnul ca mine?' Cine ~tic? - ~i cdliJ<lh'l Rivallll?

-Un b~l,"bilt Cal oricare ahnl, Un om

11 OU'l,HlJ , dupiJl reate aparen:teie. De varsi.3 mea, N-av,en 0 (l!,Qfesile ie!jiUl. d,inconu'ill, cum ar n a. dU.mneavo.ilslrn, de exemplu..

- ProfesiO! me-n ... , ~QPli Nemo,

in spa~e-JC' bir011!luj sau, cc p~rea nicul dintr-o ceml1 gaJbetlli til curs de l:ichcfi("re.

anchetatorul gllimbi; ~

- Cil~c.lv<ll am c(lf:id.idlli~ §~ eM penua posnrl dUIllnelilJvOa~'lrll.

- Si1

- N-anl rezistat, Nil sum imun 1::1 radi-

a~ii p~ihica a lI:tmrmiitor, ,em! chlmllieavOO.s.lra ..

Nemo ridic~ dill, lInH'::I'~:

- Nu vlid ce -I.egii,mr}\ am eu ell toare acestea, A~i oblhuu condamnarea ~i acum

v~ distra]] pe seams mea, fol()sind~L-mti in chip de contcsor.

- Jtti acceptat (iiSCl1lia, - doctore Nemo, spuse mlrisrat Kaplan. Pnteli ..,11 ph.'!tati oridim!.

- De C~ sA plee? Ope['a~El PQ2Lle fi ~;i UZ!. peste cori\ san dOl1~, Ml-c lndiferem unde stau, Totusi, Inl pricep de ce disctltati alar, de prlotenos cu lin UdgB§. Poate fihildcll: ~rft.ti -femeile? De caud a~j fast p!lrbit, '* devenit misogin? Sail 'Vi se pare picanl srt cOlliversali cu ~muJ care ~i-a ucis S!opa?

- PQ3Ite. inu-aclevitt, este vicios s§ dis. eli!], eu Uri om dllp:~ ee i -ai Qbl hml eondamnares. Cu toale acestea, nu In-am putnt abpne. Mi-a ap.llrtll In minte ideea cri dumneavoaSlr!i imi ve\i sxplica proprlu! mcu e~ec co.njugal

- N-am nlci-o teorie original!. Fcmeile pl~~~cn destul de des. Cred eli! i~! 'CXp:rilU~ astfelpe:.fSOJ:m1.ilatca. Sinn bl!'~lSC nevola de a-~i dovedl c,~ :51:11'11 Iiberc. Cum $-0 fac:a altfel? C5nd totul C:SI,(J, -practic, permis? RecHl'g la 0 jerlfi1 ml1~!1t'i - propriul lor so~.' Pe i1I tru a-l tndupleca pc ZC'lI! Plictiselii. Reah1;\CiUC, un sacnficiu, Nu omoar!i pe ulmeni, fi.r.k. i§i clisHug ps i hie sotul, Escuarn. 011?

- Zelll.I?Jicliliclg~? f'Luna'Os spm., Teorla [crtfei este l.nl~res,al!l,I~. Kaplan se m i~d stanj,r:nH in Iotoliul S~lL Mi-e i.eamll sa vlt in.lreb. Dumneavcastra IOl 0 jerH'l'. (I~] !1kw, a.tlllnci tillld ".inti ntis solin?

Nemo it prlvl Ihl[,~ ~i 1:111 spusc ninde" Uu limp domni '13;cerell.. Apoi condamnetul spuse:

- Sunt creaturi de cosmar, caricaturi hidoase de oameni, Dar lUI ni§le; prciecte esuete, ca maimujele, Sum 111[r-·adev~l· insp~jmihtl,nto:ri. N-nllr nici un fir de pilr pe corpuri, Pielea lor n-are pigment §i mrati1 111010- toUIIi. increti.t~. frtabmt PiciO<lrdc ~QI: sunt I1j~te dOUiri.Kap]~1'i mCLlv~jnl!l1 prin semne, mcerdillG sa~i transrnlta c-eluHah di_ ~tie cum fll'~U:t mrulantii. NCLtiO plin! cit li-,i observal ~i. cQlllimlli. lot mal p111iIl11l~, Be depl<lseaz~. nespus de trudntc. Urm~'l;dndll-.le mcrsul, silnli mai in tai, scfll-br!. u~tr n poi mijj'j aJ:ncs~ecal~ ell ru~j ne.

ZEUL FlUClISELIl

N-am vrut s1l. 'Ill Intrerup, dar lOaMi lumea ~tie cum su nt. spuse inlpresjollal ancheiatoeul,

Nemo conlimlit, pardi hiplIQ(]ZiI!:

- Oc .. hti.i I~xgAI.beni ~j J];eJ:I1i~cali JIll exprima nimic, Unil vlid 1ll eJ Q cruzime rcce, de ropliHL Felcle lor !refItnall1l. eu n,i~te mli~ti hidoase, ndlbllU..I'te de nenmn!'!r!l'IC cr.~palUri fine, p~l'd ft1cute dintr-un 'C<I;(!Cll1C veehi' ~i foarte friabll, Mli1l!ile lor sunt Ioane scurte, fUnd lerminale prlnir-ua .Iel de degel lung. S~i1J, rnai degraM, prlntr-o temaeula ftexlbHjJi, afl~lt!1 lot dmpuJ Mil mi§care. Cele {fOlia degete se mi~cl'i filll'ij lnrrerupere, de [l'!lrd'i al' fi .ni§le antene de carne, ec l'ece}ll10netlza semnale de cine ~l~e unde. Degetele au n:i§te prelungfri §i mai s.ubliri. Sellutlli1l1 ell trnmpole de elefam, Corpurile lor sunt scunde, C'1I mult ~es\u adipes, f1irtt vreun mu§chj vizibll, par,eli ]litile de o gravitatlc mijidl~.,

RI1'bclt\'lOf. illu::l:Jelarorul n~lepl~ s:l'i Lemlinc.

Apoi :it iin.~rcb!: .

- Va rugam d-mi SpllOCU cella despre climatul psjhic 1m! cere va alla{j c;\lld v-ali nels 50~iit. A fost ccva in genul uaei jeufe'] Nerno se tncmnt~" S!I'!lI; dmc,[i asta v,~ displace, v~ rog sa-mi povesliti mai multc des pre en, Co Iel de om era? Sl.lnt~li psiholog. tm.i veli li:llelege curiezhatea,

Nerno pltr-ea inle:resal de peretele endulat dill spate-Je altc:h;e(aIOnlll~ i.

- Ce sJ)lIne~i? illSislli. Kaplan,

- Da,. nu vM de: ce v~a~ refuza. Bste ,:;;j

acesta 11.1Il mod de a-mi pctreee 1I1tbllele ore de '!l]afi1. Da, de. exemplu, vii pOl Spline ,cti baza nO<llslrli se af'la inlr-Ul'l spaiiu deschis, Slmglii fusese defd~n'lll ~i nu Inai cresouse. Plamele nu mai d,ep:i~.iser!i Iimlta stabilil,~ de DoL Eram dour noi doi, eu §J Bchldna, Ctlp;Jtd perfect, !i~.ugm.H oameni i[lwl1sR),ili 1;:1 radia\.ia psibjcri a mUlall.,jl(lL Arlltatn bine, eranll poale il'l'il'klifi~i pelltl"ll fe:rjeil"()U 1'i.'oas[ri1l calmli.. Au ales clanstrarea dln prea mult.~ itllbjre" a~a se spunea desprc noi, C'timem ea? 0 persoaJn~ fOl'l,rtcplllernjci: E~ m-a ales pe mine §i nu lnvers, cum s-er putea crede, Cill p(ive.~te jertfa, nu ~Ijll ce s.% zlc, Am ucis~o 1111('-0 crid de nebml~e lucida,

7

ZEUL PIJCnSELII

dilC~ Il.dmile\i d\ exis,tlj a~lI CCVll, , - I5cl'lidna.,.

- Da, UI1 mune Infrico~:ltol' peruru cine ~tjc eeva rnitologie glleaca ...

- .~i cum ... ? Surprinzator, tl1lr-adevt'ir.

Marna ei ... Tocmai acest nume?

- Mama ei a Ios m:mutllJmitlt A ales un IUmH~· de fl'Ol'ldli.

- F'e ea nu 0 deranja?

- Delee, Ba chinr dhl'lpotl'i.vtl. Zicea di

numele 1i estc Sl pav~z.1 ill 11IpL<l ell bilroolij,.

- Ce fel til; lup.m

- H~rli CUlllliClC fie sclerozam. A.~<1

zicea.

NeOla $~ riclidi pc m.::~reptaH:; ~i TIl-CCpU s,~ se p]imbe pnn blrou, alent ht denivel~riJc pardoselei. Anchetatorul fJ§tcp!l1 tn

8

HfI i~LC. zihl1.bind abia vizlbi I. Nemo se rea~ezl'i la fel de brusc §i i·~j cmlljllu~

relatarea. Gil gJas ega!: •

- Doriti Sa ;).f!ati su bul Hli.\i despre ea ..

Ccva fn plus ... Era 0 fcmcie foarte frumoasa, dar trcbuia sa se nf[SC.:i bk'il'bal. Femluimtea ei era, cum d spun? trucara, fahia. A'Sla in5eamn~ di eu 1I.m 0 slrHclUI';i\ psibid fCllliblinlt? §i MUI ar cxplica. all'liclia dintrc noi? Nu ~liu. Ech]dJlla~ avea duritatea !lIn.] comandant de o~li. In materie de am~:lfnil1ite era hiza!" de Jndecisit La .. prima vcderc III Ii spus clli este neilolararea personifieallL i\lIteJlJtic 11 el fortii i~ea la i vcaJa fluma~ hi sitl.lalii]e Umilll. Atunci nil dMea inapcl riici IIlilclU un pas, Era de fier.

Kaplan !lctica 1.111 dcget dlrnos, ca ~j dl1a i-ar 11 atras alcnUa jlllerIQcu:to.mlui s~u asupra unu i zgomot s lab, ~lpa[lIt din seni 11. Spuse:

- POVCSlilj-J1'li 0 asemenea imamplarc. va rog.!

- Au rO~L dC8~1I]e. Le-arn in~iral 1111 dee.i:w1tme mele, S1i m~ gandcsc! Ar mai .fi una, Inedhu. ca sili zic ~fL inll"-o d.i.milU},''1la, 1<1 margjnefl s[)fLlillJui go] diu jurul bazel s-a M! till mutant, De sex rnasculin, L<I Iel de hides co. ~i ceUal\i. A 1111cpc.n.l~ aeolo, ~lili" Slant in sfare sa stea Il'I.,mi~ca~i tHe ~j l1op\i, ca ni~lc; ),o,ghini. So uita neclintlt tnspre noi.

- .sn

- Instructiunlle plevAc!. cvitarea ~mQr COJ1-

tacte vizl:lalc mai inde]ullg.!lt.c .. Echidna cunostea regula. Gal' s-a opus vehement aruaci c'fmd 1I.m vrut s~-I lndepartcz pe mutant,

- De ce?

- Mi-a SjJUS eli oricum noi doi suntem

imuni. Dad s-a l'l~eZal acolo, inSC,UTlIll'\ di are motive, serioase. Am cedar, 1i!l!cMdnd regulamentul.

- D~r cUIU ali [i putut saal rndep!ria~i? il'llH:iM ]Il.lrigal Kardan. ~u exh:tili nlel-o metodll de. comnnicare.

Ncmu iI privi piezis:

- P'arcij spullcali cJi S'lll:lll;:li la cueem.cu problerncle rezerva~ieL kli'c~i lacune ...

Anchetatoru i se mi§d tn fotoliu, suresci-

lat. Vocea lul se subjie mal 1l11.J:!l. dedi! de obicei:

- Ali putea sli m~ lamm"l\i?

- Nu-ml este permis. ,~i niei nu lim: de

proces, Pllblicu] IUl ~tie chiar lot

- D!u· zi:'lJri~[ii. .. M~n:n.ir dl IN!~~ al'lat Nemo zfimbi enigmatic:

- Au ~i ei llmitelc ~Ol'. Despre tehaiclle de comunicare 111ll ~lill dec5t dlliv:;, osmeni. Ell Ie-81m i nventat,

An2tleiaLoUlI pllru constemat:

- hl1i SPl1[J,t;~1 0 noutate uimi.lQil.re, $op~i el, Ioartc impresionat, Nici nu-mi vine sl' cred ...

Condamnatul <lVII' u n rictus de dispre]:

- Puleli ohline ccnflrrnarea ... Dad ave(i [:el,atii la ni vel fi)8l'te llullt.

Kaplau p5ru de-a drcplu l bulversal:

- Nu Illte1eg, ~opli. el, cum de n-a imervenin nirnenl, Ahfel trebuia p.rjVll C!l7;Ul. Uri creier ca al d~lmneavo~lsldi..,

Nemo :il privi amuzat:

- Drept Sa spun, imi dcvenlj] lot mai simpatie, Va credeam mar Informat, Sllnteli. de fapt, pe llnle inoa'l,[lI? Anchetaiorul oOa b,~lrane~w. Nu ~lili motivul real al ird~llLlriirii melc?

- Cel Cinci Sure, §opli cel!llall, privlnd susplcios 11m j 1.Jl". Rasping ide-ell unor contaete CU IllulanlH. i au fost? Credetl ,ctl moartea :!lode.i. dunmeavoastrh a fest 0 tnscenare?

NClDo ridk!l din umeri:

- N111 ~tiu dadi aJ fos! ,I§a ceva OrganiUllia este in atara I,egli, dar are aderenji ]3 cele mai t\lalt~ uivele .• So spune ehiar eli,., in fine, sa N!ls~m .. , Cine stlc cine ne nscu h~ acu 111 "" I 1il ori co, caz, ei doresc ell descopcrlrea mea !i~ ram.an1i de interes academic, iiintereseaz!l1. e~p]o.ata:rea zenei,

- Mutal1lii snnt ~o!.M~i un pericol pol,entiat. . Arrehetatorul i~i sCC~\llldi caput Dar parc.~. dlscu~1lnl despre ,'jolia dmnn,cavoiistr!I .. ,

'~ Dill. Un roman a~ putea s~. scriu des-pre viala alanm de COl, acolo, [11 rezer!"ali,e" Cine §dc ce-mi voi mai mnjn!i dllP~ operatic? Cinc\!oi ri? A\i putea sa-mi SI;~.tIlCli ?

- Ave 1i dreptu 1 Sa hilll~ Cl.lllO§ li nla de

I .r

lEUL PUCT!SEUI'

scenari u § l, .eventua I, s a-I f) egoci.al.L Adici\ !iii aJegeui illlIe mai mulie variantc.

- $1:111. Nu se n::spCClrL. Este deal' un true,

000

Ajnns ];n cclulrt. Nemo ana: ccrebrcplas,I is Iu i va avea Ioc peste 0 j umlilil1c de orlli.

SOI];1 de opel'l.l!,i~ este de un alb orbiter, Mocla SUpii.'arc\elOl' curhe n-a atins-o, Moclicii sunt ncspus de poliucosl. Au a:l:lzil ell wlii de cl ~i regrclZ'i nefericira inlli'impl.al\~.

- .Orieum, spune eel mail 11\ vii.rsla. difilr'c el, un bcnom, noua personalitate va fi perfet(~" Esle en l}i cum ati muri ~i apoi v',ali rCll'icm-lla.

Condamnntul nu spunc nimie, fnLins, ill limp ce at! loc lIhilillcl~ preparative, se .l,Jlil~ fntNI11 pu L1Cl IIx ,U11 tavan,

incer!,'; proccdura de anesrezie. MOIi me doar ctLlcV<I secundc de luciditate. and accstea se VOl' fj COIlSlInHIt, va fi 111 rnarele gel. Iar ::Jp.oi va fI un altul, S e va m'l.~ [0 di n nou.

ELacmi f1ne.steziei iucepe sl so simla. Un fulgcr Ii trece prin minte. Oconina mindI'ItHu:lI se sll~ic. [~i nmlntestc cum s-au petreeut ]lIcl'urilc illl realltatc, NUl ~i"[I omodil, salla rm.\IOllnqii l-au inoculat acest sccnariu in minte. Vedc, inlr-o sHM1.IJgcrme, SCaI-a ilil,~bu~~hor de C<l kllt Ec bidna i.1 aIlU.!lV~, privindu-l 111 oehi: Te pildisesc. EI, paraIizat, Jneapabil s§ spun1i un cuvant. UI1 tnvins. Ea, ti intoarce spatule. Sal] vC!lza uitilnchl-se!a Icsele ci m.r~, cusur. 0- vede cum pk!~ca. fl'Id'i s!i.~i ja uici-un hlCUI. lese din ba z·iI , parcurge ell pas sl gur spajjul libel'. So apropic de mutantul imobjf, JI arlnge. Acesta S~ pune in miscare. lnccp srnueiturile M hidoase. Ea il line c~ dc]jcate~e de trompa din Grcapl3, Intr:i, Jmpreuilla

~n, lungl~, penuu [olde.rllllm, -

In ochi I Iu i Memo, 0 lucire de ieroare, repcdc slinslL Medicu] eel mal In v!irst~ spune:

- I-a rOSE rric~, lonu~j_

C and, am 0 inlEili:lil'e snu cand: ies

. I ; la .vrellrl b~r. ajullg' 1nt,otde~lH1i'i

mar devreme, Inem ce nu Ini .se intnmpUi l'Iiejt.fdalil al.unci cand m! Intorc la hotel, Acolo, amtmlrtle ~l lumina maroule disnibuitc pcntru andro-,umanli de la penferia ora§,ulni ciimaliz31 prod.lltc un cok.laU eM gmlt 11181[)00 penlrn Cirle'l'8 sjnguf~!lic ~i opemllQnal,llbi.1l SOSil de pe contlnentul experimentai" s:.upus luminU solare,

W'n :SC8!ra aeeea trcbala 811 mil imttlnesc en 0 anume Salgomar,gollnll,pe care aiel maca]' n11 0 cuno§l,emn, Bruma de informalii cc 0 Introdusesem md de 101 \!Cfll~re hl, memoria Rele~e.i Publioo pemru Andro-dorltcri SI:! concreuzese pfillrt Ia Ilrml'i sub «onna, llces~e.i curicase ~i neprevlltzut.e tni~J!i i ri.

Scsisem eu opt minute tm'lh:l'I,e. Ca de obi;cei. am inuat 111 localul nnmit "SileJ"IC~' Style" ea §i cum iii§ fl {OS! unul de-OIl. easel,

M~au Jzbit de la bun i"ncep'llt aerul cald, rjtrnul metalizat al rockmnatulul ~i ceata bic]uH!i de lasere cu 0 puzderle de culori Iluorescente, care rcdueeau aproape In. zero vizibilitatea in spectral normal. L~ prima vedere S.fl~Q:nu] pk'll:ea gol, ca de oblccl 10flintea lnceperh programulul de s~l:"a"

Am facut dl.1~ W<1 1'1l~]. apoi m-am \'~7.t.ll nevoit Sil-ffii comut senzodi in spectral infra-rcsu, insensibll la tunml cameleonlc dil'l. aer. ~m debl'an~at. ~i (\\S\ooplia sOllor~ §i, dmtr-o datl1, :u::ela§jlocaJl infernal a de-venit nn restaurant ca I m, UlH'lC lumina c],[lr~obscura a unor lrunfll1liri inexistente of ere III exact acea intimitate iii pl<'lccrc; uecesare pemru a petrcee 0 se'm.'~ ,agroabiHi. 11:1 doL

Chiar in Iundul salonulul, in panca slb\g~j am t;epe[(u. OJ pa:~ll ,galbe:nit eli 11lt,W-

10

VAL

ginile trasate in fO§lJ-violachiu, ceca ee insemna cl ].1 mas~ trjul1ghiular~ din col] cineva sa fi§ezase ell bun:! :jliin,l peatru 3. cuprinde dintr-o privire lot spaliu,1 panll ]'1 inlraro. " ... q.s"c.k.v.h.~, ,-,3!" ml-a sc~p. .. t 0 friint1Ll[l1 de gand, "pot' pune pariu c~ p~r· sosna l11.1 ~ alta dlflc1U Sa]gom~lrgo!IIl'Iat', Cea cu care avcam Intfilillre.

- B!l11l II. seara! <1m sahHat pollt [COS de cum am ajuns tn I:.mghiQJl mesei ei, S.algomilrgomm, prCSlIptm ...

- ASHI inseamnl1 eIll nu po~i Ii altul dedll Djed'£Q.fI. !'UI-i a§a?

- Observ eli avem aceleasi obic~iul'i. am incen.:a[ smll1Lchcg dh:culia, ",Sll ajungem ma] devreme ]a intalnllrL

- Face p .. me dm meserle ... , lmi ]"MpllnS;e ell glasn] dill ce ill ce mal diluat m IlU anlelc schimbatoare de fum.

.Da, mcseria .. ..", Tn.ra.g~:rll~m g1!l.ndul !':I1 limp ee-mi £In111jmu sC<lutlul tn lIi§lI .~el indit sa. 0 POI privi in fOlta, Jneru fill chiaa al~l de u~or de poui.vit atunci clod doua persoane stan a§cz:ate Iii 0 m<ls!i Iriungh.iUllaFlL

M i-<l111I spriji[l]~cot~ll sl~n,g pe l~hJja catif ebt!i. en sa-mi r!hnall1i. Il bell' bratul drept, im, aceJil1i limp. I:llmiind privirea sfjoasll. a celu i care se ll~:itli ba p~min'~, 0 olllilJi zam ell senzorii de pe frume, in spectrul normal, slnguml care pul~m 8~ rode" ce]emai mic~ nrn~muue. Era de 0 frlJ1lmts!:.*~c remarcabila, S algomargonnal SCIJI1pl1ill ra]a!

Plnll poo1ririan sldllS pe ceafa pum~a in evid!entili fnlnten inaltl, perIDr!cl neteda pll11li Jeexerescenta spranceaelor abia conturaie. AveR ochi VCl"Zj ell llciipiIi mllii, nasnl drept, pntin iII !i"'~U'll. buzele fine ~i delicate. Obrajii flIrl1. lil jd 0 u.nnit de rid, ca §l frun-

81'1lLciPatia

)

tea, dMeau 0 ~i mal marc pla:sticilstc fete!. Totul se imbina, arrnonros, ehiar ~i abia seslzabila aslmetrle a chlpulu].

Dcgetele delicate ell care-sl Irmlflgtiiase lobul ureelni 00 bormr1i aJt~1 de usor pe gal, il1C&l am putu( contesapla umbra lor hi n~clira lllilu1\n:ll'U htchiplli~. i1hJnecand panl pe pilpl, 3.eolo unde se imp.reuna.l.l silo]] §l unde s-au oprit din milpt;are penlru 0' 'cl:ipl. Am seslzat deeolteul pe care tl inl'egisirasem §i il] inf.ra-ro~lI COl 0 ~n.tia ghlbuie" eeea ce mscl~llUI ei rocbiia ei de seat!! era ,con~eqionat~ din tcsuu.U'i vegelll]e proaspete, incl! vii. Milna ei a continuat sl:1. coboare relrlg~.ndIHle, sp,re ~]d. ~i Utlillanmo-t forma, a~lI eUlIl :1hIH mal :zi s, Sculp~l(,)r1l1~. 0 formll :1, ;poerJ\~CllUJ'LH. , •

..... umane!" m~"!l~'.n' conunuai logic a,. mlren,lpful.d analiza specuaJi'lJ flomud~ ~] pre]u,crand infofl'llaLiile transmise slrnuhan de biedetector [n momenurl cand 'fHI intinsesc cealahl'l nlanll, - i1UI'-lU'l gest de Iandrele - C!ire fa!a mea aplccata, care prelungea jemuu 11Iocl"ca inlrc rw~, Deeodificarca Hniilor bine conmrate din 'palma ei ~aldhuialJ acum 0 slrucmril. hi,dimemionaUI reajU, a .mn~ci !r.umn i Ie C1upa Hl~lea il~tepd1ri §I elucidau [ena din g],u, C,I (} scuz:i. dill]at,~ in mlii111~.cic: .'ichhliLlXilom-e de Ju rn, din momen'lui t.me! imi vocbise zlespre meserie, Cuvilnml i;ldecvlit ar fi Cost misiuTle.

imi devenise limpede, in toate cele trei spectre de perccptie, eli S.algomaigonl!l<l era tocmat una din omlz.ilc mimctlcc de pe noul satellt a~ Pi'iman'l~tui. care ftwercall slj :<ie: infilu:e7.e in orasele cllmauzate de sub a~nmdera vidm!!.. C'om:t~.tlljall forme; de "jata <1PlOape ,pC:ffedc.. Le-ar n~aj fi fast a:u~·ces'~lr1i doar pmin.la de tilt~legere 'cili din rasa umana fill nHli extsta de nulenu nici un exemplar §i. cil ceca c.c ele .in1i.lm .. 1 en forma biologidl erau andrQ'UITI3Jd sau ,cyberooonti, ca mine, Tot in JlliSifJnr:.

Misiunea die a le extermlna, cum 5-:1 imfil;IlphU !j:i cu formele biologice borncJ

sapJens, w[i p5g;al1 icarcne creasera, .

~nl1cipal!a

OM~DA

111

'llMONS

JUDEC - TA DE !POI

~'.H.,.u4lKJ lfn.'

- Teleseopul a prins !luaplC;_i ll"CCllla un pbiect uecunoscut, atlm tn miscare,

- Hm, Mi~canm este suficient de midi penuu oil fj 0 eroare.

- 0 croere s~m 0 marc descoperirc.

- Vl'ei sa te uili din no" lin 1l0aplc? ~i

sn verlflci de dunn ori? - Sigur,

Itl"~. !J'n #CJ'9 OIVJ! .lJ.tl"1t}t,~-'~' J.t)~~.&AJ'.

- Bincfnl.e!es. vreme proasta to.mal J101l[l'tea, Pad~, platen de nor] Ctlbor~il. N-am putut vedea "lei Luna

- P~i, maine este 0 a1~!1 r.i,

- inlr-lIdcv!lr.

~·2"(B1.2tKJ - BillgO! Se J.'i:ii~c1li, pc: bunc,

- Absoler,

- Hai dl-I caralogam 1}i s~ inCormam.

Vezl tiac!! Pll[Cf1"1 oblin~ 0 pnralax!l. Dumuezeule, 0 phmetfl.! Asta a~ vrca,

- Oh. evident. Bstc ehiar un bolovan ~i ind'l unul dcstul de Indep~rla'l.

- 0111(11 are voie s!l visezc, VreOltl 0 planeL~ ell lumca

- ~~ apol? Cu numele cllreia dirure Jutntelc tale 0 vei boteza?

- ASI~1 ar ])ll.!ea f 0- pro'bleml'l, dar nu CSLe.

- Fiule, creel dinHli nC'Ilo.ie de 0 pia-

nelli in acest punci al vi:clii tale.

- La naibn'

-i ntr-w.:tC"vlh·.

12

- Nu-mi place deloc ace!lSlli traieetone.

- Chia!" a~a.

- Mat binc sunl NORAD·ltL

- Dcsig\lf. Mal deg['ab~ rll~ii all laserele

prcgrlHlc.

,., ALBRTA '.'

... CHEYENNE, Wyomlng (Associnted Press) Comandantenjul Nord American a] Apar,lIrJi. Ac,dcnc (NORA:D) a tilllullt:<'Il <lLq~zi ci'i 0 cometa s au till meteor se apropie de . P~mal1l. Oblecuil .. va trece prln apmpterea pnmanll1Jul sal! '\'U avea lac 0 eolizrune, repel, 0 coliziune peste §ase zile Ooi).

. .. (Unneaza o relatare.) (UrmcfI:d'l in ter .... iuri ell astronomi.) .

~·19Jll1.fKKJ

STRICT SECRET, DOAR P'ENTR U AGENTIA NATIONALA. DB SECURlTATE. NORAD a eSlli!lal eli obieetul "';.1 levi America de Nord. Localizarea e.xacli1 este ince.rt!, dar se eSlimeaz~. in general, c~ este verba de rcgilme~ Las Vegas. Nivelul prezumar al pagubelor este imposlbil de determiner, r.lrl!i a se cunoaste masa obiectuJUl. E5(e poslbil en pagubele sa fi·e catastrorale.

DadL Inu··adevilr se apropie, poate s~· loveascs nb}!e centrale nueleere ~j !ill le fad ~tllldliri. S~flr putca s~ avem probleme cu rusnacii,

penrru .impozile ~i imrlg.i.ncaz~-~j ca nu pOl s~ ne SpUlltl dacll ne va nimcri sau nu, ~tij Crll au incasat pentru impozne In aces!e zile? Jumatate! Nu glumesc, jai]]:1.;1taU~l In limp ce agen~ii. fedc~ah, OHi§lIL distrietul, Stale~.,e; ClIl'·e. oricum n-an' f~C'm ninrlc pentru mine, ~i Scenatatea Sociali1 Iii SigUf d nn Val" fl na.ihii pe aiei atunci cami vom avea nevoie.. Paa:ie-z eli nu Ille a hceva dec$1l s r. cautc Ull ali moriv pemru a ne lua banil, "Tl'cbliie s~ v;1 prHI.ejl'lm de bolovauii venil! din sp".1tiu", ori iii! cricat em asta.- Copii, cc este.' nn meteor? Sarah?

- ISs ie un semn de la Dumnezcu,

- Dine. ~i ce tnseamna accsi scmn?

AIrel neva? '

Vlrs,aloful: Veli afla i10lltliti dcspre un sWiill misterios, C3real' putea s!i va. schirnbc \fiala.

PeljUi: Fili ell ochii pe calorii, Imaginea pc C8.fC ;;'"0 faccli despre dumaeavoastra il1§civllesle de maxim" .impOJllan\~,

~n oursa a f$ap'~.ca, Ptooic de Mcreon' cotat ell trei Ia UIHI, 0 crestcre f~.Uli de vechca co'[alie, de ~ajsprcz.ccc la unu,

- Nu, C.:lclircaztl, TIll cste n lcl-un moiiv de nellnigte. Ni~le militari mi-au SP1H; di l'iU~ii pol Iichida mice esre ural nne d,eCH( Luna .. ell laserele, Ca acelea Ioloshc de chlrurgi, despre care ai auzit, dar mai marl. Desigur, d ac~, nu cumva n disuugem noi, fI Ui:ie.m 1"n cubuleje de m1irimc{! zarurilor ~i apo:i 11 v indem til chip de suveniruri, Dcci cum riur'L5uec pentru d]se.aI'~7

.

!Ofsttrn_jiz.'15.446.4IKJ

- A vern confi rmare (Joe In NASA c<l irnpactul esie probabll, dornnule Presedime, Dar va fi imposihi] de apreciat efectul Lunii ]l!lainte de uhimele momentc. TOrU~l, regiuntle Utah §i Nevada par a n cele mai prcbabile,

- - MI!i sfitwje§!i s11 autorizez 0 reactle nudem:!i?

- N-a.§ spunc, domnule Presediute. Nu

anUoipatla

JU DECAl)!!, DE APO I

avem racheje capabile Sri lrall.~pcmc bornbe Yl'I spalJuJ' cosmic, Jl'llr·ufI limp seurt. Am putea eventual sU foio.si.1:Il o navcUi. Dar ar dura prca mull alimentarea ~j plecarea.

- Ce spui desprc laserele ruscsti?

- Ci ItC J-ab-otc.zal I.,frc(,klr~u<! 0 asemcm.".ll !ampenic ...

- Oh, habar It-am. Am c:LlIlOSCIIl 0 .flU!!

J11.Jm~t:'\ Freddie. Era un dezastru tota], - Oh, chiar ll~a'!

- Trebuiess spun c.~ asemenea doclar<lli.i c:qwim1'l totala iresponsebilitatc a astronomilor, Nu avem indrcpUlli~ell sll tacern CSLIm1id precise, prccum aces tea. ~i s1i panicam uamcllii tYln1 mctlv. D a men!i au a!acuri de inimll ~i IMl' din csuza unci SllllOl.HH stadstice, lipslte de ''1.1 aloarc ! {Ap.lau7.cj

- Pimpolrivll" Phil. EslC. pur ~j simplu, n".idi, Calea Lmui obiect prjn s~ltl~ill se cunoaste de pe vrcrnea lui Newton..

- 1fJJ" Nt;WIQJJ D gl'!,,;§i!! Elnstejn a ari'i ta t-o.

Fizica ~!I JHI rezulva] ,I' ic:in(lali'i problema eel or trei corpuri eerestl, iar aCIJn1l1, drtd'.i 50- coum Luna ~i Suarelc, avem pllrru!

- Daca m-ai I~su ~a iIld~cL. ..

- Nl.I, nil plec .. Trebuie ~(l 1111elegi cc [~I de om sunt, N·o S,!'H~li schimb Lnlnw.ga viail) nindca Il1J ~thl cine lmi spunc d1. vu ci1dca eerul. fmi place. mult locul ~i tmprcjurimi le.

- BilleilllcJes d\ pice. Nidodatili rt-a Iost cine ~Iio ee s!'i stai sub 0 ploaie de bolo¥~Ili,

- Domnule Secretar Gcn~ral.lI~Ui. vreau s.a spuu domnule Presedlntc, obiectul va 10\1] in mod sigur planeta. M<lre~al~' I Zollovsky de la Cormllldamell!\lltladWIt; to confinn1i, •

- Bun, YOm .'ic~pa cit: Cal eva diutre [1,11- chetele noastre vechi. S~il!CJc UI~i!.c trebuie sn IH:! tnu1lllmeascil penuu ajmm ~i sa IlC lase s~ le fit I ocuim pri n uncle moderne.

- Nu merge, domnule S ecrcuu General.

Lc putem I:H15!l, dar elc ar ajunge doar

13

JUDECATA DE A,POI

p~i1il Ia LIma, atunc.i csnd oblectal '11'21 'lien]. - $i-altlUci?

- Ar f exact trei ore lnaime deb:nP.1CI.

Nn este destul timp pentru a re<JH~a difc~ rcnja necesa:dL Nicl Oil putern s~-.I tinUm d,irec:[, Trebuie 1:11 reidmznwt ~xplo2iiJe in apro-

. I' ~l " I . ~ I<

p~cre.a . til. n sparllu cosmic mila mseamna

pujin, Am puiea doar s,lI-1 rupem in bUcttqj, care VOl' 'Ve,:nj pCSIe no]!'

- TQw~i. trebuie slit faccm ceva. a. srt sun 1a Casa Albi1.

Femele alba" sillgura, 30 die ani caut ,parten.er sensual, neindudllol" ~i imaginaHv. peniru a pencce ]mpreuni saara Impacwlni. Nt. id, ]047.

"Ala! Ali conlaclat Serviciul de Inferma,i~ T1.1 ri stice din Aspen, Colorado, Deto:rit.a illtere!adujpenlUl, poslbilul lmpac: al meteoriflllilui, [Oate cabanele, bmmrile ~j hotelurile au !ooS! relimHc la m.treaga lor capacilate. Regrctam crl nu sunt dlsponibile 0 pcrioadll de trei si'\pt~mt.ni dupa. Impact. Dad v ~ mrercseaza- 0 perjoad ~ U lteri oar,a" v,n ru,glim sa revenlti."

~·11.5J4.8tKJ

... WASHINGTON DC (AP) La ora, 0700 EST Comandamentul Rachctc al Rl1siel va incepe lansaren rachetclor cline meteorul care Sf: aprople, Vor fi lansate 0 ..,~t~ (100) de rachetev una Ja fiecare zece mlnute. Operatia are loe ell acordul NORAD. N AS A a unluqal. C ~ donhcci de rachete special echJpi.ne vor fj lansate 1J1~!jnc, pentru a sprijhd efonul rusesc, Continll~ diS!cu~rne en Rep'~lbJjcll. Popld.'}l'it Chi]1ez~. IsrO'ld ne.'lgl1 posesiunea unor 91.mc nucleare. Orgafliz~Lia de Apru:are Civml se .. miJn 3§loptare.

- Acest meteor estc la fel de mare cusn a, Iost acela care n ucis dinozaurii?

"7 Mal iotai, a~ dOli :s~ darific faplul cill teoria lldde:rii difiolaurilOl: de dl:lre 'lln meteor rididiamunUe probleme, Cred c~ pl'lnit la 'Ilmn~ bancul :isl,ll CQ,A dlnoznurii va aju:mtge tn Jada de gunoi ,II isto.U'.ict.

14

- Sl!uele Unite Sinl[ pmgl:tlite pentru a-l priml pe Freddie?

- La Olmiazn 'l".n VOi,1I] rransmlte noulil\~j primlte de 1.1 marlori ocularf Astl1zi, en

. patru zUe rl]ainlC de Impact, .

- Doresc ell! poporul american srI "*.I.eagl d. S·aJ U~CUI lot COCII cell lOSI, poslbil. Nil existti ~no(J!ive de :r.nmic!i ~i nu all nici-un rost reactiile txagerate.

FIOURAlUI ELVIS A FOST VA~ zurA PE METEOR'

~ ,

,ROOELE SE [NTOARCE?

RBVERENDUL McKJNLBY ARE SIDA

- Deci, domaule Profesor, filozofle V01'bind, ee cl'cdcli ,dl spmu~ raetecrul despre America anilor lloQJJ<1zeci1'

- Ninde.

- Problema mea este asta: dad\. guvern.ul ne rI\rcrti zeaz1!., s-ar COVell i sa pJ,eclm. Dar In acest caz, guvernul ar irebul sa-~j asume rcs,poI18~biJ]tattl a de-a nc S{'OO1'!,e de aici, AI: trebul sti ne pl.riLeasca biletele, sll adudl avloanc mil ilare sa1!J ccva In acest gel"l .• DiLCri nu se impUc.!i ill nici-un fel. eum s1'l-i hllhn m scrim.'?

~.7.la1'~

~ .As La este autobuzn] pmnilalc? - DOl, propriul meu o;UllObl!l!Z.

- S'I ce-o siJ faci,' exact?

- h iau pe oricine merge in diJ!'ccp,a

mea. Tree peste mnnli, *'~lg la Denver ~. acolc ti pun pe to!i tn eutobuze sau in treIilJiri, Coli dit'ec~ia. est.

- ~i ~oat~. ehestla asta pe cheltuiela ~,!l?

- NU.~I1'lIlnilC persoane vcr oolizll" dac!i.

au b~ni. Oricllm, ii ia1l!1. ~i pc oeiJ~lli. - ~] de ce fad a:sta?

- Fi]m:ild,t !I.§a (1m en chef.

" ••• <1 depu 5 ast~,d 0 contes~,a~ju la CurteOi.

Supt'e,lnn. [Jcnu1.i a iTnr.iedica f'01lcj,e AC.i"iene sit deteneze ir:u:::lIl'Cliilllri nucleare in direejla meleo:mlll~; i s-a cerut CurtU 811·] oblige pe' Pl',e~edinte s:i Ie cear:l ru~,ikll' sll nml!l!n~e ](1 ac!himi snnilare. Contcstatia merqioneazf Jipsa de conslilulionaHtm[,e !II folosh'H tache-

telor III timp de pace, pos.ibWl~te,a unor efecte ltl.ajor"C, de J1:I[i.g~ duratli, ~s!lpr~ s1i!]t\l~t.ij oemenilor, l]p.s~ de consens 11 oamenHol" de §lHnta III pl'ivitJ:~a nece:s~t~tii une! aqh~n:i ~i a ~fectcJ,or ]lml).abUeflle ecestela, preeurn ~i Iipsa 1!1l:1!o:r documenta cOli'iLpiele re~ri(Oar~ la impactul asupra mediu 1,1IL"

"Daell meteorul ne, va lo,v.i, ce vom alego, m [l\!lJetie de eosmetlee? m bill:e. mal llum de toere rrebule s!i [ine.m cant de fap~ ml ell ]nmini), SOO:Il'cl~J:i va. 11 estornpata~ Dl'(l[,t urmare, OPlhmiJenoa:mc rrcbuie d :fie ad!l])wte ca atarc. De ru;CltlClle.iI. l~ehujc s~ ne decidcm penulll folo.£]rea,~n<li zg~rui!:t'l a rl~ul~i,"

· .. Sti!ij! so va schhnb.a. pmoobil, devenil1.d lI~ls~er §i ade'Cvat ex~edOnll\~i. .Ntr esle memenu .. ) pcnrru cumpararea uner smaeuri 8tdhtC1 ~o;rre"!!

- NU-lId balcapllLI eU vorbele au ~t~~1. cui. El su ~ti:Ut de ani. cIl~ zile c~ luerul mill' v lne, Per j,c:lcl gft'Lng nrll dan J [')vhura en lO~ltri cheatia mati. Nu ne-au spus Lot" fiJ.nd.d assa le-ar fi punu l.tLCl!lJCm. plallilld]c.

- Amnd de I!:C au e heiltlll loti b.1injj l'ib. peraru casincul ~er M\~, de mng~, frol1ilierrt?

- Peate fjindd1 !jIll! CJ. nu vom fi lovili. !Parle:-; pe cind dolari d'i chiectul ae vat oceli tu mod eJegall[, lar ei VOf Fal"e. 0 gl'i'imadti dt;: hani di[! cauza pij!~~icJ i,

- § I atllU1ci ce mesa] Yom prirni de Ja me,teo,11

- Niel umlt. UUWi1.eIOO[ nu este 0 metafot~, U n si mbo], 0 e(m,lp\!lr3li~, S] a id U II l:l:Lesaj. Un mC!i!i;O! este dQ;M' un boloven, i;ar I~Qi su vom sla til drllllrmi I~l i,

~~.J,IGl,GtV

.- Fii~~ielll,:nn ~ttUI1Jliii'i, pregrame, 101 I[Udilm! l. Dm::ti J.~ dan la 0 ['lInne. .tar obiecrul au ne lovejtc, VI;]I[;1 mea ar putea fi o.r.icut'l1 (ermimuiL ..

.JU DECA'TA DE APO I

de. C (llnioanc incZircate cu nnne ~i Mllnl(i i s-an ]'ndi:repttllc:atre <ll1gn::ls i~lH ~U n Oreat Bj,I sl 1'1. "VlInzi'iI'j]c a~l fOSl feJilOnlien<ilel\ a dec.~::ml.l Jim Brlekson, easier ]a Weapons Unlimited dl[! Panldise,UUlh. ..Am ill[e.gi~~~ lmt ehiar 0 gool1ti. dup~ srlbH de samurai."

",Nl:.l lO:ilt~ lumea ,a adlJlpUI~, o fl.SerfLtC[H'l<l jdee. II] ,ctl:ll~atla:lli. in sp:u:ele meu, 0 pensiol\ar!l; care spllned nu-l d~ mana sft p~ece! a pus Wi geamu] cl. 0 mic~ .inscrip~c, rnellill'i. !;iFi stlmuleze p~ eel care Call1li'i protcejle. Cuvintele sunt: TiE ROO SA fLeel!"

~~ .i. 61tUkJ1

- Credcm ci1 ar 11 mai bine sii merg,em ill b~!lclif. domr.mle· Pre~ecli~,te,

- E 1'1'1 reg,uU\, cclonele, Dadi este 11m] nine","

- 0 vom race, Mcrg:em pe ll,ic:.i la elieepter, da.dtpcr;m i tell.

- De ee nu $i-,fI1l1 lIUoo_ouinl<1l m~]i laserele?

- Mi-e h'lmluil c!'i oamenii 110~U;j de Ia oofllnfl.i:nfoflllfJ;lH ttr putea fi pu~in gen,crCI!p 11'1 pr1vj~la r~s,punsuhlli, dOlnnlUle Ptc§£dirlle.

- Dad merge de-a Jmul CCH1,luJ. 1]1· s.eaml'll'l 'c~ !nil ne IQ:\I'e~le. corset?

- Pll!i n "ni pasa dadi wine. BlestciL'naull ~!>[;) de Ted Kcnl'wdy sphln~ !l~. plec, A§<l C'~ o sa s tau, mHlliai de .. al d r~cul'ni. exact aiel!

If'II~. e~.(Vj' ~~~ ~~'

OVIDIU

M'I··· Wlclr·.E···lrl·~

<'T • . 'I ~ I' ..

I"· ... _.... '

I

lUI UCI'fA L rOAtA

!P~ tf1I~fl)~C.,1982

Colonelul Morris T. Clayton i~] lui! adio de Ia promovare ]'n clspa ill C,IrC dcpusc (.lisch~Ul pe biroul generalului WhHc. Acesra il pdVCfl sumbru, io\1" 1a il~lrclxlrca S3, Imll~, oolon,C'hli dl,spl'~nse cl1ini rna grc<I:

- D~. domnulc ;~lcrl.'ll. Au ll1ClIHlo.

- Au ~j Iolosit-o?

- Nu, elm, ca s!\ SpUl1 a.~a, timpnl lu-

c:rc'll:n. in Iavoarca lor. ..

. Dupa ce colonelul Clayton ie~i leapall, generalul - sefnl departamentulul de CCI"cetare Ilec(mve.!llional~ al Pentagonulm - se las;. pc spate in fO({JIi u, tnchisc nchii ~i ollr.. Faptul cl"l Ul1iUnC~L Sovlclidi t1.,;lI~5~ 5~ consuniasca 0 mm~jl1fi de men, in timp fl'ieea Pemagonnl I a fcl de [Jeri eli lns ell ~ i ~I ~ I raion de batiste,

- N(wwl drocu! ne Ulili scoarc dill siw<1lia ast,., sus.pina gcnerulul,

~~Jj"Jfw4198!1

]11 dlmincaja zilc! de 30 martie. un scism ec dual c~lcva elipc I.gLldui micul sal" rlidJind s~ Ctlcltl tcneu iala eelor c illev ~ clislI\,e §j ingmz.illd animaleJI:l. I:Hilr~l1a Ekaterlna KI'I.liu~ln!l! :~·e~i !;~)e.ri<ltl! In curte, in aerul tare de ;I [arf'i , . privind Pl:SlC dlmpl'l.J irlce:lD.§iIl Sjll:e unltatea nliW~r!'i CIt:: la DugoIarsk, ti,~~i fi'icu lrc~ eruci marl, tiU!)::; care bleslemi'l:

- Lua-V-,1/' dJ"ac!I'. Do.mme .i,[J/'/;l-miJ. • spctirnenteJc voastse!

~!& .1tS'..?"S~ -1..2 uctmn.IrIe 1!J8if Uniforma nou·;nor~la iI ,lnc'omodn pe ~apilalul~ Vitali Maximeviei Oseghin, primnl

16

I \

c.i'iIlHor in timp, Sau poate d'i IHI, voia sa rccllllo'lISc!l. Iaptnl ciI. avea CUlOVi. Orlcum, ~i luase 0 pozilie degajatlt Sc ana tn mtcriorul Bazei, 0 constructie mcialiea shuatti ill centro I unui accelerator de parucule nurni I, in mod profan, "m;'L~ina timpului". Conuar leeturllor sale din, copilarle, nu {I§" lepta salt LlI tn uecut nici pe nn [OIOJitII1J tramodem, ell oarece senzori Jipili, die craniu, nicl Irur-o cabinli strim!i1 scutundms Itllr-o lumina ll'liSle.rio3sa. Pur ~i simplu Iuma,

"COCOl<H ncglijent pe () lada ell <lpal'aLUr~, mai erau zccc sceunde pfln1i la saltul fn limp. iar memoria Ii proiccra Iragrnentc rnpide dintr-un l'ilm ncbunesc, dar 'tent, a c!iJl'lJl. ucjiunc fm.cepm:ie in Hun~. cu 17 I111i

de zilc .. : -

ZECE~ .. a'67)'

- V] ten , iar e~li cu capul in I~orj! ill 10e s~-li foci Iccliile, ie '!.ui de cilia lampenii!

- Dar, tatko .. ,

- Tad din glll'li, mueosulc! [a tl1I cartea-

.tKORCC. Aim. Y BEPH. ~tiam eul

.·u NQ.uA .• u ("69)

- Oseghin §i o r.igorov , ia porti1J voi 10 'labm r spunea N,at;~a Sergheevna ,pm·fc.smll'11 de ~Iiil'llclc Ilal.m·ii., Oscghin, m c~l;i eel nloi slab elev pc care l-am avut vLrcodal~. Cred c1l nu ~Iii nici uncle li-e capull

- Cred ~j ell, dad.t are numai 2. la 111111-

CU • j • 0 • 1-' . b x'

r lOIllIC.. §oph SJpOV (111 pnmaanxOl, iar

ce.ilaI1.i [{Isera ell port!, d'td ~riall prea hine dile parale rae oci dol coJcgi ai 101'.

- Lil'1i§l,C, impieJit,lliloD'! Oseghln, dcspre ce vorbeam .tdineou~m BniotLlI zambi tncul'cat, se LQh~ Ja Sa§u Grigorov, Jar :ni.d acesta n-aves habar; de-abi f( se ahtim~at~ s.li lUI

anUolP&llfl

izbnencasca if! ri'1.s. Colcgii lor se amuzau copies, bucurosl di mai au 0 clip.a de respire - Pai ia s"t\ v~ plli eu c!llc-lln 2 ~ a tiecare, s.:l '\lii-nvnl~.:L mmtel

., .• opr., ..

Deodata ins~, VitaLi se schi,mOl!. 111 r<ll~.

Privind spore ctasa, Q V~Z\l~e pe Irina Benova, Iebletea SIl, soptindu-i ceva la ureche lui Osipov, rivalul sliu! Amandol rMctll! ~i se airau I.a ei, AtUHCi Vilea &C s.l1.par~. Irina rMe d,c el, 111,1? ~i vorbe~le co toeilerul de Oslpov, nu? Iar el, Vhea. nu e ded'u un prost, nUl? -i. blue, Jas~, or sa. vadli el eine-i Virna Os>e.,gnill! j~i t"ndrcpl! plepwl ~i zise tare, pe ciina N ata~f1 S,et~he(lvl'i.a so prcg)iJca s~, Ie lrcaell notele in cibalo'g:

- B a eu § tlu, tov arru;a pmfesoarli. imreb.l,i -m,t\ orlcel

u.,APrE .. "

- Bumm". Dac!i. erai alent, atune! - zise profesoara ell 1IJ:U zibnbel dlulados - spune-ml, te rog de ee au disp!nu dinozal.l.rii?!

Vitea se incl'u[I~~, neflind pree sigur ntcl d.!lcil. respectivele lighioane 'c){iSlaSci~ vreodaHl. 'Copii,i sc hllzcau, c.hlcol.eau, r1ideau, CQlI'.i:o§i sa !llJldl1 perla celegulu; lor. Ei ~'[ i au di era o lntrebare la Care nici ~ml*'1 if'C~ nu era ,capabiU slli 1·l'isp(lJlJd~ . .')i S{~ pare. nici V.irca Oseghln. Copiii radeau ill hohote, inciuda.t. V Itea - 0 privi pe Irina, Care: radea cu gum panll [a urechi.. ~i jura rllzilunar'e,

.... $ASE .. " •. (19721

- Cat despre- eel de-al cfncilea e lev care va inrr.a· ill Komsomok., Ei bhuL

ToO,at:! chum asculra itlCordal~, I'dvindu-i pc tovar.ri§ul, secret ar de partld al~colii ~i pc eel patru a]e~i care staleau mlindd ill fala clasel: printre ei, §i Irina".

- Ei bine, numele s1iu lneepe ell ,iO"! T01j copill se priv:irn, iar Sa§<1 Grigorov fi dlidi.l ell eotul vesnicului s!l.u coleg de chIS!! §i zise destul de tare:

- Os,eglrill!

ecHa]~t cllicoti["u in~bu§ll, iar V uea li promise o bataie bun ~ prle [(:n~all]i s!iu.

- Va] de mine, cum Os.eg!:lin? en notele lui?! Nu, numcle lu'i e OsipoIV!

VENDETI A lUI UC tGA·L TOACA

ASia fll prea de felpe.l1lrll bietul Vil,ea. care, prlntre laerimi, i~i prM nvalul p~§iml IriumRlol' III1itur] de- Irina, ..

., .. C'NC'~.. lIfT")

- ... dt despre cibe.rm;:I,ic:l:.e.tl es:Le temela de, sll"adl a capuallsmului, 0 divers lune erdinartl a lmperiafistllor! Noi, marele pOpOI' sovietic, nu ~CCepl~!ll conceptiilc relrog,radti ,. reactionarc ale sodch1{H de consum ~i cornbatem marele cancer Cam roade lumen capilt(IH::;t.~! rcUgia, un Instrumcm de subiug.lre a popornlui! .Rclig,i,a ,11 omorst itl EVL11 Mcdiu! Noi trebule sl deprindem IIlvll.~~turile marxist-leninistc ~i sli rim fij die nlld.ejde al marii URSS r

- Oscghhl, In~ u iu\e§ti! Ai l'bpml~~ eel mai bine din toal.! clasa .§i-ti voi da nota I:tIOAximli. Tine-tc, blUete, de h"i'j.l'l1~~~I'i.l~ntt1J polltic ~j vei IljlUn.ge departs!

~ .. PA flIU .... {'979}

- Prost, foarte prost! zise sobru lQV. pa'of, univ, Arudalrls, Nu Illa )I~l;eplnm de III voi, student] la biologie §i pe deasupra kmusomoli~li. s~. oblj1'leli note a~a proaste Ia pelcontolcgie, Din grupa voastdi de zCCC oarnen i au ]lHll examenul doar doi, m;:eia~j d01: Zinovieva ~.i. bincinleJe~. Vile" Oseghin., (v.:J Iltllna)

.'u 'RE'... (,'S,)

- T'ovi:'i.ra~c general. v~ rog sri-mi permiteli sa rapo.rl.ez: am, gas.it un om pentru Misittnc.!i S1!IIu'cm!i.

- Te ascult, Feodorov, spuse generalal Muratovski

- Un t9n~r absolvem de pa]eon.I.O.logie din Leningrad, cap de sene. Are 0 co.llditi,e fi z:lc·ij pe!:fecl~'i. 'Ii' firs~ a id:e.am. ~] csie §i monval psiholog lc, Uri episod din ~coilla genera]!t

- PoJilic corespunde?

- Desigur, Desarul S~t1 este Ireprosabi I,

lar nivelul de preg1i.'tir'~ lPoUtidi ridicat De ahfel, este secrerar Ia KQDlSOlno[ pe raioll. lDupl!i umlla mea p~!I.'e[e. omul icie,al pentm a fi trimis jl1apoi in timp ca s~L. Scuzali -Inti, pcmm Misillllca Supremit

- Ai fi'i,tut o Ire,Aha buna, Feedorov

17'

VENDETTA LU~ UCiGA-l TOAGA

Supravcgheaaa-! dill umbrj, 24 din 24, peste tot 1'': uncle llmhlrt. Cal1dvoi priml aprobarea de la Cabinetul nr, I, t.c voi anuntaca sit-Jad uei aici,

,.,..01101... (IfInle ""'JI}I

Ehe~, ee r[i!>eam~i'i PlJL~area &o~jeJid! fieu O!>egbil1 vis!ilcw ~i. bine dis,pl'IS. In conlr.adic~ie ell cl, geueralul M III 1'1:I'I,o'v ski, incrnlltat, prjvea afm'a, pe geam.

- S~C faei a~a 0 dl.elt!.!li.am. ~i fDnanc.i!lrll ~i ellcrgclid'i, litumai pentru a elueid a 0. problema ~1.iilltifjC.t'l., ..• verbea Oseghln, dar gcncralul SC lnrcarse c~U'c el, Intrerupandu-l:

- Dr,llg1l1 meu Vi ien, trebnie slHi spu n, ceva, Nu i~ S-[1 dezvlihtU, p~Jln, QCl,1b:1l., tn tnu'c~ girllC mobllul oformlui acesea despre can;" vorb~ti HI.

- Ce vle·Ii s~ spune]] ell asia? Nu mli due 111 C:rclaclc pcnuu a ana de ce au d i sp!i:rul dillozlurii?! Nu pentru asta ma Klilire-, nali de tmi· ani? I

- Ai gllsil numai 0 jumliUUe deildevlir.

Vitea, Acmn insa este momentul sit ani ~, cea (l.~HI doua jumatate, EMC vorba dcspre MisimlclI 8'liprem£f ...

lal·l1 diu uou: numai di spa1ill~:timpul se d.ef{lnnase. iar Baza, cu 101 ce era ln~lInlm; profitase pentru :J~~ pi\riisi cocnlonatele ini~iaJe ~,j I cu 'lUI gig;:lIuic consum de energle. ttecnse ca un fl'ilger prin hipers"palhll. fCJ1Ul.terializihu.ilu-s,1.: la noile coordoaate, care cnllU~ :1:'100 km pe axa N-S, :it:] I'm km pe axa E-V ~I miens 6:5 de rnilioene de rota~ii ale P!im2!l1udli i In juml Soarelui,

i"J:~~-

~~ .. '. - . - .

. ~ it.ivs.01G r.Rr.

Oseghln, trunsplrat, crispat, dar calm. saite~ ill piuiuare ill Ill,~jlocul BazeL Totul p."i~C<1l g~ fie 'lin reglLlll~. nu avea nici cea mal mi,ci!! t'cf)ctie ncga I i"!'011 depe urma de'Z~intcgrnrii ,I rcC()ns:h'lle'~el m~puh~l ~i., mal ales, II creierului san, lucru pc can, it cmaSlarl'i pe indelel6. cu saLisfac\ie, Z~lUbl la giJLnduJ <.:li ~(;,lIm. cil:;ia. em inapo] m un i tale.. de, la OU,goiarsk. 'ic~ind din accelerator. in aplauzele 1.I.mWOt .. , Ri.'lj>nIlSU] este cun~lSC1!!I. dill' - fir-or s~ fie - trebuie miij~nall siH aflel PW1Ilru d'i ne afl~m in DrchivOfic. la sfilr§iml Cretacicului, ~i, multe lucruri - oamcni, clvili:i'Jltle, ~~ii~,tn. URSS - nu exlsta 'in.cit Doar el, singer, curajos §i ,in'~eJigelll - §i ell 0 - Oseghin, mai sunt eiucl minute, a.UZ] l'olilfi rna! veche de pHi'[il diltOi"£lUl'HoI'!

Vile!! in dU1"lZ.QfLJl BtLzcj vocea generalulu] - .FrR-A~; AL NAUm. ex.clmu~ el adnli-

Muretovsk], Chiar acml:l am pdmh 0 tele- rativ, e ceva de capul meul .

~ran~~ de 'la loY, secretar genera] Andropcv. 5,i uhe-esa, In toate fa.clIJI!i.tile mln1alc

l'Li lIt'ead succes., , fiitid. ~i rnai htc:id ca nic.iod.1tll, bruse, i:lIlrc

- B la eurent cu cxpedcllla?! se mitl'l el!j1i eeran apiJj"'U' un om. Pur §] simplu, primal ciUilwr In Limp, i{prinZllnd[l-~i ultima a.plin~ din ntmie, 05cghin Inlemnise tn tjgmii pc 1984, fO'I.O~iw1., dar Co l!l.i CMC!. ~on~.I'iJc irali~lllc ee - Blnetnteles. $i a~teapl~ s.i1~j dal r~s- ar f~ V~Ul sa mlmp~ din smea 31'l §.tllt1'imasc

punsul de C!Ltf: depinde SQIi\.:!'I:r. comunismulul aeolo nemi~cnt. li\i'id,lhdlijdu"~i r«.~:.s,pjratia. tn JtlnlC~ pa!ldiml mi~c~[lIe Jntrusului. era un tip de!$hd de HI le de statu rll, la vreo 40 de ani,

,,~,Z'RO' C1/1 un laceput die chelle, imbr,~cat inn-uo

Un complicat proces fizic avu loc il:!i Ironing Ilegl'l~ ~i rndi11at en g:ht}tc Pmn'l. S,e inima accc:ieraIOl'uJui., tnt!'",o frnctiuflc infjni· priv!l'a eareva minute ill Ilicere, ccrcenn~czinlal!l de secunda, BllI.Z<I" aparatura, 05e- du-sc ale;n\i. Apol. h~trllslJl dmbI arabi], ghln, lDUII se d~illtegrl:l in S,UbC]!lli1J:'c:i, Pur - Amerikauj:cJ?! ltllr,e,bn sUM Os,egJliin. ~j simplu, disp~ru. Procesul aeesta fugroziLor Ahlt cxpIiclllic nu gltsea. Cine dracu' e~tl'! de complex, precis ~i delicat, se repel.lI (hlpl1 Amerlean?

a h~ 111.i Ii arc! ime de sec!l.]lcill i dar in lie ns - - Dragul men, li~j]:i raSpU118 Sill1g11I"" coninvers, iar ]3:aZ!l, !l[ml'at!!ll ra ~i Oseg,hiu exls- tinu~ blae di5,pm. indlividlll l,

HI

- fir"ar st1 fie'! exdarnli OseghJin, Stimn eu di 0 ~, fJJ~'O lllll~i iI1~lilllle.. De dind ~Li aid?

- DL'agu] In'CU Vltea, i~ igJll.mi cl InLrcbarea, mi-ai lJ:s adineauri .,Cine ~lrHc.~I' e~~i? AHH:ltican'!", l,af C\\ ~,i-an~ conflnnar cl'l ai dreptlll,e, Dal' nil: sunt amcric(lL'l. SL1I~l Draeu ~ .

Oseghi n se il~ct' lllll a. l'j pul liI Iua peste plicioJr, asta en. dar, Dar el mt"~i putea permite M!. fie altfel dedi logic. calcular ~:i rakiQnaL

- - Uh.e ce-i, lQv<t~~eDra(:u' s~m eu In te-o chema, Nu nil-e fdc~ de tiM. CJ(rJcjne a.ifi. Draei r1U eJ(is(~. DuInne7.c[I nlci a,lfiiil. E!l'!ti ot'1:lmcdcfnl, venit eli ~i mine din vlitor, ori eXI.rllJteresl!'u.

- B ULm. exdm:na admirstiv j i'ltnlsuL Mil ~teptii'!tn gil h~$illi S,UI s~i:U'JlIebune~li cJln.d 0, s~ n\l~, vezu. siuce;r ~~fill,!. •

- Fli series. Selence-Iicuonul §i comuniamul m-an £lcu[ ·s~ nu ;;,rn porniri mistlce, Pl1I: §i simpJu, ap1lrilja [<I edam' o probLeJ]1),~ de te.hnid'i. Nfin.ic St.lplalllaU1~.'aL Ea. mai ml]h. d!lCl1 tc .. ai da drept diavol in li mpul de unde vin, ~i~ar 1'1itit} i':n nas ~] copHi, Dtlpa ,Ut~t~l fUme de gto!lza t:umml~trj" vampiri, !"llmnil, d i.!I\lo.1 i, zorn bi, ulienl. n~n!,ari..li ~i ahe alea ai fi chiar penibil, domnule UC~G'A-L TOACAd !jli ~poi.eLl au cred rn Dnmnezeu. Dinvol, sf'ln~i. fantom!! §i tot ,ce se subsumea;w fCnOineJtlu]uj religios sm~' mistic, Totul arc o 'eii'tpJkalie ~tiin!i~idt

- Bine, da:r ml1 vez:i,. nu? CUlT! pOli s~ au Cli~:zi ee vezi?

- Ctcd ee vM, dnr ~H\ cJr-ed e)!.[lHC8U~IQ tilleirilt~ooale, M!h::ail" d~c,\'lfli n ;Ivm ima:g][i;}~i:J de ,!l-ti fa.eli: 0 ap<l~·i!i.c ~llli spectaeu]Q!lS~", u~~l~ Mgnl. paros, cu ccpite ~i cOa:~ltc ~ [JOiUca~.t te m;l!i et'"C .. ,

M!ljnile I'wJ.cQnw.l.oguhd se cri8par.~ pe lutu1I.'l[cl·e fOlOlililui, atunoi c~ncl. sub achH ' s~imijrIti., slmpaticul CeitllC:fl1l ell chelle: ss lr!lrlsformH hUl',UU monstru solsos, resping<'itor. en g.heal'C: llda~e, coll.i ~ 5i()§ l, coarne §J Qchil"O.§.ii, de fi1J[~. Din. bowl deschis se plteJingea sflnge ... Oseghin, C~Uf] p~lb de 130. se :Slrldui sa uu urlc, S:U'ip~inlndu".$e CO eforturi slJ.pl'a,{"1men~tl. reu§i s~. b~.iglllc::

- ~j nle! miic-ar ... nlci in.~Clll" IIU .mil'lo§i <I sl1l()al~!

VENDETTA WI UCIGA.L rOACA

in accea$,i dipa. 11 su [odl u n irl]!ros greu ~i Intep~lQr de catran Incins, Omu] wv]el.k t.l.I§i. izbllllilld b~ hmdie:

- Dispari, lidilo.stJle! Mil, sufocl

Totul inCclii brusc, Intrusul iT~i re]u~ lookul spcrtiv, Os-ghln rrase acr eurat 111 piep'n,. :apOl lnjmll ill rnseste, pe IIldelele. Dllpili un liIUI). inca. in [olO]iu, zise:

- Bun, Slit admitcl'll. d al avea capacitatea s:i-li schimbl iflf~l:.i~arca instantaneu sau sil n;~ lupnotizezi, Dar asia flil ilm;:eaml1~ c~ c$li LH~apl1r:at Draeul !AJa uu e:xistll.

- qli lncorijibil, Virenka, 11 dojcni Dia\'0Iu1, care se 1'.<11',., ca era UI] lip l'1ihd1ito.r. De ce nu vrci ,sl accepti evidell~,~?

- Pentru ell este un fats. FIe d~ aM parte, am. alte l[lrc::buri, M1"1 lIl'In <Iiei mtr-o misht[le iiqtL." /~liinlific~. .

- V dl.jcaUI. nio~l~lc, i -0 II1'lOanic Diavolnl ell vocea lui Salia> Gl'igor.ov, pozna§ul. slIu fost eoleg de c1ast'i, S.lli-ii zic en de ee estl aiej: g.;;men,iul Mumlovs.ki .ll'ea sll aile cum if!! mlHil dino7..8!!rii.

Os,~ghil1 PI'.i:J'i:ll ell llui]1 cura] ~j ;;\CCaSl~ lovilurl. in sinea sa era 1'1!l511 fo~;rte ]l1lrig:n de necunoscutul tn trcning, ce factlll jogging ell 65_000_0000 de ani lnalntea nHscocili1i jog:gingtJluL' Cincpu\c!l m

- Ce vrei, de (apt. de Ja Ini~le? IJ iI'D.Lrebit Osegllill.

- 1-1., nimic deosebit. Voiam doar sa "lid cine fila viz.il.eazl!l fl,~a. pe O:CP1l.lsk!i. nms,iI, Ce-i drept" ~te r~,gatnin,1i in l,eg,~UJ1I'1'i 0\1 r lne am pdntil ell, d~[' nu ~liam exact despre ce era verba •. Prima, de la un gene;r~] american" Whif:e, slH scot din rahatul in care I-aii· bl1gat ttl §jai uti, de. '.I.a laboratoarele din Dugoiarsk, A doua, de La mHlu~a Kaliu~]na, csre nl!l.·a rug-at s~ _am gdj~ de 'tine, Plus Cil ttl fn!lilli ~aj spus: "F]r-,a~. al Naibii" etc.,

. eIC .. Gilnd la giind cu bucurie, mi-em ~s, ~i am intral sil te v ltd ,

- Ascuht DUCA-SE-p'B·pusrll! M·arn sil:lul'21.~. LaSa-1ill,!i d. -mi '!lad de misiunea., ,

- Apropo, am uirai s~Hi zic, CJ~lia cu clinoz.l.urli e do;u- implidUi .. , Adcv8rala mjsiune e CIJ row! alia.

Oseghln lnms.pirili. pentm prima dat~ ince,ptmd. sa inL~e in. pan ic~, de-a binslea "As,1a

20

§lic. prea multe. N-:nn de ales - uebule s.ri-i ,eJjmiJJJ ~j ~)ij-j due cadavrul inopo,i., ill 1984!"

- N-are I:OSt.. Vitea. U~ carw~ e §ase kopeici ill ziua de azi. Tragi un i'lldrcliw.r, !l~1I dus juma' de rubU1. ]'11[ ell, orlcum n-am 11 i rn ic, asta ca s~ nu ztc eli "n-[HID. nicl pe deacu'".

Oseghie nu-l crczu. in rastelul Bazcl aver! u:n pis~ol Makarov. un Kalasnikov §i un arunehtor de .Wldki. Alese pistolul ~i, Joarte hOI~ril, n indreptti spre f;Wl imrusului. Acesta tDisli r,1i~e. bine dispus:

- Unde-ai mai V:\ZlIl tu COP]] clImjme §i drac mort?!

PaICO-luolo-gUlI, caruia nervii in.cepeau sa-~ des semne de obo-sealH., (rose dou] cartu~e ,l)_l dbwol. dar aoesja nu avu absbJUl almlc, Pe f,l'~a sa nu se vedea aiel urmlL AUH1Gi Oseghin mai trase vreo dOlla, §i apoi w! rnc~rcl:Uom1. Diavolul. desilns, dlsc,a a plictiseala,

- Gata? i!"lUcb.~ cl arabi], Te-ai deorh? Oseghin al'unc~ anna ~i sari la eL. (!.~f ramalii,e tnJenmll atunci dine! bratcle sale u:ljnsem:3 giUul creaturii - caci aeeasta avea, efect: v, camea rece ~i durn ClI metalul, lip· S]{l.t de v uat5.

- Osegh~n,. (:~! i un neg,hj.olJ! 7jse DiavoluI nidi pic de s1..l.p:itarC ill. glas, Tu IUI-U dai seama ca TIn poU face ulmic? lIn' ca eu sunt aeela 'care pune fratcle siJ.-§i cioparlemdi sora S!l1.1 desface bulcanele dii.i. ferme e bosni lie e c ~ I1d I rece U 11 If(}1l s,ft:rbc S~? 1 ~ i spline-mi. le mg. il1l dcfinitrv ce ai f['I.1pO" trlva mea?

- NlI exi~li! Asta e.

- Atunci ell ce sunt? Cine e 'lCeS,I, domn

din fall,a la?

- Habll.f n-am, Bxtml!~resml, american din viilm', membru 11.1 unei civiliz.a~.il preistorice, atlant, dracu' §lie_

-Sigur ell §ll.e, ..

- Bun, r.lOl.l Osegh.lln!rlI~ml ser in pjepL

8;1 admitem c.~. e~ti. dOminA] N-MBA. PARTIE. SA admitem c~. ha-ha, ar exlsta lin DumnCZC1~, sfinti §i a~a mal dcparte, Atunci spune-mi, te rog. cc ,ai de zis despre Angdya-MainYli ;§.l Ahura Mazda? Desprc Odhinn ~i Loki? Desprc Allah sau .BlIIddlw:?'

Pentru c1I §.] ei SIHl,( lot lli§;lC Dlavcli ifi I!)umnezei. Decc ali existn tu §j Dnmnezcu. iar ci lUI'?

- Dar nlci nu ne ,ex.cimiem reciproc, dragi:l Vilenka .. f).ac~ uimereai mai la nord,' dade!!!. de ornologul men Loki - ceea ee IlU ti·~u· f] priit, Bl c un lip rnai din toporl DlIp5. cum probabil al studie t la iSioria rcligillor, Loki...

- Nu rna iuterescaza a~a ceva, b,~tu Oseghin in retragere. SUnl ateis; ~i rnembru al PCUS!

- Vel fl, nu 1.)'$1], zise pedant Diavolul, Dar hai s;5-ii dau un exemplu pe lntele.s~11 lau: s~ ziccm ci1 la inlo.ilrcero gre~c~lipUlIJfi §i ~nngi nu tn t984, ci, de exemplu, in 1964,. cand LU a veai ... roo eiuci 11.11 l, Hi bine, in ae>e-st eliZ 'JQt exista doi Vi 1111 ~ M and mevici Oseghin. simelten, unul de 35 ~j altul de 5 <lni?!

- Foarte probabil, diu nu am verlfica! ipoteza, ,,~a ca nu §Iiu, rilspllllSC prudcru Vitca.

- Ei binc •. i'lll! Vor [1 doi numai aparent, Va Ii LUI singur V.M. Oseghin, dar dOIl~ ~ cum s~ le zlc - ptoiecJii. Exact 101. fel sc intfimp15 ~i cu mine, em. Loki. sail ell C lort, N~D exist(L dec~t un singur Pdrol al irn.lunericulul, lotu§i. nici ·ce..iJal~j nu sunt ][~ .. Ii, Dar destul ·CIIl, vorbi'ilia! Da-ml mann §i hai sa ramanem prietenll

Oscghin, • ell dinlii inclestaji, cUi.du din cap ell mll, ]ndim.a.i credea, pe undeva, d intrnsul era un tip de prin Texas, care-si bitlea joe de d.

- Drag~ Vuenka, Ioarte rar Diavolul IlII profit:!. de oClI:ziepCtHru a-§i b~gil coada, De ce IlU vrei a~ '.preciezi aslJl? A§· n putut .5!i-l] defeetez masina limpului" si!. pun un dinosaur s:i te omoare, , , Dar tmi e§:li simpatic, 1m p]LDS, vreau s!i te protejez, "CUlm c~. 1.'OCllnOJiC, rnisiunea ttl m:i inl,eresea:z!i,.

Oseghin i~i dt\du o palmrt peste fmn Ie ,.

Acum in!eJcgea, Se spr.ijinl de un pereie ~i-i zall,lbi dislnelLlilOf intrusului,

~ Deci, aid voial sit 1l,jullgj! ~lhti ceva, dar nu tom1. Probabil 0' ,.dl!r~il~" C'Qpil1l]jst~. dill Dugoiarsk aflase ceva despre misrnae, dal" ilVCKlrilevo.i,e de tine, orlcine-ai fi tu,

VENDETTA lUI UCIGA-l TOACA

ea Sa rna (nlgil de hmbll ..•. Dar de la mine 11-0 sa. am nimic,

- Nici 1111 trebule, ripost~ Diavolul, Stiu Care este adev ~l'aU11 scop a] exped il1ei, Misiunea Suprema: s.5 idemifici fm::lomJ

• can:- a pmr!lJ.~ ~1i.~(»)riiiadj(w2<1m'iJ(}J-,., - Tad'! ~lrm Oooghrin .ri:igl..il~jl,.

- ... §i a aha!" specii, mat de brusc §i de

eficient, ~i Tn 'CJ7. c~ 1lI.!1 era vorba de emile naturale, gen prabil.~irea uaui meteorlt, 5 .. 1 faJosili mewda rcspcclivii fmpolriva ame1'/c{miJorl Nu-i a~a?!

Era grav, Os~ghirl,. earuia Ii venea Sri urle, privea in sus, mil§C'bdY-~i buza inferirntrt1, a~(l C\.I m rncea ibll copdhie dh~d era prius (:1,1 ~Qiil!lda. Evalu;~ si.walia - ~i nu em deloc roz~. DlavQllU1 avea teste H"luudle; el, nici uaul, Cc putea fac~? Un comprornts, doar. Diavohil ern invlnclhll. Avea scm sa sc lupte ell eI? .

- Si,gllr c!l n-an:: sons. taen senla Dlavolu],

- [ar inti cile~l] gfmdurHe en IlCflI§iuare?!

.i\scLlltil., Drace. Sl\ presupunem dl e~!i, iHtradevar, Dracul, Personajul care spcrie o IunlC llf!1reQg~. mai pulin pc noi, comunistil, E~tj d.1I.1~n~<l11111 lui Dum .. , c~1J dusmanul univ,e['sulu~, vroi stl·j disll1lgi. S~lg:i m.i ti su fk;lele oameni]or 111 iad ~i a~E1 mal departe .. (Ose- 1l.h:ill SOl':. IndUzea [Ie masu:rA ce vorbea, c~c I nn nou fLSpCC't al problcmci ii trecuse pro 11 mlrue.) DZI r, CU toete as lea, nu (\~li ~i ttl tot o fii.nla:?! Ntl e~ti 0 entila'[e biQlogjd'i" din atorui, din molecule, din celule vii? E~ti mal deosebit, l'eClI110SC. dar lUI C§IJ tot 0

,mnl~?!'

- N1:.1, zise cam nerves So:irSQi]~- Eu sunt Pdnlul i~l~ll1el'icullii. R~gele' Mu~~clo~, t'<Jrtorul Jadelui) En am 1)11$-00 1& Eva pc l"C.g~lll vcgemri arb I Si se §Ii.e ttl co rezultate slr.nu~ cite. ell. am illlprii§li<Ll cluma §.i SID'A in lume, eu 1-.fIUl pus pc Michael" Jackson sa lnvltc copii I... ranehul san, eu i-arn fMurat lui SlnhlI carpe 11;IiH prln fata ochller dmd era copll.;

- CAl despre lovart~1!Il Stalin, Ie rog sa Iii respcciucsl NU-l amesteca fm giiinariHe tale,

- Vill:nka, !lscull1i-m~, spuse Diavolul din nou bine dispus, Calla doamna Djng.1l~'I,I'ili.

21

VENDETTA LUI UCIGA·l_ TOACA

l;l1mna lui Iosif ViS!ld:iOlrl!Ovid Djllg:D!~\I'iH (eel - V!(,e.1, zise D'iavulul: C~l ro[.lfOl:i in glas, co ~i~a luau ulterior porecla die $[(1]1[', adkA asrca-s salisfflctH meschiae. Eu am pl~oeri Omul de O~l), em gravhJll. prin lUI1<1 a ueia, mai raf1natc!

ell tccmal b~.llIdl1~am prln Gruala, A~jls!ra]k'l Ex~spe1ii1Jt, . Osegbin se gindi cum s~ scare

~i Braailla.; de innus, Dj11 p~CRle" P'li"il1 cap I~i·i trecca

-1n. :lCeJH§i 'ljmp?1 . dedI.! 1)0 ~jngllrtt so'h~li,c" care i'nsri nu-l con ..

- Dcslgur, Ei bine, 101 Bnl7i~lia [un 'V nil venca, ~i pc care va (rebui s-olreacl1. in

!i~ Imping un mlsionar enropean, \JlH c~hlg!'!i'r. rapon. .LOL naiba! De 'C~ [HI'?"

In r.Uclle unui crocQdil, uadeva pe Amazon, 51 lov!lri'i~ul VjtaU Max.imovici Oseghin, lair in Australia iiill!.:1l1ionmll sl pun un br~- membru til [~Cl1S, fos! SClCii;UIl: de KOU1S0- n:lin s~ scspe ~;g.al<1 pe COVOl" ~i, ~ s~ dea foe mcl jie ralon, fo,~t. elev de IHHa W la unei c· a sCJ !:ipite de o cr~lI Yn Cllf'e dcrmeau Mfll'xism §i i[Jv:ll~n'ta[lt politic. 1:]11 11f.r,J!1 Ihli~(i~i vreo 30 de copti, iar educatoaren cmcc.~

era beilU'i tmUI l'ii Il§!l cfCiei incllial1i... liken: apiisilollTe. Apal'enl, 1111] se imam-

- ~.j'?.. plase nlmic. Diavolul ins.lI nu JUDi zbnbea,

- ~j n-am 1"ell,it ,. Cl!ilug~r~i1.1 a coomi.l Chlpul ShlU devenise brusc surnbru, ,[af in

din bo:J[(1(;i'I. d:liar atunci, ca s~-~i fac~ ~ugll~ secunda umlmware disp~£u la 1'C[ de l1ea~tepcluuea, a"§lI ell. am. ~lcrs~o hnediat, B,~h·tmld late cum ~i apmlse.

a prlmlt vizlra llnni cunoscut care- care f-a ,Jrn clilll'ineala celci de-a patra zile, Vi~ali spus, ee crezi? en uuunul e iarba diavolu- Oscghin pt'lrllsi Baza Ia bordul unul vchJcl.If JUI, iar cl, ca sh~i fl'j,di pHkt:re, ;;l! stins ti- amfibie dotal en mi.llrilHcr'C"Clllll(;n~ video. gara, Ded copm au SC{UPIU. m isionarul la Whll ic~ nece~~r~ man:07Irii radioact: ve prln Jel. Amacl, m-am illfurilll groZ<i/v ~l IlHUIll h'ljcclarc de It! djslttltD.tl!i. a exempl.arelol" C~ 1'i1'l.bUn~I cum am punu ~i ell - am [)rovoflGflt trebuien ult;!nru;il:e ulterior, precum §1 aparaI) fUl"tlma to GnlZta, astfel tlldla plotlia 8-0 mrii servind analizci ehimicc, botanicc, zooprjl.tld~ pc doamua Oju.gaprUi nl plin dl.mp, logice ~I patelogice. ill prcalabil lansase ~j Bineinteles. ud~ ~eoard. a rlci.l- diu Inn c~rev!l. haloane-sonda 11 rnplute ell heliu, pre!tum.at ea. cl ~i fl1ml a avul. de suferh, L.."1. cum ~i mici helicopterc telecomandate, prem'L~tere, uucul lo~ir Visariormvid a p,lIrul V~Zlltc §l uaele §i altele ell camcrc · ... ideo" normal, dar m[li laTziu s-a ",AZUl eli Cl'U. bol- lelll1idi de an~lizili. ,apamlurl! meteo ~iiujccIHIV. ~E incl1 1'111i11 OJ; 101.. Se ~tie d, em pam- 1OOJ'C pentru marca], 'AC\ltlIl;Cn accstor baloane, 1l0~C ~ic~. ~) lil.1t\dt dun cauza U!'iI.O'}" Ieziuni hclicoplel'e. preeum §J a nnor Si~I12iOl"i lanil~H pe creier, A~a eli iID. Ioc de eopiii ~i 'ciUu- de ele in di fel'ile puaete, era ,cool.donat!!. de g~rul de care-ji ziceam, m-am !)ties ell in- eomputernl de la 'Ba?;!I. rc.alizi\ud [Istfe! un .st.T~1fmt\il comllnlsmului §i cu un riizboi mon-: program eomplex §i gramJios de urnl.!iril'{} a cUru.. Ell, <I1llit"niri. slIspina bland Diavolul, vie\H animale' §i vegetale dar, mal ales, ..

- Vor~li prost! i! ~ipc deasupra m~. Wlaii dinozauriloe, Acest prograra cnprmdea Ire]

§itii din trll>1111:l-lt direcfll: s~abmr,ea clit mal precis1l. <b nnuror

, - Dhnpcuriv~. mai avem de discutat, M~ ,c()rndiiii]or ambientalc existente, stadlul de illtcrcscazil. pln.nul vostru, po ate v,oi,avea ~I ,exthlqie a din{)zmuiJor (dac~ aceasta lnteen 0 micil satisfacl~e:. un rl!lzhoila~i. 00"1:1... puse deja) ~i ideutlfiearea t'adOtl1lui di.s-

- Atunci, d'l veni verba, m~ tnhebanll. ce Irufl~toL Tehnica funclionu 24 de ore din rust mai are s.~ stau aici ani de, zlle, s,lj 24, ~flr datele se &aQCa(1 conlill1.J1I1 iJrl. memotmpsnzesc regiuuea C\.1 ~partlll.1I1r~> .d fac d<'l comptHcrnliji,ve)"i:ric!lIl cu reg~tlal'halc' de disec{ii, s 11 f1J.lg~rosc reptilele • .sn. Irag COI\- c~~re Oseghin, Dlavo]ul, sau 'C\'l-O Ii rus~, nu duzii cornplicete, ,c.and. pur ~i shnp]u, Ili]-ai mai .lparllse.

putea spune tu Car-e ~SIC motieul peruru core Faptul eli apilllrn.lm'iJ, 11.11, semnala vreun

au rnurlt dinozaurii. ~Il Ielul acesta, Qbl.i:nem pl'Ocell~:(!j i'L~mbi~mlit de cadavre ale dmoeau-

11.lai :rapid al'!jl~ndQicee.l (;1;: \/rClll.1, ;m1n? .r.ilo;r saU ... reu dc:r.e.cbilibm ceo.logic :im[)or-

.22

anlfcipalfa

IJ1JJ:~., intem. ~l recent, n cam derenja pe bio]og. Oarc. sri nu fi Inccput Mrm~ll Dispadlic?! Se §tiil d ea <1 avut Joe la sffil'~ ~itlli Cretacleulu l, dec! eu vaproximati V 65 .000.000 de ani inaiutea lui 198.5, ~i

dl!lr.QS:~ Yntrc unu ~j 100.000 de. ~nl, .

Saltul in Limp se calculase ]'1'1 a§a teJ md~ Oseghln s~. ~j ungaflcoh.)r iIi, pll n proces de djgptlfilie a dinozallrilor. SIIJJ rri11c0llr ~<I. foaue pUl·in limp dup~ accca, etilld se puteau eventual nutor~sla eadasrele, dar ell toalie aceste pr~.can~~]i ill] era lo:[u~i imposibll sill ujnng~ mai dcvreme cu 100 san I 00.000 de <IIi! i, orilnai 1~''£lU, cu 1 00 !l~1I 100.000,

Practlc, OsegWn avea la d.is]JDz..ilie 50-(}'O de ail], speranpl sa, nalUrHli"~ de \l'i~llt. sti a~lepte inccpt.1mJ Exlinctici, Cat n~ai ave a insa de a~lep'~al? Uri an? Doulliz.eci':r Ciuci luii de anl '? Grell de zis. ~] OIl'H)i, ci ne-i gafa!Hea.z~ lu] en de CUIU \'~1 iflcepc Morea ])jsP3rili,e. ~ va cia ilea·mll" cit dcspre ea e Yorba, ,]tlU, sli zicern. 0> ban;!]" epidemic?

Aceste g~ndul'.i tlmUJlceml IlD limpce conducea TAB-Id dIre ceea ee p~["e<l l:irmul unu.1 J1IC, san €II lmd marl. Mal avea pu\in ~.~ lcsca din ZO!1a de ~{,':geUli:~e. hl1';:.\II'iflm~. ciincl, brnsc, In calea vehicolului apanl uu !I),IS,]V Tyranosaurus Rex, eel mal Jeroce dl noza~l r <;:111111;;01.' 11] ;t(..1O]U\f \!'l~lI'itiri. DepA~eil PmJ(ru metrt in:ti~i.me. se deplas<l mp,0Zi!lC biped~. solzjj sZ'ii erau murda:rj me IlQf(»i ~i sallge i[lch~at i<1ll' ghiean:ile. colli! ~j ochij b.Jcctal,i. ~i rfH 1111,] prevesteau nimic bun, Pa~oolU.ologul pdvI lll'dnult sp~'cndjd<1 re;pm.~. cu ochi! m,ndli de curlozhnie. le-ilvnillje;cto.nllui 00 rod - pe IUl'sJ ~ ij I moo ; 1I1l .Inhlu:scui marcaior udkmcliv -iuQfen:S,iv [lenin]' rep!iHi - i. se tufipsc accsteia In ride. d~r mmllHl"ijl nlci di se siuchisi. DMea din cap repede, cUllll§cHlI'j ca de ~opadi'i, §i !H] se Init}'CO!!. de Ja locul h!li.

Blicmos uevoie mare, H.a.mo S:ipicm; Oseghill descbise Im'e.!a 'fAB'lllu] ~i. ftira .'li'i Iasm :rn.af~l"~. p~ntru ,IL nu spe:r.i<l S,ElU rllft!ljf~ Iosila illc~. vic. JJdvi in voi:c dihania, murmUr6Jld cuviute debucia ~i m[lll~lmire.

DeodlI(~. pereepu fOllrl,e dar 0 sede de ~ri.l1ilri. Incfintl1loflfC, tnc~l ('lima3(; mai \limit

antici~lla

liE INDETT A LUI uc IGi\·l TOACA

decfil $al clipa in care v.\\;.-;u:se T. Rex-ul - 1<1 acostamacer se a~lepI3. 'ftilm"ile se a.pI1Opiau, lot mai im petuoase, sem~n~nd b~ en 1:J1!l C1UPI'1 de mi{:rUi,ba ell un cl\rttit de doa(~. ba ell vlersul duke alpl'Jvighetnrii. t115~ Ia 1111 v,ohlm Ll.lllil. ]11.<li mare,

- Arheop[cryx ~ exchmt~ biologu I. N"OiI.§ fi cro;.:.U[ :-;;l'l suee U§1!i de binel

Oseghin JIM n:r.i~l!\ 'lenlm~lei ~j scoasc pU'lin ~1IP'lill din TAB, ~§lePI,f~[id ~11 "ada nn Arheopwl')I x phmftndl spre el..; C!lml colo, V~Zll un !Ill T. Rex .§i mai mare, ce in;lint<l ell 0 spriutel)e~J~ ulrnitoare pemrll volumnl :sau monsuuos, Avea OOVH g[lO(e,~c ~J. infiQralor illl monad accla agil ~1 greoi wtoClarZi, ~i p.rjvirea rea, de ~al'pe" Mai s'~Upena.1]l era d'i ujill.ri~c proveueau chiar di]'.l gal.lil san. iar "e]~lldt exmUtp]i1I.' lim [,,~spI.IJl.sem. ao~]~~ i reI!

- Asta-l Imn~l ~op'l.i hio.loguJ relri'igalldlilse in inlmltJric\ll turelei. AI doilc,~ Liramt.l<llllf" oooHsc TAB -nl C~ pc uti bO,tOV<Ul ~i< aj unsc !~iJlg;:t cclmilll, Iflngr. care se opri cirlpind *i dand diu gheare fjol'Qs, f{ll!l. tn ra~rL. dinm;a~ urii (ll\deauLul duel mu ZiCli i de l6aUl frumusetea, <IgjH]ndl;r1-~i ghearele, eozllc ~i Jl.l lsdlmi repede din capetelc enorme - dar ,L1U se el i mh'ii delle kieurile lor,

- Nonnil~! cxc]alf1n brusc so.1111 aunlui J 985, Binei1lJicles. drabi. el lumina]. Cum [I,liba 5~ I'm aib~ &Y~ln/ §l. si\ nu c'nTltc a'~~1 dezi IWO~ l, c~n.d SInH Sl(~IIto~ii. p!i!j~dlo~!

Injeemrnl altli 1l'll,Se 0 .G.lI:tli, diocn:il. Oseghin pl'd yea f~scinjll a!~!~'u.1Ilel.e .~~I a un mement clal zi se Cl,l ghlS tate:

- Ce n-a~ dm 'S~ inldeg ce ,spmlell!

- TE POT AIUTA,v"[TEA ~ r~slln~ un

glas, in afar~, de-l t~t:lcu~ti 5tl.d0r1!C. SC{l~~ rlillin capul li'i privi, hD]ba~ld~"sc, Lan.gill. T AB, Iv) IlJ indijvid la pauu ace- eostum negm impecabil, .c!hJla~~ <iI~M, cnlV~)(~de mfH!1SC cum:: de aur, pllnt.on de piele nou-I,l:ou~]§.i bUlj!;~~ ~lbttimm;uiaH'i Ia piepl ~. 111 (:'~iI.·u! cliii)r era ide:ntk c~ ceil ~~.inl['usu]ui in. treaing de ieri, luma dcstlus folossudu-se de \Jln porlligm"Cl dill, Ipmn de llanmL

- ~[loate al uevoie de-an lmerhprhet i1l1UJ<rhiza'[, graseie Diavolul, Ei blue, !m le 'ii'tI~i]ilOpmh,HIIHl cu prhezeIilla me", durh dac:1l dOIh~~li. pOli !!1~:clcg,c cc vorhb~s(;

VENOETT A un UClGA·L TOI\"CA

dinozanrhii. Au rhevoirh!

Pfina sa POll[1\ scoata vreun sunet, Osegh.in fu izbi( de doult voci, dinsprc tirenoZflurj:

- Daca m;\\ port astfcl ir~C~1 rill sum nedemn de -Iericire, sunt rnd[c.pt~:~il 5~ spee cl1 VOl ave.a parte de ea?

- Maestre Tnak, ti~ .. ~ puteu ['!ispunde hwodilld lUl gaudilor mtio.!lalis(, dar demcrsul meufHoso.fi.c".

Bio!ogll] riima:m C!I gura eleetiv cascara, .Dumnezenle", gflnd i cl, .. due au Iost dinolaul'ii?! "

Lucrurile incepeau sij sc lege, Pe de o parte, B lblia spunc I.:~ Ulia~]i :d'imisJi.li la tllceplIluJ Iuml] au s.lt~r'nil .dezamagire« fi, In.;l~. ~po.i, m~l1ii,\ Dcmnului, care i-a pe<leps i ~ cxle,~miil.al'idu-i en ajiuorul ·po!QPului. Fe de aJ:la parte, ~[jjn!a a:l'inn1i ea P!imarmd ~I foot dOlllDnai de reptile ell IlllqJl il1£1il1lc de a fD cucerit de mamifere. dar eli - din mouve . inexphc.abjlc - reptllcle (HI di;;p.:l.rul brusc III sfilx§il.ul Crctacic ului. Peate nu e doar 0' cQjncidJJ111li. ~i poate ci'1 Uriasi] erau mull

24

mai il'lle.iigellti decAl se bl'inl:lla - ill care caz, ajungem la etema irmebarc: rolu~i. de ee [m pierit dirlOZfilJrin

Computerul sernnala [Cv<I.GcI',arml monltorului Jfitt~ 0 irllrcbare ee-l izbi pc biolog': •• ell zici; . r mra:d,~e a:lei st ?"Desig u r, o S i 11- gLUr:i pCl1rollni putea S[I Iie eonectat lOll I'rllernet in Cretaele, Oseghin[J<"iI'u sa-~i calce pe ininfn, COl §i pe cameral de panid, cand bllY 0 alt~ ilurobare: '

- De ce trebuie Sa moara?

- Ncplilrunsc sunt cailc ... ,ii~, cuUe, ti

r!lspunse ipocrlt Diavolul.

- N~l-\i mai bale joe. Dinozaurii S,In! 0 civillzatie uimitor de avansata, dllpa cale

am vliiZlil. •

-Da, ill unele p~~vinte sunt g,e,niall. B verba itlSJ de gilnClin:la oooreli.cl1, specula[jv~, F!I osofi ,I, poe ... ia, dreptul, sunt d.omcnDi in C'U'C excelcaz:t' §i chiar \'11 tntrec. ln sehimb, laturile practice ale gUl'idirii nu-i preecups .. Habar n-8U 'de fjzidl, inglnerle, astronomic. sport sal! ~lI't~. All 0 vagli in'tuiti.c a. ceea ce ar puiea Ii chimie, dar avilnd in! vederc cl'i nu-l illl!Cre~Cazii de~fI(. propriile lor corpuri, o socotesc medici rill, A.ltrel. nu sum in stare sa pu ria. dml1'i pierre Ulna peste ~ila.

- .5] <ISla. lmeamlll dI ]C~;l :l'lra.~ §j. nemaltum.in:a lui Dl1mm.lZCU, IlIt?

- Val, tov'lfl'l§e Oscghin, pOIIH'l!'li~~ de Dumnezeu. ..

Pai!;XlIHoJoglJl I§i illcle~li'i. rnaxilarele ~i se ablinll 5.1'1 1lU d.eacLI pumnul il~ l!aSlatl.na, Trebuta neaparat si'i intre In contact ell dinozeueil > chiar dad n-aveau slsiemc de re[i,.\rin,~ cornune, totusi, fiind Iii unil ~i ceilalti dQla\j cu ra~,illllc, eta imposlbll sa nu pmd eomnnica inlr-fli'l ret ."D~IPi'i. dlOna minute. cu arun c i'itm'lIl de Hi'lc1l:r1 fu miin!, 8lreClll'filldu-sepr.intn: plante ~i llanc, ~UllSC la lizter-J.. dineo 10. de care Ineepea pJ:ti a laculu], Cei <Ioi T. R,cK rnergeaa unul hingJi al'[ul cu aerul a doi blilranci case se pllmball la ora pranzului 111 Piala [{o~.ie povesli!ldll-~j iotH din liceu, Oscgbin ar fi vrut :;l!i. imre in contact cuel, dar cum?' Tradueerea se electua unilateral, Jar penuu a Qb!.in~ ~] jiu m~1 atea c~al~IUi,[.r fi trebui [ sa cemri:t ajlUtmJ~ Diflvolului - 'ceea ce lUI cencepea,

".

Nic.i ea om, nk'i en. Olin eomnnist, nebnia tl1!;~ s~ f a d (:eV(I, neflparat 'l):Clbuh] din~J:e ill lc,g:l.lm~, ClI ei .Daca uu J.enlrlll curiozila,~a S<l de om ~i savant, m~ca!' pcr1JlUl a·§t l'I~lHa misiunea, dei at 11 rust foar~e usor ca tnloc de ilnal]z~ §i Qbserv!llii mdclungate, 8<1 vin~ la el un amie di 1)00ZiJU r ~i s rt·i SPMrt,a: .,VHea. uhe 'ce-il nn §'tilt de ce, dar specie l1o~nB'1i e pemoane". Nnmai el! pen-

. tnt asta avea nevoie de Dia \10], ceea ce Insernll!a,' implicit, sa accepts c~, ac:e;sta. exist! ... ;,La n<'!ih,cc g!!.ndilc i'afinl:tUi !' Ce IOru'I,'~, gfi.mllt.:>i! Int.r-t1devlir, mime dcDlavol.,"

TO,l bJe~remal1du~l pe Diavol, Oseghin i~i dlf;n pl1dm'e §i, hmilirlll, dC5carc~ arma in aer, Iln §uvoi iucandeseem erupse dii]lSp,re arm!1!biQJpgului §I incc!1idic I'Jaja" Cci d!oi

T. Rex se lil!:oaf.\lcrai ~]rllm~lScd rlcmi~~qi. - Ce crezi, e Focul dill Cer?

- Exelus. Focul (lin Cer Ill] vine deei'H

()da;t~ ell A pa din Cer, $i, implicit, cu Forta, din Cer, ][1 sehl mb, i~Lla un an i mal co!'(!cstibH neohi~iIlJlIj[ ,biped, ..

Osegbin se Shll~ jlgnlt dcep1lell;~1 .eomesLibW' ~i d~(hll :5~Q~.pia la rug~ spre p~clure •. ,cfmd a~lzi r~spurlslll celuilalt enimsl:

- tntr~lldevm- nOObi~iJ]Hh, CIJ atat alai mu It ell cat SCtS izc7. Ja el c1;1rcnli cercbl,'o'lHp!ltcrnici, Nu pare deloc un animal stupid. Hai si'i.-l 'lectern mai de-aprcape, dar r.~r~ sl~], speriem,

Oscghiro, fuf!il1g~ndu-~i 0 pornlre <i!pioapc jn~zjstibim. de <l. fu,gi hi. aclapos;lsrne TA.B (lucru pentru care, oricem, n-avea II imp), :r]\mase 1100]0, eu a,tnl.a In main], f:i.'lrele se apropiari'~ deel, ell ochil lor lili ~j gheflfcJc rnurdare, dar efluv Iile ulh~:pflHce care venean dinspre ei erau ~OlaJ opuse aspecmlul lor agreSl'l' , aSellil!inlli.!o~lr,e eu ale 1lnliJ i om care vrea sill mii[lga.ie un p.iso'.i spe:r~.;1l. Ose,ghun slJill1i pe.nuu pril'na o.!u'itm vla;ttl sa cl'i trcbale sll~i. mulurmeasca CUIVA can! are, grjj,~. de ]1I,une ~i de destinul jui,al paleoni:(I,logu]ui ][iUal in contact cu ci\l'iJjzll~ia dinoZ<lUl.·i~()l"." •• Asw irl&~ lUI pUtcu ALTCUIVA,

]osif Vlsatiouovici Strllin ap.l'In.! if'! spa(e.lel.iranoZ<lUl'jJor, ech]p!u in IInlfonlia milillll'H ~orrJiPle~~. ~.~.clU!;;iv ctlscheUi ~i modaHL ell b~neelJnoS!culuI zfl:m.bcl af:! bit!}] TIl;tncu-

\JoENDETT A ru I UC~GA·L TOA.CA.

1ul foponreior, se npropie de replile Ilfula qjul1re 'i)JltI':e e!~ U0C5lea. nu p,,::JD.1:fit.l ~~.~J fl. sesizat,

- ZdraSlVuire, lavl'iri;;;"Qc Oscghill! saluUt cl §i' epoi, cu em gesl d:e i]mdon~SI, scoase de ciulla ueeehe Q grenada, ii rupse cu iu I de ;'5iglnatll:i c1.!1 diRl]i ~i 0< arunca pe nislp, B,l"lI SC. pri n caseheta ee sa :s::lf"§~le, CUlpSe.r.t'l dou*1 coame nO'lUf!s'e. .~<Ir Shllin/Sa~&alm disp~w inlNlI1 nor de fum .

Vitea Sf: arl!:lrtc.1 Ia p:imj,IU. grenada l'l'icu el<.p~o(zue. Sc [fez] a~ct'gind COl un disperat, asurzir doe. buhnhurl!.. ell. replilel.ecronc11:fljnd fiOl'I)<I~C pe unnele sale ,. ell un ~ll]t disperat, se <lJ.nmd'L lntr-uu ' mn~ de ]~ marginca p:idurii. undo sdp~.[Jl'ma :l'JJ!J-O Wihoad't. D&clu s!\ bage ma:nil. dlll~ij.ca,_ carle! 1.iI n bat. ell d.e (:l'QCi(1dH' 1t~ni. rm:pro~dln:d ap~. ~i mal~ ~i nu lipsi mrll'l 811-i reteze Dl'ffttd. Os'eghill u[1~ ~i o lui\ la fugi1, :inccldnd s~ a.iullgl!. If! TAB. Reptilole se opri$cra l....lizledi, ci111[aIldll"~ ell gesturl nervnm;e. din cap. Oseghia vedea, prlntrc ferigHc masive, tij<~. ce sustinea camera video, ~] se orieIUn dl1p~ ea Es('ab~clti Ull d.f!mb ~i s~d orbc~tc. eon vins d avea sl'l aterizcze I)e TAB,

[n aer, avu lIll ~OC. Se rostogoli !I'I 110- roi, .. pol. stupefiat, :5'0 ri{jjicl1 ln genuachi, privind c~tl.'e ~OCln] unde ruse.~e TAB-ut

- J'ilu, nu se poatc, tm ~pkrd mintllc.

NIl"] aclcvltrat!! .,

o Hllidi U'O]~i1J de ~eTImflcl!ipo.'l~e!l e [oad de care emu aittirn,u.e douil! cloc~Il.clc- l',ij~ ~i camera j~etllldin tavannl trojtei, In.chipuind (I eruce, Oscghin -tngmli in sec, §rc,'gandu~§i [lowiuJ de pe f'lla, paleoruologul se .ridic.!1 i~ pi cioarc ~l pil~j c~~ro lro]Vi. pfl!l~ aju 11 SC la unpas de ea. Privea proslit toaca de. I~nm, CCv(! pocni, ~i p~ac~ IVla:s]V~ de ]emll a toocei se dcspri nscczi/..iilncl sP,('C e~. UrI ami. se I'maogoU inlJ?O parte, l'1r greoaia masl[ de ICnH) se infipsc ill uorcl. iIMpl"o~c£lncl in [Ollle dj~1]j]U. Osc!lhi~ injur~.. e~i Ii plrhY~ sese 1,111 piclor dleCle~ubl. Chinuindu-se s:1-] !lCO~l[ii, a"taz] un mare .fo~ncl de Ierigi in spate, Sc inWOlnle: eel doi djnozauri n

privea\q. UnuJ djutre ei FPu$e~ ~ ,

- Ia le- LlW'i, em slt·L UC1DA TOACAI O:jcgldlt i§I ~rase piclonll d~ sub plac~, dup~ ,care Q lu.\\ la fug!i CIn sl):cran~a nobun:l

25

VE~DEnA LUI UmGA·L TOACA

c,~ va pstea ,1IjmlgC til TAB llHrinl1:) ,(Ie a~] prlndc repdlele. Dar. sprc surpinderea sa, linmol.ilurii ne-l ·mai urmArirl. 0 r~p{t pe fundul cli.reia amenlnjan bclovani col~lIro'§i se desehldea in sl:fIngu rusmui. Acesta tugea pe 11.1argiJ1oL'L ei, Cf!nd deod,ild un d]nlo[r-odonl, un coles de apl'Oa,P0 zece metri lungime, apr.nl dbi plhilmoa cretaclca, venind ell v i.te~lI SP'1rC eol C<1I un uragan, V ilea §.tla di dlmetrcdonjil erau lcrbivori, dar ~i cit matahala aceea care S~ pregdtea s~~llimpingli til h~ll avea 'reo zece tone grcuune - ~i toate 8C repezeau la ell Em at5,1t de ill~ gtozit, ffl,cfil :Ilici 1'1.\] se mal m.i'r1i d\ dinozflu rul Ii spuse, ell accent american:

- Dl'iHe, bil, la 0 parte ~

- N -am nndc! ,r~Sl'unso meeanic ViteDl,

la nn pas de a se Pl'~btl,~i peste bolovanll !lsct1lili. Bruse, fiara se opri, la uumai cnpva pa§i de el, Viten avu reveiatia fulgcdtoal'C d'l totul nu e altceva dedit 0 1llliI !l1,IH1'J.il~ de-a hili N~::Iihii Pane, Mo]\slnd rB!";tl sl-l ropw§!i.:

- Nu v rei sa te dai la 0 pane? Ahn. te pomenesti ell N-Al PARTE'!!'

Vilzl1nd negru de flll'll<J;, Oseghin apuca U pial r~. de pe jos §j 0 arul1.c!!( tncapul dimeIrodollill.l,lni. Cal 0 de.scarcan: nervoasa, con~lion't eli micul prciectll n-ar Ii ucis nici .m!l.cnr UI) ,caine. ·in schi mb, v,1izlI cu stupoare ditarnai monstrul s~rhld i:r1 aur la reeeptarea pictrei ~j c~zaml pe spate. ~u Iabele in sus. ctl Ia desenele a'lInjln~~.e. In lun~lIri. Diavoll]~ so (i!v~lca de ras, hohotind iSle-ric •

... Oseghln Iugea usor d1trc TAB" de-a law] unei portiuni de desert: Dar dru:.\'l de~erhulel:!! d~crt in schirnbul aerul de deasupra sa nu, Poull. p~5~d Adleopttnyx pJatHUI lil1,i~lite deasupra omului. Acosta, speriat, dlZU in nis~pi, gal.f1 Sa se lase devonu de ritpH.mm~]e aeru lui, Cnnd colo, Ie .wzj sporovaind :,

~ iJ m~i nciilll1

- Nlwl. Jasli-J :slii SE ouch 1:'" PUSnI! rlls(llifiSe ceJalali'i. lji iiC indeplirLarn filllffiind.

OseghiIl era dhpcrOlL usese prins 1.:1 mUJoc" Orice 81' fi. f~cnl, ie~e!l PlOOl. Daci1 ffiicceptiil ,c!i Djllvohill existli. tl\ebllia sii .rel1Jun~.e

26

la areism, D(lC~ rlu~ rcspinge."l e:xislenta Dlavolnhli., era oblig.m sa 1'e.;Sping~ §i. realitaten ~lhnilo<1re ,[I civili.zalici djm)zal.lI'Hor. Dar endozitatea omulul de §liil'it~ tindea sli depll~easc~ ~oinlitatea comnnistului .afl~1 if! misinile .. , Iar ~foc~iml.'ca sa pentru ditDQz.auri, pe care ~i-o m1lrmrisi de-abia acum, in eluda Illtfunpladi din scoala gell.eI'iill1\ ~i a feslelor Diavclului, era ilogict'i dad se g~ndea cti, in C~"lZIlII. in care dinozaurii ar fj ~1I1Dmvjetuit. oamenil IIU ,!l[ mai fi ap~rut! 'Cu<),ceSlC gllnduri tn'\i'n~ mll:~ilc .tl'll mintea sa, ~j ,a§~ greu il'lccrcalil de even imel'lbdc U]ilht\c]ot zilc., liefllflileml!l:Il.du~sc do dif)O'zami, pentru cri §Iill. c~ ace'§l~a nu-l vor rllnl. Oseghil1. inltios pe ntsipul Cretaciculul ,N,ipj. Er;l. hm~,fal s5. intre tn 'COnHIC! en dinoaaurll, s:1l-i previna de perieol ~i" 0 dal~ ee-l vor fi ident.ii1c.lIl. s!I so fiuoasca in 1984 ell rnisiunea impliaillt.. Incurfind, Oseghin adormi bU~le,m.

... Sc I rezi ClI capul gum, I;) al!l zu I Ullll i pocuet me:! alie, V~Zli caprhl ,eea:l1i T A'B -ul slapmm'l in fEita sa, Se froc~ la- ochi, rMic.find!J~:se in pleloare. Realid do pocneiul care-t trezlse era pocnctul iurelel lI1intilC. 'at ~i cum, garidi el eel ce a adus '['AE-ttl a ie~,h, J~l'1im]1 mrela ¥i a plecat, I~i prlvl eeasul - dOfmise acu]o, ndills, nlci 0 juma,· tale de or~, on ~ §l se urea ill T AB. pornind dine Bm~ii, pmd1i. gand1l,ui.I.or §i a pianurilor. Iar straniul somn de nici 3D de minute, in miczul zilei, Ose.ghill it aruncli tl1lNlll eol li~o]' pr1ifuH al memoriel,

Asadar, Diavolul 1'] l[sa In pace. De ee?

Siraplu: Dlavolul avea nevoie de el •. avea ncvoie cu paleoutologul CQlllUllis( Sa se InltlO'lICa ~I;I ]984 d.H, pentru :1 Tm.panli§,j coleg] lor s§j imru marx ism metoda' prlacarc j§il puteau extermtna crernii dn§lI'iJUli. $i dooclala avu rey,eJalja: dadi Diavolul Il la~i:i In pace en s~ idcl1lince motivul eXlin€>lic;:,i, tnscamna ca <Ic~t mmiv ex.l~sM. !lclidl., He ;:izi, fie. peste maxim 50·60 de 'lIli,exlil1clia va im~cpc! "Elogic. nu? Dadi !ilia cl am vcn it P['C<l devremc, nu I-ar mal -n mteresat persoana me.l. A~FI. illisealllna dl. el .§Ue c;lnd va Illoepe evenlnlcnlul, ~,i c~ am tintp s~ ]denl.i fie dJI:' mol ivele ~i, 5:1 ma ~l ,can. ~ vil1g dl e yorba d,e. ceva· ceo plHem folosi

[mpotriva americanilor!"

AI' fi trebuh :si!.-§i dea seama de mull d!~ asta.; OdCl.llU. ooclu,ia sa i1U ,aWl! nnargitli. 01in~ de rerjc~r~ ~i apoi £tr1g:~t

- Reagan, fUr p,[tgl~d;! A~,i tncurear-o, capihlli~,1 i ~m"!

Bruse" prcs:i fratlele Yc,hicnlu lul care se oprl cu 0 smll!~~wr.\i.· Afaril., in praf, zl'iG:ea cadavrul unu j stegoZflUlr.

- De-ar fl B;(linclia! Inurmmli Oseghin • cmotionat. De n-ar fi dOilr UQ brutal cadavnr ...

o.egctcl.e sale 1lniblini1 pe tastele com,pu!eHilui" iae cadavrul mlhHhi110l!i, celc cnteva 'IOIU~ de carne, case f i sn[!':i, uda~n :repm~ waan!1, imrli ill ,ilWlllla apa!'IlU1r]j 'Vclliculului: .IJi~~sur.~lo!l'l, c~ut~r,i:rj, 'fn"ah.i,~d. fotogr a f~i, pl"c,lcv,~d de os §i m\'I~chi. de organe, de celule ncrvoasc §i do secreti] ~nuefnc. 1'01111 d,ur~ un sfert deorl'i; ~\lpll care TAB-U11 d!'}marli tn lromhil 'ci1h"e Baz!L Pe drum, cl:1lcll un Pterodactyl pli.1ibu!iit peste tufe §i :Slriv[ tone i1lltrcg~ de !llala·.ic vegetalll m,o.arta .. Fredonjnd u§or lin dl.ntbc de veselle, Ose,ghin s1'lri. dill TAB ~i imrn spnnten in Bnzll. MU~cal1d din'lr-o bl1C'lt~ de carne rece, se a~cz~ 'In ra~.a morrltorului central "j ecru campu u!,ru lui d''1te' dcspre sit'Ml.lb~r(,ptHelor ~:u a specfiler vizate de exunctie, 0,1 ]Julin lIIJOl'OC, Intr-n lllnl'l-d()l]~ I'U.lCa. pleca aeasal

Pri mu I set dt: zece senzcrl ii'DJpOrln aparjti:l unor c adav re de rep! i le, iar celelalte nu f1iCtldl nicl CJ,C excepllie. Oseghin Hisli jos O\lCala de carne §i maio cern infonnalii. Toa~e 8,emnal.au 0 puzderle de cadavre, precum ~i foarle IIl.nlilii. vegela!h:; ormtit. Con- 1m]!!. aMiizo~'IJI'clc aUllQs,fel1ce. ehimice, meteorologlce, seismice, tot cc se puiea vc~iJficll. Nimlc IlCOb.j~!lldl. ~ i atunci, de ce eml'1 at@.'!c,'1 cadavre? Oseghiu era dcj~ nerves, Ceva au ClI.1i ill l·egh,~H'i. Prea multe Ile~llrl ll\lp~.n;ooal] imp11ejudmiJc.. SoHc:iU1 c~lct]Jalonului 0 evaluare a procentului de reptile deja moarte, Cfind cia cifm, se Tned ~i ]'noe:llu s~ m§.Casdi..

- Dumnezeule, articuUi el, liv~(1. BvaJu"In,:,!l vlzase exemplarcle marcate radlOilctlV. jar t]xlirwJi<l ilfeculse un pmc,Mi de exa:cl SUi;'>} 1<1 ,~m<l. Oseghin era uansp~rar, Nid'iie:r;i, ~b&oJ1il!1 n:ic~:icri.rnll mat putea

\

IlE'NDETr.A. LUI UClGA-L TOACA

gil.st mel un dinozeur vlu, R~Lnn:!lC tilc~ 0 jumiilate de OI'l in Fala ecrannlui, ill Ill11P ce blbmiala ] sa accentua, pe m~SlH'!I ce. tlmpu I se scmgel'l, i lle.lIf;rsibil. .

Sie vorbea mull despre d ispm;:i~ia dinozaurllor scum 65;.000.000' de lim],. UnH afirmall cii s-ar fi datorat lln.\1,i meteorit ce rid lease prnfu] in 'aef. acoperl nd soarele ~~ produeand e hun.H. uciga~,~. ·Al!,iicroocall c~ un virus necunoscut declensase '0 epidernie geDeraliL Ahe l'lircri viznu gazelc 11nei comete, hullgani cxt!l'nlere~td S<1U hipercale]« Ileren ou.:!]Ot, aduc~lo,are de moartc puller dif.i~Unll'tl prin ncpu('il1~a aceslora de n mal spurge g,tlol!u;~le. !!I a WI. cHmpoldv~, decalcifierc<I" SIC h~lel.elor reptilelor, ce ~u n ceo !I,t sub ap~sm'if!a org!lnismel,ol.' gigamk:e. Orieum, ll;ldifere1il1 de motivul rea], s.p~dali~'ii estlmaseri:l! duraliI extinctici Ia perioade vai:iind inlm un an ~i ctlleva zecl de mil, Nil CJl1l ll(/(;·' vilnu. Dirloz:mriJ" .mtiriscnl in cf}lW<i wipe.

De asernenea, n1ll1~i sav anti vis!lscli sii se illloard la srnr~ilul Cretaeiculni, pcnlnt a censtata en ochii lor de ce muriser~ I'Cp'tilde, 0 parte ell iar iUioCerca.'ie[,~, flll-:1 rczukat h~$l'l. Vilali M~lxjmovici Oseghin. in schimb, ~Jullsese. $i ~:l.i1l ce dOH:f:I, D;I[. obosh, darmise 22 die mlnure, 'Ii mp In care dinozaurl i dispnmscra !

Biologul se ddi:clt p,11id, M~illliJc U Iremurau. le§] la lie I·, So;; lnlllIiic;casc, jar zgomotul plldurii era considerabil diminuat .. Cad .. wrele replilcLor pntrezeau peste plamele vc§tejilc, OscglJin respira repid, 1111 limp ee p:riVD rile sale sc ridica-s'Crli. 'ClilOO eer, Se chifn]ia s~ identifice Csrul MaBie., sub fo:rma su cre'I,lIA;id,

- Hi. V ilea, ee zici?

Vocea blnceunoscuta venea e1lll hn.Ulm~r.iC, Oseghin, obi~mtjl ell ap:uj~mc, ldloate ale: 'D~avo]uh~i, nu se ~lIll0alrSe ~i nu zise nimic. l'recnri'i a~a d'Heva minute. rlmp in clue ~ml.ftlldoi Ilicurll. eel care rchlll dia]ogu[ fu lot Diavolul:

- Nu I rebu it! s1i dornn, Vhea, Dadi tl-ai fa !ldol'lTi]l, \l'cdca~ eeva !ie!l?!l~Ofla1.

- Tad. spnsc biologn! r~gu~jt.

- Atl'itofcut !li chin pentru ill veni aid

d vez! CU.b]lI a rOM ell rcJP~ ilele, ~] ttl dorml

27

'ViENDETIA LUI UCIGA.L TOACA

exact dl.nd e mal in'LCrCS01l1l! - T~lcj, dracului din guoc1i!

- Sine, 0 sa lac. Dar Il\~ gandesc Ia

line. cao sit ai de [l1tcil la Inloilroe.rea ill 1984.

-lI3a I'Ji-O slll pale~c nlmic, ticUloHllc,!'

- Da? Si ce-o s5 lc 7jci? CH ai dormit

bustean il"l timp ce mmOilne de replile mureau?'

_: Nu, 0 sill Jc spun adevarull

- All, da, La asra nu m~ g~nd~se:m. gtl1i N - ~lib~ parte ell ih\cleg:cre. (J sit Ie SI)lJ] ciI. Di.avclu].!ravcs.lh in Stalin, a a.sum\il dinoz~u!:ii pe 'tine. c~ era ski-Ii defl ell (oaca 'i'n cap §iI eli pricepeai ce s,porov~ie tiranozaurii, nu'?!

OsegrulJl Jl~i dirldu seama eli Ditlvoltl,l avea dreptate. Un mcmbru peus. ~i om de §oliinl~ pe deasupra, ]11.11 putea taporta 1I§<I ceva, CUI atat mal mull ell eli I ar n ron interJ;i,l"eHUe rill nnmai ca ' dovezi cv idente de t~l~bl!rfb:ri mintale, dar ~i em ofense aduse ideologk:i eornuniste,

Anmci de-abla, 'O~eghin ceda nerves, Se lncuie 'in TAB, scoase stiela de \lOIC~ dm ascunz .. lItoare ~i se imMta in ultimul hal,

- 'fOI.uJ sau nlmic., murmura el ametit, Tom! sal! nlmlc. N.ici eu IHHi11 voi indepUni mlslanea, nici creature asia, indlferem ce-o fl, fill mil, va folosi ca pc 0 l1ncnltrt!,

Programs masina tlmpulul pemru inl.O<lJcere. scrisc p~ calculatoe cfl~I.eVfl r1indrwi Cl~ con~j nut fad ~ i nerelev lint pentru generalu ~ MuralQv~5ki §i apol, beat ~i extcnuut, Ilia pistoiul §]-§A zbllr:i creieril,

LO! caleva clipe dupi'l aeeca, Diavolul se meterializa FlIl cabjnll. de datil aceasia go].golut ~i til ]'lllre.aga §l illsp.\'iiman.l,i'it.orll'ca :5.11 hi.d~.el;l]e. pe care nu loa adltase omu]~li din vihor, ~i sl.uase salid:icu'lpdvind cadavrul acesreia ~i sfillgele im:Pt·a.~d'1t poe apa:ratllr~.

- A fost mal 'prost deeM tl credeam, rase Diavolnl, c1ac~ <'I crezut povesulc en Iaptul die vreau sit-i, lrim:il tnapol, n. nu, ,e,tj. Iac tom I singur!

~ i, apledllldlN;e. puse buzele pe talll'iplil cadavrului,acolo pe unde ~~.i.se gloBlul., ~i s1IlfHl. Dl!Pi.t c~,lev-a clipe aerul se i'll'I.citl$.e, iar Diavolul Sf: mototol! ea un b.l. ~()n care

sc dezumflli, se sub~e §j d.isp~ru brusc [Xl. trunzftnd in cadavru prln gaura dln cap, care se inchise hnediat dupl'l aceea. Ma1 lrecuril C'a!ev~ cllpe ii apel ·ca.davml Illj§d'i din cap, gemu sl, il), ccle din urmli, sc rid idi ill picioam.

- Miq]1l<1 e II. mea, a mea!!

Cadavrul vlu SC <l§CZn in fot.oJiu. cu non§a1anla emului dil'uiil afacerile 1i merg din pUll, ~j apl'is2i. p~ IIUla. EN'TBR. Programat de Oseghin, culculatoml i§j f1'icu datorla msrantaneu, Baza c1~&p~ru f.adi urma din Cretaci.c ~j se rem.meliiaiitii, in ace-ea§] chp~" 65.000.000 de ani mal tilrzill,exact in secunda MllI care plecasc, tn dimjncaVI zilei de 12 oclombrie 1984, hi. 1Ir1 i tatca mi I ittld'i ulrrasecrera de l.aDugoi<ll·sk. ()VlIlIQ[I1U ~i aplaudat, Vilea s~ Ins~ PIU'W,1 pe bEale, Iln coleg mal rflnlr fJ b~tu pe lIm~r admjral.iv~

- Mai, Vi tell, Z~lI l1§'ii. ptJJCli ro' pc dtiiCU' in tise!

in fala geaeralului Ml,\U!lovski." oamenii 1'1 l~sm_f.~ jos, 0,.0 chipul radl!rod de feuefre, Diavolul saluta milidlrc§le, gcneralul Ia fel" apoi i~ sitami!em milinile.

- Toval'i~.§e colonel, v~ raporlez d misiunea a ros t tnd~rJ ilJ,il~. ~ .

- Fe-lid !lri, lO'\I~ri~ .minOr Oseghln! ACYl!m, vlno ell mine §l clczvl'ihlie-mi in dou.n cu-, vinte mamle secret. .•

- Desigur .. ztsc Dtavolul. Imediat. Dar pentru asla va rog sli-mi pel'nli'leti CMCVil. sugesl.ii. urgentc, absolut necesare: mai 'iIJlHii. Republica A1.!lol'l.om~ Ci.'k'CnQ·~ngu~!i - mq am limp sa v!i explic ee Sf: va il'll!lmpln pe teruoriul ei, dar, vii rog. sLQcaij acolo urgent di[ ~a~ mulre arme~i nll,lli'lhl~j de dlzbui. ultrarnoderne, lu.lir de bine <lscrlnse·,. fm::,~l wei mifc8J' 8nt1tU'<l nOil.slril" sif lHI jlic de clef Apoi, v~ rccomand s.~ invhali eel mai nmri oameni de ¥tiin\~ din Occident, mai ales din SUA, pe till! ~<llltier palecniologic de liinga 0 Iccalitate, Cernobll, prin aprilie 19'!l6. 0 s~ vn zic dij[Hli[l de cet .~l, CC] mfl~ important. ar fi.biuc ea seercier general al PCUS s!i i!ls~ un IOvadi!j lfiniir, C • ire I'IlI va schimha absolut nirnic - de pild1i, [0- va'"!"lI~ul acela cu gL. Cum m zice?' A, da ~ Go:rhtlc.iov!

antfcipalla

Prima deionatie a. Post cea mal

.

~pu ferniea. Am Cl'e.?ut c.\l recului ee 11l'o<:1 apaas pe pat lml va

tu.rti pieptul. Zgomotul a J,"ast.~er:lblJ .t;J pHJJect1/ul s-a zga.ltti.U' ell arara fortit in,ca:trapul ml-a lost. A2;!v.<!idit dintr-o parte in alta,

Au urmat apo), .in BucceshU:i!e perlecta. detor:H'l'.J~Ue eusittsr» ale .J:lcel0.r mtcs cmltlMfl de tilin:lico[on diapus(j in peretH twnulUi. UIla dupa sits, aeeste Inclirciil.tu.ri de mildmea l1r:tul bui'oJa~ .,.i-aLl eurmrra t. veporti implllgand in bez» prof,ectl1ulul, eceeiersndu-t gra.da:t, {:U' reeuiu! rn-a apiisat eu ,[.1 [or,~ l'~t mai mare,

Ma l'em ca ml-am pim'dut cunost"ln;fa. pentn! lin intGl"vai ImposibiJ de determinat.

Cijnd fl1f~am reven1t din Iestn. zgomotu} ~.f osclla_tiile in (·et.ase.n~, Ifni 5iru(eam mintea amer,ita. ca tli cum a$ n cOJlsumflt fllr<i1 ml,!sura dln l'}ute1cUe cu' vin. ele lui t1rdan . jar plamanli ill -a u durut: can d am in spJrJ3.t adanc .

Darcalld J1h;:tt:n apiisa.t de. eettee, In-am in.\':litat Incet1!ilor, de par("~ .1$ fi plutl~ fntr-Ull fluid care ar 11 lnulld.at int"f:riomi pm;iectUlf.1ui.

. Am cxult.§lt de tertctre. NJ..cl de data aceaara Coltrm btadu! m eun U lI:u'i .tnldasel

M,t!lj. numesc Impey Barlaicane srceea ce tzrm eaz.:1 ~ dacil ext's ttl !J ret~hi care 5"0 auda - cste rdata,rea cctci de-e cloua incurslunt Mcuttli de mine dtneolo de <11 t"m 0 siere reresrra, ,mai eX;i,ct a prln'1ei cij}/!J, tori1 spre Marte.

CnHJ

Plcaresculmeu roman] ~tHntif1c selenar a fost intampinat'cu recenzn

29

OOIJUMBI ADU'L

1avorabHe dupe. ee G. Ne\iVD,ess iii publ] ~ ease In Lomira ~i am fest inoantat sili.-] pot plasa un ui editor amerlean ~~' in. Colonjt. 'Ibtu~i, V'anzruile au Iost slabe, datortta Julbur~rUor produse de razboiul en burH.A{~estora.lf s-a ada.u.gat ~i nepUi.cuta afacerea pretestelor domnulut Verne. legate de natura ~ne(?tllnt:l.fi.c;fu'; a procedeului meu de opsctsare gravita.tionala.~ dar. la randu-mt. am re u"Us a 1d en ttfic e:mri In cart.n e lui Verne ~[ sa vertfte anumite aspecte ale proprmlui roman ell -aju tcrul unor expertt In aatronomte. fiz.h::ili astronomk<l ~i altele.

To ate eces tea mi - au sohcua t, insa.,. prea puttn atentta. Dup~. naeterea .Iui Gii.p ~i du.pi1 publsearea serlei mete de p.red:l_lc~il fu turologtce-tn Tn if: .Fol·il'lightly Review, am tost asaltat de problema de (I natura mu It matperscnala, ca ~1 de altele eu Q va.dlta. semniflc:a~iegloba[a.

Termmasem cu rcmantnrtle tnter-

planetare: \

Din aces! mottv, am festextrem de surprms. baehtarputln nemultumtt, cand am inceput sa. prlmesc, prln Intermedul lui N,ewl1css. Q scrte de mtstve expediatedtn ParIs, scrtse - cu o calig;raf1e dezordonata - de un anume Mkhel Arden, Aeeet ya.d~t excentrlc [~i exprtma a.dm~ratJa fatrl de caf'~He mele ~i ma nnplora sa examtnez matersaiele pe care leanexa ~l pe e areurmam s~. le ga.sesc .de eel l1'u!ll profund Interes ~1 corrtluente cu scrtenle smele - n.a. r.

Dupa cum. iml st~ in obtcet, U-Hm ezttat catUll'i de puth:lifl 11 mao debaraea de <l1.'ce9.sta corespondenta, f~ra. Sa rna deranjee sa oetteec tntctalitate.

Totuei, domnul Ardan a eontinuat Sa rna. asalteee cualte rafale de scrtsorl,

In cele din urma, pr'Qfitand de un rugaz in care Jane 11 ala.pta. pe Dip in dorrmtorul d .. e' la eta], am frunzartt hartttle trlmtse de Ardan "?l. trebute solli martu~ rtsesc ca. l.mag~at1a - sau partea el juvenilA st aSOUl1LSaJ - mi-a Cost starniUL

I

30

Materiale]e anexate s-au dovedlt Ef f] dec1aratla unul anume colonel Maston ' din Baltimore, Statele Untte, consensnatl1 intre anU ]872· ~j 1873. attica aeum aproape douazeci {it opt de ant, Maston. decedat intre tirnp, preti ndea ea ar n eonstrutt un aparat ee detectase "emisH eleetro-magnettce'': un fenomen desertspen tru prima data de James Clerk Max.well~1 aparent asoelat reeentelor demonstra~jjale telegrafiei fa.ll'a fir £acute de Marconi. 'Ca ~i cum :l:flrmatlHe aale n-ar n fost destul de $U5'P~H;;tO, Maston nlal sus~nea. ca .,ietnlsUle'· ar fi fost hi realttate ser-male cQdlficate to. forma unut mesa] te1.eg;ma,e.

Jar acestesemnale = spu neau MSiS~ ton ~1 Arctan - proventsera de· la 0 • sursa atflat~]n atara aamcsferet terestre: de Ill. un c~l~tor spatial ce se tndrepta spre Marte!

Cand am prleeput esenta, am tzbu:c~ nt t Intr-un ras senor. Am mazgi:'l:.l1 t rapid 0 nQti~a, insmdndu-l pe Newness s,~ rru-rnl mai transmit~ alte scrtsort provenlte djn aeeeast directte,

Ziua aemcea, Dm.l.:'l: sute ..ooui!l;;:eci ~ ,?apl"(~doe mil de 1cg!le.

.Pri.n Ieresirutcile de :sticJa lentic!.l'lese. Pil'm8!n.tul pare aeum de .l'llariZ-lJ'68 uJlei Luni pltti«. Doa.r jum.O<1tatea dreap tt1 a glob u hs! terest.ru eete luminata: de SOGlre. Pot jnc~ disCF_Ine norii ~j' .striliuc1rea ghe.t1i de la. poll.

Lao Ol1:lrL"'CM-e distanta de P<1111ilnt 88 Jnt;:rf:vede' un dtse Jumino8,lm.itand faz.a .cTc:scMoan:~ B pJanetel. ROste Luna, U1'tll&i nel .Pel m <!i.n ttl}' pe d ru m u I 1111 in jUl'u1 SOf'lJ.'elu.i.Vo,j n~greta. c1~~a pururJ 'c.;'l" da"tOl"Uo1'.l L'onfigura(iel trai~cto.riei me-ie, am t.rectli' de abia la ca.le:v:a sure de m1.f de Jeghe de SlIteUt.

Proiectilui CS[(J c.xtr-aol"dinM de conlor,tao.n, .Ajullge s~ l'£is!]cesc U11 .l"Qbj1net :;.1 capF-lt toe '$Jlumin.!!i de 1a gesui

in m ag:a z'i.tl a t .ill tr- UJI reeervor s'ub 0 prcsrune de mal multe etmosdere, Provtsut« de hnma Stlllt alc.atuite din C8_1:ne, legume $1 (rue',te. comprlmate cu pres,a bids« ulica .J,a cea mGli mica, dWjC11sJune pas1b,lla: am pr:evazut, de ssernenea, anumite C'1:mtJtap de nlciliu ~'i apii. Atmosfera dill proieettl este ment1ntlta ,CU 3:JUl:onll cloretutu: de potas.iU ~J a po iase! ca ustice: prin IncaJ.zln~. ,eel ,lineal se transform;! in cloru,n;1 de pom.siu, tar OJldgClJU/ degaJai' in urma reectie: in1oculc/?te oxigen ul consumat prin n~8pil'atJe. Prtn scU';turare, pO,f'as.a extrage din aer a.r:ldtl.J carbonic ap~rut acoio ca urmare a al"derlt elemen te}'or dill sAngeJe meu.

in fdul acesra, in Bpa(1uJ' Jflrerplaru;~ ter, roB simi; Ja fel de conloJ·tabi'l ea in saJa de fumat a oGun Clubului In8u~1. in UlJian Square. B,alt1nlOrel

Mi,ch,el Ardan avea in Jut" de sapteted ~i C:inci de ant. Era un barbat votme, dar gal·bov, Purta favorlt1 stufo~i !?i muatata: coama Jut de par ~badlt., candva evident roscata, era acum in eeamal mare parte sura. Ochj~ constltuiau aspectul eel mad remarcabtl al ehtpulut sau, Obi:?nula sa~' Una l:arg deschl"li1. astfel ca tn jurul flecarut [r~s se sareeo dunga atba, jar prtvtrea it era ltrnpede. desi nefocaueata, ca ~i cum ar fi suferlt de rntopte.

P~~ea a.gita t prtn salonul meu ~l pulpanele hatnet deschetate it fiHfaif;l~u. In. eluda varstel, Arden era un barbet vtgurosst energic, tar loeuinta mea. Spade House - de:!}l spattoasa -, p~fea

. sa-l lneatueeee. M.a temeam, de asemenea, 'ca glaaul lui ri1s1.mator, de demo. urmas al galUor" II putea trezt pe Gip'., De aceea, l-am invttat la 0 plimbare prm grAdtna easel: ma asteptam oa in a er libel' sil nu mat para eft inh'-o euaea,

Rtdtca tApe eoas ta Kent, l~llg,a

COLIJMBIADUL

Sandgate, casa oferapanerama marn, Z~ua era mvtoratoare. usor innorata. ell toate acestea, Ardan nu parea dcloc mteresat de impreJlLlrlmt

M~a. fixat eu oelut lui. apiigl..

- Nu mt-att raspuns la sertscn,

- Am sollettat sa nu-ml mat fie

remtse.

- Am Cost nevoit sa vtn ~Ii'ci fara sa ma n anuntat in prealabtl. Demnule .. am ventt sa va. eel" ajutorul,

Regre1t.am deja c;l\-j permtsesem s~ pa.1trunda in casa, tnsa. pe moment. mat eoplestse combtnatta dintre. aerul Iut deschts ~1 contrnutul intrtgant al mtslvelor acelea nesoltortate. Aeurn m - am oprtt ferm pe pa jl~:te ~~ am rldtcat ultima sa scrlsoare,

- Atund. dO~9ule Ardan, mt-atl putea oferl 00 expUcaUe pentru aceste nonsen sud fantasttce P e care mt le-att Uimis?

A ras scnrt, ea un Iatrat.

- Fant.asttce. pot parea, Ncnsensun ... in njcl. un eazl

- Asadar susUneU cA aceste "el:nlsU" nu repreainta altceva deoat adevarul?

- BI.neintele.s.Este verba despre un statem de comunicare con,ceput de Impey Barbicane ~1 de colonel ul Maston. EJ s-au faLom t de descop ertnle electro-magnettce ale I\,lj James Maxwell cu Vigoarea ~I mvennvrtatea tlpidi. amertcamlor ~ eact, des~gur, America este 1"aranlul V1Uoruh.li •. nu- lasa?

in prtvmta aceasta ave am dub!i.

- oColon.elul Maston a eonstrutt un sot de Oglilld<1 - dar dtn sarme, intelegetr? - avand forma figurIi geometrice rnnnlta hip~rboUL .. nu, scuzattrna. parabola, despre care mt s -a spus ca poate colecta toate undele reflectate tntr-un stngur punct, rae-and astfel pos.tb~.l adetectarea celormat slabe ...

- J\jungel

Nu cram deloc caltftcat sa. judec posibUitillile tehntce aleunut astfel de aparat tpctettc. h1 phrs, tncluderea

'COLUMBIAiJUL

detalttlor apa:r-ent autentlce este 0 i, De ee?

medahtate pe care am foio8i.t-tl$TI l~.r>D- .; Pentru ca. nu se mat g:a.se~.tc pe

pfHle-:m~ cnrU,. pentru a 'determtna em- P~mallt.

torul s~ accepte celemat s,c{'ulda;]oa:se- Aha ...

minerom imaginate. Nu mtentionam sa SigUI- canul Se afla llngropat in colrna auroamagesc! ' bul rosu de pe Marte, cu acel Barbi-

- SI.H;'tinctl c~ aceste mistve ale cane maul1tru,

dumueavoastra - recepttonate de - PM ...

Mastcu:l ~ provln din partee ocupanur- ~ Da domnule Ardan?

lui unut protecttl, afl,at in' afara atmoa- - Va. pot artli.ta tunul.

feret terestre. Mai susttnett ca acest Fraocezut m -a Itxat (~l-l prrvirea ~i

proieetil a fost lansat in spettu cu aju- arn simttt strabatandu-ma un strantu torul unui tun. lmens, "Co.lmubiadul"" flo!'" ]ngbe\'.at.

tumat in coasta unut deal dm Flonda. .. -~8i este.

- Dar. bietul meu domn Ardan, tre-

bule Sa ][).telegetl ciiacesteanIJ sunt decat elementele unci Jtctlunt scrtsa acum tretdecerut dedomnul Verne - compatriotul dumnesvoastra ~. CLI 'care eu maumt am eoresp onda 1. '

Un rosu colerle t-a tnvadat obraj:i.I %:hitc:itl,

- lritr~ade'V~r,acil..u:n· Vc't.nre 8us~ine

c~. rcmanele Iut seneattonale sl fa:ra -nenr sunt pl~smuiri ale pJ10prlei hnagin:a\li.h convtne s-o fa,ca, ins-a nu sunt fic~lunl! A foetangajat Sa serterelatarea extracrdinarei noastre ca.l~t()r:U!

~ Poateca avetl dreptate, dar mat extsta un amanunt, In relatarea domrrulut Verne, pro-jedikd era lansat sp.re Luna .. N'u spl'e Marte .. , Am'datinat dln cap. 'Mi se pare >0 dtferenta tmpcrtanta,

~ Bomnule, varog sa Incetatt a ma nata ca. pe un Imbeefl, Sunt extrem de consttent asupra dife.ren~ej. Proteettlul a Iost trirl.lls apre Luna in prima Iut caiatorie - la care am avut onoarea sa parUcip; ...

Sa apropl.a dupa-s .. rni aza, iu eli aveam destula treaba: in plus. franeezul acesta grosolan incepuse s~ m<i trlte..

- Atunci, daca protectil ul despre care vorbttt a. exts tat cu adevarat. poate ca a~i avea amabtlttatea sa 111i-1

aratatl. ,

- M~ rem 0<1 11~O pot face.

Ziua. ~apte.zeci {ji trei. p~tl'U mil108ne 0> s utifoptzecf $i pa trn de m1i tie le.ghe.

AsM.?"i, prbf'Jnd prln't.r-un gea:m a.Jir.nlat, am eoservar t.rerenea Pal'uantuluj peste fa ta So:arelui.

. Pl/Flf"Jei".a a ap~rut mal 1ntiliea 0 clupltu.nl i:ri dn::ull1fcrinfa: per:fect'a a sreJel-·mamit, Cu l'JmpuJ a Jll.alntat. ie~ind Tn pUna str:Muc..ire a globului de foe {Ii a ioet destul de Vi2lbiUI ,sub foml~ urad disc intl'eg. Ini1Ju,sc!.d p:rin compa:ratle eu dime.J.lsiunile marete ste 8oare/lli. Dilpli apl·"Q.xf.m~rtJv 0 ora, a ap.s1.rutwl aJt pu.nctulet, dial" mat n;tlc c/eeRt prim [11 .. Era Luna, ul·nla.ndu~111 p~rlntel'e spm rentruJ Soare1uL

Peste aproape opt ore, pasajul s-a

IncheiaL .

Amel~t-l..!at cateva. obsenratii estsonomice ale cvenlmentului. AlllIn;iisum( unghiuJ subc~rt! P~m"i1ltul $1 LtU:I.fi au tn"l:veI"'sat disc!}] 5oare1ul, pcnt.nl ea. sti pot c1ete,rmintl: ~1:b;llteTea dela ecJ.iptJ,cJ a e11psei otbite: met«; tar cron:Qmetm.r-ea pas'~iuJul m.i-a of,erlr infol'mati1 precise de5pre tmi€cto.ria .. real.iia pmiect1lului fa ta eli:;. ces pe care 0 pl~eV~$L!se.m, Calcule1e l~ ell te m.a il'lfol"lneaZa c$I .:d u .!1:h~'m abs:tut de 103 traiectorle ,oeccsar<lY.

,A, trecut rna! putJn de un secol de c.and c~p'ltanul James Cook. in J 769. a ll<iivigat cu Endeavor pan.ain TahUi ca

sa vad& pla.neta Vehus trecandpl~in I [a:ta Soa.relui. Ai'" Pi pu tu t, ocaTe, ecel mare expJox.ator Si'I-{,i fj imagimll' .accsst.a; cNatorJe a m.ea?

Am devenit p.r.lmu.l om, care a fM,~ 1tHu"l'onlllmei J)-:ai~$itit a P£!mantuluil Cine; In<!l intt:e:b, l'lll n ai dotiee?

Ne-au trebujt doua .zUe pentru a navlga cu un vas de lmte din New Orleans p~na 10 golful EspirRu Santo. apmape de Tampa Town.

Ardan a avut burnal sjm~ de a-rni evita. tdvara>$ia pe durata aces rei seurte ~j nep.]Acute ·cM~to.r:i:L D~spoz;I~1a nu-ml era dtntre celemat 'i'osu:l1e1;ite, La seurt tlmp dupace p~.rasisem Anglta, '[neepuse;ol sa ma hleatem Fntruna., !1i nu-l uttasem ntet pe Ardan, pentrunehunla de a fi de acord cu aceasta expedttte spr'e liloridli ..

Nu ne putearn insi\ Ignore. la mtcul dej un ~l Iaema, ] ar in aceste coazuue contraz:],(::eam.

- Dar. am. inslstat eu, ocupantul s-ar transforma tntr-un strat subttre de case sfiiramate elcatne, stri.v~t de' tmpactul en baza ortearui protecnl tras dintr-un asemenea tun. Niti un strat de alP~ sau desparttturt brtzanten-ar n suftc+ente pentru a evtta aceasta eoarta. '

~ Perfectaclevarat, a hlcuvUnt~t Arnan itnperturbabll, sa nu ultam In$,9, ca. domnul Verne n-a speciftcat toate detahtle,

- La ce vareferltt?

- Barbtcane .,1 tovara~H sAl dtn 'Gun

Club au anttctpar aceasta problema, Co.lu:a.nb]a.dul,. tun ul eelurlas > a fest mal mare dledll~a deserts Verne. In plus,'

. el nu a foloojt Q singura. incareatul:a de: tulmtcoton, et mat multe, poztttonate pe lunglmea teviL in acest fel, proiectHului ]-,<'1. fast apllcat un ~mpul!iii atekibr .. rit. Este 0 problema e1.emet~tal'a de alg.e1Jl."a. - pentru eel. dorttort, IlU. st pen-

COL.UMB~ADUt

tru mIne! - S[l se ealeuleze ea fb'rtele suportate de cMUQrI In in:teriorul protect1]u]ul. de~j colcaale, nu erau letale,

- Prcstrtl Ce apun e~i a tuner de descrlerea [flicuta. de Verne con:ditmor din mtertorul plroJ.ecUI.ul.Ul, in decurs'Ul caiiHor:iei spre Luna? El pli'etinde ca explcratorll au tncercat 0 senzatte de levitajj.e - dar n umal in pu nctul in care atractnle g:ravitaliona.1e a]e Pmnantului ~l Lunu .sunt egale, E~te un nonsens, Ciin.d Intr·unl·eci.pie:nt se creeaza vtd. obteetele dtnauntru - lndifererrt daca sun! partlcule de praf aau de plumbcad (:U aceeastviteza. Ace]a~l lucru en. 'IIslabU pentru conttnutul proiecHluh.ll dumnea.voastn:'i" Stlmate domn, ar n trebuit sa. plutttt In tntertor pe~tlt par-

cursu I, VGiaJlI.llui! ~

- Afla s-a ~j. intamplat, a ricllcat el din umerl. A fOost un eptsod arnuzant. dar nu tntotdeauna 0 senzefle confertabtla .. Pentrua deua c.ali.atof]e. am mstalat un pat prevazut en curele, de asemeriea tuate sculere ~1 uneltclc aveau carUge ~! ochturl, tar pe perett existau erampoane. Cat despre lnexacta descrtere f~cLlta de dommrl Verne ... va recornanrl s.a va adrcsatt lui! Peate ci:1it n-a rnteles seoza.lHle uoastre. Sau poate di. a preferat sa eonfere un armme dramatrsrn starH noastre, tntr-i . .m mod adeevat naraUunU sale ....

- Aha! am morrnatt. Ftirrdcaven! verba, domnule Ardan, este pur ~1 strnplu tmpostbrl SA lausezt un prorectil spre alt<1 planeta, folo1:)ind un tum '

- Eta. este- perfect postbfl. M -a, Itxat cu prtvtrea, Dealtfel, e ~Ui1 prea blnel Nu cumva cblar dtlmneavoastra aU publtcat propria relatare , conform caretaasemenea projectile llU trebuie trase de pe Pamanc spre Marte. din dlreetla opllJ.sa?

- Dar era 0 f!ct:iune! am strtgat. La.

-fel era ~i ca:r~~Ue lui Verne!'

- NU,a clannat el din capul masiv _;;i

grtaonat.Relateeea dcnmuhu Verne e .. ra adevru:a.ta.. Boar scepttcn i.ns1st!'i. ca tre-

COLlJMBIADlJ L

buie sa fie Itetiune. lar asta. domnuie, este tragedta 111ea.

IJOO

ZiLla 0 liutil tretzcci ~J petru. $a.pte milioane peiru su te ssptesec: $t septe de rnU de legilc.

Ae.rui va J1 rerettet. ~i raCOl'OS, asemsnator celui din vertul unui r:tnw:te reresnu. ll'eJ)uie's~ sper d v.lattJ anrmala $1 vegeit:lla - ale carer mlg1."<?1tU ~i modilkari sezcruere au fost observeie de pe P~lInant sub Jorma UnOI' suecestunt de culori - imlvoI' estgur» eltmente compatlbJic cu ststemul .meu digestiv.

M-an'l inarm;,lt elf rermometre.

IJarQmetre. encroide ffi eltimetre cu care sf! siudiez eerectortstictie peJsi:ljlJ m lui {it etmoeterc! marpene. Am. de asemerrea. Ca.reva bllsoic, pen:tru cazul in esre ~colo \{Dr exist» Jnf1uentt!: magnetice. III pl·oier;ct.iJ sf: nuu gascsc (0.1 de cort, ti\itmlcoape ~# har:iete. cute; sec:

CLl grau. puiet! ~j elte ,scJ:llinte,' provi;ti1 eli care s~I-ml eonsrrtnese mlnlatl.J!1i.la colonic pe supr<;1Ia{.~i lu.l Marle. FiJm:1ca, desigur, neola trcbuie se-mt PClT(!(, res t ul victii.

Visez ca s-ar' pittee chlfU' sa intelnesc il1teligenttJ.! - o~menj sau forme anaiogc. Locuitorii lui Mm-te 81' tl'ebui sa lie cre8 tu ri inalte. delten te, asermloMmu·o U'JlOl" pili~'~/eni. en dez~ volt.area in il:ulltJmc st.lmulaUl de gravltatia sJab~ a. planch:i.. In mod similur. construct1i1e 10'1' v:orff structl.n"'i melte. minlUlate.:.

Cu. estie) de 5peculalil rna COl1soJez, Marh .. U"l15eSC c.4 illcerc un sen tim en ( de tzolerc. Cu P8manlullml'izibU ~i eu Mar,~e in cennnuare dOB]" 0 steluta stacojte, stint suspendRf intr-,I.U]· 1lrll"!€1- J'1lent instela.t - intrm:::iiL v1tcza mea rnr este percepttou« - ~j nt1mat globu.1 orbit or sl Soerelut Inrrerupe 'cLJrbul'a Cerutilor -de deasupra :,?i de declesubt. A. mat l'h.~l OH.1'C aJ.t om liil tel clesingur?

La .tastimpurl Inchid p1li.cl1',e Ierestruicilo« $i 1118 leg cu curelele de pat. ~CQnOmi5l'nd p!..~tin din pretiosul gaz. Incerc sa uit de sltuatia In. care mEli aBu, cufund,andu-mil in ct1rti,aceJe credincloase U,I'v,anl$e pe care le-a:,m adl rs eu m1ne.

Consta t insil c<:1 este lmp,osii:Jil Sa (hm uli;,'j111 depArtarea ce rna scparn de to(J oemenii care au tnHt vr(!odi!itil ~i ,cc1 proiectHl..lJ melt, un .fi·~giJ cort din a.luminlt .. r, repl"ez/nta singUI'ill-mJ protectie.

Am ramas peste noapte la hotelul FranklIn. din Tampa. Town .. Era un Ice jalnie, Jnconfortabtl. cu facmtatt extrem de primltfve,

La orele cmci in ecru ztlei, Arctan rn-a treatt din ::lOU1n.

A]]'J ciHHorH ell trasura, 0 vreme am urmat coasta - era stearpa ~i parjoHU!. - apol am patruns spre cnntineut, uncle solul a devenit murt mal manes, abundand in plante tropieale Ij'i dtn mtaeanoapte, incluzand .anauasi i bumbac, Igname, crez ~d trestle de zahar, Orumul rnt s-a parut blne (:0011- strult, ~nar:id, seama de natura salbat.tca e.t nep opulata a regt unn.

NEt aunt un indlvid sportiv; caklura rna afeeta ~~ nu ~ma. si mtea .. rn confertabil, cost nnul men de lan~ englezeasca era stanjenttor !'}l greu, tar plama.ntl mt se ehtrnnau cu aeru! pltn de umtdttate, Spre deosebire de mine, Arden. era pltn de ene:rgle, evtdent invJgorat de calaLoria noastra.

- CiI..I.1d ne~~Il1lL in tors pe pamant - .1),111 coborat In Oceanul Pacific - exuberanta noastra nu cunostea ltmite, Ne

, imaglnam Columblade not ~i mal man.

Nejn;ch~pu!am note. de proteettle legancl int.re ele Pamantut Luna ~l,phl.-

netele. N e asteptam sa fini ad u~a~1 .

- Dup;l cum ,il, deecrrs domnul Verne.

- D03if Verne a mhl~iU ~ !?i nunumai

In pd v! nta anee a. Da, este ad ev A1' at, am cunoscut Q oareeere eelebrttate, 0 no,to['ietah~ efemer a, ftnsa nu ne-am inters oiantmie. nlc,~, maeareu un saeulet din solullunar, aboslutntmje, doar descrierea unul corp eercsc mort !i-i Upstt de atmosfera. Ccnatrutrea Columbtadultlll a foet fina.ntata prln subscrtert publtee. La scurta vrerne dupa ce ne-arn intora. prest unite tnvestttertlor au Ineepnt s,a fie reslmUte, Unde esre proiUul n o,stru? se at1:ZM de pe bnzele tuturor,

- Mi se pare ftresc,

. ~ UnU scrUton. eu Inl1uentil au sustlnut ca poate aid. nu ciliMrisem spre LunA. Peate ,c! tctul fusese 0 amacgJre nascoctta de Barbtcane ~l de tov;l[ra~H sal.

- .AI' putea fi adevarat, am mcm1In.tat sever .. La urma urmelcr, Gun Clubut era. format. din. fabrl-ca:nti "de armament care, dupa termmarea razbotulut de secestune, au cili.utat prln aeest nou proteca 5a-o;>~ menth~a Inveatttrtle st

fo:rtSJ~ demunca., < ,

- Complet neadevaratl Not am dat 0<:01. LunlH Dar acele reaetu ne-au bulversat. Barbtcane a refuzat sa se lase lnfrant. A lneereat si\! 6btln<\ subvel1,~ii pentru 0 .oou;l compante care ,sa SoC rtdtcepe suecesele sale. Compani';l a dat insil faltrnent, Iar proeuratura ~i magietratura l-au pus sub urmartre pentru desp~gub]rea debitorUor, All, daea Luna n-ar n fOit,un corp mort:

Daca am n reustt sa desoopertra Q Iume care sa atate din ncu vtsurtle omemrttl Barbleane a deets atune! sa. :rl~tc totul pe 0 singurol carte. $"a! lu,a t ulttmll bani sit-a intrebulntat pentru adanc:lrea Columbiadului $1 repararea I preteetflul ui..,

. Mi-'am plerdut rabdarea: :!]'1.a mteresau preapu tirt am~ntirile tncoerenre rue lui Ardan.

Apeli aeesta a.jnceput sa digresreze :?! s~ descrte CUl1!l a fast - celpu\ln asa sustmea el ~. ocolul LunH. Glasu! i-a

COLUMI3'IA()UL

devenn indepartat, oehU strantu de goL

!:II rJr a

Ziua dQua sure p.ainize,ci !?i ctnct.

Dow!ispn:z.Gce mihoene 0 .",uta douil$ec::i {Oi cinci de Jeghe~

Proier:tilul .se~pl"Opie. de planet.l .sub un un,glJj fata, de rozek. 50a~·elui. astfeJ illcRt'Mal·t~ este in cr:af-.llou,. elf 0 tcue din emi8l'era~ inluuBcat£l ilJtoars<:l spre mine. Umbrde oeru par sGt devinii mal Jncl'u'se spre penterte. eonfeljndo-iglobu.lui 0 rotlfnjJlue eVide:nltt: Marta este putt» portocalJu. singuru! obtect. ceresc, C'u e;xcep t;1a Soareiui. Ttj~bil aUreJ deeM ca un PUllet iw:ninos pc tot iJrmamentui de 360 de grade din juml meu.

11]tF"0 parte. le o diistanj:a ceva mai mare decat dtsmeirul disCl/hd m,iu'/ian, ee zJl:re_,te 0 Me/uta scttptna slin», Dac;!i m.i std1.du.i e-o absent pent!'u c.areK1 minute, poz;t,tla d Jl'at.a de Marte se modifJlCa v.lzibil. Astle! am de.dus lC.§ Marte are un Wva:,r~$: 0 hll1.<'imai mic~ decal a noastril. B'.1.lnu1etH1, de aserncnea .. cil putin sruu aepertc de glo.bul cclltratpoale- ex1sta Ul:l al doil(;';~ satdiJ. elm" ol;)s.e:rvarll1e meie nu SLUlf: Jipsfte de amblgujJale.

Deocamda:t~ pot cUstJnge cale~ra detltm d~iar pc cl1sclIl- plil,netei, a.UcrJe

OOLUMB~A[)UL

decat ceJe eunoscure in urma ooservatUlor .f~cute prin teJesc:oapele ce,lc 1u.11'1 de pe PS.mant .Pot Z~l"i dcsti..ll de dar pata. alb<1ta cmot.ei polal:'e eudtee. care ee t()pe~te fn caldura $atil:,ca,c:io~sa a une.i veri martie-nt, urmanc1 suecesrunea anotlmpurllor idel:Hificata de WWlam 'fJens,clJe1,

V~zdnh 111 pare lfmpec::I'e !!if 11 tI pot decat sa sper cc<:1 a erul se va dovedt inde"!.fulls de de.;n,s p:entru a-mi £l:morUza cade.rea din spa tlir I

OO'D1

- Mi :h1:1. paru t ca. vedeam frrtcele nletoase eurgandpe geamuseabmet. M"am gandHJ:::a poate proiedUul suferlse vreo strteactune ~i m-arnrasuett sa-l averttzez pe Barbieane. Apot fusa. oehn mi s-au focaltzat .,i mj -am dat seama ca pr~'lfeamll'llU2 ti. Acestla lunecau lent dftncolo de Ierestrufca. la1iamd in urma urnbre prehl!ngi ~I intun~cate. E:rau. muntil Lunn.

Apropie:rea noastra era foarte rapida .e co fleeare rninut, Luna ci'~~ea tot mal rnult, Nu mal era aeum dtscul pla t ~i giiJbuJ pe care- 1 eunoseusem de pe p.am4nt. Avea 0 culoare compusa dill nurneroase nuante de alburlu, war centrul satelitulut parea c~ se bornbeasa spre not, devenmd trtdimensional in lumina P<!mantului .. Peisajul. era :jl.ccldenta~ ~j complex, de asernenea absolut nemtseat ~i tacu t. Luna este 0 [time mic'uta, prtetsne, R:.aza· 'II este atat de. mica, inca t oem ul rneu tt p,utea cuprlnde forma sfertca, chtar de la 0 distant;\\ redusa. Puteam ved~a os zburam in jurul unci sfere d~ piatr~, $iUSpendaf in spattu, cu vtdul ~nUnzan· d u -sela inftmt In toate d:kectlile.

Am trecut de hotarul Luntt (71 am p~truns in bezna absoluta, Wid 0 raze.: de Soan~. niei () :rata de ItlIrdn~ dlnspre .P£t:maut nu attngea pelsejul ascuns ee

genea pe sub no.t .

- (;UUl ramane atunet, am mtrebat.

en forma de ovotd a Lunn pe care 0 presupune Hansen, stratul de atmosfera. atras rn partea i.ndep;'ilrrta;u. d~.n cal1za mase'l :rna] marl ...

~ Nuamvsaut asa eeval Dar ... -Da?

- Dar ... Cand Soarele era. as(mns

m03,pola d1~cu]ui lunar, de jur inprejurul LUllii se zarea 0 l umtnaca slcurn conturul t-ar fi fostIn flacijirl, Ardan s-a rasuctt ""pre-mine ~I oehtt lut cuprtn&~ de cataracts scantetau. A fost min una.tl Doamne, a lost eeva mtnunatt

Am traversal campH nesfffir:;lite, pe can) doarpealocuri se de$prln.dieau paleurl molate de m~]jzL Iartu cele elm urma ern ajuns ta 'un platou staneos. dogortt de- scare ~1 aflat la altttudme ccnsldera bi l1i.

0010

., I

Zhm dauB. sure c1ncjzeci $1 ~aptc, Un milion tFei sute!:;relze,ci ~i Ci:!1ci de mil de iegfl e,

Natura lui Marte m.i~a dGvenlt clara.

Mult pree: cl8.:;r~t

EXj8t~O riJferent.1il dlstlncM si vtzlbiUl intre emisfe:ra de .miazanoapte :ri eea de mi az.ilzi. Tin u turl1e in tuneca re dIn sudullinlel ecuatOliale ce l.e dMde 5 U.r:I t pr-esMate de era rere }a Iel de dese prec:um 'cdc de pc Lr.i.nil.; in vrenre ce ~esm'l1e norc/ice - analoge ptJate m.!!lri1or' de coJb ~u31enare - Bunt in .~.~ .neraJ l'1::109J netede ~j. poaee, mal tlnere.

Un urj;§i_' slsten3 de canroane se inti:nde in .1ungul ecuaton.du1,. or:aI:li1l piametara 14z1bila CiJi;M dela 0 '.suta: de 1:n11 de Jeghe. In apu8ulace:stel nJipe g1grultlce se :afllJ.patru V~dCalll imcl1.,1: crat:ere .negre m~rete, Ja .fel demoarte ca orical'e de' pc Ldn~ .. lal' .ill emisfe,ra de' Tlliati!Ui am ir:u':\;r.ezilri~~ un era ter glg:El'1'lUC •. ~d~nc "I ecopertt dep.romoroac.~. In mod c.lar, M$u"te este o Iume ,mica. Uncle dmtre tn'lsiHurUe sele g~DgrafJ.ce se }tih~rteazii In .fun!.l g~obu-

lui, uria"c. copJe~ii'Ulu-l curoura,

N-am V'azutnlci 0 dovad.1l a .,anturiloI"" sau' ceneletor, observate de csrdinelu] Secebt. nict slte m~.ret,e

, lucTari ale Min,tit pe care ll1ulf.i pretlnd c,.ilj Ie-er fj zi~rit. D« asemenea, lh1UIJ zsrtt Diet 0 msrturte avietii: eceste If,eStu~i f'UgilliJ nu sunt brazdate de rurme de animale !ii n-am illtrevMut nic! macaI" pl'eze:nta vegetattei. Culoril,e pe ca .. re Je-am dlsUus se pere cili se detoreazil! mw degra /xl' caracteristicJior ,goologle« decal proeeselor vietil. Ch'iar Syrtis Major - den umita de .HUyge..fl'5 "Marea Clepsidrei" - s-a. d'ove:dit a fI un crater- inalt, eu nimic mal umed decal eel mat arid de~e;1"t pilmantea1l',

Am tost estte! etltt: sJ! edmtt aclevaru.i;

Marte este 0 nime moarM. 1~ Ie} de 1110,ruttl eli. Lun",'

OCIJ

Am coborat din trasura ",i am pornrt pe JOB. traversand platoul acela pe care Ardan n numea Stone's HUt Am vazut cum spre aeest lee pustlu convergeau cateva drumurt ptetruuc, lip site de onee trafic, emgnsattce. .Exista chtar 0 cale ferata. ruginit~ ~~ de mult timp neexploatata, care ~erpula tndep;;lrtandu-se In dtrecna lut Tampa Town.

Peste tot am descopertt rumele de magazii, atellere, euptoare pentru toplt metahal ~i baract pentru muncttort, Indlferent daea Ardan spunea sau nu adevarul era vadtt ca stet se desfasurase o activitate 'de pf\opor~U trnpresionante,

In centrul platoulut se ridtca 0 coltna joasa, Inconjurata oCU un brau avand raze. de vreo sase sute de ian! dm constructu scunde din zJd~,de. dispus;e [a intervale regulate. Fteeare construetle era mcununata de un arc eltptic.

Am pa~it in. cercul aceatacu dtametrul egaJlcu doua trelmt de rnua st

antlclp.alia

CULUMBIADUL

am. pnvit in jur ..

~ Durnnezeule. Ardanl am strtgat tmpreslonat, ill nluda sceptrctsrnulut. Locul acesta Iasa senzatia unei Irnense locatll arheologice - un Stonehenge. peate, transportat in America, Cred col trebule s;\\ fie cateva sute de asemenea monoltti cu btei, ..

~ Peste 0 mte, a' raspuns el , Surn, cuptoare pentru toptt metalul, folosite la topirea rnfdoanelor de tone de fonta din care s-a. tur-nat teava urlasulut Cclumblad, Prlvit; aid! Mi-a aratat uri sant putln adane: Aid sun t canalele prln care foota a fost dtrecttonata in matrtta centrals - slmultan din cele 0 mte doua sute de cu p toarel

In varfu) colinel ~ convergen ta s'iJtelor de santurt - exista 0 deschtderc rotundacu dlametrul de vreo satzecl de prctoare, Ardan ~i cu mine ne-arn aproptat precautt de aceasta cavnate. Am dee s coperttea Be transforma tntr-un pu1 ctltndrle, sapat vertical lupeisajul stances,

Ardan a scos 9 moneda din buzunar sia azvarltt-o in gura urtasulul put. Am < uztt-o zangAn1nd de cateva on de peretf metaltct, dar n-am putut-o auzl

oprindu ~se. .

Ad,1!.U1"<'i.ndu~mi tot curajul - de eand rna ~Uu SUral' de 0 amrme tcama ra~a de locurile subterane - am pastt S]Jl:t: buza craterulut, Am vazut ca pe:rd,:U s~1 erau perfect verttcah, evident ccnstrulti de mana omutut o'}~ • aparent, facU'~ din fonta. MaterSalu] ineepuae 'i]lsa sa se tOj eases !lii era rugtntt.

Privlnd in jut' de pc: aceasta tnaltimC', am Intrezartt aeum, conflguratta pelsajulut devastat: cuptoarele !j1i baraelle mal fra,g"ile emu narutte, Iar resturtle Iusesera azvfu"U te dlnspre cen tru spre perlferle. Cat ~i cum, candva avusese lac 0 explozie te ribtl a , Am zartt pe SQI dung: mdepartandu-se radial de colma; am speculat ca. 'dmtr-un balon, aceste dungl ar n putut aernana cu razele din jurul marnor cratere lunare.

37

COLUMBIAOUL

S<c:en.a ~ra terlbil de tulburatoare: atct fusesera faurrte 1 ucrurt marete, t()tu~t aeeste urja~c rnaslnari! zacean ruinate, sfa.ramate ... uttate.

Ardan p~~ea a~§tta.t In juruturta~ului tun abandonat: ,degaja 0 agi:tatte extraordtnara, de 'pal'ml tntregul P~ma:nt deve:nise 0 Ct,l!?t~. jm~1.1fic:ient~

pentru d. .

-Era rnagnJfic! a strJ~gat el, Cand scanteta electrtea OS'! aprtns Iulmtcotenul ~ipllm(ihltul s-a eutremurat. lar manunchiul de foe s-a niti.'pustn in sus, tranttndu-: pc spectat.ori ~1 cadi 101" la .p<1111il.!,1 t (;90 sprcele in furtuna, .. 1 Apol prelecttlul s-a .rnt.reztftrJt pentruo cltpa, urcand precum uri suflet in Iumtna orbttcare ...

Am ri drcat ochti privmd ecru] sentn ~i fterbinte -iii J11i l'B111 Imagmat pe ace! Barbicane urcand in pmlecll]ul sau, ill aplauzcle batrantlor. Iu! pr ietcnl. Presupun ell. el ar f numtt-o bravura. ])arciit de U:!?Qr trebuie 5i!i. n fmrt 5~ pomesti in eterul Infintt - pentru veetel - ~1 sa ia~l In urrna cornprlcatttlc pamantene ale dcbttorllor ~j promlstuntlerneimpltnite. lYl~am tntrebat daca Barbicane plecase mexpl orare ... sau fllgise?

. Cobor·a.ndv:ljc.JJos spre ocean ul strBl.ludtor t11 atmosi'.f;rd l:nartie..ne - in vrenre ce p'tlsUetai'ea .sta.c.oJie p~'e, ... ii.l'i<lUI de crarere sc maT6{1 t e aedes u b t - mil simt cupI'ins de dtepemre. Oare fnire·gtJl Sistem Solar se va dovedila rei de arM ca lumtle p.e. can: Je-arn 'ilJf4Uat

~~illc!,1m? .

In mod s.J.gur nu v:a mai existe a,IM tran,~.m':siul1C,A{l dart ca IJJUmele mele ,cuvinte sa-mi expritn« proiund« I'eC'una;:>t1ura pe.ntru. c.n.!.dlm;i~Jl mel prieteni, rna.! cu seams pen tru eolonelu! J, T. Maston ~1 pestcnettlot din SDci6tate~1 Nat..1onaM a Com[.1nic~4ifior lntersi:elarc. care <im ulmSJ1tllJ'cme de

38

aunt.3 luut zadamicf.l~.mical;1tori·e pdn spatlu.

Slmt s.igUE' ca acest nOll esec va·n trambJta t de ac:elfiwaU care mi-au tarat 8oc.tetaf:ca in [alim.ent;' ne,Qvand' delCat peiBa..fe ~U':tdf: ca. riesttna.tii, :,h3J' pures sa .treac.1 .mu:/.te dece~llllnajn.te C1f.I emul sa'! mai pil.r;;lseasc~ vrelOd.aM at.mo-s.fera P~l:11a:n t.Lllul f

- Domnute .. se f).are c~·trebuie sa v~ aeord credit In prlvm ta adevarului, Ce dorttiinsii de la mlne? De C~ m -a tl

adus pani.aici? .

M~a. prms de· brat dup<1i. obtcetul lUi fran~uze.sc. sthlngandu -ma puternfe.

- V~am dUt carttle, QUu ca. sunteti Uill om cu !wagina\1.e. Trebuie sa. publtcatl relatarea lui Maston - s~ povesUtJ

tstorla aeestul loc.; _.

- Dar de ce? Care ar :11 seopul? Deea Omul MiJloc~ueste nelmpres .. tonat de asemenea fapte - dseael le prlveste ea pe farse art oa pe 0 etntca ex:ploa.ts.re dmpartea fahrJicanUlol" dearmament - clue sunt eu ea sa-I convmg de cont.tadu.? Am intrat tntr-un non secor, dornm .. 11.i.e Arctan: secolul SQctalisnluh.ll. Trebutc s~ ne concentram aaupra nm/ollolI.' Pamantulut - asupra sara.c.iei. nedreptatli. bcli; ~ ~i sa ne 'i:ntoa~eem chtpurtle spre nolle luml doar atunei canel vom n aJUins la maturttate in aceasta. ..

DerArdan nu nl~ auz.ea. Ccnttnua s~ m~ stranga de bra] st t-am ~i1t din [lOU prtvtrea sallba.Ucat dtn ochU.b~tnirll - Qchl care, poate, va:zlLu.,era prca multe,

.~ Eu m-as inteareel Asta-ll tot, Sunt prms ihgra.vit.3.~h~ ca in chibHmbal". M~ trage ill jos, U1a fb!:e·~tza pe vecle de P[unant! Oh, dornnule Wens,. liiI~aU~nl~ s,a_ rna. n1.to~'cf

TraduceI'M:

J.fibai~DasJ Pa:vwtsCij

OiIJ!l'iGipa~a .!o!

RA 'MAe ., r D"R

- Uba.r BlIidd', hurnoasi leona ~I (lamenl blJn~, nu dupi 'cepul' meu V'Eln,it-am tncl),ace ell, care mli ChIBI'I'I, Kodd DoCk ~i ~mn1 ~F1\QU Iseod'itot al Ub·ul:larill'l ~o_astre. Fost-am trim is CI.I grabnicA ;PO.fUIlCA !:lIe m511~J Ub-uoaru~ !<roml~, ne-'Elf in vee:1 ~umE!le pomallil ,cLlslavlill Panni" cili. [1'1 in,taleIPcliI.maa sa, IPI'9catlJ-§r-a. Ub-ubili!r'uI urechll'la I'~ ru'g~~e UbaruhJlu B~.lcdcl, aJel de fa1:'" de 8. sa sconnonl tate faptese atl! CllnO!,lQ~1:e1 dl9spre v,e<neral.ui' MalWd, mQ:§ll:ernitor regiult al Ube.rllel aca&tel,a, daspre nillmll:a AloMa" pe lal1g"tt least c!lls1.el tr,~lloi\'troa, ~I (i<i!l'.!lpra r1umUul HYJm, me'Jllastrelul.

fnlm aceasta. d,II.llP.a le'rne~nlcAi ~I f!b1l! :;:!iUV~ e,arcetare Ijl d!Jpt\ im:lelungaU\ chlhzurnl~. v-am adunat spre a gr:ill fjec!lire, doar ooJro' auzu I meu, easa ca v,a intl'eamni ClJge~1l1 iii face cl.lnoseut din eele trine ou - on aflate de~pre aeeia mal Tnalnle pcll'l'lenili.

D,ar, COl Inceput a. toate, rogu·va s6 iGI'ta1i dad o~let1111 ee insoljlu-V.aJUi inooac'4;l rHiY1lil-au Tn plutali ci.iViI(I~a i'nciesl,ul. Ciai Q<lspeli sunte~1 In loeul acesta ~! eu lIn,iJl mull pre1 pun ,pEl cetece alvell a-ml spune. $1 f,sd.r;i mj-esle ,strll1l'1 ,g,findul de a g,asi (l' oat de neTnsemna.ta vina. Qrlcam!a din ~o1i cs-ml stall, 11'1 fa~.

'~Ar;..1L

Eram pu§tal'1i ';U!J'I'lC8'a, Ii..ul'lin~tia ta, da' a~a ce\.!'9 nu sa urla. Pardi simt ~-acLJ' zv~cnilrea fJ~rrianlullti, pate! \lad \i!'8!tra Sl.lrp~lI'!du·sa, CliobUirf de 'lituestre s~rind 1iliH::oMe ~i il'lcQlo. parcA 81,1(1 blestemete sArAoan~lor. ilii d'in C!olibale de' sUlI, cafld' se lil'i3'au ~erpe§tede ~lI.Ib s~llqlnile lor n~ruile. .

Se pfijv~hse Nava UtHJlbar a rFlolel Imperiale'.

Peste un sat, Iml1ll'lA~a tal' Un sal inlreg 'farama~!

.Moi, eu mic" eu mare, am g~~bil pe'ste dealuri, c:itre loeul: prlp~'uII!.iL Nlu mal vllil.lsem narVlI stel.i:i:m, ulna dlt1 ,afa h.lpl:a~oare, uria~a, nicj'c:u:iat~. La nol, p.~ Hyp~o. veneau d'par navele"pQ~teii: h~rbll~ r1ug!Ma. pellcim, de 190 numsau pflaall (m§le

mimell, eu ochi ,obli,ci ~i capele rase) sieri -

loare.

Oa' na-am,bulucit dege~ba. Era II"IUmOl,' illn mlllol13 de' fiier@nle Tn,coIQclt~. IEli,8i~ur!ir1Ival!i:tomJ al barlr.1n l;icea ea erau' aool'o !ill plas101el, $Ii fitlre de stida, ljii ••• lIa~~. lumuni:Wa ta,.ci§J r'ILJI ~_tiuce ma~ in'iir,a, Nici mie. l'iICII,U' T.rom niU l1e·'\lJ plilflcl!Jt ,O!JiGhliJe. ee sa .z~CI dO!l!r ~i ca.d nEI' ~tim ooap;ati de§cQall arm pl,e.~ cal cu Hylm pel cal'aa pnlbeg1el!

,

an~iclpalia

Orj~lc LJ m, nu fie amel atunlesa. sa ,asclIJlt~m ce b41mijea In Ila.t:iitOrllJI' ~ Ne·am rapezll sl:i ras·c,olil'l1 rtI<~,runtai'elI~e Il1i9ive~. Ci'j nu era unu' care sill flU' tI au'zit vrute §11l~vrule desprearmele o~telilllor, dI~.s,pre' ,sol'q_a lor oogat~, despre comorl~e Ub ·Illbaru· IIUI FloteL •

li'nii t'lIug~:sJt arme, A,dicli au g!l!rtdlt c~ arrne or Ii fo~~. 8§a cum gramacla ala dE!. fiarelusese pillI1A nu damllJ It () sem9a~ ce!a~ zbu r~t,(iEH,e I

AIIH au gislt le~ufl. PMHe" shivlte, Meulta. $li ~I~iii~ rlieul pomarlii de le-au acllimlJl ~I ieH'IU ,ars dupe. lege.

lror:n a kl>st slng.llru' de-a: dE!'t pl'ls:~e vrso trei rotccoale subtlri. ml'llril dil podu' palmed,

-'Sun! banll, ~-a dumlrll il'lvalaloru". AdicA sunt discl.llri de credit Eo, avere, Miieta, da' nu !l·e ell mimi decil[ pe \rrellna din JiJl"Ililel' ora~1

~a ci Tmf!l a scuipal inlr·o parle, a cluda ~I ellspr'8'~. A laSClI dloollrlle in ma,na lIi'i/f.lta,toru I ul 9-a al'eFgat clllire mine. Penlm c1\ ['0 i1 g'lisisem 1'13 Hlylml

Parae un mort frul"l"lOS. Era lntreg-intregule'!, avea 0 nnt\nd'rete de' p:lete alba - cum nu rna: pomemsem fang~ 0 fa~ ca alW, de z.cfrahol1l in JPlin~ tine-rete - §I ~lIli'mneal~ in obrajii f(l$i de putlt)l~ vrome .. De' nu'·,1 pU!OOI'l'l almge, cti d!tftelp ml S:e<·alundau' in cava ca[d ~i moale. de' mi Ie zVilInea 'napoi cand C81'COlim sa apas, sa str:§.pung alunisUu' de Tnveli$ pulos, ~I de'era acoto spre duda oo1ilor mel, (je nu pUleau sa-J vsd~t

- Poa!ta sfrailJ I do ruluil

M-ann 11'110[5, tre-sMnd, Trom era proj,apit i., spalale meu >joi S(I holba, au gvra d15Ga:tli; ta Mrbatul

Il.Ingit Ie p:i¢loarele rnele, '

- Ce' tol im1rugi? l-am ~epe~it .

- t-a $~rutal 0 vrlijitoare., a urmar, iei parcf\ pc-

ves~indu-m~ ,";il mal firesc lucru dun lume, lei pal'Ca necrez~.t"Id !'Inei el vorbelor de-j ie~eau din gWra.. A pus d'm'inla ei intI'S el ~~ ,Moa.rt~. Nu poaoo pialf'i ,C~I~ vreme fe~mecaloarea aia n vrea pentru sine, Acu' e-n vlsu' lui. m doje-J1e~,te cli tille n:ntre ei depilrt,a rea. PrOal!.!'! lJ'ac.ai ~!i, Tarr, oliil. e' ea de: flrumoosiil

- ll~ f,ug mintile, Irate-11'liy~ am 2:iS ~i rni-am BuzH III

vooe Irica. On poate tH a ~aga? '

Da' el a. at capu' ~i rn-a privY! cu obitm:

- Am vi "0 lrel semnurl la rtmdl Mi l-a in:~ali§at PEHilUlI' isla, nni-a SPUS'CLJITI 0 sa vrn~ ~i Gum 0 s~-I Illime la viala acievthata, Da' am chili! oa-s. vise pNi,aste - p~na mai .adineauri; cllnd I-am uril ad, I~nga tina,

L-am cre~ut EI a gasi! 0 'Iui"iie §Ii ~m legal str!Jnul pe $lIb sllbllOFI. p~ urma I-am tAr&t In urma noasliti.

39

RApA AMAOIRllOR

Mimlilfl! f!Il,J rl6-a-,Urebal ee fa.cem, Cicil. luminate damn" stpa,~ti1 de cor "rIe·ar Ii fern de odhi isooditQn], Pe I-l,ylm §i pe DUll" ]n !:I rasHmp ctH 11 aveam ~n gr~j~, A§8i m~·a istoriis't Tsom eli..! 1!i1Y!!.Ilrise rerma·

c!liIOEuea, ,

bam tarAt pr~ntm splnll ~I peste; pll~re. S~raiul Til alJa~!lide 4Me. frau I'li!mic pe Itl.nglt Imblr~II'§"lJea

nwei h:Jlrti:~e din care U soos,aS/emli '

t-arn (lIdus1f1 ograda noasU~, fn toe cu umbr~ deasa. Fe I.IIT1'1,1!l: Tram a prins un pui deveFz.I~or. 0 p15.siruicA cum l1-aveti P&-acl. I.-a hJ!a1 din ooib, c<\li era a'bia scapat din g~cia()EJj, I·a, tAiat g)atu' ~i a. skopit C,U' si!lnge:ledui cre~teW' adormiluh.!11. NLI I-am osl'oota1 de CE'HI face, dEI" fili-a d!,lt el Sirtgur seama:

- Moarte, e c-o gl1ea~:n ell. " ~Ilobozesle numai de capiitli tli teo ,ceva I'levinocvat §'I J'i'aged. Mal bun era UI'1!. prune, <:flit" (I Mi IInMrg:li, fll alia, In-am teOlJ:ll'l~1

M·au OlJlneieral nOli ~il m-am bucurat 'eli, mama: plsease ta san cu sor,~·mllila a mict. P,entru cj am ,hul, de parc& gan.d'urile 11.11 Tmrn ar fi }OSI ale mala, ca \lia~a eopilaj:ului iliJluia ar fi Vl'iut e~ s-o dsa dr(!pt p1ali!

, Da' mHlrM [Jijtat de loale ciind slJl'liinu' a deschis (lchii~i s-a ridicat dlntr·o saJrfotur(t,

. - V~ mul(umes-c. tlaia11 .. ~liliJl cine' s, ~nle:ti il CEl,-.ali taoulpehtrliJI min.e, Mal §tlL:l ~I ca m-ap aJule/t peP-Urn c~ EA a WU1 a§iI".

- Tel,lrrlllare~m cu #acarile el de b.ifle; s-a I",epezd ',rate-mel\l, ,zi!mbll1d cu-gurapa;ol!l.lla, uroohi.

Slri!iimi a fils ~III-a mangtlJi'8.t pe creinet . .

~ Bag Sl;lEHlll!i, pu~nule. c'6,s·;a-nript :zdravllJn ~i·n vilseleh,i!e~ [la' :n.u·j CUI chibzuiala sa crazl in tal oCe-(i spunel Mulere:(:I rna urmanl~te ea un b'les,tem! Til ~i1e minle cl mota-I adlE'Jlvarul §.f aminlelilte~ml·1 oond n-o sA mal deosab~.sc rti;ul de blnel 'I·e cludJEi d iam sMpat din ~,tleare! Da' $1 IQ lierb 011 mi-a scapa_t ea mia! E, da,-! Pov~s'!e Ilunga! Poate coo sa. \I~(1 spun, da' aJta data! AClu" e OilM d anal,i cl1 io·s Hylm men9.51relul. Nu-s, me:mJ~lrel da mu~(avreme, da' o~tean nu-s deloe - ~i 1l-am iO~M niolodaUH Ububarul FlotlliF m~ ]ndfagise ca ilzvoditor de caotece §I Sn.oavI9:, ~II mle ml'9r<ll draga nava, IlJi, ~a rna pur· fa repede:§1 dep.ute, Oepartl9 h~t de \lmjltoarea ala

blestematlll '

AIle/lei mJI ne·a mal grailaluiilQea. Oa' niei noi nu ~-arn Ira·S de ~il"lltl~, Nioi bilranii nO~Ui Ill! '·au is;e_ilit l·a:ll M'II'eJ1tl';i '-au adiposm illl noap.1ea aia. 9;'fl multe alte nopti, p,entm eli si113$1I' lui pe Hilplm ,ii f'O'sl in casa. nooslriit.

VeCilnllor Ie-a oazul dragl d,agJa.'~, Nurna" niecai\la/bEl;'a §u'(l~eau prin ooltlJ,r1 ?B ochli !ui is I'~i, da' oond II ucullau cilntecele,lacrlmsJ_I - ~I se-rnbun:au ~ilele.

1~1 110il, Tro'm ~.~ eli Iil:line'. ~-am il1d'Fag,~t rI1ai abitil~ deGiU~o:'1 salul. Ne·a fost lral~nele mall mare, ala mult dmit •. ~i 'ne",a_-nvalat lot ce !itia cu bIiJCI!Jj(i~',. D.t!' delelrmeo~toarl~a de-l salva.se vlat~ n-a mal 1$110- ITisii!.. Nlciodalti. Nill in 1a:la mea. MlUier,a-a ala era 'I~ina pe care silPigur Trom a lf111p~ne<l CUI el. Le b&nluia \lil$,e~e deopollriva §il nlJ Hp$~a din vo.rbele de Ie sGhlm~u ctin.d erau; ca~d sa, cr,edeau adllc1!i, siiigun. . Ii splo~am adesea, plm de oluda- ~1 d~~ 1:eSimaJ ca m~or pII'm,de intN:I ZI.. In cUp,sle-alea III uraITI pte am~lidoi, de pard mi·a,r ti ([:1st (h.l,mani de mClarte!

Da-rnl trecea, ,.-apoi rna ruslnam de mine! Pentru ~ in adev~r ii.I~.beam, ,~I fnJmoa'S>!!, srau :zilaie clod: umbtam CLJ 10'1111 alll:ill.lin, ~I ne primeau c~ !;Iraga iflllm~, ,,?i (Ii de cihelull'8U pentru venirea pa lume a prundlor, ~i ~i de pr~1inLllau.l vnima mlrUor. ~i i§i 'd,e' aveau In orlCi'l C€l8iS pril e:t de Cles,fatare, lar Iia sar· balori~'e ~!I.~ea mari" c~li'Idj lot norodul bencheluia pe ulW ~I pe c&mpuln,nll 'era cNp. s~.nl,J sa lumifleze Mnd ap~feam rloi, menestrelll! Ga" epuneao et, dUlce viers avea Hylm,' da' nu ziceam r~tI niai nol, uooi"llcil~

E, d~' lu' Hylm 101 mal mull ii pI;l1cealJl il"lrclnerarile.

Atol'lcea ciupea stronele ClI u~a fji Ul.ngrlliraal,orca de ml;lier'~ sa Ilipsa booelUlulllJi, 11'1 care im:1olialli simteau lacrimile I~I duretea II,IlnUil frate.

:- Je'este parea tOOII moij,ill air fll Oll .el d.e-un sdnge!

On paroi\IJ amarnlca po,va!'~ ar dint pe s'U~let!

A~a am inc-ermH sli iI1n~;;;;-"!l pe from la vorb!!. i'nll'::o seara,.!iuma' &I. 8'1 a sIDlal dlntr-'LJln ul'Ilar, mi,a zviIJrilil 0 privl,ve de.1ioe'ij: "E~, C1l ~tii tu, halfllifle?", ,~i rn..alasat cu I;luzele IJmllate.

Vazi dar,ca. au nu ~Iiu, lumln~~e" mEll mul1e despre laioele 1IUi' Hylm; n-am allat r!lel aeu'l !?tiu, doer at! anli, lia v~eo mnei" de, am Irecul prin ei au el ~a· luru,la noi pe< Hlpko. t"IIi-alJ lest ~I mal frum(}~i dif"l tOll.t~ vialal

D,asta rn-arn lAsat I • i §:"tlii'l1 plecat, eu J-i.ylm ~i

Trom .prin .119 ll.lmi s1r al M-alTl suit pe·lIn Mrb de·~1 Po~le'i eu inima in gait ,_ !jltot a,aolo m,'i.am, I slm~t.,o at! W'i9i[l1:e ne·al'lfvfinturat to1 printre slale! C~am tot eu1reieral'a:~ dOl ani. ~I.n asl rl!islimp nu prea . au .forst raga:wr"l cand sa. simtim I~r&na sub

plcioare! .

t"nO$UL

Ml·al.l 'tmtut in, poarta. 'in cruces l10pliil CUt pUiTIniil Ehel P('ibegi ei, jYribeag noroGul! La mi:I"I$-jj poaria le-a sAri! ~ncaJel ftli cum? Sa h)a;la toema-n poarta mea? Din tot satu'?!

Pe-sel, cum pica peata nODjili, pica ~i semnu'.

Somn g,reu, adllnc. De, sornn de oi'!imenilru:d'iti'!

Dormearn ':;Oi io ,al?a ... Enel o,emllll ... cam:! eram til,il,ar". [l'a" baba mea! Ehe, ~e 'ie donnea drI'!'iIBniIil! , " l?utHl:zH-ar in tihna cj'plan ellell ,,' G~ era ()iiolanoasa Si voinica ml,Jiiarel Oa' frumoesa 18 vreme.a 'e'i, ehel 'Din sat cea m.ai lrumoa.sal 011 nUlTla' mi-o fl p4:1rul mie Slsa, de rni,am aiJ us-a in ~ sll .. l"I1Ii otra\'V'easca zUelef Ci!i mare pacos:te §i grlea 'bel.ea mi-a "'O!l·t limba si ascu1iUU Da-i, iertam ... orbela • pmasle oC!iQ'dil"lli, Ni,'1ilna d.e gi&L, ,$1 Jr;Me, a., §,i,-i !uc9a;-11 oqhl doru ... $1 mal GU s€lama 0 Ilertam cttn.d

I'mi odrasle:a c-~i,G-un ieGi~or!. I i~eJa alunail

Dta.g~ rn I-ar fll()$I, §oi dia-ar fi . -0 piicatalle,,,

C8,.omi;;:ile!. c_~ ~a'Pt~ mi-", nasC1Jt! ~! i-a c,(e$cul pie totl zdrav9r11. \jOInU;" che! Oa Ulk" , I,m;i11 eeia mJ coame adu~i deUi;lani n:osl" dlln f1UI ~Iiu C,s pustia Ilume! lEthe! A fosl, buna i'I1I!Ulla ~i C:!JI credllotil n~va~tal Da' tot oCli Um'ba ,ceaa a. ,ei ii'a imlJra~ti<'U pe loli. Cum sPlJll:iera vAntil' cen'U~a ... :;li-au .Iulit .muie· nile ~i (jl",!,u dlJ,r,aI case, [}in oe-a'u aVlJt, din ce n·a,u aVlUiL. 91°,8;\11 durat case fn ce.1 ca,p!t de sat •• Un,w' iUus-a aCiuiat in c-as,a_ ptiJiil'!t~a:sca! OoalFme liecare' somn greu !langa oopll §i nevaS'ta ..... S~ngur 10 ... Ehe! Batrttn §i :singurl... In dUEl !'lapp nl,ci I'Itf sling geana

de 91ean~!. Mal degraba atipesc In amiaza mare. R.rze.It'!9It de gard, 1n ogll'~~., la soars. De, ca omu' ba,l;r&r'i ... Da' noeptea Ehe! Rar sa priMe SOI'l1Ir"lY'

de mins, taiGa! .

A~a a to.sl norooe' lstora ~reil g·ajunga-n po.arla "1~al' l-am au:;,:I~.dle cum au batyl I E, n s!rll1ise ~i camels . .Ade!lfar n! Sa pornJoo s~ ~a:ue. ~ II) Jaw" pn.ca,iiili! Ur.~t, sarman1l.l'. DOlI' latm, ,eJlml Ril.!!.I1 de, 9,[na, ca baba mea! Pl.ltrezli-i·ar in IiIhna cj·olanele ... Da-j sur,lisl Iii eL Un sutlet aCi,.langa casa ... Ba, ta "reme rea, rl ohern la,m~n:e, in ooai~ ... Ma oc-amsc feoiorii, nurorJile ... Mia mal rad nepo~1I - ~l j'Qegt9~1i - cAnd iI alla tol~tlil,lllng~ pat ..•

Da' ajuneea era afalit G!l. era. l100,p1e caldit La. ce sa-Iii 'Iinull$.nga un mo~ de nolll~j'dfl ani? C-~·mn zlc to~i: MO~lI'. Ca 10 IS ~llJS.i b~tr'n ]oS3.11 $ingur iol E, du~ Baba: H.Qda ... Adevilir ii ... Da' eeea o Sa 1r.iiasce, ~r~i sut,e' de anH Pe p,i,qjin 1rei sute de ani '0 Sa lraiasGai fir-ar alurisit Ileaml,ll~ ei i:le 'Iatw meciaGa10€lJe'

A~a d: l-a sill'lliit. CtiinBle i··a s.,imlit §,i ~·8. IlaUat D18-3 auzeam crlcum, Siflgur ~o~ C-ur'eChfle ml-s mcli bunel ~ii ocbiil r'ml cam ttemura mainire~ Adi!lv~r iii' 9i nlJl rnA mai diJcpioioarel'e. Nu lute, C"a.altadata. :;;1 nu mal pot cam 01.1 splnalBa, ~i nu mai pot lrudi clMu:·i z~ 1I0i. t;; I mal am n u rna ,. doi d i C11Ii. I)a' msstee ]ru:la b~ne! Col mis·8u vMo.sal ,gingilla. Ells! Mi-s stl,n~-

1.09, nu ml-s Iil€volnicl Pe loate le-nOto . rl

SillgUf flQ! De emclanl.; I)e cllllld s-a il

bana ... Pul.rezl"HlJ in llihnti cioJaneia. ". ell. ea Ie dorm~a! DG~aJi ~i pulu I sa. JOOtl 1h pqa!1ta ·0 nO~pile - loat.al eu p'umniiJ Sl.~~.~~ ctn'iarl Ca ea dormea!'~! G saba ar II urlat cainll Tn ~aple sale! Penltli di. ea vola sa doarml:l.. ~i dacili vola s~ uosrrna., .• dormea! Cit lOtdeauna a lost c;i;lDoas~. rl'u.li'ere I

()u mine au avul nome pri O~9~iI t-asn a u.zit cum au ~()Vi! il1I poarta! Au ,r.lal ~9 glas. Mev~r it I 0 voce Qroru;i, plinA: Parol!. §Ua.[!I de. UO(:IBV9 vocsa ceeal DOl' s:i m~ tal, ca lot nu:-rTn amrnoosc de uneel

- Rogu·1e, CHn bun, da-schi·de-m;, poO),rta! FtHi poml'lna C-ui'! aGopel'i~. o-m'budhjIFa~li-o glLUra: de apa! N·aii le.ami, nUl purlam gallon.JIrl'viclene! Fawli mil'a cle trel breli menestreli. $f~r9ilii de prea Tln.delull'lgaUl. dais!...

Menestr~lI, ~ti'am 100, E~l~J.Pr.lb.egr de eel oCe cfulta Iia -castele, plm pal~;I'a... 0[1 If! mljloo de !jOlt, ~Il zi de mam pmznic .... Becisni:cil, de ouis in stare de vreo Il'lIt]rtC1!i ••• Orl PilH.o~i - de IlIUl Ie place I,rudall :;;1 praa sl'i!libi pEl linger oa s:!-~I a~un€l I1rana l:.alhil'ind, ori prill'lrazboe.ie ... D!'H primeam pe' 1011.. Totdeauna, IParnl §i baba Iiile'a, ca.! ar. Ii lost de mL!!iere afur,i&ita, prl.cepea.1ca 1s t01 sUIfl.ele, sirmallliL.

Ani desferecat poarta. II·am ponH illl cas!. Am april'lls, IUA'Iltinarea din SElt] de uk, ceea de di IUniiina

o juma de noap-Ie.

IErau ,flen.d1ircJ!li. Mmuari. Cell,a.m,ai tii~~ri - dor baietam c:lol ca§- fa 'QurtlJ- CU oclhll stlnfl d,e· osteneaUli.. I·am omenit au plltinul de·1 i'iV61li1iTl ~lllldaJti ja iura oomnu'.

Da' ~r IrGi11'Ja avea s.6imarvt~ d~ VQ~oa, Era cel'a cu vocea groaslt. Sa Ii 101 vli~t 'Ireizeci de jemi! Ilami, aa p8ru·lavea alb. ,Ehe! Alb ca om~Iu'J Da' oohll ii erau 1ineri. Ci"i dulceati1·j"J p,rlvlre. Ci1lIl sa bag:a-n moori (I l'IlIuiara! Da' ,erau'odli rai.. Ehe! Nlmrtl'!i IrlU

FlAPA AMAGIRILOR

§lIe ca mine s~ GIU'II'l~~sc.a o()hii oa~enilor! ~,1. mal v~~u:;;ern undeva ochl. oel~! Unds', §t16' sriinlul

- S~ngU'r ~r.!iie~1l a..ol" mO~lJle? _

- SJngur 110" talc-a .. ta, cu potaia casa de al.iillra, ca

ba,ba mea ..• S-a chis, ~H"trezi-I'·ar il'l tihnl:!. clolanele..; ~i faciorii, del L9! vetr,e-Ie lor. Ehe! O~ doar;l nu rnl-s data,1 el m ie. Cii n u l-am in1rebat ni(l~ no, !l~Ci balla, vor orl De. sa. vrl'l~-!'I lum ea .aiasta pMa· loa~a?

Cela. a zambit A zambit a-nllristare.

- Dr;eopt ai grail, l1I10iul,e'! Da' amOllr.1-li dr,e·p!a~ea asta, ea $aruh1.r~a, nar~ilor cle-ama~1

- Pliu! Pe ce'a lasa-I Tn paee, taici!i! NitH rnai poomeni in IiIlima 110,ptii, lel'l,ne·ar Cern' SMmtl lie: 21, mai bine, de ulilde-mi veniti? eli tare-s is:!ovili ~ietill.

- :De depa:rle.... De Itne departe IJ1;ll"lim, ,m~ulel ...

D\HtOJ ab!a sa vede steeua de fie era ,t!.o()IO ooa!'e~ AI1I11 cIJtr,r;:leral c~nJrile .. $i-n na.ve~ila§ silinnana, manate de I'lEWOII ~i de nscazun, §i-,n de-alea bogate. de umbla dear 1ntNI pl~cl3re·. ~j ns-am pram drumu', dns.1lt, cu snoave fi eu cllntec. ,Iar elil!'! II!.Imea as'!a a di.Uliuta!e, 1110~ ule, de-un an ~"o 'lam rot adlllriam pe t1!.lpi oolblJ"r

- Ehe, pricep o-o\i fii 'IIl\zut ml.lllime de rneleagl.lril ~I·oti fi ~tiiml m~,J'lilm,e' de !storii daspra ele! [la' p.e,la nel ce v.lnt v-aduse, talc~? 0(1 m.®Jrgeli pe!l~e, deal,

lao c-{!stelu> Ubarului? .

~ iham, a morman, imtegur$lndy-se. na-n !.ii'mli §i'1:li luat seama ,I s-a trl.ldU sa-§I puM-n vortie voio~le. Oi 1i auzlt, fno~ule. ce mare sarlb-~HOililre va Ii aoa1~ maine! \lor curge.. fl uVJi. de vin prjnlr1E! munli de manGi1l1rsl 0 dall:! doar i~i numilira fiioa I,Ibar!.llui a Qilnclsp,re~ecea prima:v,arIU ~i am prlns zvon 00 tl frumo<llst!i COZ~i ca .i-s drag] povo'9tile~i ctlJntul. ~I ca, lo! n;lalfle. cu d~MiJ or &0 !!.Inea,s.cQ ell f,raterl!J m~ li'!1J.rS!OiC, U(i[ IlcalJ o11iPOS il cum ["lIN, n\ulli volnic-1.

- Eha, alasla·j datina spumata de-a Ub.a,I'Uor, afi& Sa ,tiil cs vor sili nUlIII.se 'Iuibln .d':lgeJ,e. ~i $a·~'i pas1reze neam!!!"'l Da' Cerl!ilotam sa'll)al~!

- 0 Ii cum spui durnneata, mO§ule. Da' no4.~ as ne Pitl$J.? Noi m ar'g:l3m nUllla' sa,-I veseum. ca. ast,a, rile e p3ineaf Ne z,onlm ciit~e cas·I~I. doar·doar ni $-0 • a pungilal Da' piln·acolo, ii de treout Rtlpa ~i, yorba dumiJaieil flU selace' asla-n

tn ima ,noptlU . . ,

EM! De umlle§lia I~ribeagu' de Rape Amiligirilm?1 ~I 1,0 de 11If'IC!e·j ,~llam 9'asu'? Da' oct1i1l1, •. Mf·a Ire,cul: un 1'lIJllg·er prin l'nin'lIla! Oare, Sa fj'osl 911 ... p:area, pe$~e poa~e!

,_ Ai mai f·ost 'pr,in p61.~lIa ttoasliJ'e, orrrufal MGwr Tl? A oUat. ~i·a I~ecul m ~na peste Iuunl'ei. ~i mi·a Ir1ispun~ OLU 0(1 vorba .aa a ,noast~a. s§a,. mai indi[Jloi1~:

- Ade'V~r n, nno~ul,e'l Am rnal fOlStl S~ l:ot IIEI fl;O,U~z.ees ani de~1litwu~ea ... M~-8.dljc .1i:mil1lte de baba dumitale, pulrezeasc1li·n pace! Mj~aclllC amint€! f~ da Baba HMa, farmacf~c.aloal"ea. Mai trlile,fl,e Bab!l iH'ada, laid, rIl0iule'?

Ehi3J1 Aci l,a,luat gura ~e.djl1alnle! Numa' elll'11li zices 8.§9: utau:ra n'Io~ule' . A~a~mi zle,9',a. De caml ewa 0 ·I!!ifamt\i de ornl

- rra.ie~te Baba HMal rraie~te Iloa~aal Soi!.!' rau, lHylm, bliliatule·, nlU' pi:are, ell una, ell doutil

M.a pr.ivlt. Drop! in lumina [lcllilor. M·a prill'U f,ar,a sa ml vad'a!

41

M~ mar prh/ise a~~ odatit EM,! ee' noapte, fl,l- 'cum og()li~ie Jlla.i'lsti~ pl'tlllculu'[,doaf vOtbai marnei! sese ~ttiiiliOi%l! Oililll~ pJiin'ai ()obora c~tre,'apus,'A, Da,' ililllJl l-a ~PlJJr1l.s nimeni. De eEl?' ~'tie'Gemt,lrl Ca,

dou:a, lot 01) r-ofu!'ldu-nhe la 1ti$1:irise" :$i-" '{ire:ia, eo~m'llM sa _VQrbesc, Ethe:l, Da' uite -ca n-am, §tlut

I;m;~ sus, luclh~ nElf _ e'eaJsu'melbrs~19. ~I1l, .. 91 00" .. ~t .. despr'6 ce.; A !J!lllt Ma~ca, ,~

10 s~tEam ~n 10'1 nesomnu"~ 11' et eJ rni, 1ii1ldEil:

blmial Oat m3:' .-NII,ilI il" 1110aptea ceea. - -Ia; 'li1u.i nimio, t,etl,QO,c-e, sit ,ti:e? TIJ du:-t:e, du4e.

Ca·fl I'lopple ell tri@1, luni plil1al1iaJrziij desch~d Poarla. ,oBi te-e li a~klpmnd lall_ane--~uJ ,,'

Poh:les.ch~de PO,,9Jta llfaf1llului II:!I'II Ce@3. dil1lllMi~a 'S-a (ius. Dai' 'Ui:tAiI'l8"SIW' ... Pe oela"fll storoise 'I!lklf. ,Am~gir,il,or!IE1'le] ,Ar deschide"'o ei cAttl'·IIIj,!;l mare, DatJcin'L.~~a~'§llie,-? Spre' seara I~eiu aflat o:ame,",U, da· nu Ie, :stl~1iI JjllJte:ri'd'ectl s-o umea;sci"oj,eaca! S1a101t d~1 011 'mull grey 11 ou~r.JfIIlaI~ !:heUla" pe ea, Da."prin o!1lpa,tura ce,~ )oIiln la noi visele amagi- peA!ooolaj• :pe ea n-a._mal anal-O ifllm!;!ni. ,Niclod!at~.

tear,a! De Jise r 1--111 1~ll'Ite ~ite, m'!laj:'e~G ~i mortu' Il i:lisp~rut paniila d:ou<;I 2i11 .

sornn du:pa SQm "lung IS~ erezr c~ vlata ~H A_§a. ca rQ m~ gl!:1i:iea_m!B. f~1a ala, la, AloMa .. Ii8,

casa. cJ;i!1l.Yi5, flu ceea din lIe,!el 'Da' nu-l Chip sa pri- msnOO'lrell!ll.- S@' ulla Ie mine. Va s!'i zio,' taic~. S9 ulita

cep! cilind ~t se'zOCle ca e~ rQ1:J'·ds~'\III"', Nu ii_ niclle.ac' prill mine - dill! pwrcllll~ fi "osl. Pe, unni ,i.81 imai ,obi fti®ee perdJ:U vtn.dllcare, tMl'C~Uit 0 dat~ 'It!ililn:l!i peste 'fro, ',rile" .$.,',"!;!IM'ij'Cle~ 1'!1I,.a:,

, 'Ve2:i dam, taicl, ,c:l buouros stateam ill pOiJtla-n ~azu:t. ~i m"\a·n!ir,eb~t" I;lhe! Paroi' ,6I§i fl, C{,eZIUi .. . noapte-a ceea.S~ atuncea·HYlm, de toomai a1recut p.a!rca n'~'§' n crezut •. : De' Ipar(;::i tot 8.'!i ~I'mezlut

de-a ~uga. rn-a privit. Da.' -far! sa, ma va.dilil! rNlllIJma' el o·alas~a. osl·nMebe: ' '-~"

,Iia '00-0 '1'1 V,9;zU!! ~i mi·a panJlI ~ I~JIJ~li ,avea ,al,D. - Oa" AloMa? Ce-i eu Alonda, taiol mO$IIJ1@,? .

'1iJ amsooolJ.t dH amagirea razelorda 'liun~1I $ll.-am '-A!lolrid~1 Eh,B, taioif iJ'l.Isil ,ai~ostl A. doua. Z.il

'cnem9it ' dup~ tine! Am ras:: sa ~., ,J ~s G-o~i 111ugit O~i Ii

-_ Ei, Hylm, ~fia,Me! . Ifu:git,. reUli'li! --- ..

Dill' nl"A!.lzeaf S~a l'IejpBzi'l in cea 'coidoa~.la BabJ11 S",8J ,'1131 mine ... C'Ii!,QCh,ii eeta rn~',a~ IuD. $-a,

HMa. S i dend,!W n:~ea s-~, J?:i ~rdiuU E hle'l I s"la ~Ieir$ 't1:OIbat 101 mine 00, la,Q c.ad:, arsal '. ' _

l!~rn'!,a! A~a, 9l!m ,se-nt~mplaS1e, tot ;in \!Isre ceea, ~i!J1 Era lfIebunl Ehe! 'Se'!1101;sese, lli"tehunl Flit dQar ,Ii

i(alillul. Tol! hap! : poot~! " _ " _. ," .

,~ Ac~', .Hyfr:n-:e . _.,'. de '~-II1I,tor~ea. ~ E~~! @l1am "q~I~ ,mi-a! sMt i'n gat! ~l.a-n~Pt in ,gat'd.'E?!

ca-!..:e" Ge~~c,I~: p.rlv~a de paroa l1i"'a~ ft f'~ C~ ~,~ea~e! :IS-am prins a it1:orcaJ1i' ~"_lilIrll sm:l'llt

Gch!!, eeEs" I<lil', ai' ,I ut 'Nalme tNWUSe!;?e' octui ra!'! Oa' _ ' _ I, t~ Jdlill gaiV~lUll,j '-am &17)11 c-.a~a!'_l, ~ rIa:

~ralJJ ,(}'ol'l" l(1li1~ " ,,', , 'a!me19l1 ~.am 111M sl( faC' semnu' smerenfeJ.. De" ca

'.,Eha(Am IPnceput pa 'eH~ Hylm. CllILlHi plr~ I'all ' omu-n ceaslJ' 061'8, die I,a iJm1~_ Da' II"I,.am-a~!iJiI, put~

~ 'io am 'p'(I~ep'W1t Ga,'n~Clir ti vrut so§! d&slu:~;,esc d al,e.. ".

s'ei'!'I'mrsese P, en' ,ea.!, mw,S,.d l.tl'eI.,bLl,! ia! ,_" " , . '-,Minp• '1il1~l!lelflAinj)1 yi1de 'i Alcmdla?' E '9nJ !blJbarul"?

Oa' Ql';lera ell OOhl,l cela (·er1? CUI p~r'u' oe~a alb';! , 1La! casl:el? 1i e Ibovnlcei7 ,

, , Ehlil:!! ~ti!;!m! T ot alb '~1l5e:se, ~,,, 1n n08@,lie,a cae,a! Etliel Ce:·a m,(l.1 ,racl'lit ,ta 'mine,! D,a" Imi~ dat dim-

~I.i rmil(vraji:se .IUi"Ilina, IlJniliO, "I TO,:,t Saba Hada! F,I''''.,-,ar mu'" Mi-8. d~lt c!rlJiffiU' '!'laiote' sa-iffll: dall $~H!illu',! . - ,

neamu' ahll1isil! ~)oa~cale ~c~oc~e pewat~! H'~~~ca - !a,,~'v t1lilt;l rno§!ule! ,[)liJm~ea~a ~lii!1J '!:nII11i, §tJju~ ~u

QUvorbe' masliL!ilte'I' Se jLlr:aSoe!1 cli, nu 'la" ea 'Intra,s~ Hyi!'liL mintl mClod!atal ... Baba Ha:da! Cee(\! m-a amagm Fe - .

Pe Gem" Slant jurase<! Ga ~rcu:m m',ar fi mil'lIit pe ceea, am G-O u:cfd, ·cape·Q flaparcil' Dumneala ia,r"'

miI'lEil.'ochl:", ElM,! Ghlar oohii nnei?'! - - " t~-mii, taicA IMoil.lIJe:1 laJrlili unui ,om tir', de nQrM!! _ '

'D,a" o1lim,elll~ad .cfez~.a. Piro~tll,. ebe~ .All! Zits c~ ,~i",;a-jl~~jit Aim!i~iull:'o:A;~~ du:ce,i,a h08!~d.$.arn.. numa' .ata,t Alcmda ... Di f!!lJm!1ll' ea ,-a plerdut 'pel to~ g~dilt 0-0 s-o Cll'Iloarn. Oat f'iI""Bm 'Qam:m ,clfac€l' p~. ~re.I~,'P ~e. A.u V,rut sa fP/1:ii!I()e-n, COd,.rIIJ; p"r,o,til, elhe:1. S-o ,OEd~ I!:hel . P:lic.~~? I: Plcat ~~, st!ive,t1 r;>"~~u:mecfa'ci-

'P'T'llnd~, ,el ]n 'Oodrll'l Pe ~a' ea, fata pAdurarulw! Ea,. ltoare I:!~'raflj III t1c~llm.lsti.?! .

de,·r)ii'i,~pla, Iell RApa Arliagilrilol1l 'rN'opteaacoio'!' Ca-n I~a' aJlTI prlcepu~'. _ Sil1'lgUf ~oJ Am p[ioep'ut,~ ,rnU ,era

sa~i3i§u' ,latanE!'.,!lIiJll 'De 'Sl;fl.lG'iEl!U.! ~a·i vl'ajitoa:m'l In IrI~Un,_ D8;.:lsminliS'i:!rA ImuMllile. vra!ltoarea: ceea :oriua ce,ea, .a:§Q s.puneaL! rrHJiel'i"9, Toatt'!1 911 balla 'b1jlif',aol-~ ceea. t~nllr!;,A1Qnda" Fli~-a:t ea, ahJlr1sI1.a

mea, .. Putrezi,-ii .. arin 1IIMna elO:lanels, .. , I palJri,de-c, fli 'f06111 , ',_. " •

De( @fi fos~; 0 fllfo~'I. \fr~lito.are! Ga p\r,e,a ,el'a 1ru-~'_aJm ,mai prlc;:ep:lJIt .. ; slngulr iQ!~heL. ~A!m mal moasa! Da' IflU rfiL!mQas~. a,a,.: A~~, ca tQata mUile.. IUil.cep'l!iIlt al nI.il1 nOfOCU d~duse peste ei in.IPOarla; r~(I'i. Ca baba mea 'la' vre!i"llea ei., Era maillirumoas~ mea. Ci e~ era om ~ala de noma.' Datal-ida. ~d!!i ci d,ed,t ,al,e, ehe~, PiOi;ntm ca, ,era ~~q_Hn~aS,~a"G,-urn, j'O,i'lI,j d'~I!'mr."EM'! St!_a tAlharu'l,Ca m,~i "b,jn~~a deem ele! Car·n I'iOuErjl'Cfe an:1 ai Jmel-' Mil, ,eMI - n~am ISllhar. ,Deoll a§al lP'tiu. b!l!.ta:1 Sfanlu'! ~ 1m!·1 ba-

rnlvii~aI: cuaare \loroe sa, zie c,urn e~a sa wL!maasa! ruse S~&f1,t!J" Norocl;)' liii pa el. Ba:rem Q datliI -,

Oe' oamerJiil ~1,I_s~<iI,llI~d~s-~n {;O-dru. ,Nil! in ~iI,l,a ' -

ceea,. A venit ~a, AloMa, ,1111 miezu' adunalurii din S,AtI!l.A. 'I'JA. "DA ,

OUliiCiu' .S,8iIUIUU'Singmili.,qu,hu, 'mlJ'Set~~;,ceea a e1. :~uma' ,(lI§,a 8.'re tElac nertu_r,a ceec,a" Cloc'otlt1:i la

Cs (I, '>IraJa! De ~apacea Ql1eare 'minte de bliIDa~ De eim,.' !>~fiii. ~Cla:ptea, in 'Odaie tali ferestre. C~ JUI' pe

i1i1m:~ia ~orjoar~ ~,ull~t de mlJ,lierel' $, ..a,' m P~i~it 1(l~,li Tn j,'Os. ~ slm~ $ubtajpile 'gaalEi pamrantlli!,,:Am

od'm oela aI €II. Marl. e-~ 'lJe!2Jl, !;ll catano a mUoiM,e: Guniem ~I.ri pam~nt ne vo.m inlO8ro!ll,S'lan, v'offillil'

,~ iDa.' be·i, Qemeni bUli1!i1'C~? 'Oa" mai, it? pin 'p'aman,t iZ\lo~~te apa, 'dll1 pam!nt QIi'~e hrana. ,

$-amauiZiinop lJIocea C€'ea a ai. Elhe<! Sus:u;rra Ci'.I Iiii'll pi!iiman! pulrez;e~~ciolaT'!iell,e'mortilo,f. &l-j=l'I'eiola~ i,Z\lmu'~ ~!i, 'le Uln;g9a pe d~na~mtm, taica;! "Fe ogoia, . nela cel~a rost od~ta s'~llet' ~·auk'J.s.t siJ6et~ dle-i!fu,

,

·.~.;'lrI.· .. ~.. . ce.~:~Ui~_! ,~Iea .. d .• :~.l[Jfe:sC pri,ntre .,Stail!el

~"au fiats ldB a.:au va...ndlit~ oa;roJL!lh,ni C~l.ea, ~

,qurijnd~.n 'h!liu' pllm3nmluU rn Inil1Jla luille toe!ji pL!:l~ 'cioasi~ lar~ d~Mf-aoolo :s~"lipu~g d~l'e ,li'iol eli! vaper ~I vule!: -"I; , ~le!.tIl,d!ZI,. deri-roMe a ~e pn-

oepe! IjgiEl.' loa '

- - Dacislm!i $ _~fJ;Iile I~e'. - §1:·1i atllllrni

~intll!e" I pUS1ilr1e .da·gMdtllii ,1 palil'll.~~.'.§i. lev. ~e.- i orb ii surd la, ' Vietll, a1unceashitl~l ,., Slm~l cutrh$il valer. ,I vuiet." Sim1:1 vorbel~

• $ulleleJor mQ.aJ!iI.e §lle - bar(lfl1l rosij, de rt~II:J' ·fe po~

'~ot.deaumli prioE!' siil'tl, desct\ntec\,f .. _ J?tlill

d:e<Sica.J •. ~ec. u. " ... -, tpn.:ns~ pO!il.s .. -.~ v._.re~ s."a. u.~1

:lar'li. SlJneUi 5CUiji lreil tlUhJlml'de 5~lm-

. .poll sA vre:ltru'~

lmu. .

, ~

deso€in~ecu'... si n~ te,fylblll<N1! nim'elrl~ cal1id ]1

~~elti, ~a~ ~Ati&i, 9i" fi t~sl twda~.

D.:lnenLllt'a, tOi, AoG '. HI VJ\Uts~ IRe: ~a·

mAdl!.!litoare d,e booll, ea Y·a·mn.bo~lla:v~ de tloaJ~ t sa deB: rod_pamAfilt!Jlui, va ard~ seI ,a.a! vmt d '!'lea dr..a·goSi~e, 0 d' dee.

'u ~il'i; de·~ VIll! sa ,(jsa moatts( & . .si' adllllcilil via~i §i :s1!inIUate; Ii:hH.~ndoaselea I) sa c;lIm <II vrul, oa,' (ldata'~·oda1l, WI: tltne o,d

Mie.mll cantase SOOltoal'E!all Trnli ol:ooO,leili. !\ieriltnla, ~ din. dooc!i~~ !T"!aii Sbi!lOOm' poe ~ilTlba p~~nl!l vO'mbe!l • Em pen~n:J. I'1'IlI1er .~ "'~6.Ii'!u:rj· de \f~a~ I

01. . ... Im." .. · ~ .. 6 •. a..... . f~liImEl! ... "~dee pa . ' ... III.! frlll .fIiilUlte. rtJ.

~d'imi!· ... -~ e~, s.1mrt cum sa

M01.lirlea. ell Sommi. .., _ . . . FI:Brtura

_a!lasta 0 mai~FledoopaM. 8>·0 flac ·tel

lI1I'1i!l!~ des,\!i nu di!l·~byruian~!' _.,t nmai gre'l!I,

sa, p~i'lild de5cantiecu'! Da' aeu-l ~tli am" ~i ce·lmi

Ipllrea dlB tllne! 0IiI0h0! ,

_. Nu \!'leU sa nilor ·rat· ~ ath:l fata· (le·o c-a.llt Siliil'ie ta~,a. :~oart:er ~t ~ fl'Umoau. f:'.oanerrumoa.·

- s~l OSlJ 'c~ir~umos. H dntg ~I o.e~·u~lui; §l NardLl~ul:!

.. . "'.'bi~t!. ~ mul~I~.+ $~S~ vie·

1uiascili ' .... ~ sj' Wra,itl· . . . . ate

s~ Sia" simJJtlalnel:e firfli. . d.:1 lias 00·_

,olioaba" . Ii CNiUJil.ul dnd 01 fi.so!i. mmc~la·

Wr8S0 d:1. .. ,Qlsta. ~I, (';hal ml's-o ~,lIi suHe·

t~'~n stra:mrio.;'II:'e& adAMlUjl:Or, s~. ,Uu !C~.-i s·I'r)'iIt'e

.cineva' \Iliiiet: cI ·di~,i'!blUid IUIrllul, lui p~.

·trundle ~1iI1te - bi>ele. . .'

Oat unde·o til sa fie si-fata.· . Un:dJa?

~i: ctlod? .. . -; . ." . . - . ~ .'

D:h;oho~ ~. 'mr!-ammaJ lwIe681if1 c!nCi am vazt:l:t-o pe

A~onJda! Enll. de-" lie.Im'i oalTIld tah~.hie~SI.!_S~a

adulata:ci, pA " llIi ukiilor de: i"'a·mpa·

:rnanWlni~ Uban.t. .. . ei. II'hSir;f. ~l)st oopHa

11'~i"C-aI" tifillLfat-Ol penl cA:~ puilitMoam da' nome:, ' Oni

pUBza. U!8:1 O~oI !1iIllIlt mai era . aU~ea! 0$1

,O(hil1 cel!ave~. de !mlli hoo~1 team;1i d~

IrcJinliucat :Ea 0-0 tulea caoo ma-' CQd~llI, oa

Pc90~ii r;stora diliil sat., de-Q !al,lla drrii~oa.sa ~u de .ma

, \fad pe !.lUll. lTIafliliaza ma~e.

Cumomaia~e.~111'1 sa CiUsclI! Ohc.hoi' .

Ca' a Cf~~lllIt •• ~i s-a t~c~ fro!R(la!lIL~ [}a:,.paroa tot5lm~eam 00, ~rulil'!usetaa ooea n IlION necura1!. ;

On. 'De' rn-ams'l,Iil pe, Amagir,iilo,r, :sili cal

IQOhIU' .. sMi!go~ului •. 0 bUNt dJe ,S6 i~e~te .. o, :d3Jflli·rl

. an1icip~~a

·.~~\ei~iPe sni. eUa,m e-aveam s-o (l,ot ~c;ulle9.~-rl .. Il1ioaplea oe.~a. pa, ClI1?~lJa·~· J rapa'? Ncl!~tr!'la

. mea! 0" .. zaJn~" alba~n Inluneri Lst~·nCQI~dltij·n

vanL Umbla cantaM, IDe d~,A_lo!!ild:a. 11D~'cy~ ~mblaJ CUrni!il1 GiJ. 'biei,ccrti· ZUfsB'JTIcA. n:urn!'l.' 'm~1e1e, umlb!au a,fa!

D.~' IfiNll sim~it. A sta~ in I . . ~i sca,ultam

Iia m~n;e. ~I ochli (:e~i'i ool'Zil"ii .sGlinteiS!~; s:cawrte'lau,

:n~ ~gl! Q.hQhoL I

10 ra-am spMial, ~~I ~arri ~~ou! semnll'

$mere~liei, de'l':ilJ itl. sem:"'.Oin.ohordEhadna •• ,

,[),f1~ Qlr'e!l!. oll. IPar<)a·m~ at§rna !!J'flrootovlfln de 1'!'ii,~h1a dB' .pa p~ep,t ~..alW1_:dleaeetl! cepe f~lIn~e-a. ap.1'8~ti .. ,.

[),a' mi-a IP~mt c·A1'mdaS€Hllioarr~~.. ,

- Oal oe te :smer~:ti" b~tm? T~ Ie :Simli~i,ti?~ Aou'?

:;i-ad? NI.:! vezH::a m.a~ Zbarliit'rt.. -, •

S.O' fil ~b<arm ea, d!at .ol·Ace: de :gheali ml..-au p~~-

ioat dOOi am aU<,:il'o!

~md!e r,t,~ca,:',e:li1co!,Oar ce~1 n ,cltNtn-d1 1'l000ptea pe ra 8. aias1a,.-paeateleIln6le'? N·ai-auzil

(;~!e tl)ate MCU[arte'l

, . A n.ei'i>l!1fU3SCf,rIJ!1noo Oil. r~u! ei?

Ca e Rap,s, Am\~gi.

diu, n~" f~ra ,51~:e~ .. ;?

.: ~asme_. b~oo~. SRiJ':l€!-!~. pro~~li(lr . diosaU.la os ' saHl1'l, cUe frl)c~/? S~.,rinl ~le' ~nCi Irma" cand ttl, n~v(ll·

. nina 'CUM E:§,ti. n"aii.leam~? '.'

. - raoi, fe1ico, oil! nu §tW C$ !spui,~ 10 mi·s bitra!il~, rtill,llltl1ham va.zm, mrlJl~e.,ai1l1"ai;ilZilt :!m'Iulte·afiTI trait ~~ mullle ~til.L .

AApA AMAGIAIEOR

- AluliC>ea e'il Ii ~Uil'ld ~i ce oat 110 pe-acil' Hal. spuoo"

j)~bo, hal!· ; .

OliO.ho!, Gum m-a. ' rnai sa:get~\ OIJ oehU cEl'la! Gei~ de $c:'meI11iu,1 Ge m-a mal sag6wtl

Ajunoea a·ncepll.!r~sa mi se limpezJeasc~ I.olu'_ Da' de pe se J:lrmrpez.ea mal bin~, de casa i"n~, tr.ecealll Ilon mal reci!

- N-iii ti cat9!M un pui '09 malti, m aicll? lJInu' nsgru, 'Il'!ic, c:u oahi ca dol ta.Giuoi? Olj! 'I.e prh.,efte-a1'j<'\, a e Z~t:1 C~-I om?

- Ea (H.l mu;la:t deooata,

.,. Ila-n I,e una! Tu ooiar ~IYI, B~ H;'}da! ~.a oiflat:

NIoH'Ila' malt!: ceta mi-i ensten, babo! Slngtif elii a,pJoape de sufl~tu' meul

- Ce:rule SllInt' m-am minunat. 9V i'ara am raoul semnu' sme~eniel. da' mai _gr,eu c-a-l1laia oaral

- ei staj '(leu'lui, bello I fa l'Oll srnere~li: ca WOlintele, mer6,\J!

5e cam hurzululse, da' 10 n-am Ilnl!J! seam!,

-;- Tu 1m:;] nu ~ti! ~i!'le e§,~j, letico! NiC. i cine '9§'U, nfel ce putere 811 NICI c!U rau PO;ll aduQ9, perl' rn':i li-.

drag de raUl s

S:_a dat aproape ~,a ~opm, cu oarecare spalmit ~ 15 Cea-oare-deschide. a~i'l. GUm i'l1i·a zis E.II?

- Pai '~1!1. reliool E~1i Csea-de,deschlae, mireasa !Narduluil'

Oh.oho! 10 m~ do!ldeam vi,lea~" da' diJitI-mi cl~n. llineau <li pielea iml era 98 la!J!ail1i. fl'lli uitasem $1 de QChi1lJ1 singoilulu', ~i de (oate] ~j 1mi era mal hig. \lan.tu~ l!ula: mal tare.., $-Alonda era Tn, raja mea. Pu" tea }nliode mana. s~ nH'lt:iflgit ~l to puteern 1nlindoe mana 5-0 'a:li[ll:l- pe Ea., aaea_ de 0 s:iranSJe~~ Nar· dU'IJ"i brale! On avea s-o shtinga .• _ 01101"1.01 cat de curilnd!

- Mireasa iNaltH.!lul?1 EI, 8aba Hada" sa fi fOSI

,Nardu'? EI?

- EI, ralO? cere 1'311

~ Ubaru' Negru. Ubaru' rneu dill vis. -Din \lls'?!

- Ci nu tespena, !:Jabol Nu t-am V;lzul il1lloapte

cu lum pllme; Wn nopti de: cel~ea de min& fuge somm!, EJa 0 r~oapte: de \lam , ctlld.l,. n~ma"c·o luna, da' §i ceea §tl ~M, AII.lllCea arr)1g~SII ~I mtllu'. Parcili ooa"("IeM.:;;1 trem.ura,slmalJ'! L·am Muna!la pi,ept ,-am sui! 0010, 1il.lI1ga truniOl'ilu' plI'lre:<>:U, M-am ~ezal, §-am aaormil cue1 illi POllltl, ~1 s·a t6\cut (I pe!?le1a. .. ,,, 0 hWba,,_ GU,liduric1lJ de am ... Oirl d'li foSl de W,oc? Da' i,ml plii(>eal Erah'lil inlr·un crl.ll'CIJ~ de PQJI ~i de ma:h;18~, Mirose-a, a l.'lln" .• ~"'\a v6i!Jll. .. , ,·all.lm._. Era culcu~!I UbamluL Ubav eu t1i1Isre laima! Ga Ub·ubaw' nmH', a~a soool, Furta corrQana de agat., Ct! palnJ ooame pole~l'e-n v!J.n. Avea pi!.iI'IJ" lepo$, ~j d'es, fi negm, oenii Ca ~ezna, pielea l;imeada ... N',llvea straie.,. Ored ca f1,aveBlJ1i fJ"iiOi to •.• 91 f1Ni. i!JbiL 01, ba.bo! Slmteam ,cum m~ topesc. Gum is torenl ~l clJr'Q llapr~~Q_te, cum Is ca~cada 'sl rna ple~ in haUl! Cum ma lila!! ~I Igar pr.lrltre stele! l1'l~r·un tillrzlu mi-a zls ca. 0 sa.-j ireasiL., dacA vtel:lll- !$l daca p'Ot. .. Ga am de sll"Sins 0' zBslre. un suflet dupe. a'I't~' • E'~Jj' la allre1}peh:!iI., caJe'e oeheia b'Un~if'u,Jma' da.ca. II celiorlalte ~rate ... De,sluOO9<a dorml.Ot laflgj tMlchi, cu malu' lot Tn brate~_, $i vis.ez_, De' i,ari a pog;omt 0 pilG1a. deasa 'die nu pule<l!nl nlei rasvflal M·a na'liIcll. ra,pa, se invarl·ea ell tot G'U mine .. , Da' m-mn de.z-

rnetlicit de£lraba, ~i nu mal era, pflcla. -§-Ubawu' Neg,ru, rna imblal~~al Aista m..u mai era vis! Da' tot ml-a pomen1t de zestr,aa, ceeal Ml·a zis c~ am put'ElFi Gum n-au mal JoOS!, ~I oa mltoilJi' (I s1i-mi d'90S'lu~eal>.c~, t.Qiille, daca mi-i dragr ~i II1'IA incred in eL., vaz ca. lu ll(li ca Ub-uaaru' meu 11 Nardo'. Adlcildi ua-narou', IUJ-i <lila? 'Da' fie f:iinr:J~o fi, io, babo,~!iu ci.·1 vreau, ca faC,Qric0 ce sa raman euen

, N-a.m tis nimica, Ce era sa zic? 'Prinsesem §~ire cill Ub~na,du' l~i alege mlr09asa de la F'I,Oil,~ inl!(~un eon () data. anmoea cand are porunca sa lnc:.erc~ sa (ieso'hida poarta esea, $·a,\I~al'li'l 0 spa.ima 0-0 Ii losl SOI'OCU' aproape, ci1 prea erau 611001'111 floi'U d.:e-j strtingearn din valar ~i din vuieU Da.' ei. A1ontiei, De era sa-i zij·o1 Avea,li.I! s~ i SEI lamureasca toate, ~I OUrand! D!3! 1'I'I,lne n-avea trebuinl~1! Nici io d'e ea ca sa-j las mO§;t'eni,re cocloana, pi[ostriile, ceaunu' __ , AiasteB. per"lilru ea, ereu taif1le m~.rullte!

Ei, VrEil'l'lEl n-am ma.i avUI sa chibzlIi,esc la mulle, pen' M s-a auzU un miorlal,l subWe. $i l.·arn vA'1.l11 freca!1du. -se de poalele AJondei,

Ea 1·0li Il.Iat in brate.

~ Mar"lg:lli~-'I. babollNu Ie teme, EI 0 weal §loil slmt

ca n-o sa-li pari ra'LJ'1 \

_ L·am milngfllat. Flira s~ ~rea.u am tntinos mj,nal Ds' 009 bll1!JliIlla mosle! Ca pulu'! OMho!

~i m-arn frezil i,J"i I),rate: eu-n milnur1cliil cle ochlu' stngokului. C~t n ·.adunasem toatli viata m e.a!

- OhoMI Mu'liam. muijem, st~~pane! Preaplecata .!i ~llJgal

Oa' Alonda-mi il'1tmsese spatele. Cu mAlu' cocotal PIE! umar, suia wapa. Cu umbl,stu' eeta al ai, oel pislc~o!

O'h,oho!1 Da' de-an,lncea mi-am tuat gflndu' de la ee; mi-am aninat pol,ta·n cui!

,~,t ani-alll?urs ... 9·alila I,etj(}~ die. sa·ml para po-

I 'tnvlttt I'lUI se Ivea i'iiolclUIm! Ve2:1 dara ca nu-sra Ire .. blJilQare fi,ert!!Jlra eeea de vi8t~ IUI"lg:a" (lilah-o! Mai ell seaml\ cili SlmleaJ'l1 pa C~I'IeV<iJl, aproape, aproape tare, ohieu a§s! Voiam doar limp'" si, allu uncle, doar atiW

Da', cum zioEl9lm, desca,ntoou-I prlnsesem. clnlase .sortiloarea, dO(iio!.EIa ti@,r!l.lra Iii mal simleam Ipe

II mba pahy yorba... .

'OhoI10! ~i-n clipa caea 1,-atl1 aw!1l pe el" Ii-i-all'

a1urisit suflew'! . .

- BaM HMal Orl 6::1V1 surdl, Mbo! OeSCihlde-mll. ca m-am irrtoOrs! Ct.Im mi-ai spool

I-HilmI Era vocea lui. Era al!olo, ~i 00. ne,volnica, nioi nil,l simlisem ca umbra luise-a,ilema pe parntJin'l lot mal ps-aproape! 'DilI'h, b~tralielea! 9~ nloarlea olo~lta-T1 oase!

Da' ~l fierh:JrBl mea de viata, ~uliIga! De-a'cu' 'era olravi1J clJJlrata.[ Buna. Seo. dai unul pruno., GIl sti CI'a,pe la lrei ar!i~ori" :w-Qrcit, flra d'inti 1n tlral Oli I.Inei (lillie man. ca. tl1lre~ lural s1i lie Itnai p deoat mifle ~ ~i nnoana de balrllnete tn1Nl patraL .. Ohoho! ML!Iti ar fi dEU bani grel pentru flertura alas,ta! Da' 1,0, voiam fiertura de viats: tUI'19i!J. vai 'cle pacalele mele!

Ohol,ol Ce I-am mar blestemal. pe Hylm! Ca se·rl't;9Jsese com Ii spus(i.sern, .d~a' ilU ci!nd !Ii ~Pllsesem! Ca se·nlo·rsese, IPL!llre.zl-l-ar odui, rna~ de-

vrema! ,

De' i-am desQhls, La ce sa I1'IJ·j desc'hid? Fierlura

rot era de·aclU' otr8!v~! I

$i ml-a pl.Qcu'l ee am vazu1. 'l1iainlea Mhil9r, Cao era i~mal rwandro, eu tot parlJ"J'oela alb alltJi. Ohaha! Serl1~nala~U!1I1e~Eu ,Gill! nnlJlI flwse;!:se ~i oe~~ ch~p~~ l~ li!l1ere:lea lui! ~apl,e, ITIUlalil i~~gas;ise~ ;§i se ~ua.~H'l' BU loat~. au Coli nu rus-n lege, Oa-m I pl.~hs,s' pentru lar· mae d~ btm:lll "Tntelegare, ea s~ ~~-}I _ _v,an~ !iJfiH'I;.Hflia

d~H'lil3-l1.oohl §q-n mal; plat!t fllfairmeo de

wrnliSlitura., de-au ' .Im'lll:ele-naoe,ea~i vrs-

me -(I ftMjpte de-a ~umlor prine, ca s~ aiM. pruoeii soanii. ~u,m ,n·au t,oti rnurnlorii~ $i lo~te·all.l odr~:sl'it c&te am letl cleodafai A~a s-a pOllilenH ell t I!a,c.aqja~i ~-o feli'jioa!i. de era. sort!. buna, 0111 Hylm.

Ohoho! S·a,·veselil omul atl,Jt1Icea., ~·a vrul sa mao ci nslea,sca Wt'lp:l ell bani! ~i eu b!jcale, DB,' i,o t-am spu~:

- Ts rnultumitaca ,l'II1i'ai dial eat F-am cen~d Da' , daca.'lJf!ei s;lHi ~i.nillbuG. u,riaj ada-m.i pW.nqa. la, sa. T01i (r,DenlQeasci d~ pe-aeu', 5i n-o $i:I-~i para rli.u ,oa 0 59 scot din eae larA'lec~acat(!are DUrn n-a fo.st dec-

mo~ I

Da' ,e~ a.a. supi!lit'alt,. i,apoi ne-am P:96p.lI'ij.it mJI VOil'" be de ()ooro'!i, A p;le¢a:t ble$teman~IN'I!I!;l IDa'· nU!,i!.ia. blet, c~ blesteuflelle IfIW s·.aga$a ~e UfI'" d~·a' de tnine! Coli nurna' C6' m·aUng :§J~ sa rntore 'napoli,

esupra CUI I H s!oblmlt! .

!U:a! ca, d tl~p~ ~apte aO~,I-a l,!,iI;Jl~itor:n~IIl!!i copila!.

La R:\l: a Amag~nlo r s-a Dlr!paelit; a I'uneoat :;>f~i·,a fr.an't',

9i s'alL! mal dus vreo !li~se ani- trei~iPs: 01,1

tolu'. ~il'r'I t,()~mna eeea cu moUllia v'~Hd€- t-au pieril, neli'es~eJe., 1 Oalf:, Pe l(late le-a alS, singu" Tnl ogra· cia Ilui_ ca nu se iP!,Jteaurn9!lQPi;lihoi~l,!Irirec:elea ven:i cum Ii fi:e,rea, de lJutmli,sera 'Minta ea sa moo1ra, ca ~r fi ona,vH piimAntu'. ~i-!1 i~H1f'1~··a raposat ~i el, I,IUlml,J" om din sat de hOI s,eceral tioala oaea paa.atoasa! 10 i-am srs, (j\a,'am fliu1 dedesc~l'1t!.tC s~ zi'e ca sa. nu rn~ p~lrl,lf1ld ~ ceas~m3Jn ta cle tlOa~1lt. ~~ rnai am vreun vM de {:hl!§t djncen~1lt lui ~·acu'" c~ biU.hi de ~~ a tost pelitm m:ull'eJ

rn urma lui all ra[ll'la<8 MiEttMlii. lOar' ~.a fAcut Ubaru' rIlilili, v-a lual argati.la ¢U rlea ~tJk .Apo!, or:lar.>>a; ~a;:ut ca to~i s-aleg'\loinijol, u·;a prills in.g!1Uda. o1l:slelului,

sa~(I\,Iete . rrre~OO!~.Ij~u' arm'elor 80010. .'

Da,'pa!cat de 1;)1, ci:l, nu vi:iz!lns£}:rl:i douillj' ~e veri c&r1dI au piari.t, ell lOI~i, tara urmi'.i.

Numa' Hlylm ral1liltt:s!!1l'S~, Oa' zicea 00 mele p'!cate po.elta ~I C!umplil;e iuorurl a \I'~~lllIt ou oatill! A!,la .zjicea i'n I'lO;;tp'le.a .cea.a :a ]iL~rlil,IDlr p~ins c&nd a del t):u2Jiia in cociiMba mea. N,I,!I m:al a/Vea culoare·n pir, d-aiasta tN) ~tla. Tr'emura l(1u'ma',(}i b~lIguia de-Alonda" JBa ca 17flrebuirlcioasili ca" ae~lll §'i sGllImpa c[lJ,vederea, boa' c·ar ucicle"D Cal pe"G 8purc~ch.ln.~, M c~ lot ii'!·a.r p.rapa.di·o 'naJin~e: d!e·a $(ff bucliWa dlel'iufIlusete'a ei.,. Ba ca ea. l-a'tI1boldil spre c01e rele, ~·ar pedepsi·o d.le: I'm j'@lr Ii IUlS.t me-a, ba Mf,ar.e:l: d'e' ea nu orMe· sa mai po.a:t~\Jietui.,.

H~un spus d'e~H1anleG ele' desferec. i·am dal sa !:lea licol'U penlm lJ'itare ~i I·am p.ovaWi! s~ :pler;:>e C l:! grab:lre ~;i deJ'liiane, h!lt. in lum~ lumd" raw S8 lIede SIQ8Jrele nost' printre stele. $i I-am legat sA n~ sa· ntoarne mai dfl:grab' d.'~ zece al'li!, mice-all" Ii lost s~ fiie, C'ii bine SQDGi1s6m cti, dUIN'lihlita\lif'€rfH~, Al!on'el8i

AApAAMiliGI AilOR

or~ a.\(E;!. 8J. sa·1 ~ie mUd.'UIUi s;oat~ bUFI~.I.orl ·av'e:as~ ramana mJILlime de-a cia rCiioo, fara de ",reO Dutere.

M-a as(Jultalal~mo~a§il s-a dus, '~H .da.gM lI'it sll r tni d~1 e pfa~~ Cill1liS.lit.a .. , pSnil,rl1JI l,i~OIi. d(i$Can~8!C.·.~. !. povatit Cill .nt.H oerusern muir, rill ma' ~Nl!rljne (de g~U un tal i:S!"!I1C!I1I, is urn QSoia; dIEHlve,asa·,1 clela prim.e] f'e<ti~Q{lre de·o 1i fast s~-:I Qeawa. C~ceea de I.ar fi rijvFliil avaa sfi:ml-Ue iblJn~ liPeoioa; ipen' eli. era-n IlSiclibr lin fa,rmec: dl'l' 5·0 tr.a,g~. ca1re mln~.

Da!' Hiylm s·a·nt(J.f'$ lot el CU ta:lisITIarny' - <?I inc~ s,.. a-ntors ~I. p]jsa. dsgrabilil ~ij·n loi dle noaple, de :mi'·a rupt dE!;s>ca;nt~u', rel-a dat liooall'ea pesMcap .. ,

~i s-a intOFS ca sa S6 vaiGireasca.l Mai dthai ca 0 mlJIfare broisnlci. S!..a '~angult~ ·C$'i. !·am mrn1it call1d ~-am trim]!] in ~UliTl.e~ GA ~6'aba s-a mlors aet, IUlnde A,londa nu·i' (~~ ca·!'!'!1 ve,f"!lse prea din vreme, lua-l-ar f'iarzii, nlei nl,l pricepeall} Cia rna omoara dac~ nu t-o soot, da, d~n parnant dirl ia.rba vard'e, p~·Alonaa ceea f~lr~ <Jot; pen~che! C~ o.s~ se sr!tlinteascll, CoO Sa crope dacj;\ Ah:imfa !1:'oss; fif;NlI11ui. C-Q vrea rnacaro da,ta:, c data I1J1Lllll1'l.' pe·afuris·ita esea de I.arrn.scfa· cllitoare!

I-am desc!ll!nlat d's,supo'!i.ra.re .•• De mania ... De dar,., De. ioima albasl.m,,,. loam potolit, ~·am zls c~·ii still! 1l0TCICI,l"H pr,eajmlli, ~,tl!rli e~ riTI,i-<l! da! flligadui.ala dJe--iFIoredere".,,, ~j dl€: rabdare ...

PUl~am sa·i .z!c rnai multe §~ mai inlelep1e. Da,' 111 iflJ ciJIil'o~os? Ga 91 nUl plf:oe,peal! 11:'1 era reb-ce-dor _ ,~I ~dtHje·\lis, 6!fle i1 m.ar pl'insese A!looda. Ohoh.O,!

~cO':' '

Muile nu-rm 1lIli'nhlliesc de~1D1~' primele V~$e_ Le~ f~ Liila! Ctltolu', de n -sr fi 10SI mulemaaia. frunl:oas~ Clim n -am PQUIlenil!lar VQ'oalie de Ie ztcea, €Ii, 3m ohfi~it ca-s nascooiri din rnintea mea de pu:~lj (Jill dar def!ilip-te nflarl!

iJa' .dnd Tarr a gasit slrnim.f, olnu'ala de ern in-

Wcmaj cum i'mi povesliseea Atunoea. ctiliar, h.n"l1~·

fII:i!itia. ta, am price~:nJlt di. vlsel ehJs.e$er.a chi~~ vise· pu,rl&to,are; de-al,ea'de-aduc, de c.iM ~!ie' !.India, g!ilnclll r~ manate-n lums dEl vr,eul1farmeo, mi auma' de: vlre,ulnsullet d'e"~ i1ncrafilce:n8!t. ~i Climam prl:oepul ,co':i Al'onda v~e!ul~iilI aleyea, Gasra ~~GuLa din osse, came $il sange, doil1nla 'ai a. ~ p~I,n$ s1li ]niSem· ne perntru nliile pD,runc~ de·mRJil1lil, orimmll-ar fi fOGt pr,€<lu'.

P·e u~til'Ia, 0 visam mall de'S co:. Hylm. Ba Q vedeam !iii-n noplille cAnd n·avG'am somn, c..\nd iJTillli la5am privi rm'.I :;,6 c()~il'1de pri.ntre Sl.eleipAn' ce· pica 1P€ una mic!i ~i pllt~n stro1illJcl~(la,re; da' de IS! ea I1IoU-tni l'I1IaJl pl,ll.eam 1 ua. OOhii i II Atuncea nii sa 1mpai~u'lj~n &a vederea. lDa-imi lreooo 'nalrUe :sa 3_PUC barem sili s.trllng din jJleoapfj)., §"~PQ~ gf1soom fle bolt~ chipu' A~omfei, §ii mi,l':1ct1inarn ~, ca, til~j rnai '~rul'lloa$e $~ maisp~l~ Mnantatoare n~ju(li cia i sa: ar~taJs6J U·n.IJJ'1 rnlu rLtow de

cMd Ii lumea Il1Ime- '

Da' <I fos! a l1IoaD~~ dM Hvlm .a· pri:cepul. A priC$pulCa $te:l~lla afa m~lerfflecas;e- l~oma' voiam sa nrla :smenesc: callroeea, da' Hlyllrrl m-a ]nMjaJ de

ohiic{i. ~i mi-:1'JJ §kl:rsdoua, paJm~, I

- Asta sA 11'1·0 mai faci, hlte:legrl? Sil!. 0·0 mall laci

nicfiooaJta! •

10 m-S!n:JI 6()l,Ilur~1 ca 31'1i'1!Jls ~ilritr"l.m vis, :!iJ1efl ~Nl!

Irnbumllt fu,a zambn c.a, ~i GllIllli -ar r~ ~osl rui~i:ne:

45

!=tAPA AMAGlRl'-'OR

- la(t~-ma, from, Nu se cadea s!l te iovesc, C~ ,d'in .gre§ie,a~.a mea Alonda liZ V~je~le pe tl,nGI Penliru c~ 10 lr'ebUla sa plec, aia cum rna povatl!Jlse baba. Sa caul 0 IIUI'09 de, n-ars pa bolla stsaua aia. !?,~a a~ fI iact!l de nu s-at fi zdrobit aoi nays. a marel $i asta tot 0 ~elcatulii.de·a, AI,on.r;lei inlele!1l C-8i loat -§I ma fa ('rigu' Ganci ma g~tndesc Cia !nulla ~il rea putere e Ii avano, de n-a pregetat sa.deJa lmol1l1 p'uzderie de slIliete r\e.vlno\la~E! I Po@' mm~ a oltat Da' o~§icllm ar n Mlete, dow' de ,ealot nu Ill' Issa!

-~en' ci§.-i r.rumoas~. am zis, corwlns cum eram io c~ la pricep pe teste. Sf soeot c6!i nu tao Irau de Illa desN1t ou 0 8§ai p!.~cuta n~iucire'l Di,)a,r cil f'HJ ~tiu cia ce 0 piau, canclll'la,s~ere~c spre ea, ca ...

.. Ellel, McAu, ml-a retozat-o ai, smerania-I eMrs C(llru' smnl :f eatre IMa lui irlspre blne, iar semi'll!' ei gon~le tol ee-l dil'lspre r-aw. A:londa, iOli·am tot zis, mlll~rnare'$~e cu I:Jlestem, iar& pUlerea el de (armec(actltoare - ~r'Gbule s-o cr,edl - ii de la nalrl!i, adica: Ii a ma~ splircata.

Ei, luminate demn, la f"Ioi, pa Hypko. despre narzl, SG' ~tiu pupne. Adicti S9 mai zlce §I pe-Cic('j1o" .Juatear nl!l,rdU'~, ()'ri ..amar ea st!rularea OOfZirOr", orl "narzii sa Ie piaptane". da' nici i1i rna; Mtrllni nu ~tlu de !In.de \lin ,!li~Uel ,tis' _voTbe ., ~i.~al SP~11I is!o:ril cfudale Inval,~tonlhmm, i!:~a ~co'ltl prln Illrn,Ile or~. 0 dal~ ne-a povesti1 ~·al nmltm. De, 10 n-am p'ricap'l.It ruta, pr,aa bins, oa' m;·,a, placut §! am tinul o!te oevarn mh,te. Z,j(,~€ia ell noilriilm intr-un ~llram cs-are p'a1ru clipMnderi, pen' clli putem merge in lal, tnl,un!;j §i TI'I inalt, ~i-f1 ~Imp - da-n as~a, nw!",,!' In.ainte:. ~I.ca·s ~-alle tfw1imurl" de au oupr1nderl rmaij pu~ne. on mal mull.6. lie urnili cl ~ed li;irtimurile as tea l!R,ele louallele,ca. foile de: c:eaptlt Da·nv~,laloru' noslru nuse ta dupA da.n~U. ei ((Iu:pa aia care ered eli is tara· mmileca Mmghiils inlil')se ala!unl, lam si\ sa a1ing~ dlaci m,l' sa pu na ,c~re,va Sa Ie ,apropie ~i s~ ta-moade; nodului tilula ii zlc,a- Poarta, !p19J1'!' dl prln el s,e trece de colo dirlCOlo. da' n~ ~riCelr6 0 'P,oe,l'e 'faGEi fara d·~1 ~ial'(ji!\ dl~ pl:JlteN3' ~I din mintl9J. Acu;, 8f8 lie inv~latii. Da' a CIII~. inv1i1aloro' a.1 t~hli\r ,niscal rEi· gande ve611i, d:e, ,zle clll1ar.zli pO'L EI vh'l dintr·un 'Iirilm

co lrel owpllnderi (cu II,! all. fl tl'lTIp. da' f~re: .Iaf)

§i sa preHlng la nol ca.' umble; nard·umbra I,i;'j

mai .ZI08. Clin.dle ajul1Ige-b umbra de-ai,£! i~l vlna .. n gur§ gust de riere;, ]1 sili.rurlarea !11~u(iUI,I,l!, sa ohearn!! cit !,a'ar pl:§ooa COil slila~. $,i trall'lIla sa m d~lbacl ea sili te 1acl s01!ij)sl, c'a blestarnatu' ti 89iVara-n 'Irup caM pldl umbra !a (~i Ip,r(lll de-a cr.p~ 11 desMI) pe umbra IUi8lmaglloare. Atut10aa sufletu' t~u fuge" ca o P'at~ l.ar.1to~re, pl!1Tl~ 89 pl'el'die in tlrAmIJl' ~or, C!l. nalrzll vor sa ilia la lumea, a~a com \lor ~ farmec(.';I· o~torl de-·ai no,§ttiSl~ sa slrMoare·n 11I1JI1. (i1J clnel cuprinderi! 9i cioa jj pencol, la tin eon 'Q dsUi, ca to:ate sti sa poJriveasc1i-n a~a chi p: incal vleo po.artil1 dtnspre l'Iarzi d se de!';chi,dt'i ~EUg - ~, el d d(ilB I'l~valii. AWl1oea,-'1 cAl s:e lPoate de'·anslVoi'i:l' s1'i lie op:rlll, da.s: larmecrldlton ell lalm,a, care 'nJd~~c~ trecand !il peste somn, doar·,d,oar II s-o dezvi!lilw cun'! al p,tltea $~.!I stavlleasc~1

. Pn)st!'i de·a·nvtiJfHorUII.lII A(i;: 'gandea.tIl lo.despre loah~ o\I$l:ea. Da·n 'lmTlli .a veM }lyl m ~!'·a ZIS d a-o rAp-a-a airrrQgirilor, ,care .u fI aoolo, irn hlm,ea lui - adid-n lumea asta. 11IJ'li1nala cJomlll Ciea in rapa

asta narzlt-eu poarUL el selot opln,1esc, ~ii cind ~j alind o-ntiEKlesohld, $i-au uoU le~mAl"lt eu el, de I~e primesi:: put€lrea. lara AlondeJ ]~ ~r mai tare au narz~l· rI1~'k'irligalli,! qa' ,all, H,ylm, i'llJstlluee,. bi,atuH ~i '€la-I pnnseae-n ml',eJle r1i1J1 Adic~ n p.rlns,ese Iblll'lel ~-a ..... rul sli':l deie narzllor plocon. Da' !-'1It sc~pat UhmCu,DlJI-'Bru, 0 pocilanie., 1m llillpE\rstoo'C'lJI'patro ca" pflle' de-l mlisc..ancill Ubaw'lui de. pe la e~. VreijU! sa zie, al Ubarulllil de te-a chemat qll'lcoace 'P'~, lurninltia la.

Da·1'l cil,!oa, l.stQm, ,eI, Hylm, 0 mailubea'i 10 soceteam ca bilna lace, cti ea era ca <0 ,miriJul"l,e'. ~·Si~ fi iubit-Q 10, ee mIl rmli,ElIii Ii tol zts ~ Hy'lm rn;';i. ~ine de frats ~i de n-as fI . (jut c~ ea i1 vrea ps, 91.

·Pe par1ea A'lotfIda-Irr I llimu rea, tn vi'S8. cli

Lbu.cu-Du·'Brl.l i!'la-n!iirase vO'J'be gaurtoase ca s[\-j de-sparta; ci era poclllJl', de, ge108. To! lPa1Ii"u"'C!li~ pete IS9'ase ~~r:neG r,alJ~ de ii .Sa In~:mma lui H~!m :?a slW~r~lse,. 11S;PfUt de-AIQnda, cite' toategroz!ltvil ml-a, pO\/les~it tar ala d'9,·11 zg,'I'Ht'lis,e :pe Hylm sJi ple!Qe-1l IlJnia rmel'!estml era, d~MOli' b!t,r6n~ ~i zalufc1, ff1GUrca vrlilile de nu ~a mal dilid'eal de cap dlt lumnea. ~i'r~lJI ~I lot l1Ia!i rill 'Bissau Il!hje·asoultau de spusa eH

Afia eli 10-1 ,povEl!,!Lllam mereu pe H!flm: - 1 nto.a!rce,te acas~, ma~ ,om!)le !lebun! Oa" el, sa supar:a.

-.INeb~n, 911i Ill, Uar::~1!l11 E~,~i rob:da·visl e.--afl.lr,is.lt sa flU de, n.u dtau IplatA vrre;L!l'Iul \l'lraCI, s~ ro de.zllegel Atuf'loea m~ oosum[1la,m io. ~lln~l!J btne! D,a oe, adicQ, VOla si-mlrure \lisu', s!1·;I'h'i Jure ~a mea?

Da' !l-.a·nl:amp~at. lum'lnt'illa ta, oa vremeasa 516 striae. !}apoo zlle de-a i1lnd eo 'fast tot '\lifcr, IIi ~apte noptil de-a rdnd nu S·1i1I ::d'irU nicl tlr cia stea,

In nop~le-ale~. A~onda 1'I'I1-a pl'eJFitdln \liS)8,,, Mi-au aparut 11"1100 trei vi'Aiitoaro. S9 chem<'lu CrllseelEl, Slriiba ~l Za.an:ta. .. Frumwas:8' ar Ii hiSI ~i €lIe, nu 21c b8i, da' 1ml 1l,1!:r,sau a:!ia, amesfecate I p,am·a.vealJi mal muHe chipurl \lil.mti~Ue"ntr"~nu'.

~ Fugl" copUlal m1l.·ndemrra Crilseela, Fugl unde nu ajunge Ilumina $te161 ce-o·nelln,ta p€I.AIOrldtd Fug,l cu, Hyl rn deoo:altl

- AJo:nda-1 Cea,·cam·d:sschlde, 1mi 'lmturea Slfilba.

Dar Hylm ii G, cU tre:b~J!;nt!: IlUib~I'\EHl. ~ui ce'a (lam!·1 d&sf,erecato.a,· • rea poflili p:lin care narzlll PQlven.! pllhoi I . - SUb narzl, !airtimu'l voslru 0, sl!. plarflll Nu lisSI,

copllEl, g<l aSIa si .s€lsva,'1€!;l)scil!.1 ~e . - . Za.a~.

- $111'11.1 illl~§i pa Hylm sj S€l111lmllf .. A·ndem.l1a iarl C r1hl:9 ela, 'sa nu se·rlItoii.~C' la A.londa prea

din ""ramel •

.. PlItereaAlol'Ide,'1 0 sA se Is,toIVeascli" t§i urilll8 SUiliba IAmlJiiirea. AI:onda 'e legatli de ~lJmea·pl)l1ii ~1 harui ,ei de f8lrmecllio!!iIQiiiU~ sa rislp&~le. d up~ 2&ceocoluri dal,s de ~l!Jmei)l-oaea stale,1 salel fie urm!i 11 va 8litepta pe H'ylm,lrumosa. dar ftlmei€! 0'8. orlaiue. lill§i~ vor duce tra'lu·n bucur~iI

- A~ chibz,ulnta §i inlm~, c:opllel Nlu da 1:1l:rAmul vositu sub talpa In.arzj~orl m!!' ruga, iar Za~iwd,a, cu la· C. rimUe-n gla.s. NQI Til adul)6!lfi ja'lballf',aIrI.IOII' Tn dnc,j cuprinder11 Murlm lilUfi tarlrnul \l'Q51f1u irrlra nol ,~ riai'll,

oopllel .

IDe visele~aste<ll'l-am s,ullat cjtre Hyllun l1iol 0' vorbi, Da·n Zillle, BI oph1 am diulal un \lra.ci. 1'80i1 ,zls c~-s mb de vis ~i, I,·am d'a:t platl din s:t!ngel!e meu - a zecea parle -l1uma' si-rrri afllil t~ba'iillrea;

a!i'ldlpa~a

Ca' iZ~lIll am fost ~'i d'(N)Jlea trel, ei de Pdon(ja, ~! loc!;IJ nu-s ~--aeu (1,il1 ao de nu vfl$eaz:~~

Da' in dUlrerea ~i nesoeotill~a mea de·atuncea. l-am ruga1 ~'Hyl'tn fnl!Hl se-a4'a:

. - Daoa lj·s prieten, ornute, dlJ-mli s·o '1M pe-

Alom:la! .

in urrns eiost OJ.Jmpm, ca iHyJrn a prins a plange! ~m pl~ns ~,i lio, d:e .il101-a, .,i ru§inea: 11I1, eli 0r8 dila.mal l1Ianula SR sa noeea ea 0 mu!e:re lilir~ vlagilU

EI, lll.iminJitia la, multe-a b:rulbAil Hylm pnnlte 51.1Splne. Da' 10 am pn'icepul numa' ca rna nu mea osteen cl8'"'81 I~!.J lui. tr,ad'litor vllnduit Alondei' §.amagilor 'CI~-:I

m~ni lnspre meane. '

-110 lot iti mu11urnesG, Trorn, a zis, m?1 potolit, d':lp' oarace z~l&av~ caac u' 'lac! o~ trebUiEl sa p!ee ~(l~ i'l'Ia~ departe, intocmal' dupa vorba babeL Deparle; hal, de-AIQnda, ~i depsrte ~i de fine, mai lIacaul'

- 8~ nu milla~i de izbell~le, Hylm! Iu, de imi e~li mal dMg ea ai de-un l1earn OLi mIne! T.nd@~url!:l rni te

mg, Hylm" nu-ml ua pedeapsa asta! ' _

A,s m-am Il'lilogil. $i, (I.ept sf! zlc, m-ol JI milogil, IQ §;I penl ali il 51 mJ;et'llll'r1l C;;!I ,pe un frate, cia.' mal abl t~r m-am milogil dill spalma cli, de;P.llrla Iilf'ld deel, ailleam sa piai'd rilll.!C8 AI'ondei penlru totdaallnal

DOlI' l-am li1odl.Jph'lcal, S-a:-ndup!eca1 s~ rnA la sol de p.rlbo!Qie, s1JJ crorlndfun inr:lepMAndu·ne de-Alonda.

- Sa!fe CI,IM vref lu. am zls, c.Ji. vedeam limpede cym ellot lEI fmmoasa walJilQar8 c sa se lntoarclll,1

:;;i d'LI§1 am rost. Clli TaJlr alatwrea. Gil ai, lb~al, ne-ars dragi pe al'l1lAndoi. Pe amando'i chmpolrtvSl.

('7?O$ln..

A{;a aa, tslcl; biie:tanfi dOl'me.fl!J1. Tir18'ri~1 fragezi, 00' sroraiau, ahe! varlos. Dc, ca la ost'9lleal1i.

10, la~c~. nu m-am dus in pal. La es sa rna 1ntlnd degea:ba? 10 em j~i;t ta CalM, in ograd~. S-a QiJduret potaitt Ci ma are dll'ag. Oa' n-am avut, sarmanu', parte si1-il bag Tn seam[!l, eli. 10 pnveam lot dupli Hiy!m, sa-I viz CUOi1 intrA poole hoa~c:li,

lOa· ma..n~a I ui Sa isp~vtse. C.a 8-a april ~i a slrlgal -ditl,poarta. Saba, SIS veda trea. ba, n-a i,ndr~zrdt.sa 11'l8t1!i. Niu'ma' m~ra€!i. O!'Hla oaltattl. s·,a Ilit din PQfl. i?i Si st,U Elil insp ra, s lrll.ln. I\I:Uri~ea 1"Ii y 11'1'1 a uecu!. gardu'. Oll. line vrtljlloarea poana ferG-cat~. Ds' gardu,( are SClJnd ,{ ~:ti'rb. §I"aproape p.r~valit..

In U$~, merh~s~elu'a mai ~at glas. In vreo clnei lr:QndUlrl. A tot I:z:bi! in u~ 11 cu ,p!cioru' ,. ei·n u rma a mcnit din m;n.L

Ehal Au prim; sa la-Ire' c&i,nii prl·mpreJlUlr. Po mise ~1 pota.la mea! Megie§~lor Ilel-a s!lirll 8omnu', a-au luminal. a~uncea la fere§ti! lBa .au ie!!?il cumi3J11'Ei ~i,·n ogtad:l'l

_ ,.abia a~Oi ~ .. deschls hO~C8, Hyl?" a Inllrat ~i. \'

~ a~la a ~ost lot. "

Caij,nii·au mU~lt~ FerEl§tile-au oribU la 'Ioc, Cume· Irele·au rnai aclastatdJelllci!i. EheollDa' Ie-a, lovil pltc-

11'su' ,. ~·au plecal.. . . .

10 am r,ama;s. Gil. tOlllr,ageal'll nad9~cle, N ~ejcl9 cti s-o-nlampla cG .... a!

Ella! Oa' menestrelii iT::! olOisnicil N U 'ge:aba Hylrn

nu $·a ales 1~l!rharl ,

Ella! Oa,' 1arm.edadito.arella·s vi()le!"e! Adev~r Til BaM putea sij·fldr1uge eMs-n sli.',!lel NUiiI13,' sa-~I Hcape pielea1 Piel~ea ei CH<I cretUlriU\J Da.' nleil n..ar fi

ant!clpalla

AAPAAMAGIAILOR

ITlfntlt daca·i zlce~. Os.(;a-j ~tGea ee se-ru .. lra P!ln :sat_Despre c~soal,a Ub~lru~o!. Ceea sapaW,-n $Ianc~. In st~noa de la Rapa Amagirilor!

eli oarne nu.. Pf'O~II, de" Da', laic,iIl., .jltie C eru' , p'0iUe nu 'gBaba jlr.o~UJ C~ toti vorbeaLi e-acelo 0 Ilne_ Ubaru' pl3 Alond'a. Coo !,ine, el'ie!, langa narl"li et, Sa. se mal povestsa, da' alasta-n rnarIOdaina, c·UbanJ' i§f I~sase, umbra peste-un nard. C~ era nardu-n Irwpu' lui ,!l.CU', Scornisel'~, ehel, c~·1 (tardy' cel'a SOl penlru Alonda'

OaJ vHzi ea-n ~d,e\t'ar nu ~[ia nimE!l1i cine sla-n C8i!l1;1 cesa. Ubarl,.i' se duces. pa-acolo-n pripitNu .z&bovea mal mult de dOllia csasuri, Peate IrE')!", Da' numa-n mlszu' 2lilei se d'uoea! $i nl,!'lf lrllra UbrIJ·Cu:Du-Bru, ~mi"a,eha! ca t-arn vazm In mulls randurl.

Singur 10'1 .

A!}a eli io rna ganCieanl far 101 lata csea, La AI<.mda_ .. $1 1<1 Ubar ... ~i la casoale ~[ la lPalru-capete, pocitl.l' cela de pUfc. Da' $i I~ Flylm. La es-ar s~ laciii el dac-e sao. splJlni1l! baoa ...

DOl' el tocrna' atunosa a. le~H, ~i ml-a ~~,rut rnai ga'Foovl ~t rnergea tiH§ili Da' nu t-sm d~3Iu~11 inerancenare-n L!mbleU ~,·arn priCBpl~t. e~ef Am Pr1~ ceput ca-I og0lge baba. Ca·1 am~gtse In vreun tel ell yorba de- ale ell Da.' nu-l ztsaee, A~ p,ricepUI ca

nU-1 ~Is.ese d'e caseate ~i de uoar, '

UBAJl,.UL !',;JUDO'

Eu. dOnlllEa ta, triiesc inlru clnslill'ea c.elorsl:atornicHe din vechirne. La:!:ile mart, '[-aiilept in poarla pe. loti acei POlli.li sa·-mf calce pragul, Pollil:i tuseseriJ ~.i meneslrem. Pantm oa des~o-ri sunau numale lor if'lmechlle mela: :frei Varbe Duicl", A~a ii C~leam~ tr~itorii dl n '~b'lI~a rie, d III ~lImea ,~oastra. ~! din !UIllJ leg. ate de <1111 son. Poate ~I domMI 1'3 vGII, auzil. dEl d~n~ill

Da.r pe cat ii 91iam b09a~i in falmil, pe atata mp-au parul, salll"lani In strsie, A~a oa am chama' 0 jup~· neasa, CtJ gMd sa·j dau pOnJIllCa sJ. Ie la.cll. rest indala de wstminta POlrivile.

?i Ii:lnglll Juptinem;iIi a. velli! Ubru-Cu-Du,·Bm, rn~s· c~nlclul. Galil nevoie mar,e, ~i CU loate pain) mutrele sp®ite. Un'S( era ~n picll:!,aJ,e·, aHa- n dllngl, aJ treia·rn cercuri, §j-a palra adu ce!l a cu.rcubeu. A'ceasta de' la Llnrn~. 'zisli BJ1I.i, Ii prins sl:i·ml faet\ s.emn din ochl CU atAla .diS~' • erare, c~ m-am ~i IA.sa.1 t,as (le el It'noaj It! 0 parle, [,capul Ubru m-a-ntrebat, J~sail'ld a se· ntal1ege ca- gro:zav~ tainili, dac!i·1 QUnosc pe me· neslrel:ul eel GU pleh;)t !lJlbe,

EIJ Ill.am Tnllegurnl i'nl fu·ncepLlt, S'!lrnindlHl1i rsin~ QUI' ,spairnl:i d1vat fI [,OSI vteun Ictm, Ord vreul' JarmccAlor ce va fl avut pla,nuri si\l fie shieS! cheful. Dar Palru-Capale a chlooUI P (;I patru \loci C1eodatA: ,

- Ma.re SUieili-n, Mlllfneroi'i otle m Inlel AJ$'!a ll.j Hyrm,

o:r:fafllJll Allrl;l.~pelea d~lI'Ilre QI'f.anillliiJ ,

M-am lncrunlat clilre pilie $1 el ~ §:terS-Q lute. A prtceput c1li n-aveam werne de 81~a prostii!

Dfepl e, Ill} TI recvnostCuse.m pe Hylm, cla·mi aduliearn 8Jminte de Ell ,I Ira Iii luI. Nu o-ar fi insemnat praa muH in, ochii me.il Eu lo,tdeaun<l am prinll.il in curle plil de jJripas,rara sa caut cal.-s pui de- Olfl o,~ die jlvinll, lar c~l1d r~ac~1I s-aupre~dut. la C9 era s1!i-i pIling? Aveam ubarla plina de, a~lii, din cale·alara de dornori sa-rni fie gard~!

47

RAP A AMAGIRILOR

Si dace. Hylm era de-aeem un rrru;mes.lr'E'l1 eu fai. ma,e.ceasta 1'111 era. sa-nni fie mle grija! INI.H' zina caml 'Ul1eam coplii men .

. EI, peate m-a-ncercat 0 cllp~ g~ndul ca minli'le sarnce de prill sal legau plerderea celor Ireisprezece d~ AlorLda. D~r eFoili vonbepro.M--t.e, cs-ml pils.al

insa pat ~;;Ii-li spun, daeB ramA.ne i'I'ltre.domnla ta ::;i .. 1111116 tapl1~,_~!§. de Alonda .. rm-a pilisat mereu, FlllndCa de COpll!ta era ca 0 mtnunel fru.moa$~ ea un idol din TemplUlI CerUlluil

Mi par fI fosl dlrag s-o <;!Iflliicii de ~uflel. laeast'elL 51 al'l1l stricat 0 yorba dlJre talti-!S.au. Dar el rn-a m~ frl.lnlat. Era cu mull oura] ~i~ cant! se alia singu.r, ilU alunei m~r~l,Iau cinei l!ki m juror h.flrl

- N-o sa 0 dau Tn ruplu' c-apuiLii, mliria ta! Treel j)este hoilul msu 'nainte S-C) atingi! 10 !fliu cum vtuH111 vOil copill die sLlIflelde:-j crei?lell ca sa va ajUl'Iga-t'l,pat!

IlJe Imn! S€>I'Ima cli puteam sA ~ pre lac in hom In gr,a.tla marel O~t€;n1l mei fill a~tep1i1u decAt p;:llUnd.i. Oar eu urase moartsa de Olin raoolii. t.1ra noimlU Mi~ am z_ijs '0"0 s.a a~tep,t sa crea~di lata. cad pe a!uoo m:l. smileal'l1'~~T1~r ~HI'lI vedeam vreme multi 'n.arlilt.e!

4a e-arn a~tept:al .. Dar I'IU CU rn:!iina-n san. Momearn coplla cu de-ale gu.rli -.au trulandal,e §i cu oUlliUali din aJte lum', cuiucMi, Ol!l varba indl.lIIoite. Ea era prieoonoas€i. Mi sa urea Tn brate, ma CIUillllea ~i ii plac~a sA Ii, sEim~ obraJli.$'i in ace,st raslimp se implinea, S9 deschidea ea un boboc de floare, ss pa{gu la sub (lei'll i mel cu m I.J It prea poilil'O·ri ..

Dar a-ncsput fi)ar~lva sa m~ ocole.asca! iml inhat~ doar dam~jle ~i-o ~b~gl1 ea raz~nd - ~icu luci ri vlclene-n'I ochli el.lrum~l.

lar eu am incepul sa ,0 pllndesc. $1 am allat-o inl.r-.o bu n~ 2:1 sC'lildMd'lHj,e in ia::::l

Vorbesc de iazul mic, pe care' ill n,umesc copiii Copillita. E',un .sou de baltacle ta ca(,~ ·'r"lcepe iAapa Amagirilor. Asta-Ipricinl:i ca sa. tie ocolit CicA ecoio dorm nard-lJInibre!le. amagirite: scapate din tar&mul Ge1~'e:lt. ee mal suet rise ',oalele de swfiet

Sin.-gura Alonda sa: sc~lda aeolo. Sau cel, pulin a§<iI prinseosem vorbe. $'i Ie c.rooeem" perllrlJ 00 0 'i!liarn ri18t~maloare -fi raz~ndu, -~i de scorne.lile p,?slim,i.

Nlal, eu nu sunllricos,. C urn am z.~nt·a..n 'Iaz, m-a.m despuia.t !il j-am sMI alatuli.

Ah.llrisita mil a·a suparat. N~a.m Mr"jOnil, ca t@Jn.cli, cava we-me. D9i( eMd am strdiniHI·n l:J:ra\e a-a zba:luI, ~i cflind 58 0 saml ~j-a rerit cllil?ul. ~i m-Il z.gar!al pe brat.p p;!lj,n' la sM9"e. M-am manlial. l~ani1 il'llhi~t rMrla-11 par, c,a s·o $llesc: slt rna priveasca-i1i lata. lar ea m. I.a.,· fmpltJill~a:~ un'g1!i3:·nl oahiu sttJ.ng, ori eel pujln ~a al"!~ banUlllil cllpa cancl m·a sfredelit duo rlilreal Ourere Gum 'nioi TnainlSt, nle1 dllpa acee<lJ rHlil'l'i mai OlllloscUI1

$i nu ma.ii !1tiul C!nd m·am If'i!'Zil eram intilns pe jOs, lnlr-o oocio.a,'M, jj.<Q com roa!'lltatlalmQiea dea~upra mea. M·am dumiril co greu eli·i 8aba Hilda, ca illli era verJe'rea MO-li reo dEft toll

Baba l.~Gea. e~ s:a II lost bai ceaii'mi bune del CfUld, dMl.lsepeste mine ISing a i,!z, ztlc~nd cu SH~leh:l gr'9im~da p:6~{e piI~t~o ~I al/andl, tn loc de OOhl, UI1I ~()mOlo9 de lerburl In gi:\vanul stang.

De-atunei. domnia la, SUl1It Chior pr@(;uITI, m~ vezL Dar cum s,e, intamplal a.ceasta, avOOl ~tiil1fla,. p&nflJazi. eoaf eu ~ !mba, $i inc! baba ~tie h1urrna~ jUDi1lta:l.e!

48

-110, n1~lrda t!li, te-arn donorit cuallilii de leac, da' nu a~a de bune ca cel@ buruienl de le-aveal 0010- ieal~t Ca di~tr··acele iogasesc eam rarl IDa', da-rni crezare. lule-ai sa Ie \liMed I §'I,·aj.sl! te-oval' Oil. un Odl' slngur - de·ai sl gan.de§tlc·a~a I'e-oi Ii IT'tlscut lar li'ni~tea. sa IlU 1.1·0 pier.,I, c.a io Ii-am IIi'ebulnm !lid sa IscQdesc Clue' hal'n te-o Ii o!'1lie,rAI, nilei Sa lstort-

sese cum ~ei-amal . ce-arn 'I~cut peotru maria

Ia. De..aiasta-~i dati uintl! ~i CUI bleslem rna leg

sa D p~zesc! .

eli' vorbete acestsa ~i-a lual baba bun mmas.

Am vmi sa-j dau riispl8![;1 GUI"!'l nu rnai p:rimise·. [)ar

ea 1;1 zis: ,

z: Ba nu, mlillFiala. Mile sa-mi da,l', 0 dal~. Hum a', eeea da, ~1-0i cere. Ga le ,50001 eli oi, avea, maria la, in vre(llmna zi, c,eva de ml-o' Iii mie eu mare hebUilllla.

M-aMl1lural bucutos ell am s-o tae, Sl am porni'! c~Ve caJste.1 cam:! era noaple plln!" siJjfnd pe Rapa Amaglrllo:r cu lirnima cam slri.,sii, cilici omi tot n~2a· rea e-aud in lllnlla Chico,tell.

In ooaplea aia n-am PUIJ1Yt sa dorm. Am chibzuil d081r cum.sa rna. razbun.TI1 t'ElI' Iii chip! lar cum au m!jil ~o~1i am chemat ~itk:ul ~i i-al"lil dat porun;C~9~ m-o a(fiLma, ·If·e-a.be. lUi ce ·Ie.il, pe Alonda Ia castel. Caal 6, "'Oillie Ubru-Cl.l- Du·IBm! 9i vi clean I" ~i des II '~rimitealH - dar rroglU4e d fie aceasta all~ laina inlre nol - pJ11n satele d!n p:reajma, s.ad uca la castel, vn}o lelii~oara. dou~, spre d('ls.lalarea mea

In, ziua acees, jns~, II-81m ,a,~tep't8t zadamic. Teemal pe-nnopta.te-a apa,rut, tara!?, abia swllllnd, mJ cele _ patru ga·tu rI TmpleU[e. 91 greu am asudat :cat Irflli!] desco~~olt! lar till n-a v rut In Wpjlll capulul soli spuna ce 'pati~a ~II, ctlM am ~tllrebal d,e-Alornda, i~alU Jipal 11"Ei1 gun ;:1 cu a. palm a SU.lplt. ladi sa·i pese c~-ml spurca 'cov,orul ew de, p're1.

Pie '~W'ma am !Ol trimis argat1 ~i·oilenl. s;'!l-mi pril17 cUt mlileru$'ca ala .. DIM s-aul irvl.ors mlm:l, ell 'tol~: orl m'bH:le·\tI'is, ori CIJ vr,e,un nard in tHljp. A Irebuit pe ul1i1 sa-ifnchicl ~ ~,i sa-l uctcl pe allii, ~i i-am prins Alondei Iri'Ca!

Sa umbham ell leama $11'"1il c,odru:, ~ sOC\l,team 9~ tata_·s!:l.u 6ivea hlljlJ'lel .sll. IOl!ra.te. ukll 3supra mea. l!lsi de: griJa asia am sCilipat (legrabi" flifldca, potrl\l'llnd~J-S'e's~H lfll.aJl.neJsc. I·am ~scodU qu rne~l'~ug ~j-am pr'tcepul cl ,el11abar rHwea de, cele pe1recut8.

~ar Alondla n.ll §Iiu cum 0 fi iacut cA, nu ml-a !11lai ie!jiit vre-o doHrGi ani Tn calel

Da_ra venit IintNI zi care-a-ncepl,lt CUI ri~. VQbam sll. il deprl~d .P~ H~In:n I:a luplelal GlJ Y'kli. ~~daj,dui:a!m s·aduciflruml lIbarU31 mele, lOll. Marele Tumrr. Dar Hylm ern de nJ()g_~sil~! 91 WilU V9nlSI!l. n"J.olci pad'u~rul GU li~r~Me f.agMulle! In locl.ll lor ,8, ap~rut pdicul. Pare~ nebun, ii, -m·a. smucil ~e mantle ~n afa MI, c~ i'I, ramas in f1I1~na. c-o bumt1i.!

- Mari'a ~a. a ~lpa( capuillbru" OlIai adineaulrlrnllfl'to','OE!ann din, s~t. ~~·fII ltlpa. mi s.a _pus. !,!OOOa!"I1I drum! A.ZIS sii t,elnffiMt oegraba la si1'I~.lll el!

-MHll .bla.S-lernat 5"o,rl:iehso dacA. f'lU vii I achitAn !Jii IBr!J.

. -'~Hli n.oi'lfloi n"l~'IlU mai-rnal vedemn-vooel1l'l! au ilJlMlat CUI$i DIl,

Aluf'lei, m~a napMit uitaLul ,,;;lor d'e raiblinare. :;;1 m-an'! dus.

Dar n-srn DuM Sa in~m un coliba fanli d imi6~11 paliU~ peste pidurar _ Pentn.l eli hQilU~ lui era tn pra,g" Sl~!ci~, cu, crel:erU v-arsa~ ~i m®:ler~·atarna.nd. Ca toli oel care pier (j,e luna luk UlII,JI1 ~

Alondasla:·nih.mtnLJ. ~uf1gM intr'3: bl~nll ri, deGDWaita. - Am s~ toe· 1arl, Ubarulef peliltfW G·al vrut sa, rei G~ .sila caa,a ee 10, acu', v(eit!I,Y $i;i;-t~ la,c dar, [)a;c-o Sa ~erli ~itu cs fel le-arn pedepsill

E~ ann iriGuvli,inl:a~ din VOfM §i dln ochi, faaaf1ld. lara s.a §ov~i, tJi'ta~ i1:2;bunarea $i-am oat s-o tau in brale~ 9i·am suduit aand am alin!>. ceva, cava ce 1f'l1J vooleam! Avea, h~*'aJic-a, ~waie !luw&lJwle, groase 013-0 jJalmiliaspre, tart ~i iN;~,d: .. _ _

- 0 sa m& SII. uban.dlel O! I! nUriI'I{IJ' <'I ta OaJ' IJ'feau s,a steu aseunsa de aiti ooni. Sa-ml.sap,i in gr.aM aJctapoot Tnl Man~. rn, stanca de la Rapa AIlfI~giri lor ~I weal! I.' $.'. i .<'1 .• 'm.mat" CIJ vorb,a TndlulcM: Vreau sa, t'tH;IJSC1.ma de toll, '1f1"af1.1lr' (;Ie lme!

Mi-a pU~rma!1a pe brat.$~ i-alitl sim!it cl1litar mana, Mira sImi'! .Am oat lar $. 0 CI!I'p:rind'! l-arn prins mi~locu·n

p,al me! a1am i "aJUI rar~as mal nUe ! srecate in

Tnve'Jis· lesl:ematl

Ato:nda m.i~ -zanmbit.

- 10 vreau !ii.a rna d6we~U, Ubawl e. Si sa rna cai!

Dar sa ... m i cuno~li puteraa ~~ so';i te lem I da ea!

EI., 09< S~O mai I u flge50~ In zfua aceea cn,i ar a m plllns Sa caut m~~ter~ care sa Ui.mB<3isdl s8JI<l~ pe

po:jla ,~i. . . .

I'nsa ~e p;1,dumr a 2Ils eEl. $I'nguril 0 $ilii-l1i1g~~pe, Ulr1!i aJai ~ir';Ji:i bocHoaH;!, ~i ~-a-ngropal,. Ea. ~tie u nde, cum ~i: cando

00. ~~e ends-astat ~5cuns1!i ~j es f,el a ghlcil

sa cia acele cane i·:a~OSI casa gata,

Pe u rm;;i. ::jlL-a t1i'lul r~.g~d u tala, Mls-a ~at c.arl,d. ~t ~i Gum am vruJ~j, ~i- i,~t~ fflc-p~a~fll~ ce-l~ trJcrechn~sz- nu am mal Intalrm! de cand §;~IU Illillisre sa m!l m~Humeasci:i ass ea ea! $i care s~ mEl; l<'Jica s~ 111 a m UI~lumeslC cu ,ea~ Noma~ co ,eaJ Z i c zi1uci:\.J'! o1ipele aca'Ste.a mai g reu ;sufar di-i dus.a ea, decat pelfilru~i ul piei'dut ~i fiic.a rali;'l!cilii.

Dar sa Ilna-ntom ~a anii, sa ~QI. ne rlOlla, ]11 C<l re'Ala n,d'a n-il, ~e~H djinacel a<:H1pQst I-I WmHeam pe Ubru·Cu,·D'u .. Bru GU rnerioo',@"

- S~·i spu'l ~l.I' Patr1!.JI·Cspeta cA, daciil !iLl rr;·asculta, n-oS~·1 mail!e r1:ici un delli, din ceia opt c~!j are', de Jolos!

Oail' n-amavut lao coa s1JJ Ii repel: pijiou~ui amenill" larea- OC'hii lUi CU ;$:i D~ erau rllma~i eu Mt@:~u9i, lar ea·1 chema it) ~E!l:ul ei c~lIdat $triC~lndtl-i di!'l :seoln ved@'r,e-a;, ~-:atu!n.ci POCiilu~ aJl:e,rgia la ,e.a,

E.!J lnsi:1 ffl!ili duc~am ~nd mi·,era potta. Siill cam a~a ceva, penlru o·,Alon1ja Tmi d~ch,lse 0 jJQvati!:

~ Sill rlij $1~u!i!e~lli 'doril'lta ,pGfIIUU mine MrIiCI Soa~ r'810 nu-j sus ~i um'tlrel:e"s p're~ult"~git_ C·a;IL:H1ci nard· umbN;lla, de-n anii ai§:!€la vier.rfr'UJiesc p~-aoi, au str,aj" nlGll pulare! ~~f'I'Iaf CU searrl~ s~ 1fI~·mi wmb1i noa.p· lea mJ t,aclis, eli umbra de"Q'a~~eme: M Ie e au OS~o bire nar.zilor pe plad Falrn Itlml~IlI~. te POi~i iW1cum.e~a, d:ac~ 9.1: min!·e-ataJe. C~"" in:tunerijc ~oaJ(la"n rApili plasmu~lil de,li faiITH'lC~ §i vat:u'. ~ial:.lzu'. ~i"11 v~rt'i

ptllF'!i(li-rr urrma 9roaz~H~ (lase! .

EUI am vru! slli-i lau vQrbele 1n ras, C~.I"IU aram cop~~ orii 5iUea,11I pros~, sa rfla·am~.geasci!i. ios(.i AlOMa. rrHo)' J~c:ut s-o cred:

F;ApAAMAG IRILOFl

- Ubarufe, 11i amlnte:}U da stroM rJ6V.azUl de m-ap$rll?

SHalu' de~i·a luat roabe fIl$~ni.le voinice1 Si n-at ninnfc c1e::::l:S' ce lJbru-Ou-DlI-8ru' ~i ~e V8ZU' I ui ~lIrica.!? Sa nll~a.r die od'lIILJ' liliu, de Itl hPil8§IB'? Da' de o~ teoii d ®, J1I'I-a u ha;ituil, d upA porunca ta, ,i Ii-au' vel'll! 'n:ap{)i Ow ml1'lt1le to-pite? 10 ~tiu cespun, ULa· rule, n-n Gwezi?

Am s:tal sl-am ohib2uil,clotilmis. ta.~r l-am Clal asCiLJltaroe. ~I n·alli1l awl p~mril de r3U ca am tacut a~a!

Cad sa,ca.ia,IA avut-am tn acel rastimp dear ta ca"stel, 0.' u Maud ~i L~en~, ,o~piii d~lUil~ d~ soa~a ce ml ::H" dlJ$ de mull,r!e·o€! oclJhna mult tlhmla! Psnlru di. e Loena m&m:lr!etea de'a~ v.azut·o. De -grab!i NInp!~rlrJ §~ !H:I fillcu! fr\llmMs.a. SalOl li~ If.6. iani d~ ciil'ld ~n Maud .sangela a prms sa Glo00leasc~. Uei ani de cand Iml c(!!\e, s~ ,I i.imHicCu ea, praeum e obfceiul. iar ei I1U if .ptaceal E, uera drag (:.alra!e. dar nu-l vola de- SOj, 91 Soft ~QI oolenil, in l.eoi de ranOtJti, >sa ma f8,rru.lr'{!asc~ C'~ (),baceh.d rll.!r1J!ii il~~rBlrati B'CU pacal,

~nsa CU mor!uri!e ~i mao descurcam, dar a !~CU! h'&I~oe-:$au proolle, $101 rn Weul'l all, c&nd am j)lecal CU treQUI'i ~i t-arn Ibat roa~ mare fa castel, Natlu nul OJ lual-oaumol De sora-sa {)U sila ~i a!inUt·o·nchisilintr-l.ll~ ialaC,Ia, poJta lui, "an-am veni! acasa,

EUI am slobozfl·o; ~1 pa Ifarliu I-am 'bici ui~ ell ma na Iflea! NI:,ltlnai ell ta.ta nu-ml rnai gra taU\, ~j rnai era ~i gt'ea_ Am Vwt $~ h~'fac- nUrl~al t.oena, Tns,""" s-a pus de-a Cum'1lezi~l!I.

- Sa nu n!a' 'a!st~ n-are sa sa !illili~ A~FI preeu m ~i pn.Jn(;u~ (I Sa crnp9~

EUI m-am speriaL Am pus-o pel doic~ -sa s", n-o seape din _O?tlf, casa nu fac~ vreo [1edbuinta. Acaea a par.::ll-o cess de' esas, 11138. Loena tot a 1epadal! A lepMat. dear penlro c-a dorlt s,ii lilt! ~~a!

Apoi pe Maud a Q~2.ut bleslem, flindca de-atunei nu ill. rnairosllJiirb<lll. I~i lace~u ras d,e el mulerlle ce'1 lrimileam sp~e d,e$fah~re!

A:tt! nci eu am gasH cu cale sa m.1 pHang Alortdei.

P~ntrliJ' cil. ea rmi mal d.1iciuse. in mune rin'duri, s~a.·

turi bUM, .

- E Umpede, Ubarule, rn.f·a grai~ ea, fala ta are I,ar d~~8irm9c<, c:la' n~.J Cllln~~te ~i f'lu} ~Ije stapanL ActJ' H) raburolt. I·i"eilt de ural Oa' 0' SiiIi :s~mbuneZ0 eal 'Nainle de·ase fa£e anu'! ~a.oo, mai rabda~, ~i W ~i Malud! F'entm cala~~ " sA·1 wca, liaJ C!lind r s~ \ftl -aa. dil"l 'Voi'a ei, el sa va ,n~Ja glf\QllIV barba.ll ~i [U sa i~ UI1~li licMCI petrecem cum n-a, mi1lii~os!, poft.ind._. in'! ospe~ie o!b.ra2e 'naJte ,1 meneslrel1 veSI~'ti in hJml rleF1!lmlarntol

Am !3s,culta:Hi poe: Alonda. Am f~bda!toanele lui Ma~d ~i pe,aile Losl1Iei. Noaptea nu Ei.'!J'ea!!J somfl. Ea lumtJla prin castel co!ln~~nd a jtde, ~! bfu'iJlu.i.a Tocolo' ~~ incoace siJdluind. Nic.i ziua n'Bveau lihfl8.. Fiecare c~1I101 collon in aaro sa se·,ascIJ.IMii, ou d uJ'e:~~ 1I"l11. el cllndl mi:( inl:i:II~eau, 11 U Lm~ vmbe.au. Eu m:l Spelial1l de ctlipu!i,1 ~ I or f~,i c,uioare, (Ie oct'li i cerc.jjrna~i '§llad'a ncl~~ in cap. 91 ei ~reoeau de pard nu f'I'I·a:r fi yawl.

. P,e u Irn~. Maud a- naeput s~ !J ml:lle prfn cod ru :;ii prill :sale. PunealllJ sa .. I u~mareasc~, dar ,el s'e fo~ir<!l ell i slelnme 9i lIimi§'ti ml Se inium1l!u dali de. FLJ§ine,

- Nu. ~m D@ unde-tl h(lina ... m~16 MalUd, flu-i a~a?. rn-a lua.! 13 rcs~: AtIOrld'~_ TnU-Q2:i. Ul)aflJle, m~ DJl~a al

49

AAIPA AMAGIRIILOR

oamelfli vrednicl in simbri;e!' IDa' VeIl ca io cunosc ce n-au f.osl. ,ei in sI.are a allal Iii sUi 'Iecinml gum casca in oqrada Uln'ui hodorog; de-l ztca lumea Mo~u·. $i oela-i",tO{'lJl'1!i.n surlet venin ~;llal" varun, oa-I zice cum ea.·1 CU.l pacat sa f~l ravrneas~ sora, ~I ~ pentru aiasta Ceru' II·a Mint. I~si:'lndu-I liirli vla'9:a :birM~i0f3L 691-1 bagl1-n cap §i c.i va Ii av§l'Id tcena putera data. dinspre r~u, c-altmiI1t9ri n-ar!u lepaaat de· 9.r~IjA.pn,lncll.l' fi,e~.Q~t lao sea~~ ~ille d~r, Ubaruf,a, t:a CO ~·am ~Is c~ fll-ca·la 0 s~ If I· \l'pn~·n fire, 'tlla' acu' mil. lem 0-0 sa ti sa smillteasc11l teG!iorul in cest Ilmpl

~;B ca-n saarn-acee<ll1l'i-am ctJemeIt copiiL L9·am spus cli-; dusA vremsa in C8.re-aUI lost lanci ~I cA s-ar cwen,l s~. st~m '~us~rei cle vo:rb§. a~a. eel oarneni,l eLI minlea-ntr,eaga,

- EU,Iii.tucli, a-noeput tala; ~Uu ee va roace, Pi\) Maud ~1 pe oumneaia, Mai ~tiu ca-i d'rept ca Maud rnt-a gre§il, da.r ~tiu c:1H tot aUH de drept ea ~i au 11H3m gre~it lat~ de vel. Ca dumitale li·arlJi ,glre~ll 5tatorn[cindu-ma-o neascultme! lar ciitre Maud am gir6~il nevrStnd sA.J iert ~i &i·rl't~I'eg c~ acea purtare .80 lUll nesabuiti nu a porntt din ul1." c1 din Qrag()6~e praa mulUi~ tar ofIlid cu-atilila·nver:!lunam am corn ca au sa imi plardfll.lu.I ~i 61 vlaga. nu am ~,1iuj 00 am puterea sA imi rae voiarapf!i! $i-ml pare rtiu Mum ca pwn,cu-aoela nu-l mal pot aduoe ~napoil Dar vreau stli fie Maud lar precum a. 108,1. ~i-acum eusiti'll cli, aaea vroal.l., se·tllaplu~B§'e! ~j VTI3'aU s~ rnli uneso eu el. cum z&ce leg;e:a, in Zlioa cQml voi 11 de cincispn"zece antt Dar vreu sll·mi lad, laluca.

nU~1Il1A ca·n pove~1i! .

In di,pa"aceea Maud Nil lumina.lla. c"lp. ~I s-a I~.sal sa eMil Tn genuncl1i! 1?i-a prlns d Ii s!1rule Loenei mall1l1e·arnfjnd'Ou~1 iar au am pricep.u1 e-once l-ar li-m:JmgaJ aool mo-~rtaag s-Imtil era !.lntal!

Dar rn-arn smintil liieu, de bUCUfUE!_ Ca-n prag de tioapte am pleca'l, in rn il!'la. CI.I faclie, c:lrilre Alonda, ne.sooo1ind povata 'e~, Dar prea eram F\ar~bda1or sa" I spun 'cil multumlirsa mea venea, a~a ,cum ea din Vlreme mt-o veS'~ise! insl1li Tndata ce-sm ajulm; lao rt.pSJ: ~! mi-~m ~~it u,",:!:bra prelul1gll, l~emur4nd prill prof ~ 'pesI,e oo~11 ranliti de stanoi,. IlQ! g.a, '!acut 01,9.. un fel de hiig ... $i p.arca 8. u~eam Irullzele fo~ni~,~. aooJo '!.lode nu erau copaCL ". ~I-am ,eugetal, eu Inlma z;v.3,cniltidu-m i in gatl ajl, c-a~a vor fI fO~!f1f1t narduml:Jre'I@, v€':nll'ld ta.r,a.~ sill se prelll'lga pee sub rurnl:lf<l 1111e8, •• Ven~rtd s~-m~ sco.al1l. SLJflertul, din truplIJl ca~e:

Ie era ,tre!buitor __ • .

Ca.t ai cllpl; am ,luunc.a:1 faol~a. !;li.am $lirns~o cat de, repede m·am pr~cepuL, §i-a.m prins a biljblH prin IJ.EiZfla groasA ...

Ca.nd !Jocoleam ca am aNns, Tn U§1l s,a~a!}ulu~ Alandeil, m,-am lPo!lnenit deQdat,1i ca-mpietrl.t $i Irai nililurci m.i,-su IIp:A n.lrl In fa~ .• albe §,l 'I mnrn!l.nd... Ca rat.ela de luna ...

P1!ileau si flie llrei lems3. Frumoase, daG'i~J II avul contulr .•• Dar trupurile Ii se ondulau, mUfcate dinspre ma~gini da-nluneric, ~I ctnlpmila ,Ii S9 tullmrnu. parc-aF II tOSI mall muU:e eEl Ii.l pla:u 58 fie unul",

. - S~ nu la!}1 pas de men6strel Sa ,calc:e ubaria lal ,1 mai ell 5eal11:.i rlliPal, Chialr m~Moe dll de ~Ure all. IlU'S bil'lEl vanilil m·a indemnat una din ale cu vooe d'l~~C~l, nI.I lie. ba, dar care nu-mi suna pre,a om@ne~te" ..

50

- Acesla Ninde-un menestrel e chela pe care 0 a~teap!i!i ,ea. Aceea-ce-deschlidel m-a Ilamulrit a deua, em gral cars m-a-nnerat ~i 61. Waa s& deschlda Po<affa Nal"zil.o:r, prioepi? Sa nl\bolas~ mull'i-n ubaria ta!

- Un an, numa! at3t. rn-a Impl'arat a Uela. eu gllasut stillS" dar 10'1 attUa (Je ciudat. Un am sa-I ~ii pe menestreli deoparta, ~i·aJ sil. sallfezi, Ubarule, tara· rnul UiUI

Spenat. eu am rAuul ~eJl!'lnull tm~refllel, dl):r ale n-su pterit._AlunCI ant mal p:rins Inimt1i Ill-am inlJabcit

- Ce fel de d whu,rii sUlI'lte:ti §i de: vretl'l Afur,isil sl;i 1I11 daca price,,!

- AsclJn~~ne! rn-a rndemnat aeea ((inla.1. Ascult\-n.e ~I nu-ntreba Inimlc:!

- AceaSIa lilndea nu ('j: warne de-ntrebari, a (iat a do~a sa rna lamureMcei. Vln narzii! Ne·au simlltl E'I ~1i1.J ca no! i-am mailnfr,t1nt 0 dal-a.ioi! ~j ~Iiu: c-a lrnia.

oara nUl mal putem v-enil .

- AjuMi·ne, Ubarulel a susplnat a Ireia. ~1·ajlJ!ta·te,

pe tine ~ lPe-,a~ ~iI.. . . ...

Eu' n-am mal spus, nlmlG. N u oa n-as 'mal Ii vrut, dar rlU mal eveam grail Fiil1ldcA ptirea 'cl1-1l juru-mllo§· ' n &:fle· un oodlru-ntl!9Jg, ~I pa.rM dcsl uo,eS!11:1 pete de 'in.ttlneric. marl ~I dezl&nale, m1!locfl.fl(l paml!!!'I1Ui Tn lunecarsa lor zo'rfta ci:!;!re hoI. "Nard·umb,reI6!~'· a llrila:1 in ml 1'Ie- U n ga,nrd -~i m-arn uitat cu spah''I'l a, crupa i.Jm!)ra mea.

Dar n-arn v&liul-o! Pur §i' !;iim~u', InU era! $i~am tinecuvaT1tat acele trei 1li\'ilucL tlind'ca lumina tor sttruiia bezna ri!i~ S"3§:QI'l'.1Ima umbra nici'li~ari,

D,ar ele·au prins s~ pallpAl€I. s-su contopit ii-au disp~n.u eu-un sol de jipi1't, ca de sortiware rea! 1ar noaptsaa-a Ilbal asupri··m~. api':JJs,&nd ca ~i' cum mlJntiij tali rn-arli Slriv1L. tnoet.;

G&n.d: am ~ll ut din no u dEi 1111 ne ma. allam tn bratere A!o:ndei, In si'iifa,ul al.

- Flaw a~ 'h1dUit, Ub.anJII~. cao nu m-ai ascultatl $ i li/IJ era 5·.0 pali. Nome a-am prins_dewste §i te~am smu~s d'im afn~glrea oeea rea!", Da' ilU-jl lao vllm~11 Vra~ma~ji III ei urzesc Tn jIlJFu]ltiu. S-8il moire ,g,njil. s:!!l rnu-~.·, intre. 1n ~rcU!l .• nlmpi. in casteilimull farmecstrllffi. t}l

Am tresarll §'I am pri'lrt·o·n ochl. IMI s-a.u p~mt

ad!\nol, Muri de, spwma. ~i. pJeril,.!lim illl(ebat: - Ce·mi tot spullJu? Ce m~ sa tot i~ta.mp,U~i? Ea a rAs.

- NQJ-~ pierde ti'hd'l!J, ,dragul rrneu Ubar! Ma.'! 'nainte 811 lost prins de i;ul'Iii,glri,. momit il'lloGullor. Da: ilo te'-<'lm S.ODs c[\nd nll era. tal'Ziu! 81 bin@ li-o mar fli de oi ui1a tot ce·al vazul ori auzlti cal desprece.am zls io, la.li un fleac. lLa l1unta am sa ilu ,culi!'le, ra aliiS' 1e1'1. AI' ~. mi!i·nm\i~.ezi qa Iii no peljl:lI ell n.lr·o lume d:e: depElne, $i-ai sli veste~ti'.oA ne·om un! curlfld, IntirllJl respec! de d,Ejp'arle, :$f·,aI5a v09ste~~1 ca ne·om unll curAnd, :lntru .respect d~ da~~ni. lar io, eu Ilne lmpreuni'i. VQI veghea. ca fe~lli 1~1 sa se-l'lsQlea.scA fa'rs vreun necaz .

. .. Adev~tat? am fntrebat .A_d'eval',at, Aionda? 1n

SCUM vmme C s·~Jml1H. W, mle, soal,a!? ..

- Adev~rld' a mlJrmurat. M~ jm c~" in CUlral'ld, 0 Sol,,! IlliSQe~ta oolul c~1Iube3c!

Oonil1la [a, de-aU.rncl h:oac@ €lUI !riIlt·am ca',ntt-tii'l vis'l Cell1lai fn.H!lOS a fast cil!1o a 1005'11 Alol1ld,a, IErI caslei. in n.oopleo. dinal n;jea. maTii .zilel Am edus-o·n

t$lim ~ ]n ~ atHeyl1 nm IJU, u m:le 0 a!jte ptau '9 atelli rru,t~

• fll iIJIlte Je:ea! pomnclse: .. ~:I,lelricit, BlIiriI cODar!I, In 2:ori. s~·nt&rl(Ipln _oaspeJ~i cu tilm:betul pe bUIe,

DElh, poate cam~: plUc~1 ml-a POn'lH11I'lit de Hy~m, ~.!-am :ilImilntit. C'a-l'Iu-o Sllr~:lulgemre rn-au ClJlJI'sie· ra.~ <lCeste~l, t,::Me loalel lo.omaij tl-alTii istorislt Da,r n-aveau 190 Tn b~curi,a, mea de-attmcl. ~ii lie-am ~asat cle:orpalil:€l I~r:i ~fflrl de r~u I

LOeNA

SOCCI!, domnu!'a fneRt, l(cooltoriC~ vel IIi a~tepillim:l s:l,t~spijn (Ie GEl, dinlw-nceput, eu I":IU t-am vnn pe Malld. $1 f11ai socct oili n-a, aves ta oe s-ascurd ~ee:a:Sla. Iatic;le OQmnii;! 1a ~ !jac~ a:scui'lsl nu mi:·,a r II~! ml!al'

lEi ca, e ·a:dev<':ir ca. ha.o.ar n:·a!l!l!1 Nt! am !la.b-ar ,~~ ee rnuafl1 dQ~lt Ini cicandsli, ·~iule,riI1eia.lm;~elllui rne.~ mala,·Daf de urtlt" nu 11 uraml Nu, p~ni·i1Izi uti. c~nd rn-a slilultl AnN'Ici t-am .• Cihem~111'I110a. rI. 8~, ~i nom., 0' a. los"! 00 IlIU ~:ves:m pulerea ee-am acem. c~n{j: to1ce Tmi dor~c din raspLite[iajlJlng!H1d'e.t~ faptaJ

.' Ve,~~ ~.dorr.nia ta '. :putGrea - acsasta c r.,ed.; eU!c.~a r:ncoll~t ~In Mine oda;til\ Gus~mal':lla lui MalJG,acee<.l de am .IepMat-o. Pe::rlI1ru ca, atund c:md mi'o{! ~:t~!lm in p<!!rIItec, a~,u neil s~mI8~m osva, C!3lWi ea 0 (l~'U~~ maJre. A Tin!:;E!;P'iJlt in z~u:a. Gand II'iI'HlWnfuri$al Lin pa~cul rlQs:(ru, 0911: din itiI'I~jloG' die eastsl. Pentm c~ mi"era ch,~~ul ~·alar'9! de,soulita"nl,arb~~ Da,r cine! rn-a 'Q!M!Ia:1 ill ~!Ipi p!mtllll:ul, m-a-nftorst deociat"ufil vail"w .. , ~I urn vuiet.. ~Ii parc~ t@t vols,u ~a.~.ilaJ;,!1 1100, $alru~¢e-!"I mine,. Am suans din ocr ..... el palmale ,I e-am apAsa1 IPS ei, GU C;i llda, IPJerilru Gil mol volarn oarlJ.li ~i s~rda. Voial'nl s~ ,Uu doar de-acel vaLer, de-ace! vUilat ••• , sill simi 00 taina SiU~.e'-ri"I e~e,

(Matundluri,- irlispre Inine .. , ~I I" I"II;J prea pri.-

cep de unde, d-nt~ nsctmea no l-er fi~ost ~re-

burtoar'e. .

e<i-am ~hilp~at·,o. Am a~l~ptal s-adoarma doic<l, eea pa carelalta ml-o PUi!H~&8< paznic, !MaroC' O·avea

$Ofl11rl gr,e'U {Jle ;<tclruneinatl ,

~n nQilIpl>ea zceea, ada,st&l'ldl ,d!esG'lJIlta"o iiarba. am simllt AI1i1 dl9.sIUII'I'-'c1iln vaje:r ~I din vuiet, ca, cil'leva m:1i Ga.UI~" m~cneam a. oJ§: l~rsile~tf1l moartea s~ ]i 1ase \lreme .spr€l a mli, afla. Dar mal eu S!ealn~-all:'l rn\l~tat c~ am putera, cA i"1i11.II1!.e 1'01 sa mEar~ dupi:!. PO~I:a mea!

~i am f!JJ:g]t degrnb~ ~n!atai()i lilndca ~lia!m.cai ~ral.l rlum&m~e I()llpete nedorii:el ile i care cr~1ea In millie.

$1 chi .. r am lepidiU . nl OeaSiIJl"8oo!a, de ilz~

band!h~nLrele'Sutl 'ou ~i d,ut&ra, amiflirUrlC-.a.t

,spwe Maud blfl,sternul MPullnJl~.~i f,ost-am bUC:l!-

r0a81i anand, ' rls!'

NLI vreau·~ ~lce in urma lini!;itea~ NIJI

aWil·am litirla. niai 1 Ilrezi a. Chemarea

aOSeR tain ic~ n'u -m! ·d.il:Ia8i pace, !/'! fm I spUlnea

cava ,c~ oeea ce m<i . Irta meal

e:1,~i n·a~ ziooc~ 'i' Tn mine mila pemlrll!

Maud~i Irl~~!nea lull, Qlr~ '0 _ ~ij-m!~~cewm viin~ penlrlJl "Ool1iii tll,U CiU CliIre tata m~ llli1lu~a.cu gilMu'l du\S,

lar imre ~oat!1l aoostaa c~lbwrl'ld" am S0<G01ilt S~iH'lli cayt 0 pdVal~ TspiHriclu'ml sQ~rla., ~cum lac le~oarehid:1'l pralg dlemtiTitl§, D'r~,pt e:, M ~a~ emil'! Min·

tili!a~, dar "OU!a mea. CJUl rnl spune1l! o-ace$~

p!ic:at nU! au aV'6aJm S~·_II i a~ol .

A§<lc1:i am ri!lcut-o, dupA C,UlfI e veGhea-nv~~a" tWirl, ln Maplea G~nd un liI"iI de sorti'IOl1lnl mi-a p~-

truns ~rin geam. .

Am l11Ce:put srnen ndlu·m~ 5jYf\e 'nal~ul CGl'Ulul, era s.a Sa uHe billele ~p:re mine. AplJi m-em apleca>t ~-a!1l ,S~WI~" umblele rasllrat"! pe podea, oa S-aille narzi~ d n-am rA:l:bol dadus in comra lor. Abla iii urma am sh~JlIi.l oglinda de-a dreapl:a§i de,a slk1nga cu Hiclii ~l,despul~dU·~~" m-am a~ezal Tn rata"'i, ea Il!I' clul1 el s~-rrn pnn:d'.ilrllJlp!N"Ylreg.

Atunel a vel"!!t v~ntut .Mic.,]. a fosl Co pal~, care-a ~it fa.cl'itle pe ~al1c1, ~i. In eea dll'! Ufm~ paJpairoe"iiI f,m, ~1-aJm II1iZL!l splma-n 001i11' lar>gl c~s~p. ~~ fi lip-at de JIlIC3 beznE'li daQ~ ogliMa, liru s-sr I! IlJmina!, a'IM ce nea;ua, dar OPlilM pl~virea sillJ·j str~pu.ngi adanouu .Apol s-a Ihmpe:i;it dinco1~iJri ca.tr,e mijjloc., 'ill i~m,~i.'a.m Plillu~ vedaa-n~ramul eL Era aoolo lin b.§rbat VOlnIG, ch~pe~ ~~ Ul.niir, cu plea~a alba ... , ()U Qchii ISiP!llrnd .. ,

Am Intins brote1e spre ai, ~fi el a iii::;, Jil"lli-aracul un semn, sa ii JaW' U 11T13. et-au test, a oljpa, in o<glindA, rlegu~" Dar:HIU si!illa,j i d B'scoperintl (I C:ilic::l1inea1:a, o odal~1'i fam de farestre, C'lJ :Iu~ in lee de alte Ch.Jl§!JJ' m.. ele, ,i -n m~ lee eu-un .c. 901un P!OP1il p e, vlrostr~i. f n el bolborosea 0 .zeam~ 9 roasa in care 0 fern ele raesteea e-o creanga.rjlJ~lrlo~al~. Er~l descuiUa ~i 1rIf~~.raJa ili':iU-U n sac p~stril., incins, au sloaffi. ?i ea tmlbomssa! Ceva de nEH11e~es, Ca un de,scafltec, Oa' era u~.&~a." Sfinte Cerl .$1., Sfdnte, ceb,M~:Qnlll!... Cum sa i'lil zie, diol'l."lnia ~~? 0 babill Md~! A1ja de he.d~ ell rI'!·a ClJpri!lS Ir1_Ca Q~n(j ea §'i-a repazltspre milJ'l;~ m&ilnil'E;jl descarnate, 1rl vreme ee-l rade~Iti' .gingijilill puslii ~i m}hii che'l! "de. g,el'lE) ... Am da! din nou sit zbier, dar a Ii pal. ·n:ain~8·mf,~ da-afara, !Kor1Uoarea..

$1 am ~UuL Deoclat~ am ~thJlt c~ yrtl:ju!oareaacaea T~I trl mi't!(ilq icnoe~ e 2&rl chsmersa care seopre~ la mil'le.$i, u'illandu'"mi le-amQ!, am rnai ~Ull'l cQ vreau Sa merg la sa.

- Ii Se.fllplele$lesoa.rla cu 51 el, mi·a spus a1unGi

o vMa. D<lf In IlJ ~tiu de era de om SS,lI de muiere. aepra on du!ce ... Penlnl Ga. eu, de fapl, n-o aU21eam. CU\linlelecre~~aa~ direct in mlntea mea, ca ~~Gium gfmdu~ I!1(H!lIU le'ar ~i nasctlill Dar eu slmleem ca. I/Ji' ain alta parte ~i IG·am aSicU!IUd eu luare-aminte: 0 '5·Q gMe.~ti li1zlua rU.lfl~i~ale. mi-' iMars.a ta lui Maud §f SlQrOoe~te 'Ul'iirea \l'()a.strn i'n acea lli In care Ge-rde.alc~nclstP.reZ"eoelea alii all vlejii !ale va Ii pUn. ~i-ncreda-t~ c-atunci 'lei ~,u (;6 vr,ei.§,i totul dupe, vrer-e8! ta 0 sa se.aleagl:l!

- F".lCa-Se-nloCmailam ~opliL Ca, p~ate"Qi n ~tl~ud do~ulaJ la, eu aSE!mElI" \lome oh,em!o s:oar!~ c;r"lre fi-e pe p:lac.

, ~i s-"l:nUlmpMt ",Baa ce tre_ouia, in aDele Qglln.zli m'~U1l1 glhlil pe m~ne,. ~;;I ,nn.I:otQ'e~l,)rla - penlru ta sI:Nl,'prjnseser~ fadliHe .~~ 1Tti[r I'l'll~~i:<nn vMee.!

~alr pes~a doua .se Ii, cam:! ~ta )'Il-a: dlS"m'al, Ill-.al'll Llmiillil ell elJige!.!!J.mpa.cal., p!e(:ancl~H'I'i!i capl!!i sub '91'e~eli pe care-Iii :siMa mea lfI:i Ie ~il1a.am c,a faple (fr'~lJte ap:roape p® d,(3I·a-ntreg:ut $~-arn cerut nunm, so~Oclod·o i!'lsill1l!

:j?i-I'I urrnaa.m trim c.a iOU-un vis, in care mlrlil~ SIJF~· lne·r:n~ pOl'Uncoea.u vome lli laplE.

Ai?a am a~'lIM noaplea C1inainte deooroo. cAnd, liaplimin.~u·mf sQmnllll, m-am Z'ba:l!l! ctl,pe,§h':!le-n l1~vod. e-I-n lvaif'oolrre1l:a~ee.a Ilha ba_~tu !lceva. un

5~

sol de t'lall!,cir~ iii care rna vedeam In sac peslrit In lac de stralEl scumpe, cu 'Orau de stoara pullFeda 111 lOG de cii'1g~lIQare <Ie .argilnt, eu Ii.ilpi crnpah~-n IOClll1 oonaurilor d(a' prel. e,i-ri m$in8 desoarnala ~I flir{l de pcdoabe slr@;ngeem eiol noduros, cu care rnestecam il'Ur-un ceaun, pe plrostrll, liertura Cl.II bulbuCli·': in Vl'eme 06 ffisteam cuvlnle fara lI'Iojrn~, diair caF'i'J-ml aduooau ata.~EI, pace, . _

Gu Tmpacarea aceea-n SUrrEtt m-am ridi<:at in zort, ca dup-o noapie au ad ihna bun~'i. , ,

Dar a urrnat degra,b' 0 tulburare, cand tala rn-a pollit if) rata unei femei peo care 11-0 ~tlam. sprea-ml cia lamuriro ca aceea ll va 'Ii·n QU rMd miraasa. Ea era. f rumoasji, a~a, .. i rnai It! ull dlecilt .:;ii altlel die cum prin g ral se poate spline. $i riisp!l"ldiea in ju r parfum de l.il1erelo!~' ,I.de dar, ce .pr,lme~~a vel!zd.LJhlJl l"Ilai rnun ca Tn.sa~1 rmreasma pnmavenl! Sl-e fast 0 I~Jnga clip~ in oare-smsuf~ nt, penln; ~ fnsarlii mi1 nurnaam frumcesa, dar pe lilnga sa erarn ca 0 faclie Ilngilli soarsl Pe unna am §tiillt c-o astle' de f~iph,rra se rna~te dOiillr ,odat·n~r·un eon" ~i ca-l soarta Gum ti.€ lrumuselea,. ea nBlum~a. ~i.am rnullurnll eli eu l'Iu sunt ca ,ea.'1

A coua tUllol.lrare rn-a cupr~ns dupa VF'i3'Un ceas, cane, Ci!itlM.ndu-mi dotca, am nlmarn tn cuiu'lii, unoe-srn anal" la ma!la-nlinSli; rnenestrelii. Trei lineneSlreli 00 n-sr Ii meritat IJrivirea mea! Dar sl" adiciri ururl d:in 091, era leil at:e'.a pe ,care cgliMa rnH irnfa-

52

li~ase. §i oel'll! mil s-au lipll de el, dar mal (}U s@aJmll de·un, QiSdQr ~iray, illtortocheat, ce-I amma de gill Un laliismaI1l, cere-a-nceput sa callie, ca 0 ,S'ortltoare,

in acea clipl-'snllme Tn care roam z.atm ,

- na-mi-t. am spus, $i meneSlrell.JI" ,far~ sa mll. irdrebe ce N GBr; ml-a·nllns cseloru' acela, lar a~nd II·al'l'l ~ uat din m~tf:la. I ui, un !fear I::IH'l,nd i s-a tra:;:it in oCfli §Oi Il~ s-a mal det dus.

ItlSotilmii lui, nu loarte mull ~rili de seama mea, DrW@alu prQslj~, CU 'gume di.seate, Dar vrernea 08-0 aVUSe~H:lm pent!'U ail nu l'liiaJl ara, pentru ca.lalisma!iul ~lital, ,ca-nsulletlt, tru s-a dssprms de palrnti ~I a-a FQslogolll. cAl'11And, pe ('hJ:!ilumele. Eu l·am h.liilt unna-n ruga. Prin, 'lot oosm~ul m -a P1.lri'la!U A Im'1I1-0 §I pe $Carl in sus, inoiud'a 1irii!

Eu, MihlindU'-I, m-am pome:nlr Tn curtae ,dintMia' Fa, acolo ul\de: rar a.veam pri~ej ~l involre sa pA§~sc, Mi-a!.lamnca1 Drivi~ 'lJimite OMp~,1I DIHlIc:eij.'le"S1.I si!i vina, liar tata.,i:;are adasta in poarta. ill. clat s~ rna 'o.preasC'~, O! Ir.1mas in mana doar 0-00 la~le dill pOiJt~a mea, dici rn-sm srrtuoit CIIJI forla dlspernrii. '1?i rill·am v~2:utdle lug~,iara g:indul G~ umblam pe-afara de castel, a~a cum IlU se caea penlru 0 capilli de Ubar ere n-sre Inca 50.1'1

Ei. sa, nu erezf dam niala c-aJluns~am M~ departs' Caml eoborarn 0 r,tt.pi!i ml-a i,efit in eate-n ba!:la, §i alunci, e-o eneara-n sullel, m-am crf.ril. PerttrLJI ca era

I'i1Ma'doll o '! Leile emu chipu, !nJj)ul, ~i pe<s!rl·

mra ds-o purls:! .

A IlI.Ial de jos ,oociorul care se opris@ iCr:nga mine. - Oha1ial Pe·aista,lu, letioo, _a~IIlIH,i"1 de g!t.l?i credec-e sa·j! lie de-oc.rOiUrof 0 a ' de-undi3'-tiI'Il vii? Ghlceso ea din ca$~el,1

- Gas!elul e 81 tateil am !1sPUrlS, cu eereee marldriai,

Baba a chicOlil, adlc-a seas un sunst de pia.llra. smijeliti.

~Norocli $JIle oo.tal Erai aci, ascull5<l, fl lo n-aveam Ilaba.r!' lOa. - hI, UULic-a babet, m a !ll~i de uli1deva.?

- .;;.tiu 081 rnA cau1i, babel l;)1'-al lost la mine in ,a.gl'indi!l.-n noaptea in cars sbl1it:oarea mt-a cQn,la.t! A~a cum mio{l, c~nlat ~u esu' aeast c$).nd I·e,m oeMI

- QhQho!l1tiu alasta, Ca t-am auart viersu', -!ili,

lata·ma-s acl!

M-am bucurat deodata,1ar,a sA ~liIIJ de na

~ Pai, hal ei:'i mergerirl, babo! Du·maolns!li:1a§ull:3iul A Mrait din noll:

- Nu te zori, I~tuca! Te-ntoannli ta nUrl~ir'e! Ca i~o mal catm neapte am sa ki cer tal&na·hJ. ~~ ziG ca ini te-oda'

Pe mine rn-a luat.cillda. c·abia ee (J UI~lsem III sa

mil. alu.nga ou vorbs. ea pe t~FlCiJ. ,

- Oi d J!j;-1e, fugio d@IAl C·arl:s:tOli nU-!P'Opas perl~ru , laJfAsuii! A.ci e' Rape: AmagirHor .. fatuoa, c:a poale clespre alasta sl despra na~zl 5"0 ~Ii 11·~.ril'll.castell

M-a pr~ns u§or ae ume~l, m·a rasllCIt il m-a Tm,· Dim. pe :rapa-n sus. A§ia c~ am pl:acatcu IndOlala'l1 suflet, !ii iute·am dtU de M!,!ucI inlruntea :y~rzji talei. g'au Iimpe.zU 101 ochl o-arnd m-.au va;1:ut ~I" lara weo dojan~., rTHllU GuS, 101 ohiuun,d. pQn' I~ ci(tslel. Ac<llo, lata. ~flseillnat ~i ,l'll!, litimureCl!. oaspetilor cum Ga·j obicellJl 180 nOl, pnl1lre ubarmGl, sillse ascunda·rn om;lIi mirea.$~-n dii"l'lineal9J nt.!tlilil sa~el

U~U-CU-DtI-'sp;.U ~o~"oi.Qi·Oi vedenNJ em 'dam-clem alee.! ea§i-:;l:§i-

·aJ§llapteospbiH:lpH'l-:<ip'te tn-n-n-n i9Jooleati" , ...,·r cl~pe·ipe·ipe-~pEli, da'.ijJ'·i3;'.a'!ieCiiliriHl!re· ara-are aJcum·ClIrI'1·ClUnl·cum le:€·e·E) pricepe,.sjJe€.pe .•. e .. pe .. , $1+. i·j fie>oan;H;lr. e.are- .. <l._ re a . ir-r-r .• r v.,ree.ea. ea-ea sa·~-a-a ,s,pUli1a·'LJna·uni:.i~una anume-urneum e·UIT! e ca·a '80·8; desl u'~H·~ it·~ it·~if m OIi- al-ai-a i bil'ile-ine"illu;l.ine ~I-M.i 'l'IaH;l!i'al-ai bi~a.jM·in8·ine.

lJSIZ,.U

A9a glr~Jtl!l nOi, t10bilWe damn, i(Jzilele cltnd na avern ea fralii. Da' ~Hr1I'I di nu suntem prealesne ds"nteles Vezl ~ is! mus-ali :£<11'li gnMrn ps rami!

lar dasjpiN'l' Hylm i6 am a i'ji' isto.risl, pe(n1tru c.i ocl, ii 1)19i priyit:u+sLI ell 'cell mal mare drag. Ca test-a osl rllai falnic(jimp~ Jlrali, c~ \lama dulce ~i Ctlc:lragde ,~ag,a. Da' s-a !:writ !f'! vara C0Qi'lI, cssa in care 10ji s-au Drlbegil: ~o ztc (:-.o.lol'loa, ea l-a ferm,ec'at. ~i

. 1nc~ pe toi~ trei~p9' lnlr·o ace;ea§i vreme! C~H'I toate: ,p.rioogme p~in CQdwu, lo inMtl nsam vicleaFlt!! t1fI~n~-rI m&n:1li. CIJ urn.:!' dlnire el, C~·n eeesu' elsta lmi em GLI Hylm" in eel de vine ou I<ylym, §i dup~ fnG~. 1,.U1U' C,I,iI A.~y];:, .';II tot asa, de $ocotearl1 de n u-s mar m I,Ilte AI'onds;, .de n-an') fi,ecare Alonda, lu'l. E~, ~i"aIUl mal lost ~I allii de. l-eu vl..:ut. c~ multe ",orbs, rala ss

1~ll3au prin, sat ~i !p'J1intra sluglle .de I~ castet .

~(), ad~c~ nor, tuspatru, ne vedeam de treab-i; H un fal C:le.a_ 2Jio®, ca,!1ioeam ChiliC!;l[ numa' asoullam, He !eream eu stdi§nilc:iEfa ns v1lrT Tn vC)rM. c~cl luaS'EH'I'l no-i Mca Albliidaclln wernea cMd 0 ,hf1lJ!u· lsem din I.Jbarnioa: pOftJrlC~ §i ne-.ncol;':'ioisem i.ntre nO'l inda~~ C~ ne ap~~t!se·n ClChl.

Cl1

Da' nrd Alonda n-a ut~al Cum am vanat-o, pen' G~ 1l"! zlua ...

uap..u

.. . ziua G'eea c~nd ~i l-Iylll1 s-a fost pierdul ...

CO

.. "QAnd Ubalru!uia vwul d·i d!lm nol ves~:e, ns-a Ilial lum lna, fl'I'le ~i lui lJu,' eel s~, n e 'f8!cli s~. grll!blrn 1[11" implinv dorinla.

DU

Ba ~o imi ~lc G~ c:eea" rOSH!I; aHa r~zbu!ia"rlfi). c~ ctwsplar fi: s.illi pomenim mfricolilal.a taJit'l~ a' r1l()p'I.~i cliinaiOle de cea 21.

Afosl a~unooa nOaJllte IOU I unl .p!llne, ~i n.oi, ca ~rA· ilmi eli frica oel(){nain!~le:3!1'l, nll dmrneam, $H:I~;;I, Ireji fiiml, d:eodata am vazllt,luspaJru, lr6Ji mlljieri. Fn.fmoase roc; de rN'IJ fi rust oarmi \IIS'lmilhli:, oMi .cam ... n:elte~rninat~ ... , 'a~;;L: d I;rupuril,e: 1'8 ,arau IUI1lii.na ?6 se pl6rCletl Tn Silil':a:~uG'JF9<'l pala a II:J~tlor d~!'! cer, !af le!ele ~i sa tot pres,chimbau, rupat!1!clu~$e ca G1e,le

Qglindite-napa despic.aJ~. ... _ ..

~ Bunt OrR~$eela. a z~s pr~l!lila. ~I t1i1:l-iHldem nasI:

Fugil, PaJru<:apa.tel n,lJ'(h.l·Ie, FWpa .Arnag;lJilor! Aoom'l!

~ Siunt S!I'IHba, agr,1:iit adelia, ~i rne·a Ilil'flLJtit Singul' lu potiop!i ~c()IO lRau'l~ No11e-QI'J'I! LWTla G1li :s~-ti mai dam putere, dar mllsa,i e si\ mergl. sa mergi act! tn!

..

_ ar!tidpa'!i~

- EI,I sunt Zaarda, a vorlbit§Oi'atrefa"_ $i ne-a WQ'81; Vino CIJ noi! Crede, rm 0 saai p.ar~fj de raul

Ubru ~l B~u au cam strEiJmba'l din O~S uri. C'U tea" mil C .. Of fi lost h.lra\i de som n fo1 ra $·0 §I i a ~i ell ave~u Sa seariurtt:le·f'i vis. Da.' lo §i Cu, nQf rill "'~8~m ni~ica.t'lcI - ~ i 'M;-aU' crezut c", totu' se petreceal e·

vea, .

Am mers la rapiti, Ca noi de, narzi nu avem te:a· rna. Pen' c-um bra l10astra a1a poe iUi ]i, tn c£!t, C U scArba, narz[·o ccolescl Am msrs CI,I celetrei fap· lurl <I~a~uri. z.el'im:lLl-lFIe s~ ne mi~cl:lrn mal rute_

$i pam~ s-at, inV'tiiselit va,t:a.nd Ci!i:'111 capu' rapei ,adll$ta AI\lmla, TrnoujoraW.,cu ocnu Wlger&ml, ~i.nveslrnantata nurna .. n paru' ei. ,Hylrn 0 privea mai din.spi'€ v.ale, z.Mlandu-se de paId l-ar Ii 'fpst plcloar.eI~·f1grnpa:te.

- E~ti vredrlic Sa rna ai, ]1 fmbEa Alom1a" Pmi:JatoVi·al p.ulerea, cumJul, m;Hidurarea! ei ~epacJ1atliJ.;[e-ai, d.intl. ra@O.s!~, d® oe~ oetH, de·un, :s.al'l.ge' A mai ramas slHj ve~1 ~lle d'ir"llrup. F.a-a, precu-I'!I'I ti=am dat povalta,i;j;i oHi in .slare sp.re, rili 118 sa pa~a~1iI

R.azalFld, el ~~·a srnuls palo~u~ din t€:aca. A r~s a!unci §i·Alond~t. ~i, cum wAda.a. iii prjns sA urce-n JunH zid de neguri, Pi:m" ce-a OI.iIprins-o-n ell Ea, afba, se zareaa'CQlo ca 0 PQar1~!

Grabi!, Hylnl ~I,a. cr-es'at1r!ch~ielljra llrH3~ malnt.

Sangele s-apre!iM:lfi a atins tarana, iar el ~i.a.iill ~iJtut_ sEi\~a piciorul slAn g,

~. Slrig~"I, ne-<HlIdeE1l'ineilt Crii:seel<l, Gheam;;H pe murne. Ub!'l,a-Cu·Du .. Bm! A-cuml

- Nioi FlU evernas upra. i'ul p utero. 119' OJ I am lIrH, gmblta; Stri Iba .. C~" Nt IMaJl m.rpriJls diE! l,umeo r/lu I - Shig~·i, pi~~cule' s-a miloglt Zaarda, 'Naints $;'0 fia.-l1brs'ta, $I,i gA .. 1i Hai I

~ Hyim-lIl rn'ylm"ytm! sm zblsral ilJb.moea. din pah!.! [lU ~ dleoda~a.

lEi, care In ,aiastli we-me, craSla!"ldu 1<i rn &na esala,iU't. i~i s'o!:lozise §i ~h::i~rul drept 'Ii a.lerga spre 'alA. pel lee a,·nm,!!,rrnll'flt. $Ia mial a moans .

- AGuma veda,a ~optil Sl,~iba 0 v.ede pe Alonda

~ cum 0 vez~tlll "

Al'oMa, eli Alonda, ea I'II,JI mal era e~! 1111 ::idu 1 eel de beZllia, era COn1uru' el ca 0 fereastr,a, - de deslu~eal11 priF'l ,ee a.~a'i !'nr.~icQ~al. de uii'I'iibro fMi C!'Jipl Desc!wje·tn {Je'hu rn!nl~li nob~le damn, §'I vex! cum e sa sa ,dasprinda umbfale die pe per-eli ~~ $-Q porneasc·a~a, .laJe §i lungl, da' Tnlr·atAta cle su!Jliri c~ p,u()a m.N;' de loc!

- NaJrd,01ll'lbr@! <:1 lipal Htyl f'I1. GEl \lrei sa lac~. sm~nlilo,rnuiS!re rar' de le.ge7!

,:;li, zvMM, ~i·a a:mnca~'panO§~:Ji' c~ilre (la.

,s·aau t:il im:lal- un 'll0rc<'J:il. 00 lParlJ~ Ilil~i de ITi LI ri!()r~ ~i·ar n oat {luhu' in clipiia ceeal ei l:idu" oel de

ne:gmi <Ii pier.it ca nori·rl'IDrn§~ia~ de vijelie., .

AI'ot!cla, iarili",i Cea. de 0 ,M!I1~, Cla·l'lSangeraUl. t()al~, s -Eli re~ezJ~ 181 Hylm ata.~ del ute c~ noJl"I-a m

maj , (!lei 'el n~ $·a Jeri". DiQ' ",m,r.itOOJrG6 rluma'

I· .. S De buze.

- AJiaSla ca $a till pa~l€asc.a-$i sa·ti 1i1Oa. dor, at zis ~i <!i fugiL

Hylm arimas prOIMiI, ,pri\lIMu·~i rnainile din care $;i'lng:ero:rea i ~;H}prise" ApQJ ill plinss·alergl€ chipa ea, rNoi fie. "am uitat if 1 Iur." Ne I;lf.IJan. 1. S.i.ngiJ.l'i, Ga cel~ t~eti~ap~u~i pllGcasera fa-rasa dea de veste.

53

\

~i, calclnd peste spaim~, amluaJ urma lu'l-lylm, curi~i sa §tlm,?e S:Q m~1 !ntlmp.1a, EI ne-a sim~t ~l Ile.a chernat dill1 rnfJna ~I dllll gur~- .

- Vlno, piUclilal CI§ rna cam pl~cl.i frlciiI de-a mal rnA [pomenl !>ing U r au ea. cia' nu m1i·ndm nicij s-l (I

tae soopaUlI •

A~a ,c;a ne-am gn1bil. G~ s~ n-o pien:iGm. ~I am aJu,miNJ in pOian-a ooea, de ~i aveil~ collba-n ea .. Noi am rllmas la marglni, plfill dUlp·lJfl capac, Hylm a facut mal rnuil CU vreo cinei pa~i,_ ~~ s:a a:s.clliiSel 61 clo.d plh:llJraru'. ta-su AlCl~del, a u~~iI In p,rag:

,-;- Cine te-a doptl'r1ill.l.I{lamlco? ~".1l?' OO-IDI caP? Te ~II ps, m<laJrta ,~..al vend siH~ :Iepazi holt~Jron casa mea?

Da' sa a rlls" Frumos; cum 1olde~iJna rAdeBi eal

- N~am drepl sii mor, penlw cel·mi sta-n puteri s~.m. ,I c.'irpasc vleta! $11 u pelac P Eli potrlvi, ad ~c~ vlata ta, cii.cIOalrA (f-s d'9'0 carne!lll de-un san.gel ~a a zls, nollile domn, alurlsllall;ll,. n~I.ISlindu·se

asupl1·i, I·a. sllrJn!'l Tn bra:t-a cum Ie strange u'k;u' 0000 Vffill! sa te lipseasc~ dG $Ulfl'a.rea 1<11

Nol amfugj1 indalti, potopi~1 de groazl!1'1 Ne $f6- raiau dlJlclUelEl. 0 jllt'! Ds.' jur eli 'fiylm ne-a prms Ii! ne • .a.-ntrec~l. i~ O-.am bag'a.tde seama nol tlJspaw.l oa plru' n ;al til sa_ fir, de !' qi ca rYI'!.dt r~u T~I mal la· cuse; ouib un octlli ~UI,celiil de f~ra sa 1Il9 ,",'/ida ne-au lP~il!

$'i, Wnoa crede~m,a, 9JGum inlfiia oara pornsnlm aiesteatcate, ~i mull m~ tem ca·s \foroe de scump Ie vorn pll~ti, ca tan~ ma·ndoi!esc c·Allond,a-j dlisA 'Iar- d'~'N'IIOr:s!

811-U

A~! 10 af ztce e-arn plilUiJ deslu~ irI eel amar de -ani call·am caral. merinde in sal'Elfji. eli !1iOi. de' cum

• inlrarn, sa nell lua oahli. $i ne .aicea au VOQea ceea a Eli, d a-ai Ii jural cd n·ar pulea g rii de rau;

- Des-chlde-ti mintile, ma Patru-CapIflI!ni. §,j lassmi,-le lara-mpQtrlvire, cil nu pell'l~ru vreo loana rnt-s 1r·ebolloarGi ~i de-{)I avea i'roflnd~ _rib.! l-e-oi liIlIsa uitarin! [la' om te pot lasa de nu mt re SIJ;jJUliI

No.1 ce aV9:8im a face? Ne sMMulam spre-a ne 9C?nu oriC. are gitndl, ~i-~ IlIrmt'i nee jJ{)ilopea rlef.Ii~~'a. ~n _ M V'eneam .In mll'1tl (fllP.1 0 Vf@mE! de j1·0 !iillam cal·o ~I ros,!. Eram. ca. stOfl}1 ae ()riCEl ,!~ de vl,a:9~" da:

V'edeam, W '0 hileam II'ldali~, cu men; ~mpl'etldn, poenind:u.,ne .adase-a capatele'ntr€l ele,

DOl' on&Oril" I'll nop,ue do-uOTialJ, io 6farn prada vi' selor In care ma'sufitealTI, a~ade(ldala" una ell Ubm, Cu ~ij Dti" Ailas!a nu era. d·e riiiu, c!1J vel~. flO· tiile domn, a~a-s ale~ll IIumli Iloaslre, Deia, ofj§iciJlle capele-ar avea, !pot oric&nd s~ i~i taca mintea lIlla! Os' noi foslam hH8'1! din lurnea ceea, de clUral,otri fiioltoril ~I vanztitOni de mill', <land hOc' n-a\'e~rn ani d,estui pel1tnNNlaerca cI~pi'iiflderaa aieSlel laine, I.at~ die oe, CUI osebire, ifII ble5lelfl~m pe lotrl 'Geia. n eGurrrlatl

Da' vezJ ctli vislJ' se-maia. pen' ca, I1IU Ipre~ §tiu Glum, tu.spilitru no~'eram ~~ ·au A'ionds. Urla, ~i ea ne poruncea sA repetam scomeli de-a el, zvMfnclu-le·n 1nall ':;1.1 dinadln"Su', Erau eEl raze c.e·nni l'U~lealJ din cap, 'r~c:alidlH1Wi, sa utiLI dia·1l.l"Ilsm[cl!: ·ch.lrelre ~t ca un rulger~ $~e ~opeau' in soare. A~olo rel1a~tea_lI.!; (la' lnmulll'le, §il s.e rvarleau iii ploaH~ pe celu' de-I vedealif:l. Tn pllnA z:i. illflpa.s~riia( Oll stele. II<lirtt durerea

54

mea se l~tetea ~Ho zblEirrun g.onlM' fl SIOl'I1I1U' meu ,~ p~,al • .usl"Orlrel I'rli~~nl de trup.

Inlru aii'lSla re-am cJus·lll. Saoo I-I!da. pl&nglndllNl1:l' c~ 10 8'1UIfIII,e.-srot:!-de-vis, (ill Inllog'lndo·ne ce-un l's'ac,c1:i pial!!: a·1 adluoe n-svssm ee. De' \!'l9Zi ci§. M-' am lemuls~ :p01'Ii8lnim de·A~ond'a !II noasca-aturisij'!e-a--prloopu l, ~Nll\leam eeva da·~scl.lns,. ~i adevllrul 0111-<1 srnuls cu rne~te'~.ug, t::lcAnrd ca. nu nle poalJa aJina de flU ounoafls tOIY'. 1.114 fn IUrfli~·a rAs, numlnr.lu·,ma ps mil1El vinavat G~ liu,Hnl plaro deslllli III Iln~ea atuneea ol!.n.d Aionda m~·o c.'Bim penlm sa, alla eli ~nli ramtln.e pe,Ul'Idev8. mal, prln afunduri, e parte-a celc r die Ie lao ollnd l-s ro'bH, De' s-e milil hlibOljlll ~i m-a dat flMIi ril de 5,'0 plcur in urech.l iiIn ochi in p~a'g.i.ill'llopti:lor de. mi fill ~liu ClI ci!lnta:c. ~Ia~a, arn lost sc~pe.li da·un chln,

UEfIZ,U

Oa' to volam a·ti spun€! despra t:iU8 (l~od HYJm s-a-more ~i·Ub'atiIJ n-a vt!.zut c~-i €II SIIl'IlIme printrl1l meneslrell,

I Q'ilt~' n'Hlllll 1.113&8111 OBA vllz, c~·1 tS8ifir; cia n-a ul,tat de noi. De' PO~nA iml pama ,c·Alondac-o Floapte mal devrem.e \lel1lse ln ca.slell

$1. ]j)1f-UIl aaeIR§u9!'indi eu [(a111 mel, cu·ngfiJoraJre am gr.a.it oiilro Ul;laIT, da' 81 ne-a il'gonll. CtJ llIilal.l:Jfa rae. ~i n-am aVilIt a laoa a'ita d'ooi'iil sa B:$'leJ;lL.am, 9}U ochi·n ~apte, ga!3_ mnd ori s-o ~,tergenl1, ·o~! ~a d~it1 vreo mflna-ntr-ajuto:r, de n-ar ~I tosl pnlmeJdlf.llP·rea

~a, '

f;ll. at! sa V(lZi; 'a nlci un ceae, $ta.~all8J noastra, Loena, mjreasa, de!, ne\}lJnli, a 111gul! Oa' IUle au g~sit- 0 ~ l·aapA ru t spifi'~a:, C u Maud II Ang lit ea :~I g§lrzlle·mpreju~. ~'i n,inneni nu I-a ru~inat pe·Ubar a&(Id ~·mbr,ac!l:t in vmba mirL-cil"loase raticireaJ ell

'n umla·au dus-o s-o ~,cum 1u legBa, VI'e'

me 11"1 care {iroslI'oasp , cihluzU 1n Sala-

mare·a·lErLtafetu.llJi, 'C~ I!"I1Emesl,eli-n mljl'oc;, ~I ta-u 1P0fti~ s-asctne snoave !}1 c~ml~_ji' pe s1ilural:el

Eram ~I nol aeele, h.!pilall prillire .picloare_ .Eram acolo cand Alol'lda a intral, §I-am aJli~11 eurn 'toll ea unu' s~~w llI'IinllrHl.t de n€llU.lmeasca·-i rnu'I'I'!l,Iselel Uban.J' 1nsa le-s cerut lacerea ,i, tericlt de inU If' mai gases in p:lel:ea-i toe, I e--a !Opus ca-nSOl.lrl~ vre· ine, AlOMa soala \la. n !la-i tie, fi·a poruncit un ctlint spre Ciil1stea el. -

Da.' viers a da'~ un singur meneSlrel., oala miili 'lira\{~ lar Hylrn ~i fl~.carllla§u' mal VOink: calau clue Alon.da CI.iI OChl aa:S()~lil $1 bu:;,:e strlins'@ - de p~rea1J cu:suta!

Ea,viclean~, !e-a zamlJil am.Jm.e 1m, 00 fata·lloatl, $i-n vreme ca Ubairu' strange-a rn€Uni !iIi ,multu·l1'u,!a pei1llrW IlIr~ri de biM, Aloi!1da ml s-a. fofllal, i~lnd CIJ mene,i5'Irell-1'I ll!Jrl1'l{l. sa.

iNol, dllpa ail DOlI' vrl!.!,~.a gii1inioml 5' n8' zAreascil!J doHmi pu;;;taJni de ne·an.J opril cu sila, penlru .ioacl CA .,t! pule<lblfl si1il nu Ie lacem '\lola" c,ar II'le~it au

mall'E! lam~'aul l

Da' mane-slrelii lUI eIIl.lza'OO'vit ;prea mult pe-afarfil Alonda s·a·nlurflat ~il ea 'nain~e> sa. soo,eai.cll. v'esli' lorll mlr~eful. de i-am primit ,ou toN CIUI um.'le.

Pe MaJud I-a~ ir'lta.tnp;ln~t ow plOO@lunil Ci31 man· dru mal era a,s. impodoblit rCu:zale, IUchlo~r€l. ·coif CUI stea §ipalo§, grEllJI, cum FlU mcai lil'1 U bar poate pmilal lEI a shigat, ,a~ cum zAce 'Iegea:

antlcipati~

- A~IElpl mireasa nneSi! Nu·ml pliJnelij rll~bclama la·noorcare~!

, AWncea:men ~str(l~if aUlc,llJpH de stwne, $~ plll~· taW,a.rele, rnlr'es~l, 'l'Oat~'~O>Q,r 1 eOoloa rei lree'!;!-", U pifn~~a n.o~ G~ P8.S ~ga11lIq, 0 purtaY pe: toena, strar1.5

inf~$l.! M'fI~lln!r\;Q frE aJlib'li", de mitasa, de s~li-

1M· ~ri! jl,lru-I ooTac eolae, dhl g,&t ~i pan~·n

,g1~l!iI'Ie, 0 aduceau Ipa'i rale spre a o-JlliJr§tI! parln. tel ul, ce-n i1illla eeea ~~o seotea {J'111I ~riji:\.

Ubaru' ~i-a IlJlli'lpIU~;Olil a;ef pi:eplu' §I, sOtnelillc!t.!'·se,

.11I g~ilIsYit; ,

.. - Ell, tElita: al ~tl!(ilslei Wnl'e' s:labe, as!.Azi ~i'(Hom,~(liniez iegatA fedeI9§.j ~pre-a. §.tli ,c~-~I d:rirof7sC' ast.t."". pra '!Cli pulare .ne~mlnlit~ - '~r sa SPN; a .p~lioepe9~ roabl-ll Qst9Jpel EU ,zle sA 1111."

~ NlJ .lic;l\!;;l!1 $·a ap2;lt (I 'i'Q;Cl9I, ~i-Ubaru' a mu~n, ca. f'ElrmSCflJt.

Totl' oahil s~au Tnlors ,spre lo-cul celui gla8, apoi s-a 1raJS mulWmea-n dotii~ ,It~url. lar p:rll'ilireo~,,,sJlell. Baba ~lda, iri sac~.!I' el" pestr'll, s-a Tl1IdrepMJ, tl1lJfa§~, cilre ubar,

~.JII~ mii1~e, Ubiir Budd" ca te~1 J~Ol'I s~,·ml dall, O<an 1001 vrea.. Tflilocna:li cali-oi cere? Tiast1izi ziua prm~il~1 p!!l!illl·1 filloo l~.i

~Om .

De, IJ,Ul"1l saam~, Hylm mH~, ~cwes!jt. 1'0 esta n-o asGtJno, lurnlnA1la tef MI·a poves~t de noaptea ala

• cMd, ,disJ;palma.,Al.ondeJIJ,(;hiaa l-a albl!. $i 1ndl ml...a

mai Sp!IJS de, all~, ,fiopli, fQst, ds-~i-a

lJ~i:s ~Ii~tl!re. IP~if'!t~1.! ... .. diiteWin" hle:

CS:-n!r!lJ:-nceput91 i-'a Sla.tnit,. vorbiril(ll Illle,reu d'e mull J:)rea m~naAl~d~n~wrr)luseta,Pa.rI"l' ce r,e.!il: abut

diragilii tum tUIUffirii:li eae ~al"ld, j:lri~ej

aas~ 5.'0. _ pe~tn.1 e~ ar fi, rn i" cava.

~ Mi-." pi6iphll' plin de dar pentru voi toll ~1 ~·a!9 putea s.a[egnlln:la' pe unu', De-ar fi doua~pel morl~ §i unu' si ngil!ir viu -('l!lungear Cl§ pulea si ju r eli 11 do" rese :pa oeil.t A~lminter,i, rnai dagrab~ 111a vllz ~ang!!. UbBfiU' iEbldc:l. Cal ti:I!r.lare,. dec!tsli fii!.i simt~ ill aJege irlitravoil

A~, ~~H,ll ~s, in parte.,. tuturor~t .~ill>Op aoopoUhta,·all hohlr:&l s-uckla on sa nnmwSJ pen!lrl,l ea,

- !La lail:u' mlosa v!l ~u!pta:ti. ~e,·a SPl!s. Ga fii-va Co;oo. i . , peOIlf'I! .. HJ.·'B. i uci§i~ lJ!o1iCIlI tl1Qu.manUI

A:L1 1-0, pe:nl G1iI t eau po,ru n,cli vo rba

e~. To'~ ea. ,a$pliI'S oa~ s~ I . :ylm~i AI'yk"

lar d Ulpa palm zUe; "~rliJiklro' S $iINdfUn"le CU l(ylYl'll,

Hy~im a uds. A l<YllJcls m!;'lr,eu. $:i, ·tarn n~orifj:1ija (l;zVa,rl,it in!,·u1liz hoit. d.~patJ~u, rIe'SQCOlii1d (;~ leQ0a aSlEII.I.mlril [i,e car~ vlelu~ll, stawrniceilte mor~dor ocUhna. it! p,iimlt11t.

iE~ dOl, d~ aslea. Hl'im mHil 101 ~stol'isit D~' Cum 8;rr~ sa-II c~d, .oilodf' ~QaJp(ea'"1n: \i~s,AI(mda·1 desly~ea cri Hyli"m!li r,ob·l(fe-fartnec~1 toait~ de lEi, cr~de

adievaw 'rS naU.!cin? ....

Da-fil pl1 beg,fa riloQ;1lstr~, d!UD~c091 M·,arn f1U pt de H'ypko, IUlhea mea. ~.a lti1ttil'l1plan s~ poposirn pe-o !Ililme,·ora~. NI'JlItrl rllma$ mlUl~I, o~ al'[l. nelulf'leau de ce~eto:pi. C;!i I~'J'I d'amei1le'$lirellln"aJll t~tbulnl~" pen" c·au cutil~ de can!! ~i vproesG. 9ii dc§ INT av~a In ele, j,ill:ITIlGC - c~ ilUa W~ i1'ulesc pelariTI,ec~I:oru - cA·s aparate, ,iorr:olt'lB .ar'e \;Irep~,u' ~i ptiOOiPel'e'3~e-a.~i me§leri a~a c8v3. Aco~o HyUms,a_ lnfulrra,1 ~!l.a .pus

pe-un prindG-\,/om§" fa, ~utiPla asta C~I: I.Inghila., ee-o porI. mereu la gi~, I$tona ll.ll t08!t!:!.; ~I 1"Il,~a ~@.9al'QU II,I~fI'Iam s-o port .0001lupra mea, pan' .ce vo~ fflnersdtnl<li~ 00··1 n'ljm{l~ .adevt!ir.

A~a c~ lo ti-o.darufeso, [.umil"lalia ta, ca., dupil! cate I.()~ue am vlilu I ac:i, lac de· ndQlalllj-n ~Suliet i't u mal ami

Da' H m ·SI!OlSB sa 1Mdol de mfntea ~ui. C~Unima tlU . ):jla dep~rtaril., u nd' sa IllU SE! ~. reas(l'a steaua de-! era A~ondel scare, lieJ ~eaJma, il oprea .sa sa in'loarc-aci, in h.lJT!e.a asta uncle ea tr,a;ISj lar lo ,g~seam prJlsl ,de a·~ lhtarAta:

- ntoauce·la, Hylm Irate, tn Il,u'l'Iea M,I c-crlce Mrbett ar:levarafte·e,r rade de·ar afl,'} (NlJi fJtoa ce-o rm.l'le"e:~i c-al rugfl de eal $i!i. rnergem la A~onda. Hylm, c·a~a nevi!rstnj:o cum ma Y6Z[, .rna prindl sa 11111 te apllll' !'O de: 9':l1

IDa' el tacea ~itO'l SlQUjpa ill sM, ca sa nu·lprJl1da Ispita ,t:l.stor vorbe, Dinlr-asta IflU:1! am fOM mira! d,nd, fntr-o zi. a zts:

. - Mi·e dor de lurnEta mea! PQrm;.sc ohiQra.~L Am ~~~ cli un boo!Wi1 iWi m~ rta\!'a,sAla~ rniar 1ntr-a:colo.

N-8!1fl fr,lreoot lllmfc, c~ tara rna lernSSirrl ca, tseo. dindu·l, era pnl'l1e~die s~·§~ S'Chlmbe ~~:rld1U' al bun. l~a' arm chitil e-o (I prim~t Guvant fn VIS, ca lie c&lnd m:ie vlo5el e-rni pieriser!:l eu tutu' ,el in08p usa a V~S~ mai aI:llUr, ~d, ~ vezi c~ud~tenie, Il]mrna'tla,~, nu se gasi S:~ nici un tarrneclitor s~ aib~ pen! ~liI rQlJla lui de 'vis vreun leao,

A~a ca am plecat in tnare g~b!i.. Dsl"s$\ rill crezi c1!i am venit de-a dll'sptu-!icQ.acel CI rnluU am colinda.1, tot QOQlind aC~$1 meleag ou dJ~n.adi,nsu'. Da' drurmu'~~illillei n u n I t-arn oerue'!al ~i, af<land d~ n oi acest Ubar. C:U rnuUi (Uaruinta. ne-a poUlt la nunta moel salle,

No] am $osit 3001' inca-n ~iun, ~i peste-am' 'mas Ie un mQ~neag, A.coilo O$len:eakl !1O-a tral1tilla. somn; 11' a rr a p~tit Ol§'j§d ert DOl.' IHylm. a ra. mas treaz ,G U mQ$U' Ie talJ;~$. ~I·am DriC€PUlI, din vmoole Scapa:lfha doua zJ, CEl elf f nat ~~ pe la Saba Hade ,ra:'meflic~t[).@l\eaJ de-e pcrnensa adss!

1111 zilla aia Hylm <lips! .zgarcu. la graL Sa cl'lialr, clind Il€-oepalam ,~, cuhnii §i r'I.EI-aITI pomanil cujrum U§ica!ata de Uibar IhOlbMdl,l·:se la IlOi, Hi! m, filir' d zica pis., i,-a l(jIal al"talism:an (lU Gare io-I ~Iliam l"IfIereu la g~1:. Da-i clrepl ca. all osolor nlj mai c~n!ase l'IioiQdat!l.a~a, Ca ~Iep~$!iri de Ie 'iilicet. i So.rtitoare, $ i 1 ala ~ u=~' Qum 8! faolJh:l'e l...a $ci!i:pat, ~l ~I a s-a mstogol:il, oa' tol ,eAntan:d, ~1Jr ea,.l1ebuna., 6,a, pornil ~H;II'e:rge·n Il,jrrna Jlui CLJIUSw.s~neca!a.

~ .09-1 asla?1 S=i3 Illiirat f!8.~~ne·miu'. da' io nLi pre-a ~~am a-I ~~ml!ri §i fi"Nl.fill uilat 11\ I-Iy~m. EI a salta! d~fI llmf;l'ri, So ne~Ure, 'da' ,ochliii zilmbeau a~a, senil''1i cUJm n'UI H CIiJI1I05Qusem. de parcli :!1j1Jlletu' de,Q $t$.ncli

i soar ~i u;~U'rat! .

As tea fo:st, In zH.I a a i a, ciudi!i;t,enia eli n:tai. Mlai .sPI'!l: am iaJizJ, amauzi! ~i n oi c-a r fifugit mireasa, di.Jpi!i; obicel~i. ]n:~r-ace~ea;i'l d:atil,i, 0 ~dusese mire!a 'napo.i, 9U Q,~rzine-Inp~ejm,

Alufllc>€a I S·<t de.~il¢ga:1 1~1'I:!1l:1a Ill~' Hybl1l:

~. NU=i curat lumu,. mai Uacilli, s-o ~'tili! Asemell'! obioel t"lu·ij nlci in vis pe-aci!

Da' nUl pan;!lI! sa aib~ pefl!tr1.J aSia C€Na grlji. £I~iiI ca. rte.am Domil,la. cantoo ~j la sn@1l!ve, mult mlll ~I,I-

RAPA AMAG1RIWR

I1l1iti c-asa gram ezi de oa:spe~i ne aSGlI!la,u 011 bu'curi,e mare!

Uimirea a mal grozavili a f'Ost nu peste rnult, cand a intral Alonda! 10 ~rn mulit ~nw.r. pen"ea era fruIll\o, asa m, U II p~ste·~ d, i f'I vis, ~·a m p r, icep~{ cat, d~ mult dor de chlpu' el se ~ramadise-n mine 111 anli AI de ollna mi-sra sornnu pusnu, P'e urma-a mulil Hylm. da' I~i i S-B pi~rdut §,~ r~u1din obraji..

;\poi ill prtns sa gllasUliasc<i-Ubaro'" 9i am cre.llll a!urechi'le mFi mint atlll'lCea cai'lda zis c~ 'C) sa·llie . Alonda, lUI, n.eva;sla dupa lej;le<!

Creel 00 paream earn lampl, j,o!$i eu Hyfm, dupa esemeni veste. Doarlarr,cama, Silrmanu", n~ucit SP!'e nel.

Oa', luminal€! domn, g.au schirnlJal 'l'oale oone! €la, minun'ea a~a vi e, cuechi-n ochli ncstrl, a .zatn1)lt

-·Ramai, aci ~i cantil, Hun spus 11.1' Tarr, in i'0apta apasatA ~i" grabnic, m-arn strecurat sP.re ea, CUI Hyllitl deodatli, c& nm.1-mtmldea cava sa 11 vorbese, ~I s·o a1ing ...

Nu §tiu cum de-am ie!ilit tuslirei cle,arolo lara sa ne iI4Il!rebe i,ireiun curios, eeval El, dear Ubm-Cu-Du-Br'lJ, pocitura ala, ne urmlirea cu toti ~I op!oct'ii lacoml, " pcata coer IIluat·o dlupa n01 de nu soar II ilil in jom' lui Irai plo21 cu chef de pozna. 0<11' creel c~ tot Aloooa a aruncat \l'r'~mn tarmec, de !l9-arn putut ml:§ca asa

nestlngh,elilil ..

'CAnd ne-am vA2.ul sd'ipali de oelli §·urech:1 Slr"me. Hylm ~i·a 'lllJsat poe umertl A'onde'i rn~inHeama1l10QUa ~l, cu p.rivima il'l a €li, a il"ltr'ebat

-De eEl?

- 10 Ie lntreb de ce, a-ntors-n ea. De ceo ~I,emi

ade .... 1llir 0 nall.iCire? De ce·ai crezut alevea os-al deSlu~i.l ~a A_!pa. Amaglrllor, cand rn-ai tradal?

- Da' fralli mei, de I-am uers de dragu' t~u. ou mana-aiasta:? De: tllltili-I$.I,I, de ~·ai zdl(obi1 ou C4~a purl.ere IJlestemata-a IS? Tol 8magiri aieslea. toate? Culezi a-rnl spune c~·ia§a?!

- Culez! s-a sumetit A!londa. C1izuta·1 pradl rtlpal

~i rarmeoelor 6;1

- Alt~ dQ\i'ada Tn alar~ de 'Io!'be poti Sa dai? Alanda a surQs.

- De 'bunli searnt'i. Ai dre:pt 5-0 am d'e te·ncrezi ~n mine ~I-mi inlri in sa.l~ ln noaptea-8iasta, Tndala ce p,e'ad va Ii chetu' strlcat

- Sllical?l Cine s~·1 strice?'l m-am uirnrl.

- Oa' nml'la·@ c-Llba!ru'? a intrebal"o Hylm" ~i EllA.

a cat deOpal'te nedumeriraa mea.

- 'E. vorba-n vi\nt. 'cia' ram yorba alasla n·a~li fost ad, primm obrazE! OIIe<se. spr,e a·~ put~8 verbl lara a

a,vea team~. de 0'1&1'11 a la~· .

Hy.1m <! o.flat

- Sl fie cum ziei lui sru?l~U' und' malli-i?

- De-alas-Ia b"I'WS1'lI grUl1i 'aa $-0 ga~i ,c~n' sa"\i In-

drulll,e pa~jijl P-oate cl'liaf Ubru·Cw·Du·IBn.r, priel~n vechl de-al t~u latra i$1 copil, de·l, mulll.ll'l1@S<:: sou' - cd f,os:lu'l1I1i-a de mare illJj,utor {~i c~nd a ZkS'O p-aS'ta. nill·a slrlns'mlln1'll inlir-a el,}, va Ii biJ!Js .... enlt.a te'lJ"IsoIil Co astea ~i cIJ41 .zaml'let de rna umplea die har, ne-e. pax!s,lt grabitaa se'llloarce tn, sanul plLll1oh,l1 ui de 03speli .zgo.moto~~.

~nlo~r~i alJl fosl §:i noi alature.a de Tarr ~I. far' 8.-1 dumiri ""supra lips'el n.oas.lre, ne'8j111 pillS stmna ~j gli'lsu' In sluj;ba vesellei de 00101 inletoo,

56

SABA. ,.,:A 'b:A.

ee au mai hde~nit_ eu ,totil! O}lohol ~1 LJlbar. Ii Maud, ~i rnene:slrell. ~I Ubru-Cu·!Ju-Sru, §I oas.pe~,

~L .

~i io am iJ'llemllit !Jand am v~,z;ul c·,A,londa imi ,z&mbe~,tel ~!-;am p~iceput ci oenal~ ow s9;-mple~nl~ sera numa dl,n ulUl~la vcrbetor ~,t3 Ie 21seMI'I1, Oi mai ell $eamlii liindc§ ea, AJ(>rlda, p:useseasup:rl!·le farmec: in(riao~at.·

- 110, babo, ml-a g~l ea. nema' nnlere, weu sate-.alul dac~ tf! Ilegi Sa nu mi Ie ~ezi de-a CUlrmezJs, Pen' ca I'IIU ult ca, mtr·o f1Qapfeu ml.Qj dat Irnbold sa des·. lu~.es¢ C1fl,' 9 lis flo ~ care 1m] Ii roslu'. :e,Ui c:.~ putsa sa flu-til diaul pace a'CJIJI'" caM vrei tu sa rupl nunta.l Da' I'Hl.i ,avea '101,05 ,die rau: tiiiu! Mi·a'r Ii mal GU prj· il1l~. COl ~i 11e, sil lacam unl.arg de-a nu ne pllfle befe-n roatE!. ~I tf'lC'.a, babo, lilM mints, i~ daul fag,adlJJn'I~ e,a, ~i0.mume., jzbAr,C:", mea va s,~·ti ad'LIca

m,li §l marl putMl '

MUUe·am pus. 10. Tn ()'Umpin~ atuncea. Multe; ol~oho~ Ce!e nenomciri oe I,e §tiam sorlit1e'a veni ca'lid poarts dlnspre narzi sa va. deschllde; juruinla de-ajutQI' f!cul~ catJ'G: Hytm; cele pulel'i ClI mre: m,lmtx€ AloMa., G~ das:lu~i1 simt~afI1I c~ ea. rl~ zv~rle vome·n \1~nt: trilnta d~ 0 dl,l5eSem, amar de ani, ell moartaa. lot a~tepland sa allu oopila j.lndlJlta,ceea de 1ml era aoollO" ~~-Trlcl domiclsi·nc9'apa ,,·lata ca a. meal

la ga.ndu' alsta ml-a lasal pr1lvirea. sa. 81e· ,duGa 'clillra ea, catv'e Leana, lFata e;ra-n~emoll:A, cia' ,oohlll i-l;I\iI1ea vii ~i, lo nu.~' cum, (j,e ta d~S"1a11l1acGea, am dGsll!.~ll in o~hln ei vartei de tele-Ilvalm~~jt,e" afs cum rs l'IaluClle de vln de prln larilmulfl b~nuile' a avaa cuprindM mul1e - clnOi, oiil $ase, on Cenl ~1je

ca.te! .

Ce m·am mai u~ura' In ollpa ceea! Ohohol C·am pJiceplilt cli-n lup1a il"!'lre-Alonda ~i eel dEH'I ooh~ra ~j aveau 8·0 rae! p€ t.eena anma, 10 nu-naernnam 0'1- mlo ~ ~i-orice 3§ 11 r~gMuit. pe nimenli oI'l.-ajtdal Grs· ljelill Alo.nda. liicllnd ti'lrg au minel iDa' In,i!J1 erarn n<!iroadi s~·i zlc ~. r~l:J grejea! A~ac~ rn-arn .jural sa iHII'I'I am'eesteo In ceile d& urZS8. $1 am ~llut{la·n felli' alSla \lri!ma~ii 81 a;v.eau dovada C-aJl1I1 priCtlPlU1 c~-l inlnmlarea lor au mult deasupm. 'mea!

CA.Ja.Jl.

Cand baba a.l'aJ sll.lta ~ CElml mireasa penl,rul ea, , odhil Ubaru!u~ s-au tlll'llJuCEliI §i c'h~pu' i s-a -[iJver~it 1n graba mare. ~li.a claJI din buzB f~r' sa sooa~ grail

Mirele a racnit ~i-a tras din teae,a: P.8lPfulcu mli.ll1ile-amMdolla. Si-aveain co!tul gurl,i spume cMd s-a, lep'E)2it c;u ef ~a bOlibQI Ge~ba LJb:ru-Cu-DIJ" 8m i-a. !larif in spate ca sa-I tiM-1fl I'oc" aa ~I, cU sete, I-a lovil 'lOa~tei glJ'lima:zu'. I)a' oaptl' ei nu a Gazut! Oi pallo$'U' s-a rupt 'n dou'a,! din Gare una. a SUlnal 8. borel, m{tog,olila pe podea.

Si clneva ill dhicotit Qr.UIil oopU prea lluouros oe-o ~(lfie de·a 12Jbutitro. Eta mlre'asa, 1m ~Iju cum sO'a,pat~ de lunia d,e·,o·nc,olaceal! St~tea."n picloare, go.e!ti, Tn millo-cd fecioarelor de 0 "!.lrtaser~, ~i al.ea S!e MlbaiU la ea CUI glJliile casoate,

Era IrullI'ioasii lL!Jrnil1J~lia tao de iii '!~la SlIflar'81a!

Da' n-ani ,avut noi,,~i de-acollo, parte sa rta bucunlm {prea m ult de-a 0 vedea a§a: ,c·a dat din Il'laini

de pardi ar f[ uas pe. ea un str~,_$~·oda~~ a aparu! !nll€s"tmantata·n s~c ,pest"I, ea baba dB'{) ooro~.

- E\1, tala ,al acestei 'fiint09, a gern''U.!l Ubani,_lrostQ' golina,u:::jll Q9~.ii .de:;:ice~u ea minlUe ~~ rat~ceso (feparl~ > astal! tl·oncr,eod!~nla~" bab~ hanlili" apre a nu purta f l~Hatrlantu:lui Galcal- §i spre-a se lace ,du' voia au, e_ ut'le~ rlice c~re de, 'glasl.ll ~$,rL.

9Gltr1 i§if bate joe! . ..... _ -

If! Uirm~, nimen] n.a I"IMU zls nirnlo ~~ mmeni n-a lfIiifC~t Numa' Loena a \I'6l'1il, ta Maud, s-a Inal~a~ pe

vartuwi ~11.a s-lrU'tal pe atll1~rtdo] Qbrajl L .

- Asta ' fie, de·ocroiire. a ~s ea, lie, eel ce·ai

avul, in p. _ iar POOle vola el, 0 larrlnedtim':itoare!

Pril'llra ,ooSJpeli 3_ trecllt on murmur', iii spaini~. ~i·<I rnirare. L.oena a dltatspreel ~ epre no~ - CU Gehl lriumfatd~i (io m-sm simlilun vie,rme cand ~11·a pus; pe m!ne,)" {ii-a foslo clip.a 'I~ngacand ~i ~'<1 pimni~ mtr·ai Alon~ej, fmui,er~aaJalrumoasa peste pOal€, sere a diliB11 preaslAvlm Ubaru' na eeruss sa can~ali11.

A lost a!ll.Il'IcS'a cava, da rn-8-,n:grozil; pardi In luru' meu ~Elril'1frtm~au dem:onlln care lulia dM'use-n cro· oot, §i·orlcare din-!Ire e i m-ar n pulul z(lrobi in ~reaJcal, fJir' Cal m ~rsa"bagie de sean1€l.oe·a~t1oull

Clli'1d mi-sm V~:nillh fire, Alonda il !Jra[lea.De Mauel ootre"l!baJ ~i else nooa (iUs;

. -Ce~e-i sa. '~i tlcli, de dlagu' 1§U, paca~, sa·§i ta fagMu[ala daU'i babe I inapol!

L,a~pa,sat pe umerl • ca sa 58 pleGe-1l Mila U barulUli ~l Maud a cszuttnn-un genlll1lctnL Oa' nu a

Spl,l~ nimicl .

~ No~ am f.acul. un~&rg .. a rQ;S.I~1 ba:oa, par&lnd cli T, VQrba~le gura lar~. ea. A'PQ~, v;\iz.and-o pe t.eena porrmn-o ca~ra 'U~a, a ridiG'<'.I! di n urmui !'li l-a pa~il in lir~j.t lar o<as:pe ~II, 0-00111 t1I1diJ'i ~I bUZ9 strAn1Oe, cillcaugMtJi~~ iln na~uri. oa sA leraoaloc;. . . ' ..

AU,moi A1om:la s-a fnrors spre Hylm. Avea I acmnl in ooh~ §ii h.!ta'-ii$tr~~uce1.li.

- Acu' en ntc~od!ata, daoa m~ vr,ei. 5~V11i!

$~ a plecat ,i ee,,·.tu Hylrrn de'IlIl£lil~_ Ilara, ~nll~memeu a ~u~l·o dtlpa ei. ea Iras 'cu 3!ta. oumlao!jse ~I.

rlainl('J'. .

~.~ lor le·allcroH oaspejil poleca, c:a vraji,!i.$i n i meni rn·.,a_ clintit aturnoea cilmd Ubam' s"'a pr.~vanl:

pGI dallele d-a piellri, susplnand. . ..

Albia Tnilr'i~rl t~rziu s,..a.$lfe()ura~ spre el UtJru·Cu[)u·Bm §iNI twclit s,1j ~l ridic€ ~i sa W p{oP'lea~ci1, ~i io arn s()cotlteilJ :se cuvi n e. sil·! 8J~wt. SJ'1ai ca asIa run r~.olllilil Yjern,e. ~e iMI.a:~t!. cu Ma""di prinllre ei, :se ~1I~U(l~'lI1U in 9hkln~I, pomll! >3-0 ~1ea:r'9,\'j-n mars graoo ..

n:w~UL

Se~1 ~~1'lse vestea·t) $e.t~ Ehe,! Se·afla.se ciie poz:ni:l:l~ Giiistelj C~ $-a$mrn~il mireas;:I ~i·a fugit G"~ hanluU,o mi re~e ~i·a d1uis·o~apoi.

Da' io nllllfi·am mkal. N'3lJ1eam ~a ceo ella a~a

uni Ii nelegi L!ita Cem;' p~J,t1!epledici! . ,

Ehe~ Da' c~M-e !;Mr-a S'8! z'Von'it cf:i. h~'Ca. HMa, luase drumw'·nspm cast~l. $i, s:~ng~r ~O, ehe!', !lilY! pfLcepwt .Am p!1ioePl.lt ,ea va ·sl fie I up;~u necumtl ,~i"am 'mas in poa,rla. CI.I c!~ne.le ds-urla; Ulla, eM~" lia cel~el I uni. Roll.lncle loats!m~!

';;~.r1 cea ~.Illmi.n.\. ~'6-am \I~zut De.,MU. detp:a~te_ Cuochl a.l~:tla aJ! m.el, b.atr&nl. Emu vara~ElI fl.scarre'll

oata"l.Jfi! sac pest~t. ~i ceea de pe I.J rma erahQa~oa. fir·ar f'!~amu' ell afurfsitl tar caeanaU~-mi pillr"i!l tragada '§i ~veltfL Da', thJPi\ umblel, Ymi pareaSlr~in~. Ca, si'ngur 10, d~·,atala stattn poa~!a, <3UIl1080- ehel, ,~i i!1cii bine, ta.l,oa - cunosc cum (Jmbl:iti. T" salliJ' ;:usla, mi'~lca.rej

Cartd S-9:u mal aproplat, am deslll.l~11 c~ eratemeuu~c~ pmaspi3;t irmplinil~,. ~i r,rumu:i;!:[c2l.iQt! Da'

IN n-o cunCi'?learn- ,

- ,S!iU cine. 9§tJ ~i am a··ti spuee-o l,i'orb~, mi,a :lis I inriprti, ada:s:tand jn 'falal mea

Oa' lo eram C:U' 'oolli1 du~$. hoa$!ia. Cae:a nu s-a Cip:riL Mer.g.eaou olil1i·n jus. EhH! A~.<! n-o rmai vSzw, SE!'Ifl. Nieiodata. ~ • asa a mers pM:a'n eoelosba e~. -E!J sun! LOffi~a, a lis 1ala. Mo~ule. p.rioepi? pal'p~cepU'$em, ehe! Adict'i de OG nu'l C;i;i l:olij ~!iam ea II t.oena rluma~e odraslei de ubar. E, de

vAzUl n~ci UI'I~J' n-o vbu~m. (>~\la 1i lagea:: sA ~ada fetels d,e naam pilit6~n easa pilJlriniease~ pal'l' la marili~,

$i nici n-aveam a mEl. uimi ca era-n slral pestrtl ..

C[ lc-l spi.Jsesem, $lngur to!" Ill' Maud, r~a~!'l,sll w!a prost de-mllF,agmj:IH. Ga latii! ars-n aa (leva pUleri. Gh1dsem lc, €>h@!, ce poi tie hi~rIfIEdadli!oare imi era~

Da' rn-arn ulmllt e!!tnd am privil-D.n, ochl! Cit In rumina lor iuca GevaJ Ni.§'le fap-~JJri G'U ohipu' v;i;i!uriU Ene], p~na (>;l prjlid io grai ea rn-a ~i lu'al dea·· supra coatelor ~i rn-a cain zgall~m.

;_ MO~lljle, s>irnteaqll~ pO\le~fi! Pe toate celie desprE! narzl ~i PQ~lr~a lor! ~§a ~a ,s'u te leg s~ n16.rg~ InSpi'e Gas~BII I n druM V<I3i da de .Maud ~! ~IJ data!' st!.·1 ducd la Raps Am~girilor. in ce~dla~ 5aflal de tala I G-aoolo e Alol1oal :$1 ea tlssch[(fe I?oarla! Oar e adevii.r.at cili p(lalJe j~ Inol1is~! A~a cum spun acele voroe de dGmult! Pe Maud 0 sa·llaci sA 0 Tnchiaa, eli. al e- mull ascullAtor de \fO rna tal

EMl Sliarn! .' io c~!a loole! Si fila Mtlllse,n

(;lese. ram:luFv ~andu' ~H) fi tn ale niscal ImJn1,l deadc\I'ill'! Numa ,c·ar ~i puU.II ,i 00 sa_·!'lchida P·oarla. ~llo .. ~i-mi\[)ine mJ tinsel la viata luil

- Ba nul a ~is, Ehe! Pardt·ml :}ti 1.J{~e \iorb~le de n~ apucas.ern sa rosl;esc! Eu! nu pol, 1n00ule-, liiooca-s aid, C~ mine, Ei. $1,·3 In.o'hiS ocnji, 9Q;perifld celie plasmuuri de inotau in aiP~· ior albasl.r~. lar El ~i..aw istiQviI pu terea. de"il merge·n prag,u' por1ii in atest eem!

~ Da,' )10 •• "" art:! d~t s~ spu(J,

- Nu I mo~ule. Ga, d umitale ani i ~t·OIU §ten; vlaga. !;>j 0 <'I:Semeni forta U-ar aduce plefrea hlir~ m,st Maud e M.nar yj·n pulere. $ii (!U I'!lim drJ:Jt~!, da_ndlil' i tMa moo - ~I·a LOR.

~Da, !ill...

- lui, mQ~uI:B,a~a j·ojj mai Dine,. Ca el inllJ-§j ~lie loeu' prirrlre oa!!"!'I€1Jli d'ac~ pe rI1ine Ill,! ma po<a,teavooJ A%a c~. rrn?~lIle. gr,atre§iH"te saiaci cum li,illIlll GlBFul1 CoI'i de oa~ gr@·~, bla.stemul mel! e Sa nLt pOll O1Iuri! '

~.Ofl':)

Totu' pa.fea ml vis. Ma ~l!asem dupill ai I~r~ $a ~tili de () Ii fos~ a~a ceva (hip~ c!Jvlin ~~, C~AIQndl9i mil poWse mai devlrem,el a~eni ctJ IFI~~~I da-ntelegeam e-actl' MWI l(ij ra. SChUl,) bat Da (j!~ nu m~i1u..! g[)n~t e1 cred, nobile domn, c~ nic~ nu m~ ved'lila!,l~

A'~a c'a am irlh;at ,~i iD~n silila§u' ev. lOb basnm

57

RApA AMAGIRII..:OR

s.!'ila~, lumino'il:lia t~1 To1 dupol el, m-am dus ~I la

Arunda ]11 lalac. ,

- l!o, Weau dO\l'adal l-a zis :HI~rn. Dovada. {i'€"ai promiS! E;t a sl.;Iri\ls - ~i ochii el fifQMulau orie,e\ P,e urmi!i;

au gestun repezr~e:, ~I,-a sf:a~lat vestml!.ntu" •

- Dov8.d~ aiasta arill lPeotru line prel?

EI S,·~·ilole$UU ell ma~nile de-un Jill. $ha prins a tremllra. Da'10, rllzBnd proste~le, am !Jornil, eu bratel,a- d ssohlse, ~tra ea.

Hylm rn-a zan! ~i m-a~f!1brail'l,Cit Tnh-un uri'ghler, c-o-hl uratu ra.

- vreau sAnge, '''vim, a susurat Aloncla" ~il,el a tuat de,,'If"abft uti sillel, l)'arGo! anurns aruncat pa' 0 mirl$'LU~ oasa.

M"OIr I-njunghea't M,r' sa ~lipea..sca, daca ea n·arfi

~optit: .

~ Sange 5'tr.li 1'1' a fOSI, Vars~-I pe-all>lu, .. ~I"a'n!ipt stileh.r·n gfll. Pe urm~, horctliinc:l, s-a 'liberal d'e slmle. $1 sma. unit ow ea. Urland. Urllnd oa, n-i!iite liialre s-au canlo;pil, luminatia-tal

De' am urla1 §ii~. De Ili1till1i spahlfla! @l-am da[ Tn

pl~s. de prlJl"lc it1lfnco~al.. ,

In urmli, prll'ltra lacrlmi, am vaz~l, Cre:§'rea, dl~al; !.1In zid ae negmi, S9 in~llla ~i se !ale-al ~'1 ei s-au dus, A~a, parcas·ar 11 toplt. Ca' a r~mas in zid 0 }lau.a, (L, p~arl,a. Avea conurrut ler, i~btali$ati, $i !o vedearn pr!n ea spre all tarl3.m. Croo 'e-all. lliltlm era! $i de aooto ,nlibo~au, puhol, 0 umbra dl.JlrJ~. alia, 1f1691fe, r;alle !?i late. da' fIlEli subl,irl ca pMUlJ de paing, sul:l{iri GUlTI nu-i l1imfcl

10 am fllgit, CI.I gro1lza, ararill din salla~u' bleSlemat. Da-n lJ~a-am da! eu Maud piepl in pu~Pt

Nu ml-a lost greo s~·1 rseunesc, di .. n urma lui. pur,and in fi'6care mana ollcliie, vsnea un mo~. chlara'i de ne lusase, Q noapte mai 'nai nte, ga~d~-n

sal. '

- D:t ·~edll'1 n ru rn, bliete! a zts mo~neag'u', ~ i ~terge·o de aeil Ori, dacil. mai r.Qmili, ai grij~ sa-p ~i umbra ln spatele Ill' Maudl Da' meroul

10 n-arn rasp'l.ms. Ca rJinti,-mi clalaneau de nu puteern VQi!ibi! rns~ din calea lu' Maud In -srn fGrit,

Et a in,trat, ur~ltrldu·~i umbr~l.e·i lu'n,9_i. zvl:'irlile i:naintea-I de h~i61ll, S·a dus caIre 1!'Iil:acu A'lo:ndei, a de-mi 'U'sese mie - da' pal'cli (j,e' aJuncea se seursilse'7url, veac'- vis peste paa!.€! de r'~19moo. del' 'oM de mmOlnos, Cerule StAnt!

Ac(rlo, peste pragu' ala de iahlC, S'6 prellng'(';J,a, i.Irla~a, int;\'lla umbra sd!ip<lta din IAramu' iliiait. MO;lI' a llil~c~'ft ell graM 0, I~clie, ~i-o umbrade·a lilli' Maud s-a sours, deodaM, peste umbra rea. Maudl $·a c'~tina:t. Da' lO~ a tlfficul prsgu'. Gu mO$IJ-n, urma lui" mUM ca !,In nebuli rElcli,ile·amandou8. lrinUIld umbra lUi' Maud cand pe perG~i.c~rnd pe pooea, c:-nd SU5, pa bagdadie, ca.nd prin vreun I.lnghe.r und' b!l. rmis. vreo umbUi, ble~nerrnata, (>af'ld pest'e po.~r~<I po care alte U'mbm dactMLJ a 08valil

OQrlid i.ncaperea. e, ra.mas 'ClJrat~, M8Ju~ lremura, ~I MoW r,asl.llla eu greUlat,e. da'lQll1u Sma lasa:I!'':manat lara !.:Imbr'el,€! lu' Maud, Pfln' C€1 ~e-a palirivil s-astupe·n to,tu' poarta ce mal pas~ra OOl1turu' bietuh.lli HJylm cu·AI()l'1Ida-O'Ib~~l~a!.

Awnoea fl1cliile s'all stiIiS,~t Maud a.Z~ierat. em, ~naJtime8, I~, cum zb~ara mmi pr~valllilin hao din vM de 6Iimc~?

58

10, eramg;ata sA le§'ifll, IDa' 0 Ilumina,a p~lpAit.. Era

mO!lll'eago', aprinSeS'\3'o l'l.Imlinare. .

Eram rilumai n,Qi dol in ~ lalae! ['>j I.l! era xid de nagura. nu' IBrau unr:-bre. nl.l mai era. Maud. Nu 'era niel Alonds. Nloi HY:lm C"It] ~ai eral

MQ:~',Ii' a 'chiC()tIt.

- Maud a straM lin 'lrUP totll narzii caial Ehe-! Pel tOIl t-a slrllniil A kist volnicl Sa 1.6·a :klchis ~il poarlal Le,'a-:n.oh~~!H)·n. nas c~nd s-a zvarlli,l, cu ei, ell tot, ln eel $r4maJ lol'l nram, atl.lrl5itl E, cfa' pe Maud tot -or prim:il ei bllne', c~ <!ilea-se e-acclo tot ee-l suflet de vitea~ Ii ~i sl~vJtl

'I oam scancil:

- Da, mo~ule. AJond'a ... 1

- Ehe! Alondal Ceaa" te,'lcl!;, 00 prinrd Irl!:splaIA, eli

de deschis, ve:zi W! ea ,11 dese'hlsl AOlJ' niJh~eite au Ub-nSlf1clu' ei! lar Hylm ~;i milia frat~ !!I! lui u-s -rob;1 sl'llerili!

,epI4,Oq

$lrilns-al1l aces,te<lJ pe un prinde-vorbl1 chf'~u ElIiI, I(odd Doc, JneJl 'lsood,lfr;w. 81 a.ranja1U-I's-am. nlJt~ra tnujl, ~i'I 1lI§ .. a chlp,illcart sn~\lltu'! UtHilbllf sa aHe-n aSGlJllarea lor, 00 des,flltare.

~I afli'l aoum a ma~ adaug:a o·acolo-. tn cea ~nde· p1!.rtat~ Ubarie.,am dat Ir~~plati ~n ocoere ,de pre! ac-e'lt.lll m,o$ d9J~a:aiurtat I:a I!I. ~ntUi re9i d, ~ p~:ll'1Ileldlla ce-a foot. (aiF e~ le-s ~mp~rtl~ 'rnlre teciori. $,'-" oouli zl~e s-a ~i Q~l!i~oril dj!'1ti"e' eel vU. O!l!, pSls,!ml~e. Tn

lupta au nal'd-l,JImbr,ele prea l'I1ult s-a ist0V11tl _

u.JI~ 8:ud d, U bSl'u'l loclU~ ul, i-81m d,at pova'il sa ridicoe chip de pia~ra !lUIUIII pierdut, slatomici,nd sa 59 SlTler~, &pre di!insul 'treci1.oril, iara 'Ubru·Cu-Du· Sn.! s~ Ie iistoriseasca. GU cete palrllJ g,lIl'Ii plli.C!JIte la l;ai:fas, ca:l,e, ,au. foS1 a~ol9 i~~tllnplaje. :}II i~am m~1 darull UbarulUl a'ee"'!' ~I cmel roabe,loate nurln. doar,doar l-or ,ogo~ de plerderea Aloii!dei ~i l-or dt\\ru~ co:pii in 'oeul cel~or ce 1,<11,1 paraSi.!.

Lullarr$i.l~orfl ie-am ~I~snil s~ plece,-n lume:a

lot, und'e, paml'111 cle dor or II ~Ibl~. '. .

~i am Libovlt in cele Ilocun la Il'IgrOJYcjCl.lJn&a Babe.l Htlida. !1l!rme(;lac~toarea. C!l.ci, p'l1captl;n;d ca are-n fli'C<l Ubanuh.li IllJrrna~~ cu !9rnei, eu slIrif)llH'l"1pa,eal s-a dal Il'lorale mortil, blndu·§:i liaoarea 00' din vina

Ilui Hylm se pr~schlmbase! . , .

lalra loena, luAnd cu &lne eel, ceaui'l III CiGle plms~Iii ce~a mo§1enlt, ,s-aJ T~'oi~ a; ~a mmasp,'El a tr~}1 in preajma lU~ubtlruhJI, ,fie slavi! In veoll$1 bucuroas~. va ve.ghea CUI OcllH !lmpezi ,-.~chii ac~1 dim ca~~ mll,uclle $'aU dlls - asupra f8nC1ril ~cest91 Ub'l,Ibam, a c~r;e1 Ub-fa,rm:ecfliealOiU€I pe dmpt !ffie~ila a mil

Po Iinga aeast,ea, s~a 'invait frurhoasa a sa, da de §li ra puterntouhJll1 IflOStrlll U b-uoar c~, daca1rupul ei: cel care rlUI I,-a cillno's!(lut dectn pe Maud. halala el ierlUt, gasi·va .. d,estataJi cI~ipllrie Uri bra~el,a ul"rl,ill b;lr~ bat co. ~aim~ ~I mull vredmc d.e, s.la. va.) acetllsta flU v,a Ii teliTllill os. l:alneJe Ipe, care' ea Ii stap&ne!fle sil!. so pi.ard4. sau cao stri i se-mputl,nl9ze harlUl, CII, dim po· uTvoli, rU.Jma~ aslfel, tal ce §ti~ ,Ice poale, tHl<l iriISO· till'

anlfclpal.ia

PROVlNCIAUSMU L MPORAl

FjC~IUnea de. a!'lticlpatie. s-a spus, repreztnta unul dtntre tatnteele Jaboratoare ale In-

ventulor vUtorulut E drept, ea .a test mat aproapc de nevolle ~i dortrrtele omenestt (nemurtre, plancte tntellgente, calatruiileil1 ttmp etc.l decat de evolutla tln~asca ~l !7ti.hll'ei I?i tehnologiel. nata de cele mal mul e ort ,.flcnonr-ul a, prezls rea11zarHe .. nonfiction" ale fJtl1n~eL au Iost ~i neconeordante notabtje, Asttel, maslna tJrnpu]ul duce la contradtctn care ne fae sa credem ca realtsarea et va trebut amanata .sine die. Pe de alti'i parte, sfarsrtnl veaculut nostru este dominat de INTERNE.'T. de realitatea \1tduala. de industria tnformaetet ~i Intcllgentei, doe ingtneria ~'enettoa etc., care au in trat in vlznru I SFulul abla dupa ce au parastt planseta prolectantllor ..

Q1 totu~1. nu pu tern sa elogtem sufldent rolul fi.cl;iunl1 in ruperea sau ceoUrea. cU:;;edQI". tot asa cum nu incetam sa. ne mim.m~m de oehelartl de cal pe carestnnta ofi.c:i.ala se cnmplace uneon sa-l poarte, Se insmueaza Jn aeest sens ca daca savanttt din eecolele trecute rataceau orbecatnd (flogls lcul, eterul, magnetrsmul animal etc.), noi, in schfmb. am fe~it deflmtrv Ia lumina. tratm ilntr-o epoca fe:rlciUi in care am g.ii.sit slngura cale dreapta posibUil, cea a !jltUn tei pe care 0 eunoastem.: 0, epoca in care m:~~UTI lanrurtt, in ]lnU mati. 'C~Ul1 cum stam C:ll matertalitatea Iumts, cu ~egile fiziciietc.

De pllda, sttm (0 data pentru totdeaunal cj1 viata nu poate extsta deeat in eorpurt matertalc, aflate pe Pamant sau pe 0 planeta aaemanatoare, dar. val. prea depoirtaUi., la care nu vom ajunge rrlctodata. deoarece vlteza lumlnU nu pnate n depasrta, dar catre C8Il"e este nresc sa trnnltem rnesaje sub forma. de mtsiuni radio. aau sonde spatlale in care am pus tnsertptti in blnar etc.

AceasUl mentalttate nu ne caracterlzeaz& de tert de azt Cu toate acestea nu ne-am l:nvAtat mtnte. eel ce a fest cea mal proemmenta personalitate in domennrl studtern OZN-ur:ilor, profesorul J. Allen Hynek, nurnea aceasta rnargtntrc provJJ:ldalisCl1 tempornl, Exernplele sun nenumarate ~L desi aurrt In general cunoscute, cred ca mertta Sa mas fie reprcduse 0 data in plus; pentru a ne aduce cu ptctoarele pe Farnant,

Se:X1U5 E"rontius. tngmer dm vremea ru.mp~·a.tului Vespastan. s,cria acurn aproape douamn de ani; .;,nu mat exista ide! pen tru alte not Iuerart .l?l mastnt de razbot. perfectiunea lor a. at.ius lf mtf a !?I nu vad cum ar mal putea It Imhun atattte", Leonardo da Vinci era. eonvtns ca tot ee se putea descopert in maternattca fusese deja descopertt de Inatntasit saL Cand in 180] astronomul Piazzi a. zarit cu teleSCQPul pe cer prlmul asterotd - Ceres, fllozoful F. Hegel a demonstr at c~ asa eeva nu era cu putmta Lavoisier

59

fiCTION ~I NONFiCTION

suattn use in Academia Franceaa, cu catva rtmp lnatnte, c<i ntci 'meteorttft nu pot ex-isla. zieand: .Nu pot sil cada ptetre din cer, mndea nu exlsta pletre 11,1 cer",

Ffztologul Claude Bernard declara la mipocu1 secolufut trecutr "S~ tnehldem usile, Nimeni nu-t va egala vrecdata pe gigantii care au tnvcntat rnastna cu aburt". Expertt] Iut Napoleon a] HI-lea au demonstrat cit dmamulelectrtc lUI se va lllvarti mcrodata ~i ca toate moo. loarelc electrtce sunt, de rapt. ntste varlante de perpetuum mobite:

Gan.a Th.A. Edison a prezent.at Acaderniei Francese Ionografut pe care-l invent ase, aavarrtul J. Boutlleaud a declaral ca est.e tmpostbtl st va f1 pe ve ci Impostbtl ea Ilj~te aparatc din lemn ~i meta] sa reproduea mtracolut vocii omeneett. Cand fonograful a seas pr;imele sunete, ctneva din aslstenta a sal"it s· -.1 stranga de ga pe Inventator. pe care-t credea ventrtloc, strigand - lata secretul Inventleil

In 1875. dlr ectorul cficful ut de patente din State1e Unite :.-i-a prezentat demisi a sccretartatultu de stat pentru comer], pc mctfv ell n-are rost s~ mal rami.\n~ in post 0 data ce. practic, lot. ce sc putea lnventa at fest Inventat. in ] 877 .. marele cntmrst Marcelltn Berthe]o t scrta: "U mvcrs ul n u mal are de acurnInalnte utc! un mister". In 189.5, profesorul Lippmann Isi statula urrul dtntre studenu. care dorea sa. devina Hz! ci a n , sA r errun te la aceasta idee daca nu vrea sa devtua un ratat, La vremea respectiva. praetlc toti fliz:icienU erau de acord ea .. lizica este 0 ::;;tiint" rnelusa", in care deseopertrt tmportante nu mal. sunt posibne ..

ln 1 g95, Lord Kelvin [acelaet eu renumttul fiziClall W, Thom son)', presedlnte al Societ~~ii Regale Brttanlce, afrrma eu tarie ca .znorul cu vehteule mal grcle deeM aerul este trnpostbil", Accc<.u;.1 optnte 0 aus ttne $1 Stmen Newcomb. ca ~i rnulte alte renumite personaltta ti. Lord Kelvtn detme, de

altfel , chiar un mie record 'in acest sens, el deelarand ~i faptul ca "racUoul nu are ruei un vntor", orl ca. .razele X se vor dovedi u n csec",

in 1898. Edcuard Branly, unul dmtreptonlertt radtofomet, a. hOU.ra.t sa renunte la experientele sale lipsrte de perspectiva, devenmd medic de cartler'

~i Instrutndu-st guvernanta sa. interztca copillor sat sA mal citeasca Jules Verne. deoareee tdetle false deformeaza sptritele necoapte, Cu cattva ani mal inalnte. fizicianul H. Hertz, eel dupa .. care undele radio mal sunt mrmtte .,i .unde hertzlene", a scrts cameret de comert dln Dresda ca. ar t .... ebut descurajate eercetarlle legate de undele eleetromagnetlce pe care le, descopertse, mtrucat ele nu VOl' aveantci 0 aplicabU!tate practtca,

Flzlcianul Robert Millil(an, Iaureatul premlulut Nobel. aftrma in 1923 cat ."flU pare verostmll ca ernul sa poata folost vreodata puterca atomulut". Henry POincare afirmase ~j el eli catva ttmp inatnte ca .Burrul sfm] sJng.ur eate suftctent sa ne spuna di.. dl.strugerea u nul ora., prj n deztn tegl'area. unci jumatati de kilogram de metal este 0 nnpostbllitate evidenta". E. Rutherford .. u mrl dmtre prlmt] savantt care au obtiuu t frslunea nueleara, in trebat fttnd, tn 1935. cand anurne va putea fi utillzat practtc acest prcces, a raspuns - nlctndata .. Ceva mal tarztu, W. ChUTChnI i:?i exprtma I,pi el cpinta ca .. energta atnmiea "U" putea n Ia Iel de buna ea e..'q)lotJbHU nO!jltri de azt, dar. e putin probabil Sa produca lucrurt ma,

pertculoase", .

La aparitta locomoU.ve1 cu ahuri se spunea ca la 0 vitteza marmara de 30 kllometrt pe orA oamenn se vqr sufoca, crt Ie vor pleant pIil.ma.nH., In 1932. astronomul F.R .. Moulton" de la Univel"sltatea dln Clncago ,opina ,col .nu-I nici osperanta Cat Ideea fantasttea a zboru] ul s pre Lu n& sa devinfl. reallta te, din causa problemelor Insurmontabfle pe care le pune depA~-irea. barterelor gravt-

tatit:l:i p~m:anteliet, La: Inceputul annUl" '40 era. unantm acceptaza parerea ca a.:v;!.oanele nu vor putea depa~i 700 kllcmetrt pe ora, apot, dupa c~t!va ani, ' vtteza sunetulut, La ora aetuala, bmtta este Vi teza I umit" panA 11'1. care, ortcum, mat avern",

Pe omul din zilel~ uoastre. htpnotilsm,ul colectiv al anHO'f d~ ~coalil il face sa creada c~ .:;t1illta" a.~®i cum este ea cuprmsa in mauualecrepreztnta ,i!l$u~i planul dUf>;], care se calauzeste na.tura" prfn urmare, d aca un fenomen nu rezulta din a~~omele ~1 teorernele stiute, atunciaeel fenomen nu poate exista, tar dac:!. avern fenomen ul chiar sub oohn ncstrt, trebute s~ f1m convin;$f, ca suntem prada unet tl usn.

Eate aurprlnsatot' cat de putj,nl1Ji!'1 pun problema ca ~dinta noastra va n urmata' (speram ... ) de ~tiillta secolulul J{X1,apoi de cea a celut de al XXH-le,a s. a.m.d. lla nesfa.r~[t!), ja~' reprezentan t:U acestcra VDr gl umt pe aearna rA tActrtlOil:' ~ tiin~ej seooIului at .XX~lea ,,1 se vor mmuna auzmd despre preten~H1e noastre de atoatesnutorr. Aproape nimenl nu conatlenttseaza ca va exlsta o ~tlinta ~i peste 0 nne deant, sau zeee mtt, ort 0 suUo de mn de 2nJ, tar urmastt nostrtmdepartatt se vor con; frunta "l et cu problerne pentru care nu vor avea taspuns, 'ca, teor-1Ue pe car-e M vor eonstrut, le VQr narui pe eele precedente. $1 aceasta nu doar in mlct

• detalti, ct, adesea, in protunzlmea viziunU generate .

.latta: de ce JlOllD·cl'ion-u]:nu eonsta in ~n terpretarea nnor l"eru.ltl1~i prm prlsma a. ceea ee ~tim la ora acturufl., el .fr¢bu:te s~ He (I deschtdere fllr;;\ prejudeca.J~ spre "u]iraculo8u!" din jurul ncstru. Tot !lli~:a cum nct'ion-u] de "anticlpa:~ie" nu este un ex;en:c]t]·I). de apltcare a unor prin.cipil !j>tiinttfh)e ta ip.taJ!'J.lplar~ ln6!i multsau mat putm fantastiee, d. Ina~nte de to'ate,.o tntutre, pe: 'ca.i. poate, nu totdeauna ratitrna.le. a urinr lumt .. alternative.

fiCTION ~~ NONFIGT~ON

CONCURS SF I

in speranta eapeise] ul hterar romanesc se va imb n>g~iii en n<d modele eultnrate, Partidul Demoera! - Organill:za.tia de Ttnerd a Munici!plutul Baeureeti Ianseasa tin eoneurs national de uteratw:a cu teme la libera alegere din genmi~e SF, Horror sau Fantasy.

Concum-en"ill.p'(3it pa::U:'Uc1pa eu un nu.mttr 0 rud~mU:a t de luel'~fi, taxa: detnscnere nmd d'frl0,QOO let pentru fle~ lucrare, taxit. ee se vatrtmtte prtn mand t t ·t-~,l'

............ ". a_ pOfil o::Y.

pel adreeai RAYMOND NICOLAU CP 3,00-20" sector 50, Bucuresn.

Luerartle trebute sa fi:e nepubllcate ~losi1.\° nu deptll;.:!j:eMc~: 30 poa:gIn! (dactUografia.te). Eh,~vo'r n 0 1nsi)t:Ue de un mote ee se va regas; intr~Wlio pUc; allitmat slgflat; ee va contlne ~~. numele, data. nastern, adresa, n- _ . 1 de te~~fon. precum ~t dova.daplatu taxer de

moorleNi. 0

Pot lua parte la concurs cet 0 ni1scut-f dupi1 I lanuarte 19160.

J?remJlle in bani. 0 in valoare de 3.QOO;OOOJci. VQr ft suatinute ~f d alte ~H1 _ ".'.....",-1"''"'', . 1 . e .' _- p~c.!.WJJ.J4 s ...... l' .. _.:>I-. precWlll t;I

de publlearea Iuerarrler caliltlg4~ toare in supUmentul~Fetel_e CulIhuil" aJ. eottdlamalut .,AZI",

Festlv:l.tatea de premiere va avea lac La 0 data. lliterlrnr stahiUffi. ee va

fianuntam·

Mteptanl!. dorttClriil s.a~,ltrlmita.

lucr ' ~. Iaadresec CP ,g5~'20. seer

tor 5. Bueurestt, eu sp:oo!ficar,e,a, .. Pentrn CmlCUIS". data. hmtta de in.sciAe:re fllnd 15 Ianuarte 1998- data. p;Q~tel

MaJ. mulre Wonna1(:.U.. la adresa de°mai sus aau/,t la numirul de telefom .0 1/638.56~23.

61

RADUPAVEL

tnoepand CIU nurnsrut 540. revlsta ,,Anticlp.alia" a dIlCE!?ll't sa public€! un DieJirmar . smtetfo de L~rar8tur5 S. F. reahlat ,de

Cristi~n ~I Mlhaela lonsscu, NlJ..dorim sa .negiim 'iil,jortu'l de cocumentere (aout de eel doi aUi~ori, mal ales ca aH'lta fqmp ell'! Enoialop~dia, .. lui Glurl,e I,?ii NichollS' esie GVasi-inaoces,ibi~ citilomll!p roman (§i asta nu din eauza n(jcun.oa~terii ',imbij). $9 siffite lrIa.cesiiatea. unui astlel de d[cllonar remaneso care sa, poata senli (lrept :5IJrs ~ de Irntormare dtilo.ruli.li interesaL Nu warn nlcl sa anu!l~m demersu'l calor do,i cHilQrl in virlutea [dei! (pagl.lbl'loare) ca r,pe:clit un i:licti,onar prost, mal bine deloc", alai acas,t d ic:llo!1ar n u 6);)Ce I e-a'Zi dleooamdatili p rin caHtatea redaotArii sale. regulli de bazl ale alcfUUlirin uruJl 8,sl:lel de dicl,iorlall" ,(sau mio,arui clictioflarj Ulnd lncllilcate fDB din necunoa§ter,e, tie din lips a 'intorma~ii'lor nece.sa,re. lata .ce.'~6i\l'a din,lre obiec1iile pe care le-arn r'idica, speuAnd.c:;a a'Urtot'ii voravea rsos ptiv!laitea nee esarl pe nlr'u a cerscta ca.I'Elv,a_ IUGruri farl de uare dic!IOl1arul an.allzat aieil poste deveni CIi.I u~u rin~a 0 op:edt avortata.

H Di,ctlonarul de fala este IfltHu[.at .slntatlc".

Spre.deo$ebir,e de - d. z.l,cem - wU!l11 an,alilio, se dorel?te ca el sa tUlmizeze ird,orrnajie conctlntraUt iln calul lUi Aokerman. F.wrest James tns~ a:utorl! da(IJ mult mai mUl'te inlormalii decln sum necesare tn cOIflp-ara:lia (de eX'em;pllJ) eu Brian Aldiss. cer'uia, dac~ 11;'I~m abstraot1e de lista scrlerilo/" public-aIa, ii sunt dedlca.'~e doer ~ 5- 1 6 r~n;dlJri falll. de <lpro~pe 20 psrnru Ackerman, De altr'ei', pantrY biogral'ia lui AI:dan,i (decl ~o~ fac~lid abl.itraClilie de operq:a.u!Qm· lui) M. :~D O. lonescu se mul!um,asc; cu 5 r~nd'lJrl. creoem ca s,pa{iul este (:ii$,lriIDuit cu prea nnultl geMrpzilate]n unele cazuri" iar ln allele ou 0 :z.,giir. Genie !;ia dahl asta jusnficabilla de ~deea .sln-

telizihii". .

2) DiCI,iooaru I esl'e inHlu'lat ",de Lite ralur1i S.F. A, Nu 0 s~ intm In ama.InUi'lte sus-beplibile polemicllor de tipul .eutere scr~eri (nul} stint SF". Totu~i. eonsideram c~ 'acliViiatea 111,11 Aokemnan, F.J, Tn fandom

flU aparlinB' alat Hl:erratl,lrii, '011 mnilic~lrii SF. Con-. seevantl eu ei in§i~l, autmii. vOIr I!'abui, fie, sA reduca is nn-mtitora:cea parle,. 'lie Sa, 1.lI'lflp,li) dlc~~ona rul cu (I mullilme de iniliatori de mi§cM. oonla.cle {iiil revist.El SF, din cam lUliiiljoritahl8 au 8C!l'US ,I au oiilaodata. (ca ,i FOl'rest Ackewm,an) povestilri CIJ Oare(iC£lm 'mpacl. ·Ma~ mult, illlirodlicerea lul Adam81i:~', ,(3eorge, ozel1o'lagl 'faml-He" p€I moUviUl1 c~ uni'i cerce@ori iii cons&dera reilalirile (Ima,giri,1lli~'Sal!! !'nU) drapt sCl'ieri ,SIF ar putea duce la tr,!lInsformal'aa posii:lllhjll!.li vollUnlil irnl,r-I.m diC1ionar fil,1 Qzeno:logiel, pararno:rmalulul~i par~mn~9ror. de~art,a.n.dLl.se de la sCQpul dso1<\1'I1t..

3) Nu am in1el!i;ls eu ea sans est-a toilosill,ar' menul "proto',SF", Estill vOlba da scrie'r~ pubUcrahl inainl!e dasecO~1JI1 a' 20·lea'? D·acillEdmond About e-sta se:ri,itcr de .prot'O-S F~, povestlril'e eu tenti SF al'e' IUli E.A. Poe (care mmt-sa inaln~e ca AbOiJi. ,s~.,i p!.lbllce vollumele) nu pot fi considerate deoAt tot ,.plrolo·SF", De aUlel acest terrnsn, ori{:in'9, l-ar folos,II, nu are acoperire l,eorEltlc~, Astle'" prs'sup-unam qll La Rspu:bbliQ'/J ImagiMri'{t. a lui Ludevi'oo Agos1lfii (cane apAmhl? scri$~?' intra 1583 §i 1590) Elsta mal deg~ab~ () utop,~ (terman Bxiistent in teor,1a ~l criHoa literar~. daJ de' care aUiJorii acesIUli dlictionar flU ,aminlesG al:cij d'e·catea oscr:i'am hprolo SF", Dad.lerm:8l'lul sa, referti ins~ la reouzi· ta SF prinnUiv,a fo~os,it~ de al.Jt'orii resp,eotiilli "artul1lci, istoria mproIQ-SP"-ului sa poate intinde pi1lna prin anli "900, looeti1tenire3 lui if'lltr,un <lstre1 de sens, a r lntarl ins,a ideaa c~ lihuatUi'8 Sf ElsIe iudeca~i nu p;riTII v,aloarna lil'€lr!u~, oi priin rocl!Jr~ila. SF ,,!apt oare n,u ar co11lUrbuila ridiC'Blr8'8 sl8ndardelorvalorice ale

litera~uri~ SIF. '

4) Mai 91',a1l fie apalr'8 tap,tul c~, atat in redac· taroo ,casetalorclJ .au~ori, c~t ~I iI1J eazul t.mzililelcr sau revis1elor SF, Ilucran~a dov,edefte !ipsa unai orgardzi§Jri ~i Si unor G:rite:ri'iunic.e de IBdaC:!a~e caua ar da o061('ernla dic~ionarullJL in principiu'exista emumite regulii care rill pol fi: in.clHca:l1fl. VOCl!l lua mal inlali 06zul aulorilo.r, unde i-rll moe IlQlrm.al sunt

necesara c~teva informalii:

a) numele auloruhn, pracurn ~il evel1lualele pseudonime:

b) d,a:teie biogr.aiice sau - in eazul unul "dictiooalr sintetic" - eel pulin ~nul nar:;te<rili ~~ (da,ca este necesar) Ell marlij au~o.Tu'IUli;

oJ op !l,rele pubN~'I.e (litItJ~ 'origine.1 ~'i, elil!t;lfiltual.

Inldus),enu~ ,i locu,l publl:carlL Bite posil:1il~ (&u a~ zlce .mlC6sa,a") i nforml3ima, d~ilOiIlILl~ asupra operetor lraduse' Tn romina, cu edltura: $i deJa aparllie'i Iraductirii (in cazul autorllor s~raini).

Presupunem oa numal tlpsa die i,nformalie (hOM! soit qull mal y pense) a 'raoul ca IUOl1Urile sA stea a§a de ilTvalma~iI tn dk;~lonarul al'llaUzal aiol. Dar iata, analizi!iind pe litarel1e in,irat€l ma~ SLlS, cum slau I uorllrile':

a "'" 1:1) ALDAN I, l.lnc (llalia; n, 1926, Sail CiprianolPavia) "'" ALOISS, Brian Wil<son (Marea Briilcmle: fl. 1 S" 08.1926, Norfork}; -aiei au~orii nos, rasla,jm., ctsrlndu-ns 1n cazullui Aidiss chllar ~1 data exacta.a na~lerii sale (cle' ce If'! U ~i la Atdani?);

- AB,DULLAH, Achr'il1ed (SlIIA) .1- Acasanur], EugG'n (Roma.nia) ~ AD Mil AAILSKI, Alekssodlr (Ausia) + ALI:KSEEV, en (Rusia) + 0 tllluitime de aile nume,. poa'le mai putin import.mte (dar atunei ce cautlil'! dla1ilonar?) sau mal ijmportamte [l-am l'I'umi aiel pe Mihal AJ.exal1ldru) despra a earor varsUi sau epocil de orealle n e plIJll.em laoaQ [dee vaga priivind data Dubn[')~rii $orte~'lm;

c) initial am crezut d. aU'~oril au traeus 1n rOln~rla nurnsl 1itlul opGralor care, au lost~i publicate 1m romana. NUl eslea.§a (de 9:xe:rnplu HelU. conj'a-Iamo!l a l!.Ii Brian Aldis!;. nu a aparut inca, ci doar pr~mele doua \!o~lJme ale 1moglei). Pe ce principiu avern la unele seriali atill varianta tradusi1a tiIl'lulUi, cal ~i IIUW original,. iar la alh!lli!1! dear lil,lul original?

-0 alta proo;Ji!lImll este cee a lom.lllui unde au aparut respecli\i'Etle sclliel',j, ill caz!)1 volumeler esle necesar saexi,sle anul publicaril~ aC'E!slora (regul~ iarli.§i msp'8ctata fara prea mlJiH~ S!l'ic~e~e, cum S9 poa~e vedea 11'1 eazul lui Aldiss. dar '$r la Alpohron;a:EI A~lais), iar In ca<!':ul pO\les1iri~or' eel pulinlocullunde au iosl pub1icaJe ~i anul public!,rli. $i aiunel eel na lacem ~a: ANANIA, lulia Cornelia jiRomaflia): Jov (1 990). Legea (1,9912), Aglomera/ie (1992)1 Uncle pLlflern g~si a0061e povestiri? 11'1 ee reviste/Voillme? la ce ediluri au J,ost publicale rmnanelle alUtorillor romani sau Biltologliifa lor de pov,estiri {vezi ANANIA" Geer'ge)? Ce Sa tntillegem la ALEXANDER, Karl (SUA)~rime after Tims, ul'lda f'IIIIJ eate sp&eilical f1Iici maca.r 8nu~ IPubIIC~"i? De altlel:, autorii nu ne dau nici mao.ar \freo Ili'Id~catie CUlfll am pul,ea

HVDE PARt<

deos€lbl lin titlu de roman de liUul lInei POV8'stiri, seestea "iinid 1r1iiirala de-a valma. Singur<i !leg'ula respectaUl. ell Slf,ictele pare a fi aoesa a ordinii allabetlice.

Tn ceea ce prive~te 'InW~9ri[e in r,t]rnana, medam ca eel pulin 10'1 unele opere sefl1ni~iGalive ar f G'I(;loes(l!ra. 0 cat de miGa incliot!ltie. CititQrul nu lila C'~~llga nimic oaea va, iti til,lul crriiginal al ~rtii lui AllmaJov 0 zi fflflj' 'unge d~t vsactJf §i oricum n u mal mult decat daoa ar ~li ca Ed'itura unlvers a publical vclumul (romanul) altl.t tnalnle de 198.9', cat ~i (reedital) clupa 1990 (nu dell anul exact ITindell n-am volumul la indemana ~i nu lac un' diolio:nar).

Nu 0 sa intrllm in polemio-a legal~ de aparlenen~a la Sf a unor scrterl incluse in, diclionai'ul ,acesla sintetic (de§1 rornerun lui Aitmatov sau vollllmul A~n.iurire domm.11l/; lone' 18cIJ5(a-Termld'or a lui IF. Marca, voliIJlYJ; nu mai SF decat S~J"ma(l'!Jt DiOJJis al lui ErlllirtL'l-SCu, sunt poo ibihg, nascJilo1u!:I de dist':ulii). ci m-a§- referi la unela erori de inrorma1ie: voll,lmul lui C-Un Aba.I~la (Ummel€! ~lff'id!n planela Simsltica, aparulla Gaftea Romlineasca) rlU este de te~tn.l SF, cl de pfoz8 SF die tip jmnalistic. Mihai Alexandru a publical, pe lang~ povesHrlle amin'lite in diclionifiir (inlamplalor ~til! c~ sunt pove5lir~ ~i nu volume) 0 GlJlegoul de povestiri qnWu~,atii sestembrie, ia amiaza iiI aparuUr. la EditUira Halicon

(anul ?). •

]0 Ii na, am rntel,E)IS, cli folosim~ sintaglTlei Scri(J(1 (SF) sugereElza oil auforul respectlv a mai serls §i altceva, ~ar rum plul Scrieri sau Ii psa midi.m,i i ndicalii inai,,~e die tilillrile opereler impljoa fap1u~ ca. <lutorul (')'S[O un SCl'iitor Q)(clusiv de' SF. Oar pentro altl oilitori 11IIcrmile pot sa nu 1h~ a~a de clare. Mal creeem ,ca 0 oarecare dihmmtiere valorlca sa poate lace loire ALBANI" Tiron li'i AITMATOV, Cillghijl, ch,iar dac~ spBliu, dedf.cat tleCi3ruia ests, paradoeal, egal. 0 s~mp'lli .acl~ugire llp hvaloros~, ~trad!,Js 1n zacl de [jmbi~, ~r,eputat·, .recunescur", ~extrOliordif1ar'" poale crea c sc-ara vaHQric!li oarecare pantrua ajuta orientarea potantlalulul reeter. Aceas!~scar!i" alII :;tl lerminologia necasara, ra" mana ra raU~udlnea autorilor (am 'lil1?irat rJoar ni§ta ep[jtele poslblte, fara protenlii), la tel eel ~i pO$ibiI1-' tal.8SJ I'IEH~;,elitii ei. Dar ar Ii pacat. ..

earn ,atilt despre autori. Ar mal Ii unele proIbleme marunle legate de fallzine, revisle, anlO~ogii, Poate n-ar 'Ii raLi ca a'ut'orii \{{)ll.Irnului sa tolose,asdi aJ'.::elea~i segment,S' cia informatie neoosara in mod! {lni,tar, aSllel1 incal. !i,a I?t,lm di fanzinlJl .Ad Iinfinitum", clespre care sa spun8 doar ca a fast un "pe,riodic 9dlhalln SpaniOl In c!ursliJ~ anul'ui 1969"', s,

63

HYDE PARK

avu~ nn" nurnere, 0 periooiGital& de ... (saplamilnal, lunar. '~rilnestlial). a publ:icat lil€l,rs'!ura, milica. etc, Prin lapfUl ca autorll ~i tiUurlile operator low apar amesrecate (povestirrr izolale, volume de povestiri, roman a) , citilorl.ii nu va lace deosebirea -lara a sa in~mma ~i din alte surse - inllre (sa zice m) rOlllelrlU I EcNpsa 2000 011 lui L. Alclani $i paves tire,a Krak,etI111 a aoelutast autor. Prin lips a unai conexiuni inlra autor' ~i falllineireviste/aniologli acelasl Gititor neavizat nu va-avea imag~nea importanlei revistei, Amazing Siorles pel'll W '0 ple[:adii. de: 6ul:(llri am~ricani, ears s-au tansat prln aeeasta revisla. lar 0 casale flip; ~AM8IT - perlodic editat In Marea 8ritanie (anul/ani_i? periOdjcilale? editor?) e, pur ~i s lrnpl U I non·inrorrnal,iva,

Am mal r6 rna rca ~i u nele omis[uni, Oe exernplu, lulia Anania (de cam am arninlil frlai sus) a.re 0 pevestlra p'(1)licala inantologia Naim,lra pe al'llli , 990_ Mai ImpormllUi ml 591 pars omjterea unei publica\l~ mrnima~li cle SF: AltemaUv--SFdin I~i, care aca.e lara Inrrerupere de aproape doi ani. Inilial supllimenl SF de 2' pagini Iormat mare (lip A2-crM) in cotldlanu! ie!?earn ,,24 de orG~ (aprilie 1995 -octoml:Jwi,!j' 1995), . .& Irecul apol la 4 pagini (ootombrre 1995 ~ septernbrte 1996), a avut (:I perio.ad~ scm'lili (11 saplam-!'l,n:i) 7n care a apanlll separal (9 pagini A3, seplembrie 199:6- tanuarle 1997), rGvenind recenl ta <\ pagllli .0..2 in, c-adrul oolidiai'lului. A aparut sapl,amanal (jolt! S8iU vinerea.) ~i in ea all public-at fI1u1li ,autorj To-man! c:unoscufi. atar din ~vech8a garda''', cat 1ii din noua general.is, (arninum pa Canol ~vanescu. SeMstiat~ A. Com, Ana·Mana Negrilli. M, Haulica, M, Grli,mesGu, A. Cafa~eJ. Miha.i Samoila).

Ce am lndl'ii~ni a propune alJlo:rilOf di(Olionarului sintenc de literatma SF? ]Il esenla l"es,pe:eIil(e8 oondltiiloratl!olfl'!PUSEl (diGlionar, sir"lletic, 'lltaraltJIra SF), csea ,es ar tnsemna:

1) 0 mai bwH\ structurare a malerialuhJi, pe baza slslemelor dlclionarelor de aulori deja exi$lerlle (un dfoliormr. allit8ra:~urii romana ar 'Ii Uri ghid sufi-cief\1 Tn cees ce prive~le modul de alaborare it G1lS~ielor cu aulorl ~i publicalii);

2) 0- sintetizara a materialului, aSHe I inclll dlcIlltmaru'l -sa fie relevant pentru llleralura SF" A;Slfe~. urmla t'!ume de a'utori S8U pubJicatii pOI ro-arte Dine lipsi, caei 0 pOVleslire. doua sa.1.l tmi nlJ lao lin auto.r dedi aceslea nu au on Impacl ma.re la loolor ~i, au atill mal pulil1, dacil apar cia $crieri ocazionale (exemp~e: Vance Aam::lhai, Paul Ableman, iEu;glan Acasandri, Ruxartdra, Adria.n), Dad} ,liutorii dietl(j,narului dor6SC sa pona a'ccent pe SF-ul rama·

64

nesc, vor trebul sa S~ crlenteze chiar in multitudlnea de povestirl (valloroase sau stulpidle) ap~rute in cscursu' aliiloi" (amimesc ea saptamiinal'ul ~liintifiG "Magazin" avea, peats mal are iflca, 0 povestire SF Tn fiecaro 1"1 Lima r, iear maior~" IB.t.eEl. srau deplmablle).'Selac~ia va tre'bui facula e1i1, perspeclill'a pre.zentului., mlndca un dlctiol1<lif poe Ie fi micand, revizllil;

. 3) 0 erdonare !'II rn",terialullJi bibliog rajic P'6' spacii 11lerare (pov~$tire; culegem de povesllri, roman)" impr'euha ell inlormatii asupra 'Iraducerilor III romana (Tn cllZ!.I1 aulor,jlor sUalni);

4) _ selectarsa ~i oomoleterea illlormaliilm cesp.e publtcaliile de specific aplirute 1n I'urna, precum ~i ~liminarea celer nesemnificaUlle ~n cazut ~c-ar9 diotionarul, va rarnane unul sintelk~):

5) oompl,etarea lipsurilor bibliograff:ce !li un sistern de orlsotare a el liloru Illi 711 mod u I de ciUrea diclionarului prlnlr-o not!!! publicalli la tnc::epulul lucrarii (de exernplu Ioscri,eri '(SF)~ :: scrieri cu caracter Sf fill aulol"ului X, autor OC8J2ion:alde SF);

6) pawa rea c-araoterulu ide elteli onsr 81 litera· turii prtn ellirn1narea scrtsrllor ~i autorilor din domenii ee au los! asimilal,e feno,menullulj SF (ozenislica, pale-oaslronauiica, pa:r~1iinlele).. precura ~I reducerea la mil'1lm a to!wllul urwr persQnaja din fandom u I mondla I sa:u romanesc, Un d,l:o!lon ar de m.era~u~ se ref@r~ la "'ctiurli :~i la aulJoT'ii lor_

Nu am dorill Sa descurajam !.In demsrs aUiI de indrlznet ca aloslor dol aulori. Vroiam doer sa, remarcarn laphll ea tncercarea des elabora '0 oper.a, ,oat mal CUprirllat08~e canlitativ tn d e~rimentul caliti!itii materialu1lui prezenlat esse exlrem de riscanta. Pe de alta parte" tinflnd coot de caracterul direClor pe care I-Br putsa avea 0 astlel de Ilucrare flU claar ~n c~dnJllandonrrlllui_ SF, p~blic1ilrea u["ILlIi ensambru care ar da s"eflzal,ia de dilatal1llism enli:.l,;;:lasllrlU ar race decat sa scad~. cali!atea lmagii'li,i (~i a~a nu prsa magoliLoam) pe cam o au om· torii atVi2:ali v~zaVb de eel care aboordooza acsst m.oo lltsrar. Bu,n,a selec1ionare, struo:wl'are ~Ii Informare, ar putea da 0 lucrare eu a:dev~rat utili Ctllor lnler,i3J' saIL lin forma ~n care: a; tlpam~ pilna "mum insa, lie ind:oim c-a clneva ar ,Morde. credit i!l(nrmill~ei \taste, dar d€JZQrgM~z,ate, publicate in revista .. An'!it:ipalia~. Speram IQllU,~i ca, incepulul Illnd jaeul, ooi doi ,avtori nu \lor rerlunta 19i" alegand ceea ce oonSoidera ooreel di.n opiniile ref€lriitoare 1('1 die-iiona-rul pe Care 11 p!oiec'tea.za, \l'or de. cilitori'lor Lnten~sal,i un inslrumelnl al~t de neCasar in oriElnttarea pri.ntr'e mormanele ds scrleri de acesi. lip.

8fl1licJP<ilia

prozein gen.

1'0$1 A REDA ell EI'

TIC ROMAN - Un efecl ar n raspunsul de rata. care: indcamria sa 11181 trimi p sl ~J tc texte.

IQRDACI-]IT, GHEORGJ-]~ VALENTi.N - "Sornnul" cstc un ted btntsor rcaliz.at. ell u n Iin al bun, dar a~ prefera sa. mal cltesc ~j altcle tnamtc de a m<1. pronunla,

Ml'l..TE[-ALEXANDRU MOCANU - Am retil1.ut .. Sornn astral", dar pentru abnanah a fost prea tarziu.

VASILESCU ALEXANDRU

, . .Mesagel-uJ" eate un text ;ill er] .. insi:'lJ Ilpslt de 0 idee en adevarat SF', cl mai Llt:gra b~'l d esprirrsa din Mi siu rre imposibHli. Mal truntte. In prsvtnta lrarlucertlcr. di.n p£lcate. 1111 le pl1hC1TI accept.a d eCB! t pe e el e pen tru care a vern copyrigb t.

CARAMKrE tAURENTIU - Textele nu sunt foarrc rcusttc dm punct de vecle're li LeI'S l~. La eli m en si u nile respect! vo, slmplarelatare narativa devine obosttoare: cauta sa utmzczl st dtalogul,

C.ATA-LIN NI!.GFIINJi. - Str. obcma Marc.,. nr.L bl. F3, apt. 12 .. sect. 6,. Buc:uresH. ('..aLI 7734·6., tet, 746,09.46. vrnrle col.ectf.a compleUi. CPS!" Anti ci pa t:ia.

10 NITA noH.U - SrI'. llnHatjL n1',128. bl.B4A. sc.A, apL25. sect.B, Bucurestt, OP 77, dore~tc s~ corespondeze cutubuort 0;1] Iantasfieului. sr'"-nktL 5trA.niul.u] ~i nu numat, G aran teaz::i r~.spul1s.

LAURA NJCOLI~SCU - Str, 1 Dec. ] 9 18. bL 60 Val111~. sc. S, apt. 17. Gillrgiu.. Vtnde sau schlmba cart] SF .. CI'l"(" sertozt tate maxima.

ItOBEH.T NU1"1J - An) re~]I!.ut arnbcle texte, dar din pacate adrcsa

ncfigurand pc: pltcul anexat de tine. n-am putut sA te anun], mal devreme,

CAiF<MEN D1JVALMA - Textcle sun:

Joarte reu st lc s tilistte, totu.$i lega lura ell SF-tIl (chiar =iii cu fanlasticuU. este foarte, foarte vaga.

DAN SORlel - Un text retinut 11U insearuna decal ca a placut eufletent de mult prntru a n pastrat in scopul pubhcariL Momeritu] respccttv cste lmposibil de prectzat.

LUCIAN"DRAGO~ BOGDAN - I,Coindden~a ... " are cam rnulte erori de logtca (un smgur cxcmplu: securlLatea este extrern de strlcta mlr-un laberator ln care. cltcz: .. ac revel u~iona :;;tijn~a".l. In prlvlnta povestirtlor retfriute !'Jo1 nepubllcate, vezi raspunsui ani ericr.

lOAN Pl\TH.A~CU - 1\n1 rcttnut .Luria 00.;'l1a" .• .Stress" e amuzanta , dar rut Ia utvclul anterior,

SPINEANlJ ANGELA-MARIA - Destul de grcu s~. ma cdtflc dupa till text de dimen.stundle respective. Fn acdaf,il urnp. sugcrez o mat marc exigent~'l rata de lucrartlc prop usc pentru publicare.

GRIGORJ\S EMANUEL - Mi-a. placut toarte rnult scrtsoarea.

STOIAN CATAUN - ]ncjUm1 ~i Itrtc, Nu cbtsnuiesc s~ ma hazardez, dar astept l1i~le. tucrurtIcarte mtereaant.e de 13; tine. Ma~ intaU, lnaa. examenele,

GABRiEL UNGUREANLI - Copcrta nu este convln,g3iloare, insfl desenele au lost rcttnutc. .Reintearccrca" este intr-o banala cheie fantastiea. . .upsita de arlee nor de BU bltm a] b u n.el.or