Sunteți pe pagina 1din 69

Banca Nat, ional

a a Moldovei

Raport asupra inflat, iei

nr. 4, noiembrie 2015

Bd. Grigore Vieru nr. 1 MD 2005 Chis, in


au www.bnm.md E-mail: official@bnm.md

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Nota
Datele statistice au fost preluate de la Biroul Nat, ional de Statistic
a,
Ministerul Economiei, Ministerul Finant, elor,
Eurostat, Fondul Monetar Internat, ional,
Agent, ia Nat, ional
a pentru Reglementare n Energetic
a,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
De asemenea, au fost analizate informat, iile statistice furnizate de
organismele internat, ionale s, i b
ancile centrale ale statelor vecine.
Calculul unor date statistice a fost efectuat de Banca Nat, ional
aa
Moldovei.
Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea publicat, iei este
interzis
a, iar utilizarea datelor n diferite lucr
ari este permis
a numai
cu indicarea sursei.

Banca Nat, ional


a a Moldovei
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1,
MD-2005, Chis, in
au
tel.:(373 22) 409 006
fax: (373 22) 220 591

ISBN 978-9975-4353-4-5
ISBN 978-9975-3065-3-9


c Banca Nat, ional
a a Moldovei, 2015

Cuprins
Sumar

1 Evolut, ia inflat, iei

1.1 Indicele pret, urilor de consum . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Compararea prognozei din Raportul asupra inflat, iei


nr. 3, 2015 cu evolut, ia inflat, iei n trimestrul III, 2015 11
1.3 Pret, urile product, iei industriale . . . . . . . . . . . . .

12

1.4 Pret, urile n construct, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2 Mediul extern

15

3 Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

20

3.1 Cererea s, i product, ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.2 Piat, a muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

3.3 Sectorul extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

4 Promovarea politicii monetare

34

4.1 Instrumentele politicii monetare . . . . . . . . . . . .

34

4.2 Dinamica indicatorilor monetari . . . . . . . . . . . .

38

5 Prognoza inflat, iei pe termen mediu

47

5.1 Ipoteze externe privind prognoza . . . . . . . . . . .

47

5.2 Ipoteze privind pret, urile reglementate . . . . . . . .

49

5.3 Prognoza pe termen mediu . . . . . . . . . . . . . . .

50

6 Decizii de politic
a monetar
a

57

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Lista acronimelor
ANRE

Agent, ia Nat, ional


a pentru Reglementare n Energetic
a

BCE

Banca Central
a European
a

BNM

Banca Nat, ional


a a Moldovei

BNS

Biroul Nat, ional de Statistic


a al Republicii Moldova

CBN

Certificate ale B
ancii Nat, ionale a Moldovei

CHIBOR Rata medie a dobnzilor la care b


ancile contributorii

sunt disponibile s
a mprumute pe piat, a monetar
a
interbancar
a mijloace b
anes, ti n lei moldovenes, ti altor
b
anci
EUR

Moneda unic
a european
a

FMI

Fondul Monetar Internat, ional

IPC

Indicele pret, urilor de consum

IPPI

Indicele pret, urilor product, iei industriale

MDL

Leul moldovenesc

NEER

Cursul de schimb nominal efectiv al monedei nat, ionale

PIB

Produsul intern brut

PMI

Purchasing Managers Index

REER

Cursul de schimb real efectiv al monedei nat, ionale

RUB

Rubla ruseasc
a

SUA

Statele Unite ale Americii

USD

Dolarul SUA

VLC

Valute liber convertibile

VMS

Valori mobiliare de stat

Sumar
Evolut, ia inflat, iei
n trimestrul III, 2015 rata anual
a a inflat, iei a constituit 11.1 la
sut
a, fiind cu 3.1 puncte procentuale superioar
a celei din
trimestrul precedent. n luna septembrie 2015 inflat, ia a accelerat
pn
a la valoarea de 12.6 la sut
a s, i a fost pentru a s, aptea lun
a
consecutiv peste limita superioar
a a intervalului t, intei inflat, iei
stipulate n Strategia politicii monetare pe termen mediu.
Accelerarea pronunt, at
a a acesteia a fost determinat
a, n cea mai
mare parte, de majorarea pret, urilor reglementate pn
a la 13.6 la
sut
a n luna septembrie, ca urmare a aprob
arii noilor tarife la
energia electric
a s, i gazul din ret, ea, dar s, i de cres, terea n
continuare a pret, urilor la medicamente, n contextul deprecierii
monedei nat, ionale. Totodat
a, similar perioadelor precedente,
evolut, ia ascendent
a a ratei anuale a IPC a fost generat
a s, i de
cres, terea presiunilor din partea pret, urilor la produsele alimentare
s, i a inflat, iei de baz
a care au accelerat n luna septembrie pn
a la
12.6 s, i 13.6 la sut
a, respectiv, ca rezultat al deprecierii monedei
nat, ionale la sfrs, itul anului precedent s, i pe parcursul anului
curent. Contribut, ia din partea pret, urilor la combustibili a fost
us, or inferioar
a celei din trimestrul II, 2015. Evolut, ia ratei anuale
a inflat, iei n trimestrul III, 2015 a fost cu 0.3 puncte procentuale
superioar
a valorii anticipate n cadrul proiect, iei acesteia din
Raportul asupra inflat, iei nr. 3, 2015.

Mediul extern
Economia mondial
a parcurge o perioad
a complex
a, mult, i
indicatori reflectnd cele mai precare performant, e dup
a 2009
ncoace. Economiile avansate se ment, in relativ stabile, ns
a
economiile emergente majore, precum China, Brazilia s, i Federat, ia
Rus
a au avut performant, e nesatisf
ac
atoare. n perioada de
, fluctuat, iile indicilor de la bursa chinez
referint, a
a au bulversat
piet, ele financiare, iar economiile Braziliei s, i Federat, iei Ruse sunt
n recesiune. Pe fundalul cererii reduse la nivel mondial, pret, urile
internat, ionale la materiile prime au continuat sa se diminueze, iar
pret, urile la petrol au prezentat o volatilitate exacerbata din cauza
nesustenabilit
at, ii factorilor pozitivi s, i a persistent, ei celor negativi.

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Contrabalansarea de pe piet, ele valutare a continuat, n condit, iile
n care Sistemul Rezervelor Federale s, i-a ment, inut
comportamentul precaut s, i nu a majorat ratele dobnzilor,
presiunile deflat, ioniste n zona euro persist
a, iar monedele t, arilor
exportatoare de petrol au reprodus evolut, ia pret, urilor la petrol.

, ii economice
Evolut, ii ale activitat
n trimestrul II, 2015 PIB a nregistrat o cres, tere de 2.5 la sut
a
comparativ cu perioada similar
a a anului precedent, dinamica
activitat, ii economice fiind inferioara de la nceputul anului curent.
Dinamica pozitiv
a a PIB a fost favorizat
a, n mare m
asur
a, de
deprecierea monedei nat, ionale care a avut, pe de o parte, un efect
stimulativ important asupra exporturilor produselor autohtone,
iar pe de alt
a parte, a contribuit la sc
aderea importurilor. Astfel,
n trimestrul II, 2015 volumul exportului de bunuri s, i servicii a
fost cu 4.1 la sut
a superior celui din perioada similar
a a anului
precedent. n acelas, i timp, importurile au nregistrat o contractare
de 4.4 la suta. Cererea din partea populat, iei n trimestrul II, 2015
a fost una mediocr
a, consumul gospod
ariilor populat, iei
majorndu-se doar cu 0.2 la sut
a n termeni reali. Dinamica
investit, iilor a determinat o contribut, ie negativ
a considerabil
a n
trimestrul II, 2015. Formarea brut
a de capital fix s-a diminuat cu
1.5 la sut
a, n timp ce aportul negativ din partea componentei
variat, ia stocurilor a fost s, i mai accentuat. Pe categorii de resurse,
temperarea activit
at, ii economice din trimestrul II, 2015 a fost
determinat
a de sc
aderea contribut, iei pozitive a componentei
Intermedieri financiare s, i asigurari observate la nceputul anului
curent, dar s, i a contribut, iei din partea industriei s, i comert, ului.
Totus, i, similar perioadelor precedente, industria a generat n
continuare o contribut, ie semnificativ
a la dinamica activit
at, ii
, industria
economice. n acest sens, n perioada de referint, a
extractiva s, i prelucratoare a fost cu 4.4 la suta superioara celei din
trimestrul II, 2014. Celelalte ramuri ale economiei au nregistrat
evolut, ii pozitive, dar impactul acestora asupra dinamicii PIB a fost
unul mai modest. n trimestrul II 2015 piat, a muncii a demonstrat
o us, oara deteriorare comparativ cu situat, ia din trimestrul II 2014,
dar o ameliorare comparativ cu cea de la nceputul anului curent.

Promovarea politicii monetare


n trimestrul III au avut loc trei s, edint, e ale Consiliului de
administrat, ie al Bancii Nat, ionale a Moldovei cu privire la deciziile
de politic
a monetar
a. n urma evalu
arii balant, ei riscurilor interne

Sumar
s, i externe, carora ar putea fi supusa economia Republicii Moldova
s, i a perspectivelor inflat, iei pe termen scurt s, i mediu au fost emise
dou
a decizii de majorare a ratei de baz
a cu cte 2.0 puncte
procentuale, de la nivelul de 15.5 la sut
a, pn
a la 19.5 la sut
a,
ulterior a fost emis
a o decizie de ment, inere a ratei de baz
a la
nivelul de 19.5 la sut
a (s, edint, a din 26 august 2015). Deciziile de
majorare a ratei de baz
a vor produce treptat efecte economice pe
parcursul urm
atoarelor 2-3 trimestre, avnd ca scop ancorarea
anticipat, iilor inflat, ioniste s, i ment, inerea ratei inflat, iei n
proximitatea t, intei de 5.0 la sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a
deviere de 1.5 puncte procentuale. Totodat
a, n scopul
steriliz
arii excesului de lichiditate format pe parcursul ultimilor
luni s, i amelior
arii mecanismului de transmisie a deciziilor de
politica monetara, la s, edint, ele Consiliului de administrat, ie din 30
iulie s, i 26 august au fost adoptate hot
arrile privind majorarea
normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei
moldovenes, ti s, i n valut
a neconvertibil
a de la 26.0 la sut
a la 32.0
la sut
a s, i de la 32.0 la 35.0 la sut
a din baza de calcul, respectiv.
Pe parcursul anului 2015 a fost consemnata diminuarea ritmurilor
de cres, tere a indicatorilor monetari. Astfel, n trimestrul III,
2015, dinamica agregatelor monetare a fost una negativa, valorile
nregistrate fiind mult sub nivelul cres, terilor din anii precedent, i,
media trimestriala n termeni anuali constituind minus 11.5 la suta
pentru M2 (cu 0.2 puncte procentuale sub nivelul din trimestrul
II, 2015) s, i 1.1 la sut
a pentru M3 (cu 1.7 puncte procentuale mai
de cres, terea din trimestrul precedent).
put, in fat, a
, rata medie anual
n perioada de referint, a
a a dobnzii aferente
soldului creditelor n moneda nat, ional
a a crescut cu 0.48 puncte
procentuale, iar rata medie anual
a a dobnzii aferente soldului
creditelor n valuta straina s-a diminuat cu 0.08 puncte procentuale
fat, a de trimestrul precedent, nregistrnd valori la nivelul de 12.42
la sut
a n moneda nat, ional
a s, i 6.90 la sut
a n valut
a str
ain
a. Rata
medie a dobnzii pentru depozitele n lei a constituit 11.84 la
de trimestrul
sut
a, n cres, tere cu 1.74 puncte procentuale fat, a
precedent, n timp ce rata dobnzii pentru plasamentele n valut
a
straina a constituit n medie 2.56 la suta, n scadere cu 0.53 puncte
de trimestrul II, 2015.
procentuale fat, a

Prognoza inflat, iei pe termen mediu


Conform proiect, iei curente, deviat, ia PIB va r
amne negativ
a pe
ntregul interval de prognoz
a. Aceasta va fluctua n palierul
negativ, semnificativ sub nivelul s
au potent, ial. Plasarea activit
at, ii
economice sub nivelul potent, ial va determina, pe termen mediu,
presiuni dezinflat, ioniste sporite din partea cererii interne.

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Ritmul anual de cres, tere a IPC, conform proiect, iei curente, va
nregistra nivelul de 9.7 la sut
a pentru anul 2015 s, i de 11.9 la
sut
a n anul viitor. Comparativ cu valorile nregistrate n cadrul
Raportului asupra inflat, iei nr. 3, 2015, valorile medii anuale
proiectate sunt superioare cu 0.4 puncte procentuale pentru 2015
se va
s, i cu 0.3 puncte procentuale pentru 2016, aceeas, i tendint, a
ment, ine s, i n primele dou
a trimestre ale anului 2017.
Reconfigurarea proiect, iei ratei anuale a inflat, iei este cauzat
a, n
mare parte, de dinamicele us, or mai nalte ale inflat, iei de baz
a,
pret, urilor la produsele alimentare s, i ale pret, urilor la combustibili,
aceste efecte fiind echilibrate de contribut, ia inferioar
a din anul
curent s, i din 2016 din partea pret, urilor reglementate.

Capitolul 1
Evolut, ia inflat, iei
Rata anual
a a inflat, iei s, i-a continuat dinamica ascendent
a s, i n
trimestrul III 2015, accelernd pn
a la valoarea de 12.6 la sut
a n
luna septembrie, fiind pentru a s, aptea lun
a consecutiv peste limita
superioar
a a intervalului t, intei inflat, iei stipulate n Strategia politicii
monetare pe termen mediu. Rata medie anual
a n trimestrul III,
2015 a constituit 11.1 la sut
a, cu 3.1 puncte procentuale superioar
a
celei din trimestrul II, 2015. Cres, terea acesteia a fost generat
a de
deprecierea monedei nat, ionale de la sfrs, itul anului precedent s, i pe
parcursul anului curent, care a avut un impact pronunt, at asupra
pret, urilor la produsele alimentare s, i a inflat, iei de baz
a, acestea
accelernd n luna septembrie pn
a la valorile de 12.6 s, i, respectiv,
13.6 la sut
a. Deprecierea monedei nat, ionale a l
asat o amprent
a
semnificativ
a s, i asupra pret, urilor reglementate prin impactul pe care
l-a avut asupra medicamentelor, dar mai ales, fiind cauza principal
a
invocat
a la aprobarea noilor tarife la energia electric
a s, i gazul din
ret, ea. Evolut, ia ratei anuale a inflat, iei n trimestrul III, 2015 a fost
cu 0.3 puncte procentuale superioar
a valorii anticipate n cadrul
proiect, iei publicate (10.8 la sut
a) n Raportul asupra inflat, iei nr. 3,
2015, n contextul unei deprecieri peste as, tept
ari a monedei nat, ionale.
n trimestrul III 2015, rata anual
a a indicelui pret, ului product, iei
industriale s-a majorat pn
a la nivelul de 6.1 la sut
a.

IPC

Inflaia de baz

Sursa: BNS, calcule BNM

inta inflaiei

9/15

7/15

5/15

3/15

1/15

9/14

11/14

7/14

5/14

3/14

1/14

9/13

11/13

7/13

14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

5/13

n trimestrul III 2015, traiectoria ascendent


a a inflat, iei IPC de la
nceputul anului curent s-a accentuat, astfel nct ritmul anual
al IPC a cunoscut o majorare de la 8.3 la sut
a n luna iunie,
pn
a la 12.6 la sut
a n luna septembrie 2015. Totodat
a, rata
anual
a a inflat, iei, pentru a s, aptea lun
a consecutiv, se afl
a n afara
intervalului de 1.5 puncte procentuale de la t, inta de 5.0 la sut
a
stipulat
a n Strategia politicii monetare pe termen mediu. Rata
medie anual
a n trimestrul III, 2015 a constituit 11.1 la sut
a, cu
3.1 puncte procentuale superioar
a celei din trimestrul precedent
(Graficul 1.1).

Graficul 1.1: Rata anuala a IPC s, i a inflat, iei de


baza (%)

3/13

Indicele pret, urilor de consum

1/13

1.1

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Graficul 1.2: Rata anuala a pret, urilor la


produsele alimentare, reglementate s, i la
combustibili (%)
12.0
9.0
6.0

9/15

7/15

5/15

3/15

1/15

9/14

0.0

11/14

3.0

Preurile la produsele alimentare


Preurile reglementate
Preurile la combustibil
Sursa: BNS

Graficul 1.3: Evolut, ia inflat, iei anuale s, i


contribut, ia subcomponentelor (p.p.)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9/14

11/14

1/15

3/15

5/15

7/15

9/15

Produsele alimentare
Preurile reglementate
Combustibil
Inflaia de baz
IPC (suma contrib. componentelor)

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 1.4: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a inflat, iei de baza (p.p.)
16.0
14.0
12.0

Rata anual
a a inflat, iei de baz
a continu
a s
a ment, in
a o traiectorie
superioar
a celei a inflat, iei totale. Inflat, ia de baz
a, n mod similar,
s, i-a accentuat tendint, a de cres, tere pe parcursul trimestrului III,
majorndu-se de la 11.1 la sut
a n luna iunie pn
a la 13.6 la sut
a
n luna septembrie. n trimestrul III, 2015 rata medie a inflat, iei de
baza a constituit 12.9 la suta, depas, ind cu 1.9 puncte procentuale
nivelul din trimestrul precedent, pe fundalul deprecierii monedei
de dolarul SUA. Ca rezultat, contribut, ia din partea
nat, ionale fat, a
inflat, iei de baza asupra ratei anuale a IPC s-a majorat cu 0.7 puncte
procentuale, pn
a la 4.4 puncte procentuale.
Cel mai mare impact asupra acceler
arii ratei anuale a IPC a fost
generat de cres, terea presiunilor din partea pret, urilor
reglementate. Contribut, ia din partea acestora asupra dinamicii
IPC s-a majorat de la 0.9 puncte procentuale la 2.5 puncte
procentuale, ca rezultat al aprob
arii n luna iulie a noilor tarife la
energia electrica s, i gazul din ret, ea, precum s, i al cres, terii pret, urilor
la medicamente pe fundalul deprecierii cursului valutar. Cres, terea
pronunt, ata a ratei anuale a IPC a fost sust, inuta s, i de intensificarea
presiunilor din partea pret, urilor la produsele alimentare ca
urmare a deprecierii monedei nat, ionale, dar s, i a unor condit, ii
secetoase n anul curent. Astfel, contribut, ia din partea acestora n
cadrul IPC s-a majorat de la 3.0 la suta n trimestrul II pna la 3.7
la sut
a n trimestrul III, 2015. Factorii care au compensat, ntr-o
anumit
a m
asur
a, influent, a pro-inflat, ionist
a a deprecierii monedei
nat, ionale s, i a major
arilor de tarife sunt reprezentat, i de cererea
intern
a nc
a modest
a, recolta bogat
a de produse alimentare din
anul precedent, embargourile la unele categorii de produse,
precum s, i de tendint, a de diminuare a pret, urilor la produsele
alimentare pe plan internat, ional. Contribut, ia din partea pret, urilor
la combustibili a constituit 0.3 puncte procentuale, fiind us, or
inferioar
a celei din trimestrul II, 2015 (Graficul 1.3).
n structura pe componente, n luna septembrie 2015 cea mai
de luna septembrie 2014 a fost consemnat
mare cres, tere fat, a
a la
pret, urile la m
arfurile nealimentare (12.9 la sut
a), urmat
a de cea
la produsele alimentare (12.6 la sut
a) s, i la servicii (11.4 la sut
a).

10.0
8.0
6.0
4.0

Indicele inflat, iei de baza

2.0
0.0
9/14 10/14 11/14 12/14 1/15

2/15

Diferene statistice
Alimentaia public
Mijloace de transport, piese auto
Tricotaje
Educaiie i nvmnt
Servicii cultural-distractive
Articole de sanitrie, igien i cosmetic
Articole pentru uz casnic

Sursa: BNS, calcule BNM

3/15

4/15

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

Materiale de construcii
Detergeni
nclminte
Confecii
igarete
Altele
Mobil
Inflaia de baz (suma componentelor)

n trimestrul III 2015, rata anual


a a inflat, iei de baz
a a continuat
traiectoria ascendent
a, majorndu-se de la 11.0 la sut
a n
.
trimestrul II, pn
a la 12.9 la sut
a n perioada de referint, a
Pe parcursul trimestrului III, inflat, ia de baz
a a fost alimentat
a,
preponderent, de majorarea pret, urilor la subcomponentele
mijloace de transport, piese auto , confect, ii, articole de

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

sanit
arie, igien
a s, i cosmetic
a, articole pentru uz casnic etc.
(Graficul 1.4).
Totodat
a, n luna septembrie 2015, majorarea pret, urilor la
detergent, i (cu 21.3 la sut
a), articole pentru uz casnic 1 (cu
20.7 la suta), mijloace de transport, piese auto (cu 19.7 la suta),
articole de sanitarie, igiena s, i cosmetica2 (cu 18.0 la suta) etc. a
contribuit la accelerarea inflat, iei anuale pn
a la 13.6 la sut
a.
Factorul principal care a influent, at asupra dinamicii anuale a
pret, urilor aferente inflat, iei de baz
a nu difer
a semnificativ de
perioadele precedente. n acest fel, major
arile de pret, uri
nregistrate s-au produs, n mare parte, ca rezultat al presiunilor
de valutele
din partea deprecierii monedei nat, ionale fat, a
principalelor parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Cursul
mediu de schimb al monedei nat, ionale n raport cu dolarul SUA a
nregistrat, n trimestrul III 2015, valoarea de 19.20 MDL/USD, n
depreciere cu 5.9 la suta fat, a de trimestrul precedent, sau cu 36.6
de aceeas, i perioad
la sut
a fat, a
a a anului 2014. Impactul cererii
agregate asupra inflat, iei de baz
a se estimeaz
a a fi unul modest.

Pret, urile la produsele alimentare


n trimestrul III 2015, rata anual
a de cres, tere a pret, urilor la
produsele alimentare a nregistrat n medie 10.7 la sut
a, nivel cu
2.1 puncte procentuale superior celui din trimestrul II, 2015.
Aceasta dinamica ascendenta a ratei anuale a fost condit, ionata, n
principal, de majorarea contribut, iilor din partea grupelor cartofi,
legume proaspete, produse de mor
arit s, i panificat, ie, ou
a s, i
lapte s, i produse lactate (Graficul 1.5). Cres, terea pret, urilor la
produsele ment, ionate a fost influent, at
a n principal de condit, iile
secetoase din vara anului 2015, ceea ce a compromis substant, ial
dezvoltarea culturilor agricole n aceast
a perioad
a. Totodat
a,
deprecierea cursului de schimb MDL/USD cu 5.9 la sut
a n
trimestrul III, 2015 comparativ cu trimestrul II, 2015 de asemenea
a contribuit la accentuarea presiunilor inflat, ioniste asupra
pret, urilor la produsele alimentare importate.
De ment, ionat c
a, pentru al nou
alea trimestru consecutiv, rata
anual
a de cres, tere a pret, urilor la produsele alimentare
internat, ionale se pozit, ioneaz
a n palierul negativ, astfel n
trimestrul III, 2015 s-a consemnat un nivel de minus 20.1 la sut
a.
1

Cresterea mentionata la componenta articole pentru uz casnic se refera la:


plite electrice (cu 36.0 la sut
a), mas, ini de cusut (cu 32.8 la sut
a), alte aparate
electrice m
arunte (cu 31.5 la sut
a) etc.
2
Cresterea mentionat
a la componenta articole de sanit
arie, igien
a s, i
cosmetic
a se refer
a la: mijloace pentru toalet
a (cu 21.5 la sut
a), alte obiecte
de igien
a personal
a (cu 20.0 la sut
a), obiecte de sanit
arie s, i igien
a (cu 19.9 la
sut
a) etc.

Graficul 1.5: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a pret, urilor la produsele
alimentare (p.p.)
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

9/14
11/14
1/15
3/15
5/15
7/15
9/15
Produse de morrit
Legume
Cartofi
Fructe proaspete
Carne, preparate din carne
Pete i produse din pete
Lapte i produse lactate
Ou
Zahr
Buturi
Grsimi
Altele
IPC produse alimentare
Diferene statistice

Sursa: BNS, calcule BNM

10

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Cres, terea cu 12.6 la sut
a n termeni anuali a pret, urilor la
produsele alimentare n luna septembrie 2015 a fost determinat
a
preponderent de majorarea pret, urilor la fructele proaspete
(38.6 la suta), legumele proaspete (37.8 la suta), cartofi (28.4
la sut
a), produsele de mor
arit s, i panificat, ie (11.0 la sut
a) s, i la
pes, tele s, i conservele din pes, te (10.4 la sut
a).

Pret, urile reglementate

Graficul 1.6: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a pret, urilor reglementate
(p.p.)
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
9/14

11/14

1/15

3/15

Plata pentru locuin


Energie electric
Servicii de transport
Gaz din reea
Serviciile comunicrii la distan
Diferena statistic

5/15

7/15

9/15

Cheltuieli legate de ntreinerea casei


Sntate
Alte servicii neevideniate mai nainte
nclzirea central
Medicamente
Preurile reglementate

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 1.7: Contribut, iile componentelor la


cres, terea anuala a pret, urilor la combustibili
(p.p.)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
9/14

11/14

1/15

Gaz din butelii


Carburani
Combustibil lichid

Sursa: BNS, calcule BNM

3/15

5/15

7/15

Crbune de pamnt
Lemne pentru foc
Preurile la combustibili

9/15

Rata anual
a a pret, urilor reglementate a consemnat o accelerare
pronunt, at
a n trimestrul III, n special n ultimele dou
a luni,
constituind 10.5 la sut
a s, i fiind, astfel, cu 6.7 puncte procentuale
superioara celei din trimestrul precedent. Acest fapt s-a produs pe
fundalul cres, terii semnificative a tarifelor la energia electric
a s, i la
gazul din ret, ea (34.5 la sut
a s, i 15.4 la sut
a n luna septembrie
2015), care au avut loc dup
a ce Consiliul de Administrat, ie al
Agent, iei Nat, ionale pentru Reglementare n Energetic
a (ANRE) a
aprobat, n s, edint, a sa public
a din 18 iulie 2015, noile tarife
reglementate pentru serviciile de distribut, ie s, i furnizare a energiei
electrice livrate consumatorilor finali de c
atre CS RED Union
Fenosa SA, CS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SA, RED
Nord SA s, i RED Nord - Vest SA. n mod similar, Consiliul de
Administrat, ie al ANRE a acceptat majorarea tarifului final mediu
solicitat de SA Moldovagaz la gazele naturale furnizate de
ntreprindere. Persistent, a cres, terii pret, urilor la medicamente a
continuat s, i n trimestrul III, 2015. Ca rezultat, n luna septembrie
2015, rata anuala a acestora a nregistrat valoarea de 18.5 la suta.
Cauza invocat
a pentru majorarea tarifelor s, i a pret, urilor la
medicamente constituie tendint, a de depreciere a monedei
de dolarul SUA din ultimul an. Contribut, ii
nat, ionale fat, a
neglijabile la dinamica anual
a a pret, urilor la serviciile
reglementate au fost generate de dinamica pret, urilor la serviciile
, la serviciile medicale, precum s, i la
de comunicare la distant, a
serviciile de transport (Graficul 1.6).

Pret, urile la combustibili


Pe parcursul trimestrului III 2015, rata anual
a de cres, tere a
pret, urilor la combustibil a avut o evolut, ie descendent
a,
mics, orndu-se de la 6.9 la sut
a n luna iulie pn
a la 1.9 la sut
a n
luna septembrie. Astfel, rata medie anual
a a acestora a constituit
4.7 la sut
a, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferioar
a celei din
trimestrul II, 2015 (Graficul 1.7).
Formarea ratei anuale de cres, tere a pret, urilor la carburant, i, pe
parcursul trimestrului III 2015, a fost determinat
a n principal de

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

11

cres, terea pret, urilor la c


arbunele de p
amnt s, i lemnele pentru
foc. Evolut, ia respectiv
a a fost determinat
a de continuarea
conflictului militar din estul Ucrainei, ceea ce afecteaz
a negativ
,
extract, ia c
arbunelui.
Totodat
a, n perioada de referint, a
contribut, ia subcomponentului c
arbune de p
amnt n formarea
pret, urilor la combustibili a constituit 3.4 puncte procentuale, cu
1.8 puncte procentuale mai mic
a n comparat, ie cu trimestrul II,
2015. n acelas, i timp, n trimestrul III 2015, s-a atestat majorarea
cu 1.0 puncte procentuale, comparativ cu perioada precedent
a, a
contribut, iei din partea pret, urilor la lemne pentru foc, pn
a la
valoarea de 2.7 puncte procentuale.
n perioada de referint, a, contribut, ia generata din partea pret, urilor
la carburant, i a atins valoarea de minus 0.9 puncte procentuale la
formarea ratei anuale a pret, urilor la combustibili, cu 0.8 puncte
procentuale mai mare n comparat, ie cu cea din trimestrul
precedent. De ment, ionat c
a, ncepnd cu luna iulie 2015,
pret, urile la subcomponenta gaz din butelii au trecut n palierul
negativ, astfel, contribut, ia acesteia la formarea ratei anuale a
constituit minus 0.6 puncte procentuale, cu 0.8 puncte
procentuale inferioar
a celei din trimestrul II, 2015.

Graficul 1.8: Evolut, ia s, i prognoza IPC de la


implementarea regimului de t, intire a inflat, iei
(%)
12
10
8
6
4
2

1.2

Compararea prognozei din Raportul


asupra inflat, iei nr. 3, 2015 cu evolut, ia
inflat, iei n trimestrul III, 2015

0
I/10 III/10 I/11 III/11 I/12 III/12 I/13 III/13 I/14 III/14 I/15 III/15
Inflaia (efectiv)

Prognoza pe termen scurt a inflaiei

Sursa: BNM

Tabelul 1.1: Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a


componentelor sale
Traiectoria ascendenta accentuata a inflat, iei n trimestrul III, 2015
a determinat o abatere de 0.3 puncte procentuale de la valorile
Efectiv
anticipate (10.8 la sut
a) n cadrul rundei de prognozare din luna
iulie. Avnd n vedere deprecierea peste as, tept
ari a monedei
tr.III,2015/
nat, ionale n perioada ment, ionat
a, devierea respectiv
a poate fi
tr.III,2014
considerata una minora. n cadrul subcomponentelor inflat, iei, cea
IPC
11.1
mai semnificativ
a abatere de la prognoz
a a fost remarcat
a pentru
Inflatia de baza
12.9
inflat, ia de baz
a, fiind cauzat
a, dup
a cum s-a ment, ionat mai sus,
Produsele
de o depreciere peste as, teptari a MDL fat, a de USD, t, innd cont ca
alimentare
10.7
acest component cuprinde subcomponente importate s, i, n
Preturile
, foarte sensibile la dinamica cursului valutar. Astfel,
consecint, a
reglementate
10.4
inflat, ia de baz
a n trimestrul III, 2015 a constituit 12.9 la sut
a, cu
Combustibil
4.6
1.3 puncte procentuale superioar
a valorii de 11.6 la sut
a
Sursa: BNS, calcule BNM
anticipate n runda de prognozare precedent
a. O deviere pozitiv
a
(1.1 puncte procentuale), dar cu un impact mai nensemnat
asupra abaterii totale, a fost nregistrat
a s, i pentru pret, urile la
combustibil. Rata anual
a a acestora a constituit 4.6 la sut
a n
de valoarea anticipat
trimestrul III, 2015 fat, a
a de 3.5 la sut
a.
Abaterile pozitive ment, ionate mai sus au fost compensate part, ial
de nregistrarea unei abateri negative de 0.5 puncte procentuale
,

Prognoza

Abaterea

RI 3, 2015
tr.III,2015/
tr.III,2014

10.8

0.3

11.6

1.3

11.2

-0.5

10.5

-0.1

3.5

1.1

12

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


pentru pret, urile la produsele alimentare de la valoarea anticipat
a
de 11.2 la sut
a. Totodat
a, avnd n vedere c
a n luna iulie s-a
adoptat majorarea tarifelor la energia electric
a s, i gazul natural n
proport, ia n care s, i s-a anticipat, pentru pret, urile la produsele s, i
serviciile reglementate s-a consemnat o abatere negativ
a
neglijabil
a (0.1 puncte procentuale).

1.3

Pret, urile product, iei industriale

Graficul 1.9: Ritmul anual al IPPI (%)


12
10
8
6
4

9/15

8/15

7/15

6/15

5/15

4/15

3/15

2/15

1/15

12/14

11/14

10/14

9/14

Ritmul anual al IPPI


Ritmul anual al IPPI livrate pe piaa intern
Ritmul anual al IPPI livrate pe piaa extern
Sursa: BNS

Dup
a decelerarea ratei anuale a indicelui pret, urilor product, iei
industriale n trimestrul II 2015, n trimestrul III aceasta s, i-a
inversat trendul, nregistrnd o rat
a anual
a de 6.1 la sut
a, sau cu
1.7 puncte procentuale superioar
a celei din trimestrul II, 2015
(Graficul 1.9). Evolut, ia respectiv
a a fost influent, at
a att de
dinamica pret, urilor la produsele livrate pe piat, a intern
a, ct s, i pe
cea extern
a. n acest sens, rata anual
a a indicelui pret, urilor
product, iei livrate pe piat, a intern
a n trimestrul analizat a
constituit 5.0 la sut
a, fiind cu 1.1 puncte procentuale superioar
a
celei din trimestrul II 2015, iar cea aferent
a pret, urilor product, iei
livrate pe piat, a extern
a s-a majorat cu 3.2 puncte procentuale,
consemnnd un nivel de 9.1 la sut
a.
n luna septembrie 2015, rata anuala a IPPI a constituit 7.2 la suta.
Totodat
a, n structur
a, cele mai mari cres, teri n termeni anuali au
fost nregistrate la pret, urile din cadrul industriei prelucr
atoare s, i
cea extractiv
a, care s-au majorat cu 8.2 s, i 3.7 la sut
a, respectiv.
Pret, urile din sectorul energetic s-au majorat cu 0.2 la sut
a n
comparat, ie cu luna septembrie 2014.

Graficul 1.10: Evolut, ia indicelui pret, urilor n


construct, ii (%, fat, a de perioada similara a
anului precedent)
8.5
8.3
8.0

1.4

Pret, urile n construct, ii

n trimestrul III, 2015 rata anual


a de cres, tere a pret, urilor n
construct, ii a constituit 8.3 la sut
a, sau cu 0.4 puncte procentuale
superioar
a celei din trimestrul II, 2015 (Graficul 1.10).

7.9
7.7

7.5

7.0
III/14

Sursa: BNS

IV/14

I/15

II/15

III/15

de
n structura economiei nat, ionale cele mai mari cres, teri fat, a
perioada similar
a a anului precedent au fost nregistrate n
urm
atoarele sectoare: construct, ia de locuint, e (11.3 la sut
a),
telecomunicat, ii (9.7 la sut
a), comert, ul s, i alimentat, ia public
a
(7.9 la sut
a) s, i n agricultur
a (7.7 la sut
a).

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

13

Caseta tehnic nr. 1


Instituiile responsabile de ajustarea preurilor reglementate
Misiunea BNM de asigurare i meninere a stabilitii preurilor este deseori ngreunat de faptul c o mare parte din
preurile la bunurile i serviciile din cadrul IPC nu sunt determinate de legile pieei, adic de interaciunea cererii i
ofertei pentru acestea, care la rndul lor pot fi influenate de BNM prin instrumentele de politic monetar.
Conform Metodologiei cu privire la calculul indicelui inflaiei de baz, adoptat la finele anului 2009, preurile la
produse i servicii care sunt stabilite de autoritile administraiei publice centrale sau locale au fost denumite preuri
reglementate. Pe parcursul timpului, ponderea subcomponentelor cu preuri reglementate n structura IPC a fost una
semnificativ, n anul 2015 aceasta constituind 24.2 la sut. Preurile la bunurile i serviciile reglementate sunt
aprobate, conform legislaiei Republicii Moldova, de diverse instituii regulatorii. Prin urmare, n pofida acumulrii
unor eventuale presiuni determinate de factori obiectivi, cum ar fi majorarea preurilor materiilor prime, preurilor de
import, a uzurii, a cheltuielilor operaionale, preurile la aceste componente se modific doar dac sunt aprobate de
instituiile respective. n cazul n care modificrile necesare sunt amnate sau nejustificate economic din motive
politice sau sociale, se pot acumula devieri financiare pentru furnizori care ulterior vor necesita o ajustare mai
pronunat a tarifelor, fapt ce eventual va genera impedimente n implementarea politicii monetare de ctre BNM.
Principalele componente, ponderile acestora n cadrul preurilor reglementate, precum i principalele instituii
regulatorii care sunt responsabile de ajustarea tarifelor sunt prezentate n figura de mai jos.
Figura nr. 1 Instituiile regulatorii i componentele preurilor reglementate din IPC

Preuri reglementate

ponderea n
IPC
0.2422

Energie electric

0.0483

Gaz din reea

0.0321

nclzire central

0.0201

Aprovizionare cu ap cald

0.0024

Apeduct i canalizare

0.0097

Transport (urban, interurban, etc.)

0.0217

Serviciile medicale

0.0134

Ministerul Sntii

Medicamente

0.0457

ANRCETI

Telecomunicaie

0.0446

Altele

0.0042

Instituii regulatorii

ANRE
MTID
Organele APL

Sursa: BNM, BNS

Preurile a mai mult de 40.0 la sut din subcomponentele evideniate n figura de mai sus sunt reglementate de ctre
Agenia Naional pentru Reglementare n Energetic (ANRE) (figura nr. 1). Astfel, ANRE reglementeaz tariful la
gazul din reea n baza metodologiilor existente i a solicitrilor argumentate ale furnizorilor de resurse energetice.
Tariful solicitat depinde de un ir de factori printre care preul de import al gazului natural, cursul valutar,
cheltuielile operaionale, devierile financiare anterioare etc. Totodat, ANRE aprob i tarifele la energia electric,
lund n consideraie factori precum preul de import sau de producere a energiei, cheltuielile operaionale, cursul
valutar etc. Tarifele la nclzirea centralizat i aprovizionarea cu ap cald la fel sunt reglementate de ANRE.
Ajustarea tarifelor de ANRE pentru gazul din reea, nclzirea centralizat i energia electric a provocat cel mai
mare impact asupra preurilor reglementate i, n definitiv, asupra ratei lunare a IPC n anii 2010, 2011 i 2012
(figura nr. 2). n anul 2015 impactul acestora a fost i mai pronunat. Astfel, n urma majorrii tarifului la energia
electric i gazul din reea cu circa 35.0 i 15.0 la sut respectiv, preurile reglementate au crescut cu 8.8 la sut n
luna august 2015, genernd o contribuie semnificativ asupra IPC.
Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor (MTID) aprob tariful la transportul interurban. Astfel, n
toamna anului 2011 MTID, la solicitarea transportatorilor, a efectuat o prim etap de majorare a tarifului la
transportul interurban (26.3 la sut), urmnd ca ulterior s efectueze cea dea doua etap de majorare solicitat de
transportatori.
n acelai timp,

tariful la transportul urban este reglementat de administraia public local (APL). n pofida

14

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


n acelai timp, tariful la transportul urban este reglementat de administraia public local (APL). n pofida
presiunilor transportatorilor, pe parcursul perioadei analizate tariful la transportul public n municipiul Chiinu nu a
fost modificat. Totui, acesta a fost schimbat n unele regiuni de ctre consiliile locale, cum ar fi n municipiul Bli
(aprilie 2013), Orhei, Comrat (noiembrie 2013). Totodat, autoritile administraiei publice locale sunt responsabile
de tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu ap potabil i de canalizare.
Tariful la serviciul de telecomunicaie este reglementat de Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii
Electronice i Tehnologia Informaiei (ANRCETI). n perioada 2010-2015 acesta nu a cunoscut fluctuaii majore.
Figura nr. 2 Contribuia subcomponentelor la dinamica lunar a preurilor reglementate i dinamica
lunar a IPC (scala din dreapta), %

Sursa: BNM, BNS

Cu privire la preurile la medicamente, Regulamentul privind formarea preurilor la medicamente i alte produse
farmaceutice i parafarmaceutice prevede formarea preului prin aplicarea la preul de achiziie de la productor a
unui adaos comercial de pn la 40.0 la sut. Totodat, Catalogul de preuri la medicamente stipuleaz preul maxim
al medicamentelor importate. Agenia Medicamentului, elibereaz autorizaii de import doar pentru produsele
nregistrate n Catalogul de preuri la medicamente i doar dac preul acestora n vam nu depete preul nscris
n catalog. Preul de productor la medicamente aprobat n lei poate fi revizuit de ctre Ministerul Sntii la
cererea solicitantului sau din oficiu n cazul n care se constat aprecierea cu 3.0 la sut i mai mult a monedei
naionale n raport cu valuta preului inclus n Catalogul naional de preuri. Graficul de mai sus relev faptul c
preurile la medicamente au cunoscut fluctuaii relativ minore pn la finele anului 2014. Totui, n anul curent, n
contextul deprecierii monedei naionale, impactul acestui subcomponent este mult mai pronunat. n acelai timp,
Ministerul Sntii este instituia responsabil de verificarea tarifelor la serviciile medicale aplicate de instituiile
medico-sanitare.
Avnd n vedere cele enunate mai sus, e lesne de remarcat faptul c procesul de meninere a inflaiei n intervalul
intit, necesar unei dezvoltri sustenabile a economiei, este ngreunat, ntr-o anumit msur, de existena a circa o
ptrime din componente n structura IPC ale cror preuri nu sunt stabilite de legile pieei, dar sunt reglementate de
anumite instituii, precum i de tergiversarea ajustrii unor tarife n cuantumul necesar n funcie de presiunile
obiective acumulate. Astfel, dei BNM are mandatul i instrumentele necesare pentru meninerea stabilitii
preurilor, n acest proces, indirect, sunt implicate i alte instituii care pot compromite pe termen scurt i mediu
obiectivele bncii.

15

Capitolul 2
Mediul extern
Economia mondial
a parcurge o perioad
a complex
a, mult, i
indicatori reflectnd cele mai precare performant, e dup
a 2009
ncoace. Economiile avansate se ment, in relativ stabile, ns
a
economiile emergente majore, precum China, Brazilia s, i Federat, ia
Rus
a au avut performant, e nesatisf
ac
atoare. n perioada de
, fluctuat, iile indicilor de la bursa chinez
referint, a
a au bulversat
piet, ele financiare, iar economiile Braziliei s, i Federat, iei Ruse sunt
n recesiune. Pe fundalul cererii reduse la nivel mondial, pret, urile
internat, ionale la materiile prime au continuat sa se diminueze, iar
pret, urile la petrol au prezentat o volatilitate exacerbata din cauza
nesustenabilit
at, ii factorilor pozitivi s, i persistent, ei celor negativi.
Contrabalansarea de pe piet, ele valutare a continuat, n condit, iile
n care Sistemul Rezervelor Federale (SRF) s, i-a ment, inut
comportamentul precaut s, i nu a majorat ratele dobnzilor,
presiunile deflat, ioniste n zona euro persist
a n continuare, iar
rilor exportatoare de petrol au reprodus evolut, ia
monedele t, a
pret, urilor la petrol.
n raportul World Economic Outlook din octombrie 2015, Fondul
Monetar Internat, ional s, i-a revizuit n sc
adere prognoza privind
cres, terea economiei mondiale cu 0.2 puncte procentuale. Astfel,
n anul 2015 se preconizeaz
a c
a economia mondial
a va cres, te cu
3.1 la sut
a, iar n anul 2016 cu 3.6 la sut
a. Economiile avansate
vor cres, te n anul 2015 n medie cu 2.0 la suta, fat, a de 2.1 la suta
de 2.4 la
n raportul anterior, iar n anul 2016 cu 2.2 la sut
a fat, a
sut
a n raportul anterior. Cres, terea economiilor emergente va fi
de 4.0 la sut
a n anul 2015 s, i cu 4.5 la sut
a n anul 2016. Cele
mai semnificative revizuiri au vizat economiile emergente. De
exemplu, economia Federat, iei Ruse se va contracta n anii 2015 s, i
2016 cu 3.8 s, i respectiv 0.6 la sut
a, cu 0.4 s, i respectiv 0.8 puncte
procentuale mai mult dect n prognoza anterioar
a. Economiile
din Comunitatea Statelor Independente se vor reduce n medie n
anul 2015 cu 2.7 la sut
a, dup
a care vor avansa cu 0.5 la sut
a n
anul 2016.
Indicii PMI sunt n sc
adere, ceea ce reflect
a cererea slab
a la
nivel mondial s, i evolut, ia precar
a a unor economii importante.
Indicele PMI compus la nivel mondial a constituit 53.7 n luna

Graficul 2.1: Evolut, ia indicilor PMI*


62.0

56.0

50.0

44.0
1/15

2/15

3/15

4/15

5/15

SUA
Germania
Federaia Rus
JPMorgan Global PMI

Sursa: Markit
*Composite Purchasing Managers Index

6/15

7/15

Zona euro
Frana
China

8/15

9/15

16

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


iulie, 53.9 n luna august s, i 52.8 n luna septembrie. Cele mai
slabe performant, e s-au nregistrat n China s, i Federat, ia Rus
a,
periodic indicii PMI compus, i pentru economiile respective fiind
. Economia SUA s, i cea a zonei euro se
sub valoarea de referint, a
ment, in relativ stabile, pentru luna septembrie, indicii PMI compus, i
nregistrnd valori de 55.0 s, i respectiv 53.6 conform Markit. Din
perspectiva aceloras, i indici PMI, economia Germaniei evolueaz
a
relativ robust, iar economia Frant, ei tinde s
a se revigoreze treptat
(Graficul 2.1).

Graficul 2.2: Evolut, ia zilnica a USD/EUR n


anul 2015

1.20

1.15

1.10

1.05
1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15

Sursa: BCE

Tabelul 2.1: Aprecierea (-)/deprecierea (+)


medie lunara a valutelor din regiune (%)
EUR

USD

iul.

aug.

sept.

iul.

aug.

sept.

-1.9

1.3

0.7

USD

2.7

15.3

0.4

0.0

3.6

RUB

4.7

14.2

2.5

2.2

UAH

2.5

-1.0

1.1

-0.7
0.9

- 0.3

0.0

RON

1.3

-1.5

-0.9

1.5

4.2

MDL

2.9

0.1

3.4

Sursa: BCE, BNM, BNR, Banca Centrala a Federat, iei Ruse,


Banca Nat, ionala a Ucrainei, calcule BNM

a evoluat
Raportul USD/EUR pe parcursul perioadei de referint, a
contrar as, teptarilor, moneda unica europeana s-a apreciat n medie
cu 0.6 la suta. Cea mai majora mis, care s-a nregistrat la nceputul
lunii septembrie, cnd SRF a ment, inut caracterul prudent al
politicii monetare s, i a amnat din nou majorarea ratelor dobnzilor.
n luna august, rata s, omajului n SUA s-a diminuat pn
a la 5.1
la sut
a, ns
a nivelul sc
azut al inflat, iei s, i posibilele s, ocuri aferente
evolut, iei economiei chineze au determinat SRF s
a ment, in
a ratele
dobnzilor n proximitatea valorii zero. Pe de alt
a parte, n luna
septembrie, n zona euro inflat, ia anual
a a fost de minus 0.1 la
suta, dupa ce cteva luni consecutiv s-a ment, inut pozitiva (Graficul
2.2). Comparativ cu yenul japonez, dolarul SUA nu a nregistrat
modific
ari semnificative, apreciindu-se n medie n trimestrul III,
2015 cu 0.7 la suta. De asemenea, fat, a de francul elvet, ian, dolarul
SUA s-a apreciat pe parcursul perioadei analizate cu 2.4 la sut
a,
de lira sterlin
ns
a s-a depreciat cu 1.0 la sut
a fat, a
a.
Totodat
a, yuanul chinezesc s-a ajustat comparativ cu dolarul SUA,
depreciindu-se n medie trimestrial
a cu 1.6 la sut
a (doar n luna
august cu 2.1 la sut
a). Lira turceasc
a s-a depreciat n medie
de dolarul SUA.
trimestrial
a cu 6.8 la sut
a fat, a
Rubla ruseasc
a s, i-a continuat, de asemenea, declinul, pe fondul
reducerii pret, urilor la petrol, n luna august, depreciindu-se n
medie cu 14.2 la suta fat, a de dolarul SUA, iar n medie n trimestrul
III, 2015 s-a depreciat cu 19.7 la suta. Att hrivna ucraineana, ct
s, i leul romnesc au avut o evolut, ie lent
a. Hrivna ucrainean
a s-a
depreciat pe parcursul trimestrului III, 2015 n medie cu 0.3 la
de dolarul SUA s, i cu 1.0 la sut
de moneda unic
sut
a fat, a
a fat, a
a
european
a. Leul romnesc s-a apreciat n perioada analizat
a cu
de dolarul SUA s, i cu 0.4 la sut
de moneda
0.9 la sut
a fat, a
a fat, a
unica europeana. Pentru comparat, ie, n perioada de referint, a, leul
de dolarul
moldovenesc s-a depreciat n medie cu 5.9 la sut
a fat, a
SUA s, i cu 6.6 la sut
a comparativ cu moneda unic
a european
a
(Tabelul 2.1).
Pret, urile internat, ionale la materiile prime au scazut n continuare
pe fundalul cererii mondiale slabe. Astfel, pe parcursul trimestrului
III, 2015, pret, urile internat, ionale la materiile prime s-au redus
n medie cu 12.6 la sut
a comparativ cu trimestrul anterior s, i cu

Capitolul 2. Mediul extern


de trimestrul III, 2014. Pret, urile la produsele
38.9 la sut
a fat, a
de trimestrul
alimentare au sc
azut n medie cu 2.3 la sut
a fat, a
de trimestrul III, 2014. Pret, urile la
anterior s, i cu 16.3 la sut
a fat, a
metale au sc
azut n perioada analizat
a n medie cu 10.7 la sut
a
de trimestrul anterior s, i cu 27.2 la sut
de trimestrul III
fat, a
a fat, a
2014. Cel mai mult s-au mics, orat pret, urile la resursele energetice,
de trimestrul anterior s, i cu 49.1 la
n medie cu 17.4 la sut
a fat, a
de trimestrul III, 2014 (Graficul 2.3).
sut
a fat, a

17

Graficul 2.3: Ritmul anual de cres, tere a


indicilor pret, urilor mondiale (%)
10
0
-10
-20
-30

n trimestrul III, 2015 pret, urile internat, ionale la petrol au


prezentat o volatilitate exacerbat
a. n medie trimestrial
a, pret, ul
petrolului de marc
a Urals s-a redus n perioada analizat
a cu 19.8
la sut
a, constituind 49.3 dolari SUA/baril.
Deteriorarea
indicatorilor fundamentali, precum oferta n exces, cauzat
a de
product, ia OPEC n cres, tere, rezervele semnificative de petrol n
SUA s, i nedeterminarea SRF privind ratele dobnzilor au contribuit
la reducerea pret, urilor la petrol. n medie, surplusul de petrol la
nivel mondial n trimestrul III, 2015 a fost de 1.8 milioane de
barili pe zi, dintre care cel mai mult n luna august - de 2.4
milioane de barili pe zi. n a doua jum
atate a lunii septembrie
pret, urile la petrol au fost us, or n cres, tere n urma major
arii de
catre OPEC a prognozei privind cererea de petrol n anul 2016 s, i a
reducerii product, iei de petrol n Statele Unite ale Americii. Totus, i,
pe termen lung factorii negativi predomin
a, ceea ce a determinat
ca majoritatea organizat, iilor de profil s
a diminueze prognozele
privind pret, ul la petrol n anii viitori (Graficul 2.4).
Pe fundalul politicii monetare ultra stimulative a continuat
mbun
at
at, irea piet, ei fort, ei de munc
a n zona euro, n luna iulie
rata s, omajului diminundu-se pn
a la 11.0 la sut
a s, i
ment, inndu-se la acelas, i nivel s, i n luna august. Tendint, a de
diminuare a fost atestat
a s, i n cazul Italiei, unde n luna august
rata s, omajului s-a diminuat pn
a la 11.9 la sut
a. n Romnia rata
s, omajului s-a ment, inut pentru s, ase luni consecutiv la nivelul de
6.8 la sut
a. n Federat, ia Rus
a rata s, omajului n lunile iulie s, i
august a fost de 5.3 la suta. n Ucraina, n trimestrul II 2015, rata
medie a s, omajului a fost de 8.8 la sut
a (Graficul 2.5).
Economia SUA continua treptat sa se extinda. n trimestrul II 2015,
cres, terea medie a PIB n SUA a fost de 1.0 la sut
a comparativ cu
trimestrul precedent s, i de 2.7 la sut
a comparativ cu perioada
similar
a a anului precedent. Product, ia industrial
a n perioada
ianuarie-august 2015 a avansat n termeni anuali cu 2.1 la sut
a,
dintre care n luna august cu 0.9 la sut
a. Piat, a fort, ei de munc
a
prezinta performant, e mbucuratoare, rata s, omajului reducndu-se
n luna august 2015 pn
a la 5.1 la sut
a, ment, inndu-se la acelas, i
nivel s, i n luna urm
atoare. Totodat
a, inflat, ia continu
a s
a fie joas
a,
ceea ce este explicat prin reducerea pret, urilor la carburant, i s, i a
altor pret, uri, ns
a ar putea fi s, i un semnal al temper
arii cererii de
consum (Tabelul 2.2).

-40
-50
-60
1/14 4/14 7/14 10/14 1/15 4/15 7/15
Produse alimentare
Metale
Energie
Total
Sursa: FMI, calcule BNM

Graficul 2.4: Evolut, ii pe piat, a mondiala a


petrolului
115.0

3.0

105.0
95.0

2.2

85.0
1.4

75.0
65.0

0.6

55.0
45.0

-0.2
1/14 4/14 7/14 10/14 1/15 4/15 7/15
Surplus/deficit de petrol la nivel mondial (mbz) - scala din
dreapta
Urals (USD/baril)

Sursa: Ministerul Economiei al Federat, iei Ruse, Administrat, ia


SUA privind Informat, ia Energetica

Graficul 2.5: Rata s, omajului n zona euro, Italia,


Romnia s, i Federat, ia Rusa (%)
15.0

10.0

5.0

0.0
1/14
4/14
7/14
Italia
Zona euro

10/14
1/15
4/15
7/15
Romnia
Federaia Rus

Sursa: Eurostat, Serviciul Federal de Statistica al Rusiei

18

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Tabelul 2.2: Evolut, ia produsului intern brut s, i


a indicelui pret, urilor de consum n economiile
selectate (%)
PIB

IPI

IPC

tr.II,15/

tr.II,15/

ian.-aug. 15/

sept.15/

tr.I,15

tr.II,14

ian.-aug. 14

sept.14

(pe seria

(pe seria

ajustata

bruta)

sezonier)

SUA

1.0

2.7*

2.1

0.0

Zona euro

0.4

1.5

1.4

-0.1

Germania

0.4

1.6

1.4

0.0

Franta

0.0

1.1

1.0

0.0

Italia

0.3

0.9

0.5

0.2

Romnia

0.1

3.4

2.9

-1.7

China

1.8

7.0

6.3

1.6

Rus
a

-2.0

-4.6

-3.2

15.7

Ucraina

-2.5

-14.6

-18.0

51.9

Federatia

Sursa: Eurostat, Oficiile nat, ionale de statistica vizate


*n baza seriei ajustata sezonier

Economia zonei euro continu


a recuperarea lent
a, n trimestrul
II, 2015 produsul intern brut avansnd cu 0.4 la sut
a comparativ
de trimestrul II,
cu trimestrul precedent s, i cu 1.5 la sut
a fat, a
2014. n trimestrul I, 2015 produsul intern brut a avansat cu
de trimestrul precedent s, i cu 1.2 la sut
de
0.5 la sut
a fat, a
a fat, a
trimestrul I 2014 (n cea de-a doua estimare, PIB a fost revizuit n
sens pozitiv). Totodat
a, majoritatea indicatorilor macroeconomici
privind zona euro evolueaz
a satisf
ac
ator, de exemplu n luna
august 2015 product, ia industrial
a a avansat n termeni anuali
cu 0.9 la sut
a, iar rata s, omajului a r
amas la nivelul de 11.0 la
sut
a. Presiunile deflat, ioniste se ment, in, mai ales n condit, iile n
care pret, urile la petrol sunt din nou n sc
adere. Astfel, n luna
septembrie pret, urile de consum au avansat us, or cu 0.2 la suta fat, a
de luna precedent
a, ns
a s-au redus cu 0.1 la sut
a comparativ cu
luna septembrie 2014 (Tabelul 2.2).
n contextul conjuncturii regionale, economia Romniei s-a
temperat n trimestrul II 2015, produsul intern brut avansnd
doar cu 0.1 la sut
a comparativ cu trimestrul precedent pe seria
ajutata sezonier s, i cu 3.4 la suta comparativ cu trimestrul II, 2014
pe seria brut
a (cu 3.8 la sut
a pe seria ajustat
a sezonier).
Diminuarea cererii interne s, i externe a determinat ca ritmul anual
de cres, tere a product, iei industriale s
a creasc
a doar cu 6.0 la sut
a
n luna august 2015, cumulat de la nceputul anului avansnd cu
2.9 la suta. Pe fundalul aprofundarii presiunilor dezinflat, ioniste s, i
a reducerii sezoniere a pret, urilor la produsele alimentare,
pret, urile de consum au crescut n luna septembrie n Romnia cu
de luna precedent
0.3 la sut
a fat, a
a s, i au sc
azut cu 1.7 la sut
a
comparativ cu luna septembrie 2014 (Tabelul 2.2).
Criza din Federat, ia Rus
a continu
a s
a se aprofundeze, datele
pentru trimestrul II, 2015 indicnd o reducere a produsului intern
brut cu 4.6 la suta n termeni anuali, iar per ansamblu n perioada
ianuarie-august 2015 economia Federat, iei Ruse s-a contractat n
medie cu 3.8 la sut
a. Majoritatea indicatorilor privind economia
rus
a prezint
a evolut, ii negative sau n cel mai bun caz evolut, ii
haotice. De exemplu, n perioada ianuarie-august 2015 product, ia
industrial
a s-a diminuat n termeni anuali cu 3.2 la sut
a, dintre
care doar n luna august 2015 product, ia industrial
a s-a redus cu
4.3 la sut
a comparativ cu perioada similar
a a anului precedent.
Ment, inerea ratei s, omajului la nivelul de 5.3 la suta n luna august
2015 pare mai degrab
a un efect sezonier care mascheaz
a
consecint, ele crizei economice. Totodat
a, inflat, ia anual
a n luna
septembrie s-a accelerat pna la 15.7 la suta, iar n termeni lunari
pret, urile de consum s-au majorat n luna septembrie cu 0.6 la
sut
a.
Pe fondul fluctuat, iei pret, urilor la petrol, dar s, i a
intervent, iilor B
ancii Centrale a Federat, iei Ruse, rubla ruseasc
aa
prezentat o volatilitate sporit
a pe parcursul perioadei de referint, a
(Tabelul 2.2).

Capitolul 2. Mediul extern


Produsul intern brut al Ucrainei, n trimestrul II 2015 s-a redus cu
14.6 la sut
a comparativ cu perioada similar
a a anului precedent.
Product, ia industrial
a s-a redus n luna august cu 5.8 la sut
a n
termeni anuali, iar n medie n primele opt luni ale anului 2015 cu 18.0 la sut
a. De la nceputul anului, exporturile s-au redus n
medie cu 34.8 la sut
a, iar importurile cu 37.8 la sut
a. Totodat
a,
drept urmare a secetei din regiune, product, ia agricol
a n primele
opt luni ale anului curent s-a redus n medie cu 5.8 la suta. n luna
septembrie, pret, urile de consum au crescut n termeni lunari cu
2.3 la sut
a, iar n termeni anuali cu 51.9 la sut
a (Tabelul 2.2).

19

20

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Capitolul 3
, ii
Evolut, ii ale activitat
economice
3.1

Cererea s, i product, ia

Conform datelor cu privire la PIB, ritmul de cres, tere economic


aa
nceput s
a decelereze n trimestrul II, 2015. n acest sens, PIB s-a
majorat doar cu 2.5 la sut
a fat, a
de valoarea nregistrat
a n trimestrul
II, 2014. n acelas, i timp, exist
a modific
ari semnificative comparativ
cu nceputul anului curent n ceea ce prives, te factorii determinat, i ai
acestei evolut, ii. Totodat
a, seria ajustat
a sezonier denot
a o cres, tere
us, oar
a, de doar 0.2 la sut
a a PIB comparativ cu trimestrul I, 2015.

Cererea

Graficul 3.1: Contribut, ia componentelor cererii


la cres, terea PIB (p.p.)
8
5.9
6

4.3

4.8
4.2

2.5

2
0
-2
-4

II/14
III/14
IV/14
I/15
Cons. gospodriilor pop.
Export
Formarea brut de cap.
Import
Cons. admin. publice i private
Rata creterii PIB

Sursa: BNS, calcule BNM

II/15

Din perspectiva utilizarilor (Graficul 3.1), dinamica pozitiva a PIB


a fost favorizat
a, n mare m
asur
a, de deprecierea monedei
nat, ionale care a avut, pe de o parte, un efect stimulativ important
asupra exporturilor produselor autohtone, iar pe de alt
a parte, a
contribuit la sc
aderea importurilor. Astfel, n trimestrul II 2015,
volumul exportului de bunuri s, i servicii a fost cu 4.1 la sut
a
superior celui din perioada similara a anului precedent. Cres, terea
ri ca Romnia,
exporturilor a fost semnalat
a mai ales spre t, a
Marea Britanie, Frant, a, Olanda, Belarus. Exportul c
atre Federat, ia
Rus
a s, i Ucraina a continuat s
a se contracteze semnificativ pe
fundalul crizei economice din regiune, al conflictului militar din
estul Ucrainei, precum s, i din cauza embargourilor din partea
Federat, iei Ruse. n acelas, i timp, importurile au nregistrat o
contractare de 4.4 la suta, genernd o contribut, ie pozitiva majora
la formarea cres, terii PIB. Consumul gospod
ariilor populat, iei a
consemnat o dinamic
a modest
a n trimestrul II 2015,
majorndu-se doar cu 0.2 la suta comparativ cu perioada similara
a anului precedent, determinnd astfel o contribut, ie neglijabila la
dinamica PIB. Evolut, ia investit, iilor a fost una pronunt, at negativ
a
n trimestrul II 2015, fapt ce a erodat o parte semnificativ
a din
aportul pozitiv rezultat din dinamica exportului net. Astfel,

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

21

formarea brut
a de capital fix s-a diminuat cu 1.5 la sut
a, n timp
ce aportul negativ din partea componentei variat, ia stocurilor a
fost s, i mai accentuat. Dinamica modesta a consumului s, i scaderea
semnificativa a investit, iilor denota temperarea cres, terii veniturilor
reale ale populat, iei, precum s, i deteriorarea as, tept
arilor cu privire
la activitatea economica. Consumul administrat, iei publice, similar
perioadelor precedente, a cunoscut o evolut, ie negativ
a,
diminundu-se cu 0.4 la sut
a.
Cererea de consum a populat, iei
n trimestrul II 2015, rata anual
a de cres, tere a consumului
populat, iei s, i-a continuat tendint, a descendent
a consemnat
a n
trimestrul precedent, nregistrnd un nivel de 0.2 la sut
a, sau cu
0.5 puncte procentuale inferior celui din trimestrul I, 2015. De
ment, ionat c
a, temperarea ratei anuale de cres, tere a consumului
final al gospod
ariilor populat, iei a fost determinat
a preponderent
de reducerea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor s, i
temperarea celor pentru servicii (Graficul 3.2). Ca rezultat,
contribut, ia din partea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor
s-a redus cu 0.6 puncte procentuale, iar cea aferenta serviciilor cu
0.1 puncte procentuale, comparativ cu trimestrul I, 2015. n
aceast
a perioad
a, consumul n forma natural
a s-a majorat cu 3.4
la suta fat, a de trimestrul precedent, genernd o contribut, ie de 0.2
puncte procentuale la formarea ratei anuale.
Totodat
a, rata anual
a de cres, tere a venitului disponibil al
populat, iei a continuat traiectoria ascendenta, consemnnd nivelul
de
de 13.7 la sut
a, sau cu 1.4 puncte procentuale mai mult fat, a
trimestrul I, 2015 (Graficul 3.3). Aceast
a dinamic
a a ratei anuale
a fost determinata n principal de majorarea volumului din partea
activit
at, ii salariale s, i a prestat, iilor sociale, care au generat
contribut, ii de 6.3 s, i 3.8 puncte procentuale la formarea ratei
anuale. Totodat
a, contribut, ia remiterilor, a fost una pozitiv
a (1.3
puncte procentuale), ns
a n diminuare comparativ cu cea din
trimestrul I, 2015. Venitul din activitatea individuala non-agricola
s, i cea agricol
a au generat n comun o contribut, ie de 2.2 puncte
procentuale la formarea ratei anuale. Totus, i, n perioada de
, rata anual
referint, a
a de cres, tere a venitului disponibil al
populat, iei n termeni reali s-a pozit, ionat la nivelul de 5.3 la sut
a,
fiind cu 0.5 puncte procentuale inferioar
a celei din trimestrul
precedent.

Graficul 3.2: Contribut, ia componentelor (p.p.)

la cres, terea consumului final al gospodariilor


populat, iei (%)
4.5

5
3.8

4
3
1.9
2

0.7
0.2

1
0
-1

II/14

III/14
IV/14
I/15
II/15
Consumul n form natural
Cheltuielile pentru procurarea serviciilor
Cheltuielile pentru procurarea bunurilor
Consumul final al gospodriilor populaiei

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.3: Evolut, ia venitului disponibil al


populat, iei (%, fat, a de perioada similara
a
anului
precedent)
s, i
contribut, iile
subcomponentelor (p.p.)
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
II/14

III/14

Alte venituri
Remiteri
Activitatea individual agricol
Venituri disponibile - total

Sursa: BNS

IV/14

I/15

II/15

Prestaii sociale
Activitatea individual non-agricol
Activitatea salarial
Venit disponibil, termeni reali

22

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Sectorul public

Graficul 3.4:
Dinamica veniturilor s, i a

cheltuielilor publice (%, cres, tere anuala)


25
20
15
10

7.1

Executarea bugetului public nat, ional


Conform datelor furnizate de c
atre Ministerul Finant, elor, n
perioada ianuarie-septembrie 2015 veniturile bugetului public
nat, ional au fost acumulate n sum
a de 31822.5 milioane lei s, i au
dep
as, it cu 4.5 la sut
a veniturile acumulate n perioada similar
aa
anului 2014 (Graficul 3.4). Veniturile acumulate n primele nou
a
luni ale anului au fost cu 494.6 milioane lei mai joase, la nivelul
de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune.
de 98.5 la sut
a fat, a

4.5
0
1/13

7/13

1/14

Venituri publice
Sursa: Ministerul Finant, elor

7/14

1/15

7/15

Cheltuieli publice

Partea major
a a veniturilor bugetare a fost acumulat
a din contul
veniturilor fiscale, care au avut o pondere 86.7 la sut
a n totalul
de
veniturilor s, i au nregistrat o cres, tere de 6.1 la sut
a fat, a
perioada similar
a a anului 2014. Totodat
a, ncas
arile nefiscale au
constituit 5.6 la suta din volumul total al veniturilor, fiind cu 74.5
la sut
a mai mari n raport cu aceeas, i perioad
a a anului 2014. De
ment, ionat faptul c
a, n structura veniturilor bugetului public
nat, ional, ponderea veniturilor fiscale s-a majorat cu 1.3 puncte
de perioada similar
procentuale fat, a
a a anului precedent.
Veniturile administrate de catre Serviciul Fiscal de Stat au constituit
57.8 la suta din suma totala a veniturilor bugetului public nat, ional,
iar 36.1 la sut
a le-a revenit veniturilor administrate de c
atre
Serviciul Vamal. Sarcina de colectare a veniturilor prev
azut
a pe
perioada de gestiune a fost realizat
a de c
atre organele fiscale la
de
nivelul de 102.6 la sut
a (cu 465.5 milioane lei mai mult fat, a
suma preconizat
a) s, i de c
atre organele vamale la nivelul de
de prevederile
94.4 la sut
a (cu 676.3 milioane lei mai put, in fat, a
perioadei de raportare). n comparat, ie cu perioada respectiv
aa
anului 2014, ncas
arile veniturilor administrate de c
atre organele
Serviciului Fiscal de Stat s-au majorat cu 937.0 milioane lei sau
cu 5.4 la sut
a, ct s, i ncas
arile veniturilor administrate de c
atre
organele Serviciului Vamal cu 275.0 milioane lei, sau cu 2.5 la
sut
a.
Cheltuielile bugetului public nat, ional,
n perioada
ianuarie-septembrie 2015, au totalizat 32687.1 milioane lei,
de perioada similar
nregistrnd o cres, tere de 7.1 la sut
a fat, a
aa
anului 2014. Evolut, ia cheltuielilor publice a contribuit la
executarea acestora n proport, ie de 83.2 la sut
a comparativ cu
cheltuielile planificate init, ial. Din totalul de cheltuieli, ponderea
cea mai mare au avut-o programele cu caracter social-cultural
(70.4 la sut
a), pentru domeniul economiei nat, ionale au fost
alocate 11.8 la sut
a, domeniului ap
ar
arii nat, ionale, ment, inerii
ordinii publice s, i securit
at, ii nat, ionale i-au revenit 6.1 la sut
a din
cheltuieli, alte domenii beneficiind de finant, are mai modest
a.
Pentru perioada analizat
a, executarea bugetului public nat, ional
s-a soldat cu un deficit de 864.6 milioane lei. n perioada similara

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
a anului 2014, executarea bugetului public nat, ional s-a soldat cu
un deficit de 79.6 milioane lei. Soldurile la conturile bugetului
public nat, ional la situat, ia din 30 septembrie 2015 s-au majorat,
comparativ cu situat, ia de la 1 ianuarie 2015, cu 523.0 milioane lei
s, i au constituit 3774.1 milioane lei.
Datoria de stat
La situat, ia din 30 septembrie, soldul datoriei de stat al Republicii
Moldova a constituit 33538.7 milioane lei, format din datoria de
stat extern
a n proport, ie de 80.0 la sut
a s, i datoria de stat intern
a
de luna septembrie 2014, datoria de stat s-a
20.0 la sut
a. Fat, a
majorat cu 7556.5 milioane lei, sau cu 29.1 la sut
a, din contul
cres, terii datoriei de stat externe (cu o contribut, ie de +30.3 puncte
procentuale) s, i a datoriei de stat interne (cu o contribut, ie negativa
de minus 1.2 puncte procentuale).
n perioada de referint, a, soldul datoriei de stat externe a constituit
1334.0 milioane dolari SUA, n cres, tere, comparativ cu nceputul
anului, cu 27.9 milioane dolari SUA, ca rezultat al atingerii valorii
rii externe nete cu 73.3 milioane dolari SUA s, i a
pozitive a finant, a
de alte
fluctuat, iei negative a ratei de schimb a dolarului SUA fat, a
valute str
aine cu 45.4 milioane dolari SUA.
La situat, ia din 30 septembrie 2015, datoria de stat intern
a a
constituit 6714.2 milioane lei, fiind cu 4.4 la sut
a sau cu 311.2
de luna septembrie 2014. Datoria
milioane lei n diminuare fat, a
intern
a a fost format
a din VMS emise pe piat, a primar
a (68.9 la
sut
a), VMS convertite (30.7 la sut
a) s, i VMS pentru asigurarea
stabilit
at, ii financiare (0.4 la sut
a).
Pentru serviciul datoriei de stat interne de la nceputul anului au
fost utilizate mijloace b
anes, ti n sum
a de 482.0 milioane lei sau
92.2 la sut
a din mijloacele prev
azute pentru aceast
a perioad
a.
Curba randamentelor valorilor mobiliare de stat (VMS)
n trimestrul III 2015, volumul VMS tranzact, ionate pe piat, a
primara a constituit 1744.5 milioane lei, cu 27.9 la suta mai put, in
de trimestrul II al anului curent. Volumul valorilor mobiliare
fat, a
puse n circulat, ie pe parcursul perioadei de referint, a a fost cu 46.6
de volumul anunt, at init, ial de Ministerul
la sut
a mai mic fat, a
Finant, elor. Raportul dintre cererea din partea participant, ilor la
licitat, ii s, i oferta din partea organului emitent n trimestrul III,
2015 a fost de 0.6.
n luna mai anul curent au fost reluate licitat, iile cu bonurile de
trezorerie de 21 de zile, acestea n trimestrul III au fost
tranzact, ionate n medie la o rat
a efectiv
a de 18.58 la sut
a anual,
de trimestrul II. Rata
n cres, tere cu 2.91 puncte procentuale fat, a

23

24

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Graficul 3.5: Curba randamentelor VMS (%)


24.0

21.80
21.01

21.34

19.73
18.41

19.07

18.58

20.52

19.72

20.0
16.0

20.28
12.01

15.67
12.0

8.0

8.58

8.90

8.49

8.90

4.0
4.73
0.0
21z

182z
TR III, 2015

364z

2ani
TR II, 2015

3ani
TR III, 2014

medie efectiva a dobnzii la bonurile de trezorerie cu scadent, a de


91 de zile a constituit 21.80 la sut
a, fiind peste nivelul mediu al
ratei dobnzii din trimestrul precedent cu 3.39 puncte
procentuale. Bonurile de trezorerie de 182 de zile au fost plasate
la o rat
a medie efectiv
a de 21.01 la sut
a, cu 1.28 puncte
procentuale peste nivelul trimestrului II 2015, iar cele cu scadent, a
de 364 de zile de 21.34 la sut
a, cu 2.27 puncte procentuale mai
mult dect n trimestrul anterior (Graficul 3.5). De ment, ionat c
a,
pe parcursul trimestrului rata nominal
a a bonurilor de trezorerie
de 364 de zile a fost superioar
a ratei nominale a bonurilor de
trezorerie de 91 de zile, ns
a la calculul dobnzii efective rata la
bonurile de trezorerie de 91 de zile este mai mare din cauza
scadent, ei mai mici s, i posibilit
at, ii reinvestirii dobnzii obt, inute.

Sursa: BNM

Graficul 3.6: Investit, ii n active materiale pe


termen lung pe tipuri de mijloace fixe (%, fat, a
de perioada similara a anului precedent)
30
10
-10
-30
2010

2011

2012

2013

2014

Investiii n active materiale pe TL


Cldiri de locuit
Cldiri (excl. cldiri de locuit) i edificii
Utilaje, maini i mijl. de transport
Alte mijloace fixe
Sursa: BNS

sem I
2015

Obligat, iunile de stat cu scadent, a de 2 ani au fost tranzact, ionate


la o rat
a medie efectiv
a de 20.52 la sut
a, n cres, tere cu 0.24
de trimestrul precedent. Obligat, iunile de
puncte procentuale fat, a
stat cu scadent, a de 3 ani au fost plasate la o rat
a medie efectiv
a
de
de 19.72 la sut
a, cu 7.71 puncte procentuale mai mare fat, a
trimestrul II, 2015. De ment, ionat c
a, Ministerul Finant, elor a
anunt, at stoparea, ncepnd cu a doua decada a lunii august 2015,
pe termen nedefinitivat, a plasarii pe piat, a primara a obligat, iunilor
de stat cu scadent, a de 3 ani.
Cea mai mare pondere n volumul VMS puse n circulat, ie pe
parcursul perioadei de referint, a a fost cea a bonurilor de trezorerie
cu scadent, a de 91 de zile, acestea au constituit 34.98 la sut
a
din totalul tranzact, iilor, fiind urmate de bonurile de trezorerie de
364 de zile, a c
aror pondere a constituit 33.63 la sut
a, ponderea
bonurilor de trezorerie de 182 de zile a alc
atuit 28.04 la sut
a,
iar cea a bonurilor de trezorerie de 21 de zile - 3.23 la sut
a.
Volumul obligat, iunilor de stat cu maturitatea de 2 ani s, i 3 ani a
fost nesemnificativ, constituind 0.12 la suta din totalul tranzact, iilor.
Cererea de investit, ii
n al doilea trimestru al anului 2015, formarea brut
a de capital a
nregistrat o evolut, ie negativ
a, fiind marcat
a att de diminuarea
form
arii brute de capital fix, ct s, i de reducerea substant, ial
aa
contribut, iei din partea variat, iei stocurilor.
Astfel, n termeni reali, formarea brut
a de capital fix s-a mics, orat
de perioada similar
cu 1.5 la sut
a fat, a
a a anului 2014. Aceasta a
fost sust, inut
a de reducerea cheltuielilor destinate procur
arilor de
mas, ini s, i utilaje (cu 6.0 la sut
a), precum s, i de o us, oar
a cres, tere a
celor pentru construct, ii (cu 0.7 la sut
a).
Conform informat, iilor prezentate de BNS, n prima jum
atate a
anului 2015, volumul investit, iilor n active materiale pe termen
lung a nregistrat o diminuare de 2.5 la sut
a anual (Graficul 3.6).

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
n funct, ie de tipurile de mijloace fixe, s-a nregistrat ajustarea
tuturor subcomponentelor, cu except, ia investit, iilor n alte mijloace
fixe. Astfel, ritmul anual de cres, tere a investit, iilor n cl
adiri
nerezident, iale a nregistrat o mics, orare de 17.1 la sut
a, iar
investit, iile n cl
adiri de locuit s, i cele n utilaje, mas, ini s, i mijloace
de transport s-au diminuat cu 3.1 s, i 0.7 la sut
a, respectiv.

25

Graficul 3.7: Investit, ii n active materiale pe


termen lung pe surse de finant, are (%, fat, a de
perioada similara a anului precedent)
60
40

Din perspectiva surselor de finant, are pentru realizarea procesului


investit, ional (Graficul 3.7), observ
am o dinamic
a neomogen
a n
evolut, ia subcomponentelor. Astfel, cele mai importante surse de
finant, are a investit, iilor (cu o pondere de 89.1 la suta) au nregistrat
un declin n evolut, ie: cheltuielile din contul mijloacelor proprii ale
agent, ilor economici s, i ale populat, iei minus 4.2 la suta, alte surse
minus 11.4 la sut
a, iar cheltuielile din contul bugetului de stat
s-au redus cu 6.1 la sut
a.

20
0
-20
-40
-60
2010

2011

2012

2013

2014

sem I
2015

Investiii n active materiale pe TL


Bugetul de stat
Bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Mijloacele proprii ale ntreprinderilor i populaiei
Mijloacele investitorilor strini
Alte surse

Sursa: BNS

Totodat
a, ritmul anual de cres, tere a mijloacelor investitorilor
str
aini s, i a bugetelor unit
at, ilor administrativ-teritoriale, ce au
contribuit la finant, area pe termen lung a investit, iilor n active
materiale, a sporit cu 51.6 s, i 23.3 la sut
a, respectiv.

Graficul 3.8: Evolut, ia ratei anuale a exporturilor


(p.p.)
(%) s, i contribut, ia pe categorii de t, ari
12.0

Cererea extern
a net
a3

8.0
4.0

n trimestrul II, 2015 rata anual


a de cres, tere a exporturilor
(exprimate n dolari SUA) s, i-a continuat traiectoria descendent
a
nceput
a n trimestrul III 2014, consemnnd un nivel de minus
15.8 la sut
a, sau cu 1.0 puncte procentuale inferior celui din
trimestrul I, 2015. Evolut, ia respectiv
a a fost determinat
a, n
principal, de diminuarea exporturilor destinate t, arilor CSI s, i celor
clasificate ca Restul lumii (Graficul 3.8). De ment, ionat c
a,
pentru al nou
alea trimestru consecutiv exporturile destinate
t, arilor CSI nregistreaza ritmuri negative de cres, tere, condit, ionate,
n principal, de diminuarea n termeni anuali a volumului
exporturilor destinate Federat, iei Ruse. Exporturile catre t, arile CSI
s, i cele clasificate ca Restul lumii s-au diminuat cu 32.6 s, i 38.1 la
sut
a, astfel genernd contribut, ii negative de 10.8 s, i 4.1 puncte
rilor UE
procentuale, respectiv. Totodat
a, exporturile destinate t, a
s-au diminuat cu 1.5 la sut
a.

0.0
-4.0
-8.0
-12.0
-16.0

II/14

III/14

Restul lumii

IV/14
CSI

I/15
UE

II/15
Exporturile

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.9: Evolut, ia ratei anuale a exporturilor


(%) s, i contribut, ia subcomponentelor pe grupe

de marfuri
(p.p.)
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0

Analiza evolut, iei exporturilor pe grupe de m


arfuri, contureaz
a c
a
temperarea ratei anuale de cres, tere a exporturilor n trimestrul II,
2015 comparativ cu trimestrul I, 2015 a fost condit, ionat
a, n
principal, de diminuarea contribut, iei din partea grupei produse
alimentare, ale regnului animal, b
auturi s, i gr
asimi cu 2.3 puncte
procentuale. Totodat
a, la formarea ratei anuale n trimestrul II,
2015 a contribuit semnificativ diminuarea exporturilor de
produse alimentare, ale regnului animal, b
auturi s, i gr
asimi
3

S-au utilizat datele trimestriale cu privire la evolut, ia comert, ului extern al


Republicii Moldova, exprimate n mii dolari SUA.

-10.0
-15.0
-20.0

II/14
III/14
IV/14
I/15
II/15
Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Rata anual de cretere a exporturilor (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

26

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Graficul 3.10:
Evolut, ia ratei anuale a
importurilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de
(p.p.)
t, ari
8.0
4.0
0.0
-4.0
-8.0
-12.0
-16.0
-20.0
-24.0
-28.0

II/14
III/14
Restul lumii

IV/14
CSI

I/15
UE

II/15
Importurile

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.11:
Evolut, ia ratei anuale
a
importurilor
(%)
s, i
contribut, ia

subcomponentelor pe grupe de marfuri


(p.p.)
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0

(minus 4.3 puncte procentuale), produse ale industriei chimice s, i


ale prelucr
arii lemnului (minus 3.8 puncte procentuale),
materiale textile s, i mbr
ac
aminte (minus 3.5 puncte
procentuale) s, i articole din metale, pietre sau ceramic
a (minus
1.7 puncte procentuale) (Graficul 3.9).
De ment, ionat c
a, dup
a o perioad
a de patru trimestre n care rata
anual
a de cres, tere a importurilor s-a pozit, ionat n proximitatea
nivelului de minus 3.0 la sut
a, n primele dou
a trimestre ale
anului 2015 aceasta s-a diminuat semnificativ, pn
a la nivelul
de minus 19.9 s, i 24.1 la sut
a (Graficul 3.10), fapt condit, ionat de
ri.
diminuarea importurilor de m
arfuri din toate categoriile de t, a
rile CSI s, i UE s-au diminuat cu 31.9 s, i
Astfel, importurile din t, a
24.2 la suta, contribuind la temperarea ratei anuale a importurilor
cu 7.6 s, i 12.7 puncte procentuale, respectiv. Totodata, importurile
clasificate ca Restul lumii s-au redus cu 16.0 la suta, genernd o
contribut, ie negativ
a de 3.8 puncte procentuale la formarea ratei
anuale a importurilor (Graficul 3.10).
Pe grupe de m
arfuri (Graficul 3.11), diminuarea ratei anuale a
importurilor a fost influent, ata, n principal, de evolut, ia negativa a
importurilor de produse minerale, produse ale industriei
chimice s, i ale prelucrarii lemnului, vehicule, aparate optice s, i de
nregistrat sau reprodus sunete, precum s, i a produselor
alimentare, ale regnului animal, b
auturi s, i gr
asimi, care au
generat contribut, ii negative de 6.2, 5.7, 5.6 s, i 2.6 puncte
procentuale, respectiv.

-20.0
-25.0

II/14
III/14
IV/14
I/15
II/15
Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Rata anual de cretere a importurilor (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.12: Evolut, ia n termeni reali a


comert, ului extern (%, fat, a de perioada similara
a anului precedent)
5

Datele operative aferente comert, ului extern al Republicii Moldova


pentru primele opt luni ale anului 2015, demonstreaz
a o
contractare considerabil
a a acestuia. Astfel, n perioada analizat
a,
exporturile s-au diminuat cu 17.2 la sut
a n termeni anuali, iar
importurile cu 23.0 la sut
a. De ment, ionat c
a, n primele opt luni
ale anului 2015, exporturile de m
arfuri autohtone s-au diminuat
cu 14.3 la sut
a, spre deosebire de reexporturi, care au consemnat
o reducere net superioar
a (minus 22.2 la sut
a). Totodat
a, n
perioada iulie august 2015, rata anual
a de cres, tere a
exporturilor s-a pozit, ionat la nivelul de minus 23.6 la suta, iar cea
a importurilor - de minus 25.7 la sut
a (Graficul 3.12).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, n perioada


ianuarie august 2015, a constituit 49.0 la sut
a, spre deosebire
de perioada similar
a a anului 2014, cnd nregistrase valoarea de
45.6 la sut
a.

-5
-10
-15
-20

Export
Sursa: BNS

Import

8/15

7/15

6/15

5/15

4/15

3/15

2/15

1/15

12/14

11/14

10/14

9/14

-30

8/14

-25

Product, ia
Pe categorii de resurse, contribut, ia din partea componentei alte
servicii, des, i n diminuare, a fost semnificativ
a s, i n trimestrul II,

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

n trimestrul III, 2015 rata anual


a de cres, tere a volumului
m
arfurilor transportate s-a diminuat accentuat, nregistrnd un
nivel de minus 25.5 la sut
a, cu 15.6 puncte procentuale inferior
celui din trimestrul II, 2015. De ment, ionat ca, aceasta contractare
a ratei anuale a fost determinat
a n principal de mics, orarea
volumului de m
arfuri transportate pe cale rutier
a s, i feroviar
a
(Graficul 3.14). Totodat
a, n perioada ianuarie-septembrie 2015,
4

n structur
a aceasta cuprinde rezultatul activit
at, ii BNM, b
ancilor s, i a
companiilor de asigur
ari.

5.8

6
4.3

4.8

4.2

2.5

3
2
1
0

II/14
III/14
IV/14
Agricultur
Comer
Transport i comunicaii
Impozite nete pe prod.

I/15
II/15
Industria
Construcii
Alte servicii
Rata creterii PIB

Sursa: BNS, calcule BNM

Aerian
Auto
Total mrfuri transportate
Sursa: BNS

Fluvial
Feroviar
Producia industrial

9/15

8/15

7/15

6/15

5/15

4/15

3/15

2/15

1/15

12/14

24
18
12
6
0
-6
-12
-18
-24
-30
-36
-42

11/14

Graficul 3.14: Evolut, ia n termeni reali a


product, iei industriale s, i a transportului de

marfuri
(%, fat, a de luna similara a anului
precedent)

9/14

n primele dou
a luni ale trimestrului III 2015, ritmul anual de
cres, tere a volumul product, iei industriale a consemnat un nivel
mediu de 2.2 la suta, fiind cu 1.6 puncte procentuale inferior celui
din trimestrul II, 2015 (Graficul 3.14). Aceast
a dinamic
a a fost
determinat
a de temperarea ritmului anual de cres, tere la toate
subcomponentele industriei. Astfel, industria prelucr
atoare
(subcomponenta cu cea mai mare pondere) s-a diminuat de la 4.7
la sut
a n trimestrul II, 2015 pn
a la 4.6 la sut
a n primele dou
a
luni ale trimestrului III, 2015. Totodat
a, n direct, ia diminu
arii
ritmului anual a contribuit s, i temperarea ritmului anual de
cres, tere a volumului product, iei n sectorul distribut, ia apei;
salubritate, gestionarea des, eurilor, activitatea de decontaminare
s, i n industria extractiv
a cu minus 2.4 s, i minus 9.2 puncte
procentuale, respectiv, consemnnd n primele dou
a luni ale
trimestrului III, 2015 un nivel mediu de minus 21.0 s, i minus 16.5
la sut
a, respectiv. n acelas, i timp, a avut loc ncetinirea ritmului
anual de cres, tere n sectorul producerea s, i furnizarea de energie
electric
a s, i termic
a, gaze, ap
a cald
a s, i aer condit, ionat, de la 9.7
la sut
a n trimestrul II, 2015 pn
a la minus 6.1 la sut
a n primele
dou
a luni ale trimestrului III, 2015.

Graficul 3.13:
Contribut, ia sectoarelor
economiei la cres, terea PIB (p.p.)

10/14

2015, fapt determinat preponderent de dinamica componentei


Intermedieri financiare s, i asigur
ari4 care a nregistrat o cres, tere
de 14.5 la sut
a. Similar perioadelor precedente, industria a
continuat s
a genereze o contribut, ie important
a la dinamica

activit
at, ii economice. n acest sens, n perioada de referint, a
industria prelucr
atoare a fost cu 4.9 la sut
a superioar
a celei din
mai
trimestrul II 2014. Industria energetic
a a avut o performant, a
pronunt, at
a, fiind cu 11.4 la sut
a superioar
a celei din perioada
similar
a a anului precedent. n acelas, i timp, industria extractiv
a
s-a contractat cu 7.7 la sut
a, dar aportul acesteia la dinamica PIB
a fost unul neglijabil. Des, i a nregistrat o cres, tere de 2.7 la sut
a,
aportul agriculturii la dinamica activit
at, ii economice a fost unul
modest n trimestrul II, 2015. Cres, terea PIB a mai fost sust, inut
a
de comert, s, i transporturi, care au nregistrat major
ari de 2.2 la
sut
a s, i respectiv 3.9 la sut
a.
Componenta Informat, ii s, i
comunicat, ii a nregistrat o cres, tere de 4.2 la sut
a, iar
construct, iile au fost doar cu 1.1 la sut
a superioare celor din
trimestrul II, 2014. Majorarea impozitelor nete pe produse n
trimestrul II, 2015 a constituit 1.5 la sut
a.

27

28

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


ntreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial s, i aerian au
transportat cu 15.2 la sut
a mai put, ine m
arfuri comparativ cu
perioada similar
a a anului 2014. Aceast
a evolut, ie s-a datorat
diminu
arii n termeni anuali a volumului de m
arfuri transportate
prin toate modalit
at, ile de transport.

Graficul 3.15: Evolut, ia comert, ului intern (%,


fat, a de perioada similara a anului precedent)
20
15
10
5
0
-5
-10
8/14

10/14 12/14

2/15

Comer cu bunuri

4/15

6/15

8/15

Graficul 3.16: Product, ia globala agricola (%) s, i


contribut, ia sectoarelor (p.p.)
40
30
20
10
0
-10
-11.8

-20
2012

2013

Sectorul zootehnic
Producia global agricol

Sursa: BNS

Product, ia agricol
a

Comer cu servicii

Sursa: BNS

-30

Datele cu privire la comert, ul intern, pentru perioada iulie-august


2015, reflecta o us, oara revigorare att a comert, ului cu bunuri, ct
,
s, i a prest
arii serviciilor (Graficul 3.15). n perioada de referint, a
rata anual
a de cres, tere a cifrei de afaceri la ntreprinderile cu
activitate principal
a de comert, cu am
anuntul a consemnat o
diminuare de 4.5 la sut
a, totodat
a, fiind cu 2.1 puncte
procentuale superioar
a celei din trimestrul II, 2015. Rata anual
a
de cres, tere a cifrei de afaceri la ntreprinderile prestatoare de
servicii a nregistrat n primele doua luni ale trimestrului III, 2015
o cres, tere medie de 2.1 la sut
a, fiind cu 1.6 puncte procentuale
superioar
a celei din trimestrul II, 2015.

2014

ian.-sept. 2015

Sectorul vegetal

n primele nou
a luni ale anului 2015, volumul product, iei globale
agricole s-a diminuat cu 11.8 la sut
a comparativ cu perioada
similar
a a anului precedent (Graficul 3.16), ca urmare a
contract
arii volumului product, iei n sectorul vegetal cu 21.8 la
sut
a, care a generat o contribut, ie negativ
a de 13.1 puncte
procentuale la formarea ratei anuale. Diminuarea pronunt, at
aa
volumului product, iei vegetale a fost influent, at
a n principal de
condit, iile secetoase din vara anului 2015. Totodat
a, volumul
product, iei din sectorul zootehnic a nregistrat o cres, tere de 3.3 la
sut
a, genernd o contribut, ie de 1.3 puncte procentuale la
formarea ratei anuale.
De ment, ionat c
a, potrivit datelor preliminare, contractarea
volumului product, iei n sectorul vegetal a fost determinat
a n
principal de diminuarea recoltei medii la hectar la soia (minus
61.0 la sut
a), sfecla de zah
ar (minus 42.0 la sut
a), porumb
pentru boabe (minus 34.0 la suta), cartofi (minus 31.0 la suta),
floarea soarelui (minus 18.0 la sut
a) s, i gru de toamn
a s, i
prim
avar
a (minus 17.0 la sut
a).

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

3.2

29

Piat, a muncii

n trimestrul II 2015, piat, a muncii a demonstrat o us, oar


a deteriorare
comparativ cu situat, ia din trimestrul II 2014, dar o ameliorare
comparativ cu cea de la nceputul anului curent. Att populat, ia
ocupat
a, ct s, i populat, ia activ
a sunt us, or peste valorile din perioada
similar
a a anului precedent. Totus, i, cres, terea populat, iei active a
fost mai pronunt, at
a dect a populat, iei ocupate, astfel nct rata
a fat, a
de 3.7 la sut
a n trimestrul
s, omajului a constituit 4.1 la sut
II, 2014. n primele dou
a luni ale trimestrului III 2015, dinamica
anual
a a fondului de salarizare n economie s, i-a continuat tendint, a
descendent
a.

Graficul 3.17: Populat, ia de 15 ani s, i peste


dupa situat, ia economica (%, fat, a de perioada
similara a anului precedent)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0

II/14

III/14

IV/14

Populaia activ

I/15

II/15

Populaia ocupat

Sursa: BNS, calcule BNM

Fort, a de munca
Datele cu privire la piat, a muncii n trimestrul II, 2015 prezinta, pe
de o parte, o situat, ie us, or deteriorata cu cea din trimestrul II 2014,
de nceputul
dar, pe de alt
a parte, o ameliorare pronunt, at
a fat, a
, rata s, omajului a
anului curent. Astfel, n perioada de referint, a
constituit 4.1 la sut
a, fiind cu 0.4 puncte procentuale superioar
a
celei din trimestrul similar al anului precedent (Graficul 3.18).
Totodat
a, num
arul populat, iei ocupate n trimestrul II, 2015 s-a
majorat marginal (cu 0.3 la suta) comparativ cu perioada similara
a anului precedent, astfel contribuind la cres, terea ratei de ocupare
cu 0.2 puncte procentuale, pn
a la nivelul de 43.0 la sut
a. n
acelas, i timp, num
arul populat, iei economic active s-a majorat cu
0.8 la sut
a comparativ cu trimestrul II, 2014 (Graficul 3.17).

Graficul 3.18: Evolut, ia ratei s, omajului s, i a ratei


de ocupare (%)
50

9
8
7

45

6
5

40

4
3

35

2
1

30

II/14

III/14

IV/14

I/15

II/15

Rata de ocupare (a.s.) (axa din stnga)


Rata omajului (a.s.)
Rata omajului
Sursa: BNS, calcule BNM

n trimestrul II, 2015 numarul persoanelor descurajate n a-s, i gasi


un loc de munc
a dorit a constituit circa 10.0 mii persoane, fiind
cu 3.0 mii persoane inferior celui din trimestrul similar al anului
ri la
precedent. Totodat
a, num
arul persoanelor plecate n alte t, a
lucru, conform estimarilor BNS, a constituit 336.1 mii, astfel fiind
cu 7.8 mii persoane inferior celui din trimestrul II, 2014.

,i
Graficul 3.19: Populat, ia ocupata pe activitat
ale economiei nat, ionale (%, fat, a de perioada
similara a anului precedent)
30
20
10

Agent, ia Nat, ional


a pentru Ocuparea Fort, ei de Munc
a

-10

III/14

IV/14

II/15

Alte activiti

Comer

Construcii
I/15

Servicii sociale*

II/14

Industrie

-20
Transporturi i
comunicaii

Analiza datelor ajustate sezonier, cu privire la evolut, ia ratei


s, omajului s, i a celei de ocupare a populat, iei, contureaz
a o

Agricultura

Conform datelor furnizate de ANOFM , n trimestrul II, 2015

num
arul persoanelor concediate a sc
azut cu 23.9 la sut
a fat, a
de media trimestrului II 2014, iar num
arul locurilor de munc
a
vacante identificate a nregistrat o diminuare cu 4.5 la suta fat, a de
perioada aprilie-iunie 2014.

Sursa: BNS, calcule BNM


, i cu servicii colective, sociale s, i personale
*except, ie fac alte activitat

30

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Graficul 3.20: Fondul de salarizare n


economie** (%, fat, a de perioada similara a
anului precedent)

ameliorare a acestor indicatori n comparat, ie cu trimestrul I, 2015.


Prin urmare, rata s, omajului s-a diminuat cu 2.3 puncte
procentuale, pna la nivelul de 4.5 la suta, iar rata de ocupare s-a
majorat cu 0.4 puncte procentuale, pna la nivelul de 40.0 la suta.

15
13
11
9
7
5
3
1
-2
III/14

IV/14

I/15

n termeni nominali

II/15

III*/15

n termeni reali

Sursa: BNS, calcule BNM


*iul.-aug., **deflatat cu IPC

Graficul 3.21: Salariul mediu real** (%, fat, a de


perioada similara a anului precedent)

n distribut, ia dup
a activit
at, ile din economia nat, ional
a,
concentrarea cea mai mare a populat, iei ocupate se atest
a n
sectorul agricol s, i cel al administrat, iei publice, ponderea acestora
n trimestrul II, 2015 a constituit 36.0 s, i 18.1 la suta, respectiv. De
ment, ionat c
a, n trimestrul II 2015 comparativ cu trimestrul II
2014, s-a consemnat majorarea pronunt, at
a a num
arului
persoanelor angajate n sectorul transporturilor s, i comunicat, iilor
(21.4 la sut
a) s, i n cel al construct, iilor (18.6 la sut
a). Totodat
a,
pentru o perioad
a de s, apte trimestre consecutive a fost
nregistrat
a o diminuare n termeni anuali a num
arului
persoanelor ocupate n sfera comert, ului. Diminuarea num
arului
acestora s-a accentuat pe parcursul ultimelor dou
a trimestre,
astfel n trimestrul II, 2015 constat
am o contractare n termeni
anuali de 12.3 la sut
a (Graficul 3.19).

12
10

Veniturile salariale

8
6
4
2
0
-2
III/14

IV/14

Economie

I/15

II/15

Sector bugetar

III*/15
Sector real

Sursa: BNS, calcule BNM


*iul.-aug., **deflatat cu IPC

Graficul 3.22:
Salariul mediu real s, i
productivitatea n industrie (%, fat, a de
perioada similara a anului precedent)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
III/14

IV/14

I/15

II/15

Salariul mediu real


Productivitatea muncii
Costul unitar al forei de munc
Sursa: BNS, calcule BNM
*iul.-aug., **deflatat cu IPC

III*/15

n primele dou
a luni ale trimestrului III 2015, dinamica anual
aa
fondului de salarizare nominal n economie s, i-a continuat tendint, a
descendenta remarcata pe parcursul anului curent, constituind 9.2
la sut
a. n termeni reali, deflatat cu IPC, fondul de salarizare s-a
mics, orat cu 1.0 la sut
a comparativ cu perioada similar
a a anului
precedent (Graficul 3.20).
, salariul mediu al unui angajat n
n perioada de referint, a
economia nat, ional
a s-a majorat cu 11.0 la sut
a n comparat, ie cu
perioada similara a anului precedent. Att n sfera bugetara, ct s, i
n sectorul real al economiei s-a nregistrat o cres, tere a salariului
de perioada similar
mediu fat, a
a a anului precedent cu 17.6 s, i 8.8
la sut
a, respectiv. n aceast
a perioad
a, ritmul anual de cres, tere a
salariului mediu real pe economie a constituit 0.6 la sut
a, fiind
de nivelul trimestrului II,
inferior cu 3.6 puncte procentuale fat, a
2015 (Graficul 3.21). Aceast
a cres, tere a fost determinat
a de
evolut, ia pozitiv
a a salariului mediu real din sectorul bugetar (6.6
la sut
a) s, i de dinamica negativ
a din sectorul real (minus 1.4 la
sut
a).
n perioada iulie-august 2015, ritmul anual de cres, tere a salariului
mediu real n industrie a constituit 0.1 la suta, fiind inferior cu 2.8
de nivelul trimestrului II, 2015. Ritmul
puncte procentuale fat, a
anual al productivit
at, ii muncii n industrie s-a diminuat pn
a la
valoarea de 4.1 la suta (Graficul 3.22). Ca rezultat, ritmul anual al
costului unitar al fort, ei de munca n industrie a constituit valoarea
.
de minus 3.3 la sut
a n perioada de referint, a

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

3.3

31

Sectorul extern

n trimestrul II 2015, deficitul contului curent6 al balant, ei de plat, i


s-a diminuat comparativ cu perioada similar
a a anului precedent,
constituind 6.2 la sut
a ca pondere n PIB, sau cu 2.8 puncte
procentuale mai put, in fat, a de trimestrul precedent (Graficul 3.23).
Sc
aderea deficitului balant, ei de pl
at, i s-a realizat pe seama
diminu
arii ponderii n PIB a componentei cu contribut, ie negativ
a
a balant, ei comerciale. Astfel, deficitul balant, ei comerciale n
trimestrul II, 2015 s-a diminuat ca pondere n PIB cu 3.2 puncte
procentuale fat, a de trimestrul precedent, nregistrnd un nivel de
31.6 la suta. Aceasta evolut, ie a fost determinata, pe de o parte, de
diminuarea ponderii importurilor raportate la PIB cu 7.5 puncte
procentuale, iar pe de alt
a parte, de mics, orarea ponderii
exporturilor cu 4.3 puncte procentuale.

Graficul 3.23: Ponderea contului curent n PIB


(%)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

-2.3

II/14

-2.4

III/14

-7.9

IV/14

-9.0

I/15

-6.2

II/15

Alte transferuri i venituri


Transferuri i venituri ale persoanelor fizice
Balana comercial
Contul curent
Sursa: BNM

n acelas, i timp, componentele cu contribut, ie pozitiva, transferurile


s, i veniturile persoanelor fizice au nregistrat o majorare de 1.0
de trimestrul precedent, n timp ce alte
puncte procentuale fat, a
transferuri s, i venituri s-au diminuat cu 1.4 puncte procentuale ca
pondere n PIB.
n perioada de referint, a, exportul de bunuri s, i servicii s-a diminuat
ca pondere n PIB pn
a la nivelul de 45.6 la sut
a (Graficul 3.24).
Evolut, ia respectiv
a a fost determinat
a de mics, orarea ponderii
exporturilor produselor agroalimentare cu 3.3 puncte procentuale,
pn
a la 15.0 la sut
a n PIB, n timp ce ponderea exporturilor
produselor nealimentare s-a diminuat cu 0.7 puncte procentuale,
pna la 17.4 la suta n PIB, iar cea a exporturilor de servicii - cu 0.3
puncte procentuale (13.2 la suta n PIB). n structura exporturilor
au prevalat bunurile nealimentare cu 34.9 la sut
a, produselor
agroalimentare revenindu-le 30.2 la sut
a, iar serviciilor - 26.4 la
sut
a.
n trimestrul II, 2015, ponderea importurilor de bunuri s, i servicii
n PIB a nregistrat un nivel de 77.2 la sut
a. De ment, ionat c
a,
resursele energetice s, i produsele nealimentare raportate la PIB
au consemnat valori inferioare celor din trimestrul precedent,
iar produsele agroalimentare au consemnat major
ari. Totodat
a,
serviciile au r
amas la nivelul trimestrului I, 2015. Astfel, au
fost nregistrate diminu
ari la resursele energetice s, i produsele
nealimentare cu 6.3 s, i 1.2 puncte procentuale, respectiv. Ca
6

La analiza contului curent nu a fost utilizata terminologia standard conform


metodologiei FMI. Categoria desemnat
a Total transferuri ale persoanelor fizice
cuprinde compensarea pentru munc
a s, i transferurile angajat, ilor (articole ale
contului curent), restul articolelor, exceptnd cele incluse n balant, a comerciala,
fiind regrupate n categoria Alte transferuri s, i alte venituri.

Graficul 3.24: Ponderea exporturilor s, i a


importurilor n PIB (%)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120

44.4
33.6

42.9

49.9

-84.2

-84.7

-64.7
-82.2

II/14
III/14
IV/14
Servicii
Produse agroalimentare
Total importuri

Sursa: BNM

45.6

-77.2

I/15
II/15
Resurse energetice
Produse nealimentare
Total exporturi

32

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


pondere n PIB, aceste componente au constituit 9.7 s, i 44.1 la
sut
a, respectiv. n acelas, i timp, cota produselor agroalimentare
s-a majorat cu 0.1 puncte procentuale n comparat, ie cu trimestrul
precedent, constituind 9.8 la sut
a ca pondere n PIB. n structura
importurilor, ponderea produselor nealimentare a constituit 52.1
la sut
a, a serviciilor 16.1 la sut
a, a resurselor energetice s, i
produselor agroalimentare - cte 11.5 la sut
a, respectiv.
, exporturile reflectate n balant, a
n perioada de referint, a
comercial
a au acoperit importurile respective practic n aceias, i
m
asur
a (59.0 la sut
a) comparativ cu trimestrul I, 2015 (58.9 la
sut
a). Totodat
a, conform datelor BNS, n trimestrul II, 2015
partenerilor comerciali precum Romnia, Federat, ia Rusa, Ucraina,
Germania, Italia, Turcia s, i Belarus le-au apart, inut 54.8 la sut
a din
totalul tranzact, iilor comerciale de export-import cu bunuri s, i
servicii.

Graficul 3.25: Ponderea transferurilor n PIB


(%)
30
25
25.3

20

21.5

15

20.0

20.6

21.6

10
5
0

II/14
III/14
IV/14
I/15
II/15
Transferuri din CSI
Transferuri din Restul lumii
Total transferuri ale persoanelor fizice
Sursa: BNM

Graficul 3.26: Ponderea n PIB a mis, carii


fluxurilor financiare (%)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0

7.9
2.3

2.4

II/14

III/14

Erori i Omisiuni
Active de rezerv
Investiii directe

Sursa: BNM

9.0
6.2

IV/14

I/15

II/15

Alte fluxuri financiare


Alte investiii
Fluxuri financiare, erori i omisiuni

n trimestrul II, 2015 a fost consemnat


a o cres, tere cu 1.0 puncte
procentuale a ponderii n PIB a transferurilor s, i veniturilor
persoanelor fizice aflate la munc
a n str
ain
atate n comparat, ie cu
trimestrul precedent, astfel nregistrndu-se un nivel de 21.6 la
sut
a (Graficul 3.25). Evolut, ia ascendent
a a transferurilor a fost
rile CSI. Astfel, n
determinat
a de majorarea transferurilor din t, a
trimestrul II 2015 mijloacele financiare transferate din zona CSI
au constituit 11.5 la sut
a ca pondere n PIB, sau cu 1.7 puncte
procentuale mai mult dect n trimestrul I 2015, iar cele din t, arile
reunite ca Restul Lumii"7 au constituit 10.1 la sut
a din PIB, fiind
cu 0.7 puncte procentuale inferioare nivelului trimestrului
precedent. Conform distribut, iei geografice, n perioada de
, transferurile din t, a
rile clasificate ca Restul Lumii" au
referint, a
rile CSI.
constituit 46.8 la sut
a, iar 53.2 la sut
a au parvenit din t, a
n trimestrul II, 2015 ponderea n PIB a mis, c
arii fluxurilor
financiare a constituit 6.2 la sut
a sau cu 2.8 puncte procentuale
inferioar
a celei din trimestrul I, 2015. De ment, ionat c
a, dup
ao
perioad
a de jum
atate de an n care au fost consemnate mis, c
ari
semnificative ale fluxurilor financiare, n trimestrul II 2015
acestea s-au temperat vizibil (Graficul 3.26). Astfel, n aceast
a
perioad
a poate fi remarcat
a disparit, ia contribut, iei negative din
partea altor investit, ii, ceea ce sugereaz
a o stopare a ies, irilor
masive de capital. Acest fapt a contribuit la stabilizarea mis, c
arii
fluxurilor financiare, dar s, i a opririi necesitat, ii bancii centrale de a
, pentru a acoperi deficient, ele sesizate. Prin
interveni n piat, a
urmare, dac
a n trimestrul I, 2015 ponderea n PIB a fluxului
activelor de rezerv
a a constituit 23.1 la sut
a, n trimestrul II 2015
doar minus 0.6 la sut
a.
Totodat
a, n trimestrul II 2015 comparativ cu trimestrul I 2015 a
fost consemnat
a majorarea ponderii n PIB a fluxului investit, iilor
7

rile lumii, exceptnd t, a


rile
Se refer
a la transferurile primite din toate t, a
membre ale CSI.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
directe cu circa 0.7 puncte procentuale, pn
a la nivelul de 5.5 la
suta, care de asemenea a contribuit la majorarea fluxului financiar
net n economie. De ment, ionat c
a, cres, terea fluxului investit, iilor
directe n trimestrul II 2015, similar trimestrului precedent, sa datorat n cea mai mare parte major
arii venitului reinvestit.
Astfel, ponderea n PIB a acestuia a constituit 5.1 la sut
a, sau cu
2.0 puncte procentuale superioar
a celei din trimestrul precedent
(Graficul 3.27). n acelas, i timp, fluxurile financiare aferente
capitalului social au generat o contribut, ie similar
a cu cea din
trimestrul precedent (1.0 la sut
a), iar cele aferente altui capital
au devenit negative (minus 0.5 la sut
a).
Ponderea datoriei externe n PIB n trimestrul II, 2015 a consemnat
un nivel de 97.4 la sut
a, similar celui din trimestrul precedent,
ns
a cu 13.5 puncte procentuale superior nivelului de la finele
anului precedent (Graficul 3.28). De ment, ionat c
a, cres, terea
datoriei externe ca pondere n PIB n comparat, ie cu finele anului
2014 a fost determinat
a de majorarea datoriei externe a tuturor
sectoarelor, cu except, ia Bancilor care au nregistrat o diminuare
ca pondere n PIB de 3.3 puncte procentuale. Totodat
a, aceste
modificari nu au influent, at semnificativ structura datoriei externe.
Astfel, similar perioadelor precedente, ponderea major
a n totalul
datoriei externe o det, in agent, ii economici cu 55.4 la sut
a, dup
a
care sectorului guvernamental i revine 25.1 la sut
a s, i investit, iilor
directe - 16.9 la sut
a.

33
Graficul 3.27: Ponderea investit, iilor directe n
PIB (%)
7.0
6.0

4.8

5.5

5.0
4.0

2.7

2.9

3.0
0.5

2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0

II/14

III/14

IV/14

I/15

II/15

Alt capital

Venitul reinvestit

Capitalul social

Fluxul investiilor directe nete

Sursa: BNM

Graficul 3.28: Ponderea datoriei externe n PIB


(%)
105
85.8

85.9

90

97.4
83.9

97.8

75
60
45
30
15
0
II/14

III/14

IV/14

Investiii directe (credite intra-grup)


Bnci
Sector guvernamental

Sursa: BNM

I/15
Alte sectoare
Autoriti monetare
Datoria extern

II/15

34

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Capitolul 4
Promovarea politicii monetare
4.1

Graficul 4.1: Ratele medii lunare de referint, a


pe piat, a interbancara s, i rata de baza a BNM
(%)
21.0
18.0
15.0
12.0

Instrumentele politicii monetare

Politica ratelor dobnzilor


Iminent, a unor presiuni inflat, ioniste pronunt, ate n perioadele
urm
atoare au impus necesitatea de a continua majorarea ratei de
baz
a. Astfel, BNM a efectuat dou
a major
ari succesive ale ratei
dobnzii de politic
a monetar
a (de cte 2.0 puncte procentuale
fiecare), nivelul acesteia fiind ridicat la 19.50 la sut
a.

9.0
6.0
3.0
0.0
1/13

1/14
CHIBID

1/15

CHIBOR

Rata de baz a BNM

Sursa: BNM

Graficul 4.2: Evolut, ia lunara a coridorului


ratelor dobnzilor (%)
25
20
15
10

Curba randamentelor CHIBOR 2W a init, iat n debutul lunii iulie


un trend ascendent, ncorpornd efectele major
arilor succesive
ale ratei dobnzii de politic
a monetar
a. Cotat, ia CHIBOR 2W
nregistrata la finele lunii septembrie a fost sensibil superioara celei
consemnate n ultima zi a perioadei precedente (+4.54 puncte
procentuale), constituind 20.43 la suta s, i situndu-se pe un palier
superior ratei dobnzii de politic
a monetar
a.
Sub impactul major
arii ratei de baz
a a BNM s, i n condit, iile unei
oferte modeste din partea investitorilor pentru acest tip de
plasamente, rata medie lunar
a a dobnzii aferent
a valorilor
mobiliare de stat (VMS) de 91 zile si-a inversat sensul de evolut, ie
la nceputul trimestrului II 2015, majornduse treptat n
perioada urm
atoare pn
a la nivelul de 23.57 la sut
a.

5
0
1/12

1/13

1/14

1/15

Credite overnight

Depozite overnight

Credite/depozite interbancare

VMS-91 zile

Sursa: BNM

Operat, iunile de piat, a deschisa


Vnz
ari de certificate ale BNM (CBN)
Pe parcursul trimestrului III, 2015 absorbtia surplusului de
lichiditate din sistemul bancar s-a realizat prin operatiuni de
vnzare a certificatelor BNM pe termen de 14 zile.

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


BNM a desf
as, urat 25 de licitatii cu anuntarea ratei maxime a
dobnzii echivalente cu rata de baz
a a BNM, n cadrul c
arora
oferta b
ancilor a fost satisf
acut
a integral.
Ca urmare a faptului ca ratele dobnzilor solicitate de participanti
au fost egale cu rata maxim
a anuntat
a la licitatii, certificatele
BNM au fost vndute la o dobnd
a echivalent
a cu rata de baz
aa
BNM. Pe ansamblul trimestrului III 2015, rata medie ponderat
aa
operatiunilor de sterilizare a constituit 16.77 la sut
a anual.
Restrngerea graduala a excedentului de lichiditate s-a reflectat n
evolutia volumelor operatiunilor de emitere a certificatelor BNM.
Astfel, stocul plasamentelor CBN la finele trimestrului de referinta
s-a diminuat semnificativ comparativ cu cel nregistrat la finele
trimestrului anterior (de la 1502.2 milioane lei la 366.3 milioane
lei).
Operat, iuni repo de cump
arare a valorilor mobiliare de stat
(VMS)
Livrarea necesarului de lichiditate din sistemul bancar s-a realizat
prin operatiuni repo pe termen de 14 zile la rata fix
a (rata de
baz
a plus o marj
a de 0.25 puncte procentuale), efectuate prin
procedura licitatiilor f
ar
a plafon s, i alocare integral
a. Volumul de
lichiditate injectat (2857.0 milioane lei) a fost dublu celui din
trimestrul anterior. Soldul operatiunilor repo la finele trimestrului
gestionar a nregistrat 390.0 milioane lei (+133.0 milioane lei fat, a
de finele trimestrului II, 2015).
Activitatea de creditare
La situatia din 30 septembrie 2015, datoria creditoare a b
ancilor
licentiate fata de Banca Nationala a Moldovei a constituit 14125.9
n sum
milioane lei, fiind reprezentat
a prin creditele de urgent, a
a
de 14101.7 milioane lei, creditele acordate n anul 2009 pentru
protejarea integrit
atii sistemului bancar 23.3 milioane lei si
creditele acordate n anii 1992-2002 pentru creditarea
cooperativelor de constructie a locuintelor 0.9 milioane lei.
Comparativ cu finele trimestrului precedent, soldul creditelor
acordate bancilor s-a majorat cu 15.6 la suta, ca urmare a acordarii
n trimestrul de referinta a creditelor de urgent, a n suma de 1930.0
milioane lei.
Suma creditelor rambursate pe parcursul trimestrului III 2015 a
constituit 26.8 milioane lei, inclusiv din creditul acordat pentru
protejarea integrit
atii sistemului bancar 23.3 milioane lei si din
creditele acordate pentru creditarea cooperativelor de constructie
a locuintelor 3.5 milioane lei.

35

36

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Facilit
at, ile permanente
n trimestrul III 2015, regimul de functionare a facilit
atilor
permanente (depozite si credite overnight) stabilit de BNM a dat
b
ancilor un plus de flexibilitate n gestionarea eficient
a a
lichidit
atilor proprii.
Ratele dobnzilor la instrumentele de politic
a monetar
a ale BNM
pe parcursul trimestrului au fost majorate de dou
a ori consecutiv,
cu cte 2.0 puncte procentuale. Astfel, rata dobnzii la facilitatea
de depozit overnight a evoluat de la 12.5 la suta anual la nceputul
trimestrului pn
a la 16.5 anual la finele acestuia, iar la facilitatea
de credit overnight de la 18.5 la sut
a anual la 22.5 la sut
a anual.
Pe ansamblul trimestrului analizat b
ancile au utilizat zilnic
facilitatea de depozit overnight, facilitatea de credit fiind solicitata
doar n luna septembrie de c
atre un num
ar restrns de b
anci, n
sume nesemnificative, pentru a-s, i suplini cererea de lichiditate pe
termen scurt.
Volumul total al depozitelor overnight plasate la BNM a nsumat n
trimestrul de referint, a 33078.7 milioane lei, ceea ce indica un sold
mediu zilnic de 521.1 milioane lei, inferior celui din trimestrul
precedent cu 19.2 la sut
a.
n aceasta perioada bancile au recurs s, i la credite overnight, suma
creditelor acordate constituind 150.0 milioane lei, iar soldul mediu
fiind de 1.63 milioane lei.
Rezervele obligatorii
deschis
n trimestrul III 2015, pe lng
a operatiunile de piata
a,
mecanismul rezervelor obligatorii a continuat s
a exercite functiile
de control monetar si management al lichiditatii sistemului bancar.
Pe parcursul trimestrului analizat, concomitent cu rata de baz
a,
Consiliul de administrat, ie al BNM a decis s, i majorarea normei
rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i
n valut
a neconvertibil
a.
Astfel, norma rezervelor a fost modificat
a dup
a cum urmeaz
a:
pentru perioada de ment, inere a rezervelor obligatorii 8 iulie
2015 7 august 2015, norma rezervelor obligatorii a fost
majorat
a cu 2.0 puncte procentuale s, i stabilit
a la nivelul de
22.0 la sut
a din baza de calcul;
pentru perioada de ment, inere a rezervelor obligatorii 8
august 2015 7 septembrie 2015, norma rezervelor
obligatorii a fost majorat
a cu 4.0 puncte procentuale s, i
stabilit
a la nivelul de 26.0 la sut
a din baza de calcul;

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


pentru perioada de ment, inere a rezervelor obligatorii 8
septembrie 2015 7 octombrie 2015, norma rezervelor
obligatorii a fost majorat
a cu 6.0 puncte procentuale s, i
stabilit
a la nivelul de 32.0 la sut
a din baza de calcul.
La s, edint, a Comitetului executiv al BNM din 26 august 2015 a
fost decis
a majorarea normei rezervelor obligatorii din mijloacele
atrase n lei moldovenes, ti s, i n valuta neconvertibila cu 3.0 puncte
procentuale, pn
a la 35.0 la sut
a din baza de calcul, ncepnd cu
perioada de ment, inere a rezervelor obligatorii 8 octombrie 2015
7 noiembrie 2015.
Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n valut
a liber
convertibil
a n trimestrul III 2015 a fost ment, inut
a la nivelul de
14.0 la sut
a din baza de calcul.
Rezervele obligatorii n MDL mentinute de b
anci n perioada 8
septembrie 7 octombrie 2015 s-au cifrat la 6975.5 milioane lei,
superioare celor ment, inute la finele trimestrului precedent (n
perioada 8 iunie 7 iulie 2015) cu 2846.3 milioane lei, sau cu
68.9 la sut
a.
Cres, terea rezervelor obligatorii n MDL s-a produs att pe seama
major
arii considerabile a normei rezervelor obligatorii, ct s, i a
cres, terii mijloacelor atrase de b
anci cu peste un miliard de lei.
Rezervele obligatorii n VLC mentinute de banci la Banca Nationala
la situatia din 30 septembrie 2015 au nsumat 64.3 milioane
dolari SUA si 106.1 milioane euro. Comparativ cu 30 iunie 2015,
rezervele obligatorii n dolari SUA s-au diminuat cu 3.6 la suta, iar
rezervele obligatorii n euro s-au majorat cu 0.3 la sut
a.
Piat, a monetar
a interbancar
a
Pe parcursul trimestrului III 2015 pe piata interbancar
a au fost
nregistrate doar tranzact, ii cu valori mobiliare pe piat, a secundara,
care au constituit 2.0 milioane lei. Pe piata interbancar
a a
creditelor/depozitelor tranzact, ii n-au fost nregistrate.
Piat, a secundar
a a valorilor mobiliare
Rulajul trimestrial al pietei secundare a valorilor mobiliare de stat a
nsumat 24.2 milioane lei, n crestere fata de perioada precedenta
cu 0.4 milioane lei. Tranzactiile au fost preponderent de tipul
banc
a client, acestea constituind aproximativ 80.0 la sut
a din
totalul tranzactiilor.
Media trimestrial
a a randamentului aferent operatiunilor de
vnzare-cump
arare pe piata secundar
a a valorilor mobiliare de

37

38

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


stat s-a cifrat la 20.28 la sut
a, astfel consemnnd o crestere cu
3.32 puncte procentuale n comparatie cu trimestrul precedent, n
conditiile descresterii termenului mediu ponderat pn
a la
de la 163 zile pn
scadenta
a la 116 zile.
Intervent, iile pe piat, a valutar
a intern
a

Graficul 4.3: Evolut, ia cursului oficial de schimb


USD/MDL s, i volumul tranzact, iilor zilnice ale
BNM (trimestrul III 2015)
mil. USD

USD/MDL

20.00

20.20

15.00

19.70

10.00
5.00

19.20

0.00

18.70

-5.00

18.20

-10.00
17.70

-15.00
-20.00
01.07.2015

31.07.2015

30.08.2015

BNM a intervenit pe piata valutar


a intern
a n perioada iulie
septembrie 2015 preponderent n calitate de vnz
ator de valut
a
str
ain
a, n scopul atenu
arii fluctuatiilor excesive ale cursului de
schimb al monedei nationale n raport cu dolarul SUA.
Pe parcursul trimestrului, volumul tranzactiilor B
ancii Nationale
a Moldovei efectuate pe piata valutar
a interbancar
a contra lei
moldovenesti la data valutei a constituit 45.89 milioane dolari8
SUA, inclusiv tranzactii de cump
arare n sum
a de 9.70 milioane
dolari SUA, tranzactii de vnzare n suma de 34.70 milioane dolari
SUA, precum si convertiri valutare sub form
a de cump
ar
ari cu
institutiile B
ancii Mondiale n sum
a de 1.49 milioane dolari SUA.

17.20
29.09.2015

Tranzacii interbancare de cumprare ale BNM


Tranzacii interbancare de vnzare ale BNM
Cursul oficial USD

4.2

Sursa: BNM

Graficul 4.4: Modificarea agregatelor monetare

(%, cres, tere anuala)


40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

Dinamica indicatorilor monetari

Pe parcursul anului 2015 a fost consemnata diminuarea ritmurilor


de crestere a indicatorilor monetari. Astfel, n trimestrul III 2015,
dinamica agregatelor monetare a fost una negativ
a, valorile
nregistrate fiind mult sub nivelul cresterilor din anii precedenti,
media trimestrial
a n termeni anuali constituind minus 11.5 la
sut
a pentru M2 (cu 0.2 puncte procentuale sub nivelul din
trimestrul II, 2015) si 1.1 la sut
a pentru M3 (cu 1.7 puncte
de cresterea din trimestrul precedent
procentuale mai putin fata
(Graficul 4.4).

-15
I/12

III/12

I/13

III/13

Bani n circulaie

Sursa: BNM

I/14
M2

III/14

I/15

III/15

M3

Masa monetara
Analiza dinamicii agregatelor monetare pe termen mediu indic
a
faptul c
a la momentul actual nu exist
a presiuni inflationiste
asociate cu masa monetar
a. Pe parcursul trimestrului III 2015,
masa monetar
a n sens larg a nregistrat n medie o crestere
anual
a de 1.1 la sut
a, datorit
a major
arii semnificative a
depozitelor n valut
a str
ain
a, n timp ce celelalte componente ale
agregatului monetar M3 au nregistrat diminu
ari n termeni
anuali. n asa mod, din cresterea medie de 1.1 la sut
a, 9.1 puncte
8

Inclusiv interventii sub forma de cumparari de valuta cu Banca de Economii


S.A. n sum
S.A. s, i B.C. BANCA SOCIALA
a de 9.70 milioane dolari SUA (din
care 4.00 milioane dolari SUA sunt cumparari din contul rezervelor obligatorii).

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


procentuale sunt rezultatul sporirii soldului depozitelor n valut
a,
minus 1.9 puncte procentuale sunt efectul diminu
arii banilor n
circulatie, iar evolutia soldului depozitelor n lei moldovenesti a
diminuat ritmul de crestere a masei monetare M3 cu 6.1 puncte
procentuale (Graficul 4.5).

39

Graficul 4.5: Dinamica agregatului monetar


M3 (%, contribut, ia componentelor n cres, tere

anuala)
30
25

De asemenea, s-au produs modificari n structura masei monetare


de trimestrul II 2015. Ponderea depozitelor n valut
M3 fata
a
de nivelul trimestrului precedent cu 0.1
str
ain
a a crescut fat, a
puncte procentuale, constituind 39.3 la sut
a. Ponderea medie
trimestriala a depozitelor n moneda nationala s-a diminuat cu 1.3
puncte procentuale si s-a cifrat la 35.4 la sut
a. n acelas, i timp, a
sporit ponderea banilor n circulatie cu 1.3 puncte procentuale,
atingnd valoarea de 25.4 la sut
a ca medie trimestrial
a.

20
15
10
5
0
-5
-10
I/12

III/12

I/13

III/13

I/14

III/14

I/15

III/15

Depozite n moneda naional

Depozite n valut strin

Bani n circulaie

Agregatul monetar M3

Sursa: BNM

Evolutia n termeni anuali a soldului depozitelor n lei


moldovenesti pe parcursul trimestrului III, 2015 a fost
caracterizat
a de o diminuare n medie cu 1.8 puncte procentuale
de trimestrul precedent, ritmul mediu de crestere pe
fata
parcursul perioadei de referinta nregistrnd valoarea negativa de
minus 14.6 la sut
a. Depozitele n valut
a str
ain
a au evoluat diferit
de cele n lei moldovenesti si au nregistrat o crestere n
fat, a
medie cu 29.6 la sut
a anual, ns
a n diminuare cu 6.9 puncte
de trimestrul anterior. Ritmul de crestere a
procentuale fata
soldului total al depozitelor n aceast
a perioad
a s-a diminuat n
de trimestrul II, 2015,
medie cu 3.1 puncte procentuale fata
nregistrnd un ritm mediu de 4.1 la sut
a anual.

Graficul 4.6: Evolut, ia soldului creditelor (%,

cres, tere anuala)


40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
III/13

IV/13

Total

I/14

II/14

III/14

IV/14

n moneda naional

I/15

II/15

III/15

n valut strin

Sursa: BNM

Piat, a creditelor
Graficul 4.7: Ponderile soldului creditelor (%)
100.0

n perioada ianuarie-septembrie 2015, soldul creditelor a


nregistrat un trend descendent, la finele trimestrului fiind atins
a
cifra de 42518.8 milioane lei, n diminuare cu aproximativ 8.3 la
de sfrs, itul lunii septembrie 2014 (Graficul 4.6).
sut
a fata

90.0
80.0

Pe parcursului trimestrului III 2015, evolutia soldului creditelor


n lei a fost indus
a de diminuarea soldului creditelor acordate
persoanelor juridice cu 19.0 la sut
a anual, constituind 16840.8
milioane lei (cu o pondere de 70.1 la suta din totalul creditelor n

43.5

60.0
50.0
40.0

Din perspectiva structurii pe monede, dinamica negativ


a a
soldului creditelor a fost influentat
a n cea mai mare parte de
micsorarea soldului creditelor n moneda national
a, c
arora le-a
revenit o pondere de 56.5 la sut
a din totalul portofoliului de
credite (Graficul 4.7). La finele lunii septembrie 2015, soldul
creditelor n lei acordate de c
atre b
ancile licent, iate din Republica
Moldova a constituit 24019.2 milioane lei, n diminuare cu 13.8 la
de finele lunii septembrie 2014.
sut
a fat, a

42.4

39.9

70.0

60.1
57.6

30.0

56.5

20.0
10.0
0.0
III/13

IV/13

I/14

II/14

n moneda naional

Sursa: BNM

III/14

IV/14

I/15

n valut strin

II/15

III/15

40

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


lei) si de cres, terea celui al creditelor acordate persoanelor fizice cu
1.3 la suta anual, care a alcatuit 7178.5 milioane lei (cu o pondere
de 29.9 la sut
a din totalul creditelor n lei).
Evolutia creditelor n valut
a str
ain
a pe parcursul trimestrului III

2015 a nregistrat o crestere n termeni anuali de 0.1 la sut


a fata
de sfrsitul trimestrului III 2014, situndu-se la sfrsitul lunii
septembrie 2015 la nivelul de 18499.6 milioane lei.
Trendul creditelor n valuta straina a fost determinat n mare parte
de evolutia componentei creditelor destinate persoanelor juridice,
al c
aror sold a constituit 18173.8 milioane lei la 30 septembrie
de sfrsitul trimestrului III
2015, n diminuare cu 0.3 la sut
a fata
2014. Creditele n valut
a str
ain
a acordate persoanelor fizice au
nregistrat un ritm de crestere pozitiv, de 32.0 la suta fata de luna
septembrie 2014, ns
a n totalul portofoliului de credite n valut
a
straina, acestei categorii i-a revenit o pondere mai redusa, de doar
1.8 la sut
a (325.7 milioane lei).
Din punctul de vedere al structurii portofoliului de credite, pe
sectoare de activitate, n trimestrul III 2015, cele mai semnificative
modific
ari au fost atestate la nivelul sectorului comertului, o
diminuare n termeni anuali de 36.0 la sut
a pentru creditele
acordate n lei si de 17.7 la sut
a pentru cele n valut
a str
ain
a.
La sfrsitul trimestrului de referint, a, ponderea creditelor orientate
c
atre acest sector a constituit 26.4 la sut
a pentru creditele n
moneda nationala si 41.2 la suta pentru creditele acordate n valuta
straina, drept consecinta, pe parcursul ultimelor douasprezece luni,
ponderile acestora s-au micsorat att n moneda national
a, ct si
n valut
a str
ain
a cu 9.2 si 8.9 puncte procentuale, respectiv.

Piat, a depozitelor
Graficul 4.8: Dinamica soldului depozitelor (%,

cres, tere anuala)


40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
III/13

IV/13

I/14

n moneda naional

II/14

III/14

IV/14

n valut strin

I/15

II/15
Total

III/15

La sfrsitul trimestrului III 2015, soldul depozitelor a manifestat un


ritm de cres, tere negativ de minus 0.1 la suta anual, cu 5.0 puncte
procentuale sub cresterea anuala nregistrata la finele trimestrului
precedent. La sfrsitul lunii septembrie 2015, soldul acestora
a nsumat 31435.5 milioane lei. Dinamica negativ
a a soldului
de finele trimestrului precedent a fost indus
depozitelor fata
a de
temperarea ritmurilor de crestere a componentei n valuta straina
cu 10.6 puncte procentuale, pn
a la 15.6 la sut
a anual, fiind
sust, inuta de componenta n moneda nationala, care a nregistrat o
diminuare cu 1.2 puncte procentuale, pn
a la minus 13.8 la sut
a
anual (Graficul 4.8).

Sursa: BNM

Trendul depozitelor n lei a fost determinat de evolutia


plasamentelor atrase de la populatie, c
arora le-a revenit o
pondere de 87.7 la sut
a din portofoliul total de depozite n

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

41

moneda nationala. La finele trimestrului II 2015, soldul acestora a

constituit 12655.6 milioane lei, n diminuare cu 11.9 la sut


a fata
de finele lunii septembrie 2014. Depozitele n lei atrase de la
persoanele juridice au consemnat o crestere anual
a negativ
a de
25.5 la sut
a, ponderea acestora pe parcursul ultimelor
dou
asprezece luni s-a diminuat cu 1.9 puncte procentuale,
reprezentnd 12.2 la sut
a din portofoliul total de depozite.
Ritmul anual de crestere al depozitelor n valuta straina s-a plasat
la nivelul de 15.6 la sut
a, (n diminuare cu 10.6 puncte
de sfrs, itul trimestrului precedent), soldul
procentuale fata
acestora constituind 17010.2 milioane lei. Totodat
a, aceast
a
crestere s-a produs pe seama depozitelor atrase de la persoanele
fizice (cu o pondere de 87.2 la sut
a din totalul depozitelor atrase
n valut
a str
ain
a), care spre sfrsitul trimestrului III 2015 au
totalizat 14835.1 milioane lei ( o crestere anual
a de 15.7 la sut
a).
n acelas, i timp, depozitele atrase de la persoanele juridice (12.8 la
sut
a din totalul depozitelor atrase n valut
a str
ain
a) s-au majorat
de finele trimestrului III 2014.
cu 14.7 la sut
a fata

Ratele dobnzii s, i mecanismul de transmisie a politicii


monetare
Evolut, ia ratei de baz
a
n trimestrul III 2015 au avut loc trei sedinte ale Consiliului de
administratie al Bancii Nationale a Moldovei cu privire la deciziile
de politic
a monetar
a. Ca urmare a evalu
arii balantei riscurilor
interne si externe, c
arora ar putea fi supus
a economia Republicii
Moldova si a perspectivelor inflatiei pe termen scurt si mediu au
fost emise dou
a decizii de majorare a ratei de baz
a cu cte 2.0
puncte procentuale respectiv, de la 15.5 la suta pna la 19.5 la suta,
dup
a aceasta a fost luat
a o decizie de mentinere a ratei de baz
a

la nivelul de 19.5 la sut


a (Graficul 4.9). n perioada de referinta
a fost necesar
a n
asprirea gradual
a a politicii monetare, pentru a
combate presiunile inflationiste din partea preturilor reglementate
si a deprecierii monedei nationale. Deciziile respective de majorare
a ratei de baza vor produce treptat efecte n economie pe parcursul
urmatoarelor 2-3 trimestre, avnd ca scop ancorarea anticipatiilor
inflationiste si mentinerea ratei inflatiei n proximitatea tintei de
5.0 la suta pe termen mediu, cu o posibila deviere de 1.5 puncte
procentuale.
Evolut, ia ratei de credit
Pe parcursul trimestrului III 2015, rata medie anual
a a dobnzii
aferente soldului creditelor n moneda national
a a fost n crestere
cu 0.48 puncte procentuale, iar rata medie anual
a a dobnzii

Graficul 4.9: Ratele medii ale dobnzilor la


portofoliul creditelor s, i depozitelor (%)
20.0
18.83

18.0
16.0

14.50

14.0

11.94 12.42

11.84

12.0

10.85

10.0

8.68
7.88
4.74

6.0

11.84
10.11

7.69

8.0

7.40
4.58

6.98

6.90

4.0
3.5

2.0

3.5

3.10

2.56

0.0
I/13

II/13

III/13 IV/13

I/14

Credite n moneda naional


Depozite n moneda naional
Rata de baz

Sursa: BNM

II/14

III/14 IV/14

I/15

II/15

Credite n valut strin


Depozite n valut strin

III/15

42

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


aferente soldului creditelor n valut
a str
ain
a s-a diminuat cu 0.08
puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Totodata, fata de
trimestrul III, 2014, ratele au consemnat tendinte similare, n
moneda national
a n crestere cu 1.57 puncte procentuale si n
valut
a str
ain
a o diminuare cu 0.49 puncte procentuale,
nregistrnd valori la nivelul de 12.42 la suta n moneda nationala
si 6.90 la sut
a n valut
a str
ain
a (Graficul 4.9).
Variatii semnificative ale ratelor dobnzii aferente soldului
creditelor n moneda national
a au fost nregistrate la creditele
acordate persoanelor juridice, care s-au majorat cu 0.46 puncte
de trimestrul II 2015, iar pe parcursul ultimelor
procentuale fata
dou
asprezece luni - cu 1.76 puncte procentuale, pn
a la 12.24 la
sut
a. Rata medie anual
a a dobnzii la creditele acordate n lei
persoanelor fizice s-a plasat n trimestrul III, 2015 la nivelul de
de trimestrul precedent cu 0.52
12.85 la sut
a, n crestere fata
de trimestrul III 2014 - cu 0.91
puncte procentuale, iar fata
puncte procentuale.
Pe parcursul trimestrului III 2015, rata medie a dobnzii la
mprumuturile n valut
a str
ain
a a nregistrat o diminuare de 0.08
puncte procentuale fata de trimestrul precedent si de 0.49 puncte
de trimestrul III 2014, plasndu-se la nivelul de
procentuale fata
6.90 la sut
a. Costul creditelor n valut
a str
ain
a acordate
persoanelor juridice a avut o evolutie descendent
a, situndu-se la
nivelul de 6.89 la sut
a n trimestrul III, 2015. Rata medie
constituit
a la creditele n valut
a str
ain
a acordate persoanelor
fizice a fost cu 0.14 puncte procentuale sub nivelul trimestrului
precedent, atingnd 7.64 la sut
a, pe parcursul ultimelor
douasprezece luni a fost n diminuare cu 1.12 puncte procentuale.
Evolut, ia ratei de depozit
n perioada iulie-septembrie 2015, ratele dobnzii pentru
depozitele atrase au avut tendinte diferite pentru resursele atrase
n moneda national
a si componenta n valut
a str
ain
a.
Rata medie a dobnzii pentru depozitele n lei, n trimestrul III
2015, a constituit 11.84 la sut
a, fiind cu 1.74 puncte procentuale
superioar
a nivelului din trimestrul precedent si cu 4.16 puncte
procentuale - nivelului din trimestrul III 2014 (Graficul 4.9).
Cresterea ratei medii a dobnzii pentru plasamentele n lei a fost
condit, ionat
a n cea mai mare parte de majorarea ratei medii de
dobnda pentru depozitele n lei atrase de la persoanele fizice (cu
de trimestrul precedent). Totodat
1.85 puncte procentuale fata
a,
rata medie a dobnzii pentru depozitele atrase de la persoanele
de trimestrul
juridice s-a majorat cu 0.94 puncte procentuale fata
precedent, constituind 9.79 la sut
a.
Rata dobnzii pentru plasamentele n valut
a str
ain
a, a constituit
, n sc
n medie 2.56 la sut
a n perioada de referinta
adere cu 0.53

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

43

puncte procentuale fata de trimestrul precedent si cu 2.01 puncte


de trimestrul III 2014. Fiind influentat
procentuale fata
a de rata
medie a dobnzii pentru plasamentele atrase de la persoanele
fizice, care s-a diminuat cu 0.55 puncte procentuale, aceasta sa plasat la nivelul de 2.56 la sut
a n perioada de raportare. n
acelasi timp, rata medie a dobnzii pentru depozitele persoanelor
juridice (de 2.56 la sut
a) s-a diminuat pe parcursul ultimelor
trei luni cu 0.44 puncte procentuale. Totodat
a, pe parcursul
ultimelor douasprezece luni, dobnzile calculate pentru deponent, ii
n valuta straina au nregistrat n continuare diminuari att pentru
persoanele fizice, ct si pentru persoanele juridice, cu 2.06 puncte
procentuale si respectiv cu 1.68 puncte procentuale.
Evolut, ia marjei bancare
Marja bancar
a (calculat
a drept diferenta dintre ratele medii ale
dobnzii la credite si ratele medii ale dobnzii la depozite) pentru
operatiunile efectuate n lei moldovenesti per ansamblu a urmat un
trend descendent n trimestrul III 2015, plasndu-se la nivelul de
0.58 puncte procentuale, n diminuare cu 1.26 puncte procentuale
fata de trimestrul II 2015 (Graficul 4.10). Pe parcursul trimestrului
III 2015 influenta considerabil
a asupra marjei bancare n moneda
nationala a avut-o costul depozitelor atrase n lei, care s-a modificat
de costul creditelor acordate.
semnificativ fata

Graficul 4.10: Evolut, ia marjei bancare (p.p.)


5.0
4.34
3.88

4.0
3.17

Evolutia marjei bancare pentru operatiunile n valuta straina a avut


un trend ascendent, nregistrnd 4.34 la sut
a, n crestere cu 0.46
de trimestrul precedent, fiind influentat
puncte procentuale fata
a
n mare parte de diminuarea mai accentuat
a a ratei dobnzii la
depozitele atrase n valut
a str
ain
a pe parcursul trimestrului de
raportare.

3.0
2.82
2.0

1.83

1.0
0.58
0.0
I/13

II/13 III/13 IV/13 I/14

II/14 III/14 IV/14 I/15

II/15 III/15

Marja bancar la operaiunile n moneda naional


Marja bancar la operaiunile n valut strin

Sursa: BNM

Evolut, ia cursului de schimb nominal s, i real efectiv


Graficul 4.11: Fluctuat, iile cursului oficial de
schimb al leului moldovenesc

n trimestrul III 2015, cursul de schimb oficial nominal al monedei


de dolarul SUA, n timp
nationale a crescut cu 7.5 la sut
a fata
ce n raport cu euro majorarea a fost mai mare - de 8.6 la sut
a,
comparativ cu finele trimestrului II 2015 (Graficul 4.11).
Evolut, ia cursului oficial mediu de schimb al monedei nationale
n trimestrul III 2015 comparativ cu trimestrul precedent arat
ao
depreciere mai mica a monedei nat, ionale fata de dolarul SUA de
de euro de 6.5 la sut
5.9 la sut
a, fat, a
a.

26

MDL

23
20
17
14
11
2012

IV/12

IV/13

IV/14

Cursul oficial al monedei naionale fa de dolarul SUA

n acelas, i timp, monedele nationale ale unor parteneri comerciali


principali cu ponderi notabile n comert, ul exterior al Republicii
Moldova au consemnat deprecieri n proport, ii mai mari n raport
cu dolarul SUA comparativ cu cea a leului moldovenesc (Graficul

Cursul oficial al monedei naionale fa de euro

Sursa: BNM

44

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Graficul 4.12: Evolut, ia unor monede fat, a de


USD ( tr.I, 2015=100)
-19.5%

Pe fondul acestor evolut, ii, cursul de schimb real efectiv al monedei


nat, ionale (REER) a urmat un trend ascendent, apreciindu-se cu
2.2 la sut
a.
Astfel, Rusia, Turcia s, i Belarus au contribuit cu
2.99 puncte procentuale, 0.45 puncte procentuale s, i 0.38 puncte
procentuale, respectiv, la aprecierea REER (Graficul 4.14).

-14.4%
-11.2%
-6.8%
-5.9%
-5.7%
-2.5%
-2.3%
-2.2%
-1.9%
-1.8%
-1.6%
-1.3%
-1.3%
-25.0%

-20.0%

RUB
CHF

KZT
GEL

-15.0%
BYR
TJS

-10.0%
TRY
PLN

-5.0%

MDL
CNY

KGS
HUF

4.12). Astfel, rubla ruseasc


a s-a depreciat cu 19.5 la sut
a, rubla
bielorus
a - cu 11.2 la sut
a s, i lira turceasc
a cu 6.8 la sut
a.

0.0%
UZS
UAH

Sursa: BNM

Graficul 4.13: Dinamica cursului de schimb


nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER)
al MDL calculat n baza ponderii principalilor
parteneri comerciali (dec.2000-100%)
130%

120.0%
120%

n trimestrul III 2015, deprecierea cursului de schimb al leului


moldovenesc a fost condit, ionata de scaderea gradului de acoperire
a cererii nete de valut
a prin oferta net
a de valut
a, ies, irile nete
de credite externe s, i investit, ii, intervent, iile BNM de suplinire a
insuficient, ei de valut
a, fluctuat, iile principalelor valute pe piet, ele
externe.
Comparativ cu trimestrul anterior, n trimestrul III 2015 au sporit
att cererea net
a de valut
a de la persoanele juridice, ct s, i oferta
net
a de valut
a de la persoanele fizice. Vnz
arile nete de valut
a
catre persoanele juridice cifrndu-se la 535.1 milioane dolari SUA,
au crescut cu 19.6 la sut
a pe fondul sporirii cererii de valut
a din
partea importatorilor de resurse energetice s, i a unor companii
de telefonie mobil
a pentru distribuiri de dividende n favoarea
fondatorilor acestora.

110%
109.8%

100%
2012

2013

2014

NEER

2015
REER

Sursa: BNM

Graficul 4.14: Contribut, ia principalilor parteneri


comerciali ai Republicii Moldova la modificarea
cursului real efectiv n tr.III 2015

Volumul ofertei de ruble ruses, ti s-a majorat nesemnificativ fat, a


de trimestrul II 2015 (cu 6.6 la sut
a) s, i s-a redus comparativ cu
trimestrul III 2014 (cu 32.1 la suta). Oferta n dolari SUA a scazut
de trimestrul anterior (cu 17.6 la sut
de
att fat, a
a), ct s, i fat, a
perioada similar
a a anului precedent (cu 8.0 la sut
a).

Federaia Rus
Turcia
Belarus
Elveia
Ungaria
Polonia
Frana
Marea Britanie
Cehia
Olanda
China
Bulgaria
Austria
Ucraina
Italia
Germania
Romnia
-1.0

Oferta neta de valuta de la persoanele fizice (508.7 milioane dolari


SUA) a crescut n proport, ii mai mici cu 7.4 la sut
a, fapt generat
preponderent de sporirea ofertei nete de euro de la persoanele
de trimestrul anterior (cu 26.5 la sut

fizice att fat, a


a), ct s, i fat, a
de trimestrul III 2014 (cu 59.9 la sut
a) s, i ntr-o oarecare m
asur
a
de retragerile de mijloace valutare (67.5 milioane dolari SUA), cu
prec
adere n euro, realizate de persoanele fizice din conturile lor
de depozit.

Deprecierea (-) /aprecierea(+)

0.0

1.0
2.0
puncte procentuale

3.0

n condit, iile unei cres, teri mai modeste a ofertei nete de valuta de la
persoanele fizice comparativ cu cererea net
a de valut
a din partea
agent, ilor economici, gradul de acoperire a cererii prin ofert
aa
constituit 95.1 la sut
a.

Sursa: BNM

Cu privire la dinamica lunar


a a cursului de schimb al leului
moldovenesc n raport cu dolarul SUA, n luna iulie att cursul
mediu, ct s, i cel nregistrat la finele lunii s-au majorat cu 2.9 la
sut
a s, i respectiv cu 0.3 la sut
a comparativ cu luna precedent
a. n
iulie, deprecierea leului moldovenesc s-a produs n condit, iile unei

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


insuficient, e de oferta neta de valuta de la persoanele fizice, care a
suplinit doar n proport, ii de 88.8 la sut
a necesit
at, ile de valut
a ale
agent, ilor economici. n acelas, i timp, pe parcursul acestei luni
ramburs
arile de credite externe s, i investit, ii au continuat s
a
prevaleze ncas
arile, genernd un flux net negativ de (-15.3)
milioane dolari SUA.

45

Graficul 4.15: Ritmul de cres, tere a ofertei


a de la persoanele fizice
nete de valuta strain
pe valute fat, a de perioada similara a anului
precedent
160.0%
120.0%
80.0%

Pe parcursul lunii iulie, BNM a suplinit insuficient, a de valut


a prin
vnzarea a 22.0 milioane dolari SUA pe piat, a valutar
a local
a.
de euro n aceast
Evolut, ia leului moldovenesc fat, a
a lun
a a
consemnat n medie o depreciere mai mic
a - de 0.9 la sut
a, iar
potrivit situat, iei de la finele lunii a nregistrat o apreciere de 1.1
la suta, ca urmare a deprecierii monedei euro fat, a de dolarul SUA
s, i alte valute majore pe piet, ele externe. Aceast
a depreciere s-a
produs pe fondul incertitudinilor asociate deciziei Greciei stat n
impas economic s, i la un pas de default, de a accepta m
asurile de
austeritate impuse de creditorii externi pentru a beneficia de
sau de a respinge acest program s, i a p
pachetul de urgent, a
ar
asi
zona euro.
de dolarul
n august, cursul de schimb al monedei nat, ionale fat, a
SUA nregistrat la finele lunii s-a majorat cu 1.9 la sut
a, iar cel
de iulie n condit, iile unui
mediu a r
amas relativ neschimbat fat, a
grad de acoperire a cererii nete de valuta prin oferta neta de valuta,
care a dep
as, it valoarea unitar
a (110.5 la sut
a).
Cu referire la evolut, ia leului, n primele 10 zile ale lunii august,
cursul de schimb al acestuia n raport cu dolarul SUA s-a nscris
pe un trend de majorare brusca, de 2.0 la suta, indusa de sporirea
cererii de valut
a din partea furnizorului local de gaz. n luna
august acest agent economic a procurat valut
a n proport, ii mai
mari (38.0 milioane dolari SUA) comparativ cu lunile precedente
ale anului curent.
n acelas, i timp, n luna august s-a atestat o reducere a transferurilor
nete de valut
a din str
ain
atate n favoarea persoanelor fizice n
proport, ie de 47.3 la suta fat, a de luna august 2014, prezentnd una
din cele mai mari scaderi din ultimii ani. Diminuarea transferurilor
n aceast
a m
asur
a a fost generat
a s, i de deprecierea rublei ruses, ti
pe piet, ele externe n condit, iile pr
abus, irii pret, urilor la petrol n
trimestrul III 2015.

40.0%
0.0%
-40.0%
-80.0%
-120.0%
I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III

2012

2013

2014

2015

USD

EUR

RUB

Total

Sursa: BNM

Graficul 4.16: Structura valutara a ofertei


a de la persoanele fizice
nete de valuta strain
(valutele sunt recalculate n USD la cursul
mediu constant)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
I

II

III IV

2012

II

III IV

2013

USD

II

III IV

II

2014

EUR

III

2015

RUB

Sursa: BNM

Graficul 4.17: Gradul de acoperire a cererii


nete prin oferta neta s, i dinamica cursului oficial
MDL/USD

200%

22.0

180%
20.0

160%
140%

18.0

120%
100%

16.0

80%
14.0

60%
40%

12.0

20%

Referitor la dinamica cursului de schimb al leului moldovenesc


de euro, cursul mediu s-a majorat cu 1.5 la sut
fat, a
a, iar cel de
la finele lunii cu 6.8 la sut
a. n luna august, moneda unic
a
de dolarul SUA pe piet, ele
european
a s, i-a consolidat pozit, ia fat, a
externe pe fondul ameliorarii percept, iei investitorilor straini despre
potent, ialul euro drept moned
a de refugiu (n condit, iile unor
as, tept
ari pozitive privind evolut, ia indicatorilor macroeconomici
ai UE s, i deciziei Greciei de a se conforma programului de m
asuri

0%

10.0
1/12

7/12

1/13

7/13

1/14

7/14

1/15

7/15

Gradul de acoperire a vnzrilor nete prin oferta net


Cursul mediu MDL/USD

Sursa: BNM

46

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


impuse de creditorii externi pentru a readuce datoria public
a la
niveluri sustenabile).
n luna septembrie a continuat tendint, a de majorare a cursului
de schimb al monedei nat, ionale n raport cu dolarul SUA, fiind
cauzat
a de nr
aut
at, irea gradului de acoperire a cererii nete de
valuta prin oferta neta de valuta pna la 87.9 la suta, n condit, iile
ment, inerii unei cereri sporite de valut
a din partea importatorilor
de resurse energetice, n principal furnizorilor de energie electrica.
Respectiv, att cursul de schimb al leului moldovenesc nregistrat
la finele lunii, ct s, i cel mediu s-au depreciat cu 5.2 la sut
a s, i
3.4 la sut
a comparativ cu nivelurile acestora nregistrat, i n luna
august. n luna septembrie, BNM a intervenit pe piat, a valutar
a
prin vnzarea a 12.7 milioane dolari SUA.
Totodat
a, moneda nat, ional
a a consemnat o depreciere mai
semnificativ
a n raport cu moneda unic
a european
a - de 4.2 la
sut
a, potrivit cursului mediu nregistrat n luna septembrie 2015.
Aceast
a evolut, ie a fost generat
a preponderent de dinamica
monedei unice europene n raport cu dolarul SUA pe piet, ele
externe nregistrata n cea de a doua jumatate a lunii. Astfel, euro
a consemnat o apreciere pe fondul deciziei Comisiei Federale a
Piet, ei Deschise (FOMC) de a ment, ine rata de politica monetara la
acelas, i nivel n condit, iile n care, potrivit FOMC, evolut, iile
economice s, i financiare globale devin mai ngrijoratoare, lund n
considerare ncetinirea cres, terii economice a piet, elor emergente,
n special cea a Chinei.

Graficul 4.18: Evolut, ia activelor oficiale de

rezerva exprimate n luni de import de marfuri


s, i servicii
3500

mil. USD

luni de
import

3000

2500

2000

1500

1000
1

500
0

0
2012

2013

2014

2015

Active oficiale de rezerv


Active oficiale de rezerv n luni de import de mrfuri i servicii

Sursa: BNM

Activele oficiale de rezerva


Activele oficiale de rezerv
a la finele trimestrului III 2015 s-au
diminuat n raport cu sfrs, itul trimestrului anterior cu 18.9
milioane dolari SUA ( 1.1 la suta), pna la 1769.4 milioane dolari
SUA (Graficul 4.18). Reducerea activelor oficiale de rezerv
a s-a
produs din contul deprecierii monedelor componente ale
de dolarul SUA, pl
rezervelor valutare fat, a
atilor aferente
serviciului datoriei externe a Republicii Moldova, precum s, i n
urma intervent, iilor nete de vnzare realizate de BNM n scopul
atenu
arii fluctuat, iilor excesive ale cursului de schimb.

47

Capitolul 5
Prognoza inflat, iei pe termen
mediu
5.1

Ipoteze externe privind prognoza

Analiza situatiei mediului extern, dar si prognozele organizatiilor


internationale determin
a ca n noua rund
a de prognoz
a s
a se t, in
a
cont de urm
atoarele ipoteze (Tabelul 5.1).

Tabelul 5.1: Evolutia asteptata a variabilelor


externe
valori medii

anuale

2015

2016

1.5

1.7

%
n Federatia Rusa,

-3.8

0.0

Inflatia anuala n zona euro, %

0.1

1.1

%
n Federatia Rusa,

15.5

7.6

USD/EUR

1.11

1.08

RUB/USD

60.8

67.7

53.2

53.2

-18.2

2.2

Cresterea economica
n zona euro, %
Cresterea economica

Diminuarea pretului petrolului la nivel international si


deteriorarea statisticilor privind sectorul real al economiei ruse n
ultimele luni a determinat ca majoritatea organizat, iilor de profil
s
a revizuiasc
a n jos prognozele privind cres, terea economic
aa
Federatiei Ruse n urm
atoarele trimestre. n baza prognozelor
organizatiilor internationale si a autorit
atilor economice ruse, n
runda curent
a de prognoz
a se anticipeaz
a c
a produsul intern brut

n Federatia Rus
a n anul 2015 se va contracta cu 3.8 la sut
a fata
de 3.5 la sut
a n runda precedent
a de prognoz
a, iar n anul 2016
de cresterea de 0.5 la sut
va stagna fata
a anticipat
a n runda
precedent
a de prognoz
a (Graficul 5.2). Totodat
a, accelerarea

Inflatia anuala

Pretul petrolului Urals


(dolari SUA/baril)
Preturile internationale
la produsele alimentare, %

Sursa: ipoteze BNM pe baza datelor Consensus Economics s i


cotatii futures

Graficul 5.1: Ritmul anual de cres, tere a PIB n


zona euro
2

2
1.5
1

1.5
0.5

0
0.5
1

puncte procentuale

Economia zonei euro evolueaz


a relativ stabil, criza datoriilor
suverane fiind treptat depasita. Actualmente, problemele aferente
Greciei si presiunile deflationiste r
amn cele mai semnificative
preocup
ari pentru sustenabilitatea cresterii economice a zonei
euro. Efectele scontate ale programului de relaxare cantitativ
aa
Bancii Centrale Europene, care presupune procurarea de active n
valoare de 1.2 trilioane euro sunt vizibile prin cresterea preturilor
la toate grupele de m
arfuri cu exceptia preturilor la resursele
energetice, dat fiind reducerea preturilor la petrol la nivel
international. Astfel, n runda curent
a de prognoz
a proiectiile
medii anuale privind cresterea nivelului armonizat al preturilor n
zona euro au fost reduse de la 0.2 la 0.1 la sut
a pentru anul 2015
si de la 1.3 la 1.1 la suta pentru 2016. Prognoza privind cresterea
produsului intern brut n zona euro a fost mentinut
a la nivelul de
1.5 la sut
a pentru anul 2015 si a fost diminuat
a de la 1.8 la 1.7 la
suta pentru anul 2016, ca urmare a intensificarii riscurilor externe
(Graficul 5.1).

1
1.5
0.5
IV/13

II/14

IV/14

II/15

Diferenta(p.p), scala din dreapta

IV/15

II/16

Prognoza actuala

IV/16

II/17

Prognoza precedenta

Sursa: Eurostat, Consensus Economics, calcule BNM

48

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Graficul 5.2: Ritmul anual de cres, tere a PIB n


Federat, ia Rusa
4

1
0
0
1
1
2
2

4
5
IV/13

puncte procentuale

II/14

IV/14

II/15

Diferenta(p.p), scala din dreapta

IV/15

II/16

Prognoza actuala

IV/16

II/17

Prognoza precedenta

Sursa: Serviciul Federal de Statistica al Rusiei, Consensus


Economics, calcule BNM

Graficul 5.3: Rata medie de schimb USD/EUR

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

1.15

1.1

1.05

1
IV/13

II/14

IV/14

II/15

Diferenta(%), scala din dreapta

IV/15

II/16

Prognoza actuala

IV/16

II/17

Graficul 5.4: Rata medie de schimb RUB/USD


70

20

65

15

60

10

55

50

45

40

10

35

15

II/14

IV/14

II/15

Diferenta(%), scala din dreapta

IV/15

II/16

Prognoza actuala

Evolutia din trimestrul III, 2015 a paritatii USD/EUR, si anume un


euro mai apreciat dect s-a anticipat determin
a c
a n runda
curent
a de prognoz
a proiectiile privind evolutia parit
atii
monedelor mentionate s
a fie majorat
a de la 1.10 la 1.11 pentru
anul 2015 si de la 1.06 la 1.08 pentru 2016 (Graficul 5.3).
de majorarea
Proiectia n cauz
a are la baz
a reticenta SRF fata
ratelor dobnzilor n viitorul apropiat, ns
a la un moment dat
aceasta totusi se va ntmpla si paritatea USD/EUR va sc
adea cel
putin pe perioade scurte de timp. Totusi, proiectiile de la
nceputul anului curent privind atingerea parit
atii de 1:1 dintre
USD si EUR par deja neverosimile. Odata cu finisarea programului
BCE la sfrsitul anului 2016, se anticipeaz
a aprecierea treptat
aa
monedei unice europene.
Diminuarea preturilor la petrol n trimestrul III, 2015 a determinat
deprecierea rublei ruses, ti n medie cu 19.7 la suta fata de trimestrul
precedent. Astfel, n runda curenta de prognoza se anticipeaza un
nivel mai depreciat comparativ cu runda precedent
a de prognoz
a
pentru rubla ruseasc
a. n medie, n anul 2015, rubla ruseasc
a se
va tranzactiona fata de dolarul SUA cu 60.8 fata de 57.5 proiectat
n runda precedenta de prognoza. Pentru anul 2016 se anticipeaza
de 61.7
c
a RUB/USD se va tranzactiona n medie cu 67.7 fata
(Graficul 5.4).

Prognoza precedenta

Sursa: BCE, Consensus Economics, calcule BNM

30
IV/13

ritmului cresterii preturilor de consum n ultimele luni, pe


fundalul deprecierii rublei rusesti, determin
a ca n runda curent
a
de prognoz
a proiectiile privind inflatia medie anual
a n Federatia
Rus
a s
a se majoreze, anticipndu-se n anul 2015 o inflatie medie
anuala de aproximativ 15.5 la suta, iar n anul 2016 de 7.6 la suta.

IV/16

II/17

20

Prognoza precedenta

Sursa: Banca Centrala a Federat, iei Ruse, Consensus


Economics, calcule BNM

Excedentul de petrol la nivel mondial a presat preturile la petrol,


acestea reducndu-se substantial pe parcursul trimestrului III,
2015. Desi, periodic, sub influenta anumitor factori, pretul la
de crestere, aceasta se dovedea a fi
petrol avea tendint, a
nesustenabil
a. De aceea, majoritatea organizat, iilor de profil au
redus prognoza privind pretul petrolului. Astfel, n aceast
a rund
a
pe prognoz
a se anticipeaz
a c
a pretul mediu al petrolului n anul
2015 va fi de 53.2 dolari SUA/baril. n 2016 se preconizeaz
a
revenirea usoar
a a preturilor, ns
a n medie acestea vor atinge
aproximativ aceeas, i valoare ca n anul curent, de 53.2 dolari
SUA/baril (Graficul 5.5).
Recolta agricol
a din anul curent n regiune a fost sub nivelul din
ultimii ani din cauza vremii secetoase. De asemenea, toamna
anului 2015 aparent este la fel secetoas
a n regiune, dar si n
ntreaga emisfer
a nordic
a. Astfel, dup
a diminuarea preturilor
internationale la produsele alimentare din anul curent de
aproximativ 18.2 la sut
a, se anticipeaz
a c
a n anul 2016 preturile
la produsele alimentare la nivel international vor creste n medie
cu 2.2 la sut
a (Graficul 5.6).

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu

Ipoteze privind pret, urile reglementate


Graficul 5.5: Pret, ul petrolului marca Urals
110

25
20

100
15
90

10
5

80

0
70

5
10

60

15
50
20
40
10/13

4/14

10/14

4/15

Diferenta(%), scala din dreapta

10/15

4/16

10/16

Prognoza actuala

4/17

25

Prognoza precedenta

Sursa: calcule BNM

Graficul 5.6: Ritmul anual de cres, tere a


Indicelui pret, urilor mondiale la produsele
alimentare
15

15

10
10
5
5
0

10
5

puncte procentuale

n cadrul s, edint, ei publice a Consiliului de Administrat, ie al ANRE


din iulie 2015 s-au examinat solicitarile furnizorilor de majorare a
tarifelor pentru energia electric
a s, i gazele naturale livrate
consumatorilor. n urma acestei s, edint, e s-a adoptat majorarea
tarifului la energie electric
a n medie cu 35.0 la sut
a s, i la gazele
naturale cu 15.0 la sut
a pentru consumatorii casnici. Furnizorii
au prezentat mai multe motive pentru a justifica major
arile.
Totus, i, cauza principal
a rezid
a n deprecierea monedei nat, ionale
de dolarul SUA. Cu toate acestea, avnd n vedere protestele
fat, a
din societate, precum s, i invocarea unei transparent, e reduse la
formarea tarifelor, la nceputul lunii septembrie, ANRE a decis
suspendarea noilor tarife pe o perioad
a de dou
a luni pentru a
efectua auditul ntreprinderilor n cauza. Suspendarea majorarilor
de tarife la energia electric
a s, i gazele naturale aprobate n luna
iulie vor genera presiuni adit, ionale pentru furnizori. Totodat
a,
tarifele aprobate sunt semnificativ mai mici dect solicit
arile
naintate de furnizori s, i, avnd n vedere faptul c
a riscul
continuarii deprecierii monedei nat, ionale nca persista, anticipam
alte major
ari la serviciile sus-ment, ionate n anii urm
atori.
Majorarea tarifelor la energia electric
a s, i gazele naturale asociat
a
cu deprecierea monedei nat, ionale de pn
a acum va determina
ajustarea tarifelor la alte servicii comunale conexe, cum ar fi
ncalzirea centralizata, aprovizionarea cu apa, transportul urban s, i
interurban. Major
arile de tarife efectuate deja, precum s, i unele
ipoteze cu privire la majorarile de tarife posibile au fost incluse n
proiect, ia pe termen mediu a inflat, iei. n acelas, i timp, avnd n
vedere c
a deciziile respective sunt fundamentate nu doar din
punct de vedere economic, dar s, i prin prisma impactului social al
acestora, momentul adopt
arii noilor tarife, precum s, i valoarea
acestora sunt caracterizate de un grad semnificativ de
incertitudine, fapt ce va constitui un risc pronunt, at care ar putea
determina nregistrarea unei abateri pentru prognoza pe termen
mediu a inflat, iei.

USD / baril

5.2

49

15
10
20
25
10/13

4/14

10/14

4/15

Diferenta(p.p), scala din dreapta

Sursa: FAO, calcule BNM

10/15

4/16

10/16

Prognoza actuala

4/17

15

Prognoza precedenta

50

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

5.3

Prognoza pe termen mediu

Cererea agregata
Graficul 5.7: Prognoza deviat, iei PIB (%)
%

10

10

12

12
II/13

IV/13

II/14

IV/14

Sursa: BNS, calcule BNM

II/15

IV/15

II/16

IV/16

II/17

Runda curent
a de prognoz
a anticipeaz
a o continuare a dinamicii
negative a deviatiei PIB pe ntregul interval de prognoz
a. Aceasta
va fluctua n palierul negativ, semnificativ sub nivelul sau potent, ial.
Plasarea activit
at, ii economice sub nivelul potent, ial, va determina
pe termen mediu presiuni dezinflat, ioniste sporite din partea cererii
interne.
Conform datelor recente, publicate de Biroul National de
Statistica, n trimestrul II 2015 activitatea economica a consemnat
o crestere de 2.5 la sut
a, deviatia PIB fiind revizuit
a n sens
ascendent n comparatie cu prognoza din raportul precedent. Ca
urmare a conditiilor secetoase din anul curent, a diminu
arii
volumului product, iei n sectorul agricol, deviatia PIB se va mentine
semnificativ negativ
a.
Ment, inerea deviat, iei PIB negative este determinat
a si de
contributia cererii externe att din partea zonei euro, ct si din
partea Federatiei Ruse. Cererea externa att din partea zonei euro,
ct si din partea Federat, iei Ruse, n comparatie cu prognoza din
raportul precedent, va continua s
a nregistreze valori negative pe
ntreg orizontul de prognoz
a, ca urmare, p
astrndu-s, i impactul
restrictiv asupra activit
atii economice interne. Nivelul negativ al
cererii agregate va fi generat s, i de diminuarea surselor de finantare
a consumului. O contributie negativ
a este cauzat
a de diminuarea
volumului remiterilor, n urma unor cresteri infime ale activit
atii
ri-surs
economice n cele mai importante t, a
a.
Sc
aderea deviatiei PIB va fi atenuat
a de influent, a cu caracter
stimulativ din partea politicii monetare pe ntregul orizont de
prognoz
a. Impactul stimulativ al conditiilor monetare reale va fi
determinat preponderent de nivelul ratei reale efective de schimb.
n directia diminu
arii cererii agregate, n primele trei trimestre
de prognoz
a, va contribui rata real
a a dobnzi, ulterior aceasta
va avea un caracter usor stimulativ, pn
a la finele orizontului de
prognoz
a.

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu

51

Inflat, ia
Proiect, ia ratei medii anuale a inflat, iei IPC, conform rundei curente
de prognoz
a, va atinge nivelul de 9.7 la sut
a n anul curent s, i
de 11.9 la sut
a n anul viitor. Conform proiectiei, rata anual
a
a inflat, iei va reveni n intervalul de variat, ie a t, intei inflat, iei, n
trimestrul III 2017. Valoarea maxima va fi nregistrata n trimestrul
IV 2015 si trimestrul I 2016, constituind 13.4 la sut
a.
Contribut, ia inflat, iei de baz
a la rata anual
a a inflat, iei va consemna
o reconfigurare. Aceasta va creste pn
a n trimestrul IV 2015,
descresc
ulterior, va nregistra o tendinta
atoare pn
a la finele
orizontului de prognoz
a. Majorarea contribut, iei inflatiei de baz
a,
n trimestrul IV 2015, este cauzat
a n principal de dinamica
superioara a inflatiei importate, comparativ cu raportul precedent.
Astfel, conform rundei curente de prognoz
a, rata medie anual
aa
inflat, iei de baz
a va atinge nivelul de 11.9 la sut
a n anul curent s, i
9.9 la sut
a n anul viitor. Comparativ cu valorile nregistrate n
cadrul raportului precedent, valorile medii anuale proiectate ale
inflatiei de baza sunt superioare cu 1.2 puncte procentuale pentru
anul 2015 s, i cu 2.1 puncte procentuale pentru anul 2016. O
evolutie superioara nesemnificativa va fi consemnata si n primele
dou
a trimestre ale anului 2017.
Preturile la produsele alimentare vor nregistra o accelerare pn
a
accentuat
n trimestrul III 2016, dup
a care vor avea o tendint, a
a
de diminuare pn
a la finele orizontului de prognoz
a. Comparativ
cu raportul precedent, inflat, ia pret, urilor alimentare se va situa
la un nivel mai nalt pe parcursul anului curent si viitor, n mare
parte, ca urmare a conditiilor secetoase consemnate n anul curent,
ceea ce va determina diminuarea major
a a volumului product, iei
n sectorul agricol.
Evolutia preturilor reglementate va fi inferioara pe parcursul anului
de proiectia din cadrul Raportului asupra
curent si viitor fat, a
inflatiei nr. 3, 2015, mentinndu-se n acelas, i timp contributia
sporit
a din partea acestora n IPC. Pe parcursul primelor trei
trimestre ale anului 2017, pret, urile reglementate vor nregistra o
contributie mai important
a.
Contributia combustibililor la rata anual
a a inflatiei va cres, te usor
pn
a n trimestrul IV 2016, dup
a care va nregistra o diminuare
esent, ial
a. Evolutia nesemnificativ superioar
a a combustibililor se
datoreaz
a datelor efective superioare nregistrate n trimestrul
diminundu-se treptat ca urmare a
III 2015. Aceast
a diferenta
evolutiei inferioare a pretului la petrol si a pretului de import la
gazele naturale.

Graficul 5.8: Prognoza ritmului anual al IPC


total (%, anual)
%

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

6
Tinta inflatiei

0
II/13

0
IV/13

II/14

IV/14

II/15

IV/15

II/16

IV/16

II/17

Intervalul de incertitudine

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 5.9: Decompozit, ia IPC (p.p.)


%

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

Tinta
inflatiei 5

1
0
II/13

1
0
IV/13

II/14

Inflatia de baza

IV/14

II/15

Produse alimentare

Sursa: BNS, calcule BNM

IV/15

II/16

IV/16

Preturi reglementate

II/17
Combustibili

52

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)

Compararea prognozei actuale cu prognoza anterioara

Graficul 5.10: Ritmul anual al IPC total (%,


anual)
%
18

p.p.
10

17
16

15
14

13
12

11
10

Proiectia ratei anuale a inflatiei, conform rundei curente de


prognoza, a fost revizuita nesemnificativ n crestere preponderent
pe tot orizontul de prognoz
a. Comparativ cu valorile nregistrate
n cadrul Raportului asupra inflatiei nr. 3, 2015, valorile medii
anuale proiectate sunt superioare cu 0.4 puncte procentuale
pentru anul 2015 s, i cu 0.3 puncte procentuale pentru anul 2016,
aceeasi tendinta fiind consemnata si n primele doua trimestre ale
anului 2017.

9
8

7
6
5

Tinta inflatiei

3
2

1
0

II/13

IV/13

II/14

IV/14

Diferenta (scala din dreapta)

Sursa: BNS, calcule BNM

II/15

IV/15

II/16

Prognoza actuala

IV/16

II/17

Dinamicele usor mai nalte ale inflatiei de baz


a, ale preturilor la
produsele alimentare si la combustibili pentru ntreaga perioad
a
de prognoz
a determin
a evolutia superioar
a a prognozei inflatiei
comparativ cu prognoza anterioar
a.

Prognoza anterioara

Evolutiile ascendente ale inflatiei de baz


a si ale preturilor la
produsele alimentare sunt determinate, n mare parte, de situatia
negativ
a din sectorul agricol, ca urmare a secetei din anul curent,
fiind alimentate si de o usoar
a depreciere a monedei nationale n
trimestrul III 2015. Att inflatia de baz
a, ct si preturile la
produsele alimentare nregistreaz
a o contributie mai mare la rata
anual
a a inflatiei.
Evolut, ia preturilor reglementate va fi inferioara n anul curent si n

anul viitor si superioar


a n primele trimestre ale anului 2017 fat, a
de evolut, ia nregistrat
a n cadrul scenariului din Raportul asupra
inflatiei nr. 3, 2015.

Riscuri s, i incertitudini
Ajustarea riscurilor si incertitudinilor conform celor mai recente
evolutii externe, macroeconomice, financiare, fiscale s, i sociale
reprezint
a o provocare, o misiune dificil
a. Pe de o parte, mediul
extern prezint
a riscuri dezinflationiste, iar pe de alt
a parte,
riscurile aferente mediului intern sunt pronuntat proinflationiste.
Contrabalansarea acestor factori va determina evolutia ulterioar
a
a economiei nationale. Dificultatea const
a si n faptul c
a
dispersarea directiei de influenta a factorilor diminueaz
a putinele
efecte cu caracter pozitiv pentru economia nationala. De aceea, n
perioada ulterioara e necesara o monitorizare atenta a riscurilor si
incertitudinilor si determinarea, n funct, ie de evolutia ulterioar
a,
a celor mai adecvate scenarii pentru economia national
a.

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


Sectorul extern
Distribut, ia riscurilor de crestere la nivel extern ramn nclinate n
sens negativ. Temperarea structural
a a economiilor emergente si,
n primul rnd, tranzitia economiei Chinei forteaz
a reechilibrarea
pietelor financiare. Diminuarea preturilor internationale la
materiile prime defavorizeaza economiile dependente de export si
de dolarul SUA.
determin
a ajustarea parit
atii valutelor fata
Riscurile dezinflationiste din economiile avansate au generat
initierea celor mai drastice programe de relaxare cantitativ
a, care
la fel au repercusiuni asupra pietei valutare. n regiune, amnarea
reformelor structurale asociate consecintelor conflictului
geopolitic ucrainean au provocat o criz
a de proportii.
n continuare vor fi descrise riscurile si incertitudinile cu cel mai
semnificativ impact pentru economia nationala n urmatoarele opt
trimestre, care completeaza runda de proiectii aferente Raportului
asupra inflatiei nr. 4, 2015:

Imprevizibilitatea evolutiei parit


atii USD/EUR. Pe
parcursul anului 2015 evolutia USD/EUR a deconcertat
mediul economic global. Impulsul generat n luna martie de
nceperea programului de relaxare cantitativ
a de c
atre BCE
a determinat sc
aderea USD/EUR pn
a la 1.04, ns
a ulterior,
USD/EUR a urmat un trend usor cresc
ator, contrar
previziunilor majoritatii de continuare a deprecierii monedei
unice europene. Un alt factor, luat n calcul de specialistii
din domeniu pentru proiectii, a constituit anticiparea
major
arii ratelor dobnzilor de c
atre SRF n toamna anului
2015, care ar fi generat aprecierea dolarului SUA. Dar, SRF a
continuat statu-quo-ul politicii monetare, argumentnd prin
accentuarea riscurilor externe pentru economia SUA. Astfel,
n ultimele s
apt
amni asist
am la o crestere substantial
aa
parit
atii USD/EUR. Un lucru sigur este continuarea pn
a n
luna septembrie 2016 a programului de relaxare cantitativ
a
a BCE. Momentul n care SFR va majora ratele dobnzilor
devine din ce n ce mai incert, iar reactia paritatii USD/EUR
la aceasta constituie un risc de scurt
a durat
a.
Criza regional
a. Conflictul militar din estul Ucrainei
creeaz
a impedimente pentru cres, terea economic
a din
regiune. Totodat
a, regiunea devine mai put, in atractiv
a din
punct de vedere investit, ional, fapt ce descurajeaz
a influxul
de capital. n acelas, i timp, situat, ia tensionat
a din estul
Ucrainei are un efect direct asupra major
arilor pret, urilor la
c
arbune s, i, ca rezultat, asupra inflat, iei n Republica
Moldova. Datele statistice pentru ultimele trimestre denot
a
o profund
a criz
a economic
a n Ucraina, recesiune n
Federatia Rus
a si o temperare semnificativ
a a activit
atii
economice n Romnia.
Aceasta se reflect
a deja n

53

54

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


diminuarea comertului extern cu principalele economii
partenere si n diminuarea remiterilor. Conform prognozelor
internationale cel mai probabil ncepnd cu semestrul II,
2016 se va atesta o recuperare a situatiei economice
regionale.
apt
amni
Reducerea preturilor la petrol. n ultimele s
pretul petrolului a sc
azut semnificativ, iar organizatiile de
profil nu au ntrziat s
a-si revizuiasc
a prognozele. E o
certitudine c
a preturile la petrol vor sc
adea n urm
atoarele
trimestre, ns
a nu se s, tie n ce m
asur
a si cnd. Pe lng
a
factorul de baz
a prezent mai mult de un an, si anume cel al
surplusului de petrol, recent fluctuatiile negative de la bursa
chinez
a prezint
a semnale negative privind traiectoria
economiei mondiale, ceea ce va determina iminent
reducerea cererii mondiale. De asemenea, aprecierea
dolarului SUA favorizeaz
a preturile sc
azute la materiile
prime. Mai exista si premisa revenirii n plina forta a ofertei
de petrol din Iran pna la sfrsitul anului, ceea ce va majora
din nou oferta de petrol. De asemenea, diminuarea
semnificativ
a a pret, urilor la petrol din ultimul an a pus la
grea ncercare economia rus
a. Exist
a multe prognoze care
admit o continuare a acestei tendint, e. Des, i acest fenomen,
la prima vedere, va crea condit, ii pentru diminuarea
combustibililor pe piat, a intern
a, pe termen mediu s, i lung
deprecierea rublei ruses, ti asociate sc
aderii pret, urilor la
petrol va genera presiuni suplimentare pentru deprecierea
monedei nat, ionale. Totus, i, implicarea Federat, iei Ruse n
operat, iunile militare din Siria s, i o eventual
a agravare a
situat, iei n Orientul Mijlociu ar putea schimba tendint, ele
pret, urilor la petrol pe piat, a internat, ional
a.
Destabilizarea pietei valutare regionale. Desi n ultimele
saptamni n regiune, cu mici exceptii, s-a atestat o oarecare
stabilizare a pietei valutare, este prematur de apreciat
aceasta ca o mbunatatire a situatiei financiare si economice
a regiunii. Prognozele privind cresterea economic
a sunt
negative, unele sectoare ale economiilor fiind n stare critica.
Totodat
a, n ultimele s
apt
amni, politicile monetare au fost
orientate spre stabilizarea sistemelor financiare si aplanarea
cresterii nivelului general al preturilor, n defavoarea
stimul
arii economice.
Reducerea ntr-o m
asur
a mai mic
a sau chiar majorarea
de
preturilor la produsele alimentare n regiune fata
nivelul mondial. Majoritatea prognozelor privind evolutia
preturilor la produsele alimentare la nivel mondial indic
a
diminuarea acestora n anii 2015 si 2016, ca urmare a
recoltei de cereale bogate din anul 2014, dar si a
surplusurilor de produse lactate generate de reducerea
importurilor de lactate de c
atre dou
a piete mari si

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


importante China si Federatia Rus
a. Totusi, perspectivele
privind recolta n anul 2015 n emisfera nordic
a nu sunt
excelente, mai ales n regiune, unde sezonul a fost secetos.
De asemenea, n regiune, pe fundalul deprecierii monedelor
nationale, preturile, inclusiv cele la produsele alimentare,
vor fi n cres, tere.

Sectorul real
Recolta modest
a din anul curent s, i incertitudinile cu
privire la recolta din 2016. Recolta din anul 2015 pentru
unele culturi agricole este cu mult inferioar
a celei din anul
precedent, fapt ce va exercita o presiune adit, ional
a asupra
pret, urilor la produsele alimentare. Totodat
a, condit, iile
secetoase din septembrie au fost part, ial atenuate de ploile
din luna octombrie. Totus, i, avnd n vedere vulnerabilitatea
de condit, iile meteorologice,
mare a product, iei agricole fat, a
incertitudinea cu privire la recolta din anul 2016 persist
a.
Pe lng
a efectul direct asupra pret, urilor la produsele
alimentare, diminuarea exporturilor de aceste produse va
contribui la contractarea influxului de valut
a s, i la presiuni
adit, ionale asupra monedei nat, ionale.
Deprecierea peste as, tept
ari a monedei nat, ionale.
ca urmare a
Diminuarea ofertei de valut
a pe piata
contract
arii exporturilor, remiterilor, precum s, i a bloc
arii
unor transferuri din partea unor institut, ii internat, ionale,
asociat
a cu cererea sporit
a de valut
a de la agenti economici
si populatie ca urmare a cre
arii unei incertitudini sporite pe
, ar putea contribui la deprecierea si mai pronuntat
piata
aa
de dolarul SUA. n consecinta
, am
leului moldovenesc fata
putea asista la un nou val de ajust
ari de preturi aferente
bunurilor si serviciilor comercializate pe piata Republicii
Moldova.
Ajustarea mai pronunt, at
a a tarifelor la serviciile
reglementate. Suspendarea majorarilor de tarife la energia
electric
a s, i gazele naturale, aprobate n luna iulie, va cauza
presiuni adit, ionale pentru furnizori. Acestea asociate cu o
depreciere pronunt, at
a a monedei nat, ionale vor determina
ajust
ari semnificative la serviciile reglementate.
Escaladarea tensiunilor sociale s, i politice interne.
Evenimentele recente pe scena politic
a din t, ar
a declans, ate
de protestele din capital
a genereaz
a tensiuni s, i divergent, e
n cadrul coalit, iei de guvernare. Aceste fenomene ntrzie
semnarea unui acord cu FMI, precum s, i asistent, a financiar
a
din partea altor parteneri de dezvoltare, fapt ce influent, eaza
evolut, ia cursului valutar s, i alimenteaz
a presiuni
inflat, ioniste.

55

56

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Criza imigrant, ilor din Europa. Exodul masiv de imigrant, i
rile afectate de conflicte pe parcursul anului 2015 va
din t, a
tensiona considerabil piat, a fort, ei de munc
a din Uniunea
European
a unde activeaz
a sute de mii de imigrant, i
moldoveni. Aceasta ar putea genera un influx mai mic de
valut
a sub form
a de remiteri n anul 2016 s, i presiuni
adit, ionale asupra monedei nat, ionale.

Sectorul public s, i monetar

Ca rezultat al lichid
arii Banca de Economii S.A., B.C.
S.A. s, i B.C. UNIBANK S.A. exist
BANCA SOCIALA
a
acordate acestor trei
riscul ca suma creditelor de urgenta
b
anci, conform Hot
arrii Guvernului, s
a fie trecut
a pe
contul datoriei de stat intern
a, care se va majora
aproximativ de 3.0 ori si va atinge valoare de 21.4 miliarde
lei, iar ponderea datoriei totale de stat n PIB se va majora
,
pn
a la 39.5 la sut
a (actual 27.6 la sut
a). Drept consecinta
vor ap
area presiuni enorme asupra serviciului datoriei de
stat, care vor agrava situatia Bugetului public national
pentru anii urm
atori.
Politica fiscal
a n anul 2015 s, i 2016. Majorarea accizelor,
precum s, i subevaluarea impactului acestora pentru unele
categorii de bunuri n prognoza inflat, iei constituie un risc
pentru proiect, ia pe termen mediu a inflat, iei.

57

Capitolul 6
Decizii de politica monetara
Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B
ancii Nat, ionale a Moldovei din 17.02.2015
cu privire la politica monetar
a
A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr
agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administrat, ie - dl Marin Molos, ag, prim-viceguvernator vicepres, edinte
, viceguvernator, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion
al Consiliului de administrat, ie, dna Emma T
abrt, a
Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, director al Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dna Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Radu Cuhal a prezentat situatia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe pietele monetar
a, valutar
a, de credit si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Membrii Consiliului de administratie au evaluat factorii determinanti ai nivelului inflat, iei pe termen mediu, cu
rilor din zona
accentuarea riscurilor inflationiste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni n economiile ta
euro si Federatia Rusa principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare
a veniturilor valutare ale populatiei si ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului
comertului extern si al remiterilor populatiei, ceea ce poate influenta dinamica ratei de schimb a monedei
nationale si, ulterior, evolutia inflatiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni
inflationiste suplimentare. n consecint, a, accentuarea tendint, ei de depreciere a monedei nat, ionale de la nceputul
anului curent denot
a iminent, a unor presiuni inflat, ioniste pronunt, ate n perioadele urm
atoare care, n prima
etap
a, prin pret, urile bunurilor importate s, i prin tarifele la serviciile comunale, iar ulterior, prin majorarea
as, tept
arilor inflat, ioniste, va determina IPC s
a p
ar
aseasc
a temporar limita superioar
a a intervalului de variat, ie de
1.5 puncte procentuale de la t, inta inflat, iei de 5.0 la sut
a.
n vederea combaterii presiunilor inflationiste din partea preturilor reglementate si deprecierii monedei nationale,
precum si pentru ancorarea anticipatiilor inflationiste si mentinerea ratei inflatiei n proximitatea tintei de 5.0 la
sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale, Consiliul de administratie a decis
majorarea indicatorului principal de politica monetara - rata de baza cu 5.0 puncte procentuale, de la 8.5 la 13.5
la sut
a anual. Totodat
a, se impune monitorizarea evolutiilor interne si cele ale mediului economic international,
inclusiv dinamica privind consumul populatiei, remiterile, indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de
comert extern, astfel nct, prin flexibilitatea cadrului operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie
asigurat
a mentinerea stabilit
atii preturilor pe termen mediu.

58

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se majoreaz
a rata de baz
a aplicat
a la principalele operatiuni de politic
a monetar
a pe termen scurt cu
5.0 puncte procentuale, de la 8.5 pn
a la 13.5 la sut
a anual;
2. se majoreaz
a ratele de dobnd
a:
la creditele overnight cu 5.0 puncte procentuale, de la 11.5 pn
a la 16.5 la sut
a anual;
la depozitele overnight cu 5.0 puncte procentuale, de la 5.5 pn
a la 10.5 la sut
a anual;
3. ratele nominalizate la punctele 1 si 2 intr
a n vigoare la data de 18 februarie 2015.
Rezultatele vot
arii
PRO 5
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

Capitolul 6. Decizii de politic


a monetar
a

59

Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B


ancii Nat, ionale a Moldovei din 26.02.2015
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr


agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administrat, ie - dl Marin Molos, ag, prim-viceguvernator vicepres, edinte
, viceguvernator, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion
al Consiliului de administrat, ie, dna Emma T
abrta
Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Octavian Teaca, director-adjunct de departament - sef al Direct, iei analize si prognoze
macroeconomice.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operat, iuni
valutare s, i relat, ii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentul
, dl Vladimir T
operat, iuni de piat, a
urcanu, director al Departamentului reglementare s, i supraveghere bancar
a,
Andrei Velicev, sef al Directiei avizare juridic
a si contencios.
Octavian Teaca a prezentat situatia macroeconomica actuala, inclusiv pe pietele monetara, valutara, de credit si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Consiliul de administratie a evaluat factorii determinanti ai nivelului inflat, iei pe termen mediu, cu accentuarea
rilor din zona euro si
riscurilor inflationiste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni n economiile ta
Federatia Rus
a principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a
veniturilor valutare ale populatiei si ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului
comertului extern si al remiterilor populatiei, ceea ce poate influenta dinamica ratei de schimb a monedei
nationale si, ulterior, evolutia inflatiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni
inflationiste suplimentare. n consecint, a, accentuarea tendint, ei de depreciere a monedei nat, ionale de la nceputul
anului curent denot
a iminent, a unor presiuni inflat, ioniste pronunt, ate n perioadele urm
atoare care, n prima
etap
a, prin pret, urile bunurilor importate s, i prin tarifele la serviciile comunale, iar ulterior, prin majorarea
as, tept
arilor inflat, ioniste, va determina IPC s
a p
ar
aseasc
a temporar limita superioar
a a intervalului de variat, ie de
1.5 puncte procentuale de la t, inta inflat, iei de 5.0 la sut
a.
n vederea ancorarii anticipatiilor inflationiste n contextul mentinerii ratei inflatiei n proximitatea tintei de 5.0 la
sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale, Consiliul de administratie a decis
ment, inerea indicatorului principal de politic
a monetar
a - rata de baz
a la nivelul de 13.5 la sut
a anual. Totodat
a,
este necesar
a monitorizarea evolutiilor interne si cele ale mediului economic international, inclusiv dinamica
privind consumul populatiei, remiterile, indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de comert extern,
astfel nct, prin flexibilitatea cadrului operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a
mentinerea stabilit
atii preturilor pe termen mediu.

Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm


atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operatiuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 13.5 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sut
a anual;
la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sut
a anual.
Rezultatele vot
arii
PRO 5
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

60

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B
ancii Nat, ionale a Moldovei din 26.03.2015
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr


agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administrat, ie - dl Marin Molos, ag, prim-viceguvernator vicepres, edinte
al Consiliului de administrat, ie, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, director al Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operat, iuni
valutare s, i relat, ii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentul
, dl Vladimir T
operat, iuni de piat, a
urcanu, director al Departamentului reglementare s, i supraveghere bancar
a, dl
Andrei Velicev, sef al Directiei avizare juridic
a si contencios.
Radu Cuhal a prezentat situatia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe pietele monetar
a, valutar
a, de credit si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Consiliul de administratie a evaluat factorii determinanti ai nivelului inflat, iei pe termen mediu, cu accentuarea
rile zonei euro s, i recesiunea din Federat, ia Rus
riscurilor inflationiste. Activitatea economic
a slab
a din t, a
a
principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale
populatiei si ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comertului extern si al
remiterilor populatiei, ceea ce poate influenta dinamica ratei de schimb a monedei nationale si, ulterior, evolutia
inflatiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflationiste suplimentare.
Deprecierea monedei nat, ionale de la nceputul anului curent va accentua presiunile inflat, ioniste n perioadele
urm
atoare care, n prima etap
a, prin pret, urile bunurilor importate s, i prin tarifele la serviciile reglementate, iar
ulterior, prin efectele de runda a doua, vor determina IPC sa paraseasca temporar limita superioara a intervalului
de variat, ie de 1.5 puncte procentuale de la t, inta inflat, iei de 5.0 la sut
a.
n vederea ancorarii anticipatiilor inflationiste n contextul mentinerii ratei inflatiei n proximitatea tintei de 5.0 la
sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale, Consiliul de administratie a decis
ment, inerea indicatorului principal de politic
a monetar
a - rata de baz
a la nivelul de 13.5 la sut
a anual. Totodat
a,
este necesar
a monitorizarea evolutiilor interne si cele ale mediului economic international, inclusiv dinamica
privind consumul populatiei, remiterile, indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de comert extern,
astfel nct, prin flexibilitatea cadrului operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a
mentinerea stabilit
atii preturilor pe termen mediu.

Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm


atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operatiuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 13.5 la sut
a anuall;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sut
a anual;
la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sut
a anual.

Rezultatele vot
arii

PRO 4
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

Capitolul 6. Decizii de politic


a monetar
a
Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B
ancii Nat, ionale a Moldovei din 30.04.2015
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr


agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administrat, ie - dl Marin Molos, ag, prim-viceguvernator vicepres, edinte
al Consiliului de administrat, ie, dl Ion Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, director al Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operat, iuni
valutare s, i relat, ii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentul
, dl Matei Dohotaru, director-adjunct al Departamentului reglementare si supraveghere
operat, iuni de piat, a
bancar
a, dna Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Radu Cuhal a prezentat situatia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe pietele monetar
a, valutar
a, de credit si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Consiliul de administratie a evaluat factorii determinanti ai nivelului inflat, iei pe termen mediu, cu accentuarea
rile zonei euro s, i recesiunea din Federat, ia Rus
riscurilor inflationiste. Activitatea economic
a slab
a din t, a
a
principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale
populat, iei s, i ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comert, ului extern s, i al
de valutele
remiterilor populat, iei. Acest fapt poate influent, a dinamica ratei de schimb a monedei nat, ionale fat, a
str
aine s, i, ulterior, evolut, ia inflat, iei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni
inflat, ioniste suplimentare. Deprecierea monedei nat, ionale de la nceputul anului curent accentueaz
a presiunile
inflat, ioniste, care n perioadele urm
atoare, prin pret, urile bunurilor importate s, i prin tarifele la serviciile
reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determina IPC sa paraseasca temporar limita superioara
a intervalului de variat, ie de 1.5 puncte procentuale de la t, inta inflat, iei de 5.0 la sut
a.
n vederea ancor
arii anticipatiilor inflationiste n contextul readucerii si mentinerii ratei inflatiei n proximitatea
tintei de 5.0 la sut
a pe termen mediu, Consiliul de administratie a decis ment, inerea indicatorului principal de
politic
a monetar
a - rata de baz
a la nivelul de 13.5 sut
a anual. Totodat
a, n scopul steriliz
arii surplusului de
lichiditate format pe parcursul ultimelor luni s, i amelior
arii mecanismului de transmisie a deciziilor de politic
a
monetar
a, Consiliul de administratie al BNM a luat hot
arrea de a majora norma rezervelor obligatorii din
mijloacele atrase n lei moldovenesti si n valut
a neconvertibil
a pentru perioada de ment, inere a rezervelor
obligatorii n lei moldovenes, ti, 8 iunie 2015 7 iulie 2015, cu 2.0 puncte procentuale pna la valoarea de 20.0 la
sut
a din baza de calcul. n acelas, i timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n valut
a liber
convertibil
a se ment, ine la nivelul actual de 14.0 la sut
a din baza de calcul. Se va efectua n continuare
monitorizarea evolutiilor interne si cele ale mediului economic international, inclusiv dinamica privind consumul
populatiei, remiterile, indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de comert extern, astfel nct, prin
flexibilitatea cadrului operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a mentinerea stabilit
atii
preturilor pe termen mediu.

61

62

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 4, noiembrie 2015)


Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operatiuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 13.5 la sut
a anuall;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sut
a anual;
la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sut
a anual.
3. se majoreaz
a norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenesti si n valut
a
neconvertibil
a cu 2.0 puncte procentuale si se stabileste n m
arime de 20.0 la sut
a din baza de calcul,
ncepnd cu perioada de ment, inere a rezervelor obligatorii n lei moldovenes, ti 8 iunie 2015 7 iulie
2015;
4. se ment, ine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n valut
a liber convertibil
a la nivel de
14.0 la sut
a din baza de calcul.

Rezultatele vot
arii

PRO 3
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

63

Lista de figuri
1.1 Rata anual
a a IPC s, i a inflat, iei de baz
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Rata anual


a a pret, urilor la produsele alimentare, reglementate s, i la combustibili (%) . . . . . . . .

1.3 Evolut, ia inflat, iei anuale s, i contribut, ia subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a inflat, iei de baz
a (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a pret, urilor la produsele alimentare (p.p.) . . . . .

1.6 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a pret, urilor reglementate (p.p.) . . . . . . . . . . .

10

1.7 Contribut, iile componentelor la cres, terea anual


a a pret, urilor la combustibili (p.p.)

. . . . . . . . .

10

. . . . . . . . . .

11

1.9 Ritmul anual al IPPI (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

de perioada similar
1.10 Evolut, ia indicelui pret, urilor n construct, ii (%, fat, a
a a anului precedent)

. . .

12

2.1 Evolut, ia indicilor PMI* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.2 Evolut, ia zilnic


a a USD/EUR n anul 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.3 Ritmul anual de cres, tere a indicilor pret, urilor mondiale (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2.4 Evolut, ii pe piat, a mondial


a a petrolului

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2.5 Rata s, omajului n zona euro, Italia, Romnia s, i Federat, ia Rus


a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

3.1 Contribut, ia componentelor cererii la cres, terea PIB (p.p.)

20

1.8 Evolut, ia s, i prognoza IPC de la implementarea regimului de t, intire a inflat, iei (%)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Contribut, ia componentelor (p.p.) la cres, terea consumului final al gospod


ariilor populat, iei (%)

21

de perioada similar
a a anului precedent) s, i
3.3 Evolut, ia venitului disponibil al populat, iei (%, fat, a
contribut, iile subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

3.4 Dinamica veniturilor s, i a cheltuielilor publice (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

3.5 Curba randamentelor VMS (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

DE FIGURI
LISTA

64

3.6 Investit, ii n active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe (%, fat, a de perioada similara
a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

de perioada similar
aa
3.7 Investit, ii n active materiale pe termen lung pe surse de finant, are (%, fat, a
anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

ri (p.p.) . . . . . . . . . . .
3.8 Evolut, ia ratei anuale a exporturilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a

25

arfuri (p.p.) 25
3.9 Evolut, ia ratei anuale a exporturilor (%) s, i contribut, ia subcomponentelor pe grupe de m
ri (p.p.) . . . . . . . . . . .
3.10 Evolut, ia ratei anuale a importurilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a

26

3.11 Evolut, ia ratei anuale a importurilor (%) s, i contribut, ia subcomponentelor pe grupe de marfuri (p.p.) 26
de perioada similar
3.12 Evolut, ia n termeni reali a comert, ului extern (%, fat, a
a a anului precedent) . .

26

3.13 Contribut, ia sectoarelor economiei la cres, terea PIB (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

de luna
3.14 Evolut, ia n termeni reali a product, iei industriale s, i a transportului de m
arfuri (%, fat, a
similar
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

de perioada similar
3.15 Evolut, ia comert, ului intern (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . .

28

3.16 Product, ia global


a agricol
a (%) s, i contribut, ia sectoarelor (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

de perioada similar
3.17 Populat, ia de 15 ani s, i peste dup
a situat, ia economic
a (%, fat, a
a a anului
precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

3.18 Evolut, ia ratei s, omajului s, i a ratei de ocupare (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

de perioada similar
3.19 Populat, ia ocupat
a pe activit
at, i ale economiei nat, ionale (%, fat, a
a a anului
precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

de perioada similar
3.20 Fondul de salarizare n economie** (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . .

30

de perioada similar
3.21 Salariul mediu real** (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . .

30

de perioada similar
3.22 Salariul mediu real s, i productivitatea n industrie (%, fat, a
a a anului precedent) 30
3.23 Ponderea contului curent n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

3.24 Ponderea exporturilor s, i a importurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

3.25 Ponderea transferurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

3.26 Ponderea n PIB a mis, c


arii fluxurilor financiare (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

3.27 Ponderea investit, iilor directe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

DE FIGURI
LISTA

65

3.28 Ponderea datoriei externe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

pe piat, a interbancar
4.1 Ratele medii lunare de referint, a
a s, i rata de baz
a a BNM (%) . . . . . . . . . .

34

4.2 Evolut, ia lunar


a a coridorului ratelor dobnzilor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

4.3 Evolut, ia cursului oficial de schimb USD/MDL s, i volumul tranzact, iilor zilnice ale BNM (trimestrul
III 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.4 Modificarea agregatelor monetare (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.5 Dinamica agregatului monetar M3 (%, contribut, ia componentelor n cres, tere anual
a) . . . . . . .

39

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Evolut, ia soldului creditelor (%, cres, tere anual

39

4.7 Ponderile soldului creditelor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

4.8 Dinamica soldului depozitelor (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

4.9 Ratele medii ale dobnzilor la portofoliul creditelor s, i depozitelor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.10 Evolut, ia marjei bancare (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

4.11 Fluctuat, iile cursului oficial de schimb al leului moldovenesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

de USD ( tr.I, 2015=100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.12 Evolut, ia unor monede fat, a

44

4.13 Dinamica cursului de schimb nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER) al MDL calculat n baza
ponderii principalilor parteneri comerciali (dec.2000-100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.14 Contribut, ia principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova la modificarea cursului real
efectiv n tr.III 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.15 Ritmul de cres, tere a ofertei nete de valuta straina de la persoanele fizice pe valute fat, a de perioada
similar
a a anului precedent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4.16 Structura valutara a ofertei nete de valuta straina de la persoanele fizice (valutele sunt recalculate
n USD la cursul mediu constant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4.17 Gradul de acoperire a cererii nete prin oferta net


a s, i dinamica cursului oficial . . . . . . . . . . . . .

45

4.18 Evolut, ia activelor oficiale de rezerv


a exprimate n luni de import de m
arfuri s, i servicii . . . . . . .

46

5.1 Ritmul anual de cres, tere a PIB n zona euro

47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Ritmul anual de cres, tere a PIB n Federat, ia Rus


a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

5.3 Rata medie de schimb USD/EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

DE FIGURI
LISTA

66

5.4 Rata medie de schimb RUB/USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

5.5 Pret, ul petrolului marca Urals

49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6 Ritmul anual de cres, tere a Indicelui pret, urilor mondiale la produsele alimentare

. . . . . . . . . .

49

5.7 Prognoza deviat, iei PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5.8 Prognoza ritmului anual al IPC total (%, anual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

5.9 Decompozit, ia IPC (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

5.10 Ritmul anual al IPC total (%, anual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

67

Lista de tabele
1.1 Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a componentelor sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2.1 Aprecierea (-)/deprecierea (+) medie lunar


a a valutelor din regiune (%) . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.2 Evolut, ia produsului intern brut s, i a indicelui pret, urilor de consum n economiile selectate (%) . .

18

5.1 Evolutia asteptat


a a variabilelor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47