Sunteți pe pagina 1din 64

bElTtl btr ,::;ti

MAMAIA
.:i.',.
+'

F L O R I I / O P R E A
L I V I A A R D E L E A N

REBUS
I L A
MAMAIA

lr'l
E D I T AR A T I I{ N R fr T U LU I

c ,
lloper'tir : D, IONESCTI
/

CONSECINTE DUBEBOASE

Firma 'mici, notind doar inifia,lele, strilucea d.iscreti


in noqpte.
De citeva mrirnrte,d'erneniise ,d,e,ob,servafiea doi
,op-i'ectul
.bir{[,afi ce rstiteau vizavi,ti,cufi, arpinatr ,l,aved,ere'de urm-
bra deasi a castanilor. elcnddiaruo,'piiu.h. durtrl d.
nepotriviti, statura scundi gi firavi a uriuia dintre ei corr-
Lrasta aproape rirdicol ,cu inirltrimea exagerati a rceluriflalrt,
u'n blond cu urnerii ufor adu,gisrtb sacouf-depinzi
Firi ni'ci o vorrbi, la un semn al blondului rreouri
strada ,$i
:se.opriri ilfngi firurrl. Blondrul arurnci o privire
insofitorului rsiu, care-girnarscanervozitatea ,sub,ro ti*b"t
silit, apoi bitu ,incetigor.uqa se deschi,se.viz'inidu-i la o
ori atit de nepotriviti, portarul piru surprins :
- Dumnoavoas,tri ? !
-
. . cg Migulici, ofifer,ur ,de servirciu rpe Inrstitut, arn
dori si ,discutIm...
- La ora asta ? ! Las' rci nu rrnai
e mult ,p,ini la
ziui ! rirqpunseportarul, neprietenos.
cei doi schirnrbari o privir,e, izrbucniri intr-un rls rfor-
-oL
ta!: Ei..,blondul,cu o voce calrdi, ugor nesiguri, Au
,,,fircut",insisti, tlrXginind moale vocalele ,''
mirunfelul, mutindu-,sede pe un,picior pc altul, in spatele
curios cX,mirufa.
lui, cerrce'ta
- Cu cine joci ? intrebl el prietenos, viz'inrd tabl'ele
rrnic[ qi plini ,dehirfoage.
aranjate p€ rffI?rS?
-. Cu nirmeni,se es'chivi portanul. Le-am pus doar
a$a...,si mai treaci vremea.
- Las' ,ci f,aci una ,cu min'e ! incorci blond'u,l sI

trebuie.
exag,srase.
Bl,onr'Cul d,urase'mai rpu(in de un
,,Po\neste'a"
rninut.

Cirpitanul 'de securi,tateT'raian Petrescu ,puse deo-


parte ,car.tsadin care oitirse.Era apro4pe 'doui, noaptea.
ilfooar.a naul,tr-'ivnritia1biar. trflt3ss; rse res,i,m{eainci
cil,dura augustului bucuregtean.O adiere slabi fopnea
p,irlite ale teilor.
frunzele -la
Stind fereastr[, cX,pitanuliEi aprindea, destinrs,o
figari. _Ganda din noaptea aceasta nu-i aduse,senici o
sulprlza.
^Dintr-o
dati, binecuno,scutasonerie a telefonului
negru ii contrazise gindurile. Cu 'o voce calrrn6,ace,sta
ri,qpr:,nseapelului p,iecipi:tat oe i se fbcea, apoi fo,rmi
un num5r de i,nterior.
Peste citeva minute gonea pe rstrizile rpustii, cu
toati viteza. Lingi gorferstitea plutonierul TomifX.
Cipitanul gi plutonierul se sim'patizau reciproc,- i'u-
beau imindoi vi{eza gi in noaptea aceasta- depi aler-
4
gau spre un 9az g1qy savurau, fiecare in felul lui,
aceasti,be{ie interzi,si.

- $i?!
^Dar cipitanul Petres,cunu-qi mai sf,rgi fraza. To,mifi
,seintrecuse cu.,misura gi ooolirsein ultirrna,secu,ndio p;-
reche ce se rplirnb,aflri Sriji prin mijlocul gosel,ei.
- $45,i o'rnule, mi ! il dojeni cirpitanul revenit la
pozilia normall pe scaun.
- Am infeles, si triitri !
;- O3re apelul telef,oni'ca ,fost ficut de ofilerurl de
,ser''viciu?
Nu Etirmnimi,c deocamdati. P,oateci situa{ia nu-i
rchiar a$a de neagri'.,currnpare
,c.i .la prima vedere, poate
lqaginareaportarului n-are nici o ,legituri ,cu...,qpuse
tirnild locotenentutlRadu Nedelea.
Cfrpitalgl P,etrescunu rispunise, dar clitini scepti,c
din cap. Nu obignruiasi fie chiar at{t de optimirsf irn
assm,eneasituafii.
Nirci Tomili,_ aL ,cir\ri zinribet se zilr\ o cli,pi
- in
oglindi, fal,s induiogat de presupunerea naivi a loco-
tenentr.rlui, nici el nu credea intr-o eventualitate atit
,de ,;ozd".
, Intrari pe str:adela linigtiti, intunecati de urrnlbra
'deasi a un'ui rirad de ,castani vochi. o siluetl le ficu

groase, negre.

6
Sunprins.de cruzimea spectacolului,degi fusese pre-
venit, ti,nirurl 'l.ocotenentavu o ,rnigcarede recul, pe late
gi-o reprim5, inrs[, irm.ediat.
Cei doi ofiteri efectuari o cercetare sumari. ferin-
du-,se de-a 'schirrnba p'ozifia cetrui uciis: din rpartea
-,stilet,
sbingXa spatelui ieqea nainerul ,de ,metatlal mnui
infipt pi'ni la prirsele. Probarbil ci bitninul ,rnurise in-
stanta,neu; nu era nici o urm[ de lupti, ,nici o ,dezo,rrdirne.
Jocu] de table, aranjat cu griji -pe masi, era neatins;
un firi,cel subtrire de ape curgea din robi,net, in chiu-
veti, peste.doui sticle de bere, pentr,u a le piistra l,a o
ten4>eraturi convenabili.
,,Porrtanrl aytepta oaspefi", constati Petrrescu. $i
intonci,ndu-sespr€ paznic :
- Pe dr.r,rnneatate agtepta? il irntrebi el cu vo,ce
tare, aritiurd cu o m,iqcar,ea birrbiei i,o,culde rtable.
- Da ! ,riqpunse m,o,alle,cdl ftntrebait.
Nu-qi rsvenise inci din spaimi gi, la intervale scurte,
un frison puterni'c ii scutura tot trurpul.
- Da, 'da ! mrurrnruri pentru rsine ,clpi,tanul
_ si, ri-
dicigdu-gi braful drqpt, risuci un buton imaginar.
Tomifi i,nfelese,ciutl cu privirea $i, gejiind cornu-
tatorul contral, ,sepostX lingl el.
- Llrsindu:l ,pe_gofer lingi cadavru, tri,mifirid pazni-
',scoase
cul .ce in'c[ ,d,irdiia in stradi, 'cipitanul fui din
buzunanJl de ,la ,piept al saco'uiluirsdbfire de vari piis-
toletul, $i-i trase piedica. Arcelagiporcnetscurt Ei s€c rsc
rrniri auzi o datd, in incipere : locotenentul iqi imitase
instantaneu superiorul. La url sorrln al siu, Tomif[ in-
toarse comu,tatorurl.
Peretele dirn fund arl camerei portarul,ui era de fapt
un glasvant- de mari propor,fii, care, ziua, sti,tea laig
deschis; d.idea intr-un hol i,men:s,acum perfeict lumi-
,nat. La 'stinga gi la dreapta ,lui, aripile s,Cirilor monu-
Din bazinul gol fi,gni silueta md.runti a unui bir-
bat ; cirpitamrl ochi la'bazil, nevrind si,-,I omoare.
- Atinrs, cel ochit -gd?.utn- g-enunchi,dar ca i,mpus
de un arc - se ridicl .qi didu coltrurlpe dupX o a.irpi
a clSdirii, cane intra, aairnetrirc,tn curte.
- ,Stai! Trag ! rirsunX glasul li,mrpedeal lui Radu,
care, ajuns in cur,tein ,urma au'perioruluisiu, fugea de-a
E
dreptul rpesterondourile de flori, pentru a cigtiga teren.
se ,rnai auzi o im'pugcituri I trxsese loc6tenentu,r
Radu Nedelea. Lovi,ndu-i ,co,trul,
cXpitanul i,m,primase car-
tug'rlui tras de lodotenent o traioctorie ascendentX.
^ DurpX.coltr, omul urmirit era i,ntirnrs,ca ristignit, cu
"i,n'tati
fa[a. in. jos, pe peluza cu ia$6, rard, gi pinliti,
unel u$1.

^ Cu.un gosit-scurt,.ci;pitan'ulil dX:dula o parte, or,d.o-


ninrdu-i si se lipeascr-de perete. Trase in zb;vor,'ferin-
du-se .de aychiile
.de lemn pi metal ce se deqprinrserx ;
drumul era doschis.
Din pia{eti se dosfirceau,trei stradel'e. O un,mir,irela
intirntplare ar fi fost i,nutili.
Impovira{i parrci de insucces,o'fiferii cdboniri s,cara
incet, treapti cu treapti, gi ieqiri in 'curte pe uSa al
,cirei zdvor le opu$ese atita rezirsten{i. Urrnele i,rnpu$-
'citurii trase atit de aproape erau innegrite.
Spre surprinderea lor, se dovedi ci omul nu murise
inci. Medicurl ,legis't, sosit ,cu a doua rnali,ni ,la ,citeryra
rmirnutedupi €i, ii dldea primele i'ngrijiri. Ajutat de
incl doi infirmieri, medicul iqi vedea de treabl 9i abia
qmormii ceva ia ,salutul celor doi ofiferi. La dispozi'fia
,s?, rinitul tot incongtient fu transportat pe o
targi. Nu se gi,si absolut nirmi,casupra lui.
i\{edicul. rlmase cu ofiterii. Le intinse pachetul cu
figiri gi-i intrebi rnorocinos :
- Ce-a fost aici ? O,mul n-a'/ea arrnd.,de ce-afi tras
de la o distanfi atit de mici ? ! $i tocrnai in piept !
Rana e mortali. Ce dracu, e de mirimea unui cqpitl,il
puteafi irmobiliza oricare di,nlre dumneavoastri !
Ciipitanrul Petrescu il les'; si vorbeas.ci. Il cunogtea
de m'ult rpe doctor gi gtia ,cit de pripit judeca ori,ce,
i,n af.ard de ltr,crurile legate de rneseria lui.
Era atit de necijit - nu g[,sise absolut nici un act,
ni,mic, nici un indiciu asrnprarinitului, iar pe deasqpra
il ,pierduseqi 'pe celilalt, sau poate chiar ceiflalli - dnci't
niii nu-i venea si rispundi la acuzalia nedreapt[ a
,doctorului.
Radu, insi, pufni i,nciudat:
- Nu l-am irmpuqcaturoi !
- Numai tana de la pi,cior e a mea ! adlu,gi Pe-
troscu.
- Aha ! in{elese, in sfirqit, doctorul. $i ceilal{i ? !

10
Radu fluieri a pagubi, fX,cind ,u,n semn nelilmurit
cu mfina.Doctorul dr:I,cuiamarnic, uiflinrdu-sr."*peii*i-
tor Ia Petrescu.
-_ Nu trebuia si apri,nrdemlurnina !
izbucni Radu.
Ticxlooii qi-au dat imediat seama ci,,sfntemaici.
- $i-3u dat ei s,eairnade cind au auzit magina o_
'prin'd in fata lurstitutului, i,l po,toli, cu un
to," .."., .xpl
tanul. cretl cx am trezit toatil strada... .r ,riqt. fu#r-
tori...

riposti Radu.
- D5-i inainrte. ,c-ai irmcepurt-birne! ,i,i reiplirci batio_
coribor glrpitanul.^,qg ugor lucru e s[ pri- "i"":'n"
un'ul mai ,mic,decittineTui
!
Radu tXcu._CXpitanul era de pirere ci nu fi,cuseri
riu aprinzinrd lu,mina, altfel ba-nditii le-ar- fi;.ad;;;
tot. ori.um. auziseri magina fninirad, poate qi "so,no-
tele paqilor lor...
Nenorocirea e c6 n'-l vXz',seri pe cel
'inainie sau pe
cei care apucase si dea colful ca ei lX
ajun'gi in ourte. Acesta, sau u."s,tiu, tr5.sesein petre_
scu - urma era in ztd - dar cirpitanul furseseamigit
de o,mulefulascunsdupi statuie.
. Aiunser[, in sfirSit, in ftolul mare. Tinirul ina,lt ti
voirnic,-gXsit ,pe scari in nesirmfire.igi revenise.Era ofi-
terull de serviciu al Institutului. un'infirmier ii trineao
sticluti cu sXruri surbnas.
Relatarea pe ,care o f5,cu la :cererezci,pitanului pe-
trescu era extrem de siracX qi nesernnirficativi: totul
de ,ora d,oui, dnd auzi,seun
i-ar fi rpututrsi i se fi plru't
hios in fala portarrrlui.^din-
fer.ase si se convi,nqXsin-
eufie, in intuneric. I\{ai apu-
11
,ca,s,e
doar si vacli o silueti,foarte mare", i se piruoe
cX ar fi portarul, a$a ci intrebX: ,,Mogule, durnneata
eqti ?", dupl ,care, in afard de o izbi'turi puternici,
;nu-rsimai a,rninteani'mic pini la mirosul nepl5cut al
'sirurik:i".
Era extrern de ingrij,orat gi-gi fi,cea reproquri amare,
gtia ci in figete erau docu;menteprefioase.C5:pitanulPe-
'trescu ii ,sfitui si se li,nigteasc[.

Nu ,pestemm'lt timp sosi $i acadennicianulIon Dorna,


un domn b[trin, cu un vepnic trabuc, adeseori stins, in
,co'liulgurii. Se pli'mba nerv'o,sde-a lungul holului, lisind
in urma lui o d,iri de fum gi presirinrd cenu$a albastri
a trabu,culuipe mochet5.
- Sper si putefi face ceva pentru noi ! ii spuse lui
Petrescu, cind acesta ii fusese prezentat.
,CXipitanulqi lo,cotenentul'trocuri la o cercetareami-
nrunt;iti a bi,rourirlor, inis,ofifi d'e cltiva dintre cencet5-
tcrrii prr.i.ncip,ali
ai Instifutului, convorcafide urgsnfi. Cole
,m,aisurnbre iprevederi ale tlrui Pstrescu se foadep,lini'[i
intrrcmai. Figetul principal din ca,binetul,,qefu,l.ui"era
violat. Era exact cel care confinea documenteprefi,oase.
Acestea, in n'urm5.rco'mplet, dupX cuim putuseri conrstata
cu to{ii, erau aqezateintr-un fel curios pe , masi-: in
teanc, in orrdi,neinversX. U'ltimul nici nu ,mai era in
teanc, ci alituri, .ca gi cind cei care-l manevraser[ nu
,mai arnurseseritinr,p 'si-il ageze la ,loc. Cu totoi t'raserX
rconcluziaci docum,entelefuseseri microfilmate din mo-
rment ce nu lipsea nirci unul
12
Atmosf'era,ce do,mneaera deprirnanti. Coilaborat'oarea
ori,ncipali a academi'cianului,o distinsI d,oamnSintre
'ca Ei ceila'lt'ide
lf'oii; vinste, 'ilbu,cni in ,plinrs.lqi vedea,
altfel, pieydute si,ntezelea ani de munci gi cer'cetflriin-

ajung.e
" !
j
ln tehnici, in cercetare, explica ac_ademi.cianul,
trmpul ii fri'mordialitatea valoreai1, ,mult. Nu e totuna
rX ui exOlgsivitateaunui patent pe plan inter,nafional,
sau ,,s[ ajungi in ace'lagitin1p" !a acelea$i-- rezultate cu
,un alt lnstitut ,striin ! E adwirat, hirtiile au rhmas
,toate,ar f.i fost Ei incom'odde trangportat, lucr[rile pu-
teau fi conti,nuaiede la punctul unde au ajuns, dar
exclusivitatea noastri, a RomA,niei,in domeniul respec-
tiv este piend,utX.

roase.

13
el, .ca g_i_cin,ddi'mirneatan-,ar fi fost propice ,unei spar-
geri indi,ferent de ce naturi.

. Dup;- toate prdbafbi,lititite, paenicul sosirsela pufine


minute de Ia comiterea asasinafuhi.

.zorile il ,gxsiri pe cipi,tanul petnescuin fruntea unei


actrunr de mare anvergur.i. Raportase cazal gefului siu, -rA
colonelul ryI., ,,care-,d_upI un vechri o,Ui.el, 'ii ..ru
repete de dotri ori ,,datdle prorblomei* qi prirmole iorr_
14
,cl,uziirezul'tate,pen'tru a gi le intirpiri irn minte, in reali-
tate ,pon'trua i lre Clari'fica l,ui Petresou.
li aprobi toate misur,ile pe cane voia sX le ia $i-i
dlidu mini liberi i'n continuar,e.
Sub coondonar'oacXpitanului, un numir de ofiferi
incqpuri cencetirile in' riradul pensornalutluiIns,titutului.
Trebuia neapi.rat si se afile sursa indirscref,ieiasurpra
stadiului ,cencetirilor qtiinfifi,ce. Era clar c6. lovitura
fu,qese,dati exact la rrnomentul opo.rtun. Alte forfe fuse-
,seri puse in rnigcarepsntr,u identificarea celui riimas in
miinile lor.
Rinitul zlcea f.ilr6" cunoq,tinfl, gi speranfel,eintr-o
revenire erau ca gi irnexistente.O mulfirme de oameni in
alib ,se invirteau ticufi in jurul lui, interzircind categoric
apnopierea oricui.
Totugi fotograful ii ficr:rse zeci de poze din toate un-
ghiurile ; i se luari gi arr4>renteledigitale. Pe baza
acostora, al,te citeva pensoainecXutau febril o eventuali
identi,ficare.
Chiar qi un neqpecialis,tqi-ar fi dat seama cil o{mu-

di,n piep,t gi care se dovedi a fi identic cu ,cel din zid.


Expertul reounoscu imediat in cartu,qelede calibru mic
rmunifia unui foarte nou trrp de pisto'let cu arm,or.tizor.
Spre seari, clrpitanul Petrescu gi locotenen'tul Nede-
,lea erau in fafa sal'onului de rezervi. Me'dicul de gardl
,clitirnase sceptic din cap. Infirmier,e grbbite fioiau, pre-
ocupate, in toate plrfile ; schimbau toomai butelia de
oxigen.'
15
inrse dureros din spnincene.
r oferirsevreun indi,ciu cit di
I strizi,lor invecinate Institu_
rezulta't; minerul stiletului
,tre asasirn.Avea s,enzafiac6

coridoareleslab lu,rnirnate
ale
'iilir3,.:'"-Ih ont"*,.fuh
,mglsaneobi$.nu^iti,
careii
odhii sii ve,'ni,cimc'ezilo"i,Rud" il ffi#.|,,r.r"*at
un pervzv. de

prazn.
gi m_ut, cu o fatd de ceari,
nusticioarei negre ii sub,li_
o.e srnge.
lura cormpli,cati, muribund,ul
prl asupra cipitanu,l,ui ce_rl
',
u"l3"1'0,
::."iliTf
;r;lil
- Ma-'ma-ia...
!i-Ia... bi... gopti el incredibilde in-
cet $i, in aceeagicri,pi, palma'iir.rt;, fi;il rnoalepe
16
ceargafu'l al'b, i'ncercX o plrqcar€. De.gete'lei se rigchirard.,
ca gi ci,n,dar fi cuprinrs un obiect r.otun,d.
Imediat 'cilzrt din nou in nesimtire. Enervat, tnedi'cul
de .ear,di ii sooase afard".
Iira iarigi noapte.
Mai ,multe ceasurri Ia rind, 'cei doi ofiteri into,a,iser5
pc toarte plrtile isensul celor doul cuvirn,te, d,intre ,cz,fe,
col ,pufin u.l,tim,uil, e,ra strarni'u. Sperau,- fhr6. rsX inrdlX,z-
neajscasa $l-o mir'turirseasci, i,ntr-o noui reve,nire a bol-
rravului. Dar aceaistanu se 'mai pr,oduse.Spre di'mi,nea{i,
omul care rezistate uirnitor de m,ult fatX de precizia cu
care-il str{punisese cantugul parte,nerului ,siu inchise ochii
rrentru t,otdeaurna.
Peste o or[ gi iurnita,te, cei doi ofitreli se af'lau iai
allturi de plutonierul Torniti, de data Aceasta la vcla-
nul unei mo,d'erne limuzi;ne n,egre, gonr'n'd ou desti,natia
spre l\{amaia.

DETITCTIVI AMATORI

Zttm.,, zurn... zum... zum... zum-,z,urn-zuim...


un ,,Ah !"
pr"elu,nggi p'lin de regrete inso{i clderea bilei i.n Ein{u-
l.t.
- Nurmai 200 de puncte, sic, si,c! izbtrcni cu vo,ce
fare 'unrul din ,puqtii ,ce j,ucrau la Flirpor't.
Celilatlt rploci ruEirrart,capul.
* Fliper :joc electronic, in care o bili meta,li'ci,lansati cu aju-
torul unui arc, lovinrd diverse ,oontacte,inregistreazd,pe un ecran
luminos un numir de puncte in func[ie de indeminarea jucitorului.

t7
- S; te vid pe tine, preaiscusitule
! rbspunsepar-
tenerul, dej,a resemnat
r.. se,9i vedea ql?tlnd sti,clade perpsi,preful infr,rngerii.
Pli,n de elan, celilal,t didu cu puteie diu,rnul uitii-
t.au
cu totul ab,sorbifide de,sfXr
'c&z rr\r pirea ci se sinohisei
Bar.m'anifa ti privi su
exarsperati ,'de zgomotul
-Nu-i F
jurul orei patru. vorb
toatX ziua,,dar atunci nu-l
servi'tu,l; holtril hotelului era
conti:nuu aooperea din plin-'zumzetar aparat',lui de
ioc
care era den''rmit in zef,l,ern'ea ,,idi,otengpitl.. iai"t,
neidiot, dar antrenant ! lncenca gi ea cit.odiik. o.1".-,
in jyr,ul o.re.ipatr_u,hotelul lor era lidqtit,-,a"ll-.r"-"]
precrat^pri,ntre cele mai mari li mai scurnpe -ii"" din Ma_
rnaia. ca u'n f5,cut,turigtii din seria aceasta ""**i
,,iserio$I"- ..un li plicea ,si Ie spunX. Drryn or; d;"X
- cind soarele_eLa prea p',ternic I
r. odihneau. At'nici
avea gi ea o clipi de rd,gaz,md"car
drri la patru F;t:
tate, cind coborau tofi, urmfl
'nici de ,o cafea;saude un con
Fliperului o urmirea de clt
siostei. Pugtii Xqtia n-avea
sX-l cunoasci bine, ,sX afle
au terrninat clasa a gaptea, unul, a $asea,celxlal,t, ce
li'mbi jnvafi fiecare, dlt au lnotat zilnirc, .are bea msi
mult Pops,i,ce mai... ,toate o
regularitate era Ovidiu. cdli
totdeauna s,ticla de Pepsi D
tea de la ghea{i de oo* i
amigdaliti, dar tot el C
proape toatd,.Mircea se mu,lfurneacu ciptigul la punrcte,
considerindu-se,,mare".
18
Cu o precizie de ceirsornic, la patru jumltate cobo-
rau 'mzumelelor, doui surori, beau cite o cafea pi ieqeau
tofi patiu pe plajX.
Holul era pltrat, ca qi ,cli,direa, un adevirat tu,rn.
In ,mijloc se afla casa scirilor gi conpurile lirf'turilor. Pe
cele patru laturi - avind sticli in loc de zid, ca un
'acyariu erau recepfia, binorul de schirrrb qi reqpectiv
barul cu Fliperu,l gi cu ,citeva misufe mici, inconjurate"
de fotolii cornode. Acestea din urmi ooupau doui Ia-
turri - banul fii,nd intr-uru,rl dirn ,u,nghiuri.
Dom,nrulde la malsa de rling[ ,,idiotengpil" nu pir,ea
prea deranjat de zgo,m,ot,nici de voribirif vesoli, ie0n-
trenurpti gi pulin liudEroasi,.a" pugtilor. Avoa ultreanrc

vinste, d,e staturi mijlocie, castaniiu, ou o fa{[ potriviti,


irnbrlcat banal - cu cimaqi albi de nailon gi panra-
l,oni de doc bej.
lntre tirnp, biiefii igi cigtigaseri un spoctator, un bir-
bat tinir, i,nalt gi blond, avind un ,i.ou subtrire, de
Bfr,nzd,su,b braf. In'tnase nebi,gat de seami de nimeni
gi d.,pi ce cerc'etasecu un aer destul de indiferent

19
F;liperul il interesa in mod deosebilt,parrci vodea
'pen'tru.rpriirna datd. a$a ceva. Intri in
vorb6 ,.., ccrpiii,
i,nteresinrdu-se de mecaniym.Sooaseo hirtie d. d,ouiru.i
gi-cinci, voiind si joace gi el. Evi:d,ent,ban'cnota-;r-db;i.
schi'rnbatXruD joc costa doar un l.eu, ena-necesari deci
o rno,nedX,de m.etal cane se introdu,cea in aparat prin_
tr-un oni,fi,ciuanume.
Femeia de la bar, care ur'mi.rea scena, tot n-zweir
altceva de f5'cut,.deschirse deja sertaru,l cu rmxrunfip,dar
tipul ou ilustratele i-o lui ilrai,nte,rnorbinrd,culme4 ;;-
m6,negte :
- Ei, dornnu'! Iti schirnb,eu...
Blonduil iseintoarse,sunprins,pirr,eac[,abia aorun il ve_
dea pe celrlalt. Nedu,meiit incl, cer''cetindu-lcu privi-
rea, intrebi cu o voce stranie :
- 'Chiar vre[i si facem un schimb?
. : Firegt-e.Dar voi fi obligat si vi dau gi trei hirtii
,de cite trei 'lei.
- E-,n ordine ! z,imibiblond'rl, ca u$urat
de_o mare
grij5.
Schimbul rse fi,cu. p,e ,lorc,banrnanifa le intoar,se6,pa-
'raf,t
telc 'pen'tr',ua-qi aranja,ni,$testi,clepe ; copiii ;r*t_
r.eall clu pasinrnetraieotoria ,capri'cioaseibile care a-
ting?nc clte un obiectiv pnwo,ca zumziitr.r,lenervant
gi rnar,capunctele pe un ecran ,lumiinos.
curio:s, ,d'41.blondiirtlnenun{i ,si mai j.oaceqi aocqptx
irnediat-i'nvitagianecunoscutuluide-a bia o ,bl.e, ,,fiut
ia lralbi, bere. adevir,atx, cu guler", drept care ieg,iri
amindoi ;i ,se indrqptari
-ori,cespre',,Meduzvu,o ,berlrie'dc
aift,uri, ar,hiplinXla oi; di' zi Ei din noapte, ves_
iiti pentru ,calitateaber,eipe rcare,o $eryea.
T'r'ebuiri sr agtepte citeva minurte pinx se eli,berr o
ma:sr intr-un col{ al ter.asei.[n zgo*bt.rl per.sirstental
20
-

conver,safii'lorvii 'de la mese, printre strigi,tele chelne-


gr;i!{i cardcomandau
"**e.ii f,ifU.i"r'ii
:tJ":,T,.lu.l
al mrcilor I,a tejghea, abia se auzeau u,nul p. uitrrl. Mi_
ros'ul de mi,ci bilr.^,prrjifi ii ,i'nvi,lui.o *uricn
,se revir,sa, ,f.drd ilntreiqpere, din ,lifr;;;.;.- siltlreatr
il;i;;
ceea ce dorea ,,,strdinul,,.
- sint fo,arte feri'cit ci v-am- gisit,
in,cepuhlondul,
sorbind din hal,ba adusr irmediai d,i-""-'.t.i".r.
- Du,rnneata nu eq'ti paul ? !
il t"ir.Le surspicios
,,striinul".
un ascu,l.titoratent ar fi sesizartf6ri i,ndoiall accern-
tul curi,orsou care-vonbea...romAne$te,
-
-\u, dornrnul,meu! Eu sint Antoniu. Antoniu To-
mase. Mi simt oblig?! si vi pun la .ur"nt- Jur,p..
I
..uu
ce s-a intirnrplat cu P,au,l,domnule...
- Smirth,spune'mi Smith t
Domnul S-jntt- ridirci pleoapelegrele gi-,| fix[
cu pri_
virea pe tinirul bl,ond,di,nfa1,a,sa.
numai si-mi spui ci s,d intirnrplatceva?
o--._]=Ai.,vlnit
intreba €1, ingrijorat.
,,^-?T ggtnii -.t* atit tle r,ece,inc,it Tom,asq,"simtri
n,or ln $lra sprnarii. ,r,

t...
de ,chi'brituri, scofindir_gio
rerveas_ci,dar se grrirbi i;_i

mJfrPintind,,i,ndi,fenent,,
to,niu Tom,ase furseseinif iarl de_
somnat pentru aceas,ti intilnire, ci-. pinpiriut pi"f,
ci neincredereaabia naascatd" ;;
a,st.iirrlrlfi-ru .ru d,e loc
nefi,reasci.
In citeva cuvinte, vorbinrd trunrchi,a,tqi girsinrdu-Ei
cu greu figagul,expresiei,Tomase 11t,p*.
i" curenrt,cu
soartapartonerului siu de ac{iune.

2l
- Absolut sigur ! intiri celilalt. M-am
co;ntrolattot
tr.mquf. Ar fi fgr! gi_impo,si,bil,praul a dat or,tul popii
gi nici n-a\rea nici o [rtrtie... 'nirni,casupra ,lui. M-am fn-
grijit de aceastainainte, arn forstpreviziltor...
- Mda ! cam singeros, totugi, conoluziro,ni
smith.
In sinea lui se simfea ,destdlde ingrijorat. Nu ci ,,l-ar
fi denanjat morfii pe care-i ,Br"ii,i"se" Tornurt tt
urma. lui, ci
.pentru Ci afiacereu,ri fusese ,,curat lucr,a_
ta- gl prea lisa multe urme.
. llf se putea a,ltfel, toturl era in funcfie de tinrrp!
se justifici blondul. Privirea lui albastri era attt de
curati, incit cu greu ai fi putut orede ci in urmi cu
paisprezece ore ,curmase doui viefi. De altfel, m,erirta,
nu ? incheie ol, schisnd un gest spre ,locril ,,nde sti-
tuse, pe masi, cutia de chirbrituri. Dar aceastraera de
mult in buzunarul domnului smith, care o luase neob-
servat de nimeni.
- Da, accepti striinul, ati fircut o
treabi buni !
Cred cI ,,Aclr,i,le"va fi mutrfiu,mi,t. N-ai nici o griji, vei
avea ce ti se cuvine... naai mult chiar ,dec,itirizi... gi
dumneatagi Raul.
22
I

- ,Radl e ,,d,omn".Sint situl ,de ae,nelelui... E u$or


si incasezi ba,nii pe 'degeaba! N-a fXcu,tnimic d'eoit ci
a amelit bi:ne o 'dactiilografi. crar,e- rfX,ri si-,qi dea mi-
car ,sdama- i-a rspu'scind a ,ouatr.giina.Nici usfuroi n-a
mincat, nici gura nu-i miro,?:se. Eu am dus ,tot greul qi de
data aoeasta.,,Achiile" ar pu'tea silse fi'n[ de ,ouvfnrt,ag
vr'ea si plec. Nu qtiu d,aci sintefi l,a curent, ,dar aceasta
era,opromirsiune mai veche...
- Ce-{i veni ? ri,porsti cal'rn Srnith. Din mormenltce
Paul a... $i ridici un deget spre ,cer. Sau nu egti sigur?
- Ba rsintt,sigur. Dar m,erit, es,teo d,orin![ veche qi...
- $tiu, gtiu, rneriti i,ntr-adevl;r ! incuviinli ,ceMalt.
Am wut numai si ,te necijesc. N-,ar fi tr,ebuit sX pui la
i,ndoi;alXouvintrul l,ui ,,Achile". Te ingeli ,daci-tri inohi-
pui ci 'te-a ,uitat. Di'mpotrivi, s-a gindit rntrrlt \a tine.
Chiar daci venea Pau'l in locul t[u, tot ai fi prirnirt vegti
de \a ;ld". Are pentnu tine o combinafie avanrtaj,oasi
in atl,ti p,ar:te.Ji-a trirnirs un pa$aporrt.E la tl'orcsig'ur...
peste uo isga5vei 'fi cotXf,eanelvefian. Ce mai vr,ei? Sper
c[ egti multumit ! ,
Blond,utl nu-gi ascunse bucuria ; abia ,rnai stitea pe
scaun. T,oati flptura, ,pini atunci obosi'ti, i se imviori.
Biu cu seberestul ,de,ber'egi-qi m,ai aprinrseo {igari, ser-
vindu-tl dirn nrou pe Smith. AceSta zirtbea blajin, vizinrd
surescitanea'copil[reascia lui Tomase.R,ef,uzi(igara ofe-
ri,'tXde tinir, dar il rugi ,sX-i currnpene ,un pachet de Pa- i
pastratos rregr'e,de la debirtul beri,ri,ei. l
- Fumez rat, dar nni,carrsXsim't ceva,tare ! incerci
Smith,s5-:gi jurstirfice
caprici,ul.
Tomase ,seindrepti 'spre chiog'culcu figiri, bu'cul'osci
poaiteface ceva pentru ,g,ef". Smith il urmiri ,cu privi,rea

a3
24
. :- ^.lih, ce sd-i faci ? Ri,scurilemeseri,ei! i,ncheie,blon-
a pireapreaufe"ruiJ. ;;i#;;
$ll;,lu'u ,,speciali,stului.
se ,sinchisegrfsde un ami,nunt
pe tinir si_gi bea berea mai
pe [a pogti, ilustratele er,au
>t, apoi se vor du,cela hotel.
a q a ? .,
rtrebe i)n ,care hotel locui,e$te,
uil,,Srco,i,ca,,,
unrde avurse.,seri
sacer,ceteze cuprivireg.rgt i:.ffii:';.;il"01'"lt
--
darci sitrl sau nu urrniriti.- :il:l

ll.
N-'ai fxcut inci baie ?! int'rebi smith cu o far,si
*,-r
mrrar,e.

Smith i:zrbu,cniirn ris :


- V;rd eu bi,ne ,ci
vnei si faci o baie. Du_te, s_ar
putea si fi,e ,ultima ba,ie la Manraia
I-A.-l; picat si rc_
n u n {i ,l a , ea.
Tinirul ii mull{,u,mi,bucuro,s.
Domnul Smi,th se uiti ca din intimplare la ceas, apoi
il .mai rr,efinupe. Tom,asepentr,u a-i cornunircq,u,l,timns_ur-
prizd,; av,eaoprite pentru ast5.-,searidoui locuri pe "Be-
l,ona", un'urldin pacheboturitl,ede 'l,ux ce fi,rceaucursa ,la
I,stamrbulpentru excursi,oni'Eti.N-aveau dec{t si ia pa$a-
rportul ,l'ui An'toniu Tom,ase, arpoi si ajungi la tiurrp ,la
Conrstanfa,in pont.
- Vasrul ri'di,ci anrcorala ora crpt seara. Tirqp avem
-binevoitor.
berechet, inohoie dl, pe acel,agiton

"speciaflrisfu'lui".Da, acestea,f,urseserila el, fii,nrdrciPaul


era ,nq.rnaiin cimrag[ qi nu voirsesi dr.rci trusa in mfini.
Ar fi bitut la ochi. Onicurn, gi el, Tormase,se ternuse si
rpistrgze aceste'lucruri,oompnomi,lilboare a$r4)ralui. Acu,m
rci pl,ecar,eaera atft de aproape, ii purtea-mirfurirsi lui
Smith c[ pentru nirnic in h.rrnen-ar vrea si se mai in-
,toanci ,i,n ,,oragul oelor doui asasinate". E adevira't, DU
'lisase nici un indiciu, dar ,,pvrcd,po{i sI gtii"? $i-apoi
autoriti,file, la mrai pufin d,e trreizeci ,d'eminute, au veni't
peste ei... N,rl, nu vrea si se mai i'nitoarcd".
- Fii ,linigtit, n-ai si te rnai ,intonci! ll asigurri S'mith,
,carestrtirnbaseitotti'mrpul din 'n,as,auzinrdu-rlvor,bind nem-
f'egte.
ConvenirX si se intllneasci peste o jumitate de ori
ila pogti. A'ceasta era fo,arte alpnoape.Tornase .frugila un
dug, unrde pultea sX se schi,mrbe. Era atit d'e nerihditor,
incit iqi scoase ciimaga pe dru'm. Dornndl Smith se in-
26
ri;le plajei, vor,batrecuti din om in om ii aduserXvostea
,ci un ti'nir se ineoase,cizu,se,,,caad,o,rmit",la zece mstri

dar ii era inrci riu.


Domnr:il Smi'th nu mai u,tzi gi nu mai vdzu ni,mic ;
ambulanfa pl'ajei ,sosirapi,d ,gi pleci cu bolnavuil, iar lu-
m'ea, linigtiti, iqi ndlui pneocu,pirile.

27
mentu,l ,pentru flea,cu.i, aLit,avreme rcit acfiunerelnu-i reu-
gi'se i,nto,cmai, iar r,iscurile crescuseri..

invens.
La rirndul lui, domnutl smirth era inrci treaz in oonfor-
tabi'la-i cameri de hotdl. Did'se ,ou bita-n ,balti. Ficuse
o eroar'e d,e oalcul de ti'nap, neglijase faptul cd, tlnir,ul
era ned'ormilt, ,obosit, 'cu ,rez,isfen'tra
red,usx ,gi ci ef,eotrulva
fi rnai .rapi,d.^Acyqr, fireg'te, nu putea li,sa lurcnurile aga,
neterminate. $i el dorea si mai d,ea,ochii cu Anrtoniu To-
mase, 'spera, pentru ultirma,oari. Doui gregeli la,rlnd erau
exctltasa.

BILA MISTERIOASA

28
a.ltora. Nu frr,seieafa, Ei de attlnci o reglsea ,de fiecarc
cle.t5,pli,nx de farme,c Ei r,omarntism. Imen'sita,tea ',tc1''c1r:-
.lbaisti[ il atrXriese $i azi. La irnt:,'area" in M;r'maia" i:?
sim{ise cuprins de o bucttrie fre,neti,ci p'e caie nu in,di[z-
n;,se s-,c mXr';ui-,t,sealsci severul'ui cSip,itanPetrcs:tt. Dea-
.rr,pri-i a.ve.a.un cer i;mens, trranrs,lurcid i,n lumina aui'ie,
l.rrtrr:iXiat doar de sirurl co'lor,at all clidililor sta{i'unii.
Din cind in cin,d, rlztbiteau pini la. el ecourile rnclo-
diilo,r ;i glurnel,or pe care ,,Radio-V?,czrfl{.a"le revdisa
cu dinnircie. in toate lirnibile, prin zeci de meg'afoane
puterni,ce,
^ ri,spindite prin toati Marmaia.
sxkind abia irnrpenceptibiil-din ,pe valurile li,ne, tinxr"u'l
nu sesiza totuli nrimiic a,tm,o,sferad,e veselie, rle
a.gita{ie frerneti,cX,pe care o degaia cli'pX de clipi o
siratirlneatit de miale ca M'amaia. El pistra intr,pXrit in
retini ,c,hirpulenigrnatic al mortului rp'e care-ll pir5,siser5
c rt ci te rvac , r e in unm i. I s e ' p e ri n d a u i n ' c l e z o rd i :' rescene
clin mirsiuneade aoum doui nopti, se verdea,pe el treci,nd
irr ,^oa,n5. prin curtea Institutului de cetrcetXrii,n ele'ctro-
ni,ci, i"ti rf[cea rcrproguri 'pentru ci rscX.pasespionul t-^,
'do-
sc,ionii ce avu)3et.,ie d. fapt roilrll prin,cirp,al in fur"tr-ril
cumentelrgr micliofil'ma'te.
A.vusese ci,teva dirscu(ii cu cX,pitanu,lTra-ian Petrerlclt,
el. Ra,du. inclini,ld si ,creadi ci iu fost mai 'multi s'pi,oni,
cipibanu.l su,s{inirndfeum ci fuse,serS doar doi, dintle
carc ,,vloara inttiiia" 1e scXtparse. CS.pitanul sursti'neacd'
rare,ori se asociazX m,ai mullt de doi pern'tru o trcabi ca
accars,ta.Presup,unea cd, dac[ nu,meric ar fi fost mai
multri, ar fi incencat fie sX acorpere retragerea nricului
,cr,,^ardica
negriciors,fie si-l ia cu ei. Ii - vene,a.grgu -sX
rr.ii'fi.u,."u ri,nitu,lui ar fi ,foist ficuti in ,,colect'iv"
(spionii ,curno,sc legea care spune ci un secret i'rnp[rttX'9it
rie doui p.rrouttE nu mai- e sercret, ci vorbi ,SPu,s;-n
29
vint), in sf,irgit, cirpitanu,lTraian Petrescu crsdea ferm

- ,,S-intmulte bile Ia Manrraia! spu,seingfi:,durat cd.-


pitanul. Va trebui si cercetXrm,sX alegem, sE dodu,csm.'
- Ce ? intrebase Rad,u neinrcrezdtor.

30
t
I

\
i
I
Ori aserneneadocunrerrtenu sint gata de ia o zi la alta
$i, nnai ales, odati terlminate, nu stau murtrttirmp i,nrcu-
iate intr-un banal fig,et de Institut. Urmeazi un drum
ascendenti,n aplicafie, eventual sint tnregirstratel,a Comi-
,sila Interna{ionali de Patente Si Brevete... Ce rezulti
de aici, prietene Radu ?"
,,Ce rezulte ? ! repetase,automatlocotenentul,apoi
incencasesi dedu,ci. Rezulti ci lovitura trebuia dati
in'tr-un interval scurt d,e tinp, clteva zile, interval scurt,
dar foarte s'tri'ct ddimitat de data termirnlrii si,ntezeigi
a etapei ur-m[to'are."
,,A.,gae ! c,onsimfirse surperi,or,ulsiu, Mai pe sourt,
funtul trebuia,' conris i'ntr-u,n nurmi,r l,irrnritatde zi'le. De
rla academicianul Ion Dorna am afl,at ci documentele ar
fi ,urrnlatsi pi,rirseasci zilele unmitoare nesi,gurul loc de
depozitarg,dupi cum s-a gi dovedit... Mi se pane dostul
de clar farptul ci spioni,i au acfionat in ,modul acesta
atit de'stngerus, perntru ci ajunrseserila limi,ta de tirnp,
altfel spus, le ajunsese cuti'tul la os. Fireqte ci mobilul
,care i-a finpins 'la astf'el de fapte a frost ,foante putenni,c,
fie banii, fie gantajul..."
, - ,,DragX Radule, reluase ,clipitanul inginrd'urat,dupi
,crlrn vezi, cali,f',iaativ,uluide vinztrtori de [ari, cei doi l-au
adlugat qi pe acsla de cninnin:r,alrisiuni,gtni...Urmir,im
un lup, mai bine-zisun lu'p turbat gi nu avqm voie si d5,m
gre$. Gisirea micr,ofilrmel,o,r es'te,firegte, inaperioasi, dar
obiectiv,ul nostnr rprinci,pafltnobuies{ fi'e suprimarea grab-
nic[ a acestrorir:rdivizi peniicul,ogi.Revenind l;a id,eea de
,di,nainte,vei infelege de c,e am orientat cencetirile gru-
pei a II-a hdeosebi spre perioadrade tinap de la fina-
Lizarea lucririi qi pini in no4ptea furtului. B su nopu-
tinfi si rnr ni se iveasci nici un indirciu in direcfia
i aceasta...dar e o chestiunelegati de timp. Ori ..,prada"
uru aryteapti; mI tem ci la ora actuali a qi ,schi,mbat

31
istirpinul. Firegte, pX,strind sens'ul supozitriei de Ia care
am .pcrnit .i,n d,esciflr,areacuvintului^..Mamaia,,, nu ;;
::im,ine de,cit si tragem. ,c_onolu zia ci" r*ut nou posesor
ar fi o. p'ersoani str:iini de lara no,astri. Avi,nrd'in
ve-
dere ci avea de a$toptat
'dat,a lovituri,i noputfind'u-se
s;oana noas,tri ? Alege lo,c.u,
Mamaiia. Ce altoevl rnai
strd,ini, de toate nati,ornaliti
a;ircri,
ni'meni n-ar.e tirnip de :
'statiune estivali, nu eii,s,ti tabieturi, nu exirsti lorc,al
fix...
Ccrmoil, bronzinrdu-,se.ur,mi
d e tra ns m is ie agt ea p ti s i -i
va trransrfer,a l,a lorcu,l de
intr-o cutie de bomrb,oane
Radrule, in tuburl de pasti d
Locotenentul Radu Nedeilea gisi;se rplauzibil5 ipoteza
rsuperiofful'u,isiu gi, plin de entu2iasm, ir.upu si o der-
vo,lte in diverse variante.
. cxpitanul il ascultase cu ribdare, dar nurl incura-
jase ; arrniin,titinlruilu,i"siu rs
Cezvotltare a ipotezei atirn}
existau ,ci,teva zeci de ,uni,tij
Ia magazinul d'e colon,iale i
pini la un sezonier salon ;
isrcrirs,ep,e finm'a ,lior cuvintuil de m,are risunet ,oomercial :
,,Ma ,m aia" .
$i-'atunci ? ! Cercetiri discrete trebuiau intrepri,nse in
to_?t: aceste puncte. Era iarigi o problemi de du,rati,
iabdare gi rutirni li - de ce si ocolim acest aspect '?
icu grflrlgsrninime de succes.
Baru,l de zi ,,Mamaia" di!
Qluj, ,de exernplu, poate
,co;nsti;buiiar un ,loc irdeal de inrffiluri,ie.N-ai hl la ,m,asX,
'te agezi l'a masa urnui dornn mor'ocinos gi sirng'ur care
ci-
32
tegbeziaru'l qi - 'f.i,rLca cineva ,si bagg d-es191mfT rPlecl
'luind din greEeali pacheturllui de figiri, lisindu-l pe-al
tlu
,,De ce credefi 'cd unmit'oarea verigX trebuie si
fie urn bir,bat ?" intrebase Radu, meditinrd.

incheiere cirpitanul.
RiadluNidelea se si'mfirseamefit de atit'ea lpoteze $!
ilui Tnaian Petnescu si r[m'in[ la rprima, cel
:Fr'ropu,se
' * ,,$i totugi a ficut-o !n

u
referitoare l,a destinafia acestuiobiect. Si fie vorba de-o
..pardli i,mobili" de recunoa$tere? SA semnirf,i,ce locul
de inti'lni're ? Si fie aceasti presupusl bili ascunzXtoarea
mi,cnofil'rnulruipi, in oonsecinf[, preditorul gi rprimitorul
ni,ci si n'u dea o'chi unul cu altul ? Greu de aiie's.Radu
,,annefiirse"gin'di;ndu-rseci vor fi obligati si ,,ghiceasciu
oamenii gi ,locul de inttlnire irn... Mannaia !
Clpitamu,l avea irdeile lui. Cordonm metodei sa'le de
Itr,cru, il sfltui'se pe tinirul slu ajut'or sX niu se mai
gtndeasci la scopuil misiunii I'or in .agttata stafiune ,esti-
vali, sX lase datele de care dispun ,,sI gosteze",si ai'bi
furroredene in pnopr:ia-i capaoitate.de itrd'ocatl, d'e rsinteti-
zar'eSi selectare.
As,tfel ci in tfltimele d'oui ceasuri 'de drurn, cipitanul
donmirseca un oopil, du,pi 'ce-l ,sfituise gi pe Radu si
facl" la fel. lnciu,d,at,acesta arurncadirn cind in c{nd cite
o privine ,,nopXsito'rului" cXrpitan,care alitruri de el
abia respira. Pentru a-i protej,a odilhna, plu'tonierul
TomifX oonduceaou mare atenfie, degi tot in vitezi. El,
Radu, nu rseputea detagade loc de situafie, aga ci durpi
douX nopti d,orrrnitepe ,qponci, punctate de eveni,mente
attt de neargrtqrtate,obosit gi d,e dru,m, cobori ila Ma-
rnaia frint, storrsde orice vlag[.
De aceea ii era recunrosc[torci;pitanuilui Beultnubai,a
pe care o ,,ord,onase"la sosire.
- ,,Cine gtie cit mai avem de umbl,at, reflectase
acosta, sintem obos'i;i... (Dar chirpull lui era proasplt, ca
dopi o noapte dormiti in intregime.) Tr'ebuie si ne
invi'orim, si ave{m capul linrnpede."

A,{a se face ci Radu se afla la ci{iva zoci de rmetri


de mal, scildat de apa ricoroasl, dar avi,nd rnereu i,:r
'l'or
minite ddbutul qi scopul mirsiunii la Mamai'a.
r,lt rnai bine, aiun,sela mal.
il zvintl i,n citeva ,cli1pe.
plaia
'iu, un,Cui,ndu_,se .migca,rea
i,n

- ,.Nu in5:i,",
_ripo,st.aseprevizXtor.ul
'ci se durseri s5-,l gisearsci 't"-it;;-;;;._l rcXpitan,
.;;,r.pl";;aga
pe
gritare de morun gata pregxtite i.;;;J urnbro,asi a
unui restaurantdi,n.-aproiieie. ;;
Rardunu girseas,ucuilde rotii.,rpreo- gr.ozav,,, singura
biuturi a,drmiii rla rmasi.a. ,.i'pit#,-ffi'"#era
efa de
pire,r'e.ci ,,,a.iu[d'l^u..int,oli,gen{i:, ]."p.uuiJ
li tu,; ,era de
a$,anlaturi, irncit
sau .nu jo,. de el. .tir**] ru put'u ",sigur
.q-hi.i'd;;t - iqi uat.
R-adu, abit de d el i,n toate
orcazii,le,se simfea adesea sbi,nienituTiiuJ-a. .;pit"""[
Traian Pctresou,intrebindu-se'Gii:"J^;;i ;';;;;,
,,.,ornrn€il faut". CXpitanul avea'o ,solirdi repuitaiie d;
bu'n^lu,critorgi locoteiernt',,1 linea mult sx-i placi.
5e scuzi pentru cx stituse at'ita in api, dar crpitanul,
cu aceeagiexpresie a,m'bigui, ,mirtunisi ,ci fl,ui, ,irigir;,
36
:irr De,ltX, apa sXrati ,,n'u-i spujne nimi'c", &$rilci preferi
,a nu intre-i'n ea. Tornifi s,pera si se termi'ne rqpelde
..tlebugoara", duipl care, avind inrcredere in ,,bun['tatea"
.cf'u,lu,i,,:,lte vom bX,lXroio zi i,ntreagi".
La cafea, cei d,oi ofi'teri rS.maserI singuri. $e,ful
l d.rea irn.q,inrdrurat.
- Uite, Radutle, inrcqpu Bl, cit tirrnp l-ai salutat tu
re Nep,tun, 'eu m-am pus la curenrt 'cu -tirpurill'e de bitle
,-o.,reeiistX, ,cdl ,pu{irn rorfirciail,irn aceastl el'eganti ,stafi'une.
- .dnume ?
Radu Ne,Celea n'u-rgi ascundea curiozitatea.
Cirpitanul ii d,escri'seplin de iro!ie ,,idi,ote,n;'Elu-1"
la ,care gi apucase sX piandi cin'ci lei. Nirci el, ni'ci Ra-{u
nu le .rr.oit.",r, .iuciriil'e furseser[, intrordtrrsedoar din
cezonull trecut nu'mai pe litonarl qi ni,ci unul din ei nu
fusese de ,curi,nrcli,n conrcodiu la mare.
- D;i,n picate, co,ndl,uziorl&s€ cipirtanul, fiocare aparat
qi sint citeva sute.'numai in Mama\a - poeodX $'arse
bile extrne,mde ,mrici, dii,n o{ol rplin. ln rpltr,s,,cutia ittrciriei
e inchirsi errmetirc$i ngmai ,qpecialis'trllare vo,ie s-o des-
cliidi la ivirea unei defec[iuni. Cr'ed cL nu gre9i'm
daci aband,onXrmpista.
Bile ,,,oficiale" prai erau ,m'utl'tela i,oculi,le de mini-
go,l,f,di'stnactie,de ,care benefi,ciau 'citeva hoteluri de ma-
:'c lux gi vreo doui clu,bruri i'nternafionafie, u'rlde ,acce,sul
era penmirs,nu,mai mermbrilor lor. CSlpibanul opirna rpentnu
cirirs,irea qi a acestei p,iste. Durpi ,cit i'qi puttr,seda ,seama,
bi'le mici din lemn erau in numir extrem'de mare. D*pI
jocurile in nocturni' erau culese t'oate i'n 'coquri, i'ar a
doua zi se irnpirleau filrl, ni;ci un di,scernlmi,nt i'n
af,ari" d,e oel at curloniii po;ate oslor citorva instala-
t;i de joc 'din i'n'cinta fiecirui hotel.
37
d: lysrijorat de att joo,
1 plaJa.
'e

nu ,cum.tra ,,trupul,,pe care_l


r a .gd;siastfel de-.iuc6tori
:e sau combina{iede culori
:unoagtere.
nduri. l,$i did,ea searmaci
la _cupov,esteaciutitoru,lu,i
nul :spnrs,CIse,c5,aoesteaerau
), ,dar cite obieote de f"o-i
u servi drept ascunzitoare
tmrbind.ln expresi,i,Je
schim_
;au suballtern :$erecurnogtea
' 1'
lu,_vizibi[ ,derutrat.Ce f,a-
m?!
rnu[, ..dar m.r acasd,,ci la
reasci asta insianr'ri ;;i: I
yesc popi,cele dacd,nu'.u

Bowlingul,.r.dat,
irn forosinfi do-arin cunsulacelui ,an,
-
era o el'eganticlldire,
'cel mai bun gusr, .,cu; i.rritu.tuu^ iit..io,arr ,de
,celemai m,odirnede$,u1*t!a ;pi.iili-ffii,.'.u ceri,nfslg
confort qi estetircivizaald.
38
TI

I
Pe tot fr,ontonul cl5,dinii frlut'uraumoale, in briza sla-
I

bi, zeci de flamu,ri vosel colo'nate,rsirntbOlizindasooialii


sportive reale sau fi'ctirae.

era vegni,c plini de ,lume, fiocare ju'citor avea in j*t


ciliva ,,chibigi" .care comentau,,dXrdeau'sf'aturi, rsebrurcu-
gXseaurjurstifri.ut:__{:!4*l
lau 49 un .punctaj bun, sau
O safli mai-,calma'era'aoeea unde 'se auzeaunramai lovt-
turitre taounill,orpi crlirnchetulbirlelor de biilizuid (,,A'lttebile",

de auloanedeschisi, inci,nrtaprivirile vizitatori'lor qi 'capta


in i'ntregi;me atenfia jucitorirlor.
Toalte lpirsteleerau oou,pate,dar ,nu era ingheruial[.
i

se
'rcirpl6a,ru,1,$pre orele de
/P Ia J a , p e
_ l a c , pe mare a
:"f?iiTl''?'?;upr6cut
sdvezi
I'j'i,,,11#i:'
A,fJfl.',"li,il.?
pe,n,rru
o ,altxloviruri.N" llf,l;,,,.H:?1fi!' .liu"jl,:,X:
cel m'ai d'es porpiicelerimineau neatinse,
Jar ni,mcni nu
se surpal.a; sra veselie mane,
.iu,ci,borii,csrnsrtau intre
";"diLi
gnegeli'le, lu'ind,u-se, pri e,teneqft
e' pestepi.i "rl Jn"'a" ;i
altuia sfaturi gugubitre
Pr'i'ntr-o incuviinfare din. ocfui,Radu -o- i,n,chirieo rpis,ti
oare toomai rrmi,sese lirberi, t$l. al,e'se p.ou.h;-
e;
,pantorfi
"speciali i,. pi,stX gi panci, uU"o,r,Uitcu totgrl de
Joc. (,,r\u. degeab,aera unchiul Vasile cel ,rnai mare
pqplcar din s,at",.-i$iaminti el cu plircere) incepu
i;;_
ti'oossi anuncebili duipi bila.
Nu avu ni,ci un raieu, din pr,im,4-,.u"q; l,oviturX permisi
,d,eregul'aTelt
- erau doui ae fi,ecai. : ;l;;
toate .F,crpi,cele. ln ci,nci mi
nlmeni ,rru unai ,l|anrsanirci
fiot'nrd comentar:ii,entuziasbe
,to,nregpecfu,os. Neinti,mi,datr
,canese apropiase,d,e
ti'ryca;ne p
ces in rsu'cCes, ,controlind cind
fircea ,cipitanufu,i. Dar acesta
stu,dilacornplicatul regulamer
in acest jo'c d,ecompetifie. D
atent, rse,,irtf,untd,ase" l,in,gi u
rase o mare provizie de 'm.or
sirlii.
Aoesta ena aranj,at viz,avi de i,ntrarr,e,gi rafinamontruil
cu care era con'ceputrputea trezi invi,dia 'ori,cirui ,r-es-
40
-]

:lon.sabildelo'caldem,afelux.Barmanuliqip5ri,sise
::lien{ii qi ve'ni,segi, el i,n qpatele l'ui Radu, privi,nd:u-rl cu
reCumcrire intii, apoi cu gdlozie.
- Te-a luat, nea Costicl ! strigX dispecerul de la
:ru,pi'tnu'll'ui de oo,mandi, ,de u'nde unmlnea stad'iul iocu-
i r r i l, a fi cca r e pis t X .
Acesta fi,cu un gest de lehamite gi se intoarse in spa-
: e le t e j g h o l ei' ni, c hol, at e.
Clrpitanul m,ototoli plian,tul de pe care sttrrdia'set'egu-
latnentul. Nu-,gi putuse stlipi'ni ace'st gest rD€rvcrs.De
iapt ce agtoptase atunci cinrd alergase spre popi,cXrie
panci minat de-un irnpul's intelior', pe ,care unii-l nurmo$c
..fler" ? S; ajungX exact in momontul rcinrd doi ttipi
,:himrbl u,n ,pa'chefel in holul .grcll,.iL.pli,nX vedere ? SX
{i,sea'srcipe 'unul di,n ei soobinrd o bilX gi ,ascu,nzi'ndc,eva
:r'cotlo? Nu. Bilel'e erau di,n lplasti,c negru, turnate ,di,n-
ir'-o sirn.quri bu,catX, avin'd trei orificii grupate astfel
i'-rcit ,si pcratX fi culprinse ,cu prirmele trei 'dergete ale
:niinii. Erau de greurt5{i vari,abile, durpi puterea celoi
c.ri"ele minuiau.
.I,rl,e,eade-a fi folo,sitc drerpt as,cunzitoare era ab-
surtdi. Erau Ei i,n numir prea lnare pentru a fi 'cencefatc
'-:niaci,te una de f,afX cu atita lurme, a\neraugi o mare mo-
biiitatc, j,:.r,citorii qi le aleEe,au di,n licagurile lor de
.ing5, lnese, s,perind 'mereu sI ni,rnereascS,,,una mai
'
buni".
CXrpita,nul i,ntoanse spatele ;pistelor 'de jo., indrep-
tindru-isc spre bar. Nu-l cencetase cu atenfi'e ,la intrar,e,
neinte,r,esinrlu-1,dar 'acu,m, lra .iurnitatea scurtului drurm
pinl acoil,o,simti 'cup i se inmo,aie .qenunchi;i gi trrn gurst
dul'ce, 'pr€rne;reXitorunui ,legin, ii inu,nidi boatd"gura. Mai
in,cencarsesenzalia acea,sta cind in urrrr,? u,nu,i acci-
dent - ,sofiia lui fu'sesedoclanarti ,irn afar[ de o,rice ,pe-
::cal. lrnt,r-o ma,rgine a te.jghelei barutl,ui, pe un suport

4t
striluicitor de niiohel - intrurchilpirr,d- o-..sooicx, uri,aqi, ca
o pgln..ne..agri - stitea curninti "-UiU..."^
o cli,pi mai tlrziu, din nou ."d;-;i;itanul
pe sciune'l',I di,n f,ata acest.i *"u.ote lui Ioc
a biriiui rpopirciriei.
Nu era singurul ooo*.ot *l ,tili;;;-;;t ,d,i,n
troma un mi--iabural.,afet de.tun dq' p. .ilir,afturi
li.ip,rf N;:
poleon, l*crat cu ,migala fi- l*il;
li i.ilrJ'.u o povari
prefioasi o ,sticli de Courrvo
rclele mnrrltico,l,ore,
o corabie
de pinze etichete de divense

rdu, dar nu se rnira de pre-


ni urscitriv. Strayiulii,rrai ali,
le mopcovi,d,etelini, ori,.u_l
- ----'
C., el le bea ? !
.qul palmei, privind_o panci
tufunor bilelor notate cu-cre-
ngqau _ nor1oc,ci, mina era
al bilei doui ,rr*r.r.,
J_26 !
bj,la in rpaae! se auei vocea
Durnnez-eu,zise el, uarusi"l
l,u rogau cu ,nenonocirtaarsta!
sle de joc !
$lnu riposti, ba, dirmpotrivi.
Cosfici. gi, llsftndu_li ,rooti
pnsrcIede joc.
terminase i,mbatabil a droua
urificafira acordati in u;;aJ
Lircallcq nigte beatni,ai.E,.a,,
mult la pronun{ira ,corgctd,,
42
nu ,pier:d,eanici o scazie de-.a se mai exeftia. Vizinrdu-il
pe cipitan aproape, ti lu5. rimas br.ln de la striini gi
'*eni grXbit spre ,sr:rperi'orul
siu.
Cdrpirtanulil 'coindusesil-'gi schinrtbeparr-tofii, vonb,i
ceva in go,arpti,apoi plecI, luinidu-l qi pe plutonier. Se
instalarl ami,nrdoiin rnagina lXsati la locul de parcare
a ,cl5,di,riigi l,ncepuri, rilbditori, sill agtepte pe lqco-
tenent.
Acesta api.ru c&m dupd rnce minute, roqu de ferircire;
rezofl'rrase,,rnagistrail" sarncinadxi, de rcf.
Se du'sese,[a bar, b5,r:tseo bere r€ce - deh, ca du,pi
joc !_-.gi. migrulindu-I.ge baranan: ,.,4m ,arrzitci.aru-fi
scapi nimi'c, nea CosticI, esti camlpion", intraseri ,rca.
de la egal la egall" in vorb6. Dlduseri oi doui ,}ovituri
de probI, bamnranulnu se dXdursein ,li,turi s[ in'vefe
cite ceva, Radu avea o i,urrbatabi,li loviturl de
cdlt - apoi tr,ecu,seri in cirmX,rmtadin spatele ba,rului,
unide Rradu, legi'tirnriuLdu-se, ii ,ceruseajutonul.
Binevoitor, nea Costici iqi aminti ci ieri bila firsese
iar in atemfia u.nui cli,ent. Da, iqi ami,ntea precis, era
spre ora doui, chiar el inbrase in schinr,b,u,n tip bilond
se tot jtr,casecu bi'l'a, pini ciurrdel, nenvos,,o 'pusesesurb
tejghea. Dupi plecarea tipului, birla igi reluase locul in
scoi,c[. ]
- De ac€ea cifrele n-au fost ptense! il intrerupse
cipitanul bu,c'unos.
Avea impresia ci au ni,merit drumul bun.
Nea Cos,tici i6i amintea vag inrf[fiqrarea,tirpuluibl'o,nd,
i oe pirru,sedoar ci era in tr'ocerne prinr Mamaia, poate gi
dirn cauza sacoului. ,,Cine drracu poarti saoou pe o 'cIl-
duri rc4 asta, daci stl ,in stafiune ? !"
Radu se interesase daci hila-rnascoti era totdeau.na
aceeagi,qi i se rlspunse af,irmativ, deoarece avea o fi-
surl gi la joc nu ,era buni, nu centra corect.
- Bine, dar cifrele n-au nirci
- o ,noimi ! iabucni tinx-
r,u,l.Azi siintem,inll, ntr in 2.0,iar o,oa26 oi,.i.ru existi.!
Sau poate e ,notati intii oru g'i "poi aJ; tj'

44
. - De ce ? ! ripostase viol'ent l'ocotenenturl,cirui'a
'cifra de scizut
ipoteza unui egec tt.t-i convenea. Poate
. g qi inti,lnirea are loc azi, la ora 17 Avom mai mult
!
de o ori pirni aturnci...
- N-ar fi r[u, rilspunse cdpitanul, drar i'rni 9 gr99
si cred ,ci, ,,scriitorul" i-a gri,bil s[-li anun{e ,pi'ti'tonrll"
c:r.to zi i,nai'nte. Cred ci ci'frele au forst 'scrise doar cu
,citeva ore inai,nte penrtru a se evita riscul unei Etorgeri
intimplitoane. Oricum, 'nu e r[u, adiugi el, totugi am
aflat cevra din 'poPi,cirie.
- Da, dar am piendut din vedere un aminunt eson-
gial, spuse cu o 1rui. zupiratl Radu. Unde srau intirlni,t
cei aoi I Toat[ treab,a e de.qeaba! se /'amenti el'
- De lo,c, ri.spunrsecalm goful, trecind lra v'olan in
'co,ntact. Gin-
locuil ilui T,ornifi qi introdu'ci,nrd,cheia de
dogte-tepulin Ei vei afla im.edi'atlocul irntllnirii ! Aoolo
mergem gi ,noi.
Eleganta m'aqini neagrx px,rilsi locul de parcaj, luind
drr.r,mulqpre,contrul siafiu'nii.

,,PREA 1IR7.'w, DoNrNur,a sMrrrl !(6

Dirn rprecau{ie,,cipitanul opri 'pe o aileeilateralX' Co-


bor,iri ,toti trei qi, 'colldu'gi'de el, aj'unrserlin fa{a hote-
lului ,,Srcoirc?".
cirpitanril rrise de f,i,gura z6ryd,cttt6_?lgi Radu care se
plesni ,cu ,naina peste fiunte d,e ,ciudi c[ intelerseseatil
'd,a !
goau: doar ,,perlla neagri" era i'nbr-'o scoiici
45
46
detagat, Mincea. Radu sosirsegi el. Iubea oopiii gi n'u
peste m,ult se simfiri tofi pr,ieteni. Pedtru a sirbibori
cunogtinla 1or, cirpitanr:,I comam,di P,epsi pentnu toatX
lurmoa, aga ae,&oufil rstiteau 'tofi ,la o ,mis'u{i, 'ccxnverdnrid
amirca,l.
Tjraia,n Petrescu povesti copiilor 'ci ieri avusese o
inttlnire ,la ora ,patru, airoi, cu un ,prieten. Bl nu puturs,e
voni ieri $i se temea cd azi e tiraiu. Prietenul ,lui e blond,
inalt gi proarti saoou dliar gi vara...
- Ca nenea, oel ou bani,i ! 'izbuoniri bX,ie{ii deoda-
ti, murltruumifici pot fi de f,ol,os.
- Da, ,pri'etenul dunrrreavoastri, ,u,n,Monrdfnalt, con-
firrnl barma,nifa 'c,areurmirea gi. ea oon'versafiabiiefilor
cu cei tnei blr,baNi, a fost ieri aici ; igi amintea de ,,pd-
eienr,uldomn:ruilui"ln prirnul rlrnd pentrru ci purr,ta sacou
(,nSaooudupl-amiaza, ai'ci, ,e o mar,e rninune ? !"), care
apoi voirse si sctrinlbe b,ani.
Cu alte ouvinte, il refinuse. L-ar rocunoaqte d,aci
l-ar vedoa, desigrlr, dar mare lucru nu ,poate qpune 'des-
pre el. Nici deqpre domnul cu care a plecat nu poate
spune rnare lucnu ; era imbricat a$a pi vgd, ena irntnu
totul u'n om o,bi'gnuit,Da, vonbea rormAnegte,degi ea cne-
zuse la filc-q1)utci e str[in, deoareci-i ceruse ,cafeaua
prin seunne.Da, au ,plocat amri:nrdoi.Copi,ii spun ci s-au
dus sX bea bere ! Dar are si ea bere ! Adev[rat, nu atit
de icftini'ca la ,,Moduzauj ber5,ria de alituri... ea n-a
fost tot ti,mpul atenti, a$a o fi daci $pun copi'ii...
Cirpita,nul li loqotenentul schimbau privi,ri afil,ind
acerstrcdate noi prim bumivoi,nfa bliefiilor gi a barmani-
'iar in spatele tejghelei barului.
fei. ArCeastase retrase
Traian Petrescu se ar5;til f'oarte rrrihnit afl,ind c6" a
pi,endut unma ,,priotenUlui" lu,i, nu int'elegea cu cinre a
plecat, a$a...
47
Poate cu un alt prieten de-al du,mneavoastrX,
sugerl Mincea.
,Cu siguranfi, acc,eptX sugestia c]lpitanurl,
.- foarte
serios. Dar care dirn ei ? Sc'mrralrnentelepe'care mi le-ati
dat ,siint f,oarrte vagi. Dar gti{i cc sint' acelea ,u.nnul'-
m,ente?
poate, ,none? ! siri ca ar,s Miricoa. Ce, pu(ine
_ . Se 'elsr;ent
cirti am citit noi ? semnal'menterle consti,tuie un
de ba,z\. chiar
-gi !n rercunoa$tereaprietenilor, ; i i
intr.ebX el cu indoial5.
- Absolut ! rise Radu, rrviEindu-i
,chica ,decolorati
d e so ar c .
,convornbirea ,corntinux tot arprinsd dar oei doi
ofiferi ,flu rr]i?i af,Iarh,ni,mi,crou ."i.r-itor la intiln.irea ,1"
ieri. din hol. Erau insi convi,nqi cX au a.juns pe pirsta
cea. bu'ni.

mra,l apalrurse.

-; {Jitatri-rl .pe..nenea de ieri, prietenul


' dumneavcra-
stri ! Nu-l mai ciurtafi la spital i
Intoans,eri toti caipql intr-acorl,o. lntrr-adevir, un tinir
blcrrad,inalt, foarte pali,d, cu o privire *prt s:e ap'opie
48
ciC,uryade sticli ca fintui't i,n loc de cuvirntelecopi'lului,
care ,risunaserH, puter'nic in tot holul.
O olirpi qi el Ei gnr,pul d,e la rnasi plrstrari o nenai'g-
care tortalli, apoi b,l,ondul se fintoarse incet, ca intr-run
film cu incetinitorul, gi iegi.
Se rrepezir[ 'tofi in urma lui, 'copiii ui'mifi de faptul
cX prietenii nu r$e recunoscuseri. Aju'nrseri la ugX la
ci'tsva secu,nrdedupl el. Blo,ndul ,cobor'iserepede cdl,e
trei tnerpterspr€"lee gi acum fugea, firi ,si rseui't'€inapoi,
in direcfia Eoselei care lega sta{iunea de Constan{a.
Cei doi ofi{eri porniri in fugi dup[ el ; ii deqpirfeau
doar cifi,va zeci de metri. Tomiti alerga s[ scoat[ ma-
gi'na din aleea ,laterali. Distanfa se mioqo,radin ce in

Cdipita'nulgi locotenentufise orpriri din goan[. Sur-


priza era extnem de neprl5,cutl.Re{imls,eri amindoi rru-
rnirull maginii: Fiat al'b, 850, 82-8-12765.
Fiaturl dispiruse d,ej'a la pri,mul cot al po'se,lei,cind
Tomi{i sosi cu m,aqina tror.
In acel,a'$itinap, in holul hotelului, banmanifa privea
consternati lacrimile ,c€ curgeau qiroaie pe oblrajii r,u-
meni ai lui Ovi,diu.,AEezatpe-un fotoliu, Minc'ea conti-
nua ,sX-,Icerte pentru prirpeala cu care ,,ud'ase",la vode-
rea tinXrului blond.
- N-avoarn de unde si qtiu ,ci rnu sint prieteni ade-
vdt'ali ! se jtrrstif.ica,,surs'pinind,
a nu gtiu cita oard Ovi'diu.
Puteau si ne spunl !
49
-
-Aveai, n-ave-ai, nu trebuia si ,a.rr.$,ti ,a$a! il
certa inc{plginat Mirrcea.

50
,.- $i .." ye cX,uta.'m,credeamcX vi girsescla ,,Scori'oa"
- bqa ca ieri -- Etiu cL ora ipatnu e 'ona roinrd'termirnafi
siesta...Nu gtiu cum ,au ajtr,u,saga de ,roped'epe unmele
rnole, co,ntirnuflel cu ,o vCIceisundi, dar g'tiu ,c[ durnnea-
.,'oastri m-afi otrXvit. $i-acum ,avefi crurajuls5,rni invi-
nuili c6 ,,rm-,zurn inecat" la d'oi pa$i de ,mal... eu, ,care
inot de ,copil ! Asta ati fircut. Mi-afi lu'at rnircrcxfilnruul
9i
apoi afi clurtat sI scitpafi de mi'ne ! $i eu, cr'eti,nul,,cre-
zusern in basmul cu 1pagapontu,l...
- Egti rprofund ,nedrqpt,dragul meu ! $opti ,parci f'n-
du'rerat de aspra acuaa\ie'domnul S,mith.P,agqportule la
mine qi din cli,pa aceasta egti cetifea'n etrvefian,poti si
nu te mai temi de u'nnXrire.
- Nu cred ! rosti Tomas,e.
Domnuil Smith ocoli ,cu i'scu,sinti u'n copitl rnic ce se
iuoa linigtit exact in mijl,ocutlra'leii,apoi zise, ,clutindu-rse
cu ml,na 'dreapt[ in buzunarull de la pi'qpt :
- Uite-rl !
Se auai un rnri'cporcnatsund. Tornase Antonin se lisl
moall'e pe u'mXr',uill,ui Smith,. 'cu acoeagi tig*n dqrql-
noasi pe care o avusosetot rtirn{pulcit vorrbisecu el. De
afard ,pirea un om osteni,t, afirpit pe umlrul unui rpri-
eign. I r
Striintil .nu $e osbeni sl-ri acorde \rr,eo privirre, brase

inidnopti s,preun ,parkirng din arpropier'e.


Dom,nul S'rnith antea o fi'gurl indirferenti, in reali-
tate er,aextrern de multurnit cI terminase cu ,,'irn'becilul".
51
Dtrrpi 'clrrl se dovedise, avuJse,se dreptate : Tcr,maselu-
crase ca Lrn incepXtor si securi,tateaii afil,aseu,rmele.
Ah, cite r'epro$uriiqi fii'cuse,ddrmnrurl srrnith clin ,cauza
e,r'crnii
d,e iie,r,i! Fu,s,eseobligat sX u,mhle ca u,n niuc durpX
Tomase care pirS.si,sespital,rl i,mediat .l.r,rrXvizita-maie.
Put $j ,cin,dil gX,eirse,- lucrase ,,ca un asu. ll ,rfl;;. ;i
de ,sub n;asu,l,c$lor1. ,,,dgi secu,niEti"gi-ri Si inrchi,sese
pe vecie ! O adevXr,atl loviturrX de mae,stru. .qu;

. .Fir'eqte,nu mai e cazul si indlrzie ,pe aaestemereasuri,


ni,ci nu mai are de ce. Spera rsXpoati pleca i".8-tri
aceasti..d"p5-:-:usx,'p-i'ni cind sec'fiitatea nrl va t*ep.
cercetirile privincl, identifiicar.'eaproprietarului Fiatu{ui
al'b. N-,are decit... $i rre fafa ,lui lreor.l,fuEa'un zfunhet.
*.Aiunsese intre tiryrp la oarkingrul d,i'n"fa!a hotehdui
,.f)io,ni'os". Oc,oli o frumo,aiX limirzin5, ii d,eucuiep";:
tier'a xi. se-agezdcomad la volan. Er,a ma,s,inalui
ii ti'n"u
la 'ea,ii ,pir'ea riu ci treb*ia s-o a,band,oneze, dar'n-avea
inicotro...Pcnni u$9r, inrsi din prirma su,tXd,e metri pr.i,ruse
'r,p"e
vi'tezd,.Se in'drepii ieqirea di" Mu:rnafu.

ci,pi'tanul .f"iraian Petrescu transrmiteainstrurcfi',ni,le


cu voce cal'md..panc5.rnu el ar fi ratat acum un minut
prinde_rea ,,'lup.i,l,or".Ordoni. 'pri,n radio, postului di
control de la iesi,neadin statiune sX retinX' Fiatul "tb
850, B2-B-12765;, lui legitura. cu magi,nade s,erviciu
a militriei,'co,ntnorlarl circulafiei, ceri,nrd,comand.antulu
maginii si caute.a^celagi prin stafiune,pentru ,C?zul
'cind incl, ar mai 'fi ai'ci.Eiat
I-,ur apoi leg[tura cr-r Iniqpecto-
r'atu,ldin co,nstanfagi rugx o'fiqerullde servirci" sx'd,eiu-
$_eze p'e ci'ne'va,pentru cercetiri l,a spi'tal, indiroind toate
datele pe care le avea inecatuil de ieri dqpi-rrnasi.
Pi,r,ea ci. nu mai ter,m,inxcu ,convorrrb,iriilepni,n radio,
deoarece i,mediat fac.u legitura cu Seryicinr,lcle circul,a-
{ie a mi'lifiei constanfa, r'uginrdu-i si i,dentifice, chiar
52

I
1
.
1
clac|, lurcnrl ,p[.rea la pri'ma vedere ,inaposiib'i1,.P. ^proprie-
tartrl F'iatului a'lb. Mai nru'lt rdecit atlt, cerea si afle unde,
in ce loc all ,staqi,unii a 'pafcat pr,o,pr.i,e,tarrul.
. Relui di,s-
.tti3 cu Inspootorat'pil, ceri'n'd irn ajutor o bnigadi' cu o

53
rcare dispu,neau: un milifian_
trscu ra voranurr Fiatu,rrui
pentru a tra'nrsprorrta
cad,avrul
_d_;"'L;." alrp*;;;";,i"
iar- l'ooottnent"tN"a.i.u"'un.i--I;-;$ili;
ltit'fi:l.ttt'

54
ho'telu,llor. i :

Firi si vrea, ,cirpitanul T,raian Petrescu iabg,cni in


,t ; * ,ri f,ost cuil,meas[ se fulcrudipez,ecu ,ma,qinr,a
ciu-
- '
Nu e voie, dornnule!

I
1
{
I

I
.1
I
J
noului.
el'vefiran
falsi : urma Mer.ced'esurltrri
Pista se dovecli,s,e
nn putuse fi l'u'at5.

de vizitare in mini.
Jt
D'ornnul sm,ith 0gi aprinse {cu rreali ,,pli,cerc o tieari :
"u,
s_tewaldesaIe per,rnisesefumatu,l uorr* -i""t,'^;;;;;
deja itnirltrirneau:,ocesari.cour,fortarbiluisJion-al avioi*r"i

,El, oricurm,ny rmai puteaintirzia nici o rclirp[.Nu pes-


te nr,ul'tti'rrrp u? la viena gi de aoo}o...Nu ,naainegieta
{i
nirci frurm,osullui Meflcodes...Mirciofiilmd}e val,orau aeci
'de Merrcedes,uri,Ei ,nu n,umai
atit. Maqina va ,sta ,cflteva
58
zile in fafa ,aenogirii, pini rcind se vor sesiza ci e piri-
siti.
'Grafioasa stewardosi apXru in ugzl ,c€ d,esplrfea sa-
lonul de ,cornpullde i,ncirperi afsotat echirpajuluri; cu o vlo-
ce plicuti arnun{i, voilbind 'frtan(uzepte,tntr-'un mic micno-
flon portativ:
- C,ounandantu:laer,onavei vi cer'e ,scuze,nr,gfi.ndu-vi
si 'nu vX, nelinigtifi! Vom reveni rpe aenoportuflinter,nafio-
natl l(,ogl]niceanu, ,dar vCIm ,dscola dim n'ou peste dite-va
'minu'te. Agren{iiraTaro,rn lse an:gaj,e,azd,in cazuil cfind nu
vCImr,sculpenai'ntirzi'erea d'rri la prirna ,escal[, s5, achite
despigubirnillede uu,goare.
R€ede anurnful tn gor,mani, engttrezl...
Dqmnutl S,{xith simti o zudoare r'eoe inundrirxd,u-i ,t'irn-
plele. Unrdeva comirseseqi a doua gne$eali.

, PILOG ;

Frumpasi-i Mamaia! exdlama didl cirnrciin cinci


minute 'locotenentul Radu Nodelea, rXnfifindu-rse rsu;b
soarele g'enenos.
Clpitanu,l Petrescufrl ascr.iltaaimhind ; era'liniqtit, ex-
trern de iliniqtit.
,Cet6feanurl eilv$ian" le furase i,ar toati noaptea, dar
de 'data aceasta stitu,seri ,fafi-ur fatil.
Aveau sufi,ciente pnobe cont'r,atlu,i gi, dqpi o scurti o-
pozifie, ,domnurlSrnith firaotrlusesi vortbeasci, 'degi 'era su-
pir,at, foarrte supinat .chiar din 'cauza spiliturii garstrirce
ce ri se fircus,ecu forfa 'la rpuntctu,l,de ajuttor sanitar al ,ae-
roportului. cirpitanul nu voise.si rig,teninni,cqi avusese
drQprtate: dornnul smi'th folcrsri,se,ar'*"io"-hi';, ;.;6;
rpastili pe care o servirseb'l,ordur,ui.l"itir.i. oorri;-"il:
ra aceasta.
Da, fi,cuseri o treabl brnx! pre{iosul rnicnofiil,mfr-r,se-
r ,de la do;mnul Smith. ci de
.l o,cr4>ase. l,ncet, incet fi,rele

,Y,l',t'L#ill;fi.o.i
:Xpirtanrulu,i
H
Petres,cu.D,omntrfi
Smi,th nu s,ezgir,cisein ami.nilnrte,,gtira.; d. d,i,nriort,o
"u
th'ffihd,?*,',ti**
i5,ti

u,cis{9 propniul l,ui pantener


piat. Toat,e se corelau intne
sese(deoit: ,,Brravo,ati lurcr
trescu pbia cit de ,mul,t vziloreaz| aceastl rsurm"ri ,l,audi.
se ,gXsirse-,gi_,qnorpryetarul
Fi,atului alb; era un cloctor
care locuiu li el lra ,,D,ironi,so,s".
Frus,esela l,starnb,ulintr_,o
excur,siede doui zile. Nu va af,lani;ciqdati ,Jace foil,osise
nraginalui, la ,cerbun,ce ,rostar fi avut...
^ Pq. {nduri, ci,piianri,l nu obsorvaseci Radu intrase
it ap;. Reveni cu'ind gi Se ,tnirnti,direct p" ,ririp. E;;
foar'tc bucurosi pri,pa ac{iu,neimportan,tdIa care luase
parte se sfinqiseou srlcces.
- Dar trebruiesi necu,no&g,tCIm, ardiugi el, rci am a_
vut Inoroc,am ifost foante muilt 'ajutati Ae mtlrnplare!
- C,rezi? rep,liai ironi,c Tiaian petres,cu.
- Sint conrvin'sligi su'sfinutin[rul afinmatia.

60
) qsii

- Eu nu, ii ffirspunse,cirpi,tan,l.DerUleaz[ evenimen-


'ci
tul,. .uioi trei zirle qi ai qe ijuqSi singur la concluei'a
'nu .,ritt. ,ni'ci'od,a'ti-
singuri. Trebuie, si o
,irttopiutea"
Bode,atol : IOBDANA I'BSCEE
Tehnoredactor : DUMITBU VSRDE$

Aodrut 1969. Cmsita nt. 9846. Eltil/r r,irat il:c 6O- oJms
i6o *-foqz. Coli ite liear 2. 0. Z. oenttu bibtwolle rntoi
8n-94.

qtDsrul gxecutet sub comindo nr. 369 la lntreprlnderpa


gougreftcd, rrfnformails'5
4w*.s

EDITURA TINERETULUI