Sunteți pe pagina 1din 114
FLORIN TUDOSE CATALINA TUDOSE ABORDAREA PACIENTULULIN PSIHIATRIE GHID DE LUCRARI PRACTICE INF OYtediea 2002 Descrieres CIP a Bibliotecii Nationale TUDOSE, FLORIN [Abordarea pacientulul in psihlatrie: ghid de trai practice/Florin Tudose, Catalina Tudose, -Bucu'et, Infomedia, 2002 p.iom Bibiogt. ISBN 973-9394.809 |. Tudese, Catatina 616.89 ©2002 - INFOMEDICA s.1. ‘Abordarea pacientului in psihiatrie: ghid de lucrari practice - Florin Tudose, Catalina Tudose ISBN: 973-9394-80-9 Toate drepturile rezervate Editurli INFOMEDICA. Nici o parte din acest volum nu poate fi copiaté ‘8rd permisiunea scrisd a Edituri INFOMEDICA. Drepturile de distributie in strainatate aparin in exclusivitate editur Copyright ©2002 by INFOMEDICA s.r. All rights reserved. ‘Aparut 2002 Prezentarea grafic’ a coperti apartine irinei Crvat, Tehnoredactare computerizata Editura INFOMEDICA Tipar realizat de INFOMEDICA s.r. Editura INFOMEDICA Bucuresti $08, Panduti 35, Bl. P18, So. A, Ap. 39-34, sector 5 Tel./Fax: 01/410,04.10; 410.53.08; 410.61.63 ® Dediotim aceasta carte memoriei maestrilor nostri Conf. Dr. George Constantinescu si Prof. Dr. Doc. Vasile Predescu stréluciti reprezentanti ai psiniatriei clinice romanesti, INTFODUCERE Lucrarea de fat incearc’ s& prezinte nofiuni care s& faciliteze intelegerea si abordarea practicd a tulburérilor psiniatrice si problemelor psihologice cu care medicul de orice specialitate se intalnaste in actvitatea Curent’. Ele vin s8 completeze cursul de psiniatrie oferind ghidul practic care si il facd pe acesta operafionel, Sunt prezentate acele date si proceduri cere si-au c&stigat prin validarea de cdtre proba timpului dreptul de a consttui un bagaj de cunostinte care SA insufle tandrului medic inerederea in capacitatea lui de actune profesionala. Peihiatria este ramura medicinit ale c&rei obiective sunt recunoas- {erea, tralamentul si preventia boiilor §tuiburénior mintale, Termeni a fost creat de medicul german J.C.REIL, la inceputul secolul XIX si igi afld etimologia in cuvintele grecesti nowyne- spirit si yarpixe- puterea de a vindeca. Ramura relativ noud in aria preocuparilor medicale, psihiatria modems $-a impus perseverent si continuu ajungénd sa fie, in uitimile decenii, in multe {8° ale lumi, specialitatea secund’ (dupé medicina intema), Tulburdtile mintale afecteazé comportamentul individual in toate dimensiunile sale, modul de reflectare a realitSti precum si integrarea so- cial a fiecdrui individ. Locul pe care sénatatea mintala il ocupa intre vato- file societati contemporane a devenit tot mai mare si de aceea importante sociald a psihiatriei a crescut enorm in uitimii ani Cémaul de actiune al psihiatriei s-a diversificat si s-a extins aparand subspecialtai, cum ar fi: psihiatria copilului si adolescentului, gerontopsi- hiatria, psihietria militar, psihiatria medico-legala, etc. JA wsle consideraté 0 problema de sdnatate publica dlintre cole mai importante datorité frecventei pe care tulbur&rile psihice le au in popuatie $i costurilor extrem de ridicate pe care tratamentul $i incapacitatea temporaré de munca le genereazé. in practica curenta statistcile arata c& 20-25% din pacientii medicu- lui de familie au tulburéri psihiatrice sau importante probleme psihologice. Psihiatria moderna beneficiez’ de un important aport terapeutic, deoarece perioada ultimilor 50 de ani a insemnat aparitia primelor medica- mente cu efect clar terapeutic In ceea ce priveste bolle mintale (anxioltice, antidepresive, neuroleptice, izoleptice). La acestea se adaugé dezvoltarea fara precedent a tehnicilor gi metodelor de psihoterapie, precum gi a