Sunteți pe pagina 1din 48

AM FO ST

LA PORILE C E R U L U I
SI ALE IA D U L U I

Mrturia dat de Gloria Polo

AM FOST
LA PORILE CERULUI
I ALE IADULUI
9

Mrturia dat de Gloria Polo, medic dentist,


ntr-o biseric din Caracas, Venezuela,
n data de 5 mai 2005.
A fost nregistrat, apoi tradus n diferite limbi.
Traducerea noastr s-a fcut din limba italian.

Declaraie
Dup abrogarea canoanelor I39Q i 2 3 1S d in ( t n lu l de d re p t ( 'anonic
de ctre Papa Paul a l M -le a in \A S 5 $ t!9 ( tfi) IIS . s c rie rile privind
a p a riii n o i. m anifestri, m iracole, ecc.. p o t f i d ifu z a te si c itite de croim cio i. c h ia r i f r autorizarea e c lc /ia l e xp re s a dat tip r ir ii, cu
respectarea m o rale i cretine generale.
in acord cu D ecretul dat de Papa I rban V I I I . d e cla r m c fa d e lo r
povestite nu l i se acord o fic ia l n ic i o x a lv a re su p ra n a tu ra l pan cnd
A utoritatea E clesial n u -i va pronuna ju d e c a ta sa
Prin publicarea acestei m rtu rii, nu se dorete a a n tic ip a in vreun fel
hotrrea d e fin itiv a B is e ric ii, c i ne vom supune p e d e p lin h o t rm sale
o lic ia lc .
Din prefaa fa h Jiia in lim hu portughez

P re z e n ta re
Aceast m rtu rie a G lo r ie i P o lo a u ju tts n m in ile m e le p rin tr-o
persoan care m i este hun p rie te n . C nd am c it it o , am s im it d a to ria de a
o p u b lic a : re a li ta i le de c re d in care sunt re la ta te a ic i. m i erau deja
cunoscute. I) a r c o n tiin a m i spunea ca ele tre b u ie s a ju n g la ct m a i
m u lte persoa n e , m a i ales Ia tin e r i de aceea am c e ru t G lo r ie i P o lo a u to
r i/ a i a d e a p u b lic a aceast e x p e rie n a c i.
A adar, b ro u ra p e ca re o c ite ti nu c o n in e n im ic n p lu s i D um ic in
m inus fa de ceea ce p o i g si iii S fnta S c rip tu r , d a r n z ile le noastre,
cnd m u li nu reuesc s a ccepte a d e v ru l de d u p -m o a rte . D u m n e ze u face
ca cin e v a s e x p e rim e n te z e , s triasc p e v iu aceste re a lit i d in viaa
v iito a re , d espre care ne vo rb ete B ib lia . A c e s t c in e v a 1 este G lo ria P olo
care. n to rc n d u -s c in aceast viata, d e v in e ca un f a r ce a ru nc lu m in
asupra u n o r r e a lit i care ne p riv e s c pe to i.
S per ca aceast m rtu rie a G lo r ie i P o lo s te p o a t a ju ta i pe tin e n
cutarea A d e v ru lu i. A c e a s t b ro u r vrea p u r i s im p lu s -i vorbeasc
despre o re a lita te vie creia n u -i d a i atenie, d e i s -a r putea s-o cu n o ti
m car n p arte , dac o* te ii sau a s c u li n B is e ric fra g m e n te d in B ib lie .
Padre Maceclo SC.I

Introducere
Dac cin e v a are n d o ie li, sau gndete c D um nezeu nu e xist , c viaa
de D in c o lo e o poveste ele f ilm , sau c o dat cu m oartea to tu l se sfrete,
sa aib c u ra ju l de a c ili aceast m rtu rie , de la nceput pn la sf rit. S-ar
putea ca o p in ia lu i, c h ia r i cea m ai sce ptic , s se sch im b e...
Bsie vo rb a de un fa p t n t m p la t n m od re a l, G lo ria P o lo f iin d o fe m e ie
care a m u rit , a tre c u t in viata de d in c o lo , i i s-a n g d u it s se ntoarc
pentru a da m rtu ria sa a t to r in c re d u li. D um nezeu ne d m u lte d o v e z i,d a r
noi negm e x iste n a I u i, sau a v ie ii de D in c o lo .
D r. G lo ria P olo triete i acum in C o lu m b ia , i co n tin u s-i e xe rcite
p ro fe sia de m e d ic s to m a to lo g pe care o e xe rcita i na in te de a ccid en t. A
rmas cu c ic a tric i e n o rm e , d a r duce o via norm a l; d ife re n a este c acum
este o fe m e ie cu m u lt c re d in ! C ltorete m u lt pentru a da m rtu ria sa
m iilo r de persoane care v in s o asculte. m p lin in d astfel m isiunea pe care
i-a n c re d in a t-o D um nezeu (are a u to riz a ia B is e ric ii pentru aceasta).

m r t u r ia g l o r ie i p o l o

E mfnunal pentru mi ne sa fiu aici pentru a v v o rb i despre extraordinarul

dar De care mi I -a fcut Dumnezeu.

C a cc vreau s v ,vestesc, m i s-a ultam plat in ziua de 5 mai 1995.


la Universitatea Naional din Bogota. ncepnd de la orele 1 6 .
Sunt dem ist. m preun cu vrul meu de 23 de a m . i el tot dentist, stu
diam pentru exam enul de specializare. n acea zi de \ m e ii, in ju ru l orei
1^30 merseam m preun cu soul m eu, spie (a cuitatea de Stom atologie pen
tru a cuta cteva cri de care aveam nevoie. S oul m e u , avnd o pelerin
de ploaie, mergea pe lng zid u l B ib lio te c ii G e n e ra le , ia r vrul meu i cu
m ine. ne adposteam sub o um brel i ne am uzam srind peste bltoace. La
un moment dat nc-a lo v it un fu lg e r ca ic ne-a lasat c a ib o n iz a i.
V rul meu a m u rit pe loc; fu lg e ru l a in tra t a rz n d u -i co m p le t pe dinun
tru. dar lsndu-l intact la e xte rior. El a fcut un stop ca rd iac i nu a rspuns
la tentativele de reanimare fcute de m e d ic i. Dei tn r, era un biat foarte
credincios i avea o mare devoiune pentru P ru ncu o ru l Isus.
Ct despre m ine, fulg e ru l m i-a intrat p rin b ra . arznd n mod nspimn
ttor tot tru p u l, att pe afar, ct i pe d in u n tru ; p ra c tic , m i-a disprut
carnea, pn i snii, mai ales cel stng n lo c u l c ru ia a rmas o gaur.
M i-a ars carnea dc pe coaste, de pe burt, de pe p u lp e , m i-a carbonizat fica
tul, m i-a a-.s grav rin ic h ii, p l m nii, o varele... i a ie it p rin p icio ru l drept.
A m rmas n stop cardiac, p ra ctic fr via , cu tru p u l tresltnd clin
cauza e le c tric it ii nc prezent n acel loc.
Acest tru p pe care voi il vedei a ic i, acum , acest trup reconstruit, c rodul
M ilo s tiv irii D o m n u lu i nostru.

Lum ea c e a la lt
IXu aceasta este numai partea liz ic ... Partea fru m o a s este c, n timp
ce trupul meu rmnea acolo, ca rbonizat, n tr-o c lip m -am a lia t ntr-un
tunel plin dc lu m in , o lum in m inunat, care m fcea s sim t o bucurie.o
pace, o Ic i ic irc ce nu pot descrie n c u v in te . A fo st un adevrat extaz.
Priveam spre captul tunelului unde se vedea o L u m in alb, ca un Soare-0
Lum ina m inunat... Spun a lb pentru a v spune o cu lo a re , dar de fapt sunt
culori care nu se pot compara cu cele existente pe pm nt. Era o Lumina
uim itoare; simeam c din ea izvorte pacea, iu b ire a , lu m in a ...
In tim p ce urcam prin acest tunel spre lu m in , m i-a m zis: Pe naiba,

sunt moart!
4

A tu n c i m -am g n d it Iu co p ila ii mei i am suspinat: V a i, Dumnezeul


meu, c o p ila ii m e i! Ce v o r spune ci? Aceast mam aa de ocupata,care nu
avea n icio d a t tim p pentru ei.,.* De fap t plecam aproape in fiecare
d im in e a devrem e i m ntorceam p uin na in te de I I noaptea.
A lu n e i am vzut realitatea v ie ii mele i m -am s im it foa rte trist . Ieeam
d in cas gata s cuceresc lu m e a, d a r cu cc p re !... N e g lij n d u -m i casa i
c o p ila ii...
In acea c lip a de gol pentru absena c o p iilo r m e i, f r s mai m i sim t
tru pu l i n ic i d im e n s iu n e a tim p u lu i sau s p a iu lu i, p r iv ii i vzui toate per
soanele d in v ia a m ea. in acelai m o m e n t, toate persoanele, cele \ i i i cele
m oarte. A n i p u tu t s -m i m b r ie z s tr b u n ic ii, b u n ic ii, p rin ii (care erau
m o ri),..p e to i! A fo s t un m o m e n t de p lin ta te m in u n a t. A m neles c
fusesem nelat cu povestea re n c a rn rii...m i spuseser c b un ica mea sc
rencarnase i p e n tru c in fo rm a ia m -ar fi costat prea m u li b a n i. iui mai
co n tin u a se m ca s a flu n ce anum e sc re n ca rn a se ... tii, cu apram teoria
re n c a rn rii... i a ic i, to c m a i m i m br iase m s tr b u n ic ii, b u n ic ii... l-a m
m b r i a t b in e i am p u tu t face aceasta cu toate persoanele pe care le
cu no sc, v ii sau m o a rte . i to tu l n tr-o c lip , De fa p t n u -m i ddeam seama de
trecerea tim p u lu i n acel m o m e n t a t t de m in u n a t. C n d am m b r i a t-o pe
fe tia mea de 9 a n i, ea a s im it i s-a n sp im n ta t. C ci puteam s-i
m b r i e z i pe cei v ii (n u m a i c n m o d n o rm a l nu s im im aceast
m b r i a re ).
i apoi a c u m , c nd nu m ai aveam tru p , era u im ito r s vd persoanele
n tr-im m od cu to tu l n o u . M a i n a in te nu tia m dect s c ritic : una era gras,
afta slaba, a lta u r t , a lta n e e le g an l ...e tc. t cnd vo rb ea m despre a lii tre
buia m e re u s c r itic . A c u m . nu: vedeam persoanele d in in te r io r i ct era de
fru m o i n tim p ce Ic m b r i a m , vedeam g n d u rile lo r, le vedeam senti
m e ntele...
A a c o n tin u a m s a vansez, p lin de pace, dc fe r ic ire ; i cu ct su ia m , cu
att s im e a m c v o i vedea lu c ru ri i m ai fru m o a se . De fa p t am vzut u
d ep rtare un lac m in u n a t, n c o n ju ra t de p o m i fru m o i, m in u n a i... i flo ri
fo a rte fru m o a s e , de toate c u lo r ile , cu un p a rfu m d e lic io s , d ife rite de cele de
pe p m n t... T o tu l era fo a rte fru m o s n acea g r d in m in u n a t . Nu exista
c u v in te ca s o d e s c riu , to tu l era iu b ire . I o lu l e a t t de d if e r ii ia de ceea
ce tim noi a ic i. jo s . N u e xist pe lu m e c u lo ri asem ntoare, a colo to tu l e
m in u n a t!
in fa erau d o i a rb o r i, de o parte i de a lta . care parcau s m atcheze o
in tra re . A tu n c i l-a m v z u t pe v ru l m eu in tr n d in acea g r d in m in unat.
...D a r eu tia m , s im e a m c nu tre b u ia , c n u p u te a m in tra acolo...

P rim a n to a rc e re
( liia r n acea c lip a am auzit vocea soului meu. Se vi la si
plngea
stricatul: ( il o r ia 1!! (H o ia ! Te u n ;, i u i m . lsa! P livete la copilaii ti,au
nevoie de tin e ! ( ilo r ia ! V in o iuapoi! V in o m a p o i! Nu tii la! ntoarce te1
Auzeam to tu l i I am v /u t plngnd cu m u lt durere.
V ai de m in e , n acel m om ent D o m n ul in ii ngdui s m ntorc.. Darea
iui voiam s m in lo rc ! Acea pace, acea bucurie de care eram nvluit ru
fascinau! D a r ncet. ncet, am nceput s co bo r spre tru p u l meu pe care l um
gsit fr via. I am vzul nem icat pc o larg la in firm e ria Universitii
N aionale, A m vzul m e d icii ca ic ddeau im p u ls u ri electrice in im ii mele
pentru a o scoate d in stopul cardiac. I u i vrul meu rmsesem mai mult
de doua ore n tin i pe pmnt pentru c d in tru p u rile noastre ieeau ticseai
eri e le ctrice i nu puteau fi atinse. N um ai cnd electricitatea s-a descrcat
co m p let au putut s ne dea a ju to r. A tu n c i au nceput ncercrile de
reanim are asupra mea.
A m p r iv it, ani pus p icio arele s u fle tu lu i meu pe tru p (i sufletul are form
um an), capul meu fcu o scnteie, i am in tra t cu \ ioten.eci trupul prea
c m aspir n u ntru. Intrn d , am s im it o mare durere; ieeau scntei din
toate p rile , ia r eu m sim eam ncastrat n ceva toa rte m ie (trupul meu),
Era ca i cum tru p u l meu pe care I v e d e i. cu aceast statur a sa. intrase pe
neateptate n lr-u n co stu m de c o p il, d ar slin fie r. Era o suferin ngrozi
toare, sim eam durerea intens a c rn ii m ele arse, ntregul trup ars mi
provoca o durere in d e s c rip tib il , m ardea i ieeau vapori d in el... Am auzit
m e d icii strignd: " i re vin e! i re v in e !
Ei erau fe r ic ii, d ar su fe rina mea era ng ro zito a re ! Picioarele erau
nspim nttor de negre, trupul i braele rmseser eu carne v io! Problema
p ic io a re lo r era cea mai c o m p lica t , sc avea n vedere posibilitatea amputam
Pentru m in e , aceasta era o durere te rib il : vanitatea unei femei mondene,
ntrep rin z to a re , intelectu ale, student... Sclava tru p u lu i, a frumuseii.
m o d ei, dedicam -4 ore pe z.i e v e rc iiilo r aerobice: devenit sclav pentm u
avea un c o rp fru m o s, acceptam tot ceea ce m i se spunea s fac: masaj-
diete, in je c ii... Aceasta era viaa mea: o rutin de sclavaj pentru a aven u'
trup fru m o s! Spuneam mereu: dac am un sn fru m o s, e pentru a-l aria, 1
ce s-l ascund? La fel spuneam despre picioare, pentru c tiam c am " 'd 1
picioare spectaculare... D ar n tr-o clip , am vzut eu groaz cum iitu--a
mea via fusese o continu i in u til g rij pentru corp...Aceasta b i^ d
centrul v ie ii mele: dragostea p en tru d v p . i acum , ce-m i mai rainasest
lo c u l s n ilo r, dou g u ri, p ic io re le descrnate, negre ca c d ''11*1
Observai: p rile tru p u lu i pe care le ngrijeam i le stimam cel mai mu
fost cele care au rmas com plet arse i fr came.
6

L a s p ita l
M an dus In S pitalul de A ju to r Social unde m-au operat imediat si au
nceput sa extirpe esuturile arse. In tim p ce m anesteziau.am ieit din nou
din trup preocupat de problem a p icio arelor mele cnd deodat, surveni un
m oment ng ro zito r...
Dar mai nainte, trebuie s v e xp lic ceva. fra ilo r: eu eram o catolic
"d ietetica . adic relaia mea eu Dumnezeu se restrngea la o Liturghie de
xO de m inute D u m in ica i att! Mergeam la L itu g h ie * acolo unde preotul
vorbea cel mai p u in , pentru c m plictiseam ! Acei preoi care vorbeau
m u lt, m enervau. Aceasta era relaia mea cu Dum nezeu!! De aceea toate
curentele d in lum e m fascinau: m i lipsea protecia rugciunii fcute cu
credin, mai ales n tim p u l L itu rg h ie i.
In tr-o z i,c n d studiam pentru specializare,am auzit un preot care spunea
c nu exist iad i nici d ia v o li. Era exact ce voiam eu s aud spunndu-se!
Im ediat m-am gndit: dac nu exist d ia vo li i nici iad, atunci mergem cu
toii n Cer. D e c i, de ce aveam s ne tem em ?!
Ceea ce m ntristeaz m ai m u lt acum i v mrturisesc cu ruine, e c
singura legtur care m mai inea de B iseric era fric a de d ia vo l. Cnd am
auzit c iadul nu e xist, rn i-a in spus im ediat: m inunat, dac toi mergem n
Cer, nu conteaz ceea ce suntem sau ceea ce fa c e m ! Aceasta a determinat
ndeprtarea mea to ta l de D o m n u l. M -am ndeprtat de Biseric i am
nceput s o vorbesc de ru, s brfesc, etc... N u-nti mai era fric de pcat
i am nceput s spun tu tu ro r c nu exist d ia v o li, c sunt o invenie a
p re o ilo r, c e o m a n ipu la re d in partea B ise ricii i. n sfrit, am ajuns s
a firm n faa c o le g ilo r mei de la U n iversitate c Dumnezeu nu exist, c
eram un produs al e v o lu ie i, etc, etc, reuind s in flu ie n e z pe m u li...
A c u m s ne ntoarcem n sala de operaie, n acel m om ent ng ro zito r: ce
spaim o rib il : vedeam n sfrit c diavolii exist i c ei veneau s m
caute tocm ai pe m in e ! V eneau s-mi cear socoteala, ca s spun aa, pentru
c acceptasem o fe rta lo r de pcat. i aceste oferte nu sunt gratuite! Se
pltesc!! Pcatele mele aveau consecinele lo r...
D e ci, n acel m o m e n t, am vzut ieind din pereii slii de operaii o
m u lim e de persoane, aparent o binu ite , norm ale, dar cu o p rivire plina de
ur d ia b o lic , nsp im nttoare, care a tcut s trem ure sufletul meu. A m
neles im ediat c era vorba despre dem oni. Aveam n mine un tel de
cunotin special: am ne le s c fiecruia d in tre ei i datoram cte ceva. ca
pcatul nu e g ra tu it, i c p rin c ip a la m inciun a d ia v o lu lu i este aceea de a
spune c nu exist: aceasta este cea mai buna strategie a sa penii u a putea
*Nota tr Dar cel puin mergea... Astzi unora li sc pare greu si chiar inutil sa
7
mearg la Liturghie n fiecare duminic...

lucra nestingherit cu noi. M i-am dat seama c da, existau, i c tocmai


veniser s m caute, ca sa mi cear socoteala. Im a gina i-v spaima si
teroarea prin cure am trecut!
M intea mea tiin ific , intelectuala, nu-m i mai c ia tic nici un lotos. M
nvrteam prin camer, ncercnd s ma ascund. A m v iu l sa reintru in trup,
d a r acesta nu m prim ea i spaima mea era n g ro zito a re ! A m ncercat s fug
cu orice pre si nu tiu cum am traversat peretele slii de operaie spernd s
m ascund undeva n s p ita l, ila r cnd am trecut p rin z id . am fcut un salt n
g o l. M -am tre zit n lr-u n urne! ce cobora... La nceput era puin lum in, i
pe perei am vzut ca un fel de g alerii laterale n care se aflau m u li oameni;
tin e r i, b tr n i, b rb a i. fe m e i, care plngeau sau urlau n g ro z ito r i scrneau
d in d in i ... Iar eu, tot mai n g ro zit , co ntinuam s c o b o r ncercnd s ies de
a co lo . n tim p ce lu m in a se pierdea din ce n ce mai m u lt. A m nceput s
rtcesc prin acel tunel n tr-im n tu n e ric de nedescris, care nu se poate
com para cu n im ic de pe pm nt. A cel n tu n e ric genereaz durere, groaz,
ruine i m iroase o r ib il. E un n tu n e ric v iu . da, v iu . A c o o n im ic nu e mort
sau nem icat.
La sfritul c o b o r rii m ele, am ajuns In tr-u n loc p la n. Eram disperat,cu
o v o in de fie r s ies de a co lo , dar care acum n u -m i servea la n im ic . Acolo
eram i pro ba b il c a colo aveam s rm n! A m vzut pm ntul deschizndu-se ca o gur enorm : era v iu ! V iu !! M i-a m s im it fiin a goal, im presio
nant de goal, i sub m in e un abis in c re d ib il de n sp im n t to r, o rib il: iar
ceea ce te nghea de spaim , era fa p tu l c de aici nu se m ai simea nici
m car un p ic d in Iu b ire a lu i D um nezeu, n ici m car o p ic tu r ct de mic
de speran. A cea prpastie avea ceva care m trgea n u n tru . Eu strigam
ca o nebun, te ro riz a t , s im in d cu groaz c nu vo i putea evita acea
coborre i c voi aluneca ire m e d ia b il n u n tru ... tiam c, odat intrat, nu
voi rmne a c o lo , ci voi co n tin u a s c o b o r, f r s m ai pot urca vreodat.
Aceasta era m oartea spiritual a sufletului m eu.
M oartea s p iritu a l a s u fle tu lu i: eram ire m e d ia b il p ie rd u t pentru tot
deauna. Dai n acest m om ent de groaz att de m a rc, tocm ai cnd era gata
s cad. S fntul A rh a n g h e l M i hai I m -a prin s de p icio a re ... T ru p u l meu apu
case s in tre n abis, dar p icio a re le rm seser prin se afar... A fost un
m om ent n g ro z ito r de dureros. Cnd am in tra t a c o lo , lu m in a care mai
rmsese n s p iritu l meu i-a n fu ria t pe d e m o n i: toate fiin e le acelea oribile
care lo cu iesc a colo s-au repezit spre m in e . Erau ca nite la rve , ca nite lip i
to ri care ncercau s astupe lu m in a . Im a g in a i-v groaza mea vzndu-m
a co p e iita de asemenea o ro ri... S trig am ca o nebun; acele lip ito ri m
ardeau! F ra ilo r, a c o lo este un n tu n e ric v iu . este o ur care te arde, te
devoieaz, te laa g ol. N u exist c u v in te c a ic s d escrie acea oroare!
8

Sufletele din Purgator


hnagmali-A a i eu, care ajunsesem s m declar atee, acolo am nceout

S:1 s,".g: ^ [ ! ,lc,c din Pl,l'gatr! V rog, tragei-m afar de aici! V implor

a jutai-m al!

n tim p ce strigam, am auzit plngnd m ii i m ii de persoane, mai ales


tin e r e . D a . mat ales tinere, care sufer foarte, foarte mult. Am neles c
acolo, m acel loc ngrozitor, p lin de ur i de suferin, cu plnsete i urlete
caic ar umple pe o iic in e de compasiune i pe care nu le voi putea uita nicio
dat... (iat. au trecut 10 ani de atunci i nc plng i sufr cnd mi
amintesc suferina acelor persoane).., Spuneam c am neles c acolo se
gseau acele persoane care, ntr-un act de disperare, se sinuciseser... Acum
stau n acel loc o rib il, cu acele fiin e ngrozitoare alturi de ele, nconjurate
de dem onii care le chinuiesc. D ar cel mai crud dintre aceste chinuri este
absena lui Dumnezeu, cci acolo nu se simte Dumnezeu. A m neles c
aceia care i-au luat singuri viaa, trebuie s rmn acolo, n acele chinuri,
pn.cnd.jj.e_nmnt se vo r scurge toti acei ani ne care ar fi trebuit s-i tr
iasc; pentru c toi aceia care se sinucid, ies din Ordinea D ivin
A cele srmane persoane, mai ales m u li, m u li tin eri, plng i sufer
foarte m u lt... Dac om ul ar cunoate suferinele care l ateapt, niciodat
nu ar lua hotrrea s-i ia viaa!
i mai este un chin foarte mare acolo: acela de a vedea prinii i rudele,
sau pe cei a prop ia i, care sunt v ii. plngnd i suferind nvinovindu-se
pentru cele ntm plate: m ai bine l-a f i pedepsit: sau dac nu l-a f i pedep
sit...: dac i-a f i spus cutare lucru... sau dac nu i-a f i spus... dac nu
l-a f i certat, etc. Aceste remuscri sunt dn adevrat infern pentru cei rmai
n via i d ia v o lii se folosesc de ele pentru a mri chinurile celor din
Purgator, artndu-le aceste scene: Privete cum plnge mama ta, cum
sufer, cum plnge tatl tu, ct sunt de d isp era i, cum se nvinuiesc unul pe
a ltu l, privete la toat suferina pe care le-ai produs-o. Privete cum se
revolt m p o triv a lui Dumnezeu... Toate acestea din vina ta!"
Ceea ce este mai necesar pentru aceste suflete, este ca cei rmai aici s
nceap un drum de co nve rtire, s-si schimbe viata, s tac opere de cari
tate, s viziteze b olnavi... i mai ales s ofere Liturghii pentru acel suflet
decedat. A cele suflete beneficiaz enorm de toate acestea. Cci sufletele
care se afl n Purgator, nu pot face n im ic pentru ele nsele. N im ic! Dar
Dumnezeu poate, prin Liturghie. i noi putem s le ajutm n acest fel.
A m neles d e c i. c acele srmane suflete nu puteau s m ajute i in acea
suferin, n acel c h in , am nceput din nou s strig: Dar aici e o greeal.
Eu suni o sfnt! N-am fu ra t! N -am ucis! N-am fcut ru n im n u i. Ba chiar
nainte de a da fa lim e n t, im portam materiale scumpe din F.Keia i iep..

i
.ni cran n stare s plteasc costul lor..,
d in ii chiar i acelora cate nu tu tu '
d ;l,ln, revendicam d r e p S c ! lu i care f usesem att de bun. care ar fi tre.
huit sa merg direct n Cer, ce cutam a ia ?! Ma duceau m l,ecare duminici
la I imrhie cu toate c m consideram alei. i nu dadeam atenie celo,
smise de preot, dar nu lipseam... Dac lipsisem in toata viaa mea jn 5
dum inici, era mult. D eci.ee s emit eu acolo?. Scoatei-m al ar de aici!
Temei m afar!" continuam s strig ngrozita, cu acele fiin e lipite de
mine. "Eu simt catolic! Sunt catolic! V rog, scoatei-m afar de aici!"

M i-am vzut prinii


Cnd am strigat c sunt catolic, am vzut o m ica lum in: i imagina
i-v c o lumin, orict de m ic, rt acel ntuneric, e ce! mai frumos cadou
pe care l poi p rim i. A tunci am vzut ca nite paliere pe pereii acelei
prpstii deschis n faa mea i pe una d in tre ele l-am vzut pe tatl meu
(care murise eu 5 ani n urm). Avea puin lum in. M u lt mai sus am
vzut-o pe mama. nvluit n mai m ult lum in i n poziie de rugciune
Cnd i-am vzut, 111-a cuprins o mare bucurie i am nceput s strig: Tat!
Mam! Venii s m luai! Scoatei-m dc aici! Tata, mama, v implor,
scoatei-m de a ic i! Cnd se ntm plau toate acestea, trupul meu se alia n
com profund: eram n agonie, legat prin tuburi de tot fe lu l de aparate.
Aerul nu mai intra n plm nii m ei, rin ic h ii nu funcionau... Dac m
lsaser nc legat de aparate era numai datorit insistenelor surorii mele.
care este medic, i care sttea permanent lng m ine. C e ila li medici ncer
caser s o conving c nu era cazul s se mai ncpneze, c era mai bine
s m lase s m or n linite, cci m aflam deja n agonie. Dar sora mea
insistase att de m ult, nct ei au cedat...
Vedei ce situaie?
Tu aprasem eutanasia. dreptul de a m uri cu dem nitate !! Iar acum a Ti
fcut orice ca s m pot ntoarce la via!
M edicii nu lsau pe nim eni s intre acolo unde m aflam eu, n afar de
sora mea. C and sutlcuil meu, care se a lia d in co lo , i-a vzut pe prinii mei.
sora mea 111-a auzit slrigndu-le d a r s vin s m ia... A tunci sora mea s-a
speriat foarte tare i a nceput s strige: O , e cla r c e moart surioara mea.
1 atl i mama mea au venit s o ia... Plecai, n-o lu a i! Du-te, mam, te rogDu-te, tat. te rog! Plecai, n-o lu a i!... A re co p ii m ici
Plecai, n-o Da!1n-o lu a i!!!. T
K
Personalii' venit n grab a trebuit s-o scoat cu fora afar: credeau ca
delireaz, ca c m stare de oc. i nu era de m irare, cu cele ntmpla*moartea varului meu, scoaterea cadavrului lui de ta morg, sora care
10

imttiM. ba mi murea, care nu \n depi 24 de ore dup prerea medicilor...


I iau iroi zile de ea nil trecea prin chinurile astea aproape fr s doarm,
I >eei rm era ile mirare c o credeau prad unor halucinaii.
r at despre mine. nu v putei imagin ct m-am bucurat vzndu-mi
prinii; m situaia ngrozitoare n care mn aflam,.. Dar cnd au privit spre
mine. am vzut pe Ielele lor o durere nesfrit... Tatl meu a nceput s
plng si sa strige:
1 nea mea! Oh. iu i ! Dumnezeul meu. fiica mea nu!...
Dumnezeul meu. fetia mea, nu!!,."
Mama mea se ruga i cnd a ntors privirea spre mine. am vzut durerea
din ochii ei . dar n acelai tim p faa ei radia de pace. in loc s plng, i-a
nlat o ch ii, apoi a p rivit din nou spre mine. Am neles cu groaz c ei iui
m puteau scoate al ar de acolo. Aceasta mri suferina mea, vzndu-i
acolo. mprtind siderina mea. dar fr s poat face nim ic pentru mine!
Am neles c erau acolo i pentru a da socoteal pentru educaia pe care
mi-o dduser. Fi erau tutorii crora li se ncredinase misiunea de a ges
tiona talentele pe care Dumnezeu mi Ic dduse. Cu viaa i mrturia lor, ar
ti trebuit sa m apere de atacurile satanei. i ar fi trebuit s alimenteze
Harurile pe care Dumnezeu mi Ic druise la Botez. Toi prinii sunt
pzitorii talentelor pe care Dumnezeu le d fiilo r lor.
Cnd am vzut suferina lor, mai ales pc cea a tatlui meu, am urlat din
nou. cu disperare: "Seoatei-m de aici! Hu nu am de ce s stau aici. pentru
c sunt catolic! Eu suni catolic! Fragei-m afar de a ic i!!"

Ju d e c a ta m ea
Cnd am urlat din nou c sunt catolice), am auzit o Voce dulce, extrem
de dulce, care a umplut totul de pace i iubire i a fcut s tresalte sufletul
meu. Acele fiine o rib ile care stteau lip ite de mine. s-au prosternat imediat
in adoraie si au cerut permisiunea s se retrag, cci nu rezistau la dulceaa
acelei V oci; atunci s-a deschis ceva. ca un fel de gur. jos. i ele au lugit
ngrozite. Imaginai-v ce am sim it cnd am vzut acele fiine oribile, acei
demoni prosternai acolo... Numai la auzul Vocii Dom nului, cu tot orgoliul
satanei, s-au aruncat n genunchi!
Apoi am vzul-o pe Sfnta Fecioara, prosternat la Elevaie, cnd preo
tul l ridic pe Domnul Nostru n Ostie. n timpul Liturghiei care se celebra
pentru sufletul vrului meu. Sfnta Fecioar se ruga i pentru mine! Ingeminehiat la picioarele Dom nului nostru, aduna toate itigaciunik caic se
fceau pentru mine i 1 ie ncredina.
tii. n momentul Elevaiei, cnd preotul nal Ostia, Prezena lui Isus
se simte, toi ngenunehiaz, pn i diavolii! ... Iar eu, care mei geam la
l iturghie fr un m inim um de respect. Iar atenie, eu guma de mestecat n

8i,r. uneori trim ind mesaje pe telefon, preocupat de tot felul de gndur,
banale!... i apoi mai aveam curajul s m plng, plina de mndrie, c5
Dumnezeu nu m asculta cnd i ceream ceva! !

Am vzut-o pe Sfnta Fecioar, nclinat in mod graios la picioarele


Dom nului Nostru, rugndu-se pentru m ine, n adoraie, n faa Lui... iar eu
pctoasa. n josnicia mea, o tratam fr pic de respect, i mai ziceam c
eram bun... M izerabila de mine! Bun, renegnd i vorbind de ru pe
D o m n ul!
Acea Voce att de minunat mi spuse: Foarte bine, dac tu eti
catolic, spune-mi care sunt Poruncile din Legea lui Dumnezeu .
...Gndii-v ct m-am speriat; Ia acea ntrebare ch ia r c nu m ateptam!
tiam doar c erau 10 i... nim ic mai m ult!
A cum , cum s mai scap? m gndeam nenorocit. M i-a m amintit c
mama mea spunea c prim a porunc era Iubirea, ne vorbea mereu de
ea...Iubirea de Dumnezeu i iubirea de aproapele. n sfrit, discursurile
mamei mele mi serveau la ceva, mi-am spus. M -am hotrt s dau acest
rspuns spernd s ajung. Speram s scap aa cum fcusem de attea ori n
via: ntotdeauna reuisem s am un rspuns pregtit, s m ju s tific i s m
apr total,nct nimeni nu descoperea ceea ce nu tiam. A cum speram s scap
n acelai mod i am nceput s spun: Prima porunc este s-L iubesc pe
Dumnezeu mai presus de orice... i pe aproapele ca pe m ine nsum i .
Foarte bine; m i spuse - i tu ai fcut-o? A i iu b it?
Cu totul ncurcat, am rspuns: Eu... da! Da, eu...da!
Dar acea Voce minunat spuse: N U M !"
V asigur c atunci cnd m i-a spus: N U , am s im it lo vitu ra trsnetu
lui.D e fapt. atunci nu simisem din ce parte m-a lo v it... D ar cnd am auzit
acel N U !", am sim it toat durerea produs de fulger... M -am sim it dez
golit, au czut toate mtile rneie i am rmas descoperit.
Acea Voce suav continua s-mi vorbeasc: N U !!! T u nu L-ai iubit pe
Domnul tu mai piesus de orice, i cu att mai puin l-ai iu b it pe aproapele
ca pe tine nsi! I u i-ai tcut un Dumnezeu pe care L-ai modelat dup tine.
dup viaa la. Numai n momentele de extrem necesitate sau de suferina
ii aminteai de Domnul iau. A tunci ngenuncheai, plngeai, cereai, ofereai
novene.i propuneai s mergi la L itu rg h ii, la grupe de rugciune, cernd un
anumit har sau un m iracol... Cnd erai srac, cnd fa m ilia ta era umil;
cnd ai dorit s devii piotesionist, atunci da, te rugai n genunchi
im ploiand mila Domnul ui tu. M-ai rugat s te scol din srcie, sa-ti permit
s devii medic i s ajungi cineva! Cnd aveai probleme si aveai nevoie de
12

bani. atunci da, promiteai: o s m rog Rozariul, dar Tu, Doamne, d-mi
ceva bani!"
Aceasta era relaia pe care o aveai cu Domnul tu! Dar niciodat nu i-ai
inut promisiunile fcute, nici mcar una! i n afar c nu-i ineai promi
siunile. nici nu-M i m ulum eai!" i Domnul a insistai: "h i ddeai cuvntul,
fceai o promisiune Domnului tu. dar niciodat nu i-o ineai!
i Domnul mi-a artat una dintre multele mele rugciuni: cnd i-am
cerut harul s-mi dea prima main, m rugam i cu umilin ceream s-mi
dea o main, fie ea chiar veche, nu conta...numai s funcioneze. Dar abia
am p rim it ceea ce doream, n-am spus nici mcar un mulumesc
Domnului: iar 8 zile mai trziu, deja l renegam i i vorbeam de ru... E!
mi-a artat c la toate harurile pe care mi le acordase, nu numai c nu-mi
inusem prom isiunile fcute, dar nici mcar nu-I mulumisem.
Vedeam acum ct de urt m puitasem cu Domnul... Relaia mea cu
Dumnezeu fusese de tip B A N C O M A T : spuneam un Rozar i El trebuia
s-mi dea bani... iar dac nu-mi ddea, m revoltam. Domnul mi-a artat
toate acestea. De ndat ce mi permisese s am profesia mea, - i n con
secin s am un anumit prestigiu i chiar i bani - Numele Domnului a
nceput s m stnjeneasc. A m nceput s m simt mare, fr s ani pentru
El nici cea mai mic expresie de iubire sau recunotin.
S fiu recunoasctoare? Niciodat! Nici un mulumesc pentru noua zi pc
care nii-o ddea, sau pentru sntatea mea, sau pentru c aveam o cas n
care s locuiesc... Nici mcar o rugciune de compasiune pentru acei sr
mani care nu au cas, sau nu au ce s mnnce... N im ic! Ingrat la m axi
mum! n plus, deveneam tot mai incredul n nvturile D om nului. n tim p
ce m lsam atras de ghicitoare i mercur pentru a avea noroc, mergeam
orbete dup astrologie spunnd c atrii ne conduc viaa. Am nceput s
cred n toate doctrinele pe care mi le oferea lumea. Credeam, de exemplu,
n rencarnare: m-au convins c pur i simplu mureai i rencepeai de la
capt... uitnd c am costat preul Sngelui pe Domnul meu Isus...
Domnul continu: "T o t ce aveai nu i s-a dat pentru c ai cerut, ci era o
binecuvntare pe care o primeai din Cer: tu, n schimb, spuneai c ai obinut
totul singur, pentru c erai muncitoare, lupttoare, c fiecare lucru l cti
gasei cu minile tale. cu puterea ta de a studia. Nu! Privete, ci profesioniti
nu sunt, mai calificai dect tine, care lucreaz la fel sau mai mult dect tine i
nu au ce aveai tu...
Apoi Dom nul m examina conform celor 10 Porunci, artndu-mi cum
eram de fapt: c n cuvinte spuneam c-L ador i c-L iubesc pe Dumnezeu,
dar n realitate l adoram pe satana. La cabinetul meu venea de obicei o
13

Icmeie care ghicea u cri i tcea vr jito rii ea s te elibereze <le influicnixi?
negative, iar cu zi cea ni; Nu cred in lucrurile astea., dar la-mi totui, cfn-j
nu se suc niciodat..." i ea ii fcea lucrrile ci diavoleti, intr-un col.fjfg
s o vad cineva, a pus o potcoav de cal i o plant de aloe, ca s ndeprteze nenorocul, i alte lucruri de acest tel. tii ce am tcut permindu i acestea? ,-\m deschis poarta d ia v o lilo r, cttre intrau n voie circulnd
veseli. n mod liber. n cabinetul i n viaa mea. Vedei ct de ruinoase sunt
toate acestea. Dumnezeu m i analiza ntreaga via n lum ina celor lo
Porunci i mi arta cum eram n raporturile mele eu aproapele i eu El.
i criticam pe toi i toate... Domnul mi arta acum cnd spuneam c-L
iubesc pe Dumnezeu i aproapele, c de fapt eram foarte invidioas. i sub
lim a de fiecare dat: Aceasta era Sfnta G lo ria ! (cum m credeam eu!!)
Acum vedeam c atunci cnd nelam ne cineva sau m ineam , era ca i
cum a fi jurat strmb, pentru c n momentul n care spuneam: sunt
ca tolic", declaram c Isus Cristos este Dom nul meu i n acelai timp
ddeam dovad de minciun i neltorie... Ct ru fcusem oamenilor!
Cum de altfel n-ani fost recunosctoare nici fa de p rinii mei. pentru tot
sacrificiul fcut ca s pot avea o profesie i s triu m f n via; pentru toate
sa c rific iile i truda fcut pentru mine... Dar cu nu le-am vzut, le-am igno
rat i abia ce mi-am nceput lucrul c ei au sczut n ochii mei, pn acolo
nct m ruinam de mama mea, pentru srcia i u m ilina ei.
Isus continu artndu-mi ce fel de soie eram: m i petreceam ziua bom
bnind, nc de cnd m trezeam. Soul meu mi spunea: Bun dimineaa! ,
iar eu rspundeam: "O fi pentru tine... la uite cum plou! Mereu bom
bneam i contraziceam totul.
... In cc privete sfinirea z ile lo r de srbtoare? Ce spaim! Ce durere
am sim it! Isus 111-a fcut s vd cum dedicam 4 i chiar 5 ore pe zi ngrijirii
trupului meu cu gimnastica, m achiajul, depilarea, vopsirea unghiilor, etc, i
nici mcar 10 minute pe zi pentru Domnul meu, nici o mulumire, sau o
rugciune bun... nu, nim ic! Cte o dat recitam Rozariul ncepndu-l n
toat vi teza n pauza de la telenovel. l spuneam repede, fr s dau atenie
la ce spuneam, preocupat mai de grab s vd dac nu cumva rencepuse
telenovel... Cu alte cuvinte, fr s-mi nal inim a la Dumnezeu.
Isus Continua s-mi arate c nu fusesem de loc recunosctoare n relaia
cu E l. precum i lenea pe care o aveam cnd era vorba sa merg la Liturghie.
Cnd triam nc cu prinii mei i mama mea m obliga s merg cu ea, eu
spuneam: Dar mam, dac Dumnezeu este peste tot, de ce e nevoie a
mergem n Biseric pentru L iturghie?!" i Isus mi arta toate acestea- 11
aveam pe Domnul lng mine 24 de orc din 24. toat viaa Dumnezeu
avusese gri j de mine, iar eu eram aa de trndav i nerecunosctoare nct
14

im voiam s i acord puin tim p mcar Duminica, pentru a-i arta


recunotina meu..., iubirea meu pentru HI... Dur lucrul cel mai grav a fost
sn uliu c irecventand biserica, nsemna s merg s-mi hrnesc sufletul, in
nmp ce cu m dedicasem in ntregime n g rijirii trupului, devenisem sclava
lui i nu m mai gndeam cu am Lin snl let, d i trebuie s am grij i de el...
Despre t m ntui luj Dumnezeu spuneam, de exemplu, cu cine citete
mull Biblia devine nebun. n incoerena vieii mele, am ajuns chiar sa fiu
hlnsfemiatoare spunnd: Dur care Preasfnt Trup i Snge? Dumnezeu
chim st acolo in potir??"... Ct de ngrozitor se degradase relaia mea cu
Dumnezeu! Jmi bisasem sud ciul fur hran, i cum asta n-ar li fost de ajuns,
nu fceam altceva dect s critic preoii. Dac ai ti, frailor, ct ru mi-am
(acul prin asta! Domnul mi-a artat cum se redusese sufletul meu din cauza
attor critic i... i ct ru fcusem prin d e . A r fi multe de povestit, dar v
spun numai att, c o sintmr vorb arc puterea s ucid si s distrug un
st lot- Acum vedeam tot rul pc caic il fcusem! Ruinea mea era att de
mare nct nu am cuvinte ca sodescriu. Pot numai s v im plor s nu facei
ia fel: nu criticai, rugai-v! Am vzut c una dintre lipsurile grave cu care
s-a ptat sufletul meu i care au atras mari nenorociri n viaa mea a fost toc
mai vorbirea de ru despre preoi.

S ne ru g m p e n tru p re o i
In fa m ilia mea erau mereu criticai preoii. Tatl meu i toi din casa i
criticau i ziceau: "P reoii tia nu tiu dect s cear i au mai m uli bani
dect noi... i fac aa... sau zic aa...", iar noi... repetam.
Domnul Nostru mi-a spus aproape strignd: Cine credeai c suntei
pentru a-M i lua locul i a judeca pc consacraii M ei?! Ei sunt din carne, iar
sfinenia lo r le este dat n beneficiul com unitii n care i -am pus ca dar. Iar
comunitatea are datoria s se roage pentru ei, s-i iubeasc si s-i susin .
S tii, fra ilo r, c atunci cnd un preot cade, comunitatea va rspunde
pentru sfinenia lu i. Diavolul i urte pe cretini , mai ales pe catolici, i cu
att mai mult pe preoi. Urte Biserica noastr pentru c acolo unde este un
preot care consacr...
Acum deschid o parantez: trebuie s tii cu toii c un preot, dei
rmne om. este consacrat de Dom nul, recunoscut de Printele Venic, ast
fel c sub minile lui, n. bucica de pine (ostia) de pe altar se produce un
miracol, o transformate: ea devine Trupul i Sngele Domnului Nostru Isus
Cristos... Ori aceste mini sunt urte ngrozitor de ctre diavol. Diavolul ne
detest din cauza Euharistiei care este o poart deschis spic ( V i . Este o
Tain, un Har imens pe care l avem n Biserica noastr de la Dumnezeu. i
mult lume vorbete ru despre aceast Biseric dei prin Ea primete
15

"M M

salvarea si merge in Purgatoriu, unde continu s beneficieze de Haril|


Euharistiei1. Sunt salvai. Merg n Purgatoriu, dar sunt salvai, De aceea
diavolul ii urte att de mult pe preoi: pentru c acolo unde este un preot
sunt mini care consacr pinea i vinul lcndu-le s devin pentru noi
Trupul i Sngele Domnului Isus Cristos.
De aceea trebuie s ne rugm nuil.t pentru preoi, cci satana ii atac
necontenit. Domnul Nostru m-a tcut sa vd toate acestea.

Sacram entele
Numai prin intermediul preotului avem, de exemplu. Sacramentul re
concilierii (spovada). Numai prin intermediul lui obinem iertarea pcatelor
noastre. tii ce este confesionalul? E o "spltorie de suflete"! Nu cu ap i
spun, ci cu Sngele lui Cristos! Cnd sufletul meu era murdar, negru din
cauza pcatelor, dac m-a fi spovedit, a fi fost splat cu Sngele lui
Cristos i astfel a fi putut rupe lanurile care m ineau legat de cel ru.
Aadar, nu are motiv diavolul s-i urasc de moarte pe preoi?! Chiar i
aceia dintre ei care ar fi mari pctoi, au puterea de a acorda Sacramentele
i deci i de a ierta pcatele, far Domnul mi-a artat cum, n Rana din Inima
Sa... Da!...tii c sunt lucruri care depesc puterea de nelegere a omului
pentru c sunt realiti spirituale, adic e vorba despre realiti mai reale
dect ale noastre... Prin aceast Ran din Inim, spuneam, un suflet este
nlat la nivelul Divin, la nivelul M ilostivirii Divine, urc pn n Inima lui
Isus, Preotul Venic: i acolo Jsus pune Crucea Sa, sngernd n Venicul
Su Prezent... Iar acel suflet se ntoarce curat. Acum vedeam cum sufletul
meu se ntorcea curat dup primele spovezi, cum Domnul Nostru rupea
laul care m unea cu satana... (Iar eu, nemernica, am fost n stare s m
ndeprtez de spovad!)
Pentru toate acestea diavolul i urte foarte mult pe preoi. De aceea
avem obligaia i datoria de a ne ruga pentru ei, pentru ca Dumnezeu s-i
ocroteasc, s-i lumineze i s-i conduc.

C storia
Mi-ar plcea s v vorbesc despre marele Har care este Sacramentul
cstoriei. Cnd intram n biseric n ziua nuntii noastre, n momentul in
care spunem DA -ui nostru, promind s fim fideli mereu, n bucurie i
durere, n sntate ca i n boal,etc, tii cui promitem toate acestea? n faa
preotului i a tudeloi, da, dai promitem direct lui Dumnezeu Tatl. El e
Martorul principal,cnd spunem aceste cuvinte i le scrie cu litere de aut n
* ...prin cei care se mprtesc pentru ci.

16

Canea V teii. Flecare ciin noi, cnd va muri, va vedea acest moment in pro
pria Carte a Vieii. In momentul in care primim Trupul i Sngele lui Isus.
ncheiem un legmnt cu Dumnezeu i cu persoana pe care am ales-o ca s
mptrim mpreun viaa. Cnd pronunm acele cuvinte, le spunem
Preasfntei Treimi.
Am vzut cum n ziua cstoriei mele, cnd soul meu i cu mine am
primit Sfnta Euharistie, nu mai eram doi, ci trei: noi doi i Isus! De fapt
cum ne-am mprtit cu Isus, El ne-a unit ntr-unul. Ne-a pus n Inima Lui
i am devenit U N A , formnd mpreun cu Isus o Trinitate sfnt. Omul s
nu despart ceea ce Dumnezeu a unit!
Acum v ntreb: cine va putea despri acest UNU? Nimeni! Nimeni
iui-I poate despri, frailor! Nim eni,dup ce cstoria a fost consumat. Iar
dac cei doi m iri au intrat virgini n cstorie, nu v imaginai ce binecu
vntri se revars asupra acelei cstorii!
Am vzut i cstoria prinilor mei. Cnd tatl meu puse inelul n dege
tul marnei mele, apoi preotul i-a declarat so i soie. Domnul Nostru a
ncredinat tatlui meu un fel de baston din lemn, strlucind de Lumin. E
vorba despre un har pe care Dumnezeu l d brbatului: un dar de autoritate
din partea lui Dumnezeu Tatl pentru ca acest brbat s poat conduce mica
turm pe care o reprezint f iii nscui n cstorie, i pentru a apra familia
de multele rele ce o atac. Mamei mele, Dumnezeu i-a pus n inim ceva
care prea o minunat sfer de Foc: ea nseamn Iubirea lui Dumnezeu.
Duhul Sfnt. Am neles c mama mea fusese o femeie foarte pur.
Dumnezeu era bucuros, fericit.
Dar iui v imaginai cte spirite necurate au pus stpnire pe tat! meu n
acel moment. Aceste spirite semnau cu larvele, cu lipitorile. S tii c
atunci cnd cineva are relaii n afara cstoriei, imediat spiritele rele atac
persoana respectiv n toate prile; ncep de la organele sexuale, pun
stpnire pe carne, pe hormoni; ocup creierul, prind glanda hipoli/ i
toat partea neurologic astfel nct poart omul spre instinctele cele mai
animalice. Transform un tiu al lui Dumnezeu intr-un sclav al crnii, al pro
priilor instincte, al poftelor sexuale, ntr-o persoan dintre acelea despre
care se zice c se bucur de via .
Cnd un cuplu este virgin, d slav lui Dumnezeu. Face o alian sacra
cu El, care sfinete sexualitatea lor. De lapt sexualitatea nu e un pacul.
Dumnezeu e Cel care particip la uniunea celor doi punnd sul letal n
embrionul abia format. Acolo unde exist Sacramentul Cstoriei (cli
dac soii nu au ajuns virgini). Dumnezeu este prezent prin Spiritul So.
Pn i la prepararea hranei Dumnezeu este prezent i o biticeuvanleu, - I
e fe ric it s nsoeasc m irii n noua lor viat. Cei doi i cu Domnul Iornic::-,

un TOT. Dar muli miri nu liu, nu au aceast noiune... Sau nici mcar nu
se gndesc la Dumnezeu: se cstoresc numai din tradiie i nu (jjn
credin... Se gndesc cum s ias mai repede din biseric pentru a merge la
masa festiv, s mnnce, s bea, s plece n luna de miere... Rul nu con
st n aceste lucruri, ci n faptul de a-L lsa pe Dumnezeu in afara a tot ce
facem. Aa cum am fcut eu, care L-am lsat pc Domnul pe strad: nici nu
mi-a trecut prin cap s-L invit n noua noastr cas. El, n schimb, dorete
s-L invitm ca s intre i s stea cu noi mereu, n bucurii i n momentele
mai puin bune; dorete s-l simim Prezena...
Desigur. n Sacramentul Cstoriei Dumnezeu este prezent i fr s fie
invitat. Dar ct dc frumos ar fi dac am fi contieni de aceast Prezen!
La cstoria prinilor mei, cel mai frumos lucru a fost c Dumnezeu a
restituit tatlui meu dat ut ile si Harul pe care l pierduse: aceasta pentru c
se cstorea cu mama mea care era o iemeie virgin, cu sentimente foarte
pure. Deci Dumnezeu l-a vindecat pe tatl meu de sexualitatea sa dezordo
nat i ruinoas. Dar dup aceea, pentru c era un brbat foarte bine", iar
prietenii lui au nceput s toarne venin spunndu-i s nu permit soiei s-l
ncnte i s-l domine, ci s-i continue viaa de mai nainte, iat-l intrnd
ntr-un bordel pentru a demonstra prietenilor c rmsese acelai...
i atunci tii ce s-a ntmplat cu bastonul de autoritate i protecie
pri-m it de la Dumnezeu n ziua nunii? I l-a luat diavolul. i toate acele
spirite rele s-au ntors la el i l-au prins. Din pstorul turmei sale, tatl meu
se transform n lupul propriei fa m ilii!
Cnd cineva este infidel cstoriei sale. este infidel lui Dumnezeu. i
calc cuvntul, jurmntul fcut lui Dumnezeu i persoanei cu care s-a
cstorit. Nu ndeplinete ceea ce a promis. Dac cineva are intenia s nu
fie fidel n cstorie, e mai bine s nu se cstoreasc. Domnul ne spune:
"Dac eti necredincios, te vei condamna! Dac nu vei fi fid el, mai bine nu
te cstori! Fiule, fiic, cerei-Mi harul de a fi credincioi soiei, sau soului
i Dumnezeului vostru .
Cte rele nu vin ntr-o cstorie din cauza infidelitii?! Un so, de exem
plu, merge ntr-un bordel sau e infidel cu secretara. Cu toate precauiile,
contracteaz un virus; i acel virus nu moare. Mai trziu acel virus poate fi
transmis soiei, care nu tie nimic, dar dup ani de zile se trezete cu o
tumoare. Da, cancer! i atunci cine poate spune c adulterul nu ucide? Sau
cte avorturi nu se fac din cauza adulterului? Cte femei infidele care au
rmas nsrcinate nu recurg la avort pentru ca soul s nu le descopere? Ucid
un nevinovat care nu poate s vorbeasc i nici s se apere! i astea suni
numai cteva exemple; adulterul ucide n multe fe lu ri 1 Apoi avem curajul
18

s protestm mpotriva lui Dumnezeu cnd lucrurile nu merg bine, cnd


avem probleme, cnd apar bolile: n timp ce.de fapt suntem noi cei care le
procuram cu pcatele noastre, atrgnd rul asupra vieii noastre.
n sp:?.t.e|e.pcatului este ntotdeauna cel ru. i deschidem ua lui atunci
cnd pctuim grav. i apoi ne plngem c Dumnezeu nu ne iubete. Unde
e Dumnezeu Care permite asta i ailalt'?? Aa suntem n stare s apunem..
S stii c Dumnezeu este stnca ce ocrotete cstoria. Vai de cine
ncearc sa distrug o cstorie! Cnd cineva ncearc, se lovete de aceast
stnc, Care este Isus. Dumnezeu apr cstoria, s nu v ndoii de asta.
Doresc sa va mai avertizez pentru a fi ateni cu acele soacre care inter
vin n cstoria I iilo r pentru a-i tulbura, creind probleme n relaia lor. Chiar
dac ginerele sau nora, pe drept sau pe nedrept, nu sunt pe placul lor, acum
sunt cstorii si nu mai e nimic de lcut. Nim ic altceva dect s se roage
pentru ei. S se roage pentru cstoria lor * stea deoparte. Multe femei
s-au condamnat pentru c au intervenit n cstoria fiilo r lor. Acesta este un
pcat grav! Dac vedei c ceva nu merge, c unul dintre ei sau amndoi
pctuiesc, implorai pe Dumnezeu pentru ei. cerei ajutorul lu i Dumnezeu.
Putei chiar s ncercai s vorbii cu amndoi, s-i ndemnai s salveze
cstoria, s se gndeasc la copii, s-i aminteasc promi
tea de a se
iubi. de a se drui i ierta reciproc. Dac trebuie s luptai n favoarea cs
toriei. asta da. dar s intervenii n alt fel - nu. cu att mai puin s luai
poziie n favoarea unuia sau a altuia.

S -i re sp e c i pe ta t l i pe m am a ta
Isus continua s-mi arate totul... V-am povestit deja ct de ingrat am
fost fa de prinii mei. cum m ruinam de ei, cum i vorbeam de ru i i
renegam pentru c erau sraci i nu puteau s-mi dea tot ceea ce aveau pri
etenele mele cele bogate. Am fost o fiic att de ingrat, nct am putut
spune c aceea nu era mama mea, pentru c mi se prea inferioar mie. Este
nspimnttor s vezi ce poate face o femeie fr Dumnezeu. Distruge totul
n ju ru l ei. i pe deasupra, m simeam i m credeam o persoan grozav!
Credeam c peste a 4-a Porunc o s trec cu bine pentru c prinii mei
m costaser mult: am cheltuit muli bani cu ei pentru bolile pe care le-au
avut nainte de a muri. Soul meu a fost cel care a suportat cheltuielile, i
lotui eu bombneam: "la uite la ei, nu las nim ic ca motenire i n plus tre
buie s cheltuim o avere pentru ei...n schimb prinii prietenelor mele... i
Domnul mi arta cum analizam totul prin prisama banilor, cci profitasem
i eu de pe urma prinilor mei n vremea cnd erau n putere i aveau bani.
Din bani mi fcusem idoli i pentru ci clcam n piciore si pe prinii mei.

Acum tii ce m ndurera mat mult vznd u-i acolo? I atl meu plngea
crezuse c fusese un tat bun, c-i nvase fiic a s tie muncitoare, ntre,
prinztoare. s se fac respectat, pentru ea numai cine muncete avanseaz
etc... Dar uitase c eu aveam un suflet i c el era evanghelizatoml meu
prin exemplul pe care mi-l ddea. Ori viaa mea ncepuse s se afunde toc
mai prin exemplul lui. Vedea acum, cu durere profund, responsabilitatea
pe care o avea n faa lui Dumnezeu pentru c fusese un uuratic care i
spunea fericit, iudndn-se fa de mama mea i faa de toi c era brbat
bine , cci avea multe femei i putea s le cucereasc pe toate. De altfel, bea
m ult i fuma. A ltfel era om bun, dar avea aceste v ic ii, care dup el erau
caliti! Era foarte orgolios. Eu eram nc copil i vedeam cum plngea
mama cnd el vorbea despre alte fem ei; aceasta a nceput s m umple de
mnie, de resentimente i de furie. Resentimentul a nceput odat cu
moartea spiritual: simeam o furie nspimnttoare cnd vedeam cum tata
o umilea pe mama n faa oamenilor, cum i cauza attea lacrim i, iar ea... nu
spunea nim ic! Atunci a nceput rzvrtirea mea.
Cnd eram adolescent, i spuneam mamei: Eu n-o s fac ca tine. Tu
calci n picioare demnitatea fem eilor. De aceea noi, femeile, nu valorm
nim ic: toat vina e a fem eilor ca tine, fr demnitate, fr mndrie, care se
las clcate n picioare i um ilite de brbai! Iar tatlui i-am spus: Tat,fii
atent, eu nu voi permite niciodat unui brbat s-mi fac ce-i faci tu mamei.
Niciodat! Dac ntr-o zi, un brbat mi va fi necredincios, m voi rzbuna,
voi face acelai lucru, ca s se nvee m inte! Tatl meu m lo vi, strigndu-mi: Cum i permii, fetio?! Dar eu am continuat: "Foarte bine. acum
n-ai dect s m loveti, dar dac ntr-o zi m voi cstori i soul meu m
va trda, i voi plti cu aceeai moned, pentru ca brbaii s neleag cum
sufer o femeie cnd un brbat o umilete n acest m od!
M-am umplut de toat aceast ur i acest resentiment. tii, m cuprin
sese o asemenea furie, nct am devenit o rzvrtit: am nceput s triesc
cu dorina de a apra femeia. Apoi am continuat susinnd avortul, eutanasia, divorul i sftuiam toate femeile pe care le cunoteam s se rzbune
dac solul lo r avea s le trdeze. Eu n-am fost niciodat infidel n mod
fiz ic , dar am fcut foarte mult ru oamenilor cu aceste sfaturi.
A p o i. cnd am nceput s stau mai bine din punct de vedere economic.i
spuneam mamei: "M am a, separ-te de tata pentru c e imposibil s supori
un astfel de om! A i puin demnitate, mam! i cu toate acestea. l iubeam
pe tata. i tii de ce? Pentru c mama mea era o femeie cu adevrat bun.
care niciodat, niciodat nu m-a nvat s ursc nici pe tata. nici pe altcine
va! Iar eu. imaginai-v puin, a fi vrut s i fac s divoreze pe prinii meiDar mama spunea: "N u, fiica mea, nu pot! Sufr, e adevrat, dar m sacntiv
20

pentru vo i,copiii mei. Voi suntei 7, tar eu una singur. M sacrific pentru c
nu v pot lsa fr tat. i apoi. dac m-a separa, cine s-ar mai ruga pentru
tatl tu ca s se mntuiasc? Eu sunt cea care pot s-l implor pe Domnul pen
tru el. De fapt. durerea i suferina pe care mi le face, le unesc cu durerile Ini
Isus suterind ix~ Cruce.In fiecare / i merg la biseric i spun in faa taberna
colului: D o am n e , aceast suferin nu e nimic, dar o unesc cu a Ta de pe
Cruce, pentru ca s se mntuiasc soul meu i copiii m e i . ncredinez pe
tatl tu lui Isus i n timpul Rozariului. Diavolul l mpinge n jos, fcndu-l
s pctuiasc, dar eu l ridic iu sus cu Rozariul, ii port n fata tabernacolului
i ii spun lui Isus: Doamne, il aduc aici. A m ncredere c nu m vei lsa
s mor pn cnd nud voi vedea convertit. Doamne, nu te rog numai
pentru soul meu. dar i pentru toate femeile care sunt in aceeai situaie ca
si mine: mai ales pentru acelea care. in loc s stea n genunchi i s te
implore pentru soii i copiii lor. sc las pe mna m agilor i a ghicitoarelor,
sau care devin d e insele infidele incredinndu-i fam ilia n minile celui
ru. Doamne, te rog pentru aceste femei, pentru aceste f a m ilii " .
S tii c, cu civa ani nainte de a muri, tatl meu s-a convertit, a cerut
iertare lui Dumnezeu i Domnul I a iertat. Sttea n Purgator, i nc destul
de jos. n mari suferine, pentru ca nu-i reparase pcatul. A repara pcatul
c ceva pe care nu-1 prea lum n scros, nu prea ne gndim la asta. Desigur,
omenete nu e posibil, dar de aceea Domnul Nostru ne acord harul de a ne
repara greelile prin Euharistie. De fiecare dat cnd participm la o

Liturghie, Domnul ne d Harul de a repara rul pe care l-am comis.


Domnul ne arata cnd suntem dincolo, consecina pcatelor noastre, a
rului pe care l-am fcut aproapelui. Pn i cu o privire rea. cu un cuvnt
urt... Dac ai vedea ct e de ngrozitor! i cum plngem acolo, toate aces
te greeli!
In cazul tatlui meu: mama i spunea s-i sftuiasc pe fraii mei s aban
doneze viaa de pcat pe care o duceau, cci mergeau pe urmele tatlui, n
infideliti, butur... Dac el ar fi fcut ce i spunea soia, aceasta ar fi fost
reparaie. Dar el rspundea s-i lase n pace pe biei, s se distreze, c acum
erau doar logodii i c aveau timpul s se schimbe cnd se vor nsura! Dduse
un exemplu ru frailor mei i nu i-a reparat pcatul, Acum plngea acolo,n
Purgator, i spunea: M-am salvat de iad numai datorit celor 38 de ani de
rugciuni ai acestei sfinte femei pe care Dumnezeu mi-a dat-o ca soie!"

Satana i strategia sa
Cine avzut film ul Patimile lu i Cristos, i va aminti c n timp ce Isus
era biciuit, se vede un demon cu un copil mic (i el un diavol). care privete
zmbind la Isus. Ei bine. sa tii c astzi nu mai e un bebelu, ci lin geniu
21

m alefic,enorm i pervers,care ine n sclavie multa Innu. u i plan iile napu


lui, cu v r jito rii, cu teologii greite, ca de exemplu cu ceti caic alirma c
diavolul nu exist. Imaginai-vfi viclenia satane, care i neaga propria exis
ten! Nc face s credem c nu exist, ca s poat aciona netulburat. Da,
conduce instruirea oamenilor pentru a-i face sa cread c nu exista i astfel
s i duc la distrugere. Gsete modaliti de a-i zpci pn i pe cei care
cred n Dumnezeu; de exemplu, cnd sunt apariii adeviatc, el i laee pe
oameni s cread c sunt false.
Zpcete poporul n m ii i m ii de te lu ri, profitnd de latura slab a
fiecruia. M u li catolici, care se cred credincioi i practicani, merg la
Liturghie, dar i la vrjitori, pentru c cel ru i face s cread c nu e nimic
ru. c toi mergem n Cer. pentru c nu folosim vrjitoriei cu s tcem ru
cuiva... D iavolul conduce, folosete i dirijeaz totul cu o strategie foarte
bine pregtit. S tii deci c atunci cnd folosim magia, vrjitoria, nu con
teaz n ce scop, diavolul nc pune pecetea sa. Cnd mergem la vreun mag.
la o vrjitoare, la o ghicitoare n cri sau cafea, la un astrolog sau la cei care
invoc spiritele,n toate aceste locuri satana ne pune pecetea sa, sigiliul su.
Eu am intrat intr-un asemenea loc cu o prieten care m-a dus la un vrji
tor ca s-mi ghiceasc viitorul; acolo am fost marcat dc bestie. Cel ru
mi-a pus pecetea sa. i ncepnd din acea zi, am nceput s am tot felul de
suprri: nelinite, comaruri, fric i chiar dorina de a m sinucide! Nu
nelegeam de ee. Plngeam i m simeam nefericit, nu mai aveam linite.
M rugam, dar simeam pe Domnul departe de mine, nu mai puteam ajunge
la acea apropiere pe care o simisem n copilrie. i m i era tot mai greu
s m rog... Deschisesem ua bestiei i cel ru intrase cu toat fora n
viaa mea.

M in ciu n ile i c ea d in ti sp o v ad f c u t r u
nc de cnd eram dc vreo 9-10 ani, am nvat c, pentru a evita
pedepsele mamei mele, care erau destul dc aspre, puteam s m in t. Astfel
m-am aliat eu tatl m inciunii" fr a avea nici un fel de scrupule i pe
msur ce creteau pcatele mele, creteau i m inciunile. tiam, de exem
plu, c mama mea avea un mare respect pentru Domnul. Pentru ea. Numele
Domnului eia sacru. Am ajuns pan acolo nct am ndrznit sa m folosesc
de acest Nume! Spuneam: Mama, ju r pe Cristos c n-am fcut asta!.." n
acest fel reueam s evit pedepsele. Iar o dat, cnd mama a insistat mai
mult, am spus. Sa mu tmzneasc Domnul, daca m in t!" Auzisem la alii
aceast expresie i nu mi-a fost team s-o folosesc... Si vedei a trecut ceva
timp, dar am fost trznit mortal. Iar dac acum m mai aflu aici, e numai

din marea M ilostivire a Domnului.


22

ntr-o zi. prietena ntea Hstela mi-a spus: Cam? Ai mplinit de nuili 13
ani i >na' C*' ' nca virgin?!" Eu o privisem nspimntat: ce vroia s
spun?! Manta mi vorbea mereu despre importana v irg in it ii, spunnd
c era vorba despre inelul de Cstorie cu Domnul, bar prietena mea, cu un
aer de superioritate, mi-a spus c mama ei o dusese deja la ginecolog i c
acum folosea pilula, in acel tim p eu nici mcar nu tiam despre ce era vorba,
ja r ea mi-a explicat cu mndrie c erau pilule contraceptive pentru a nu
rmne nsrcinat i c ea deja se culcase cu vrul ei, cu un prieten, cu
cutare i cu cutare... A firm a c e ceva foarte plcut. Celelalte prietene se
mirau: Chiar nu tii nimic??" i jrentru c susineam c nu tiu, mi-au
promis s m duc ntr-un loc unde nvaser i ele multe lucruri. Eram pre
ocupat; n faa mea se deschidea o lume nou. Eram contienta c mama
nu ar fi fost de acord, dar n-am avui curajul s m opun prietenelor mele t
am preferat s o mint pe mania. M-au dus la un cinematograf din centru, ca
s vd un tilm pornografic. V imaginai prin ce spaim am trecut? O fat
de 13 ani care la vremea respectiv nici nu avea televizor n cas, s vad
un asemenea film ! A fost un comar. A fi vrut s fug de acolo, dar mi-era
ruine de colegele mele...
In aceeai sear a trebuit s merg cu mama la Liturghie, Eram att de
nspimntat nct m-am dus s m spovedesc, Mama sttea i se ruga n
faa tabernacolului, Mi-am spus pcatele ca de obicei: c nu-mi fcusem
datoria acas, la coal, c nu ascultasem... M spovedeam la aceiai preot,
deci el cunotea mai m ult sau mai puin lipsurile mele. Dar n acea zi am
spus c fusesem la cinema pe ascuns de mama mea. Surprins, preotul
aproape strig: Pe ascuns de cine?! Unde ai fost? nfricoat, atn p rivit
spre mama, dar ea se ruga lin itit i din fericire nu auzise nim ic. M-am scu
lat de la spovad furioas pe preot i bineneles fr s-i spun ce fel de Iii m
vzusem: dac se scandalizase numai pentru c fusesem la film pe ascuns,
ce ar ii zis dac-i spuneam i ce film vzusem ?!..,
Aici i-a desvrit lucrarea satana, cci de atunci au nceput spovozile
mele ru fcute- pur i simplu selecionam ce voi spune ia spovad: "Asta
da, asta nu; acest pcat l spun preotului, pe cellalt, nu! Aa au nceput i
mprtaniile mele sacrilege: mergeam s-L primesc pe Domnul n Sfnta
Ostie, dei tiam c nu spusesem totul la spovad! il primeam n mod
nedemn!
Acum Domnul m i arta ct de ngrozitor se degradase sufletul meu n
timpul vieii, ct de grav avansase asupra mea procesul de moarte spiritual
nct la sfritul vieii nu mai credeam n nimic. mi arta cum n copilrie
mergeam mn n Mn cu Dumnezeu, aveam cu El o relaie profund. Dar
pcatele i minciuna m-au fcut s las Mna Domnului. tiam c cine
23

ele uoiuhu
Domnului
mn,
m w m c i si hea Trupul si Sngele
. l n
... mod
.... - nedemn,
- ........-i "ananca
propria condamnare dar nu acordasem nici o impoUana aces or CUvjnte.
^ S Z S S S S iS area mi mneasem
Vieii cum diavolul <-ia dispeiat pentru ca la 13 atlj
Am vzut n Cartea
cu mama m Adoraie
credeam nc n Dumnezeii, mai mergeam mea
Euharistic... Era foarte disperat vznd asta.
,
Cnd mi-am nceput viaa de pcat. Domnul m-a fcut sa simt c
pierdeam pacea inim ii. Am nceput s m lupt cu contiina mea Colegele
mi spuneau: S te spovedeti?! Eti nvechita, nu mai e la moda! i apoi
la cine s te spovedeti? Ea preoii tia care sunt mai pctoi dect noi?!
Nici una dintre ele nu se spovedea. ncepuj lupt teribil intre ce spuneau
fetele si ceea ce mi spunea mama i contiina mea. Dar odata cu filmul
acela, balana s-a nclinat si prietenele Inele au nvins. Am hotrt sa nu mu
mai spovedesc pentru c preoii acetia btrni se scandalizau ca tc-ai dus la
un film ... Vedei v iclenia satanei? Acuzam preotul i nu pe mine care merse
sem n ascuns si nici nu mrturisisem ce vzusem... Satana este un expert,
tie cum s ne ctige i cum s infiltreze idei greite n mintea noastr.
Aadar, nu mult dup 13 ani. Gloria Polo era deja un cadavru viu, un
trup fr suflet! Dar pentru mine era motiv de orgoliu, era foarte important
c aparineam acelui grup de fete la mod. rafinate i experte... A m ajuns s
cred la fel ca ele c tiam tot, ca tot ce avea de a face cu Dumnezeu era ori
n afara modei, ori o idioie...
Nu v-am povestit nc ceva: cnd S-a auzit Vocea lui [sus i diavolii au
fug it de acolo fiindc nu puteau suporta Acea Voce, unul dintre ei a rmas.
Avea permisiunea Domnului s rmn. Acest demon ngrozitor urla cu
furie; E a mea! E a mea! E a mea!! Rmsese numai el pentru c el
luscse acela care manipulase, eu strategia lu i. slbiciunile mele pentru ca eu
sa pctuiesc. El ma ndeprtase de spovad. De aceea Domnul i permisese
sa rmn, iar acum m acuza i striga c-i aparineam. Avea permisiunea
sa rmn pentru c eu murisem n pcat de moarte. De atia ani nu m mai
spovedisem, i chiar mai nainte (cusem spovezi rele. Aparineam deci
acelui diavol i el putea participa la judecat. Im aginai-vdeci ruinea mea.
vznd cu oroaie multele mele pcate i pe deasupra de faa eu acel diavol
o ribil care striga c sunt a lui!
i pe buna dieptate! HI m ndeprtase de spovad asa cum tot el m
fcuse s-m, mimez sufletul. De fiecare data cnd pctuiam pcatul comis
nu LTil -ran" l : Pe candoa * sufletului meu, cel ru i punea pecetea lui de
ntuneric... Si sufletul cel al ncepu s se umple de tenebre. Numai la Prima
fcusem o spovad bun
o mca cateva
. luni
, dup
, . aceea. Apoi
,
.mprtanie
1
urni,!, i
ncepusem sa ma mprtesc m mod nedemn
24

I and mergem sa ir - spovedim, trebuie s cerem ntotdeauna, ntot


deauna, Duhului Sfnt s ne lumineze, sa ........ a I muma Sa asupra lene
lirelor din mintea noastr: pentru ca (jiiiv o lu l este e vp.-n m .......... .
noastr fcndu ne s gndim ea nim ic nu e pcat, c totul c hine, a i im ,
nevoie sa mergem In preot a i sil ne spovedim,- mai ales c i ei sunt pta
losi - c spovada iu i mai e In mod, ele...

A vortul fcu t de p rie te n a m ea


l,a 14 ani prietena mea Estela rmase nsrcinat. Am inlrebal-o: T e
ai fcut? Nu ai luat pilula?
Ba da. mi-a rspuns, dar 11-11 funcionat!" i
acum, ce o s taci? Cine e tatl?" M i a rspuns e nu tiri
n luna iunie a plecat in vacan cu mama. Cnd s a ntors, am rmas
surprins: iui se vedea nici urm de sarcin, iar ea prea un cadavru! Era
foarte palid i din acea tanara iat extrovertita, care ne leea sa ne distrm
din orice, nu mai rmsese nimic. Nu mai era aceeai.
tii, nici uneia dintre noi nu-i plcea s mearg la Liturghie, dar pen
tru c coala noastr era condus de clugrie, trebuia s mergem cu ele.
Era un preot btrn care vorbea rar i aceste Liturghii ni se preau fr
sfrit. Rmneam n spate i 11c jucam, rdeam, fr s dm cea mai mic
atenie celebrrii. Estela ne fcea mereu s rdem. Dar intr-o zi a venit un
preot nou, foarte tnr i drgu. Am comentai c un asemenea tnr era
pcat s fie preot i ne-am neles s vedem cine dintre noi l va cuceri.
Surorile se duceau mai nti la mprtanie. Dup d e hop i noi. fr s fim
spovedite, fcnd ochi dulci preotului! Vedei la ce lucruri diabolice ne
ndemna cel ru? Iar noi le consideram simple ciume...
Ei bine, cnd Estela s-a ntors din vacan, nu mai era aceeai: nu mai
glumea, nu ne mai fcea s rdem. Avea privirea stins, trist, foarte trist.
Vedei unde duce pcatul? i cum o mam in ii rin din punct de vedere
spiritual,n loc s-i fereasc fiica de o via dezordonat, o ia de mn i o
duce la avort?! lat ce late diavolul cnd ii deschidem tisa eu pcatul si
nu-l splm la spovad!
Cnd am ntrebal-o pe Estela dac nu suferise, dac nu era trist, mi a
rspuns ironic c n-avea de ce s fie trist din moment ce fusese eliberat de
acea problem... Dar era o minciun, pentru c niciodat nu a mai fost
aceeai. Puin dup aceea a intrat n depresie. Apoi a nceput sa ia droguri,
si bineneles c mi-a oferit i mie. M i-ar li plcui s ncerc, pentru e zicea
c drogul te face s le simi foarte bine, dar 11 am putut! M gndeam cu
groaz c mama mea, care avea un miros foarte lin . m ar li descoperit si
m-ar li ucis! Deci n-am ncercat. Domnul mi arta acum c nil de Irica
mamei nu ncercasem, ei datorit Harului lui Dumnezeu, pentru c aveam

o marn care so ruga si rugciunea ei cu Rozariul mu susimea, n u mpiedi


ca s cad att de jos. Prietenele mele au rmas dezgustate de refuzul nieu
dar eu iui puteam... nu puteam!... Acesta a fost umil dintre multele haruri
primite prin meritul linei mame pline de Dumnezeu. c it se ruga pentru
mine si care tria unit cu Dumnezeu.

P ierderea v irg in it ii. Ce e avortul


Am trecut dc 14. 15 ani. La 16 ani am cunoscut pe primul meu logod
nic si am nceput s umblu Cit el. Iar an nceput presiunile colegelor mele.
Eram considerat oa/n cea neagr pentru ca eram nc teci oar. Acum, c
eram losodit. nu mai aveam nici o scuz n faa lo r i le-am promis c...
Deci s-a ntmplat... Mi-am dat seama c mama mea avea dreptate cnd
spunea c o fat care i pierde virginitatea nainte de cstorie se stinge.
Am simtit chiar aa, c ceva se stingea n mine. Pierdusem ceva ce nu se mai
putea recupera. Aceasta era senzaia pe care o ncercam, mpreun cu o
mare tristee. Nu tiu de ce se spune c e frumos s faci sex! Eu nu cred c
e aa. n ara mea. Columbia, se face mare publicitate la T V , se vorbete
despre sex sigur cu prezervativul, i se ncurajeaz aceasta... Dac ar ti...
Dac ar putea vedea cum se bucur diavolii...
n cazul meu. mi era foarte greu s m ntorc acas, ne tiind cum o s
dau ochii cu mama mea. Acum eram furioas pe prietenele mele si pe mine,
fiindc fusesem slab i ascultasem de sfaturile lo r fcnd ceva ce nu dore
am s fac, numai ca s le fac lor pe plac...
Apoi. cu toate precauiile - mi dduser s iau 5 pilule n aceeai zi am rmas nsrcinat! (Plnge)
Am nceput s observ multe schimbri n trupul meu... i cu toat frica
din cauza situaiei n care m aflam, am ncepui s simt o duioie pentru
acea fiin micu ee cretea n snul meu.
Am vorbit cu logodnicul meu. Speram c va spune s ne cstorim. Eu
aveam 16, iar el I ani. M i-a spus c nu ne puteam ncepe viaa acum i c
trebuia s avortez. Preocupat, extrem de trist, m-am dus ta Estela. Ea
m-a ncurajat: "N u-i fie team! Copilaul e nc m ic. stai linitit! Nu c
nimic... Mama ta nici nu va observa!"
Oh. frailor, ce tristee! Ce mare durere! Cum ne face satana s vedem
lucrurile! Ca i cum n-ar fi nimic! Ca i cum ar fi un lucru fr importan!
Ca i cum un avort provocat ar fi cel mai simplu lucru din lume! Ba chiar
c e stupid sa te simi prost... C sexul de asta e fcut ca s fie consumat,
fr s le simi vinovat! Dar tii de ce face asta cel ru? Pentru ce ndeam
na oamenii ia asta. 1entru ca. n afar de alte motive, are nevoie de sacri
ficii umane La ti cea ic avort provocat, satana capt mai muli putere.
26

Nu v putei imagina fiica si vinovia


.
i acel spitalI ( c il mai departe de casa mea) ca s a vorto h M c m i T K
aneslcvaa. C aad m am .,cv,. u mai eram aceeai. mi smulseser ace S
cnealiira l eu murise,,, cu ea. (Pe fa i 5e prcii,,,, ,.lcrimi ma .
uu. Domnul m,-a ara,al iu Cartea Vie,,, ceea ce ,u, vedem cu ochi,
trupului, dai se rntampl cnd medicul face avortul. Am vzut medicul
lund un Ici de clete cu care mi-a prins copilul i l-a fcut buci. Acest
copil striga cu multa putere. Sa tii c imediat dup fecundare el primete
un suflet adult. I utem lolosi pilula, sau orice all m ijloc, e vorba tot de a
ucide un copil cu un suflet adult, complet format: pentru c sufletul nu
crete odat cu trupul, ci e creat de Dumnezeu n aceeai ciipn care ovu
lul se ntlnete cu spermatozoidul, n acel moment precis! Am vzut in
Cartea V ieii cum, n momentul cnd cele dou celule se ating, se formeaz
o scnteie minunat ce seamn cu un soare ce provine de la Soarele Care
este Dumnezeu la tl. ntr-o clip, sufletul creat de Dumnezeu e adult,
matur, dup Chipul i Asemnarea Lui. Acel bebelu e cufundat n Spiritul
Sfnt ce vine din Inim a lui Dumnezeu.
Imediat dup fecundare, pntecele mamei se lumineaz de splendoarea
acestui suflet i de comuniunea lui cu Dumnezeu. Cnd i se smulge acest
bebelu, aceast via... A m vzut cum suspin Domnul cnd i se smulge
acest suflet... i cnd l u cid ,co p ilu l ip att de tare nct tremur tot Cerul,
n cazul meu, am auzit ct de tare a ipat copilaul i L-am vzut pe (sus pe
Cruce suferind pentru acest suflet i pentru toate sufletele care sunt avortate.
Domnul strig pe Cruce cu mult, foarte mult durere!!! Dac voi ai vedea
asta. nimeni n-ar mai avea curajul... s provoace un avort... (Plnge)
Acum v ntreb: cte avorturi se fac n lume? Cte ntr-o zi, ntr-o
lun?...nelegei dimensiunea pcatului nostru?? Durerea, suferina pe care
o provocm Dumnezeului Nostru? ... i ct este El de M ilostiv dac ne
iubete cu toat monstruozitatea pcatelor noastre?
Dar oare nelegei i suferina pe care ne-o procurm nou nine, i
cum rul pune stpnire pe viata noastr?

A vortul e p ca tu l c el m ai grav, cel m ai n g ro zito r dintre toate


De fiecare dat cnd este vrsat sngele unui copil, este un holocaust
adus satanei care capt si mai mult putere. i acest suflet stiig. V icpet,
este vorba despre un suflet matur si adult, dei trupuorul nu e nc foi mat,
nu are ochi, gur... Sufletul este ns complet adult i strigtul su n timp
ce-i ucid trupul cutremur tot C erul. n schimb, se aude un strigt de bucurie
i de triu m f n iad. Singura asemnare ce mi vine n minte este finala unei
mondiale la fotbal: im aginai-v toat euforia aceea, ntr-un stadion enorm.

cruia nu i se vede captul, plin de diavoli care i stng ca nebun,,


' ,C,Eiadiavolii. mi aruncau n spate sngele co piilor pe care it avortasem,
sau al cel ora care fuseser avortai la sfaturile mele. s, sufletul meu a devenit
nearu.complet negru.
Cnd m-am cstorit i n-am mai avortat, credeam ca nu mat fac
pcate. Dar Isus mi-a artat c i cu spirala pe care o foloseam ca mijloc
anticoncepional ucisesem!
Vreau s spun tuturor fem eilor care folosesc asemenea mijloace, ca de
fapt ele isi provoac un mini avort! Da, un mic avort! Acele dispozitive nu
las s se implanteze n uter ovulul fecundat, care moare. Deci el este
expulzat. i o dat cu el, acel suflet adult, dup cum \-a m spus, caruia nu 1
se permite s triasc! A fost extrem de dureros s vd ci bebelui sunt
fecundai, apoi dai afar cu acele sisteme!! Acei mici sori provenii din
Soarele lui Dumnezeu Tatl, acele scntei Divine, nu se puteau implanta i
strigau disperate... Era un spectacol nfiortor! Iar cel mai ru era c nu
puteam spune c nu tiusem...
Cnd mergeam ia Liturghie, nu ddeam atenie celor spuse de preot.
Dac cineva m-ar fi ntrebat ce fragment din Evanghelie se citise n ziua
respectiv, n-a fi tiut s-i rspund... Trebuie s tii c demonii sunt
prezeni pn i la Liturghie pentru a ne distrase atentia. pentru a ne face s
aipim, pentru a ne mpiedica s ascultm. Ei bine, la nna dintre aceste
Liturghii, n care nu eram deloc atent, ngerul meu pzitor, mi-a dat un
ghiont i mi-a destupat urechile ca s aud tocmai ce spunea preotul despre
aceste dispozitive intrauterine. El spunea rspicat c ele provoac avortul,
c Biserica apr viaa i c cine nu apr viaa nu poate s primeasc Sfnta
mprtanie. Deci, toate femeile care practicau aceast metod, nu se
puteau mprti!
Cnd am auzit acele cuvinte, m-am nfuriat pe preot: cu ce drept
vorbea el astfel?! De aia Biserica nu mergea nainte! De aia bisericile
deveniser goale! Pentru c nu merg n pas cu tiina! Ce crede el. c am
putea da de mncare la toi copiii pe care i-am nate??...Si am ieit furioas
din biseric...
Aadar, cnd am fost judecat, nu puteam spune c nu tiusem !! Dar nu
inusem cont de spusele preotului si folosisem n continuare spirala. Ci
copii ucisesem.'... lata motivul pentru care triam chinuit de depresie...
1 antecul meu, din izvor de viaa devenise un c im itir pentru co p ii!!
( u strategia sa malefic, satana i-a fcut pe oameni s si ucid proprii
h i. Acum nelegeam de ce triam cu amrciune, fr chef de via, cu o
a posomort, gata meieu s bombn, frustrat de orice: pentru c m
23

transformasem inti-o maina de ucis cop.i! i asta m trgea tot mai mult
spre abis- A%onui e cel mai groaznic dintre toate pcatele (cel provocat),
pentru ca ucide pruncii nc din snul mamelor, ucide o creatur inocent si
r aprare, i JLP_ui.ere satanei. Diavolul ne poruncete din fundul iadului
s vrsm snge nevinovat! I n bebelu ecaun mie) nevinovat i fr pat...
i Cine este Mielul r pata. In acel moment, bebeluul e chipul i
asemnarea lui Isus. Iar faptul c mama nsi i ucide propriul copil deter
min o profund legtura cu infernul, permind s ias ct mai muli
diavoli de acolo pentru a distruge i a trangula omenirea. E ca i cum s-ar
deschide nite bariere, bariere pe care Dumnezeu le-a pus ca s mpiedice
ieirea rului, dar care se deschid la fiecare avort. Atunci ies acele iarve ori
bile. acei demoni care persecut omenirea, demonii prostituiei, a
aberaiilor sexuale, ai satanismului, ai ateismului, ai sinuciderilor, ai indife
renei... Ai tuturor relelor pe care le vedem in jurul nostru. i lumea merge
din ce n ce mai ru n fiecare zi... Gndii-v la ci copii sunt ucii n
fiecare zi: e o mare v ictorie a celui ru! Iar cu preul acestui snge nevino
vat. crete tot mai mult numrul demonilor ieii afar, pe pmnt, care
circul liberi printre noi! Iar viaa noastr se transform intr-un infern, cu
probleme de orice fel. cu boli. cu attea rele ce ne chinuie: toate acestea nu
sunt dect consecina aciunii libere a diavolilor n mijlocul nostru! Dar noi
singuri suntem cei care deschidem poarta rului prin pcatele noastre i l
lsm s circule liber n viaa noastr. Nu pctuim numai cu avortul: dar
este dintre pcatele cele mai grave. i apoi avem tupeul s dm vina pe
Dumnezeu pentru toat mizeria, toate bolile i suferina de care avem parte!
Iar Dumnezeu. n Buntatea Sa Nemrginit, ne pune la dispoziie
Sacramentul Rempcrii prin care avem oportunitatea s ne cini i sa ne
splm de pcatele noastre in spovad. rupnd astfel lanurile cu care ne
leag satana i scpnd de influena lui n viaa noastr. Aa putem spla
sufletul nostru... Dar. eu personal n-o fcusem...

S faturile rele
Dar de cte ori nu ucidem n mod spiritual? Ci din noi nu se preocup
pentru ca proprii fii s aib cu ce s se mbrace, s mnnce bine. s poat
studia?... Iar dac se mbolnvesc, alearg imediat la medic... Dar ci din
tre noi nu-i ucidem n mod spiritual pe copiii notri. Muli sunt triti, sau
mnioi, pentru c nu au alturi un tat sau o mam, nu au iubirea prinilor.
Imaginai-v o femeie care. de exemplu, se duce la biseric i spune. Iti
mulumesc. Dumnezeul meu. pentru c mi-ai dat copii atal de buni care. de
cnd m-a prsit soul meu, l ursc i m iubesc numai pe mine... tii ce
a fcut acea mam? i-a ucis spiritual co piii... Pentru c a ur nseamn a

ucide. De cte ori nu-i nveninm pe copiii notri! Ori Dumnezeu nu per.
mite asa ceva.
. . ,
Isus mi arta acum c fusesem o asasin nspimnttoare, pentru c
nu numai c pctuisem avortnd, dar am i finanat multe avorturi, iat
puterea pe care mi-o dduser hanii! M-au tcut corn ph ce. Spuneam c
femeia are dreptul s hotrasc dac s rmn nsrcinat sau iul Pri veam
in Cartea vieii mele i ct m ndurerau acum cele fcute... Cnd avem
veninul n noi. nu putem da celorlali nimic bun i toi cei care se apropie de
noi sunt trai n prpastie... Unele fete dintre rudele mele frecventau casa
mea. Fiind cea care aveam bani. le invitam, le vorbeam despie mod. despre
dragoste i le ddeam sfaturi cum s-i pun n eviden trupul pentru a fi
ct mai atrgtoare.
Vedei cum le prosti tuiam de mici! Acesta a fost un alt pcat ori hi i
dup avort. Le prostituiam pentru c le ddeam astfel de sfaturi: Nu fii
proaste, fetelor, nu ascultai de mamele voastre care v vorbesc despre casti
tate i virginitate: astea nu mai sunt la mod! Vorbesc de Biblie care e veche
de 2000 de ani! i apoi aceti preoi, care nu vor s se pun la z i, v vorbesc
de ce zice Papa, care nici el nu mai e la mod..." V dai seama ce venin le
transmiteam acelor copile? Le spuneam c pot s dispun de trupul lor,
numai s fie atente s nu rmn nsrcinate... Iar cnd una dintre ele,avnd
doar 14 ani, a venit la mine plngnd pentru c rmsese gravid, n loc s-i
vorbesc despre Isus i s o ajut. i-am dat bani s avorteze. Desigur. ntr-un
loc adecvat, de lux, ca s nu rmn compromis fizic, dar a rmas com
promis spiritual pentru toat viaa...
Mai finanasem i alte avorturi, iar acum aveam tupeul s spun c nu
omorsem, c eram bun, eram catolic i nu era drept s stau n acel Ioc
ngrozitor! n plus, uram i dispreuiam persoanele care mi erau antipatice,
vorbeam ru despre ele. Eram fals, ipocrit i asasin. Pentru c nu numai
cu armele se ucide o persoan. Urnd, calomniind, lund n rs, fcnd ru.
i aa poi s ucizi o persoan...

Repararea pcatelor noastre


C um v-am spus deja, avortul este pcatul cel mai grav n ochii lui
Dumnezeu. Acum, multe persoane m ntreab cum putem repara avortul
De tapt nu putem restitui viaa copilului; dar in Biserica noastr avem o
binecuvntare att de mare! Sacramentul Rempcrii. n spovada bine
fcut Dumnezeu ne iart, iai ceea ce preotul dezleag pe pmnt, esie
dezlegat i n Cer. Slav lui Dumnezeu pentru aceasta1 Binecuvntat s tie
Domnul pentru Buntatea Sa! Domnul ne iart dar aducei-v aminte de
cele spuse de Domnul femeii adultere: Mergi n pace i nu mai pctui!"
30

l,n alt aCt dc


este Botezul de intenie" S botezm copiii
avortai, aa cum preotu a fcut astzi, n aceast celebrare, pent u a eT ;
|Wata ica d,n Lmtb Vedei melepciunea Bisericii! Acest, cop,, nevinovat!
iim 1,1 ' a
l" U, ine Uy Acmn sunt ngerai care se roag si intervin
pcnmi sal tai ca noastr. Vedei frumuseea economiei" lui Dumnezeu!
ceden cum Dumnezeu scoate binele i din cel mai mare ru! Nimic nu se
pierde - dect odoare vrea sa se piard i refuz Milostivirea lui Dumnezeu
S, cnd o persoana evanghelizeaz asupra avortului i un bebelu este sal
vat. i aceasta este reparare. Cnd o femeie a avortat, dar apoi se cieie i
cere iei tare lui Dumnezeu n spovada.apoi nu mai pctuiete, ea poate contri bui la evitarea av oi tul ui de ctre alte temei. Fcnd aceasta, ea si repar
pcatul. Aceasta este repararea.

Lipsa mea de iubire pentru Dumnezeu


Relaia mea cu Dumnezeu era foarte srac, mizerabil. l cutam doar
cnd aveam probleme, i aproape totdeauna era vorba de probleme eco
nomice. Spuneam o rugciune i cercam bani... Nimeni nu-mi spusese c
fcnd astfel pactuiam. iar diavolul mi adormise contiina. Adesea, cnd
ieeam din biseric, m opream n faa statuii lui Isus Copil i-i atingeam
mna spunnd: Ascult-m! D-mi bani, cci am mare nevoie!" Aa cum
fac alii cu Budha: i freac burta cerndu-i bani. Aa fceam eu cu Pruncul
Isus!! Ce lips de respect! i Domnul mi arta cum l ndurera lipsa mea de
iubire pentru El i de respect. Ce durere i ruine simeam acum!.. Apoi
banii veneau, dar dispreau repede. Cu ct veneau mai repede, cu att mai
repede rmneam fr nimic i m gseam ntr-o situaie i mai rea...
Stnd astfel lucrurile, o doamn mi-a povestit c i ea trecuse printr-o
situaie asemntoare, dar s-a dus la un pastor protestant i acum lucrurile
se amelioraser. Abia am auzit asta, c am i cerut s m duc acolo. Vedei
ce infidela eram?!!
Am mers la acel pastor, care a fcut o rugciune pentru mine punndu-mi minile pe cap. Apoi m-a fcut s m mprtesc n felul lor.
Gndii-v, eu primeam Trupul i Sngele Domnului (dei n mod nedemn!)
i m duc acolo s m mprtesc cu o amintire a Cinei Domnul ui... Pui
i simplu nu eram contient de diferene: mi plceau celebrrile lor care
erau foarte animate, cntau, aplaudau...i consideram Liturghiile noastre
mult mai plicticoase!! Acolo nu cred n icoane, n statui, spun v asta este
idolatrie... i de atunci n-am mai ngenunchiat nici eu n tata t rucifixului,
pentru c... era idolatrie!
n acea epoc aveam o vecin srman creia i mai ddeam cate un
ban. Fii bine, am dus-o i pe ea, care era catolic, la biserica evanghelic.
31

Ijn(a pe scurt, din cauza sfaturilor mele i.


ncepnd astfel sS-i dlStru^ ' Ljn cap, a murit tar s primeasc Sfintele
ideilor pe care i le-amI ;
Dumnezeu n noi .chiar i lucrurile
Sacramente VedemcndI r
^
, * * *
(:

r s

f ^ ccrra1w:

otrecut pofta de protestantism.


1
ctigurile mele... A a mi-a

Porunca a asea: adulterul


La aceast Porunc mi spuneam plin de mndrie c n sfrit voi trece
cu bine pentru c niciodat nu avusesem un amant, fusesem totdeauna
fidel1 De fapt, dup cstorie, nici mcar un srut nu mm ddusem altcui
va dect soului meu. Dar Domnul mi art c mi expuneam prea mui
tiupul. cnd mergeam cu snul pe jumtate descopeiit, cu fustele crpate
ostentativ sau cu pantalonii cu talie joas i lipii de ttup,cu podoabele pe
care le foloseam... Eu credeam c brbaii caie m pi iveau m admirau pur
i simplu, dar Domnul mi arta c ei pctuiau cu mine: pentru c nu era
vorba de admiraie, cum credeam, ci de o provocare i ei pactuiau din
cauza mea. Aadar comisesem adulterul pentru c mi expusesem trupul
Nu nelegeam sensibilitatea masculin. Credeam c ei, privindu-m vor
zice: "Ce corp frumos! n schimb, ei pctuiau din vina mea. Niciodat
n-am fost infidel pentru c m-a fi aruncat n braele altui brbat, dar era ca
i cum a fi fost o prostituat n spirit.
Pe de alt parte, m gndeam la rzbunare dac soul meu m i-arfi fost
infidel i sftuiam i pe alte femei s o fac, dac soul le-ar fi trdat. "Nu
ti proasta! Rzbun-te, nu ierta! F-te apreciat! De aceea noi femeile sun
tem att de supuse brbailor i clcate n picioare.,, Cu acest fel de sfaturi
reuisem s determin separarea unei prietene de soul ei pe care-l surprin
sese la birou srutnd secretara. Noi,cu sfaturile noastre, nu i-am lsat sase
mpace, dei el i ceruse iertare cu adevrat cit. Si ea voia s-l ieite pentru
c l iubea, dar noi am pus paie pe foc. nelegei?? Cnd dm astfel de sfa
turi. la mijloc este adulterul.
Isus mi-a aiatat i am vzut bine c pcatele trupeti sunt immzitoare
Eemig c persoana se condamn, chiar dac lumea zice c totul e bine!
,U|>J
, am avui un singur brbal iu viata mea, pe solul
meu. dar pcatele le pod face >1 cu gndul, cu vorbele, cu modul cum K
mbrac, sau le pord , loale au consecine funeste u numai pentru tine.
J u u ,T ,P?',
5 " A
adevrat trist s vr! cum paralele M
adultei ui ltlui meu a. 1tic ut iN r-vu r -r
.
dU11 alatd ldLl familiei mele. Eu devenisem o
32

susceptibila, plina rjf* rp^pnfimrt *.

**

? ,.

"?^ ss'Sst emk

afemeiai, butori, i nu-i dau seama rfP r3,.i A - ir


...
Pentru aceasta plngea i suferea tatl meu ^ P u r g a t ^ T ^ c o m
secinele pcatelor sale i exemplul ru pe care l dduse.

Porunca a aptea: s nu furi


Uimi i a calomnia nseamn a fura, nchipuii-v c eu spuneam c
n-am furat niciodat. M consideram onest, dar furasem de la Dumnezeu'
Da. am tuiat de la Dumnezeu. Am fost creat i m-am nscut pentru a ajuta
la construirea unei lumi mai bune. pentru a contribui la extinderea
mpriei lui Dumnezeu pe pmnt. Dar n afar c nu ndeplinisem aceast
misiune, mai ddusem i sfaturi rele fcnd ru multor persoane. N-am tiut
s folosesc talentele pe care mi le-a dat Dumnezeu... Deci am furat, e clar
c am furat. ( tor persoane nu le-am furat bunul nume caloniniindu-le sau
rspndind calomniile pe care le auzeam despre ele? Nu v putei imagina
ct sunt de groaznice pcatele limbii noastre! i cum se repar ele?
Cum s repari onoarea cuiva dup ce ai fcut-o bucele? Sau cum s
repari calomnia11 E foarte greu! Iat de ce, persoana care a fcut ru altora
n acest fel, are foarte mult de suferit n Purgator (dac ajunge acolo, si nu
se duce direct n iad...)
Aproape toi oamenii folosesc limba ca s critice, s distrug, s
ofenseze, s pteze renumele altuia. Aceste limbi, acolo jos, sufer mult:
ard!! Cum ard, nu v putei imagina! Domnul mi-a artat cum ne nelm n
judecile pe care le facem asupra altora, n timp ce noi. de exemplu,
privim cu dispre o prostituat, Domnul o privete cu nesfrit Iubire, cu
nesfrit Milostivire. Vznd n interiorul ei. El cunoate ntreaga sa via
i cauza care a mpins-o la acest pas. S tii c multe dintre ele duc aceast
via din cauza pcatelor noastre. Chiar i pentru dispreul nostru, pentru
lipsa noastr de iubire pentru aproapele... A ntins mna cineva ca s ajute
vreo prostituat? Sau o persoan prins furnd? Ne petrecem viaa judecnd
i vznd defectele altora, greelile lor, i condamnndu-i. Dar cnd vedem
c cineva greete, mai bine s ne nchidem gura. s ne plecm genunchii i
s ne rugm pentru acea persoan. De multe ori nu putem face nimic mai
mult; dar Dumnezeu poate! S n-o judecam, s n-o criticm, altlel pc
tuim mai ru dect ea.
Nu putem n nici un m? s dm mrturii fale sau s contribuim la aces
tea, pentru c n acest fel furm pacea aproapelui. i atenie, pentru c min
ciuna e totdeauna minciun, nu exist minciuni mari sau mici, verzi, sau
roz... A mini este totdeauna grav i tatl minciunii este satana.

.
.1, ci l i LV mi-ii l'olosil? roat viaa mea ieise
t u (muisem atat demu : '
Acolo n-a venit nimeni su-mj
acum In lumin. la Limuna i m D ^ doa|. m llstepta, ca s m duca
scai a sol ott ala sau s mu rec
conama mea, n faa lui Dumnezeu,,
a ie l m iad... .ludecaia se | * _
minciunile mele, clar mama nu m
Prinii mei erau acolo i vuie.iu

acuza; mii privea doar cu marc tristee...

Ano, cea mai marc minciunii a mea a fost cnd ma mineam pe mie

nsmi: cnd ziceam c nu ucideam. c n furam, ca eram o persoan


hrav...c m, fcusem ru nimnui, c Dumnezeu nu exista i ca vo, merge
in Cer ca toat lumea... Ce ruine ngrozitoare ncercam acum.
Domnul continua s-mi arate c. in timp ce n casa mea se ai unea mn
care, n alte case din lume nu aveau ce s mnnce. mi spuse. Observ, ic
e foame! i ce fceai tu cu ceea ce i-ani dat * I e risipeai. I ii\este. le e Irig.
Si ce fceai tu? Cumptai lucruri do marc, clici tui ai sume maii ca s Iii ia
mod. si ie ineai prin dulapuri, ai devenit sclava a tui pul ui tu... Ai fcut
din el un idol... Privete ci uu au cu ce sa sc mbrace, sau sa mnnce,sau
s-i plteasc datoriile..."
Isus mi art foamea frailor mei i nelegeam c si .eu eram respon
sabil neutru foamea si condiiile prin care trecea ara mea i lumea
ntreaga... Pentru ca toi suntem responsabili! Prin pcatele noastre...
Le furasem apoi copiilor mei harul de a avea o mam n cas. o mam
blnd,duioas, care s-i iubeasc i s aib grij dc ei. Eu plecam i lsam
copiii cu "mama" televizor i cu "tata" computer, cu video-jocuri... i ma
mai i credeam o mam bun...de multe ori plecam la 6 dimineaa i m mai
ntorceam la I I noaptea... Apoi. ca s-mi linitesc contiina, le cumpram
lucruri scumpe, tot ce voiau...
Rmsesem ngrozit atunci cnd o auzisem pe mama mea ntrebnduse ce anume greise... ce trebuia s fac i nu fcuse privind educaia mea!
Era o femeie sfnt, care semna n noi principiile lui Dumnezeu, de aceea
m-am ntrebat n sinea mea.ee va ti cu mine. care n-am fcut nimic din toate
acestea pentru copiii mei??
(. e durere imens... Furasem pacea copiilor mei! in Cartea Vieii
vedem totul, toata viaa, ca pe un film . Ce chin a fost s-i aud pe copilaii
mei zidind. Sperm ca mama s vin trziu! S fie multe maini pe strad
i s vin tiziu... E aa de ru cnd vine, numai bombne si strig ia noi!"
i e tristee, frailor! Un copila de trei ani jumtate si altul putinViai man
cei sa as pun a aa ceva!... Le furasem pacea pe care trebuia s o aduc n cas.
nii-i tcusem sa cunoasc pe Dumnezeu prin mine... n rest nu le puteam da
ce nu aveam in nune: dragostea de aproapele! Si cnd nu-1 iubeti pe
aproapele. nu-L iubeti mc. pe Domnul, pentru c Dumnezeu este Iubire.
34

i a mini nseamn a fura. In asta eram expert, tii.... cci satana


devenise tatl meu. 11 poi avea ca Tat pe Dumnezeu, sau pc satana. Dac
Dumnezeu este Iubire, iar eu uram, cine era tatl meu? Dac Dumnezeu m
nva s iert i s iubesc pe cei ee mi fac ru, iar eu eram rzbuntoare i
mincinoas, iar satana este tatl minciunii, atunci cine era tatl meu??
Minciunile simt minciuni, iar tatl lor este diavolul. Pcatele fcute cu limba
sunt ngrozitoare! Vedeam tot rul pc care l-am fcut cnd criticam, cnd
luam n rs, cnd porecleam pe cineva,,. Cum se simea persoana respectiv,
cum i cream complexe de inferioritate capabile sa o distrug... De exemplu
o numeam grasa" pe o persoan care era aa, dar numind-o astfel. o fceam
s sufere i n cele din urm s-a distrus. S v explic mai bine: v-am povestit
c la 13 ani fceam parte din acel grup de fete experte" i c eram mndr
de asta. Domnul mi-a artat cum ne purtam noi cu o coleg din clasa noas
tr care era gras. Fceam cerc n jurul ei i o numeam foc, elefant... i ne
bateam joc de ea. Acum, in Crtea V ie ii. vedeam cum acest srman fiin
avea tot mai multe complexe din cauza obezitii sale. Se privea n oglind
i se vedea tot mai urt. A nceput s ne urasc i s se urasc pe sine. Iar
ura este moartea sufletului. ncerca tot felul de metode i, n pragul dis
perrii, ntr-o zi a but o sticlu de iod. S-a intoxicat foarte tare i a rmas
aproape oarb, nct dup aceea nu a mai venit la coal. Nou nu ne psa!
Vedeam c nu mai e, dar nu ne interesa de ce nu mai vine...
De aceea v spun, frailor: pcatele colective sunt foarte grave. Pentru
c sunt pcatele noastre. Pcatul acelei fete a fost pcatul nostru. Pcatul
comunitii e i pcatul tu pentru c n-ai fcut nimic ca s-l e vii! i aceas
ta este valabil nu numai pentru pcatul individual, dar i pentru cele ale
omenirii, pentru care n-ai fcut nimic ca s se poat ev ita. De exemplu, ne
amuzm n faa vulgaritilor i a pornografiei prezente pe ecranele telev i
zoarelor, iar dac suntem prea scrbii, schimbm canalul. Dar ci dintre
noi s-au gndit s protesteze mpotriva acestor mizerii prezente zilnic n faa
copiilor notri? N-avem timp, suntem prea ocupai i lsm rul s pun
stpnire pe viaa noastr...

Puterea cuvntului!,.. Am distrus-o pe colega aceea poreclind-o i


btndu-ne joc de ea: diavolul a intrat i a ruinat-o; acum ea distruge pe alii
cu ura ei i aa se formeaz curentul rului. Unde e ur, e si cel ru... Aa
atn asasinat o coleg de coal: i-am ucis sufletul.
Douzeci de ani mai trzi u: aveam o nepoat foarte drgu. O nvam.
o sftuiam cum s se mbrace, cum s-i pun n eviden trupul, cum s se
machieze, etc. ntr-o zi s-a ars grav, pe 70% din corp, putea s moar. Eu
m-am nfuriat pe Dumnezeu i ni-am dus n capela spitalului spunnd:
Doamne, dac exiti, demontrez-mi-o! Demonstreaz-mi c exiti,
35

salveaz-o1" De ce mndrie diabolic ddeam dovada: mimai Dumnezeu tia


ce era mai bine pentru sufletul ei! Nepoata mea n-a murit, dar a rmas cu
multe ci cat net urte, iar minile i erau deformate... O tristee s-o priveti.
La vremea aceea stteam bine din punct de vedere financiar y o luam cu
mine. uneori o duceam In piscin. Dar cnd o puneam n apa, ceilali ieeau
afar protestnd: Ce dezgusttor! Dar de ce iese din cas cu o asemenea
creatur?! Vine aici s ne strice vacana! Aa ziceau persoanele care o
vedeau: oamenii sunt ri, egoiti, nu se gndesc la suferina altuia... In
consecin, nepoata mea n-a mai vrut s ias din casa; a nceput prin a-i fi
fric de oameni i a sfrit prin a-i ur... (Plnge)
Dumnezeu ne va arta fiecruia dintre noi cnd am ridiculizai un frate.
fr nici o pictura dc compasiune. Ce drept avem sa facem pe cineva s
sufere? Domnul ne va arta cte persoane am asasinat numai cu un cuvnt.
Vom vedea puterea ngrozitoare pe care o are cuvntul de a ucide sufletele.
i mcar dac a fi mers n faa Domnului i i-a fi cerut barul de a-mi
repara pcatele! Atunci Dumnezeu ar fi nsntoit sufletul nepoatei mele.
Pentru c Dumnezeul nostru e un Dumnezeu plin de Iubire, pe msur ce
nchidem poarta rului. ne deschide poarta binecuvntrii.
Acum, cnd Domnul m judeca conform celor 10 Porunci, vedeam clar
c eu spuneam c-L iubesc pe Dumnezeu numai cu buzele, dar n realitate
l adoram pe satana. Mi-a artat cum spuneam c-L iubesc pe Dumnezeu,
dai de fapt eram fals i invidioas... N-am fost recunoasctoare nici mcar
fa de prinii mei...

Iubirea de aproapele
Niciodat, niciodat nu iubisem sau nu-mi fusese mil de fraii mei din
afar. Niciodat nu m-am gndit la bolnavi, la singurtatea lor, la copiii fr
mam, la orfani... Cu atta suferin, cu atia copii care sufer, a fi putut
s spun mcar: Doamne, ai mil de ei! Doamne, ngduie-mi s m rog
pentru ei... Dar eu, nimic! Inima mea de piatr nu se gndea niciodat la
suferina altuia, N-am fcut niciodat ceva pentru aproapele din iubire... Da.
mai ddusem bani unorpesoane nevoiae, dar niciodat din iubire pentru ei.
ei pentru, c aveam bani i-mi plcea ca ceilali s vad gestul meu, s spun
ea sunt bun... Apoi, cum tiam sa profit de srcia oamenilor. Spuneam:
uite, in dau asta. dar dude i adu-mi copilul dc la coal, c eu n-am timp...
Sau ia asta. dar du-mi cumprturile la main... sau f-m i asta... ori
cealalt... Nu ddeam nimic pe gratis! Fceam caritate ca s primesc ceva
n schimb sau ca s lin admirat, nu din iubire pentru aproapele...
Cnd Isus m judeaca, am vzut cte rele ieeau din acea dorin nest
vilit de a avea bani, muli huni, creznd c astfel voi fi fericit Dar
36

tocmai perioada cnd aveam mai muli bani a fost cea mai rea pentru
sufletul meu; m simeam goal pe dinuntru, frustrat i chiar am vrut s
m sinucid. Aceast aviditate, aceast dorin de bani m-a dus i mai departe
de Domnul. Domnul mi spuse: Aveai un idiol, acest idol era banul i din
cauza lui te-ai condamnat, ndeprtndu-te de Domnul tu .
Intr-adevr, ajunsesem s avem muli bani, dar nefolosindu-i cum tre
buie, acetia s-au risipit, iar eu lsasem n urma mea numai datorii!
La sfritul examenului meu asupra celor 10 porunci, mi-am dat seama
c nu trecusem cu bine peste nici una. ngrozitor! Ce spaim!! Trisem ntrun adevrat haos, eu care credeam c n-am ucis. c n-am fcut nici un ru...

C artea V ieii
Mi-ar place s gsesc cuvintele potrivite ca s v descriu Cartea Vieii
pe care mi-a artat-o Domnul: e minunat! Vedem toat viaa noastr,
aciunile noastre i consecinele lor, bune sau rele cum au fost ele, asupra
noastr i asupra altora. nelegem gndurile i sentimentele noastre, i pe
cele ale altora. Totul ca ntr-un film ce ncepe din momentul fecundrii,
cnd suntem luai de mn de Domnul i ne arat toat existena noastr. La
nceput sufletul nostru e plin de o Lumin ncnttoare, e plin de Iubirea lui
Dumnezeu... O Iubire impresionant. Nu tiu dac ai observat vreo dat
cum adesea noii nscui bolborosesc ceva, rd singuri, scot diferite sunete.
tii, ei vorbesc atunci cu Dumnezeu. Da, pentru c sunt cufundai n Duhul
Sfnt. i noi suntem cufundai, dar diferena este c ei, n puritatea lor, tiu
s profite de Dumnezeu i de Prezena Sa.
Nu v putei imagina ct de minunat a fost s vd momentul n care
Dumnezeu mi-a creat sufletul n pntecele mamei mele. Sfletul meu era pur
tat de mna lui Dumnezeu Tatl! Am descoperit un Dumnezeu Tatl att de
Frumos, Minunat, Tnr. G rijuliu i afectuos, care avea grij de mine 24 ore
din 24. Care m iubea, m ocrotea i mereu venea s m caute cnd m
ndeprtam de El, cu infinit rbdare... Eu vedeam numai pedeaps, iar El
era numai Iubire, numai Iubire,,,, pentru c El nu privea numai la trup, i
vedea cum m ndeprtam dc mntuire.
tii, mama mea era mritat de 7 ani i nc nu avea copii. n acele
momente era foarte chinuit de infidelitile tatlui meu. De aceea era foarte
preocupat i ndurerat cnd a aflat c era nsrcinat. Plngea mereu i
toate acestea au avut o influent negativ asupra mea, am fost marcat inte
rior, nct nu m-am simit niciodat iubit de mama mea. i totui ea fusese
att de afectuoas, att de bun cu mine! mi ddea mereu dovezi de afec
iune, dar eu credeam c nu m iubete i am trit mereu cu acest complex.

Pentru aceasta, numai Sfintele Sacramente sunt Harul lui Dumnezeu


care ne vindec.
Cnd am fost botezat, s vedei ce srbtoare a lust in ( c i! Pentru c
n acel moment o mic creatur primete pc frunte S ig iliu l, Sigiliul de fiu
al lui Dumnezeu, de apartenena la Isus Cristos.
Dar am vzut in Cartea V ie ii,c nc de mica, asupra mea s-au im pri
mat consecinele pcatelor fcute de lata! meu, m inciunile sale, infidelitatea,
butura, suferina pe care o producea mamei. I oate acestea m-au nsemnat
i au fost cauza sentimentelor negative care puneau stpnire pe mine.

T alentele
Domnul mi zise: Ce ai fcut cu talentele pe care i le-am dat?..."
Ce-ai fcut cu talentele? - m ntreba Domnul; nu cu exteriorul meu,
care era parfumat cu cele mai scumpe pai fum uri, elegant i mpodobit cu tot
ce era la mod... Nu, Domnul m ntreba despre talentele pe care mi le
dduse. Venisem n lume cu o misiune, cu aceea cu care vine orice cretin:
s rspndesc mpria Iubirii. Dar eu uitasem i c aveam un suflet, i c
primisem anumite talente, cu att mai puin c ar fi trebuit s fiu fa de alii
mna Milostiv a Domnului.,. Nici i u i bnuiam c tot binele pe care l
lsasem nemplinit cauzase mult durere Domnului Nostru. Vedeam talen
tele minunate pe care Domnul le pusese n v iaa mea...
Noi toi. frailor, valorm foarte mult pentru Dumnezeu. El ne iubete
pe toi. pe fiecare n mod special. Toi avem o misiune n aceast lume. i
am vzut ct de preocupat em diavolul pentru c aceste talente, pe care
Dumnezeu le-a pus n noi, erau n serviciul Domnului. Era capabil s fac
orice ca sa ne mpiedice...
tii despre ce mi cerea mai mult socoteal Domnul? Despre lipsa mea
de iubire i caritate fa de aproapele, i mi spuse: Moartea ta spiritual a
progresat mult pentru c nu-i era mil de fraii ti. T r ia i, dar erai moart.
Cnd vedeai sau auzeai despre suferinele altora, era ca un aviz pentru tine,
dar tu rmneai de piatr. C hiar dac spuneai din buze o, s rm a n ii , ati
simeai nimic n inima, fiindc pcatul i-o mpietrise .
i Domnul mi-a artat in Cartea Vieii cum ntr-o zi, am vzut din
ntmplare la T V , o srman femeie care plngea asupra cadavrului soului
su ce tocmai fusese ucis.
I rebuie s v spun frailor, c prin tot ce se prezint n genera! la I V ,
satana ne obinuiete cu suferina altora in aa lei nct s gndim c prob
lema e a altora i nu ne privete. Hi bine, D om nul mi-a artat ct de ru i
face (aptul c jurnalitii se preocup numai ca tirea s impresioneze, dai
38

tara a se interesa cu adevrat de durerea persoanei n cauza in acea scar


persoana indurerata era chiar din localitatea Vcnndillo, l'ulimu, unde m
nscusem. i pe moment am fost impresionat, am simit chiar o durere pen
tiu acea femeie... Dar imediat a nceput partea care m interesa la fV despre
diete, mod, horoscop, ete, i nu m am mai gndit de loc la ea!
Domnul ar l i vrut ca eu s fiu aceea care sa o ajut ie femeia respectiv
si a li avut si posibilitatea s o tac. Era suficient s merg la preotul care
sttea vizavi de casa mea si care avea o cas de primire la Bogota: el ar li
ajutat-o pe Ionici a aceia si pe copiii ci. Acela era unul dintre momentele n
care puteam iolosi talentele dale de Dom nul, ajutnd familia aceea. Dar eu
fusesem mai preocupat de mod i de ce vedeam la televizor. Acum
Domnul m fcea s simt toat durerea femeii i a copiilor si...
(Plnge).titi, primul lucru de care vom da cont lui Dumnezeu, chiar nainte
de pcate, sunt omisiunile! Sunt foarte grave! Nu v imaginai ci de grave!
Intr-o zi vei vedea, aa cum le-am vzut i eu. Aceste pcate il fac s plng
pe Dumnezeu. Da. Dumnezeu plnge vznd c fiii Si sufer n mijlocul
indilerentei noastre, a lipsei noastre de compasiune. Domnul ne va arta, ne
va arta tuturor, consecinele pcatului nostru de indiferent n faa
suferinei altora. E atta durere n lume i noi nu facem nimic.
Pe scurt, acea femeie, vzndu-se persecutat (au vrut s-o ucid i pe
ea), s-a adresat preotului din satul ei care i-a dat ceva bani i o scrisoare vie
recomandare sftuind-o s fug la Bogota. Acolo s-a prezentat n mai multe
locuri unde o trimisese parohul, dar nimeni nu a primit o. tii ee s-a ales de
acea srman femeie? A ncput pe minile unora care au folosit-o n pros
tituie! (continu s plng).
Domnul mi-a mai acordat o posibilitate ea s-o ajut cnd am revzut-o
dup muli ani. Intr-o z.i a trebuit s merg n centru, n acel cartier unde se
vede mai bine mizeria i srcia... Nu-mi plcea s merg acolo pentru c eu
m credeam superioar i nu v roiam s vd aa ceva. Dar n acea zi trebuia
s merg acolo i la un col de strad, fiul meu m-a ntrebat: "Mama, dar de
ee e mbrcat aa doamna aceea i de ee poart fusta aa de scurta? Am
rspuns: "N u te uita la ea, fiul meu, acestea sunt temei uoare care i vnd
trupul pentru bani, pentru plcere: sunt prostituate, sunt iutame . Aa am
vorbit, clasificnd fr mil o sor, czut n acea condiie din indiferena
unui popor i n plus mi-am mai nveninat si biatul ... Domnul mi spuse
"Indiferenii sunt cei cldicei si eu i vomit! Nu vor intra nieiodala in v e i.
indiferentul e cel ce trece prin lume i nu-l intereseaz nimic n al ara pro
priilor interese! Moartea ta spiritual a nceput nc vie cnd nu-i pasa de ce
se ntmpl frailor ti. Cnd le gandeai numai la bunsiaiea ta!

Com orile spirituale


Fusesem
chemata la i a n M ,n1ll<-P
.1 i r t l Dumnezeu,
h f f l W l r t dar
a n-o
M fcusem!
M
ru stsu ii uiciiu
bune folosind talenetele pe care mi U dduse u
cxcmnlu! ru
schimb.cu sfaturile rutcioase pe care Ie ddusem, cu exemplul ru
trsesem" muli oameni spre pierzare! Domnul m, mai spuse: N-a, .u s
S . i talentele pe care i le-am dat... Dar acum ce comori sp,rituale Im,
Comori spirituale?!! Minile mele erau goale. Atunci mi spuse: "La ce
ti folosesc cele dou apartamente [te care le aveai, cabinetele, c te consi
derai o profesionist, cu mari satisfacii? Poate c ai putut aduce aici mcar
o crmid'* La ce i-a servit cultul tu pentru trup. timpul i bani, pierdui
cu orele de gimnastic.cu dietele, cu manichiura, cu machiajul Ai fcut din
trupul tu un idol cu care ai dus pe alii la pcat.. Erai generos, ce e drept,
dar o fceai ea s i se mulumeasc, s fii ludat, considerat bun. li
manipulai pe oameni cu bani ca s-i fac servicii, favoruri. Spune-mi,
ce-ai adus aici? Cnd te-am vizitat cu falimentul, n-a fost o pedeaps, cum
gndeai tu. ci o binecuvntare, ca s te despart de acel idol pe care l slujeai.
Era pentru a te face s te ntorci la M ine. Dar tu te-ai revoltat, refuznd s
cobori de la nivelul social la care ajunsesei, i bletemai, sclav al acelui
idol ban! Gndeai c ai obinut totul singur, cu puterile tale, cu studiul tu.
pentru c erai muncitoare, lupttoare... Ei bine. nu! Privete la ali profe
sioniti mai buni ca tine. i care muncesc mai mult, privete la condiiile n
care triesc... Tie ti s-a dat mult i pentru aceasta mult i se va cere; pentru
mult trebuie s rspunzi!"
Gndii-v . pentru fiecare bob de orez pe care l-am aruncat, a trebuit s
dau socoteal lui Dumnezeu! Pentru toate dile cnd am aruncat mncare
la gunoi!
n Cartea Vieii mele m-am revzut cnd eram mic i fam ilia era
srac. Mama gtea adesea fasole, iar eu spuneam: "Ia r fasolea asta
blestemat? intr-o zi voi fi att de bogat nct n-o s mai mnnc fasole .
O dal. am aruncat fasolea din farfurie fr ea mania s observe, iar ea.
creznd c o mncasem n grab, mi-a pus si poria ei. Asa a rmas fr s
mnnce. De multe oii se ntmpla aa pentru c noi eram apte i atunci
eram toarte sraci. Dai mama nu se plngea niciodat, din contra era mereu
cu sursul pe buze i cu o vorb bun pentru fiecare. 1Ineori rmnea fr
s mnnce i pentru c batea cineva la u ea s cear ajutor i atunci ea i
ddea poria ei... Iar eu am fost o fiic att de nerecunosctoare i mizerabil
meat am putut s o mint. sa m ascund de ea, s-o consider nvechit si mai
trziu chiar s-mi fie ruine eu ea...
40

hi bine. tiu va imaginai harurile, binecuvntrile care se revrsau


asupra mea, asupta lam iliei i a lumii ntregi prin meritele acestei mame
care se dikea iu biserica si i ol crea suferinele i durerea lui lsus i mai
ales, av ea ncredere n El!
lsus mi a spus: Nimeni nu te-a iubit ea mama ta!
Apoi mi-a aratul festiv il lilc pe care le organizam, dup ce ajunsesem
cineva, si cum o marc parte din maiicarea pregtit ajungea la gunoi,..
LXnnnul a continuat: Privete la Iraii ti, cum sufer de foame. Mie
mi era foame!
mi-a spus aproape strignd. Daca ai ti cum l ndurereaz
pe Domnul foamea, nevoile, suferina fiilo r Si! Cum l ntristeaz egoismul
nostru i lipsa noastr de caritate fa de aproapele!
t a continuat s m tac s vd cum n casa mea erau attea lucruri
rafinate si costisitoare, de multe ori inutile. Domnul mi spunea: Eu eram
gol, iar tu aveai dulapurile pline de lucruri scumpe pe care nu le mbrcat.
Vedeam cum atunci cnd una dintre prietenele mele i cumpra \ reo hain
de firm, cu trebuia s cumpr imediat ceva si mai grozav... Dac una isi
schimba maina. mi doream i eu imediat alta. pentru c eram invidioas.
"Erai mereu arogant, te comparai cu persoanele mai bogate dect tine
i tui priveai niciodat spre cei mai sraci. Cnd erai srac, mergeai pe
calea sfineniei - mi ddusem o dat nclmintea nou unui copil al
strzii, spre disperarea tatlui meu - . dat idolul ban te-a fcut s mergi pe
ci greite... Domnul continu artndu-mi c. dac nu m-a fi nchis la
Har i la Duhul Sfnt, a fi putut ajuta muli oameni cu talanii pe care
mi-i dduse. Mi-a artat ntreaga omenire i cum rspundem noi in faa lui
Dumnezeu pentru felul n care am trit innd inima nchis Lui i Duhului
Sfnt i inspiraiilor lor D i\ inc. mi spuse: "Eu e-am inspirat sa te rogi pen
tru aceste persoane: dac ai fi fcut-O, rul n-ar ti intrat n ele cauznd attea
distrugeri . De exemplu, o feti a fost lovit ru de tatl su... sau un br
bat i-a ucis soia: dac eu n-a fi fost nchis Duhului Sfnt i a fi ascultat
inspiraiile Sale Div ine, m-as fi rimat pentru acele persoane, diavolul n-ar fi
putut intra n ele i n-ar fi produs atta suferin. Sau acel tnr nu s-ar li
sinucis... Domnul continua: "Dac te-ai fi rugat, acea tnr n-ar fi avortat,
acea bolnav n-ar fi murit singur crezndu-sc prsit de Mine. pe un pat
de spital... Dac te-ai fi rugat. Eu te a fi putut sftui cum poi s i ajui pe
aceti frai ai ti, te-a fi condus la ci. Atta durere n lume i tu ai ti putut
ajuta... Dar tu, crai de piatr! Incapabil de iubire!
n ancheiere. vreau s v mai spun cum se vede n Cartea V ieii.
Eu eram foarte ipocrit, fals. Eram dintre acelea care in faa persoanei
o elogiaz, iar pe la spate o vorbesc dc ru. De exemplu spuneam cuiva:

Eti frumoas, ce mbrcminte drgua ai, ii vine de minune! Sar in


gnd mi spuneam: eti urt, m dezguti, i mai faci i pe regina! ...
in Cartea Vieii se vede lotul, cu diferena c se vad si toate JindurileToate minciunile melc erau descoperite, nct oricine le putea vedea. De
cte ori nu plecasem de acas ascuzndu-m de mama, minind ca am de
lucru la coal sau la bibliotec, iar cu mergeam cu grupul la un (ilrn
pornografic sau ia barca s lum o bere... Mama m credea, iar acum vedea
totul n Cartea V ie ii. Ce ruine! Ce durere simeam!... ( and eram sraci,
mama mi ddea la coal puin fapte i o banan. Mneam banana i arun
cam coaja pe unde nimeream, pe coridor sau pe strad, fr s-mi pese c
cineva ar fi putut aluneca pe ea i cu att mai puin de cei ce trebuiau s fac
curenie... Ei bine, pn i acest amnunt, aceast neglijent era consem
nat acolo i Domnul mi arta cine a czut fcndu-i ru din cauza mea.
O dat, ia o cass dintr-un supermarchet. am prim it ca rest 4500 de
pesos n plus. Nu mi-am dat seama dect acas. A r fi trebuit s m ntorc i
s-i restitui, dar cum traficul era aglomerat, am renunat bombnind: ce
idioat! S-i fie de bine dac a fost aa cscat!" Dar am avut remucri
pentru acei bani, cci prinii m nvaser s nu m ating nici mcar de o
centim a altcuiva. De aceea m-am dus ia spovad n duminica urmtoare
spunnd: M acuz c am furat 4500 de pesos pentru c nu i-am restituit i
i-am inut pentru mine! Nu fusesem atent la ce-mi spusese preotul, dar
mcar nu aveam pe contiin acei bani. iar Domnul mi-a artat c aceea
fusese singura sno\ ad bun fcut cnd eram adult... Dar a fost o lips de
caritate s nu restitui acei bani: pentru tine 4500 de pesos nu erau mare
lucru.dar pentru acea femeie reprezentau hrana pentru trei zile i am vzut
cum femeia a suferit de foame mpreun cu cei doi copilai ai ei... Domnul
mi arta i consecinele faptelor mele. Tot ce facem, ba chiar i ceea ce nu
facem pentru c nu vrem sa facem, totul are consecine pentru noi i pentru
a lii! Toi vom vedea aceste consecine n Cartea Vieii. Cnd va sosi
momentul de a aprea n baa lui Dumnezeu pentru judcacat. toi vei
vedea, aa cum am vzut eu.
Imaginai-v ruinea i durerea mea imens cnd s-a inchis Cartea
V ie ii mele...
i cu toat comportarea mea. cu toate pcatele i neruinarea mea, cu
indiferena i sentimentele mele o ribile. Domnul m-a cutat pn n ultima
bJ.ip: mi trimetea instrumente (persoane) prin care mi vorbea, mi striga,
mi lua lucrurile ca s m ntorc la El, ca s-L caut, s-l cer ajutorul. M-a
urmrit mereu pn n ultima clip. tii cine este Dumnezeu,Tatl Nostru?
Un Dumnezeu Puternic, plin de Iubire. Care cerete pe lng fiecare dintre
42

noi s ne convertim, s ne ntoarcem la El... Cnd mi mergea ru, eu


spuneam: Dumnezeu m-a pedepsit, m-a condamnat! Dar nu e aa!
Niciodat nu ne condamn El: eu alesesem dc bun voie cum s-roi duc
viata si cine s fie tatl meu: l alesesem pe satana.
Ei bine, imaginai-v c dup ce am fost lovit de fulger i mi-am
revenit prima oar. dup ce m-au dus la Spitalul Social, n timp ce ateptam
s liu operat. L-am vzul pe Domnul Nostru Isus Cristos stnd aplecat
asupra mea. Cum era posibil?! Am crezut c am halucinaii i am nchis
ochii. Dar cnd i-am redeschis, El era tot acolo i mi-a spus cu duioie:
Vezi, micuo, eti pe moarte: ai nevoie de Milostivirea Mea. Cere-Mi-o' '
Aa a spus: Milostivire. Dar eu gndeam: M ilostivire, pentru ce? Ce
ru am f c u t? !" Nu eram contient de pcatele mele, cci contiina mea
fusese ntunecat de tot de ctre cel ru... Eram mai preocupat de inelele
mele, cum s fac s le dau soului meu...
Dumnezeu Tatl ne iubete pe toi i pe fiecare, independent de fap
tul dac suntem buni sau ri; i ne iubete cu o asemenea intensitate nct
pn n ultim a clip vine la noi cu mare duioie, ne mbrieaz cu toat
Iubirea Sa... El vrea s ne salveze, dar dac noi nu-L p rim im . nu-I cerem
Iertare i M ilo stivire recunoscnd greelile noastre, ne las liberi s urmm
ceea ce am ales. Dac viaa noastr a fost o via fr Dumnezeu, este foarte
probabil ca noi s-L refuzm, i El ne respect alegerea. Nu ne oblig s-L
acceptm. Aa a fost i cu mine...

n to a rc e re a
Cnd Cartea V ie ii mele s-a nchis, eram cu adevrat terorizat. M-am
revzut cu capul n jo s, gata s cad n prpastie i n tim p ce se deschidea
gura aceea care era gata s m nghit, am nceput s strig ngrozit la toi
sfinii ca s m salveze. N-o s v vin s credei ce cantitate de Sfini am
reuit s numesc: Sfntul Francisc, Sfnta Clara, Sfntul Ambrozie,
Sfntul Isidor. Sfntul Augustin. etc... Nu tiu cum de mi i-am am intit, aa
rea catolic cum eram... Dar cnd am terminat lista, am rmas n tcere,
ntr-un gol imens: mi-am dat seama c nimeni nu putea s fac nimic
pentru mine i mi-am spus: Pe pmnt, toi cred c sunt o sfnt, iar acum,
unde m duc??! ... Am ridicat ochii i am vzut privirea mamei, plin de o
durere profund. Am strigat: Mam, ce ruine! Sunt condamnat, unde
merg n-o s te mai vd niciodat!
In acel moment, Isus i-a acordat un Har minunat: mama mea sttea
nemicat, dar Isus i-a ngduit s ridice degetul in sus, im itndu-ma astfel
s privesc ntr-acolo. Am p riv it i de pe ochi mi-au czut un tel de cruste
43

foarte dureroase: era orbirea spiritual de care scpm i tn acea clipa am


revzut un moment minunat de care uitasem. ntr-o zi, o pacient de a mea
mi spusese: Doamna doctor, eu sunt foarte trista peniiu dumneavoasti,
pentru c suntei prea materialist. Dar dac ntr-o zi o s v gsii n necaz
sau intr-un mare pericol, ori care ar ti cl, cerei lui Isus ( nstos s va
ngrijeasc cu Sngele Su i cerei-I iertare^ pentru ca niciodat, niciodat
bl nu v va prsi, din moment ce a pltit cu propriul Snge pentru
dumneavoastr...
A tunci, cu mare ruine i durere am nceput s strig: Doamne! Istise
Cristoase. ai mil de mine! Iart-m, Doamne, iart-m' . Mai d-mi o a
doua ans!..."
in clipa urmtoare. Isus se aplec i m trase afar din gaura aceea!
M-a ridicat i m-a purtat pe un loc plan spunndu-mi cu mult iubire:
Da, te vei ntoarce i vei avea o nou ans,. Nu pentru rugciunile
fam iliei taie. care e normal s plng i s strige pentru tine, ci pentru inter
venia tuturor persoanelor strine de carnea i sngele tu care au plns,
s-au rugat i i-au nlat propria inim cu iubire pentru tine .
tii ce am vzut? A m vzut marea putere a rugciunii de mijlocire,
frailor! tii cum putei s stai mereu n prezena Dom nului? Rugai -v
zilnic pentru f iii votri, dar rugai-v i pentru fiii din lumea ntreag!
Rugai-v pentru alii. n acest mod vei sta n prezena lui Dumnezeu toat
ziua, toate zilele.
Vedeam cum se nal spre Domnul m ii i m ii de flcrui, albe. m inu
nate. pline de iubire; erau rugciunile m ultor persoane care se rugau pentru
mine dup ce vzuser la TV ce mi se ntmplase. Se rugau i ofereau
I iturghi i . Cel mai mare dar pe care l poate oferi cineva cuiva este Sfnta
Liturghie. Nu exist nimic mai eficace care s poat ajuta pe cineva dect
Sfnta Liturghie. E ceea ce i place mai m ult lui Dumnezeu: s-i vad pe fiii
Si intervenind pentru aproapele, n ajutorul lui. Iar Sfnta Liturghie nu e
opera omului, ci a lui Dumnezeu.
ntre acele mici luminie era i una enorm, mult mai mare dect cele
lalte, Am privit cu curiozitate vrnd s tiu cine era acea persoan care m
iubea att de mult i Domnul mi-a spus: Acel om pe care l vezi acolo, e o
persoan care te iubete mult i care nici mcar nu te cunoate . i mi-a ar
tat un srman concetean care tria n m uni, n Sierra Nevada di Santa
Malta. Acest om era cu adevrat srac, toata recolta ii tusese ars. Pn i
ginile pe cate le avea i tuseser furate de g uerillia". Acei lupttori voiau
s-i ia chiar i pe iul mai mare ca sa lupte cu ei... Acest om s-a cobort pn
in sat ca s mearg la Liturghie. Domnul m-a fcut s fiu atent la cuvintele
44

cu caic sc ruga: Doamne. le iubesc! i mulumesc pentru sntate.


Ii mulumesc penhu f iii vriei... Ii mulumesc pentru tot ceea ce mi dai. Fii
ludat! Slav Tic. Doamne!...*
Rugciunea sa era mimai laud si mulumire aduse Domnului. Domnul
m-a tcut sa vd c n portofel avea o bancnot de 10 000 de pesos i una
tic 5000 i asia era tot ce avea. tii ce a fcut? La ofertoriti a dat bancnota
de 10 000, nu pe cea de 5000, cum fceam eu de obicei... Si el nu bombnea
pentru srcia lui. nici nu cerea nimic pentru el, ci mulumea i luda pe
Dumnezeu. Ce exemplu, frailor! La ieirea din biseric s-a dus s cumpere
O bucat de spun. Vnztorul i l-a nfurat ntr-o foaie de ziar n care era
tirea accidentului meu i fotografia n care apream toat ars. Cnd omul
a ajuns acas i a citit tirea, a plns emoionat i. ea i cum a fi fost o per
soan toarte drag pentru el, s-a prosternai cu faa la pmnt si a implorat
pe Domnul din toat inima:
Tat. Domnul meu. ai mil de aceast srman surioar a mea.
salveaz-o. Doamne, salveaz-o! Dac o salvezi. Ii promit s merg la
Sanctuarul din Buga ... Te rog. Doamne, salveaz-o!"
Gndii-v. acel om att de srac, care nu blestema, nu se plngea pen
tru c suferea de foame cu familia lui, ci i mulumea i l luda pe
Dumnezeu... acest om era dispus s traverseze ara ca s mearg i s
ndeplineasc o promisiune pentru o persoan pe care nici mcar nu o
cunotea!...
Domnul mi spuse: Aceasta este adevrata iubire de aproapele! Aa
trebuie s-i iubeti aproapele! i mi-a dat aceast misiune:

Te vei ntoarce pe pmnt, ca s dai mrturia ta pe care o vei repe


ta nu de 1000 de ori, ci de 1000x1000 de ori. Vai de cine ascultndu-te
nu se va schimba, pentru c va fi judecat cu mai mult severitate. i
aceasta este valabil i pentru tine, la a doua ntoarcere, pentru consacraii
care sunt preoii mei, i pentru oricine care nu te va asculta: pentru c nu
e cineva mai surd dect cel care nu vrea s aud, nici mai orb dect cel
care nu vrea s vad.
Aceasta,dragii mei, nu este o ameninare... Domnul nu are nevoie s ne
amenine. Aceasta este a doua oportuni talc care mi s-a dat mie i care vi se
d si vou. Asta demonstreaz ct de mult ne iubete Dumnezeu care pune
n faa ochilor votri aceast oglind cate sunt eu. Gloria Polo. Cci
Dumnezeu nu vrea s ne condamnm, ci s trim cu El n Rai. Dar pentru
aceasta trebuie s ne lsm transformai de E l.
Cnd va sosi ora voastr s plecai din aceast lume, fiecruia dintre voi
\ i se va deschide Cartea V ie ii; cnd vei muri. toi vei trece plin aceste
45

momente, aa cum am trecut eu. Acolo vedem totul cum s-a ntmplat n
via, cu diferena c vom vedea si umlurilc noastic si .sentimentele, ne
vom \ cdeii laptele si consecinele lor, omisiunile noastre.si.con seci mele lor.
Totul n Prezena lui Dumnezeu. Dar cel mai frumos e ca ficcuie va vedea
pe Domnul Fa la fa. care ne cere s ne convertim: pana n ultima clip
ne cere aceasta, pentru ca n adevr sa ncepem sa lim creaturi noi, cu El,
pentru c fr El nu vom putea!

Recuperarea fizic
Cnd Domnul m-a fcut s m ntorc, rinichii mei nu funcionau i
nu-mi fceau dializ pentru c nu mai era cazul din moment ce tot aveam s
mor... Dar dintr-o dat, au nceput s funcioneze; la fel plmnii, ba chiar
i inima a nceput s bat cu putere. V imaginai stupoarea medicilor: nici
nu mai aveam nevoie de aparate!
A nceput recuperarea mea fizic... Dup o lun, medicii mi-au spus:
Gloria, Dumnezeu face o minune cu dumneata, pentru c deja i-a crescut
o piele fin pe toate rnile... Dar cu picioarele nu mai putem face nimic,
trebuie s le amputm!"
Mi-am amintit de tot timpul pierdut ca s-mi menin supleea i
frumuseea acestor picioare care acum erau negre i trebuiau amputate...
M-au dus la etajul 7 unde trebuia s rmn pentru intervenie. Acolo era
o doamn care avea piciorele amputate, dar care trebuiau amputate din nou,
mai de sus...Vznd-o, m-am gndit c nici tot aurul din lume nu poate
valora ct acea minune care erau piciorele. Niciodat nu-i mulumisem
Domnului, dei avusesem dou picioare frumoase i sntoase... Acum,
uiindu-m la piciorele mele negre i arse, fu prima oar cnd i-am
mulumit Domnului pentru c le mai aveam nc: Doamne, i mulumesc
pentru picioarele mele i te rog s-mi dai harul de a mi le lsa pentru ca s
pot merge. Te rog. Doamne, las-mi picioarele! ...
Imediat am nceput s le simt i de vineri pn luni, cnd au venit
medicii, s-au schimbat la culoare: erau roz i circulaia se reluase. Uluii, m
pipaiau i nu voiau sa cread. Le-am spus: Domnilor doctori, picioarele m
dor foarte tare, dar cred ca nu exist pe lume persoan mai fericit dect
mine simind aceast durere!
Medicul de la etajul 7 mi-a spus c niciodat, n timpul serviciului su
de 38 de ani, nu vzuse un caz similar.
Celelalte doua miracole pe care mi le-a fcut Domnul au fost snul i
ovaiele. Medicul mi spusese c nu voi mai putea av ea copii, intram fel, am
46

fost mulumit ^uiidind cu Oomnnl mi u-x 4


mai rmne nsrcinata Dar dup lm
A "" ""-1lK l,illllr:i1 Pcn,ru n"
ncepea s creasc, s se S
tat, iar cnd m-ani dus la medic am aflat - / V " ,
Am ,am,s "K;in~
acest sn am alptat-o pe fiica .neam

bebe,U> " '

S S g J E !? 'T *"'* "


*'*'**" ""

La Dumnezeu nimic nu este imposibil!


NCHIEIERE
Domnul s v binecuvnteze pe toi! Slav lui Dumnezeu, slav
Domnului Nostul Isus C i'istos! Dumnezeu sa v binecuvnteze!
V-o prezint pe fiica mea. Aceasta este copilul miracolului. Este fiica pe
care Dumnezeu mi-a dat-o dup ce am avut ovarele arse. Ceea ce pentru
medici era imposibil de crezut...
Dar la Dumnezeu, nimic nu este imposibil!!
Iat-o aici, se numete Maria Jose.
:j: sfs #

Doctoria Gloria Polo triete i acum n Columbia, i continu s-i


exercite profesia de medic stomatolog pe care o exercita si nainte de
accident. A rmas cu cicatrici enorme, dar duce o via normal; diferena
este c acum este o femeie cu mult credin!
Cltorete mult pentru a da mrturia sa miilor de persoane care \ iu sa o
asculte, mplinind astfel misiunea pe care i-a ncredinat-o Dumnezeu (aie
autorizaia Bisericii pentru a o face).
Aceasta este traducerea unui CD cu nregistrarea mrturiei pe caic a
dat-o nlr-o biseric din Caracas - Venezuela, n ziua de 5 mai 2005. A fost
tradus din limba spaniol.
Totul e adevrat.
Pentru alte informaii se poate vizita silul de pe Internet cu toate infor
maiile, n limba spaniol: www.sokladoseueanslicos.yalioo.eom
sau www.gloriapolo.com

47

S-ar putea să vă placă și