Sunteți pe pagina 1din 21

începători

D
EM L
O EC
N Þ
ST I E
R
AT
IV
Ã

INTRODUCERE

Învãþarea limbii engleze reprezintã în ziua de azi o investiþie indispensabilã pentru viitorul fiecãruia dintre
noi. Engleza este mijlocul internaþional de comunicare în afaceri, ºtiinþã, politicã, lumea artelor vizuale ºi,
nu în ultimul rând, posibilitatea de stabilire a unor legãturi cu oameni provenind din diferite colþuri ale
lumii. ªi în România, pe zi ce trece, limba englezã înceteazã a mai fi consideratã o limbã inaccesibilã. Ne
bucurãm cã ºi dumneavoastrã v-aþi hotãrât sã vã lãrgiþi opþiunile de instruire pe care le aveþi în viaþã.
Eurocor vã ajutã sã vã atingeþi scopul pe care vi l-aþi propus!

Dorim sã vã învãþãm limba englezã pentru a vã putea simþi în largul dumneavoastrã într-o lume în care
zi de zi dispar graniþele ce separã oamenii. Termenul englezesc edutainment, care a luat naºtere nu
demult prin contopirea cuvintelor education (educaþie, ºtiinþã, învãþãmânt) ºi entertainment (distracþie,
amuzament), redã cel mai bine premisa care a stat la baza creãrii acestui curs: aceea de a vã petrece
timpul alocat studiului într-un mod util ºi, mai ales, interesant.

Cursul Eurocor de Englezã începãtori reprezintã


începutul unei incursiuni în universul limbii engleze.
Vom pune în discuþie teme interesante, actuale ºi
motivante, graþie cãrora obþinerea rezultatelor bune
la studiu va veni de la sine, fãrã truda implicatã de
învãþatul papagalicesc, monoton, al unei limbi strãine.
Seturile de exerciþii diversificate ºi interesante pe care
le-am conceput vã vor garanta însuºirea temeinicã a
regulilor gramaticale. La secþiunea destinatã
comunicãrii veþi face cunoºtinþã cu un vocabular din
cele mai diverse domenii ºi vã veþi exersa toate cele
patru abilitãþi lingvistice: cititul, ascultatul, vorbitul ºi
scrisul. Veþi învãþa expresii din limbajul cotidian – veþi ºti astfel ce fel de limbaj se foloseºte la locul de
muncã sau la întâlnirile din societate. Vã vom prezenta, de asemenea, cultura þãrilor în care engleza este
consideratã limbã oficialã de stat, purtându-vã într-o cãlãtorie fascinantã în Marea Britanie, Irlanda,
Statele Unite ºi Australia.

-1-
În plus, pentru un studiu atractiv ºi interactiv, puteþi alege ºi opþiunea MultiMedia Plus, varianta de
învãþare a limbii engleze pe Internet. Aceasta completeazã caietele cursului de Englezã începãtori ºi vã
ajutã sã aveþi o pronunþie excelentã, o gramaticã perfectã, un vocabular de invidiat ºi posibilitatea de a
rezolva ºi a trimite temele pe Internet. Exersaþi totul pas cu pas ºi primiþi feedback imediat! Pentru a afla
mai multe informaþii despre aceastã aplicaþie, puteþi comanda lecþia demonstrativã gratuitã.
ªi ca sã vã convingem de toate aceste argumente, iatã câteva print screen-uri sugestive din aceastã
aplicaþie online:

Eurocor vã doreºte un studiu cât mai plãcut ºi multe satisfacþii în învãþarea limbii engleze!

-2-
Modul de organizare
a cursului Englezã începãtori

Cursul de Englezã începãtori cuprinde 40 de lecþii ºi are o structurã didacticã atractivã, menitã sã
vã ajute în asimilarea optimã a informaþiilor.

Studiul dumneavoastrã este facilitat ºi de alte douã elemente extrem de utile: filtrul roºu, care vã poate
ajuta în învãþarea noilor cuvinte ºi expresii ºi în verificarea soluþiilor la exerciþii, ºi suportul audio,
înregistrat cu vorbitori nativi, cu ajutorul cãrora veþi dobândi o pronunþie de invidiat. Iar nenumãratele
imagini sporesc atractivitatea cursului.
În paginile cursului Eurocor veþi întâlni urmãtoarele simboluri care faciliteazã studiul individual:

semnificã necesitatea ascultãrii înregistrãrii audio. Numãrul vã ajutã sã gãsiþi pe suportul


1
audio fragmentul care trebuie ascultat

desemneazã reguli ºi structuri gramaticale noi

oferã sugestii pentru o învãþare eficientã

evidenþiazã aspectele importante care trebuie reþinute în mod deosebit

Lecþia de faþã constituie o lecþie demonstrativã, care doreºte sã vã familiarizeze cu


materialele de studiu specifice cursului EUROCOR de Englezã începãtori. Pentru a vã
forma o imagine cât mai clarã asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastrã
câteva fragmente din lecþiile acestui curs, conþinând secþiuni teoretice, exerciþii, un model
de recapitulare ºi de temã pentru acasã. Din punctul de vedere al numãrului de pagini, ea
reprezintã mai puþin de jumãtate din conþinutul unui caiet de studiu.

-3-
Programa cursului Englezã începãtori

¾ Lecþiile 1-2: ¾ Lecþiile 11-12:


Vocabular: formule de salut, formule de Vocabular: hobby, puncte de interes,
politeþe aplicabile în situaþii sociale diverse, disciplinele sportive, teatrul,
membrii familiei, meseriile cinematograful
Gramaticã: alfabetul ºi scrierea pe litere; Gramaticã: like doing sth, hate doing
verbul a fi („to be”); numãrul plural al sth, prefer (continuare)
substantivelor; numeralele; pronumele
personale ºi interogative; pronumele ºi ¾ Lecþiile 13-14:
adjectivele posesive; have got – noþiuni
Vocabular: frumuseþe, înfãþiºare, descrierea
elementare
altor persoane, îmbrãcãmintea, descrierea
locurilor ºi a imaginilor, cãrþi poºtale adresate
¾ Lecþiile 3-4:
prietenilor
Vocabular: casa, apartamentul, mijloacele
Gramaticã: Present Continuous – timpul
de transport, direcþii, magazine, locul de
prezent continuu; adjective care descriu
reºedinþã
locurile; locul adjectivului în propoziþie
Gramaticã: verbul have got; construcþia
gramaticalã there is/are; numãrul plural al ¾ Lecþiile 15-16:
substantivelor; articolul hotãrât ºi nehotãrât
Vocabular: numeralul ordinal, orientarea
în trafic, numele magazinelor, can/can’t ca
¾ Lecþiile 5-6:
permisiune ºi interdicþie, mãrimi, materiale,
Vocabular: zilele sãptãmânii, pãrþile zilei, forme ºi preþuri
orele, activitãþile zilnice, mesele zilei
Gramaticã: modul imperativ; prepoziþiile;
Gramaticã: Simple Present; verbul auxiliar gradele de comparaþie; some ºi any
do; adverbele de timp ºi frecvenþã
¾ Lecþiile 17-18:
¾ Lecþiile 7-8:
Vocabular: mâncarea, bãutura, hrana
Vocabular: locul de muncã, meseriile, sãnãtoasã, dieta, restaurantul
anunþurile din presã, CV, obligaþiile la locul
Gramaticã: substantivele numãrabile ºi
de muncã, stabilirea unei întâlniri
nenumãrabile; much, many; sugestii
Gramaticã: prepoziþiile in ºi at;
adjectivele; verbul modal can; verbul have ¾ Lecþiile 19-20:
to; verbul want
Exerciþii recapitulative pentru partea
a II-a
¾ Lecþiile 9-10:
Vocabular: descrierea oamenilor ºi
Exerciþii recapitulative pentru partea I
locurilor, activitãþi recreative, mâncare,
Vocabular: familia, oraºul/satul, casa, cãlãtorii
culorile, timpul, munca, timpul liber
Gramaticã: gradele de comparaþie ale
Gramaticã: Simple Present pentru to be, adjectivelor; Simple Present ºi
have got, make, do, can; adverbele de Continuous – comparaþie; substantivele
timp, frecvenþã ºi mod numãrabile ºi nenumãrabile

-4-
¾ Lecþiile 21-22: ¾ Lecþiile 31-32:
Vocabular: evenimente din trecut, Vocabular: poveºti incredibile,
rememorarea copilãriei ºi sondarea accidente, povestirea ºi relatarea
memoriei altor persoane evenimentelor, legea, infracþiuni etc.
Gramaticã: Past Simple: „to be”; Gramaticã: Past Continuous (timpul
verbele regulate ºi neregulate; trecut continuu); adverbe de mod; Past
exprimarea timpului; conjuncþiile Continuous ºi Simple Past; elementele
de legãturã: because, so
¾ Lecþiile 23-24:
Vocabular: pãrþile corpului omenesc, ¾ Lecþiile 33-34:
bolile, vizita la medic
Vocabular: animale, geografie, mediul
Gramaticã: verbul modal should, înconjurãtor, civilizaþie; calculatoare,
shouldn’t; verbele modale: must, need; Internet, scrierea unor e-mail-uri scurte
perifraze verbale folosite pentru a
Gramaticã: Future simple (timpul
acorda sfaturi
viitor); exprimarea timpului

¾ Lecþiile 25-26:
¾ Lecþiile 35-36:
Vocabular: vremea, anotimpurile, lunile,
vacanþele, cãlãtoriile, rezoluþii Vocabular: vacanþele, diverse tipuri de
cãlãtorii, expresii folosite la aeroport,
Gramaticã: Present Continuous –
garã, hotel; asistenþa rutierã, mijloacele
exprimarea viitorului; planurile din
de transport
viitorul apropiat; want to, would like to,
hope to, going to Gramaticã: Present Perfect – noþiuni
introductive: ever, never, been, gone
¾ Lecþiile 27-28:
Vocabular: discuþii despre trecut, ¾ Lecþiile 37-38:
sentimentele, simþurile, familia, botezul, Vocabular: presã, televiziune, radio;
logodna, cununia, zilele libere, discuþii despre evenimente actuale, ºtiri
înmormântarea etc.
Gramaticã: Present Perfect – just,
Gramaticã: Past Simple, adjective, already, yet; negaþiile; rãspunsurile
exprimarea datei scurte

¾ Lecþiile 29-30:
¾ Lecþiile 39-40:
Exerciþii recapitulative pentru
partea a III-a Exerciþii recapitulative pentru
partea a IV-a
Vocabular: vremea, planurile, vacanþele,
trecutul, amintirile, ocaziile, aniversarea, Vocabular: legea, infracþiunile; mediul
sentimentele înconjurãtor, civilizaþia, cãlãtoriile,
mass-media, ºtirile
Gramaticã: Simple Present ºi Present
Continuous – exprimarea viitorului; Gramaticã: recapitularea timpurilor
going to, would like to; Past Simple verbale învãþate

-5-
Învãþarea oricãrei limbi strãine începe cu alfabetul ºi pronunþia
sunetelor ei distinctive. Pentru transcrierea foneticã, cursul
foloseºte Alfabetul Fonetic Internaþional (International Phonetic
Alphabet – IPA). Pentru a vã fi mai uºor, am redat în tabele
similitudinile sunetelor englezeºti cu cele româneºti.

Lecþia 1

-6-
Fiecare lecþie începe cu precizarea
principalelor noþiuni pe care le veþi învãþa ºi cu
o „micã încãlzire” – Warm-up.
Începând cu aceastã secþiune, caietul este
presãrat cu numeroase exerciþii.

Lecþia 2

-7-
Gramatica este o cale sigurã de a învãþa corect o limbã
strãinã. În cursul nostru nu veþi gãsi înºiruiri de informaþii
teoretice, ce ar putea fi plictisitoare, ci prezentãri succinte,
menite sã vã ajute în asimilarea rapidã a regulilor
gramaticale. Iatã un fragment din secþiunea Grammar Lab.

Lecþia 2

-8-
Atunci când învãþãm o limbã strãinã, ne dorim în primul rând
sã vorbim cât mai fluent. Cursul nostru îºi propune sã vã
ajute sã pronunþaþi cât mai corect sunetele limbii engleze,
prin secþiunea Pronunciation ºi, desigur, prin suportul audio
înregistrat cu vorbitori nativi.

Lecþia 2

-9-
Partea de comunicare – Communication vã ajutã sã
vã extindeþi vocabularul ºi sã întreþineþi o discuþie în
limba englezã, pe diverse teme de interes.

Lecþia 4

- 10 -
Prin audiþia unor cuvinte sau texte în secþiunea Listening
vã veþi exersa abilitatea de ascultare. ªi ca totul sã fie cât
mai interactiv, aceastã secþiune se asociazã celorlalte
unitãþi de conþinut.

Lecþia 6

- 11 -
Citirea ºi scrierea sunt etape esenþiale în învãþarea unei limbi
strãine. Pentru a vã dezvolta cât mai eficient aceste abilitãþi,
aveþi la dispoziþie exerciþii foarte interesante în secþiunea
Reading and writing.

Lecþia 1

- 12 -
În partea de Speaking a fiecãrei lecþii veþi învãþa sã
comunicaþi fluent în limba englezã. Nu aveþi nevoie de
un partener real de dialog, pentru cã suportul audio vã
oferã ºansa sã vã evaluaþi corectitudinea replicilor.

Lecþia 4

- 13 -
Pentru îmbogãþirea culturii dumneavoastrã generale, în
paginile cursului nostru veþi gãsi informaþii utile despre
cultura englezã, în secþiunea The world of English. Veþi
fi pregãtit astfel pentru explorarea unei þãri fascinante,
încãrcatã de frumuseþe ºi istorie.

Lecþia 4

- 14 -
Nenumãratele exerciþii presãrate de-a lungul
materialului vã oferã posibilitatea de a pune în
practicã cunoºtinþele asimilate. Pentru a vã evalua
rãspunsurile, aveþi la îndemânã secþiunea de
rãspunsuri la exerciþii – Key.

Lecþia 1

- 15 -
Pentru o sintetizare a cunoºtinþelor asimilate, veþi
gãsi la sfârºitul fiecãrei lecþii o recapitulare –
Grammar Summary.

Lecþia 2

- 16 -
În fiecare lecþie veþi achiziþiona noi termeni, în funcþie de
tema discutatã. Gãsiþi astfel de-a lungul lecþiilor secþiunea
de Mini dictionary sau Word bank.

Lecþiile 1-2

- 17 -
Pentru a verifica modul de însuºire a cunoºtinþelor
asimilate din fiecare caiet, puteþi rezolva tema pentru
acasã, care valorificã deopotrivã gramatica, citirea,
vorbirea, ascultarea ºi scrierea.

Lecþiile 5-6

- 18 -
Vã prezentãm o selecþie din secþiunea Dictionary,
aflatã la finalul fiecãrui caiet, cu ajutorul cãreia
puteþi învãþa cuvintele noi ºi apoi vã puteþi verifica
pronunþia cu suportul audio.

Lecþiile 1-2

- 19 -
Temele se rezolvã pe formulare speciale, care se trimit
ulterior spre corectare profesorului personal.

Cu exemplul de formular de temã pentru acasã, se încheie lecþia demonstrativã a


acestui curs. Sperãm cã v-am convins prin toate fragmentele selectate cã învãþarea
limbii engleze este mai uºoarã ºi mai atractivã ca oricând. Aveþi toate resursele
necesare în paginile acestui curs, cât ºi în opþiunea MultiMedia Plus pentru a vorbi
fluent aceastã limbã de circulaþie internaþionalã.
Vã dorim mult succes ºi vã aºteptãm sã deveniþi cursant al Institutului nostru,
înscriindu-vã la cursul Englezã începãtori!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

- 20 -

S-ar putea să vă placă și