Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL

Nr.

Dnei Violeta IVANOV, Deputat in Parlamentul RM

REPUBLICII

Chi?inau

MOLDOVA

Domnului Vladimir VORONIN, Deputat Tn Parlamentul Republicii Moldova Copie: Deputajilor vizafi (conform listei)

Stimate Domnule deputat 9

Func^ia de director al Centrului National Anticorup^ie este o func^ie de demnitate publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 199 din 16.07.2010, art.22 alin.(3) al careia stabile§te:

"In cazul demnitarului numit, incetarea inainte de termen a mandatului are loc prin revocarea sau, dupa caz, eliberarea din funcfie a demnitarului in temeiul actului administratis al autoritafii care l-a numit In func^ie. "

Directorul Centrului National Anticorup^ie, Viorel Chetraru, a fost investit in func^ie prin Hotararea Parlamentului nr.227 din 25.10.2012 pentru un mandat de 5 ani, in temeiul art.8 1 din Legea nr.ll04-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Central National Anticorap^ie.

- Avand in vedere ca aceasta Hotarare a Parlamentului nu a suferit modificari, directorul Centrului, Viorel Chetraru, i§i exercita in prezent mandatul in conformitate cu prevederea legala in baza careia a fost investit. Astfel, potrivit art.8 1 din Legea nr.ll04-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Central National Anticoruppe, in vigoare in momentul numirii sale, directorul CNA, Viorel Chetraru, a fost numit in func^ie de Parlament, cu votul majorita^ii deputa^ilor ale§i, pentru un mandat de 5 ani, in urma unui concurs public organizat de Comisia juridica, numiri §i imunita^i a Parlamentului.

Acesta a depus juramant in fa^a Parlamentului, in conformitate cu alin.(5), fiind inamovibil pe perioada exercitarii mandatului cu care a fost investit de Parlament la data de 25.10.2012 prin Hotararea Parlamentului nr.227, in conformitate cu prevederile alin.(6).

Casa

Guvernului,

MD-2033, Chi?inau,

Telefon:

Fax:

Republica Moldova

+373-22-250104

+

373-22-242696

Privind neexecutarea prevederilor Hotararii Parlamentului nr.41 din 24 martie 2015 cu privire la Raportul Comisiei de ancheta privind elucidarea situajiei de pe pia^a fmanciara §i valutara a Republicii Moldova, masurile intreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc in raport cu valutele Internationale §i privind situa^ia de la „Banca de Economii" SA, BC „Banca Sociala" SA §i BC „Unibank" SA., acest raport prevede in art.8 urmatoarele:

sub

control special examinarea cauzelor penale pornite §i vor informa Parlamentul,

"Procuratura

Generala

§i Centrul National

Anticorupfie

vor pune

in §edin\a plenara,

in termen de eel mult 3 luni, despre acfiunile intreprinse. ",

Pe data de 7 mai 2015 - adica in termenul de 3 luni fixat de Parlament la data de 24 martie 2015 - directorul Centrului National Anticorup^ie, Yiorel Chetraru, a fost audiat de Parlament in §edinfa plenara cu privire la cauzele penale pornite, deputa^ii avand posibilitatea sa-i adreseze intrebari. La aceea§i §edin^a, a fost audiat §i Procurorul General, Corneliu Gurin, care a confirmat, la fel ca §i directorul Centrului National Anticoruppe, atenpa sporita acordata acestor cauze, inclusiv luarea la control special a dosarelor penale cu privire la situapa din sectoral financiar-bancar.

PRIM-MINISTRU

mihail.beregoi@gov.md tel: 022 250-468

VALERIU STRELEJ