Sunteți pe pagina 1din 7

Wr:r*#*ss

|NFORMATil PERSONALE

Curriculum Vitae

Vasile MAMALIGA

Scrieti numele gi prenumele

? stt. Lomonosov492, ap.49 MD 2025 Chiginiu RepublicaMoldova

t*

gi

0

I

o2228U83 # ffi8684460

vasile.mamaliga@gmail.com

Stype vasile.mamaliga

Sexulmasculin I Data nagtedi 11/03/199 | Nalionalitatea moldovan

LOCUL DE MUNCA PENTRU

CARE SE CRtrtOtOfeZA

EXPERTENTA PROFESToNALA

iulie 2013 - prezent

octombrie 2@8- iunie 2013

mai 2@5 - septembrie 2008

iunie 2002 - mai 2005

noiembrie 2000 - iunie 2002

Participare la concursul de alegere a rectorului UniversitSliiTehnice a Moldovei

W

Decanul Faculta$i Inginerie economice gi Business, UTM, Chiginau, www.utm.md

gef Catedrd Economie gi Management Industrial, UTM, Chiqindu wwwulm.md

Mce-ministru , Ministerul Industriei qi Inftastrucluriial Republicii Moldova, Chigindu

Prim - vice ministru, Ministerul Economiei al Republicli Moldova

Director (Manager operalional - adjunct) Fabrica de Conserve S.A.'ROZMIAR", Ungheni

1995

- 2002

$ef Echipd de consultantdARIA, Chigindu

1997

-2002

gef Catedrd Inginerie gi management in sisleme de producere, UTM, Chigindu

1993

- 1997

Conferentiar universitar UTM, Chigindu

1989 - 1993

1987 -1989

august 1983 - aprilie 1984

ianuarie 1976 -august 1978

martie 1974 - decembrie 1976

EDUCATTE $TFORMARE

Prodecan Facriltatea Tehnologie gi Management in lndustria Alimentard

Ledor asistent, lector superior Catedra ,,Economie, Organizare gi Plani{icare a Producerii Industriale" Institutul Politehnic, Chigindu Inginer constructor Combinatul de Vinuri spumante, Chiginiu

Inginer superior Asociatia MOLDVINPROM,

Nisporeni, s. Vizdreqti raionul Nisporeni

Ldcdtug, inginerTehnica Securitdlii gi Proteclia Muncii Combinatul de Vinuri, or. Rdbnila

@ Uniunea Europeand. 20s?-2013

I hltp://europass.cedefop.europa.eu

-W

Fagina

1

1 3

W&tsr*pmss

Aprilie 1993

1983- 1986

Decembrie 1987 Septembrie 1978 - iunie 1983

Septembrie 1 970 - februa ie

197 4

DOMENIUL DEACTIVITATE

STilNTtFtCA

COMPETENTE PERSONALE

Limba(i) maternS(e)

Alte limbi strdine cunoscute

rusa

Francezd

Fnglezd

Competente de comunicare

Curriculum Vilae

$crie{i numel* gi prenumele

Conferenliar universitar,,Economia, organizarea gi planificarea produc{iei" Atestatul Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova Doctorantura la Institutul Politehnic S. Lazo, Chisindu

Diplomi Doctor in stiinte economice

Institutul Politehnic S. Lazo. Inginer mecanic "Masini gi aparate pentru industria alimentard". Diplomd studii superioare. Calificarea inginer-mecanic Disciplinele principale studiate:

Matematica suoerioad Chimia FEica

Geometrie descriptivi

Electrotehnica gi bazele electronicii Tehnologia conslruc{iei de magini Rezistenla materialelor Termotehnica Mecanica teoreticd Teoria maginilor 9i mecanismelor Procese gi aparate in industria alimentard Economia ramufi Organizarea, planificarea gi gestionarea producerii Colegiul de vinificalie gi viticutturd Stiiuceni, Chisiniu Diploma de tehnician - mecanic

Business si administrare in domeniile economiei na.lionale (industria prelucrdtoare, transport,

energetici)

Limba romind

INTELEGERE

Ascultare

Excelent

Bine

Bine

Citire

Excelent

Bine

Bine

-_-

VORBIRE

I Participare la

: conversalie

Discurs oral

Excelenl

Excelent

Suficient

Suficient

Suficient

Suficient

- spirit de echipd: am aq:mulat experienld bogati de muncd incepAnd cu activitatea de muncitor, inginer, cadru didactic, gef catedrd, prodecan, decan, vice-ministru; - am fdcut parte din echipa de analizd economicd gi consultan{d a intreprinderile industriale din Republica Moldova in perioada de activitate in cadrulAgentieiARIA;

- competente de comunicare gi manageriale dobiindite prin experienta proprie de inginer (doi ani), ac{ivitate didac{ici universitard (24 ani)in calitate de cadru didactic, gef catedrd, prodecan, decan, vice-ministru (6 ani) in guvernele Republicii Moldova.

Competente informatice o bund cunoagtere a instrumentelor Microsoft Office

@ Uniunea European5, 200?-20'13 i http:/leuropass.cedefop.*uropa,st"l

Pagina 2 / 3

W&tsr*p*ss

Curriculum Vrtae

Scrieti numele qi prcnunele

Permis de conducere Detin permisul de conducere de categoriile ,A', , B" Si ,,C"

I NFORMATII SUPLIMENTARE

Formare profesionald continui: pe#ec{ionare, studiere gi schimb de

experienlii avansati

1994 Gemania, Dresden Studii in domeniile resurcelor umane, marketing, managementfinanciar, micro si macro economie

1995 Romdnia Universitatea ,,Politehnicd Bucuregti" Analiza economico - financiari si restructurarea intreprinderilor

lggg
2000

Slovenia Restructurareaintreprinderilor industriale

Franta Parteneriatuluniversitarcuintreprinderile

2003 SUA Forum mondial. Dezvoltarea producerii produselor genetic - modificate

Publica$i 65publicaliigtiin[ifice

Proiede

2OOg - 2012 Proiectul 1441544Tempus 2008-FR-JPHES

"Dezvoltarea cooperdrii cu intreprinderile din Moldova >>

Distinctii Medatia Jubiliara 60AniaAcademieide Sliinle a Motdovei

20C4 Diplomd de gradul ll a Guvemului Republicii Moldova

ANEXE

Documentele anexate GV-ului. :

.

Copia Diplomeide doctor in gtiinle economie;

.

Copia Atestatului de conferentiar universitar;

.

Copia Diplomeide studiisuperioare (diplomd de menfiune);

. CopiaAnexei la Diploma de studiisuperioare (Situalia academicd); ' Copia Diplomeide studii mediide specialitate (colegiu);

.

Copia buletinuluide identitate;

.

Copia Cametului de muncd

O Uniunea EuropeanA, 2002-201 3 i http.//europass.cedefop.europa.eu

Pagina

3 i

3

,s'

=

Hl t-r

o

E r{ .1

90,
=

c:

a

.@

.-i6

=
F
6

9,

:a.

EI
5

ql

u F

$N,',;,

-ai E

j$i i

*\ f$i 3 ,= 3 nFsi

$:$

$i€

,; FSr: SE

FEF

ES3

,ll

;a:!r ::]:

.:

:

. ,'1,,,.{-1.

,

L

t.i\1r,:.,,1

" "$.'"

,.,,,

, .(,),,

't

f+r

';Ii

'

.:

>

p

q/

x}r

.il,,.,{,

g{.,.':';Pr'

.t:

\,

F'T

\r/

'lJ

aA

d<

rli

A.

\Y-'

uJ fr'

'H

'

'?

-l

;.4

.

,r.

': "{'

'F,

C)

tq

:::.

f:t;,

,F,

.:;f , i,l ;d

"

O".

'o'

0-

t-,

C)

s

:!f,

.S,'

H"

l:FIii,

'L-

;:i

iri

r0''

o'',

c)

.i*t',;

,n*

CJ

,.CJ

,ri'cJ

.'.::

.,:t;

iii': 1

r:1 ,l

'il

ii

;

t

.t

4

.T

I

:l

I

J

y,

A.

F

H

g'.1

;i:

e.

t

, &.'

\1

<1, .

U,

o

o

ot

i

U.'

o

<)

(D

A'

dt,

-.i

''.

v).4

g.i]'

E*,

:e!.

at

Fr 5t

Ol

(D

.(D.

lrtr- It

-i:.:.-,::1.'::].-]

]

-i'

:

,.]-:,:,

b

i(')

*'b

I

'','-

,, 1''.R-

IF

' ,'lt-'

I

:.; l"

:

l.

r.,rl

,,

Eiir:

t\,

I

!(o

:,

f,

r J

r-rN

-

l,4l

\1

@

,, n

'f

> J

a'

F) N:

ar

o

9t(

\./ .

'F:

.1!4 r,:

':lcD-

r:'

-

(D

.

,'.=,i

,.:1r-,

.

.i::.

r :l-

:::.:p:-:r.':'

,,

.F! ,.:',-

: .:a o

-'

(D,::

'>

(D

ct)

q)

(9

.t

.

,r :.

,.

.'

.: :.

-

"

r