Sunteți pe pagina 1din 64

N.

PADURARU

Vlt4ATOAREA

13

~. Jl 1\ 1) 11 It 1\ El lJ

VINATOAREA

EDITURA JON CREANGA:

--

op rta e D IITR - IONESCU

.~a cum ~t.iti ~i dumneavoastra, pe 0 statie-satellt se Iaee apelul in fiecaro seara, strigindJ.1-s~ catalogul.

La coada catalogului de pe sutelitut F l:'1'811 treeute !li trei numc de copii vcniti in vacantii Ia par-intii 101', precum alp,i Ia bunici, In colonii submartne, O1'i Pl' luna. Acestia din ul'ma, Insii, erau pree putim. Un1- ulau loti trci impreunh de parca erau legati ell 0 Sf081'il, ~i daca ii puncai in ordinea inaltimii, ~i a virstei, Sf'fllunealJ Emil, Bogdan ~i Sabina, Erau porccliti EBS-lIl, iar in mesajelc catre paminl se Iransmitea de pilt15 : "EBSul a spart 0 conduetd ~ altrninteri e sJIlaio!> !;Ii lTltloindi bine".

:\iu stiu C11m v-at! fllm\i elumncevoastra pe 0 a,.<;L'monea statie-satclit, dar (ll1pa ce te oldsnuiesti ell priveli.';:t\,n panliniuitli ~i incepi munca, constat! C:{l nu-ti ramfn prea multo de. mcut, mai ales dac5 e~ti copil ~i tH sa fad neapihat ceva deosebit, Pei1:intti S(' mirau cit de curntnte este EBS-ul, copii model, cum i"i vfid de joadi ~i I1U tulburii pc .nimenl, Pn:8 cul'Ilintl, prea prcocnpan, ar fi zis un pedagog, cladi s-ar fi gasit vreunul pc statia-satelit ~i i-ar fi stUfHat putin. Dar cum toa1illumea illi avea i;rclmrilc ci toark

3

precise, n-avtat nimeni sii-i urmdreascli, Asa sc faco ['6 planu! secret al EBS-ului incepu sil se infiripe nestinghent. ~i lrelJuie spus cii nu era un planalcijtuit in graba, ea i'ltH~i ornoarc timpul, ci era vcchi, de doi ani inchciaii, pe puncte, pe sarcini, pc obiec- 1i ve de a lins, fac ut a~a cum sC! fac ton te' plan urile secrete. SUI) juramint cii n-o sa fie povestit in cineva

$i incii ceva : planul Iusese respoctat ell aida strictcte, Iar sceretnl pusH'a l atit de' strasnic, inc! t nimcni TI-a banuit nimic pIna in noaptea de 4 spre 5 Iunie, cind LUl,lotogI.·af amaror din Ceylon .J constatat pe IilrnuL SU~L 0 dira neasteptata de foe: p01'I'H"a de lasoteUtul F, lnareplindu-sf' sprc cimitirul spa\ial 81 navelor din apropicrc.

Itacheta aceasta de! serviciu a rlat OCQl cimrtirulut fii 'HI oprit pc latura opusa pamintului !1i staliai-'mrelit, din motive' lesnc dc' injolcs, S-a deschis Ia iu\£'<llii I) tl'apa ~i dinauntru au it;~it, pe ri.nd, trcl mogjlc1l'~l care nu comUL1..iCE\U prin radio. ei prin fire lelefoniee lungi, sii nil Iie descoperitt,

(:ata ? !ioOpti Emil $lk lout[1 lurnca CC' arc de UI.C:lll ? Sabina. tu cauti numai retre-rachetc. nirnic alt ecva , <;-a 1 n teles ? II aide (l c1atM, .ee-ai intepen it acolo ?

L'ingfl ei, in cea mai (h:plina tacere, se rotea lncet ~i sinistr-u un munre de epave prinse in cahluri - al'~(" ciocnile, sparte, lucind sl1pfidltor in bataia Iunil. C'(L-

4

tre rnljlocui muntolui Hd'ircau rosietic crueilc IosIorescerrte ale navclor Intec~at." cu vil.'lH}l extraterestl i, Cirnitirul cra socotit, r.nna intcl'zisii.

- Sabina!

- NtH nimcni Inauntru ? bilgtJi Iata, ad'itintl CD

{kgcttlJ.

- Cine sa fie intr-un cimrtie ? t exclama furies Emil. Bogdam', ia-o cu tine, fil'-·al· a naibi de t.reaba. (~a una vorbim ~j alta facem ! ....

Peste clteva minute, prin craplHurile navelor se iv.iJ:i1111minill~ albastrii ale aparatelor de truere in vid, Nu se auaea niei Ul'I ali zgemot decit rasuflarea ~i icnetele Iieearula in microfoane, Cind ~i cind, unul sau altul sc repezea pina 101 rachcta en cite 0 piese: in bl'a\(', uncori grca d£' citeva tone', dar earc nu cintares niei cit un IllIg in impenderabilitatea de aici,

- Hei, se uita eineva pe lisM ? slsii Bogdan. Altfcl C'<lram tic cite doua or! ~i de cite it't'j ori -aceeal}i

picsa.; '

- N-3vea gdja. rna lilt eu, rasp-unse Emil ell ener~ie. Ce nc Iaccrn tnSa de pilot automat - n-am gasH nicaiel'i ? ! fa dati-mi cablul !

Tragind Iirul telefonic dupa el, Emil patl'unsc III adlneimea muntelui de repave, cctrobaind prtn toat« salilc de comanda, Timpul zbura, Lutndu-sl inima in dinti, sc apropic de una din epavele insemnate cu 0 crnce ro~il? - contarninare ell viru~i ! SP01'St' repede

5

uu huhlou .;;i inn-a ell capul tnaint s. Iesi la semi. timp pe trapa de marfa. ilnping'lnd bloeul mastv al unui pilot automat cu un calculator de tip echi, dar suficient pontru scopurile lor.

- Ilogdane, scoate repede un steeiliaator l?i radi,l"ta-m~l. Aiel,, Si pe mine juci! 0 data 1. .. Sus la bord acum, toata Iumea sus !...

- Dai n-arn gn~it retro-rachte 1 striga Sabina nem ulturnita.

- Dadi te-ai mociiit, creel ~i eu .. , Lasa cii Iac eu rost Hai, hai, mal repede !

Racheta ell.,' serviciu, C\I luminile slinse, pIeCR din zona cimitirului pinji la unnl din cei mai mad asterolzl care gravltau in vecinatatca stafiei-satelit F. ()~'. l'<Jl"C'ara a('010, in mare graba, tot materialul, apol illtinsCI"B ck-asupra 0 prelata ecnusie. asortala eu astcroidul. S(' aruneara inapoi in racheta ~i nici nu bufni binI;! trapa ci'l Emilsl pornise mctoarelo. La C3- p4Lul virajului eel intins, racheta ajunse cu bine In rineul riP Imc1' plccese.

Po data d 7 lunlo, '-azinc1 cii nu se mira -nimeni, Emil dadu semnalul ca puteau sa-~i continue trcaba.

Trcbuia opi-it neintlrziat asteroidul eel marc din rotatic. .. abina a sUiruit ell dcstuli prcfaditorie pe linga mceanicul statiei-satelit ~i i-a adus lui Bogdan o forcz5 llltt'a~onicii, ell care a scobit intcrlorul asreroldul ui ca pe 11n mlcz de plino. Sl POEll1_' n-ar fi

6

observat nimeni treaba ast.a daca tIlIluarile de sUm'tl n-ar fi incepu! sil \'oiast'a prin apatiu (.'"3 n~te albine. - Bogdanc, apel l Ce Iaci tu acclo ? il controla taiciii-siau, radistul Pavone,

- Culcg draciile astea de pie-tFC, taUt, lii.spunSt' inciudat baiatul, plutind rasturnat Ia eapatul cordi de sigurant~L

- Pai .. , ell mina? "puse laidi-s;iu, Iixindu-l pl'Obabil printr-un binoclu.

- Dar cum ? se vopr! Bogden, Uisind sacul din mina. Cu lin gcst reflex il prinse din ZiJOI, uitind pr-nrru moment di toate obiectele plutean libel' alauri de el TI1 Imponderabilitate,

Rachcta lui Pavone opri nei n tirzia t 1i nga as tcroidul marc, st Bogdan i:ii mi.l~cii buzele vazlnd cum taica-sdu coho1Jii.iic~tc in eavitatea proaspat sapaLil, - Cu barele ales de ncr ccIaci '?

- Alea? se bilbii Bogdan. Barole ? Pentru cimpul

magnetic,., Creez un elmp magnetie *1-1 opun cirnpului magnetic terestru, Vreau sa Irinez rotatia asteroidului, .c,ij-l opresc,

- NU-i l·au ... Dar vezi oil peste zoee minute to ~teapta maied-te eli Il'l1lSB. Nu asa, Bogdanc, nu asa ! Nu cu mina, eauta un magnot ~i stl'lnge pietrele eu magnet;ul., Vine ell min€' Is magaziC', peate gasim

unnl disponibll <leola. .

7

DogdeJn oil lil"ma suspect de repcde pe taica-sall, sa nu-i ta,;{' timp. lit SCilt()~Li, pc sub prelal~l.

eel doi bah~\i !it Sabina mineau strasnic de bine, "{'nm cJ v-acan{<l pe stalia-satelit le prla. Dormeau tun - deslgravttatea artificiaUi era midi - dar de inglii~at nu S~ Ingr<':i~a nici unul, sprc nomultumlrea bunlcilor, care-i coreau mereu acasa .

. "Astcrol(1 Ll1 Sabine!- era 0 s,tjnca cOlru;aM. C1.1 U greutatc de 18300 tone, dupilfl la suprafa~.a de loviturtle mctocritilor In decurs de milioanc de ani ~i ignoratd de toata lurnea in afal.·a de Ernil, Bogdan ii Sabina.

La 14 runic, asteroidul gravita in perfecta nemiscare, Realizarea fu h'cCbltii in jurnalul satclitului, .,0 ,'iii clepo,tjtij;m materw/.e pe astel'oidul Ciprit de voi", a suds directorul statici-sarelit lntr-o Z1 i5.cindu-i pe toti troi sa umblc girboviti de atita considcratic, Trebuia grabit totul.

Gaura in forma de ou din asteroid iu ciiph\~i1ii ell un strat T)1ctalil', apoi cu unul de cauciuc special.

Au trecut fcbl'il la montarea instalattilor de propulsie .. care trebuiau centrate Ia miime de milimC'tru, ii asta curn : in dosul prelatclor de camufla], la In-: stalarea pcrelelui de protcctie, a ~rtlpului dt' ['0- manda.;

1J11['1'a u intens, in schirnburi de cite doua oro, oa sa nu Ii so 01)!':Cl'\I(' lipsa, eonsultind sohemele. lipincl

8

sutcle de fin' de contact, dintre cart' unul singur dacii' ar fi fast Iipit 11.\ alta paete, ar Ii insernna! dezastrul ; apoi controlnl pe blocuri ~i seelii, rnereu sub tcroarca promisiunil directorului. {linii inlr-a patra <;apHl.m.ina a Iunii august ....

De dol ani tot invatall baietii schcmclc, Le visau de-aeum, 8.$3 Ie ~tiall de bine,

Surcscitarea din ultimelc zile n--a trecut insa rreobservata, erlcit s-au sU·.iiduit toti sa se prefaca. La '''1- zita medicala periodica, doctorul Walker I-a prins pe Emil urctndu-se pe eintar ell 0 InlcaUi de plumb tinuU'i stl'lno;; 'in pumn, ceca. ec i-a inrauta1it pe Ioc situatia. Cd mai temut diagnostic era .,intoleranta Ia imponcierabllila1e(" en alte voroe - pe Pamint ell voi !

Cinci zile le-a rnai da.t doetorul ragaz Sa se relaca. dar lor nu le-a mat trebtrit o.tita timp, La 30 august, ora 8, Emil a crapat usa laboratorului ca sa se uite Ia taica-sau, Diochimistut Con tescu n u era <IC'o1o. Bogdan se in virtea pri n camera, con troli nd Ll-~i ceasul, iar Sabina si-a petrecut ultimele minute; lingii malca-sa - l1i pared nu s-ar fi dat dU~H data semnalul. mueical a1 orei 8,30 n-ar Ii rasunat, $i atunci un ofrat pr"clung i-a sdipaL, amintiudu-s! de hoMr1l'C'a bmctilor. In trecere a luat din camera canistra ell apa precum 'ji ctieva con tainere mki ell ali-

9'

mente. Nu-sl (lauen seama de rostul 101' Intr-o a.~a cfllatorie, dar dadi asa zicea EmU ...

La. 8,4;:) cele trei rachete de servkiu s-au Inters goale la baza, Trapa cabinei din asteroid bufrri. Emil se a,?eza. palid Ia comenzi !ii ordona legarea centur'iloi- de siguranta. Apoi inHi:tudi bucata de stindi ce rnasca goamul frontal, astfel ca statta-setelit li 51:" ~r5taLlr('pL In fat.a~ la 10 kilornetri dcpartar> ~ un colae enorm eu un turn la rnijloc.

- Gata? intreba sugrumat Bogdan.

- Gala! confirms Emil, punind contactul,

Atuncl Bogdan apuca microfonul ~i oarnenii ~L .. - tiei auzidi deoclatll un glas subtire !i-i uemurst. ie~illd din diluzoarele statiei,

- Atentiune, satelit1.tI. F 1 Astsenava "Sabina" ia start ul ~i va acosta la docul numarul 4 Priviti-ne :

Bogdan inc-heie transmisia ~i privi rnindru in fa',:a. ill drcapta lui, Emil bo-mbanea lnfundat, invirttml 1:Iu:" toanelc de pornire, care nu voiau sa-l ascultc, dr-l?i acele de raport se apropiau u~or de linia rosie,

Ce arc? tip5. SabirLa. - Nu stiu, nu merge r

- Au ie!lit oamenii pe plattorma statiei ! raporta

suparat Bogdan, privind pri.u telescop. D5-i gar, dii-i gnz, oaicte !

Emil rnsuci Ita maximum butonul de debit al compresorutu; ~i vibrat.iile asteroidulnl le elantanil'a

10'

dinW in gur;). Ce rusine : N-o sa mai tic chip de ~dHl pe sLa\i~ de-aUt a :ru~lne! Oamenii de pe platforma statiei faceau sernne de dezaprobare, statia de radio pirii asurzttor l\Ii voeea bmecunoseuta a dispecerului Helmuth 51!! auzl poruncitoare :

- Stop lansareal Intoarceli buboanelo la zero!

Piirasitj asteroidul l Se aude, Emil? Terlnlna eu prusfiile :;;1 vino irnediat pe satelit I

Inrhlde-i gura t striga salbatic Emil. punind ·oota aparatura pe rogirn maxim de lucru,

Bogdan intoarse. lnh1fo~at, la zero bntonul de volum al receptorului. Nu se mai auzi dedi vljtitul crcscind al grupului propulsor, un tiuitaprig !\Ii z{MingHn1tul uner gamele nelegate, Asteroidul prinse apoi sa se legene, clnd pe a parte, (lind pC' alta, ea 0 corabie. Bogdan. cs lntr-o spairna, disucj Ia loe butonul tie velum, sa afle !>diparc in VOl bele dispcccrului. 0 mit:' de paraziti Ii hruiau 1nsii glasul, Nu mal stia dad ei ttpau, sail motoarele urleu, Asteroidal 0 Iua din 10C' cu 0 smuciturs sti.lbatica ¢ se napusti ea fulgcl'ul spre static ... Satelitul se apropie si se mad oribil, intririd direct in turnul de controL Emil Vl'U :sri devieze asteroidul, dar acceleratla urja~a ii inteperuse miinilc,

Explozia ii gaS} ehtrciti ·in fotolii, ell oclrii strin~i (.1 (: _gr03za.

11

- S('oala, Bogdane, seoala, ~t'oata oolborosi Emil tJ'aglnclu-i palme 10. Iiecare .,s('oala,j.

C'eUilall ricUdl ulior capul, II brtH.ibani, *i cIupa cc mai incasii 0 palma deschise ochii rosii, umflati. Vedr-a tulburo, Indep[Il'la cu siili mina lui EmU, oesfacl1 oentura care-t thlase burta ~i privi buimac in jur. Vilrratiilc aau ciocnirea de turrrul statiel llicus('ra ca asteroidul Pl<Opi·hL~zjS din piatr&. s5. se pul v criZC'7.C' 7\ Mai ratnasese gaoacea lor metalka - cabin a - barole metalice care Iegau propulsorul de cabina 'ji propulsorul. Geamul vizurului era crapatea 0 pinza de paianjcn, gnmeJelc stateau turtite pe perctekfrontal. dulapul sanitar. facut tiinc1ari ~i tandarilt' saitcal) lmprastiate peste cadrancle verzui de raport.;

Sabina PI'S treaza. dar muta, mum. de groazii l~ lima caleta spa\iaHi in miini ~ privea linta in bezna

ell 81iri. Cabina \ ibra amarnlc, Emil se dezmetici, \Tl ::.5 reduea foqa de propulsic.dar Sabina tip5. la fel de inspaimintara : Nu! ~i miinile ba:iatului se retra<;erii ca arse,

- De cc nu ? intoarsc EmU caput

- Nu ! Nu te mai sLinge de buteancle astea 1

Acum plingea. Butoanele ii provocsu Intr-adcvar !'pa:im;)i Sji lui, Se margini Sa eiteasca incrice.tiile cadranelor aprinse ~i sii netcze ca doua din cle DU functionau : al vitcZ"omelJ'uJui ~i al bater.iilor sole-e. Celclaltc i:;;i plirnbau aecle de ('010, colo, chiar si peste

12-

linia T~i(" dl' alai-rna. 8ra lUI haos in inima rnotoareI01'! Cronometrul era !ill el strieat, se oprise 18 O!'a 9,04 - ora docnini de turn, Cit limp trecuse ? Si urrde se gase.'HI in spatiu ? Sabina tinea oehii inchisl. Bogdan mesterea 101 statia de radio, dQvailit C'a se gindea la oamenii din urrntl, iar Emil apusa de citevQ minute bntonul de declansare a trapei din tavan, .f~dl cif. nirnic sa se tnlimple.

Radioul pirti. Eroll stabiU~ legiHura cu cih;ilile individuale si l'ilrnasC' cu gurs IJJjOl' cUscaUi.. ,>a_ al1da moo hine,

- Sii vad pc emisie, ofta Bo'glian, Iaslnd receptia balta. lnlil Iusl, ca sa.-qi dt'ca_ga glasul, pc urma 11 LLmal'ii tare ca sa ajusteze intensitatea ernislei ~i Incepu sa transmitu rar numelc tuturor, sterca navel sl starea lor proprie, dllpa care- 0 lua de La Inccput,

- Receptia. Bogdane, fara I'ecep~ic n-am Eiieill ninile! il1i frinsc miinilo Emil,

- Fae ,i ell C{' pol, morrna! Bogdan sIiqit.

Emil l!;li Iipi caleta de vizorul Ironral, ell toate di ~'ibl'a neplftcllt. SCl'ul~ indelung vidul negru ~i steIele care nu mai tremurau ca vazute de pe Paroint. Ineromcnire. Incerca sil di.'Stinga vreo lurni nH. purtaUi de vreo asli'Ooav8. Nici prin telescop nu 51!" \"ilZlI nirnic, si Emil tresbhi, In:tOl:oindu-s(' l1i dind pcsl« oC'hii fl~mIn;l'j d~ \'f'~ti ai Sabinei,

13

Mernbranele !:a~tilor pirlli'u din nou in vreme cc Boadan Inloeui 0 re..:istentii arsfi.

- " ... Ecraneazii torentul de mete0li1i!'c se auz) un glas puternic, puternie qi siglll'. care-o filcu P" Sabina sa pllngu ell sughituri.

Emil clipi, Era de presupus di. toatc comunieiu-ilraveau tlll'~'ct sau indirect lega lura CU accidentul lor, asa dOi ramase gindimlu-sccc ar putca sa Inscmne torentul de mctecrlti de care auzise,

- .,Woomcra! Zona sate1itul-uJ. F desclusa zborurilor ! Woomera ! Zona satelitu.ZtL"l F dcsehisa zborurilor 1" ajurisr- pina Is ('i VOCf'a stinsa a unei st.a\ii deportatc.

- ,."8U(,111'('$ti 1 SateU~~t[ F are tuinul rle control spart 1"

Baielii 11 1J'asf'ra cite un ghio~1t Sabinci, si! nu mai sughitii, dl le bruia receptia. Ascultara intcns, oiteva minute, enervlndn-so pe un~iuit siabil care le PCl'fora limpanele.

,,- Centrale satolitilor : primit comunicarea, Raport la 15 minute. a

Ce-o fi vrind sa insemne asta ? Bogdan invll'ti pru- dent butenul, nu g5si nimie ~i se intoarse Ia postul vechl,

- Sabina, trcei Ia +elescopt cern Emil,

- Nu tree Ia nici un teloscop, Ascult.

14

15

~ Sabina, aid nu tliSl·uti La. Ia .r!VUI1B aeasa. Treei

a u-lescop !

- Nu tree, na 1

- Poti sa ascul~i foarte hine uil.indu-te dupu nave.

Bufnind ~i trlntind. Sabina se l.lTd'i pe scaunul turnanl a1 telesecpnlui ~i incepu sa-l reg.eze perrtru ochii ci. Emil schlmba 0 privire gravll ell Bogdan, Iua un cioean ~i incepu ~& bats tare in. marginile teapot, filtH nic i un .rezullat.

,,- Satelit P. Detectie zero." .,- S-atelit G. Dctectie zm'o.'· ,,- 30. 30. 30. Stratoplanul.'

Frinturile de comunicari iiinc1.ll'ajau !?l-i descurajau pe rind, t111pi,i cum pareau sa. aiba Jeg1:1tlJra eu as Le.roidul sau nu. Rezerve de oxigen mai ave au pcntru saptc zlle, iar allmento - cii: adusose Sabina - pres, putine. Ftreste cii nu-l puteau reprosa nirnic - planul initial era ell totul altul,

.,- Raeheta K-1304 lattsaHi In urrnarire. Racheta de.' salvarr- R-zt'l'o raporteaza d\.'tectie zero,"

,,- Aid Centrul l Continuatil AlerUi. in sectornl til' spa\in O-;QN-33."

,,- Sint astrcnava Minerva din O~NN-33. AJitept ordine.'

,,- Minerva, intra sub eomanda raehetei K-604" - ceru vocea Ccntrului, "FrocvC'l1\a radio pe 19 cenl\ met ri este rezerva t a. r<

Sabina: iacepu ial'u~i eu sughiLl..ll aeela nerves !;>i Emil 0 haiu parinle~tepe urnar- ca 5-0 lin.h'}tcascii. o ajuta si'i coboarc de' pc soaunclul turnant, 0 lc~a jp fot61iu ~i-i dihlu eronometrul sa-I repare, tle.~i era sigul" Ca Sabina nu se pncepe !iii nu maiera in stare de nirnic. Asia aves mai putina Impertanta : principalul era s-o ~tie ocupata cu ccva,

La noua serte de semnaluri ale 1 ui Bogdan nu dispunse nirneni, dei?i accrdese ernitatorul pe unda de nouasprezece em. Emil cont.mHi neduIne,ritalimcntarea ell clectricitatc, cablul spre antona din exted{)i ...

~ Bogdane, antena l exclama el,

Bogdan urman !j:i cl cablul ant0nci spre extetior ~i-l1i duse mina la glll·a.

- An tena 1 S-a faeut pta! la ciccnirea clio' turn: ..

Rcccptionam totusi ! Cum de rcccptiondm ? ....

- Ajung« :;;i un dot... Ah, de ce nu pot eu sa ies afara I.;

Cu toat\;' astea Emil lovi in trap a tntl?penita. Lovi arnamic, pina la epuizare, fadi s-o clinteasea niei ell

un milimetru, Vizorul frontal nu mergea nicl el, spart, dici pl'oteja cabins de micrometeoriti. Relua dsci apnsw:ea lrutonului de declansare electrica a

trapei pina-i amerti, degetul, Erau bloeati aiel, in cusce ovala de otel.;

16

In orele urrnatoare, receptor-ttl bizli enervant ~i aiit. Sabina adormise legabl in Iotoltu, ell cronometrul dcsia('ut b1!l.c.li1ple in posta.

- Taie lcglitura Ia di~i, ~opti Emil lui Bogdan,

aratlndu-i-o,

Bogdan da-ell! din cap ~j-o 1a55 pI? Sabina sa doarrnd in Iinisto abaolutfi, HoHirira sa iaC"a ~i ei ell schimbul, trci DrCO' unul, trei ore altul, fiimldi nu pui oau ~ti cit. va mai dura zborul, Drept ma5Ur~\ a tlmpulul 1\lrara consumul unei graua1,li de manorrreU'U Llo:' 1"1 butelia de oxigen. Prima veghe !u preluaHi de Emil. Sehimbs Ioeul ell Bogdan -li declan§a magnetofonul, asrfel ea toate comunicar-ile sa poata Ii reproduse liii pc urmjl. Aves 0 sonzatio de V'Ol1:m din cauza vibrauilor prelungite ale cabinei : constat a ell surprindere di: Bogdan adorrnise tun. Atunci so dczlega din fotoliu !\Ii controla starea buteliilor Iiecai-uia. Riimal>c asa chibzuind La portiile de apil din carristra. Era dcstula apa, Aer aveau pentru ~apl(" zile, iar apa ... pentru eel putlt'L patru Iuni, f~h'a restrietie. Emil cauta impJ'ej1.u- on V8J'i pentru elcetroliza, sil dcscompuJ1a spa in hid1'ogen ~i O:KigL'f"I, dar tocmai atune) radioul incepu sa emila, trezindu-I ~i pp Bogdan.

" - K-zero, Am deteeta urrna radioacti-v5 a ssreroidului. Or dine. (l

17

" K-rs04, recepuonat, Ai grijii sa n-o pierzi,

Pavone, U

- Pavone a spus. .. ? biiguj Ungdan. Emile, cum Q "''PUs : Pavone?

Emil opr·j magnototcnul, drr:ul5 banda 7i 0 puso din nou :

.,- K-GQ4, receptionas. Ai gdj~ Sa nu 0 pic-rill.

Pavone'', ri:isuna distinct in cii§1i.

- E tata, Sabina, sccala, e lata! a zgudui Bogdan.

- Las-a! s('rl~ni Emil.

n Conteseulc, aid satetitul F. Am doscopertt in earnera lui Emil manuale de pilotaj',

,,- K-6n4, Contescu. Hccepiionat. Cautat! in special matertale dcsprc radio. Nvavcm certitudinea di ~lic sa urnblo C'U radioul.'

Bogdan ~i Etnil SI' 1]iLa1'1I Ilhdi·i unul La alLUl. Sabina fiieca (oforhtri eroice sa nu rnai sughitfi, zimbind strtrnb. ~i rilsturna dill poalil toate picselc ('1'0- nomelrulul, ('81"(' lnC'cputa sa pluteasca prin cabina.

- TBidi-l11 C pe ccalalta rachcta ' zfsc incordat Bogdan,

- El C, zirnbi Icricit E~il. l-am rccunoseut vocea, Ia mal intl'ar('a. a ernisi«. J3ogdal1C', poate di l-(jlU'~i .. ,

Degeaha, F'!:il'fi anlena Incercau zadarntc ~i ciiiar sa fi putut iesi din cabin.a nu so pricepean 1.:1 amtr-nc parabolic-co dircctionalc,

18

19

,,~ Saielit F. Emil 11U an' nici lin manual UC I"a-; dio. Bogdan, in schimb, aro.v

.,~ K-604, receptionat.'

U n minut intrl'g 51;! auzi tllll'\lai t; 11 i tul ~i I:g!)l1lQtul do foneJ.

,,- .:\:SU'OlJaV<l Minerva. Emil Conluscu fisl:a <'iti

ani arc ?.

,,- 8ail-;pl'{~;r.(,Cl'."

,.- EI e eel mal rnie ?"

,,- El c eel mai man'. Bogdan are paisprozecc I}i Sabina trcisprezoce."

,,- AU'l.i nenoreclre ! .. exelama radtstul do pe Minerva, De cc naiba l1U v-au !lpnS ec vor ? L{' cWdl'ati voi ~i rnaieriale .. '}i propulsor bun, si..;':

,,- SateUt F. F II galii erau C~ hi pa ~i t II bu! el ii standard de oxiqcn. dUl'ata sapio zil c. 0 canistrf cu apE! ii, pcstbil, citcva alimcnte noconccntrato.:

.,- K-RO!!, l'l'Cep\iunal, Mai t"ftula~i. Ap{ I,

K-Zt"l'O,"

Vlbratiile cabinci incepurii sa i.'aplile lin caracter periorlic. Ccntorul Geiger-Muller, aga\al pe per-etch' de prorecue dintre cabin a ~i reactor, pirlia tngrozilor, araUnd 0 crcstcre primejdioasa a radiahilor ill cab-inU. ASia mal lipsca l EmU prupti clteva Ui.zi de percte .~j corccljl ndini!iti1 radranelo l·co.cLurului nuclear : sistcmul de ri'ir::irc se (Idectasc- ... 'Ienlpcl'a1ura avca s5 C'l'eaS"ij pin5 la cxplozia reactorului. ~i asta

rapid, In citc'vq ore. Emil 51:: uHfl la chipurite celor doi pdcLeni !1i-'liii strinse buzele. N-a:vca nici un rost sa-I anuntc, s5rc-au in aer oricurn. Ar fi putut sparge vizorul ca sa ('\o-adc70e tn spa~i~l, dar asta au era 0 solutie. Era 0 rnoarte sigut'a ~i g-roaznid'i., SEta. era.

- Emil, cc-i ell tine. Uatinsc ell grija Sabina. Ah .. ,i Sabina asia pierca .frttfi nici 0 \iina, 0 tirisera pur .!$f simplu 1n aventura ca pe 0 cani<;tdi. eli apc1.

~ NH, laLa, nu rni-e ra u, Is ("ult;l'1-Lu!' In tri in cart peste trei o:re. Si ttl, Bogdane, hal !

- 'I'll si mti ca viln-atiile-s altfel ?

- Da-le draeului. cllk·s-p.-vil! Gindi\i-va la ole

in cartul V ostru , nuIn ~:arL111 mcul - $i ai sJ inrcgistm'.<d totul ?

- Absolut,

Pe la jumalal~'a cartului se mai ~tlns{' unul dill cadrane - busola, Bmi 1 se uita nepntincios la d. 11 de.sIac·u, crezind ('3 e '1Uibil beeul, dar becul nu E'I'S sluhiL La mal mult de-atit nu SC' pricepea, Cum busola avuseso uno] dintre colt' mal Iuminoase l.'adrane, in cabini:l Be fih:u *i rnai intunertc, atunci dud vizorul era OpUB soarehii. Dar aiel asta nu mal 2\ ea nici 0 importanVt.

,,- Saieli; F:'. bizu radioui, "lipsc~le un reactor nuclear de tip 9-R; lot din cinritirul spa~iala mai Iost dcrnentat ~i un pilot automat, de tip Gama .. '·

20

.- Asta e foarte important. Pavone, ('onfirma. ?CCp\ia.·'

,,- Heceptienat, sa treccm ]8 studiu, Ccnteseule." .,- Bun. Mat iutli da core-ctiE' de drum Min ervo I, -0 ia razna. t!

Racheta K-zero transmise astronavel date de teJemetric, apol tac1.l, Emil ofta. Studiu, studiu ... Ce 51udiu lind ei nid nu de: coperisera astcroidul ? Apl1cii indirjit rnicrofonul ~j Ie an.un~-a apropiata exploz1e It rcaciorului. 'I'recu apoi pe receptic f}i ascu1Ui 'indelung.

Bogdan prelua tacel"ea de-a lungul alter trei ore, timp in care Sabina curati interlorul rabinei !;!i mal pilose putin. Radicfaru] lunii bi.Hea nerves semnalul I ui de rnetronorn Plna Ioarte departe, pe unda de douazeci 'ii doi de centimelri, pina Ia orbita lui Pluton, !Ii receptia lui era slngurul sernn di nu pal'asisera srsternul solar, Pe alte freevente, alte posturd transmitcau !;!tiri despre a$tcroic:1ul fugal', dar nu faccau £1ceH. sa repete ~tirile stat\ei-salc:lit F ~ ale rar"]1ct,cior de urmarire.

- Nimic ?

~ Nimic, raportil Bogdan mohol'il, schimblnd 00'toliulcu Emil. $1 nu mi-e uemn, stau en tine.

- $i eu stau cu tine, Emile, sc l'tIIga Sabina,

21

Em'] arunea ncglijent harta cosmkfr pcst('~irlil de cadranc al rcactorului !ii Iritoarse butonul de Ia radio Inapoi, Ia frecventa noulisprezece em.

,,- .. .Pina a cum ,,, , reeunoscu rWocla'lJi. Em.il vocca laUillli 8au.

C'ei dol prieteni it pri'lridi ell l'epl'o~ pe Emil, dl'l}i treaba asta i 51:: putea intimpw orieui, Cine nu CHula posturi ? Aenma gata, nu se mai putea faC'e nimic,

j,~ Atentie, asterotdul i Vorbc§'t,f2' Contescu de pe raeheta K~U04! Beaetorul vostru nuclear, de tip !:J-R, s-a strieat ~i lasa 0 dlra radioaetiva. UiLa~i-v5 la cadranul de report al temperaturll. Al temperaturii, Cum se aude, Pavone?"

•. - Foartc bine, da-i inainto."

ilogdan smuci harts cosmica de pe eatlranele reaclorului ,<;1 cauta f~brn cadranul amintit, Dadu sperial inapoi, de parca nu reactorul, ei cadranul urma

:::a esplcdeze.

,,- Atentic, astcroidul l Detasati reactorul 1111- cloar l Ehli1e, no adres[n1 tic, desl peste nu ef;iti disponibil. In "azul D.sL,a a,e1;io(t(,!aza Bogdan, Dacil nici Bogdan nu c disponibil, actioneaza Sabina. Atcn-

tiune : pe tabloul vostru de comandil, in sectiunea rosle, ell butoane ~i lntrerupatoare de culoare rosie, 5(' afl<1 batonul DR. ~epet : DR. Inseamna Detasare Reactor. DadS. ati legat cored toatc firele, atunei

22

reactorul este a l'lU1.C at afanl in L110d automat. Apasa~i btnon ul DR,"

Contescu tilcu 0 pauza, vreme in eare Emil apl'insl' lanterua ,i diuHi. LTl sectorul rosu., Sabina plutea liog--::i tavan, privinrl, Iar Bogdan IUE!"l(, ~i1"urU(' de bntoane de la ['ap51. metod ic, cum ii era fe1ul, silabis.ind illitiaklc.

Cit e-l , arata Sabina, ceberind. Ia degetul, Dogdanc, oCJi'lIirnl5..

DR, ciLi Bt7gci&)1, ~i-auia aiunei puse Emil ~C'-

lul.

- Tine(i-, a him' ...

I: Expulzarcs provoca lin soc slab ~i 11' 1 "I' aLtzi J1 ici

lin zgomot: (.;aci zgomotul uu iso propaga. prin vid, Vibratiile incetad'i. cadrauele reactorului fie intuneem-a toate deodata, astfel til Emil ill ncvoit sa (i nil lanterna aprinsa : ObSCl'V'ClSt' .:a" Sabina e iCl'ol'iza1 a de bewn, se tot trJgcQ lingu Labloul <k bord lumina1.

,,~ Dadi n-ati conectat toate firelc ~i rcactorul nu se desprlncle" - con tJn lIa vocea lui Con teseu - .,iclliti din cubh1a in spatiu I dar numai cu CI?O LUJ'i!l de sigw"an1.a! Tiiiaii kWlhrrile dintre cahina :;;i reactor. Pavone, erezi di all vreo ,8l"ma la bord ?"

,,- Nu crcd, S5 transmitcm instruetiunilc in ipoteza efl l1-all ... '·

23

,I

"~ E penlbil sa transmiti a~a ill gol . marhtri.<:t pardi seeat la suflet Contescu. "crnd n-ai siguranta ca ci Tecepliol1eazH ... Atcnljic, astcroidul ! Dups ce-ati tai-at lcgat\.n'ile sa nu lrtlpingeti cumva 1'C8(:torul, di vii schirnlrati voi inl}iva dircctia, si nu ,,11 mai gasim. Repet : nu-l atingeti ! Rcacteru] i~ schimba singur dircctia ! ..

. ,- K-G04... K-fSO·L.!1 h1rii lin post slab.

Era stranin in cabilla ffu'a vibratii, Cind scapasC.l.'a df' reactor, cabina dipEit.ase o-rotatic u~oar5. dlndu-lrvoic sa pr! veaseii 'in toatc pa:rtile. Salrina descoperi lmetllat Ia telescop reaetorul .ri:ima.s in t11~1)~ -- tloua jelm:l S11btiri albc, unul moo lung decii celiilaH. Bogdan avu ~i cl timp sa-I vada, apoi cabina SQ roti cu vizorul in alta parte.

- ~i daca face cxplozie, unela lui de soc nu nE" Ioveslc ? tntreba Sabina au toemai in!irijol'aHi, ci mal degraba nllnddi de $tiinta ei,

- Lnveste ! Cum naiba ? pufni Bogdan. Undolo d~

suprapreslunc au nevoie de medii ea sa sc propsge. 81m ~i tu aer pe-alei ?

- N-aro sa te mei Intrcb mmicpe tinc- . .it;. revoltli Sabina,

- Haide, qUl'a ! ii potoli Emil.

Sabina il mai sicli iotu~i pc Bogdan, zicindu-i t'ki. acrele po care ~i le eta sint !=tuficicntc- pentru propagal·l'Q lIndclor alea ...

24

Emil se gind!!Er cii prin desprindereo rcactorului, astcroidul d'imasese farU picioare, zbura din irrertle. eli t:p. anurne vit~1 zbura, ~i eesanse mai aveau 113- vclo de salvare saA prinda din urmd, ei a grcu de SPLl!3, M ai avea Ia dispozijie retro-rachetelc 'li ar Ii trlnat, dar co rost avea SN gravitcze in nemlsearc cirrd, de bine, de l'a:u, viteza de-acum il putea ducc undeva '! Il1i aminti apoi de rezcrvele de oxigen si se uLu\ mohorit 13 manometru : inca ~asC' tile. 0 sut:it p-ah'uzeci l1i patru de ore, Navele K. 0 data eLI detasarea propulsorului, aveau sa pial'da dtra radioacti \ra dupa care se tincau.

La saisprezcee ore, dupiJ in4itural'ea pericclului de explozie, in cartul lui Bogdan, K-zel'O lncepu sa emit@ repetat :

,.- Satelit V, explozie aLomiNi if! sectorul d~· s patlu O-NN -35,8. I,

"~ Recepfionat.. Asrronava lVlincrva detaseaza un rachetoplan Io ada exploziei fli comunidi observatille, Coneentrare radar in O-NN-35,B."

,.- Contosculc .. ,~'

,.- Am auzit, Pavone, am auzit ~i eul\ ~opl-i 51,109 btochimistul, fiicJ.nclu-l pe Bogdan sa mai Incercc 0 _data pe emislc. sii Ie spuna ca nu-i adevarat, sli vina, cu ei L.l'iliesC', sii nu-i lase inghititi de noapte..

25

,,- Minerva! Dct.:!l:tie radar, Corp cu vitwa flu dO 080 km/scc. In sectorul O-N~:_;J(j, diroctia O-NN-:17,'!

,,- K-GQ4. rcceptionat, Astcroidul I1U poatc atiuge vneza asta, Ar urma sa se- indrepte insprc O-N~-38. Minerva, dC'~eaza alt rachctoplau pr'ntru studlu,

Cl1iw.' detectia asia nesigurs paru :;[~ i:nviUl'C'I.I· cchipajole dill urrnarirc, end Pavone t;;i Conl cscu dadlH'ij_ Ol:tliti Ia clou5 statu radar sa C'Cl'CE'tC"':c Sl'Ctortll de spatiu O-NN-38,

Sabina ii homh~ni Indelung dl 11-0 trcziscra. en un fi:icu(., tOL dtnsa Iocalizfi la tcloscop pata Iurninca.~ a I~" ploz i ei r-NrduI'llllli si con st ata pen lru in 111 a oara cit se m ir'iOI'8SC' Paruintul, ii dt de rnult !OO mal'isc planota Marte, Alp1ndolla planctelc pare-au cam de! aeecasi marime, dcvada coil crau mu) t mai aproape de Marte, Peste 24 de care primoau suficienlii Iuuilna de la Marte ra sri distinga jocul rlintrc lumina ~i'intuI1eJ.'ie 0 data cu rotirea vizorulul,

1<-004 lc tramsmitca instrucuuui privind d i 'i't'I''j{' cazuri de a varie , ~ Emil asculta emotional VOC(';l mvalii. a t<1I<'i 1 ui S~Ll ; H vedca par('a buzele articu- 11l1d cu vinl ele, eel lit cenl.l:;;ii fix-ali pe microfon ill din .fa~t"t. E I"aU L ra n <; In iso indica I,:.ii de. Io 105i re a butellil OJ'

de 0:>. i_gc 11 , de clectrolLdi a apl,j dill can il';[,1'<1 si d,; captarr- 11 gazolor, Sfaturi PCl11t'u Sa bin a, rctra n!';mise de K-604 cJ~ la mah-ll-sa - allaHi. pc ,~atpli{1,ll F

26

- si't nu pHngt\. sa eaute in buzunarul din dr('ap~' La al eostnrnuhri spatial pflrrlelo Cl1 vitamina C - indicetii prrvind sorrrnul, aparatura de ptlota] automat, mincarea, statta de radio, bateriile solare, generaterli de clectricitate :;;i rctrc-rachctclc,

Erau in dieal,1i gcnerale, ill ulte din ele cunoseute. dar Ie iricea nospus de bine ln Izolarea de-acum, Oxigen mai aveau pen lru patru zilc ; toii !jtiau asta, Bogdan f?i Sabina aproape c;l-~i rd.CUSCl'n 0 lume a lor, de !;,perant~, in care nu-l mal prim.e.all pe taciturnul de Emil. iar aeesta nu voia sa le tuli)LU'C' iluzille. De ce-ar fi fbicut-o? Roalismul tot 1111 mal folesca 10: nimie. Apoi Bogdan avu 0 ap{'yijl'atft. C'riza de dispel' are prtvlndu-si rnanometrul ~i carturile l'cC'azutc ill monotcnie.

Astronava rnineraliera Crystal i-a repcrat C'U fcarte rnult dubiu, fiindca astercidul inCf'PUSI." 55 cada spre Marie, iar impulsurile radar' erau Lulbur-ale :}i de reflcxiile de pe "atelitul uatural Phobos. Toate celelalte nave de urlnal'ire all dcscoperit ~j ole asteroidul in caden:- l?i s-au lansat in cca mai lTIiH'C' viteza Ia mtereeptie .. Dar se gaseall mult prea in urmd ca sii-l poata intereepta Ia limp .

. ,- K-604, Emil. e ncvote de calm. V-a a1.1·<I:.') plancta Marier cred di ali recunoscut-o. La eenturflr- ei de l'adiatie Sol no te gil'\de~tL eli [J LI-$ pulernice iii 11u \:8. primejduiesc."

27

.- Nu, tata. raspunst! ir\vul untar Emil,

,,- Trcbuie !>.J d07,(~Y:i frinarea in atmosfera, Dac:[i TIU ~lii <;[1 frinezi, te aprinzi cs un metenrit 1a Irecarea ell acrul, Iar daca frioezi praa tare, nu-ti dimine com bustihil sa te a~ezi 1111 pe sol. Urta-tc Ia iermometrul blinoaj ului ('xterior. Sa n u te spcrii de UUcl\ri !?i: de dlldun:i. Acolo n-arn sa te mai pot ajuta, fiindca voi nu sinte~i rsdio-protejati !Oii receptia se ntrerupe la jl'ltral'ea in atmosknl. 'I'e descurci singur, Sintem 1a 300000 krn. ill urrna ta.':

- LegaU-va, onloll~ Emil, Irirrt de indoieli ~i ne-

siguranto.

Bogdan .'?i Sabina se ll'gal'a :ITira nici 0 vorba, amuli \i de Ii'icit In 1 urnina Ian tcrn,ej aprins« a1"1:118\1 Iivizi ¢ l.ranspiran. dar eulrnea culmilor Iu gest til mecanic cu care- Inghiti Sabina 0 pastilii de vitamina C. de parcii asta avea sa-i fie rnintuirea .

.. - La sol 0 sa p1..1ietl receptiona 1 arasi.

Data socul e ptl t('l'nit', diml n€¥ in foiolii pfni;i va reveniti. Nu fiti in~rijora~i dacli se stl'1ca radioul, nni 0 sa va gasim. Va: _g,;tsim repetle. Cine se simte mai in putere, iese din cabins, ]asa traps deschisa, l'a s5 se raCPClsea interiorul, ~i ne f'oate <l.J uta int.in.l.1L1.d 0 para~ uta If! sol,

Zburau de-scum aproape de supraiata lui Ma-ri f. deasupra emisferci cuprtnsa de tntuneric, pe 0 ol'biUl polimi. Emil fix~ C'Eloinacu vizorul in jos,

28

dar COOSl!lllii prea nlUlt cembustibil din rezerva rctre-raohetelor. A~adar dupa doi ani de inva~t,uri'i nu era. in stare sa execute bine nid cea mai simpll1 rnancvra, nu ~tia sa repare llici maear un in-stru· ment atil de simplu ca busola, .. Atunci citi ani mai trebl,liau ('.<1 sa c1cyini1 pilot, cum visa Emil ?

Cabina Iu immdata de lumina celeilalteemisfere, ~i nu era nevoie de allirnetru ca s5-!i\i dea seams ciii mai colJOl'iseru. Patllrile de sus ale atmosferei IH ie inc1i1zeall prea tare blindajul,:fiindca erau foarte

rare, insa jos. in gazole de azot ~i bioxid de carbon. avea sa fie prspad. Pdvira caleta alba de zapada 8 Polului Nord, ?:dJ:'cn~111~1 la raargint, apoi tercnurile vaste de vegcta:lJe pi'ticli, de culoare bruna-verzuie, fallile 9i zonele aride ecuatoriale, sparbe de vulcani stiofii.!n patruzeci de minute ajunsc~'a c11?asupra Polului Sud, apoi din uou in bezna noptii martiene.

Receptorul inr.epu sa biziie constant Blindajul se j nci:ilzi usor, formlnd aeca tel'ibila peUcnlii de plasma care te izoleaza in mod absolut de rnediul tnconjurator, p1na: ce reusesti sa reduct 'ii'itez6 sub ~ln annmit punH critic, Bogdan se stradoia sa men!,ina claritatca postului, minuind aeordul fin - treaba altminteli de prisos - dar blziitul svea sa SI! intcnsiliee. Sabina eta obsedata de te)'luQ;lnE't;nll blindsjului, vorbea ceva eu Emil. gillgavincl nervos, ,i

EJ'!1il ~lia pn'iJ. billl' dl-i cere sa porneasca retrorachotele, sa Irlncze - ca *i cum el n-ar fi VFllL Dar de C~ nu se uira ~i la indtcatnrul rozervci i,' eombustibil ?

Bogclan ren UI J ~ii cu un g:C5l Ill! dl sperare $.& mai capteze postui rachctei K-604. de~i speranta n fik'~a "a tina radioul deschis. I~i strinse eentura de lcg5- [ul',1 :$1 rarnasc privind pe vizor la plnza subtiraticli a atmoslerei martienc, 0 mai vazusc de nenumarate ori la l ell' v iziune, in transmisia robclilor l).i a (,plot' doui:'isprezN'c nave care 0 vi7itascra pinft aeurn. Undeva lintta ecuator, arol Q un de temperatura otinqca ~ 30" C,' Be giisC8 0 s:La~i('-far care OJ(' st riease (lin ('<1,U7(' necunoscute.

~1)eul prirnei irinari le int: .. JJll'ca vcderea. Emil ut I ase Crl 11oL<lris(;' sa aterir:ele pe ernisfera luminaW., in zona ceuatcriald - ar Ii Jost feririt &[1 ateriZCZQ oriundc, numai EU ramilla Intreui, A doua ft'lna1'",' le zdrobi picpturilc in chil.'l,!"rile fotoltiior. cabins incepu Sa vibrcze atUne - habar n-avus-s<"ra cu mal cxlsta si LIl1 calcul de l'czistcntJ a mai c rial ",1 or cind fucusedi cabina, Panoul d, comanda crapa vazlrul ell ochil. 1n (''i'l~ti suna iJll u!jiit a"pru ::11 Bogdan Intiusc toi-turat mina !>':i strnga: radioul, in:;ii rnlna tlevenise Ioarte grea, Iletrc-raehetelr- lucrau in rcgim conttnuu, tempera lura blindajului se ridica mercu. ("Sn: n tl tc spcrii

30

(J.(> flii.dili -?i caldul'a !(') Iar incUcatorlll rezervei de eombustibil trceuse sub [umatatea sealei, Emil di.uW teroriaat selul ... Era chiar sub el ; alb. nemiscat, incrcmcnit, Abie. dup5 oltcva secuudc intclese cl di debitul retrn-rachetelor- egalase far~a gravitationali1 ';oi ca at1roau in .netniscare 1£1 vreo optzec! de met;ri inilltime. Combustibilul se consuma vertigines. Emil recluse prea mult [etul retro-actlv ~i tncepura sa cada fulgeriHor, ~i dear Ia ci\ivame1ri inaltimc reusi Emil sa anihileze caderca. Le pOChil'Ei llintii 111 gu:di izbindu-se de sol. Cabina de otel rico~il tnalt, ell retro-rachetcle zdrchitc. Sc rostegoli crtiva zeci de metri pe 0 pantil w;.oadi ~j se izlJi de 0 SUllcU, nrrde lneremenl,

In jur era lumina. Vizorul primes rcilcxia ulpcziL Capetelc lui Emil ~i Sabina atirnau ea fr1nte ill calulele lor transparente, dar buzcle lui Emil se mil}call, ba chiar Lse vazu .'?i 11mba 0 secunda. l30gdan 10 contI"olCt Iunctionarea buteliilor de oxigen, aptJi i~,i controla propria butelie, Teate nllecfufle miinilor, i.ngl"£cuiate acum f?l. de gra'dtat:ca lui Marte, ii provocau Intepiitul'i insuportabile in cosul pieptului, l~i dcsc1itarama centura, apoi fiicll aeelasi lucru cu CC11- LU1'j]e celorlalti. Asta paru sa-l U~lJ1"e1;C neinchipuit ell Inuit pe Emil, rrtC'i scosse iar5~i lirrrba lii-~i linse

31

sa tisffu: II t bu zele, ea d upa 0 pl'iijit UJ'a, A poi deschis.€- echll ~i l-amase privind fi.X in fata.

Sabina abia jxrtea sii l'usufle. Frlnarea salbatidl ii strinscse coastelo in chinga, sau Ii rupsese eeva tnauntru, diei nu S-E' putea misea, Bogdan culea spatarul Iotoliului sfi 0 aJnHi sa Sf." int.inda. Altceva nu mai putea fac~.

Alte citeva csdrane erau stinse, Dintrc generaterii auxlliari de electrictrate mai funetioaa until slngur : se auzea zumzaind ~i Bogdan nu reusea sa inte1eaga de ec staruia: .Iudeca greoi ~i aves TC:'flexele In ceti nlte, de om drogat, insa l:ed\.piitase de undcva sentimcntul sigurantei. Emil Vi:iZllSC:' dl oxigenul Ie mai putea ajunge pentru il1C'ii tretzeci ~i una de ore, Cu oxrgenu! elcctrnlizoi - poate rind, sase ore in plus.

- - De Ct' se aude huruind g~n{!l'atorul? i'nl:1'i,;'ba Bogdan t mereu tarturat de enigma.

~ n Bud ii CU, arlicuH'i Sabina, dar se \'1fi::w cit ii pare de ruu C"d. vorbise,

Emil pari! stl-l auda pentru intiia Oat-a.

- 8-0 .ficdipat blindajul 1?:i s-a umplut cabina eu aer, zise ~ovaitor EmIl, privlnd imprejur, Ia trite .... ! - N-am desehis-o cu, .. bolborosi Bogdan, privind uirnit trapa dcschisa1 care-l hipnotizase pc Emil, Nici nu stiu butonul,

32

33

Emil Sf' sculfi in picieare pe Iotoliu lii se trase prin eschizatura aiara, dar cazu imeeJiat gramacia, zvlc-

nind din degete,

- E iierbintc blindajul, a ie!?il. fum din manu,'?t1.

- Is vezi, nu s-a ars ? caut.i Bogdan.

- Daca se ardea ma:nu~a auzeai fisiitul acrului

din costum t1!j.nind afara. Nil s-a 8r5, da-o dracului.

Mtmcira amindcl ell surubelnijele Ia desprlnderea unci pldei de cauciuc silicon, extrem de bun tcrmotzolant, ~i-l taiara in parru fisii egale. Apoi fixanli. eu un elei special fj~iilC" pe laturile din afadi ale trapei, rnultumi]l di pot lucra in conditii de gravltatic naturall1: e drcpt, sub [umatatea celci de pe Pamint, dar g1'8vitatie! Sa scapi surubelnita din mina era 0 pldcere, nu-ti rnai trebuia magnetnl ca s-o pescuicsti _ din plutirea ei Ubera prin eabma, Dar aoeeasl gravita1;:ic lngreuna eonsiderabil respiratia Sabinei. Singur Emil stia, deocamdata, ca sc putea Intirnpla sa

Lie ~i mai rau dccit aut - sa n-aiba ce respira de tel.

Dups 0 or! de lucru, Emil sari Bfara peste 0 crusta subtire ca de brumii, l'nsa cQrnpact.a ~i stieloasa, Albcata intinderilor Ii intepa ochii in prunul moment, apoi sticla calotei l!}i schirnba automat culoarea $i peisajul deveni suportabil. Cabins de otel se proptise de 0 sUn eli. Se vedea distinct urma pe care se rostogolise pilla la stinca - topitii de. (-aId ura bllndajului ; frigul regiurrii polare inghetase apa 18 loc,

n._. [ur imprc-jurul cabinei era teronu] mll1!1tinos, iar prin topirea straturilor din pl'of'W nzi me , cabina se auinci:;,t! de rapt ell vrco doua palrna in SOl. AC010 ave-a 8-'0 cuprinda inghetul vnsnic,

- Stai pc-aproape, se auxi vccea lui l1ogd&n, iti arunc parasuta,

-- Sterllizcaz-e,

Parasuta ea,m lmga al, Ia leI de alba CB qi lntindarile puslii, La ce $-0 mai inii'nda? Aim tJ'ebuia, dimpolciva. un material de culoare neagra, dar de unde sii-l scoata ? Emil lHSa parasuta [os !jl urea de-a lungul urmci pc rare se restogolise cabina, catro virful pantci. Lua citeva trinte i\ll aluncea de fietal"t' datii. indiiJ'itt. ~I:rr~, plnfi Ia briul de sttnci, din ",ale. Privirca Iui c('l'Qc\.a intindCTQa atb5 ~i dezolanta, cu dealuri demoale. crodate de inghc\-uri "!if dezgheturi succesive, !iii de permanents vintulul solar. Pe uudcva pe aid I i-ebuia sa se aflc !ili cei patru roboh de supravcgherc a calotei sudiee, Parea di nin-nc nu st- miscasc din luc de Ia lnceputul lumii, Dar Emil tinea binc minte vulcanii stinst din sona ecuatorialil, iar cea de-a patra aSh{)DMa Lelevizase chiar !?i 0 em-plie midi. In plus, 1,'azusc In Muzeul Cosmosului mosLrC' din \'cge-tatia pitlti:ia planetci Marte, care schimbau impresis do pustietate a peisajului, A douasprczeeoa astronava, "Galil!!!o Galilei", a stirnit uimire

34

pc Pumint ariueind 0' diptera, 0' ins.el'ta ell cloud aripi, care nu $-GU' fi putut dezvolta pe TC1T8 de .. ·d~ prezenla \egeta(.iei arborcscente. Deci, via~a P(!

.!ark' nu depa.:}isl::' stadlul nevertebratelor, Iapt can' n-avea absolut nir-i 0' impOl--tan~,a pentru Emil in clips aeoea, lra se ~i mil'ii de sine I?a sUi t$i pierde asa umpul,

Spre nord: spre ccustor, "ihtta el ru oclui. Ait-' orizontul era mult mai aproape fiinc.kit 9i curbura planetoi era rnai accentuate. Daerl ar ti aterizat in zona de topire a L.iiipcrdlor, ar Ii avut spa berer-hct; iar oxigenul o-at Ii fast 0 problema. Dar n-3\'C'8 nki ('COl mai midi idee la co departarc sc <Ina de acea zonti, Deosebi totll~i un punct lrnnnecat P(' sup1'afu\a albi1!ji-l iniol'ma pe Eogdan pri.n radio f'<J sc dnce ; '1 c xplo rare.

1\ Iersul 11-81' Ii fost u dificultalc, aid dnW,p'il Ioarte putin, il1sa nu mai mincase de nu mai lil1ea rninte. Crusta alba ~i subtire pleSI1C'B LLI1l.~. ca ,151l:t"ata, ell un zgomot sec, 2\oTai luil citeva trinte. tiira .::J ~C' lov0a~ tart', si hotiirl sa confectioneze I1L~te patine cu ~i na indlLci,trl de o batcrre electrica. Balfe] ca Irecarca Sel se faci1 rnai Iesnicios pe firul SlJ btiTC de apa

Emil se uita lrnprejur si dupil ceva combustibil, desi, lfu."l. nici 0 nadejdc . Furmrl dens al unui I'(')c s-ru' fi vnzllt de fnarto deparu-, dar I'll CI" naiba f;B facil focul ? Deocamdata lasa oriee gYml deoparte ~i

35

.,t: conccntra asupra petci negre de care se apropiase. Nu cUidu buzna, Facti un ocol mare Iii Intelese ca solul fusese spart de caderca unui meteorit mare - i S~ vedea bine pilnia adInca. Pere~ii pilniel prinsesera de-acum 0 pojghita de gheata, de~i fenoJD.enul Cl'8 recent. Insemna ca ~i alte pete negro de pe supra:lata zapezii puteau fi Iuate drept eratere meteoritice, ChIar !Si cabin a spatiala, AI' fi lost groazntc sa fie contundafl eu un crator !

Se mtosrsa pc propsia-i urms, Ccva mai meet, cJci obosise, ~i-l dureau ceastele de disufiet. Ajunse aproape istovit, nici nu mai urea In cabinfi, d ramase Iungit pc zapada.

- Sabina, tot a~a - morrnili Bogdan. Iar receptorul s-a sdruneinat ~i nu mai functteneaza.

- II repari tu, raspunsc Emil.

- N-am old 0 pies~ de sehimb, cu CE' vrei lOlH

repar ?

- Dernonteaza pilotul automat.

- Pilotul automat nu-I aparat de radio I zisc im-

bufnat Bogdan, de pardi tot el era vinovatul, Tu ce-ai facut?

- Crater meteoritic. Dar cu radioul nu te rosa. Bogdan ni~i nu-l mai raspu'l1Sc. In cei dQi ani de pl"egiUire secreta Emil studiase pi1ota~ul, iar el - transmisrunlle. Sabina se allpise echipajulu! abia ill urmil en trel luni ; e€' poti sa inveti in tre:i Iuni ? El

36

p 'insese terneinic secretul depanajului recoptoarelor, descurea toate firele ea pe apa, dar nb'~ un condonsaror de schimb, radioul era mut,

Dar-ar d1'6ClI to ea de orgamaare ! Cine putea sil-!;oi Iachipuio di n-or s5 aoosteze la rlocul patru, ci tocmai pot' Marte ... ?

- Bogdane, lrai sa irlstaHirn lin proic ctor, dou5, pinii CC' nu se innoptC'aziL

- Ell '[111 cred di ajung ei in ncaptea 8')1a pe Made ..

- Peate ajung, i-o tail:' celalalt, Cal.lta un ceblu. ntl'a tu in cabina $1 6J,'Ul1ca-1 afara. $1 mai vQI'bf'Jile eu Sabina.

Instalara la (:spaL1.J] cablurilor douB prolectoare (Ie nouazeci de watt ~i Ie facura proba, Emil i!;ii fixa ~i el lanterna de trapJ, astfel cii l1avele K 21.1' fi "'8:tUt un triunghi distinct de lumina - daca navel- K reuseau sa. ajunga pc Ma1'Ie in tlrnpul noptii. Inlrarii unul dupa altul in eabinii:.

Niei nu 'lUau ce sa-i spuna Sabinei. Ce sa.-i spuna ?

Vorbidi ~i ei despre navele care se apropiau -1ntii 8 Iehamite, pe urma din ce in ce mai anrrenati, pilla dnd ajunscra ell glndul pe Pamint, uncle nn-i a~tepta din pacate rrimie bun ... MJncara. portia botfuit5 de Emil, apoi j~j trasel'a cartur-ile 1a sorti : Bogdan 'iotii, drept; pentru care Emil eoborl speteaza fotoliullli '!.i

37

adorrni bW;ltean, in citova secundc, Sabina mot5.ia numai, tl'Czita rncrcu de cite un junglU In capul picptulut,

Pe Ia miezul nap\ij, Emil prelud mahmur vcghea ii tUl'Da spa in vasul pe care-l sudase Bogdan pen .. tru elcrt.l'olizil. Era perfect, ou eurgca un strop .. Ic,i dill cabina C'U simtall1intul celui care icso noaptea in gel' ; dadu owl cab inei , proiectcarelor !}i ramasc Limp indelungat cu ochii ridlcaii la cerul plin de stele. Nu rnai recunostea nici 0 constelatte. Uncori tresarea vazInd drrele [oaae dr> foe ale meteonttlor, ba chiar I se pal'u cl:i simte sccul unei izbitwi apropiate. Aici met('ori.p.i nu mai apucau soIul. Se rclrase in cabinfi ~i tnccpu s5. coustruiascii un radiator, CD care in tcntlo . na Sa topeasca zapada pe doua canl!"i dtspuse in cruet', 0 C11.ICC neagra pe zapa.-d5,

Bogdan Be scula la fel de mahrnur 9) sc impiediea zdrunsarund in radiatorul celuilalt, Mai ccrcets .0 'dala receptorul, vazu ca n-arc lese pentru el, ~i riimase In cadrul lrap.ei privind strainul cer, II ram tncolteau somnul ~ Ioamea. Supse .0 gudi de spa prtn tub Iii se mai tresl, Rcce apa ! Luil 0 proba de zapadLi Iii se lnapole ell ea in cabinii, uncle .0 puse in anallzatorul chimic, Dadu saUsiacuL din cap - era precurn banuisc, zapada carboniea ~i vaperi de epa condensatl, Apoi ize1a Ul1. fttlg !?i-l puse sub rnieroscop. De data asta nu mal dadu din cap, c.aei rru ~tia

38

Icl de impurltu\i erau acclea - ~enu~a vuleanica, Jeri sau vrco Iormii organica mi11Ll'SC111a ? Micro- pul era de slabl1 puterc, n, prtmise Emil eadou lh~ a taira-silu, biochimistul Coates, u. ,,orice s-ar sp me, gtndi 1300'dan, 0 Pl:lV.u nu so cchipeaza ell

biecte ptimHc cadou, ori luate de la fiare vechi, Dl' aeeca crapa ~i plesncso teste. ~

Pc la jumiitatea cartului sau, EmU vfizu 0 g 'ana

lumina dilre l'asarit, ~i f&ra niei 0 aUa tr('C'I'I'P, aparu orbiter soarcle, Iminderile, ireal de alba, amplificara lumina, insa Iriglll era sHipin absclut ; 011 se vcdea niei un semn de evaporare. Asta era bme Cine 50.-1 mai vada prin C'ea~a ? Emil uiUi proiectoarele aprinse sicoborl ill cabina sa terrnine N radia- 01'1I1. Dar ... pacostc I eiad incerca sa-l scoata a[iOlra

\ azu la nu poatc, traps era mull prea midi. Sec ociiri cum ij vcnl Ia gllrJ, ~i continua sa bornbane Wind radiatorul in doua, Seoase bu('~~iJc aradi ~j 1(' suilii. Ia 10(', g<3urind zapada imprcjur. Apoi C'cluta eabluri ~i lc illnildi, cad avea de gtnd <;.a faca niste lara t·j Ioartc lungi, sa se vada, Probahil {'a plerduse ecva limp eu lucrul, did Bogdan lie trezi singur,

- Ce IS<.'l'Ol, rninciirn sau cuplcz radiatornl ? In'reba Bogdan.

- Cilia)', hai ~f1 rriincfim ceva l Ce-i eu Sabina?

- Doarmc, JH.l stiu. Tot partie de aia pc sfcr1, rni-

z(,J"abiUl. ?

39

- - Noua, tot. Iar Sablncl, ca de ebloei, norrnalu.

- Ah, ce-am sa rnai man'inc aoasa ! gemu Bogdan,

ingbitind de (·itcva ori in sec.

Emil se l..lita involuntar la eel', apoi H zeri pe Bogdan sa intre, Sabina sc sirntea parca moo binc, i se mai rOfJ,isera putin obrajii ~i se strlmba mai rar. Ea nll-~d fiicca problemc ell mai puteau respira doar douazcei fli trei de ore - ~j bine faces .. Aflase de Ja Bogdan cd aparatuldc clectrolizii e gats fli, cum poyes-tea asta lse parea nemalpomenit de tehnica, era chiar v€.'SeHL Emil n1.1 suporta veselia ei incon~ti(>nta !1i ie~i din cabina, I3aga cl singur radiatorul in priaa. Fil'cle grease de tiln1.al se imo!1ira, scottnd aburi din sol, aburi care se eondensau pe lac lii preclpitau sub forma de pulbere alba.

- Bogdane, vi no ! Dii drurnul ~i la eompresor, iar tu rnergi in. urma mea *i spulborii cu jelul de aer pulberoa asta nenoreeita ... Altfcl nu se cunoaste nimlc ...

In momentul ill care Bogdan cupla Iii compresorul, se auzi un pocnot ~i generatorul pres Incarcat de atttea aparatc 50 arsc,

- Ce-ai mcut, rna.? ~ujera Bogdan, amcnintliter; s~ringtnd pumnii,

Emil so napusti fara veste asupra lui ljoi-1 td.nti cu 0 piedica la pamint. De uimire, Bogdan seoase doar un Icnet ; apot Emil fugi C'utr£' ('aoma ~i cUsparu

40

41

-niJunlru. Totul se pctrecuse atlt de rapid, lncit Bogelm niei nu Be ridiease de pe zapada cind il vc1rw pe eelalalt intarc;.Tnclu-sc. Il urmarl din ochi cum se duce In generator !1i sUi rremiscat in tata lui.

- Injura, ce a~tcpti ? SabiQ,a nu audc, Sa L1U stte,

- De ce sd nu ~tie? zbiera Bogdan, seultndu-se.

Tu esti de vina! Cu rahla ta de radiator I $i nici n-ai stlna proicctoarole - cum vrei sa nu sc arda generatol'u! '1 Cum! rna, cum? Cl' faci aeum cu electroliza ? Ce _ fad! '? Fa-o tu, na, desteptulc, na l i2hi Bogdan cu pieiearele in Iurtunul eornpresoruhn.

- Nu tc rnai agita atiLa, l_'isipe!?ti oxigenul, ztse Emil.

.L\.r~aa f031-1C biitrll;\ E11111.. cu umerli di.zuti ~i ad us .. h~ spate, d~i parea ineintat ~a. tenrunase 0 lupta ~tiuta numai de cl. Inlliti'iOl'ea asta il speric mai tare pe Bogdan dccIt avaria gencratorului, ~i decit orice altii eatastrofa .. A. n-avea de gind sa ramina singur in pustictatea asta dusmanoasa, en toate Iucrurile vraistc l Emil n-avca dreptul 85-1 lase singur, M('l'5C' 'iotlns 13 dlnsul si-l l'aS'iJci de umeri.

- Tu n-ai voie, n ZgUdlli Bogdan amarnic. Dii~l

uaibii daca s-a ars, Iaeern altceva, - Ce?

- Alteeva t

- Oxigenul se terrniuf in dQuazed de' ore.

-\Tin rachetele plna-n d()ua7.cei de Me. Hai .. fL_

Iaccm ccva, !!inde.o;;te-ie Ia Sabina!

- C\' pili [ave? in j reba jalnic Ernll,

- - Dadl stai asa, Sabina 5C uila la tine ~i inlclcgc.

Dl)tF'aba i-ai intrerupt legutura.

- Dar nu mal avcrn nirnic de Hicut, c1~C'it sa a7- teptam douazeei on'. Arata-mi tu ceva .~i Iac I

- Sa nc gindil1l. nu 5C pOa.1C ! ...

- Da, zisc asculU'ttor Emil.

DVg'(lan s€ invirti pc lor, pJ.rind di asa gintlL'!jIh' ~i cl, Pc cit etc bleg ~i rescmnat arata Emil, pc atila de vulcanic S~ arata Bogdan, insa din nici unul nu sdipb'idl iUQCa salvatoare,

Sin gut-a lor S ursa de energi c era in 1n0mCl1 tul acela batoria din mincrul Iantcrnci - dLt'l de batcrii!c indi viduale nu putcau dispuuc : elc asigurau ventilatia costurnului ~i temperatura optimu. DaC'a n-ar llrest s,Ujtl sa arunce in \ id rear-toi-ut atomic 1:11' D. PUUll, irma pe Marte ! '"

DII1 acesie prime mornen te de maxima Incohlan' nu icl\li insii nimic. Bogdan privi dezn.5dajduit ra~u ptlslie a prietc:nului sau, se i.nvh:ti iar{i'~i pc Icc l'li-\ in viW hoUi.riL o;a l1'lani:ncC'. Da, sa manince, l'f'peta el, vazinclu-l uliut, Ultirnul prinz. UlLin1l11, pinn ce S\'ClU! sa~ repereze n avele K. ~i intr-adevar Ileearcala Sabinci, mincarca, vesclia sl'tiricial§ a lui Bogdan It mai InLTeroarii pe Emil. Vreme de 0 jllln~tate de Ol'ii III pace. Ce in'lpillininU'itoI' de repcde trecca Iimpul ! ('II

42

-til scninatate atipise Sabina, ell oxigen pentru numal nouu:spdizC!cc ore de llia'\ii ...

Bogdan lntrcrupsc receptia ci1~ti1or Sahinei :'Ii ic§i fi'lra zgomot afara, Soarele era 10. zenit, ~i oiciiiC!!·j nu era umbra. Mline n-aveau sa.-I rnai vacla 18 zenii, did perloada de rotatie a lui 'Marte era de 24h 37' - cu 5 ore mal mult clec~t puteau echii lor sil mai '·ada ... ~. C"Tt oxigen €l'a imprejur ! In za.pacUi, in rnineralele oxidate. ba chiarsi inaerul rar era oxigen ; ~i 'in 'raehetelc K.. La ora asta trebnie sa. fi inceput survolarea - kilonietru patrat ell kilometru pahat al planelei. Daua rachete K, estronava Minerva !1i mincralic- 1"'.1 Crystal,

Bogdan dernonta lot eo putca dements din cabinJ : carcase, pupitre, pHici de caueiuc ~i foi de tabla, apoi dira afara toatc lazile, vascle, hainele, cartile, colaeii de cablu, contoare 9i aparatc detasabile, pc care incepu sa le il1!jire intr-un mare patrat de jUl' imprejurul cabinei. Meteoritii !i'i vulcanii spargeau de obicci ccrcuri, asa ca plHratullor s-ar fi vazu1 numaideett, Emil privea. Nu era tl'eaba psntru dol oarneni, dar 0 minA. de ajutol' tot ar ii putut sa-i dea, Bogdan se uiUi mai bine Is el iji rill mai zise nimic ; dupa cum j~ tinea Emil ochil, lacrucisati spre virtu] }1asulni tntr-un fcl foarte ceneentrat 9i hazliu, insemns di urmareste 0 idee. Asta era mai mult dec-it toate patratele posihile. j~i opri slrjg.a~ul pe bLUCo'.

43

- Cu ce aprlnzl HI dil-1;ilc "ii hainele astea, Bogdan?

- Pai, fret ~i eu doua c:al'ti lntre ele pin a iau foc, glumi el. 0 sa dcmentcz Icntilcle telescopului si coneentrez razelc soarelui pc ele ...

- Nu, d1 telescopul imi trebuie rnie, Vreau sa deseopar unul din c(>i patru roboti din reginne, Ce zici, 0,) baterie ne-at ajunge pentru eleetroliza .. ? Pie urm&

o ducem 1a loc,

- Bravo tie ! izbucni Bogdan. Tu cautl la Est ~i ell

la Vest.

- Bogdano ~i Sabina ? .. Vezi ? Vede-ti'l

- Cit lipsim 0 ora ...

- Lass, tu prepara elcctrolizul, fa semne ; daca

apar rachetele, ee, n-ai destula treaba ? LentiUi gasesti la microsccp, sau tai una din vizorul frontal.

Emil diuta din oehi eca mal inailli. colina din apropiere ~i-~i facu vinL pc crusta de zapadi1 lnspre ea. Crusta piriia slab, ~i pe alocuri ceda, facindu-l sa ajunga eu capul inaintc pe distante de zed de metri, Cu totul etntareau asa de putin, pe Mart(>, dl:zaturile lui Emil ... Adevarata primejdle pindea Ientilele telescopului, asa ca ta ficcarc poticneala Emil se rasueca prin aer, astfel CB tcloscopul M nu atilll4a solul.

44

45

Helicful alb ~i sparent netcd, vazuL de Linga cailina. era mai puttn alb ~i neted pe mHSUl'a C'C' inain'ai dttre orizont. De pe urma ploHor rneteoritiee, zapada pill'ea ciupita de varsat, Platoul era de 0 netezirne relativa. ell vill de erosiuni, coline domoale, parca lura vlaga, sub lumina Iovincl ea un dOCM, di vedeei razelc sarind, ref'loctate in sus. Vizibilitatea era bunu Plna Iii! marginea orizontului fumuriu, ja,' deasupra capului, unde grosimea aerului era tea mel nTIe-d, se vcdeau stelclc eele rrrai slr<1hlf'iLoarc. Emil vedea adesea stelele in. caderile sale.

La: VI'C'Lm kilometru dcpartare so ga'iNl 0 cnlina ~i mal inalta, pan::a in ciuda mal inalta : Emil inl'ip5c totusi trepiedul ~i menta teloscopul acoio urrde sc ana. Ca pund slabil de' repor ILIa cabina, Ia care se nita intii. Bogdan tll,l. era afara. Probabil ('a 0 tinea de' vorbii pe Sabina, Dac:l slatiilc lor portabile de radio ar f.i avut b&taia mal mare de 20Q de rnetri disU\11Hi - altminter], sufitiC'j1tii pentru comunlcsrtle de pe 0 statie-"1.atelit - i-ar fi transmis lui Dogdan sil observe neifrtrcrup! eorul si sa rnai amine f1C'1.·Urcala,

In ce privestc patl'atul acela urias trebuie spus l:~ siirca int,r-adcvar in ochi ; se cunostca ca e opera unor mlini omenesti, Spre Vest de cabinii. ~i diucolo

de a, platoul avea 0 stralucire orbitoare, Prin cbiecth dcl:iladi dear gropile met eoriti ce, Emil nu se astepta :sa descopcre robotul asa rum illSCSC cl lansat; ci acopcrit de bruma, de accea studio ell amanuntirrie Iiccare colt do sLiDell, liecare c1etaliu de relief, [apt .arc-i obosi peste masurti ochii, lnal\a pu tin trepied ul, ('8 sa l1U mai stea eccosat, !',Ii muta millmetric oblcctivul mat dcparte spre Vest, Dupa putinii. diutarc, sc cpri asupra unci pared de abut', ssu pulhere, care nu S0 riciit'a mat sus de lin metru, Bloeii tclcscepul in pozit,ia aceea, a~tcpta citeva sec-untie, C3 sa-.'ji odihneasca ochii Iii rnai privi 0 datil. Era mal LkgJ'aba aburul unei sursc ~("rmale. un goizer pith', sau asa ceva, Emil ~()vai, apoi dehloca telescopul ~i l·cn:cUi mai departc. Nimic, ]\,luli:i tin obiectivul cu in,'.!! un grad. Din palm roboti Iansati pe ca lata pola1'5 sudica, gases el m~cal' unul, Chiar dal'a era nevolt sii. pal'l'u1'ga dtstanta pioa In OriZOL1i. Dar fimpul sc ducea, C~rccUi. mancmeirul buieliei $1 socoti d:i mal are .~3pt{;'sprfize('t' ore de viala. Sabina, Iiin(L[1 nil SC miscase aproapo de Ioc, trcbuie sa Ii mai avut optsprezcce, nouasprezece arc,

,slrab.'i1u astfcJcu tclcscopul rcghrni vasto, pilla a1unse sa sc 1uto81'car'li spatcle 101. capina. Soarcle inrepu . sc sa eoboare, h:IC1'u folositor, did ebicetclc in rc J icf sc detasa II pe Ion dul pl ill toului !?i prin tr-o umbra mai 1 lin gc.i. [rnpreji! I' era 0 lini.'il.e aut de l'OI11-

4.6

p W, 'im:It Emil Wl'U ci~i"a pa.fjI Ineoacc ~i ~t1culLJ. C'8 ~ ~ -~i probczc recoptorfi,

Acuma, naiba stie, pardi se vedea un robot., SUltt'a am pe [umatate nscU115 c.lupa 0 s.Linca. Ca ~ n11 fadt. rumu l dcgcaba, Emil runfUi trepi edul ('1 1 telcscop u lot si alcl'ga po virful altci colinc, de Ia st.inga,

ici din pozitia asks. rru se vedea tot, .insa nu mai imiipea nici 0 lndoiala t.:ti dcscopcrise un robot. Emil :,i jalona rnintal drumul, strlnse trepiedul ~i in corra on zadar sa stabilcasea lcgat'llL'a cu Bogdan; statla portabila de radio batca tot doud sutc de mctri, iu.JiferCTI t ('8, functiona pc Marte S<:lU pe Pamint. Ce iruprudente colosalo ft'u.:ousora 1...

Cei aproximativ doi kilornetri 3C dOH.'dirH rnai multi, pe mas1.1rti. ce Emil sLrab5tca drumul, Imllni un alt ghcizer miniatural, lmprejurul c~l'llla J:apacla sc topise, scotind Ia vedere roca goala, renusie. Aplecindu-se la marginea btiltii caldc, Emil dlstinse utmlt ni'j:le minuscule mutt'. Baga mina in apa, dar nu r'mll -sa prind<l nimie, Asemenca viclii:~ I'll) vazuse ill rnuzeul de istorie naturale a planctei Marte, desi I alca-s all , bicehirnis] cum era, 11 purtase zile la rind prin toate smile, Pacat di nu putca trage nicl LIn 10- los din dcsceperirca asta. Dar simpla pl'ezC'llt~ a vie-

ii, acole unde nlcl nu crezuse ca poate exista, n mai faru sa pl'incUi. inirna.

47

Aju 1 Sf' CC'\'8 mai Ia rlreapta tinter ~i sc mini cfl nu se r;1llidse illca din prieina lIniformita~ji peisajului, '"fli!e se fa~'llsera mai adinci, pCJ"l'tii mai abrupti, diziiturile SE! inmuli;isera ~j L"1e intr-attta, lacit Emil putea spune till inairrtasc mai mult tiJ'i~. ]Uimase asa dcrutat printre stinci : r-um draru, adica vazuse hille robotul de Ia patru kilometri dopiirlare, !}i-l picrdea aiei, Ia cloi pS$i? Il'lainUi mai mult priritre stinci ~i prinse deoUal.J nu _7.gomot strain. IntH privi tulburat cerul, dar zgomotul nu vcnea dintr-acolo. Era un vulet in ega 1, profund, can!' lncets pentr-u scud Limp ~i is'!' revenea. Emil nu mal auaise nici un robot fiicind asa. Strinsc telescopul in mini:! ca p a U11 sprijtn real ~i dJdu coltul mal rnultor sunci ; vuietul Sf' amplifi, a. Putca spune JiL merge pe meandrele unui torent, cu rnaluri inalte de dol, trei motri. Apoi vii:zu 0 desrhi:rJi.ttlI'::i ovala, nC'agr5, in malul sting. De aid pornea vuictul, dar nu dina1.ml..i"l1. Era 0 cavitate de rCZQnanta stranie, batuta de vint, Atunci. EmU constata cil. pornise vintul, un vint slab, care purta lencs tl'!mblO' de pulbere de 7ii.pachl de-a lungul albiei fO;itului torent. Alte ll'ilnbe ctld eai I inauntru de peste buza malurilor, sernn c:i vin.tul se pornise peste- t01 platoul. Emil gn1bi pastil. G.!isi G ')urpatldl'a in mal ~i un'a ue-a busiloa pe plalou, undo primi in iata pulberea fin3" a zapczii. Da, se stricase vixibilitatea, Bobotul ii staL-ea insa ehiar .dinainte,

48

Supor-tii erau cufundati In sol pina la jumatatc, .,til!l til robotul. pal'ea Incrernenit acolo pe vocL --mil ii ~tu·at.a bateriilo solare de 7..apadii, leg5nii an-

""3. ell mina si incepu sa-i dea ocol, in eiiutarC'a beteritlor chimice. Totul i so pfu'ea nofiresc !?i nu ('1"(''~"a dccit in telescopul pe care-I \inea in lD~na, Reunoseu pc '!'incl magnetornelrcle, analizatoril de prat, -ilcroscopul automat, un densimetru SJi detoctorul de protcine. S 4, citi Emil Sud-'.!, deci daduse peste eel .Jc-al patrulea robot. Emil 1-$:1 lipi casea de invellsul ·ObOll.l1ui !';Ii nu dlstinse ntci un zgomot, Insemna c5

pus in functi:un€? numai Ia sernnalcle radio de pe Pamint, 0 sa sc mite Pamin\uJ di 8-4 s-a strlca; asa repede, gindi Emil, punind teleseopul l1i trepredul jos. l'rase Iermoarul trusei de lnstrumerne $i alinie pc z:apada Ioarfecele de laMa, surubelnita, dalta, un .Jc$tc ~l un ciocan. Cu parere de rall trebui su-i taie burta in deua, Luera spcrnie, degajat ~i ehiar vesel, d['~i mai aves oxigen pentru !Vaisprezc('c 01'['. Uitase

!'" sa-i spuna lui 'Bogdan sa stringi'i zapadti lTLulla, multa.

Peate ca-i treeea lui singul' prin rap. Indi 0 ora clemcntatul bateriei, inca una drumul inapoi ~j .inca una

I'" pentru electrolizd -ll'E'i 0)'(" din 0 sut.!i iaizeci ~i una, Hezerva de tl'C~ispl'czecc on:". Nu era nici 0 grabe, Arum prirnejdia venea din paries alirnentelor, dar raehetcle till putcau so. fi-e departe,

49

':.

Emil indoi tabkI£' Hiiat(' r;ti st' ui tIt la robot. IndepiirUi un panou l'U filme ~i gasi grupul baLe-riilor chimice de l'cz('rv~ ala1.uri de cutia pilei atornicc, Una, dOi-la, trei, trci baterii chimic(? Mai bine sa Ie: ia pe toate ; de, pe toate, mai bine, ~i rnr strica sa dt-morrtezc st bareriile so] are, 858, din prud ea ta, 'I'irnp n-at ea ? Rupsc la ill~eaHi (,'ab1\11 eel lung al antenei 9i lcga toate batertile Ia un loc, Pe ill'lna dNnontfi ell jcna, cad stricase de tot robotul, 0 foaie rle +abUi ~i puse batcriile pe oa ca po 0 sanie. Era i;(liiiri[ sa-l roage pt~ taica-sau sa repare robotul 1a lor. darn el Insusi aves sa Iie sfirsit de foame la ora BC't't.-B, Robotii n-avcau rostul sa Iurnizeze piose de schirnb unor prosti.

E.mil ccrcelii manometrul buteliei cu oxigen Iii val.~l c',,! petrecuse 0 01'5 IntrE''El.ga acolo. Tot rnai aves timp, din bcl,ug chiar. N-ar fi strica; peats sa arunce 0 priviro ~ cavitiitil aceleia vuiteare din albia torentului Lega deci sania de un supo:rt al robetulu! !'fi aluneca lnapoi 'in albie, Facu uri pas inauntru ~i vuielw dispiiru ca prin Iannce. Nicl una din astronave nu descoperlse pe.o;;terL.

Pulborea alba se £Eicca din ce in co mai subttre ell cit EmU inainla prin tunel, Peretii ramineau ne~e..:l, ea rosi de ape; dar care a_pe? Inclinatia tunelului era de \"feo 30"-3:5:" lrlSa Emil au aluneca clin caUZB tftlpilol' de cauctuc crest at. Privi in urma ~l "am pata de lumina difuzJ a intdl.l':ii. Macar taina origtnii lu-

50

nelului 5-0 dozlege, sa nu rlu1.'! l.ak~-su de el, Pe ail'! nu mat era pulbere de lot', ~i lanterna lumina un perete numai din kimberlit : claca planeta Marte avea trecutul geologic aJ. Parnintului, atunei ldmberIit ul asta trebuia sa contina diamante. N-ar fj fool

fin sa-i?i umple buzunarolo eu dtamante. Dar rru vede Ind!. nlet urrul, Peate mai [cs, Dupa vreo cincized de metri de C'Obodl1, tunelul se desehlse intr-o subterarrii ac1inc~. ell peretdi abrubli. !ii de asemenea netezi, care rontinea pe fund 0 rnasa stidoa~5 . lumina lanternci - un ghetar, Emil cii:uta 0 piclr.ldcii, ceva, sa anuncc. CLtnti una din peretele tnnelului cu dalia ::;;i-08l"\:.U1L'a in gbeta.r. Piatra rir.:o~, pocnind sec, iar ecoul rcpeUl pocnitura, Atunci Emil lncepu sa coboare spre suprafata ghetal"l)lui tillildu-se de tancuri. La iC'!Jlre avca sa iaca lin salt in sus, spuneau astronautii, di pe Marte reusesc salturi de patru metri inaltlme, ba ~ mai multo Pipa! gheata cu virful piciomlui ~i se ihcredinta ca-I tine. Cind roti Ianterna pe pereti, viizu derutat ca existau rind deschizaturi dense-bite. 1'niil\tiochii la cea prin care coborise, chibzui un pic ~i sC'l"ijelU cu dalta 0 crucc dedesubt, Fe urllln mai zgtrie !7i suprafata ghetii eu linii ttlcrtl~ate, astfe! ca sa nu sa ratuceascii La InapoIerc, A§8. Acum nu-l mal stingherea nimic de 1a oxplorare,

51

Ghctarul 191 SlrCC1Jra 0 Iimba dl! gheata po dcdosuhtul stineii. Emil se aplaca sa "Wilda Ineotro 0 apnea. LuogH pe burta pe ,8c:eastii llrnba de gheatii, Iumina I atent ru Ian Lerna. Curind cocstata d'i so Ivesc c-rapatur] transversale tot mai pronuntate f1i at Ii dat cu siguranta ioapoi daca n-ar fi auzit un murmur stins in fata. N-avea nirnic infrico$alor in el rnurmurul ~i era destul de plin ca sa pl'ovina- dintr-e alta saUi subterana, Apoi Increment Lanterns lumina golui, ~i gelul se gasC'a ehiar sub nasullui. Unde-i Iusese capul ? La dreapta, la stings. gal. Numai limbs de gllcatii ioainta cao Irarnbulirui, Peate tii era 10- tw;l sprijinW} pe dedesubl ! ... Nu putea sa fje -00- "aua - crapaturtle. Dar cum de Iusese atit de .ziiprlt'lt il'ldl sa ajungii in situatta asta 1 Nici maca}' n-avea curajul sa rasuile rnai adtnc - ghea~a se putea rupe in orice dipa. Privi ell marc precauhe tavartul, srl vadii de ce se peste princ1e. Gheata plrii Iii 5E" 1555: Slcns.ibi] in [os, II trecura sudorile ... Sa 1ncoree 0 retragere ar fi fast 0 nebunle l Niei rnacar nu stia cit de adlnca e sala de dedesubu Peete un rnetru, poatc 0 5ula ...

§i nici atirnat in gol de-a pururea au putea sa 1'5- mImi. "Prostiile costa seurnp pe Mal·tctl, g!nc1i el.

DCii states in apa ren til. nemiscat, gheata receptions totusi vibratii 1<1 care raspundea cu piriituri mid, lTI serie. Cu un efol't colosal, Emil se sprijini in miini ~l

52

arunca Il1dara , dar mai lute ea fulg<::rul Iirnba de ., a~a plesni iii Emil cazu, rcstcgolindu-su In goL

De trajJ, tot rnal l.raiEl, caderile pe Mariccra:u eLL mull rom lente decit pe Pamint, aproape ca 0 eoborin.: ell parasuta, Blocul de ghe2ltii SI:! Imbuciil.iitisc. D:l-I dracului de bloc, tlai' unde-rni e Ianterna ? Biji prin int unericul compact, eonvms ca nu putea sa tie dcparte, ~i-!ii ufrUi.ci mYna in apa. Apudi gr~it mai multe buca~i ell;! gheata, uncle atit de: asemauatoare Ianternei, inclt dlklta Cl.I degctul butonul delansator, !?i Ulrgi metodic aria de cercctsre. Nu era eparte de starea in care-I gasise Bogdan llngii ge-ratorul ars, numai {"a de dal.a asia, fUnd singur, lupla in virtutea inert,ici. Gasi totu~i Ian lerna ...

Raza de lumina lamuri Indata 9i mistcrul murmu- 1.llui din grata ~ tot ravanul pleura apa ('8 0 streeuratuare. PiditLll"ile cadca:~l uimitor de tncet, ca ~i f~rirnele de ghca~a co se mai desprindeau din Iirnba Q;hctaruh.u. Emil se ridica din apa !\,i ie~i de sub 10-

uurile ,l,fh('~ii, in ploaie. Aeurn trebuia sa pi<paie eu pieiorul rice-arc metru, ca Sa nu cada in cine $itie ce _sma. Ce Intlmplare stupids 1 Asta-i trebuia lui aeuma, cxplorarc t $iin plus incepuse 5.8-1 dOal·a soldul,

Adinci sl urite mai - erau subteranele pC' Made I 0 . me pe cit de lllllitpare pe-sttt de lulbl,ld1toare, ea si grotelc Iunii, Plimba raza pe zidurile de stine"a '" ted5 '<;;1 observa ea spre capatu! OI'lLl!> eavan u! e t15-

53

-

cat. lata .!jot ceva uscat ! Ajuns aid cerceUi peretele,

tavanul impermeabll '1i podeaua presaraUi cu farime de rodi. Emil lnooparta ell latul piciorulut citcva pi~tre !ii se 8!ieza trudit, ell lanterna aprinsa in mina. Urcau aburi. Urcau aplecat - so cunostea bine ca-i suflli .un curent de aer pornit de pe undeva de llnga el, Intoarso lanterna ~i ViiZll 0 dL'spicatu.cl in perete la eitiva p~i de Iocul unde states. Rasuci lanterna in mlna. Tot atunci porni, prin murmurul apei, valerul acela patrunzator, user de recunescut, car; hUd rnai rachetele K de salvare zbnrau fani amortizor de zgomot, ca sa prinda viteza. Emil abia apucase sa se ridicE', cind sala enOrma incepu sa tremure oribll, fac.indu-l griimad1i. Zg:omotul captiv so batca de percti ~i rlcosa, diutind Iesirea. Chireit, ell miinile prmse de cap, Emil distingea vuietul prelung, ca dupa lovituri de clopot ~i n1J rcusea sa-~i infringa groaza ~i sa lie uite imprejur, sa se Iereasca. Se 110tilri abla dupa 0 lzbitura grea peste picloare. Tavanul arunca stlnci, Intreaga saUi devenise de- nerecunoscut, Rachetelc K treeusera prin .apropierc ~i la joasa lnal~ime. iar rocile pesterfi, lmblliate ell apa, aluneeau purtate de vtbretllle de resonants. Vaierul se stinse in departare, ingrosindu-se. Lipit de perete, Emil tinu lantern a atintiti1 asupra tavanului. Un bulbucit nou Brata cli in postera p.iHrundea alt suvoi. Sus, un bolovan hl,lnat de chingi states sa

54

dii., dinclipa in clipit. Emil iqi inccrd:i piciorul mai . Iovit !'Ii, sprijinindu-so de perete, sc dl"pilriu sun,aind de bolovanul suspen d at, C:auHi sa prindf ia-

• ~i vaierul aeela ttllbul'ator al rachetelor K prin tre lbuceli ~i murrnure.

'"5.l.usen"i care oamenii careul negru ~i cabina lui Bogdan?

Emil i~i ci:iu(J drum eli lumina indadit spre gum. seurgere a ghotarului, De data asta pestera inpu sa vibreze mat inainte ea el s~ audf suierul mo• oarelor , ~ lute se arl1ndi Ia adapostul peretelui. Rachotele se intorceau, vazusera cabins!

Bolovanul din tavan zgudui puternlc solul, arun-

ind nisip in toate piiltile. Da, se intoreeauvsi inca razani ell zapada. Infernul nu puleas§. arate rnai urlt ea pcstcra, Cuircmurul n ingrQpa de citova

ori pe Emil' ~i-l arunca din nou afara j lumina se irnpotmolca Is doi pasi in fum sau aburi, nic! in pcretc rur mai gi1sea protectie, il sirntea cum se lndcaie ~i [TemurB. ca l) piftie, Asurzit, paralizat pe [umatate, Emil SI" tid insprc dcspicatura din stlnca, pe uncle suflase curentnl de aer, ljIi se viri intr-insa ea un so-

alan. Pe urrna 51" mal lini~t.ira priibusirile, dar numai pentru -SCUl·t tiJl1.P. en Ie trebuia rachetelar 55. ... ·ir{1ZC li1 sa se intoardl iara~i. Gimli. arnortit cum era, dt. oamenll doseoperisera cabiua, Apoi vuiel L11 se inmul~i ell zece - raehctele atcrlsau C'U retre-jeur-

55

"ilC' PU$[' in rcgirn maxim ~i pCiitcn sc umplu de stele VC1'7j ~i l·o~i, cercuri vcczi ~i r()~li, punete ...

Emil prh i prmtr-un asemenea CE"l'C" ro~u l'Ii bllga

de seama ca Isnterna lui ardca slab, .

Parea se virise Intr-e .cl,apiHll,ra ? .. Unde-i crapii- 1 ura ? .$i u nde-t perete ?

raw din C(' in ce mai bine Iii incepu sa simla.

Scutura din spinarc cttevs pietre ~1 apnea lanterns. Dar de ce ardea asa slab?

Manomctrul buteliei de oxigen ii ar.:lila ca trecusera patru ore. Era posihil oare .sa nu mat reeuncascs nirnic Pt U llrise ceva afara din despicatura de sttnca ? 0 mare nelmiste 11 fb'icu p{! Emil ~a scinCC'mtCa ~i nu so mai I"u!1ina tIC' suspinul eare-i soapase. lnainta dezoricntat prirrtre blocurlle Inalte de piatr.a .5i cazu de doua ori La lind in seeeasi gto~pa ell apa, semn 1:'8. se invirtiso in cere. Ramase nerniscat, rB.suilind greu, Nici pesters riu piirea sa inteleaga cc se petrecuse cu ea - solul se mai zgudttia de pr5bu,iri LIrzli, apa Iugea de Icl-coln ca Intr-o la-va ce S1o' 1[1- dina ... Emil loeaHz8 un suvci de apa ~i tncepu !'.oa-l urmiircascu Ia deal. De undeva ll'ebuia sa tzvorasea e1, ~i chiar gu<ri de uncle izvcrastc - dintr-o cdipiHma cH 0 muehe de cutit. Caut;;t ,gheatJ. Uacit gasea ghNI.\i:i era salvet ; litia drurnul de la ghetsl' araL'a. Gasi ~i gheata din belsug, lnsa buditile stateau im'pTi~i$tia,te pe 0 arie, aut de lat·ga. in:cit nu era pcstbll

56

~a-~i dca searna cil' untie provcneau. Purea di se 4arimasc tot ghctarul, atit de multe erau, UaHici '""I('rCll mal ostenlt in cau1area ie~rji. tirindu-si picioarcle contuzionate peste belovani, 'I'recu, incet, o ora. 1i era foamo, Bogdan l;li Sabina minrau desigur pe s5turate In ora asia .. El sugca apiL Se urnIlasc de atita apii., li era scirb& de toata apa dimprejur, de lucrurile claioase !',Ii urnede,

Emil primise, CE toti ccilal~i, 0 cducatie can' nu-L lasa sa se dcseurajcze eu una ell dona. Se tiri inapoi. Era cu putin~a ea pictrtcclolc infipte it. roes de kimherll], sii fie diamarrte native, dar nirnic nu mal tre'iii.ri 'in sufletl.ll lui Emil - voia numai sa scape, hi didja lllijdiTUe potrivlt obsosioi de a seapa, iar oohii nu mal diu! au nin1k 'l:IHc.('VQ deci t gaLU'i. Crapilll11·i. l'f'fu.giL.

Aproapc nu SC'! mal uita pc uncle calca. La potienell isi gJsea eehilibrul tot mai greu, ii ';lovai.au pi-ioarele ~i-i tremurau. Butclia eu oxjgf>n n mai tinea in viata inca opt ore.

Un huruit depal'tat il Opti din rners, Oaca nu t-ar fi (iuit tnatc in cap .. ar fi distins bine tetul, Acol'd5. $i statia porLabUil de radio care nu putea 5;1 I'(>CCptioneze decit sub dous sute de metri ti SC' a~cza pc un bolovan. Tu,,;;i.

Planetncarul, aid Emil ~ vorbi el in micrclon.

Aiet Ernil, .. $opti euprlns de sfia1:'i. Cuplez semnalul

57

d(:' goniumetl'tl. Primejdie de surpare, nu mai inainta ~i ell plane toea rul 1 Reocptie.

Hururtul conLinua sa se 1'.I11tla, cind mal tare, rind. mai slab Insa sigur, 1a peste douii suto de meld, ciici Emil nu receptiona nimic, Pina la urma, se obisnul alita cu el, incH nici nu-l mai bi1ga in spsma. Oame-nil n eiiulau, asta era Iimpcdo ~i Emil £II' fi slat comod pe piatrJ., In asteptare, dad'i ar fl avut oxigen.

S~ c:alara pesto niste grohotisrm in dirccira planetocarulu! eft se auzea huruind, apoi lncepu sa sr "I recoarc printr-un labirint de Llocuri ciclepicc, prin aburi ~ vcsniccle picatur! dirt tavan, Picioarele 1i tremurau, Cu rnlna stinga se sprijuiea til' ulocut-ilc rnaslve. Ce lux 0"1'a odihna, abia acum "i:;:i dadca 1:"1 'it'ama.

- Planetocarul.; Planctocarul.. .. Aici Emil ...

D(~ gfi~U aveau sa-l gaseasC'a ei odati:i ~i ouaLa.

Po.alc la doi pasi de i€4ire •. fiinc1dj acolo i Sf! tsrrnina oxig~m.\l din butdic. Prinse sa plinga. Trcsari sperial Ia 0 miseare din spate. IndrepHI lumina Iantcrnei acolo .~i nu ob5enra decit pietrele ~i spa, Lumimii ~i pc alaturi, mat Iinistit, dlutu directia huruitului $i pomt ghcb~al prin spa. La putinll vreme prinse in lumina celiilalt pcr:_ctc al pestcril, fapt care-t l'Luieil pe lac moralul, ,,?i asla avea cam douazeet de metri Il'Jiiltimc ~i sclipca tot de apa.. Ii ltpsea eu de-

68

~v~ir-e oriel' iesirc, orice gaura, oricit de mica. Emil s(, cumpan! nehotartt de pe un pieior pe altul ,i alesc stinga.

Cumpanise ell noroc, numai ca despicatura gasita Intr-un ttrziu parea teribil de inalta, AI: fi dovedit-o dintr-un salt acum doua, trel ceasuri in urma, cind mai avea putcre. Aruncli. din trusa clcstele, dalta, foarfeecle de t<1iat tabla, surubelnita ~ i;;i lui totusi avint. Paru c-a se inalta pe propria lui raza de lumina. se agata de margine ~i ramase atirnat aeolo, rlclind ell picioarelc dupa sprtjin. In sfiqit, .. Sc tiri printr-un tunel if1.gIJst, dind din coate. Tunclul urea; o luii La dreapta, trecu printr-un gitlcj caprlcios ~i se Iovi cu capul do Iundatura tunclului. Emil gemu ~i Sf!' trase PU1in inapoi. Da, .aiei cioplise e'l platra ell clocenul, Deei gasise acelasi tunel, dupa ce sc invirUse Intr-un labirint blcstemat !

Sase ore. Emil continua sa zaca pe blu,ta, in HInel, straduindu-se sa nu adoarma, Singura lui prco('llpare asta era. Afara - zl, noapte ? ... Grcu de stint. Cum de aid, din interiorul tunclului, nu putea sa aLlda niel planetocarul, nici alt zgomot se tiri, se tiri, pina cazu din nou [os, 11 dureau toate milclularele, jar capul ii zumzata ca un generator nou, nears, Sii Ii tunat cfuzoarele tuturor rachetclor Imga el 1$1 au Ie-ar fi auzit. Sau le-ar fi auzit ? "Gnd~te, gtndesto, nu adorrni' ! i~i comanda Emil. "Cc: haos",

59

Dintr-un sentiment. u(? datorie abstracts, dici nu mal stia cine-i pretinde asta, Emil incrpu sa meargu dC-8 lungul pcretclui.

Trebuia sa sfll'ficasc5. mcrgind, nu stind. ell dcscopC'J·C'a saw nu .ic__'il'ea, asta era alteeva, 0 slmtea in aIilra lui, nu-l privea pe ('1. Incepusera s~i-i placa, &1-1 amuzc chiar poticnelile ~i prabwpl'ile, avea ragaz Sil se rnai odihncasca.

Pc urm1i so declansa in ol, ell nelnduplecaro, resortul ace-Is elintotdeauna de III pta, Sli Sf' urni tirindu-st pasit pe dira de lumina.

Ncted mai 01'8 perotele ... Macar 0 iC!ilire trebuie sf! existe in t.oat.a hardughia asta. Dar uncle PQ3te fi ?

Emil dizu in patru labe !}1, ell toata bunavolnta, nu rnai putu sa se ridice. Nu-i era sornn, dar constaLa ci:i nu 5C' mai putea ridica. Hotari Ca e stupid sa ram ina asa, in pozitia ace-ca. Se Hisa de tot jos, cu lanterna aUitul'i. Haza ei era putin indreptata in sus, sprc centrul pestcrli. Aid trebuia s5 Sf' Jntimple. tnt!'!" doua stinei Wi:,ft.liatc<, gigantice, ell multi! ap-;i in jur ...

"Haludna~ie(l, glndr Emil ffira sa-j pcse,

In fata ii aparuse 0 dipterfi, e insC'cta de rnarimea unci musle, care juca ncpasatoare in raza de lumina a lanternei. .. Aleie tare eald, Sus, pe gheata, nu intilnest! atitea diptere".

60

Musca avea curnplit de multa cncrgte lntr-insa, juca fill'a ZaUElV8, obosindu-l. .,OboSE'!}ti rotindu-ti ochii dupii 0 ncb una:'

Ii: tnehisc. Atunci 0 auai din nou, Biziia pe tinga easca lui cu nespusa lnc5patinarc, Emil dlldu violent ell mina, s-o alunge. Era iritant bizlituL ei, Nici sa moara in Ilniste n-a v -cs parte, Dadu ell mina, nimic, Petrivi atuaci raza Ianternei ~i aslepta, 0 prinse usor ~i cind dusc purnnul lnchis la urcche, ii auzt btziitul ~1I satisla<,Ue. LU{l musca de 0 adpa$i se uH5 iruprejur dupii un LoC' mai la vcdere in care 5-0 t;intuiasdi. Slinca din fata lui avoa crapatud mid, fine, DupEr ce isprfivi at-casUi plicticoEkI.;-a treabii l'Pt:UZU pc spate, epuizat.

,.Cam, tot biziie ... ?,. De cncrvarc ii trcmura IanLema in min~'i. Strlnse faicHe, Fixii raza pe stind'! ~i viizl.l cum diptera sc im'irtc~tc in lac. Emil iiii lcgana a ncputintli capul, Apa dirnprejurul bolovanulul se infiorca. Ia {-aclel'ea regulata a pid'tturilOl·. Dupa cc se propU bine pe pieioarc, rnusca pnrrri sa baht cumplit din aripi $i stlncs, vazu atunci Emil. se cllntl, se lndinii. parca, Ce putea fi ? EmU lung! gitul uluii..; Btziitul I] sfrcdcli auzul ~i lncepu sa se tirasca pe lingii pcrotcle Iucios al pesterii, in ciiutal'ca il'~irli...

,

Tlparlll executat sub comanda ar. 6'1G laComtJlllatul Po1igralic "C.Illill setn- 1cU". Plata SClnteil nr, I, Bll(lUl"el;ltl.

Re,Publica SocillltsUi RlimflDJp

Lector, GEORGETA PASARTN Teh.Dol'(!dactor: Cli. CIDRU

IlpdrUe 191il. C(.nn!lnda I7lr. 91,<;:1. 1l11tin ~lm' de ~ g'77t'. iOOXJQOO/32. Coli ae li)?flr 2.