Sunteți pe pagina 1din 8

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Denumirea opţionalului STUDIUL CALITATII MEDIULUI


Tipul: Opţional integrat
Clasa.a-IX a liceu ruta directă
Durata: un an şcolar
Număr de ore pe săptămână: 2 ore
Autorul..............................................
Abilitarea pentru susţinerea cursului....
Instituţia de învăţământ.......................
ARGUMENT Exigenţele vieţii prefigurează pentru deceniile următoare necesitatea de
permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza
elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea
folosirii a cât mai multor canale informaţionale.
În acest context educaţia pentru mediu devine o componentă absolut necesară a învăţământului
modern. Din păcate, Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul preuniversitar nu prevede în trunchiul
comun o disciplină de sine stătătoare care să abordeze problematica deteriorării mediului şi a
modalităţilor de combatere a acestora. Noţiunile despre poluare şi protecţie a mediului se regăsesc
disipate la nivelul mai multor discipline ceea ce nu oferă o viziune de ansamblu asupra fenomenelor
complexe ce duc la degradarea mediului şi a consecinţelor pe termen mediu şi lung a acestora.
Din acest motiv am propus prezentul CDL care se va desfăşura pe parcursul unui an şcolar.
Acesta are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini investigative asupra realităţii şi a unui
comportament ecologic vizând grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural, cu implicaţii
deosebite asupra sănătăţii. Am propus acest CDL ţinând cont de :
 interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă;
 complexitatea tematicii care trebuie abordată din perspectivă interdisciplinară;
 existenţa bazei materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice;
 asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter- şi transdisciplinare;
 susţinere din partea comunităţii locale pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ;
 corelarea cunoştinţelor dobândite în cadrul diferitelor ore de curs cu cele mai noi cunoştinţe de
ecologie, factori poluanţi şi protecţia mediului.
Disciplina propusa se interrelaţionează cu chimia, biologia, geografia precum si cu disciplinele
de specialitate din clasa a IX a – curriculum diferentiat de la profilul Resurse naturale si protectia
mediului (Ecologie şi protecţia mediului şi Studiul Calităţii Mediului) urmărind să ofere si elevilor de
la profilul tehnic posibilitatea dobandirii unor competente similare. În mod egal disciplina utilizează
competenţele dobândite la disciplina “Tehnologii asistate de calculator” prin realizarea de către elevi a
miniproiectelor în Word şi Power Point şi accesarea informaţiilor de pe Internet.
COMPETENŢE GENERALE
Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului.
Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic.
Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei.
Dezvoltarea capacităţii de observare/investigare şi de formare a deprinderilor practice de
ocrotire a naturii.
COMPETENTE SPECIFICE ŞI SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE
1. Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului.
Competenţe specifice Situaţii de învăţare
1. Identificarea şi descrierea principalelor • identifică elementele componente ale
componente ale mediului natural mediului natural prin studierea
2. Caracterizarea factorilor de mediu în materialelor didactice şi observaţii în
scopul stabilirii parametrilor naturali ai teren;
acestora • studiu de caz;
3. Folosirea corectă a terminologiei specifice. • interpretează informaţiile furnizate de
mass-media pe tema factorilor de mediu;
• realizeaza şi completează de tabele şi
diagrame clasificând aerul, apa şi solul
după compoziţia şi proprietăţile lor;

2. Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic.


Competenţe specifice Situaţii de învăţare
4.Explicarea noţiunilor ce reglementează • identifică principalii factori poluanţi prin
calitatea mediului studierea materialelor didactice şi observaţii
5.Indicarea modului de dispersie a poluanţilor în teren;
6.Stabilirea influenţei factorilor poluanţi • recunosc procese tehnologice sau fenomene
asupra diferitelor componente ale mediului cu acţiune poluantă asupra mediului;
înconjurător • se documentează cu ajutorul mijloacelor de
7.Identificarea surselor de poluare a mediului informare asupra fenomenului de poluare;
înconjurător din judeţul Gorj • argumentează propriile opinii referitoare la
metode şi tehnici ameliorative de protecţie
a mediului;
• întocmesc seturi de imagini care să
surprindă modificările în ecosistemele
antropizate în judeţul Gorj
• interpretează datele înregistrate prin
determinări practice

Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei.


Competenţe specifice Situaţii de învăţare
8. Cunoaşterea legislaţiei de protecţie a • identifica principalii responsabili cu
mediului la nivel naţional si judeţean monitorizarea mediului prin studierea
9. Identificarea instituţiilor responsabile cu materialelor didactice sau întâlniri cu
monitorizarea mediului personalităţi autorizate din domeniu
• participa la modelări, simulări, jocuri,
concursuri, dezbateri, studii de caz

Dezvoltarea capacităţii de observare/investigare şi de formare a deprinderilor practice de


ocrotire a naturii.
Competenţe specifice Situaţii de învăţare
10. Utilizarea mijloacelor şi metodelor
adecvateobservării/investigării fenomenelor • studiu de caz pentru evidenţierea
din natură prin realizarea de activităţi de comportării necorespunzătoare a elevilor în
teren şi lucrări de laborator. diferite situaţii şi momente
11. Înregistrarea datelor, a observaţiilor • identifica principalilor factori de risc
obţinute în activităţile de documentare şi generaţi de agenţii poluanţi din diferite zone
investigare şi integrarea lor în structuri logice prin analize şi deplasări în teren
12. Interpretarea rezultatelor obţinute • dezbateri şi prezentarea unor referate în
experimental şi formularea unor concluzii urma investigaţiilor efectuate
generale de protecţie a mediului • realizează postere, referate, interviuri,
13. Susţinerea argumentată a referatelor în prezentari pe calculator.
cadrul activităţilor de tip proiect
14.Formarea şi dezvoltarea atitudinii critice
faţă de extinderea poluării

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1. Identificarea şi descrierea principalelor • Factori de mediu (apă, aer, sol).Generalităţi
componente ale mediului natural - Clasificarea şi caracterizarea apelor
2. Caracterizarea factorilor de mediu în scopul naturale (ape meteorice, ape de
stabilirii parametrilor naturali ai acestora suprafaţă, ape subterane )
3. Folosirea corectă a terminologiei specifice. - Compoziţia apelor naturale (gaze
dizolvate, substanţe anorganice
dizolvate, substanţe biogene, substanţe
organice)
- pH-ul şi duritatea apelor
- Structura atmosferei
- Compoziţia aerului
- Mişcările aerului
- Componentele solului
 Organice (materie organică vie,
materie organică moartă)
 Minerale (apă, aer, săruri)
 Micro şi macrofloră
 Micro şi macrofauna
4.Explicarea noţiunilor ce reglementează • Noţiuni de bază privind calitatea mediului
calitatea mediului - Noţiunea de calitate
5.Indicarea modului de dispersie a poluanţilor - Standarde de asigurare a calităţii
6.Stabilirea influenţei factorilor poluanţi asupra mediului
diferitelor componente ale mediului - Indicatori de calitate
înconjurător  Indicatori de calitate pentru apă
7.Identificarea surselor de poluare a mediului (pH, O2, substanţe organice,
înconjurător din judeţul Gorj; metale grele, încărcare
microbiologică)
 Indicatori de calitate pentru aer
(pulberi şi suspensii, metale
grele, oxizi de carbon şi azot)
 Indicatori de calitate pentru
sol(pH, metale grele,
îngrăşăminte chimice, pesticide,
prezenţa micro şi
macroorganismelor)
8. Cunoaşterea legislaţiei de protecţie a • Instituţii implicate în monitorizarea calităţii
mediului la nivel naţional si judeţean mediului
9. Identificarea instituţiilor responsabile cu - Reţeaua de protecţie a calităţii mediului
monitorizarea mediului la nivel naţional şi internaţional

10. Utilizarea mijloacelor şi metodelor  Identificarea factorilor poluanţi din


adecvateobservării/investigării fenomenelor din localitatea de domiciliu prin activităţi
natură prin realizarea de activităţi de teren şi practice de teren
lucrări de laborator.  Metode de studiere şi apreciere a calităţii
11. Înregistrarea datelor, a observaţiilor obţinute mediului înconjurător;
în activităţile de documentare şi investigare şi  Efecte directe şi indirecte ale poluanţilor
integrarea lor în structuri logice asupra calităţii vieţii
12. Interpretarea rezultatelor obţinute  Măsuri de prevenire a poluării.
experimental şi formularea unor concluzii
generale de protecţie a mediului
13. Susţinerea argumentată a referatelor în
cadrul activităţilor de tip proiect
14. Formarea şi dezvoltarea atitudinii critice
faţă de extinderea poluării

VALORI SI ATITUDINI
 Promovarea unui mediu natural propice vieţii.
 Conştientizarea consecinţelor pe care le poate avea exploatarea neadecvată a resurselor
naturale.
 Stimularea curiozităţii pentru utilizarea resurselor neconvenţionale în diferite procese
tehnologice şi în obţinerea energiei electrice.
 Interesul pentru argumentarea raţională.
 Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi.
SUGESTII METODOLOGICE
Activităţile practice vor fi realizate prin vizite la instituţiile implicate în monitorizarea calităţii
mediului (Agenţia de Protecţia Mediului, Staţii meteo şi Staţii hidrologice). Modul de împărţire a
activităţilor teoretice în raport cu cele practice va rămâne la latitudinea profesorului.
Tipurile de activităţi de învăţare listate mai jos sunt orientative; alegerea tehnicilor de instruire
revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la
particularităţile elevilor. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a
propune noi activităţi de învăţare în măsură să asigure formarea competenţelor specifice prevăzute de
programă.
În vederea centrării învăţării pe elev şi a pentru asigurarea formării competenţelor specifice
prevăzute de programă se recomandă:
- utilizarea unor metode active / interactive (de exemplu, învăţarea prin descoperire, învăţarea
problematizată, învăţarea prin cooperare);
- adaptarea metodelor şi procedeelor didactice la stilurile de învăţare ale elevului;
- realizarea de proiecte şi portofolii;
- utilizarea calculatorului;
- desfăşurarea unora dintre activităţi cu participarea unor reprezentanţi ai domeniului de pregătire.

MODALITATI DE EVALUARE
Evaluarea competenţelor specifice vizate va fi centrată nu pe volumul de cunoştinţe achiziţionat,
ci pe rezultatele obţinute prin :
- Generare de idei, opţiuni, soluţii, puncte de vedere;
- Argumentarea unor enunţuri;
- Compararea unor date şi stabilirea unor relaţii;
- Elaborarea de strategii;
- Particularizarea/ generalizarea, aplicarea, integrarea legislaţiei de mediu;
- Explorarea propriilor obiceiuri de poluare a mediului involuntare şi a diverselor surse de informare;
- Organizarea informaţiilor şi observaţiilor sub forma unui portofoliu personal.
Se va pune accent pe evaluarea formativă în scopul valorificării potenţialului de care dispun
elevii şi asigurării unui feed-back permanent. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe
învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor,
realizându-se prin:
 Activităţi experimentale;
 Fişe de lucru;
 Teste docimologice;
 Tema de lucru(în clasă, acasă) concepută în vederea evaluării;
 Referate;
 Proiecte;
 Portofolii:
 Obsevaţia sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;
 Investigaţia;
 Autoevaluarea.

Bibliografie
1. Cerghit, Ioan - Metode de învăţământ, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1997
2. A. Cosmovici, T. Cozma, C. Cretu, C. Cucos- Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, 1994
3. Ghid metodologic-Aria curriculara Matematica si stiinte, CNC, 2002
4.Cucoş, C.2002, Pedagogie, Polirom, Iaşi
5.Creţu, C., 2000, Curriculum deferenţiat şi personalizat, Ed.Universitatii AL.I.Cuza
6.Stanciu, M.2001, Reforma conţinuturilor curriculare, Polirom Iaşi,
7. Reforma curriculară, Ministerul Educaţiei Naţionale, http://www.edu.ro/refcurric.htm
8. http://cnc.ise.ro