Sunteți pe pagina 1din 148
‘MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $! AMENAJARI TERITORIULUI ORDIN nr. 59/N din 24.08.1999 Avand in vedere: Avizul Comitetului Tehnico-$tiingific al MLPAT nr. $8/02.08.1999, in temeiul Hotirarii Guvernului nr. 456/194 republicata privind organizarea gi functionarea Ministerului Lucrarilor Publice i Amenajarii Teritoriului, in conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 6/1998 si a Decretului nr. 132/198, Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajérii Teritoriului emite urmatorul: ORDIN 1, - Se aproba "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat i beton precomprimat’, indicativ NE 012-99. Art.2. - Partea Ia Codului de practica inlocuieste si anuleaz’ "C 140- 86, Normativ pentru executarea lucrarilor de beton gi beton arm: elaborat de INCERC. » = Partea a Il-a.a Codului de practicé inlocuieste gi anuleaza "C 21-88, * Normativ pentru executarea lucririlor de beton precomprimat’ sirespectiv “C 266-85, Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului de precomprimare prin infigurare cu magina PROCEQ’, elaborate de INCERC. Art.3, - Codul de practicd de la arti se publicd in Buletinul Constructiilor gi in broguri separatd de citre INCERC Bucuresti. Art.4, - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Buletinu! Construcgiilor. Art.5. - Direcia de Programe de Cercetare gi Reglementiri Tehnice va duce la indeplinire prezentul ordin. MINISTRU, NICOLAE NOICA MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $f AMENAJARIL TERITORIULUI -MLPAT- COD DE PRACTICA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON $I BETON ARMAT INDICATIV NE 012-99 Elaborat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE iN CONSTRUCT $i ECONOMIA CONSTRUCTHLOR-INCERC Bucuresti- Departamentul Protectie Antiseismicd si Siguran{a Structural Laboratorul de cercetare si ind tehnologia si durabilitatea betoanelor si mortarelor, betoane speciale DIRECTOR GENERAL: dr. ing. Radu Pasew DIRECTOR DEPARTAMENT: prof.dr.ing. Augustin Popescu SEF LABORATOR: ing. Dan Georgescu COLECTIV ELABORARE: _[ing. Angela Staneseul ing. Dan Georgeseu ing, Liliana Corliteanu COLABORATORI: ing. Mihalache Paun ing. Sabina Stan ‘Coordonat de: DIRECTIA COORDONARE CERCETARE STHINTIFICA $1 REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII DIRECTOR GENERAL: ing. Ion Stineseu RESPONSABIL TEMA: ing. Sabina Stan Avizat de: CONSILIUL TEHNICO-STIINTIFIC AL MINISTERULUI LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI CUPRINS, 1, PREVEDERI GENERALE 2. PRINCIPALELE REGLEMENTARI TEHNICE IN DOMENIU 3. TERMENI — DEFINITI 4. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR 4.1, Cimenturi - 42. Agregate 43. Apa 44. Aditivi 45. Adaosuri 5. CERINTE PENTRU CARACTERISTICILE BETOANELOR $.1. Ceringe pentru rezistenta 5.2. Cerinje pentru durabilitate 5.2.1, Conditii de expunere $.2.2. Dozaj de ciment minim gi raport A/C maxim 5.2.3. Cantitafile maxime admise de substanfe ce pot afecta durabilitatea betonutui : 6. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI 6.1, Conditii generale 62. Proiectarea amestecului 6.2.1, Cerinfe privind consistenja betonului 6.2.2. Cerinfe privind granulozitatea agregatelor 6.2.3. Ceringe privind alegerea tipului de ciment , a dozajului si a raportului AIC 6.2.4. Cerinje privind alegerea aditivlor si adaosurilor 7. NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI 7.1, Betonul proaspat . fee 7.1.1. Consistenja betonuluii : 7.1.2. Confinutul de aer oclus 7.1.3. Densitatea aparent& 7.2. Betonul intant ..... oe 7.2.1. Rezistenfa la compresiune .... ~ fee : 7.2.2. Evolutia rezistentei betonului . 7.2.3, Rezistenta la penetrarea apei 7.2.4, Rezistenfa la inghet - dezghet 7.2.5. Densitatea betonului 8, BETOANE CU PROPRIETATI SPECIALE 8.1, Beton rezistent la penetrarea apei 8.2, Beton cu rezistenf& mare la inghet-dorahe sila gent chimic de dezghetare ...., 8.3, Beton rezistent la atac chimie Sletten 8.4. Beton cu rezistenfé mare la weurd 9. PREPARAREA BETONULUL 9.1, Personal , echipament, Instat, laboratoare 9.2. Stajii de betoane 9.3. Dozare foe 9.4. Amestecare foe 10, ARMAREA BETONULUI : 10.1. Ofeluri pentru arméturi : 10.2. Livrare si marcare 10.3. Transport si depozitare 104. Control calittit 10.5. Fasonarea , montarea gi legarea anmiturilor 10.6. Tolerante la executie 10.7. Particularitai privind armarea cu plase sudate 10.8. Reguli constructive pentru armare 10.9. innadirea armiturilor 10.10. Stratul de acoperite cu beton 10.11. fnlocuires armatucilor 11. COFRAJE 1.1. Cerinte de baza 11.2. Tipuri de cofraje , dimensionate , transport 11.3. Pregtirea Iueriritor 11-4. Montarea coftajelor 115. Controlul si receptia lueratlor de cofraje 12, TRANSPORTUL $I PUNEREA IN OPERA A BETONULUT 12.1. Transportul betonului 12.2. Pregatirea tumarii betonului 12.3. Reguli generale de betonare 12.4. Compactarea betonului 13. ROSTURI DE LUCRU 14. DECOFRAREA 15. TRATAREA BETONULUI 15.1.Generalitii 15.2. Durata tratéri 93, 16. BETOANE CU COMPOZITII SPECIALE $I BETOANE PUSE IN OPERA PRIN PROCEDEE SPECIALE |. 16.1. Betoane ce contin o combinatic de aditivi 16.2. Betoane tumate in api 16.3, Betoane turnate prin pompare .= 16.4. Betoane tumate in cofraje glisante 16.5. Betoane ciclopiene 17. SISTEMUL DE ASIGURARE $1 CONTROL AL CALITATIL 17.1. Clasificarea controlutui ....... -.93 93 93 95 96 100 102 102 5 17.2, Procedee de control al ealitati 17.2.1. Controlul productici si execufiei 17.2.1.1. Controlul materialelor componente , echipamentului, fabricdrii si caracteristicilor betonului 17.2.1.2. Controlulinainte de punerea in opera a betonului 17.2.3, Conlin impultanspri, puns nape i ai betonului : 17.2.2. Criteii de conformitate 17.2.2.1 Sisteme de verificare 17.2.22. Planul de prefevare gi criterii de conformitate pentru rezistenta la compresiune a betonului A) In cazul betonului preparat pe santier B) fn cazul utilizarii betonului livrat de static C) in cazul producerii betonului in stati 17.2.2.3. Criterii de conformitate pentru rezistenfa la compresiune ANEXE ANEXA L 1, Sortimente de cimentusi : Descriere, caracterizare ; ANEXA 12, Domenil si conditii de utilizare ale cimenturilor ; ANEXALS. Efecte principale gi secundare ste aditivilor asupra proprietatilor betonului, ANEXA 14, Stabilitea compozitiei betonului - Parametrii de compozitie: ANEXA L5, Stabilirea compozitici betonului - Efectuarea incercarilor preliminare, ANEXA 16, Sarcinite gi calificarea personalului eare deserveste statia de betoane; ANEXA L7. Gradul de omogenitate al betonului ; ANEXA IL.|, Fasonarea, montarea si legarea armaturilor ; ANEXA IL-2, Abateri limita la amaturi ; 103 103 loa. 106 106 107 107 108 108 109 109 10 140 146 149 150 (53 ANEXA IL3. Grosimea stratului de acoperise cu beton a amaturii (Zona Litoralului Marii Negre }; ANEXA IIL 1. Abateri admisibile pentru elemente de beton si beton armat; ANEXA IIL2. Defecte admisibile; ANEXA IV.1. Betonarea diferitelor clemente 5i parti ale constructieis ANEXA IV.2. Procedee de vibrare mecanica ; ANEXA IV.3. Recomandiri privind stabilirea pozitiei rostului de Iueru ; ANEXA V.. Reguli privind operatia de decofrare ; ANEXA V1.1 Freeventa gi masuri ce se adopta in eadrul controlului calititi rmaterialelor gi betoanelor ; ANEXA V2. Controtul calititii lucarilor de executie ; ANEXA V13. Controlul operativ al calititii betonului ANEXA V14 Sinteza trimestriala a rezultatelor obtinute, 154 157 160 161 165 167 170 m1 189 195 200 NOTA DE PREZENTARE Codul de practied pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, face parte din sistemul de ansamblu al reglementarilor tehnice in cohstructii elaborat de MLPAT - INCERC, sistem ce are la baz Legea 10/1995 privind calitatea in constructii Codul de practicd este structurat pe 2 parti si anume * Partea A - “ BETON $I BETON ARMAT “ * Partca B- “ BETON PRECOMPRIMAT “ La elaborarea Codului, Partea A (revizuire Normativ C 140-86), av fost uate in considerare - reglementirile tehnice romanesti, in special : * Specificatiile tehnice privind cerinfele si criteriile de performanta pentru beton si armaturd * Normativul pentru executarea lucraritor din beton si beton armat C140 -86 * Noile standarde de cimenturi * Noile reglementiti privind asigurarea calitatii constructiilor = reglementirile’si recomandarile CEN si CEB * Prestandardul european ENV 206- Beton - nivele de performanti, producere, punere in opera si criterii de conformitate * Codul Model CEB - FIP/1990 nr 205, partea D - Tehnologia betonului * EUROCOD 2 - Calculul si aledtuitea structurilor din beton Codul ce cuprinde 17 capitole si 20 anexe defineste cerintele de rezistenfa si durabilitate gi stabileste criteriile de satisfacere a acestora precum si conditiile minime de calitate care trebuie avute in vedere la executarea $i controlul lucrarilor din beton si beton armat Cea mai mare parte din capitolele vechiului normativ an fost restructurate pe baza rezultatelor cercetarilor efectuate pe plan national si international, prezentul cod confinind o serie de notiuni si date cu caracter de noutate dintre care cele mai importante sunt : * definirea notiunilor (terminologie) ; * introducerea la prepararea betoanelor, a cimenturilor fabricate conform standardelor roménesti aliniate la ele europene ; * precizarea cerinfelor privind caracteristicile de rezistenta si durabilitate ale betonului ; cerinfele de durabilitate sunt determinate fat de conditiile de expunere prin precizarea raportului A/C maxim ; * introducerea notiunilor de amestec de beton proiectat si prescris ;