Sunteți pe pagina 1din 207

ISSN 2066-0693

BULETIN STATISTIC LUNAR

MONTHLY STATISTICAL BULLETIN

1 / 2010
PRINCIPALII INDICATORI MAIN SHORT-TERM
CONJUNCTURALI INDICATORS
- date provizorii - - provisional data -

Pagina
Page
CUPRINS CONTENTS

Evoluţia economico-socială a României în Economic and social evolution of Romania in


anul 2009 şi în luna ianuarie 2010 ..................... 1 2009 and January 2010

INDUSTRIE; INVESTIŢII; CONSTRUCŢII INDUSTRY; INVESTMENTS;


CONSTRUCTION

Indicii producţiei industriale - serie brută Industrial production indices – unadjusted


(luna precedentă = 100)..................................... 18 series - (previous month =100)
Indicii producţiei industriale - serie ajustată Industrial production indices – adjusted series
în funcţie de numărul de zile lucrătoare according to the working days number
(luna precedentă = 100)..................................... 21 (previous month =100)
Indicii producţiei industriale - serie brută (luna Industrial production indices – unadjusted series
corespunzătoare din anul precedent = 100) ..... 24 (corresponding month of previous year = 100)
Indicii producţiei industriale – serie ajustată Industrial production indices - adjusted series
în funcţie de numărul de zile lucrătoare (luna according to the working days number
corespunzătoare din anul precedent = 100) ...... 27 (corresponding month of previous year = 100)
Indicii productivităţii muncii în industrie – serie Labour productivity indices in industry
brută (luna precedentă = 100)............................ 31 – unadjusted series (previous month = 100)
Indicii productivităţii muncii din industrie Labour productivity indices in industry
– serie brută (luna corespunzătoare din anul – unadjusted series (corresponding month
precedent = 100)................................................ 34 of previous year = 100)
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie Turnover value indices in industry per total
pe total (piaţa internă şi piaţa externă) (domestic and non-domestic market)
(luna precedentă = 100) .................................... 37 (previous month =100)
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie Turnover value indices in industry per total
pe total (piaţa internă şi piaţa externă) (domestic and non-domestic market)
(luna corespunzătoare din anul (corresponding month of previous year =100)
precedent = 100) ............................................... 40
Indicii valorici ai comenzilor noi din industria New orders value indices per total
prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa manufacturing (domestic and non-domestic
externă) (luna precedentă = 100)....................... 43 market) (previous month = 100)
Indicii valorici ai comenzilor noi din industria New orders value indices per total
prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa manufacturing (domestic and non-domestic
externă) (luna corespunzătoare din anul market) (corresponding month of previous
precedent = 100)................................................ 45 year = 100)
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total Industrial production price indices per total
(piaţa internă şi piaţa externă) (luna (domestic and non-domestic market)
precedentă = 100).............................................. 47 (previous month =100)
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total Industrial production price indices per total
(piaţa internă şi piaţa externă) (luna (domestic and non-domestic market)
corespunzătoare din anul precedent = 100) ...... 50 (corresponding month of previous year = 100)
Principalele resurse de energie primară ............ 53 Main resources of primary energy
Balanţa energiei electrice................................... 53 Balance of electric energy
Indicii investiţiilor realizate în economia Indices of investment in national economy by
naţională pe elemente de structură.................... 55 structure elements
Indicii lucrărilor de construcţii pe elemente Indices of construction works by structure
de structură şi pe tipuri de construcţii elements and by type of construction
- serie brută -...................................................... 55 - unadjusted series -
Indicii lucrărilor de construcţii pe elemente Indices of construction works by structure
de structură şi pe tipuri de construcţii elements and by type of construction
- serie ajustată în funcţie de numărul de zile - adjusted series according to the working
lucrătoare -......................................................... 56 days number -

I
Pagina
Page

Indicii lucrărilor de construcţii pe elemente Indices of construction works by structure


de structură şi pe tipuri de construcţii elements and by type of construction
- serie ajustată sezonier -................................... 56 - seasonally adjusted series -
Autorizaţii de construire eliberate pentru Construction licences issued for
clădiri – număr ................................................... 58 buildings – number
Autorizaţii de construire eliberate pentru Construction licences issued for
clădiri – mii mp – suprafaţă utilă ........................ 59 buildings – thousand sq.m – useful floor
Indicii de cost în construcţii pe tipuri de Construction cost indices by structure
elemente de structură şi pe tipuri elements and type of construction
de construcţii...................................................... 60
Locuinţe terminate, pe surse de finanţare Finished dwellings, by financing source
şi medii.............................................................. 61 and by area

AGRICULTURĂ AGRICULTURE

Numărul animalelor sacrificate şi producţia Number of slaughtered animals and


de carne. ........................................................... 64 meat production
Ouă puse la incubat şi puii eclozionaţi............... 65 Eggs for hatching and farmyard poultry chicks

COMERŢ INTERIOR DOMESTIC TRADE

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of retail excepting
comerţul cu amănuntul cu excepţia motor vehicles and motorcycles - unadjusted
autovehiculelor şi motocicletelor – serie brută series – (previous month = 100)
(luna precedentă = 100)..................................... 68
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of retail excepting
comerţul cu amănuntul cu excepţia motor vehicles and motorcycles - adjusted
autovehiculelor şi motocicletelor – serie series according to the working days
ajustată în funcţie de numărul de zile number – (previous month = 100)
lucrătoare - (luna precedentă = 100) ................. 69
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of retail excepting
comerţul cu amănuntul cu excepţia motor vehicles and motorcycles – adjusted
autovehiculelor şi motocicletelor – serie series (previous month = 100)
ajustată (luna precedentă = 100) ...................... 70
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of retail excepting
comerţul cu amănuntul cu excepţia motor vehicles and motorcycles - unadjusted
autovehiculelor şi motocicletelor – serie brută series – (corresponding month of previous
(luna corespunzătoare din anul year = 100)
precedent = 100) ............................................... 71
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of retail excepting
comerţul cu amănuntul cu excepţia motor vehicles and motorcycles – adjusted
autovehiculelor şi motocicletelor – serie series according to the working days
ajustată în funcţie de numărul de zile number (corresponding month of previous
lucrătoare (luna corespunzătoare din anul year = 100)
precedent = 100)................................................ 72
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of retail excepting
comerţul cu amănuntul cu excepţia motor vehicles and motorcycles – adjusted
autovehiculelor şi motocicletelor – serie series (corresponding month of previous
ajustată (luna corespunzătoare din anul year = 100)
precedent = 100)................................................ 73
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, wholesale and retail, maintenance
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a and repair of motor vehicles
motocicletelor – serie brută - (luna and motorcycles - unadjusted series –
precedentă = 100).............................................. 74 (previous month = 100)

II
Pagina
Page

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of wholesale


comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, and retail, maintenance and
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a repair of motor vehicles and
motocicletelor – serie brută - (luna motorcycles - unadjusted series –
corespunzătoare din anul precedent = 100) ...... 74 (corresponding month of previous year = 100)
Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru Turnover value indices for wholesale except
comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului of motor vehicles and motorcycles (previous
cu autovehicule şi motociclete (luna month = 100)
precedentă = 100).............................................. 76
Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru Turnover value indices for wholesale except
comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului of motor vehicles and motorcycles
cu autovehicule şi motociclete (luna (coresponding month of previous year = 100)
corespunzătoare din anul precedent = 100) ...... 77

COMERŢ INTERNAŢIONAL INTERNATIONAL TRADE

Comerţul internaţional cu bunuri ........................ 80 International trade in goods


Cursul de schimb al pieţei valutare ................... 80 Exchange rate of foreign currency market
Comerţul internaţional cu bunuri pe secţiuni International trade in goods by section of
din Clasificarea Standard de Comerţ Standard International Trade Classification
Internaţional (CSCI Rev. 4) – milioane lei.......... 81 (SITC Rev. 4) - lei million
Comerţul internaţional cu bunuri pe secţiuni International trade in goods by section of
din Clasificarea Standard de Comerţ Standard International Trade Classification
Internaţional (CSCI Rev. 4) – milioane euro ...... 82 (SITC Rev. 4) - EURO million

SERVICII SERVICES

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of market


servicii de piaţă prestate populaţiei – serie services rendered to the population
brută (luna precedentă = 100).......................... 86 – unadjusted series (previous month = 100)
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru Turnover volume indices of market
servicii de piaţă prestate populaţiei – serie services rendered to the population
brută (luna corespunzătoare din anul – unadjusted series (corresponding month of
precedent = 100)................................................ 86 previous year = 100)
Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru Turnover value indices for market services
servicii de piaţă prestate în special mainly rendered to the enterprices
întreprinderilor (luna precedentă = 100)............ 87 (previous month = 100)
Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru Turnover value indices for market services
servicii de piaţă prestate în special mainly rendered to the enterprices
întreprinderilor (luna corespunzătoare din (corresponding month of previous year = 100)
anul precedent = 100) ........................................ 88
Transportul de pasageri ..................................... 89 Passengers transport
Transportul de mărfuri........................................ 90 Goods transport
Transportul portuar de mărfuri ........................... 91 Goods transport at ports
Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri ... 92 Air transport of passengers and goods
Înmatriculări noi de vehicule rutiere ................... 93 New registrations of road vehicles
Sosiri în principalele structuri de Arrivals in the main
primire turistică cu funcţiuni de cazare establishments of touristic reception
turistică............................................................... 94 with functions of touristic accommodation
Înnoptări în principalele structuri de Overnight stays in the main
primire turistică cu funcţiuni establishments of touristic reception
de cazare turistică.............................................. 95 with functions of touristic accommodation
Indicii de utilizare netă a locurilor Indices of net use of tourist
de cazare ........................................................... 96 accommodation bed - places
Sosirile vizitatorilor străini în România ............... 97 Arrivals of foreign visitors in Romania

III
Pagina
Page

Plecările vizitatorilor români în străinătate, Departures of Romanian visitors abroad,


după mijlocul de transport utilizat....................... 97 by used mean of transport

INDICATORI SOCIALI SOCIAL INDICATORS

Efectivul salariaţilor din economie...................... 100 Number of employees in the economy


Câştigul salarial mediu brut................................ 104 Average gross earnings
Câştigul salarial mediu net................................. 108 Average net earnings
Câştigurile salariale nominale medii .................. 112 Average nominal earnings
Câştigurile salariale medii orare......................... 116 Average hourly earnings
Indicii trimestriali ai costului forţei de muncă Quarterly labour cost indices by economic
pe activităţi economice ...................................... 120 activity
Indicii preţurilor de consum ................................ 125 Consumer price indices
Creşterea preţurilor de consum în luna Rise of consumer prices in
ianuarie 2010 .................................................... 127 January 2010
Evoluţia raportului dintre indicele câştigului Evolution of the ratio between the net
salarial mediu nominal net şi indicele average earnings and the consumer
preţurilor de consum ......................................... 127 price index
Coeficientul de creştere a câştigurilor Growth coefficient of net average
salariale medii nete pe economie ..................... 127 earnings income per economy
Numărul şomerilor înregistraţi, pe judeţe, Number of registered unemployed,
la sfârşitul lunii ianuarie 2010............................. 128 by county at the end of January 2010
Numărul şomerilor înregistraţi după nivelul de Number of registered unemployed by
instruire, la sfârşitul lunii ianuarie 2010.............. 129 educational level, at the end of January 2010
Numărul şomerilor înregistraţi............................ 130 Number of registered unemployed
Rata şomajului înregistrat .................................. 130 Registered unemployment rate
Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia Weight of registered unemployed
stabilă în vârstă de 18-62 ani............................. 130 in stable population aged 18-62 years
Rata locurilor de muncă vacante pe activităţi Vacancies rate by economic
economice.......................................................... 132 activity
Rata locurilor de muncă vacante pe grupe Vacancies rate by major group of occupations
majore de ocupaţii.............................................. 133
Numărul mediu şi pensia medie lunară Average number and monthly average
a pensionarilor şi beneficiarilor de pension of pensioners and social allowance
ajutor social........................................................ 134 recipients
Mişcarea naturală a populaţiei ........................... 135 Vital statistics

CONTURI NAŢIONALE NATIONAL ACCOUNTS

Produsul intern brut pe categorii Gross domestic product by category


de resurse – serie brută ..................................... 138 of resources – unadjusted series
Produsul intern brut pe categorii Gross domestic product by category
de resurse – serie ajustată sezonier .................. 139 of resources – seasonally adjusted series
Indicii produsului intern brut, pe categorii Indices of gross domestic product
de resurse (faţă de perioada corespunzătoare by category of resources (as against
a anului precedent) – serie brută ....................... 140 corresponding period of previous year)
– unadjusted series
Indicii produsului intern brut, pe categorii Indices of gross domestic product
de resurse (faţă de trimestrul precedent) – by category of resources (as against the
serie ajustată sezonier ....................................... 141 previous quarter) – seasonally adjusted
series
Indicii produsului intern brut, pe categorii de Indices of gross domestic product, by
resurse (anul 2000=100) – serie brută............... 142 category of resources (2000=100)
– unadjusted series

IV
Pagina
Page

Indicii produsului intern brut, pe categorii de Indices of gross domestic product, by


resurse (anul 2000=100) – serie ajustată category of resources (2000=100)
sezonier ............................................................. 143 – seasonally adjusted series
Produsul intern brut pe categorii de utilizări Gross domestic product by category of uses
– serie brută ....................................................... 144 – unadjusted series
Produsul intern brut pe categorii de utilizări Gross domestic product by category of uses
– serie ajustată sezonier .................................... 145 – seasonally adjusted series
Indicii produsului intern brut pe categorii Indices of gross domestic product
de utilizări (faţă de perioada corespunzătoare by category of uses (as against
a anului precedent) – serie brută ....................... 146 corresponding period of previous year)
– unadjusted series
Indicii produsului intern brut pe categorii Indices of gross domestic product
de utilizări (faţă de trimestrul precedent) – by category of uses (as against the previous
serie ajustată sezonier ....................................... 147 quarter) – seasonally adjusted series
Indicii produsului intern brut, pe categorii de Indices of gross domestic product, by
utilizări (anul 2000=100) – serie brută................ 148 category of uses (2000=100) – unadjusted
series
Indicii produsului intern brut, pe categorii de Indices of gross domestic product, by
utilizări (anul 2000=100) – serie ajustată category of uses (2000=100) – seasonally
sezonier ............................................................. 149 adjusted series

ECONOMIE ŞI FINANŢE ECONOMY AND FINANCES

Înmatriculări de societăţi comerciale cu Registrations of commercial companies with


participare străină la capitalul social subscris, foreign participation in subscribed social
în perioada 1991 – 31 ianuarie 2010 ................. 152 capital during 1991 – January 31, 2010
Înmatriculări de societăţi comerciale cu Registrations of commercial companies with
participare străină la capitalul social subscris, foreign participation in subscribed social
pe judeţe, în luna ianuarie 2010......................... 153 capital, by county, in January 2010
Înmatriculări de societăţi comerciale cu Registrations of commercial companies with
participare străină la capitalul social subscris, foreign participation in subscribed social
pe ţări de rezidenţă a investitorilor, capital by investors residence country,
în luna ianuarie 2010 ......................................... 154 in January 2010
Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare Net consolidated balance sheet of monetary
monetare (BNR şi alte instituţii financiare financial institutions (NBR and other
monetare)........................................................... 155 monetary financial institutions)
Principalii indicatori ai pieţei de Main indicators of capital
capital – Bursa de valori Bucureşti..................... 157 market – Bucharest Stock Exchange
Execuţia bugetului de stat.................................. 158 Execution of the state budget
Execuţia bugetelor locale................................... 160 Execution of the local budgets
Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat... 162 Execution of the state social insurance
budget
Execuţia bugetului asigurărilor Execution of the unemployment insurance
pentru şomaj ...................................................... 163 budget
Execuţia bugetului fondului naţional unic de Execution of the single national insurance
asigurări sociale de sănătate ............................. 164 fund budget health
Indicatori privind activitatea desfăşurată Indicators on activity carried out by
de Comisariatele Judeţene pentru Protecţia County Comisariates for Consumers
Consumatorilor în perioada 1.I-31.I.2010 .......... 165 Protection during 1.I-31.I.2010

Note metodologice........................................... 166 Methodological notes

V
Evoluţia economico-socială a României în anul 2009 şi luna ianuarie 2010
Economic and social evolution of Romania in 2009 and January 2010

A. Principalii indicatori macroeconomici A. Main macroeconomic indicators

1. Produs intern brut (PIB) 1. Gross Domestic Product (GDP)


Produsul intern brut - date neajustate The Gross Domestic Product – seasonally
sezonier - estimat pentru anul 2009 a fost de unadjusted data - estimated for 2009
491273,7 milioane lei preţuri curente, în amounted to lei 491273.7 million lei current
scădere - în termeni reali – cu 7,1 procente prices, decreasing – in real terms – by 7.1
comparativ cu anul 2008. percentages as against 2008.
Din punct de vedere al formării produsului From the viewpoint of GDP formation, we
intern brut, se remarcă contribuţia la scăderea should notice the contribution to total GDP fall, of
pe ansamblu a produsului intern brut, a services activities, this branch holding a share of
activităţilor din servicii, ramura deţinând o 50.1% in GDP. The gross value added in the
pondere de 50,1% în PIB. Valoarea adăugată services sector registered a fall of 6.8% and the
brută din sectorul serviciilor a înregistrat o activity volume in the construction sector was by
scădere de 6,8%, volumul de activitate din 13.6% under the level of 2008. The gross value
sectorul construcţiilor s-a situat cu 13,6% sub added in industry registered a fall of 4.3% and
nivelul anului 2008, valoarea adăugată brută din agriculture, forestry and fishery decreased their
industrie a marcat o scădere de 4,3%, iar activity volume by 0.4%.
agricultura, silvicultura şi piscicultura şi-au
micşorat volumul de activitate cu 0,4%.
În anul 2009, volumul impozitelor nete pe produs In 2009, the volume of net taxes on product
a scăzut cu 12,4% faţă de anul 2008. decreased by 12.4% as against 2008.
Analiza factorilor care au contribuit la scăderea The analysis of factors that contributed to the
de 7,1% a produsului intern brut evidenţiează 7.1% fall of GDP points out the prevalent
contribuţia dominantă a serviciilor (-3,3%) şi a contribution of services (-3.3%) and net taxes
impozitelor nete pe produs (-1,4%). on products (-1.4%).

Contribuţia principalelor ramuri de activitate la scăderea PIB


în anul 2009 faţă de anul 2008
Contribution of the main activity branches to the GDP fall rate
in 2009 as against 2008
-%-

Impozite nete pe produs -1.4


Net taxes on product

Servicii -3.3
Services

Construcţii -1.4
Construction

Industrie -1.0
Industry

Agricultură, silvicultură, piscicultură 0.0


Agriculture, forestry, fishery

Produs intern brut -7.1


Gross domestic product
-8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0

1
Pentru analiza evoluţiei în termeni reali a In order to analyze the evolution in real terms of
principalelor agregate macroeconomice este the main macroeconomic aggregates, it is
necesară deflatarea acestora utilizând indici de necessary to deflate them using relevant price
preţ corespunzători. indices.

Indicii de preţ ai valorii adăugate brute în anul 2009


Price indices of gross value added in 2009

- în % faţă de anul 2008 / in % as against 2008 -

Indicii de preţ
ai valorii adăugate brute
Price indices of gross
value added

Produsul intern brut 102,8


Gross domestic product
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 89,7
Agriculture, forestry and fishery
Industrie 103,2
Industry
Construcţii 102,7
Construction
Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice;
hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii 104,1
Wholesale and retail; repair of motor vehicles and
household goods; hotels and restaurants; transport and
communications
Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii
pentru întreprinderi 109,5
Financial, real estate, renting and services activities
Alte activităţi de servicii 102,0
Other service activities
Impozite nete pe produs 100,3
Net taxes on product

Produsul intern brut în preţuri curente se The gross domestic product in current prices is
calculează ca sumă a valorii elementelor sale calculated as the sum of its components’ value in
componente exprimate în preţuri curente. În mod current prices. Similarly, the GDP in constant
similar, PIB în preţuri constante se determină pe prices is calculated based on the same
baza aceleiaşi relaţii de calcul, cu menţiunea că calculation relation, with the observation that the
valoarea fiecărui element component este value of each component is estimated in
estimată în preţuri constante pe baza indicilor de constant prices using appropriate price indices.
preţ corespunzători. Indicele de preţ al PIB se The price index of GDP is calculated as a ratio
calculează prin raportarea valorii în preţuri between its value in current prices and its value
curente a acestui agregat la valoarea exprimată in constant prices and includes the effects of all
în preţuri constante şi înglobează efectele tuturor the changes in prices taking place in the
modificărilor de preţ intervenite în economie. economy.
Evoluţia produsului intern brut din punct de The evolution of gross domestic product
vedere al utilizării evidenţiază o scădere from the viewpoint of its use points out an
semnificativă a cererii interne (-12,8%) şi a important decrease of domestic demand
consumului final individual efectiv al (-12.8%) and of households actual individual final
gospodăriilor populaţiei (-9,2%). consumption (-9.2%).

2
Consumul final individual efectiv al In 2009, the household actual individual final
gospodăriilor populaţiei, în anul 2009, a fost consumption was negatively influenced by the
influenţat, în sens negativ, de scăderea decrease in the volume of goods sold by retail
volumului de mărfuri vândute prin comerţul cu (-17.6%) and volume of market services
amănuntul (-17,6%) şi a volumului serviciilor de rendered to the population (-15.1%).
piaţă prestate populaţiei (-15,1%).
Evoluţia formării brute de capital fix (-25,3%) The evolution of gross fixed capital formation
în anul 2009 a fost determinată de diminuarea (-25.3%) in 2009 was determined by the diminish
volumului investiţiilor, componentă principală a of investments volume, the main component of
acestui agregat. Astfel, investiţiile în construcţii this aggregate. Therefore, investments in new
noi au scăzut cu 13,8%, iar cele în utilaje construction decreased by 13.8% and those in
(inclusiv mijloace de transport) au înregistrat o equipment (including transport means) registered
scădere de 45,5% faţă de anul 2008. a fall of 45.5% as against 2008.
Scăderea volumului exporturilor de bunuri şi The decrease in exports of goods and
servicii (-5,5%) şi a importurilor de bunuri şi services (-5.5%) and imports of goods and
servicii (-20,6%), au influenţat deficitului Balanţei services (-20.6%), influenced the Romanian
comerciale şi de plăţi ale României. Astfel, în trade balance and Balance of Payments deficit.
anul 2009 deficitul balanţei de plăţi a fost, în Thus, in 2009, the Balance of Payments deficit
termeni reali, cu 55,9% mai mic faţă de anul was, in real terms, by 55.9% lower than in 2008.
2008.
Analiza factorilor care au contribuit la scăderea The analysis of factors that contributed to the
de 7,1% a produsului intern brut evidenţiează, 7.1% fall of gross domestic product, from the
din punct de vedere al utilizării PIB, contribuţia viewpoint of GDP use, points out the significant
semnificativă a consumului final individual efectiv contribution of households actual individual final
al gospodăriilor populaţiei (-6,8%) şi a formării consumption (-6.8%) and gross fixed capital
brute de capital fix (-8,1%). formation (-8.1%).

Contribuţia elementelor de utilizări la scăderea PIB


în anul 2009 faţă de anul 2008
Contribution of the use components to the GDP fall rate
in 2009 as against 2008
-%-

Variaţia de stoc
0.4
Change in inv entories

Export net
Net export
7.3

Formarea brută de capital f ix -8.1


Gross f ixed capital f ormation

Consum f inal colectiv al administraţiilor publice


Gov ernment's actual collectiv e f inal consumption
0.1

Consum f inal indiv idual al gospodăriilor populaţiei


-6.8
Households actual indiv idual f inal consumption

Produs intern brut -7.1


Gross domestic product

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - The Gross Domestic Product – seasonally
estimat pentru trimestrul IV 2009 a fost de adjusted data – estimated for the fourth quarter
122318,5 milioane lei preţuri curente, în scădere of 2009 amounted to 122318.5 million lei current
– în termeni reali – cu 1,5% faţă de trimestrul III prices, decreasing – in real terms – by 1.5% as
2009. against the third quarter of 2009.
Reduceri ale volumului de activitate s-au Activity volume falls have been registered in
înregistrat în construcţii (-6,3%), comerţ, construction (-6.3%), trade, repair of cars and
repararea automobilelor şi articolelor casnice, housing goods, hotels and restaurants, transport

3
hoteluri şi restaurante, transporturi şi and communications (-3.4%), agriculture,
telecomunicaţii (-3,4%), agricultură, silvicultură şi forestry and fishery (-2.8%), for financial, real-
piscicultură (-2,8%), activităţi financiare; estate, renting and business services (-2.6%), for
imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi industry (-2.2%).
(-2,6%), industrie (-2,2%).
De asemenea, s-a redus volumul impozitelor pe Likewise, the volume of product taxes collected
produs, colectate la bugetul de stat, impozitele at the state budget decreased, net taxes on
nete pe produs înregistrând o scădere cu 1,1%. product registering a diminution by 1.1%.
Volumul de activitate s-a mărit cu 0,4%, la alte Other service activities increased by 0.4%.
activităţi de servicii.
Valoarea adăugată brută s-a micşorat cu 2,8% Gross value added decreased by 2.8% per total.
pe total.
Din punctul de vedere al utilizării Produsului From the viewpoint of Gross Domestic Product
Intern Brut, în trimestrul IV 2009 se evidenţiază use, in the fourth quarter of 2009, actual final
majorarea consumului final efectiv cu 1,1% consumption increased by 1.1% as compared to
comparativ cu trimestrul III 2009, în principal pe the third quarter of 2009, mainly due to higher
seama majorării consumului final colectiv efectiv Goverment’s actual collective final consumption
al administraţiilor publice (+4,4%). (+4.4%).
Formarea brută de capital fix a înregistrat o Gross fixed capital formation registered a fall by
scădere cu 2,7%, comparativ cu trimestrul III din 2.7%, as compared to the third second quarter of
anul 2009. 2009.
Un efect pozitiv asupra exportului net l-au avut A positive effect on net export had the increase
majorarea volumului exporturilor de bunuri şi in the volume of exports of goods and services
servicii (+0,7%) şi micşorarea volumului (+0.7%) and the decrease in the volume of
importurilor de bunuri şi servicii (-1,4%). imports of goods and services (-1.4%).

2. Investiţii şi locuinţe 2. Investments and dwellings


Investiţiile realizate în economia naţională în Investments achieved in the national
anul 2009 au înregistrat o scădere cu 29,1% economy in 2009 registered a fall of 29.1% in
comparativ cu anul 2008. Investiţiile în lucrări de comparison with 2008. Investments in new
construcţii noi s-au micşorat cu 13,8%, în timp construction works diminished by 13.8%, while
ce investiţiile în utilaje inclusiv mijloace de investments in transport equipment including
transport au înregistrat o scădere de 45,5%, means registered a fall of 45.5%, as against
faţă de anul 2008. Ramurile în care s-a realizat 2008. The branches achieving a higher volume
un volum mai mare de investiţii sunt: comerţ, of investments are: trade, services, industry.
servicii, industrie.
În anul 2009 au fost terminate 61101 locuinţe, In 2009, 61101 dwellings were finished, by
cu 6154 locuinţe mai puţine faţă de anul 2008. 6154 less than in 2008. Most of finished
Majoritatea locuinţelor terminate, s-a realizat din dwellings were financed from private funds. They
fonduri private. Acestea au reprezentat 90,7% în represented 90.7% of total finished dwellings,
totalul locuinţelor terminate, numărul lor fiind mai their number being by 5761 lower than in 2008.
mic cu 5761 locuinţe faţă de anul 2008.
Pe regiuni de dezvoltare cele mai multe locuinţe By regions of development, most of the dwellings
au fost date în folosinţă în regiunile : Nord-Vest were ready to be used in the regions: North-West
(19,8%), Nord-Est (18,7% faţă de total ţară), (19.8%), North-East (18.7% of total country),
Sud-Est (13,4%), Sud-Muntenia (12,9%) şi South-East (13.4%), South-Muntenia (12.9%)
Bucureşti-Ilfov (11,3%), Centru (10,6%). and Bucharest-Ilfov (11.3%), Center (10.6%).

3. Preţuri 3. Prices

În luna ianuarie 2010, preţurile de consum au In January 2010, as against the previous month,
crescut faţă de luna precedentă cu 1,7% pe consumer prices increased per total by 1.7%,
total, cu 3,2% la mărfurile nealimentare, cu 0,4% by 3.2% for non-food goods, by 0.4% for food

4
la mărfurile alimentare şi cu 0,4% la tarifele products and by 0.4% for tariffs of services.
serviciilor.
În cadrul grupei de produse alimentare s-au In the group of food products, increases in prices
înregistrat creşteri de preţuri la cartofi (+2,1%), la were registered for potatoes (+2.1%), eggs
ouă (+1,8%), fructe şi conserve din fructe (+1.8%), fruit and tinned fruit (+0.6%), cheese
(+0,6%), brânză (+0,6%), lapte (+0,5%). (+0.6%), milk (+0.5%).
La mărfurile nealimentare, s-au înregistrat For non-food goods, low increases in prices were
creşteri mici ale preţurilor la majoritatea grupelor, registered for most of the groups, the most
cele mai importante fiind la tutun, ţigări (+13,9%), important ones being for tobacco, cigarettes
energie electrică (+4,2%), combustibili (+3,4%), (+13.9%), electric energy (+4.2%), fuel (+3.4%),
medicamente (+0,8%), produse cultural-sportive medicines (+0.8%), cultural-sport products
(+0,6%). (+0.6%).
Evoluţia tarifelor la servicii a fost influenţată de The evolution of tariffs for services was
creşterea tarifelor la alte servicii (+11,4%), la influenced by the increase in tariffs for other
apă, canal, salubritate (+1,2%), la transport services (+11.4%), for water, sewerage,
urban (+1,1%), la îngrijire medicală (+0,7%), la sanitation (+1.2%), for urban transport (+1.1%),
reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (+0,4%), for medical care (+0.7%), for motor and
la restaurante, cafenele, cantine (+0,4%). electronic repair, photo works (+0.4%), for
restaurants, cafes, canteens (+0.4%).
Scăderi ale tarifelor s-au înregistrat la telefon Decreases in tariffs were registered for
(-1,9%). telephone (-1.9%).
În luna ianuarie 2010, preţurile producţiei In January 2010, industrial production prices
industriale au fost cu 1,0% mai mari faţă de were by 1.0% higher than previous month.
luna precedentă.
Industria extractivă a înregistrat o scădere a Mining and quarrying registered a decrease in
preţurilor cu 0,3% faţă de luna precedentă, prices by 0.3% as against the previous month
datorată diminuării preţurilor la activităţi de due to lower prices for mining support service
servicii anexe extracţiei (-1,0%) şi la alte activităţi activities (-1.0%) and for other mining and
extractive (-0,6%). quarrying (-0.6%).
În industria prelucrătoare, preţurile pe total au In manufacturing, prices per total increased by
crescut cu 0,9% faţă de nivelul lunii decembrie 0.9% as against the level of December 2009 due
2009 datorită majorării preţurilor cu 11,1% la to higher prices by 11.1% for manufacture of
fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a basic pharmaceutical products and
preparatelor farmaceutice, cu 6,6% la fabricarea pharmaceutical preparations, by 6.6% for
produselor de cocserie şi a produselor obţinute manufacture of coke and refined petroleum
din prelucrarea ţiţeiului, cu 2,8% la fabricarea products, by 2.8% for manufacturing of tobacco
produselor din tutun, cu 1,8% la tipărirea şi products, by 1.8% for printing and reproduction
reproducerea pe suporturi a înregistrărilor. of recorded media.
Scăderi ale preţurilor s-au înregistrat la Decreases in prices were registered for
fabricarea substanţelor şi a produselor chimice manufacture of chemicals and chemical products
(-2,4%), la prelucrarea lemnului, fabricarea (-2.4%), for manufacture of wood and of products
produselor din lemn şi plută cu excepţia mobilei; of wood and cork except furniture; manufacture
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale of articles of straw and plaiting materials (-1.3%),
vegetale împletite (-1,3%), la fabricarea for manufacture of beverages (-1.1%), for
băuturilor (-1,1%), la fabricarea produselor din manufacture of rubber and plastic products
cauciuc şi mase plastice (-0,8%). (-0.8%).
Preţurile pentru producţia şi furnizarea de Prices for electricity, gas, steam and air
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi conditioning production and supply increased by
aer condiţionat s-au majorat cu 1,8%, iar cele 1.8% and those for water catchment, treatment
pentru captarea, tratarea şi distribuţia apei cu and distribution increased by 0.3%.
0,3%.
Pe marile grupe industriale, în luna ianuarie By broad industrial groups, in January 2010, as
2010 comparativ cu luna decembrie 2009, s-au compared to December 2009, decreases of
5
înregistrat scăderi de preţuri cu 0,3% în industria prices were registered by 0.3% for intermediate
bunurilor intermediare, respectiv în industria goods industry, respectively for durable goods
bunurilor de folosinţă îndelungată. industry.
Industria energetică a înregistrat o creştere de Energy industry registered an increase by 3.2%
3,2%, iar industria bunurilor de uz curent a and current use goods industry registered an
înregistrat o majorare de 0,6%. increase by 0.6%.

B. Evoluţii sectoriale B. Sectoral evolutions

1. Industrie 1. Industry

Indicii producţiei industriale


Industrial production indices
- serie brută / unadjusted series -
-%
Ianuarie 2010 faţă de:
January 2010 as against:
decembrie 2009 ianuarie 2009
December 2009 January 2009
Industrie - total 95,4 106,9
Industry
- pe secţiuni:
- by section
Industria extractivă 92,5 86,0
Mining and quarrying
Industria prelucrătoare 94,4 107,6
Manufacturing
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 102,5 113,1
Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply
- pe marile grupe industriale:
- by broad industrial groups:
Industria bunurilor intermediare 96,4 110,4
Intermediate goods industry
Industria bunurilor de capital 106,2 123,2
Capital goods industry
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 95,4 88,1
Durable goods industry
Industria bunurilor de uz curent 75,9 85,0
Current use goods industry
Industria energetică 101,1 108,9
Energy industry

1.1. Comparaţie cu luna precedentă 1.1. Comparison with the previous month

Producţia industrială realizată în luna ianuarie The industrial production achieved in January
2010, comparativ cu luna precedentă, a 2010, as against the previous month, registered
înregistrat o scădere pe ansamblu cu 4,6%, a decrease of 4.6% per total, due to production
datorită micşorării producţiei în industria decrease in mining and quarrying by 7.5% and
extractivă cu 7,5% şi în industria prelucrătoare manufacturing by 5.6%; electricity, gas, steam
cu 5,6%; la producţia şi furnizarea de energie and air conditioning production and supply
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer registered an increase by 2.5%.
conditionat s-a înregistrat o creştere de 2,5%.
În industria extractivă s-au înregistrat scăderi Mining and quarrying registered decreases for
la alte activităţi extractive (-31,6%) şi la activităţi other mining and quarrying (-31.6%) and for
de servicii anexe extracţiei (-31,4%). mining support service activities (-31.4%).
Creşteri s-au înregistrat la extracţia minereurilor Increases were registered for mining of metal
metalifere (+28,2%) şi la extracţia cărbunelui ores (+28.2%) and for mining of coal and lignite
inferior şi superior (+3,4%). (+3.4%).

6
În industria prelucrătoare, s-au înregistrat In manufacturing, decreases were registered in
scăderi în majoritatea ramurilor: fabricarea majority of the branches: manufacture of tobacco
produselor din tutun (-40,1%), fabricarea altor products (-40.1%), manufacture of other non-
produse din minerale nemetalice (-38,9%), metallic mineral products (-38.9%),
industria alimentară (-38,2%), fabricarea manufacture of food products (-38.2%),
calculatoarelor şi a produselor electronice şi manufacture of computers, electronic and optical
optice (-34,6%), fabricarea băuturilor (-32,1%), products (-34.6%), manufacture of beverages
fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (-32.1%), manufacture of chemicals and
(-23,0%), fabricarea altor mijloace de transport chemical products (-23.0%), manufacture of
(-22,9%), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a other transport equipment (-22.9%), printing and
înregistrărilor (-22,1%), repararea, întreţinerea şi reproduction of recorded media (-22.1%), repair,
instalarea maşinilor şi echipamentelor (-18,8%), maintenance and installation of machinery and
industria construcţiilor metalice şi a produselor equipment (-18.8%), manufacture of fabricated
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi inslaţii metal products except machinery and
(-17,8%), fabricarea hârtiei şi a produselor din equipment (-17.8%), manufacture of paper and
hârtie (-6,8%), fabricarea produselor de cocserie paper products (-6.8%), manufacture of coke and
şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului refined petroleum products (-6.2%).
(-6,2%).
Creşteri s-au înregistrat în ramurile: fabricarea Increases were registered in the branches:
autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi manufacture of motor vehicles trailers and semi-
semiremorcilor (+24,9%), fabricarea trailers (+24.9%), manufacture of electrical
echipamentelor electrice (+19,2%), fabricarea de equipment (+19.2%), manufacture of machinery
maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (+17,4%), and equipment n.e.c. (+17.4%), manufacture of
fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a basic pharmaceutical products and
preparatelor farmaceutice (+17,2%), fabricarea pharmaceutical preparations (+17.2%),
articolelor de îmbrăcăminte (+14,3%), tăbăcirea manufacture of wearing apparel (+14.3%),
şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj tanning and dressing of leather; manufacture of
şi marochinărie, harnaşamentelor şi travel and leather goods, harness and footwear;
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor preparation and dyeing of furs (+10.0%),
(+10,0%), prelucrarea lemnului, fabricarea manufacture of wood and of product of wood and
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; cork except furniture, manufacture of articles of
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale straw and plaiting materials (+5.1%), other
vegetale împletite (+5,1%), alte activităţi manufacturing n.e.c. (+4.4%).
industriale n.c.a. (+4,4%).
Pe marile grupe industriale, s-au înregistrat By broad industrial groups, growths were
creşteri în industria bunurilor de capital (+6,2%) registered in capital goods industry (+6.2%) and
şi în industria energetică (+1,1%), iar scăderi în in energy industry (+1.1%) and falls were
industria bunurilor de uz curent (-24,1%), în registered in capital goods industry and in
industria bunurilor de folosinţă îndelungată current use goods industry (-24.1%), in durable
(-4,6%), în industria bunurilor intermediare goods industry (-4.6%), in intermediate goods
(-3,6%). industry (-3.6%),
Indicele valoric al cifrei de afaceri în industrie a Total turnover value index in industry,
scăzut pe total industrie cu 15,6%, scădere decreased by 15.6% per total industry, due to the
datorată industriei prelucrătoare (-16,3%) şi decrease registered in manufacturing (-16.3%)
industrie extractivă (-4,8%). and in mining and quarrying (-4.8%).

1.2. Comparaţie cu luna corespunzătoare 1.2. Comparison with the same month of
din anul precedent the previous year

În luna ianuarie 2010 comparativ cu luna In January 2010, as against January 2009, the
ianuarie 2009, producţia industrială a industrial production registered a growth of
înregistrat o creştere cu 6,9%, creştere 6.9%, being noticed in electricity, gas steam and
semnalată la producţia şi furnizarea de energie air conditioning production and supply (+13.1%)
7
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer and manufacturing (+7.6%).
condiţionat (+13,1%) şi în industria prelucrătoare
(+7,6%).
Industria extractivă a înregistrat o scădere de Mining and quarrying registered a fall of 14.0%.
14,0%.

În industria prelucrătoare, creşteri mari s-au In manufacturing, high growths were registered
înregistrat în ramurile: fabricarea autovehiculelor in the branches: manufacture of motor vehicles,
de transport rutier, a remorcilor şi semi- trailers and semi-trailers (+90.3%), manufacture
remorcilor (+90,3%), fabricarea echipamentelor of electrical equipment (+41.7%), manufacture of
electrice (+41,7%), industria metalurgică basic metalls (+37.7%), manufacture of wood
(+37,7%), prelucrarea lemnului, fabricarea and of products of wood and cork, except
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; furniture, manufacture of articles of straw and
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale plaiting materials (+17.3%), manufacture of
vegetale împletite (+17,3%), fabricarea chemicals and chemical products (+17.1%),
substanţelor şi a produselor chimice (+17,1%), manufacture of coke and refined petroleum
fabricarea produselor de cocserie şi a produselor products (+13.4%), manufacture of rubber and
obţinute din prelucrarea ţiţeiului (+13,4%), plastic products (+9.6%), manufacture of paper
fabricarea produselor din cauciuc şi mase and paper products (+8.0%).
plastice (+9,6%), fabricarea hârtiei şi a
produselor din hârtie (+8,0%).
Scăderi s-au înregistrat în ramurile: fabricarea Decreases were registered in the branches:
altor mijloace de transport (-36,9%), fabricarea manufacture of other transport equipment
altor produse din minerale nemetalice (-33,2%), (-36.9%), manufacture of other non-metallic
fabricarea băuturilor (-31,9%), industria mineral products (-33.2%), manufacture of
construcţiilor metalice şi a produselor din metal, beverages (-31.9%), manufacture of fabricated
exclusiv maşini, utilaje şi inslaţii (-23,6%), metal, except machinery and equipment
fabricarea produselor din tutun (-19,2%), (-23.6%), manufacture of tobacco products
fabricarea calculatoarelor şi a produselor (-19.2%), manufacture of computers, electronic
electronice şi optice (-16,4%), tăbăcirea şi and optical products (-16.4%), tanning and
finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi dressing of leather; manufacture of travel and
marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; leather goods, harness and footwear;
prepararea şi vopsirea blănurilor (-15,4%), preparation and dyeing of furs (-15.4%), printing
tipărirea şi reproducerea pe suporturi a and reproduction of recorded media (-15.3%),
înregistrărilor (-15,3%), fabricarea articolelor de manufacture of wearing apparel (-15.1%),
îmbrăcăminte (-15,1%), fabricarea de mobilă manufacture of furniture (-13.8%), repaire
(-13,8%), repararea, întreţinerea şi instalarea maintenace and instalation of machinery and
maşinilor şi echipamentelor (-13,3%), fabricarea equipment (-13.3%), manufacture of basic
produselor farmaceutice de bază şi a produselor pharmaceutical products and pharmaceutical
farmaceutice (-11,9%), alte activităţi industriale preparations (-11.9%), other manufacturing
n.c.a. (-11,5%), industria alimentară (-10,9%), n.e.c. (-11.5%), manufacture of food products
fabricarea produselor textile (-8,5%). (-10.9%), manufacture of textiles (-8.5%).
Pe marile grupe industriale s-au înregistrat By broad industrial groups, decreases were
scăderi în industria bunurilor de folosinţă registered in durable goods industry (-11.9%), in
îndelungată (-11,9%), în industria bunurilor de uz current use goods industry (-15.0%).
curent (-15,0%).
Creşteri s-au înregistrat în industria bunurilor de Growths were registered in capital goods
capital (+23,2%), în industria bunurilor industry (+23.2%), in intermediate goods industry
intermediare (+10,4%) şi în industria energetică (+10.4%) and in energy industry (+8.9%).
(+8,9%).

8
În luna ianuarie 2010, indicele valoric al cifrei In January 2010, total turnover1) value index of
de afaceri totală1) a unităţilor industriale a fost industrial units was by 6.5% higher as compared
mai mare cu 6,5%, comparativ cu luna ianuarie to January 2009, due to the increases registered
2009, datorită creşterilor înregistrate în industria in capital goods industry (+26.5%), energy
bunurilor de capital (+26,5%), în industria industry (+20.5%).
energetică (+20,5%).
Productivitatea muncii în industrie a The labour productivity in industry registered
înregistrat o creştere cu 27,8% în luna ianuarie a growth of 27.8% in January 2010 as against
2010 faţă de luna ianuarie 2009, datorată January 2009, due to the productivity increase in
majorării productivităţii din industria prelucrătoare manufacturing (+29.9%) and in electricity, gas,
(+29,9%) şi la producţia şi furnizarea de energie steam and air conditioning production and supply
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer (+24.2%).
condiţionat (+24,2%).

1.3. Resursele de energie primară 1.3. Resources of primary energy

Principalele resurse de energie primară, în In January 2010, the main resources of


luna ianuarie 2010, au totalizat 2742,8 mii tone primary energy amounted to 2742.8 thousand
echivalent2) petrol (din care 1952,8 mii tone tonnes equivalent2) oil (of which 1952.8 thousand
echivalent petrol din producţia internă), în tonnes equivalent oil from domestic production),
creştere cu 0,4% faţă de ianuarie 2009, ca increasing by 0.4% as January 2009, as a result
urmare a majorării importului cu 12,3%. of increase in import by 12.3%.
Producţia de energie electrică, în luna In January 2010, the production of electric
ianuarie 2010, a însumat 5404,6 milioane kWh, energy amounted to 5404.6 million kWh,
fiind în scădere cu 4,1% faţă de luna ianuarie decreasing by 4.1% as January 2009. Most of
2009. Cea mai mare parte din producţie, production is still obtained in classical thermo-
continuă să se obţină în termocentrale clasice power stations (53.7%), followed by hydro-power
(53,7%), urmată de hidrocentrale (27,8%). stations (27.8%).
Consumul final de energie electrică în luna The final consumption of electric energy was
ianuarie 2010 a fost de 4484,0 milioane kWh, cu 4484.0 million kWh in January 2010, by 2.0%
2,0% mai mare faţă de ianuarie 2009; higher than January 2009; population
consumul populaţiei a crescut cu 3,0%, iar consumption increased by 3.0% and public
iluminatul public a scăzut cu 2,8%. lighting decreased by 2.8%.
Exportul de energie electrică a scăzut cu 72,2%. Export of electric energy decreased by 72.2%.

2. Construcţii 2. Construction

În luna ianuarie 2010, lucrările de construcţii In January 2010, the construction works
au înregistrat o scădere cu 12,4% faţă de luna registered a decrease of 12.4% as against
ianuarie 2009, scădere constatată, pe elemente January 2009, by structure elements, for capital
de structură, la lucrări de reparaţii capitale repair works (-29.2%) and for new construction
(-29,2%) şi la lucrări de construcţii noi (-29,1%). works (-29.1%).
Creşteri s-au înregistrat la lucrări de întreţineri şi Increases were registered for maintenance and
reparaţii curente (+82,4%). current repair works (+82.4%).
Pe tipuri de construcţii s-au înregistrat scăderi la By type of construction, decreases were
clădiri rezidenţiale (-42,4%), la clădiri registered for residential buildings (-42.4%), for
nerezidenţiale (-28,4%). non-residential buildings (-28.4%).
În luna ianuarie 2010 s-au eliberat, pentru In January 2010, 1904 construction permits
clădiri rezidenţiale, 1904 autorizaţii de were released for residential buildings, by
1)
Cifra de afaceri totală provine atât din activitatea totală, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil industrial.
1)
Total turnover comes both from total activity and from secondary activities of industrial type enterprises.
2)
Combustibil convenţional cu putere calorifică de 10000 kcal/kg.
2)
Conventional fuel with calorific power of 10000 kcal/kg.

9
construire, cu 45,7% mai puţin faţă de 45.7% less than in December 2009 and by
decembrie 2009 şi cu 22,9% mai puţin decât în 22.9% less than in the corresponding month of
luna corespunzătoare din anul 2009. 2009.

3. Comerţ şi servicii 3. Trade and services


3.1. Comparaţie cu luna precedentă 3.1. Comparison with the previous month

În luna ianuarie 2010, volumul cifrei de afaceri a In January 2010, the turnover volume of
întreprinderilor cu activitate principală de comerţ enterprises having as main activity retail except
cu amănuntul cu excepţia comerţului cu trade of motor vehicles and motorcycles
autovehicule şi motociclete a scăzut cu 31,1% decreased by 31.1% as against the previous
comparativ cu luna precedentă datorită month due to the falls registered for sale of food
scăderilor înregistrate la vânzarea produselor products (-32.4%) and for sale of non-food
alimentare (-32,4%) şi la vânzarea produselor products (-32.0%).
nealimentare (-32,0%).
Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu In January 2010, the turnover volume of
activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu enterprises having as main activity wholesale
amănuntul al autovehiculelor şi and retail, maintenance and repair of motor
motocicletelor, inclusiv întreţinerea şi vehicles and motorcycles, was by 27.8% lower
repararea acestora, a fost mai mic, în luna than previous month level. Decreases were
ianuarie 2010, cu 27,8% faţă de nivelul lunii registered for maintenance and repair of motor
precedente. Scăderi s-au înregistrat la vehicles (-39.0%), for trade of motor vehicle
întreţinerea şi repararea autovehiculelor (-38.7%), for trade of motor vehicles, spare parts
(-39,0%), la comerţul cu autovehicule (-38,7%), and accesories; maintenance and repair of
la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii motocycles (-17.2%).
aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
(-17,2%).
Comerţul cu piese şi accesorii pentru Trade of spare parts and accesories of motor
autovehicule s-a menţinut la nivelul lunii vehicles maintained at the level of December
decembrie 2009. 2009.
Activitatea de servicii de piaţă prestate In January 2010, the activity of market services
populaţiei în luna ianuarie 2010 a înregistrat o rendered to the population registered an
creştere de 4,9% comparativ cu luna precedentă. increase by 4.9% as against the previous month.
La comerţul cu ridicata, în luna ianuarie 2010, For wholesale, in January 2010, turnover value
indicele valoric al cifrei de afaceri a scăzut cu index decreased by 32.2% as compared to the
32,2% faţă de luna precedentă. previous month.
În luna ianuarie 2010, la serviciile prestate în In January 2010, the services mainly rendered
special întreprinderilor, s-a înregistrat o cifră to the enterprises registered a turnover, in
de afaceri, în termeni nominali, mai mică cu nominal terms, by 19.2% lower than the previous
19,2% comparativ cu luna precedentă. month.

3.2. Comparaţie cu luna corespunzătoare 3.2. Comparison with the same month of
din anul precedent the previous year

În luna ianuarie 2010, volumul cifrei de afaceri a In January 2010, the turnover volume of
întreprinderilor cu activitate principală de comerţ enterprises having as main activity retail except
cu amănuntul cu excepţia comerţului cu trade of motor vehicles and motorcycles
autovehicule şi motociclete a scăzut cu 11,4% experienced a decrease of 11.4% as against
comparativ cu luna ianuarie 2009. Produsele January 2009. Products sold by order houses or
care se comercializează prin intermediul caselor via internet registered a growth by 49.0%.
de comenzi sau prin internet au înregistrat o Turnover volume index for retail of automotive
creştere cu 49,0%. Volumul cifrei de afaceri fuel decreased by 10.7%.
pentru comerţul cu amănuntul al carburanţilor
10
pentru autovehicule a scăzut cu 10,7%.
Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu In January 2010, the turnover volume of
activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu enterprises having as main activity wholesale
amănuntul al autovehiculelor şi and retail, maintenance and repair of motor
motocicletelor; întreţinerea şi repararea vehicles and motorcycles, registered a fall of
acestora, a înregistrat, în luna ianuarie 2010, o 29.4% as against January 2009.
scădere de 29,4% comparativ cu luna ianuarie
2009.
Activitatea de servicii de piaţă prestate In January 2010, the activity of market services
populaţiei în luna ianuarie 2010, a înregistrat o rendered to the population registered a
cifră de afaceri cu 7,0% mai mare, comparativ turnover by 7.0% higher than in January 2009.
cu luna ianuarie 2009. S-au înregistrat creşteri la Increases were registered for gambling and other
jocuri de noroc şi alte activităţi recreative recreation activities (+11.8%), for hotels and
(+11,8%), la hoteluri şi restaurante (+7,1%), la restaurants (+7.1%) for washing and (dry)
spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi cleaning of textile and fur products (+3.5%).
a produselor din blană (+3,5%).
Scăderi s-au înregistrat la coafură şi alte activităţi Decreases were registered for hairdresing and
de înfrumuseţare (-36,6%), activităţi ale agenţiilor other beautifying activities (-36.6%), travel
turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de agencies, tour-operators, reservation service and
rezervare şi asistenţă turistică (-3,1%). related activities (-3.1%).
În luna ianuarie 2010, cifra de afaceri din In January 2010, turnover in wholesale, in
comerţul cu ridicata, în termeni nominali, a nominal terms, decreased by 16.2% as
scăzut cu 16,2%, comparativ cu luna ianuarie compared to January 2009.
2009.
La serviciile prestate în special The services mainly rendered to the
întreprinderilor, s-a înregistrat o cifră de afaceri enterprises registered a turnover, in nominal
în termeni nominali, mai mică cu 2,4%. terms, by 2.4% lower.

4. Comerţ internaţional cu bunuri 4. International trade in goods

Exporturile FOB realizate în anul 2009 au fost de In 2009, FOB exports amounted to lei 123138.7
123138,7 milioane lei (29036,0 milioane euro), million (€ 29036.0 million), their value being with
valoarea acestora fiind mai mică cu 0,5% faţă 0.5% lower than 2008, calculated based on the
de 2008, calculat la valori exprimate în lei, values expressed in lei, respectively 13.9%
respectiv cu 13,9% calculat pe baza valorilor calculated based on the values expressed in
exprimate în euro. euro.
În structura exporturilor, trei din cele zece In the structure of exports, three of the 10
secţiuni de bunuri din Clasificarea Standard de sections of goods comprised in the Standard
Comerţ Internaţional (CSCI Rev. 4) deţin International Trade Classification (SITC Rev. 4)
împreunǎ 76,9% din totalul exporturilor, după account for 76.9% of total exports as follows:
cum urmează: maşini şi echipamente de machinery and transport equipment (42.8%),
transport (42,8%), articole manufacturate diverse miscellaneous manufactured articles (18.4%)
(18,4%) şi produse prelucrate, clasificate în and manufactured products mainly classified by
principal după materia primă (15,7%). raw material (15.7%).
Importurile CIF în anul 2009 au însumat In 2009, CIF imports amounted to lei 164409.6
164409,6 milioane lei (38774,4 milioane euro), million (€ 38774.4 million), their value being
valoarea acestora fiind mai mică faţă de anul lower than 2008 with 21.8% based on the values
2008 cu 21,8% la valori exprimate în lei, expressed in lei, respectively 32.3% based on
respectiv cu 32,3% la valori exprimate în euro. the values expressed in euro.
În structura importurilor, patru din cele zece In the structure of imports, four of the 10 sections
secţiuni de bunuri din Clasificarea Standard de of goods comprised in the Standard International
Comerţ Internaţional (CSCI Rev. 4) deţin Trade Classification (SITC Rev. 4) account for
împreunǎ 79,2% din totalul importurilor, dupǎ 79.2% of total imports, as follows: machinery and

11
cum urmeazǎ: maşini şi echipamente de transport equipment (33.8%), manufactured
transport (33,8%), produse prelucrate, clasificate products, mainly classified by raw material
în principal după materia primă (21,6%), produse (21.6%), chemicals and similar products not-
chimice şi produse conexe nespecificate în altă elsewere specified (14.0%) and miscellaneous
parte (14,0%) şi articole manufacturate diverse manufactured articles (9.8%).
(9,8%).
Deficitul comercial în anul 2009 a fost de 41270,9 In 2009, the trade deficit amounted to lei 41270.9
milioane lei (9738,4 milioane euro) în preţuri million (€ 9738.4 million) in FOB/CIF prices,
FOB/CIF, cu 45049,8 milioane lei (13777,3 by lei 45049.8 million (€ 13777.3 million) less
milioane euro) mai mic decât în 2008. than in 2008.
Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri The value of intra-community exchanges of
în anul 2009 a fost de 91403,3 milioane lei goods in 2009 was lei 91403.3 million (€
(21561,7 milioane euro) la expedieri şi de 21561.7 million) for deliveries and lei
120398,7 milioane lei (28403,9 milioane euro) la 120398.7 million (€ 28403.9 million) for inputs,
introduceri, reprezentând 74,2% din total representing 74.2% of total exports and 73.2% of
exporturi şi 73,2% din total importuri. total imports.

5. Turism 5. Tourism

5.1. Comparaţie cu luna corespunzătoare 5.1. Comparison with the same month of the
din anul precedent previuos year

Comparativ cu luna ianuarie 2009, sosirile în In comparison with January 2009, the arrivals in
structurile de primire turistică cu funcţiuni de establishments of tourist reception with
cazare turistică în luna ianuarie 2010 au functions of tourist accommodation were by
înregistrat o scădere cu 8,3 %. 8.3% lower in January 2010.
Înnoptările în structurile de primire turistică The overnight stays in establishments of
cu funcţiuni de cazare turistică au înregistrat o tourist reception with function of tourit
scădere în luna ianuarie 2010 cu 10,6 % faţă de accommodation experienced a decrease by
luna ianuarie 2009 . 10.6% as against January 2009.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare In January 2010 the index of net use of
a fost în luna ianuarie 2010 de 15,4% pe total accommodation bed places was 15.4% per
structuri de primire turistică cu funcţiuni de total establishments of tourist reception with
cazare turistică, în scădere cu 2,4 puncte functions of tourist accommodation, decreasing
procentuale faţa de luna ianuarie 2009. Cea mai by 2.4 percentage points as against January
ridicată valoare a înregistrat-o indicele de 2009. The highest value of this index was
utilizare netă la hanuri (29,5%) şi la hoteluri registered for inns (29.5%) and for hotels
(17,4%). Pe zone turistice, cel mai mare indice a (17.4%). By touristic areas, the highest value of
fost cel aferent zonei: “Staţiuni balneare”şi this index was registered for spas and Bucharest
”Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ , exclusiv and towns county residence, excluding Tulcea
Tulcea” (cu câte 17,1% fiecare). (17.1% each of them).
Sosirile vizitatorilor străini în România în luna In January 2010, the foreign visitors’’ arrivals
ianuarie 2010 au fost în scădere cu 5,0% faţă de in Romania decreased by 5.0% as against
luna ianuarie 2009. Majoritatea vizitatorilor străini January 2009. Most of foreign visitors come from
provine din ţări situate în Europa (96,3%). Din European countries (96.3%). 63.3% of total
totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, foreign visitors arrivals in Romania come from
63,3% provin din statele Uniunii Europene. EU countries.
Plecările vizitatorilor români în străinătate au In January 2010, the Romanian visitors’’
fost în scădere cu 5,3%, comparativ cu luna departure abroad decreased by 5.3% as
ianuarie 2009. Mijloacele de transport rutier au against January 2009. Road transport means
fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru were mostly used by Romanian visitors for
plecările în străinătate (77,1% din numărul total departures abroad (77.1% of total departures).
de plecări).
12
lei

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Intermedieri financiare şi asigurări
Financial intermediation and insurance

3078

1426
Informaţii şi comunicaţii
Information and comunication

2545
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply

2472
6. Câştiguri salariale

Industria extractivă
Mining and quarrying

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public


Public administration and defence; social insurance of public sector

2214 2204
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

comparativ cu luna octombrie 1990.


Profesional, scientific and technical activities

1990
Învăţământ
Education

1644
Transport şi depozitare
salarial mediu nominal net a crescut cu 5,2%.

Transport and storage


economie în luna ianuarie 2010 a fost de 1967

Faţă de luna ianuarie a anului 2009, câştigul

indicele preţurilor de consum a fost 94,9%

luna corespunzătoare a anului 2009 şi 125,4%


câştigului salarial nominal mediu net şi

comparativ cu luna precedentă, 100,0% faţă de


În luna ianuarie 2010, raportul dintre indicele
faţă de luna precedentă cu 2,8%, respectiv 3,5%.
lei, iar cel net de 1426 lei, ambele în scădere
Câştigul salarial nominal mediu brut pe

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative


Shows, culture and recreation activities

Sănătate şi asistenţă socială

13
Health and social assistance

Tranzacţii imobiliare
Real estate transactions

1483 1452 1451 1356


(secţiuni CAEN Rev.2)

( CANE Rev.2 sections)

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare


6. Earning

Water distribution, sanitation, waste administration, decontamination activities

1217
Industria prelucratoare
Manufacturing

Construcţii
respectively by 3.5%.

Construction

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor


Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles

1155 1132 1125


Agricultură, silvicultură şi pescuit
5.2% as against January 2009.

Net average earning in January 2010 by main economic activity

Agriculture, forestry and fishing

1033
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
Activities of administrative services and of support services

908
Alte activităţi de servicii
Other services activities

836
125.4% in comparison with October 1990.

Total
Series2

Hoteluri şi restaurante
Hotels and restaurants

814
Câştigurile salariale medii nete în luna ianuarie 2010 pe principalele activităţi ale economiei
comparison with the previous month, 100.0% as
consumer price index was 94.9% in
The net nominal average earning increased by

compared to the same month of 2009 and


nominal average earning index and the
In January 2010, the ratio between the net
as against the previous month by 2.8%,
net one was lei 1426, both of them decreasing
In January 2010, the average gross nominal
earning per total economy was lei 1967 and the
7. Piaţa forţei de muncă 7. Labour force market

În luna ianuarie 2010 efectivul salariaţilor a fost In January 2010, the number of employees
de 4333,8 mii persoane, cu 33,9 mii persoane amounted to 4333.8 thousand persons by 33.9
mai mic decât în luna decembrie 2009. thousand persons less than in December 2009.

Diferenţele efectivului de salariaţi∗) din luna ianuarie 2010 faţă de luna ianuarie 2009
pe principalele activităţi ale economiei (secţiuni CAEN Rev.2)
Differences of employees’∗) number in January 2010 as against January 2009
by main economic activity ( CANE Rev.2 sections)

Alte activităţi de servicii / Other services activities


-1.3

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative / Shows, culture and


-1.8 recreation activities

Sănătate şi asistenţă socială / Health and social assistance


-10.1
Învăţământ / Education
-14.4

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public /


-9.4
Public administration and defence; social insurance of public sector

-11.3 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport / Activities


of administrative services and of support services

-5.7 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice / Professional, scientific and


technical activities

Tranzacţii imobiliare / Real estate transactions


-4.6

-4.2 Intermedieri financiare şi asigurări/ Financial intermediation and


insurance

-8.6 Informaţii şi comunicaţii / Information and communication

-5.2 Hoteluri şi restaurante / Hotels and restaurants

-19.9 Transport şi depozitare / Transport and storage

-71.8 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi


motocicletelor / Wholesale and retail; repair of motor vehicles and
motorcycles
-77.7 Construcţii / Construction

-3.5 Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de


decontaminare / Water distribution; sanitation, waste administration,
decontamination activities
-7.4 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat / Electricity, gas, steam and air conditioning production
and supply
-200.7 Industria prelucrătoare / Manufacturing

-9.7 Industria extractivă / Mining and quarrying

-6.4 Agricultură, silvicultură şi pescuit / Agriculture, forestry and fishing

-473.7 TOTAL - TOTAL

-500.0 -400.0 -300.0 -200.0 -100.0 0.0


mii persoane / thousand persons

)
∗ Efectivul salariaţilor pentru lunile ianuarie – noiembrie 2009 a fost reestimat pe baza reconcilierii informaţiilor din sursele de date
administrative cu estimaţiile obţinute în urma observării exhaustive a sectorului bugetar (administraţie publică – inclusiv totalitatea consiliilor locale
aparţinând administraţiei publice locale, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de spectacole, culturale şi recreative), pentru luna de
referinţă octombrie 2009.
)
∗ The number of employees January-November 2009 wase reestimated based on data reconcilition between the administrative data sources
and the estimations obtained by exhaustive observation of the budgetary units (public administration – including all municipalities belonging to
the local public admnistration, education, health and social assistance, show biz and recreation activities) for the reference month October 2009.

14
Rata locurilor de muncă vacante în trimestrul Vacancies rate in the fourth quarter of 2009 (the
IV 2009 (luna de mijloc a trimestrului) a fost de middle month of the quarter) was 0.50%,
0,50%, în scădere atât faţă de trimestrul III 2009 decreasing as against the third quarter of 2009
(0,80%), cât şi faţă de trimestrul IV 2008 (0.80%) and as compared to the fourth quarter of
(1,53%). 2008 (1.53%).
Pe activităţi economice, cele mai mari rate ale By economic activity, the highest vacancies
locurilor de muncă vacante, în trimestrul IV rates, in the fourth quarter of 2009, were
2009, s-au înregistrat la sănătate şi asistenţă registered in health and social assistance
socială (1,48%), administraţie publică şi apărare; (1.48%), in public administration and defence;
asigurări sociale din sistemul public (1,09%), social insurance of public sector (1.09%),
intermedieri financiare şi asigurări (0,95%), financial intermediation and insurance (0.95%),
activităţi de spectacole, culturale şi recreative show biz, culture and recreation activities
(0,78%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit (0.78%) and agriculture, forestry and fishing
(0,78%). Pe grupe majore de ocupaţii, cele mai (0.78%). By major groups of occupations, the
ridicate rate s-au înregistrat pentru specialişti cu highest rates were registered for experts with
ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (0,69%), intellectual and scientific occupations (0.69%),
lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi operative workers in services, trade and similar
(0,59%), operatori la instalaţii, maşini şi (0.59%), operators for installations, machinery
asamblori de echipamente (0,58%). and equipment (0.58%).

8. Şomaj 8. Unemployment

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională According to the data provided by the National
Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul Agency for Employment, the number of
şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie registered unemployed was 741 thousand
2010 era de 741 mii persoane. Comparativ cu persons at the end of January 2010. In
luna ianuarie din anul 2009, numărul şomerilor comparison with January 2009, the number of
înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de unemployed registered at the agencies for
muncă a fost mai mare cu 296,1 mii persoane. employment was by 296.1 thousand persons
Din numărul total al şomerilor înregistraţi, higher. Of total registered unemployed, women
femeile reprezentau 41,4%. represented 41.4%.
Rata şomajului înregistrat în luna ianuarie The unemployment rate registered in January
2010 a fost de 8,1% în raport cu populaţia activă 2010 was 8.1% as against total civil active
civilă totală (4,9% în luna ianuarie 2009). Rata population (4.9% in January 2009). Female
şomajului pentru femei a fost cu 1,5 puncte unemployment rate was by 1.5 percentage
procentuale mai mică decât cea înregistrată points lower than male unemployment rate
pentru bărbaţi (7,3% faţă de 8,8%). (7.3% as against 8.8%).
Rate ridicate ale şomajului s-au înregistrat în High unemployment rates were registered in the
judeţele: Mehedinţi (14,5%), Vaslui (13,5%), counties: Mehedinţi (14.5%), Vaslui (13.5%),
Alba (13,4%), Teleorman (12,7%), Dolj (12,3%), Alba (13.4%), Teleorman (12.7%), Dolj (12.3%),
Covasna şi Ialomiţa (12,2% fiecare), Galaţi Covasna and Ialomiţa (12.2% each of them),
(12,0%), Gorj (11,7%), Caraş-Severin (11,2%), Galaţi (12.0%), Gorj (11.7%), Caraş-Severin
Harghita, Hunedoara şi Sălaj (11,0% fiecare), (11.2%), Harghita, Hunedoara and Sălaj (11.0%
Buzău (9,9%), Călăraşi (9,7%), Argeş şi Olt each of them), Buzău (9.9%), Călăraşi (9.7%),
(9,5% fiecare), Prahova (9,3%), Braşov (9,1%), Argeş and Olt (9.5% each of them), Prahova
Bacău şi Dâmboviţa (8,9% fiecare), Bistriţa- (9.3%), Braşov (9.1%), Bacău and Dâmboviţa
Năsăud, Neamţ şi Tulcea (8,8% fiecare), Brăila (8.9% each of them), Bistriţa-Năsăud, Neamţ
(8,6%), Mureş, Sibiu, Suceava şi Vâlcea (8,4% and Tulcea (8.8% each of them), Brăila (8.6%),
fiecare). Mureş, Sibiu, Suceava and Vâlcea (8.4% each
of them).
Cele mai scăzute rate ale şomajului au fost în The lowest unemployment rates were registered
judeţele: Timiş (4,4%), Ilfov (2,6%) şi Municipiul in the counties: Timiş (4.4%), Ilfov (2.6%) and
Bucureşti (2,4%). Bucharest Municipality (2.4%).

9. Asigurări sociale 9. Social insurance

Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul In the fourth quarter of 2009, the average
IV 2009 a fost de 5694 mii persoane, în creştere number of pensioners amounted to 5694
cu cinci mii persoane faţă de trimestrul III 2009. thousand persons, increasing by five thousands
Pensionarii de asigurări sociale au reprezentat as against the third quarter of 2009. Social
99,8% din numărul total de pensionari; în cadrul insurance pensioners represented 99.8% of total
15
acestei categorii, comparativ cu trimestrul III pensioners; in this category, in comparison with
2009, numărul pensionarilor de asigurări sociale the third quarter of 2009, the number of state
de stat s-a majorat cu 19 mii persoane, iar cel al social insurance pensioners was by 19 thousand
pensionarilor agricultori (777 mii persoane) a persons higher and that of farmer pensioners
scăzut cu 13 mii persoane. (777 thousand persons) decreased by 13
thousands.
Pensia medie lunară a pensionarilor de In the fourth quarter of 2009, the monthly
asigurări sociale de stat în trimestrul IV 2009 a average pension of state social insurance
fost de 734 lei lunar, în creştere cu 2,7% faţă de pensioners was lei 734, increasing by 2.7% as
trimestrul III 2009; pensia medie lunară a against the third quarter 2009; the monthly
pensionarilor de asigurări sociale agricultori a average pension of farmer pensioners was lei
fost de 307 lei lunar, în creştere cu 2,0% faţă de 307, increasing by 2.0% as against the third
trimestrul III 2009. Raportul dintre pensia medie quarter of 2009. The ratio between the average
de asigurări sociale de stat pentru limită de pension of state social insurance for age limit,
vârstă, cu stagiu complet de cotizare (fără with full contribution period (without tax) and the
impozit) şi câştigul salarial mediu net în net average earning was 70.6% in the fourth
trimestrul IV 2009 a fost de 70,6%. quarter of 2009.

16
INDUSTRIE; INVESTIŢII; CONSTRUCŢII
INDUSTRY; INVESTMENTS; CONSTRUCTION
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie brută
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – unadjusted series

luna precedentă = 100 / previous month = 100


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)

INDUSTRIE 99,6 111,0 109,5 93,9 106,6 103,9 100,9 83,9 121,0 103,6 95,9 87,1 95,4
INDUSTRY

Industrie extractivă 92,1 91,8 115,2 81,5 110,0 89,3 112,1 102,9 102,5 102,8 97,3 92,7 92,5
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 100,0 96,0 120,4 61,6 167,4 65,7 112,8 128,3 100,8 105,4 93,6 77,7 103,4
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 100,1 95,4 105,2 92,1 90,2 97,9 109,1 103,0 98,3 104,2 99,7 103,4 99,5
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere - - 221,1 122,5 50,9 62,9 314,6 84,1 64,3 - - - 128,2
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 52,9 119,2 109,8 126,4 118,7 103,3 115,7 91,6 110,4 92,7 88,7 63,3 68,4
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 85,0 74,3 138,5 66,2 113,6 93,3 116,2 86,5 112,3 102,7 100,8 92,4 68,6
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 99,1 115,8 110,5 96,2 106,5 104,8 100,1 81,1 125,0 103,3 94,7 83,6 94,4
Manufacturing

Industria alimentară 71,2 107,9 110,9 101,1 99,2 105,6 96,4 94,6 114,0 110,6 96,8 102,1 61,8
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 87,5 91,1 113,5 118,1 105,2 114,5 92,1 91,8 98,0 93,2 89,8 98,3 67,9
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 118,1 107,5 137,8 72,8 101,4 118,7 109,1 106,1 70,8 127,9 92,8 106,8 59,9
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 100,9 93,6 105,2 87,9 98,2 98,3 102,4 84,1 144,6 112,2 92,8 84,1 100,3
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 107,4 101,7 100,8 88,1 105,8 103,2 106,3 70,3 114,7 108,7 94,0 86,2 114,3
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 132,7 100,9 94,4 76,2 113,9 109,7 106,4 65,8 122,0 102,3 104,6 92,8 110,0
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 127,2 117,9 113,2 94,8 113,8 98,7 102,3 86,2 114,5 104,7 98,5 75,5 105,1
Manufacture of wood and of
products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of
straw and plaiting materials

18
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie brută
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – unadjusted series

- continuare - - continued -
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 93,3 118,8 102,8 90,1 108,7 109,7 92,9 100,9 100,3 107,8 94,2 92,4 93,2
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 93,4 113,9 96,1 106,8 95,4 101,6 91,9 98,0 106,3 105,2 104,8 90,9 77,9
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de cocserie
şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului 90,1 111,3 115,6 100,0 95,1 104,9 101,2 101,7 97,3 85,5 95,8 114,9 93,8
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 76,1 142,0 97,1 105,9 103,4 108,3 109,0 100,5 106,5 94,2 101,2 83,7 77,0
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 119,4 124,2 90,3 93,6 107,8 83,2 65,5 92,3 150,6 120,3 92,4 78,8 117,2
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 117,7 121,0 109,9 90,5 123,7 97,8 104,2 95,4 101,7 105,4 92,7 79,9 95,3
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 48,6 167,6 131,0 107,0 117,0 90,1 110,5 97,5 106,3 90,9 82,6 51,3 61,1
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 90,8 133,9 95,4 100,3 105,1 93,4 121,6 94,2 113,3 106,3 92,2 88,3 97,6
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 88,5 124,6 97,9 93,1 94,4 120,7 102,5 85,8 118,0 100,4 88,2 78,1 82,2
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 58,3 139,7 107,1 80,2 98,2 110,7 80,5 81,7 128,6 106,3 101,5 107,3 65,4
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 147,5 115,3 93,5 108,6 111,0 105,8 99,6 100,0 105,3 104,9 98,4 79,9 119,2
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 88,8 106,4 112,8 81,1 101,2 104,5 88,1 98,2 99,1 98,9 98,1 94,2 117,4
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 191,0 123,9 132,0 96,8 112,6 110,5 103,2 41,0 252,6 105,6 94,9 72,2 124,9
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

19
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie brută
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – unadjusted series

- continuare - - continued -
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea altor mijloace de
transport 98,6 104,4 122,9 80,4 109,2 81,1 93,3 82,4 109,7 106,8 96,2 103,3 77,1
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 98,5 107,7 110,2 89,4 101,7 96,6 93,9 96,2 117,6 96,5 97,2 85,3 97,2
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 87,9 108,7 121,4 117,0 92,1 106,0 101,2 59,4 117,8 116,4 94,5 72,2 104,4
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 91,2 91,2 100,0 108,4 97,2 107,6 108,1 88,9 102,7 108,6 103,2 93,4 81,2
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 106,7 94,2 100,2 82,7 105,2 104,3 103,0 97,6 102,1 107,4 105,5 110,7 102,5
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and
supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 106,7 94,2 100,2 82,7 105,2 104,3 103,0 97,6 102,1 107,4 105,5 110,7 102,5
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 97,5 122,9 110,3 95,8 112,2 100,1 104,1 94,0 108,4 101,4 94,6 77,1 96,4
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 114,0 117,7 115,6 93,0 106,1 109,7 100,6 60,9 165,6 104,6 94,0 79,0 106,2
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 98,7 111,0 107,3 92,7 103,6 97,9 95,8 95,7 118,0 97,1 96,2 81,7 95,4
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 86,3 104,0 105,4 100,3 102,1 105,4 95,6 88,9 112,1 106,7 95,8 97,2 75,9
current use goods industry
- industria energetică 103,1 96,3 104,3 85,1 104,3 100,0 104,2 101,0 100,6 103,5 102,5 107,7 101,1
energy industry
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

20
2. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie ajustată
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – adjusted series

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number –
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)

INDUSTRIE 99,6 106,2 108,3 99,1 106,7 98,2 100,4 87,4 116,8 105,2 96,5 88,4 97,4
INDUSTRY

Industrie extractivă 92,3 90,3 114,9 82,7 110,6 87,0 111,9 104,8 101,0 103,5 97,6 93,4 93,5
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 99,9 93,2 120,6 63,2 167,1 63,4 112,5 131,9 98,6 106,4 93,9 78,8 104,9
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 99,8 95,3 104,5 91,5 91,4 97,3 107,2 104,6 97,9 103,4 101,3 104,4 98,8
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere - - 261,5 227,5 102,9 4,2 393,0 487,1 4,9 - - - 135,4
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 54,8 109,8 110,9 130,1 119,7 98,2 115,4 94,7 107,3 93,8 89,1 65,0 72,5
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 84,8 75,7 137,5 66,6 114,8 90,1 121,2 87,0 108,6 103,0 102,7 91,9 68,9
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 99,8 113,2 110,2 98,3 106,7 101,3 98,6 84,4 121,1 103,7 98,2 81,9 96,4
Manufacturing

Industria alimentară 71,9 106,8 111,6 100,9 101,1 101,3 96,7 98,6 108,9 110,9 101,3 100,6 62,5
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 88,1 86,4 113,2 121,6 106,7 108,0 91,4 96,0 94,2 94,8 90,5 100,3 71,7
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 118,1 105,3 138,0 73,7 102,2 115,7 108,8 108,1 69,7 128,7 93,1 107,5 60,5
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 102,6 90,0 102,4 95,3 94,8 95,5 100,5 87,2 140,9 113,7 95,7 81,6 102,8
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 108,5 99,0 100,4 92,3 105,4 99,5 102,5 74,9 109,3 108,5 99,2 85,5 115,8
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 133,3 95,7 92,7 82,5 110,9 104,6 103,4 69,6 117,6 102,7 110,1 88,9 114,7
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 125,6 113,3 110,4 100,6 112,6 94,5 101,9 89,2 111,1 105,9 98,9 76,8 107,1
Manufacture of wood and of
products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of
straw and plaiting materials

21
2. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie ajustată
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – adjusted series

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number –
- continuare - - continued -
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 97,9 113,8 101,9 91,2 106,3 111,7 91,9 101,5 99,3 110,0 95,1 90,9 91,7
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 93,3 115,4 97,0 105,5 98,1 98,5 92,8 101,2 101,9 104,6 108,2 92,6 77,7
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de cocserie
şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului 93,2 104,7 118,3 99,1 95,2 106,9 97,3 102,5 98,0 86,6 95,8 116,9 91,5
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 79,6 128,4 101,9 106,0 100,5 112,9 101,0 103,0 107,3 96,1 101,9 81,5 77,0
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 118,4 119,2 90,5 96,0 108,9 79,2 64,5 98,7 142,9 122,4 93,0 80,4 119,3
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 117,7 117,7 110,0 92,1 124,8 94,5 103,8 97,9 99,5 106,4 93,0 80,7 96,4
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 50,2 158,5 130,1 108,9 117,6 87,3 110,3 99,9 104,2 91,6 82,9 52,7 65,2
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 91,1 127,7 95,4 102,7 106,3 88,9 121,3 97,4 110,1 107,3 92,7 89,4 99,4
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 88,9 119,3 98,1 95,3 95,8 115,0 102,0 88,8 114,5 101,6 88,6 79,5 84,8
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 64,6 130,5 106,7 82,3 92,9 115,3 76,3 82,5 127,7 114,9 99,4 100,3 66,8
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 143,0 113,0 93,5 106,9 117,0 98,4 99,9 103,2 103,8 103,2 102,1 81,6 120,3
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 88,8 102,6 113,1 82,8 102,4 100,0 87,7 101,4 96,4 100,1 98,6 95,3 119,3
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 191,1 119,1 128,9 100,9 115,1 101,6 102,4 43,6 239,6 107,9 95,7 73,8 128,9
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

22
2. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie ajustată
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – adjusted series

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number –
- continuare - - continued -
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea altor mijloace de
transport 99,6 99,2 121,5 84,9 105,5 80,2 88,6 85,6 109,2 108,2 98,7 97,5 81,6
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 97,8 106,2 109,3 94,9 101,0 91,6 92,3 102,7 111,5 96,1 102,2 83,6 101,4
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 79,4 97,9 125,8 117,1 91,4 103,4 94,2 62,0 125,0 107,5 99,5 66,9 115,1
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 91,2 90,1 99,2 109,9 97,9 104,6 107,7 90,8 100,9 109,4 103,5 94,1 82,1
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 106,6 92,4 100,4 83,9 105,9 101,3 102,7 99,6 100,3 108,1 105,8 111,4 103,3
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and
supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 106,6 92,4 100,4 83,9 105,9 101,3 102,7 99,6 100,3 108,1 105,8 111,4 103,3
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 98,1 119,5 110,1 98,1 111,6 98,8 101,5 96,6 106,9 101,4 96,9 76,7 97,0
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 114,0 109,2 116,2 97,3 108,8 99,8 99,6 65,2 156,1 107,2 94,9 81,1 109,9
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 98,8 103,9 104,1 103,2 102,3 90,0 94,9 101,9 111,8 99,2 97,0 83,5 98,4
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 86,4 102,6 106,5 100,4 103,9 100,0 95,8 93,8 106,2 106,9 100,5 94,3 79,3
current use goods industry
- industria energetică 103,0 94,8 104,2 86,1 104,9 97,5 104,0 102,8 99,1 104,1 102,8 108,2 101,9
energy industry
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days number was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.

23
3. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie brută
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – unadjusted series

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)

INDUSTRIE 83,6 85,5 91,6 90,0 90,0 95,6 95,9 94,4 96,7 97,4 105,3 111,6 106,9
INDUSTRY

Industrie extractivă 103,4 96,1 95,5 82,8 86,3 78,3 84,0 83,9 86,5 87,2 89,6 85,6 86,0
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 96,3 85,5 92,3 63,7 101,3 65,4 68,0 89,6 93,5 89,8 101,7 87,6 90,7
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 95,7 95,2 98,6 95,1 87,1 87,4 93,6 97,0 94,2 95,7 100,0 97,0 96,5
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere - 39,9 123,6 116,0 74,2 23,1 35,2 33,6 23,1 - - 757,8 -
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 71,3 68,0 47,6 54,6 65,6 62,3 73,3 65,7 71,2 63,3 65,0 65,4 84,6
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 155,3 138,2 123,4 96,2 81,9 85,5 90,2 65,7 75,6 84,6 74,5 66,2 53,5
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 80,2 83,3 90,3 89,7 88,8 95,2 95,1 92,5 95,8 96,8 105,8 113,1 107,6
Manufacturing

Industria alimentară 90,2 97,2 100,6 95,2 95,4 110,3 104,4 99,7 100,8 98,3 96,1 102,7 89,1
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 113,8 99,8 89,1 98,3 93,3 99,5 86,9 84,8 86,4 88,8 95,1 87,8 68,1
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 92,7 95,2 123,3 98,3 80,9 90,0 140,5 119,1 73,9 83,5 83,8 159,3 80,8
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 83,3 66,8 77,1 70,9 74,2 64,2 66,7 76,2 84,2 93,1 93,2 92,0 91,5
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 78,2 68,7 76,5 70,5 73,0 76,4 80,5 72,8 71,8 73,5 74,3 79,8 84,9
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 82,0 72,5 75,2 62,9 79,0 78,2 79,1 86,9 74,0 80,1 87,3 102,0 84,6
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea articolelor
din paie şi din alte materiale vegetale
împletite 91,4 92,8 106,3 100,2 119,2 121,6 126,2 127,0 132,8 133,5 142,0 142,1 117,3
Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

24
3. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie brută
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – unadjusted series

- continuare - - continued -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie 71,5 79,7 85,9 82,6 91,1 103,2 87,1 102,3 87,4 92,0 94,0 108,0 108,0
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi
a înregistrărilor 111,7 117,5 102,2 105,8 93,6 109,6 105,1 109,3 103,8 105,7 106,0 101,6 84,7
Printing and reproduction of recorded
media
Fabricarea produselor de cocserie şi a
produselor obţinute din prelucrarea
ţiţeiului 72,2 87,2 91,5 89,6 91,1 94,8 105,9 87,9 90,5 76,2 73,2 108,9 113,4
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 68,2 89,1 71,0 71,4 71,3 75,9 83,3 86,7 88,2 87,1 114,3 115,8 117,1
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază şi a preparatelor farmaceutice 97,2 104,6 77,4 76,4 80,4 78,7 63,6 70,0 77,9 92,6 88,6 89,8 88,1
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
Fabricarea produselor din cauciuc şi
mase plastice 76,9 80,1 83,3 84,8 90,9 91,8 90,8 95,5 94,5 103,4 112,7 135,5 109,6
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice 67,3 64,8 65,4 69,3 73,9 68,0 72,4 72,6 78,3 66,8 68,0 53,2 66,8
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 44,0 51,8 47,4 55,3 52,0 53,5 62,6 65,6 70,8 83,0 118,7 128,1 137,7
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 85,2 91,3 81,2 85,0 72,9 88,9 89,9 89,6 98,5 91,0 87,7 82,2 76,4
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 77,2 89,2 99,2 78,7 71,2 83,1 66,6 66,1 75,7 59,1 70,6 74,5 83,6
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 100,8 99,3 96,0 98,6 103,8 113,5 117,1 135,8 119,1 121,6 139,1 175,3 141,7
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 100,0 90,1 94,0 86,5 84,8 82,2 84,0 87,8 71,5 73,0 68,9 71,5 94,5
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 56,4 68,2 107,3 112,2 100,9 113,0 114,8 93,9 111,2 124,1 176,0 290,9 190,3
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

25
3. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie brută
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – unadjusted series

- continuare - - continued -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea altor mijloace de transport 99,4 92,4 119,3 92,4 94,3 80,7 75,8 70,5 62,8 63,6 68,7 80,6 63,1
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 80,7 80,0 90,6 83,0 82,9 83,3 83,1 94,5 90,4 83,8 89,0 87,3 86,2
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 91,1 81,0 92,1 127,3 86,8 105,9 103,2 63,3 79,4 80,7 82,2 74,6 88,5
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 107,9 87,0 84,4 99,3 97,0 105,2 107,2 101,8 103,6 109,4 113,0 97,4 86,7
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 97,3 97,5 100,0 97,0 104,3 110,6 111,5 120,2 112,2 109,8 110,8 117,7 113,1
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 97,3 97,5 100,0 97,0 104,3 110,6 111,5 120,2 112,2 109,8 110,8 117,7 113,1
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 79,6 81,1 82,9 81,7 85,8 89,3 91,2 94,2 95,6 95,9 106,6 111,6 110,4
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 75,3 81,8 99,5 100,7 92,2 101,1 102,0 89,7 99,5 103,0 119,3 132,3 123,2
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 78,8 79,5 86,7 83,2 82,1 82,8 85,1 93,2 88,9 82,6 88,2 91,1 88,1
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 92,4 90,6 89,8 88,2 88,6 96,4 91,1 90,3 90,6 92,2 92,3 96,6 85,0
current use goods industry
- industria energetică 93,5 94,9 97,9 92,8 98,9 100,0 103,4 107,2 103,8 100,3 102,5 111,1 108,9
energy industry
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

26
4. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie ajustată
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – adjusted series

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number –
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)

INDUSTRIE 85,4 86,0 87,2 92,5 89,9 93,5 95,9 92,4 96,6 99,4 103,1 109,3 106,8
INDUSTRY

Industrie extractivă 104,2 97,5 94,7 83,0 86,5 77,5 83,9 83,3 86,5 87,8 89,0 85,1 86,2
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 97,7 85,9 91,2 64,3 101,3 64,4 67,8 88,7 93,5 90,8 100,4 86,6 91,0
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 97,1 101,4 98,2 95,2 87,5 87,2 92,4 95,6 93,8 95,9 100,1 97,0 96,0
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere - 50,8 59,2 107,2 92,5 5,3 16,3 41,6 4,4 - - 293,7 -
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 74,7 67,3 47,0 55,4 66,5 61,3 73,0 65,4 71,0 64,1 64,3 64,9 85,8
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 153,0 135,7 122,5 96,9 82,3 82,4 93,7 68,2 76,8 82,6 75,1 67,8 55,1
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 81,9 85,9 86,4 92,2 90,2 92,1 95,1 90,1 95,2 98,0 105,1 111,3 107,5
Manufacturing

Industria alimentară 91,2 99,2 98,5 96,0 96,7 105,4 106,2 99,9 100,5 98,1 96,6 103,7 90,2
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 116,5 103,6 87,0 98,3 93,6 97,6 86,7 83,5 86,3 90,9 92,6 86,0 70,0
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 93,6 95,5 122,2 98,2 80,9 89,1 140,5 117,9 73,9 84,3 83,0 157,7 80,8
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 85,6 67,8 69,2 77,1 75,2 62,0 66,5 72,9 83,4 95,3 92,0 89,5 89,7
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 79,3 70,1 71,0 75,3 74,6 74,0 79,5 71,5 70,4 74,6 74,7 80,5 85,9
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 86,1 73,9 67,4 68,0 80,5 74,6 78,6 82,3 73,5 82,2 85,9 96,5 83,0
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 93,7 96,7 100,6 103,9 118,4 119,6 126,7 123,6 133,3 136,2 138,6 136,7 116,5
Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

27
4. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie ajustată
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – adjusted series

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number –
- continuare - - continued –
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie 74,1 80,3 82,9 83,7 89,7 101,9 88,0 99,4 86,1 93,3 94,1 108,2 101,3
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi
a înregistrărilor 109,5 117,3 102,4 106,8 94,9 106,7 106,4 113,1 103,7 104,0 107,8 106,7 88,8
Printing and reproduction of recorded
media
Fabricarea produselor de cocserie şi a
produselor obţinute din prelucrarea
ţiţeiului 73,9 84,1 90,1 90,5 91,1 96,0 102,9 84,1 88,6 78,1 73,1 110,4 108,4
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 71,4 80,1 68,6 71,6 70,6 77,1 80,4 80,1 84,4 91,8 113,2 111,7 108,0
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază şi a preparatelor farmaceutice 99,1 105,1 76,3 76,9 81,0 77,1 63,0 69,1 77,7 94,4 87,1 87,9 88,6
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
Fabricarea produselor din cauciuc şi
mase plastice 77,9 80,4 82,2 84,8 90,9 90,7 90,8 94,2 94,5 104,7 111,3 133,8 109,6
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice 70,1 66,8 64,8 69,7 74,4 67,2 72,2 72,3 78,2 67,4 67,4 53,2 69,0
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 45,7 52,4 47,0 55,9 53,0 52,7 62,4 65,3 70,7 84,0 116,4 124,7 136,1
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 87,2 91,7 80,2 85,3 73,7 87,6 89,7 88,4 98,5 92,3 86,4 81,2 77,4
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 78,3 91,6 92,8 80,7 71,2 82,7 65,9 59,5 71,9 64,0 68,6 73,0 75,5
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 104,2 106,6 94,6 99,1 107,1 108,8 115,4 129,0 121,6 121,8 136,0 171,3 144,2
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 101,7 90,5 92,5 86,5 84,8 80,9 84,0 86,4 71,5 74,2 67,8 70,3 94,5
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 58,2 76,7 104,0 112,3 100,8 109,5 114,9 90,9 111,2 128,0 170,5 282,2 190,3
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

28
4. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – serie ajustată
INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES – adjusted series

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number –
- continuare - - continued –
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea altor mijloace de transport 104,3 95,4 111,1 96,7 95,1 79,5 73,4 65,4 61,6 65,5 67,7 74,4 61,0
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 81,5 80,4 85,3 88,6 85,3 80,4 82,7 94,4 89,8 83,9 89,3 86,5 89,7
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 109,7 83,5 92,0 118,3 85,7 105,5 97,4 56,4 81,9 82,7 77,9 56,6 82,1
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 109,0 90,7 83,4 99,3 97,0 104,1 107,1 100,6 103,6 110,6 111,7 96,4 86,8
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 98,2 97,8 99,1 97,1 104,2 109,4 111,7 118,5 112,3 110,8 109,7 116,4 112,8
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 98,2 97,8 99,1 97,1 104,2 109,4 111,7 118,5 112,3 110,8 109,7 116,4 112,8
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 81,2 82,2 79,3 84,4 86,5 88,2 90,0 91,4 94,6 97,2 106,2 110,5 109,2
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 78,0 82,5 96,2 100,8 92,2 97,6 102,0 86,6 99,5 106,6 115,3 127,8 123,1
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 81,3 80,2 78,5 89,0 82,1 80,4 85,2 90,4 88,9 85,2 85,5 88,4 88,0
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 94,2 92,6 88,6 88,4 90,4 91,8 92,4 90,5 90,6 92,0 92,4 95,1 87,2
current use goods industry
- industria energetică 94,4 95,8 97,1 92,9 98,9 99,1 103,4 106,2 103,8 101,1 101,7 110,0 108,8
energy industry
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days number was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.

29
Indicii producţiei industriale în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Industrial production indices during January 2009 - January 2010
- serie brută / unadjusted series -

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100

125 %

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian

Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan

2009 2010

Total / Total

Industria extractiva / Mining and quarrying


Industria prelucratoare / Manufacturing
Productia si furnizarea de energie electrica, gaze, apa calda si aer conditionat / Electricity , gas,steam
and air conditioning production and supply

30
5. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE - serie brută
LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY - unadjusted series P

luna precedentă = 100 / previous month = 100


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)

INDUSTRIE 102,4 113,3 111,7 96,0 108,2 105,5 102,0 85,0 122,2 104,8 96,8 88,8 96,7
INDUSTRY

Industrie extractivă 94,7 94,5 116,5 83,7 111,3 90,5 112,7 102,6 102,2 105,7 97,8 93,3 93,0
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 99,7 96,6 121,1 61,6 167,1 65,8 113,1 128,4 100,4 107,9 93,7 77,9 103,0
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 100,1 97,5 106,9 97,0 92,0 100,8 109,4 101,5 98,9 105,0 100,0 104,3 99,3
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere - - 223,3 126,9 49,8 62,9 315,6 86,0 63,8 - - - 128,7
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 64,7 124,2 109,6 123,5 123,1 106,3 117,3 92,7 105,8 95,7 90,5 66,7 78,9
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 83,9 83,4 142,8 72,4 113,5 91,7 117,6 86,0 114,0 115,0 102,9 89,6 62,7
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 102,1 118,1 112,9 98,5 108,3 106,4 101,3 82,3 126,4 104,3 95,5 85,4 95,8
Manufacturing

Industria alimentară 75,2 108,1 110,0 101,6 99,8 106,6 96,8 94,3 114,8 111,1 97,6 104,0 63,5
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 93,1 92,5 113,8 119,1 106,2 113,8 94,5 93,4 97,6 98,5 91,1 100,6 72,0
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 120,5 126,9 137,9 74,5 121,5 118,9 109,4 106,8 69,7 122,6 80,9 108,3 50,8
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 99,1 96,2 111,8 91,8 99,4 100,6 103,1 85,4 146,3 113,5 92,9 87,1 102,1
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 109,2 105,1 104,0 89,4 107,4 104,8 107,4 72,1 117,1 110,5 95,1 88,5 113,8
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 130,1 104,7 96,4 79,6 112,6 110,5 107,5 68,3 127,8 102,7 103,7 94,0 110,1
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 137,3 120,1 114,3 96,9 118,4 101,2 105,8 86,8 115,2 105,6 100,1 77,8 105,4
Manufacture of wood and of
products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of
straw and plaiting materials

31
5. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE - serie brută
LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY - unadjusted series P

- continuare - - continued -
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 97,4 120,2 108,0 88,5 113,7 112,3 94,1 103,5 99,5 108,1 95,4 93,0 92,3
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 94,2 115,4 97,4 107,3 96,5 102,9 93,8 97,5 107,0 110,0 105,1 92,5 83,3
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de cocserie
şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului 87,1 111,7 117,1 102,0 96,4 106,5 117,3 104,6 97,8 88,6 97,9 116,6 86,8
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 77,5 144,0 99,9 108,2 105,6 109,5 107,9 100,6 104,9 93,7 101,9 84,5 78,5
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 121,7 124,0 91,1 93,9 106,4 84,8 65,5 94,4 148,1 120,2 92,9 78,7 126,7
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 127,8 112,5 111,6 91,9 125,0 100,2 105,0 97,2 102,8 105,6 93,8 81,9 98,9
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 55,8 171,2 131,5 107,8 117,8 91,5 112,4 99,5 109,4 92,3 83,7 53,8 64,1
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 95,3 138,2 97,8 105,1 107,8 96,2 122,8 96,4 113,7 107,6 92,0 90,0 101,9
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 92,8 128,9 103,1 96,1 97,2 124,6 102,9 87,8 118,8 102,6 89,4 80,6 83,7
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 61,3 138,0 110,9 80,7 100,0 110,1 81,6 81,9 136,1 106,1 103,0 110,6 67,2
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 143,4 122,1 95,0 108,4 113,3 108,3 100,4 101,5 106,7 104,2 98,8 82,3 116,0
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 88,9 108,6 115,7 85,5 105,3 106,1 90,5 100,6 98,0 99,9 99,4 97,2 120,8
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 188,5 129,1 134,7 101,8 111,6 108,8 103,0 41,1 252,4 105,2 94,3 73,0 122,7
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

32
5. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE - serie brută
LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY - unadjusted series P

- continuare - - continued -
P
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea altor mijloace de
transport 98,1 103,5 124,8 83,4 113,3 83,6 94,8 84,9 112,9 107,8 99,7 105,8 76,9
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 104,6 109,8 115,5 91,7 105,5 101,1 96,6 96,6 117,3 97,4 97,4 85,7 102,1
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 100,4 111,9 124,4 121,3 93,2 108,9 102,0 61,0 118,1 119,7 92,2 72,1 108,8
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 90,2 91,3 99,3 108,8 100,9 109,5 109,4 91,4 105,1 112,2 106,7 95,0 85,5
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 106,2 95,8 101,1 82,9 105,0 105,3 103,7 98,0 104,0 109,1 107,8 110,7 101,8
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and
supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 106,2 95,8 101,1 82,9 105,0 105,3 103,7 98,0 104,0 109,1 107,8 110,7 101,8
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 100,5 125,1 112,5 98,2 114,7 102,1 105,5 95,4 109,1 102,4 95,5 79,1 98,5
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 116,6 120,2 118,2 96,5 108,0 110,6 101,5 61,9 167,1 105,7 94,9 80,7 107,0
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 102,3 113,0 112,2 93,7 107,0 102,3 97,7 96,5 118,0 97,6 96,5 82,7 101,1
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 88,8 106,4 107,3 101,8 103,0 106,6 96,4 90,3 113,8 108,2 96,4 99,2 76,9
current use goods industry
- industria energetică 105,7 97,8 105,3 86,1 104,6 101,3 105,6 101,1 101,8 105,2 103,9 108,0 100,1
energy industry
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

33
6. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE - serie brută
LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY - unadjusted series

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)

INDUSTRIE 92,9 96,5 105,7 105,9 107,1 114,5 115,5 114,2 117,5 118,7 128,0 135,4 127,8
INDUSTRY

Industrie extractivă 107,1 100,9 104,6 93,5 97,2 90,4 97,3 97,2 99,9 103,6 105,3 100,2 98,4
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 99,6 88,2 95,7 66,0 104,6 67,7 70,1 92,4 94,7 93,3 105,6 90,6 93,6
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 96,5 94,6 106,1 107,4 97,1 100,6 108,4 111,5 110,1 113,2 116,4 112,9 112,0
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere - 45,4 142,6 139,3 87,5 27,2 40,6 41,3 26,8 - - 878,9 -
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 81,8 83,7 58,6 67,9 86,1 89,3 106,7 96,1 100,0 90,7 91,4 94,7 115,5
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 154,5 148,7 145,9 124,3 102,3 105,3 112,9 82,3 97,1 122,2 107,9 91,9 68,7
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 89,8 94,9 105,2 106,6 107,1 115,4 116,2 113,5 118,0 119,3 129,9 138,5 129,9
Manufacturing

Industria alimentară 95,5 103,2 106,9 102,5 103,7 120,3 114,2 108,4 110,4 108,5 106,3 113,9 96,3
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 121,4 108,2 97,6 109,5 105,3 111,1 99,5 98,4 100,1 109,0 117,7 109,7 84,9
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 94,3 117,4 156,4 127,4 122,7 135,1 211,7 181,0 112,3 120,4 103,8 198,5 83,7
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 101,2 83,1 100,4 94,8 99,6 86,1 87,3 99,2 109,1 118,2 116,3 115,8 119,3
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 95,0 85,3 97,0 88,9 93,1 97,2 101,8 92,2 91,6 93,6 94,3 101,4 105,6
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 104,5 94,3 96,4 81,8 99,5 96,3 97,3 107,7 93,6 99,4 105,3 122,2 103,4
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 107,1 109,3 129,7 124,2 154,3 162,2 172,1 170,1 176,5 178,5 189,9 190,2 146,0
Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

34
6. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE - serie brută
LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY - unadjusted series

- continuare - - continued –
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie 88,7 99,2 111,0 105,1 119,7 137,5 117,5 139,7 113,3 123,9 125,0 132,6 125,6
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 116,9 121,1 108,6 113,5 101,2 120,6 116,8 121,3 116,3 123,9 123,4 118,1 104,5
Printing and reproduction of recorded
media
Fabricarea produselor de cocserie şi
a produselor obţinute din prelucrarea
ţiţeiului 88,2 102,7 107,4 108,1 109,0 108,4 135,2 115,1 116,5 100,5 97,0 144,9 144,5
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 71,7 93,6 77,7 79,2 81,4 87,8 95,4 98,2 99,2 96,6 126,5 128,3 130,0
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 102,4 108,4 81,9 80,3 84,2 84,1 67,9 75,4 83,3 98,1 93,3 93,7 97,6
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
Fabricarea produselor din cauciuc şi
mase plastice 88,8 86,3 91,5 94,8 102,5 107,0 107,2 114,5 114,1 123,5 134,1 157,5 121,9
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice 85,2 83,8 85,8 92,5 99,2 91,7 99,7 100,6 110,8 92,6 94,2 74,0 85,1
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 48,9 59,0 55,3 67,7 64,6 67,4 79,4 84,6 91,8 108,5 155,0 168,4 180,1
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 91,8 103,6 97,9 105,6 93,0 114,9 117,6 119,4 132,9 124,6 120,2 113,9 102,7
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 83,7 95,5 114,1 92,1 84,2 98,5 76,4 76,3 92,2 71,4 85,8 91,6 100,4
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 103,3 107,8 106,6 109,4 117,0 130,5 137,8 161,3 142,6 143,8 162,2 204,0 165,0
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 105,6 96,7 103,8 100,3 102,4 101,2 106,5 113,8 91,4 93,5 87,8 91,9 124,8
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 59,2 74,8 120,4 132,2 117,9 129,7 133,2 109,0 128,5 141,5 195,3 314,1 204,4
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

35
6. INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE - serie brută
LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY - unadjusted series

- continuare - - continued –
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea altor mijloace de transport 97,1 90,9 119,1 96,9 103,2 90,2 86,5 82,7 75,6 77,7 87,2 103,3 81,0
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 96,3 97,2 114,5 106,7 109,6 113,7 114,6 128,9 121,4 112,2 119,1 115,5 112,8
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 115,3 105,1 122,2 174,4 119,7 148,1 144,2 89,4 110,7 114,5 113,3 100,5 108,9
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 107,0 87,3 84,1 100,3 102,1 111,9 116,1 112,9 117,2 127,8 136,0 117,3 111,2
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 102,7 103,9 107,1 103,7 109,7 117,7 116,2 126,5 119,6 117,9 121,9 129,6 124,2
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 102,7 103,9 107,1 103,7 109,7 117,7 116,2 126,5 119,6 117,9 121,9 129,6 124,2
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 88,1 91,2 95,4 96,1 102,8 108,5 111,7 116,2 118,0 118,5 131,5 138,1 135,5
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 82,8 91,6 114,5 119,8 111,2 122,1 123,6 109,6 121,8 126,4 146,3 162,1 148,8
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 87,7 89,9 102,9 99,5 101,0 105,9 110,4 120,9 114,6 106,2 112,6 115,1 113,8
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 102,2 102,3 103,6 102,9 103,9 113,6 107,7 107,5 108,8 111,4 111,1 116,1 100,6
current use goods industry
- industria energetică 108,3 110,1 113,7 108,8 115,5 116,4 121,2 124,0 121,0 117,6 119,8 127,3 120,6
energy industry
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

36
7. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
TURNOVER VALUE INDICES IN INDUSTRY PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

luna precedentă = 100 / previous month = 100


2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)

INDUSTRIE 81,6 108,9 119,7 90,4 104,9 107,5 100,9 89,5 113,8 100,9 96,5 94,5 84,4
INDUSTRY

Industrie extractivă 93,8 89,0 115,3 80,7 91,2 98,8 106,6 103,4 106,4 102,5 110,4 101,1 95,2
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 100,0 99,1 119,0 85,5 104,1 88,1 92,4 130,9 114,2 109,5 78,7 79,5 104,1
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 113,7 82,6 111,7 70,5 79,2 87,5 127,7 108,1 102,2 111,1 125,0 109,4 101,4
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere 15,5 411,8 117,9 60,0 160,5 235,6 33,3 27,4 489,0 57,5 180,1 73,0 76,5
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 42,0 110,0 127,1 124,4 114,4 115,5 100,4 94,1 109,3 91,9 106,4 77,2 57,4
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 79,4 91,7 119,6 93,3 94,3 102,2 104,5 92,3 99,2 89,6 99,0 109,8 89,1
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 80,9 110,4 120,0 90,9 105,6 107,9 100,7 88,9 114,1 100,9 95,8 94,2 83,7
Manufacturing

Industria alimentară 80,1 105,6 112,7 99,8 98,1 101,0 104,0 98,9 108,2 104,7 94,8 102,7 72,4
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 66,4 93,9 117,7 119,3 102,7 114,3 99,8 98,6 87,5 79,6 91,2 119,7 63,3
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 54,8 104,5 137,1 54,6 117,8 114,2 111,4 111,8 55,7 156,8 79,7 80,1 132,0
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 117,2 99,1 103,2 92,8 93,5 112,8 101,6 66,4 159,2 101,5 95,0 80,1 111,4
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 82,0 103,8 102,4 95,6 107,1 106,2 107,6 78,4 110,2 100,7 95,0 91,7 104,3
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 105,6 114,4 88,0 79,9 116,7 110,7 107,0 80,1 123,6 100,6 101,0 86,4 96,7
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 102,8 117,9 110,2 95,8 106,7 103,0 108,2 89,9 109,1 100,0 101,1 81,1 80,1
Manufacture of wood and of
products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of
straw and plaiting materials

37
7. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
TURNOVER VALUE INDICES IN INDUSTRY PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 83,0 101,7 110,3 96,2 107,9 95,4 107,3 94,0 110,1 105,6 98,4 102,4 79,1
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 70,2 106,4 111,7 94,9 93,9 104,9 100,5 101,6 93,3 108,2 111,3 96,2 70,7
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de cocserie
şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului 89,8 116,7 115,8 100,3 107,2 118,0 102,7 100,5 95,6 87,1 105,5 103,7 88,7
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 89,3 113,6 143,2 88,0 98,9 105,0 105,0 96,0 102,6 92,4 103,6 88,1 88,4
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 66,6 144,2 106,3 91,0 102,4 91,9 74,9 121,4 128,3 122,3 90,4 112,2 75,6
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 97,9 111,6 123,9 95,7 103,1 106,7 102,9 92,7 117,0 97,3 92,6 80,9 93,0
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 60,5 140,7 136,7 103,2 116,1 97,0 104,9 101,1 100,7 90,4 90,1 54,3 77,2
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 106,5 88,2 133,6 72,8 105,2 99,2 101,7 86,1 123,3 106,6 90,2 102,2 93,9
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 60,2 118,6 109,5 89,8 105,7 113,3 98,6 87,1 126,9 92,0 96,3 85,5 78,3
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 69,6 119,8 116,7 79,5 118,9 115,8 89,4 99,7 117,2 107,4 107,0 87,7 80,0
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 97,2 107,2 105,1 90,7 115,7 111,7 98,3 81,8 131,7 103,3 100,1 92,2 84,7
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 76,0 106,6 102,0 90,0 101,5 109,4 101,3 78,1 117,6 107,5 112,3 112,8 59,7
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 135,9 116,8 133,4 89,9 107,2 114,3 99,9 49,1 221,2 102,3 94,0 79,4 117,4
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

38
7. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
TURNOVER VALUE INDICES IN INDUSTRY PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
P
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea altor mijloace de
transport 40,0 136,3 200,2 58,6 139,5 121,3 79,3 132,8 46,0 151,1 58,4 210,0 46,6
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 66,8 109,9 110,4 92,9 91,7 107,1 98,2 100,2 117,8 101,8 99,1 87,3 85,0
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 64,5 130,4 88,7 93,1 106,0 106,2 96,2 71,8 131,5 98,6 102,4 93,8 91,6
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 48,1 105,6 131,0 86,2 90,2 84,8 103,3 89,6 115,9 113,9 90,0 136,9 50,4
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 89,0 108,8 123,1 90,4 105,2 103,5 104,1 91,1 113,5 97,7 97,0 83,5 87,6
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 74,5 117,8 129,2 83,2 110,0 114,6 94,8 75,8 135,2 106,1 94,0 98,9 82,6
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 70,2 111,0 108,9 94,6 99,6 106,9 98,3 98,0 115,9 102,5 98,4 86,2 81,9
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 77,1 104,5 110,8 97,3 102,5 105,3 102,0 94,5 103,3 102,3 94,2 102,1 79,6
current use goods industry
- industria energetică 99,3 101,2 114,7 89,3 99,6 109,4 106,2 103,6 98,3 94,1 108,0 103,8 93,5
energy industry
1)
Date rectificate. / 1) Rectified data.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.

39
8. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
TURNOVER VALUE INDICES IN INDUSTRY PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)

INDUSTRIE 81,3 79,9 89,5 81,5 80,8 83,5 84,0 83,1 85,1 83,9 94,3 103,1 106,5
INDUSTRY

Industrie extractivă 94,2 89,8 95,9 96,2 81,2 79,1 80,8 87,2 92,7 86,0 86,9 93,9 95,2
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 86,8 73,2 87,0 93,0 89,1 73,1 63,5 86,7 100,1 100,4 85,0 87,5 91,1
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 104,2 88,2 99,1 97,2 76,9 66,9 86,7 102,3 100,5 97,2 102,9 110,0 98,1
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere 40,7 145,7 202,3 64,8 105,8 371,0 32,8 26,8 235,5 65,5 80,9 57,5 283,8
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 61,9 63,3 52,9 65,2 60,3 66,8 72,3 68,4 69,9 66,3 67,6 75,3 102,9
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 85,7 126,8 119,0 126,5 101,9 104,2 100,3 79,3 85,3 69,5 66,5 73,0 81,9
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 80,5 79,4 89,2 80,9 80,8 83,7 84,1 82,9 84,8 83,8 94,8 103,7 107,3
Manufacturing

Industria alimentară 101,1 102,8 105,1 100,1 97,9 97,9 97,9 100,4 100,7 99,0 102,6 107,1 96,8
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 106,0 85,9 81,7 86,9 81,9 79,2 78,1 77,4 76,8 73,1 75,9 86,5 82,4
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 50,6 49,7 87,8 46,8 54,2 40,5 264,2 72,2 32,4 56,7 49,1 40,1 96,5
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 94,6 86,5 83,8 88,9 84,9 86,0 83,3 83,6 85,7 83,3 92,8 97,2 92,4
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 89,8 78,9 83,0 82,3 87,0 85,4 91,1 83,6 77,3 78,4 78,7 77,2 98,3
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 83,0 85,3 83,2 79,0 87,0 86,7 86,2 104,2 85,8 87,3 96,5 102,0 93,4
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 73,4 78,9 94,8 93,8 104,9 107,1 117,3 99,3 106,2 102,9 123,3 122,4 95,4
Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

40
8. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
TURNOVER VALUE INDICES IN INDUSTRY PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie 77,7 76,5 78,5 77,5 83,8 82,1 81,5 88,0 86,7 86,4 95,9 108,8 103,7
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 95,8 100,0 102,8 97,1 79,7 93,3 97,5 102,8 79,6 80,9 82,8 86,0 86,6
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de cocserie şi
a produselor obţinute din prelucrarea
ţiţeiului 49,3 58,9 56,3 58,0 51,8 64,2 70,8 68,0 69,5 64,5 91,0 144,8 143,1
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 69,8 71,7 96,0 79,6 78,8 78,3 70,8 79,6 87,3 80,6 107,0 115,7 114,5
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 123,7 108,4 114,2 132,3 115,2 92,1 97,3 118,7 103,6 163,4 116,3 126,4 143,6
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
Fabricarea produselor din cauciuc şi
mase plastice 86,5 85,0 91,7 96,6 94,4 99,8 100,7 102,5 103,7 101,2 115,0 115,7 109,9
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 74,2 68,6 72,1 72,3 73,6 72,3 71,0 76,2 75,1 65,8 80,8 63,9 81,6
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 58,9 46,3 56,8 41,4 40,8 42,1 40,6 41,0 49,3 50,2 76,4 101,0 89,1
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 73,6 77,7 75,7 65,1 66,9 70,3 66,3 65,6 72,6 66,8 70,0 69,4 90,3
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 155,8 164,6 166,6 153,6 138,3 154,8 141,9 118,3 102,1 95,1 108,9 112,0 128,7
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 78,6 76,1 74,4 72,1 79,7 88,3 91,1 85,0 96,7 92,0 104,0 129,5 112,9
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 110,7 103,0 96,0 83,8 78,7 80,5 85,8 82,1 83,2 90,9 86,3 104,6 82,2
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 70,4 77,8 116,8 107,4 105,1 108,3 115,2 95,2 116,5 125,6 159,0 193,2 166,9
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

41
8. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
TURNOVER VALUE INDICES IN INDUSTRY PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
Fabricarea altor mijloace de transport 155,9 83,7 191,4 92,0 162,7 158,9 82,0 164,8 84,9 74,9 48,6 97,2 113,1
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 78,1 74,8 82,7 81,5 70,7 78,2 75,7 85,3 77,1 77,4 81,4 75,6 96,1
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 75,1 105,9 83,0 79,8 78,9 89,8 88,2 66,3 74,4 65,2 73,0 67,3 95,5
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 120,2 124,5 127,6 80,2 94,5 67,8 69,6 47,1 82,9 77,1 66,8 65,9 69,1
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 71,9 69,9 77,9 71,2 70,9 73,6 73,1 74,1 79,0 75,0 94,7 100,1 98,4
intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 91,8 92,8 121,6 96,9 103,4 106,4 97,9 95,0 99,3 97,7 101,1 114,2 126,5
capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 77,8 74,8 76,5 77,5 74,4 81,0 81,0 90,5 83,1 82,6 85,4 82,9 96,8
durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 95,7 90,7 95,8 92,4 90,9 87,3 93,9 90,5 85,5 88,9 89,6 93,3 96,4
current use goods industry
- industria energetică 65,9 67,5 67,8 66,9 57,5 65,1 73,0 74,3 76,5 73,2 93,7 127,9 120,5
energy industry
1)
Date rectificate. / 1) Rectified data.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.

42
9. INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL
(PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
NEW ORDERS VALUE INDICES PER TOTAL MANUFACTURING (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
MARKET)

luna precedentă = 100 / previous month = 100


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)

Industrie prelucrătoare care lucrează


pe bază de comenzi 86,1 99,5 104,1 95,2 108,3 105,4 93,6 86,6 131,7 106,8 86,9 91,6 113,9
Manufacturing based on orders
Fabricarea produselor textile 121,1 100,0 99,1 92,7 93,1 112,7 105,1 65,4 158,2 103,8 93,0 78,3 113,5
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 86,9 99,0 110,5 89,0 107,3 106,8 106,1 79,8 114,2 99,3 95,4 89,0 95,6
Manufacture of wearing apparel
Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie 90,1 95,3 116,2 91,3 110,9 98,2 103,4 91,7 106,1 113,6 98,1 96,6 85,9
Manufacture of paper and paper
products
Fabricarea substanţelor şi a produselor
chimice 96,9 96,4 135,8 91,7 98,0 103,3 109,3 91,2 102,5 96,4 100,0 84,0 168,1
Manufacture of chemicals and chemical
products
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază şi a preparatelor farmaceutice 99,4 116,4 100,1 89,1 95,3 95,6 79,7 115,2 128,0 114,8 102,6 94,7 101,5
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
Industria metalurgică 46,1 97,6 89,5 92,5 138,5 87,8 109,8 61,6 184,1 113,2 77,5 87,9 211,4
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 69,9 105,0 105,8 101,7 99,7 105,3 104,0 90,0 122,5 89,9 99,7 85,5 95,8
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 69,0 101,1 101,1 103,6 93,8 121,2 98,5 82,9 126,4 127,5 71,9 93,8 95,1
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 145,1 75,9 94,7 94,2 118,0 102,6 99,3 83,3 152,2 97,4 89,8 94,1 84,8
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 76,6 83,9 105,1 105,8 85,7 132,6 87,1 74,0 140,6 119,3 83,1 110,9 88,8
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 172,2 107,4 111,7 92,4 117,0 104,2 72,3 109,9 132,4 110,3 83,8 88,6 111,0
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

43
9. INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL
(PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
NEW ORDERS VALUE INDICES PER TOTAL MANUFACTURING (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
MARKET)

- continuare - - continued -
P
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea altor mijloace de
transport 62,3 137,7 57,2 97,3 133,6 99,8 67,0 75,4 155,9 95,2 87,1 144,7 45,0
Manufacture of other transport
equipment

Industrie prelucrătoare care


lucrează pe bază de comenzi
Manufacturing industry based on
orders
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare
care lucrează pe bază de
comenzi 79,0 90,4 105,6 93,0 112,7 96,4 109,0 77,8 138,6 103,2 90,2 84,0 155,4
intermediate goods industry
based on orders
- industria bunurilor de capital
care lucrează pe bază de
comenzi 91,2 105,5 101,5 98,4 106,1 111,2 82,5 94,1 132,2 110,8 81,7 98,3 93,6
capital goods industry based on
orders
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată care lucrează pe
bază de comenzi 94,9 114,2 104,6 102,9 114,6 100,9 106,6 95,8 110,8 106,7 96,2 80,5 71,1
durable goods industry based
on orders
- industria bunurilor de uz curent
care lucrează pe bază de
comenzi 89,9 101,9 109,4 89,2 104,5 108,9 96,1 83,9 118,0 101,4 97,4 90,2 99,3
current use goods industry
based on orders
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

44
10. INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL
(PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
NEW ORDERS VALUE INDICES PER TOTAL MANUFACTURING (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
MARKET)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)

Industrie prelucrătoare care lucrează


pe bază de comenzi 66,0 84,6 84,4 75,6 82,1 84,2 79,5 80,6 80,9 88,3 93,3 87,9 116,3
Manufacturing based on orders
Fabricarea produselor textile 91,2 90,3 87,9 91,7 79,3 88,6 88,6 87,1 89,8 85,0 94,3 95,9 89,8
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 88,6 78,3 85,0 79,8 86,8 84,4 90,4 84,3 76,8 80,5 82,5 79,2 87,1
Manufacture of wearing apparel
Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie 76,9 74,7 82,1 78,6 84,2 86,3 79,2 87,3 79,5 84,8 98,7 107,5 102,4
Manufacture of paper and paper
products
Fabricarea substanţelor şi a produselor
chimice 54,2 78,1 101,0 76,9 73,0 78,3 80,6 81,9 81,4 82,5 112,4 97,4 168,8
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază şi a preparatelor farmaceutice 91,6 132,3 113,4 139,7 100,2 87,9 97,1 114,1 100,3 155,9 124,2 123,3 125,9
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
Industria metalurgică 24,7 52,4 41,9 31,8 47,6 39,2 44,6 40,3 61,3 62,1 76,9 43,5 199,4
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 59,6 70,0 69,6 68,2 71,7 69,5 68,7 66,3 70,6 64,8 69,9 72,8 99,8
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 229,1 222,2 174,9 188,7 155,0 181,9 151,7 91,4 74,4 85,9 77,7 73,8 101,7
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 70,3 78,6 74,9 73,5 83,1 86,5 92,5 78,0 109,7 101,2 102,9 123,4 72,1
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 107,4 78,3 74,2 79,1 74,6 88,2 83,1 73,2 65,0 95,2 61,7 80,8 93,7
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 84,2 88,5 108,4 106,7 106,9 108,8 93,9 126,1 105,9 133,3 160,8 200,4 129,2
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

45
10. INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL
(PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
NEW ORDERS VALUE INDICES PER TOTAL MANUFACTURING (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
MARKET)

- continuare - - continued -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Fabricarea altor mijloace de
transport 111,6 194,3 95,0 43,2 91,5 155,2 53,3 76,9 65,6 73,9 72,2 60,1 43,4
Manufacture of other transport
equipment

Industrie prelucrătoare care lucrează


pe bază de comenzi
Manufacturing industry based on
orders
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare
care lucrează pe bază de
comenzi 43,5 66,0 66,9 54,5 62,9 59,6 65,3 63,1 75,4 74,7 92,2 70,1 137,9
intermediate goods industry
based on orders
- industria bunurilor de capital
care lucrează pe bază de
comenzi 98,2 105,0 103,5 97,3 102,3 111,6 92,5 95,7 84,4 99,9 94,8 103,5 106,2
capital goods industry based on
orders
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată care lucrează pe
bază de comenzi 75,0 69,0 61,5 71,9 77,3 79,9 98,6 102,1 99,3 99,6 104,7 126,2 94,6
durable goods industry based on
orders
- industria bunurilor de uz curent
care lucrează pe bază de
comenzi 92,0 88,2 90,7 89,7 91,2 90,0 87,2 86,4 81,7 88,4 89,1 86,2 95,2
current use goods industry
based on orders
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

46
11. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC
MARKET)

luna precedentă = 100 / previous month = 100


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 1) ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 1) Jan 2)

INDUSTRIE 101,87 100,59 99,44 100,23 100,41 100,58 99,45 100,70 100,22 100,27 100,54 99,83 100,96
INDUSTRY

Industrie extractivă 100,33 100,16 99,10 99,54 100,33 98,75 100,38 100,76 99,63 99,36 101,42 99,95 99,69
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 102,26 100,54 100,11 99,99 99,55 100,04 99,89 102,54 99,76 99,82 99,75 100,05 99,95
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 99,73 99,61 99,53 96,37 102,42 100,57 99,74 100,15 99,99 100,20 100,80 100,55 100,05
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere c c c c c c c c c c c c c
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 101,37 100,28 101,39 100,14 99,81 101,97 101,27 98,33 99,31 100,11 99,64 98,62 99,38
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 100,00 100,90 96,69 104,95 97,41 93,43 101,62 102,00 99,02 97,09 104,56 99,29 99,04
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 102,13 100,72 99,30 99,83 100,45 100,90 99,18 100,94 100,18 100,37 100,62 99,69 100,89
Manufacturing

Industria alimentară 100,64 101,33 99,47 99,94 99,94 100,05 100,13 99,72 99,54 99,69 100,55 100,30 100,36
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 101,29 101,75 100,16 100,05 102,01 100,06 100,41 101,01 100,29 100,16 100,55 100,63 98,91
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 103,14 101,72 100,21 103,11 101,45 100,28 101,51 101,22 101,71 101,47 100,88 100,66 102,84
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 100,75 100,04 101,05 100,06 99,67 99,85 100,30 99,71 101,37 100,02 100,34 100,15 99,98
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 103,16 101,23 99,85 99,75 100,91 100,72 100,34 100,62 100,30 100,64 100,35 100,52 99,60
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 101,57 101,13 100,79 100,22 102,31 100,16 100,65 100,74 100,44 100,63 100,24 99,72 100,68
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 101,19 99,79 99,56 99,50 99,26 99,38 100,78 99,99 99,05 99,24 99,92 100,39 98,75
Manufacture of wood and of
products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of
straw and plaiting materials

47
11. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
P
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 1) ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 1) Jan 2)
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 102,84 100,85 98,78 98,20 101,11 98,72 99,35 100,18 99,57 98,91 100,13 99,11 99,82
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 101,05 103,87 101,78 98,79 99,30 100,66 101,20 100,99 99,89 101,18 98,65 100,33 101,80
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de cocserie
şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului 105,01 102,24 95,00 105,79 105,42 109,39 95,67 106,65 97,66 101,85 103,57 97,18 106,63
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 102,05 102,76 99,94 95,97 96,41 96,30 97,28 100,23 100,62 100,41 100,36 99,59 97,61
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 100,31 109,59 101,40 103,20 99,06 99,91 100,09 99,09 100,56 100,15 104,99 100,95 111,07
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 101,07 100,33 99,28 99,57 98,92 100,29 99,52 100,94 100,20 100,44 100,21 99,99 99,16
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 102,08 102,15 99,59 99,00 99,02 99,90 99,99 99,63 100,15 99,75 99,29 99,47 99,89
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 101,89 96,40 97,49 96,38 99,57 99,34 97,44 99,65 104,24 101,43 99,85 99,54 100,35
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 101,28 100,72 98,75 99,02 100,55 99,15 99,35 100,05 100,67 99,77 99,77 100,13 100,17
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 100,12 101,63 102,33 100,94 100,28 99,93 99,41 99,88 98,95 100,22 99,96 100,72 100,06
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 97,13 102,64 100,12 99,87 102,71 99,61 99,31 101,34 100,27 99,85 98,50 100,26 99,68
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 102,39 100,49 100,87 99,37 98,91 100,30 100,32 99,82 100,36 99,75 100,13 100,18 99,44
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 105,93 98,69 101,52 98,73 99,28 101,01 100,28 100,01 100,39 99,64 100,67 99,04 100,68
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

48
11. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 1) ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 1) Jan 2)
Fabricarea altor mijloace de
transport 103,78 100,58 104,18 99,04 99,78 101,07 100,90 101,23 100,60 98,13 100,83 100,35 99,89
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 101,78 100,26 100,52 100,76 100,15 100,18 100,18 100,50 100,93 100,77 99,94 99,98 99,90
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 101,83 100,08 100,67 101,08 100,40 100,58 100,74 99,84 99,97 99,86 100,21 100,18 100,52
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 100,40 100,67 99,26 102,45 98,54 103,04 99,35 100,64 91,83 97,67 101,51 103,34 99,90
Repair, maintenance and
installation of machinery and
equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 101,14 100,09 100,01 102,56 100,21 99,56 100,42 99,47 100,54 100,08 99,90 100,48 101,80
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and
supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 101,14 100,09 100,01 102,56 100,21 99,56 100,42 99,47 100,54 100,08 99,90 100,48 101,80
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi
de decontaminare 103,21 100,32 103,52 100,87 100,68 99,99 101,97 100,34 100,59 100,42 100,00 100,24 100,34
Water supply; sewerage, waste
management and decontamination
activities
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 103,21 100,32 103,52 100,87 100,68 99,99 101,97 100,34 100,59 100,42 100,00 100,24 100,34
Water catchment, treatment and
distribution

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 101,47 99,78 98,81 98,28 98,97 98,88 99,01 99,98 101,17 100,05 100,20 99,74 99,66
- intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 102,49 99,71 101,12 99,32 99,52 100,58 99,79 100,14 99,72 99,65 100,36 99,99 100,01
- capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 99,72 101,30 100,39 100,46 101,74 100,17 100,13 101,17 100,70 100,51 99,05 99,98 99,75
- durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 101,60 101,91 100,09 100,29 100,76 100,21 100,43 100,37 100,17 100,38 100,51 100,38 100,62
- current use goods industry
- industria energetică 102,26 100,71 98,58 102,86 101,96 102,73 98,84 101,93 99,51 100,68 101,19 99,34 103,18
- energy industry
1) 1)
Date rectificate. / Rectified data.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.
c= date confidenţiale. / c= confidential data.

49
12. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 1) ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 1) Jan 2)

INDUSTRIE 106,98 106,18 103,88 102,94 101,35 99,91 98,41 98,87 98,80 99,33 102,61 104,21 103,28
INDUSTRY

Industrie extractivă 96,58 92,71 91,83 90,04 91,70 85,63 85,07 88,06 96,35 90,86 95,99 99,66 99,03
Mining and quarrying

Extracţia cărbunelui superior şi


inferior 103,93 104,58 104,36 104,23 104,19 103,65 103,29 105,30 104,91 104,65 103,70 104,33 101,96
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 92,84 87,86 87,53 82,69 86,29 80,82 79,47 82,63 93,68 88,16 94,00 99,56 99,87
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere c c c c c c c c c c c c c
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 112,25 107,40 107,58 107,76 108,07 109,06 111,14 107,38 106,91 104,66 104,49 102,18 100,17
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 93,08 89,24 86,37 88,86 88,19 76,73 76,87 81,41 91,39 83,33 92,17 96,40 95,48
Mining support service activities

Industrie prelucrătoare 107,53 106,81 103,91 102,37 100,24 99,02 97,88 98,57 97,82 98,86 102,66 104,36 103,09
Manufacturing

Industria alimentară 108,52 107,71 105,34 103,31 101,84 100,64 100,94 100,64 101,04 100,89 100,70 101,29 101,01
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 114,84 115,07 114,77 110,09 111,25 110,81 110,07 109,07 109,11 109,03 108,45 108,67 106,12
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 118,41 120,45 119,43 123,09 124,69 124,54 118,09 119,10 118,21 118,50 118,84 118,76 118,41
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 109,34 108,91 109,12 108,07 107,67 107,35 107,69 105,55 106,83 104,23 104,02 103,35 102,56
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 113,72 114,20 113,32 112,26 112,11 112,37 112,96 113,52 112,32 111,91 110,14 108,69 104,94
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 111,10 111,13 111,05 111,67 113,43 113,16 115,15 115,18 113,98 113,35 111,15 108,93 107,98
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 110,93 109,40 108,50 107,78 105,91 104,66 105,20 103,99 101,54 99,93 97,62 98,05 95,69
Manufacture of wood and of
products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of
straw and plaiting materials

50
12. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
P
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 1) ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 1) Jan 2)
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 112,57 112,63 110,01 107,53 107,89 106,38 104,78 104,24 103,23 100,78 99,71 97,70 94,83
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 106,34 110,51 112,01 110,20 110,23 110,56 112,01 112,54 112,36 110,97 109,37 107,85 108,65
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de cocserie
şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului 76,45 76,94 69,41 71,51 69,16 72,92 70,70 77,63 77,84 88,63 110,02 127,09 129,04
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 116,23 116,19 114,63 109,78 102,71 93,91 91,40 88,71 83,91 82,81 90,11 91,94 87,93
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice
de bază şi a preparatelor
farmaceutice 107,37 116,88 119,10 121,12 120,09 116,67 116,59 115,54 116,04 116,05 121,04 120,51 133,44
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 103,67 101,65 99,94 98,52 97,27 96,40 96,37 97,47 97,90 97,81 98,98 100,73 98,83
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 113,16 112,94 110,76 109,21 107,06 105,98 104,81 104,00 102,95 100,73 100,02 99,96 97,82
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 120,72 115,77 107,69 101,37 96,17 89,58 85,10 82,98 82,07 83,34 90,58 93,17 91,75
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 114,18 114,14 112,52 110,38 108,89 105,95 103,53 102,26 101,37 100,00 99,29 99,18 98,10
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 103,89 104,68 106,18 108,25 108,16 107,91 108,44 107,87 105,55 105,24 104,07 104,40 104,34
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 106,16 108,70 107,76 108,06 109,55 109,38 108,70 109,75 109,21 108,16 106,37 101,49 104,15
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 117,73 116,23 115,96 116,32 111,75 110,94 110,62 109,28 108,60 105,14 103,40 102,89 99,92
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 114,06 111,11 111,40 108,96 108,99 109,87 110,43 111,61 111,96 107,88 106,84 105,10 99,89
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

51
12. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES PER TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

- continuare - - continued -
P
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 1) ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 1) Jan 2)
Fabricarea altor mijloace de
transport 115,75 115,58 119,41 115,92 118,80 115,34 113,01 112,66 111,98 109,26 110,91 110,82 106,66
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 110,17 108,75 107,46 107,78 107,45 107,26 107,93 108,46 108,33 106,93 107,35 106,09 104,13
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 114,90 108,69 104,91 102,25 106,57 108,05 108,04 107,45 107,31 105,51 105,72 105,58 104,22
Other manufacturing n.e.c.
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 116,56 115,93 114,25 116,22 113,52 114,67 112,39 111,39 100,89 95,95 96,07 98,18 97,69
Repair, maintenance and
installation of machinery and
equipment

Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 108,09 108,11 108,10 110,84 111,07 110,58 105,91 104,00 104,55 104,40 104,16 104,50 105,19
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and
supply
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 108,09 108,11 108,10 110,84 111,07 110,58 105,91 104,00 104,55 104,40 104,16 104,50 105,19
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi
de decontaminare 108,37 108,09 111,82 112,63 112,70 112,20 113,99 113,10 112,98 113,33 113,19 112,76 109,62
Water supply; sewerage, waste
management and decontamination
activities
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 108,37 108,09 111,82 112,63 112,70 112,20 113,99 113,10 112,98 113,33 113,19 112,76 109,62
Water catchment, treatment and
distribution

Industrie - total
Industry - total
pe marile grupe industriale:
by broad industrial groups:
- industria bunurilor intermediare 112,44 110,18 106,71 103,76 100,61 96,15 94,21 93,19 92,15 91,18 94,95 96,34 94,62
- intermediate goods industry
- industria bunurilor de capital 112,41 110,89 111,16 109,91 109,11 108,90 108,30 108,28 106,98 104,00 103,02 102,37 99,89
- capital goods industry
- industria bunurilor de folosinţă
îndelungată 110,90 111,05 110,00 110,40 110,50 110,52 111,14 112,67 112,44 111,24 110,24 105,42 105,46
- durable goods industry
- industria bunurilor de uz curent 112,25 112,97 111,82 110,31 110,24 109,50 109,36 108,93 108,71 108,47 107,70 107,34 106,30
- current use goods industry
- industria energetică 94,92 94,56 91,39 92,86 91,59 92,07 89,46 91,98 93,41 97,54 105,53 110,99 111,99
- energy industry
1) 1)
Date rectificate. / Rectified data.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.
c= date confidenţiale. / c= confidential data.

52
13. PRINCIPALELE RESURSE DE ENERGIE PRIMARĂ
MAIN RESOURCES OF PRIMARY ENERGY

1.I.- 31.I.2010 faţă de / as against 1.I.- 31.I.2009


1.I.- 31.I.2010
Diferenţe (±) / Differences în % / in %
Total Producţie Import Total Producţie Import Total Producţie Import
Total Production Import Total Production Import Total Production Import
- unităţi fizice - physical units -
Cărbune net (mii tone) 2341,3 2297,3 44,0 -412,3 -217,3 -195,0 85,0 91,4 18,4
Net coal (thou tonnes)
Ţiţei (mii tone) 802,3 363,1 439,2 +69,0 -8,1 +77,1 109,4 97,8 121,3
Crude oil (thou tonnes)
Gaze naturale utilizabile
(mil. mc 150C)
P P 1162,9 964,5 198,4 +78,5 -48,7 +127,2 107,2 95,2 278,7
Usable natural gas
(15 degree C mill.c.m)
Energie hidroelectrică, energie nuclearo-
electrică şi energie electrică din import
(mil. kWh) 2589,0 2501,7 87,3 +173,1 +229,9 -56,8 107,2 110,1 60,6
Hydroelectric energy, nuclear-electric energy
and imported electric energy (mill.kWh)
Produse petroliere din import
(mii tone) 84,6 - 84,6 -42,0 - -42,0 66,8 - 66,8
Imported petroleum products (thou tonnes)
- mii tone echivalent petrol (10000 kcal/kg) -
- thousand tonnes of oil equivalent (10000 kcal/kg) -
Resurse – total 2742,8 1952,8 790,0 +11,1 -75,2 +86,3 100,4 96,3 112,3
Resources - total
din care:
of which:
- Cărbune net 469,9 446,1 23,8 -166,7 -39,5 -127,2 73,8 91,9 15,8
Net coal
- Ţiţei 791,6 352,4 439,2 +69,2 -7,9 +77,1 109,6 97,8 121,3
Crude oil
- Gaze naturale utilizabile 939,5 779,8 159,7 +63,1 -39,3 +102,4 107,2 95,2 278,7
Usable natural gas
- Energie hidroelectrică, energie nuclearo-
electrică şi energie electrică din import 382,0 374,5 7,5 +6,6 +11,5 -4,9 101,8 103,2 60,5
Hydroelectric energy, nuclear-electric
energy and imported electric energy
- Produse petroliere din import 80,4 - 80,4 -39,9 - -39,9 66,8 - 66,8
Imported petroleum products

14. BALANŢA ENERGIEI ELECTRICE


BALANCE OF ELECTRIC ENERGY
1.I.- 31.I.2010 1.I.- 31.I.2010 faţă de / as against 1.I.- 31.I.2009
Diferenţe (±) - milioane kWh -
milioane kWh / million kWh în % / in %
Differences (±) - million kWh -
Resurse – total / Resources - total 5491,9 -288,4 95,0
- Producţie 5404,6 -231,6 95,9
Production
• în termocentrale clasice 2902,9 -461,5 86,3
in classical thermo-power stations
• în hidrocentrale 1500,6 +282,1 123,2
in hydropower stations
• în centrale nuclearo-electrice 1001,1 -52,2 95,0
in nuclear-electric stations
- Import 87,3 -56,8 60,6
Import
Destinaţii - total / Destinations - total 5491,9 -288,4 95,0
- Consum final 4484,0 +88,7 102,0
Final consumption
• în economie 3357,3 +60,4 101,8
In economy
• iluminat public 75,6 -2,2 97,2
public lighting
• populaţie 1051,1 +30,5 103,0
population
- Consum propriu tehnologic în reţele şi staţii 872,4 -25,9 97,1
Technological own consumption in networks and
power stations
- Export 135,5 -351,2 27,8
Export

53
Energia electrică în perioada 1.I-31.I.2010
Electric energy during 1.I-31.I.2010

- resurse / resources -
total resurse / total resources = 5491,9 mil. kWh / mill. kWh

Import
Import

1,6% Productie
Production
53,7%
Termocentrale clasice
Thermal power stations

98,4%

27,8%
Hidrocentrale / Hydro-power stations
18,5%
Centrale nuclearo-electrice
Nuclear- electric power stations

- destinaţii / destinations -
total destinaţii / total destinations = 5491,9 mil. kWh / mill. kWh

iluminatul
consumul propriu public
tehnologic in export public
retele si statii export ilumination
tehnological own 2,5% 1,4%
consumption in consumul in economie
networks and power consumption in
stations economy
15,9% 61,1%

consumul populatiei
population
consumption
19,1%

54
15. INDICII INVESTIŢIILOR REALIZATE ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
INDICES OF INVESTMENTS IN NATIONAL ECONOMY BY STRUCTURE ELEMENTS

În % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent


Anii In % as against the corresponding period of previous year
Years trim.I trim.II trim.III trim.IV
1st Q.
P
P
2 nd Q.
P
P
3 rd Q.
P
P
4 th Q.
P
P

Investiţii - total / Investments - total 2008 134,3 130,2 123,2 102,3


2009 102,71) 70,3 69,41) 60,1
din total, pe elemente de structură:
of total, by elements of structure :
- construcţii noi / new construction 2008 132,5 134,8 127,8 107,3
2009 106,6 91,4 81,41) 77,4

- utilaje (total) / equipment (total) 2008 134,7 123,9 114,4 103,6


2009 95,01) 46,71) 56,31) 42,9

- alte cheltuieli *) / other expenditure *)


P
P
P
P
2008 146,7 149,9 136,3 78,9
2009 121,6 95,71) 51,41) 73,0
)
* Sunt cuprinse cheltuielile efectuate pentru lucrări geologice şi de foraj, plantaţii de vii, pomi, împăduriri, cumpărări de animale, achiziţionarea obiectelor de
P
P

inventar gospodaresc de natura mijloacelor fixe etc., la sfârşitul fiecărui trimestru raportat.
*) There are included expenditure for geological and drilling works, vineyards, trees, afforestations, buying of animals, purchase of items of household inventory
P P

of fixed assets nature etc, at the end of each reported quarter.


1) 1)
Date rectificate. / Rectified data.

16. INDICII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ ŞI PE TIPURI DE


CONSTRUCŢII
INDICES OF CONSTRUCTION WORKS BY STRUCTURE ELEMENTS AND BY TYPE OF
CONSTRUCTION
- serie brută - - unadjusted series -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)

Lucrări de construcţii - total 114,0 106,3 94,0 84,0 75,1 95,6 82,9 75,4 77,5 73,8 81,6 93,1 87,6
Construction works - total

din total, pe elemente de


structură:
of total, by structure
elements:

- lucrări de construcţii noi 124,5 110,7 94,0 93,4 82,2 98,4 89,3 80,3 75,7 71,3 77,6 83,6 70,9
new construction works
- lucrări de reparaţii capitale 93,7 94,5 93,8 70,7 63,0 85,9 79,6 58,8 61,1 77,4 69,2 91,1 70,8
capital repair works
- lucrări de întreţinere şi
reparaţii curente 92,6 99,0 93,9 64,8 61,9 92,4 64,0 71,6 94,7 80,4 104,0 122,6 182,4
maintenance and current
repairs works

din total, pe tipuri de


construcţii:
of total, by type of
construction:

- clădiri 122,2 126,8 98,6 91,0 82,7 98,7 86,2 67,6 63,0 59,9 80,5 75,1 64,9
buildings
din care:
of which:
- clădiri rezidenţiale 135,3 137,4 110,1 91,5 93,1 108,6 98,3 59,6 55,3 51,9 75,4 59,2 57,6
residential buildings
- clădiri nerezidenţiale 112,1 118,0 90,5 90,5 75,1 89,9 79,5 76,1 71,7 68,0 84,7 92,9 71,6
non residential
buildings
- construcţii inginereşti 105,1 84,5 88,6 76,4 68,7 92,6 79,9 83,4 94,0 90,5 82,5 111,2 116,3
civil engineering
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

55
17. INDICII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ ŞI PE TIPURI DE
CONSTRUCŢII
INDICES OF CONSTRUCTION WORKS BY STRUCTURE ELEMENTS AND BY TYPE OF
CONSTRUCTION

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)

Lucrări de construcţii - total 115,0 107,5 93,2 84,0 75,10 94,9 82,9 74,8 77,5 74,4 80,9 92,3 87,6
Construction works - total

din total, pe elemente de structură:


of total, by structure elements:

- lucrări de construcţii noi 125,9 109,9 91,2 94,8 88,7 96,6 87,3 82,0 74,8 74,3 75,2 82,2 68,9
new construction works
- lucrări de reparaţii capitale 92,1 94,0 95,5 70,7 63,0 87,4 79,6 59,8 61,1 76,1 70,4 92,7 70,8
capital repair works
- lucrări de întreţinere şi reparaţii
curente 92,9 99,1 93,6 64,8 61,9 92,1 64,0 71,3 94,7 80,7 103,6 122,2 182,3
maintenance and current repairs
works

din total, pe tipuri de construcţii:


of total, by type of construction:

- clădiri 123,2 118,0 97,8 91,0 82,7 97,9 86,2 67,1 63,0 60,4 79,9 74,6 64,9
buildings
din care:
of which:
- clădiri rezidenţiale 136,7 137,8 109,1 91,6 93,1 107,5 93,8 59,1 55,3 52,4 74,7 58,6 57,6
residential buildings
- clădiri nerezidenţiale 112,9 115,7 89,9 90,5 75,1 89,3 79,5 75,6 71,7 68,5 84,1 92,3 71,6
non residential buildings
- construcţii inginereşti 107,2 85,0 86,9 76,4 68,7 90,8 79,9 81,7 94,1 92,2 80,9 109,0 116,4
civil engineering
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days number was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.

18. INDICII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ ŞI PE TIPURI DE


CONSTRUCŢII
INDICES OF CONSTRUCTION WORKS BY STRUCTURE ELEMENTS AND BY TYPE OF
CONSTRUCTION
- serie ajustată sezonier - - seasonally adjusted series -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)

Lucrări de construcţii - total 114,7 107,0 92,5 84,5 75,5 94,3 83,3 75,5 77,9 75,5 80,8 91,3 87,4
Construction works - total

din total, pe elemente de structură:


of total, by structure elements:

- lucrări de construcţii noi 125,7 110,0 91,2 95,1 88,4 95,8 87,2 81,8 75,1 75,0 75,5 82,0 69,1
new construction works
- lucrări de reparaţii capitale 92,4 93,2 93,8 72,1 64,2 87,1 79,5 60,9 62,2 76,6 69,6 91,3 71,6
capital repair works
- lucrări de întreţinere şi reparaţii
curente 91,3 100,1 92,4 66,6 63,5 93,2 67,2 74,0 95,4 82,0 100,5 116,8 175,3
maintenance and current repairs
works

din total, pe tipuri de construcţii:


of total, by type of construction:

- clădiri 123,2 117,6 97,3 91,0 82,9 97,2 86,2 67,3 63,2 60,8 79,7 74,6 65,1
buildings
din care:
of which:
- clădiri rezidenţiale 136,6 137,9 108,2 91,8 93,4 106,5 93,2 59,2 55,4 52,9 74,9 58,8 57,7
residential buildings
- clădiri nerezidenţiale 112,7 115,0 89,5 90,4 75,4 89,7 80,2 75,9 72,0 68,8 83,3 91,9 71,9
non residential buildings
- construcţii inginereşti 107,0 85,9 86,4 77,1 69,2 90,8 80,5 82,5 94,1 93,1 81,0 107,2 115,4
civil engineering
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days number was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.

56
Investiţiile realizate în economia naţională
pe elemente de structură în anul 2009
Investments in national economy
by structure elements in 2009

9,2%

37,4% 53,4%

lucrari de constructii noi


new construction works

utilaje (inclusiv mijloace de transport)


equipment (including means of transport)

alte cheltuieli
other expediture

Indicii investiţiilor realizate şi ai lucrărilor de construcţii


Investments and construction works indices

- trimestrul corespunzător din anul precedent = 100 - - corresponding quarter of previous year = 100 -

%
120.0 114.3
115.0
110.0
102.7
105.0
100.0
102.3 102.7
95.0
90.0
85.0
85.0
78.4 82.8
80.0
75.0
70.0
65.0 70.3 69.4

60.0 60.1
55.0
trim. IV trim. I trim. II trim.III trim. IV
4th Q. 1st Q. 2nd Q. 3rd Q. 4th Q.
2008 2009

investitii / investments constructii / construction

57
19. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI
CONSTRUCTION LICENCES ISSUED FOR BUILDINGS

- număr - - number -
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
TOTAL / TOTAL
Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv cele
pentru colectivităţi) 2469 3739 4363 4071 4475 4747 4518 4652 4724 4103 3463 3509 1904
Licences for residential buildings (excluding those
for collectivities)
din care: / of which:
pentru clădiri individuale cu o singură locuinţă 2370 3625 4246 3974 4305 4662 4415 4544 4457 4008 3324 3443 1785
for individual buildings with one dwelling

Locuinţe din clădiri rezidenţiale pentru care s-au


eliberat autorizaţii 4178 5254 5936 4642 5736 6560 5892 6197 6853 5253 4597 4832 2251
Dwellings from residential buildings for which
licences were issued

Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale pentru


colectivităţi 2 2 5 2 3 8 4 2 2 2 17 4 3
Licences for residential buildings for collectivities

Autorizaţii pentru clădiri administrative 16 20 31 21 13 13 21 18 18 19 15 18 10


Licences for administrative buildings

Autorizaţii pentru alte clădiri 432 611 717 650 836 807 760 808 818 686 581 674 294
Licences for other buildings
Urban / Urban
Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv cele
pentru colectivităţi) 813 1284 1494 1429 1608 1641 1624 1677 1685 1350 1313 1150 682
Licences for residential buildings (excluding those
for collectivities)
din care: / of which:
pentru clădiri individuale cu o singură locuinţă 735 1190 1407 1372 1458 1575 1535 1587 1444 1266 1192 1090 574
for individual buildings with one dwelling

Locuinţe din clădiri rezidenţiale pentru care s-au


eliberat autorizaţii 2136 2742 2999 1908 2822 3381 2666 3195 3257 2462 2420 2432 1018
Dwellings from residential buildings for which
licences were issued

Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale pentru


colectivităţi 2 2 5 2 3 8 4 1 2 1 17 3 3
Licences for residential buildings for collectivities

Autorizaţii pentru clădiri administrative 15 15 28 20 13 11 20 15 12 17 13 17 10


Licences for administrative buildings

Autorizaţii pentru alte clădiri 202 284 366 338 446 441 373 372 374 293 282 306 154
Licences for other buildings
Rural / Rural
Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv cele
pentru colectivităţi) 1656 2455 2869 2642 2867 3106 2894 2975 3039 2753 2150 2359 1222
Licences for residential buildings (excluding those
for collectivities)
din care: / of which:
pentru clădiri individuale cu o singură locuinţă 1635 2435 2839 2602 2847 3087 2880 2957 3013 2742 2132 2353 1211
for individual buildings with one dwelling

Locuinţe din clădiri rezidenţiale pentru care s-au


eliberat autorizaţii 2042 2512 2937 2734 2914 3179 3226 3002 3596 2791 2177 2400 1233
Dwellings from residential buildings for which
licences were issued

Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale pentru


colectivităţi - - - - - - - 1 - 1 - 1 -
Licences for residential buildings for collectivities

Autorizaţii pentru clădiri administrative 1 5 3 1 - 2 1 3 6 2 2 1 -


Licences for administrative buildings

Autorizaţii pentru alte clădiri 230 327 351 312 390 366 387 436 444 393 299 368 140
Licences for other buildings

58
20. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI
CONSTRUCTION LICENCES ISSUED FOR BUILDINGS

- mii mp – suprafaţă utilă - thousand sqm – useful floor -


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
TOTAL / TOTAL
Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale
(exclusiv cele pentru colectivităţi) 528,4 681,4 779,1 677,5 766,2 886,0 814,2 825,1 887,2 707,0 617,5 657,2 302,3
Licences for residential buildings
(excluding those for collectivities)
din care: / of which:
pentru clădiri individuale cu o singură
locuinţă 346,8 535,6 641,4 607,7 658,3 705,9 669,5 685,4 673,5 593,4 483,7 508,9 259,8
for individual buildings with one dwelling

Locuinţe din clădiri rezidenţiale pentru


care s-au eliberat autorizaţii 528,0 681,4 778,1 676,0 766,2 885,3 814,2 825,1 887,2 706,0 616,3 657,2 302,3
Dwellings from residential buildings for
which licences were issued

Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale


pentru colectivităţi 1,1 1,9 9,3 1,7 2,4 3,3 16,6 2,0 2,6 3,9 3,2 11,0 5,0
Licences for residential buildings for
collectivities

Autorizaţii pentru clădiri administrative 8,2 78,9 44,0 22,0 35,3 8,3 77,2 22,0 101,5 28,3 23,8 29,5 141,1
Licences for administrative buildings
Autorizaţii pentru alte clădiri 363,3 375,1 276,9 268,5 368,6 340,6 289,3 296,2 423,1 239,7 233,1 393,1 183,9
Licences for other buildings
Urban / Urban
Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale
(exclusiv cele pentru colectivităţi) 258,0 324,4 367,9 286,8 355,1 448,6 369,3 397,7 410,2 321,6 314,9 322,7 132,0
Licences for residential buildings
(excluding those for collectivities)
din care: / of which:
pentru clădiri individuale cu o singură
locuinţă 122,3 199,9 243,5 231,7 254,2 280,3 259,2 262,6 246,5 212,2 188,5 180,0 92,1
for individual buildings with one dwelling

Locuinţe din clădiri rezidenţiale pentru


care s-au eliberat autorizaţii 257,6 324,4 366,9 285,3 355,1 447,9 369,3 397,7 410,2 320,6 314,9 322,7 132,0
Dwellings from residential buildings for
which licences were issued
Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale
pentru colectivităţi 1,1 1,9 9,3 1,7 2,4 3,3 16,6 1,8 2,6 3,4 3,2 9,5 5,0
Licences for residential buildings for
collectivities
Autorizaţii pentru clădiri administrative 7,7 75,7 42,4 14,4 35,3 7,8 75,6 20,0 96,6 27,6 22,8 29,3 141,0
Licences for administrative buildings

Autorizaţii pentru alte clădiri 303,6 271,1 181,9 181,8 196,4 188,2 170,0 197,0 244,9 118,1 169,9 285,5 129,8
Licences for other buildings
Rural / Rural
Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale
(exclusiv cele pentru colectivităţi) 270,4 357,0 411,2 390,7 411,1 437,4 444,9 427,4 477,0 385,4 302,6 334,5 170,3
Licences for residential buildings
(excluding those for collectivities)
din care: / of which:
pentru clădiri individuale cu o singură
locuinţă 224,5 335,7 397,9 376,0 404,1 425,6 410,3 422,8 427,0 381,2 295,2 328,9 167,7
for individual buildings with one dwelling

Locuinţe din clădiri rezidenţiale pentru


care s-au eliberat autorizaţii 270,4 357,0 411,2 390,7 411,1 437,4 444,9 427,4 477,0 385,4 301,4 334,5 170,3
Dwellings from residential buildings for
which licences were issued

Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale


pentru colectivităţi - - - - - - - 0,2 - 0,5 - 1,5 -
Licences for residential buildings for
collectivities

Autorizaţii pentru clădiri administrative 0,5 3,2 1,6 7,6 - 0,5 1,6 2,0 4,9 0,7 1,0 0,2 0,1
Licences for administrative buildings

Autorizaţii pentru alte clădiri 59,7 104,0 95,0 86,7 172,2 152,4 119,3 99,2 178,2 121,6 63,2 107,6 54,1
Licences for other buildings

59
21. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE TIPURI DE ELEMENTE DE STRUCTURĂ ŞI PE TIPURI DE
CONSTRUCŢII
CONSTRUCTION COST INDICES BY STRUCTURE ELEMENTS AND TYPE OF CONSTRUCTION

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Construcţii - total 109,7 108,1 106,4 102,4 99,9 99,8 98,0 98,4 102,4 104,8 104,5 102,5 103,3
Construction - total

din care:
of which :
- costul materialelor 113,7 112,2 109,3 102,8 98,5 98,3 94,9 97,2 106,3 113,6 112,2 113,3 97,0
material cost

din total, pe elemente de structură:


of total, by structure elements:
- lucrări de construcţii noi 109,4 108,3 105,9 102,5 99,9 99,5 97,0 97,5 102,2 105,7 104,1 102,6 103,2
new construction works

- lucrări de reparaţii capitale 113,1 110,3 110,5 104,2 101,9 101,8 101,2 100,2 102,8 103,4 106,5 103,0 103,3
capital repair works

- lucrări de întreţinere şi reparaţii


curente 108,9 106,5 105,7 100,9 98,8 99,2 98,9 99,6 102,9 103,4 104,7 102,1 103,8
maintenance and current repairs
works

din total, pe tipuri de construcţii:


of total, by type of construction:
- clădiri rezidenţiale 108,8 107,3 105,7 101,3 98,9 98,4 95,6 96,2 100,6 103,7 103,0 102,4 101,6
residential buildings

- clădiri nerezidenţiale 111,5 109,7 107,8 103,4 100,7 100,7 99,1 99,3 103,4 105,7 105,7 102,9 104,0
non-residential buildings

- construcţii inginereşti 109,4 107,8 106,2 102,4 100,0 99,9 98,5 98,9 102,7 105,0 104,6 102,4 103,8
civil engineering
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

60
22. LOCUINŢE TERMINATE, PE SURSE DE FINANŢARE ŞI MEDII
FINISHED DWELLINGS, BY FINANCING SOURCE AND BY AREA

- număr - - number -
Anii trim.I P trim.II trim.III trim.IV P

Years 1 st Q.
P P
2 nd Q.
P P 3 rd Q.
P P 4 th Q.
P P

Total locuinţe / Dwellings - total 2008 10901 11352 14410 30592


2009 1) 10595 12906 14669 22931
din acestea, finanţate din:
of which, financed from:
- fonduri private / private funds 2008 10321 10731 13524 26595
2009 1) 10124 11651 13113 20522

- fonduri publice / public funds 2008 580 621 886 3997


2009 1) 471 1255 1556 2409

Locuinţe în mediul urban 2008 5136 5357 7362 14698


Dwellings in urban area 2009 1) 5377 6845 7453 10633

din acestea, finanţate din:


of which, financed from:
- fonduri private / private funds 2008 5027 4801 6516 11994
2009 1) 4977 5666 5925 8739

- fonduri publice / public funds 2008 109 556 846 2704


2009 1) 400 1179 1528 1894

Locuinţe în mediul rural 2008 5765 5995 7048 15894


Dwellings in rural area 2009 1) 5218 6061 7216 12298

din acestea, finanţate din:


of which, financed from:
- fonduri private / private funds 2008 5294 5930 7008 14601
2009 1) 5147 5985 7188 11783

- fonduri publice / public funds 2008 471 65 40 1293


2009 1) 71 76 28 515
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.

61
AGRICULTURĂ
AGRICULTURE
23. NUMĂRUL ANIMALELOR SACRIFICATE ŞI PRODUCŢIA DE CARNE
NUMBER OF SLAUGHTERED ANIMALS AND MEAT PRODUCTION

2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Animale sacrificate
Slaughtered
animals
- mii capete
thou heads
Bovine 61 52 52 89 72 90 76 68 77 98 61 156 54
Cattle
Porcine 289 299 331 353 427 324 300 333 306 427 295 2013 285
Pigs
Ovine şi caprine 78 131 238 3446 665 310 231 270 409 387 203 388 75
Sheep and goats
Păsări 16323 16329 18650 19541 22379 21275 18674 18492 22408 24116 18388 24553 17324
Poultries

Greutatea în viu
Live weight
- tone / tonnes
Bovine 22377 17070 17829 31545 22123 26743 25537 22906 24209 34936 20919 56631 18558
Cattle
Porcine 30453 29977 34042 36257 41492 36413 30125 33356 30596 42706 30940 248262 30531
Pigs
Ovine şi caprine 2043 3078 4817 58600 13930 7178 5637 7298 11464 11209 5676 10855 2151
Sheep and goats
Păsări 35200 33774 41508 40032 45639 38300 38356 36364 47057 50646 38615 52788 38282
Poultries

Greutatea medie
Average weight
- kg/cap kilos/head
Bovine 367 328 343 354 307 297 336 337 314 356 343 363 344
Cattle
Porcine 105 100 103 103 97 112 100 100 100 100 105 123 107
Pigs
Ovine şi caprine 26 24 20 17 21 23 24 27 28 29 28 28 29
Sheep and goats
Păsări 2,16 2,07 2,23 2,05 2,04 1,80 2,05 1,97 2,10 2,10 2,10 2,15 2,21
Poultries

Greutatea carcasei
Weight of carcass
- tone / tonnes
Bovine 10808 8317 8813 15646 10995 13238 12666 11338 11935 17154 10313 27976 9131
Cattle
Porcine 22261 22192 25225 27338 31243 27455 22744 25050 23253 32884 23236 187686 22959
Pigs
Ovine şi caprine 964 1466 2454 30296 6700 3560 3038 3824 5400 5179 2628 5308 1007
Sheep and goats
Păsări 26259 25155 31110 29704 34138 28534 28383 26837 34963 37529 29876 38905 28520
Poultries

Randament
Yield
-%-
Bovine 48 49 49 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49
Cattle
Porcine 73 74 74 75 75 75 76 75 76 77 75 76 75
Pigs
Ovine şi caprine 47 48 51 52 48 50 54 52 47 46 46 49 47
Sheep and goats
Păsări 75 74 75 74 75 75 74 74 74 74 74 74 75
Poultries
Notă: Datele pentru operatorii economici s-au obţinut prin cercetări statistice exhaustive, iar pentru exploataţiile agricole individuale de la Ministerul Agriculturii
P

şi Dezvoltării Rurale.
Note: Data for economic operators has been obtained from exhaustive surveys and for individual agricultural holdings from the Ministry of Agriculture and Rural
Development.
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.
P
P
P

64
24. OUĂ PUSE LA INCUBAT ŞI PUII ECLOZIONAŢI
EGGS FOR HATCHING AND FARMYARD POULTRY CHICKS

2009 2010
UM / MU ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 1)
Găini / Hens
Ouă puse la incubat mii buc. 19085 41864 21553 21344 21509 21108 21515 20753 19221 17780 15798 15902 17157
Eggs for hatching thousand
pieces
Pui eclozionaţi mii capete 14287 28008 15380 15236 14899 16540 16891 14526 13843 13904 13152 11851 12475
Farmyard poultry chicks thousand
heads

Raţe / Ducks
Ouă puse la incubat mii buc. - - - - - - 4 - - - - - -
Eggs for hatching thousand
pieces
Pui eclozionaţi mii capete - - - - - - 3 - - - - - -
Farmyard poultry chicks thousand
heads

Gâşte / Geese
Ouă puse la incubat mii buc. - - - - - 125 1 - - - - - -
Eggs for hatching thousand
pieces
Pui eclozionaţi mii capete - - - - - 96 - - - - - - -
Farmyard poultry chicks thousand
heads
-
Curci / Turkey hens
Ouă puse la incubat mii buc. - - 7 132 105 37 - - - - - -
Eggs for hatching thousand
pieces
Pui eclozionaţi mii capete - - - 73 74 25 - - - - - -
Farmyard poultry chicks thousand
heads
Notă: Datele se referă la exploataţiile agricole cu peste 100 păsări ouătoare şi incubatoare cu capacitate de peste 1000 ouă.
P

Note: Data refer to agricultural holdings with over 100 laying fowls and with incubators with capacity over 1000 eggs.
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.
Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Sources: Ministry of Agriculture and Rural Development.

65
COMERŢ INTERIOR
DOMESTIC TRADE
25. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA
P P

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
TURNOVER*) VOLUME INDICES OF RETAIL EXCEPTING MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
P P

- serie brută - - unadjusted series -


luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan1)
TOTAL / TOTAL 71,1 98,1 111,6 102,8 99,3 99,7 107,3 101,8 98,6 102,5 95,3 109,6 68,9
Cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun 70,0 98,6 110,5 104,3 97,5 97,7 105,7 102,8 94,2 103,3 95,1 123,4 67,6
Mainly selling food products, beverages and
tobacco
• în magazine nespecializate 68,0 99,3 109,9 105,1 97,2 97,1 105,7 103,1 94,2 104,2 95,3 124,0 65,2
in non specialised shops
• în magazine specializate 93,3 92,8 116,1 96,9 100,8 103,2 105,7 100,1 94,6 95,0 93,6 117,6 92,6
in specialised shops
Cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 70,8 97,8 111,6 98,3 100,8 100,7 106,8 100,8 104,1 101,8 97,7 104,6 68,0
Mainly selling non-food products
din care:
of which:
• în magazine nespecializate 76,2 103,7 112,1 107,7 103,0 107,2 107,0 103,9 103,4 101,2 93,1 82,0 43,3
in non specialised shops
• în magazine specializate 70,9 96,4 112,3 97,1 100,1 99,5 107,7 100,2 103,6 101,6 98,6 109,5 71,1
in specialised shops
- produse farmaceutice şi medicale, produse
cosmetice şi de parfumerie 82,7 89,1 107,4 93,7 94,0 100,7 107,9 96,3 100,4 105,9 108,4 98,5 109,6
pharmaceuticals and medical products,
cosmetics and toilet products
- textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole din piele 103,9 106,6 98,1 116,0 86,6 96,7 95,6 104,0 114,5 99,8 81,2 133,1 102,3
textiles, clothing, footwear and leather
articles
- mobilă, articole de iluminat, aparate
electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 50,2 98,3 125,5 102,1 108,2 101,2 115,8 105,9 97,4 100,2 96,6 117,2 39,7
furniture, lighting articles, electric
appliances, smith’s and dye’s articles
- alte produse 70,6 101,6 114,3 87,9 106,2 98,5 103,9 97,0 110,8 99,1 96,5 108,1 52,5
other non-food articles
• comerţ cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet 163,7 104,5 122,0 88,5 95,4 90,7 92,3 94,1 106,8 116,9 105,6 111,7 119,2
retail via mail order houses or via internet
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule, în magazine specializate 74,2 97,7 113,8 110,0 99,3 100,9 110,8 102,0 95,2 102,9 90,6 98,5 73,8
Retail of automotive fuel in specialised
stores
1)
Date provizori. / 1) Provisional data.
*) Fără TVA / *) Net of VAT.
P P P P

68
26. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA
P P

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
TURNOVER*) VOLUME INDICES OF RETAIL EXCEPTING MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
P P

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number –
luna precedentă = 100 / previous month = 100
20091) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 71,4 97,5 112,8 102,3 100,8 97,4 106,5 104,4 96,3 102,8 97,3 109,3 69,4
Cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun 70,1 98,9 109,5 103,7 99,3 96,5 103,3 104,1 94,8 103,5 94,8 124,7 67,3
Mainly selling food products, beverages and
tobacco
• în magazine nespecializate 68,4 98,3 110,1 104,6 98,8 96,2 103,1 104,5 94,6 104,7 95,0 125,1 64,8
in non specialised shops
• în magazine specializate 92,8 91,3 117,3 95,9 103,1 101,8 102,3 102,7 94,7 94,1 94,7 119,0 92,2
in specialised shops
Cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 70,8 94,9 111,8 100,2 101,8 96,9 106,4 103,7 101,6 102,8 98,1 105,7 69,0
Mainly selling non-food products
din care:
of which:
• în magazine nespecializate 74,3 104,8 112,5 106,7 104,8 102,9 107,8 107,3 100,1 99,7 97,2 80,7 44,8
in non specialised shops
• în magazine specializate 70,9 93,7 112,5 98,7 101,0 95,9 107,3 103,0 101,2 102,5 99,0 110,6 72,0
in specialised shops
- produse farmaceutice şi medicale, produse
cosmetice şi de parfumerie 82,7 87,8 107,5 94,6 94,5 98,8 107,7 97,7 99,2 106,4 108,7 99,0 110,4
pharmaceuticals and medical products,
cosmetics and toilet products
- textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole din piele 103,9 104,8 98,3 117,1 87,1 94,7 95,4 105,7 112,9 100,4 81,4 133,8 103,1
textiles, clothing, footwear and leather
articles
- mobilă, articole de iluminat, aparate
electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 51,3 99,4 125,3 102,5 108,5 98,2 118,2 109,0 92,2 101,9 99,9 114,3 40,4
furniture, lighting articles, electric
appliances, smith’s and dye’s articles
- alte produse 70,0 101,4 115,7 87,6 107,5 96,0 103,8 98,9 109,0 98,9 98,1 107,1 54,7
other non-food articles
• comerţ cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet 156,7 92,4 123,0 93,5 99,3 82,1 87,5 94,6 120,2 118,1 97,7 103,9 128,0
retail via mail order houses or via internet
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule, în magazine specializate 74,2 95,2 114,0 111,7 100,2 97,6 110,4 104,5 93,3 103,8 90,9 99,3 74,7
Retail of automotive fuel in specialised stores
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days number was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.
) *)
* Fără TVA / Net of VAT.

69
27. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA
P P

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
TURNOVER*) VOLUME INDICES OF RETAIL EXCEPTING MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
P P

) )
- serie ajustată** - P P - adjusted series** -P P

luna precedentă = 100 / previous month = 100


20091) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 104,4 96,1 99,5 98,6 99,2 97,1 100,8 100,5 99,2 99,2 100,0 98,2 101,0
Cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun 108,5 98,7 96,8 100,0 101,4 96,6 100,0 100,5 99,0 99,9 97,4 97,0 102,9
Mainly selling food products, beverages and
tobacco
• în magazine nespecializate 108,7 97,5 97,7 100,4 101,0 96,2 99,7 100,7 99,1 100,3 97,8 96,1 101,8
in non specialised shops
• în magazine specializate 109,6 93,3 103,7 96,8 106,1 102,2 101,8 100,9 96,1 95,7 95,5 105,9 107,7
in specialised shops
Cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 110,3 94,5 99,5 97,4 100,2 95,7 100,8 99,9 102,7 100,3 99,1 89,2 107,5
Mainly selling non-food products
din care:
of which:
• în magazine nespecializate 107,6 98,3 101,3 100,4 98,2 101,7 100,7 101,6 101,1 101,8 102,9 78,5 64,4
in non specialised shops
• în magazine specializate 105,4 95,1 99,9 97,9 97,8 96,4 101,1 99,1 102,4 99,8 99,9 95,7 106,1
in specialised shops
- produse farmaceutice şi medicale, produse
cosmetice şi de parfumerie 101,9 84,9 101,5 102,1 94,4 96,5 108,4 101,2 102,9 98,2 106,8 85,0 136,0
pharmaceuticals and medical products,
cosmetics and toilet products
- textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole din piele 109,6 103,5 98,5 100,9 96,7 106,9 100,1 99,7 101,3 105,2 80,7 130,0 105,6
textiles, clothing, footwear and leather
articles
- mobilă, articole de iluminat, aparate
electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 98,8 102,9 105,3 96,0 106,6 94,5 106,6 100,7 97,1 99,6 99,4 90,2 77,8
furniture, lighting articles, electric
appliances, smith’s and dye’s articles
- alte produse 102,0 96,9 102,7 91,2 100,0 93,2 99,6 95,0 105,8 97,5 100,6 98,4 90,9
other non-food articles
• comerţ cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet 116,6 93,3 113,6 123,1 104,8 80,5 102,5 96,4 118,5 122,9 98,5 89,0 95,3
retail via mail order houses or via internet
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule, în magazine specializate 97,7 95,3 98,4 100,8 96,6 98,5 99,9 100,6 98,9 98,1 99,1 102,8 100,7
Retail of automotive fuel in specialised stores
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days number and seasonality was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.
) *)
* Fără TVA / Net of VAT.
) )
** Serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate. / ** Adjusted series according to the working days number and seasonality.
P P P P

70
28. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA
P P

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
TURNOVER*) VOLUME INDICES OF RETAIL EXCEPTING MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
P P

- serie brută - - unadjusted series -


luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan1)
TOTAL / TOTAL 99,4 90,9 94,5 89,5 86,3 83,6 87,1 88,0 88,2 89,4 91,0 91,5 88,6
Cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun 104,9 98,4 98,2 96,0 96,0 90,5 93,7 94,5 92,4 96,4 93,9 94,0 90,9
Mainly selling food products, beverages and
tobacco
• în magazine nespecializate 104,4 98,7 98,0 96,2 95,3 88,6 91,6 92,7 91,5 96,6 94,3 93,0 89,2
in non specialised shops
• în magazine specializate 109,3 95,4 99,6 93,7 103,3 112,2 118,1 114,5 101,4 94,4 90,0 106,1 105,3
in specialised shops
Cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 101,0 90,5 97,6 90,1 86,0 82,8 87,7 87,3 89,9 90,5 95,0 90,0 86,5
Mainly selling non-food products
din care:
of which:
• în magazine nespecializate 96,3 87,5 101,1 102,2 93,0 87,9 98,5 100,5 101,8 108,4 116,4 93,6 53,2
in non specialised shops
• în magazine specializate 101,3 90,9 95,9 88,8 84,4 82,7 85,5 84,7 87,3 86,6 90,5 91,0 91,2
in specialised shops
- produse farmaceutice şi medicale,
produse cosmetice şi de parfumerie 130,2 101,5 106,3 99,4 88,9 90,1 95,0 90,8 94,8 90,2 97,8 82,9 109,9
pharmaceuticals and medical products,
cosmetics and toilet products
- textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole din piele 141,6 141,9 138,2 128,1 113,3 127,9 122,4 121,2 114,7 125,7 101,9 129,7 127,7
textiles, clothing, footwear and leather
articles
- mobilă, articole de iluminat, aparate
electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 76,0 74,4 81,0 75,9 79,9 76,1 80,3 84,8 82,1 82,6 87,6 93,8 74,1
furniture, lighting articles, electric
appliances, smith’s and dye’s articles
- alte produse 87,2 83,2 90,3 79,1 77,0 73,6 76,3 72,2 79,3 78,8 84,5 87,0 64,8
other non-food articles
• comerţ cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet 376,1 286,1 336,2 320,1 306,0 158,9 130,2 116,0 126,8 234,2 253,4 204,7 149,0
retail via mail order houses or via internet
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule, în magazine
specializate 88,0 80,7 83,5 79,5 74,4 75,8 77,9 80,7 79,5 78,9 79,8 89,8 89,3
Retail of automotive fuel in specialised
stores
1)
Date provizori. / 1) Provisional data.
) *)
* Fără TVA / Net of VAT.
P P
P
P

71
29. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA
P P

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR P

TURNOVER*) VOLUME INDICES OF RETAIL EXCEPTING MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES


P
P

- serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - - adjusted series according to the working days number -
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
20091) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 99,2 91,5 94,1 89,9 88,5 82,1 86,0 87,6 87,6 89,8 91,1 92,4 89,8
Cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun 105,1 104,1 98,0 96,2 98,7 91,0 90,4 92,4 92,0 97,4 93,3 94,1 90,4
Mainly selling food products, beverages and
tobacco
• în magazine nespecializate 104,5 99,7 97,6 96,6 97,7 89,0 88,6 90,8 90,9 97,6 93,9 93,4 88,5
in non specialised shops
• în magazine specializate 110,9 96,9 99,7 93,6 107,2 112,5 112,1 112,1 100,7 95,2 89,9 105,7 104,9
in specialised shops
Cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 102,4 90,8 96,2 90,1 87,3 81,6 86,4 86,0 89,9 91,8 93,6 88,8 86,5
Mainly selling non-food products
din care:
of which:
• în magazine nespecializate 97,6 94,0 101,5 101,4 95,8 84,9 97,7 100,4 102,5 108,0 116,0 91,4 55,1
in non specialised shops
• în magazine specializate 102,6 91,3 94,6 88,8 85,6 81,5 84,4 83,6 87,3 87,7 89,3 89,8 91,2
in specialised shops
- produse farmaceutice şi medicale,
produse cosmetice şi de parfumerie 131,1 101,7 105,5 99,4 89,5 89,5 94,3 90,1 94,8 90,8 97,1 82,3 109,9
pharmaceuticals and medical products,
cosmetics and toilet products
- textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole din piele 142,7 142,2 137,1 128,1 114,2 126,9 121,4 120,3 114,7 126,7 101,1 128,7 127,7
textiles, clothing, footwear and leather
articles
- mobilă, articole de iluminat, aparate
electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 74,9 76,6 79,7 76,8 80,0 72,7 83,7 86,4 81,6 82,4 88,3 96,3 75,8
furniture, lighting articles, electric
appliances, smith’s and dye’s articles
- alte produse 87,1 83,4 90,8 78,9 78,9 72,6 75,4 72,1 79,3 79,0 84,2 86,2 67,3
other non-food articles
• comerţ cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet 421,4 230,0 321,2 311,1 297,1 158,7 131,6 100,1 136,0 242,3 228,5 161,9 132,3
retail via mail order houses or via internet
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule, în magazine specializate 89,0 81,0 82,5 79,5 75,3 74,9 77,0 79,7 79,5 79,8 78,9 88,7 89,3
Retail of automotive fuel in specialised
stores
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days number was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.
) *)
* Fără TVA / Net of VAT.

72
30. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA
P P

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR P

TURNOVER*) VOLUME INDICES OF RETAIL EXCEPTING MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES


P
P

) )
- serie ajustată** - P
P
- adjusted series** -P
P

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
20091) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 98,9 91,7 94,2 90,1 88,5 82,2 86,0 87,4 87,5 89,8 91,1 92,7 89,7
Cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun 104,7 103,9 98,3 96,2 98,3 90,9 90,2 91,9 91,6 97,2 93,5 95,3 90,4
Mainly selling food products, beverages and
tobacco
• în magazine nespecializate 104,4 99,8 98,0 96,6 97,2 89,0 88,4 90,3 90,4 97,3 93,9 94,6 88,6
in non specialised shops
• în magazine specializate 110,2 97,1 99,6 94,0 107,1 112,2 111,4 111,4 100,6 95,7 90,8 106,3 104,5
in specialised shops
Cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 102,4 90,8 96,2 90,2 87,3 81,6 86,5 86,1 89,9 91,8 93,6 88,8 86,5
Mainly selling non-food products
din care:
of which:
• în magazine nespecializate 96,5 93,5 101,4 101,4 96,4 85,3 98,1 100,5 102,5 107,8 115,3 91,3 54,7
in non specialised shops
• în magazine specializate 102,1 91,2 94,5 88,7 85,6 81,8 84,5 83,7 87,2 87,6 89,2 90,3 90,9
in specialised shops
- produse farmaceutice şi medicale,
produse cosmetice şi de parfumerie 131,1 101,7 105,5 99,4 89,5 89,5 94,3 90,1 94,8 90,8 97,1 82,3 109,9
pharmaceuticals and medical products,
cosmetics and toilet products
- textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole din piele 137,5 136,0 134,6 126,0 115,3 126,0 121,5 123,0 117,0 128,4 102,2 130,0 125,3
textiles, clothing, footwear and leather
articles
- mobilă, articole de iluminat, aparate
electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 75,0 76,7 79,6 76,9 79,9 72,7 83,7 86,3 81,6 82,4 88,3 96,4 75,9
furniture, lighting articles, electric
appliances, smith’s and dye’s articles
- alte produse 89,9 85,9 90,9 80,9 79,4 73,0 75,0 70,9 77,2 76,6 82,4 83,5 74,3
other non-food articles
• comerţ cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet 421,4 230,0 321,2 311,1 297,1 158,7 131,6 100,1 136,0 242,3 228,5 161,9 132,3
retail via mail order houses or via internet
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule, în magazine
specializate 87,1 82,7 82,4 79,6 75,5 75,0 77,3 79,5 80,0 79,3 80,1 87,3 90,0
Retail of automotive fuel in specialised
stores
1)
Seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a fost rectificată ca urmare a actualizării modelelor utilizate pentru ajustarea datelor.
1)
Adjusted series according to the working days numberand seasonality was rectified as a result of updating the models used for data adjustment.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.
) *)
* Fără TVA / Net of VAT.
)
** Serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.
P P

)
** Adjusted series according to the working days number and seasonality.
P
P

73
31. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, P P

ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR


TURNOVER*) VOLUME INDICES OF WHOLESALE AND RETAIL, MAINTENANCE AND REPAIR OF
P
P

MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

- serie brută - - unadjusted series -


luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan1)
TOTAL / TOTAL 80,1 93,9 113,2 109,0 91,4 96,8 100,3 93,5 103,2 105,8 93,4 99,9 72,2
Comerţul cu autovehicule 75,9 92,8 113,3 115,0 87,3 93,1 94,9 93,3 106,7 109,1 90,7 104,2 61,3
Trade of motor vehicle
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 71,1 109,0 106,4 100,0 107,4 91,5 114,4 96,9 90,6 100,2 93,1 108,6 61,0
Maintenance and repair of motor vehicles
Comerţul cu piese şi accesorii pentru
autovehicule 95,5 90,7 115,7 99,6 95,4 107,3 105,6 92,6 102,3 101,9 99,0 89,2 100,0
Trade of spare parts and accesories of motor
vehicle
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii
aferente; întreţinerea şi repararea
motocicletelor 120,7 125,3 118,5 120,9 81,5 118,3 82,8 109,1 93,0 106,8 75,6 73,7 82,8
Trade of motor vehicles spare, parts and
accesories, maintenance and repair of
motorcyles
1)
Date provizorii./ 1) Provisional data.
) *)
* Fără TVA / Net of VAT.
P P P P

32. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, P P

ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR


TURNOVER*) VOLUME INDICES OF WHOLESALE AND RETAIL, MAINTENANCE AND REPAIR OF
P
P

MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

- serie brută - - unadjusted series -


luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan1)
TOTAL / TOTAL 71,6 58,1 59,8 68,5 59,6 54,7 55,5 56,6 58,8 67,9 72,3 78,3 70,6
Comerţul cu autovehicule 65,0 50,5 52,9 62,7 52,7 46,2 45,5 45,8 52,0 64,1 68,9 72,5 58,6
Trade of motor vehicle
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 73,2 75,8 58,8 67,0 67,9 63,2 68,7 81,4 61,5 67,3 76,3 82,4 70,7
Maintenance and repair of motor
vehicles
Comerţul cu piese şi accesorii pentru
autovehicule 90,4 75,3 83,8 89,1 78,6 78,8 80,0 79,2 75,8 77,1 77,6 91,9 96,3
Trade of spare parts and accesories of
motor vehicle
Comerţul cu motociclete, piese şi
accesorii aferente; întreţinerea şi
repararea motocicletelor 93,6 133,2 112,3 167,0 108,2 104,4 97,1 309,7 167,3 186,7 118,2 104,5 71,7
Trade of motor vehicles spare, parts and
accesories, maintenance and repair of
motorcyles
1)
Date provizorii./ 1) Provisional data.
) )
* Fără TVA / * Net of VAT.
P
P
P
P

74
Indicii volumului cifrei de afaceri (fără TVA) ai comerţului cu amănuntul şi ai comerţului
cu autovehicule în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Turnover (net of VAT) volume indices of retail and trade of motor vehicles
during January 2009 - January 2010
- serie brută / unadjusted series -

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100

%
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian
Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan

2009 2010

Comert cu amanuntul Comert cu autovehicule


Retail Trade of motor vehicles

Indicii volumului cifrei de afaceri (fără TVA) ai comerţului cu amănuntul şi ai comerţului cu produse
alimentare şi nealimentare şi carburanţi în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Turnover (net of VAT) volume indices of retail and food and non-food products and fuel retail
during January 2009 - January 2010
- serie brută / unadjusted series -

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100

%
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian
Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan

2009 2010

Comert cu produse alimentare Comert cu produse nealimentare Comert cu carburanti Total


Food products retail Non-food products retail Fuel retail Total

75
33. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA CU EXCEPŢIA
COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE
TURNOVER*) VALUE INDICES FOR WHOLESALE EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND
P P

MOTORCYCLES

- serie brută - - unadjusted series -


luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan1)
TOTAL / TOTAL 70,8 110,9 108,7 100,3 101,7 104,7 101,9 99,2 103,1 97,2 97,0 97,9 67,8

Activităţi de intermediere în
comerţul cu ridicata 67,5 104,9 104,5 98,7 98,8 104,5 100,0 100,5 102,3 103,2 90,4 108,0 74,2
Wholesale intermediation
activities
Comerţ cu ridicata al produselor
agricole brute şi al animalelor vii 64,0 156,2 107,9 87,9 87,5 114,7 130,6 80,9 126,7 79,9 89,0 97,6 53,7
Wholesale of agricultural raw
materials and live animals
Comerţ cu ridicata al produselor
alimentare, al băuturilor şi al
tutunului 72,1 105,9 111,1 102,1 99,7 109,7 95,4 107,5 87,5 104,6 93,0 110,8 61,5
Wholesale of food, beverages
and tobacco
Comerţ cu ridicata al bunurilor
de consum 76,7 105,2 102,1 103,7 104,4 97,2 108,1 95,1 111,5 94,2 109,1 92,6 75,6
Wholesale of households
goods
Comerţ cu ridicata al
echipamentului informatic şi de
telecomunicaţii 48,3 98,4 117,3 94,3 96,7 109,7 108,4 90,3 114,6 111,0 114,6 97,5 63,2
Wholesale of information and
communication equipment
Comerţ cu ridicata al altor
maşini, echipamente şi furnituri 55,2 107,3 101,2 114,0 99,7 103,3 106,8 95,7 101,2 85,0 126,9 97,9 69,2
Wholesale of other machinery,
equipment and supplies
Comerţ cu ridicata specializat
al altor produse 77,5 122,3 112,5 97,4 106,7 100,2 101,6 101,2 106,5 94,0 86,3 87,0 71,3
Other specialised wholesale
Comerţ cu ridicata
nespecializat 68,5 105,4 114,4 101,0 103,5 113,5 90,2 95,9 110,3 100,1 100,2 90,8 62,5
Non-specialised wholesale
1)
Date provizorii./ 1) Provisional data.
) *)
* Fără TVA / Net of VAT.
P P P P

76
34. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA CU EXCEPŢIA
COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE
TURNOVER*) VALUE INDICES FOR WHOLESALE EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND
P P

MOTORCYCLES

- serie brută - - unadjusted series -


luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian1)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan1)
TOTAL / TOTAL 90,1 87,1 83,1 84,9 82,0 83,7 79,5 84,1 82,5 79,9 84,7 87,5 83,8

Activităţi de intermediere în
comerţul cu ridicata 100,3 82,7 75,3 82,8 80,9 77,2 66,4 71,7 79,1 80,0 73,8 78,0 85,7
Wholesale intermediation
activities
Comerţ cu ridicata al produselor
agricole brute şi al animalelor vii 100,1 125,9 121,3 118,9 137,8 137,4 92,2 75,4 92,2 71,5 81,1 88,5 74,3
Wholesale of agricultural raw
materials and live animals
Comerţ cu ridicata al produselor
alimentare, al băuturilor şi al
tutunului 101,8 97,4 100,7 99,0 96,9 102,5 96,2 103,7 88,8 94,1 94,7 91,7 78,1
Wholesale of food, beverages
and tobacco
Comerţ cu ridicata al bunurilor de
consum 91,4 91,5 85,7 89,6 92,7 87,1 98,2 95,8 95,9 90,0 96,5 94,5 93,2
Wholesale of households goods
Comerţ cu ridicata al
echipamentului informatic şi de
telecomunicaţii 62,9 85,7 88,0 84,7 88,6 86,9 98,0 105,4 94,5 84,5 111,8 77,5 101,6
Wholesale of information and
communication equipment
Comerţ cu ridicata al altor
maşini, echipamente şi furnituri 84,4 72,8 66,8 79,1 69,0 66,9 63,5 73,7 75,7 61,2 77,5 77,0 96,5
Wholesale of other machinery,
equipment and supplies
Comerţ cu ridicata specializat al
altor produse 81,0 75,6 69,1 68,0 61,9 65,0 60,8 68,5 68,8 67,9 70,9 85,7 78,9
Other specialised wholesale
Comerţ cu ridicata nespecializat 80,3 77,3 74,6 80,2 79,4 85,1 74,9 78,2 77,4 72,6 78,6 85,1 77,7
Non-specialised wholesale
1)
Date provizorii./ 1) Provisional data.
* Fără TVA / *) Net of VAT.
)
P P P P

77
COMERŢ INTERNAŢIONAL
INTERNATIONAL TRADE
35. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
INTERNATIONAL TRADE IN GOODS

2008 1) 2009
dec ian 2) feb 2) mar 2) apr 2) mai 2) iun 2) iul 2) aug 2) sep 2) oct 2) nov 2) dec 3) 1.I-31.XII3)
Dec Jan 2) Feb 2) Mar 2) Apr 2) May 2) June 2) July 2) Aug 2) Sep 2) Oct 2) Nov 2) Dec 3)
- milioane lei / lei million -
Exporturi FOB 7612,8 8086,8 8939,7 11100,5 9132,1 9633,9 10735,2 11828,4 9259,1 11065,7 11696,9 11794,1 9866,3 123138,7
FOB Exports
INTRA UE/ EU 5273,2 6303,4 6840,6 8054,3 6640,7 7212,7 7925,0 8739,9 6367,1 8498,5 9124,4 8935,0 6761,7 91403,3
EXTRA UE/ EU 2339,6 1783,4 2099,1 3046,2 2491,4 2421,2 2810,2 3088,5 2892,0 2567,2 2572,5 2859,1 3104,6 31735,4
Importuri CIF 13728,7 10982,0 12651,0 13918,1 13009,0 12941,4 13949,3 14169,3 12509,5 15831,1 15619,2 15355,9 13473,8 164409,6
CIF imports
INTRA UE/ EU 9897,4 8233,6 9326,5 10427,0 9407,4 9499,3 10534,3 10210,1 8692,5 11664,4 11786,0 11283,4 9334,2 120398,7
EXTRA UE/ EU 3831,3 2748,4 3324,5 3491,1 3601,6 3442,1 3415,0 3959,2 3817,0 4165,7 3833,2 4072,5 4139,6 44010,9
Sold FOB/CIF -6115,9 -2895,2 -3711,3 -2817,6 -3876,9 -3307,5 -3214,1 -2340,9 -3250,4 -4765,4 -3922,3 -3561,8 -3607,5 -41270,9
FOB/CIF trade
balance
INTRA UE/ EU -4624,2 -1930,2 -2485,9 -2372,7 -2766,7 -2286,6 -2609,3 -1470,2 -2325,4 -3165,9 -2661,6 -2348,4 -2572,5 -28995,4
EXTRA UE/ EU -1491,7 -965,0 -1225,4 -444,9 -1110,2 -1020,9 -604,8 -870,7 -925,0 -1599,5 -1260,7 -1213,4 -1035,0 -12275,5
- milioane euro / euro million -
Exporturi FOB 1955,8 1921,7 2083,9 2590,1 2163,1 2300,8 2556,3 2802,3 2192,1 2612,6 2737,7 2749,7 2325,7 29036,0
FOB Exports
INTRA UE/ EU 1346,8 1489,2 1596,8 1880,9 1582,9 1730,1 1881,3 2072,6 1509,3 2004,9 2129,5 2083,7 1600,5 21561,7
EXTRA UE/ EU 609,0 432,5 487,1 709,2 580,2 570,7 675,0 729,7 682,8 607,7 608,2 666,0 725,2 7474,3
Importuri CIF 3525,1 2616,3 2948,5 3247,9 3081,1 3089,9 3321,0 3356,7 2961,7 3738,0 3657,0 3580,0 3176,3 38774,4
CIF imports
INTRA UE/ EU 2527,9 1945,2 2177,1 2435,0 2242,3 2278,6 2500,7 2421,3 2060,6 2751,7 2750,6 2631,4 2209,4 28403,9
EXTRA UE/ EU 997,2 671,1 771,4 812,9 838,8 811,3 820,3 935,4 901,1 986,3 906,4 948,6 966,9 10370,5
Sold FOB/CIF -1569,3 -694,6 -864,6 -657,8 -918,0 -789,1 -764,7 -554,4 -769,6 -1125,4 -919,3 -830,3 -850,6 -9738,4
FOB/CIF trade
balance
INTRA UE/ EU -1181,1 -456,0 -580,3 -554,1 -659,4 -548,5 -619,4 -348,7 -551,3 -746,8 -621,1 -547,7 -608,9 -6842,2
EXTRA UE/ EU -388,2 -238,6 -284,3 -103,7 -258,6 -240,6 -145,3 -205,7 -218,3 -378,6 -298,2 -282,6 -241,7 -2896,2
- în % faţă de luna corespunzătoare din anul precedent 4) -
- in % as against the corresponding month from the previous year 4) -
Exporturi FOB 85,4 76,0 72,7 93,9 77,7 75,8 83,2 86,2 82,5 87,7 83,9 107,0 118,9
FOB Exports
INTRA UE/ EU 85,3 81,5 78,0 97,7 81,5 82,3 88,8 89,9 83,1 92,7 91,6 112,9 118,8
EXTRA UE/ EU 85,5 61,8 59,3 85,2 68,9 61,1 70,8 77,2 81,3 74,3 64,7 91,8 119,1
Importuri CIF 78,2 65,2 66,0 66,8 61,6 62,6 63,0 63,0 65,7 67,7 67,1 82,3 90,1
CIF imports
INTRA UE/ EU 80,5 69,5 66,8 71,1 62,4 67,6 67,8 66,6 70,7 73,5 72,1 85,7 87,4
EXTRA UE/ EU 72,9 55,2 63,8 56,4 59,5 51,8 51,9 55,1 56,6 55,5 55,4 74,2 97,0
- cumulat în % faţă de perioada cumulată din anul precedent 4) -
- cumulate in % as against cumulated period from the previous year 4) -
Exporturi FOB 114,1 76,0 74,2 80,9 80,1 79,2 79,9 80,9 81,1 81,8 82,1 84,1 86,1
FOB Exports
INTRA UE/ EU 111,7 81,5 79,7 85,6 84,6 84,1 84,9 85,7 85,4 86,3 86,9 89,0 90,7
EXTRA UE/ EU 120,3 61,8 60,4 69,2 69,1 67,3 67,9 69,4 70,9 71,2 70,5 72,2 75,0
Importuri CIF 111,5 65,2 65,6 66,0 64,8 64,3 64,1 63,9 64,1 64,6 64,9 66,3 67,7
CIF imports
INTRA UE/ EU 108,9 69,5 68,0 69,1 67,3 67,4 67,4 67,3 67,7 68,4 68,8 70,2 71,3
EXTRA UE/ EU 118,1 55,2 59,5 58,4 58,7 57,1 56,1 55,9 56,0 56,0 55,9 57,3 59,6
Notă: Comerţul INTRA UE include expedierile/introducerile de bunuri către/din statele membre ale Uniunii Europene.
P

Comerţul EXTRA UE include exporturile/importurile de bunuri către/din statele nemembre ale Uniunii Europene.
Note: INTRA EU trade include dispatches/arrivals of goods to/from EU members states.
EXTRA EU trade include exports/imports of goods to/from EU non-member states.
1)
P Date definitive. / 1) Final data.
P P P

2)
P Date revizuite. / 2) Revised data.
P P P

3) 3)
P
Date estimate. / Estimated data.
P P

4)
Calculate din valori exprimate in euro. / 4) Calculated from values expressed in euro.
P

36. CURSUL DE SCHIMB AL PIEŢEI VALUTARE


EXCHANGE RATE OF FOREIGN CURRENCY MARKET
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
- lei / euro - / - lei / euro -
- mediu 4,2327 4,2839 4,2821 4,1954 4,1689 4,2126 4,2168 4,2185 4,2389 4,2848 4,2881 4,2248 4,1409
average
- la sfârşitul lunii 4,2775 4,2909 4,2348 4,1835 4,1786 4,2067 4,2127 4,2231 4,1981 4,2955 4,2738 4,2282 4,1220
end of month
Sursa: Banca Naţională a României. / Source: National Bank of Romania.

80
37. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI PE SECŢIUNI DIN CLASIFICAREA STANDARD DE
COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)
INTERNATIONAL TRADE IN GOODS BY SECTION OF STANDARD INTERNATIONAL TRADE
CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

- milioane lei - - lei million -

Cod CSCI Rev. 4 Denumire secţiuni Decembrie / December 1.I.-31.XII. 1.I.-31.XII.


SITC Rev. 4 Code Sections 20081) 20092)
2008 1) 2009 2)
P P
P P

P P
P P

Exporturi FOB / FOB Exports 7612,8 9866,3 123812,4 123138,7


0 Produse alimentare şi animale vii 461,1 374,1 4595,5 5582,9
Food products and live animals
1 Băuturi şi tutun 66,4 134,4 1229,2 1803,7
Beverages and tobacco
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 412,0 524,8 7046,8 6979,9
Crude materials, inedible, excluding fuel
3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe 451,3 627,7 11214,0 7368,6
Mineral fuels, lubricants and connected materials
4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi vegetală
T 24,5 32,2 351,7 332,9
Animal and vegetal oils, fats and wax
5 Produse chimice si produse conexe nespecificate în altă parte 349,5 667,8 7500,4 6233,2
Chemicals and similar products not elsewhere specified
6 Produse prelucrate clasificate în principal după materia primă 1243,6 1513,1 24176,6 19306,0
Manufactured products mainly classified by raw material
7 Maşini şi echipamente de transport 3048,4 4334,5 44549,0 52769,1
Machinery and transport equipment
8 Articole manufacturate diverse 1551,4 1645,1 23088,3 22610,8
Miscellaneous manufactured articles
9 Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă secţiune 4,6 12,6 60,9 151,6
Goods and transactions non classified in other section

Importuri CIF / CIF Imports 13728,7 13473,8 210133,1 164409,6


0 Produse alimentare şi animale vii 1171,6 1047,9 12479,8 12803,0
Food products and live animals
1 Băuturi şi tutun 117,9 108,4 1400,6 1350,7
Beverages and tobacco
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 294,5 303,2 5767,8 3829,2
Crude materials, inedible, excluding fuel
3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe 1307,4 1622,0 25990,3 15484,7
Mineral fuels, lubricants and connected materials
4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi vegetală 68,8 49,9 850,6 675,2
Animal and vegetal oils, fats and wax
5 Produse chimice si produse conexe nespecificate în altă parte 1769,0 1673,1 22733,9 23047,3
Chemicals and similar products not elsewhere specified
6 Produse prelucrate clasificate în principal după materia primă 2571,9 2562,9 46084,8 35438,7
Manufactured products mainly classified by raw material
7 Maşini şi echipamente de transport 4933,5 4861,5 75637,7 55540,1
Machinery and transport equipment
8 Articole manufacturate diverse 1491,4 1239,6 19158,6 16197,8
Miscellaneous manufactured articles
9 Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă secţiune 2,7 5,3 29,0 42,9
Goods and transactions non classified in other section

Soldul operatiunilor de comert international FOB/CIF -6115,9 -3607,5 -86320,7 -41270,9


International Trade Balance FOB/CIF
0 Produse alimentare şi animale vii -710,5 -673,8 -7884,3 -7220,1
Food products and live animals
1 Băuturi şi tutun -51,5 26,0 -171,4 453,0
Beverages and tobacco
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 117,5 221,6 1279,0 3150,7
Crude materials, inedible, excluding fuel
3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe -856,1 -994,3 -14776,3 -8116,1
Mineral fuels, lubricants and connected materials
4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi vegetală -44,3 -17,7 -498,9 -342,3
Animal and vegetal oils, fats and wax
5 Produse chimice si produse conexe nespecificate în altă parte -1419,5 -1005,3 -15233,5 -16814,1
Chemicals and similar products not elsewhere specified
6 Produse prelucrate clasificate în principal după materia primă -1328,3 -1049,8 -21908,2 -16132,7
Manufactured products mainly classified by raw material
7 Maşini şi echipamente de transport -1885,1 -527,0 -31088,7 -2771,0
Machinery and transport equipment
8 Articole manufacturate diverse 60,0 405,5 3929,7 6413,0
Miscellaneous manufactured articles
9 Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă secţiune 1,9 7,3 31,9 108,7
Goods and transactions non classified in other section
1) 1)
P P
Date definitive. / Final data.
P
P

2)
P P Date estimate. / 2) Estimated data.
P P

81
38. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI PE SECŢIUNI DIN CLASIFICAREA STANDARD DE
COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)
INTERNATIONAL TRADE IN GOODS BY SECTION OF STANDARD INTERNATIONAL TRADE
CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

- milioane euro - - euro million -

Cod CSCI Rev. 4 Denumire secţiuni Decembrie / December 1.I.-31.XII. 1.I.-31.XII.


SITC Rev. 4 Code Sections 2008P1)P 2009P2)P
2008 1)
P
P
2009 2)
P
P

Exporturi FOB / FOB Exports 1955,8 2325,7 33724,6 29036,0


0 Produse alimentare şi animale vii 118,8 88,3 1249,5 1317,3
Food products and live animals
1 Băuturi şi tutun 17,0 31,8 335,1 425,8
Beverages and tobacco
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 106,0 123,2 1925,6 1645,2
Crude materials, inedible, excluding fuel
3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe 116,7 147,4 3068,6 1737,1
Mineral fuels, lubricants and connected materials
4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi vegetală
T 6,3 7,6 96,1 78,5
Animal and vegetal oils, fats and wax
5 Produse chimice si produse conexe nespecificate în altă parte 90,0 157,2 2050,3 1468,9
Chemicals and similar products not elsewhere specified
6 Produse prelucrate clasificate în principal după materia primă 319,8 356,4 6588,7 4552,3
Manufactured products mainly classified by raw material
7 Maşini şi echipamente de transport 783,0 1021,9 12113,8 12440,7
Machinery and transport equipment
8 Articole manufacturate diverse 397,0 388,9 6280,4 5334,5
Miscellaneous manufactured articles
9 Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă secţiune 1,2 3,0 16,5 35,7
Goods and transactions non classified in other section

Importuri CIF / CIF Imports 3525,1 3176,3 57240,3 38774,4


0 Produse alimentare şi animale vii 300,2 247,3 3388,8 3019,6
Food products and live animals
1 Băuturi şi tutun 30,2 25,6 380,5 318,9
Beverages and tobacco
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 75,9 71,3 1575,3 903,6
Crude materials, inedible, excluding fuel
3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe 339,4 379,7 7112,8 3647,4
Mineral fuels, lubricants and connected materials
4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi vegetală 17,7 11,8 231,3 159,3
Animal and vegetal oils, fats and wax
5 Produse chimice si produse conexe nespecificate în altă parte 453,6 395,1 6185,3 5435,5
Chemicals and similar products not elsewhere specified
6 Produse prelucrate clasificate în principal după materia primă 659,9 605,1 12561,6 8361,1
Manufactured products mainly classified by raw material
7 Maşini şi echipamente de transport 1264,9 1146,5 20586,9 13098,5
Machinery and transport equipment
8 Articole manufacturate diverse 382,6 292,7 5209,9 3820,4
Miscellaneous manufactured articles
9 Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă secţiune 0,7 1,2 7,9 10,1
Goods and transactions non classified in other section

Soldul operatiunilor de comert international FOB/CIF -1569,3 -850,6 -23515,7 -9738,4


International Trade Balance FOB/CIF
0 Produse alimentare şi animale vii -181,4 -159,0 -2139,3 -1702,3
Food products and live animals
1 Băuturi şi tutun -13,2 6,2 -45,4 106,9
Beverages and tobacco
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 30,1 51,9 350,3 741,6
Crude materials, inedible, excluding fuel
3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe -222,7 -232,3 -4044,2 -1910,3
Mineral fuels, lubricants and connected materials
4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi vegetală -11,4 -4,2 -135,2 -80,8
Animal and vegetal oils, fats and wax
5 Produse chimice si produse conexe nespecificate în altă parte -363,6 -237,9 -4135,0 -3966,6
Chemicals and similar products not elsewhere specified
6 Produse prelucrate clasificate în principal după materia primă -340,1 -248,7 -5972,9 -3808,8
Manufactured products mainly classified by raw material
7 Maşini şi echipamente de transport -481,9 -124,6 -8473,1 -657,8
Machinery and transport equipment
8 Articole manufacturate diverse 14,4 96,2 1070,5 1514,1
Miscellaneous manufactured articles
9 Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă secţiune 0,5 1,8 8,6 25,6
Goods and transactions non classified in other section
1) 1)
P P
Date definitive. / Final data.
P
P

2)
P P Date estimate. / 2) Estimated data.
P P

82
Exporturile FOB, importurile CIF şi soldul operaţiunilor de comerţ internaţional
în perioada decembrie 2008 - decembrie 2009
FOB exports, CIF imports and foreign trade operation balance
during December 2008 – December 2009

19000 mil. lei / mill. lei


17500
16000
14500
13000
11500
10000
8500
7000
5500
4000
2500
1000
-500
-2000
-3500
-5000
-6500
-8000
-9500
dec ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
Dec Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec

2008 2009

Export FOB / FOB exports Import CIF / CIF imports Sold FOB/CIF / FOB/CIF balance

Indicii cursului de schimb mediu lunar (lei/EURO) şi ai preţurilor de consum


în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Monthly average exchange rate indices (lei/EURO) and consumer price indices
during January 2009 - January 2010
luna precedentă = 100 / previous month = 100

%
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian
Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan
2009 2010

Indicele preturilor de consum / Consumer prices index

Indicele cursului de schimb (lei/euro) / Exchange rate index (lei/euro)

83
SERVICII
SERVICES
39 INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI P P

TURNOVER*) VOLUME INDICES OF MARKET SERVICES RENDERED TO THE POPULATION


P P

- serie brută - - unadjusted series -


luna precedentă = 100 / previous month = 100

2009 1) 2010

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 89,9 98,3 111,8 93,2 110,7 97,2 106,4 100,6 90,9 100,4 90,4 104,9 104,9
Hoteluri şi restaurante 79,1 100,7 107,5 92,1 117,4 103,2 113,9 99,9 88,1 98,7 83,8 102,9 104,1
Hotels and restaurants
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 118,2 99,1 118,6 92,3 103,8 79,2 97,2 106,7 97,5 109,3 101,1 108,9 103,1
Gambling and other recreation activities
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor;
alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 75,5 80,7 123,8 108,3 91,8 163,6 95,4 86,1 83,6 76,4 91,2 102,3 122,2
Travel agencies, tour-operators, reservation
service and related activities
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 99,5 76,3 104,6 102,2 112,2 102,9 90,2 96,7 92,8 85,3 95,5 101,7 100,7
Hairdressing and other beautifying activities
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a
produselor din blană 59,2 107,3 100,1 95,4 114,0 93,3 130,3 104,7 86,3 77,0 93,4 93,9 119,5
Washing and (dry) cleaning of textile and fur
products
Alte activităţi 73,7 99,3 94,0 94,0 122,2 104,9 90,7 93,3 102,8 103,5 94,0 99,1 123,4
Other activities
1) 1)
Date rectificate. / Rectified data.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.
) )
* Fără TVA / * Net of VAT.
P P P P

40. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI P
P

TURNOVER*) VOLUME INDICES OF MARKET SERVICES RENDERED TO THE POPULATION


P
P

- serie brută - - unadjusted series -


P
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100

2009 1) 2010

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 96,0 94,5 91,6 81,7 83,8 77,2 79,6 78,5 81,0 83,7 81,2 91,7 107,0
Hoteluri şi restaurante 101,4 91,2 83,4 70,1 75,6 73,6 80,7 78,7 79,3 86,1 78,2 81,3 107,1
Hotels and restaurants
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 91,7 112,8 115,1 112,8 114,9 98,7 94,8 94,1 94,8 94,6 101,9 128,1 111,8
Gambling and other recreation activities
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-
operatorilor; alte servicii de rezervare şi
asistenţă turistică 69,0 55,8 63,1 61,8 43,2 50,4 45,9 43,1 56,6 45,2 39,1 59,9 96,9
Travel agencies, tour-operators, reservation
service and related activities
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 121,6 91,8 88,7 78,7 91,1 81,8 77,3 77,6 71,3 58,2 60,5 62,7 63,4
Hairdressing and other beautifying activities
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile
şi a produselor din blană 70,4 78,8 71,3 69,1 79,1 70,7 82,7 91,5 74,0 53,9 52,5 51,3 103,5
Washing and (dry) cleaning of textile and
fur products
Alte activităţi 119,4 71,7 75,7 75,3 87,7 85,1 77,4 70,8 65,6 65,2 80,7 69,5 116,4
Other activities
1) 1)
Date rectificate. / Rectified data.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.
) )
* Fără TVA / * Net of VAT.
P P P P

86
41. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE ÎN SPECIAL
ÎNTREPRINDERILOR
TURNOVER*) VALUE INDICES FOR MARKET SERVICES MAINLY RENDERED TO THE ENTERPRICES
P
P

- serie brută - - unadjusted series -


luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 1) 2010
P

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 65,8 104,8 110,2 96,9 99,7 101,5 99,3 96,9 103,5 103,7 98,4 105,0 80,8

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 61,5 110,4 105,1 97,5 104,4 97,5 102,8 98,1 104,8 103,6 98,7 94,2 103,9
Land transport and transport via pipelines
Transporturi pe apă 127,1 123,4 99,7 88,6 91,8 143,1 106,9 92,9 99,4 88,9 103,6 85,1 93,0
Water transport
Transporturi aeriene 88,5 72,1 105,2 111,5 110,4 115,4 116,8 106,7 92,4 100,0 80,6 101,2 99,5
Air transport
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 88,8 102,6 106,7 96,3 101,3 109,7 107,5 98,4 103,0 107,9 82,8 100,7 76,6
Warehousing and support activities for
transportation
Activităţi de poştă şi de curier 100,0 109,1 108,0 97,0 96,7 103,3 97,9 90,3 109,8 109,3 100,6 96,5 101,4
Postal and courier activities
Activităţi de editare 66,2 94,7 114,6 100,1 110,1 93,1 87,9 94,3 119,4 100,8 100,9 106,3 74,5
Publishing activities
Activităţi de producţie cinematografică, video şi
de programe de televiziune; înregistrări audio şi
activităţi de editare muzicală 63,0 118,9 136,0 83,8 98,5 65,9 102,3 82,4 127,5 124,3 115,9 101,1 63,8
Motion picture, video and television programme
production, sound recording and music publishing
activities
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 55,7 103,6 94,7 80,5 102,4 87,5 95,5 80,0 139,9 102,9 98,3 84,0 87,9
Programming and broadcasting activities
Telecomunicaţii 87,8 95,7 105,8 108,8 104,2 92,6 92,7 99,4 102,5 96,4 101,0 108,0 76,2
Telecommunications
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 53,1 106,4 106,5 101,6 97,9 119,6 86,8 91,7 90,4 126,1 114,8 121,0 98,6
Information technology services
Activităţi de servicii informatice 89,3 85,9 103,9 109,1 93,7 119,4 68,4 104,0 125,3 87,8 107,0 130,2 110,6
Informatic service activities
Activităţi juridice şi de contabilitate; activităţi de
consultanţă în management 102,4 108,3 128,0 83,0 85,2 116,9 102,6 99,9 89,9 109,3 104,8 111,5 67,1
Legal, accounting and management consultancy
activities
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de
testări şi analiză tehnică 32,4 130,3 113,8 94,9 99,8 100,3 109,1 84,9 108,1 108,4 102,1 128,3 41,8
Architectural and engineering activities; technical
testing and analysis
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 46,7 108,9 128,5 99,7 87,6 99,6 92,6 91,2 126,8 104,8 90,2 111,7 52,7
Advertising and market research
Alte activităţi professionale, ştiinţifice şi tehnice 86,7 89,9 100,3 72,0 113,5 80,8 134,7 97,3 79,7 137,3 80,8 113,0 74,3
Other professional, scientific and technical
activities
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 84,9 113,4 91,5 90,3 113,5 102,5 112,0 103,5 96,2 107,0 107,6 98,0 87,0
Employment activities
Activităţi de investigaţie şi protecţie 92,9 95,6 102,1 100,4 96,6 101,5 100,6 107,4 96,6 92,2 109,2 98,5 109,1
Security and investigation activities
Activităţi de curăţenie 75,3 85,1 102,9 104,4 117,6 91,0 95,3 90,1 83,6 101,6 92,7 97,1 95,8
Cleaning activities
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte
activităţi de servicii prestate în special
întreprinderilor 84,4 142,0 111,3 80,1 102,7 108,4 103,3 101,7 96,3 82,3 114,4 104,4 87,4
Office administrative, office support and other
business support activities
Tranzacţii imobiliare 41,0 105,6 114,3 86,5 90,9 115,4 94,1 103,1 102,3 104,8 100,4 95,1 91,9
Real estate activities
Activităţi de închiriere şi leasing 76,9 73,9 99,8 111,5 75,4 108,3 124,7 82,2 96,2 128,0 78,2 118,1 101,1
Rental and leasing activities
1) 1)
Date rectificate. / Rectified data.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.
) )
* Fără TVA / * Net of VAT.
P P P P

87
42. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE ÎN SPECIAL
ÎNTREPRINDERILOR
TURNOVER*) VALUE INDICES FOR MARKET SERVICES MAINLY RENDERED TO THE ENTERPRICES
P P

- serie brută - - unadjusted series -


P luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month of previous year = 100
2009 1) 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
TOTAL / TOTAL 104,4 98,9 94,3 88,7 85,1 80,1 85,3 85,0 82,1 81,9 79,6 79,4 97,6

Transporturi terestre şi transporturi prin


conducte 82,5 83,3 78,1 73,6 74,1 68,9 65,9 69,6 68,0 69,0 68,2 72,2 122,0
Land transport and transport via pipelines
Transporturi pe apă 111,5 103,0 89,2 88,5 77,2 86,9 95,5 88,3 92,5 78,0 96,9 141,0 103,1
Water transport
Transporturi aeriene 120,6 88,7 72,8 111,0 92,7 87,3 109,6 103,7 94,1 100,3 99,4 89,6 100,8
Air transport
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru
transporturi 109,7 100,4 98,7 92,7 88,7 93,9 96,3 99,0 97,4 98,9 93,1 102,0 88,0
Warehousing and support activities for
transportation
Activităţi de poştă şi de curier 121,0 106,3 113,1 117,4 116,2 113,2 117,2 107,9 110,3 109,0 115,0 117,3 118,9
Postal and courier activities
Activităţi de editare 114,7 95,2 96,9 94,0 98,8 101,0 94,9 79,3 77,7 77,1 78,0 78,8 88,7
Publishing activities
Activităţi de producţie cinematografică,
video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare
muzicală 113,5 100,5 100,6 84,6 94,2 52,7 113,2 66,1 66,2 80,2 65,6 86,9 88,0
Motion picture, video and television
programme production, sound recording and
music publishing activities
Activităţi de difuzare şi transmitere de
programe 87,6 94,5 71,4 61,1 62,1 49,7 60,8 42,3 45,9 49,3 47,9 35,8 56,4
Programming and broadcasting activities
Telecomunicaţii 125,9 117,2 101,9 105,5 107,3 90,2 107,1 101,1 101,7 94,7 85,8 92,8 80,5
Telecommunications
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 79,4 80,4 80,7 79,2 65,1 78,1 71,2 65,3 64,2 78,0 102,0 90,2 167,6
Information technology services
Activităţi de servicii informatice 158,6 147,9 122,0 167,2 128,1 138,5 93,9 155,5 135,6 122,3 149,5 106,2 131,6
Informatic service activities
Activităţi juridice şi de contabilitate; activităţi
de consultanţă în management 147,7 147,0 185,3 138,2 117,6 123,8 133,5 185,4 150,4 140,9 159,2 138,5 90,8
Legal, accounting and management
consultancy activities
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi
de testări şi analiză tehnică 107,0 105,0 93,7 84,9 84,4 72,8 106,1 88,6 87,6 105,1 74,4 64,8 83,8
Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 96,8 99,7 91,9 75,8 73,6 59,2 66,0 65,6 59,2 54,7 48,4 64,1 72,4
Advertising and market research
Alte activităţi professionale, ştiinţifice şi
tehnice 94,7 93,9 75,7 68,1 55,0 52,3 84,5 92,8 74,0 81,8 68,7 67,5 57,9
Other professional, scientific and technical
activities
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 119,8 104,5 84,0 80,3 78,9 74,5 85,2 100,3 103,4 105,2 112,5 116,4 119,3
Employment activities
Activităţi de investigaţie şi protecţie 119,2 112,1 108,9 107,0 100,9 101,7 93,2 100,0 101,9 86,6 101,4 92,4 108,5
Security and investigation activities
Activităţi de curăţenie 139,2 142,2 109,2 101,6 131,3 76,1 127,7 102,9 86,5 91,2 79,9 48,4 61,6
Cleaning activities
Activităţi de secretariat, servicii suport şi
alte activităţi de servicii prestate în special
întreprinderilor 121,1 152,3 121,2 99,6 92,3 110,7 108,5 115,8 103,2 96,8 117,9 118,2 122,3
Office administrative, office support and
other business support activities
Tranzacţii imobiliare 82,0 73,6 77,5 68,9 56,7 64,1 57,9 59,1 64,2 66,0 65,8 44,6 100,1
Real estate activities
Activităţi de închiriere şi leasing 113,4 46,3 55,4 77,1 54,2 43,1 51,2 45,1 47,1 41,7 53,5 60,1 79,0
Rental and leasing activities
1)
Date rectificate. / 1) Rectified data.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.
) )
* Fără TVA / * Net of VAT.
P P P P

88
43. TRANSPORTUL DE PASAGERI
PASSENGERS TRANSPORT

Pasageri transportaţi Parcursul pasagerilor


- mii pasageri - - millioane pasageri – km -
Anii Transported passengers Passenger transport performance
Years - thousand passengers - - million passengers- km -
Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
1st Q.
P
P
2 nd Q.
P
P
3 rd Q.
P
P
4 th Q.
P
P
1st Q.
P
P
2 nd Q.
P
P
3 rd Q.
P
P
4 th Q.
P
P

Transport feroviar 2008 20759 20000 19245 18248 1549 1734 2086 1589
Railway transport 2009 18383 18039 17385 1375 1570 1809
din care: / of which:
- transport naţional 2008 20672 19908 19058 18121 1522 1706 2029 1549
national transport 2009 18314 17949 17215 1354 1542 1755
- transport internaţional 2008 87 92 187 127 27 28 57 40
international transport 2009 69 90 170 21 28 54
Transport rutier judeţean, interjudeţean şi
internaţional 2008 68522 71522 74669 82240 4504 4993 6140 4557
Interurban and international road transport 2009 65521 68525 63006 4007 4639 4653
din care: / of which:
- transport naţional 2008 67845 70755 73200 81664 3244 3354 3533 3750
national transport 2009 P 64973 67774 61935 3203 3419 3162
- transport internaţional 2008 677 767 1469 576 1260 1639 2607 807
international transport 2009 P 548 751 1071 804 1220 1491
Transport pe căi navigabile interioare 2008 29 47 87 31 1 8 10 2
Inland waterways transport 2009 23 37 73 1 8 9
din care: / of which:
- transport naţional 2008 29 44 83 31 1 2 4 2
national transport 2009 23 34 69 1 2 3
- transport internaţional 2008 - 3 4 - - 6 6 -
international transport 2009 - 3 4 - 6 6
Transport aerian 1) 2008 1755 2387 2879 2056
Air transport 1) 2009 1763 2311 2882
din care: / of which:
- transport naţional 2008 282 350 361 327
national transport 2009 262 316 335
- transport internaţional 2008 1473 2037 2518 1729
international transport 2009 1501 1995 2547
Transport maritim 2) P
P
2008 - 9 22 7
Maritime transport 2) P
P
2009 *) 3 8
Transport rutier public local 2008 556786 548890 507830 553968 3758 3675 3448 3756
Local public transport 2009 558748 529019 470392 3747 3473 3049
1)
Date statistice colectate conform legislaţiei europene în vigoare (activitatea tuturor operatorilor de transport care încarcă/îmbarcă sau descarcă/debarcă pe
teritoriul României), cele publicate anterior reprezentând numai activitatea operatorilor naţionali. Vezi Note metodologice.
1)
Statistical data collected according to European legislation in force (activity of all transport operators wich load/embark or unload/land on the territory of
Romania), those previously issued representing only activity of national operators. See Methodological Notes.
2)
Pasageri de croazieră, inclusiv pasageri de croazieră în excursie – intrări.
2)
Cruise passengers including cruise passengers on cruise passengers excursion – inwards.
) )
* Date sub 0,5 mii pasageri / * Data under 0.5 thou. passengers

89
44. TRANSPORTUL DE MĂRFURI
GOODS TRANSPORT

Mărfuri transportate - mii tone - Parcursul mărfurilor - millioane tone- km -


Transported goods – thousand tonnes - Goods transport performance
Anii
- million tonnes- km -
Years
Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
1st Q.
P
P
2 nd Q.
P
P
3 rd Q.
P
P
4 th Q.
P
P
1st Q.
P
P
2 nd Q.
P
P
3 rd Q.
P
P
4 th Q.
P
P

Transport feroviar 1)
P P 2008 16721 17327 17549 15114 3952 3910 3985 3389
Rail transport 1) P P 2009 11828 11107 13370 2630 2440 3008
din care: / of which:
- transport naţional 2008 13307 14044 14737 12958 3043 2985 3095 2699
national transport 2009 10544 10069 12117 2261 2106 2626
- transport internaţional 2)P
P
2008 3414 3283 2812 2156 909 925 890 690
international transport 2) P
P
2009 1284 1038 1253 369 334 382
Transport pe căi navigabile interioare 3) 2008 7317 8577 8227 6174 1960 2387 2134 2206
Inland waterways transport 3) 2009 5097 4763 6287 2673 2495 3171
din care: / of which:
- transport naţional 2008 5393 6636 6513 4104 1059 1401 1308 854
national transport 2009 2026 1995 2911 450 429 678
- transport internaţional 2008 1889 1924 1674 2038 871 975 806 1331
international transport 2009 1641 1443 1410 1202 1087 901
- tranzit 2008 35 17 40 32 30 11 20 21
- transit 2009 1430 1325 1966 1021 979 1592
Transport prin conducte petroliere magistrale 2008 3161 3096 3056 3077 461 409 455 395
Transport by oil pipelines 2009 2289 2510 1882 296 349 306
din care: / of which:
- transport naţional 2008 1085 1092 1073 1080 89 92 96 92
national transport 2009 1031 1021 1031 86 89 93
- transport internaţional 2008 2076 2004 1983 1997 372 317 359 303
international transport 2009 1258 1489 851 210 260 213
Transport maritim 3) 2008 11123 13518 13744 12073
Maritime transport 3) 2009 8414 8688 10028
din care: / of which:
- transport naţional 2008 6 - - 12
national transport 2009 52 65 14
- transport internaţional 2008 11117 13518 13744 12061
international transport 2009 8362 8623 10014
Transport aerian 3) 2008 6 6 8 7
Air transport 3) 2009 5 6 6
din care: / of which:
- transport naţional 2008 *) 1 1 *)
national transport 2009 *) *) *)
- transport internaţional 2008 6 5 7 7
international transport 2009 5 6 6
Transport rutier 2008 81232 106743 100340 76290 17731 14502 13659 10485
Road transport 2009 48750 89147 90317 6483 9661 9949
din care: / of which:
- transport naţional 2008 75863 102142 96357 72770 5693 6863 5994 4633
national transport 2009 46479 86076 87931 2921 6158 6635
- transport internaţional 2008 5369 4601 3983 3520 12038 7639 7665 5852
international transport 2009 2271 3071 2386 3562 3503 3314
1)
Parcurs de exploatare tarifar.
1)
Tariff data on transport of goods by rail perfomance.
2)
Include tranzitul.
2)
Including transit.
3)
Date statistice colectate conform legislaţiei europene în vigoare (activitatea tuturor operatorilor de transport care încarcă/îmbarcă sau descarcă/debarcă pe
teritoriul României), cele publicate anterior reprezentând numai activitatea operatorilor naţionali. Vezi Note Metodologice.
3)
Statistical data collected according to European legislation in force (activity of all transport operators wich load/embark or unload/land on the territory of
Romania), those previously issued representing only activity of national operators. See Methodological Notes.
) )
* Date sub 0,5 mii pasageri / * Data under 0.5 thou. passengers

90
45. TRANSPORTUL PORTUAR DE MĂRFURI
GOODS TRANSPORT AT PORTS

Realizări / Achieved
U.M. Anii
Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
M.U. Years
1st Q.
P
P
2 nd Q.
P
P
3 rd Q.
P
P
4 th Q.
P
P

Transport portuar de mărfuri mii tone 2008 18440 22095 21971 18247
Goods transport at ports thou tonnes 2009 13511 13451 16315
din care: / of which:
Transport portuar maritim mii tone 2008 11123 13518 13744 12073
Transport at maritime ports thou tonnes 2009 8414 8688 10028
- Mărfuri încărcate mii tone 2008 4500 5234 5721 5402
Loaded goods thou tonnes 2009 4725 4938 5235
- Mărfuri descărcate mii tone 2008 6623 8284 8023 6671
Unloaded goods thou tonnes 2009 3689 3750 4793

Transport portuar pe căi navigabile


interioare mii tone 2008 7317 8577 8227 6174
Transport at inland waterways ports thou tonnes 2009 5097 4763 6287
- Mărfuri încărcate mii tone 2008 3667 4344 3665 2456
Loaded goods thou tonnes 2009 1418 1253 1910
- Mărfuri descărcate mii tone 2008 3615 4216 4522 3686
Unloaded goods thou tonnes 2009 2249 2185 2411
- Tranzit mii tone 2008 35 17 40 32
Transit thou tonnes 2009 1430 1325 1966

Transport portuar pe căi navigabile


interioare – tone – km - mil. tone - km 2008 1960 2387 2134 2206
Transport performance at inland mill. tonnes - km 2009 2673 2495 3171
waterways ports
- Mărfuri încărcate mil. tone - km 2008 982 1304 1012 821
Loaded goods mill. tonnes - km 2009 579 445 690
- Mărfuri descărcate mil. tone - km 2008 948 1072 1102 1364
Unloaded goods mill. tonnes - km 2009 1073 1071 889
- Tranzit mil. tone - km 2008 30 11 20 21
Transit mill. tonnes - km 2009 1021 979 1592

91
46. TRANSPORTUL AEROPORTUAR DE PASAGERI ŞI MĂRFURI
AIR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS

Anii Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV


Years 1st Q.
P P
2 nd Q.
P P 3 rd Q.
P P 4 th Q.
P P

A.Trafic comercial / A. Commercial traffic

Pasageri - număr – total (a+b) 2008 1755089 2386988 2878940 2055549


Passengers - number - total (a+b) 2009 1762838 2310655 2882700
a) îmbarcaţi 2008 906091 1205392 1454519 1026829
a) embarked 2009 892371 1161476 1451442
b) debarcaţi 2008 848998 1181596 1424421 1028720
b) disembarked 2009 870467 1149179 1431258

Mărfuri (inclusiv poştă) - total (c+d) 2008 5491 6193 7631 7371
Goods (including mail) - total (c+d) 2009 5431 6054 6065
c) încărcate 2008 1736 2002 2590 2600
c) loaded 2009 1931 2067 2252
d) descărcate 2008 3755 4191 5041 4771
d) unloaded 2009 3500 3987 3813

Mişcări aeronave – număr - total 2008 32119 38205 42450 37337


Aircrafts' movements – number - total 2009 35441 40336 45339

1.Curse regulate / 1. Regular flights


Pasageri- număr – total (a+b) 2008 1706340 2258037 2634382 1915679
Passengers - number - total (a+b) 2009 1573236 2210895 2684006
a) îmbarcaţi 2008 880488 1134032 1335923 955544
a) embarked 2009 797007 1105405 1355384
b) debarcaţi 2008 825852 1124005 1298459 960135
b) disembarked 2009 776229 1105490 1328622

Mărfuri (inclusiv poştă) - total (c+d) 2008 5470 6009 7565 7190
Goods (including mail) - total (c+d) 2009 5269 5952 5922
c) încărcate 2008 1730 1882 2563 2523
c) loaded 2009 1860 2019 2177
d) descărcate 2008 3740 4127 5002 4667
d) unloaded 2009 3409 3933 3745

Mişcări aeronave – număr - total 2008 29361 33790 35917 32659


Aircrafts' movements – number - total 2009 31728 36452 39697

2. Curse neregulate / 2. Irregular flights


Pasageri - număr – total (a+b) 2008 48749 128951 244558 139870
Passengers - number - total (a+b) 2009 189602 99760 198694
a) îmbarcaţi 2008 25603 71360 118596 71285
a) embarked 2009 95364 56071 96058
b) debarcaţi 2008 23146 57591 125962 68585
b) disembarked 2009 94238 43689 102636

Mărfuri (inclusiv poştă) - total (c+d) 2008 21 184 66 181


Goods (including mail) - total (c+d) 2009 162 102 143
c) încărcate 2008 6 120 27 77
c) loaded 2009 71 48 75
d) descărcate 2008 15 64 39 104
d) unloaded 2009 91 54 68

Mişcări aeronave – număr - total 2008 2758 4415 6533 4678


Aircrafts' movements – number - total 2009 3713 3884 5642

B.Mişcări de aeronave în transportul aerian


necomercial – număr 2008 1964 6161 3576 3591
B. Aircrafts’ movements in non- 2009 2027 6199 4527
commercial air transport – number

92
47. ÎNMATRICULĂRI NOI DE VEHICULE RUTIERE *) P

NEW REGISTRATIONS OF ROAD VEHICLES *) P P

- număr - - number -
Anii Trimestrul / Quarter
Years Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
1st Q.
P P 2 nd Q.
P P 3 rd Q.
P P 4 th Q.
P P

Vehicule pentru transportul călătorilor


Vehicles for passengers transport

Autoturisme (inclusiv taxiuri) 2008 116759 108440 171665 189612


Cars (including taxis) 2009 105922 85821 62096 75041

Autocare, autobuze, microbuze 2008 2586 1970 1181 1526


Coaches, buses, vans 2009 594 352 233 407

Alte vehicule pentru transportat călători (motorete,


motociclete) 2008 3253 6529 3860 2007
Other vehicles for passengers transport (mopeds, 2009 1638 3419 2490 1093
motorcycles)

Vehicule pentru transportul mărfurilor


Vehicles for goods transport

Autocamioane (autoutilitare şi autospeciale),


vehicule rutiere pentru scopuri speciale şi alte
vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor 2008 17222 19779 18808 17026
Motor vehicles (utilitarians and special motor 2009 9423 7762 5853 9391
vehicles), road vehicles for special purposes and
other road vehicles for goods transport

Autotractoare şi autoremorchere 2008 154 94 39 15


Motor tractors and motor trailers 2009 6 2 5 2

Remorci şi semiremorci 2008 6143 7248 6265 5448


Trailers and semitrailers 2009 4314 4801 4247 3394
)
* Nu sunt cuprinse tramvaiele şi troleibuzele, remorcile din agricultură şi vehiculele de locuit.
P
P

*) Trams, troleybuses, agricultural trailers and housing vehicles are not included.
P P

Sursa: Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Source: Direction of Driving-licenses Regime and Vehicles Registration within the Ministry of Administration and Interior.

93
48. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
TURISTICĂ
ARRIVALS IN THE MAIN ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION WITH FUNCTIONS OF
TOURISTIC ACCOMMODATION

- număr - - number -
Tipuri de structuri de primire 20091) 2010
turistică / Zone turistice ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Types of establishments of Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
tourists reception / Tourism
area
Total / Total 336506 351395 376530 392451 544152 609569 802152 854978 538725 501289 413269 356016 308490

- români 268979 278948 289197 299277 415190 476308 667411 713660 406171 377252 323583 288937 242068
Romanians
- străini 67527 72447 87333 93174 128962 133261 134741 141318 132554 124037 89686 67079 66422
foreigners
Pe tipuri de structuri de primire turistică
By type of establishments of tourists reception
din care : / of which :
Hoteluri 239319 257662 287966 293843 417207 458105 587441 618294 412332 391825 321248 261688 232655
Hotels
Hosteluri 7536 7584 7897 8301 9954 10408 12071 12669 8609 8372 7468 6570 4869
Hostels
Moteluri 13721 14446 14657 14672 17735 18000 22065 23506 17945 16865 15292 13693 11306
Motels
Hanuri 165 36 35 42 67 73 73 112 52 76 112 71 48
Inns
Vile turistice 15573 13907 12692 14218 19427 21124 31490 36864 19772 17055 13320 13247 11892
Touristic villas
Cabane turistice 7373 6388 4540 5165 5978 7867 12803 14726 7847 5177 3893 5049 4448
Touristic chalets
Pensiuni turistice 29862 29293 28919 28308 32897 33706 40396 43383 35221 33904 30591 30177 24770
Touristic boarding houses
Pensiuni agroturistice 18652 17828 16701 22228 25494 27325 33879 40045 24319 20867 16734 20176 15399
Agro-tourist boarding houses
Tabere de elevi şi preşcolari 3016 2998 1894 3088 10286 14923 16815 15372 4876 4219 3145 4023 2106
School and pre-school camps
Campinguri 339 332 340 466 1659 11713 33133 32918 2858 450 388 193 120
Campings
Popasuri turistice 184 163 198 425 735 1100 2395 2731 940 341 247 222 142
Touristic halting places
Bungalouri 607 527 524 496 1064 3491 6120 8535 1951 956 703 711 662
Bungalows
Căsuţe turistice 13 26 - - 90 491 2034 3817 313 93 16 25 -
Touristic houselet-type units
Spaţii de cazare pe nave 48 23 110 1092 1370 1197 1173 1582 1438 967 24 32 -
Ship accomodation spaces
Pe zone turistice
By tourism area
din total: / of total :
Staţiuni balneare 25066 28226 26768 41539 67912 62481 93339 101501 56122 56267 47338 31371 25522
Spas resorts
Staţiuni din zona litorală,
exclusiv oraşul Constanţa 2954 5919 7963 14042 38667 121968 254689 265504 54509 9044 7419 5654 3524
Seaside area, excluding town
of Constantza
Staţiuni din zona montană 63158 61700 45022 52041 72467 68140 92733 108215 73726 64596 49291 66468 56911
Mountain area resorts
Zona Delta Dunării, inclusiv
oraşul Tulcea 1998 1780 2556 4285 5911 7375 8926 16530 9184 5862 3055 2470 1697
Danube Delta area, including
town of Tulcea
Bucureşti şi oraşele reşedinţă
de judeţ, exclusiv Tulcea 185457 196348 232106 216762 275828 263670 255983 257023 265906 291063 242950 188865 172394
Bucharest and towns county
residence, excluding Tulcea
Alte localităţi şi trasee turistice 57873 57422 62115 63782 83367 85935 96482 106205 79278 74457 63216 61188 48442
Other localities and tourists
routs
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o
capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri pat. În anii anteriori se cercetau statistic cele cu minim 5 locuri pat.
Note: Statistical survey on „Occupancy of tourist reception establishments with accomodation functions” addresses all the establishments of reception with
accomodation capacity of minimum 10 bed places. Those having minimum 5 bed places were statistically surveyed in the previous years.
1)
Date rectificate faţă de cele publicate anterior; vezi precizările metodologice. / 1) Rectified data as against previously issued ones; see methodological notes.
2) 2)
Date provizorii. / Provisional data.

94
49. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
TURISTICĂ
OVERNIGHT STAYS IN THE MAIN ESTABLISHMENTS OF TOURISTIC RECEPTION WITH FUNCTIONS
OF TOURISTIC ACCOMMODATION

- număr - - number -
Tipuri de structuri de primire 20091) 2010
turistică / Zone turistice ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Types of establishments of tourists Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
reception / Tourism area
Total / Total 703946 759312 817249 902451 1431230 1879558 2728506 2981823 1640134 1366791 1148219 832248 629132

- români 545992 608855 638756 709397 1168436 1603859 2442725 2675105 1368683 1109226 965206 698453 487940
Romanian
- străini 157954 150457 178493 193054 262794 275699 285781 306718 271451 257565 183013 133795 141192
foreigner
Pe tipuri de structuri de primire turistică
By type of establishments of tourists reception
din care : / of which :
Hoteluri 503124 569644 645208 701933 1173771 1511419 2139307 2347753 1352469 1132384 948337 624545 465987
Hotels
Hosteluri 17131 17667 17020 17795 21364 20927 27647 34720 17073 18243 16119 14617 12379
Hostels
Moteluri 21848 22104 22062 23128 28659 28399 36232 37133 28337 26566 25616 22178 19279
Motels
Hanuri 416 77 74 75 180 179 182 272 68 110 273 226 329
Inns
Vile turistice 32267 28806 25012 30617 47661 69553 113560 123285 57860 46279 36072 33469 25056
Touristic villas
Cabane turistice 15215 12191 8652 9176 9562 14172 22868 25994 12002 7563 5719 10853 8239
Touristic chalets
Pensiuni turistice 59316 56440 53679 51407 64567 66815 87380 91060 69607 60539 59281 59275 49061
Touristic boarding houses
Pensiuni agroturistice 38378 34095 32053 44576 46706 55826 75435 84919 51494 41638 35063 46509 31744
Agro-tourist boarding houses
Tabere de elevi şi preşcolari 14097 15701 11366 13730 21905 54848 97426 90318 27931 21943 18913 18250 15705
School and pre-school camps
Campinguri 536 453 488 782 2952 30346 79487 79004 4833 804 698 359 155
Campings
Popasuri turistice 530 743 620 1094 2261 2971 5942 7145 2800 1620 802 351 157
Touristic halting places
Bungalouri 861 710 807 908 1624 14057 24811 32443 4738 1780 1090 1176 879
Bungalows
Căsuţe turistice 13 26 - - 235 1084 9322 17158 625 93 37 66 -
Touristic houselet-type units
Spaţii de cazare pe nave 60 23 134 7068 9507 8907 8395 10024 9839 7054 24 64 -
Ship accomodation spaces
Pe zone turistice
By tourism area
din total: / of total :
Staţiuni balneare 80043 130403 155804 221155 507316 531469 645187 698234 521185 505772 423220 199285 76681
Spas resorts
Staţiuni din zona litorală,
exclusiv oraşul Constanţa 8170 14911 18075 32925 113535 525460 1146353 1290778 290242 38226 24584 14394 9795
Seaside area, excluding town of
Constantza
Staţiuni din zona montană 145796 131131 87736 103797 134265 150057 237215 276482 163623 131663 104674 160990 130686
Mountain area resorts
Zona Delta Dunării, inclusiv
oraşul Tulcea 3016 3021 4207 6866 10466 13508 17473 29396 17166 9232 5802 3584 2523
Danube Delta area, including
town of Tulcea
Bucureşti şi oraşele reşedinţă
de judeţ, exclusiv Tulcea 361593 374451 441762 418985 515460 490625 472787 468437 488523 539341 458764 340339 320488
Bucharest and towns county
residence, excluding Tulcea
Alte localităţi şi trasee turistice 105328 105395 109665 118723 150188 168439 209491 218496 159395 142557 131175 113656 88959
Other localities and tourists
routs
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o
capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri pat. În anii anteriori se cercetau statistic cele cu minim 5 locuri pat.
Note: Statistical survey on „Occupancy of tourist reception establishments with accomodation functions” addresses all the establishments of reception with
accomodation capacity of minimum 10 bed places. Those having minimum 5 bed places were statistically surveyed in the previous years.
1) 1)
Date rectificate faţă de cele publicate anterior; vezi precizările metodologice. / Rectified data as against previously issued ones; see methodological notes.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.

95
50. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE
INDICES OF NET USE OF TOURIST ACCOMMODATION BED – PLACES

-%- -%-
Tipuri de structuri de primire turistică / 20091) 2010
Zone turistice ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian 2)
Types of establishments of tourists Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2)
reception / Tourism area
Total / Total 17,8 20,9 20,1 21,1 28,7 31,4 38,3 42,4 31,0 28,8 25,6 18,2 15,4
Pe tipuri de structuri de primire turistică
By type of establishments of tourists reception
Hoteluri şi unităţi similare: 18,0 21,1 20,4 21,4 29,3 31,8 39,2 43,7 31,7 29,3 26,1 18,4 15,5
Hotels and similar units:

Hoteluri 19,3 23,4 23,5 24,4 34,4 36,4 44,6 50,1 37,0 35,3 30,9 20,5 17,4
Hotels
Hosteluri 19,7 22,5 19,0 20,4 23,1 22,0 23,8 28,3 18,1 18,4 16,7 14,8 13,1
Hostels
Moteluri 15,4 17,1 15,6 16,8 19,6 20,6 24,1 24,8 19,7 17,7 18,3 14,6 13,3
Motels
Hanuri 9,3 7,6 6,6 6,9 16,1 16,6 16,3 16,5 6,3 9,9 25,3 20,3 29,5
Inns
Vile turistice 16,2 16,4 13,3 15,4 21,4 24,5 33,3 35,2 23,9 21,7 18,6 16,6 13,2
Tourists villas
Cabane turistice 14,3 11,7 8,4 8,1 8,2 11,0 16,4 18,5 9,6 6,5 5,5 8,7 7,0
Tourists chalets
Pensiuni turistice 15,9 16,9 14,6 14,1 16,4 17,3 20,5 21,2 17,6 14,7 15,1 14,3 12,4
Tourists boarding houses
Pensiuni agroturistice 12,7 12,8 10,9 13,9 13,2 15,5 18,7 21,3 14,7 12,0 10,8 12,8 9,7
Agro-tourist boarding houses
Unităţi specializate: 13,5 17,7 10,6 15,6 20,6 30,2 35,9 35,3 22,4 21,8 15,1 14,2 13,8
Specialized units:
Tabere de elevi şi preşcolari 13,5 17,7 10,6 11,2 15,5 27,3 34,2 33,2 17,9 17,9 15,1 14,2 13,8
School and pre-school camps
Spaţii de cazare pe nave - - - 68,6 90,1 87,8 80,1 91,5 93,8 67,8 - - -
Ship accomodation spaces
Alte tipuri: 5,7 7,1 6,7 7,4 8,2 21,2 26,9 28,8 11,1 7,1 7,7 5,6 4,3
Other types:
Campinguri 3,4 3,8 3,7 4,0 7,7 22,4 26,6 25,1 7,8 2,2 5,5 2,8 1,2
Campings
Popasuri turistice 6,5 11,4 7,4 10,4 13,4 13,9 19,9 24,9 19,0 18,7 10,1 4,3 2,7
Tourists halting places
Bungalouri 10,8 11,7 10,2 10,0 6,0 24,0 36,7 40,5 14,5 16,4 10,5 12,7 9,7
Bungalows
Căsuţe turistice 0,6 1,4 - - 4,4 9,4 20,7 36,7 6,6 2,0 1,6 1,5 -
Tourists houselet-type units
Spaţii de cazare pe nave 5,4 2,3 12,0 18,1 15,8 4,7 4,1 18,4 21,0 3,2 2,2 5,7 -
Ship accomodation spaces
Pe zone turistice
By tourism area
Staţiuni balneare 15,6 28,7 28,6 31,8 57,6 58,4 65,8 70,5 57,1 58,1 52,4 25,6 17,1
Spas resorts
Staţiuni din zona litorală, exclusiv
oraşul Constanţa 7,2 8,9 9,3 13,2 20,2 32,8 47,2 56,6 33,9 16,1 11,7 7,0 6,6
Litoral resorts, excluding town of
Constantza
Staţiuni din zona montană 19,0 19,0 11,6 13,4 16,5 18,8 27,1 31,1 19,8 16,2 13,4 19,1 16,4
Mountain area resorts
Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul
Tulcea 10,5 12,0 15,6 22,9 20,9 28,0 30,8 39,1 25,1 13,6 16,9 11,7 8,1
Danube Delta area, including town
of Tulcea
Bucureşti şi oraşele reşedinţă de
judeţ, exclusiv Tulcea 20,1 22,9 24,4 23,6 27,8 27,2 25,2 24,6 27,0 28,1 24,8 18,2 17,1
Bucharest and towns county
residence, excluding Tulcea
Alte localităţi şi trasee turistice 14,1 15,9 14,9 15,8 18,2 20,3 23,3 24,5 19,3 17,0 16,4 13,5 11,3
Other localities and tourists routes
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o
capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat. În anii anteriori se cercetau statistic cele cu minim 5 locuri-pat.
Note: Statistical survey on „Occupancy of tourist reception establishments with accomodation functions” addresses all the establishments of reception with
accomodation capacity of minimum 10 bed-places. Those having minimum 5 bed-places were statistically surveyed in the previous years.
1)
Date rectificate faţă de cele publicate anterior; vezi precizările metodologice. / 1) Rectified data as against previously issued ones; see methodological notes.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.

96
51. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA 1) P

ARRIVALS OF FOREIGN VISITORS IN ROMANIA 1) P

- număr - - number –
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Total / Total 494666 459062 531213 597563 660254 707661 848029 897423 645453 638417 526998 568559 469959
Pe principalele mijloace de transport / By main transport means
- Transport rutier 394472 358021 406271 459178 501949 537724 667501 723986 501935 494236 416211 463925 379577
Road transport
- Transport feroviar 14364 10781 12256 14242 15501 18155 30889 37525 17000 13463 10716 12998 11474
Railway transport
- Transport aerian 77649 81948 101551 110240 123085 127345 125308 117988 111221 116045 96285 88858 77548
Air transport
- Transport naval 8181 8312 11135 13903 19719 24437 24331 17924 15297 14309 3579 2511 1360
Naval transport
Pe principalele ţări de origine şi zone geografice / By main countries of origin and geographic areas
Europa / Europe 473822 439438 507430 569048 622987 665358 800232 854052 609384 605773 507633 547904 452589
din care: / of which:
Uniunea Europeană 309399 294753 348140 400249 417015 429259 531680 545077 413920 409953 334317 365190 297264
European Union
din care: / of which:
Austria / Austria 10654 10412 12824 17855 16238 15287 18654 20909 15299 13617 11846 16984 11779
Franţa / France 8422 8622 10326 13147 14023 14306 17438 19109 12505 11758 9809 10587 8364
Germania / Germany 23292 22723 27903 41453 42371 43663 46734 57537 40294 36078 25895 34862 21430
Grecia / Greece 6026 6084 7258 8483 7517 7964 8080 9298 7295 8387 6955 6400 5648
Italia / Italy 25156 25127 29296 34003 32946 32626 33802 38560 30657 29907 26887 35735 22851
Olanda / Netherlands 3247 3402 4503 6088 5926 5588 8694 7972 6202 6172 4112 5041 3524
Polonia / Poland 9181 10385 11920 11708 13123 20327 48721 44695 19915 13295 10485 9028 9655
Regatul Unit / United 5367 5956 7024 8179 8672 9916 12834 11459 9526 9905 8902 5874 5518
Kingdom
Ungaria / Hungary 128196 115973 132387 151769 161907 156466 182419 189722 155645 170576 139311 151963 133245
Bulgaria / Bulgaria 67116 60865 74975 73743 79972 79580 87259 80409 75848 75460 62959 59101 50131

Africa / Africa 1771 1081 1311 1518 1341 1289 1567 1878 1729 1896 957 1090 1618

America de Nord / North 5992 5471 8251 10906 17780 20068 23202 18945 16660 13652 6799 8000 5401
America

America de Sud şi Centrală 767 709 698 1039 1070 1513 1503 1423 1303 1301 787 905 771
South and Central America

Asia / Asia 11743 11894 12988 14128 15443 17500 19572 18843 14790 14561 10106 9886 9081

Australia, Oceania şi alte teritorii 465 382 434 852 1540 1847 1810 2150 1535 1151 649 729 471
Australia, Oceania and other
territories

Ţări nespecificate 106 87 101 72 93 86 143 132 52 83 67 45 28


Unspecified countries

52. PLECĂRILE VIZITATORILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE, DUPĂ MIJLOCUL DE TRANSPORT


UTILIZAT1) P

DEPARTURES OF ROMANIAN VISITORS ABROAD, BY USED MEAN OF TRANSPORT1) P

- număr - - number –
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Total*) / Total*) 990439 747805 868260 930448 1008307 1134677 1174811 1315478 1054910 894603 813915 788890 938090

- Transport rutier 782011 597628 692216 734733 820207 870232 933391 1118482 818478 707518 650302 610207 723013
Road transport
- Transport feroviar 18779 16051 18934 18210 17181 18563 18588 22764 17397 16317 14010 16707 15348
Railway transport
- Transport aerian 188201 132462 155419 175213 168725 243673 220610 172334 217249 167496 146632 159262 199143
Air transport
- Transport naval 1448 1664 1691 2292 2194 2209 2222 1898 1786 1706 849 667 586
Naval transport
1)
P P Înregistrate la punctele de frontieră. / 1) Registered at border points.
P P

) )
* Include şi călătoriile efectuate pe jos. / * Including by foot trips.

97
INDICATORI SOCIALI
SOCIAL INDICATORS
53. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE *) P

NUMBER OF EMPLOYEES IN THE ECONOMY *) P

- mii persoane - - thousand persons –


Efectivul salariaţilor la data**): / Number of employees on**):
31.I. 28.II. 31.III. 30.IV. 31.V. 30.VI. 31.VII. 31.VIII. 30.IX. 31.X. 30.XI. 31.XII. 31.I.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

TOTAL / TOTAL 4807,5 4762,9 4724,4 4693,0 4657,8 4618,1 4578,2 4537,7 4505,1 4463,2 4419,2 4367,7 4333,8
Agricultură, silvicultură şi pescuit 89,9 89,2 91,2 92,2 94,5 95,0 94,5 93,1 95,4 92,7 87,5 85,8 83,5
Agriculture, forestry and fishing
Agricultură, vânătoare şi servicii
anexe 60,7 60,0 61,6 62,2 64,8 65,5 65,8 64,9 67,0 64,4 59,4 57,6 57,5
Agriculture, hunting and annex
services
Silvicultură şi exploatare forestieră;
pescuit şi acvacultură 29,2 29,2 29,6 30,0 29,7 29,5 28,7 28,2 28,4 28,3 28,1 28,2 26,0
Forestry and logging; fishing and
aquaculture
Industrie – total 1482,4 1456,2 1433,6 1409,5 1388,6 1373,1 1357,4 1340,9 1325,9 1307,4 1296,9 1278,3 1261,1
Industry – total
Industria extractivă 78,8 77,1 76,2 74,3 73,6 73,0 72,5 72,4 72,3 70,4 70,0 69,3 69,1
Mining and quarrying
Extracţia cărbunelui superior şi
inferior 25,5 25,4 25,1 25,1 25,2 25,1 25,1 25,3 25,3 24,7 24,7 24,6 24,6
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a
gazelor naturale 31,0 30,5 30,1 28,9 28,3 28,0 27,8 27,7 27,4 27,2 27,1 26,9 26,8
Extraction of crude petroleum
and natural gas
Extracţia minereurilor metalifere 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 10,8 10,7 10,7 10,7 10,5 10,2 10,1 9,9 10,2 9,9 9,6 9,0 8,2
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe
extracţiei 8,8 7,8 7,7 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,3 6,1 6,3 7,0
Mining support service activities
Industria prelucrătoare 1217,7 1194,5 1173,7 1151,5 1130,6 1117,0 1103,3 1086,2 1074,0 1059,7 1051,5 1035,0 1017,0
Manufacturing
Industria alimentară 155,2 155,1 156,2 155,0 154,5 153,7 152,8 153,3 152,2 151,5 150,2 148,2 144,9
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 27,2 26,5 26,3 26,0 25,9 26,0 25,4 24,9 25,0 24,2 23,7 23,2 22,1
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 1,7 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7
Manufacture of tobacco
products
Fabricarea produselor textile 30,5 29,6 28,3 27,2 26,8 26,4 26,0 25,3 25,2 25,0 24,8 24,4 23,3
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 194,5 188,4 185,2 180,6 175,5 174,1 172,0 167,6 164,2 159,8 158,8 155,7 155,0
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor
şi încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor 60,0 58,5 57,6 55,8 55,6 55,2 54,3 52,9 51,3 50,5 50,6 49,9 49,1
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and
leather goods, harness and
footwear; preparation and
dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei;fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 53,7 52,1 50,9 49,8 48,4 47,6 46,4 46,0 45,0 45,0 44,1 43,7 42,0
Manufacture of wood and of
products of wood and
cork,except
furniture;manufacture of articles
of straw and plaiting materials

100
53. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE *) P

NUMBER OF EMPLOYEES IN THE ECONOMY *) P

- mii persoane – continuare - - thousand persons – continued –


Efectivul salariaţilor la data**): / Number of employees on**):
31.I. 28.II. 31.III. 30.IV. 31.V. 30.VI. 31.VII. 31.VIII. 30.IX. 31.X. 30.XI. 31.XII. 31.I.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010
Fabricarea hârtiei şi a
produselor din hârtie 11,8 11,6 11,2 11,3 10,8 10,6 10,5 10,1 10,3 10,3 10,3 10,0 10,1
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 15,8 15,8 15,6 15,5 15,2 15,1 14,9 15,0 14,8 14,2 14,2 14,0 13,0
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de
cocserie şi a produselor obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 9,1 8,9 8,8 8,7 8,5 7,8 7,5 7,3 7,3 7,0 6,9 6,8 7,1
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 33,2 33,1 32,3 31,5 31,3 31,3 31,2 31,1 31,3 31,2 31,0 30,8 30,5
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor
farmaceutice de bază şi a
preparatelor farmaceutice 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,7 8,7 8,4 8,6 8,6 8,6 8,5 7,9
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din
cauciuc şi mase plastice 39,8 42,3 41,5 40,8 40,3 39,5 39,3 38,8 38,5 38,3 37,7 36,8 36,5
Manufacture of rubber and
plastic products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 42,0 41,1 41,0 40,6 40,1 39,8 39,0 37,5 37,0 36,2 35,8 34,5 33,4
Manufacture of other non-
metallic mineral products
Industria metalurgică 45,2 43,7 42,2 40,7 39,9 38,8 38,5 38,0 37,4 37,0 37,0 36,3 35,1
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice
şi a produselor din metal,
exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii 93,9 90,5 86,8 85,0 82,6 79,7 79,0 77,0 76,4 74,8 74,2 72,9 72,4
Manufacture of fabricated metal
products,except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 23,4 24,1 23,5 23,4 22,8 23,0 22,8 22,8 21,5 21,5 21,3 20,8 20,3
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor
electrice 37,0 35,7 35,0 35,2 34,5 34,2 33,1 32,7 32,6 32,6 32,4 31,9 32,2
Manufacture of electrical
equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 63,3 62,5 60,9 59,3 57,4 56,1 55,1 53,9 53,4 52,5 51,3 50,2 48,2
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 120,8 116,1 114,0 111,8 112,4 113,9 114,2 113,6 113,4 113,4 113,6 113,1 114,8
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers
Fabricarea altor mijloace de
transport 40,1 39,2 38,7 37,3 36,4 35,7 34,6 33,9 33,0 32,0 31,0 30,5 30,6
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 66,0 65,1 63,1 61,6 59,0 56,8 55,3 54,6 54,5 54,0 53,9 53,3 51,2
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 9,9 9,6 9,3 9,1 8,9 8,7 8,6 8,3 8,3 8,0 8,4 8,5 7,8
Other manufacturing
Repararea, întreţinerea şi
instalarea maşinilor şi
echipamentelor 35,0 34,9 35,1 35,1 33,8 33,1 32,9 32,0 31,6 30,8 30,2 29,5 27,8
Repair, maintenance and
installation of machinery and
equipment

101
53. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE *) P

NUMBER OF EMPLOYEES IN THE ECONOMY *) P

- mii persoane – continuare - - thousand persons – continued –


Efectivul salariaţilor la data**): / Number of employees on**):
31.I. 28.II. 31.III. 30.IV. 31.V. 30.VI. 31.VII. 31.VIII. 30.IX. 31.X. 30.XI. 31.XII. 31.I.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010
Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 83,5 82,4 81,9 81,6 81,9 81,0 80,3 80,3 78,7 77,4 76,1 75,5 76,1
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and
supply
Distribuţia apei; salubritate
gestionarea deşeurilor, activităţi
de decontaminare 102,4 102,2 101,8 102,1 102,5 102,1 101,3 102,0 100,9 99,9 99,3 98,5 98,9
Water supply; sewerage, waste
managemenet and
decontamination activities
Captarea, tratarea si distribuţia
apei 40,4 40,9 40,8 40,9 41,0 40,9 41,0 41,0 41,1 40,9 41,0 40,9 40,8
Water catchment, treatment and
distribution
Colectarea şi epurarea apelor
uzate 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,4 6,6 6,5 6,5 6,4 6,3 6,4
Used water collection and
purification
Colectarea, tratarea si eliminarea
deşeurilor; activităţi de recuperare
a materialelor reciclabile; activităţi
şi servicii de decontaminare 55,0 54,5 54,2 54,4 54,7 54,4 53,9 54,4 53,3 52,5 51,9 51,3 51,7
Waste collection, purification and
disposal; activities of recycling
materials recovery; activities and
services of decontamination
Construcţii 392,4 385,3 382,0 382,4 378,1 372,3 366,1 362,0 357,1 352,0 342,1 327,5 314,7
Construction
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor 772,8 767,1 759,7 754,7 747,6 740,3 734,0 728,2 724,0 719,1 712,7 708,2 701,0
Wholesale and retail; repair of
motor vehicles and motorcycles
Transport şi depozitare 286,5 286,4 286,0 285,3 282,1 280,4 277,3 274,7 273,8 272,7 270,5 267,6 266,6
Transport and storage
Transporturi terestre şi transporturi
prin conducte 180,6 179,5 179,6 179,2 176,4 175,4 172,8 170,7 170,2 169,5 168,1 166,2 164,6
Land transport and transport via
pipelines
Transporturi pe apă 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1
Water transport
Transporturi aeriene 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Air transport
Depozitare şi activităţi auxiliare
pentru transport 57,4 57,3 56,8 56,7 56,1 55,5 55,3 54,8 54,4 54,2 53,6 53,0 53,1
Warehousing and support activities
for transportation
Activităţi de poştă şi de curier 40,4 41,6 41,7 41,6 41,7 41,7 41,4 41,4 41,5 41,3 41,2 40,8 41,4
Postal and courrier activities
Hoteluri şi restaurante 113,8 113,8 113,1 114,9 115,0 116,1 117,7 116,7 114,6 111,2 108,4 106,9 108,6
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 111,0 110,0 108,6 108,4 107,4 106,8 105,2 104,8 104,4 104,1 103,1 102,5 102,4
Information and communication
Activităţi de editare 24,0 24,4 23,9 24,0 24,1 23,8 23,2 23,5 23,6 23,7 23,0 22,6 22,8
Publishing activities
Activităţi de producţie
cinematografică, video şi de
programe de televiziune;
înregistrǎri audio şi activităţi de
editare muzicalǎ; activităţi de
difuzare si transmitere de
programe 18,3 17,3 16,6 16,4 16,3 16,3 15,5 15,4 15,2 15,2 15,1 15,0 14,4
Motion picture, video and
television programme production,
sound recording and music
publishing activities; programming
and broadcasting activities

102
53. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE *) P

NUMBER OF EMPLOYEES IN THE ECONOMY *) P

- mii persoane – continuare - - thousand persons – continued –


Efectivul salariaţilor la data**): / Number of employees on**):
31.I. 28.II. 31.III. 30.IV. 31.V. 30.VI. 31.VII. 31.VIII. 30.IX. 31.X. 30.XI. 31.XII. 31.I.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010
Telecomunicaţii 45,4 44,0 44,4 44,4 44,2 44,1 43,9 43,1 42,9 42,6 42,0 41,9 41,5
Telecommunications
Activităţi de servicii în tehnologia
informaţiei; activităţi de servicii
informatice 23,3 24,3 23,7 23,6 22,8 22,6 22,6 22,8 22,7 22,6 23,0 23,0 23,7
Information technology services;
Informatics service activities
Intermedieri financiare şi asigurări 108,9 108,0 107,6 107,4 107,2 106,2 105,3 104,6 104,0 103,8 103,7 103,3 104,7
Financial intermediation and
insurance
Intermedieri financiare, cu
excepţia activităţilor de asigurări şi
ale fondurilor de pensii 83,4 82,7 82,3 81,9 81,5 80,9 80,2 80,1 80,0 79,9 79,8 79,7 80,2
Financial intermediation, except
insurance and pension funds
Activităţi de asigurări, reasigurări
şi ale fondurilor de pensii (cu
excepţia celor din sistemul public
de asigurări sociale) 19,0 19,2 19,1 19,1 19,0 18,7 18,5 18,2 17,8 17,8 18,0 17,7 18,1
Insurance, reinsurance and
pension funds (except those of
public social insurance system)
Activităţi auxiliare intermedierilor
financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii 6,5 6,1 6,2 6,4 6,7 6,6 6,6 6,3 6,2 6,1 5,9 5,9 6,4
Activities auxiliary to financial
intermediation, insurance and
pension funds
Tranzacţii imobiliare 24,0 23,9 23,9 23,3 22,7 22,2 22,1 20,1 19,6 19,2 19,2 19,0 19,4
Real estate transactions
Activităţi professionale, ştiinţifice
şi tehnice 110,7 109,5 109,0 108,1 107,0 106,9 105,7 105,1 104,3 103,7 103,7 102,7 105,0
Professional, scientific and
technical activities
din care:
of which:
Cercetare-dezvoltare 23,5 23,0 22,9 22,7 22,2 22,2 22,0 22,0 21,9 21,5 21,6 21,3 21,1
Research-development
Activităţi de servicii administrative
şi activităţi de servicii suport 183,1 182,9 181,3 179,7 179,0 176,8 178,0 177,2 176,0 175,5 173,7 171,9 171,8
Activities of administrative
services and of support services
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul
public 237,9 237,9 236,8 235,6 236,4 234,1 232,8 233,1 232,7 232,0 230,8 229,4 228,5
Public administration and defence;
social insurance of public sector
Învăţământ 409,7 410,0 409,4 409,4 409,7 409,2 405,8 401,8 398,0 396,1 396,0 395,1 395,3
Education
Sănătate şi asistenţă socială 393,6 392,3 391,4 391,0 391,6 388,4 387,4 387,7 386,8 385,8 384,1 382,4 383,5
Health and social assistance
Activităţi de spectacole, culturale
şi recreative 57,3 56,7 56,9 57,4 57,2 56,8 55,9 54,9 55,6 55,4 54,6 55,0 55,5
Shows, culture and recreation
activities
Alte activităţi de servicii 33,5 33,7 33,9 33,7 33,7 33,5 33,0 32,8 32,9 32,5 32,2 32,1 32,2
Other services activities
*)
Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2010 eşantionul
cuprinde 25000 unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de
spectacole, culturale şi recreative), sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul
consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi
peste, care reprezintă 92,73% din numărul total de salariaţi din acest sector.
)
* Monthly data regarding earnings and number of employees are obtained from a sample statistical survey. Since January 2010 the sample comprises 25000
economic and social units. Budgetary sector units (public administration, education, health and social assistance, arts, entertainment and recreation
activities), are exhaustively comprised into the survey, except public local administration units, for which data at level of local communal council are collected
besed on the sample (about 770 units). For economic sector, units of four employees and over were included in the survey, representing 92.73% of total
employees in this sector.
)
** Efectivul salariaţilor pentru lunile ianuarie – noiembrie 2009 a fost reestimat pe baza reconcilierii informaţiilor din sursele de date administrative cu
estimaţiile obţinute în urma observării exhaustive a sectorului bugetar (administraţie publică – inclusiv totalitatea consiliilor locale aparţinând administraţiei
publice locale, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de spectacole, culturale şi recreative), pentru luna de referinţă octombrie 2009.
)
** The number of employees January-November 2009 were reestimated based on data reconcilition between the administrative data sources and the
estimations obtained by exhaustively observation of the budgetary sector units (public administration – including all municipalities belonging to the local
public admnistration , education, health and social assistance, arts, entertainment and recreation activities) for the reference month of October 2009
.

103
54. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT *) P

AVERAGE GROSS EARNINGS *) P

- lei - - lei –
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan

TOTAL / TOTAL 1839 1863 1922 1930 1855 1887 1901 1845 1860 1881 1866 2023 1967
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1311 1320 1326 1363 1320 1308 1369 1327 1322 1354 1337 1610 1404
Agriculture, forestry and fishing
Agricultură, vânătoare şi servicii
anexe 1248 1250 1249 1260 1226 1228 1280 1239 1241 1263 1237 1314 1388
Agriculture, hunting and annex
services
Silvicultură şi exploatare forestieră;
pescuit şi acvacultură 1435 1457 1482 1570 1518 1479 1565 1523 1503 1551 1536 2196 1439
Forestry and logging; fishing and
aquaculture
Industrie – total 1615 1604 1688 1776 1704 1745 1820 1768 1802 1797 1796 1983 1780
Industry – total
Industria extractivă 2822 2743 2891 3192 3041 3056 3407 3336 3622 3264 3173 3667 3124
Mining and quarrying
Extracţia cărbunelui superior şi
inferior 3091 2924 3136 3627 3049 2931 3175 3227 3047 3257 3076 3549 3148
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a
gazelor naturale 3049 3002 3079 3427 3550 3760 4336 4063 5068 3878 3657 4244 3510
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere 2015 2067 2184 2365 2119 2238 2462 2535 2796 2439 2405 2753 2317
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 1494 1473 1550 1691 1533 1612 1632 1636 1573 1647 1891 2432 1833
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe
extracţiei 3047 2984 3341 3149 3485 3083 3452 3449 3257 3408 3702 3782 3262
Mining support service activities
Industria prelucrătoare 1427 1431 1509 1548 1508 1544 1592 1542 1564 1581 1590 1709 1561
Manufacturing
Industria alimentară 1261 1245 1269 1276 1267 1271 1282 1275 1281 1286 1293 1366 1237
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 1782 1834 2073 2050 2034 2199 2040 2096 2010 1995 1981 2284 2185
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 3266 4197 3661 4119 3651 3532 3774 3716 3385 3767 3654 4100 3590
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 1157 1155 1240 1249 1261 1288 1283 1197 1289 1343 1363 1490 1352
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 995 988 1010 986 1005 1041 1067 1018 1015 1032 1049 1096 1055
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor 1062 1065 1076 1056 1081 1119 1124 1072 1085 1107 1131 1175 1116
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei;fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 1001 1029 1005 1029 1062 1047 1072 1050 1073 1076 1158 1145 1120
Manufacture of wood and of
products of wood and cork,except
furniture;manufacture of articles
of straw and plaiting materials

104
54. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT *) P

AVERAGE GROSS EARNINGS *) P

- lei - continuare - - lei – continued –


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 1430 1450 1519 1528 1466 1509 1531 1549 1538 1593 1560 1741 1553
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 1754 1654 1675 1765 1623 1758 1672 1701 1625 1765 1698 1955 1713
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de
cocserie şi a produselor obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 3051 3066 3290 3227 3437 3498 4119 4714 4456 3956 3816 4196 2981
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 1853 1961 2138 2252 2073 2147 2246 2114 2187 2085 2193 2312 2163
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor
farmaceutice de bază şi a
preparatelor farmaceutice 2700 2795 2795 2804 2784 3053 2879 2674 2876 2658 2561 3436 2617
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 1338 1401 1485 1491 1507 1568 1609 1550 1624 1636 1645 1708 1611
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 1734 1716 1974 1938 1743 1801 1842 1816 1846 1858 1806 2059 1926
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 1836 1853 2018 2229 1944 2020 2053 2172 2201 2221 2065 2450 2122
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi
a produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 1512 1494 1558 1578 1522 1563 1621 1541 1582 1606 1642 1741 1568
Manufacture of fabricated metal
products,except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 1795 1831 1850 1931 1927 1920 1977 1945 1970 1995 2039 2248 1982
Manufacture of computers,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor
electrice 1468 1469 1524 1641 1592 1618 1711 1668 1741 1749 1752 2053 1672
Manufacture of electrical
equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 1757 1696 1792 1827 1777 1877 1902 1798 1827 1832 1890 1942 1902
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 1463 1498 1661 1839 1818 1766 1951 1771 1880 1932 1934 1987 1810
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers
Fabricarea altor mijloace de
transport 2202 2135 2236 2463 2234 2313 2449 2325 2185 2212 2218 2591 2204
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 1103 1091 1146 1111 1108 1127 1162 1140 1175 1230 1243 1268 1232
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 1175 1187 1219 1180 1240 1340 1297 1254 1283 1294 1278 1271 1378
Other manufacturing
Repararea, întreţinerea şi
instalarea maşinilor şi
echipamentelor 1821 1809 1920 1907 1887 1919 2024 1982 1909 2026 2050 2176 2007
Repair, maintenance and
installation of machinery and
equipment

105
54. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT *) P

AVERAGE GROSS EARNINGS *) P

- lei - continuare - - lei – continued –


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 3132 3007 3123 3650 3221 3378 3570 3445 3413 3486 3448 4122 3443
Electricity, gas,steam and air
conditioning production and
supply
Distribuţia apei; salubritate
gestionarea deşeurilor, activităţi
de decontaminare 1549 1527 1572 1653 1560 1575 1631 1595 1604 1609 1601 1829 1659
Water supply; sewerage, waste
managemenet and
decontamination activities
Captarea, tratarea si distribuţia apei 1769 1756 1834 1997 1816 1850 1995 1914 1926 1931 1913 2260 1897
Water catchment, treatment and
distribution
Colectarea şi epurarea apelor uzate 1756 1718 1749 1912 1773 1770 1848 1790 1857 1848 1878 1983 1858
Used water collection and
purification
Colectarea, tratarea si eliminarea
deşeurilor; activităţi de recuperare a
materialelor reciclabile; activităţi şi
servicii de decontaminare 1360 1331 1353 1362 1345 1349 1335 1332 1329 1335 1327 1454 1434
Waste collection, purification and
disposal; activities of recycling
materials recovery; activities and
services of decontamination
Construcţii 1463 1441 1502 1534 1509 1517 1564 1548 1556 1556 1551 1650 1549
Construction
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea autovehiculelor şi
motocicletelor 1491 1491 1541 1563 1526 1517 1526 1517 1537 1524 1548 1664 1540
Wholesale and retail; repair of
motor vehicles and motorcycles
Transport şi depozitare 1963 1928 1983 2067 2018 1976 2031 1991 1960 1941 1997 2189 2053
Transport and storage
Transporturi terestre şi transporturi
prin conducte 1772 1728 1768 1859 1815 1760 1804 1754 1737 1734 1789 1898 1855
Land transport and transport via
pipelines
Transporturi pe apă 1996 2059 2212 2342 2230 2168 2142 2185 2245 2255 2306 2368 2679
Water transport
Transporturi aeriene 4572 4687 4651 4698 4656 4835 4805 4703 4748 4637 4607 4754 4520
Air transport
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru
transport 2614 2550 2663 2770 2692 2619 2746 2710 2628 2559 2661 3211 2680
Warehousing and support activities for
transportation
Activităţi de poştă şi de curier 1598 1614 1667 1692 1662 1686 1694 1694 1663 1653 1659 1728 1695
Postal and courrier activities
Hoteluri şi restaurante 1006 975 1019 1025 1024 1041 1087 1065 1065 1028 1031 1086 1098
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 3311 3078 3308 3480 3210 3375 3367 3304 3373 3332 3348 3903 3492
Information and communication
Activităţi de editare 2723 2599 3056 2880 2798 2835 2729 2827 2973 2828 3017 2977 2983
Publishing activities
Activităţi de producţie
cinematografică, video şi de
programe de televiziune;
înregistrǎri audio şi activităţi de
editare muzicalǎ; activităţi de
difuzare si transmitere de programe 2965 2807 2762 3021 2839 2919 3066 2968 2904 2846 2832 3134 2687
Motion picture, video and television
programme production, sound
recording and music publishing
activities; programming and
broadcasting activities

106
54. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT *) P

AVERAGE GROSS EARNINGS *) P

- lei - continuare - - lei – continued –


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Telecomunicaţii 3659 3343 3533 3965 3413 3755 3696 3602 3613 3677 3596 4724 3828
Telecommunications
Activităţi de servicii în tehnologia
informaţiei; activităţi de servicii
informatice 3505 3265 3518 3483 3507 3525 3583 3456 3639 3528 3554 3802 3880
Information technology services;
Informatics service activities
Intermedieri financiare şi asigurări 4042 4115 4519 5131 4095 4912 4296 4247 4175 4102 4377 5268 4325
Financial intermediation and
insurance
Intermedieri financiare, cu excepţia
activităţilor de asigurări şi ale
fondurilor de pensii 4272 4391 4954 5785 4446 5504 4671 4608 4539 4413 4778 5767 4447
Finanacial intermediation, except
insurance and pension funds
Activităţi de asigurări, reasigurări şi
ale fondurilor de pensii (cu excepţia
celor din sistemul public de
asigurări sociale) 3483 3140 3208 3156 3147 3214 3286 3290 3171 3288 3259 3962 4039
Insurance, reinsurance and
pension funds (except those of
public social insurance system)
Activităţi auxiliare intermedierilor
financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii 2712 3452 2748 2595 2466 2458 2567 2486 2391 2436 2382 2540 3592
Activities auxiliary to financial
intermediation, insurance and
pension funds
Tranzacţii imobiliare 1727 1647 1742 1788 1730 1703 1716 1745 1771 1754 1757 1942 1867
Real estate transactions
Activităţi professionale, ştiinţifice
şi tehnice 2808 2824 2831 2890 2796 2767 2853 2751 2710 2796 2822 3076 2782
Professional, scientific and
technical activities
din care:
of which:
Cercetare-dezvoltare 2551 2644 2581 2599 2623 2649 2668 2722 2615 2700 2874 3165 2594
Research-development
Activităţi de servicii administrative
şi activităţi de servicii suport 1158 1139 1180 1189 1153 1183 1196 1191 1167 1204 1217 1259 1232
Activities of administrative services
and of support services
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul
public 2761 3315 3207 2875 2831 2786 2914 2656 2624 2712 2650 2908 3091
Public administration and defence;
social insurance of public sector
Învăţământ 2354 2484 2550 2192 2174 2166 2077 1968 2023 2124 2017 2004 2312
Education
Sănătate şi asistenţă socială 1961 1904 1883 1862 1831 1867 1805 1735 1745 1864 1693 1664 2003
Health and social assistance
Activităţi de spectacole, culturale şi
recreative 1823 1842 1773 1680 1694 1678 1683 1656 1640 1645 1594 1681 2019
Shows, culture and recreation
activities
Alte activităţi de servicii 1039 1042 1066 1115 1078 1088 1132 1089 1093 1093 1072 1122 1139
Other services activities
*)
P P Vezi nota de la Tabelul 53.
*)
P P See the note from Table 53. P

107
55. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET *) P

AVERAGE NET EARNINGS *) P

- lei - - lei –
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan

TOTAL / TOTAL 1355 1358 1402 1408 1356 1379 1390 1348 1359 1375 1366 1477 1426
Agricultură, silvicultură şi pescuit 984 982 988 1013 981 973 1016 985 982 1010 997 1191 1033
Agriculture, forestry and fishing
Agricultură, vânătoare şi servicii
anexe 939 933 933 941 916 917 955 925 926 946 927 982 1022
Agriculture, hunting and annex
services
Silvicultură şi exploatare forestieră;
pescuit şi acvacultură 1072 1078 1097 1154 1117 1093 1149 1119 1107 1148 1137 1603 1057
Forestry and logging; fishing and
aquaculture
Industrie – total 1206 1187 1248 1312 1262 1293 1346 1304 1331 1328 1327 1458 1306
Industry – total
Industria extractivă 2030 1963 2069 2282 2184 2223 2465 2383 2596 2331 2260 2614 2214
Mining and quarrying
Extracţia cărbunelui superior şi
inferior 2224 2088 2243 2590 2179 2199 2356 2311 2202 2345 2201 2557 2228
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a
gazelor naturale 2170 2134 2189 2435 2541 2673 3082 2883 3600 2732 2575 2987 2470
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere 1474 1493 1574 1697 1529 1610 1756 1812 2002 1746 1725 1959 1661
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 1117 1092 1147 1241 1136 1192 1199 1205 1162 1216 1383 1764 1335
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe
extracţiei 2221 2158 2397 2266 2523 2218 2476 2473 2347 2453 2658 2705 2342
Mining support service activities
Industria prelucrătoare 1074 1067 1124 1154 1126 1152 1186 1146 1166 1178 1186 1269 1155
Manufacturing
Industria alimentară 947 928 944 952 942 945 953 947 954 958 964 1015 920
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 1314 1329 1502 1484 1474 1591 1483 1528 1457 1460 1447 1658 1579
Manufacture of beverage
Fabricarea produselor din tutun 2336 2961 2560 2904 2585 2509 2669 2631 2423 2670 2585 2896 2537
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 881 876 939 947 950 972 967 900 972 1011 1027 1116 1014
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte 776 765 783 766 778 806 824 786 788 800 811 843 809
Manufacture of wearing
apparel,except fur apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor 821 815 823 813 828 857 859 820 835 851 866 898 848
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei;fabricarea
articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite 762 776 759 777 799 788 807 790 808 810 865 857 835
Manufacture of wood and of
products of wood and cork,except
furniture;manufacture of articles
of straw and plaiting materials

108
55. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET *) P

AVERAGE NET EARNINGS *) P

- lei - continuare - - lei – continued –


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie 1072 1080 1128 1134 1090 1124 1140 1150 1145 1180 1163 1287 1147
Manufacture of papers and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor 1301 1220 1238 1298 1206 1315 1245 1255 1203 1304 1255 1434 1249
Printing and reproduction of
recorded media
Fabricarea produselor de
cocserie şi a produselor obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 2206 2201 2361 2317 2473 2515 2955 3370 3193 2832 2724 2998 2127
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 1372 1437 1566 1647 1533 1576 1648 1555 1604 1532 1608 1692 1573
Manufacture of chemicals and
chemicals products
Fabricarea produselor
farmaceutice de bază şi a
preparatelor farmaceutice 1987 2016 2008 2016 2005 2192 2074 1927 2080 1926 1858 2468 1884
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc
şi mase plastice 1002 1042 1100 1107 1119 1165 1193 1150 1203 1213 1220 1263 1189
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice 1284 1258 1438 1418 1278 1322 1349 1335 1354 1362 1325 1511 1400
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 1370 1371 1489 1653 1444 1499 1531 1602 1626 1642 1531 1798 1558
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi
a produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 1130 1109 1154 1174 1134 1164 1207 1147 1174 1194 1222 1302 1159
Manufacture of fabricated metal
products,except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 1338 1350 1365 1425 1416 1409 1452 1428 1452 1471 1497 1640 1455
Manufacture of computer,
electronic and optical products
Fabricarea echipamentelor
electrice 1107 1098 1138 1221 1187 1213 1273 1236 1288 1299 1297 1511 1233
Manufacture of electrical
equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 1305 1252 1323 1359 1320 1391 1407 1333 1355 1353 1398 1432 1387
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 1109 1125 1247 1376 1371 1325 1452 1313 1402 1437 1442 1479 1348
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers
Fabricarea altor mijloace de
transport 1627 1565 1634 1798 1636 1690 1790 1695 1599 1625 1661 1881 1597
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 845 831 871 849 844 859 886 865 888 929 939 961 925
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 895 899 924 894 937 1009 974 938 964 976 964 962 1034
Other manufacturing
Repararea, întreţinerea şi
instalarea maşinilor şi
echipamentelor 1346 1327 1412 1404 1392 1415 1497 1461 1416 1504 1516 1604 1466
Repair and installation of
machinery and equipment

109
55. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET *) P

AVERAGE NET EARNINGS *) P

- lei - continuare - - lei – continued –


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 2291 2177 2252 2625 2324 2440 2584 2490 2471 2531 2487 2954 2472
Electricity, gas,steam and air
conditioning supply
Distribuţia apei; salubritate
gestionarea deşeurilor, activităţi
de decontaminare 1158 1131 1164 1218 1152 1162 1200 1175 1185 1187 1183 1342 1217
Water supply; sewerage, waste
managemenet and
decontamination activities
Captarea, tratarea si distribuţia apei 1317 1297 1352 1465 1336 1360 1459 1401 1413 1418 1408 1645 1389
Water catchment, treatment and
distribution
Colectarea şi epurarea apelor uzate 1315 1276 1297 1410 1314 1311 1371 1324 1373 1366 1394 1463 1364
Used water collection and
purification
Colectarea, tratarea si eliminarea
deşeurilor; activităţi de recuperare a
materialelor reciclabile; activităţi şi
servicii de decontaminare 1020 989 1006 1010 996 998 988 987 990 990 986 1075 1055
Waste collection, purification and
disposal; activities of recycling
materials recovery; activities and
services of decontamination
Construcţii 1086 1062 1104 1126 1107 1114 1146 1135 1142 1143 1141 1215 1132
Construction
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea autovehiculelor şi
motocicletelor 1103 1092 1129 1144 1118 1113 1119 1112 1126 1119 1135 1217 1125
Wholesale and retail; repair of
motor vehicles and motorcycles
Transport şi depozitare 1442 1402 1441 1506 1470 1436 1481 1453 1432 1415 1458 1593 1483
Transport and storage
Transporturi terestre şi transporturi
prin conducte 1301 1255 1283 1355 1321 1278 1318 1284 1271 1263 1307 1381 1337
Land transport and transport via
pipelines
Transporturi pe apă 1456 1492 1594 1696 1609 1574 1561 1584 1625 1634 1681 1739 1960
Water transport
Transporturi aeriene 3272 3313 3305 3329 3296 3410 3400 3326 3354 3282 3262 3361 3184
Air transport
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru
transport 1903 1837 1917 2003 1945 1888 1977 1946 1895 1845 1915 2312 1913
Warehousing and support activities for
transportation
Activităţi de poştă şi de curier 1209 1212 1255 1259 1251 1266 1272 1275 1251 1247 1252 1297 1269
Postal and courrier activities
Hoteluri şi restaurante 757 728 760 765 765 777 810 794 795 769 771 810 814
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 2424 2232 2399 2521 2329 2447 2456 2399 2450 2416 2432 2839 2545
Information and communication
Activităţi de editare 2038 1923 2275 2148 2084 2115 2040 2111 2220 2113 2246 2214 2219
Publishing activities
Activităţi de producţie
cinematografică, video şi de
programe de televiziune;
înregistrǎri audio şi activităţi de
editare muzicalǎ; activităţi de
difuzare si transmitere de programe 2147 2019 1986 2165 2040 2092 2192 2123 2080 2035 2035 2241 1921
Motion picture, video and television
programme production, sound
recording and music publishing
activities; programming and
broadcasting activities

110
55. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET *) P

AVERAGE NET EARNINGS *) P

- lei - continuare - - lei – continued –


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Telecomunicaţii 2635 2389 2511 2817 2427 2668 2665 2572 2584 2616 2560 3398 2747
Telecommunications
Activităţi de servicii în tehnologia
informaţiei; activităţi de servicii
informatice 2625 2405 2599 2582 2596 2618 2655 2555 2677 2608 2642 2811 2884
Computer programming,
consultancy and related activities;
Information service activities
Intermedieri financiare şi asigurări 2912 2936 3221 3654 2988 3513 3083 3039 2994 2942 3141 3761 3078
Financial intermediation and
insurance
Intermedieri financiare, cu excepţia
activităţilor de asigurări şi ale
fondurilor de pensii 3075 3130 3527 4116 3256 3935 3351 3295 3248 3162 3426 4111 3163
Finanacial intermediation, except
insurance and pension funding
Activităţi de asigurări, reasigurări şi
ale fondurilor de pensii (cu excepţia
celor din sistemul public de
asigurări sociale) 2512 2248 2297 2255 2249 2296 2356 2354 2285 2361 2342 2848 2882
Insurance, reinsurance and pension
funding (except those of public
social insurance system)
Activităţi auxiliare intermedierilor
financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii 1975 2476 1990 1873 1786 1787 1861 1800 1763 1770 1731 1840 2552
Activities auxiliary to financial
intermediation, insurance and
pension funding
Tranzacţii imobiliare 1271 1203 1270 1302 1264 1245 1253 1276 1297 1286 1286 1415 1356
Real estate transaction
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi
tehnice 2030 2020 2028 2068 2001 1980 2043 1972 1944 2007 2023 2209 1990
Profesional, scientific and technical
activities
din care:
of which:
Cercetare-dezvoltare 1850 1897 1860 1868 1886 1902 1915 1951 1879 1945 2066 2271 1863
Research-development
Activităţi de servicii administrative
şi activităţi de servicii suport 869 850 879 885 858 880 889 885 867 897 905 936 908
Activities of administrative services
and of support services
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul
public 2007 2371 2298 2065 2033 2003 2095 1915 1891 1953 1913 2098 2204
Public administration and defence;
social insurance of public sector
Învăţământ 1703 1771 1826 1573 1558 1553 1491 1410 1450 1525 1449 1442 1644
Education
Sănătate şi asistenţă socială 1442 1393 1377 1365 1340 1365 1322 1271 1279 1363 1249 1232 1451
Health and social assistance
Activităţi de spectacole, culturale şi
recreative 1339 1335 1286 1219 1228 1217 1222 1203 1192 1197 1164 1225 1452
Show biz, culture and recreation
activities
Alte activităţi de servicii 776 770 790 825 796 803 835 802 806 807 792 827 836
Other services activities
*)
P P Vezi nota de la Tabelul 53.
*)
P P
See the note from Table 53. P

111
56. CÂŞTIGURILE SALARIALE NOMINALE MEDII
AVERAGE NOMINAL EARNINGS

Câştiguri salariale medii brute - lei Câştiguri salariale medii nete


Average gross earnings - lei Average net earnings
- lei / lei - decembrie ianuarie
2009 2010
în % faţă de în % faţă de
noiembrie decembrie
Activitatea / Activity decembrie ianuarie 2009 2009
December January decembrie ianuarie December January
2009 2010 December January 2009 2010
2009 2010 in % as in % as
against against
November December
2009 2009
TOTAL / TOTAL 2023 1967 1477 1426 108,1 96,5
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1610 1404 1191 1033 119,5 86,7
Agriculture, forestry and fishing
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 1314 1388 982 1022 105,9 104,1
Agriculture, hunting and annex services
Silvicultură şi exploatare forestieră;
pescuit şi acvacultură 2196 1439 1603 1057 141,0 65,9
Forestry and logging; fishing and
aquaculture
Industrie – total 1983 1780 1458 1306 109,9 89,6
Industry – total
Industria extractivă 3667 3124 2614 2214 115,7 84,7
Mining and quarrying
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 3549 3148 2557 2228 116,2 87,1
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale 4244 3510 2987 2470 116,0 82,7
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Extracţia minereurilor metalifere 2753 2317 1959 1661 113,6 84,8
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 2432 1833 1764 1335 127,5 75,7
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 3782 3262 2705 2342 101,8 86,6
Mining support service activities
Industria prelucrătoare 1709 1561 1269 1155 107,0 91,0
Manufacturing
Industria alimentară 1366 1237 1015 920 105,3 90,6
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 2284 2185 1658 1579 114,6 95,2
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 4100 3590 2896 2537 112,0 87,6
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 1490 1352 1116 1014 108,7 90,9
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1096 1055 843 809 103,9 96,0
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea
blănurilor 1175 1116 898 848 103,7 94,4
Tanning and dressing of leather;
manufacture of travel and leather
goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei;fabricarea articolelor
din paie şi din alte materiale vegetale
împletite 1145 1120 857 835 99,1 97,4
Manufacture of wood and of products
of wood and cork,except
furniture;manufacture of articles of
straw and plaiting materials

112
56. CÂŞTIGURILE SALARIALE NOMINALE MEDII
AVERAGE NOMINAL EARNINGS

- continuare - - continued –
Câştiguri salariale medii brute - lei Câştiguri salariale medii nete
Average gross earnings - lei Average net earnings
- lei / lei - decembrie ianuarie
2009 2010
în % faţă de în % faţă de
noiembrie decembrie
Activitatea / Activity decembrie ianuarie 2009 2009
December January decembrie ianuarie December January
2009 2010 December January 2009 2010
2009 2010 in % as in % as
against against
November December
2009 2009
Fabricarea hârtiei şi a produselor din
hârtie 1741 1553 1287 1147 110,7 89,1
Manufacture of paper and paper
products
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi
a înregistrărilor 1955 1713 1434 1249 114,3 87,1
Printing and reproduction of recorded
media
Fabricarea produselor de cocserie şi a
produselor obţinute din prelucrarea
ţiţeiului 4196 2981 2998 2127 110,1 70,9
Manufacture of coke and refined
petroleum products
Fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice 2312 2163 1692 1573 105,2 93,0
Manufacture of chemicals and
chemical products
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază şi a preparatelor farmaceutice 3436 2617 2468 1884 132,8 76,3
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
Fabricarea produselor din cauciuc şi
mase plastice 1708 1611 1263 1189 103,5 94,1
Manufacture of rubber and plastic
products
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice 2059 1926 1511 1400 114,0 92,7
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Industria metalurgică 2450 2122 1798 1558 117,4 86,7
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 1741 1568 1302 1159 106,5 89,0
Manufacture of fabricated metal
products,except machinery and
equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice 2248 1982 1640 1455 109,6 88,7
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 2053 1672 1511 1233 116,5 81,6
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 1942 1902 1432 1387 102,4 96,9
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor 1987 1810 1479 1348 102,6 91,1
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers
Fabricarea altor mijloace de transport 2591 2204 1881 1597 113,2 84,9
Manufacture of other transport
equipment
Fabricarea de mobilă 1268 1232 961 925 102,3 96,3
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 1271 1378 962 1034 99,8 107,5
Other manufacturing
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 2176 2007 1604 1466 105,8 91,4
Repair, maintenance and installation
of machinery and equipment

113
56. CÂŞTIGURILE SALARIALE NOMINALE MEDII
AVERAGE NOMINAL EARNINGS

- continuare - - continued –
Câştiguri salariale medii brute - lei Câştiguri salariale medii nete
Average gross earnings - lei Average net earnings
- lei / lei - decembrie ianuarie
2009 2010
în % faţă de în % faţă de
noiembrie decembrie
Activitatea / Activity decembrie ianuarie 2009 2009
December January decembrie ianuarie December January
2009 2010 December January 2009 2010
2009 2010 in % as in % as
against against
November December
2009 2009
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 4122 3443 2954 2472 118,8 83,7
Electricity, gas,steam and air
conditioning production and supply
Distribuţia apei; salubritate gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare 1829 1659 1342 1217 113,4 90,7
Water supply; sewerage, waste
managemenet and decontamination
activities
Captarea, tratarea si distribuţia apei 2260 1897 1645 1389 116,8 84,4
Water catchment, treatment and
distribution
Colectarea şi epurarea apelor uzate 1983 1858 1463 1364 104,9 93,2
Used water collection and purification
Colectarea, tratarea si eliminarea
deşeurilor; activităţi de recuperare a
materialelor reciclabile; activităţi şi
servicii de decontaminare 1454 1434 1075 1055 109,0 98,1
Waste collection, purification and
disposal; activities of recycling materials
recovery; activities and services of
decontamination
Construcţii 1650 1549 1215 1132 106,5 93,2
Construction
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea autovehiculelor şi
motocicletelor 1664 1540 1217 1125 107,2 92,4
Wholesale and retail; repair of motor
vehicles and motorcycles
Transport şi depozitare 2189 2053 1593 1483 109,3 93,1
Transport and storage
Transporturi terestre şi transporturi prin
conducte 1898 1855 1381 1337 105,7 96,8
Land transport and transport via pipelines
Transporturi pe apă 2368 2679 1739 1960 103,5 112,7
Water transport
Transporturi aeriene 4754 4520 3361 3184 103,0 94,7
Air transport
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru
transport 3211 2680 2312 1913 120,7 82,7
Warehousing and support activities for
transportation
Activităţi de poştă şi de curier 1728 1695 1297 1269 103,6 97,8
Postal and courrier activities
Hoteluri şi restaurante 1086 1098 810 814 105,1 100,5
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 3903 3492 2839 2545 116,7 89,6
Information and communication
Activităţi de editare 2977 2983 2214 2219 98,6 100,2
Publishing activities
Activităţi de producţie cinematografică,
video şi de programe de televiziune;
înregistrǎri audio şi activităţi de editare
muzicalǎ; activităţi de difuzare si
transmitere de programe 3134 2687 2241 1921 110,1 85,7
Motion picture, video and television
programme production, sound recording
and music publishing activities;
programming and broadcasting activities

114
56. CÂŞTIGURILE SALARIALE NOMINALE MEDII
AVERAGE NOMINAL EARNINGS

- continuare - - continued –
Câştiguri salariale medii brute - lei Câştiguri salariale medii nete
Average gross earnings - lei Average net earnings
- lei / lei - decembrie ianuarie
2009 2010
în % faţă de în % faţă de
noiembrie decembrie
Activitatea / Activity decembrie ianuarie 2009 2009
December January decembrie ianuarie December January
2009 2010 December January 2009 2010
2009 2010 in % as in % as
against against
November December
2009 2009
Telecomunicaţii 4724 3828 3398 2747 132,7 80,8
Telecommunications
Activităţi de servicii în tehnologia
informaţiei; activităţi de servicii
informatice 3802 3880 2811 2884 106,4 102,6
Information technology services;
Informatics service activities
Intermedieri financiare şi asigurări 5268 4325 3761 3078 119,7 81,8
Financial intermediation and insurance
Intermedieri financiare, cu excepţia
activităţilor de asigurări şi ale fondurilor
de pensii 5767 4447 4111 3163 120,0 76,9
Finanacial intermediation, except
insurance and pension funds
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale
fondurilor de pensii (cu excepţia celor din
sistemul public de asigurări sociale) 3962 4039 2848 2882 121,6 101,2
Insurance, reinsurance and pension
funds (except those of public social
insurance system)
Activităţi auxiliare intermedierilor
financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii 2540 3592 1840 2552 106,3 138,7
Activities auxiliary to financial
intermediation, insurance and pension
funds
Tranzacţii imobiliare 1942 1867 1415 1356 110,0 95,8
Real estate transactions
Activităţi professionale, ştiinţifice şi
tehnice 3076 2782 2209 1990 109,2 90,1
Professional, scientific and technical
activities
din care:
of which:
Cercetare-dezvoltare 3165 2594 2271 1863 109,9 82,0
Research-development
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 1259 1232 936 908 103,4 97,0
Activities of administrative services and
of support services
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public 2908 3091 2098 2204 109,7 105,1
Public administration and defence;
social insurance of public sector
Învăţământ 2004 2312 1442 1644 99,5 114,0
Education
Sănătate şi asistenţă socială 1664 2003 1232 1451 98,6 117,8
Health and social assistance
Activităţi de spectacole, culturale şi
recreative 1681 2019 1225 1452 105,2 118,5
Shows, culture and recreation activities
Alte activităţi de servicii 1122 1139 827 836 104,4 101,1
Other services activities

115
57. CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII ORARE *) P

AVERAGE HOURLY EARNINGS *) P P

- lei / oră - - lei / hour –


Câştigurile salariale medii orare / Average hourly earnings
Brute / Gross Nete / Net
Activitatea / Activity
decembrie ianuarie decembrie ianuarie
December January December January
2009 2010 2009 2010
TOTAL / TOTAL 13,43 12,90 9,81 9,35
Agricultură, silvicultură şi pescuit 10,49 9,09 7,76 6,69
Agriculture, forestry and fishing
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 8,69 9,03 6,50 6,65
Agriculture, hunting and annex services
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi
acvacultură 13,90 9,22 10,15 6,78
Forestry and logging; fishing and aquaculture
Industrie – total 13,74 11,86 10,10 8,70
Industry – total
Industria extractivă 26,39 23,04 18,81 16,32
Mining and quarrying
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 27,36 26,38 19,72 18,67
Mining of coal and lignite
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 28,03 23,44 19,73 16,49
Extraction of crude petroleum and natural gas
Extracţia minereurilor metalifere 26,92 18,55 19,15 13,29
Mining of metal ores
Alte activităţi extractive 17,34 13,64 12,58 9,93
Other mining and quarrying
Activităţi de servicii anexe extracţiei 27,69 22,37 19,81 16,06
Mining support service activities
Industria prelucrătoare 11,97 10,35 8,89 7,66
Manufacturing
Industria alimentară 8,67 8,06 6,44 5,99
Manufacture of food products
Fabricarea băuturilor 14,90 14,31 10,82 10,34
Manufacture of beverages
Fabricarea produselor din tutun 28,12 26,26 19,86 18,56
Manufacture of tobacco products
Fabricarea produselor textile 10,49 8,69 7,86 6,51
Manufacture of textiles
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 7,62 6,73 5,86 5,16
Manufacture of wearing apparel
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor
de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 8,22 7,20 6,28 5,47
Tanning and dressing of leather; manufacture of
travel and leather goods, harness and footwear;
preparation and dyeing of furs
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn
şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din
paie şi din alte materiale vegetale împletite 7,76 7,42 5,81 5,54
Manufacture of wood and of products of wood and
cork,except furniture;manufacture of articles of straw
and plaiting materials

116
57. CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII ORARE *) P

AVERAGE HOURLY EARNINGS *) P P

- lei / oră - continuare - - lei / hour – continued –


Câştigurile salariale medii orare / Average hourly earnings
Brute / Gross Nete / Net
Activitatea / Activity
decembrie ianuarie decembrie ianuarie
December January December January
2009 2010 2009 2010
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 12,05 10,09 8,91 7,46
Manufacture of paper and paper products
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a
înregistrărilor 13,05 11,46 9,58 8,36
Printing and reproduction of recorded
media
Fabricarea produselor de cocserie şi a
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 28,75 19,65 20,54 14,02
Manufacture of coke and refined petroleum
products
Fabricarea substanţelor şi a produselor
chimice 16,13 14,32 11,81 10,42
Manufacture of chemicals and chemical
products
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază şi a preparatelor farmaceutice 23,99 17,07 17,24 12,29
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase
plastice 12,27 10,55 9,07 7,79
Manufacture of rubber and plastic products
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice 15,53 13,68 11,40 9,95
Manufacture of other non-metallic mineral
products
Industria metalurgică 18,15 14,48 13,32 10,63
Manufacture of basic metals
Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 12,69 10,64 9,49 7,86
Manufacture of fabricated metal
products,except machinery and equipment
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice 15,70 12,67 11,46 9,30
Manufacture of computers, electronic and
optical products
Fabricarea echipamentelor electrice 14,87 11,29 10,94 8,32
Manufacture of electrical equipment
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente n.c.a. 14,77 13,68 10,89 9,97
Manufacture of machinery and equipment
n.e.c.
Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 14,68 11,82 10,93 8,80
Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers
Fabricarea altor mijloace de transport 19,36 15,88 14,06 11,51
Manufacture of other transport equipment
Fabricarea de mobilă 8,72 8,17 6,61 6,14
Manufacture of furniture
Alte activităţi industriale n.c.a. 9,59 9,40 7,26 7,06
Other manufacturing
Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor 15,09 13,99 11,12 10,22
Repair, maintenance and installation of machinery
and equipment

117
57. CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII ORARE *) P

AVERAGE HOURLY EARNINGS *) P P

- lei / oră - continuare - - lei / hour – continued –


Câştigurile salariale medii orare / Average hourly earnings
Brute / Gross Nete / Net
Activitatea / Activity
decembrie ianuarie decembrie ianuarie
December January December January
2009 2010 2009 2010
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 26,30 22,83 18,85 16,39
Electricity, gas,steam and air conditioning
production and supply
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare 11,89 10,89 8,72 7,99
Water supply; sewerage, waste managemenet and
decontamination activities
Captarea, tratarea si distribuţia apei 15,17 12,50 11,05 9,15
Water catchment, treatment and distribution
Colectarea şi epurarea apelor uzate 13,01 12,14 9,59 8,91
Used water collection and purification
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi
de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi
servicii de decontaminare 9,19 9,40 6,80 6,91
Waste collection, purification and disposal; activities of
recycling materials recovery; activities and services of
decontamination
Construcţii 11,99 11,44 8,83 8,36
Construction
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor 10,44 9,92 7,63 7,25
Wholesale and retail; repair of motor vehicles and
motorcycles
Transport şi depozitare 14,40 13,74 10,47 9,92
Transport and storage
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 12,63 12,50 9,19 9,01
Land transport and transport via pipelines
Transporturi pe apă 16,20 17,68 11,90 12,93
Water transport
Transporturi aeriene 33,30 31,63 23,55 22,28
Air transport
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 21,20 17,78 15,27 12,69
Warehousing and support activities for transportation
Activităţi de poştă şi de curier 10,69 11,13 8,03 8,33
Postal and courrier activities
Hoteluri şi restaurante 6,75 7,14 5,03 5,29
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 25,22 22,75 18,34 16,58
Information and communication
Activităţi de editare 18,86 19,00 14,02 14,13
Publishing activities
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de
programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi
de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare si transmitere
de programe 19,38 17,45 13,85 12,47
Motion picture, video and television programme
production, sound recording and music publishing
activities; programming and broadcasting activities

118
57. CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII ORARE *) P

AVERAGE HOURLY EARNINGS *) P P

- lei / oră - continuare - - lei / hour – continued –


Câştigurile salariale medii orare / Average hourly earnings
Brute / Gross Nete / Net
Activitatea / Activity
decembrie ianuarie decembrie ianuarie
December January December January
2009 2010 2009 2010
Telecomunicaţii 31,72 25,53 22,82 18,32
Telecommunications
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi
de servicii informatice 24,08 24,85 17,80 18,47
Information technology services; Informatics service
activities
Intermedieri financiare şi asigurări 33,77 28,05 24,11 19,96
Financial intermediation and insurance
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de
asigurări şi ale fondurilor de pensii 36,93 28,84 26,32 20,52
Finanacial intermediation, except insurance and
pension funds
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de
pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări
sociale) 25,14 26,05 18,07 18,59
Insurance, reinsurance and pension funds (except
those of public social insurance system)
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de
asigurare şi fonduri de pensii 17,05 23,62 12,36 16,78
Activities auxiliary to financial intermediation, insurance
and pension funds
Tranzacţii imobiliare 12,28 12,20 8,94 8,87
Real estate transactions
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 20,59 18,23 14,79 13,04
Professional, scientific and technical activities
din care:
of which:
Cercetare-dezvoltare 21,43 17,00 15,38 12,21
Research-development
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de
servicii suport 7,89 7,85 5,86 5,78
Activities of administrative services and of support
services
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public 19,30 19,93 13,92 14,21
Public administration and defence; social insurance
of public sector
Învăţământ 13,30 14,58 9,57 10,37
Education
Sănătate şi asistenţă socială 10,81 12,76 8,00 9,24
Health and social assistance
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 10,80 12,82 7,87 9,22
Shows, culture and recreation activities
Alte activităţi de servicii 6,99 7,30 5,15 5,36
Other services activities
*)
Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2010 eşantionul
cuprinde 25000 unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de
spectacole, culturale şi recreative), sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul
consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi
peste, care reprezintă 92,73% din numărul total de salariaţi din acest sector.
)
* Monthly data regarding earnings and number of employees are obtained from a sample statistical survey. Since January 2010 the sample comprises 25000
economic and social units. Budgetary sector units (public administration, education, health and social assistance, arts, entertainment and recreation
activities), are exhaustively comprised into the survey, except public local administration units, for which data at level of local communal council are collected
besed on the sample (about 770 units). For economic sector, units of four employees and over were included in the survey, representing 92.73% of total
employees in this sector.

119
58. INDICII TRIMESTRIALI AI COSTULUI FORŢEI DE MUNCĂ PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE
QUARTERLY LABOUR COST INDICES BY ECONOMIC ACTIVITY

-%- -%-
Activităţi economice Trim. IV 2009 1) în % faţa de trim. III 2009 Trim. IV 2009 1) în % faţa de trim. IV 2008 *)
(secţiune CAEN Rev. 2) 4th Q. 2009 1) as against 3rd Q. 2009 4th Q. 2009 1) as against 4th Q. 2008 *)
Economic activities serie brută serie ajustată serie ajustată serie brută serie ajustată serie ajustată
(CANE Rev. 2 section) (neajustată) după efectul după efectul (neajustată) după efectul după efectul
unadjusted zilelor lucrătoare zilelor lucrătoare unadjusted zilelor lucrătoare zilelor
adjusted with the şi sezonier adjusted with the lucrătoare şi
working days adjusted with the working days sezonier
number working days number adjusted with
number and the working
seasonaly days number
and seasonaly
- Costul total cu forţa de muncă / Labour cost – total -
Total industrie, construcţii, servicii 0,97 0,93 -2,53 2,09 2,06 2,46
Total industry, construction,
services
Industrie extractivă -10,67 -9,89 0,08 14,96 15,81 16,46
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 2,98 2,86 -1,49 7,26 7,22 5,28
Manufacturing
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă,
aer condiţionat -5,80 -6,09 -3,40 8,27 7,85 9,01
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 4,49 4,41 2,62 8,90 8,82 8,49
Water supply; sewerage, waste
managemenet and decontamination
activities
Construcţii 8,87 8,85 2,22 4,89 4,88 6,02
Construction
Comerţ 5,27 4,96 0,20 4,45 4,16 3,96
Trade
Transport şi depozitare 1,22 1,22 -3,46 -1,26 -1,26 -0,92
Transport and storage
Hoteluri şi restaurante 0,59 -0,01 -7,35 -1,39 -1,39 -0,71
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 6,22 6,20 2,54 6,00 5,98 5,83
Information and comunications
Intermedieri financiare şi asigurări 4,87 5,15 -1,03 4,39 4,66 5,81
Financial intermediation and
insurance
Tranzacţii imobiliare 4,15 4,08 0,51 -3,31 -3,38 -5,88
Real estate transactions
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi
tehnice 6,80 6,34 0,44 2,49 1,94 1,65
Profesional, scientific and tehnical
activities
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 5,24 5,77 -1,17 0,33 0,83 0,46
Activities of administrative services
and of support services
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public -0,41 -0,41 -4,65 -10,02 -10,02 -5,77
Public administration and defence,
social insurance of public sector
Învăţământ -12,59 -12,59 -4,23 -3,74 -3,74 0,09
Education
Sănătate şi asistenţă socială -0,07 -0,07 -16,46 -8,62 -8,62 -9,92
Health and social assistance
Acitivităţi de spectacole, culturale şi
recreative 0,66 0,66 -2,10 -0,65 -0,65 0,22
Show biz, culture and recreation
activities
Alte activităţi de servicii 1,03 1,03 -2,03 2,81 2,81 2,18
Other service activities

120
58. INDICII TRIMESTRIALI AI COSTULUI FORŢEI DE MUNCĂ PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE
QUARTERLY LABOUR COST INDICES BY ECONOMIC ACTIVITY

- % - continuare - - % - continued -
Activităţi economice Trim. IV 2009 1) în % faţa de trim. III 2009 Trim. IV 2009 1) în % faţa de trim. IV 2008 *)
(secţiune CAEN Rev. 2) 4th Q. 2009 1) as against 3rd Q. 2009 4th Q. 2009 1) as against 4th Q. 2008 *)
Economic activities serie brută serie ajustată serie ajustată serie brută serie ajustată serie ajustată
(CANE Rev. 2 section) (neajustată) după efectul după efectul (neajustată) după efectul după efectul
unadjusted zilelor lucrătoare zilelor lucrătoare unadjusted zilelor lucrătoare zilelor
adjusted with the şi sezonier adjusted with the lucrătoare şi
working days adjusted with the working days sezonier
number working days number adjusted with
number and the working
seasonaly days number
and seasonaly
- Cheltuieli directe (salariale) cu forţa de muncă / Direct expenditure (wages and salaries) with labour force -
Total industrie, construcţii, servicii 1,03 0,98 -2,56 1,98 1,95 2,36
Total industry, construction,
services
Industrie extractivă -10,67 -9,89 0,08 14,96 15,81 16,46
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 2,98 2,86 -1,49 7,26 7,22 5,28
Manufacturing
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă,
aer condiţionat -5,80 -6,09 -3,40 8,27 7,85 9,01
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 4,49 4,41 2,62 8,90 8,82 8,49
Water supply; sewerage, waste
managemenet and decontamination
activities
Construcţii 8,87 8,85 2,22 4,89 4,88 6,02
Construction
Comerţ 5,26 4,96 0,20 4,45 4,16 3,96
Trade
Transport şi depozitare 1,22 1,22 -3,46 -1,26 -1,26 -0,92
Transport and storage
Hoteluri şi restaurante 0,59 -0,02 -7,35 -1,39 -1,39 -0,71
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 6,22 6,20 2,54 6,00 5,98 5,82
Information and comunications
Intermedieri financiare şi asigurări 4,88 5,15 -1,03 4,39 4,66 5,81
Financial intermediation and
insurance
Tranzacţii imobiliare 4,15 4,08 0,51 -3,31 -3,38 -5,88
Real estate transactions
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi
tehnice 6,80 6,34 0,44 2,49 1,94 1,65
Profesional, scientific and tehnical
activities
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 5,24 5,77 -1,17 0,33 0,83 0,46
Activities of administrative services
and of support services
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public -0,41 -0,41 -4,65 -10,02 -10,02 -5,77
Public administration and defence,
social insurance of public sector
Învăţământ -12,59 -12,59 -4,23 -3,74 -3,74 0,09
Education
Sănătate şi asistenţă socială -0,06 -0,06 -16,46 -8,62 -8,62 -9,92
Health and social assistance
Acitivităţi de spectacole, culturale şi
recreative 0,66 0,66 -2,10 -0,65 -0,65 0,22
Show biz, culture and recreation
activities
Alte activităţi de servicii 1,03 1,03 -2,03 2,81 2,81 2,19
Other service activities

121
58. INDICII TRIMESTRIALI AI COSTULUI FORŢEI DE MUNCĂ PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE
QUARTERLY LABOUR COST INDICES BY ECONOMIC ACTIVITY

- % - continuare - - % - continued -
Activităţi economice Trim. IV 2009 1) în % faţa de trim. III 2009 Trim. IV 2009 1) în % faţa de trim. IV 2008 *)
(secţiune CAEN Rev. 2) 4th Q. 2009 1) as against 3rd Q. 2009 4th Q. 2009 1) as against 4th Q. 2008 *)
Economic activities serie brută serie ajustată serie ajustată serie brută serie ajustată serie ajustată
(CANE Rev. 2 section) (neajustată) după efectul după efectul (neajustată) după efectul după efectul
unadjusted zilelor lucrătoare zilelor lucrătoare unadjusted zilelor lucrătoare zilelor
adjusted with the şi sezonier adjusted with the lucrătoare şi
working days adjusted with the working days sezonier
number working days number adjusted with
number and the working
seasonaly days number
and seasonaly
- Cheltuieli indirecte (non-salariale) cu forţa de muncă / Indirect expenditure (non- wage) with labour force -
Total industrie, construcţii, servicii 0,76 0,74 -2,42 2,47 2,45 2,83
Total industry, construction,
services
Industrie extractivă -10,67 -9,89 0,08 14,96 15,81 16,46
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 2,98 2,86 -1,49 7,26 7,22 5,28
Manufacturing
Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă,
aer condiţionat -5,80 -6,09 -3,40 8,27 7,85 9,01
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 4,48 4,41 2,62 8,90 8,82 8,49
Water supply; sewerage, waste
managemenet and decontamination
activities
Construcţii 8,87 8,85 2,22 4,89 4,88 6,02
Construction
Comerţ 5,27 4,96 0,20 4,46 4,16 3,96
Trade
Transport şi depozitare 1,22 1,22 -3,46 -1,25 -1,25 -0,92
Transport and storage
Hoteluri şi restaurante 0,59 -0,02 -7,35 -1,39 -1,39 -0,72
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 6,22 6,20 2,54 6,00 5,99 5,82
Information and comunications
Intermedieri financiare şi asigurări 4,88 5,15 -1,03 4,39 4,66 5,81
Financial intermediation and
insurance
Tranzacţii imobiliare 4,15 4,08 0,51 -3,31 -3,38 -5,88
Real estate transactions
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi
tehnice 6,80 6,34 0,44 2,48 1,94 1,65
Profesional, scientific and tehnical
activities
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 5,24 5,77 -1,17 0,33 0,84 0,46
Activities of administrative services
and of support services
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public -0,41 -0,41 -4,65 -10,02 -10,02 -5,77
Public administration and defence,
social insurance of public sector
Învăţământ -12,59 -12,59 -4,23 -3,75 -3,75 0,09
Education
Sănătate şi asistenţă socială -0,07 -0,07 -16,46 -8,63 -8,63 -9,92
Health and social assistance
Acitivităţi de spectacole, culturale şi
recreative 0,66 0,66 -2,11 -0,65 -0,65 0,22
Show biz, culture and recreation
activities
Alte activităţi de servicii 1,03 1,03 -2,03 2,81 2,81 2,19
Other service activities
1) 1)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Datele pe CAEN Rev.2 pentru trimestrele din anul 2008 au fost estimate conform metodei prezentate în Note metodologice.
)
* CANE Rev.2 quarterly data for 2008 were estimated according to the method presented in the Methodological note.

122
Câştigurile salariale medii brute în luna ianuarie 2010
Average gross earnings in January 2010

5400 - lei - Total


Total
5100
Intermedieri financiare si asigurari
4800 Fin ancial intermediation and insurance

4500 Informatii si comunicatii


4200 Information and communication

3900 Administratie publica si aparare


Public administration and defence
3600
Invatamant
3300 Education

3000 Sanatate si asistenta sociala


Health and social care
2700
Industrie
2400
1967 lei Industry
2100
Constructii
1800 Construction

1500 Comert
1200 T rade - T otal

900 Agricultura, silvicultura si pescuit


Agriculture, forestry and fishing
600

Pe principalele activităţi ale economiei / By iunien activity of economy

în industrie / In industry

- lei -
4500
Total
Total
4000
Productia si furnizarea de energie electrica si termica,
3500 gaze, apa cald a si aer condit io nat
Electricity, gas, steam and air condit io ning supply

3000
Industria extractiva
Min ing and quarrying
2500

1780 lei
2000 Distributia apei; salubritate, gestionarea
deseurilor, activitati de decontaminare
Water distribution;sanitation, waste
1500 administration, decontamin ation activities

1000
Industria prelucratoare
Manufacturin g industry
500

123
Evoluţia indicilor preţurilor de consum al populaţiei
în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Evolution of the consumer price indices
during January 2009 - January 2010

104.0 % luna anterioara = 100


previous month = 100
103.0

102.0

101.0

100.0

99.0

98.0
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian
Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan

2009 2010

Marfuri alimentare Marfuri nealimentare Servicii Total


Food goods Non-food goods Services Total

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale


medii nete în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Evolution of the consumer price indices and the net average earnings
during January 2009 - January 2010

110 % luna anterioara = 100


previous month = 100
108

106

104

102

100

98

96

94
92

90
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian
Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan

2009 2010

Indicele preturilor de consum Indicele castigurilor salariale medii nete


Consumer price index Net average earnings index

124
59. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM
CONSUMER PRICE INDICES

luna precedentă = 100 / previous month = 100


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan

TOTAL / TOTAL 101,24 100,88 100,50 100,27 100,01 100,20 99,93 99,81 100,39 100,44 100,67 100,32 101,68

MĂRFURI ALIMENTARE 100,71 100,32 100,39 100,03 99,95 99,82 99,50 98,94 99,84 100,15 100,41 100,34 100,43
FOOD GOODS
Produse de morărit şi panificaţie 100,27 100,07 100,15 100,07 100,07 100,04 100,01 100,03 100,02 100,06 100,03 100,00 100,10
Milling and baking products
- Pâine 100,25 100,04 100,13 100,09 100,04 100,04 100,03 100,04 100,04 100,06 100,05 100,01 100,09
Bread
Legume şi conserve din legume 102,44 101,32 100,75 100,80 101,04 98,59 96,62 94,10 98,52 100,68 101,87 102,96 101,36
Vegetables and tinned vegetables
- Cartofi 104,67 104,31 101,00 97,95 100,71 106,11 100,49 98,39 90,37 97,53 99,22 101,24 102,05
Potatoes
Fructe şi conserve din fructe 100,53 100,62 103,35 100,07 99,56 102,93 99,20 93,19 98,33 98,19 100,19 98,56 100,61
Fruit and tinned fruit
Ulei, slănină, grăsimi 99,43 96,54 97,36 97,19 98,59 96,71 97,68 99,12 99,37 99,56 99,65 99,43 100,25
Table oil, bacon, fats
- Ulei comestibil 99,20 95,94 96,82 96,66 98,28 96,09 97,26 98,86 99,19 99,42 99,48 99,22 100,22
Edible oil
Carne, preparate din carne şi conserve
din carne 100,73 100,63 100,63 100,19 100,08 99,99 100,21 100,02 100,10 100,13 100,04 100,06 100,27
Meat, tinned meat and meat products
- Carne de bovine 101,43 101,54 101,07 100,51 100,59 100,03 99,98 100,26 100,24 100,17 100,17 100,20 100,25
Beef
- Carne de porcine 100,84 100,48 100,17 99,71 100,16 99,98 100,05 100,01 100,05 100,11 100,07 99,95 100,19
Pork
- Carne de pasăre 100,44 100,17 100,34 100,10 100,22 100,44 100,10 100,08 100,10 100,03 100,03 100,00 100,25
Poultry
Peşte şi conserve din peşte 100,60 100,33 100,53 100,15 100,12 100,10 100,10 100,11 100,09 100,13 100,10 100,05 100,31
Fish and tinned fish
Lapte şi produse lactate 100,74 100,75 100,19 99,95 99,40 99,38 99,72 100,01 100,17 100,40 100,26 100,14 100,56
Milk and dairy products
- Lapte – total 100,60 100,57 100,08 100,11 99,75 99,58 99,76 99,96 100,04 100,25 100,14 100,08 100,48

Milk – total
- Brânză - total 101,08 101,05 100,55 99,83 98,64 98,59 99,55 99,96 100,46 100,66 100,45 100,30 100,61
Cheese – total
Ouă 100,91 96,29 94,89 96,98 96,08 98,34 99,69 102,19 101,85 104,96 107,46 104,63 101,78
Eggs
Zahăr, produse zaharoase şi miere de
albine 100,57 101,38 100,92 100,33 100,40 100,27 100,06 100,08 100,13 100,08 100,07 100,06 100,11
Sugar, confectioneries, honey
- Zahăr 100,78 102,50 101,71 100,43 100,33 100,16 99,91 99,91 100,03 99,94 100,01 99,97 99,99
Sugar
Cacao şi cafea 100,60 100,34 100,35 100,22 100,20 100,25 100,14 100,11 100,18 100,19 100,05 100,03 100,34
Cocoa and coffee
Băuturi alcoolice 100,33 100,37 100,25 100,30 100,15 100,15 100,14 100,13 100,20 100,08 100,08 100,07 100,30
Alcoholic beverages
Alte produse alimentare 100,56 100,45 100,69 100,56 100,22 100,17 100,14 100,09 100,36 100,06 100,13 100,04 100,41
Other food goods

MĂRFURI NEALIMENTARE 100,83 101,31 100,68 100,81 100,03 100,42 100,14 100,34 100,79 100,46 101,11 100,54 103,20
NON – FOOD GOODS

Îmbrăcăminte, articole de galanterie,


mercerie, pasmanterie 100,14 100,14 100,14 100,16 100,14 100,15 100,05 100,08 100,14 100,20 100,20 100,10 100,09
Clothing, hosiery, small ware, lacing
articles, trimmings
- Confecţii 100,10 100,10 100,13 100,16 100,16 100,15 100,05 100,07 100,13 100,18 100,20 100,09 100,07
Wearing apparel
- Tricotaje 100,27 100,27 100,15 100,18 100,10 100,17 100,06 100,11 100,18 100,29 100,23 100,13 100,16
Knitwear
Încălţăminte 99,96 100,02 100,16 100,23 100,17 100,16 100,05 100,02 100,13 100,45 100,59 100,18 100,01
Footwear
Produse de uz casnic, mobilă 100,16 100,19 100,16 100,14 100,13 100,11 100,08 100,10 100,11 100,09 100,11 100,04 100,11
Household appliances, furniture
- Mobilă 100,24 100,08 100,11 100,08 100,05 100,13 100,07 100,12 100,10 100,06 100,09 100,04 100,04
Furniture

125
59. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM
CONSUMER PRICE INDICES

- continuare - - continued –
luna precedentă = 100 / previous month = 100
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Articole chimice 100,30 100,30 100,35 100,26 100,23 100,22 100,13 100,15 100,32 100,25 100,12 100,08 100,24
Chemicals
Produse cultural sportive 101,72 101,61 100,64 99,70 100,00 100,13 100,04 99,96 100,19 100,45 100,06 100,12 100,60
Cultural-sports products
- Autoturisme, accesorii şi piese de
schimb auto, velo 103,65 101,03 99,71 98,66 99,74 100,31 100,01 99,82 99,50 99,84 100,02 99,22 99,01
Cars, auto and bike accessories and
spare parts
Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,38 103,86 100,24 100,37 100,22 100,15 100,05 100,09 100,19 100,05 99,99 100,21 100,61
Hygienic, cosmetic and medical articles
- Medicamente 100,42 106,47 100,19 100,47 100,24 100,06 99,98 100,04 100,10 99,98 99,88 100,27 100,81
- Medicines
Combustibili 101,53 103,29 100,70 100,27 100,45 102,14 100,72 101,34 99,63 101,06 101,66 99,71 103,42
Fuels
Tutun, ţigări 102,54 100,64 103,59 106,25 100,63 100,10 102,86 100,71 105,78 101,20 105,48 103,58 113,87
Tobacco, cigarettes
Energie electrică, gaze şi încălzire
centrală 100,31 100,34 100,03 99,68 99,11 100,00 98,27 100,00 100,00 100,05 100,00 100,00 102,28
Electric energy, gas and central heating
- Energie electrică 100,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,20
Electric energy
- Gaze 100,00 100,00 100,00 99,09 97,43 100,00 94,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Gas
- Energie termică 101,31 102,31 100,21 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,29 100,00 100,00 100,44
Thermal energy
Alte mărfuri nealimentare 100,43 100,45 100,30 99,82 99,94 100,05 99,91 99,98 100,17 100,16 100,07 100,12 100,21
Other non – food goods

SERVICII 103,27 101,03 100,33 99,55 100,11 100,43 100,32 100,32 100,51 100,94 100,14 99,75 100,36
SERVICES

Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi


încălţăminte 100,31 100,29 100,21 100,54 100,21 100,11 100,10 100,09 100,08 100,18 100,24 100,08 100,13
Making and repairing clothing and
footwear
Apă, canal, salubritate 102,05 101,88 100,99 100,89 101,71 100,36 101,41 101,44 101,67 100,26 100,23 101,13 101,17
Water, sewerage, sanitation
Cinematografe, teatre, muzee şi cheltuieli
cu învăţământul şi turismul 100,86 100,32 100,09 99,97 100,07 100,04 100,20 100,10 100,13 102,51 100,08 100,07 100,11
Cinemas, theatres, museums,
expenditures for education and tourism
Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,59 100,75 100,38 100,63 100,22 100,06 100,14 100,33 100,15 100,63 100,29 100,02 100,37
Motor and electronic repairs, photo works
Îngrijire medicală 100,54 100,36 100,59 100,66 100,40 100,35 100,19 100,31 100,31 100,16 100,28 100,13 100,68
Medical care
Igienă şi cosmetică 100,19 100,33 100,38 100,23 100,28 100,17 100,13 100,19 100,02 100,17 100,17 100,03 100,33
Hygiene and cosmetics
Transport urban 101,61 101,69 100,90 100,38 100,14 100,17 100,34 100,64 100,15 100,22 100,32 100,01 101,08
Urban transport
Transport interurban (alte feluri de
transport) 100,51 100,31 100,16 100,16 100,00 100,07 100,01 100,11 100,29 100,07 100,04 100,10 100,12
Interurban transport (other kind of
transport)
- CFR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Railway
Poştă şi telecomunicaţii 106,02 101,24 100,14 98,42 99,57 100,85 100,15 100,08 100,43 100,88 100,07 98,91 98,59
Mail and telecommunications
- Telefon 107,71 101,51 99,95 97,91 99,40 101,08 100,12 100,01 100,47 101,09 100,07 98,57 98,13
Telephone
Restaurante, cafenele, cantine 100,35 100,35 100,21 100,23 100,12 100,13 100,07 100,10 100,35 100,52 100,06 100,06 100,36
Restaurants, cafes, canteens
Alte servicii 103,74 100,27 100,28 100,55 100,01 100,02 100,07 100,06 100,37 103,52 100,48 100,04 111,43
Other services

126
60. CREŞTEREA PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IANUARIE 2010
RISE OF CONSUMER PRICES IN JANUARY 2010

- procente - - percentages –
Creşterea preţurilor de consum în luna ianuarie 2010, Creşterea medie lunară a preţurilor de consum în perioada
faţă de: Monthly average rise of consumer prices during
Rise of consumer prices in January 2010, as against:
decembrie 2009 ianuarie 2009
1.I- 31.I. 2009 1.I- 31.I. 2010
December 2009 January 2009

TOTAL / TOTAL 1,7 5,2 1,2 1,7


Mărfuri alimentare 1) 0,4 0,1 0,7 0,4
Food goods 1)
Mărfuri nealimentare 3,2 10,3 0,8 3,2
Non-food goods
Servicii 0,4 3,9 3,3 0,4
Services
1) 1)
P P
Inclusiv băuturi. / P
P
Including beverages.

61. EVOLUŢIA RAPORTULUI DINTRE INDICELE CÂŞTIGULUI SALARIAL MEDIU NOMINAL NET ŞI
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM
EVOLUTION OF THE RATIO BETWEEN THE NET AVERAGE EARNINGS AND THE CONSUMER
PRICE INDEX

- procente - - percentages –
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan

- faţă de luna corespunzătoare din anul


precedent 105,8 112,1 110,2 103,1 102,6 102,3 101,2 100,6 100,0 99,3 95,9 94,7 100,0
as against the corresponding month of
previous year
- faţă de octombrie 1990 125,3 124,5 127,9 128,1 123,3 125,2 126,3 122,7 123,2 124,1 122,5 132,0 125,4
as against October 1990

62. COEFICIENTUL DE CREŞTERE A CÂŞTIGURILOR SALARIALE MEDII NETE PE ECONOMIE *) P P

GROWTH COEFFICIENT OF NET AVERAGE EARNINGS INCOME PER ECONOMY *) P P

Decembrie 2009 faţă de:


December 2009 as against:
ianuarie 1990 februarie 1992
January 1990 February 1992
Coeficientul de creştere a câştigurilor salariale medii nete pe economie 5003,39 1161,44
Growth coefficient of net average earnings per economy
*)
P Se publică trimestrial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute
P

în proprietatea statului.
*)
P It is issued quarterly according to the provisions of Law no. 112/1995 on the regulation of legal situation for certain buildings mean for dwellings, owned by
P

state.

127
63. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, PE JUDEŢE, LA SFÂRŞITUL LUNII IANUARIE 2010
NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED, BY COUNTY, AT THE END OF JANUARY 2010

Judeţul Numărul şomerilor înregistraţi din care: / of which: Rata


County Number of registered şomajului
unemployed Indemnizaţi / Paid Neindemnizaţi / Unpaid Unemployment rate
-%-
Total femei bărbaţi Total femei bărbaţi Total femei bărbaţi Total femei bărbaţi
Total women men Total women men Total women men Total women men
TOTAL / TOTAL 740982 306977 434005 459158 191103 268055 281824 115874 165950 8,1 7,3 8,8

Alba 24322 10215 14107 17801 7627 10174 6521 2588 3933 13,4 11,9 14,8
Arad 14968 6543 8425 10816 4761 6055 4152 1782 2370 7,0 6,9 7,1
Argeş 25653 11147 14506 18363 8164 10199 7290 2983 4307 9,5 8,8 10,2
Bacău 21044 7908 13136 14898 5627 9271 6146 2281 3865 8,9 7,7 9,9
Bihor 17654 7087 10567 10388 4459 5929 7266 2628 4638 6,2 5,3 7,0
Bistriţa-Năsăud 11654 4772 6882 9798 3913 5885 1856 859 997 8,8 7,9 9,7
Botoşani 11936 3999 7937 6985 2083 4902 4951 1916 3035 7,7 5,3 10,0
Braşov 22732 10042 12690 13599 6227 7372 9133 3815 5318 9,1 9,2 9,0
Brăila 11841 4295 7546 6266 2292 3974 5575 2003 3572 8,6 6,8 10,1
Buzău 18832 7803 11029 9739 3756 5983 9093 4047 5046 9,9 8,7 11,0
Caraş-Severin 14423 6089 8334 8552 3694 4858 5871 2395 3476 11,2 10,5 11,8
Călăraşi 10307 3747 6560 5191 1551 3640 5116 2196 2920 9,7 7,0 12,3
Cluj 22288 9927 12361 14797 6349 8448 7491 3578 3913 6,5 6,2 6,7
Constanţa 21227 11490 9737 14744 8532 6212 6483 2958 3525 6,7 8,5 5,3
Covasna 11401 4508 6893 5733 2242 3491 5668 2266 3402 12,2 9,9 14,2
Dâmboviţa 18713 7633 11080 9780 3778 6002 8933 3855 5078 8,9 8,3 9,4
Dolj 36903 15137 21766 15580 6524 9056 21323 8613 12710 12,3 11,0 13,3
Galaţi 26548 10274 16274 13443 5164 8279 13105 5110 7995 12,0 10,6 13,1
Giurgiu 6919 2754 4165 4289 1575 2714 2630 1179 1451 7,5 6,3 8,6
Gorj 17552 7629 9923 10774 4881 5893 6778 2748 4030 11,7 11,2 12,1
Harghita 15817 6225 9592 11425 4430 6995 4392 1795 2597 11,0 9,3 12,5
Hunedoara 22786 10489 12297 16137 7109 9028 6649 3380 3269 11,0 11,2 10,9
Ialomiţa 12875 4957 7918 6950 2519 4431 5925 2438 3487 12,2 10,0 14,2
Iaşi 23098 8884 14214 11589 4576 7013 11509 4308 7201 7,4 6,2 8,4
Ilfov 4226 2027 2199 3241 1528 1713 985 499 486 2,6 2,9 2,4
Maramureş 13755 5615 8140 9067 3665 5402 4688 1950 2738 6,7 5,7 7,6
Mehedinţi 17838 7160 10678 7697 3144 4553 10141 4016 6125 14,5 12,5 16,2
Mureş 20742 8485 12257 12519 5295 7224 8223 3190 5033 8,4 7,5 9,1
Neamţ 17816 7128 10688 10446 4028 6418 7370 3100 4270 8,8 7,6 9,9
Olt 16958 5971 10987 10413 3259 7154 6545 2712 3833 9,5 7,2 11,5
Prahova 29095 11955 17140 22843 9254 13589 6252 2701 3551 9,3 8,8 9,6
Satu Mare 10816 4141 6675 6952 2689 4263 3864 1452 2412 7,0 5,6 8,2
Sălaj 11682 4759 6923 7634 3269 4365 4048 1490 2558 11,0 9,6 12,2
Sibiu 15725 6332 9393 11716 4748 6968 4009 1584 2425 8,4 7,3 9,4
Suceava 21109 8539 12570 13132 5151 7981 7977 3388 4589 8,4 7,1 9,5
Teleorman 21341 7936 13405 8919 3094 5825 12422 4842 7580 12,7 9,7 15,4
Timiş 15125 7388 7737 13160 6456 6704 1965 932 1033 4,4 4,7 4,3
Tulcea 7981 3517 4464 5515 2456 3059 2466 1061 1405 8,8 8,2 9,3
Vaslui 21697 7930 13767 11876 4685 7191 9821 3245 6576 13,5 10,0 16,8
Vâlcea 14901 6443 8458 10475 4425 6050 4426 2018 2408 8,4 8,0 8,6
Vrancea 11684 4411 7273 5828 2117 3711 5856 2294 3562 7,7 6,0 9,3
Municipiul Bucureşti 26998 13686 13312 20088 10007 10081 6910 3679 3231 2,4 2,5 2,2
Bucharest Municipality
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source: National Agency for Employment.

128
64. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE,
LA SFÂRŞITUL LUNII IANUARIE 2010
NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED BY EDUCATIONAL LEVEL,
AT THE END OF JANUARY 2010

din care: după nivelul de instruire / of which: by educational level


Numărul şomerilor înregistraţi
Liceal şi postliceal Primar, gimnazial, professional
Number of registered Universitar / Tertiary
High-school and post high-school Primary, secondary, vocational
unemployed
Judeţul total / total din care: total / total din care: total / total din care:
County total / total din care: femei femei femei
femei of which: of which: of which:
of which: women women women
women
TOTAL / TOTAL 740982 306977 49806 28078 160023 83474 531153 195425

Alba 24322 10215 1463 762 5733 3057 17126 6396


Arad 14968 6543 1262 704 3239 1745 10467 4094
Argeş 25653 11147 1332 795 5043 2837 19278 7515
Bacău 21044 7908 1516 828 4268 2414 15260 4666
Bihor 17654 7087 1693 964 3778 2034 12183 4089
Bistriţa-Năsăud 11654 4772 666 367 2455 1334 8533 3071
Botoşani 11936 3999 572 294 2341 1050 9023 2655
Braşov 22732 10042 1961 1099 4801 2730 15970 6213
Brăila 11841 4295 762 424 2054 991 9025 2880
Buzău 18832 7803 768 455 3611 1807 14453 5541
Caraş-Severin 14423 6089 1116 567 3645 1820 9662 3702
Călăraşi 10307 3747 321 161 1892 881 8094 2705
Cluj 22288 9927 2297 1328 5819 2966 14172 5633
Constanţa 21227 11490 1306 820 4412 2825 15509 7845
Covasna 11401 4508 355 178 2120 1153 8926 3177
Dâmboviţa 18713 7633 976 581 3457 1792 14280 5260
Dolj 36903 15137 2322 1375 9485 3194 25096 10568
Galaţi 26548 10274 1481 780 2669 1764 22398 7730
Giurgiu 6919 2754 287 177 1640 873 4992 1704
Gorj 17552 7629 1517 859 5369 2772 10666 3998
Harghita 15817 6225 665 347 4198 2231 10954 3647
Hunedoara 22786 10489 1966 1051 6407 3519 14413 5919
Ialomiţa 12875 4957 370 226 2350 1281 10155 3450
Iaşi 23098 8884 1868 998 3865 1975 17365 5911
Ilfov 4226 2027 182 114 851 509 3193 1404
Maramureş 13755 5615 1288 750 3378 1721 9089 3144
Mehedinţi 17838 7160 801 491 4164 1918 12873 4751
Mureş 20742 8485 1224 701 4161 2297 15357 5487
Neamţ 17816 7128 1125 626 3310 1763 13381 4739
Olt 16958 5971 932 527 2219 1219 13807 4225
Prahova 29095 11955 1907 1100 6960 3604 20228 7251
Satu Mare 10816 4141 505 284 2205 1151 8106 2706
Sălaj 11682 4759 712 418 2834 1489 8136 2852
Sibiu 15725 6332 1307 751 3358 1744 11060 3837
Suceava 21109 8539 1242 710 4568 2486 15299 5343
Teleorman 21341 7936 618 323 3753 1784 16970 5829
Timiş 15125 7388 1689 941 3490 2053 9946 4394
Tulcea 7981 3517 339 185 1647 940 5995 2392
Vaslui 21697 7930 876 447 3141 1587 17680 5896
Vâlcea 14901 6443 1074 620 4215 2184 9612 3639
Vrancea 11684 4411 598 329 2011 986 9075 3096
Municipiul Bucureşti 26998 13686 4545 2621 9107 4994 13346 6071
Bucharest Municipality

129
65. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI
NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED

- mii persoane la sfârşitul lunii - - thousand persons at the end of the month –
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
TOTAL/ TOTAL 444,9 477,9 513,6 517,7 526,8 548,9 572,6 601,7 625,1 653,9 683,1 709,4 741,0
- femei / women 198,0 207,6 221,4 224,2 229,2 240,2 252,0 265,9 276,4 288,6 298,1 302,1 307,0
- bărbaţi / men 246,9 270,3 292,2 293,5 297,6 308,7 320,6 335,8 348,7 365,3 385,0 407,3 434,0

66. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT


REGISTERED UNEMPLOYMENT RATE

- la sfârşitul lunii - % - - at the end of the month - % -


2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
TOTAL / TOTAL 4,9 5,2 5,6 5,7 5,8 6,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,5 7,8 8,1
- pentru femei 4,7 4,9 5,2 5,3 5,4 5,7 5,9 6,3 6,5 6,8 7,0 7,1 7,3
- for women
- pentru bărbaţi 5,0 5,5 5,9 6,0 6,1 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,3 8,8
- for men

67. PONDEREA ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI ÎN POPULAŢIA STABILĂ ÎN VÂRSTĂ DE 18-62 ANI


WEIGHT OF REGISTERED UNEMPLOYED IN STABLE POPULATION AGED 18-62 YEARS

- %- - %-
2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Ponderea şomerilor în populaţia stabilă
în vârstă de 18-62 ani 3,2 3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3
The weight of unemployed in stable
population aged 18-62 years

130
Rata şomajului în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Unemployment rate during January 2009 - January 2010
- la sfârşitul lunii / at the end of the month -

8.8 % 8.1
8.6
8.4 7.8
8.2
8.0 7.5
7.8
7.6 7.1
7.4
7.2 6.8
7.0 6.6
6.8 6.3
6.6
6.4 6.0 8.8
6.2 5.7 5.8
6.0 5.6 8.3
5.8 7.8
5.6 5.2 7.4
5.4 7.1
5.2 4.9 6.8
5.0 6.1 6.3
4.8 5.9 6.0 6.0
4.6 5.5
4.4 5.0
4.2 4.7 4.9 5.2 5.3 5.4 5.7 6.5 6.3 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3
4.0
3.8
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian
Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan

2009 2010

Femei Barbati Total


Women Men Total

Numărul şomerilor înregistraţi în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010


Registered unemployment during January 2009 - January 2010
- la sfârşitul lunii / at the end of the month –

- mii persoane / thousand persons -


450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian
Jan Feb Marc Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan

2009 2010

Barbati / Men Femei / Women

131
68. RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE
VACANCIES RATE BY ECONOMIC ACTIVITY

- %- - %-
Activităţi economice (secţiune CAEN Rev.2) Perioade precedente/ Previous period
Trimestrul IV / 4th quarter
Economic activities (CANE Rev.2 section) Trimestrul III / 3 rd quarter Trimestrul IV / 4th quarter
2009
P

2009 2008
Total economie 0,50 0,80 1,53
Total economy
Agricultură, silvicultură şi pescuit 0,78 1,64 1,28
Agriculture, forestry and fishing
Industrie extractivă 0,05 0,03 0,08
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 0,52 0,76 1,23
Manufacturing
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă, aer condiţionat 0,18 0,28 0,41
Electricity, gas, steam and air conditioning production supply
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 0,30 0,48 0,64
Water supply; sewerage, waste managemenet and decontamination
activities
Construcţii 0,36 0,51 0,72
Construction
Comerţ 0,17 0,23 0,37
Trade
Transport şi depozitare 0,39 0,46 0,37
Transport and storage
Hoteluri şi restaurante 0,06 0,29 0,45
Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 0,40 0,54 0,48
Information and comunications
Intermedieri financiare şi asigurări 0,95 0,94 1,80
Financial intermediation and insurance
Tranzacţii imobiliare 0,11 0,21 0,26
Real estate transactions
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 0,23 1,03 1,54
Profesional, scientific and tehnical activities
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 0,71 0,69 0,89
Activities of administrative services and of support services
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 1,09 1,50 5,07
Public administration and defence, social insurance of public sector
Învăţământ 0,16 0,26 1,23
Education
Sănătate şi asistenţă socială 1,48 3,36 6,28
Health and social assistance
Acitivităţi de spectacole, culturale şi recreative 0,78 0,65 1,92
Show biz, culture and recreation activities
Alte activităţi de servicii 0,56 0,54 0,91
Other service activities
Notă: Datele se referă la luna de mijloc a trimestrului. / Note: Data refer to the middle month of the quarter.

132
69. RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE PE GRUPE MAJORE DE OCUPAŢII
VACANCIES RATE BY MAJOR GROUP OF OCCUPATIONS

- %- - %-
Perioade precedente/ Previous period
Trimestrul IV / 4th quarter
Trimestrul III / 3 rd quarter Trimestrul IV / 4th quarter
2009
P

2009 2008
Total economie 0,50 0,80 1,53
Total economy
GM1 – Legislatori, înalţi funcţionari şi conducători 0,32 0,44 1,00
MG1 – Legislators, high officials and managers
GM2 – Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 0,69 1,11 2,76
MG2 – Experts with intellectual and scientific occupations
GM3 – Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 0,48 1,05 1,90
MG3 – Technicians, foremen and similar
GM4 – Funcţionari administrativi 0,44 0,53 1,28
MG4 – Civil servants
GM5 – Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 0,59 0,88 1,39
MG5 – Operative workers in services, trade and similar
GM6 – Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi
pescuit 0,42 0,61 1,31
MG6 – Farmers and workers skilled in agriculture, forestry and
fishing
GM7 – Meşteşugari şi lucrători calificaţi 0,36 0,58 1,10
MG7 – Handicraftsmen and skilled workers
GM8 – Operatori la instalaţii, maşini şi asamblori de echipamente 0,58 0,71 1,07
MG8 – Operators for installations, machinery and equipment
GM9 – Muncitori necalificaţi 0,40 0,80 1,33
MG9 – Unskilled workers
Notă: Datele se referă la luna de mijloc a trimestrului. / Note: Data refer to the middle month of the quarter.

133
70. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR ŞI BENEFICIARILOR DE AJUTOR
SOCIAL
AVERAGE NUMBER AND MONTHLY AVERAGE PENSION OF PENSIONERS AND SOCIAL
ALLOWANCE RECIPIENTS

Pensia medie 1) / Average pension 1)


Număr mediu pensionari – mii –
P P P P

Average number of pensioners – thousands - Trim. IV


- lei lunar - / - monthly lei -
2009
în % faţă de
trim. III
Anii 2009
Years 4 th quarter
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV
P

2009
1st Q.
P P 2 nd Q.
P P 3 rd Q.
P P 4 th Q.
P P 1st Q.
P P 2 nd Q.
P P 3 rd Q.
P P 4 th Q.
P P

in % as
against
3 rd quarter
P

2009

Pensionari –total (I+II+III)*) P P 2008 5713 5701 5695 5694 538 547 550 655
Pensioners – total (I+II+III)*) P P 2009 5688 5684 5689 5694 660 684 690 707 102,5

I. Pensionari de asigurări sociale -


total 2008 5696 5685 5680 5679 538 548 550 656
I. Social insurance pensioners – 2009 5674 5671 5676 5682 661 685 691 708 102,5
total
din care: / of which:
- pensionari de asigurări sociale
de stat 2008 4649 4655 4667 4683 563 564 565 681
state social insurance 2009 4693 4706 4726 4745 685 710 715 734 102,7
pensioners

- pensionari de asigurări sociale


agricultori 2008 893 874 857 841 240 241 241 290
social insurance pensioners 2009 824 806 790 777 291 300 301 307 102,0
farmers

- pensionari de asigurări sociale


din evidenţa Secretariatului de
Stat pentru Culte 2008 2 2 2 2 446 458 455 528
social insurance pensioners 2009 2 2 2 2 537 552 535 551 103,0
registered with the State
Secretariat for Cults

- pensionari de asigurări sociale


din evidenţa Casei de Asigurări
a Avocaţilor 2008 2 2 2 2 1178 1187 1202 1428
social insurance pensioners 2009 2 2 2 2 1481 1533 1538 1546 100,5
registered with the Lawyers
Insurance Office

II. Beneficiari de ajutor social – tip


pensie**) P P 2008 2 2 2 2 152 153 156 183
II. Recipients of pension type 2009 2 2 2 2 183 189 189 192 101,6
social allowance**) P
P

III. Pensionari I.O.V.R. 2008 15 14 13 13 242 246 246 245


III. War invalids. orphans and 2009 12 11 11 10 245 245 244 244 100,0
widows pensioners
Nota: Datele pentru trim. IV 2009 sunt provizorii. / Note: Data for fourth quarter 2009 are provisional.
P

1) 1)
Inclusiv impozitul aferent veniturilor din pensii (O.U.G. nr.87/2000). Including the tax related to income from pensions (G.U.O. no. 87/2000).
P
P
P

) )
* Inclusiv pensionarii din Ministerul Apărării Naţionale; Ministerul Administraţiei şi Internelor; Servciul Român de Informaţii. / * Including pensioners of Ministry
P P P P

of National Defence; Ministry of Administration and Interior; Romanian Intelligence Service.


) )
** Plătit din fondul de asigurări sociale / ** Paid from social insurance fund.
P P P P

134
71. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
VITAL STATISTICS

2009 2010
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Date absolute / Absolute data
Născuţi-vii 18094 16688 17737 16807 17110 18478 21132 20877 21456 20042 17306 17198 17327
Live-births

Decedaţi 24521 20811 23995 21648 20457 19731 19636 18797 18707 21787 21930 25063 23709
Deaths

Spor natural -6427 -4123 -6258 -4841 -3347 -1253 1496 2080 2749 -1745 -4624 -7865 -6382
Natural increase

Căsătorii 5165 6982 4131 5913 12563 11166 18588 24736 18021 15272 7036 4701 4841
Marriages

Divorţuri 1483 3245 3154 3272 3354 3284 2306 2736 2131 1649 1740 2274 1215
Divorces

Decedaţi sub 1 an 225 180 181 184 175 178 185 170 185 201 190 200 167
Infant deaths

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)

Natalitate 9,9 10,1 9,7 9,5 9,4 10,5 11,6 11,4 12,2 11,0 9,8 9,4 9,5
Natality

Mortalitate 13,4 12,6 13,1 12,3 11,2 11,2 10,8 10,3 10,6 11,9 12,4 13,7 13,0
Mortality

Spor natural -3,5 -2,5 -3,4 -2,8 -1,8 -0,7 0,8 1,1 1,6 -1,0 -2,6 -4,3 -3,5
Natural increase

Nupţialitate 2,8 4,2 2,3 3,3 6,9 6,3 10,2 13,6 10,2 8,4 4,0 2,6 2,7
Nuptiality

Divorţialitate 0,81 1,97 1,73 1,85 1,84 1,86 1,26 1,50 1,21 0,90 0,99 1,25 0,67
Divorciality

Mortalitate infantilă 1) 12,4 10,8 10,2 10,9 10,2 9,6 8,8 8,1 8,6 10,0 11,0 11,6 9,6
Infant deaths 1)

Notă: Datele sunt provizorii.


Note: Data are provisional.
1)
P La 1000 născuţi-vii / 1)Per 1000 live-births.
P P

135
CONTURI NAŢIONALE
NATIONAL ACCOUNTS
72. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE – serie brută
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES – unadjusted series

- milioane lei preţuri curente - - lei million current prices –


Anii trim. I trim. II trim. III trim. IV total an
1.I- 30.VI. 1.I-30.IX.
Years 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter total year
Produs intern brut 2007 74162,8 92519,5 112222,9 137101,6 166682,3 278905,2 416006,8
Gross domestic product 2008 93862,8 116467,3 142490,7 161833,2 210330,1 352820,8 514654,0
2009 96616,7 112073,0 130288,7 152295,3 208689,7 338978,4 491273,7

Agricultură, silvicultură şi
piscicultură 2007 1963,6 3728,3 10554,9 7745,4 5691,9 16246,8 23992,2
Agriculture, forestry and 2008 2127,6 5123,6 15034,8 12162,2 7251,2 22286,0 34448,2
fishing 2009 2222,0 4770,5 13621,8 10153,7 6992,5 20614,3 30768,0

Industrie 2007 20198,3 25343,0 26282,1 29324,6 45541,3 71823,4 101148,0


Industry 2008 24126,5 31201,3 31390,9 31277,0 55327,8 86718,7 117995,7
2009 23461,9 29757,2 30196,1 33059,6 53219,1 83415,2 116474,8

Construcţii 2007 3921,4 7027,5 9696,8 17278,1 10948,9 20645,7 37923,8


Construction 2008 5747,9 10954,0 15089,3 22747,0 16701,9 31791,2 54538,2
2009 6587,3 9508,4 12321,2 19969,5 16095,7 28416,9 48386,4

Comerţ; repararea automobilelor şi


articolelor casnice; hoteluri şi
restaurante; transporturi şi
telecomunicaţii 2007 18505,3 21437,4 24379,7 30053,4 39942,7 64322,4 94375,8
Wholesale and retail; repair 2008 22575,2 26340,3 28504,9 35471,7 48915,5 77420,4 112892,1
of motor vehicles and household 2009 22739,0 24150,9 25661,0 31741,6 46889,9 72550,9 104292,5
goods; hotels and restaurants;
transport and communications

Activităţi financiare; imobiliare,


închirieri şi servicii pentru
întreprinderi 2007 13339,6 13527,7 14360,8 15777,9 26867,3 41228,1 57006,0
Financial, real-estate, renting and 2008 16809,3 17653,9 17702,9 19715,4 34463,2 52166,1 71881,5
business services 2009 18145,2 17351,5 18748,1 19888,6 35496,7 54244,8 74133,4

Alte activităţi de servicii 1) 2007 7893,2 10041,1 14456,2 21520,0 17934,3 32390,5 53910,5
Other service activities 1) 2008 10062,9 12420,8 18081,1 26168,9 22483,7 40564,8 66733,7
2009 12567,8 13110,0 17589,0 24613,5 25677,8 43266,8 67880,3

Valoarea adăugată brută - total 2007 65821,4 81105,0 99730,5 121699,4 146926,4 246656,9 368356,3
Gross value added – total 2008 81449,4 103693,9 125803,9 147542,2 185143,3 310947,2 458489,4
2009 85723,2 98648,5 118137,2 139426,5 184371,7 302508,9 441935,4

Impozite nete pe produs 2) 2007 8341,4 11414,5 12492,4 15402,2 19755,9 32248,3 47650,5
Net taxes on product 2) 2008 12413,4 12773,4 16686,8 14291,0 25186,8 41873,6 56164,6
2009 10893,5 13424,5 12151,5 12868,8 24318,0 36469,5 49338,3
Notă: 2007 – an şi trimestre: date definitive; 2008 - an şi trimestre: date semidefinitive; 2009 – an şi trimestre: date provizorii.
Note: 2007 – year and quarters: final data, 2008 – year and quarters: semi-final data; 2009 – year and quarters: provisional data.
1)
Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei.
1)
Includes general government and defence, education, health and social security and other services rendered to population.
2)
Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
2)
Represents the balance between taxes on product to be paid to the state budget (VAT, excise duties, other taxes) and subsidies on product paid from the
state budget.

138
73. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE – serie ajustată sezonier
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES – seasonally adjusted series

- milioane lei preţuri curente - - lei million current prices –


Anii trim. I 1) trim. II 1) trim. III 1) trim. IV 1)
Years 1 st quarter 1) 2 nd quarter 1) 3 rd quarter 1) 4 th quarter 1)
Produs intern brut 2007 95138,1 100260,4 104540,2 110959,3
Gross domestic product 2008 121314,9 126057,6 131892,7 130310,8
2009 124697,0 122326,7 120874,6 122318,5

Agricultură, silvicultură şi
piscicultură 2007 6899,1 6613,0 6290,9 6306,9
Agriculture, forestry and 2008 7687,5 8463,5 8533,4 9093,2
fishing 2009 8519,4 7951,1 7930,0 8036,2

Industrie 2007 24141,1 24402,3 25345,1 26958,8


Industry 2008 28836,6 30041,2 30270,0 28753,7
2009 28044,1 28651,9 29118,5 30391,0

Construcţii 2007 7870,0 8580,8 9489,6 10633,4


Construction 2008 11909,3 13166,2 14033,8 13577,3
2009 13231,4 12455,8 11895,3 11650,1

Comerţ; repararea automobilelor şi


articolelor casnice; hoteluri şi
restaurante; transporturi şi
telecomunicaţii 2007 21295,9 22521,7 24154,9 25167,6
Wholesale and retail; repair 2008 26747,8 27884,8 28030,1 28298,8
of motor vehicles and household 2009 27296,5 26466,9 25648,7 24730,6
goods; hotels and restaurants;
transport and communications

Activităţi financiare; imobiliare,


închirieri şi servicii pentru
întreprinderi 2007 13109,5 13635,8 14721,0 15461,9
Financial, real-estate, renting and 2008 16748,1 17799,8 17980,6 18793,8
business services 2009 18306,5 18116,7 18796,1 19091,0

Alte activităţi de servicii 2) 2007 12560,3 13184,7 13722,8 14624,4


Other service activities 2) 2008 15420,4 16571,0 17588,4 17963,1
2009 18210,7 17805,8 17474,4 17190,6

Valoarea adăugată brută - total 2007 85875,9 88938,3 93724,3 99153,0


Gross value added – total 2008 107349,7 113926,5 116436,3 116479,9
2009 113608,6 111448,2 110863,0 111089,5

Impozite nete pe produs 3) 2007 9460,0 11383,0 11726,3 14296,3


Net taxes on product 3) 2008 13915,7 12777,5 16075,3 13350,3
2009 12067,6 13501,4 11700,1 11956,6
Discrepanţă statistică 2007 -197,8 -60,9 -910,4 -2490,0
Statistical discrepancy 2008 49,5 -646,4 -618,9 480,6
2009 -979,2 -2622,9 -1688,5 -727,6
1)
2007 – date definitive; 2008 - date semidefinitive; 2009 – date provizorii.
1)
2007 – final data; 2008 – semi-final data; 2009 – provisional data.
2)
Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei.
2)
Includes general government and defence, education, health and social security and other services rendered to population.
3)
Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
3)
Represents the balance between taxes on product to be paid to the state budget (VAT, excise duties, other taxes) and subsidies on product paid from the
state budget.

139
74. INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE – serie brută
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES – unadjusted series

- în procente faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent - - in % as against the corresponding period of previous year -
Anii trim. I trim. II trim. III trim. IV total an
1.I- 30.VI. 1.I-30.IX.
Years 1 st quarter 2 nd quarter 3 rd quarter 4 th quarter total year
Produs intern brut 2007 106,1 106,0 105,9 106,8 106,1 106,0 106,3
Gross domestic product 2008 108,5 109,6 109,4 103,1 109,1 109,3 107,3
2009 93,8 91,3 92,9 93,5 92,4 92,6 92,9

Agricultură, silvicultură şi
piscicultură 2007 110,7 91,3 79,2 85,2 95,7 84,4 84,7
Agriculture, forestry and 2008 99,8 104,3 135,1 118,7 103,1 123,7 121,9
fishing 2009 89,1 90,9 102,4 100,7 90,5 98,9 99,6

Industrie 2007 108,0 104,7 105,5 104,2 106,2 105,9 105,4


Industry 2008 105,8 106,5 103,5 93,3 106,1 105,2 101,9
2009 88,9 92,7 96,5 104,0 90,9 92,9 95,7

Construcţii 2007 131,3 133,1 138,5 132,3 132,4 135,2 133,9


Construction 2008 132,1 133,7 128,8 119,2 133,1 131,1 126,1
2009 104,7 85,8 82,6 84,1 92,7 88,1 86,4
Comerţ; repararea automobilelor şi
articolelor casnice; hoteluri şi
restaurante; transporturi şi
telecomunicaţii 2007 107,2 109,3 110,3 112,9 108,3 109,1 110,3
Wholesale and retail; repair 2008 112,2 111,6 105,5 105,5 111,9 109,3 108,1
of motor vehicles and household 2009 92,4 88,1 88,2 87,5 90,1 89,3 88,8
goods; hotels and restaurants;
transport and communications

Activităţi financiare; imobiliare,


închirieri şi servicii pentru
întreprinderi 2007 108,2 105,8 108,8 106,1 107,1 107,6 107,2
Financial, real-estate, renting and 2008 106,1 107,8 106,2 100,9 106,9 106,7 105,2
business services 2009 96,4 92,6 96,7 90,7 94,6 95,3 94,2

Alte activităţi de servicii 1) 2007 101,3 100,8 102,8 101,1 101,0 101,8 101,5
Other service activities 1) 2008 100,4 101,4 100,1 100,7 101,0 100,6 100,7
2009 103,1 101,4 97,4 99,2 102,2 100,1 99,7

Valoarea adăugată brută - total 2007 108,1 106,8 105,4 107,6 107,4 106,6 106,9
Gross value added - total 2008 108,4 109,7 109,7 103,9 109,1 109,3 107,6
2009 94,3 91,7 93,8 94,1 92,9 93,3 93,5

Impozite nete pe produs 2) 2007 93,0 100,8 110,7 100,8 97,4 102,9 102,2
Net taxes on product 2) 2008 109,8 109,4 107,3 97,0 109,7 108,6 105,2
2009 90,2 87,4 86,1 87,8 88,6 87,5 87,6
Notă: 2007 – an şi trimestre: date definitive; 2008 - an şi trimestre: date semidefinitive; 2009 – an şi trimestre: date provizorii.
Note: 2007 – year and quarters: final data, 2008 – year and quarters: semi-final data; 2009 – year and quarters: provisional data.
1)
Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei.
1)
Includes general government and defence, education, health and social security and other services rendered to population.
2)
Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
2)
Represents the balance between taxes on product to be paid to the state budget (VAT, excise duties, other taxes) and subsidies on product paid from the
state budget.

140
75. INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE – serie ajustată sezonier
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES – seasonally adjusted
series

- în procente faţă de trimestrul precedent - - in % as against the previous quarterr -


Anii trim. I 1) trim. II 1) trim. III 1) trim. IV 1)
Years 1 st quarter 1) 2 nd quarter 1) 3 rd quarter 1) 4 th quarter 1)
Produs intern brut 2007 101,5 101,2 100,8 103,2
Gross domestic product 2008 103,8 101,5 99,6 97,8
2009 95,9 98,5 100,1 98,5

Agricultură, silvicultură şi
piscicultură 2007 99,7 93,8 87,5 103,9
Agriculture, forestry and 2008 118,9 97,5 104,2 96,8
fishing 2009 94,2 98,7 110,4 97,2

Industrie 2007 102,7 98,8 102,1 100,6


Industry 2008 104,2 99,4 99,3 90,7
2009 99,3 103,7 103,3 97,8

Construcţii 2007 107,6 107,8 109,3 107,6


Construction 2008 106,7 105,7 101,4 99,5
2009 97,4 94,6 94,6 93,7
Comerţ; repararea automobilelor şi
articolelor casnice; hoteluri şi
restaurante; transporturi şi
telecomunicaţii 2007 101,5 103,1 103,7 102,0
Wholesale and retail; repair 2008 103,9 101,2 98,2 99,3
of motor vehicles and household 2009 95,2 96,6 97,0 96,6
goods; hotels and restaurants;
transport and communications

Activităţi financiare; imobiliare,


închirieri şi servicii pentru
întreprinderi 2007 100,2 101,2 102,4 101,7
Financial, real-estate, renting and 2008 101,8 101,3 98,7 99,9
business services 2009 97,3 97,7 99,7 97,4

Alte activităţi de servicii 2) 2007 103,1 98,7 101,5 99,6


Other service activities 2) 2008 100,0 100,5 100,7 99,8
2009 100,3 99,8 99,2 100,4

Valoarea adăugată brută - total 2007 102,0 100,6 101,8 102,0


Gross value added - total 2008 104,8 100,8 99,6 97,0
2009 97,2 98,8 100,3 97,2

Impozite nete pe produs 3) 2007 96,3 103,4 102,7 100,1


Net taxes on product 3) 2008 104,0 98,8 99,6 96,7
2009 96,0 96,9 98,4 98,9
1)
2007 - date definitive; 2008 - date semidefinitive; 2009 – date provizorii.
1)
2007 - final data; 2008 – semi-final data; 2009 – provisional data.
2)
Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei.
2)
Includes general government and defence, education, health and social security and other services rendered to population.
3)
Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
3)
Represents the balance between taxes on product to be paid to the state budget (VAT, excise duties, other taxes) and subsidies on product paid from the
state budget.

141
76. INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE – serie brută
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES – unadjusted series

- 2000 = 100 - - 2000 = 100 -


Anii trim. I trim. II trim. III trim. IV total an
1.I- 30.VI. 1.I-30.IX.
Years 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter total year
Produs intern brut 2007 28,0 33,8 42,2 47,3 61,8 103,9 151,4
Gross domestic product 2008 30,4 37,0 46,1 48,8 67,4 113,6 162,6
2009 28,5 33.8 42,9 45,6 62,3 105,1 151,0

Agricultură, silvicultură şi
piscicultură 2007 6,4 18,1 43,9 39,5 24,5 68,4 107,9
Agriculture, forestry and 2008 6,4 18,9 59,3 46,9 25,2 84,5 131,5
fishing 2009 5,7 17,1 60,8 47,2 22,8 83,6 130,9

Industrie 2007 31,3 35,7 36,5 40,5 67,0 103,5 143,9


Industry 2008 33,1 38,0 37,8 37,8 71,1 108,9 146,7
2009 29,4 35,2 36,5 39,3 64,6 101,1 140,3

Construcţii 2007 29,3 50,1 70,0 110,9 79,4 149,5 260,4


Construction 2008 38,7 67,0 90,2 132,2 105,8 196,0 328,3
2009 40,6 57,5 74,5 111,2 98,0 172,5 283,7
Comerţ; repararea automobilelor şi
articolelor casnice; hoteluri şi
restaurante; transporturi şi
telecomunicaţii 2007 35,0 41,3 51,7 58,8 76,3 128,0 186,5
Wholesale and retail; repair 2008 39,3 46,0 54,5 62,0 85,3 139,9 201,6
of motor vehicles and household 2009 36,3 40,5 48,1 54,3 76,9 125,0 179,0
goods, hotels and restaurants;
transport and communications

Activităţi financiare; imobiliare,


închirieri şi servicii pentru
întreprinderi 2007 42,9 38,2 39,9 41,6 81,1 121,0 162,4
Financial, real-estate, renting and 2008 45,4 41,2 42,4 42,0 86,7 129,1 170,9
business services 2009 43,8 38,2 41,0 38,1 82,0 123,0 160,9

Alte activităţi de servicii 1) 2007 16,0 19,2 26,6 37,6 35,2 61,9 99,3
Other service activities 1) 2008 16,1 19,5 26,7 37,9 35,6 62,2 100,0
2009 16,6 19,7 26,0 37,6 36,3 62,3 99,7

Valoarea adăugată brută - total 2007 28,9 33,9 42,0 48,3 62,8 104,9 153,0
Gross value added - total 2008 31,4 37,2 46,5 50,4 68,6 115,1 165,4
2009 29,4 33,9 43,5 47,2 63,4 106,9 154,0

Impozite nete pe produs 2) 2007 26,0 36,2 48,7 46,0 62,2 110,9 156,8
Net taxes on product 2P 2008 28,3 39,6 52,3 44,7 67,9 120,2 164,8
2009 25,6 34,6 45,0 39,2 60,1 105,1 144,4
Notă: 2007 – an şi trimestre: date definitive; 2008 - an şi trimestre: date semidefinitive; 2009 – an şi trimestre: date provizorii.
Note: 2007 – year and quarters: final data, 2008 – year and quarters: semi-final data; 2009 – year and quarters: provisional data.
1)
Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei.
1)
Includes general government and defence, education, health and social security and other services rendered to population.
2)
Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
2)
Represents the balance between taxes on product to be paid to the state budget (VAT, excise duties, other taxes) and subsidies on product paid from the
state budget.

142
77. INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE – serie ajustată sezonier
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES – seasonally adjusted
series

- 2000 = 100 - - 2000 = 100 -


Anii trim. I 1) trim. II 1) trim. III 1) trim. IV 1)
Years 1 st quarter 1) 2 nd quarter 1) 3 rd quarter 1) 4 th quarter 1)
Produs intern brut 2007 37,2 37,7 38,0 39,2
Gross domestic product 2008 40,7 41,3 41,1 40,2
2009 38,5 38,0 38,0 37,4

Agricultură, silvicultură şi
piscicultură 2007 33,0 30,9 27,1 28,1
Agriculture, forestry and 2008 33,4 32,6 34,0 32,9
fishing 2009 31,0 30,6 33,8 32,8

Industrie 2007 36,2 35,8 36,6 36,8


Industry 2008 38,3 38,1 37,8 34,3
2009 34,1 35,3 36,5 35,7

Construcţii 2007 57,5 62,0 67,8 72,9


Construction 2008 77,8 82,2 83,4 82,9
2009 80,8 76,4 72,3 67,7
Comerţ; repararea automobilelor şi
articolelor casnice; hoteluri şi
restaurante; transporturi şi
telecomunicaţii 2007 44,0 45,4 47,1 48,0
Wholesale and retail; repair 2008 49,9 50,6 49,7 49,3
of motor vehicles and household 2009 46,9 45,3 44,0 42,5
goods, hotels and restaurants;
transport and communications

Activităţi financiare; imobiliare,


închirieri şi servicii pentru
întreprinderi 2007 39,3 39,8 40,8 41,5
Financial, real-estate, renting and 2008 42,2 42,8 42,2 42,2
business services 2009 41,0 40,1 40,0 38,9

Alte activităţi de servicii 2) 2007 25,9 25,6 26,0 25,9


Other service activities 2) 2008 25,9 26,0 26,2 26,1
2009 26,2 26,2 26,0 26,1

Valoarea adăugată brută - total 2007 38,0 38,3 39,0 39,8


Gross value added - total 2008 41,7 42,0 41,9 40,6
2009 39,4 39,0 39,1 38,0

Impozite nete pe produs 3) 2007 37,2 38,5 39,5 39,6


Net taxes on product 3) 2008 41,1 40,7 40,5 39,2
2009 37,6 36,4 35,8 35,4
1)
2007 - date definitive; 2008 - date semidefinitive; 2009 – date provizorii.
1)
2007 – final data; 2008 – semi-final data; 2009 – provisional data.
2)
Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei.
2)
Includes general government and defence, education, health and social security and other services rendered to population.
3)
Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.
3)
Represents the balance between taxes on product to be paid to the state budget (VAT, excise duties, other taxes) and subsidies on product paid from the
state budget.

143
78. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI – serie brută
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES – unadjusted series

- milioane lei preţuri curente - - lei million current prices -


Anii trim. I trim. II trim. III trim. IV total an
1.I- 30.VI. 1.I-30.IX.
Years 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter total year
Produs intern brut 2007 74162,8 92519,5 112222,9 137101,6 166682,3 278905,2 416006,8
Gross domestic product 2008 93862,8 116467,3 142490,7 161833,2 210330,1 352820,8 514654,0
2009 96616,7 112073,0 130288,7 152295,3 208689,7 338978,4 491273,7

Consum final efectiv 2007 70518,5 79331,1 80283,5 114803,9 149849,6 230133,1 344937,0
Actual final consumption 2008 89759,7 98354,6 105166,3 127591,6 188114,3 293280,6 420872,2
2009 88346,0 91745,8 93999,3 123182,4 180091,8 274091,1 397273,5

Consum final individual efectiv al


gospodăriilor populaţiei 1) 2007 64108,9 72122,4 75084,8 101907,2 136231,3 211316,1 313223,3
Households actual individual 2008 80870,8 89733,5 96762,8 113695,9 170604,3 267367,1 381063,0
final consumption 1) 2009 78393,1 83082,4 86339,5 109254,3 161475,5 247815,0 357069,3

Cheltuiala pentru consumul


final al gospodăriilor
populaţiei 2007 56457,0 63477,9 68477,3 85005,9 119934,9 188412,2 273418,1
Final consumption 2008 70012,8 79036,6 86150,8 92682,2 149049,4 235200,2 327882,4
expenditure of households 2009 65912,7 71601,4 75046,2 88855,5 137514,1 212560,3 301415,8

Cheltuiala pentru consumul


final al instituţiilor fără scop
lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei 2007 605,5 719,5 892,2 2723,2 1325,0 2217,2 4940,4
Final consumption 2008 728,3 872,3 1035,4 3229,9 1600,6 2636,0 5865,9
expenditure of non-profit 2009 845,4 981,0 1195,3 3859,1 1826,4 3021,7 6880,8
institutions serving
households

Cheltuiala pentru consumul


final individual al
administraţiilor publice 2007 7046,4 7925,0 5715,3 14178,1 14971,4 20686,7 34864,8
Individual final consumption 2008 10129,7 9824,6 9576,6 17783,8 19954,3 29530,9 47314,7
expenditure of general 2009 11635,0 10500,0 10098,0 16539,7 22135,0 32233,0 48772,7
government

Consum final colectiv efectiv al


administraţiilor publice 2) 2007 6409,6 7208,7 5198,7 12896,7 13618,3 18817,0 31713,7
Government’s actual collective 2008 8888,9 8621,1 8403,5 13895,7 17510,0 25913,5 39809,2
final consumption 2) 2009 9952,9 8663,4 7659,8 13928,1 18616,3 26276,1 40204,2

Formarea brută de capital 2007 14508,2 26899,9 45751,6 41699,0 41408,1 87159,7 128858,7
Gross capital formation 2008 18775,3 35932,4 56109,1 50079,4 54707,7 110816,8 160896,2
2009 14975,1 27582,2 43482,6 37151,9 42557,3 86039,9 123191,8

din care: / of which:

Formarea brută de capital fix 2007 14820,3 25095,6 40302,7 45426,7 39915,9 80218,6 125645,3
Gross fixed capital formation 2008 20859,4 36208,2 57312,3 49884,5 57067,6 114379,9 164264,4
2009 22995,3 26564,3 41321,0 34945,0 49559,6 90880,6 125825,6

Exportul net de bunuri şi servicii 2007 -10863,9 -13711,5 -13812,2 -19401,3 -24575,4 -38387,6 -57788,9
Net export of goods and services 2008 -14672,2 -17819,7 -18784,7 -15837,8 -32491,9 -51276,6 -67114,4
2009 -6704,4 -7255,0 -7193,2 -8039,0 -13959,4 -21152,6 -29191,6

Export de bunuri şi servicii 2007 29498,2 29258,1 29603,1 33536,3 58756,3 88359,4 121895,7
Export of goods and services 2008 37250,7 40761,5 40119,1 38498,0 78012,2 118131,3 156629,3
2009 35426,2 37102,6 40020,6 40807,7 72528,8 112549,4 153357,1

Import de bunuri şi servicii 2007 40362,1 42969,6 43415,3 52937,6 83331,7 126747,0 179684,6
Import of goods and services 2008 51922,9 58581,2 58903,8 54335,8 110504,1 169407,9 223743,7
2009 42130,6 44357,6 47213,8 48846,7 86488,2 133702,0 182548,7
Notă: 2007 – an şi trimestre: date definitive; 2008 - an şi trimestre: date semidefinitive; 2009 – an şi trimestre: date provizorii.
Note: 2007 – year and quarters: final data, 2008 – year and quarters: semi-final data; 2009 – year and quarters: provisional data.
1)
Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum
individual a administraţiei publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri
menajere) şi cheltuiala pentru consum individual a instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor (organizaţii religioase, sindicate, partide politice,
uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).
1)
Includes households expenditure for purchasing goods and services to meet their members needs, expenditure for individual consumption of general
government (education, health, social security and social activities, culture, sport, recreation, waste collection) and expenditure for individual consumption
of non-profit institutions serving households (religious organizations, trade unions, political parties, unions, foundations, cultural and sport associations).
2)
Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv a administraţiei publice (servicii publice generale, apărare naţională şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi
securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi dezvoltare etc.).
2)
Includes expenditure for collective consumption of general government (general public services, defence and national security, public order and security,
legislative and regulatory activities, research and development activities etc.).

144
79. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI – serie ajustată sezonier
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES – seasonally adjusted series

- milioane lei preţuri curente - - lei million current prices -


Anii trim. I 1) trim. II 1) trim. III 1) trim. IV 1)
Years 1 st quarter 1) 2 nd quarter 1) 3 rd quarter 1) 4 th quarter 1)
Produs intern brut 2007 95138,1 100260,4 104540,2 110959,3
Gross domestic product 2008 121314,9 126057,6 131892,7 130310,8
2009 124697,0 122326,7 120874,6 122318,5

Consum final efectiv 2007 80858,3 83626,9 83892,3 93714,4


Actual final consumption 2008 102706,7 104136,6 109705,4 103556, 5
2009 101279,8 97554,8 98560,9 99893,1

Consum final individual efectiv al


gospodăriilor populaţiei 2) 2007 74151,6 75835,4 77656,5 83760,3
Households actual individual 2008 93494,9 94700,1 99410,0 93015,7
final consumption 2) 2009 91031,7 87997,6 89097,6 89409,6

Cheltuiala pentru consumul


final al gospodăriilor
populaţiei 2007 65696,6 65782,8 68814,8 72170,9
Final consumption 2008 81350,6 82053,4 86256,6 78759,9
expenditure of households 2009 76631,8 74471,4 75067,5 75451,4

Cheltuiala pentru consumul


final al instituţiilor fără scop
lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei 2007 1113,8 1155,7 1203,0 1257,4
Final consumption 2008 1321,1 1382,6 1423,0 1473,8
expenditure of non-profit 2009 1531,8 1584,2 1650,3 1718,2
institutions serving
households

Cheltuiala pentru consumul


final individual al
administraţiilor publice 2007 7341,2 8896,9 7638,7 10332,0
Individual final consumption 2008 10823,2 11264,1 11730,4 12782,0
expenditure of general 2009 12868,1 11942,0 12379,8 12240,0
government

Consum final colectiv efectiv al


administraţiilor publice 3) 2007 6706,7 7791,5 6235,8 9954,1
Government’s actual collective 2008 9211,8 9436,5 10295,4 10540,8
final consumption 3) 2009 10248,1 9557,2 9463,3 10483,5

Formarea brută de capital 2007 28951,4 30521,5 35065,9 30775,9


Gross capital formation 2008 38714,9 39563,5 38265,2 41190,3
2009 37977,2 29563,4 29263,1 29835,6

din care: / of which:

Formarea brută de capital fix 2007 26465,1 28786,0 31736,3 35268,5


Gross fixed capital formation 2008 37920,0 40049,4 41552,5 42004,9
2009 42889,6 28831,9 29190,2 28698,5

Exportul net de bunuri şi servicii 2007 -14103,4 -13575,0 -14341,5 -15824,5


Net export of goods and services 2008 -18608,8 -17724,4 -19294,9 -12199,1
2009 -9815,2 -7292,2 -7550,4 -4784,2

Export de bunuri şi servicii 2007 29706,1 29227,8 29241,1 33357,0


Export of goods and services 2008 37766,4 40667,0 39478,2 38381,2
2009 35982,9 37087,7 39380,4 40690,0

Import de bunuri şi servicii 2007 43809,5 42802,8 43582,6 49181,5


Import of goods and services 2008 56375,2 58391,4 58773,1 50580,3
2009 45798,1 44379,9 46930,8 45474,2
Discrepanţă statistică 2007 -568,2 -313,0 -76,5 2293,5
Statistical discrepancy 2008 -1497,9 81,9 3217,0 -2236,9
2009 -4744,8 2500,7 601,0 -2626,0
1)
2007 – date definitive; 2008 - date semidefinitive; 2009 – date provizorii.
1)
2007 – final data; 2008 – semi-final data; 2009 – provisional data.
2)
Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum
individual a administraţiei publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri
menajere) şi cheltuiala pentru consum individual a instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor (organizaţii religioase, sindicate, partide politice,
uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).
2)
Includes households expenditure for purchasing goods and services to meet their members needs, expenditure for individual consumption of general
government (education, health, social security and social activities, culture, sport, recreation, waste collection) and expenditure for individual consumption
of non-profit institutions serving households (religious organizations, trade unions, political parties, unions, foundations, cultural and sport associations).
3)
Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv a administraţiei publice (servicii publice generale, apărare naţională şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi
securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi dezvoltare etc.).
3)
Includes expenditure for collective consumption of general government (general public services, defence and national security, public order and security,
legislative and regulatory activities, research and development activities etc.).

145
80. INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI – serie brută
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES – unadjusted series

- în procente faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent - - in % as against the corresponding period of previous year -
Anii trim. I trim. II trim. III trim. IV total an
1.I- 30.VI. 1.I-30.IX.
Years 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter total year
Produs intern brut 2007 106,1 106,0 105,9 106,8 106,1 106,0 106,3
Gross domestic product 2008 108,5 109,6 109,4 103,1 109,1 109,3 107,3
2009 93,8 91,3 92,9 93,5 92,4 92,6 92,9

Consum final efectiv 2007 109,3 112,5 104,5 111,0 111,0 108,7 109,6
Actual final consumption 2008 114,9 111,1 119,2 96,2 112,8 115,0 109,1
2009 91,1 88,4 90,8 96,0 89,6 90,1 91,8

Consum final individual efectiv al


gospodăriilor populaţiei 1) 2007 111,0 112,2 107,0 110,4 111,7 110,0 110,3
Households actual individual final consumption 1) 2008 115,1 112,2 117,9 96,9 113,5 115,1 109,4
2009 89,7 87,2 90,0 95,5 88,3 89,0 90,8

Cheltuiala pentru consumul final al


gospodăriilor populaţiei 2007 114,1 112,3 111,3 110,8 113,1 112,4 112,0
Final consumption expenditure of households 2008 115,4 113,8 116,5 95,8 114,5 115,3 109,5
2009 87,7 85,3 88,7 94,2 86,4 87,3 89,2

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor


fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor
populaţiei 2007 107,7 107,1 107,0 107,4 107,4 107,3 107,3
Final consumption expenditure of non-profit 2008 110,8 110,8 107,6 109,1 110,8 109,6 109,4
institutions serving households 2009 102,6 102,8 104,5 110,0 102,7 103,4 106,8

Cheltuiala pentru consumul final individual al


administraţiilor publice 2007 90,2 112,4 72,1 108,4 101,2 91,4 97,8
Individual final consumption expenditure of 2008 113,5 99,3 136,0 101,4 105,7 113,7 108,7
general government 2009 102,1 100,9 99,9 99,4 101,5 101,0 100,4

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor


publice 2) 2007 94,5 115,3 76,4 116,3 104,6 95,3 102,5
Government’s actual collective final 2008 112,6 100,3 138,0 90,8 106,0 114,5 105,4
consumption 2) 2009 104,0 101,2 99,1 100,6 102,6 101,5 101,2

Formarea brută de capital fix 2007 126,5 128,7 133,5 129,3 128,0 130,7 130,3
Gross fixed capital formation 2008 128,2 126,2 120,7 100,9 126,9 123,8 116,2
2009 102,7 70,3 72,4 68,6 81,8 77,2 74,7

Export de bunuri şi servicii 2007 111,6 102,5 104,0 113,7 107,0 105,9 107,8
Export of goods and services 2008 111,9 117,8 113,1 93,7 114,7 114,2 108,7
2009 90,4 89,5 96,2 102,9 90,0 92,0 94,5

Import de bunuri şi servicii 2007 129,2 124,2 125,9 130,3 126,5 126,3 127,3
Import of goods and services 2008 121,3 118,2 111,6 83,9 119,6 116,6 107,8
2009 76,4 74,4 79,7 88,9 75,3 76.8 79,4
Notă: 2007 – an şi trimestre: date definitive; 2008 - an şi trimestre: date semidefinitive; 2009 – an şi trimestre: date provizorii.
Note: 2007 – year and quarters: final data, 2008 – year and quarters: semi-final data; 2009 – year and quarters: provisional data.
1)
Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum
individual a administraţiei publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri
menajere) şi cheltuiala pentru consum individual a instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor (organizaţii religioase, sindicate, partide politice,
uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).
1)
Includes households expenditure for purchasing goods and services to meet their members needs, expenditure for individual consumption of general
government (education, health, social security and social activities, culture, sport, recreation, waste collection) and expenditure for individual consumption
of non-profit institutions serving households (religious organizations, trade unions, political parties, unions, foundations, cultural and spor associations).
2)
Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv a administraţiei publice (servicii publice generale, apărare naţională şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi
securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi dezvoltare etc.).
2)
Includes expenditure for collective consumption of general government (general public services, defence and national security, public order and security,
legislative and regulatory activities, research and development activities etc.).

146
81. INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI – serie ajustată sezonier
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES – seasonally adjusted series

- în procente faţă de trimestrul precedent - - in % as against the previous quarter -


Anii trim. I 1) trim. II 1) trim. III 1) trim. IV 1)
Years 1 st quarter 1) 2 nd quarter 1) 3 rd quarter 1) 4 th quarter 1)
Produs intern brut 2007 101,5 101,2 100,8 103,2
Gross domestic product 2008 103,8 101,5 99,6 97,8
2009 95,9 98,5 100,1 98,5

Consum final efectiv 2007 100,7 103,1 99,5 108,2


Actual final consumption 2008 103,0 100,5 99,5 95,0
2009 96,8 97,5 100,1 101,1

Consum final individual efectiv al


gospodăriilor populaţiei 2) 2007 101,8 102,5 100,5 106,8
Households actual individual final consumption 2) 2008 103,6 100,5 99,6 94,7
2009 96,3 97,8 100,2 100,9

Cheltuiala pentru consumul final al


gospodăriilor populaţiei 2007 102,7 102,3 101,4 106,0
Final consumption expenditure of households 2008 104,2 100,6 99,3 94,3
2009 96,0 97,7 100,2 100,9

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor


fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor
populaţiei 2007 101,4 101,9 102,6 101,8
Final consumption expenditure of non-profit 2008 103,5 101,7 100,9 100,9
institutions serving households 2009 100,7 101,7 102,0 102,7

Cheltuiala pentru consumul final individual al


administraţiilor publice 2007 89,5 106,6 86,9 122,3
Individual final consumption expenditure of 2008 96,1 98,6 103,3 100,5
general government 2009 99,7 98,9 100,0 100,2

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor


publice 3) 2007 81,3 115,4 78,2 142,7
Government’s actual collective final 2008 90,7 99,4 99,1 101,3
consumption 3) 2009 108,4 91,3 99,1 104,4

Formarea brută de capital fix 2007 106,0 106,6 107,7 107,6


Gross fixed capital formation 2008 103,8 102,6 101,7 99,4
2009 99,9 67,7 105,0 97,3

Export de bunuri şi servicii 2007 102,1 95,3 104,0 112,6


Export of goods and services 2008 100,3 99,9 97,8 92,8
2009 100,7 98,6 104,0 100,7

Import de bunuri şi servicii 2007 108,3 104,9 105,5 109,4


Import of goods and services 2008 100,7 99,1 95,5 89,0
2009 93,7 95,5 98,1 98,6
1)
2007 - date definitive; 2008 - date semidefinitive; 2009 – date provizorii.
1)
2007 – final data; 2008 – semi-final data; 2009 – provisional data.
2)
Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum
individual a administraţiei publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri
menajere) şi cheltuiala pentru consum individual a instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor (organizaţii religioase, sindicate, partide politice,
uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).
2)
Includes households expenditure for purchasing goods and services to meet their members needs, expenditure for individual consumption of general
government (education, health, social security and social activities, culture, sport, recreation, waste collection) and expenditure for individual consumption
of non-profit institutions serving households (religious organizations, trade unions, political parties, unions, foundations, cultural and sport associations).
3)
Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv a administraţiei publice (servicii publice generale, apărare naţională şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi
securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi dezvoltare etc.).
3)
Includes expenditure for collective consumption of general government (general public services, defence and national security, public order and security,
legislative and regulatory activities, research and development activities etc.).

147
82. INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI – serie brută
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES – unadjusted series

- 2000 = 100 - - 2000 = 100 -


Anii trim. I trim. II trim. III trim. IV total an
1.I- 30.VI. 1.I-30.IX.
Years 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter total year
Produs intern brut 2007 28,0 33,8 42,2 47,3 61,8 103,9 151,4
Gross domestic product 2008 30,4 37,0 46,1 48,8 67,4 113,6 162,6
2009 28,5 33.8 42,9 45,6 62,3 105,1 151,0

Consum final efectiv 2007 35,8 42,4 45,6 56,0 78,2 123,8 179,9
Actual final consumption 2008 41,2 47,6 53,7 53,9 88,8 142,5 196,6
2009 36,8 41,4 48,2 51,4 78,2 126,4 178,0

Consum final individual efectiv al


gospodăriilor populaţiei 1) 2007 38,0 45,1 49,4 59,0 83,1 132,5 191,6
Households actual individual final consumption 1) 2008 43,8 50,9 57,9 57,0 94,7 152,6 209,7
2009 38,9 43,9 51,7 54,2 82,8 134,5 188,9
Cheltuiala pentru consumul final al
gospodăriilor populaţiei 2007 40,5 47,9 53,9 60,4 88,4 142,3 202,8
Final consumption expenditure of households 2008 46,7 54,5 62,8 57,8 101,3 164,1 222,1
2009 41,0 46,5 55,7 54,5 87,5 143,2 198,0

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor


fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor
populaţiei 2007 24,9 28,9 33,6 91,0 53,7 87,3 178,4
Final consumption expenditure of non-profit 2008 27,5 32,0 36,1 99,3 59,6 95,7 195,1
institutions serving households 2009 28,3 32,9 37,8 109,2 61,2 98,9 208,4

Cheltuiala pentru consumul final individual al


administraţiilor publice 2007 20,5 24,9 16,4 43,7 45,5 61,9 105,6
Individual final consumption expenditure of 2008 23,3 24,8 22,3 44,3 48,0 70,4 114,7
general government 2009 23,8 25,0 22,3 44,0 48,8 71,0 115,1

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor


publice 2) 2007 16,3 18,9 12,7 30,0 35,2 47,9 78,0
Government’s actual collective final 2008 18,4 19,0 17,5 27,2 37,3 54,8 82,2
consumption 2) 2009 19,1 19,2 17,4 27,4 38,3 55,7 83,2

Formarea brută de capital fix 2007 30,0 55,3 87,7 87,1 85,3 173,0 260,4
Gross fixed capital formation 2008 38,4 69,9 105,8 87,8 108,3 214,1 302,5
2009 39,5 49,1 76,6 60,2 88,6 165,3 225,9

Export de bunuri şi servicii 2007 50,8 49,1 53,1 54,5 99,9 153,1 207,6
Export of goods and services 2008 56,8 57,4 59,4 50,0 114,3 173,7 223,6
2009 51,3 51,5 57,2 51,9 102,8 160,0 212,0

Import de bunuri şi servicii 2007 73,3 86,1 93,0 92,5 159,4 252,4 345,3
Import of goods and services 2008 88,5 101,1 102,5 77,1 189,5 292,0 369,3
2009 66,6 74,5 81,2 68,3 141,1 222,3 290,9
Notă: 2007 – an şi trimestre: date definitive; 2008 - an şi trimestre: date semidefinitive; 2009 – an şi trimestre: date provizorii.
Note: 2007 – year and quarters: final data, 2008 – year and quarters: semi-final data; 2009 – year and quarters: provisional data.
1)
Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum
individual a administraţiei publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri
menajere) şi cheltuiala pentru consum individual a instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor (organizaţii religioase, sindicate, partide politice,
uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).
1)
Includes households expenditure for purchasing goods and services to meet their members needs, expenditure for individual consumption of general
government (education, health, social security and social activities, culture, sport, recreation, waste collection) and expenditure for individual consumption
of non-profit institutions serving households (religious organizations, trade unions, political parties, unions, foundatio