Sunteți pe pagina 1din 7
Informatie personala Prenume/Nume Adresa Telefon E-mail Cetatenia Data de nastere Familia Educatie si Instruiri relevante Academia de Studi Economice in Moldova 2013 2001 2000 2000 1999 1998 1995 Curriculum Vitae Veaceslav NEGRUTA MD-2039, Moldova, Chisinau, com. Trusen, st. Spicului 2 (+373) 69 275 476 vnegruta@yahoo.com Republica Moldova 4 martie 1972 casatorit, 2 copi 1889 - 1964, DIPLOMA de Economist Duisenberg school of france - Policies and regulation ofthe financial sector SSwissNationalBank ~ Course Monetary Poicy in transition counties Deutsche Bundesbank - Seminar Monetary Policy in Euro System (De Nederlandsche Bank ~ Seminar Operational Monetary Pokoy Joint Vienna inttute ~ Course on Advances Macroeconomic Management Joint Vienna Insttute~ Comprehensive Course in Applied Market Economy Moscow State University, the World Bank Traini Course in Market Economy and Financial Analysis Copenhagen Tax Center ~ Course on Financing Local Government Pubic Services Center— inttoductory Experienta de lucru financiar sau monetar Perioada Institutia Perioada Institutia Perioada Instituia Perioada Insttutia Perioada Institut Perioada Institutia Experienta de munca Perioada Ocupatia seu functia Actitat si responsabiltat! Nume si adresa angajatord Tip de acta sau sec Porioada Ocupatia sau functia ‘Activia sl response ita Nume si adresa angajat Tip de actvtate sau sector lle 1994 - mate 1999 (4 ani 8 luni) Ministerul Finantelor, sef-adjunct Directie ‘nalza Macroeconomica si Financiara rmartie 2000 - septembrie 200% (1 an 6 luni) Banca Nationala a Moldovel, Director Departament Poltica Monetara si Cercetar septembrie 2009 august 2013 (9 ani 1 lin} Ministerul Finantelor, Ministu ‘TOTAL PERIOADA RELEVANTA - peste 10 ani septembrie 2001 - octombrie 2003, KPMG Barents Group, LLC, Economist superiac septembrie 2009- august 2013, Banca Mondiala, Guvernstor RM septembrie 2009 - august 2013 BSTDB Banca Marii Negre pentru Comert si Dezvoltare, Guvernator RM din ule 2015 Director Program Poli Econamice Cetoeta si stu economies fnante Centrl Antic Independent Expert Grup, Chisinay Think Tank mai 2014 - decembrie 2014 Consultant local Descentralizare, autonomie ocala, autonome fiscala LUNDP/doined Integrated Local Development Programme, Chisinau Consultants Perioada Ocupatia sau functia ‘Activia si responsebitat Nume si adresa angajatord Tip de acvtate sau sector Perioada Ocupatia sau functia ‘Activia si responsabiltat Num si adresa angajatoul Tip de activitate sav sector Perioada Ocupatia sau functia Activia si esponsabita Numne siadresa angaatorui Tip de actvtate sau sector Perioada Ocupatia sau functia Activia si responsabiltai Num si adresa angejatoul Tip de activtate sau sector Perioada cupatia sau fnctia Acta i esponsabilta Nume si adresa angajatondui Tip de actilate sau sector Perioada Ocupatia sau functa. ‘Ait si responsabitat Nume si astese angejatorlut Tip de actvitate sau sector ‘noiembrie 2013 ~ apie 2014 Director executiv Management proiecte si studi dezvotare economica si sociela Business Consulting Instute, Crisinau Consultants septembrie 2009 ~ august 2013 Mins, Mister Fnanelor Poli’ economive si fnancare, Managamentul nantlerpubie, Managementul datoiorputice Guvernul Republic Moldova, Chisinau Publi, Finante, Guvern ‘octombrie 2006 - 2008 Consultant Reforma reguatorie“Gilotina 2° UIP Banca Mondiale “Ameliorarea Competiivat, Chisinau Consutanta éecembrie 2003 ~ 2007 Director execu acjnct ‘Stu si proictedezvltare economics sociala ca suport Banca Mondial, PNUD, Global Ooportuniy Found (UK), Ministeral de exteme (Polonia) Fundaia CASE Moldova (fondata de CASE Polonia), Chisiau Constanta {unig 2004~ septembrie 2005, Economist , Departament Poltci si Reforma Regulatrie sistent in reforma regulatore, condus secretaitul Grupulu National de Lucru al Reformel Regulator USAID Proiectut BIZPROIMaldova implementat de DAI Development Alternatives, inc. Chisinau Consutanta februate 2004 -mal 2004 Economist, Expertlocal (contract 3 uni) Analizacostuior si bugetarea SCERS: ‘Banca Mondiala, UIG SCERS, Chisinau Constanta Porioada Ocupaia sau functia ‘atv si cesponsabitat Num si adesa engaiatonsi Tip de activate sau sector Perioada ‘Ocupatia sau functia Actvitat si responsabiitat Nome si aresa angatorul Tip de actvtate sau sector Perioada Ocupatia sau functia Acti si responsabiiati ‘Nume siadresa angajatorlu Tip de actilate sau sector Perioada Ocupatia sau functia Activia si responsabiltat Nume si adresa angejatorulul Tip de ectvtate sau sector Perioada Ocupatia sau functia ‘Activia s responsabiltat Nume si adresa angajatorul Tip de activtale sau sector Perioada Ocupata sau functia Actitat si responsabiltat! Nume si adresa angzjatorulul Tip de activitate sau sector nolembrie 2003 februarie 2004 Ofiter economic (contract 4 ini) Informatie ecanamica generala, analize secior ale, asistenta misiune ‘Ambasada Briana, Chisinau Consuitanta ‘septembrie 2001 - octombrie 2003 Economist superior Sector fnancarsibencar, analize, moda, prognoze, pole: USAID Fiscal Reform Project in Moldova, implementat de KPMG Barenls Group, LLC Beating Point, Chisinau Constanta martie 2000 - septembrie 2001 Director, Departament Paiica Monetara si Ceroetar Poltici monetare si macroeconomie, Instrumente ale poli monetere, Statistica monetar, Studi plata capital, economia tonebra, barter. Rapoartele anual ale BNM Banca Nationala a Moldovei, Chisinau ‘Avtaritat monetare martie 1989 ~ decembrie 1999 Consiier principal de stat, Sef grup expert ai Prim- minis Analize sirecomandaripaltici econamice si franciare ‘Guvernul Republi Moldova, Chisinau Poblc, Govern decembrie 1997 - marte 1999, decembrie 1999 - martie 2000 Macroeconomist Analze macroeconomice, modeler prognoze, Asistenta misiuni internationale CCentrul pent Investigai Strategic si Reforme / CISR (Proiect Banca Mondiala/PNUD}, Chisinau (delegat pein orcinl Ministuli Finantelor) Consuitanta julie 1994 - marte 1999 Sef adjunct Directie Analiza Macroeconomiza siFinanciara Politic bugetare, Anaize si prognaze macro Moisterul Fnantelor, Chisinau Pubic Aptitudini personale si competente Limbi Computer Publicatil Romana (matema) Engleza (uent) Rusa (fluent Franceza (udimentar) Competent cu majortatea apicatilor Microsoft Office Seri de arco si studi privnd police economice, fnantele public, politica ‘manetara, comertsirelatile Repubiici Moldova cu Uriunea Eurepeana Scrisoare de motivatie pentru participare la concurs si viziuni asupra activitati Bancii Nationale a Moldovei i heatepe Motivatie: ° Banca Nationald a Moldovel este un simbol indispensabil a Statului independent Republica Moldova. Moneda national, politica monetar promovati de citre BNM, supravegherea conform standardelor unice de prudent8 trebuie si contribuie la dezvoltarea economic’ si financiar8 sigur’, certd si previzibilé a societatii din RM. Din aceste considerente independenta (nu autoizolarea) institutionala a BNM poate fi asigurat8 in cadrul legal existent doar de cBtre o conducere suficient de profesionist’ §i independent’ de orice interese si interferente politice, de grup sau de alté natura Conlucrarea eficienta si activ’ cu Guvernul si cu alte institutii ale Statului din domeniul economie, finante, supraveghere, urmarire si securitate sunt cruciale pentru a face politica monetara si supravegherea bancar& eficiente, sigure sin interesul societ3ti Consider c8 am o pregatire profesionalé, personal si morala care pot s8 contribuie la consolidarea institutiei 8NM, independentei funcfionale a acestela $i asigurarea proceselor transparente de gestionare si promovare a politicilor si functillor ce revin BNM. Experienta si activitatea anterioard in BNM, Ministerul Finantelor si Guvern, Comitetul National de Stabilitate Financiar’, Consiliul Suprem de Securitate, cu FMI si Banca Mondialé, atte structuri financiare internationale imi permit s8 detin o diagnoz’ relevant si pertinent a stérli de lucruri din sectorul banear si BNM, precum si ar putea facilita buna conlucrare cu entitatile nationale gi internationale in realizarea obiectivelor 8NM juni asupra activitatli BNM: BNM a devenit o institutie mai putin credibilé datoritd unor deciali mai putin adecvate privind functia sa de supraveghetor in sectorul bancar. Duble standarde aplicate in situa aproximativ identice, decizl, eitari i tarBgénari de decizl, precum si lips’ de decili (chiar acd legislatia impunea si obliga) au creat si au alimentat anumite comportamente din partea unor entitati bancare care au condus, in cele din urm8, la dezechilibre financiare ‘majore, atat in sectorul bancar, dar 51 in intreaga economie, Deoarece nu s-a prevenit si nu 5-2 intervenit prompt din timp, decizlle ulterioare de politic’ monetara, pentru redresarea situatiel create, au fost adecvate, doar cé la un cost al aplicarii lor post-factum extrem de mare si direct transpus asupra activitatilor economice actuale $i viitoare. BNM a pierdut din independenta institusionals de alt8datd. Conducerea 8NM, numita pe principii de apartenent& politic’ si/sau ghidats de anumite grupuri de interese in domeniul financiar si bancar, a erodat din pozitile BNM ca institutie independents, Modificarea netransparents gi in interes de grup a legislatiei din domeniul financiar- bancar, lipsa de transparent a proprietarilor si beneficiarilor finali in sistemul bancar, 20 scandalurile financiare, admiterea unor situatiidificile in cazul a mai multor entitti bancare, administrari speciale si supravegheri speciale — toate impreun’. confirma gravitatea problemelor care trebuie s8 fie rezolvate cu insistenta si in primul rand de citre Banca National 2 Moldovel intr-o perioada scurta si medie de timp. Consider patru domenii fiind cruciale in activitates BNM pentru urmatoarea perioadd: 1. Independenta institutionalé - recdpatarea independentel functionale a BNM, Decuparea conducerii BNM si a decizilor acesteia de centrele neoficiale de tuare @ decizilor, conlucrarea cu institutile guvernamentale si de stat din domeniul economie, finante, monitorizare si securitate. Refacerea/"repararea” legistatiei financiar-bancare si a cadrulul normativ reiesind din bunele practici internationale, 2. Politica monetar’ promovat’ de cétre BNM va fi axatd pe realizarea obiectivului sSu final ~ stabilitatea preturilor. Totodata, realizarea obiectivului fundamental va fi in corelare cu tendintele si cadrul macroeconomic in care RM se afl3. Costurile realizarit obiectivului final nu vor afecta si nu vor determina Inrdutdtirea mediului economic general. Costurile vor fi corelate cu beneficlle reatizérii oblectivului fundamental al BNM. 0 mai bun’ coordonare @ politiclor si o coerenta intre politici vor fi obtinute inclusiv prin restabilirea dialogutul activ cu institutile financiare internationale. 3. Supravegherea bancar conform’ standardelor internationale si normelor prudentiale stabilite in activitatea bancilor comerciale. Asigurarea: A) transparentel acflonarilor din sectorul bancar, 8) licentierii si supravegherii activitstit bancilor comerciale. Legislatia si actele normative in domeniu vor fi aplicate cum sunt in momentul lusrii decizllor. Vor fi eliminate standardele duble in (uarea decizilor. Un dialog activ cu bincile comerciale, asociatile care le reprezintd ~ este platforma necesard pentru eficientizarea mecanismului de transmisie a semnalelor de politici de la BNM societati si mediului de afaceri. 4, Asistenta investigari interne si externe a situate! din sectorul bancar si restabilres credibilitayi,certtudinii, stabiltstii economice si financiare a Republicii Moldova sia institusiei Banca Nationals a Moldovel. Elucidarea echidistantd si corect8 a cazului va permite introducerea competitiel sénatoase in sector. Béncile, indiferent de m&rime si origine, se vor ghida de modele de business sintoase si vor fi de-motivate si aplice scheme ascunse in activittile Sale, cunoscand care pot fi consecingele, atét pentru institut cét si pentru actionar, beneficiari si managementul acestora, Un program de asanare a sectorulul bancar este vital si va fi aplicat. Programul de asanare va finti restabilires inerederil populatiei si agentilor economici fat8 de sistemul bancar si activitatile pentru urmétorii 3-5 ani (de ordin legislativ si normativ, transparenta actionariatului, supravegherea bancara si respectarea_normelor prudentiale in activititile de creditare). La baza va fi FSAP (jinut secret deocamdatd} Pentru o reusité garantatd BNM, impreung cu alte entitati ale Guvernului, va asigura coerenta politcilor economice gi financiare, dezvoltind un dialog activ si continu cu parteneril de dezvoltare si insttutilefinanciare internationale. a