Sunteți pe pagina 1din 66

STEFANTITA

iNCrI
GHEIzERUL
GHEIZERUL
INGHETAT
C.!.tla dc D Litt Ii'RLI IO:\€,SCU

_ . Redaclof: ]ORDANAURTC E
, e n n o r e d 6 c t o:r C A B R I E L A t L l O p O L O s

i;.ltirf;;!;",'.f*!i::^p.,.,,,xi
|iiff #.fi",ii.
nntte .tar de s0 etm,- Cou editotiaie 2,t. Coti
ae ttpat 2. A. 15.470.c-z.31entru bibtbteri!c ;ici
atu...
Arr,... ett...
(iit poate cuprinde plivirc:r, tr irnens5 Sahari de
rca. LIn alb de o aspri incrcn.rcnile. Numai aetul gcne
.liriinat de seisrnelede zipadi. Aceasta e prelunga,
ir tnuecataiarni polali.
gi totu$i sub :resfir'9ita,alba irr4rietrile clocotcsc
rircizcrc. Izvoare fierbiu{i care fac posibili via{a 9i in
accasti extremitatea globuhri.Nu, gJheizerele nu fierb
iu adincul pimintului polar'. Poate gi acolo. f)al nu
clespleclc e vorba ir.t acestepagini, ci c{espregheize-
rcic care (iglesc in sul'leiul rrliruntei populalii cschi-
nroir.sccar-ibu.Oambni dtcp{i. cu irrin.rade un alb cald,
incanclcscent. Ei siligluiesc in interiotul tundrei ca-
nadicnc. la nord de caralul Chesterfield,la apus de
Golful I-Iudson. Iar plintre accste gheizet'e,ccl mai
mi s-a pitut a fi Terignak. Lui vrcau si-i
clocr.rtitor-
ir;chin acestc rinduri. Aceste ginduri. Lui Terignalt,
prictenul n.reueschimos,gheizelul fielbinte din pustitr-
lilc reci ale :ordrLlui.
:i:

'I'elignak
C u l r . l - a m c u n o s c u tp c ? Cum l-arn ple.
tuit;i iubit?
lnsoleam in calitate clc lcpoltcr o iinpoltanti cxpc-
ditic stiintifici interualionirlX .,Arctica", ale circi
obicctivc dc cercetale erau nrultiirle: geogr"afite, gco-
logice, alheologice, social-istorice etc. Avhd irr vcdcre
r':r:jtlarea sc{rpufilorEtiin{iliceurmirite, ..Arctica,,fu_
srie irnpirtiti in citeva sec{ii de cercetare.Cornanda
secliiiol o avea docttr.ulLawlence Rober.t,un canadian

senr unci anumite secfii de ccrcetare.lnpreunl


-ata$at
cu al{i doi colegi, danezul Henricson italianul Gio-
9i

sustragem di,soiplinei, altmintefi nu prea r-igidi, car.e


donrneain cantonameltt.
Dar care reporternu viseazi sX scr.iemXcaro cartc ?
O carte de repodaj, firegte,unde impresiile si se iu_
f1i(eavi deplin cu fapte neobiqnuite,car.esi smulgi
de undeva, din realitate,un crimpei de inedit
6i scir-
za{ional?
De aceea,venind aici cu .,Arctica,,,nutream tainica
speran{i si pot da de urmele vestitei expedi{ii b-ran_
klin-
lixpedilia Franklin... dispir.uti in conditii miste_
rioasc cu multi, foarte mulli ani in urrni. ln jurul
accstei temerare expedilii se crease chiar ua fel de

4
i . , i u i ' . i r : i b u l g i r e s t r . i l u c i t o r , ; i a f i r n i i n c lc u t i r i t c i :
::r li iiescoper.it un munte tie aur, el izbuti si. trezeasc,i
ilentia unor rlrari grupuli financiarc. Numaidecit lLii
iiinli Societatea,,Nordaur", ale cXiei acliuni, lansaie
ire pia{i, trebuiau si sus{ini o a doua expeciilieci;n-
iusi de Flanklin.
Expedilia porni. De data aceasta,Fr.ankliner-ain_
julit de nlrmel'o\sioameni. lvfanevr.ind un utila.j
adcc_
":ri glelelor condifii ale climei arctice, ei tlebuiau sj.
punir in valoare muntele de aur.. $i au r.enit primele
'imbucur-Xtoare.
i esii. Ac{iur.rile..Nordaur,, au cunos-

eur'", niluind mii de speranfe.ruinind mii de exis_


ten{c. Doa-r'financiarii au cules iurpor.tantebeneficii...
Legenda uruntelui de aur a continuat insi si existe.

supusprobeltlr, nu putea inqela pe nimeni. Cum a fost


posibili. atunci constituirea Societ)i{ii..Nord.aur,,? Dupi
t t n c i e v c l s i u n i s - r r p i l e a c i f r . r n k l i n ,c a s i p c : r . L j
realizao o dl.ru "*p.di1i", inlocuisebulgireledc pi:
ritd cu urul de aur. Dupi altele,grupulile barcare
cointeresateau cunoscut aclevilr.rl,dar, supuse unor
vitrege iurprejuriri. au prcfciai s5-l ascundi, lansind
ac{iunile,,Nordaur".
Cine poate qti care a fost adcvir-ul? Oricum, cxpc-
diiia Flanklin dispXluse. Llndc i) Iati ce-ni propu-
neam si aflu I
Dc altfel, ii mlrturisisen cbiar doctorului Larvlcnce
Robcrt aceast5. dorinfi arziitoarc.
Doctorul a sulis sceptic:
- Ml ten.rci-!i pielzi vreme:rde pomani !
- De ce ? am cerut numaidecit explicalii.
- Pentru ci... Dal nu, mai bine si nu-!i spun. fin
numai si-!i spun ci s-au mai ficut 9i alte i:vestigalii,
to:rtefiri rezultate.
* Asta nu poate decii si-rri m easc5,dorin{a de
a le ob{ineeu.
- Foarte bine ! Imi place aceasti flaciri tine-
reasci.Mai de mult scriarnvcr-sur-i, imi flcu Lawrence
l{obert, la rindr.rl sd.u,confiden{e.lmi amintesc de o
poezie intitulate chiar aga: ,,Iilaciri". ln ea preami-
rcan tineretea, singura flacilX pc care n-o poate
stingenici micar timpul...
Urmi apoi o pauzi prelungi, dupl care adipgi,
precipitai:
* Foarte bine ! Cauti I Cautd ! Nici o ciutale nti
e zadarnici... ln fiecare gXsim, in cele din urmi. mi.-
car unul din chipuliie noastre...l{i figiduiesc tot spli-
jinul meu I

6
Far-5 ajutolul bXgtinagilor, nici o cxpedilie polari
nu-gi poate desf54ura cu succesactivitatea. ,,Arctica*
ajunsese in tinuturile nordice inci ila plind vari po-
lari qi-qi fixase cantonamentul pe nalul unui riu,
unde sXliqluia o mirunti comunitate caribu. Eschi-
mogii caribu reprezinti, dupb afirmaJiile unor cerce-
tatori, o perioadi foarte veche a civiliza{iei eschi-
moase. Cu ochii vii, cu priviri pitrunzitoare, de sta-
turi mijlocie, sint vioi, iuli in mipcir-i $i - stabiliti
de legulX pe malurile riurilor 6i lacurilor - se inde-
letnicesc cu vlnatul qi pescuitul, Din piei de ren iqi
confeclioneazi vegminte frumoase, impodobite cu bun
gust Ei terminate cu o coadi ce amintegte fracul.
Oamenii ne-au primit cu bunivoinfi, iar cipetenia
comunitX{ii, Orpingelik, s-a bucurat nespus vXzindu-l
pe comandantul nostm. Era o veche cu::,ogtinfi. Mai
rnult, un vechi prieten. Doctorul Lawrence Robert mai
vizitaseqi-n alte rinduri aceasti agezare, iar'biqtinaqii
I :u ajutat sX capete o prc{ioasi exper.ienti dc ex-
Pr0raror.
Dupi. ce ne-am instalat cabanelenu departede cor-
tulile de vari alc eschimogilor,Or.pingelikne-a poftit
la o serbare. Erau dupi o reugiti vinXtoare de foci,
Intr-o iinigte depll:i, in care nu se presimte nici o
primejdie, cind pi cind focile ies la iveali printr.e ban-
< h i z et a s i l e s p i r c .D a r . l i n i ; t e a e i n g e l i t o a r e I. d e n t i -
ficat cu peisajul, vinitorul sti la p'indi. E suficieni
doal o clipX qi harponul se infige ca un fulger in
ceafa vinatului. Numeroasefulgere s-au abitut asu-
pra cefelcr lucioasede foci.; buna dispozi{ieera atot- :
rtipinitoare i: mica alezare carlbu.
Cind am ajuns in mijlucul lor, .escli.irnogii ne-au in-
tin;pinat cu voioase str$Xte :
- Krasluna I Krasl+tna!
Arn r:ispuns pe dati cu un ca.ld .,bund zftra", rostit
de fiecare in graiul matf,rn, ceea .ce a stimit o mici
babilonie gi risul zgeumtos al doctorutrui Lalt'tence
Rubert.
* Krasluna - ne-a explicat el - uu inseamni
- b u n i z i u a - , c i p u r g i s i n . r p l u- o m u l a l b ' - .l a r b u c r r r ' i a
cu care a rostit Krasluaa arati li*npede cd omul altr
este socotit f'rate. Cu prilejutr acetreiser$5ri, l-arn cu-_
noscut pe Terignak. lnconjurat de ceilalli mernbri ai
courunititii - in primul rind de feureile cu copii in
spatg apoi de bi{,hati - Te, ignatlt a-nceput si
cinte un cintec de vini.toare, acornpaniat de sunetul
sec qi ritmic al tobelor. Er.aun flX,ciu de vreo?O de an'i
(ulterior am afiat ci implinise ??), bine legat 9i parci
ceva mai risirit decit ceilalfi eschinroEi.Ceea ce d5.-
d e a u n d e o s e b i ft a r r n e cc l , i p u l u is i u e r a p l i v i r e a s c -
nini, dreapti, pitrunzitoare, care uneori avea l.uciri
de diamant fieriir'rte. Glasul lui Telignak, pu{rn gu-
tural, risfringea .totugi accb:te tlulci, nostalgice, iar
cintecul, de.pide triurnf Oi br,rcurie,er"aintonat c'rl sur-
prinzitoare nuanNe.Ciad repede qi tum.ultuos,cild cu
lente jnflexiuni de duioqie qi chiar triste{e.
Laryrence Robert iuri traducea confinutul.
Era vorba.dd Sila, zeitateanevd.zutl,care aiuti oa-
menilor - copii, tineri, r'ilstnici - sL viefuiasci in
::,ij locul plimejdiilor', iar r,'initoruiui si-gi ninrereascH
:::;ta 5i si se inapoiezeacasi incilcat de'bei;ug. $i
:iriecul povesteadespre un vinitor care, mergind Ia
,, r.iaitoare dr: vulpi, a zirit deodati ceva in zipadi-
).u er-a vulpe, nu ela iepure, urs sau pasXrc. Era un
L'rninghe{at. Era chiar fiul siu. lqi apropie inina sa
raldi de inima celui inghe{at.I-a suflat deasupragurii
:espira{ia lui, arzitoalc... Zadarnic ! Trei nop{i tatXl
r,-i mai dormi, trei zile nu gindi decit la osinda, la
blesternullui. De ce s-au intimplat toate acestea?
Poate vinitonrl l-a miniat pe Sila, zcitatea nevX-
zula.
.,Vinitori, nu miniali pc Sila I Atunci cind vi-napo-
ia{i printre ai voqtri cu hrani imbelgugati,cu bliruri
ri lumini, ginditi-ve la vinltoml osindit de Sila !
I'reamXrili-l pe Sila, cale-i departe,dar e pururi plin-
trenoi !"
Acesta era ciniecul interpletat de Tclignak. Cinte-
cul se prelungea apoi in ritmul sec al tobelor, intr-o
ciirtare muti a capului, a bralelor, a goldulilor'9i pi-
cioarelor, a intregului trup. Pantonina voia si ex-
prime plil gestur-iexact ceea ce exprimaseTelignak
prin cuvinte ; aploape intreaga comttnitatcparticipa la
de"sf!;u.t....i.
Dupi serbale,am stat de vorl,i cu Telignak. La-n-
ccput prin intermediul lui Lar,"renceRobert, apoi de-a
dreptul ajuta{i de mimici gi onomitopee.N{i-am ma-
nifestat dorinfa si particip Ia o vinXtoar-ede foci. Iar
'I-erignak,
voios, s-a aritat gata si mi-nve{e a m?nui
h; r'pon ul.
P l i n g c s t u l i c x p t e s i v cn i - a e x p l i c a t c L r n h
r ar.po,rul
tiehuic tinut stlins cu rnila dreapti gi arrli, la apro-
piclea vinatului. zvir.iit r.cpcdepr.inti-o br.Lircir dcstil-
dei-c. \rilful har.ponuh.ri. nurrit tsogaLa,c Icgat ptin-
tr-o curea dc aruucitor.: chrd lnimalul lintit sc r.iclici.
pcntrLr a respira. viniior.ul ii infige intlc coasteun
cLrIitspecial.E ]ovitura de gr.a{ie.Foca ucisircste irasir
lirgi caiac. Plintr.-o ti.ictur.i ficuti sub gir, r,initolul
iutloducc o leavi pr.in car.csuflI, ca foca Lrmflati.si
poati pluti pe api. Robcr.tLar,r'rence,car.c asista la
:rcestptim curs de r.iniioare, rli-a povestit zimbind
<uur in alte aqczi.r-ide cschimoqide prin insulelc
Atink, focile erau vinate cu ajutorul urubrclcior.colo-
rate. adusc de ncgustor-iiamclicani. pr-in.rivara,cird
rriii dc foci poposescpc rnalul miir.ii pentr.ureproclu_
eclc. ferneilecschimoase le a,tiucaucalea,cleschizincl gi
inchizind umbrele. Iocilc, speriatc,zipicitc de acesie
ciudatc aparilii, nu rnai gtiau incotr.os-o ia, astfcl ci
cr-aufoartc uqor uciscdc cschirrro;r.

Incet, incct colcctivr"rlcare alcitni:L expedi{ia ,,Ar.c-


tica" s-a adaptat la condifiilc locului gi gr.upelede
ccrcctate gi-atr inceput activitatea.Pentr.u o depiinL
reugiti, fieclrei gr.upei s-a ataqatumrl sau doi ,bi9ti-
nagi, Telignak, datoriti iste{irnii sale, cipitase o du-
blir misiune: aceea de a supr.aveghcatfnnspol.tarca
apalatclor de prospecti.rigeologicegi de a n.rXajuta
pe mine si descopil utmele expedi{iei lir.anklin. Dc
altfcl. nu mai cr.aun sccr.ctpentru nirnenj, Larvr.clcc

70.
! l:-:r i nri pr-,i'Xquise sI nu mai {ac o taini. dir.r do-
: r : ' . : r r - r c n d e a e l u c i c l ; 'm
- i , * t c r u lc i u r i a t e id i s p a r . i l i i .
'i-incl caratiianul le-a, cerut tutufor s;-mi
dea spr.i-
l:,rul. a fost o uimire gener.ali.
- lati un nou obiectiv ptiin{ific al
,,Arciicei. I a
i:iclanat ironic confratele lrer-rGiolitti.
i:r cclilalt confrate,Henricson,a adXugat:
- Vede{i si nu uit5.n celelaltc obiectivepropusegi
.:r nu lrai ayem ce comunicaopiniei pnblice,
Spuselelui I-Ienricsonau stirnit replica prornptl a
, , r r r r r r d . r n l i ir l u i -
- Chial daci va fi aga, rispundcr.eacade asLrpr.a
n r e aI
D;rl pe nea;teptatedoiinla dezviluirii misteruluiex-
pedi{ici Franklin deveni atit de molipsitoare,incit lie-
care ci.uta si-mi fie dc folos. Printre cei rrai zeloEise
ar'5tari.chiar Gioliiti 6i Hendcson.,.
Olpingclik, chestionatprimul cu privire la soar.ta
expcdi{iei condusi de John Franklin, ne-a rispuns :
- O, e o povesteveche! Imi amintescde un Kras.
h.rna,numit Franklin. Eram foarte tinir cind a venit
aici. Unbla mult qi mi chema cu el. Igi insemname-
reu pe -niqtefoi diferite observa{ii.Sipa uneori voi-
niceqtein zLpadi, scormoneapimintul pietros gi in.
ghe{at; I(rasluna scoteabulgir.i, mlsura, cintirea gi-9i
nota totul.
- Dar a doua oari ? a intrebat Lawrence Robert.
- Nu ! N-a fost decit o singuli dati ! veni ris-
pLrusulsigur al lui Orpingelik.
- Totu;i noi gtim cI a por.nit incoace qi a doua

111
oari 9i c;i a dispirut i:r condilii ciudatg am stiruit
ru. N-ai allat nbnic despreareasti disparilie?
Doctorsl traduse lui. Orpingelili intrebarea mea:
- Nu 51iu nimic altceva decit ci, la scurt5.vreme
dupi ce F'ranlilin a umblat prin. aceste locrui; nu de-
parte de-aici s-ar, fi .intimplai o. nmor.ocire. O .corabie
s-ar fi ciocnit de un munte de ghea{X. Am auzit ci
oa:neniiraflafi pe. colabie alr pierit pini la u.r,r,rl;..
- A fost cora.bia,luiFlrankliu ?
- Nu ptiu.Nu pot si vi. spun.
- Cgnoagtelocul unde s-a produs ciocnirea ? l:am
nrgAt pe Lawrenee Robert si intrelrc din nou.
Rispunsul nu veni numaidecit. Orpingelik se stri,
duia si-qi aminteasci.
- Noi numai de curi:rd avem mijloace m.a rapide
de comunica.re.Fe. atunei ins5... Nu,. nu, tbnosc.locui.
Eram foarte decep{ionat.Incepulul investiga{iilcr
mele se videa,nebulos, descurajantttria$zrenceRoberl,
care se antrenasein a{east;:povesaen:,ai noslt spre a-Ei
lerifica o ipotezi, se dovedi insd nrai tenece decit

1C.
- Ei, vezi cX :re po{i fi de {olos !? exclani lracu-
r u s L a r v l e n c eR o l - r e t .r S i n t s i g u r c i n c v e i d a r n r r l r e
alte infouatii pentru limpezir-eaacesteiinculcirie is-
tolii.
Orpingelik zimbi. Chipul lui se crestX dc zeei de
dungi mici qi adinci.
- Am si vi-l dau pe Terignak si vX-nso{easci. El
vineazi de obiceiin aceastiparte Ei cunoagtemai bine
ca oricarealtul locurile.
Iati, deci, cum Terignak deveni nu numai paznicul
a p a r a l e l o rq t i i n q i f i c en. u n u m a i d a s c i l u l m e u i n r n i -
nuirea harponului, dar 9i un ajutor de nXdejde, cu
ajutorui ci.ruia urma si dau de urmele expedi{iei lui
John Franklin, dispiruti in conditii mister.ioase.
Telignak mi-a inspirat de la-r:ceput compara{ia cu
un gheizer. Clocotitor, fir.i odihni, i6i dovedea iste-
{irnea in toate imprejurlrile. Ajuta la montarea apara-
telor de prospectaregeologici, vina gi pescuiacu hir-
nicie, qtia si fie tandr.u, driglstos cu Tukutu, o fatX
deosebit de vioaie, sprinteli, ageri. Pesernne aceste
caliti{i l-au ficut pe Terignak s-o numeasci, s-o
cheme, s-o alinte Tukutu, "ren canadian,,.ln curi:.d
trebuiausi se cisitoreasci.

InvXlasems5.minuiesccu destull ugurin{i halponul,


Ei la una din vinitori n-a lipsit mult ca truda mea si
{ie incununatX de succes. Zvir.lisem har.ponul, dar
zyicriireamea nerlbditoare a avertizat viratul. care.
nai rcpededecit mine, s-a gi scufundat.Zgomotul pro-
dus dc stingicia mea a zidirnicit intreaEa vinitoare.

'13
liianr. filc5tc, inciuclai. NIi se plrea ci c'arr.rcnii sinf
r e c i . j i { i c l d i n p r i c i n ar n e an - a u p u t u t v i n a . I V J ia p i s a
stntimentul unei nari vii.rovi11ii. Zirnbetul lui Tcrig-
r : r k a - r : c c l c lst i -rrn i l i r r i ' l t . r s c i r :
- Krasluna,r'nrfi arrinit ! imi spunea gr.aiuiqi pr.i-
vilile lui.
- lla sint vinovat c5.r'oi plecali fi.r5. vinat I an
r-ostit,cu glasul rigu;it de enen,are.
Tcriguak 9i cei din jur cortinuau si. zinbeascir,
- Altidati o si ai, poate,mai mult ror.ocI rni-ri-
cledin{XTerignali,
Altidati...
Acest ..altXdatX"ni se-nfi},.se,n ninte ca o obsesie.
N-arn avut ribdai'e si agtcpt multi vreme. .l)upir ci-

<lirX zadalnice.Pe ncagteptate,un zid de gheal[ imi


b;Lracalca. Iar cercul se stringea tot mai amenin{itor
in jurul meu. Atunci, amintindu-rni de sfaturile lui
Telignak, am schimbat tactica. Descoperindo rleschi-
ziiurl mai largi, m-arn indr.eptatintr-acolo, de data
aceastamanevrind caiacul foarte incet. Voiam parci
si i:qel atenlia ur.iaqilorde ghea{i, gindincl cX insi;i
r.ri;carearapidl a caiacului putea, eventual, si pr.o-
I'olce pe nndeva o deplaslle a acestorblocur-i,Ininra

'14
i r n i b l t e e p u t e r n i c .V o i r e ' , r 5si e u n u I E r a m a p r o a p e
r i e d e s c h i z i t u l i .i n c i z e c e ,o p t . p a t r . u .d o i m e t r i , u n
t t l i r . . . G a t a ! A n i z b u t i fI N . - u! N u n o r o c u lm - a s a l -
-',.:.ci stiruin'ta
lui Terignekde a-mi dezvilui toate
: - - , i r , c ldee a s c i p a d i n t r ' - oa s e m c D epar i n e j d i c .
L,u pu{in inainte, ir.r ciepi.r.tir.iincr:puri si {lutLrre
' r ' :: . i l , , . r t I c lie. r z e c ic l en r r a i r l e r r r i i l. ' " n o * e n u l c . r c
L:rrl cliir chipurile ferrrlecatealc aurorii borealc. I);rr
L l a r e q i u n s e n sl 4 a i p r o f u n d ,p e c a r er . r a m e nlioi c u l u i ,
iir indelungatalor exper.ien{i,au inviiat si-l tilrrri-
c . a ' ; c i . A p c l e d e v e n i r i a l b u r . i:i i n c e p u s em u l t i l r i l c -
rrra lupti dirrtre api 9i ghea{i.
in mica a;ezarecaribu er.aupe sfirqitepreg^Xtir.ile dc
i.",rni. Olpingelik sfi.tuisepe doctorul Larvre:rceRo-
lr,:r'tsa-9i plegilteasci oarneniiin vedereadesfiSuririi
a c i i r i r ; t i i i n c o r . r d i l i i lneo p { i i p o l a r e .D a , n o a p t e ap o -
l.u; iti trimisesesolia.
$i totu5i vinitor.ului nu-i pXsade toate accstea! Vo-
irrn sX yinez singur. SX zvii.l cu seteharponul in ceafa
crneifoci qi apoi, repede,si r.isucesccureauade care
era plins harponul, spre a-mi aduna vinatul. Azl, pri-
',i:d in urmi, mi se pare nu ir.rdriznca{X,ci
naivi. 9i
pulin ridicolii aceastXdorinli.
D - r r l o f , t es - a up e t r e c u ite r i . . .
Caiacul,harponul,puqcade vinXtoare,echipanentul
irli stiteau la dispozi{ie.N-am goviit nici o clipi.
tr{-am avintat.
Abia acum, cind lmi eram siugur.ciliuzX, am pu_
tut si-uri dau seama de jocul perfid al banc'hizelor..
Ferci erau fipturi insuflelite!

'15
Pireau increnenite 9i dcodati, stirnite de cine qtie
cc duh al gire{ulilor, ori poate de presimlirea iernii
care le-ar fi inclegtatir neclintire pentru o buni bu-
c a t d d e v r c m e .a u i n c e p u rs i s e s r r i n g i i n j u r u l m e u .
Primejdia cre$teacu fiecare clipl Unna si deyin
plizonierul acestorgiganti arctici, ca:-echiar daci nu
m-ar fi zdrobit, m-ar fi ucis, firi indoiali, cu respira-
Jia lor de gheafd.

ZiLra aceastaa fost insemnati in carnetul neu ca


o zi a iniimplirilor extraordirare.pent;u ci irr.imejdia
c:r:-emi pindise intre blocuri n-a fost decit inceputul.
h l i - a m c o n t i n u a tt e n t a t i v ad e e v i n a f , , c i . A m a i u n s
iutr'-un loc numit .,birlogul urqilor". Iira aproane de
nral. An.r coborit 6i m-am indreptat spre un mir: ar-
Lrole solitar. I)upi socotealamea, de aici puteam si
i r : o e di t o s e b i i as e n s i b i l i t a at eu d i r i v aa f u c i l o r .\ ' i r t u l ,
care de citeya zile dXdeatircoale,se-ntetise.Descope-
nrea aceastami-a pr.ovocato emolie atit de violent5,
incit - pentru o clipi - an avut impresia cX inima
a-ncetatsi-mi mai zvicneascX- Ningea viscolit 6i zi-
pada clegteavizind cu ochii. Arborelc constituiaun
bun adipost in acestbirlog al urqilor, bintuit acum de
furtrrni. La tulpina lui am incercat si-mi i:crcpesc -r+--
rrn fel de culcu5cit mai ferit. Arn dat zipada deoparte
9i an sipat in adincime.Atunci s-a petrecut rrn fapt
neaiteptat. Sipind pini la rEdicini, anl dat peste o
cutie de aluminiu. Fuseseingr.opatdacolo...Anr rlcs-
chis-o. La-nceput n-am observat nimic. Dar cerce-
tind-o mai atent, am gisit ascu:rsisub rama capacu-

'16.
;
{
j
l'.:i o hartl a (inuturilor nordice, rudimentar lucrati
;i hagurati pe alocuri. Aqadar, ambarcaliunealui Fran-
klin pierise pe aici, pe undeva ! Repedeam scosharta
din cutie $i am ascuns-ointr-unul din buzunarelemele
impermeabile.Am clutat apoi qi alte obiecte. Dar
n-am mai gisit nimic. Poate ag fi continuat si caut,
daci, lu departe, printre ghelurile plutitoare, n-ar fi
apirut o foci. Singuri ln imensitateanesfir$it;... Si-
g-uli c[ nu o pagtenici o primejdie...
Am ridicat harponul, dar nu qtiu cum, nu gtiu de
ce, mi-a fost cu neputin{i si-l azvirl. Am ridicat
pentru a doua oari harponul, hotirit s-o ripun.
Foca respira in voie. Pentru o clipi mi s-a perut
ci surprind privirea ei inteligenti, care, fulgeretor,
s-a i:fiorat.
Foca a vrut si se scufunde,dar n-a mai avut vr€me.
O loviturX niprasnici a culcat-o.
N-a fost harponul meu. Era laba uriagi a unui urs
polar, care, ca qi mine, pornise dupi vinat. Binein{e-
''
les, el din alte motive... .
Am rimas uluit de sprinteneala aproape acrobatici
a ursului polar $i de cruzimea lui fIrX pereche cind
este foarte infometat. In c?teva clipe; victima a fost
sfipiati. Apoi a-nceput s-o infulece c-o pofti imensX.
Tabloui acestaal fiarei care-gi s{igie gi devoreazi prada
nu poate fi oricind surprins- De aceea am hoterit s;-l
{ixez pe peliculI. ,,Daci nu mi puteam intoarce cu
vinatul mult dorit, si am ce1 pulin o victorie repot-
tericeascX", lmi spuneamln gind.
Numaideci! am pus harponul deopalte ti :rm scos

2 - cl.izer!l !rBh.ia!
pieldut I Dar- deodati, in tXcefeavituiti, a LXsun;rt
slab, ca un vaiet, o impugcdturi,Apoi nurnaidecitinci
runa,5i inci una. Namila albl qra pr.ibuqitinsingei.ati,
scufuldindu-seprintre banchize.M-am uitat il toate
pXltile sX vid cine er.a salvatorul meu ? Dar ninic,
nimeni nu se vedea nicXieri. Revcnit din ernolia pr.in
carc trecusem,privir-ileni-au fost atrasede foca ita-
cati dc urs.

putinfX I Jur imprejur. ceea ce cu pr.r{ininainte lusese


api, acum era solidificat,inghetat.Vintul plesneadin
bice niplasnice, iar pilnii uriage de ninsoare {iceau
una cerul cu intinder.ile de gheall. Venise iarna polari.
Pentru momenttrebuia si mX-ntorcnumaidecitL adi-
postul pe care-l incropisem la piciorul micului copac
singuratic. Dar vintul, cu spulberXri de zXpadi, mi
orbea. Am ritXcit ca un nebun in jurul arborelui so_
litar, firi siJ pot distinge.De citeva ori mi se pi.r.use

tlB
cd-l vid lingX mile. ,,Uitc-l !" inti spuneambucuros'
Dar cind mi apropiam, displrca. Ce se-ltimpla cu
mine ? lmi pierdusem ntintile ? $i iar mI riticisem.
La un rnoment dat mi s-a pilut cX aurl glasuri ornc-
neiti. Cine, cine vorbeait lira, poate,salvatorul tneu.
oli din nou eram pladi halucinafiilor? $tiam ci daci
voi continuasi mi rltXcesca;4, in curind mX voi pr5-
bugi firi puteri 9i voi pieri in;i-he!at. Gindul acestei
nror'(iirbsurdemi-a incordat voin{a qi, printr-un ultirn
efort, am rcuqit si ajung in cele din urmi la fintir.
Ah ! Ivlinunat imi pilca adlpostul incropit la piciorul
accstui copac qi unde. oricurn, eram mnlt mai apirat
de loviturile stihiilor deziintuite.
Am inceput si semnalizczcu aparatul tueu de ra-
clioemisie.Firi indoiali, cei clin cantonamentvor auzi
glasul meu : "Sint in "bi k-,gulurqilor','.,.Punctul X..'
lonsitudine...latitudine l"
lmi ficnsem socotealacX pot rezista circa douizcci
si patlu de ore. Cu o singur5.condi{ie: si nu adorm'
ingheful nu este altceva decit o lenti prelungire a
somnului in moarte.'. lntii tc inviluie o ceati catifc-
lati... Parci incepi s-alunecipe-un povirnigfiri-nceput
ti firri sfirqit.., ln auz ili cinti sunete moi, al'monii
neiutilnite niciunde..' Ima.,".inicindva privite, visate
ooatc.risar intr-o incintitoate succesiune...incet, incet
suuctelese sting, icoanele se Adorm
topesc. sirnlurile,
crcierul, inima... Acesta e prcludiul mor'fii: somnul
ingheIului.
Tlebuia, agadar,sl ltrpt impotriva celci mai ugcare
toropcli.

19
I " r ' n a p o l a r i i i i d e s f E s r r r ian j u r . u l m e u
inrrcgul.
t"i r s c r n a n t ueIi s p e c t a c oBl .u b u i t u ]v i n t u l u i. e
fii.ceaizit
din ce in ce mai puternic. La rXstimpuri,zi.ile
intu-

a rezistaimi storceauinsi. ultimeleputeri. furi repctam


de zeci, de sute de ori : ,,Si nu adorm, si ,ru uiono,
sd nu adorm..."
Dar ochii mi se-pplienjeneau, o nefireasci, dulce
melodieincepeasi-mi sunein urechi.
,,SI nu adorm...Si nu adorm...Si nu adorm...,,
Minunate visuri mX-nviluiau in aburul lor,..
,.Si nu
adorm..."
"MX aflu in punctul X.... latitudine...l o n g i t u d i o e .". .
,,Si nu adorm...si nu adorm...,,
C u l o r i . . .S u n e t e . . .
.Si iru a...".

-M-am simlit deodati.violent zgil(iit.


llnrirul drept
mi durea ingr.ozitor.Ce sint acestelunrini ?
Oare aLr-
rora boreali igi fluturi din nou pilpiirile ?
,,Ciinestrigi,
cine strigi !"
- Hai ! Trezegte-te! Trezegte-te
I i
Nu,mi dXdeamseamace se-ntirnpli cu mine. kli se
I
pirea ci vintul niprasnic mi smulsesedin locul unde
ziceam gi mi purta acum ulor, ca un fulg, prin
yizduh..,

20' i
I
Nu ! Pluteam, e-adevirat, dar in bra{ele vinjoase
:rle lui Terignak. Ajuns in cantonament.am reconsti-
tuit etap€le salvirii mele, plinl de surprize 9i peri-
petii...
Emisiunile aparatului meu de radioemisie-r'ecep{ie
a u f o s t r e c e p t i o n a tien c a n l o n a m e n5l i n r r n r h i d c c si t a
c o n s t i t u iol m i c i e c h i p i d e s a l v a r d .
Am fost nespusde impresionatcind mi s-a povestit
c i T e r i g n a k v o i s e s i p l e c e s i n g u l i n c X u L a t e am c a .
A fost insi oprit de Orpingelik qi de Lawrence
Robert.
Din echipl urma si facl parte qi cineva care qtia si
citeasci pe cadranele aparatelor gtiinti{ice coordona-
tele transmisede mine. Atunci s-au oferit mai mul{i
voluntar.i, printre care se giseau Giolitti ii Henlicson.
Cind am aflat gi acest aminunt am fost la fel de viu
impresionat-Ca si atunci cind im aflat cX Lawrence
Robe.t a hotirit si conduci personal echipa de sal-
vare.
Tukutu linea cu tot dinadinsul si faci parie din
cchipi. Nu gtiu daci numaidecit pentru mine, cit mai
ales de teama de a nu-l li.sa pe Terignak departe de
ca, in bitaia atitor primejdii.
- Tukutu, tu trebuie si rimii aici ! i-a vorbit
ferm, dar cu blinde{eOrpingelik.
$i Tukutu a rinas. A aqteptatincprdati ca un arc
intoarcerealui Teri6nak.
Echipa constituiti din Terignak, Paralu - un es'
chimos mi.runt, cam de vreo patruzeci de ani, cunos-
cut prin pruden{a lui inleleapti (Paralu inseamni

21
",:rtcntie")- 9i Lawrence Robcli a por.nit de indati
in ciutarea mea. Dar aga cum aflzrsemapoi, salvatorii
nrei nu se puteau apropia de adipostul meu. O r.af;rli
dc impu5cbturiii .tineadepar.tede mine.
File5te, echipa condusi de Robert Lawrence a ii-
poitat firi. intirziere. Dal unul din gloan{eletr.ascde
o parte 5i de alta m-a nimer.itin umirul drept.
Ilin fericir.e! Altminteri, somnul inghe{ului,in carc
incepuscnsi mX cufund, m-ar fi sorbit cu totul.
Iluleler. zgomotul, impugcitura m-au trezit, tn-au
irdus numaidecitla realitate.Mi-am dat seamacI eu
r?rt obiectul acestei lupte stir.nite pe nea$teptateir
piisiietatcanordului. Dar. de ce ,, De ce ? N-am putLrt
iirlelcgeirrrcdiat.
Cunr n-irm putut afla nici cine sint cele trei umbr.c
crirc voilLr cu or"icepre{ si-i irnpiedicepe liobert Larv-
re:rcc,Telignak qi Paralu si sc apropie de mine.
ln cele din ulmi, am fost srnuisdin culcuqulin carc
ziccarr. Lh glonte zdlobisc farul echipei dc salvar.e.
Profitind dc bezni, cele trci unbre au incelcat, cu
toatc irr.ipotlivirilemele, si mi ur.ccintr-o sanie.I:rsX.
ciinele lui Terignak, Savik, luat in aceasti expedi{ie
dc salvare,i-a ajutat nult pe salvatorii mei si-mi dca
dc ulrrri. Cind atacatorii au vizut ci nu mai au timp
s;i rui cale pini in sanie, au tras o noui rafali dc
impuqci.tuli.
- Lisa{i-l ! Urca{i iute in sanie! am auzit porun-
cind un glas de femeie.
$i numaidecitam fost zvir'lit in zipadi. lntr.-o clipX
sania s-a topit in bezni. lar eu, istovit de ger, de

22
curofii. de hemoragiaprovocati de rana cle la umir,
anr lepinat.
h'I-am trezit ln bra{ele lui'Ierignak. Aclus in can-
tonament, am ciutat harta gisiti in cutia de aluminiu.
Era la locul ei, in buzunalul impermeabil.Iar cutia
de aluminiu, pe care Terignak nu conteneas-o adrnire,
i-am diruit-o lui.

G i s i l e a h d r f i i i n c u r i a d e a l u m i n i u s t i r . n i s eu v i c
disputi intre mine gi doctorul Lawr.ence Robert.
- Nimic nu arati ci o harti ascunsi
in capacul
unci cutii este ,tocmai hbrta intocmiti de
John F.ran-
klin. susfineacu tii.ie canadianul-E-n adevir o harti
n.rai vcche, dar nn mi poti convinge ci ar {i a lui
Iilanklin.
- I)al nimic nu dovedeqtecI nu
este harta lui
l.'ranklin, replicasem eu enervat. $i i-am arltat ci pe
hartX e hagurat un dlum: dr.umul expedifiei. lir
pr.rnctulindicat cu litera lf insemna, {iri indoiali,
nuntcle de aur'.
-''.- Epti sigur cL inscamnii ntuflele de
aur,? intrdti
r- canadianul.
- Hm, sigur....Deocamdati, e-o simpli
prcsupu-
nefe.
LarvlenceRobert surise.
- Nici in justi{ie nu se admit simple
i presupuneri,
dar inci ln gtiin{i ! $i pentru ci-i plicea si coloreze
I
discufia cu amintiri qrersonaleadiugi: Cindva am

I scris o poezie ,Dorinla", in ca,rearitam ci. uneori,

I
92

L
I
un abLrr ispititor.. Aburul putea lua formele
cele mai
consistclte, dupi intensitatea cu care cloi.ca
cincva.
- Nu-n{elcg de cc mi-a{i
recitat poezia !
, - lih, nu in{elegi... inlelegi foar.te bine
!
Desigur., inlelegeanr ci Law:.ence Robcr.t prctindea,
rici mai mult, nici nai pulin. ci eu _ in mi.stuitoarea
mea dorin[l de a dezvS.luirnister.ul].r.anklin _ ii
atr.i-
b u i a m a r r s t u i i rh r r . L a[ i r a r r i c i o j u s t i I i c a r e ,[ t r d
nici
o dovadi precisi.
l
-i

.''

cunogtcam nici scr.isul,ilcit inserunir.iie nalginale


1:,u-
tcau fi 9i nu puteau lj atr.ibuite lui.
iiortulile de valii au fost strinse,qi oamenii au intrat
rr locuin{elelor de zipadi. An asistatltr ctinstruirel
:mor asemcnca ,.apaltamente"qi am fost uirljt de
.r.i)itatea constmctorilor'. Folosind in urod exclusiv ca
,rnealtXde lucru un cutit de os, de care nu se plinde
zipada nici gre cele mai asple gcruli, oamer.riicarlibu
prrr.runul lingi altul blocuri mari de zipadi ing-he-
teti. pini. ridici o constluc{iein formi de dom, insi
nult redusi ca propor{ii. ln juml igluului - ata se
irurnegtelocuin{a unde se pitrunde printr-un tunel de
L:i1ivametri qi unde un sistempropriu de aerisiremen-
line condi{ii oarecun satisfS.citoare de respirat - se
lisegte tot sXpati in ncaua densi, pietrificat5, maga-
zia cu plovizii. Carnea focilor vinate, conservati, eril
ricpozitati in acestemagazii. Gr-isimeaservea la in-
tretiner:eaopailului. iar intestir.rele,uscate Si cusute
de femeile eschimoase,deveneauniqte originale per-
dele. Dorind si cunoscmai indeaproapevia{a oane-
nilol caribu, din cind in cind deveneampentru citeva
zile gi nop{i oaspetelelui I'clignak, in igluul pe care
1.i-lconstruiseirupleuri cu pilinlii lui.
llin intestinelefocei pe care ur-sulo vinasc Dottru

I l,'irre. Tukutu ii luclase nostime perdele qi ornanrente


' i c i n l c r i o r . l - a l , . . , c t r i ;nr a p r o p i c r cf i l p r o r p c ! o : l t ;
\'r'erneaerau impleunL.
I Depi ne aflam in plini iarn5.polari, in cantonanent
nu incetasede fel activitateagtiinlific5. Intr-o zi, Gas-
rrn &Iorand - un binecunoscutspecialistin cercetiri
gcologiccai care conduceasec{iaprospectirilor subtc.
iir:re - vcni tur-huratla LarvrenceRobert :

z3
. - Domnule doctor.- i sc adresi el cu un glas dc
palci nu rnai era al. lui - din sec{iemi-au dispir.ut
doui apalate.
LawrenceRobcr.tera,firi indoiaii. surprinsde ves- :
tea lui Morand, dar nu-9i pierdu buna dispozifie.
- $i despre ce fcl dc aparate este vorba ?
- De un aparat Geiger pentru depist;u.c:r ziclrnin- i
telor ladioactive qi de-un detectorde minereuri. con-
{inind aur, platini, argint... Probabil l\rsesc mai de
mult, dar abia acum, cinrl avem nel.oie de elc. arn aflat
c-au clispirut din sectie.
Larvrence Robert sc-ntuncci la chip. Dar nunai
pentlu o clipi. Nu voia sI se lase biruit de LnohorcalX.
- Vom vedca ce e de fi.cut ! Desigur,le vom gisi...
- Binq le- vorn gisi ! Putem cere altcle.
$i ni se
vor tlimite, asta in mod sigur. Dar ce fac pini atunci 'i
Inseamni cX sistim pur gi simplu activitatea sccliei.
- Nu c cazul si ne alarmim, scurapepr.ietene
Mo-
rand ! Vreau numai sX te-ntreb daci crezi ci ti-an
fost sustrasede cinevacarc,,.
fiaston Morand il intrcrupsc zgomotos:
- SocotcX nici unul din membr.iiexpcdi{ici noastre 't-
i n-al putea fi binuit clefurtul accstoraparatc.
- Atunci cinc cr.czic-ar putca fi binuit ?
- I\{de, gtiu cu...
!
Urmi o pauzi, dupi carc Lawrence Robertizbucni:
- Cine dintrc eschinoqilucreazi in sec{icla
dun-
. neata?
- Tcrignak !

26
Lal'r'cuce Rohert tres :i, ca lovit. Dupi o clipi,
spuscrispicat :
- E cu neputin{i ca Terignak sX fie bdnuit !
* $i totusi aparateleau dispirut,.. Telignak e :rrult
mai rirfinat deci't parc !

Lawrence Robelt se arit5 foarte afectat, ba chiar'


ildignat de binuiala pe care Gaston Morand o lan-
saseindilect asupra lui Terignak. Ceru lui Morand ca
cl gi colaboratoriilui sl pistreze o deosebitediscreiic
indeosebifa{i de populafia caribu. Plimul cir"uia ii
inpirtiqi vesteadisparitieiaparateloram fost eu. Cu-
nottea ataSar]rentul profund care lri lega de acestl'li-
c5.ual nordului qi-mi ceru pirerea:
- Crezi oare ci binuielile iui Moland al Putczr
;rveaun cit de slab temei? Eu nu le pot accepta!
- Nici cu, am ripostat la fcl de contr';rtiatgi de
lcloltat.
- Mi bucur ci cel pu[il in privin(a aceastae o
dcplini unitate de vederi intre noi, gisi Larvrencepri-
iejul si plasezeo aluzie glumea{i in legiituri cu John
I:r'ankiin.
Dupi o clipi de ticele, ui'mi tot el :
- T l c l r r r i ec a i m p r e u n i s d i n l l e p r i n d e mu r t c l ei t t -
vcstiga{ii,bincinfelesficute cu tact qi discrelie,si nu
jignim sensibilitateagingaqXa acestoroameni, citeo-
dati {oarte duri.
Din clipa aceea sfera activiti{ii mele se i5r'gi. $i
aceasti noui preocuparedeveni cea mai importantl.

o7
.d

I)Lrpi.citevazile m-am intilnit cu doctorul Larvrcnce r l

Rober-t 4;i ne-am impXrtiEit unul altiria cele aflate.


.:.i
..|
Cairadianul,de obicei atit de vioi ;i bine ciispus,era
sumblu,innegulat,micinat dejndoieli.
- Nu gtiu ce si nrai fac, mormii el. Apoi r.epede:
Spune-mice-ai ficut, ce-ai allat ?
(lelc povestitede mine er.audepartede a-l insenina.
-Dirnpotrivi, il cufundari. intr-o turburare vecini cu i
sulerin{a {izic5.
Am incoput plin a-i spune ci fiind cind 9i cind
oaspetelelui Terignak, am aflat ci. acestavenea ade-
sea,in lipsa lui Moland gi a colaboratorilorsi.i, in sec-
{ia de prospectili geologicesi cercetezeaparatele.Cu-
riozitatea lui nestXviliti, firea lui pasionati il irnbol-
deau si le dibuie modul de functionarespre a le putea
s t i p i n i i i a l e m a n e v r ad u p i v o i e .
- Tukutu, ii spuseseel fetei, ai sd vezi, intr-o zi
arn si fiu la fel de invi{at ca un Krasluna.
Ca si-i dovedeasci,o aduseseEi pe Tukutu {n secfia
cendusi. de l\{orand, cind nu era nimeni acolo, ;i-i
aritase cum func[ionau diferitele piese tehnice.
- Dar despre striinii care viziteazl" din c?nd iir
1_
c i r r d a g e z a r egat i i c e v aI n r i - n t r e b i c a n a d i a n u l ,
- Terignak mi-a spus ci-s nigustori de blinuri.
- Da, nigtc abili negustori, carc cunpir5. adesca
piei de vulpi qi de urgi de la eschimoqi... Din nou o q
pauzi, ulmati de-o intrebare: Cind ai vorbit cu Tu-
kutu n-ai obselvatnimic la ea I
- Badal
Acum irni amintearn : observasen.rciteva podoabe
noi. Un colier albastru,cu bobi{e translucide,plobabil
din matelial plastic, 9i o brXlarl la fel. Podoabecu
totul necunoscute in aceste {inuturi pustii ale nor-
dului, unde doar oaselede animale gi aiumite curc-
luge servescla impodobireafemeilor-
Podoabealbastr-e,ca ochii lui Terignak...
* Crede(i c-ar putea fi vreo legituri. ? arn intrebat
dintr-o dati. foarte curios.
- Nu gtiu I Trebuie urniritX, eventual,9i aceastl
pist6.
- Cine sint striinii ? Ii cunoaqteli? Sint, firS-ndo-
iali, albi.
- Desigur, sint albi. ln privin{a asta ar ur-ma si
stau de vorbi. cu Olpingelik. Dar mX tein cl insiqi
abordarea problemei poate fi socotitl o indiscle{ie.
Mai mult chiar : o imixtiune in viala acesteicomuni-
ti{i de oameni cinstifi, care muncescqi valorific5 roa-
dcle ob{inute, vinzind - nu, nu e bine rpus -
schimbind blinuri pe obiecte de primi necesitate.
- Credeli ci un colier 9i-o bliqari albastr-i sint
obiectedc primi nccesitate?
lntrebarea mea avu darul si-i redea canadiatrului
buna dispozi{ie.
- Nici volbi ! Nu qtii ci, indiferent de neridian,
't ;i acesteobiectesint de prini necesitatecind vrci si
placi unei lete...
- IInui biiat, vrefi si spune{i...
- Nu, unei fete. Pentru ci atit colierul, cit 9i bri-
'o par-ie diu contr-avaloareapieilor date in
lar'?rsint

29
schirnbde Ter.ignak.$i cl a {inut si aibi acesrcpo,
doabespre a le dXrui lui llirkutu.
,,Va si zici aga stiteau lucrur.ileI podoabclele ob-
linuse Terignak pentru a fi purtatc cleTukutu. $i eu,
care erarrr adeseaoaspetelelui Tcr.ignak,habar n.r-
vcam de toatc acestea...',
- Blavo, doctorc! Sintefi un
adevirai Shcr.lok
Holmes.
- Siai ci n-am tenninat ! Teriglak
i-a mai lircrrt
Iui Tukutu un dar-: cutia de aluminiu pc cale i_ai
dat-o dumneata.
- $tiu. Tukutu o poarti mcrcu cu
ea.
* Lucrul acesta l-au aflat pi
str-iinii, ncgustorii.
Tocmai de aceeami tcrn pentru ea-9i Tcrig.nai"
- Nu-nfelcg cum de-au aflat striinii
i,
- Pentru ci Terignak chiar in fa{a
- lor i_;r pus po-
doabele-ncutie.
- Bine, dar nu vid lcgitur.a, qi
dac_aua{lat st:"ii-
nii, de ce te temi pentru Tulutu qi Terignak ?
Cihipul lui Lawr.ence lloberl se-nnegrui tlin nou.
Avea, de altfel, o fa{i extrem de ""p."riuX qi nobill,
pe carc se putea citi ca-ntr-o fili de carte stir.ilc lui
suflete6fi.Nu a fost cu putinli si aflu de cc se fcme 7
insi. Difer.ite treburi, legate de func{ia lui rle coman-
clant, se interferari in convolbir.eanoastri. Vrincl, nc-
vlind a tr.cbuit s-o :rminim.
I
Din pXcatc, nu Lalvrcnce Robcrl mi-a fur.niz;Ltex-
plicaliile pe care le aqtcptam,ci insigi desfigurar.ea
faptelor.

30
L.rrlincldupi aceast5con\.olbire,Tukutu a fost obi-
ectr.rlunei indriznele tentative dc rlpire. Intr-una din
.<cri,ciud aproape intreaga populatie era strtnsi in
casade aduniri, au apitut diu nou tr-eiumbre.Tukutu
ie5ise tocurai din igluul pirintesc qi se-ndrepta sple
casa cle adunili. Ca de obicei era impodobiti cu co-
iielul si blXfara din plastic qi purta cu ea cuiia de
alnt:. iniu.Pe nea$tePtatecelc trei umbrc au inconju-
rat-o 5i-au incercat sl-i smulgi cutia. Fata a-ncet'cat
sii-;i apere comoara.Cum si i se ia darul lui Tcrig-
nali ? Nu ! Cu nici un ple{ ! linind strins la piept
cutia dc alLrtniniu,s-a luptat din lisputeri, rnuruurind
intl-r.rua:
- Nu ! Nu i'-o dau ! Nu v-o dau !
Atnnci necunoscu{iiau luat-o Pe sus, cll intcntia clc
a , r r ' 5 p i c u c u f i e c u t o t . D i n f e r i c i l c ,G i o l i t t i s e a f l a
irlin aplopiet'e6i a intervcuit cu toati vigoarea.
Ilar cci trei oarueniinarmali au reuqitdestul dc rt5or
sX-l laci inofensiv pe Gioiitti. Acesta ins5, inainte
dc-a sc priL:uEi,a dat alarua. intr-o clipi Telignalt
;i cu urine am fost acolo. S-a incins o lupti strinsi,
in car-clan.rede cu{it au fulgelat in bezni. N-a lipsit
nult ca eu si fiu ucis. Dar Tukutu, scipind cutia pe
calc-o {inea strins in bra{e, s-a interpus in ultima
clipir. Lama i-a sfigiat veqmintulde blani, fit'[ s-o ri-
neasci. Umblele au fugit, s-au gtersin bezni Repede
am pornit pe urmele atacatorilor.Trebuia si aflu cine
sint. N-am reuqit.Am auzit insi acelagiglas porun-
citot de femeie:
- Repede...in sanie!

31
l{u i-enr putut ajunge. Au pierit uristrii{i de peisa-
jul rronocrorn al nordului. Cutia de aluminiu dispir-
ruse cu ei,
Larrna siirniti a pus in milcar-emul{i oameli cr-
ribu. S-a a{lat apoi desple incercareade lipire a lui
Tukutri. Cu acestprilej am volbit 9i noi, scuziodLr-nc I
ci din le-*pectpentru ci nu i-arn anun{at la vreme
dr:sprr dispali[ia aparalclor. \restea din urrrl produ- J
f-
sese o adevirat5 consternarein nijlocul populafiei.
Clriar a doua zi, Orpingelik s-a prezentatla cornan-
dantul nostru. Pirea foarte abitut qi-n toati atitudi-
nra lui - in vorbi, in miSciri * r:azb|Iea o gravi,
o n ] a r et r i s t e t e .
- S'int foarte mihnit ci unul dintre noi a cilcat lc-
gea ospitalititrii.Nu cunosc valoarea apiLlatclordis-
irilutc, nu 6tiu nici cuu comunitateanoastri ar putea
si ri de-slrigubeasc5... Vom incerca totuqi s-o facem.
- Noi nu cerem nici o despigubire. Credem cil
ap;r;rtelc vor fi regisite in cr.rrind.ii replici vioi Law-
rence llobert.
- RegiLsitesau nu. noi ne vom face datoria. Vom
pliti eiit cit va fi nccesargi vom osincii pe .r.inoval.
* Dar dcocamdati nu qtim cine-i vinovatLrl.
- l3a qtirn. [ l'erignak ! rispunseOrping.eiik, il
Pc nea$teptate, glasul lui cipiti o sonor.itafeaspri.
trn zadar incelci LaryrenceRober.ts5-l ccnving{ pe
'ferignak. {
Orpingelik rie nevinovilia lui BXtrinul cs-
chimos limase iuflcxibil. Aparent liniqtit, ticea 5i-l
a;cui[a pe canatlian,

q9
-,4 tt lutu! ..t,ttu ttLiu.ia
! A nu ucitlt / acestea
sint cirliiuzelr:existentei noastre, rispunse el intr-nn
'{'elignak
iirziu. lal riaci. a socotit ci poate piSi in
vi:{i {ili si {ini. seama de ele, trebuie si-9i pr.i-
i,-,:asci osilda i
I [u vi-enrea aceea, in afara obignuitelor munci
- printre cale hri.nirea,ingrijirea, dresareaciinilor -
,{ e:chimo5iiili petlcceau orele la casa de aduni.r-iin
vioaic qi fr-urloasepetteceri.La accsteaer.amuneori
poftili ti noi. Unul din jocur.ile cele mai inter-esante
!i antfenante,la care participau oameniide toatc vir-
sleie, era ,.a.jaratu"- jocul cu sfoara. Cu ajutornl
unei sfoli linutl cu abilitate intre din{i qi intr.e dege-
tcle de la miini qi picioare, jucitorii trebuiau si r"ea-
lizcze dilelite contururi geometrice,care arninteanlie
un ghcial plutitor, fie o sanie, o lampi sau un urs.
'ferignali
9i T'ukutu dovediser.So mare priceperc in
configulalea acestor.forme qi-n clipa in car.enoi toli
- Orpingelik,LawrenceRober.t,GastonMorand, Gio-
Iiiti, F{enrics,-rn gi cu mine - pitrunserin in casa de
adunili. amindoi recoltau zgomotoasesuccese.
Pe ncastcptate,attnosferade veselie se tr.ausformi

i ?:itr'-unade solni ;L5teptare. Orpingelik aduse la cu-


nJliinta colrunitilii, cufundati in t5.ccre,faptcle lui
Terignak.
I - A {uiai I rosti caln, dar. tiios qeful comuniti4ii,
1i aceastiglar''l, foarte grar.i acuzareinfior.i acluuar.ea.
T'eiienalt tresiri chinuit, parci gfichiuit de halap-
nice. iiirn.rase insi calm gi nisur.at.

,)c

r - ch-, ,i l:,r \,'


- $tiu, au dispilut doui aparate. Chiar eu, cel
dintii, anr observatIipsa lor. $i n-am ascuns-o! IJar
nu le-am iuat eu. N-am furat ! E adevXrat, r'oiam
si-nviq a le minui, ins5,nu rn-am gindit s-o fac fir.i
ajutolul lui Krasluna.Pini acurn n-arl nesocotitinr:i
nici una din lcgile sfintc ale comunitiqii noastr.e...
l
Liniqtel gravi, demnitateacu care se apir.a T'er.ig-
n i r l cn e - a ui m p r c s i o n apt e t o { i .
't
Phi 9i Gaston Morand d}.Cu inapoi. El se-ndoisc
la-nccptrt de ciustealui Terignak. il socotise,.ru hot
ralinat, care - spre a-Ei riasca furtul - semnair:e
pr-inul clispari(iaaparatclor".Acum insir il pr.ivca cu
zrl{i ochi, ca pi cum abia atunci il dcscoperisecu adc-
v11rat.
- NLr! Terignak n-ale nici o vili ! r'osiiftnri Cas-
ton Moland Iar d'.ipi el Lavrence Rol.relt,Giolirti,
l.lcnlicson qi eu am incercat sX doveclimnevinoviqia
eschinrosqiui. Iiram cu to{ii inclcdin{a(i ci apiiarrr o
ininrii cr-rlati,prccrul albuI ziapczilor.
Tuhutrr urrnirea cu vizibili emo(ie desfi5nlarca
a c e s t u in c a 5 t c p t apt r o c e s .A l f i v l u t s l v o l b e a s c i .s i
sllige in gula rnale ncvinov5{ialui Ter.ienak.Dar, cu
un gcst, Orpini;elik o oirri. TukutLt qedea deopartc,
mici, iullicriuratX,sfirimati, cu risuflalea precipitatii.
Dinile eschimogi,singurul care lui. apir.arealui Tc-
rignali {u Par-alu.insX chiar gi el avca unele rezer.r'e.
- Sint aproapesigur, Terignak nu a {urat obieciele
t
dispirute. Nici nu gtiu ce-ar putea face cu ele. Dar
l clignak a gre;it cind a ascunsfa{i. de comunitate,
fali de teful nostru Orpingelik disparilia lor.

o+
- nu i=am cerut-o! izbucni Gaston \{orand, roqu
la fa[i. De ce nu vreti si-n{elege{i? Terignak n-are
nicl o vini ! Venise turburat, aproape inspiimintat
r;i-rni vesteasci dispari{ia aparatelor. I-am cerut sX
iac.l pini cind mX voi sfitui cu cor:randantulexpedi-
tici. Pe urm.l i-am oldonat chiar sX nu rosteasci un
ctrvint.l{-a ascultat.Intr-un fel eram qi eu geful lui.
'ficerea
grea, densi, aproapcmateriali care a urmat
dupir explicaiialui Morand a fost niruitX de rispunsul
lui Orpingelik.
- Noi indrigim pc otice Klasluna care vine la noi,
clal tliiim dupl legile noastre. Sint convins ci Tc-
rignak a gregit.Terignalt a furat. De aceeatrebuic si
piriseasci agezareacaribu. i1 alungdm dintrc noi !
r\tunci a {i9nit stligltul disperat al lui Tukutrr:
- Pentru totdeaula ?
tiirni o ticere hpgi, apisitoare, Pe urmi cuvintul
rrai blind al lui Olpingelik :
- Nu pentru totdeauna.Daci la aduce obicctcle
inapoi..,daci va dovedi ci nu lc-a furat, ne vom sf.{-
tLri...gi-l vom ingidui, poatc, iar printre noi. Dar acnm
sir plcce din mijlocul nostlu. Si plece!
Atunci glasul adunilii suni ca ur ecou r
- Si plece! Si pleceI

Alungarea lui Terignak punea celor din cantona-


nlent grave probleme de congtiinfi. Osinda ni sc pXlea
prca aspri. Oricun arn fi interpretat faptele, in sufle-
tele noastre stiruia sentimentul unei responsabiliti{i,
nr: considerampini la un punct rispunzitori de soalta

35
acestui flXciu. $i apoi chiar daci prin imposibil arl
fi vrut si uitim tristeleintimpliri, prezentalui Tukutu
n i l c a mi ni e a p e l m a n e n t .
l'ata aceastaspontani, juciugi ca nelinigtea unei
fliciri, ela acum de nerecunoscut.Slibise. pirea o
umbr; riticiti. Aproape ci. nu mai vor.bea.Uneor.i
dispirea ore intregi. Pleca pe furiq, cu un sac iacir-
cat cu alimente, si i le duci lui Terignak. Dar, dupi
indelungate c5.utiri prin tundr-a viscoliti, se inapoia
cu sacul plin, mai ticuti, mai de nerecunoscut.
D i n z j u a j u d e c X l i i .T e r . i g n a kp i e ri s e f i r i u r m i . p i -
risise adunarea;i nimeni nu Etia incotro por.nise.
Pentru noi tofi deveniseri acute doui chestiuni.
Prima : aflarea ascunziguluiunde se refugiascTerig-
n;rk, spre a-i veni in ajutor si poati vie{ui singur.
In privin{a aceastao aveamaliati pe Tukutu. A doua ,
descoperirea adevira!ilor vinova{i.
Desigur,Tukutu, cunoscindlocurile, putea mai bine
decit noi si dibuie urmele lui Terignak. Asupra ei
l r e c r rr e z o i v a r e ac e l e i d i n t i i c h e s t i r r n iI.l r a i r j u t r t a
;i
de Giolitti.
Noi trebuia si descoperimfirX-ntirziere pe oclioqii
fipta;i cale declanqaser-i aceasLi dr-anri. Trelruia sI
gisim apalatele.
Nu incipea indoiali: era o legituri dir.ectXintr.e
apari!ia negustor-ilor. de bliinuri Ei fur-tul aparatelor.
- Cine-s negustor-ii ? l-am intrebat pe Orpingelik.
Spre surprinderea noastr.i, Orpingelik nu fu cici
supdlat, nici micar nir.at ci cerean rcla{ii. Dinrpo-

JO
tlivd, ni lc dXcleacu bunivoin{) 9i cu foarte pletioase
arninunte.
Iil incepusi ne povesteasci:
- ll'rei Kraslura vin de multX vreme si ceari pieile
vinatului nostru.Sosesc,de obicei,dinsple partea unde
se r-cfugiazi morsele atunci cind se polnegte lunga
fut'tunl de zipadi. Unul din ei estevirstnic, are pirul
lrrng gi barba ca ziapada.Cind l-am cunoscut eram
sisur cX-l rnai intilnisem cindva, mai t{e mult, rnai
ales ci rosteaqi r.ineledin cuvinlele noastre.
La arzul acestuiaminunt, am trcsirit.
- $i-n adevir, era o yeche cunoqtin{li'
- Nu, rispunse Olpingelik. De buni seami, me-n-
$elase nl.
- $i ceilal{i doi ? iqtrebi canadianul.
- Au.rindoi sint tiner-i,buni cunoscXtoriai pieilor
dc vLrlpeqi urs. Tofi trei poalti ochelari intunecali
si-i aper"ede luciriie plirnejdioaseale zipezilor.
- (lel virstnic e $efui lor, nu-i a;a ? am intrcbat,
urmXrind un gin<l pe care rispunsul trebuia si-l con-
fit rne.
- Nu ! $cful lor cste unul din cei tineri. Are o
nusia[6.nrici, neagrd.il cheami Pedro.
- Dar pe cel virstnic cum il cheami ? am stiruit
pr urrneleaccluia$igind nerrXrturisit.
- Jelifer. lar pe cel cle al treilca, Flarry.
Aiurci LarvrenceRobert rn-a uirnit clin nou cu sub-
t i l i t a L e a$ i p c r s p i c r c i t a t csap i r i t u l u is ; u .
- NegLrstoliide blinur-i gtiar.rci va sosi aici expc-
di{ia noastr-ir, nu-i e9a? intlcbi. el.

37
- Da, gtiau. Cunoqteau aproape cu precizie data
sosirii.
Nu voiam si mai aflim nimic. Eram acum steDini
pe suliciente date penl.r'ua nu ne mai pierde vrenrea
cu alte amanunte.
I-am mullumit lui Orpingelik pentru relaJiile date
pi le-am ridicat si plecim. Inainte de-a ne despXr.fi,
ne--apus o intrebare. Aparent, intrebarea n-avea nimic
conun cu cele discutate pini atunci.
- Socoii{i cA veti putea regXsi obiectele furate ?
Am schimbat repede o privire de inlelcgere cu Law-
renceRobert,care s-a gribit si rispundi:
- Vorn incerca !
Un suspin, rizbit de undeva, din adinc, a fulgerat
pieptul lui Orpingelik.
Iii a linut se adauge :
-- Paralu vi poate fi de mult folos.
Intuise perfect inten{iile noastre. Voiam si por.nim
neintirziat spre sud, direc{ia unde migreazi morsele
la venirea iernii polare.

Echipa era alcituiti din cinci persoane: Larvlence,


Gaston Morand, Henricson, Paralu gi cu mine. Auto-
riti{ile canadiene, sesizate de comandantul nostru,
ne-au oferit un necondilionat concurs, de care, deo-
camdati, nu voiam si facem uz. Giolitti rim[sese in
cantonamentpentnl a-i da lui Tukutu spriJinul de care
avea nevoie in ciutarea lui Terignak.
Plecasemin doui sinii trase de doisprezececiini pi
pregitili a face fald celor mai grele situafii, Drumul

38
splc sutl n-a fost lipsit de peripe{ii. Degi ne aflan
dLrpi o puternicXrXzvrltile a natulii, deci intr-o pe-
rioadi de relativ calm, lotugi piedici de tot felul, care
dc care mai primejdioase,se iveau la tot pasul...
Gropi mascatede straturi groase de nea, in care
liscam sX ne impotmolim, ripi adinci, ciscate cind ne
lilcptan mai pulin, gata si ne inghiti la cea mai
nici neatenfie,avalangepuse-n miqcareparci de su-
fiul imaterial al ecourilor...
La acestea s-a adiugat una, intrucitva alteptati.
Dupi o bunX bucati dc vreme, de cind ne aflaur pe
tlunr, a risunat in linigtea catifelati a zipezilor un
pocnet sec.Apoi, la o foalte scurti vreme, inci unlrl.
ir plima clipi nu ne-am dat seamace se petlece.Dat'
cincl aur vizut doi din ciinii de 1a sania din fatX ci-
zind, cind am vizut singele lor abulind in zipacli, arn
in{clesci sint impuqc[tuti.
- Ei, amicii nu sint progti ! exclami Lawrcnce
R,-,bert.Sigur, de ce si se incarce cu rispunderea asa-
sinirii noastre? Mai bine sX ne opreasci undeva, pe
d l u n r .C u m ? l m p u q c i n d r r - ncci i n i i .
Sfituiudu-se cu Paralr.t,Robert Lawrence a luat ho-
larirea si trecem, fiecale pe lind, iu dreptul ciinilot',
sl)re a constitui astfel un fe1 dc scut viu. Mergcam cu
lirrclLrl pe jos, prin zipada viscoliti, apir'ind cu tru-
pul nostru acegtitovarXqide nepre{uit ai omului nor-
dic. Riscul ela mare, S-al fi putut foarte bine des-
citca un glonte impotriva aceluia care apira ciinii.
Dar'. canadianul judecase bine. AtacanJii voiau. cel
pu{in pentru un moment, si ne crule via{a. Altfel ar

89
fi pntut sX ne impugte inci de cind ne aflam in sa-
nie. lnair,tarea se ficea acum nult mai anevoie,
Aveara nunai zececiini la doui sinii, zece ciini care
ar fi pornit-o in goani daci n-al fi fost tinuti in
friu, spre a nu obosi peste mXsur.i pe inso{itorii car.e
ii api.rau.Pentru intimidare, am descircatqi noi citeva
glc.an{enu chiar la intimplare. Rinile celor.doi ciini
impugcali au putut constitui un punct de orientare.
Umrl fusese rinit mortal in cap, pe partea dleapiS,
iar celilalt, in mugchi sus, lingi. ceafi, tot pe partea
dleapti. Aqadar se inpuneau doui concluzii.Pr.irla:
a:acantiierau pe undeva,pe dreapta.A doua: silagul
Ior se afla prin apropieregi aveau, probabil, un post
de obselvafie,de unde au surprins apropiereanoastrd.
Urna si Ie 9i verificim. Lawrence Robert, Paralu
gi cu nine pornirim in direc{ia de unde scipiraser.i
puqtile. Era o succesiunede coline ninse, mai mari gi
nrai mici. Ne-am dat seama cX - adiposti{i aici -
riuficitorii ne-au pindit qi atacat,apoi, vizind intor-
situla pe care a luat-o desfiqurareaintimpli.rilor.,au
pref:clat si se retr-agi. lnsi urmele lor au rimas im-
prirnate in zXpadi. Anr pornit deci dupi acesteurrne.
Dar nu ficurim nici dou5zecide pagi Ei auziriin-r
s t i i g i t u l c o m a n d a n l u l uni o s t u
r .
- Ajutnr ! Pripastia !
lntr-o clipi, Lawrence Rober.tdispiru din fa(a pri-
virilot' mele. Cu un gest rapid, Paralu m-a ot_-'ritsx
rnai inaintez.Versantul celiialt al colinei era situat pe
m a r g i n e eu n o r p r i p a s t i i n e b i n i , i t c .T r c h r r i a, i f a , e n r
tohrl sple aJ gXsi pe Lawrence Robert. Proiectarirn

40
o lr-rlrini puternici spre adincimile can.ruflate dc zi-
p-ldi. Nu se vcdea insi decit o irrensitate albi, un-
i ' , i t a p c r l t , , u r i d e u S , , f , f cd c p re s i t t n i .
(ium si-l gisirn ? Era cu neputinfi I
Atunci nri-aiu spus ci - daci accidentul nu l-a
- ca-
;iLrsin irnposibilitatea de a acliona in vt'eun fcl
irarlianul va pnne in func{iune micul apalat de radio-
cr:risie-r'ecep{ic,cu cale eraln previzu{i {iecare, sem-
iraljzind locul undc se aili. Am ascultat o clipi, doui,
ti-ei... Ninic ! Nu se auzea nici un setnnal. Numai
Jrrcnete sur"dc, hir-iieli. Paralu, cu toati pruden{a lui,
rrii zolea. $i avea toate motivele s-o {aci. Nu puteam
lirsir ca aventrua canadianr.rlui,in fund de pt'Xpastie,
rI se 1>rclungcasci.Am incercat din nou si ascult in
rpaiat. Acelea5i zgomote sLrrde.pocnete, hiriieli...
- flc faccnr, Klasluna ? mX imboldea Palalu. De
ce si pier-dem vlemea ? Flirninzi, lupii coboari uneori
5i irr pripastie dupi pradi.
ilesigur. per-specti'. a nu cra de loc entuziasmanti
l)clr l i u c o r r r a n d a n I t
r trlo . l I r t .
.{rr ciutat totugi perrtnr rrliirna oar-i si piincl un
:crrnal... Am a$ieptat incor-dat. l'4inune ! Pliutle poc-
nete qi hiliieli am auzit distinct glasul lui l,ll'r-ence
Robcrt:
- Sint in dcpresiunea de mijloc ! Sint in dcplesiu-
uca din rnijloc ! Ia punctul X Z2 latitudine... Iongi-
iLrCine...
- Sinteti r5nit ? nu m-anr putut letine si-l ?ntreb.
- l);r' de unde lNu nri ailu la male adincitne. Co-
nro{ia a fost anror-tizati de puful zipczii. Dal da{i-i

.41
zor, ci - olicum - nu stau prea comod. Repet, de-
p r c s i u n e ld i n n r i j t o c ,p u n c t u lX 2 2 I a t i t u c t i n c . l.o. n g i -
t L r r l i l c . .P
. u n c t u lX Z 2 l a t i t u d i n e . .l.t r n c i t u d i n c . . .
Busola electronicirm-a ajutat si gircsc crr u;ur.in1i
locul indicat dc canadian. Iar opera{ia de snulgere
d i n a d i n c i m ea c o n r a n d a n l u l unio s t r ui i r I ; i c u t d c s t u l
de lepede. Sub lurnina puternici a r.eflectorului am
lansat o fringhie de sir.mi exact in punctul indicat rlc
comandant. Prevcnit, Robert Lawrcncc :r putut s-o
airuce tepede cu amindouir miinile. Mai rnult: qi-a
trecut-oin julul mijlocului.
L-am tras apoi cu puter-e6i-n citeva urinute cana-
dianLrla fost lingX noi.
in adevir, nu stitnse de fel comod. Spre a nu alu-
ncca in hiul alb, igi proptise pieptul de uu ciot de
co1>ac pitit. Era un punct de sprijin destul dc r.ezis-
lcnt. Nu-qi pierduse insi buna dispozi{ic;i volubili-
tatca.Raliona r.epedc, judicios,la obiect.
- Bandifii au lucrat bine ! Ne-au intins o cap-
cani. Au atacat dir dleapta...s5.ne picXleascl. In ca-
zul unei ner-eugitea atacului, s-au gindit ci-i vom
c i u t l a c o l o 5 i a s l f e l n c v o r n p r } . v i l i i n a l r j s .( j c e a c c
tle altfel s-a 9i intimplat. Din fericir.e, numai cu mine
1i-n condi{ii acccptabile...Apoi mi-a qoptit tainic:
$tii, starea de suspcnsicin care mI aflau, gata ori-
cind si fiu sor.bit dc abis, tri-a sugerat o poezie : .,ln
ultima clipi"... In fa{a ficclruia se dcschide,uneori
pe ncatteptate, cite-un abis. Totul este s[ girsclti mij-
l o c u l d e a - l o c o l i .f n L r l t i m ac l i p i . . ,

'..tO
L-am privit cu emoJie qi admir.a{ie.Era uimitor.! I

- Am. cutreierat impreuni


cu Tukutu locurile pc
u,nde Te,rig'nak obignuia si vineze. Vr-emeaeste lin\_
titi, astfel ci ne putenr continua cercetirile.
Uneie

pctrece ccva neobignuit.Drumul era aner.oios.


Bezna
ingreuna gi mai mult inaintarea,cu toate pr"oiectoarelc
noastre puternice. O vegetatie nebinuit de dens6,
o
adeviratX pi.dure de conileri pitici se ridica in
{afa
pagilor nogtr.i. Trebuia si ne croim cale printre
ar_

43
buqiii incilcafi de zipadi, depresiuni,goluri primej-
dioase. I;5l'i experien(a 9i prudenla lui paralu ne_am
fi ponrenit pur 6i simplu inghi(i{i de aceasti pldu,re
minusculi, dar foarte densi, tentaculari. Un adevlrat

luaqi pe oeagteptate.Dupi. atacul destul de ingenios


prrs la cale impotriva noastri, am pr.esupusci. nici
aici lucrulile nu vor mefge chiar foarte uqor.
Lalvrence Robert a ciocinit cu arma in uga cabanei.
Nici un rispuns ! Paralu qi cu mine, de o parte gi de
alta a uqii, pindeam cu degetul pe trdgaci. Diniuntru
sc auzeau sune,teleunei melodii moderne.Lawrence
Robert citxini a doua oari cu mai multi puiere. Ia-
r5.9inici r.rnlispuns ! Apoi a tr.eiaoari. ln sfirgii, uga
se deschidelare.
(lauadiarrulse didu cu doi paqi inapoi, iar Pnlalu
gi cu minc clam gata si descircim armclc automate.
lnsi in cadr-uluqii apiru... o femeie irubricati. bir-
biteqte.Tiniri. Blondd.
- (iine-i rr (line bate ? intrebi ea cu un glas la fol
de seducitor',ca intreagaei fiin{i.
- Oerneni buni ! ii replici Lawr.encelloberL
$i nurraidecitvizui, spr.estupefac(iarnca,ci-;i prrne
arml pc umir. Ela totuli o gravl impruden{i, chiar
tiaci in u5i n-a apilut un fioros bandit, ci o ferme-
citoare lemeie. .-Si fiu eu atent l" hli spurreanr. Pa-
'41
;-aiu,peserlne,gindea ca rnine, pehtru ci qi gi el conti-
conti_
rua si steaincordat,cu arrnaintinsi.
- Ce e cu voi ? ne apostroli canadianul.
Nu ve_
de(i ! Avcrr de-a face cu o gazdl admirabili !
-- Asta nu se gtie ! zinbi femeia.
Dal pentr.uci a{i
pronuntat cuvintul gazdi, poftili, vi rog, iniuntr.u !
Oli poate dirrsii (9i aritX spr.emine 9i palalu) se tem
c l cm i n e . . .
Arn pus gi eu ar.rnape urnir. Iq cele din ur.ni, es_
cbimosul imi imiti gestul. Am intrat. In buzunarul
h a i n e i r n e l e d e p l o t e c l i ea v e a r n u u p i s t o l a u t o m a l .
I am desfXcutpicdica. Misura se dovedi insi inutili.
ln cal:ani nu se afla, in afar.i de seducitoareanoas-

Inuzici modelni, transmisi. de un magneto{on.pre-


zeirta noastr; provoci bitr.inului o stare de agita{ie.
- Cine sint, H6ldne ?
- Nigte cilltor.i, rispunse ferncia.
Srai liniftit si
ascultd muzica !
- Nu mai vrlltr i cunlirrua
si se agite bitrirrul.
t:ine sint ? Spune mi cine sint ?
- i1i vor spunesinguri. Nicr eu nu,r currosc.
- Sinteti poiitigti ? stimia bi.tr.inul si afle.
Atunci fenreia se intoar.sespre Lawrence Robert:
- A1i auzit ce,ntreabi ? Sinte{i politigti
?
- Dumneata ce ctezi ? ii rispunse
Lawrence Ro_
bc:-tplintr,o alti intrebare.

lii
l cureia ne misur')i cu pt-ivirea strecuiati pe sub
pleoapclc ci grele, cu geue ca spicul 9i vor"bi astfel :
- $i da ! $i nu ! Oricuru dacii ulmiri{i nilte riu-
Iicitori, ali nimerit foarte binc. Noi vi vom aiula.
- Calc ,,noi" ?
- Eu qi soful urctt.
llitlinul nu se plrtu'irpri sX nu rinjeascii ri"uticios,
- Ce e. papa i' I lai. stai cuminteqi asculti muzici I
- Ii tatil dumitalc l' inh'ebl canadianul.
- Nu ! E un unchi al so(ului rleu, vor$i in goapfi
fcnrci:r.Dar ii pl;rcc si-i spuncmpapa. E'orb qi dr4ri
crrm vi pute{i da seama si pr(in nebun. Are urreoli
obscsii.Clize de neliniqte.sc temc ce e rumilit, a5-
icaptirpolilia si.-l salvcze,..Numai muzica reuiieqtcsir-1
calnczc. Apoi spuse tarc : Dal si-nli fac datolia de
gtztl)i, si vi ospitez cu rnincarc qi biutuli. Poatc sin-
teti fliminzi, nu i'
lntr-r.r clipi trecu dincolo, fili sir mai aftepte ris-
pr.rnsul nostru.

AtLrnci se pctl'ccu ccva cxtraoldinar. Bitrinul i9i


s c o a s co c h e l a r i is i n c I I c t r s c r r r rst i n e a p r o i r i c r r .
- Nu sint nebunI topti cl gribit. Nu sint nici olb !
Aur suferit cindva de ochi din cauza z|pezilor.
- Aha ! o{talmia zlpezilor, spusecanadianul.
- Da, mi dureau ochii ingrozitor, pieldusemqi ve-
derea, insX acum mi-a rcvcnit. Ei insi nu qtiu.
- Care ,,ei" ? .
- Banda carc mi tcrolizcazi. Hillnc $i toti ceilalti.

46

I
Am r'irnas uinitri. B5trinul voia si ne mai vorbeasci,
dal se ,tenea s; nu se intoalcX ferneia. Adiugi pre-
cipitat:
- Toati povesteamea e inlcgistrati pe o bandi de
nagnetofon. Ei habar n-au cA am invilat si imprim.
Citita{i banda de magnetofon. Este ascunsXin fundul
pernei pe care dorm.
- Cine sinteli dumneavoastrl.? l-am intlebat eu
in ;oapti qi la fe1de repede.
- John Franklir !
Rispunsul m5.'coplegi dc-a dreptul. Ei nu, era
prea mult I
Existi - neEtiut5,nebinuiti - o logici inter-ioari
a lucrurilor, care poate crea situalii nepr^evizute.Dar'
intirnplarea aceastadepiqea orice inchipuire. Imi sco-
tea in cale chiar pe cel pe care-l cXutam gi pe care
toati lumea il qtia mort. De emo{ie sim{eam ci mX-
nibuq. Nu-mi giseam astirnpir. Simleam nevoia ire-
zistibili sl mL migc, s; actionezintr-un fel.
- Stai linigtit ! incerci. Lawrence Robert si mX
calmeze.
Dar el insugi pirea coplegitde aceasti neagteptiti
intilnire. Bitlinul iqi puse repcde ochelarii. A'uzi pagii
femeii. $i-n adevi.r, dupX citeva c1ipe, ea reintri. cu
o sticli cu rom gi c-o farfurie cu fi'ipturi de ren. Din-
tr-o ochire iqi didu seama ci bitrinul vorbise.
- Ce e, papa ? Iar ai trincinit vrute gi nevlute ?
Pe urrni, adresindu-senoui :
- V.a spus, de -buni seami, ci e John Franklin,
conducitorul unei vestite expeditii pierdutX de mult.

'47,
V-a mai spus,probabil, c5.e terorizat de o bandi din
c a r e f r c g i e u p a r t e . .A
. 9 a . i , p a p a , a i p r e z e n t aitn t r e g
repertoliul l'
Nu mai qtia.rnce sX credenr. Scninitatea cu care
vorbea aceasti fermec6toare femeie, faptul ci ea qtia
ce ne spusese bitrinu;I, ne umbrise certitudinea cX.
omul din cabani ar fi John Fmnklin.
"
Cine spuseseadevXrul ?
Dacl povestea bitrinului n-a fost declt delirul unui
om bintuit intr-adevir de obsesii? Daci nu era decit
un biet nebun, care-qi inchipuia ci e
John Franklin ?
Un suflet chinuit de refiJliri acumulate, care igi gl-
seau,supapa in aceasti poveste, pe 'care ne-o debita
crispat ? Da' cine spusoseadevlnr,l ?
Femeia, siguri de sine, cu zimbetul cucedtor, ori
acestnefericii bitrin ?
flrmi o ticere prelungitS, pe care femeia ciuti s-o
curme :
- Hai, agezafi-vi a masi ! ln curind va veni gi

- Orravi. papa ?l! rise femeia.


$i. ca si ne dovedeascdnetemeini.cia celor afirnrute
de bitrin, veni lingi noi, mugci din friptura de rcn
1 i s o r b io g u r i d e r o m .
- H6ltne ! Blestemato! strigi din nou bitrinul.
tre-
murind din tot corpul. De ce ai incuiat uEa? Vrei sI

"48
-ll
ii

te strecori afari plin fcrczrstlr din bucitiric, cum'au


ficut-o qi ceilalli cind a\i auzit ci-s dinEii la u9i ?
Atunci femeia igi pierdu curnpXtul. ln{elese ci bi-
trinul iqi recipitase vedetea.firi ca ea si fi observat.
Chipul ei se schimb; brusc. Iiarmecul se qterse,iar
spaimaii acoperi,ca o masci, trlsiturile.
- Papa,tu vezi ?! !
-- Da, vid. Zadarnic mi chinuili. $tii bine cl harta
din cutia de aluminiu nu mai exi:ti. h{-a!i tor-turat,
y-arn spus unde-am inglopat-o in tundri. cind m-ati
iuat ultima oari cu voi. A{i ciutat-o, dal n-ati reugit
s-o gi.si{i. $i firi ea nu vi pute{i descurcain nici un
fel... cu toate aparatelevoastre perfectionate-

Cele ce-au urmat s-au petrecut rapid, intr-un ritrn


ertrem dc plecipitat, ca gi cum iotul s-ar fi desfigurat
inlr-un fiim de acliune. Dintr-un sa.lt,Lawrence Rc-
bert fu lingi ugi. Bitrinul spuseseadevirul: uqa.€ra
i n c u i a t a i,a t c l : e i ud i s p i r u s c .C h i a r i n a c e e a 5ci l i p d i n
leceptoarele noastre a sunat -*lasul lui Gaston 1\{o-
iand:
- Sintemataca{i! Sintematacaii !
Plintrc cuvintelepe care le tostease auzeauimpug-
citur-i. Pocncteslabe,dar repetate,intretiiate de mici
explozii.Elau grenade.$i njci Morand, nici Henriqson
n-aveau glenade. Situatia era, deci, serioasi. Lupta
se desf5.qurain condilii inegale.Trebuia si plecXmfiri
intirziere.
- Di-ne cheia ! o somI.Lawrence Robert pe femeia
care acum nu nrai ela decit umbra infricogati a celei
care ne primi"*e.

49
,4 - Clr.izeful irsl'riri
-- $i nu nuinai atit i /rrail-ne drurr,ul
cel rnai scurt
pc car-eco*rpJiciiCuniitales-airstreculatdoar.in citcva
ruimrtc1a slniile noa,strc.
Sripusi, femeia deschist:rr5a.Dfr: inaintc dc_a icli,
se lcpezi la bitr.in. Voia; frir.diadoiali, si se rlzbuic
in vreun fel, sX-l loveasci. inutili, tar.divi r.Xzbunar.e !
l l i i l r i n u l ' c p r i b r , ; i s c i.\ j L r r i . ci .n p r r r i n e l ce l i p r .c , r
a dulat foiala noastrl plin cabani. Virstir foar.icina-
intati. n-a putut suDor.ta chinurile,poate qi fizice, tr.au-
natisneie morale la catc fusescsupus.A fost de ajuus
o emo{ieviolenti - cum a fost intiinirea loastri _
ca si se niluie. Lawr.enceRobert posedapi cuno5tintc
mcdicale. Il examinir...Corrstati.dccesul.
- Nu-l n.rai
ioatc ajuta rriureni;i nirnic ! Si mo.-
gcn !
Tlcbuia si venim gr.abnicin ajutoruillui Moraucl
-_ 6i
Ilcnlicson. Mai mult. Larvrcncc intuisc binc ci. mai
e,ristagi o alti cale decit acecape care vcnrscm no,.
Mai dilecti. Mai scur.ti.
* Ne vei duce pe dr.unul pe carc
au luat_o conr_
p i i c i i d u r n i r a l eI i i r e p c r i l c n r c i i p o r . u n c a .
F'eueia se supuse.A doua oari. De;i nu o amenin
tase cu arma, era incrediu{atl ci LalyrenceRober-tar
fi suprimat-ofiri preget la cca mai mici impotr.ir.jre
sau incercalcde misluire a rcaliti{ii.

ln citeva ninute, pr.intr.-opoteci ugor dc trccLrt,cc


luneca chiar pe tingi rnargincapiduricei, ajursclilr.
An infelcs numaidecitci ne aflam inaintea unei des-
figtrlir-i de forle, ciror.a l\{or-and;i Henricsonputeau

50
c L rg r e u s i l e f a c l f a 1 I . E x p l o z i i l eg r e n a d e l o rc, a r e ,
din felicire, nu nimeriserl linta, ii obligaseri si abar-
d o n e z eu n a d i n s i n i i l e n o a s t r . ei n m i i n i l e c e l o r t r c i
at;rcanfi.Sania cealalti le servea dlept pavizi inrpo-
h iva impuEciturilorrepeiate.
in vasta ticere alb5, irnpuiciturile avcalr o r.ezo-
nar.rfi ciudati. Scheliliitul ciinilor {inu{i in friu sunr
insX qi mai ciudat. Aproape lugubru. Venea parc; dc
pe alt tirim. Iar descilcS.r'ile armelor, de-o parte 9i de
alta, transformaser.i noapteapolarXintr-un straniu fir-
nament cu stele multicolore, a cir.or respiralie dura
doar o clipi. Intre timp, in aceasti nea$teptat;cioc-
nire, {iri si observinr,femeia reugi si se refugiczela
cornpliciiei.
-'La naiba ! guier"iinciudat canadianul.Duci-se !
Paralu ela gata si porneascidupi ea, dar Lawrence
1 l t r a s cr e p e d ci n a p o i . P l c z e n l an o a s t r i s c i r i m b a soel -
recurn situalia luptei. Nu pentru ci. acum ne aflaur
cinci contra patru (femeia iqi dovedi curind capacita-
tca de a conduceqi a lupta alituri de ceilal{i trei ban-
difi), ci pentru cX noi trei - Lawrence, Paralu gi co
mine * nu avusesemprilejul si ne descircim ar.mele,
pe cind adversarii nogtri i9i epuizaserXaproape toate
nuniliile. Aici, in mijlocul complicilor. sii, Hiltne,
feneia care ne cilSuzise supuse$i t).cuti, redevenise
acccatipe care o cunoscuscm in cabani. Intr-o figie dc
lurninl o sulprinsesemcu acclaEizimbet cuceritor.,irn-
birtati oarecumde ineditLrlsituaJiei,ac{ionind fulge-
ritor, poruncind celor trei biu.ba{icar.cii indeplineau
rt ra crLurecomenzrle-

'51

I
- Rcpede...in sanieI ii auzir-im
elasul.
r . : a ; c e l a : i g l a s .p e r r r . e - l m a i a u z i i c mc i n d v a .
$i, pini si ne dXm seama ce se petrece,sania pe
c a r c o c a p t u r a s c r ;p c t . n ii n t r - o g o a n i n e b u n Xi n a i n i : ,
peste intindcri. Cu pletele fluturind,
{inind friul in
ririini, biciuind fir.i mili ciinii, H6ldne conduceasania.
Phrea intruparea cine gtie cirui duh rizvritit al aces_
tor imensititrialbe,pustii, inghelate.
Nu ne rimlnea altceva de ficut decit si-i ur.mi.rirn.
Ciinii no;tri abia aqteptausi porneascXdupi ceilalli,
care le-o luaseri inainte. Acum Paralu i9i dovedi in-
treaga lui miiestrie. ii mina, firj si-i oboseasci pr.ea
mult, firi sd-i atingi mi.car cu bicirrl. Le uorb.a, ii
indcmna, ii alinta, le poruncea. Ciinii ascultau.pi-
reau cX pitrund fiecare gind, ci. pricep fiecare cuvint,
gi printr-o tainici infelegereintre ei rispundcau la
r r n i s o r f ; g s ; r . 1 c h e m d . r iA . dversalii no5fri avcau un
apreciabilavans.Tr-ebuiasi recuperim timpul, sl ab-
s o r b i m d i s t a n t ac a r e n e d c s p i r f e a .A - n c e p u t o c u r s i
r r l u i t o a r ef.i r i p o p a s u r i f. d r i p o t i c n i r . iL. i n i i . I u t e c a
zborul min{ii. Parci plutean.rdeasuprazipezilor.infi_
nile. Proiectoarele n o a s t r ep u t e r n i c ed e s f i c e a up i r . t i i
l a r g i d e I u m i n i . l n a i n t e : rn o a s t r . es, a n i a c o n d u s ad c
Hdldne apirea ca o nXIucXriti.citoare. Goana se in-
teti. Ne despirfeau acum numai vreo suti de metr.i.
- Mai repede nu se poate, Paralu ? intr.ebi
La.rv-
renceRobert.
- Ba da ! Se poate! r.ispunseeschimosul.
$i. in adevir, sin{eam cum timpul, spaliul se conto-
pesc intr-o alunecaredin ce in ce mai ame{ito ,e. Ne

xct

\
apropiam vcltiginos. Acum vedeam bine chipurile lor
crispatc. Vedearn siiueta dleapti a femeii care lovea
ciinii silbatic, nebunegte.
- Mai lt.pede. Paralu !
$i din nou distan{a se-mpufini. Henricson igi pre-
gati pufca. Vru sI ocheascS, dar fu oprii de canadian.
- Nu I Trebuie si-i prindem ! Si aflim unde-s
aparatelc ! i!{ai repede, Paralu I Si le iesim, in faid.
l i i d i n n o u d i s t a n { as e - m p u 1 i n i .
Dai pe nea$tcptatesania din fa{a noastr.i o coti la
dreapta-qi dispiru I Se topi pur gi simplu in neautul
alb. Auzilim clteva str.igitedisperate:
- Nu ! Nu ! Ce {aci, H6ldne ?
Apoi totul se cufundi intr-o nefireasci ticere.
Ciinii noqtri,care urmau orbegtesania dinainte.er.au
gata si porneasci i.g aceasti direcfie. Nurnai iscr.rsin{a
lui Paraiu izbuti si-i opreasci la vreme. Coboririm.
La dleapta c;sca un hiu cuiremurXtor.Era cu nepn-
t i n 6 i s i m a i i e s dc i n e y ai a i v c a l ad i n a c e a s t ip r ; p r i t i e
firi fund. N-am aflat niciodati dac5 H€line minase
in rnod deliberat sania spr.eprlpastie, sau totul n-a
foit dccit o ncdil-'arie-jocul unei tr:rgice intirnpliri.

- $i acum...ce lacqn ? rupsetlcer.eaMorand. Apa-


ralelc tot nu le-am gisit. Tirrpul trece,iar Terignak...
Canadianul ii privi irdelung, dar nu-i rispunse.
Pirea obosit, deprimat. Nu-l mai vizusem niciodatl
!n aserneneastare.
- Trebuie si ne inapoiem la cabani ! am vorbit in t
locul lui. Lawrence Robert.

53
- C.. si facem la crrbani? intr.ebi lienr.icson.
* Si cirutinr bandir dc ma3nctofon cle car"cnc-a
pomenit .|rrlinFranhlin.
1n puiine cuvirte ie-rrn povcstit lui gi lui C}astorr
l,folend intimplXlile de la cabani. Lali'rence llolier.t
sc insrrfle{i.
* Da, sXplecim numaidecii!
.\nr ajuns. Arn ingropat in pirninlul rece, tar-e,as-
plu, inghe(at,trupul neinsu{le{ital iui John Fr.anklin.
Am ciutat banda de magnetofon.Am gisifo. In cele
ce uLneazi am tlanscris,cuvint cn cuvint, miqcitoarea
spovedaniea indr'Szneluluiexplorator. Iat-o :
.,Md nunrcsc John" Franhlin Si sint ln airstii dc
99 de ari. Parc ciudat, clttr ucesla-i ad.euftnrl: sint
ol)toal)cc€tttenar! La a|,rstttde 18 de ani atntinfftltuit

tlcscolterit utl ntunte, carc pdrca a li dc aur, Retirttors


cutsii, an reusit sd, conuing ut grnp de fi,nanciari
si. utd sttsyinlibdncSlepctttrzt a. ltorni, intr-o noud ax-
ltcdilie. Din ltittate, bulgd.relcde ninernt adus tle n ne
se rloaedi a nu auea nici un liricel tl,e atu., At:castii
tonstaiare ju cil lte-aci sd 6mfietlice organi;areu cclei
ic-,t do a c:'lrdilii... Prutt.t ninr et qu(.t o ttnt.t
tinsantniitate: aoiam si desduirsesc
lmrta geogrnlitd ;i.
geologicit pc €(le o intoonisem. Iinanciatii insd auttur
ncvoie de-a afarcre in4)ofla tii., care sd-i'scrLati din
antntite tnctrcdtu,ri bdnesti. Astlel ltt conjtituitd. so-

54
cielotca,,Nordaur" benlnt (xploatarea zdcfrmintclor
airi.lere d.escoperite,chilturile, de mine. Trcbuia sii
ptnnesc tntr-o noud, amltl exfedili.e; alcittu;td din
rnnneroti oameni., brintre care ti doi s[ecialisli ni'
ncralogi.
Conducdtorul exbediriei am lost, fireste, eu. Mi se
tlltrluse insd un ajulor de nd.dcjd'eal linanciatilor, Je-
nifer, Aceastd.a d,ouaexPedilie n-a avut loc ! In largul
apelor nesfirsi.teJenifer imi puse altematizsa: ori sit
fiu ucis le loc Si zvirlit i'n ualuri, ori sd brimesc o
s ntit oarecarede bani, Si sd renunl nu nzlmai la exlte-
'diSie,
dar si Ia itlentitatea mea. Aceeari alternativti a'
lost pusd Si.speci.alistilor.Ei n-au acceptat olerta de
a rcntinto. la cercetdri,$ au lost sftrteeali de rechi'ni.
Eu am primit banii, O suntd ?nod,estd'cu care-mi' pu'
'Americii
reanr|ncropi o existenld intr-unul d'in statele
Latine! Bi.neinleles$ub un nutue fals, Lazaros Ai a. Cit
priveSte ceilalli. oanxeni, erau. toli' in shtjba financia-
rilor. Unul, si'unul, alesi ile J eni,fer dintre cele mai
d.ezolanteela*ede ale speclei umane. Am trdit multft
'tle
ureme tn Brazilia m !:Iantator cafea. Lazaras AiDa
cra un.om respedat, csre, muncind organi:at, rc ti\e
sd stringd ceaa cuete. lmbdtrinisem. N-aaenn fami'
lie. Oameni ca mine 6ti inteibiazd' cu grext u?t nllcl€l.
lanziliar tlin care sd.tzu nzai.ioatd evada. Aisul tinc'
relii mele, d.eparte de-a li 6nd.buSi.t,stins, dhnpottiuilo
rJeueniseai.lad.taie,Ah ! Blestenzalii.,.sosesc! Trebuie
sd o!)resc |nragistrarn, Nmnai de'aS Putea 5-D (on-
I i t t tir. . . "

JC
In adevir, urmari citeva sunetcspecificeurei brusce
i r r l l c r u p c i ia i n r p r i n r i r . i iA. p o i s p o v e d , m iIr c o n t i n u u:,
,,Anr.lletat intprcuniicu un tindr^ pcrlros _ care-ni
ajulu in treburilc plantatriei - tlin nou itt
l.itttrttu.ile
albe dupi care ttnj<,a sulltlul rneu,.pedros st dot,ctli
u.n ont.dinatnic, bintu,it ittsi de tl iavo! I uunrhti. Erotz
Ir,a bilrin sl]c a l,onti tlt t!!! s; gIt rltior :i tttr-
duua nult mai, afroape, tu atit nuli nnlt in o.cele[intr-
Itui. trndr uoatlca pindt$l( lt litt-arc
1tns,L)oiottttttr
nu tai .tii-?rli desduirsescharto - allasen tliu :iore
ui dupii ciutlata disparitriea exltcdiyit,i Fruthlin ntultr:
altclc ii urmard ,ri, ldrd irttloiali, au intoctttit hdrSi
excelcnle - tlar Siteam \ntlcoscbi sit t.citid o uticti
asetare de eschinoSi caribu, dc ccu.entd lcgasttn cit
atn trdit .printrc ei. Orpingclik, un atlola.s<.cnt uioi, utii
irtsolisc ndeseain. dlznrurilc, itt citutdrilt ntt,lc. Sositirt
na*], l-nnt thtilnit pe naaltert(rte pe Jtnilo. liro
schimbat,6ncdnntlise,i;i ldsaseborbii. Sc .,;tobilirectit.i
cu. unul. din Jii, Ilarry, 1i ctt solia actstuiu, M,line.
Locuitru de nuild u|c tc ccun nai lu stttl dt, Galjul
IttrJson Si se htdclatniccrut at achi:iyirnnrut b!duuri-
lor ainrltttc de eschintoSi.ln raolilotc" unnrireou.;i tlcs-
trtpere mutcle tlc atr. Muntele rnut tlc aur ! Eruu
j,osulalide orela;i diouol corc-l :litltirtis,
ltc'prtltos
sii tnii ittsoleoscit in itsrd. Refcde s-o licut tirgu!
intre ei, Iar eu.trebuia sd.Ie scrucsc drcl nijloc sltre
a-Si atingc scopul. Zadarnic cnt tncertat sit. i incre-
dit(az cd nu-i aorba cle aur. Nu toiou sitrreadd. Au
intefut scintd ameniule,si ntd chinuittscti.Mi-au cou!
sd recanslilui harta, le cart' sd insenrc: dtutnul Si

56
punctul undt se alld niunlalede atir. An reconsiitui.t-tt,
atril cit t iou in-gdtfuit ltuter c. Ant lucrct-o rrrrti-
nrcnlar. M-au tirit cu ri pretutindcni. Dar orgtrtisritul
n&u nu rtai rezista ca inaintc. Am dtzut bolpav. Lle-
dcrea tni slfrbise nu t- Zdpcda, tu slrdlucirilc ti or-
hitoorc, tni pricirutia *tgro..ilottreduru'i de orlti, cu
toate cd Purlam oclrclttri. Respira?n grirt. .tlir(an (1.u.-
rt'ri ti tol trittn!. I)aci ftu n?-ou lnsai slr ntor tri nt-cu
inilrijit, au fftcul-o Portrtt td aur;urttr?irie d., in(
Ifilhrc deat'ni.se calnl bunlri. Ea halirn. in'-iua cind
s-.r,atum(cl prin rodio sosirea cxPtdili(i ,.Aitticri' nt
lost rupriusi dc-o L,{'tit bilit lrene:ie. Dupd zrularnite
cdnltiri, Illliuc holiiri. sii lnre cela p?u; t)(tf(.lionete
ftferote l)enttu ollnrea zciriitrthitelorde aur si, cu aju-
Iorul hblii nclc, sil destaPtre,in slirit, Dt .ttl(le (l€
aur. A4-um opus din. rdsl;ultri. $linn d t'ina lis|uri-
lici itrclioasclor{t|aral( .t( aa rdslringe in ccle dirt
urnti 5i atupra lnpula(iri brilino;t. Cd unul sau rnui
nulli din rindurilc ci t,cr liiti gtcu. N-cn lost ascti-
tut. Oizilintl atrc:orta coribu ca negustoriic blinuri,
ou i:butit sii-rtst'labrna ottlinlit a unui lindr esrhintos
Si-uu fuat (l,atatclc. jll (i aD?.tinccrcat sit la :idir-
uircsc flauitl. tlnt tt.seutts haila, l;e cetco lin(at inlr-o
c t r l i r r l c u l r t , r i t t i- l u r d i u i k a u t u i o t b , t t t ! , t l t c . i n
locul ntrtit ,-bitlogi rriihrr". inneburili de ciuli,
nt-utt clinuil sd le spun unrlt ttlt ingropat culia, Lc-arn
sfrrrs..tr'cg<iseant in prttjnu ictnii ptiktrc 1i cran in-
oedin(oL tii ttztltor lnrni in tuntlrit s-o caute. M-an
inlclat. Au Pl.(at n ntaii((it. Din tlisculiile lor ant
ajlat cd i intl itor cxlie luticse tlescoperitdde un

57
Si fc nine. Dar Hiline s-a opl,s. Sfueraca intr_o zi
sii ltot reconstituihartu din tnunorie, ilictinthrle lor
rtun,s-o alciitui,ascd.
Alutci am simulat nebunia.Am

ft uI, dad nu nzai l)ot face areun bitze ltopulaliei


cnribu,pe care arn intlrdgit-o negrdit'de mult, trebuie
sii f(rc toh spre a-i crula ttdul care-o onenintd. De
acecaa?ninpritnat oce(stAstoaedani.e.., Dar...o
..Cce. papa?'..,
Ilrusci opr-irea inregistiirii...Ticer.e...
T'i.cere...

.Am ascultatinfiorafi cuvintul precipitat al lui


John
lilanklin. Par-ci fuseseaici, in cabani 9i ne voi.bise
lepede,goptit, de teami si nu fie surprins.poate ci
acel ,,dar" voia si insemneceva important,culmat
inaintcincXde-a fi rostit.Ticerea s-a prclungitintr.e
'58
noi o bnnl bucltii de vi crlc'. 11u1-.1 ce tnag;uciofltiitl
incc'r.'lrsi-ri icproduciLglasnl.
* ' \ l a r l a r ' , i p c i c z : rn r t r t s c c o l l i t u r i , s p t - i sien t i - L r t r
1irziu J,arrr-cncc liobclt.
- - t l r l e i p r t c z i ? a i n ' r l r - l r . rI Ii c u l i c s r . . u .
* A c c e a c i a d o u a c r p c d i l i . : I r l e n k l i n r r - a p i c ri t
a i c i , i n c o n c l i { i in r i s l c i i o a s cp, c i r i l r - rc i i p , . r r;' i s i r r r p i L t
n i c i u - i r a v u Lh c .
.r\ut iti'Lc';t rlit :
- Nrr cir-ro:tStcm ipotcz;tdrrnncavoasl-f i'i I Dlr acLlrn
r,ii in{eleg czitir-ile de la irccpLrt...atulci cinci v-art
c c r u tc o n c r t r s u i .
- Da. cla,arn ezitat,vorLi, putin cintat, caradiauLrl.
S i i a r l i i s - a f u r i 5 a t t i c c r - e ai n t l c n o i . l l r a m f i e c a r e
apiisa{idc ginduli. Cind voi'bc$iicu intimpl ile vir:(ii
dialoguJe rrut.
Cite clipe dc apalenti somnolenfX,de cvadai'c din
lealitateairrediatl trecurJ.i' Gaston Morand s-a snrnls
piirnul clin accst tulbur;tol piricnjciri; al ticelii:
- S i r r r c r g e r! nr o s l ic l g r i r r .
Larvlence Robelt tresili. Pir"ea cir inccalcl si urce
clc undeva,din subtcraneleconsLiiirlci.Dal nu izbuii'a.
- Ilndc se nergem ?
- Dupi aparate! glisr.ii aproapc asplu Hcnricson
in locul lui Morand. Tin.rpul nu a$teapt;!
- Sigur, si mergem! se tt'ezi de-a l:inclea djr vi-
sare caDadianul.Daci nu pLticiu si facetn vt'ettn alt
binc accstorninuna{i oameni catibn, sX-mpiedic5mis-
calca vrcunui riu, exprimi e1 intr-o vcrsiunc proprie
gindul d!n urm:. al hri Johu llanltlin.

59
Irlr-r: lriniuli de ninut redevcni omul de mai ina-
intc. I'reiui conrarda 9i toii cinci pornirirn dupi apa-
ratc. La o suti de metri de cabani, spre sud, sern$irau
vi'eo dor:izeci de pini pitici. Sub cale din ei se afla
excavaliapoiireniti in spovedaniah.ri Franklin ?
A-nccput o rnuncXaprigi. Ne-am impir{it in doui
g lLrpe. 9i am inceputsi sipirn in zipada inghe[ati. Tir-
nicoapele spirgeau clusta cale se desficea in zeci gi
zcci de bLrciqimai mari, rnai mici. Lucram in grupi cu
PalalLr.Sub primul pin n-:rrn gisit. Sub al doilea, al
tlciJcatot aga.
- IIei, voi a{i dat pestcvreo excar:a{ie ? l-am in-
tlebat pc Flenlicson.
- inci nu I sunl rispunsul.
Anr continuat si muncim in ticere. Priu bufniturile
vintului, prin loviturile de tirnicop gi de sapi se auzea
doar lisuflarca noastri obositL. Lawrence Robert
schinrbacind qi cind pe cite unul din noi gi anevoie
dirdea apoi sapadin mini. Rind pe rind, am sipat la
ridicina celor douXzccide pini. Nimic ! Nici urmi de
excava(ie boltiti, amenajatX special pentru a ocroti
aparatclc.Un fel de minie su.rdXurca in noi.
* Sn fi muncit oare zadarnic? intlebi Henricson.
* Aga se pale. Bdtrinul s-a-ngelat,firi indoial5,
nrorrnii Morand.
- Nu cred ! am rispuns cu vehemenfi.
Nu gtiu de ce am sim{.itnevoia s5.-laplr pe John
lranklin. Iar LawrenceRobertmi sus{inu:
- Nici eu nu cred c; bltrinul s-a-nqelat!
Atunci Paralu, ciruia canadianulii tradusesespo-

60
vedania bltrirrului explorator, ne arJt5
la o distan{i
dc citeva zeci de nrctri un pin singurati..
e.op.rii,
covirqit de zipadi, trecea cu totul neobser.vat.
Am reinceputmunca noastri aspri cu
9i mai nrulti
riirzenie.
Bitrinul nu se-ngelase
!

guratic...Ciudilenii ale vieiii !

nou vaPara.

Adunarea, convocati fi.ri intirziere de


_
jr,ldIi. Oipingelik,

61
n i c a j u t o r p e n t r u r e g i s i r . c ac c l t r o s i n d i t 5 i a l u n g a t . . .
Tlclruie si se porncascircleindati. T'er.ignalin-are nici
o v i n i . N i c i u n ; rl '
S-ar.rformat echipe.Au pur.nitpesteinensitiqile alLe,
br urlate de noaptea poiar-i. iu ciutarea acclui IliciLr
pe care-l indr"igiseuratit de mult. pini. depar.te,spre
ncmirginirea zir.ilor, au sigctat rcflectoareputcr.nice.
P l i v i r i l e a u c e r . c e t rpi r c tut i n d c n i .
Am plecat cu grupul alcituif din Tukutu, Gjclitti,
Paraln, Lawlence Rober.t.Tukutu qi Giolitti {;curei[
neobositeinvestigajii. Au dat peste unele urne. Z;i-
pada era riscoliti de labe. PLrteaufi ale lui Savirr.
Pentru ci Savik, credinciosulprieten crescrrt,hr.init,
alintat de Terignak, a pornit dupi. stiphrul lLri. Cind
Terignak pir.isise a;ezar.ea sX.-9i ispigcascii osirda,
Savik a-nceput si se smuceasci,si. urle, si nu nrai
aibi o ciipi astimpir.
- Savik simte ca un om ! spuneaTukutu.
lar tirziu, cind oamenii caribu er.aucufundali ii.r
somn,fata s-a apr.opiatpc furig de locul unde sc allarr
lega{i ciinii. A desfdcut leg5tura lui Savik. Ciinii o
cuno$teau.N-au litrat. S-au gucluratpe lingi ea.
i-a qoptit tainic fata, du-te dupi sti.pi-
_ favik,
nul tXu ! Apiri-l ! El e singur in vuietul r.intului. !n
deznidejdea lui poate va rosti cu gtnrlul cur.intcnc-
cugetate.Iar Sila ar putea si-l pedepseascir. poatc i_tr
ieqi inainte in chip de fiari, ori poate l-ar nroicaiin-
viluinclu-l in somn. Trr gtii cit de puternic e Sila ! ti
pt'etutindeni.Vine cind nu te altepfi. Apir.i-I, Savik,

62
pe Terignak sA ns Srefearci, si nu stirneasci miuia
lui Sila ! Apiri-I, Savik !
Ciineie asculta cu urechile ciulite. Privilile lui calde,
luminoase, scinceiul slab ii erau rispunsul, ln{elegea.
- Savik simte ca un o;n..,
Dezlegat, a ti$nit ca o impuqcituri fi s-a topit cit ai
clipi in albul nesfirfit aI deplrtXrilor.
Tukutu qi Giolitti au dai Peste zipada riscoliti Lic
labe. Se vedeabine tiparul lor. Puteau fi ale lui Savik
N-au fost !
Lupi innebunili de foame cutreierauintinderile, ris-
coleau zipada, cXutaupradi. O simleau poate in allru-.
piere... Terignak ? Savili ? Cine Etie?!!
Peste imensitilil€ a1be, bmmate de bezni, au si-
g&at reflectoare putemice. PinX departe, spr:enem;r'-
ginirea zirilor... Privirile au cercetat pretutindeni.
Terignak, Savik n-au fost gisili ! Poate alti dati...
Poate mai tirziu, in scurtul triumf al primivelii..

Alb... Alb.,, Cit poate cup{nde privirea' O imensi


Sahrrl de nea, sllb care c]oeotcscgheizerc...In ca'c
inghealXgheizere..,
Ora tainici a beznei polare se apropie de sfir'git...
l\{ari presirnlili plutesc peste cristalele de zipadi..
herul geme.,.tresare...
Lawrence Robcrt mi-a citit nltimul lui poen.r: ,,Ni-
ciodati"...
,,Oamenii,oriunde pe pinrint,
Oricine ar fi,.. sint de neinlocuit!

63
Iiecare om,
Fiecaresuflet de om
Are sunetul lui propriu,
Fiecare om e un clntec...
Pielind, n-ai si-i mai auzi niciodati I
Niciodati..."

Ora tainici a beznei polale sc apropie de sfirtit...


In culind va izbucni biruitoarealumini boreali.
Voi mai atzi oare vreodati sunetul acela minunat,
cald, cati{clat, care este sufletul iui Terignali ?

Post-scriptuntr In plimXvali am plecat din canto-.


namentul ,,Arcticei". Curind Henricson mi-a trimis
o fotografic: Tukutu qi Terignak iqi setbau cisitoria.