Sunteți pe pagina 1din 67

-

i
I '- . 't1 ..-

F
tt
E D G A R A. P O E

r cARAnu$uL
DE AUR
F

t
t
I
I
t

i
I

l l

l72l
l- t

EDITURA /oN C RE A N G A
J7

{',-,perta cie DL:-lI/IfiL.i IONESCU

rTCdACtOf GEONGETA PASARIN


Tehnoredactor : cll. CHIIIU
Aptirut 7970. Conxanda nr. 70.046. Ilirtie ziar d,e
50 g/rn2. 700><I000|gZ, CoLi tipar 2

Tiparul executat sub comanda nr. BtZ


la-Combinatrrl poligrafic,,Casa Scin-
teii", Piata Scinteii nr. l. I-tucrlrestl
Republica Soeialistir Iiorninia
CARABU$UL DE AUIT

Pdzqa, pdzea ! nebrlrul dsta joacd

A rostnruij(..rde u. "rt.t;i-,iT::11
'1.()1.11,
ANAtiSil;

Acum vreo ci{iva ani am legat o prir,'tenie strinsd


--u un domn, anllmc William Lc,grand. Sc t.rlgea dih_
:r'-o veche familie de h.u;qhcnofi qi fusese bogat pe
;renuri ; dar un $ir de nenorociri il aduseser5 la
.sapi cle lemn. vrind sd scape de r-rmilirr{ele prdbu-
"irii, plccase din Nerv-orleans, cet'atca strdbunilor
:iii, gi st dusese sd locuiascd pe insula Suilivan, i.ingi
Charlcstor-r, in Car.olina,de Sud e.
E o insrrld cit se poate de c'i.cl,atd. Alcitrritir aproa-
De numai din nisipul mirii, arL\ o lungirne cam cie
trei mile. Nicaieri nu c mai lati de un sfert de milJ.
E clesplr{itri de continent printr-un mic bra{ de
mal'e, carc abia se vecle gi care iEi taie calea strc-
curtntlu-sc printr'-o pustietate de pdpur:iq $i ndmolurj,
unde se rdsfafd g5inuqele-dc-ltalt5. Cum Jesne se
t Citat tlin comedia Totul anapocla.
a dranraturgriiui G_)n-
z',et Arlur Mur1tltg 1lT2T-1800).
x ,Stat din suclul:.S.U.A.

e
1)
p'aic iltesLiplrne, vcgeta{ia c sSracd gi incleobEte
pitica
A'b.ri mai ma'i nu sc 'ircr. Aproape de cap5tul
apus('an. rincli' sc r.iclici fortul l\40ultr.ie gi
sc afl[ qi
citcva clt-irjii'i cic lcmn siricrcioasc, i.chiriatc pcste
va'ri clc cci <'e fug dc praful .1i frigurilc dc balt.i
clin
Ctrarleston, sr.'rnai gisc;tc, cc._i clrcpt, un
sr-.riclc pal_
mier pipernicit : attf.l, intr.eaga insuli, afari clc pai.tca
accasta apusea'r gi clc o fiqi. cle plajir stca'pir gi
aibir
cic-a lur"rgr-rl{irmului inirii o acopcr.itir de
stufair.i;Lrl
cl.s gi binc mirosito'al mi't,lui. atit clc ca-rutatcl.
hor-
ticulorii englcz:i. Acc,st arbrrst atingc aclesca'aic.i
o
inrifime d. cincispl'czecc pi.ri la cloudzeci cie picioare
gi alcituic;tc o sihli ap'oapc crc ncpitruns,
alc .drci
mircsme grekr u:rrplLr intr.cg virzcluhul.
In par.tea ce'a mai rctrasti a clcsiqului. nu clepar.tc
clc
capdtul rt"r-srritcan. car.c _c si c.cl nrai inaintai-
c.arrirt
a]. instilei, l,cgrarrcl igi crirclisr.sinqnr. o coiibit
unde
locuia atunci c'incl, pentrtr ir-rtiia oar.r-lqi ctr totul
clin
intimplare, 1-am Crihoscut. in curi.ci, accastir silirprr-r
cunoEtintd se p.eschimbd intr'-o adcvi*'atir pr.ic,tcnic,
cdci in felul de a fi ai accsttri pust'ic ci'aLrmtrltc
tri-
stituri in starc sa t'czcascr intcr.esul qi prcfuirea
cuiva.
Mi-am dat seama cd sc rrrrc,rase cie o cregtcr.e
!jeas5, cd avea o mintc neobiqnLrit crc rrinc inzes-
tt'atr, dar 'bi'tuitr de rnizantropic
;i cir cru, r.irid pe
rincl, prada Lrnor c.ize cic mcrancoric gi cntuziasm.
I9i luase rnulte cirr{i cu cl, dar ntr le folosca
clccit
ararcori. Inclt'ls'trricirile rui clc crpetcnic el,au vind-

,T
. , ":.-: :: - : + : - - - : : i. s a u h o i n d re a i a d e -a l u r-rg u l p l aj ci
----r-rr--:' - i: - ' - . c ir m ir t , i n c d u ta re d e s c o i c i g i d e tot
. - -- ---. :rrmplare pentru insectar ; colec{iile lui
-=-.-.-gicc ar fi puttrt stirni gelozia lui Swammer-
. ,= r. in plimbdrile ace.stca era de obicei inso{it de
,: lt:'_Ir'.i irf,trin, pc nume Jupiter, care fuscse eli-
- --'at inci dinainte dc. rcstriptile abltutc asupra fa-
::i-i..i. dar nu putuse fi incluplecat nici prin amenin-
'-.:'i. nici prin fdgdduicii sd renun{c Ia ceca ce el
.i:otL.a ca cstc un drcpt aI sdri: aclicd cle a-l insofi
i: l:niirtrl siu rnosso2 Will, pos cu pas.
S,-.prc& poate, de altfcl, ca nrclclc lui Lcgrand, so-
-r:ir-'clcI nu prca era clr mintea intreag5, sI fi ciu-
'ii .:i-i incurajcze pe Jupiter
in inddrirtnicia lui,
:i,,:iijduind ci ar putca, prin cl, sd srlpraveqhcze Ei
:--: .'rrtl.cascdpe prilteag.
I,-'r'::iic sint rareori asprc la latitudinca insuici Sr-r1-
:ivan gi rarcori se intimplir ca sprc sfirEitul anului
si fil ncvoic clc foc. Carn pe Ia mijiocrtl lui octom-
il'ic I8... s-a intimplat toiLr;i si fie o zi cleoscbit dc
friguroasd. C-r-r pulin inainte clc apusul soarelui, mi-am
*-roit drunr prin stufirriqr-rl pururca vcl:de pind
la coliba prictenului.mctr, pc' la carc nu lnai frisesem
I Jan Su:arnnterdam (7637-1680), medic Si elltomolog olan-
,-iez. a;-rtonrl rinei vestite ir-natomii comparate a inset:telor.
J iiornrri stilcitd ln care negrii din sudul S.U.A. oltignuiesc
srr pro:,r:r{e ape}ativuL englez.escmaster - domniile.

o
de ciicvu siptdmini. Locuiam pe atunci la cirarleston,
Ia o clupr'n'tarc: cle noud mile clc insuli, si posibilit5-
file de tre'ccre, la dus gi la intors. crau mu]t mai
rnlci dercitin zir-raclc azi, Ajuns Ia coiibei,am birtut
'Lr.ld,aga cum .biqnuiam. in
Ei neprimi'cl nici u* rds-
plrn,:j,am ciutat cheia acolo trnde o qtiam ascunsS,
am
cie'seuiatqi am intrat. LTn foc zclravdn striilucca
in
vair&' Era pentru mi,c ce'a neagteptat
Ei. frrit in-
{i.)iale-r,
foarte plicut. N'Ii-am scos pa}to'ul gi, impin.
ginrl un jilt in fafa buturugilor care trosneatr,
offi
:iricptal cu ribdarc so,sireagazclelormcle.
,siosi.apufin cltrpi {'e se i'tu'ecase qi
imi frcurd
. pr.'i:fiirr dir cele mai ciicluroase. Rinjind cu gura
rrinii ia urcchi, Jupitcr se zorca sir girteascdniqte
96-
inuqer-de-baltipent.u ci.i. l,cgrand era i'tr-una
din
crtzeit saler-- cum oare lc-aq putca numi altfel ? _
r1c. erntuziasm. Cjisise trn bivalv r, necunoscut pin{
ii'tirnci.,ca'e alcdtuio ,n gen nou.
$i, pe cleasupra,
rnar cioborise 9i prinsese, cu ajutorul lui Jupiter, 'n
searahaeus? cu totur nccunoscnt, in privinla
crruia
r].c,r'i'B
sir aflc' Ei pircrca mca in climineafa ur.mdtoare.
-- 5i dir ce n, chia' astl-searl
? intrebai eu, fre_
cirr.cln*mimiinile..la para focului
li dind naibii in
rf.ncLtoi,neamul scaraboeus-iior"
' N{orrr::cti addpostitri
intr-o scoicd aledtuitd din dou6
v':!h'c..
2 Insec:trr din o.crinui
cvreoptereror, inrtrditd cu cirdbugur
l,Scarobae?r.s soee?'J,
-

- fla.a a; fi gtiut, vai, cd eqti aici, zise Legrariti,


dai e aSa de muit de cincl nu te-am vdzut ! $i dt
':rJe::a si qhicesc
ci ai sI vii Ia mine tocmai in
..a:a a-ria? In clrum spre casd,l-am intilnit pe loeo-
r.-;t€rrtJ G., de. la fort, Ei am fdcut nerozia sd-j im.-
oi-j:nui ciribugul; aqa ed n-ai sd-l po{i vedea decit
rn:ine dimineatS. Ramii la noapte aici, qi il trimit pe
i'lp dupa el Ia rAsdlitul soarelui. E cel mai rninunat
.':tr': de pe lume.
.--- Ce ? R5s5ritul soarclui ?
- Ei. asta-i ! Ciriltu;Lrl ! E ca aurul dt: str'6}ucri-
ii-i' >i e .i.-' mirimea unc.i nuci antericane, ctr dor:H
p€:e de un :lr=:"-r C.,-r arlt'r.rncLa una din nrarginilc
-oinirii si i:rci una. c€ra mai lungd, la cealaJki"Fe
a;ii--'l€ Cfiaf...
-- Tens'hea ? Dar n-at'L' tenechL'a dc ioc, xllossa
'.I.'ill.
fac prinsoare cu dumneata ! ii tdie vorba Jupr-
'-\rubugu
!er. Ssta i-un 'dribuq cu totul qi cu totul
de aur, ;i pin'niuntm, Ei pe afard; afar' de aripi,
n-am vdzut niciodatd un'drdbuE nici pe jumate aga
tle {r'cu.
*- Fie gi cum zici, Jup, rdspunse l-,egrand,parcil
.ieva mai aspru decit s-ar fi cuvenit, dar pentru asta ,
nir trebuie sd laqi si fi .seardd friptura. E adevdrai;
;4 dupd culoate, addugl eI, Ei spun'ind acL'.stease
-nioarse spre mine, ideea lui Jupiter e indeajuns de
;:'idr",Dtatiti. Nici n-ai vdzut luciu metalie mai scli-
pitor der-it cr.l rirsfrint de elitrele cdrd.buqrilrri"Dal
n-ai s5-ti po{i da seama de asta dccit miine. pind
atunci am sr-{i descriu intr-o oarecare mdsurd infi-
{iqarea lui.
Spuninci acestca,se aqczd la o mdsu{I, pe care se
afla o pa'5 qi o cdlimard. I)ar nu cra hirtie. cdut5
prin sertar qi nu gdsi.
- Nu f,ace'imic, zise er i'tr-un
tirziu, e bunir qi
sh, ;i scoaseclin buzunar,l vcstci ,,ri pctic cc mi
'se prrca a fi o hirtie groasir. foartc mtrrclard.
schita cu pana nn tlcscn sumar. pc cincl sc indc-
lctnicca cu accst llrcLu,anr stat pc locul mcu de lingir
foc, fiincic5 e'am incd .ebcgit. cincl iqi isprivi dcsc_
nui. nii-l i.mi'd firi sd se scoalc. Tocmai i' ciipa
cind il luam. sr-.auzi inl nrirtit gros, urmat cle un
riciit ia u;e. Jrrpiter o clcsc.hise. ,si ciir-relelui'f,e_
6rand, un Terra No'a 1 urial. nrvili in odaie, i+i
pllse labcie pe umcl'ii mci gi mii coplcgi cu lingugiri,
crci iI riisfilasc'm foarrc murt in timpul vizitelor mc-
le dinainte. cincl isprrvi cu salturilc, rrrd ,uitai la
bucata de hirtie gi, ca sd spun drept, 'u mici mi-,a
fost rnirarea irr fa{a clesc'uh,ri priel.enului meu.
- Fdrd i'doial5, am splls eu dupir o cercetarc cle
dterra ,minutc, trelruic sd mdrtur.isescci c un scaro-
baeus ciudal, cu totul noLr pentrr-r minc : nicioclati
rl-an1 mai vizut ccva asemrndtor, afarr numai clacr
t Ciine nlare, c:u pdnrl mdtdsos. originar
clin Terra Nova
sau Nerrfoundiancl (insula situatd in laginrl coastei r6sdri-
tene a Canadei).

I
r-i e o i--rca sau un cap de mort, cu care seam5ndrnai
:::lt d-:c:r c.u orice mi-a fost dat sd vdd.
- L:: cap de mort ! md ingind Legrand.
Ah, ba,
: - - (€. :r- poate, carn aduce cu asta, pe hirtie, fdrd in-
:--,ial5-cele do,d pete negre clin partea hc sus sca-
::ini c' 'igte ochi, nu ? $i pata cca lungl <lin par_
tea de jos, cu o gurl ; de-altfel, toatd forma esre
ci-ald.
- A$a o fi, spusei eu, dar teamd mi_e,
Legrancl,cd
:rLi prea e;ti megter. Mai bi'e agtept pind vdd gi eu
ringar-ria,ca sr-mi dau seama de felul cum aratd.
_- De, sc prca poate, zise el cam infepat,
cu toate
crrrdesenez biniqor, sau ce1 pulin asa qr trebui, sl
crescnez,de vrcme ce aln avut maegtri buni ',sim5
mindream cEnu sint tocmai ageamiu.
- Pesemne cd glumeEti, dragd prietene,
zisei eu.
tr o h'ircd foa'te rcuEitr, dupd toate regulile anato-
nriei, gi scorcbaeus-trrdumitale ar fi ccl mai nizdr6-
van scorabaeusdin lume dacd scamdnd intr-adev5r
{'-i ea. Am putea, chiar, pe acest temei, sd ndscocim
.c\-a infiorrtor, vreo istorioard cu supersti{ii. socot
cii ai de gind sd-{i botezi c5rdbugul scarabaeusca.put
hominis r, sau ceva de soiul acesta - tn cdrtile de
5tiin{e naturaie sint rnulte denumiri ascmdn5toare.
Dal unde sint antennae-le de care ai vorbit ? .'
1 Scarabetil cu hirca de om (lat).

I
- Antennae-Ie ! zise Legrand, car.e parrta tlin
cal.e-afard de prins cle ace.st subiect. sirrt sigur cd nrr
se poate sf, nu vezi antenele. Le-am clest:nat rleslugit,
ata clrm sint in realitate, qi socot cd asta e tlc ajuns.
*- I3ine, bine, incuvii'{ai e', sd zicerm
cl:rrc-ai de-
sr:nat, cu toate cd nu le v5d.
$i ii intinsei hirtia fdrd s{ mai aclaug r-rimic, nevrinrl
si-l intdrit ; dar eram foatrc uimit clc rntor:situra
(:are o luaser'5 lucrurile
; nu gtiam cc sd cred cle su-
pdrarca lui. Cit dc.spre dcsc.nr.rlcu gingania, era nein_
doios cr nu cuprinclca nici trn fer cle anteni vizibiii,
ri in intreglrl ir-ri avea o n-rarLrasemrnarc cu infdl.i-
$al'ea ltinccunoscutd a unui cap de mort.
Foartc imbufnat. i.}i lr"rd i' primire peticul tle hir-
tie gi e'ra cit pc'-aci sd-l facir mototol, desigur ca sd-l
aruncc in foc, cind, deodati. o privir-c intimpiritoare
asLlpra dcsr'nul.rri pirru cd ii fixeazd atenfia. Intr-tl
:iipa se inrogi Ia fute pe.sre' mdsurl, apoi se flcu
nespus de palid. Timp de citcr.a minute r&nrase lo-
cului, cercetincl desenul cu cle-amdnuntul. In cele
din m'mf, se .iclicii, lud de pe masd o luminare qi st:/
duse cle se aEczd pc' un cufrr in col{ul cel mai clepir-
tat aI incdperii. Acolo incepu din nou sd cerceteze
r'rr incol'clare peticul de hirl;ie, intorcindu-l in toate
pir[ilt'. Nu spusc totuEi nici un culirrt, qi purtarea
iui mr uimca din cc in ce mai mult; clar am socotit
cd nlr e cnnrinte sd-i atit prin vreun con')rrntariu

IO
.-:]_i--sr?a rwi rnai mare de care-era cuprins. DupS
'--:F '-si rcoase clin buzunarul
hainei un portvizit,
-.-_ .__ lrijA foaia cle hirtie in el qi le inchise pe
-.'.'.-r',a irr scrtorlrl unui pupitru, pe care il incuie.
-.-_in't s:, artta iardEi mai stlpin pe
sine, clar insu-
, - ---:i i 'ta< ic ia inc ep, t i i p i e ri s e c u to tu l .,rs i n i c i nu
: ;a: piu't'a atit de irlbufnat, cit mai ales a}:sorbit.
?-- misurt ce se inse'a, se aclincea tot mai mult in
i".-i'r'ia lui, din carc- glumele mcle nu izbutird cr.
', ic i ., chip
sr-h smulgi. venisem cu ginclul sd 16-
rn::r pcsle' noapte in colib5, a$a cum mai facusenl
adcs€:a, <lar, r'Szindu-l pe amfitrion in toane rele.
--.sell! ca e rnai bine si-mi iau rdmas bun. N-a str-
r-uii citu;i de pu{in s6 rrlnin, dar la plecare mi-a
stlns mina cu mai ,mult5 c6ldur5 ca cle obicei.
(hm la o l,nd dupr aceastd intimplare (rrstimp
l', c€r'' nu l-am rnai intilnit pe Legrand), primii la
('tra:'1cito' vizita om'h-ri st"rr-r, Jnpiter. Niciodatd nu-r.
r:rai r-i1zus('mpe lrunnl 5i crcclir-rciosulnegru atit ckr
:: r-ii.li \l-arr-r tcnlut si1 nll i se fi intimplat priete-
r-'-,I -:;. nl(.':-i \-l'e0 trenOfOCifre.
- IIt.-i. Jtrp, ii spusei, ce mai ve,ste ? Cr_rmii
merge
s t i p i n rri ui t iu ?
- - Hm ! C:a sI spun drept, ???osso-. nlr chiar aEa
(".im ar trebui.
-- Nu se simte bine ? ! lmi porer foarte rlrr sI auci
aia ce\-a" Dar. de ce se piinge ?

II
- PAi, aici e-aici ! Nu se piinge niciodati de nimic,
da'e rdu bolnav, totugi !
- Rdu bolnav, Jupiter ! De ce' nll mi-ai spus-o
mai lepccle ! E ltoinav la pat ?
- Nu, nu-i la pat ! Nu se simte ltinc nicdicrea...
tocmai asta estc... mI cloareinima pentru bictul
mosso Will !
- Jupitc.r, tarc a9 dori sd intcleg ceva din tot ee
po\,cstc$ti.Imi spr-rici stdpinul {i-e ltoinav. Dar nu
!i-a spus c,:-1doarc ?
-- \rai. r?to,sso,poli sii gi inr-rcbuneEtidin asta.
Donrnu \\'ill zic'-.ci nu-l doare nimic, dar atunci de
c'c tot umltki cic colo pind colo cu ochii in plmint,
cu capu-n jos, cii spinarea inccvoiatl qi alb la fa{,5
ca o stafie ? $i cie ce face ia lifrc tot mercu ?
- Ce zici cI facc, Jupitc'r ?
- Facc lifrc ai sernne pa o tiltlitr[, nigte semne
curioase-cum n-anl mai vdzut. i\Ii-e chiar foarte
fric5, sd Etii... Trebuie si fiu mereu cu ochii pd cl,
numai pd el. Alaltdieri mi-a scdpat din rnind nainte
de rdsdritul soarelui Ei s lipsit clt e ziua de mare. Imi
pregdtisem o bitd groas[ s5-i trag o bdtaie zdravdnl
Ia inapoicre; dar sint aqa de bleg, cd nu m-a rdHat
inima ; prea arat[ prdpldit.
- Cum ? Cc ? Ah, do, la urma urmei, ai flcut
mai bine c[ n-ai fost prea aspru cu bietul b6iat...
nu trebuic sd-l bafi, Jupiter, poate cI nu-i face bine
b2taia. Dar nu cumva ifi po{i da scama de unde ii

T2
'.-ineboala asta, sau, mai bine zis, aceastl schimbare
:r purtirri ? Sd i se fi {ntimplat oare ceva foarte
nepldcut de cin'd nu v-am mai vdzut ?
- Nu, m,assa,nu s-a intimplat cle-atunci incoa
nimic neplaicut, dar inainte dc asta, crcd cir da...
ciriar in ziua in care erai acolo.
Cum ? Cie vrei si zici | ?
PIi, vt'calt sd zic, ?nossa, ci ginclacul Ela, el
l ; ; -
e d e VIna. '
Carc 5la ?
- 'AribugLr...
Etiu foarte bine, ntass&WilI a fost
mugcat rrncleva,la cap, de 'Sr5btrEu5ia de anr.
*- $i ce te face, Jupiter, sd crezi una ca asta ?
- Apiri arc clegti destule, massa, Ei are gi gurir.
Niciodatl n-am mai vIzut" un 'irrlblrg ap de indri-
cit, apucl qi muqcd tot ce se apropie de cl. Massa
Will l-a plins, clar crede-md cI a trebuit sd,-i dea
clrumtr degrab', gi ctriar atunci trebui cI l-o fi muq-
:at. l{u-mi placea cum arita 'irlbuqu cu gura aia
a i.iii. d-aia lr-am vrtrt s5-l apuc cu clegetele,dar
l-am apr4catcu o bucatl clc 'irtie pe care am glsit-o.
L-am acoperit cu 'irtia qi i-am astupat botul crl o
l,rucSticdde 'irtie, aga-m fdcut.
- Agadar, crezi cd stdpirrul tdu a fost intr-adevdr
mugcat cle gingania asta gi s-a ,imbolnlvit din mug-
citurir ?

I3
-- Nu ttred nimie, eu
Etiu bine. p6i de, r:e tot vi_
seazl eI numai aur, dacd nu d-aia, ci l_a muqcat
'6rdbuqu de
aur ? Am rnai auzit io dr.spr.c 'ilr5bu-
Eii SEtia de a,ur...
..- Dar de unde gtii cd vise'azdaur ?
'-_ De unde qtiu ? pc'ntru cf, despre asta vorbeEte
in somn, uite de unde ,Etiu!
-- Bine, Jup, poatc cd ai dreptate
i dar spune_mi,
crrei fericite imprejurdri datorez einstea vizi,tei talt:
de azi ?
-- Ce vrei sd spui, massa?
-- Mi-aduci cumva un. mesaj clin parte.adomnului
J,egt'and?
-- Nu, masso, fi-adue scrisoarea asta.
$i Jup imi inmini un rdvas care sllna astfel ;

Dragul meu,
De ce 'u te-am mai vdz-ut cle atita vremLr? sper
cd n-ai fost atit de" copiliros si tc fi supiirat tJi'
pricina purtdrii mele ni{el cam repezite; nlr, desi-
gur, astb,nu mi se pare cu putin{I.
De cind nu nc-aln mai vdzut, am avut cuvinte :;I
fiu foarte ingrijorat. Am .eva sa-ti spu., clar nici
ru gtiu eum sa-fi spun qi dacd i{i voi spune sau }rr.
l)e citeva zile incoace nu prea mi-e bine, qi bietul
meu Jup mr plictiseqtepeste mdsurd cu binevoitoarele
Jrri ingrijiri. N-ai sr md crezi cind ifi voi sp,ne ei
deundzi gi-a pr:eedtit un br{ mare sd md pedepseascr,

t4
'- rr . 'r.: --a:n scipat din miini,
1i mi-am petrecut
;'c r--.? .solu-st pc tisc.at, colindind peste dealuri.
, '-.: .';.r-acievirr ci ntlmai infdfirsarea mea jalnicd
-s :-a:,oat de ciomirgeali,
i}':' ciltcl rru ne-am vi-tzut, n-am n'rai adiugat nimic
* i r,it'cqia lnea.
I)aca po{i qi ntr ti-c ctr sttpdral'{r.''vino aici cu Ju-
r^:t':-. \-ino. te rog. Trebuie sd te vird chiar ast6-
--.a:-t,, p(rntl'Ll o chestittnc importantii. Clrcde-mii ci
, .:'! [rrc'Ltttlt' cea mai mare insc'mtr[tate.
Al dumitalc ca totdc'auna
\V. I,,

I',ra irt tonul scestui rdvaE ceva care mI neliniqti


' i'rpiiS cle mult- Stittrl ltti .se dc:clscbcacrt totul cle
a. itri Lt:grancl. 1,3 Ce-o fi visincl ? Ce alta nirzdrS-
I il:rit. o fi pus stlpinire pc mintca iui infierbiptatir ?
Cc. f.'l clr, ..iucrtt clc cera tnai mare insemndtatc(r ar
r'r sti D.ltci 1a caie ? Ltimttl'irilc lui Jt"tpiter ntl
:,.,-l'.i'a
iri:lric' ittt:r. l1t1 trrlrplt'a clt' llfoozh gir"rclurl
lt':. \-r.,(t.-,Ji-r
--:' , ji,r iil.irile nt'c'ontciiitc ait' tleitot'oc'ttltti. prie-
n r i ' . r . . : ' r c . ' l t ' c l i n r t r m i . r i i p i e r c l t r s cm i n { i l e .
ciipa tlt' gosairc. mt-r prcgAtii sir-'l insotesc pe

pc chei. ctddtri cu oc'ltii <le (r coaslt gi


toatc: decpotrivi clc noi, ttintite pe
in care urma si-ine sttim.
I SinS:ir' (liri)

I5
Ce rost au toatc acests.a.Jup ? intrcltai eu.
E o coas5,massa,gi ni,gtccazmale.
- Foarte adcvd'at clar carc
i e rostrrr ror aici ?
- si't 'i;tc cazma,lc qi o coasr pc
care ?'.sso
\\/ill mi-a spus sir i lc. cump;ir di' oi,af,
;i m_aLl
costat scnmp al dracului.
i* Dar, in numere tuturor tai'cr'r.
cri, rume,
ce-a'c dc gincl ,,mussawili,( al tiu cu coasa qi caz-
malele astca ?
- Asta nu pot s-o spti', gi si
'ri ia iraiba dacir o
$ii 'si ?l?osso\\riii. I)ar toat,-. astc-atot dr. la 'drd-
itug vin.
Yizinrl ci 'u puteai, afia nirnic alta cle la Jupiter,
a ci.ui mintc' pir'ca p,-. cl,:-a-'trcgul absorbitd
de
,,'XrIbu;', DI suii i' barci ;i i'tinsci pi.za. Un vint
raco'os Ei puter'ic rc purtd fdrilr ziibavi in mie'l
golf de la nor.d de fortui -\Iouir"rie,si, dupd plim-
o
barc dt-.\-i'co cio:-rimilc, ajun.scr.im ia colibd. Sd tot
fi fost 3 cl,pr-amiazr cincl am sosit. Legr.andne ag-
tepta cu vie nerdbdarc. Imi strinsc mira cu o grabd,
infriguratd, ca'e md i'grijori gi i'tiri bdnuielile
mclc. chipul lui era de o paloare spectrald, iar ochii,
clugi in funch-rl capului, str.dluceau intr-un fel ne-
fi'csc. Dtrpr ,n schimb de cuvintc clc.sprcsdnitatea
lLri. il intrelrai, neglsind ceva rnai bnn, claci locote-
:rcrrtul G. i-a rcstituit, in sfilEit, scaraboezs_ul.
- Air, da, imi rlspunse, rogindu_se
ca para focu-
Itri, l-am lr-ratinclrrirt chiar in climineala urmt-rtoare.

I6
l'i:miu p: :;nie n-are sE mI despart5 de acest. scoro'
-'-f,r:ra'.-\ile ca Jupiter are clreptate in privin{a lui'
- )i anunle curn ? intrebai, cu inima strinsd de
, :r.':inrtirc tristd.
Cir.rclpretincle c5 e un c[rEbuq dc aur adevarat,
:a-lSe L.cgrantl Cu Lln aer de adincd seriozitate, care'
ni inclur.crSncsplls. cirr5buqul dsta e menit s5-mi
;.luc.i bogd{ic.,urmir cI cr-run zimbet de triumf. o s5
nil faci tlin nou stirpin pc averilt pitminteqti. $i nu
_.rie loc cle mirare cd iI preluiesc atit cie mult. DacS
soarta a gdsit cu cale sd mi-l h6r5zeasc5,nu-mi
rirnipc ciccit sI nr[ folosesc de e] cum trebuie, Ei
i-oi ajun{t Sit pun mina pe aurul al carui Semn este.
,I':piter, adr-r-mi scorobaeus-ul!
- Cum, mossc, 'dritbu;uZ? Nu Vrr-au s[ am de-a
'alii-lit>iti, lnai llirle ia-ti-l singur'
i-at'c cu
I-i:crlancl.se sculi qi, cu o inf5ligare gravd 9i itn-
pirnitoar.c.. inri aduse gingania de sttb globul de
::ic!i sub rat'tl o PLISt'sr'.Era un scorobaeus minunat,
i iot ll necunosc'tlt pe vremea accea naturaliqtilor 9i
.;,_.:i,:_;:,.it_.n13r'c prc{. din punct de: vedere qtiintific.
Avca pc spinare, in partea de sus, douf, petc negre
pa'Li lunguiafa'
:i i'trtlrncle, iar in partea opttsi, ir:ca o
;.-iitr.clc, cle ctrloarea aurului vechi, erau foarte tari
;ilucitoare.Gingarriaera.Clcosebitdegreaqi,finind
putut in-
searna cle tclate ace:;tea, anevoie L-anr fi
f6-
vinui pc' Jupiter pentru plrcrea iui' Dai: r:r:m se

I7
eea c6 qi f-egra'd impartaqe,a
aceastS p'rere ? rat.
ce n-as fi putut spune chiar
c' prctrt,1'-viefiirnere"
- Te=am chemat,
zise el pe un torr grandilocvent
dupS ce isprSvisem cre cercetat
insecta, te--am crre-
rnat pentru c5 am nevoie
de sfatur gi ajuto.uI drrmi-
tale ca s5 se implineascd
hotSririie Joartc,i
cdrdiruquiui. ,si ate
-- Dragrl
Legrand, strigai eu intr.erupinclu_1,
desigur cr egti Tuu.
ni{el Ltn"r, qi ar fi rnai
oarecaremisuri ! Ai sd binc, sd iei
te ageziin pat si am sri rlmin
c?tevaziie cu crumneata. pina te'incleci. Ai febri qi,..
- Ia-mi pulstri, zisc
el.
L luai pulsui gi, ca sa spun
cL.ept,nu glsii nici
urmi oe fclx.a
- Dar pofi fi
borrar- gi farS -.i ii fcbr.d.
vor-s5! fac, numai o data. Di-rni
pe doc.torLrlcLrcrur,.cal,a.
f'{ai irrtii de toate. bagi_t"_.,
pur. pc, ur.mi...
-- Te i:iseli,
md i^trerupse el, mi simt
de rrlne cit se poate simfi tot al,it
ci'eva i' starca crc n€:-
estimpir in care mr g'sesc
eu. Dacii vrei i'tr-adev'r
s'i-mi fie bine,^trebuie
s5 potoregti acest neastimpSr.
- Ce e cie flcut
?
*_ E foarte
Jupilr'r .,sicu nri'c pli:c5m
."g?r.
expodifie pe dealuri; intr.-o
pe uscat. in u."*ti
c- rtevoie de ajutorul cuiva e,xperrti{ie
in cor.csr_ravcnt o incre_
dere cesivir'liti' EEti singurut
om i* .r,.,,-',^,"putcm
insigrj'..' frii c5 retrsim,
fie cii dam gre$, .eastimpS-
rul pe <are-i simfi in ,mine
sc \,a potoli cleopotri'd.

I8
_- j;1,1 it)ar.t€ dornic sd te ajul, oricirrd ;i or]C.tl.fn'
risprlp:.'i t',-i. ciar ntt cllmva vrt'i sI spui ci ginganta
asra af,lrisita are vreo legdturd cu exp'rditia noas-
r-t';i pr' tlt'alitl'i ?
- -{1'1..
- - I)acI t. a$a, Lcgratld, nu pot st-l iait pal't'c J'a <.,
ntrcplir-rdclc atit, di: nc'socotit
-- ]lni parc litu, ftlat't* t'iru, aici va tl:r':i:ui a1'unr-i
si irrcclcam qi singuri.
-- Sa irlcer:ca{i qi singuri ! I3ietu} om ! E ile btrn,
cle.si.gttr! Dar stai ! Cit vrt'i sd tipseqti ?
- - Poatc cd toatf, noaptea.. Pornim numaidec;it qli,
ti|ic'c-ar fi, Itc intoar:ccm la r'f,s[r:itlrl soare]uj'
-- Si-nri fagriduic,lti pe cul'int dc orloare cij" ii|lp;i
cc tri-ai ff,cut qustul si ai ispravit cu ilint- li afa-
i,crea asta a t.;)r-dbuguiui (sfinte J)clamrrcl), ai sii tt:
"rr;i-."tl
intorci acasd gi ai si-mi ltrmt-'zi sfattllilc:' ca :i
al fi mt'clicttl dumitale ?
Da, iti firqdduicsc : }i acum si porr-rim, c'5 n-am
\. l',.-'mcclc pierdut.
(-'u ininta indoitd, mi-am irrso[it prictcnr-l). For'rij-
i'anr p,-' ia ceasurile 4, I-egtiand, Jupitc'r. zdvoclul 1i
r.u. Jupiter luase cazmalele Ei coasa, pe (:al:8 stii*
ruise sf, le clucl singttr, pale-rni-se ci mai n"rrrlt cje
frica dc a vedea vreLlna clintre acestr-'tttlt:ltc :n r,rina
stipinului clecit din prca mal'c zcl sau bunavointd.
El.a i1 toane cit sr-. poatc cle rele, 5i ,,afut:isitul illa
'i-trillttqi( aufost singurelc cttviitte carql i-at: 'ventt'
tle

I9
20
Ia vale numai cJetrunclriurile clc care se sprijincatl.
R,ipe adinci, care se irttinclcau in toate pddile, d[-
oeau acestci priveliqti o inf[{i;arc' de posomorit5
m[re{ie.
Pocliqul inalt pc carc nc cirlilrascm el'a cu totul
clc mSrdcini qi ne-am dat rcpcclc soama c5 f[rf,
o coas[ ne-ar fi fost cu ncputint,;i si ne croim
drum printrc ci. f,a porunca stirpinulLri,Jupiter se
apuc6 sd ne taie o poteci ingustd pinA ia un uria's

mlre{ia intrc'gii salc infrj{iq5ri. cirrcl am ajuns ling5


copac, I-,egranclse intoarsc' cltre Jupitcr qi il intrebfl
claci se creclc in starc sir sc suic in cl. Bdtrinul p5-
rca cam incurcat de aceastSintrebare, 9i timp de
citeva clipc nu dddu nici un rdspuns. In cele din
urmf, sc apropie dc trunchiul trriaE, ii clIclu ocol
fSrI grabl si-l cercetl cu de-amdnuntuJ. Cind igi
sfirqi cercretarea, sptlsc numai atit :
- I)a, massa' Jup n-a vdzut incd in viap lui un
pom in care sd nu se Poatd sui.

2l
-.-.-Attr'ci sus cn tine,
cit po{i mai iute, cI se,in-
tuncci Ei n-o sd mai vedem ce-avem cle
ficut.
-- (lit clc sns trebuie
si mr sui. mosso? intrebi
,Iu"piter,
-- (latirrt-te mai intii
pe tr.unchi, Ei per trr.m5 arn
ui-fi spLrl err incotro sd apuci. I)ar
stai. Ia gingania
asta ctr tirre.
-- 'ArrbLlgLl, znossc
!vi[, 't-r.aibu;ucrc aur ! strigl
irit.in'i negl''. sa-r iarr c,r minc-n pom ?
Aftrr.isit
si fiu riacii-l iatr !
: f)aci
ti-e frici. .Iup. {ie, (:oscogeamitc arapu,
s: pr:1i mina pe un biet gin(lac mor.t. atunci
il po{i
l'-ia a'ii sf.a.a asta. crar craci ntr-l
ic,i cu tine sus,
crlci tc'-i p.ic'c'pe'.am sii firr n.r,oit
sa-{i cr5p capur
('i.l c'azmatta
-- (li' r-orbi e asta.
m(ts.se? ir intrcba-i .Iup, vrcrit
r-igr..'at si binc'oitor. Egti totclcar'a
gata si strigi la
l ''i e' i- r -c i. r m it alc n c g ' tr. ;\ fo s t
o g i ' m d , g i ati ta tot.
'si-mi fie fricd mie cle 'drdbug ?
N{trrt imi pasir mie
d e ' ir dbug !
ori brga'c cle scami, rLrir caprtur
sforii i* minh
qi, 'gininci gingania crepartc clefipt.ra
sa, atit cit ii in-
gicirriau imprejurdrile, se pregrti
si se suie in copac.
t\{;rgrrolia (I'iriocrenclron tutpifera). cer
mai fah.ric
coparr {iin pirdtr'ile Americii, ar... cinci
c tinrr. un
trri*ciri ricosebit de neted gi ajungc aclesca
ra o mare
tnilfimer, flrii sir dea crengi pe .cie ltituri.
f)ar, la

22
rnaturitate', scoar[a lui se face asprd gi noduroas/t,
qi o mulfime de ramuri scurte ii rdsar pe ntinchi.
Astfel c5, in imprejurarea de fa[d, a te sui in ei n u
era atit'de greu in fapt pe cit pdrea sd fie. Cuprin-
zind cit mai strins cu putin-td uriaEul cilirrdru cr-r
bratAte Ei gcnunchii, agdtindu-se clr miinile de unelt'
ieqituri qi sprijinindu-se de altelc cu picioart'1r:
goale, Jupiter,dupd ce fu cit pe-aci sd cacll o tia.tir
sau de doud ori, se cocotd, in cele din urmf,, pe ut'a
dintii furcd mare gi pdru atunci ca socoato toali
treaba ca qi fdcut5. Primejdia qi greul a.cestt-i !*
prdvi eraLl cle fapt inlSturate, cu toate c:ainttgrul st'
afla ia vrco qaizeci-gaptezeci cle picioare d*asrrpra
pdmintului.
- - Incotro s-o 'iau actlm, ?7l{ls.so
Will ? intrel;a ''J
-- Ia-o pe craca cea mai mare din pal'tca as'la"
z,ise l-cgrancl.
Negrul il asctrltti nr,rmaiclccit qi pare*se flrd r;it'i
rr grcutate. Se sui tot mai stts, pind ce nici o pil:'tr-
c-icd tlin tltrpul ltri chircit nu se mai zdri prin frun-
ziqul des carc-I acoperea. Clasul i sd auzi al'trnr r:tl
din depdrtdri :
._ Pind unde sd md mai sui ?
-- La ce indltime eqti ? intrebd Leglantl.
** A,!a de sus, rdspunsc negrttl, cI pot S Vid 'ru'-
rrl prin virful coPacului.

23
- LasI cerul
Ei ia seama la ce_{i spun eu. Ui_
td-te in josul t'unchiurui gi numdrd crdcite
clc sub
tine in partea asta. Cite crdci ai suit ?
- lfna, dou5, trei, patru,...sinEi.
Am sr_ritsingi
crlci mari, masso,eu, pe partea asta.
-- Atunci mai suic_tcuna.
Dupd citer:a minute, glasLrr i se auzi
din nou,
dind de qtirc cI ajuns"r. po a crac5.
Eaptea
-- Acum, Jup, strigd Legrancl,
in prada unci
mari 'si vdditc f.rmintdri, ai s6 i.ainttzi pe
craca
asta cit po{i clc cicpa'tc ! Dacir vezi ceva
neorris-
'
nuit, s5-mi sprri.
Din clipa aceasta pierclui orice indoiald
a$ mai
fi putut a\:ca cir pri'i.e ra nebunia prietenur,i
meu.
Era cu neputin{i sd nu_mi clatr'scama
c5*gi pier_
duse mi'tiie Ei inccpusem sr md gi.clesc
foartc
ingrijorat c:um sd-r crtrcinapoi acasa.pe
cincl chib_
zuiam c€' i'ra mai rri'c cie fdcut, glasul
rui Jupiter
se atrzi ciin nou :
- Mi-e fricd sI mai merg pe
craca asta, e o crac6
i tare lungl Ei uscatd de tot.
Zici cA e o cracd uscatd, Jtrpiter ? strigir
Le-
,grand cu un glas care tremura
cle cmofie.
- Do, masse,e moartl .e_a
'ea, binclea. S_a zis cu
nri mai are pic de via{d.
- Ce trebuie sI fac, Dumnezeule
? intrebd Le_
grand, ca1.epi-irea iln cr_rlmeacleznddejclii.

24
- Ce sd faci ? zisei eu, bucuros cI am prilejul
s- spun un cuvint. S5 mergem acas5 Si sA te bagi
:n pat. Haide, fii bbiat bun. Se face tirziu qi, afar6
cie asta, aclu-ti aminte ce mi-ai fdglduit.
- Jupiter, strigl el fdrd sd-mi dea citugi de pu-
iir ascultare, m-auzi ?
- DB, messa Will, te aud foarte bine.
- lncearcd lemnul cu cu{itul Ei vezi dacl e pu-
t:'id de tot.
- Putred, mcsso, destul de putred, rdspunse ne-
rrul clupd o clip5, dar nu atit de putred cit ar pu-
t.a sd fie. Ag putea sd mai inaintez ni{el pe crac6,
clar numai eu singur, vezi bine !
- Tu sin-qur! Ce vrei sd zici ?
- \'1gsr.rsd zic de '5rdbuq. Tare greu, 'Srdbuqul.
Eu zic sd-i clau drumul intii, Ei atr-rncicraca n-o sE
se mai rupd numa c-un biH neglu.
- Ticdiosul dracului ! strigd Legrand, care p5-
rea c5 se inseninase.Cum iti vine sd-mi spui astfel
ci: prostii ? SA Etii c5 dacS-i dai drumul clrdbuEu-
iui, i{i rup gitul ! BagE de seam5,Jupiter, md auzi?
- ps, rnassa,nu face sd te porfi aqa cu un biet
negru.
- Bine, bine, acum ascultd ! Dacd mergi pe
craca asta cit mai departe crezi c5 se poate, qi f6rd
sai scapi cdr5bugul din min6, iti dau un dolar" de
argint indatd ce te-ai dat jos.

25
- Iatd-m5, mlrsso WiIl, sint gata, r.d.spunsc, ne_
grul ftird zdbavd, sint aproape cle.,capdt.
- - Le capdt I strigd Legrancl imbunat.
Vrei sa
spui ci egti chiar Ia capdtul acestei crdci ?
- Uitc ca ajtrng acu qi la capdt, massa,
oh, oh,
ol-r ! Doamnc\, d,mnczeuk: ! Ce-o fi asta aici pe pom ?
- Hai. spun(., strigd Legrand in culmt_.a i:trt:u_
rici, ce-i acolo ?
*- Pii nu-i decit o hirci; cinevagi-ofitdsatcapul
air:i pe poffi, gi ciorile au mincat toatd carnea cle pe el.
- .- O hircir, zici ? Ii'oar.tc binc !
Ctrm e pr.insl cle
craci ? In ce se {ine ?
--- Std ltine cle tot, rrrrrssa WiIl
; trebuie si vdcl.
IJ tare ciudat, pe lcgea mea, vdcl in ea Lln cui mare
clr care e pironitii in pom.
--- Bine, Jr-rpiter. Iar acum fri into.mai
ce_ti sDLln
i:ll, [l-8UZi ?
-' - I)a, m.os.so
i
-_ la scarna, dcci I G5seEte-mi ochiul
sr,ir.rqal
hircii.
*-. Hrn ! i)oamnt. ! Asta-i buni ! tjitc cI
n_are
ochiu stin.g de loc.
* A nailtii prostie !
$tii car:e {i*e mina ch:eaptd
qi care stinga ?
*- Da, gtiu... gtiu asta...mina stingi,
aia car:ctaie
Jemnele.
- Da, fireqte ! Cd doar. egti stingaci gi
; ochiul
sting ti-e pe acceaEi prte cu mina stingd. Cred

26
.l:.um c5 po[i gSsi ochiui sting al hircii. aclicd l,oc'u.
.r, {:Brt a fost ochiul sting. L-ai gisit i'
t-n llstimp de tdccrc. intr-trn tirziu, nergrul in-
i lr,'lli :
Oc'hiu sting ai hircii o fi qi cl pc' acereaqipartt:
i,. n-Ina stingi a hircii ? Dar hirca asta n-are miini
i'--'i ()(... ( ' c - at ' c a f ac :c ! A c u a m g d s i t o c h i tri s ti ng" "
i ici l' oc'hitrl sting, cc sil fac c:tt cl ?
i)A cir.trmr-r1cirriburqrrh.riprin cl pirri ttn{ii-,
...',rng(' sfoat'a, ciar. bagd de seamt-I,nu scipa s{oara
S-a firc:trt. mos.so Will, nu cl'a mar() lutc:ru sa'i
'. : . 'i ;l 'air ir 5ulpr . in ga trrti ...tri tc -l c :u tms c l a s i i n j os I
(jit tinusc accst schimb tlc cttt,it'ttt':, firptura Itri
l-:: r r-:ii sc' zirise tle ioc. I)al cirdllu;ttl pc cax'-i
- - -,: .,,:: i, - cit'a ac'Lttttia capitul siorii. Str5lLrc't'a
.a un glob de aur r.cciri in trltirnt'le laze alc asfin-
'. i-,i i i i . cc m ai ar unc a u o l u m i n d p l d p i n d a p e i nti l -
:.r,i-a irr (al'(' nc aflam. scoraboeus-ttl in coborirr'
atilna ncimpicciicat plintlc lamr.tt'i Ei, ciacl i-ar fi
L.*- '-':'ilnrlri. ar fi cdztrt la picioarele troastre. I t'-
E.anq i. . cit'grab5 coasa qi curS{5 cu ea un loc t'cr-
tlinci, cr-r un cliametru cle trci-patru iarzi. ciriar dt:-
cicstri-ltirlinsectei, apoi ii portrnci iui Jupitcr s5 dc'a
,-l:'umul sfolii Ei sI coboat'e clin copac.
Prictcnul metr infipsc cu mare iuare-aminte LlFi
-.-,:".rsrn pdmint, chiar in locul trncle cdzuse gingania,

si :r,{-}:i-i' clir'r buzunar o rulet5. Legind cu Ltn capit

27
panglica de trunchiul copacului, in punctul cel mai
apropiat de {druq, o dcsfiquri apoi pini ajunse ctr
ea la fdrug, qi cle-acolomai clepartc, in clirecfia clatii
cle ceJe dotrd puncte, al copacr-rluiqi al lirruqultri,
pin[ la o depdrtare de cincizcci rlc pa$i. J'upitcr,
intre timp, c'r5!a mdr[cinii cu coasa.pc locul ast-
fel stabilit, Legrancl infipsc aI cloilc.a{Irug Ei, Iuin_
du-I ca ccntru, descrise in jtrrul iui, cu trisituri
greoaie, un cerc cu un diametru cam cle vreo patr:u
picioarc. Puse mina apoi pc o cazmat ne cldcl*
Ei
nou5, lui Jupiter qi mic, citc una gi nc rugd sir n,_.
apuclm cle slpat cit mai repede cu putin{d.
ca s[ sipunrlrcpt, o astfcl clc incl.ictnicire nu mi
s-a pr*rt nicioclatir prca plir-uii, qi in clipa aceea
ag fi 'enun{at l:ucuros Ia ea, cici se }dsa noaptea qi
mi sim{eam pestc misurir de obosit, 'rai alcs clupd
clrumul pc carc-J ficuscrn. Nti vcdeam insr nici un
mijloc de sclpare qi md umplea clc g,-oaz6ginduL
cir putca.m si tulbur printr-un rcfuz scniirrtatea su-
flcteascd a srrman.lui mcu p'ictcn. Dacr m-as fi
putut bizui pe ajutorul lui Jupiter, n_a, fi qo'riit
sd incerc sd-l aduc cu for{a pe nebun acasd. Dar
prea cunoqteam bine sentimentele brtrinului ncgr,.r
ca si trag nddejdea cd m-ar fi sprijinit clacr ar fi
fost nevoie si mr iau la trinti cu stdpintrl siu. Nu
md indoiam cd in mintea lui Lqgrancl se incuibase,
ca o boald molipsitoare, una clintre acele nenumi-

u
rate s,.rpc.rstifii clin sucl ciesprc contori ingropatc irr.
pimtnt ,.i ci ipchipuilc'a ii era intiritatl cle gdsirea
.qccrcbc:'u.r-i-iilrsau poate c'[iar.' c1e i1c;ipi[inarea cti
.Cat'. s..:stillca Jupitcr ca .,gipgania cstc cic ar-lr acie-
r-a l .a t.' .C m i11t epr c c i i s p trs i r1 a tl c l -,' .ttl i cp tttt' a fi rt;or
t.:'-t- cil a:.cmcllea ll-tcicmtrtiri, tnai art:s c'incl clc 'qc
p.rti'i."-eau cLl altLllrl! icic'i pl'ccotlccptrtc: ;i mi-an:i
rnai amietii aPrri tic volllcie sit'matrtiltri mcr'r pric'-
t.'i) cinri <c,ll-r'.'3 1[grpi't' c'irrJrl;r-r;.c'ii c pcntt't l ei
se ti '...- - nr : - ) ogaii|i i " . Pc s tc a c c s t()e -i to a tc , ma;
eram gi indurerat .,sincclttmerit. clar', pinii la u1mii.
m-ani iii,t,.-ir'.lstl fac ilaz clc t-lccaz, sit nti"t alpuc citr
'\:- pe accst
. -sipat din ic;ata irtirrra ;i siL-i ;r.irit astft
lLinatic s5-gi vad5 cut ochii, Ei cit mai d labit, clc'-
'*.--. .,'. I '-. ' I rlea l'is irt'ilo r
'+:
Apl.--_, -- :.-i;ar,_--,. lr.--illt pLt. p{, iilClir CLI (,

*: =..sirgtriftffi-'irred*ied de o cauz:i meii l'lunl. $i, crnci


lun-rina <,:i.r'iisflinsc. puternic asupri-ne gi asupra
i*x.rtprrnelteiol I1,,,:ril"-. j-,,, 111-:lnlputtri. opl'i sir ctiget cii
i] '-xe
pitoresc era grLrpL:, ce-r aicaiitLiiamqi cit clc ciu-
pi' data -.- : r' :rLlspecti ar fi pfu'ut indeletnicirea noastrai
l|!t
': i = '-')',o ri c5 ruit , . : ) , , : t it c , ar " r,
:ri ' Ii c i a .ti n ti m p l a i to r p e s t e noi ,
i.* Atn sepai cii inciiljile \-r'co clor-rirccastn'i. Ntr s-a
": r'orbit r:iai cle loc. Ne stinghelca foarte mrilt idtrattrl
\
nccontenit al ciinelui. pe ca1'c trebrrrile noastre il
i',,.,
" interesau peste mt'rsuri cie rnirlt. Cu incetul, se fdcu
|
aiit de giilSgios gi rrcastimpirat, ci ner cuprinsc

29
tL'ama ca r)u cumva sd atruga atcrrlio vreui]or. hai;,
rnanale aflate prin vccinrtate; accasta era n1'1"s1.r''',':;'
temerea lui Lcgrand. Cit despre mine, oricc intre-
r:upL\re care mi-ar fi ingdduit sir-l ciuc pe hoinar.
iacasl m-ar fi ltucurat nespus. In cr-lc clin trrmj,
larma a fost cu totul inirlru;iti cie catrc ,lr-rpitel-,
i.'ar.e,ieEind din groapir cli o infiqigar',,. irorirr.iti"r
$l
intrritatd, ficu clulinriui o irotniqa cu. una clin i)iri,-
i,t:Ielc salc gi cll Lrn rinj.-,t tie irirr.rinla se intoarse ja,.-=
i re aba lui.
Dtrpi trc.c,..l'r'al':.istimpulL:i ar.atat. a.jirn:r,s,'nt la rFre
adincime dc cinci picioar.e. gi nici urmi nu se zj-'
i'ca cle vlilo conioar.rl. Ne oprirdm cu to{ii sd rdsu*i ''
fidm. Tr5gca,m ac,'.rrn nirclcjcle ci. se ispr-i1
plcdteala. Dar l-cq-r'a:rtl. ,-r,rioatl ca pAr.t:a UH-.":F
afar5 clc. descumpanit. i>i gtcrse fruntea, dus pe -''
ginduri, qi sc apucd iara;i ci,-,lrrc.t.lr.Siipast'nr ;', ln-. ''e
i,regimc ct.rcnl clrr patr.u picioare in diametru, ii,*'' ,
acum ii ldrgir'5m ni{e} marginile, qi apoi inainta-r*' 'r
rdm sdpind alte doud picioarc in adincime. tlar;i{fi
,rnic nu it'qi incir ta ivcnlti. In sfilqit, cAutdtortil c].' 'C
llur pe carc-l cornpatimr.am cu adevdrat icqi €lii'- .
voie din groapi. Pc r:iriptri lrri sc intipirrist' r'e? mai*i.l+''
n)€u'c dezamaqirr. -\ir.ni. ;i in silir i;i imbrf,cl hairaii .,7
p e c ar e $i- o - q c o a s ei a :n c tp u tr,rl l u c ru l u i . In tot .*
acest rdstimp nu i-anr spus un singur cttvint. La un
semn al stdpinului, Jupitt'r se apr-rcii sir-qi str:ing5

30
unr'ltelt'. .l)rrpri ac:eastagi clupi cc scoaserqi ciinelu"
botni{a. rrr, incllcptarlrn sprc casI, intr-o tlcere aclincS.
.,Iti-,c'.r..,m poatc vr€:o c{oisprezece pa$i in tlirec{ia
ace('ar.c"incl.clcclclatir.I.,egrsncl.cLl o injrrr5turi cum-
plitir, irraintti spl'c' .lLrpitcr Ei il apuci cie gtrler. Ne-
grtri liirnast' r-rirrit,('Lr gLn"a c'r"rscatai. Iqi hollti ochii,
c'it e.raitrckr mali. scirpri c'azmalclr. clin miini Ei clzti
in g i 'r'rrrnc ' lr i.
'l'
i i l r a l r rl t , I : z i sr , L e g l a n r l , q i plintrc clin[ii lui
incir';ta1i silabeie ieqeau Etricrincl. N{i, rlcgru ticir-
los ;i af rrrisit I Sprinc'-mi, auzt'l li-rsprrnclcnlr-
rnal.i t r i r i : i r . .i r ' l t ' s L r g t r r i . c . a l t , - i , i ( ' s t ( , . c a l ' c t i - e
sl.i:-.-.'
I'it'-tr nriler. mas.\e \\'ill I ('um. ltLl e atstal ochiL:t
stii - i:tl i-:-i:,. ici .' Lrliii Jtrlritcr. ingrozit. prrnin-
dU-;'i I l i . : . c , p - u i ' i : ; . . . . a i . r c r t ' tp t S ' t i s i r r c i - O a < ' O l oC U O
indii:'irtnicie demdddjduitS, € gi cLrm s-ar fi temrrt
s:1rr r-r'r'a sil i-l scoatd cu o dalt5.
Stianr ( r r I O , ; ti a m e ' rr l ;i r-rt,i L i ra I s tr.i g i Le-
r i i n c l c lr um ir l rrr' e l u l u i g i p o l n i n c l rr-s c p e rul
rf : ; . r it ' ii s i t o p a i tu ri . s p rc m a l .e a u i mi re a
ser\ . a: , r' i c i i c i n c l rr-s cd e j o s , s € t ui ta
rtnri firri sii scoat5 o vorbl la stlpinui
sau
'l'r'cltrric
sai ne irrtoarccm. zise ace-
nu (, inc,i"ipicrclut, qi o lui iarlgi spre
,Itrpitel I zise cl <.ind a'iunse la piciotul.

3t
eopacului.Vino incoace.cum era pironitS irirca
aia pe
cracir ! cu fa{a in afar5, sau cu fa{a :'nspl.ecrac6
?
- Cu fafa in afard, m.Gssa,
a$a c! *r le_a fost
grcu corbilor sI ajungd pin, la ochi.
._ Bine- Atunci cum i-ai crat
tu crrurnur gingar=
nici ? Prin ochiul dsta, sau prin celdialt ?
$i zicind accstca, Legrand iit,ip5gcu mina pe l"ind
amincloi ochii lui Jupiter.
- Prin ochitrl Ista, massa-. prin
c:chiul sting,
intocmai ('um mi-ai sprs, ;i .ici ;icg:..ii lri
a,,et"i
totugi ochiul dr.ept.
- s-a fdcut ! Trebuie sE mai incere5m '' *drert***.
Atunci prictcnul mcu, in a crrui nc'jriini: r-ccicam
acum, sau mi sc plrca ci r.;id, rJai.{,car.emetod{
smulse {iruqul de pe locul :unde edzuse cdrdbuEul
gi-l infipse cam la vrco trei clcqctc s.pt-oaprrs de
pozi{ia ]ui dc' mai'naintc'. Inri'zlidii-$i acum pan-
glica rr-rlctei ile ia punctul cel mai,..aprbpiat::te*-*-s
trunciri qi pina la f5rtg, aga cum fircuse gi mai ina- ,
inte, gi contin'fncl sI o tlcsfriqoai.L\r :inie O*af?HTfi
la depdrtarc clc ciucizcci rlt picioare, insemni un
alt punct, la ci[iva cofi dc locul unde slpasem
In jurul acestui nou pLlnct trase Lill {rcl.cceva mai
lar:g decit cel clintii gi ne puscr:"rmiardgi pe lucru
eu cazmalele. Eranr rupt de ol:oseald. Dar, f5rd .
si-mi dau seama ce annme pricintrisc o schimbare
in felul meu de a gindi, nu mai sim{earn o atit de

32
33
33
K
F
t: L,arvccirrea acestora, Jupiter attia iEi putir stapini
li bucuria, dar pe chipul stdpinului siri sc zrrgrivi o
dezam;igire cumplitir. I.'ic rug5 totuqi sti nu nc oprim
ciin lucru, gi nu-qi sfirgise bine vorba. c,rnclmir po-
lit-'rril gi cirzui inaintr,, Virful gtretei mi sc prinsese
trrtr-un inel marc der ficr, pe jumirtatc ir-rgropat in.
f;a.mirrt r-rI rlscol it.
.[,ricram acum de zor. Niciodatir n-am mai tliiit
r,iipr-: cln flirmintare mai infriguratl ca in acele zece
rniriutc,. In ac'cst lristimp dey'gropalirn'r p{' clc'-a-n-
trep.i'r rn1 cufil ltrngrilc't cic lc,mn. cal'c, jrrclec:irrc1
ciLrpi cit cra cle bine plstrat, Ei clupd miniliiaid'ofti
tri i nlc ir ' . f r r s c s e c i e s i g u rrs l l p u s v re u n tri p ro c:c' ri ci i11c
rnint'raiizarc. pcscnrn(' ('u l>iciorulii clc' mel'cur. #
Ac,eastii ladi mdsura cite trei picioare in lungime -si
i L [ ir [ im c , qi dou d p i c i o a re g i j u md ta tc i n i ni rl {i me.
[']r"aferi'c'ati*rzrlravein c:Lrplirc'i rlr, iit'r cailit. nitr.rite,
i :i'(- li:,.iitLriau trn fci clc impietituri in iuFt,t"-ei..:'De
parte a cufirului. lingd copac, ('rau r'itt' tlr,;.
.L'i-L'c'(:
r,::.triecie fir:r, in tottrl gas(', c'u aitttot'Lrl c'air'oroputea
.fL .[uet 1i ticlic'at clc gas(' p(']'c()an('.Toate sfor!in'ite
I r::.oastli'rr(lurtate iaolaltl nu izbtttirti deei'u sir-l c'lin-
! a
l lr,'iis('.itiirr loctrl lui. Ner-atn clat st'ama inclatir cle ne-
t
i l
b p r-it inla noas t t d c l c a i l l ' r' i tl i n 1 ,)i u g re u tate ati t de
marc. Dln fericirc, capacurl nu cra prins clccit cll
v
t \I c].o'.rii:,:it'oalc. Le-am tras. tlemurind .;i gifiind de
I
i o crrmplitli neliniqte. intr-o clipir, o comoard de o
Il
t
34
vaioal'',r l'itri scamdn sc ivi, scinteind, tiittau-,'.r'r-,':
Cijzintl in groapa, razclc folinarelor, rdsfrintc i,: r:
I
II grtimada neclcsluqitir clc ar-rr Ei cle giuvael:e, ne ful-
II gel'aLr cu strdluciri gi scintt'it't'i atit de tlrl,'iit,6r6v'1",,

I
I
I
I
;n c'i t, i nt r - ac lc v it r . t ' t,.rl tta tt v ,.:c l i ' t' i l c .
\rr r,oi irtccrca sai potr'st('.sc c'clc crt simicanr pt'
ci n ti st ir t t : am r : r - tor ' l ri i i to l l ta l i i a a c ' c a s l tip ri r;t." i i 11"
Dar clt'si.qtrr cii ,.'l'dl'!tmai ('Ll sr'3md ulriit. I-c'grarrl
pa"ilca sl,'it ii'-' alita flirnrintarc gi clt:-ailia tiacil ::crs'tl
I do , ..-r- : . ii: ' . 1- - ' .Ti n rp c i c c i tc ' r' a mi n u te , .Tupttcr
I
I

t
I
ee' ingarireni la fa{d ca un mort, sau mdcar atit c'rt
I; fi r','a l r r r lr u' ilor ingir c l u i e u r-n ri c h i p d e rre g n i si i i n*
t ga ':-. ;:r -. i'iir'.-,ani"lu(' sau ca lovit clc t;'asnc1,.
ri z.r 3pr ) i . r gc nun c i ri i n g ro a p a q i , i n fu n c i :l rtJi t-" qi
cl: jrlal,t in artr pini-n coate. r;.-rntas,:i,..i qal,'
a fa . . - : ' : l : ' r r s f i t t r r r l r r - sc ' a i r r l r : - o i : a ; , - J . n
, sftTit, oitind aciinc prins..-'a sl)unc. parci-r r.,l,1'I:-inr"l
t,u 'in" ir-rsu5i:
' ;i r.i l tr" rq u
b----

I
---.-- , . - i, ' i r r i n i l ,' l a [l * ri 1 ;1 .. ])ri t-
' ar ' . r it , . ; 1 ' a t.J i ti rs .
I
I Eulu de . iu a ' !rl ' .]l i c i .rl rr tl .: ),-.,t.i l i ..t.r
I de ,1. p,- care-l injuranr gi-l ponegream cit .;rr1'91
i) aq a ci .: . . r ' i1t ' .\ , li* e r.u ;i n c ti c , n c g ru l e ? i -i .arl r;l c,
t
t
riipunde !
I
-Tl''ui
; rcrroit, in cclc clin urmd, sf,-i trt zcsc rlin sta-
I

r€ a l o r t i I t . , s t ipin $ i p c s i u g i r, a rtti n c l u -l c c .i ,ttezal r-


rul trebuia liriirat firrir zrbavri. sc ficea tirziu
si t;i-r,-
buia sd ne sirguim ca si pLrncm totul la arliipo-si:lnajn"Lpr

35
i

I
t
i,

I
i ,
,.. a

de ziu5. Era grc' clc spus cLrm a. fi fost nimerit


sI
proceddm ;i pie'cltrrirm o mur{imc crc vreme
chib-
zuind, atit clc incurcate nc cra. gincrr.'.ilc,
Am u$u-
rat in sfiiqit lacia. scoli'd clintr-insa clo'a-rtrcimi
din
ce. cuprinck'a, ;i 'irmai aga am izbutit, c:rr
oarccare
trtrclai, sii o i'icliciim clin groapri. Lucrur.irc
scoase
afa.ai atr fost pitite printre mdrircini clate
;i ir-r paza
cii.elui, crr st.aEnicii porunci clc la Jupiter
si nrl
sc mirstc' ciir 1o.-'sirb nici .n cuvint qi nici
sd nri
clcschiclir !iui'er pin:h ier intoar.ccr.ca noastrir. Ne:,ie=
clrcptarr-im ai;oi in pr-ipir \lll.(, c.€r\ir.lLrir-r,-l lacla cu
n o i . A m aiii. . c rr b i n c , c l a ' c u ma re tru d d;.l a -.co-
1ib5. la c.as.rilc I clupir miezul nop{ii. Slciti de
oboscali, nc-.ir.' ii fost pcste firc. clc gt.cr.r,clcoc,arn-
clat5, sr face'r mai m'11. Nc-am odihnit pinr pe la
2. li am cinat. Pornirdm apoi, fird intirziere, spre
cl e ' alur i, c lr - r c ' inrcl L r n o i trc i s a c i i n r.i = rp i -rtor.i .
p(,(,al c
ernt a\-ut l-r(rlocLri sii-i (iriirrt in ruagazic.
la groapd nilei inainte de cira',-4,
intrc noi, cit mai egal cu putinll, cc. mai rimisese : tl
din praclai. $i, fil5 sir mai asLupdm gropile, ne-am ;j;
inclreptat apoi spre coiibS, unde,, pentru a cloua .,,j
oar5, ne-am ciescdrcat pc)vara dc aui. tocmai in gl!p3{
cinci celc clintii clungi aic zolilor striiiticcap la litsl- '--
rit pestc r,'irful copacilor. ':
Eram acLrm zdrobi{i de-a binelea. Dar starea de ,:'.',,
cumplit6 fr5mintare in care ne glseam ntr ne lSsa i^.,,ii

36
'si
dormim. Dupd un somn chinuit cic tr.ci sau patru
orc, nc-am sculat cu to{ii, ca qi clrm ne-am fi in_
feles, ca si ne cercctdm comoara.
' c'frrul fuscsc plin pi'i Ia margini gi nc-am petrc.=
cut toatr ziua Ei aproapc toatr noaptca urrndtoar.e
amdnun{indu-i cuprinsul. Nu er.anici lrn fcl clerinclu-
ialir sau a,czarc. Totul fuscsc grimiiclit clc-a valma.
Dupir ce am alcs qi catego'isit cr-rgrijir ficce lucru,
nc*am gdsit in stirpinirea Lrnor bogir{ii cu mult mai
mari decit ne inchiprrisem la inceput. Erau moncclc
de pestc patru sute cincizcc,iclc mii cle clolari, soco-
tindu-lc Ja prcful cit mai pr.ccisctr puiinli. ia cursnl
zilci. Nici o firimi dc argint pr.intr:c eic. Irra numai
aur vechi ,.sidc tot feiul - moncde franccze, spo-
nioJ: ;i sct.mano,citeva guinr:c cngiezcgti qi citeva
medalii de carc nu mai vi-lzllsr)m nicioclatr. Ilrau
' ,ii mai multe monecle foa'te mar.i gi grere, atit
cre
: ,rrzate,incit n-ar]r izbutit dc 1oc sr Ie clesluqimins*
-'
erip{ia. tsani americani nlr sc ge-rseai-r.Ne-a fost inci
-,-*igimai g'r:u sd prc{uim valoarea bijuteriilor. Girsi-
r{m diamantt:, uncle clintl'c clc nernaipomenit clc
mari qi cte frumoas in total vr',Jo s'td zecc
'gi nici rrnul nu e'a
" mdrr-rnt ; optsprczcct. rtririne cle
6".strtluci'c crr totul cleosebitr; tr:ci sute zecc sma-
rolde, toate foartc frr-rmoasc; clor-rirzccigi unu cle
safilc ryi un opai. Toate aceste ncstcmate fusescrl
+:'
,..g6ulsc clin lcgdturile lor gi aruncate l.a intimplare

37
**;'.'

:.':r-cufd.r'. Aurul in care fuseseri ferecatc


Ei pe care'
l -am alcs cle celilalt pdrra sr fi fost zch'obit ctr cio-
c;snul.,ca sA nu i sc mai poatl cla clc tu,mi, pc: lingir
ttrate acestea, rnai era qi o cantitatc rrrialei clc
lru-
cloatre cle alrr masiv ; aproape cloui:rsute clc ccr"cei qi ,' .
c{e Lnelc ; \'r'eo treizeci dc lan{uri greic. clacr-rtin
Tnirrte optzeci
i:rir:r.e ; Ei trei cre clucifixc foalte n-rari
5l grele : cinci caideinile dc aur dc marc pr€,.!; un l-rol
uria5 ee aur', pcrrtru ptrnch. impoclobit cu fr.unze de
t'ifi-cie-vie qi <'iliptrri clc bacantc', bogert r.izclatr'
;
(roLr;-. rninere dc sabie minrrnat iucr.ate Ei o mtri[ime
Ga aiie lucruri cic care nu-mi amintesc, c'lrcutatea
ilc('stc,r' l;ogir{ii el.a cle pestc trci sutc c.incizr'c,i cle
[rfrtnzi. hl-am pomcnit in'accasti prc{rrir.c'cic o surt6
rrourizec:i gi gapte cle ecasornice de atrr. cleosebit clc
.[rurnoase, trei ciin ele rralorinrl fi('car'(. c.itr,<.inc.isrite
Ge eioiar i. I { r r lt c i rrs i c l a L i ;i fo a r.tc r-c c hi gi f5ti .r
riici c, \'oioalc ca maginirie, cdci fuseserr mai mult
i.au mai pu{in vdtrmate cie ruginei. dar toatc bclgat
im.pocioltite, iar cutiilc 1or erau tic ,marc pre[. .!.n
nc)aptea ac'eea am pr'cfuit intlcgLri cuprins al cufd-
rurlul Ia un milion Ei jumdtate cle cjolari : cirrcj, mai
irpoi, podoabele Ei giuvac.r'ulilc all intrat in folo-
rnirrtanoastrd (gi dLrpii cc nc-am pistrat citc o pr-rrti: "
r.:ic.ipctitrrrfiecare'),ne-anrdatSeamacdprc!uriseim
pi'(:a plrtin comoal'a
cinci, in cele din urmir, am isplirvit cLr cc'cetar{la
h-rerlrriior. qi cumpiita noastrl fr'.imintatc s-a mai

3B
.t
potolit intrucitva, Legrand, care vedea cd mor de
neribdare sr aflu dezleg'areaacestei prea minunate
taine, rrri*o istorisi cu o mullime de am5nunte.
-- Iti aminteqti, desigur, zise el, cle seara in care
ti-am dat acea schi{5, flcut[ la repezcald, a cdrii_
bugului. 1,ii minte, de asemcni, am fost oarecum jig_
nit cind ai sus{inut mor{iq cd clesenul meu semdna
cu un cap de mort. cind ai fdcut pentru intiia oani
aceastd afirma{ie, affi crezut cd glumeqti. pe rrmi,
ins5, mi-am adus aminte de acele pete ciutlate di.
pe spinarea insectei gi am recunoscut, in sinea mea,
cr observafia clumitale era intrucitva incemeiafui.
Ironia dumitale, totuqi, cu privire la indeminarta
rnea la descn, mr cam scosesedin sdrite, fiindcr trer:
drept un artist destur de priceput. Aqadar, !n clipa
in care mi-ai inminat peticul de pergament €r& r.:it
pe-aci sd-l mototolesc'qi sr-l arunc cu furie in foc..
Vrci sd spui : peticul de hirtie, zisei eu.
-* Nu. Semdna foarte bine a hirtie, qi
la inceput
am luat-o ca atare. Dar cind md apucai sd desenez
pe ea' biigai numaidecit de seamd cd e o bucatd dc..
pergament foarte subfire. lfi-aduci aminte cd era
destul de murdar. In dipa chiar in care era sErJ
mototolesc, privirea mea crzu pe schi{a la care te
uitaseqi, qi-ti poti inchipui mirarea care m-a cuprins
cind am zlrit imaginea unui cap de mort, qi parcd
tocmai pe locul unde desenasem gingania. ffimp de

39
o clipd am fost prea uluit ca sE pot gincii cr-rmtre-
buie. Imi dam seama cI, in amdnunt, clesenul meu
se deosebeafoarte mult cle acesta, cu toatc cai, in
privin{a conturului, era oarecare asemSnar,c intre
cie. Luai atunci o luminare, gi, aEezindu-mdla ce-
lilalt capbt al oddii mr apucai sf, cercctez perga-
, mentul mai cu brgare cle seamd. Intorcinclu-i, vrzr-ri
pe partea cealaltd propria mca schi{I, intocmai cum
o fdcusern. Am fost cupri.s clintr-un inceput cle iz-
bitoarea ascma"rnare a conttrrurilor ;i de ciuclataco-
inciclenf5 ee consta in faptul, necunoscut rnic, cir pc
cealaltd fa{d a pergamcntului era un craniu, ni{cl
mai jos cie scdrcboeus-ul clesenatcle mine, qi accst
craniu semdnaatit cle binc cu clcscnulmeu nu numai
prin contur', clar Ei ca mdrime. spun cir ciudi-
fenia acestei coinciden{e md buimdcisc cu clesdvir-
gire pentru o clipd. E obiEnuit'l c,fect aI coi'cicle'-
{elor cle accst fcl ; mintea sc strdcluiegtesf, gdseasc[
tn raport, o legdturr de cauzd qi efect qi, nefii.cl i'
stare sr o faci, e izbiti v'cmelnic cic un fel cle pa-
ralizie, dar cincl mi-am rcvenit in fire, arn sim{it
trezindu-se in mine, treptat, o convingere care md
infiorS cu totul intr-alt fer crecit aceastdcoinciclen{r.
lncepui sd-mi amintesc clesrugit qi foarte sigr-rr ci
nu era nimic clesenatpe foaia cle pergament cind
am schi{at pe ea scarabaeus-ul. Am fost pe cleplin
incredin{at cle acest rucrtr, fiincler mi-am acius

40
aminte cum am intors-o cind pe o parte, cind pe
alta, in cdutarea unui locrsormai curat. Desigur cd,
dacd hirca ar fi fost atunci acolo, nu s-ar fi putut
sd n-o vdd. FIrd indoialS cii aici era o tainl pe
care nu md sim{eam in stare s-o pdtruncl. Dar incS
din aceastd ciip5 sim{ii licdrind sfios pind in cele
mai ascunse taini{e ale min[ii meie, asemcnebunui
iicurici, acea blnuiai5 cie aclev5r care, in aventura
noastrd de astir-noaptc, s-a acleverit intr-un chip
atit de strdlucit. M-arn ridicat cleodatl $i, punind
pergamentul la loc sigur', offi aminat orice altir cer-
cetare pinS cind voi fi singur.
DupI ce ai plecat Ei dupi c,e Jupitcr a adonnit
adinc, m-am dedat fa o m.ai mctodicf, ccrcetare a
problemei. Arn cdutat sI afh,r mai intii fch_rlin care
pergamentui a ajuns ir-i stipinir.ea mea. Am girsit
scarabaeus-ulpe coasta continentului, cam la o mild
spre rdsirrit de insulS, dar la o micd depSgtare de
linia fluxuiui. Cind am pus miha pe cl, mi-a tras
o murscdturdzdrav6nS, cdre m-a fdcut sd-i dau dru-
mul numaidecit. Jupiter", cu obiqnuita sa pr,uclen{5,
inainte de a prinde ir-isectacare zburasc spre el,
ciruta in juru-i o frunzd sau ceva cu care s-o poati
apuca. Tocmai in clipa aceea. privirile lui, ca qi ale
mele, clz,urd pe pcticul de pergament despre care
am- presupus atunci cd e o hirtie. Era pe jos, pe
jumdtate ingropat in nisip, cLl un col{ ieqit in afard.

4I
In apropiere de locul unde l-am gdsit, ziarii nigte
rim.d,site care pireau sd' reprennte earena. unei birei
rnai mari. Sf5rim5turile acestea dintr-un naufragiu
erau, pesemne, acolo de foarte multl vreme, clci
cheresteaua de-abia dacl se mai desluqea.
Aqadar, Jupiter, lud de jos pergamentul, infdgurd
in el cdrdbuEul Ei mi-I dddu. Ceva mat t,imiu, ne-am
indreptat spre casi. Pe drum ne-am intilnit cu loeo-
tenentul G. Ii ardta"i insecta $i md rugd sd-i ing[dui
s-o ia cu el la fort. Am consimfit, iar el i-a gi dat
clrumul in buzunarul vestei, dar fdrd pergamentul
ce-o infSsura Si pe care l-am finut in mini in tot
timpul cit a corcetat cdrlbuqul. Poate cf, i-a fost
fricd sd nu m5, rdzginrlesc qi a socotit cd e mai bintt
s5-gi pun5 prada la addpost. $tii ci,t e de impdtimit
de tot ce {ine de gtiinfele naturale. Se vede ci in
acelaqi timp am pus eu pergamentul in buzunarul
meu, fdrd sd bag de seamd.
fii minte cd in clipa oind m-am agezat la masd
cu gindul sI schitez cdrdbuqul n-am gasit hirtie
acolo unde o fin de obicei. M-am cdutat prin bunr.-
nare, ndddjduind cd voi gdsi vreo scrisoare veche,
.;i am dat ,peste bucata de pergament. Iqi istorisese
r:u de-amlnuntul cum a intrat in stdpinirea mea, clci
imprejurdrile acelea mi s-au intipdrit adinc in minte.
Fdrd indoiald ci md vei lua drept un nebun, der
stabilisem incd de pe atunci un fel de legdturir intre

42
fapte. Gdsisem doul verigi dintr-un lant mar.e. lcr,
o corabic sflrimatl pe un {5rm de mare. qi nu de-
partc cle ca. o bucati de pcrgament - nu o ltirti,e -
pe (:are se afla de.senat un craniu. Ai sI md intr.ebi,
ilesigur : ,,ullde e legltur.a ?" Am sd-ti rlspund ca
hir.ca. sau capul cle mort, este emblema binecunoscuti
a pira{ilor. In toate b5tiliile eri inal{d flamrrra cLr cap
de rnort.
Am spus ci era vorba de o bucatd dc pergamcnt,
r-ru de hirtie. Pergamentul e ceva trainic. aproap(:
ncpieritor. $i nurnai rareori e folosit pentru lucruri
d'-: mici inscmnrtate. cdci nu se potrivegte bine nr:-
voilor ziinice aie scrisului Ei ale desenului. Aceasta
imi dddu de gindit. IS5nuiam cd in desernur capului
cie molt trr:buia srj mai fie vreo legdturi s,au vreun
in[ek,s mai deosebit. N-am picrclr-rt din r,eclcre nici
flolnra lruci{ii de pergament. clu toate cr intimplrtor
era rupt dc-a binclca la unul din col{uri, se put.en
l'edea cir la inceput fusesc dc. formi drepttrnghiuiari"
Era o figie .diritte cele cc se intrebuin{eazd la scrie-
rea documcntelor sar-t perntru a irrsemna ut1 lucru
vrednic' der a fi {inut minte gi p5strat cu grija.
-_ I)ar ai spus, intrcrupsei, c[ hirca nu era p(,
pergamcnt cind ai desenat insecta. $i atunci currl
puterai sd stabilegti o legdturd intre corabie qi cra-
niu, dc vreme ce acesta, dupi chiar .spusa dumitale,
trebuie si fi fost desenat (numai Dtrmnezeu gtie^srr,p

43
gi de cdtre cine) al:ia dupd cc ai sciri{at dumneata
scarabaeas-ul?
- Aici e cheiia intregii enignlt, dcEi, cintSrind
lu.crurile, ED int.impinat mai pu[inr. greutdli clr
dezlegarea acestei pdr{i a tainci. lnaintam cu paqi
siguri gi nu puteam ajun.ge decit la Lin singur re-
zultat. Iat5, de pildd, cum judc.cam: cind am desenat
scarabaeus-ul, nu se vedea pe pergarnent nici un
cranir-r.Dupd ce am isprlvit cu clesend, ti l-am dat
clumitale, .5i nu tc-am sllbit din ochi pind ce nu mi
l-ai restituit. Aqadar', nu dumneata ai desc'nat cra-
niul acela, gi nimerri aittrl nu er.a de fatd ca sd-I fi
putut face. Deci nu fuscse fiicut tL: mind ome-
neascd. $i totugi fusese fEcut.
In accst popas al gindurilcir ntcl,e, m-am strlrluit
si-mi amintcsc, qi mi-am anriniit f:oartc dcsluqit,
fiecc intimplare ivitri in acest anurnit :';islimp. Vre-
mca era friguroasl (cc rarf, qi fericitd intimplare !)
qi in latr'5 ardea focul. Eram incilzit cle dnrm Ei
qedcam ls m,asd,iar dumneata 1,i-ai tras un scaun
chiar lingi vatri. Tocmai cind tti inmii-rssem per-
"q'amentulEi inccpuseqi s5-1 cercetezi, a intrat Wolf,
ciincle de Terra Nova, fi qi-a sirit cll l,abele pe
umcri. 11 mingiiai qi-l lineai la distanfi cu mina
sting5, pe cind dreapta, in care aveai pergamentul,
ti-o tlsa-i in voie intre gcnunchi, foartc aproape de
foc. A fost o clipd in care m-am iemut cd-l ajunge

44
flaclra ',sicla r:it per-aci s5-!i spun sI ici seama ; dar
n-am op,lcai sd-fi volbesc, cti l-ai qi tr,as inapoi qi
ai inceput s5-1 cercctezi. Dupir ce cintdrii bine toate
acestc amf,nunte. nu mI mai lndoii r-rici o clipd cd
rrumai cd,Ld,ut'afusesc plicina ce scoscsc:la iveal5 pc
pergamerrt cranitrl pc carc-1 veclt'ant dcsenat. $tii
Jlirre cir exist! -- si aLr cxistat din tirnpr-rri imemo-
r"abile - feltrrite ,prcparutc chimice, cu ajutorlrl cd-
rora se putc:er scric in ala fel, pc hirtie sau pcrga-
ment, incit sernnelc sit nii sc' poati vedea clecit dupti
ce au fost stipusc clldurii focului. Uneori se itltre-
I
btrinfeazi ryoft'anul, clizolvat in aqua regis qi subtiat
cu apd, de patrlt ori c'ir grt'utatca lui, c(lca cc ciit o
criloarc t'erclc. CobaifLrl dizolvat in spirt de sitritrd
cjit o ceruealti rogie. Dupir up rlstirnp mai lllarc salt
nrai mic, cittc{ s-a rdcii trtateyialttl ctt carc s-a scris,
a,ceste culoli clispar., I)ar ies iara;i 1a lr.rrninS cincl
sint din noLl tinute la cIlclur5.
Cercetai acttltt capitl de mort cu cea tnai ma1'e
grij5. contul.rriic itii e.xtcr.ioare,Ei anqme contururile
clcscnttlr-ricelc m,ai apropiate de marginile pergamen-
tr-rLtri.crelr rnult mai tlesluEitc decit cclelalte. Era
iimpede cii aclitrnea ciiclulii fusesc' ne,indcstul5toare
qi inegal5. Irdcui degr',abd focttl 9i expusei fiece pdr-
ticicd din pergametrt uuuri foc intetit. N'Iai intii Iu-
t ApA regaid (lat.) ; amestec cle acid azotic qi acid clor-
lridric. numit ast{'el pentl'u cri $izolvd toate metalele, in-
clirsiv attriii"

45
cruL acesta n-a slujit dccit la intdlilca liniilor cam
gterse alc craniutui. Stdruind in experienla rnea, vI-
zui ivindu-se in col{ul perg,amcntului, diagonal op'us
r:elui urndc erra conturat capul cle mort, o figtrrl
despre care am pres,upus }a inccprrt cf, r' un cap tit'
rroprd. Dar, dupd o ccrcctarc mai atctntir, nt-atn in-
uledinlat cE trcbr-rie sir fie un cap clc' iecl.
=_ Ha ! ha ! fdcui eu. N-arn nici un dlerpi. desigur:.
sI rid de dumnc.ata --- un milion gi jumf,tatc dc do-
l,ari e un lucru prca de ,searnir ca sir-l iei in glumi --
dar n-ai s5-mi faci acr-rm o a trcia vc'r'igd la 1an[u]
tl,umitalc, n-ai si-mi spui cd gisc,;ti o anumit;i k -
gdturd intre pira{ii dumitale Ei capri... piratii, Srii
tlumneata, n-au nimic a facc cll caprr,'lr:. clc sirrt
treaba fcr.mierilor.
--- I)ar am mai spus cE figura de care vol:ltinr nu
infS{irya o caprd.
-- I)a, da, fie gi un ied, Lr aproape acc'laEi lucnr.
-- Aproape acelaEi, dar nu chiar acc.la;i, zise I-e-.
grand. Poate cI ai auzit de un oarecare cd,pitan,
Kidd 1. Am socotit din capul locului ci accl chip dc
animal e Lln fel de semndtur[ siml:olicl sau ]ricro-
glificS. Am zis semndturd, fiindcd locul pe care-I
oclrpa pe foaia de pergament iti trezea in rninte
aeeastf, idee. Tot astfel, gi capul de mort clin col{trl
t l\Tilliarn liidc| (1645-1701), vestit pirat englez, spinzr,rrat
pentrtt fil'idclegile sal,e. Kjdd, in limba engLezd, inseamrlii
iecl.

46
<liagonal. opus parc a fi, dtrp6 infd{iqare, o pecete
sau un sigiliu. Dar am fost amarrric dezamdgit ci
lipsea restul, ci lipsea insuEi corpul pres,upusului
rneu docurmernt.
-- Socot cI te a;terpfai sI gSseEti o scrisoare intre
pe'cete qi semnlturi.
- - (jarn aga ceva. Ceca cer ersi.gtrr c cI mI simteam
sub apdsarea unei presim{iri covir'.,sitoare cI pc cu-
rind un mare noroc md agteapti. Nu ti-aq pr-rtea
spune de ce. Poate cd, la Lrrma urmei, ernamai dc-
grabl o dorintd a mea <lecit o convinger(r adevirati.
Dar n-ai sir m.i c:r'ezi cd pind ,.sinerozia lr-ri .Iupiter,
care splrnea de cirirbuE ci c. clc altr masiv, a avut <r
deoscbiti irrriurire asupra inchipiiirii melc. Undc
rnai pui c:i ac'ea inliruire de intimplSri Ei coinc'i-
cicn{c ct? intr-aclcvirr r-rcmaipomenitS. iti clai oare
s;eama c:c minun,atd intimplarc a fost faptul ci toat,e
zrccste €.vcnimcrrtc s-au petrecut in acca singurd zr
',i anului in carc a fost sau poate fi dcstul de frig c,a
sfi 'faccrn foc, gi cd fIrI foc sar,r fIrS amestecnl cii-
nr.lni, tocmai in clipa aceea cincl am intrat, eu n-.ag fr
irrat cunoEtinti cle capul cle mor.t $i, prin urmarc,
r-:-?S fi ajuris nicioclatf, in stlp,inirea comorii ?
- - Dar: spLlne odatir, arcl cle ner'Sbdarc !
-- Bille. Ai ar-rzit Ei dnmneata, desigur, poveqtile
rir- tot ferltrl. miiie <ie zvonuri rispinditc pretutin-
iic'ni. privitoare ia o cornoar5 ingropatd undeva pe
tarmul Atlanticului cle cltrc Kidd Ei tovardqii sdi,

47
Irdr[ indoiall cd aceste zvonuri trcbuic sI fi avut
oarecare tcmci. $i dacd clc dlinuiau fdr5 intret'upere
gi dc o vremc atit dc indelungat[, acest iucm, pentru
tnine, sc.datora numai faptr-rl.ui cir tezaur,:i itrgropat
oclinioard se mai afla incl inrnorminiat, iir plmint.
Dacd accst Kidd gi-ar: fi ascuns pracia i:ri:rrai per:,tru
trn timp ,;i pc urml ar fi ridicat-o, acestc zvonuri
n-ar mai fi ajuns pin[ Ia noi in forma lor" r,"c astizi.
Tc rog sd lugi de seamit cir ioatc pove;tilc ele acest
fc1 spr"rn numai clc cirutltorii, iar nu clc gisitorii de
comori. Dacd piratul qi-ar fi lrrat, ttanii inapoi povcs-
tca s-ar fi sfirEit aici. Dar. mie mi se pal'c c.I vreo
anumc intimplarle, cle pildi picrdcrea ;lnsemnlrii
carc ii arirta locr-rl cu pricina, il lipsise Ct: ,trice mij-
loc clc a-I r'cg5si. Accasti intirnplarc ajunst.: clesigur
Ia ureche'a inso{itorilor sli, {rat'c trltiriiiii.r,,i..in-ar fi
putut auzi niciodati clc o conroali ascrlnsa. f:r ;aclar.-
nica lor trudl clc a o gaisi fft:i cailluz,e $i farl in-
clrcptar, ei au fost' cci clintii cal.e ail cla{. nagtere
accstui zvon cc umblir pl.c:tutinclclri 1i ace;,tor po-
vcqti atit de l-linc cunoscutc azi. Ai a;-rz.itvreodatir
cle vrco comoard de rnarc prr{, c.ar.ttsil fi !.i:,st clcz-
gropatd unclcva pe {Irrn ?
-- Nicioclatd.
-_ Sc qtic insl binc cir pii.atul iiidtt st;:ir:sesr:avu-
tii trriaqe. Eram cleci incr:eciinfat c:I paiinintul le
pdstreazl inci. SI nu te rniri cind am sd-qi spun ci
md sim{eam piin cle nddcjcle, care cra apJ:o.ape o

4B
sig,uranld, cir pergamcntul gdsit in chip atit de ciudat
cuprincle o indicalie pierctutd cu privire ta locttl
undc se aflS comoala
- Dar cum ai Procedat?
-.---
Arn {inut iarlgi pcrgamentul }a trn foc intefit.
Dar nimic nu s-a arirtat. N'I-am gindit atunci cI s-ar
putea ca st,r'atul clc murcldrie s6 fie intrucitva de
vind. Am cu*-5{at,clc'cicr-rgrij5 pcrgamcntul, turnincl
pestc el apf, calcli, 1i l-am aqezat apoi intr-o crati{i
de cositor, cLl hirca cledc.sullt.Am pus crati[a pe rtn
cuptorag de c[rltuni aprinqi. Pestc citcva minttte,
cind cratifa s-a incirlzit ltine, atn scos fiqia de per-
gament qi, cu o nespus[ ltucurie, anl llSgat de seamd
"a "tu pdtatir in mai mr-rltr:Ioctrri, ca 9i cum ar fi fost
niqte semne aqezatc in rind'uri. Am pus din nou per-
gamentul in cratiF ,si l-am mai 15satun minut. Dup6
ce l-am scos, arirta intocmai cLlm ai si-l. vezi acum.
Aici, Legrancl, clupd ce reincilzi pergamentul,
mi-t dd6u sd mf, uit la el. Intrc. capul de mort gi caprd
se puteau veclea, scrisc grosolan, cu ccrnealS roqie,
semnclc ce ulmcaz[ :
/1826)4'i + /n8-l-82+i0))
53:i.]-+305)) 6':'' ) i) ; 80tit'; 85;
l . i ( ; : - | - *8 - l - 8 3( 8 8 ) 5 ' r * ; 4 5 ( ; 8 8 " 9 6 ' r ? ; 8 ) ' t - j -
(; /'35);
b,r)-Z; **i (; /1956'1 2 15'r-/+) 8zi8'r; /1069285);) 6'f S)al-.f;
gt (:l-9;
t(:ig; /18081 ; 8:8i.1; /*8*85; 4l'4ij5+5288116'r
/ r S i ( 9 8 ; / r ( . il l + ; 4 8 ) 4 l ; { 6 1 ; : l g 8 ; - l ? ;

49
-_ \'5d ins5. spusei eu inapoindu-i foaia
de per-
gament, cd tot nel5murit am rdmas. Sint sigur ce
clc mi s-ar cl;oca rdspl,atd toate nestematele Golcon_
dei 1, ca pret ,al dczlegdrii acestei enigme, Ei tot n.a$
fi in stare sd le ciqtig.
-- $i, tottrgi. zise Legrancl, clezlegarea c
nri dc loc
atit d,e g'ea c'm fi-ai putea inchipui dupl . primd
fi greibiti cercctarc a semnelor. ASa curn uSor se
poate ghici, ele alc5tuic.sc nr-r cifru, cu alte cuvinte,
aLi un tilc: ascuns.f)ar atunci, juclccincl clupr ceea ce
ce qtie:tlcspre l(idcl, clr nu-l puteam socoti in stare
,.s5-6icompunir vreo scrier.c secretd mai greu de pri_
cerpnt.Am ajuns clin capul locului la credin{a cd era
vorba de o criptografic dintre cele mai simple, dar
care toti.r$i ptitea sr pard. pentru o minte greoaie de
tnarinar, ca fiind cu totul cle.neclezlegat frrir ctreie.
-* nSiai dezlcgat-o intr-aclevdr'i
-' Iroarte ,gor. Am rnai clezlegat eu
Ei altele cle'
(r s6ti" cie ori mai grele. Imprejur5rile ,gi o ar:rumitii
lr:rciinare a mintii ln-au fr.cut sr prin<r gust cle astfel
cle €:.nigme:, Ei nc putcm indoi pc clrcpt cuvint cd
iscusin{a omului ar putea ndscoci o enigm5 alcituiti
in a.9a ferl incit tot aceastir iscusintir sd n-o poati
de:ziega clacS st5ruie. f)ei fapt, clupi cc am stabilit
un qir de sern:ne,lesne'cle citit, aproape cir nici nu
r Numele din rrechime al oraqului
indian llyderabad, pe
vremuri faimos centru al qlefuitorilor de diamante.

50
m-am mai gindit la greutatea ce-mi mai rdmisese,
aceea de a Ie da cle rost.
ln imprejurarea de fa[5, qi totdeauna cind e vorba
de o scriere secretd, cea dintii intrehare ce se pune
e in privin{a limbii in care .e redactat" pifrul. CEci
regulile de dezlegare, mai cu seamd cind sr'nt folosite
la cifrurile cele mai simple, depind de spiritul.fiecS-
rei limbi qi suferS schimblri in legdturd cu aceasta.
Indeobqte, pentru cel ce cauti o dezlegare ItLt existir
alt mijloc decit sE incerce pe rind (cdlduzit de pro-
babilitS{i) fiece limb5 pe care o cunoaqte, pin5 cin<l
o va gdsi pe cc'aadevlratd. in'cifrul, insd, pe care-l
avem acum dinaintea noastrS, toate greutSfile erau
inldturate datoritd iscaliturii. Jocul de cuvinte in
jurul vorbci Kidd'nu e cu putin!f, decit in limba
*nglcz5. Dar dacd n-ar fi fost a.?a,a$ fi incercat nnai
rntii spaniola $i franceza, ca fiind limbile !n eare
ar fi fost mai nimerit ca un pirat al pirtilor spa-
niole 1 s5-$i fi pdstrat secretul. AEa cum stdteau lu-
crurilc, am presupus din capul locului cd e o cripttl-
gram[ englezeascd.
Precum vezi, cuvintele nu sirrt despdrl;iteintrt: eJe-
Dacd erau scrise cu despSrtituri, sarcina mi-ar fi
fost mai' uqoard. In asemenea tmprejurare a? fi
inceput prin a compara Ei a cerceta cuvintele cele
-..,.-
r Este vorba de Golful Mexicului, de "r*,Utn=to*naeQcii,
\
(lentrale gi ale Americii de Sud, Ei de insulele din ]ar:giii.-' '-\\ !'
lor, care erau stdpinite de spanioli.

5T
mai scurte, qi dacl ag fi g5sit un cuv,int dintr-o sin-
gurf, liter5, aysacum se intimpld mai adesea < a
sau / 1, cle pilcli __ a? fi socotit dczlegareaca sigur5.
De v.eme ce n. exista' despdr{ituri intre cuvinte,
grija mea clintii a fost sd scot semnele predominante
Ei totodatd pe cele ce se intilneau mai rar. Dupd ce
le-am numArat, affi aicdtuit tabelut acesta:
Semnun I se glscgte de il3 cle ori
t t ; !t t! t' 26 ,, ,)
4 ,, ,, ..'t 19 t,
tt r,
+
t ! + t! t. ,,, 16 ,, ,,
tt tt t, ,, 13 t, ',
, ,1 2 " "
h
'J
'l

. r f 6 r r r t t t 1 1 ' , ,
,, +1 ' r' r r B t r t t
n v
tt tt ,l t t 6 r r ,
t' 92 't ', , t 5 , t t
t, :3 rr rt r t 4 r t r t
?. rt
tt rt t, tr !r rt
T'
tr er ,t r t 2 t t r t
,t ], ,, ,, t rr ,,

Dar litera c.are in englezeEtesc intiineqte ce1 mal


des este e, celclaJte urmcazl astfel : a, 02 i, d,'h, n,
r, s, t, 1r, ?1,c, f , g, l, m, u, A', k, p, e, T, z. E pte-
clorniqf, tu+chip fri de vddit, cI rareori intilneEti o
*ry+

t Un sau err in limba en.glez6.

52
frazd de sine stdtdtoare ln care sd llu P1'8ci-lfi1po''
neascd aceastd slovd.
Prin urmare, chiar de la inceput avem o bazi
pe,ntru ceva care e mai mult decit o simpla ghici-
io"r". Se vecle foarte binc folosul pc c:are,lndeobqte,
il poate aduce acest indiciu. Dar in ccea ce priuegte
cifrut nostru a,numc, nu-I vom intlebuinfa decit in-
tr-o mSsurd restrinsd. Fiindcl scmnul care prccum-
pdneqte este 8, vom inccpe prin a-I iua drept li-
tera e din alfabet. ca s5 verific5nl aceasta presupr-]-
nere, sd ne uitdm clacd cifra 8 se gSsegte in text
adesea dublat[. c5ci in englczeqte ]itera e se drl-
bleazd cle foarte multe ori, ca, de pi1d5,in cuvintele :
meet, fleet, speecl',seen' been, agree etc' In caz-ulclc
fala il veclem clublat nu mai pu[in clc'clrrci ori, c]eEi
criptograma e foarte scurti.
Agadar, vom considera pe 8 drept e' Si acr-rmsd
Iudm seama c6, dintrc toate cuvintcle iimbii noasttc,
cuvintul the este cel mai intrebuintat. sa vedem
deci clacSnu gdsim repetindu-se mai des, intr-o or'-
dine neschimbatd, o alcStuirc de trei sehtne, dintre
care ultimul s5 fie 8. Dacd glsim astfcl de repetiri
de litere, ,si orinduite aqa, e foarte cu putin{d ca ele
sd reprezintc cuvintul the. Am cercetat 9i am glsit
nu 'mai pufin de'-.;apte asemenea grupdri, semnele
alcltuitoare fiincl ; 4 8, Putem dar presupune c5; re-
prezinta litera f, cifra 4 teprezintS h, iar cifra 8 re-

53
prezini5' litera e, aceasta din urmr fiind temeinic
;deveritt-i. Iatd <leci rin marc pas inainte.
Ilepi nu am grsit '' singur cuvint, sintem i. mi-
surd -q[ stabilim un punct dc o mul,t rnai mare in-
semnitate : adicd sd putcm grsi unele fnceputirri '.sri
lermina{ii ale cclorlaltc' c:uvintc. si cel.cetdm.brurr_
(ar5, penultimul excmplu in care
alcdtuirc:a c,ekrr
irei semne ; 4 2 ni se infili"seaz5 nu dcparte
cle
,r;firgitul cifrului. $tirn c5 scmnrrl ,. , c-atreurrneraza
numai<lecit, cste inceputul unrri c:uvint
;i ci dintre
('e[e .]as(r*sernnecc vin clupd acest fhe
cunoaqtcm nu
rnai pu[in de cinci. sr punem deci in locul acestor
$emne litereJe pe care le repr.ezintr. lrstncl ur-r spa-
fii.i litrer perntrucea necunoscuti.
t eetlt
Putr:nr acum sa-l irrllturlm rlc i'datd pe th; ca
nefic'i.nd parte din cuvintul cal.c incepc cLr pri_
fllilil; I ; fiinclc5 incercincl tot alfabeti-rl pcntru a po-
trivi o literd in locul celei ce iipseqte. ne <ldm searna
r:6 nu pLltem alcrtui un cuvint care sir-l cuprin<l5
1:eacest th. SI ne mrirginim aSadar-Ia :
tee

*+igxrcurgind ca mai inainte tot 'alfabetul. claci mai


e nevoie, ajungem la cuvintul tre.e ra fiind singura
tdlru5eire cu putinfS. c'ipit5m astfel incr o literrd"

54
r, reprezentatd pr.in semnul (, qi doud cuvirrle- aJ6-
turate, the tree (coPaeul),
Privind nifel rnai departe, gdsirn clin nou aJcE-
tuirea; 4 8, pe care o folosim ca o ter:mjna{ie .la
€rea ce sc afld imediat inaintc'. Avem ast,fel tirml-
ioarea orlnduire :

the tree ; 4( \i,? 34 the

sau, inlocuind semnele pr:in literelc' pe L'aI'{r le +."i}-


noagtem, citim ;

thetreethr'; ? 3 h the

Acum, dac[ in ]ocul semnelor necLlnos(;'.11,e


l6sAm
despdr{ituri sau punem puncte, citim :

t he t re e tl tr :...1 tth .e

lrr rnnre cuvintul through (prin) se despr:irrcc tJt'r ia


sine. Dar aceastd descoperire ne duce Ia cu.noagtclca
a trei alte litere, o, u -si g, reprczt:nt,ate i"espectiv
prin semnele f , ?, qi 3.
Iar acum, cercetind cifrul mai de aproap(), ca sE g6-
sim alcdtuiri de semne qtiute, nu prea departe de
inceput, d5m peste urm6toarea or{ncluire :

63 (88, egree

tldrL'r se vt-de bine, e sfirsitul cuvinttr.hii rlegree


(grad) ;i care l1e dd incd o literd, repreZrlrltati
prin -i-.

cc
L'a patru litere mai departe de cuvintul degree,
i:tir alcdtuire.a:

; 46 (; 88,
Preschinabind in litere semnele cunoscute
Ei re-
prezentind pe cel necunoscut printr-,un punct, avem
th.rtee
ortnduire care ne sugereazr numaidecit cuvintul
tlzirteen (treisprezece)si ne mai imrrog5fegtecu inc5
doui noi litere, i qi ?2,reprezentate prin 6 gi :r
Luind acurn inceputul criptogramei, gdsim alcd-
tr-rirea:
ss{:f +_.
'Traducincl,
ca gi mai inainte, ciobindim :
. . good,
prin care ne incredinlrm cd p'ima literd este r.rn o;
iar cele douS dintii cuvinte sint : A good. (un bun,
o buni).
A venit vremea, spre a ne feri de incurcltur5, sE
ne alc5tuim o cheie in chip de tabel. Va fi acesta :
5 reprezintd a 6 reprezintd I
-+-
. d :i
tt t t n
o
o f , +
+ r t o
3 ,l
g (\ t r 1 -
4 ,! h i , t

56
Avem, astfel, nu rnai pufin de zece dintre cele
mai de seamd litere qi nu mai e nevoie sd mai ur-
mdrim dezlegarea problemei in toate amdnuntele ei.
Ji-am spus destul ca sI te conving cd astfel de
cifruri sint ugor de dezlegat Ei ca sI infelegi struc-
tura lor. Fii s,igur insd c5 mostr,a pe care o avenl
sub ochi face parte dintr,-una din cele mai simple
categorii ale criptografiei. Nu-mi mai rlmine decit
si-ti dau tdlmdcirea toat[ a semnelor de pe pcrga-
ment, cum le-am descifrat. Iat-o :
A good gZassin the bishop's hostel'i,n the deuil's
seat tortA-one degrees ancl thirteen minutes north:
east and by north main branch seuenth limb eosi*
sicle shopt trom the left ege of the death's-head a
bee line from the tree through the shot fiftA feet out,
(O sticld bunl in casa episcopului in scaunul dra-
cttlui patrtrzeci gi unu de grade qi treisprezece mi-
nute nord-cst sfert de nord principala tulpina €l
gaptea creang[ partea est 1as5 din ochir-rl sting al
capului de mort o linie cle albini prin glonte cinci-
zeci de picioare in lat.)
- Dar mi se parc, spusei eu, cE ghicitoarea asta
e tot atit de incurcatd ca qi mai inainte. Cum e cu
putin{5 sd scoli vreun inteles din p*slreasca asta ou
,,scaunul dracului((, ,,capul de mort(( ,1i ,,casa epis-
copului((?
- Mdrturisesc, rlspunse Legrand, cit problema e
destul de grea dacd o prirreEti in trcaclt. Intiia mea

57
grijd a fost sd despart fraza in propozi{iuni fireqti,
a.?acum au fost in mintea criptografului.
-- Vrei sd zici, sd-i pui pr-rnctr.ra{ia?
- - Cam aga ceva
-* f)ar cum ai pr_rtuts-o faci ?
-* i\I-am gindit cd cel care a scr.is_o.p-i_o
1rus liri
.e1tndsd inEire cuvintele fdrd a Ie clesprrli pent'u
a facc' dezlegarea1or cit mai grea. $i, intr-adevdr,
un om nu prea istef, in cdutarea unei tiezlegdri, va
fi aproape cu siguran{d ispitit sd intrcaci, mdsura.
EI va'fi totdeauna gata sd grrrnddeascdsc'mnelenrai
mult decit e nevoie, ori de cite ori va intilni, in
decursul lucrdrii sale, o intrerupere a infelesului, ,5i
care ar cerb, firegte, o oprire' sau un punct. In cazul
de fatd, dacr cercetezi rulnuscrisul, foarte lesne vei
gisi cinci asemeneacazllri de ingrdmddeal[ nc.obi..s-
nuitd de litere. I-,uinclu-mi dupi acest indiciu, anl
fielt implr{irea urmf,toare :
o sticld' bund, in casa episcopului, i.rt"scaunnl drs,-
eului,, patruzeci si unu gracle ;i treispreze(:e rninute
nord-est, sfert de norcl, prhteipala tutpind, a
;aptea
ereanga, partea est, las(t din ochiul sti.ng aL eapuhti,
ele tnort,. o lhfie d.e albind, <Iin,arbore pr* g\Lonte.
eincizeci de picinare tn, lat.
-- Chiar Ei ctr impdrt,irea dr.rmjtale',i-aln spl.rseu.
eu tot neldmurit rdmin.
* $i eu am rf,mas citcva ziLc nr.Iiimurit, rdspu,n-*e
tr,egrand.J\I.am strdduit, un rdstimp, sI aflir in ve_

,58
I

cindtatea instrlei Sullivan cite ceva despre b clldire


care, dupl mine, trebuia sI poarte numele de
Bishop's Hostel (c'asaepiscopului), cici nu m-am sin-
chisit, desigur, de flnvechitul cr-rvint, ltostel. Necd-
pdtind nici un fel de informatie' in aceastd privin{i,
eram gata sd ldrgesc sfera cercetdrilor mele, qi incl
intr-un fel m,ult mai sistematic, cind, intr-o bani
dimineaf5, pe nea,;teptate, mi-a dat prin minte ci
aceastl .,cas5 a episcopuluio poate avca vreo le-
giturl €:Lro veche familie cu numele de Ressopr,
cal'e, prin vremuri uitate, stdf,nise un castel cam.tra
pattu mile la nord de insul6. M-am dus prin unnare
la acea plantafie gi mi-am inceput din nou cercetl-
rile printre negrii cei mai bdtrini din partea locului,.
In cele din urm6, una dintre cele mai bdtrine femei
imi spusesecd auzise de un astfel de loc clenumit
Bessop's Castle (castelul lui Bessop) qi crede cd mI
pogte c5lduzi pind acolo, dar cE nll era nici castel,
nici han, ci doar o stincd inalt5.
I-am fbglduit o platd bund pentru osteneall pi.
dupi o oarecare qor'5ire, se indupleci sI m6 lnsofeasc6
la fa{a locului. Il g5sirem fdrd multd greutate qi, dupl
ce dSdui drumul femeii, incepui si cercetez ldcul,
,,Castelul((se alcdtuia dintr-o grdmadd de bolovani
I ln anumite dialecte ale limbii engleze, pronuntarqa
cu-
vintelor Risltop .,siBessop estc in a;a misurd asemdndtoate.
tneit confuzia intre ele este fntru totul plauzibild.

59
- : _

uriagi Si de stinci, una dintre acestea din urmd cte-


osebindu-se cu totul pr{n indl{imea, ca qi prin in-
fd{iqarea ei stingherl Ei nefireascd. M-am cd{drat
pind pe pisc Ei, ajuns acolo,'am rdmas foarte nedu-
mcrit in privinfa celor ce aveam de fdcut.
Pe cind et'arr cufundat in ginduri, privirile imi
cdzurd pe o iegituri ingustd de pe suprafufa de la
rdsdrit a stincii, cam la un iard mpi jos de culmea
pe care mI aflam. Iegitura inainta cu vreo optspre-
zece gchioape qi nu era mai lat6 de un picior, pe
cind o firidd scobitl tocmai deasupra ei in peretele
cle piatrd ii cla o ascmtinare stingace cu unul din
acele scaune cu speteazir rotunjitd de care se folo-
scau strdmogii noqtri. Nu md rnai puteam indoi cE
acolo era ,,scaun,uldracului,,, de care se vorbeqte ln
manuscris, qi, de data aceasta, rni se plrea cd sint
stdpin pe secretul cnigmei. 5StiamcI ,,o sticld bunln
nu putea sb insemne altceva dec,it un ochean, cd,ci
cuvintul sticld e rareori intrebuin{at in alt sens de
cdtre marinari. Iar aici, cum in{elesei indat6, trebuia
sd foloscsc un telcscop, qi s[-l foloscsc numai din-
tr-un loc anumit, care nu, tngdduie nici o schimbare.
N-?* qovdit citugi de pu{in sd cred cE frazele ,,patru-
zeci qi unu dc grade gi trcisprczece minute Ei nor.d-est
sfert nord" trebuie sd dea dirccfia pentru a a{inti
ocheanul. Adinc rdscolit de aceste descoperiri, m-am
dus in mare grabir acasd, rni-am fi{cut rost de-un .
ochcan qi m-am rcintors la stincd

60
NId lIsai ln jos p'ind ln clreptul ieqiturii $i bdgai
de seaind cii nu te puteai {ine pe ea cleclt inlt-o
pozitie anumc. Iraptul acesta md intdri in plrerea
mea. lnccrcai sI folosersc ocheanttl. I)esigur, cele
,,7tatruzeci.;i ttrtu de grad,e ;i treisprezece ntinute" nlr
puteau insemna nirnic alt clccit indltimea deasupra
orizontr-rlui vizibil, fiindcit clirectia orizontal5 era
lirnpecie inciicatd prin cttr,intclc ,,llo.rcl,-eststert norcl('.
Cu ajutortiL r-rnei l:tisolc dc l:ttzunar. st,abilii cle in-
datd aceasti u1'rimir clileclic. Apoi, afintindu-mi
ochcanul pe clitruitc cit mai aproape cic patruzcci gi
Llnll gradt lrrirl{imc, 1-am rnigcat clc jos pind cc aten-
iia mi-a fost opritd cle un fci clc boltd rotuncli sau
cle o felcstrurici in frttnziqtri uutri copac lttare, al
ciriri virt intrccea pc tofi ccilalfi pinir clcpartc. in
centrul acc.stci bortc' altl ztirit o patir allti. clal la
inccput n-anr izbutit sI clcosci.rescc'c antlmc cl'a.
Potrivindur-tni focarul oc'heartului, lil-anl uitat dirt
noLli Ei cle clata aceastit mi-atn clat binc seama ca1ela
tiu cr.aniLr olncllcsc'.
AceasLti descopcrire rni-a dat atita ittcreclere. incit
socoteam cd cnigma c ca Ei dezicgatir. Cdci cuvintele
,,principaia tulpind, a gaptea crcangl, partca clc cst((
llu puteatt privi deciL a9ezarca cratlittlui pe crac5,
iar urmare,a, ,,las5 din ochitri sting .al capului de
mort(t, ingdduia cle'cit o singtrri ta=rlnrircirc. cl-'
nu
vrcme ce era vorba cle o comoar5 ingrolr,atI. Ain pri-

6I
cepLlt cd trebuie si las sd caciti urr glontc tJi'.
1:chi,l
'sting ai craniulni, Ei cir o Iinie cre ailrird,
cLr artt:
cuvinte o li'ic clrc'aptir, trasr clin pr-rrctul ceL
mai
ap'opiat aI copacul.ri, t,rc.ci'd prin
,,p*nctul dc inr_
pact'( (aclicd prii-r locul u'clc a ciztrt glontc:lt-),
;i
rlusd de aici pirrir ia o d.pf,rtare cle cincizeci
de
picioare, ar ariita ur anurnif prr'ct, qi cir c
oarecum
t:u putin[d, am socotit eu, ca sub ac.st prrrrct
-si zacii
ascunsc lucruri cle mar.c prct. ;
-. Totul e iirnpclc-lcca runri'a
zilei, spu::i()i; irepi
pare ingenios, c' tottr;i simplu qi u,1or.crr: in[*res.
l)ar.
rro-oi frcut clupd ce ai parasit .,casa cpiscopuJ.ui..
r
_- Nli-am inscmnat cr_rgrijir
forma gi alczarea u)*
pacrrlr-ri.$i m-am intors sprc castlt.I)ar irr cl.ipa
iir
carc am phrirsit ,.scau'ul dr&cului'6, iattr cf, };or.ttr
rotunclS a picrit qi, or.iincotro gi oricit nrd intor.Ll(]anr,
n*o mai putcam zdfi. C(.('a c'e nri se pare a fi o cullr.r.
a maicstlic'i in toati trt'alra ar,t:asta estc fuptul
lcilci
repctlnd cxp.rienfa m-am inc.r.t'rlin{at cd
fapt rstt.)
ci cleschizdtura lotundli clc car.e t' vorba DLr Sr.\p,_lai,ir
vcdea clccit nnmai di'tr'-u' srnqur pnrct, aflai tI,
chenar.t,rlingust de pc fa{a stincii.
In clr,mrrl acc'sta la ',,casa opiscoptrJui,i fust'scnr
lnso{it de Jupiter', cal'L- fdrd incloierlir c:ii rragas*
Jr:
seanrri de citeva sirptinrini ci't ('l.anl clc ir-r.gindurat
;i
av()a mare arijir si r-nr md lase singur. I)ar in ziua
ttrmdtoarr', scr-rlindu-mr foar.te (lcvrt.m('. anl izbr;t,iI

62
sE scap <ie el qi m-am cius pe dealuri in caiutarea
t:opacult-ri. DupI multi os,teneal5, l-am g5sit. Noap-
tea, la intors acas5, slujitortrl mett era gata sI mir
ciourigca.scit. Cit clespre cele cc s-aLl mai intimplat'
<'rtrclr:a cqti tot atit tlc llmurit ca gi minc.
- - Prcsuplm, spusei eu, cit ai grc,lit locul cind am
siipai clintii qi asta din pricina trct'ozici ltri Jupitcr,
('afi-' a clat clmrnul c6rirlmqttlui prin ochiul drept, iar
nr.r prin oc:hiul sting al claniuluti.
I'oct'trai. GreEcala asta a fost o cliferenti dt:
cioLrei cicgcte ,si jumitate fatti clc punctul de cddcre aL
.iior-rtclui. arlici cle pozitia firrrigului lingd copac.
l)aci tczaurttl s-ar fi aflat sr-tb puncl"ul glontcltri,
rl'('.:cala n-ar mai fi avut nici o inst'tnnittate, dar
:r irrc'tui cle c.dclereal glontclrti, climpreuni ctt ptrnctui

-.:'l:lrc pLrnctc:cc stat:ileau o linic clc clirec{ic. Desi-


.r:r Ca grcAcaia. foarte ncittsc.mnatl lar incepr.rt, sptt-
.'t'3 pi' mrisurti ce lungcam linia. li dttpit ce am
aj,i,,i ia o deparlare de cincizerci de picioare, sc ab6*
: -i-r' c:-i clcsirvir.;ire din drtttn. Dar fard adinca mea
-T-ncre<lin{are
cA pc aici, pe unclcva, sc mai g5se,a in-
gropatii pina ,.i in zilele noastre o comoar5. toatl
truda noastri ar fi fost poate iu z.adar.
- l)ar ingimfarca dumitale, fatlfarotrada, ifosele
l' cu cari' ili icglnai cirrdbuqul erau atit de n6zdr5-
I vans I Elattr sigitt' cir t'gli nerlturl. Si de ce ai tinut
t
r-
tr
6:l
morfig ca in loc de gtronte S A dai drumul ginganiei
prin ochiul craniului ?
- ca sd-{i spun drept,
am fost oarecum prictisit
cle vdclitclc' dumitale bdnuieli asupra sanirtrlii
me]e
mintale gi am hotdrit sI te pcdepsesccllm
Etiu cu,
p'i'tr-o micd pdcdleard bine pusd Ia
care. Iatd de
ce bdldngdneamcdrdbuEur de ce i-am
Ei crat drumur
si cadf, din copac. Dumneata mi-ai ciat
aceasti clin
rlrmi-l iclcc cind ai vorbit desprc neobi$'uita
rui
grcntatc
- In{eleg prcq l_line. Dar mai c un singur
lucru
carc md tuiltr.rrl. Ce zici de schclctele
gisite in
groapir ?
- Iati o intreba'e la
care nu sint in starc. sE
rdspu'd mai bi'c dc,cit dum'eata. Se pai:e
cd nu e
dccit o si'gurir ldmr.u.irc cu puti'{I,
;i e totuEi
rc-rspusclc grcu s5 crc.zi in grozrviiJe ce Le presu-
pun. E sigur cd accst Kidcr - dacii intr-aclcvdr
Kicld
e cel ce a dosit comoar?, lucru pe cai.c eu
nlr_l
pun la indoiali - c, sigur cd trebuie sr
fi avut ajri-
toare. Dar o datl tr,eaba isprdvitd, se poat.- ca ei
sd
se fi gindit cd e mai bine sir sc dezbarc cle toli
ii
cc cr=u pdrtaEi Ia taina tui. poate cd \ireo cloud
Jovitur.i dc cazma sd fi fost dc ajr_rns,in vrcme ce
ajutoarcle lui lucrau incr in groapd. poate ci a fost
nevoic chiar de mai rnuite... cine oare nc-ar.putea-o
spune ?
E D I T U R AI O N C R E A N G A L e i1 , 5 0

S-ar putea să vă placă și