Sunteți pe pagina 1din 1

000?

3't65

Nr"

.-1
C

ire_la sistarea valabilitdtii

eliberate S.R.L.,,Xpetrol", privind


construirea staliilor de alimentare cu
produse petroliere din Calea Iegilor

Avdnd in vedere faptul cE documentalia de proiect elaborati pentru construirea


staliilor de alimentare cu produse petroliere pe Calea Ieqilor nu respectd condiliile
stabilite in certificatele de urb ism nr. 334i114 din 06.06 .2014 gi nr. 333/14 din
06.06.2014, iar autorizaliile de construire nu sunt avizate de cdtre primarul general
al municipiului chigindu, in temeiul arr. 29 (r) lit. t), . 29 (2) art. 32 (l)
din
9i
Legea publicii Moldova n-r. 436-XVl din 28.12.2006 ,,privind administralia
publicd 1ocal6", primarul general al municipiului chiqindu DrSpuNE:
1. Sistarea valabilitalii autorizaliilor de construire nr. 84 din 13.05.2015 qi nr.
85 din'I3.05.2015, eliberate S.R.L. ,,Xpetrol", pdnd la inldturarea tuturor
neregulilor depistate.
2. Pretura sectorului Buiucani, Comisariatul de Polifie al sectorului Buiucani
vor asigura controlul executdrii prezentei dispozifii.

i 39rd

GENERAL
Chirtoacd