Sunteți pe pagina 1din 5

fara nu se poate ridica decit prin ingineri!

PROGRAMUL DE ACTIVITATE

al candidatului la postul de Rector

!-

al Universitn{ii Tehnice a Moldovei

conferen{iar universitar, doctor in economie

Vasile MAMALIGA

pentru perioada 2015 -2020

l. Misiunea:

Pregitirea inginerilor de inalti calificare pentru economia nafionali.

2. Obiective strategice:

. Realizarea unui invifimAnt performant axat pe necesitllile economiei

nafionale. ' Asigurarea calitifii pregitirii inginerilor la nivelul standardelor edu-

calionale internafionale.

. Asigurarea autonomiei universitare.

. Mentinera nivelului UTM ca institufie de invi]imAnt de categoria ,,A' $i asigurarea unui rating inalt in clasamentul universitd|ilor pe plan european gi mondial.

. Asigurarea instruirii inginerilor bazate pe responsabilitate civicd fat6

de societate.

.

Promovarea imaginii UTM la nivel nafional gi internalinal.

3. Perfeclionarea structurii organizalionale:

.

Asigurarea structurii organizalionale va fi realizati ,".jirrd din misi-

unea gi obiectivele strategice ale UTM.

. Asigurarea continuit5lii activitifii UTM la nivelul celor mai bune

practici internalionale.

4. Racordarea studiilor la necesitlfile economiei nafionale gi standardelor educafionale:

. Actualizarea permanenti a planurilor de inv[]lmint, programelor

analitice qi coordonarea lor cu mediul profesional.

2

. Promovarea spiritului creativitl]ii ingineregti prin crearea centrelor de

creativitate tehnicl gi in cadrul procesului didactic.

. Formarea competenfelor qi abilitifilor specifice domeniului de activi-

, tate, dezvoltarea capacitililor de lucru in echipl gi cunoagterea limbilor

moderne de comunicare internafionald.

. Utilizarea in procesul de instruire a metodelor moderne de studiu.

5. Activitdfi educafionale extracurriculare:

. Formarea pelsonalitl]ii complete - devotate familiei, societi]ii, firii.

.

.

Participarea.studenfilor gi colaboratorilor in activitl{i didactice.

Promovarea organizafii]or studenfegti pe plan nafional gi internation-

al.

. Extinderea activitlfilor sportive ale studen]ilor gi colaboratorilor

UTM.

.

Perfeclionarea infrastructurii Complexului Universitar Sportiv.

. Deschiderea in

ciminele studenlegti a sllilor dotate cu calculatoare gi

' acces gratuit la Internet.

6. Cercetiri gtiinfifice:

. Implicarea colaboratorilor UTM in elaborarea politicilor, strategiilor gi programelor de stat in diferite domenii a economiei nafionale. .Orientarea cercetirilor gtiinfifice pentru solufionarea problemelor de

importanli strategicd.

.

.

Implicarea studenflor in cercetlrile gtiintifice.

Atragerea fondurilor externe pentru realizarea cercetlrilor gtiinfifice.

. Lansarea cercetirilor gtiinfifice cu caracter aplicativ la comanda sec- torului privat.

. Stimularea personalului didactic in realizarea activitifilor de cercetare.

. Stimularea personalului didactic tn finalizarea gi susfinera tezelor de doctorat.

7. Resursele umane:

. Promovarea unei politici de personal bazate pe criterii de performangi gi profesionalism.

.

Selectarea gi promovarea celor mai performanli tineri din rAndul ab- solvenfilor UTM pentru asigurarea activititilor didactice.

. Motivarea studenfilor in oblinerea performanfelor in procesul de studii.

.

Crearea unui climat psihologic favorabil in colectivele de muncl.

.

Implicarea specialigtilor din economia nafionall in procesul didactic.

.

Utilizarea pe scari largl a experienfei a cadrelor didactice cu activitate

indelungati in domeniul pregltirii ingineregti.

8. Moderni zar ea bazei tehnico-materiale:

. Eficientizarea utilizirii resurselor pentru reparalii curente qi capitale,

renovarea gi.dotarea laboratoarelor cu utilaj modern.

. Atragerea fondurilor externe pentru modernizarea bazei tehnico-ma- teriale.

. Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat pentru finalizarea obiec-

tivelor gi utilizarea lor in beneficiul UTM.

9. Dezvoltarea relaliilor de parteneriat:

. Extinderea relaliilor de parteneriat cu mediul de afaceri.

. Asigurarea formirii profesionale continue a specialigtilor din diverse domenii ale economiei na{ionale.

. Asigurarea formirii profesionale continue a cadrelor didactice, per-

sonalului auxiliar gi a specialigtilor din cadrul UTM.

10. Extinderea gi promovarea relafiilor de colaborare

cu institufiile educafionale din fari gi de peste hotare:

. Consolidarea qi extinderea relaliilor de colaborare cu institufiile din Republica Moldova.

. Consolidarea qi extinderea rela{iilor de colaborare cu centrele univer-

sitare din RomAnia gi alte firi din UE gi CSI.

. Crearea consorfiilor universitare cu parteneri din fari gi de peste

hotare.

4

.

Asigurarea mobilitalii academice a cadrelor didactice gi studenlilor ln

cadrul universitililor din fari gi din striinitate.

. Participarea in cadrul proiectelor finanfate de UE, companii locale gi striine, ONG gi granturi internafionale.

ll. Condilii de trai pentru colaboratorii 9i studen{ii UTM:

. Asigurarea continuitl]ii in domeniul construcfiilor spafiului locativ

pentru colaboratorii UTM in condilii favorabile.

' Asigurarea lucririlor de reparalie gi mentenanfl a ciminelor stu-

denlegti.

. Asigurarea participirii studenlilor in gestiunea cd'minelor.