Sunteți pe pagina 1din 127

1

lg 13
15(1)1.a

lg 13
3.1

24

"Autorizatiile de infiintare" se acorda


in conditiile legii energiei electrice,
pentru:
Accesul la reteaua electrica de interes
public este definit ca fiind:

Realizarea de noi capacitatii


energetice

Retehnologizarea capacitatilor
energetice existente

Reviziile si reparatiile curente


efectuate asupra capacitatilor
energetice
Obligatia unor persoane fizice sau
Obligatia unor persoane fizice sau Dreptul unor persoane fizice sau
juridice de a se racorda, in conditiile juridice de a consuma energie
juridice de a se racorda si de a
legii, la retelele electrice de transport electrica achizitionata de pe piata folosi, in conditiile legii, retelele
sau de distributie
de energie electrica in regim
electrice de transport si de
concurential
distributie

lg 13
11(2)a,h
11(2)k

ANRE - Autoritatea Nationala de


Reglementare in domeniul Energiei
este abilitata prin lege si cu
urmatoarele competente:

Aproba reglementari tehnice si


comerciale obligatorii pentru
operatorii economici din sectorul
energiei

Stabileste metodologia de
Concesioneaza bunurile apartinand
urmarire si control in vederea
patrimoniului public aferente
respectarii de catre operatorii
sectorului energiei electrice
economici a sistemului de preturi
si tarife la energia electrica

25

lg 13
11(2)h

ANRE aproba reglementari cu


caracter obligatoriu pentru
operatorii economici din sectorul
energiei electrice si anume:

Doar reglementari tehnice

Doar reglementari comerciale

26

lg 13
15(1)
b,c

ANRE emite autorizatii de infiintare


pentru realizarea si/sau
retehnologizarea:

liniilor si statiilor electrice de


transport al energiei electrice

liniilor si statiilor de distributie a liniilor electrice de distributie a


energiei electrice, cu tensiune
energiei electrice cu tensiune
nominala de 110 kV
nominala de 20 kV

Atat reglementari tehnice cat si


reglementari comerciale

27

lg 13
15.2
b,d,e;
37(1)

ANRE emite licente pentru

28

lg 13
15.2.a

ANRE emite licente pentru:

29

lg 13
15.2.c

ANRE emite licente pentru:

Activitatea de instruire profesionala Prestarea serviciului public de


a personalului care lucreaza in
distributie a energiei electrice
instalatiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic National

Prestarea serviciului de sistem

30

lg 13
15.2.
e,f

ANRE emite licente pentru:

Activitatea de furnizare a energiei


electrice

31

lg 13
3.2

ANRE este:

Activitatea de administrare a pietelor Activitatea de instruire


centralizate
profesionala a personalului care
lucreaza in instalatiile electrice
din cadrul Sistemului
Electroenergetic National
Agentie nationala de reglementare in Autoritatea Nationala de
domeniul energiei termice
Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodarie Comunala

32

lg 13
11(2)i

ANRE exercita controlul asupra


operatorilor economici din sectorul
energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si Respectarea legislatiei privind


a sistemului de preturi si tarife in
securitatea si sanatatea in munca
vigoare in sectorul energiei electrice

Gestiunea patrimoniului public

44

lg 13
20(3)

Asupra terenurilor aflate in proprietatea drept de utilizare gratuita


tertilor, cuprinse in zonele de protectie
si de siguranta ale capacitatilor
energetice, se stabileste :

Prestarea serviciilor publice de


transport si distributie a energiei
electrice

Activitatea de administrare a
pietelor centralizate

Realizarea de noi capacitatii


energetice de producere a energiei
electrice si energiei termice in
cogenerare
Exploatarea comerciala a
Reabilitarea capacitatilor de
Retehnologizarea capacitatilor de
capacitatilor energetice de producere producere, transport si distributie producere, transport si distributie a
a energiei electrice si a energiei
a energiei electrice
energiei electrice
termice in cogenerare

drept de proprietate

Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Energiei

drept de servitute legala

50

lg 13
Autoritatea ce are ca atributii
Ministerul Economiei si Finantelor
11(2)m,n elaborarea si aplicarea regulamentului
pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza si executa instalatii
electrice, este:

Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Energiei

CN Transelectrica SA

51

lg 13
Autoritatea ce are ca atributii
Ministerul Economiei si Finantelor
11(2)m,n elaborarea si aplicarea regulamentului
pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaza si executa instalatii
electrice, este:
lg 13
Autorizatiile de infiintare se acorda
0,4 kV
15(1)b,c pentru realizarea sau retehnologizare
retelelor electrice cu tensiunea de linie
nominala mai mare sau egala cu:

Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Energiei

Operatorul de distributie (filiale,


sucursale ale SC Electrica SA sau
societati rezultate ca urmare a
procesului de privatizare)

20 kV

110 kV

73

lg 13
6f

82

lg 13
3.4

92

lg 13
3.7

55

Calitatea de autoritate contractanta


privind concesionarea bunurilor si
serviciilor din sectorul energiei
electrice o are
Capacitatea de interconexiune este
definita ca fiind reprezentata de:

MEF - Ministerul Economiei si


Finantelor

ANRE - Autoritatea Nationala de ANRSC - Autoritatea Nationala de


Reglementare in domeniul
Reglementare in domeniul
Energiei
Serviciilor Comunale

Instalatiile si echipamentele prin care


se realizeaza racordarea mai multor
consumatori la retelele electrice de
interes public

Instalatiile si echipamentele prin


care se realizeaza conectarea a
doua sau a mai multor sisteme
electroenergetice

Ansamblul instalatiilor si
echipamentelor prin care se
realizeaza tranzit de energie
electrica intre doua zone ale
sistemului electroenergetic
national

Centrala electrica de cogenerare este


ansamblul de instalatii, constructii si
echipamente necesare pentru
producerea:

doar a energiei electrice

doar a energiei termice

energiei electrice si termice

95

lg 13
37(4)c

109 lg 13
25(1)

Cine analizeaza si avizeaza


Operatorul de Transport si de Sistem ANRE
indeplinirea conditiilor tehnice de
racordare la retelelor electrice de
transport?
Concesiunea, in domeniul energiei, are Bunuri proprietate publica sau
Activitati si servicii publice de
ca obiect:
privata ale statului
interes national din domeniul
energiei electrice

Operatorul de distributie local

Bunurile utilizate in activitatea de


furnizare a energiei electrice

120 lg 13
85(3)

Constituie infractiune:

126 lg 13
3.17

Consumatorul eligibil de energie


Consumatorul de energie electrica
electrica este definit de Legea energiei care poate sa aleaga furnizorul de
electrice, ca fiind:
energie electrica si sa contracteze
direct cu acesta energia necesara,
avand acces la retelele de transport
si/sau de distributie

Consumatorul de energie electrica


ce poate achizitiona energie
electrica doar de pe piata
reglementata

Consumatorul de energie electrica


obligat sa achizitioneze energia
electrica la preturi de achizitie
reglementate

127 lg 13
3.17

Consumatorul eligibil de energiei


electrica este:

Persoana juridica ce cumpara


energie electrica pentru consumul
propriu si eventual pentru un
subconsumator racordat la
instalatiile sale

Consumatorul ce cumpara
energie electrica pentru consumul
propriu si are dreptul de a revinde
surplusul pe piata de energie
electrica

Consumatorul de energie electrica


care poate sa aleaga furnizorul si
sa contracteze direct cu acesta
energia necesara, avand acces la
retelele de transport si/sau de
distributie

140 lg 13
71a,c

Criteriile de promovare a energiei


electrice produse in centrale electrice
de cogenerare de inalta eficienta au in
vedere:

Promovarea utilizarii eficiente a


combustibililor

Asigurarea accesului concurential Promovarea utilizarii surselor


al energiei electrice produse in
regenerabile
cogenerare

Executarea de sapaturi sau lucrari de


orice fel in zonele de protectie a
instalatiilor, fara consimtamantul
prealabil al proprietarului acestora

Deteriorarea, modificarea fara


Nerespectarea reglementarilor
drept a instalatiilor energetice sau emise de ANRE
sustragerea de componente ale
acestora

143 lg 13
3.20

Culoarul de trecere a liniei electrice


aeriene este format din:

198 lg 13
6a

Elaborarea de programe de eficienta


energetica si de promovare a resurselor
regenerabile de energie este o atributie
a:
Electrificarea localitatilor se realizeaza doar din bugetele locale
cu fonduri:

206 lg 13
12(1)

Zona adiacenta liniei electrice


aeriene avand 100 m latime in plan
orizontal
Guvernului Romaniei

Zona adiacenta liniei electrice


aeriene situata la 10 m deasupra
acesteia
Ministerului de resort (Ministerul
Economiei si Finantelor)

Suprafata terestra ce cuprinde zona


de protectie si zona de siguranta

doar din bugetul de stat

din bugetele locale, bugetul de stat


sau din alte fonduri legal
constituite
Un operator economic ale carui
actiuni sau parti sociale sunt
detinute in totalitate de statul
roman

Autoritatii Nationale de
Reglementare in domeniul
Energiei

251 lg 13
3.25

Furnizorul de ultima optiune este


definit de legea energiei electrice, ca
fiind:

Furnizorul desemnat de ANRE


pentru a presta serviciul public de
distributie a energiei electrice, in
orice conditii

Furnizorul desemnat de ANRE


pentru a presta serviciul de
furnizare, in conditii specifice
reglementate

294 lg 13
61a,b

in conformitate cu prevederile legii


energiei electrice, sunt considerate
surse regenerabile de energie:
incalcarea reglementarilor tehnice si
comerciale emise/ aprobate de ANRE
constituie:
Legea energiei electrice nr. 13/2007
creaza cadrul de reglementare pentru
desfasurarea activitatilor in sectorul:

Solare

Eoliene

Energia obtinuta prin arderea


combustibililor fosili

Infractiune

Contraventie

Abatere

Energiei electrice

Energiei electrice si termice

Energiei electrice si al energiei


termice produse in cogenerare

323 lg 13
86(1)a
429 lg 13
1(1)

437 lg 13
3.29

Linia electrica directa este:

Linia electrica ce leaga o capacitate Linia electrica prin care se


energetica de productie izolata de un transmite energia electrica de la
client izolat
producator catre mai multi
consumatori

Linia electrica ce leaga un


producator de energie electrica
si/sau furnizor de energie, in
scopul alimentarii directe a
sediilor proprii sau a clientilor
eligibili ai acestora

471 lg 13
3.52

O retea electrica de distributie este


definita ca fiind:

Reteaua electrica cu tensiunea de


Reteaua electrica cu tensiunea de Reteaua electrica cu tensiunea de
linie nominala strict mai mare de 220 linie nominala strict mai mare de linie nominala pana la 110 kV
kV
110 kV
inclusiv

475 lg 13
18(2)

Obligatiile aferente serviciului public


sunt impuse operatorilor economici
reglementati de ANRE prin
urmatoarele tipuri de acte:

Licenta- act juridic acordat de


Reglementari- acte (normative)
ANRE pentru exploatarea
tehnice si/ sau comerciale,
comerciala a capacitatilor energetice aplicabile activitatii desfasurate

477 lg 13
3.34

Operator de distributie este o persoana Detine si exploateaza reteaua


juridica, care:
electrica de iluminat public

intretine si dezvolta reteaua


electrica de transport al energiei
electrice

detine, sub orice titlu, o retea


electrica de distributie si este
titulara a unei licente de distributie
prin care raspunde de operarea,
asigurarea intretinerii si
dezvoltarea retelei de distributie
intr-o anumita zona

478 lg 13
11(2)

Operatorii economici care asigura


MEF-Ministerul Economiei si
servicii de masurare a energiei electrice Finantelor
sunt atestati de:
Operatorul de distributie:
Exploateaza, retehnologizeaza,
reabiliteaza si dezvolta retelele
electrice de distributie, cu
respectarea reglementarilor tehnice
in vigoare

ANRE - Autoritatea Nationala de


Reglementare in domeniul
Energiei
Monitorizeaza siguranta in
functionare a retelelor electrice de
distributie, precum si indicatorii
de performanta ai serviciului de
distributie

ANRSC - Autoritatea Nationala de


Reglementare in domeniul
Serviciilor Comunale
incaseaza contravaloarea energiei
electrice furnizate

482 lg 13
42(1)
a,g

485 lg 13
37(4)a

Atat prin acte juridice (licenta si/


sau autorizatie de infiintare), cat si
prin reglementari tehnice si
comerciale, acordate/ emise de
ANRE

Operatorul de transport si de sistem are exploateaza, retehnologizeaza,


exploateaza, retehnologizeaza,
exploateaza, retehnologizeaza,
urmatoarele atributii principale:
reabiliteaza si dezvolta instalatiile
reabiliteaza si dezvolta instalatiile reabiliteaza si dezvolta instalatiile
din retelele electrice de transport,
din retelele electrice de distributie de masurare si contorizare a
instalatiile de masurare si contorizare
transferului de energie spre
a transferului de energie
consumatorii casnici

486 lg 13
3.35

Operatorul de transport si de sistem


este:

490 lg 13
3.39

491 lg 13
29(4)
512 lg 13
15(1)b

526 lg 13
39a,b

Orice persoana care detine, sub orice


titlu, o retea electrica de transport si
este titulara a unei licente de
transport prin care raspunde de
operarea, asigurarea intretinerii si
dezvoltarea retelei de transport

Orice persoana care detine, sub


orice titlu o retea electrica de
distributie si este titulara unei
licente de distributie

Persoana juridica proprietara a


retelelor electrice de transport, pe
care le exploateaza in baza licentei
pentru furnizarea energiei electrice

Ordinea de merit este ordinea in care Pretului ofertat [lei/MWh]


un producator de energie electrica este
luat in considerare pentru acoperirea
cererii de energie in Sistemul
Electroenergetic National, pe baza:

Puterii instalate

Capacitatii de a dispune rapid de o


anumita putere

Pe piata concurentiala cu amanuntul,


furnizorii vand energie electrica
clientilor eligibili prin
"Autorizatiile de infiintare" se acorda
pentru realizarea de noi linii si statii
electrice de transport al energiei
electrice sau pentru retehnologizarea
celor existente?

Contracte bilaterale la preturi


reglementate

Contracte bilaterale la tarife fixe

Contracte bilaterale la preturi


negociate

Numai pentru realizarea de linii si


statii electrice de transport noi

Numai pentru retehnologizarea


liniilor si statiilor electrice de
transport existente

Atat pentru realizarea liniilor si


statiilor electrice de transport noi,
cat si pentru retehnologizarea celor
existente

Pentru protectia instalatiilor de


transport al energiei electrice se
interzice persoanelor fizice sau
juridice:

Sa consume energie electrica prin


instalatii racordate direct la cele ale
retelei electrice de transport

Sa efectueze constructii de orice


fel in zona de siguranta a
instalatiilor, fara avizul de
amplasament al operatorului de
transport si de sistem

Sa efectueze sapaturi de orice fel


in zona de siguranta a retelelor
electrice de transport, fara acordul
operatorului de transport si de
sistem

527 lg 13
39f

Pentru protectia instalatiilor de


transport al energiei electrice se
interzice persoanelor juridice:

528 lg 13
46a,f

Sa racordeze fara respectarea


reglementarilor aplicabile,
instalatiile proprii la cele ale
retelei electrice de transport

Sa limiteze sau sa ingradeasca,


prin executia de imprejmuire, prin
constructii ori prin orice alt mod,
accesul reprezentantilor
operatorului de transport si de
sistem la propriile instalatii

Pentru protejarea retelelor electrice de Li se interzice sa efectueze


distributie persoanelor fizice si
constructii de orice fel in zona de
juridice:
siguranta a acestora, fara avizul de
amplasament al operatorului de retea

Li se interzice sa limiteze sau sa


ingradeasca prin executia de
imprejmuire sau prin constructii
accesul la instalatii al OD

Li se permite depozitarea de
materiale pe culoarul de trecere si
in zonele de protectie si de
siguranta ale instalatiilor, fara
acordul operatorului de retea, cu
conditia sa fie proprietar al
terenului

573 lg 13
11(2)q,v

Printre competentele Autoritatii


Nationale de Reglementare in
domeniul Energiei se regasesc:

Elaborarea si aprobarea
regulamentului de desemnare a
furnizorului de ultima optiune

Elaborarea regulamentului privind


racordare a utilizatorilor la retelele
electrice de interes public

578 lg 13
2d,h

Printre obiectivele de baza ale Legii


energiei electrice nr. 13/2007 se
regasesc:

Asigurarea accesului
nediscriminatoriu si reglementat la
retelele electrice de interes public

Elaborarea normelor de
securitatea si sanatate in munca
pentru operatorii economici din
sectorul energiei electrice
Promovarea utilizarii surselor noi
si regenerabile de energie

617 lg 13
86(1)i

Refuzul clientilor de a permite accesul Contraventie


la grupurile de masurare constituie:

Infractiune

Tentativa de infractiune

626 lg 13
11(2)q

Regulamentul privind racordarea


Elaborat de ANRE si aprobat prin
utilizatorilor la retelele electrice de
hotarare a Guvernului Romaniei
interes public este:
Retea electrica de interes public este o cel putin 3 utilizatori
retea electrica la care sunt racordati:

Elaborat de ANRE si aprobat prin Elaborat de Ministerul de resort


ordin al presedintelui ANRE

632 lg 13
3.53

Sa consume energie electrica prin


instalatii racordate direct la cele ale
retelei electrice de transport

cel putin 2 utilizatori

Determinarea solutiilor de
racordare a utilizatorilor la retelele
electrice de interes public

cel putin un utilizator

633 lg 13
35(2)(3)
634 lg 13
3.54

Reteaua electrica de transport al


energiei electrice si terenurile pe care
este amplasata, sunt:
Reteaua electrica de transport este:

Proprietate privata a unei persoane


juridice

Proprietate publica a statului

Proprietate privata a statului

Reteaua electrica cu tensiunea de


linie nominala mai mica decat 110
kV

Reteaua electrica de interes


national si strategic cu tensiunea
de linie nominala mai mare de
110 kV
Ansamblul instalatiilor
electroenergetice interconectate

Reteaua electrica de interes


national si strategic cu tensiunea
de linie nominala cel mult egala cu
110 kV
Ansamblul de linii electrice
destinate conectarii unui
producator de energie electrica de
un utilizator al sau

Ansamblul instalatiilor
electroenergetice interconectate
prin care se realizeaza producerea,
transportul, conducerea operativa,
distributia, furnizarea si utilizarea
energiei electrice

635 lg 13
3.51

Reteaua electrica este definita ca fiind: Ansamblul de linii, inclusiv


elementele de sustinere si de
protectie a acestora, statiile electrice
si alte echipamente electroenergetice
conectate intre ele

700 lg 13
3.62

Sistemul electroenergetic este definit


ca fiind:

Totalitatea liniilor si statiilor


Ansamblul instalatiilor
electrice interconectate, indiferent de electroenergetice interconectate
nivelul de tensiune
prin care se realizeaza numai
transportul si distributia energiei
electrice

701 lg 13
3.62

Sistemul Electroenergetic National


este:

Totalitatea instalatiilor de producere, Sistemul electroenergetic situat pe Totalitatea liniilor si statiilor


transport si distributie a energiei
teritoriul national si care
electrice interconectate, indiferent
electrice pe teritoriul national
constituie infrastructura de baza de nivelul de tensiune
utilizata in comun de participantii
la piata de energie electrica

747 lg 13
1(2)b

Sursele stationare de energie electrica Da


in curent continuu se supun
dispozitiilor Legii energiei electrice nr.
13/2007?
Sustragerea de energie electrica
Contraventie
constituie:

749 lg 13
85(1)

Nu

Da, doar sub aspectul stabilirii


pretului de vanzare e energiei
electrice produse

Infractiune de furt

Contraventie sau infractiune, dupa


caz

752 lg 13
30(5)
767 lg 13
17(1)
a,b

Tarifele de racordare la retea sunt:

Stabilite de operatorii de retea

Negociate cu solicitantul

Reglementate de ANRE

Titularul autorizatiei de infiintare a


unei capacitatii energetice, acordata in
baza Legii energiei electrice, are
urmatoarele obligatii:

Sa stabileasca si sa aplice, pe
intreaga durata a executarii
lucrarilor, masurile de protectie a
persoanelor, bunurilor si mediului

Sa obtina toate avizele, acordurile


si atestatele prevazute de lege
pentru realizarea obiectivului
autorizat

805 lg 13
11(2)i,k

Urmarirea respectarii de catre


operatorii economici a sistemului de
preturi si tarife in domeniul energiei
electrice este de competenta:
Zona de protectie a unei capacitati
energetice de transport sau distributie
energie electrica este:

Autoritatii Nationale de
Reglementare in domeniul Energiei

Sa stabileasca un sistem de
comunicare cu consumatorii de
energie electrica ce vor fi
alimentati din instalatiile electrice
aflate in constructie
Ministerului de resort (Ministerul
Economiei si Finantelor)

Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spatiu, in care
se introduc interdictii privind accesul
persoanelor si regimul constructiilor

Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spatiu, in
care se instituie restrictii si
interdictii in scopul asigurarii
functionarii normale si pentru
evitarea punerii in pericol a
persoanelor, bunurilor si mediului

Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spatiu, in
care efectuarea unor constructii de
orice fel este admisa numai cu
avizul de amplasament al
operatorului de retea

823 lg 13
3.68

Zona de siguranta a unei capacitatii


energetice este:

Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spatiu, in care
se introduc interdictii privind accesul
persoanelor si regimul constructiilor

Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spatiu, in
care se instituie restrictii si
interdictii in scopul asigurarii
functionarii normale

Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spatiu, in
care se instituie restrictii si
interdictii in scopul evitarii punerii
in pericol a persoanelor, bunurilor
si mediului

247 lg 13, 53

Furnizorul de energie electrica este


Consum fraudulos de energie
indreptatit s rezilieze contractul de
furnizare a energiei electrice in caz de:

Neplata facturii curente de


energie

Neplata abonamentului radio-tv

248 lg13, 53

Furnizorul de energie electrica este


Neplata abonamentului radio-tv
indreptatit s rezilieze contractul de
furnizare a energiei electrice in caz de:

Neplata facturii curente de


energie

Neplata repetata a facturii de


energie

821 lg 13
3.67

10

Cancelariei Primului-ministru

249 lg13, 53

Furnizorul de energie electrica este


indreptatit s rezilieze contractul de
furnizare a energiei electrice numai in
caz de:
250 lg 13, 53 Furnizorul de energie electrica este
indreptatit s rezilieze contractul de
furnizare a energiei electrice numai in
caz de:
262 lg.13,53 in caz de consum fraudulos de energie,
HG1007/ consumatorul:
2004
200(2)a
142(3)(4

Consum fraudulos de energie

Neplata facturii curente de


energie

Neplata repetata a facturii de


energie

Consum de energie mai mare decat


cel aferent puterii aprobate prin
avizul tehnic de racordare

Plata cu intarziere a facturilor

Va fi sanctionat contraventional

Va primi preaviz de deconectare

Consum fraudulos de energie,


neplata repetata a facturilor sau in
alte situatii prevazute de legislatia
in vigoare
Va fi deconectat si va plati
contravaloarea energiei electrice
consumate

119 Lg.13
86(1)ij

refuzul clientilor de a permite


accesul la grupurile de masurare

nerespectarea obligatiilor de
producere si/sau de ofertare
conform prevederilor legale
calculul tarifelor aplicabile
categoriilor de consumatori

sustragerea de energie electrica

flicker si armonici

metodologia de stabilire e tarifelor

Constituie contraventie:

HG1007/ Activitatea de furnizare a energiei


2004
electrice implica urmatoarele servicii:
4.20

75

HG1007/ Calitatea energiei electrice se refera la frecventa, amplitudinea si variatia


2004
totalitatea caracteristicilor energiei
tensiunii
4.3
electrice referitoare la:

122 HG1007
122(3)

Consumatorii casnici nu platesc


energia electric reactiv:

facturarea si incasarea contravalorii


energiei electrice, intermedierea
relatiei consumatorului cu operatorul
de retea

daca au o putere maxima contractata daca au o putere maxima


mai mica de 30 kW
contractata mai mica de 50 kW

11

aprobarea contractelor-cadru de
furnizare a energiei electrice

indiferent de puterea maxima


contractata

123 HG1007/ Consumatorii pot conveni cu furnizorul minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6
2004
sistarea temporara a energiei electrice,
luni
55
pentru o perioada de:

minimum 6 luni

124 HG1007
41(1)
HG 90
16(1)
125 HG1007/
2004
4.8

Consumatorii de energie electrica


pot revinde energia unor eventuali
subconsumatori:

fara a obtine nici un fel de acord al


operatorului de retea, furnizorului
sau ANRE

cu acordul ANRE

cu acordul operatorului de
distributie si al furnizorului

Consumatorul casnic este


consumatorul care:

Utilizeaza energie electrica in


exclusivitate pentru iluminatul
artificial din propria locuinta si din
afara acesteia, fiind racordat la o
retea electrica monofazata de joasa
tensiune

Utilizeaza energiei electrice


pentru functionarea receptoarelor
electrocasnice din propria
locuinta, precum si pentru
realizarea de activitati comerciale
sau prestarea de servicii

utilizeaza energie electrica in


exclusivitate pentru iluminatul
artificial precum si pentru
functionarea receptoarelor
electrocasnice din propria
locuinta

tipul receptoarelor din dotare

puterea maxima absorbit

puterea instalat in receptoarele


proprii

133 HG1007/ Conventia de exploatare este un act


manevrele ce se executa si
2004
juridic prin care sunt precizate aspecte eventualele despagubiri ce se pot
4.17
legate de:
acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare
patrimoniala intre instalatii si
conditiile de exploatare si
intretinere a instalatiilor

realizarea conducerii operative


prin dispecer

134 HG1007/ Conventia de exploatare, anexa la


2004
contractul de furnizare a energiei
4.17
electrice, este un act juridic incheiat
intre:

consumator si producator

operator de retea si consumator

furnizor si producator

270 HG1007/ in cazul consumului fraudulos de


2004
energie electrica, perioada de
142(4)
recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru toti consumatorii


6 luni pentru ceilalti consumatori

131 HG 1007/ Contractarea energiei electrice cu


2004
consumatorii casnici si asimilati
46(3)
acestora se face tinandu-se seama de:

12

6 luni pentru consumatori casnici


si un an pentru ceilalti
consumatori

296 HG1007/ in contractele de furnizare a energiei


2004
electrice, se prevad intotdeauna valori
47(1)
orare ale cantitatilor de energie
electric activ contractate, daca
puterea electrica contractat este mai
mare de:

3 MW

10 MW

100 kW

299 HG1007/ in functie de puterea contractat,


2004
consumatorii, altii decat cei casnici, pot
12(a)
fi mari consumatori, cand puterea
contractat depaseste:
506 HG1007 Pentru depasirea puterii aprobate prin
2004
avizul tehnic de racordare, furnizorul:
200(1)a

50 kW

100 kW

aplica un preaviz, apoi intrerupe


furnizarea energiei electrice
consumatorului

ii da consumatorului doua
ii aplica preaviz consumatorului,
preavize, apoi ii aplica penalizari apoi il actioneaza in justitie

511 HG1007/ Pentru furnizarea de energie electrica


2004
contractul de furnizare:
33; 36(1)

este o conditie obligatorie

nu este obligatoriu

se incheie in conformitate cu
contractul - cadrul aprobat de
ANRE De verificat

562 HG1007/ Prin consumatori industriali se inteleg: societatile comerciale si regiile


2004
autonome din domeniul industrial
71(1)

sediile administrative ale


societatilor comerciale

societatile comerciale care


desfasoara activitate de comert cu
bunuri

566 HG1007/ Prin grup de masurare a energiei


2004
electrice se intelege:
4.22

ansamblul format din


doar transformatorul de masurare
transformatoarele de masurare si
contorul de energie electrica,
precum si toate elementele
intermediare, inclusiv elementele
de securizare

ansamblul format din contorul de


energie electrica si elementele de
securizare

13

200 kW

598 HG1007/ Punctul de delimitare intre instalatiile


2004
electrice este definit ca:
4.38

intotdeauna ca punctul unei retele


electrice in care se delimiteaza
patrimonial instalatiile electrice ale
utilizatorului de cele ale operatorului
de retea
punct al unei retele electrice care
delimiteaza patrimonial instalatiile
electrice ale utilizatorilor de cele ele
operatorilor de retea
furnizorilor si consumatorilor de
energie electrica

intotdeauna punctul de delimitare intotdeauna punctul de delimitare


este punctul unei retele electrice este punctul fizic in care este
in care se afla instalat grupul de racordat un utilizator
masurare a energiei electrice

situatia in care tensiunea efectiva in


punctul de delimitare devine mai
mica decat 5% din tensiunea
nominala a retelei in punctul
respectiv

situatia in care tensiunea efectiva


in punctul de delimitare devine
mai mica decat 1% din tensiunea
nominala a retelei in punctul
respectiv

situatia in care tensiunea efectiva


in punctul de delimitare devine
mai mica decat 10% din tensiunea
nominala a retelei in punctul
respectiv

695 HG1007/ Sistarea furnizarii energiei electrice la cel putin 3 zile inainte
2004
un consumator pentru intarzieri la plata
153(1)
facturii aferente va fi obligatoriu
preavizata cu:
741 HG1007/ Succesorii legali ai unor contracte de cu obligatia modificarii numelui
2004
furnizare pot continua derularea acestor titularului in termen de o luna
65
contracte:

cel putin 5 zile inainte

cel putin 10 zile inainte

cu obligatia modificarii numelui


titularului in termen de 6 luni

fara nici o obligatie

743 HG1007/ Sunt obligati s asigure mentinerea


2004
factorului de putere intre limitele
48(1)
prevazute in reglementri emise de
ANRE:

toti consumatorii de energie


electrica

toti consumatorii de energie


electric, cu exceptia
consumatorilor casnici

599 HG1007/ Punctul de masurare a energiei


2004
electrice este definit ca:
4.39
623 HG1007/ Regulamentul de furnizare a energiei
2004
electrice la consumatori se aplic:
2
666 HG1007/ Se considera o intrerupere in
2004
alimentarea cu energie electrica:
4.25

consumatorii casnici

14

Punct al unei retele electrice unde punct fizic din reteaua electrica la
se afla instalat grupul de masurare care se racordeaza un utilizator
a energiei electrice
tranzactiilor de pe piata angro de relatiilor comerciale dintre
energie electrica
producatori si furnizori

785 HG1007/ Un consumator eligibil:


2004
126(3)

poate reveni de pe piata


poate reveni de pe piata
nu poate reveni de pe piata
concurentiala pe piata reglementata o concurentiala pe piata
concurentiala pe piata
singura data
reglementata de cel mult dou ori reglementata

HG867/
2003
6
188 HG867/
2003
15(1)

Avizul tehnic de racordare trebuie


obtinut:

pentru orice loc nou de consum

nu este obligatorie pentru o


durata mai mica de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere


ceruta sub 100 kW

Documentatia anexata cererii de


emitere a avizului tehnic de racordare
are o structura ce depinde de:

de valoarea capitalului social, in


cazul persoanelor juridice

categoria de utilizator din care


face parte solicitantul

de puterea instalata a
echipamentelor utilizatorului

217 HG867/
2003
31

Eventualele contestatii ale avizelor


de catre organele ierarhice ale
de catre operatorul de distributie de catre ANRE
tehnice de racordare emise pentru
emitentului
care a emis avizul
puteri mai mari de 100 kW se rezolva
astfel:
Lucrarile pentru realizarea instalatiilor de catre operatorul de retea, cu forte de catre utilizator
se contracteaza de catre operatorul
cuprinse intre punctul de racordare si proprii
de retea cu agenti economici
punctul de delimitare la racordarea
atestati in conditiile legii
unui utilizator se executa astfel:

56

439 HG867/
2003
39(b)
40(1)(2)
476 HG867/
2003
6
484 HG867/
2003
25a,b

537 HG867/
2003
29(1)

Obtinerea avizului tehnic de racordare este obligatorie pentru orice loc nou nu este obligatorie pentru o
de catre un utilizator:
de consum
durata mai mica de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere


ceruta sub 100 kW

Operatorul de retea va comunica in


scris solicitantului imposibilitatea de a
emite aviz tehnic de racordare si
motivele justificate ale refuzului in
situatia in care:
Pentru utilizatorii permanenti perioada
de valabilitate a avizului tehnic de
racordare este de:

capacitatea retelei electrice nu


permite racordarea

prin racordare s-ar incalca


normele in vigoare

nu a fost respectat avizul de


amplasament

maximum 20 de ani de la data


emiterii

minimum 20 de ani de la data


emiterii

minimum 25 de ani de la data


emiterii

15

548 HG867/
2003
15e

596 HG867/
2003
28(6)

702 HG867/
2003
13a,b,c

Planul de situatie cu amplasarea in


zona a locului de consum, care face
parte din documentele necesare
solicitarii unui aviz tehnic de
racordare, trebuie sa fie:
Punctele de delimitare pentru blocurile
de locuinte nou-construite vor fi la:

Solicitantii se pot adresa operatorului


la reteaua caruia doresc sa se
racordeze, in vederea obtinerii avizului
tehnic de racordare:

Avizat de catre organismele


competente, potrivit legii

Avizat de ANRE

bornele de iesire din contoare,


montate in apartamentele blocului

Avizat de catre operatorul de retea,


anterior depunerii cererii

bornele de iesire din contoare,


montate centralizat, la limita
zonei de proprietate asupra
terenului, in exteriorul
constructiei
prin intermediul operatorului pietei prin intermediul unui titular de
de energie electrica
licenta de furnizare

bornele de iesire din contoare,


montate centralizat, la parter sau
pe palier

direct sau prin intermediul unui


consultant de specialitate atestat

98

Cod th
RET
ord20+35/
2004
9a,b

CN de Transport al Energiei Electrice


Transelectrica SA este societatea
comerciala de interes national care
desfasoara activitati specifice precizate
in Codul tehnic al retelei electrice de
transport (Codul RET), cum ar fi:

serviciul de transport al energiei


administrarea pietei de energie
electrice si serviciul de sistem, in
electrica
calitate de operator de transport si de
sistem (TSO)

masurarea energiei electrice pe


piata en-detail (cu exceptia
punctelor de masurare care se
incadreaza in categoria A)

99

Cod th
RET
O.20+35
9a,d

CN de Transport al Energiei Electrice


Transelectrica SA este societatea
comerciala de interes national care
desfasoara urmatoarele activitati
specifice precizate in Codul tehnic al
retelei electrice de transport (Codul
RET):

masurarea energiei electrice pe piata masurarea energiei electrice pe


en-detail (cu exceptia punctelor de piata angro de energie electrica, in
masurare care se incadreaza in
calitate de operator de masurare
categoria A)

serviciul de transport al energiei


electrice si serviciul de sistem, in
calitate de operator de transport si
de sistem (TSO)

Codul tehnic al retelei electrice de


transport (Codul RET) este:

Elaborat de CN TEE Transelectrica


SA si aprobat prin Ordin al
presedintelui ANRE

100 Cod th
RET
O.20+35
1,2

16

Elaborat de ANRE si aprobat prin Elaborat de ANRE si aprobat prin


Ordin al ministrului Economiei si Hotarare a Guvernului
Finantelor

541 Cod th
RET
O.20+35
13
574 Cod th
RET
O.20+35
6 b,g

Persoana juridica care are calitatea de


administrator al Codului tehnic al
retelei electrice de transport (Codul
RET), este:
Printre obiectivele Codului tehnic al
retelei electrice de transport (Codul
RET) sunt incluse:

CN de Transport al Energiei
Electrice Transelectrica SA

Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Energiei

Ministerul Economiei si Finantelor

Stabilirea unui set de reguli si norme stabilirea cerintelor tehnice pentru stabilirea cerintelor tehnice pentru
pentru conducerea prin dispecer a
grupurile nedispecerizabile
grupurile dispecerizabile racordate
Sistemului Electroenergetic National
la reteaua electrica de distributie

630 Cod th
RET
O.20+35
26
640 Cod th
TET
O.20+35
39
641 Cod th
RET
O.20+35
43
684 Cod th
RET
O.20+35
28(1),29

Responsabilitatea asigurarii serviciul orice producator de energie electrica CN Transelectrica SA


de sistem apartine urmatoarei persoane racordat la SEN
juridice titulare de licenta:

SC Electrica SA, inclusiv actuale


sau foste filiale

Rezerva de reglaj primar trebuie sa se


poata mobiliza automat si integral in:

30 s

685 Cod th
RET
O.20+35
30 a,c

10 s

50 s

Rezerva de reglaj secundar este rezerva abaterea frecventei de la valoarea de abaterea soldului SEN de la
care poate fi integral mobilizata la:
consemn
valoarea de consemn

abaterea tensiunii de la valoarea


nominala

Serviciile de sistem asigurate de


operatorul de transport si de sistem
(CN TRANSELECTRICA SA) sunt:

tehnologice, furnizate de utilizatorii auxiliare


RET

functionale, care exprima


activitatea operationala a CN
TRANSELECTRICA SA

Serviciile de sistem tehnologice,


furnizate Companiei Nationale
TRANSELECTRICA SA de catre
utilizatorii retelelor electrice de
transport, includ:

consumatorii nedispecerizabili, care sistemele de reglaj primar al


pot fi deconectati la dispozitia CN
frecventei
TRANSELECTRICA SA

rezervele de putere

17

686 Cod th.


RET
O.20+35
29 c,d

Serviciile de sistem tehnologice,


asigurate de operatorul de transport si
de sistem (CN TRANSELECTRICA
SA) includ:
Serviciul de sistem aflat in
responsabilitatea operatorului de
transport si de sistem (CN
TRANSELECTRICA SA) are scopul
de a asigura:

reglarea tensiunilor in reteaua


electrica de transport

retehnologizarea statiilor electrice compensarea consumului propriu


aflate in patrimoniul CN
tehnologic (CPT) din reteaua
TRANSELECTRICA SA
electrica de transport

functionarea in siguranta a SEN

administrarea pietei de energie


electrica, prin OPCOM

restaurarea functionarii Sistemului


Electroenergetic National dupa un
colaps total sau al unei zone

744 Cod th
RET
O.20+35
100,106
46 Cod th
RED
decizie
101/00
1.4.1

Sunt parametrii tehnici de calitate ai


serviciilor de transport si de sistem:

frecventa in SEN si tensiunea in


RET

calitatea curbelor de tensiune si


de curent

nivelul consumului propriu


tehnologic (pierderi de energie
electrica)

Atributiile principale ale operatorilor


de distributie, conform prevederilor
Codului tehnic al retelelor electrice de
distributie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distributie presteaza


serviciul public pentru toti
utilizatorii retelelor electrice de
distributie, permitand accesul
nediscriminatoriu la retelele electrice
de distributie oricarui solicitant care
indeplineste cerintele tehnice
prevazute in Cod

Operatorii de distributie presteaza


serviciul de distributie doar
pentru utilizatorii retelelor
electrice de distributie cu care au
incheiat un contract de furnizare a
energiei electrice

Operatorii de distributie asigura


serviciul public de distributie a
energiei electrice doar
consumatorilor de energie electrica
vulnerabili

101 Cod th
RED
decizie
101/00
1.5.1
102 Cod th
RED
decizie
101/00
1.1.2

Codul tehnic al retelelor electrice de


distributie (Codul RED) este
administrat de:

SC ELECTRICA SA, in calitate de


elaborator

ANRE - Autoritatea Nationala de CN TRANSELECTRICA SA


Reglementare in domeniul
Energiei

688 Cod th
RET
O.20+35
26(2)a,d

Codul tehnic al retelelor electrice de


Prin Hotarare a Guvernului
distributie (Codul RED), reglementare Romaniei
ce este parte constitutiva a legislatiei
secundare, este aprobat::

18

Prin Ordin al ministrului


Economiei si Comertului

Prin Decizie a presedintelui


ANRE

103 Cod th
RED
decizie
101/00
1.3.1
199 Cod th
RED
decizie
101/00
6.4.1a,b

Codul tehnic al retelelor electrice de


distributie reglementeaza activitatea
operatorilor de distributie:

la care actionar principal este statul


roman

la care actionar majoritar nu este


statul roman

tuturor operatorilor de distributie,


indiferent de actionarul majoritar

Elaborarea planului de dezvoltare a


retelelor electrice de distributie,
conform prevederilor Codului tehnic al
retelelor electrice de distributie (Codul
RED), are la baza ca date de intrare:

Prognoza de consum pe o
perspectiva de 3 ani, pusa la
dispozitie de furnizori si
consumatori eligibili

Ofertele de productie de energie


electrica ale producatorilor
existenti

Natura surselor de producere a


energiei electrice

255 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.4.1
309 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.4.2
479 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.3.1.5
O.28, 14
480 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.5.1,2

in 100% din saptamana frecventa


trebuie sa se incadreze in banda:

50 Hz - 6% 50 Hz + 4%

50 Hz - 8% 50 Hz + 5%

50 Hz - 10% 50 Hz + 4%

in punctele de delimitare distribuitor/ +/- 5% din tensiunea contractata


consumator, limitele in care trebuie sa
se incadreze tensiunea, in 95% din
saptamana, sunt:

+/ - 10% din tensiunea contractata +/ - 12% din tensiunea contractata

Operatorul de distributie asigura


24 ore din momentul anuntarii
sosirea echipei de interventie in mediul intreruperii alimentarii cu energie
rural, in maximum:
electrica

10 ore din momentul anuntarii


2 ore din momentul anuntarii
intreruperii alimentarii cu energie intreruperii alimentarii cu energie
electrica
electrica

Operatorul de distributie este obligat sa La toate sesizarile transmise in scris in termen de 30 zile calendaristice in termen de 5 zile lucratoare
raspunda la sesizarile efectuate de
utilizatorii retelelor de distributie:

19

481 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.5.1
545 Cod th
RED
decizie
101/00
6.5.3
546 Cod th
RED
decizie
101/00
6.5.3
547 Cod th
RED
decizie
101/00
6.1.1
571 Cod th
RED
decizie
101/00
3.2.1 a

Operatorul de distributie este obligat sa in termen de 10 zile lucratoare


raspunda la sesizarile efectuate de
utilizatorii retelelor de distributie:

in termen de 3 zile lucratoare

La toate sesizarile transmise in


scris

Planificarea dezvoltarii retelelor


electrice de distributie se face pe baza
unui studiu de dezvoltare in
perspectiva pe o durata medie de:

3 ani

5 ani

7 ani

Planificarea dezvoltarii retelelor


electrice de distributie se face pe baza
unui studiu de dezvoltare in
perspectiva, pe o durata maxim de:

5 ani

10 ani

15 ani

572 Cod th
RED
decizie
101/00
3.2.1a

Planificarea dezvoltarii si modernizarii Ministerul de resort, cu consultarea Operatorii de distributie, titulari


retelelor electrice de distributie se face ANRE si a operatorilor de distributie de licente acordate de ANRE
de catre:

ANRE, in calitate de administrator


al Codului tehnic al retelelor
electrice de distributie (Codul
RED)

Printre activitatile desfasurate de


operatorul de distributie se numara si
urmatoarele activitati:

Gestionarea, exploatarea,
Dispecerizarea energiei electrice
mentenanta, modernizarea si
la nivel national
dezvoltarea instalatiilor electrice
aflate in patrimoniu (linii electrice,
statii de transformare, puncte de
alimentare, posturi de transformare,
instalatii de protectie si
automatizare etc)

Aprobarea tarifelor de distributie a


energiei electrice, stabilite in
functie de structura cheltuielilor

Printre activitatile desfasurate de


operatorul de distributie, precizate in
Codul retelelor electrice de distributie
(Codul RED), se numara si
urmatoarele activitati:

Gestionarea, exploatarea,
mentenanta, modernizarea si
dezvoltarea instalatiilor proprii din
retelele electrice de distributie

20

Asigurarea tranzitarii energiei


Dispecerizarea energiei electrice la
electrice prin retelele electrice de nivel national
110 kV aflate in patrimoniu
propriu (coect: buclabile)
3.2.1 c

575 Cod th
Printre obiectivele Codului tehnic al
RED
retelelor electrice de distributie (Codul
decizie
RED) se regasesc:
101/00
1.2.2.a,b

Stabilirea unui set de reguli si norme


in vederea asigurarii accesului
utilizatorilor la retelele electrice de
distributie

Stabilirea responsabilitatilor si
obligatiilor operatorilor de
distributie si ale tuturor
utilizatorilor retelelor electrice de
distributie

Stabilirea unui set de reguli si


norme in vederea asigurarii
accesului utilizatorilor la retelele
electrice de transport

576 Cod th
RED
decizie
101/00
1.2.2.c,d

Printre obiectivele Codului tehnic al


Stabilirea unui set de reguli si norme Stabilirea cerintelor tehnice
Stabilirea Standardului de
retelelor electrice de distributie (Codul in vederea asigurarii accesului
pentru racordarea utilizatorilor la performanta pentru serviciul de
RED) se regasesc:
utilizatorilor la retelele electrice de retelele electrice de distributie
distributie a energiei electrice
transport

577 Cod th
RED
decizie
101/00
1.2.2 e,f

Printre obiectivele Codului tehnic al


Stabilirea cerintelor pentru
retelelor electrice de distributie (Codul dezvoltarea retelelor electrice de
RED) se regasesc:
distributie

Stabilirea unui set de reguli si


norme in vederea asigurarii
accesului utilizatorilor la retelele
electrice de transport

Stabilirea interfetelor si a
fluxurilor informationale dintre
operatorii de distributie si
operatorul de transport si de sistem
si utilizatorii retelelor electrice de
distributie

579 Cod th
RED
decizie
101/00
3.2.6

Printre obligatiile operatorului de


distributie precizate in Codul retelelor
electrice de distributie (Codul RED)
sunt incluse:

Obligatia ca in termen de
maximum 30 zile calendaristice
de la primirea unei solicitari de
contractare a serviciului de
distributie din partea unui titular
de licenta sau consumator eligibil
racordat la RED, sa faca o oferta
si in cazul acceptarii acesteia, sa
incheie contractul

Obligatia ca in termen de
maximum 45 zile calendaristice de
la primirea unei solicitari de
contractare a serviciului de
distributie din partea unui titular
de licenta sau consumator eligibil
racordat la RED, sa faca o oferta si
in cazul acceptarii acesteia, sa
incheie contractul

Obligatia ca in termen de maximum


7 zile calendaristice de la primirea
unei solicitari de contractare a
serviciului de distributie din partea
unui titular de licenta sau
consumator eligibil racordat la RED,
sa faca o oferta si in cazul acceptarii
acesteia, sa incheie contractul

21

580 Cod th
RED
decizie
101/00
3.2.2
3.2.6

Printre responsabilitatile si obligatiile


operatorului de distributie precizate in
Codul retelelor electrice de distributie
(Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentatiei tehnice


si a normelor care reglementeaza
proiectarea, functionarea, intretinerea
si dezvoltarea instalatiilor
componente ale retelelor electrice de
distributie

Obligatia ca in termen de
maximum 7 zile calendaristice de
la primirea unei solicitari de
contractare a serviciului de
distributie din partea unui titular
de licenta sau consumator
racordat la RED, sa faca o oferta
si in cazul acceptarii acesteia, sa
incheie contractul

Asigurarea integrala, din surse


proprii de producere a energiei
electrice, cantitatea
corespunzatoare pierderilor
tehnice din retele

631 Cod th
RED
decizie
101/00
3.2.2

Responsabilitatile operatorului de
distributie precizate in Codul retelelor
electrice de distributie (Codul RED)
includ:

Administrarea documentatiei tehnice


si normelor care reglementeaza
proiectarea, functionarea, intretinerea
si dezvoltarea instalatiilor
componente ale retelelor electrice de
distributie

Obligatia ca in termen de
maximum 45 zile calendaristice
de la primirea unei solicitari de
contractare a serviciului de
distributie din partea unui titular
de licenta sau consumator
racordat la RED, sa faca o oferta
si in cazul acceptarii acesteia, sa
incheie contractul

Asigurarea integrala, din surse


proprii de producere a energiei
electrice, cantitatea
corespunzatoare pierderilor
tehnice din retele

659 Cod th
RED
decizie
101/00
1.2.1.

Scopul "Codului tehnic al retelelor


electrice de distributie" este:

De a promova si impune regulile si


cerintele de ordin comercial in
vederea bunei functionari a pietei de
energie electrica

De a promova si impune regulile


si cerintele de ordin tehnic
minimale pentru o functionare
sigura, stabila si economica a
retelelor electrice de distributie, in
beneficiul tuturor utilizatorilor
acestora

De a promova si impune regulile si


cerintele de ordin tehnic minimale
pentru o functionare sigura, stabila
si economica a retelelor electrice
de transport in beneficiul tuturor
utilizatorilor acestora

687 Cod th
RED
decizie
101/00
3.1.1

Serviciul de distributie a energiei


electrice este un serviciu public:

ale carui activitati specifice se


desfasoara in conformitate cu
prevederile Legii serviciilor publice
de gospodarire comunala

a carui realizare a fost


concesionata de catre autoritatile
administratiei publice locale de pe
raza carora sunt amplasate retelele
electrice de distributie

ale carui activitati specifice se


desfasoara in conformitate cu
conditiile licentei de distributie
acordate de ANRE, in baza legii
energiei electrice

22

722 Cod th
RED
decizie
101/00
4.41,2,3,4,5

Standardul de performanta pentru


serviciul de distributie a energiei
electrice defineste indicatorii de
performanta generali ai serviciului,
care sunt in numar de:

3: racordarea consumatorilor,
5: racordarea utilizatorilor,
contractarea furnizarii energiei
contractarea serviciului de
electrice si reclamatiile utilizatorilor distributie, intreruperile in
alimentarea cu energie electrica,
calitatea energiei electrice si
sesizarile utilizatorilor

7: racordarea consumatorilor,
racordarea producatorilor,
contractarea serviciului de
distributie, contractarea furnizarii
energiei electrice, intreruperile in
alimentarea cu energie electrica,
calitatea energiei electrice,
sesizarile consumatorilor

723 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.3a
724 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.3a,d
725 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.3.a,c
726 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.2 a,b

Standardul de performanta pentru


serviciul de distributie nu se aplica in
conditii de:

intrerupere accidentala a energiei


electrice

Forta majora

Evenimente accidentale
determinate de angajatii
operatorului de distributie

Standardul de performanta pentru


serviciul de distributie nu se aplica in
conditii de:

Forta majora

Evenimente accidentale
determinate de angajatii
operatorului de distributie

Evenimente accidentale
determinate de terti

Standardul de performanta pentru


serviciul de distributie nu se aplica:

la aparitia unor conditii


meteorologice deosebite (inundatii,
inzapeziri, alunecari de teren, viscole
etc)

in cazul intreruperilor in
alimentarea cu energie electrica,
planificate de operatorul de
distributie

in conditii de forta majora

Standardul de performanta pentru


serviciul de distributie se aplica in
relatiile dintre operatorul de distributie
si utilizatorii retelelor electrice de
distributie care:
Standardul de performanta pentru
serviciul de distributie se aplica in
relatiile dintre operatorul de distributie
si utilizatorii retelelor electrice de
distributie care:

Au instalatii electrice care


functioneaza la tensiunea nominala
alternativa in gama 0,4-110 kV si la
frecventa din SEN, de 50 Hz

Prin regimul lor de functionare nu Au contracte de furnizarea a


introduc perturbatii in alimentarea energiei electrice incheiate cu
altor utilizatori ai retelelor
operatorul de distributie
electrice de distributie din zona

Se incadreaza in puterea maxima


prevazuta in avizul tehnic de
racordare (ATR) si respecta
conditiile prevazute in contract

Au contracte de furnizarea a
energiei electrice incheiate cu
operatorul de distributie

727 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.2 c

23

Au instalatii electrice care


functioneaza la tensiunea
nominala alternativa in gama 220
kV - 400 kV si la frecventa din
SEN, de 50 Hz

728 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.1a,b

Standardul de performanta pentru


Racordarea utilizatorilor la retelele
serviciul de distributie stabileste
electrice de distributie
indicatorii si nivelurile de performanta
privind:

Asigurarea continuitatii in
Debransarea consumatorilor raualimentarea cu energie electrica si platnici de la retelele electrice de
a calitatii energiei electrice
distributie
distribuite

729 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.1a
730 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.1c,e,
731 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.1 e
732 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.1c
733 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.1b

Standardul de performanta pentru


Racordarea utilizatorilor la retelele
serviciul de distributie stabileste
electrice de distributie
indicatorii si nivelurile de performanta
privind:

Furnizarea energiei electrice

Debransarea consumatorilor rauplatnici de la retelele electrice de


distributie

Standardul de performanta pentru


Debransarea consumatorilor rauserviciul de distributie stabileste
platnici de la relele electrice de
indicatorii si nivelurile de performanta distributie
privind:

Solutionarea sesizarilor
utilizatorilor

intreruperile programate, ca
urmare a lucrarilor planificate de
exploatare si mentenanta

Standardul de performanta pentru


Debransarea consumatorilor rauserviciul de distributie stabileste
platnici de la relele electrice de
indicatorii si nivelurile de performanta distributie
privind:

Solutionarea sesizarilor
utilizatorilor

Furnizarea energiei electrice

Standardul de performanta pentru


Evenimentele accidentale produse de Debransarea consumatorilor rau- intreruperile programate, ca
serviciul de distributie stabileste
terti asupra retelelor electrice din
platnici de la relele electrice de
urmare a lucrarilor planificate de
indicatorii si nivelurile de performanta patrimoniul public
distributie
exploatare si mentenanta
privind:
Standardul de performanta pentru
Asigurarea continuitatii in
Debransarea consumatorilor rau- Evenimentele accidentale produse
serviciul de distributie stabileste
alimentarea cu energie electrica si a platnici de la relele electrice de
de terti asupra retelelor electrice
indicatorii si nivelurile de performanta calitatii energiei electrice distribuite distributie
din patrimoniul public
privind:

24

734 Cod th
RED
decizie
101/00
4.2.1b,c

Standardul de performanta pentru


Evenimentele accidentale produse de
serviciul de distributie stabileste
terti asupra retelelor electrice din
indicatorii si nivelurile de performanta patrimoniul public
privind:

Asigurarea continuitatii in
intreruperile programate, ca
alimentarea cu energie electrica si urmare a lucrarilor planificate de
a calitatii energiei electrice
exploatare si mentenanta
distribuite

760 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.3.2.2
761 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.1.2
762 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.1.2

Termenul minim de anuntare a


consumatorilor privind intreruperea
necesara pentru lucrari planificate de
exploatare si mentenanta este:

48 ore

24 ore

10 ore

Termenul pentru emiterea avizului


tehnic de racordare (ATR) este de:

90 zile calendaristice de la
inregistrarea cererii de racordare la
110 kV

30 zile calendaristice de la
inregistrarea cererii de racordare
la medie tensiune

15 zile calendaristice de la
inregistrarea cererii de racordare la
joasa tensiune

Termenul pentru emiterea avizului


tehnic de racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la
inregistrarea cererii de racordare la
joasa tensiune

20 zile calendaristice de la
inregistrarea cererii de racordare
la medie tensiune

30 zile calendaristice de la
inregistrarea cererii de racordare la
joasa si medie tensiune

763 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.2.2

Termenul standard a pentru incheierea 10 zile lucratoare de la depunerea


contractului pentru serviciul de
completa a documentatiei
distributia energiei electrice intre un
operator de distributie si un utilizator
este de:
Termenul standard pentru raspuns la
30 de zile calendaristice
reclamatii privind nivelul tensiunii este
de:

764 Cod th
RED
decizie
101/00
4.4.4.5

25

15 zile lucratoare de la depunerea 30 zile lucratoare de la depunerea


completa a documentatiei
completa a documentatiei

15 zile calendaristice

10 zile lucratoare

816 Cod th
RED
decizie
101/00
6.6.1a,b,c

Verificarea dimensionarii, in
criteriul pierderilor minime de
proiectare, a retelelor electrice de
energie
distributie, conform prevederilor
Codului tehnic al retelelor electrice de
distributie (Codul RED), se face tinand
seama de:

criteriul economic si criteriul


stabilitatii termice in regim de
durata

criteriul stabilitatii termice si


dinamice in regim de scurtcircuit

128 O. 17/02
196

Contoarele cu preplata trebuie


o data la doi ani
inspectate de catre Operatorul de
masurare si citite local cel putin:
Contorul de energie electrica montat
un sigiliu
intr-un punct de masurare de categoria
B trebuie prevazut cu:
Contorul de energie electrica montat
un sigiliu
intr-un punct de masurare de categoria
C trebuie prevazut cu:
in cazul sistemelor de masurare de
este obligatorie
categoria C, pentru consumatorii
casnici inregistrarea energiei reactive:

o data pe an

o data la trei ani

doua sigilii

trei sigilii

doua sigilii

trei sigilii

nu este obligatorie

se face cu acordul consumatorului

in cazul sistemului de citire automata


la nivelul punctului central, indecsii se
stocheaza in baza de date pe o perioada
de minim:
in operarea sistemelor de masurare,
Operatorii de masurare a energiei
electrice indeplinesc urmatoarele
functii de baza:

400 zile

200 zile

300 zile

masurarea energiei electrice si a


marimilor specifice pentru
determinarea serviciilor de sistem
tehnologice

furnizarea energiei electrice

achizitionarea valorilor marimilor


masurate

exclusiv contoare de inductie

contoare electronice sau contoare


de inductie

129 O. 17/02
111
130 O. 17/02
158
284 O. 17/02
148

286 O. 17/02
79

308 O. 17/02
26a,b

310 O. 17/02
89

in punctele de masurare de categoria B exclusiv contoare electronice


se utilizeaza:

26

322 O. 17/02
17a,b

incadrarea punctelor de masurare


aferente locurilor de consum in una
dintre categoriile A, B, C, se face
considerand:
Operatorul de masurare a energiei
electrice vehiculate prin puncte de
masurare de categoria A:
Pentru sistemele de masurare de
categoria A se utilizeaza contoare
electronice cu clasa de exactitate:
Pentru sistemele de masurare de
categoria A, este obligatorie
inspectarea contoarelor si a
concentratoarelor de catre Operatorul
de masurare si efectuarea unei citiri
locale cel putin:

energia electric consumat in


ultimele 12 luni, pentru locurile de
consum existente

puterea maxim contractat,


pentru orice loc de consum

energia electric anual


contractat, pentru locurile de
consum noi

este unic

poate fi oricare furnizor

poate fi oricare producator

531 O. 17/02
45

Pentru sistemele de masurare de


categoria A, sectiunea si lungimea
circuitelor care asigura legatura dintre
transformatoarele de tensiune pentru
masurare si contoare trebuie astfel
alese incat caderile de tensiune pe
aceste circuite sa nu fie mai mari de:

532 O. 17/02
95

Pentru sistemele de masurare de


tensiunile si curentii de pe toate cele tensiunile si curentii de pe toate
categoria B masurarea se face folosind: trei faze, la inalta si joasa tensiune
cele trei faze, la joasa, medie si
inalta tensiune

483 O. 17/02
64
529 O. 17/02
34
530 O. 17/02
63

0,5 pentru energia activa si 2 pentru 0,2S pentru energia activa si 1


energia reactiva
pentru energia reactiva

2 pentru energia activa si 3 pentru


energia reactiva

o data la doi ani

o data pe an

o data la trei ani

0,25V

0,05V

0,5V

27

curentii de pe doua sau trei faze si


tensiunile dintre faze, la medie
tensiune

533 O. 17/02
121

Pentru sistemele de masurare de


categoria B, este obligatorie
inspectarea contoarelor si a
concentratoarelor de catre Operatorul
de masurare si efectuarea unei citiri
locale cel putin:

o data la doi ani

o data pe an

o data la trei ani

534 O. 17/02
169

Pentru sistemele de masurare de


categoria C, este obligatorie
inspectarea contoarelor si a
concentratoarelor de catre Operatorul
de masurare si efectuarea unei citiri
locale cel putin:

o data la doi ani

o data pe an

o data la trei ani

535 O. 17/02
106,156

Pentru sistemele de masurare de


numai in format numeric
categoriile B si C, este permisa
transmiterea informatiei de la contoare
la concentratoare:
Puncte de masurare de categoria A sunt mai mica de 100 MVA
cele utilizate pentru masurarea energiei
electrice vehiculate pe circuite cu
putere nominala:
Puncte de masurare de categoria A sunt peste 100 GWh
cele utilizate pentru masurarea energiei
electrice vehiculate pe circuitele care
alimenteaza locuri de consum de
energie electrica avand un consum
anual:

prin intermediul impulsurilor


numai prin intermediul
generate de contoare sau in format impulsurilor generate de contoare
numeric

Puncte de masurare de categoria B sunt mai mica de 100 MVA


cele utilizate pentru masurarea energiei
electrice vehiculate pe circuite cu
putere nominala:

592 O. 17/02
16a

593 O. 17/02
16a

594 O. 17/02
16b

28

mai mare de 100 MVA

egala cu 100 MVA

sub 50 GWh

sub 100 GWh

mai mare de 100 MVA

egala cu 100 MVA

595 O. 17/02
16c

Puncte de masurare de categoria C sunt peste 200 MWh


cele utilizate pentru masurarea energiei
electrice vehiculate pe circuitele care
alimenteaza locuri de consum de
energie electrica avand un consum
anual:

sub 200 MWh

peste 300 MWh

667 O. 17/02
190

Se pot utiliza contoare cu preplata


A
pentru punctele de masurare de
categoria:
Trecerea in alta categorie de punct de + 5% respectiv - 20%
masurare pentru locurile de consum se
face prin grija Operatorului de
masurare, atunci cand consumul de
energie electrica pentru ultimele 12
luni se abate de la valorile de definitie
cu:

+10% respectiv - 30%

+ 10% respectiv - 10%

Centralele eoliene fac parte din


categoria capacitatilor energetice
pentru care se stabilesc zone de
protectie si siguranta?
Centralele termoelectrice fac parte din
categoria capacitatilor energetice
pentru care se stabilesc zone de
protectie si siguranta?
Delimitarea zonelor de siguranta ale
capacitatilor energetice are in vedere,
pe langa caracteristicile capacitatilor
energetice, si:
Distanta pe verticala dintre conductorul
cel mai apropiat de arbori si varful
arborilor, pentru o linie de 110 kV,
trebuie sa fie de cel putin:

pana in prezent, nu s-au


reglementat

nu

778 O. 17/02
18

93

O. 4/07
11d

94

O. 4/07
11a

160 O. 4/07
9(2)

185 O. 4/07
18(5)b

da

dupa caz, in functie de tipul


combustibilului

nu, zonele de protectie si


da
siguranta se stabilesc doar pentru
liniile electrice de medie si inalta
tensiune
cerinte privind siguranta obiectivelor evenimentele accidentale
dispecerizarea energiei electrice la
invecinate
determinate de angajatii
nivel national
operatorului
10 m

4m

29

15 m

186 O. 4/07
18(5)a

Distanta pe verticala dintre conductorul 5 m


cel mai apropiat de arbori si varful
arborilor, pentru o linie de 20 kV,
trebuie sa fie de cel putin:

408 O. 4/07
17.1

La stabilirea zonei de protectie a unui


post de transformare se au in vedere:

409 O. 4/07
16.2

La stabilirea zonei de siguranta a unei


statii electrice se au in vedere:

417 O. 4/07
18(2)c

Latimea zonei de protectie si de


siguranta a unei linii de 220 kV este
de:
Latimea zonei de protectie si de
siguranta a unei linii de 400 kV este
de:
Liniile electrice subterane (LES) fac
parte din categoria capacitatilor
energetice pentru care se stabilesc zone
de protectie si siguranta?
Pentru diferite tipuri de posturi de
transformare, puncte de alimentare,
cabine de sectionare prevazute cu
echipament uscat, zona de protectie si
zona de siguranta:
Pentru posturi de transformare aeriene
pe stalpi, dotate cu echipament cu ulei,
zona de siguranta este:

418 O. 4/07
18(2)d
438 O. 4/07
21

523 O. 4/07
17.2b

524 O. 4/07
17.2a

525 O. 4/07
17.1a

1m

15 m

nu se delimiteaza zona de protectie a numarul de personal calificat


acestui tip de capacitate energetica alocat executarii lucrarilor de
mentenanta
tensiunile nominale de contur
nu se delimiteaza zona de
siguranta a acestui tip de
capacitate energetica
55 m
81 m

tipul constructiv al acestuia

75 m

100 m

55 m

nu, zonele de protectie si siguranta


se stabilesc doar pentru liniile
electrice aeriene (LEA)

da, indiferent de tensiunea


nominala de functionare

doar LES avand tensiunea


nominala de 220 kV

sunt diferite in functie de tipul


capacitatii energetice

coincid,indiferent de tip

nu se delimiteaza zona de
siguranta a acestor tipuri de
capacitati energetice

mai mare cu 50% decat zona de


protectie

20 m de la limita zonei de
protectie

nu se normeaza

Pentru posturi de transformare aeriene nu se delimiteaza zona de protectia a egala cu conturul fundatiei
pe stalpi, zona de protectie este:
acestui tip de capacitate energetica stalpului

30

tensiunea cea mai inalta din cadrul


acesteia
25 m

egala cu conturul fundatiei


stalpului si proiectia pe sol a
platformei suspendate

555 O. 4/07
17

563 O. 4/07
8a,c
564 O. 4/07
8a
565 O. 4/07
9(1)

822 O. 4/07
15(1)

Posturile electrice de transformare fac


parte din categoria capacitatilor
energetice pentru care se stabilesc zone
de protectie si siguranta?
Prin delimitarea zonelor de protectie
ale capacitatilor energetice se asigura:
Prin delimitarea zonelor de protectie
ale capacitatilor energetice se
urmareste:
Prin delimitarea zonelor de siguranta
ale capacitatilor energetice se
urmareste:

nu, zonele de protectie si siguranta se nu, zonele de protectie si


da
stabilesc doar pentru statiile electrice siguranta se stabilesc doar pentru
de conexiune si transformare
liniile electrice
exploatarea corespunzatoare a
capacitatilor energetice

minimizarea expunerii
capacitatilor energetice la riscuri
tehnologice
asigurarea parametrilor nominali de asigurarea exploatarii
functionare a capacitatilor energetice corespunzatoare a capacitatilor
energetice
asigurarea parametrilor nominali de protectia capacitatilor energetice
functionare a capacitatilor energetice

Zona de protectie la o centrala eoliana egala cu conturul fundatiei pilonului pana in prezent, nu s-a
este:
de sustinere
reglementat

O.25/07

Regulamentul pentru autorizarea


Hotrre de guvern
electricienilor care proiecteaz i
execut instalaii electrice din sistemul
electroenergetic este aprobat prin:

Ordin al ministrului de resort

O.25/07

Autorizarea electricienilor pentru


Ministerul nvmntului
proiectarea i executarea de instalaii
electrice racordate la SEN, se face de
ctre:

Operatorul de distribuie

31

cheltuieli minime de exploatare

micsorarea pierderilor in posturile


de transformare
minimizarea riscurilor pentru
siguranta persoanelor si a
bunurilor din apropierea
capacitatii energetice
egala cu conturul fundatiei
pilonului de sustinere la care se
adauga 0,2 m de jur-imprejur
Ordin al preedintelui ANRE

ANRE, n baza Legii 13/ 2007 i a


unui regulament specific

33

O.25/07
72,70.C
lg 1386(1),
(4)a

ANRE poate aplica sanctiuni


contraventionale in cazul in care
electricianul autorizat comite una
dintre urmatoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevazute in


Desfasurarea activitatii in baza
Regulamentul de autorizare ca fiind unui carnet de electrician
permisa
autorizat emis in baza Ordinului
MIC nr 34 din 1999, cu
valabilitate prelungita pana in
2009

52

O.25/07
10(3)(4)

Autorizarea electricienilor care


desfasoara activitati de exploatare a
instalatiilor electrice se realizeaza in
baza:

unor norme specifice aprobate prin


Hotarare de Guvern

54

O.25/07
20

Autorizarea unui electrician se


realizeaza in urma:

promovarii unui examen de


autorizare

74

O. 25/07
19e,f

90

O.25/07
18(2)

200 O.25/07
19a,b

Desfasurarea de activitati fara


contracte legale in vigoare
(contract individual de munca
semnat cu un angajator sau
contract de prestari servicii, in
cazul in care este persoana fizica
autorizata de autoritatile
administratiei locale)

Conform Legii 319/2006, unor Unor regulamente aprobate de


norme specifice in domeniul
operatorii de distributie
securitatii si sanatatii in munca,
elaborate si aprobate de unitatea
care detine in patrimoniu instalatii
electrice

promovarii unui concurs de


autorizare, cu numar limitat de
locuri
Calitatea de electrician autorizat gradul Dupa caz, proiectare (A)/ executare Dupa caz, proiectare (A)/
III (A sau B) acorda titularilor de
(B) de instalatii electrice cu putere executare (B) de instalatii
legitimatie urmatoarele competente:
instalata oricat de mare este tehnic electrice cu putere instalata oricat
realizabila si la o tensiune nominala de mare este tehnic realizabila si
de cel mult 20 kV
la o tensiune nominala mai mica
de 220 kV

unui interviu in fata unei comisii


ANRE

Cate grade de competenta sunt


prevazute in regulamentul de autorizare
a electricienilor elaborat si aprobat de
ANRE, indiferent de tipul de
autorizare?
Electricianul autorizat pentru gradul I,
tip A+B are urmatoarele competente:

Dupa caz, proiectare (A)/


executare (B) de instalatii electrice
cu putere instalata maxima de 100
kW si la o tensiune nominala de
cel mult 20 kV

4 grade de competenta (I, II, III si


IV)

5 grade de competenta (I, II, III,


IV si V)

3 grade de competenta (A, B si C)

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu putere instalata de cel
mult 10 kW si la o tensiune
nominala mai mica de 1 kV

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu putere instalata de cel
mult 100 kW si la o tensiune
nominala mai mica de 1 kV

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu putere instalata de cel
mult 10 kW si la o tensiune
nominala maxima de 20 kV

32

201 O.25/07
19c,d

Electricianul autorizat pentru gradul II, De a proiecta si executa instalatii


tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu putere instalata de cel
mult 10 kW si la o tensiune
nominala mai mica de 1 kV

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila si la o tensiune
nominala mai mica de 1 kV

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila si la o tensiune
nominala maxima de 20 kV

202 O.25/07
19e,f

Electricianul autorizat pentru gradul


III, tip A+B are urmatoarele
competente:

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila si la o tensiune
nominala maxima de 110 kV

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila si la o tensiune
nominala maxima de 6 kV

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila si la o tensiune
nominala maxima de 20 kV

203 O.25/07
19g,h

Electricianul autorizat pentru gradul


IV, tip A+B are urmatoarele
competente:

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila si la orice tensiune
nominala standardizata

De a executa instalatii electrice cu


orice putere instalata tehnic
realizabila si la o tensiune
nominala maxima de 220 kV

De a proiecta si executa instalatii


electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila si la o tensiune
nominala maxima de 110 kV

204 O.25/07
18(1)a

Electricienii autorizati de ANRE


pentru proiectare au autorizatii de tip:

205 O.25/07
23,24c,d

Electricienii care doresc sa solicite


autorizarea, pentru a fi acceptati la
examen trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

Sa transmita la ANRE o cerere si


documentatie anexata, din care sa
reiasa doar calificarea profesionala

Sa transmita la ANRE o cerere si


documentatie anexata, din care sa
reiasa doar experienta practica in
domeniul instalatiilor electrice

214 O.25/07
72b

Este interzis electricianului autorizat:

215 O.25/07
72f,j

Este interzis electricianului autorizat:

Sa transmita la ANRE o cerere si


documentatie anexata, din care sa
reiasa atat calificarea cat si
experienta profesionala in
domeniul instalatiilor electrice
Sa proiecteze instalatii electrice in
Sa proiecteze instalatii electrice in Sa verifice proiecte de instalatii
cazul in care detine doar autorizatie cazul in care nu detine o
electrice tehnologice de medie
de tip A
autorizatie de tip A
tensiune, daca nu detine atestat de
"verificator de proiecte" emis de
MEC
Sa semneze documentatii de orice fel Sa racordeze noi puncte de
Sa realizeze lucrari de instalatii
pentru proiecte sau lucrari pe care nu consum de energie electrica la
electrice in baza unor documentatii
le-a realizat sau supravegheat
instalatiile electrice, fara a avea de proiectare realizate de alti
aprobarea operatorului de retea
electricieni autorizati

33

218 O.25/07 Examenul de autorizare consta:


34,44a,b

in sustinerea unei probe scrise,


constand in 2 subiecte: un chestionar
cu 30 de intrebari si o aplicatie
numerica
Legitimatia este declarata nula, intrun ziar local si titularul achita tariful
de autorizare aprobat

intr-un interviu sustinut in fata


unei Comisii ANRE, urmat de
rezolvarea unei probleme si o
aplicatie practica
Legitimatia este declarata nula,
intr-un ziar local si titularul achita
o penalitate in cuantum de 500
RON indiferent de gradul si tipul
de autorizare

in participarea la un concurs, fiind


necesara obtinerea unui punctaj
minim de 30 puncte

274 O.25/07
86(1)(2)

in cazul in care electricianul autorizat


isi pierde legitimatia, la solicitarea sa,
ANRE poate emite un duplicat, daca:

315 O.25/07
31

in vederea autorizarii pentru ambele


tipuri de autorizare (A si B),
electricienii:

Trebuie sa indeplineasca conditiile


de calificare si experienta
profesionale, cumulate, pentru
fiecare tip de autorizare si sustin
examene separate pentru fiecare
dintre aceste tipuri

Trebuie sa indeplineasca
Trebuie sa fi fost autorizati in
conditiile de calificare si
prealabil in baza Ordinului MIC
experienta profesionale, cumulate, nr34 din 1999
pentru fiecare tip si sustin un
singur examen

316 O.25/07
24d

in vederea inscrierii la examenul de


autorizare, electricianul trebuie sa
transmita in documentatia anexata
cererii de autorizare o lista de lucrari;
acest document este:
La expirarea duratei de valabilitate a
legitimatiei de electrician autorizat,
titularul:

Optional (solicitantul decide daca il


transmite sau nu)

Nerelevant

Un document obligatoriu din


dosar, care trebuie intocmit corelat
cu informatiile continute in
carnetul de munca

Se va prezenta la sediul ANRE


pentru a viza legitimatia pentru o
noua perioada de 5 ani, cu plata
tarifului corespunzator gradului si
tipului de autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE


pentru a viza prelungirea
valabilitatii legitimatiei pentru o
perioada de doar 3 ani, cu plata a
50% din tariful corespunzator
gradului si tipului de autorizare

in cazul in care doreste


continuarea activitatii in calitate de
electrician autorizat, va sustine un
nou examen, cu respectarea
prevederilor Regulamentului de
autorizare

4 ani

5 ani

388 O.25/07
81

433 O.25/07
64

Legitimatia de electrician autorizat


3 ani
eliberata de ANRE este valabila pentru
o perioada de:

34

Legitimatia este declarata nula,


intr-un ziar local si titularul achita
un tarif de emitere a duplicatului,
conform prevederilor din
regulamentul de autorizare

434 O.25/07
19f

Legitimatia de electrician autorizat


gradul IIIB confera urmatoarele
competente titularului:

De executare de instalatii electrice


cu orice putere instalata tehnic
realizabila, la o tensiune nominala
maxima de 20 kV

435 O.25/07
18(1)a,b

Legitimatiile de electrician autorizat


pot fi:

De tip G (general) pentru instalatii


electrice

586 O.25/07
55

622 O.25/07
18(1)a,b
652 O.25/07
75b,c

779 O.25/07
32

793 O.25/07
72a,e

De executare de instalatii electrice


cu orice putere instalata tehnic
realizabila, la o tensiune nominala
maxima de 220 kV

De tip A (pentru proiectare) si de


tip B (pentru executare) de
instalatii electrice
Promovarea examenului de autorizare Minim 20 de puncte la chestionar si Minim 24 de puncte la chestionar
se face obtinand:
3 puncte la aplicatia numerica,
si 3 puncte la aplicatia numerica,
pentru gradele I si II, respectiv 25 de indiferent de gradul de autorizare
puncte la chestionar si 3 puncte la
(I, II, III sau IV)
aplicatia numerica pentru gradele III
si IV
Regulamentul de autorizare a
electricienilor defineste urmatoarele
tipuri de autorizatii:
Sanctiunile contraventionale aplicate
de ANRE electricienilor autorizati pot
fi asociate cu una dintre urmatoarele
masuri:
Trecerea la un grad de autorizare
superior se poate face:

De tip E pentru executie

Una dintre obligatiile electricianului


autorizat care executa lucrari de
instalatii electrice este:

De a respecta proiectele lucrarilor de Nu este obligat sa participe la


instalatii electrice si normele tehnice receptia finala a lucrarilor
aplicabile
executate

Retragerea autorizarii cu drept de


prezentare la o noua examinare

dupa 5 ani de experienta in baza


gradului de autorizare detinut

35

De proiectare de instalatii
electrice cu orice putere instalata
tehnic realizabila, la o tensiune
nominala maxima de 20 kV
De tip U (universal) pentru
instalatii electrice de utilizare
Minim 12 de puncte la chestionar
si 2 puncte la aplicatia numerica,
pentru gradele I si II, respectiv 15
de puncte la chestionar si 3 puncte
la aplicatia numerica pentru
gradele III si IV

De tip A sau B pentru proiectare Nu sunt definite tipuri de


si respectiv executare
autorizare, ci doar grade de
autorizare
Retragerea autorizarii fara drept Avertisment verbal
de prezentare la o noua examinare

prin vizarea anuala a legitimatiei Sustinerea unui examen de


de catre ANRE
autorizare in conditiile prevazute
in Regulament, indiferent daca
vechea legitimatie a expirat sau nu
Are dreptul de a racorda la SEN
noi puncte de consum, urmand a
solicita acordul operatorului de
retea dupa receptia la terminarea
lucrarilor

794 O.25/07
72i

Una dintre obligatiile electricianului


autorizat care executa lucrari de
instalatii electrice este:

Sa respecte proiectele de executie a


lucrarilor de instalatii electrice doar
daca sunt intocmite de el

La solicitarea beneficiarului, sa
participe la punerea in functiune
si receptia finala a lucrarilor
executate

De a racorda la SEN noi puncte de


consum, urmand a solicita acordul
operatorului de retea dupa receptia
la terminarea lucrarilor

795 O.25/07
72a,b

Una dintre obligatiile electricianului


care detine autorizatie de tip A este:

Sa proiecteze instalatii electrice doar


conform gradului si tipului de
autorizare si sa respecte normele
tehnice corespunzatoare tipurilor de
instalatii electrice proiectate

Sa semneze documentatii de
proiectare chiar daca nu sunt
realizate de el, astfel incat
proprietarul sa poata demara cat
mai repede executia instalatiilor

Sa execute sau sa coordoneze


executia instalatiilor electrice de
orice putere sau tensiune tehnic
realizabila

796 O.25/07
72a,b

Una dintre obligatiile electricianului


care detine autorizatie de tip B si
executa instalatii electrice este:

Sa execute instalatii electrice doar


conform gradului si tipului de
autorizare, numai in contractare
legala a acestora (prin contract
individual de munca sau de prestari
servicii, in cazul in care este
autorizat de administratia publica
locala

Sa execute instalatii electrice


doar conform gradului si tipului
de autorizare si sa respecte
normele tehnice corespunzatoare
tipurilor de instalatii electrice
proiectate

Sa proiecteze instalatii electrice


doar conform gradului si tipului de
autorizare, avand in vedere ca
experienta practica ii permite acest
lucru

817 O.25/07
16

819 O.25/07
15

Verificarea instalatiilor electrice


tehnologice noi, executate in vederea
racordarii la SEN se realizeaza de
catre:
Verificarea proiectelor de instalatii
electrice tehnologice racordate la SEN
se realizeaza de catre:

Personalul de exploatare din cadrul


operatorului de retea

de verificat-norme-normativ

Specialisti atestati de Ministerul


Economiei si Finantelor, avand
calitatea de "Responsabil tehnic
cu executia"
Electricieni autorizati de ANRE si
Specialisti atestati de Ministerul
care sunt titulari de autorizatii de tip Economiei si Finantelor avand
A
calitatea de "Verificator de
proiecte"

36

Corpul de control al ANRE

Electricieni autorizati de ANRE si


care sunt titulari de autorizatii de
tip B

34

O.25/07
72,70.C
lg 1386(1),
(4)a

ANRE poate aplica sanctiuni


contraventionale unui electrician
autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevazute in


Desfasurarea activitatii in baza
Regulamentul de autorizare ca fiind unui carnet de electrician
interzisa
autorizat emis in baza Ordinului
MIC nr 34 din 1999, cu
valabilitate prelungita pana in
2009

35

O.24/07
52
lg1386(1)(4)

ANRE poate aplica sanctiuni


contraventionale, daca:

Operatorul economic savarseste una Operatorul economic savarseste Operatorul economic nu transmite
dintre contraventiile stabilite in legea una dintre infractiunile stabilite in lunar sinteza activitatii desfasurate
energiei electrice
legea energiei electrice

36

O.24/07
55.2c

ANRE poate retrage Atestatul detinut


de un operator economic daca:

operatorul economic nu indeplineste


criteriile de bonitate financiara
corespunzatoare procedurii
aplicabile

operatorul economic nu
indeplineste una din obligatiile
definite ca "esentiale" de catre
ANRE, conform prevederilor
Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici

ANRE nu are competenta de a


retrage Atestatele emise

37

ord
24/2007
55.2c,d

ANRE poate retrage Atestatul detinut


de un operator economic daca:

ANRE nu poate dispune


retragerea Atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat


in anexa la cererea de atestare /
reatestare informatii neconforme
cu realitatea

38

ord
24/2007
55.2g, d

ANRE poate retrage Atestatul detinut


de un operator economic daca:

Operatorul economic a executat


lucrari fara personal calificat,
autorizat si in numar minim
corespunzator pentru tipul de atestat
detinut
Operatorul economic solicita acest
lucru

Operatorul economic a prezentat


in anexa la cererea de atestare/
reatestare informatii neconforme
cu realitatea
atestarea

ANRE nu poate dispune retragerea


Atestatelor emise

37

Desfasurarea de activitati fara


contracte legale, in vigoare
(contract individual de munca
semnat cu un angajator sau
contract de prestari servicii, in
cazul in care este persoana fizica
autorizata de autoritatile
administratiei locale)

45

ord
24/2007
11a,b,c

118 O. 24/07
53

Atestatele emise de ANRE pentru


desfasurarea activitatilor operatorilor
economici in instalatii electrice
instituie competente:
Constatarea si sanctionarea
contraventiilor se fac:

La proiectarea si executarea de
Numai la proiectarea si
lucrari pe niveluri de joasa, medie si executarea de lucrari pe niveluri
inalta tensiune
de joasa si medie tensiune

Numai la efectuarea de lucrari de


incercari de echipamente electrice

in conditiile Legii nr 318/ 2003

in conditiile Legii nr 13/ 2007

ANRE nu poate dispune aplicarea


de amenzi Operatorilor economici,
decat cu acordul acestora

194 O.24/07
36(6)
221 O.24/07
2(2)
lg 13-86
(1)

Durata de valabilitate a Atestatelor


De la 1 la 5 ani
emise de ANRE este:
Executarea de lucrari de proiectare sau Constituie contraventie si se
de executare a instalatiilor electrice
sanctioneaza
fara Atestat valabil emis de ANRE:

Nelimitata

Provizorie de la 1 la 12 luni

Este permisa pentru instalatiile


electrice de utilizare

Constituie doar abatere

487 O.24/07
14

Operatorul economic aflat in


reorganizare judiciara, care nu detine
atestate emise de ANRE:
Regulamentul pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza
si executa instalatii electrice din
sistemul electroenergetic este aprobat
prin:
Fisa de solutie este elaborata de:

Poate solicita Atestat provizoriu


emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de Poate efectua doar de lucrari de


ANRE
incercari de echipamente electrice

Hotarare de guvern

Ordin al ministrului de resort

Ordin al presedintelui ANRE in


baza Legii 13/ 2007

utilizatori

operatorul de distributie

orice consultant de specialitate

624 O.24/07

228 O.45/06
13(2)
703 O.45/06
14a

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii noi de tip "consumator


o fisa de solutie pentru:
casnic" individuali, indiferent de
puterea solicitata

38

utilizatorii noi care se racordeaza utilizatorii noi care sunt


la retelele electrice avand tensiune distribuitori sau au grupuri
nominala de 110 kV sau mai mare generatoare indiferent de tensiunea
retelei la care se racordeaza

704 O.45/06
14a,c

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii noi care sunt distribuitori


o fisa de solutie pentru:
sau au grupuri generatoare indiferent
de tensiunea retelei la care se
racordeaza

utilizatorii de tip "consumatori"


care se racordeaza la retele
electrice de medie sau joasa
tensiune, indiferent de puterea
solicitata, daca solutia de
racordare este unica si evidenta

utilizatorii de tip "consumator


casnic" individuali, indiferent de
puterea solicitata

705 O.45/06
14d

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatori existenti care solicita un


o fisa de solutie pentru:
spor de putere ce poate fi acordat
prin instalatiile de racordare
existente, indiferent de tensiunea
retelei la care sunt racordati

utilizatorii noi care sunt


distribuitori sau au grupuri
generatoare indiferent de
tensiunea retelei la care se
racordeaza

utilizatorii care, prin tipul lor si


caracteristicile echipamentelor
instalatiilor de utilizare si/sau al
proceselor tehnologice, impun
necesitatea unei analize pentru
stabilirea impactului racordarii
asupra retelei si a celorlalti
utilizatori si stabilirea masurilor
pentru incadrarea acestui impact in
limitele normate

706 O.45/06
14c

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii perturbatori


o fisa de solutie pentru:

utilizatorii noi care sunt


distribuitori sau au grupuri
generatoare indiferent de
tensiunea retelei la care se
racordeaza

utilizatorii de tip "consumatori"


care se racordeaza la retele
electrice de medie sau joasa
tensiune, indiferent de puterea
solicitata, daca solutia de
racordare este unica si evidenta

707 O.45/06
17a,b

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii noi care se racordeaza la


un studiu de solutie pentru:
retelele electrice avand tensiune
nominala de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt


distribuitori sau au grupuri
generatoare indiferent de
tensiunea retelei la care se
racordeaza

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

39

708 O.45/06
17e
19(2)

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii de tip consumatori care


un studiu de solutie pentru:
solicita o putere mai mica de 30
kVA, indiferent de categoria din care
fac parte din punct de vedere al
activitatii lor

utilizatori existenti care solicita utilizatorii perturbatori


un spor de putere ce poate fi
acordat prin instalatiile de
racordare existente, indiferent de
tensiunea retelei la care sunt
racordati

709 O.45/06
17a,e

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii de tip consumatori care


un studiu de solutie pentru:
solicita o putere mai mica de 30
kVA, indiferent de categoria din care
fac parte din punct de vedere al
activitatii lor

utilizatorii care, prin tipul lor si


caracteristicile echipamentelor
instalatiilor de utilizare si/sau al
proceselor tehnologice, impun
necesitatea unei analize pentru
stabilirea impactului racordarii
asupra retelei si a celorlalti
utilizatori si stabilirea masurilor
pentru incadrarea acestui impact
in limitele normate

utilizatorii noi care se racordeaza


la retelele electrice avand tensiune
nominala de 110 kV sau mai mare

710 O.45/06
17d

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii care solicita modificarea


un studiu de solutie pentru:
/ imbunatatirea instalatiilor de
racordare existente sau cresterea
gradului de siguranta in punctul de
delimitare, daca lucrarile necesare nu
pot fi stabilite prin fisa de solutie

utilizatorii de tip "consumatori"


care se racordeaza la retele
electrice de medie sau joasa
tensiune, indiferent de puterea
solicitata, daca solutia de
racordare este unica si evidenta

utilizatorii de tip consumatori care


solicita o putere mai mica de 30
kVA, indiferent de categoria din
care fac parte din punct de vedere
al activitatii lor

711 O.45/06
17a

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatori existenti care solicita un


un studiu de solutie pentru:
spor de putere ce poate fi acordat
prin instalatiile de racordare
existente, indiferent de tensiunea
retelei la care sunt racordati

utilizatorii de tip "consumator


casnic" individuali, indiferent de
puterea solicitata

utilizatorii care se racordeaza la


retelele electrice avand tensiune
nominala de 110 kV sau mai mare

40

740 O.45/06
23(2)a,b

49

ord
18/2004
4(3)

264 ord
18/2004
8(2)

460 ord
18/2004
4(3)

14

I7/2002
5.4.2

16

I7/2002
3.4.3

Studiul de solutie elaborat in vederea


racordarii la retelele electrice se
avizeaza atat de operatorul de
distributie cat si de operatorul de
transport si de sistem in toate cazurile
care prevad:

racordarea grupurilor dispecerizabile racordarea utilizatorilor racordati


la retelele electrice de distributie
la medie tensiune care detin in
patrimoniu receptoare cu puteri
totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor in statii de


transformare 400(220)/110 kV
prin linii electrice de distributie cu
tensiunea de 110kV

Autoritatea Nationala de Reglementare avizele tehnice de racordare


in domeniul Energiei analizeaza si
solutioneaza prin procedura
necontencioasa eventualele contestatii
cu privire la:
in cazul aparitiei unor divergente cu
parcurgerea procedurii de mediere la
privire la racordarea la retelele electrice nivelul operatorului de retea
sau emiterea de avize de amplasament,
intre un solicitant si o subunitate sau
unitate a unui operator de retea,
declansarea procedurii de solutionare a
neintelegerii se va face numai dupa:

racordarea la retelele electrice de calitatea executiei instalatiilor


interes public
interioare ale cladirilor civile

Neintelegerile privind racordarea


intotdeauna pe cale amiabila
utilizatorilor la retelele electrice de
interes public, dintre operatorii de
distributie si solicitanti, se
solutioneaza:
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor numai de sarcinile in regim normal
de protectie in cazul motoarelor se face de functionare
tinandu-se seama:

in conformitate cu prevederile
intotdeauna in justitie
unei proceduri specifice aprobate
de ANRE
ord18/2004
numai de sarcinile de pornire

de simultaneitatea sarcinilor in
regim normal si de pornire

Alimentarea de rezerva a
recomandata
consumatorilor echipati cu instalatii
electrice pentru prevenirea si stingerea
incendiilor este:

obligatorie

la latitudinea consumatorului

41

inregistrarea unei actiuni in


justitie

parcurgerea procedurii de mediere


la nivelul Ministerului Economiei
si Finantelor

22

I7/2002
3.3.6

Amplasarea instalatiilor electrice sub


conducte sau utilaje pe care poate sa
apara condens:
Conductorul neutru se leaga la dulia
lampii:

se admite

nu se admite

se admite conditionat

la borna din interior

la oricare dintre borne

la borna conectata la partea


filetata a duliei

137 I7/2002
5.2.70

Coridorul de acces din fata sau din


spatele unui tablou se prevede cu o
latime de cel putin masurata intre
punctele cele mai proeminente ale
tabloului si elementele neelectrice de
pe traseu

0,5 m

0, 8 m

1m

138 I7/2002
5.3.25

Corpurile de iluminat echipate cu


lampi cu descarcari in vapori metalici
se prevad in orice tip de incapere cu:

gratar protector

dispozitiv pentru imbunatatirea


factorului de putere

legatura la un conductor de
protectie

170 I7/2002
5.4.2

Dimensionarea conductoarelor
circuitelor de alimentare in cazul
motoarelor se face tinandu-se seama:

numai de sarcinile in regim normal


de functionare

numai de sarcinile de pornire

de simultaneitatea sarcinilor in
regim normal si de pornire

177 I7/2002
5.3.27

Dispozitivele pentru suspendarea


peste 5 kg
corpurilor de iluminat (carlige, bolturi,
dibluri, etc) se aleg astfel incat sa
suporte fara deformari:
Distanta de izolare in aer intre partile cel putin 50 mm
sub tensiune neizolate ale tabloului si
elemente de constructie (usi pline,
pereti) trebuie sa fie de:
Distanta maxima admisa intre doua
3m
suporturi consecutive pentru sustinerea
izolatoarelor de fixare a conductoarelor
electrice de joas tensiune pe peretii
cladirilor este de:

de 5 ori greutatea corpului de


iluminat, dar nu mai putin de 10
kg

de 3 ori greutatea corpului de


iluminat utilizat

75 mm

100 mm

4m

5m

114 I7/2002
5.3.23

179 I7/2002
5.2.64

182 I7/2002
5.1.48

42

213 I7/2002
5.2.86

Este admisa racordarea prin prize la


0,5 kW
circuitul de alimentare al receptoarelor
electrice cu putere nominala pana la:

216 I7/2002
4.2.9

Este obligatorie protectia la


suprasarcini pentru:

233 I7/2002
4.1.41

Folosirea elementelor conductoare ale permisa


constructiei, pentru dubla functie de
protectie si de neutru este:
imbinarea tuburilor de protectie a
admisa
conductoarelor electrice la trecerile
prin elemente de constructie este:
in camerele de copii din crese,
peste 1m
gradinite, spitale de copii, prizele
trebuie montate pe pereti la
urmatoarele inaltimi masurate de la
axul aparatului la nivelul pardoselii
finite:

interzisa

obligatorie

interzisa

admisa doar pentru tuburi cu


diametru mai mic de 16 mm

peste 1,5 m

peste 2m

268 I7/2002
5.4.5a

in cazul consumatorilor racordati direct 3 kW


la reteaua de joasa tensiune a
distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor monofazate se admite
pentru o putere de pana la:

4 kW

5,5 kW

269 I7/2002
5.4.5a

in cazul consumatorilor racordati direct 4 kW


la reteaua de joasa tensiune a
distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor trifazate se admite pentru o
putere de pana la:

5,5 kW

7,5 kW

254 I7/2002
5.1.103
261 I7/2002
5.2.19

1 kW

instalatii din incaperi din categoriile instalatii de comanda,


celor cu risc de incendiu sau de
semnalizare
explozie

43

2 kW

instalatii de comutare si similare

273 I7/2002
5.2.50

in cazul folosirii unui intrerupator


trebuie prevazut cu protectie de
general automat al tabloului general de minima tensiune
distributie, acesta:

nu trebuie prevazut cu protectie


de minima tensiune

poate fi prevazut sau nu cu


protectie de minima tensiune, in
functie de optiunea proiectantului

293 I7/2002
5.2.18
301 I7/2002
5.3.19

in cladirile de locuit se prevad in


fiecare incapere de locuit:
in incaperi cu praf, scame sau fibre
combusibile, se aleg corpuri de
iluminat pe suprafata carora
temperatura este de cel mult:
in incaperi de locuit si similare se
recomanda ca traseele tuburilor
orizontale pe pereti sa fie distantate
fata de plafon la:
in incaperile cu bai sau cu dusuri este
permisa amplasarea dozelor de legaturi
numai in:
in locuinte se prevede cate un circuit de
priza separat pentru receptoare cu
puteri de:
in volumul 2, in cazul incaperilor cu
bai sau dusuri, se admite montarea
receptoarelor numai daca sunt de clasa
de protectie:
In volumul 3, In cazul Incaperilor cu
bai sau dusuri, instalarea prizelor:
Instalarea conductoarelor electrice in
tuburi sau tevi montate in pamant:
Instalatiile electrice din cladiri situate
in zona litoralului se protejeaza in
tuburi:

cel putin o priza

cel putin doua prize

cel putin trei prize

100 grade C

150 grade C

200 grade C

1m

0,5 m

circa 0,3 m

volumul 1de protectie

volumul 2 de protectie

volumul 3 de protectie

minimum 2 kW

minimum 2,5 kW

minimum 3 kW

II

este totdeauna admisa

nu este admisa cu nici o conditie

este admis conditionat

este interzisa

este admisa

din materiale electroizolante

flexibile

este admisa numai pentru


conductoare de cupru
metalice

302 I7/2002
5.1.91

303 I7/2002
7.2.7
307 I7/2002
5.3.8
317 I7/2002
7.2.8

318 I7/2002
7.2.9
333 I7/2002
5.1.64
337 I7/2002
7.3.2

44

340 I7/2002
5.2.37

intrerupatoarele automate se pot


utiliza:

342 I7/2002
5.2.26

343 I7/2002
5.2.15

atat pentru separare cat si pentru


conectare si deconectare sub
sarcina

numai pentru deconectare sub


sarcina

intrerupatoarele, comutatoarele cu
cel putin 1 m
carcasa metalica nelegata la pamant sau
conductor de protectie si prizele fara
contact de protectie se instaleaza in
incaperi de productie, fata de elemente
metalice in legatura cu pamantul, la o
distanta de:

cel putin 1,25 m

cel putin 1,5 m

intrerupatoarele, comutatoarele si
1m de la axul aparatului
butoanele de lumina se monteaza, fata
de nivelul pardoselii finite, la inaltimea
de:
intrerupatoarele, comutatoarele, si
numai pe conductoarele de faza
butoanele de lumina trebuie montate:

(0,6-1,5) m de la axul aparatului

1,5 m de la axul aparatului

numai pe conductorul de nul

pe faza sau pe nul, nu are


importanta

362 I7/2002
5.1.3a

La circuitele electrice pentru


alimentarea receptoarelor de
importanta deosebita (receptoare din
blocul operator al spitalelor, iluminat
de siguranta, etc) materialul
conductoarelor este:

cupru sau aluminiu

obligatoriu cupru

363 I7/2002
5.4.6

La consumatorii alimentati din posturi 10 % din putere transformatoarelor 20 % din puterea


de transformare proprii, puterea celui din post
transformatoarelor din post
mai mare motor care porneste direct,
nu va depasi:
La consumatorii alimentati direct din pana la 30 A
pana la 50 A
reteaua furnizorului de energie
electrica, instalatiile electrice se
executa cu distributie monofazata,
pentru valori ale curentilor:

344 I7/2002
5.2.15

364 I7/2002
3.4.9

numai pentru separare

aluminiu

45

30 % din puterea
transformatoarelor din post

pana la 20 A

407 I7/2002
5.3.5

La stabilirea numarului de circuite


3 kW pe un circuit monofazat si 8
pentru iluminat normal se va respecta kW pe un circuit trifazat
conditia de a nu se depasi o putere
totala instalata de:
Legarea conductoarelor la aparate,
16 mmp
masini, elemente metalice fixe, se face
prin strangere mecanica cu suruburi in
cazul conductoarelor cu sectiuni mai
mici sau egale cu:

1 kW pe un circuit monofazat si
5 kW pe un circuit trifazat

5 kW pe un circuit monofazat si
10 kW pe un circuit trifazat

10 mmp

6 mmp

Legarea in serie a maselor materialelor interzisa


si echipamentelor legate la conductoare
de protectie este:
Legaturile barelor se executa:
numai prin sudare

obligatorie

la latitudinea executantului

numai cu ajutorul suruburilor

cu ajutorul suruburilor, clemelor


sau prin sudare

424 I7/2002
5.1.40

Legaturile conductoarelor de protectie numai prin sudare


trebuie executate:

numai prin insurubari, cu


contrapiulite si saiba elastica

425 I7/2002
5.1.34

Legaturile conductoarelor din aluminiu prin rasucire si matisare


pentru imbinari sau derivatii trebuie sa
se faca:
Legaturile conductoarelor din cupru
minimum 8 spire
pentru imbinari sau derivatii care se fac
prin rasucire si matisare trebuie sa aiba:

o lungime a legaturii de cel putin minimum 10 spire, o lungime a


1 cm
legaturii de cel putin 2 cm si sa se
cositoreasca

421 I7/2002
5.1.38

422 I7/2002
4.1.44
423 I7/2002
5.1.37

426 I7/2002
5.1.33

427 I7/2002
5.1.29
444 I7/2002
3.3.9

Legaturile electrice intre conductoare


izolate pentru imbinari sau derivatii se
fac:
Masurile pentru evitarea contactului
direct cu materialul combustibil al
elementelor de instalatii electrice se
aplica:

prin sudare sau prin insurubari cu


contrapiulite si inele de siguranta
(saiba elastica)
prin cleme speciale, prin presare prin lipire cu cositor
cu scule speciale sau prin sudare

in interiorul tuburilor sau tevilor de


protectie

in interiorul golurilor din


elementele de constructie

numai la montarea aparenta a


elementelor de instalatii electrice

numai la montarea sub tencuiala a atat la montarea aparenta cat si la


elementelor de instalatii electrice montarea ingropata

46

numai in doze sau cutii de legatura

452 I7/2002
3.3.9
456 I7/2002
5.1.92

Montarea pe materiale combustibile a interzisa


conductoarelor electrice cu izolatie
normala este:
Montarea tuburilor de protectie a
este strict interzisa
conductoarelor electrice pe pardoseala
combustibila a podurilor:

admisa

este admisa fara restrictii

admisa doar cu conditia


interpunerii de materiale
incombustibile
trebuie evitata se poate face
exceptie pentru tuburi metalice

458 I7/2002
5.4.8

Motoarele electrice alimentate prin


circuite separate trebuie prevazute pe
toate fazele:

505 I7/2002
5.1.156

Pentru cordoanele flexibile pentru


instalatiile electrice mobile, se prevad
lungimi suplimentare egale cu:

550 I7/2002
5.1.130

Plintele de distributie din PVC trebuie 3 cm fata de pervazuri din material


montate la distante de minim:
combustibil si 10 cm fata de
pardoseala
Prevederile normativului pentru
cladirilor agricole si horticole
proiectarea si executarea instalatiilor
electrice cu tensiuni pana la 1000 V
c.a. si 1500V c.c., indicativ I7-2002,
se aplica la proiectarea si executarea
instalatiilor electrice aferente:

1 cm fata de pervazuri din


material combustibil si 5 cm fata
de pardoseala
protectiei cladirilor impotriva
trasnetelor

15 cm fata de pervazuri din


material combustibil si 20 cm fata
de pardoseala
depozitelor de materiale
pirotehnice si explozive

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt


intotdeauna:
Protectia la tensiune nula sau la
tensiune minima, atunci cand este
necesara:

in constructie capsulata

cu contact de protectie

in executie sub tencuiala

se prevede la fiecare motor

se admite utilizarea in comun a


unui dispozitiv de protectie,
pentru mai multe motoare, in
anumite conditii

este interzisa utilizarea in comun a


unui dispozitiv de protectie

558 I7/2002
1.1e

581 I7/2002
5.3.9
589 I7/2002
5.4.11

numai cu dispozitiv de protectie la


scurtcircuit, pentru puteri mai mici
de 5 kW

numai cu protectie la suprasarcini, de regula, cu dispozitive de


pentru puteri mai mici de 5 kW
protectie la scurtcircuit si
dispozitive de protectie la
suprasarcina
50% din lungimea necesara pentru a (5 -10) % din lungimea necesara 20% din lungimea necesara pentru
evita solicitarea la tractiune
pentru a evita solicitarea la
a evita solicitarea la tractiune
tractiune

47

590 I7/2002
5.4.9

Protectia motoarelor la suprasarcina nu 0,6 kW


este obligatorie conditionat pentru
puteri ale acestora de pana la:

604 I7/2002
7.1.9

Puterea reactiva a bateriei de


cel mult 70% din puterea de mers in cel mult 80% din puterea de mers cel mult 90% din puterea de mers
condensatoare in cazul compensarii
gol a receptorului
in gol a receptorului
in gol a receptorului
locale (individuale) la receptoare de
putere mare (motor asincron,
transformator) trebuie sa compenseze:

610 I7/2002
5.1.60

Ramificatiile din distributiile cu


oriunde pe traseul conductelor
conductoare electrice libere se executa:

nu la mai mult de 1 m fata de


zona de fixare pe suport

numai in zonele de fixare pe


suporturi

642 I7/2002
6.9

Rezistenta de izolatie a instalatiei


electrice se masoara intotdeauna:

numai intre fiecare conductor


activ si pamant

atat intre conductoarele active


luate 2 cate 2, cat si intre fiecare
conductor activ si pamant

643 I7/2002
6.11

Rezistenta de izolatie a pardoselii se


cca. 0,5 m de elementul conductor
masoara in cel putin trei locuri, dintre accesibil in incapere
care unul aflat la:
Rezistenta de izolatie a unui circuit cu mai mica de 0,5 M
tensiune nominala > 500 V se masoara
in c.c. si trebuie sa aiba o valoare:

cca. 1 m de elementul conductor


accesibil in incapere

cca. 2 m de elementul conductor


accesibil in incapere

mai mare sau egala cu 1 M

mai mare sau egala cu 2 M

644 I7/2002
Tabel 6.1

661 I7/2002
5.3.2

1,1 kW

numai intre conductoarele active


luate 2 cate 2

Se admit doze comune pentru circuitele daca acestea functioneaza la aceeasi intotdeauna
de iluminat normal, de prize, de
tensiune
comanda si de semnalizare:

48

2,5 kW

daca puterea instalata pe fiecare


circuit nu depaseste 2 kW

662 I7/2002
5.4.1

Se admite alimentarea a mai multor


8 kW
receptoare electrice de forta de aceeasi
natura (de ex. motoare) prin acelasi
circuit prevazut cu protectie comuna la
scurtcircuit, daca puterea totala
instalata nu depaseste:

10 kW

15 kW

669 I7/2002
5.2.75

Se prevede accesul pe la ambele capete 10 m


pe coridoarele din dreptul tablourilor
de distributie formate din mai multe
panouri avand o lungime mai mare de:

3m

5m

689 I7/2002
5.2.36

Sigurantele automate cu filet se pot


utiliza:

numai pentru separare

atat pentru separare cat si pentru


conectare si deconectare sub
sarcina

numai pentru deconectare sub


sarcina

712 I7/2002
5.3.8

Stabilirea numarului de prize


monofazate in cladirile de locuit si
social-culturale se face considerand o
putere instalata pe circuit de:
Supunerea legaturilor electrice la
eforturi de tractiune:
Tablourile de distributie din locuinte se
pot instala astfel incat inaltimea laturii
de sus a tablourilor fata de pardoseala
finita sa nu depaseasca:
Tuburile si tevile metalice rigide sau
flexibile, se utilizeaza:
Tuburile si tevile metalice sau din
material plastic se instaleaza:

1 kW

1,5 kW

2 kW

este permisa intotdeauna

este permisa in cazul


conductoarelor de cupru
2,3 m

este interzisa

746 I7/2002
5.1.31
751 I7/2002
5.2.67

780 I7/2002
5.1.79
781 I7/2002
5.1.84

2m

numai in incaperi in care mediul nu


este coroziv
numai aparent

49

2,5 m

in orice categorie de incaperi sau numai in incaperi in care mediul


mediu
nu prezinta pericol de incendiu
numai ingropat
aparent sau ingropat, in anumite
conditii

782 I7/2002
5.1.89

Tuburile si tevile montate orizontal in perfect orizontala


incaperi in care se poate colecta apa de
condensatie trebuie montate intre doua
doze in pozitie:
457 I7/2002 Montarea, pe conductoarele de
interzisa
4.2.23 + protectie, a unor elemente care pot
V. intrebarea 306(454)
PE102/92 produce intreruperea circuitului este:
4.5.3

aproape orizontala, cu pante de


(0,5 1)% intre doua doze

cu pante de (1 2 ) % intre doua


doze

permisa in anumite conditii

la latitudinea consumatorului

n evi de protecie;

nglobat n tencuial sau instalate


n golurile canalelor de beton.

I7/2002
5.1.132

Conductele punte cu izolaie i manta


din PVC trebuie montate:

aparent, indiferent de traseu

I7/2002
5.1.139

Curbarea pe lat a conductelor


INTENC se face cu o raz de curbur
egal cu:
n dozele de aparat i de derivaie, la
conducta punte se las capete de
rezerv de:
intrerupatoarele si comutatoarele din
circuitele electrice pentru alimentarea
lampilor fluorescente se aleg pentru un
curent nominal de:
Amplasarea aparatelor, echipamentelor
si receptoarelor electrice in locuri in
care ar putea fi expuse direct la apa,
ulei, substante corozive, caldura sau
socuri mecanice:

cel puin de 2 ori diametrul exterior cel puin de 4 ori diametrul


al conductelor;
exterior al conductelor

cel puin de 10 ori diametrul


exterior al conductelor.

1 cm

5 cm

minimum 7 cm

6A

minim 10 A

minim 16 A

se admite

se admite conditionat

este interzisa

metoda statistica

oricare dintre cele doua metode


prezentate la variantele a) si b)

I7/2002
5.1.141
I7/2002
5.2.7

I7/2002
5.2.7

135 NTE
001/03
5.2.1

Coordonarea izolatiei echipamentelor metoda conventionala


din retelele electrice avand tensiunea
cea mai ridicata 1 kV Us 245 kV se
face utilizand:

50

136 NTE
001/03
5.2.1b
287 NTE
001/03
6.2.6b
319 NTE
001/03
5.1.3.5.b
391 NTE
001/03
6.1.3
463 NTE
001/03

509 NTE
001/03
3.22b
510 NTE
001/03
3.22a

Coordonarea izolatiei echipamentelor


din retelele electrice avand tensiunea
cea mai ridicata Us > 245 kV se face
utilizand:
in cazul stalpilor speciali de 110 kV
mai inalti de 40 m, rezistenta prizei de
pamant masurata la 50 Hz, nu trebuie
sa depaseasca valoarea de:
in zonele cu circulatie redusa, valoarea
intensitatii campului electric la 1,8m de
suprafata solului nu trebuie sa
depaseasca:
La LEA 110 kV cu stalpi sub 40 m
unghiul de protectie va fi, pe toata
lungimea liniei, de maxim:
Normativul privind alegerea izolatiei,
coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice de c.a.
impotriva supratensiunilor se aplica:

doar metoda conventionala

doar metoda statistica

oricare dintre metoda


conventionala sau metoda statica

10

5ohmi

12,5 kV/m

30 kV/m

20 kV/m

30

45

60

instalatiilor electrice pentru


tractiunea electrica

instalatiilor electrice din medii


explozive

instalatiilor electrice cu tensiunea


nominala mai mare de 1000V

Pentru echipamentele cu tensiunea cea


mai ridicata mai mare decat 245 kV,
nivelul nominal de izolatie se defineste
prin:
Pentru echipamentele cu tensiunea cea
mai ridicata mai mica sau egala cu 245
kV, nivelul nominal de izolatie se
defineste prin:

tensiunea nominala de tinere la


impuls de trasnet

tensiunea nominala de tinere de


scurta durata la frecventa
industriala

tensiunea nominala de tinere la


impuls de comutatie

tensiunea nominala de tinere la


impuls de trasnet

tensiunea nominala de tinere de


scurta durata la frecventa
industriala

tensiunea nominala de tinere la


impuls de comutatie

51

591 NTE
001/03
7.2.7

Protectia posturilor de transformare noi descarcatoare cu rezistenta variabila descarcatoare cu coarne


de 3-35 kV cu intrare aeriana,
pe baza de oxizi metalici
impotriva loviturilor directe de
trasne t si impotriva undelor de
supratensiune de trasnet care se
propaga pe LEA se realizeaza cu:

paratrasnete

739 NTE
001/03
13.6

Statiile de transformare exterioare


inalt
amplasate in zone poluate (niveluri de
poluare III si IV) se realizeaza in
sistem constructiv de tip:
Valoarea rezistentei de dispersie a
5
prizei de pamant artificiale pentru o
instalatie de paratrasnete, in cazul in
care priza de pamant se executa separat
fata de prizele de pamant pentru
instalatiile electrice, trebuie sa fie cel
mult:

semiinalt

jos

10

15

813 NTE
001/03
12.5.3

Valoarea rezistentei de dispersie a


5
prizei de pamant naturale pentru o
instalatie de paratrasnete, in cazul in
care priza de pamant se executa separat
fata de prizele de pamant pentru
instalatiile electrice, trebuie sa fie cel
mult:

10

15

111 NTE
003/04
26
172 NTE
003/04
28

Conductoarele izolate pot fi utilizate la 110 kV


liniile electrice de:

110 kV, numai in terenuri silvice medie tensiune

Din considerente mecanice,


25 mmp
conductoarele funie de otel ale liniilor
electrice aeriene cu tensiuni mai mari
de 1 kV vor avea urmatoarele sectiuni
minime:

20 mmp

812 NTE
001/03
12.5.3

52

16 mmp

173 NTE
003/04
28

Din considerente mecanice,


16 mmp
conductoarele funie din aluminiu-otel,
aliaje de aluminiu-otel si aliaje de
aluminiu ale liniilor electrice aeriene
cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea
urmatoarele sectiuni minime:

230 NTE
003/04
37

400 kV

271 NTE
003/04
57c

Folosirea armaturilor de protectie


110 kV
220 kV
impotriva arcului electric este
obligatorie la liniile electrice aeriene cu
tensiunea nominala de:
Folosirea armaturilor de protectie
20 kV
110 kV
impotriva arcului electric este
obligatorie la liniile electrice aeriene cu
tensiuni nominale de:
in cazul echiparii stalpilor liniilor
trebuie sa aiba toate aceeasi tensiune pot avea tensiuni diferite
electrice aeriene cu tensiuni mai mari
de 1 kV, cu mai multe circuite, acestea:

385 NTE
003/04
58
386 NTE
003/04
126
392 NTE
003/04
120

La dimensionarea stalpilor se admite o 10%


depasire a rezistentelor de calcul cu
maximum :
La executarea liniilor, verificarea
nu se face fiind constructiva
valorilor rezistentelor de dispersie ale
prizelor de pamant:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni la fiecare stalp de intindere
mai mari de 1 kV, conductoarele de
protectie se leaga la pamant:

3%

231 NTE
003/04
37

25 mmp

53

5%

35 mmp

220 kV si 400 kV

pot avea tensiuni diferite cu


maximum 10% intre ele

nu se face fiind inclusa


se face conform normelor
constructiv in conductorul de nul specifice
al retelei
la fiecare stalp special
la fiecare stalp

393 NTE
003/04
38

La liniile electrice aeriene cu tensiuni 5%


mai mari de 1 kV, in cazul
izolatoarelor strapungibile, numarul de
izolatoare dintr-un lant, determinate pe
baza tensiunilor nominale de tinere se
mareste cu:

394 NTE
003/04
44

La liniile electrice aeriene cu tensiuni prin ruperea unui element de izolator prin ruperea unui element de
mai mari de 1 kV, in cazul lanturilor
dintr-o ramura
izolator din doua ramuri
multiple de intindere, verificarea
elementelor de izolatoare si a clemelor
si armaturilor componente, la gruparea
speciala de incarcari (regim de avarie)
se face:

prin ruperea a doua elemente de


izolator dintr-o ramura

395 NTE
003/04
41

La liniile electrice aeriene cu tensiuni este acelasi ca la stalpii de intindere din considerente mecanice, este
mai mari de 1 kV, pentru stalpii inalti,
mai mic decat la stalpii de
la marile traversari, nivelul de izolatie:
intindere

pentru un grad marit de siguranta,


este mai mare decat la stalpii de
intindere

396 NTE
003/04
57a

La liniile electrice aeriene cu tensiuni


mai mari de 1 kV, se folosesc cleme cu
eliberarea conductorului, respectiv
cleme sau legaturi cu tractiune limitata,
la:
397 NTE003/0 La liniile electrice aeriene cu tensiuni
4/00
mai mari de 1 kV, se folosesc cleme
57a
sau legaturi cu retinerea conductorului,
la:
398 NTE
La liniile electrice aeriene de 110 kV,
003/04
numarul de izolatoare din lanturile de
39
intindere, formate din elemente tip
capa-tija, se considera:
399 NTE
La liniile electrice aeriene de medie
003/04
tensiune se pot utiliza stalpi de lemn
104
din:

10%

15%

stalpi de intindere

stalpi de sustinere de tip intarit

stalpi de sustinere de tip normal

stalpi de intindere

stalpi de sustinere de tip intarit

stalpi de sustinere de tip normal

mai mare cu o unitate decat la


lanturile de sustinere

mai mic cu o unitate decat la


lanturile de sustinere

egal cu cel de la lanturile de


sustinere

conifere

foioase tari

alte specii

54

410 NTE
003/04
tabel 17
nota 3
448 NTE
003/04
128a,c

La stalpii terminali cu mai multe


circuite, verificarile se fac:

in conditiile montarii numai a


circuitelor de pe o singura parte a
stalpului

in conditiile montarii circuitelor


de pe ambele parti ale stalpului

508 NTE
003/04
73

Pentru dimensionarea stalpilor in regim ruperea conductoarelor in conditiile ruperea conductoarelor in


ruperea conductoarelor in
de avarie se considera, ca ipoteza de unui vant perpendicular pe linie,
conditiile de vant in lungul liniei, conditiile de vant in lungul liniei,
calcul:
simultan cu depunere de chiciura
simultan cu depunere de chiciura fara depunere de chiciura

519 NTE
003/04
134
653 NTE
003/04
30

Pentru o linie electrica aeriana culoarul este diferit de zona de protectie a


de trecere (de functionare):
liniei

este diferit de zona de siguranta a coincide cu zona de siguranta si cu


liniei
zona de protectie ale liniei

Sarmele de otel utilizate la realizarea se protejeaza impotriva coroziunii


conductoarelor funie de otel si a inimii prin zincare clasa 2-a
de otel a conductoarelor aluminiu - otel
destinate liniilor electrice aeriene cu
tensiuni mai mari de 1 kV:

se protejeaza impotriva coroziunii nu se protejeaza impotriva


cu grund epoxidic
coroziunii

668 NTE
003/04
125
714 NTE
003/04
59

Se prevad prize artificiale de pamant


pentru dirijarea potentialelor la:

toti stalpii LEA din zonele cu


circulatie frecventa

toti stalpii speciali ai LEA din


zonele cu circulatie redusa

toti stalpii cu aparataj ai LEA din


zonele cu circulatie redusa

Stalpii de interventie se
dimensioneaza:

numai in regim normal

numai in regim de avarie

in regim normal si de avarie

715 NTE
003/04
57d

Stalpii de interventie:

se folosesc pe perioada normala de


functionare a liniei electrice

nu se folosesc la liniile electrice


aeriene

se folosesc pentru remedierea


temporara a unor portiuni de linii
avariate

Montarea de dispozitive antivibratore se face in cazul trecerii LEA prin


in cazul folosirii conductoarelor
pe conductoarele active si de protectie zone plane deschise, cu deschideri de de protectie cu fibra optica
ale LEA:
peste 120 m, conditionat
inglobata

55

nu se fac verificari la stalpii


terminali cu mai multe circuite

nu sunt necesare la executarea de


LEA

716 NTE
003/04
57b
717 NTE
003/04
112
718 NTE
003/04
105
719 NTE
003/04
57a
720 NTE
003/04
99
721 NTE
003/04
57c
41 NTE005
Instructiun
i
167 NTE005
4
227 NTE005
53
265 NTE005
36

Stalpii de intindere sunt utilizati


pentru:

fixarea conductoarelor, prin


intindere, la capetele liniei

Stalpii de lemn folositi la executarea


liniilor electrice aeriene se monteaza:

in alveola de beton

fixarea conductoarelor, prin


pentru sustinerea conductoarelor
intindere, ca puncte de sprijin, in
lungul liniei
in pamant prin fundatii burate
in pamant prin batere cu vibratii

Stalpii de lemn folositi la executarea


liniilor electrice aeriene trebuie sa fie
impregnati:
Stalpii de sustinere se folosesc:

cu rasini

cu grunduri de exterior

in mod curent pe linii pentru


sustinerea conductoarelor

pentru fixarea conductoarelor prin nu se folosesc la constructia


intindere
retelelor

Stalpii si accesoriile din beton se


prevad cu dispozitive de legare la
pamant a partilor metalice:
Stalpii terminali se folosesc la:

in mod obligatoriu

numai in cazul stalpilor pe care


este montat aparataj

remedierea temporara a unor portiuni fixarea conductoarelor prin


de linii avariate
intindere la capetele liniei

se folosesc numai ca stalpi de colt

Arborele de defectare este o schema de


calcul care se construieste in raport cu
o:
Diagrama bloc este o schema logica
care se construieste in raport cu o:
Fiabilitatea instalatiilor tehnologice cu
elemente in regim de asteptare se poate
analiza considerandu-le:
in cazul centralelor electrice (CTE,
CET, CT si CHE), indicatorii care se
refera la primirea din retea a energiei
electrice necesare pentru alimentarea
serviciilor proprii se vor evalua:

stare de insucces data

stare de succes data

stare critica

stare de succes data

stare de insucces data

stare critica

instalatii de sine statatoare

in ansamblu cu instalatiile
primare care le solicita

in norme nu se fac precizari

in punctele de referinta

in punctele de interfata

in oricare dintre punctele precizate


la variantele a) si b)

56

cu substante speciale in instalatii


industriale de specialitate

numai in cazul stalpilor speciali

285 NTE005
52
288 NTE005
27

326 NTE005
1(5)a,b

559 NTE005
1(6)

582 NTE005
583 NTE005

70

71

NTE005
Art 6
NTE006
9c
NTE
006/06
9l

in cazul sistemelor de protectie si


automatizari, indicatorii de fiabilitate
se calculeaza in raport cu:
in cazul statiilor de conexiune sau de
transformare, in care sectiile de bare
sunt conectate intre ele printr-un
intrerupator a carui defectare conduce
la pierderea ambelor sectii, aceasta
defectare va fi considerata:

defecte ce conduc la refuzuri de


actionare

defecte ce conduc la lipsa de


solicitare

defecte ce conduc la actionari


eronate (false sau neselective)

defect partial

defect simplu

defect complet

indicatori evaluati, obtinuti prin


calcule previzionale pentru un
interval de timp dat

indicatori economici

Indicatorii de fiabilitate ai instalatiilor indicatori de performanta, care se


energetice sunt:
determina in baza unor inregistrari
ale comportarii de-a lungul unui
interval de timp parcurs
Prevederile normativului privind
indicatorilor evaluati, obtinuti prin
metodele si elementele de calcul al
calcule previzionale pentru un
sigurantei in functionare a instalatiilor interval de timp dat
energetice se refera la evaluarea:
Probabilitatea de neraspuns a
anclansarii automate a rezervei este:
Probabilitatea de neraspuns a
reanclansarea automata rapida pentru
LEA 110kV este:
Analizele de fiabilitate a instalatiilor
energetice sunt
Calculul curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV
se face considerand constante:
Calculul curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV
se face considerand:

k AAR=0,2
k RAR=0,20-0,25
Anexa2

indicatorilor de performanta, care unor indicatori economici


se determina in baza unor
inregistrari ale comportarii de-a
lungul unui interval de timp
parcurs
k AAR=0,1
k AAR=0,05
Anexa2
k RAR=0,25-0,3
k RAR=0,3-0,4

analize calitative

analize cantitative

analize economice

valorile tensiunii de alimentare

impedantele elementelor
componente ale retelei

impedantele de scurtcircuit

impedanta pozitiva egala cu


impedanta negativa

impedanta pozitiva mai mare


decat impedanta negativa

impedanta pozitiva mai mica decat


impedanta negativa

57

72

NTE
006/06
9a

Calculul curentilor de scurtcircuit in


scurtcircuitul este departe de
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV generator
se face in urmatoarele conditii:

scurtcircuitul este aproape de


generator

scurtcircuitul este alimentat intr-un


singur punct al retelei de
alimentare cu energie electrica

132 NTE
006/06
14

Contributia motoarelor asincrone, la


10%
curentul initial de scurtcircuit I"k in
cadrul retelelor de joasa tensiune, poate
fi neglijata daca nu este mai mare de
....... din curentul de scurtcircuit initial
calculat fara influenta motoarelor:

5%

15%

256 NTE
006/06
9d
257 NTE
006/06
9h
290 NTE
006/06
16 a

in calculul curentilor de scurtcircuit in


retelele electrice cu tensiunea sub 1kV
nu sunt luate in considerare:
in calculul curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV
sunt neglijate:
in cazul unui scurtcircuit aproape de
generator, intr-un sistem cu
generatoare, posturi de transformare,
motoare, etc., curentul de scurtcircuit
permanent Ik este:

rezistentele de contact

impedantele de defect

impedantele de scurtcircuit

capacitatile liniilor

impedantele de scurtcircuit

admitantele in paralel cu
elementele pasive (sarcinile)

mai mic decat curentul de


scurtcircuit simetric de rupere Ib

mai mare decat curentul de


scurtcircuit simetric de rupere Ib

egal cu curentul de scurtcircuit


simetric de rupere Ib

311 NTE
006/06
16c
313 NTE
006/06
16b

in retelele cu neutrul izolat, curentul de se neglijeaza


scurtcircuit monofazat:

nu exista

se calculeaza pe baza de formula

in timpul scurtcircuitului bifazat,


aproape de generator
impedanta de succesiune negativa este
aproximativ egala cu impedanta de
succesiune pozitiva, in cazul in care
scurtcircuitul apare:

departe de generator

indiferent unde apare, numai daca


este cu punere la pamant

58

492 NTE
006/06
Anexa 10

Pentru aparatele de comutatie si


neglijabila numai pentru aparate cu
protectie din circuitele electrice de
izolatie in SF6
joasa tensiune, valoarea reactantei este:

neglijabila

496 NTE
006/06
16a3

Pentru calculul curentilor de


scurtcircuit trifazat simetric, in cazul
unui scurtcircuit departe de generator,
curentul de scurtcircuit initial I"k este
egal cu:

curentul de scurtcircuit permanent curentul de scurtcircuit de soc


Ik

611 NTE
006/06
15b
10 PE107/95
5.3.1a

Raportul de transformare RT/XT in


scade
functie de marimea transformatorului:

creste

ramane constant

Adancimea de pozare a cablurilor cu


tensiunea nominala mai mare de 20
kV, in conditii normale, nu trebuie sa
fie mai mica de:
Adancimea de pozare in conditii
normale a cablurilor cu tensiunea
nominala pana la 20 kV inclusiv va fi,
de regula, cel putin de:
Adancimea de pozare in conditii
normale a cablurilor cu tensiunea
nominala peste 20 kV va fi, de regula,
cel putin de:
Cablurile de energie cu ecran comun
peste izolatia conductoarelor ( cu camp
neradial ) se pot utiliza pana la
tensiunea de:
Cablurile de telemecanica se realizeaza
din:

0,8 m

0,5 m

1,2 m

0,5- 0,6 m

0,7 - 0,8 m

0,9 - 1,0 m

1 1,2 m

1,3 1,5 m

1,5 1,7 m

6 kV inclusiv

10 kV inclusiv

20 kV inclusiv

Cupru

Aluminiu

Cupru sau Aluminiu (normele


tehnice nu precizeaza)

11

PE107/95
5.3.1a

12

PE107/95
5.3.1a

64

PE107/95
4.2.5

65

PE107/95
4.2.2

curentul de scurtcircuit simetric de


rupere Ib

59

se calculeaza pe baza de formula

66

PE107/95 Cablurile electrice pozate in sol, in


15 cm
8.1.5
apropierea mansoanelor, trebuie
protejate fata de acestea prin
amplasarea lor la o distanta minima de:

180 PE107/95 Distanta dintre bornele de marcaj pe


8.2.5
traseele rectilinii ale cablelor pozate in
afara zonelor locuite din localitati va fi
de:
187 PE107/95 Distantele maxime de rezemare,
5.2.1a
respectiv de fixare a cablurilor
nearmate, in lipsa indicatiilor
furnizorului, sunt:
331 PE107/95 innadirea cablurilor de comanda si
8.1.4
control

355 PE107/95 invelisurile metalice de etanseizare ale


4.2.5
cablurilor de joasa tensiune :

25 cm

30 cm

100 m

120 m

80 m

40 cm in montaj orizontal si 80 cm
in montaj vertical

50 cm in montaj orizontal si 100 60 cm in montaj orizontal si 100


cm in montaj vertical
cm in montaj vertical

nu este permisa

este permisa pentru inlaturarea


deranjamentelor cablurilor in
functiune

pot servi drept conductor de nul

este permisa cand lungimea


traseului este mai mare decat
lungimea de fabricatie a cablului
respectiv
pot servi drept conductor de nul, nu pot servi drept conductor de
dar numai in anumite conditii
nul

387 PE107/95 La executia unei cutii terminale, pentru de trei ori a cutiei respective
5.1.4
rezerve se prevad urmatoarele lungimi
minime necesare refacerii:

o singura data a cutiei respective

de doua ori a cutiei respective

404 PE107/95 La pozarea cablurilor de energie si de


5.1.4
comanda - control se va prevedea la
cutiile terminale o rezerva de cablu
avand lungimea minima:

necesara refacerii de trei ori a


cutiei terminale

necesara refacerii o singura data a


cutiei terminale

necesara refacerii de doua ori a


cutiei terminale

60

411 PE107/95 La tragerea a trei cabluri monofazate


minimum 1,5
5.4.2c
printr-un tub de protectie, pentru a se
evita griparea, raportul dintre diametrul
interior al tubului si diametrul exterior
al unui cablu trebuie sa fie:

minimum 2,5

minimum 2,8

414 PE107/95 La trecerea prin plansee (in interior)


1m
5.2.1d
sau la trecerea din pamant in aer (in
exterior) cablurile montate in spatii de
productie sau cu pericol de deteriorari
mecanice se protejeaza pe o inaltime
de:

1,5 m

2m

461 PE107/95
4.2.1
488 PE107/95
5.3.2b

tensiunile nominale ale cablurilor

rigiditatii dielectrice

doar in anumite cazuri speciale

sigurante fuzibile

489 PE107/95
fig 1 pg 43
494 PE107/95
4.2.4
557 PE107/95
5.1.3

Nivelul de izolatie a cablurilor este


caracterizat de valorile:
Ordinea de asezare a cablurilor
electrice sub trotuare, dinspre partea cu
cladiri inspre zona carosabila, este:

tensiunilor nominale ale cablurilor


si rigiditatii dielectrice
distributie joasa tensiune, distributie distributie de medie tensiune, fir- distributie joasa tensiune, fir-pilot
de medie tensiune, fir-pilot pentru
pilot pentru telemecanica,
pentru telemecanica, distributie de
telemecanica, iluminat public
distributie joasa tensiune,
medie tensiune, iluminat public
iluminat public
Ordinea de asezare a cablurilor pe
comanda control, energie 0,4 kV,
energie 20 kV, energie 6/10 kV, comanda control, energie 20 kV,
rastele, pe grupe de tensiune, de sus in energie 6/ 10 kV, energie 20 kV
energie 0,4 kV, comanda-control energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV
jos, este:
Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse
PVC
polietilena reticulata (XLPE)
polietilena
intre 10 - 30 kV se recomanda alegerea
izolatiei din:
Pozarea cablurilor se recomanda a fi
in fluxuri separate pentru cablurile in fluxuri separate pentru
intr-un singur flux, indiferent de
facuta:
de comanda control si telemecanica cablurile de energie de tensiuni
tensiune, pentru utilizarea eficienta
fata de cele de energie
diferite
a spatiului disponibil

587 PE107/95 Protectia cablurilor impotriva


5.1.7
curentilor de scurtcircuit se realizeaza
cu:

61

relee de protectie

613 PE107/95 Raza minima de curbura a unui cablu 15 x diametrul cablului


anexa5
de 20 kV cu izolatie din material
sintetic, este:
672 PE107/95 Se recomanda ca numarul de mansoane 2 bucati
8.1.3
de legatura pe 1 km de linie nouconstruita, pentru cabluri cu tensiuni de
1-30 kV, sa fie de maximum:

25 x diametrul cablului

30 x diametrul cablului

4 bucati

5 bucati

673 PE107/95 Se va prevedea o rezerva de cablu la


lungimea necesara refacerii o data a lungimea necesara refacerii de
5.1.4
pozarea cablurilor de energie si de
mansonului
doua ori a mansonului respectiv
comanda control, avand, la mansoane,
lungimea minima:
676 PE107/95 Sectiunea economica a conductoarelor cheltuieli de investitii minime
cheltuieli de exploatare minime
4.2d
cablurilor este sectiunea pentru care se
realizeaza un regim optim economic,
corespunzator unor:

lungimea necesara refacerii de trei


ori a mansonului respectiv

678 PE107/95
3.1.6
679 PE107/95
4.3.1

coeficientii de cerere si
simultaneitate
2,5 mmp

Sectiunea unui cablu se calculeaza in puterea absorbita de consumatori


functie de:
Sectiunile cablurilor de comanda
1 mmp
control, din cupru, folosite la circuitele
secundare ale transformatoarelor de
curent, nu trebuie sa fie mai mici de:

tipul terenului pe care se


amplaseaza
1,5 mmp

cheltuieli totale minime

753 PE107/95 Temperatura maxima a unui conductor suma dintre temperatura mediului si temperatura de suprasarcina
2.5a
al unui cablu, in regim permanent, este: temperatura de suprasarcina

temperatura mediului

820 PE107/95 Zona de protectie a cablurilor cu


5.5.1h
tensiunea mai mare de 1 kV pozate sub
apa, trebuie sa aiba o latime de:
PE107/95 Sectiunile transversale minime admise
4.3.1a
ale cablurilor de energie nu trebuie sa
fie mai mici de:

200m

75 m

150 m

1 mmp pt conductoarele de cupru si 1,5 mmp pt conductoarele de


2,5 mmp pt conductoarele de
2,5 mmp pt conductoarele de
cupru si 4 mmp pt conductoarele cupru si 4 mmp pt conductoarele
aluminiu
de aluminiu
de aluminiu
62

PE 107/95 Conductorul profilat este un conductor


2.6.1e
a carui sectiune transversala nu are
forma de:
PE 107/95 Cderea de tensiune n raport cu
4.2.3C
tensiunea de utilizare a cablurilor nu
trebuie sa depeasc, n cazul
alimentarii directe din reeaua de
joasa tensiune a distribuitorului:

elipsa

cerc

patrat

3% pentru instalaii de iluminat si


pentru instalaiile altor receptoare
(forta, etc)

3% pentru instalaii de iluminat


si 5% pentru instalaiile altor
receptoare (forta, etc

5% pentru instalaii de iluminat


si 10% pentru instalaiile altor
receptoare (forta, etc)

PE 107/95 Cderea de tensiune n raport cu


4.2.3C
tensiunea de utilizare a cablurilor nu
trebuie s depeasc, n cazul
alimentrii de la posturi de
transformare de abonat sau din
centrale proprii:

8% pentru instalaiile de iluminat i 3% pentru instalaiile de


5% pentru instalaiile de iluminat
10% pentru instalaiile altor
iluminat i 5% pentru instalaiile i 10% pentru instalaiile altor
receptoare (for, etc.).
altor receptoare (for, etc.).
receptoare (for, etc.).

PE 107/95 Cderea de tensiune n raport cu


1 % din tensiunea nominal
4.2.3C
tensiunea nominal de utilizare, n
instalaiile de iluminat alimentate
direct din reeaua de joas tensiune a
operatorului de distribuie, nu trebuie
s depeasc:

2 % din tensiunea nominal

3 % din tensiunea nominal

PE 107/95 Cderea de tensiune n raport cu


1 % din tensiunea nominal
4.2.3C
tensiunea nominal de utilizare, n
instalaiile de iluminat alimentate din
posturi de transformare de abonat, nu
trebuie s depeasc:

4 % din tensiunea nominal

8 % din tensiunea nominal

63

15

PE0223/87
3.4

Alegerea traseelor liniilor electrice


5-10 ani
aeriene trebuie sa se bazeze pe o
conceptie de dezvoltare si sistematizare
in perspectiva a retelelor din zona
respectiva, tinand seama de o
perspectiva de:

10-15 ani

pana in 5 ani

68

PE0223/87
2.15a

Caile de curent din instalatiile electrice


de inalta tensiune se vor realiza, de
regula, din conductoare neizolate
flexibile in:
Caile de curent din instalatiile electrice
de inalta tensiune se vor realiza, de
regula, din conductoare neizolate
rigide, astfel:
Compensatoarele statice sau sincrone,
pentru reglajul tensiunii si puterii
reactive, se vor instala:
Drept criteriu de siguranta in
dimensionarea retelei de medie
tensiune se va considera ca timpul de
intrerupere, in caz de avarie pe ambele
cai de alimentare a unui consumator va
fi ........ timpul necesar remedierii
avariei pe una din caile de alimentare si
separarii celeilalte cai avariate

statiile de 6-20 kV

instalatiile interioare de 110 kV

PE0223/87
2.15
107 PE0223/87
1.37
191 PE0223/87
5.21c

192 PE0223/87
5.21b

instalatiile exterioare de 6-400 kV

in instalatiile exterioare de 6-400 kV sub forma de bare in statiile de 6- sub forma de tevi in instalatiile
20 kV
interioare de 110 kV

in statiile de inalta tensiune

in statiile de medie tensiune

nu exista nici o prevedere legala


care sa reglementeze acest aspect

egal cu

mai mic decat

mai mare decat

egal cu

mai mare decat

Drept criteriu de siguranta in


mai mic decat
dimensionarea retelei de medie
tensiune se va considera ca timpul de
intrerupere, in caz de avarie simpla va
fi ........ timpul necesar izolarii
elementului avariat si realimentarii
tronsoanelor neafectate
64

219 PE0223/87
6.13
220 PE0223/87
9.2
320 PE0223/87
9.7
325 PE0223/87
2.64
335 PE0223/87
7.20
500 PE0223/87
5.41

Exceptand cazurile bine justificate, in


zonele rurale, posturile de transformare
de abonat vor fi:
Exceptand cazurile justificate tehnic si
economic, retelele aeriene de joasa
tensiune vor fi realizate cu:
in zonele urbane cu densitate mare a
constructiilor, retelele de joasa tensiune
vor fi proiectate:
Incintele statiilor electrice pot fi
prevazute cu instalatii electrice de
iluminat folosind:
Instalatiile de legare la pamant ale
liniilor electrice de medie tensiune vor
fi proiectate din:
Pentru compensarea puterii reactive in
retelele electrice de medie tensiune,
numarul de trepte al bateriei de
condensatoare va fi astfel determinat
incat socul de tensiune ce apare pe
barele de medie tensiune sa nu
depaseasca:

in cladire de zid

de tip aerian

nu are importanta

conductoare de aluminiu neizolate

conductoare izolate torsadate

nu are importanta

in cablu subteran

aerian

cu cheltuieli de investitie minime

lampi cu vapori de sodiu

lampi cu incandescenta

lampi cu vapori de mercur

otel-aluminiu

otel galvanizat

otel

1%

2%

3%

514 PE0223/87
2.29a

Pentru limitarea solicitarilor termice


2,5 s
ale echipamentelor si cailor parcurse de
curentii de scurtcircuit, in cazul
retelelor de 110 kV, timpul de
actionare a protectiilor nu trebuie sa
depaseasca:

1,5 s

1,0 s

65

515 PE0223/87
2.29a

Pentru limitarea solicitarilor termice


2,5 s
ale echipamentelor si cailor parcurse de
curentii de scurtcircuit, in cazul
retelelor de 220 si 400 kV, timpul de
actionare a protectiilor nu trebuie sa
depaseasca:

1,5 s

1,0 s

516 PE0223/87
2.29a

Pentru limitarea solicitarilor termice


2,5 s
ale echipamentelor si cailor parcurse de
curentii de scurtcircuit, in cazul
retelelor pana la 110 kV, timpul de
actionare a protectiilor nu trebuie sa
depaseasca:

1,5 s

1,0 s

553 PE0223/87
6.7
735 PE0223/87
2.19b
736 PE0223/87
2.19b
738 PE0223/87
1.17

Posturile de transformare de retea


urbana de tip interior vor fi proiectate
cu:
Statiile de conexiuni cu tensiuni peste
20 kV vor fi dispuse, de regula:

un singur transformator

cu doua transformatoare

nu are importanta

in aer liber

in interior, in cladiri de zid

nu exista nici o prevedere legala

Statiile de conexiuni cu tensiuni peste


20 kV vor fi dispuse, de regula:

in interior, in cladiri de zid

in aer liber

nu exista nici o prevedere legala

maxim doua transformatoare


(autotransformatoare)

nu exista nici o prevedere legala


care sa reglementeze acest aspect

2,5

768 PE0223/87
3.19

Statiile de transformare din Sistemul


doua trepte de tensiune
Energetic National, cu tensiunea
primara de 400kV, 220kV sau 110kV,
se vor realiza cu:
Toate elementele liniei prin care
5
circula curentul de scurtcircuit se
verifica la stabilitate termica, luandu-se
in considerare valoarea de perspectiva
a curentului de scurtcircuit si o
rezistenta a arcului la locul de defect
de:

66

PE
101/85
5.4.9

PE101/85 Acoperisurile si planseele cladirilor si


5.1.6b
incaperilor in care se gasesc instalatii
electrice trebuie sa fie executate din:

21

PE101/85
2.1.2
2.1.4
112 PE101/85
6.8.7b
159 PE101/85
5.1.2

Accesul in posturile de transformare


din interiorul blocurilor de locuinte si
al cladirilor publice se va face:

Amplasarea instalatiilor electrice


pentru alimentarea unor consumatori,
se face, de regula:
Conductorul (bara) fazei S, va fi
vopsita cu culoarea:
Deasupra incaperilor in care se pot afla
simultan mai mult de 50 persoane:

din interiorul cladirii

de regula, numai din exteriorul


cladirii

din subsolul sau demisolul cladirii


printr-o incapere tampon

scandura acoperita cu tabla

beton armat

beton sau scandura

in centrul de putere al
amplasamentului

evitand utilizarea terenurilor


agricole sau forestiere

in toate cazurile pe terenuri


apartinand domeniului public

rosie

albastra

galbena

nu se amplaseaza transformatoare

nu se amplaseaza transformatoare se pot amplasa transformatoare cu


cu puteri peste 63 kVA
izolatie electrica uscata sau cu
fluide incombustibile

183 PE101/85 Distanta minima de izolare in aer Ao


4.2.2
reprezinta distanta minima:
5.2.2

intre partile conductoare rigide aflate intre partile conductoare rigide


sub tensiune si apartinand unor faze aflate sub tensiune si elementele
diferite
legate la pamant

intre partile conductoarelor


flexibile sub tensiune si alte parti
sub tensiune sau legate la pamant

193 PE101/85 Dublarea lanturilor de izolatoare pentru


4.1.5a,c
suspendarea conductoarelor flexibile,
este obligatorie la:
253 PE101/85 imbinarea conductoarelor din
6.7.1f
instalatiile de inalta tensiune se poate
face:
295 PE101/85 montarea in aceeasi incapere a unor
5.1.21
instalatii cu tensiuni diferite :

traversarea drumurilor si cailor ferate traversarea barelor colectoare

traversarea canalizarii localitatii

cu suruburi

prin lipire

prin sudare

este recomandata pentru utilizarea


spatiului

nu este recomandata

se admite in cazul in care


exploatarea lor se face de catre
aceeasi organizatie

67

304 PE101/85 in incaperile de productie electrica:


5.1.13;7.1
+PE022

este obligatorie prevederea


iluminatului natural

se poate prevedea iluminat natural nu se admit luminatoare


si artificial

321 PE101/85 inaltimea minima a conductoarelor


de cel putin 2m
4.3.11
liniilor electrice la iesire din spatiile de
productie electrica de exterior este:

stabilita in conformitate cu
prevederile normativului PE 104

de cel putin 3 m

330 PE101/85 ingradirile de protectie definitive, pline 1,5 m


4.3.2
sau cu plasa, din incinta unei instalatii
electrice amplasate in exterior trebuie
sa aiba inaltimea de cel putin:

2m

2,5 m

334 PE101/85 Instalatia de ventilatie de avarie din


cuprinde cel putin 3 ventilatoare
5.1.9
incaperea unei instalatii de distributie
ce contine echipamente cu volum mare
de ulei:
405 PE101/85 La realizarea planseelor in coridoarele nu se admit denivelari
5.1.16
incaperilor de productie electrica:

trebuie sa asigure intr-o ora


cuprinde cel putin 2 ventilatoare
schimbarea unui volum de aer de de mare putere
3 - 5 ori volumul incaperii

436 PE101/85 Limitele de rezistenta la foc ale


5.1.5, tab. peretilor si planseelor incaperilor ce
5.1
adapostesc echipament electric cu pana
la 60 kg ulei pe cuva sunt de:
538 PE101/85 Peretele de separatie intre celule la
5.1.27
statiile interioare de medie tensiune se
va prevedea:
549 PE101/85 Platforma unui post de transformare
6.3.2h
aerian, amplasat pe 2 stalpi, trebuie
montata la o inaltime de:
551 PE101/85 Postul de transformare aerian are:

30 min

1h

1 h 30 min

plin numai pentru inaltimea


intrerupatorului

plin pe toata inaltimea celulei

plin pe o inaltime de cel mult 2 m

1,5 m

2,5 m

3,5 m

celule de 20 kV

stalp/ stalpi

cutie de distributie

68

se admit denivelari de maxim 5% se admit denivelari de maxim 10%

552 PE101/85 Postul de transformare de stalp este


pe o constructie speciala de stalpi
1.2.2m
acela al carui echipament, inclusiv
transformatorul, este instalat in
exterior:
554 PE101/85 Posturile de transformare situate in
nu vor avea ferestre
5.1.12
mediul rural sau cele cu regim de
constructie similar in mediul urban:
567 PE101/85 Prin incaperile instalatiilor electrice cu este admisa
5.1.17
tensiuni peste 1 kV, trecerea
conductelor cu fluide:

direct pe stalpii liniilor electrice


aeriene

in cabina metalica sau zidita

pot avea ferestre protejate cu


plasa de sarma

pot avea ferestre prevazute cu


sticla armata

nu se admite

nu se admite, exceptand trecerea


conductelor cu apa calda, folosind
tevi sudate, fara flanse

597 PE101/85 Punctul de alimentare este:


1.2.1-l

statie de transformare 110kV/20


kV sau statie de conexiuni si
transformare de 110 kV/ 20kV

post de transformare 20kV/ 0,4 kV

160 kVA

250 kVA

5 ore

7 ore

1030 kVA inclusiv

800 kVA inclusiv

630 kVA

1000 kVA

statie de conexiuni de medie


tensiune, destinata alimentarii unor
posturi de transformare

605 PE101/85 Puterea transformatorului care se


100 kVA
6.3.2i
monteaza in posturi pe stalpi nu va
depasi, de regula:
647 PE101/85 Rezistenta in timp la foc a peretelui
3 ore
6.3.2d
dintre transformatoarele de putere, va fi
cel putin:
663 PE101/85 Se admite instalarea, in incaperi
1260 kVA inclusiv
6.3.3f
comune cu instalatiile de distributie de
inalta si joasa tensiune, de cel mai
simplu tip, a doua transformatoare de
putere in ulei cu o putere totala de:
664 PE101/85 Se admite montarea la etajul I al
6.3.3b
cladirilor a transformatoarelor de
putere cu ulei, conditionat, cand
acestea au puteri de pana la:

400 kVA

69

698 PE101/85 Sistemul de evacuare a uleiului din


10 cm
6.6.2
cuva unui transformator, se realizeaza
prin tevi cu diametrul de:
754 PE101/85 Temperatura minima dintr-o incapere 10
5.1.14
cu personal permanent de exploatare a
instalatiilor electrice cu tensiune mai
mare de 1 kV, nu trebuie sa scada sub:

20 cm

30 cm

13

16

774 PE101/85 Transformatoarele de putere in ulei se


6.6.2b
prevad cu cuve cu colectoare proprii de
ulei sau cu scurgere la un colector
comun sau la alte cuve, daca au
cantitati de ulei de peste:
775 PE101/85 Transformatoarele montate pe 2 stalpi,
6.3.2h
sunt amplasate la o inaltime de cel
putin:
20 PE102/86 Amplasarea instalatiilor electrice de
2.7
conexiuni si distributie in interiorul
incaperilor de cabluri:
85 PE102/86 Carcasele bateriilor de condensatoare:
4.7.6

1 tona

1,2 tone

2 tone

2,5 m

3,5 m

4,5 m

este interzisa, cu unele exceptii

este permisa intotdeauna

nu exista in prescriptiile energetice


o prevedere in acest sens

trebuie legate prin conductoare de


protectie la pamant

nu trebuie sa fie legate la pamant trebuie legate la pamant numai in


anumite situatii

96

PE102/86 Circuitele de joasa tensiune de curent


4.4.7
alternativ, de curent continuu sau de
tensiuni diferite
144 PE102/86 Culorile lampilor care indica pozitia
4.9.12
aparatului de conectare trebuie sa fie:

Dimensionarea saunnnnnnnnn pot fi se recomanda sa nu fie grupate pe este admisa gruparea pe acelasi
grupate pe acelasi panou (dulap),
acelasi panou (dulap)
panou (dulap), in anumite conditii
neconditionat
verde pentru pozitia deschis
alb pentru pozitia deschis
alb pentru pozitia inchis

178 PE102/86 Dispunerea barelor colectoare in


4.8.10
tablourile de joasa tensiune se
recomanda sa se faca:

in plan vertical

in plan vertical, iar in cazuri bine in plan orizontal, iar in cazuri


motivate, in plan orizontal
bine motivate in plan vertical

70

275 PE102/86 in cazul in care functionarea in paralel


3.2
a doua sau a mai multor surse este
interzisa, pentru a se evita aceasta
schema:
277 PE102/86 in cazul in care temperatura minima
2.12,nota1 poate fi sub +5C, montarea aparatelor
in statiile de joasa tensiune:
345 PE102/86
4.5.3
671 PE102/86
2.6

se prevad blocaje corespunzatoare


pentru impiedicarea conectarii in
paralel

se monteaza indicatoare de
securitate

se admite cu conditia prevederii unei nu se admite


incalziri locale

intreruperea conductorului de protectie este permisa


prin aparate de conectare:
Se recomanda ca montarea instalatiilor in aceeasi incapere
electrice de interior cu tensiunea pana
la si peste 1000V sa fie amplasate:

nu este permisa
in incaperi separate

in cazuri extreme, cand nu se pot


realiza blocaje, se admite
montarea de indicatoare de
securitate
se admite in cazul in care aparatele
au ulei

de regula nu este permisa, cu


exceptia anumitor cazuri
nu exista in prescriptiile energetice
o astfel de recomandare

PE102/86 Amplasarea aparatelor cu ulei n


2.12f
interiorul tablourilor:

este interzis;

este permis n anumite condiii; este permis, dar nu se


recomand.

PE102/86 Ca elemente de separare n zonele de


3.7
lucru se folosesc:

sigurane fuzibile;

orice tip de ntreruptor;

aparate debroabile.

PE102/86 La realizarea tablourilor i barelor de 10 mm


4.2.2a
distribuie, distana minim de izolare
n aer ntre piesele fixe sub tensiune
ale diferitelor faze, precum i ntre
acestea i pri metalice legate la
pmnt trebuie s fie de cel puin:

15 mm

20 mm

PE102/86 Tabloul de distribuie trebuie montat:


4.4.4

perfect vertical i bine fixat

nu exist recomandri speciale cu


privire la modul de montare

n plan orizontal

71

PE102/86 Se recomand ca legturile pentru


50 A
4.4.6
cureni din interiorul tablourilor de
joas tensiune s fie realizate din bare
pentru cureni mai mari de:

100 A

150 A

PE102/86 Siguranele cu capac filetat trebuie s conductoarele de alimentare s fie


4.6.3
fie montate n aa fel nct:
legate la uruburile de contact

conductoarele de plecare spre


consumatori s fie legate la
uruburile de contact

conductoarele de alimentare s
fie legate la duliile filetate

PE102/86 Montarea siguranelor pe


este interzis;
4.6.4
conductoarele instalaiei de protecie:

este permis;

este interzis numai n cazul n


care conductorul de protecie este
folosit drept conductor de nul.

PE102/86 Protecia la supracureni a bateriilor ntreruptoare manuale;


4.7.2
de condensatoare de joas tensiune se
realizeaz prin :

sigurane fuzibile;

ntreruptoare automate care


permit ntreruperea curenilor
capacitivi.

PE102/86 Instalarea bateriilor de condensatoare n ncperi separate


4.7.5
poate fi:

n dulapuri speciale

nu este necesar un spaiu special

PE102/86 Cile de curent ce nu se pot realiza n Cu


4.8.2c
execuie etan, n ncperi i n spaii
din exterior cu mediu corosiv, pot fi
realizate ntotdeauna din:

Al

otel

PE102/86 Sistemele de bare colectoare precum i faza L1 - rou nchis, faza L2 4.9.4
derivaiile acestora, din tablourile
galben, faza L3 - albastru nchis;
electrice de joas tensiune se
marcheaz prin vopsire, astfel:

faza L1 - negru, faza L2 - verde


galben, faza L3 - rou nchis;

faza L1 - rou nchis, faza L2 negru, faza L3 - galben.

72

42

PE103/92 Armaturile, clemele, piesele de fixare


5.10
ale conductoarelor din centralele si
instalatii electrice se verifica la:

arc electric

solicitari electromagnetice

solicitari mecanice si termice

PE103/92 Armaturile, clemele, piesele de fixare


5.10
ale conductoarelor din centralele si
statiile electrice in conditii de
scurtcircuit:
146 PE103/92 Curentul de scurtcircuit reprezinta:
3.4

se verifica la solicitari mecanice

se verifica la solicitari termice

nu trebuie verificate la solicitari in


conditii de scurtcircuit

curentul nominal admisibil

supracurentul rezultat dintr-un


supracurentul rezultat dintr-un
scurtcircuit datorat unei conectari scurtcircuit datorat unui defect
incorecte intr-un circuit electric

171 PE103/92 Dimensionarea sau verificarea in


1.4
conditiile curentilor de scurtcircuit a
liniilor electrice aeriene cu tensiunea
nominala mai mica de 110 kV:
175 PE103/92 Din punct de vedere al solicitarilor la
5.8
scurtcircuit, cablurile electrice se
verifica la:
176 PE103/92 Din punct de vedere al solicitarilor la
5.6
scurtcircuit, conductoarele rigide (bare,
profile) se verifica la:
PE103/92 Factorul pentru calculul valorii de
Pg.44
vrf a curentului de scurtcircuit este:

nu este obligatorie

este obligatorie, indiferent de


tensiunea nominala a liniei

este obligatorie numai pentru


liniile cu tensiune nominala mai
mare de 20 kV

la solicitari electromagnetice

la solicitari mecanice

la efectele termice
BUTU: de verificat, V.6.13

solicitari mecanice

efecte termice

solicitari electromagnetice

direct proporional cu partea real


a impedanei cii de scurtcircuit
ntre surs i defect

direct proporional cu partea


imaginar a impedanei cii de
scurtcircuit ntre surs i defect

357 PE103/92 Izolatoarele din centralele si statiile


5.9
electrice se verifica la:

la solicitari electromagnetice

la solicitari mecanice in conditiile arcul electric


de scurtcircuit

43

BUTU: de verificat, V.6.6

73

direct proporional cu durata


defectului

361 PE103/92 La calculul curentilor de scurtcircuit,


4.2
impedanta consumatorilor racordati in
paralel cu calea de scurtcircuit:
366 PE103/92 La determinarea valorii de varf a
5.4
curentului de scurtcircuit si a
curentului de scurtcircuit termic
echivalent de 1 s, se recomanda sa se
tina seama
384 PE103/92 La dimensionarea sau verificarea
4.8, Preci- liniilor electrice aeriene pentru defecte
zare
cu punere la pamant, se recomanda
luarea in considerare a:
416 PE103/92 La verificarea stabilitatii termice a
6.7
conductorului de otel-aluminiu se ia in
considerare sectiunea:
467 PE103/92 Nu este obligatorie dimensionarea sau
1.4
verificarea in conditiile curentilor de
scurtcircuit a circuitelor electrice cu
tensiune nominala pana la 1 kV
inclusiv:
507 PE103/92 Pentru dimensionarea sau verificarea
4.9
diferitelor elemente ale instalatiilor
electrice la efectele mecanice ale
curentului de scurtcircuit, se ia in
considerare:

de regula, se neglijeaza

se recomanda sa se tina seama de se are in vedere numai pentru


ea
consumatori cu puteri peste 10
MW
de prezenta aparatelor limitatoare de temperatura conductorului la de factorul pentru calculul valorii
de curent
inceputul scurtcircuitului
de varf a curentului de
scurtcircuit

536 PE103/92 Pentru un element de instalatie care se


4.3
dimensioneaza sau se verifica in
conditii de scurtcircuit se ia in
considerare:
755 PE103/92 Temperaturile maxime de scurta durata
6.14
ale componentelor cablurilor nu trebuie
sa depaseasca:

rezistentei echivalente a instalatiei de rezistentei arcului electric


legare la pamant

rezistentei echivalente la locul de


defect

totala (echivalenta)

partii de otel

partii de aluminiu

daca sunt prevazute cu intreruptoare daca sunt prevazute cu


automate
intreruptoare manuale

daca sunt prevazute cu sigurante


fuzibile

curentul dinamic nominal

curentul de scurtcircuit termic


echivalent

valoarea la varf a curentului de


scurtcircuit

scurtcircuitul trifazat fara punere la


pamant

scurtcircuitul trifazat cu punere la natura defectului practic posibil


pamant
care conduce la solicitarea cea mai
mare a elementului

375C - 400C, in functie de


materialul de izolare, respectiv
materialul mantalei exterioare si de
umplutura

valorile limita admise de normele 375C - 400C, in functie de


producatorului
durata

74

814 PE103/92 Verificarea aparatelor electrice la


scurtcircuitul monofazat
5.1
solicitari mecanice in cazul curentilor
de scurtcircuit se face luandu-se in
considerare, de regula:
815 PE103/92 Verificarea aparatelor electrice la
valoarea de varf a curentului de
5.1
solicitari mecanice in cazul curentilor scurtcircuit (kAmax)
de scurtcircuit se face verificand
........ in raport cu curentul dinamic
nominal al aparatului:
818 PE103/92 Verificarea liniilor electrice aeriene cu
1.5
tensiunea nominala de 110 kV sau mai
mare se verifica, in conditiile curentilor
de scurtcircuit:
4
PE106/03 Accesoriile LEA joasa tensiune.
60
(console, suporturi, armaturi) se
protejeaza prin:
8
PE106/03 Actiunea vantului si chiciurei asupra
21
armaturilor, consolelor si izolatoarelor:

scurtcircuitul bifazat cu punere la scurtcircuitul trifazat


pamant

curentul de scurtcircuit
permanent (kA)

curentul de scurtcircuit simetric


initial (kA)

de regula, numai la efectele dinamice de regula, numai la efectele


termice

intotdeauna la efectele termice si


dinamice

vopsire

zincare

smaltuire

produce eforturi mult mai mari decat produce eforturi mult mai mici
produce eforturi comparabile cu
cele pe conductoare sau stalpi
decat cele pe conductoare sau
cele pe stalpi sau conductoare
stalpi si aceste eforturi se pot
neglija
este interzisa la o distanta mai mica este permisa conditionat (doar in este interzisa
de 1,5 ori inaltimea deasupra solului "cazurile obligate" in care nu se
a celui mai inalt stalp din zona
poate respecta distanta minima,
cu tratarea de comun acord intre
unitatile care administreaza linia
si constructia)

39

PE106/03 Apropierea axului LEA de joasa


105
tensiune de constructii in care se
prelucreaza sau depoziteaza substante
combustibile, inflamabile sau cu
pericol de incendiu (explozie):

40

PE106/03 Apropierea LEA de joasa tensiune fata respectand o distanta pe verticala de in functie de categoria de pericol respectand o distanta pe orizontala
117
de cladiri se realizeaza:
minim 2 m, masurata la sageata sau de incendiu a cladirii
de minim 1 m intre un stalp al
deviatie maxima
LEA si orice parte a unei cladiri
BUTU : De verificat

75

121 PE106/03 Construirea LEA joasa tensiune. peste este intotdeauna interzisa
123
ape curgatoare, lacuri sau canale
navigabile sau in zona de protectie a
acestora:
166 PE106/03 Deschiderea nominala intre stalpii LEA semisuma deschiderilor reale
Cap II, pg de joasa tensiune. este definita ca fiind: adiacente unui stalp
6

este permisa conditionat

este intotdeauna permisa

distanta masurata pe orizontala


intre axele a doi stalpi

deschiderea conventionala, la care


punctele de prindere ale
conductoarelor se gasesc in acelasi
plan orizontal, terenul este plan,
iar la sageata maxima gabaritul la
sol al liniei este cel minim

184 PE106/03 Distanta minima pe verticala de la


64
fasciculul torsadat al LEA joasa
tensiune., montat pe stalpi, in punctul
de sageata maxima, la sol, trebuie sa
fie de:
278 PE106/03 in cazul LEA joasa tensiune. cu
66
conductoare neizolate, conductoarele
vor fi montate:
306 PE106/03 in LEA joasa tensiune. se utilizeaza de
35
regula, stalpi din:
327 PE106/03 Indiferent de tipul coronamentului
69
LEA joasa tensiune. sau zona
meteorologica, distanta minima intre
conductoarele neizolate, in punctele de
prindere nu va fi mai mica decat:
365 PE106/03 La determinarea incarcarilor normate
9
pentru calculul mecanic al LEA de
joasa tensiune. se ia in considerare:

4m

3m

2,5 m

in coronament orizontal

in coronament vertical, in cazuri


justificate

intotdeauna in coronament vertical

metal

lemn

beton armat, prefabricati

0,15 m

0,5 m

2m

zona meteorologica si tipul de


amplasament

presiunea dinamica de baza data doar greutatea unitara a


de vant, valorile temperaturii
fasciculului (conductoarelor)
aerului si coeficientii de corectie a
vitezei vantului si grosimii
stratului de chiciura

76

367 PE106/03 La dimensionare, din considerente


20 mmp
31
mecanice se recomanda ca sectiunile
minime ale conductoarelor LEA joasa
tensiune. neizolate, din aluminiu,
pentru alimentarea consumatorilor, sa
fie:

16 mmp

35 mmp

368 PE106/03 La dimensionare, din considerente


16 mmp
31
mecanice se recomanda ca sectiunile
minime ale conductoarelor LEA joasa
tensiune. neizolate, din otel-aluminiu
utilizate in alimentarea consumatorilor,
sa fie:

25 mmp

30 mmp

369 PE106/03 La dimensionarea conductoarelor, prin 10%


25
calculul mecanic al conductoarelor
LEA joasa tensiune., la diferite ipoteze
de functionare, se urmareste ca
rezistentele de calcul sa nu fie depasite
in punctele de prindere ale
conductorului in cleme, cu mai mult
de:

15%

5%

370 PE106/03 La dimensionarea LEA cu stalpi


se stabileste in functie de
79
comuni pentru joasa si medie tensiune, deschiderea dintre stalpi
distanta pe verticala intre conductorul
inferior al liniei de medie tensiune, la
conditia de sageata maxima, si
conductorul superior al liniei de joasa
tensiune

nu va fi niciodata mai mica de 1,5 va fi de minim 1 m, indiferent de


m
deschiderea dintre stalpi

371 PE106/03 La dimensionarea LEA cu stalpi


distanta pe stalp intre elementele
distanta pe stalp intre elementele circuitul de joasa tensiune se
77
comuni pentru joasa si medie tensiune: liniei de medie si joasa tensiune va fi liniei de medie si joasa tensiune monteaza sub circuitul de medie
de minim 3 m
va fi de minim 1,5 m
tensiune

77

372 PE106/03 La dimensionarea LEA de joasa


ipoteza temperaturii maxime
26
tensiune, sageata maxima a LEA se
calculeaza in:
373 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune. 30 cm
75
avand un circuit cu conductoare
neizolate si un circuit cu conductoare
izolate torsadate, distanta minima intre
cele doua circuite trebuie sa fie de:

ipoteza incarcarii cu chiciura

ipoteza vantului maxim

nu este normata

50 cm

374 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune. 30 cm


73
cu doua circuite cu conductoare izolate
torsadate, distanta minima dintre
fascicule trebuie sa fie:

50 cm

nu este normata

375 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune. 6 m


71
distanta minima pe verticala de la
conductoare, in punctul de sageata
maxima si suprafata solului, in zonele
cu circulatie frecventa, trebuie sa fie
de:

3m

10 m

376 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune. in zona de protectie a drumului,


94
la traversarile si apropierile fata de
neconditionat
drumurile situate in afara localitatilor,
stalpii LEA joasa tensiune. se
amplaseaza:

in afara zonei de protectie a


drumului

in zona de protectie numai cu


acordul unitatii care administreaza
drumul si luarea masurilor stabilite
de comun acord BUTU : De

377 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune. se face cu respectarea unei distante
90
traversarea cu linia peste cai ferate in minime pe verticala de 7 m
zona statiilor, depourilor de
locomotive, a atelierelor de material
rulant:

nu se admite

78

verificat: Se admite
se admite in conditii de siguranta
marita

378 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune., 2


54
daca incarcarile rezultate prin calcul
BUTU: De verificat; in regim
depasesc momentul maxim al stalpului de avarie?
si se monteaza o ancora, dimensionarea
acesteia se face la incarcari de calcul cu
un coeficient de siguranta de:

2,5

1,5

379 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune., 500 daN


43
la determinarea incarcarilor tuturor
stalpilor, se ia in considerare o
incarcare suplimentara provenita din
greutatea montorului si a dispozitivelor
de montaj, cu valoarea recomandata de:

100 daN

250 daN

380 PE106/03 La dimensionarea LEA joasa tensiune., 0,2 m


95
la traversarile si apropierile fata de
drumurile situate in interiorul
localitatilor (urbane sau rurale), stalpii
LEA joasa tensiune. se amplaseaza la o
distanta minima de bordura de:

0,1 m

nu este normata

381 PE106/03 La dimensionarea liniilor electrice de realizarea unor fundatii speciale


84
joasa tensiune, se are in vedere ca
masura de siguranta:
413 PE106/03 La traversarea si apropierea LEA joasa 1 m
121
tensiune. cu conductoare neizolate fata
de poduri, baraje, diguri, trebuie
respectata o distanta minima de:

deschiderea nu va depasi 80% din interzicerea innadirii


valoarea deschiderii calculate
conductoarelor

79

0,3 m

2m

420 PE106/03 LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni linia cu tensiune mai mica se va
98
cu medie tensiune se realizeaza cu
monta deasupra liniei cu tensiune
respectarea unor prevederi cum ar fi: mai mare

se va prevedea deconectarea
automata la puneri simple la
pamant ale liniei de medie
tensiune
este admisa conditionat (cu
conditia ca intre fasciculul si
peretele combustibil se interpune
un material incombustibil)

armaturile metalice ale tuturor


stalpilor se vor lega la conductorul
de nul

450 PE106/03 Montarea fasciculelor de conductoare


119
izolate torsadate ale LEA joasa
tensiune. pe elemente de cladire din
materiale combustibile:

este intotdeauna interzisa

451 PE106/03 Montarea fasciculelor LEA joasa


65
tensiune. pe fatadele cladirilor se va
realiza cu respectarea urmatoarelor:
453 PE106/03 Montarea pe stalpii LEA joasa
PE106/95 tensiune. a diverselor obiecte ca
5.8
panouri, placarde, cabluri, reclame,
etc.:
502 PE106/03 Pentru constructia LEA joasa tensiune.
29
utilizarea conductoarelor din otelaluminiu sau aliaje de aluminiu,
neizolate:

peretii trebuie sa fie din materiale


necombustibile si rezistenti din
punct de vedere mecanic
este interzisa

distanta de la fascicul la sol sa fie este interzisa montarea pe peretii


de minimum 2 m
incaperilor in care au loc procese
termice
este permisa numai cu acordul
este permisa neconditionat
unitatii care exploateaza linia
electrica respectiva

este interzisa

este admisa in zonele de


amplasament I (campii, dealuri,
litoralul marii sau al lacurilor,
amplasamente cu obstacole mai
mici de 10 m)
este admisa in zonele de
amplasament I (campii, dealuri,
litoralul marii sau al lacurilor,
amplasamente din zone
construite, cu obstacole mai mici
de 10 m)

503 PE106/03 Pentru constructia LEA joasa tensiune. este interzisa


29
utilizarea conductoarelor din otelaluminiu sau aliaje de aluminiu,
neizolate:

616 PE106/03 Realizarea liniilor aeriene de joasa


82
tensiune pe aceiasi stalpi cu instalatii
pentru transportul in comun:

este permisa daca troleibuzele sunt este interzisa


prevazute cu limitator de cursa care
sa retina captatoarele la deconectarea
accidentala a acestora de la linia de
contact

80

este admisa neconditionat

este admisa pentru lucrari de


reparatii, in baza unor justificari
tehnico-economice

este admisa in zonele de


amplasament II (localitati, cu
exceptia centrelor marilor orase,
precum si amplasamente din zone
construite, cu obstacole mai mari
de 10 m)
este permisa daca la
dimensionarea stalpilor se tine
seama si de incarcarile datorate
instalatiilor de transport in comun
si distantele intre circuite sunt cele
reglementate

677 PE106/03
Cap II, pg
6
756 PE106/03
Cap.II,pg 6

valoarea sectiunii celei mai mari


dintre cele doua (aferente celor
doua metale)
valoarea eficace a tensiunii intre
valoarea eficace maxima a
faze:
tensiunii intre faze, care poate sa
apara in conditii normale de
functionare in orice punct al
liniei, intr-un moment oartecare
776 PE106/03 Traversarea LEA de joasa tensiune
este permisa daca distanta minima pe este permisa conditionat, in
104
peste constructii in care se prelucreaza verticala intre LEA si constructie
functie de tipul constructiei
sau depoziteaza substante
este de minim 2 m
combustibile, inflamabile sau cu
pericol de incendiu (explozie):

valoarea exacta a sectiunii


conductorului, luata cu 2 zecimale

777 PE106/03 Traversarea liniilor de contact pentru se face cu LEA cu conductoare


110
tramvai sau troleibuz de catre LEA de izolate torsadate
joasa tensiune:
57 PE120/94 Bateriile de condensatoare de joasa
in interior
4.4.4
tensiune se recomanda sa se instaleze:

este interzisa

se face respectandu-se conditiile


de "siguranta marita"

in exterior

in interior pana la puteri de 250


kVAr pe treapta

58

0,4 kV

20 kV

110kV

in retelele de 400kV

pe tertiarele AT-urilor de
400/220/20 kV

in retelele de 110 kV

105 PE120/94 Compensarea puterii reactive se aplica operatorului de distributie


2.1
in instalatiile electrice ale:

operatorului de masurare

consumatorilor industriali si
similari

106 PE120/94 Compensatoarele statice pentru reglajul in nodurile de sistem de 400 kV


4.1.1
puterii reactive se vor instala prioritar
in:

in statiile de evacuare a puterii din in nodurile de interconexiune ale


centrale
SEN

59

PE120/94
4.1.4
PE120/94
4.1.1

Sectiunea nominala a unui conductor


funie alcatuit din doua metale se
exprima prin:
Tensiunea maxima de serviciu a liniei
electrice de joasa tensiune, Um, este:

Bateriile de condensatoare pot fi


montate in instalatiile electrice de:
Bobinele de reactanta pentru
compensare se racordeaza de regula:

valorile rotunjite ale sectiunilor


ambelor metale

81

valoarea eficace maxima a


tensiunii intre faze, care poate sa
apara in conditii anormale de
functionare
este interzisa

139 PE120/94 Cresterea factorului de putere la


mijloace naturale
4.2.8
consumatorii industriali si similari se
recomanda a fi facuta cu prioritate prin:

baterii de condensatoare fixe

baterii de condensatoare in trepte

359 PE120/94 La bateriile de condensatoare


200 kVAr
4.4.3
automatizate si fractionate puterea pe
treapta la joasa tensiune va fi de
maximum:
360 PE120/94 La bateriile de condensatoare
250 si 1000 kVAr
4.4.3
automatizate si fractionate puterea pe
treapta la medie tensiune va fi cuprinsa
intre:
455 PE120/94 Montarea surselor de putere reactiva
0,98
Cap.1,
specializate (baterii de condensatoare,
Nota
compensatoare sincrone) se face cand
factorul de putere este mai mic de:

150 kVAr

250 kVAr

1000 si 4800 kVAr

500 si 2000 kVAr

0,95

0,92

498 PE120/94 Pentru compensarea factorului de


4.1.1
putere din retelele de 400 kV, se
utilizeaza:
499 PE120/94 Pentru compensarea individuala a
4.3.8
motoarelor asincrone de medie si joasa
tensiune se recomanda conectarea la
bornele acestora a unor baterii de
condensatoare cu puteri:

baterii de condensatoare

bobine de reactanta

filtre de armonici

care sa nu depaseasca 70% din


consumul de energie reactiva al
motorului in gol

care sa nu depaseasca 80% din


consumul de energie reactiva al
motorului in gol

care sa nu depaseasca 90% din


consumul de energie reactiva al
motorului in gol

504 PE120/94 Pentru compensarea factorului de


4.1.1
putere din reelele de 400 kV, se
utilizeaz:

baterii de condensatoare

bobine de reactan

filtre de armonici

82

601 PE120/94 Puterea bateriei de condensatoare de


40% din puterea nominala a
4.3.7
joasa tensiune, fara aparataj de
transformatorului
deconectare propriu, racordata la
bornele unui transformator ca baterie
fixa pentru compensarea consumului
de putere reactiva de mers in gol,
trebuie sa fie mai mica de 100 kVAr si
nu trebuie sa depaseasca:

30% din puterea nominala a


transformatorului

606 PE120/94 Racordarea la bornele receptoarelor a


4.3.7
bateriilor de condensatoare de joasa
tensiune cu puteri sub 100 kVAr:

se realizeaza obligatoriu cu
se poate realiza direct, fara
posibilitate de deconectare manuala aparataj de deconectare propriu,
conditionat

174 PE132/03 Din punct de vedere al modului de


3.4.2
racordare la statiile electrice de 110kV/
20 kV, retelele electrice de medie
tensiune se vor realiza:
298 PE132/03 in functie de profilul statiilor electrice
3.3.8
110 kV/MT, schema electrica pentru
partea de MT:
336 PE132/03 Instalatiile de legare la pamant
8.2.1
constituie principalul mijloc de
protectie impotriva accidentelor
datorate:
358 PE132/03 La alegerea schemei si structurii
3.1.2a
retelelor electrice de distributie, avand
in vedere asigurarea consumului de
energie electrica a zonei alimentate
pentru o perspectiva de:

cu racordare directa

20% din puterea nominala a


transformatorului

se realizeaza obligatoriu cu
posibilitate de deconectare
automata

cu racordare indirecta, prin puncte cu racordare indirecta prin puncte


de conexiuni
de alimentare

poate fi cu bare simple nesectionate este intotdeauna cu bare duble


sectionate

poate fi cu bare simple sectionate

tensiunilor de atingere si de pas

defectarii aparatului de comutatie defectelor de izolatie

3 - 4 ani

5 - 9 ani

83

10 - 20 ani

382 PE132/03 La dimensionarea retelelor electrice de puterea activa instalata


2.1.5
distributie, puterea activa de calcul (Pc)
este definita ca fiind:

puterea activa pentru care se


dimensioneaza un element de
retea la se va racorda un grup de
"n" consumatori
Valoarea maxima a puterii
absorbite

383 PE132/03 La dimensionarea retelelor electrice de puterea reactiva maxima


2.1.6
distributie, puterea reactiva de calcul
(Q) este definita ca fiind:
419 PE132/03
10.2
585 PE132/03
5.4

LEA 110 kV se vor realiza de regula cu de portelan


izolatie
Proiectarea unor retele electrice care au este interzisa
neutrul tratat diferit de alte retele cu
care urmeaza a fi legate galvanic:

600 PE132/03
2.1.1
636 PE132/03
1.1.3 si
1.2.1

Puterea activa instalata (Pi) a unui


consumator reprezinta:
Retele electrice de distributie publica
cuprind:

puterea pentru care au fost


dimensionate instalatiile interioare
ale consumatorilor

compozita

Suma puterilor reactive maxim


absorbite la un moment dat de un
grup de receptoare sau de
consumatori
de sticla

este admisa conditionat

este intotdeauna admisa

valoarea medie a puterii absorbite

637 PE132/03 Retelele electrice de distributie de


5.2
medie tensiune pot functiona:

valoarea maxima a puterii absorbite suma puterilor nominale ale


tuturor receptoarelor
retelele electrice de 110 kV destinate retelele electrice destinate
evacuarii energiei electrice produse exclusiv alimentarii cu energie
in centralele electrice
electrica a consumatorilor
industriali
cu neutrul izolat pentru curenti
cu neutrul tratat pentru curenti
capacitivi mai mici de 10 A
capacitivi mai mari de 10 A

638 PE132/03 Retelele electrice de medie tensiune, cu


3.4.2
racordare indirecta prin puncte de
conexiuni la statiile electrice de
110kV/20kV, sunt acelea in care:

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin


PT 20/0,4 kV sunt racordate prin
linii de medie tensiune la statiile
linii de 20 kV direct la barele de
electrice de transformare prin puncte medie tensiune ale statiei electrice
de alimentare

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin


linii de 20 kV la barele punctului
de conexiune, care, la randul lui,
este alimentat din statia electrica
prin linii de medie tensiune care au
sau nu alte sarcini pe ele

84

statii de transformare 110 kV/20


kV destinate alimentarii zonelor
urbane si rurale
radial

639 PE132/03 Retelele electrice medie tensiune, cu


PT 20/0,4 kV sunt racordate prin
3.4.2
racordare directa la statiile electrice de linii de 20 kV la barele de medie
110kV/20kV, sunt acelea in care:
tensiune ale statiei electrice

PT 20/0,4 kV sunt racordate la


statiile electrice prin intermediul
punctelor de conexiuni

737 PE132/03 Statiile de transformare de 110 kV/MT 25 MVA


3.3.2
de distributie publica, echipate cu un
transformator, se realizeaza pentru un
profil final de maxim:

40 MVA

PT 20/0,4 kV racordate la statiile


electrice sunt destinate exclusiv
alimentarii consumatorilor de tip
casnic
63 MVA

758 PE132/03
3.2.1a
757 PE 132/03
3.3.1

in retelele de JT: 400/230 V

in retelele de MT: 20KV

in retelele de JT: 400/230 V

in retelele de JT: 380/220 V

Tensiunile standardizate pentru retelele in retelele de MT: 10 KV


electrice de distributie:
Tensiunile standardizate pentru retelele in retelele de MT: 6 KV
electrice de distributie sunt:

618 PE 132/03 Regimul de functionare a retelelor


3.5.2
electrice de joasa tensiune va fi:

strans buclat in zone cu densitate de buclat, in zone cu densitate de


consum mare
consum medie

141 PE134/95
3.2
150 PE134/95
2.14

calculul curentilor de scurtcircuit


simetrici
valoarea efectiva a curentului de
scurtcircuit care ramane dupa
trecerea fenomenelor tranzitorii

Cu ajutorul metodei componentelor


simetrice se face:
Curentul permanent de scurtcircuit
reprezinta:

158 PE134/95 Daca se calculeaza curentii de


3.2-7
scurtcircuit in puncte cu tensiuni
diferite:
258 PE134/95 in calculul curentilor de scurtcircuit, in
3.2-6
cazul schemelor cu mai multe trepte de
tensiune, cuplate prin transformatoare,
impedantele pot fi raportate:

impedantele in ohmi si in unitati


relative se modifica
fiecare impedanta la treapta de
tensiune corespunzatoare

calculul curentilor de scurtcircuit calculul tensiunii retelei


nesimetrici
curentul de scurtcircuit in
valoarea medie a curentului de
momentul functionarii protectiei scurtcircuit dintre momentul
producerii scurtcircuitului si
momentul functionarii protectiei
impedantele in ohmi si in unitati impedantele in ohmi se modifica,
relative nu se modifica
dar impedantele in unitati relative
nu se modifica
toate impedantele la aceeasi
toate impedantele la tensiunea la
treapta de tensiune
care are loc defectul

BUTU: De verificat

85

numarul PT de MT/JT si de
numarul si durata intreruperilor
admise de consumatori

259 PE134/95 in calculul curentilor de scurtcircuit,


se admite intotdeauna egalitatea lor
3.2-2
pentru valorile impedantelor directa si
inversa:
260 PE134/95 In calculul curentilor de scurtcircuit,
cuptoarelor electrice cu arc
3.2-2
valorile impedantelor directa si inversa
difera esential numai in cazul:

se admite egalitatea lor in cazul


unui scurtcircuit aproape de
generator
masinilor rotative

se admite egalitatea lor in cazul


unui scurtcircuit departe de
generator
transformatoarelor

272 PE134/95 in cazul exprimarii in unitati relative,


3.2-6
toate impedantele trebuie raportate la:

aceeasi impedanta de baza

acelasi curent

la aceeasi putere de baza si


tensiune de baza

280 PE134/95 in cazul producerii unui scurtcircuit


3.1 pct. I departe de generator componenta
periodica alternativa a curentului de
scurtcircuit:
289 PE134/95 in cazul unui scurtcircuit aproape de
3.1 pct. II generator trebuie determinate:

are o valoare practic constanta pe


toata durata scurtcircuitului

are o valoare ce variaza in timp

are o amplitudine variabila numai


in prima parte a scurtcircuitului

valorile componentei alternative a


curentului de scurtcircuit la timpul
zero, in regim permanent, precum si
la timpul de rupere
componenta periodica alternativa a
curentului de scurtcircuit are o
valoare practic constanta pe durata
scurtcircuitului

valoarea curentului de trecere

curentul de scurtcircuit de soc

292 PE134/95 in cazul unui scurtcircuit departe de


3.1-5
generator, de regula prezinta interes:

valoarea componentei simetrice de


ca a curentului de scurtcircuit

312 PE134/95 in retelele electrice aeriene de inalta


1.5
tensiune, pentru calculul curentilor de
scurtcircuit, in toate schemele se
neglijeaza:

rezistentele retelelor

valoarea componentei alternative valoarea de varf a curentului de


a curentului de scurtcircuit la
scurtcircuit
timpul zero
reactantele retelelor
reactantele capacitive ale retelelor

291 PE134/95 in cazul unui scurtcircuit aproape de


3.1 pct. II generator:

86

componenta periodica alternativa componenta periodica alternativa a


a curentului de scurtcircuit are o curentului de scurtcircuit are o
valoare ce variaza in timp
valoare practic constanta pe durata
scurtcircuitului numai daca
generatorul nu are reglaj automat
de tensiune

497 PE134/95 Pentru calculul curentilor de


1.5
scurtcircuit, susceptanta capacitiva a
liniilor se neglijeaza:
615 PE134/95 Reactanta supratranzitorie
2.28
longitudinala a masinii sincrone este
reactanta calculata:
658 PE134/95 Schema pentru calculul curentilor de
3.2-3
scurtcircuit, daca se aplica teoria
componentelor simetrice in cazul
scurtcircuitelor simetrice si
nesimetrice, se intocmeste:
660 PE134/95 Scurtcircuitul departe de generator
2.24
reprezinta un scurtcircuit in timpul
caruia valoarea:
766 PE134/95 Timpul minim de deconectare a unui
2.29
scurtcircuit reprezinta:

769 PE134/95 Toate elementele retelei care intervin


3.2-4
in calculul curentilor de scurtcircuit se
introduc in schema de calcul prin:

in schemele de secventa homopolara in schemele de secventa directa

in schemele de secventa inversa

cu 5s inaintea scurtcircuitului

cu 10 s dupa producerea
scurtcircuitului

in momentul scurtcircuitului

pentru toate cele trei faze, in ambele numai pentru o faza, in ambele
cazuri
cazuri

doar in cazul scurtcircuitelor


simetrice, numai pentru o faza

componentei simetrice de ca ramane componentei simetrice de ca


practic constanta
scade

componentei simetrice de ca se
dubleaza

cel mai scurt timp intre inceputul


unui curent de scurtcircuit si prima
separare a contactelor unui pol al
aparatului de deconectare
impedantele lor

timpul cel mai scurt de actionare al


protectiei

13

Adaugarea unui circuit suplimentar la o curentul corespunzator sectiunii


LEA existenta se justifica economic
economice
atunci cand curentul acesteia depaseste:

47

NTE401/ Atunci cand sarcina maxima a unei


mai mica decat sarcina maxima
03/00
viitoare LEA creste cu o anumita rata atinsa in final
19, Nota 1 in prima parte a perioadei de analiza,
sarcina maxima de calcul utilizata
pentru stabilirea sectiunii economice a
liniei este

87

suma dintre timpul cel mai scurt


de actionare al protectiei si cel
mai scurt timp de deschidere al
intreruptorului
rezistentele lor

reactantele lor

curentul corespunzator frontierei curentul corespunzator frontierei


economice
termice

mai mare decat sarcina maxima


atinsa in final

egala cu sarcina maxima atinsa in


final

161 NTE401/
03/00; 5g
162 NTE401/
03/00
tabel 1
163 NTE401/
03/00
tabel 1
242 NTE401/0
3/00

Densitatea economica de curent (jec)


reprezinta o marime:
Densitatile economice de curent
normate depind de

determinata statistic

de calcul

masurata

materialul conductorului

sarcina maxima

numarul de ore de utilizare a


sarcinii maxime

Densitatile economice de curent


normate depind de

sarcina de calcul

tensiunea nominala a liniei

Frontiera economica se foloseste

in proiectarea liniilor electrice,


pentru alegerea sectiunii
conductoarelor

tipul conductorului (izolat,


neizolat) si de tipul izolatiei
conductorului
in exploatarea liniilor electrice,
pentru verificarea limitei de
incarcare economica

464 NTE401/
03/00
3

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind numai pentru dimensionarea


determinarea sectiunii economice a
sectiunilor economice ale liniilor
conductoarelor in instalatii electrice de electrice noi
distributie de 1 - 110 kV se aplica

465 NTE401/
03/00
2

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind LEA cu tensiuni pana la 220 kV


determinarea sectiunii economice a
inclusiv
conductoarelor in instalatii electrice de
distributie de 1 - 110 kV se aplica la
proiectarea de

LEA cu tensiuni pana la 400 kV


inclusiv

LEA cu tensiuni pana la 110 kV


inclusiv

466 NTE401/
03/00
2

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind linii electrice aeriene cu tensiuni


determinarea sectiunii economice a
pana la 110 kV inclusiv
conductoarelor in instalatii electrice de
distributie de 1 - 110 kV se aplica la
proiectarea de

linii electrice subterane (in cablu) linii electrice subterane (in cablu)
cu tensiuni pana la 110 kV
cu tensiuni pana la 20 kV inclusiv
inclusiv

675 NTE401/0 Sectiunea economica (densitatea


3/00
economica) se foloseste:
Cap6,Cap8

in proiectarea liniilor electrice,


pentru alegerea sectiunii
conductoarelor

88

in exploatarea liniilor electrice,


pentru stabilirea oportunitatii
realizarii unui circuit nou (LEA
noua)
numai pentru verificarea gradului pentru dimensionarea sectiunilor
de incarcare a sectiunilor liniilor economice ale liniilor electrice noi
electrice existente in exploatare si pentru verificarea gradului de
incarcare a sectiunilor liniilor
electrice existente in exploatare

in exploatarea liniilor electrice,


pentru verificarea limitei de
incarcare economica

in exploatarea liniilor electrice,


pentru stabilirea oportunitatii
realizarii unui circuit nou (LEA
noua)

713 NTE401/
03/00
1
62 PE155/92
03/002
1.2.1

Stabilirea sectiunilor economice ale


LEA are la baza un calcul economic
bazat pe criteriul:
Bransamentul electric este partea din
instalatia de distributie a energiei
electrice cuprinsa intre linia electrica
si:
104 PE155/92 Coloanele electrice colective pot
2.1.6
alimenta cel mult:
110 PE155/92 Conductoarele coloanelor electrice:
3.2.1

investitii minime

consumuri proprii tehnologice


minime

cheltuieli totale actualizate minime

firida de bransament

coloana electrica

punctul de delimitare intre


distribuitor si consumator,
reprezentat de bornele contorului

10 apartamente

20 de apartamente

30 de apartamente

trebuie sa aiba aceeasi sectiune pe


toata lungimea lor

pot avea doua sectiuni daca


lungimea coloanelor depaseste
15m
in cazul tablourile de distributie
ale consumatorilor, la borna de
legare la pamant de pe rama
metalica a tablourilor
puterii absorbite, care se
determina in functie de puterea
totala instalata si de un coeficient
de simultaneitate
0,4 - 0,5 m

pot avea doua sectiuni daca


lungimea coloanelor depaseste
10m
doar daca sectiunile
conductoarelor nu au valoare
constanta pe toata lungimea

15 m

20 m

150 mmp

100mmp

113 PE155/92 Conductorul de protectie al coloanelor in cazul firidelor de bransament, la


3.2.3
electrice individuale trebuie sa fie legat bara de legare la pamant
la pamant:
169 PE155/92 Dimensionarea bransamentelor se
2.1.1
efectueaza pe baza:

puterilor instalate ale aparatelor


electrocasnice existente la
consumator

181 PE155/92 Distanta intre nivelul pardoselii si


0,3 m
3.1.1
partea inferioara a firidelor de
bransament trebuie sa fie de:
449 PE155/92 Montarea dozelor de trecere este
10 m
3.2.10
obligatorie in cazul in care lungimea
coloanelor in linie dreapta, pe
orizontala, depaseste:
501 PE155/92 Pentru conductorul de protectie al
50 mmp
3.2.2
coloanelor electrice colective se
foloseste o platbanda de otel zincat sau
vopsit, avand sectiunea minima de cel
putin:

89

criteriilor constructive

1m

607 PE155/92
1.2.2
609 PE155/92
2.1.4

Racordul electric este partea din


bransament cuprinsa intre:
Racordurile si coloanele electrice se
dimensioneaza astfel incat sa fie
indeplinite conditiile de cadere de
tensiune. Acestea nu trebuie sa
depaseasca:

680 PE155/92 Sectiunile transversale ale coloanelor


2.1.7
electrice colective din blocurile de
locuinte nu trebuie sa depaseasca, in
cazul utilizarii aluminiului:

3
17

19

23

PE155/92 Racordurile electrice aeriene si


2.1.5
coloanele electrice individuale se
executa monofazat pentru valori ale
curentilor pana la:
Enunul "sarcinile electrice nu pot fi
create si nici distruse, ci doar mutate"
Fizica,
reprezint:
pg117
Permitivitatea este o mrime:
Valoarea intensitii cmpului electric
produs de o sarcin electric la
Fizica,
distana r este:
pg120
Conform Legii lui Coulomb, fora de
atracie sau de repulsie care se
exercit ntre sarcinile electrice este:
Fizica,
pg118
Potenialul scalar n punctul M este
egal cu lucrul mecanic efectuat cu un
corp ncrcat cu sarcina q pentru:
Fizica,
pg126

linia electrica aeriana sau subterana


si firida de bransament
0,5 % pentru racordurile electrice
subterane, respectiv 1% pentru
racordurile electrice aeriene si pentru
coloanele electrice colective sau
individuale

firida de bransament si coloana


sau colonele electrice
10 % pentru racordurile electrice
subterane, respectiv 5% pentru
racordurile electrice aeriene si
pentru coloanele electrice
colective sau individuale

coloana electrica si bornele


contorului montat la consumator
5 % pentru racordurile electrice
subterane, pentru racordurile
electrice aeriene si pentru
coloanele electrice colective sau
individuale

3 x 50 + 25 mmp

3 x 70 + 35 mmp
3.2.10

3 x 95 +50 mmp

20 A

30 A

40 A

legea conservrii sarcinii electrice

legea lui Coulomb

legea lui Laplace

electric
direct proporional cu r

magnetic
direct proporional cu patratul
lui r

chimic
invers proporional cu patratul
lui r

direct proporional cu patratul


distanei

invers proporional cu ptratul


distanei

direct proporinal cu distana

aducerea acestuia de la infinit n


pct. M

aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct. M la


la origine
infinit

90

48

60

Fizica,
pg144
Sora,37
Fizica,
pg120

61
Preda
Pg.9
69
Fizica,
pg124
76
Fizica,
pg138
77

78

Fizica,
pg. 138
Fizica,
pg. 138
Sora,
176

79

80

Fizica,
pg. 141
Fizica,
pg. 117

81
Preda
71

Un corp conductor situat ntr-un cmp prin conducie


electric de intensitate E se ncarc cu
electricitate:
Cmpul electrostatic este descris prin: intensitatea cmpului electric

prin inducie

prin magnetizare

BUTU: De verificat
inducia electric

inducia magnetic

Care dintre relaiile urmtoare este


adevrat:

inducia electric = permitivitatea x inducia electric = intensitatea


intensitatea cmpului electric
cmpului electric/ permitivitate

inducia electric=sarcina x
intensitatea cmpului electric

Fluxul electric total, emis de o sarcin


electric de valoare q printr-o
suprafa nchis care o nconjoar,
este egal cu:
Capacitatea echivalent a 2
condensatoare, fiecare avnd
capacitatea C, montate n serie este
egal cu:
Cantitatea de electricitate cu care se
ncarc o baterie de n condensatoare
montate n serie, fiecare de capacitate
C, este:
Diferena de potenial la bornele a n
baterii de condensatoare montate n
serie este egal cu:

valoarea numeric 2q

valoarea numeric q

valoarea numeric q/2

2C

C/2

aceeai cu care se ncarc fiecare


element component

suma capacitilor fiecrui


element n parte

egal cu de dou ori cantitaea de


electricitate cu care se ncarc
fiecare condensator

suma diferenelor de potenial la


bornele fiecrui condensator

diferena de potenial la bornele


fiecrui condensator n parte

diferena de potenial a unui


condensator mprit la n

1/2 q V
BUTU: qV
2

qV

2qV

V/m

Coulomb

Farad

aluminiu, argint, cupru

argint, cupru, aluminiu

aluminiu, cupru, argint

Energia electrostatic a unui


conductor izolat n spaiu, ncrcat cu
o sarcin q i aflat la un potenial V
este egal cu:
Unitatea de msur a sarcinii
electrice este:
Valoarea conductivitii electrice este
n ordine cresctoare la urmtoarele
materiale:

91

83

Fizica,
pg. 153
Preda
54

84

Preda
54
86

Preda
54
87

88

Sora
Pg. 221
Sora
245

89
Fizica
Pg. 178
91

97

Fizica
Pg. 172
Fizica
Pg. 171

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o


N-1 relaii distincte
reea electric buclat cu N noduri, ne
d, pentru curenii care circul prin
reea:
A doua legea lui Kirchhoff, pentru o
L+N-1 ecuaii distincte
reea electric cu N noduri i L laturi,
ne furnizeaz, pentru analiza unui
circuit electric:

N relaii distincte

N+1 relaii distincte

L-N +1 ecuaii distincte

N-L+1 ecuaii distincte

Enunul "suma algebric a forelor


electromotoare dintr-o bucl a unei
reele electrice este egal cu suma
algebric a cderilor de tensiune din
bucl" reprezint:

Prima lege a lui Kirchhoff

a doua lege a lui Kirchhoff

Legea Joule -Lenz

Un conductor n care circulaia


curentului electric nu se supune legii
lui Ohm se numete circuit:
Legile lui Kirchhoff se aplic:

liniar

neomogen

neliniar

numai circuitelor liniare

numai circutelor cu elemente


neliniare

circuitelor liniare i circuitelor


neliniare

Fora electrodinamic exercitat ntre este direct proporional cu


dou conductoare filiforme, paralele, distana r dintre conductoare
lungi,aflate la distana r, strbtute de
cte un curent:
Expresia B x i x l , unde i este
o for
intensitatea curentului care strbate
un conductor de lungime l, situat
perpendicular pe cmpul de inducie
magnetic de mrime B, reprezint:

este invers proporional cu


distana r dintre conductoare

nu depinde de distana dintre


conductoare

o tensiune

o rezisten

Tesla este unitatea de msur a:

fluxului magnetic

intensitii cmpului magnetic

induciei magnetice

92

108 Fizica
Pg. 175
115
Sora
Pg. 95
116

Permeabilitatea este o mrime:

magnetic

electric

Circulaia cmpului magnetic pe un


contur nchis este egal cu:

suma algebric a curenilor care


strbat conturul

Intensitatea cmpului magnetic ntr-un invers proporinal cu r


punct exterior unui conductor
rectiliniu strbtut de curentul
continuu de intensitate i, aflat la
distan r de conductor este:

Fizica
Pg. 175
117 Fizica,196 Henry este unitatea de msur pentru:
Preda,38
142
Inductana proprie a unei bobine prin
care trece un curent de intensitate i
este raportul ntre....... i acest curent
Preda,36
145
Energia electromagnetic produs de
curentul i care parcurge un circuit
care conine o inductan L este egal
Fizica
cu:
198
147
Intr-un tor (solenoid de form
circular bobinat), energia magnetic
produs de un curent care stbate
bobinajul torului este localizat:
Sora,92
148
Fora F care se exercit asupra unei
sarcini electrice q aflat ntr-un cmp
electric de intensitate E are expresia:
Fizica
Pg.120

mecanic
suma cderilor de tensiune de-a
lungul conturului

direct proporional cu patratul


lui r

direct proporional cu r

fluxul magnetic

inductan

inducia magnetic

fluxul propriu al bobinei

inducia magnetic

fora electromotoare

1/2 L i

1/2 Li **2
BUTU: 1
LI 2

Li

integral n cmpul magnetic din


volumul torului

integral n cmpul magnetic din


afara torului

1/2 din energie este nmagazinat


n volumul torului, iar 1/2 n
afara torului

F=E/q

F=qE

F=q/E

93

149

Factorul de atenuare al unui circuit


R/L
format dintr-un rezistor de rezisten
R nseriat cu o bobin de inductan L,
alimentate de o for electromotoare
constant este egal cu:

L/R

Constanta de timp a unui circuit


format dintr-un rezistor de rezisten
R nseriat cu un condensator de
capacitate C, este:

RC

R/C

1/(RC)

Pentru materialele magnetice, relaia


dintre inducia magnetic i
intensitatea cmpului magnetic:

este liniar

este o egaltate

este neliniar

Mrimea caracteristic circuitelor


magnetice i care este analoag cu
rezistena circuitelor electrice se
numete:
Unitatea de msur a frecvenei
mrimilor periodice se numete:
Frecvena unei mrimi periodice este
inversul:
Valoarea medie ptratic a unei
mrimi periodice se mai numete i:

impedan

reluctan

permean

Weber

Hertz

Henry

amplitudinii

perioadei

fazei

amplitudine

valoare efectiv

valoarea eficace

Mrimea periodic alternativ este o


mrime a crei valoare medie n
decursul unei perioade este egal cu:

zero

38719

Ursea
Pg. 304
151

Sora
Pg.339
152
Sora
Pg. 91
153
Preda
Pg. 33
154
Sora,24
155
Sora,24
156
Sora
Pg.26
157

Sora,24

94

164
Fizica
Pg.202
165

Curentul electric alternativ poate fi


produs numai prin fenomene:

termice

chimice

de inducie

Puterea electric reactiv:

permite definirea limitelor de


utilizare ale unui aparat electric
BUTU: De verificat

produce transformarea energiei


electrice n energie mecanic

este variaia n timp a energiei


magnetice i electrice

Sora
Pg.358
168
Ursea
Pg.121
189

Sora
Pg.342
190
Sora
Pg.355

BUTU: De verificat

Dac printr-un condensator circul un defazat cu 90 de grade n urma


curent alternativ sinusoidal, la bornele curentului
sale se produce o cdere de tensiune:

defazat cu 90 de grade naintea n faz cu curentul


curentului

ntr-un circuit serie format dintr-un


rezistor de rezisten R, o bobin de
inductan L i un condensator de
capacitate C, curentul din circuit este
defazat n urma tensiunii la borne
dac:

reactana total a circuitului X este


>0

reactana total a circuitului X


este <0

reactana total a circuitului este


=0

Susceptana unui circuit de curent


altenativ sinusoidal este inversul:

impedanei

rezistenei

reactanei

195

n cazul circuitelor de curent


valorile instantanee ale tensiunilor
alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt i curenilor
ntotdeuna satisfcute pentru:

valorile efective ale tensiunilor i modulele fazorilor asociai


curenilor
tensiunilor i curenilor

196

Rezonana se obine ntr-un circuit


electric de curent alternativ dac:

reactanele inductiv i capacitiv


n valoare absolut sunt egale

reactana inductiv este mai


mare dect reactana capacitiv

reactana capacitiv este mai


mare dect reactana inductiv

n cazul apariiei fenomenului de


rezonan ntr-un circuit de curent
alternativ, alimentat de la o surs,
aceasta furnizeaz circuitului:

numai energie activ

energie activ i reactiv

numai energie reactiv

Sora
Pg. 343
197

Sora
Pg. 343

95

207 Lupu
Pg. 17
208

Sora
Pg. 437
209

Comsa
Pg.64
210
Fizica,
pg.155
211

Sora
Pg. 242
212

Suma forelor electromotoare ale unui egal cu 1


sitem trifazat simetric este:
Sistemul de tensiuni ale unui sistem
ntotdeauna simetric
electric trifazat racordat la un
generator electric care produce
tensiuni electromotoare simetrice este:

nul

egal cu 1/2

este nesimetric dac fazele sunt


neegal ncrcate

este simetric dac fiecare faz


este egal ncrcat

Pierderile de putere ntr-o line


mai mici
electric prin care se transport o
putere activ P la un factor de putere
=0,9, fa de cazul cnd se transport
aceeai putere la un factor de
putere=0,8 sunt:

egale

mai mari

Inversa rezistenei echivalente a n


suma rezistenelor celor n rezistoare
rezistoare legate n paralel este egal
cu:
Prin adugarea, pe toate laturile
circulaia de cureni existent
pornind din acelai nod al unei reele anterior n reea nu se modific
buclate, a unor fore electromotoare
(f.e.m.) egale i la fel orientate fa de
nod (teorema lui Vaschy):

suma inverselor rezistenelor


celor n rezistoare

suma ptratelor rezistenelor


celor n rezistoare

se pot modifica curenii din


laturile cu f.e.m. adugate

se modific circulaia de cureni


din laturile pe care nu se adaug
f.e.m.

Dac o f.e.m. E, montat n latura AB un curent - (minus) I


a unei reele pasive,produce n latura
CD a reelei un curent I, montarea
f.e.m. E n latura CD va produce:

un curent I

un curent I/2

Curelaru
Pg 10

96

222

Curelaru
Pg 10
223 Dordea
Pg.368
224

O surs de tensiune cu f.e.m. E i


ZY=1
impedana interioar Z poate fi
nlocuit printr-o surs de curent de
intensitate J i admitan interioar Y,
dac sunt ndeplinite condiiile:

J=YE

Z=Y

Un motor electric sincron, care


absoarbe putere activ i putere
funcioneaz subexcitat:
reactiv
Sistemele simetrice de fazori n care se corespund unor realiti fizice
descompun sistemele de tensiuni sau
de cureni dezechilibrai:

absoarbe putere activ i


produce putere reactiv
reprezint artificii de calcul

produce putere activ i putere


reactiv
numai sistemul direct corespunde
unei realiti fizice

Componenta simetric direct


produce, n cazul unui motor electric:

cuplul util

cuplul de frnare

oscilaii ale rotorului

Dou sisteme de fazori trifazai


oarecare, care au vrfuri comune i
origini diferite care se descompun n
componente simetrice:

au acelei componete directe

au aceleai componente inverse

au aceleai componente
homopolare

sistemul nu are component


simetric invers

sistemul nu are component


simetric homopolar

sistemul are component


simetric invers

impedane identice cu ale reelei


directe pentru elemente statice

impedane diferite de ale reelei


directe pentru maini rotative

impedane diferite de ale reelei


directe pentru elemente statice

schemele de secven direct,


invers, homopolar conectate n
paralel

schemele de secven direct,


schemele de secven direct i
invers, homopolar conectate n invers conectate n paralel
serie

Sora,16
225
Nicolaide
Pg.573
226
Sora
453
Curelaru
80

n cazul n care rezultanta unui sistem


de fazori (de tensiune sau de curent)
Sora
este nul:
453
232
Pentru calculul curenilor de
scurtcircuit ntr-o reea prin metoda
PE134/95 componentelor simetrice, reeaua
invers se compune din:
Pg. 22
234
Schema echivalent de calcul n cazul
producerii unui scurtcircuit al unei
faze a reelei trifazate direct la pmnt
PE134/95 (monofazat) se compune din:
Pg. 107
229

97

Schema echivalent de calcul n cazul


producerii unui scurtcircuit trifazat al
PE134/95 unei reele izolat de pmnt se
compune din:
Pg. 103
236
Schema echivalent de calcul n cazul
producerii unui scurtcircuit ntre dou
faze ale unei reele izolat de pmnt se
PE134/95 compune din:
Pg. 24
237
Schema echivalent de calcul n cazul
producerii unui scurtcircuit trifazat al
PE134/95 unei reele la pmnt cu arc se
compune din:
Pg. 103
238
Curentul produs ntr-un circuit care
conine elemente neliniare i care este
alimentat cu o tensiune sinusoidal
O.28/07
este:
Art.35
239 Sora, Pg
Regimul deformant este un regim
energetic n care:
467;PE
143 B1.1
240
Dou funcii periodice sinusoidale
sunt armonice ntre ele dac:
O.28/07
Art.6(1)
241
Sensul puterii deformante ntr-un
circuit format dintr-un generator care
produce o und sinusoidal i o
Bercovici bobin cu miez de fier saturat este:
Pg 471
243
Curentul rezultat prin aplicarea unei
tensiuni nesinusoidale la bornele unui
Sora
condensator este:
Pg.472
235

schemele de secven direct,


invers, homopolar conectate n
serie

schema de secven direct

schemele de secven direct i


invers conectate n paralel

schema de secven direct

schemele de secven direct i


invers conectate n paralel

schemele de secventa directa,


inversa si homopolara conectate
in paralel

schema de secven direct nseriat schema de secven direct


cu triplul impedanei arcului

schema de secven direct


nseriat cu schema de secven
invers

ntodeauna nesinusoidal

nesinusoidal sau sinusoidal,


depinde de natura elementelor
neliniare

ntotdeauna sinusoidal

undele de curent i tensiune nu sunt undele de curent i de tensiune


periodice
sunt ambele periodice i
nesinusoidale
raportul perioadelor lor este un
au aceeai perioad
numr ntreg oarecare

undele de curent i tensiune sunt


periodice iar una este
nesinusoidal
raportul perioadelor lor este egal
cu 1/2

de la generator spre bobin

ntotdeuna de la bobin spre


generator

poate avea oricare sens, n funcie


de ncrcarea generatorului

mult mai deformat dect tensiunea


care i-a dat natere

sinusoidal

mai puin deformat dect tensiune


care i-a dat natere

98

244
Sora
Pg. 472
245
Lupu
Pg. 223
246
Lupu
Pg. 223
252

263
266

mai puin deformat dect tensiunea


care i-a dat natere

mult mai deformat dect


tensiunea care i-a dat natere

sinusoidal

egal

mai mare

mai mic

egal

mai mic

mai mare

puterea reactiv absorbit ntr-un


element de linie infinit mic

puterea reactiv produs de un


element de linie infinit mic

pierderile Joule disipate ntr-un


element de linie infinit mic

Singurele mrimi fizice reale n curent mrimile efective de curent sau de


alternativ sunt:
tensiune
Mrimea adimensional care
constanta de propagare a liniei
reprezint variaia pe care o sufer
amplitudinea i faza undei de tensiune
sau curent cnd parcurge 1 km de linie
(lung ) se numete:

mrimile instantanee de curent


sau de tensiune
constanta de atenuare a liniei

valorile medii de curent sau de


tensiune
constanta de distorsiune a liniei

crete fa de tensiunea la surs


proporional cu ptratul lungimii
liniei

scade fa de tensiunea la surs


proporional cu lungimea liniei

nu se modific

produce putere reactiv

absoarbe putere reactiv

absoarbe putere reactiv

produce putere reactiv

nu produce i nu absoarbe putere


reactiv
nu produce i nu absoarbe putere
reactiv

Curentul rezultat prin aplicarea unei


tensiuni nesinusoidale la bornele unei
bobine este:
Valoarea medie a inductanei de
serviciu pentru o linie electric
aerian trifazat este.........fa de cea
a unui cablu subteran.
Valoarea medie a capacitii lineice
pentru o linie electric aerian
trifazat este.........fa de cea a unui
cablu subteran.
Inductana de serviciu a unei linii
electrice lungi este definit prin:

267 Lupu
La funcionarea n gol a unei linii
electrice tensiunea la receptor:
Pg. 105
Bercovici,
382
276
O linie electric lung funcionnd n
gol:
279
O linie electric lung funcionnd n
scurtcircuit:

99

281

Bercovici
396
282

283

297
Sora
Pg. 597
305 Preda
Pg. 382
314
Preda
Pg. 382
324 Preda
Pg. 49
Sora Pg.
615
328

Sora
Pg. 110
329
Dordea
319

Pentru o linie electric care


alimenteaz un receptor ce are
impedana egal cu impedana
caracteristic a liniei, puterea activ
la extremitatea receptoare:

se numete putere caracteristic sau este independent de lungimea


putere natural
liniei

este independent de tensiunea


liniei

Pentru o linie electric care


alimenteaz un receptor ce are
impedana egal cu impedana
caracteristic a liniei:
O linie electric foarte lung se
comport ca o linie:

energiile reactive, inductiv i


capacitiv, se compenseaz

energia reactiv inductiv este


mai mare dect cea capacitiv

energia reactiv capacitiv este


mai mare dect cea inductiv

care alimenteaz un receptor cu


impedan egal cu impedana sa
caracteristic
unor cureni simetrici parazii
indui n conductor

funcionnd n scurtcircuit

ca o linie funcionnd n gol

Efectul pelicular al unui curent care


strbate un conductor masiv se
datoreaz:
Efectul pelicular al curentului este
utilizat n:
Dac dou conductoare parcurse de
cureni n acelai sens sunt aezate
paralel, unul lng altul:
Pentru micorarea pierderilor de
putere prin cureni turbionari n
piesele metalice masive parcuse de
fluxuri magnetice variabile:
Energia transmis de undele
electromagnetice cu intensitatea
cmpului electric E i intensitatea
cmpului magnetic H se propag dup
un vector:
nclzirea nfurrilor statorice ale
generatoarelor electrice este
determinat n principal de:

unor fore electromotoare induse capacitii conductorului fa de


datorit variaiei curentului
pmnt

nclzirea materialelor prin inducie eliminarea dezechilibrelor din


reeaua electric
densitatea de curent scade n prile densitatea de curent crete n
apropiate ale conductoarelor
prile mai deprtate ale
conductoarelor
se execut piesele metalice din tole se realizeaz piesele din tole cu
de oel subiri izolate ntre ele
adaus de siliciu pentru mrirea
rezistivitii

eliminarea distordiunilor undelor


de curent
densitatea de curent este uniform
pe ambele pri ale
conductoarelor
se evit plasarea pieselor
metalice masive n cmpuri
magnetice variabile

S=E+H

S=HxE

S=ExH

temperatura mediului ambiant

tensiunea ntre faze

pierderile Joule-Lenz

100

338
Dordea
367
339

Scoala
341

Curentul din circuitul statoric al unui


generator este direct proporional:

cu tensiunea ntre faze

cu puterile active generate

cu puterile reactive generate

Producerea dublei puneri la pmnt a curentul prin circuitul rotoric crete tensiunile electromotoare nu mai apar scntei la periile
bobinajului rotoric al unui generator foarte mult
sunt sinusoidale
colectorului
sincron are urmtoarele efecte
negative.
Cele mai des utilizate pentru serviciile motoarele de curent continuu
motoarele sincrone
motoarele asincrone
interne ale centralelor electrice sunt:

Scoala
346

nu necesit ntreinere
permanent

nu necesit instalaii speciale de


pornire

Principalul avantaj al motoarelor


curentul mic de pornire
asincrone cu rotorul n scurtcircuit cu
simpl colivie l constituie:

pornirea fr dispozitiv de
pornire

cuplul de pornire foarte bun

Mrirea cuplului de pornire i


micorarea curentului de pornire la
motoarele asincrone cu rotorul n
scurtcircuit se face:
Motoarele sincrone se utilizeaz rar
pentru antrenarea mecanismelor de
servicii proprii din centralele electrice
deoarece:
n cazul scderii sau ntreruperii
tensiunii de alimentare, motoarele
asincrone se pot opri, iar la
restabilirea tensiunii:
Unitatea de msur a fluxului electric
este:

prin deconectarea i reconectarea


lor la reeaua de alimentare

prin utilizarea motoarelor cu


rotorul n dubl colivie

prin utilizarea motoarelor cu


rotorul n colivie cu bare nalte

nu permit variaia turaiei n limite


largi

excitatoarea cu colector din


au randament mai mic dect al
circuitul acestora este un element celorlalte tipuri de motoare
puin fiabil

ele autopornesc, indiferent de tipul


rotorului n scurtcircuit

pentru a reporni necesit


dispozitiv de pornire

numai motoarele asincrone cu


rotor n dubl colivie autopornesc

nu are denumire proprie

se utilizeaz Coulombul

Faradul

Principalul avantaj al motoarelor de


curent continuu l constituie:

permit reglarea n limite largi a


turaiei

Scoala
347

Scoala
348
Dordea
261
349

350
Comsa
Pg. 35
I7/.5.4.10
351
Preda,20

101

352

3 condensatoare avnd capacitatea


C1=100 microF, C2=50 microF,
C3=100 microF legate n paralel, au
capacitatea echivalent.

250 microF

50 microF

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii Cs=3 C


electrice aeriene simetrice, avnd
capacitile C12=C23=C31 =C este:

Cs=C/3

Cs=C

354

Cmpuri fr surse sunt:

cmpul curenilor de conducie

cmpul de inducie electric

cmpul de inducie magnetic

356

Curentul electric generat prin


deplasarea cu viteza v a unui corp
ncrcat cu o sarcin electric se
numete:
Un receptor electric de rezisten R
conectat la bornele AB ale unui circuit
de alimentare oarecare absoarbe
puterea maxim dac:
Fora care se exercit ntre dou
conductoare strbtute de cureni
electrici se numete:
Fora care se exercit asupra unui
conductor rectiliniu, parcurs de
curentul i, aflat n cmpul de inducie
magnetic B se numete:

curent electric de conducie

curent electric de convecie

curent electric de deplasare


(Maxwell)

Teoremele (formulele) Biot Savart


Laplace se refer la:

Fizica
Pg. 138
353
Curelaru
Pg 28, 29

Sora
Pg 54
389
Preda
Pg.51
390
Sora, 82
400
Fizica
Pg.169
Sora, 81
401
Preda,15

25 microF

rezistena R este egal cu rezistena rezistena R este egal cu


total a circuitului vzut prin
rezistena intern a sursei de
bornele AB
t.e.m.

reistena R tinde spre zero

for electrocinetic

for electrodinamic

for magnetomotoare

for electromagnetic (Laplace)

for electrodinamic

for magnetomotoare

intensitatea cmpului magnetic


produs de un curent care circul
printr-un conductor

fora electrromagnetic

fora exercitat ntre dou


conductoare paralele parcurse de
cureni

102

402
Fizica
Pg. 194
403
Sora,88
412

Fizica
154
415

Fora electomotoare de inducie care


apare ntr-un circuit nchis, prin
variaia fluxului magnetic, este:

direct proporional cu variaia n


timp a fluxului magnetic

invers proporional cu variaia


n timp a fluxului magnetic

dependent de modul n care este


produs fluxul magnetic

Principalele elemente feromagnetice Fierul, nichelul i cobaltul


sunt:
Curentul care circula printr-un circuit 31,5 A
de curent alternativ, avnd rezistenta r
= 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la
bornele caruia se aplica o tensiune de
220 V este:

Fierul, cuprul, zincul

Fierul, aluminiul, cuprul

44 A

53,4 A

ntr-un circuit de curent alternativ n 0.8


care puterea activa absorbita este 4
kw iar puterea reactiva este de 3 kvar,
factorul de putere este:

0,75

4/3

Unitatea de masura pentru puterea


reactiva este:
Un circuit de curent alternativ, pentru
care factorul de putere este egal cu 1,
este un circuit:
Legea lui Ohm pentru o portiune de
circuit este valabila:
ntr-un circuit de curent continuu,
avnd rezistenta R=5 ohm si la
bornele caruia se aplica o tensiune de
100 V, curentul este de:

kVAr

kVA

kW

pur rezistiv

pur inductiv

pur capacitiv

doar n curent continuu

doar n curent alternativ

indiferent de natura circuitului

20 A

500 A

95 A

0.66 ohm

6 ohm

Scoala
428
Scoala
430
Scoala
431
Scoala
432

Scoala
440
Fizica
Pg. 158

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare 5 ohm


,avnd fiecare rezistenta de 2 ohm,
montate n serie este:

103

441
Fizica
155
442

Ursea
108
443 Fizica
Pg. 135
445 I7
4.22
446

Rezistenta echivalenta a trei


rezistoare, avnd fiecare rezistenta de
3 ohm, montate n paralel, este:

3 ohm

1 ohm

9 ohm

30 V

122 V

Axh

A/h

supratensiuni

supracurenti

supratemperatura

supratensiunilor

supracurentilor

solicitarilor mecanice

Tesla

Weber

Farad

compensarea curentilor capacitivi

compensarea factorului de putere dotari PSI

ntr-un circuit R-L serie de curent


170V
altenativ, tensiunea la bornele
rezistorului este de 100 V, iar
tensiunea la bornele bobinei este de 70
V. Tensiunea la bornele circuitului RL este:

Unitatea de masura a capacitatii unui


condensator este:
Sigurantele fuzibile sunt aparate
utilizate pentru protectie la:
Descarcatoarele cu oxid de zinc
protejeaza echipamentele din retele
mpotriva:
447 Fizica
Unitatea de masura a fluxului
magnetic este:
Pg. 172
459
Bobinele de stingere din statiile
NTEE 001 electrice de transformare sunt
echipamente pentru:
03A.9.2
462

Descarcatoarele cu coarne sunt


echipamente destinate:

protectiei personalului de
exploatare mpotriva electrocutarii

protectiei mpotriva
supratensiunilor

protectiei mpotriva
supracurentilor

468

Releul termic se foloseste pentru:

protejarea motoarelor electrice la


scurtcircuit

protejarea generatoarelor si
motoarelor electrice mpotriva
temperaturilor nalte

protejarea motoarelor electrice


mpotriva suprasarcinilor

Comsa
Pg 35

104

469

Daca la un circuit al unei statii de 6


scade de 1,41 ori
sau 20 kV care functioneaza cu neutrul
izolat apare o punere monofazat net
la pamnt, tensiunea fata de pamnt a
celorlalte doua faze:

ramane constanta

creste de 1,73 ori

470 Badea
Pg.12
472 Fizica
150
473 Fizica
150
474
Badea
Pg.58
493
Badea
Pg.53
495
Dordea
Pg.
513

Cnd este o protectie selectiva ?

protectia deconecteaza numai


consumatorul defect
rezistivitate

protectia deconecteaza toti


consumatorii
greutate specifica

protectia deconecteaza o jumatate


dintre consumatori
coeficient de dilatatie

natura materialului

lungime, direct proportional

masa, direct proportional

1 sau 5 A

5 sau 10 A

1 sau 10 A

10 V

50 V

100 V

creste cnd sarcina creste

scade cnd sarcina scade

ramne constanta la variatia


sarcinii

cresterea tensiunii peste o valoare


limita
mai mare

cresterea curentului peste o


valoare limita
mai mica

scaderea curentului sub o valoare


limita
egala

rezistente aditionale

shunturi

bobine nseriate

rezistente aditionale

condesatoare montate n paralel

517
Dordea
314,368
518
Fizica
Pg 156
520
Fizica
Pg 156

Unitatea de masura ohm x mmp / m


este pentru:
Rezistivitatea unui conductor electric
depinde de:
Transformatoarele de masurare a
curentilor se construiesc pentru
curenti secundari de:
Transformatoarele de masurare de
tensiune se construiesc pentru tensiuni
n secundar de:
La masina sincrona turatia variaza n
functie de sarcina astfel:
Sigurantele electrice sunt aparate
electrice care mpiedica:
La generatorul sincron viteza de rotatie
a cmpului magnetic al statorului fata
de viteza de rotatie a rotorului masinii
este:
Extinderea domeniului de masurare la
ampermetre se realizeaza cu:

Extinderea domeniului de masurare la shunturi


voltmetre se realizeaza cu:

105

521

Functionarea n doua faze a unui


transformator trifazat are ca efect:

suprancalzirea acestuia

suprasarcina

522

La transformatoarele la care
comutarea ploturilor se face cu
transformatorul n sarcina,
comutatorul de ploturi se monteaza:

pe nfasurarea de tensiune mai


mica, deoarece tensiunea este mai
mica

pe nfasurarea de tensiune mai


pe oricare dintre nfasurari
mare, deoarece curentul este mai
mic

539

Cmpul magnetic poate fi produs:

numai de magneti permanenti

numai de electromagneti

540

Un separator pe un circuit de nalta


tensiune poate fi manevrat:

sub tensiune si cu curent

cu curent fara tensiune

542

La un transformator cu grupa de
conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un
sistem simetric de tensiuni, ntre
neutru si pamnt, n regim normal si
simetric de functionare avem:

tensiunea de linie

tensiunea de faza

tensiunea zero

543

Miezul magnetic al rotorului unei


masini electrice asincrone se relizeaza
din tole pentru:
ntr-un circuit electric monofazat cu
caracter inductiv tensiunea este
defazata fata de curent:
La o instalatie cu mai multe
condensatoare conectate n serie,
caderea de tensiune pe fiecare
condensator este:
n tubul de portelan al unei sigurante
de nalta tensiune, nisipul are rolul:

reducerea curentilor turbionari

reducerea tensiunii
electromotoare induse

din motive constructive

nainte cu 90 de grade

cu zero grade (sunt n faza)

cu 90 de grade n urma

Lupu
Pg.140

544
Ursea
Pg. 110
556
Fizica
Pg. 138
560 Comsa
Pg. 35
Bdul,501

reducerea puterii tranzitate

de magneti permanenti si de
electromagneti
fr curent, fr tensiune sau sub
tensiune, fr curent

direct proportionala cu capacitatea invers proportionala cu


capacitatea

nu depinde de capacitate

de a consolida elementele fuzibile

de a mentine temperatura
constanta a sigurantei

106

de a mari puterea de rupere a


sigurantei
BUTU: De verificat

561
Comsa
Pg. 70
568

Atunci cnd se compenseaza energia


electrica reactiva prin baterii de
condensatoare, tensiunea n reteaua
electrica:
Transformatoarele de masurare de
curent:

scade

nu se modifica

creste

pot fi racordate n circuitul primar


cu nfasurarea secundara deschisa

pot fi lasate n exploatare cu


infasurarea secundara deschisa

nu pot fi racordate in circuitul


primar cu nfasurarea secundara
deschisa

Un transformator de masurare de
curent nu poate fi lasat cu secundarul
n gol, deoarece:
Transformatoarele de masurare de
tensiune:

mpiedica circulatia curentului


primar

apar supratensiuni periculoase


in secundar

nu indica aparatele de masurare

nu pot fi lasate n exploatare cu


nfasurarea secundara deschisa

Nivelul de tensiune n sistem se


regleaza prin:
Formula de calcul a frecventei
produsa n sistemul electroenergetic
de un generator cu n [rot/min] si p
perechi de poli este:

ncarcarea generatoarelor cu
putere activa
f =n p / 60

nu pot fi lasate n exploatare cu


nfasurarea secundara n
scurtcircuit
ncarcarea generatoarelor cu
putere reactiva
f = 60 n / p

pot fi puse sub tensiune cu


nfasurarea secundara in
scurtcircuit
utilizare de compensatoare
sincrone
f = 60 p / n

Rolul conservatorului de ulei la


transformatoarele de forta este:

de a asigura o suprafata de contact de a asigura spatiul necesar


a uleiului cu aerul mai mica
dilatarii si contractarii uleiului

de a face posibila umplerea cu


ulei a transformatorului

Unitatea de masura pentru masurarea


puterii active este:
n cazul punerii nete la pamnt a fazei
S ntr-o retea de 20 kV cu neutrul
izolat:

kWh

kW

kW/h

tensiunea pe fazele R si T ramne


neschimbata , iar tensiunea fazei
defecte S se apropie de 0

tensiunea pe fazele R si T creste


la valoarea tensiunii de linie iar
pe faza S se apropie de 0

cresc tensiunile pe fazele R si T,


iar pe faza defecta S ramne
neschimbata

Se considera ca un transformator
functioneaza n gol atunci cnd:

sarcina tranformatorului este foarte curentul primar si curentul


mica
secundar sunt foarte mici

Badea
Pg.59
569
Badea
Pg.59
570

584 Lupu
Pg.135
602

Dordea
Pg.314
603
Scoala
608
Scoala
612

614
Dordea
Pg.155

107

cnd o nfasurare este conectata


la retea, iar cealalta este deschisa

619
620
Comsa
pg. 61
621

627

Functionarea n suprasarcin a unui


transformator reprezint:
Pentru asigurarea selectivitatii, ntre
curentii nominali a doua sigurante de
acelasi tip nseriate trebuie sa fie o
diferenta de:
Pentru o putere aparenta data puterea
activa are valoarea maxima:

un regim de avarie

un regim temporar admisibil

un regim inadmisibil

doua trepte, pe scara standardizata


a acestor curenti

o treapta, pe scara standardizata trei trepte, pe scara standardizata


a acestor curenti
a acestor curenti

cnd factorul de putere =1

cnd factorul de putere = 0

cnd U = U max

Un motor electric trifazat legat n stea 0,4 kV


este n functiune si alimentat la 0,4 kV.
Tensiunea ntre neutrul stelei si una
dintre faze este:

0V

230 V

Reglarea puterii active debitate de


generatorul sincron se face variind:

tensiunea de excitatie

admisia agentului primar la


turbina

curentul statoric

La o masina electrica asincrona


turatia variaza:

cu sarcina

cu frecventa

cu curentul de excitatie

Raportul nominal de transformare al


unui transformator de putere este:

raportul dintre tensiunea primara si raportul dintre curentul primar si raportul dintre tensiunea primara
secundara de mers n gol
secundar la sarcina nominala
si secundara la sarcina nominala

ntr-o retea cu neutrul legat la


pamnt, valoarea cea mai mare a
intensitatii curentului de scurtcircuit,
pentru acelasi punct de defect,
corespunde, de regul, defectului:

monofazat

trifazat

bifazat

La pornirea motoarelor electrice


asincrone se urmreste:

reducerea vibratiilor rotorului

reducerea curentului electric


absorbit de motor

reducerea tensiunii la bornele de


alimentare ale motorului

Scoala
628
Dordea
361
629 Dordea
Pg.278,
268
645
Dordea
Pg.156
646

Comsa
Pg.53
648

108

O sigurant mai mare n alimentarea retele radiale


consumatorilor de energie electrica se
realizeaza prin:

649

retele buclate cu functionare


radial

retele buclate

cuprinse ntre 1 si 0

cuprinse ntre -1 si 0

circulatia de putere activa

circulatia de putere reactiva

diferite de marimile indicate mai


sus
nici una din cele doua

patratul curentului

patratul tensiunii

patratul puterii active

Bercovici
650

Alunecarea s a unui motor asincron


58 are valori:
651
Rolul dominant pentru reglarea
nivelului de tensiune pe o linie
Lupu
electrica l are:
Pg.135
654
Pierderile de putere activ si reactiv
pe o linie electric, la aceeasi putere
aparent vehiculat, sunt invers
proportionale cu:
Comsa
Pg.73
655
n instalatiile de joasa tensiune,
legarea la pamnt este justificat:
656

Metoda transfigurarii retelelor


electrice este folosita pentru a:

657

Energia electrica reactiva:


Sora
Pg. 357

665
2

*RI
674

Cantitatea de cldur produs la


trecerea curentului electric printr-un
conductor este:
Pierderea de putere activa ntr-un
element de retea (transformator, LEA,
LEC) , la aceeasi putere aparent
vehiculat, este direct proportional
cu:

din motive economice

pentru diminuarea
suprasolicitarilor echipamentelor
electrice
reduce pierderile de putere activa n simplifica structura retelelor
retea
echivalente pentru a reduce
volumul de calcule
este o energie electrica
se poate transforma n energie
complementara, care serveste la
mecanica
magnetizarea bobinajelor
direct proportinala cu sectiunea
direct proportionala cu ptratul
conductorului
intensittii curentului

pentru securitatea muncii

patratul frecventei

patratul curentului

patratul tensiunii retelei

*RI2

109

diminua consumul specific de


material conductor
se poate transforma n energie
luminoasa
invers proportionala cu
rezistenta conductorului

n cazul producerii unui scurtcircuit


ntr-o instalatie, are loc urmatorul
fenomen:
Separatorul, ca echipament n cadrul
unei statii electrice, are rolul:

681

682

683

creste tensiunea de alimentare a


instalatiei

creste impedanta echivalenta a


instalatiei

creste curentul de alimentare a


instalatiei

de a proteja circuitul la
supracurenti

de a separa vizibil un circuit

de a masura nivelul de izolatie

face trecerea din linie electrica


aeriana n line electrica n cablu

asigura protectia personalului

cupru

ambele amit aceeasi densitate de


curent

Sigurantele electrice au rolul de a:

691
Fizica
Pg.150

proteja instalatia din aval la


defecte la scurtcircuit ca si la
suprasarcini de lunga durata
Care dintre materialele electrotehnice aluminiu
admit o densitate de curent mai mare:

692

Reactanta supratranzitorie a unui


direct proportionala cu curentul de invers proportionala cu curentul
pornire
de pornire
PE134/95 motor este:
Pg.27
693
n echipamentul electric, uleiul
izoleaza partile sub tensiune ntre
stinge arcul electric care apare
electroizolant are urmatoarele functii: ele si fat de mas
in intrerupatoare
694
Lupu
Pg. 125
697

699
Dordea
Pg. 276
742
Lupu
Pg.92

Valoarea frecventei n sistemul


bilantul puterilor active
electroenergetic este determinata n
principal de:
Care element nu se foloseste la
bobina de compensare
reglarea tensiunii n retelele electrice:
n cazul pornirii stea triunghi a
motoarelor asincrone, curentul de
pornire la conexiunea stea este:

1/3 din curentul de pornire la


conexiunea triunghi

Folosirea conductoarelor jumelate n reducerea pierderilor Corona


constructia LEA are ca scop principal:

110

invers proportionala cu patratul


tensiunii de alimentare
asigura ungerea mecanismelor de
actionare

circulatia puterii reactive

modul de tratare a neutrului


retelei

transformatorul

rezistorul

de 3 ori curentul de pornire la


conexiunea triunghi

de 2 ori curentul de pornire la


conexiunea triunghi

reducerea solicitarilor mecanice reducerea curentilor de


ale stalpilor
scurtcircuit

Sectionarea barelor colectoare n


PE 022/87 statiile electrice are scopul:
Tabel 1
748
Puterea nominala a unui motor
electric se defineste astfel:
Preda
Pg. 292
759
Expresia matematica a legii lui Ohm
pentru o portiune de circuit este:

de limitare a curentilor de
scurtcircuit

de a reduce costul instalatiei

de a reduce pierderile de putere

puterea activ absorbit de motor


de la retea cnd este alimentat la
Un si absoarbe In

puterea activ transmis prin


intrefierul motorului cand este
alimentat la Un si absoarbe In

puterea mecanic debitat de


motor la arbore cnd este
alimentat la Un si absoarbe In

I=U/R

I = UxR

I=U-R

765

Culoarea verde-galben pentru izolatia


conductoarelor si cablurilor se
foloseste pentru marcarea
conductorului de:
Care este energia consumata de o
rezistenta electrica r = 10 ohm, prin
care trece un curent de 2 A timp de 10
ore:
Functionarea transformatoarelor
electrice are la baz:

faza

nul de lucru

nul de protectie

200 Wh

400 Wh

800 Wh

fenomenul inductiei
electromagnetice

efectul temic al curentului


electric

curentii turbionari

Functionarea contoarelor de inductie


are la baz:
Reglarea puterii reactive debitate de
generatorul sincron se face prin:

curentii turbionari

efectul termic al curentului


electric
deschiderea apaartului director
al turbinei

forta electrostatica

n cazul conexiunii n stea la


transformator:

tensiunea de linie este egala cu


tensiunea de faza

745

I7-02
5.1.42
770

Scoala
771

772 Ursea
Pg.92
773
Dordea
Pg. 361
783
Ursea
Pg. 326
784
Ursea
Pg.327

modificarea curentului de excitatie

Relatia ntre curentii de linie si de faz curentul de linie este mai mare de
n sisteme cu generatoare si
1,73 ori dect curentul de faz
receptoare conectate n triunghi este:

111

deconectarea rezistentei de
stingere

curentul de linie este egal cu 1,73 tensiunea de linie este egalacu


x curentul de faza
1,73x tensiunea de faza
curentul de linie este egal cu
curentul de faz

curentul de faz este mai mare de


de 1,73 ori dect curentul de linie

786

Ursea
Pg.303
787

ntr-un circuit format dintr-un rezistor curentul creste instantaneu la


de rezistenta R n serie cu o bobina de valoarea U/R
inductanta L, n momentul alimentarii
de o sursa de curent continuu cu
tensiune U:

Supratensiunile de origine atmosferica directe sau indirecte (induse)


NTEE 001 pot fi:

788 Lupu
Pg. 129
789
Scoala
790
Lupu
Pg. 149
791
PE022/87
Tabel 1
792

curentul nu circula prin acest


circuit

curentul ajunge la valoarea U/R


dupa un timp

rapide sau lente

de rezonanta sau de
ferorezonanta

Durata de viata a lampilor cu


incandescenta;
Bobinele pentru limitarea curentilor
de scurtcircuit au:
Regulatorul automat de tensiune
(RAT) asigur:

creste odata cu cresterea frecventei

scade odata cu scaderea tensiunii scade odata cu cresterea tensiunii

rezistenta mare

inductanta mare

inductanta mica

deconectarea automat a liniilor la


suprasarcin

conectarea automat a unui


transformator de rezerv

Pentru limitarea curentilor de


scurtcircuit, puterea total instalat
ntr-o statie trebuie:
O retea electric trifazat de medie
tensiune are neutrul
transformatoarelor tratat prin
bobina.Pentru regimul normal de
functionare sa se precizeze efectul
bobinei:

marit

micsorat

modificarea curentului (tensiunii)


de excitatie la generatoarele
sincrone
divizat n mai multe unitti

deplasarea neutrului

cresterea curentilor de
scurtcircuit

nici un efect

797

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un


circuit de curent alternativ monofazat
inductiv are forma:

u=Ri

u= L di/dt

du=i/C dt

798 Sora
pg. 87

Materialele feromagnetice au
permeabilitatea relativa:

mai mica dect 1

putin mai mare dect 1

mult mai mare dect 1

Lupu
233

112

799

Un numar de n surse fiecare avnd


forta electromotoare e si rezistenta
tensiunea electromotoare continua e si r/n
rezistenta interioara r, legate n
paralel pot fi nlocuite printr-o sursa
echivalenta avnd:

forta electromotoare ne si
rezisteta r/n

forta electromotoare e si
rezistenta nr

Formula e = B l v, unde e este forta


electromotoare, B este inductia
magnetica, l este lungimea unui
conductor, v este viteza de deplasare
a acestuia, reprezinta o forma
particulara a:

teoremelor Biot-Savart

legii inductiei electromagnetice

legii circuitului magnetic

ntr-un conductor curentul alternativ


are densitatea:
Legea lui Coulomb exprim:

uniforma

mai mare n centrul


conductorului
fluxul electric printr-o suprafata
sferica

mai mare la periferia


conductorului
diferenta de potential ntre doua
puncte

derivata n raport cu spatiul cu


semn schimbat a potentialului n
acel punct
cu tensiune pn la 220 kV

raportul dintre tensiunea aplicata


unui conductor si rezistenta
acestuia
cu tensiune pn la 750 kV

la punerea n funciune (PIF)

n timpul exploatrii

Scoala
800

Fizica
Pg. 194
801
802
Fizica
g. 118
803
Fizica
Pg.120

forta de interactiune dintre corpuri


punctuale ncarcate cu sarcini
electrice
Intensitatea cmpului electric ntr-un raportul dintre forta exercitata
anumit punct se msoar prin:
asupra unei sarcini electrice n acel
punct si marimea sarcinii
Normativul de ncercri i msurtori cu tensiune pn la 400 kV
pentru sistemele de protecii, comandcontrol i automatizri din partea
electric a centralelor i staiilor se
aplic instalaiilor aferente staiilor
electrice:
Verificrile asupra sistemelor de
numai n caz de avarie
protecii, comand-control i
automatizri aferente prii electrice a
centralelor i staiilor, trebuie
efectuat:

113

PE116
Pg 163

Rezistena de izolaie pentru circuitele egal sau mai mare dect 2 M


de curent, de msur i de protecie
ale instalaiilor de automatizare din
partea electric a centralelor i
staiilor trebuie s fie:

mai mare dect

Msurarea rezistenei de izolaie


a circuitelor primare ale
pentru circuitele de curent, de msur transformatoarelor de curent
i de protecie ale instalaiilor de
automatizare din partea electric a
centralelor i staiilor se refer la
msurarea rezistenei de izolaie

a circuitelor independente
(nelegate galvanic) ntre ele

ntre circuitele independente i


pmnt

Verificrile preliminare comune ale


instalaiilor de automatizri din
partea electric a centralelor i
staiilor se refer la:

verificri funcionale

verificarea corectitudinii
marcajelor pentru panouri,
dulapuri, echipamente, iruri de
cleme ale instalaiei verificate

n cazul proteciilor prin relee n


nu trebuie s fie mai mic dect
centrale i staii, pentru releele /
valoarea indicat de fabrica
funciile minimale, valoarea
constructoare
coeficientului (raportului) de revenire:

nu trebuie s fie mai mare dect


valoarea indicat de fabrica
constructoare

trebuie s fie egal obligatoriu cu


valoarea indicat de fabrica
constructoare

n cazul proteciei/ funciei difereniale s fie mai mare dect curentul de


a barelor colectoare din centrale i
sarcin
staii, la verificarea n regim de
sarcin, valoarea curenilor pe fiecare
faz trebuie:

s corespund curentului de
sarcin

s fie mai mic dect curentul de


sarcin

verificarea corespondenei ntre


datele din proiect i cele ale
instalaiei

114

2 M

egal cu 2 M

n cazul proteciilor prin relee n


nu trebuie s fie mai mic dect
centrale i staii, pentru releele/
valoarea indicat de fabrica
funciile maximale, valoarea
constructoare
coeficientului (raportului) de revenire:

trebuie s fie egal obligatoriu


cu valoarea indicat de fabrica
constructoare

nu trebuie s fie mai mare dect


valoarea indicat de fabrica
constructoare

PE116/94 Buletinele de fabric i de la punerea


1.2.9
n funciune pentru echipamente i
instalaii electrice de MT sunt
valabile:
PE116/94 Msurtorile privind starea izolaiei
7.2
la transformatoare se execut la o
temperatur a izolaiei care s nu fie
mai mic de:

1 an

6 luni

2 ani

10 C

5 C

15 C

PE116/94 Valoarea minim de control a


13.1
rezistenei de izolaie pentru barele
colectoare de medie tensiune este de:

100 M

500 M

1 M

PE116/94 n cazul bateriilor de acumulatoare, la 1,5 V


19.5
msurarea tensiunii la bornele
elementelor, tensiunea nominal de
control pe element se consider:

1V

2V

PE116/94 n staiile cu personal permanent,


19.6
controlul nivelului electrolitului la
bateriile de acumulatoare se
efectueaz:
PE116/94 n staiile fr personal permanent,
19.6
controlul nivelului electrolitului la
bateriile de acumulatoare se
efectueaz:

o dat n 24 de ore

o dat pe lun

o dat pe sptmn

o dat pe sptmn

de dou ori pe lun

o dat pe lun

115

PE116/94 Rezistena de izolaie la maini


mai mic dect 1 M
2.1
(generatoare i compensatoare
sincrone) cu Un1000 V trebuie s fie:

mai mare dect

PE116/94 n cazul instalaiilor de nalt tensiune 1 an


20.1
(centrale, staii, stlpi LEA, PT),
msurarea rezistenei de dispersie se
face periodic, o dat la:

5 ani

2 ani

PE116/94 La msurarea tensiunilor de atingere


20.5
i de pas se va simula omul cu o
rezisten de:
PE116/94 Rezistena de izolaie a lagrului (n
3.2
cazul lagrelor izolate), la motoarele
de curent alternativ, nu trebuie s fie
mai mic dect:
PE116/94 Valoarea minim a rezistenei de
5.2
izolaie a transformatoarelor i
autotransformatoarelor de putere la
20 C este de:
PE116/94 n cazul ncercrilor i msurtorilor
7.2
efectuate la transformatoarele de
tensiune din exploatare, n lipsa unor
valori de referin iniiale, rezistena
de izolaie a nfurrii de nalt
tensiune trebuie s fie mai mare dect:

3000

2500

2000

valoarea msurat la ultima PIF

50% din valoarea msurat la


ultima PIF

30% din valoarea msurat la


ultima PIF

1 M

1,5 M

2 M

2000 M

1000 M

1500 M

116

1 M

egal cu 1 M

PE116/94 n cazul ncercrilor i msurtorilor 150 M


7.2
efectuate la transformatoarele de
tensiune din exploatare, n lipsa unor
valori de referin iniiale, rezistena
de izolaie a nfurrii de joas
tensiune trebuie s fie mai mare dect:

100 M

117

50 M

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

118

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

119

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

120

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

121

DA DA DA DA

DA DA DA ?DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

122

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA
123

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

124

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

125

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

126

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

127