Sunteți pe pagina 1din 68

. ~lMNT~HNrCI;Acm.

nticipapa

ReVlsitl lun:ul!i, de literd:fmi\ ,~i att~ SF' editati\ de S.C. nfTIlNTA &; 'mHN.[CAu S,A. Nr.548f549

S,,"'i~I" I" ~" ""I';~~~ "n., ~~:.I. rutl1qi l~n~nc.! ~~11h .;~ccl;~ Mi,lli~D~mILlil C..:nxlfl~ii ~i ~'dun~I;,I~i~i, llm';ilr1~l!I~ •• 1 iu R~l;;'i~Drilll C')11I1~11l~lui ,:I, Ill'. J ,-!UJfii7;i/Hl\,II

[-~'---~---~~~M diJi1

--.-, - -.-._ - .. .,- _.- ----_-----,

---_.----,

9ft i

. __ .. . _ __l

WiUi,un Tenn

BERNIE -LINIE ,_ FAUST - 47

Ficli(~n ._.~j. ~m~r~CI.i_sm. Dan D, Farcns IN1'RB",PRIV ACY'I: ~I MITOCANIE - 61

i ] ragmente critice

i VOi,C'll -BIJ~:nfi'ill---

·,DOLORES CLAIRBORNE - .3

_I?~J~:.O~ a~~ S P __

Mihaela & Cristian Ionescu

DICTIONAR SINTBTIC DE LITlERATURA S:F - 63

Ovidiu VHun

. ,NUCLEARTH - 6

Tlmons Esaias LOCULPRA.BU~IRH-' l7

I

I Andrei valachi

RUL.ETA MOLDOVENEAScA (1) - 31

.!~Iyue Park _ ..

Pavel D. Constantin OLACRIMA PE OBRAZUL

I

L.... ~~ ........ _~_-.. c.._.-_. -_- ,_,.. ...... ~~~~ __ . -~&~ ..... ......,.. .... I

AhQn,ullenlck se pOl lucc hi ofidile PD~i~lk". pn::~'mi:l ~,i' di,n.'CL 11,) redaC'ti,~,

Ci t; [(wiD din ~I r~.ulJ:lw~c Ji-C 1fl0il ubouu prin RODIirI::T S,A ..

PO BOX 3J-57.

F:lx: 'I!I]J-I-312 9-1 32 Tclc)~:1 199$

Cou~ iii In ~ de admi ni ~[I'atie :IOAN ,ALBESCU - di~'CClor NICOLAE NAID.( VIo.RlICA fODIN:A

Tc:h m)n:::ci:JcIOi' PAVHL n CONSTANTiN'

OA vr6,°F.ljena.w

Difuj!;,lt<::11

CORNEL DANEUUC CRlSTiAN ANGHELESCU Telelon: 6]7 58 :n SOIII 223 15 10 int. 1151 Caul: 403401 BASA-SMB Cod Jiscnl: R 15'78216

[)iroctm adjunct OONSTANniNPETRESCU

Director economic

CARMEN 'TEODORESCU

Admsa: Phl\:! Pl'c-_~ci Ubcrc m. l, B!lc~I!'C'~tL cod 79781

ltt 617 ss J3 sal n~ 15 .j() ir~ 1151 I

Fa);.;; 222 1101· 9'1 I

BUCURE~TI :

ROM!NIA

Rcda<:lor In I,er.!r IMnIAl-DAN fA VELESCU

TnparLI:i:

Tlpogrulia fED OrL~pl1.1 i [).I,"a"gO Pri nCo

Lei 50.0

S :. s .. p~l.n .. e eft odat_&:,. m.a.l.'dC Astrno .... \.r, a fo.st lntrebat de uri reporter de Ia 0 revtsta de

~mnt,i. cum va arata ,~i care va n caseta I video a vittcru luj. Dupa Q pauza de gandtl'e. a raspuna r~ nl ezttare: eartea.

Apoi a argumentat: nu ai nevoie de un aparat ca 8-0 fo]ose~ti: prtn strnpla rasfoire a paginflorataeces cvasi-b:istanbmeu la once tnformatte din euprmsul el st. luerutcel mal irnportant. Imag1.n!~e peeare le desprjnzi dm ea sunt cu mulf mai profunde :;;1 personale,

Butada de mal sus' tmt revlne in mmte uri de cate ort eitescsau aud despre succesul tot mal semnlflcanv p~ eare-l inregistreaziii: genul nostru in domeniul vlzuahllui bJ detrlmentul cuvantulul tipBrit, Inaeeste cQ]'lcHUL se .u·gumenteazi(" ce nevoie VOl" mal avea oamenit de (!~rti sau revtste de science flcUon. cand lfuaglni~e gata ,extra.s€) din ele sunt irrtalrrite tot mal rnult in mrnele ~] serlalele de gen?

A dona. stncopa a revrstet .AntJ.ctp,a!tla ~i faptul d!. ~u'(,:rcz Intr-o h1LsUtuth;~ in Calr'e imiglnea este suverana. rn-a indemnat saprtvesc mat atent lucrurtlc, Este posibil, rn-am mtrebat, ca datortta faptulutca televtztunea publica ~] cdc comerctale difuzeaza tot mal multe sertele de science ftetton. iar pe marele ecrane sunt aduse in premtera utttmele fiJmc. s~ se f:I potolU:. nevoiade vtsare. iar rrumas-ul citltortlor de science ftctlon s~ se fi imputinat panfiinU:amt ineat 155 I1U, peats sustjne 0 singufa r vlst~ cu clreulatte nalionaW?

Rfli.sPl:ll1SU~ meu este un nu categoric. :;;~ am Sill rna c:;;,.'PU c de ce.

In prhmal r8..nd n u cred ca. AnUclpa't1a, are eu adevarat 0 dlstrtbutte nattonala. Am prnnit mult prea multe sertsori la redactle, dm toate oraeele tirU." In care, dupQ ce prezentasem un numsr nou al revtstei. erarn mtrebat urrde ,0 potg~.sL ApoL par'adoxal, fllmeh,; "ii~ u].ai ales serlale de gen prezen tate la televtziune .. mal degn!.lila sttmuleasa decat jn.hilba lectura textelor. run sa. revin aiel, din nou, a experlenta personata. In tlmp ce Televtzrunca pulbUca dtfuza .Antologla video R<:lY Bradbury", am fost potopn de

L

L

1> .,.

EDiT'fJRlAL

acrtsort m care telespeetatorn m~. [1'1 trebau, aproape mvartabil. unde pot eitl povestjrt de acest auto!". de care nu auztsera panll atuncl, Luerurfle s-au repetat aprnape identic ~i In cazul lui Kurt Vonnegut. Nu ma-ndotesc. asadar, ca scrtalele rmaatre au aportt numarul cltltortlor revtstel Antlc1paJ!ia I(dac& au gasU-o).

Mm este un aspect care cred c~ nu a fest subllntat indeajuns, Paradoxal. spre deosebire de scrtlturt, orlcat de talentatl ~l bine mtenttonatt ar fi seenartatii 'Ili regh:orU, et n U vor pLl tea sa.~~l dea tntreaga masura a talentulul lor Irrtr-trn film sau, mal ales. in serlalele de science ficUon. Pentru 0;\ sunt rmrlt prea dependent; de gradul de audtenta pot en ttala pe care-l pot ootrne, .. Or. pentru eresterea audien tel, exlst& 0 singu rat parghi,e slgurll i uttltzata C'U succee pana acum, lnlocurrea spectacolulut de Idel, lntalnit in textele valoroase ale genuluJ., cu unul de aetiune ,. de regula v:lolent;l" 'eLI mult rna] aeces.lbrl spectatorulut obtsnuit, Accasta aubetttutie aproape obUgatorie va r~l1la~!!e! Insa, tnacceptabUa pentru .. nucleul dur" al fan 1101· SF. rani 'care vor :n nevottl sa-foil sattstaea ~vlciul"in alta partevadtca in cartJl,e~lre'Viste]e de gell"

sa ne lmag1ni'im 0 cUp.:§. sltuatta in care s-ar afla prcducatorul unul serial cum este, de ptlda, Star Trek Deep Spa.ce g, daca ar contanumat pe 0 audtenta ,egaia eli Hrajul celor mat vandute revtste de setence fiction dtn Statele Unite I(p§nti in ] 00. 000 de exemplarel, cand numal costurUe pen= tnt un smgur eptsod depasesc duu a musoane die dolan, Pur ~lS[mp]u, sedaInl. n-ar mat intra in productle, Pentru a exlsta, aeesta ~1 alte zeei de asUe] de aertale, at trebul s~ eonteze pe un public de eel pu tln 0 mie de crt mal numeros, Daca am ]ua ea exemplu acelast sertal, el ,exista. traiet?te. pentru

'M. potrtvit sondajelor, ajunge, numai in Statele Unlte,,]a peste 20 milioane de telespectatort sapUmanal. La asta se adauga, evident, V'w1zi'irile seriahslu! in lume (nol pl atlm cam 2500 dnlart ep1sodul.; dar alte televiztunl, mal ales cele din. tarile occtdenrale, p~at.esc de

sect de ori mat multl, .

A:?adar. teama ca fllmele ~1 mal ales serlalele SF de 1Jelevh:hme au imputlnat c[titorii este, dupa parerea mea. nejustinea ta, A~ merge ehlar mat departe ~1 ~ spune cae n um;;trul lot a. sportt ~[ col numai situatia eeonomtca precara ill ca .. e ne zbatern cu totii t-a trnptedtcat sa. se mantfeste. f 1:1 totdcauna m In teri ~ orul mul~bnn de paslonaji de serlale \,i fUme SF fie va ga.m 0 alta multnne, mal mica, un nucleu duro 0 eUta, a pastonat.i.lor de gen care nu se VOl' multumt numat eu ce Ie of era cleo Ei sunt eel care li vor sttmula pe scrutort sa-~i forteze tot mat mult ltrnttele ",I. tmagtnetta farA. teama c:l rtu vor fj int,elc(jil satr aprectatt. A!j'a se petree lucrurtle pretutindenl in Iume, Un Statde Unite, in ultlmul all. paaicriatttgerurlut au pufut urrnarl nu mat pu tin de 50' de fUmepentru rnarele ecran ~I peste 25 de seriate. tar nrajele carttlor ~j revistel or a ereacut contmuul, A,a se vor petrece lucruetle !iOi la not Va fl. evldent, nevoic de 0 mass critiea de cttttori care, prin pretul plant pe fteeare mnnar al revtstei, s-n susttna flnanelar .'j>~ sa .aju.te la profeslonaazarea ~I spcclalfzarea S,c1:iitol·Uor autohtonf.

Credmta mea este cia aceasta masa crtttea s-a format deja ltnclustv prtn Intermedrul sertalelor 81.") ~j pana ce realttatea virtuaJa (care sa nu mal poa.ta fl deosebrta de reahtate, 8ljiB cum se Intamp]A, in holodekul din acelasl Star field va devenl 0 experlenta aecesibUA tuturorvcuvantul sens ~I tip~r]t in. revtsta Mtldp~ va avea 11.1.11 v!]to,r.

eel puVn '0 suta de' alIt!

BUGARIU

DOLO CLAIO

",'I···· ,n Coh.:c{ia Nautilus tcoordonara de Milna Dan T};nl'~1I::5CU) ;.II E.di,l~n·i i

Nemira, it apl1rul romanul Dalotcs Clolilmmc de S(C().hCl1 King. tradu-

cere dill, ]]IIl'b,l t.:11!g,!cza de. C<1nll'lcn Teader, o carte l;];x.ccPljofl<lI1'i, ale dr~i h.:gr.ulri ell mod:ll,llUi{iJc ~i mcrlvcle Sf sc l.imilc'1zil. i;vclllUal. III. 1U',ezcn~1l unci cclips·i,; IOla]c tic SOOlJ-C.

Romanelc lul King sunr, i.lprQUpt: toatc, ni~tc probe de viuuo>,;jw!C !il(II'riliv1'l. Autorul, povcsrlror imlas.cU[. n,:u~citc $11 l~j vizuallzeze personajelc, Sau, orieum, s~ lase imprcsia d'l 0 (<ICc. Acest aspect cstc mal imporwll~ dedIt Jl~jC. lv.ltdli auteri, mclusiv araericani, censrruiesc peno'llaj,c cIA mulln migaJj'!" dar abscl'Illl harulul sau (I unei in,gc~ uiozilllili suficicruc fnc din ucestea [Ipari~ii cOllfnvcn~ionrue, ivile ,gr.llie rolo:ii.irii nnor Pl'Ocedee, SiHm{ia u ml.U'i.h;~tc, in cazul .101', de tehnlca des.5v.fm~i Ii:!. a lui Snlvador Dali, ]llcapabUli 811 salvcze pam.ole de u rtlccal~ specific~. de n ncfact.

ill DO.lores CJaibomc., King iltcct1rd. ~:i tell§~le 1[.111 tur de rorl~. Acela de a COI1- strui UI!1 n(ll:llto'r sfl1l.ill de ~\elll ali(aLCa IiJIIII[ SC['j hOI' ~i. tn gcnerel, de, ;U~OCi.i a u iii ui 0111 ClIWVal. Naratoarea cste 0- servitoare inteUgc·ll.llI l1icu 0 pcrsonnlume Ioartc pU'lctnica. En. Ie povcstesu; unur eficinli CtH'I'l si-n omm'a.l s'Oiul Cl'1 mul~i ilni in ul:una. pentru d acosta lm:crca~ st'l-~i s.edm:~rrop'1i(i. md'l ~i apoi furase I"mii de facnltate ai color lrei copii. Performarqa aurorulni c!onsHi in ima-

anticipal.1.a

E S

giIl.lrea lInui monolog credibil ~i 'lCilP'ltilwr. Fcmeia. Dolores, Glal!:lome. vo]'b~le Jeane colomL.~ar spusele ei Srar~csf.: prin OJ 0 face simp3liclt cil itorulul, Acesta din lumli se vedc silit s.arcnUIl[C III preceptele sale morale ~i. stl admitl'i eli, il'l anumitc ~ilmllii. un om care ~.],"a f1klll singur ' dreptntc poate !"i scuz,al ~j chiar admiral. D~"t:!':iiml ') uc.iga~l1 simpaticll., Stephen Ki.ng merge pc irluchic de CUli'l,i,,~r cchmnri.'llica S[~ '~ij[ie de 0 mentnlltatc copies rcprczcnt.ll:'i in lhcratura ~i mlllel..; ultirnul1li. deeenlu Este vorba despt·c ~r.U'ln.:a m:iga~U(lr ,ea 0 eatcgerie prinrre sltele, in spiritul democratiel. Adepjll lcgii l.alirmului slint Ionne coni rari ati ciiad ciIC$C sau 'vMl illlfimpml'i uncle UII. uciga:or prim<.:~le t'I p~dcn.rd re]ativ n.cil1semn~ltl. Ceva ilscmt!n8!rlr se irufimplli atunci clindcililorul iln~ cU Do.lol'I.!s lUI llumlli eI'i n-a fost eond;'l'[Il'l1.L~lii, dnr :1. ~i .[nlo~[c'l'Ih I rei zeci de III ulioane de dolan, de Ia 0 pcrso<mt\ care ~Iitl ell estc udga~.1. Se pare cti subtextul ron"lnului lille, cum ariltmn mai sus. de un eurcnt de opi ni.c .l'nvm:llbn III i mLOf.itOlI! tor. 0.1"]care ar f ilCC~1 ia,

Dae~ l,errOrrlllmtn ml}ra1.~ .,1 ILli Stephen King estc dis(;ulahiM. eea Le·hnid\ esie cu rotu) dcos,cb~m. Persoa1:le~.cprcoc~lpil.h; de scrierea unor Lexie tic' lip m n t1iel'ili~ au cc tnv.\'iln" Se peale presupune chiOI'IF di autorii mediocri au motive sit rcnul1!e !11 scri s dnpli ee pnrcurg Dolores C/aHKJ.l'ne.

Apariliil de la Nemira este incili.ml~, ~i dalori'lli unui aspect colateral. De ec patlnll

3

si,gJ.1 "SF''', din jnoment ce nu are mCHJ I~grinll:~ eu nlo~i\l'clc §i mod<lljUj;~iJe SF? La prima v>cdere,paroe a n vOid:m, desfll.'e una dj~~:ro .. lkeni<:lJe poetice" pc care 0 edit]I[1'i pUl~rrddi. ~i le pC).M~ permire, Nu esse e;;;chlS $,a f]e VOl'[)<!I dcspr'~ un simplueaku! ccmercin], Slephe;!~ King are cltltoril slU devoil~li. lar sjgl,(l "SP" pO<l~ellh'OIge ~i ei li~ ~.ol'l specl aIJZ~ll.. de regtl m putin .wizalj In <lite elemenll titerare ~l, i,n, general C,]j!uJra!e. In f:ine,!! rreia e.x.pi.ica~jie li ne dccrepusen]u~ <Ivnug;nx'leJ Jiterare Sf'. Si~lllgmai.UltcnUlIl'i'i SF" <i lu.eep1.Jt In mod tet mai vizibil s~ . lIl,b~ 0 st"nmwfkalJ:e iSI,Qrid, ~ilr sigla "sF' sa, TnSe;]111:L1e orlce, ad~(,a ni mic,

Traducerea este bun.ii, ell ,dloill~ rezerve, 1111 relatarea pel.'SOil,~j~llHi, prrincipa,1 se UI'C~ ,~o.~r.!'l destnl de des ueologisme, D'le~. ln ]i!'!''Ibfl 't:li'ilgk:7.a rcspectivii:-Ie cl1Vinlc au par deplasate, inroma,na, da, 0 femesc l"!1rl'! st!:!d i I. din J~onl1in ia IHI ]e va fo.~os.i u lciod!lUL h,!COJflSC"j~.lti, tmd~.d'i:~oarca .p~l:ea sa.-~i i~li~)fmMlm(l de ~~p~l(l To uuclc e~pl'esi i mai .,I'!eao~.c·" , [)C~lCllliOJiI':U §~ ev i tarea iOHliI,e.j g;r~l'll~]!i.c~~e a vi i~(lru ~'ln] ar~lcrkH;-, ~t~~mci dille! comexml ,:1r rresl!pu~~e .1.QJo:.~iltm. aeesteia,

Aut·e] Cl[r.\l~clt§-i COJtfjrllla iJ'9~crn.~i.~ de a de.ven.i scriiro profegion.is~. :m <' rctl§Jt S3 c~~tigc "pl'(~n~ iu] N emlrn peniru J'(lt11.f\n S['l'. 19'96'\ ell £.1' capliurl .:~p.'.I~'il~l~li, 199'7. Pu blh:;:andlfl Nc.llllra. Aun::1 C~diiCI C!lpr~ta 0. consacrare ClOlJtercl.lI]li imHsClUilbmt .Da.d'i romanul S;].~l INII.' n rust conslderat wamlabil. INI[' fi test editar, :s uh nces I. rapcrt, cu III atilt<i,m .§I I:n ;lIte .comenMlrii. (h;al1e(su~ crdi· cului lit~mr este ]mlli~ ~l zndamic, Odc'tlnl cartea se vu vinde, da~oritli ,~arg~l h.il i siqi al Ed](u~ji Nen~ ir~.

Dfld~, ilnr-adevar. 0 dis,cu~.jc li,nfind de critk<l ]](e~: .... ~['l1 '"S!.e sttpe~nui'i. una de C:T~ lj.(.~i'i ~. textulul este intere ... :trnl1'i.. [nJJcerdiincl"o. nu 'I/,o,j 1!I!rmijri Iijeruritatea, ci voi tncerca sH surprlnd ni§lo ca~1.c~e!'is.l.lCi INH'al i ~.erare san transllterare, Procedez astfcl, in cil~,Uilre<l unui demers special, ~lilec'll';H dlirlii lui Anrel

4

C.l'ira~t11 ~i pCllr]\!'~t. de asemenea unor scnen ~dc .co.lcg!~{)Ir s~i de ge~er(lli(L

~n Lu ciJptiwl Sp,'lji!r.lu.J fr~pcazfl de ]~ bun IDl1Ceplil dIUknil,f1tC:l leeturia fut.e de-a dreptul ~111 chin ~t'i [J<l~'cmg] p<!,g.ini.le ,.rom.,.nului", (Semnele cl!,~.rii nu expr.imtl vtce Jmlll,e., ci selnllla~'ea.zrl c<lracten~l p;)in:a]]lel'flr al ICXUlluL) Ciritorul rrebuie 811 fie rr~11]n m'lS!ochisl,pemw gjj 1'11.1 arunca vola m:~li. lUi n~un<JLi din. n1.tJ[I~. dar ~i (I]Jl casa, N u es ~<l VOI'fl)O) despre 0 hHos.inc:msiec<I[ll·l.doas£\, fi'xi'd in La C'1[JilllL!f SfJ.'~Ij~J/l~i 0 caracrerislidi obiectiva, mfmiUi 8m: punl'i series la il~ccrcare ~mriinlrea de- sine acititonslui. Este yorba. de lIbmulenla fellomennW 0 ~~'lbsHmt]Ve,~{ll'. mu]'te. dlmre e~e inYCnl;ut: (~e ;UItOl' Se: poaie SJ,m:l:e., flliri'l !Ile);~~~Cr;l pre:! Iml~t. c[~ texiul (:~lC de :rapt lm imcns glosnr etc llolhll1i fanrezisre, cdc mni muhe ob\.illule p'1.':~11 Gx~[arO~an~rI unor coaeeptc ~lj.hThlifk(Hehl'!icc:. Am~l C;:kli~l. d:Qve(jtl~~c (I ;).dcv~~'om Vii'Wozim!e ill ill vtml.ar-ea. iii nsamblarea uner no[ substantlvc, co lnelnd ~i 0 abundeilla illCL'edlbi~.~ de mmil.C proprl], 0 claslficare 11 {lispc)zJtivelof dOlate en dlsCCI'llil~l~l~t cvasi-umns m'~:1in,P~c, probabil, ..;,~[W:'~a ~,mg]n~, Numele aeestoru Sill'll dC.l'jva~~· din il~u\fimll cuuurale I!~or de stab]]] ~,. (jOJlr sm:lIt !$i rndul uuei ulll<lg.innlii H.I'l.gvtuice rmn<lrcflbi~e, De fieca:re da.tlil cflnd .inll!m~nc:c, ll~ lfl,c]"son~j din cfltcgQida. l'ohOliIQ~.' b1l'Jlri, autorul oIcl'ri ~~1l0m.S!l expUc<lili.i ,cu pdvire 10 medu I. de fum::~io~flre £11 .~lOOS:lliiti!L II:LIn(lg~ t1a~J.a c.ili.tonlhti esse ll1,e~i,i1jl<'lJ,1i "E:vide:l1,l. "imm'uc" linll:He de funqion.a.re" smmt de eele I1lU~.~ ll1il1lte or] fimltlziMe, ne§i lnd ni §~C cxtn~ro]li"d figllll'Q~Se de ,I.p ~~J]J1!.~ific,Ax~tow.1 p()nlC~[C del"c~;~eva concepte f~l,!ldOli.mC:fiua~e ~~.<IfH)j produce del"ivlh'illle aeestora dovcdind" realmentc, dex:u,rjtal:cOl unui jOJ.lgi¢~l.r de l'Ililre cJ,ys5.laU'i d01.1f1exc;Irup.le .'lenlt!~nc.~!~i¥e pentru ,(lglmtlcuueO! substantivelor: .,.oci]nl· O()~'~> hillOOi<U dnp~ ])e2<lSlrtl,<i~C] a Iost puteraieul regat al.,...eln~U()r~nliriap'ozi-lrmwmo rq:~ c]. ( ... ,. ) De a ullin; i, arnr, zona. e bantujl~l de cf.~e· 0 ]cmit·f~xl1 umbrfi sau de pe.rcchi de hoclllb.l.-liO~.I.~o:ru .. (".,.) in aeel punct, In lmnil eupatru Decade, ~HICxf()]hu un

hecub, lncercand slll )uimHi jl'li¢t~nll!l sa de sol ru'lllJUl nor-radlolar, Secventcl ccl'isl(iline de [l,.r,dl nu au rczistat i!1s~ ~i implm:~.1 n provocat 0 imensa absorbjie de cnergle, care .. djslor~ion.~1 .';P~lhd (,Ilin jlllr, in forma unei prL~l1i~ rotilOilfe}' (p, I 14J; ,,h~;tinUii (;U precautie, p~ptiind locnrlle §i sHurul din plastic, extras dlntr-o crcvas.ri mdi,dn. hi interiorul carcia descoperlse seevcrqele mnm:fe din :-;mlcUlm unei donc-Vnlla40t," (p, 2.21)" AUitltHll'C;), de uume esic sufocanta: .. Adorut~ de !'I'ilJ:\run\iiQi.-gu, Pcllonia suprnv ]etuisc mac Q.lrHor concentrate (sic t) illc sosjauilor-vlrmosr. ins."! eli spa.l'tlS,e in AIl.olimpnl F~I.'ri, Nmr]" m$~n(ht·i pe Q1£gl~, sa, I"llo(lar~ sub presii~lI~el) t]kW~.or-a~mHrnli. care O:Cltli'lp~z,c(m eentura extcnoara a OddCI:mh~ h~a.·' (p. 19'4·-l95).

i !lC heind lee turn, cit i to rul I~i. dlli st:ilma ca .rIC'i;llnldur~le de Imine constitule iins!1ii escnta textulni, resrul fiind neglljabil. Autorul, dcsigur, il recurs la ceca ce 8(; cheama nama. a imaginal, diverse aventuri, Pl'CC\IIU ~i 00 prclucrnre ,inte,fC:,S.ltlla ~1 Illitulul adamic. Resurscle sale, insa, scad brusc, ntunci dliKI nu Il~al este verba de in\i(m.~.ilrea mmr g;'l'lI&,eHl'r~ de ~ip Si~. E.J ~Irn~~ arc 1'<I~cnl de povesthor, iar scenelc c~ pCfscmajc U IlI<lHC sum iril:pnUl1u:!atc d ill ~ri.l'llc d¢ telev.iziunc, 'Iextul rl'imfiM ~mler!llic doni' ;;lmnd c:and funcllonellzh niecanismu I mai Sl~S deserts. Attillci. clll:nd fo]ose;n.e verbe, autorul elite: dcparte de Invemlvnatea dovedita in materie de substantlve, Gil.cva expresii se repeta ("l§i linse buzele", ,.dlzu~n patru lube"} 11m I I. prea des, Jar ",'Onl.ll]~ciel'ilil rQlTlan.ci!en~1ui" este absenta Pasnicle "iiellllste" • cm"e indud p(;t'sQon_'lj>~ umane, mu rreb"~lie citil,c en prea n~m\c fuell~~e. dad! n:~ ~o dareste descoperirca unor iol<ldverlc.I1~.e 100- glee. Un exemplu: "Zvflcni prin aer §.l S~ izbi cu arnbele gambc de cele nei trepre mclali,cl:l. Durerea ascnlila ii umplu gara de salivit "(p, 228) 0 imp()sjbm(~IC cste ur.mi'llli de '0 lnexactitate craoStL Respectivul tmpacl nu se poere renll za, .i.u· reae tia Itt (1 durcre este exact i.tWe:l'S!l.

FIR:AGMENTE mUTICE

Du!)li C1!!l ~1 am ar1it41t, :Il.1/;1 cstc vorba despre . ili~lC rcprosnri tiliu1id dccrilk~f1 literaf~i. ci deincorca~ca U110r C'1l!'isid,!i;.JJ'llii de eriticf ,) textulu]. CiU1. vrerne cartea hui Aurel Ct'irf~~cI tUC euitor ~i cititori, I~UI,! estc ]11 l',egum,

Cal priveste .:IP~I r ~!enen~a" lucrurile s~m'1 foarse claee. La caplillfl spnJiului line in )fIlOd evident de rexrele manieriste. Suuctnra sf! este didm;(]c de as.cm,tlmlaloo'fc ell, aeeea a realitilri'lor scmnal c,' dL:-3 Il,ulgul tin~ptlll"li de .ntil~'ii !llcllic;ri~tL S~. ne .iiini"it~m, de pjld.1. de ·pfln'l.c!.e hili (Btl seppe Arc i mbotdo, pictoml a til! do ()no~U 1:1 eurtea ]lI~ Rudolf al Il-Iea, Tabloul eel mal POIT]\<,]! pentru analogla nml.sldl este (;e~ inljl,ula~. POflU:t <I,klflt,ir d'i.f~f).1/t: de bijci~r.:rrie. Ilmtcx m] hi i Aurel Ctlir<1§cl iuc:mri!e se pctrec DI1.I.r·Uil :re.1 oarecum <lScml:hla'toL ~i autorul rOfoful aeumuieazl'i obiecte (mnlt ruai. sofistieate, desigur) ~i, h} llsambleaza. 111'1]"·0 s,lrm;lura iut!:·· HgibW!l. teomorta, d. zlccm. La prj 1'1<1 vedere, ,!cliunl:ii pare iuivrt !ji bm'bal'a. In rcali('Llc,insri, cxjsta O;l.meni care aprociOlz1ll ~i g~~Ml1 t'ez,ult.Heic d. Nu fnlfiml'll'itor rnblourilc !~lli Arcimboldo se vf:iml la om actuaUA FO::Q:r((:: bine, lnr nk~tnll'i~:e fnghc~OJte ale lui S;,'IIVrldol' Da~i., de nsemesea.

Dup~ <:111111 so ~ii,e. ani~l]i m.micri§li :sc ex pun UIHI.i mare rise. Ac eas 1..1 mndc!1 nnmui I] foarte l1lidli pane ci]ml'e ei a jnng la notoricunc .}J, Ia sueces, Modllil lor anifid,,] de iii concepe nrta jrebuie _:;ri <Jij tmga 1 a paroxism, pentru II convinge, ]11 scbimb, un 01\1 tor de lex tc muenticc, ",dask". de felll] lui Stephen King, are lIrI drum n~.'I] lesnicios. .~~ cblar dad nu aii nge 11o'M)r]C~'1Iea,. ell fn:e rei. putin .a\'~mtaj\ll um~i l~i h~C!'!iI.~J1II lna~1 bun, Anil;hd manieris! ilpJi.CriJ itl ch.i.lIlud n sa aI's coml}irwloritl. eel claslc se ILAnl~ in jun.Jll lui, absoarbe realitatea ~j, senin, 0 l"eol'i('!onca71i.

Nu ~'Ijt! ce se va irllamp[Ol ell lexte,]c lui Aurel Cllrl:l~eI. Peate se vor il~s:mlUl intr-o operll., 110m.!! vor I'al'i'ianc ni§tc exel"Ciqii bune t1~1~!.\1 Ol'tent N-Hvem dt!c~( sri ;;;§tept::iL'l:l,

5

ovmru VITAN

.. URBS BSl'B INDESTRUC1'llm,A" Km'( .Neu.r.u~.d- PJderuul. cli'u. t~mtll nr. I - privea,. f:ira sa "'mitt aeeste cuvlme scrise mare, ell LO~~l" C:UC<I!'<tC[Cf'L,) chirilice, p~ pel.i~le]c ~lllmHduj de rennimare al ~pital~hli din hsen . .Kun NC\!~·.md [~,lS'~W adns de rIO: hunl mai Iblillh mort dt'>Cilt Vhl, gn:n.v rani!. ~ a cap d~ <:xpJozi~~ lmei!i1.1 i !"]\), care ii provoC1'se o hemm"agie in te rnl'i CI::(lrI i~ni\. t r<.l usronnfmd~,-l Fnlr~o h:;gm.n~. ,I)O;}!' pr~~Hl'-O minune lrupllli s,a~l rczistcin nu cedase, cl rth;iIln8c~e la gr.;mi:la din~li"Cv i'l~ti ~jl IlI,O'WLC. Dupll c:f.tc,:!V,) "Pc!'f'l~i i. ~'anj UI~ ~Jtjtin~(:~.i,l Ia :-;.pi· talul din Jaseh, tllndt: i SC pfOl\nSlicf'.'lCr~ t~lC~ IblJIXil~Hlm dou:.! s1iplfim,fin.i de IJliil: acestea insa se fFli.cu l"'J. I rei, J:poi panu, apoi mal nl~l:~~e.",

Coma lIesffHr~i.t!'i, bezna m~nlal~, staml n~;lni~c,H ]np<llt [1 (.dl~$C~Crn pc Kun NClLff!nd lfl greutatea de 40d~ kilogrM~c, EkC:lfQe:ncefalogniful indican pace ll!1.int:lI{~ aSe1ll1~tnl:l.tollme (;U monnea. Nu m,,1i, 0 d,uk'[ ]111 diHeva hll.l~" i,ll' j)n ullt]l1m~ Itllmp d~lll co In C;~ m1li de..s,!ru)i~I~'" sa r~I'(;'1 s~.p.~lpflii,,), ,'lchv~· I.UI;:.1 CU!'~,m\j~lo~' c;:e:.rebwi if!r~lf'~ld C~ P<ld~Hl~ I Vl$C;i1iZrl, dar starea aceasta nu(h~ta!~u~ II[~I Kur~ NClM'\:U]d redidea in abisnl uil~,ri~. de sine" Rcy,isI5~ld ;:l;~ZH de m(l]t thilp !!~ c(m~li, alribuin,du·~-s.e ~,msc d()a~' ~~()i"ctice dc restab.ilj~'i;l, OlI.wapu:r ~i Sifl~p'lu gh~ !'!lll!]ul, de f!-~i ttf1:i ~}i)i'lrtefl!

il:1 .sam'bal<l aceea, la reanimnre rtij.!n~sesera ,n,l\!][L!t] do~ docwd ~~ C~.1~\l11l nS]Sletl,I{)~ UI1(!l di !l!lf\: ifled]cil domle,a. .i nrceml.-. It ~~ ;ln~ in ,c~ibin.Cllil vecin ell salonul de fcml:~. mare, pc care tl ,pM lea liuprave_gtJ,!(;i!, prilltHq [I, !j!tla mn pa~,lm'~unic:.

lar vis:el!l;~ Neumml, rremarc~ do(;~m'~1

pdv~nd lin !l10r.!l nor, 8.m, lm Mirhat eorpolcnt, tnalt, r.u I'i;~jc ~mti clegl.'i1i)a d.:: rllgbj'~1 (k~:DJ de medic, III ulthna vreme - m;i i "'lpUSC el ~ lJ.tlre ~il, \ii~()),JJ l.cu mal. mul!t. de ~,~il~'di ,If Iace etorturi sa sc 11.'Cz.easdt.

- Cn.ick:li? [ulln~b.~ ~c~plidli, a~ISICl11<l eca noull, sm de 'l~!i.I<l limp int:nml'n Cred en, s-a alroli~! creierul dU 0 l]xl!d'L La ce bun .~~.~i ,~'l,.iI"'C'Y i'l':!l'i'r!

I)nct@nl~ 0 priori H[.;Jip;)i, dc~n~ I de ,,1[11'prlns de clnlsmul c~, [t,)I,ll .ncpt)ldyi~ Ul \I~'nrsla fr>ligedll, ~i cu '.!>.recllu~ Je[llgl1!I,' n~PJ:1· r~<1'iL~it 0 Itl!l~1"a $Uh~iil\C, del,~,cma, hh:mcla, C'U Qchii mari, a~ba~ni. .itparenl i110CC~10, (;~~ dege~e itll1:,;::i q.i nne, piele <!Ib~ .~j gla~ tk copU; ati!(x:~c~'efl ell ]llg.t:.fl.~ I ~~r.l ~pm'W.'i kit de halai[U~ c~ nib, ell can! pard! p~lltl.e ... pe eorldmu'clc sp.ita~ufu~, S~ ngmul .~IIC.r:u cure PlIIlC<I n1ida lil):-;'~1. ;,;;;L de i!]QI(;1;m!n~m guru, cl)1,r" !llo~r~ti. 8enzx~nUi ljii prevocatuare, Nu era pri Ina ilOlltj cti n.';I'IIMIl'd lc 01 daro cnntrasrau en c ilipuJ atil,geI.k;~ i ges ~ uri le b Hi l1c1c , Dr. Ba~'ln.ev plm~Oil c~ni.8,nn~ I ,miSI~nI~ipo seama uncr ~Xp~t~~!~lC ·aH[e;:r~O~Ln;: il¢pl~cul~; i~l f(~~~d,f ~I~ venen di:n ~UkilI'C~"I, fOWl ,capiwHi a Rcpul)~]Gi] Sovietuc:e Socl ,d~.stt: Rmnall~jJ, ~ i fm;ese ohhgal.l'i. sri ,i[)llCC dmnm.i MO!.dolvd 11) urrna catastrofei nueleare cauzate de ~t~enH'I.Itl,i rerorist de. b. cenuala h~1.Igal:'easdi. Kozlodul, cme PllStius.c {l'I a.alJicu B~lg~rja} ~i smhli H.ornfinici, tmm;fOJillH1Se meuopola tmN!1l dmm ::;iiJ.illtm de dfuJ if.~ uehJ(;!lit~ ~~. sj]~~c Jill mo~oc de O!'!!flt;;lli din rogh, IilC sS s(!" rdug..ic:c~ d hlCOJO de Lnmlti, lin Moklnva,. %J cum !iJC ji!J:~fmlp.lase ~l cu al~.i eompanlcii de-al lor i~l urm ~ eu lfml:~ mul~ ani, dind U~~gad .. ! ocupase Transilvania. Fata rw f,KIvl;slj,se nic.ioda~li PI'~ 11 ce uecuse III zilele

catastrofei, wl1s.a eita de presnpus ca, fiind cadru medical, avusese p:nlc de clipe de gmaza, Dr. Bala:!lcv i~m'li~j. M~b~~, tn l.oatm, fi:roa §i medic ~['eC;UL p6!W mulee, l§i .~Idl.ice.'t Ilnlitu,e ell oroare di: .imi\1:gir:lilc de la It;~~v~. ZOf. de C!l!lliOflllcJe pline -en ,cadtlv:reJe 00101.' lld§i de mdiapi (Ia Inceput, di.ild iuc1i se ma,i eredea di pot n [Idunatte !(line), tramvaiele-cavou §i toate ce-I.:I,alle orori. Probabil d,lEvghell]il :S'cpn~lOv. aSiSifll1h'l. t11mcase s.a vadl:l. destula pe acnlo ~i de ~'!!cec.\ dl~lri~a!e~'l d~n spusele ei; dlncolo de uccasUI prohl.emll tns~, era 0 p~()[~siQ.t1islu. clcs~v~mlidi.-

- ~ tii, rel UJa preeaut dr, B alanev, Neu- 1'lu'Id este nn I'i1wtaici, ba C,hiat" lm Joe de pe.ler.inaj ... Tolai privesc ell pe In! sffint!

- D~l. am remarcat, n;ffti:i liiulhti,; Dar eu 11U §'Ihl ((.ld e un I.i.p :tIOJOCQ.,S. a-~n cum zic t(')l~-Cred (HUt zlce mersi stu sc lllflpiedke 0 dal~ clueva Incablnrlle lui...

De§j se striid~d~ ';-1) inldcilg~. docu)·nl~ 0 g:lSlea~Doorj de-a drop ~1.IJ Upsi'~':\ de suflet pc lanal'il Ev,gbenia. $i poaie ast a liI-ar I:i [{)SIt mere lucru, d ac~ u-ar fi fast Htal de fnunoas!i!

- Mll .~oclrezi dlleodala, i.i spuse c[ eu 0 oerecare undlli de idtal'c i~I gJ<JIs. De ce ti.,~i ales illeSer]a nsta, dacll lUI d~Ji. doi bnni pc un nenorocit an:u ill. situa:[i.l Il!1i'~

- G~~e§i ~~, tov arl1~le doer or, it repll d\ Bvghenia, feri.llIdu"ll.i prlvires dln calea ochilor sldip1)mg!hori. ai ibarbutl!1l tl i, Dar ce .[1 ri!cul acest Neurand in.~ln~e sil. fix: r~nh? schimba. ea verba, Am 'Illzit ell a fost regJZ.OIl" pa'rcll. sau actor.

- ~ i '1i.!l11~ §i alta, s puse doc lorn I. ind nelillocul Sit~L Ar fi vnill sa.i spl1na di'le-va lueruri dnm'ls,isten~ei. dar ,ref~, lom~,i ~lli :se ablin.t'i.

- .$1 cum se faee dij,·1 mai IiII Jllllcfi nUj1tl, dmu e din .. regi I]n~i h1l(:~~t"f' .. ,.

- De ce nu? l!.1trebl1 repede dr, B .. Ianev, Cl)b(dndi'll~tilicdv vocea, -f:lajdeli.lovllr)'i~e doctor, :liIll vl1 teme~.i!

Nu SUitt de la KGB'

Doclorul <lVU (I dipa de ade1,l'~"lit1i uluiro.

Apoi 0 privi d~ll noll, nka)~d MI.} gesl de om depa§ll de sHu nlie.

- Ascuhtl, iMll Imp~'es~." wneori ell e~.l.:i

NUCiLEAFrrHi

lipsilll rm numai de SUnta, dar §,j de,.. prudenta.. zise Balnnev ~I:~l~nd iil\S.~ spre ~:aI~lPU'i.

- SUlti lilli.litjt,!oval'li~e doctor, lise ea.

N~l mi-e .fl'idi. de KOB '! 'Ii l](~$,C, dar IU! nl~i n\ili rem deei de crlnd aum in.gr.ijh dl[i'~'a, ~i nn pll\in~. l-am VU1.l!1t pc UUISU de operane, plhli de sfmgc. bo~cihnd, IlUlng.\ii~nd cu ho\hote. impJorlilld sa Je fie sfllv.tni vj,lta" de~i ~t]au ~j el c~ nu mai era ])osibiL Si de. aumci nu ~n2l:u re.pr,e.:dRll1 o 'tme:ninpre pentru mine, Dar dv .. 'l Vi'! e fridi de ei?

- Fl'idi'?' Fr.ica e ca ~i d'llH"I;:J.'C.,EI fl;~ic.\'i: lUl tliu necesar, Ffir~. dllren:.,p.u'tlido)wl, e~ti fnarlc'lulncrabiL.

~ Dow:rmir;l' director, il iUiwempse rt.~iSlellra folosiud instmcuv ape:]Oilivul de mult nitat, IIHHUi Ii11e~i predici! Asta-I la~d<ill~. teori a l;)~lll.l1.i cere se fll!l!OInOI i.vetlzr~,., Dmnn~a.vQa:;tri'i nu sUflleli nlci I <'l§., nici frieos! De ce n-eveti l'ucr·cdcre ill mine?

- Stepanev, re rog! Durnncma e§li tfiflara. illrcu arn cop~i l.Icas5.. Dacli ai fi vorbi! Ol~a en dr. ZH~t·ev. de pildii, acum C'10l i deja I[~ mi I ilie! ~~. pe de uhrt parte. , ..

Dis·cu\in pcdcu.loasfl a CCl!;R dol fu ins a inlren]pHli de IHl apel de Ia 51<11la de d i fuznre. Pusesera il!dll~ i rrel ofjlerl cazaei, riillill In Ce>cenia, OCli,pali Ilfillll. pesce cap' en ingri.i~.rea lor, Balanev ,~i E\I'g;~£ni.a r<ll,Jr~ trezirea efectivri. - ~.im imclidoas!!. - a. ] u i Kllr!. Netllfand.

AOCS1<l I§l revenl surpr]illz.'1lof de rapid pentru un om anal [nsiw,alialui. Dad! ~nedkjj l· . .-I( fi \I~·llU. ar f~ d1rn!)s •. destgur, slupefial~. soeotlnd ll1l~.iliIp.lmrea 0 minune, Kurt NenraniCI pur ~i simplu deschise echii ~i di:p.i de cfuteva eri, C&I d~lp1i un SO.mUl de dupll·amimlt i~ cliati usor UlPld, tll~i lncet ~i ch:k'Li se l,dUl j[1 jtlr, Aporj clneva Ii vorbl, 111, Jj~wb@ :uus~. E~:Oi. un blir_rhm lill'lor, shllb" nebiirbicr.i(, CU.1e 11 prisea din lJ'.l,lliIl de aHilul'j,

- T.Wiltj§~i. i se adliesa l~nan~l ~i ruU'\u.sa diteva elwinle ~!1J r~sa,"

~ .[nli pare riilt, nu ml'e]eg. ii l'aSPUIlSe Neunmd. Bu :i:tlrll ·rol1il~IL.

NU'CLEAATH

V~dl1ul s1iu p:inJ ma~rn.t~.ltl.lluil. ,IPOj d(Hl dreptul ~(l-cal de em' ]ntdc JU] NCl:lr.md. Ceva nu era ill reg.uHI., ~i N~IlTalld M1;.Q pricepea ce. maci .• ll:und in.:~ll. priv][,ea. 1j c~zu pc ]oz:inc!l stddentll de pe l:JCrc~tde dln fQ:la sa, N~~ i'lltel~l:i:e ce scrla ~1CO]O ell caractcre chirilice, d<1!f recunoscu un cerebra .,fourJcuers word', pe care-t credea niUit CCCP! Ern fill URSS?! Imposlbi], URSS se de,~(dhnnse in 199t pc timpul h.1.i (Jotbaeiov, Vednul de pat al~ lui Kurt Ncufnnd prlvise febril in ionte 1)1i1·liie. iar aemn, vizibil [Iogmumt, ii ~opti in l'Omt!l.l~:

- Tov<!Jflj.§iC;" A] 1;1 ita! ()~ l]~nba oficjala a lnrii l:lQ.tl!Jtm c ruse?

- De cr:'?! l!."!!tebl'l stu:pe.f1<1i( omul invbn din coml!i. Ulide naimL suntem?

- Cmnl!nCle? In b:l,iL Asctllti... De ca! liml) e:?l.infci"!

- Nu ~Iil!... UlI.iIUi,}le: aminllr.i Ie tlJn de pc front, tosmna .. _

- To nm n <I. 'l Sf: Inirll ,r¢!ala~l. Cc bmii em,. l'il<~i lii!nilllc?

,. ,PO~t~e-oclom rn;je, ~op!jobos.il[ NeUl:ul'ld"

- Octombrie? E 1.llnped.c •. e~:11 aua de' >![lull treeut ... Acum Sl!!I'l'[em in augnst, 24 a~ls.Ul.sL

"Dumnezeu le]" .~i s]il.lst:: Ncursnd, . .. S·UifJ t <lici de apl'o,lpe un an]".

- Cum ai ajl.ms aid'?

- F.roIl1m]. J'aspun~e Neurand. Ri'izbo.ild

Jltl<lg<hi~m.s<~ibe-sc. lnptele PCI'iUU cucerirea Tim~~()tlreL. T1rol:qbil am f051 r5nil aeolo,

~ Slid. lI~()l. fricu ce:nl]ah. Nu mal inle!cg.

Al! fost ;mul (r,t;ClJt l(lptc; la T1mi:~oara?!

Apoi inkluni.< n please nS<l- omul accsl[a era in c(llDii illctl de reo vremea fill-' bO~1ihli dil1lre Reg,aU!1 Seibiej ~i Ungada., .. mlictl in Immf cu 7 ~ltii!

- NIJ §Iiu dncr~ ar trcbni sll·li SllIIIl, oO~ vecinu] l(ll Neurend, dar hlplde" de Calle :ljd dU~lne<illa all avut lee in ] 9'] 4 ~

. - G]lIInc~U. spuse ,uncti:[ Neuraud, "As.tii~i imbecil, .Ha.bar .n-nre [lc ce hl.lillc Itr~~i'e!j{C: !<. As>culll'i. zise e:1 ell glns ~al'c.. In 1914 !'Ili era lI,asc~n niei tata. En vOI'bCSC de

li'i7JhoiLiI din .l: 997.... •

Ce:I!Ual.1 tl pdvi ~i mai cnlciij,

~ Oilulle, tu ai idee hi Co :il:il suntem? - Crud dl ... ~99'·8.

~. .N lei g.ilud ~ Prob a bil al visal, <C.fI1 a I st,lt [tl co~n1i. SU£llem fn 24 august .192.1!

Dc ('1 a ta aceastn, Kurt Ncu:wnd l'amasc pe gtmdml aproape clncl fl~.hllnlc.l'[lIh.bunise? Nil, dill moment ce i~i putea pune I!l~re<hal'e~ aceasta, Desi, dillp~ viselc - san cc>-o:r fi Jost - din timpul comei.; Dar In ,,~sdc respective 5C va gfindi mil.i ti'll'ziu. De rap!. ce ~ti(! siglu'l $tia eli fusese .1lnJl - dI'~r lrill Cllllll[)~(ca iii lJ:ii.preJlDrnr.ilt.1 - pe from, in tnamna .ltd 1991. R,nmfm de (},.ig]ne germal1l."i, ,liXtSclH tn Transilvania, tn or£lit1.1 Ferdlnsnd (fust 0ld:ul. &o~ijJ, actor ~i regirot de iearru deosebit <It! 1~lent<lt ~i a.rre~ cia!" ell prel\liii la feslivaluri de teatrn eurepeae, suferlse erunt ]a :mudg:ellca Traustlv4llnici de drli'c Ungru:iu;' in ]996 .. ~i abnndonase [caw:! I In fa.voarca Rezistenje], Ltlr~au in n'il~ln.Li im;polriva s:tapall,irii !ii, miJi· HILI contra izl:mcl~itii cOflniclllluilJlltl:e m~glVrii ~i rmuG:ltii tnUlsilv:incll'Ii

Apoi izbncnise oollmchi~ dlmre Regawl Se:rblci C!H'~ <IV'C[I .llost2ligia ItJ!g(),,,,.la'!l'~ej.

recent d]!;pamu.'! •. ~j Um~aria rc-cornanism, jar grupul de" p<lrti7;~ni lupta - paradoxal - <l!~ll1!ri de <IrlTI.fl~lI ~nl:l.!l:hiarli. i~llpO.U'i va c~I~; iwrbe care \'OHI. stl ocnpe tcn~oa:Ul] cuceru de nlughial'i. de la romfini! 0 nehunle ro· treagri. in care lUI nm:i ~~j al clue 11.]-<1.: :ptr~e[c>n ~ cl ne 't.i-eo d·~l,man... Apol fusese :ral1jl,

- Spune-mi, Ie rog, ~Illi'(:b~ NCil.rOlld. (i cumva Rorniinia. invad<l~.ii de ru~j? ~i-,m. reluat v,ec:hhd obicei de a (ijrma. "re~t~bi lirea puterli populate" '! ...

- Nu!' exdamli cei5Jah categoric. A ]lltrill de bUllt'ivuie in URSS. iii! <lim I: !91.1 .. ~j! IU'~ ~tiu dfldi t.~-!l:i d~u SC~III'W. dar dumneam lad aiel mil din oCIQIl'\bde trecut, ci dJ:n octomhrle de acum 7 <Iill.i!

.53.ple ani in c·mlf:t~.?! IInJl~sjbiL. ~i <lpoi.. [1i. sp~m. sun! naseut ill ]962 r

- Exdm.! Mai sunt zecl de ani panll ntunci. Suntcm 111 1921, tn Republica S,ov~cllicSi Soc~:nli.slZi Romtuill~! Acmu tacl, vine eineva, Si d.ld tii1a viillc~ dnmir[ul:c. lUI vorbi,l'()mnnc~l:e .. $i n-ai dlscntat nimic (;·u IIIine!

Ajmll!fi. 1<1 patul lul Ncur.uui. E",~h . eaia S lcp.lUov ~i dr, Baifmc'ii' i.1 ptivirft c:rm')iionn~~.j: ~i i!:!lci.'c<:aJi pe ernul core Invinscsc rnoanea ~i, ]3 l.l1:l.n1.1i d.tev>'! miaute dU]JIrt tlr'C:Z.irc. ern in stare .'iii \fOrbc;isc~. - (;111:'11 tocmai (useser~ illfol'.irI;irti de du;c 0 .f)siSh'lIHl1 eli ~t: inlrurupl.tse ..

- Herr N ~ arand, i se ad.l'csr~ medicij..l '[1111[-0 gcunad aprox] Il'ul'ti'V.~. m~ <I.uz~t]·! Clipi\i 0 donn .. a.<Idl. m!1 !luzi~!

- Va. and, ~opli stlns llocieIwd scheletic, llpr·c stnpdacti.a celor doi, ·C!lre sc .~·~ntreIn,rI[.5 ltilr-Uf'I pasionat dialog- pc reme 1l\ccUC:<ilJlc, ill l:il.llbu rtlsti. pe care Neuralld 11 inh'cI!.lpwlu Ulil .nl0incfit dat

- Doerore, ce se tiitampHi.'l (11 <01': an

s,uIIJem? 1998 san 2004?! •

- Cum de v-a venit ideea asta? AUi \'01'bil. ell cineva?

- AIl'~ <lIllZlt S[}]ln,anclu-sc c.~ 1;,tC .aid de

~aptt: .nnL 1997 pl~ls 1 file 2004 .

Medjc:lL1.1 ~i M~s:lCJlta SC privif.! .

- E'I"gileni.a, Sl.l!~ ai,c.i ~i ,em-l domnulu.i Neuwnd to:llc m.m/Urh .. i lc necesare. Eli .mil due sl1·1 lin ocupat pe dr, Zili~cv. Nimtlili.

NUC'LEA~rH

------~--~,-~ ... ---~

]1[1 trebuic sll allc d'i pacienrul nnstru prefcrat eSI.C eonstient, B C~. ~j pleat dill luna, i,l'lrIUl1lca. nomilra tu.:id..:: onmcn it pk<lli din Ll1ii~. dcvenl brusc pateric BOlltmev ~i piec!L

- 1'11[' tJ ~I.mltc; de ~pQi1'-;. dar nu vreeu S.rL vii ebosese prea tare, tncepll!i!~.isl.,C:llf[a ffm-o Limb:l. de rnult Uilillli. (j'lll)iI ce flcnpcrisc P1UlIi illi Neuraad ell o perdea eli n. material plasttc ..

- Decl vorbi t.i l"Om~I':t?!

- S.igur ca dill. Sun; i'Qmilncil hi acre

m~ namese Evghctl itt S(c:pm],Q\'u.. [0 r",a]it"w tits! :n'~ chC~l!n~ Eugcrli<l ~lefiil1~scu.

- lar mie spune-mi, ttl rog, KUri. ~i !Hill spunc-mi ('I; uaiba sa ImampHI! Ne-nu i::L1.ci)rHii1\I~ij ?

- DOl. ofti1 fn;ta. Nc··,minl.'mhll 'in 0 m.tt: !lolla :stile Fillies.... pardon, Ill. ,IUU! 2000.

- Nu In;) i inlclcg ni mh;1 [11 C~ an sunlem, p'cnlni numele lui DL]mn~.\ll]'r!

- In ntQ!dlwrmut in 2004, Oficial, [n l 92 L SI.a! sii I.~ ttimUt'~s.c ... Cand ai Iost ~·Hni~. In ]997., 1"r'H~.sH\I'Mlh! era deja [JJ Ul~g21r]e.i.COJlmclUl lncc:pLU in 1991 in I'O!>la hlgosillvic; se inltillM:3C. ~jung;i.IiI(1 in 1997 ~U nntrenezc ~l: Rusia, Ucr;ljrlla.. Alba:Uli,OI. Grecln, Ung<l"ri~l. Slovacta ... ~j :u~lmci a imervemt .In:nd:o!'muli.: Gt:::tnlWl.ia! A ilq~[}nfl~ m[lnn-n mana cu NATO. ~:i DE, dal'. 0 dal.3 <Ul1IlS:i aici, a sehimb • .IIt tonul. Pracuccsc Ilil~li!:;(.;,!1 IV·lea Rcich! MIIi puternic .. mu]t mfli. elvliUztll. in!1!iH III a a democratic. ndm::lItf.lr de pace (ttl scurt tilnp. apl'Uapc lO!II!! conrlictek din 7.01l!~ au i"m:chH) _. dnr ~oHl~i. Reich. Cu flldc- idcii fi'il'iii. v.iolenla - au g!.':rmaniza.·! torul: ]b'nb.fI o[ici.di:i. denumlrile geogrnfice, cultura, totul, Au, h~pl1lt impotriv OJ di rc![cRtclor etnlce, germ an j·,,{irul doul1J rreuni ~Hn cO!1Llinenl ~ub masca •• unir]l I~n· [UI pace". Devenfse cI'II' ca popuh!r~a aces~QI.· I~l'i urma sa fie 0 lufilJ:a de lueru doc.il;!. ~.i iefti 11i'i. U ~{l r de .!li! omj 'l cu lc·llev hoarc color ~i nn.anc:are. 0 :pOllulnlic cc avea sii p:rodllc.a §:i .sa chel'luiru;df mull, d:nr sf! consume pu,ilii.

D~1.pr~ CIUU era ~i f.ire;sc, Rusia s-a sup5·rill. lar colcg]] din NATO ~j UE s-au !l~J:ll\i~ ·tm~i pc sfo!lr~" ShuOItia s-a delcrlor .. u

9

NIJCLEAIRTH

dl II n(m:. ~i il:l a.m,(li 2000 a C!lzUl ca un lrtis:llet puciul mH.itru de la Moseeva, 111 urma ClIntin JHner~~ a cazm I'll mailli:lc coml!l1lli~lilor eel mai ferocl ~i mai duri, ,caire au reproclamar Ul't5S ~ .In nicl nn deceniu de Ia d!cu7IOI]lare!lSu de di[re Gorbaciov, care, de aHfel, a ¥~ foM eXe>cul'l)j - ~i 1111.1 stnbllrt, efectlv, modificarc.1Ic<ilendarnlui f:ire;sc, ,-1IlH'11~ 2000, al I'lojj •.• R~vohl~i] populare" ,. deven lnd ~ 917, unul Iosle! Revohql], cen care - dup~ Cl~fi1I susun C):] - II. i:Ilceplbl bine, dar a mers prolil, ~.i d1rei.a i s-a da~ .~IS~ fel 0. 1'101'111 §.!Ills!l. PI."i1l ~'lI.l ta] nuclear rtill recucerit vaste tcriterii pierdute din 19SH. ]ocoace. iar pe nCID\ii-au sil.it sa Ie cedeze Ilngarla, 11.nlgmJa ~t Romln.i.a, ~i daclI tot se dCt'~!'Ij,I5¢l'ii p:Un)~ alel, §)i Greda.

- ~iRol:).lar~i.(t? Mnlreb!i NeurmKl.

-Bi,!!'!a de ·ca., oft;! fOlIa. Transrlvaniacac,

Illca. 0 parse a R.cpubHcii Sovieticc SociaIiSI.e Ungare, Jar acum un ill1~l jUnllll<lle un .. tentat teroelst la .K~)?;lodl.li a pmvoc<l1 C)l..pl~Yl';~.a C¢J.11 nlh:~i ~j ,"lSI i i rea M~dlil lui ROIll.aniei, pa!J!a hI CairpaILBuc~fe~~iu1 csle un m"l1§ complct pustiu, aparent i liI~f~(:t dar inecat tlltr-llll nor radioactiv lIcigaIQI" .. _.

- Dumnezcnle, ered ti'1-lni pierd mlrqile, ~:opli N¢~r~!"lcl_ Nu ~lill ce stu nrai c~'~d, e 0 lIelbum ie.;

- l'c 'rllideg, spuse caM asistema §I-~I 1I§CZ1:l mnl1~ delicaHi peste ornlu! scheletlc <II Mrbmnlui. E ~ocilnl sll. iiI!1i dL,.

- Nt.!, nu-l verba numal dcspre asia, l) fnh'ef'UpSe el, E vorba desprc altcevn, eeva incredibil. Nu irDHi~ mi:ra si\ mn iel drept nebun..; E verba de lIi~te\li.ziuni ;pe care le-arn avut itl I.i.mpul comei » ~i nu te gr.tlhi. si1-rn~ spui eli e un slmpln vls da'IOn1t bo·m,

Nelm:md fik:llJ dlip:;'i aceea 0 [:i~mz~ .I<I[lg.1 de cateva nli[lu:IC •. pi§ni1 d~nd rata se Icnru c.t'i efOt1l.u~ de a vorbi loa epu izm, §.i a ,lelormi'l ~a loc S.!lJU il. ·1e.sin3Jt. Cflnd s.1!·1 .al]ngfi pc b~~h cI inc cpu 5.11. povcsleascll., ,ell gWas IrelllUJr~l ~j Cl.I ochU incl:! i§i.

- ... Enlu jm'Lgit'li ale une:i bi.sel.ki. il'!l care w;li petSo<ll.'lc imi v(i,rbeau ca ~i C·Ii.Hlii In-Illi n @l'Int ~col(), frI fa\a ]01'. Pe ·ceI1l1i)1,i bl'i.t:rfil"l dinl're, ei il chema. Nko]nc, M-au p1"evC'ni.1 sl1 I'IlI ]"Illll spt:,ri~ de ceCil ICe mi. se

HI

imilm1.p]!i. {h~")<lrece frni vor binele. MI-au delvl'iluH di sum gra'v rllliil, d'i zac ill OOflrlllr hHr-lHl pal. de spital, .iSI' ei, oameni din viltor, :incetlrd'l iiri lIlla linil in vk'lii {;"~i,tiIU' torul I.cicpatiei MiniiJe lor sondau f:cmclul - din dhe lim. tfileies, aeest l.cnne:n. desemn» Wtai.haten mil~lilo[ uma.ne, un fd. de ime'ns rc:w["vorpsi.lh i c, ~tm~gu I din care SM bCGI1- §deiUul colectiv de care vorbea JImges({: dOOlr 0 pane; un fel de spirit comun lacare S un tem abQl:'mli ell wUl i, flira s ~ fie (I~m. seama. Bi au aeees Ia ncest Poud prill tclepntle. Mj~~nl rnai spus d timpul ne a.feclcaz.5 dom' .caperso.anc f~:dce, da~ eli Pondul se llJHi ill <If:u .... tlmpulul ~i de nceea, mh~U U1'i'iiu:'IC(ljn perioade difcrite ale iBlo:de;j pot i nrra in ~eg11t1ldi. te.lepatlc~ p:r.in "celltmlOl" .~lempomi,5 care esre FOXldul D~n au §.[ iu ce meuve, el an nevoie de ciJn !fiai mehe mirl{i dill necmul lor •. capablle sn cerrnmiec ielcpenc, ~i cum in zilele noastre oumeni! ell! Mlrel de jIlS~llli~'i sum rari, moem"(:Ji !;~ !)roUtc de o]']ce ecazle - chier ~i de InD paclent ta cUln!i., $ i, fli alerHa, urmeazf bomba •. lncrul care ill-a filCUll s!i Ina indoiese de proprin-ml intcgritate milllaHi: ci, eei di!'! vj~tol:' au. ell !Otii harul relepariei §i. vln dlntr-o RO!,!;l~.nic Ubera. in (~\"'lg~. ai dlin.':.i 10CII] I Qr.i P (lseoU'i pu ter i magiec, care-i rae il1rvj'ndbili r

Eugenia illcefidi sili·lpriverlsdi en'! mal p\II,~n ncinere:dilmu1e cu puti Ililli. N eursud ~li~l c~ va aVC<L de-a face ell i1semcnca fe'i1c!~i, dar lrebui a slli ]uple. A~Il e;r~ coree! - eei eli!1 viitor II salvHsertl. r-cdfindu-j clIno§!itt!tfl, ilcVoni'iIld ::t'>Upr:1 bioc:hu[)lI1ui srin pentru a-l illlliri f.izi.c rnlh:ar C!U s.a p(mtlit vorbl; in schil'llb, ti c'eflJSCrn §i ci C-e~<'l.

- ~thl c.~pr~sllpni ·c!l am Iuat-o n~7..rn.~ sal! clli ana a\Hl[ un slmplu vls, 1.i1!~~r s~ml c~ nu cste il~n, El]gellia, AsclJll~-ma. in connrmare. Cei trei mi-au mCUl[ dcmOl'lslrn~ji ale harurilor ell C;,ire au fost llflZeslmti.. Pot iJli~Cfl obloc~ele ~l!mai pfiIl fona. gflml b.I ltd i1: il;r:m.!ill'ld~I~~i. propriile oOlllm'i en pe: ni~lc oliJ,it'Cte, alil .aj!llli> ~il levil,lllie., R.e-cep~l()l:l$ilz~ emi.simdLe radiQ ~i TV direct rninlal, sunl irm.liIli ]3 mdiotii,. siml vibratii pe care no,i ni.d nil. I'e Minl.liln, seshea.za. e~ll1isjil hl

in frOilr(~u Ut.:OI·[Jli d lor calde, ",!WI in ir:lll~I]C~ ric, hi.pnolfl i;SI~ un fiC;!lC, i~~ hl~h~1!lam~~~c sillgmj S,i~l¢n~ul li1Hmil~,1r~[I,M:hldj Sa ir~vh~g;r~ c.mr.:em] !la~~ SIDA. durnra medie dCllifila a erescut u.~UUWll" •. i~i vlndcca :;~ngm;i frm::1ur~.~c. prev!ld. vUl!OmL.. ~il'nu he altele, ~ i, 11t:: deasupra, ROJlllm:rda ~1:11 in~l""'!lgl"i.,.cu IO<'l[~ Moldova, BlIcQvjn~"Hcl"la,. Transl IV!lllia,~!w ci tml l.rJlbs:m heau ,Hn BMClllrt:~tt, cam, decl, va n repcpulet.. Era Joarre n::conf(lrt[lnl sa '!.Iacl eli suancpotii V'[U' avea puterile uffilor zei, cand 1}11<:tIU cal~ IHI7.e!'h.,: ~'i. Sl!rcri~ll'i ]1l.s,)s,Cln ~~1 lmnr~ ~

- ESl~ InCnl!l~rOlinCnil cc-mi spni,. Kmt ~i. ~~m;cL". sum ~u~tvillJ~.~ ~j\ OIL •. sa-l .zi,CCI'II,. Vi~fU iorcecu cc l!ni ~pui. fJar IlU CI'e7.1 ~.~ WJ,;HC fl tlfl ~<;]mpJu vis .• 0 n:<ilqic de <iI:p.~rar~ a unu~. 1i:tlb(:Qn~.lieot dlinl1lit? CUJ.H interprctczi coca C!; <Ii vlsm?

-- DOlI' ttl cum interpretezi d'i[~m SM 7 an~ in coma ~j c~~meclj.m dUp~!H;;Zir~ vorbesc l!u;i(;.'4" ~i ~tul(l~sc .1 i.IH PlXte'l!

- l'(I~ ce-mi ~im.l mil nmJet~~[(;:. II."~Cm~v .. i;;CU Eug<mia/Evgh\:ni.l. Dllm!1~'l.e~II~,t;,l~C. fC~ldli, fir fi n~Il],j"]lui :1:1'1 I!.;audtu vOi'b~nd'! D~n l:l<i1calc lu!l3. dm.d:i al SptU~C a~a CCV<1iulPU bl ic, ni n ,trosta:l ~i <':X()CUiI<!.~ pc J oc.

-- N··ar fi prima d~!nm d\ mor, illo;::rd. !;t1 ghJ.I.iH;[1Sd'i NCilJl'H1(,l. Am ~n.!i r~til·O n dml'l ~j i,Hadi nu rn-a qjmH mult ... Cc~w lu~ckg este parlc'-~ r1~~'" de ~:on¥J;;n~k~. Iii 0l".,\~1 <iljuw.~ sll ies ~J in ('llmr., j,ur ell, I.rcbll ie ~l'i le n;,nJl1imh date . .~?~m'li I.1rW:IIC do.lh:. din toate domc:lfIlHo. Tdlnkil.. biologic, religlc .. ilnfol·m<llic!t. a1fhi·~~c[ur~. chiar Ji!m·anu"a .. erlce, Au 0 fortme cr~H'lm de ]nfonUnlic, pe care ";~I w~:[mi.c s-o citesc, irlr ei s-o rccep· ~iQnICZ~ lcl-Cp8t le. D~w dc xe l: trcbuie, de plJdtl, h::hnidi, dm.:~ Hecare ~m1uc Ii !)wp.u'i<t 51! n~a~iilr~, Hl.[lc"r.a san co.nnpmc.(?! A lc! se ascuade ceVa (;;lrCi\lil .rml .. in.i~h)!lN3. A, ~j illc~ ,~~eVOJ1. Stral1Cp(}qij no~u'i.. eel di:n vi:sul mCH, ml-au d~.~ ml rei de ,,~dcveri:lm!1i" c1:l nu verbose prosl i i, Doc W rul 1l.b. sc und ~ i blond. zic el, va fi... ml.lOl.H de j<ipo~C'"I,L

~ Zailcv,. omm"H dl; j;)JPOOJl!':ZJ.?I [fisc fm:fa.

ASiL'\·.i chiarO'lbSl!llt"d. l~Lpo[)!li~. C$IC CQtup]d i;W.~;l1:ri de re'5lu~ .hlln!i;. c'Xisl~. un tlmb,u.gm-~ ONU a;.~ul.)l'a ei. L.a ~ln moment dou. n~poT!.u]

srp.'hrws!;ra !Qlllrl: pjie:~ele de i)O glo:b •• <lVe4U de toate, fn~lUc. blm~~l ieftitlc, IUlllll ~tTpe. fjO,~rc restului lunti i, A:;i<l di resml lnmii .1 Ir~H1s~or~1:1l J(I[loni., Intr-un ,,gheu(1 de lux" __ . ~l u1iJ1 v!'Jdcum ar putca ajuuge vreun j<'lPOrll[;:it p5rnfi ale].

- C~l (oat~ ~ls~e.l,Clli hli"~,;j mai '~~l1,;d cii 1m r~(~dCV1~f am f)t! m.it~'Hl me!)<"lj de lia Mra]lcpolii no~~ri, se incrtpa\~n~ Nel~n_t1d. $i, J Jlid~rCl'C)U d rudLd ·imi '~~C~I!]I.d eeva s 1~~1, uu, CU trchale sa-mj respect p<:\.ilt;:amC[J; de I.L'l\cle'g.ore. De cum o ~ri nu tn SHH'e srI In~l'g, m~ due di m)CC ~ I (I prj !I~a bi i"Mov;(:·fl :}i k trHIli~lnil tatuJ!

- S-o C1'l::~i In, ofm Eugellia. Sau poe ~.c' ~li~ rusa?

- Ru~a~n

- N\~ rnni cxt~Ul,C~l'ti, ;.:::~~:re. l]puri ~rn'~ d!.:

oriec ret in Iimha !'omrL!J~ ~~rt~l alfabetu ~ 10] Ii !it. '[''01 (~! c seri ~ Iu nl~a. e u earactere chiri lice, de la bilerere de autobuz la .~bC{,.'ed.~ re,

._ $j V'f!;":i s.n spui di l(}'Hl!l.lun~c~t ~I.ii,; mS.ll'r!

- TO<RL1'i lumen ~~ic rusn, In,cuvHntfi fa~.a C~~ un uer sumbru, Se !l.lmli1l1,t'i lucri (ire la grMi;nit~; pe~ltnu OOU~li cxiS1U cursuri gnilt!~ ~C' ~i (~bl~gtlh)rii, ij,],l"u!',~s~-rm,:di<"l, a.biHli. m;;lsch(;.lZ~ ct~ir~,udin~c~]~iv·t,; d'~ n,~~~ pdn COJ]I,~;r~ li!rU (~C :\lentl] ,,~5 ~ i i H]S;) $i ca~ ~ i.g i ", pri~~ 1!1! nne ~~. cmislun i ;l~[fd !I~nlcli ve. Ded c2tI.] omit aUlw!n (;(:1: n'lll~t1I 0 trehne dil~ i?Olmlaluc e .. stc dC.j.l llmmclu·li;t.ala prin massmedla, liar ccHalil nu sum nlci ei departe . . 5i, in lk.fimliliv, c~i normal: gfin(le~hHc pr~ r!L d1.k ~L u'ct'ut po.!mn.-ulm(wli:u numai ~i'I I~him!l jumi'iHHe de seeol: <Iura. 45 de nul de cemenism §i i zelare, dhm-o d<ll,[i 0 re.... Oll~lh: .:'la~~'!l-c:mmU ~~ <l!)oiS .mi de dcmac,ralie c'iplwJii.s!l'iaplkam de 0 pmclic (,;om:u·· :nista" plus invazia .. m.odulllj dl(; vi,I!l'l mneri(;[111. ,~cl[~s. insa de nlrci ~i <lnloj. 4 .)ni de gcnnaaizare hJlmI5~~]. 'iln f.ililal,. im"o iSlchi mbm.'e. rOldica]li - Ui VlUUgll] 5,()vie~h::~nl. Cred ~j eu di oanlc;~ii s:.~.rll omnp~e;~ dezoric.~.la[i. S:p~:mt>-i orlcul pc sltracll1i eli s.lm[cflI'L in 2004. tIU illl192L ~i v.~. [1 si!Joc[" mi!'M!

_. Fmnaslic. c;;:'G~'~ln.:l NClil"!lud .Preze.]lt~ll cs~c tragic ~j~ s~lmbnl; vHtoruJ, pfl~·ad]s.~1IC-

iNlUCLEAFtTH

De ce? Ceva del~rn:ijli'i sci'Ji!nb.,:u'e,~ .?'!iltl m.imculoasfft

S(;l pr~vicl I~ (kn'ali, cOirl~liell~i cl't m'.!1HI sl\ se int~mpl~ CeVOl eX.lraord.inar,(;'u·c ""a ~c~i [mba ~omp.lel fu\<l llimii 11'1 bme, D~rcc putea .fi ,Hfl{ de pmer.ni.c - 11h <;lral'~ poate de 0] d.o~ta venl re <I lll~ Isus?

- O~ice l·um1iill. ar fi fe:rk.it s~ re lIs(~tl!lle, spuse glli.Itdii.lo.-~re Eugi::n~a" Te-ar privi C~ pe 111Th Mesia, Dar fl ~i fOfln~ perieulos, F~!!;l= ~icH elli1iora URSS-ul le-a d,n gratis televizoare l(:o]IOJf ~] ma~i ni tC<I[ de,ntmtll r~iri'L s.ri dipl':its.d'i ....

- Vl'e.i sri splq.i dL. m-ai ;:ILjunl.'![Blre-h~ Neurtln(~, COII'le prinsese ~tirnzJbor 0l.lu7ja. Ti-<li risca i iber~rlll:;<l, ~%n.q vi ,*1 pemm eauza rLSm?

~ .Bjn!ein~eJIi;;s, spuse fala ell: se:riOl.ilate. dar e a ~i cu m ~r fi r~s~Jtln~ la [n~rel~j}IL'C,1 dffiidi. doi~jJ en doi fae Imlm DI: rapl.c:hiOlir mili :!ntrebtlJrI pc cine am pUle~ t.~OI]l ... cine e ronl.fln pe-<IkL UtUll. <If fi, d i.lin. stan, decroeul Bal anev .. ,

- Bal!lt1ev?~

- ])e:sig nd V ~1S i le B mOl!:!... ESI.e exact

mnlll cnre ne ~rcbl1le" Arc fruuiUe,. ~~iu, dr!f suat (;iQnv~nSrl c;;i ne v~lajmu,

AI' m.~I~. F.i ~j. paclenrul din (hcaphl 111!~:a.. <lda1N~ri Neunmd dtlp~ 0 SC~l r:t~. cr..:iI arc, Mi"a vO'riM In :roman~.

Dec! c rcn11fll~? se ~n i ra ~i ,tt:>is~en !.1.

Probnbil cfi·]1 ehema Mhrol.; II~ aere CSlC M~lm~k:ln .. De asemenea, I11<li~tiu un rodsctor de h. !!r! POS! TV pitT!! p~ care ...

Deodata, .:E1!!.gcll!.i! h inHeulpl.l'i de @ b~~fllimni §i de 1;1~ f.g.omo~. putcmic de slid~ !jpal'l~, l!mJc\l,~ ]11.1 cap."ll.~li (;ultilah ,11 :;,.~m.l\!-

,~ -.. ... . . - -.'

]m. Inacclasi l.lInp. li~mma se M!!1ISe" pdipfu

duet? 01. cl ipe, .!~poi ~.~ aprinse dj!l nou, 0 daHl ell lipr.;;l~l~ t]nOrasi5tetl~~- FOlta se I:idic~ spe,im~ ¥i h~§i ln fug~ dim !nUc.fl rezCtVr~ h¥ip[()ivil;atr~ pentm Kurt. Din eauza pe rde lei, arena lUI puten \I' ed ea ce se ir:lt~mp]li, dint .m:dexdmn .. !\ii de srupuare ~j llllPif!QS ()l~ fu!'m:~c. Nu pricepea niei ee se t(!d,rnp~.agc., decarece se v orbea in. Hm.ba rlLll$~.,

Cll:nd E~lS'en~a ap\~m di~. I1JC)u, em. Rlh~ la f<L~l'i. Sea§.C:za incet pc scann.

- Km.'L. M5 leln c~ pIlevizI'lmHe talc.;

1.l'1~ rog. eel pullllcca C~~ dr _ Z-fiilev _.. I ,~re mi-e ~e:tL11a eli nu suat reate. __ Z:.d\c'V nu V.1l patea n ucis de jnpone·zi. penlm eli t(lCHlilIi .r! f!mr.i~ 'i

- pomm?!

- Ingrcztror, sUSJ).inlli f;:IL1'~" Am V~llH

0<11 ml.leffil.i. impuf:a~i, ta:i<l~i. i.rOl>tli.flli.. _ dflJ' fl~ll. ~1 mOane SI.~pJd!l 'l:·~ll~ nmi pomenit!

._ Don ce "'.~.\'I !!1!!lJi!t1pla!. pc;mU'u ml.~nele lui DU:~J!le:zetll'~ l i'ntreb!i. Nennmd cu silil1eUlJ ~JI glldi

- S-!1 'CIU'{:nt<lt r!lce:~dnd 1511 umble la C~ltl cilb]u de 1<1 clocl.rocardiogmf. Cine 1~<I]b<t l-a p~s sa umble "\'x~io?l De n)lpt.~~1 e prima d'LlJ~ d\ le ~:er~iI:l:I .;;L ~i ml-e tCil:lill{U .c~. ttl fc.lnl 1IMa nicl previzlunea HIt IUq. m.<Ii. p1lre veddiidi.!

- Numai pU!lil. ~op[i Kun ,omoi~ionlll[ ~i fobri~. (;:1 ~j cum ,W f~· IHf~H o [i6velillic, pl'iv.~n<l sprc (:lCCI.I.·QCfu·djQgrg~f~l.J1 de If I pl1wl sjjiu. Apararul la C!1l'C <I mnh]a~ Z!I]tcv.,.. era I,~ [e~ ea al nlCtl?

- EEG-l1117 SigMr!' Sunl teaie Ia f~L A,~is~en~ .. ;'l ~ ~!'I:!l'Cil,'~~p~e bmsc ~i fji~l\i di o srec fior~ foci de gr()I\'I'l;~ ..

... JA PONEZE, Co.n1p~e:~a Neurand,

0010

Pk:ditndi. EJ;nl)1'()UnJ1I d~n clll'dken spimhll~'i, la ile~.irle'l dill l~ldl,. Ell gcu i a $lcHincsc: It Ii reproduse lui Balanev dlscutia flvutlI ell. NC1iJumd ..

- Celicc!~ de~o<ltri povesten ".'lHI'! ]I Ch(;8l~.O.mti COl I[t ~f5:r!}iL Pe mine, v:i 111I:nrt~u-h:us( cti m-a eM pcs~c c'~p.

- N~! C nimic ie~h [~~n COJliU.iIO. p'W~11UJif~ !]~nt Si.\prflB!dl.1r'~1 S~1:Jl de !lcexplicM ~ti]n~ifiC' calli'! p~~,~j,cntr¢\'1enlt d r~l. co,rn1l Sa. rei i!I\(:z,e diverse "'~z!1li!li. pe care el le sm:::ote~le rcalc, ~,puse Ba.ll1tl.ev, prudeut (;'<1 'i'mmd4;:au]l<l.

- ~i de, Z<~]~e'l,l ce z:keli?!

- Nici ch!r'i,liz,h,!]jk~ uu sum ceva de

!le(il,','cp~ac iPml~ed Ne·Utfll).(! ~lc h[u~ I aeesta ,~i a :pl'ieSinll1til d. Zil~~ev va m.lu·i curenrat (Ie, nn aparat japcnez, N~lV~.d

[l]lHlc ~e[lz"II](m<1l] aici, .

ASiCuU~m~ eXJdkatiUe; l)i(l~lzi bile ale do~~ torulnl, Eugenla se sf~J.!l p~~.·c~P~11!l.

dCiHHldgi~l'i de lOala povestea, Dad. jll~r·fldevar, vhlom~, i nCl;'eciibH Pl'C,rjS de Nem',nui, era dOH~ Hu:d,1 uuut em b()llTh<JlV'~ GfuH.hll <Icest~n d(idu HOiri - pCirllUJi d'i li.r:ipc;(l. spe'nl]!l:I~_

- Domnnle doctor nr~lall, il:b(uc-nj~E~.$,l1 dooclalla ~l'$isl.cnHl. j'ur]Ofl$~ mal mulrpaprcp~.~~l ei illdolaJill dedit pe l'etjnerih:: med lenlui.. E lillai. plil.in .il~:npo:t1anl dad'i ItO~ credem S~ln nu d Neurand chiar a. dla~iogil[ te;~epOlli.c ~i. pe de as I!.Ip ra, tn [imp, en stI'runlepol~ili n(i§~dc~re "()of f] liberi ~~inv'ir!C.ib:ili, Ceen CC COI\[ca:;r.u esie dad ve~.i deri ,~~itnpl'!:I~lj(ll~VCS1Ci' ~i Ia i1It;i! Dc undc ~~ii I!~ d dlb~~"lr'e'1 Rom~l'Iici nu vapcwn i. ,eh]ar de 11m noi !rei?

Se Qpri.r5.. pr.ivundu-se. Doctoml so "Nlle,lI Tmlre grij,l penuu pl.'~~:rH,u] eopiilos sai ~i gr.ij.("l pC~UL'f\1 _'I!'iiwm~ accstora

_:~laidej], domnule doctor! Hmidle~l] s.~ ince-rdtnL In fcJuli'i.sla, eu imi vol riisC'~m~para pacllItn] de <I-I fi judecnt gre§it pe Kurt, 1m, dll~,lUl~mvo;JI!>H'.~ Inll i veli clovedi d'l lUI ~mme:Iil<l!~,

.. Pondra mai depaetc, pl~i~rd g.fii1ld~.!h):ri, Dup~ 0 vY{ane., .Bl'llrun trase ,ICr in picpl ~i o ~tllweb~:

- T e-ai ~finClil ~a. c~va?

- Da, In rrenul care nc cvacua din

]3uc\lrr;;~ti, dupri ueeldenurl nuclear, 'l~n dc.me:lI!Iln aeeea, <L1l1l cunO'se~.t 1111 redactor de: 1... un pOSIt de ~elevizhme pi rat, dln acelca moblle c~re. dne! pot, ~Hlllsl,nh ernisiuni al'lh",ovi<::'ticc. Tipu~mi-rt~mu un IIlIICl'vlll. ~i mi-a expl iC[Jlt llllli compl lear sls.tem. de <'l lua l~g~~~lf,lCU el, till caz di. am ccva j.nl~re$~a1.~ de re]3l~il. A~ pU~COl verbi cu el.,

- .f.c:mte d'i e 0 m::b1!A!liece tac, oml dr, BMllIl. d,.~'." C.'.;n~Hi·1 pc redactor §.~ i.11IV~,tl'i.·1 1<1 spi.1 !III 1]},IHIIl weekend, dtn.d Val I"i eu d~ ~cn;id\L InllHtl. orclht~ de ideJ, cine I1m . .:.i $tfe di NClt[flnd s-a l;rezil. ill afara .clb !~oi?

-Kaghebislul s]~wttliullilt ce:lpl]{ia ~S~;)". ofidll~" rill §H~; Zailev. Cfl~',e ered cl\ aftase, n-a m,ilt aplliC:~1 :S~.-] splmlll.Rais<1. ,1::>i8~ent,l, cnre ne-a -atnm~~u dNii UCZil,. ,,~ ~~it din ! l~rtichiar jnlCic~i fIt du[p:U accea, §,i apl.ocat 1lI1 ooncerliu. E1:Jli-(lm spus sri Iin.l'l ooc~el1i !.~ :zhr;;:a I[li Neur;,l.n(i, daca Illi Vi~ea 5-0

NltliClEARiIH

hW:lIL'oghe;l.e, KGB-uJ ~i ~~r~ mai lJ~aHm ~j eoneedtu ~;sper 5-'0 fl sperlat hi ne. Mlkar chestl a. cu. cencediul '!' fc:ntm or! ci ne $Ll~.<;~]J'lC\lU, ktwt ~~iilld~ce 0 stan: cil~aJcptica .lseml'iI]~nO<lf·~ cu coma, A, ~] mui :j'ti,e eineva - vechm I. :S~.u d~ rlf!t tot un w:!'[tt'in, Mitru~.kill .. ,

- Mi~nl;~kin ~ excl firoiL dr, B~lan, oprindu-se b<msc, DU!m~lc(l:.euie. dal't'isl:ae mi HI~.mlL t

All urm<lt s1'iplrim.h.i fc·bdle. Mitr~l~kiH ic~j dinl spital ch iarfl dona l~, l~r med iCl]1 ~i . a~i$lenl:] C.r-J.LI ingl"Oziti - pe:rmu cj it1~i ~i,. {.l~r ~i pcmlFLl ()C <II.' fi piell~u~. rOi~.l~n i i i~~ctJ Nenrnnd nn apm:n s.~ le vOl'bo;)l>ca {i(:SPI'C: vi iWHl~ lor minmmt .,Sa spcl'i'i.rn c~. MiH1U~kin ·~nI .. d mult I'o.m~ii:tl dedit lll]]~ i~:~an". sptmoa Engc,nia. ,,$'0 crezi tu", i-o lIIWI.t."eOl rc~i f]1is! B1'iI~n. "A ~i uiUlt ·~~U I·am sa~vOlL~ de 1:.'1. moarte l" Timp de Q hmit clJ.t se ~lllaLllpHl n]:lnk, (Ile~i se sim~e<lu SpiOI10lli ih l)el.'mant:J~'l'l Ven:i. $1 eedactorul de ja,posU!l TVpil'<I~ Ochiul Drcp~.11fi. imegjsrr5 pEl video Vl"(;() dotl.~OI:'''' de (;(,)JworhilriCiti p!,()frj.-. wi mlc,~iloz:;;)t, rlj~~nse C'~j' bine 1:1 r()iSHII~. sllu MbJ li~tHln avlon, dirMZ~ ClISCh'l eare PI'C)" duse vmvrl. elm lUI Ul!'ll.li'i. nk' 0 dcscinderc brutmnt a K:G]3.-11l.uL PmbahH. ~ovjC:lkji. er .. Ul .~i ~~ curlosi savadl:Q dad Ncmalld cilia! ,~V'C<t C<11JlOlC]t1i!lip<"ll'm.lOnl.1;J,h;, dUp!iC'lllJlll pre· supuse E~~gc]1.ia,. Si C(I, ~~ dr. B illflll, l.i ad~]Cea'l;l lni K~lr~. pc fm:l~1" nlmnwla~e, romane sau tra [oued i 1.1 d i vers e d omeni i, pc eare NCllH~!1d le lf1l!l!S flIti~¢;f! !der<l!:~ k c<;ti'f~m!lpoti.lol'. Ctmd 1~'-1·i pUle~nQ Ol!dl,l.(:'~ C~l'!ti., (II'" Bfilfll~ pur §i$irnphlll H:lS[I sa mIO;]~nl~. apol 1i vo.ruC:!I, iilll[l~rn:1i~i ndu-i din (:lmo~~ illldc $.il~.e de medldliila~1 chlmle,

I ill. fiecare noapte, grupuri (i.!:: orunc.ni veueau p(;: f\lri~. ].~ .'lll'~ilfd' ~i Sertlgau sub zidli:rilc aeestnla, siml~nd d.1llu.lr<ll !li enel'gia Oln~thll tinWit in patul &e ~.<l :t1c<luinl;J,I'i,;. Credinla oamenlloe era allm.enl'ill:i. §:i de f~p· tul d'i Neunmd fii.c..ea mici ll:lrofclii care se nd,(}VCre.::IU imoenlui. war de dli:~ew~ ori PI;;!'soene bQlnmiV'C care so mg'lser.i'i. sub fe.re.''tslm 8,d(Jnl!!lh]j i~l c~n~ $(: aria Sl'anln~ - CULll n dei1ltlJftlisc;rfi - p]ec~uer~ acasm vJ~deca~.(: ]}'!J ]oc, ('t;'lca cC spofCa iN~e!"CS\ll Q<lL~l~ iJ(Jrpel)~ U'U cn~lg,n<llticul pf[)f~t, carie-j t~wal;] ·cfi inl

13

NUCLEAR1iH

cm!i:ncl vor f] liberi §i puternici, Pana ~i dr, B~lau lncepuse s,a cn::,~(Hi eli Neurand IU! avusese on simplu vis. en undeva in vuror exista eineva car~ - tntr-un mod pe care U:JilZ,(1 sit ~i-~ cxplice - se ntln ill ~egllil.~lr{i C'~ Nem<lnd. ~j" ltO,l mal ,flcfll)1<1l'al de enigma tJ:v,elljnlc~tlU]ui C1U't urma .sm YIl!(II:t:li radical sil.uniia omen id~. jJ rllga mcreu ]l'CK~ n l)il aflc de 1<1 iulerlocutorii s,~i din vlitor despre ce era v(II'b,I,

- ililcam~ vor $li·,mi SPUIl~. SUil<l invariabd r,5;spuflSI'11 llcni Neueand, SUf>lilt bn d1 e ,grcn de explkal in dou~ cnvlnte, ba ell noi nn snntem InCa, pregl\1 it,! sa in~ei.egCJI1, (''ll altc clwio!,c. n::fuzr'L s~ ~;c dC'"lviJlulc seeretul. A§ da ()irkc .sli 11J.lt'i fLj]l,l ~i ell, acola hl pa.mcHslIl iQ,ce],(!

U1DCJ

.v.Anul 207K, Ioan conducca masiva aUI.obl.indala pe drumal illg\lsl prnctlcat :Jnlre mormanele do moloz. Jau apron.p<i:i'I:J'lUileric. dar fururilc psterniec ale vehlculnlnl luminau dru III 11 1 ca-n palmll, Sllnctele Ian'lOl1wticc ale fCSlUrHor de d.\\diri. ale unm''1/ ~"lie~.m' pl'o.ie>cl:lte [n <l~r de suflul ctpJo:zie~ :llon~ic,c ~i ~n.firu::il] ftl~addc b]oc~rHm' care mai .rtirl1i:iM:SCJ[L tn picloare, MM!,~]i de berou MltlUi ~i Ollttrna!'ld de pc grnm.ezilc: de dril!'lilml1~Um-i, cpavelc il!1a~iniIOi' carbonizate. Wale l:ICCS!C:;-' se p1'onl;lU sinlsuu il1 dreapta ~i~n sl,anga drumulul dlmre I'UhH:. Ajuns ]tinga ceca ce lin&"'l mlnte eli Iuscsc QQOlU\ horelul Intercontinental, loan cobort ~i lie: opl;,i in l<I[,a unei ~1 ~ i metalicc, un acces in subsolul !itoichdul [nript [111 pilln.aul de ex:phn:b. b ombei. Desch i sc ~I,~"i ~i !)a~ i tn go],

Sub el se '(;,fISC.t un h~u Intunecat, de aproape 3.0 de metri <ldfmdm~, t~l CI:lt'C loan. ell I.o$ln!i var-Sfl! sa r.l1<1i:llltal~. tnccpu ~n coboere ~l~or, Gon:lrolallldtl·~i puterca de I evitaUe. 0 silnClll firava, il1COlO~IIl:ii1niI5 itl coshimuJ :mliraclia~ii ~j ell IIUlI.SCi.I de gm'_,; pc chip.; plutea ditre fundul IltJ1.lului. lUI drum de c~'[e'lla ~niI!1JHe . De cfllC eri vcnca aid liH::Il1m OJ! sc intfL:ini cu col~gii !O~i care s'c OCUp<l,U de, istorie, ]I filcercn UII .scntimenl.

de Jurie mttUi :pl'ivind il'llC!lSul Cailll.p, de ruine biHul de vBuunl ~i [n;,l1" radioactiv, bnl!nl~I.'il. de ploUe zilnicc de c.eml.~~. ~inlu Ih bezna. dc "[lorH grosi, g~j ,~i otd'lV]ilori, C'U·~ nu se IlrHli! de:iu'anl(lS~rri cornplet de zecl .~i zeci de ani, de la c-cl dt'. aJu"Ciloa :r1'i)'.DO] mendlal., ~i a:~<L era IIQt F'iit1l1ant~l! Ionn nu se xonsolase C'\! usta, ci, dimI'OIl'iva, HlV{)i.HI ~i disperhrea SOl cresteau, 0 ctv i l!i z<.llJe genja]li, sensi bi m. v II]OI''O[lSa.. ill c'lIminl1!;toiiCra morbii crirnci~i at Hlcomiei. dislITlgi'lnd·o '-'~<l cum nvertlzase Apocalipsa Sf. loan ell peste 2000 de '1!ni III ul'iuil. It:HI:1I i~,i aducea "mil~tc tnflormonrele morneatc (11,(: cautdismuhd 'C,U'C \'Ghi~'ilbm:i\l radical cvo~~lia omcnidi. Avusese Joe in ulurna zi a anului 2006, [mm, pe atuncl [tUlar" $C ~lf1a in metrou, In drum spre c:nsll, Ctiz.a nlOlIJdiam izbucnise de cateva zile, -0 clam cu dlsuugerea Tel-Avlvului de d'i.lre arabi ~j cu oeupnrea Finlnndel, Norvegiei :}i 11 Poloniei de c~ll'e Armata Rosie s(lvit:lidi .. PI! dcasupra, 1I11 submacin atomic 1'I'ISCs(' disp~rusc Tn mod suspect 111 Tri~illghlu~ Bermudelor. iar W;lsh]oglonul Iuscse SO:IU<l1 sa-~i recunousca "lInc s tecul ill ii.CCflStl'i afaccrc. ~5i dc~i se sperase in vlcsoria fOilli'lll,il ii, n~rfL ilid. un mlull~ pn~alab.i I. eon flh:tul nn u l lzbucnisc, de.llH~n!,. d isnugeri] punflL'id s~l'Ip'~nifc pe w{ globul, Trenul ill care era Ionn sc oprlse, In bczn~. iau-o sltb~ic in care tocmal lmrase, Pasagcrii fuf<,e.~era calml In lnceput, 111Si'i ,cand solul lirIC,eIHI. sli vibreze ~i se ,~'i.!iy.irl1 bubuitur] in fundate, jiU nn:;hud orbltoare Ie rl'inir!\ ochii, in'lclC;51':I'ii u'Hgi.Cld adcvar ~] iulmri't ill panicrL. Tre:tml I.mmi CX<1C! in elora ill care un lmcl:U de 1'0(;, d,l'IraIR~~Ulll'.i ~i ma~irni conl.o:tsio:a'~I.~ :rwbufncu imt sifli.i.e dinspre ·e;x'lc:.rior; p:rinw viwza ,afundfindlli-SC- ]'1} tmlc.1uJ C','1f¢ st: zb~fca, in joate diireqi i Ie, im huc~li de beton dI.dca:lJ pe 11COller],lIi vsgonnelor ~i sptu]berau geamurl I e... Unlu!i [Ill 1l0C viol ent, i ar Ioan IIb,ura prln vagon in bC7.[Ill ~i h'10S .. Imrascrh cu 10311( vlteza inn-lin alt tren, cl:r;:ralal. Ri\suna.u nrlcte acepcrite 1<1 imervale nen:;!fMlme de clCllmfuul'ik cc veneau de m f.lr!i. tetal pe fm~dnl mnu val de ciilduril in~bLL~itoL Auun:i, OlV[l,SCs-e prjll[)e~(; s,.cnzalii

cjll(ijrlle; ,1.1i.izea mll .~,i mil: de glm~_!jf~, (11 ~i eum s-nr fiflibl pe 0 crunpjeJlH,ll~ de O<llw'::rli['ns,pa±m~:nHlli.. S i'~llO,! arst]ri §,i lovituri, auzen rugt'iciurli§i bleatcmec vedea J.m11aglnl de c,()~,umu, zgiu·i.(!H]OI'! di.sljlirnfil.d,~I~ nor] de toe ~i pmlur] lII:j!l~e smnlse din p}'imfun ~izbm'fjnd c!ezluml1br.uc peste o:r;i~ ~n. n%~ci1ri. .. VLdtl.nile '[nce[ar.':i ~i. ·d.rI!en il ajull1 s,1'i iasH de suh Cad~r\lfC, Ioan eraud de IIO!:!!~pit'lt,i~, Lovil peste ~o~, ell SfUlgl; pe [filii ~i dumri. 'ill tot trupul, d.rr ~nllicm em i~l, ,datil. Aewl era ,£ilcrbillt~ ~:i sijf'{)c~nL TO[i S~lpUW ie~li ~ toti ~ Sic sldit'lser.r~ in.tr~o Iw,r[i.ul1e Ilila i, pu t~n nf Cc'l<lt~ II U'cl'wl~ L ¥ n~ i,Jfj,1 r ee discuta C'~l emeva, IO{ln a uzi, Uilll,lil,.~l~ radlo: ,,,,,,,,,guvemu!ui '1~1 decre;m~ starea de urg.e:~ll~. Se P,}U;l. di m,,~():Ie l1ii'i i,m ffist dis" truse Fnpmpol'tie de eel pniin 8(1%,.," .. ape:! textc<"!scl¥i~~~lHo,Jl[c !i~al~.e hmbi: .. au reusi 1insfl $.~ localizeze ,f1piH'atuL, Tuueiuler» !:lllrp~l !]l .. unbele pii.~ti., fru:am~n·i l)l'U ZOJ:l]c:I'~i unei IfHH' Ii uni de vreo ,(~O~ kilo ~if1elll't dar s<~lvfindll-i de la 0 !flO,de Sigtlrti in Guptoml radloactiv de ",fad!. ,~jnl~ ~,url'ri~c!OI' lui !emn cO[lt~[!l:i11i nu durn ¥lnnll dlnp" j'%'U $U fie sigWf d.)c~~ de ftlpt. nu murl se ~i seatla pe hl~ne.\ CC·;l] fl ~~ r~, ~'In' ~i s i1 j;c'ont~ I.O!l.h.1 eiobnrile iunpte i~. fa\:fl unul hflrbm, dar f!il'.l'i sa lc a(ingff. apul I'idi,cli l:n ncr uu 11 olovan de eel p~llin rrei !mlte de ki~.(lgrOllilll.C, dear privindu-L Fncurfl[ld, $upt;qvkl{d~(I[]] :re",ll.i::r.m:1i cl'i pot eomnaica ~elel)!uk:, !lU darM~ ,tekkirlezie~,~i v.~ndcd~l'ii, <II lev]n11liel,.. Bt"ll~l harttri miuunate, dar ~n condi~iile, date li urmp.h.~r:i de sp<lii:mi.t ,Cr;: SC ffUfilj'I:P~;) eN cit!

,.,Au fos'[ KOlIV.I!i ali;'; Ulil c:;(m~~!lGto mHhflt', care n Ira!~,!llPo.l"~~, prin tnnel, inlN~tl gtd~post an[i~IOIn~c, Anii i[reCllri!i; c'h"ililc'lliOi! P;iJ~l~~HI. lui NU mai ex.is'~,'L [oa~t inlel(;:s:csc d:ejm C1U \I'~ziunu~e avute in clipa ,exploziilo-r l'lI:omicc flnsescrri relepn I lee, lar rndjo 1II1 ace ~ <1 di!~ v~g()1J fusese chiar minten sa, caee c<")pH!sC ~l - eleeodjflcase e.misinniJe unor p'ocSuwi riinm.se ce mai 'll'.uHlmilC .. ~' 1m;,\'!,

Dar de ce? Br.7lo cfecl~k~llebl'lln~i[e ale I!~lc:i an'U(,) psilmu'onic(l uIU'jlliec:ru:le'~ N inilt\[Ii 111.1 ~tiR, Cerl mac G~ pmnd.i na~c~t~ d~!l')la I:!lzboi nlO~,leneal] ,m;eslec.1pacilllti.li eXitl".'l{lfdin<!w. hOi ch~,nr p.t'iWi.iU ~i mal !nz¢s.h'OI~i:

[lnticipalfa

~UC:LEARTH

cran inumi la I'mHa[i.~., capa:bHi sf~ vindece odce bo.i'I~t\ §I sa vadi11 tn mlun(W1c, so: desvoltau malt N.lllimp.id, Cgj; :it) po\'c~.~i ". ~j h')nl.~il, care (;1.'<1. n1W!l'!.IU! acestel minnnare siCh:il1J.lh~ri, pe;~recurii Thl.'ill: alflt de 1;~ni1iil? to d.Hij en trccetea am nor, aparnr.rt vaei caee S\l.'}lincau di. lnmea nu fusesc \I~C Ii Ill" ~1r!l!] rtlzboi. llb&lllru, ei bend]d:llll~ tiH}ci: $IUb<lina8:ii. pi.anc(a!fe, cc ,lll illilase WI r~ul din Iume, ..

- InU'e l:i.:ll.lp. aj unse pe [t]ndu] pu[nlu i ~i pm'ni pe culoezul care ducea catre 1)l'1ll~1,~ ~1,mo~,femvi!da!i1 de 1bfari! ern 11l1ca PC;r.iCl1.loas~ pc,m.l.n~ eel ll!isclJli itl.a.iule. de r<llzhoL P~l}iJti(I,p'.rj,n -culoa~u~ T.nlM !l!j;}Cff~> loan em mal chlnult ca n~ci·o,dI<lU'i de etlig,uHI harurllcr primne de slnpl'nv.iC:[1!JitQr~~ch~z<l5,tW!l]L.

" , .Se pomeni ~n geJl~1l1cili, pri vinCI swpefi"n hlnlil.la aceca orbltoare ~~iIlCatl!'OlSC~1" ce inVilcia {;lIlmi!I:r~~. venlnd d'lrrre el, D;;ll" lUll era ~.tlmina~ CI:<IInOli mulJ decH ,[lJl~t. Era 0 de:t.\fei:~ r c 01. I[umtor lucruriloe diln jur, a cu~,O(ln~hlL (l h~Hlkenll~l.i, a ow~tI]~.i r~im'll. ,I l'erlrei ihu'cgi de\l.fl!S~Hte, {Ier~;r,hoiul .~~!Oml,c., devcnit1i TERRATOMICA.. MUCLEAR EARTH, NUClEARTH." 11 iumii" m '~}!regU]l1l. unlvers, en cete 'II'~.zn~ ~I cele nev~z,1He;, !ii CH cele Il~.d :nl!'iica~" bZlnllilc.,. !j~. C5lilCI .1~lmin[t <I sdUdmlonl'i 'in ctllr1tate ~,i. inleleg(il'(~. ro,~,n i~i dM~ seama cr! tOI tlni. vc;ltsnl e 1n n1!~ !~lea SfIi, iar mlitlea $~1 Q doar o pnrtkuHiinfima. a universului. §i el e egal cl!wmiversuU ~i lundn;)!, H vorbea, dar Ill! .p.!':in CM.\Iirl~c, rm print nmbrele hlcrlllrUo['. ci p.ri'tl lucnnilc tll;s!o§-i. pe care m~ Ie v0cliea Ilicumh:n!l. Clllm~e'!i"~~ffii~ •• ,

,., . Apoi., peste rUlIl1Iil.i cfite'vil d]pe, mergen IlllllC spre n~a bnnkemluj~, S~raftl~.germ'e<i (lCl;lea ulu hQl[ll~c~rec[l!>e. dar i.E rt'iva:§l!."C nupul ~inn i nle;[1 ~] s;l~f1 eh]l. " deoarece ,leUm a ~e:1 r:if:":Pm~suf 1<1 enigma C'1,ro:-/ orur:da de- 7'2 de ::1111 tllcotlce,. Peroepea g.finduril e ~i clIvime]e ptielel1UOl'sai, dlilcolo de zid;

~ Alill a vut 0 e;,..:pe[i.en~~. lr[lg~dt, SPU1IC(t Nlcolac, Tccmai primeam ~"id Ct~~(l§'~iI~~c dinll·i;!]l nl .... lllH!~ de fizk;~. pe ctr[c om'ul IHC:U de .~eg5nuil n ci~c~. i.ar en j,.J ",sor·, bC(lnn';' 'ill (Ilcela~i ti.mp.Bms.c, s~a, inl,rerupt apQi Illinlt1Jt S£I a. I.id.'kh cBJwva dipc:~i ~m ,mzit g1ind1l.llJ ~i cnvinWle; lui: FUG~,

NUCLJE:AFlrI'H

EUGENIA!. dupil ,carl: am simlh 0 durerr., g'11X.'L7.f'lldli. 1.1'1! cap ill l<::gl'ihIH! S"'L i'n!r·erUI)I.,.

- Mi-a ",ol'b~l· O~Il.IlIWZCU, spuse Joan pl~~l'id ,!nu~sflguml in came-ill, ~ilU'l,i Uicurll. 5 i In(incl un fl'llr de- a [Mg ~ll ~ i rei spi nil rll, Indus redlJHlC ~.j r,evc:,b~fi)l la Itcsfftr~~l" A~l1.jsc:rl1 ~i de <I[tc cazuri dar i:UI puteau Ii

,siguri dl era .. (ll;vlimL Prictenl, I'(x'>ti loan, DOlUIlO[ mi-a vorhi l chiar admcauri, pe culoar: , •. ~ilh~ c~ v~ ShHIHi Vil~t~v~t,~ pemru I:llOanca cel:Ol'l!ullL ~l~U §i di s muclicui''Q,li ~i ppcg,!l!Jlj I)